27.08.2018 Views

Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen "26 Söz Veriyorum"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1999 seçiminde DSP adayı olan Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen bir broşür bastırarak Eskişehir için önemli olan 26 sorunu tespit etmiş ve bunları çözeceğini ifade etmişti. O broşürde o dönem için yapılması söz verilenlerin üzerine 3 dönem daha Büyükşehir Belediye başkanı olarak görev yapma hakkı kazanan Büyükerşen'in 4 dönemdeki icraatları her dönem olduğu gibi yeni dönem de tekrar aday olup olmayacağı tartışılan Büyükerşen'in o broşürü ve sözlerini akıllara getiriyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1999 seçiminde DSP adayı olan Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen bir broşür bastırarak Eskişehir için önemli olan 26 sorunu tespit etmiş ve bunları çözeceğini ifade etmişti. O broşürde o dönem için yapılması söz verilenlerin üzerine 3 dönem daha Büyükşehir Belediye başkanı olarak görev yapma hakkı kazanan Büyükerşen'in 4 dönemdeki icraatları her dönem olduğu gibi yeni dönem de tekrar aday olup olmayacağı tartışılan Büyükerşen'in o broşürü ve sözlerini akıllara getiriyor.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!