2/2012 - AIP ČR

aipcr.cz

2/2012 - AIP ČR

kolaps celého systému českého vysokého

školství a na mnoho let devastovat konkurenceschopnost

České republiky v evropském

i globálním prostoru.

● ČKR trvá na svém dřívějším stanovisku,

v němž Věcný záměr zákona o vysokých

školách i Věcný záměr zákona o fi nanční

pomoci studentům doporučuje v současné

podobě nepřijímat. ČKR žádá vládu České

republiky, aby oba Věcné záměry vrátila

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

k přepracování.

Centra kompetence

Technologická agentura České republiky

vyhlásila dne 30. 3. 2012 výsledky první veřejné

soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích

programu Centra kompetence vyhlášené dne

29. června 2011.

V průběhu hodnotících lhůt dvoustupňové veřejné

soutěže byly návrhy projektů předložené

do programu Centra kompetence vyhodnoceny

z formálního i odborného hlediska. Na základě

tohoto hodnocení a aktuálně disponibilních fi -

nančních prostředků předpokládá Technologická

agentura uzavření smlouvy o poskytnutí

podpory u celkem 22 návrhů projektů z celkem

128 návrhů projektů podaných do této veřejné

soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích. Mezi

Publikace

Dokumentární akreditiv

v praxi

5. aktualizované a doplněné vydání

Autorem této publikace je Pavel Andrle,

poradce a lektor v oblasti trade fi nance, tajemník

bankovní komise ICC ČR. Na publikaci

se dále podílelo mnoho českých, ale i zahraničních

odborníků.

Projekt Clusters Cord

Jak upevňovat spolupráci

mezi klastry?

Výměnná fóra projektu Clusters Cord

mohou být vhodným nástrojem.

Každá spolupráce vyžaduje jako základní

pilíř upevňování důvěry mezi zúčastněnými

stranami. Na tuto kartu vsadil i projekt Clusters

Cord, jehož cílem je podpořit vznik mezi-

26 2/2012

● ČKR vítá a přijímá nabídku předsedy vlády

ČR na věcná jednání o reformě vysokých

škol a o legislativních normách, které by

byly pro reformu přínosné.

● ČKR vítá ujištění ministra školství, mládeže

a tělovýchovy, že případná implementace

školného a právní úpravy zajištění fi -

nanční pomoci studentům nebudou mít

žádný negativní fi nanční dopad na výši

příspěvku veřejným vysokým školám ze

státního rozpočtu.

podpořené projekty by mělo být v prvním roce

řešení rozděleno celkem 446 842 tis. Kč, což

odpovídá částce alokované na program v Návrhu

zákona o státním rozpočtu České republiky

na rok 2012 schváleném usnesením vlády ze

dne 21. září 2011 č. 692.

Kancelář TA ČR v následujících dnech zašle

všem uchazečům dopis s ofi ciálním vyrozuměním,

zda Technologická agentura předpokládá

uzavření Smlouvy o poskytnutí

podpory/Rozhodnutí o poskytnutí podpory či

nikoliv. Zároveň oznámí, se kterými příjemci

bude vést následné negociace o podmínkách

poskytnutí podpory.

Program Center kompetence, který je jedním

z programů Technologické agentury ČR,

podporuje vznik a činnost center výzkumu, vývoje

a inovací v progresivních oborech. Vzniklá

centra by měla vytvářet podmínky pro rozvoj

Publikace poskytuje

komplexní informaci

o problematice dokumentárního

akreditivu,

včetně právních souvislostí

a jeho využití

v praxi. Podrobně

vysvětluje náležitosti

akreditivu a postupy

bank, obsahuje vzory

nejpoužívanějších dokumentů

a upozorňuje

na jejich hlavní náležitosti, které banky pečlivě

přezkoumávají. Poskytuje nyní více infor-

národního klastru, tzv. metaklastru v oboru

ICT, turismu, zdraví, energetiky + životního

prostředí a potravinářství.

Právě probíhající výměnná fóra mezi klastrovými

manažery z partnerských zemí střední

Evropy jsou jedním z nástrojů podpory spolupráce

regionů a napomáhají ke zvyšování

jejich konkurenceschopnosti.

V rámci dvou výměnných fór v Linzi a v Mi-

● ČKR je nadále znepokojena činností Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy

spojenou s Operačními programy EU. Přes

jisté pokroky dochází ke zpožděním v realizaci

projektů a k riziku nečerpání prostředků

z Operačních programů.

V průběhu jednání se uskutečnila volba

předsedy Asociace emeritních rektorů. Předsedou

byl zvolen prof. Jiří Witzany, emeritní

rektor ČVUT v Praze.

P. Š.

dlouhodobé spolupráce mezi veřejným a soukromým

sektorem, proto se programu mohou

účastnit pouze konsorcia složená z výzkumných

organizací a podniků, od nichž bude vyžadováno

spolufi nancování projektů z neveřejných

zdrojů. Délka trvání programu je navržena

na 8 let (2012–2019) s termíny vyhlášení tří

dvoustupňových veřejných soutěží v letech

2011, 2013 a 2015. Celkově by mělo být v rámci

programu rozděleno 6 mld. Kč.

Průběžné informace můžete sledovat

na http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/centra-

-kompetence/2-stupen-verejne-souteze-id:212/.

Ing. Ilona Havlíčková

PR & Event manažer

tel.: 234 611 316

e-mail: havlickova@tacr.cz

www.tacr.cz

mací o dovozním akreditivu, podrobně informuje

čtenáře o vystavování akreditivu

a řádném vyplnění příkazu k vystavení akreditivu.

Jedná se o velmi prakticky zaměřenou publikaci,

určenou pro každodenní použití.

Od svého prvního vydání v roce 2001 se stala

zavedenou referenční publikací v oblasti dokumentárních

akreditivů. Je vhodnou pomůckou

pro všechny, kteří se zabývají akreditivy,

tj. banky, vývozce i dovozce, dopravce, zasílatele,

poskytovatele pojištění mezinárodních

zásilek zboží, poradce, právníky.

P. Š.

láně se setkali klastroví manažeři a členové

klastrů z odvětví energetika + životní prostředí,

potravinářství a turismus. Společně diskutovali

nad klíčovými tématy budoucí spolupráce.

V odvětví energetiky a životního prostředí

byly vytipovány oblasti společných zájmů,

jako jsou výzkum, obnovitelné zdroje, úspory

energie při výrobě, aj. Zúčastněné klastry

svou počáteční spolupráci budou stavět

More magazines by this user
Similar magazines