2/2012 - AIP ČR

aipcr.cz

2/2012 - AIP ČR

podniky a setkání, na nichž budou participovat

rovněž zástupci akademické sféry,“

upřesňuje David Kratochvíl.

Mezi účastníky InnoNetů mohou být malé

a střední podniky s majoritním českým kapitálem,

které splňují defi nici inovačního podnikání.

To znamená ty, které vnesly do svého podnikání

inovační prvek z oblasti nejnovějších

vědeckých poznatků v oblasti techniky, společenských

věd nebo ekonomie. Mohou to být

ale i organizace sdružující malé a střední podniky

s inovačním potenciálem nebo vědecké,

výzkumné a akademické instituce. Zapojení

těchto subjektů a jejich informovanost o projektu

je velmi důležitá z hlediska získání bezprostřední

zpětné vazby z podnikatelského

a akademického prostředí o reálném stavu

inovačního podnikání v ČR.

Důležitá zprostředkovatelská role Asociace

inovačního podnikání ČR jako jednoho ze zakládajících

členů sdružení CzechInno v popsané

iniciativě bude spočívat především

ve využití kontaktní databáze členských fi rem

a Systému inovačního podnikání v ČR.

V průběhu let 2012 – 2013 plánuje družení

CzechInno uspořádání celkem 7 networkingových

setkání (InnoNetů), závěrečný InnoNet

potom proběhne ve formě konference. Více

aktuálních informací získají zájemci na www.

czechinno.cz. Úzká spolupráce CzechInno

a AIP ČR při přípravě a realizaci těchto networkingových

setkání tak přispěje k postupnému

odbourávání mezioborových bariér

a usnadní tvůrčí komunikaci a kontakty mezi

různorodými aktéry inovačního procesu.

David Kratochvíl, MBA

CzechInno, z.s.p.o.

Inovace pro infrastrukturu

podpory vzniku nových firem

a rozvoj inovačního podnikání

aneb Co nového v rámci Operačního

programu Podnikání a inovace

(„OPPI“)

Již druhé programovací období subjekty

infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický

vývoj a inovace mohou využívat

podporu formou dotace z programu Prosperita.

Tzn. je možné s podporou ve výši 36 až

75 % dle charakteru příjemce dotace a místa

realizace uskutečnit výstavbu nového vědeckotechnického

parku, adaptovat a vybavit

prostory nepoužívaných stavebních objektů

včetně získání limitované dotace na provoz

parku. Z pomyslné dílny Ministerstva průmyslu

a obchodu („MPO“) a Agentury CzechInvest

byla nabídka podpor v tomto programovacím

2007 – 2013 oživena podporou

Business angels sítí. To byla a je jistě logická

reakce na potřeby začínajících fi rem při získávání

startovního fi nancování. Na tyto pod-

pory je již prostředí v České republice zvyklé.

To dokládají čísla v tabulce v závěru textu.

(pozn. hodnocení předložených žádostí ještě

probíhá).

Zkušenosti s uplatněním programů OPPI

jakými jsou Prosperita, Inovace a Potenciál

poukázaly na oprávněný požadavek nedostatku

podpor cílených do prostoru fi nancování

podnikatelských záměrů začínajících či méně

pokročilých podnikatelů anebo realizaci

rozvojových aktivit malých a středních fi rem.

Identifi kovaný problém můžeme rozdělit na tři

skupiny. Ke každé pak můžeme přiřadit určitý

typ podpory. Navíc vybereme jen ty, jenž je

možné realizovat ve velmi krátké době s dostupnými

zdroji.

První z avizovaných skupin je krytí eliminace

rizika poskytovatele fi nančních prostředků.

Zde jistě dobře zafungovala Záruka,

program OPPI, zajišťovaný Českomoravskou

záruční a rozvojovou bankou. Stále

jsme však v oblasti bankovního fi nancování,

které akceptuje velmi nízkou míru rizika.

Druhá skupina je množství znalostí, dovedností

a zkušeností s přípravou a realizací

podnikatelských záměrů. Zde se jedná o oblast

zvýhodněného poradenství pro získání

uceleného souboru znalostí a dovedností

a současně překlenutí nedostatku vlastních

podnikatelských zkušeností. Nemusí se jednat

čistě o odbornou stránku věci, ale také

o způsob uplatnění znalostí nebo získání nezbytných

kontaktů. Zde jsou připraveny dva

interní projekty Agentury CzechInvest, CzechAccelerator

a CzechEkoSytem, kterému

budou věnovány následující odstavce. Třetí

skupinou se dostáváme opět do pravděpodobně

nejcitlivější problematiky, tj. reálných

fi nančních prostředků na uskutečnění podnikatelských

záměrů konkrétních fi rem. Je nutné

poznamenat, že tyto prostředky budou

poskytnuty kapitálem obyčejně nazývaným

rizikový. Jmenovitě se jedná o typ seed

a venture. Což je zastřešeno Českým rozvojovým

uzavřeným investičním fondem, jehož

rozběh připravuje MPO. Zkráceně je projekt

nazýván seed fond a v rámci své investiční

strategie bude uskutečňovat majetkové vstupy

do fi rem s růstovým potenciálem a v počátečním

stádiu vývoje. Součástí podmínek

majetkového vstupu je sdružení státních

(fondový) a soukromých prostředků v poměru

nastaveném dle typu investice. Závěrem

této části je nutné uvést, že projekty CzechEkoSystem

a seed fond budou využívat

vzájemné synergie. Synergie obou těchto

projektů lze očekávat i s pre-seed aktivitami

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vzhledem k dostupným bruselským indiciím

můžeme předpokládat, že zkušenosti

z těchto pilotních projektů naleznou uplatnění

i v budoucím programovacím období s výrazným

trendem k zajištění návratnosti vložených

prostředků pro opakované použití.

Zásadní výhodou pro úspěšnou realizovatelnost

projektů CzechEkoSystem a také se-

Kategorie Počet Objem způsobilých výdajů

Schválené RŽ 238 24,53 mld. Kč

Podané PŽ 164 16,27 mld. Kč

Doposud schválené PŽ

(+zbývá ještě schválit PŽ)

107 (+26) 11,181 mld. Kč (+2,6 mld. Kč)

Z toho PŽ (BAN) 13 0,1006 mld. Kč

Z PŽ doposud schválené projekty 60 6,167 mld. Kč

Z toho schválené (BAN) 4 0, 027 mld. Kč

38 2/2012

ed fond je fungující infrastruktura vědeckotechnických

parků, technologických center

atd. Je usnadněno prolínání akademické

sféry s podnikatelskou, je vytvářeno zázemí

pro vznikající fi rmy a dlouhodobě budován

vztah důvěry mezi rozličnými zapojenými

partnery infrastruktury. Ta je nezbytná obzvláště

pro realizaci projektu CzechEkoSystem,

kdy je na základě podnikatelského záměru,

významné součásti žádosti o podporu,

tato žádost schválena/neschválena k podpoře.

V těsné vazbě na podnikatelský záměr je

realizováno i cílené poradenství v oblastech

fi nance, management, organizace a výroba,

marketing a PR, právo a lidské zdroje. Vyjmenované

oblasti poradenství umocňuje poradenství

kouče, úspěšného zkušeného manažera,

předávajícího své zkušenosti

s podnikáním. Tzn., odborné znalosti jsou

doplněny i kontakty na okolní domácí i zahraniční

trh. Podpora je zacílena na fi rmy

typu MSP, a jejichž podnikání nezačalo před

více jak 5 lety. Zcela ojedinělá je výše podpory

80% na poradenství a 100% na koučink.

Vyjádřeno hodnotově, fi rma může získat

až 2 mil. Kč. podpory na poradenství a 1

mil. Kč na koučink. Žádosti o podporu jsou

v 1. výzvě přijímány od 2. května do 29. června

2012. Žadateli jsou k dispozici skauti, kteří

pomohou žadateli připravit jak podnikatelský

záměr tak i seznam odpovídajícího

poradenství. Je nanejvýš potěšitelné, že většina

skautů jsou zkušení provozovatelé vědeckotechnických

parků, technologických

center apod. Pro realizaci projektů podpořených

žadatelů jsou připravení kouči a poradenská

fi rma s týmem poradců. Další informace

a aktuality jsou k dispozici na http://

www.czechinvest.org/projekt-czechekosystem.

Portfolio projektů orientovaných na poradenství

obsahuje i interní projekt CzechAccelerator

2011-2014, který je určen pro inovativní

MSP a které mají zájem získávat

zkušenosti na zahraničních trzích. Ve špičkových

technologických inkubátorech (v Silicon

Valley, Bostonu, Singapuru, Curychu či

Izraeli) poznají místní podnikatelskou komunitu

a k dispozici jim budou mentoři, odborní

poradci a mohou se účastnit řady networkingových

akcí s potencionálními partnery nebo

investory. Více informací a datum aktuálně

otevírané výzvy naleznete na http:// www.

czechaccelerator.cz

Závěrem lze konstatovat, že vedle podpor

zacílených do oblasti podnikání pro rozvoj materiální

a znalostní oblasti fi rem, bylo pamatováno

i na rozvoj malých a středních fi rem, především

těch začínajících, i v oblastech

budování znalostní základny, obchodních kontaktů

i fi nancování. Po doběhu příjmu registračních

žádostí v programech Nemovitosti,

Eko-energie a Marketing na přelomu pololetí

budou posledními příležitostmi k využití podpor

OPPI vzhledem k alokování již téměř

všech prostředků právě projekty CzechEko-

System, CzechAccelerator a seed fond.

Vysvětlivky:

RŽ – registrační žádost

PŽ – plná žádost

Schválená PŽ – plná žádost postoupená do závěrečné

fáze hodnocení

BAN – aktivita business angels network

Schválené projekty – žádosti k projektům, které byly

doporučeny hodnotitelskou komisí

Petr Kolář

CzechInvest

More magazines by this user
Similar magazines