2/2012 - AIP ČR

aipcr.cz

2/2012 - AIP ČR

prezentací byla v zemích západního Balkánu

s cílem napomoci širšímu zapojení tohoto regionu

do projektů a dalších členských aktivit

EUREKY.

EUREKA Academia

V roce 2011 byl připraven a úspěšně zahájen

koncept seminářů EUREKA Academie,

který se stal velmi dobrým nástrojem pro propagaci

EUREKY a pracovní kontakty a diskusi

s dalšími evropskými organizacemi a platformami

v rámci Evropského výzkumného

prostoru. Semináře se konají a využívají konferenční

prostory Sekretariátu EUREKY

a obsahově podporují zejména program

předsednické země EUREKY (jako byl např.

v loňském roce seminář s tématem clean-

-tech, nebo nyní v průběhu maďarského

předsednictví regionální spolupráce ve výzkumu

a inovacích). V loňském roce byl také

velmi úspěšný Academia seminář věnovaný

problematice a otázkám ochrany duševního

vlastnictví. Cílené zaměření měl i Academia

seminář navazující na Korejský den EURE-

KY, který se konal v letošním březnu v Bruselu,

a to na výměnu zkušeností z přípravy projektů

EUREKY mezi evropskými a korejskými

organizacemi. Na tomto semináři byla aktivně

zastoupena Česká republika fi rmou Software602.

EUREKA Academia za krátkou dobu se

ukázala nejen jako vhodný nástroj pro public

relations, který zviditelňuje a vhodně prezentuje

aktivity EUREKY, ale také jako vzdělávací

instrument (viz seminář o ochraně duševního

vlastnictví) pro projektové manažery

a to nejen z národních kanceláří EUREKY.

Z tohotu vzdělávacího pohledu je v plánu

Academia seminář pro projektové manažery

ze zemí západního Balkánu s cílem prohloubit

jejich zkušenosti a aktivněji využít síť EU-

REKY nejen pro regionální spolupráci, ale

především nalézat možnosti pro spolupráci

s technologicky vyspělejšími členskými zeměmi

EUREKY.

Propagace a public relations

EUREKY v České republice

V České republice public relations EURE-

KA dlouhodobě zabezpečuje a provádí Asociace

inovačního podnikání ČR. Prezentuje

úspěšné projekty EUREKY s účastí českých

A.T.Kearney

Soutěž Best Innovator

poprvé v České

republice

Soutěž Best Innovator, organizovaná

společností A.T.Kearney,

je zaměřená na hodnocení

inovačních procesů společností.

Poskytuje celosvětově již několik

let svým účastníkům široké spektrum poznatků,

které jim pomáhají zlepšit jejich inovační

postupy, dosáhnout dalšího růstu

a zachovat či posílit jejich konkurenceschopnost.

Letos počínaje druhou polovinou května

30 2/2012

organizací na zahraničních a domácích tématických

veletrzích a konferencích. V letošním

roce Sekretariát EUREKY v Bruselu využil

účasti Asociace na Hannoverském veletrhu,

který se konal 23.–27. 4. 2012, a požádal

o zastupování a aktivní propagaci EUREKY.

Je to nutno považovat za důkaz, že Asociace

umí dobře prezentovat komerční výsledky

úspěšných projektů, ale také poskytovat kvalitní

informační služby (více na EUREKA

e-Zine č. 43:EUREKA at the Hanover Fair –

The Association of Innovative Entrepreneurship

of the Czech Republic has promoted EU-

REKA at the Hanover Fair 2012 held on 23–27

April 2012. It is of particular note that over 90

consultations on EUREKA and Eurostars

were provided at the stand.).

Asociace inovačního podnikání ČR rovněž

vydává příručky EUREKY a Eurostars programu

v českém jazyce, které uvádějí zásady pro

přípravu projektů a jsou užitečným návodem,

jež napomáhá zájemcům lépe zvládnout požadavky

a nástrahy pro úspěšné podání

a schválení nových projektů EUREKY. V roce

2011 byla např. vydána publikace Program

Eurostars – Průvodce od programu k projektům.

V příštím roce bude připravena nová publikace,

jejímž cílem bude zhodnotit výsledky

a ekonomické přínosy projektů EUREKY

s českou účastí za poslední čtyřleté období

2009–2012.

Na webové stránce Asociace inovačního

podnikání ČR – internetový odkaz: http://

www.aipcr.cz/eureka.asp lze najít podrobnější

informaci o programu EUREKA a účelnou

databázi EUREKA projektů.

Využití a cíle

Propagace a public relations EUREKY

musí oslovovat vhodnými nástroji cílovou

skupinu uživatelů především z oblasti evropského

výzkumu a inovací a motivovat je s cílem

připravovat projekty mezinárodní spolupráce.

Zároveň využití public relations musí

orgánům státní správy poskytnout čitelné informace,

které pozitivně vytvářejí a podporují

řízení, jež je nutné pro fungování a účelovou

podporu výzkumu a inovací a tím

i činnnost EUREKY na národní a evropské

úrovni.

Svatopluk Halada

EUREKA Sekretariát, Brusel

bude poprvé soutěž organizována také pro

společnosti působící na českém trhu.

Best Innovator se odlišuje tím, že hodnotí

proces, jakým společnosti k inovacím přistupují,

nikoliv inovaci samotnou. Od doby svého

prvního uvedení v roce 2003 na německém

trhu se stala stabilním fórem, které

každoročně představuje srovnání společností

s nejlepší praxí v řízení inovací.

Jedním z partnerů A.T.Kearney při organizování

soutěže je Asociace inovačního podnikání

ČR, za niž v porotě zasedne doc. Ing. Pavel

Švejda, CSc., FEng. Mezi porotce patří

také například Tomáš Sedláček a Jan Procházka

z Národní ekonomické rady vlády.

Dalšími partnery soutěže jsou České vysoké

učení technické v Praze, EGAP a Svaz prů-

Innovation Union Scoreboard 2011

Sledování inovační výkonnosti

27 členských států EU

Evropská unie vydala 7. února 2012 druhou

hodnotící zprávu, ve které srovnává inovační

výkonnosti 27 členských států EU

a na základě sledovaných ukazatelů je rozděluje

do 4 výkonnostních skupin.

● Lídři v oblasti inovací: Švédsko, Dánsko,

Německo a Finsko, všechny monitorované

výsledky jsou vysoko nad průměrem EU27.

● Inovátoři: Belgie, Velká Británie, Nizozemí,

Rakousko, Lucembursko, Irsko, Francie,

Slovinsko, Kypr a Estonsko, vykazují

výkon blízký průměru EU27.

● Umírnění inovátoři: Itálie, Portugalsko,

Česká republika, Španělsko, Maďarsko,

Řecko, Malta, Slovensko a Polsko, jejich

výkon je nižší než průměr EU27.

● Skromní inovátoři: Rumunsko, Litva, Bulharsko

a Lotyšsko, jsou hluboko pod průměrem

EU27.

Toto sdělení poskytuje přehled o výzkumné

a inovační výkonnosti jednotlivých členských

států a přidružených zemí a srovnává

s inovačním potenciálem dalších, zejména

vyspělých zemí světa. Hodnotící zprávu připravuje

Maastrichtské hospodářské, sociální,

výzkumné a výcvikové středisko pro inovace

a technologie (MERIT) ve spolupráci

s Vědeckou službou Evropské komise a Společným

výzkumným střediskem (JRC).

Tiskovou zprávu s titulkem „Aby podniky

obstály v sílící celosvětové konkurenci, musí

být inovativnější“, a odkazy na hodnotící

zprávu naleznete na adrese:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do

?reference=IP/12/102&format=HTML&aged

=0&language=EN&guiLanguage=en

Anna Mittnerová

anna.mittnerova@vscht.cz

projekt programu EUPRO

LE12005 – KAMPUŠ

myslu a dopravy ČR. Hlavním mediálním

partnerem soutěže je týdeník Ekonom.

Kromě České republiky pořádá A.T.Kearney

soutěž na jiných evropských a vybraných

mimoevropských trzích – v Německu, Francii,

Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii, Norsku,

Švédsku, Dánsku, Itálii, Belgii, Lucembursku,

Chorvatsku, Slovinsku, Rusku a Brazílii.

Komu je soutěž určena?

Účastnit se mohou české společnosti

a současně i zahraniční společnosti mající registrovanou

právnickou osobu v ČR.

Společnosti mohou do soutěže přihlásit sebe

či jakoukoliv svou obchodní jednotku, která

je zodpovědná za inovaci produktů, služeb,

procesů či business modelů.

More magazines by this user
Similar magazines