Social_Media_Guidelines_polski

europetourtips

Przewodnik po mediach

społecznościowych dla

rozwoju turystyki

klturowej na obszarach

wiejskich

©DimaSidelnikovShutterstock

Praktyczny poradnik dotyczący

wykorzystania mediów społecznościowych

w turystyki kulturowej,

na płaszczyźnie gminnej jak również dla

wszelkich instytucji kultury, z licznymi,

„najlepszymi” przykładami z całej Europy


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Niniejszy przewodnik po mediach społ ecznoś ciowych jest częściowo kolejnym moduł em szkoleniowym w

zakresie turystyki kulturowej, które został y opracowane w ramach programu Erasmus + Strategiczne

Partnerstwo. Projekt EUROPETOUR jest europejską inicjatywą, która wspiera dziedzictwo kulturowe

Europy oraz obszary wiejskie przy okreś laniu ich ekonomicznego potencjał u w turystyce kulturowej.

Więcej informacji (w języku angielskim): http://www.europetour.tips

zdjęcia: Wolfgang Eisenreich, Kees Grootswagers, Elena Paschinger

Ta publikacja podlega licencji creative commons – niekomercjalnemu przekazywaniu z podaniem

nazwy Źródła na warunkach jak 4.0 International License.

Poniższe dzieło mogą Państwo dowolnie

• Kopiować, przekazywać je na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie

• Dopasować lub przekształcać i bazować na tym materiale

Należy przy tym zachować następujące warunki:

• podać nazwę: Należy podać nazwę Źródła, link do licencji i wskazać, czy zostały dokonane

zmiany.

• NonCommercial: Nie wolno wykorzystywać tego materiału do komercyjnych celów.

• ShareAlike: Jeśli na nowo układany jest materiał, przekształcany lub na nim się bazuje, należy

nowe artykuły opublikować na zasadach tej samej licencji jak oryginal.

Wsparcie Komisji Europejskiej w celu powstania tej publikacji nie stanowi potwierdzenia jej treści,

która odzwierciedla jedynie punkty widzenia jej autorów. Komisja Europejska nie może być

odpowiedzialna za wykorzystywanie zawartych w niej treści.

numer projektu: 2015-1-DE02-KA202-002325

2


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Drodzy decydenci w turystyce kulturowej, drodzy czytelnicy!

W minionych 10-ciu latach profesjonalny marketing mediów

społ ecznoś ciowych otworzył dla turystyki nowe moż liwoś ci marketingu,

badania rynku i komunikowania się pomiędzy zwiedzającymi z cał ego

ś wiata. Media społ ecznoś ciowe odgrywają coraz waż niejszą rolę w turystyce

przyrodniczej, miejskiej, sportowej oraz kulturowej. Goś cie i odwiedzający są

„ambasadorami” odwiedzanych celów podróż y, dzielą swoje wraż enia ze

swoimi przyjaciół mi poprzez „ś wiat mediów społ ecznoś ciowych”. Jako osoby

odpowiedzialne za upowszechnianie Państwa ofert muszą Państwo stale

trzymać rękę na pulsie, jeś li chodzi o informacje przekazywane na temat

Państwa kulturalno-turystycznych celów podróż y.

Wytyczne do korzystania z mediów społ ecznoś ciowych dla profesjonalnego marketingu są ogólnie

znane. Projekt Europetour skupił się jednak na pilnych specjalistycznych wymaganiach marketingowych

mediów społ ecznosciowych dla obszarów wiejskich. Bazując na moich wł asnych doś wiadczeniach w

zarządzaniu zespoł em do spraw mediów społ ecznoś ciowych dla administracji regionalnej Regionu

Marche znam konflikty róż nych grup zainteresowań w obszarze wiejskim aż za dobrze. Dlatego bardzo

waż ne jest wydawanie takich publikacji jak ta, które wychodzą na przeciw zapotrzebowaniom lokalnych

decydentów w turystyce kulturowej podając najlepsze przykł ady i wskazując w jaki sposób starannie

sterowane strategie i ich konsekwentna realizacja mogą doprowadzić do sukcesu.

W Europie istnieje nieskończenie wiele celów podróż y turystyki kulturowej. Tak jak i wcześ niej turystyka

kulturowa nadal jest najważ niejszym motywem podróż nym wielu grup celowych. Życzę wszystkim

czytelnikom, aby skorzystali jak najwięcej z tego przewodnika, który oferuje tak samo wiele inspiracji jak

i motywacji dla Państwa profesjonalnej dalszej pracy.

Aby sprostać wymaganiom programu Erasmus+ mam nadzieję, ż e ten przewodnik po mediach

społ ecznoś ciowych projektu Europetour będzie rozpowszechniany tak często, jak to moż liwe, i znajdzie

zastosowanie w Państwa zespole.

Ruth Mezzolani

Region Marche Zespół do spraw mediów społ ecznoś ciowych

Doradca Krajowy EUROPETOUR, Zarządzanie mediami społ ecznoś ciowymi.

3


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Spis treści

Sł owo wstępne ...................................................................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.

Wprowadzenie .......................................................................................................................................................................................................... 6

O prawidł owym zastosowaniu niniejszego przewodnika po mediach społ ecznoś ciowych ............................. 8

Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich ..................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.

Krótki zarys charakterystyki turystyki kulturowej ...................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.

Dlaczego waż ne jest stał e szkolenie i dokształ canie? ....................... Fehler! Textmarke nicht definiert.

Powiązanie pomiędzy turystyką kulturową a mediami społ ecznoś ciowymiFehler! Textmarke nicht

definiert.

Turystyka kreatywna jako coraz bardziej popularny trend (w cyfrowym marketingu turystyki

kulturowej) ............................................................................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert.

Inny trend: religijna turystyka kulturowa w czasach mediów społ ecznoś ciowych Fehler! Textmarke

nicht definiert.

Cyfrowe opowiadanie & Marketing mediów społ ecznoś ciowych ....................................................................................... 24

Media społ ecznoś ciowe: skuteczna komunikacja z klientami i cyfrowymi opiniodawcami ..................... 25

Zarządzanie mediami społ ęcznoś ciowymi w zakresie marketingu celu podroż y ............................................. 29

Rozwój produktów poprzez opowiadanie w cyfrowej turystyce kulturowej ........................................................... 32

Wybieranie prawidł owych kanał ów mediów społ ecznoś ciowych dla Państwa odbiorców ..................... 36

Plany redakcyjne dla strategicznie lepszej publikacji w mediach społ ecznoś ciowych ...................... Fehler!

Textmarke nicht definiert.

Wzrost eksperyz: współ praca z cyfrowymi opiniodawcami ........................................................................................... 40

Ewaluacja & Monitoring mediów społ ecznoś ciowych ........................... Fehler! Textmarke nicht definiert.

Najlepsze przykł ady mediów społ ecznoś ciowych w Europejskiej turystyce kulturowej na obszarach

wiejskich .................................................................................................................................................................................................................... 45

Doś wiadczenia Katalońskie ...................................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.

Camino Lebaniego Cyfrowo ................................................................................................................................................................... 47

Region Marche we Wł oszech .............................................................................................................................................................. 49

Kreatywne podróż e Austria- Kreativ Reisen Österreich ..................................................................................................... 53

Dalsza literatura .................................................................................................................................................................................................. 58

Partnerstwo EUROPETOUR : Wsparcie w turystyce kulturowej na obszarach wiejskich .................................. 59

Podziękowania .................................................................................................................................................................................................... 60

Dalsze poż yteczne linki .................................................................................................................................................................................. 61

Bibliografia ................................................................................................................................. Fehler! Textmarke nicht definiert.

4


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Słowo wstępne

Media społ ecznoś ciowe. Tutaj chodzi o cyfrowe kanał y: o sieci, informacje i

(wielkie) dane. Ale przede wszystkim chodzi też i wł aś nie - o ludzi w

turystyce kulturowej.

Turystyka i kultura: oba obszary mają wiele wspólnego z emocjami. A emocje

to więcej niż tylko informacje i dane. Media społ ecznoś ciowe nadają się

perfekcyjnie do prezentacji emocji w turystyce kulturowej. Chodzi o to, aby

łączyć ze sobą ludzi, którzy mają wspólną kulturę. Pytać ludzi i odpowiadać

ludziom. Media społ ecznoś ciowe nie łączą się z wielkimi animowymi

przedsiębiorcami. To są ludzie, którzy codziennie wprowadzają informacje do kanał ów mediów

społ ecznoś ciowych. To są ludzie, którzy codziennie reagują na pytania i zaż alenia. Ludzie, którzy

pomagają i ludzie, którym się pomaga, i dokł adnie Ci ludzie dają przedsiębiorcom turystycznym i

instytucjom kulturalnym wizerunek. Ludzie tacy jak Państwo i ja!

Są Państwo obecni w sieci jako osoby lub przedstawiciele instytucji kulturowej. Ale również Państwa

organizacja moż e mieć wizerunek osobisty i ludzki. W ten sposób unika się niepotrzebnej automatyzacji

pomiędzy róż nymi kanał ami: Poprzez integrację pracowników w komunikacji z klientami. Poprzez

zastosowanie mediów społ ecznoś ciowych w bardziej osobisty, ale ostatecznie profesjonalny sposób,

poprzez pokazywanie swojej twarzy.

Potrzeba odwagi w celu pokonania wł asnych granic, ale jestem pewna tego co mówię: proszę

spróbować , proszę się odważ yć ! Media społ ecznoś ciowe są jak plac zabaw. Mogą Państwo

wypróbowywać wciąż nowe rzeczy.

„Nie da się zuż yć kreatywnoś ci. Im więcej jej uż ywać , tym więcej jej masz.” (Maya Angelou)

Turystyka kulturowa ma wiele wspólnego z kreatywnoś cią. Proszę dać swojej kreatywnoś ci wolną rekę.

Niech pomysł y same pł yną. Proszę wykorzystać pytania i odpowiedzi Państwa goś ci jako zasób

pomysł ów. Proszę się dać zainspirować doś wiadczeniami innych instytucji i organizacji, czy będzie to w

obszarze turystyki, kultury czy też z zupeł nie innego sektora. I potem proszę sformuł ować swoje

wł asne dział ania. Co mi się podoba? Co potrafię dobrze robić ? Proszę się na tym skupić ! Potrafią

Państwo robić dobre zdjęcia, super! Piszą Państwo krótkie historie, cudownie! Radzą sobie Państwo z

krótkimi filmami wideo, wspaniale! Proszę robić to, co robią Państwo dobrze! Ale proszę odważ yć się

takż e robić takie rzeczy, w których nie są Państwo jeszcze zbyt dobrzy. Moż e będą Państwo cał kowicie

zaskoczeni, ile przyjemnoś ci to Państwu sprawi. Zagł ebianie się w nowe rzeczy należ y do kultury

mediów społ ecznoś ciowych. Ponieważ wszystko stale się zmienia. I wł aś nie tak jest dobrze: „strefa

konfortu to piękne miejsce, ale tam nigdy nic nie uroś nie”.

Niniejszy przewodnik powinien Państwu pomóc zrozumieć , co róż norodne kanał y mediów

społ ecznoś ciowych mogą wnieść do Państwa przedsiębiorstwa turystyki kulturowej. Proszę wykorzystać

te wytyczne, jak książkę kucharską z róż nymi przepisami, z której ostatecznie przyrządzą Państwo

wł asne smaczne danie.

Kristine Honig

5


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Doradca przyszł oś ci turystyki

Blogerka mediów społ ecznoś ciowych, marketing w zarządzaniu turystyką.

6


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Wprowadzenie

Nie ma wątpliwoś ci, ż e media społ ecznoś ciowe otworzył y nam wiele moż liwoś ci w rozwoju turystyce

kulturowej w szczególnoś ci na obszarze wiejskim. Miejska turystyka kulturowa stworzył a już

wartoś ciowe, atrakcyjne i zindywidualizowane uslugi turystyczne na potrzeby turystów zainteresowanych

kulturą, Na obszarach wiejskich rozwój ten jednak nadal jest sł aby. Obszary wiejskie w cał ej Europie

dysponują róż nymi ofertami, które spokojnie mogą konkurować zmiejskimi ofertami. Często kryją one

nawet cał kiem unikatowe miejsca kultury. Jednak zarządzanie nimi, w szczególnoś ci zarządzanie tymi

usł ugami na mobilnych urządzeniach takich jak smartfony czy tablety, dopiero jest na cał kowitym

początku swojego rozwoju.

Przeż ywanie Europejskiego dziedzictwa kultury w zwierciadle mediów społ ecznoś ciowych © Shutterstock

Partnerzy projektu Europetour zebrali swoje wieloletnie doś wiadczenia i kompetencje w zakresach

cyfrowego marketingu, zarządzania mediami społ ecznoś ciowymi i turystyce kulturowej w celu udzielenia

Państwu jako decydentom w zakresie turystyki kulturowej na obszarach wiejskich wsparcia poprzez

lepsze skomunikowanie w sieci, szkolenie i cyfrowy rozwój.

Dziesięć europejskich instytucji i osiem europejskich regionów partnerskich współ pracował o przy

opracowaniu niniejszego przewodnika o korzystaniu z mediów społ ecznoś ciowych w turystyce kulturowej

na obszarach wiejskich. Skierowany on jest do osób, które pracują w instytucjach kultury, biurach

turystycznych, lokalnych gminach, organizacjach zarządzania celami podróż y jak również w

poszczególnych przedsiębiorstwach w wyż ej wymienionych sektorach. W związku z tym, ż e marketing

mediów społ ecznoś ciowych moż na wykorzystać zarówno dla zewnętrznych jak i wewnętrznych celów

7


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

marketingowych i do public relations, interesujące w tym przewodniku są grupy celowe zarówno

zwiedzających jak i partnerów biznesowych, czł onkowie sieci oraz inni klienci oraz inne grupy

interesantów. Ponadto udzielą Państwo wyraź nie poparcia strategicznym partnerom w podobnych

branż ach i rzucą im Państwo wyzwanie do wspierania i dzielenia korzyś ci pł ynących z rozwoju turystyki

kulturowej na obszarach wiejskich.

Autorzy tego przewodnika wiedzą, ż e jesteś cie Państwo zainteresowani jako osoby podejmujące decyzje

w turystyce kulturowej szczególnie następującymi aspektami marketingu mediów społ ecznoś ciowych.

• Profesjonalizmem i zarządzaniem zasobami: Co jest konieczne, aby ś wiadomie zwrócić uwagę

odwiedzających; aby podnieść ilość odwiedzających i podnieść jakość produktów i usł ug

poprzez marketing mediów społ ecznoś ciowych oraz polepszyć go w profesjonalny, nowoczesny

sposób? Jaki rodzaj finansowych, czasowych i innych rodzajów zasobów jest wymagany?

• Marketingiem mediów społ ecznoś ciowych jako częścią regionalnych i ponadregionalnych

strategicznych celów: W jaki sposób poł ączyć się skutecznie z partnerami w sł uż bie publicznej

oraz z sektorem prywatnym i przy tym jednocześ nie osiągnąć cele każ dego z partnerów oraz

je rozwijać ?

• Pomiar sukcesów: Jak moż na zmierzyć zakres kampanii mediów społ ecznoś ciowych i ustalić

gdzie i jak moż na był oby ją polepszyć ?

Większość wyż ej wymienioych kwestii omawiana jest w poniż szych rozdział ach. Są jednak ograniczenia.

Powodem ich jest przede wszystkim niedostateczna ilość danych, uwarunkowana albo personalnymi,

finansowymi i czasowymi ograniczeniami. Mimo to znajdą Państwo w tym przewodniku peł ną gamę

informacji i propozycji, która pomoż e Państwu uzyskać w ś wiecie mediów społ ecznoś ciowych więcej

biznesowego know-how.

Ten przewodnik został opracowany wysił kiem wielu kolegów i koleż anek w europejskich instytucjach,

sieciach i gminach. W imieniu partnerów Europetour ż yczymy sobie, ż eby ten przewodnik był

pozytywnie odbierany, kolegialnie zatwierdzany i w wielu miejscach rozpowszechniany.

Elena Paschinger / Karin Drda-Kühn za partnerów EUROPETOUR

8


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

O prawidłowym zastosowaniu niniejszego przewodnika po mediach

społecznościowych

Zawarte w tym przewodniku zalecenia i „najlepsze” przykł ady są w najlepszym razie propozycjami na

skuteczne, cyfrowe strategie komunikacji. Na temat mediów społ ecznoś ciowych i ich wykorzystania

opracowano już dla zarządzania turystyką (kulturową) wiele przewodników (patrz dalsza literatura w

zał ączeniu) poza tym zalecamy Państwu dodatkowo informacje specjalne dla krajów czł onkowskich w

Państwa języku.

Zespół EUROPETOUR przygotował ten przewodnik po mediach pod względem poniż ej opisanego profilu

uż ytkownika:

• Dla przedsiębiorców: są Państwo pojedyńczym przedsiębiorstwem, placówką kultury, gminą mał ego

miasta, biurem turystycznym, lokalnym urzędem, zarządzającym celem podróż y lub innego rodzaju

decydentem w turystyce kulturowej na obszarach wiejskich w Europie (obszar wiejski to mniej niż

10.000 mieszkańców w bezpoś rednim otoczeniu)

• Mają Państwo doś wiadczenie z mediami społ ecznoś ciowymi: wł aś nie zebrali Państwo już podstawowe

doś wiadczenia na temat zarządzania mediami społ ecznoś ciowymi, wiedzą Państwo jak korzystać z

Facebooka, mogą stworzyć blog lub już Państwo prowadzą blog, mają lub korzystają z Instagramu,

pracują Państwo w kanale YouTube, etc.

• Szukają Państwo lepszego szkolenia: chcą Państwo polepszyć swoje umiejętnoś ci łączenia się w sieci

z innymi instytucjami w Państwa regionie oraz wymieniać się doś wiadczeniami z innymi partnerami

biznesowymi oraz ostatecznie, takż e z Państwa gośćmi i odwiedzającymi.

• Są Państwo gotowi do wykorzystywania platform dla tej wymiany: są Państwo zainteresowani

wymienianiem się Państwa wiedzą i doś wiadczeniami z innymi.

• Wiedzą Państwo, gdzie mogą Państwo znaleźć więcej technicznego wsparcia: jeś li potrzebują Państwo

technicznych porad w celu zał oż enia strony na Facebooku, Wordpress-Blogu, lub innego kanał u

mediów społ ecznoś ciowych w celu lepszej komunikacji online dla Państwa przedsiębiorstwa, proszę

przeczytać te zamieszczone instrukcje postępowania, które są takż e dostępne online.

EUROPETOUR pomoż e Państwu w tym, interesującym studiowaniu, badaniu najwyż szego poziomu w

zakresie cyfrowego marketingu praktycznej porady w przedsiębiorstwie i wskazówek do skutecznego

obchodzenia się z nowymi wpł ywami. Ponieważ nie muszą tego Państwo robić sami, lecz mogą uczyć

się pracować z tymi, którzy w Państwa imieniu potrafią się komunikować . Celem w marketingu mediów

społ ecznoś ciowych jest zmienianie Państwa fanów i zwolenników w Państwa goś ci i odwiedzających.

9


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich

W czasie ostatnich 10-ciu lat prawie ż adna gał ąź gospodarki kulturowej nie rozwinęł a się tak bardzo i

tak szybko jak turystyka kulturowa. To jeden z niewielu obszarów wzrostu, które odzwierciedlają ten „

megatrend “ . Podróż owanie zorientowane na turystykę oznacza odwiedzanie miejsc kultury oraz

interesujących wydarzeń kulturalnych w celu zapoznania się z kulturą wł asnego kraju jak i kulturami

innych narodów.

Na obszarach wiejskich turystyka kulturowa stoi w pierwszej linii w powiązaniu z turystyką przyrodniczą,

agroturystyką, turystyką kulinarną i duchową jak również z turystyką kreatywną. To oznacza aktywne

zapoznanie się z kulturą dnia codziennego oraz tradycyjną kulturą „wysoką“. Turystyka kulturowa ma

intensywne często symbiotyczne powiązanie z turystyką przyrodniczą, np. podczas zwiedzania

historycznych miejsc kultury jak winnice bądź rezerwaty biosfery.

Religijne dziedzictwo kultury w Bukowinie, Rumunia: Moł dawskie koś cioł y © Elena Paschinger

Bardziej niż wszystko inne turystyka kulturowa na obszarach wiejskich potrzebuje przynależ noś ci do

sieci w celu wykorzystania w peł ni gospodarczego i społ ecznego potencjał u. Również na pł aszczyź nie

cyfrowej przynależ ność do sieci jest waż na: oferta bądź wydarzenie kulturalne musi zaistnieć online,

aby był o widoczne dla oczu podróż ujących, czy będzie to zbieranie informacji na temat urlopu w

internecie w celu zostawienia komentarza w internecie lub po prostu, czy też aby być w kontakcie z

każ dorazowymi partnerami.

10


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Krótki zarys charakterystyki turystyki kulturowej

Wkł ad turystyki kulturowej w wysokoś ci 7,8 % jest relatywnie mał ą częścią cał ej branż y turystycznej w

Europie. Jest ona jednak bardzo zyskownym segmentem rynku, gdyż skierowana jest do wielu róż nych

grup celowych z wyż szym wykształ ceniem i dochodem ( „srebrny wiek“, podróż owanie jakoś ciowe,

rodziny z dzieć mi itd.). Zgodnie z aktualnymi badaniami moż na w Buł garii przykł adowo zaliczyć

jednego na dziesięciu odwiedzających jako turystę kulturowego, co wł aś nie dla tego europejskiego

kraju jest wskazówką dalszego istotnego wzrostu gospodarczego.

Turystyka kulturowa w praktyce: tradycyjne malowanie jaj wielkanocych w Bukowinie © Bukowina

Tourismus

Podróż nych zainteresowanych kulturą moż na podzielić na cztery grupy:

• znawców kultury (zorientowanych na podstawie wykształ cenia, mił oś ników szczegół ów)

• szukających wydarzeń (społ eczne aspekty są waż ne np. w wydarzeniach kulturalnych),

• kulturalni „konsumenci“ ( szczególnie w zakresie przemysł u rozrywkowego) i

• zainteresowanych kulturą podróż nych dla których doś wiadczenie kulturowe jest dobrze widzianym

uzupeł nieniem.

Kultura jest więc z pewnoś cią waż nym motywem podróż nym. 1 Zgodnie z "Germany Tourism Quality

Monitor" 2 „podróż kulturowa” stoi na trzecim miejscu wś ród zagraniczych goś ci i na piątym miejscu

11


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

wś ród goś ci z Niemiec. Zwiedzanie muzeów i wystaw uważ ane jest za waż ny motyw podróż ny (74%).

Drugim pod względem wielkoś ci zakresem jest miejska turystyka kulturowa, a zaraz za nią kultorowe

wydarzenia obyczajowe (35%). Te ostatnie wykazują wł aś nie w obszarze wiejskim szczególne znaczenie.

W ciągu ostatnich 10-ciu lat obserwuje się nowy fenomen. „Nad-turystykę“. W niektórych miastach

mieszkańcy zał oż yli nawet grupy protestów, aby wywrzeć presje na lokalnych urzędach i zwrócić ich

uwagę na negatywne skutki turystyki. Należ y przy tym zauważ yć waż na kwestię, ż e ten rodzaj „nadturystyki

“ w szczególnoś ci w miejskich celach podróż y stwarza moż liwość przekierowania

odwiedzających na alternatywne doś wiadczenia np. poprzez oferty turystyki kulturowej na obszarach

wiejskich.

„Nadturystyka” stawia w marketingu i zarządzaniu celami podróż y trudne pytania „czy powinien zbyt

nadmierny marketing zostać zatrzymany, a zasoby przeł oż one na zarządzanie celami podróż y? Czy

otaczające tereny / alternatywne miejsca są wystarczająco atrakcyjne, aby przyciągnąć odwiedzających i

czy oni są odpowiednio do tego przygotowani? W którym punkcie należ y ograniczyć ilość

zwiedzających w poszczegół nych częściach celów podróż y i jak moż na tego dokonać ?

Poniż sze wytyczne dadzą Państwu kilka odpowiedzi na te pytania. Pokaż a Państwu (nowe) drogi, jak

przedsiębiortwa turystyki kulturowej, organizacje zarządzania celami podróż y i opiniodawcy celów

podróż y (Blogersi, uż ytkownicy YouTube, eksperci mediów społ ecznoś ciowych z ich wieloma

zwolennikami etc.) mogą ze sobą współ pracować . Oni są praktycznymi przewodnikami, jak stosować i

maksymalizować marketing mediów społęcznoś ciowych dla celów Państwa indywidualnego

przedsiębiorstwa, sieci lub instytucji.

12


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Dlaczego ważne jest stałe szkolenie i dokształcanie?

Opublikowana przez partnerów projektów Europetour akieta wykazuje, ż e turystyka kulturowa na

obszarach wiejskich wymaga specjalnych umiejętnoś ci, przede wszystkim w zakresie zarządzania

wydarzeniami kulturowymi i profesjonalnego tworzenia sieci. Poszukiwani są eksperci, którzy mogą

przekazać zarówno doś wiadczenia w pracy w sferze kultury i turystyki jak również znajomość

organizacji gospodarczo-rentownych sieci.

W ankiecie zaakcentowano takż e następujące zapotrzebowanie na szkolenia w placówkach kultury i

turystyki na obszarach wiejskich:

• rozwój dział alnoś ci firmy

• profesjonalna praca publiczna

• inteligentne korzystanie z mediów społ ecznoś ciowych oraz

• lepsza i skuteczniejsz aorganizacja na poziomie lokalnym i regionalnym (okrągł e stoł y, sieci, wspólny

marketing i oferty)

To oznacza takż e waż ny rynek pracy, który w następnych latach nadal będzie rósł .

Dokształ canie jak przykł adowo tutaj podczas spotkania upowszechniającego partnera projektu INI-

Novation Bulgaria z kierownikiem projektu Angela Ivanova w Veliko Tarnovo jest zasadnicze dla

osobistego i zadowodowego dalszego kształ cenia. Więcej o tym: www.europetour.tips/results/trainingmodules/.

© INI-Novation / Wolfgang Kniejski

13


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Powiązanie pomiędzy turystyką kulturową a mediami społecznościowymi

Popyt na turystykę kulturową koncentrował się przed dł ugi czas na podstawie socjodemograficznych

kryteriów, które przypisują turystom kulturowym konkretny wiek, wykształ cenie, dochód, społ eczny

status, stosunek do nauki, itd. Ta opinia został a jednak poprzez najnowsze badania zaprzeczona 3 ,

jednak uważ a się tak jak wcześ niej za udowodnione, ż e większość podróż nych zainteresowanych kulturą

pasuje do obrazu 50+ wykształ conych i mobilnych osób.

„ Wraz z wzrastającym obrazem szerokich warstw ludnoś ci powstają alternatywne grupy osób

zainteresowanych, które wychodzą ponad tradycyjne kryteria, takie jak: państwa narodowe, klasy czy

pł eć . To bazuje w większej części na wzrastającym znaczeniu mediów społ ecznoś ciowych na ś wiecie“

. 4 Również turystyka kreatywna jest takim przykł adem zarówno w miejskim jak i wiejskim otoczeniu. Trend

turystyki kreatywnej w wiejskiej turystyce kulturowej jest również częścią tego przewodnika, jego wzrost

moż e być jeszcze podniesiony poprzez prawidł owy rodzaj zarządzania mediami społ ecznoś ciowymi. 5

Turystyka kreatywna, jak na przykł ad tutaj w formie wizerunku pomalowanych w tradycyjny sposób jaj

wielkanocnych w Rumunii nadaje się szczególnie do tego, ż eby ją przekazywać i prezentować online. ©

Elena Paschinger

14


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Turystyka kreatywna jako wzmożony trend w (cyfrowym marketingu

turystyki kulturowej)

Turystuka kreatywna w szczególnoś ci na obszrach wiejskich stał a się waż ną strategią w rozowju

turystyki kulturowej, dlatego waż ne jest, abyś my ten trend dokł adnie przeanalizowali.

Stowarzyszenie turystyki i organizacji czasu wolnego (w języku nagielkim znane jako „Atlas“ wkazuje,

ż e najbardziej ulubionymi doś wiadczeniami podróż nych zainteresowanych kulturą są takie, które

odzwierciedlają prawdziwe poznanie lokalnej kultury. Im bardziej doś wiadczeni są podróż ni, tym bardziej

prawdopodobne jest, ż e łączą swoje podróż e ze specyficznymi celami poznawczymi, które wychodzą

ponad czysty wypoczynek i relaks. W przeszł oś ci podróż e kulturowe polegał y w dalekim zakresie na

dziedzictwie kulturowym, jak np. wizyty w muzeum czy pomniki. Ze wzrostem klasy kreatywnej,

socjoekonomicznej klasy, których sił ą napędową jest gospodarczy rozwój poprzez kształ cenie i

rozrywkę, powoli przesuwa się punkt ciężkoś ci. 6

Cele podróż y, które są znane z ich kreatywnej atmosfery odznaczają się przede wszystkim tym, ż e

oferują podróż nym satysfakcjonujące przeż ycia, podczas których uczą się oni nowych umiejętnoś ci.

Podczas podróż y, podczas której odwiedzający sami tworzą wł asne pamiątki, mają oni raczej

emocjonalne powiązania z tym celem podróż y, opowiadają, blogują i piszą o nich na twitterze w sposób

pozytywny. W istocie turystyka kreatywna skierowana jest do podróż nych, którzy rozwijają swój

kreatywny potencjał i chcą być aktywni w porozumieniu z innymi ludź mi na miejcu. 7

Kreatywne podróż owanie uł atwia podróż ującym pokonanie przepaś ci pomiędzy byciem zwykł ym

obserwatorem a aktywnym uczestnikiem wydarzeń: bycie “ aktywnym “ zamiast pasywnym. Dzięki

aktywnemu uczestnictwu podróż ni są taką samą częścią cał oś ci przeż yć podróż nych jak osoba, która

te wydarzenie dla nich przygotował a: kursy gotowania wymagają indywidualnego uczestnictwa, aby

wyuczyć się w jaki sposób przygotować lokalne produkty spoż ywcze. Zakł ady rzemieś lnicze wymagają

pary rąk, aby uformować misę garncarską. Lekcja tańca wymaga od wszystkich uczestników tego

pierwszego kroku. Im bardziej konwencjonalni podróż ni są gotowi uwzględnić te aktywnoś ci w swoich

podróż ach, tym bardziej kreatywna staje się ta podróż jako stał a forma interaktywnej turystyki

kulturowej. 8

Muzeum produkcji papieru Fabriano: Zwiedzający mogą tu czerpać swój wł asny papier © Marche

Tourismus

15


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Współtwórstwo i tzw. „ekonomia doświadczeń“

Podróż ni kreują coraz częściej doś wiadczenia, które polegają na ich indywidualnej wiedzy, ich

umiejętnoś ciach i ich pochodzeniu. Podróż ni mogą uczyć się nie tylko od certyfikowanych specjalistów,

lecz takż e na podstawie ich umiejętnoś ci i wiedzy zbierać dalsze doś wiadczernia podczas podróż y, tak

przyczyniając się aktywnie do niepowtarzalnego doś wiadczenia dla nich samych i innych.

Wyplatanie koszyków jako forma turystyki kreatywnej we wł oskim Regionie Marche © Marche Tourismus

Wzrastający popyt na „turystykę relacji“ przez media społecznościowe

Wzrost waż noś ci mediów społ ecznoś ciowych oraz wszechobecna dostępność internetu wspierają

bezpoś rednią wymianę informacji pomiędzy podróż nymi a tubylcami. Do tego należ y doliczyć nowe

portale jak Couchsurfing, AirBnB, EatWithALocal i wiele innych.

Takż e, a zwł aszcza, wiejskie tereny mogą osiągać profity z tych ł atwo dostępnych cyfrowych sieci.

Moż na je szybko i ł atwo uzupeł nić , dzielić się nimi i przetwarzać wiedzę oraz prezentować

geograficznie izolowane tereny z nowymi moż liwoś ciami dostępu, które w przeszł oś ci nie był y w ten

sposób osiągalne. Co oznacza to więc konkretnie dla turystyki kulturowej na obszarach wiejskich?

16


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Proszę przeczytać dalej, aby dowiedzieć się więcej o inspirujących i poglądowych najlepszych

przykł adach dla siebie i dla Państwa przedsiębiorstwa.

Najlepszy przykład “Loulé Criativo”

Tworzenie ścisłej wirtualnej wspólnoty dzięki Facebookowi

Jest wiele interesujących przykł adów jak moż na budować kreatywnie

wspólnotę podróż ną online oraz ją pielęgnować . "Loulé Criativo" to jeden z tych przykł adów. Miasto

Loulé leż y w portugalskim Algarve, trochę z boku od znanego miejsca urlopowego Faro z otaczającymi

go plaż ami, które zdecydował o się na kreatywną turystykę w celu zachowania jego tradycyjnego

dziedzictwa kulturowego i w celu zwrócenia na siebie uwagi podróż nych. W celu zademonstrowania

choć by jednego (cyfrowego) kanał u marketingowego powstają na Facebooku regularnie nowe posty o

kreatywnych aktywnoś ciach, wydarzeniach kulturalnych, terminach warsztatów i wielu innych

moż liwoś ciach dla podróż nych. : www.facebook.com/loulecriativo/

17


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Rzut ekranu “Loulé Criativo” na stronie Facebooka: budowanie wspólnoty poprzez Facebook jako

medium społ ecznoś ciowe © Elena Paschinger

Najlepszy przykład platforma marketingowa “Kreatywna

Islandia”

Autentyczne doświadczenia kulturowe z lokalnymi artystami

Odwiedzający Islandię, którzy chcą zapoznać się z niepowtarzalną islandzką kulturą, mogą zarezerwować

typowe inslandzkie aktywnoś ci, w tym warsztaty robienia na drutach i szydeł kowania, warsztaty

drukarskie, kursy gotowania islandzkich potraw, spacery fotograficzne, wizytę w kreatywnym klasterze

gospodarczym, warsztaty ceramiki i garncarstwa, kursy języka islandzkiego oraz kreatywne seminaria

piś miennicze.

Artyś ci i eksperci, którzy oferują pewną aktywność, otrzymują w tym wsparcie od organizacji „Kreatywna

Islandia”. Organizacja ta pomaga im stworzyć ofertę internetową i promować ją poprzez jej stronę.

Goś cie są poprzez to zachęcani do dzielenia się ich doś wiadczeniami na stronie Facebooka tej

organizacji. Regularne uaktualniania terminów warsztatów i moż liwoś ci dla podróż nych, nawiązania

kontaktu z oferentami na miejscu są wyszczególnione pod: creativeiceland.is,

www.facebook.com/CreativeIceland

Zrzut ekranu strony “kreatywna Islandia” © Karin Drda-Kühn

18


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Kolejny trend „Religijna turystyka kulturowa w czasach mediów

społecznościowych“

Religijna turystyka skierowana jest do segmentu podróż ujących pielgrzymów, podróż ujących na misji i

goś ci spędzających religijnie swój czas wolny 9 . Zgodnie ze Światową Organizacją Turystyczną Narodów

Zjednoczonych (UNWTO) rocznie odwiedza szacunkowo 300 milinów pielgrzymów najbardziej znane

religine miejsca ś wiata. U tej kategorii podróż nych wiele aspektów odgrywa rolę: wizyty w ś wietych

miejscach kultur, pielgrzymki jak np. na drodze Jakubowej, wizyty w klasztorach i w miejscach

odpoczynku dla goś ci, pobyty urlopowe i wycieczki jednodniowe z religijnymi atrakcjami.

Turystyka religijna istnieje od czasów staroż ytnych. Pielgrzymi podróż ują przykł adowo z wielu powodów:

• aby zrozumieć i docenić ich religię poprzez namacalne, kulturowe doś wiadczenie,

• aby uś wiadomić sobie swoje religijne przekonania,

• aby osobiś cie poczuć się związanym ze ś wietym miastem lub inna miejscowoś cią.

Nie ma wątpliwoś ci, ż e religia odgrywa waż ną rolę, co wpł ywa na turystykę kulturową w Europie oraz

na porozumienie między narodami. 10

Typowy obraz obecnych czasów: pielgdzymi na drodze Jakubowej“Camino del Norte” w Hiszpanii ©

Elena Paschinger

19


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Wiele obecnie religijnie zmotywowanych podróż nych jest konfrontowanych z cał ą gamą narzędzi

mediów społ ecznoś ciowych, które powinny im pomóc zaplanować ich podróż i nią zarządzać jak np.

aplikacje Camino na drodze Jakubowej, fora i grupy facebookowe, szczegół owe raporty z doś wiadczeń

pielgrzymów (cyfrowe) przewodniki, itd. Managerowie religijnych miejsc kultury stoją przed trudnym

zadaniem zaopatrzenia róż norodnych rodzajów goś ci (od niecierpliwie oczekujących pielgrzymów aż do

niefrasobliwych turystów spędzający swój czas wolny) a jednocześ nie do zaspokojenia postaw

oczekujących publicznego i prywatnego sektora.

Następująca checkliste zawiera kilka podstawowych wymagań dla skutecznych praktyk zarządzania w

kontekś cie cyfryzacji turystyki religijnej i ruchów pielgrzymów:

• Nowoczesne techniki przekazywania w religijnym dziedzictwie kultury: urząd gminy, biuro

informacji turystycznej (wł ącznie z informacjami dwu lub wielojęzycznymi, audioprzewodniki itd.

• Bezpieczny dostęp do i z miejca postoju, podstawowe zaopatrzenie i orzeź wienie, dalsza

turystyczna infrastuktura jak restauracje lub kwaterunki lub niezbyt duż e oddalenie od atrakcji.

• Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacji, tutaj strony inrternetowe, blogi, aplikacje,

strony mediów społ ecznoś ciowych lub inne moż liwoś ci dla zwiedzających przed, podczas i po

ich wizycie,

• Zapewnienie internetu w miejscach religijnych i domach pielgrzyma,

• Dostęp do prognoz pogody np. przez polecenie najlepszych, lokalnych aplikacji pogodowych,

itd.

Kierunkowskaz przy “Camino del Norte” drodze Jakubowej w pół nocnej Hiszpanii © Elena Paschinger

20


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Najlepszy przykład “Klösterreich”

Stowarzyszenie w celu zaistnienia na rynku i aktywności

marketingowych klasztorów fundacji i zakonu w Austrii dzięki

pracy własnego zespołu do spraw mediów społecznościowych.

Rzut ekranu strony internetowej “Klösterreich” © Elena Paschinger

Stowarzyszenie „"Klöster" zał oż one został o 20 lat temu, aby propagować turystycznie klasztory w kraju

i zagranicą oraz umoż liwić goś ciom aktywne uczestnictwo w klasztornym ż yciu. Do tego zalicza się

przykł adowo róż nego rodzaju zakwaterowanie w okolicznych domach i miejscach wyciszenia.

Ta sieć jest prowadzona przez jednego prezesa i skł ada się z rady nadzorczej tu zespoł u przyorów,

mnichów i zakonnic róż nych zakonów i konwentów w cał ej Austrii. Podczas rocznego posiedzenia

„zarządu” dyskutuje się na takie tematy jak uczestnictwo w targach turystycznych, w mediach

społ ecznoś ciowych, konferencjach prasowych, moż liwoś ciach wspólnego finansowania oraz o stronach

internetowych i cyfrowych oraz broszurach.

21


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Specjaliś ci do spraw zdrowia oferują dni lub tygodnie postu, a każ da wspólnota ż yje zgodnie z ich

wł asnymi reguł ami zakonnymi, które zwiedzający oraz goś cie noclegowi chętnie przeż ywają. Oprócz

stał ych pór posił ków zwiedzający mogą zwiedzać okolice, wycofać się do swojego pokoju lub wziąć

udział w wydarzeniach klasztornych, itd.

Strategia mediów społ ecznoś ciowych stowarzyszenia „Klösterreich“ w celu wspierania wszystkich tych

aktywnoś ci skł ada się z szeregu nagrań wideo w formie YouTube, które został y wyprodukowane w

stylu wywiadów (patrz „Klösterreich“-YouTube-Kanal tutaj), jednego lub dwóch podróż y blogerów z

profesjonalnymi opiniodawcami rocznie, z regularnego uaktualniania mediów społ ecznoś ciowych na

Facebooku i Twitterze oraz internetowych stron celowych dla róż norodnych grup zainteresowań.

W sumie istnieje więcej niż 30 klasztorów w Austrii, dwa w Czechcach oraz obecnie jeden na Węgrzech.

Bliż sze informacje: www.kloesterreich.at, oraz na Facebooku: www.facebook.com/Kloesterreich/!

Najlepszy przykład “Religiana”

Aplikacja dla religijnej turystyki kulturowej

Religiana jest serwisem mobilnej technologii dla miejsc kultu religijnego jako części sieci FRH, która

chroni i wspiera róż norodność religijnego dziedzictwa kultury w Europie. Celem jest oferowanie goś ciom

i zwiedzającym tych historycznych miejsc cyfrowych (wielojęzycznych) informacji o tych religijnych

budowlach, o ich histroii, architekturze, pielgrzymkach, budowie wirtualnych wspólnot oraz zbieranie

datków online.

Religiana został a utworzona przez FRH Future for Religious Heritage w partnerstwie z krajowymi i

lokalnymi organizacjami religijnymi. Dalsze informacje znajdą Państwo pod: http://www.frheurope.org/religiana/.

22


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

rzut prezentacji slajdów o Religianie. Peł na prezentacja do zobaczenia pod

www.slideshare.net/FRHEurope/religiana-mobile-technology-for-religious-heritage-sites-

69908739?ref=http://www.frh-europe.org/religiana/) © Elena Paschinger

23


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Cyfrowe opowiadanie & marketing mediów społecznościowych

Teraz mogą być Państwo aktywni! Poniż szy rozdział jest kursem samouczkiem, który obejmuje wiedzę

partnerów projektu Europetour i ich wieloletnie doś wiadczenia na temat „cyfrowego opowiadania &

marketingu mediów społ ecznoś ciowych“ oraz najlepsze przykł ady w celu zrozumienia aktualnych

trendów rynkowych. Szczególne uwarunkowania na obszarach wiejkich został y tutaj uwzględnione.

Do najważ niejszych rozdział ów szkoleniowych zalicza się:

• Podstawy mediów społ ecznoś ciowych, jak Państwo skutecznie komunikują się z Państwa zwolennikami,

fanami, partnerami w sieci i klientami,

• zarządzanie mediami społ ecznoś ciowymi w ramach marketingu celów podróż y (wewnętrznie i

zewnętrznie),

• Rozwijanie produktu poprzez opowiadanie,

• Tworzenie redakcyjnego kalendarza: proszę dokonać strukturyzacji publikacji Państwa treś ci,

• Rozwój strategicznego partnerstwa poprzez media społ ecznoś ciowe,

• Synergia z cyfrowymi opiniodawcami / blogerami

• Analiza sukcesu i ocena róż nych aktywnoś ci mediów społ ecznoś ciowych.

Do każ dego wyż ej wymienionego zadania zamieszczone jest poniż ej krótkie ć wiczenie, aby przeć wiczyć i

zastosować wytyczne dotyczące specyficznych wymagań biznesowych.

Proszę zwrócić uwagę na następujący symbol zdjęcia, które wskazuje na ć wiczenia dla Państwa, w

związku z tym odrazu pierwsze….

Ćwiczenie:

Co oznaczają pojęcia „cyfrowe opowiadania” i marketing mediów

społ ecznoś ciowych? Czy stosowali je Państwo już w Państwa

codziennych decyzjach biznesowych względnie w kampaniach

marketingowych? Jak stosują Państwo sami koncepcję „opowiadania

“ w Państwa komunikacji z klientami, zarówno online jak i offline?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

24


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Media społecznościowe: skuteczna komunikacja z klientami i cyfrowymi

opiniodawcami

Zastosowanie mediami społ ecznoś ciowymi w branż y turystycznej stale roś nie. Już od dawna media

społ ecznoś ciowe stał y się jednym z najważ niejszych dostępnych instrumentów marketingowych. 11

Turyś ci planując swoje podróż ne zbierają informacje poprzez społ ecznoś ciowe sieci internetowe,

zbierają i rozpowszechniają porady od przyjaciół oraz pielegnują wiele innych wirtualnych kontaktów.

Postrzeganie mediów społ ecznoś ciowych jako narzędzi marketingowych pomaga przedsiębiorstwom,

redukować koszty, budować i utrzymywać stosunki z klientami oraz komunikować się ogólnie z grupami

celowymi. Obecnie większość strategii marketingowych obejmuje dział ania w zakresie mediów

społ ecznoś ciowych. Gł ówna korzyść polega na tym, ż e moż na osiągnąć w ten sposób wszystkich

klientów na cał ym ś wieciew w tym samym czasie oraz generować Feedback w realnym czasie

minimalnym wysił kiem. Podróż ni kulturowi stawiają na informację od tzw. „opiniodawców podróż nych“,

aby poznać autentyczną stronę wł aś ciwego celu podróż nego. Już wcześ niej dowiedzieć się o nim.

Również branż a telefonii komórkowej oferuje w związku z tym od lat nowe rozwiązania. Zgodnie z

badaniami z roku 2014 12 trzech na czterech podróż nych oś wiadcza, ż e smartfony odgrywają

decydującą rolę w poznaniu ich każ dorazowych celów urlopowych. W roku 2015 więcej niż 5 %

wszystkich mobilnych aplikacji App Store dotyczy tematu podróż y. Również opiniodawcy podróż ni, którzy

cieszą się dużą lojalnoś cią i zaangaż owaniem wś ród swoich zwolenników, rozpowszechniają wciąż nowe,

szczere opinie i recenzje dla klientów.

Kominikacja z Państwa (potencjalnymi) grupami celowymi moż e dlatego następować poprzez zaproszenie

takich opiniodawców za pomocą kampanii public relations, konkursów cyfrowego opowiadania lub innych

form profesjonalnej współ pracy. Opiniodawcy są relatywnie nowi na rynku i uważ a się ich za cyfrowych

recenzentów o wielkim zasięgu pomiędzy ich (często bardzo specyficznymi) grupami celowymi

(opiniodawcy=potencjalni goś cie i odwiedzający!).

Poza tym znajdą Państwo kilka porad na skuteczną komunikację online z Państwa zwolennikami w

mediach społ ecznoś ciowych, czy to będzie wewnętrznie (to znaczy z partnerami biznesowymi i innymi

instytucjami sieciowymi) czy zewnętrznie (to znaczy Państwa potencjalni i istniejący już goś cie i i

odwiedzający).

• Zdjęcia i publikacje fotograficzne

• Proszę spróbować unikać banalnych zdjęć takich jak upiększone i komercyjne zdjęcia;

• Zdjęcia wstawiane do internetu muszą przedstawiać przeż ycie, którego dowiedzający oczekują od celu

podróż y;

• Proszę nie zapomnieć podać autora zdjęć (prawa autorskie są obecnie gorącym tematem!);

• Publikacje tekstów

• Proszę tworzyć krótkie i bezpoś rednie teksty nie zawierające zbyt wielu detali;

• Proszę występować w nich jak przyjaciel, ale cał y czas jednak jako „moderator konwersacji“;

• Proszę odpowiadać na wszystkie komentarze, również na te negatywne;

• Proszę dodawać wszystkie informację w linkach idealnie w sposób spersonifikowany;

• Proszę stosować regularne, aktualne tematy, które pasują do Państwa czytelników i grup celowych.

25


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Natychmiastowe komunikowanie się i dzielenie się zdjęciami np. przez ulubioną aplikację Instagramu, to

szeroko upowszechniony sposób za pomocą urządzeń mobilnych pomiędzy gośćmi placówek

kulturowych jak tutaj w klasztorze San Francis w Monsampolo del Tronto © Marche Tourism

26


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Ćwiczenie:

Jak korzystają Państwo sami z mediów społ ecznoś ciowych, aby

komunikować się z Państwa zwolennikami względnie partnerami

biznesowymi? Proszę przygotować na podstawie Państwa przemyś leń

listę z propozycjami dla przyszł ych korekt, które omówią Państwo ze

swoimi partnerami.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

27


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

____________________________________________________________________________________________________

28


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Zarządzanie mediami społecznościowymi w zakresie marketingu celu

podroży

Podróż ni mają obecnie oczywistą moż liwość pisania ocen, komentarzy i róż norodnych opisów celów

podróż y poprzez niezliczoną ilość internetowych stron do dokonywania takich ocen oraz prezentowania

ich na platformach mediów społ ecznoś ciowych. W ten sposób stają się tzw. prosumentami w mediach

społ ecznoś ciowych. To oznacza, ż e uczestniczą oni permamentnie w polepszaniu produktów i pakietów

turystycznych, które konsumują. Ponadto podróż ni ufają obecnie bardziej innym podróż nym, którzy mieli

podobne kulturowe przeż ycia i opowiadają o nich w sposób autentyczny niż mił ym, rzucającym się w

oczu prezentacjom przedsiębiorców na stronach internetowych, broszurach, ulotkach, reklamach

telewizyjnych, itd.

Kulturowe produkty i usł ugi, które są reklamowane i prezentowane w mediach coraz bardziej nakł aniają

podróż nych do samodzielnych wyjazdów. Dzieje się to zarówno na pł aszczyź nie marketingu

wewnętrznego jak i zewnętrznego (patrz „Kreatywne podróż e Austria” oraz „najlepsze” przykł ady na

końcu tego moduł u).

Następnie media społ ecznoś ciowe prowadzą do polepszenia jakoś ci serwisu turystycznego i wzbogacają

stopień zadowolenia odwiedzających. Jako przedsiębiorca w turystyce kulturowej na obszarach wiejskich

muszą Państwo w związku z tym uwzględniać narzędia mediów społ ecznoś ciowych i technologie

internetowe w Państwa strategiach internetowych, aby pozostać konkurencyjnym na rynku i łączyć sie

w sieci z Państwa partnerami biznesowymi i klientami. Jednym z ulubionych rodzajów mediów

społ ecznoś ciowych są blogi, gdyż tam opublikowane artykuł y wpł ywają często mocno na podjęcie

decyzji podróż ujących.

29


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Ćwiczenie:

W jaki sposób sami korzystją Państwo z mediów społ ecznoś ciowcyh

podczas Państwa podróż y (zarówno pod względem sprawdzenia celu

podróż y przed wyjazdem jak i potem)? W jaki sposób mogą Państwo

te techniki dla Państwa przedsiębiorstwa, wspólnoty czy instytucji

wykorzystać ?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

30


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

31


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Rozwój produktów poprzez opowiadanie historii w cyfrowej turystyce

kulturowej

W cyfrowych czasach mediów społ ecznoś ciowych przesuwają się cztery litery „ P “ klasycznego

marketingu (produkt, cena (price – ang.), miejsce (place – ang.) i promocja) na korzyś ć czterech liter „

K: „kreowania, kształ towania, kontaktowania i kultury“. Te odzwierciedlają się w pewnego rodzaju

zmianie paradygmatów, które wpł ywają nie tylko na marketing mediów społ ecznoś ciowych lub turystykę

kulturową na obszarach wiejskich lecz takż e ogólnie na społ eczeństwo. Podstawową zasadą jest,

abyś my coś stworzyli, a potem się tym podzielili, nawiązali do niej, uwzględnili w sieci, moderowali i nie

próbowali więcej przekonać ludzi tradycyjną reklamą o naszych korzyś ciach. Chodzi bardziej o to, ż eby

Państwa klienci/goś cie/odwiedzający doś wiadczyli Państwa produktu, stali się jego ambasadorami, a

Państwo mogli moderować swoją wł asną dyskusję w globalnej sieci i w wymianie z innymi osobami.

Cyfrowe opowiadanie opowiadane jest w następujący sposób:

• w sposób ż ywy i atrakcyjny

• zawsze osobisty

• waż ny dla konkretnej grupy celowej

• peł ny emocji

• naszpikowany blogami jako medium dialogowe

Najlepszym przykł adem na cyfrowe opowiadanie w turystyce kultowej jest kampania #WieWirLeben

austrackiej platformy

„urlop na wsi“ : http://stories.urlaubambauernhof.com

Poprzez opowiadanie lokalnych, autentycznych historii o swoich czł onkach w organizacji „urlop na wsi”

w Kärnten korzysta z róż nych kanał ów cyfrowego opowiadania historii, celem jest reklama o

prawdziwych przeż yciach w poł udniowym kraju związkowym Austrii za pomocą kampanii #WieWirLeben

Zrzut ekranu wyż ej wymienionej strony internetowej © Elena Paschinger

32


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Dalszym przykł adem kategorii krzyż owej komunikowania się i profesjonalnego korzystania z marketingu

poprzez media społ ecznoś ciowe jest poł udniowy Südtirol (Alto Adige) we Wł oszech

https://www.suedtirol.info/de/das-ist-suedtirol/menschen/wasunsbewegt (dowolne zgodnie z mottem „co

nas porusza“ historie o ludziach w poł udniowym Südtirol).

Następujący zrzut ekranu daje pogląd, jak opowiadanie moż na poł ączyć z ofertami (warsztaty, noclegi,

wizty w muzeum, etc.), które moż na bezpoś rednio przez stronę internetową rezerwować , poza tym na

stronie Facebooka jest tak wiele zaangaż owania, które podkreś la prawdziwe konwersacje i tym samym

generuje rezerwacje: https://www.facebook.com/altoadige.suedtirol.

Zrzut z ekranu wyż ej wymienionej strony internetowej © Elena Paschinger

33


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Ćwiczenie:

Proszę spróbować stworzyć przykł ad na każ dą z czterech liter „K”,

jakie tematy są w centralnym punkcie w Państwa cyfrowej

konwersacji? Gdzie kontaktują się Państwo ze swoimi

klientami/partnerami biznesowymi i jak? Jaki rodzaj kultury, tzn.

języka, zdjęć, nagrać wideo itd. uż ywają Państwo w celu

opowiedzenia o Państwa przedsiębiorstwie?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

34


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

35


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Wybieranie prawidłowych kanałów mediów społecznościowych dla

Państwa odbiorców

Wiele róż nych kanał ów mediów społ ecznoś cowych jest do Państwa dyspozycji do prezentacji Państwa

przedsiębiorstwa, placówki kulturowej, sieci lub celu podróż y w internecie. Poniż ej znajdą Państwo

przegląd najczęściej stosowanych narzędzi:

• Facebook: Facebook istnieje już od ponad 10 lat. Jest prawodpodobnie najbardziej

wrzechwł adnym, dostępnym narzędziem mediów społ ecznoś ciowych, mimo najnowszych

wątpliwoś ci pod względem jego otwartej komercjalizacji i przekazania danych, jest szczególnie

przydatny, jeś li chodzi o komunikowanie poprzez nagrania wideo, zdjęcia i wydarzenia oraz jeś li

chodzi o przyciąganie grup celowych dla Państwa produktu lub usł ugi. Mogą Państwo stworzyć

stronę na Facebooku dla Państwa przedsiębiorstwa/wspólnoty/sieci o tym jak zarejestrują się

Państwo jako prywatny uż ytkownik na stronie www.facebook.com.

Dalszym ważnym aspektem jest powiązanie i stworzenie grup interesantów wokół Państwa

produktu, usługi lub celu, przez co stają się Państwo opiniodawcami i prowadzą żywe

dyskusje wśród Państwa kolegów, zwolenników oraz potencjalnych i obecnych klientów.

• Instagram: Instagram jest aplikacją bazującą na zdjęciach, dostępną dla Państwa smartfonów.

Muszą się Państwo ponownie zarejestrować albo jako przedsiębiorstwo albo jako osoba

prywatna. Optycznie jest przyciągający i funkcjonuje przez stosowanie i przyciąganie Hashtagu

(=sł owa kluczowe mediów społ ecznoś ciowych) #CreativeTravel #inCostaBrava. Każ dy

uż ytkownik, który wpisuje sł owa kluczowe albo na Instagramie albo w google znajdzie

prawdopodonie cał y szereg zdjęć, które nawiązują do specjalnych wyszukiwań, gdy wybiorą

Państwo prawidł owe zdjęcie, które chcą Państwo w imieniu swojej instytucji opublikować , proszę

pamiętać o tym, ż e każ de zdjęcie powinno wizualnie przyciągać , wysył ać przesł anie i skł aniać

do dyskusji z Państwa zwolennikami (tzn. osobami, którzy ś ledzą Państwa zdjęcia). Mogą

Państwo swoje zdjęcia na Instagramie zbierać na Państwa stronie internetowej i wyś wietlać tak,

ż eby mogli Państwo na moż liwie statycznej stronie dać poczucie interakcji i ż ywoś ci

• Twitter: Twitter jest serwisem krótkich informacji, krótkich wiadomoś ci które ograniczone są

do 280 znaków na każ dy Tweet. Bazuje on ponownie mocno na zastosowanie funkcji Hashtagu,

które sterują wszystkie wiadomoś ci i kampanie wokół siebie. Tak samo jak wyż ej wymienione

kanał y mediów społ ecznoś ciowych Twitter moż e stać się silnym narzędziem komunikacji, w

szczególnoś ci, jeś li chodzi o rynki angielskojezyczne i wzrastające globalne rynki.

• YouTube, Vimeo itd.: YouTube, Vimeo i inne serwisy transmisyjne został y rozwinięte, aby

zał adować i wyś wietlać wł asne nagrania wideo. YouTube funkcjonuje jako ś wiatowa druga

pod względem wielkoś ci wyszukiwarka po gooogle, która wskazuje na to jak sprawne jest

poszukiwanie (korzystanie) z tego rodzaju stron internetowych. Mogą Państwo powiązać z

YouTube i Vimeo-Videos Państwa stronę internetową oraz zintegrować z cał oś cią Państwa

mediów społ ecznoś ciowych i aktywoś cią w internecie.

• Flickr: Flickr jest stroną internetową wyś wietlającą zdjęcia z bardzo silnym wpł ywem na wyniki

wyszukiwań. Jeś li publikują Państwo zdjęcia, które są opatrzone nazwą Państwa

przedsiębiorstwa, produktu lub celu podróż y te zdjęcia będą pokazywane w wynikach

wyszukiwania i będą prowadzić zwiedzających na Państwa stronę. Dodatkową korzyś cią

publikowania zdjęć na Flickr i integrowania ich jako albumów lub galerii na Państwa stronie

36


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

internetowej jest to, ż e pojawiają się Państwo na jednej z waż niejszych wyszukiwarek obok

innych usł ug takich jak Google lub YouTube.

• Zakł adanie wł asnego bloga jest również dobrą strategią. Mogą Państwo wszystkie wyż ej

wymienione kanał y zintegrować i mimo to prowadzić wł asną dyskusję na Państwa wł asnej

stronie internetowej. WordPress jest to obecnie najczęściej stosowane oprogramowanie blogu,

którego zakł adanie trwa mniej niż godzinę.

• Usł ugi Google: Czy Państwo je lubią czy nie Google oferuje szeroką paletę usł ug, które

mogą w powiązaniu z marketingiem mediów społ ecznoś ciowych oferować istotną wartość

dodaną. Aby mieć pogląd, co dla Państwa instytucji lub przedsiębiorstwa mogł oby

zafunkcjonować , mogą Państwo wziąć udział w jednym z bezpł atnych seminariów Google, które

odbywają się w cał ej Europie. Te narzędzia są warte wymienienia: Google+ (aby pozostać w

kontakcie), Google AdWords (reklama dla uż ytkowników, o ile szuka się tego co Państwo

oferują ), Google Analytics (narzędzie analizy do korzystania i sterowania Państwa mediami) i

Google Location Services (jak lokalizacja Państwa przedsiębiorstwa na mapie). Wszystkie te

narzędzia mogą podnieść Państwa cyfrową frekwencję odwiedzających i stanowić kontakt z

Państwa specjalnym serwisem informacyjnym i stylem.

Ćwiczenie:

wzmoż ony wykorzystać !

Proszę dokonać krótkiej analizy SWOT (patrz EUROPETOUR moduł

szkoleniowy 3, część 2.1 pod metodami stategicznej analizy) i

zbadać moż liwoś ci i korzyś ci wszystkich kanał ów mediów

społ ecznoś ciowych, które stosowali Państwo już dla Państwa

przedsiębiorstwa lub które chcą Państwo w przyszł oś ci w sposób

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

37


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Plany redakcyjne dla strategicznie lepszej publikacji w mediach

społecznościowych

Czy znają Państwo tą presję „ teraz trzeba opublikować jakiś post”? Plan redakcyjny, który

wykorzystywany jest również w tradycyjnych mediach, moż e Państwu pomóc zachować rozeznanie na

temat Państwa cyfrowej komunikacji. Następnie przedstawiamy Państwu kilka pomocnych porad:

• Proszę przypominać swoim klientom o waż nych terminach, jak np. Światowy Dzień

Turystyki lub Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Światowego i stworzyć do tego merytoryczną

strategię. W tym pomagają często stosowane Hashtagi i sł owa kluczowe wyszukiwarek, aby

korzystać z tym dat i tym samym potencjalnie generować nowych klientów dla Państwa

przedsiębiorstwa.

• Generalnie obowiązuje zasada: proszę nie myś leć tylko o tym co Państwo chcą

napisać , lecz takż e kiedy chcą Państwo to opublikować .

• Google-Kalendarz to jedno z najbardziej dostępnych narzędzi szybkiego przyjaznego

dla uż ytkowników i współ pracującego kalendarza, względnie planu redakcyjnego.

• Jeś li rozpoczynają Państwo szereg regularnych funckji jak posty na blogu, wideoposty,

konkursy fotograficzne itd, mogą Państwo mieć lepszą orientację czasową za pomocą

czasowego planu publikacji.

• Wszystkie wyż ej wymienione usił owania pomogą Państwu pozyskać uwagę odbiorców

dla Państwa cyfrowych publikacji w sposób strategiczny i profesjonalny. Pomogą Państwu przy

tym ujednolicić Państwa markę i Państwa styl na cał ej platformie i spowodować , ż e będą

Państwo mocniejszym partnerem w porównaniu do innych marek i partnerów kooperacyjnych.

38


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Ćwiczenie:

Proszę wprowadzić Państwa najważ niejsze treś ci do mediów

społ ecznoś ciowych (zdjęcia, krótkie zapowiedzi, wydarzenia lub

wideo) na następne 3-6 miesięcy do Państwa planu redakcyjnego

względnie kalendarza.

Proszę dokł adnie zanotować kto, kiedy, co, komu, wobec kogo prezentował (proszę zawsze myś leć o

grupie celowej, do której chcą Państwo dotrzeć , czy będzie to wewnętrzny marketing, zarządzanie

powiązaniami w Państwa partnerami i ich profilami w mediach społ ecznoś ciowych czy też zewnętrzny

marketing, patrz komunikacja z Państwa zwolennikami i fanami=potencjalnymi gośćmi i odwiedzającymi).

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

39


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Wzrost eksperyz: współpraca z cyfrowymi opiniodawcami

Czasami niektóre z wyż ej wymienionych narzędzi są zbyt czasochł onne, aby prowadzić je samemu. W

tym przypadku mogą Państwo przykł adowo wspólnie z Państwa regionalnymi stowarzyszeniami

patronackimi lub lokalnymi stowarzyszeniami turystycznymi nawiązać współ pracę z prowadzącymi

opiniodawcami, blogerami, ekspertami mediów społ ecznoś ciowych. To zazwyczaj dzieje się w formie

kampanii jak również umów ś rednio i dł ugoterminowych i musi to pasować do strategii turystycznych

regionów. Finansowanie moż e następować przez partnerów turystycznych DMOs oraz Unię Europejską,

która finansuje rozwój obszarów wiejskich (więcej informacji znajdą Państwo w module szkoleniowym 7 „

Finansowanie“).

Dalsze zasoby i artykuł y reklamowe do przykł adów tych form współ pracy znajdą Państwo pod:

thesocialtravelsummit.com/think-tank.

Wsparcie w przypadku zarządzania kryzysowego

Wpł yw turystyki na lokalne przedsiębiorstwa moż na odczuć dopiero wtedy, gdy po kryzysach lub

naturalnej katastrofie lub atakach terorystycznych ilość turystów nagle spada. Oczywiste jest, ż e

róż norodne kryzysy wymagają róż norodnych reakcji. Bespoś rednio po kryzysie marketing turystyczny z

reguł y jest zawieszony, gdyż jego dział anie przy ogólnych ogł oszeniach pozostaje niezauważ one.

Ponadto wymaga dyskusja na temat kryzysu wymaga wiedzy na poszczególne tematy, w szczególnoś ci

na temat kryzysów politycznych.

Mimo to mogą opiniodawcy turystyczni podczas tej fazy przestoju sł uż yć prawdziwą pomocą. W tym

okresach czasu mają Państwo duż e korzyś ci ze współ pracy z tymi opiniodawcami turystycznymi, z

którymi już Państwo raz pracowali, gdyż oni znają dobrze Państwa produkt i cel podróż y (to podkreś la

waż ność i buduje dł ugocelowe powiązania). Tutaj są następujące korzyś ci:

• Opiniodawcy turystyczni moga dostarczać autentycznych, osobistych wypowiedzi na temat

rzeczywistych sytuacji w celu podróż y.

• Mogą oni oferować nowe spojrzenie lub nawet przeciwstawną opowieść w stosunku do

reportaż y w mediach powszechnych.

• Mogą być szczególnie pomocni w przypadku mniejszych celów podróż y, których urzędy mają

mniej doś wiadczenia przy wydawaniu oś wiadczeń w mediach.

• Są bardzo doś wiadczeni w korzystaniu z mediów społ ecznoś ciowych i mogą wspierać lokalne

przedsiębiorstwa, ktore dokł adnie takiej pomocy wymagają.

W module szkoleniowym 5 projektu EUROPETOUR (komunikacja) mogą się Państwo dowiedzieć więcej

na temat specyficznych technik komunikowania dla Państwa przedsiębiorstwa.

40


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Ćwiczenie

Proszę spędzić trochę czasu online, aby sprawdzić najważ niejsze

opinie na YouTube, Facebooka, Blogu itd. w obszarze Państwa

geograficznego terenu. Do kogo mogą się Państwo zwrócić ze

swoimi pomysł ami na współ pracę? Jakie inne sieci są dostępne?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

41


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Ewaluacja & Monitoring mediów społecznościowych

Jeś li zajmujemy się profesjonalnymi powiązaniami z nowymi mediami, trzeba zainteresować się też ich

oceną. Marketing mediów społ ecznoś ciowych oznacza nie tylko publikację, lecz takż e celowy pomiar

wszystkich aktywnoś ci oraz następującą po tym analizę marketingową.

Najważ niejszym celem przy tym jest często „Konwersja”, a więc dział anie, które Państwa uż ytkownicy

po wizycie na Państwa stronie internetowej, Państwa blogu, bądz profilu w mediach społ ecznoś ciowych

powinni podjąć. Takie dział anie powinno zakł adać poszukiwanie informacji, zamówienie konkretnej

usł ugi lub zakup. Do tego potrzebne są dane, które Państwo mierzą i wykorzystują w przyszł ych

dział aniach oraz dokonują ich oceny.

Najlepszy przykład “gartenFESTWOCHENtulln”

Monitoring aktywności mediów społecznościowych

Tzw. "Social Wall" dostarcza wszystkie wyś wietlone i opublikowane treś ci w

czasie rzeczywistym na stonach internetowych i platformach mediów

społ ecznoś ciowych zgodnie z konkretnym, uprzednio zdefiniowanym Hashtagiem, np. #gfwt17.

Tę stronę internetową moż na znaleźć pod: www.seejay.cloud/donau_niederoesterreich/gfwt17/

Zrzut ekranu strony “gartenFESTWOCHENtulln” , która daje przegląd wszystkich powiązanych z tym Hashtagiem

#gfwt17 postów © Elena Paschinger

42


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Skumulowana statystyka oraz wirtualna fabuł a, jak ta tutaj moż e prowadzić do tego, ż e moż na ś ledzić

wszystkie aktywnoś ci i media jak wideo, audio, zdjęcia lub sł owa. Na koniec kampanii (festiwal trwał 9

dni w czerwu 2017) liczba odwiedzających w porównaniu do roku poprzedniego wzrosł a o dobre 200

%, do 11.000 zamiast do 2.000. Powodem jest kumulacyjny zasięg wszystkich dział ań marketingu

internetowego wł ącznie z celowymi podróż ami blogerów, kampanią reklamową Google, marketing,

Newsletter i wiele innych.

Ćwiczenie:

Jeś li zdefiniowali Państwo już Hashtag dla Państwa przedsiębiorstwa,

Państwa wspólnoty lub instytucji: jak brzmi on i jak moga Państwo w

ten sposób utworzyć nową wspólnotę lub nadzorować wyniki

Państwa dotychczasowej kampanii?

Jeś li nie zdefiniowali Państwo ż adnego Hashtagu: Jak mogą Państwo taki stworzyć i kto mógł by

Państwu pomóc w formuł owaniu ofert/ propozycji?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

43


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

44


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Najlepsze przykłady mediów społecznościowych w Europejskiej

turystyce kulturowej na obszarach wiejskich

W tym ostatnim wielkim rozdziale nauczymy się teraz na podstawie kilku wyszukanych „najlepszych

przykł adów“ jak róż ne sieci turystyki kulturowej na obszarach wiejskich w Europie wykorzystywał y

opowiadania historii i media społ ecznoś ciowe jako ś rodek do rozwijania produktów.

Wszystkie z nich został y odznaczone za innowację, sukces w sieci i wytyczne zarządzania oraz został y

uznane na arenie międzynarodowej.

45


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Doświadczenia Katalońskie

„Doś wiadczenia Katalońskie“ jest to strona na Facebooku, która został a utworzona i jest zarządzana

przez Katalońskie Stowarzyszenie Turystyczne w Barcelonie, Hiszpanii. To stowarzyszenie ma dalsze

europejskie spół ki córki w krajach: Holandia, Anglia i Niemcy.

Tutaj przedstawia się jako najlepszy przykł ad niemiecką stronę Facebooku „Doś wiadczenie Katalońskie

“ z fizycznym biurem we Frankfurcie. Prowadzona jest ona przez dwujęzyczny zespół mediów

społ ecznoś ciowych i ekspertów do spraw komunikacji. Cał a komunikacja następuje dokł adnie w języku

niemieckim. Robi wraż enie, ż e zajmuję się tym cał y zespół , aby administrować odpowiedzi na każ dy

pojedyńczy komentarz w polu dialogowym postów na Facebooku. Wymagające zadanie wobec prawie

dwóch milionów (!) abonentów i dosł ownie dziesiątek jak nie setek komentarzy na temat

opublikowanych postów. Posty ukazują się trzy do pięciu razy w tygodniu i zawierają informację w

sposób uprzejmy zajmujący i wzbudzający zaufanie o festiwalach kulturowych, szczególnych miejscach,

filmach wideo i zdjęciach, które nie rzadko przez dziesiątki lub setki zwolenników są dalej

upowszechniane. Poczucie wspólnoty, które w dział aniach budowania wspólnoty jak granie o nagrodę,

pytania i odpowiedzi na temat celów podróż y, jest nie do przebicia.

Proszę odwiedzić stronę “Catalunya Experience” Facebook Seite, aby dowiedzieć się więcej.

46


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Camino Lebaniego cyfrowo

Cyfrowy projekt pielgrzymek Lebaniego umoż liwia bezpł atne poł ączenie z WiFi wzdł uż szlaku Camino

Lebaniego, części drogi Jakubowej w Kantabrien, który należ y do dziedzictwa ś wiatowego UNESCO. To

jest pierwszy szlak pielgrzymów z poł ączeniem online na ś wiecie, na którym 15 punktów dostępu

wzdł uż drogi obsł ugiwanych jest poprzez energię solarną wspieraną przez lokalne przedsiębiorstwa

energetyczne Viesgo.

Dzięki innowacyjnym funckjom tych aplikacji jak geolokalizacja i funckje kalendarza piegrzymi mogą

odkryć takż e waż ne wydarzenia na terenie, w którym się obecnie znajdują, oraz inne interesujące

informacje o zabytkach, alternatywnych szlakach, aktywnoś ciach, oraz miejscach wypoczynku i

wyż ywienia. Wszystkie punkty dostępu znajdują się w korzystej lokalizacji obok koś cioł ów, schronisk dla

pielgrzymów lub publicznych miejsc. Uż ytkownicy aplikacji „Camino Lebaniego Cyfrowo“ mogą planować

swoją podróż zgodnie z ich osobistymi upodobaniami wzdł uż tej drogi.

Główni użtkownicy aplikacji “Camino Lebaniego Cyfrowo”

Pielgrzymi z Kantabrii (34%) i Madrytu (17%) to gł ówni uż ytkownicy tej mobilnej aplikacji ale również

pielgrzymi z Kastylii i Leon (8%), krajów Basków(6,6%),Andaluzji (5%) i Katalonii (3,3%). Pozostali

uż ytkownicy to pielgrzymi z innych hiszpańskich prowincji a takż e pielgrzymi z obcych krajów jak Wielka

Brytania, Dania, Francja, Polska, Wł ochy i Niemcy. Pozostał e rynki to Chiny. Australia, Filipiny, Japonia i

USA.

Zrzut ekranu “Camino Lebaniego Digital” Pilgerapp © Elena Paschinger

47


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Pozostałe innowacje na przyszłość

Jednym z tematów gł ównego rozwoju jest aktualnie tzw. "Lebaniego Digital Credential". W ten sposób

każ dy etap na drodze do klasztoru z Santo Toribio moż e zostać cyfrowo ostemplowany w momencie

przekraczania tych 15 punktów dostępu do sieci "Camino Lebaniego Cyfrowo". Te innowacyjne cyfrowe

rozwiązanie moż e zostać zastosowane zamiast tradycyjnych stempli na papierze – ś wiatowa nowość w

powiązaniu z innowacyjnym procesem rozwoju pielgrzymek.

Dzięki tym powiązaniom moż e 11 uczestniczących w projekcie gmin przemyś leć swoje aspekty

zarządzania względnie je odnowić . Jest to znaczna pomoc, aby wspierać rozwój wiejskich terenów

poprzez dł ugotrwał e i technologiczne innowacje.

Więcej informacji znajdą Państwo pod: https://peregrinolebaniegodigital.com.

48


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Region Marche we Włoszech

Oficjalna strona internetowa www.turismo.marche.it jest dostępna w dziesięciu językach i w sześ ciu

róż nych tematach i klastrach: Marche na niebiesko, piaszczyste wzgórza i stare wsie, geniusz regionu

Marche, duchowość i medytacja, parki i aktywna przyroda i wyprodukowano w Marche. Do tego

przył aczają się dalsze „mniejsze“ tematy podróż ne jak rodzina, tematyka biznesowa, itd. Strona

internetowa zawiera takż e jeden rozdział , który poś więcony jest lokalnym operatorom branż y

turystycznej. Ci operatorzy, którzy subskrybują oficjalny bank danych regionu Marche mogą publikować

swoje oferty bezpoś rednio na tej stronie interentowej jak np. pakiety urlopowe lub specjalne oferty

urlopowe.

W porozumieniu z wyż ej wymienionymi gł ównymi klastrami istnieje dalej moż liwość zał adowania

sześ ciu bezpł atnych mobilnych aplikacji. Są one proste w obsł udze i zawierają wiele interesujących

informacji dla uż ytkowników, jak np. mapy, szlaki i propozycje, które moż na wykorzystać offline (bez

poł aczenia z internetem).

Strona internetowa www.eventi.marche.it poś więcona jest wszystkim wydarzeniom w regionie Marche,

które są obecnie dostępne tylko w języku wł oskim. Turyś ci mogą swój urlop planować z Marche

Advisor, narzędziem online, aby stworzyć szlaki podróż ne poprzez ten region. Uż ytkownicy muszą

odpowiedzieć na trzy proste pytania: kiedy, gdzie i co (zainteresowania), aby automatycznie szereg

moż liwych tras podróż y został o pokazanych zgodnie z podanymi zainteresowaniami.

Typowe rzemiosł o w Regionie Marche, Provincia di Ascoli, Piceno © Social Media Team Marche

49


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Strategie mediów społecznościowych

Zespół mediów społ ecznoś ciowych Fondazione Marche Cultura został zał oż ony w 2012 roku i skł ada

się z 5 pracowników, którzy zajmują się każ dorazowo specyficznymi zadaniami:

• Manager mediów społ ecznoś ciowych do spraw strategii, zarządzanie Key Account i pomiar sukcesów,

• Specjaliś ci mediów społ ecznoś ciowych, którzy są odpowiedzialni za tworzenie treś ci (treść,

programowanie) jednolitość komputerowa (SEO, SEM, oznakowanie, optymalizacja) i jedność

kreatywnoś ci (wyszukiwanie zdjęć, grafika, część elektroniczna.

Zespół mediów społ ecznoś ciowych administuje ponad 20 aktywnoś ci w dziesięciu róż nych sieciach

społ ecznoś ciowych i dwa blogi (www.destinazionemarche.it, culturamarchelab.regione.marche.it), w sumie

ponad 400.000 czytelników na pięciu kontynentach ś ledzi region Marche we Wł oszech.

Ponadto angaż uje się zespół mediów społ ecznoś ciowych mocno w rozpowszechnianie cyfrowych

kompetencji i wpieranie szkoleń na temat cyfrowych kompetencji w cał ym regionie poprzez seminaria,

warsztaty i spotkania. Obok dział ań online zespół wspiera region na targach, wydarzeniach, wystawach,

obradach i innych aktywnoś ciach mediów społ ecznoś ciowych.

Najważ niejsze dział ania online i administrowane konta to :

Facebook Fan-strona w języku wł oskim: Marche Tourism;

Facebook Fan-strona w języku angielkim: Marche Tourism_EN;

Facebook Fan-strona w języku niemieckim: Marche Tourism_DE;

Twitter po wł osku: @marchetourism;

Twitter po angielsku: @marchetourismen;

Instagram: @marchetourism;

Cyfrowe broszury na Issuu;

Filmy wideo o regionie Marche na Youtube Channel przedsiębiorstw;

Tysiące zdjęć na Flickr i Pinterest oraz na Google+ .

Dalsze projekty Online & Offline

• #marcheglass

"Marche Glass" jest to projekt, który w 2014 został rozwinięty przez Fondazione Marche Cultura oraz

przez media społ ecznoś ciowe dla Team Marche. Po wezwaniu online dla mł odych twórców wideo i

designerów do stworzenia nowego filmu wideo w celu wsparcie regionu Marche wybrano m.in.

#marcheglass. Kilka miesięcy po starcie dotarto do więcej niż 919.000 ludzi, którzy spowodowali

618.000 wyś wietleń. Dalsze informacje o tym ciekawym projekcie znajdą Państwo na reklamowym filmie

wideo pod: www.youtube.com/watch?v=2N1aGoukUTo.

50


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

• Photo Walks

Co to jest Photo Walk?

1. Spacer z przyjaciół mi, którzy kochają fotografować ;

2. Moż liwość poł ączenia online z offline;

3. Projekt redakcyjny.

W przypadku „Photo Walk“ chodzi o kompleksowy redakcyjny projekt, który zmierza do tego, aby

powiązać duż e audytorium podczas dział ania online i offline. Pierwszym krokiem w tym projekcie był

wybór celów podróż y zgodnie z moż liwoś cią zorganizowania ekskluzywnego ale i powtarzającego

spaceru (turystyka przeż yć ):

• Profesjonalny przewodnik;

• Ustalona wcześ niej trasa fotograficzna;

• Material reklamowy;

• Aktywnoś ci ukierunkowane na przeż ycia;

• Ł atwy dostęp do internetu;

• Skuteczne powiązane lokanej turystyki;

Photo Walk w San Benedetto Del Tronto © Social Media Team Marche

W drugim kroku chodził o o to, aby ustalić plan redakcyjny dla Photo Walk :

51


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

• Instytucjonalne i wspierające sprzedaż komunikowanie przed wydarzeniem

(konferencja prasowa, marketing internetowy, społ ecznoś ciowy,Facebook-Cover,

posty na Facebooku do map i informacji)

• Bezpoś redni kontakt ze zwolennikami i opiniodawcami;

• Lokalne nagrody, konkurs fotograficzny;

• Photowalk – pół dnia zazwyczaj niedziele przedpoł udnie, trasa przez miasto (

gł ówny punkt zainteresowań, doś wiadczenia, bezpł atne lokalne jedzenie i

degustacja wina)

• Komunikowanie się po wydarzeniu, instytucjonalnie i społ ecznoś ciowo;

• Wybór zdjęć do konkursu przez zespół mediów społ ecznoś ciowych i lokalne

gremia

• Przekazanie nagrody;

• Wystawa;

Gł ównymi celami tej aktywnoś ci był y:

• Podniesienie reputacji interentowej celu;

• Wymiana doś wiadczeń w celu wykreowania niepowtarzalnych przeż yć ;

• Generowanie nowych zwolenników dla dalszych aktywnoś ci online;

• Wspieranie idei „aktywnej turystyki“;

52


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Kreatywne Podróże Austria – Creative Tourism Austria

Kreatywne Podróż e Austria - Creative Tourism Austria został o zał oż one w 2011 roku jako

Stowarzyszenie w celu wspierania kreatywnej turystyki kulturowej w Austrii. Stowarzyszenie to

współ pracuje ś ciś le między innymi z „Reklamą Austrii”, szczególnie w zakresie marketingu mediów

wpolecznoś ciowych, tworzenia sieci i współ pracy z mediami.

Strona internetowa www.kreativreisen.at przedstawia szczególnie atrakcyjne oferty współ aktywnoś ci w

austriackiej turystyce kulturowej i posł uguje się takimi instrumentami jak Newsletter &marketing mediów

społ ecznoś ciowych:

Zrzut ekranu “Kreatywne Podróż e Austria – Creative Tourism Austria” © Elena Paschinger

53


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Od samego początku Stowarzyszenie “Kreatywne Podróż e Austria“ był o innowacyjne w zarządzaniu

dużą iloś cią skutecznych inicjatyw współ pracy (media społ ecznoś ciowe), w szczególnoś ci:

Strategia mediów społecznościowych

Każ dego tygodnia publikuje się wiele aktualizacji na stronie www.facebook.com/kreativreisen, aby

podkreś lić stale rosnącej społ ecznoś ci facebooka oferty czł onków zespoł u oraz interesujące krajowe i

międzynarodowe wydarzenia kulturowe. Uż ywane są do tego narzędzia Pinterest, Twitter, Flickr i inne

kanał y mediów społ ecznoś ciowych, chociaż facebook wciąż pozostaje na pierwszym miejscu jako

kanał tworzący społ eczność z austriackich i niemieckich odbiorców. Ten ostatni jest interesujący

przede wszystkim dla SEO (Search Engine Optimization), również przy tworzeniu kampanii i losowaniach

nagród, rocznych wydarzeń kulturowych oraz warsztatów czł onkowskich.

Podróże blogerów

Każ dego roku, przynjamniej jeden lub dwa razy organizowane są konferencje medialne, prasowe,

podróze blogerskie dla dziennikarzy i cyfrowych opiniodawców, którzy chcą zebrać doś wiadczenie w

turystyce kreatywnej w Austrii. Finansowanie następuje przez uczestniczące instytucje jak lokalne i

regionalne stowarzyszenia turystyczne, przy czym zespól zarządzający przygotowuje wiedzę fachową i

kontakty. Podróż e te był y z biegiem lat coraz bardziej skuteczne i podążał y za Hashtagiem Hashtag

#KreativReisen #CreativeTravel #inAustria (ostatnio zalecane przez Österreich Werbung). Kilka wyników,

w tym filmów wideo i opowiadania historii przez blogerów moż na sprawdzić

tutaj:www.kreativreisen.at/social-media.

54


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Międzynarodowe podróż e blogerów przez Kreativ Reisen (kurs gotowania ) w Salzburgu © Elena

Paschinger

Instagram Takeover z krajową organizacją turystyczną @VisitAustria

Dzięki swojemu sprawdzonemu partnerstwu z „Österreich Werbung” Stowarzyszenie "Kreativ Reisen

Österreich" przejęł o konto Instagram-Account krajowego stowarzyszenia turystycznego

(www.instagram.com/visitaustria, we wrześ niu 2017 z mocno powyż ej 141.000 zwwolennikami) w styczniu

2017: wydarzenie kulturalne "Wein.Firn.Genuss" w górach Pitztales oraz styreńskie ś więto wiosenne

"Aufrettern" w Hotelu Retter. Do tego publikacja "Stories", krótkie filmy video, które ograniczone są

wszystkie do 10 sekund. Zasięg i interakcja z przeciętnie od 10.000 - 15.000 wyś wietleń oraz setki

komentarzy przez okres trwania kampanii dwóch weekendów są miarodajne.

55


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Ćwiczenie:

Odpowiednio do wszystkich wyż ej wymienionych najlepszych

przykladów: Które elementy nadają się najbardziej dla Państwa

przedsiębiorstwa? Co mogą Państwo natychmiast zrealizować i

gdzie potrzebują Państwo pomocy, aby uzyskać jeszcze lepsze

przebicie na rynku?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

56


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

57


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Dalsza literatura

Książki, broszury, artykuły

• Klein, Armin, Pröbstle, Yvonne, Schmidt-Ott, Thomas (Hg.): „Kulturtourismus für alle? Neue

Strategien für einen Wachstumsmarkt, 2017

• Paschinger, Elena: „The Creative Traveler’s Handbook“, Full Flight Press, 2015, (erhältlich bei

Amazon)

• Drda-Kühn, Karin: “Take it or Leave it? Expectations, frustrations and gratifications of visitors at

religious heritage sites”, in: MM Nieuws, Dossier „Religious Heritage and Tourism“, 12/2016,

www.mmnieuws.nl

• Drda-Kühn, Karin: “Kulturtourismus – Für den ländlichen Raum noch zu entdecken”, in:

Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) und Troeger-Weiß, Gabi (Hrsg): “Starke Wirtschaft –

Starke Regionen. Gute Aussichten für das Land“, Mainz 2015 (Das gesamte Buch kann gerne

hier per E-Mail bestellt werden.)

Social Media Guidelines – Ein Leitfaden zum Umgang mit Social Media für touristische Partner

in Rheinland-Pfalz, 2014

• Drda-Kühn, Karin / Grönwaldt, Pirka Kathrin: “Kulturtourismus und Soziale Medien – Leitfaden

für Kommunen”, Bad Mergentheim 2013, ISBN 978-3-00-04454-7: kultur-undarbeit.de/veroeffentlichungen/broschueren

• Drda-Kühn, Karin: „Regionalentwicklung und Kulturtourismus: ökonomisches Potenzial (kultur-

)touristischer Netzwerke für strukturschwache Räume“, in: Buschmann, Lara, Kolbitz, Lina Lisa

(Hrsg.): „Kulturtourismus im ländlichen Raum“, Begleitpublikation zum 1. Symposium im

KLOSTERLAND, veranstaltet durch KLOSTERLAND | Deutsch-Polnisches Klosternetzwerk, Berlin

03/2013: www.klosterland.de/Mediencenter

• Drda-Kühn, Karin / Marschall, Alexander: „Mut zum Experiment – soziale Netzwerke als Chance

für den Kulturtourismus im ländlichen Raum“, in: Christian Holst, Karin Janner, Axel Kopp:

Social Media im Kulturmanagement“, Frechen 2011, S.303-311, ISBN 978-3-8266-9110-2

Weblinks

Na stronie EUROPETOUR-Website www.europetour.tips oraz pod punktem „dalsze zasoby“ (patrz strona

53) znajdą Państwo stale aktualne linki do marketingu mediów społ ecznoś ciowych i powiązanych z nim

tematów.

58


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Partnerzy EUROPETOUR: wsparcie dla turystyki kulturowej na

obszarach wiejskich

EUROPETOUR jest projektem w ramach programu Erasmus+, który ma na celu umoż liwienie obszarom

wiejskim korzystanie z potencjał u turystyki kultutrowej poprzez lepsze decyzje biznesowe w kontekś cie

wzmoż onej konkurencyjnoś ci i globalnego rynku. Ten ostatni odnosi się szczególnie do faktu, ż e

podróż ni, tu konsumenci produktów i usł ug turystyki kulturowej są zawsze ukierunkowani na cel. Są oni

zawsze dobrze poinformowani i mają wysokie oczekiwania pod względem produktów i przeż yć . Jeś li te

wymagania i oczekiwania nie zostaną speł nione, będzie to prowadzić do utraty udział ów na rynku.

Stąd jest waż ne, ż eby zapoznać się z najważ niejszymi narzędziami marketingu mediów

spł ecznoś ciowych, współ pracowanie z cyfrowami opiniodawcami oraz promowanie siebie i swojego

przedsiębiorstwa w internecie.

Stona EUROPETOUR www.europetour.tips oferuje Państwu inspirujący blog na tematy turystyki kulturowej,

danych i analiz, materiał u szkoleniowgo i spotkań szkoleniowych w 7 europejskich krajach.

Zrzut ekranu strony “EUROPETOUR” Webseite © Elena Paschinger

59


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Podziękowania

Ten przewodnik jest wynikiem ś cisł ego partnerstwa projektu EUROPETOUR. Jego opracowaniem zajęł y

się Elena Paschinger ze stowarzyszenia Kreativ Reisen Österreich (Austria) oraz Karin Drda-Kühn ze

stowarzyszenia Kultur & Arbeit (Niemcy). Partnerzy projektu EUROPETOUR mieli swój wkł ad w najlepsze

przykł ady mediów społ ecznoś ciowych oraz liczne merytoryczne rozszerzenia:

• Lillan Grootwagers, „Future For Religious Heritage“ (FRH), Belgia

• Stefan Beier / Lara Buschmann / Izabela Matusiak, Gmina Myś libórz / Sieć Klosterland / Polska-

Niemcy

• Lacramioara Beilic, Bukowina Tourismus, Rumunia

• Tanja Seegelke / Sandra Holte, Touristikgemeinschaft HeilbronnerLand e.V., Niemcy

• Vincenzo Zenobi, Lorenzo Federiconi, Cecilia Gobbi, Ruth Mezzolani, Region Marche, Wł ochy

• Pilar Bahamonde, SRECD, Region Kantabrien, Hiszpania

• Wolfgang Eisenreich, E-C-C Verein für interdisziplinäre Bildung und Beratung, Austria

• Angela Ivanova / Wolfgang Kniejski, INI-Novation, Buł garia

EUROPETOUR Zespół dziękuje następującym osobom i instytucjom, które swoją wiedzą i radą wnieś li

swój wkł ad:

• czł onkom stowarzyszenie turystyki kulturowej sieci KIRA Regionu Nordbaden (Niemcy): www.kiratour.de

• Zespoł owi mediów społ ecznoś ciowych Regionu Marche , Fondazione Marche Cultura: www.marche.it

Zespół EUROPETOUR chciał by takż e bardzo serdecznie podziękować pani Jenifer Hawks ze

stowarzyszenia Future for Religious Heritage (Bruksela) za jej korektę tego przewodnika projektu

EUROPETOUR po mediach społ ecznoś ciowych w języku angielskim.

Zespół EUROPETOUR (Lista osób wymienionych powyż ej ).

60


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Dalsze pożyteczne linki

• CULTUREWB culturwb.pmf.uns.ac.rs/wb-cultural-tourism/

CULTURWB zmierza do wspierania rozwoju turystyki kulturowej w Serbii, Boś nii i Hercegowinie i

Czarnej Górze, aby rozwijać w w tych krajach strategie do rozwoju turystyki kulturowej, jak

również jej znaczenia, swiadomoś ci jej centralnej roli w ochronie dóbr kultury.

Social Travel Summit & Think Tank Reports thesocialtravelsummit.com

Na Social Travel Summit, rocznej konferencji spotykają się wszystkie czoł owe ś wiatowe

organizacje turystyczne oraz opiniodawcy podróż ni, aby podzielić się najlepszymi przykł adami

w marketingu podróż nym i publikacji.

• VECTOR www.vector-tourism.net

VECTOR ma za zadane zdefiniowanie profilu "Destination Manager- menadż era celu podróż y"

(DM), który jest w stanie zaproponować strategie sterowania, polepszania i wspierania celów

zintegrowanej perspektywy. Przy zał oż eniu tworzenia OER (Otwartych zasobów edukacyjnych)

oraz implementowania peł nego planu nauczania menadż era celu podróż y, który oceniany i

uznawany jest przez system ECVET, projekt VECTOR zmierza do osiągania krótkoterminowych i

dł ugoterminowych wpł ywów. W tm sensie projekt zmierza do administrowania, ulepszania i

wspierania celów turystycznych w zintegrowanej perspektywie. Po drugie ż eby rozwinąć wspólny

program nauczania , który speł nia minimalne wymagania zdefiniowane zgodnie ze standardami

ECVET (wyniki nauczania, części wyników nauczania) w celu zmniejszenia braku

wykwalifikowanych pracowników w branż y turystycznej.

Międzynarodowe strony internetowe:

• Creative Tourism Network: www.creativetourismnetwork.org

• Creative Tourism Austria www.kreativreisen.at/en

• Barcelona Creative Tourism www.barcelonacreativa.info

• Barcelona Cooking www.barcelonacooking.net

Dalsze strony internetowe powiązane z turystyką kulturową & wymianą kulturową:

• Couchsurfing www.couchsurfing.org

• AirBnB www.airbnb.com

• Tripadvisor www.tripadvisor.com

• Eat With A Local www.EatWithALocal.com

• Cookening www.cookening.com

61


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Wykaz źródeł

1 26% wszystkich zapytanych podał o w trakcia badania Flash Eurobarometer na temat turystyki, ż e

kultura jest decydującym motywem ich podróż y: Komisja Europejska, Bruksela (2016): Flash

Eurobarometer 432: „Preferences of Europeans towards Tourism“ – bazując na danych z 2015

2 Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT): „Qualitätsmonitor Deutschland Tourismus“, wyniki

2011/2012 (ostatnia ankieta )

3 Patrz niemieckie studia nad turystyką kulturową z roku 2016 http://www.kulturtourismusstudie.de

4 Poria Y., Butler R., Airey D. (2004); Links between Tourists, Heritage, and Reasons for Visiting Heritage

Sites; in: Journal of Travel Research; 43(1); Seiten 19-28

5 Paschinger, Elena. 2015. “The Creative Traveler’s Handbook“. Toronto: Full Flight Press

6 Richards, Greg. 2013. “From culture to creativity?” The Routledge Handbook of Cultural Tourism, Hrsg.

Melanie Smith & Greg Richards, 297-303. New York: Routledge (Richards 2013, Seite 299)

7 Walsh, Thomas. 2011. “Creative tourism.“ New Delhi: Discovery Publishing House (Walsh 2011, Seite

97)

8

OECD. 2014. “Tourism and the Creative Economy, OECD Studies on Tourism.“ OECD Publishing (OECD,

Seite 63-65)

9 Wikipedia; „Religious Tourism“; https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_tourism Zugriff: 23. Februar 2017

10 Timothy D.J., Boyd S.W. (2003); Heritage Tourism; Harlow (UK): Pearson Education

11 Surugiu, Marius Razvan, und Surugiu, Camelia. 2015. „Heritage Tourism Entrepreneurship and Social

Media“ In Procedia – Social and Behavioral Sciences, 74-81. London: Elsevier Ltd.

12 Der “2014 Expedia/Egencia Mobile Index” bda wpł yw mobilnych urządzeń na turystykę , patrz w

związku z tym takż e: viewfinder.expedia.com/news/2014-expedia-egencia-mobile-index/

Kontakt

Dalszych informacji na temat przedmiotowego przewodnika udziela:

Elena Paschinger | Kreativ Reisen Österreich – Creative Tourism Austria

Strassfeld 333, A-3491 Strass / Austria

Tel. + 43-664-34 29 413

Email: elena.paschinger@europetour.tips

Website: www.europetour.tips

Koordynatorem projektu EUROPETOUR jest niemieckie stowarzyszenie Kultur & Arbeit e. V., organizacja

Non-Profit-ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kulturowej na europejskich obszarach wiejskich .

Kontakt:

62


PRZEWODNIK PO MEDIACH SPOŁ ECZNOŚCIOWYCH

DLA TURYSTYKI KULTUROWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Dr. Karin Drda-Kühn

Goethestr. 10, D-97980 Bad Mergentheim

Tel. +49-7931-56 36 374, Fax +49-7931-99 27 31

Email: karin.drda-kuehn@europetour.tips

Website: www.kultur-und-arbeit.de

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2018

63

More magazines by this user
Similar magazines