33

migot

Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018

Niech osobiste przeżycie tajemnicy

Zmartwychwstania Chrystusa

będzie dla Wszystkich czasem radosnym,

wypełnionym wiarą, nadzieją i miłością.

Pogoda ducha i szczęście niech na stałe zagoszczą

w naszych domach, w których zawsze będzie dostatek.

Zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy życzą

Leszek Lipiński

Przewodniczący Rady Gminy

Ulan-Majorat

Jarosław Koczkodaj

Wójt Gminy

Ulan-Majorat


Samorząd

2

Redaktor naczelny oraz opracowanie graficzne

i skład (DTP): Magdalena Domańska

Zespół redakcyjny: Magdalena Domańska,

Sławomir Żyłka, Barbara Murawka

Korekta: Bożena Krawczyk

Współtworzący numer autorzy: Iwona

Wysokińska, Agnieszka Kulenty, Agnieszka

Gajda, Jarosław Koczkodaj, Bogusław

Karpiński, Tomasz Niebrzegowski, Lidia

Kułak, Iwona Mikołajuk, Jolanta Strychalska,

Anna Nurzyńska, Lidia Wierzchowska, Paweł

Wierzchowski, Dorota Wysokińska, Wiesław

Zienkiewicz.

Zdjęcia do numeru: Barbara Murawka,

Magdalena Domańska, Paweł Wierzchowski,

Lidia Wierzchowska.

Adres Redakcji:

Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan Majorat,

e-mail: gok@ulanmajorat.pl

Wydawca: Gmina Ulan-Majorat, Ulan-Majorat

57, 21-307 Ulan-Majorat

Nakład: 1000 egzemplarzy

Numer zamknięto: 20 marca 2018 r.

ISSN 2392-3504

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych,

zastrzega sobie prawo do skracania

i redagowania tekstów, zmiany tytułów nadesłanych

tekstów oraz wyboru tekstów i zdjęć do

publikacji.

Egzemplarz bezpłatny.

Informator Ulański dostępny w: •

Urząd Gminy Ulan-Majorat; Gminny

Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie •

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim

O/Ulan • przychodnie: „SALUS”

w Ulanie-Majoracie i Domaszewnicy

• Sklepy Spożywczo-Przemysłowe GS

„SCh” w Stoku, Ulanie Dużym, Domaszewnicy,

Gąsiorach i Wierzchowinach

• Sklepy Spoż.-Przem. Daniel

Cholewski Ulan-Majorat 30, Witold

Grzywacz Ulan Mały 27 A, Osiński

„Osak” Domaszewnica, Hanna Dąbrowska

Sobole 33, Barbara Kurek Paskudy

60A, Andrzej Głowniak „Wiola”

Zakrzew 27A, Wiesław Paskudzki

Paskudy 35, Stanisław Żurawki Stok

• stacje paliw: TANUL Marek Wierzchowski

Ulan Duży 66 i „Sobolex”

Urszula i Daniel Król Ulan Duży 62A.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców

jest podstawowym celem i sensem

istnienia władz samorządowych

wszystkich szczebli - od sołtysa po

marszałka województwa. W gminie

Ulan-Majorat poważnie traktujemy

swoje powinności wobec lokalnej

społeczności. Potrzeby materialne

stosunkowo łatwo zidentyfikować

(drogi, budynki użyteczności

publicznej, kanalizacja itp.), łatwo

także określić stopień ich zaspokojenia

– kolejne strony Informatora pokazują, jak wiele w tej dziedzinie zostało

już zrobione i jakie są plany na przyszłość. Znacznie trudniej rozpoznać

potrzeby w sferze życia społecznego, ale właśnie w tej dziedzinie możemy

się pochwalić dwoma sukcesami.

Po pierwsze nastąpiło znaczące zwiększenie aktywności poszczególnych

sołectw – mieszkańcy sami w interesujący sposób wykorzystują fundusze

sołeckie, wykazują się inicjatywą, angażują w ciekawe przedsięwzięcia nie

tylko natury rozrywkowej, ale także budują lokalne tradycje, kultywują

postawy patriotyczne i integrują pokolenia. W wielu sołectwach widać,

że tworzą się grupy lokalnych liderów, którzy potrafią zgromadzić

mieszkańców wokół społecznie akceptowanych celów. Wspólna praca dla

wspólnego dobra jest nie tylko godna uznania, ale stanowi ważny element

kształtowania więzi społecznych.

Inną istotną potrzebą społeczną jest potrzeba uznania. Chcemy być dumni

ze swojej małej ojczyzny. I właśnie ta potrzeba jest zaspokajana w coraz

większym stopniu. Nasza gmina cieszy się bardzo dobrą opinią, a goście

podkreślają kreatywność i profesjonalizm działań. Nasi przedstawiciele

zasiadają w gremiach powoływanych na szczeblu wojewódzkim, biorą

aktywny udział w przedsięwzięciach o znaczącej randze (np. dożynki

wojewódzkie, kongres kultury), gmina jest organizatorem różnorodnych

imprez o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i regionalnym.

Dziękuję wszystkim, którzy swą pracą zawodową i społeczną przyczyniają

się do aktywizacji mieszkańców i budowania dobrego wizerunku gminy.

Spis treści

Samorząd

3 Informacja o inwestycjach

realizowanych w 2017/2018 r.

4 Energia odnawialna w Gminie Ulan-

Majorat-montaż instalacji solarnych i

kotłów na biomasę

4 Drogi

5 Budowa mechaniczno-biologicznej

oczyszczalni ścieków dla gminy Ulan-

Majorat oraz sieci kanalizacyjnej

6 Sołtysi z Gminy Ulan-Majorat na IV

Lubelskim Kongresie Sołtysów

6 Dowód osobisty - sprawdź ,do kiedy

jest ważny

Kultura

7 Ferie z Kulturą

8 Babski wieczór w Ulanie

10 „Kobiety z Pasją” z Soból na XIV

Dożynkach Rybackich w Jakubowicach

Konińskich

10 Ostatki z Zespołem „Złoty Kłos”

10 Spotkanie opłatkowe Seniorów

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018

Oświata

11 Pierwsze dwa miesiące „Maluszkowa”

12 Spotkanie Opłatkowe w Szkole

Filialnej w Paskudach

12 Góra grosza

12 Spotkanie z leśniczym

13 Granice naszego języka są granicami

naszego świata - o wolontariacie AIESEC

w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy

13 Radosne sppotkanie oplatkowe

14 Dzień Babci i Dziadka w Kępkach

14 Poczatek obchodów 100-lecia

odzyskania niepodległości przez Polskę

14 Zajęcia programowania w Kępkach

Sport

15 Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

16 VII Miedzynarodowy - XVII

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej

Dziewcząt i Chlopców

Straż

18 Kampania walnych zebrań

sprawozdawczych w jednostkach OSP

20 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież

zapobiega pożarom”


Informacja o inwestycjach

realizowanych w 2017/2018 r.

1. Inwestycje realizowane z dotacją Unii Europejskiej:

• Energia odnawialna w gminie Ulan-Majorat –

montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę

W wyniku realizacji projektu zostanie zamontowanych

360 instalacji solarnych i 19 kotłów na biomasę

w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy.

Wartość inwestycji: 4.083.922,17 zł

Wysokość dotacji: 3.083.060,73 zł

Zadanie realizowane w latach 2017 - 2018

• Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni

ścieków bytowych dla gminy Ulan-Majorat

W wyniku realizacji zadania w miejscowości Zarzec

Ulański powstanie oczyszczalnia ścieków o przepustowości

200 m 3 /d, która oczyszczać będzie ścieki dopływające

poprzez system kanalizacyjny oraz ścieki dowożone

z terenu całej gminy.

Wartość zadania: 3.781.199,58 zł

Wysokość dotacji: 1.995.729,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2017 - 2018

2. Inwestycje realizowane w ramach dotacji celowej

budżetu państwa:

• Budowa budynku żłobka w miejscowości Ulan-

Majorat

Wartość zadania: 1.600.000,00 zł

Wysokość dotacji: 767.760,00 zł

Roboty budowlane 1.400.000,00 zł

Zakup pierwszego wyposażenia 180.000,00 zł (meble

do sal, wyposażenie pomieszczeń, zabawki, pomoce do

rozwoju dzieci).

3. Inwestycje realizowane z dotacją celową Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

- Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów

rolnych w miejscowości Kępki

Długość zmodernizowanego odcinka drogi – 840 mb

Wartość zadania: 171.118,21 zł

Wysokość dotacji: 80.000,00 zł.

4. Inwestycje realizowane w współpracy w powiatem

radzyńskim:

- przebudowa drogi powiatowej 1212 L na odcinku Ulan

Duży – Wierzchowiny

- przebudowa drogi powiatowej 1214 L w miejscowości

Domaszewnica

Wartość inwestycji: 862.042,99 zł

Środki powiatu: 281.021,49 zł

Długość przebudowanych dróg 3,7 km

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości

Wierzchowiny

Długość odcinka: 178 mb

Wartość inwestycji: 35.805,30 zł.

- Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości

Ulan-Majorat, Ulan Mały, Ulan Duży, Stok, Klębów,

Zarzec Ulański, Wierzchowiny – Etap I

Wartość zadania: 843.228,25 zł

- Montaż lamp solarnych w Ulanie-Majoracie – 2 szt.,

Paskudach – 3 szt., Sobolach – 3 szt.,

Wartość zadania: 53.812,50 zł

Projekty, w których gmina podpisała umowy na

dofinansowanie:

„Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych

samorządów województwa lubelskiego w celu

podniesienia jakości usług publicznych” . Działania 2.1

Cyfrowe Lubelskie w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego w Lublinie na

lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 1.734.422,20 zł

Dofinansowanie: 1.260.764,07 zł

W ramach projektu przewiduje się modernizację i

rozbudowę systemów teleinformatycznych.

Okres realizacji 2017/2019 rok.

„Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjnoturystycznej

w miejscowości Rozwadów”

- wniosek złożono w ramach konkursu z

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014–2020.

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności

turystycznej regionu poprzez utworzenie bezpiecznego

miejsca odpoczynku i rekreacji w miejscowości Rozwadów.

W ramach operacji zostanie wybudowana

altana (wiata) turystyczna z ławostołem

o konstrukcji drewnianej, przy której zostanie zamontowany

drewniany stojak na rowery oraz 2 kosze na śmieci, ponadto

zostaną zamontowane 2 ławki drewniane wolnostojące.

Teren zostanie oznakowany poprzez postawienie tablicy

informacyjnej z zaznaczonym przebiegiem szlaku. Teren

zostanie utwardzony i ogrodzony drewnianym płotkiem.

Zapewnione zostanie bezpieczeństwo użytkowników

obiektu poprzez zamontowanie oświetlenia led. Jest to

szczególnie ważne ze względu na to, że teren ten stanowić

będzie dla młodzieży alternatywny sposób spędzania

wolnego czasu.

- Koszty kwalifikowalne operacji 63 750 ,64 zł.

- Dofinansowanie ze środków EFRR 40 564,00 zł.

- Okres realizacji: 2018 r.

Samorząd

Wnioski o dofinasowanie w trakcie oceny:

5. Inwestycje realizowane z budżetu gminy:

- Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do

gruntów rolnych w miejscowości Stok

Długość odcinka: 912 mb

Wartość inwestycji: 212.435,02 zł

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018

“Utworzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy

Ulan-Majorat” Przedmiotem projektu jest budowa

ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej z wyposażeniem

ćwiczebnym poprzez zakup i montaż 20 urządzeń do

wykonywania ćwiczeń fizycznych, 4 ławek metalowych

z oparciem, 4 koszy na śmieci oraz tablicy z regulaminem.

W ramach realizacji zadania utworzone zostanie

również boisko do siatkówki, zostanie zniwelowany

oraz utwardzony teren pod boisko rekreacyjne .

Koszty kwalifikowalne operacji 282 000,66 zł,

a dofinansowanie ze środków EFRR 179 437,00 zł.

3


Samorząd

„Przebudowa i rozbudowa budynku OSP

z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne

w miejscowości Sobole”

Całkowita wartość projektu: 1.511.675,00 zł

Dofinansowanie: 1.168.128,00 zł

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego budynku

o pomieszczenie świetlicy wraz z zapleczem kuchennym

i niezbędnym wyposażeniem oraz pomieszczeniami

przeznaczonymi na izbę pamięci i tradycji. W ramach

projektu zostanie zakupiony sprzęt medycznorehabilitacyjny

dla osób niepełnosprawnych, który będzie

nieodpłatnie wypożyczany osobom z dysfunkcjami ruchu.

Projekt przewiduje również zagospodarowanie terenu

wokół budynku.

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów

rolnych w miejscowości Paskudy.

Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej 102149 L

w miejscowości Paskudy o długości 600 m i szerokości

5,2 m nawierzchnia zostanie wykonana z kruszywa.

Całkowita wartość zadania 216.458,02 zł.

Wnioskowana kwota dotacji: 170.000,00 zł

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów

rolnych w miejscowości Kolonia Domaszewska

W ramach modernizacji zostanie przebudowana droga

o długości 623 m i szerokości 3,5 m nawierzchnia zostanie

wykonana z kruszywa.

Całkowita wartość zadania: 175.527,67 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 100.000,00 zł.

Wartość kontraktu wynosiła 3 545 143,20 zł brutto.

Prace rozpoczęły się w miesiącu styczniu i postępują dość

sprawnie. Planowany termin zakończenia montaży to

koniec maja 2018 r.

W ramach projektu uruchomiono serwis WWW, na

którym mieszkańcy będą mogli uzyskać informację, ile

energii cieplnej zostało wytworzonej w ich typie instalacji

oraz o ile został zredukowany poziom zanieczyszczeń

dzięki instalacjom wykonanym w ramach projektu.

Serwis WWW umożliwia mieszkańcom zgłaszanie awarii

instalacji wykonanych w ramach projektu oraz będzie

informował o planowanych przeglądach.

Dzięki realizacji projektu nastąpi redukcja emisji

gazów cieplarnianych do atmosfery, co pozwoli nam

wszystkim zadbać o nasze środowiska.

Widzimy bardzo duże zainteresowanie projektem

wśród mieszkańców, wiele osób chciałoby skorzystać

z możliwości montażu instalacji w swoich gospodarstwach

domowych. Gmina Ulan-Majorat dąży do tego, żeby

każdy zainteresowany otrzymał możliwość montażu

instalacji solarnej. Dlatego poszukujemy możliwości

uzyskania kolejnej dotacji.

Wniosek, który gmina planuje złożyć po ogłoszeniu

naboru: - Budowa świetlicy w Domaszewnicy

(po ogłoszeniu naboru w ramach PROW).

4

Energia odnawialna w Gminie

Ulan-Majorat – montaż instalacji

solarnych i kotłów na biomasę

Gmina Ulan-Majorat uzyskała dofinansowanie na

realizację inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku,

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w kwocie

3 083 145,75 zł.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 4 046 462,18 zł

I część Projektu polegała na zakupie i instalacji

19 szt. kotłów na pellet w obiektach prywatnych do

przygotowania C.W.U o łącznej mocy 0,415 MW.

Inwestycję realizował wykonawca wyłoniony

w drodze przetargu nieograniczonego - firma Sanito

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy.

Wartość kontraktu wynosiła 329 001,48 zł brutto.

Wykonawca zakończył realizację inwestycji zgodnie

z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym

projektu.

II część Projektu polega na montażu instalacji

solarnych w liczbie 360 szt. (w tym 189 szt. zestawów

solarnych składających się z 2 kolektorów, 132 szt.

zestawów solarnych składających się z 3 kolektorów

z zasobnikiem, 39 szt. zestawów solarnych składających

się z 4 kolektorów z zasobnikiem) zamontowanych na

budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie

Gminy Ulan-Majorat o łącznej mocy 1,395 MW.

Inwestycję realizuje wykonawca wyłoniony w drodze

przetargu nieograniczonego - firma FLEXIPOWER

Group Sp. z o.o. Sp. K. z Woli Zarzadzyńskiej.

Drogi

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018

W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym

w Radzyniu Podlaskim gmina Ulan-Majorat będzie

współfinansować remont dróg powiatowych. W budżecie

została zabezpieczona kwota 1.408.108,00 zł na wspólne

inwestycje.

W bieżącym roku zostanie wykonana przebudowa

drogi powiatowej 1218 L na odcinku Ulan-Majorat – Wola

Chomejowa o długości 3.801,82 m. Projekt przewiduje

wykonanie następujących prac: roboty przygotowawcze

– roboty pomiarowe i roboty inwentaryzacyjne, roboty

rozbiórkowe – rozebranie nawierzchni bitumicznych,

rozebranie krawężników, obrzeży, nawierzchni chodników,

transport materiałów rozbiórkowych o łącznej wielkości

430,96 m 3 , roboty ziemne – wykopy oraz nasypy po warstwy

konstrukcyjne drogi w ilości łącznej 5.235,27 m 3 , roboty

instalacyjne - wykonanie przepustów pod drogą o długości

łącznej 31,50 mb, wykonanie 5 szt. studzienek ściekowych,

wykonanie ścieku przykrawężnikowego o długości 60 mb,

roboty nawierzchniowe - nawierzchnia bitumiczna jezdni

o powierzchni 21.180,02 m 2 , nawierzchnia tłuczniowa

pobocza drogi o powierzchni 4.392,00 m 2 , nawierzchnia

bitumiczna pobocza drogi 3.487,5 m 2 , nawierzchnia

chodników z kostki brukowej 1.739 m 2 , zjazdy - wykonanie

nawierzchni zjazdów indywidualnych o powierzchni

1.192,80 m 2 , urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawca wyłoniony w wyniku przeprowadzonego

postępowania przetargowego na wykonanie całego zakresu

zamówienia będzie miał 150 dni od podpisania umowy.


Ww. zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem

otrzymanym w ramach Programu rozwoju gminnej

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,

wysokość dofinansowania wynosi: 1.835.818,20 zł. Pozostałe

środki wyasygnują Gmina Ulan-Majorat, Gmina Borki

i Powiat Radzyński.

Drugą wspólną inwestycją będzie remont drogi powiatowej

1216 L na odcinku Zarzec Ulański – Sobole. Przewidziany

do remontu jest cały odcinek drogi, który zostanie

poszerzony do szerokości 5,5 m nawierzchni, całość drogi

zostanie wyrówna masą asfaltową oraz zostanie wykonana

warstwa ścieralna nawierzchni. Zgodnie z porozumieniem

zawartym pomiędzy Powiatem Radzyńskim a Gminą

Ulan-Majorat prace powinny zakończyć się w sierpniu

2018 roku. Obie inwestycje prowadzić będzie i wyłaniać

wykonawcę Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu

Podlaskim.

Ze środków budżetu gminy sfinansowana zostanie

również budowa chodnika w miejscowości Zakrzew przy

drodze powiatowej. W ramach planowanej inwestycji

zostanie wybudowany chodnik o długości ponad 400

mb, wykonane zostaną zjazdy do posesji oraz zostanie

utwardzone pobocze tłuczniem kamiennym. Drugi

etap realizowanej inwestycji zakończy prace rozpoczęte

w 2016 r., kiedy to wykonaliśmy 400 mb chodnika wraz

z zatoką postojową przy szkole.

Budowa mechaniczno-biologicznej

oczyszczalni ścieków dla

gminy Ulan-Majorat oraz sieci

kanalizacyjnej

Na działce położonej w Zarzecu Ulańskim powstaje

długo oczekiwana przez mieszkańców gminy inwestycja

- oczyszczalnia ścieków. Gmina pragnie stworzyć godne

warunki do życia i funkcjonowania dla mieszkańców oraz

przedsiębiorców.

W ramach realizacji inwestycji zostaną wykonane:

reaktor biologiczny, budynek techniczny, zbiornik

magazynowy osadu nadmiernego, pompownia ścieków,

zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, studnia

pomiarowa, taca najazdowa i separator ścieków, stacja

zlewna, wiata pod agregat prądotwórczy, budynek

warsztatowo-garażowy.

Gmina Ulan-Majorat na realizację zadania

uzyskała dofinansowanie w wysokościi

1.956.078,00 zł z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

wiejskie” dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię

odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawca zakończył realizację pierwszego etapu

inwestycji, w skład którego weszły następujące elementy:

roboty budowlane dotyczące budynku garażowowarsztatowego,

budynku technicznego, pompowni

ścieków surowych, reaktora biologicznego, stacji zlewczej,

studni pomiarowej, zbiorników magazynowych osadu

nadmiernego, zbiorników uśredniających ścieków

dowożonych. Ponadto wykonano instalacje elektryczne

wraz z agregatem prądotwórczym, instalację odgromową

i uziemień wyrównawczych, oświetlenie terenu. Wykonane

są instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne. Teren

oczyszczalni został ogrodzony, a poprzez zainstalowany

system kamer stale monitorowany.

W drugim etapie pozostało wykonawcy wykonanie:

tacy najazdowej, zainstalowanie urządzeń technologii

oczyszczalni, ukształtowanie terenu (utwardzenie placu

oraz zasadzenia krzewów ozdobnych).

Prace zgodnie z umową powinny zakończyć do 31

sierpnia 2018 r. Równocześnie trwają prace nad budową

sieci kanalizacyjnej, która będzie zaopatrywać oczyszczalnię

w ścieki. Pierwszy etap budowy sieci kanalizacyjnej

wykonuje firma WOD-BUD z Kraśnika. Zakres prac

objętych umową: instalacja rurociągów grawitacyjnych,

studzienki kanalizacyjne, rurociągi ciśnieniowe (tłoczne),

montaż studzienek rewizyjnych (odwadniających)

i odpowietrzających na rurociągu tłocznym, pompownię

ścieków wraz z zalicznikowym przyłączem energetycznym

instalacji zasilania, zjazd do przepompowni z drogi

powiatowej i ogrodzenie terenu przepompowni oraz

wykonanie przejścia przez drogę krajową nr 63. Wartość

umowna kontraktu to 843.228,25 zł, a gwarancja obejmuje

okres 60 miesięcy.

Samorząd

Obiekt wyposażony zostanie w kompletne

instalacje elektryczne, sanitarne, wodnokanalizacyjne

oraz wyposażenie technologiczne.

Teren zostanie ogrodzony, utwardzone zostaną drogi

i place manewrowe, wykonane zostanie oświetlenie terenu

oraz system monitoringu. Inwestycję realizuje wykonawca

wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego

- firma MONTECH Sp. z o.o. z Łuszczowa Drugiego.

Wartość kontraktu wynosi: 3.781.199,58 zł,

a długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz

zamontowane materiały i urządzenia - 60 miesięcy.

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018

Prace zakończą się do 30 czerwca 2018 r.

Docelowo oczyszczalnia ma oczyszczać 220 m 3 /d

ścieków na dobę, a dopływać do niej będą ścieki poprzez

sieć kanalizacyjną z miejscowości Ulan-Majorat, Ulan

Duży, Ulan Mały, Stok, Klębów, części Zarzeca Ulańskiego

i Wierzchowiny. Ponadto projekt oczyszczalni przewiduje

możliwość dostarczania ścieków dowożonych ze zbiorników

bezodpływowych (szamb) zlokalizowanych w innych

miejscowościach, jak również osadów nadmiernych

wytwarzanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków.

5


Samorząd

Sołtysi z Gminy Ulan-Majorat na IV Lubelskim Kongresie Sołtysów

W dniu 9 grudnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbył się „IV Lubelski Kongres

Sołtysów”. Kongres otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Głównym punktem kongresu była konferencja na temat aktualnych problemów lubelskich wsi. Poruszane

były zagadnienia takie jak: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą na zmiany w przestrzeni publicznej

lubelskich wsi działania na rzecz wzmocnienia pozycji sołtysów w obecnym prawodawstwie, Ochotnicze Straże

Pożarne jako organ pomocniczy w Sołectwach, fundusz sołecki – najlepsze inicjatywy.

W trakcie trwania kongresu przeprowadzone zostały dwa konkursy kulinarne: na najlepsze ciasto tradycyjne

– udział w nim wzięła Pani Agnieszka Mazur, która przygotowała ciasto mrowisko oraz na najlepszą potrawę

wigilijną w którym udział wzięły Panie Mariola Ostrzyżek, która przygotowała pierożki z makiem i Grażyna

Iwaszko przygotowała pierogi wigilijne z soczewicą.

Ponadto emocji oraz dobrego humoru dostarczyły uczestnikom występy zespołów ludowych z województwa

lubelskiego.

Gminę Ulan-Majorat reprezentowali: Jarosław Koczkodaj – Wójt Gminy Ulan-Majorat, Jadwiga Droś – sołtys

sołectwa Domaszewnica, Edward Nurzyński – sołtys sołectwa Gąsiory, Agnieszka Mazur – sołtys sołectwa Klębów,

Mariola Ostrzyżek – sołtys sołectwa Sętki, Grażyna Iwaszko – sołtys sołectwa Zarzec, Aniela Wierzchowska –

sołtys sołectwa Wierzchowiny, Krzysztof Szczygielski – sołtys sołectwa Stok, Piotr Zalewski – sołtys sołectwa

Skrzyszew i Sławomir Bartochowski – sołtys sołectwa Rozwadów.

Dowód osobisty - sprawdź, do kiedy jest ważny!

6

Mało kto zwraca uwagę na termin ważności swojego

dowodu osobistego. Tymczasem jego przedawnienie

może mieć dla nas naprawdę fatalne skutki. Największy

problem pojawia się, kiedy chcemy wyjechać za granicę,

wziąć kredyt, załatwić sprawy u notariusza. Bez

aktualnego dokumentu nie kupimy niczego na raty czy

też nie podpiszemy lub przedłużymy umowy na usługi

teleinformatyczne. Tymczasem wystarczy spojrzeć na

prawy dolny róg swojego dokumentu. Właśnie tam

zapisana jest data upływu terminu ważności.

W przypadku stwierdzenia nieważności lub

zbliżającego się upływu terminu ważności dowodu

osobistego należy wystąpić o wydanie nowego dowodu

osobistego. Wniosek o wymianę dowodu osobistego

należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed upływem

terminu ważności dotychczas posiadanego dowodu

osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można

złożyć w siedzibie organu dowolnej gminy/miasta

w Polsce, niezależnie od miejsca zameldowania.

Wniosek można też złożyć on-line, za pośrednictwem

strony internetowej www.obywatel.gov.pl (jeżeli osoba

posiada podpis elektroniczny potwierdzony profilem

zaufanym ePUAP).

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018

Ponad 300 mieszkańców Gminy

Ulan-Majorat ma nieważny dowód, a prawie

200 termin upłynie do końca 2018 r.

Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.


Ferie z Kulturą

Bal karnawałowy, koncert Małej Orkiestry Dni

Naszych i Cyrk Luna

Pierwszy dzień ferii rozpoczęliśmy od zabaw

animacyjnych m.in. tratwa ratunkowa, zabawy

z balonem, raz dwa trzy – Baba Jaga patrzy, kalambury,

berek, kamień-papier-nożyczki, itp. Podczas nich dzieci

mogły się poznać, spędzić wspólnie czas i zintegrować.

Czas na wspólnej zabawie minął bardzo szybko

i przyjemnie. W środę na dzieci czekało mnóstwo

atrakcji. Najpierw tańczyliśmy na Balu Przebierańców,

a wieczorem zawitała do nas Mała Orkiestra Dni

Naszych. Śpiewaliśmy piosenki, razem bawiliśmy, a co

bardziej odważni zostali na noc w GOKu.

W czwartkowe przedpołudnie gościliśmy nasz ulubiony

Cyrk Luna, który po raz kolejny z nowym programem

wystąpił przed tak liczną publicznością.

Kultura

Wycieczka do Warszawy – Telewizja TVP i Dom Zagadek

Drugi tydzień ferii obfitował w wycieczki.

W poniedziałek ruszyliśmy do Warszawy a tam już

czekała na nas telewizja, którą zwiedzaliśmy od „kuchni”.

Mieliśmy szansę na chwilę stać się Marzeną Rogalską albo

Tomaszem Kamelem i poprowadzić program Pytanie na

śniadanie.

Kolejnym dla nas wyzwaniem był Dom Zagadek,

gdzie zamknięto nas w pokojach tematycznych

i aby wyjść musieliśmy rozwiązać zagadki, działania

matematyczne albo odblokować zaszyfrowane kłódki.

Zabawa była świetna i na szczęście wszystkim udało się

uwolnić.

Na to wydarzenie przybyli do nas nasi najmłodsi

sąsiedzi ze Żłobka „Maluszkowo”, Przedszkola w Ulanie

oraz dzieci z rodzicami i dziadkami z całej gminy.

Magicznym sztuczkom, pokazom akrobatycznym nie

było końca. Największe emocje wzbudził występ węża,

którego każdy mógł potrzymać. Nie mniejsze brawa

dostał kot, który popisywał się swoimi umiejętnościami

i zachowaniami przypominającymi psa.

Z Warszawy do Lublina

Kolejny dzień „Ferii z Kulturą 2018” spędziliśmy w Lublinie. Po bardzo zajmującym pobycie w stolicy

skorzystaliśmy z zaproszenia dyrektora Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pana Piotra Franaszka.

Program dnia obfitował w wiele atrakcji. Zwiedzanie samego Centrum, które powstało w miejscu budowanego

przez 42 lata „teatru w budowie” łączyło się z udziałem

w warsztatach i wystawach. Wystawa „Zabawka i

Mebel” autorstwa artystów Liceum Plastycznego w

Nałęczowie i warsztaty lalkarskie wzbudziły wielkie

emocje, jednak to udział w warsztatach pszczelarskich

wywołał zaskoczenie. Tak. Tak. W środku wielkiego

miasta, na dachu Centrum Spotkania Kultur

znajduje się pasieka, a w niej pszczoły i pszczelarz.

Na zakończenie pobytu w Lublinie odwiedziliśmy

Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira

Sosnowskiego. Miłe spotkanie zakończyło się

niepsodzianką - każdy z uczestników otrzymał prezent.

Po tym spotkaniu zwiedziliśmy jeszcze Lubelskie

Centrum Konferencyjne po czym wróciliśmy do naszych

domów.

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018

7


Kultura

Przygotowań dużo, emocji jeszcze więcej. Babski Wieczór w Ulanie mamy za sobą.

Wspaniała atmosfera, emocjonujący pokaz mody, elektryzujący koncert „Gwiazd z Naszego Podwórka”. Wielkie

brawa i podziękowania dla wszystkich artystów i modelek, kierowników artystycznych, technicznych, panów od

nagłośnienia etc. etc. A wszyscy bawili się doskonale - i na widowni, i na scenie.

Gratulacje dla wokalistów: Magdaleny Hymos, Magdaleny Domańskiej, Wojciecha Gila - Molas, Beaty Grochowskej,

Agnieszki Zientary, Lidki Wierzchowskej, Ewy Grodzkiej, Doroty Wysokińskiej, Andrzeja Kalińskiego, Piotra

Mackiewicza.

Brawa dla modelek: Jolanty Dybaczewskiej, Anny Tymińskiej, Jadwigi Muszyńskiej, Teresy Kowalik, Jadwigi Droś,

Anny Mróz, Agnieszki Grochowskiej, Ewy Dyjak, Agnieszki Gajdy, Danuty Domańskiej, Justyny Cieślak, Renaty

Niewęgłowskiej, Katarzyny Wysokińskiej, Agnieszki Niewęgłowskiej, Magdaleny Krawczyk. Zobaczyliśmy kolekcję

projektantek Joli Szali i Magdaleny Baczyńskiej Vel Mróz. Za wizaż i charakteryzacje odpowiedzialna była Katarzyna

Zelińska - Centrum Urody w Radzyniu Podlaskim oraz Karolina Kowalska - Loca Chica Maquillaje. Natomiast

fryzury wykonały Anna Tchórzewska - Zakład Fryzjerstwa w Radzyniu Podlaskim oraz Monika Mazur - Zakład

Fryzjerski Sofia w Łukowie.

Podziękowania również należą się instytucjom i firmom bez których impreza nie mogła by się odbyć:

Urząd Marsząłkowski Województwa Lubelskiego - Lubelskie Smakuj Życie, Gmina Ulan-Majorat, Lokalna Grupa

Działania „Zapiecek,” oraz Spóldzielcza Mleczarna „Spomlek”.

Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach jubileuszu 50-lecia GOK-u w Ulanie-Majoracie, którego organizatorami

był Gminny Osrodek Kultury i Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych.

8

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018


Kultura

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018

9


Kultura

„Kobiety z Pasją” z Soból na XIV Dożynkach Rybackich w

Jakubowicach Konińskich

„Kobiety z Pasją” z Soból”, które reprezentowały

Gminę Ulan-Majorat podczas XIV Dożynek

Rybackich w Dworze Anna otrzymały nagrodę

Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska za

najładniejszą prezentację potraw. To już kolejny sukces

kulinarny naszych Pań, ponieważ przypomnijmy, że w

ubiegłym roku zdobyły III miejsce w tym konkursie.

Patronat honorowy nad Dożynkami objął Marszałek

Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski,

a patronat medialny TVP Lublin, Radio Lublin,

Dziennik Wschodni, Lubelska.TV, Magazyn Lubelski

LAJF, Panorama Lubelska, Awangarda, Nowy Tydzień

w Lublinie, Piekarz Polski i Kolory Życia. Do udziału w

dożynkach zaproszone były restauracje, koła gospodyń

wiejskich, szkoły gastronomiczne oraz gospodarstwa

rybackie.

Gratulujemy kulinarnych sukcesów.

Ostatki z Zespołem „Złoty Kłos”

W sobotnie popołudnie 10 lutego 2018 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się ostatkowe

spotkanie pod patronatem Jarosława Koczkodaja Wójta

Gminy Ulan-Majorat. Jego organizacją zajął się Zespół

Śpiewaczy „ZŁOTY KŁOS”.

Wspólna biesiada i zabawa trwała do późnych

godzin wieczornych. Chociaż ostatkowa impreza była

pierwszym wydarzeniem zorganizowanym przez

Zespół „ZŁOTY KŁOS”, przyznać należy, że był to

udany debiut.

Spotkanie Opłatkowe Seniorów

20 stycznia 2018 r. w Gminnym Ośrodku

Kultury w Ulanie-Majoracie odbyło się tradycyjne

spotkanie opłatkowe seniorów naszej gminy, którego

organizatorem był Jarosław Koczkodaj Wójt Gminy

Ulan-Majorat oraz Ulańska Rada Seniorów.

Wójt Gminy powitał wszystkich mieszkańców,

którzy licznie przybyli na spotkanie opłatkowe. Życzył

dobrego samopoczucia, zdrowia oraz pomyślności

wszystkim przybyłym. Następnie odbyło się wręczenie

nagród laureatom konkursów: plastycznego „Seniorzy

są wśród nas literackiego „Opowieści Naszych

Dziadków” oraz multimedialnego „Tyle nas łączy”

10

związanych z dniem Babci i Dziadka. Uczestnicy

konkursu literackiego i aktorzy teatru „Straszydełka”

przygotowali krótki spektakl party na wspomnieniach

swoich babć i dziadków. Prace plastyczne zostały

wyeksponowane w sali widowiskowej. Proboszcz

Parafii Ulan ks. Krzysztof Pawłowski odczytał fragment

Pisma Świętego. Po przełamaniu się opłatkiem odbył

się koncert kolęd w wykonaniu zespołów ludowych

z terenu naszej Gminy.

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018


Pierwsze dwa miesiące „Maluszkowa”

Jedną z barier utrudniających młodym kobietom

łączenie rozwoju zawodowego i spełnianie się w

roli matki jest konieczność zapewnienia właściwej

opieki dzieciom. Coraz rzadziej funkcję opiekunki

przejmuje babcia, ponieważ rodziny wielopokoleniowe

mieszkające w tym samym domu stanowią już rzadkość.

Wspieranie młodych kobiet i wpływanie tym samym na

poziom demografii jest niezwykle ważne nie tylko dla

naszej gminy, ale dla całego kraju. Gmina Ulan-Majorat

już od kilku lat zapewnia miejsca w przedszkolach dla

wszystkich dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Brakowało

natomiast miejsc opieki nad dziećmi młodszymi.

Decyzja o budowie gminnego żłobka zapadła w 2016

r. Gmina przystąpiła do resortowego programu rozwoju

instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH plus”

edycja 2017 moduł 1. Rezultatem umowy pomiędzy

Wojewodą Lubelskim a gminą Ulan-Majorat jest

budynek Żłobka Gminnego „Maluszkowo”.

Żłobek Gminny „Maluszkowo” w Ulanie-Majoracie

– jedyny żłobek w powiecie radzyńskim – zaczął swoją

działalność 8 stycznia 2018 roku. Funkcjonowanie

rozpoczęto mając pod opieką czternastkę maluchów

w wieku 12 miesięcy - 2,5 roku, podzielonych na trzy

grupy wiekowe. W lutym 2018 r. do żłobka uczęszczało

już 17 podopiecznych, natomiast w marcu jest ich 20.

Tendencja jest wzrostowa: podpisano 29 umów

z rodzicami, co po dwóch miesiącach pracy jest

powodem do zadowolenia.

W „Maluszkowie” dzieje się dużo: w ostatnim

czasie dzieci m.in. odwiedziły cyrk, bawiły się

na kostiumowym balu karnawałowym, piekły

babeczki, robiły owocową sałatkę. Dzięki tzw. dniom

tematycznym miały możliwość poznawania nowych

smaków i zapachów. Adaptacja najmłodszych w

placówce przebiegła dosyć szybko i łagodnie.

Na podkreślenie bez wątpienia zasługuje współpraca

z rodzicami – już w drugim miesiącu działalności

ukonstytuowała się Rada Rodziców Żłobka, która

jest organem doradczym i opiniotwórczym. Rodzice

czynnie włączają się w działania podejmowane

przez placówkę, czego dowodem jest m.in. współpraca

przy przygotowaniu akcji charytatywnej „Śpiewać każdy

może – dajmy szansę Marcinowi”, zorganizowanej

przez radzyńską fundację „Nigdy nie jesteśmy sami”.

Rodzice wysoko oceniają pracę żłobka –

z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej wynika, iż

wszyscy, którzy wzięli w niej udział uważają, że budynek

żłobka jest bezpieczny, dobrze oznakowany, zawsze

czysty i posprzątany oraz - że placówka zapewnia

regularną i pełną informację o pracy opiekuńczowychowawczej,

dydaktycznej, a także o żywieniu dzieci.

Rodzice są zadowoleni z pracy personelu, posiłków w

żłobku, uważają, że godziny pracy placówki są właściwe,

a liczba dzieci w oddziałach odpowiednia. Wszyscy

zadeklarowali, że ich dzieci chętnie uczęszczają do

żłobka.

Z analizy ankiety wynika, że rodzice najbardziej

w żłobku cenią dobrą, miłą, przyjazną atmosferę, fakt, że

dziecko jest bezpieczne i zadowolone, wykwalifikowany

personel - uśmiechniętą, życzliwą i fachową grupę

opiekunek, ich inicjatywę i inwencję, zainteresowanie

dzieckiem, atrakcje, bezpośrednie podejście do każdego

malucha i piękny wystrój.

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018

Podkreślają, iż zauważają również rozwój swoich

dzieci.

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018,

Gmina Ulan-Majorat otrzymała niedawno dotację

z budżetu państwa w kwocie 81 000 zł, przeznaczoną

na realizację w 2018 r. zadania pn. „zapewnienie

funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do

lat 3, tworzonych przez gminy z udziałem programu

„MALUCH+”. Pieniądze te zostaną przeznaczone na

funkcjonowanie Żłobka Gminnego „Maluszkowo”.

Opłaty w ulańskim żłobku, w porównaniu do opłat

w placówkach podobnego typu, znajdujących się na

terenie pobliskich miast, są naprawdę niewysokie:

czesne wynosi 200 zł, natomiast stawka za wyżywienie

dziecka w placówce – 7 zł za cztery posiłki dziennie.

Zapewnie profesjonalnej opieki za niewielką kwotę

bez wątpienia jest znacznym wsparciem dla rodziców

posyłających swoje dzieci do tej właśnie placówki.

Budowa żłobka i organizacja nowej jednostki

nie były łatwym zadaniem, ale pierwsze miesiące

funkcjonowania pokazują, że zainteresowanie

młodych, rozwojowych rodzin taką formą opieki nad

małymi dziećmi jest duże i systematycznie rośnie.

Należy mieć nadzieję, że żłobek stanie się trwałym

elementem systemu usług społecznych w naszej gminie

i przyczyni się do komfortu życia młodych kobiet,

które często nie decydują się na kolejne dzieci, bojąc się

wykluczenia z rynku pracy. Rozpoznanie i zaspokojenie

potrzeb mieszkańców jest podstawowym obowiązkiem

samorządu lokalnego, a gminny żłobek jest realizacją

tego obowiązku.

Oświata

11


Oświata

Spotkanie opłatkowe w Szkole

Filialnej w Paskudach

Dnia 14 grudnia 2017 r. w Szkole Filialnej

w Paskudach odbyło się Spotkanie Opłatkowe. To

już wieloletnia tradycja, w którą włączają się wszyscy

nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.

Uczestniczyli w nim również Ksiądz Piotr Trochimiak

Proboszcz Parafii św. Andrzeja Boboli w Gąsiorach, Pan

Jarosław Koczkodaj Wójt Gminy Ulan-Majorat, Pani

Eulalia Mikołajuk Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana

Pawła II w Ulanie-Majoracie, Pani Elżbieta Paskudzka

Radna wsi Paskudy, emerytowani pracownicy szkoły,

babcie i dziadkowie uczniów.

W atmosferę świąt wprowadziły zebranych Jasełka

w wykonaniu wszystkich dzieci szkoły.

Obecni na uroczystości mogli przeżywać na nowo

historię narodzenia Jezusa. Słodki poczęstunek

przygotowali rodzice.

Góra grosza

Społeczność Sętek uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”, której celem jest wspieranie rodzinnych

domów dziecka. Wszystkie dzieci ze Szkoły Filialnej w Sętkach przyłączyły się do tego chlubnego przedsięwzięcia,

zbierając do swych skarbonek monety o najmniejszych

nominałach w myśl hasła „Jeden grosz znaczy tak

niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie”.

Zebrane grosze, które ważyły 34 kilogramy, zostały przez

dzieci z pomocą rodziców posegregowane i policzone.

Razem zebrano aż 369,40 zł!

Zebrana kwota dołączyła do „Góry grosza”. Tym

samym wspomoże los opuszczonych i samotnych

dzieci, które pragną rodzinnego ciepła. Już teraz

przystępujemy do kolejnej edycji, zbierając grosze do

skarbonek w myśl słów Jana Pawła II

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz

przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi”.

12

Spotkanie z leśniczym

Dnia 20.02.2018 r. Przedszkole w Ulanie-Majoracie gościło u siebie niezwykłego gościa, pana Tomasza

Mirosława z Nadleśnictwa w Radzyniu Podlaskim.

Już w chwili wejścia do sali przedszkolnej pan

Tomasz wzbudził duże zainteresowanie wśród

maluchów, wnosząc rekwizyty tj: poroże jelenia, budkę

lęgową, skórę z łosia oraz plansze edukacyjne. Następnie

włączył bajkę o zwyczajach lasu, po czym opowiedział

przedszkolakom na czym polega jego praca. Przybliżył

informacje o lesie oraz jego mieszkańcach, podkreślając

jednocześnie, że człowiek jest gościem w lesie i musi

szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim

mieszkających. Podczas pogadanki dzieci miały okazję

dowiedzieć się, w jaki sposób można pomóc zwierzętom

przetrwać zimę, a także dlaczego niektóre zwierzęta

gromadzą zapasy, a inne zapadają w sen zimowy.

Pan leśniczy zadawał przedszkolakom wiele pytań,

z którymi maluch świetnie sobie radziły. Wykazały się

dużą wiedzą na temat gatunków ptaków zarówno tych,

które odlatują, jak i tych, które pozostają w Polsce na

zimę.

Na koniec dzieci podziękowały panu Tomaszowi za tak owocne spotkanie, wręczając dyplom „Przyjaciela

przedszkola” oraz chóralnie zaprosiły na kolejne spotkanie.

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018


Granice naszego języka są granicami naszego świata - o wolontariacie

AIESEC w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy

Priorytetem działań dydaktycznych naszej

szkoły jest kreowanie jej wizerunku jako placówki

wspierającej rozwój młodych ludzi i odpowiadającej na

potrzeby współczesnego świata. Innowacyjną formą

nauczania języka obcego w kontekście promowania

tolerancji, otwartości oraz kształtowania wspólnoty

międzykulturowej stał się w naszej szkole pobyt

wolontariuszek z międzynarodowej organizacji AIESEC

– Punan i Candan. Nawiązanie współpracy było

możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu Dyrektor

Teresy Wierzchowskiej, nauczycielki j. angielskiego

Pani Marleny Majchrockiej, rodziców oraz serdeczności

Państwa Agnieszki i Grzegorza Witków, którzy w

dniach 02-05.01.2018 gościli studentki w swoim domu.

Pobyt dziewcząt w szkole obfitował w różnorodne

atrakcje. Na zajęciach uczniowie z zainteresowaniem

oglądali prezentacje obydwu krajów, zadawali wiele

pytań naszym gościom, poznali wybrane słowa

w obu językach. Mogli nie tylko przełamać swoje

bariery językowe, ale również sprawdzić praktyczne

umiejętności organizacyjne, interpersonalne

i komunikacyjne. Bardzo ważny punkt wizyty

stanowiły warsztaty kulturowe, gdzie nasi uczniowie

przyswoili mnóstwo informacji o geografii, edukacji

i kulturze Turcji oraz Indii, poznali wiele ciekawostek

i miejsc wartych odwiedzenia. Obie studentki zwróciły

również uwagę na popularne stereotypy dotyczące

kultur ich krajów – niektóre potwierdziły, inne obaliły,

tym samym utrwalając w świadomości uczniów

postawę antydyskryminacyjną, co ma niebagatelne

znaczenie wobec obecnej sytuacji globalnej.

Zajęcia dydaktyczne wzbogaciła nauka tańca

oraz wspólny wyjazd integracyjny do Łukowa.

Niespodzianką przygotowaną przez szkołę była

również nauka jazdy konnej. Była to pierwsza, ale

miejmy nadzieję, że nie ostatnia wizyta wolontariuszek

i wspaniałe przeżycie, jakiego nieczęsto mamy okazję

doświadczać jako mała wiejska placówka.

Społeczność szkolna podziękowała studentkom za

wizytę, były serdeczności, brawa, prezenty i uściski.

Podsumowując czterodniowy pobyt naszych gości

Dyrektor stwierdziła, że największa korzyść płynie

z uświadomienia naszym dzieciom, jak ważna jest

znajomość języków obcych we współczesnym świecie.

Oświata

Radosne spotkanie opłatkowe

18 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Sobolach

odbyło się spotkanie opłatkowe. Każdy, kto się na nim

pojawił, został ciepło przyjęty i natychmiast mógł

poczuć radosną, rodzinną atmosferę Świąt Bożego

Narodzenia.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się wójt gminy

Ulan-Majorat Jarosław Koczkodaj, dyrektor GZEAS-u

Bożena Krawczyk, kierownik GOK-u Magdalena

Domańska, dzielnicowa mł.asp. Wiesława Beczek,

radni z Soból Małgorzata Skwara i Marek Białucha,

emerytowany dyrektor szkoły Franciszek Sawczuk oraz

emerytowani nauczycielki: Teresa Sawczuk i Zenobia

Madejska.

Zgromadzeni goście i społeczność szkolna tłumnie

wypełnili odświętnie przystrojoną salę gimnastyczną.

Spotkanie rozpoczął dyrektor Arkadiusz Cap, który

słowami o nieprzemijającej wartości Świąt Bożego

Narodzenia wprowadził wszystkich w podniosły i

wzruszający nastrój. Następnie rozpoczęła się część

artystyczna przygotowana przez Teresę Kowalik. Na

scenę wkroczyli młodzi aktorzy, którzy z wielkim

zaangażowaniem wczuwali się w swoje role. Ich

wystąpienie wzruszyło, ale także rozbawiło każdego z

obecnych gości. Scenki rozmowy między diabłem

i Herodem wywołały salwy śmiechu. Pomiędzy

śmieszne dialogi i scenki wplecione były słowa

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018

wzruszające, religijne, oddające prawdę o niezwykłości

grudniowych świąt, kiedy to w stajence na świat

przyszedł Zbawiciel. Kulminacyjny punkt uroczystości

stanowiła wspólna modlitwa oraz łamanie się

opłatkiem. Wszyscy przekazali sobie ciepłe, szczere i

pełne wzajemnej sympatii życzenia, a następnie zasiedli

do suto zastawionych stołów. O stronę kulinarną

zadbali rodzice, którzy jak zawsze włączyli się w

przygotowania wspólnej Wigilii. Spotkanie w dużym

gronie, a także radosny nastrój sprawiły, że rozmowy

o minionych i bieżących czasach jeszcze przez kilka

godzin wypełniały mury szkoły w Sobolach. Każdy

gość wyszedł z drobnym świątecznym upominkiem.

13


Oświata

Dzień Babci i Dziadka w Kępkach

W Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kępkach zapraszanie seniorów rodu na uroczystość

z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień

niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim

dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów,

wzruszeń, łez i radości. Na początku gości przywitała

dyrektor Iwona Mikołajuk, która podkreśliła jak

ważną rolę w życiu każdego dziecka pełnią dziadkowie.

W pięknie udekorowanej sali dzieci wraz ze swoimi

wychowawczyniami przygotowały okolicznościowy

program artystyczny. W trakcie uroczystości babcie

i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy

w różnych formach artystycznych. Frekwencja jak co

roku dopisała. Rodzice przygotowali dla zaproszonych

gości poczęstunek.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Początek obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

W dniu 14.03.2018 r. Szkoła Podstawowa w Zakrzewie rozpoczęła obchody 100-lecia odzyskania niepodległości

przez Polskę zaplanowane na 2018 r. i związane z jubileuszem. Grupa artystyczna Rekonstrukto zaprezentowała

nam program pt. „Ku nieodległej”, czyli opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę

podczas trudnego dla Polaków czasu niewoli. Była to niezwykle ciekawa i wesoła lekcja historii, która upamiętniała

dążenia niepodległościowe. Ważnym elementem tych zajęć było angażowanie do pomocy uczniów. Przymierzali

oni stroje z różnych epok - powstańca, kosyniera, oficera I Brygady Legionów Polskich. Dziewczynki stały się

sanitariuszkami opatrującymi rannych żołnierzy. Chłopcy poddali się musztrze wojskowej i poznali najbardziej

znane komendy. Program podobał się uczniom, wniósł wiele cennych informacji. Zaprezentował dolę żołnierza

w dobrych i złych chwilach polskiej historii.

Zajęcia programowania w Kępkach

Od marca 2018 r. szkoła bierze udział w projekcie „Uczymy dzieci programować”.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach programowania. Ciekawym akcentem było wykorzystanie

Ozobota- małego robota, którego zadaniem jest pokonywanie zaprogramowanej przez uczniów trasy. Zajęcia te

cieszą się dużym zainteresowaniem.

14

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018


Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

Tradycją zimową jest organizowany przez Szkołę Podstawową w Domaszewnicy Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

pod patronatem Wójta Gminy Ulan-Majorat - Jarosława Koczkodaja. W tym roku w ramach projektu „Ping pong łączy

pokolenia” wprowadzono nowa kategorię Dorosłych, którzy wspólnie z dziećmi stanęli do rywalizacji. Turniej był

działaniem międzypokoleniowym ponieważ udział w rozgrywkach brali dzieci, rodzice i dziadkowie. Każdy z uczestników

otrzymał medal a zwycięzcy dyplomy i statuetki.

Najlepsi rozgrywający turnieju:

Dziewczęta kl. IV-V

I miejsce - Zalewska Maja (Zakrzew)

II miejsce - Rogozińska Oliwia (Sobole)

III miejsce - Domańska Dominika (Zakrzew)

Chłopcy kl. IV-V

I miejsce - Reda Norbert (Sobole)

II miejsce - Książek Kacper (Sobole)

III miejsce - Zalewski Maciej (Zakrzew)

Dziewczęta kl. VI-VII

I miejsce - Skwara Marta (Sobole)

II miejsce - Cieślak Paulina (Ulan)

III miejsce - Domańska Marlena (Kępki)

Chłopcy kl. VI-VII

I miejsce - Paskudzki Mateusz (Sobole)

II miejsce - Sokołek Sebastian (Zakrzew)

III miejsce - Łączek Michał (Ulan)

Dorośli

I miejsce - Jacek Szyndler

II miejsce - Marcin Bartoń

III miejsce - Jacek Miszczak

Sport

Projekt „Ping pong łączy pokolenia” zrealizowany w ramach programu Działaj Lokalnie

W ramach projektu „Ping pong łączy pokolenia”, który dofinansowany był ze środków Programu „Działaj Lokalnie

X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodka Działaj Lokalnie Fundacji Akcja Działa,

Gminy Ulan-Majorat oraz Stowarzyszenia Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych został przeprowadzony szereg działań

międzypokoleniowych. Projekt był skierowany do społeczności zamieszkujących miejscowości Domaszewnica, Kolonia

Domaszewnica i Kolonia Domaszewska, a jego celem było zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej w miejscowości

Domaszewnica poprzez zakup stołu do tenisa, organizację warsztatów oraz Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego

pod patronatem Wójta Gminy Ulan-Majorat Jarosława Koczkodaja. Znaczącą rolę w projekcie odegrała Szkoła Podstawowa

w Domaszewnicy, w której z powodu warunków atmosferycznych odbyły się warsztaty i turniej poprowadzony przez

nauczyciela wychowania fizycznego Pana Artura Piotrowskiego. W projekcie udział wzięły dzieci i dorośli, którzy

zmierzyli się ze swoimi umiejętnościami podczas turnieju. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania była Sołtys

sołectwa Domaszewnica Pani Jadwiga Droś, a auspicje nad projektem „Ping pong łączy pokolenia” objął Wójt Gminy Ulan-

Majorat Jarosław Koczkodaj. Pod względem merytorycznym zadanie zrealizowało Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych

w Ulanie-Majoracie.

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018

15


Sport

16

VII Międzynarodowy - XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej

Dziewcząt i Chłopców

UKS „Sprint” we współpracy z Zespołem Szkół

im. Jana Pawła II w Ulanie–Majoracie w dniach 02 –

04.03.2018 r. zorganizował VII Międzynarodowy –

XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt

i Chłopców pod honorowym patronatem Starosty

Radzyńskiego Lucjana Kotwicy i Wójta Gminy Ulan-

Majorat Jarosława Koczkodaja.

W turnieju wzięło udział 50 zespołów z 27

klubów z sześciu województw: mazowieckiego

(UKS „Nike” Ciechanów, UMKS „Orlęta” Zwoleń, KS

„Viktoria” Piaseczno, UKS „Niedźwiadek„ Węgrów,

UKS „Szczypiorniak” Lesznowola, LUKS „Lider”

Winnica, ULKS „Grom” Wieniawa, PSP 1 Przysucha ),

świętokrzyskiego (KS„ PGE Vive „ Kielce), podlaskiego

(UKS „50” Białystok, UKS „Kangur” Siemiatycze,

Towarzystwo Sportowe Siemiatycze), warmińskomazurskiego

(MUKS „Omega” Mrągowo, MDK

Bartoszyce, MKS MOSIR Kętrzyn), podkarpackiego

(UKS „Handball” Posada Górna), lubelskiego (UKS

„Dwójka” Łuków, KU AZS UMCS Lublin, KS „Unia”

Lublin, UKS „Jedynka” Łuków, UKS „Piątka” Łuków,

KMKS Kraśnik, MKS „Biłgoraj, MKS „Padwa” Zamość,

UKS „Jutrzenka” Zwierzyniec, UKS „Bursa – Puławy”,

UKS „Sprint” Ulan – Majorat) oraz drużyna z Ukrainy

– HC Vołyń.

Turniej rozgrywano w czterech halach

sportowych powiatu radzyńskiego (ZS

w Ulanie-Majoracie, I LO i ZSP w Radzyniu Podlaskim

) i łukowskiego (SP Nr 2 w Łukowie) w 4 kategoriach:

młodzik/młodziczka – rocznik 2003/2004 oraz dzieci:

dziewczęta/chłopcy – rocznik 2005/2006.

W ciągu trzech dni rozegrano: 150 spotkań.

Łączny czas gry: 62 godziny. Liczba uczestników

turnieju: 714 (655 zawodników/ zawodniczek + 59

trenerów). Liczba osób obsługujących zadanie: 62

Liczba zdobytych bramek: 3663.

Wszystkie uczestniczące w turnieju drużyny

otrzymały pamiątkowe puchary. Trzy pierwsze

zespoły w poszczególnych kategoriach otrzymały te

najcenniejsze i najpiękniejsze, a także medale.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA DZIECI -

Dziewczęta: I miejsce – UKS „JEDYNKA” ŁUKÓW,

II m-ce UKS „SPRINT” ULAN-MAJORAT, III m-ce

ULKS „GROM” WIENIAWA,

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA DZIECI -

CHŁOPCY: I miejsce – KS „PGE VIVE” KIELCE,

II m-ce – KS „VICTORIA” PIASECZNO, III miejsce -

KS „UNIA” LUBLIN, V m-ce - UKS „SPRINT” ULAN-

MAJORAT,

KATEGORIA DRUŻYNOWA MŁODZICZEK:

I miejsce – UKS „DWÓJKA” ŁUKÓW, II m-ce – KMKS

KRAŚNIK, III m-ce - UKS „HANDBALL” POSADA

GÓRNA,

KATEGORIA DRUŻYNOWA MŁODZIK:

I miejsce - MDK BARTOSZYCE, II m- ce – KU AZS

UMCS LUBLIN I , III m-ce – KS „PGE VIVE” KIELCE

, XVIII – m-ce UKS „Sprint” Ulan-Majorat,

Doceniono również najlepszych zawodników

i zawodniczki w poszczególnych drużynach.

Wśród wyróżnionych z UKS „Sprint” Ulan-Majorat

znalazły się:

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018

Łucja Paćko – kat. dzieci/dziewczęta

Łukasz Izdebski – kat. dzieci/ chłopcy

Michał Kieliszek – kat. młodzik

Wyłoniono również i nagrodzono najlepszego

zawodnika, bramkarza i strzelca w poszczególnych

kategoriach. W gronie „najlepszych z najlepszych” nie

zabrakło również przedstawiciela „Sprintu” zaszczytu

tego dostąpiła.

Dominika Ostrzyżek – najlepsza bramkarka

turnieju w kategorii dzieci/dziewczęta.

Sponsorzy i instytucje wspierające: Starostwo

Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, Gmina Ulan-

Majorat, Fundacja PKO Banku Polskiego, Tomasz

Niebrzegowski, PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie,

Radny Powiatu Radzyńskiego: Grzegorz Kowalczyk,

EKOLIDER Jarosław Wyglądała Garwolin, JANPOL

Hurtownia Mięsno-Spożywcza w Garwolinie, Bank

Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim, Hummel

Polska, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Izdebscy

S.C.Krystyna i Mirosław Izdebscy, Przedsiębiorstwo

Produkcyjno – Handlowe „LANIER” Agnieszka i Piotr

Kowalscy, „SOBOLEX” S.C. Urszula i Daniel Król,

Gabinet Weterynaryjny „LEVET” Grzegorz Lenard,

„MIŚTRANS” Usługi Transportowe Krzysztof i Mateusz

Bogusz, Usługi Transportowe – Henryk Niewęgłowski,

Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZIELANT” Cezary

Zielant, Zakład Stolarski „KULENTY” Jacek

i Andrzej Kulenty, Lubella Lublin, Nestle Waters

Polska Warszawa, Radni Gminy Ulan-Majorat: Leszek

Lipiński, Sławomir Mazurek, Ryszard Nieśmiałek,

Bogdan Maliszewski, Krzysztof Zienkiewicz, Mariusz

Zalewski, Zbigniew Zborowski, Tadeusz Wielgosz,

„PETRANS AUTOHANDEL TRANSPORT” Elżbieta

i Leszek Białucha, Marek Janiszek – Usługi inwestycyjne,

Usługi Transportowe „Agatrans” Agnieszka i Kazimierz

Grochowscy, Radny Powiatu Radzyńskiego: Szczepan

Niebrzegowski, Stanisław Mazur, Zbigniew Dąbrowski.

Zarząd klubu UKS „SPINT” Ulan–Majorat

serdecznie dziękuje wszystkim ludziom dobrej

woli, instytucjom, sponsorom, indywidualnym

ofiarodawcom, rodzicom i sympatykom klubu, którzy

wsparli nasze działania przy organizacji Turnieju.

Szczegółowe wyniki i zdjęcia z turnieju znajdują się

na stronie www.ukssprint.czeka.pl


Sport

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018

17


Straż

Kampania walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP

Na podstawie statutu Związku OSP RP, statutów OSP, zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

ZOSP RP w Lublinie w terminie od 1 stycznia do 28 lutego na terenie działania Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ulanie-

Majoracie została przeprowadzona kampania zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP. Do kompetencji walnych

zebrań OSP należało m.in.: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności i wykonania budżetu OSP oraz

z działalności Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy, uchwalenie planów działalności i budżetu OSP na rok bieżący,

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych (ustalenie wysokości składek członkowskich, przyjęcia darowizn, zbycia

lub nabycia środków trwałych, itp.) Podczas walnych zebrań dokonano oceny możliwości działań ratowniczo-gaśniczych,

stanu wyszkolenia członków OSP, działalności prewencyjno-propagandowej, stanu wyposażenia techniczno-operacyjnego

sprzętu wykorzystywanego do działań operacyjnych, w tym specjalnych samochodów pożarniczych. Szeroko omówiono

współpracę z zarządami szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego ZOSP RP, współpracę z Państwową Strażą

Pożarną. Określono formę pomocy ze strony samorządu lokalnego, w tym pozyskiwanie środków finansowych na

zabezpieczenie bieżącej działalności OSP zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP z terenu działania

Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ulanie-Majoracie za rok 2017.

Liczba OSP 8, w tym: „S” 7, w KSRG 1, zarejestrowanych w KRS 8, mających NIP 8, REGON 8, konto bankowe 8. Liczba

członków: 320 zwyczajnych (w tym mężczyzn 301, kobiet 19), wspierających 0, honorowych 18. Liczba członków razem:

338, w tym kobiet 19. Liczba członków zwyczajnych OSP /w wieku 18-65 lat/ mogących brać bezpośredni udział w akcjach

ratowniczo-gaśniczych 84. Liczba Kobiecych Drużyn Pożarniczych 1, członkiń 10. Liczba Młodzieżowych Drużyn

Pożarniczych 1, sekcji 2, członków 20, w tym: dziewcząt 10, chłopców 10. W zebraniach uczestniczyli członkowie: zwyczajni

163, honorowi 0, wspierający 0, MDP 4, członkowie władz oddziałów Związku OSP RP: gminnego /równorzędnego/

42, powiatowego 26, wojewódzkiego 3, członkowie władz krajowych ZOSP RP 1, przedstawiciele PSP 1, przedstawiciele

samorządów terytorialnych 25. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych: gminnych - liczba uczestniczących OSP 7,

z tego sekcji męskich 7; powiatowych - liczba uczestniczących OSP 3, z tego sekcji męskich: 3, sekcji kobiecych 1, MDP:

dziewczęcych 1, chłopięcych 1. Szkolenie w OSP z zakresu: podstawowego przeszkolono 1, potrzeby 17; kierowców

konserwatorów sprzętu ratowniczego przeszkolono 8, potrzeby 5; ratownictwa technicznego przeszkolono 2, potrzeby

5; kierowania ruchem drogowym potrzeby 2; kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przeszkolono 13, potrzeby 2;

dowódców OSP potrzeby 7; naczelników OSP potrzeby 5. Liczba samochodów pożarniczych 10, w tym: lekkich 1; średnich

8; specjalnych innych 1.

Środki z samorządu gminy przeznaczone na dofinansowanie działalności OSP w roku 2017:

• zaplanowano: 255 396 zł,

• wykonano: 214 966 zł,

• plan na rok 2018: 258 263 zł.

OSP Domaszewnica

OSP Paskudy

OSP Sętki

18

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018


OSP Sobole

Straż

OSP Ulan

OSP Wierzchowiny

OSP Zakrzew

OSP Zarzec

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018

19


Straż

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież zapobiega pożarom”

16 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu

Gminy Ulan-Majorat odbyły się eliminacje gminne

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.

„Młodzież zapobiega pożarom”. To już 41 edycja

turnieju rozgrywana pod patronatem Pana Jarosława

Koczkodaja – Wójta Gminy Ulan-Majorat, Prezesa

Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych

Straży Pożarnych RP w Ulanie-Majoracie. Turniej

odbył się w dwóch kategoriach wiekowych - szkoły

podstawowe i gimnazjum, w których łącznie udział

wzięło szesnastu uczniów. W grupie pierwszej

– uczniowie klas I-VI szkół podstawowych: 6

uczestników, którzy w wewnętrznych eliminacjach

w swoich szkołach osiągnęli najlepsze miejsca,

premiowane udziałem w kolejnym etapie rywalizacji;

w grupie drugiej – uczniowie szkół podstawowych

klasa VII oraz gimnazjum klasy II i III: 10 uczestników.

Celem 41 edycji OTWP jest popularyzowanie

przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie

ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony

przeciwpożarowej. Podczas turnieju uczniowie

sprawdzali swoją wiedzę m.in. ze znajomości przepisów

przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek

pożaru, techniki pożarniczej, zasad posługiwania się

podręcznym sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony

przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu

strażackiego. W celu sprawnego przeprowadzenia

eliminacji gminnych OTWP, dokonania oceny prac

uczestników oraz sporządzenia dokumentacji powołana

została komisja w następującym składzie:

1. Pan Paweł Wierzchowski – Przewodniczący,

2. Pani Jadwiga Muszyńska – Sekretarz,

3. Pani Dorota Krakowska – Członek.

Po ocenie prac przez jury eliminacji gminnych

41 edycji konkursu klasyfikacja końcowa finalistów

turnieju, którzy wezmą udział w eliminacjach

powiatowych OTWP przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa: Krzysztof Dąbrowski –

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie (szkoła

podstawowa), Tomasz Zborowski – Szkoła Podstawowa

w Domaszewnicy, Przemysław Facon – Szkoła

Podstawowa w Domaszewnicy.

II grupa wiekowa: Bartosz Rogoziński – Zespół

Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie (gimnazjum), Monika

Jurkowska – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie

(gimnazjum), Patryk Łazuga – Zespół Szkół im. Jana

Pawła II w Ulanie (gimnazjum).

Wszyscy uczestnicy eliminacji i ich opiekunowie

z rąk organizatora turnieju otrzymali dyplomy oraz

upominki w postaci nagród rzeczowych. Eliminacje

na szczeblu powiatowym odbędą się 21 marca 2018 r.

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Radzyniu Podlaskim.

20

Informator Ulański Nr 1 (33) styczeń-marzec 2018

More magazines by this user
Similar magazines