Issue 264

theasianindependent

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ √ß√Á ”Â∂ ¡μÂÚ≈ÁΔ ‘ÓÒ≈-C ˜ıÓΔ, Ùμ’Δ «◊ïÂ≈apple

Òß‚ÈÕ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ √ß√Á “Â∂

¡μ‹ √Ú∂apple∂ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ √Ó∂∫

¡È∞√≈apple G.C@ Ú‹∂ «¬’ ’≈apple √Ú≈apple

È∂ √ß√Á Á∂ Ï≈‘apple Òμ◊∂ ÏÀappleΔ¡apple≈∫ «Ú⁄

˜Øapple È≈Ò ‡μ’apple Ó≈appleΔ ¡Â∂ «¬√ ÁΩapple≈È

’≈apple È≈Ò «ÂßÈ ÒØ’≈∫ 鱧 ÁappleÛ «ÁμÂ≈

Õ ˜ıÓΔ ÒØ’≈∫ «Ú⁄ «¬’ √≈¬Δ’Ò

√Ú≈apple ¡Â∂ ÁØ apple≈‘◊Δapple Ù≈«ÓÒ ‘È,

«‹È∑≈∫ «Ú⁄Ø∫ «¬’ ¡ΩappleÂ È±ß ◊ßÌΔapple

√μ‡≈∫ Òμ◊Δ¡≈∫ ‘È, «‹√ Á≈ Òß‚È

Á∂ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄ «¬Ò≈‹ ⁄μÒ «apple‘≈

‘À Õ ’≈apple ⁄≈Ò’ Ùμ’Δ «Ú¡’ÂΔ È±ß

«◊Õ¯Â≈apple ’apple «Ò¡≈ «◊¡≈, «‹√ ÁΔ

¿∞Óapple B@ √≈Ò Á∂ ’appleΔÏ Áμ√Δ ◊¬Δ ‘À

Õ √’≈‡ÒÀ∫‚ Ô≈apple‚ Á∂ ¡μÂÚ≈Á appleØ’±

«ÚÌ≈◊ Á∂ Ó∞÷Δ ÈΔÒ Ï≈√± È∂ «’‘≈

«’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ 鱧 ¡μÂÚ≈ÁΔ ‘ÓÒ∂

Ú‹Ø∫ Ú∂«÷¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ «’ ÿ‡È≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á Òß‚È

‹≈∫ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ 鱧 «’√∂ Âapple∑≈∫ Á≈

’Ø¬Δ ıÂapple≈ È‘Δ∫ ‘À Õ ÿ‡È≈ ÓΩ’∂ ’≈apple

«Ú⁄ ⁄≈Ò’ ÂØ∫ «ÏÈ≈∫ ’Ø¬Δ ‘Øapple √Ú≈apple

È‘Δ∫ √Δ ¡Â∂ È≈ ‘Δ ’≈apple «Ú⁄Ø∫

’Ø¬Δ ‘«Ê¡≈apple Ïapple≈ÓÁ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ

«◊ïÂ≈apple ’ΔÂ∂ ◊¬∂ «Ú¡’ÂΔ ÁΔ

Í«‘⁄≈‰ ¡‹∂ ‹ÈÂ’ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ

◊¬Δ, Íapple ¿∞√ 鱧 «◊ïÂ≈apple ’apple’∂

Áμ÷‰Δ Òß‚È Í∞«Ò√ Ê≈‰∂

«Ò‹≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ √±Âapple≈∫

¡È∞√≈apple Ùμ’Δ «Ú¡’ÂΔ Ïz«ÓßÿÓ

«¬Ò≈’∂ Á≈ Áμ«√¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À,

Íapple ¿∞‘ Í∞«Ò√ Á∂ «’√∂ Âapple∑≈∫ apple‚≈apple

“Â∂ È‘Δ∫ √Δ Õ ÓΩ’∂ Á∂ ◊Ú≈‘≈∫

¡È∞√≈apple ⁄≈Ò’ È∂ ‹≈‰-Ï∞μfi ’∂

¡«‹‘≈ ’ΔÂ≈ ‘À, «¬√ ’apple’∂ «¬√

鱧 Á∞appleÿ‡È≈ È‘Δ∫ Óß«È¡≈ ‹≈

√’Á≈ Õ Òß‚È Á∂ Ó∂¡apple √ÁΔ’

ı≈È È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ Í∞«Ò√ È≈Ò

√ßÍapple’ «Ú⁄ ‘È ¡Â∂ √«ÊÂΔ “Â∂

Șapple appleμ÷Δ ‘Ø¬Δ ‘À Õ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

ÊÀappleΔ√≈ Ó∂¡ È∂ ÿ‡È≈ ÁΔ «ÈßÁ≈

’ΔÂΔ Õ ¡ÓappleΔ’Δ apple≈Ù‡appleÍÂΔ

‚ØÈ≈Ò‚ ‡appleßÍ È∂ ÚΔ ‡ÚΔ‡ ’apple’∂

‘ÓÒ∂ ÁΔ «ÈßÁ≈ ’ΔÂΔ ‘À Õ

One held for burning Constitution's copy: Police

New Delhi: A youth leader was

arrested from Haryana on charge

of burning a copy of the

Constitution of India and shouting

slogan against Dr B.R. Ambedkar

at a protest here, police said on

Sunday.

Police said accused Deepak Gaur,

said to be a member of Arakshan

Virodhi Party, was arrested from

his hideout in Faridabad on

Saturday night for committing the

crime during the protest on

Parliament Street in Central Delhi

on Thursday.

On a complaint of Anil Tanwar of

Akhil Bharatiya Bheem Sena, the

Delhi Police on Friday registered

a case against the Youth for

Equality organisation at the

Parliament Street police station

regarding the crime.

"Leaders of Youth for Equality

(Azad Sena) and Arakshan

Virodhi Party held a joint protest

on the Parliament Street. The protesters

led by Deepak Gaur and

Abhishekh Shukla were involved

in the burning the copy of the

Constitution and shouting slogans

against Dr Ambedkar," Deputy

Commissioner of Police Madhur

Verma said.

The teams raided their hideouts in

Haryana, Delhi and Uttar Pradesh

and arrested Gaur from

Faridabad. A manhunt for Shukla

and others is on.

"During interrogation, Gaur said

that he and Shukla conspired to

burn the pages of the Constitution

to create a sensation to attract

government attention to opposition

to amendments in the law

pertaining to scheduled castes and

tribes," the officer added.

Gaur told police that they along

with their supporters burnt a bare

act of the Constitution of India

and later put on social media a

press note on the issue.

After 8 years, Australia set to

resume adoption from India

New Delhi: The Australian government cies. "The regulation of Inter-country

has decided to recommence the adoptions have been made strict by the

Adoption Programme with India, as per

the Hague Convention on Inter-Country

Adoption, said the Women and Child

government of India with the enactment

of Juvenile Justice Act, 2015 and notification

of Adoption Regulations, 2017,"

Development (WCD) Ministry on it said in a statement. The WCD

Tuesday. According to the Ministry, Ministry, along with the Central

adoptions from India had been put on

hold by Australia eight years ago, on

reported charges of trafficking of children

for Inter-country adoption even by

some recognised Indian placement agen-

Adoption Resource Authority (CARA),

have been constantly engaging with the

Australian government for recommencement

of the adoption programme.

(Continue Page 2)

SAMAJ WEEKLY MOVED

TO NEW OFFICE

This is for the information of all the Samaj Weekly readers

and supporters that the paper has moved to new office.

Please send all your mail, articles to this address.

SAMAJ WEEKLY

SAMAJ MEDIA ENTERPRISE LTD

SUITE 507, HAWTHORNS HOUSE,

HALFORDS LANE, SMETHWICK

BIRMINGHAM UK B66 1BB

www.samajweekly.com

Email : info@samajweekly.com | samajweekly@gmail.com

Tel : +44 7878 456 484, +44 121 565 4810


2 16/08/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

CHANGE OF NAME

I, Devinder Singh S/O

Mr. Ram Kishen whose

permanent address in

India is Moh. Wahidpur,

Hoshiarpur, Punjab and is

now living at 269

Dersingham Avenue,

Manor Park, London,

E12 6HP hereby gives

notice of my intention to

change my name to

Devinder Singh Panesar

subject to the approval of

The High Commission of

India, London.

Ó∂‹apple ¡≈«Á«Â¡≈, apple≈¬ΔÎÒÓÀÈ

¡Ωappleß◊˜∂Ï È±ß ÙΩ«apple¡≈ ⁄μ’apple

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’ÙÓΔapple Á∂ ÙΩ∫ÍΔ¡≈ «˜Ò∑∂

«Úμ⁄ ‹ÈÚappleΔ «Úμ⁄ Ù‘ΔÁΔ Íz≈Í ’appleÈ

Ú≈Ò∂ Ó∂‹apple ¡≈«Á«Â¡≈ ¡Â∂ Í∞ÒÚ≈Ó≈

«Úμ⁄ ¡«ÂÚ≈ÁΔ¡≈∫ ‘μÊØ∫ ¬ΔÁ ÓΩ’∂ Ù‘ΔÁ

‘ج∂ apple≈¬Δ¯ÒÓÀÈ ¡Ωappleß◊˜∂Ï È±ß ÓappleÈ

¿∞Íappleß ÙΩ«apple¡≈ ⁄μ’apple ÍzÁ≈È ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂◊≈¢ appleμ«÷¡≈ ÓßÂapple≈Ò∂ ÚμÒØ∫ ¡≈˜≈ÁΔ

«Á‘≈Û∂ Á∂ ÓΩ’∂ “Â∂ Ï‘≈ÁappleΔ Í∞apple√’≈apple≈∫

ÁΔ √±⁄Δ ‹≈appleΔ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À¢ «¬√ «Úμ⁄

√Δ¡≈appleÍΔ¡À¯ 鱧 IF Ï‘≈ÁappleΔ Í∞apple√’≈apple

«ÁμÂ∂ ‹≈‰◊∂ «‹È∑≈∫ «Úμ⁄ ‘Àμ‚

’≈∫√‡∂ÏÒ ¬∂.¡À√. «’ÃÙÈ≈, ’≈∫√‡∂ÏÒ

’∂. «ÁÈ∂Ù apple≈‹≈ ¡Â∂ ÍzÎ∞μÒ ’∞Ó≈apple ȱß

ÙΩ«apple¡≈ ⁄μ’apple ÍzÁ≈È ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢

Samaj

Weekly

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Editor

Manohar Birdi

+44 7411 251 804

Managing Editor

Rajveer Samra

+44 7412 970 999

Bedford

Binder Bhroli

+44 7723 402 335

Luton

Ramesh Sondhi

+44 7960 773 838

Manchester

Jagtar Singh Shehri

+44 7533 037 640

Kent

Hans Raj Sampla

+44 7778 843 185

Editorial Office

Samaj Weekly

Samaj Media Enterprise Ltd

Suite 507, Hawthorns House

Halfords Lane, Smethwick,

Birmingham U.K.,B66 1BB

+44 7878 456 484

+44 121 565 4810

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

‘apple ÍÃ’≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’ ¡Â∂ ’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚

«¬Ù«Â‘≈apple Á∂‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

Í≈apple‡Δ ÁΔ ’Ó≈È È±ß ÒÀ ’∂ ’apple∞‰≈«ÈËΔ Á∂ Ó∞ß«‚¡≈∫ ”⁄ «¤ÛΔ ‹ß◊

⁄∂Èμ¬Δ Õ Áz«ÚÛ Ó∞È∂Âapple ’Û◊Ó (‚Δ¡ÀÓ’∂)

Á∂ Ó∞÷Δ ¡ÀÓ ’apple∞‰≈«ÈËΔ Á≈ Á∂‘≈∫ ‘؉ ÂØ∫

Ï≈¡Á ‚Δ¡ÀÓ’∂ «Ú⁄ Í≈apple‡Δ ÁΔ ’Ó≈È

√ßÌ≈Ò‰ 鱧 ÒÀ ’∂ Úμ‚≈ ̱⁄≈Ò ¡≈¿∞∫Á≈ Șapple

¡≈ «apple‘≈ ‘À¢ ’apple∞‰≈«ÈËΔ Á∂ Ï∂«‡¡≈∫ Á∂

«Ú⁄’≈apple Í≈apple‡Δ ÁΔ ’Ó≈È √ßÌ≈Ò‰ 鱧 ÒÀ ’∂

‹ß◊ «¤Û ◊¬Δ ‘À¢ ’apple∞‰≈«ÈËΔ Á∂ Úμ‚∂ Ï∂‡∂

¡ÀÓ ’∂ ¡fi≈«◊appleΔ È∂ ¡Í‰∂ √ÓappleÊ’≈∫ Á∂ È≈Ò

«ÓÒ ’∂ Í≈apple‡Δ ÁΔ Á≈¡Ú∂Á≈appleΔ Í∂Ù ’ΔÂΔ ‘À¢

Á√ Á¬Δ¬∂ «’ Óß◊ÒÚ≈apple 鱧 ‚Δ¡ÀÓ’∂ ÁΔ «¬√

Ó√Ò∂ 鱧 ÒÀ ’∂ Ó‘μÂÚͱappleÈ ÓΔ«‡ß◊ ‘Ø apple‘Δ ‘À¢

¡fi≈«◊appleΔ È∂ «’‘≈ «’ Ó∂apple∂ «ÍÂ≈ √‘Δ

’«‘ßÁ∂ √È, ͱapple≈ ÍappleÚ≈apple Ó∂apple∂ È≈Ò ‘À¢

Â≈«ÓÒÈ≈‚± «Ú⁄ Í≈apple‡Δ Á∂ √≈apple∂ √ÓappleÊ’ ÚΔ

Ó∂apple∂ È≈Ò ‘È, ¿∞‘ √≈apple∂ «√apple¯ ÓÀ鱧 ¿∞ÂÙ≈«‘Â

’apple apple‘∂ ‘È¢ √Ó≈∫ Áμ√∂◊≈ «’ ÓÀ∫ ¡‹∂ ’Δ ’∞μfi

’«‘‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘≈∫¢ ¡fi≈«◊appleΔ Á≈ «¬‘

Á≈¡Ú≈ ’apple∞‰≈«ÈËΔ Á∂ ÒßÏΔ «ÏÓ≈appleΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘ج∂ Á∂‘≈∫ Á∂ ‘¯Â∂ Ï≈¡Á ¡≈«¬¡≈ ‘À¢ Á√

Á¬Δ¬∂ «’ ’apple∞‰≈«ÈËΔ Á∂ Úμ‚∂ Í∞μÂapple ¡fi≈«◊appleΔ

鱧 ’∞μfi √≈Ò Í«‘Ò≈∫ Í≈apple‡Δ ÂØ∫ ’μ„ «ÁÂ≈

«◊¡≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞ÁØ∫ ÂØ∫ ¿∞‘ Ó∞μ÷ apple≈‹ÈΔÂΔ ÂØ∫

Ï≈‘apple ‘È¢

’appleΔÏ «¬’ √≈Ò Í«‘Ò≈∫ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ¤Ø‡∂ Ìapple≈

Ì◊Úß ÁΔ «ıÒ≈¯Â ”Â∂

¿∞μÂapple∂ “¡≈Í” Á∂ Úapple’apple

Ó«‘Ò ’Ò≈∫Õ “¡≈Í” ¡≈◊± Ì◊Úß Ó≈È È±ß Ï≈ˆΔ Úapple’apple≈∫

Á∂ «ÚappleØË Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈ «Í¡≈¢ √zΔ Ó≈È ‘Ò’≈ Ó«‘Ò

’Ò≈∫ ÂØ∫ “¡≈Í“ «ÚË≈«¬’ ’∞ÒÚß Íß‚ØappleΔ Á∂ «ÍÂ≈ ’≈’≈ «√ßÿ

Á∂ ¡ßÂÓ √ß√’≈apple √Ó∂∫ «ÚappleØËΔ «Ëapple Á∂ ¡≈◊± ‘appleÍ≈Ò «√ßÿ ⁄ΔÓ≈,

‚≈. ÏÒÏΔapple «√ßÿ, «ÚË≈«¬’ √appleÏ‹Δ ’Ωapple Ó≈‰±’∂, ’∞ÒÂ≈apple

«√ßÿ √ßËÚ≈∫, ◊∞appleÓΔ «√ßÿ ‘∂¡apple ¡≈«Á È≈Ò Í∞μ‹∂ ‘ج∂ √È¢

√√’≈apple ÂØ∫ Ï≈¡Á Ì◊Úß Ó≈È È∂ ÓΔ‚Δ¡≈ È≈Ò ◊μÒÏ≈Â

’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ Í≈apple‡Δ ÁΔ ËÛ∂ÏßÁΔ È±ß ‹ÒÁΔ ıÂÓ ’apple

«Ò¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ √zΔ Ó≈È ‹ÁØ∫ Ú≈Í√ ‹≈‰ Òμ◊∂ Â≈∫ Ï≈ˆΔ ËÛ∂

È≈Ò √ÏßË ’∞fi √Ê≈È’ Úapple’apple≈∫ È∂ ¿∞È∑≈∫ “Â∂ √Ú≈Ò≈∫ ÁΔ fiÛΔ

Ò≈ «ÁμÂΔ¢ ‹Ú≈Ï È≈ «ÓÒ‰ “Â∂ ¿∞È∑≈∫ È≈¡apple∂Ï≈˜Δ ’ΔÂΔ Â∂ √zΔ

Ó≈È ÁΔ ◊μ‚Δ ÿ∂appleÈ Á≈ ÔÂÈ ’ΔÂ≈¢ “¡≈Í“ ÁΔ ’∂∫ÁappleΔ

ÒΔ‚apple«ÙÍ ÂØ∫ È≈apple≈˜ Úapple’apple≈∫ ¡ÓÈÁΔÍ «√ßÿ ‡μÒ∂Ú≈Ò,

◊◊È √apple≈∫, Íapple◊‡ «√ßÿ Ó«‘Ò ÷∞appleÁ Â∂ «ÈappleÓÒ «√ßÿ ¡≈«Á

È∂ Áμ«√¡≈ «’ ‘∞‰ ÒΔ‚apple«ÙÍ √Ú≈Ò≈∫ Á∂ ‹Ú≈Ï Á∂‰ ÂØ∫ ‘Δ

Ìμ‹ apple‘Δ ‘À¢ Ï≈ˆΔ Úapple’apple≈∫ È∂ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple Á∂ «Èμ‹Δ ◊≈apple‚ “Â∂

Ëμ’≈ Ó∞μ’Δ Á∂ ÁØÙ ÚΔ Ò◊≈¬∂¢

¡Â∂ ’apple∞‰≈«ÈËΔ Á∂ ¤Ø‡∂ Ï∂‡∂ √‡≈«ÒÈ È±ß

Í≈apple‡Δ Á≈ ’≈apple‹’≈appleΔ ÍzË≈È Ï‰≈«¬¡≈ «◊¡≈

√Δ¢ ‚Δ¡ÀÓ’∂ ÁΔ ’≈apple‹ ’Ó∂‡Δ ÁΔ ÓΔ«‡ß◊

⁄∂Èμ¬Δ Á∂ Í≈apple‡Δ Ó∞μ÷ Á¯Âapple «Ú⁄ ‘Ø‰Δ ‘À,

«‹μÊ∂ ’apple∞‰≈«ÈËΔ Á∂ ¤Ø‡∂ Í∞μÂapple ¡ÀÓ ’∂

√‡≈«ÒÈ Á≈ ’μÁ ÚË≈ ’∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Í≈apple‡Δ Á≈

ÍzË≈È Ï‰≈«¬¡≈ ‹≈‰≈ √Δ¢ ¡fi≈«◊appleΔ È±ß √≈Ò

B@AD «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ¡Â∂ √‡≈«ÒÈ Á∂

«Ú⁄’≈apple ÒÛ≈¬Δ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í≈apple‡Δ ÂØ∫ ’μ„

«ÁÂ≈ «◊¡≈ √Δ¢

ͱapple∂ Ó≈ÓÒ∂ ÂØ∫ ‹≈‰± ‚Δ¡ÀÓ’∂ Á∂ «¬’ È∂Â≈

È∂ Á«√¡≈ «’ √‡≈«ÒÈ Á∂ «¬Ò≈Ú≈

’apple∞‰≈«ÈËΔ ÁΔ Ï∂‡Δ ¡Â∂ apple≈‹ √Ì≈ √≈∫√Á ¡ÀÓ

’∂ ’ÈΔÓØfiΔ È±ß ÚΔ ’μÁ ÚË≈ ’∂ Í≈apple‡Δ Á≈ ¿∞Í

‹ÈappleÒ √’μÂapple ‹≈∫ ÷˜≈È⁄Δ Ï‰≈«¬¡≈ ‹≈

√’Á≈ ‘À¢ ’apple∞‰≈«ÈËΔ Á≈ ÒßÏΔ «ÏÓ≈appleΔ ÂØ∫

Ï≈¡Á G ¡◊μ√Â È±ß ⁄∂Èμ¬Δ Á∂ ’≈Ú∂appleΔ

‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄ Á∂‘≈∫ ‘Ø «◊¡≈ √Δ¢ ¿∞È∑≈∫ ȱß

BH ‹∞Ò≈¬Δ ÁΔ apple≈ ÏÒμ‚ ÍzÀÙapple ÒØ¡ ‘Ø ‹≈‰

ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬μÊ∂ ÌappleÂΔ ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈ √Δ¢

’apple∞‰≈«ÈËΔ È∂ «ÂßÈ «Ú¡≈‘ ’ΔÂ∂ √È¢ ¡ÀÓ

’∂ √‡≈«ÒÈ ’apple∞‰≈«ÈËΔ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Á±‹Δ

ÍÂÈΔ «Á¡≈Ò± ¡ßÓÒ Á∂ Ï∂‡∂ ‘È¢ ¡ÀÓ ’∂

¡fi≈«◊appleΔ, ¬∂ ’∂ Ê≈«ÓÒ≈apple≈√∞ ¡Â∂ √∂ÒÚΔ

√‡≈«ÒÈ Á∂ √’∂ Ìapple≈-ÌÀ‰ ‘È¢ ‹Á«’ ¡ÀÓ ’∂

¡fi≈«◊appleΔ ¡Â∂ ’ÈΔÓØfiΔ √ΩÂ∂Ò∂ Ìapple≈-ÌÀ‰ ‘È¢

¡∂Ó ’∂ √‡≈«ÒÈ Í«‘Ò≈∫ ÂØ∫ ‘Δ ‚Δ¡ÀÓ’∂ Á∂

’≈apple‹’≈appleΔ ÍzË≈È apple‘∂ ‘È¢ «¬‘ ¿∞Âapple≈«Ë’≈apple

Á≈ Ó∞μÁ≈ Ù≈«¬Á B@AG ÁΔ Ù∞apple±¡≈ «Ú⁄ ‘Δ

’apple∞‰≈«ÈËΔ ÁΔ Ò◊≈Â≈apple «Ú◊ÛÁΔ ‘جΔ

«√‘Â È±ß Á∂÷Á∂ ‘ج∂ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ¢

√‡≈«ÒÈ Á≈ Í≈apple‡Δ “Â∂ ͱapple≈ ’߇appleØÒ ‘À¢

√‡≈«ÒÈ ÁΔ √«ÊÂΔ B@AC ÂØ∫ ‘Δ Í≈apple‡Δ «Ú⁄

’≈¯Δ Әϱ ‘À¢ √‡≈«ÒÈ Á∂ ’≈apple‹’≈appleΔ

ÍzË≈È Ï‰È ÂØ∫ ¡fi≈«◊appleΔ Á∂ ÍzÂΔ «ÈÙ·≈

appleμ÷‰ Ú≈Ò∂ Í≈apple‡Δ Á∂ È∂Â≈Ú≈∫ 鱧 ‹≈∫ Â≈∫ Ï≈‘apple

Á≈ ÁappleÚ≈˜≈ «Á÷≈«¬¡≈ √Δ ‹≈∫ ¿∞È∑≈∫ ȱß

¡‘∞«Á¡≈∫ ÂØ∫ ‘‡≈ «ÁÂ≈ «◊¡≈ √Δ¢ ‘∞‰

Á∂÷‰≈ ‘ØÚ∂◊≈ «’ Í≈apple‡Δ «Ú⁄ «¤ÛΔ «¬‘ ‹ß◊

’Δ appleß◊ «Ò¡≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ

È≈√≈ ÚÒØ∫ Í«‘ÒΔ¡≈∫ ÚÍ≈apple’ ¿∞‚≈‰≈∫ Ò¬Δ √∞ÈΔÂ≈ «ÚÒΔ¡Ó √Ó∂ I Í∞Ò≈Û Ô≈ÂappleΔ¡≈∫ ÁΔ ⁄؉

Ú≈«Ùß◊‡ÈÕ È≈√≈ È∂ ’μÒ∑ Í∞Ò≈Û «Ú⁄

Ì∂‹∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ¡≈͉∂ ÓÀÈ‚ «ÓÙÈ Á∂

È≈Ú≈∫ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’apple «ÁμÂ≈ ‘À Õ «¬√

Ò¬Δ Ì≈appleÂΔ Ó±Ò ÁΔ √∞ÈΔÂ≈ «ÚÒΔ¡Ó

√Ó∂ I Í∞Ò≈Û Ô≈ÂappleΔ¡≈∫ 鱧 ⁄∞«‰¡≈

«◊¡≈ ‘À Õ √ßÈ B@AB «Íμ¤Ø∫ ÈÀÙÈÒ

¬∂appleØÈ≈«‡’√ ¡Â∂ √Í∂√ ¡À‚ÓÈ«√‡apple∂ÙÈ

(È≈√≈) Á≈ Í«‘Ò≈ ÓÀÈ‚ «ÓÙÈ ‘ØÚ∂◊≈ Õ

√ßÈ B@AA «Ú⁄ È≈√≈ È∂ ÓÈ∞μ÷≈∫ ȱß

Í∞Ò≈Û «Ú⁄ «Ò‹≈‰ Ú≈Ò∂ √Í∂√ Ù‡Ò È±ß

√∂Ú≈ ÂØ∫ Ò≈∫Ì∂ ’apple «ÁμÂ≈ √Δ Õ «¬√ «Í¤Ø∫

¬∂‹ß√Δ ÓÈ∞μ÷Δ Í∞Ò≈Û ◊μ‚Δ Ï‰≈¿∞‰

Ò¬Δ √Í∂√ ¡À’√ ¡Â∂ ÏØ«¬ß◊ ’ßÍÈΔ

√Î≈ A Á≈ Ï≈’Δ...

After 8 years...

È≈Ò «ÓÒ ’∂ ’ßÓ ’apple apple‘Δ ‘À Õ

ÁØÚ∂∫ ’ßÍÈΔ¡≈∫ B@AI «Ú⁄

¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ Í∞Ò≈Û √‡∂ÙÈ “Â∂

‡À√‡ ¿∞‚≈‰≈∫ Ì∂‹‰◊Δ¡≈∫ Õ

ÓÈ∞μ÷≈∫ 鱧 ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ Í∞Ò≈Û

√‡∂ÙÈ “Â∂ Ì∂‹‰ Ò¬Δ È≈√≈ È∂

B@AD «Ú⁄ ÏØ«¬ß◊ Â∂ √Í∂√ ¡À’√

鱧 F.H ¡appleÏ ‚≈Òapple (Ò◊Í◊ DF

‘˜≈apple ’appleØÛ apple∞ͬ∂) Á≈ ·∂’≈

«ÁμÂ≈ √Δ Õ «¬√∂ «‘ √Í∂√

¡À’√ È∂ ¡ÍzÀÒ B@AI «Ú⁄

¡≈͉∂ ’apple±-‚appleÀ◊È È≈∫¡ ÁΔ

Í∞Ò≈Û ◊μ‚Δ ÁΔ ‡À√‡ ¿∞‚≈‰

The Ministry said the recommencement of the adoption

programmes will now enable a large number of prospective

adoptive parents, including those of Indian origin

settled in Australia, in fulfilling their desire of adopting

a child from India. According to Special Broadcasting

Service in Australia, Assistant Minister for Children and

Families David Gillespie confirmed that he wrote to his

state counterparts on Monday morning, as a group of

politicians launched a new pro-adoption advocacy

group. "India has 'improved its processes' to comply

with the Hague Convention on adoption and could

rejoin the 13 countries still on Australia's approved

adoption list," he was quoted by SBS News.

appleμ÷Δ ‘À Õ Á±√apple∂ Í≈√∂ ÏØ«¬ß◊ È∂ ÚΔ

¡≈͉∂ √Δ. ¡À√. ‡Δ.-A@@

√‡≈appleÒ≈¬ΔÈapple È≈∫¡ ÁΔ Í∞Ò≈Û

◊μ‚Δ ÁΔ ‡À√«‡ß◊ ¿∞‚≈‰ ¡◊Ò∂

√≈Ò appleμ÷Δ ‘À Õ ÁØÚ∂∫ ‘Δ ’ßÍÈΔ¡≈∫

Í∞Ò≈Û Ô≈ÂappleΔ¡≈∫ Á∂ È≈Ò

‡À√«‡ß◊ «Í¤Ø∫ ¡≈Í‰Δ «appleÍØapple‡

Á∂‰◊Δ¡≈∫ Õ «¬√ «Í¤Ø∫ ‘Δ ÂÀ¡

’ΔÂ≈ ‹≈ √’∂◊≈ «’ ¿∞È∑≈∫ Á∂

Íz≈‹À’‡ ÓÈ∞μ÷≈∫ 鱧 «Ò‹≈‰ Á∂

’≈ÏÒ ‘È ‹≈∫ È‘Δ∫ Õ √∞ÈΔÂ≈

«ÚÒΔ¡Ó È±ß ÏØ«¬ß◊ ÁΔ ‡À√‡

¿∞‚≈‰ Íz≈‹À’‡ Á≈ «‘μ√≈

ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ

‹appleÏ∂’≈apple Í∞Ò≈Û Ô≈ÂappleΔ¡≈∫ “⁄ Ù≈«ÓÒ

‘À √∞ÈΔÂ≈ «ÚÒΔ¡Ó

¡ÓappleΔ’Δ √±Ï∂ ˙‘≈«¬˙ «Ú⁄ ‹ÈÓΔ

√∞ÈΔÂ≈ «ÚÒΔ¡Ó (EB) ‹Ò √ÀÈ≈ «Ú⁄

’ÀÍ‡È Á∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ √∂Ú≈-Ó∞’ ‘؉

«Íμ¤Ø∫ È≈√≈ Í‘∞ß⁄Δ √Δ Õ √ßÈ AIIH «Ú⁄

Í∞Ò≈Û Ô≈ÂappleΔ Ú‹Ø∫ ⁄∞‰∂ ‹≈‰ «Íμ¤Ø∫

¿∞È∑≈∫ È∂ ‘∞‰ Â’ ÁØ Ú≈apple Í∞Ò≈Û √‡∂ÙÈ

“Â∂ ‹≈ ’∂ CBA «ÁÈ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ

Í∞Ò≈Û √‡∂ÙÈ “Â∂ ◊∞˜≈apple∂ ‘È Õ «¬√ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ ¿∞È∑≈∫ È∂ G Ú≈apple √Í∂√ Ú≈’ «Ú⁄

ÚΔ «‘μ√≈ «Ò¡≈ Õ


www.samajweekly.com

ıÏappleª

16/08/2018

3

«¬‘ ¡≈˜≈ÁΔ fi±·Δ ‘À, Á∂Ù ÁΔ ‹ÈÂ≈ Ì∞μ÷Δ ‘À

«Í¤Ò∂ ’∞fi «ÁÈ≈∫ ÂØ ÓÀ鱧 ’¬Δ ÚΔapple≈∫ Á∂ ÎØÈ

¡≈ apple‘∂ ‘È ÚΔapple ¡≈˜≈ÁΔ Á∂ «Á‘≈Û≈

ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈¬∂¢ ÓÀ «’‘≈ ÚΔapple ‹Δ ¡√Δ

¡≈˜≈ÁΔ Á≈ «Á‘≈Û≈ «’Ú∂ «’‘≈ √’Á∂ ‘≈

«¬‘ ¡≈˜≈ÁΔ fi±·Δ ‘À, Á∂Ù ÁΔ ‹ÈÂ≈ Ì∞μ÷Δ

‘À¢ ¡√Ò «Úμ⁄ AE ¡◊√ AIDG ȱß

Ì≈apple Á∂Ù Á∂ Ó±Ò«ÈÚ≈√Δ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Á∂

ÒØ’ ¡≈˜≈Á È‘Δ∫ ‘ج∂, ÏÒ«’ AE ÍzΔÂÙÂ

¡≈appleΔ¡È ÒØ’≈∫ 鱧 ¡ß◊apple∂˜≈∫ ÚÒ∑Ω «¬μ’

◊∞μÍ √ÓfiΩÂ∂ «‘ Á∂Ù ÁΔ √μÂ≈ ȱß

‡apple≈∫√¯apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈¢ Á∂Ù ÁΔ ¡÷ΩÂΔ

¡≈˜≈ÁΔ Á∂ GA √≈Ò≈∫ Ï≈¡Á ÚΔ Ì≈apple Á∂Ù

Á≈ HE % Ó±Ò«ÈÚ≈√Δ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ ¡‹∂

ÚΔ ◊∞Ò≈Ó ‘À, ¿∞‘È≈∫ Ò¬Δ ¡≈˜≈ÁΔ Á∂ ’جΔ

Ó≈«¬È∂ È‘Δ∫ ‘È¢ Á∂Ù Á≈ Ï‘∞‹È √Ó≈˜

◊appleΔÏΔ, Ì∞μ÷ÓappleΔ, Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ, Ï∂«¬È√≈ÎΔ,

¡«È¡≈ ¡Â∂ ¡«Â¡≈⁄≈apple Á≈ Úμ‚∂ ÍμËapple Â∂

«Ù’≈apple ‘À ¡Â∂ ¿∞√鱧 «¬’ √≈«˜Ù «‘Â

‘≈ÙΔ¬∂ ¿∞μÍapple Ë’∂Ò «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢

«’ √≈鱧 Á±√apple∂ Úapple◊ Á∂ Ïapple≈Ïapple

«‘μ√∂Á≈appleΔ «ÓÒΔ ‘À «’ √≈‚∂ ’ØÒ Á±√apple∂

Úapple◊≈ Á∂ Ïapple≈Ïapple ˜ÓΔÈ≈∫ ‘È «’ ¡√Δ

Á±√apple∂ Úapple◊≈∫ Ú≈∫◊ √≈‚∂ ’≈apple÷≈È∂ ‘È

‹Ú≈Ï È≈ «Úμ⁄ √Δ Â≈ «Îapple ¡√Δ «’Ú∂ ’«‘

√’Á∂ ‘Ø «’ ¡√Δ ¡≈˜≈Á ‘≈ ‹∂’apple ¡√Δ

¡≈˜≈Á ‘∞ßÁ∂ Â≈ «’ √≈‚∂ «¬‘Ø «‹‘∂ ‘≈Ò≈Â

‘∞ßÁ∂ ‘È ¡≈¿∞ ‹≈‰Á∂ ‘≈ «’Ú∂∫¢

Ï∂-˜ÓΔÈ∂ Ó±Ò«ÈÚ≈√Δ (Ì≈apple «Ú⁄)

‘È¢

Ì≈apple ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ ACC.I ’appleØÛ ‘À

«‹È∑≈∫ «Úμ⁄ Á«ÒÂ≈∫ ÁΔ √ß«÷¡≈ Ò◊Ì◊

«¬ß‹Δ.¡ÓÈÁΔÍ «√μ˱

(αÒ∂-Ù≈‘±-¡ßÏ∂‚’appleΔ «ÓÙÈappleΔ ’≈apple‹’appleÂ≈)

ÓØÏ≈¬ΔÒ ÈßÏapple:- ID-FEG-ED@CG

CC.D ’appleØÛ ‘À ’ÀÈ∂‚≈ ÁΔ ’∞μÒ ¡≈Ï≈ÁΔ ÂØ∫

A@ ◊∞‰≈ ‘À ’ÀÈ∂‚≈ ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ C.F ’appleØÛ

‘À Ì≈Ú ÔΩappleÍ Á∂ ’∞μÒ Úμ√Ø∫ Ò◊Í◊ DE% ‘À

ÔΩappleÍ ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ GD.AD ’appleØÛ ‘À, ÔΩappleÍ

«Úμ⁄ ’∞μÒ DD Á∂Ù ‘È Ì≈apple «Úμ⁄

Á«ÒÂ≈∫ ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ Ô±appleÍ Á∂ B@ Á∂Ù≈∫ Á∂

Ïapple≈Ïapple ‘À

‹Ú≈‘appleÒ≈Ò È«‘apple± Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ «ÁμÒΔ

«Ú⁄ C.BI % ÍzØÎÀ√apple ¡È∞√±«⁄ ‹≈ÂΔ ¡Â∂

A.DD ‹È ¡È∞√±«⁄ ‹≈ÂΔ Á∂ ‘È ‹Á«’

’؇≈ AE% ¡Â∂ G% ‘À

Ì≈apple «Úμ⁄ G@% Á«Ò Ï∂˜ÓΔÈ∂ ‘È

Íß‹≈Ï «Ï‘≈apple ‘«apple¡≈‰≈ ¡Â∂ ’∂appleÒ≈

«Úμ⁄ Ï∂˜ÓΔÈ∂ Á«Ò I@ % ÂØ∫ ÚΔ ¿∞μÍapple

‘È

Íß‹≈Ï «Úμ⁄ Á«ÒÂ≈∫ ’ØÒ C.B% ÂØ∫ ÚΔ

ÿμ‡ Ú≈‘ΔÔØ◊ ˜ÓΔÈ ‘À ‹Á«’ ¡≈Ï≈ÁΔ

CE% ÂØ ÚΔ ÚË ‘À

¡apple∞ßËÂΔ apple≈¬∂ «appleÍØapple‡ Ó∞Â≈Ï’ ‘≈Ò∂ ÚΔ

AC.@ Òμ÷ Á«ÒÂ≈∫ ÷≈√ ’apple ¡ΩappleÂ≈∫ ÓÈ∞μ÷Δ

ÓÀÒ≈ Ï≈Ò‡Δ¡≈∫ «Úμ⁄ «√apple Â∂ „Ø‘ÁΔ¡≈ ‘È

Ì≈appleÂΔ apple∂Ò «ÚÌ≈◊ «Úμ⁄ apple∂Ò ◊μ‚Δ¡≈∫

‘apple appleؘ „≈¬Δ ’appleØÛ ÒØ’ «¬Ëapple ¿∞Ëapple ÒÀ ’∂

‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È «¬È∑≈∫ apple∂Ò ◊μ‚Δ¡≈∫ «Úμ⁄

Í÷≈«È¡≈∫ ÁΔ √Î≈¬Δ Á«ÒÂ≈∫ ÚμÒØ∫ ‘μÊ≈∫

È≈Ò «ÏÈ≈∫ Á√Â≈«È¡≈∫ ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À

Mannual scavengers and their

Rehabilitation Bill B@AB ÁΔ ÍzÚ≈‘ ÚΔ

apple∂ÒÚ∂ Ì≈◊ È‘Δ∫ ’apple «apple‘≈¢

‘Ú≈Ò≈:- («’Â≈Ï :- «’¿∞∫ ÷ΩÎ ÷≈∫Á∂

‘È ÒØ’ ‚≈. ¡ßÏ∂‚’apple «’Â≈Ï ¡Àμ√.¡≈apple

.ÒμËÛ Í∂‹ ÈßÏapple BB)

Ì≈apple «Úμ⁄ ’∞μÒ Ï≈Ò Ó˜Á±appleΔ

A). AIGA ÁΔ ‹È◊‰È≈ Ó∞Â≈Ï’

Ì≈apple «Úμ⁄ ’∞μÒ A,@G,EC,IHE Ï≈Ò

Ó˜Á±apple √È ‹Ø «’ AIHA «Úμ⁄ ÚμË ’∂

A,CF,D@,HG@ ‘Ø ◊¬∂¢ AIIA «Úμ⁄

A,AB,HE,CDI Â∂ B@@A «Úμ⁄

A,BF,FF,CGG Ï≈Ò Ó˜Á±apple √È Â∂ B@A@

«Úμ⁄ A,BF,BF,E@E Ô≈ÈΔ Â’appleΔÏÈ

«Í¤ÒΔ Ú≈apple «‹ßÈ∑∂ ‘Δ¢ Ì≈apple «¬μ’ ¡«‹‘≈

Á∂Ù ‘À «‹μÊ∂ «ÚÙÚ «Úμ⁄ √Ì ÂØ∫ ÚμË

Ïμ«⁄¡≈ ÁΔ ¡Ï≈ÁΔ ‘À Íapple «‹μÊ∂ Ïμ«⁄¡≈∫

Ò¬Δ apple«÷¡≈ «◊¡≈ Ï‹‡ √Ì ÂØ∫ ÿμ‡ ‘À¢

B@AA Á∂ √Ò≈È≈ Ï‹‡ Á≈ D ¯Δ√ÁΔ ÂØ∫

ÊØÛ≈ ‘Δ «˜¡≈Á≈ Ïμ«⁄¡≈∫ Ò¬Δ ÂÀ¡ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ √Δ¢ Á∞μ÷ ÁΔ ◊μÒ Â≈∫ «¬‘ ‘À «’

Ì≈apple ÁΔ

’∞μÒ ’ßÓ

’apple‰ Ú≈ÒΔ

¡Ï≈ÁΔ Á≈

AA ¯Δ√ÁΔ

Ïμ⁄∂ ‘È

Ô≈ÈΔ ‘apple A@

’ßÓ ’apple‰

Ú≈«Ò¡≈∫ «Úμ⁄ «¬μ’ Ïμ⁄≈ ‘À¢

(‘Ú≈Ò≈ «Ò÷Â:- ¡’∂Ù ’∞Ó≈apple)

«’√ Âapple≈ Íß‹≈Ï Ì≈appleÂ È±ß ‚ØÏ «ÁμÂ≈ ‘À¢

A). «¬μ’ ‘Øapple Â≈‹≈ ¡ß’«Û¡≈∫ Ó∞Â≈Ï’

A@ ÂØ∫ AH √≈Ò Úapple◊ ¿∞Óapple Á∂ Ïμ«⁄¡≈∫

«Úμ⁄Ø∫ BC ÎΔ√ÁΔ Ïμ⁄∂ È«Ù¡≈∫ Á∂ ¡≈ÁΔ ‘Ø

⁄∞μ’∂ ‘È, «¬μÊ∂ ‘Δ Ïμ√ È‘Δ∫, «¬‘ «◊‰ÂΔ

Á≈ ¡ß’Û≈ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Íß‹ √≈Ò≈∫ «Úμ⁄

D@ ÎΔ√ÁΔ È±ß Í≈apple ’apple ‹≈Ú∂◊≈¢

B). «¬μ’ √appleÚ∂÷‰ ¡È∞√≈apple AIIE «Úμ⁄

√ÓÀ’ ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’appleÈ Ú≈Ò∂ C ÎΔ√ÁΔ ÈÙ∂ÛΔ

√È √Ø «’ AIIH «Úμ⁄ AF ÎΔ√ÁΔ ‘Ø ◊¬Δ

¡Â∂ «¬√ Ú∂Ò∂ FE ÎΔ√ÁΔ, √ÓÀ’, Úapple‰

Ú≈«Ò¡≈∫ «Úμ⁄ «˜¡≈Á≈Âapple AH ÂØ∫ C@

√≈Ò ¿∞Óapple Ú≈Ò∂ ‘È¢

C). √ßÈ B@@F «Úμ⁄ «¬μ’ ¡ßÁ≈˜∂

¡È∞√≈apple Íß‹≈Ï «Úμ⁄ EF@@ Ùapple≈Ï Á∂ ·∂’∂

√È¢ ACFC ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á∂ Ï‹‡ È≈Ò √≈„∂

AG ’appleØÛ ÏØÂÒ B.E ’appleØÛ ¡≈Ï≈ÁΔ Ú≈Ò∂

Íß‹≈Ï È±ß Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’appleÚ≈¬Δ ◊¬Δ¢ «Îapple

B@AC-AD Ò¬Δ ·∂«’¡≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ I

‘˜≈apple ÂØ∫ ÚμË ◊¬Δ Â∂ «¬‘ Ï‹‡ Ò◊Ì◊

D ‘˜≈apple ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÂØ∫ ÚΔ ÚμË «◊¡≈ «‹√

È≈Ò Íß‹≈Ï Ú≈√Δ¡≈∫ ÁΔ «√‘ ÷apple≈Ï ’appleÈ

Ò¬Δ CF@@@ ’appleØÛ ÏØÂÒ≈∫ Á≈ ÍzÏßË ‘Ø

«◊¡≈¢ ‘∞‰ B@AD-AE Ò¬Δ «¬‘ ‡Δ⁄≈

’appleØÛ≈∫ apple∞ͬ∂ ‘Ø «◊¡≈ ‘À¢ ¡μ◊∂ Íß‹≈ÏΔ appleؘ

I ’appleØÛ ÁΔ Ùapple≈Ï ÍΔ∫Á∂ √È, ‘∞‰ AC ’appleØÛ≈∫

apple∞ͬ∂ ÁΔ appleؘ ÍΔ ‹≈∫Á∂ ‘È¢

D). ⁄Ω‰ ’«ÓÙÈ ÚÒØ∫ ’ΔÓ GCB ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ «ÓμÊΔ ◊¬Δ ‘À¢ ÎÛ∂ ◊¬∂ ÈÙ∂ «Ú⁄

AF@I@ «’μÒØ Ì∞μ’Δ, IA «’μÒØ ¡¯ΔÓ,

ADE.DG «’μÒØ ‘ÀappleØ«¬È, BA «’μÒØ ⁄apple√

¡Â∂ DI «’μÒØ ◊≈∫‹≈ Ïapple≈ÓÁ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

‘À¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ B.FH Òμ÷ ÒΔ‡apple

È≈‹≈«¬˜ Ùapple≈Ï ¡Â∂ F.AA Òμ÷ ÏØÂÒ≈∫

Á∂√Δ Ùapple≈Ï Ïapple≈ÓÁ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À¢

(‘Ú≈Ò≈ :- «Ò÷ :- «¬ß‹Δ. ¡ÓÈÁΔÍ

«√μ˱)

¡ΩappleÂ≈∫ Á≈ ÙØÙ‰

A). ¡ÀμÈ√Δ¡≈appleÏΔ Ó∞Â≈Ï’, B@AF

«Úμ⁄ Íß‹≈Ï “ ⁄ ¡ΩappleÂ≈∫ Á∂ «‹È√Δ ÙØÙ‰ Á∂

CBE ’∂√ Áapple‹ ’ΔÂ∂ ◊¬∂¢ «‹È√Δ ÙØÙ‰ Á∂

«¬apple≈Á∂ È≈Ò ¡ΩappleÂ≈∫ “Â∂ ‘ÓÒ∂ Á∂ A@BE ’∂√

Áapple‹ ’ΔÂ∂ ◊¬∂¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

ÏÒ≈Â’≈apple Á∂ HCH ¡Â∂ «Íμ¤≈ ’appleÈ Á∂ II

’∂√ Áapple‹ ’ΔÂ∂ ◊¬∂¢

B). Ì≈apple «Ú⁄ ‘apple ÿ߇∂ apple∂Í Á∂ D Ó≈ÓÒ∂

Áapple‹ ‘∞ßÁ∂ ‘È¢ √apple’≈appleΔ ¡ß’«Û¡≈∫ Ó∞Â≈Ï’

B@@G ÂØ∫ B@AF Áapple«Ó¡≈È ¡ΩappleÂ≈∫ ÍzÂΔ

ÚËÁ∂ ¡Íapple≈Ë≈∫ «Ú⁄ HC ÎΔ√ÁΔ Ú≈Ë≈

‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ Â≈˜≈ ¡ß’«Û¡≈∫ Ó∞Â≈Ï’

B@AG «Ú⁄ Á∂Ù “⁄ BH,IDG ¡ΩappleÂ≈∫ È≈Ò

‹Ïapple ˜È≈‘ ÁΔ ÿ‡È≈ Áapple‹ ’ΔÂΔ ◊¬Δ¢

B@AE «Ú⁄ CD,FEA ¡ΩappleÂ≈∫ È≈Ò ‹Ïapple

˜È≈‘ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂¢ B@AA «Ú⁄

’∞Ò G,AAB, B@A@ «Ú⁄ E,DHD Ó≈ÓÒ∂

Áapple‹ ‘ج∂ ‘È¢

C). AD Ó≈apple⁄ B@AH È±ß Ó«È√‡appleΔ ¡≈¯

‘ØÓ ¡Î∂¡apple˜ ÚÒØ∫ Á∂Ù ÁΔ¡≈∫ ¡ΩappleÂ≈∫

«ıÒ≈¯ ‘ج∂ ¡Íapple≈Ë≈∫ √ÏßËΔ ÈÀÙÈÒ ’z≈¬ΔÓ

«apple’≈apple‚ «Ï¿∞appleØ Á∂ ¡ß’«Û¡≈∫ Á∂ ¡≈Ë≈apple “Â∂

«appleÍØapple‡ Í∂Ù ’appleÁΔ ‘À¢

«¬√ «appleÍØapple‡ «Ú⁄ Áμ«√¡≈ «◊¡≈ √Δ «’

√≈Ò B@AD ÂØ∫ B@AF Âμ’ A@ Òμ÷ G

‘˜≈apple ÂØ∫ ÚμË Úμ÷-Úμ÷ ¡Íapple≈«Ë’

ÿ‡È≈Ú≈∫ Á∂Ù «Ú⁄ ¡ΩappleÂ≈∫ È≈Ò Ú≈ÍappleΔ¡≈∫

√È¢ «¬√ «appleÍØapple‡ «Ú⁄ ¡ΩappleÂ≈∫ È≈Ò

¡μ«Â¡≈⁄≈apple, ¤∂Û¤≈Û, ‹Ïapple ‹È≈‘,

«Íμ¤≈ ’appleÈ≈, Í∂Ù≈È ’appleÈ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿∞‘

¡Íapple≈Ë ÚΔ Ù≈«ÓÒ ‘È¢ «‹È∑≈∫ È≈Ò

Ó≈È«√’ ¡Â∂ √appleΔapple’ ÂΩapple “Â∂ Ì≈appleÂΔ

È≈appleΔ¡≈∫ 鱧 È∞’√≈È Í‘∞ß⁄Á≈ ‘À¢ «appleÍØapple‡

¡È∞√≈apple √≈Ò B@AF «Ú⁄ C Òμ÷ CH ‘˜≈apple

IED ¡ΩappleÂ≈∫ Úμ÷-Úμ÷ ¡Íapple≈Ë≈∫ ÂØ∫ ÍΔÛÂ

‘Ø¬Δ¡≈∫¢ «¬‘ ¡ß’Û≈ B@AE «Ú⁄ C Òμ÷

BI ‘˜≈apple BDC ¡Â∂ B@AD “⁄ C Òμ÷ CI

‘˜≈apple DEG √Δ¢ «appleÍØapple‡ Ó∞Â≈«Ï’ ¿∞μÂapple

ÍzÁ∂Ù «Ú⁄ √Ì ÂØ∫ ÚμË ¡ΩappleÂ≈∫ È≈Ò

¡Íapple≈«Ë’ ÿ‡È≈Ú≈∫ Ú≈ÍappleΔ¡≈∫ √≈Ò

B@AF «Ú⁄ DI ‘˜≈apple BFB ¡ΩappleÂ≈∫ ‹∞appleÓ

Á≈ «Ù’≈apple ‘Ø¬Δ¡≈∫ √È¢ Á±‹∂ ÈßÏapple “Â∂

Íμ¤ÓΔ∫ Ïß◊≈Ò «Ú⁄ CB ‘˜≈apple EAC, ÂΔ‹∂

√Ê≈È “Â∂ Ó‘≈apple≈Ù‡apple «Ú⁄ CA ‘˜≈apple CCH

¡ΩappleÂ≈∫ È≈Ò ¡Íapple≈«Ë’ ÿ‡È≈Ú≈∫

Ú≈ÍappleΔ¡≈∫¢ BG ‘˜≈apple DBB ¡ΩappleÂ≈∫ √ÏßËΔ

¡Íapple≈Ë≈∫ È≈Ò apple≈‹√Ê≈È ⁄ΩÊ∂ √Ê≈È “Â∂

√Δ¢ Íß‹Ú∂∫ ÈßÏapple “Â∂ ÓμË ÍzÁ∂√ «Ú⁄ BF

‘˜≈apple F@D ÿ‡È≈Ú≈∫ ¡ΩappleÂ≈∫ È≈Ò

Ú≈ÍappleΔ¡≈∫¢ ¡≈√≈Ó «Ú⁄ B@HFI, ¿∞ÛΔ√≈

“⁄ AGHCG, ¡≈∫Ëapple≈ ÍzÁ∂√ «Ú⁄ AFCFB,

Â∂Ò◊≈È≈ «Ú⁄ AECGD, «ÁμÒΔ AECA@,

’appleÈ≈‡’≈ “⁄ ADACA, «Ï‘≈apple «Ú⁄

ACD@@, ’∂appleÒ≈ «Ú⁄ A@@CD, ‘«apple¡≈‰≈

“⁄ IHCI, ◊∞‹apple≈ «Ú⁄ HECB,

¤μÂΔ√◊Û∑ “⁄ EIDG, fi≈apple÷ß‚ «Ú⁄

EDEC, Íß‹≈Ï “⁄ EA@E, Â≈«ÓÒÈ≈‚±

«Ú⁄ DDFC, ‹ßÓ± ’ÙÓΔapple “⁄ BHE@,

¿∞μÂapple≈÷ß‚ «Ú⁄ AEHH, «‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂√ “⁄

ABBB, «ÂappleÍ∞apple≈ «Ú⁄ A@AC, ⁄ß‚Δ◊Û∑ “⁄

DAD, Ó∂ÿ≈«Ò¡≈ «Ú⁄ CGB, ◊Ø¡≈ “⁄

CGA, ¡apple∞‰≈⁄Ò ÍzÁ∂√ «Ú⁄ CFG, ÓÈΔÍ∞apple

“⁄ BEC, «√μ’Ó «Ú⁄ AEC, «Ó˜ØappleÓ “⁄

AB@, ¡ß‚ØÓ≈È «È’ØÏ≈apple «Ú⁄ A@H,

È≈◊≈ÒÀ∫‚ «Ú⁄ A@E, Í∞μ‚±⁄appleΔ “⁄ IE,

ÁÓÈ ¡Â∂ «Á˙ «Ú⁄ DA, ‚Δ ¡À∫‚ ¡ÀÈ

‘Ú∂ÒΔ «Ú⁄ BH ¡Â∂ Ò’ÙÁΔÍ ¡ΩappleÂ≈∫

«ıÒ≈¯ I ¡Íapple≈«Ë’ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂

√È¢

(‘Ú≈Ò≈ «Ò÷ :- PARVASI

BUBEAU) «¬√ Ò¬Δ ¡Àμ√.√Δ., ¡Àμ√.‡Δ.,

˙.ÏΔ.√Δ. ¡Â∂ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ¡≈∫ ÁΔ

¡≈˜≈ÁΔ ÓßÈ Ò¬Δ¬∂ ¡≈˜≈ÁΔ ¿∞√ ȱß

ÓßÈ≈∫◊∂ ‹ØÁ «‹ßÈΔ ¿∞‘È≈∫ ÁΔ «‘μ√∂Á≈appleΔ ‘À

¿∞È∑Δ∫ ¿∞√ ÁΔ Ì≈◊ΔÁ≈appleΔ ‘ØÚ∂◊Δ¢ «Îapple

Ì≈apple Á∂ Ó±Ò«ÈÚ≈√Δ ¡≈˜≈ÁΔ ÓÈ≈◊∂

‹∂’apple ¡√Δ Ó±Ò«ÈÚ≈√Δ ¡≈Í√ «Úμ⁄

ӘϱÂΔ Á∂ È≈Ò «ÓÒ ’∂ apple«‘‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À

Â≈∫ «’ ¡√Δ∫ √≈apple∂ «¬√

‹≈ÂΔÚ≈ÁΔ/ÓȱßÚ≈ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ Á∂ «÷Ò≈¯

ÒÛ √’Δ¬∂ ¢ √Ø «¬‘ √Δ fi±·Δ ¡≈˜≈ÁΔ Ï≈apple∂

ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ «¬√ Ï≈apple∂ Áμ√‰ ÁΔ ÊØÛΔ ‹‘Δ

’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À Ï≈’Δ ÎÀ√Ò≈ Â≈∫ ÒØ’≈∫

È∂ ı∞Á ’appleÈ≈ ‘À¢

√ø«ÚË≈È È»ø √≈ÛÈ Á∂ «÷Ò≈Î Ó»Ò«ÈÚ≈√Δ √Ó≈‹ «Úæ⁄ Ì≈appleΔ appleØÙ

÷øÈ≈Õ ¡øÏ∂‚’apple «ÓÙÈ √π√≈«¬‡Δ Í≥‹≈Ï

(apple«‹.) ÷øÈ≈ ÚæÒØ∫ √ø«ÚË≈È ÁΔ apple≈÷Δ Ò¬Δ

«¬’ √Ó≈◊Ó ’ΔÂ≈Õ «¬‘ √Ó≈◊Ó

«ÍÃø√ΔÍÒ ‹√Úø «√øÿ «ÓæÂapple ‹Δ ÁΔ

ÍÃË≈È◊Δ ‘∂· ‘Ø«¬¡≈Õ «¬√ √Ó≈◊Ó «Úæ⁄

ËappleÓÚΔapple ¿πμÍ ÍÃË≈È È∂ √≈apple∂ ÁæÏ∂ ’πæ⁄Ò∂

√Ó≈‹ ˘ √π⁄∂ ’appleÁ∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’

√ø«ÚË≈È È»ø √≈ÛÈ ÁΔ ÿ‡È≈ Ï‘πÂ∂ ‘Δ

«ÈøÁÈÔØ◊ ˛Õ ‹∂’apple √ø«ÚË≈È «‹øÁ≈ ˛

ª ‘Δ Ì≈apple «‹øÁ≈ ˛Õ «¬√ ÓΩ’∂ √øÁΔÍ

«√øÿ Ï≈‘ØÓ¡æ◊ È∂ «’‘≈ «’ √ø«ÚË≈È

Ì≈apple Á∂Ù «Úæ⁄ √appleÚ¿πμ⁄ ˛Õ √ø«ÚË≈È ˘

√≈ÛÈ Ú≈Ò∂ ÁØÙΔ¡ª «ÚappleπæË Á∂Ù ÁzØ‘ Á≈

Óπ’ÁÓ≈ Áapple‹ ’appleÈ ÁΔ ◊æÒ ¡≈÷ΔÕ «¬√

ÓΩ’∂ ’πÒÚø «√øÿ √’æÂapple È∂ «’‘≈ «’

‹ÁØ∫ apple≈Ù‡ÍÂΔ, ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ √ø«ÚË≈È

ÁΔ √Ω∫‘ ÷≈ ’∂ ¡≈͉∂ ¡‘πÁ∂ Â∂ ÏÀ·Á∂ ‘È

ª ¿π‘ √ø«ÚË≈È ÁΔ apple≈÷Δ «’¿π∫ È‘ƒ ’apple

apple‘∂Õ «¬√ ÓΩ’∂ √π√≈«¬‡Δ Á∂ ÍÃË≈È È∂ «’‘≈

«’ √ø«ÚË≈È ¡Ωapple Úapple◊ ˘ Ïapple≈ÏappleÂ≈ Á∂

‘æ’ √ø«ÚË≈È ’∂ ’≈appleÈ ‘Δ «ÓÒ∂ ‘È «Îapple

¡Ωapple Úapple◊ «¬√ Á≈ «ÚappleØË «’¿π∫ È‘ƒ

’appleÁΔÕ «¬√ ÓΩ’∂ ‹À ÌΔÓ-‹À Ì≈apple ¡Â∂ ‹À

√ø«ÚË≈È Á∂ È≈¡apple∂ ÚΔ Ò◊≈¬∂ ◊¬∂Õ

√ø«ÚË≈È ˘ √≈ÛÈ Ú≈Ò∂ ÁØÙΔ¡ª «÷Ò≈¯

’≈appleÚ≈¬Δ Ȫ ’appleÈ Ú≈ÒΔ¡ª √apple’≈appleª

¡≈‹≈ÁΔ «ÁÚ√ «’Ú∂∫ ÓÈ≈¿π‰ ‹≈

apple‘Δ¡ª ‘ÈÕ √ø«ÚË≈È È∂ √≈apple∂ √Ó≈‹ ˘

Ïapple≈ÏappleÂ≈ Á≈ ‘æ’ «ÁæÂ≈ ˛Õ «¬√ ÓΩ’∂

√π√≈«¬‡Δ ÚæÒØ∫ Óø˘ √«ÓÃÂΔ ÁΔ¡ª

’≈ÍΔ¡ª ˘ Îπ«’¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ √ø«ÚË≈È

Ï⁄≈¿π‰ Ò¬Δ ¡√ƒ √≈apple∂ Ò≈ÓÏøË ‘Ø¬Δ¬∂Õ

«¬√ ÓΩ’∂ ◊πappleÈ≈Ó «√øÿ, «ÁÒÏ≈◊ «√øÿ

Ïæ◊≈, ‚≈. ’πÒÚø «√øÿ, √πÓÈ ’πÓ≈apple

√ØÓ≈, apple‰‹Δ «√øÿ, √π«appleøÁapple ’πÓ≈apple,

‹«ÂøÁapple Í≈Ò «√øÿ, ¡‹À ’πÓ≈apple, ’πÒÁΔÍ

«√øÿ, ÁΔÍ’ ’πÓ≈apple, ‡∂’ ⁄øÁ (’ÀÙΔ¡apple)

¡Â∂ √πæ÷≈ ¡≈«Á ‘≈˜apple √ÈÕ


4 16/08/2018 √øÍ≈Á’Δ

www.samajweekly.com

AIHE ¬Δ: «Ú⁄ ¿∞√ √Ó∂∫ Á∂ Ì≈apple Á∂ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ √zΔ apple≈‹ΔÚ ◊≈∫ËΔ È∂ ÁØ √ÓfiΩÂ∂ ’ΔÂ∂

√È-“Íß‹≈Ï √ÓfiΩÂ≈“ ¡Â∂ “¡≈√≈Ó

√ÓfiΩÂ≈“¢ Íß‹≈Ï √ÓfiΩÂ≈ √ß ‘apple⁄ßÁ «√ßÿ

ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò È≈Ò ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ¢ ¿∞‘ Íß‹≈Ï

Á∂ √≈’≈ ÈΔÒ≈ Â≈apple≈ (‹±È AIHD) √Ó∂∫

«◊z¯Â≈apple ’apple Ò¬∂ ◊¬∂ √È Â∂ ‹ØËÍ∞apple ÁΔ ‹∂Ò∑

«Ú⁄ apple‘∂ √È ¡Â∂ AIHE Á∂ Ù∞apple± Á∂

Ó‘Δ«È¡≈∫ «Ú⁄ «apple‘≈¡ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ √È¢ √zΔ

¡apple‹È «√ßÿ Íß‹≈Ï Á∂ ◊ÚappleÈapple ω ’∂ ¡≈¬∂

√È¢ ¿∞È∑≈∫ È∂ «√μ÷ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂ ’∞fi ˆÀappleapple≈‹ÈΔÂ’

«Ú¡’ÂΔ¡≈∫ Âμ’ Í‘∞ß⁄ ’apple’∂

√ß ‘apple⁄ßÁ «√ßÿ ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò È≈Ò √∞Ò‘’∞È

◊μÒÏ≈ ⁄Ò≈¬Δ √Δ Â∂ ’∞fi ◊μÒ≈∫ ÂÀ¡

«Í¡≈apple≈ «√øÿ ÌØ◊Ò

‘Ø¬Δ¡≈∫ √È, «‹È∑≈∫ 鱧 “Íß‹≈Ï √ÓfiΩÂ≈“

¡≈«÷¡≈ «◊¡≈¢ ¡≈√≈Ó «Ú⁄ ÚΔ AIHD

«Ú⁄ ¡ßÁØÒÈ «¤«Û¡≈ √Δ, «‹√ ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ ¿∞√ √Ó∂∫ Á∂ ÈΩ‹Ú≈È ¡≈√≈ÓΔ

¡≈◊±¡≈∫ È∂ ’ΔÂΔ √Δ¢ Ó∞μ÷ ¡≈◊± ÍzÎ∞μÒ

Ó‘ßÂ≈ √Δ¢ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÚΔ Íß‹≈Ï ÁΔ¡≈∫

Óß◊≈∫ Ú≈∫◊ ¡È∂’ Óß◊≈∫ √È Íapple Ó∞μ÷ Óß◊

√Δ-¡≈√≈Ó «Ú⁄Ø∫ ˆÀapple-¡≈√≈ÓΔ ÒØ’ Ï≈‘apple

’μ„∂ ‹≈‰¢ «¬‘ ÁØÚ∂∫ √ÓfiΩÂ∂ ‘Ø ‹≈‰ È≈Ò

apple≈‹ΔÚ ◊≈∫ËΔ ÁΔ “ÏμÒ∂-ÏμÒ∂“ ‘Ø ◊¬Δ √Δ Íapple

Á∞μ÷ ÁΔ ◊μÒ ‘À-ÁØÚ≈∫ √ÓfiΩ«Â¡≈∫ ¿∞μÂ∂

«√Á’«ÁÒΔ È≈Ò ¡ÓÒ ‘Δ È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈¢

’∂∫Áapple ÁΔ¡≈∫ √apple’≈apple≈∫ apple≈‹ÈΔÂ’ ÙØÙ∂Ï≈˜Δ

«˜¡≈Á≈ ’appleÁΔ¡≈∫ ‘È¢ Íapple Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈

È±ß Â’ÒΔ¯ Á∂ apple‘Δ¡≈∫ √Óμ«√¡≈Ú≈∫ ‘μÒ

È‘Δ∫ ’appleÁΔ¡≈∫¢ «¬√∂ ’apple’∂ Ó√Ò∂ È≈ «√appleÎ

¡‰√∞Òfi∂ ͬ∂ apple«‘ßÁ∂ ‘È, √◊Ø∫ ‘Øapple ¿∞ÒfiÁ∂

¡≈Ú≈√ Â∂ ÍzÚ≈√ ÁΔ «Ú’apple≈Ò √Óμ«√¡≈ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’apple «apple‘À Ì≈appleÂ

‹≈∫Á∂ ‘È¢

¡μ‹ ¡√Δ∫ Íß‹≈Ï √Óμ«√¡≈ ¡Â∂ Íß‹≈Ï

√ÓfiΩÂ∂ ÁΔ ◊μÒ È‘Δ∫ ’appleÈΔ¢ «√appleÎ ¡≈√≈Ó

ÁΔ ◊μÒ ’apple≈∫◊∂¢ ‘∞‰∂-‘∞‰∂ ¡≈√≈Ó «Ú⁄ apple«‘

apple‘∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ ÙÈ≈ı Í∂Ù ’appleÁΔ “ÈÀÙÈÒ

apple«‹√‡apple“ ÁΔ ‚apple≈· «appleÍØapple‡ ¤ÍΔ ‘À, «‹√

«Ú⁄ ¡≈√≈Ó «Ú⁄ «¬√ Ú∂Ò∂ Ú√Á∂ D@ Òμ÷

ÒØ’≈∫ Á∂ È≈∫¡ È‘Δ∫ ‘È¢ «¬‘ Ï‘∞Â∂ ’apple’∂

Ïß◊≈ÒΔ ‘È¢ ’∂∫ÁappleΔ √apple’≈apple

’«‘ apple‘Δ ‘À-«¬‘ Ïß◊Ò≈Á∂ÙΔ

‘È¢ Ì≈Ú Í±appleÏΔ Ïß◊≈Ò Á∂

«ÈÚ≈√Δ ‘È¢ Íapple Íμ¤ÓΔ

Ïß◊≈Ò ÁΔ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÓÓÂ≈

ÏÀÈapple‹Δ ’«‘ apple‘Δ ‘À «’ «¬‘

Ïß◊≈ÒΔ ‘È Ì≈Ú ¿∞È∑≈∫ Á∂ ÍzÁ∂Ù Á∂ Ïß◊≈ÒΔ

«‘ßÁ± ¡Â∂ Ïß◊≈ÒΔ Ó∞√ÒÓ≈È¢ ÓÓÂ≈ Á≈

«Âμ÷≈ «¬Ò˜≈Ó ‘À «’ Ì≈‹Í≈ Ïß◊≈ÒΔ¡≈∫

¡Â∂ ¡≈√≈ÓΔ¡≈∫ «Ú⁄’≈apple «√ÚÒ Ú≈apple (◊z«‘

Ô∞μË) ¤∂Û apple‘Δ ‘À¢ ‹ÁØ∫ «¬√ ÈÀÙÈÒ

apple«‹√‡apple ÁΔ «appleÍØapple‡ ¡≈¬Δ Â≈∫ apple≈‹ √Ì≈ “⁄

Ïß◊≈ÒΔ ÓÀ∫Ïapple ◊∞μ√∂ È≈Ò ÏØÒ∂-Â≈∫ Ì≈‹Í≈

ÍzË≈È ¡«Ó Ù≈‘ È∂ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈, apple≈‹ΔÚ

È∂ ¡≈√≈Ó «Ú⁄Ø∫ Ïß◊Ò≈Á∂ÙΔ ÒØ’≈∫ 鱧 ’섉

Á≈ ‘Ω√Ò≈ È‘Δ∫ √Δ ’ΔÂ≈, ¡√Δ∫ ’apple «Ò¡≈

‘À¢

√μ⁄Δ ◊μÒ ‘À, ¡≈√≈Ó «Ú⁄ «¬‘ Ó√Ò≈

Ïß◊≈ÒΔ¡≈∫ Â∂ ¡≈√≈ÓΔ¡≈∫ Á≈ ω «◊¡≈ ‘À¢

¿∞∫‹ ÍzÚ≈√ Â∂ ¡≈Ú≈√ Á∞ÈΔ¡≈ Ìapple «Ú⁄

ÎÀÒΔ √Óμ«√¡≈ ‘À¢ ¡ÓappleΔ’≈ Á∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ

‚ØÈ≈Ò‚ ‡appleßÍ Í«‘Ò∂ «ÁÈ ÂØ∫ ‘Δ ’«‘ apple‘∂

‘È «’ ¿∞‘ ˆÀapple-’≈ȱßÈΔ «‘˜apple ‘apple ‘≈ÒÂ

«Ú⁄ appleØ’‰◊∂¢ «¬ß◊ÒÀ∫‚, ‹appleÓÈΔ Â∂ Îapple≈∫√

«Ú⁄ ÓμË ¬∂ÙΔ¡≈, ı≈√ ÂΩapple “Â∂ √ΔappleΔ¡≈ Á∂

ÙappleÈ≈appleÊΔ, ËÛ≈ËÛ ÍzÚ∂Ù ’apple apple‘∂ ‘È¢

B@AI ÁΔ¡≈∫ ¡≈ apple‘Δ¡≈∫ ÒØ’ √Ì≈ ÁΔ¡≈∫

⁄؉≈∫ Á∂ ÓμÁ∂Șapple ÚappleÂÓ≈È √μÂ≈Ë≈appleΔ «Ëapple≈∫

¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á≈ «ÚappleØË ’apple apple‘Δ¡≈∫ «Ëapple≈∫

«Ú⁄’≈apple «¬‘ ¡≈Ú≈√ Â∂ ÍzÚ≈√ Á≈ Ó√Ò≈

apple≈‹ÈΔÂΔ Á≈ Ó∞μÁ≈ ωÁ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ Ï∞appleΔ

◊μÒ ‘À, «¬√ È≈Ò √ßÍzÁ≈«¬’Â≈ ÌÛ’ apple‘Δ

‘À¢ ÓÓÂ≈ ¡≈Í‰Δ Í≈apple‡Δ «Âz‰Ó±Ò ’≈∫◊apple√

apple≈‘Δ∫ Ïß◊≈Ò ÁΔ¡≈∫ ÒØ’ √Ì≈ ÁΔ¡≈∫ ÚμË ÂØ∫

ÚμË √Δ‡≈∫ «‹μ‰≈ ⁄≈‘∂◊Δ¢ ¡μ◊∂ ÚΔ ¿∞‘

ÒØ’ √Ì≈ «Ú⁄ Úμ‚Δ Í≈apple‡Δ ‘À¢ Íapple ¿∞‘ «‘ßÁ±

Â∂ Ó∞√«ÒÓ ÍμÂ≈ È‘Δ∫ ÷∂‚ÁΔ¢ Ì≈‹Í≈

Ïß◊≈Ò Â∂ ¡≈√≈Ó ÁØÚ≈∫ ÍzÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄ ¡≈͉Δ

ÍzÂΔ«ÈËÂ≈ ÚË≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘À¢ ¿∞μÂapple

ÍzÁ∂Ù ¡Â∂ «Ï‘≈apple, ‹Ø ÁØÚ∂∫ «ÓÒ ’∂ Ò◊Í◊

√Ú≈ √Ω ÓÀ∫Ïapple ÒØ’ √Ì≈ «Ú⁄ Ì∂‹Á∂ ‘È,

Ì≈‹Í≈ Á∂ «ÈÙ≈È∂ “Â∂ ‘È¢ «Í¤ÒΔ¡≈∫ ÒØ’

√Ì≈ ⁄؉≈∫ «Ú⁄ Ì≈‹Í≈ È∂ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù «Ú⁄

‘±ßfi≈ Î∂apple± «‹μ ‘≈√Ò ’ΔÂΔ √Δ¢ B@AI ÁΔ

⁄؉ Ò¬Δ ‹∂ ’≈∫◊apple√, √Ó≈‹Ú≈ÁΔ Â∂ Ï‘∞‹È

√Ó≈‹ Í≈apple‡Δ È∂ ◊μ·‹ØÛ ’apple «Ò¡≈ Â≈∫

Ì≈‹Í≈ Ò¬Δ √ß’‡ ÍÀÁ≈ ‘Ø ‹≈¬∂◊≈¢ ¡√Ò

«Ú⁄ «¬’ Í≈√∂ ¡≈apple«Ê’ Â∂ √Ó≈«‹’ Ó√Ò∂

Â∂ Á±‹∂ Í≈√∂ apple≈‹ÈΔÂ’ «◊‰ÂΔ¡≈∫-

«Ó‰ÂΔ¡≈∫ appleÒ◊μ‚ ’apple «ÁμÂΔ¡≈∫ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫

‘È¢ «¬√∂ ’apple’∂ Ó√Ò∂ ‘μÒ È‘Δ∫ ‘∞ßÁ∂¢

Ïß◊≈Ò Â∂ ¡≈√≈Ó «Ú⁄ ¡≈apple«Ê’ Â∂

√Ó≈«‹’ ‘≈ÒÂ≈∫ Ó√«Ò¡≈∫ ÁΔ ‹Û∑ ‘È¢

ÁØÚ∂∫ ˆappleΔÏ ÷∂Âapple ‘È¢ ͤÛ∂ ÍzÁ∂Ù ‘È¢

«¬√∂ ’apple’∂ È’√ÒΔ ¡ßÁØÒÈ Ú≈apple-Ú≈apple

Ïß◊Ò «Ú⁄ «¤«Û¡≈¢ ͱappleÏΔ Ïß◊≈Ò AIDG

«Ú⁄ Íμ¤ÓΔ Í≈«’√Â≈È È≈Ò ÈμÊΔ ’apple

«ÁμÂ≈ «◊¡≈ √Δ Íapple «ÈÌ È‘Δ∫ √«’¡≈ √Δ¢

’≈appleÈ Ì≈Ù≈ ¡Â∂ √μ«Ì¡≈⁄≈apple ÚΔ √Δ, Íapple

Úμ‚≈ ’≈appleÈ ¡≈apple«Ê’Â≈ √Δ¢ Ì≈apple ÁΔ

ÓÁÁ È≈Ò Í±appleÏΔ Ïß◊≈Ò Íμ¤ÓΔ Í≈«’√Â≈È

È≈ÒØ∫ ‡∞μ‡ ’∂ ¡Òμ◊ √∞ÂßÂapple Á∂Ù “Ïß◊Ò≈Á∂Ù“

ω «◊¡≈ Íapple ¡μ‹ ÚΔ ˆappleΔÏ ÷∂Âapple ‘À¢ «¬√∂

’apple’∂ Ïß◊≈ÒΔ ÒØ’ √apple‘μÁ ‡μÍ ’∂ apple∞˜◊≈apple

ÁΔ ÂÒ≈Ù «Ú⁄ ¡≈√≈Ó «Ú⁄ ‹≈ ÚÛÁ∂ ‘È¢

‘∞‰ Â≈∫ ¡≈√≈ÓΔ¡≈∫ 鱧 ‚apple ‘À «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂

‘Δ √±Ï∂ «Ú⁄ ÿμ‡-«◊‰ÂΔ Ï‰Á∂ ‹≈ apple‘∂

‘È¢

‘μÒ Â≈∫ ‘Δ «È’Ò‰≈ ‘À ‹∂ Âappleμ’Δ ‘ج∂◊Δ¢

ˆappleΔÏΔ Á∂ ’≈appleÈ ‘Δ Íμ¤ÓΔ Ïß◊≈Ò Ò◊Í◊

BD √≈Ò √Δ.ÍΔ.¡ÀÓ. ¡Â∂ √«‘ÔØ◊Δ

÷μÏΔ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ÁΔ √μÂ≈ Á≈ «‘μ√≈

«apple‘≈¢ «¬‘ ÷μÏΔ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ¡≈apple«Ê’ Â∂

√Ó≈«‹’ ‘≈ÒÂ≈∫ ÏÁÒ‰ Á≈ ÔÂÈ

’appleÁΔ¡≈∫ apple‘Δ¡≈∫¢ ˜ÓΔÈΔ √∞Ë≈apple ’ΔÂ∂¢

Ó˜Á±apple≈∫ Á≈ Íμ÷ «Ò¡≈¢ Íapple Ïß◊≈Ò ÁΔ

Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ Á≈ ‘μÒ È‘Δ∫ ÒμÌ≈¢ ÈßÁΔ◊z≈Ó

«Íß‚ ÁΔ ˜ÓΔÈ «’√≈È≈∫ ÂØ∫ ÷Ø‘ ’∂ Úμ‚∂

¿∞ÁÔØ◊ÍÂΔ¡≈∫ 鱧 Á∂‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ

◊¬Δ Â≈∫ «’ apple∞˜◊≈apple Á∂ ÈÚ∂∫ ÓΩ’∂ ÍÀÁ≈ ‘؉¢

Íapple «’√≈È≈∫ È∂ √ßÿappleÙ ’apple’∂ ¡≈͉Δ

˜ÓΔÈ Ú≈Í√ ÒÀ Ò¬Δ¢ Íμ¤ÓΔ Ïß◊≈Ò ÁΔ

¡≈Ï≈ÁΔ ÚΔ Ï∂appleØ’ ÚË apple‘Δ ‘À Â∂ apple∞˜◊≈apple≈∫

ÁΔ ¿∞ÍÒÏËΔ ÿ‡ apple‘Δ ‘À¢ ¡√Ò «Ú⁄

¡≈Ï≈ÁΔ Á≈ Ï∂appleØ’ ÚËÁ∂ ‹≈‰≈ Â∂ apple∞˜◊≈apple

Á∂ ÓΩ’∂ È≈ Úˉ∂ √Ó∞μ⁄∂ Ì≈apple ÁΔ «Ú’apple≈Ò

√Óμ«√¡≈ ‘À¢ Íß‹≈Ï ’Á∂ Ì≈apple Á≈ ÷∞Ù‘≈Ò

√±Ï≈ Óß«È¡≈ ‹≈∫Á≈ √Δ¢ Íapple ‘∞‰ «Íμ¤∂ apple«‘

«◊¡≈ ‘À¢ Íß‹≈ÏΔ ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ ‘Øapple ’¬Δ

ÍzÁ∂Ù≈∫ È≈ÒØ∫ ÿμ‡ ÚË apple‘Δ ‘À Íapple apple∞˜◊≈apple

Â≈∫ «¬Ê∂ ÚΔ È‘Δ∫ ÚË apple‘∂¢ «¬√∂ ’apple’∂ Òμ÷≈∫

Íß‹≈ÏΔ ÈΩ‹Ú≈È ‹≈«¬˜-È≈‹≈«¬˜ „ß◊

È≈Ò «ÚÁ∂Ù≈∫ 鱧 ‹≈ apple‘∂ ‘È¢ «¬‘ ¡≈√≈Ó

‹≈∫ ‘Øapple Ì≈appleÂΔ ÍzÁ∂Ù≈∫ È±ß È‘Δ∫ ‹≈ apple‘∂¢ «¬‘

¡ÓappleΔ’≈, ’ÀÈ∂‚≈, ¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ ¡Â∂

Ô±appleÍΔÈ Á∂Ù≈∫ 鱧 ‹≈ apple‘∂ ‘È¢ «¬È∑≈∫

÷∞Ù‘≈Ò Á∂Ù≈∫ 鱧 «√μ«÷¡Â ¡Â∂ «√÷Ò≈¬Δ

Íz≈Í ¡≈Ú≈√Δ¡≈∫ ÁΔ ÒØÛ ‘À¢ ¡ÈÍÛ∑ ¡Â∂

¡‰-‡apple∂∫‚ ¡Â∂ È≈È-√«’μÒ‚ ÈΩ‹Ú≈È≈∫

ÁΔ ÒØÛ È‘Δ∫¢ Íß‹≈Ï «Ú⁄ «√μ«÷¡≈ Íz≈ÍÂ

’appleÈ ¡Â∂ Úμ÷-Úμ÷ «’μ«Â¡≈∫ ÁΔ ‡z∂«Èß◊

Á∂‰ Ú≈Ò∂ ¡Á≈apple∂ Ï‘∞ ‘È¢ ¡μ‹’Ò∑

ıÏapple≈∫ ¡≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘È, ’¬Δ ¡Á≈«apple¡≈∫

«Ú⁄ B@ ¯Δ√ÁΔ √Δ‡≈∫ ÚΔ È‘Δ∫ ÌappleΔ¡≈∫¢,

«’¿∞∫«’ «√μ«÷¡≈ ‘≈√Ò ’apple’∂ ÚΔ «¬Ê∂

ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 apple∞˜◊≈apple È‘Δ∫ «ÓÒÁ≈¢ ¿∞‘

Íμ¤ÓΔ Á∂Ù≈∫ «Ú⁄ «ÓÒÁ∂ apple∞˜◊≈apple Á∂

ÌappleÓ≈¬∂ Íμ¤ÓΔ Á∂Ù≈∫ 鱧 Ìμ‹ apple‘∂ ‘È¢ «Íß‚≈∫

Á∂ √’±Ò≈∫ «Ú⁄ ÍÛ∑∂ ‹≈∫ ÍÛ∑Á∂-ÍÛ∑Á∂ ‘‡∂

ÈΩ‹Ú≈È, ÿμ‡ ÔØ◊Â≈ Á∂ ’≈appleÈ, «¬ÊØ∫ Á∂

’≈Ò‹≈∫ ¡Â∂ ‡z∂«Èß◊ ¡Á≈«apple¡≈∫ ÁΔ¡≈∫

÷≈ÒΔ apple«‘ apple‘Δ¡≈∫ √Δ‡≈∫ ¿∞∫‹ ‘Δ È‘Δ∫ Ìapple

√’Á∂¢ «’Â∂ ‚ØÏ≈ ‘À, «’Â∂ √Ø’≈ ‘À¢

Íß‹≈Ï «Úμ⁄ Úμ√Á∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ¡ÓÈ Á≈ Ó≈‘ΩÒ ⁄≈‘ΔÁÀ

Íß‹≈Ï «Úμ⁄ «ÏÈ≈∫ Ùμ’ ’Ø¬Δ ı≈√ ⁄apple⁄≈ È‘Δ∫ ‘Ø apple‘Δ,

Ï≈’Δ Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ «Úμ⁄ √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ Á∂

Úμ÷-Úμ÷ ÍÒ∂‡Î≈appleÓ≈∫ apple≈‘Δ∫ “appleÀÎappleÀ∫‚Ó-B@B@““ Á∂ È≈∫¡

Á≈ «¬μ’ Ó∞μÁ≈ ⁄apple⁄≈ «Úμ⁄ ‘À¢ «¬√ Ï≈apple∂ Ì≈apple ÁΔ

√apple’≈apple È∂ «Ïz‡∂È √apple’≈apple È±ß Í‘∞ß⁄ ’ΔÂΔ √Δ «’ ¿∞√ ÁΔ

apple≈‹Ë≈ÈΔ Òß‚È Á∂ «¬μ’ ⁄Ω’ «Úμ⁄ «¬√ Ó‘ΔÈ∂ ÁΔ Ï≈apple≈∫

ÂappleΔ’ 鱧 «‹‘Û≈ «¬’μ· ’ΔÂ≈ ‹≈‰≈ ‘À, ¿∞‘ Ì≈appleÂ

«ÚappleØËΔ √apple◊appleÓΔ ‘À Â∂ ¿∞√ 鱧 appleØ’‰ Ò¬Δ Ï‰Á∂ ’ÁÓ

⁄∞μ’∂ ‹≈‰¢ ¡μ◊Ø∫ ¿∞È∑≈∫ È∂ ’«‘ «ÁμÂ≈ «’ «Ú⁄≈apple≈∫ Á∂

Íz◊‡≈Ú∂ ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ ’≈appleÈ ¬∂Á≈∫ ’appleÈ≈ √ßÌÚ È‘Δ∫¢

¿∞√ Á∂Ù ÁΔ¡≈∫ ’∞fi «√¡≈√Δ «Ëapple≈∫ Á∂ ¡≈◊± ÚΔ «¬√

«¬’μ· ÁΔ ‘Ó≈«¬Â ’appleÁ∂ ͬ∂ ‘È¢ Ì≈apple ÁΔ ¡μ‹ Ú≈ÒΔ

√apple’≈apple Á∂ ¿∞√ Á∂Ù È≈Ò ¿∞‘Ø «‹‘∂ «appleÙÂ∂ ÚΔ È‘Δ∫,

«‹μÁ≈∫ Á∂ ’ÁΔ «¬ßÁapple≈ ◊≈∫ËΔ ¡Â∂ Ó≈apple◊apple∂‡ ÊÀ⁄apple Á∂ ÁΩapple

«Úμ⁄ ‘Ø«¬¡≈ ’appleÁ∂ √È¢ «¬√ ’≈appleÈ «¬‘ ’ÁÓ ⁄∞μ’

√’‰≈ √apple’≈apple Ò¬Δ √Ω÷≈ È‘Δ∫ apple«‘ ‹≈∫Á≈¢

«‹μÊØ∫ Âμ’ «¬√ √≈appleΔ √apple◊appleÓΔ Á≈ √ßÏßË ‘À, «¬√

Á≈ √μÁ≈ ¡ÓappleΔ’≈ «Úμ⁄Ø∫ ⁄μÒÁΔ «¬μ’ √ß√Ê≈

È∂ «ÁμÂ≈ Â∂ «Ïz‡∂È «Úμ⁄ ÏÀ·∂ ’∞fi ÒØ’≈∫ È∂

«¬√ 鱧 ¡μ◊∂ ÚË≈«¬¡≈ ‘À¢ «√μ÷≈∫ Á∂ È≈∫¡

¿∞μÂ∂ «¬√ Ú∂Ò∂ √ß√≈apple «Úμ⁄ ‘˜≈apple≈∫ ‘Δ

‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ Â∂ √ß◊·È ⁄μÒÁ∂ ‘È Â∂ ‘apple

’Ø¬Δ ¡≈͉∂ „ß◊ È≈Ò ⁄μÒ «apple‘≈ ‘À¢

¿∞∫‹ «√μ÷≈∫ Á≈ Ó±Ò Â∂ Ó∞μ„Ò≈

÷∂Âapple Ì≈apple «Ú⁄Ò≈ Íß‹≈Ï ‘À Â∂

«¬√ Íß‹≈Ï «Úμ⁄Ø∫ ’Ø¬Δ «¬μ’ «Ëapple

ÚΔ «¬‘Ø «‹‘Δ È‘Δ∫ √∞‰Δ ‹≈ apple‘Δ,

«‹‘ÛΔ «¬‘Ø «‹‘∂ appleÀÎappleÀ∫‚Ó Á∂ Íμ÷

«Úμ⁄ Ó∞«‘ßÓ ⁄Ò≈¿∞‰ apple∞μfiΔ ‘ØÚ∂¢ √≈«apple¡≈∫ ÂØ∫

ÂμÂ∂ √∞Ì≈¡ Á∂ ¡≈◊± «◊‰∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ «√ÓappleÈ‹ΔÂ

«√ßÿ Ó≈È È∂ ÚΔ «¬√ ÁΔ ‘Ó≈«¬Â È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ¡Â∂ ‹ÁØ∫

¿∞√ È∂ «¬√ Ï≈apple∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple appleμ÷∂ Â≈∫ ¿∞√ ÁΔ «¬ß‹

Ò≈‘-Í≈‘ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À, «‹Ú∂∫ ¿∞‘ ÚΔ Á∞ÙÓ‰ ‘Ø «◊¡≈

‘ØÚ∂¢ ¡ÓappleΔ’≈ ÂØ∫ ¿∞μ·Δ «¬√ «Ëapple È≈Ò ‹∞Û∂ «¬μ’ «√μ÷

¡≈◊±, «‹√ 鱧 Ì≈appleÂΔ ¬∂‹ß√Δ¡≈∫ «¬√ Á∂Ù «Úμ⁄ ‘ج∂ ’∞fi

’ÂÒ≈∫ È≈Ò ‹ØÛ ’∂ Ú∂÷ÁΔ¡≈∫ ‘È Â∂ «‹√ ÁΔ ‘Ú≈Ò◊Δ

Á≈ ’∂√ ÚΔ ⁄μÒÁ≈ «apple‘≈ ‘À, ÚμÒØ∫ «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫

Í≈«’√Â≈ÈΔ Ó±Ò Á∂ ’∞fi ÒØ’≈∫ È≈Ò √≈∫fi∂ Óß⁄ ÂØ∫ «Ú⁄≈apple

Í∂Ù ’ΔÂ∂ ‹≈‰ «Íμ¤Ø∫ ’¬Δ «Ëapple≈∫ «Íμ¤∂ ‘‡Δ¡≈∫ ‘È¢

Ï≈ÁÒ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ¡≈͉∂ √Ω ¡ÀÏ≈∫ Â∂ «ÚappleØË≈∫ Á∂

Ï≈Ú‹±Á ¡‹∂ Âμ’ «√μ÷≈∫ «Úμ⁄ √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ «Ëapple Óß«È¡≈

‹≈∫Á≈ ‘À Â∂ «¬√ È≈Ò ‹∞Û∂ ‘ج∂ «Ïz‡∂È Á∂ ¡≈◊±¡≈∫ È∂ «¬√

Ó∞«‘ßÓ Á≈ ÷∞μÒ∑≈ «ÚappleØË ’appleÈ Á∂ «Ï¡≈È Âμ’ ‹≈appleΔ ’apple

«ÁμÂ∂ ‘È¢

«¬‘Δ È‘Δ∫, ’∞fi «√μ÷ Íz⁄≈apple’≈∫ È∂ ÚΔ «¬‘Ø «‹‘Δ¡≈∫

Ó∞«‘ßÓ≈∫ 鱧 Ï∂ÒØÛΔ¡≈∫ Â∂ ¡ÓÒ «Úμ⁄ Íß‹≈Ï Á∂ È≈Ò

«√μ÷≈∫ Á≈ ÚΔ È∞’√≈È ’appleÈ Ú≈ÒΔ¡≈∫ «’‘≈ ‘À¢ «’√∂ ÚΔ

‹≈‰Δ-ͤ≈‰Δ «√μ÷ √ß√Ê≈ ÚμÒØ∫ ‘Ó≈«¬Â È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹≈

apple‘Δ¢ «Îapple ÚΔ Ó∞«‘ßÓ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ⁄Ò≈¬Δ ‹≈ apple‘Δ ‘À¢

«Ú⁄≈apple≈∫ Á∂ Íz◊‡≈Ú∂ Á≈ Ô∞μ◊ ‘؉ ’≈appleÈ ˙ÊØ∫ Ú≈ÒΔ¡≈∫

√apple’≈apple≈∫ ¡≈Ó ’apple ’∂ «¬√ 鱧 appleØ’ÁΔ¡≈∫ È‘Δ∫, Íapple «¬√

«Úμ⁄Ø∫ ’∞fi ÚΔ «È’Ò‰≈ È‘Δ∫¢ «¬È∑≈∫ Ï∂ÒØÛΔ¡≈∫ ‘apple’Â≈∫

È≈Ò ’¬Δ ÈÚΔ∫ Âapple∑≈∫ Á∂ ÌappleÓ ÎÀÒ √’Á∂ ‘È¢ «√μ÷

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ 鱧 «¬√ Á≈ ’Ø¬Δ Ò≈Ì È‘Δ∫ ‘؉ Òμ◊≈¢ «¬√

Ò¬Δ ¡≈Ó «√μ÷ ¡Â∂ Íß‹≈Ï «Ú⁄Ò∂ «√μ÷ ¡≈◊± «¬√ È≈Ò

’Ø¬Δ √«‘ÓÂΔ «Á÷≈¿∞‰ ÁΔ ÒØÛ È‘Δ∫ √ÓfiÁ∂¢

«‹‘ÛΔ ◊μÒ Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’≈∫ ¡Â∂ ı≈√ ’apple ’∂ «√μ÷≈∫ ȱß

√Ófi ÍÀ∫ÁΔ ‘À, ¿∞‘ «¬‘ «’ Í«‘Ò≈∫ ÚΔ «¬μ’ √Ó∂∫ ¬∂Á≈∫

ÁΔ¡≈∫ √∞apple≈∫ «ÚÁ∂Ù≈∫ ÂØ∫ ’μ„Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ Â∂ «Îapple

Íß‹≈Ï Âμ’ Í‘∞ß⁄Δ¡≈∫ √È¢ Ï≈‘apple ÏÀ«·¡≈∫ ȱß

’Ø¬Δ ¯apple’ È‘Δ∫ √Δ «Í¡≈ Â∂ Íß‹≈Ï Á≈ È∞’√≈È

Ï‘∞ ‘Ø«¬¡≈ √Δ¢ «¬√ Á≈ «Ú’≈√ Á≈ Í‘Δ¡≈

apple∞’ «◊¡≈ √Δ¢ ’¬Δ √≈Ò Íß‹≈Ï «Úμ⁄

apple≈Â≈∫ 鱧 √Û’≈∫ √∞ßÈ√≈È apple‘Δ¡≈∫ Â∂ «ÁÈ∂

ÚΔ Í∂∫‚± apple≈‘≈∫ ¿∞μÂ∂ ‹≈‰ Ú∂Ò∂ ¡≈Ó

ÒØ’ «fi‹«’¡≈ ’appleÁ∂ √È¢ ‘≈Ò≈Â

Á≈ Ú«‘‰ Ï‘∞ ÒßÓ≈ ⁄μÒÁ≈ «apple‘≈

Â∂ «¬√ ÁΩapple≈È ‹Ú≈ÈΔ ◊∞ßÓapple≈‘ ‘Ø ’∂

¬∂Á≈∫ ÁΔ ¡ΩfiÛ Á≈ √∂’ fiμÒ‰ Òμ◊

ͬΔ, «‹√ È≈Ò «¬√ apple≈‹ «Úμ⁄

‘˜≈apple≈∫ ÿapple ÏappleÏ≈Á ‘Ø ◊¬∂ ¡Â∂ ˙ÁØ∫

Ú≈Ò≈ √∂’ fiμÒ ⁄∞μ’∂ ÿapple≈∫ Á∂ È∞’√≈È ÁΔ

ͱappleÂΔ ¡μ‹ Âμ’ ÚΔ È‘Δ∫ ‘Ø¬Δ¢ È∞’√≈È ¡≈apple«Ê’ ÚΔ

√Δ, ‹≈ÈΔ ÚΔ ¡Â∂ √≈«apple¡≈∫ ÂØ∫ ÚμË È∞’√≈È Íß‹≈ÏΔ¡Â

Á∂ ¡’√ Á≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ¢ Á±√apple∂ apple≈‹≈∫ È≈Ò ’≈appleØÏ≈appleΔ

«appleÙÂ∂ ÚΔ ÍzÌ≈Ú ‘ج∂ ¡Â∂ Íß‹≈ÏØ∫ Ï≈‘appleÒ∂ apple≈‹≈∫ «Úμ⁄

Úμ√Á∂ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ ¡Â∂ «√μ÷≈∫ Ò¬Δ ˙ÊØ∫ Á∂ √Ó≈‹ «Úμ⁄

Í«‘Ò≈∫ Á∂ √«Ó¡≈∫ Ú≈∫◊ ¡≈Ó √ßÏßË≈∫ È±ß Ï‘≈Ò ’appleÈ

«Úμ⁄ ’¬Δ √≈Ò Òμ◊ ◊¬∂ √È¢ «¬‘ √Ì Ì∞◊‰

Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 ÍÂ≈ ‘À¢Íß‹≈Ï Á≈ ’Ø¬Δ ÚΔ Ï≈«ÙßÁ≈ Ï≈‘appleÒ∂

«’√∂ Á∂Ù «Úμ⁄ Ì≈Ú∂∫ «’√∂ ÚΔ ÂappleΔ’∂ ⁄Ò≈ «◊¡≈ ‘ØÚ∂

¡Â∂ ¿∞√ È∂ ¡μ‚≈ ‹Ó≈¿∞‰ Ò¬Δ ’Ø¬Δ ÚΔ „ß◊ Úapple«Â¡≈

‘ØÚ∂, ¡√Δ∫ ¿∞√ Ï≈apple∂ «’ß± ’appleÈ Á∂ Íμ÷ «Úμ⁄ ’Á∂ È‘Δ∫

apple‘∂ ¡Â∂ √Á≈ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ √∞μ÷ Óß◊‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ‘À¢

«¬‘ √∞μ÷ Íß‹≈Ï Á≈ ‘apple Ú≈√Δ Óß◊Á≈ ‘À¢ ¡μ◊Ø∫ Ï≈‘apple

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)

Ùapple«ÓßÁ◊Δ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ’≈¯Δ È‘Δ∫

⁄≈‘∂ «Ï‘≈apple Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ «ÈÂΔÙ ’∞Ó≈apple È∂

Ó∞˜μ¯appleÍ∞apple Á∂ Ï≈«Ò’≈ ◊z«‘ È≈∫¡ Á∂ Ïapple‹∂Ù ·≈’∞apple

ÚμÒØ∫ ⁄Ò≈¬∂ ‹≈∫Á∂ ¡≈ÙappleÓ «Ú⁄ÒΔ¡≈∫ Ï≈ÒÛΔ¡≈∫ È≈Ò

Ú≈Íapple∂ Á∞÷≈∫ Ï≈apple∂ «¬‘ «’‘≈ ‘À «’ «¬√ ÿ‡È≈ È∂

√≈鱧 ÙappleÓ√≈apple ’apple «ÁμÂ≈ ‘À¢ È≈Ò ‘Δ ¿∞È∑≈ È∂

«appleÚ≈«¬ÂΔ Ù≈√’≈∫ Ú≈∫◊ «¬‘ apple‡Δ-apple‡≈¬Δ Ó∞‘≈appleÈΔ ÚΔ

Á∞‘apple≈¬Δ «’ ÁØÙΔ Ï÷Ù∂ È‘Δ∫ ‹≈‰◊∂¢ ÁØÙΔ¡≈∫ Á≈

Ï⁄≈¡ Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ’∞’appleÓ≈∫ “Â∂ ÍappleÁ≈ Í≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡≈∫

鱧 Ï÷«Ù¡≈ È‘Δ∫ ‹≈Ú∂◊≈, Íapple ¿∞È∑≈ È∂ ¡≈Í‰Δ ⁄∞μÍ

˙ÁØ∫ ‘Δ ÂØÛΔ, ‹ÁØ∫ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Ï≈apple∂ «Ï‘≈apple ÁΔ¡≈∫

√Û’≈∫ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ apple≈‹ «ÚË≈È √Ì≈ Â∂ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ «Úμ⁄

ÚΔ ⁄apple⁄≈ ‘Ø¬Δ Â∂ ÓÀ∫Ïapple≈∫ ÚμÒØ∫ «ÚappleØË ‹Â≈«¬¡≈

«◊¡≈¢ ’∂∫ÁappleΔ ◊z«‘ ÓßÂappleΔ apple≈‹È≈Ê «√ßÿ 鱧 ÚΔ «¬‘

’«‘‰≈ «Í¡≈ «’ Ó∞˜μ¯appleÍ∞apple «Úμ⁄ Ïμ⁄Δ¡≈∫ È≈Ò ‹Ø

‘Ø«¬¡≈-Ú≈Í«apple¡≈ ‘À, ¿∞‘ ¡μ Á≈ ÓßÁÌ≈◊≈ ‘À¢ «¬√

Ï≈apple∂ ’∂∫Áapple È∂ apple≈‹ ÂØ∫ «Ú√Ê≈apple ͱappleÏ’ «appleÍØapple‡ Óß◊Δ ‘À¢

‹∂ apple≈‹ √apple’≈apple ’‘∂◊Δ Â≈∫ ¡√Δ∫ √Δ ÏΔ ¡≈¬Δ ÂØ∫ «¬√

Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ ‹≈∫⁄ ’apple≈¿∞‰ Á∂ ¡≈Á∂Ù ‹≈appleΔ ’apple √’Á∂

‘≈∫¢

«¬√ Ó≈ÓÒ∂ “Â∂ «ÁμÒΔ Á∂ ‹ßÂapple ÓßÂapple “Â∂ ‹∞ÛΔ¡≈∫

ÌΔÛ≈∫ Á∂ √ÈÓ∞μ÷ «Ï‘≈apple «ÚË≈È √Ì≈ «Úμ⁄ «ÚappleØËΔ

«Ëapple Á∂ ¡≈◊± Â∂‹√ÚΔ Ô≈ÁÚ, ’∞μÒ «‘ßÁ ’≈∫◊apple√ Á∂

ÍzË≈È apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ, ÙappleÁ Ô≈ÁÚ, «ÁμÒΔ Á∂ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ ¡apple«ÚßÁ ’∂‹appleΔÚ≈Ò, √Δ ÍΔ ¡≈¬Δ Á∂ ¡≈◊± ‚Δ.

apple≈‹≈, √Δ ÍΔ ¡ÀμÓ Á∂ ¡≈◊± √ΔÂ≈ apple≈Ó Ô∂⁄∞appleΔ Â∂

Á±‹Δ¡≈∫ «ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á∂ ¡≈◊±¡≈∫ È∂ ÚΔ ¡≈͉∂

«Ú⁄≈apple appleμ÷∂ Â∂ ÁØÙΔ¡≈∫ «ıÒ≈¯ √ı ’≈appleÚ≈¬Δ Á≈

‘Ø’≈ «ÁμÂ≈¢ «¬√ «ÚappleØË Íz◊‡≈Ú∂ 鱧 ÚΔ ¿∞‘Ø «‹‘≈

‹ÈÂ’ ‘∞ß◊≈apple≈ «Ó«Ò¡≈, «‹‘Ø «‹‘≈ «ÈappleÌÀ¡≈ ’≈∫‚

√Ó∂∫ Ú∂÷‰ «Úμ⁄ ¡≈«¬¡≈ √Δ¢ ‘∞‰ √appleÏ ¿∞μ⁄ ¡Á≈ÒÂ

È∂ ÚΔ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ √∞‰Ú≈¬Δ Á≈ ’ßÓ ¡≈appleßÌ «ÁμÂ≈

‘À¢ √Δ ÏΔ ¡≈¬Δ È∂ Ì≈Ú∂∫ ‹≈∫⁄ Á≈ ’ßÓ ¡≈͉∂ ‘μÊ≈∫

«Úμ⁄ ÒÀ «Ò¡≈ ‘À, Íapple «‹‘Û∂ ÂμÊ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ apple‘∂

‘È, ¿∞‘ Ï≈ÒÛΔ¡≈∫ ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ ÍzÂΔ apple≈‹ √apple’≈apple

ÚμÒØ∫ Ò◊≈Â≈apple ÚappleÂΔ ‹≈ apple‘Δ ÿØapple ¡‰◊«‘ÒΔ È±ß

‹μ◊-˜≈‘apple ’appleÁ∂ ‘È¢

√ßÈ B@AC «Úμ⁄ Ïμ⁄Δ¡≈∫ ÁΔ «√‘ ÁΔ ‹≈∫⁄-

ÍÛÂ≈Ò Ò¬Δ «ÈÔ∞’ «¬μ’ ‚≈’‡apple È∂ √apple’≈apple ȱß

«¬‘ «appleÍØapple‡ Ì∂‹Δ √Δ «’ Ïμ⁄Δ¡≈∫ ‚apple Á∂ Ó≈‘ΩÒ «Úμ⁄

apple«‘ apple‘Δ¡≈∫ ‘È¢ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¿∞‘ Ó≈‘ΩÒ È‘Δ∫ «ÓÒ «apple‘≈,

«‹√ Ò¬Δ √apple’≈apple Ï≈«Ò’≈ ◊z«‘ Á∂ ÍzÏßË’≈∫ ȱß

Ò◊≈Â≈apple Ó≈ÒΔ √‘≈«¬Â≈ Á∂ apple‘Δ ‘À¢ «¬√ «appleÍØapple‡ Á∂

’∞fi «‘μ√∂ ¡ıÏ≈apple≈∫ «Úμ⁄ ¤Í∂, Íapple «appleÍØapple‡ 鱧 ÁÏ≈¡

«ÁμÂ≈ «◊¡≈¢ «Í¤Ò∂ √≈Ò ÈÚßÏapple Ó‘ΔÈ∂ «Úμ⁄ «Ï‘≈apple

⁄≈¬ΔÒ‚ Íz؇Àμ’ÙÈ ’«ÓÙÈ Á∂ ÓÀ∫Ïapple≈∫ È∂ Ï≈«Ò’≈ ◊z«‘

Á≈ ÁΩapple≈ ’ΔÂ≈¢ «¬√ Ó◊appleØ∫ ¿∞È∑≈∫ È∂ √apple’≈apple 鱧 Ì∂‹Δ

«appleÍØapple‡ «Úμ⁄ «’‘≈ «’ √«ÊÂΔ Ï‘∞ «Ì¡≈È’ ‘À Â∂

«¬√ 鱧 √∞Ë≈«apple¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À, Íapple «¬√ «appleÍØapple‡

鱧 ÚΔ ¡‰◊Ω«Ò¡≈ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈¢

‡≈‡≈ «¬ß√‡Δ«⁄¿±‡ ¡≈¯ √ØÙÒ √≈«¬ß«√˜ ÁΔ ¤∂-

ÓÀ∫ÏappleΔ ‡ΔÓ È∂ ¯appleÚappleΔ «Úμ⁄ Ï≈«Ò’≈ ◊z«‘ Á∂ ’ßÓ-

’≈‹ ÁΔ ‹≈∫⁄-ÍÛÂ≈Ò Ù∞apple± ’ΔÂΔ Â∂ ¡ÍzÀÒ Ó‘ΔÈ∂

«Úμ⁄ ¡≈Í‰Δ ÂμÊ≈∫ √«‘ «Ú√Ê≈apple ͱappleÏ’ «appleÍØapple‡

apple≈‹ √apple’≈apple 鱧 √Ω∫Í «ÁμÂΔ √Δ¢ «¬√ «Úμ⁄ √ÍμÙ‡ ÂΩapple

¿∞μÂ∂ «¬‘ ◊μÒ Áapple‹ √Δ «’ ¡≈ÙappleÓ «Úμ⁄ apple«‘ apple‘Δ¡≈∫

√μ √≈Ò ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ¡·≈apple≈∫ √≈Ò ÁΔ¡≈∫ Ïμ⁄Δ¡≈∫ «Úμ⁄Ø∫

CD 鱧 Ò◊≈Â≈apple «‹È√Δ ÙØÙ‰ Á≈ «Ù’≈apple ω≈«¬¡≈

‹≈∫Á≈ «apple‘≈ ‘À¢ ‚≈’‡appleΔ ‹≈∫⁄ Ó◊appleØ∫ «¬√ ÂμÊ ÁΔ

Í∞Ù‡Δ ÚΔ ‘Ø ◊¬Δ √Δ, Íapple ͇È≈ «Úμ⁄ ÏÀ·∂ Ù≈√’≈∫-

ÍzÙ≈√’≈∫ È∂ «¬√ 鱧 ◊Ω«Ò¡≈ Âμ’ È≈¢ ÊØÛ∑Δ-Ï‘∞ÂΔ

‘apple’ ˙ÁØ∫ ‘Δ ‘جΔ, ‹ÁØ∫ «ÚappleØËΔ «Ëapple ÚμÒØ∫ «¬‘

Ó≈ÓÒ≈ «ÚË≈È √Ì≈ «Úμ⁄ ¿∞·≈«¬¡≈ «◊¡≈ Â∂ «appleÍØapple‡

Á∂ ’∞fi «‘μ√∂ «¬ÒÀ’‡apple≈«È’ Â∂ «Íz߇ ÓΔ‚Δ¡≈ ÚμÒØ∫

ÈÙapple ’ΔÂ∂ ◊¬∂¢ ÂÁ ‹≈ ’∂ ¡Àμ¯ ¡≈¬Δ ¡≈apple Áapple‹

’ΔÂΔ ◊¬Δ, Íapple ¿∞√ «Úμ⁄ ÚΔ Ïapple‹∂Ù ·≈’∞apple Á≈ È≈∫¡

Áapple‹ È‘Δ∫ √Δ¢ «¬‘ ’ØÂ≈‘Δ ‹μ◊-˜≈‘apple ‘؉ “Â∂ Í∞Ò√

È∂ ⁄≈‘∂ Ï≈’Δ ÁØÙΔ¡≈∫ √Ó∂ Ïapple‹∂Ù ·≈’∞apple 鱧 «‘apple≈√Â

«Úμ⁄ ÒÀ «Ò¡≈, Íapple Í∞μ¤-«◊μ¤ Ò¬Δ ¿∞√ Á≈

«‹√Ó≈ÈΔ «appleÓ≈∫‚ ‘≈√Ò ’appleÈ ÁΔ Ê≈∫ ¿∞√ 鱧 ‹∂Ò∑ Ì∂‹

«ÁμÂ≈ «◊¡≈¢ Á±‹∂ ‘Δ «ÁÈ ¿∞√ 鱧 ¤≈ÂΔ «Úμ⁄ ÁappleÁ

Á∂ Ï‘≈È∂ ‘√ÍÂ≈Ò «Úμ⁄ ÌappleÂΔ ’appleÚ≈ «ÁμÂ≈ «◊¡≈¢

«¬‘ √Ì ’∞fi ¿∞ÁØ∫ ‘Ø«¬¡≈, ‹ÁØ∫ Í≈√’Ø ¡À’‡ Á∂ «‘Â

Ïμ⁄Δ¡≈∫ Á∂ «Ï¡≈È ÓÀ«‹√‡apple∂‡ √≈‘Ó‰∂ Áapple‹ ‘Ø ⁄∞μ’∂

√È¢ apple≈‹ √apple’≈apple È∂ ÈÓØÙΔ fiμÒ‰ Ó◊appleØ∫ ‘∞‰ ‹≈ ’∂

Ïapple‹∂Ù ·≈’∞apple ÚμÒØ∫ √ß⁄≈Ò √≈apple∂ ¡ÀμÈ ‹Δ ˙ Á∂

Ò≈¬Δ√À∫√ appleμÁ ’apple «ÁμÂ∂ ‘È Â∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «ÓÒ‰ Ú≈ÒΔ

«¬μ’ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÁΔ √≈Ò≈È≈ ◊apple≈∫‡ ¿∞μÂ∂ ÚΔ Í≈ÏßÁΔ

Ò≈ «ÁμÂΔ ‘À¢ Ïapple‹∂Ù ·≈’∞apple ÁΔ Ó≈ÈÂ≈ Íz≈ÍÂ

ÍμÂapple’≈apple Ú‹Ø∫ ¡À’apple∂‚ΔÙÈ appleμÁ ’apple «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À Â∂

¿∞√ Á∂ ¡ıÏ≈apple≈∫ 鱧 «ÓÒ‰ Ú≈Ò∂ √apple’≈appleΔ «¬Ù«Â‘≈apple

ÏßÁ ’apple Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢ √∞¡≈Ò

¿∞μ·Á≈ ‘À «’ Ïapple‹∂Ù ·≈’∞apple ÚμÒØ∫ ⁄Ò≈¬∂ ‹≈ apple‘∂

√Ø«¬Ó√∂ÚΔ ¡Á≈«apple¡≈∫ Á∂ ’ßÓ-’≈‹ Ï≈apple∂ ¡μ ÁΔ¡≈∫

ıapple≈Ï «appleÍØapple‡≈∫ «ÓÒ‰ «Íμ¤Ø∫ ÚΔ apple≈‹ √apple’≈apple È∂ ’جΔ

’≈appleÚ≈¬Δ «’¿∞∫ È≈ ’ΔÂΔ? Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È±ß «¬√ Á≈

‹∞¡≈Ï ¡μ‹ È‘Δ∫ Â≈∫ ’μÒ∑ 鱧 ‹ÈÂ≈ ÁΔ ’⁄«‘appleΔ

«Úμ⁄ Ò≈˜ÓΔ Á∂‰≈ ÍÚ∂◊≈, ’∂ÚÒ Ùapple«ÓßÁ◊Δ Á≈

Íz◊‡≈Ú≈ ’appleÈ È≈Ò È‘Δ∫ √appleÈ≈¢

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and dont endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.


www.samajweekly.com

‚≈: ¡ßÏ∂‚’apple ÓÀÓØappleΔ¡Ò ’Ó∂‡Δ ¡≈Î

◊apple∂‡ «Ïz‡∂È ÁΔ √Ò≈È≈ ⁄؉ ‘جΔ

Á∂Ú Ò≈Ò √∞ÓÈ (ÍzË≈È)

‚≈: ¡ßÏ∂‚’apple ÓÀÓØappleΔ¡Ò ’Ó∂‡Δ ÁΔ

√Ò≈È≈ ⁄؉ «ÓÂΔ BB ‹∞Ò≈¬Δ

B@AH 鱧 Ï∞μË≈ «Ú‘≈apple≈ ¡μÍapple ‹Øapple

√‡appleΔ‡ Ú±ÒÚapple‘ÀÍ‡È «Ú÷∂ ÏÛ∂ ‘Δ

Ù≈Âͱapple‰ ÂappleΔ’∂ È≈Ò √zΔ ÓÂΔ Èß‹Ø

appleμ± ‹Δ ÁΔ √zÍz√ÂΔ ¡Â∂ «apple‡apple«Èß◊

¡≈«Î√apple √zΔ ÓÈØ‘apple Ò≈Ò «ÚappleÁΔ ‹Δ

ÁΔ «È◊apple≈ÈΔ ‘∂· ‘جΔÕ ’Ó∂‡Δ

«¬√ Úapple∂∑ ¡≈Í‰Δ E@Úƒ Úapple∂◊ß‚

ÓÈ≈˙‰ ‹≈ apple‘Δ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ √μÌ

ÓÀÏapple≈∫ È∂ «¬√ «¬ÒÀ’ÙÈ ”⁄ ÚμË

⁄Û∑ ’∂ «‘μ√≈ «Ò¡≈Õ Â’appleΔÏÈ

√≈apple∂ ¡‘∞«Á¡≈ ÁΔ √appleÏ√ßÓÂΔ È≈Ò

⁄؉ ‘Ø¬Δ «√appleÎ ÍÏÒΔ«√‡Δ √À’‡appleΔ

ÁΔ ⁄؉ Ò¬Δ ÁØ È≈Ó ¡≈˙‰ ’≈apple‰

⁄؉ ‘Ø¬Δ Í«‘Ò≈∫ È≈Ó ÷∞Ù«ÚßÁapple

«ÏμÒ≈ ‹Δ Á≈ ¡≈«¬¡≈ Â∂ Á±√apple≈ È≈Ó

apple≈Ó Á≈√ ⁄≈‘Ò Á≈ ¡≈«¬¡≈ Ï‘∞Â

‘Δ ÚËΔ¡≈ „ß◊ È≈Ò ÚØ«‡ß◊ ‘Ø¬Δ Â∂

’Ó∂‡Δ «¬√

Úapple∂∑ ¡≈͉Δ

E@Úƒ

Úapple∂◊ß‚

ÓÈ≈˙‰ ‹≈

apple‘Δ ‘ÀÕ

÷∞Ù«ÚßÁapple «ÏμÒ≈ ‹Δ ÍÏÒΔ«√‡Δ

√À’‡appleΔ ⁄∞‰∂ ◊¬∂ Õ ’∞μÒ CA

¡À‚‹À’«‡Ú ÓÀ∫Ïapple ⁄∞‰∂ ◊¬∂ «‹ßÈ∑≈

ÁΔ ’zÓÚ≈apple «Ò√‡ «¬√ Âapple≈ ‘ÀÕ

A Á∂Ú Ò≈Ò √∞ÓÈ ( ÍzË≈È ) B

Âapple√∂Ó ’ΩÒ ( ÓΔ ÍzË≈È ) C apple≈‹

Í≈Ò ( ‹ÈappleÒ √À’‡appleΔ ) D ÈΔÂ≈

⁄Ω’ÛΔ¡≈ ( Ú≈¬Δ√ √À’‡appleΔ ) E

ÏÒÁ∂Ú apple≈‹ ( ’ÀÙΔ¡apple ) F

‹◊ÈßÁÈ ÿ∂Û≈ ( ÓΔ ’ÀÙΔ¡apple ) G

Ó∞Ò÷ apple≈‹ ÏμËÈ ( ÓΔ ’ÀÙΔ¡apple ) H

÷∞Ù«ÚßÁapple «ÏμÒ≈ ( ÍÏÒΔ«√‡Δ

√À’‡appleΔ ) I Ó±appleÂΔ ÓμÒ ( ¡«√√‡À߇

ÍÏÒΔ«√‡Δ √À’‡appleΔ ) A@ «ÂÒ’

appleμ± ( Ò≈«¬Ïz∂appleΔ¡È ) AA apple≈Ó Á≈√

⁄≈‘Ò ( ¡«√√‡À߇ Ò≈«¬Ïz∂appleΔ¡È )

AB ‹◊ÁΔÙ Á≈Áapple≈ ( √‡∂‹ √À’‡appleΔ

Ï∞μË≈ «Ú‘≈apple≈ ) AC apple∂÷≈ Í≈Ò (

¡«√√‡À߇ √À’‡appleΔ Ï∞μË≈ «Ú‘≈apple≈ )

apple≈‹ Í≈Ò (‹ÈappleÒ √À’‡appleΔ)

AD ◊ØÂÓ appleμ± ( ¡≈¬Δ ‡Δ √ÍØapple‡ +

ÚÒß‡Δ¡apple √«appleÂ≈ ⁄ß‚∂Ò ) AE Ó«‘ßÁapple

’Ωapple AF √∞«appleßÁapple ’∞Ó≈apple AG √Ø„Δ apple≈Ó

‹μ√Ò AH Ó«‘ßÁapple Ïμˉ AI ’ÓÒ≈

⁄∞ßÏapple B@ ‘apple«ÏÒ≈√ ’ΩÒ BA ÓÈØ‘apple

Ò≈Ò «ÚappleÁΔ BB ‹√ÚΔapple ’appleÛ∂ BC

ÙΔÒ≈ appleμ± BD ◊∞appleÁ∂Ú ’ΩÒ BE apple≈Ó

Íz’≈Ù ‹μ÷± BF ◊∞apple«Á¡≈Ò ⁄ßÁ BG

◊∞appleÁ∂Ú appleμ± BH ÓÈØ‘apple «◊ß„≈ BI

√μ«¡≈ √μÒ‰ C@ ÓØ‘È Ï≈ÒΔ CA

√ΔÙ Ïμˉ’Ó∂‡Δ ‘Ó∂Ù≈ ÁΔ Âapple≈∫ ¡μ‹

ÚΔ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈: ¡ßÏ∂‚’apple √≈«‘Ï

¡Ωapple ÂÊ≈◊ Ï∞μË Á∂ ‹ΔÚÈ «ÓÙÈ È±ß

ÿapple ÿapple Í‘∞ß⁄≈˙‰ Ò¬Δ Ï⁄ÈÏμÁ

‘À Õ

«appleÍØapple‡

ÍÏÒΔ«√‡Δ √À’‡appleΔ

÷∞Ù«ÚßÁapple «ÏμÒ≈

‹À ÌΔÓ

ıÏappleª

16/08/2018 5

‚≈Òapple Ó∞’≈ÏÒ∂ Ï∞appleΔ Âapple∑≈∫ ÒÛ÷Û≈«¬¡≈

apple∞Í«¬¡≈, Ì≈appleÂΔ ¡appleÊ«ÚÚ√Ê≈ Ò¬Δ ÷Âapple≈

Ó∞ßϬΔ: ‚≈Òapple Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ apple∞Í«¬¡≈

«¬«Â‘≈√ Á∂ √Ì ÂØ∫ ‘∂·Ò∂ ÍμËapple “Â∂

Í‘∞ß⁄ «◊¡≈ ‘À¢ apple∞ͬ∂ “⁄ Ò◊≈Â≈apple

«◊apple≈Ú‡ È≈Ò ‚≈Òapple Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂

apple∞Í¬Δ¡≈ G@.@G “Â∂ Í‘∞ß⁄ «◊¡≈ ‘À

‹Ø ‘∞‰ Âμ’ Á≈ √Ì ÂØ∫ ‘∂·Ò≈ ÍμËapple

‘À¢ apple∞ͬ∂ “⁄ «◊apple≈Ú‡ ÂØ∫ Ï≈¡Á

Ù∂¡apple Ϙ≈apple “⁄ ‘Û’ßÍ Óμ⁄ «◊¡≈¢

¡μ‹ √Ú∂apple∂ Ù∞apple±¡≈ÂΔ ’≈appleØÏ≈apple “⁄

apple∞ͬ∂ “⁄ ӘϱÂΔ Á∂÷Δ ◊¬Δ Â∂

apple∞Í«¬¡≈ BC ÍÀ√∂ ÚË ’∂ FI.FH “Â∂

Í‘∞ß⁄ «◊¡≈ Íapple Ï‘∞ ‹ÒÁ «¬‘

Ú≈Ë≈ «◊apple≈Ú‡ “⁄ ÂÏÁΔÒ ‘Ø’∂

apple∞Í¬Δ¡≈ G@ Á≈ ¡ß’Û≈ Í≈apple ’apple

«◊¡≈¢ «ÚÙÚ Ï˜≈apple “⁄ apple∞ͬ∂ ÁΔ

«◊apple≈Ú‡ “Â∂ Áapple¡√Ò ¡ÓappleΔ’≈ Â∂

Â∞apple’Δ «Ú⁄≈Ò∂ ⁄μÒ apple‘Δ ‡apple∂‚

Ú≈apple Á≈ ¡√apple Óß«È¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢

‘≈Ò ‘Δ “⁄ ¡ÓappleΔ’≈ È∂ Â∞apple’Δ

È≈Ò ¡≈͉∂ «Ú◊ÛÁ∂ «apple٫¡≈∫

Áapple«Ó¡≈È ÈÚΔ∫ ’apple ÈΔÂΔ Á≈

¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ ‘À¢ ¡ÓappleΔ’≈ ÁΔ

ÈÚΔ∫ ÈΔÂΔ Ó∞Â≈Ï’ Â∞apple’Δ Ò¬Δ

√‡ΔÒ Â∂ ¡ÀÒ±ÓΔÈΔ¡Ó Á∂ ¡≈Ô≈Â

“Â∂ Òμ◊‰ Ú≈Ò∂ ’apple≈∫ 鱧 Á∞μ◊‰≈

’apple «ÁμÂ≈ ‘À¢ ¡ÓappleΔ’≈ Á∂ «¬√

ÎÀ√Ò∂ È≈Ò «ÚÙÚ Ï˜≈apple “⁄

¡√«ÊappleÂ≈ Á≈ Ó≈‘ΩÒ ‘À «‹√

’≈appleÈ apple∞ͬ∂ ÁΔ ’ΔÓ Â∂˜Δ È≈Ò

«‚μ◊Δ ‘À¢

‘Ú≈ ÍzÁ±Ù‰ È∂ ÓappleΔ˜ ω≈¬∂ FF ’appleØÛ Ì≈appleÂΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ «ÁÈØ-«ÁÈ ÚË apple‘∂ ‘Ú≈ ÍzÁ±Ù‰ È∂ FF@

«ÓÒΔ¡È Ì≈appleÂΔ ÒØ’≈∫ 鱧 ÓappleΔ˜ ω≈ «ÁμÂ≈ ‘À¢ √ØÓÚ≈apple

鱧 ‹≈appleΔ ’ΔÂΔ «appleÍØapple‡ «Úμ⁄ ÷∞Ò≈√≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À «’ «¬‘

FF ’appleØÛ Ì≈appleÂΔ ¿∞√ ‘Ú≈ «Úμ⁄ √≈‘ ÒÀ apple‘∂ ‘È «‹√

«Úμ⁄ ÍzÁ±Ù’≈∫ (PMB.E) ÁΔ «◊‰ÂΔ ÓÈ∞μ÷Δ «√‘ ȱß

È∞’√≈È Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ’≈ÎΔ ‘À¢

«appleÍØapple‡ «Úμ⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ‹∂’apple Á∂Ù ÁΔ

apple≈‹Ë≈ÈΔ ÁΔ ¡≈ÏØ-‘Ú≈ ÁΔ ◊∞‰ÚμÂ≈ ÂÀ¡ Ó≈ÍÁß‚≈∫

Ó∞Â≈Ï’ ‘Ø ‹≈Ú∂ Â≈∫ ¿∞μÊØ∫ Á∂ ÒØ’ ¤∂ √≈Ò ÂØ∫ ÚμË «‹¿∞∫

√’Á∂ ‘È¢ Ì≈apple ÁΔ ‘Ú≈ ÁΔ ◊∞‰ÚμÂ≈ √∞Ë≈appleÈ Ò¬Δ

«Ù’≈◊Ø Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Â∂ ‘≈appleÚapple‚ ’ÀÈ∂‚Δ √’±Ò È∂ Íß‹

Ó∞μ÷ √∞fi≈Ú≈∫ 鱧 «appleÍØapple‡ Á∂ apple±Í «Úμ⁄ Í∂Ù ’ΔÂ≈ ‘À¢

Ì≈apple «Úμ⁄ ÷Ø‹ ’appleÈ ¡≈¬∂ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ¡≈¯

«Ù’≈◊Ø Á∂ ¿±apple‹≈ ÈΔÂΔ «¬ß√‡Δ«⁄¿±‡ (EPIC-India) È∂

√∞fi≈¡ «ÁμÂ≈ ‘À «’ ÍzÁ±Ù‰ 鱧 Â∂˜Δ È≈Ò Â∂ ¡√Ò √Ó∂∫

«Úμ⁄ È≈͉ Ò¬Δ ÚË∂apple∂ ‹≈∫⁄ ’∂∫Áapple √Ê≈Í ’ΔÂ∂ ‹≈‰∂

⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È¢ Íz≈Í ’ΔÂ∂ ‚∂‡≈ «Úμ⁄ ÍzÁ±Ù‰ ÎÀÒ≈¿∞‰

Ú≈Ò∂ ÒØ’≈∫ ‹≈∫ «¬’≈¬Δ¡≈∫ «Úapple∞μË √ı ˜∞appleÓ≈È∂ Ò≈¬∂

‹≈‰∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È¢ ÒØ’≈∫ 鱧 «¬È∑≈∫ ÍzÁ±Ù‰ ÎÀÒ≈¿∞‰

Ú≈«Ò¡≈∫ Ï≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ Á∂‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ ÍzÁ±Ù‰ ÿ‡≈¿∞‰ Ò¬Δ Ï≈˜≈apple≈∫ «Úμ⁄

ÒØÛΔ∫ÁΔ¡≈∫ ÂÏÁΔÒΔ¡≈∫ ’ΔÂΔ ‹≈‰Δ¡≈∫ ⁄≈‘ΔÁΔ¡≈∫

‘È¢

«¬‘ «appleÍØapple‡ «ÚÙ∂Ù ÂΩapple “Â∂ ÍzÁ±Ù‰ ’≈appleÈ ÒØ’≈∫ ÁΔ

«√‘ “Â∂ ÍÀ apple‘∂ Ó≈apple± ÍzÌ≈Ú≈∫ Ï≈apple∂ ¡«Ë¡ÀÈ ’apple’∂

«Â¡≈apple ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À¢ ‘Ú≈ ÍzÁ±Ù‰ ÒØ’≈∫ ÁΔ «˜ßÁ◊Δ È±ß

¤Ø‡Δ ’appleÈ Á∂ È≈Ò-È≈Ò «ÏÓ≈apple ÚΔ Ï‰≈ «apple‘≈ ‘À¢ Íapple

ÈÚ∂∫ Â∂ ¡≈Ë∞«È’ ’ß«Í¿±‡apple ¡≈Ë≈apple ’ÈΔ’≈∫ È≈Ò

‘Ú≈ Á∂ ÍzÁ±Ù‰ 鱧 È≈͉ Â∂ ÿ‡≈¿∞‰ ÁΔ¡≈∫ ’Ø«ÙÙ≈∫

’ΔÂΔ¡≈∫ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘È¢

«¬√ Ú∂Ò∂ Íß‹≈Ï ÁΔ apple≈‹ÈΔÂΔ «Ú⁄ √Ì ÂØ∫ ÚμË ⁄apple⁄≈

Á≈ «ÚÙ≈ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ ÁΔ apple≈‹ÈΔÂΔ ‘À¢ «¬‘

√Ú≈Ò √Ì ÂØ∫ ÚμË Í∞쫤¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ Íß‹≈Ï «Ú⁄

“¡≈Í“ Á≈ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ËÛ≈ ’≈ÓÔ≈Ï ‘ØÚ∂◊≈ ‹≈∫

√∞÷Í≈Ò ÷«‘apple≈ ◊∞μ‡? ‹≈∫ ’Δ √∞÷Í≈Ò ÷«‘apple≈, ÏÀ∫√ Ìapple≈

Â∂ ’∞fi ‘Øapple È∂Â≈ «ÓÒ ’∂ ÈÚΔ∫ Í≈apple‡Δ ω≈¿∞‰◊∂ ‹≈∫

È‘Δ∫? ‹∂ ω≈ ÒÀ∫Á∂ ‘È Â≈∫ ’Δ ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø √’‰◊∂?

B@AI ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ «Ú⁄ “¡≈Í“ Á∂ ’≈∫◊apple√ Ú≈Ò∂

Ó‘≈∫◊μ·‹ØÛ «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ Á∂ ’Δ ¡≈√≈apple ‘È?

apple≈‹ÈΔÂΔ Á∂ Á≈¡Í∂⁄

«¬√ Ú∂Ò∂ «¬’ Í≈√∂ √∞÷Í≈Ò «√ßÿ ÷«‘apple≈ ¡Â∂ Á±‹∂ Í≈√∂

¡apple«ÚßÁ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ◊∞μ‡ ÚÒØ∫ Ì◊Úß Ó≈È apple≈‹ÈΔÂΔ

Á∂ Á≈¡Í∂⁄ ÷∂‚ apple‘∂ ‘È¢ ◊μÒ Ì≈Ú∂∫ Íß‹≈Ï ÁΔ ’ΔÂΔ

‹≈ apple‘Δ ‘À Íapple ÁØÚ≈∫ «Ëapple≈∫ Á∂ «Ú‘≈apple ÂØ∫ «ÏÒ’∞Ò È‘Δ∫

‹≈ÍÁ≈ «’ ¿∞È∑≈∫ «Ú⁄Ø∫ ’Ø¬Δ Íß‹≈Ï Á≈ “Ï∂ÒΔ“ ‘À¢ ‘≈Ò≈∫

«’ √∞÷Í≈Ò «√ßÿ ÷«‘apple≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Í«‘ÒΔ

ÒÛ≈¬Δ «¬‘ ¯À√Ò≈ ’appleÚ≈¿∞‰≈ ‘À «’ ’Δ Í≈apple‡Δ ÁΔ

Íß‹≈Ï ÁΔ «¬’≈¬Δ Íß‹≈Ï Á∂ ‘≈Ò≈ Â∂ ˜apple±appleÂ≈∫

Ó∞Â≈«Ï’ ı∞Á ¯À√Ò∂ ÒÀ √’ÁΔ ‘À? ‹∂ Í≈apple‡Δ ı∞Á ¯À√Ò∂

ÒÀ‰ Á∂ √ÓappleμÊ ‘ØÚ∂◊Δ Â≈∫ ‘Δ ¿∞‘ Íß‹≈Ï Á∂ «‘Â≈∫ Ò¬Δ

ÒÛ Â∂ ÷Û∑ √’∂◊Δ¢

Íapple ‹∂’apple ÷«‘apple≈ √≈«‘Ï Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂

√≈ÊΔ, ‹ÁØ∫ ¡apple«ÚßÁ ’∂‹appleΔÚ≈Ò È∂

Íß‹≈Ï Á∂ Í≈‰Δ¡≈∫ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ “Â∂

«ÁμÒΔ ‹≈ ’∂ √‡À∫‚ ÏÁ«Ò¡≈ √Δ, ¿∞√ Ú∂Ò∂ ‹≈∫ ‹ÁØ∫

’∂‹appleΔÚ≈Ò È∂ «Ï’appleÓ «√ßÿ Ó‹Δ·Δ¡≈ ÂØ∫ Ó∞¡≈¯Δ Óß◊Δ

√Δ, ¿∞√ Ú∂Ò∂ «√appleÎ ˜Ï≈ÈΔ ’Ò≈ÓΔ «ÚappleØË ÁΔ Ê≈∫

«ÚappleØËΔ «Ëapple Á∂ È∂Â≈ ÁΔ ’∞apple√Δ Ú≈apple ’∂ Íß‹≈Ï Â∂

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ ÁΔ ◊μÒ ’apple’∂ ÓÀÁ≈È «Ú⁄ «ÈμÂapple ÍÀ∫Á∂ Â≈∫

¿∞‘ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Á∂ È∂Â≈ Ú‹Ø∫ ¿∞μÌapple √’Á∂ √È¢

Íapple ¿∞È∑≈∫ ÚÒØ∫ ‘∞‰ ’ΔÂΔ Ïˆ≈ÚÂ, ¿∞È∑≈∫ 鱧 «ÚappleØËΔ

«Ëapple Á∂ È∂Â≈ ÁΔ ’∞apple√Δ ÂØ∫ Ò≈‘∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ΔÂΔ

◊¬Δ ψ≈Ú ‘À¢ Á±‹∂ Í≈√∂ ¿∞È∑≈∫ ÚÒØ∫ ’ΔÂΔ Ï«·ß‚≈

’ÈÚÀÈÙÈ Á∂ √≈apple∂ Á∂ √≈apple∂ ӫ¡≈∫ «Ú⁄ È≈ Â≈∫ Íß‹≈Ï

ÁΔ¡≈∫ Óß◊≈∫ Á≈ ’Ø¬Δ «˜’apple ‘À Â∂ È≈ ‘Δ Íß‹≈Ï Á∂

Ì«Úμ÷ Ò¬Δ ’Ø¬Δ ¬∂‹ß‚≈ «ÈappleË≈apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À,

«‹√ ’≈appleÈ «¬‘ ÒÛ≈¬Δ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ «Èμ‹Δ ÒÛ≈¬Δ Á≈

ÍzÌ≈Ú «˜¡≈Á≈ Á∂ apple‘Δ ‘À¢

Á±‹∂ Í≈√∂ Ì◊Úß Ó≈È Á≈ Í«‘Ò≈∫ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ÁΔ

Ó∞¡≈¯Δ Á∂ «ÚappleØË «Ú⁄ ¡√ÂΔ¯≈ Á∂ ‹≈‰≈ Â∂ ‘∞‰ Ú’Â

‘apple«‹øÁapple «√øÿ Ò≈Ò

«’√ ’appleÚ‡ ÏÀ·∂◊Δ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ

Í≈apple‡Δ ÁΔ ÒÛ≈¬Δ?

«Ú⁄≈apple ’∂ ¡≈͉∂ «ÁμÒΔ «Ú⁄Ò∂ “Ó≈Ò’≈∫“ Á∂ ‘μ’ «Ú⁄

÷Û∑ ‹≈‰≈ ÚΔ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Á±‘apple∂ «Ó¡≈apple 鱧 ‘Δ Áapple√≈¿∞∫Á≈

‘À, ‹Ø Ì◊Úß Ó≈È Á∂ ¡’√ 鱧 Ë∞ßÁÒ≈ ‘Δ ’apple «apple‘≈ ‘À¢

“¡≈Í” Á∂ ÁØÚ≈∫ Ë«Û¡≈∫ ÁΔ apple‰ÈΔÂΔ

«¬√ Âapple∑≈∫ ‹≈ÍÁ≈ ‘À «’ “¡≈Í“ Á∂ ÁØÚ≈∫ Ë«Û¡≈∫ ÁΔ

apple‰ÈΔÂΔ «√appleÎ «ÚappleØËΔ «Ëapple Á∂ È∂Â≈ ÁΔ ’∞apple√Δ ¡Â∂

«ÚË≈«¬’≈∫ Á≈ «ÚË≈«¬’ ÍÁ Ï⁄≈¿∞‰ Âμ’ ‘Δ √ΔÓÂ

‘Ø ◊¬Δ ‘À¢ √≈‚Δ ‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ

Í≈apple‡Δ Á≈ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ËÛ≈ ‹Ø apple‰ÈΔÂΔ ¿∞ÒΔ’ «apple‘≈

‘À, ¿∞√ Ó∞Â≈«Ï’ ¿∞‘ ÷«‘apple≈ È≈Ò ◊¬∂ «ÚË≈«¬’≈∫ ÁΔ

«ÚË≈È √Ì≈ ÓÀ∫ÏappleΔ ıÂÓ ’appleÚ≈¿∞‰ ‹≈∫ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Í≈apple‡Δ

«Ú⁄Ø∫ ’섉 Ú≈Ò∂ Í≈√∂

È‘Δ∫ Â∞apple∂◊≈¢ «’¿∞∫«’

‹∂’apple ¿∞‘ H «ÚË≈«¬’≈∫

鱧 Í≈apple‡Δ «Ú⁄Ø∫ ’μ„

Á∂Ú∂ ‹≈∫ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

«ÚË≈«¬’ Ú‹Ø∫ ÓÀ∫ÏappleΔ

ıÂÓ ‘Ø ‹≈Ú∂ Â≈∫ “¡≈Í“

’ØÒ «ÚappleØËΔ «Ëapple ÁΔ ’∞apple√Δ È‘Δ∫ Ï⁄∂◊Δ «’¿∞∫«’ ¿∞√ Á∂

Ï≈’Δ Ï⁄Á∂ AB «ÚË≈«¬’≈∫ È≈ÒØ∫ «˜¡≈Á≈ AE

«ÚË≈«¬’ Â≈∫ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ’ØÒ ‘Δ ‘È¢ «¬√ Ò¬Δ

√Ó«fi¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ ’∂‹appleΔÚ≈Ò, ÷«‘apple≈ È≈Ò ◊¬∂

H «ÚË≈«¬’≈∫ 鱧 Ó∞¡μÂÒ Â≈∫ ’apple √’Á≈ ‘À Íapple ¿∞È∑≈∫

ÁΔ ÓÀ∫ÏappleΔ ıÂÓ ’appleÚ≈¿∞‰ Á≈ ’Ø¬Δ ÚΔ ’ÁÓ È‘Δ∫

⁄∞μ«’¡≈ ‹≈Ú∂◊≈, √◊Ø∫ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ ÁΔ ‘≈¬Δ

’Ó≈È Á∂ È∂ÛÒ∂ ËÛ∂ ¡«‹‘∂ √ß’∂ Á∂ apple‘∂ ‘È «’ ¿∞‘

Íß‹≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ Á∂ ¡◊Ò∂ √ÀÙÈ ÁΔ ¿∞‚Δ’ ’appleÈ◊∂

Â∂ ¿∞√ «Ú⁄ «’√∂ ¡«‹‘∂ «ÚÍ∑ Á≈ ÓΩ’≈ Òμ̉◊∂, «‹√

Á≈ «ÚappleØË ’appleÈ≈ ÷«‘Û≈ ËÛ∂ ÁΔ Ó‹Ï±appleΔ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ «¬√

Á≈ Î≈«¬Á≈ ¿∞·≈ ’∂ ¿∞‘ ÷«‘apple≈ ËÛ∂ Á∂ √≈apple∂ «ÚË≈«¬’≈∫

ÁΔ È‘Δ∫ «√appleÎ √∞÷Í≈Ò «√ßÿ ÷«‘apple≈ ¡Â∂ ’ßÚapple √ß˱ ÁΔ

«ÚË≈«¬’ Ú‹Ø∫ ÓÀ∫ÏappleΔ appleμÁ ’appleÚ≈ √’‰¢ ‘≈∫ «¬√

Áapple«Ó¡≈È ÷«‘apple≈ ËÛ∂ Á∂ «ÚË≈«¬’≈∫ 鱧 Í≈apple‡Δ ÂØ∫

Ó∞¡μÂÒ ’appleÈ Á∂ ‘∞’Ó Â≈∫ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ ‹≈ √’Á∂ ‘È

«’¿∞∫«’ Ó∞¡ÂÒΔ Á∂ Ï≈¡Á ÚΔ «¬È∑≈∫ «ÚË≈«¬’≈∫ Ò¬Δ

Í≈apple‡Δ «ÚÍ∑ 鱧 Óßȉ≈ ÚΔ ˜apple±appleΔ apple«‘ßÁ≈ ‘À Â∂ «ÚË≈È

√Ì≈ «Ú⁄ Í≈apple‡Δ «ÚË≈«¬’≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ ÚΔ È‘Δ∫

ÿ‡ÁΔ, «‹√ È≈Ò “¡≈Í“ ÁΔ «ÚappleØËΔ «Ëapple Á∂ È∂Â≈ ÁΔ

’∞apple√Δ Ïapple’apple≈apple apple«‘ßÁΔ ‘À¢ «¬√ Áapple«Ó¡≈È ‘∞‰

’∂‹appleΔÚ≈Ò ËÛ≈ ÷«‘apple≈ ËÛ∂ Á∂ «ÚË≈«¬’≈∫ 鱧 Ú≈Í√

Ó∞μ÷ Í≈apple‡Δ «Ú⁄ «Ò¡≈¿∞‰ ÁΔ Ó∞«‘ßÓ Ù∞apple± ’appleÈ ÁΔ ÚΔ

«Â¡≈appleΔ ’apple «apple‘≈ ‘À¢ ˆΩappleÂÒÏ ‘À «’ Í≈apple‡Δ ÚÒØ∫ Ê≈Í∂

◊¬∂ «ÚappleØËΔ «Ëapple Á∂ È∂Â≈ ¡À‚ÚØ’∂‡ ‘appleÍ≈Ò «√ßÿ ⁄ΔÓ≈

ÚÒØ∫ Í≈apple‡Δ ¬∂’∂ Ò¬Δ ¡‘∞Á≈ ¤μ‚ Á∂‰ Á≈ «Ï¡≈È ÚΔ

«¬√∂ √ßÁappleÌ «Ú⁄ Ú∂«÷¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ «¬‘ ÷«‘apple≈

È≈Ò ◊¬∂ È∂Â≈Ú≈∫ «Ú⁄Ø∫ ’∞fi 鱧 «ÚappleØËΔ «Ëapple Á≈ È∂Â≈

Ï‰È Á≈ Ò≈Ò⁄ Á∂ ’∂ Ú≈Í√ «Ò¡≈¿∞‰ Á≈ ÔÂÈ ÚΔ

‘Ø √’Á≈ ‘À¢

Á±‹∂ Í≈√∂ «ÓÒΔ ‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple Ì≈Ú∂∫ √∞÷Í≈Ò «√ßÿ

÷«‘apple≈ «¬‘ ’«‘ apple‘∂ ‘È «’ √≈‚Δ ÒÛ≈¬Δ ÈßÏapple ◊∂Ó

ÁΔ ÒÛ≈¬Δ È‘Δ∫ Íapple ¡ßÁapple÷≈Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á≈ ÚΔ “¡≈Í“

«ÚË≈«¬’≈∫ È≈Ò √ßÍapple’ ‹≈appleΔ ‘À Â∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ‘À

«’ ‘Øapple ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á∂ «ÚË≈«¬’≈∫ 鱧 ‹ØÛ ’∂

¿∞‘ Ó∞Û «ÚappleØËΔ «Ëapple Á∂ ¡≈◊± ω √’‰¢

ÈÚΔ∫ Í≈apple‡Δ Á∂ ¡≈√≈apple ¡‹∂ Á±apple

«¬È∑≈∫ ‘≈ÒÂ≈∫ «Ú⁄ √∞÷Í≈Ò «√ßÿ ÷«‘apple≈ ◊∞μ‡ ÚÒØ∫

ÈÚΔ∫ Í≈apple‡Δ ω≈¬∂ ‹≈‰ Á∂ ¡≈√≈apple ¡‹∂ Á±apple ÁΔ ◊μÒ

‹≈ÍÁ∂ ‘È¢ ¡‹∂ Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ 鱧 “¡≈Í“ «Ú⁄ ‘Δ √ßÿappleÙ

’appleÁ∂ apple«‘‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ‘؉≈ ÍÀ √’Á≈ ‘À¢ Íapple ‹∂’apple

¿∞‘ ‘∞‰ ÏÀ∫√ Ìapple≈Ú≈∫ È≈Ò Â∂ ’∞fi ‘Øapple È∂Â≈Ú≈∫ 鱧 È≈Ò

ÒÀ ’∂ ¡≈Í‰Δ «ÚË≈«¬’ Ú‹Ø∫ ÓÀ∫ÏappleΔ È±ß Òμ Ó≈apple ’∂

ÈÚΔ∫ Í≈apple‡Δ ω≈¿∞‰ ÁΔ ˜∞apple¡Â ÚΔ ’apple ÒÀ∫Á∂ ‘È Â≈∫

B@AI ÁΔ¡≈∫ ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉≈∫ Ò¬Δ «Â¡≈appleΔ Á≈ √Ó≈∫

’≈ÎΔ ÿμ‡ ‹≈ÍÁ≈ ‘À¢ ¿∞∫‹ ‹ÁØ∫ ’Ø¬Δ Ò«‘apple Â∞appleÁΔ ‘À

Â≈∫ «Îapple Â≈∫ ’∞fi ‘¯«Â¡≈∫ Á≈ √Ó≈∫ ÚΔ ’≈ÎΔ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢

√≈‚∂ √≈‘Ó‰∂ Ó≈È ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ÓÀ∫Ïapple≈∫

ÁΔ «‹μ ¡Â∂ “¡≈Í“ Á∂ B@AD «Ú⁄ Íß‹≈Ï «Ú⁄Ø∫ «‹μÂ∂

D ÒØ’ √Ì≈ ÓÀ∫Ïapple≈∫ ÁΔ ¿∞Á≈‘appleÈ ÓΩ‹±Á ‘À¢ Íapple «Îapple ÚΔ

¡√Δ∫ È‘Δ∫ √ÓfiÁ∂ «’ ÷«‘apple≈ Â∂ ÏÀ∫√ «ÓÒ ’∂ B@AI

«Ú⁄ Íß‹≈Ï ÁΔ¡≈∫ √≈appleΔ¡≈∫ AC √Δ‡≈∫ “Â∂ ⁄؉ ÒÛÈ Á∂

√ÓappleμÊ ‘؉◊∂¢

“¡≈Í” ’≈∫◊apple√ Á≈ √ÓfiΩÂ≈?

Ì≈Ú∂∫ “¡≈Í“ ÁΔ Î∞μ‡ ÂØ∫ Ï≈¡Á Íß‹≈Ï ’≈∫◊apple√ B@AI

ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ «Ú⁄ “¡≈Í“ È≈Ò √ÓfiΩÂ∂ ÁΔ ’Ø¬Δ ˜apple±appleÂ

È‘Δ∫ √Ófi apple‘Δ¢ Íapple √≈‚Δ ‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple ¡‹∂ ÚΔ

’≈∫◊apple√ ‘≈¬Δ ’Ó≈È «√appleÎ Íß‹≈Ï È‘Δ∫ Á∂÷ apple‘Δ¢

’≈∫◊apple√ ‘≈¬Δ ’Ó≈È «ÁμÒΔ ¡Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ ÚΔ Á∂÷

apple‘Δ ‘À ¡Â∂ «ÁμÒΔ Á≈ ÍzÌ≈Ú ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù «Ú⁄ ÍÀ‰ Á∂

¡≈√≈apple≈∫ 鱧 Á∂÷«Á¡≈∫ ‘Ø«¬¡≈∫ “¡≈Í“ È≈Ò √ÓfiΩÂ≈

’appleÈ È±ß ˜apple±apple Âapple‹Δ‘ Á∂Ú∂◊Δ¢ ‘≈Ò≈∫ «’ «ÁμÒΔ «Ú⁄

¡‹∂ ÚΔ √≈Ï’ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÙΔÒ≈ ÁΔ’Ù Â∂ Â≈’ÂÚapple

’≈∫◊apple√ È∂Â≈ ¡‹∂ Ó≈’È «¬√ √ÓfiΩÂ∂ Á∂ «ÚappleØË «Ú⁄

÷Û∑∂ Áμ√∂ ‹≈∫Á∂ ‘È¢

Íß‹≈Ï Í∞«Ò√ Á≈ ÍzÌ≈Ú

«¬√ Âapple∑≈∫ ‹≈ÍÁ≈ ‘À «’ Íß‹≈Ï «Ú⁄ Í∞«Ò√ ‘∞’Óapple≈È

apple≈‹ÈΔÂΔÚ≈È≈∫ È≈ÒØ∫ ÚË∂apple∂ ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ ‘È¢ ‘≈Ò≈∫ «’

Íß‹≈Ï Á∂ ’Àϫȇ ÓßÂappleΔ «ÂzÍ apple≈«‹ßÁapple «√ßÿ Ï≈‹Ú≈

È∂ “Ïapple◊≈ÛΔ «¬È√≈¯ ÓØapple⁄≈“ Á∂ ¡≈◊±¡≈∫ È≈Ò ı∞Á

ÓΔ«‡ß◊≈∫ ’apple’∂ ¡Â∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ

ÚÒØ∫ ÚΔ «¬‘ ÌappleØ√≈ «ÁμÂ≈ √Δ «’ ‹√«‡√ apple‰‹Δ «√ßÿ

’«ÓÙÈ ÚÒØ∫ «‹‘Û∂ A@ Í∞«Ò√ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ Â∂

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)


6 16/08/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

ÓμË ÍzÁ∂Ù ”⁄ Ïμ⁄Δ È≈Ò ‹Ïapple ‹È≈‘ Á∂ ÁØÙΔ È±ß Î≈∫√Δ ÁΔ √˜≈

¡μ‹ Ï∂‡Δ¡≈∫ 鱧 Ì≈‹Í≈ «ÚË≈«¬’≈∫

ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞‰ ÁΔ ÒØÛ : apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’≈∫◊apple√ ÍzË≈È apple≈‘∞Ò

◊≈∫ËΔ È∂ ¡ΩappleÂ≈∫ ÁΔ √∞appleμ «÷¡≈ Á∂ Ó∞μÁ∂

“Â∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÁΔ ⁄∞μÍΔ È±ß «ÈÙ≈È∂

“Â∂ ÒÀ ≈«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

«¬È∑≈∫ ‹∞appleÓ≈∫ “Â∂ ⁄∞μÍ Ë≈apple ÒÀ∫Á∂ ‘È Õ

apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ È∂ Ì≈‹Í≈ Á∂ “Ï∂‡Δ

ÍÛ∑≈˙, Ï∂‡Δ Ï⁄≈˙“ È≈¡apple∂ “Â∂ ÂȘ

’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ “Ì≈‹Í≈ «ÚË≈«¬’≈∫

ÂØ∫ Ï∂‡Δ Ï⁄≈˙“ Õ apple≈‹Ë≈ÈΔ «ÁμÒΔ “⁄

¡ΩappleÂ≈∫ Á∂ ‘μ’≈∫ Ï≈apple∂ √ßÓ∂ÒÈ “⁄

’≈∫◊apple√ ÍzË≈È È∂ Ì≈‹Í≈ “Â∂ ÙÏÁΔ

ÂΔapple ⁄Ò≈¿∞∫«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ¿∞‘

(Ì≈‹Í≈) ’«‘ßÁ∂ ‘È “Ï∂‡Δ Ï⁄≈˙,

Ï∂‡Δ ÍÛ∑≈˙“ √≈鱧 √Ófi È‘Δ∫ ¡≈«¬¡≈

«’ Ï∂‡Δ «’√ ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞‰Δ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ «’ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ‹Ïapple ‹È≈‘

ÁΔ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ “Â∂ ’∞fi È‘Δ∫ ÏØÒÁ∂ Õ

«Í¤Ò∂ ⁄≈apple √≈Ò≈∫ “⁄ ¡ΩappleÂ≈∫ Á∂ È≈Ò ‹Ø

Ï∞apple≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, ¿∞‘ «Í¤Ò∂ G@ √≈Ò≈∫

“⁄ È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈ Õ Ì≈‹Í≈ ¡Â∂ ¡≈apple.

¡À√. ¡À√. «Ú⁄≈appleË≈apple≈ 鱧 ÓappleÁ Íμ÷Δ

Áμ√«Á¡≈∫ apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ È∂ «’‘≈ «’

¿∞È∑≈∫ ÁΔ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ ‘À «’ «√apple¯ ÓappleÁ

‘Δ Á∂Ù È±ß ⁄Ò≈¿∞‰◊∂, «‹Ê∂ ¡ΩappleÂ≈∫ Á∂

‹∞Û∂ ‘؉ ÁΔ ◊μÒ ‘∞ßÁΔ ‘À «¬‘ «Íμ¤∂ ‘Ø

‹≈∫Á∂ ‘È Õ ’≈∫◊apple√ ÍzË≈È È∂ Ó∞Û

¡ΩappleÂ≈∫ Á∂ apple≈÷Ú∂∫’appleÈ Ï≈apple∂ «ÏμÒ Á≈

‘Ú≈Ò≈ «Áß «Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ’≈∫◊apple√ Á∂

√μÂ≈ “⁄ ¡≈¿∞‰ “Â∂ «¬‘ «ÏμÒ Í≈√

’apple≈Ú≈∫◊∂ Õ

Í≈‰Δ¡≈∫ 鱧 Á±«Ù ’appleÈ Ï≈apple∂ ⁄μ„≈ Â∂ apple≈‰≈ Ù±◊apple «ÓμÒ≈∫ ’ØÒ È‘Δ∫ ’Ø¬Δ ‹Ú≈Ï

¤μÂappleÍ∞appleÕ ÓμË ÍzÁ∂Ù Á∂ ¤μÂappleÍ∞apple «˜Ò∑∂ ÁΔ «˜Ò∑≈ Â∂ ÚËΔ’ √ÀÙÈ ‹μ‹ (¬∂.‚Δ.‹∂.) ÈØ«appleÈ

«È◊Ó È∂ ÁØ √≈Ò ÁΔ Ó≈√±Ó Ïμ⁄Δ È≈Ò ‹Ïapple ‹È≈‘ ’appleÈ Á∂ ÁØÙ “⁄ «√apple«Îapple∂ ÈΩ‹Ú≈È

ÂΩ‘Δapple ÷≈È È±ß BH «ÁÈ≈∫ ÁΔ √∞‰Ú≈¬Δ ÂØ∫ Ï≈¡Á Î≈∫√Δ ÁΔ √˜≈ √∞‰≈¬Δ ‘À Õ Ó∞Áμ¬Δ Íμ÷

Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ ¡À√.’∂. ⁄Â∞appleÚ∂ÁΔ ¡È∞√≈apple apple≈‹È◊apple Ê≈‰≈ ÷∂Âapple Á∂ ÷‡«’¡≈È≈ Ó∞‘μÒ∂ ”⁄

ÂΩ‘Δapple ÷≈È È∂ BD ¡ÍzÀÒ, B@AH 鱧 ÁØ √≈Ò ÁΔ Ó≈√±Ó Ïμ⁄Δ È≈Ò ‹Ïapple ‹È≈‘ ’ΔÂ≈ √Δ

Õ ‹μ‹ È∂ ÂΩ‘Δapple ÚÒØ∫ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‹Ïapple ‹È≈‘ 鱧 Á«appleßÁ◊Δ Áμ√Á∂ ‘ج∂ ÓΩ ÁΔ √˜≈ Á≈ ¯À√Ò≈

√∞‰≈«¬¡≈ ‘À Õ

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ¡Â∂ ¡≈√ Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª Ú≈√Â∂ ÷πÙ÷ÏappleΔ!!!

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ «Ï¡≈√ Á«apple¡≈ «Úμ⁄

ÍzÁ±Ù‰ Â∂ Óμ¤Δ¡≈∫ Á∂ ÓappleÈ

√ÏßËΔ ¡μ‹ ÈÀÙÈÒ ◊appleΔÈ

«‡z«Ï¿±ÈÒ (¡ÀÈ‹Δ‡Δ) ’Øapple‡

«Úμ⁄ √∞‰Ú≈¬Δ ‘Ø¬Δ «‹√ «Úμ⁄

’Ø¬Δ ÚΔ Ù±◊apple «ÓμÒ ‹Ú≈Ï È‘Δ∫

Á∂ Í≈¬Δ¢ ¡Á≈Ò È∂ ⁄μ„≈ Â∂

apple≈‰≈ Ù±◊apple «ÓμÒ È±ß ÈØ«‡√ Ì∂‹

’∂ ‹Ú≈Ï Óß«◊¡≈ √Δ¢ ¡μ‹

‹Ú≈Ï È≈ Á∂ √’‰ ’apple’∂ ‘∞‰

«Îapple ¡Á≈Ò È∂ Ù±◊apple «ÓμÒ≈∫ ȱß

‘ÎÂ∂ Á≈ √Ó≈∫ «ÁμÂ≈ ‘À¢ Ó≈ÓÒ∂

ÁΔ ¡◊ÒΔ √∞‰Ú≈¬Δ D √ÂßÏapple ȱß

‘ج∂◊Δ¢

¡Á≈Ò Á∂ ÈØ«‡√ Ó∞Â≈Ï’

Ô± .’∂ ”⁄ ÎΩ‹ ÁΔ ÎÀ’‡appleΔ

”⁄ ‹ÏappleÁ√ ËÓ≈’≈,

«¬’ ÁΔ ÓΩ Â∂ «¬’ ˜÷ÓΔ

Ù±◊apple «ÓμÒ≈∫ 鱧 ‘ÎÂ∂ ¡ßÁapple-

¡ßÁapple ¡Á≈ÒÂ È±ß ‹Ú≈Ï Á∂‰≈

ͬ∂◊≈¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ È◊apple

«È◊Ó Ò∞«Ë¡≈‰≈ Â∂ ‹ÒßËapple È∂

ÚΔ ¡Á≈ÒÂ È±ß ’Ø¬Δ ‹Ú≈Ï È‘Δ∫

«ÁμÂ≈¢ «¬√ ͱapple∂ Ó≈ÓÒ∂ ȱß

√ÂÒ∞‹ Á«apple¡≈ «Úμ⁄ ÍzÁ±Ù‰ Á∂

Ó≈ÓÒ∂ È≈Ò ‹ØÛ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢

‘∞‰ ÁØÚ∂∫ Ó≈ÓÒ∂ «¬’μ·∂ È≈Ò-

È≈Ò ⁄μÒ‰◊∂¢’∂∫ÁappleΔ ÍzÁ±Ù‰

ÏØapple‚, √ß √Δ⁄∂Ú≈Ò, apple≈‹√Ê≈È

ÍzÁ±Ù‰ ÏØapple‚ Â∂ Íß‹≈Ï ÍzÁ±Ù‰

ÏØapple‚ Á∂ ÓÀ∫Ïapple≈∫ ÁΔ Ï‰≈¬Δ ’Ó∂‡Δ

‘∞‰ «¬√ ͱapple∂ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ

«È◊apple≈ÈΔ ’apple∂◊Δ¢ «¬√ Ó≈ÓÒ∂

√ÏßËΔ ◊μÒ ’apple«Á¡≈∫ ¡À⁄.¡À⁄.

αҒ≈ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ͇ΔÙÈ

√∞÷Í≈Ò ÷«‘apple≈, apple∞«ÍßÁapple apple±ÏΔ Â∂

È≈‹apple «√ßÿ ÚμÒØ∫ Áapple‹ ’ΔÂΔ

◊¬Δ √Δ¢ «¬√ «Úμ⁄ Ù±◊apple «ÓμÒ≈∫

ÂØ∫ «È’Ò∂ ÍzÁ±Ù‰ ’≈appleÈ ‘˜≈apple≈∫

Óμ¤Δ¡≈∫ ÓappleÈ Á≈ ÈØ«‡√ «Ò¡≈

«◊¡≈ √Δ¢

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈ ) «¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∂ Áμ÷‰Δ-

Íμ¤ÓΔ √±Ï∂ «ÚÒ‡Ù≈«¬apple “⁄ √À«Ò√ÏappleΔ Á∂ È∂Û∂

ÎΩ‹ ÁΔ «¬’ ‘≈apple‚Ú∂¡apple ÎÀ’‡appleΔ “⁄

Ù∞μ’appleÚ≈apple 鱧 ËÓ≈’≈ ‘؉ ’≈appleÈ «¬’

«Ú¡’ÂΔ ÁΔ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ ¡Â∂ «¬’ ‘Øapple ˜÷ÓΔ

‘Ø «◊¡≈¢ appleμ«÷¡≈ ¿∞Í’apple‰ «ÈappleÓ≈Â≈ È∂

‡ÚΔ‡ ’apple’∂ «¬√ ÿ‡È≈ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ

«ÁμÂΔ¢ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’ «¬’ «Ú¡’ÂΔ ÁΔ

ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ Â∂ «¬’ ˜÷ÓΔ ‘Ø «◊¡≈, «‹√ ȱß

«¬Ò≈‹ Ò¬Δ ‘√ÍÂ≈Ò “⁄ ÌappleÂΔ ’appleÚ≈«¬¡≈

«◊¡≈¢ ’ßÍÈΔ È∂ Áμ«√¡≈ «’ √≈¬Δ‡ 鱧 ÷ØÒ

«ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ √«ÊÂΔ ’߇appleØÒ “⁄ ‘À¢

ËÓ≈’∂ Á∂ ’≈appleÈ≈∫ Á≈ ÍÂ≈ Ò◊≈¿∞‰ ÁΔ ‹≈∫⁄

Ù∞apple± ’apple «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

√Ê≈È’ ÓΔ‚Δ¡≈ È∂ Í∞Ò√ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ÂØ∫ «¬√

ÿ‡È≈ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔ¢ Í∞Ò√

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È∂ Áμ«√¡≈ «’ «‹√ «Ú¡’ÂΔ

鱧 ‘√ÍÂ≈Ò “⁄ ÌappleÂΔ ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À,

¿∞√ ÁΔ ‘≈Ò ◊ßÌΔapple ‘À¢


www.samajweekly.com

DHADRA

MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

Mercedes Specialist

MOT work & Welding to all

Makes of cars and

commercial vehicle

È؇ : “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” «È¿»˜ Í∂Íapple Á≈ È≈Ó ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «‚√’≈¿π∫‡ «ÓÒ∂◊≈Õ

MOT Only £29.99

All Mechanical & general repairs

13-15 Tatbank Road,

Oldbury,Warley B69 4NG

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOTOR ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ÷πÙΔ

”⁄ √√Â∂ apple∂‡ª Á≈

Ò≈Ì ¿π·≈˙Õ

Tel : 0121 552 5668

Mobile : 07790 720 752

ıÏappleª

Í≈«’ ”⁄ ÈÚΔ∫ ⁄∞‰Δ √ß√Á Á≈ Í«‘Ò≈ √ÀÙÈ Ù∞apple±

• CBI ÓÀ∫Ïapple≈∫ È∂ ⁄∞μ’Δ √‘∞ß • Ù≈‘ Ó«‘Ó±Á ’∞appleÀÙΔ Á≈ «ÚÁ∂Ù ÓßÂappleΔ, ÍappleÚ∂˜ ÷‡’ Á≈ ◊z«‘ ÓßÂappleΔ Â∂ ¡√Á ¿∞Óapple Á≈ «Úμ ÓßÂappleΔ Ï‰È≈ ÂÀ¡

¡ß«ÓzÂ√appleÕ Í≈«’√Â≈È ÁΔ ÈÚΔ∫

⁄∞‰Δ ◊¬Δ √ß√Á Á∂ CBI ÓÀ∫Ïapple≈∫ ȱß

√‘∞ß ⁄∞’≈¿∞‰ Â∂ √μÂ≈ ÂÏÁΔÒΔ ÁΔ

Íz«’«apple¡≈ Ù∞apple± ’appleÈ Ò¬Δ Í≈«’

apple≈Ù‡appleÍÂΔ ÓÓÈ±È ‘∞√ÀÈ È∂ √ß√Á

ÌÚÈ “⁄ ’ΩÓΔ ¡√À∫ÏÒΔ Á∂ ‘∂·Ò∂

√ÁÈ Á≈ Í«‘Ò≈ √ÀÙÈ Ï∞Ò≈«¬¡≈¢

«Í¤ÒΔ ’ΩÓΔ ¡√À∫ÏÒΔ Á∂ ÍzË≈È

¡μÔ≈˜ √≈«Á’ È∂ «¬√ AEÚ∂∫ √ß√ÁΔ

√ÀÙÈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ’ΔÂΔ Â∂ CDB

ÓÀ∫ÏappleΔ ‘∂·Ò∂ √ÁÈ Á∂ ÈÚ∂∫ ÓÀ∫Ïapple≈∫ ȱß

√‘∞ß ⁄∞’≈¬Δ¢ Íz≈Í Ú∂apple«Ú¡≈∫

¡È∞√≈apple «¬Óapple≈È ÷≈È ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ

Ú≈ÒΔ Í≈«’√Â≈È Â«‘appleΔ’-¬∂-

«¬È√≈¯ Í≈apple‡Δ Á∂ ¡≈Ó ⁄؉≈∫ “⁄

Úμ‚Δ Í≈apple‡Δ Á∂ ÂΩapple “Â∂ √≈‘Ó‰∂

¡≈¿∞‰ Á∂ ͱapple∂ AI «ÁÈ Ï≈¡Á «¬‘

√ß√Á √ÀÙÈ Ï∞Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈¢

√ßÌ≈ÚΔ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Â∂ ÍΔ. ‡Δ.

¡≈¬Δ. Ó∞÷Δ «¬Óapple≈È ÷≈È Â∂

Í≈«’√Â≈È Ó∞√«ÒÓ ÒΔ◊-ÈÚ≈˜

(ÍΔ. ¡ÀÓ. ¡ÀÒ.-¡ÀÈ.) Á∂ ÍzË≈È

Ù≈‘Ï≈˜ ÙappleΔ¯, Í≈«’√Â≈È

ÍΔÍÒ˜ Í≈apple‡Δ (ÍΔ. ÍΔ. ÍΔ.) Á∂

Ó∞÷Δ «ÏÒ≈ÚÒ Ì∞μ‡Ø ˜appleÁ≈appleΔ Â∂

√≈Ï’≈ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ¡≈«√¯ ¡ÒΔ

˜appleÁ≈appleΔ √Ó∂ ‘Øapple ÍzÓ∞μ÷ ¡≈◊± √‘∞ß

⁄∞μ’‰ Ò¬Δ ¡√À∫ÏÒΔ “⁄ ‘≈˜apple √È¢

«¬√ ÓΩ’∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ È∂ ¡ÀÒ≈È

’ΔÂ≈ «’ ÍzË≈È Â∂ ¿∞Í ÍzË≈È ÁΔ

⁄؉ AE ¡◊√Â È±ß ‘ØÚ∂◊Δ¢ √ÀÙÈ

ÁΩapple≈È ÍΔ. ‡Δ. ¡≈¬Δ. Í≈apple‡Δ ÚÒØ∫

ÍzË≈È Á∂ ¡‘∞Á∂ Ò¬Δ ¡√Á ’∂√apple ȱß

È≈Ó˜Á ’ΔÂ≈ «◊¡≈, ‹Á«’

«ÚappleØËΔ «Ëapple È∂ «¬√ ¡‘∞Á∂ Á∂ Ò¬Δ

√ßÔ∞’ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple Á∂ ÂΩapple “Â∂

ÍΔÍÒ˜ Í≈apple‡Δ Á∂ ı∞appleÙΔÁ Ù≈‘ ȱß

È≈Ó˜Á ’ΔÂ≈¢ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ÍΔ.

‡Δ. ¡≈¬Δ. BE ‹∞Ò≈¬Δ 鱧 ‘Ø¬Δ¡≈∫

⁄؉≈∫ “⁄ AAF √Δ‡≈∫ ÂØ∫ «‹μ ‘≈√Ò

’apple’∂ Úμ‚Δ Í≈apple‡Δ Á∂ apple±Í “⁄ ¿∞μÌappleΔ

‘À¢ Í≈apple‡Δ “⁄ I ¡≈˜≈Á ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫

Á∂ Ù≈ÓÒ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á √Δ‡≈∫ ÁΔ

«◊‰ÂΔ ABE Âμ’ Í‘∞ß⁄ ◊¬Δ ‘À¢

Áμ«√¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ Ì≈Ú∂∫ «’

’∂∫Áapple √apple’≈apple Á≈ ‹Δ.¡Àμ√.‡Δ.

ω «apple‘À ÿ∞‡≈Ò∂ ÁΔ ‹Û∑

¡ÏØ‘appleÕ Úμ÷-Úμ÷ ‡À’√≈∫ 鱧 «¬’Ø ‡À’√ Á∂ Á≈«¬apple∂ «Ú⁄ «Ò¡≈¿∞‰ Â∂ ⁄Øapple ÓØappleΔ

ÏßÁ ’appleÈ Á∂ ¿∞Á∂Ù È≈Ò «Ò¡≈∫Á≈ ‹Δ.¡Àμ√.‡Δ. «ÏμÒ ı∞Á ‘Δ ⁄Øapple ÓØappleΔ Ï‰ ’∂

√apple’≈apple 鱧 ’appleØÛ≈∫ apple∞ͬ∂ Á≈ ⁄±È≈ Ò≈ «apple‘≈ ‘À Õ ‹Δ.¡Àμ√.‡Δ. «‘ B ÈßÏapple Á≈

’ßÓ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ÒØ’ Úμ‚∂ ÍμËapple “Â∂ ’Ó≈¬Δ ’apple apple‘∂ ‘È Õ «‹√ ’≈appleÈ ‹Δ.¡Àμ√.‡Δ.

ÿ∞‡≈Ò≈ ÁΔ ‹Û∑ ω «apple‘≈ ‘À Õ ⁄Øapple ÓØappleΔ appleØ’‰ Ò¬Δ Ï«‰¡≈ «¬‘ ’≈ȱßÈ ı∞Á ‘Δ

⁄Øapple ÓØappleΔ Ï‰ «apple‘≈ ‘À Õ Íß‹≈Ï Á∂ ¡ÏØ‘apple √Ó∂ Úμ÷-Úμ÷ Ù«‘apple≈∫ «Ú⁄, apple≈‹√Ê≈È

¡Â∂ «ÁμÒΔ √Ó∂ ‘Øapple Ê≈Ú≈∫ “Â∂ ‹Δ.¡Àμ√.‡Δ. ÁΔ ⁄Øapple ÓØappleΔ apple≈‘Δ∫ ’Ó≈¬Δ ’ΔÂΔ ‹≈

apple‘Δ ‘À Õ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ ‹≈¡ÒΔ ¯appleÓ≈∫ “Â∂ «ÏμÒ Ï‰≈ ’∂ √apple’≈apple ÂØ∫ ÍÀ√≈

Ú√±«Ò¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ ‹Δ.¡Àμ√.‡Δ. apple≈‘Δ∫ √apple’≈apple 鱧 ⁄±È≈ Ò◊≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡≈∫

Á∂ ◊À∫◊ ω ◊¬∂ ‘È Õ ‹Ø ’≈ˆ˜≈∫ «Ú⁄ ’appleØÛ≈∫ Á∂ «ÏμÒ ’μ‡ ◊¬∂ ¡À≈‡appleΔ¡≈∫

ÿ∞Ó≈-ÿ∞Ó≈ ’∂ Ï≈¡Á “⁄ «appleÎß‚ apple≈‘Δ∫ apple≈ÙΔ Ú≈Í√ ÒÀ ’∂ √apple’≈apple ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫

«Ú⁄ «Óμ‡Δ Í≈¬Δ ‹≈ apple‘Δ ‘À Õ

ÓßÂappleΔ Óß‚Ò ÁΔ √±⁄Δ ¡‹∂ Âμ’

ÂÀ¡ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ, «¬√ Á∂

Ï≈Ú‹±Á Ù≈‘ Ó«‘Ó±Á ’∞appleÀÙΔ È±ß

«ÚÁ∂Ù ÓßÂappleΔ, ÍappleÚ∂˜ ÷‡’ ȱß

◊z«‘ ÓßÂappleΔ Â∂ ¡√Á ¿∞Óapple 鱧 «ÚμÂ

ÓßÂapple≈Ò∂ ÁΔ ’Ó≈È «ÓÒ‰≈ Ò◊Í◊

ÂÀ¡ ‘À¢ «¬Óapple≈È ı≈È «ÚμÂ

Ó≈Ó«Ò¡≈∫ Á∂ √Ò≈‘’≈apple Á∂ ÂΩapple “Â∂

È≈ÓΔ ’≈appleØÏ≈appleΔ Â∂ √≈Ï’≈

Â≈È≈Ù≈‘ ÍappleÚ∂˜ Ó∞Ùμapple¯ Á∂ ÓßÂappleΔ

Óß‚Ò “⁄ Ù≈ÓÒ apple‘∂ ¡ÏÁ∞Ò apple˜≈’

Á≈¿±Á 鱧 «ÈÔ∞’ ’apple √’Á∂ ‘È¢

ÈÚ∂∫ ÍzË≈È ÁΔ ⁄؉ Á∂ Ï≈¡Á ‘Δ

ÈÚ∂∫ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÁΔ ⁄؉ ’ΔÂΔ

‹≈Ú∂◊Δ ¡Â∂ ÍΔ. ‡Δ. ¡≈¬Δ. Á∂ Ó∞μ÷

¡‘∞Á∂ Ò¬Δ «¬Óapple≈È ı≈È È±ß

È≈Ó˜Á ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢ ¿∞μËapple

«ÚappleØËΔ ÷∂Ó∂ ÚÒØ∫ √≈∫fi∂ ÂΩapple “Â∂

«¬Óapple≈È ı≈È Á∂ «Úapple∞μË Ù≈‘Ï≈˜

ÙappleΔ¯ 鱧 È≈Ó˜Á ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢

Ó≈‘apple≈∫ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Í≈«’ “⁄

ÈÚΔ∫ Ï‰Δ √apple’≈apple 鱧 ÍΔ. ¡ÀÓ.

¡ÀÒ. ¡ÀÈ. Á∂ apple±Í “⁄ «ÚappleØËΔ «Ëapple

ÚÒØ∫ ’¬Δ Úμ‚Δ¡≈∫ ⁄∞‰ΩÂΔ¡≈∫ Á≈

√≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈ ÍÀ √’Á≈ ‘À¢ ÍΔ.

ÍΔ. ÍΔ. Â∂ Ó∞«‘Á≈ Ó‹«Ò√-¬∂-

¡ÓÒ (¡ÀÓ. ¡ÀÓ. ¬∂.) ÁΔ¡≈∫ AE

√Δ‡≈∫ Á∂ È≈Ò Í≈«’√Â≈È Ó∞√«ÒÓ

ÒΔ◊-ÈÚ≈˜ ÁΔ¡≈∫ √Δ‡≈∫ ÁΔ ’∞μÒ

«◊‰ÂΔ HB Âμ’ Í‘∞ß⁄ ◊¬Δ ‘À¢

«¬È∑≈∫ «ÂßÈ≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ÚÒØ∫

◊·‹ØÛ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢ ¿∞μËapple ÍΔ.

‡Δ. ¡≈¬Δ. Í≈apple‡Δ 鱧 G √Δ‡≈∫ Ú≈ÒΔ

Ó∞«‘Á≈ ’ΩÓΔ Ó±ÚÓÀ∫‡, E √Δ‡≈∫

Ú≈ÒΔ ÏÒØ«⁄√Â≈È ¡Ú≈ÓΔ Í≈apple‡Δ

(ÏΔ. ¬∂. ÍΔ.), D √Δ‡≈∫ Ú≈ÒΔ

ÏÒØ«⁄√Â≈È ÈÀÙÈÒ Í≈apple‡Δ (ÏΔ.

¡ÀÈ. ÍΔ.), C √Δ‡≈∫ Ú≈ÒΔ

Í≈«’√Â≈È Ó∞√«ÒÓ ÒΔ◊ (ÍΔ.

¡ÀÓ. ¡ÀÒ.), C √Δ‡≈∫ Ú≈ÒΔ ◊zÀ∫‚

‚ÀÓØ’z∂«‡’ ¡Ò≈«¬ß√ (‹Δ. ‚Δ. ¬∂.)

Â∂ A-A √Δ‡≈∫ Ú≈ÒΔ ¡Ú≈ÓΔ

Ó∞√«ÒÓ ÒΔ◊ Â∂ ‹Ó±appleΔ ÚÂÈ

Í≈apple‡Δ Á∂ √Ó∂ F ¤Ø‡∂ ÁÒ≈∫ Á≈

√ÓappleÊÈ ‘≈√Ò ‘À¢

Sandwell Wolverhampton

Birmingham & Solihull Plated

Vehicle available

• Cars, Multi Seaters, 9 Seaters & Prestige

• Replacement Taxis & Private Hire

• Recovery & Storage

Personal

Injury

Specialist

16/08/2018

7

Úß‚ ÁΔ ⁄Δ√ ÿ‡≈¬∂◊Δ

«¬Óapple≈È ÷≈È ÁΔ √apple’≈apple

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Ì≈appleÂ-Í≈«’√Â≈È ÁΔ

Úß‚ 鱧 Ì≈Ú∂∫ G@ √≈Ò ÏΔ ◊¬∂ Íapple

‘≈Ò∂ ÚΔ «¬√ Úß‚ Á≈ ÁappleÁ ’¬Δ

ÒØ’ ¡≈͉∂ √ΔÈ∂ «Úμ⁄ ¤∞Í≈¬Δ ÏÀ·∂

‘È¢ ‘∞‰ Í≈«’√Â≈È «Úμ⁄ «¬Óapple≈È

ı≈È ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Úμ⁄ ÈÚΔ∫

√apple’≈apple Ï‰È ‹≈ apple‘Δ ‘À¢ ¡«‹‘∂

«Úμ⁄ ¡ß«ÓzÂ√apple Á≈ «¬μ’ Í«appleÚ≈apple ‘À

‹Ø Úß‚ Ú∂Ò∂ Ì≈apple apple«‘ «◊¡≈¢ ¿∞È∑≈∫

Á∂ Ï≈’Δ «appleÙÂ∂Á≈apple Í≈«’√Â≈È ⁄Ò∂

◊¬∂ √È¢ «¬√ Í«appleÚ≈apple 鱧 «¬Óapple≈È

÷≈È ÁΔ √apple’≈apple ÂØ∫ ¿∞ÓΔÁ ‘À «’

¿∞È∑≈∫ 鱧 Í≈«’√Â≈È Á≈ ÚΔ˜≈ ÒÀ‰

“⁄ ¡≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫ Ó∞Ù’Ò≈∫ Á≈ ‘μÒ

’apple∂◊Δ¢ «¬√ Í«appleÚ≈apple ÁΔ¡≈∫ Íß‹

ËΔ¡≈∫ ÚΔ Í≈«’√Â≈È «Úμ⁄

«Ú¡≈‘Δ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘È¢

Ô±«È√ ÷≈È È≈∫ Á∂ «Ú¡’ÂΔ Á∂

Í∞apple«÷¡≈∫ È∂ Úß‚ Ú∂Ò∂ Í≈«’√Â≈È

ÁΔ Ï‹≈¬∂ ¡ß«ÓzÂ√apple, Ì≈apple «Úμ⁄

apple«‘‰ 鱧 Âapple‹Δ‘ «ÁμÂΔ ‹Á«’

Ï≈’Δ √≈apple≈ Í«appleÚ≈apple Í≈«’√Â≈È

⁄Ò≈ «◊¡≈¢ Ô±«È√ ÷≈È Á≈

Í«appleÚ≈apple ¡ß«ÓzÂ√apple Á∂ ‘≈Ò ◊∂‡

«¬Ò≈’∂ «Úμ⁄ Ô±«È√ ‘Ø‡Ò ⁄Ò≈

«apple‘≈ ‘À¢

Í«appleÚ≈apple Á∂ Ó∞÷Δ Ô±«È√ Ó∞‘ßÓÁ

ÁΔ √≈Ò B@@D «Úμ⁄ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ

√Δ¢ ¡≈Í‰Δ ÓΩ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ¿∞È∑≈∫

¡≈Í‰Δ¡≈∫ Íß‹ Ï∂‡Δ¡≈∫ Á∂ «Ú¡≈‘

Í≈«’√Â≈È ¡≈Í‰Δ¡≈∫

«appleÙÂ∂Á≈appleΔ¡≈∫ «Úμ⁄ ’apple «ÁμÂ≈¢

Ô±«È√ ı≈È ÁΔ¡≈∫ Íß‹ Ï∂‡Δ¡≈∫

Í≈«’√Â≈È Á∂ Úμ÷ Úμ÷ Ù«‘apple≈∫

Ò≈‘Ωapple, ’apple≈⁄Δ Â∂ ’Ø«¬‡≈ «Úμ⁄

apple«‘ßÁΔ¡≈∫ ‘È¢

Ô±«È√ Á≈ Í«appleÚ≈apple Í≈«’√Â≈È

«Ú¡≈‘Δ¡≈∫ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ËΔ¡≈∫ Á∂

Á∞μ÷-√∞÷ “⁄ ÙappleΔ’ ‘؉ ÁΔ ’Ø«ÙÙ

“⁄ apple«‘ßÁ≈ ‘À Íapple Í«appleÚ≈apple Á∂ Ó∞÷Δ

appleÎΔ ¡«‘ÓÁ È∂ “¬∂ÏΔÍΔ √≈∫fi≈“ ȱß

Áμ«√¡≈ «’ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ÚΔ˜≈ ÒÀ‰

«Úμ⁄ «¬ßÈΔ Ó∞Ù’Ò ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À «’

’¬Δ Ú≈apple Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ Á≈ ÚΔ˜≈ ÒÀ‰ ȱß

ÓÈ ‘Δ È‘Δ∫ ’appleÁ≈¢

¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’ ¡ßÏÀ√Δ ⁄≈‘∂

Ì≈apple ÁΔ ‘ØÚ∂ ‹≈∫ Í≈«’√Â≈È ÁΔ

«¬È∑≈∫ “⁄ ’ßÓ ’appleÁ∂ ¡«Ë’≈appleΔ ’¬Δ

Ú≈apple ¡«‹‘Δ¡≈∫ ÷appleΔ¡≈∫-÷appleΔ¡≈∫

◊μÒ≈∫ ’appleÁ∂ ‘È «‹√ È≈Ò ÓÈ È±ß

Á∞μ÷ Òμ◊Á≈ ‘À¢ Í«appleÚ≈apple ÁΔ √Ì ÂØ∫

Ϙ∞apple◊ Â∂ Ó∞÷Δ √∞appleμ¬Δ¡≈ È∂ ÚΔ

¡≈͉∂ ÁappleÁ 鱧 «Ï¡≈È ’apple«Á¡≈∫

«¬Óapple≈È ÷≈È ÂØ∫ ¿∞ÓΔÁ ’ΔÂΔ «’

¿∞È∑≈∫ 鱧 ÚΔ˜∂ √ÏßËΔ ’Ø¬Δ Ó∞Ù«’Ò

È‘Δ∫ ¡≈¬∂◊Δ ¡Â∂ È≈Ò ‘Δ Óß◊

’ΔÂΔ «’ ¡ßÏÀ√Δ Á≈ ÁÎÂapple

¡ß«ÓzÂ√apple ⁄ ÚΔ ÷Ø«Ò∑¡≈ ‹≈Ú∂¢

’·±¡≈ ’≈∫‚ - Ó∞μ÷ √≈«‹Ù’appleÂ≈ ÚÒØ∫ ı∞Á’∞ÙΔ ÁΔ ’Ø«ÙÙ, Ó≈ÓÒ≈ Áapple‹

Í·≈È’Ø‡Õ ’·±¡≈ ‹Ïapple ‹È≈‘ Â∂ ’ÂÒ

’≈∫‚ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ «˜Ò∑≈ √ÀÙÈ ¡Á≈ÒÂ

Í·≈Ȓ؇ «Ú÷∂ √ı √∞appleμ«÷¡≈ ÍzÏßË≈∫ ‘∂·

¡μ‹ √∞‰Ú≈¬Δ ‘Ø¬Δ Â∂ ÁØÙΔ¡≈∫ 鱧 «˜Ò∑≈

¡Á≈Ò «Ú÷∂ Í∂Ù ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ √∞‰Ú≈¬Δ

ÁΩapple≈È BE ◊Ú≈‘≈∫ ÁΔ ◊Ú≈‘Δ Á≈ ’ßÓ

Ó∞’ßÓÒ ‘Ø «◊¡≈ Â∂ BFÚ∂∫ ◊Ú≈‘ ‹ßÓ±-

’ÙÓΔapple Í∞«Ò√ «Ú⁄ ÂÀÈ≈ Í∞«Ò√ ¡«Ë’≈appleΔ

ÓÁÈ Ò≈Ò ÁΔ ◊Ú≈‘Δ ‘Ø¬Δ «‹√ “Â∂ Ï⁄≈¡

Íμ÷ Á∂ Ú’ΔÒ≈∫ Á∂ ÍÀÈÒ ÚÒØ∫ ¡≈¿∞∫Á∂ ’μÒ∑

’apple≈√ ÍzÙÈ ’ΔÂ∂ ‹≈‰◊∂ Õ «ÓÒΔ ‹≈‰’≈appleΔ

Ó∞Â≈«Ï’ «¬√ ’∂√ Á∂ Ó∞÷ √≈«˜Ù ’appleÂ≈

Â≈«ÒÏ ‘∞√ÀÈ ÚÒØ∫ ÏΔÂ∂ ’μÒ∑ ı∞Á’∞ÙΔ ’appleÈ

ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ◊¬Δ «‹√ 鱧 ÒÀ ’∂ ‹ßÓ±-

’∂appleÒ≈ ”⁄ ‘Û∑ Á≈ ’«‘apple BI

ÓΩÂ≈∫, ED@@@ ÒØ’ Ï∂ÿapple

«Âapple±ÚÈßÂÍ∞appleÓÕ ’∂appleÒ≈

“⁄ Ì≈appleΔ Ï≈«appleÙ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘Û∑≈∫ È≈Ò ‚ÀÓ≈∫ ¡Â∂

Á«apple¡≈Ú≈∫ “⁄ Í≈‰Δ Á≈

ÍμËapple ÚË ‹≈‰ ’≈appleÈ

‘∞‰ Âμ’ BI ÒØ’≈∫ ÁΔ ÓΩÂ

‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘À ¡Â∂ Ò◊Í◊

ED@@@ ÒØ’ Ï∂ÿapple ‘Ø ◊¬∂

‘È Õ √±Ï∂ Á∂ √μ ‘Û∑

ÍzÌ≈«Ú «˜«Ò∑¡≈∫ “⁄

¯Ω‹ 鱧 ÒØ’≈∫ 鱧 √∞appleμ«÷¡Â

Ê≈Ú≈∫ “Â∂ Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ Á∂

’ßÓ “⁄ Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈

‘À Õ «¬’ √apple’≈appleΔ

¡«Ë’≈appleΔ È∂ Áμ«√¡≈ «’

ECE@A ÒØ’≈∫ 鱧 Úμ÷-

Úμ÷ Ê≈¬Δ≈ ω≈¬∂ ◊¬∂ DCI apple≈‘Â

’À∫Í≈∫ “⁄ appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ

√ÀÒ≈ÈΔ¡≈∫ Á∂ Í‘≈ÛΔ «˜Ò∑∂ «¬Á±’Δ

“⁄ Á≈ıÒ ‘؉ “Â∂ Í≈ÏßÁΔ Ò◊≈¬Δ

◊¬Δ ‘À Õ ’Ø˜Δ’Ø‚ “⁄ Úμ÷-Úμ÷

Ê≈¬Δ ¯√∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ’섉 Ò¬Δ √ÀÈ≈

Á∂ ‹Ú≈È≈∫ ÚÒØ∫ ¤Ø‡∂ Í∞μÒ Ï‰≈¬∂ ‹≈

apple‘∂ ‘È Õ «¬Á±’Δ ‚ÀÓ “⁄Ø∫ ‘Øapple Í≈‰Δ

¤μ‚‰ ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ Á∂ ÓμÁ∂˜Èapple

’ÙÓΔapple ÁΔ √≈∫Ï≈ Í∞«Ò√ ÚÒØ∫ ¿∞√ Á∂« ıÒ≈¯

Ë≈apple≈ C@I «‘ «¬’ ‘Øapple Ó≈ÓÒ≈ Áapple‹

’apple’∂ ’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À Õ √∞‰Ú≈¬Δ

¿∞Íappleß ÍμÂapple’≈apple≈∫ È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡≈∫

Ï⁄≈¡ Íμ÷ Á∂ Ú’ΔÒ ¬∂.’∂. √≈‘ÈΔ ¡Â∂

¡À‚ÚØ’∂‡ Ó≈: ÓØ‘È Ò≈Ò È∂ «’‘≈ «’

«¬μÊ∂ ¡Â∂ È≈Ò Òμ◊Á∂ «˜«Ò∑¡≈∫

“⁄ appleÀμ‚ ¡Òapple‡ ‹≈appleΔ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

‘À Õ √±Ï∂ Á∂ √Àapple √Í≈‡≈ ÓßÂappleΔ ’∂.

√∞apple∂∫ÁappleÈ È∂ Áμ«√¡≈ «’ Ó∞È∂apple “⁄

BD «ÚÁ∂ÙΔ¡≈∫ √Ó∂ ¯√∂ E@

√ÀÒ≈ÈΔ¡≈∫ 鱧 √∞appleμ«÷¡Â Ê≈Ú≈∫ “Â∂

Í‘∞ß⁄≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

È∂ ‘Û∑ ÍzÌ≈«Ú ı∂Âapple≈∫ Á≈

‹≈«¬˜≈ «Ò¡≈ Õ

Â≈«ÒÏ ‘∞√ÀÈ Á∂« ıÒ≈¯ ‹ßÓ±-’ÙÓΔapple Á∂

Úμ÷-Úμ÷ Ê≈«‰¡≈∫ «Ú⁄ Úμ÷-Úμ÷ Ó√«Ò¡≈∫

«Ú⁄ Ó≈ÓÒ∂ Áapple‹ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘È Á∂« ıÒ≈¯

¡Àμ√.¡≈¬Δ.‡Δ. ÁΔ ‹≈∫⁄ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À Õ

¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’ Â≈«ÒÏ ÚÒØ∫ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡

«Ú⁄ ¡apple˜Δ Í≈¬Δ ◊¬Δ ‘À «’ ¿∞√ 鱧 «ÏÈ≈∫

«’√∂ ¡ÀÎ.¡≈¬Δ.¡≈apple. Á∂ «◊Õ¯Â≈apple ’apple’∂

‹ßÓ±-’ÙÓΔapple Í∞«Ò√ ÚÒØ∫ ÂÙμÁÁ ’ΔÂ≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À ‹Ø «’ ˆÒ ‘À, «’¿∞∫«’ Â≈«ÒÏ

‘∞√ÀÈ È±ß √≈∫Ï≈ Í∞«Ò√ ÚÒØ∫ ‹Ïapple ‹È≈‘ Á∂

Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ Ó≈ÓÒ≈ Áapple‹ ’apple’∂ «◊Õ¯Â≈apple

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’ Â≈«ÒÏ

ÚÒØ∫ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ «Ú⁄ Í≈¬Δ ¡ÍΔÒ Á∂

√∞‰Ú≈¬Δ ¡≈¿∞∫Á∂ ’μÒ∑ ‘ØÚ∂◊Δ Õ

07958-320-320 07929-673-710

46 Summer Road Erdington, Birmingham B23 6UR

TeL : 0121 373 7777 | Fax : 0121 377 6382

Email : inforoyalclaims.com.uk | Web. www.royalclaims.co.uk


8 16/08/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

ÁappleÏ≈apple √≈«‘Ï ÁΔ¡≈∫ ⁄≈apple∂ «‚˙ÛΔ¡≈∫

”Â∂ ⁄Û∑∂◊≈ E@ ’appleØÛ appleπͬ∂ Á≈ √ØÈ≈

¡ß«ÓzÂ√appleÕ ÙzØÓ‰Δ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ

ÚμÒØ∫ ÁappleÏ≈apple √≈«‘Ï ÁΔ¡≈∫ ⁄≈apple∂ «‚˙ÛΔ¡≈∫

“Â∂ √ØÈ∂ ÁΔ Íapple ⁄Û∑≈¿∞‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈ «Ò¡≈

‘À¢ «¬√ ÁΔ ’≈apple √∂Ú≈ Á≈ ’ßÓ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈

«◊¡≈ ‘À¢ Íß‹≈‘ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÁΔ Ò≈◊Â

È≈Ò «¬μ’ √Ω √μ· «’ÒØ √ØÈ∂ 鱧 «¬√ ’ßÓ Ò¬Δ

Úapple«Â¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ √ØÈ∂ ÁΔ¡≈∫ ÍappleÂ≈∫

⁄Û∑≈¿∞‰ ÁΔ ’≈apple √∂Ú≈ Á≈ ’ßÓ Ï≈Ï≈ ’ÙÓΔapple

«√ßÿ ̱appleΔ Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬‘

’ßÓ «¬√∂ Úapple∑∂ ¡ÍzÀÒ Ó‘ΔÈ∂ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈

«◊¡≈ √Δ¢ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ Ó∞Â≈Ï’ ÁappleÏ≈apple

√≈«‘Ï Á∂ ⁄≈apple∂ «‚¿∞ÛΔ¡≈∫ Á∂ ◊∞ßÏÁ≈∫ “Â∂ √ØÈ∂

ÁΔ¡≈∫ ÍappleÂ≈∫ ⁄Û∑≈¬Δ¡≈∫ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘È¢

«¬√ ÁΔ ’≈apple √∂Ú≈ Á≈ ’ßÓ Ï’≈«¬Á≈ Ù∞apple± ‘Ø ⁄∞μ’≈ ‘À¢

‘apple∂’ «‚˙ÛΔ “Â∂ ⁄≈ÒΔ «’μÒØ Ú˜È Á≈ √ØÈ≈ ⁄Û∑≈«¬¡≈

‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ ⁄≈apple≈∫ ‘Δ ◊∂‡≈∫ “Â∂ ⁄≈ÒΔ-⁄≈ÒΔ «’μÒØ √ØÈ∂

Á∂ ÍμÂapple∂ √‹≈¬∂ ‹≈‰◊∂¢ «¬‘ ⁄≈apple∂

Á∞¡≈apple «¬√ ◊μÒ Á≈ √ßÁ∂Ù «ÁßÁ∂

‘È «’ √zΔ ÁappleÏ≈apple √≈«‘Ï Á∂

ÁappleÚ≈˜∂ √≈apple∂ ËappleÓ≈∫ Ò¬Δ ÷∞μÒ∑∂ ‘È¢

«¬√∂ ’apple’∂ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ È∂ «¬È∑≈∫ ȱß

√‹≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ ‘À¢ «¬È∑≈∫

◊∞ßÏÁ≈∫ ¿∞μÍapple Òμ◊‰ Ú≈Ò≈ √ØÈ≈

«√μ÷ √ß◊ ÚμÒØ∫ Á≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈

‘À¢ «¬√ È±ß Ï‰≈¿∞‰ Á≈ ’ßÓ ’≈apple

√∂Ú≈ ̱appleΔ Ú≈Ò∂ Ï≈Ï≈ ‹Δ 鱧 √Ω∫«Í¡≈

«◊¡≈ √Δ¢ Áμ√ Á∂¬Δ¬∂ «’ ÁØ

√ÁΔ¡≈∫ Í«‘Ò≈∫ Ó‘≈apple≈‹≈ apple‰‹ΔÂ

«√ßÿ È∂ ÁappleÏ≈apple √≈«‘Ï «Ú÷∂ √ØÈ∂

ÁΔ Íapple ⁄Û∑≈¿∞‰ ÁΔ ’≈apple √∂Ú≈ Ù∞apple± ’appleÚ≈¬Δ √Δ¢ ¿∞√

˜Ó≈È∂ “⁄ ’appleΔÏ √Â≈apple≈∫ Òμ÷ apple∞ͬ∂ Ó‘≈apple≈‹≈ apple‰‹ΔÂ

«√ßÿ È∂ Á≈È Ú‹Ø∫ «ÁμÂ∂ √È¢

‹øÓ» ”⁄ «¬’ √’»Ò Á∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ ¡≈˜≈ÁΔ «Á‘≈Û∂ ÓΩ’∂ ÍÃØ◊apple≈Ó Í∂Ù ’appleÁ∂ ‘ج∂Õ

ÏÒapple≈Ó‹Δ Á≈√ ‡ß‚È È‘Δ∫ apple‘∂

¤μÂΔ√◊Û∑ ”⁄ G «ÁÈ Á∂ √Ø◊ Á≈ ¡ÀÒ≈È

apple≈¬∂Í∞appleÕ ¤μÂΔ√◊Û∑ Á∂ apple≈‹Í≈Ò

ÏÒapple≈Ó‹Δ Á≈√ ‡ß‚È Á≈ ¡μ‹ «¬ÊØ∫

Á∂ «¬’ ‘√ÍÂ≈Ò “⁄ «ÁÒ Á≈ ÁΩapple≈

ÍÀ‰ ’≈appleÈ «Á‘≈∫ ‘Ø «◊¡≈ Õ ¿∞‘

I@ √≈Ò≈∫ Á∂ √È Õ apple≈‹Í≈Ò Á∂

√’μÂapple √∞«appleßÁapple ’∞Ó≈apple ‹À√Ú≈Ò È∂

«’‘≈ «’ ¡μ‹ √Ú∂apple∂ ¿∞È∑≈∫ ÚÒØ∫

Ï∂⁄ÀÈΔ ÁΔ «Ù’≈«¬Â ’appleÈ “Â∂ ¿∞È∑≈∫

鱧 √apple’≈appleΔ ‚≈. ÏΔ. ¡≈apple. ¡ßÏ∂‚’apple

Ô≈Á◊≈appleΔ ‘√ÍÂ≈Ò «Ò¡≈∫Á≈

«◊¡≈, «‹Ê∂ Ï≈¡Á “⁄ ¿∞È∑≈∫ Á≈

«Á‘≈∫ ‘Ø «◊¡≈ Õ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ◊ßÌΔapple

‘≈ÒÂ È±ß Á∂÷Á∂ ‘ج∂ ¿∞È∑≈∫ ȱß

‘√ÍÂ≈Ò “⁄ √Δ. √Δ. Ô±. («’z‡Δ’Ò

’∂¡apple Ô±«È‡) “⁄ appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ √Δ Õ

‘√ÍÂ≈Ò Á∂ ÓÀ‚Δ’Ò √∞Íapple‚À∫‡ ‚≈.

«ÚÚ∂’ ⁄ΩËappleΔ È∂ «’‘≈ «’ ‡ß‚È È±ß

«ÁÒ Á≈ ÁΩapple≈ «Í¡≈ Õ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

appleÓÈ «√ßÿ, ‹Ø Í«‘Ò≈∫ ‡ß‚È Á≈ ‘≈Ò

⁄≈Ò ‹≈‰È Ò¬Δ ‘√ÍÂ≈Ò ÚΔ ◊¬∂

√È, È∂ apple≈‹Í≈Ò Á≈ «Á‘≈∫ ‘؉ “Â∂

√±Ï∂ “⁄ G «ÁÈ Á∂ √Ø◊ Á≈ ¡ÀÒ≈È

’ΔÂ≈ Õ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È∂ √apple’≈appleΔ

«Ï¡≈È “⁄ «’‘≈ «’

apple≈‹Í≈Ò Á≈ «Á‘≈∫ ‘؉ ’≈appleÈ

√±Ï∂ “⁄ ’μÒ∑ √∞ÂßÂappleÂ≈ «ÁÚ√

ÓÈ≈¿∞‰ ÁΔ apple√Ó ‘Δ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ

¡Â∂ ’Ø¬Δ ÚΔ ¡ÀÚ≈apple‚ ¡Â∂

√«Ì¡≈⁄≈apple’ √Ó≈appleØ‘ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈ Õ

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ‡ß‚È ÁΔ «ÓÕÂ’ Á∂‘

鱧 apple≈‹ ÌÚÈ «Ò‹≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈,

«√μ÷ È∂ «¬ß◊ÒÀ∫‚ ‹≈ ¿∞◊≈«¬¡≈

Á∞ÈΔ¡≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ ÒßÓ≈ ÷Δapple≈

Òß‚ÈÕ «Ïz‡∂È Á∂ ‚appleÏΔ «Úμ⁄ GE

√≈Ò≈ Ì≈appleÂΔ Ó±Ò Á∂ «√μ÷ È∂

Á∞ÈΔ¡≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ ÷Δapple≈

¿∞◊≈¿∞‰ Á≈ ’≈appleÈ≈Ó≈ ’apple

«Ú÷≈«¬¡≈ ‘À¢ appleÿÏΔapple «√ßÿ √ßÿ∂Û≈

È∂ ¡≈͉∂ ◊zΔÈ ‘≈¿±√ «Úμ⁄ ABI

√À∫‡ΔÓΔ‡apple (EA «¬ß⁄) Á≈ ÷Δapple≈ ¿∞◊≈

«Ú÷≈«¬¡≈ ‘À¢

√ßÿ∂Û≈ È∂ Áμ«√¡≈ «’ AIIA

«Úμ⁄ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ Ì≈apple «Úμ⁄ ÷∂ÂΔ ’appleÁ∂

√È¢ «¬μÊ∂ ¿∞‘ ‚appleÏΔ Á∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂

«Úμ⁄ ◊zßÊΔ Ú‹Ø∫ ’ßÓ ’apple apple‘∂ ‘È¢

Ï≈ˆÏ≈ÈΔ Á≈ ÙΩ’ appleμ÷‰ Ú≈Ò∂

«‹Ê∂ ’μÒ∑ Ù≈Ó E Ú‹∂ ÒØ’≈∫ Á∂

ÁappleÙÈ≈∫ Ò¬Δ appleμ«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈, ¿∞√

ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞È∑≈∫ ÁΔ «ÓÕÂ’ Á∂‘ ȱß

Íß‹≈Ï “⁄ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ‹μÁΔ √Ê≈È “Â∂

«Ò‹≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ ¿∞È∑≈∫ È∂ Á∞μ÷

Íz◊‡ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ‡ß‚È È∂

’appleΔÏ ⁄≈apple √≈Ò ¤μÂΔ√◊Û∑ Ò¬Δ

Ï‘∞-Ó∞μÒΔ¡≈∫ √∂Ú≈Ú≈∫ «ÁμÂΔ¡≈∫ Õ

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ‡ß‚È ¿∞È∑≈∫ Á∂ «ÍÂ≈

√Ó≈È √È Õ ‡ß‚È ‹È√ßÿ Á∂

√ß√Ê≈Í’ ÓÀ∫Ïapple≈∫ “⁄Ø∫ «¬’ √È,

‹È√ßÿ ‹Ø Ï≈¡Á “⁄ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈

Í≈apple‡Δ ω «◊¡≈ Õ ÏÒapple≈Ó‹Δ Á≈√

‡ß‚È ‹∞Ò≈¬Δ B@AD “⁄ ¤μÂΔ√◊Û∑

Á∂ apple≈‹Í≈Ò Ï‰∂ Õ ¡≈͉∂ «√¡≈√Δ

‹ΔÚÈ Á∂ ÒßÏ∂ √¯apple ÁΩapple≈È ¿∞‘

Íß‹≈Ï Á∂ ¿∞Í Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ √Ó∂ Úμ÷-

Úμ÷ Ó‘μÂÚͱappleÈ ¡‘∞«Á¡≈∫ “Â∂ apple‘∂ Õ

¤∂ Ú≈apple «ÚË≈«¬’ ⁄∞‰∂ ◊¬∂ ‡ß‚È

¡ÀÓapple‹À∫√Δ √Ó∂∫ AIGE ÂØ∫ AIGG Âμ’

‹∂Ò∑ “⁄ ÚΔ apple‘∂ Õ

ÏÒapple≈Ó ‹Δ Á≈√ ‡ß‚È “Â∂ √ß÷∂Í

fi≈ : √zΔ ÏÒapple≈Ó ‹Δ Á≈√ ‡ß‚È A

ÈÚßÏapple AIBG 鱧 ¡ß«ÓÕÂ√apple “⁄

‹ÈÓ∂ ¡Â∂ Íß‹≈Ï Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ

Ò≈‘Ωapple ÂØ∫ ÏΔ. ¬∂. Âμ’ «√μ«÷¡≈

‘≈√Ò ’ΔÂΔ Õ ÒßÓ≈ √Ó≈∫ √Ó≈‹ √∂Ú≈

Á∂ ’ßÓ ’appleÈ Ï≈¡Á ‡ß‚È AIEC ÂØ∫

AIEG ÁΩapple≈È ¡ß«ÓÕÂ√apple “⁄ È◊apple

«È◊Ó “⁄ ’≈√Òapple ¡Â∂ AIEG, FB,

FG, FI ¡Â∂ AIGG “⁄ ¡ß«ÓÕÂ√apple

ÂØ∫ «ÚË≈È √Ì≈ Á∂ ÓÀ∫Ïapple ⁄∞‰∂ ‹≈∫Á∂

apple‘∂ Õ AIIG ÁΔ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉

ÁΩapple≈È apple≈‹Í∞apple≈ ÂØ∫ ⁄∞‰∂ ◊¬∂ Õ ¿∞È∑≈∫

鱧 Íß‹≈Ï ÓßÂappleΔ Óß‚Ò “⁄ √ΔÈΔ¡apple

’Àϫȇ ÓßÂappleΔ Ú‹Ø∫ √È¡Â, «√‘Â,

√Ê≈È’ ÍzÙ≈√È Á≈ ÓßÂapple≈Ò≈ «ÁμÂ≈

«◊¡≈ Õ AIGI ÂØ∫ AIH@ ÁΩapple≈È

«ÚappleØËΔ «Ëapple Á∂ ¡≈◊± ÚΔ apple‘∂ Õ AIGE

ÂØ∫ AIGG Â’ ¡ÀÓapple‹À∫√Δ ÁΩapple≈È ‹∂Ò∑

“⁄ ÚΔ apple‘∂ Õ √zΔ ‡ß‚È Á∂ ‹ΔÚÈ “Â∂

¿∞È∑≈∫ Á∂ Í∞μÂapple √zΔ √ß‹∂ ‡ß‚È Ì≈‹Í≈

«¬’≈¬Δ ⁄ß‚Δ◊Û∑ ÍzË≈È È∂ “«¬’

Íz∂apple’ ⁄«appleμÂapple“ «’Â≈Ï «Ò÷Δ Õ

√ßÿ∂Û≈ È∂ «’‘≈ «’ ÷Δapple∂ Á≈ ¡≈’≈apple

‘≈Ò∂ ÚΔ ÚË «apple‘≈ ‘À¢ ÏΔ√Δ√Δ

¡È∞√≈apple Ú∂Ò˜ «Úμ⁄ B@AA «Úμ⁄

DB.AC «¬ß⁄ (A@G √À∫‡ΔÓΔ‡apple) Á∂

÷Δapple∂ Á∂ È≈∫ «◊ßÈΔ˜ ÚappleÒ‚

«apple’≈apple‚ ‘À¢

¿∞È∑≈∫ «’‘≈, ““ÓÀ∫ ’ØÒ ÏÀ· ’∂

«¬√ 鱧 ◊‘∞ È≈Ò Á∂÷Á≈ apple«‘ßÁ≈ √Δ¢

ÓÀ∫ ¡appleÁ≈√ ’appleÁ≈ √Δ «’ «¬‘ ‘apple

appleؘ ÚËÁ≈ apple‘∂ Â∂ ·Δ’ apple‘∂¢““

√ßÿ∂Û≈ √Ø⁄ apple‘∂ ‘È «’ ‹ÁØ∫ «¬√

÷Δapple∂ Á≈ ¡≈’≈apple Úˉ≈ apple∞’ ‹≈Ú∂◊≈

Â≈∫ ¿∞‘ «◊ßÈΔ˜ Ï∞μ’ «apple’≈apple‚ Ò¬Δ

«¬√ 鱧 Í∂Ù ’appleÈ◊∂¢

’appleØÛ≈∫ Á≈ ◊¿± ’apple Ú√±Ò‰ ”Â∂ ÚΔ √Û’≈∫ ”Â∂ ‘Δ ÿ∞ßÓ apple‘∂ ¡≈Ú≈apple≈ ÍÙ±

‹ÒßËappleÕ ¡≈Ú≈apple≈ ÍÙ±¡≈∫ ÁΔ √ßÌ≈Ò

Á∂ È≈∫¡ “Â∂ «Ï‹ÒΔ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Øapple

ÚΔ Ú√Â≈∫ “Â∂ ’appleØÛ≈∫ apple∞ͬ∂ Á≈ ◊¿±

’apple Ú√±Ò‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á apple≈‹ «Ú⁄

¡≈Ú≈apple≈ ÍÙ±¡≈∫ ÁΔ √ßÌ≈Ò È‘Δ∫ ‘Ø

apple‘Δ ‘À Â∂ ¡‹∂ ÚΔ A Òμ÷ ÂØ∫

«˜¡≈Á≈ ¡≈Ú≈apple≈ ÍÙ± √Û’≈∫ “Â∂ ‘È

«‹√ È≈Ò È≈ «√apple¯ «’√≈È≈∫ ÁΔ¡≈∫

‘apple √≈Ò B@@ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ C@@ ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ Ó∞μÒ ÁΔ¡≈∫ ¯√Ò≈∫ ıapple≈Ï ‘Ø

‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È √◊Ø∫ √À∫’Û∂ ÒØ’ ‘Δ ‘apple

√≈Ò ¡≈Ú≈apple≈ ÍÙ±¡≈∫ ’apple’∂

¡≈Í‰Δ¡≈∫ ‹≈È≈∫ ◊∞¡≈ ÒÀ∫Á∂ √È Õ

¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple Á∂

’≈apple‹’≈Ò «Ú⁄ ‘Δ ¡≈Ú≈apple≈

◊¿±¡≈∫ ÁΔ √ßÌ≈Ò Ò¬Δ ¡Òμ◊ ’apple

Ò≈◊± ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ «‹√ «Ú⁄

«Ï‹ÒΔ Á∂ «ÏμÒ≈∫ «Ú⁄ ÷ÍÂ’≈apple≈∫ ÂØ∫

BÍÀ√∂ ÍzÂΔ Ô±«È‡, √ΔÓÀ∫‡ ÁΔ «¬’

ÏØappleΔ ÂØ∫ «¬’ apple∞ͬ∂, ¡ß◊apple∂˜Δ Ùapple≈Ï

ÁΔ ÏØÂÒ “Â∂ A@ apple∞ͬ∂ Â∂ Á∂√Δ Ùapple≈Ï

ÁΔ ÏØÂÒ ÁΔ «Úμ’appleΔ “Â∂ E apple∞ͬ∂,

’≈apple ÁΔ «Úμ’appleΔ “Â∂ A@@@ apple∞ͬ∂

√’±‡apple ÁΔ «Úμ’appleΔ “Â∂ E@@ apple∞ͬ∂,

¬∂. √Δ. ÓÀ«apple‹ ÍÀÒ∂√ «Ú⁄ √Ó≈◊Ó

“Â∂ A@@@ apple∞ͬ∂ ◊¿± ’apple, «ÏÈ≈∫

AA √ÂßÏapple ÂØ∫ ”HD

Áß«◊¡≈∫ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ

‘ØÚ∂◊Δ appleؘ≈È≈ √∞‰Ú≈¬Δ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ “HD «√μ÷ «ÚappleØËΔ

Áß«◊¡≈∫ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ «ÁμÒΔ

‘≈¬Δ’Øapple‡ È∂

¡μ‹ √Δ. ÏΔ.

¡≈¬Δ. ¡Â∂

ÍΔÛÂ≈∫ ÁΔ

¡ÍΔÒ “Â∂

√∞‰Ú≈¬Δ

’apple«Á¡≈∫ AA

√ÂßÏapple ÂØ∫ ’∂√

ÁΔ appleؘ≈È≈ √∞‰Ú≈¬Δ ’appleÈ Á∂ ¡≈Á∂Ù

«ÁμÂ∂ ‘È Õ Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’ √Δ. ÏΔ.

¡≈¬Δ. ¡Â∂ ÍΔÛÂ≈∫ È∂ «ÁμÒΔ

‘≈¬Δ’Øapple‡ “⁄ «√μ÷ Áß«◊¡≈∫ Á∂ Ó∞μ÷

ÁØÙΔ √싉 ’∞Ó≈apple Á∂« ıÒ≈¯ «¬’

¡apple˜Δ Á≈«¬apple ’ΔÂΔ √Δ, «‹√ “Â∂

«ÁμÒΔ ‘≈¬Δ’Øapple‡ È∂ «’‘≈ «’ «¬√

Ó≈ÓÒ∂ “⁄ AA √ÂßÏapple ÂØ∫ Ò◊≈Â≈apple

√∞‰Ú≈¬Δ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ Õ «¬√ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ «¬’ ‘Øapple ¡apple˜Δ ÁΔ

√∞‰Ú≈¬Δ ’apple«Á¡≈∫ «ÁμÒΔ ‘≈¬Δ’Øapple‡

È∂ ’≈∫◊apple√Δ ¡≈◊± ‹◊ÁΔÙ

‡≈«¬‡Òapple ÚÒØ∫ Í≈√ÍØapple‡ ¡Ê≈apple‡Δ

ÚÒØ∫ ¿∞√Á≈ Í≈√ÍØapple‡ ˜Ï ’appleÈ

“Â∂ ’∂∫Áapple ÂØ∫ ‹Ú≈Ï Óß«◊¡≈ ‘À Õ

¬∂.√Δ. Ú≈Ò∂ ÓÀ«apple‹ ÍÀÒ∂√ «Ú⁄ ÂØ∫

E@@ apple∞ͬ∂ ¡Â∂ «¬’ Â∂Ò ‡À∫’apple ÂØ∫

A@@ apple∞ͬ∂ ◊¿± ’apple Ò≈◊± ’ΔÂ≈

«◊¡≈ Õ ÒØ’≈∫ ÚÒØ∫ «¬√ ’apple ÁΔ

¡Á≈«¬◊Δ ’appleÈ Á∂ Ï≈Ú‹±Á

◊¿±Ù≈Ò≈ 鱧 √Ó∂∫ «√apple ¯ß‚ È‘Δ∫

«ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‹Á«’ ’∞fi √Ó∂∫ Í«‘Ò≈∫

ÚΔ «¬√ Á≈ ı∞Ò≈√≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ «’

«¬√ ¯ß‚ ÁΔ Ú√±ÒΔ Ò¬Δ «ÚÌ≈◊

◊ßÌΔappleÂ≈ È‘Δ∫ «Á÷≈ apple‘∂ ‘È Â∂

Í≈Úapple’≈Ó Úapple◊∂ ‘Øapple «ÚÌ≈◊≈∫ È∂

‹∂’apple ◊¿± ’apple ÒØ’≈∫ ÂØ∫ Ú√±Ò ’apple

«Ò¡≈ ‘À Â≈∫ ¿∞‘ ¡≈Ú≈apple≈ ÍÙ±¡≈∫ ÁΔ

√ßÌ≈Ò Ò¬Δ ◊¿±Ù≈Ò≈ 鱧 ¯ß‚ «’¿∞∫

È‘Δ∫ Ì∂‹Á∂ ‘È Õ apple≈‹ «Ú⁄ GGB Á∂

’appleΔÏ ◊¿±Ù≈Ò≈ ‘È, «‹È∑≈∫ «Ú⁄

ÍÙ±¡≈∫ ÁΔ √ßÌ≈Ò Ò¬Δ ¯ß‚≈∫ ÁΔ

ÿ≈‡ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈ ÍÀ «apple‘≈ ‘À

Õ ◊¿± √∂Ú≈ ’«ÓÙÈ Á∂ √≈Ï’≈

⁄∂¡appleÓÀÈ ’ΔÓÂΔ Ò≈Ò Ì◊ È∂

Áμ«√¡≈ «¬‘ √⁄≈¬Δ ‘À «’ ⁄≈‘∂

√apple’≈appleΔ «ÚÌ≈◊ ’appleØÛ≈∫ apple∞ͬ∂ ÁΔ

Ú√±ÒΔ ◊¿± ’apple Á∂ apple±Í «Ú⁄ ÒØ’≈∫ ÂØ∫

Ú√±Ò ’apple ÒÀ∫Á∂ ‘È Íapple √Ó∂∫ «√apple

◊¿±Ù≈Ò≈ 鱧 «¬‘ Ú√±Ò ’ΔÂ≈ «◊¡≈

¯ß‚ È‘Δ∫ Ì∂‹Á∂ ‘È «‹√ ’apple’∂ ’¬Δ

◊¿±Ù≈Ò≈Ú≈∫ «Ú⁄ Â≈∫ ±ÛΔ ¡Â∂

⁄≈apple∂ ÁΔ ÿ≈‡ ÍÀÁ≈ ‘Ø ◊¬Δ ‘À Õ ‹∂’apple

«’√≈È ¡Â∂ ‘Øapple √Ó≈‹ √∂ÚΔ

‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ ◊¿±Ù≈Ò≈Ú≈∫ Ò¬Δ ‘apple∂

⁄≈apple∂ ¡Â∂ ±ÛΔ Á≈ ÍzÏßË È≈ ’appleÈ

Â≈∫ ◊¿±Ù≈Ò≈ «Ú⁄ Ì∂‹∂ ◊¬∂ ÍÙ±¡≈∫

ÁΔ Ó≈ÛΔ ‘≈Ò ‘Ø ‹≈Ú∂ Õ ¿∞È∑≈∫

Áμ«√¡≈ «’ Í≈Úapple’≈Ó ¡Â∂ ‘Øapple

«ÚÌ≈◊≈∫ ÚÒØ∫ «¬’μ·≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

◊¿± ’apple ◊¿±Ù≈Ò≈ 鱧 Á∞¡≈¿∞‰ Ò¬Δ

¿∞‘ ÏΔÂ∂ «ÁÈΔ∫ «ÚË≈È √Ì≈ Á∂

√ÍΔ’apple √zΔ ’∂. ÍΔ. «√ßÿ apple≈‰≈ ȱß

«ÓÒ∂ √È Õ ˙Ëapple ◊¿± √∂Ú≈ ’«ÓÙÈ

Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ Á≈ ’ΔÓÂΔ Ì◊ Á≈

’≈apple‹’≈Ò ıÂÓ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∞‰

ADÁΔ ‹◊∑≈ «√apple¯ ÁØ «Ú¡’ÂΔ¡≈∫

Á≈ √‡≈¯ apple«‘ «◊¡≈ ‘À «‹√ ’apple’∂

¡≈¿∞∫Á∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ «¬È∑≈∫ Ó√«Ò¡≈∫ ȱß

‘μÒ ’appleÈ Ò¬Δ ÒØ’≈∫ 鱧 Íz∂Ù≈ÈΔ ¡≈

√’ÁΔ ‘À Õ


www.samajweekly.com

ıÏappleª

¡≈˜≈ÁΔ ¡ßÁØÒÈ ”⁄ ’z≈∫ÂΔ’≈appleΔ √apple◊appleÓΔ¡≈∫ Á∂

◊Û∑ apple‘∂ ◊ØÒ Ï≈ˆ Á≈ «¬«Â‘≈√ Ï«‰¡≈ Ï∞fi≈appleÂ

¡ß«ÓÃÂ√appleÕ Á∂Ù Á∂ ¡≈˜≈ÁΔ √ß◊apple≈Ó

鱧 ÒÀ ’∂ Ù∞apple± ‘ج∂ ¡ßÁØÒÈ≈∫ “⁄

¡ß«ÓÕÂ√apple Á∂ «’Ò∑≈ ◊Ø«ÏßÁ◊Û∑,

√Úapple≈‹ ¡≈ÙappleÓ, ÚßÁ∂ Ó≈ÂappleÓ ‘≈Ò,

‹«Ò∑¡≈∫Ú≈Ò≈ Ï≈ˆ, È≈ÓË≈appleΔ

√Ó≈apple’ ¡≈«Á Á∂ «¬Ò≈Ú≈ ◊ØÒ Ï≈ˆ

È≈∫¡ È≈Ò Íz«√μË ¡À⁄Δ√È Í≈apple’ Á≈

«ÚÙ∂Ù √Ê≈È «apple‘≈ ‘À Õ ‘≈Ò≈∫«’ «¬‘

Úμ÷appleΔ ◊μÒ ‘À «’ ¿∞’Â √Ó≈apple’≈∫

√Ó∂ Á∂Ù Á∂ ¡≈˜≈ÁΔ ¡ßÁØÒÈ “⁄

’z≈∫ÂΔ’≈appleΔ √apple◊appleÓΔ¡≈∫ Á∂ ◊Û∑ ÓßÈ∂

‹≈∫Á∂ apple‘∂ ÚË∂apple∂ Âapple √Ó≈apple’≈∫ ÁΔ ‘Ø∫Á

Â∂ «¬«Â‘≈√ ¡≈Ó ÒØ’≈∫ Á∂ È≈Ò-

È≈Ò «Úapple≈√ÂΔ √Ó≈apple’≈∫ Á∂ appleμ÷apple÷≈¡

È≈Ò √Ïß«Ë «ÚÌ≈◊≈∫ Á∂

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ Ò¬Δ Ï∞fi≈apple ω∂ ‘ج∂

‘È Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ «¬√∂ ¡À⁄Δ√È

Í≈apple’ ÏÈ≈Ó ◊ØÒ Ï≈ˆ “⁄ BG, BI,

C@ Â∂ CA Á√ßÏapple AIAI Â∂ A

‹ÈÚappleΔ AIB@ 鱧 Íß‹ «ÁÈ≈ ¡≈Ò

«¬ß‚Δ¡≈ ’≈∫◊apple√ Á≈ CDÚ≈∫

Ó‘μÂÚͱappleÈ Â∂ «ÚÙ≈Ò «¬‹Ò≈√

Íß«‚ ÓØÂΔ Ò≈Ò È«‘apple± ÁΔ ÍzË≈È◊Δ

‘∂· ‘Ø«¬¡≈ Õ «¬‹Ò≈√ “⁄ Ó‘≈ÂÓ≈

◊≈∫ËΔ, ÒØ’ Ó≈ÈÔ «ÂÒ’, «ÏÍÈ

⁄ßÁappleÍ≈Ò, √Δ.¡≈apple. Á≈√, ÓÁÈ

ÓØ‘È Ó≈ÒÚΔ¡≈, Ó∞‘ßÓÁ ¡ÒΔ

«˜È≈‘ ¡Â∂ √zΔÓÂΔ ¬∂ÈΔ Ï∂√ß «‹‘∂

’¬Δ apple≈Ù‡appleΔ ÍμËapple Á∂ È∂Â≈ Ù≈«ÓÒ

‘ج∂ Õ ¿∞√ ÓΩ’∂ Úμ÷-Úμ÷ Ó≈Ó«Ò¡≈∫

Ï≈apple∂ E@ Íz√Â≈Ú Í≈√ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ Õ

«‹È∑≈∫ “⁄ ‹«Ò∑¡≈∫Ú≈Ò≈ Ï≈ˆ √≈’∂

Á∂ ÁØÙΔ¡≈∫ «ÏÕ◊∂‚Δ¡apple ‹ÈappleÒ

¡≈apple. ¬Δ. ¡À⁄. ‚≈«¬apple ¡Â∂ ◊ÚappleÈapple

Íß‹≈Ï Ó≈¬Δ’Ò ¿∞‚Ú≈«¬apple 鱧 √˜≈

«ÁÚ≈¬∂ ‹≈‰ √Ó∂ ‹«Ò∑¡≈∫Ú≈Ò≈

Ï≈ˆ √Ó≈apple’ Â∂ √Úapple≈‹ ¡≈ÙappleÓ

¿∞√≈apple∂ ‹≈‰ Ò¬Δ √≈∫fi∂ ÂΩapple “Â∂ ÓÂ∂

Í≈√ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ Õ ¿∞√ ÁΩapple≈È

Ó‘≈ÂÓ≈ ◊≈∫ËΔ «¬√∂ Ï≈ˆ Á∂ ¡ßÁapple

‘Δ «¬’ ¤Ø‡Δ «‹‘Δ fi≈ÍÛΔ Ï‰≈ ’∂

apple‘∂ ¡Â∂ «¬μÊ∂ «ÏÓ≈apple ‘؉ “Â∂ ¿∞È∑≈∫

‚≈’‡appleΔ «¬Ò≈‹ ’apple≈¿∞‰ ÁΔ

Ï‹≈«¬ Ó∞ÒÂ≈ÈΔ «Óμ‡Δ ÁΔ¡≈∫

Íμ‡Δ¡≈∫ ’apple’∂ ÷∞Á ¡≈͉≈ «¬Ò≈‹

’ΔÂ≈ Õ Íz≈Í Ú∂apple«Ú¡≈∫ ¡È∞√≈apple

¿∞’ «¬‹Ò≈√ Ò¬Δ Ò◊≈¬∂ ◊¬∂

Íß‚≈Ò “⁄ AE ‘˜≈apple ÒØ’≈∫ Á∂ ÏÀ·‰

ÁΔ √ÓappleμÊ≈ √Δ, ‹Á«’ «¬√ “⁄

Ù≈«ÓÒ ‘؉ Ò¬Δ BE ‘˜≈apple ÂØ∫ ÚË∂apple∂

ÒØ’≈∫ È∂ ¡≈͉∂ È≈∫¡ Áapple‹ ’appleÚ≈¬∂

Õ ¿∞’ «¬‹Ò≈√ Á∂ Ï≈¡Á ◊ØÒ

Ï≈ˆ ÁΔ Ó‘μÂÂ≈ «√÷apple Âμ’ Í‘∞ß⁄

◊¬Δ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ Ï≈¡Á Á∂Ù ÁΔ

¡≈˜≈ÁΔ È±ß ÒÀ ’∂ «¬μÊ∂ √À∫’Û∂ ‹Ò√∂

Â∂ ÏÀ·’≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫, «‹√ Á∂ Ï≈¡Á

Ú∂÷«Á¡≈∫ ‘Δ Ú∂÷«Á¡≈∫ «¬‘ Ï≈ˆ

’z≈∫ÂΔ’≈appleΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ √apple◊appleÓΔ¡≈∫

Á≈ ’∂∫Áapple ω «◊¡≈ Õ Áμ√‰ÔØ◊

‘À «’ «¬√ Í≈apple’ Á∂ √Ê≈È “Â∂

Í«‘Ò≈∫ √: Èapple≈«¬‰ «√ßÿ Ú’ΔÒ

Á≈ Ï≈ˆ ‘Ø«¬¡≈ ’appleÁ≈ √Δ Õ √ßÈ

AHHB “⁄ √apple ⁄≈appleÒ√ ¡À⁄Δ√È Á∂

Íß‹≈Ï Á∂ ÒÀ¯‡ΔÈÀ∫‡ ◊ÚappleÈapple

«ÈÔ∞’ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞È∑≈∫ Á∂

È≈∫¡ “Â∂ Ï≈ˆ Á≈ È≈∫¡ ¡À⁄Δ√È

Í≈apple’ appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ Ï≈ˆ

◊∞Ò≈¬Δ “⁄ Ï«‰¡≈ ‘؉ ’apple’∂

Ï≈¡Á “⁄ «¬‘ ◊ØÒ Ï≈ˆ È≈∫¡

È≈Ò Íz«√Ë ‘Ø «◊¡≈ Õ

Íß‹≈Ï Á∂ «Íß‚≈∫ ÁΔ ÒØÛ ‘À ◊z≈Ó √Ì≈

Íß⁄≈«¬ÂΔ √ß√Ê≈Ú≈∫ Ìß◊ ’apple Á∂‰

«Íμ¤Ø∫ «¬È∑≈∫ Á≈ ⁄≈apple‹ √apple’≈appleΔ

¡¯√apple≈∫ 鱧 √Ω∫͉ Ú≈√Â∂

ÈØ‡Δ«Î’∂ÙÈ Íß‹≈Ï ÁΔ √apple’≈apple ÚμÒØ∫

‹≈appleΔ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬√ È≈Ò

Íß⁄≈«¬ÂΔ ÍzÏßË «Íß‚≈∫, ÏÒ≈’

√ßÓÂΔ¡≈∫ Â∂ «˜Ò∑≈ ÍzΔÙÁ ÍμËapple ¿∞μÂ∂

ͱappleΔ Âapple∑≈∫ ÒØ’≈∫ Á∂ ⁄∞‰∂ ‘ج∂

ÍzÂΔ«ÈË≈∫ ÁΔ Ê≈∫ ¡¯√apple≈∫ Á∂ «˜ßÓ∂ ÍÀ

«◊¡≈ ‘À¢ ¬∂Á≈∫ Í«‘Ò≈∫ ÚΔ ‘∞ßÁ≈

¡≈«¬¡≈ ‘À Â∂ «¬√ Ú≈appleΔ ÚΔ ‘؉≈

√Δ¢ Ï‘∞Â∂ ⁄∞‰∂ ‘ج∂ ÍzÂΔ«ÈË «Í¤ÒΔ

√apple’≈apple Á∂ ÚÎ≈Á≈apple √È¢ ÈÚΔ∫

√apple’≈apple Á≈ √Ú≈ √≈Ò Òßÿ ‹≈‰

«Íμ¤Ø∫ ÚΔ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ÁÏÁÏ∂ Ú≈Ò∂

Ê≈∫¬Δ∫ ¡≈Í‰Δ Í≈apple‡Δ apple≈‹ÈΔÂΔ Á∂

«‘√≈Ï È≈Ò ⁄μÒ‰ ÁΔ ¡≈Á ȑΔ∫

√Δ ¤μ‚Á∂¢ «‹Ú∂∫ ‘apple √apple’≈apple ⁄≈‘∞ßÁΔ

‘À, ÓΩ‹±Á≈ √apple’≈apple ÚΔ «¬√ ‘≈Ò ÂØ∫

«È‹≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ √Δ¢ «¬√ Á≈ «¬μ’

ÂappleΔ’≈ «¬‘ ‘Ø √’Á≈ √Δ «’ ‹ÁØ∫

ÍÂ≈ √Δ «’ ÎÒ≈‰Δ ÂappleΔ’ 鱧 «¬È∑≈∫

¡Á≈«apple¡≈∫ ÁΔ «Ó¡≈Á Ó∞μ’‰ Ú≈ÒΔ

‘À Â≈∫ ¿∞√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ⁄؉ ’ΔÂΔ ‹≈

√’ÁΔ √Δ¢ È‘Δ∫ ’appleÚ≈¬Δ Â≈∫ ·Δ’

È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈¢ ¡μ◊Ø∫ apple≈‹ √apple’≈apple È∂

Íß‹≈Ï Á∂ ⁄؉ ÍzÏßË È≈Ò ‹∞Û∂

Á¯Âapple 鱧 «¬‘ ‘Á≈«¬Â ’apple «ÁμÂΔ

‘À «’ «ÓμÊ∂ √Ó∂∫ «Úμ⁄ ⁄؉≈∫ ’apple≈¿∞‰

Ú≈√Â∂ √≈appleΔ ÓÙΔÈappleΔ ÁΔ √apple◊appleÓΔ

Ù∞apple± ’apple «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂¢ «¬√ Âapple∑≈∫

’appleÈ≈ ÚΔ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢

˜ÓΔÈΔ √«ÊÂΔ Á≈ Á±√apple≈ Í«‘Ò±

«¬‘ ‘À «’ «Íß‚≈∫ «Úμ⁄ «¬√ Ú∂Ò∂

ÈÙΔÒ∂ ÍÁ≈appleÊ≈∫ ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’appleÈ

È≈Ò ÓΩÂ≈∫ ‘∞ßÁΔ¡≈∫ Ú∂÷ ’∂ ¡⁄≈È’

«¬‘Ø «‹‘≈ ¿∞Ï≈Ò≈ «Í¡≈ «’

«√¡≈√Δ ¡≈◊± ÚΔ Â∂ «Íß‚≈∫ Á∂ ÒØ’

ÚΔ ı∞Á ‘Δ «¬√ ’Ø‘Û Á∂ «Úapple∞μË ‘apple

Ê≈∫ √apple◊appleÓ ‘ج∂ «Á÷≈¬Δ Á∂∫Á∂ ‘È¢

«¬√ È≈Ò ¡√apple ÚΔ «Í¡≈ ‘À¢ ¡μ◊Ø∫

«¬‘ Ó∞«‘ßÓ ‘Øapple ÚΔ ÚË‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ

‘À¢ Íß‹≈Ï Á∂ Ï⁄≈¡ Ò¬Δ ‹Ø ÚΔ

’ΔÂ≈ ‹≈ √’∂, √Ì È±ß ’appleÈ≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢

«¬√ ÂØ∫ ‘‡Ú≈∫ «¬μ’ Íμ÷ Íß‹≈Ï

Á∂ ’∞fi «⁄ßÂ’≈∫ È∂ Í∂Ù ’ΔÂ≈ ‘À,

˜ÓΔÈΔ √«ÊÂΔ Á≈ Á±√apple≈ Í«‘Ò± «¬‘ ‘À «’ «Íß‚≈∫ «Úμ⁄ «¬√ Ú∂Ò∂ ÈÙΔÒ∂

ÍÁ≈appleÊ≈∫ ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’appleÈ È≈Ò ÓΩÂ≈∫ ‘∞ßÁΔ¡≈∫ Ú∂÷ ’∂ ¡⁄≈È’ «¬‘Ø «‹‘≈

¿∞Ï≈Ò≈ «Í¡≈ «’ «√¡≈√Δ ¡≈◊± ÚΔ Â∂ «Íß‚≈∫ Á∂ ÒØ’ ÚΔ ı∞Á ‘Δ «¬√

’Ø‘Û Á∂ «Úapple∞μË ‘apple Ê≈∫ √apple◊appleÓ ‘ج∂ «Á÷≈¬Δ Á∂∫Á∂ ‘È¢ «¬√ È≈Ò

¡√apple ÚΔ «Í¡≈ ‘À¢ ¡μ◊Ø∫ «¬‘ Ó∞«‘ßÓ ‘Øapple ÚΔ ÚË‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢ Íß‹≈Ï

Á∂ Ï⁄≈¡ Ò¬Δ ‹Ø ÚΔ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’∂, √Ì È±ß ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫

‘‡Ú≈∫ «¬μ’ Íμ÷ Íß‹≈Ï Á∂ ’∞fi «⁄ßÂ’≈∫ È∂ Í∂Ù ’ΔÂ≈ ‘À, «‹‘Û∂ √ÓfiÁ∂

‘È «’ Íß‹≈Ï Á≈ ÏΔÂ∂ √Ó∂∫ Á≈ √∞÷≈Ú≈∫ √¯apple «¬√ Á∂ Ì≈¬Δ⁄≈apple’ Â≈‰∂-

Ï≈‰∂ √Á’≈ √Δ Â∂ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ «Úμ⁄ «¬‘ È‘Δ∫ apple«‘ «◊¡≈ Â∂ ¬∂√∂ Ò¬Δ

√≈appleΔ¡≈∫ ¿∞Òfi‰≈∫ ‘Øapple «Ì¡≈È’ ‘Ø¬Δ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ

Á∂ Ì≈‰‹∂ ÍzØ: ‹◊ÓØ‘È «√ßÿ, ÍzÓ∞μ÷ ÍμÂapple’≈apple ‚≈: «Ù¡≈Ó √∞ßÁapple

ÁΔÍÂΔ, ¿∞μÿ∂ ÍμÂapple’≈apple ‘ÓΔapple «√ßÿ Â∂ ‚≈: Ó∂ÿ≈ «√ßÿ Â∂ ÂÒÚß‚Δ √≈ÏØ

Á∂ Âı ÁÓÁÓ≈ √≈«‘Ï Á∂ √≈Ï’≈ ‹Ê∂Á≈apple «◊¡≈ÈΔ ’∂ÚÒ «√ßÿ ‘∞apple≈∫

¡Â∂ ’∞fi ‘Øapple ÒØ’≈∫ È∂ «¬√ Íμ÷ ÂØ∫ Í«‘Ò ’ΔÂΔ ‘À¢ ¿∞È∑≈∫ «Í¤Ò∂ √≈Ò

«ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ ÁΩapple≈È ÚΔ ÍzÓ∞μ÷ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á∂ ¡≈◊±¡≈∫ 鱧 «¬’μ·∂

Ï∞Ò≈ ’∂ «Ú⁄≈apple-Ú‡≈∫Áapple∂ ÁΔ Í«‘Ò ’ΔÂΔ √Δ...

«‹‘Û∂ √ÓfiÁ∂ ‘È «’ Íß‹≈Ï Á≈

ÏΔÂ∂ √Ó∂∫ Á≈ √∞÷≈Ú≈∫ √¯apple «¬√ Á∂

Ì≈¬Δ⁄≈apple’ Â≈‰∂-Ï≈‰∂ √Á’≈ √Δ Â∂

«Í¤Ò∂ √Ó∂∫ «Úμ⁄ «¬‘ È‘Δ∫ apple«‘

«◊¡≈ Â∂ ¬∂√∂ Ò¬Δ √≈appleΔ¡≈∫ ¿∞Òfi‰≈∫

‘Øapple «Ì¡≈È’ ‘Ø¬Δ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È¢

Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ Á∂ Ì≈‰‹∂ ÍzØ:

‹◊ÓØ‘È «√ßÿ, ÍzÓ∞μ÷ ÍμÂapple’≈apple ‚≈:

«Ù¡≈Ó √∞ßÁapple ÁΔÍÂΔ, ¿∞μÿ∂

ÍμÂapple’≈apple ‘ÓΔapple «√ßÿ Â∂ ‚≈: Ó∂ÿ≈

«√ßÿ Â∂ ÂÒÚß‚Δ √≈ÏØ Á∂ ÂıÂ

ÁÓÁÓ≈ √≈«‘Ï Á∂ √≈Ï’≈ ‹Ê∂Á≈apple

«◊¡≈ÈΔ ’∂ÚÒ «√ßÿ ‘∞apple≈∫ ¡Â∂ ’∞fi

‘Øapple ÒØ’≈∫ È∂ «¬√ Íμ÷ ÂØ∫ Í«‘Ò

’ΔÂΔ ‘À¢ ¿∞È∑≈∫ «Í¤Ò∂ √≈Ò «ÚË≈È

√Ì≈ ⁄؉≈∫ ÁΩapple≈È ÚΔ ÍzÓ∞μ÷

Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á∂ ¡≈◊±¡≈∫ 鱧 «¬’μ·∂

Ï∞Ò≈ ’∂ «Ú⁄≈apple-Ú‡≈∫Áapple∂ ÁΔ Í«‘Ò

’ΔÂΔ √Δ¢ «¬√ Ú∂Ò∂ ¿∞‘ «Îapple

√apple◊appleÓ ‘È Â∂ Ó∞μÁ≈ Íß⁄≈«¬ÂΔ

ÍzÏßË Á≈ ‘À¢ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ apple≈¬∂ ‘À «’

«Íß‚≈∫ Á∂ Ï⁄≈˙ Ò¬Δ ‘apple «Íß‚ «Úμ⁄

«¬μ’ √≈∫fi≈ Óß⁄ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À, «‹√ ȱß

«Íß‚ ÁΔ ÒØ’ √Ì≈ Á∂ apple±Í «Úμ⁄

Ó≈ÈÂ≈ Á∂∫Á∂ ‘ج∂ √≈apple∂ «Íß‚ Á∂ ÒØ’

˙Ê∂ «¬’μ·∂ ÏÀ· ’∂ «Ú⁄≈apple ’apple √’Á∂

‘È¢ «¬√ Ó’√Á Ò¬Δ ¿∞‘ Íß‹≈Ï

Íß⁄≈«¬Â ¡À’‡, AIID Á≈ ‘Ú≈Ò≈

Á∂∫Á∂ ‘È, «‹√ «Úμ⁄ ◊z≈Ó √Ì≈ Á≈

«¬‘ √≈apple≈ √ß’ÒÍ ÓΩ‹±Á ‘À¢

Íß‹≈Ï Á≈ «¬‘ Íß⁄≈«¬ÂΔ ’≈ȱßÈ

«¬‘ ◊μÒ ’«‘ßÁ≈ ‘À «’ ‹±È Â∂

Á√ßÏapple Á∂ ÁØ Ó‘Δ«È¡≈∫ «Úμ⁄ ‘apple

«Íß‚ «Úμ⁄ «¬‘ ÓΔ«‡ß◊ ‘Ø‰Δ ˜apple±appleΔ

‘À Â∂ «‹‘Û≈ √appleÍß⁄ «¬‘ ÓΔ«‡ß◊

È‘Δ∫ √μÁÁ≈, ¿∞‘ «¬√ ¡‰◊«‘ÒΔ

Á∂ Ò¬Δ ¡≈͉∂ ¡≈Í √√ÍÀ∫‚ Óß«È¡≈

‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ ‹ÁØ∫ «¬‘ ◊z≈Ó

√Ì≈ Òμ◊∂◊Δ, ÒØ’ Ì≈¬Δ-

ÌÂΔ‹≈Ú≈Á 鱧 ¤μ‚ ’∂ «Íß‚ Á∂ √≈apple∂

Ó√Ò∂ ¡Â∂ √≈appleΔ¡≈∫ √apple’≈appleΔ √’ΔÓ≈∫

ÁΔ ⁄apple⁄≈ ’apple √’Á∂ ‘È¢

ÏÁ«’√ÓÂΔ È≈Ò ¡μ‹ Âμ’ «¬√

Âapple∑≈∫ ÁΔ ◊z≈Ó √Ì≈ √μÁ‰ Á≈ «appleÚ≈‹

È‘Δ∫ «Í¡≈ Â∂ ’ÁΔ «’√∂ È∂ ◊z≈Ó

√Ì≈ È≈ √μÁ‰ Á≈ Ó∞μÁ≈ ◊ßÌΔappleÂ≈

È≈Ò ÒÀ ’∂ √appleÍß⁄ Á∂ «ıÒ≈¯

’≈appleÚ≈¬Δ Ò¬Δ ÚΔ Ï‘∞Â≈ ÂappleμÁÁ

È‘Δ∫ ’ΔÂ≈¢ ’¬Δ Ú≈appleΔ ’∞fi «Íß‚≈∫ Á∂

√appleÍß⁄≈∫ ÁΔ ’Ø¬Δ ’Ó˜ØappleΔ ‘∞ßÁΔ ‘À,

«‹√ ’≈appleÈ ¿∞‘ ÓΔ«‡ß◊ È‘Δ∫ ’appleÈ≈

⁄≈‘∞ßÁ∂, Íapple «¬√ Á≈ «¬Ò≈‹ «¬√

’≈ȱßÈ «Úμ⁄ ÓΩ‹±Á ‘À «’ «Íß‚ Á∂

ÚΔ‘ ¯Δ√ÁΔ Ú؇apple Á√Â÷ ’apple ’∂

«¬‘ √Ì≈ √μÁ‰ Á≈ ÈØ«‡√ Á∂ √’Á∂

‘È¢

«¬È∑≈∫ √±fiÚ≈È √싉≈∫ ÁΔ «¬‘

apple≈¬∂ ‘À «’ «Íß‚≈∫ ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ «Úμ⁄

apple≈‹ÈΔÂΔ È‘Δ∫ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ Â∂

«’√∂ ÚΔ «Ëapple 鱧 apple≈‹√Δ ⁄؉ «ÈÙ≈È

ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’apple ’∂ ⁄؉ «Úμ⁄ ÷Û≈

È‘Δ∫ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈¢ ¿∞‘ √ÓfiÁ∂ ‘È

«’ «¬√ ÁΔ Ï‹≈¬∂ Ì≈¬Δ⁄≈apple’ ÂΩapple

¿∞μÂ∂ «‹‘Û≈ ’Ø¬Δ ’ßÓ ’appleÁ≈ ‘À, ¿∞√

鱧 ¡μ◊∂ Ò≈¿∞‰ Á∂ Ò¬Δ ÔÂÈ ’appleÈ≈

Â∂ «Îapple ⁄؉≈∫ «Íμ¤Ø∫ ¿∞È∑≈∫ ÍzÂΔ«ÈË≈∫

Á∂ apple≈‘Δ∫ «Íß‚ 鱧 «ÓßÈΔ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡

ω≈¿∞‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ «Ú⁄≈apple «¬‘

Ï‘∞ ÚËΔ¡≈ ‘À Â∂ Ò≈◊± ‘؉ È≈Ò

«¬μ’ Âapple∑≈∫ ¡μ‹ Âμ’ ¡‰◊ΩÒ∂ apple‘∂

Íß⁄≈«¬ÂΔ ’≈ȱßÈ ¿∞μÂ∂ ¡ÓÒ Á≈ ’ßÓ

ÚΔ «√apple∂ ⁄≈«Û∑¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À, Íapple

«¬√ ’ßÓ Ò¬Δ apple≈‹√Δ ¡≈◊±¡≈∫ ÁΔ

√∞«‘appleÁÂ≈ ÁΔ ÒØÛ ‘À¢ ¡≈◊±¡≈∫ ÁΔ

«¬‘ ⁄≈‘ ‘∞ßÁΔ ‘À «’ «Íß‚ «Úμ⁄

⁄∞‰∂ ‘ج∂ ¡Á≈apple∂ ¿∞μÂ∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂

Ïß«Á¡≈∫ ÁΔ √appleÁ≈appleΔ ‘ØÚ∂, Â≈∫ «’

¡◊ÒΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ «Úμ⁄ ¿∞√ ı≈√

Í≈apple‡Δ ÁΔ ÓÁÁ ’apple √’‰, Íapple

apple≈‹ÈΔÂΔ ÁΔ ÒØÛ ı≈Âapple «Íß‚≈∫ ÁΔ

ÒØÛ ’∞appleÏ≈È È‘Δ∫ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ¢

Íß‹≈Ï «‹ßÈ≈ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ «Úμ⁄

ͤÛÁ≈ «◊¡≈ ‘À, «‹ßÈΔ Úμ‚Δ √μ‡

«¬‘ ÷≈ ⁄∞μ’≈ ‘À, ¿∞√ Á∂ Ï≈¡Á ‹∂

«¬√ È∂ ÁØÏ≈apple≈ ¿∞μ·‰≈ ¡Â∂ ¡◊∂apple∂

apple≈‘ ÚμÒ Úˉ≈ ‘À Â≈∫ ¬∂Á≈∫ ÁΔ¡≈∫

apple≈‹ÈΔÂ’ ÒØÛ≈∫ ’∞appleÏ≈È ’appleÈΔ¡≈∫

‘Δ ÍÀ‰◊Δ¡≈∫¢

Í∂Ù’≈appleΔ : Á∂Ù apple≈‹

16/08/2018

9

‘∞‰ «Ú‹∂ Ó≈«Ò¡≈ Â∂ ÈΔappleÚ ÓØÁΔ Úapple◊∂ ¡Íapple≈ËΔ¡≈∫ ÁΔ ıÀapple È‘Δ∫

¡≈apple«Ê’ ¡Íapple≈ËΔ¡≈∫ 鱧 Á∂Ù ¤μ‚ ’∂ Ì싉 ÂØ∫

appleØ’‰ Ú≈Ò∂ «ÏμÒ ”Â∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ÚÒØ∫ ÓØ‘apple

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ‘∞‰ «Ú‹∂ Ó≈«Ò¡≈ Â∂

ÈΔappleÚ ÓØÁΔ Úapple◊∂ ¡≈apple«Ê’

¡Íapple≈ËΔ¡≈∫ Á≈ ’≈ȱßÈ Á∂ «Ù’ß‹∂

«Ú⁄Ø∫ Ï⁄ ’∂ «È’Ò‰≈ ¡Ω÷≈ ‘Ø

‹≈Ú∂◊≈ «’¿∞∫«’ apple≈Ù‡appleÍÂΔ apple≈Ó

È≈Ê ’Ø«ÚßÁ È∂ ¿∞√ «ÏμÒ “Â∂ √‘Δ Í≈

«ÁμÂΔ ‘À «‹‘Û≈ Ì◊ΩÛ∂ ¡≈apple«Ê’

¡Íapple≈ËΔ¡≈∫ 鱧 Ì≈apple «Ú⁄ ’≈ȱßÈΔ

Íz«’«apple¡≈ ÂØ∫ Ï⁄‰ ¡Â∂ Á∂Ù «Ú⁄Ø∫

ÁΩÛÈ ÂØ∫ appleØ’∂◊≈ Õ Ì◊ΩÛ≈ ¡≈apple«Ê’

¡Íapple≈ËΔ ¿∞‘ «Ú¡’ÂΔ ‘∞ßÁ≈ ‘À ‘À

«‹√ Á∂ «÷Ò≈Î ÿμ‡Ø ÿμ‡ A@@ ’appleØÛ

‹≈∫ ¿∞√ ÂØ∫ ÚμË apple’Ó ÁΔ ÙÓ±ÒΔ¡Â

Ú≈Ò∂ ¡≈apple«Ê’ ¡Íapple≈Ë «Ú⁄ ¿∞√ ÁΔ

ÙÓ±ÒΔ¡Â Ò¬Δ «◊ÕÎÂ≈appleΔ Ú≈apple߇

‹≈appleΔ ‘∞ßÁ∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞‘ Ó∞’μÁÓ∂ ÂØ∫

Ï⁄‰ Ò¬Δ Á∂Ù ¤μ‚ ‹≈∫Á≈ ‘À Õ «¬’

¡«Ë’≈appleΔ Ó∞Â≈«Ï’ apple≈Ù‡appleÍÂΔ È∂

Ì◊ΩÛ∂ ¡≈apple«Ê’ ¡Íapple≈ËΔ¡≈∫ Ï≈apple∂

¡À’‡ B@AH “Â∂ ¡≈Í‰Δ ÓØ‘apple Ò≈

«ÁμÂΔ ‘À Õ ÈÚ≈∫ ’≈ȱßÈ «Ú‹∂

Ó≈«Ò¡≈ ¡Â∂ ÈΔappleÚ ÓØÁΔ Úapple◊∂

Úμ‚∂ ¡≈apple«Ê’ ¡Íapple≈ËΔ¡≈∫ 鱧 Á∂Ù

ÂØ∫ Ì싉 ¡Â∂ ’≈ȱßÈ ÂØ∫ Ï⁄‰ ÂØ∫

appleØ’∂◊≈ Õ ÁØÚ∂∫ Ó≈«Ò¡≈ ¡Â∂ ÈΔappleÚ

ÓØÁΔ ¿∞È∑≈∫ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ «Ú⁄ ÒØÛΔ∫Á∂

‘È «‹È∑≈∫ ÁΔ √Δ. ÏΔ. ¡≈¬Δ. ÚÒØ∫

‹≈∫⁄ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘

Ì≈apple ÂØ∫ Ï≈‘apple ‘È Õ ÈÚ≈∫ ’≈ȱßÈ

ÓÈØÈΔ «ÚÙ∂Ù ¡Á≈ÒÂ È±ß «’√∂

«Ú¡’ÂΔ È±ß Ì◊ΩÛ≈ ¡≈apple«Ê’

¡Íapple≈ËΔ ’apple≈apple Á∂‰ ¡Â∂ Ï∂È≈ÓΔ

‹≈«¬Á≈Á √Ó∂ ¿∞√ ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á

˜Ï ’appleÈ ÁΔ¡≈∫ Ù’ÂΔ¡≈∫ «ÁßÁ≈

‘À Õ «¬√ «ÏμÒ È±ß apple≈‹ √Ì≈ È∂ BE

‹∞Ò≈¬Δ 鱧 Í≈√ ’apple «ÁμÂ≈ √Δ ‹Á«’

ÒØ’ √Ì≈ È∂ AI ‹∞Ò≈¬Δ 鱧 ÍzÚ≈È◊Δ

«ÁμÂΔ √Δ Õ «¬√ ÈÚ∂∫ ’≈ȱßÈ ÁΔ¡≈∫

Ë≈apple≈Ú≈∫ Ò≈◊± ’appleÈ Ò¬Δ A@@ ’appleØÛ

ÁΔ «ÚμÂΔ ‘μÁ 鱧 ¿∞«⁄μ Áμ√«Á¡≈∫

«Úμ ÓßÂappleΔ «ÍÔ±Ù ◊Ø«¬¡≈Ò È∂

‘≈Ò ‘Δ «Ú⁄ √ß√Á «Ú⁄ «’‘≈ √Δ

«’ ¡«‹‘≈ Úμ‚∂ ¡Íapple≈ËΔ¡≈∫ ȱß

ÎÛÈ Ò¬Δ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À È≈ «’

¡Á≈ÒÂ≈∫ «Ú⁄ Ó≈ÓÒ∂ ÒÓ’≈¿∞‰

Ò¬Δ Õ ◊Ø«¬Ò È∂ apple≈‹ √Ì≈ «Ú⁄

«’‘≈ √Δ «’ «¬‘ «ÏμÒ «¬√ Âapple∑≈∫ Á∂

¡Íapple≈ËΔ¡≈∫ 鱧 ÁΩÛÈ ÂØ∫ appleØ’‰ Ò¬Δ

ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ, Â∂˜ Â∂ √ß«ÚË≈È’

ÂappleΔ’≈ ‘À Õ ÈÚ∂∫ ’≈ȱßÈ Â«‘ «¬√

Âapple∑≈∫ Á∂ ¡Íapple≈ËΔ¡≈∫ ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á

¿∞ÁØ∫ Â’ ˜Ï apple‘∂◊Δ ‹ÁØ∫ Â’ ¿∞‘

¡Á≈ÒÂ≈∫ √≈‘Ó‰∂ Í∂Ù È‘Δ∫ ‘∞ßÁ∂ Õ

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’‘≈ √Δ «’ ¡√Δ∫ «¬√

◊μÒ “Â∂ «Ú⁄≈apple ’apple≈∫◊∂ «’ «¬√

Âapple∑≈∫ ˜Ï ’ΔÂΔ ‹≈«¬Á≈Á Á≈ ’Δ

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ Õ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ √Δ «’

À’‡ «‘ «¬ÈÎØapple√ÓÀ∫‡

‚≈«¬appleÀ’‡Øapple∂‡ (¬Δ. ‚Δ.) ‘Δ ‹≈∫⁄

¬∂‹ß√Δ ‘ØÚ∂◊Δ Õ apple≈Ù‡appleÍÂΔ È∂ «ÂßÈ

‘Øapple ’≈ȱßÈ≈∫ ÈÀ◊ØÙΔ¬∂ÏÒ

«¬ß√‡apple±ÓÀ∫‡√ (√ØË) ¡À’‡ B@AH,

√‡∂‡ ÏÀ∫’√ (appleμÁ Â∂ √ØË) ¡À’‡

B@AH ¡Â∂ «ÚÙ∂Ù apple≈‘ (√ØË)

¡À’‡ B@AH “Â∂ ÚΔ ¡≈Í‰Δ ÓØ‘apple

Ò≈ «ÁμÂΔÕ

Í∞‰∂ ”⁄ ÏÀ∫’ Á≈ √appleÚapple ‘À’ ’apple ’∂ ID ’appleØÛ ÁΔ ⁄ØappleΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Í∞‰∂ Á∂ ’≈√Ó≈√ ÏÀ∫’ ‘Àμ‚’∞¡≈apple‡apple Á≈ ‚≈‡≈ ‘À’ ’apple’∂ ID ’appleØÛ DB Òμ÷

ÁΔ ⁄ØappleΔ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ ‘ ≈ ∫◊’≈∫◊ ÁΔ ¬∂.¡ÀÒ.¡ÀÓ.

‡zÀ«‚ß◊ «ÒÓ«‡‚ ’ßÍÈΔ È±ß ÁØÙΔ Ï‰≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ Í∞«Ò√ Ê≈‰∂ “⁄ Áapple‹ «Ù’≈«¬Â

Ó∞Â≈«Ï’ ÏÀ∫’ Á∂ ‘À‚’∞¡≈apple‡apple Á∂ √appleÚapple 鱧 ‘À’ ’apple’∂ ÚΔ˜≈ Â∂ apple∞ÍÀ ‚À«Ï‡ ’≈apple‚ ÁΔ

‹≈‰’≈appleΔ ⁄ØappleΔ ’apple’∂, «ÚÁ∂Ù≈∫ “⁄ Ò◊Í◊ AB ‘˜≈apple Ï≈apple ÒÀ‰-Á∂‰ ’apple ’∂ GH ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ ’„Ú≈¬∂ ◊¬∂ Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ì≈apple “⁄ ÚΔ B,HDI Ú≈apple ÒÀ‰-Á∂‰ ’apple’∂ B

’appleØÛ E@ Òμ÷ apple∞ͬ∂ ’„Ú≈¬∂ ◊¬∂ Õ ’∞μÒ «ÓÒ≈ ’∂ ID ’appleØÛ DB Òμ÷ ÁΔ √≈«¬Ïapple ⁄ØappleΔ

’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À Õ «¬‘ √≈«¬Ïapple ‚’ÀÂΔ AA ¡◊√Â È±ß Á∞Í«‘apple C Ú‹∂ ÂØ∫ apple≈ A@ Ú‹∂

«Ú⁄’≈apple ‘Ø¬Δ ‘À Õ Ò◊Í◊ BA Á∂Ù≈∫ ÂØ∫ ‘À’apple≈∫ ÚÒØ∫ GF ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á≈ ÒÀ‰-Á∂‰ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ Õ ÏÀ∫’ È∂ ¡ÀÎ.¡≈¬Δ.¡≈apple. “⁄ «’‘≈ «’ ÏÀ∫’ Á∂ ‘À‚’∞¡≈apple‡apple “⁄ ¬∂.‡Δ.¡ÀÓ. √«Ú⁄

(√appleÚapple) 鱧 √≈«¬Ïapple ‘ÓÒ∂ Á∞¡≈apple≈ ‘À’ ’apple «Ò¡≈ «◊¡≈ Õ


10 16/08/2018 www.samajweekly.com

Classified

√Ì ÂØ∫ √√Â∂ apple∂‡ª Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊Ú≈˙

Mob : @GHGH DEF DHD, Phone : @ABA EBC H@AI

’Ò≈√ΔÎ≈«¬‚

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ “√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ” ”⁄ «Ú«◊¡≈͉ Ò◊Ú≈¿π ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂

«Ú«◊¡≈͉ ˘ ÚËΔ¡≈ «‚√ÍÒ∂ ’appleª◊∂Õ

WE MOVED FROM

190 RADHA SILK HOUSE TO

192 VIVA VILLAGE, NEXT DOOR

DX TELECOM, VIVA VIL-

LAGE UNIT 3, 192 EAL-

ING ROAD, WEMBLEY,

MIDDLESEX HA0 4QD

WWW.OCIVISA.CO.UK

Enjoy Holidays in India & Across the Globe with ONTIME

Inbound & Outbound Tailor Made Tours

Ontime Luxurious Apartment

Rent-a-car Service Across India

Visa & Air Tickets | Travel Insurance

ONTIME HOSPITALITY SERVICE (Mumbai, India)

+91-22-26848985/66952866/26837175

+91-9833120569

info@ontimetravel.net, chetna@ontimetravel.net

www.ontimetravel.net | www.ontimeapartments.com

On Kanshi TV channel 864.

Saturday at 6 :00 pm

Sunday at 6 :00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059

TM

Sky Digital Channel 0205

24 hour Entertainment

On Sky, On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

Ì◊Ú≈È «√ßÿ º◊Û ÁΔ¡ª

Í∞√Â’≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØ

Mob. 07786 163 506

bhagwantagar@googlemail.com

«Ì÷≈appleΔ Ô±ÈΔ¡È

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√-apple√ B@AA)

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ

G.@@

Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@AE

Ó±apple÷≈∫ ÁΔ Ó«‘«¯Ò

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√ apple√ B@@H)

¯ÒÀ‡ ÂØ∫ ¯ÒÀ‡ Âμ’

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ B@AA)

√Ì Á∞÷Δ¡≈apple∂

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@@C )

«¬’ ◊Ë∂ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ E.@@

(‘≈√ -apple√ B@@I)

̇’‰

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ AIID )

◊≈«¬’ Ï∂√∞apple≈ ‹Δ √∂ √≈’Ù≈Â’≈apple

(«‘ßÁΔ ‘≈√-«Ú¡ß◊ B@@F)

¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ¡ «÷⁄ÛΔ √μÓ∂Ò‰

(«‘ßÁΔ ‘≈√ «Ú¡ß◊ B@@@)

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈¿∞Ø∫ ’≈ ËappleÂΔ Íapple ¡≈◊ÓÈ

(‘≈√ «Ú¡ß◊ «‘ßÁΔ «¬’≈∫◊Δ B@@G)

¡Â∂ ‘Øapple Í∞√Â’≈∫, ‚≈’ ÷apple⁄ Ó∞¯Â

SHIVAY

C.@@

E.@@

E.@@

G.@@

We Cater For All Occasions;

Weddings, Birthdays,

Engagements Parties or any

other Social Functions.

Big Discounts on

Bulk Orders

Quality Service and

Years of Experience

«Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂, ‹ÈÓ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘ØÚ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Â¿π‘≈apple, ¡≈Í‰Δ ÷πÙΔ ˘ √ªfi≈ ’appleØ √≈‚∂ È≈ÒÕ

È؇ : ’À‡«appleø◊ Á≈ ÷≈√ ÍÃÏË ˛Õ

Indian Sweets & Catring

71 GREAT BRIDGE, TIPTON, DY4 7HF

Tel :- (0121) 238 2648 Mob: 07413 426 930

email: vivek_18hp@yahoo.com

S&P BUILDERS

Specialist In All Building Work

• New extension

• Brick Work

ÿappleª Á∂ ‘apple

• Roofing

ÍÃ’≈apple Á∂

• Plastering

«ÏÒ«‚ø◊ Úapple’

• Bath Fitting

Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

• Block Paving Ô≈Á apple÷Ø

Please Contact

Sukhi : 07737 060 121

Pamma : 07450 762 550

Catering

Sukhdev's Catering and

Events throughout UK

Unit 4, 5/7 South Road,

Hockley, Birmingham B18 5LT

Tel: 0121 314 1247

0845 130 0042

Email: sukhdev@sukhdevfoods.com

Website: www.sukdhevcaterings.co.uk

Aaron’s

Catering Services

Catering for weddings,

private parties and functions

‘apple ’øÓ Â√ÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ Í»appleΔ

«‹Ó∂Ú≈appleΔ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

Tollgate Shopping Centre

Brewery Street, Off High Street

Smethwick B67 7RA

Email: info@aaronsfoods.co.uk

Web: www. aaronsfood.com

Tel : 0121 555 8400

Mob : 07805 337 232

NON VEGETARIAN

&

VEGETARIAN

«Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡ª, ÏÃÊ‚∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ‘Øapple

«’√∂ ÚΔ ÍÃØ◊apple≈Ó Â∂ ÚËΔ¡≈ ÌØ‹‰ ¡Â∂

ÚËΔ¡≈ √apple«Ú√ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á apple÷ØÕ

www.everestcaterers.co.uk,

Email: ask@everestcaterers.co.uk

Call : 07597 467 474

or 07469 174 478

Builders

Raj & Raj

Building Work

Extensions, Renovations

External / Internal Building Work

Refurbishments, Brick Work

Drive Ways, and much more

Customer Satisfaction Guaranteed

Contact; Raj

Mob; 07404 042 783

Venues

Birmingham’s New and

Exclusive Premier Venue

Supreme Banqueting

and Conference

10, Roebuck Lane, West

Bromwich, B70 6QP.

Tel: 0121 553 3921

Email: info@supremevenue.com

Website: www.supremevenue.com

Carpentry

Flora Carpentry

All Type of Carpentry Work

Under Taken,

Kitchen Fitting, Laminate

Flooring, Hanging Doors,

Cupboards, Floor and Wall

Tiles and Double Glazing Etc.

FOR FREE QUOTATION CALL

SUNNY

Mobile : 07403 586 305

Email: gurdipflora@hotmail.com

Travel

Worldwide Air ticket

info@orbit-travel.co.uk

99 Soho Road,

Harndsworth,

Birmingham, B21 9SP

Contact: 0121 667 8499

SPACE YOUR ADVERT


www.samajweekly.com

ıÏappleª

ÒØ’ÂßÂapple ‹≈∫ «ÌzÙ‡ÂßÂapple?

¡≈˜≈Á Ì≈apple GA Ú«apple∑¡≈∫ Á≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À¢ AIDG Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ Íz◊ÂΔ Íμ÷Ø∫ ˜ÓΔÈ-

¡√Ó≈È Á≈ ¡ßÂapple ‘À¢ Íapple Ù≈√È ÁΔ √Ø⁄ ¡Â∂ ÍzÙ≈√«È’ ÍzÏßË ¡‹∂ ÚΔ √ßÈ √ßÂ≈ÒΔ

Ú≈Ò∂ ‘Δ ‘È¢ È≈¡«‘ÒΔ¡Â Â∂ ¡ÔØ◊Â≈ ‘∞‰ ÚΔ ‘apple Í≈√∂ Ì≈apple± ‘À¢ ’∞fi ÿß«‡¡≈∫ Â’

Ò◊≈Â≈apple ÍÀ‰ Ú≈Ò≈ ÓΔ∫‘ √≈‚Δ¡≈∫ √Û’≈∫ Â∂ Í∞Ò Ú‘≈ ’∂ ÒÀ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ ÈÁΔ¡≈∫-

È≈«Ò¡≈∫ «Úμ⁄ ‘Û∑ ¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À ¡Â∂ «¬È∑≈∫ Á∂ ’ß«„¡≈∫ “Â∂ Ú√∂ «Íß‚≈∫-Ù«‘apple≈∫ ȱß

«ÏÍÂ≈ ÍÀ ‹≈∫ÁΔ ‘À¢ «‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù «Úμ⁄ ‚∂„ «ÁÈ Ò◊≈Â≈apple ÓΔ∫‘ «Í¡≈ Â≈∫ ‘apple Í≈√∂

ÂÏ≈‘Δ Ú≈Ò≈ Óߘapple Șapple ¡≈¿∞‰ Òμ◊≈¢ ¡≈Ú≈‹≈¬Δ Á∂ apple≈‘ ·μÍ ‘Ø ◊¬∂; ¯Ω‹ Ò¬Δ

√ÍÒ≈¬Δ˜ ÚΔ apple∞’ ◊¬Δ¡≈∫¢ ¤∂ Ù≈‘apple≈‘≈∫ √Ó∂ IBC √Û’≈∫ Á≈ ‡∞μ‡ ‹≈‰≈ «¬‘

Áapple√≈¿∞∫Á≈ ‘À «’ Ï∞«È¡≈ÁΔ „≈∫⁄≈ «’ßÈΔ Ò≈ÍzÚ≈‘Δ Â∂ «’ßÈ∂ ˆÀapple «˜ßÓ∂Ú≈apple≈È≈ „ß◊

È≈Ò ¿∞√≈«apple¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ «¬√ ÁΔ Á∂÷Ì≈Ò ÚΔ «’ßÈΔ Ò≈ÍzÚ≈‘Δ È≈Ò ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ

√Δ¢ √apple’≈appleΔ ’ßÓ≈∫ ¡ßÁappleÒ≈ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple «¬√∂ „ß◊ È≈Ò Ï∂ÍappleÁ ‘∞ßÁ≈ ‘À, Íapple ’Δ

√≈‚Δ¡≈∫ √apple’≈apple≈∫ √«ÊÂΔ Á∂ «¬√ Íμ÷ ¿∞μÂ∂ ˆΩapple ’appleÈ ¡Â∂ ‹Ú≈ÏÁ∂‘Δ Ô’ΔÈΔ

ω≈¿∞‰ Ò¬Δ «Â¡≈apple ‘È? ¿∞‘ Â≈∫ Ù≈«¬Á ÒØ’≈∫ ÁΔ «˜ßÁ◊Δ ÒΔ‘ “Â∂ «Ò¡≈¿∞‰ Á∂

Ï‘≈È∂ ’∂∫ÁappleΔ √‘≈«¬Â≈ ÁΔ Óß◊ ’apple’∂ ¡◊Ò∂apple∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple ÁΔ «Ú¿∞∫ÂÏßÁΔ ’appleÈ «Úμ⁄

apple∞μfi ◊¬Δ¡≈∫ ‘؉◊Δ¡≈∫!

«‘Ó≈⁄Ò ÁΔ ◊μÒ ¤μ‚Ø, ’∂appleÒ≈ ı∞Á 鱧 «Ú’≈√ Á∂ «Ó¡≈apple≈∫ Íμ÷Ø∫ Á∂Ù Á∂ «Ï‘ÂappleΔÈ

√±«Ï¡≈∫ «Úμ⁄ Ù∞Ó≈apple ’appleÁ≈ ‘À¢ «¬√ È∂ Íμ¤ÓΔ ÿ≈‡ Í‘≈ÛΔ¡≈∫ «Úμ⁄ ‘Û∑≈∫ “Â∂

«È¡ßÂapple‰ Í≈¿∞‰ ¡Â∂ ͉-«Ï‹ÒΔ ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ò¬Δ ’¬Δ ‚ÀÓ ¿∞√≈apple∂ ‘ج∂ ‘È¢ «¬√

Ú≈apple ‹ÁØ∫ Ò◊≈Â≈apple ¤∂ «ÁÈ ÓΔ∫‘ «Í¡≈ Â≈∫ √≈apple∂ ‚ÀÓ≈∫ Á∂ √Ò±√ ◊∂‡ ÷ØÒ∑ «ÁμÂ∂ ◊¬∂

«‹√ ’≈appleÈ Ï‘∞ √≈apple∂ ÷∂Âapple≈∫ «Úμ⁄ ‘Û∑ ¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ BF ÏßÁ∂ «¬μ’Ø «ÁÈ «Úμ⁄ Ó≈apple∂

◊¬∂¢ ‹Ø ’∞fi ’∂appleÒ≈ «Úμ⁄ Ú≈Íapple «apple‘≈ ‘À, ¿∞‘Ø ’∞fi ¡≈√≈Ó «Úμ⁄ ÚΔ Ú≈Íapple «apple‘≈ ‘À¢

‘apple Í≈«√¿∞∫ ’∂∫ÁappleΔ √‘≈«¬Â≈ ÁΔ Óß◊ ¿∞μ· apple‘Δ ‘À, Íapple ‹Ø Á∞÷≈∫ Ú≈Íapple∂, ¿∞‘ «’√

ÁΔ È≈¡«‘ÒΔ¡Â ’≈appleÈ Ú≈Íapple∂, «¬‘ ÂÀ¡ ’appleÈ ÍzÂΔ ’Ø¬Δ √ß‹ΔÁ◊Δ È‘Δ∫ «Á÷≈¬Δ

‹≈ apple‘Δ¢ «‘Ó≈⁄Ò “⁄ Ì≈appleΔ ÓΔ∫‘ ÍÀ‰ “Â∂ Á«apple¡≈Ú≈∫ Á∂ ⁄Û∑È Â∂ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ ÚΔ ’¬Δ

Ê≈¬Δ∫ ‘Û∑ ¡≈¿∞‰ Á≈ ıÂapple≈ ÷Û∑≈ ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À, Íapple ‘Û∑≈∫ «Úμ⁄ Ϋ√¡≈∫ 鱧 Ï⁄≈¿∞‰

Ò¬Δ ‹«È∑?≈∫ «’ÙÂΔ¡≈∫ Á≈ ÍzÏßË ’ΔÂ≈ «◊¡≈, ¿∞È∑≈∫ «Úμ⁄Ø∫ Ï‘∞ÂΔ¡≈∫ «Úμ⁄ «¬ß‹‰

‘Δ «Îμ‡ È‘Δ∫¢ ¡≈˜≈Á Ì≈apple ÁΔ¡≈∫ ¡μËΔ¡≈∫ Ó∞√ΔÏÂ≈∫ Ï∂¬ΔÓ≈ÈΔ Â∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple ÁΔ

Á∂‰ ‘È¢ ’∂appleÒ≈ «Úμ⁄ ‘Û∑ ¡≈¿∞‰ ÁΔ Ú‹∑≈ ’∞fi «¬Ò≈«’¡≈∫ «Úμ⁄ Ò◊≈Â≈apple ¤∂ «ÁÈ

ÓΔ∫‘ ÍÀ‰≈ È‘Δ∫ √Δ, ÏÒ«’ ‹ß◊Ò≈∫ ÁΔ Ï∂«‘√≈ÏΔ ’‡≈¬Δ √Δ¢ apple≈‹ «Úμ⁄ «Í¤Ò∂ DG

√≈Ò≈∫ ÁΩapple≈È EC ¯Δ√ÁΔ ‹ß◊Ò √≈¯ ’ΔÂ∂ ‹≈ ⁄∞μ’∂ ‘È¢ «‘Ó≈⁄Ò «Úμ⁄ ‹ß◊Ò≈∫ Á≈

√¯≈«¬¡≈ ¬∂ÈΔ Â∂˜Δ È≈Ò ’ΔÂ≈ «◊¡≈ «’ ⁄‡≈È≈∫ «apple√‰ Â∂ «„μ◊≈∫ «‚μ◊‰ ÁΔ¡≈∫

ÿ‡È≈Ú≈∫ CH ¯Δ√ÁΔ ÚË ◊¬Δ¡≈∫ ‘È¢ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ ‹ß◊Ò ’∞Ò ˜ÓΔÈΔ apple’Ï∂ Á≈ ¤∂

¯Δ√ÁΔ ÚΔ È‘Δ∫ apple‘∂¢ ‹ÁØ∫ apple≈‹ ÍzÏßË Ï∂«’apple’Δ È≈Ò «ÌzÙ‡ ‘Ø ‹≈Ú∂ Â∂ ’∞Áapple Á≈ ÚΔ

«Ò‘≈˜ È≈ ’apple∂ Â≈∫ ’∞Áapple Á≈ ‹Ú≈Ï ˙È≈ ‘Δ ’appleØÍΔ Ì«apple¡≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ «¬‘Ø ÚappleÂ≈apple≈

‘∞‰ ¡√Δ∫ Á∂÷ apple‘∂ ‘≈∫¢

ËøÈÚ≈Á √«‘ Í.«‡z. ÂØ∫

«Ïz«‡Ù √ß√Á ÌÚÈ Á∂ Ï≈‘apple Â∂˜

apple¯Â≈apple ’≈apple ÏÀappleΔ¡apple È≈Ò ‡’apple≈¬Δ

Òß‚ÈÕ ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ √ß√Á Á∂ Ï≈‘apple «¬’ Â∂˜ apple¯Â≈apple ’≈apple √∞appleμ«÷¡≈ ÏÀappleΔ¡apple È≈Ò

‹≈ ‡’apple≈¬Δ «‹√ ’≈appleÈ «¬ÊØ∫ ‹≈ apple‘∂ ÒØ’≈∫ “⁄Ø∫ «ÂßÈ ◊ßÌΔapple ˜ıÓΔ ‘Ø ◊¬∂¢ √’≈‡ÒÀ∫‚

Ô≈apple‚ È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬√ √ÏßËΔ «¬’ «Ú¡’ÂΔ È±ß «◊ïÂ≈apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢

‘≈Ò≈∫«’ «¬‘ ÍÂ≈ È‘Δ∫ Òμ◊≈ «’ «¬‘ ‘ÓÒ≈ ¡«ÂÚ≈ÁΔ ’≈appleÚ≈¬Δ √Δ ‹≈∫ È‘Δ∫ Íapple

√’≈‡ÒÀ∫‚ Ô≈apple‚ È∂ ¿∞√∂ Âapple∑≈∫ ÁΔ ÿ∂apple≈ÏßÁΔ ’ΔÂΔ «‹√ Âapple∑≈∫ ¡«ÂÚ≈ÁΔ ‘ÓÒ∂ ÁΩapple≈È

’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À¢ Ì≈appleÂΔ Ó±Ò Á∂ Í∞ÒΔ√ ¡«Ë’≈appleΔ ÈΔÒ Ï≈√± È∂ Áμ«√¡≈ «’ «◊ïÂ≈apple

’ΔÂ≈ «◊¡≈ «Ú¡’ÂΔ Í∞ÒΔ√ È≈Ò √«‘ÔØ◊ È‘Δ∫

’apple «apple‘≈¢ Í∞ÒΔ√ Á∂ «¬’

Ï∞Ò≈apple∂ È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬√

’≈apple «Úμ⁄ ’≈apple √Ú≈apple ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ ‘Øapple ’Ø¬Δ È‘Δ∫ √Δ¢

’≈apple “⁄Ø∫ «’√∂ Âapple∑≈∫ Á≈

‘«Ê¡≈apple Ïapple≈ÓÁ È‘Δ∫

‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ Í∞ÒΔ√ «¬√

’≈appleÚ≈¬Δ 鱧 ¡«ÂÚ≈ÁΔ

‘ÓÒ∂ Ú‹Ø∫ ÒÀ apple‘Δ ‘À¢ Í∞ÒΔ√ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬‘ ÿ‡È≈

G.CG Ú‹∂ √Ú∂apple∂ Ú≈ÍappleΔ ‹ÁØ∫ «¬’ Â∂˜ apple¯Â≈apple ’≈apple √ıÂ

√∞appleμ«÷¡≈ ÍzÏßË≈∫ ‘∂· ÏÀappleΔ¡apple 鱧 ÂØÛÁΔ ‘Ø¬Δ ÒØ’≈∫ “Â∂ ⁄Û∑

◊¬Δ¢ Òß‚È Á∂ Ó∂¡apple √≈«Á’ ı≈È È∂ «’‘≈ «’ ¿∞È∑≈∫ «¬√

ÿ‡È≈ √ÏßËΔ Í∞ÒΔ√ È≈Ò Â≈ÒÓ∂Ò Ï‰≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢

ÿ‡È≈ ÂØ∫ Â∞appleß Ï≈¡Á «¬√ √Ê≈È È≈Ò ‹∞ÛÁΔ¡≈∫ √≈appleΔ¡≈∫

√Û’≈∫ 鱧 ÏßÁ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈¢ ÿ‡È≈ √Ê≈È “Â∂ √ıÂ

√∞appleμ«÷¡≈ ÍzÏßË ’apple «ÁμÂ∂ ◊¬∂¢ Ô±’∂ ÁΔ √ß√Á È∂Û∂ Ó≈apple⁄

B@AG “⁄ ‘ج∂ ¡«ÂÚ≈ÁΔ ‘ÓÒ∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ «¬Ò≈’∂ ȱß

‘≈¬Δ ¡Òapple‡ “Â∂ appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À¢

’≈∫◊apple√ È∂ ÓØÁΔ È±ß ÒØ’ √Ì≈ Ìß◊ ’apple’∂ «¬’Ø

√Ó∂∫ ⁄؉≈∫ ’appleÚ≈¿∞‰ ÁΔ «ÁμÂΔ ⁄∞‰ΩÂΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’≈∫◊apple√ È∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ

Á∂ «¬’μ·Δ¡≈∫ ⁄؉≈∫ ’appleÚ≈¿∞‰ Á∂ «Ú⁄≈apple “Â∂ ¿∞È∑≈∫

鱧 «√μËΔ ⁄∞‰ΩÂΔ «Áß«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ‹∂’apple ¿∞È∑≈∫ “⁄

«‘ßÓ ‘À Â≈∫ ÒØ’ √Ì≈ Ìß◊ ’appleÚ≈ ’∂ ¿∞È∑≈∫ D apple≈‹≈∫

Á∂ È≈Ò ⁄؉≈∫ ’appleÚ≈¿∞‰, «‹Ê∂ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫

‘؉ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ‘È Õ ’≈∫◊apple√ Á∂ ‹ÈappleÒ √’μÂapple

¡ÙØ’ ◊«‘ÒØ È∂ «Ó˜ØappleÓ, apple≈‹√Ê≈È, ¤μÂΔ√◊Û∑

¡Â∂ ÓμË ÍzÁ∂Ù “⁄ ¿∞È∑≈∫ Á≈ ’≈apple‹’≈Ò ıÂÓ ‘؉

ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ⁄؉≈∫ ’appleÚ≈¿∞‰Δ¡≈∫ Ò≈˜ÓΔ ‘È Õ

◊«‘ÒØ È∂ «’‘≈ «’ ’≈∫◊apple√ «¬È∑≈∫ ⁄≈apple apple≈‹≈∫ “⁄

⁄؉≈∫ Á∂ È≈Ò ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉≈∫ ’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ Í±appleΔ

Âapple∑≈∫ «Â¡≈apple ‘À Õ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

16/08/2018

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

SAMAJ WEEKLY

46 Summer Rd,

Erdington

Birmingham, B23 6UR.

11

Ì≈÷Û≈ Â∂ ÍΩ∫◊ ‚ÀÓ≈∫ «Úμ⁄ Í≈‰Δ

«apple’≈apple‚ ÍμËapple ”Â∂ Í∞μ‹≈

√zΔ ¡≈ÈßÁÍ∞apple √≈«‘ÏÕ Ì≈÷Û≈ ‚ÀÓ

¡Â∂ ÍΩ∫◊ ‚ÀÓ Á∂ Í≈‰Δ Á∂ ÍμËapple “⁄

’zÓÚ≈apple A@-AA Î∞μ‡ Á≈ «apple’≈apple‚

Ú≈Ë≈ Áapple‹ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

‘À¢ «¬’ ‹≈‰’≈appleΔ

¡È∞√≈apple Ì≈÷Û≈ ‚ÀÓ

«Úμ⁄ ¡«‹‘∂ ‘≈Ò≈ AA

√≈Ò Í«‘Ò≈∫ ‹ÁØ∫ «’ ÍΩ∫◊

‚ÀÓ “⁄ B@ √≈Ò Í«‘Ò≈∫

ω∂ √È¢ ÏΔÂ∂ ’¬Δ

«ÁÈ≈∫ ÂØ∫ ‘Ø apple‘Δ ˜ØappleÁ≈apple

Ï≈appleÙ È≈Ò Ì≈÷Û≈

«Ï¡≈√ ÓÀÈ∂‹ÓÀ∫‡ ÏØapple‚ 鱧 apple≈‘Â

«ÓÒÁΔ È˜apple ¡≈ apple‘Δ ‘À, «’¿∞∫«’

«‹√ Â∂˜Δ È≈Ò ‚ÀÓ≈∫ “⁄ Í≈‰Δ ¡≈

«apple‘≈ ‘À, ¿∞√ ÂØ∫ ‹≈ÍÁ≈ ‘À «’ BA

√ÂßÏapple Âμ’ ‚ÀÓ≈∫ «Úμ⁄ ÒØÛΔ∫Á≈

Í≈‰Δ «¬’μ·≈ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈¢

ÏΔÏΔ¡ÀÓÏΔ Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ ¡È∞√≈apple

¡μ‹ Ù≈Ó Ì≈÷Û≈ ‚ÀÓ Á∂ «Íμ¤∂ ωΔ

◊Ø«ÏßÁ √≈◊apple fiΔÒ Á≈ Í≈‰Δ Á≈

ÍμËapple AFAA.D@ Î∞μ‡ Âμ’ Í‘∞ß⁄

«◊¡≈ √Δ¢ «¬√∂ Âapple∑≈∫ ÍΩ∫◊ ‚ÀÓ «Úμ⁄

¡μ‹ Ù≈Ó Í≈‰Δ Á≈ ÍμËapple ACE@.DD

Î∞μ‡ √Δ¢ «¬‘Δ È‘Δ∫ ÏΔÂ∂ «ÁÈ Á∂

Ó∞’≈ÏÒ∂ ÍΩ∫◊ ¡ßÁapple ’appleΔÏ AB Î∞μ‡

Á≈ Ú≈Ë≈ Áapple‹ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢

«‘Ó≈⁄Ò «Úμ⁄ ÓΔ∫‘ È≈Ò

AI ÓΩÂ≈∫

’≈∫◊Û≈ «˜Ò∑∂ «Úμ⁄ «¬’

Íß‹ √≈Ò≈ Ïμ⁄≈ Í≈‰Δ «Úμ⁄

‚∞μÏ «◊¡≈¢ «¬√ ÓΩ È≈Ò

ÏΔÂ∂ ÁØ «ÁÈ≈∫ «Úμ⁄ √±Ï∂

«Úμ⁄ ÓΔ∫‘ ’≈appleÈ ÓappleÈ

Ú≈«Ò¡≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ AI ‘Ø

◊¬Δ ‘À¢ «¬√∂ ÁΩapple≈È ÓΩ√Ó

«ÚÌ≈◊ È∂ √±Ï∂ «Úμ⁄ ¡◊Ò∂ Íß‹

«ÁÈ ‘Øapple ÓΔ∫‘ ÍÀ‰ ÁΔ Í∂ÙÈΔ◊جΔ

’ΔÂΔ ‘À¢ ¡≈◊≈ÓΔ «ÂßÈ «ÁÈ ‘Ò’Δ

Â∂ Áapple«Ó¡≈ÈΔ Ï≈appleÙ ‘ØÚ∂◊Δ¢

«ÙÓÒ≈ ÓΩ√Ó «ÚÌ≈◊ Á∂ ‚≈«¬appleÀ’‡apple

ÓÈÓØ‘È «√ßÿ È∂ «’‘≈ «’ ¡◊Ò∂

Íß‹ «ÁÈ Ì≈appleΔ Ï≈appleÙ ÁΔ ’جΔ

√ßÌ≈ÚÈ≈ È‘Δ∫ ‘À¢ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’

¡μ‹ ⁄ßÏ≈, ’≈∫◊Û≈, ¿±È≈ ¡Â∂

«ÏÒ≈√Í∞apple «˜«Ò∑¡≈∫ «Úμ⁄ ‘Ò’Δ

Ï≈appleÙ ¡Â∂ ◊apple˜ È≈Ò «¤μ‡∂ ÍÀ

√’Á∂ ‘È¢


12 16/08/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

«’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «’ «√μ’∂ Á∂ ÁØ Í«‘Ò± ‘∞ßÁ∂

‘È¢ ¡√Δ∫ ¡≈Ó ⁄μÒÁ∂ appleÚ≈«¬ÂΔ Í«‘Ò±

√ÏßËΔ ‘Δ ◊μÒ ’appleÁ∂ apple«‘ßÁ∂ ‘≈∫ «‹Ú∂∫ «’

ÂΔ¡≈∫ √ÏßËΔ «’ «¬‘ Ó∞«‡¡≈apple≈∫-¡ΩappleÂ≈∫

«ÚÙ∂Ù ÂΩapple “Â∂ Íß‹≈ω≈∫ Á≈ Ï‘∞ Í√ßÁΔÁ≈

«Â˙‘≈apple ‘À ‹Ø √≈¿∞‰ Ó‘ΔÈ∂ Á∂ ⁄≈ȉ Íμ÷

ÁΔ ÂΔ‹ 鱧 Ù∞apple± ‘∞ßÁ≈ ‘À Â∂ ͱappleÈÓ≈ÙΔ È±ß √ÍßÈ

‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À¢ ÂΔ¡≈∫ «Úμ⁄ ÍÀ∫Á∂ «◊μ«Ë¡≈∫,

ÏØÒΔ¡≈∫, Ó«‘ßÁΔ, ⁄±ÛΔ¡≈∫ Â∂ ÍΔ∫ÿ≈∫ fi±‡‰

ÁΔ ◊μÒ ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À¢ ¡μ‹ ω≈¿∞‡Δ

ÂΔ¡≈∫ ÂΔ‹ 鱧 ‹≈∫ ¬∂’Ó «ÂÊ È±ß È‘Δ∫ ÏÒ«’

√≈¿∞‰ Ó‘ΔÈ≈ Ù∞apple± ‘؉ √≈apple ‘Δ ÌappleÈ

Òμ◊ÁΔ¡≈∫ ‘È, Íapple «ÍμÍÒ-ÏappleØ«‡¡≈ ‹≈∫

«ÈßÓ≈∫ ÊμÒ∂ È‘Δ∫ √apple’≈apple∂-ÁappleÏ≈apple∂ ‹≈∫

’≈Ò‹≈∫-√’±Ò≈∫ ÁΔ¡≈∫ √‡∂‹≈∫ ¿∞μÂ∂ «¬‘

ÂΔ¡≈∫ ËÓ≈Ò≈∫ Í≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ ’∞fi

Ù«‘appleÈ≈∫ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ √‘∂ÒΔ¡≈∫ È≈Ò

ÿapple “«’μ‡Δ Í≈apple‡Δ“ ’apple’∂ ÂΔ¡≈∫ ÓÈ≈

ÍappleÓ‹Δ ’Ωapple √apple«‘ßÁ

ÒÀ∫ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ «¬‘ Í∞apple≈ÂÈ ÍßÁapple≈∫-

ÍßÁapple≈∫ «ÁÈ ÌappleÈ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ÂΔ¡≈∫ Á≈

ÏÁÒ «’Ú∂∫ ÚΔ È‘Δ∫ ‘Ø √’ÁΔ¡≈∫¢ «¬‘ Â≈∫

’∞fi ÿß«‡¡≈∫ “⁄ ‘Δ ¡≈͉≈ ‹≈‘Ø-‹Ò≈Ò

Ì≈Ú ’μÍ«Û¡≈∫-◊«‘«‰¡≈∫ ÁΔ ⁄Ó’-ÁÓ’

«Á÷≈ ’∂ Â∂ ‡Δ.ÚΔ.Á∂ ÍappleÁ∂ ‹≈∫ ¡ıÏ≈apple “⁄

ÍÛ∑Δ¡≈∫ ÏØÒΔ¡≈∫ Í≈ ’∂ ıÂÓ ‘Ø ‹≈∫ÁΔ¡≈∫

‘È¢

ÂΔ¡≈∫ Á∂ «√μ’∂ Á≈ Á±‹≈ Í«‘Ò± ÚΔ

¡‰◊Ω«Ò¡≈ È‘Δ∫ appleμ÷‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ «‹√ Á∂

appleß◊ ı∞ÙΔ¡≈∫ Ú≈Ò∂ È‘Δ∫ ¿∞Á≈√Δ Ú≈Ò∂ ÚΔ

‘È¢ Ï⁄ÍÈ «Úμ⁄ ¡≈͉∂ Ϙ∞apple◊≈∫ ÂØ∫

√∞‰Δ¡≈∫ ’¬Δ ◊μÒ≈∫ Ó∂apple∂ «˜‘È “⁄ ÿ∞ßÓÁΔ¡≈∫

‘È¢ «’√∂ Ϙ∞apple◊ ÁΔ¡≈∫ Áμ√Δ¡≈∫ ◊μÒ≈∫

«‹È∑≈∫ 鱧 ¡√Δ∫ Ïμ⁄∂ “Ï≈Â≈∫“ Ú≈∫◊±ß √∞‰Á∂ √Δ

ÓÀ鱧 ÂΔ¡≈∫ Á∂ «ÁÈ≈∫ “⁄ Ô≈Á ¡≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫

‘È¢ ¿∞‘ Áμ√Á∂ √È «’ ÂΔ¡≈∫ Ó∞ˆÒ ’≈Ò

“⁄ Ù∞apple± ‘Ø¬Δ¡≈∫¢ Ó∞ˆÒ≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÚËΔ’Δ¡≈∫

√≈鱧 Ì∞μÒΔ¡≈∫ È‘Δ∫¢ ¿∞‘ Áμ√Á∂ √È «’

Ó∞ˆÒ Ù≈√’ ÈΩ‹Ú≈È ¡ΩappleÂ≈∫, Ó∞«‡¡≈apple≈∫ Â∂

¡μÒ∑Û ’∞ÛΔ¡≈∫ 鱧 Â≈’ Á∂ ˜Øapple «¬’μ·Δ¡≈∫

’apple’∂ È⁄≈¿∞∫Á∂¢ ¿∞È∑≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ı±Ï√±appleÂ

’∞ÛΔ¡≈∫ ‹≈∫ ¡ΩappleÂ≈∫ 鱧 ‹ÏappleΔ ⁄∞μ’ ’∂ ÒÀ

‹≈∫Á∂¢ ÁμÏ∂-’∞⁄Ò∂ ı≈√ ’apple Í∂∫‚± ÒØ’ ‚appleÁ∂

¡ßÁapple ÚÛ-ÚÛ ’∂ appleØ∫Á∂, Íapple ¿∞È∑≈∫

‹appleÚ≈«‰¡≈∫ Á≈ ‡≈’apple≈ È≈ ’apple √’Á∂¢ ¿∞È∑≈∫

’∞ÛΔ¡≈∫ 鱧 ¿∞‘ apple÷∂Ò≈∫ ω≈ ’∂ appleμ÷Á∂ ‹≈∫

È’≈‘ ÚΔ ’apple ÒÀ∫Á∂, Íapple ËΔ¡≈∫-ÌÀ‰≈∫ ‹≈∫

ȱߑ≈∫ Ó∞Û ’∂ «Íß‚ ÁΔ ‹±‘ È≈ ÚÛÁΔ¡≈∫¢ ‹ÁØ∫

Ó∞ˆÒ apple≈‹ Á≈ ÍÂÈ ‘Ø«¬¡≈ Â≈∫ «Îapple «Íß‚≈∫

«Úμ⁄ ËΔ¡≈∫-ÌÀ‰≈∫ ı∞ÙΔ-ı∞ÙΔ Â∂ «È‚apple ‘Ø ’∂

Èμ⁄‰ Â∂ ÍΔ∫ÿ≈∫ fi±‡‰

Òμ◊Δ¡≈∫, «¬¿∞∫ «¬‘

«Â˙‘≈apple ω «◊¡≈¢ ÓÀȱß

¡≈Í È±ß ÚΔ «¬‘ «¬μ’ ÍappleΔ

’‘≈‰Δ ‘Δ ‹≈ÍÁΔ ‘À, Íapple

‹Ø ’∞fi Ó∞ˆÒ ’≈Ò √ÏßËΔ

Í«Û∑¡≈-√∞«‰¡≈ ‘À ¿∞√

¿∞μÂ∂ ˆΩapple ’apple«Á¡≈∫ «¬‘

√μ⁄ ÚΔ ‹≈ÍÁ≈ ‘À¢ Á±‹≈

√μ⁄ Â≈∫ ¡μ‹∂ «‹Ú∂∫ ’μÒ∑

ÁΔ ◊μÒ ‘À¢ Ì≈Ú∂∫ Ó∂apple≈ ‹ÈÓ AIDG ÁΔ ı±ÈΔ

Úß‚ ÂØ∫ ’¬Δ √≈Ò Ï≈¡Á ‘Ø«¬¡≈, Íapple

Ï⁄ÍÈ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ¡μ‹ Â’ ‹Ø Í«Û∑¡≈-

√∞«‰¡≈ ‘À, ¿∞‘ Ô≈Á ’apple’∂ ¡μ‹ ÚΔ apple±‘ ’ßÏ

‹≈∫ÁΔ ‘À¢ «’Ú∂∫ Ìapple≈-Ìapple≈ Á≈ Á∞ÙÓ‰

‘Ø«¬¡≈,ËΔ¡≈∫-ÌÀ‰≈∫ ÁΔ Ï∂ÍμÂΔ ‘جΔ, ¿∞È∑≈∫

鱧 È≈ ¡◊Ò∂ ’ϱÒÁ∂ √È È≈ «Í¤Ò∂¢ «√apple¯

ÓΩ ‘Δ ÍÈ≈‘ «ÁßÁΔ √Δ¢ ¡ΩappleÂ≈∫ 鱧 Ï∂ÍμÂ

’ΔÂΔ «◊¡≈¢ ’Δ ¿∞√ ËappleÂΔ ¿∞μÂ∂ ÂΔ¡≈∫

ÌappleÈΔ¡≈∫ √ÈÕ ’«‘ßÁ∂ ‘È AIDG ÁΔ «¬√

ÏappleÏ≈ÁΔ, «‹√ 鱧 ¡≈˜≈ÁΔ ’«‘ßÁ∂ ‘≈∫, ÂØ∫

Ï≈¡Á ÚΔ ’¬Δ √≈Ò ÂΔ¡≈∫ È‘Δ∫ ÌappleΔ¡≈∫¢

«‹‘Û∂ «Íß‚≈∫ «Úμ⁄ Ï‘∞ ’ÂÒ∂¡≈Ó Â∂

√≈Û-α’ ‘Ø¬Δ ¿∞μÊ∂ ’¬Δ Ê≈¬Δ∫ ¡μ‹ ÚΔ

appleß◊ ÏÁÒ∂ ÂΔ¡≈∫ Á∂

ÂΔ¡≈∫ Á≈ È≈∫-«ÈÙ≈È È‘Δ∫¢

√Ó≈∫ ¡«‹‘Δ ÁÚ≈¬Δ ‘À ‹Ø ◊«‘apple∂ ˜ıÓ≈∫ ȱß

ÚΔ Ìapple «ÁßÁ≈ ‘À¢ Ï∂Ùμ’ ¿∞È∑≈∫ Á∂ «ÈÙ≈È ’Á∂

È‘Δ∫ «Ó‡Á∂¢ «¬√∂ Âapple∑≈∫ ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ ¿∞‘

Ó˜‘Ï Á∂ È≈∫ ¿∞μÂ∂ Òμ◊∂ ÓÈ∞μ÷Â≈ Á∂ ÂÈ

Ú≈Ò∂ ˜ıÓ ¡‹∂ Ìapple∂ ‘Δ √È, ¿∞‘ AIHD Á∂

Áß«◊¡≈∫ È∂ Ó∞Û ¿∞Ë∂Û «ÁμÂ∂¢ «Îapple ËappleÓ Á∂

È≈∫ ¿∞μÂ∂ ¿∞È∑≈∫ ˜ıÓ≈∫ 鱧 «¤μÒ-«¤μÒ ¿∞È∑≈∫

¿∞μÂ∂ Ò±‰ «¤Û«’¡≈ «◊¡≈¢ «ÏÈ≈∫ «’√∂ Úß‚

ÂØ∫ «ÏÈ≈∫ «’√∂ ‹ß◊ ÂØ∫ «Îapple ¿∞‘Ø ’≈∫‚ Á∞‘apple≈¬∂

◊¬∂¢ Ó≈«Í¡≈∫ √≈‘Ó‰∂ ËΔ¡≈∫ ÁΔ ¡≈Ïapple±

Â≈apple-Â≈apple ’ΔÂΔ ◊¬Δ, «È‘μ«Ê¡≈∫ 鱧 ◊Ò≈∫

“⁄ ‡≈«¬apple Í≈ ’∂ √≈«Û¡≈ «◊¡≈¢ Ó√≈∫-Ó√≈∫

Â≈Ï ¡≈¬∂ ˜ıÓ «Îapple Íμ¤∂ ◊¬∂¢ ÂΔ¡≈∫ “⁄

«◊μË≈ «’√ È∂ Í≈¿∞‰≈ √ΔÕ ¿∞μ‹Û ◊¬Δ¡≈∫

ȱߑ≈∫ È∂ ‹≈∫ Ï∂Íμ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ËΔ¡≈∫ È∂Õ Á∞μ÷

«¬√ ◊μÒ Á≈ ‘À «’ «¬‘ «’√∂ ˆ∞Ò≈Ó ’ΩÓ

È≈Ò È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈¢ «¬‘ √≈apple≈ ’∞fi √≈‚∂

¡≈˜≈Á Ì≈apple «Úμ⁄ ‘Ø«¬¡≈¢ «’ßÈ∂ √≈Ò

ÂΔ¡≈∫ Ú≈Ò∂ ÏappleØ«‡¡≈∫ ÊμÒ∂ Ó√≈‰≈∫ Úapple◊Δ

⁄∞μÍ Í√appleΔ apple‘Δ¢

¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Á«‘ÙÂ◊appleÁΔ Á≈ «Á˙

¡≈«¬¡≈¢ ¡≈͉∂-Íapple≈¬∂ ÁΔ Í¤≈‰ ‘Δ ÷Ø

◊¬Δ¢ Ó≈Ú≈∫ Á∂ ◊μÌapple± Í∞μ ÷∂ ’ßÓ ’appleÈ

◊¬∂ ‘Δ ÷Í ‹≈∫Á∂¢ «¬√ ÁΩapple «Úμ⁄ ÚΔ Ê≈∫-Ê≈∫

ı±È ‚∞μ«Ò∑¡≈¢ ËΔ¡≈∫-ÌÀ‰≈∫ ÁΔ «¬μ˜Â «’Ëapple∂

ÚΔ Ó«‘α˜ È‘Δ∫ √Δ¢ √≈Ë≈∫ Á≈ ÌappleÓ Á∂ ’∂

⁄Øapple ÿappleΔ∫ ¡≈ ÚÛÁ∂, ‹ÏappleΔ appleØ‡Δ¡≈∫ ÷≈∫Á∂

apple≈Â≈∫ ’μ‡Á∂¢ ‘ÀÚ≈ÈΔ¡Â ¿∞ÁØ∫ √≈‘Ó‰∂

¡≈¿∞∫ÁΔ ‹ÁØ∫ appleØ‡Δ¡≈∫ Í’≈¿∞‰-÷Ú≈¿∞‰

Ú≈ÒΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ «¬μ˜Â≈∫ ÚΔ Ò∞μ‡Δ¡≈∫

‹≈∫ÁΔ¡≈∫¢ ◊μÌapple± Ó∞ß‚∂ ‚appleÁ∂ ÿappleØ∫ ‘Δ Èμ√

‹≈∫Á∂¢ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ⁄±Û∂ Ú≈ÒΔ¡≈∫ È≈apple≈∫

«ÚËÚ≈ Úapple◊≈ ‹ΔÚÈ «ÏÂ≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫¢ ¡μÒ∑Û

Ó∞«‡¡≈apple≈∫ Ìapple ‹ØÏÈ apple∞μÂ∂ ‘Δ ‚apple-‚apple

Ï∞μ„Δ¡≈∫ ‘Ø ‹≈∫ÁΔ¡≈∫¢ «¬√ ‘≈Ò «Úμ⁄ ÂΔ¡≈∫

«’Ú∂∫ ÌappleÁΔ¡≈∫Õ ’Ω‰ «◊μË∂ Í≈¿∞∫ÁΔÕ ¿∞μ‹ÛΔ

ȱߑ ‹≈∫ ‚apple-‚apple «ÁÈ ’μ‡ÁΔ ’Ø¬Δ ’ß‹’ ‹≈∫

«Îapple Á«appleß«Á¡≈∫ ‘μÊØ∫ Ï∂Íμ ‘Ø¬Δ ’جΔ

«‹¿∞∫ÁΔ Ò≈Ù Úapple◊Δ ¡μÒ∑Û Ó∞«‡¡≈appleÕ «’ßÈ∂

Úapple∑∂ «Îapple ÂΔ¡≈∫ È≈ ÌappleΔ¡≈∫¢

Ú«apple∑¡≈∫ Ï≈¡Á Íß‹≈Ï «Úμ⁄ √∞÷-Ù≈∫ÂΔ Á∂

«ÁÈ ¡≈¬∂, Íapple ¡ÀÈ∂ √ÁÓ∂ fiμÒÁΔ¡≈∫ ÂΔ¡≈∫

‘∞‰ «ÍμÍÒ≈∫-ÏappleØ«‡¡≈∫ ÂØ∫ ӱߑ ÓØÛ ◊¬Δ¡≈∫

‘È¢ ω≈¿∞‡Δ «‹‘Δ¡≈∫ ÂΔ¡≈∫ ‡Δ.ÚΔ. Á∂

ÍappleÁ∂ ¿∞μÂ∂ ‹≈∫ ¡ıÏ≈apple≈∫ Á∂ Íß«È¡≈∫ ¿∞μÂ∂

ÿÛΔ-ÍÒ fi±·Δ «‹‘Δ appleΩ‰’ Ò≈ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫

‘È¢ ÒØ‘Û∂ Á≈ ‘≈apple-«Ùß◊≈apple ¡Â∂ ÌÛ’ΔÒ∂

’μÍÛ∂ Í≈¬Δ «¬‘ Íß‹≈ω Ó∞«‡¡≈apple≈∫ √≈ȱß

¡≈Í‰Δ¡≈∫ ËΔ¡≈∫-ÌÀ‰≈∫ È‘Δ∫ Òμ◊ÁΔ¡≈∫¢

«¬¿∞∫ ‹≈ÍÁΔ¡≈∫ ‘È «‹Ú∂∫ «¬‘ «¯ÒÓ

È◊appleΔ ÏßÏ¬Δ ÂØ∫ ¡≈¬Δ¡≈∫ ‘؉¢ ¡μ‹ Íß‹≈Ï

«Úμ⁄ ’«‘‰ 鱧 √∞÷-Ù≈∫ÂΔ ‘À, Íapple È«Ù¡≈∫ È∂

«‹√ Âapple∑≈∫ Íß‹≈ÏΔ Í∞μÂ≈∫ 鱧 ¡≈͉∂ Íß‹∂ «Úμ⁄

‹’«Û¡≈ ‘À, ¿∞√ Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò «¬‘ ÂΔ¡≈∫

Ú≈ÒΔ¡≈∫ ËΔ¡≈∫-ÌÀ‰≈∫ ’Δ Ï‘∞ÂΔ Á∂apple «¬‘

√‡∂‹Δ ÂΔ¡≈∫ ÚΔ «ÈÌ≈ √’‰◊Δ¡≈∫Õ ¿∞È∑≈∫

鱧 ¡≈͉∂ ÈÙ∂ÛΔ ÍÂΔ¡≈∫ Â∂ ÈÙ∂ÛΔ Ìapple≈Ú≈∫

Á≈ ˆÓ ÒÀ È‘Δ∫ ‚∞μÏ∂◊≈ Õ ’Δ «¬‘ fiØapple≈ ¿∞È∑≈∫

Á∂ Òμ’ ÂØÛ È‘Δ∫ √∞μ‡∂◊≈Õ ÂΔ¡≈∫ Á∂ «¬‘

Í«‘Ò± ÚΔ È˜apple ¡ßÁ≈˜ È‘Δ∫ ’appleÈ∂ ⁄≈‘ΔÁ∂¢

¡μ‹ ⁄≈apple∂ Í≈√∂ ÎØ’∂ È≈¡apple∂ Òμ◊ apple‘∂ ‘È

“ËΔ¡≈∫ Ï⁄≈˙“¢ «¬μ’ È≈¡apple≈ «¬‘ ÚΔ ‘Ø

‹≈Ú∂ “ÂΔ¡≈∫ Ï⁄≈˙ ¢“

√ßÍapple’: IHGBH-IHEII

ˆÁapple Ò«‘apple Ì≈apple Á∂ «¬«Â‘≈√ «Ú⁄

¡≈Í‰Δ «ÈÚ∂’ÒΔ «Úapple≈√ ÁΔ Ó≈Ò’

‘؉ ’≈appleÈ √z∂Ù‡ √Ê≈È appleμ÷ÁΔ ‘À¢ «¬‘

Í«‘ÒΔ Ò«‘apple √Δ, «‹√ È∂ ¡ß◊apple∂˜

√apple’≈apple Á≈ ÷∞apple≈-÷Ø‹ «Ó‡≈ ’∂ ͱappleÈ

¡≈˜≈ÁΔ Ò¬Δ √ßÿappleÙ ’ΔÂ≈¢ ˆÁapple

Í≈apple‡Δ È∂ AIAC «Ú⁄ «ÚÁappleØ‘ ÁΔ ¿∞√

ËappleÂΔ «Ú⁄ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ‹Û∑≈∫ ӘϱÂΔ

È≈Ò Ò≈¬Δ¡≈∫, «‹√ È∂ ¿∞μÂappleΔ ¡ÓappleΔ’≈

«Ú⁄Ø∫ ¡ß◊apple∂˜Δ ◊∞Ò≈ÓΔ È±ß √≈Û ’∂ √∞¡≈‘

’apple «ÁμÂ≈ √Δ¢ ‹ÁØ∫ ¡ÓappleΔ’≈ «Ú⁄ ˆÁapple

Í≈apple‡Δ È∂ ÂÈ, ÓÈ, ËÈ Ú≈appleÈ Á≈ √μÁ≈

«ÁμÂ≈ Â≈∫ ¿∞√ «¬Ù«Â‘≈apple ÁΔ fiÒ’ «¬√

Âapple∑≈∫ √Δ : ˜apple±apple ‘À-«È‚apple Ï‘≈Áapple

«√Í≈‘Δ¡≈∫ ÁΔ «‘ßÁ∞√Â≈È «Ú⁄ ˆÁapple

Ó⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ “ÂÈ÷≈‘-ÓΩÂ, «¬È≈Ó-

Ù‘ΔÁΔ, ÍÀÈÙÈ-¡≈˜≈ÁΔ, √Ê≈È-

ÓÀÁ≈È-¬∂-«‘ßÁ∞√Â≈È¢“

¿∞√ √Ó∂∫ Ï≈apple∂ ˆÁapple Í≈apple‡Δ Á∂ ÍzË≈È Ï≈Ï≈

√Ø‘‰ «√ßÿ Ì’È≈ È∂ “Ó∂appleΔ apple≈Ó ’‘≈‰Δ“

«Ú⁄ «Ò«÷¡≈ ‘À «’ “’¬Δ Á∂Ù Ì◊Â≈∫ È∂

¡≈͉∂ È≈∫¡ Í∂Ù ’ΔÂ∂ ¡Â∂ ÂÈ, ÓÈ,

ËÈ Á∞¡≈apple≈ √∂Ú≈ ’appleÈ Á≈ Íz‰ ’ΔÂ≈¢

Íapple √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ «‹È∑≈∫ È∂ ÁÒ∂appleΔ È≈Ò

¡≈͉≈ È≈∫¡ Í∂Ù ’ΔÂ≈, «¬È∑≈∫ Íz‰ ’appleÈ

Ú≈«Ò¡≈∫ «Ú⁄Ø∫ Ì≈¬Δ ÏßÂ≈ «√ßÿ Á≈ È≈∫¡

ı≈√ ‘À, «‹È∑≈∫ È∂ ’«‘‰Δ È±ß Í±appleÈ apple±Í

«Ú⁄ ’appleÈΔ Á∂ √≈∫⁄∂ «Ú⁄ „≈Ò

«Ú÷≈«¬¡≈ ¡Â∂ ‹ßÓ‰ ̱ÓΔ Á∂ È≈∫¡ “Â∂

¡≈͉≈ ÂÈ, ÓÈ, ËÈ √Ì ’∞fi Ú≈apple

√∞쫇¡≈¢“ «¬√ ¡‰÷ΔÒ∂ ÔØË∂ Á≈ ‹ÈÓ

«Íß‚ √ßÿÚ≈Ò «˜Ò∑≈ ‹ÒßËapple «Ú⁄ AHI@

«Ú⁄ «ÍÂ≈ Ù≈‘±’≈apple ϱ‡≈ «√ßÿ ¡Â∂ Ó≈Â≈

ÏΔÏΔ ◊∞‹appleΔ Á∂ ÿapple ‘Ø«¬¡≈¢ Í«‘ÒΔ ¿∞Óapple

ÂØ∫ ‘Δ ¡≈Í ÏÛ∂ ‘؉‘≈apple ¡Â∂ ‘∞«Ù¡≈apple

√È¢ Á√ÚΔ∫ Í≈√ ’apple’∂ ¡≈Í Á∂ ¡ßÁapple

«ÚÁ∂Ù ‹≈ ’∂ ÍÛ∑È ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ ÍzÏÒ ‘Ø

◊¬Δ¢ Á∂Ù È±ß ¡≈˜≈Á ’apple≈¿∞‰ Á≈ ÚΔ

¡≈Í Á∂ «ÁÒ «Ú⁄ ÏÛ≈ ⁄≈¡ √Δ¢ ¡≈Í Á∂

«ÍÂ≈ È∂ ¡≈Í Á∂ apple≈‘ «Ú⁄ ’Ø¬Δ apple∞’≈Ú‡

÷Û∑Δ ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ¢ Í«‘Ò≈∫

ˆÁappleΔ Ï≈Ï≈-Ù‘ΔÁ ÏßÂ≈ «√ßÿ √ßÿÚ≈Ò

¡≈Í ⁄ΔÈ «Ú⁄ ◊¬∂ «Îapple «√ß◊≈Í∞apple,

‘≈∫◊’≈∫◊ Í∞μ‹∂¢ «¬Ê∂ «¬È∑≈∫ Á∂ «Íß‚ Á≈

«Í¡≈apple∂ Ò≈Ò «‹√ Á≈ ÷apple⁄ Í≈‰Δ Ó∞μ’

«◊¡≈ √Δ, ¿∞√ 鱧 ¡≈͉∂ ÍÀ«√¡≈∫ ÁΔ

«‡’‡ ÒÀ ’∂ ¡ÓappleΔ’≈ Ì∂‹ «ÁμÂ≈¢ ¡≈Í

‘≈∫◊’≈∫◊ ÒÛ«’¡≈∫ 鱧 ÍÛ∑≈¿∞‰ Òμ◊

ͬ∂¢ «Îapple «Íß‚Ø∫ ÍÀ√∂ Óß◊≈ ’∂ ¡≈Í ’ÀÈ∂‚≈

⁄Ò∂ ◊¬∂¢ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ Ì≈¬Δ ‹Ú≈Ò≈

«√ßÿ Á∂ È≈Ò ¡≈͉∂ Ì≈appleÂΔ ÒØ’≈∫ ȱß

«ÓÒÁ∂ apple‘∂ ¡Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡ÓappleΔ’≈

Í‘∞ß⁄ ◊¬∂, «‹Ê∂ Ò≈Ò≈ ‘apple«Á¡≈Ò, Ï≈Ï≈

√Ø‘‰ «√ßÿ Ì’È≈ ¡Â∂ ’appleÂ≈apple «√ßÿ

√apple≈Ì∂ È≈Ò ’≈ÎΔ «ÓÒÁ∂ apple‘∂ ¡Â∂ ˆÁapple

Í≈apple‡Δ «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘Ø ◊¬∂¢

ˆÁapple Ò«‘apple «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫ È∂ “ˆÁapple ◊±ß‹“

¡ıÏ≈apple Úß‚-Úß‚ ’∂ ¡Â∂ ¡≈͉∂

ÒÀ’⁄apple≈∫ apple≈‘Δ∫ ÒØ’≈∫ «Ú⁄ ’ΩÓΔ ‹˜Ï≈

ÌappleÈ≈ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈ ¡Â∂ apple≈Â-«ÁÈ

«¬’ ’apple’∂ ‹Ø Ú«‘‰ ÒØ’≈∫ Á≈ «¬Ëapple ȱß

ÓØ«Û¡≈, ¿∞‘ ¡≈͉∂-¡≈Í «Ú⁄ «¬’

«Ó√≈Ò √Δ¢“ √: ÏßÂ≈ «√ßÿ √ßÿÚ≈Ò Á∂

¡≈͉∂ «Íß‚ Á∂ ÚΔ ’¬Δ √≈ÊΔ ¿∞È∑≈∫ È≈Ò

‹∞Û ◊¬∂¢ √: ÏßÂ≈ «√ßÿ ÁΔ¡≈∫ ¡≈͉∂

√≈ÊΔ¡≈∫ 鱧 È≈Ò ÒÀ ’∂ ¡ß◊apple∂˜

¡Î√apple≈∫ 鱧 Ó≈appleÈ≈, ˆÁ≈apple≈∫ ȱß

√Øˉ≈, ‘«Ê¡≈apple ÷Ø‘‰∂, ‡ÀÒΔÎØÈ

Â≈apple≈∫ ÂØÛÈΔ¡≈∫ ¡≈«Á

√apple◊appleÓΔ¡≈∫ ’≈appleÈ ¡ß◊apple∂˜Δ

√apple’≈apple È∂ √: ÏßÂ≈ «√ßÿ ÁΔ

«◊z¯Â≈appleΔ Ò¬Δ ÁØ Ó∞appleμÏ∂, ÁØ ‘˜≈apple

apple∞ͬ∂ «¬È≈Ó appleμ÷ «ÁμÂ≈¢ «¬√

«¬È≈Ó È±ß Íz≈Í ’appleÈ Ò¬Δ ‘Δ

«¬È∑≈∫ Á∂ Ò≈Ò⁄Δ «appleÙÂ∂Á≈apple È∂

√‘∞ß¡≈∫ ÷≈ ’∂ ËØ÷∂ È≈Ò ¿∞È∑≈∫ ȱß

«◊z¯Â≈apple ’appleÚ≈ «ÁμÂ≈¢ ‹∂Ò∑ «Ú⁄

‘Δ Á∂Ù ÂØ∫ ’∞appleÏ≈È ‘؉ ÁΔ ÷∞ÙΔ

«Ú⁄ «¬È∑≈∫ Á≈ «◊¡≈apple≈∫ ÍΩ∫‚ Ì≈apple

ÚË «◊¡≈¢ ¡ß AB ¡◊√Â,

AIAE 鱧 «¬√ Ó‘≈È Ù‘ΔÁ È∂ BE √≈Ò

ÁΔ ¿∞Óapple «Ú⁄ ‘μ√Á∂-‘μ√Á∂ Î≈∫√Δ Á≈

appleμ√≈ ⁄∞ßÓ «Ò¡≈¢ Ù‘ΔÁ ÏßÂ≈ «√ßÿ Á∂ ÿapple

Á∞¡≈Ò∂ Í∞«Ò√ ⁄Ω’Δ Á≈ Í«‘apple≈ «apple‘≈ ¡Â∂

ˆÁapple Ò«‘apple ÂØ∫ Ï≈¡Á ÏμÏapple ¡’≈ÒΔ

Ò«‘apple Ù∞apple± ‘Ø ◊¬Δ¢ «¬√ Á∂ ÓÀ∫Ïapple ÚΔ «¬Ê∂

«¬È∑≈∫ Á∂ Í«appleÚ≈apple ’ØÒ ¡≈¿∞∫Á∂ apple‘∂¢ Ù‘ΔÁ

ÏßÂ≈ «√ßÿ Á∂ «ÍÂ≈ ϱ‡≈ «√ßÿ, ÍÂÈΔ ËßÂ

’Ωapple, Ìapple≈ √ßÂ≈ «√ßÿ, Ï∂‡≈ Ï÷ÙΔÙ «√ßÿ,

Ï∂‡≈ ¡‹Δ «√ßÿ ¡Â∂ ‘Øapple √≈apple∂ AC ÓÀ∫Ïapple≈∫

鱧 AIDG Âμ’ ¡ß◊apple∂˜ √apple’≈apple Á∞¡≈apple≈

Â√Δ‘∂ «ÁμÂ∂ ‹≈∫Á∂ apple‘∂¢ «¬È∑≈∫ Á∂ Í«appleÚ≈apple

È∂ √apple’≈apple Í≈√Ø∫ ’Ø¬Δ ˜ÓΔÈ, ÍÀÈÙÈ,

ÈΩ’appleΔ ¡≈«Á Íz≈Í ȑΔ∫ ’ΔÂΔ¢ ÏÒ«’

«¬‘ «’‘≈ «’ Ù‘ΔÁ ÏßÂ≈ «√ßÿ ’∂ÚÒ

√≈‚≈ È‘Δ∫ √≈apple∂ «‘ßÁ∞√Â≈È Á≈ Ï∂‡≈ ‘À¢

«¬È∑≈∫ Á∂ Í«appleÚ≈apple ÚÒØ∫ «¬È∑≈∫ Á∂ È≈∫¡ “Â∂

Ù‘ΔÁ ÏßÂ≈ «√ßÿ √ßÿÚ≈Ò ÚÀÒÎ∂¡apple

‡appleμ√‡ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬‘ ‡appleμ√‡

‚≈: ‹Δ.¡À√. «◊μÒ ÁΔ ÍzË≈È◊Δ ‘∂· Á∂Ù

Ì◊Â≈∫ ÁΔ Ô≈Á 鱧 Â≈˜≈ appleμ÷‰ Ò¬Δ

¡È∂’≈∫ ¿∞Íapple≈Ò∂ ’apple «apple‘≈ ‘À¢

-ÍØÂappleΔ, Ù‘ΔÁ ÏßÂ≈ «√ßÿ √ßÿÚ≈Ò¢


www.samajweekly.com «ÚÙ∂Ù 16/08/2018

Í∞apple≈‰∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ ÒØ’ √appleÚ‰ Í∞μÂapple

ÁΔ¡≈∫ ¿∞Á‘≈appleÈ≈∫ Á∂ ’∂ «’‘≈ ’appleÁ∂ √È

«’ ÎÒ≈‰∂ Á≈ Í∞μÂapple Â≈∫ √appleÚ‰ Í∞μÂapple

‘À Íapple ¡‹Ø’∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ ’¬Δ Í∞μÂapple≈∫ Á∂

Ó≈Í∂ «¬‘ ’«‘ßÁ∂ ¡≈Ó √∞‰∂ ‹≈ √’Á∂

‘È «’ «¬È∑≈∫ Í∞μÂapple≈∫ È≈ÒØ∫ Â≈∫ appleμÏ≈

«¬’ ËΔ ‘Δ Á∂ «ÁßÁ≈ Â≈∫ ⁄ß◊≈ √Δ Õ

Á∞÷ÁΔ ◊μÒ «¬‘ ‘À «’ ¡μ‹ ÚΔ Ï‘∞Â∂

Ó≈Í∂ ËΔ¡≈∫ È±ß Ï‰Á≈ «Í¡≈apple Â∂ Ó≈‰

È‘Δ∫ Á∂ apple‘∂ Õ ¡μ‹ «¬’ Ó≈∫ ’¬Δ

Í∞μÂapple≈∫ 鱧 Â≈∫ Í≈Ò √’ÁΔ ‘À Íapple ’¬Δ

Í∞μÂapple «¬’ Ó≈∫ È±ß È‘Δ∫ Í≈Ò √’Á∂ Õ

√≈‚∂ «¬√ ¡◊≈∫‘Ú˱ √Ó≈‹ «Ú⁄

ËΔ¡≈∫ 鱧 ¡‹∂ ÚΔ ˙È≈ «¬μ˜Â,

√ÈÓ≈È È‘Δ∫ «ÓÒ «apple‘≈ «‹ßÈ≈ ËΔ¡≈∫

鱧 «ÓÒ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Õ ËΔ¡≈∫ ¡≈͉∂

«‘μ√∂ ÁΔ √≈appleΔ ˜ÓΔÈ ¡≈͉∂ Ìapple≈Ú≈∫ ȱß

«Í¡≈apple Ú‹Ø∫ Á∂ «ÁßÁΔ¡≈∫ ‘È Õ ¡≈͉≈

’≈ȱßÈΔ Ï‰Á≈ «‘μ√≈ ¡≈͉∂ Ìapple≈Ú≈∫ ȱß

Á∂ Á∂‰≈ ’Ø¬Δ ¤Ø‡Δ ◊μÒ È‘Δ∫ ‘À Õ «¬√

Ú≈√Â∂ Úμ‚∂ «‹◊apple∂ ÁΔ ÒØÛ ‘À Õ ’¬Δ

Ú≈appleΔ Á∂÷‰ «Ú⁄ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À «’ Í∞μÂapple

Úμ‚∂-Úμ‚∂ ¡¯√apple ‘∞ßÁ∂ ‘È Íapple ¿∞È∑≈∫

’ØÒ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ 鱧 appleμ÷‰ Á≈ «‹◊apple≈

È‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈ Õ «¬√ Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ú÷Â≈∫

ÁΔ¡≈∫ Ó≈appleΔ¡≈∫ Ó≈Ú≈∫ ¡≈Í‰Δ¡≈∫

ËΔ¡≈∫ ’ØÒ ¡≈͉≈ ¡÷ΔappleÒ≈ ÚıÂ

«ÏÂ≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫ Á∂÷Δ¡≈∫ ‹≈ √’ÁΔ¡≈∫

‘È Õ ’∞fi «ÁÈ Í«‘Ò≈∫ Ó∂apple∂ «¬’ «ÓμÂapple

ÁΔ Âappleμ’Δ ‘Ø¬Δ Â∂ ¿∞‘ Úμ‚≈ ¡¯√apple

Ï«‰¡≈ Õ ¿∞√ ÚμÒØ∫ Í≈apple‡Δ appleμ÷Δ ◊¬Δ Õ

ÓÀ鱧 ÚΔ √μÁ≈ ÍμÂapple «Ó«Ò¡≈ Â∂ ÓÀ∫ ÚΔ

¿∞√ Í≈apple‡Δ «Ú⁄ «◊¡≈ Õ ¿∞√ Í≈apple‡Δ

«Ú⁄ √≈apple∂ √È Íapple ¿∞√ «ÓμÂapple Á∂ Ó≈Â≈

‹Δ È‘Δ∫ Șapple ¡≈ apple‘∂ √È Õ «ÍÂ≈ ‹Δ

¿∞√ Á∂ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ appleμÏ È±ß «Í¡≈apple∂ ‘Ø

⁄∞μ’∂ √È Õ ¿∞√ ÁΔ Ó≈Â≈ 鱧 ¿∞μÊ∂ ‘≈˜apple

È≈ Á∂÷ ’∂ ÓÀ∫ √∞Ì≈«Ú’ ‘Δ Í∞μ¤ «Ò¡≈

«’ Ó≈Â≈ ‹Δ «’μÊ∂ ‘ÈÕ ¡μ◊Ø∫ Ó∂apple∂

«ÓμÂapple È∂ ‹∞¡≈Ï «ÁμÂ≈ «’ ¿∞‘ Â≈∫

«ÏÓ≈apple È∂ Â∂ ÌÀ‰ ‹Δ ’ØÒ ◊¬∂ ‘ج∂ ‘È

Õ Íapple ÓÀ鱧 ¿∞Ê∂ ÌÀ‰ ‹Δ ÚΔ «Á÷≈¬Δ È‘Δ∫

«ÁμÂ∂ Õ ¿∞√∂ Ù«‘apple «Ú⁄ ¿∞‘ ÌÀ‰ ‹Δ ÚΔ

apple«‘ßÁ∂ √È Õ ’∞fi «ÁÈ≈∫ Ï≈¡Á ÓÀ鱧 ¿∞‘

ÌÀ‰ apple√Â∂ «Ú⁄ «ÓÒ ◊¬Δ Â∂ ÓÀ∫ Ó≈Â≈

‹Δ Á≈ ‘≈Ò ¿∞⁄∂⁄∂ ÂΩapple “Â∂ Í∞쫤¡≈ Â≈∫

ÌÀ‰ ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ «Ú⁄Ø∫ ‘ßfi± ¡≈ ◊¬∂ Â∂

¡≈͉≈ apple؉≈ «Ú⁄∂ ÁμÏ ’∂ ¿∞È∑≈∫

Áμ«√¡≈ «’ ÁØÚ∂∫ ÚΔapple∂ Ó≈∫ 鱧 appleμ÷‰ ȱß

«Â¡≈apple È‘Δ∫ ‘È Õ «¬‘ È‘Δ∫ «’ ÌÀ‰

’ØÒ Ó≈∫ 鱧 ’Ø¬Δ ÿ≈‡ √Δ Õ Íapple Á∞μ÷ «¬√

’apple’∂ «˜¡≈Á≈ √Δ «’ «¬È∑≈∫ Í∞μÂapple≈∫ ȱß

ÍÛ∑≈¿∞‰ Ò¬Δ «¬√ Ó≈∫ È∂ Ï‘∞Â

ÿ≈Ò‰≈ ÿ≈ÒΔ √Δ Õ Íapple ËÈ ‘À ¿∞‘

ÌÀ‰ «‹√ È∂ ¡≈Í‰Δ Ó≈∫ ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á

È‘Δ∫ √≈∫ÌΔ √◊Ø∫ Ó≈∫ √≈∫ÌΔ ¡Â∂ Ó≈∫ Á∂

⁄≈apple ˆ˜Ò≈∫

Ó«‘ßÁapple «√ßÿ Ó≈È

9915803554

¡μ‹ ’Ò∑

Í«‘Ò∂ Úapple◊Δ ‘∞‰ È‘Δ∫ ◊μÒ Ï≈ ¡μ‹ ’Ò∑ ,

ÿapple “⁄ ¡≈Ú∂ È≈ ’Ø¬Δ Ï≈apple≈ ¡μ‹ ’Ò∑ ¢

ÿ∞ßÓ ’∂ «ÁÈ √≈apple≈ Êμ’ ‹≈∫Á∂ È∂ √≈apple∂ ,

apple≈ Èß± Í≈¬∂ È≈ ’Ø¬Δ Ï≈ ¡μ‹ ’Ò∑ ¢

ÒØÛ ‘∞ßÁΔ ‘À ‹ÁØ∫ Î√Ò≈∫ 鱧 «¬√ ÁΔ ,

‘∞ßÁΔ È≈ Ô≈appleØ ¿∞ÁØ∫ Ïapple√≈ ¡μ‹ ’Ò∑ ¢

’μÒ≈ ’Ø¬Δ ÿapple ÂØ∫ Ï≈‘apple È∑Δ ‹≈ √’Á≈ ,

Ó≈Û∂ ‘Ø ◊¬∂ È∂ ¬∂È∂ ‘≈Ò≈ ¡μ‹ ’Ò∑ ¢

¡≈√ ¡μ‹ ’Ò∑ appleμ÷Ø È≈ Ô≈apple≈∫ ÂØ∫ Ï‘∞ÂΔ ,

«’¿∞∫ «’ «¬‘ √∞‰Á∂ È≈ ⁄μ‹ÁΔ Ï≈ ¡μ‹ ’Ò∑ ¢

⁄≈apple∂ Í≈√∂ È∑∂apple≈ ‘À Â∂ ’∞fi «Á√∂ È≈ ,

ıÏapple∂ ’≈ÒΔ «’¿∞∫ ‘À ‘apple «¬’ apple≈ ¡μ‹ ’Ò∑ ?

’∞fi Â≈∫ Ó≈Û≈ “Ó≈È“ È≈“ Òμ◊Á≈ ‘À ‘Ø«¬¡≈ ,

¿∞‘ ’apple∂ È≈ ⁄μ‹ È≈“ ◊μÒ Ï≈ ¡μ‹ ’Ò∑ ¢

’‘≈‰Δ

Á∞μË Á≈ ’apple˜ ⁄∞’≈ apple‘Δ ‘À Õ «¬√ ÌÀ‰

È∂ ÚΔ Á±‹Δ¡≈∫ ÌÀ‰≈∫ Ú≈∫◊± ¡≈͉∂ «‘μ√∂

ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á ¡≈͉∂ ÁØ Úμ‚∂ ¡¯√apple

Ìapple≈Ú≈∫ 鱧 «Í¡≈apple Ú‹Ø∫ Á∂ «ÁμÂΔ √Δ,

‹Á«’ ¿∞√∂ ‹≈«¬Á≈Á «Íμ¤∂ Ìapple≈

¡≈Í√ «Ú⁄ ÒÛ apple‘∂ ‘È Õ ËÈ ‘È

«¬‘ ÌÀ‰≈∫ Õ ’∞fi «ÁÈ Í«‘Ò≈∫ ÓÀ∫

¡ß«ÓÕÂ√apple √≈«‘Ï ÂØ∫ Ïμ√ apple≈‘Δ∫ ¡≈͉∂

«Íß‚ 鱧 ‹≈ «apple‘≈ √Δ Õ Ó∂apple∂ È≈Ò Ú≈ÒΔ

√Δ‡ “Â∂ ÏÀ·Δ Ó≈Â≈ Ó∂apple∂ È≈Ò ◊μÒ≈∫

’appleÈ Òμ◊ Í¬Δ Õ ¿∞√ È∂ apple√Â∂ «Ú⁄

Í≈‰Δ Óß«◊¡≈ Â≈∫ ÓÀ∫ Ïμ√ apple∞’‰ “Â∂ ¿∞√

鱧 Í≈‰Δ «Ò¡≈ ’∂ «ÁμÂ≈, «‹√ Á≈ ¿∞√

È∂ Ï‘∞ Ù∞’apple≈È≈ ’ΔÂ≈ Õ ◊μÒ≈∫Ï≈Â≈∫

«Ú⁄ ÍÂ≈ Òμ◊≈ «’ ¿∞√ Á∂ ⁄≈apple

’∞ÛΔ¡≈∫ Â∂ «¬’ Ó∞ß‚≈ ‘À Õ ’∞ÛΔ¡≈∫

Úμ‚Δ¡≈∫ ‘È Â∂ Ó∞ß‚≈ √Ì ÂØ∫ ¤Ø‡≈ ‘À Õ

¡√Δ∫ ◊μÒ≈∫Ï≈Â≈∫ ’appleÁ∂ ¡μ◊∂ 鱧 ‹≈ apple‘∂

√Δ Â∂ apple√Â≈ ’‡Á≈ ‹≈ «apple‘≈ √Δ Õ «¬ßÈ∂

鱧 ’Δ ‘Ø«¬¡≈ «’ ÈÚΔ∫ √Û’ ωÈ

’≈appleÈ √Û’ “Â∂ «¬’ ‘ßÍ «‹‘≈ ¡≈

«◊¡≈, «‹√ ’≈appleÈ Ïμ√ ’≈ÎΔ ¿∞μ⁄Δ

Ï∞Û∑’ ◊¬Δ Õ «¬√ ˜ØappleÁ≈apple fi‡’∂ ’≈appleÈ

Ϙ∞apple◊ Ó≈Â≈ 鱧 ’Ø¬Δ appleΔÛ∑ ÁΔ ‘μ‚Δ ÁΔ

Ó∞Ù«’Ò ¡≈ ◊¬Δ Õ Ó≈Â≈ È±ß Ï‘∞Â

«˜¡≈Á≈ Â’ÒΔÎ ‘؉ Òμ◊ Í¬Δ Õ ÓÀ∫

Ó≈Â≈ ‹Δ 鱧 √Δ‡ “Â∂ «Ò‡≈«¬¡≈ Â∂ ¿∞√

ÁΔ «Íμ· ÁΔ Ó≈«ÒÙ ’appleÈΔ Ù∞apple± ’apple

«ÁμÂΔ Õ Íapple Â’ÒΔÎ Ï‘∞ «˜¡≈Á≈

ÚË apple‘Δ √Δ Õ Ó≈Â≈ ‹Δ Á∂ ¡μ÷≈∫ “⁄Ø∫

‘ßfi± Ú◊ apple‘∂ √Δ Õ ÓÀ∫ ‚apple≈¬ΔÚapple 鱧 ◊μ‚Δ

appleØ’‰ Ò¬Δ «’‘≈ Â≈∫ ‹Ø Ó≈Â≈ ȱß

«Ú⁄’≈appleÒΔ √Δ‡ “Â∂ «Ò‡≈«¬¡≈ ‹≈

√’∂ Õ Ó≈Â≈ ‹Δ È∂ ‹ÒßËapple Ù«‘apple

¿∞ÂappleÈ≈ √Δ Õ ‹ÁØ∫ ‹ÒßËapple ȘÁΔ’ ¡≈

«apple‘≈ √Δ Â≈∫ ÓÀ∫ Ó≈Â≈ ‹Δ 鱧 Í∞쫤¡≈ «’

‹Á ÂØ∫ ω∂ È∂

‹Á ÂØ∫ ω∂ È∂ ÒØ’≈∫ «Úμ⁄ ËÛ∂,

Ô≈appleØ, «ÁÒØ∫ ÒΔ‚apple È∂ ÷∞Ù ÏÛ∂¢

ÎÒ ¤≈∫‡ ’∂ ËÈÚ≈È ÒÀ «◊¡≈,

«ÈappleËÈ Ò¬Δ apple«‘ ◊¬∂ ◊Ò∂, √Û∂¢

‹Á ’∞ÛΔ¡≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ ‘Δ ÿμ‡ ‘À,

Ó∞ß‚∂ Â≈∫ «Îapple apple«‘‰∂ ‘Δ È∂ ¤Û∂¢

«¬’ «ÁÈ ¤‚≈ ’∂ ÷«‘Û≈ Ϋapple˜≈∫ ÂØ∫,

ÒØ’≈∫ È∂ ⁄≈‘‰∂ «Óμ‡Δ Á∂ ÿÛ∂¢

Ï≈ϱ¡≈∫ 鱧 ÷∞Ù ’appleÈ≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À,

‹∂ ’apple ’„≈‰∂ ‘؉ ’ßÓ ¡Û∂¢

‘Ø ‹≈‰◊∂ «Îapple ¿∞‘ ‘apple∂, Ìapple∂,

ÍμÂ∂ «‹È∑≈∫ apple∞μ÷≈∫ Á∂ È∂ fiÛ∂¢

¡≈‰≈ È‘Δ∫ ‘À Ó∞Û ’∂ “Ó≈È“È∂,

Ì≈Ú∂∫ apple‘Ø «¬μÊ∂ Â∞√Δ∫ ÷Û∂¢

ËΔ¡≈∫

ÓÀ鱧 ¡≈͉∂ ÿapple Á≈ ‡ÀÒΔÎØÈ ÈßÏapple Á∂

«Á˙ ÓÀ∫ ÿapple ÎØÈ ’apple’∂ «’√∂ 鱧 Ï∞Ò≈

ÒÀ∫Á≈ ‘≈∫ Õ Ó≈Â≈ ‹Δ È∂ ¡≈͉∂ Í∞μÂapple

Á≈ ÈßÏapple ÓÀ鱧 Á∂ «ÁμÂ≈ Õ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ «¬‘

ÈßÏapple «ÓÒ≈«¬¡≈ Â≈∫ Ó≈Â≈ Á∂ Ï∂‡∂ ȱß

«’‘≈ «’ Â∞√Δ∫ Ó≈Â≈ ‹Δ 鱧 Ïμ√ √‡À∫‚

ÂØ∫ ÒÀ ‹≈˙, «¬È∑≈∫ È±ß Â’ÒΔÎ Ï‘∞ ‘Ø

apple‘Δ ‘À ‹Δ Õ ¡μ«◊˙≈ ¿∞√ Á∂ ¿∞μÂapple È∂

ÓÀ鱧 √∞ßÈ ’apple «ÁμÂ≈ Õ ¿∞√ È∂ «’‘≈,

“Â∞√Δ∫ «¬μÊØ∫ ¡≈‡Ø «apple’Ù≈ ’appleÚ≈ «Á˙,

¡≈‡Ø Ú≈Ò≈ ¡≈Í ‘Δ ÿapple ¤μ‚ ‹≈Ú∂◊≈,

ÓÀ∫ ¡‹∂ Á∞’≈È “Â∂ ’ßÓ «Ú⁄ Ï‘∞ apple∞μfi≈

‘Ø«¬¡≈ ‘≈∫ Õ“ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ «’ ÓÀ∫

’∞fi ‘Øapple ’«‘ßÁ≈ ¬∂È≈ ’«‘ ’∂ ¿∞√ È∂

ÎØÈ ’μ‡ «ÁμÂ≈ Õ ÓÀ∫ Ó≈Â≈ È±ß È‘Δ∫

Áμ«√¡≈ «’ ¿∞√ Á∂ Ó∞ß‚∂ È∂ ’Δ «’‘≈ ‘À

Õ √◊Ø∫ ÓÀ∫ «¬‘ ’«‘ «ÁμÂ≈ «’ ¿∞√ È∂

«’‘≈ ‘À, “Úμ‚Δ ÌÀ‰ 鱧 ÎØÈ «ÓÒ≈ ÒÚØ,

ÓÀ∫ ¡‹∂ Ù«‘apple ÂØ∫ Á±apple ‘≈∫ Õ“ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫

Ó≈Â≈ ‹Δ 鱧 «¬√ Ï≈Ï Áμ«√¡≈ Â≈∫

¿∞‘ ’«‘ßÁΔ ’Ø¬Δ ÈΔ Í∞μ ¿∞‘ «’√∂

˜apple±appleΔ ’ßÓ «Ú⁄ Òμ◊≈ ‘؉≈ ‘À Â≈∫ ÈΔ

¡≈ √’Á≈ ‘؉≈ Õ Íapple Ó≈Â≈ ÁΔ¡≈∫

ÈÓØÙΔ ÌappleΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ √Ì ’∞fi «Ï¡≈È

’apple apple‘Δ¡≈∫ √È Õ Ó≈Â≈ È∂ ÓÀ鱧 ¡≈͉Δ

ËΔ Á≈ ÈßÏapple «ÁμÂ≈ Õ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ ¿∞√ ÌÀ‰

鱧 ÎØÈ «ÓÒ≈«¬¡≈ Â≈∫ ¿∞√ È∂ fiμ‡

«’‘≈, ÚΔapple ‹Δ Â∞√Δ∫ Ïμ√ √‡À∫‚ Âμ’

Ó≈Â≈ Á≈ «÷¡≈Ò appleμ÷‰≈, ÓÀ∫ ◊μ‚Δ ÒÀ

’∂ Ïμ√ √‡À∫‚ “Â∂ Â∞‘≈‚∂ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

Í‘∞ß⁄ apple‘Δ ‘≈∫ Õ ÷Àapple ¡√Δ∫ Ïμ√ √‡À∫‚ “Â∂

Í∞μ‹ ◊¬∂ Õ Ó≈Â≈ ÁΔ ÒÛ’Δ √≈‚∂

Í‘∞ß⁄‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ Ïμ√ √‡À∫‚ “Â∂

√≈‚Δ Ïμ√ ÁΔ Ï∂√ÏappleΔ È≈Ò ¿∞‚Δ’ ’apple

apple‘Δ √Δ Õ Ïμ√ apple∞’Δ ¡Â∂ ÓÀ∫ «¬’ ‘Øapple

√Ú≈appleΔ ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò Ó≈Â≈ ‹Δ 鱧 Ïμ√

ÍΔ ’∂ ‘μÁØ∫ ÚË

ÍΔ ’∂ ‘μÁØ∫ ÚË Ùapple≈Ï ,

«√‘ È≈ 屧 ’apple ÷apple≈Ï ¢

«‹√ ÂØ∫ «ÓÒ‰Δ ÂÀÈß± «√μ«÷¡≈ ,

Âß± ÍÛ∑∂∫ È≈ ¿∞‘ «’Â≈Ï ¢

‘Øapple≈∫ 鱧 屧 Á∂ ’∂ ı≈apple ,

Ì≈Ò∂∫ ¿∞‘È≈∫ ÂØ∫ ◊∞Ò≈Ï ¢

‹∂ «’√∂ È∂ Óß◊∂ ÍÀ√∂ ,

«ÁμÂ≈ ¿∞√ 鱧 屧 ‹Ú≈Ï ¢

Ó≈«Í¡≈∫ 鱧 Á∂ ’∂ Á∞μ÷ ,

√∞μ÷ È≈ Ì≈ÒØ ‹È≈Ï ¢

¡≈Ú∂ È≈ Ó≈∫-«Í¿∞ 鱧 ÈΔ∫Á ,

Í∞μ «È’Ò∂ ‹Á ÷apple≈Ï ¢

È«Ù¡≈∫ Á∂ √ΩÁ≈◊apple≈∫ 鱧 ,

¡≈¿∞ ’appleΔ¬∂ Ï∂È’≈Ï ¢

“⁄Ø∫ ¿∞Â≈«apple¡≈ Â≈∫ ÒÛ’Δ «Ú⁄≈appleΔ

ÿÏapple≈ ◊¬Δ Â∂ apple؉ Òμ◊ Í¬Δ Õ

√Ú≈appleΔ¡≈∫ È∂ ¿∞√ 鱧 ‘Ω√Ò≈ «ÁμÂ≈ ¡Â∂

¡√Δ∫ Ó≈Â≈ 鱧 ¿∞√ ÁΔ ËΔ ÁΔ ◊μ‚Δ

«Ú⁄ Í≈ «ÁμÂ≈ Õ Ó≈Â≈ È±ß Â’ÒΔÎ ÚË

apple‘Δ √Δ Õ ÿÏapple≈¬Δ Â∂ appleØ∫ÁΔ ‘Ø¬Δ ÒÛ’Δ

¡≈Í‰Δ Ó≈∫ 鱧 «’√∂ ‘√ÍÂ≈Ò ÚμÒ ÒÀ

◊¬Δ Õ «¬√ ÿ‡È≈ È∂ Ó∂apple∂ «ÁÒ È±ß

«‘Ò≈ ’∂ appleμ÷ «ÁμÂ≈ ÕÕ

«¬ø‹. √π÷Úø«Â «√øÿ ËΔÓ≈È

-√ΔÈΔ¡apple ¡À’√Δ¡È,

ÍΔ.¡À√.ÍΔ.√Δ.¡ÀμÒ. Ò«‘apple≈◊≈◊≈ Õ

ÓØÏ≈¬ΔÒ : IFDFA-A@@B@.

«Ú¡ø◊

‚ß◊apple

’⁄«‘appleΔ, ‚Δ √Δ Á¯Âapple ¡À√.‚Δ.¡ÀÓ.

Á¯Âapple √Ì «¬’∂ ’ßÍÒÀ’√ «Ú⁄ ‘È Õ ÒØ’

¡≈ÍØ ¡≈͉∂ ’ßÓ≈∫ Ò¬Δ ÁÎÂapple≈∫ Â∂ ‡≈¬ΔÍ

’appleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ ’ØÒ ÌΔÛ≈∫ ’appleΔ ÷Û∑∂ ‘È Õ

Ï‘∞ √≈apple∂ ‹μ‹ √≈«‘Ï ÁΔ ’Øapple‡ Ó±‘apple∂

¡≈Í‰Δ ¡≈Ú≈˜ ÍÀ‰ ÁΔ ¿∞‚Δ’ ’apple apple‘∂

‘È Õ Í∂ÙΔ “Â∂ ¡≈¬Δ Ï∞μ„Δ Ó≈¬Δ È±ß Ú’ΔÒ

Á∂ Ó∞ÈÙΔ È∂ ¡≈ ’∂ «’‘≈ Ï∂Ï∂ ¡◊ÒΔ ÂappleΔ’

ÍÀ◊Δ Õ “Ó≈appleÒΔ Ú∂ Í∞μ «¬‘ ÂappleΔ’≈∫ È∂“,

Ï∂Ï∂ È∂ ¡‹∂ ¬∂È≈ ‘Δ «’‘≈ √Δ «’ ‚Δ.√Δ.

Á¯Âapple ÚμÒ Ó∞appleÁ≈Ï≈Á «˜ßÁ≈Ï≈Á Á∂

È≈¡apple∂ Òμ◊‰∂ Ù∞apple± ‘Ø ◊¬∂ Õ Ú’ΔÒ Â∂ Ó∞ÈÙΔ

ÂÓ≈Ù≈ Ú∂÷‰ Ò¬Δ ◊∂‡ ÚμÒ È±ß Ìμ‹ Â∞apple∂ Õ

Ï∂Ï∂ È∂ «¬’ Ú’ΔÒ È±ß Í∞쫤¡≈, “Í∞μÂapple

¡ÀËapple ’Δ ‘Ø «◊¡≈Õ“

“Ï∂Ï∂ «’√≈È Ô±ÈΔ¡È Ú≈Ò∂ ‚ß◊apple≈∫ ÁΔ

‡apple≈ÒΔ Ìapple ’∂ ÒÀ ¡≈¬∂ È∂ Â∂ ¿∞‘ «¬‘ ‚ß◊apple

¡ÀÊ∂ ¤μ‚‰ 鱧 «ÎappleÁ∂ È∂ Õ“

“Ú∂ Î؇, «¬‘ «’√≈È Ô±ÈΔ¡È Ú≈Ò∂ ÚΔ

«√Ëapple∂ ¬Δ ¡À, ‘Øapple «’Â∂ ¤μ‚ ¡≈¿∞‰ ¬∂Ê∂ Â≈∫

Í«‘Ò≈∫ ¬Δ Ê≈∫ È‘Δ∫ Õ“

ÂappleΔ’ Ú≈ÒΔ Íapple⁄Δ ÷Δ√∂ “⁄ Í≈ Ï∂Ï∂ Ïμ√

¡μ‚∂ ÚμÒ È±ß Â∞apple Í¬Δ Õ

-‹Ø«◊ßÁapple «√ßÿ ÍzÚ≈È≈

«Íß‚ ÈÀ‰∂Ú≈Ò (Ï«·ß‚≈) ÓØÏ≈¬ΔÒ :

IHGFG-BDBFG.

Á∂Ù Á∂Ù ”⁄

«¬√ Á∂Ù “⁄ ¡ÀÙ≈∫ ’appleÁ∂ È∂ ËÈÚ≈È ¡‹∂,

¿∞‘ Ó˜Á±apple≈∫ Á≈ ’appleÁ∂ È∂ ¡ÍÓ≈È ¡‹∂¢

¿∞‘ √Ì ’∞fi ËÈÚ≈È≈∫ 鱧 Á∂¬Δ ‹≈∫Á≈ ‘À,

Ó˜Á±apple≈∫ È≈“ apple∞μ«√¡≈ Òμ◊ÁÀ Ì◊Ú≈È ¡‹∂¢

Î√Ò≈∫ Á≈ ͱapple≈ Ó∞μÒ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «ÓÒÁ≈ È∑Δ ,

Â≈∫ ‘Δ ÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ ’appleÁ∂ È∂ «’apple√≈È ¡‹∂¢

Òμ◊Á≈ ‘À ¿∞√ È∂ Î√Ò≈∫ Á≈ ’∞fi È∑Δ ¤μ‚‰≈,

Íapple√Ø∫ Á≈ ⁄μÒΔ ‹≈∫Á≈ ‘À ±Î≈È ¡‹∂¢

«¬μÊ∂ ÏßÁ∂ Â≈∫ ÿ∞ßÓÁ∂ «ÎappleÁ∂ È∂ ÏÊ∂apple∂,

Íapple «ÓÒ‰∂ Ó∞Ù«’Ò È∂ Ô≈appleØ, «¬È√≈È ¡‹∂¢

Ì∞μ÷∂ ’≈Ó∂ ÏÀ·∂ È∂ «Ú⁄≈apple∂ «„μ‚ ÎÛ’∂,

Ó«‘ß◊≈ ‘Ø¬Δ ‹≈∫ÁÀ ÷≈‰ Á≈ √≈«Ó≈È ¡‹∂¢

ÓßÈ «Ò¡≈ ¿∞‘ «Ò÷ ÒÀ∫Á≈ ˆ˜Ò≈∫ Ï«‘apple≈∫ «Úμ⁄,

¡ÀÍapple ⁄ß◊≈ Ù≈«¬apple È∑Δ Ï«‰¡≈ “Ó≈È“¡‹∂¢

«¬Ù≈apple≈ √ÓfiØ

«ÂÈ’≈ ‚∞μÏÁ∂ Ò¬Δ,√‘≈apple≈ ’≈ÎΔ !!

‘∞ßÁ≈ √ÓfiÁ≈apple ȱß,«¬Ù≈apple≈ ’≈ÎΔ !!

ÓßÁappleΔ∫ ‹≈’∂ «fiÛ’≈∫ ÷≈∫Á∂,

’≈‘ÂØ∫ Ï∂‹ÂΔ¡≈∫ ’appleÚ≈∫Á∂ !!

¡√ÒΔ ÓßÁapple √ß√Á ‘À,

˙μÊ∂ ‹≈’∂ ’Ï‹≈ ’apple Ò˙ !!

ÌΔÓ apple≈˙ ÁΔ,¿∞∫◊ÒΔ Á≈,

!! «¬Ù≈apple≈ √ÓfiØ !!

√ÌÈ≈∫ 鱧 ‹∂ ¡ßÈ ÷Ú≈¿∞‰≈,

‹∂’apple Ï∂ˆÓÍ∞apple≈,Ú√≈¿∞‰≈ !!

apple≈‹ «Ò¡≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‹∂,

◊μÒ ◊∞apple≈∫ ÁΔ ÓßÈ Ò˙ !!

◊∞apple± apple«ÚÁ≈√ ÁΔ Ï≈‰Δ Á≈,

!! «¬Ù≈apple≈ √ÓfiØ !!

¡≈Í∂ Í«‘Ò≈∫ ÍÛ∑ «Ò÷ ‹≈ÚØ,

Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 ÚΔ ’ÒÓ ÎÛ≈ÚØ !!

‘∞‰ fi≈Û± Íapple≈∫,Ú◊≈ Ó≈appleØ,

◊μÒ √Ø⁄-√Ófi Ò˙ !!

Ì◊Ú≈È Ï≈ÒÓΔ«’ ÁΔ,’ÒÓ Á≈,

!! «¬Ù≈apple≈ √ÓfiØ !!

‹∂ «‹μÂ‰Δ ‹ß◊,ÙÀÂ≈È≈∫ ÂØ∫,

‘∞‰ «Èμ’ÒØ Ï≈‘apple,Ó’≈È≈∫ ⁄Ø∫ !!

Á∞ÙÓ‰ ÏßÁ∂ Á≈ Í∞μÂ,ω≈¿∞‰≈,

Í«‘Ò≈∫ ¡≈Í Â≈∫ ÏßÁ∂ ω‹Ø !!

√≈Ï∑ ’≈∫ÙΔ apple≈Ó ÁΔ¡≈∫,◊μÒ≈∫ Á≈,

!! «¬Ù≈apple≈ √ÓfiØ !!

‹∂ «ÓÙÈ,¿∞μÈΔ Á≈ «‹μ‰≈,

⁄≈‘∞ßÁ∂ ‹≈ÒÓ≈∫ È≈Ò,È«‹μ·‰≈∫ !!

’Á∂ apple∞«’˙,fi∞«’˙,«Ú«’˙ È≈∫,

√Ï’ «ÓÙÈappleΔ ÍÛ∑ Ò˙ !!

’Á∂ apple«‘Ïapple≈∫ ÁΔ apple‰ÈΔÂΔ Á≈,

!! «¬Ù≈apple≈ √ÓfiØ !!

‹∂ È≈∫ Ó±√«ÈÚ≈√Δ ‹≈◊∂ ¡μ‹,

È‘Δ∫ ‹ØÛ∂ Ó±Ò ÂØ∫ ‡∞μ‡∂ Ë≈◊∂ ¡μ‹ !!

’ΔÂΔ ¬∂’Â≈ È‘Δ∫ «ÎappleؘÍ∞appleΔ

Íμ’Δ «Îapple ‘≈apple √Ófi Ò˙ !!

¡≈¬Δ «√apple Â∂ ÷ÛΔ ◊∞Ò≈ÓΔ Á≈,

!! «¬Ù≈apple≈ √ÓfiØ !!

13

«Á¡≈Ò «ÎappleؘÍ∞appleΔ ’Âapple

IGDG@@EACDF

«’√Ó Â∂ ‹Ø«ÂÙ Ó±apple÷≈∫ Á≈ «ÚÙÚ≈√ ‘À

√Ú≈ÓΔ «ÚÚ∂’≈ÈßÁ «¬’ √ß√«’z ÁΔ ¡÷≈‰ Á≈ ‘Ú≈Ò≈

«ÁßÁ∂ ‘ج∂ ’«‘ßÁ∂ ‘È «’ ‹Ø ’«‘ßÁ≈ ‘À «¬‘ √Ì «’√Ó ‘À,

¿∞‘ ‚appleÍØ’ ¡Â∂ Ó±apple÷ ‘À¢ ‹Ø

«’√Ó ÁΔ ◊μÒ ’appleÁ≈ ‘À, ¿∞‘

√ÓfiØ Ï∞μ„≈ ‘Ø «apple‘≈ ‘À¢ ÈΩ‹Ú≈È È≈

Â≈∫ «’√Ó Â∂ È≈ ‘Δ ‹Ø«ÂÙ «Ú⁄

«ÚÙÚ≈√ appleμ÷Á∂ ‘È¢ ÈΩ‹Ú≈È Â≈∫

¿∞‘ ‘À ‹Ø ’«‘ßÁ≈ ‘À “‘≈∫, ÓÀ∫ ’apple

√’Á≈ ‘≈∫¢“ «¬’ Ú≈apple ¡√Δ∫

«‘Ó≈Ò≈ ÷∂Âapple «Ú⁄ ‹≈ apple‘∂ √Δ Â≈∫

√≈‚∂ «¬’ Úμ‚Δ ¿∞Óapple Á∂ «Ì’Ù± √≈ÊΔ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ Êμ’

⁄∞μ’≈ ‘À Â∂ ‘Øapple È‘Δ∫ ⁄μÒ √’Á≈ Â≈∫ ÓÀ∫ ¿∞√ 鱧 «’‘≈ ¡≈͉∂

ÍÀapple≈∫ ‘∂·≈∫ apple√Â≈ Ú∂÷Ø ‹Ø Â∞√Δ∫ ÂÀ¡ ’ΔÂ≈ ‘À¢ ’∞fi √Ó∂∫ Ï≈¡Á

Ï≈’Δ √Û’ ‹Ø Â∞‘≈‚∂ √≈‘Ó‰∂ ‘À, ¿∞‘ ÚΔ ÍÀapple≈∫ ‘∂·Ø∫ Òßÿ

‹≈Ú∂◊Δ, «’¿∞∫«’ Â∞‘≈‚∂ ¡ßÁapple Ù’ÂΔ ‘À¢ ¡√Δ∫ «ÈappleßÂapple

ÔÂÈ È≈Ò Ó∞Ù«’Ò≈∫ “Â∂ ’≈ϱ Í≈ √’Á∂ ‘≈∫¢ √≈鱧 «¬‘ ◊μÒ

Ô≈Á appleμ÷‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À «’ √≈‚∂ È≈Ò ¡«‹‘≈ ’∞fi È‘Δ∫

Ú≈Íapple √’Á≈, ‹Á Âμ’ ¡√Δ∫ ¡≈͉∂-¡≈Í È±ß «¬√ Ò¬Δ

«Â¡≈apple È‘Δ∫ ’appleÁ∂¢ ÈΔ⁄ Ì≈ÚÈ≈Ú≈∫ 鱧 ÁÏ≈¿∞‰ Á≈ «¬’Ø-

«¬’ ¿∞Í≈¡ ‘À Í«ÚμÂapple «Ú⁄≈apple appleμ÷‰≈ Â∂ ⁄ß◊≈ ’appleÈ≈¢ ‘apple

«Ú¡’ÂΔ Á≈ ⁄«appleμÂapple ’¬Δ ◊∞‰≈∫ Á∂ √∞Ó∂Ò È≈Ò Ï‰Á≈ ‘À¢

’Á∂ ÚΔ «’√∂ 鱧 «È’ßÓ≈ È≈ √ÓfiØ¢ ’Ø¬Δ ÚΔ ¡≈Í‰Δ¡≈∫

¡≈ÁÂ≈∫ √∞Ë≈apple ’∂ Ó‘≈È Ï‰ √’Á≈ ‘À, «’¿∞∫«’ ‹∂ Ó≈ÛΔ¡≈∫

¡≈ÁÂ≈∫ È≈Ò ⁄«appleμÂapple Á≈ ÍÂÈ ‘∞ßÁ≈ ‘À Â≈∫ ⁄ß◊Δ¡≈∫

¡≈ÁÂ≈∫ ¡Í‰≈ ’∂ ¡Â∂ Á∞‘apple≈ ’∂ ⁄«appleμÂapple «ÈappleÓ≈‰ ÚΔ

’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ Í«ÚμÂapple «ÁÓ≈◊ «Ú⁄ Ï∂¡ß ¿±apple‹≈

¡Â∂ Ó‘≈È «¬μ¤≈ Ù’ÂΔ ‘∞ßÁΔ ‘À¢


www.samajweekly.com

Ì≈apple «Úμ⁄ Ò◊≈Â≈apple ÿ‡ apple‘∂ «Òß◊ ¡È∞Í≈Â È±ß ÒÀ ’∂

’ΩÓΔ Â∂ «¬Ò≈’≈¬Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á∂ ¡≈◊±¡≈∫ ÚÒØ∫ √Ó∂∫-√Ó∂∫

«⁄ßÂ≈ Íz◊‡ ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ apple«‘ßÁΔ ‘À¢ «¬μ’ √Ó≈∫ ¡«‹‘≈

ÚΔ ¡≈«¬¡≈ «’ √Ó∂∫ Á∂ (‘∞‰ √≈Ï’≈) ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ‚≈.

ÓÈÓØ‘È «√ßÿ 鱧 ÚΔ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ¡≈∫ Á∂ È≈∫ «¬μ’ «⁄μ·Δ

«Ò÷, Á∂√ «Úμ⁄ Ò◊≈Â≈apple ÿ‡Á∂ ‹≈ apple‘∂ «Òß◊ ¡È∞Í≈Â

Í∞apple ‚±ßÿΔ «⁄ßÂ≈ Íz◊‡ ’apple«Á¡≈∫, «¬√鱧 √≈appleÊ’ ÒΔ‘≈∫

Í∞apple «Ò¡≈¿∞‰ Ò¬Δ ÔØ◊ Ú≈Â≈Úapple‰ «√apple‹‰ ¡Â∂

¿∞Í≈¡ ’appleÈ ÁΔ √Ò≈‘ Á∂‰Δ ÍÀ ◊¬Δ¢ «¬√ √ÏßËΔ √≈apple∂

‘≈Ò≈Â È±ß ◊ßÌΔappleÂ≈ È≈Ò ÿØ«÷¡≈ ‹≈¬∂ Â≈∫ «¬‘ √Ófi‰≈

Ó∞Ù’Ò È‘Δ∫ «’ «¬‘ «⁄ßÂ≈ ’∂ÚÒ ’ΩÓΔ Â∂ «¬Ò≈’≈¬Δ

¡≈◊±¡≈∫ ÁΔ ‘Δ È‘Δ∫, √◊Ø∫ √Ó∞⁄∂ Ì≈appleÂΔ √Ó≈‹ ÁΔ ‘À¢

«¬√ «⁄ßÂ≈ Á∂ È≈Ò ‘Δ √∞¡≈Ò ¿∞·Á≈ ‘À «’ ’Δ «¬√ÂØ∫

¤∞‡’≈apple≈ ‘≈√Ò ’appleÈ Ò¬Δ Ì≈appleÂΔ √Ó≈‹ ÚÒØ∫ ’جΔ

√≈appleÊ’ ‘Ò Ò«Ì¡≈ ‹≈∫ apple≈‘ ¡ÍÈ≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À?

Ìapple±‰-‘«Â¡≈ «Úμ⁄ ‘Ø apple‘∂ Ú≈Ë∂ 鱧 ’∂ÚÒ Á≈‹ ÁΔ

√Ó«√¡≈ È≈Ò ‘Δ ‹ØÛ ’∂ Ú∂÷‰≈, ’Δ «¬√ √Ó«√¡≈ Á∂

‘Ò Ò¬Δ √≈appleÊ’ Í‘∞ß⁄ ÓßÈΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À? √Ó≈‹’

’∞appleΔÂΔ¡≈∫ «Úapple∞Ë √ßÿappleÙ ’apple apple‘Δ¡≈∫

√ß√Ê≈Ú≈∫ Á∂ Ó∞μ÷Δ¡≈∫ Á≈ Óßȉ≈ ‘À «’

“Ù≈«¬Á È‘Δ∫“¢ «¬È∑≈∫ Ó∞÷Δ¡≈∫ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ‹∂ ¡μ‹

Á∂ √Ó∞⁄∂ Ú≈Â≈Úapple‰ 鱧 Ú∂«÷¡≈ ¡Â∂ Íapple«÷¡≈ ‹≈¬∂ Â≈∫

«¬‘ ◊Ò ¿∞Ìapple ’∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À «’ “Ìapple±‰-

‘«Â¡≈“ 鱧 ·Ò∑ È≈ ÍÀ √’‰ Á≈ ’≈apple‰ ÚËÁΔ ‹≈ apple‘Δ

Á≈‹-Ò≈Ò√≈ ‘Δ È‘Δ∫, √◊Ø∫ «¬√鱧 Â≈∫ ’∂ÚÒ «¬μ’

’≈apple‰ ‘Δ Óß«È¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢

ÏΔÂ∂ √Ó∂∫ ÚÒ fi≈ Ó≈appleΔ¬∂ Â≈∫ «¬‘ «Ú÷≈¬Δ «ÁßÁ≈ ‘À «’

Ì≈appleÂΔ √Ó≈‹ «Ú⁄ «¬’ Í≈√∂ È≈appleΔ È±ß √Ó≈ÈÂ≈ Á≈

¡«Ë’≈apple «ÁÂ∂ ‹≈‰ ¡Â∂ Á±‹∂ Í≈√∂ Ó≈Á≈ Ìapple±‰-‘«Â¡≈

«Úapple∞Ë √Ó≈‹ «Ú⁄ ‹≈«◊zÂΔ ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ò¬Δ ÒßÓ∂∫ √Ó∂∫ ÂØ∫

√ßÿappleÙ ‘∞ßÁ≈ ⁄«Ò¡≈ ¡≈ «apple‘≈ ‘À¢ «¬μ’ Í≈√∂ Ìapple±‰-

‘«Â¡≈ Á∂ «Úapple∞Ë Ó∞«‘ßÓ È±ß ’≈apple◊apple ω≈¿∞‰ Ò¬Δ “ÈßÈ∑Δ∫

¤≈∫“ Á∂ ¡ßÁØÒ‰ 鱧 ¿∞Â√≈«‘ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À ¡Â∂

Á±‹∂ Í≈√∂ È≈appleΔ È±ß Ïapple≈ÏappleÂ≈ Á≈ ¡«‘√≈√ ’appleÚ≈‰ Ò¬Δ

√ß√Á, «ÚË≈È √Ì≈Ú≈∫ ¡≈«Á ÒØ’Â≈∫«Âz’ √ß√Ê≈Ú≈∫ «Ú⁄

¿∞√Ò¬Δ CC% √Δ‡≈∫ apple÷ÚΔ¡≈∫ ’appleÈ Ò¬Δ ’≈ȱßÈ Ï‰≈¬∂

‹≈‰ ÁΔ ’Ω«ÙÙ ÚΔ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À¢

Íz≈⁄ΔÈ √Ó∂∫ ÁΔ ◊Ò : ‹∂ Íz≈⁄ΔÈ-’≈Ò ÂØ∫ ⁄ÒΔ¡≈∫ ¡≈

‹√Úß «√ßÿ “¡‹Δ”

apple‘Δ¡≈∫ «¬«Â‘≈√’ Â∂ «Ó«Ê‘≈√’ Ó≈ÈÂ≈Ú≈∫ ÁΔ ÿØ÷

’ΔÂΔ ‹≈¬∂ Â≈∫ «¬‘ ◊Ò ¿∞Ìapple ’∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À «’

«¬’ √Ó≈∫ ¡«‹‘≈ ÚΔ √Δ, ‹ÁØ∫ Ì≈apple «Ú⁄ È≈appleΔ È±ß È≈

’∂ÚÒ √ÈÓ≈È ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ È≈Ò Ú∂«÷¡≈ ‹≈∫Á≈ √Δ, √◊Ø∫

¿∞√鱧 √ÈÓ≈È-√«Â’≈apple ÚΔ «ÁÂ≈ ‹≈∫Á≈ √Δ¢

«¬Ê∂ «¬μ’ Í÷ ‘Øapple ÚΔ ¿∞Ìapple ’∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À, ¿∞‘

«¬‘ «’ «¬√ √Ó∂∫ ÁΔ¡≈∫ ¡≈Ó «¬«Â‘≈√’ Â∂ «Ó«Ê‘≈«√’

Ó≈ÈÂ≈Ú≈∫ «Ú⁄, «‹Ê∂ Ó≈Â≈Ú≈∫, ÍÂÈΔ¡≈∫ Â∂ ÙappleË≈Ò±

¡ΩappleÂ≈∫ Á∂ È≈∫ È≈Ò Ë≈appleÓ’ Â∂ «¬«Â‘≈«√’ Ù÷√Δ¡Â≈∫

Á∂ Ó≈Ò’ Í∞Âapple≈∫ Á≈ «˜’apple ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À, ¿∞Ê∂ «¬È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫

ËΔ¡≈∫ Á≈ «˜’apple «’Ëapple∂ ÚΔ

È‘Δ∫ «ÓÒÁ≈¢ «‹√ ’≈apple‰

«¬‘ Ùß’≈ ÍÀÁ≈ ‘؉Δ

√∞Ì≈Ú’ ‘À «’ ¿∞√ √Ó∂∫ ÚΔ

Á∂Ù «Ú⁄ ’∞fi ¡«‹‘∂ Úapple◊

√apple◊appleÓ √È, ‹Ø ËΔ¡≈∫ ȱß

‹≈∫ Â≈∫ ‹ßÓ«Á¡≈∫ ‘Δ Ó≈apple

«ÁßÁ∂ √È ‹≈∫ «Îapple Ì≈apple

√Ófi «’Ëapple∂ √∞‡ ¡≈¿∞∫Á∂

√È¢ «¬‘Δ È‘Δ∫ ’∞fi ÒØ’Δ ¿∞√ √Ó∂∫ ÚΔ ËΔ¡≈∫ 鱧 «È‹Δ

‹≈«¬Á≈Á ‘Δ √ÓfiÁ∂ √È¢ «¬È∑≈∫ ◊Ò≈∫ ÁΔ Í∞Ù‡Δ «Ú⁄

Ë≈appleÓ’ Â∂ «Ó«Ê‘≈«√’ Ó≈ÈÂ≈Ú≈∫ «Ú⁄Ø∫ ’¬Δ ¡«‹‘Δ¡≈∫

Ó‘ÂÚͱapple‰ È≈appleΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¿∞Á≈‘apple‰≈∫ «ÁÂΔ¡≈∫

‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È, «‹È∑≈∫ Á≈ ‹ÈÓ ËappleÂΔ ‹≈∫ ÷∂ «Ú⁄Ø∫

‘Ø«¬¡≈ Óß«È¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À ¡Â∂ «‹È∑≈∫ Á∂ ÍÂΔ ¿∞È∑≈∫ ȱß

«È‹Δ ‹≈«¬Á≈Á Ú≈∫◊ ‹±¬∂ «Ú⁄ Á≈¡ Â∂ Ò≈∫Á∂ apple‘∂¢

«¬‘ ¿∞Á≈‘apple‰≈∫ ¡«‹‘Δ¡≈∫ ‘È, «‹È∑≈∫ ÂØ∫ «¬‘ √≈ÏÂ

‘∞ßÁ≈ ‘À «’ “Ìapple±‰-‘«Â¡≈“ ÁΔ ÏΔÓ≈appleΔ ’∂ÚÒ ¡μ‹ ÁΔ

‹≈∫ Á≈‹ ÁΔ Óß◊ È≈Ò ‘Δ √ÏßË ȑΔ∫, √◊Ø∫ «¬√Á∂ «Í¤∂

’¬Δ ‘Øapple ’≈apple‰ ÚΔ Í∞apple≈ÂÈ «¬«Â‘≈√’ Â∂ «Ó«Ê‘≈√’

√«Ó¡≈∫ ÁΩapple≈È ÚΔ √È ¡Â∂ ‘∞‰ ÚΔ ‘È¢ «¬«Â‘≈√ Á∂

’¬Δ ÍzÓ∞÷ «ÚÁÚ≈È≈∫ ÁΔ Ó≈ÈÂ≈ ‘À «’ Ì≈Ú∂∫ Óß«È¡≈

«¬‘ ‹≈∫Á≈ ‘À «’ ËΔ¡≈∫ ÁΔ ‹ßÓ«Á¡≈∫ ‹≈∫ ‹ßÓ‰ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ‘«Â¡≈ ’appleÈ ÁΔ appleÚ≈«¬Â «ÚÁ∂ÙΔ ‘Ó«Ò¡≈∫

«ÚÙ∂Ù

√Ó∂∫ Ù∞apple± ‘Ø¬Δ √Δ, «’¿∞∫«’ ‘ÓÒ≈Úapple, «‹Ê∂ Á∂Ù ÁΔ ÁΩÒÂ

Ò∞‡ ÒÀ ‹≈∫Á∂ √È, ¿∞Ê∂ ‘Δ Ì≈appleÂΔ Ó∞«‡¡≈apple≈∫ 鱧 ÚΔ ⁄∞’

«Ò‹≈∫Á∂ Â∂ ˆ˜ÈΔ Á∂ Ï≈˜≈apple≈∫ «Ú⁄ «ÈÒ≈Ó ’apple «Á¡≈

’appleÁ∂ √È¢ Ì≈appleÂΔ¡≈∫ È∂ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ËΔ¡≈∫ 鱧 «¬√

ÈÓØÙΔ ¡Â∂ ¡ÍÓ≈È-ÌappleΔ «˜ßÁ◊Δ ‹Δ‰ ÂØ∫ Ï⁄≈‰ Ò¬Δ

‘Δ, ’∞ÛΔ¡≈∫ 鱧 ‹ßÓ«Á¡≈∫ Ó≈apple Á∂‰ Á≈ «√Ò«√Ò≈ ¡appleßÌ

«ÁÂ≈ √Δ¢ Íapple «¬√Á∂ È≈Ò ‘Δ ’¬Δ Íz≈⁄ΔÈ «Ò÷Â≈∫ ÂØ∫

«ÓÒΔ ‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple, Íz≈⁄ΔÈ ÚÀ«Á’ ’≈Ò ÁΩapple≈È

ÚΔ «‹Ê∂ «¬’ Í≈√∂ Ì≈appleÂΔ √Ó≈‹ «Ú⁄ È≈appleΔ È±ß √«Â’≈apple

Â∂ √ÈÓ≈È «ÁÂ≈ ‹≈∫Á≈ √Δ, ¿∞Ê∂ ‘Δ Á±‹∂ Í≈√∂ √Ó≈‹

«Ú⁄ ’∞fi ¡«‹‘∂ Úapple◊ ÚΔ √È, ‹Ø È≈appleΔ È±ß √ÈÓ≈È-

√«Â’≈apple ÁΔ¡≈∫ Șapple≈∫ È≈Ò È‘Δ∫ √È Ú∂÷Á∂¢

Ì≈appleÂΔ √Ó≈‹ √∞Ë≈apple’≈∫, Ë≈appleÓ’ Ó∞÷Δ¡≈∫ Â∂ ’ÚΔ¡≈∫ È∂

‘Δ È‘Δ∫, √◊Ø∫ ’¬Δ «ÚÁ∂ÙΔ Ò∂÷’ Â∂ Ë≈appleÓ’ Ó∞÷Δ ÚΔ

È≈appleΔ È±ß Ìß‚‰Ø∫ «Í¤∂ È‘Δ∫ apple‘∂¢ «‹Ê∂ ÙÀ’√ÍΔ¡apple È∂

«Ò«÷¡≈ ‘À «’ “’Ó˜ØappleΔ Â∂apple≈ È≈Ó È≈appleΔ ‘À“, ¿∞Ê∂ ‘Δ

¡ÒÀ◊˜À∫‚apple ÍØÍ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ “¡’√apple È≈appleΔ Á≈

⁄«appleÂz ‘∞ßÁ≈ ‘Δ È‘Δ∫“¢ «¬¿∞∫ ‹≈ÍÁ≈ ‘À, «’ «¬‘Δ √Ø⁄ ‘À,

‹Ø ¡μ‹ Á∂ √Ó≈‹ ÁΔ √Ø⁄ ¡Â∂ ‹ΔÚÈ Í∞apple Ò◊≈Â≈apple Ì≈apple±

‘∞ßÁΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À¢ «‹È∑≈∫ Á∂ ÎÒ√apple±Í ’∞ÛΔ¡≈∫ Á∂ ¡◊Ú≈

Â∂ apple∂Í ÁΔ¡≈∫ Ò◊≈Â≈apple ÚμË apple‘Δ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ Ó∞μ÷

÷Ïapple≈∫ ω «Ï‹Ò¬Δ Â∂ «Íz߇ ÓΔ‚Δ¡≈ «Úμ⁄ ¤≈¬Δ¡≈∫

Șapple ¡≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ «¬√∂ √«ÊÂΔ ’≈apple‰ «‹Ê∂ «¬μ’

Í≈√∂ ’∞ÛΔ¡≈∫ È±ß Ó±ß‘ ¤∞Í≈¬Δ apple÷‰ Â∂ Ӌϱapple ‘؉≈ ÍÀ∫Á≈

‘À, ¿∞Ê∂ ‘Δ Á±‹∂ Í≈√∂ ¿∞È∑≈∫ Ó≈«Í¡≈∫, «‹È∑≈∫ ËΔ¡≈∫ ȱß

Ï‘∞ Ò≈‚≈∫-«Í¡≈apple≈∫ È≈Ò Í≈«Ò¡≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À, È≈Ò ÚΔ

¿∞È∑≈∫ Á∂ ¡≈√∂-Í≈√∂ Á≈ √Ó≈‹ ’Ø¬Δ ÿ‡ È‘Δ∫ ◊∞˜≈appleÁ≈¢

ËΔ¡≈∫ Á∂ ¡◊Ú≈ ‘؉, apple∂Í Á≈ «Ù’≈apple ‘؉ ¡Â∂ ¿∞ËÒ

‹≈‰ ÁΔ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ ’≈apple‰ Ó≈«Í¡≈∫ Á∂ «ÁÒ≈∫ Í∞apple ‹Ø

ÏΔÂÁΔ ‘À, ¿∞√鱧 √Ófi‰≈ Â∂ Ó«‘√±√ ’appleÈ≈ √«‘‹

È‘Δ∫¢ Ì≈Ú∂∫ «¬‘ ◊Ò Ï‘∞ ’ΩÛΔ ‘À, Íapple ‘À √⁄≈¬Δ, «’

‹ÁØ∫ ËΔ¡≈∫ È≈Ò «¬‘ ’∞fi Ú≈ÍappleÁ≈ ‘À Â≈∫ «¬‘ Ó≈«Í¡≈∫

Ò¬Δ «¬ÂÈΔ ÈÓØÙΔ Â∂ Ùapple«ÓßÁ◊Δ Á≈ ’≈apple‰ ω ‹≈∫Á≈

‘À, «’ ¿∞‘ ‹≈∫ Â≈∫ ¡≈Í ÷∞Á’ÙΔ ’appleÈ ‹≈∫ «Îapple Ò≈‚≈∫

16/08/2018

14

ÿ‡Á≈ «Òß◊ ¡È∞Í≈ : ÚËÁΔ Ìapple±‰ ‘«Â¡≈

Â∂ Ó«Ò‘≈apple≈∫ È≈Ò Í≈ÒΔ ËΔ ÁΔ ‘«Â¡≈ ’appleÈ Ò¬Δ

Ӌϱapple ‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘È¢ ¡«‹‘≈ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ Â∂ Ì≈Ú∂∫ «¬√ȱß

«¬˜Â Ò¬Δ ’ÂÒ ¡≈÷«Á¡≈∫ Ó≈«Í¡≈∫ 鱧 Î≈‘∂ Ò≈ Á∂‰

ÁΔ¡≈∫ ◊Ò≈∫ ’ΔÂΔ¡≈∫ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È, Íapple ¿∞È∑≈∫ Á∂ «ÁÒ

Í≈√Ø∫ ’Ø¬Δ È‘Δ∫ Í∞¤Á≈ «’ ¡≈÷apple ¿∞‘ ¡«‹‘≈ ’appleÈ Â∂

«’¿∞∫ Ӌϱapple ‘ج∂ ‘È? ’Ø¬Δ È‘Δ∫ «¬‘ √ÓfiÁ≈ «’

ËΔ¡≈∫ È≈Ò Ú≈Íapple∂ Á∞÷Á≈¬Δ ’≈∫‚ Á∂ ⁄Ò«Á¡≈∫ ¿∞È∑≈∫ ȱß

√Ó≈‹ «Úμ⁄ apple«‘ß«Á¡≈∫ ‹Ø Â≈‘È∂-Ó∂‘‰∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ «ÁÒ≈∫

«Úμ⁄ √±Ò ω ⁄∞ÌÁ∂ ‘È, ¿∞È∑≈∫ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ¿∞È∑≈∫ ȱß

Î≈‘∂ Ò◊ ‹≈‰≈ ¡μ √«‘‹ Ò◊Á≈ ‘À¢

¡Â∂ ¡ß «Úμ⁄ : √zΔ ◊∞apple± È≈È’ Á∂Ú ‹Δ È∂ È≈appleΔ-

«ÚappleØËΔ √≈apple∂ «Ú⁄≈apple≈∫ 鱧 appleμÁ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ “√Ø

«’¿∞∫ ÓßÁ≈ ¡≈«÷¡À «‹Â∞ ‹ßÓÀ apple≈‹≈È“¢ ¡À√ÏΔ ¡ÀÈÊÈΔ

È∂ «’‘≈ «’ “È≈appleΔ È±ß ¡≈Í ¡≈Í‰Δ apple«÷¡≈ ’appleÈ Á∂

√ÓappleÊ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À“¢ È≈apple≈«¬‰ Íß‚Â È∂ ’∂ÚÒ

«¬‘Δ È‘Δ∫ «’‘≈ «’ “È≈appleΔ ÁΔ Ï∂ÍÂΔ ’appleÈ Á≈ ÓÂÒÏ

‘À √apple√ÚÂΔ ¡Â∂ Ò’ÙÓΔ Á≈ «Èapple≈Áapple ’appleÈ≈ ‘À“, √◊Ø∫

«¬‘ ÚΔ «’‘≈ «’ “È≈appleΔ Íz«’zÂΔ ÁΔ ËΔ ‘À¢ ¿∞√ ÚÒ Ï∞appleΔ

Șapple È≈Ò ’ÁΔ È≈ Ú∂÷Ø“¢ Ù∂÷ √≈¡ÁΔ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’

“√∞ßÁapple È≈appleΔ «¬’ ‘Δapple≈ ‘À, Íapple È∂’ È≈appleΔ ‘Δ«apple¡≈∫ ÁΔ

÷≈‰ ‘À“¢

¡ß◊z∂˜Δ Ò∂÷’ ◊∂‡∂ È∂ «’‘≈ «’ “⁄ß◊Δ È≈appleΔ ¬ΔÙÚapple Á≈

Í∞apple√’≈apple ‘À, «‹√鱧 √Úapple◊ ÷∞√ ‹≈‰ “Â∂ ¬ΔÙÚapple È∂

ÓÈ∞÷ 鱧 ¡≈Í‰Δ «√«÷¡≈ ÁΔ Í±appleÂΔ ’appleÈ Ò¬Δ «ÁÂ≈

‘À“, «¬√Á∂ È≈Ò ‘Δ ¿∞‘ «¬‘ ÚΔ ¡≈÷Á≈ ‘À «’ “È≈appleΔ

appleμÏ Á≈ «’zÙÓ≈ ‘À¢ È≈appleΔ «Í¡≈apple Á≈ Ìß‚≈apple ‘À“¢ ◊ØÒ‚

√«ÓÊ Â≈∫ «¬ÊØ∫ Â’ ¡≈÷ ‹≈∫Á≈ ‘À «’ “⁄ß◊Δ È≈appleΔ ’ß‚∂-

Á≈apple fi≈ÛΔ È±ß Î∞Ò ‘Δ È‘Δ∫ ω≈¿∞∫ÁΔ, √◊Ø∫ ˆappleΔÏ ÂØ∫

ˆappleΔÏ ÿapple 鱧 ¡ÓΔapple ÚΔ Ï‰≈ √’ÁΔ ‘À“¢

«¬√Á∂ Ï≈Ú‹±Á «¬√ ◊Ò ÂØ∫ «¬È’≈apple È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈

√’Á≈ «’ ‹ÁØ∫ Â’ √Ó≈‹ «Úμ⁄ ÂÏÁΔÒΔ È‘Δ∫

«Ò¡≈¬Δ ‹≈∫ÁΔ, ¿∞√ÁΔ √Ø⁄ È±ß È‘Δ∫ ÏÁ«Ò¡≈ ‹≈∫Á≈,

ÂÁ Â’ È≈ Â≈∫ Ìapple±‰-‘«Â¡≈ 鱧 ¡Â∂ È≈ ‘Δ «¬˜Â

Ò¬Δ ‘؉ Ú≈Ò∂ ’ÂÒ≈∫ 鱧 ·Ò∑ Í≈¬Δ ‹≈ √’∂◊Δ¢

Á∂Ù ÁΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ «ÁμÒΔ Á∂ Óß‚≈ÚÒΔ «¬Ò≈’∂ «Úμ⁄ Ì∞μ÷

È≈Ò C Ïμ⁄Δ¡≈∫ ÁΔ ÓΩ “Â∂ «√¡≈√ Ù∞apple± ‘Ø ◊¬Δ ‘À¢

«¬√ «Ú⁄’≈apple «ÁμÒΔ √apple’≈apple È∂ ÓÀ«‹√‡z∂‡ ‹≈∫⁄ Á∂ ‘∞’Ó

Á∂ «ÁμÂ∂ ‘È¢«ÁμÒΔ √apple’≈apple Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬‘

Í«appleÚ≈apple ÁØ «ÁÈ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ Óß‚≈ÚÒΔ Á∂ «¬μ’ Ó’≈È

«Úμ⁄ apple«‘ apple‘∂ «’apple≈¬∂Á≈apple Á∂ ’ØÒ Ó«‘Ó≈È Ú‹Ø∫

¡≈«¬¡≈ √Δ¢ÿ‡È≈ Á∂ Í«‘Ò≈∫ ÂØ∫ ‘Δ Ïμ⁄Δ¡≈∫ Á≈

Ó‹Á±apple «ÍÂ≈ ’ßÓ “Â∂ ◊¬∂ √È ‹Ø Ú≈Í√ È‘Δ∫ ÍappleÂ∂,Ó≈∫

ÚΔ Ó≈È«√’ «ÏÓ≈apple ‘À¢÷Àapple √μ⁄≈¬Δ Â≈∫ ‹≈∫⁄ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘Δ √≈‘Ó‰∂ ¡≈Ú∂◊Δ Íapple È∂Â≈Ú≈∫ È∂ apple≈‹ÈΔÂΔ ÁΔ ¡μ◊

“Â∂ appleØ‡Δ¡≈∫ √∂’‰Δ¡≈∫ Ù∞apple± ’apple «μÁμÂΔ¡≈∫ ‘È¢ √μ⁄ Â≈∫

«¬‘ ‘À «’ Ì≈∫apple È∂ Âappleμ’Δ ÁΔ apple≈‘ “Â∂ ÒßÓ≈ √Îapple ÂÀ¡

Â≈∫ ’apple «Ò¡≈ Íapple ÒØ’≈∫ ÁΔ Ì∞μ÷ «Ó‡≈¿∞‰ «Úμ⁄ ¿∞√ ȱß

‘‹∂ Âμ’ ’≈ÓÔ≈ÏΔ È‘Δ∫ «ÓÒΔ ¢‘apple «ÁÈ ÁØ Ú’Â ÁΔ

appleØ‡Δ ÂØ∫ Ó«‘apple±Ó ÒØ’≈∫ ÁΔ Â≈Á≈Á «Úμ⁄ ’Ø¬Δ ’ÓΔ È‘Δ∫

¡≈ apple‘Δ ‘À¢

√ßÔ∞’ apple≈Ù‡apple ÷≈Á √∞appleμ«÷¡≈ ¡Â∂

÷∂ÂΔ √ß◊·È ÁΔ B@AG ÁΔ «appleÍØapple‡ Á∂ Ó∞Â≈«Ï’ Ì≈appleÂ

«Úμ⁄ ’∞ÍØÙ‰ Á∂ «Ù’≈apple ÒØ’≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ AIy@G

’appleØÛ ‘À¢«¬‘ ¡≈∫’Û≈ Á∞ÈΔ¡≈∫ «Úμ⁄ √Ì ÂØ∫ «‹¡≈Á≈

‘À¢ Á∂Ù ÁΔ AE ÂØ∫ DI √≈Ò ÁΔ¡≈∫ EAyD ÎΔ√Á ¡ΩappleÂ≈∫

«Úμ⁄ ÷±È ÁΔ ’ÓΔ ‘∂¢ Íß‹ √≈Ò ÂØ∫ ÿμ‡ ¿∞Óapple Á∂ CH

yD ÎΔ√Á Ïμ⁄∂ ¡≈Í‰Δ ¿∞Óapple Á∂ Ó∞Â≈«Ï’ ÿμ‡ ÒßÏ≈¬Δ

Á∂ ‘È¢ÌØ‹È ÁΔ ’ÓΔ È≈Ò ‘Ø¬Δ¡≈∫ «ÏÓ≈appleΔ¡≈∫ È≈Ò

Á∂Ù «Úμ⁄ ‘apple √≈Ò «ÂßÈ ‘‹≈apple Ïμ⁄∂ ÁÓ ÂØÛ «ÁßÁ∂ ‘È¢

Ì≈apple «Úμ⁄ ÌØ‹È «ÚÂapple‰ Íz‰≈ÒΔ «Úμ⁄ √∞Ë≈apple ¡Â∂

ÓØÁΔ √apple’≈apple Á∂ ‹È’«Ò¡≈‰ Á∂ Á≈¡«Ú¡≈∫ Á∂

Ï≈Ú‹±Á B@AF ÁΔ Â∞Ò‰≈ «Úμ⁄ √≈Ò B@AG «Úμ⁄

◊ÒØÏÒ ‘ß◊apple «¬ß‚À’√(‹Δ¡À⁄¡≈¬Δ) «Úμ⁄ Ì≈apple «ÂßÈ

ÍΩÛΔ¡≈∫ ‘Øapple ‘∂·≈∫ ¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬μ’ «appleÍØapple‡ Á∂

‘appleÍÃΔ «√øÿ Ïapple≈Û

Ì∞μ÷ È≈Ò ‘apple √≈Ò ÁÓ ÂØÛÁ∂ ‘È «ÂßÈ Òμ÷ Ïμ⁄∂

Ó∞Â≈«Ï’ Ì≈apple «Úμ⁄ Ì∞μ÷ «¬μ’ ◊ßÌΔapple √Óμ«√¡≈ ‘À

¡Â∂ «¬√ √≈Ò AAI Á∂Ù≈∫ Á∂ «ÚÙÚ Ì∞μ÷ ¡≈∫’«Û¡≈∫

«Úμ⁄ Ì≈apple A@@Ú∂∫ Ê≈∫ “Â∂ Í‘∞ß⁄ «◊¡≈ ‘À¢ √≈Ò B@AF

«Úμ⁄ Ì≈apple «¬‘È≈∫ ¡≈∫’«Û¡≈∫ «Úμ⁄ IGÚ∂∫ Ê≈∫ “Â∂

√Δ¢«¬√ ÂØ∫ «¬‘ ¡ßÁ≈‹≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ «’

Ì≈apple «Úμ⁄ Ì∞μ÷ È≈Ò ÓappleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ

ÿ‡‰ ÁΔ Ï‹≈¬∂ Ò◊≈Â≈apple ÚË apple‘Δ ‘À¢ «appleÍØapple‡ Á∂

Ó∞Â≈«Ï’ «Í¤Ò∂ BE √≈Ò≈∫ «Úμ⁄ Ì≈apple Á∂ ÷≈Á ÍÁ≈appleÊ

ÏappleÏ≈Á ’appleÈ Ú≈Ò∂ ¡≈∫’«Û¡≈∫ «Úμ⁄ Â≈∫ ’Ø¬Δ Îapple’

È‘Δ∫ «Í¡≈ ‘À¢Íapple ’∞ÍØÙ‰ Á∂

’≈appleÈ ‘؉ Ú≈ÒΔ¡≈∫

Ïμ«⁄¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÓΩÂ≈∫ Á∂

¡≈∫’«Û¡≈∫ «Úμ⁄ Ó≈Ó±ÒΔ

√∞Ë≈apple ‹apple±apple Á∂÷‰ ȱß

«Ó«Ò¡≈

‘À¢

È∂Í≈Ò,Í≈«’√Â≈È ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ Ì≈apple «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ √≈apple∂ «Ïz’√ Á∂Ù≈∫ «Úμ⁄

√Ì ÂØ∫ ‘∂·≈∫ ‘À¢ Á∞ÈΔ¡≈∫ «Úμ⁄ ‹ÁØ∫ Âμ’ ¡ÓΔappleΔ ¡Â∂

◊appleΔÏΔ ÁΔ ÷≈¬Δ È‘Δ∫ «Ó‡ÁΔ ¿∞ÁØ∫ Âμ’ Ì∞μ÷ Á∂ «÷Ò≈Î

√ßÿappleÙ «¬ßfi ‘Δ ‹≈appleΔ apple‘∂◊≈¢ Ì≈Ú∂∫ «‹ßÈ∂ Óapple‹Δ ⁄∂ÂÈ≈

¡Â∂ ‹≈◊apple±’Â≈ Á∂ ◊Δ ◊≈ Ò¬∂ ‹≈‰ ’Ø¬Δ Îapple’ È‘Δ∫

ÍÀ‰ Ú≈Ò≈ ‘À¢ ‘∞‰ Â≈∫ «¬‘ Óßȉ Ú≈«Ò¡≈ ÁΔ «◊‰ÂΔ

ÿ‡ È‘Δ∫ ‘À «’ ‹ÁØ∫ Âμ’ ËappleÂΔ ¡Â∂ ¡≈√Ó≈È apple‘∂◊≈

¿∞ÁØ∫ Âμ’ ¡≈ÁÓ ‹≈ ¡ÓΔappleΔ ¡Â∂ ◊appleΔÏΔ È≈ÓΔ∫ ÁØ

Úapple◊≈∫ «Úμ⁄ Úß‚Δ apple‘∂◊Δ¢ÙØÙ’ ¡Â∂ Ùث٠ÁΔ

Í«appleÌ≈Ù≈ √Ó∂∫ Á∂ È≈Ò ÏÁÒÁΔ apple‘∂◊Δ Íapple Ì∞μ÷ ¡ÀÂ

◊appleΔÏΔ Á≈ Â≈∫‚Ú ’≈«¬Ó apple‘∂◊≈¢¡ÓΔappleΔ ¡Â∂ ◊appleΔÏΔ

Á≈ ¡ßÂapple ÿμ‡ ‹apple±apple ‘Ø √’Á≈ ‘À Íapple «¬√Á∂ Ò¬Δ √≈ȱß

¡≈Í‰Δ Ó≈È«√’Â≈ ÏÁÒ‰Δ ÍÚ∂◊Δ¢ ‘apple∂’ √ßÍÈ Á∂Ù

¡Â∂ «Ú¡’ÂΔ È±ß «Áz„ √ß’ÒÍ ÒÀ’∂ ◊appleΔÏ ÁΔ appleØ‹Δ ¡Â∂

appleØ‡Δ Á≈ Í∞÷Â≈ ÍzÏßË ’appleÈ≈ ‘ØÚ∂◊≈¢ Á∞ÈΔ¡≈ Ìapple «Úμ⁄

Ì∞μ÷∂ «„μ‚ √؉ Ú≈«Ò¡≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ «Úμ⁄ ’ÓΔ È‘Δ∫

¡≈¬Δ ‘À¢ «¬‘ «◊‰ÂΔ ¡μ‹ ÚΔ Â∂‹Δ È≈Ò ÚËÁΔ ‹≈

apple‘Δ ‘À¢ «ÚÙÚ «Úμ⁄ ¡μ‹ ÚΔ ’¬Δ ÒØ’ ¡«‹‘∂ ‘È,‹Ø

Ì∞μ÷ÓappleΔ È≈Ò ‹±fi apple‘∂ ‘È¢ «ÚÙÚ ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ √≈Ò

B@E@ Âμ’ I ¡appleÏ ‘؉ Á≈ ¡ßÁ≈‹≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ «Úμ⁄ ’appleΔÏ H@ ÎΔ√Á ÒØ’

«Ú’≈√ÙΔÒ Á∂Ù≈∫ «Úμ⁄ apple«‘‰◊∂¢ «¬μ’ Í≈√∂ √≈‚∂ ¡Â∂

Â∞‘≈‚∂ ÿapple «Úμ⁄ appleؘ √Ú∂apple Á≈ Ï«⁄¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ÷≈‰≈

Ï∂‘≈ √Ófi ’∂ √∞μ‡ «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À Â≈∫ Á±‹∂ Í≈√∂ ’∞fi ÒØ’

¡«‹‘∂ ÚΔ ‘È «‹ßÈ∑≈∫ 鱧 «¬μ’ ‚ß◊ Á≈ ÷≈‰≈ ÚΔ È√ΔÏ

È‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈¢ ‘apple «Ú’√ ¡Â∂ «Ú’≈√ÙΔÒ Á∂Ù ÁΔ «¬‘Ø

’‘≈‰Δ ‘À¢

«ÚÙÚ Ìapple «Úμ⁄ ‘apple H «Úμ⁄Ø A «Ú¡’ÂΔ Ì∞μ÷ Á∂ È≈Ò

«‹¿π∫ «apple‘≈ ‘À¢Ì∞μ÷ ¡Â∂ ’∞ÍØÙ‰ ÁΔ Ó≈apple √Ì ÂØ∫ ’Ó‹Øapple

“Â∂ Ì≈appleΔ ÍÀ∫ÁΔ ‘À¢ Á∞ÈΔ¡≈∫ «Úμ⁄ F@ ÎΔ√Á Ó«‘Ò≈Ú≈∫

Ì∞μ÷ Á≈ «Ù’≈apple ‘È¢ ◊appleΔÏ Á∂Ù≈∫ «Úμ⁄ A@ «Úμ⁄Ø∫ D Ïμ⁄∂

¡≈͉∂ ÙappleΔapple ¡Â∂ «ÁÓ≈◊ Íμ÷Ø∫ ’Ó‹Øapple ‘È¢Á∞ÈΔ¡≈

«Úμ⁄ ÍzÂΔ«ÁÈ BD ‘‹≈apple ÒØ’ «’√∂ «ÏÓ≈appleΔ È≈Ò È‘Δ∫

,√◊Ø∫ Ì∞μ÷ È≈Ò ÓappleÁ∂ ‘È¢ «¬√ «◊‰ÂΔ Á≈ «¬μ’

«Â‘≈¬Δ «‘μ√≈ Ì≈apple «Úμ⁄ ¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢Ì∞μ÷ È≈Ò ÓappleÈ

Ú≈Ò∂ «¬‘È≈∫ BD ‘‹≈apple «Úμ⁄Ø∫ AH ‘‹≈apple Ïμ⁄∂ ‘È ¡Â∂

AH ‘‹≈apple Á≈ «¬μ’ «Â‘≈¬Δ Ì≈Ú F ‘‹≈apple Ïμ⁄∂ Ì≈appleÂΔ

‘È¢ «¬μ’ Í≈√∂ Á∂Ù «Úμ⁄ Ì∞μ÷ÓappleΔ ‘À ¿∞Ê∂ ‘apple √≈Ò

√apple’≈apple ÁΔ Ò≈ÍappleÚ≈‘Δ È≈Ò Òμ÷≈∫ ‡È ¡È≈‹ ÓΔ∫‘ ÁΔ

Ì∂∫‡ ⁄Û∑ «apple‘≈ ‘À¢

‘apple √≈Ò ’‰’ √ÛÈ È≈Ò Â’appleΔÏÈ D@@ ’appleØÛ

Á≈ È∞’√≈È ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ Ì≈apple «Úμ⁄ ◊appleΔÏΔ Ó∞Ò≈’‰ ¡Â∂

÷≈Á ÍÁ≈appleÊ √‘≈«¬Â≈ ÍzØ◊apple≈Ó≈∫ “Â∂ ’appleØÛ≈∫ apple∞ͬ∂ ÷apple⁄

’ΔÂ∂ ‹≈‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ’∞ÍØÙ‰ Ò◊≈Â≈apple «¬μ’ Úμ‚Δ

√Óμ«√¡≈ Ï‰Δ ‘Ø¬Δ ‘À¢ Ì∞μ÷ Á∂ ’≈appleÈ ’Ó‹ØappleΔ Á∂ «Ù’≈apple

Ïμ«⁄¡≈∫ «Úμ⁄ «ÏÓ≈appleΔ¡≈∫ È≈Ò ◊z√ ‘؉ Á≈ ÷Âapple≈

Ò◊≈Â≈apple Ï«‰¡≈ apple«‘ßÁ≈ ‘À¢

¡μ‹ Ì≈apple «ÚÙÚ Ì∞÷ÓappleΔ √±⁄’≈∫’ «Úμ⁄ Ï∂‘μÁ

ÙappleÓÈ≈’ ÓØÛ “Â∂ ÷Û≈ ‘À Â≈∫ «¬√ Á∂ «Íμ¤∂

«ÌzÙ‡≈⁄≈apple,ÔØ‹È≈Ú≈∫ ÁΔ Úß‚ ¡Â∂ Ò≈◊± ’appleÈ ÁΔ

ÈΔÂΔ «Úμ⁄ ÷≈ÓΔ¡≈∫ ¡Â∂ ◊appleΔÏ≈∫ Á∂ ÍzÂΔ apple≈‹ÂßÂapple

«Úμ⁄ √ßÚ∂ÁÈ‘Δ‰Â≈ «‹‘∂ ’≈appleÈ Ó∞μ÷ ‘È¢◊appleΔÏΔ Ì∞μ÷

¡Â∂ ’∞ÍØÙ‰ È≈Ò ÒÛ≈¬Δ ¿∞ÁØ∫ Âμ’ È‘Δ∫ «‹μÂΔ ‹≈

√’ÁΔ ,‹ÁØ∫ Âμ’ «¬√Á∂ ¡«Ì¡≈È ÁΔ «ÈappleßÂapple

«È◊apple≈ÈΔ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ¢


www.samajweekly.com

ÒØ’≈∫ Á∞¡≈apple≈ ÒØ’≈∫ Á≈ ÒØ’≈∫ Ò¬Δ apple≈‹

ÂßÂapple ÒØ’≈∫ Á∂ È∂Û∂ apple«‘ ’∂ ‘Δ √¯Ò apple«‘

√’Á≈ ‘À, Á±apple ‹≈ ’∂ È‘Δ∫¢ ÒØ’≈∫ Á∞¡≈apple≈

⁄∞‰∂ ◊¬∂ È∞Ó≈«¬ß«Á¡≈∫ Á∂ ¿∞‘Δ ’ßÓ ‹ÈÂ≈

Á∂ «‘μ «Úμ⁄ ‘∞ßÁ∂ ‘È, «‹‘Û∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

ı∞Ù‘≈ÒΔ Ú≈√Â∂ ‘؉ ¡Â∂ ı∞ÙΔ «Úμ⁄ Ú≈Ë≈

’appleÈ¢ ¡«‹‘≈ Â≈∫ ‘Δ √ßÌÚ apple«‘ √’Á≈ ‘À,

‹∂ ⁄∞‰∂ ‘ج∂ È∞Ó≈«¬ßÁ∂ √∞«‘appleÁÂ≈ È≈Ò √Ó≈‹

Á∂ «Ú’≈√ Ò¬Δ «ÈappleßÂapple ‹ÂÈ≈∫ «Úμ⁄ ‹∞μ‡∂

apple«‘‰¢ ¡«‹‘Δ Íz«’«apple¡≈ ÒØ’≈∫ «Úμ⁄

«ÚÙÚ≈√ ÚΔ ÍÀÁ≈ ’appleÁΔ apple«‘ßÁΔ ‘À ¡Â∂

«Ú’≈√ Á∂ ’ßÓ≈∫ «Úμ⁄ Ì≈¬ΔÚ≈Ò Ï‰È ÁΔ

Íz∂appleÈ≈ ÚΔ¢ ⁄∞‰∂ ‘ج∂ ÍzÂΔ«ÈË≈∫ ¡Â∂ ‹ÈÂ≈

«Ú⁄’≈apple ı∞ÙÈ∞Ó≈ «appleÙÂ≈ ÚΔ Ï«‰¡≈

apple«‘ßÁ≈ ‘À, «‹√ ’apple ’∂ ⁄ß◊∂ ÈÂΔ«‹¡≈∫ ÁΔ

¡≈√ Ï‰Δ apple«‘ßÁΔ ‘À, ıÂÓ È‘Δ∫ ‘∞ßÁΔ¢

ÒØ’≈∫ È≈Ò ’ΔÂ∂ ‘ج∂ Ú≈¡Á∂ ͱapple∂ ’ΔÂ∂ ‹≈∫Á∂

apple«‘‰ Â≈∫ ıÁÙ∂ ÍÀÁ≈ ‘؉ Á≈ ‚apple È‘Δ∫

apple«‘ßÁ≈¢

ÒØ’apple≈‹ «Úμ⁄ ‹ÈÂ≈ ÂØ∫ Á±apple ‘؉≈ ‘Δ

ˆÒ ‘À, «’¿∞∫«’ ¡«‹‘≈ ’appleÈ≈ Ú≈¡Á≈-

«ıÒ≈¯Δ ÚΔ ‘ØÚ∂◊Δ ¡Â∂ Ùapple∂¡≈Ó Îapple∂Ï Á∂

apple≈‘ ¿∞μÂ∂ Â∞appleÈ Ú≈ÒΔ

◊μÒ ÚΔ¢ «¬‘ Â≈∫

ÍzÂμ÷ ‘À «’ ÒØ’apple≈‹

Ù≈Ó «√ßÿ ¡ß◊-√ß◊

ÓØÏ≈¬ΔÒ : IHADA-ACCCH

«Úμ⁄ ÒØ’ÂßÂappleΔ

Ì≈ÚÈ≈ ÁΔ Ó≈ÈÂ≈ ÚΔ Ò≈˜ÓΔ ‘À ¡Â∂

√«Â’≈apple ’appleÈ≈ ÚΔ ˜apple±appleΔ¢ «¬‘ ’∞fi ’apple ’∂

‘Δ ÒØ’ÂßÂapple ÁΔ ¿∞μÂÓÂ≈ 鱧 ’≈«¬Ó

appleμ«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¡Â∂ Ó«‘Ó≈ 鱧 ÚΔ¢

ÒØ’ «ÁÒ≈∫ «Ú⁄Ò∂ Ó∞μÁ∂ ¿∞·≈¬∂ ‹≈∫Á∂ apple«‘‰

¡Â∂ Ó√«Ò¡≈∫ 鱧 ’Á∂ ÚΔ «Íμ· È≈ «Á÷≈¬Δ

‹≈Ú∂¢ ÒØ’apple≈‹ «Úμ⁄ «Ó¡≈Á Á≈ ÏÛ≈ ÁıÒ

‘À, «‹√ ’≈appleÈ ‘apple «Ó¡≈Á (Íß‹ √≈Ò)

Ï≈¡Á √apple’≈apple≈∫ ÏÁÒÁΔ¡≈∫ apple«‘ßÁΔ¡≈∫

‘È, «‹√ ’apple ’∂ «’√∂ ÚΔ apple≈‹√Δ Í≈apple‡Δ ȱß

ÒØ’≈∫ Á∂ ¿∞Ò‡ ⁄μÒ‰ Ï≈apple∂ √Ø⁄‰≈ ÚΔ È‘Δ∫

⁄≈‘ΔÁ≈¢

Ú؇≈∫ ÍÀ‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ «ÚË≈«¬’ ‹≈∫

Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ÓÀ∫Ïapple≈∫ ÁΔ ¿∞ÓΔÁÚ≈appleΔ Â≈∫ ÂÀ¡

‘∞ßÁΔ ‘Δ ‘À, Íapple Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ‹≈∫ Á∂√ Á∂ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ Á∂ È≈∫¡ ¿∞‹≈◊apple ’appleÈ∂ ÚΔ ·Δ’

È‘Δ∫, «’¿∞∫«’ Ì≈apple ÁΔ ÒØ’ÂßÂappleΔ Íz‰≈ÒΔ

¡È∞√≈apple «ÚË≈È √Ì≈ ¡Â∂ ÒØ’ √Ì≈ Ò¬Δ

ÓÀ∫Ïapple ‘Δ ⁄∞‰È∂ ‘∞ßÁ∂ ‘È, Á∂Ù Á≈ ÍzË≈È

«ÚÙ∂Ù

ÒØ’apple≈‹ «Úμ⁄ ÒØ’ÂßÂappleΔ Ì≈ÚÈ≈ Á≈ √«Â’≈apple ˜apple±appleΔ

ÓßÂappleΔ È‘Δ∫¢ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ⁄∞‰È≈

Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ Á∂ ÓÀ∫Ïapple≈∫ Á≈ ‘μ’ ‘À, Á∂Ù Á∂

ÒØ’≈∫ Á≈ È‘Δ∫¢ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á∂ È≈∫¡ Á≈

Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ¡ÀÒ≈È ’appleÈ≈ ¿∞√ ÒØ’ÂßÂappleΔ

Ì≈ÚÈ≈ ÁΔ Èß◊Δ-«⁄μ‡Δ ¿∞Òßÿ‰≈ ‘À, «‹√

Ó∞Â≈Ï’ ¿∞√ ÁΔ ⁄؉ ’appleÈ Á≈ ‘μ’

Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ Á∂ ÓÀ∫Ïapple≈∫ Á≈ ‘Δ ‘À, Á∂√ Á∂ ¡≈Ó

ÒØ’≈∫ Á≈ È‘Δ∫¢ «¬√ ⁄؉ «Úμ⁄ ÒØ’≈∫ Á≈

ÁıÒ È‘Δ∫ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈, «’¿∞∫«’ «¬‘

Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ Á∂ ÓÀ∫Ïapple≈∫ Á∂ ¡«Ë’≈apple “Â∂ ¤≈Í≈

Ó≈appleÈ≈ ‘ØÚ∂◊≈¢

¡μ‹ Á∂Ù Á∂ ’¬Δ √±«Ï¡≈∫ «Úμ⁄ ¿∞‘

apple≈‹√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ √≈∫fiΔ¡≈∫ √apple’≈apple≈∫ «Úμ⁄

Ì≈¬ΔÚ≈Ò Ï‰Δ ÏÀ·Δ¡≈∫ ‘È, «‹È∑≈∫ È∂ «¬μ’

Á±‹Δ ÁΔ¡≈∫ ÈΔÂΔ¡≈∫ Á≈ «ÚappleØË ’apple ’∂

⁄؉≈∫ «‹μÂΔ¡≈∫¢ «¬μ’ Á±‹Δ «Úapple∞μË ÏØÒ ’∂,

ÒÛ ’∂ «‹μÂΔ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ 鱧 ¡«‹‘≈ ‘μ’

È‘Δ∫ «’ ¿∞‘ ’∞apple√Δ ı≈Âapple ÒØ’ÂßÂappleΔ

Ì≈ÚÈ≈ Á∂ ¿∞Ò‡ ⁄μÒ ’∂ √ÓfiΩÂ≈

’apple ÒÀ‰¢ «‹‘ÛΔ¡≈∫ apple≈‹√Δ

Í≈apple‡Δ¡≈∫ ¡«‹‘≈ ’apple ’∂

’∞apple√Δ¡≈∫ “Â∂ ÏÀ·Δ¡≈∫ ‘È, ¿∞‘

ÒØ’ÂßÂappleΔ Ì≈ÚÈ≈ Á≈ √«Â’≈apple È‘Δ∫

’appleÁΔ¡≈∫ ¡Â∂ È≈ ‘Δ ÒØ’≈∫ ÁΔ ÍappleÚ≈‘¢

⁄؉≈∫ ÁΩapple≈È Ú؇≈∫ ‘≈√Ò ’appleÈ Ú≈√Â∂

Â≈∫ √≈appleΔ¡≈∫ ‘Δ apple≈‹√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Ò≈«apple¡≈∫

¡Â∂ Ú≈¡«Á¡≈∫ Á≈ ÓΔ∫‘ Úapple√≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫

‘È, «‹√ ’apple ’∂ √≈apple≈ ‘Δ Ó≈‘ΩÒ Ò≈Ò⁄

ÂßÂapple Á≈ «Ù’≈apple ‘ج∂ «ÏÈ≈∫ È‘Δ∫ apple«‘ßÁ≈¢

’Ø¬Δ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ 鱧 √≈¬Δ’Ò Úß‚

«apple‘≈, ’Ø¬Δ √Ó≈apple‡ ÎØÈ, ’Ø¬Δ «’√≈È≈∫-

Ó˜Á±apple≈∫ Á∂ ’apple˜∂ Ó≈¯ ’apple «apple‘≈, ’Ø¬Δ ÿappleÿapple

ÈΩ’appleΔ Á∂‰ Á≈ Ò≈apple≈ Ò≈ ’∂ ¡≈Í Â≈∫

’∞apple√Δ Íz≈Í ’apple «◊¡≈, Íapple ÈΩ’appleΔ¡≈∫ ÒÀ‰

Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 ’Ø¬Δ ÚΔ Í∞μ¤ È‘Δ∫ «apple‘≈¢ «¬‘

ÒØ’ÂßÂappleΔ Ì≈ÚÈ≈ Á∂ Â≈∫ ¿∞Ò‡ ‘À, Íapple Î∂apple

ÚΔ ‹∂ Ò≈apple∂ Ò≈¬∂ ‘È, Ú≈¡Á∂ ’ΔÂ∂ ‘È Â≈∫

«Ï‘Âapple ‘À «’ ¿∞‘ ͱapple∂ ’ΔÂ∂ ÚΔ ‹≈‰¢

Á∂Ù Á∂ ⁄؉ ÂßÂapple Ó∞Â≈Ï’ ÒØ’ Ú؇≈∫

√Ó∂∫ “È؇≈“ ÁΔ ÚappleÂØ∫ Â≈∫ ’apple √’Á∂ ‘È ¡Â∂

’appleÁ∂ ÚΔ ‘È, Íapple «¬√ Á≈ ’Ø¬Δ Î≈«¬Á≈

ÒØ’apple≈‹ «Úμ⁄ ‹ÈÂ≈ ÂØ∫ Á±apple ‘؉≈ ‘Δ

ˆÒ ‘À, «’¿∞∫«’ ¡«‹‘≈ ’appleÈ≈ Ú≈¡Á≈-

«ıÒ≈¯Δ ÚΔ ‘ØÚ∂◊Δ ¡Â∂ Ùapple∂¡≈Ó Îapple∂Ï Á∂

apple≈‘ ¿∞μÂ∂ Â∞appleÈ Ú≈ÒΔ ◊μÒ ÚΔ¢ «¬‘ Â≈∫

ÍzÂμ÷ ‘À «’ ÒØ’apple≈‹ «Úμ⁄ ÒØ’ÂßÂappleΔ

Ì≈ÚÈ≈ ÁΔ Ó≈ÈÂ≈ ÚΔ Ò≈˜ÓΔ ‘À ¡Â∂

√«Â’≈apple ’appleÈ≈ ÚΔ ˜apple±appleΔ¢ «¬‘ ’∞fi ’apple ’∂

‘Δ ÒØ’ÂßÂapple ÁΔ ¿∞μÂÓÂ≈ 鱧 ’≈«¬Ó

appleμ«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¡Â∂ Ó«‘Ó≈ 鱧 ÚΔ...

È‘Δ∫¢ «¬√ ÁΔ Ê≈∫ ÈÚ≈∫ ’ȱßÈ Ï‰≈«¬¡≈

‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ ⁄؉≈∫ “⁄ «‹μ‰ ÂØ∫

Ï≈¡Á «‹‘Û≈ ÍzÂΔ«ÈË ÒØ’≈∫ Á∂ Ó∞Â≈Ï’

È‘Δ∫ ⁄μÒÁ≈, ¿∞√ 鱧 Ú≈Í√ Ï∞Ò≈«¬¡≈ ‹≈

√’∂¢ ¡«‹‘≈ ’ȱßÈ ⁄∞‰∂ ◊¬∂ ÍzÂΔ«ÈË≈∫

(«ÚË≈«¬’≈∫ ¡Â∂ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ÓÀ∫Ïapple≈∫) “Â∂

’∞ß‚≈ ‘ØÚ∂◊≈¢ «¬√ ’∞ß‚∂ ’≈appleÈ ¿∞‘ ÒØ’≈∫

ÁΔ¡≈∫ Ì≈ÚÈ≈Ú≈∫ ¡Â∂ «¬μ¤≈Ú≈∫ ÂØ∫ Á±apple È‘∫∫

‹≈ √’Á∂¢ ¡«‹‘≈ ¡«Ë’≈apple Íz≈Í ‘Ø ‹≈‰

“Â∂ «ÚË≈«¬’ ¡Â∂ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ÓÀ∫Ïapple ÒØ’≈∫

Á≈ Ï«‰¡≈ apple‘∂◊≈¢

‘∞‰ ÒØ’ ‹≈◊‰∂ Ù∞apple± ‘ج∂ ‘È «’ ¿∞‘

⁄∞‰∂ ◊¬∂ ÍzÂΔ«ÈË≈∫ ÂØ∫ ÏÛΔ ‘Δ ‹∞apple¡μÂ

È≈Ò «Âμ÷∂ √Ú≈Ò≈∫ Á∂ ‹Ú≈Ï Óß◊‰ Òμ◊

ͬ∂ ¡Â∂ ¡≈͉≈ appleØ‘ «Á÷≈¿∞‰ ÂØ∫ ÚΔ ◊∞apple∂˜

È‘Δ∫ ’appleÁ∂¢ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ ¡≈͉∂ ‘Δ

¡ßÁapple±ÈΔ appleμÎÛ ’≈appleÈ «¬μ’ ÈÚΔ∫ apple≈‹√Δ

Í≈apple‡Δ Á∂ ¡≈Ó ’≈apple’∞È ‹Ò√∂ ’apple ’∂

¡≈͉∂ ⁄∞‰∂ ◊¬∂ ÍzÂΔ«ÈË≈∫ ÂØ∫ ¿∞‘ ¯ß‚

Ú≈Í√ Óß◊‰ Òμ◊ ͬ∂ ‘È, ‹Ø ¿∞È∑≈∫ È∂

⁄؉≈∫ √Ó∂∫ «ÁμÂ≈ √Δ ¡Â∂ ¡≈÷ apple‘∂ ‘È «’

‹∂ ⁄∞‰∂ È∞Ó≈«¬ß«Á¡≈∫ È∂ Íß‹≈Ï Á∂ ‘μ’ «Úμ⁄

È‘Δ∫ Ì∞◊‰≈ Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ È±ß Ò¬∂ ‘ج∂ ¯ß‚

ÒØ’≈∫ 鱧 Ú≈Í√ ’appleÈ∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È ¡Â∂ ‹∂’apple

¿∞‘ Ú≈Í√ È‘Δ∫ ’appleÁ∂ Â≈∫ ÒØ’ ¡Á≈ÒÂ≈∫

«Úμ⁄ ‹≈‰ ÂØ∫ ÚΔ «Íμ¤∂ È‘Δ∫ apple«‘‰◊∂¢

¡«‹‘Δ ÒØ’ ‹≈◊appleÂΔ Ï‰∂, «‹‘ÛΔ

È∂Â≈Ú≈∫ Á∂ Â≈∫ «Úapple∞μË ‘Δ ‘ØÚ∂◊Δ, Íapple «¬‘

√±Ï∂ ¡Â∂ Á∂Ù Á∂ ‘μ’ «Úμ⁄ ‘ØÚ∂◊Δ¢ «¬√

Ò¬Δ «’ ÒØ’≈∫ Á∂ È∂Â≈ ÒØ’≈∫ È≈Ò ¡Â∂

ÒØ’ÂßÂappleΔ Ì≈ÚÈ≈ È≈Ò fi±· ¡Â∂ Îapple∂Ï È‘Δ∫

’apple √’‰◊∂¢ ˜apple±appleΔ ‘À «’ ⁄∞‰∂ ‘ج∂ ÍzÂΔ«ÈË

ÒØ’apple≈‹ «Úμ⁄ ÒØ’ÂßÂappleΔ Ì≈ÚÈ≈ Á≈

√«Â’≈apple ’appleÈ, Â≈∫ «’ √Ó≈‹ «Úμ⁄ ÓΩ‹±Á

¿∞μ⁄Δ¡≈∫ ’Áapple≈∫-’ΔÓÂ≈∫ ‘Øapple Ï∞ÒßÁΔ ÚμÒ

‹≈‰ ¡Â∂ È∂Â≈Ú≈∫ Á∂ «Èÿ≈apple Á≈ ◊apple≈¯ apple∞’

√’∂ ¡Â∂ ÒØ’ Ó∞Û ¿∞È∑≈∫ Á≈ Í«‘Ò≈∫ Ú≈∫◊

√«Â’≈apple ’appleÈ Òμ◊ ÍÀ‰¢

¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ

’∞fi √≈Ò Í«‘Ò≈∫ ¡ßÈ≈ ¡ßÁØÒÈ «Úμ⁄Ø∫

16/08/2018

15

‹ÈÓΔ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á≈ ◊apple≈¯ Ï‘∞Â

‹ÒÁΔ ¿∞μ⁄≈ «◊¡≈, Íapple ¤∂ÂΔ ‘Δ ‘∂·≈∫ ¡≈

«◊¡≈¢ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ √∞μ⁄≈ «√ßÿ ¤Ø‡∂Í∞apple ȱß

Í≈apple‡Δ ÂØ∫ Á±apple ’appleÈ È≈Ò Í≈apple‡Δ “⁄ ÷Øapple≈

Ù∞apple± ‘Ø «◊¡≈¢ Î∂apple «¬μ’ Ú≈apple Í≈apple‡Δ È∂

¿∞‚≈‰ ÌappleΔ ¡Â∂ Òμ◊Á≈ √Δ «’ Í≈apple‡Δ ÁΔ

√apple’≈apple Ï‰Δ «’ ωΔ, Íapple √≈Ò Í«‘Ò≈∫

‘Ø¬Δ¡≈∫ ⁄؉≈∫ «Úμ⁄ Í≈apple‡Δ Á∂ «ÁμÒΔ ÂØ∫

¡≈¬∂ √±Ï∂Á≈apple≈∫ È∂ ’ßÓ ıapple≈Ï ’apple ’∂ appleμ÷

«ÁμÂ≈¢ √Ω √Δ‡≈∫ «‹μÂÁΔ-«‹μÂÁΔ Í≈apple‡Δ

ÚΔ‘ “Â∂ ¡≈ ’∂ apple∞’ ◊¬Δ¢ ˆÒÂΔ ˆÒÂ

«‡’‡≈∫ ÁΔ Úß‚ ÚΔ √Δ, ÍÀ√∂ «¬’μ·∂ ’appleÈ ÁΔ

Ò≈Ò√≈ ÚΔ ¡Â∂ ‘¿∞ÓÀ ’≈appleÈ Á±«‹¡≈∫ “Â∂

Á±Ù‰Ï≈˜Δ Á≈ appleΩÒ≈-appleμÍ≈ ÚΔ¢ ‘∞‰ Î∂apple

Í≈apple‡Δ Á∂ ÚΔ‘ «ÚË≈«¬’ ÁØÎ≈Û ‘Ø ◊¬∂¢

«ÁμÒΔ Á≈ ËÛ≈ «¬μ’ Í≈√∂, √∞÷Í≈Ò ÷«‘apple≈

Ú≈Ò≈ ËÛ≈ Á±‹∂ Í≈√∂¢ ÁØ‘≈∫ “⁄ «÷μ⁄-

«÷⁄≈¡ ‹≈appleΔ ‘À ¡Â∂ Ù’ÂΔ ÍzÁappleÙÈ ’appleÁ∂

apple«‘‰◊∂¢ ÁØ‘≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ’Ø¬Δ «‹μÂ∂ ’Ø¬Δ ‘≈apple∂,

Íapple Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ ‘≈apple Â≈∫ ‘Ø ’∂ ‘Δ

apple‘∂◊Δ, «‹È∑≈∫ È∂ ÂÈ ÓÈ ËÈ È≈Ò Í≈apple‡Δ

Á≈ √≈Ê Á∂ ’∂ ⁄ß◊∂ √∞¯È∂ Ò¬∂ √È, ‹Ø √Ì

⁄’È≈⁄±apple ’apple ’∂ appleμ÷ «ÁμÂ∂ ◊¬∂¢ «’μÊØ∫

Òμ̉ ¡≈͉∂ √∞¯È∂ ¡Â∂ «’‘Û∂ apple≈‘ Â∞appleÈ

¿∞‘ ÒØ’? ⁄ß◊≈ ‘ØÚ∂, ÁØÚ∂∫ ËÛ∂ ’∂ÚÒ ¡≈ÍØ-

¡≈͉∂ Ï≈apple∂ È‘Δ∫, √◊Ø∫ Íß‹≈Ï ¡Â∂ «¬√ Á∂

ÒØ’≈∫ Ï≈apple∂ √Ø⁄‰¢

ÒÂΔ¯∂ Á≈ «⁄‘apple≈-ÓØ‘apple≈

«Ú«Á¡≈appleÊΔ : Íz≈¬ΔÚ∂‡ Í≈apple‡Δ E@@ ¬∂’Û

ıappleΔÁ ’∂ Úμ‚Δ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ’≈«¬Ó ’apple

apple‘Δ ‘À¢

¡ÓÒΔ «ÍÂ≈ : Î∂apple Ï¬Δ ÌÒ≈ ÂÀ鱧 ’Δ ?

«Ú«Á¡≈appleÊΔ : ÓÀ∫ ¿∞μÊ∂ ‹≈ ’∂ ÍÛ∑È Òμ◊‰≈¢

¡ÓÒΔ «ÍÂ≈ : Ï¬Δ Â±ß «¬‘ Áμ√, E@@

¬∂’Û “⁄ Í≈Û∑∂ ÍÛ∑≈¿∞‰∂ ‘È ‹≈∫ Î∂apple ÍÙ±

⁄≈appleÈ∂ ?

&&&

ÿØ«Û¡≈∫ ÁΔ ÁΩÛ «Úμ⁄ apple≈‹√Δ È∂Â≈ Á≈

ÿØÛ≈ √Ì ÿØ«Û¡≈∫ ÂØ∫ «Íμ¤∂ Î≈‚Δ apple«‘

«◊¡≈ Â≈∫ ¿∞√ È∂Â≈ È±ß Ó˜≈’ ‘؉ Òμ◊

ͬ∂¢ ‹Á ÁΩÛ ıÂÓ ‘؉ Ú≈ÒΔ √Δ Â≈∫ «¬μ’

ÍμÂapple’≈apple È∂ È∂Â≈ 鱧 ÿØÛ∂ Á∂ Î≈‚Δ apple«‘‰

Ï≈apple∂ √Ú≈Ò ’ΔÂ≈ Â≈∫ È∂Â≈ Á≈ «ÁÒ⁄√Í

‹Ú≈Ï √Δ «’ “Ó∂apple∂ ÿØÛ∂ È∂ Ï≈’Δ √Ì ¡μ◊∂

Ò≈ appleμ÷∂¢”

Ì≈Ú∂∫ «’ √Ó≈‹ √∂ÚΔ √Ú≈ÓΔ ¡◊ÈΔÚ∂Ù “Â∂ ‘≈Ò ‘Δ Á∂

«ÁÈ≈∫ «Ú⁄ ‘ج∂ ‘ÓÒ∂ ÁΔ ˜ØappleÁ≈apple „ß◊ È≈Ò Úμ‚Δ ÍμËapple

“Â∂ «È÷∂ËΔ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À Íapple ¡«‹‘∂ ’¬Δ ¡«‹‘∂ ÒØ’

ÚΔ ‘È «‹‘Û∂ √Ú≈ÓΔ ‹Δ È≈Ò √Ïß«Ë ’∞fi ÿ‡È≈Ú≈∫

Á≈ ‘Ú≈Ò≈ «ÁßÁ∂ ‘ج∂ «¬√ ‘ÓÒ∂ 鱧 ¡‡Ò ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫

ÁΔ¡≈∫ √apple◊appleÓΔ¡≈∫ Á∂ ÈÂΔ‹∂ Ú‹Ø∫ √Ófi apple‘∂ ‘È¢

«È√«⁄ ÂΩapple “Â∂ «¬‘ √Ì ÂØ∫ ÓßÁÌ≈◊≈ ‘À¢ «‹‘Û∂

«Ú¡’ÂΔ Í«‘Ò≈∫ ¡Â∂ ÓΩ‹±Á≈ √Ó∂∫ «Ú⁄ √Ú≈ÓΔ ‹Δ Á∂

«Ú⁄≈apple≈∫ ‹≈∫ √apple◊appleÓΔ¡≈∫ È≈Ò √«‘Ó ȑΔ∫ √È, ¿∞È∑≈∫

È±ß Í±apple≈ ‘μ’ ‘À «’ ¡≈͉∂ ¡«Ë’≈apple ÷∂Âapple «Ú⁄ apple«‘ß«Á¡≈∫

«ÚappleØË Áapple√≈¿∞∫Á∂¢ «¬√ «Ú⁄ ÚΔ ’∞fi ˆÒ ȑΔ∫ √Δ

‹∂’apple ¿∞‘ ÒØ’Âß«apple’ „ß◊ È≈Ò «¬√ Á≈ «ÚappleØË ’appleÁ∂¢

˜≈‘apple ‘À «’ ¡«‹‘≈ ’appleÈ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ¿∞È∑≈∫ È∂ √Ú≈ÓΔ

¡◊ÈΔÚ∂Ù Á∂ «Í¤Ø’Û “Â∂ ˜apple±apple fi≈ Ó≈appleΔ ‘ØÚ∂◊Δ¢ Á±√apple∂

Í≈√∂, Ï‘∞ √≈apple∂ ÒØ’ √ßÿ «Ïz◊∂‚ Á∂ ˆÀapple-√Ó≈«‹’

«‘ßÁ±ÂÚΔ ÂμÂ≈∫ ÚÒØ∫ ’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂ Ò◊≈Â≈apple ‘Ó«Ò¡≈∫ ÂØ∫

ÒØ’ ’≈ÎΔ Íz∂Ù≈È ‘È ¡Â∂ ¿∞‘ Á«ÒÂ≈∫, ͤÛΔ¡≈∫

Ùz∂‰Δ¡≈∫, ¡≈«ÁÚ≈√Δ¡≈∫ ¡Â∂ ÿμ‡-«◊‰ÂΔ¡≈∫ 鱧 √≈∫fi≈

√ß◊·È ω≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡≈Ú≈˜ Á∂ apple‘∂ ‘È Â≈∫ ‹Ø ¡«‹‘∂

’μ‡Û «‘ßÁ±ÂÚΔ ÂμÂ≈∫ 鱧 √Ï’ «√÷≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂¢

¡«‹‘Δ¡≈∫ ‘Δ Ì≈ÚÈ≈Ú≈∫ √Ú≈ÓΔ ‹Δ “Â∂ ‘ج∂ ‘ÓÒ∂ ÂØ∫

Ï≈¡Á ÍzÂΔ’appleÓ Ú‹Ø∫ ÍÀÁ≈ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘È¢ ’∞fi ‹≈‰’≈apple≈∫

Á≈ Óßȉ≈ ‘À «’ ‹∂’apple Á«ÒÂ, ÿμ‡-«◊‰ÂΔ¡≈∫,

ͤÛΔ¡≈∫ Ùz∂‰Δ¡≈∫ ¡Â∂ ¡≈«ÁÚ≈√Δ Úapple◊ «¬’μ·∂ ‘؉◊∂

Â≈∫ «¬√ «‘ßÁ±ÂÚΔ «Ïz◊∂‚ 鱧 ’Ø¬Δ ‘Øapple apple√Â≈ ¡ı«Â¡≈apple

Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ‘؉≈ ÍÚ∂◊≈¢ √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ “Â∂ «¬’

«Ú¡’ÂΔ È∂ √ı «‡μÍ‰Δ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’

¡«‹‘Δ¡≈∫ Ú«‘ÙΔÍ∞‰∂ ÁΔ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ 鱧 ¡ß‹≈Ó Á∂‰

Ú≈Ò∂ «¬È∑≈∫ ÂμÂ≈∫ È≈Ò ¿∞√∂ ÂappleΔ’∂ È≈Ò È«‹μ«·¡≈

‹≈Ú∂ «‹√ Âapple∑≈∫ «¬‘ ÒØ’≈∫ “Â∂ ‘ÓÒ∂ ’appleÁ∂ ‘È¢

¡≈apple.¡À√.¡À√. Á≈ «‘ßÁ±ÂÚ, «¬’ ‘≈apple∂ ‘ج∂ «Ú¡’ÂΔ¡≈∫

ÁΔ √Ø⁄ ¡Â∂ ¡√∞appleμ«÷¡Â≈ ÁΔ ÏΩ÷Ò≈‘‡ ÁΔ ¿∞Í‹ ‘À¢ Íapple

Úμ÷-Úμ÷ Úapple◊≈∫ ÚÒØ∫ «¬’μ«·¡≈∫ ‘Ø ’∂ «‘ßÁ±ÂÚ Á∂ ÌμÁ∂

ÂμÂ≈∫ 鱧 √Ï’ «√÷≈¿∞‰ 鱧 ‘≈∫-Íμ÷Δ ÏÁÒ È‘Δ∫

’Δ √Ï’ «√÷≈¿∞‰ ÁΔ apple≈‹ÈΔÂΔ ¿∞μ«⁄ ‘À?

√Ó«fi¡≈ ‹≈ √’Á≈¢ «¬√ √ßÁappleÌ «Ú⁄ Í«‘ÒΔ ◊μÒ «¬‘

‘À «’ Á«ÒÂ≈∫, ͤÛΔ¡≈∫ Ùz∂‰Δ¡≈∫ ¡Â∂ ¡≈«ÁÚ≈√Δ¡≈∫ ȱß

Ì≈‹Í≈ ‹≈∫ √ßÿ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Á±apple ’apple’∂ È‘Δ∫ Ú∂«÷¡≈ ‹≈

√’Á≈ ¡Â∂ «¬È∑≈∫ ÁΔ √≈∫fi ⁄μÒΔ ¡≈ apple‘Δ ‘À¢ √ßÿ ‹≈∫

Ì≈‹Í≈ ÁΔ ÈÚ∂∫ ¿∞Á≈appleÚ≈Á ‹≈∫ ÈÚ∂∫ √≈Óapple≈‹Ú≈Á È≈Ò

¬∂’Â≈ ‘∞‰ ͱappleΔ ‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘À¢ «¬‘ ’«‘‰ ÁΔ ˜apple±apple ȑΔ∫

«’ Ì≈‹Í≈ ‹≈∫ √ßÿ Á∂ «¬√ ÈÚ∂∫ ¿∞Á≈appleÚ≈Á ‹≈∫

√≈Óapple≈‹Ú≈Á ÁΔ¡≈∫ ÔØ‹È≈Ú≈∫ «Ú⁄ Á«ÒÂ, ͤÛΔ¡≈∫

Ùz∂‰Δ¡≈∫ ¡Â∂ ¡≈«ÁÚ≈√Δ ÚΔ Ù≈«ÓÒ ‘È¢ «‹ÊØ∫ Âμ’

ÿμ‡-«◊‰ÂΔ Ó∞√ÒÓ≈È≈∫ Á≈ √Ú≈Ò ‘À Â≈∫ ¿∞‘ ’ÁØ∫ Âμ’

«¬’μÒ∂ apple«‘‰◊∂ ¡Â∂ Ì≈‹Í≈ ‹≈∫ √ßÿ Á≈ «ÚappleØË

’appleÈ◊∂? ¡≈÷apple, ¿∞‘ ÚΔ ‘Øapple≈∫ È≈◊«apple’≈∫ ÁΔ Âapple∑≈∫

Ì≈appleÂΔ ‘Δ ‘È¢ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¡≈Í‰Δ Ë≈apple«Ó’ ͤ≈‰ Á∂

È≈Ò-È≈Ò «’√∂ ‘μÁ Âμ’ apple≈‹ÈΔÂ’ √«‘ÔØ◊ ÁΔ ÒØÛ

‘À¢ √ßÿ Ï‘∞ ‘Δ ‚±ßÿ≈¬Δ È≈Ò «Ù¡≈ Ó∞√«ÒÓ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂

鱧 ÍzÌ≈«Ú ’appleÈ Ò¬Δ ’ßÓ ’apple «apple‘≈ ‘À¢ «¬√ ÂμÊ È±ß

Ï‘∞ √≈apple∂ ÒØ’ √ßÿ «Ïz◊∂‚ Á∂ ˆÀapple-

√Ó≈«‹’ «‘ßÁ±ÂÚΔ ÂμÂ≈∫ ÚÒØ∫ ’ΔÂ∂

‹≈ apple‘∂ Ò◊≈Â≈apple ‘Ó«Ò¡≈∫ ÂØ∫ ÒØ’

’≈ÎΔ Íz∂Ù≈È ‘È ¡Â∂ ¿∞‘ Á«ÒÂ≈∫,

ͤÛΔ¡≈∫ Ùz∂‰Δ¡≈∫, ¡≈«ÁÚ≈√Δ¡≈∫

¡Â∂ ÿμ‡-«◊‰ÂΔ¡≈∫ 鱧 √≈∫fi≈

√ß◊·È ω≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡≈Ú≈˜ Á∂ apple‘∂

‘È Â≈∫ ‹Ø ¡«‹‘∂ ’μ‡Û «‘ßÁ±ÂÚΔ

ÂμÂ≈∫ 鱧 √Ï’ «√÷≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂¢

¡«‹‘Δ¡≈∫ ‘Δ Ì≈ÚÈ≈Ú≈∫ √Ú≈ÓΔ ‹Δ

“Â∂ ‘ج∂ ‘ÓÒ∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÍzÂΔ’appleÓ

Ú‹Ø∫ ÍÀÁ≈ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘È...

È’≈«apple¡≈ È‘Δ∫ ‹≈ √’Á≈ «’ √ßÿ ¡≈͉∂ ’ßÓ «Ú⁄

«ÈappleßÂappleÂ≈ ω≈¬Δ appleμ÷Á≈ ‘À ¡Â∂ ÈÂΔ‹∂ «Ò¡≈¿∞∫Á≈ ‘À,

Ì≈Ú∂∫ «¬‘ ’∞fi Á∂appleΔ È≈Ò ‘Δ «’¿∞∫ È≈ ¡≈¿∞‰¢ ıÀapple,

Ó∞√«ÒÓ «¬‘ ⁄ß◊Δ Âapple∑≈∫ ‹≈‰Á∂ ‘È «’ ¿∞‘ «‘ßÁ±ÂÚ Á∂

«¬È∑≈∫ ÌμÁ∂ ÂμÂ≈∫ 鱧 È∞’√≈È Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ ÁΔ √Ø⁄ ÚΔ È‘Δ∫

√’Á∂¢ «¬√ Ò¬Δ Â≈∫ Á«ÒÂ, ͤÛ∂ ¡Â∂ ¡≈«ÁÚ≈√Δ ÚΔ

¿∞È∑≈∫ 鱧 √Ï’ «√÷≈¿∞‰◊∂¢

Á±√apple≈, «¬‘ «’ ‹∂’apple ’Ø¬Δ Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ «¬È∑≈∫ ˆÀapple-

√Ó≈«‹’ ÂμÂ≈∫ 鱧 √Ï’ «√÷≈¿∞‰ Ò¬Δ Á«ÒÂ≈∫,

¡≈«ÁÚ≈√Δ¡≈∫, ͤÛΔ¡≈∫ Ùz∂‰Δ¡≈∫ ¡Â∂ ÿμ‡-

«◊‰ÂΔ¡≈∫ 鱧 «¬’μ·≈ ’appleÈ ÁΔ ÔØ‹È≈ ω≈ «apple‘≈ ‘À Â≈∫

√≈鱧 ÒØ‘Δ¡≈ Á≈ ÒØ’Âß«apple’ √∞fi≈¡ Ô≈Á appleμ÷‰≈

‘ØÚ∂◊≈-‹≈◊Á∂ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Íß‹ √≈Ò≈∫ Âμ’ ¿∞‚Δ’ È‘Δ∫

’appleÁ∂¢ «¬’ ÈÚΔ∫ Ì≈appleÂΔ √μ«Ì¡Â≈ ω≈¿∞‰ Á∂ √∞ÍÈ∂

«Íμ¤∂ ¿∞È∑≈∫ Á≈ Âapple’ ÓΩ‹±Á≈ Á∞ÈΔ¡≈ «Ú⁄ ¡≈Í‰Δ ÈÚΔ∫

ͤ≈‰ ω≈¿∞‰ Á≈ √Δ¢ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÔØ‹È≈ ¡≈Ï≈ÁΔ Á∂

«¬√ Úμ‚∂ «‘μ√∂ 鱧 Ï√ÂΔÚ≈Á ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ Á∂ Ïz≈‘Ó‰Ú≈Á

¡Â∂ Ï√ÂΔÚ≈Á ÁΔ Í±ß‹ΔÚ≈ÁΔ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ ÂØ∫ Ó∞’Â

’appleÈ≈ √Δ¢ «¬È∑≈∫ Úapple◊≈∫ 鱧 «¬’μ«·¡≈∫ ’apple’∂ Ì≈appleÂΔ

√Ó≈‹Ú≈Á Á∂ È≈Ò-È≈Ò ’«Ó¿±«È√‡ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ È≈Ò

«¬’√≈appleÂ≈ ω≈¿∞‰ ÁΔ ÒØ‘Δ¡≈ ÁΔ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ Á≈

ÿ∂apple≈ Ï‘∞ Úμ‚≈ √Δ¢ ¡≈͉∂ «¬√ ¿∞μÁÓ ÚμÒ ÚË«Á¡≈∫

¿∞È∑≈∫ È∂ ı≈√ ÓΩ’∂ Ú‹Ø∫ (apple≈÷Ú≈∫’appleÈ) Á≈ «√Ë≈∫ Í∂Ù

’ΔÂ≈¢ Ì≈Ú∂∫ «’ ÒØ‘Δ¡≈ Á∂ «¬√ Î≈appleÓ±Ò∂ 鱧 √Ó≈«‹’

apple≈‹ÈΔÂΔ Á∂ ‹∂±¡≈∫ ÚÒØ∫ «√appleÎ Ú؇ apple≈‹ÈΔÂΔ Ò¬Δ ‘Δ

Úapple«Â¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ √ßÿ ‹≈∫ Ì≈‹Í≈ ÚÒØ∫ ÚΔ ¡«‹‘∂

ÂΩapple-ÂappleΔ«’¡≈∫ 鱧 Úapple«Â¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢

‹∂’apple Á∂Ù «Ú⁄ Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ¡≈∫ ÚÒØ∫ «¬‘ √∞fi≈¡ «ÁμÂ≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À «’ ‘≈ÙΔ¬∂ “Â∂ Ëμ’∂ «¬È∑≈∫ Úapple◊≈∫ 鱧 «¬’‹∞μ‡

’apple’∂ «‘ßÁ±ÂÚ Á∂ ˆÀapple-√Ó≈«‹’ ÂμÂ≈∫ 鱧 √Ï’

«√÷≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À Â≈∫ «¬√ 鱧 «¬’ «Í¤≈∫‘ «÷μ⁄±

’ÁÓ ‘Δ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À, Ì≈Ú∂∫ «¬‘ Ú؇ ÏÀ∫’ ÁΔ

apple≈‹ÈΔÂΔ ‘Δ «’¿∞∫ È≈ ‘ØÚ∂¢ ’≈appleÍØapple∂‡ ͱߋΔÚ≈Á ÁΔ¡≈∫

Â≈’Â≈∫ «√appleÎ Á∂Ù Á∂ È∂Â≈Ú≈∫ 鱧 ‘Δ ¡≈͉∂ «¬Ù≈«apple¡≈∫

“Â∂ È‘Δ∫ È⁄≈ apple‘Δ¡≈∫, √◊Ø∫ ’∞fi Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ ÚΔ ¿∞È∑≈∫

¡È∞√≈apple ‘Δ ’ßÓ ’appleÁ∂ ‘È¢ «¬Ê∂ ÓÀ∫ «¬‘ Ô≈Á ’appleÚ≈¿∞‰≈

⁄≈‘≈∫◊≈ «’ ’∞fi Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ, «‹È∑≈∫ È∂ Á«ÒÂ≈∫, ÿμ‡-

«◊‰ÂΔ¡≈∫, ¡«ÁÚ≈√Δ¡≈∫ ¡Â∂ ͤÛΔ¡≈∫ Ùz∂‰Δ¡≈∫ ȱß

«¬’μ·≈ ’appleÈ Á≈ √∞fi≈¡ ’μ‡Û «‘ßÁ±ÂÚ Á∂ ÂμÂ≈∫ ȱß

√Ï’ «√÷≈¿∞‰ Ò¬Δ «ÁμÂ≈ √Δ, ÚΔ ¿∞√ ÌΔÛ Á≈ «‘μ√≈

√È «‹‘ÛΔ ¡ßÈ≈ ‘˜≈apple∂ ¡Â∂ ¡apple«ÚßÁ ’∂‹appleΔÚ≈Ò Á∂

apple≈÷Ú≈∫’appleÈ Á∂ «ÚappleØËΔ¡≈∫ Á≈ √«‘ÔØ◊ ’apple apple‘Δ √Δ¢


16 16/08/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ Ò¬Δ Íz⁄≈apple’≈∫ ȱß

¡⁄≈È’ ¡«‹‘≈ Ó«‘√±√ ‘؉ Òμ◊≈ ‘À «’

¿∞È∑≈∫ 鱧 «ÚappleØËΔ «Ëapple ÁΔ ¬∂’Â≈ 鱧 ÂØÛÈ Á≈

Î≈appleÓ±Ò≈ «ÓÒ «◊¡≈ ‘À¢ «¬√∂ Î≈appleÓ±Ò∂

¡È∞√≈apple ¿∞‘ ÏÛΔ Â∂˜Δ È≈Ò ÷∂ÂappleΔ

Í≈apple‡Δ¡≈∫ 鱧 ¡≈͉∂ ÚμÒ «÷μ⁄‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ

’appleÈ Òμ◊ ◊¬∂ ‘È¢ Í«‘Ò≈∫ Ï∂Ú√≈‘Δ ÓÂ∂

“Â∂ ‘Ø¬Δ Ï«‘√ ¡Â∂ «Îapple apple≈‹ √Ì≈ «Ú⁄ ¿∞Í

√Ì≈ÍÂΔ ÁΔ ⁄؉ ÁΔ Í∂ÙÏßÁΔ «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫ ȱß

¡≈͉∂ ÓÈ√±«Ï¡≈∫ «Ú⁄ √ÎÒÂ≈ «ÓÒÁΔ

«Á÷≈¬Δ «ÁμÂΔ ‘À¢ Íapple «¬È∑≈∫ ’≈ÓÔ≈ÏΔ¡≈∫

ÂØ∫ «¬’ Âapple∑≈∫ Á≈ Ó∞◊≈ÒÂ≈ ÚΔ ÍÀÁ≈ ‘Ø √’Á≈

‘À, ‹∂’apple ¿∞È∑≈∫ È∂ «¬È∑≈∫ √¯ÒÂ≈Ú≈∫ ȱß

B@AI ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ √ÏßËΔ Íz≈‹À’‡ ’appleÈ ÁΔ

ˆÒÂΔ ’ΔÂΔ¢ Áapple¡√Ò apple≈‹ √Ì≈ ÁΔ

ÿ‡È≈ È∂ Áμ«√¡≈ ‘À «’ Ì≈‹Í≈, ’≈∫◊apple√

¡Â∂ ÷∂ÂappleΔ Ù’ÂΔ¡≈∫ Á≈ «Â’؉ Ï∂‘μÁ

‹«‡Ò ‘À¢

‹ÁØ∫ ÂØ∫ ‹ÈÂ≈ ÁÒ (√ßÔ∞’Â) Á∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple

‘appleΔÚßÙ È±ß apple≈‹ √Ì≈ Á≈ ¿∞Í √Ì≈ÍÂΔ

⁄∞«‰¡≈ «◊¡≈ ‘À, ¿∞ÁØ∫ ÂØ∫ ÓΔ‚Δ¡≈ Óß⁄≈∫ “Â∂

ÁØ Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ◊μÒ≈∫ ÁΔ ‘ØÛ Òμ◊Δ ‘Ø¬Δ ‘À¢

‘apple ’Ø¬Δ «¬‘ «Á÷≈¿∞‰ «Ú⁄ apple∞μ«fi¡≈ ‘Ø«¬¡≈

‘À «’ «ÚappleØËΔ «Ëapple ÁΔ ¬∂’Â≈ ͱappleΔ Âapple∑≈∫ «Ï÷apple

◊¬Δ ‘À¢ Á±√apple≈, ’≈∫◊apple√ 鱧 ÚË-⁄Û∑ ’∂

È√Δ‘Â «ÁμÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À «’ ¿∞√ ȱß

◊μ·‹ØÛ ÁΔ apple≈‹ÈΔÂΔ ’appleÈ ÁΔ ÂÓΔ˜

Ì≈‹Í≈ ÂØ∫ «√μ÷‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢ Ì≈appleÂΔ

‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ Á∂ Ó≈«‘apple≈∫ Á≈ «¬‘ appleÚμ¬Δ¡≈

ͱappleΔ Âapple∑≈∫ È≈Ò √‘Δ, ‹ÒÁÏ≈˜Δ ¡Â∂

Ï∂ÒØÛ≈ ‘À¢ ÍÂ≈ È‘Δ∫ «’‘Û∂ Âapple’ Á∂ ¡≈Ë≈apple

“Â∂ apple≈‹ √Ì≈ «Ú⁄ ‘Ø¬Δ «¬√ apple≈‹ÈΔÂ’

Í∂ÙÏßÁΔ È±ß B@AI ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ È≈Ò ‹Ø«Û¡≈

‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á∂ «¬’

È∂Â≈ Á∂ «Ï¡≈È È∂ «¬√ ÏΩ«Ë’ ’Ú≈«¬Á ȱß

«¬’Âapple¯≈ apple±Í Á∂‰ «Ú⁄ «ÏÈ≈∫ Ú‹∑≈ ‘Δ

¡≈Í‰Δ Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¡ «ÁμÂΔ ‘À¢

’≈∫◊apple√ 鱧 È√Δ‘Â Á∂‰ Ú≈Ò∂ ÁØ ÍzÓ∞μ÷ ¡Â∂

ÓßÈ∂-ÍzÓßÈ∂ ÂμÊ≈∫ È±ß È˜apple¡ßÁ≈˜ ’appleÈ «Ú⁄

Òμ◊∂ ‘ج∂ ‘È¢ Í«‘Ò≈ ÂμÊ «¬‘ ‘À «’

Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ ÁΔ ÓΩ‹±Á≈ ¡◊Ú≈¬Δ

Á∂ √ÏßË «Ú⁄ ’ΩÓΔ ‹Ó‘±appleΔ ◊μ·‹ØÛ Á∂

√«‘ÔØ◊Δ ÁÒ≈∫ È≈Ò ⁄ß◊∂ È‘Δ∫ ‘È¢ ¡‹∂

’∞fi «ÁÈ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ «ÙÚ √ÀÈ≈ È∂ Ï∂Ú√≈‘Δ

ÓÂ∂ “Â∂ ‘Ø¬Δ apple≈‹ÈΔÂΔ «Ú⁄ ÓØÁΔ √apple’≈apple Á∂

Íμ÷ «Ú⁄ Ú؇ Á∂‰ ÂØ∫ «¬È’≈apple ’apple «ÁμÂ≈

√Δ¢ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ ÍzÂΔ«ÈË Íz∂Ó «√ßÿ

⁄ßÁ±Ó≈‹apple≈ È∂ √ß√Á «Ú⁄ ÷Û∑∂ ‘Ø ’∂ ¡≈∫Ëapple≈

ÍzÁ∂Ù ÁΔ ‘Ó≈«¬Â ’appleÈ Ò¬Δ ÓØÁΔ √apple’≈apple

ÁΔ ¡≈ÒØ⁄È≈ ’ΔÂΔ √Δ¢ ÏΔ‹± ‹ÈÂ≈ ÁÒ È∂

ˆÀapple-‘≈˜apple apple«‘ ’∂ Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple ÁΔ¡≈∫

Ú؇≈∫ «Ú⁄ Ú≈Ë≈ ’appleÈ ÂØ∫ Íz‘∂˜ ’ΔÂ≈ √Δ¢

√ÓΔ«÷¡’≈∫ 鱧 «¬‘ √Ú≈Ò Í∞줉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

‘À «’ «¬‘ √≈apple∂ ÷∂ÂappleΔ ÁÒ «’‘ÛΔ Ú‹∑≈

È≈Ò √apple’≈apple Á∂ Íμ÷ «Ú⁄ ⁄Ò∂ ◊¬∂? ’Δ «¬‘

Ú‹∑≈ √Ê≈¬Δ ‘À ‹≈∫ ¡√Ê≈¬Δ? Á±√apple≈ ÂμÊ

«¬‘ ‘À «’ ’≈∫◊apple√ Ù∞apple± ÂØ∫ ¿∞Í √Ì≈ÍÂΔ Á∂

¡‘∞Á∂ Ò¬Δ ¡≈͉∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ÁΔ Ï‹≈¬∂

«¬’ Ì≈‹Í≈ «ÚappleØËΔ ÷∂ÂappleΔ Í≈apple‡Δ Á≈

¿∞ÓΔÁÚ≈apple ÷Û∑≈ ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ √Δ¢ «¬√

Ò¬Δ apple≈Ù‡appleÚ≈ÁΔ ’≈∫◊apple√ Í≈apple‡Δ ÁΔ

ÚßÁÈ≈ ⁄Ω‘≈È Á≈ È≈∫¡ ÚΔ ÂÀ¡ ‘Ø «◊¡≈

√Δ¢ Íapple ‹ÁØ∫ ÙappleÁ ÍÚ≈apple È∂ ˙‚ΔÙ≈ Á∂ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ È±ß √ÓappleÊÈ Á∂‰ Ò¬Δ ÎØÈ ’ΔÂ≈ Â≈∫

¿∞È∑≈∫ 鱧 ÍÂ≈ Òμ◊≈ «’ ¿∞È∑≈∫ È∂ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ

«È«ÂÙ ’∞Ó≈apple ÁΔ ¡ÍΔÒ “Â∂ ‘appleΔÚß٠ȱß

√ÓappleÊÈ Á∂‰ Á≈ Ú≈¡Á≈ ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢

«¬√ “Â∂ ÍÚ≈apple Á∂ √≈‘Ó‰∂ «¬‘ √ÍμÙ‡ ‘Ø

«◊¡≈ «’ ¿∞È∑≈∫ Á≈ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ⁄؉ «Ú⁄

È‘Δ∫ «‹μ √’Á≈¢ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞È∑≈∫ È∂

¡≈͉∂ È∂Â≈ Á≈ È≈∫¡ Ú≈Í√ ÒÀ «Ò¡≈ ¡Â∂

’≈∫◊apple√ È±ß Ó‹Ï±appleΔ «Ú⁄ ¡≈͉≈ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple

÷Û∑≈ ’appleÈ≈ «Í¡≈¢

‘’Δ’Â «¬‘ ‘À «’ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ «Ú⁄

«‹μ ‘≈√Ò ’apple’∂ Ì≈‹Í≈ È∂ apple≈‹ √Ì≈ «Ú⁄

¡≈͉∂ ÓÀ∫Ïapple≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ Ú≈Ë≈ ’apple

«Ò¡≈ ‘À¢ «¬√ √Ó∂∫ Ì≈‹Í≈ ’ØÒ Ï‘∞Ó Â≈∫

È‘Δ∫ ‘À Íapple ¿∞‘ ¿∞ÍappleÒ∂ √ÁÈ ÁΔ √Ì ÂØ∫

Úμ‚Δ Í≈apple‡Δ ‘À¢ «¬‘ √«ÊÂΔ ‘Δ ¿∞√ Á∂

˜ØappleÁ≈apple ÍzÏßË≈∫ ÁΔ Ó∞μ÷ Ú‹∑≈ ‘À¢ Ì≈‹Í≈ ÁΔ

«¬√∂ √«ÊÂΔ ’≈appleÈ ¿∞√ Á∂ «Úapple∞μË √ßÿappleÙ

’apple apple‘Δ¡≈∫

÷ ∂  apple Δ ÍÃØ. ¡ÌÀ ’πÓ≈apple Á»Ï∂

Í≈apple‡Δ¡≈∫

¡≈͉≈ ’Ø¬Δ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple Á∂‰ Ò¬Δ apple≈˜Δ

È‘Δ∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ¡Â∂ «¬‘ ‹≈‰Á∂ ‘ج∂ ÚΔ «’

‘≈apple «È√«⁄ ‘À ’≈∫◊apple√ 鱧 ¡≈͉≈

¿∞ÓΔÁÚ≈apple ÷Û∑≈ ’appleÈ≈ «Í¡≈¢ ÓÀ∫ ’≈∫◊apple√

ÁΔ apple≈‹ÈΔÂΔ Á≈ ’μ‡Û ¡≈ÒØ⁄’ «apple‘≈ ‘≈∫

Íapple «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ÓÀ∫ «¬√ Í≈apple‡Δ ÁΔ

Â≈appleΔ¯ ’apple≈∫◊≈¢ ‹∂’apple ¿∞√∂ Ù∞apple±¡≈ÂΔ

apple‰ÈΔÂΔ ¡È∞√≈apple ’Ø¬Δ ÷∂ÂappleΔ Í≈apple‡Δ Á≈

¿∞ÓΔÁÚ≈apple ÷Û∑≈ ‘Ø ‹≈∫Á≈ Â≈∫ Ș≈apple≈

«¬’ÁÓ ÏÁÒ √’Á≈ √Δ¢ ÏΔ‹± ‹ÈÂ≈ ÁÒ

Á∂ Ú؇ Ì≈‹Í≈ 鱧 È≈ «ÓÒÁ∂ ¡Â∂ «ÙÚ √ÀÈ≈

«¬’ Ú≈apple «Îapple ÂØ∫ ˆÀapple-‘≈˜apple apple«‘ √’ÁΔ

√Δ¢ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ ÷∞μÒ∑ ’∂ √≈‘Ó‰∂

¡≈¿∞∫ÁΔ ¡Â∂ «ÚappleØËΔ «Ëapple Á∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ȱß

¿∞√ Á∂ «ÂßÈ Ú؇ ÚΔ «ÓÒÁ∂¢ ¿∞√ √Ó∂∫

’≈∫◊apple√ 鱧 ¡apple«ÚßÁ ’∂‹appleΔÚ≈Ò ÂØ∫ √ÓappleÊÈ

Óß◊‰ ÁΔ ˜apple±apple ‘Δ È‘Δ∫ ÍÀ‰Δ √Δ¢

apple≈‹ √Ì≈ ÁΔ Í∂ÙÏßÁΔ È∂ «¬È∑≈∫ ¡≈Ó ÂμÊ≈∫ ȱß

Șapple¡ßÁ≈˜ ’appleÈ Á∂ È≈Ò-È≈Ò Ì≈‹Í≈ ÁΔ

÷∂ÂappleΔ Â≈’Â≈∫ «Ú⁄’≈apple ¡⁄≈È’ ÚËΔ

‘appleÓÈ-«Í¡≈appleÂ≈ ÁΔ Â≈appleΔ¯ ’appleÈ

Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 «¬‘ ÚΔ Áμ√‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’

’Δ ÏΔ‹± ‹ÈÂ≈ ÁÒ ˙‚ΔÙ≈ «Ú⁄ Ì≈‹Í≈

«Í¤Ò∂ ’∞μfi √≈Ò≈∫ ÂØ∫ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ «’√≈È≈∫, Ó‹Á±apple≈∫, «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫,

ÈΩ‹Ú≈È≈∫ ¡Â∂ √apple’≈appleΔ Â∂ Íz≈¬ΔÚ∂‡ Ó∞Ò≈‹Ó≈∫ ÚÒØ∫ ÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ ’appleÈ Á≈

«√Ò«√Ò≈ Ò◊≈Â≈apple ÚμË «apple‘≈ ‘ÀÕ Âz≈√ÁΔ «¬‘ ÚΔ ‘À «’ √Ó∂∫ ÁΔ¡≈∫

√apple’≈apple≈∫ È∂ √Ó≈‹ Á∂ Úμ÷ Úμ÷ Úapple◊≈∫ «Úμ⁄ ÚμËÁ∂ ÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ Á∂ «¬√

apple∞fi≈È Â∂ ’≈ϱ ’appleÈ Ò¬Δ ÒØÛΔ∫Á∂ ¿∞Íapple≈Ò∂ Â≈∫ ’Δ ’appleÈ∂ √È ¿∞Ò‡≈

√apple’≈apple Á∂ ÓßÂappleΔ Â≈∫ «¬‘ Â’ ’«‘ «ÁßÁ∂ ‘È «’ ÷∞Á’∞ÙΔ ’appleÈ≈ ¡μ‹’μÒ

«¬’ ÎÀÙÈ Ï‰ «◊¡≈ ‘ÀÕ

«’√≈È≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ ÁΔ ⁄apple⁄≈ √ÌÂØ∫ ÚμË ‘∞ßÁΔ ‘À ¡Â∂ ¡≈Ó ⁄apple⁄≈

«Úμ⁄ «¬‘ ◊μÒ ¡≈÷Δ ‹≈∫ÁΔ ‘À «’ «’√≈È ’apple‹∂ ÁΔ Ó≈apple ‘∂· ¡≈ ’∂

÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ ’apple apple‘∂ ‘È, Íappleß± «√appleÎ «’√≈È ‘Δ È‘Δ∫ ÏÒ«’ √Ó≈‹ Á∂

‘apple Úapple◊ Á∂ ÒØ’ ÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ ’apple apple‘∂ ‘ÈÕ ÷∞Á’∞ÙΔ ’appleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ «Úμ⁄

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ¡Â∂ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ ÚΔ ’≈ÎΔ «‹¡≈Á≈ ‘ÀÕ ¡’√apple

¡«‹‘∂ Ó≈ÓÒ∂ √≈Ó∑‰∂ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È ‹ÁØ∫ ’Ø¬Δ «Ú«Á¡≈appleÊΔ «’√∂ ’Ò≈√

«Úμ⁄Ø∫ Î∂Ò ‘؉ ’≈appleÈ ÷∞Á’∞ÙΔ ’apple ÒÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ «Úμ⁄ Ò◊≈Â≈apple

ÚμËÁΔ ‘Â≈Ù≈ ¡Â∂ apple∞‹◊≈apple ÁΔ ’ÓΔ ’≈appleÈ ¡’√apple ÈΩ‹Ú≈È ÚΔ

÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ Á∂ apple≈‘ ÍÀ ‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ «¬√ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ù≈ÁΔÙ∞Á≈ Ó«‘Ò≈Ú≈∫

¡≈͉∂ √‘∞«apple¡≈∫ ÂØ∫ Á∞÷Δ ‘Ø ’∂ ÷∞Á’∞ÙΔ ’apple ÒÀ∫ÁΔ¡≈∫ ‘È ¡Â∂ ÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫

Á≈ «¬‘ apple∞fi≈È ÚμËÁ≈ ‘Δ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ

÷∞Á’∞ÙΔ ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ ¿∞‘È≈∫ ÓÈμ÷≈∫ «Úμ⁄ ’∞μfi «‹¡≈Á≈ ÍÈÍÁΔ ‘À «‹‘Û∂

÷∞Á 鱧 ‘≈Ò≈ Á≈ Ó∞’≈ÏÒ≈ ’appleÈ Ò≈«¬’ È‘Δ∫ ÓßÈÁ∂ ¡Â∂ «Èapple≈Ù≈ «Úμ⁄

«ÿapple ’∂ ÷∞Á’∞ÙΔ Á≈ apple≈‘ ¡÷«Â¡≈apple ’appleÁ∂ ‘ÈÕ ÓÈØ«Ú«◊¡≈ÈΔ ÓßÈÁ∂ ‘È

«’ ÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ Á∂ «‹¡≈ÁÂ≈apple Ó≈Ó«Ò¡≈∫ «Úμ⁄ ÓÈ∞μ÷ «¬‘ √Ófi ÒÀ∫Á≈ ‘À

«’ ¿∞√ÁΔ √Óμ«√¡≈ Á≈ ’Ø¬Δ ‘Ò È‘Δ∫ ‘À «‹√ ’≈appleÈ ¿∞‘ ÷∞Á’∞ÙΔ Á∂ apple≈‘

ÍÀ ‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘∂ ÓΩ’∂ ‹∂’apple ¿∞√鱧 ’Ø¬Δ ‘Ω∫√Ò≈ Á∂‰ Ú≈Ò≈ ÓΩ‹±Á ‘ØÚ∂

«‹‘Û≈ ¿∞√鱧 «¬‘ √Ófi≈ √’∂ «’ ¡÷Δapple’≈apple ‘≈Ò≈ √∞Ëapple ‹≈‰◊∂ Â≈∫

¿∞√鱧 Ï⁄≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ

¡μ‹’μÒ ÁΔ Ìμ‹ÁΩÛ ¡Â∂ ÂÈ≈˙ ÌappleΔ «‹ßÁ◊Δ «Úμ⁄ «‹μÊ∂ ÓÈ∞μ÷ √≈apple≈

«ÁÈ Úμ÷ Úμ÷ «Î’apple≈∫ «Úμ⁄ ◊z«√¡≈ «Á÷Á≈ ‘À ¿∞μÊ∂ Ò◊≈Â≈apple ÚμËÁ∂

ÂÈ≈˙ ’≈appleÈ ÒØ’≈∫ Á∂ ÿapple≈∫ «Úμ⁄ Í«appleÚ≈apple’ ’Ò∂Ù ÚΔ ’≈ÎΔ ÚμË «◊¡≈

‘ÀÕ Ó«‘ß◊≈¬Δ Ï‘∞ «‹¡≈Á≈ ‘؉ ¡Â∂ ÒØÛΔ∫Á∂ apple∞‹◊≈apple È≈ «ÓÒ‰ ’≈appleÈ

Ì≈‹Í≈ «ÚappleØËΔ ◊μ·‹ØÛ ÁΔ¡≈∫ √ßÌ≈ÚÈ≈Ú≈∫ ¡‹∂ ÚΔ ’≈«¬Ó

È≈Ò ◊μ·‹ØÛ ’apple’∂ ⁄؉ ÒÛ∂◊≈ ‹≈∫ ÁØÚ∂∫

«¬’-Á±‹∂ Á∂ «Úapple∞μË ÒÛÈ◊∂? ¡«‹‘≈ «’¿∞∫

‘À «’ ÈÚΔÈ Í‡È≈«¬’ Á∂ «¬√ ¯À√Ò∂ ’≈appleÈ

ÏΔ‹± ‹ÈÂ≈ ÁÒ ÁΔ¡≈∫ ’Â≈apple≈∫ ı∞Á 鱧 ÌappleÓ

«Ú⁄ ¡Â∂ ¿∞Á≈√ Ó«‘√±√ ’apple apple‘Δ¡≈∫ ‘È?

«¬√∂ Âapple∑≈∫ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «¬√ ÂμÊ “Â∂ ÚΔ appleΩÙÈΔ

Í≈¿∞‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À «’ Ó‘≈apple≈Ù‡apple «Ú⁄

«’¿∞∫ «ÙÚ √ÀÈ≈ È∂ Ì≈‹Í≈ «Úapple∞μË ⁄؉ ÒÛÈ

Á≈ ¡≈͉≈ Íz√Â≈Ú Ú≈Í√ ÒÀ «Ò¡≈ ‘À?

«’¿∞∫ Â∂Òß◊≈È≈ «Ú⁄ ⁄ßÁapple

Ù∂÷apple apple≈˙ ÁΔ Í≈apple‡Δ È∂ ’ΩÓΔ

‹Ó‘±appleΔ ◊μ·‹ØÛ «Ú⁄ ‹≈‰

Á≈ ¯À√Ò≈ ’apple «Ò¡≈ ‘À?

«¬√ Á∂ È≈Ò-È≈Ò «¬√

ÿ‡È≈ apple≈‘Δ∫ «ÚappleØËΔ «Ëapple ÁΔ

¬∂’Â≈ («‹√ 鱧 «Ú¡ß◊ È≈Ò

Ó‘≈∫◊μ·‹ØÛ ‹≈∫ Ó‘≈∫·μ◊‹ØÛ «’‘≈ ‹≈∫Á≈

‘À) Á≈ «‹‘Û≈ «ÁzÙ Í∂Ù ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À,

¿∞√ “Â∂ ÚΔ «¬’ Șapple Í≈¿∞‰Δ ˜apple±appleΔ ‘À¢

¡’√ «¬‘Ø Ï‰≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ √≈apple∂

Á∂Ù «Ú⁄ «ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ¡≈∫ «¬’ Óß⁄ “Â∂ ¡≈

‹≈‰◊Δ¡≈∫ ¡Â∂ «¬’μ·Δ¡≈∫ ‘apple ‹◊∑≈ “Â∂

Ì≈‹Í≈ «Úapple∞μË ¡≈͉≈ «¬’ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ÷Û∑≈

’appleÈ◊Δ¡≈∫¢ apple≈‹ÈΔÂΔ Á≈ ¡≈Ó «◊¡≈È

appleμ÷‰ Ú≈Ò≈ «Ú¡’ÂΔ ÚΔ ‹≈‰Á≈ ‘À «’

¡«‹‘≈ ’∞fi È‘Δ∫ ‘؉ Ú≈Ò≈¢ ‹∂’apple ¡«‹‘≈

‘Ø«¬¡≈ Â≈∫ ÚΔ «¬‘ Ì≈‹Í≈ Á∂ Íμ÷ «Ú⁄

⁄Ò≈ ‹≈Ú∂◊≈, «’¿∞∫«’ ¿∞ÁØ∫ È«appleßÁapple ÓØÁΔ È±ß

B@AI ÁΔ ⁄؉ ÒØ’Ó «Ú⁄ ÏÁÒ‰ ÁΔ

√‘±Ò «ÓÒ ‹≈Ú∂◊Δ¢ ¡√ÒΔ¡Â «¬‘ ‘À «’

«ÚappleØËΔ «Ëapple Á≈ ◊μ·‹ØÛ √±«Ï¡≈∫ Á∂ ÍμËapple “Â∂

‘ØÚ∂◊≈ ¡Â∂ «‹Ê∂ ˜apple±appleΔ ‘ØÚ∂◊≈, ¿∞Ê∂ ‘Δ «¬√

ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ¢ ˜≈‘apple ‘À, «¬‘

√Ófi‰≈ ¡√ßÌÚ ‘À «’ apple≈‹ √Ì≈ ÁΔ «¬‘

Í∂ÙÏßÁΔ «’√ Âapple∑≈∫ È≈Ò ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù «Ú⁄

√Ó≈‹Ú≈ÁΔ Í≈apple‡Δ, Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ Á∂

ÒØ’≈∫ ¿∞μÍapple ’ßÓ Á≈ ÁÏ≈˙ ÚΔ Ï‘∞ «‹¡≈Á≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘È≈∫ ÁΔ¡≈∫

Ï∞«È¡≈ÁΔ ÒØÛ≈∫ Â’ ͱappleΔ¡≈∫ È≈ ‘؉ ’≈appleÈ ¿∞‘È≈∫ «Úμ⁄ Ì≈appleΔ «Èapple≈Ù≈

Ï‰Δ apple«‘ßÁΔ ‘ÀÕ ¡«‹‘∂ «Úμ⁄ ‹ÁØ∫ ¡≈ÁÓΔ ÿØapple «Èapple≈Ù≈ «Úμ⁄ «ÿapple ‹≈∫Á≈

‘À Â≈∫ ¿∞√鱧 ¡≈Í‰Δ «‹ßÁ◊Δ È≈ÒØ∫ ÓΩ ¡≈√≈È Ò◊‰ Òμ◊ ‹≈∫ÁΔ ‘À ¡Â∂

◊μ·‹ØÛ ÁΔ¡≈∫ √ßÌ≈ÚÈ≈Ú≈∫ 鱧 È∞’√≈È

Í‘∞ß⁄≈¿∞∫ÁΔ ‘À? √≈apple∂ ◊μ·‹ØÛ≈∫ «Ú⁄ Ì≈‹Í≈

√Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ «¬√∂ ◊μ·‹ØÛ ÁΔ¡≈∫

√ßÌ≈ÚÈ≈Ú≈∫ ÂØ∫ «⁄ß ‘À¢ «¬‘ ¿∞μ‚ÁΔ-

¿∞μ‚ÁΔ ıÏapple ‘À «’ ’≈∫◊apple√ ¡Â∂ ¡‹ΔÂ

«√ßÿ ÁΔ Í≈apple‡Δ È∂ √Í≈-Ï√Í≈ Á∂ È≈Ò ‘μÊ

«ÓÒ≈¿∞‰ “Â∂ «√Ë≈∫Â’ √«‘ÓÂΔ ’apple Ò¬Δ

‘À, ‹Ø Ì≈‹Í≈ ÁΔ «’ÙÂΔ È±ß ÒÛ÷Û≈¿∞‰

Ò¬Δ ’≈ÎΔ √≈Ï ‘Ø apple‘Δ ‘À¢ «¬√∂ Âapple∑≈∫

Ó‘≈apple≈Ù‡apple «Ú⁄ ’≈∫◊apple√ ¡Â∂ apple≈Ù‡appleÚ≈ÁΔ

’≈∫◊apple√ Í≈apple‡Δ «Ú⁄’≈apple ◊μ·‹ØÛ ‘؉≈

Ò◊Í◊ ÂÀ¡ ‘À, «‹√ Á∂ ‡∞쇉 ’≈appleÈ

Ì≈‹Í≈ 鱧 ¿∞Ê∂ «‹μ‰ Á≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈ √Δ¢

’appleÈ≈‡’ «Ú⁄ ‹∂’apple ’≈∫◊apple√ ¡Â∂ ‹ÈÂ≈

ÁÒ (√À’±Òapple) «Ú⁄’≈apple √Δ‡≈∫ Á≈ Â≈ÒÓ∂Ò ‘Ø

«◊¡≈ Â≈∫ Ì≈‹Í≈ 鱧 ¿∞Ê∂ E √Δ‡≈∫

«‹μÂ‰Δ¡≈∫ ÚΔ Ó∞Ù«’Ò ‘Ø ‹≈‰◊Δ¡≈∫¢

Â≈«ÓÒÈ≈‚± «Ú⁄ ’≈∫◊apple√ Á≈ ‚Δ.¡ÀÓ.’∂.

È≈Ò ◊μ·‹ØÛ Ò◊Í◊ ÂÀ¡ ‘À ¡Â∂

¬∂.¡≈¬Δ.¬∂.‚Δ.¡ÀÓ.’∂. «Ú⁄ «Ï÷apple≈¡ ÁΔ

√«ÊÂΔ ’≈appleÈ ‚Δ.¡ÀÓ.’∂. «¬√ √Ó∂∫ √±Ï∂ ÁΔ

√ß◊«·Â Ù’ÂΔ ‘À¢ Íμ¤ÓΔ Ïß◊≈Ò «Ú⁄

’≈∫◊apple√ ¡Â∂ «Âz‰Ó±Ò ’≈∫◊apple√ «Ú⁄’≈apple

◊μ·‹ØÛ ÁΔ ⁄apple⁄≈ ‘Ú≈Ú≈∫ «Ú⁄ ‘À¢ ¿∞∫‹ Â≈∫

ÓÓÂ≈ ÏÀÈapple‹Δ ÁΔ Í≈apple‡Δ ¿∞Ê∂ Í«‘Ò≈∫ ÂØ∫ ‘Δ

Әϱ ‘À ¡Â∂ ‹∂’apple ’≈∫◊apple√ ¿∞√ È≈Ò ‹∞Û

◊¬Δ Â≈∫ ‘Øapple √≈apple∂ ÁÒ≈∫ Á≈ √¯≈«¬¡≈ ‘Ø

√’Á≈ ‘À¢ «¬‘ ’Ø¬Δ Ì«Úμ÷Ú≈‰Δ È‘Δ∫ ‘À¢

«¬‘ √≈appleΔ¡≈∫ √ßÌ≈ÚÈ≈Ú≈∫ ‘È, «‹‘ÛΔ¡≈∫

ÏÁÒ ÚΔ √’ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ Íapple «¬È∑≈∫ Á∂

«Ú’≈√ ÁΔ «ÁÙ≈ Áμ√ÁΔ ‘À «’ Ì≈‹Í≈ ȱß

√±«Ï¡≈∫ Á∂ ÍμËapple “Â∂ «¬√ Ú≈apple «ÚappleØËΔ «Ëapple

‹ÁØ∫ ÂØ∫ ‹ÈÂ≈ ÁÒ (√ßÔ∞’Â) Á∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ‘appleΔÚßÙ È±ß apple≈‹ √Ì≈ Á≈

¿∞Í √Ì≈ÍÂΔ ⁄∞«‰¡≈ «◊¡≈ ‘À, ¿∞ÁØ∫ ÂØ∫ ÓΔ‚Δ¡≈ Óß⁄≈∫ “Â∂ ÁØ Âapple∑≈∫

ÁΔ¡≈∫ ◊μÒ≈∫ ÁΔ ‘ØÛ Òμ◊Δ ‘Ø¬Δ ‘À¢ ‘apple ’Ø¬Δ «¬‘ «Á÷≈¿∞‰ «Ú⁄

apple∞μ«fi¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À «’ «ÚappleØËΔ «Ëapple ÁΔ ¬∂’Â≈ ͱappleΔ Âapple∑≈∫ «Ï÷apple ◊¬Δ

‘À¢ Á±√apple≈, ’≈∫◊apple√ 鱧 ÚË-⁄Û∑ ’∂ È√Δ‘Â «ÁμÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À «’ ¿∞√

鱧 ◊μ·‹ØÛ ÁΔ apple≈‹ÈΔÂΔ ’appleÈ ÁΔ ÂÓΔ˜ Ì≈‹Í≈ ÂØ∫ «√μ÷‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ

‘À¢ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ Á∂ Ó≈«‘apple≈∫ Á≈ «¬‘ appleÚμ¬Δ¡≈ ͱappleΔ Âapple∑≈∫

È≈Ò √‘Δ, ‹ÒÁÏ≈˜Δ ¡Â∂ Ï∂ÒØÛ≈ ‘À¢ ÍÂ≈ È‘Δ∫ «’‘Û∂ Âapple’ Á∂

¡≈Ë≈apple “Â∂ apple≈‹ √Ì≈ «Ú⁄ ‘Ø¬Δ «¬√ apple≈‹ÈΔÂ’ Í∂ÙÏßÁΔ È±ß B@AI

ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ È≈Ò ‹Ø«Û¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À...

ÁΔ ¬∂’Â≈ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈ ÍÀ √’Á≈ ‘À¢

apple≈‹ √Ì≈ Á∂ ¿∞Í √Ì≈ÍÂΔ ÁΔ ⁄؉ «Ú⁄ ’Δ

‘Ø«¬¡≈, «¬√ ÂØ∫ «¬‘ apple≈‹ÈΔÂΔ Í±appleΔ Âapple∑≈∫

È≈Ò ¡≈˜≈Á ‘À¢ ¡’±Ïapple-ÈÚßÏapple «Ú⁄

‘؉ Ú≈ÒΔ¡≈∫ apple≈‹√Ê≈È ¡Â∂ ÓμË ÍzÁ∂Ù

ÁΔ¡≈∫ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬’

Ú≈apple «Îapple ÂØ∫ ÂÀ¡ ‘ØÚ∂◊≈ «’ ÷∂ÂappleΔ Â≈’Â≈∫

’ΩÓΔ ‹Ó‘±appleΔ ◊μ·‹ØÛ «Ú⁄ ÌappleØ√≈

‹Â≈¿∞‰◊Δ¡≈∫ ‹≈∫ √≈∫fi∂ Íz◊ÂΔÙΔÒ

◊μ·‹ØÛ «Ú⁄¢ ¿∞ÁØ∫ √≈鱧 «¬’ Ú≈apple

apple≈‹ÈΔÂ’ Ù’ÂΔ¡≈∫ Á∂ ÏÁÒ∂ ‘ج∂ √ßÂ∞ÒÈ

Á≈ ¡ßÁ≈˜≈ Ò◊≈¿∞‰≈ ‘ØÚ∂◊≈¢ ¿∞ÁØ∫ Âμ’

¡√Δ∫ ⁄≈‘Δ¬∂ Â≈∫ «¬È∑≈∫ ¡÷ΩÂΔ Ó≈«‘apple≈∫

ÁΔ¡≈∫ ˆÀapple-◊ßÌΔapple «Ï¡≈ÈÏ≈˜Δ¡≈∫ È≈Ò

¡≈͉≈ ÓÈØappleß‹È ’apple √’Á∂ ‘≈∫¢

÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ Á≈ ÚμË «apple‘≈ apple∞fi≈È «⁄ßÂ≈ Á≈ «ÚÙ≈

«¬‘Δ √Ø⁄ ¿∞√鱧 ÷∞Á’∞ÙΔ Á∂ apple≈‘ ÚμÒ ÒÀ ‹≈∫ÁΔ ‘ÀÕ

«¬‘È≈∫ ‘≈Ò≈Â Ò¬Δ ’≈ÎΔ ‘μÁ Â’ √apple’≈apple ÁΔ¡≈∫

ÈΔÂΔ¡≈∫ 鱧 ‘Δ «‹ßÓ∂Ú≈apple ·«‘apple≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «‹√

ÚÒØ∫ ¡≈Ó ÒØ’≈∫ 鱧 «¬μ’ √ÈÓ≈È‹È’ «‹ßÁ◊Δ Ó∞‘¬Δ¡≈

’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ ÒØÛΔ∫Á∂ ÍzÏßË ’appleÈ ÁΔ Ê≈∫ ¡≈Í‰Δ¡≈∫

«√¡≈√Δ appleØ‡Δ¡≈∫ √∂’‰ ÚμÒ ÚμË «Ë¡≈È «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈

‘À ¡Â∂ «¬‘È≈∫ ÚÒØ∫ Ò¬∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ √≈apple∂ ÎÀ√Ò∂ ¡≈͉∂

«√¡≈√Δ ÈÎ∂ È∞’√≈È Á∂ ¡≈Ë≈apple Â∂ ‘Δ Ò¬∂ ‹≈∫Á∂ ‘ÈÕ

«Í¤Ò∂ ’∞μfi Á‘≈«’¡≈∫ ÁΩapple≈È «‹√ ÂappleΔ’∂ È≈Ò √Ó≈‹

«Úμ⁄ ¡ÓΔapple ¡Â∂ ◊appleΔÏ Á≈ Í≈Û≈ Ú«Ë¡≈ ‘À ¿∞√ Ò¬Δ

«√μË∂ ÂΩapple Â∂ √apple’≈appleΔ ÈΔÂΔ¡≈∫ 鱧 ‘Δ «‹ßÓ∂Ú≈apple

·«‘apple≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ

«¬√ÂØ∫ Úμ‚Δ Âz≈√ÁΔ ’Δ ‘Ø √’ÁΔ ‘À «’ «¬μ’ Í≈√∂ Â≈∫

Á∂Ù ÁΔ ¡μËΔ ¡≈Ï≈ÁΔ È±ß Ìapple Í∂‡ ÷≈‰≈ Â’ È√ΔÏ È≈

‘∞ßÁ≈ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ Á±‹∂ Í≈√∂ √≈‚∂ ‘∞’Óapple≈È ‹ÈÂ≈ ȱß

‹≈ÂÍ≈Â, ËappleÓ ¡Â∂ «Îapple«’¡≈∫ Á∂ ¡≈Ë≈apple Â∂ ÒÛ≈ ’∂

√μÂ≈ Á≈ √∞÷ Ó≈‰ apple‘∂ ‘Ø‰Õ √apple’≈apple ÁΔ «¬‘ «‹ßÓ∂Ú≈appleΔ

ωÁΔ ‘À «’ ¿∞‘ ‹ÈÂ≈ ÁΔ¡≈∫ Ï∞«È¡≈ÁΔ ÒØÛ≈∫ ÁΔ

ͱappleÂΔ Ò¬Δ ÒØ’≈∫ 鱧 ÒØÛΔ∫Á≈ apple∞‹◊≈apple Ó∞‘¬Δ¡≈ ’appleÚ≈¬∂

¡Â∂ ¿∞‘È≈∫ Ò¬Δ «¬μ’ √ÈÓ≈È‹È’ ¡Â∂ ÂÈ≈˙ apple«‘Â

Ó≈‘ΩÒ ÍÀÁ≈ ’apple∂ «‹μÊ∂ «’√∂ È≈Ò ‹≈Â, ËappleÓ, Ì≈¬Δ⁄≈apple∂,

«Îapple’∂ Á∂ ¡≈Ë≈apple Â∂ ’Ø¬Δ «ÚÂ’apple≈ È≈ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ √≈«apple¡≈∫

鱧 Ïapple≈ÏappleΔ Á≈ ‘μ’ ‘≈«√Ò ‘ØÚ∂Õ ÒØ’≈∫ 鱧 «¬μ’

√ÈÓ≈È‹È’ ¡Â∂ ÂÈ˙ Ó∞’ ‹ΔÚÈ Á∂ ’∂ ‘Δ ¿∞‘È≈∫ 鱧 ÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ Á∂

apple≈‘ ‹≈‰ ÂØ∫ appleØ«’¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ √ßÏßËΔ Â∞appleß ÒØÛΔ∫Á∂ ’ÁÓ

⁄∞μ’∂ ‹≈‰∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ


www.samajweekly.com «ÚÙ∂Ù 16/08/2018

¬ΔÙÚapple Á∂ √appleÚ-Ù’ÂΔÓ≈È

‘؉ ÁΔ ÍÃΔ«÷¡≈

È≈√«Â’ :- Âπ√ƒ «’‘≈ √Δ «’ Âπ√ƒ

¬ΔÙÚapple ˘ √appleÚ-Ù’ÂΔÓ≈È ‹ª ’πæÒ

Â≈’ª Ú≈Ò≈ ÚΔ ÓøÈÁ∂ ‘Ø?

¡≈√«Â’ :- ‹Δ ‘ª, ÓÀ∫ ¡À√≈ «’‘≈

√ΔÕ

È≈√«Â’ :- ‘π‰ ÍÃΔ«÷¡≈ ÁΔ ’√Ω‡Δ

È≈Ò ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂ «¬√ «ÚÙÚ≈Ù ˘

ÚΔ ÍÃ÷‰ª ¡Â∂ Ú∂÷‰ª ⁄≈‘πøÁ∂ ‘ª «’

Âπ‘≈‚≈ «¬‘ «ÚÙÚ≈Ù ÚΔ √æ⁄ ˛ ‹ª

È‘ƒÕ ‘π‰ Âπ√ƒ «¬‘ Áæ√Ø∫ «’ √appleÚ-

Ù’ÂΔÓ≈È ÂØ∫ Âπ‘≈‚≈ ’Δ ÓÂÒÏ

˛?

¡≈√«Â’ :- √appleÚ-Ù’ÂΔÓ≈È ÂØ∫

’πæfi ¬ΔÙÚapple-«ÚÙÚ≈ÙΔ «¬‘ ÓÂÒÏ

appleæ÷Á∂ ‘È «’ ¿πÈ∑ª Á≈ ¬ΔÙÚapple

¡≈Í‰Δ «¬æ¤≈ Ù’ÂΔ È≈Ò «‹√

⁄Δ˜ ˘ ⁄≈‘∂ ÍÃ◊‡ ’apple √’Á≈ ˛

¡Â∂ «‹√ ⁄Δ˜ ˘ ⁄≈‘∂ «Ó‡≈ √’Á≈

˛Õ «¬√ Ò¬Δ ¿πÈ∑ª Á∂ «ÚÙÚ≈Ù

¡Èπ√≈apple «¬’ Ú∂Ò≈ √Δ ‹Á «¬√

√ø√≈apple «Úæ⁄ «¬’ ÚΔ ⁄Δ˜ ÓΩ‹»Á È‘ƒ

√Δ Ô≈«È È≈ ’Ø¬Δ ‹Û (Ó≈Á≈) √Δ

¡Â∂ Ȫ ‘Δ ’Ø¬Δ Ù’ÂΔ (Â≈’Â) √Δ

Íapple ¬ΔÙÚapple È∂ «¬æ¤≈ ˜≈«‘apple ’ΔÂΔ

¡Â∂ «’‘≈ «’ ‹Û∑ ÍÁ≈appleÊ ÍÃ◊‡

‘ØÚ∂ ¡Â∂ ¿π‘ È∂√ÂΔ ÂØ∫ ‘√ÂΔ «Úæ⁄

¡≈ ◊¬∂Õ ¡À√∂ Âapple∑ª ¿π‘È∂ «’‘≈ «’

Â≈Í ÁΔ Ù’ÂΔ ÍÃ◊‡ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ ¿π‘

È∂√ÂΔ ÂØ∫ ‘√ÂΔ «Úæ⁄ ¡≈ ◊¬ΔÕ ¿π√

È∂ «’‘≈ «’ «Ï‹ÒΔ ÁΔ Â≈’ ÍÃ◊‡

‘ØÚ∂ ¡Â∂ ¿π‘ ¿π‘Á∂ ’«‘‰ Â∂

¡≈͉∂ ¡≈Í ÍÀÁ≈ ‘Ø ◊¬ΔÕ ¿π‘È∂

«’‘≈ «’ «¬’ ¸øÏ’ Ù’ÂΔ ÍÃ◊‡

‘ØÚ∂ ¡Â∂ ¿π‘ ¿π‘Á∂ ’«‘‰ È≈Ò

¡≈͉∂ ¡≈Í ÍÀÁ≈ ‘Ø ◊¬ΔÕ «¬√∂ Âapple∑ª

«¬’ «ÁÈ ÏÀ·∂-ÏÀ·∂ ¿π‘È∂ «’‘≈ «’

appleØÙÈΔ Ú≈Ò≈ «¬’ √»apple‹ ω ‹≈Ú∂

¡Â∂ «Îapple «¬’ √»apple‹ ω «◊¡≈,

«¬æ’ ¡À√Δ «ÍÃÊÚΔ Ï‰ ‹≈Ú∂ «‹√

¿πÂ∂ ’Ø¬Δ ¡≈Ï≈ÁΔ Èª ‘ØÚ∂ ª «¬’

¡À√Δ «ÍÃÊÚΔ Ï‰ ◊¬ΔÕ «Îapple ’πæfi √Ó∂∫

Ï≈Á ¿π‘È∂ ‘πæ’Ó «ÁÂ≈ «’ «¬√

«ÍÃÊÚΔ Â∂ Âapple∑ª-Âapple∑ª Á∂ Áz÷Â, ÍÙ»,

Í≥¤Δ, ‹≈ÈÚapple ¡Â∂ «¬È√≈È ÍÀÁ≈ ‘Ø

‹≈‰ ¡Â∂ ¿π‘ ÍÀÁ≈ ‘Ø ◊¬∂Õ ¡À√∂

Âapple∑ª ‘Δ ¿π‘È∂ ¡≈Í‰Δ «¬æ¤≈ Ù’ÂΔ

¡appleÊ≈ «¬apple≈Á∂ ÁΔ Â≈’ È≈Ò

«¬’ ’πæÒ ÁπÈΔ¡ª ¡Â∂ ⁄Δ˜ª ÍÀÁ≈

’apple «ÁÂΔ¡ªÕ ’¬Δ ¬ΔÙÚappleÚ≈ÁΔ

«¬‘ ÓøÈÁ∂ ‘È «’ ¬ΔÙÚapple «Úæ⁄

«’√∂ ⁄Δ˜ ˘ ‹Ø ’Á∂ Í«‘Òª È‘ƒ √Δ,

ÍÀÁ≈ ’apple Á∂‰ ÁΔ Â≈’ ȑƒ ˛Õ

¿πÈ∑ª ÓπÂ≈Ï’ ‹Û, ÍÁ≈appleÊ, Ï∂‹≈È

Ù’ÂΔ¡ª ¡Â∂ «¬È√≈Ȫ ÁΔ¡ª apple»‘ª

√Á≈ ÂØ∫ «¬Ê∂ apple«‘øÁΔ¡ª apple‘Δ¡ª ‘È

¡Â∂ ÍÃÓ∂ÙÚapple «¬È∑ª ⁄Δ˜ª ˘ ¡≈͉Δ

’≈appleΔ◊appleΔ ÁΔ Â≈’ Á∂ ˜appleΔ¬∂ «¬’

‹ª Á»√appleΔ Ù’Ò «Úæ⁄ ÿÛ∑ ’∂

«Â¡≈apple ’apple «ÁøÁ≈ ˛ ¡Â∂ ¿π‘ ‘apple

appleؘ «¬√ ’≈appleΔ◊appleΔ Á∂ ’øÓ «Úæ⁄

Òæ«◊¡≈ apple«‘øÁ≈ ˛Õ ¿π‘ ‘Δ ˛ ‹Ø

¡≈Í‰Δ «¬√ Â≈’ È≈Ò √≈apple∂ √ø√≈apple

˘ ⁄Ò≈¿π∫Á≈ ˛ ¡appleÊ≈ ¡Í‰Δ

«¬æ¤≈ ¡Èπ√≈apple ’ÁΔ «’√∂ ˘ ω≈ ’∂

ÍÃ◊‡ ’appleÁ≈ ˛ ¡Â∂ ’ÁΔ «’√∂ ˘

„≈‘ ’∂ ÈÙ‡ ’apple «ÁøÁ≈ ˛Õ ¿π‘

¡≈Í‰Δ «¬æ¤≈ ¡Èπ√≈apple «¬√ «ÍÃÊÚΔ

Èø» ‘Ò≈ ’∂ Ì»⁄≈Ò ÒÀ ¡≈¿π∫Á≈ ˛Õ

’ÁΔ Óƒ‘ Í≈¿π∫Á≈ ˛, ’ÁΔ Â»Î≈È ÒÀ

¡≈¿π∫Á≈ ˛ ’ÁΔ «Ï‹ÒΔ «◊apple≈ «ÁøÁ≈

˛Õ ¿π‘ Òæ÷ª Ïæ⁄∂ ÍÀÁ≈ ’appleÁ≈ ˛ ¡Â∂

Òæ÷≈ ’appleØÛ≈ «¬È√≈È≈, ‹≈ÈÚappleª

¡Â∂ ÍÙ»¡ª Í≥¤Δ¡ª ˘ ÓΩ Ì∂‹ ’∂

Ó≈apple «ÁøÁ≈ ˛ ÓÂÒÏ «’ ¿π‘ÁΔ

Â≈’ ÁΔ ’Ø¬Δ ‘æÁ È‘ƒ ˛Õ «¬√

’πæÒ «ÚÙÚ Â∂ ¿π‘Á≈ apple≈‹ ˛, ¿π‘ÁΔ

apple‹≈ ÂØ∫ «ÏÈ≈ ª «¬’ ÍæÂ≈ ÚΔ È‘ƒ

«‘æÒ √’Á≈Õ √Ì ’πæfi ¿π‘Á∂ ‘ππæ’Ó

”⁄ ˛Õ Úæ‚∂-Úæ‚∂ √»apple‹, ⁄øÁ ¡Â∂

«ÍÃÊÚΔ ¿π‘ÁΔ Â≈’ ˘ ÒÀ ’∂

’≈«¬Ó ‘ÈÕ ¿π‘ ‹Ø ’πæfi ⁄≈‘πøÁ≈ ˛,

¿π‘ ‘Δ ’apple √’Á≈ ˛ ¡Â∂ ’appleÁ≈ ˛Õ

¿π‘ ÙappleÚ-Ù’ÂΔÓ≈È ‹ª √Ì ’πæfi

appleæÏ ÁΔ ‘Ø∫Á Ï≈apple∂ ¡≈√«Â’ ¡Â∂ È≈√«Â’

Úæ÷Ø-Úæ÷apple∂ ¬ΔÙÚapple ‹ª ÷πæÁ≈ (ÒÛΔÚ≈apple Ì≈◊-C)

’appleÈ ÁΔ Â≈’ appleæ÷Á≈ ˛Õ

È≈√«Â’ :- «¬√ «ÚÙÚ ‹ª ’πÁappleÂ

ÁΔ √æÂ≈ ª «Èapple√øÁ∂‘ √æ⁄ ˛ Íappleø»

¿π‘˘ «’√∂ ÍπappleÙ È∂ ¡≈Í‰Δ «¬æ¤≈

Ù’ÂΔ ¡appleÊ≈ «¬apple≈Á∂ ÁΔ Â≈’Â

È≈Ò È∂√ÂΔ ÂØ∫ ‘√ÂΔ È‘ƒ ’ΔÂ≈

«’¿π∫«’ «¬‘ «ÚÙÚ ‹∂‘Ȫ ÁØ Âapple∑ª

ÁΔ¡ª ⁄Δ˜ª ¡appleÊ≈ ‹Û ¡Â∂

Ù’ÂΔ È≈Ò Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛, ¿π‘

«¬Ê∂ √Á≈ ÂØ∫ ˛ ¡Â∂ √Á≈ apple«‘øÁΔ ˛Õ

¿π‘ ’Á∂ ÚΔ ÈÙ‡ È‘ƒ ‘πøÁΔÕ «¬√

Ò¬Δ ¿πÈ∑ª ˘ ’Ø¬Δ «√apple‹‰ Ú≈Ò≈ ‹ª

È∂√ÂΔ ÂØ ‘√ÂΔ «Úæ⁄ «Ò¡≈¿π‰

Ú≈Ò≈ È‘ƒ ‘Ø √’Á≈Õ ‹Û ¡Â∂

Ù’ÂΔ Á∂ ¡≈Í√ «Úæ⁄ Ó∂Ò È≈Ò «¬√

ÁπÈΔ¡ª «Úæ⁄ ’¬Δ Âapple∑ª Á∂ ¡≈’≈apple

‚≈. ‘appleΔÙ ÓÒ‘ØÂapple≈

’ÁΔ ÍÃ◊‡ ¡Â∂ ’Á∂ ¡ÒØÍ ‘πøÁ∂

apple«‘øÁ∂ ‘È ¡appleÊ≈ ωÁ∂ ‹ª «Óæ‡Á∂

apple«‘øÁ∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª ¡≈’≈appleª ˘ ’جΔ

«ÚÙ∂Ù ÍπappleÙ È‘ƒ ω≈¿π∫Á≈, ‘ª «¬‘

ÁØÚ∫∂ √Á≈ ÂØ∫ ‘È ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Á≈ «¬‘

«ÙÃÙ‡Δ Á≈ ÷∂Ò ÚΔ √Á≈ ÂØ∫ ˛Õ ¿πÈ∑ª

Á≈ ÍÀÁ≈ ’appleÈ ‹ª ÿÛ∑È Ú≈Ò≈ ’جΔ

Íπapple٠Ȫ Í«‘Òª ’ÁΔ √Δ ¡Â∂ Ȫ ‘Δ

‘π‰ ˛Õ ¿π‘ÁΔ ’ÁΔ ¡æ‹ Âæ’ ˜apple»appleÂ

È‘ƒ ‘Ø¬Δ ¡Â∂ Ȫ ‘Δ ¡◊ª‘ ˘

‘ØÚ∂◊ΔÕ ÙappleÚ-Ù’ÂΔÓ≈È ÍπappleÙ Á≈

«Ú⁄≈apple ÒØ’ª ÁΔ ¡«◊¡≈ÈÂ≈ ÂØ∫

ÍÀÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ ’Ø¬Δ ÙappleÚ-

Ù’ÂΔÓ≈È ¬ΔÙÚapple «’√∂ ʪ,

¡≈√Ó≈È ‹ª «ÍÃÊÚΔ ¿πÂ∂ ÓΩ‹»Á È‘ƒ

˛, «‹√ Âapple∑ª «¬√ ’Óapple∂ «Úæ⁄ Âπ‘≈‚∂

√appleÚ-«◊¡≈ÈΔ appleæÏ, ¡æÒ∑≈, ¬ΔÙÚapple,

Ú≈«‘◊πapple» Á≈ ÓΩ‹»Á ‘؉≈ fi»· √≈«ÏÂ

‘Ø ¸æ«’¡≈ ˛Õ ¿π√∂ Âapple∑ª Âπ‘≈‚∂

ÙappleÚ-Ù’ÂΔÓ≈È ¬ΔÙÚapple Á≈ ÓΩ‹»Á

‘؉≈ ÚΔ ÍÃΔ«÷¡≈ ÁΔ ’√æÚ‡Δ È≈Ò

fi»· √≈«Ï ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ

¡≈√«Â’ :- ¿π‘ «’√ Âapple∑ª?

È≈√«Â’ :- Âπ√ƒ ¡≈͉∂ √appleÚ-

Ù’ÂΔÓ≈È ¬ΔÙÚapple ˘ ’‘Ø «’ Ó∂appleΔ

¿π√ «ÍÈ√Ò ˘

‹Ø Ó∂˜ Â∂ appleæ÷Δ ‘Ø¬Δ ˛ ˘ ¸æ’ ’∂ «’√∂

Á»√appleΔ Êª appleæ÷ Á∂Ú∂Õ ¿π‘˘ ÍÃ≈appleÊÈ≈

’apple’∂ Á∂÷Ø «’ ¿π‘ ¡À√≈ ’apple √’Á≈ ˛

‹ª È‘ƒ?

¡≈√«Â’ :- ÓÀ∫ ÍÃΔ«÷¡≈ ’apple’∂ Ú∂÷

«Ò¡≈ ˛, ¿π‘ Âπ‘≈‚Δ «ÍÈ√Ò ˘

È‘ƒ ¸æ’ √«’¡≈Õ

È≈√«Â’ :- ÓÀ∫ ¡≈͉∂ ‘æÊ ÁΔ «¬æ’

◊Ò ˘ ¡æ◊∂ ÚæÒ ’æ„ ’∂ ÷Û∑Á≈

‘ª, Âπ√ƒ ¡≈͉∂ ¬ΔÙÚapple ˘ Ï∂ÈÂΔ

’appleØ «’ ¿π‘ Ó∂appleΔ ¿π∫◊Ò ˘ fiπæ’≈ Á∂Ú∂Õ

¡≈√«Â’ :- ÓÀ∫ ¿π‘˘ Ï∂ÈÂΔ, ÍÃ≈ÊÈ≈

’ΔÂΔ ¡Â∂ ’πæfi Á∂apple «¬ø‹≈apple ÚΔ

’ΔÂ≈ Íapple Âπ‘≈‚Δ ¿π∫◊Ò ÚÀ√Δ ‘Δ ˛,

¿π‘˘ √appleÚ-Ù’ÂΔÓ≈È ¬ΔÙÚapple

fiπæ’≈ È‘ƒ √«’¡≈Õ

È≈√«Â’ :- Âπ√ƒ ¡≈͉∂ √appleÚ-

Ù’ÂΔÓ≈È ¬ΔÙÚapple ˘ ’‘Ø «’ Ó∂apple∂

√≈‘Ó‰∂ ‹Ø ’≈◊˜ appleæ«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈

˛, ¿π‘˘ Í≈Û ’∂ ÁØ ‡πæ’Û∂ ’apple Á∂Ú∂Õ

¡≈√«Â’ :- ¿π‘ «¬‘ ÚΔ È‘ƒ ’apple

√’Á≈Õ

È≈√«Â’ :- Âπ√ƒ ¡≈͉∂ √appleÚ-

Ù’ÂΔÓ≈È ¬ΔÙÚapple ˘ ’‘Ø «’ Ó∂appleΔ

Ó∂˜ Â∂ ¤Ø‡Δ ‹∂‘Δ ÿø‡Δ appleæ÷Δ ‘Ø¬Δ ˛

¿π‘ ¿π‘˘ ¸æ’ ’∂ Ú‹≈¬∂ ª √‘Δ

¡≈√«Â’ :- ¿π‘ ÿø‡Δ ¸æ’ ’∂ È‘ƒ

Ú‹≈ √’Á≈

È≈√«Â’ :- «Îapple ¿π‘ ’∂‘Ø ‹∂‘≈

√appleÚ-Ù’ÂΔÓ≈È ÍπappleÙ ˛, ¿π√ «Úæ⁄

ª ¡ÀÈΔ Ù’ÂΔ ÚΔ È‘ƒ ˛ ‹Ø «’

«¬’ «ÂøÈ √≈Òª Á∂ Ïæ⁄∂ «Úæ⁄ ‘πøÁΔ ˛

¡Â∂ ‹Ø Ó∂appleΔ «ÍÈ√Ò ˘ ¸æ’ ’∂ «¬’

ʪ ÂØ∫ Á»√apple∂ ʪ appleæ÷ √’Á≈ ˛, «¬√

’≈◊˜ ˘ Í≈Û ’∂ ÁØ ÁΔ Êª ⁄≈apple

‡πæ’Û∂ ’apple √’Á≈ ˛, Ó∂appleΔ ÿø‡Δ ˘

¸æ’ ’∂ Ú‹≈ √’Á≈ ˛Õ ‘π‰ ‹∂’apple

’Ø¬Δ √æ⁄-Óπæ⁄ Á≈ ¡À√≈ ¬ΔÙÚapple ‘ØÚ∂

‹Ø Âπ‘≈‚∂ ’«‘‰ ¡Èπ√≈apple «¬√

«ÍÃÊÚΔ ˘ «‘Ò≈ √’Á≈ ˛ ‹Ø «’

’appleØÛª Ó‰ Ì≈appleΔ ˛, ‹Ø √≈˘ «Á√Á∂

√»apple‹ ˘ ÿπÓ≈ √’Á≈ ˛ ‹Ø «’ «ÍÃÊÚΔ

ÂØ∫ ÚΔ Òæ÷ª ◊π‰≈ Úæ‚≈ ¡Â∂ Ì≈appleΔ ˛

ª ’Δ ¿π‘ Ó∂appleΔ ⁄øÁ Ó≈«√¡≈ ÁΔ

«¬’ «ÍÈ√Ò ˘ È‘ƒ ¸æ’ √’Á≈

¡Â∂ «¬‘ Ï‘π ‘Ò’∂ ’≈◊˜ ˘ Í≈Û

’∂ ¿π‘Á∂ ÁØ ‡πæ’Û∂ È‘ƒ ’apple √’Á≈?

˜apple»apple ’apple √’Á≈, Íappleø» ¿π‘ «√appleÎ

«¬’ Îapple˜Δ Ú‹»Á ˛ ¡Â∂ «¬√∂ Ò¬Δ

ÍÃΔ«÷¡≈ ’√æÚ‡Δ

Â∂ ÍÃ÷‰ Â∂

«√Ú≈¬∂ ’Ò«ÍÂ

Ú‹»Á Á∂ ‘Øapple ’πæfi

√≈«Ï ȑƒ ‘Ø

√«’¡≈Õ

¡≈√«Â’ :- ‘ª

‹Δ, «Èapple√øÁ∂‘

ÍÃΔ«÷¡≈ ÁΔ ’√Ú‡Δ Â∂ ÍÃ÷‰ È≈Ò

ª √appleÚ-Ù’ÂΔÓ≈È ¬ΔÙÚapple,

Ú«‘Ó Á∂ «√Ú≈¬∂ ‘Øapple ’πæfi È‘ƒ

√≈«Ï ‘Ø √«’¡≈Õ

¬ΔÙÚapple Á∂ «Á¡≈¨ ‘؉ ÁΔ ÍÃΔ«÷¡≈

È≈√«Â’ :- Âπ√ƒ ¡≈͉∂ ¬ΔÙÚapple Á≈

ÂΔ√apple≈ ◊πæ‰ ’Δ Áæ«√¡≈ √Δ?

¡≈√«Â’ :- ÓÀ∫ Áæ«√¡≈ √Δ «’ √≈‚≈

¬ΔÙÚapple ÁÔ≈Ú≈È, apple‘ΔÓ ¡Â∂ ’appleΔÓ

˛Õ ’Δ Âπ√ƒ «¬√ ◊πæ‰ ÁΔ ÚΔ ÍÃΔÌ≈Ù≈

‹≈ȉ≈ ⁄≈‘πøÁ∂ ‘Ø?

È≈√«Â’ :- ‹Δ ‘ª! ÓÀ∫ Âπ‘≈‚∂

’Ò«Í ¬ΔÙÚapple Á∂ ‘apple∂’ ◊πæ‰ ÁΔ

ÍÃΔÌ≈Ù≈ ‹≈ȉª ⁄≈‘πøÁ≈ ‘ªÕ ‘π‰

Âπ√ƒ «¬‘ Áæ√Ø «’ ÁÔ≈Ú≈È Ô≈«È

apple‘ΔÓ ¡Â∂ ’appleΔÓ ÂØ∫ Âπ‘≈‚≈ ’Δ

ÓÂÒÏ ˛?

¡≈√«Â’ :- ÁÔ≈Ú≈È ÂØ∫ Ó∂apple≈

ÓÂÒÏ «¬‘ ˛ «’ √≈‚≈ ¬ΔÙÚapple

‘apple∂’ Áπæ÷Δ ‹ª Ó˜¨Ó Á∂ Áπæ÷ ˘

Ó«‘√»√ ’appleÁ≈ ˛ ¡Â∂ ‘ÓÁappleÁΔ Á∂

È≈Ò-È≈Ò ¿π‘ ¿π√ Áπæ÷Δ Ó˜¨Ó

ÁΔ √‘≈«¬Â≈ ÚΔ ’appleÁ≈ ˛Õ

È≈√«Â’ :- Ï‘π ¡æ¤≈! Âπ‘≈‚≈

apple‘ΔÓ ¡Â∂ ’appleΔÓ ÂØ∫ ’Δ ÓÂÒÏ ˛?

¡≈√«Â’ :- apple‘ΔÓ ¡Â∂ ’appleΔÓ ÂØ∫

Ó∂apple≈ ÓÂÒÏ ˛ «’ ¬ΔÙÚapple √Ì

‹ΔÚª Á≈ √Á≈ ÌÒ≈ ⁄≈‘πøÁ≈ ˛ ¡Â∂

‘apple∂’ ‘≈Ò «Úæ⁄ ¿πÈ∑ª ÁΔ ÌÒ≈¬Δ

’appleÁ≈ ˛ ¡Â∂ ’Á∂ ÚΔ «’√∂ ÚΔ

‘≈Ò «Úæ⁄ «’√∂ ÚΔ ‹ΔÚ Á≈ Ïπapple≈

È‘ƒ ’appleÁ≈Õ

È≈√«Â’ :- «’√∂ Á≈ ÌÒ≈ ‹ª Ïπapple≈

’appleÈ ÂØ∫ Âπ‘≈‚≈ ’Δ ÓÂÒÏ ˛?

¡≈√«Â’ :- ÌÒ∂ ‹ª Ïπapple∂ Á≈ Ó؇≈-

Ó؇≈ «◊¡≈È Âª ¡≈Ó ÂΩapple Â∂ √Ì

‘Δ ÒØ’ª ˘ ˛, ¡appleÊ≈ ‹∂ ’جΔ

ÁÔ≈Ú≈È ÍπappleÙ «’√∂ appleØ◊Δ ÍπappleÙ ‹ª

ÍÙ» ÁΔ √∂Ú≈ ’apple∂ ‹ª ¿π‘˘ «¬Ò≈˜

È≈Ò apple≈˜Δ ’apple Á∂Ú∂ ª ¿π‘ ÌÒ≈

’øÓ ˛Õ ‹Ø ’Ø¬Δ Ìπæ÷≈ ÓappleÁ≈ ‘ØÚ∂ ¡Â∂

¡≈Í ’Ó≈ ’∂ ¡≈͉ª ÷≈‰≈ ÍÃ≈ÍÂ

’appleÈ Á∂ ÔØ◊ Ȫ ‘ØÚ∂ ª ¿π‘˘ ’جΔ

ÌØ‹È Á∂ Á∂Ú∂ ª ÌÒΔ ◊æÒ ˛Õ

‹∂’apple ’Ø¬Δ ÍπappleÙ, Óπø«‚¡ª ¡Â∂

’πæÛΔ¡ª ˘ ÍÛ∑≈¿π‰ Ò¬Δ √’»Ò

÷ØÒ∑ Á∂Ú∂ ‹ª ¿πÈ∑ª ˘ ÍÛ∑≈¿π‰≈ Ùπapple»

’apple∂ ª «¬‘ ‘Øapple ÚΔ «‹¡≈Á≈ ÌÒ≈

’øÓ ˛ ¡Â∂ ‹Ø Í≈ÍΔ ¡≈ÁÓΔ¡ª ˘

Í≈Í ÂØ∫ Óπ’ÂΔ Á∂‰ ÁΔ «’√∂ «Úæ⁄

Â≈’ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ ¿π‘ ¿πÈ∑ª Í≈ͪ ÂØ∫

Óπ’ÂΔ Á∂ ’∂ √π¡≈appleÊ «Úæ⁄Ø∫ ’æ„ ’∂

‘Øappleª ÁΔ «ÈÙ’≈Ó √∂Ú≈ ’appleÈ Á∂

Ò≈«¬’ ω≈ Á∂Ú∂ ª «¬‘ √Ì

ÌÒ≈¬Δ¡ª ÂØ∫ ÚæË ’∂ ÌÒ≈¬Δ Á≈

’øÓ ˛Õ

È≈√«Â’ :- ·Δ’ ˛! ‘π‰ «¬È∑ª

◊æÒª ˘ √≈‘Ó‰∂ appleæ÷ ’∂ Âπ‘≈‚∂

¬ΔÙÚapple ÁΔ ÍÃΔÌ≈Ù≈ ’appleÈ≈ ⁄≈‘πøÁ∂ ‘ª

¡Â∂ Ú∂÷‰ª ⁄≈‘πøÁ∂ ‘ª «’ ¿π‘ «¬È∑ª

«Úæ⁄Ø∫ «’√-«’√ Âapple∑ª ÁΔ ÌÒ≈¬Δ Á≈

’øÓ ’appleÁ≈ ˛Õ

¡≈√«Â’ :- ¡æ¤Δ Ï≈ÂÕ

È≈√«Â’ :- Âπ√ƒ «’‘≈ √Δ «’ «’√∂

appleØ◊Δ ÓÈπæ÷ ‹ª ÍÙ» ÁΔ √∂Ú≈ ’appleÈ≈

¡Â∂ ¿π√ ˘ ¿π√ appleØ◊ ÂØ∫ ¡≈apple≈Ó ’apple

Á∂‰≈ ⁄ø◊≈ ’øÓ ˛Õ ‘π‰ √π¡≈Ò «¬‘

˛ «’ Âπ‘≈‚≈ ¬ΔÙÚapple «’√∂ appleØ◊Δ

ÓÈπæ÷ ‹ª ÍÙ» ÁΔ «’√∂ Âapple∑ª ¿π‘Á∂

’ØÒ ‹≈ ’∂ ’Ø¬Δ √∂Ú≈ ’appleÁ≈ ˛ ‹ª

«’√∂ appleØ◊Δ Á∂ ’ØÒ ‹≈ ’∂ ¿π‘˘

Áπ¡≈¬Δ «ÍÒªÁ≈ ˛?

¡≈√«Â’ :- ’Á∂ È‘ƒÕ

È≈√«Â’ :- ‹∂ ’Ø¬Δ ÓÈπæ÷ «’√∂ «Í≥‚

«Úæ⁄ «’√∂ ¡À√∂ appleØ◊ È≈Ò Áπæ÷Δ ‘ØÚ∂

«’ «‹√ ÁΔ ÁÚ≈ Ȫ ¿π‘ ¡≈Í

‹≈‰Á≈ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ Ȫ ‘Δ ¿π‘Á∂ «Í≥‚

Á≈ ’Ø¬Δ ‘Øapple ¡≈ÁÓΔ ‹≈‰Á≈ ‘ØÚ∂ ª

’Δ Âπ‘≈‚≈ √appleÚæ◊ ¡Â∂ ÁÔ≈Ú≈È

¬ΔÙÚapple ¿π√ Â∂ ÁÔ≈ ’apple’∂ ¿π‘Á∂

ÌÒ∂ Á∂ Ò¬Δ ’Á∂ ’Ø¬Δ ÁÚ≈ Á√

«ÁøÁ≈ ˛Õ

¡≈√«Â :- ’Á∂ ÚΔ È‘ƒÕ

È≈√«Â’ :- Âπ‘≈˘ ÍÂ≈ ˛ «’

Ì≈appleÂÚappleÙ «Úæ⁄ ’¬Δ √≈Ò ÍÒ∂◊

Á≈ Ó‘ª «Ì¡≈È’ appleØ◊ ÎÀÒÁ≈ «apple‘≈

˛ ¡Â∂ Òæ÷ª ÒØ’ ¿π‘ÁΔ Ì∂∫‡ ‘Ø ◊¬∂

√È Íapple Âπ‘≈‚∂ ÁÔ≈Ú≈È ¬ΔÙÚapple Á∂

«ÁÒ «Úæ⁄ ’ÁΔ ¡À√∂ ÏΔÓ≈appleª Ò¬Δ

ÁÔ≈ Á≈ Ì≈Ú ÍÀÁ≈ È≈ ‘Ø«¬¡≈Õ ’¬Δ

Ù«‘appleª «Úæ⁄ ‘˜≈appleª ÒØ’ª È∂ «ÓÒ’∂

‹◊apple≈Â∂ ’ΔÂ∂, Ì‹È ◊≈¬∂, ʪ-ʪ

‘appleΔ ’ΔappleÂÈ ’ΔÂ≈, ¡æÒ≈ ¡’Ïapple

ÁΔ Áπ‘≈¬Δ «ÁÂΔ, ‹ØÙ ÷appleØÙ È≈Ò

ÍÃ≈ÊÈ≈Úª ’ΔÂΔ¡ª Íapple ¿πÈ∑ª Ù«‘appleª

ÂØ∫ ÍÒ∂◊ Á»apple Ȫ ‘Ø«¬¡≈Õ Âπ‘≈‚∂

apple‘ΔÓ ¡Â∂ ’appleΔÓ appleæÏ È∂ «’√∂ ¡À√∂

«¬√ «ÚÙÚ ‹ª ’πÁapple ÁΔ

√æÂ≈ ª «Èapple√øÁ∂‘ √æ⁄ ˛

Íappleø» ¿π‘˘ «’√∂ ÍπappleÙ È∂

¡≈Í‰Δ «¬æ¤≈ Ù’ÂΔ

¡appleÊ≈ «¬apple≈Á∂ ÁΔ Â≈’Â

È≈Ò È∂√ÂΔ ÂØ∫ ‘√ÂΔ È‘ƒ

’ΔÂ≈ «’¿π∫«’ «¬‘ «ÚÙÚ

‹∂‘Ȫ ÁØ Âapple∑ª ÁΔ¡ª ⁄Δ˜≈

¡appleÊ≈ ‹Û ¡Â∂ Ù’ÂΔ

È≈Ò Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛,

¿π‘ «¬Ê∂ √Á≈ ÂØ∫ ˛ ¡Â∂

√Á≈ apple«‘øÁΔ ˛Õ ¿π‘ ’Á∂ ÚΔ

ÈÙ‡ È‘ƒ ‘πøÁΔ...

ÏΔÓ≈apple ˘ «’ «‹√ ÁΔ √∂Ú≈ ’appleÈ

Ò¬Δ ’Ø¬Δ ÚΔ ¿π‘Á∂ ’ØÒ È‘ƒ √Δ

¡Â∂ ¿π‘ «Ï√Âapple∂ ÂØ∫ ÚΔ ¿πμ· È‘ƒ

√’Á≈ √Δ, ’Á∂ ÊØÛ≈ «‹‘≈ Í≈‰Δ ÚΔ

¸æ’ ’∂ È≈ «ÁÂ≈Õ

¡≈√«Â’ :- ‘ª, «¬‘ ª √æ⁄ ˛Õ

È≈√«Â’ :- ’Δ «¬‘ √æ⁄ È‘ƒ ˛ «’

’≈Ò Á∂ «ÁȪ «Úæ⁄ ‘˜≈appleª Ïπæ„∂-Ïæ⁄∂

¡Â∂ ÏΔÓ≈apple Ìπæ÷∂ ÓappleÁ∂ ‘È ¡Â∂

«¬æ’-«¬æ’ Á≈‰∂ Ò¬Δ Âapple√Á∂ ‘È

¡Â∂ ÷πapple≈’ È≈ «ÓÒ‰ Â∂ ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ

’Ó‹Øapple ‘Ø ’∂ ÂÛÍ-ÂÛÍ ’∂ «¬æ’

«ÁÈ Óapple ‹ªÁ∂ ‘È Âπ‘≈‚∂ «Á¡≈¨

¬ΔÙÚapple ˘ ’ÁΔ ¿πÈ∑ª Â∂ ÁÔ≈ È‘ƒ

¡≈¿π∫ÁΔÕ

¡≈√«Â’ :- ‘ª, «¬‘ «Ï¡≈È ÚΔ

Âπ‘≈‚≈ «ÏÒ’πÒ √æ⁄ ˛ ¡Â∂ ¡≈͉Δ

ÍÃΔ«÷¡≈ Á∂ ¡Èπ√≈apple ˛Õ

È≈√«Â’ :- Âπ√ƒ «’‘≈ √Δ «’

Óπø«‚¡ª-’æπÛΔ¡ª ˘ ÍÛ≈¿π‰≈ ÌÒ≈

’øÓ ˛, «ÏÒ’πÒ «¬‘ ÌÒ≈ ’øÓ ˛Õ

Íapple √π¡≈Ò «¬‘ ˛ «’ Âπ‘≈‚≈

√appleÚæ◊ ¬ΔÙÚapple ‹Ø √appleÚ «◊¡≈ÈΔ ˛,

’Δ ¿π‘È∂ ’ÁΔ «’√∂ ˘ «¬’ ¡æ÷apple

Âæ’ ÚΔ «Ú«Á¡≈ Á≈ «√÷≈«¬¡≈ ˛?

ÓøÈ Ò˙ «’ «’√∂ «Í≥‚ «Úæ⁄ «¬’

◊appleΔÏ ¡≈ÁÓΔ apple«‘øÁ≈ ˛ ¡Â∂ ¿π‘Á≈

Íπæ «Úæ«Á¡≈ ÍÛ∑≈¬Δ ⁄≈‘πøÁ≈ ˛Õ

17

¿π‘Á∂ «Í≥‚ ‹ª «Í≥‚ Á∂ È∂Û∂-Â∂Û∂

’Ø¬Δ √’»Ò È‘ƒ ˛Õ ¿π√ Óπø‚∂ Á∂ «Í˙

’ØÒ ¡ÀÈ≈ ËøÈ È‘ƒ ˛ «’ ¿π‘ ¿π‘˘

«’√∂ Á»apple ʪ Ì∂‹ ’∂ ¿π‘ÁΔ ÍÛ∑≈¬Δ

Á≈ ÷apple⁄ ’apple √’∂Õ ‘π‰ ¿π√ Ïæ⁄∂ Á≈

Ï≈Í «¬‘ √Ófi ’∂ ¬ΔÙÚapple Ó‘≈apple≈‹

√≈appleΔ¡ª «Ú«Á¡≈Úª Á∂ ‹≈ȉ‘≈apple

¡Â∂ ‹Ø apple«‘øÁ∂ ÚΔ ¿π‘Á∂ ÿapple «Úæ⁄ ‘Δ

‘È ˘ ‘æÊ ÏøÈ∑ ’∂ Ï∂ÈÂΔ¡ª

¡apple˜Ø¬Δ¡ª ’apple∂ ’Δ Âπ√ƒ apple‘ΔÓ

’appleΔÓ ¡Â∂ Ï‘π «Á¡≈¨ ‘Ø, Âπ√ƒ

‘apple∂’ «Ú«Á¡≈ Á∂ ‹≈‰È‘≈apple ‘Ø,

ÍÛ∑≈¿π‰ ˘ ÚΔ ⁄ø◊≈ ’øÓ √ÓfiÁ∂ ‘Ø,

«¬√ Ò¬Δ «¥Í≈ ’apple’∂ Ó∂apple∂ Ï∂‡∂ ˘ ’πæfi

«Ú«Á¡≈ ÍÛ∑≈¿π‰ Á≈ ’Ù‡

√ÚΔ’≈apple ’appleØ Âª Âπ‘≈‚Δ ÏÛΔ

Ó∂‘appleÏ≈ÈΔ ‘ØÚ∂◊ΔÕ ÓÀ∫ Íπ椉≈ ⁄≈‘πøÁ≈

«’ Âπ‘≈‚∂ «Á¡≈¨, apple‘ΔÓ ’appleΔÓ

¬ΔÙÚapple ‹Δ ¿π√ ÒÛ’∂ ˘ ’Á∂ ’جΔ

¡æ÷apple Âæ’ ÚΔ «√÷≈¿π‰◊∂?

¡≈√«Â’ :- ’Á∂ È‘ƒ! ¿π‘Ȫ ˘

«’√∂ È∂ ¡æ‹ Âæ’ «’√∂ «Í≥‚ ‹ª

Ù«‘apple «Úæ⁄ «’√∂ ◊appleΔÏ ÂØ∫ ◊appleΔÏ

ÒÛ’∂ ‹ª ÒÛ’Δ, ÍπappleÙ ‹ª È≈appleΔ ˘

«√æ«÷¡≈ «ÁøÁ∂ È‘ƒ Á∂«÷¡≈Õ

È≈√«Â’ :- «ÏÒ’πÒ √æ⁄ ˛Õ Âπ√ƒ

«’‘≈ √Δ «’√∂ Í≈ÍΔ È≈appleΔ ÍπappleÙ Á∂

Í≈ͪ ˘ Á»apple ’appleÈ≈ ¡Â∂ «’√∂

√Ú≈appleÊΔ Á∂ √Ú≈appleÊ ˘ Á»apple ’apple’∂ ¿π√

˘ «’√∂ ÁΔ «ÈÙ’≈Ó √∂Ú≈ Á∂ Ò≈«¬’

ω≈ Á∂‰≈ √Ì ÂØ∫ ÚæË ÌÒ≈¬Δ Á≈

’øÓ ˛Õ

¡≈√«Â’ :- ‹Δ ‘ª, ÓÀ∫ «’‘≈ √ΔÕ

È≈√«Â’ :- ‘π‰ «¬√ Ú≈apple∂ ÚΔ ¡√ƒ

Âπ‘≈‚∂ appleæÏ, ¬ΔÙÚapple, ¡æÒ≈ ÁΔ

ÍÃΔ«÷¡≈ ÒÀ‰Δ ⁄≈‘πøÁ∂ ‘ª ¡Â∂ Ú∂÷‰ª

⁄≈‘πøÁ∂ ‘ª «’ Âπ‘≈‚≈ «¬‘ «ÚÙÚ≈Ù

ÚΔ √æ⁄≈ ˛ ‹ª È‘ƒÕ

¡≈√«Â’ :- ‹Δ, Ï‘π ¡æ¤≈, ·Δ’

˛Õ

È≈√«Â’ :- ‘Øapple Á∂Ùª ˘ ¤æ‚ ’∂ √≈‚∂

Á∂Ù Á∂ ‘Δ Òæ÷ª ¡Â∂ ’appleØÛª ÒØ’ ¡À‘Ø

‹‘∂ ‘È ‹Ø ¡≈Í‰Δ¡ª Âapple∑ª-Âapple∑ª

ÁΔ¡ª Ú≈ÙÈ≈Úª, «¬æ¤≈Úª ¡≈«Á Á∂

Á≈√ ‘Ø ’∂ ¿πÈ∑ª ÁΔ ÍÃ≈ÍÂΔ ¡Â∂

«ÂzÍÂΔ Ò¬Δ ‘apple appleؘ ’¬Δ Âapple∑ª Á∂

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)


18 16/08/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

Tibetans ready to be

part of China : Dalai

02/08/2018

19

SC to hear plea on

‘dilution’ of AFSPA

Bengaluru, Aug 10 (IANS)

Tibetans are ready to be a part

of China if guaranteed full

rights to preserve their culture,

the Dalai Lama said on

Friday.

"Tibetans are not asking for

independence. We are okay

with remaining with the

People's Republic of China,

provided we have full rights to

preserve our culture," the 83-

year-old spiritual leader said

at "Thank You Karnataka"

event here in the city.

Organised by the Central

Tibetan Administration

(CTA), the event was a part of

"Thank You India - 2018" held

by the Tibetan community

across India to mark 60 years

of its exile in the country.

"Several of Chinese citizens

practicing Buddhism are keen

on Tibetan Buddhism as it is

considered scientific," the

Nobel laureate said.

Born in Taktser hamlet in

northeastern Tibet, the Dalai

Lama was recognized at the

age of two as the reincarnation

of the 13th Dalai Lama,

Thubten Gyatso. He fled to

India from Tibet after a failed

uprising against the Chinese

rule in 1959. China annexed

Tibet in 1950, forcing thousands

of Tibetans, including

monks, to flee the mountain

country and settle in India as

refugees.

Since then, India has been

home to over 100,000

Tibetans majorly settled in

Karnataka, Himachal Pradesh

among other states.

SIT invokes KCOCA in Gauri Lankesh murder

BENGALURU: The Special

Investigation Team (SIT) probing

the murder of journalist

Gauri Lankesh invoked the

Karnataka Control of

Organised Crimes Act

(KCOCA), 2000, on Tuesday, a

senior officer said.

The KCOCA deals with unlawful

activities committed by an

individual, either as a member

of an organised crime syndicate

or on behalf of a syndicate. And

its invocation signals that the

police believe there was a larger

organisation behind the conspiracy.

So far, 12 people have

been arrested by the SIT in

connection with the murder of

Lankesh, who was gunned

down outside her house on

September 5. The invocation of

the Act comes in the backdrop

of arrests made by the

Maharashtra Anti-Terror

Squad, which is looking at possible

links between the accused

and the murder of Lankesh, and

those of Narendra Dabholkar,

Govind Pansare and MM

Kalburgi. A senior officer of the

SIT said the crucial link to

prove a larger conspiracy was

found in a diary recovered from

one of the main accused in

Lankesh’s case, Amol Kale.

Kale, a mechanical engineer

from Maharashtra, is said to

have plotted the killing along

with Amit Degwekar, who has

also been arrested, and one

Nihal alias Dada, who is still at

large.

Aiming high through Hima and Johnson

NEW DELHI: At the beginning

of 2018 season, the Athletics

Federation of India (AFI) think

tank was desperately looking

for a quarter-miler to anchor

the national 4x400m women’s

team in the Jakarta Asian

Games.

It wasn’t that those already in

the camp were not on track, but

they were all runners in the 53-

second bracket. When India

won the gold at the 2014

Incheon Games, the quartet of

Priyanka Pawar, Tintu Luka,

Mandeep Kaur and MR

Poovamma had clocked three

minutes, 28.68, averaging

52.17 seconds.

There was clearly more room

for speed. The search ended in

March as Hima Das, the

teenager from Assam, decimated

a strong field to emerge the

400m champion in the

Federation Cup in April, the

qualifying event for the Gold

Coast Commonwealth Games.

Hima constantly touched 52

seconds in top class fields, and

the icing on the cake being the

400m final of the World U-20

championships in Finland,

where she clocked 51.46 seconds.

It has raised hopes of

India heralding a new era in

track. In the women’s 400m at

Incheon, Kemi Adekoya of

Bahrain won in 51.59 secs. But

Hima’s ability to do better in

each race is an added advantage,

she had exhibited that

quality in the World junior

meet. On paper, Hima with a

personal best of 51.13 secs,

looks favourite.

However, the

Indian sprinter will

face a stiff challenge

from Naser

Eid Salwa of

Bahrain, who set an

Asian record of

49.08 secs in the

Monaco Diamond

League.

Besides 400m and

relay, Hima will

also race 200m.

With a personal

best of 23.10 secs,

she is a medal

prospect. But she

faces strong competition

from the likes of

Kazakhstan’s Viktoriya

Zyabkina, whose season’s best

is 22.73 secs.

Since PT Usha’s haul of five

medals in sprint, including

four gold, in the 1986 Seoul

Asian Games India haven’t

seen individual brilliance on

the big stage

though Jyotirmoyee Sikdar

won a 800m and 1500m double

at the 1998 Bangkok Asian

Games.

Among men, Muhammed

Anas set the national mark of

45.24 seconds this season. But

he will have to run the race of

his life as Qatar’s Abdalelah

Haroun Hassan has thrown

down the gauntlet with a timing

of 44.07 seconds.

In the middle distance races,

the focus will be on Army’s

Jinson Johnson, who clocked

1:45.65 to win the 800m at the

Guwahati inter-state meet and

erase the 42-year-old record of

1:45.77 seconds set by Sriram

Singh in the 1976 Montreal

Olympics. India’s last 800m

Asian Games gold came in the

1982 Games through Charles

Borromeo. Johnson, who will

also race in 1500m, is doing

high-altitude training in

Bhutan with Olympian Sudha

Singh. Seasoned steeplechase

runner Naveen Kumar’s testing

positive could not have

come at a more inopportune

time. The Incheon Games

bronze winner was a medal

prospect but now faces fouryear

ban.

NEW DELHI: The

agreed on Tuesday to give

an urgent hearing to a petition

filed by 350 army personnel

challenging the registration

of criminal cases

against security forces in

disturbed areas and urging

that the dilution of Armed

Forces Special Powers Act

(AFSPA) would adversely

affect anti-insurgency operations

in those places.

The petition was mentioned

by advocate Aishwarya

Bhatti before a bench headed

by the Chief Justice,

Dipak Misra, agreed to hear

the case on Monday, August

20. In her brief submission,

Bhatti said that “military

operations in border areas

will suffer” if dilution of

AFSPA in disturbed areas

was allowed as it exposed

security forces to unnecessary

risks.

“Protection of soldiers acting

in good faith under

AFSPA is imperative to

protect the soldiers engaged

with direct and proxy

enemy and insurgency and

cannot be diluted without a

specific and categorical

amendment in law,” the

petitioners said, also questioning

the top court’s July

2017 ordering of a Central

Bureau of Investigation

(CBI) investigation into

alleged extra-judicial

killings by the Army,

Assam Rifles and Manipur

Police in the insurgency-hit

state. The verdict, they say,

is against the top court’s

constitution bench judgment

that upheld AFSPA. It

supplants the law, meant to

protect security personnel

carrying out their official

duties. The petition also

comes barely two weeks

after CBI director, Alok

Kumar Verma, personally

appeared before a bench led

by justice MB Lokur to

explain why there was a

delay in filing charge sheets

in five cases of extra-judicial

killings in Manipur.

Verma informed the court

that the agency had filed

two charge sheets against

15 security personnel in

connection with alleged

encounter killings and 14 of

them had been charged with

murder, criminal conspiracy

and destruction of evidence.

He said the five

remaining charge sheets

will be filed by the end of

August.

Two individual FIRs

against army officers, one

in the Shopian firing incident

and the other in

Manipur, have been cited in

the petition.

The petitioners have

demanded the laying down

of specific guidelines “to

protect the bonafide action

of soldiers under AFSPA, so

that no soldier is harassed

by initiation of criminal

proceedings for actions

done in good faith in exercise

of their duties, as mandated

by the Union of India,

in protection of sovereignty,

integrity and dignity of

the country”.

Adequate compensation for

the affected serving personnel

and their families who

had been unnecessarily

embroiled in malafide criminal

proceedings for discharging

their bonafide

duties should be granted,

the petition stated.

The government should

take “all steps to protect the

soldiers protecting the

Integrity and Sovereignty

of the nation from persecution

and prosecution by

motivated and indiscriminate

FIRs against the mandate

of law”.

Any probe, assessment or

adjudication about “criminality,

misuse, abuse, negligence,

excessive power,

judgment error, mistake,

bonafide or malafide, of

actions done in good faith

by soldiers operating in

AFSPA areas, without considering

the Standard

Operating Procedures of

Indian Army, should be

declared illegal and unconstitutional”,

the petition

stated.


20 16/08/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

“apple∞ÍÀ” Â∂ “ÌΔÓ” ¡ÀÍ apple≈‘Δ∫ Ì∞◊Â≈È ”Â∂

‹Δ.¡À√.‡Δ. Á≈ B@ ¯Δ√ÁΔ ’ÀÙÏÀ’ «ÓÒ∂◊≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ‹Δ. ¡À√. ‡Δ. ’≈√Ò È∂

«Íß‚≈∫ Â∂ ¡appleË Ù«‘appleΔ «¬Ò≈«’¡≈∫ «Ú⁄

È’ÁΔ apple«‘ ÒÀ‰ Á∂‰ 鱧 ¿∞ÂÙ≈«‘Â

’appleÈ Ò¬Δ ‡apple≈«¬Ò Á∂ ¡≈Ë≈apple “Â∂

÷ÍÂ’≈apple≈∫ 鱧 apple∞ÍÀ ’≈apple‚, ÌΔÓ ¡ÀÍ ¡Â∂

Ô±. ÍΔ. ¡≈¬Δ. Íz‰≈ÒΔ apple≈‘Δ∫ «‚‹Δ‡Ò

¡Á≈«¬◊Δ ’appleÈ “Â∂ B@ ¯Δ√ÁΔ ’ÀÙÏÀ’

ÁΔ Í∂Ù’Ù È±ß ÍzÚ≈È◊Δ «ÁμÂΔ ‘À Õ

‹Δ.¡À√.‡Δ. ’Ω∫√Ò È∂

Í≈«¬Ò‡ Íz≈‹À’‡ Ú‹Ø∫

‹ÚΔ˜ 鱧 «ÁμÂΔ ÍzÚ≈È◊Δ

’ÀÙÏÀ’ Á∂ apple±Í «Ú⁄ «ÓÒ‰ Ú≈ÒΔ «¬‘

apple’Ó ÚμË ÂØ∫ ÚμË A@@ apple∞ͬ∂ ‘ØÚ∂◊Δ Õ

Ù∞apple±¡≈ «Ú⁄ «¬√ 鱧 Í≈«¬Ò‡ Íz≈‹À’‡

Á∂ ÂΩapple “Â∂ ¿∞È∑≈∫ √±«Ï¡≈∫ «Ú⁄ Ò≈◊± ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂◊≈ «‹‘Û∂ √ÚÀ-«¬μ¤≈ È≈Ò «¬√ ȱß

Ò≈◊± ’appleÈ◊∂ Õ ’μÒ∑ «Ï‘≈apple Á∂ ¿∞Í Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ √∞ÙΔÒ ÓØÁΔ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Ú⁄

ÓßÂappleΔ¡≈∫ Á∂ ◊apple∞μÍ È∂ ’ÀÙÏÀ’ „≈∫⁄∂ “Â∂

⁄apple⁄≈ ’ΔÂΔ √Δ ¡Â∂ ¡È∞Ó≈È Ò≈«¬¡≈

√Δ «’ ’ÀÙÏÀ’ È≈Ò √≈Ò≈È≈ ’Ø¬Δ «¬’

‘˜≈apple ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á≈ appleÀÚΔ«È¿± ÿ≈‡≈

ÍÚ∂◊≈ Õ ¡μ‹ «Úμ ÓßÂappleΔ «ÍÔ±Ù ◊Ø«¬Ò

ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Ú⁄ ‹Δ. ¡À√. ‡Δ. ’≈√Ò

ÁΔ ‘Ø¬Δ ÓΔ«‡ß◊ «Ú⁄ ¤Ø‡∂ Â∂ Áapple«Ó¡≈È∂

’≈appleØÏ≈appleΔ¡≈∫ (¡ÀÓ. ¡À√. ¡ÀÓ. ¬Δ.) Á∂

Ó∞μ«Á¡≈∫ “Â∂ «Ú⁄≈apple ’appleÈ Ò¬Δ «Ú apple≈‹

ÓßÂappleΔ «ÙÚ ÍzÂ≈Í Ù∞’Ò≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ

«Ú⁄ ÓßÂappleΔ¡≈∫ Á∂ «¬’ √Ó±‘ Á≈ ◊·È

’appleÈ Á≈ ¯À√Ò≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ ¡μ‹ ÁΔ

ÓΔ«‡ß◊ ¤Ø‡∂ Â∂ Áapple«Ó¡≈È∂ ’≈appleØÏ≈appleΔ¡≈∫

ÁΔ¡≈∫ Ó∞Ù«’Ò≈∫ “Â∂ ⁄apple⁄≈ ’appleÈ Ò¬Δ

appleμ÷Δ ◊¬Δ √Δ Õ ¿∞ÍappleØ’Â ’≈appleØÏ≈appleΔ¡≈∫ ȱß

¡μ‹ ÁΔ ÓΔ«‡ß◊ «Ú⁄ ¿∞∫‹ ’Ø¬Δ apple≈‘Â

È‘Δ∫ «ÁμÂΔ ◊¬Δ Õ Ù∞’Ò≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ

«Ú⁄ ω≈¬∂ ÓßÂappleΔ¡≈∫ Á∂ √Ó±‘ «Ú⁄

Íß‹≈Ï, «ÁμÒΔ, Ï≈‘apple, ’∂appleÒ≈ ¡Â∂

¡≈√≈Ó Á∂ «Ú⁄ ÓßÂappleΔ¡≈∫ 鱧 Ù≈ÓÒ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ‘À Õ «‚‹Δ‡Ò ÒÀ‰ Á∂‰ “Â∂ Ò≈Ì

√ÏßËΔ ◊Ø«¬Ò È∂ «’‘≈ «’ «¬√ 鱧 √±Ï∂

‹appleÏ∂ Á∂ ¡≈Ë≈apple “Â∂ Ù∞apple± ’appleÈ◊∂ Õ ‹Δ.

¡À√. ‡Δ. ’≈√Ò ÁΔ ÓΔ«‡ß◊ «Íμ¤Ø∫ ¿∞È∑≈∫

ÍμÂapple’≈apple≈∫ 鱧 Áμ«√¡≈ «’ ‹appleÏ∂ Á∂

¡≈Ë≈apple “Â∂ ¡√Δ∫ appleÀÚΔ«È¿± ÁΔ Íz≈ÍÂΔ ‹≈∫

È∞’√≈È Á≈ Ó∞Ò≈∫’‰ ’apple≈∫◊∂ Õ √∞ÙΔÒ

ÓØÁΔ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Ú≈ÒΔ ÓßÂappleΔ¡≈∫ ÁΔ

’Ó∂‡Δ È∂ ¡μ‹ ’ÀÙÏÀ’ Á∂ apple±Í “⁄ apple∞ÍÀ

’≈apple‚ ¡Â∂ ÌΔÓ ¡ÀÍ apple≈‘Δ∫ «‚‹Δ‡Ò

¡Á≈«¬◊Δ¡≈∫ “Â∂ Ò≈Ì Á∂‰ ÁΔ Â‹ÚΔ˜

鱧 ÍzÚ≈È◊Δ Á∂ «ÁμÂΔ ‘À Õ ‹Δ. ¡À√. ‡Δ.

’≈√Ò ÁΔ ¡◊ÒΔ ÓΔ«‡ß◊ BH-BI

√ÂßÏapple 鱧 ◊Ø¡≈ «Ú⁄ ‘ØÚ∂◊Δ Õ

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ...

Íß‹≈Ï «Úμ⁄ Úμ√Á∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ¡ÓÈ Á≈

Ú≈«Ò¡≈∫ Á≈ ÚΔ Îapple˜ ωÁ≈ ‘À «’ «‹μÊ∂-«‹μÊ∂ Úμ√Á∂ ‘È,

«Íμ¤∂ Íß‹≈Ï ÁΔ √∞μ÷ Óß«◊¡≈ ’appleÈ¢ «‹‘ÛΔ¡≈∫ √∞apple≈∫ Ï≈‘appleØ∫ ÏÀ·

’∂ ’μ„Δ¡≈∫ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘È, «¬‘ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ Úμ√Á∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ

«⁄ßÂ≈ ÚË≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘È¢ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Ú√∂Ï∂ Ú≈Ò∂ Íß‹≈Ï «Úμ⁄

¡ÓÈ ’≈«¬Ó appleμ÷‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È¢ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ «¬√ ÒØÛ «Úμ⁄Ø∫ «¬‘

ÒØÛ «È’ÒÁΔ ‘À «’ «ÚÁ∂Ù «Úμ⁄ ÏÀ· ’∂ ‘∞ßÁΔ¡≈∫ ¬∂Á≈∫ ÁΔ¡≈∫

√apple◊appleÓΔ¡≈∫ È±ß Ù«‘ È≈ «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂, «‹‘ÛΔ¡≈∫ ’μÒ∑ 鱧 «’√∂

ÓØÛ ¿∞μÂ∂ «’√∂ √Ó∂∫ ÚΔ Ï≈ Á≈ ÏÂß◊Û Ï‰È Á≈ ’≈appleÈ Ï‰

√’ÁΔ¡≈∫ ‘؉¢ √∞μ÷ Óß◊‰ «Úμ⁄ ‘Δ √Ì Á≈ ÌÒ≈ ‘À¢

√Î≈ E Á≈ Ï≈’Δ...

«’√ ’appleÚ‡ ÏÀ·∂◊Δ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ...

’appleÓ⁄≈appleΔ¡≈∫ È±ß Ï«‘ÏÒ ’Ò≈∫ ’≈∫‚ «Ú⁄ È≈Ó˜Á ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ‘À, Á∂ «ıÒ≈¯ ’∂√ Áapple‹ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á

Íß‹≈Ï Á∂ ◊z«‘ «ÚÌ≈◊ È∂ ÚΔ Íß‹≈Ï Í∞«Ò√ 鱧 «¬È∑≈∫ Í∞«Ò√

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ Â∂ ’appleÓ⁄≈appleΔ¡≈∫ «ıÒ≈¯ ’∂√ Áapple‹ ’appleÈ ÁΔ

«√¯≈appleÙ ’apple «ÁμÂΔ √Δ¢ Íapple «‹√ Âapple∑≈∫ Íß‹≈Ï Í∞«Ò√ Á∂ ‚Δ.‹Δ.

√∞apple∂Ù ¡appleØÛ≈ È∂ ¡≈͉≈ ÍzÌ≈Ú Úapple ’∂ ¡Â∂ Í∞«Ò√ Á≈ ÓÈØÏÒ

‡∞쇉 ÁΔ ÁÒΔÒ Á∂ ’∂ Ó≈ÓÒ∂ 鱧 ·ß„∂ Ï√Â∂ «Ú⁄ Í≈«¬¡≈ ‘À

¡Â∂ Í∞«Ò√ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ «ıÒ≈¯ Á∂ È≈Ú≈∫ “Â∂ ’∂√ Áapple‹ ’appleÈ

ÁΔ ◊μÒ ıÂÓ ’apple «ÁμÂΔ ‘À, ¿∞√ ÂØ∫ «¬‘ ÍzÌ≈Ú ‘Δ Ï‰Á≈ ‘À

«’ Íß‹≈Ï «Ú⁄ Í∞«Ò√ Á≈ ÍzÌ≈Ú apple≈‹ÈΔÂΔÚ≈È≈∫ È≈ÒØ∫ «’Â∂

«˜¡≈Á≈ ‘À¢ Íapple «¬√ Áapple«Ó¡≈È «¬‘ ⁄apple⁄≈ ÚΔ ˜Øapple ÎÛÈ

Òμ◊Δ ‘À «’ ’≈∫◊apple√ «ÚË≈«¬’ ÁÒ «Ú⁄ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Â∂ ı∞Á

’≈appleÚ≈¬Δ È≈ ’apple’∂ «¬√ 鱧 √Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. 鱧 √Ω∫Í ’∂ Ò‡’≈¿∞‰

Á∂ «ÚappleØË «Ú⁄ √¯ÏßÁΔ ÚΔ ‘Ø‰Δ Ù∞apple± Â≈∫ ‘Ø ◊¬Δ ‘À Íapple ◊μÒ

«’ßÈ≈ ˜Øapple ÎÛÁΔ ‘À, «¬‘ Â≈∫ √Ó≈∫ ‘Δ Áμ√∂◊≈¢

DMK?leaders back Stalin’s elevation a day

after Azhagiri claims support of loyalists

Chennai:The first executive

meeting of the Dravida

Munnetra Kazhgam after the

death of party chief M

Karunanidhi on Tuesday witnessed

emotional scenes as

tributes were paid to him while

senior leaders requested working

president MK Stalin to take

charge, saying he had all the

qualities to succeed his father.

The meeting at the Anna

Arivalayam – the party headquarters

in Chennai - saw hundreds

of DMK leaders breaking

down hearing the emotional

speeches of senior leaders

including Stalin and principal

secretary Duraimurugan, eulogizing

the contribution of

Karunanidhi to the state.

Several high-level committee

members of DMK also gave

the green signal for making

Stalin as the president on

behalf of general secretary and

Karunanidhi’s close friend K

Anbazhagan.

Though it was only an executive

meeting meant for the few

hundred committee members

of the DMK, an invitation was

later extended to party MPs

and MLAs, leading to around a

thousand people gathering

there.

A five-page condolence resolution

for Karunanidhi was

passed in the executive committee.

As DMK spokesperson

TKS Elangovan read out the

resolution, it drew huge

applause.

Duraimurugan, the party’s

principal secretary and long

time aide of Karunanidhi,

made it clear that Stalin will be

the next leader of the DMK.

“Stalin has the capacity to lead

the party. We are ready to work

with him. After the demise of

(party leader) CN Annadurai,

our beloved leader

Karunanidhi had said he was

borrowing Anna’s heart for

running the party. Now, I

assure you, Stalin has the

hearts of Periyar, Anna and

Kalaignar,” he said to applause

from the gathering.

Addressing Stalin, he said:

“Dear Thalapathi (commander,

as Stalin is called in the party),

who is soon going to become

(DMK) president, we are prepared

to follow your orders...

lead us”, to loud cheers.

Former union minister and

DMK high-level committee

member TR Baalu declared

that the Thalapathi will

become the Thalaivar (leader)

now.

“ K a l a i g n a r

(Karunanidhi)’s demise is

an irreparable loss to the

party. But we pin our hopes

on our working president.

He will lead the party the

same way Kalaignar

always did,” Baalu said.

Stalin, in his speech, said

he would follow in his

father’s footsteps and

“defeat all barriers”.

“It is unbelievable to conduct

an executive committee

meeting without

Thailavar. While you

workers have lost your leader,

I have lost my mentor and

father,” he said.

He said the meeting without

Karunanidhi was “unbelievable”

and it hurt that they

failed to form the government

when he was still alive.

“People are lauding me for getting

a direction from the

Madras High Court to bury

Karunanidhi in Marina Beach.

However, the credit should go

to the legal wing of the DMK,”

an emotional Stalin said.

“Setting aside my self-esteem

and self-respect, I held the

hands of chief minister

Edappadi K Palaniswami and

pleaded with him to allocate

land in Marina for our leader.

But he refused to allot it,” he

said.

“But our legal team succeeded

in getting directions from

Madras High Court to bury

Karunanidhi’s mortal remains.

If the party had failed to get the

Marina berth for Kalaignar

next to his mentor Annadurai, I

could have been buried in

Marina instead,” he added.

He also urged the cadre to

work hard to fulfill the dreams

of Karunanidhi.

“I have advised the office bearers

to work hard for forming

the DMK government as a gesture

to honour him. It hurts that

we have failed to do it for

someone who had struggled all

his life. So, we should take it

seriously now and fulfill his

dreams,” he said.

he meeting came a day after

MK Azhagiri, Karunanidhi’s

estranged son who was

expelled from the DMK,

claimed to have the support of

the loyalists of his late father,

in what was seen as a succession

pitch.

Azhagiri, a former Union minister

in the United Progressive

Alliance (UPA) regime, was

sacked by his father ahead of

the Lok Sabha elections in

2014 for alleged indiscipline

amid a turf war with Stalin

over establishing a supremacy

in Tamil Nadu’s main opposition

party.

His cryptic comments about

differences with the “party”

and not the “family” on

Monday created a buzz. By

evening, posters with his

image had been splashed all

over Madurai, the temple town

in Tamil Nadu considered his

bastion, referring to a new

party the Kalaignar DMK.

√Î≈ AG Á≈ Ï≈’Δ...

appleæÏ ÁΔ ‘Ø∫Á Ï≈apple∂ ¡≈√«Â’...

Í≈Í ’appleÁ∂ ‘È, fi»· ÏØÒÁ∂ ‘È, ¤æÒ ’͇ ’appleÁ∂ ‘È, ËØ÷≈ «ÁøÁ∂ ‘È, ⁄ØappleΔ¡ª

’appleÁ∂ ‘È, ÷Ø‡Δ¡ª ⁄Δ˜ª ω≈¿π∫Á∂ ‘È, «appleÙÚ ÒÀ∫Á∂ ‘È, ÈÙ∂ Á∂ Ò¬Δ ˜«‘apple

̓Á∂ ‘È, ÷»È ’appleÁ∂ ‘ÈÕ ÓπappleÁ≈apple ÷≈‰ Ò¬Δ Òæ÷ª Ï∂Ï√ ¡Â∂ ¡«Â¡øÂ

√∂Ú≈’≈appleΔ ¡Â∂ «‘Â’≈appleΔ ÍÙ»¡ª Á≈ ’ÂÒ ’apple’∂ Ï‘π √≈apple∂ Í≈Í ’appleÁ∂ ‘È ¡Â∂

«¬‘ Í≈Í ¡Â∂ ¡Íapple≈Ë «ÈappleøÂapple ‹≈appleΔ ‘ÈÕ «¬‘ È≈√«Â’ª È≈ÒØ∫ ¡≈√«Â’

«˜¡≈Á≈ ’appleÁ∂ ‘È Íapple Âπ‘≈‚≈ «Á¡≈¨ ¬ΔÙÚapple «¬È∑ª Í≈ÍΔ¡ª ¡Â∂

¡Íapple≈ËΔ¡ª ˘ «¬È∑ª Á∂ ’øÓª ÂØ∫ Úapple‹Á≈ È‘ƒ ˛Õ ¿π‘ √◊∫Ø ÷πÙΔ-÷πÙΔ ¿πÈ∑ª Á∂

¡Í«ÚæÂapple ¡Â∂ Ïπapple∂ ÓȪ ˘ ¡≈͉≈ «ÈÚ≈√ √Ê≈È Ï‰≈¬Δ appleæ÷Á≈ ˛Õ Òæ÷ª-

’appleØÛª ÒØ’ ¡≈͉∂ ÓÀÒ∂ ÿappleª ˘ fi≈Û» ¡≈«Á È≈Ò √≈Î ’apple’∂ ¿πÈ∑ª ÿappleª «Úæ⁄

apple«‘‰ª Í√øÁ ’appleÁ∂ ‘È, Ò∂«’È Âπ‘≈‚≈ ¬ΔÙÚapple Í≈ÍΔ¡ª Á∂ «ÁÒª Á∂ ÓÀÒ∂ ÿapple∑ª

«Úæ⁄ apple«‘øÁ≈ ˛ ¡Â∂ √≈Òª ÏæËΔ ¿πÊ∂ «apple‘≈«¬Ù appleæ÷Á≈ ˛Õ ¿π‘ ¡≈Í‰Δ «’√∂ Ù’ÂΔ

Á∂ fi≈Û» È≈Ò ¿πÈ∑ª Á∂ ÓȪ ˘ Í≈ͪ ÂØ∫ √≈¯ È‘ƒ ’appleÁ≈Õ

Òæ÷ª ’appleØÛª «Ú¡≈‘Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª «¬√ÂappleΔ¡ª ¡≈͉∂ ÌÀÛ∂ ÍÂΔ¡ª Á∂ ÌÀÛ∂ ¡Â∂

¡«Â¡≈⁄≈appleΔ ÚappleÂ≈Ú ÂØ∫ Âø◊ ¡≈ ’∂ Ï‘π Áπæ÷ ¿π·≈¿π∫ÁΔ¡ª ‘È ¡Â∂ ¿πÈ∑ª ÁΔ

«¬‘ ÂΔÏapple «¬æ¤≈ ‘πøÁΔ ˛ «’ ¿πÈ∑ª Á∂ ÍÂΔ √πËapple ‹≈‰ ¡Â∂ ¡«Â¡≈⁄≈appleΔ, ÌÀÛ∂

ÚappleÂ≈Ú ÂØ∫ √πapple÷πapple» ‘Ø ‹≈‰ Íapple ¬ΔÙÚapple, ¡æÒ≈, appleæÏ Ó‘≈apple≈‹ ¿πÈ∑ª Á∂ ‘Δ ÿapple∑ª

«Úæ⁄ ‘Δ apple«‘ ’∂ «¬√ √≈appleΔ Èapple’Δ ÒΔÒ≈ Á≈ ¸æÍ⁄≈Í ÂÓ≈Ù≈ Ú∂÷Á≈ apple«‘øÁ≈ ˛

¡Â∂ ¿πÈ∑ª Í≈ÍΔ¡ª ˘ «¬√ Í≈Í ÂØ∫ Á»apple È‘ƒ ’appleÁ≈Õ ’appleØÛª ‘apple≈ÓΔ ’‘≈¿π‰

Ú≈Ò∂ Ïæ⁄∂ Ó≈apple «ÁæÂ∂ ‹ªÁ∂ ‘È ¡Â∂ ¬ΔÙÚapple √≈«‘Ï ¡À‘Ø ‹‘∂ Ó≈«Í¡ª ˘ ’πæfi È‘ƒ

’«‘øÁ≈Õ «¬√∂ Âapple∑ª ‘Δ Òæ÷ª ’appleØÛ≈ Ïæ⁄Δ¡ª ˘ ‹øÓ‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈ ‘Δ Ó≈apple «ÁÂ≈

‹ªÁ≈ ˛ Íapple appleæÏ ‹Δ ÷Û∑∂ ÂÓ≈Ù≈ Á∂÷Á∂ apple«‘øÁ∂ ‘ÈÕ Òæ÷ª ’appleØÛª Ïæ⁄Δ¡ª, ¡Ωappleª

¡Â∂ Ïæ«⁄¡ª Á≈ ‘apple appleؘ ˜ÏappleÁ√ÂΔ √ØÙ‰ ‘πøÁ≈ ˛ Íapple ÍÃÓ≈ÂÓ≈ ‹Δ ¿πÈ∑ª ÁΔ

’Ø¬Δ ÓÁÁ È‘ƒ ’appleÁ∂Õ ¡◊apple Âπ‘≈‚∂ √appleÚ-Ù’ÂΔÓ≈È ¡Â∂ «Á¡≈¨ ¬ΔÙÚapple ’Ø∫

Í≈ÍΔ¡ª Á∂ Í≈Í Á»apple ’appleÈ ÁΔ Â≈’ ˛ ª «¬√ ÁπÈΔ¡ª «Úæ⁄ ¡ÀÈ≈ Í≈Í «’¿π∫

˛?

¡≈√«Â’ :- «¬‘ ’«‘‰≈ ª Âπ‘≈‚≈ «ÏÒ’πÒ ·Δ’ ˛ Íapple ¬ΔÙÚapple Á∂ Íπ‹≈appleΔ-

Ì◊ ’«‘øÁ∂ ‘È ‹Á ’Ø¬Δ È≈appleΔ ÍπappleÙ «’√∂ appleØ◊Δ È≈Ò ‘ÓÁappleÁΔ Ó«‘√»√ ’apple’∂

¿π‘˘ ’Ø¬Δ Áπ¡≈ «ÁøÁ≈ ˛, ÷≈ÂappleÁ≈appleΔ ’appleÁ≈ ˛ ‹ª «’√∂ ◊appleΔÏ È»ø ÓπΠ«√æ«÷¡≈

«ÁøÁ≈ ˛ ‹ª ’Ø¬Δ ‘Øapple ¿πÍ’≈apple Á≈ ’øÓ ’appleÁ≈ ˛ ª «¬‘ √≈apple∂ ’øÓ ¿π‘Á∂ appleª‘Δ∫

¬ΔÙÚapple ‘Δ ’appleÁ≈ ˛Õ

È≈√«Â’ :- Ï‘π ÷»Ï! ¿π‘ÁΔ Âª ¿π‘Δ ’‘≈Ú ‘Ø¬Δ ““ Ó≈È Èª Ó≈È, ÓÀ∫ Â∂apple≈

Ó«‘Ó≈È”” ‹∂ «’√∂ ’ØÒ ÁÔ≈ ÁΔ Ù’ÂΔ ˛ ¡Â∂ ¿π‘ ¿π‘Á∂ ’apple’∂ «’√∂ appleØ◊Δ ˘

ÓπΠÁÚ≈ «ÁøÁ≈ ˛ ‹ª ¿π‘ÁΔ √∂Ú≈ ’appleÁ≈ ˛ ª ¿π√ È≈Ò Âπ‘≈‚∂ ’Ò«ÍÂ

¬ΔÙÚapple Ó‘≈apple≈‹ Á≈ ’Δ √ÏøË? Ù’ÂΔ «’√∂ ÁΔ ’øÓ ’apple∂ ¡Â∂ ¿π‘ ’«‘Ò≈Ú∂

¬ΔÙÚapple Ó‘≈apple≈‹ ÁΔ? «¬√∂ Âapple∑ª ¡◊apple ’Ø¬Δ ÒÛ’≈ ‹ª ÒÛ’Δ ¡≈Í‰Δ “ ÏπæË

Ù’ÂΔ” ¡Â∂ «Ó‘È Á∂ ˜appleΔ¬∂ ’Ø¬Δ ÍÛ∑≈¬Δ ’apple ‹ªÁ≈ ˛ ª ¿π‘ÁΔ «¬√

√ÎÒÂ≈ Á∂ È≈Ò Âπ‘≈‚∂ ’Ò«Í ¬ΔÙÚapple Á≈ ’Δ √ÏøË ˛?

¡≈√«Â’ :- ¿π‘ ’«‘øÁ∂ ‘È «’ ÁÔ≈Ú≈È ÓÈπæ÷ Á∂ ¡øÁapple ÁÔ≈ ÁΔ Ù’ÂΔ

¬ΔÙÚapple È∂ ‘Δ ÍÀÁ≈ ’ΔÂΔ ˛Õ ‹∂’apple ¿π‘Á∂ ¡øÁapple ¿π‘ ¡≈Í‰Δ «¬‘ ⁄ø◊Δ Ù’ÂΔ

Ȫ ÍÀÁ≈ ’appleÁ≈ ª ¿π‘ ÓÈπæ÷ «’√∂ È≈Ò ‘ÓÁappleÁΔ Èª ’appleÁ≈ ¡Â∂ ¿π‘ÁΔ ÍÃ∂apple‰ª

È≈Ò ¿π‘È∂ «’√∂ ÏΔÓ≈apple ÁΔ ‹Ø ÌÒ≈¬Δ ’ΔÂΔ ˛, ¿π‘ Ȫ ’appleÁ≈Õ «¬√∂ Âapple∑ª ‹∂

«’√∂ ÒÛ’∂ «Úæ⁄ ¬ΔÙÚapple È∂ “ÏπæË Ù’ÂΔ” Ȫ Í≈¬Δ ‘πøÁΔ Âª «¬’ «√æ«÷¡≈

‘Ø«¬¡≈ Ô≈ÈΔ Í«Û∑¡≈ «Ò«÷¡≈, ÁÔ≈Ú≈È ‘Ø ’∂ ÚΔ «’√∂ ˘ ÓπΠ«√æ«÷¡≈ Ȫ

Á∂ √’Á≈Õ

È≈√«Â’ :- Íapple ‹∂‘Ȫ ÒØ’ª Á∂ ÓȪ «Úæ⁄ ÁÔ≈ ÁΔ Êª ¡«Â¡≈⁄≈apple ÁΔ Ù’ÂΔ

ÓΩ‹»Á ˛ ¡Â∂ ¿π‘ ¿π√ Ù’ÂΔ È≈Ò ÍÃÌ≈«Ú ‘Ø ’∂ «’È∂ ‘Δ Ï∂’√»apple ÒØ’ª ˘ Áπæ÷

¡Â∂ ’Ò∂Ù Í‘πø⁄≈ ’∂ ¡Â∂ «’øÈ∂ ‘Δ ’ÂÒ ’apple’∂ ÷πÙ ‘πøÁ∂ ‘È ¡Â∂ «Ù’≈apple ÁΔ

÷πÙΔ ‹ª ¿πÈ∑ª Á≈ Ó≈√ ÷≈‰ Ò¬Δ Òæ÷ª ’appleØÛª «‘Â’≈appleΔ ÍÙ»¡ª Á≈ ’ÂÒ ’appleÁ∂

‘È, ¿πÈ∑ª «Úæ⁄ «¬‘ «‘ø√≈ ÁΔ ‹ª ¡«Â¡≈⁄≈apple ÁΔ Ù’ÂΔ «’√ È∂ ÍÀÁ≈ ’ΔÂΔ?

«¬√∂ Âapple∑ª Ï«ÿ¡≈Û ¡Â∂ Ù∂apple ¡≈«Á ˘ «‘ø√’ ÍÙ» «’√ È∂ ω≈«¬¡≈? ‹∂ ’جΔ

ÓÈπæ÷ ¡≈͉∂ «’√∂ Ïπapple∂ Ì≈Ú È≈Ò ÍÃÌ≈Ú ‘Ø ’∂ ’Ø¬Δ ¡Íapple≈Ë ’apple∂ ¡Â∂ ’«⁄‘appleΔ

«Úæ⁄ ÏπÒ≈¬∂ ‹≈‰ Â∂ «¬‘ ’‘∂ «’ ÓÀ∫ «¬√ ¡Íapple≈Ë Á≈ ’Ø¬Δ ÚΔ ÁØÙΔ È‘ƒ ‘ª

ÏÒ«’ «‹√ Á∂ ÍÃÌ≈Ú ‘∂· ÓÀ∫ «¬‘ ¡Íapple≈Ë ’ΔÂ≈ ˛ ¿π‘ Ì≈Ú Ó∂apple∂ «¬√ ¬ΔÙÚapple

(appleæÏ) È∂ ÍÀÁ≈ ’ΔÂ≈ ˛ ¡Â∂ ¿π‘Δ ¿π√Á∂ ÈÂΔ‹∂ Á≈ ‹πøÓ∂Ú≈apple ˛, ¿π‘Δ ¿π√ ¡Íapple≈Ë

Á≈ ÁØÙΔ ˛, ª ’Δ ¬ΔÙÚappleÚ≈ÁΔ ¿π√ ÁΔ «¬√ ÁÒΔÒ ˘ √ÚΔ’≈apple ’appleÈ◊∂?

¡≈√«Â’ :- ’ÁΔ È‘ƒÕ

È≈√«Â’ :- «’¿π? ’Δ «’√∂ ¡«Â¡≈⁄≈appleΔ ÓÈπæ÷ ‹ª ÍÙ» ˘ ’Ø¬Δ ‘Øapple ÍÀÁ≈ ’appleÁ≈

˛? ‹∂’apple ÁπÈΔ¡ª Á∂ «’√∂ ⁄ø◊∂ Ì≈◊ Á≈ ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ú≈Ò≈ ¬ΔÙÚapple ˘ Óø«È¡≈

‹≈Ú∂ ª √π¡≈Ò «¬‘ ˛ «’ ¿π√ Á∂ Ïπapple∂ Ì≈◊ Á∂ ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ú≈Ò≈ ’Δ ’Ø¬Δ ‘Øapple

ÍπappleÙ ˛? ’Δ ¿π√Á∂ ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ú≈Ò≈ ÙÀÂ≈È ˛? ’Δ «ÚÙÚ Á∂ ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ú≈Ò∂

ÁØ ‹ª «¬’ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ¬ΔÙÚapple ‘È? ¡À√∂ ’Ò«Í ¬ΔÙÚapple Á∂ «ÚÙÚ≈ÙΔ¡ª Á∂

Ò¬Δ ÿæ‡ ÂØ∫ ÿæ‡ ‹ª ª ÁØ appleæϪ ˘ Óøȉ ÁΔ ˜apple»apple ˛, È‘ƒ ª ¿πÈ∑ª ÁΔ ¿π‘Δ

«Ó√≈Ò ‘ØÚ∂◊Δ ““ «Óæ·≈ «Óæ·≈ ‘ÛæÍ, ¡Â∂ ’ΩÛ≈ ’ΩÛ≈ Ê»¡≈Õ””

¡≈√«Â’ :- √æ⁄ ˛Õ «¬‘ ÒØ’ ÏπæË, «ÚÚ∂’ ¡Â∂ ÍÃΔ«÷¡≈ ˘ ¤æ‚ ’∂ «√appleÎ

«ÚÙÚ≈Ù Á∂ ¡øË’≈apple «Úæ⁄ ̇’Á∂ «ÎappleÁ∂ ‘ÈÕ ’«‘‰ ÂØ∫ Ì≈Ú ˛ «’ Íπapple≈‰∂ ÒØ’

‹∂‘ÛΔ¡ª «√æ«÷¡≈ ◊æÒª ˘ ¡≈Í‰Δ ÌπæÒ ‹ª Ï∂√ÓfiΔ ‹ª «’√∂ ‘Øapple ’≈apple‰ ÂØ∫ √æ⁄

ÓøÈÁ∂ ‹ª Áæ√Á∂ √ΔÕ «¬‘ ÒØ’ ÚΔ ¿πÈ∑ª ÍÀÁ≈ ’ΔÂ∂ ‘ج∂ √ø√’≈apple Á∂ ¡Èπ√≈apple «√appleÎ

«ÚÙÚ≈٠Ȫ «’ Âapple’ Á∂ ¡≈Ë≈apple Â∂ ¿πÈ∑ª ‘Δ ◊æÒ∑ª ˘ √æ⁄ ‹≈‰Á∂ ‘ÈÕ ¡Î√Ø√

«¬√ ◊æÒ Á≈ ˛ «’ «¬‘ ÒØ’ ¤Ø‡∂ Ïæ⁄∂ ÁΔ Âapple∑ª ¡ÀÈΔ ÚΔ «Ú⁄≈apple, Âapple’ ’appleÈ

ÁΔ Â≈’ ȑƒ appleæ÷Á∂ «’ ‘Øapple ÓÈπæ÷ª ˘ ¤æ‚ ’∂ ¡≈͉∂ ¬ΔÙÚapple ˘ Óøȉ Ú≈«Ò¡ª

«Úæ⁄ ÚΔ ¡Â∂ «ÚappleØËΔ Ó˜‘Ϫ ˘ Óøȉ Ú≈«Ò¡ª «Úæ⁄ ÚΔ «’øÈ∑Δ¡ª ◊æÒ≈ Â∂

«ÚappleØËΔ «ÚÙÚ≈Ù appleæ÷Á∂ ‘È ¡Â∂ ¡æ‹ ÁΔ ÁπÈΔ¡ª «Úæ⁄ «¬‘ «ÚappleØËΔ «Ú⁄≈apple ¡Â∂

«ÚÙÚ≈Ù ’Á∂ ÚΔ ·Δ’ ¡Â∂ «¬æ’ È‘ƒ ‘Ø √’Á∂Õ

È≈√«Â’ :- «Èapple√øÁ∂‘, ·Δ’ ˛Õ

¡√«Â’ :- Âπ√ƒ Ó∂apple∂ Â∂ ÍÃΔ«÷¡≈ ÁΔ √æ⁄Δ «ÚËΔ ˘ ÍÃ◊‡ ’apple’∂ ¡Â∂ ¿π‘ÁΔ

’√Ω‡Δ Â∂ appleæ÷ ’∂ ’Ò«Í ¬ΔÙÚapple Á∂ √appleÚ-Ù’ÂΔÓ≈È ¡Â∂ ÁÔ≈Ú≈È ‘؉ Á≈

‹Ø «Óæ«Ê¡≈͉ Ô≈«È ÷Ø÷Ò≈ÍÈ «Á÷≈«¬¡≈ ˛, ¿π‘ ¡ÀÈ≈ √ÍÙ‡ ˛ «’ ¿π√ ÂØ∫

’Ø¬Δ ÚΔ √ÓfiÁ≈apple Íapple «ÏÈ≈ ÂappleÎÁ≈appleΔ Á∂, ÓÈæ÷, «¬È’≈apple È‘ƒ ’apple √’Á≈Õ

È≈√«Â’ :- ‹Δ ‘ª ! ÓÀ∫ ÍÃΔ«÷¡≈ Á∂ ¡≈Ë≈apple Â∂ Âπ‘≈‚∂ Â∂ ⁄ø◊Δ Âapple∑ª «√æË ’apple

«ÁÂ≈ ˛ «’ «Á¡≈¨ ¬ΔÙÚapple Á≈ «ÚÙÚ≈Ù ÚΔ √appleÚ-Ù’ÂΔÓ≈È ¬ΔÙÚapple ÁΔ Âapple∑ª

«√appleÎ «¬’ ’Ò«Í ¡Â∂ «Óæ«Ê¡≈ «÷¡≈Ò ˛Õ ¡√Ò «Úæ⁄ ’Ø¬Δ ¡À√≈ «Á¡≈¨

¡Â∂ √appleÚÙ’ÂΔÓ≈È ¬ΔÙÚapple È≈ Í«‘Òª ’ÁΔ √Δ ¡Â∂ Ȫ ‘Δ ‘π‰ ˛Õ

¡≈√«Â’ :- ‘ª! ÍÃΔ«÷¡≈ Á∂ «ÈÔÓ Â∂ ÍÛÂ≈Ò ’appleÈ Â∂ ª Ï∂Ù’ ¡À√≈ ¬ΔÙÚapple

«√Ú≈¬∂ Ú«‘Ó Á∂ ‘Øapple ’πæfi «√æË È‘ƒ ‘πøÁ≈Õ


www.samajweekly.com

NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

16/08/2018

21

HC seeks Centre's

response on plea seeking

hiring of women in IAF

New Delhi : The Delhi High Court on

Tuesday asked the Central government to

file response on a plea seeking recruitment

of women as "Airmen" in the Indian Air

Force (IAF). A bench of Chief Justice

Rajendra Menon and V. Kameswar Rao

asked the Ministry of Defence and the IAF

to file response on the plea and listed the

matter for further hearing on November 19.

The court was hearing a plea filed by

lawyer Kush Kalra, who said he was

shocked to see a "discriminatory advertisement"

restricting eligibility to only unmarried

male for the posts of Airmen in Group

X Trade and Group Y Trade in all the

departments of IAF. Group X Trade refers

to technical fields like aircraft and ground

systems, while Group Y pertains to nontechnical

fields like logistics and accounts.

Kalra's advocate Charu Wali Khanna has

sought directions for allowing recruitment

of women as Airmen in the two groups.

Incidentally, on October 24, 2015, the

government announced that women could

serve as fighter pilots in the IAF.

Iran bans export of 5

commercial items

Tehran : The Iranian Ministry of

Industry banned the export of five types of

commercial items, media reports said on

Tuesday. The exports of packing paper, tissue

paper, powdered milk, bulk and packed

tea, and over 500g packets of butter will be

prohibited from August 23 in a move to

regulate domestic market, Xinhua quoted

the Ministry as saying.

Due to the reinstatement of US sanctions,

the Iranian administration is considering

amendments to the country's exports

and imports regulations. In the meantime, to

support the domestic products and services,

main companies and their subcontractors

have been prohibited from purchasing foreign

products and equipment. Iranian Oil

Ministry has also passed an order to ban the

import of 84 items and equipment which

could be produced inside the country.

DALITS IN THE UK RESPOND

TO THE DEMAND FOR A

PUNJAB REFERENDUM

Joint

For the Punjab problems, Sikhs are partly to

be blamed for. In sixties, they launched many

agitations, Punjab Bandh and went to fast unto

death for Punjabi Suba. What they ended up

with division of Punjab into Himachal,

Haryana and Punjab. Sikhs were happy that

they would have Sikh majority in Punjab and

their permanent government Just to improve

their chances of getting elected, they ditched

the genuine demands of the Punjabi people.

Since the division of Punjab in 1966, no non

Sikh became a Chief Minister of Punjab. Not

only Sikh but Jat Sikhs apart from Giani Zail

Singh remained as Chief Ministers. In Sikh

politics one caste is dominating. Now they are

asking for an Independent Sikh state, did they

ever consult other people living in Punjab?

They don’t consider that Dalits exist in

Punjab? Why can’t they contest elections in

Punjab on their agenda of Khalistan? They

will know their power base. Their referendum

only talks about the Punjab in India but more

than half the Punjab territory is in Pakistan.

Are they going to include Himachal and

Haryana in the game and will they include

Punjab territory on the Pakistan side? They

should spell out openly.

Even after seventy one years of Independence,

Dalits are routinely discriminated and numerous

atrocities are inflicted upon them not only

in India but also in Punjab. Sikhs have used

them as their vote bank but the conditions of

Dalits have worsened during the Akali regime.

Even in the United Kingdom, Sikhs have sided

with Hindus and opposed the Dalit legitimate

demand to include caste discrimination into

the British law. In their new scheme of

Khalistan, how can they be trusted that they

will do a justice to Dalits? That is why a number

of Dalit organisations in the UK issued this

Joint Statement.

-Arun Kumar

Statement from Dalit

organisations in the UK, on the

call for `Referendum 2020' – a

campaign by a UK-based organisation

for a separate Sikh State

in Punjab, India.

The organisations listed at

Annex A reject the campaign for

Referendum 2020:

1. Scheduled Castes (SCs)

and Scheduled Tribes (STs),

collectively referred to as Dalits,

are one of the largest minorities

in India. They are: regular victims

of oppression and bonded

labour, many suffer from social

and economic deprivation their

houses are burnt to the ground,

their women are abused, raped

and paraded naked, and men

and women are murdered routinely

on daily basis.

2. We have issues with the

Indian and Punjab authorities for

their slow or lack of action

against the culprits – many of them whom are

released on bail and continue to intimidate.

3. We condemn the false cases lodged against human

rights activists and their frequent incarceration. We

believe our problems can be best solved in a secular

democratic united country, India.

4. SCs/STs make a sizable proportion of the Punjab.

Not only are they the indigenous peoples of India and

the region, they make up to 35% of the population

that live in the Punjab, many of whom follow their

own version of Sikhism after being shunned from

Sikh places of workshop due to caste discrimination.

5. We question and doubt whether the Hindu,

Muslim and Christian communities in the UK who

have social and economic links with Punjab have

been consulted on the proposed Referendum.

6. Dalits are a diverse people, and we value our

traditions and cultural freedoms that are enshrined

within India’s Constitution. We believe a secular

Government is best placed for the people of India

and especially for the diverse communities of

Punjab. The last thing the Punjabis want is a religiously

dominated State that cannot be guaranteed

to provide basic human rights for all its people.

7. We Dalits in the UK who have social and economic

connections with Punjab, do not support

any separatist movement that threatens the unity

of India. We therefore do not support the Sikh separatists’

Khalistan Movement and the Referendum

2020 that will cause unrest and division in the UK.

8. A national and international alliance of all

organisations opposing these activities will be

convened.

Rupee devalues to record

low of 70 to a USD; recovers

Mumbai : Geo-political pressures,

along with outflows of foreign

funds and high crude oil prices

dragged the Indian rupee to its lowest

ever intra-day level of over 70

against a US dollar on Tuesday.

On Tuesday morning, the Indian

currency plunged to 70.08 -- the lowest

ever -- against the greenback.

However, a likely intervention by the

Reserve Bank of India and stabilisation

in the global currency markets

pared the rupee's early fall. At the

end of the intra-bank trade session on

Tuesday, the Indian rupee strengthened

by four paise at 69.90 against

the dollar, compared to Monday's

close of 69.94 per greenback. "A

near 4 per cent intra-day rebound in

the Turkish Lira, on the back of talks

between NSA from USA and Turkish

Ambassador to US, was not enough

to prevent the rupee from sliding past

70 handle against the greenback,"

said Anindya Banerjee, Deputy Vice

President for Currency and Interest

Rates with Kotak Securities.

"RBI intervention has kept the

pair below 70 since then on spot.

However, demand from offshore

speculators and also demand from

importers have not allowed the rupee

to appreciate." Banerjee pointed out

the trend in USD/INR for the rest of

the week will be dictated by the trend

in greenback against major currencies

like Euro and GBP.

Recent US-imposed sanctions and

tariffs on Turkey has had an impact

on its and other emerging market

currencies over fears of further global

protectionist measures. "Since currencies

of emerging and developed

markets are falling, the RBI is not

intervening aggressively in the market.

It is intervening selectively to

contain volatility," Rushabh Maru,

Research Analyst, Anand Rathi

Shares and Stock Brokers, told

IANS.

"Since 70 level has been breached

today we may see importers rushing

to buy dollars on every dip in the

USD/INR. On the other hand

exporters may avoid selling dollars

at current levels as the rupee is

depreciating sharply."

Apart from global cues, outflow of

foreign funds from the Indian equity

and bond markets has had an adverse

impact on the rupee. Investment-wise,

provisional data with exchanges

showed that foreign institutional

investors sold scrip worth Rs 378.84

crore. "The swift move past 69 happened

due to Foreign Institution

Investor (FII) outflows and the need to

hedge existing short dollar positions in

the market, driven by global market

sentiment rather than actual importer

demand," said B. Prasanna, Group

Executive and Head for Global

Markets Group, ICICI Bank. "On a

medium term basis, the rupee will

need to depreciate further to keep up

with the inflation differentials with

other trading partners. However there

could be a minor reversal of this

depreciation on a short term basis

when the global situation stabilises."

India taking its rightful place as

leading global power: US

Washington: Greeting India on its 72nd

Independence Day, US Secretary of State Michael R.

Pompeo on Wednesday said a "fellow democracy and

a friend" was taking its rightful place as a leading global

power with its democratic values and inclusiveness.

"On behalf of the Government of the United States of

America, I extend my best wishes to the people and

government of India on their Independence Day. Since

gaining its independence 71 years ago today, India has

set an example for South Asia and the world by supporting

democracy, diversity, and the rule of law-values

shared by the US," Pompeo said in a statement.

"As members of the oldest and largest democracies,

the people of the US and India have always enjoyed

strong bonds of friendship. We are grateful for the

vibrant Indian-American diaspora and the growing

number of young people strengthening ties between

our countries as exchange students." He said the values

shared by the two countries contribute to inspiring collaboration

in health, energy, environment, science, and

high technology that will fuel the jobs and prosperity

of the future. "On this Indian Independence Day, we

congratulate India - a unique civilization, fellow

democracy, and a friend - on taking its rightful place as

a leading global power and continuing our shared

efforts to sustain the rules-based order."


22 16/08/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

This whole Referendum 2020

is nothingness no more than a

red herring to mislead the innocent

Sikhs outside India into

believing there is a promised

land called Khalistan, which

frankly does not exist. There

appears to be no party or any

significant group in India that is

remotely backing this

Referendum. No major party is

behind it. It is a ridiculous call

by Khalistanis from outside

India. There is no legal mechanism

for any such Referendum

to be held across Sikhs spread

out all over the globe, though

they may have the ear of a few

British Politicians and UN functionaries.

Even if the

Referendum 2020 results in their

desired result, i.e. pro independent

Punjab (read Khalistan) and

manage to get a favourable resolution

through UN, then what?

UN has no power to force India

to grant independent Punjab.

Just look at how many UN resolutions

that have been going

around in world history that

have not been actioned, e.g.

Kashmir and Palestine.

How on earth can a referendum

be implemented from outside

the territory it is likely

affect directly? What legitimate

commission will be policing it?

Punjab Independence

– Referendum 2020

Will Sikhs and non Sikhs, in

Punjab and outside Punjab, be

allowed to vote? Who will put

together the list of voters?

This whole drama appears to

be just that – DRAMA. Judging

by the number of ‘Sikh’ organisations

that are springing up

here there and everywhere, it

appears there is money to be

made from the continued pursuit

of Khalistan, without a People

agenda. If the call was from

People living in Punjab, then

one could view the matter differently.

But that is simply not the

case. The call is purely from

Khalistanis living abroad. These

Khalistanis never speak about

the concerns of non Sikhs in

Punjab. They never speak about

the 35% Dalits that live in

Punjab, many of them who follow

their own version of

Sikhism but refuse the concept

Jai Kaur Bhamra

at London Art Exhibition

During her visit from Germany, on a sunny afternoon of

Wednesday, 8th August 2018 Jai Kaur Bhamra held her first

exhibition of abstract colour paintings at the prestigious Arts

and Business College of London. Accompanying Jai were her

father Jaswinder Singh Bhamra, uncle Amarjeet-singh

Bhamra and Dr Mahesh Mathpati, a close family friend.

She was warmly received by Jane Jia, the curator who was

immensely happy to have Jai and her work displayed at her

gallery. She encouraged Jai to keep producing further work

of knowledgeable integrity. Jai is influenced by the anthroposophical

line of thought initiated by the philosopher Rudolf

Steiner. Having attended a Waldorf School in Germany, Jai’s

art is often representational and abstract. She chooses

colours and objects to express herself and her zest for life,

despite being of special needs.

of Khalistan. These Khalistanis

have near succeeded in forcing

the UK Government to repeal

the Anti Caste legislation, which

the Dalit community have

fought so hard to attain.

Opposition to the Caste legislation

could be understood from

the Vishva Hindu Parishad, an

organisation which believes in

Brahmin supremacy. But to get

opposition from a supposedly

Sikh organisation, Sikh

Kathmandu :

Nepal Prime

Minister K.P.

Sharma Oli said

on Tuesday that

his government is

weighing setting

up new industries

to alleviate poverty,

end underdevelopment

and

generate employment.

Oli made

the remarks at a meeting with the business

persons representing the SAARC Chamber of

Commerce and Industry. He said South Asia

should become prosperous by eliminating

Federation (UK) in particular,

whose religion was founded on

rebelling against Castes, is hard

to understand. These

Khalistanis, on the issue of

Caste in UK, have shamelessly

fallen in line with the Hindutva

brigade which wants to replace

the Indian Constitution with the

scripts from Manuwad. It is

pointless asking but one must do

it anyway; why don’t they

(Khalistanis) see the issues of

Nepal looking to new industries

to alleviate poverty: Oli

poverty, backwardness

and under-development,

Xinhua news agency

reported.

Oli, who is also the

Chairman of ruling

Communist Party of

Nepal, said this was a

right time for people

from all walks of social

life to work together for

the country's development.

"Now, I believe

that we have enough capable workforces in

the country which can contribute a lot for the

country's socio-economic development," he

said.

India reiterates call for UN reforms

New Delhi : External Affairs

Minister Sushma Swaraj reiterated

India’s call for reforms in the UN

Security Council (UNSC) during a

meeting with President-elect of the

UN General Assembly (UNGA)

Maria Fernanda Espinosa Garces

here on Monday. Congratulating

Garces for becoming only the fourth woman

President of the UNGA, Sushma Swaraj assured

her of India’s support in carrying out her duties,

according to a statement issued by the External

Affairs Ministry. It stated that Sushma Swaraj

“emphasised the need for UNSC reforms, especially

continuation of the inter-governmental

negotiations, as well as early finalisation of the

Comprehensive Convention on International

Terrorism (CCIT)”. India is part of the Group of

Four that also includes Japan, Germany and

Brazil seeking permanent membership in a

reformed UNSC.

The CCIT is a treaty proposed by India

which intends to criminalize all forms of

international terrorism and deny terrorists,

their financiers and supporters access to

funds, arms and safe havens.

According to the Ministry statement,

Garces outlined her priorities in the next one

year as President of UNGA,

especially revitalization of

the UN, including the

General Assembly as well

as Security Council

reforms. Garces, an

Ecuadorian politician and

diplomat, had called on

Prime Minister Narendra Modi on August 10

soon after her arrival here.

Brazil's Ronaldo discharged

from hospital after

pneumonia treatment

Ibiza (Spain) : Brazil legend Ronaldo

Nazario de Lima was released on Tuesday

from a hospital located in the Spanish island

of Ibiza, four days after being admitted and

diagnosed with pneumonia. The former

Barcelona, Real Madrid and Milan player

was taken to a public hospital on Friday and

was transferred to a private one upon his

request, reports Efe. "Hello everyone! I'm

already home after a few days at the clinic.

Thank u for your love and comments, and

many thanks to the team of doctors and

nurses.

language, water, etc as concerns

for all Punjabis, not just of the

Sikhs?

Why do these Khalistanis so

wanting to keep alive the issue

of Khalistan and in the headlines?

I am hearing that there is a

lot of money to be made in this,

mainly by working on the

gullible nature of Gurbani followers.

Sikhs are known for

their generosity for furthering

their religion. Promise of a Sikh

homeland is a real good bate.

What is disturbing is that

Punjabi People have real issues

and grievances with the Central

Government of India. Punjabi

People have real concerns about

the erosion of their national

autonomy. These Khalistanis

from outside Punjab are exploiting

the concerns of ALL

Punjabis and have hijacked the

issues to the extent that anyone/body

that speaks on the

question of language, water,

autonomy, etc. is likely to be

branded a Khalistani, desh

dheroi, terrorist, and from that

fear they remain mum.

These so called ‘self determination’

Khalistani have no backbone

to actually go to Punjab

and fight for the rights of

Punjabi People. Rather they generate

noise outside, pretending

to be liberators without any risk

to themselves. They present a

distorted history, hiding the real

role of Bhindranwale. They hide

his role of collaboration with the

Congress. They hide his role of

spreading terror through mindless

killing. They exaggerate the

number of Sikhs killed during

the awful dark days of massacre.

They fail to mention the killings

of countless non Sikhs and progressive

people.

This Referendum 2020 is yet

another marketing exercise to

keep their revenues coming in.

People of Punjab need justice,

on that there is no doubt. The

businessman leading the

Referendum 2020 cannot be

trusted to deliver that justice.

Only the collective power of the

People of Punjab can deliver

that justice.

-LEKH PALL

Trump urges

toughness against

terrorist guilty of

London attack

Washington : US President Donald

Trump urged that

tough action be taken

against the person

responsible for the

alleged terrorist

attack on Tuesday

morning in front of

the UK Parliament in

London. "Another

terrorist attack in

London...These animals

are crazy and must be dealt with

through toughness and strength!" Trump

tweeted.

The US President has on several occasions

criticized the UK authorities, particularly

London Mayor Sadiq Khan, whom he

has accused of weakness in dealing with the

terrorist threat. At least three people were

injured when intentionally hit by a car

Tuesday morning. One of them is in serious

condition, though her life is not in danger,

according to the Assistant Commissioner of

the Metropolitan Police and head of its

Counter-Terror Command, Neil Basu.

The counter-terror unit has taken charge

of the investigation. The driver of the car

was arrested after speeding through a crowd

of pedestrians and cyclists waiting for the

traffic light to change, then crashing the

vehicle against a steel and reinforced concrete

security barrier outside the Palace of

Westminster, seat of the Houses of

Parliament, Efe reported.

London's Westminster underground station

next to the Parliament was closed when

the security alert was issued and police

blocked traffic from entering the governmental

area. Parliament, closed for its summer

recess, has been surrounded by steel

and reinforced concrete barriers since the

attack in March of last year by another man

driving a vehicle. In that attack, Khalid

Masood ran over several people on

Westminster Bridge next to Parliament,

killing four people.


www.samajweekly.com

Facebook refutes report

'Zuckerberg doesn't care

about publishers'

San Francisco : Facebook has denied a

media report that cited one of its senior executives

as saying that Mark Zuckerberg doesn't

care about publishers. The Australian on

Monday reported that in a meeting with

Australian media executives,

Facebook's Head of News

Partnerships Campbell Brown

said: "Mark Zuckerberg doesn't

care about publishers but is giving

me a lot of leeway and concessions

to make these changes".

Brown reportedly said that publishers

who choose not to work

with Facebook will wind up in a

dying business. "Facebook said

the remarks were inaccurate and

taken out of context," Fortune

reported. The Australian claimed

the story was based on information

from five people present at the meeting with

Brown who requested anonymity.

Earlier in August, Facebook announced to

invest an additional $4.5 million towards helping

the publishing industry globally.

China protests against signing of US defence act

Beijing : China on Tuesday expressed

strong dissatisfaction with the US government

as it passed and signed a new defence

legislation that was seen as targeted at

Beijing. US President Donald Trump on

Monday signed the National Defence

Authorization Act (NDAA) for Fiscal Year

2019 into law. The bill included clauses such

as directing a whole-of-government strategy

Sri Lanka to ink

agreement with

China's Alibaba

Colombo : The Sri Lanka Tourism Promotion Bureau

(SLTPB) will ink an agreement with Alibaba's travel arm

Fliggy to bring 1,000 travellers weekly to the country in

order to expand its growing tourism

sector, Tourism Minister John

Amaratunga said on Tuesday.

Amaratunga said after obtaining

the necessary approval, his ministry

will sign a Memorandum of

Understanding with Alibaba next

week, Xinhua news agency reported.

Supreme Global Holdings

Limited, the local company that has

tied up with Alibaba, will work

closely with SLTPB on the project

implementation, which is expected

to result in a positive large-scale impact on Sri Lanka's

tourism.

Further, Supreme Global also intends to promote Alipay

actively in Sri Lanka upon receiving the necessary clearances

thus taking Sri Lanka Tourism to new heights, especially

among Chinese tourists, Amaratunga said.

The minister expressed confidence that Sri Lanka would

comfortably achieve the 2.5 million target set for this year,

while noting that the country could achieve 3.5 million

arrivals in 2019 provided the global tourism outlook remains

favourable. Over 1.3 million tourists arrived in Sri Lanka in

the first seven months of 2018, recording a 13.7 per cent

growth compared with the same period of last year.

NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

The social media giant, that reported more

than $5 billion in profit in the second quarter

this year, said it will give $3.5 million towards

"Facebook Membership Accelerator", a threemonth

pilot programme designed to help publishers

with membership models.

"We are going to continue to

coach the group of metro news publishers

from the pilot programme

through the end of this year, and we

will reconvene with them in 2019 to

focus on subscriber retention,"

Brown said in a blog post.

Facebook also announced to contribute

$1 million to the 2018

"NewsMatch" campaign which

matches individual donations to

more than 100 non-profit newsrooms

around the country.

Facebook said it is also working

with publishers across the US and Europe to test

support for subscriptions in "Instant Articles".

"Moving forward, we'll also be exploring

ways to support emerging models like membership

directly on Facebook," said Brown.

on China and submitting the assessment and

plan on strengthening Taiwan's force readiness.

Beijing urges Washington to abandon its

Cold War mentality and the concept of a

zero-sum game, and objectively view its

relations with China, Foreign Ministry

spokesperson Lu Kang was quoted as saying

by Xinhua news agency. "China has

NASA to send submarine to

seafloor next week : Report

Washington : NASA is

set to send a submarine to

the seafloor near Hawaii on

August 20 in an effort to

find an environment analogous

to water worlds like

Jupiter’s moon Europa and

Saturn’s moon Enceladus,

the media reported on

Tuesday.

Taking a closer look at

the Earth’s seafloor might

help the space agency to send a

submarine to the outer solar system

to explore the waters of

other worlds for life, the popularmechanics.com

reported.

On August 20, NASA will

send the submarine SUBSEA,

short for Systematic Underwater

Biogeochemical Science and

Exploration Analog, to a volcanic

vent Loihi — a seamount

off the coast of the Big Island of

Hawaii.

At Loihi, the submarine it

will take observations at subcentimeter

resolution of the topography,

environment, and inorganic

chemistry.

Vents on the seafloor can

reach hundreds of degrees as

Imran Khan

accepts King

Salman's invite

for Saudi visit

Islamabad : Pakistan Tehreek-e-

Insaf (PTI) chairman and Prime

Minister in-waiting Imran Khan has

accepted an invitation from Saudi

King Salman bin Abdulaziz Al-Saud

to visit the kingdom, it was

announced here

on Monday.

The Saudi

King felicitated

Khan for winning

the July 25

general elections

in

Pakistan and

expressed good

wishes for the new government.

According to a statement issued

by the PTI, King Salman told Khan

that the people of Pakistan had

reposed their confidence in him and

that Saudi Arabia seeks close ties

with his government.

In response, Khan thanked the

Saudi King and called Saudi Arabia

"a friend who has always supported

them in difficult times", the party

said. After accepting King Salman's

invite to visit Saudi Arabia, Imran

Khan also extended an invitation to

the former to visit Pakistan.

repeatedly made clear its position and

lodged solemn representations with the

US," he added.

Lu called on the US to adhere to the one-

China policy and the principle of the three

joint communiques, as well as not to implement

the negative China-related clauses to

avoid damaging relations and bilateral

cooperation in key areas.

22 killed as highway

bridge collapses in Italy

Rome : A section of a highway

bridge collapsed in the

Italian city of Genoa during

heavy rain on Tuesday, plummeting

vehicles up to 90 metres

to the ground and killing at least

22 people, officials said.

The vice minister for infrastructure,

Edoardo Rixi, said the

death toll was expected to rise,

while Transport Minister Danilo

Toninelli said it was likely to be

"an immense tragedy", the BBC

reported.

The 100-metre (328-feet),

two-lane section of the Morandi

bridge collapsed in the afternoon.

Firefighting crews were

searching alongside urban search

and rescue teams for people

trapped in their vehicles under

the rubble. The police linked the

disaster to what they called "a

violent cloudburst". According

to reports, the collapsed section

had mostly fallen on to rail

tracks below. The bridge stands

on the A10 toll motorway, which

serves the Italian Riviera and

southern coast of France.

upwelling volcanic material

meets the ocean water. Although

this dark, oxygen-poor environment

might seem like a harsh

place for life, organisms from

bacterial colonies to thermophilic

worms to heat-tolerant

crustaceans can thrive by these

volcanic vents, something scientists

once thought was impossible.

In space, it’s possible to find

little volcanic vents on the ocean

floor of Europa, which is larger

than Pluto, or Enceladus, which

is a small moon believed to have

a porous core of hot rock.

The rocky cores of these

worlds heat up due to gravitational

interactions with their

much larger home planets, possibly

producing volcanic

activity on the ocean

floor similar to Earth.

Both moons are prime

targets for future NASA

missions and eventual

ocean exploration.

“Everything that we

do has bearing on how

we think and how we

design these future missions,”

Darlene Lim,

principal investigator of SUB-

SEA and scientist at NASA, was

quoted as saying.

“We’re interested in developing

models to determine what we

might expect in Enceladus,” Lim

added.

The actual biological work

will take place mostly through

sample retrieval. The mission

will be divided between an onsite

team monitoring from the

ocean above and a collaboration

of laboratories across the US.

Currently, the submarine is

not testing out new instruments

but giving a dry rehearsal for

future missions that will use primarily

off-the-shelf technology,

the report said.

16/08/2018

23

It was built in the 1960s and

the missing section was dozens

of metres in length. It ran across

the span of the Polcevera stream.

Video footage appeared to show

one of the towers holding up the

suspension bridge collapsing in

stormy weather.

"It was just after 11.30 when

we saw lightning strike the

bridge," eyewitness Pietro M

all'Asa was quoted as saying by

Italy's Ansa news agency. "And

we saw the bridge going down."

Traffic was queuing on the

bridge at the time, another eyewitness

told Italian public television.

One image posted by the

regional emergency services

showed a truck perched at the

end of the surviving bridge section

immediately before the

drop. French President

Emmanuel Macron tweeted a

message of sympathy to the people

of Italy and said he was

ready to offer any necessary aid.

Local media estimated that

around 10 vehicles could be

trapped in the rubble.

Religion does

not teach animosity:

Kejriwal

New Delhi : Delhi Chief Minister

Arvind Kejriwal on Wednesday

reminded people on the occasion of

Independence Day that no religion

teaches animosity. As he and his

deputy greeted the people on the

occasion, Manish Sisodia told them

to aspire for freedom

from the

shackles of caste,

religion and narrow

outlook.

Sharing a couplet

from Urdu

poet Muhammad

Iqbal's patriotic

song "Sare Jahan

Se Accha",

Kejriwal wished

that there be all around development

in the country and peace should prevail."Religion

does not teach us animosity...

We are of Hind, our homeland

is Hindustan," he tweeted.

Sisodia said only political freedom

does not make a country free.

"Let's remind ourselves on the

occasion that a free country is not

made up of only political freedom.

Freedom from the struggles over

caste and religion, and narrow outlook

towards women ensures that a

country is truly free," he said.


24 16/08/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

A TRIBUTE TO THE INDIGENOUS PEOPLE OF INDIA

ON ‘INTERNATIONAL INDIGENOUS PEOPLES DAY’

RECOGNISED AS SUCH BY THE UNITED NATIONS

Over three (some say four, some

five) thousand years ago, the land then

known as Jambu-Dvipa, also pronounced

Jambudeep, now the Indian

subcontinent incorporated the

Harrapan and Indus Valley civilisations

(IVC). This was a naturally mineral

rich, fertile and peaceful land. It

was progressive because there was

equality, liberty and fraternity amongst

the Jambu-Dvipa nivasis, the indigenous

people of Jambu-Dvipa.

We conclude this from the archaeological

find from these civilisations

where surprisingly no weapons whatsoever

were found. (Ref. Sept 2016

issue of ‘The New Scientist’- The Real

Utopia).

All dwellings were of similar size.

People were free to chase their dreams.

No wonder it was the most scientifically,

socially and morally advanced and

creative civilisation in millennia. This

was when the rest of mankind lived in

comparatively uncivilised, war mongering

societies who watched animals

tear people apart for entertainment.

The peaceful Jambudvipians, the

natives of Jambu Dvipa, now called the

MULNIVASIS of India, never planned

for effective security against an alien

invasion. They probably didn’t even

know they existed and therefore didn’t

feel the need to do so.

(NOTE: The word ‘Mulnivasi’ is

not a proper noun. I.e., is not a name

given to a person of any group of people

but is a common noun which

means ‘native’ or an indigenous person.

‘Mul (mool)’ means Root and

‘Nivasi’ means inhabitant)

The current state of affairs in the

same land of Jambu Dvipa, modern

day India with parts in Pakistan, is

obviously not as peaceful and progressive

as it was in the golden period of

IVC. WHAT HAPPENED? It can only

mean that:

EITHER

Those original inhabitants, the

indigenous people of modern India did

not want to, or did not like to live in

peace & security and instead preferred

mayhem

OR

Their peace and way of life was disrupted

as a result of invasions.

Overwhelming evidence by the

‘Hindu’ and Non Hindu scholars indicate

the later. The invasions occurred

over a period of time. It wasn’t a oneoff

invasion.

AFTER THE INVASION:

The invaders, irrespective of where

they came from (origin debateable),

did in Jambu-Dvipa what was considered

the norm in that era. They looted,

oppressed, committed atrocities of

unimaginable magnitude and controlled

ALL aspects of the natives’

lives. They became the rulers, the lawmakers,

the powerful new masters.

To ensure their dominance and

hegemony, they sealed the fate of the

invaded for millennia by devising a

hierarchical system of slave labour,

from which they believed, would be

impossible to escape for they would

ingrain it in the psyche of the

Mulnivasis.

This was the

evil caste system.This

system

of control

that Dr

BR Ambedkar called ‘the system of

graded degradation, is to this day the

Shekhar Bodhakar social

London based Ambedkarite Thinker Composer

of Buddha Taal Founder Member of GIBC

(Global Indian Buddhist Council-UK) Ex Head

of Mathematics in a London college

most dominant deciding factor in shaping

peoples’ lives.

A certain proportion of the

Mulnivasis could not be made to and

did NOT fall prey to the vile caste system,

not because they resisted but simply

because they were out of sight and

were either nomads or lived in dense

forests and

mountains.

O t h e r

Mulnivasis

who did not want to become the

‘oppressed and down-trodden’ fled and

joined them out of desperation.

A special term, Adivasi/s, was

coined by Thakkar Bapa (Bappa) in

1930 for the purpose of classification

to describe these escapees and forest

dwellers who weren’t given a caste.

Many of those who were nomads left

the area and travelled to Eastern

Europe. Today’s Romanian gypsies

trace their roots to these nomads.

The natives left behind were either

labelled ‘Acchut’ or ‘Ati-Acchut’

along with other Mulnivasis. They

were the outcasts considered to be

untouchables.

They weren’t even worth assigning

a caste to. Nor was it worth keeping

them as slaves for, then there would be

that risk of physical touch. It was in the

interest of the ALL MALE invading

forces to settle in the naturally fertile

and mineral rich land of Jambudvipa

for their benefit. Who could blame

them, for the temptations must have

been overwhelming.

The Jambu-Dvipa invaders were the

initiators of anti-humanism on a gigantic

scale never witnessed in history

before, giving rise to the LONGEST

SURVIVING SINISTER SYSTEM

OF SOCIAL CONTROL IN HISTO-

RY. Even today most of the global population,

including scholars are unaware

of this stealth system of anti humanism

and have failed to recognise it as such.

The invasion of Jambu-Dvipa

resulted in TWO FACTIONS of people

living in the same land:

The original Jambu-Dvipa nivasis,

now known as THE MULNIVASIS

(which includes the newly coined

term,Adivasi)

AND

The invaders. THE MANUVADIS

(Manuvadi: Supporters of societal

laws as laid out in the Manusmriti, an

ancient Indian scroll containing a stringent

law-code attributed to its author

Manu, by the Brahmin scholars)

38 lakh Bengali-speaking persons left out of draft NRC: Mamata

Kolkata, Upping the ante on her

opposition to the draft NRC in Assam,

West Bengal Chief Minister Mamata

Banerjee on Tuesday claimed that 38

lakh Bengali-speaking persons — both

Hindus and Muslims — were left out of

the list. “Unfortunately, most Indian citizens

left out of the draft National

Register of Citizens (NRC) in Assam

speak Bengali (language)… Out of over

40 lakh persons left out, around 25 lakh

are Hindus and 13 lakh Muslims who

speak Bengali,” she told reporters here.

“People not included in the list are

being branded as either infiltrators or

refugees by Bharatiya Janata Party

(BJP) leaders and harassed,” the

Trinamool Congress chief said, adding

that people’s freedom cannot be

snatched in the name of NRC.

She also said about two lakh people

who speak languages other

than Bengali did not find a

place in the list.

Showing documents of

persons left out of the NRC

even though residing in

Assam for several years,

Banerjee asked: “Are they

infiltrators or refugees, or

Indian citizens? According

to an agreement inked in

1971, people who had

come to India till March 24

that year (1971) are very

much Indian citizens. The

name of a freedom fighter’s

grandson is also missing.”

Referring to her interaction

with members of the United

Bengali Forum, the Trinamool supremo

claimed that those left out have not been

allowed to protest and that fake cases

are being slapped against them.

“As many as 1,200 persons have

been sent to a detention

camp, including children

and people from Bengal’s

Murshidabad. Why are 400

companies of central forces

being deployed in a small

state like Assam? It is an

attempt to suppress the

voice of the people,” the

Chief Minister claimed.

She also dubbed the

NRC preparation as a

“political strategy of the

BJP” in view of the coming

elections in the country.

Taking a dig at the BJP,

Banerjee said: “Does (BJP

chief) Amit Shah’s father

have an original birth certificate? I do

not have (my father’s birth certificate).

That is why I am asking. How many

political leaders in India will be able to

furnish their father’s or mother’s birth

certificates?” While the draft NRC published

in Assam on July 30 included the

names of 2,89,83,677 persons, the

names of 40,07,707 others were missing.

A total of 3,29,91,384 persons had

applied for inclusion of their names.

The filing of claims and objections,

forms for which are available at Seva

Kendras in Assam, will start on August

30 and continue till September 28.

Banerjee also said the NRC issue is

“not about Hindu or Muslim”, it is about

citizenship. “I do not understand what

the problem of speaking in Bengali is.

People have been left out of the list

because of their language. Why do you

(Amit Shah) get angry with Bengali

speaking people? I love people who

speak in other languages,” she said.

More magazines by this user
Similar magazines