Issue 265

theasianindependent

ÚappleÚapple≈ apple≈˙ √‰∂ Íß‹ Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ «◊z¯Â≈apple

‹Ó‘±appleΔ ¡«Ë’≈apple √Ì≈ È∂ «¬È’Ò≈ÏΔ

Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ¡≈∫ ÁΔ «apple‘≈¬Δ Óß◊Δ

Í∞‰∂Õ Ó‘≈apple≈Ù‡apple Í∞ÒΔ√ È∂ Úμ÷

Úμ÷ apple≈‹≈∫ «Úμ⁄ ¤≈Í∂ Ó≈apple ’∂ Íß‹

¿∞μÿ∂ ÷μÏ∂ Íμ÷Δ Â∂ ÓÈ∞μ÷Δ

¡«Ë’≈apple≈∫ Á∂ ’≈apple’∞È≈∫ ȱß

Ó≈˙Ú≈ÁΔ¡≈∫ È≈Ò √ÏßË ‘؉ Á∂

ÁØÙ ‘∂· «◊z¯Â≈apple ’apple «Ò¡≈ ‘À

‹Á«’ Í∞ÒΔ√ ÁΔ «¬√ ’≈appleÚ≈¬Δ

ÁΔ Úμ‚∂ ÍμËapple “Â∂ «È÷∂ËΔ ‘Ø apple‘Δ

‘À¢

«¬’ √ΔÈΔ¡apple Í∞ÒΔ√ ¡¯√apple È∂

¡≈Í‰Δ Í¤≈‰ ˜≈‘apple È≈

’apple«Á¡≈∫ Áμ«√¡≈ «’ Ò◊Í◊

«¬’Ø √Ó∂∫ ¤≈Í∂ Ó≈apple ’∂ ÂÀÒ◊± ’ÚΔ

ÚappleÚapple≈ apple≈˙ 鱧 ‘ÀÁapple≈Ï≈Á,

√Ó≈‹’ ’≈apple’∞È ÚappleÈΩÈ

◊Ω∫˜≈ÒÚ∂˜ Â∂ ¡apple∞‰ Îapple∂apple≈ ȱß

Ó∞ßϬΔ, ‡apple∂‚ Ô±ÈΔ¡È ’≈apple’∞È

√∞Ë≈ Ì≈appleÁÚ≈‹ 鱧 ¯appleΔÁ≈Ï≈Á Â∂

È≈◊«apple’ ¡«Ë’≈apple≈∫ Á∂ ’≈apple’∞È

◊ΩÂÓ ÈÚÒμ÷≈ 鱧 ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ

«Úμ⁄ «◊z¯Â≈apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢

«¬’ Í∞ÒΔ√ ¡¯√apple È∂ Áμ«√¡≈

«’ «Í¤Ò∂ √≈Ò CA Á√ßÏapple 鱧 Í∞‰∂

«Úμ⁄ “¡ÀÒ◊apple ÍzΔÙÁ” È≈ÓΔ

‹Ê∂ÏßÁΔ ÚμÒØ∫ ’appleÚ≈¬∂ ◊¬∂

’Øapple∂◊≈˙∫ ÌΔÓ≈ «Íß‚ «Úμ⁄ √Ó≈◊Ó

ÁΩapple≈È ‘Ø¬Δ «‘ß√≈ ÁΔ ‹≈∫⁄ Á∂

«√Ò«√Ò∂ «Úμ⁄ ’¬Δ Ê≈Ú≈∫ ”Â∂ ¤≈Í∂

Ó≈apple∂ ◊¬∂ ‘È¢ √∞appleμ«÷¡≈

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ Á≈ «¬‘ ’«‘‰≈ ‘À

«’ «Í¤Ò∂ ’∞fi Ó‘Δ«È¡≈∫ ÁΩapple≈È

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ Â∂ ’∞fi

‘Øapple ‘√ÂΔ¡≈∫ 鱧 Ó≈appleÈ ÁΔ ÔØ‹È≈

Ï≈apple∂ Íz≈Í ‘Ø¬Δ¡≈∫ ÁØ «⁄μ·Δ¡≈∫

ÚΔ «¬√ ’≈appleÚ≈¬Δ Á≈ ’≈appleÈ

Ï‰Δ¡≈∫ ‘È¢ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ¡μ‹

Ó≈˙Ú≈ÁΔ¡≈∫ È≈Ò √ÏßË appleμ÷‰

Ú≈Ò∂ «Ú¡’ÂΔ¡≈∫ Á∂ ÿapple≈∫ ”Â∂

¤≈Í∂ Ó≈apple∂ ◊¬∂ ‘È ‹Ø Í«‘Ò≈∫

Í∞‰∂ Í∞ÒΔ√ ÚμÒØ∫ ‘ÀÁapple≈Ï≈Á «Úμ⁄ «◊z¯Â≈apple ’ΔÂ∂ «¬È’Ò≈ÏΔ ’ÚΔ ÍΔ

ÚappleÚapple≈ apple≈˙ ÓÀ‚Δ’Ò Ó∞¡≈«¬È∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï≈‘apple ¡≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂¢

Í∞‰∂ Í∞ÒΔ√ ÁΔ ‡ΔÓ Óß◊ÒÚ≈apple 鱧 ¯appleΔÁ≈Ï≈Á «Úμ⁄ ÓÈ∞μ÷Δ ¡«Ë’≈apple≈∫ ÁΔ

Ú’ΔÒ √∞Ë≈ Ì≈appleÁÚ≈‹ 鱧 «◊z¯Â≈apple ’apple ’∂ «Ò‹≈∫ÁΔ ‘Ø¬Δ¢

«◊z¯Â≈apple ’ΔÂ∂ ◊¬∂ Íß‹ ‹«‰¡≈∫

È≈Ò «√μË∂ ‹≈∫ ¡«√μË∂ ÂΩapple “Â∂ ‹∞Û∂

‘ج∂ ‘È¢

‹±È Ó‘ΔÈ∂ Á«Ò ’≈apple’∞È

√∞ËΔapple Ë≈ÚÒ∂ 鱧 Ó∞ßÏ¬Δ “⁄ ¿∞√ Á∂

ÿappleØ∫ ‹Á«’ Ú’ΔÒ √∞apple∂∫Áapple

◊≈‚«Òß◊, ’≈apple’∞È Ó‘∂Ù apple≈˙ Â∂

ÙØÓ≈ √∂È È±ß È≈◊Í∞appleØ∫ Â∂ appleØÈ≈

«ÚÒ√È È±ß «ÁμÒΔ ”⁄Ø∫ «◊z¯Â≈apple

’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ¢

«ÁμÒΔ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ È∂ ¡μ‹ «’‘≈

«’ È≈◊«apple’ ‘μ’≈∫ Á∂ ’≈apple’∞È

◊ΩÂÓ ÈÚÒμ÷≈ «‹√ È±ß Ó‘≈apple≈Ù‡apple

Í∞ÒΔ√ ÚμÒØ∫ Ó≈˙Ú≈ÁΔ¡≈∫ È≈Ò

’«Ê √ÏßË≈∫ Á∂ ÁØÙ ‘∂· «◊z¯Â≈apple

’ΔÂ≈ ‘À, 鱧 ’ΩÓΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ ÂØ∫

Ï≈‘apple È‘Δ∫ «Ò‹≈«¬¡≈ ‹≈‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈¢ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ È∂ «’‘≈ «’

ÈÚÒμ÷≈ 鱧 Í∞ÒΔ√ Í«‘apple∂ «‘Â

¿∞√ Á∂ ÿapple «Úμ⁄ ‘Δ appleμ«÷¡≈ ‹≈Ú∂

¡Â∂ ¿∞√ 鱧 «√appleÎ ¡≈͉∂ Ú’ΔÒ≈∫

È≈Ò «ÓÒ‰ ÁΔ ¡≈«◊¡≈ ‘ØÚ∂¢ √zΔ

ÈÚÒμ÷≈ «ıÒ≈¯ Í∞ÒΔ√ Á∂ ’∂√

Ï∞μËÚ≈apple √Ú∂apple∂ √∞‰Ú≈¬Δ ‘ØÚ∂◊Δ¢

«¬√ ÁΩapple≈È, È≈◊«apple’

¡«Ë’≈apple≈∫ Á∂ ’≈apple’∞È≈∫ ÁΔ ÎÛØ-

ÎÛΔ Á≈ Ï‘∞ √≈apple∂ Ú’ΔÒ≈∫,

«ÚÁÚ≈È≈∫ Â∂ Ò∂÷’≈∫ È∂ √ıÂ

«È÷∂ËΔ ’ΔÂΔ ‘À Â∂ «¬È∑≈∫ È∂

Ó‘≈apple≈Ù‡apple Í∞ÒΔ√ ÁΔ «¬‘

’≈appleÚ≈¬Δ Ï‘∞ ‘Δ ıΩÎÈ≈’ ‘À

‹Á«’ ’∞fi ‘√ÂΔ¡≈∫ È∂ «¬√ ÁΔ

Á∂Ù ¡ßÁapple ¡‰¡ÀÒ≈ÈΔ ¡ÀÓapple‹À∫√Δ

È≈Ò Â∞ÒÈ≈ ’ΔÂΔ ‘À¢

Í∞apple√’≈apple ‹∂± Ò∂÷’≈ ¡apple∞ßËÂΔ

apple≈¬∂ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ «◊z¯Â≈appleΔ¡≈∫

«¬√ ◊μÒ Á≈ √ß’∂ ‘È «’ √apple’≈apple

鱧 ¡≈͉≈ ÎÂÚ≈ ÷∞μ√‰ Á≈ ‚apple ‘À

Â∂ «¬‘ ÿÏapple≈¬Δ ‘Ø¬Δ ‘À¢ Ú’ΔÒ≈∫,

’ÚΔ¡≈∫, Ò∂÷’≈∫, Á«Ò ‘μ’≈∫ Á∂

’≈apple’∞È≈∫ Â∂ Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ¡≈∫ ȱß

Ï∂«√apple ÍÀapple Á∂ ÁØÙ≈∫ ‘∂· «◊z¯Â≈apple

’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ Ú’ΔÒ ÍzÙ≈∫Â

̱ÙÈ È∂ «’‘≈ «’ √apple’≈apple Á≈

Î≈ÙΔÚ≈ÁΔ «⁄‘apple≈ ͱappleΔ Âapple∑≈∫ Èß◊≈

‘Ø «◊¡≈ ‘À¢ √ΔÍΔ¡≈¬Δ-¡ÀÓ Â∂

√ΔÍΔ¡≈¬Δ-¡ÀÓ¡ÀÒ («ÒÏapple∂ÙÈ) È∂

ÚΔ «◊z¯Â≈appleΔ¡≈∫ ÁΔ √ı «È÷∂ËΔ

’ΔÂΔ ‘À¢ ¿∞ÿ∂ «¬«Â‘≈√’≈apple

apple≈Ó⁄ßÁapple ◊∞‘≈ È∂ «¬√ ’≈appleÚ≈¬Δ ȱß

Ï∂‘μÁ ıΩÎÈ≈’ ’apple≈apple «Áß«Á¡≈∫ Óß◊

’ΔÂΔ «’ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Â∞appleßÂ

ÁıÒ Á∂ ’∂ ¡≈˜≈Á≈È≈ ¡≈Ú≈˜≈∫

鱧 ÁÏ≈¿∞‰ Â∂ √Â≈¿∞‰ ÁΔ «¬√

’≈appleÚ≈¬Δ “Â∂ Ò◊≈Ó Ò≈Ú∂¢

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ‹Ó‘±appleΔ ¡«Ë’≈apple √Ì≈, Íß‹≈Ï Á∂ ÍzË≈È ÍzØ ¬∂’∂ ÓÒ∂appleΔ, ‹ÈappleÒ

√’μÂapple ÍzØ ‹◊ÓØ‘‰ «√ßÿ ¡Â∂ ÍzÀμ√ √’μÂapple ϱ‡≈ «√ßÿ È∂ «ÂÒß◊≈È≈,

Ó‘≈apple≈Ù‡apple, «ÁμÒΔ, ¯appleΔÁ≈Ï≈Á, apple≈∫⁄Δ ¡Â∂ ◊Ø¡≈ «Ú⁄ ¿∞μÿ∂ ‹Ó‘±appleΔ

’≈apple’∞È≈∫ Á∂ ÿapple≈∫ «Ú⁄ ¤≈Í∂ Ó≈appleÈ, ÂÒ≈ÙΔ¡≈∫ ÒÀ ’∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ÿapple≈∫ «Úμ⁄Ø∫

’ß«Í¿±‡apple, ’ß«Í¿±‡apple «‚Ú≈¬Δ√ Â∂ «’Â≈Ï≈∫ ’Ϙ∂ «Ú⁄ ÒÀ‰ ÁΔ «È÷∂ËΔ

’ΔÂΔ ‘À¢ «¬μÊ∂ ‹≈appleΔ «Ï¡≈È «Úμ⁄ √Ì≈ Á∂ ¡≈◊±¡≈∫ È∂ Áμ«√¡≈ «’

«¬È’Ò≈ÏΔ Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ ÍzØ. ÚappleÚapple≈ apple≈˙, ‹Ó‘±appleΔ ’≈apple’∞È≈∫ ◊ΩÂÓ ÈÚÒμ÷≈,

¡À‚ÚØ’∂‡ √∞Ë≈ Ì≈appleÁÚ≈‹, ¡À‚ÚØ’∂‡ ¡apple∞‰ Îapple∂apple≈ Â∂ ÚappleÈØÈ ◊Ø∫˜≈ÒÚ∂˜ ȱß

«◊zÎÂ≈apple ’apple «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ apple≈∫⁄Δ «Úμ⁄ HC √≈Ò Á∂

’≈apple’∞È √‡∂È √Ú≈ÓΔ ¡Â∂ ‘Øapple ’≈apple’∞È≈∫ Á∂ ÿapple≈∫ «Ú⁄ ÌΔÓ≈-’Øapple∂◊≈˙∫

Ó≈ÓÒ∂ Á∂ Ï‘≈È∂ ¤≈Í∂ Ó≈apple∂ ◊¬∂ ‘È¢ √Ì≈ Ó∞Â≈Ï’, «¬‘ ¤≈Í∂ ¡Â∂ ÂÒ≈ÙΔ¡≈∫

ÓØÁΔ √apple’≈apple ÁΔ «’√∂ Úμ‚Δ √≈«˜Ù Á≈ «‘μ√≈ ‘È¢ √Ì≈ Á∂ ¡≈◊±¡≈∫ È∂ «’‘≈

‘À «’ ÁØ Ó‘ΔÈ∂ Í«‘Ò≈∫ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÁΔ ‘μ«Â¡≈ ÁΔ √≈«˜Ù apple⁄‰ Á≈

«¬Ò˜≈Ó Ò≈ ’∂ ÍzØ. ÙØÓ≈ √∂È, ¡À‚ÚØ’∂‡ √∞«appleßÁapple ◊≈‚«Òß◊, √∞ËΔapple Ë≈ÚÒ∂,

Ó‘∂Ù apple≈ÚÂ, appleØÈ≈ «ÚÒ√È È±ß ‹∂Ò∑ ¡ßÁapple ‚μ’ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ √Δ¢ «¬‘ √Ì

‹Ó‘±appleΔ Ù÷√Δ¡Â≈∫ ÁΔ ˜∞Ï≈ÈÏßÁΔ Ò¬Δ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢

‚≈. ¡øÏ∂‚’apple Ïπ«Ë√‡ ¡Øapple◊∂È≈¬Δ‹∂ÙÈ ÏëÓøÿÓ Ô».’∂.

¡Â∂ Ô».’∂. ÁΔ¡ª ‘Øapple ¡øÏ∂‚’appleΔ ¡Â∂ ¡◊ª‘ ÚË»

‹æÊ∂ÏøÁΔ¡ª ÚæÒØ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ «È÷∂ËΔ

ÏëÓøÿÓÕ Ó‘≈apple≈Ù‡apple Í∞ÒΔ√ È∂ Úμ÷ Úμ÷ apple≈‹≈∫ «Úμ⁄ ¤≈Í∂ Ó≈apple ’∂ Íß‹ ¿∞μÿ∂

ÏæπËΔ‹ΔÚΔ Â∂ ÓÈ∞μ÷Δ ¡«Ë’≈apple≈∫ Á∂ ’≈apple’∞È≈∫ 鱧 Ó≈˙Ú≈ÁΔ¡≈∫ È≈Ò √ÏßË ‘؉

Á∂ ÁØÙ ‘∂· «◊z¯Â≈apple ’apple «Ò¡≈ ‘À «¬√ ÁΔ ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple Ïπ«Ë√‡

¡Øapple◊∂È≈¬Δ‹∂ÙÈ ÏëÓøÿÓ Ô».’∂. ¡Â∂ Ô».’∂. ÁΔ¡ª ‘Øapple ¡øÏ∂‚’appleΔ ‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª

«¬√ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ fi»·∂ ’∂√ª ÁΔ «È÷∂ÁΔ ’appleÁΔ ˛ ¡Â∂ Ì≈apple √apple’≈apple ÂØ∫ Óø◊

’appleÁΔ ˛ «’ ¿π‘ «¬È∑ª ÏπæËΔ‹ΔÚΔ¡ª Â∂ Ò◊≈¬∂ fi»·∂ ’∂√ª ˘ «√apple∂ ÂØ∫ È’≈apple ’∂

¿πÈ∑ª ˘ Ï≈«¬˜Â ÏappleΔ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂Õ ‹æÊ∂ÏøÁΔ¡ª Á≈ ÓøÈÈ≈ ˛ «’ «¬‘

«◊ÃÎÂ≈appleΔ¡ª ÒØ’ÂøÂapple Á≈ ’ÂÒ ˛ ¡Â∂ Ì≈apple «Úæ⁄ Â≈È≈Ù≈‘Δ √Ê≈«ÍÂ

’appleÈ Á≈ «√Ë≈-«√Ë≈ ÎappleÓ≈È ˛Õ

Lynching bad for India's reputation: Alphons in China

Beijing: Incidents of lynching

have hurt India's image,

Tourism Minister K.J. Alphons,

who is in China to draw in

more tourists, has admitted.

The minister, however, said

that the ban on beef has not

affected tourism in the country

and sought to debunk a survey

showing India as the most

unsafe country for women in

the world.

"Well, it (lynching) shouldn't

happen. Simple. And, the Prime

Minister (Narendra Modi) has

called them criminals. And, he

told the states you have to take

action because law and order is

a state subject," Alphons said

on Tuesday interacting with

Indian journalsits.

Asked if incidents of lynching

have affected tourism in India,

the Minister said: "Well, not on

a big time basis...not really. But

anything happening like that is

bad for the reputation of the

country. We won't say it's good

for the reputation of the country."

Has the ban on beef kept foreign

tourists away from India,

Alphons said that was not the

case. "Not really... you see

there are states like Kerala, Goa

and the Northeast... these are

all beef eating states."

"These are all big tourism destinations...

So people would go

wherever they are comfortable

"I think we need to respect the

sentiment of the people anywhere...

that's so fundamental."

India has witnessed incidents

of lynching over cow slaughter

and beef eating in the country.

The majority of Hindus in the

country consider the animal as

sacred.

Alphons is visiting China to

attract Chinese tourists who

currently generate some 21 per

cent of tourism receipts in destinations

in the world. He

opened a road show in Beijing

on Tuesday and will visit

Shanghai and Wuhan.

Despite swelling number of

outbound Chinese tourists,

Indian receives only a very

small fraction of them.

"Last year, 144 million Chinese

(Continue Page 19)

SAMAJ WEEKLY MOVED

TO NEW OFFICE

This is for the information of all the Samaj Weekly readers

and supporters that the paper has moved to new office.

Please send all your mail, articles to this address.

SAMAJ WEEKLY

SAMAJ MEDIA ENTERPRISE LTD

SUITE 507, HAWTHORNS HOUSE,

HALFORDS LANE, SMETHWICK

BIRMINGHAM UK B66 1BB

www.samajweekly.com

Email : info@samajweekly.com | samajweekly@gmail.com

Tel : +44 7878 456 484, +44 121 565 4810


2 30/08/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

Á≈ˆΔ È∂Â≈Ú≈∫ 鱧 ¡ÔØ◊

’apple≈apple Á∂‰ Á∂ Ó√Ò∂ ”⁄

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ apple≈÷Ú≈∫

appleμ«÷¡≈ ¯À√Ò≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Á∂Ù ÁΔ «√¡≈√ ”⁄Ø∫

‹∞appleÓ≈∫ ”Â∂ appleØ’ Ò≈¿∞‰ √ÏßËΔ ÁØÙΔ

È∂Â≈Ú≈∫ ÁΔ ¿∞ÓΔÁÚ≈appleΔ Ï≈apple∂ ÈÚΔ∫

͇ΔÙÈ ”Â∂ √∞‰Ú≈¬Δ ’apple«Á¡≈∫

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ ¡≈͉≈ ¯À√Ò≈

apple≈÷Ú≈∫ appleμ÷ «Ò¡≈ ‘À Õ Á≈«¬apple

’ΔÂΔ¡≈∫ ͇ΔÙÈ≈∫ “⁄ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple≈∫

‹≈∫ «ÚË≈«¬’≈∫ Á∂« ıÒ≈¯ ‘∂·ÒΔ

¡Á≈Ò “⁄ ÁØÙ ÂÀ¡ ‘؉ Á∂ È≈Ò

‘Δ ¿∞√ 鱧 ¡ÔØ◊ ’apple≈apple «Áß«Á¡≈∫

⁄؉ ÒÛÈ “Â∂ appleØ’ Ò≈¿∞‰ ÁΔ Óß◊

’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À, ‹Á«’ √apple’≈apple È∂

«¬√ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ «È¡≈∫ Í≈«Ò’≈ ȱß

«¬√ “⁄ ÁıÒ È≈ Á∂‰ Ò¬Δ «’‘≈ ‘À

Õ ’∂∫Áapple È∂ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ «ÁμÂΔ ÁÒΔÒ

“⁄ «’‘≈ «’ «˜¡≈Á≈Âapple Ó≈Ó«Ò¡≈∫

“⁄ ÁØÙΔ È∂Â≈ ÏappleΔ ‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘È, «¬√

Ò¬Δ ⁄؉ “Â∂ appleØ’ Ò≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈

È≈ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂ Õ ⁄Δ¯ ‹√«‡√

ÁΔÍ’ «ÓÙapple≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Ú≈ÒΔ E

ÓÀ∫ÏappleΔ √ß«ÚË≈È’ ÏÀ∫⁄ È∂ «’‘≈ «’

Ú؇apple≈∫ 鱧 ¿∞ÓΔÁÚ≈apple≈∫ Á∂ ¡Íapple≈«Ë’

«Í¤Ø’Û È±ß ‹≈‰È Á≈ ¡«Ë’≈apple ‘À Õ

ÏÀ∫⁄ «‹√ «Ú⁄ ⁄Δ¯ ‹√«‡√ ¡≈apple.

¡ÀÎ. È≈appleΔ¡È, ‹√«‡√ ¬∂. ¡ÀÓ.

÷≈Ò«ÚÒ’apple, ‹√«‡√ ‚Δ. Ú≈¬Δ.

⁄ßÁapple⁄±Û Â∂ ‹√«‡√ «¬ßÁ± ÓÒ‘ØÂapple≈

Ù≈«ÓÒ ‘ÈÕ

Samaj

Weekly

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Editor

Manohar Birdi

+44 7411 251 804

Managing Editor

Rajveer Samra

+44 7412 970 999

Bedford

Binder Bhroli

+44 7723 402 335

Luton

Ramesh Sondhi

+44 7960 773 838

Manchester

Jagtar Singh Shehri

+44 7533 037 640

Kent

Hans Raj Sampla

+44 7778 843 185

Editorial Office

Samaj Weekly

Samaj Media Enterprise Ltd

Suite 507, Hawthorns House

Halfords Lane, Smethwick,

Birmingham U.K.,B66 1BB

+44 7878 456 484

+44 121 565 4810

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

‘apple ÍÃ’≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’ ¡Â∂ ’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚

«¬Ù«Â‘≈apple Á∂‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

Fascism at our doorstep

Women Against Sexual Violence and State Repression (WSS) Condemns Arrests of Sudha Bharadwaj, Vernon Gonsalves,

Arun Ferreira, Gautam Navlakha and Varavara Rao. WSS strongly condemns targeted attack on democratic rights activists,

blatantly retributive actions of Maharashtra Police and demands immediate and unconditional release of all arrested activists,

lawyers, writers and journalists.

Convenors Ajita, Nisha, Rinchin and Shalini; Email ID againstsexualviolence@gmail.com

WSS strongly condemns the

arrests of its member Advocate

Sudha Bharadwaj, and activists

Vernon Gonsalves, Arun

Ferreira, Gautam Navlakha,

Varavara Rao, and the raids at

the homes of Father Stan

Swamy, Dr. Anand Teltumbde,

Prof. K. Satyanarayana,

Pavana, Anala, Kurmanath,

Kranti Tekula and others conducted

by the Maharashtra

police along with the state

police of Telangana, Jharkhand,

Goa and Delhi. These searches

and arrests are a diversionary

tactic to draw attention away

from the spine chilling revelations

about Hindu Sanatan

Sanstha and Hindu Janjagruti

in connection to the assassinations

and bomb terror which

they have been masterminding.

On the 28th of August, in a

coordinated operation, days

before the 90 day period for

judicial custody period of the

five arrested in the Bhima

Koregaon case end, several

well known academics,

lawyers, writers, poets, priests

and journalists have been

arrested and their homes raided

by the police. Just under three

months following the arrests of

Professor Shoma Sen,

Advocate Surendra Gadling,

activists Sudhir Dhawale, Rona

Wilson and Mahesh Raut, the

Maharashtra police appear to

be persistently cracking down

on all voices that have stood in

solidarity with them. This coordinated

effort to harass and

malign human rights activists

all over the country is intended

solely to create a sense of terror

amidst the democratic people

of this country and must be

seen as a war against democracy.

Despite the fact that no

incriminating evidence has

emerged in these cases, with no

respect or regard for the law,

the police continues to arbitrarily

arrest and detain activists,

lawyers, writers and professionals

who have dedicated

their lives to ensure that justice

is served where it is due.

Following orders sent by the

F@ ’appleØÛ Ì≈appleÂΔ ÍØÙ’

ÂμÂ≈∫ ÁΔ ’ÓΔ Á≈ «Ù’≈apple

«È¿±Ô≈apple’Õ «¬’ ¡«Ë¡ÀÈ «Úμ⁄ «⁄Â≈ÚÈΔ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À «’

«¬È√≈ÈΔ ◊ÂΔ«ÚËΔ¡≈∫ ’≈appleÈ ’≈appleÏÈ ‚≈«¬¡≈’√≈¬Δ‚

(√Δ˙B) Á∂ ÍμËapple Úˉ ’apple ’∂ ’‰’ Â∂ ⁄ΩÒ≈∫ «‹‘∂ ¡È≈‹ ÁΔ¡≈∫

¯√Ò≈∫ «Úμ⁄ ÍØÙ’ ÂμÂ≈∫ ÁΔ ’ÓΔ ¡≈ ◊¬Δ ‘À «‹√ ’≈appleÈ Ì≈appleÂ

«Úμ⁄ ’appleΔÏ F@ ’appleØÛ ÒØ’ «˜ß’ Â∂ Íz؇ΔÈ ÁΔ ’ÓΔ Á≈ «Ù’≈apple ω

√’Á∂ ‘È¢ ‘≈Úapple‚ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ ÷Ø‹Δ¡≈∫ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂·

‘ج∂ «¬√ ¡«Ë¡ÀÈ «Úμ⁄ Í∂ÙΔÈ◊Ø¬Δ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À «’ √Δ˙B

÷ÂappleÈ≈’ ÍμËapple “Â∂ Í‘∞ß⁄ ‹≈‰ ’≈appleÈ ¡ßÁ≈˜È E ’appleØÛ Ì≈appleÂΔ

«˜ß’ ÁΔ ’ÓΔ, C.H ’appleØÛ Íz؇ΔÈ ¡Â∂ E@.B ’appleØÛ ¡ΩappleÂ≈∫ Â∂ Ïμ⁄∂

¡≈«¬appleÈ ÁΔ ’ÓΔ ’≈appleÈ Úμ÷ Úμ÷ appleØ◊≈∫ Á≈ «Ù’≈apple ω √’Á∂

‘È¢ ¡≈ÒÓΔ ÂΩapple “Â∂ B@E@ Âμ’ ‹ÁØ∫ Ú≈Â≈ÚappleÈ «Úμ⁄ √Δ˙B

Á≈ ÍμËapple ’appleΔÏ EE@ ÍΔÍΔ¡ÀÓ “Â∂ Í‘∞ß⁄∂◊≈ Â≈∫ AG.E ’appleØÛ ÒØ’

«˜ß’ ¡Â∂ AB.B ’appleØÛ ÒØ’ Íz؇ΔÈ ÁΔ ’ÓΔ Á≈ «Ù’≈apple ωÈ◊∂¢

“È∂⁄apple ’Ò≈¬ΔÓ∂‡ ⁄∂∫‹“ Íμ«Âz’≈ «Úμ⁄ ¤Í∂ «¬√ ¡«Ë¡ÀÈ «Úμ⁄

Áapple√≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ «¬’ «¬’ ¡appleÏ ¡ΩappleÂ≈∫ Â∂ Íß‹ √≈Ò ÂØ∫

ÿμ‡ ¿∞Óapple Á∂ Ïμ⁄∂ ÁΔ ÷≈Ë ÷∞apple≈’ «Úμ⁄ ¡≈«¬appleÈ ÁΔ Ó≈Âapple≈ ⁄≈apple

ÎΔ√ÁΔ Âμ’ ÿμ‡ ‹≈Ú∂◊Δ «‹√ È≈Ò ¿∞È∑≈∫ ¡ßÁapple ÷±È ÁΔ ’ÓΔ Â∂

‘Øapple appleØ◊≈∫ Á≈ ıÂapple≈ ÚË ‹≈Ú∂◊≈¢ ÷Ø‹ ÁÒ Á∂ ÓØ‘appleΔ ¡Â∂ ‘≈Úapple‚

‡Δ¡À⁄ ⁄ÀÈ √’±Ò ¡≈Î ÍÏ«Ò’ ‘ÀÒÊ Á∂ ÷Ø‹Δ √≈«¬ß√Á≈È √ÀÓ

Ó≈«¬apple˜ È∂ «’‘≈ ““ √≈‚Δ ÷Ø‹ ÂØ∫ √ÍÙ‡ ‘∞ßÁ≈ ‘À «’ √≈‚∂ «ÈμÂ

Á∂ ¯À√«Ò¡≈∫- Ó√ÒÈ ¡√Δ∫ ÿapple≈∫ «Úμ⁄ ÷≈‰≈ «’Ú∂∫ ÷≈∫Á∂ ‘≈∫,

«’ßÈ≈ ÷≈∫Á∂ ‘≈∫, √≈‚≈ ÂØapple≈ Î∂apple≈ «’‘Ø «‹‘≈ ‘À, ¡√Δ∫ «’‘Ø

«‹‘Δ¡≈∫ Ú√Â≈∫ ÷appleΔÁÁ∂ ‘≈∫ó- ¡≈«Á √≈‚Δ ¡≈Í‰Δ ÷≈Ë ÷∞apple≈’

Á∂ ÍØÙ’ ÂμÂ≈∫ “Â∂ ‘Δ È‘Δ∫ √◊Ø∫ ¡≈Ï≈ÁΔ Á∂ Ï‘∞ Úμ‚∂ «‘μ√∂ Â∂

¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ÍΔÛ∑Δ¡≈∫ ÁΔ «√‘ “Â∂ ¡√apple Í≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ «¬√

Ú∂Ò∂ Á∞ÈΔ¡≈ Ìapple «Úμ⁄ ÁØ ¡appleÏ ÂØ∫ ÚμË ÒØ’Δ∫ «¬’ ‹≈∫ «¬’ ÂØ∫

ÚμË ÍØÙ’ ÂμÂ≈∫ ÁΔ ’ÓΔ Á≈ «Ù’≈apple ‘È¢ ¡≈Ó ÂΩapple “Â∂ «¬È√≈È

¡≈͉∂ Ó∞μ÷ ÍØÙ’ ÂμÂ≈∫ Á≈ Úμ‚≈ «‘μ√≈ ÍΩ«Á¡≈∫ ÂØ∫ ÒÀ∫Á∂ ‘Èó

÷∞apple≈’Δ Íz؇ΔÈ Á≈ FC ¯Δ√Á «‘μ√≈ Ù≈’≈‘≈appleΔ √appleØÂ≈∫ ÂØ∫ ¡≈¿∞∫Á≈

‘À Â∂ HA ÎΔ√Á ¡≈«¬appleÈ Â∂ FH ¯Δ√Á «˜ß’ ÚΔ «¬È∑≈∫ ‘Δ √appleØÂ≈∫

ÂØ∫ «ÓÒÁ≈ ‘À¢ «¬√ ÷Ø‹ ‡ΔÓ È∂ AEA Á∂Ù≈∫ «Úμ⁄ BBE ÂØ∫ ÚμË

÷≈Ë ÷∞apple≈’≈∫ Á≈ «ÚÙÒ∂Ù‰ ’ΔÂ≈ ‘À¢

Swargate police station in

Pune, all of those targeted

through raids and arrests today

have the following charges

against them – IPC Section

153, 505, 117,120B; UAPA

Sections 13, 16, 18, 18b, 20,

38, 39, 40. These charges

include promoting enmity

between people, public mischief,

abetting commission of

offences, criminal conspiracy,

unlawful activities, terrorist

acts, raising funds for terrorist

acts, recruiting for terrorist

acts, being members of terrorist

organisations, support for terrorist

organisations and providing

funds for terrorist organisations.

With these charges, the

police are making all efforts to

brand democratic activists as

‘terrorists’ and ensure that they

are kept in custody for extended

periods of time. It is well

known that the use of draconian

laws like UAPA in cases, when

contested in court, invariably

fall apart. But the time spent by

those charged under these laws

is meant as a punishment even

if they are eventually acquitted

of all charges. Thus, the tactics

of the police force is clear. It is

meant, now, not merely to

spread a sense of fear amongst

all those who oppose its brutal

ways but as retribution for daring

to speak out.

Sudha Bharadwaj, who is a

WSS member, is a lawyer and

trade unionist who has been

tirelessly advocating for the

rights of workers, adivasi communities

and other marginalised

groups for the last three

decades in Chhattisgarh. Since

1986, she has been working

with the labour movement in

Chattisgarh that grew out of the

work of the Chhattisgarh Mukti

Morcha, advocating for the

rights of workers in the mining

belt of Bhilai and other areas.

Sudha is also a part of a legal

organisation called Janhit

which takes up cases of illegal

land acquisition, violations of

forest rights and environmental

issues. Janhit has supported

(Continue Page 9)

Ò≈‘ΩappleΔ apple≈Ó Ï≈ÒΔ ÁΔ ¡≈ÂÓ’Ê≈

(Autobiography) ¤Í‰ Ò¬Δ «Â¡≈apple

Ò≈‘ΩappleΔ apple≈Ó Ï≈ÒΔ ÁΔ ¡≈ÂÓ’Ê≈ Á≈

÷appleÛ≈ (Manuscript ) ¤Í‰ Ú≈√Â∂

«Â¡≈apple ‘À Íapple ’¬Δ

Âapple∑≈∫ ÁΔ¡ª Ó≈ÒΔ

¡Ω’Ûª ¡≈ apple‘Δ¡ª

‘È, «‹È∑ª 鱧 Á±apple

’appleÈ≈ ‹apple±appleΔ ‘ÀÕ

Ï≈ÒΔ ‹Δ ¡«‹‘∂

«ÓÙÈappleΔ ‘È «‹Èª

È∂ ¡≈͉≈ √≈apple≈ ‹ΔÚÈ ¡ßÏ∂‚’apple

«ÓÙÈ Ú≈√Â∂ √Óapple«Í ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ

√ßÍapple’ Ú≈√Â∂ ÍÂ≈:

ÁΩÒÂ≈ Ï≈ÒΔ (Ïapple«ÓßÿÓ)

‡ÀÒΔÎØÈ ÈßÏapple:

@@DD ABA FHF BCBA

ÿapple Ó≈∫ ÏØÒΔ ÏØÒ‰ Ú≈Ò∂

Ïμ⁄∂ ‘∞ßÁ∂ ‘È Ï∞μËΔÓ≈È

Òß‚ÈÕ «ÚÁ∂Ù ”⁄ apple«‘‰ Ú≈Ò∂

¡«‹‘∂ Ïμ⁄∂ ‹Ø ¡≈͉∂ ÿapple «Ú⁄

Í«appleÚ≈apple Ú≈«Ò¡≈∫ È≈Ò Ó≈∫ ÏØÒΔ

«Ú⁄ ◊μÒ ’appleÁ∂ ‘È ¡Â∂ Ï≈‘apple

Á±‹Δ Ì≈Ù≈ «Ú⁄ ÏØÒÁ∂ ‘È, ¿∞‘

«˜¡≈Á≈ Ï∞μËΔÓ≈È ‘∞ßÁ∂ ‘È¢ «¬’

ÈÚ∂∫ ¡«Ë¡ÀÈ «Ú⁄ «¬‘ ‹≈‰’≈appleΔ

«ÓÒΔ ‘À¢

«Ïz‡∂È ÁΔ Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ¡≈Î

appleΔ«‚ß◊ Á∂ ÷Ø‹’≈apple≈∫ È∂ ÷Ø‹ «Ú⁄

«¬‘ Á∂«÷¡≈ «’ ¡«‹‘∂ Ïμ⁄∂ ‹Ø

√’±Ò «Ú⁄ Úμ÷appleΔ Ì≈Ù≈ ÏØÒÁ∂ ‘È

¡Â∂ Í«appleÚ≈apple Ú≈«Ò¡≈∫ È≈Ò ÿapple

«Ú⁄ Úμ÷appleΔ Ì≈Ù≈ ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’appleÁ∂

‘È, ¿∞‘ ÏØË ‹≈∫⁄ «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫

Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ⁄ß◊∂ ¡ß’

«Ò¡≈¬∂ ‹Ø «√appleÎ ◊Àapple-Ó≈∫ ÏØÒΔ

‹≈‰Á∂ ‘È¢ «¬√ ¡«Ë¡ÀÈ «Ú⁄

«Ïz‡∂È «Ú⁄ apple«‘‰ Ú≈Ò∂ Â∞apple’Δ Á∂ G

ÂØ∫ AA √≈Ò Á∂ A@@ Ïμ«⁄¡≈∫ ȱß

Ù≈ÓÒ ’ΔÂ≈ «◊¡≈¢ ¡≈¬Δ «’¿±

‹≈∫⁄ «Ú⁄ ÁØ Ì≈Ù≈ ÏØÒ‰ Ú≈Ò∂

Ïμ«⁄¡≈∫ Á≈ Ó∞’≈ÏÒ≈ ¡«‹‘∂

Ïμ«⁄¡≈∫ È≈Ò ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‹Ø «√appleÎ

¡ß◊apple∂˜Δ ÏØÒÁ∂ ‘È¢


www.samajweekly.com

ıÏappleª

30/08/2018

3

‚≈: ¡ßÏ∂‚’apple ÓÀÓØappleΔ¡Ò ’Ó∂‡Δ ÚÒØ∫ «◊ßÈΔ Ó≈‘Δ È±ß «ÁμÂΔ ◊¬Δ Î∂¡appleÚÀμÒ Í≈apple‡Δ

‚≈: ¡ßÏ∂‚’apple ÓÀÓØappleΔ¡Ò ’Ó∂‡Δ ¡≈Î ◊apple∂‡ «Ïapple‡∂È

¡Â∂ Ò؇√ ‡Δ ÚΔ ÚÒØ ’≈√Δ ‡Δ ÚΔ ÁΔ √ÍØapple‡ È≈Ò

«Í¤Ò∂ «ÁÈΔ Ì≈apple ÂØ ¡≈¬Δ ÓÙ‘±apple «√ß◊apple «◊ßÈΔ Ó≈‘Δ

‹Δ ÁΔ Î∂¡appleÚÀμÒ Í≈apple‡Δ Á≈ ¡≈ÔØ‹È ’ΔÂ≈ «◊¡≈®

«‹√ «Úμ⁄ Ô± ’∂ Ìapple ÂØ «ÓÙÈappleΔ ◊Δ √ß◊Δ Íapple∂ÓΔ¡≈∫

È∂ «Ùapple’apple ’ΔÂΔ®«◊ßÈΔ Ó≈‘Δ È∂ Ò◊≈Â≈apple «ÂßÈ ÿ߇∂

«ÓÙÈappleΔ ◊Δ Ï∞μË, ◊∞apple± appleÚΔÁ≈√, ◊∞apple± ’ÏΔapple, Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï, √≈«‘Ï ’≈∫√Δ apple≈Ó ¡Ωapple ‘Øapple Ï‘∞ √≈apple∂ apple«‘Ïapple≈∫

Á∂ ‹ΔÚÈ «ÓÙÈ È±ß √ß◊ΔÂ’ Ë∞È≈∫ «Úμ⁄ ÍappleØ ’∂ ¡≈¬∂

‘ج∂ Ó«‘Ó≈È≈∫ Á∂ ÓÈØappleß‹È Á∂ È≈Ò È≈Ò ¿∞‘È≈∫ ȱß

«ÓÙÈ ÍzÂΔ ÚΔ √∞⁄∂ ’ΔÂ≈® «¬√ ÓΩ’∂ Â∂ ’Ó∂‡Δ Á∂

ÍappleË≈È Á∂Ú Ò≈Ò √∞ßÓÈ ‹Δ ‹ÈappleÒ √À’‡appleΔ apple≈‹ Í≈Ò

‹Δ ÚÒØ «◊ßÈΔ Ó≈‘Δ È±ß «¬μ’ ÙΔÒ‚ Á∂ ’∂ √ÈÓ≈«ÈÂ

’ΔÂ≈ «◊¡≈ Â∂ ÍzË≈È ‹Δ ÚÒØ ¡≈˙‰ Ú≈Ò∂ Ú’Â

«Úμ⁄ «◊ßÈΔ Ó≈‘Δ È±ß «ÓÙÈ «Úμ⁄ ¡≈͉≈ ωÁ≈

ÔØ◊Á≈È Ò◊≈Â≈apple Í≈˙Á∂ apple«‘‰ Ò¬Δ ÚΔ «’‘≈

«◊¡≈®«¬√ ÍzØ◊apple≈Ó «Úμ⁄ ’≈√Δ ‡Δ ÚΔ ÂØ ‡ØÈΔ Ïß◊Û

‹Δ Ô± ’∂ Á∂ Íz«√μË «√ß◊apple Íz∂Ó ⁄Ó’ΔÒ≈ ‹Δ ¡Ωapple Òß‚È

ÂØ √∞Ò∂Ó≈È ‹Δ È∂ ÚΔ ¡≈Í‰Δ ÍzÎØappleÓÀß√ «ÁμÂΔ® √‡∂‹

ÁΔ ‹∞ßÓ∂Ú≈appleΔ ’Ó∂‡Δ Á∂ ÍÏÒΔ«√‡Δ √À’‡appleΔ ÷∞Ù«ÚßÁapple

«ÏμÒ≈ ‹Δ È∂ «ÈÌ≈¬Δ® È≈¬Δ‡ «¬È ÚÒØ ÷≈‰∂ Á≈ ÷≈√

ÍzÏßË ’ΔÂ≈ «◊¡≈® ’≈∫√Δ ‡Δ ÚΔ ÚÒØ «¬√ ÍzØ◊apple≈Ó Á≈

Ò≈¬ΔÚ Íz√≈apple‰ ’ΔÂ≈ «◊¡≈®

«appleÍØapple‡ .÷∞Ù«ÚßÁapple «ÏμÒ≈

ÓØÁΔ √apple’≈apple ÁΔ¡≈∫ Î≈ÙΔÚ≈ÁΔ ÈΔÂΔ¡≈∫ Á∂Ù ÁΔ

¬∂’Â≈ Â∂ ¡÷ß‚Â≈ Ò¬Δ Úμ‚≈ ÷Âapple≈ : ¡appleÙΔ

apple∞⁄Δ ÿÈ«Ù¡≈Ó Ô±.’∂. ”⁄ Ì≈apple ÁΔ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple «ÈÔ∞’Â

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «ÚÁ∂Ù ÓßÂapple≈Ò∂ ÚÒØ∫ ‹≈‰’≈appleΔ

«ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À «’ √ΔÈΔ¡apple ’±‡ÈΔÂ’ apple∞⁄Δ

ÿÈ«Ù¡≈Ó È±ß Ô±. ’∂. “⁄ Ì≈apple ÁΔ ¡◊ÒΔ

‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple «ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ ¿∞‘

Á√ßÏapple B@AF ÂØ∫ Ô±. ’∂. “⁄ Ì≈appleÂΔ ‘≈¬Δ

’«ÓÙÈapple Á≈ ¡‘∞Á≈ √ßÌ≈Ò apple‘∂ Ú≈¬Δ. ’∂.

«√È‘≈ ÂØ∫ ⁄≈apple‹ ÒÚ∂◊Δ Õ ÓßÂapple≈Ò∂ ÚÒØ∫

Áμ«√¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ AIHB ÏÀ⁄ ÁΔ

Ì≈appleÂΔ «ÚÁ∂ÙΔ √∂Ú≈ ÁΔ ¡«Ë’≈appleΔ apple∞⁄Δ

ÿÈ«Ù¡≈Ó «¬√ √Ó∂∫ «¬Ê∂ ‘À‚’∞¡≈apple‡apple “⁄

√’μÂapple ‘È Â∂ ‹ÒÁ ‘Δ Ô±.’∂. “⁄ ¡≈͉≈

¡‘∞Á≈ √ßÌ≈Ò ÒÚ∂◊Δ Õ

‹Ø◊≈Õ √apple’≈appleΔ √ΔÈΔ¡apple √À’ß‚appleΔ

√’±Ò ÒÛ’Δ¡≈∫ ‹Ø◊≈ «Ú÷∂ Ì≈appleÂΔ

’«Ó¿±«È√‡ Í≈apple‡Δ «¬’≈¬Δ ‹Ø◊≈

ÚμÒØ∫ Íapple‹≈ Óß‚Ò Ò«‘apple Á∂ ÓØ‘appleΔ

¡≈◊± ¡Â∂ Íz«√μË ¡˜≈ÁΔ ÿ∞Ò≈‡Δ¬∂

’≈Óapple∂‚ ‹ß◊Δapple «√ßÿ ‹Ø◊≈ ÁΔ

AFÚΔ∫ Ïapple√Δ ÓΩ’∂ √Ó≈◊Ó ’ΔÂ≈

«◊¡≈¢ ’≈Óapple∂‚ ‹ß◊Δapple «√ßÿ ‹Ø◊≈

鱧 ÙappleË≈ Á∂ Î∞μÒ Ì∂‡ ’apple«Á¡≈∫ √Δ

ÍΔ ¡≈¬Δ ÁΔ ’ΩÓΔ ’Ω∫√Ò Á∂ ÓÀ∫Ïapple Â∂

√≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’ ‘appleÁ∂Ú ¡appleÙΔ È∂

’∂∫Áapple ÁΔ ÓØÁΔ √apple’≈apple ÁΔ

¡≈ÒØ⁄È≈ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ «¬‘

√apple’≈apple ÿμ‡ «◊‰ÂΔ ¡Â∂ Á«ÒÂ

«ÚappleØËΔ √apple’≈apple ‘À¢ ÓØÁΔ √apple’≈apple

ÁΔ¡≈∫ Î≈ÙΔÚ≈ÁΔ ÈΔÂΔ¡≈∫ ’≈appleÈ

Á∂Ù ÁΔ ¬∂’Â≈ ¡Â∂ ¡÷ß‚Â≈ Ò¬Δ

Úμ‚≈ ÷Âapple≈ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ √zΔ

¡appleÙΔ È∂ «Úμ ÓßÂappleΔ ÓÈÍzΔ «√ßÿ

Ï≈ÁÒ ÚμÒØ∫ È◊apple Íß⁄≈«¬Â ‹Ø◊≈

鱧 È◊apple Á∂ «Ú’≈√ Ò¬Δ Ì∂«‹¡≈

«◊¡≈ AF.E@ Òμ÷ apple∞ͬ∂ Á≈ ⁄Àμ’

√Ω∫«Í¡≈¢ √Δ ÍΔ ¡≈¬Δ (¡ÀμÓ) Á∂ √±Ï≈

√’μÂapple √∞÷«ÚßÁapple «√ßÿ √∂÷Ø∫ È∂ ÓØÁΔ

√apple’≈apple “Â∂ Á∂Ù «Úμ⁄ ¡≈apple ¡Àμ√

¡Àμ√ ÁΔ¡≈∫ ÈΔÂΔ¡≈∫ Ò≈◊± ’appleÈ

Á≈ ÁØÙ Ò◊≈¿∞∫«Á¡≈∫ «’‘≈ «’

¡«‹‘Δ¡≈∫ ÈΔÂΔ¡≈∫ Á∂Ù Ò¬Δ

ÿ≈Â’ «√μË ‘Ø apple‘Δ¡≈∫ ‘È¢

√≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’ Óß◊ apple≈¬∂

Ï≈∫√Ò È∂ ’≈Óapple∂‚ ‹Ø◊≈ ȱß

ÙappleË≈∫‹ÒΔ Ì∂‡ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’

¡μ‹ ’≈Óapple∂‚ ‹Ø◊≈ Úapple◊∂ √μ⁄∂-√∞μ⁄∂

Á∂Ù Ì◊ ¡≈◊±¡≈∫ ÁΔ Úμ‚Δ ÒØÛ

‘À¢ ’√Ï≈ ‹Ø◊≈ «Úμ⁄ ω≈¬∂ ‹≈‰

Ú≈Ò∂ √‡∂‚Δ¡Ó Ò¬Δ ¿∞‘È≈ ¡≈͉∂

ÚμÒØ∫ E Òμ÷ apple∞ͬ∂ ÁΔ √‘≈«¬Â≈

Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ÚΔ ’ΔÂ≈¢ ’≈Óapple∂‚

‹◊‹Δ «√ßÿ ‹Ø◊≈ È∂ ’≈Óapple∂‚

‹ß◊Δapple «√ßÿ ‹Ø◊≈ Á∂ ‹ΔÚÈ “Â∂

⁄≈ȉ≈ Í≈¿∞∫«Á¡≈∫ «’‘≈ «’

’≈Óapple∂‚ ‹Ø◊≈ È∂ Á∂Ù È±ß ¡˜≈Á

’appleÚ≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «Ï√Ú∂Á≈apple≈∫

ÂØ∫ Ó∞˜≈«apple¡≈∫ 鱧 ˜ÓΔÈ≈∫ ÁΔ Ó≈Ò’Δ

Á∂ ‘μ’ «ÁÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ ÒßÓ≈ √ßÿappleÙ

’ΔÂ≈¢ √Ó≈◊Ó ÁΩapple≈È Á∂√ apple≈‹

¤≈‹ÒΔ Á∂ „≈‚Δ ‹μÊ∂ ¡Â∂ ◊≈«¬’

¡‹Ó∂apple ’ØÓÒ È∂ «¬È’Ò≈ÏΔ Ú≈apple≈∫

¡Â∂ ◊Δ Í∂Ù ’ΔÂ∂, ‹Á«’ ÒØ’

’Ò≈ Óß⁄ Ó∞μÒ≈∫Í∞apple ÁΔ È≈‡’ Óß‚ÒΔ

ÚμÒØ∫ «¬È’Ò≈ÏΔ È≈‡’≈∫ ¡Â∂

’ØappleΔ˙◊z≈ÎΔ¡≈∫ Í∂Ù ’ΔÂΔ¡≈∫¢ √‡∂‹

√À’‡appleΔ ÁΔ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ Ì‹È «√ßÿ È∂

Ï≈÷±ÏΔ «ÈÌ≈¬Δ¢ È◊apple Íß⁄≈«¬Â

‹Ø◊≈ Á∂ ÓΔ ÍzË≈È ’≈Óapple∂‚

◊∞appleÓΔ «√ßÿ È∂ Ï≈‘appleØ∫ ¡≈¬∂

Ó«‘Ó≈È≈∫ Á≈ ËßÈÚ≈Á ’ΔÂ≈¢

«¬√ ÓΩ’∂ √≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’

’≈Óapple∂‚ ϱ‡≈ «√ßÿ, ‘∂Óapple≈‹ «ÓμÂÒ,

Ê≈‰≈ Ó∞÷Δ ‹Ø◊≈ ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ,

«’zÙÈ ⁄Ω‘≈È, È◊apple Íß⁄≈«¬Â ‹Ø◊≈

Á∂ ÍzË≈È Ó∂ÿ≈ «√ßÿ, ’Ω∫√Òapple

‹Ê∂Á≈apple ÓÒ’Δ «√ßÿ, √∞÷Á∂Ú

«√ßÿ «apple÷Δ, ¡ÚÂ≈apple «√ßÿ ‹Ø◊≈,

ÏÒÁ∂Ú «√ßÿ, Íz’≈Ù «√ßÿ Ó≈÷≈,

√appleÍß⁄ appleÓ∂Ù ’∞Ó≈apple «÷¡≈Ò≈,

√appleÍß⁄ √∞÷Á∂Ú «√ßÿ ¿∞μÌ≈, ÏÒÚßÂ

«√ßÿ ÌΔ÷Δ, ¡À‚ÚØ’∂‡ ’∞Ò«ÚßÁapple

«√ßÿ ¿∞μ‚Â, ÈÚÁΔÍ «√ßÿ ¡μÍΔ

fiμÏapple √Ó∂ È◊apple Íß⁄≈«¬Â Á∂

’Ω∫√Òapple Â∂ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Úμ⁄

È◊apple Ú≈√Δ ‘≈˜apple √È¢


4 30/08/2018 √øÍ≈Á’Δ

www.samajweekly.com

Í≈«’√Â≈È «‹√ «ÁÈ ÂØ∫ ¡≈Í‰Δ ‘Ø∫Á «Úæ⁄

¡≈«¬¡≈ ˛ ‘Ó∂Ù≈ ¡√«ÊappleÂ≈ ÁΔ ‘≈ÒÂ

«Ú⁄Ø∫ ‘Δ ◊π‹«apple¡≈ ˛Õ «¬√ ÓπÒ’ Á∂ ‘≈ÒÂ

’ÁΔ ÚΔ √π÷≈Ú∂∫ È‘ƒ apple‘∂Õ Ï‘πÂ≈ √Óª ÎΩ‹Δ

apple≈‹ ‘Δ «apple‘≈ ˛, «Ú⁄-«Ú⁄ ÒØ’ª ÁΔ¡ª

¸‰Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª √apple’≈appleª ÚΔ ¡≈¬Δ¡ª Íapple

¿π‘ ÚΔ Í»appleΔ Âapple∑ª ÎΩ‹ Á∂ ◊ÒÏ∂ ÂØ∫ ’ÁΔ

Óπ’ ȑƒ apple‘Δ¡ªÕ ’«‘‰ ˘ ª

ÒØ’Âø«apple’ √apple’≈apple ‘πøÁΔ ˛ Íapple ¿π√ ÁΔ ‚Øapple

‘Ó∂Ùª ÎΩ‹ Á∂ ‘æÊ ‘Δ ‘πøÁΔ ˛Õ BE ¡◊√Â

B@AH ˘ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ ÈÀÙÈÒ ¡√øÏÒΔ

ÁΔ¡ª ⁄؉ª ‘Ø¬Δ¡ª ‘ÈÕ «¬Óapple≈È ÷≈È ÁΔ

Í≈apple‡Δ Í≈«’√Â≈È Â«‘appleΔ’-¬∂-«¬È√≈¯

Á≈ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ «¬Óapple≈È ÷≈È ˘ ¸«‰¡≈

«◊¡≈ ˛Õ ÈÀÙÈÒ ¡√øÏÒΔ «Úæ⁄ ÍÃË≈È

ÓøÂappleΔ ÍÁ Ò¬Δ Â«‘appleΔ’-¬∂-«¬È√≈Î

Í≈apple‡Δ Á∂ «¬Óapple≈È ÷≈È Â∂ Í≈«’√Â≈È

Óπ√«ÒÓ ÒΔ◊ Á∂ Í≥‹≈Ï Á∂ √≈Ï’≈ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ

Ù«‘Ï≈˜ ÙappleΔÎ Áapple«Ó¡≈È Ú؇ª Í¬Δ¡ªÕ

Ù«‘Ï≈˜ ÙappleΔÎ ˘ IF Ú؇ª Í¬Δ¡ª ¡Â∂

ÁΩÒÂ≈ Ï≈ÒΔ (ÏëÓøÿÓ)

«¬Óapple≈È ÷≈È ˘ AGF Ú؇ª Í¬Δ¡ªÕ «¬√

Âapple∑ª Ï‘π √øÓÂΔ È∂ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ Ò¬Δ

«¬Óapple≈È ÷≈È ˘ ¸‰ «Ò¡≈Õ «ÚappleØËΔ

Í≈apple‡Δ¡ª «‹Ú∂∫ Í≈«’√Â≈È ÍΔÍÒ‹ Í≈apple‡Δ

Â∂ Í≈«’√Â≈È Óπ√«ÒÓ ÒΔ◊ ˘ ¡Â∂ ÓΩÒ≈È≈

΋ҿπapple apple«‘Ó≈È ÁΔ Í≈apple‡Δ «¬’ ‹π‡ ‘Ø ’∂

apple«‘‰ Ò◊ Í¬Δ¡ª ‘È «’ «¬Óapple≈È ÷≈È ˘

«‹Â≈¿π‰ «Úæ⁄ ÎΩ‹ Á≈ ‘æÊ ˛, ˪ËÒΔ ‘جΔ

˛Õ «¬√ ’apple’∂ ¡√ƒ «¬√ ⁄؉ ˘ È‘ƒ ÓøÈÁ∂Õ

√apple’≈apple «’√∂ ÁΔ Í≈apple‡Δ ÁΔ Ï‰∂ «Íæ¤∂ ‘æÊ

ÎΩ‹ Á≈ ‘Δ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ Ì≈appleÂ-

’∂appleÒ «¬È∑Δ∫ «ÁÈΔ∫ «¬’ ¡«‹‘Δ Âz≈√ÁΔ fiμÒ «apple‘≈ ‘À,

«‹√ ÁΔ ÒÍ∂‡ «Ú⁄ ¿∞‘ Ò◊Í◊ √Ω √≈Ò Í«‘Ò≈∫ √≈Ò

AIBD «Ú⁄ ¡≈«¬¡≈ √Δ¢ ¿∞ÁØ∫ ÚΔ «¬√∂ Âapple∑≈∫ ÁΔ

Ó∞√ΔÏ ¡≈¬Δ √Δ Íapple ¿∞ÁØ∫ ¡≈Ï≈ÁΔ ÿμ‡ √Δ¢ «¬√ Ò¬Δ

«¬‘ ¡≈¯Â ¡μ‹ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ÿμ‡ È∞’√≈ÈÁ≈«¬’ √Δ¢

Ï≈«appleÙ È±ß ‘Û∑ ω≈¿∞‰ Ò¬Δ «˜ßÓ∂Ú≈apple √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈

‹ß◊Ò≈∫ ÁΔ ¡ßÈ∑∂Ú≈‘ ’‡≈¬Δ ‘À¢ «¬‘ ‹≈‰Á∂ ‘ج∂ ÚΔ «’

«Í¤Ò∂ H-A@ √≈Ò≈∫ «Ú⁄ ’∂appleÒ «Ú⁄ «‹ßÈ∂ Áappleμ÷Â

’μ‡∂ ◊¬∂ ‘È, ¿∞‘ «¬’ Âapple∑≈∫ È≈Ò ‘Û∑≈∫ ÁΔ ÂÏ≈‘Δ È±ß

√μÁ≈ Á∂‰ Ú≈ÒΔ ◊μÒ √Δ¢ «¬√ 鱧 ’∞Áapple Á∂ ’ßÓ «Ú⁄

ÁıÒ¡ßÁ≈˜Δ ‘Δ «’‘≈ ‹≈Ú∂◊≈, «‹√ Á≈ ÈÂΔ‹≈ ͱapple∂

√±Ï∂ 鱧 Ì∞◊‰≈ ÍÀ «apple‘≈ ‘À¢ «‹ßÈΔ ÏappleÏ≈ÁΔ «Í¤Ò∂ ’∞fi

«ÁÈ≈∫ «Ú⁄ ‘Ø¬Δ ‘À, ¿∞√ ÁΔ Í±appleÂΔ ’appleÈ «Ú⁄ ’¬Δ

√≈Ò Òμ◊ ‹≈‰◊∂ ¡Â∂ «‹‘Û≈ √±Ï≈ Â∂˜Δ È≈Ò «Ú’≈√

’apple «apple‘≈ √Δ, ¿∞‘ ͤÛÈ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈¢

«¬’ Ú≈apple «Îapple «¬‘ √Ófi‰≈ ˜apple±appleΔ ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À «’

Áappleμ÷ Ï≈«appleÙ È±ß ‘Û∑ Ï‰È ÂØ∫ appleØ’‰ «Ú⁄ ’Δ

ÔØ◊Á≈È Í≈¿∞∫Á∂ ‘È? ‹ÁØ∫ Ó±√Ò≈Ë≈apple Ï≈«appleÙ ‘apple∂-Ìapple∂

‹ß◊Ò≈∫ “Â∂ ‘∞ßÁΔ ‘À Â≈∫ ¿∞√ 鱧 Â∂˜Δ È≈Ò ËappleÂΔ “Â∂

«‚◊‰ ÂØ∫ appleØ’‰ Ò¬Δ ‹ß◊Ò «¬’ ¤ÂappleΔ Á≈ ’ßÓ ’appleÁ∂

‘È¢ Áappleμ÷Â≈∫ ÂØ∫ ‘∞ßÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ Í≈‰Δ ‹ÁØ∫ ‘∂·≈∫

¡≈¿∞∫Á≈ ‘À Â≈∫ «¬√ Á≈ ’∞fi «‘μ√≈ ÍμÂ∂ ¡Â∂ ‹Û∑≈∫ appleØ’

ÒÀ∫ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ ‘∞‰ ‹ÁØ∫ Í≈‰Δ Ú«‘ßÁ≈ ‘À, ¿∞√ ÁΔ

apple¯Â≈apple ˙ÈΔ ‘Δ ‘∞ßÁΔ ‘À, «‹√ È≈Ò ÈÁΔ, Â≈Ò≈Ï ¡Â∂

‘Øapple Á±√apple∂ ‹Ò √appleØ Ìapple ‹≈∫Á∂ ‘È¢ ‹ß◊Ò ‹ÁØ∫ ’μ‡∂

‹≈∫Á∂ ‘È Â≈∫ Ï≈«appleÙ «ÏÈ≈∫ «’√∂ apple∞’≈Ú‡ Á∂ ËappleÂΔ “Â∂

«‚μ◊ÁΔ ‘À ¡Â∂ «¬’μ·≈ ‘Ø«¬¡≈ Í≈‰Δ ÂÏ≈‘Δ ’appleÁ≈

‘Ø«¬¡≈ ÈÁΔ¡≈∫ 鱧 «Ì¡≈È’ apple±Í Á∂ «ÁßÁ≈ ‘À¢

Ï≈«appleÙ Á≈ ¿∞ÍÔØ◊ : Í≈‰Δ Á∂ ÍμËapple 鱧 √≈Ë≈appleÈ Ï‰≈¬Δ

appleμ÷‰ ¡Â∂ «¬√ ÁΔ ÚappleÂØ∫ «Ï‹ÒΔ Ï‰≈¿∞‰ ¡Â∂ ‘Øapple

Á±√appleΔ¡≈∫ ˜apple±appleÂ≈∫ ͱappleΔ¡≈∫ ’appleÈ Ò¬Δ ÏßÈ∑ ω≈¬∂ ‹≈∫Á∂

‘È¢ ÈÁΔ¡≈∫ È≈«Ò¡≈∫ ÁΔ √¯≈¬Δ È≈ ‘؉ ’≈appleÈ ÓΔ∫‘

Á≈ Í≈‰Δ ÈÁΔ «Ú⁄ Ú«‘‰ ÁΔ Ï‹≈¬∂ «’È≈«apple¡≈∫ ȱß

ÂØÛÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡≈Ò∂-Á∞¡≈Ò∂ Á∂ «¬Ò≈«’¡≈∫ «Ú⁄

ÂÏ≈‘Δ Á≈ «ÁzÙ ÍÀÁ≈ ’appleÁ≈ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

«‹‘Û∂ Â≈Ò≈Ï ¡Â∂ ‘Øapple √appleØ Í≈‰Δ 鱧 ¡≈͉∂ ¡ßÁapple

«¬’μ·≈ appleμ÷Á∂ ‘È, ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¡√Δ∫ ıÂÓ ’apple’∂ ¿∞Ê∂

«¬Ó≈appleÂ≈∫ ω≈ «ÁμÂΔ¡≈∫ ‘È¢ ‘∞‰ Í≈‰Δ ¡≈͉≈

apple√Â≈ ı∞Á ω≈¿∞∫Á≈ ‘Ø«¬¡≈ «ÚÈ≈Ù ’appleÁ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢

¡√Δ∫ «¬√ 鱧 ‘Û∑≈∫ ÁΔ ÂÏ≈‘Δ ’«‘ßÁ∂ ‘≈∫ ¡Â∂ «¬√ Á≈

÷«Ó¡≈˜≈ «√appleÎ «¬’ √±Ï≈¬Δ ‘Δ È‘Δ∫, √◊Ø∫ ͱapple≈ Á∂Ù

Ì∞◊‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ‘À¢ «¬‘ ◊μÒ Â≈∫ √μ⁄ ‘À «’ ‹ÁØ∫

’Ø¬Δ ’∞ÁappleÂΔ ‹≈∫ ÓÈ∞μ÷Δ ÂÏ≈‘Δ Á∂Ù Á∂ «’√∂ ÚΔ «‘μ√∂

Í≈«’√Â≈È ˘ «¬Óapple≈È ÷≈È Á∂ apple»Í «Úæ⁄ ÈÚª ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ «Ó«Ò¡≈

Í«‘Ò∂ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÈÚ≈˜ ÙappleΔÎ ˘ Á√ √≈Ò ’ÀÁ Â∂ ¡æ· «ÓÒΔ¡È ÍΩ∫‚ ‹πappleÓ≈È≈

Í≈«’√Â≈È Á≈ ‘Ó√≈«¬¡≈ ÓπÒ’ ‘؉ ’apple’∂

ÁØȪ ÓπÒ’ª Á∂ √ÏøË √πËappleÈ∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ

«¬Óapple≈È ÷≈È Á∂ ¡≈¿π‰ È≈Ò «¬‘ ¡≈√ ÚΔ

ÏæfiΔ ˛Õ «¬Óapple≈È ÷≈È È∂ ¡≈¿π∫«Á¡ª ‘Δ

Ì≈apple È≈Ò √π÷≈Ú∂∫ √ÏøË Ï‰≈¿π‰ ÁΔ ◊Ò

’‘Δ ÚΔ ˛ Íapple «Èapple≈Ù≈ ¿πÁØ∫ ‘πøÁΔ ˛ ‹Á «‡ø‚

«Úæ⁄ ’≈È≈ Í≈¿π‰ Úª◊ “’ÙÓΔapple” Á≈ apple≈◊

ÚΔ È≈Ò ‘Δ ’æ«„¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ˛Õ

«¬Óapple≈È ÷≈È E ¡’»Ïapple AIEB ˘ Í≥‹≈Ï

ÁΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ Ò≈‘Ωapple «Ú÷∂ «¬’apple≈√ ¿πμÒ≈

÷≈È «√ÚÒ «¬ø‹ÈΔ¡apple ÍÙÂ»È Í«appleÚ≈apple

«Úæ⁄ ÍÀÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ

«¬Óapple≈È Á≈ Í»apple≈ È≈Ó

«¬Óapple≈È ¡«‘ÓÁ ÷≈È

«È¡≈‹Δ ˛Õ «’‘≈ ‹ªÁ≈

˛ «’ «¬√ Á∂ Ϙπapple◊ ’جΔ

¤∂ √Ω √≈Ò ‹ÒøËapple ÁΔ

Ï√ÂΔ Á≈È√ÓøÁ≈ «Ú÷∂

apple‘∂ √ÈÕ «¬Óapple≈È ÷≈È

Ò≈‘Ωapple Á∂ AITCHISON ’≈Ò‹ Á≈

Í«Û¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ «¬Óapple≈È ÷≈È ÁΔ

’ÍÂ≈ÈΔ ‘∂· ‘Δ AIIB «Úæ⁄ Í≈«’√Â≈ÈΔ

«’Ã’‡ ‡ΔÓ ÚappleÒ‚ ⁄À∫ÍΔ¡È Ï‰Δ √ΔÕ

«¬Óapple≈È ÷≈È ÁΔ Óª ’À∫√apple Á∂ «Ì¡≈È’ appleØ◊

È≈Ò Óapple ◊¬Δ √ΔÕ «¬√ ˘ Óπæ÷ appleæ÷ ’∂

«¬Óapple≈È È∂ ÁπÈΔ¡ª Ìapple «Úæ⁄Ø∫ Íæ⁄Δ «ÓÒΔ¡È

‚≈Òapple Á≈ Îø‚ «¬’æ·≈ ’apple’∂ ÁØ ’À∫√apple Á∂

‘Û∑≈∫ ÁΔ ÂÏ≈‘Δ È±ß «’√ Âapple∑≈∫ appleØ«’¡≈ ‹≈Ú∂?

«Ú⁄ ‘∞ßÁΔ ‘À Â≈∫ ͱapple≈ Á∂Ù «¬√ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’appleÈ Ò¬Δ

«¬’‹∞μ‡ ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À¢ √apple’≈apple≈∫ Â≈∫ √‘≈«¬Â≈ ÍÀ’∂‹

«ÁßÁΔ¡≈∫ ‘Δ ‘È Íapple «‹‘ÛΔ √‘≈«¬Â≈ Á∂Ù Á∂

È≈◊«apple’ «’√∂ È≈ «’√∂ apple±Í «Ú⁄ ’appleÁ∂ ‘È, ¿∞‘

Íz√ß√≈ÔØ◊ ‘À¢ «¬√ Á∂ È≈Ò-È≈Ò «¬‘ ÚΔ √μ⁄ ‘À «’

‹∂’apple √apple’≈apple ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ÈΔÂΔ¡≈∫ È≈Ò «¬È∑≈∫

’∞ÁappleÂΔ ¡≈¯Â≈∫ 鱧 appleØ’‰ Ò¬Δ ’ÁÓ ⁄∞μ’∂ Â≈∫ √Ó≈‹

Á≈ «¬‘ ÔØ◊Á≈È ¿∞μÈÂΔ Á∂ Á±√apple∂ ‡Δ«⁄¡≈∫ È±ß Í±apple≈

’appleÈ «Ú⁄ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢

«ÈappleÓ≈‰ ÔØ‹È≈Ú≈∫ «¬√ Âapple∑≈∫ «Â¡≈apple ’ΔÂΔ¡≈∫ ‹≈‰

«’ ̱ÓΔ ‹Ò ÍzÌ≈«Ú È≈ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ «‹‘ÛΔ ’∞ÁappleÂΔ

«È’≈√Δ ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ ‘À, ¿∞‘ ÈÙ‡ È≈ ‘ØÚ∂¢ ÈÁΔ¡≈∫

ÁΔ √¯≈¬Δ ¡Â∂ ’ß«„¡≈∫ ÁΔ Ó∞appleßÓ √Ó∂∫ «√apple ’ΔÂΔ

‹≈Ú∂¢ Í≈‰Δ Á∂ Ò≈∫ÿ∂ Ò¬Δ ˜apple±appleΔ ÈÁΔ¡≈∫ ¡Â∂ È≈Ò∂

‘؉¢ ‘Û∑ ÁΔ «⁄Â≈ÚÈΔ Á∂‰ Ò¬Δ ¡≈Ë∞«È’ Â’ÈΔ’

ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂¢ «¬‘ «¬√ Ò¬Δ ˜apple±appleΔ ‘À «’¿∞∫«’

¡μË∂ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Ì≈apple ‘Û∑ Á∂ Ó∞‘≈È∂ “Â∂ ÏÀ·≈ ‘À ¡Â∂

‹∂’apple √∞⁄μ‹∂ ‘μÒ È≈ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ Â≈∫ ‘apple √≈Ò «’√∂ È≈

«’√∂ √±Ï∂ «Ú⁄ ‘Û∑≈∫ È≈Ò ÂÏ≈‘Δ Á≈ ‘؉≈ ÂÀ¡ ‘À¢ ‘Û∑

ÂØ∫ Ï⁄≈¡ Ò¬Δ ˜apple±appleΔ ‘À «’ «‹Ê∂ «¬’ Í≈√∂ ‹ß◊Ò≈∫ ÁΔ

√ßÌ≈Ò ‘ØÚ∂, ¿∞Ê∂ ‘Δ ËappleÂΔ «Ú⁄ ‘؉ Ú≈Ò∂ ’∞ÁappleÂΔ

ÏÁÒ≈¡ Á≈ ¡ßÁ≈˜≈ Ò◊≈ ’∂ «Ú«◊¡≈È’ Â’ÈΔ’≈∫

ÁΔ ÚappleÂØ∫ È≈Ò ¿∞√ 鱧 «˜¡≈Á≈ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ¿∞ÍÔØ◊Δ

ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂¢

‘Û∑ Ó≈apple◊ ω≈¬∂ ‹≈‰ : «‹√ Âapple∑≈∫ ¡≈Ú≈‹≈¬Δ Ò¬Δ

¡√Δ∫ ’¬Δ Âapple∑≈∫ Á∂ Ó≈apple◊≈∫ Á≈ «ÈappleÓ≈‰ ’appleÁ∂ ‘≈∫, ¿∞√∂

Âapple˜ “Â∂ ‘Û∑ Ó≈apple◊ ÚΔ Ï‰≈¬∂ ‹≈ √’Á∂ ‘È¢ ÒØÛ ÂØ∫

«˜¡≈Á≈ Ï≈«appleÙ ‘؉ ÁΔ √«ÊÂΔ «Ú⁄ «¬È∑≈∫ ‘Û∑

Ó≈apple◊≈∫ apple≈‘Δ∫ Í≈‰Δ ÁΔ «È’≈√Δ Á≈ ÍzÏßË ‘؉ È≈Ò

‹≈È-Ó≈Ò Á∂ È∞’√≈È ÂØ∫ Ï«⁄¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢

«¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ «‹Ê∂ ÿμ‡ Ï≈«appleÙ ‘؉ ’≈appleÈ √Ø’∂ Á≈

√≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À, ¿∞Ê∂ «¬√ Ú≈˱ Í≈‰Δ ÁΔ

«È’≈√Δ È≈Ò ÷∂Â≈∫ ÁΔ ¿∞Í‹≈¿± Ù’ÂΔ È±ß ıÂÓ ‘؉

ÂØ∫ Ï⁄≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ «¬‘ ‘Û∑ Ó≈apple◊ ‹Ò

Ìß‚≈appleÈ Á≈ ÚΔ ’ßÓ ’appleÈ◊∂¢ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ √≈‚Δ¡≈∫

«Ú«◊¡≈È’ ÍzÔØ◊Ù≈Ò≈Ú≈∫ «Ú⁄ «¬√ Âapple∑≈∫ ÁΔ

Â’ÈΔ’ «Ú’√ ‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘À «‹‘ÛΔ ‘Û∑ Ó≈apple◊

ω≈¿∞‰ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ¿∞È∑≈∫ Á≈ appleμ÷-apple÷≈¡ ÚΔ ’apple √’ÁΔ

‘À¢ «¬‘ «ÚÙ≈ «˜¡≈Á≈Âapple √±«Ï¡≈∫ È≈Ò √Ïß«Ë ‘À¢

«¬√ ÁΔ Í«‘Ò ¿∞È∑≈∫ 鱧 ‘Δ ’appleÈΔ ‘ØÚ∂◊Δ¢ ’∂∫Áapple

√apple’≈apple ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ’¬Δ Âapple∑≈∫ È≈Ò √‘≈«¬Â≈ ’apple √’ÁΔ

‘À¢ ’Δ √±Ï≈¬Δ ¡Â∂ ’∂∫ÁappleΔ √apple’≈apple≈∫ ÂØ∫ «¬√ Ï≈apple∂ Í«‘Ò

’appleÈ ÁΔ ¿∞ÓΔÁ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À, ˜apple≈ √Ø⁄Ø?

«¬Ò≈‹ Ò¬Δ ‘√ÍÂ≈Ò ¡Â∂ «¬’ ’À∫√apple

«apple√apple⁄ √À∫‡apple ωÚ≈¬∂Õ «¬’ Ò≈‘Ωapple «Úæ⁄

¡≈Í‰Δ Óª Á∂ È≈Ó Â∂ ÙΩ’Â ÷≈È√ ’À∫√apple

‘√ÍÂ≈Ò ¡Â∂ Á»‹≈ «¬√∂ È≈Ò ‘∂· «ÍÙ≈Úapple

«Ú÷∂ ¡Â∂ «¬’ ’À∫√apple «apple√apple⁄ √À∫‡apple ‹Ø «’

¡æ‹ ’æÒ ÏÛΔ ’≈ÓÔ≈ÏΔ È≈Ò ÒØ’ª Á≈

ÓπΠ«¬Ò≈‹ ’apple apple‘∂ ‘ÈÕ AIGB «Úæ⁄

«¥’‡ ÂØ∫ «apple‡≈«¬apple ‘Ø ’∂ ÒØ’ ÌÒ≈¬Δ Á∂ ’øÓ≈

«Úæ⁄ Ò◊≈ «apple‘≈Õ «Îapple ⁄≈apple √≈Ò Ï≈Á AIIF

«Úæ⁄ «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ ÷ÛΔ ’ΔÂΔ «‹√ Á≈

È≈Ó Í≈«’√Â≈È Â«‘appleΔ’-¬∂-«¬È√≈Î

Í≈apple‡Δ apple«÷¡≈ ¡Â∂ «¬ÊØ∫ ‘Δ «¬√ Á≈ «√¡≈√Δ

√¯apple Ùπapple» ‘πøÁ≈ ˛Õ Í«‘Òª Í«‘Ò ’Ø¬Δ ÚΔ

«√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ «¬√ ˘ √ø‹ΔÁ◊Δ È≈Ò È‘ƒ

ÒÀ∫ÁΔ √ΔÕ Ï√ «’Ã’‡ Á≈ «¬’ ÚËΔ¡≈

«÷‚≈appleΔ ‹≈‰ ’∂ ‘¿» Íapple∂ ’apple «ÁøÁ∂ √ÈÕ Íapple

‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ ÈΩ‹Ú≈È ÂÏ’≈ ’πfi «¥’‡ Á≈

ÚËΔ¡≈ «÷‚≈appleΔ ‘؉ ’apple’∂ ¡Â∂ ’πfi ÓπÒ’ Á∂

√ø‹ΔÁ≈ Ó√«Ò¡ª ˘ ¸æ’‰ ’apple’∂ «‹Ú∂∫

¥ÍÙÈ, «appleÙÚÂ, Ï∂appleπ‹◊≈appleΔ Â∂ Ì≈¬Δ

ÌÂΔ‹≈ Ú≈Á «ÚappleπË ÷πÒ∑ ’∂ ÏØÒ‰ ’≈apple‰

ÓπÒ’ ¡øÁapple ÍÀ∫· ÍÀ∫ÁΔ ◊¬ΔÕ

«¬Óapple≈È ÷≈È Á∂ ‹ΔÚÈ «Úæ⁄ ’¬Δ ÁØ√Â

¡Ωappleª ¡≈¬Δ¡ª «‹È∑ª «Úæ⁄ ÁØ Ì≈appleÂΔ

«ÎÒÓ ¡«ÌÈ∂ÂappleΔ¡ª √Δ «¬’ ª ¿π√ Á∂ ÿapple

’πæfi √Óª Í≈«’√Â≈È «Úæ⁄ apple«‘ ’∂ «Îapple ¤æ‚

√≈‚∂ √Ì ÚßÈ◊Δ¡≈∫ Á∂ Ù≈√’, ‘؉ ⁄≈‘∂ ¿∞‘

’∂∫ÁappleΔ √μÂ≈ “Â∂ «Ïapple≈‹Ó≈È ‹≈∫ apple≈‹≈∫ ÁΔ √μÂ≈

“Â∂, «¬‘Ø Ó∞‘≈appleÈΔ Á∞‘apple≈¿∞∫Á∂ apple«‘ßÁ∂ ‘È «’ √≈‚Δ

Ù≈√È «ÚÚ√Ê≈ ’«Ò¡≈‰’≈appleΔ apple≈‹ Ú≈ÒΔ ‘À¢

«¬√ √ß«ÚË≈È’ «ÚÚ√Ê≈ ÁΔ Í≈Ò‰≈ ’∞fi ‘μÁ

Âμ’ ‘∞ßÁΔ ÚΔ apple‘Δ ‘À, Íapple ‹ÁØ∫ ÂØ∫ ¿∞Á≈appleÚ≈ÁΔ

¡≈appleÊ’ ÈΔÂΔ¡≈∫ 鱧 ¡Í‰≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À, ˙ÁØ∫

ÂØ∫ ’«Ò¡≈‰’≈appleΔ apple≈‹ «ÚÚ√Ê≈ Á∂ Á≈¡Ú∂Á≈apple≈∫

È∂ «√μ«÷¡≈ Â∂ «√‘ «‹‘Δ¡≈∫ Ï∞«È¡≈ÁΔ

’«Ò¡≈‰’≈appleΔ √∂Ú≈Ú≈∫ 鱧 ÚΔ ¿∞μÍapple ÂØ∫ ÒÀ ’∂

‘∂·≈∫ Âμ’ Ó∞È≈¯∂ ÁΔ Ò≈Ò√≈ È≈Ò ‚ß◊∂ ËÈ-

’∞Ï∂apple≈∫ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ’appleÈ Á≈ «√Ò«√Ò≈ ¡≈appleßÌ ’apple

appleμ«÷¡≈ ‘À¢ ¡μ‹ ‘≈Ò «¬‘ ‘Ø ◊¬Δ ‘À «’ ÷≈∫Á∂-

ÍΔ∫Á∂ ÿapple≈∫ Á∂ ¿∞μ⁄ Â’ÈΔ’Δ Â∂ ÓÀ‚Δ’Ò

«√μ«÷¡≈ ‘≈√Ò ’appleÈ Ú≈Ò∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ Ì≈appleΔ

¯Δ√≈∫-¯ß‚ ¡Á≈ È≈ ’apple √’‰ ’≈appleÈ «’√≈È≈∫

Ú≈∫◊ ı∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ ’appleÈ Á∂ apple≈‘ ÍÀ‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple

‘Ø apple‘∂ ‘È¢ ¡¯√Ø√ Ú≈ÒΔ ◊μÒ «¬‘ ‘À «’ √≈‚∂

Ù≈√’≈∫ ÁΔ ˜ÓΔapple ‹≈◊ÁΔ È‘Δ∫¢ Á≈¡Ú∂ Â≈∫ ¿∞‘

“√Ì ’≈ √≈Ê, √Ì ’≈ «Ú’≈√“ Á∂ ’appleÁ∂ ‘È, Íapple

¡ÓÒΔ apple±Í «Úμ⁄ √≈Ê ¿∞‘ ËÈ-’∞Ï∂apple≈∫ Á≈ ‘Δ

«ÁßÁ∂ ‘È¢

«¬ßÁΩapple Á∂ «¬μ’ «Èμ‹Δ «¬ß‚À’√ ÓÀ‚Δ’Ò ’≈Ò‹ ÁΔ

«¬μ’ ‘؉‘≈apple «Ú«Á¡≈appleʉ √Ó«appleÂΔ Ò≈‘appleÍ∞apple∂ È∂

Ò◊≈Â≈apple ÚË≈¬∂ ‹≈ apple‘∂ ¯Δ√≈∫-¯ß‚≈∫ ÁΔ ¡Á≈«¬◊Δ È≈

’apple √’‰ ’≈appleÈ ¡≈ÂÓ-‘μ«Â¡≈ ’apple Ò¬Δ¢ «¬√

Á∞μ÷Á≈¬Δ ÿ‡È≈ È∂ ÓÀ‚Δ’Ò «√μ«÷¡≈ ‘≈√Ò ’apple apple‘∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Â∂ ‚≈’‡apple≈∫ 鱧 ÚΔ ‘Ò±‰ ’∂ appleμ÷ «ÁμÂ≈¢

«ÁμÒΔ Á∂ ¡≈Ò «¬ß‚Δ¡≈ «¬ß√‡Δ«⁄¿±‡ ¡≈¯ ÓÀ‚Δ’Ò

√≈«¬ß«√˜ Á∂ ‚≈’‡apple≈∫ Â∂ «√μ«÷¡≈appleÊΔ¡≈∫ È∂ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ È±ß «¬μ’ ¡≈È Ò≈¬ΔÈ Í‡ΔÙÈ Ì∂‹Δ

‘À, «‹√ «Úμ⁄ «¬‘ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À «’ ¿∞‘ «Èμ‹Δ

ÓÀ‚Δ’Ò ’≈Ò‹≈∫ ÚμÒØ∫ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ’ØÒØ∫ Ò¬∂ ‹≈∫Á∂

¯Δ√≈∫-¯ß‚≈∫ 鱧 ˜≈ÏÂ∂ «Úμ⁄ «Ò¡≈¿∞‰ Ò¬Δ ¯ΩappleΔ ’ÁÓ

Í∞쇉¢ ¿∞È∑≈∫ È∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á∂ «Ë¡≈È «Úμ⁄ «¬‘ ◊μÒ

ÚΔ «Ò¡≈∫ÁΔ ‘À «’ «Èμ‹Δ ÓÀ‚Δ’Ò ’≈Ò‹≈∫ Á∂ ÍzÏßË’≈∫

ÁΔ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ÂØ∫ ÚμË ÂØ∫ ÚμË ¯Δ√≈∫-¯ß‚ ‘≈√Ò

’appleÈ ÁΔ Ò≈Ò√≈ ¬∂ÈΔ ÚË ◊¬Δ ‘À «’ «Ú«Á¡≈appleÊΔ

«Èapple≈Ù ‘Ø ’∂ ¡≈ÂÓ-‘μ«Â¡≈ ’appleÈ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ‘Ø apple‘∂

‘È¢ «Èμ‹Δ ÓÀ‚Δ’Ò ’≈Ò‹≈∫ Á∂ ÍzÏßË’≈∫ È∂ «¬√ 鱧 «¬μ’

√È¡Â Á≈ Áapple‹≈ Á∂ appleμ«÷¡≈ ‘À Â∂ ¿∞‘ «¬√ ÂØ∫ ÚμË ÂØ∫

ÚμË Ó∞È≈¯≈ ‘≈√Ò ’appleÈ Ò¬Δ ‘apple ‘appleÏ≈ Úapple apple‘∂ ‘È¢

√apple’≈appleΔ Â∂ «Èμ‹Δ ÓÀ‚Δ’Ò ’≈Ò‹≈∫ ÁΔ ÚÀμÏ√≈¬Δ‡

Á≈ ‹≈«¬˜≈ ÒÀ‰ “Â∂ Í«‘ÒΔ È˜apple∂ «¬‘ ◊μÒ √ÍμÙ‡ ‘Ø

¡≈¬Δ √ΔÕ Í≈«’√Â≈È ÁΔ √≈Ï’≈ ÍÃË≈È

ÓøÂappleΔ Ó‘apple»Ó Ï∂È‹Δapple Ìπæ‡Ø Á∂ Ȫ ÁΔ ÚΔ

⁄apple⁄≈ ‘πøÁΔ apple‘Δ ˛Õ Ï≈Á «Úæ⁄ «¬Óapple≈È È∂

⁄≈apple «Ú¡≈‘ ’ΔÂ∂Õ «¬È∑ª ”⁄Ø∫ «¬’ ‹ÓΔÓ≈

«‹√ ÂØ∫ ÁØ Óπø‚∂ ‘ج∂Õ «¬’ ÏΔ.ÏΔ.√Δ ÁΔ

ÍæÂapple’≈apple «apple‘≈Ó ˛ «‹√ È∂ «¬Óapple≈È ÷≈È ÂØ∫

ÂÒ≈’ ÒÀ ’∂ «¬’ «’Â≈Ï «Ò÷Δ «‹√ «Úæ⁄

«¬Óapple≈È Ú≈apple∂ ’¬Δ «¬Âapple≈‹ ÔØ◊ ÷πÒ≈√∂

’ΔÂ∂ ‘ÈÕ Í≈«’√Â≈È Á∂ ÓΔ‚Δ¬∂ «Úæ⁄ «¬√

«’Â≈Ï ÁΔ ’≈ÎΔ Á∂apple ⁄apple⁄≈ ‘πøÁΔ apple‘Δ ¡≈Õ

‘π‰ ⁄؉ª ÂØ∫ Í«‘Òª «¬’ Ë≈apple«Ó’ appleπ⁄Δ¡ª

appleæ÷‰ Ú≈ÒΔ ¡Ωapple ( «‹√ Á≈ Í«‘Ò≈ ÂÒ≈’

‘Ø ¸’≈ ˛ ¡Â∂ Ïæ⁄∂ ÚΔ ‘ÈÕ ÏπÙapple≈ Ó≈ÈΔ’≈

È≈Ò «È’≈‘ ’ΔÂ≈ ˛Õ «¬√ ¡Ωapple Á≈ √ÏøË

Ïπapple’Δ ÍÙÂ»È ’ÏΔÒ∂ È≈Ò ˛Õ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛

«¬√ ’ÏΔÒ∂ Á≈ È≈Â≈ Ó«‘Ó»Á ◊‹ÈΔ È≈Ò

‹πÛÁ≈ ˛Õ «¬Óapple≈È ÷≈È ÁΔ Í≈apple‡Δ ÁΔ «¬’

Ìapple ‹Ú≈È Úapple’apple ◊πæÒ≈Ò¬Δ È∂ «¬‘ ’«‘ ’∂

«¬√ ÁΔ ÙØ‘apple ˘ ‘Øapple ⁄≈apple ⁄øÁ Ò≈ «ÁÂ∂ √È

«’ “ «¬Óapple≈È ÷≈È ÓÀ˘ «¬Âapple≈‹ÔØ◊ ÓÀ√‹

Ì∂‹Á≈ ˛” Õ «¬√ ◊æÒ ÁΔ ÚΔ Í≈«’√Â≈È

ÓΔ‚Δ¬∂ È∂ ÏÛΔ appleΩÒΔ Í≈¬Δ √ΔÕ «¬Óapple≈È ÷≈È

Í«‘ÒΔ Ú≈apple ÈÀÙÈÒ ¡√øÏÒΔ B@@B «Úæ⁄

¡Â∂ Á»‹Δ Ú≈apple B@AC «Úæ⁄ Â∂ ‘π‰ B@AH

«Úæ⁄ ÂΔ‹Δ Ú≈apple ¸«‰¡≈ «◊¡≈ ˛Õ «¬√ Ú≈apple

«¬Óapple≈È ÷≈È «√øË ¡Â∂ Ò≈‘Ωapple ÁØ Ê≈Úª ÂØ∫

¸«‰¡≈ «◊¡≈Õ Ò≈‘Ωapple ÁΔ √Δ‡ «Í¤ÒΔ

√apple’≈apple «Úæ⁄ apple∂ÒÚ∂ Ú‹Δapple apple«‘ ¸’∂ ⁄ΩËappleΔ

÷≈‹≈ √≈Á apple¯Δ’ ˘ ‘apple≈ ’∂ «‹æ«Â¡≈ ˛Õ

«¬Óapple≈È ÷≈È Á∂ «√¡≈√Δ ‹ΔÚÈ ÁΔ

Ùπapple»¡≈ B@@B ÂØ∫ ÓøÈΔ ‹≈ √’ÁΔ ˛Õ B@AC

ÁΔ¡ª ÈÀÙÈÒ ¡√øÏÒΔ ⁄؉ª «Úæ⁄ ˪ËÒΔ

‘Ø¬Δ ˛ «¬Óapple≈È Á≈ ÈÚ≈˜ ÙappleΔÎ ¿πÍapple «¬‘

«¬Ò‹≈Ó √ΔÕ (Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)

ÓÀ‚Δ’Ò «√μ«÷¡≈ 鱧 Ó∞È≈¯∂ ÁΔ Ò≈Ò√≈ ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞‰ ÁΔ ÒØÛ

‹≈∫ÁΔ ‘À «’ √apple’≈appleΔ ’؇∂ Ú≈Ò∂ ¡ÀμÓ ÏΔ ÏΔ ¡Àμ√ Á∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ’ØÒØ∫ Úμ÷-Úμ÷ «Èμ‹Δ ’≈Ò‹≈∫ ÚμÒØ∫

¡μ· ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ⁄≈ÒΔ Òμ÷ apple∞ͬ∂ √≈Ò≈È≈ ¯Δ√ ‘≈√Ò ’ΔÂΔ

‹≈∫ÁΔ ‘À¢ ÍzÏßË’Δ ’؇∂ Ú≈Ò∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ’ØÒØ∫ «¬μ’

’appleØÛ apple∞ͬ∂ Âμ’ ¯Δ√ ‘≈√Ò ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À¢ ‘Ø√‡Ò Á∂

ıapple⁄∂ Â∂ Á±‹∂ Úμ÷-Úμ÷ È≈∫Ú≈∫ ‘∂· Ò¬∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ⁄ßÁ∂

Â∂ ◊μÒ-◊μÒ “Â∂ ’ΔÂ∂ ‹∞appleÓ≈È∂ «¬√ ÂØ∫ Úμ÷apple∂ ‘∞ßÁ∂ ‘È¢

‘μÁ Â≈∫ «¬‘ «’ ’≈Ò‹≈∫ ÚμÒØ∫ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ Íz≈√ÍÀ’‡√

«Úμ⁄ Áapple‹ ¯Δ√≈∫ Â∂ ¯ß‚ ÂØ∫ «’Ëapple∂ ÚμË apple’Ó

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ ’ØÒØ∫ Ú√±ÒΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À¢

√Δ ÏΔ ¡Àμ√ ¬Δ È∂ B@AH «Úμ⁄ ÈΔ‡ Á≈ «‹‘Û≈

«¬Ó«Â‘≈È «Ò¡≈ √Δ, ¿∞√ «Úμ⁄ Â∂apple≈∫ Òμ÷ Íß‹≈‘ ‘˜≈apple

«Ú«Á¡≈appleÊΔ Ù≈ÓÒ ‘ج∂ √È¢ «¬‘È≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ’∂ÚÒ ÍÀ∫‘·

‘˜≈apple «Ú«Á¡≈appleÊΔ ‘Δ Á≈ıÒ∂ Á∂ ÔØ◊ ’apple≈apple «ÁμÂ∂ ◊¬∂

√È, ¡appleÊ≈ ’∂ÚÒ Íß‹ ¯Δ√ÁΔ ‘Δ¢ Ï‘∞ √≈apple∂ apple≈‹≈∫

«Úμ⁄ ⁄≈ÒΔ ¯Δ√ÁΔ √Δ‡≈∫ √apple’≈appleΔ ’؇∂ ÁΔ¡≈∫ ‘È Â∂

√μ· ¯Δ√ÁΔ √Δ‡≈∫ ÍzÏßË’ ¡≈Í‰Δ Óapple˜Δ È≈Ò ÌappleÁ∂ ‘È

Â∂ ÓÈÓ≈È∂ „ß◊ È≈Ò ¯Δ√≈∫ Â∂ ¯ß‚ Ú√±Ò ’appleÁ∂ ‘È¢

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È±ß ¡≈È Ò≈¬ΔÈ Ï∂ÈÂΔ ’appleÈ Ú≈Ò∂

¬∂Ó˜ Á∂ ‚≈’‡apple≈∫ Â∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ È∂ Óß◊ ’ΔÂΔ ‘À «’

¿∞‘ ÓÀ‚Δ’Ò «√μ«÷¡≈ 鱧 Ó∞È≈¯∂ ÁΔ ‘Ú√ È≈Ò ‚ß◊∂

«Èμ‹Δ ÍzÏßË’≈∫ Á∂ ⁄∞ß◊Ò ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞‰, Â≈∫ ‹∞ ‘؉‘≈apple

«Ú«Á¡≈appleÊΔ √Ó«appleÂΔ Ò≈‘appleÍ∞apple∂ Ú≈∫◊ ¡≈ÂÓ-‘μ«Â¡≈

’appleÈ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple È≈ ‘؉¢

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and dont endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.


www.samajweekly.com

ıÏappleª

Ô±.’∂. Á∂ «Úapple’ «ÈÚ≈√Δ¡≈∫ È∂ √ß Ï≈Ï≈

αÒ≈ «√ßÿ ‹Δ ÁΔ 109ÚΔ∫ Ïapple√Δ ÓÈ≈¬Δ

Òø‚ÈÕ Ô±.’∂. «Ú÷∂ apple«‘ßÁ∂ Á∞¡≈Ï∂ Á∂

«Íß‚ «Úapple’ Ú≈«Ò¡≈∫ È∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ ¡Â∂ √≈Ë √ß◊ ‹Δ Á∂

√«‘ÔØ◊ È≈Ò √ß Ï≈Ï≈ αÒ≈ «√ßÿ ‹Δ

ÁΔ 109ÚΔ∫ Ïapple√Δ Ï‘∞μ ‘Δ ÙappleË≈

Ì≈ÚÈ≈ È≈Ò ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √zΔ ◊∞apple± «√ßÿ

√Ì≈, «¤‘Δ Ú∂, √ÒØ‘ «Ú÷∂ 24–26

¡◊√Â È±ß ÓÈ≈¬Δ¢ Ùμ∞’appleÚ≈apple 24

¡◊√Â È±ß √zΔ ¡÷ß‚ Í≈· √≈«‘Ï ‹Δ

¡appleßÌ ‘ج∂ «‹È≈∫∑ Á∂ ÌØ◊ ¡ÀÂÚ≈apple 26

¡◊√Â È±ß Í≈¬∂ ◊¬∂¢ √appleÏμ Á∂ ÌÒ∂

ÁΔ ¡appleÁ≈√ ¿∞Íappleß ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √≈«‘Ï

‹Δ Á∂ ‘‹±appleΔ ‹μÊ∂ È∂ √≈Ë √ß◊ ‹Δ ȱß

’ΔappleÂÈ È≈Ò «È‘≈Ò ’ΔÂ≈¢ «◊¡≈ÈΔ

Á«ÚßÁapple «√ßÿ ‹Δ È∂ Áμ«√¡≈ «’

Ó‘≈∫Í∞apple÷≈∫ Á∂ «Á‘≈Û∂ ÓÈ≈¿∞‰∂ Ï‘∞μÂ

Ò≈ÌÁ≈«¬μ’ ‘È ¡Â∂ ¡≈Í≈∫ 鱧 ¿∞È≈∑ Á∂

ͱapple«È¡≈ Â∂ ⁄μÒ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ¡Â∂

‹ÁØ∫ ÚΔ ‘Ø √’∂ ÚμË ÂØ∫ ÚμË Ú≈«‘◊∞apple±

‹Δ Á≈ «√ÓappleÈ ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ Í«‘Ò∂ Á√Â≈appleË≈appleΔ

ÓÀ∫Ïapple ¡ΩÎ Í≈appleÒΔ¡≈ÓÀ∫‡ ÂÈÓÈ‹ΔÂ

«√ßÿ „∂√Δ ‹Δ «’√∂ ÷≈√ Ú‹≈ ’≈appleÈ

«¬√ √Ó≈◊Ó Â∂ È‘Δ∫ Í‘∞ß⁄ √’∂ ¡Â∂

¿∞È∑≈ Á≈ √∞È∂‘≈ √≈Ë √ß◊ ‹Δ ȱß

√∞‰≈«¬¡≈ «◊¡≈ «‹√ «Úμ⁄ ¿∞È∑≈ È∂

«Ò«÷¡≈ √Δ «’ «¬√ Âapple≈∫ Á∂ Ë≈apple«Óμ’

ÍzØ◊apple≈Ó Ï‘∞μ ‹apple∞appleΔ ‘È Â≈∫ «’

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ «√μ÷ ¡≈͉∂ ËappleÓ ¡Â∂

«¬«Â‘≈√ È≈Ò ‹∞Û∂ «apple‘ √’‰¢ ¿∞È∑≈

È∂ ÍzÏßË’≈∫ ¡Â∂ √≈Ë √ß◊ ‹Δ ȱß

¡≈͉∂ ÚÒØ∫ Ù∞μÌ «¬Ù≈Ú≈∫ Ì∂‹Δ¡≈∫¢

√ÒØ‘ Á∂ Ó∂¡apple ‘appleÓØ«‘ßÁappleÍ≈Ò «√ßÿ

√Ø‘Ò ‹Δ È∂ √‡∂‹ ÂØ∫ ÏØÒ«Á¡≈∫ √≈Ë

√ß◊ ‹Δ 鱧 «√μ÷ ËappleÓ Á∂ Ï≈ÈΔ ÙzΔ ◊∞apple±

È≈È’ Á∂Ú ‹Δ Á∂ 550Ú∂∫ Íz’≈Ù

¿∞Â√Ú ÁΔ ÷∞ÙΔ «Úμ⁄ √ÒØ‘ 鱧 ‘Øapple ÚΔ

Ù≈ÈÁ≈apple ÏÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ 550 Áapple÷Â

Ò◊Ú≈¿∞‰ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔ ¡Â∂

ÍzÏßË’≈∫ 鱧 √ß Ï≈Ï≈ αÒ≈ «√ßÿ ‹Δ ÁΔ

109ÚΔ∫ Ïapple√Δ «¬√ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ √≈«‘Ï

ÓÈ≈¿∞‰ ÁΔ¡≈∫ ÚË≈¬Δ¡≈∫ «ÁμÂΔ¡≈∫¢

«Úapple’ «ÈÚ≈√Δ¡≈∫ ÚÒØ∫ Ó∂¡apple ‹Δ Á∂

Áapple÷ Ò◊Ú≈¿∞‰ ÁΔ ¡ÍΔÒ Ò¬Δ

£300 «ÁμÂ≈ «◊¡≈ «‹√ Á≈ ¿∞È∑≈ È∂

«‘ «ÁÒØ∫ ËßÈÚ≈Á ’ΔÂ≈¢

√≈Ï’≈ „≈‚Δ √≈˱ «√ßÿ “ÔØ◊Δ“ ‹Δ

È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞È≈∑ 鱧 Ó≈‰ ‘À «’ ¿∞È∑≈

È∂ ¡≈͉∂ ‹μÊ∂ √Ó∂ ÁØ Ú≈apple √ß Ï≈Ï≈

αÒ≈ «√ßÿ ‹Δ Á∂ Ë≈apple«Óμ’ ‹ØÛ Ó∂Ò∂ Â∂

«Íß‚ «Úapple’ «Ú÷∂ ‘≈‹appleΔ Ò≈¬Δ¢

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á∂ Íz«√μË „≈‚Δ ‹μÊ∂ Ì≈¬Δ

‹√Úß «√ßÿ ‹Δ Ò≈˱Í≈‰∂ È∂ √ß◊Â≈∫

鱧 «√μ÷ «¬«Â‘≈√, ◊∞apple± «¬«Â‘≈√ ¡Â∂

√ß Ï≈Ï≈ αÒ≈ «√ßÿ ‹Δ Ï≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ

«ÁμÂΔ¢ ¿∞È∑≈ È∂ «’‘≈ «’ Íß‹≈Ï «Úμ⁄

12,581 «Íß‚ ‘È, ‘apple «Íß‚ «Úμ⁄ √ßÂ

È‘Δ∫ ‘∞ßÁ∂, ‘apple «Íß‚ «Úμ⁄ √±appleÓ∂ È‘Δ∫

‘∞ßÁ∂¢ √ß Ï≈Ï≈ αÒ≈ «√ßÿ ‹Δ ÁΔ Ô≈Á

«Úμ⁄ «¬‘ ’appleÚ≈¬∂ ‹≈ apple‘∂ Ë≈apple«Óμ’

√Ó≈◊Ó ÁΔ¡≈∫ ¡≈͉∂ ‹μÊ∂ ÚÒØ∫ ¿∞È∑≈

È∂ √Ó±‘ √«‘ÔØ◊Δ¡≈∫ 鱧 Ù∞μÌ ’≈ÓÈ≈Ú≈

«ÁμÂΔ¡≈∫¢ √‡∂‹ ÁΔ √∂Ú≈ apple«ÚßÁapple «√ßÿ

√Ø„Δ ‹Δ È∂ ÚËΔ¡≈ „ß◊ È≈Ò «ÈÌ≈¬Δ¢

ÏÀ·’ «Ú⁄ «⁄‰∂ ͬ∂ È∂, ¡‰÷Δ Á∂ È≈ÚÒ ÈΔ...

ÏappleÈ≈Ò∂ Á∂ «¬√ «ÙappleØÓ‰Δ Íß‹≈ÏΔ

√≈«‘Â’≈apple, √≈«‘ ¡’≈ÁÓΔ

Í∞apple√’≈apple ‹∂± Ò∂÷’ Á≈ ‹ÈÓ

ÏappleÈ≈Ò∂ Á∂ È∂Û∂ ‹μÁΔ «Íß‚ ËΩÒ≈ «Ú÷∂

BH ¡◊√Â, AICB ¬Δ: 鱧 ‘Ø«¬¡≈¢

ÈΩÚΔ∫ «Ú⁄ ÍÛ∑«Á¡≈∫ ‘Δ ¿∞È∑≈∫ ¡≈͉∂

«ÓμÂapple≈∫-ÁØ√Â≈∫ È≈Ò «ÓÒ ’∂ “¡‰÷Δ“

È≈∫¡ Á≈ «¬’ √≈«‘Â’ apple√≈Ò≈ ’섉

ÁΔ ÔØ‹È≈ ω≈¬Δ √Δ¢ «¬‘ apple√≈Ò≈

Â≈∫ ’Á∂ ÚΔ È≈ ¤Í √«’¡≈ Íapple

“¡‰÷Δ“ ¿∞ÍÈ≈Ó apple≈Ó √apple±Í Á∂ È≈∫¡

È≈Ò ‘Ó∂Ù≈ Ú≈√Â∂ ‹∞Û «◊¡≈¢

ÍÃØ. ÈÚ √ø◊Δ «√øÿ

√μÂÚΔ∫-¡μ·ÚΔ∫ «Ú⁄ ÍÛ∑«Á¡≈∫ ‘Δ

¿∞‘È∂ “‘Δapple Ú≈«apple√“ ÍÛ∑ Ò¬Δ √Δ¢

Á√ÚΔ∫ Í≈√ Âμ’ ¿∞‘È∂ ÿμ‡Ø-ÿμ‡ G-

H Ú≈appleΔ «¬‘ «’μ√≈ Í«Û∑¡≈ ¡Â∂

Ù≈«¬appleΔ ÁΔ¡≈∫ Ï≈appleΔ’Δ¡≈∫ ÂØ∫ Ú≈«’¯

‘Ø ’∂ ¡μ·ÚΔ∫ «Ú⁄ “«ÏÓÒ ÍμÂÒ“ È≈∫

‘∂· ¡μ· Íß«È¡≈∫ Á≈ «¬’ÍμÂÒ

Íz’≈«Ù ’appleÚ≈«¬¡≈¢ «¬√ ÍμÂÒ

«Ú⁄ Íß‹ ÁØ‘apple∂, «¬’ ’«ÏÂ, «¬’

ÏÀ∫ Â∂ ÁØ ’ØappleÛ≈ ¤ßÁ √È¢ Ï‘∞ ÿμ‡

Í≈·’≈∫ 鱧 ÍÂ≈ ‘ØÚ∂◊≈ «’ «√apple ¿∞μÂ∂

’∂√ appleμ÷‰ ¡Â∂ Í◊ÛΔ ÏßÈ∑‰ ’apple’∂

¿∞‘ “«√μ÷ √‡±‚À∫‡√ ÎÀ‚apple∂ÙÈ“ Á≈

ÓÀ∫Ïapple ÚΔ «apple‘≈ √Δ¢

Ó«‘ßÁapple≈ ’≈Ò‹ Í«‡¡≈Ò≈ «Ú⁄

Á≈ıÒ ‘؉ «Íμ¤Ø∫ ¿∞‘ÁΔ √≈«‘Â’

Íz«ÂÌ≈ ‘Øapple ÚΔ «Èμ÷appleÈΔ Ù∞apple± ‘Ø ◊¬Δ¢

“ÒÒ’≈apple“ «Ú⁄ ¿∞‘ÁΔ¡≈∫ ’«ÚÂ≈Ú≈∫

¤Í‰ Òμ◊Δ¡≈∫¢ Í«‡¡≈Ò∂ Á∂ «¬’

«¬È≈ÓΔ ’ÚΔ ÁappleÏ≈apple «Ú⁄ ¿∞‘È∂

Í«‘Ò≈ «¬È≈Ó «‹μ«Â¡≈ ¡Â∂

Í«‡¡≈Ò∂ ÁΔ Ó‘≈apple≈‰Δ Ó«‘ßÁapple ’Ωapple È∂

¡≈͉∂ ‘μÊΔ∫ ¿∞‘鱧 «¬È≈ÓΔ ’μÍ ¡Â∂

√apple‡Δ«Î’∂‡ ÍzÁ≈È ’ΔÂ≈¢ “«Âz’≈Ò≈∫“

¡Â∂ “√Ú∂apple≈“ È≈∫¡ Á∂ ’≈«Ú ÍÀ∫Ϋ҇

¿∞‘È∂ Í«‡¡≈Ò∂ apple«‘ß«Á¡≈∫ ‘Δ

¤ÍÚ≈¬∂ √È¢ ÍzØ: ÓØ‘È «√ßÿ È∂ ¿∞√

¡ßÁappleÒΔ ’‘≈‰Δ-Íz«ÂÌ≈ È±ß Í¤≈‰ ’∂

¿∞‘鱧 ’‘≈‰Δ¡≈∫ «Ò÷‰ Ò¬Δ Íz∂«appleÂ

’ΔÂ≈ Â∂ «¬ß‹ ¡‰÷Δ ÁΔ¡≈∫

’‘≈‰Δ¡≈∫ “Íß‹ Á«apple¡≈“ «Ú⁄

Íz’≈«Ù ‘؉ Òμ◊Δ¡≈∫¢

AIGG «Ú⁄ ¡‰÷Δ È∂ ÏappleÈ≈Ò∂ Á∂

’∞fi «ÓμÂapple-Ò∂÷’≈∫ È≈Ò «ÓÒ ’∂

√≈«‘ √Ì≈ ω≈¬Δ ¡Â∂ “ÁappleÙÈ“

È≈∫¡ Á≈ Ó≈«√’ ÍμÂapple Ù∞apple± ’ΔÂ≈¢

AIEG «Ú⁄ ¿∞√ ÁΔ Í«‘ÒΔ ’≈«Ú

Í∞√Â’ (G@ Íß«È¡≈∫ ÁΔ) “Ó‡’

⁄≈ȉ≈“ Íz’≈«Ù ‘Ø¬Δ √Δ, «‹√ ÁΔ

̱«Ó’≈ ÍzØ: Íz∂Ó Íz’≈Ù «√ßÿ È∂ «Ò÷Δ

√Δ¢ AIFF «Ú⁄ ¿∞‘Á≈ Í«‘Ò≈

’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ “√∞μÂ≈ È≈◊“ ¤«Í¡≈

√Δ, «‹√ ÁΔ Íz√ß√≈ Ú‹Ø∫ ¿∞√ ȱß

¡ß«ÓzÂ≈ ÍzΔÂÓ, ’appleÂ≈apple «√ßÿ Á∞μ◊Ò,

√ßÂØ÷ «√ßÿ ËΔapple, √∞÷ÏΔapple, ‹√ÚßÂ

«√ßÿ ’ßÚÒ, Ó«‘ßÁapple «√ßÿ ‹ØÙΔ ¡Â∂

√zΔÓÂΔ «Ú‹À ⁄Ω‘≈È ¡≈«Á Á∂ √∞÷È-

√ßÁ∂Ù Íz≈Í ‘ج∂ √È¢ AIG@ «Ú⁄

¿∞‘Á≈ Í«‘Ò≈ È≈ÚÒ “ÍappleÁ≈ Â∂

appleΩÙÈΔ“ Íz’≈«Ù ‘Ø«¬¡≈¢ ¡‰÷Δ È∂

√≈appleΔ ¿∞Óapple √’±Ò≈∫ «Ú⁄ ¡ß◊apple∂˜Δ ¡Â∂

√Ó≈«‹’ «√μ«÷¡≈ Á≈ «ÚÙ≈

ÍÛ∑≈«¬¡≈ Íapple √≈«‘ √∂Ú≈ Íß‹≈ÏΔ

«Ú⁄ ‘Δ ’ΔÂΔ¢ √≈«‘ Á∂ ÷∂Âapple «Ú⁄

¿∞√ ÁΔ¡≈∫ Í∞√Â’≈∫ ÁΔ ÒßÓΔ-⁄ΩÛΔ

¯«‘«apple√ ‘À Â∂ «¬‘ Ò◊Í◊ ¿∞‘ÁΔ

¿∞Óapple «‹ßÈΔ¡≈∫ ‘Δ ‘È¢ «¬È∑≈∫ «Ú⁄

AF È≈ÚÒ, B √ÚÀ‹ΔÚÈΔ¡≈∫, ÙÏÁ

«⁄μÂapple (Óج∂ «ÓμÂapple≈∫ ÁΔ ÙÈ≈ıÂ), ÷Ø‹

Í∞√Â’ (Á∂√ Ó≈ÒÚ≈), F ’≈«Ú

√ß◊z«‘, «ÂßÈ Ú≈appleÂ’ Í∞√Â’≈∫, «¬’

Áapple‹È Á∂ ’appleΔÏ √ßÍ≈«Á ’Ê≈-

Í∞√Â’≈∫, Ó∞Ò≈’≈Â≈∫ ¡≈«Á Ù≈«ÓÒ

‘È¢ ¡‰÷Δ È±ß ¿∞√ Á∂ È≈ÚÒ “’Ø·∂

÷Û’ «√ßÿ“ Ò¬Δ AIHG Á≈ Ì≈appleÂΔ

√≈«‘ ¡’≈ÁÓΔ Í∞apple√’≈apple «ÁμÂ≈

«◊¡≈¢ «¬’ √’±Ò ¡«Ë¡≈Í’ ÚÒØ∫

«¬‘ «¬È≈Ó «‹μ‰≈ ¯ıappleÔØ◊ ◊μÒ

√Δ¢ Í«‘Ò≈∫ «¬‘ È≈ÚÒ ÁØ «‹ÒÁ≈∫

(Ê∞Û∂ ‡∞μ‡∂ AIHD, ‘μ’ √μ⁄ AIHE)

«Ú⁄ ¤«Í¡≈ √Δ¢ ‘∞‰ «¬‘ Ì≈appleÂ

ÁΔ¡≈∫ Á√ Ì≈Ù≈Ú≈∫ «Ú⁄ ¡È∞Ú≈Á ‘Ø

⁄∞μ’≈ ‘À¢ ¿∞√ Á≈ «¬’ ‘Øapple È≈ÚÒ

“ÍappleÂ≈ÍΔ“ ¡ÒÎ≈ ‡Δ.ÚΔ. Íß‹≈ÏΔ ¿∞μÂ∂

G@ «’ÙÂ≈∫ «Ú⁄ «ÂßÈ Ú≈apple Íz√≈«appleÂ

‘Ø ⁄∞μ’≈ ‘À¢ «¬‘ È≈ÚÒ ’Ø·∂ ÷Û’

«√ßÿ ÂØ∫ ÚΔ «’Â∂ ¡μ◊∂ ‘À¢ AIG@ «Ú⁄

«‘ßÁΔ ÁΔ «¬’ ÍzÓ∞μ÷ ’Ê≈ Íμ«Âz’≈

“√≈«apple’≈“ È∂ ¿∞‘ÁΔ¡≈∫ ’∞fi ’‘≈‰Δ¡≈∫

¡È∞Ú≈Á ’apple’∂ ¤≈ÍΔ¡≈∫ Â≈∫ ¡‰÷Δ

鱧 Ì≈appleÂΔ Ò∂÷’≈∫ «Ú⁄ «ÚÙ∂٠ͤ≈‰

«ÓÒ ◊¬Δ¢ ¿∞√ È∂ ı∞Á ¡≈Í‰Δ¡≈∫ Â∂

‘Øapple Ò∂÷’≈∫ ÁΔ¡≈∫ ’¬Δ apple⁄È≈Ú≈∫

«‘ßÁΔ Â∂ Íß‹≈ÏΔ «Ú⁄ ¡È∞Ú≈Á ’apple’∂

¤≈ÍΔ¡≈∫ ¡Â∂ ¡È∞Ú≈Á 鱧 ’Á∂ ÚΔ

Á±‹∂ Áapple‹∂ Á≈ √≈«‘ ȑΔ∫ Óß«È¡≈¢

¡‰÷Δ ÁΔ Ô≈Á-Ù’ÂΔ ’Ó≈Ò ÁΔ

√Δ¢ È≈Ú≈∫, Ê≈Ú≈∫, «ÓμÂapple≈∫, «Íß‚≈∫,

√μÊ≈∫ ¡≈«Á Ï≈apple∂ ¿∞‘Á≈ «ÏappleÂ≈∫Â

«ÁÒ⁄√ÍΔ ÂØ∫ ’Øapple≈ È‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈¢ ¿∞‘

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)

30/08/2018

5

Óø◊ ÍæÂapple

‚≈. ¡øÏ∂‚’apple «ÓÙÈ √π√≈«¬‡Δ ÔØappleÍ, ‹appleÓÈ

Ì≈appleÂΔ apple≈‹Á»Â (’Ω√Ò∂‡) ÎappleÀ’ÎØapple‡ ‹appleÓÈ apple≈‘Δ apple≈Ù‡appleÍÂΔ

ÙÃΔ ’Ø«ÏøÁ apple≈Ó ‹Δ, ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ È«appleøÁapple ÓØÁΔ √apple’≈apple ˘ Óø◊

ÍæÂappleÕ

«ÚÁ∂Ù≈ «Úæ⁄ apple«‘øÁ∂ Ï‘π‹È √Ó≈‹ Á∂ ¡øÏ∂‚’appleΔ «ÓÙÈ √≈ÊΔ¡ª

È∂ I ¡◊√ ˘ ÓøÈ»Ú≈ÁΔ ÿ‡Δ¡≈ √Ø⁄ appleæ÷‰ Ú≈«Ò¡ª ÚæÒØ∫ √ªfiΔ

Ú≈ÒÂ≈ Á≈ ÍÃÂΔ’, Ì≈apple Á∂ √ø«ÚË≈È ˘ ¡◊ÈΔ Ì∂∫‡ ’ΔÂ≈ √Δ

Õ ¡√ƒ √≈apple∂ «¬√ ÁΔ ’Û∂ ÙÏÁª È≈Ò «È÷∂ÁΔ ’appleÁ∂ ‘ªÕ √≈ÛÈ

Ú≈«Ò¡ª È≈Ò ¡Ωappleª ÚΔ Ù≈ÓÒ √È, ’≈Ù «¬‘ «‘øÁ» ’Ø‚ «ÏÒ

ÍÛ∑ ÒÀ∫ÁΔ¡ª? «¬‘ ÿ‡Δ¡≈ ’≈appleÈ≈Óª apple≈‹Ë≈ÈΔ «ÁæÒΔ Á∂ ‹øÂapple

ÓøÂapple «Ú÷∂, È≈Ò ‘Δ Íπ«Ò√ √‡∂ÙÈ √Δ, «’øÈΔ ÙappleÓ ÁΔ ◊æÒ ˛

’Ø¬Δ ’∂√ Áapple‹ È‘ƒ ‘Ø «apple‘≈Õ Ú’ΔÒª ÁΔ ‡ØÒΔ ˘ ‡≈Ò Ó‡ØÒ

’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ ’Ø¬Δ ·Ø√ ’≈appleÚ≈¬Δ È‘ƒ ‘Ø apple‘ΔÕ «¬√ Ú≈apple∂

√≈‚Δ¡ª ’πæfi Óø◊ª ÚΔ ‘∂· «Ò÷∂ ¡Èπ√≈apple ‘È «¬È∑ª ¿πÍapple ÷≈√

«Ë¡≈È «ÁÂ≈ ‹≈Ú∂Õ

A. Ì≈appleÂΔ √ø«ÚË≈È ˘ ‹Ò≈¿π‰ Ú≈Ò∂ ¡Â∂ ¡øÏ∂‚’apple ÓπappleÁ≈Ï≈Á

’«‘‰ Ú≈«Ò¡ª ˘ ÎÛ∑ ’∂ Á∂Ù ÁappleØ‘ Á≈ Óπ’ÁÓ≈ ¡Â∂ «¬È∑ª ÁΔ

È≈◊«apple’Â≈ ÷ÂæÓ ’apple’∂ √÷ ÂØ∫ √÷ √‹≈Úª «ÁÂΔ¡ª ‹≈‰Õ

B. Á∂Ù «ÚÁ∂Ù ÂØ∫ ÓÀ‚Ò «‹Â ’∂ «Ò¡≈¿π‰ Ú≈«Ò¡ª ˘ √apple’≈apple

¿πÈ∑ª ÁΔ «Ò¡≈’ ¡Èπ√≈apple ÈΩ’appleΔ¡ª Á∂Ú∂Õ

C. «ÁÈØ «ÁÈ ÚæË apple‘Δ¡ª ¤∂Û¤≈Û ¡Â∂ ÏÒ≈Â’≈appleª ÁΔ¡ª

ÿ‡È≈Úª ˘ ·æÒ Í≈¿π‰ Ò¬Δ ’≈˘È √÷ÂΔ È≈Ò Ò≈◊» ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂Õ

D. ÌΔÓ ¡≈appleÓΔ Á∂ ÈΩ‹π¡≈È Ú’ΔÒ ⁄øÁapple Ù∂÷apple ¡≈‹≈Á ˘ ¡Â∂

¿π√ Á∂ √≈ÊΔ¡ª ˘ ◊Ò Ë≈apple≈ Ò◊≈ ’∂ ‹Ó≈È ‘؉ ¿πÍappleªÂ ÚΔ

‹∂Ò∑ «Úæ⁄ ȘappleÏøÁ ˛ ¿π√ È≈Ò «¬È√≈Î ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂Õ

E. √apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ¡ª «Úæ⁄ ÷≈ÒΔ Í¬Δ¡ª Ê≈Úª «‹Ú∂∫ Íπ«Ò√,

⁄ª√Òapple, ‹æ‹, ’æ⁄∂ ’appleÓ⁄≈appleΔ Í’∂ ’ΔÂ∂ ‹≈‰, ¡ª◊ÈÚ≈ÛΔ,

¡«Ë¡≈Í’, Èapple√≈ ¡≈«Á ˘ apple«÷¡≈ ‹≈Ú∂Õ

F. Ó«‘ø◊≈¬Δ appleØ‹-appleØ‹ ÚËÁΔ ‘Δ ‹ªÁΔ ˛ ¡Â∂ «ÓÒ≈Ú‡ Á≈

Ϙ≈apple ◊appleÓ ˛ √Ï‹Δ¡ª ¡≈«Á ˘ ÚΔ È‘ƒ Ï÷«Ù¡≈ «◊¡≈ «¬√

Ò¬Δ √÷ ’≈˘È ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ

G. «appleÙÚ ÷ØappleΔ, «ÌzÙ‡≈⁄≈apple ¡Â∂ È«Ù¡ª Á≈ ’≈appleØÏ≈apple Ò◊≈Â≈apple

ÚæË «apple‘≈ ˛ ˘ √÷ÂΔ È≈Ò È«‹«·¡≈ ‹≈Ú∂Õ

H. ÍÃ≈¬ΔÚ∂‡ «√«÷¡≈ ¡Á≈apple∂ ¡Â∂ ‘√ÍÂ≈Ò ÒØ’ª Á≈ ÷»È ⁄»√

apple‘∂ ‘È «¬√ Ò¬Δ √apple’≈appleΔ ¡Á≈«apple¡ª ˘ Ӌϻ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ «‹√

È≈Ò ÒØ’ª Á≈ ÙØÙ‰ ‘؉ ÂØ∫ Ï«⁄¡≈ ‹≈Ú∂Õ

I. √apple’≈appleΔ «√«÷¡≈ ¡Á≈«apple¡ª Á∂ Ï≈’Δ apple«‘ apple‘∂ Ú‹ΔÎ∂ ¤∂ƒ

ÂØ∫ ¤∂ƒ «ÁÂ∂ ‹≈‰ ¡Â∂ «¬È∑ª ¡Á≈«apple¡ª «Úæ⁄ ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ

ÁΔ ‹ΔÚÈΔ ÍÛ∑≈¬Δ ‹≈Ú∂Õ

A@. ⁄؉ª Í«‘Òª Úª◊ ‘Δ ÏÀÀÒ‡ Í∂Íapple appleª‘Δ ’appleÚ≈¬Δ¡ª ‹≈‰

«’¿π∫«’ ÓÙΔȪ «Úæ⁄ ‘apple Ú≈appleΔ ◊ÛÏÛΔ ÁΔ¡ª «Ù’≈«¬Âª ¡≈Ó

¡≈¿π∫ÁΔ¡ª ‘ÈÕ

AA √apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ ÷ÂÓ ‘؉ ¿πÍappleø ÍÀ∫ÙÈ ÒØ’ª ˘ Ï∂ ‡≈¬ΔÓ

«ÓÒÁΔ¡ª ‘È Íapple ¡ÀÓ.¡ÀÒ.¬∂. ¡Â∂ ¡ÀÓ.ÍΔ. ω ’∂ ÍÃË≈È

ÓøÂappleΔ Ï‰ ’∂ F-G ÍÀ∫ÙÈ≈ ÒÀ apple‘∂ ‘È ‹Á«’ «¬‘ Í«‘Òª ‘Δ

Ó≈Ò≈-Ó≈Ò ‘πøÁ∂ ‘ÈÕ

AB. Ì≈apple «Úæ⁄ ‹≈Â-Í≈ ¡Â∂ ËappleÓ Á∂ È≈Ó ¿πÍapple ȯappleÂ

ÎÀÒ≈¿π‰ Ú≈«Ò¡ª ˘ √÷ÂΔ È≈Ò ÁÏ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ ª «’ ÓÂΔ

’≈«¬Ó apple‘∂Õ

AC. «ÚÁ∂ÙΔ Ò≈«Û¡ª ¿πÍapple ÷≈√ «È◊≈‘ apple÷Δ ‹≈Ú∂ «’¿π∫«’ «¬‘

Í«‘Òª ÚΔ ’¬Δ «Ú¡≈‘∂ ‘ج∂ ‘πøÁ∂ ‘ÈÕ apple«‹√‡apple ¡≈«Î√ Ú≈Ò∂

«¬È∑ª ÁΔ Í»appleΔ ÂÎÂΔÙ ’appleÈ Âª ’πÛΔ¡ª Á≈ ÙØÙ‰ Ȫ ‘Ø √’∂Õ

√Ø «¬‘ ‘È √≈‚Δ¡ª ’πæfi Óø◊ªÕ √apple’≈apple «¬È∑ª Óø◊ª ÚæÒ «ÚÙ∂Ù

«Ë¡≈È Á∂Ú∂Õ

ËøÈÚ≈Á √≈«‘Â

‚≈. ¡øÏ∂‚’apple «ÓÙÈ √π√≈«¬‡Δ ÔØappleÍ, ‹appleÓÈΔ

√Ø‘‰ Ò≈Ò √ªÍÒ≈

ÓøÈÁΔÍ «ÊøÁ

ÏÒ«ÚøÁapple ‚≈„≈

◊πapple«ÏøÁ √ªÍÒ≈, ◊appleΔ√

¡Óapple «√øÿ ◊πapple», Îappleª√


6 30/08/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

«ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ÚÒØ∫ ÏÀÒ‡ Í∂Íapple

apple≈‘Δ∫ ⁄؉≈∫ ’appleÚ≈¿∞‰ ÁΔ Óß◊

ÿapple≈∫ ”⁄ ÒØ’≈∫ Á≈ √Ú≈◊ ’apple apple‘∂ ‘È √μÍ

’Ø⁄ΔÕ ’∂appleÒ “⁄ «Ì¡≈È’ ‘Û∑≈∫ ÂØ∫ ÍΔÛ ÒØ’ ¡≈͉∂ ÿapple≈∫ ȱß

Íapple‰∂ Ù∞apple± ‘Ø ◊¬∂ ‘È, «‹μÊ∂ ’ØÏapple≈ ¡Â∂ ‘Øapple ˜«‘appleΔÒ∂ ‹ΔÚ

‹ß±¡≈∫ ÚÒØ∫ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ÿapple≈∫ “Â∂ ’ΔÂ∂ ’Ϙ∂ Á∂ ‚apple≈¿∞‰∂ «ÁÃÙ Á∂÷∂

‹≈ apple‘∂ ‘È Õ «Í¤Ò∂ Íß‹ «ÁÈ≈∫ ÂØ∫ √±Ï∂ Á∂ Úμ÷-Úμ÷ «‘μ«√¡≈∫

“⁄Ø∫ √μÍ ÚÒØ∫ ‚ß◊‰ ÁΔ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ Áapple‹ ’ΔÂΔ¡≈∫ ‘È, «‹√

È≈Ò ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ ÚÒØ∫ ‹ß◊ÒΔ «È◊apple≈È ¡Â∂ √μÍ≈∫ Á∂ Ó≈«‘apple

Ú≈Ú≈ √∞apple∂Ù ÂØ∫ ÓÁÁ Ò¬Δ ‹≈ apple‘Δ ‘À Õ «¬μÊØ∫ È∂Û∂ ÍÀ∫Á∂

¡ß◊≈Ó≈ÒΔ “⁄ «¬’ «Èμ‹Δ ‘√ÍÂ≈Ò Á∂ ÍzÏßË’≈∫ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À

«’ AE ÂØ∫ B@ ¡◊√ Âμ’ ‚≈’‡apple≈∫ È∂ √μÍ ÚÒØ∫ ‚ß◊‰ Á∂ EC

Ó≈Ó«Ò¡≈∫ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’ΔÂ≈ ‘À Õ √μÍ≈∫ ÚÒØ∫ ‚ß◊‰ Á∂ ıÂapple∂«

ıÒ≈¯ √±Ï≈ √apple’≈apple Á∂ ÒØ’ √ÏßË «Úß◊ ÚÒØ∫ √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ “Â∂

ÚΔ «¬’ Ó∞«‘ßÓ Ù∞apple± ’ΔÂΔ ‘À Õ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉≈∫ B@AI ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

«Ï‹ÒΔ ÚØ«‡ß◊ ÓÙΔÈ (¬Δ.ÚΔ.¡ÀÓ.) È≈Ò

¤∂Û¤≈Û Á∂ Ì÷∂ Ó∞μÁ∂ 鱧 ÒÀ ’∂ ¡μ‹ ⁄؉ ’«ÓÙÈ

ÚÒØ∫ √μÁΔ √appleÏ Í≈apple‡Δ ÓΔ«‡ß◊ “⁄ ’¬Δ «ÚappleØËΔ

Í≈apple‡Δ¡≈∫ È∂ ÏÀÒ‡ Í∂Íapple apple≈‘Δ∫ ⁄؉≈∫ ’appleÚ≈¿∞‰

ÁΔ Óß◊ ’apple«Á¡≈∫ ¬Δ. ÚΔ. ¡ÀÓ. ÁΔ ÌappleØ√∂ÔØ◊Â≈

“Â∂ √Ú≈Ò ¿∞·≈¬∂¢ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ 鱧 ¤μ‚

’∂ √≈appleΔ¡≈∫ F ’ΩÓΔ Ó≈ÈÂ≈ Íz≈Í Í≈apple‡Δ¡≈∫ È∂

√Ó≈‹Ú≈ÁΔ ¡Â∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ¡≈∫

Úapple◊Δ¡≈∫ ı∂ÂappleΔ Í≈apple‡Δ¡≈∫ È≈Ò «ÓÒ ’∂ ⁄؉

’«ÓÙÈ È±ß ÏÀÒ‡ Í∂Íapple ˜appleΔ¬∂ ⁄؉≈∫ ’appleÚ≈¿∞‰

ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ¢ ’≈∫◊apple√ È∂ «’‘≈ «’ ’appleΔÏ G@

¯Δ√ÁΔ «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ È∂ ÏÀÒ‡ Í∂Íapple apple≈‘Δ∫

⁄؉≈∫ ’appleÚ≈¬∂ ‹≈‰ ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ¢ «¬√ “Â∂ Ó∞μ÷

⁄؉ ’«ÓÙÈapple ˙. ÍΔ. apple≈Ú È∂ ÓΔ«‡ß◊ ÂØ∫

Ï≈¡Á ÍμÂapple’≈apple≈∫ 鱧 «’‘≈ «’ ¡√Δ∫ √≈appleΔ¡≈∫

«√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ÚÒØ∫ «ÁμÂ∂ ◊¬∂ √∞fi≈Ú≈∫ “Â∂

«Ú⁄≈apple ’apple≈∫◊∂ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ Ò¬Δ «¬’ Â√μÒΔÏıÙ

‘μÒ ’μ«„¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ Í≈apple‡Δ¡≈∫ È∂ ¡≈͉Δ

«Ù’≈«¬Â ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ «’Â∂ ÚΔ

¬Δ.ÚΔ.¡ÀÓ. “⁄ ‘Ø¬Δ ◊ÛÏÛΔ “⁄ Ú؇ «√apple¯

Ì≈‹Í≈ Á∂ ‘μ’ “⁄ «’Ú∂∫ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ Í≈apple‡Δ¡≈∫ È∂

«¬√ ’«Ê «¬Ò˜≈Ó Á∂ È≈Ò ⁄؉ ’«ÓÙÈ ÂØ∫

¿∞√ ’ßÍÈΔ Á≈ È≈∫¡ ¡Â∂ ÍÂ≈ Áμ√‰ ÁΔ ÚΔ Óß◊

’ΔÂΔ, «‹μÊØ∫ «¬‘ ÓÙΔÈ≈∫ Ó∞appleßÓ ’appleÚ≈¬Δ¡≈∫

‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ ⁄؉ ’«ÓÙÈ ÚÒØ∫ ¡μ‹ √μÁΔ

ÓΔ«‡ß◊ “⁄ √μÂ≈ «Ëapple Ì≈‹Í≈ ¡Â∂ «ÚappleØËΔ «Ëapple

’≈∫◊apple√, «Âz‰Ó±Ò ’≈∫◊apple√, ¡ÀÈ.√Δ.ÍΔ.,

’«Ó¿±«È√‡ Í≈apple‡Δ, Ó≈apple’√Δ Í≈apple‡Δ, Ï‘∞‹È

√Ó≈‹ Í≈apple‡Δ √Ó∂ EA Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á∂ ÍzÂΔ«ÈËΔ

ÓΩ‹±Á √È¢ Ó∞μ÷ ⁄؉ ’«ÓÙÈapple È∂ ÓΔ«‡ß◊ ÂØ∫

Ï≈¡Á ‹≈‰’≈appleΔ «Áß«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ «ÚappleØËΔ «Ëapple

Á∂ ¡≈◊±¡≈∫ È∂ ¬Δ.ÚΔ.¡ÀÓ. ¡Â∂ ÚΔ.ÚΔ. ÍÀ‡

ÁΔ¡≈∫ √Óμ«√¡≈Ú≈∫ Ï≈apple∂ ⁄apple⁄≈ ’ΔÂΔ ‘À¢ ¿∞È∑≈∫

Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¤∂Û¤≈Û apple≈‘Δ∫ ¬Δ.ÚΔ.¡ÀÓ. ȱß

«¬√ Âapple∑≈∫ √Àμ‡ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ ¿∞√ ÓÙΔÈ

Â∂ Í≈«¬¡≈ ‘apple Ú؇ √μÂ≈ «Ëapple 鱧 ‘Δ ‹≈¬∂◊≈¢

«‹μÊ∂ ’≈∫◊apple√ «¬√ Ó∞μÁ∂ “Â∂ «ÎÒ‘≈Ò ¬Δ.ÚΔ.¡ÀÓ.

Ó∞appleßÓ ’appleÈ Ú≈ÒΔ ’ßÍÈΔ ¡Â∂ ¿∞√ √ÏßËΔ √≈apple∂

÷∞Ò≈√∂ ‹ÈÂ’ ’appleÈ ÁΔ Óß◊ ’apple apple‘Δ ‘À, ¿∞μÊ∂

ÓÓÂ≈ ÏÀÈapple‹Δ ÁΔ «Âz‰Ó±Ò ’≈∫◊apple√ √Ó∂Â

“¡≈Í“ ¡Â∂ Ï√Í≈ Ó∞Û Ó ÍμÂapple≈∫ ÁΔ ÚappleÂØ∫

’appleÈ ÁΔ Óß◊ ’apple apple‘Δ¡≈∫ ‘È¢ ⁄؉ ’«ÓÙÈ ÚÒØ∫

Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á∂ ÷ÁÙ∂ Á±apple ’appleÈ Ò¬Δ ’∞fi

¬Δ.ÚΔ.¡ÀÓ. Á∂ ÈÂΔ«‹¡≈∫ 鱧 Í∂Íapple √«ÒμÍ≈∫ È≈Ò

ÚΔ «ÓÒ≈«¬¡≈ √Δ Íapple «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ÿμ‡Øÿμ‡

C@ ¯Δ√ÁΔ ÓÙΔÈ≈∫ Á∂ ÈÂΔ‹∂ ⁄À’ ’appleÈ ÁΔ

Óß◊ ’apple apple‘Δ¡≈∫ ‘È¢

Ì≈appleÂ-Í≈«’ ¡◊Ò∂ ‘¯Â∂

«¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á ”⁄ ’appleÈ◊∂

«√ß˱ ‹Ò √ßËΔ ”Â∂ ÏÀ·’

¡ß«ÓzÂ√appleÕ Í≈«’√Â≈È “⁄ «¬Óapple≈È

ı≈È ÁΔ ÈÚΔ∫ √apple’≈apple Ï‰È Ï≈¡Á

Ì≈apple ÁΔ ÍÒ∂·Δ ¡«Ë’≈apple ÏÀ·’

¡◊Ò∂ ‘¯Â∂ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á “⁄

‘ØÚ∂◊Δ¢ √Ê≈¬Δ «√ß˱ ’«ÓÙÈ

(ÍΔ.¡≈¬Δ. √Δ.) ÁΔ «¬√ ÏÀ·’ “⁄

ÁØÚ≈∫ Á∂Ù≈∫ Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ «√ß˱ Á«apple¡≈

Á∂ Í≈‰Δ Á∂ Ó∞μÁ∂ “Â∂ ⁄apple⁄≈ ’appleÈ◊∂¢

«¬‘ ÏÀ·’ Ì≈Ú∂∫ «’ Ì≈appleÂ Ò¬Δ Ï‘∞Â

Ó‘μÂÚͱappleÈ ÓßÈΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À, Íapple

«¬√ Á∂ Ï≈Ú‹±Á Ì≈apple È∂ √ÍμÙ‡ ’apple

«ÁμÂ≈ ‘À «’ ‹ÁØ∫ Âμ’ Í≈«’ √apple’≈apple

¡μÂÚ≈ÁΔ √ß◊·È≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ì≈appleÂ

«ÚappleØËΔ ’≈appleÚ≈¬Δ¡≈∫ È±ß È‘Δ∫ appleØ’ÁΔ,

¿∞ÁØ∫ Âμ’ ¿∞√ È≈Ò ’Ø¬Δ ◊μÒÏ≈Â

√ßÌÚ È‘Δ∫ ‘À¢ Í≈«’√Â≈È Í«‘Ò≈∫

ÚΔ «ÚÙÚ ÏÀ∫’ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ’¬Δ Ú≈apple

‹ßÓ±-’ÙÓΔapple “⁄ Ì≈apple Á∂ «ÈappleÓ≈‰

¡ËΔÈ Í‰-«Ï‹ÒΔ ÍzØ‹À’‡≈∫ Á≈

Ó∞μÁ≈ ¿∞·≈ ’∂ «ÚappleØË Á≈«¬apple ’apple ⁄∞μ’≈

‘À¢ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ Ì≈appleÂΔ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ

√ÍμÙ‡ ’apple ⁄∞μ’∂ ‘È «’ «¬’-«¬’

ϱßÁ Í≈‰Δ appleØ’ ’∂ Ì≈apple Á∂ «’√≈È≈∫

Âμ’ Í‘∞ß⁄≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ¿±ÛΔ “⁄

‘ج∂ ¡μÂÚ≈ÁΔ ‘ÓÒ∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á √zΔ

ÓØÁΔ È∂ «√ß˱ ‹Ò √ßËΔ È±ß ÒÀ ’∂ ÏÀ·’

Ï≈apple∂ «’‘≈ √Δ «’ ÷±È ¡Â∂ Í≈‰Δ «¬’Ø

√Ó∂∫ È‘Δ∫ Ú«‘ √’Á∂¢

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ¡Â∂ ¡≈√ Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª Ú≈√Â∂ ÷πÙ÷ÏappleΔ!!!

√Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. È∂ «ÏÈ≈∫

appleÀμ‚ ’≈appleÈapple ÈØ«‡√ ÂØ∫

‘Δ ¡À∫‡Δ◊∞¡≈ √apple’≈apple ȱß

Ó∂‘∞Ò ⁄Ø’√Δ È±ß «◊ïÂ≈apple

’appleÈ Ò¬Δ «’‘≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ÍΔ. ¡ÀÈ. ÏΔ. ÿ∞‡≈Ò∂ Á∂ ÁØÙΔ

Ó∂‘∞Ò ⁄Ø’√Δ È±ß Ì≈apple Ú≈Í√ «Ò¡≈¿∞‰

ÁΔ¡≈∫ ’Ø«ÙÙ≈∫ Â∂˜ ’apple«Á¡≈∫ √Δ. ÏΔ.

¡≈¬Δ. È∂ ¡À≈‡Δ◊∞¡≈ √apple’≈apple 鱧 «ÏÈ≈∫ appleÀμ‚

’≈appleÈapple ÈØ«‡√ Á∂ ’∂

«‘apple≈√ “⁄ ÒÀ‰ ȱß

«’‘≈ ‘À Õ «ÚÁ∂Ù

ÓßÂapple≈Ò∂ ÚÒØ∫ ¡À≈‡Δ◊∞¡≈

√apple’≈apple 鱧 «Ò÷Δ «⁄μ·Δ

“⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’

appleÀμ‚ ’≈appleÈapple ÈØ«‡√ «’√∂

Ì◊ΩÛ∂ Ó∞‹appleÓ Á≈

«‡’≈‰≈ ÍÂ≈ Ò◊≈¿∞‰

Ò¬Δ ‹≈appleΔ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À, Íapple ¡À≈‡Δ◊∞¡≈

√apple’≈apple Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ⁄Ø’√Δ Á∂ ¿∞ÊØ∫ ÁΔ

È≈◊«apple’Â≈ ÒÀ‰ ÁΔ Í∞Ù‡Δ ’apple ⁄∞μ’Δ ‘À Õ

«¬√ Ò¬Δ appleÀμ‚ ’≈appleÈapple ÈØ«‡√ Á≈ ’جΔ

ÓÂÒÏ È‘Δ∫ ωÁ≈ Õ «ÚÁ∂Ù ÓßÂapple≈Ò∂ Á∂

˜appleΔ¬∂ √Δ. ÏΔ. ¡≈¬Δ. È∂ «Ò÷Δ «⁄μ·Δ “⁄

¡À≈‡Δ◊∞¡≈ ÁΔ¡≈∫ √Ïß«Ë ¬∂‹ß√Δ¡≈∫ ȱß

⁄Ø’√Δ È±ß «‘apple≈√ “⁄ ÒÀ ’∂ ¿∞√ 鱧 √Í∞appleÁ

’appleÈ ÁΔ ’≈appleÚ≈¬Δ Ù∞apple± ’appleÈ È±ß «’‘≈ ‘À Õ

«¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ¡À≈‡Δ◊∞¡≈ ÚÒØ∫ ⁄Ø’√Δ “Â∂

’≈appleÚ≈¬Δ È≈ ’appleÈ Ò¬Δ «¬‘ ÁÒΔÒ «ÁμÂΔ

√Δ «’ ¿∞√ ’ØÒ «◊Õ¯Â≈appleΔ Ò¬Δ ÒØÛΔ∫Á≈

appleÀμ‚ ’≈appleÈapple ÈØ«‡√ È‘Δ∫ ‘À Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À

«’ Ó∂‘∞Ò «¬√ √≈Ò D ‹ÈÚappleΔ È±ß Á∂Ù ¤μ‚

’∂ ¯apple≈apple ‘Ø«¬¡≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞√ È∂ AE

‹ÈÚappleΔ È±ß ¡À≈‡Δ◊∞¡≈ ÁΔ È≈◊«apple’Â≈

Ò¬Δ √‘∞ß ⁄∞μ’Δ √Δ Õ


www.samajweekly.com

ıÏappleª

30/08/2018

7

Ë≈apple«Ó’ ◊zßÊ≈∫ ÁΔ Ï∂¡ÁÏΔ Ò¬Δ ¿∞Óapple ’ÀÁ ÁΔ √˜≈

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈Ï √apple’≈apple ÚÒØ∫ «ÚË≈È √Ì≈ Á∂ BD

¡◊√Â È±ß Ù∞apple± ‘؉ ‹≈ apple‘∂ C «ÁÈ≈∫ «¬‹Ò≈√ ÁΩapple≈È

«ÚË≈«¬’≈∫ 鱧 Ò≈Ì Ú≈Ò∂ ¡‘∞Á∂ Á∂‰ Ò¬Δ √ØË «ÏμÒ Í∂Ù

’appleÈ Á≈ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ apple≈‹ ÓßÂappleΔ Óß‚Ò

ÁΔ ¡μ‹ «¬Ê∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Íß‹≈Ï ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ

ÁΔ ÍzË≈È◊Δ ‘∂· ‘Ø¬Δ «¬’ ÏÀ·’ ÚÒØ∫ ¿∞’ «ÏμÒ È±ß

‘appleΔ fiß‚Δ Á∂ «ÁμÂΔ ◊¬Δ Õ «¬√ «ÏμÒ √ÏßËΔ ¡≈apple‚ΔÈÀ∫√

apple≈‹Í≈Ò Íß‹≈Ï ÁΔ ÍzÚ≈È◊Δ Ò¬Δ Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈ √Δ

Íapple ¿∞È∑≈∫ «¬√ 鱧 ÍzÚ≈È ’appleÈ ÂØ∫ «¬‘ ’«‘ ’∂ «¬È’≈apple

’apple «ÁμÂ≈ √Δ «’ «¬√ √ÏßËΔ «ÚË≈È √Ì≈ “⁄ Ï’≈«¬Á≈

√ØË «ÏμÒ «Ò¡≈∫Á≈ ‹≈Ú∂ Õ Úμ÷-Úμ÷ ¡Á≈ÒÂ≈∫ ÚÒØ∫

Í≈appleÒΔÓ≈ÈΔ √’μÂapple≈∫ ¡Â∂ ÏØapple‚≈∫, ⁄∂¡appleÓÀÈ≈∫ ÁΔ¡≈∫

«ÈÔ∞’ÂΔ¡≈∫ 鱧 ÒÀ ’∂ ‹Ø ¯À√Ò∂ «ÁμÂ∂ ◊¬∂ ‘È, ¿∞È∑≈∫

¡È∞√≈apple «ÚË≈«¬’≈∫ 鱧 Ò≈Ì Á≈ ¡‘∞Á≈ È‘Δ∫ «ÁμÂ≈ ‹≈

√’Á≈ Õ ÓßÂappleΔ Óß‚Ò ÚÒØ∫ ¡μ‹ «‹√ «ÏμÒ È±ß ÍzÚ≈È◊Δ

«ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À, ¿∞√ ¡È∞√≈apple «ÚË≈«¬’ Ò≈Ì Á∂ ¡‘∞Á∂

“Â∂ apple«‘ßÁ∂ ‘ج∂ «ÚË≈«¬’ Ú‹Ø∫ ¡ÔØ◊ ’apple≈apple «ÁμÂ∂ ‹≈‰

ÂØ∫ Ï⁄ √’‰◊∂ Õ √ØË ¡È∞√≈apple Ò≈˜ÓΔ Ìμ«Â¡≈∫ «‹È∑≈∫

«√μ˱ Ù≈∫ÂΔ Á±Â, «ÚappleØË ’appleÈ Ú≈Ò∂ ¡ÓÈ

鱧 È∞’√≈È Í‘∞ß⁄≈ apple‘∂ ‘È : «¬Óapple≈È ı≈È

¡ß«ÓÃÂ√appleÕ Í≈«’√Â≈È Á∂ ÈÚ∂∫ ω∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

«¬Óapple≈È ¡«‘ÓÁ ı≈È «È¡≈˜Δ Á∂ √‘∞ß ⁄∞μ’ √Ó≈appleØ‘ “⁄

Í≈«’ ¯Ω‹ Á∂ Ó∞÷Δ ‹ÈappleÒ ’Óapple ‹≈Ú∂Á

Ï≈‹Ú≈ È≈Ò ◊ÒÚμ’ÛΔ Í≈¿∞‰ ¡Â∂

Í≈«’√Â≈È Á∂ ’Ϙ∂ Ú≈Ò∂ ’ÙÓΔapple (ÍΔ. ˙.

’∂.) Á∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ Ó√±Á ı≈È Á∂ È≈Ò Ú≈ÒΔ

√Δ‡ “Â∂ «Ï·≈¬∂ ‹≈‰ ’≈appleÈ «ÚÚ≈Á≈∫ “⁄

«ÿapple∂ ’Àϫȇ ÓßÂappleΔ √: ÈÚ‹Ø «√ßÿ «√μ˱

Á≈ Íμ÷ ÒÀ∫«Á¡≈∫ «¬Óapple≈È È∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 “Ù≈∫ÂΔ

Á≈ Á±Â“ Áμ«√¡≈ Õ ¿∞È∑≈∫ ‡ÚΔ‡ ’apple ’∂

¡≈Í‰Δ ÍzÂΔ«’«apple¡≈ Íz◊‡ ’apple«Á¡≈∫ √:

«√μ˱ ÁΔ ¡≈ÒØ⁄È≈ ’appleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ ÁΔ «Âμ÷∂

ÙÏÁ≈∫ “⁄ «ÈßÁ≈ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ √: «√μ˱

¿∞È∑≈∫ Á∂ √‘∞ß ⁄∞μ’ √Ó≈appleØ‘ “⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉

Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫ Á∂ √μÁ∂ “Â∂ Í≈«’√Â≈È Í‘∞ß⁄∂, «¬√

Ò¬Δ ¿∞‘ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ËßÈÚ≈ÁΔ ‘È, Íapple ‹Ø ÒØ’

¿∞È∑≈∫ Á∂ ¯Ω‹ Ó∞÷Δ ‹ÈappleÒ Ï≈‹Ú≈ ‹≈∫

apple≈Ù‡appleÍÂΔ Ó√±Á ı≈È È≈Ò Ó∞Ò≈’≈Â È±ß ÒÀ ’∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

¡≈ÒØ⁄È≈ ’apple apple‘∂ ‘È, ¿∞‘ ÁØÚ≈∫ Á∂Ù≈∫ «Ú⁄≈Ò∂ ⁄Ò

apple‘Δ¡≈∫ ¡ÓÈ Â∂ Ù≈∫ÂΔ ÁΔ¡≈∫ ’Ø«ÙÙ≈∫ Á∂ «ÚappleØËΔ ¡Â∂

DHADRA

MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

Mercedes Specialist

MOT work & Welding to all

Makes of cars and

commercial vehicle

È؇ : “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” «È¿»˜ Í∂Íapple Á≈ È≈Ó ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «‚√’≈¿π∫‡ «ÓÒ∂◊≈Õ

MOT Only £29.99

All Mechanical & general repairs

13-15 Tatbank Road,

Oldbury,Warley B69 4NG

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOTOR ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ÷πÙΔ

”⁄ √√Â∂ apple∂‡ª Á≈

Ò≈Ì ¿π·≈˙Õ

Tel : 0121 552 5668

Mobile : 07790 720 752

Á≈ ÓßÂÚ appleؘ≈È≈ ÌμÂ∂, √¯appleΔ ÌμÂ∂, ¡‘∞Á∂ Á∂ ’ßÓ ’≈‹

鱧 «ÈÌ≈¿∞‰ Ò¬Δ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ıapple⁄∂ √Ó∂ Á±‹∂ √≈apple∂

¡«‹‘∂ Ìμ«Â¡≈∫ 鱧 Ò≈Ì Ú≈Ò∂ Ìμ«Â¡≈∫ ÂØ∫ Úμ÷apple≈ ’apple

«ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ «¬√ ÈÚ∂∫ √ØË «ÏμÒ «Ú⁄ ÓßÂappleΔ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ ¿∞Í-Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ, ⁄∂¡appleÓÀÈ, ¿∞Í-⁄∂¡appleÓÀÈ,

apple≈‹ ÔØ‹È≈ ÏØapple‚ Á∂ ¡‘∞Á∂ «ÚË≈È √Ì≈ “⁄ Ó≈ÈÂ≈

Íz≈Í Í≈apple‡Δ Á∂ ◊apple∞μÍ ÒΔ‚apple, «‚Í‡Δ ÒΔ‚apple Á∂ ¡‘∞Á∂

¡Â∂ «ÚË≈È √Ì≈ «Ú⁄ ⁄Δ¯ Ú«‘Í, «‚Í‡Δ ⁄Δ¯ Ú«‘Í

«’‘≈, Ì≈appleÂ-Í≈«’ 鱧 ¡≈Í√Δ ÓÂÌ∂Á Á±apple ’appleÈ Ò¬Δ ◊μÒÏ≈ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À

ÁØÚ≈∫ Á∂Ù≈∫ ÁΔ Âappleμ’Δ Á∂ ‘μ’ “⁄ È‘Δ∫ ‘È Õ «¬Óapple≈È

ı≈È È∂ ‡ÚΔ‡ “⁄ «¬’ Ú≈apple «Îapple ’ÙÓΔapple Á≈ Ó≈ÓÒ≈

¤∂Û«Á¡≈∫ «Ò«÷¡≈ ‘À «’ ÁØÚ≈∫ Á∂Ù≈∫

鱧 ¡μ◊∂ Úˉ Ò¬Δ ’ÙÓΔapple √Ó∂Â

‘ØappleÈ≈∫ Ó∞μ«Á¡≈∫ “Â∂ ◊μÒÏ≈ ‹≈appleΔ

appleμ÷‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À Õ «¬√ ÁΩapple≈È

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ Ì≈apple “⁄ «‹È∑≈∫

ÒØ’≈∫ È∂ √: «√μ˱ 鱧 «ÈÙ≈È≈

ω≈«¬¡≈ ‘À, ¿∞‘ «¬√ ¿∞Í-

Ó‘≈∫ÁΔÍ “⁄ Ù≈∫ÂΔ È±ß Ï‘∞ Úμ‚≈

È∞’√≈È Í‘∞ß⁄≈ apple‘∂ ‘È Õ «ÏÈ≈∫

Ù≈∫ÂΔ Á∂ √≈‚∂ ÒØ’ Âappleμ’Δ È‘Δ∫ ’apple

√’Á∂ Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ¡μ◊∂ Úμˉ

Ò¬Δ Í≈«’√Â≈È ¡Â∂ Ì≈apple “⁄

¡≈Í√Δ ◊μÒÏ≈ ˜apple±apple ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ

‘À ¡Â∂ ’ÙÓΔapple Ó∞μÁ∂ √Ó∂ √≈apple∂

«ÚÚ≈Á≈∫ Á≈ ‘μÒ ’섉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À

Õ ı≈È È∂ «’‘≈ «’ «¬√ ¿∞Í-Ó‘≈∫ÁΔÍ “⁄ ◊appleΔÏΔ Á±apple

’appleÈ ¡Â∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ Âappleμ’Δ Á≈ √Ì ÂØ∫ ⁄ß◊≈ „ß◊

◊μÒÏ≈ apple≈‘Δ∫ ‘μÒ ’appleÈ ¡Â∂ ÚÍ≈apple Ù∞apple± ’appleÈ≈ ‘À Õ

«ÚË≈È √Ì≈ ”⁄ «Îapple “¡≈Í” ÁΔ ËÛ∂ÏßÁΔ ÷∞μÒ∑ ’∂ ¡≈¬Δ √≈‘Ó‰∂

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á∂ ÁØ ËÛ∂ ω ⁄∞μ’∂ ‘È

«¬‘ ◊μÒ Â≈∫ ‹μ◊ ˜≈«‘apple ‘À Íapple «ÚË≈È √Ì≈ «¬‹Ò≈√

Ù∞apple± ‘؉ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ÁØÚ∂∫ Ë«Û¡≈∫ È∂ Íß‹≈Ï Á∂ Ì÷Á∂ Ó√Ò∂

«ÓÒ ’∂ ⁄∞μ’‰ Á∂ Á≈¡Ú∂ ’ΔÂ∂ √È Õ «‹μÊ∂ «¬‹Ò≈√ Á∂

Í«‘Ò∂ «ÁÈ ¡≈Í Í≈apple‡Δ Á∂ «ÚË≈«¬’ √Δ‡≈∫ Á∂ appleØÒ∂ ◊ØÒ∂

“⁄ ¿∞Òfi∂ apple‘∂ ¿∞μÊ∂ ¡μ‹ ÚΔ Â’appleΔÏÈ √≈apple∂ Ó∞μ«Á¡≈∫ “Â∂

ÁØÚ∂∫ ËÛ∂ ¡≈ÍØ ¡≈͉≈ apple≈◊ ¡Ò≈ÍÁ∂ Șapple ¡≈¬∂ Õ

«¬‹Ò≈√ Ù∞apple± ‘؉ Ó◊appleØ∫ «‹Ú∂∫ ‘Δ “¡≈Í“ Á∂ È∂Â≈ «ÚappleØËΔ

«Ëapple √. ‘appleÍ≈Ò «√ßÿ ⁄ΔÓ≈ «’√∂ Ó∞μÁ∂ “Â∂ ÏØÒ‰ Òμ◊∂ Â≈∫

÷«‘apple≈ ËÛ∂ È∂ √Δ‡≈∫ ÂØ∫ ¿∞μ· ’∂ √ÍΔ’apple ÁΔ ’∞apple√Δ ¡μ◊∂

‹≈ ’∂ √apple’≈apple« ıÒ≈¯ È≈¡apple∂Ï≈˜Δ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂΔ Õ

÷«‘apple≈ ÚÒØ∫ apple≈‹√Ê≈È È±ß «ÁμÂ∂ Í≈‰Δ ÁΔ apple≈«¬Ò‡Δ ÒÀ‰

¡Â∂ «’√≈È ı∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ Á∂ Ó∞μÁ∂ “Â∂ Ï«‘√ Ò¬Δ √Ó≈∫

Óß«◊¡≈ ‹≈ «apple‘≈ √Δ Õ ’≈¯Δ √Ó≈∫ «¬√∂ Âapple∑≈∫ √apple’≈apple«

ıÒ≈¯ È≈¡apple∂Ï≈˜Δ ’appleÈ Ó◊appleØ∫ ÷«‘apple≈ ËÛ∂ Á∂ «ÚË≈«¬’≈∫

È∂ √ÁÈ «Ú⁄Ø∫ “Ú≈’ ¡≈¿±‡“ ’apple «ÁμÂ≈, ‹Á«’ ⁄ΔÓ≈

ËÛ∂ Á∂ «ÚË≈«¬’≈∫ È∂ ÷«‘apple≈ ËÛ∂ 鱧 √ÓappleÊÈ È‘Δ∫ «ÁμÂ≈

¡Â∂ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ √Δ‡≈∫ “Â∂ ¿∞√∂ Âapple∑≈∫ ÏÀ·∂ apple‘∂ Õ

‘≈Ò≈∫«’ Ï≈¡Á «Ú⁄ ÷«‘apple≈ ËÛ∂ Á∂ «ÚË≈«¬’ ÚΔ Ó∞Û

√ÁÈ ÁΔ ’≈appleÚ≈¬Δ “⁄ Ù≈«ÓÒ ‘Ø ◊¬∂ Õ ÷«‘apple≈ ËÛ∂ Á∂

√ÁÈ «Ú⁄Ø∫ Ú≈’ ¡≈¿±‡ ’appleÈ Ó◊appleØ∫ ’≈∫◊apple√Δ «ÚË≈«¬’

¡Â∂ ÓßÂappleΔ Ïz‘Ó Ó«‘ßÁapple≈ È∂ √ÍΔ’apple ÂØ∫ Í∞쫤¡≈ «’

¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á∂ √ÁÈ «Ú⁄ «ÚappleØËΔ «Ëapple ÚÒØ∫

Ï‘∞Ó ÁΔ ’Δ √«ÊÂΔ ‘À «¬√ Ï≈apple∂ Á∂÷ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂, «‹√

Á∂ ‹Ú≈Ï “⁄ √ÍΔ’apple È∂ «’‘≈ «’ ¡‹∂ Âμ’ «ÚappleØËΔ «Ëapple

Ú‹Ø∫ “¡≈Í“ Á∂ «ÚË≈«¬’≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ Í±appleΔ ‘À Õ «¬√ ÓΩ’∂

⁄ßÁappleÔ≈È-A È∂ ⁄ßÁappleÓ≈ ”Â∂

Ïapple¯ ‘؉ ÁΔ ’ΔÂΔ Í∞Ù‡Δ

Ú≈«Ùß◊‡ÈÕ ¡ÓappleΔ’Δ Í∞Ò≈Û ¬∂‹ß√Δ

È∂ «’‘≈ «’ «Ú«◊¡≈ÈΔ¡≈∫ È∂

⁄ßÁappleÓ≈ Á∂ Ëapple∞ÚΔ «¬Ò≈«’¡≈∫ Á∂

‘È∂apple∂ ¡Â∂ ·ß„∂ «‘μ√∂ “⁄ ‹ß«Ó¡≈

‘Ø«¬¡≈ Í≈‰Δ «ÓÒ‰ Á≈ Á≈¡Ú≈

’ΔÂ≈ ‘À Õ «¬‘ Á≈¡Ú≈ ⁄ßÁappleÔ≈È-

A ÂØ∫ «ÓÒΔ ‹≈‰’≈appleΔ Á∂ ¡≈Ë≈apple “Â∂

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ ⁄ßÁappleÔ≈È-A ȱß

Ì≈apple È∂ A@ √≈Ò Í«‘Ò≈∫ Ì∂«‹¡≈

√Δ Õ √Â∑≈ “Â∂ ’∞fi «ÓÒΔÓΔ‡apple Âμ’

Ïapple¯ «ÓÒ‰ È≈Ò «¬‘ √ßÌ≈ÚÈ≈

ωÁΔ ‘À «’ ¿∞√ Í≈‰Δ ÁΔ ÚappleÂØ∫

Ì«Úμ÷ “⁄ ⁄ßÁapple ÁΔ¡≈∫ Ô≈Âapple≈Ú≈∫ “⁄

√≈ËÈ Á∂ ÂΩapple “Â∂ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À

Õ ‹appleÈÒ ÍΔ. ¡ÀÈ. ¬∂. ¡À√. “⁄

Íz’≈«Ù ÷Ø‹ ¡È∞√≈apple «¬‘ Ïapple¯

’∞fi-’∞fi Á±appleΔ “Â∂ ‘À ¡Â∂ √ßÌÚ ‘À

Ï‘∞ Í∞apple≈‰Δ ‘À Õ Ì≈apple È∂ √≈Ò

B@@H “⁄ ⁄ßÁappleÔ≈È-A 鱧 Á≈«◊¡≈

√Δ Õ «¬√ Á≈ ¿∞Á∂Ù ⁄ßÁappleÓ≈ ÁΔ √Â∑≈

ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ «¬’μ·Δ ’appleÈ Á∂ È≈Ò

‘Δ ’ΔÓÂΔ Ë≈±¡≈∫ Á≈ ÍÂ≈ Ò≈¿∞‰≈

√Δ Õ ÚÀ√∂ Â≈∫ «¬√ 鱧 ÁØ √≈Ò Ò¬Δ ‘Δ

«ÓÙÈ “Â∂ Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈ √Δ Íapple

‹≈∫ Ú«‘Í Á∂ ¡‘∞«Á¡≈∫ 鱧 ÚΔ Ò≈Ì Ú≈Ò∂

¡‘∞«Á¡≈∫ Á∂ Á≈«¬apple∂ “⁄Ø∫ Ï≈‘apple appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À

Õ ÓßÂappleΔ Óß‚Ò ÚÒØ∫ «¬’ ‘Øapple ¡«‘Ó ¯À√Ò∂

¡È∞√≈apple Ë≈apple«Ó’ ◊zßÊ≈∫ «‹È∑≈∫ “⁄ √zΔ ◊∞apple± ◊zßÊ

√≈«‘Ï, Ì◊Ú ◊ΔÂ≈, ’∞apple≈È ¡Â∂ Ï≈¬ΔÏÒ

Ù≈«ÓÒ ‘È ÁΔ Ï∂¡ÁÏΔ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ÁØÙΔ È±ß

¿∞Óapple ’ÀÁ ÁΔ √˜≈ Á∂‰ Ò¬Δ Ì≈appleÂΔ Áß‚≈ÚÒΔ

“⁄ BIE-¬∂-¬∂ Ù≈«ÓÒ ’appleÈ Á≈ ¯À√Ò≈ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ‘À Õ apple≈‹ √apple’≈apple ÚÒØ∫ «ÚË≈È √Ì≈ “⁄

«¬√ √ÏßËΔ ‹Ø Í«‘Ò≈∫ ÂappleÓΔÓ «ÏμÒ Í∂Ù ’ΔÂ≈

«◊¡≈ √Δ ¿∞√ 鱧 Ú≈Í√ ÒÀ‰ Á≈ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈

«◊¡≈ ‘À Õ «¬√∂ Âapple∑≈∫ ÓßÂappleΔ Óß‚Ò ÚÒØ∫ apple≈‹ “⁄

¡È∞√±«⁄ ‹≈Â≈∫ Á∂ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ 鱧 ¬∂ ¡Â∂ ÏΔ Úapple◊

ÁΔ¡≈∫ ÈΩ’appleΔ¡≈∫ “⁄ AD ÍzÂΔÙ ¡Â∂ √Δ ¡Â∂ ‚Δ Úapple◊

ÁΔ¡≈∫ ÈΩ’appleΔ¡≈∫ “⁄ B@ ÍzÂΔÙ apple≈÷Ú≈∫’appleÈ Á∂‰ Ò¬Δ

ÈÚ≈∫ ÂappleÓΔÓΔ «ÏμÒ «ÚË≈È √Ì≈ «Ú⁄ Í∂Ù ’appleÈ Á≈

¯À√Ò≈ «Ò¡≈ ‘À Â≈∫ ‹Ø «ÚË≈È ¡È∞√≈apple ¡È∞√±«⁄Â

‹≈Â≈∫ 鱧 apple≈÷Ú≈∫’appleÈ «ÓÒ √’∂, «‹√ 鱧 ¡ÓÒ ‘∂·

Ò≈∫«⁄ß◊ Á∂ «¬’ √≈Ò Ï≈¡Á ‘Δ

«¬√appleØ Á≈ «¬√ Ú≈‘È È≈Ò √ßÍapple’

‡∞μ‡ «◊¡≈ √Δ, Íapple ÏΔÂ∂ √≈Ò È≈√≈

È∂ ‘Δ ⁄ßÁappleÔ≈È-A 鱧 ÒμÌ «Ò¡≈ √Δ

Õ ⁄ßÁappleÔ≈È-A 鱧 È≈√≈ È∂ ˜ÓΔÈ

¡≈Ë≈«apple apple‚≈apple ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’appleÁ∂ ‘ج∂

Òμ«Ì¡≈ √Δ Õ È≈√≈ Á∂

«Ú«◊¡≈ÈΔ¡≈∫ È∂ «’‘≈ «’

⁄ßÁappleÔ≈È È∂ ⁄ßÁappleÓ≈ Á∂ ÍØÒapple ÷∂Âapple

Ì≈Ú ◊«‘apple∂ ‘È∂apple∂ ÷∂Âapple “⁄ Ïapple¯ ‘؉

ÁΔ Í∞Ù‡Δ ’ΔÂΔ ‘À Õ «’‘≈ ‹≈ «apple‘≈

‘À «’ ¿∞μÂapple ÍØÒ “Â∂ Ïapple¯ ÁΔ Ó؇Δ

Íapple ‘À ‹Á«’ Áμ÷‰Δ ÍØÒ “Â∂ ÓΩ‹±Á

÷μ«‚¡≈∫ “⁄ Ïapple¯ ‘؉ ÁΔ¡≈∫ Ï‘∞Â

√ßÌ≈ÚÈ≈Ú≈∫ ‘È Õ «¬‘ ¿∞‘ √Ê≈È

‘È «‹Ê∂ √±apple‹ ÁΔ appleΩÙÈΔ ’Á∂ È‘Δ∫

Í∞μ‹ÁΔ ¡Â∂ √appleÁΔ Á∂ ÓΩ√Ó “⁄ «¬Ê∂

Á≈ Â≈ÍÓ≈È ÓÈ¯Δ AEF «‚◊appleΔ

√ÀÒ√Δ¡√ Âμ’ Í∞μ‹ ‹≈∫Á≈ ‘ØÚ∂◊≈ Õ

⁄ßÁappleÔ≈È Á∂ «¬È∑≈∫ √ß’∂Â≈∫ È∂ Í∞Ò≈Û

«ÓÙÈ Á∂ ÷∂Âapple “⁄ «‹Ê∂ Ì≈apple ÁΔ

√«ÊÂΔ È±ß Ó˜Ï±Â ’ΔÂ≈ ‘À ¿∞Ê∂

Á∞ÈΔ¡≈ “⁄ «¬‘ Ì≈apple Á∂ Ò¬Δ Ï∂‘μÁ

√ÈÓ≈È Ú≈ÒΔ ◊μÒ ‘Ø √’ÁΔ ‘À Õ

Sandwell Wolverhampton

Birmingham & Solihull Plated

Vehicle available

• Cars, Multi Seaters, 9 Seaters & Prestige

• Replacement Taxis & Private Hire

• Recovery & Storage

Personal

Injury

Specialist

«Ò¡≈¿∞‰ √ÏßËΔ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ Á∂ «¬’ ¯À√Ò∂ ’≈appleÈ

Ó∞Ù«’Ò Í∂Ù ¡≈ apple‘Δ √Δ Õ ÓßÂappleΔ Óß‚Ò ÚÒØ∫ ¿∞⁄∂appleΔ

«√μ«÷¡≈ Ò¬Δ ’∂∫ÁappleΔ ¯ß‚≈∫ ÁΔ ÚappleÂØ∫ Ò¬Δ apple≈‘ ÍμËapple≈

’appleÈ «‘ Íß‹≈Ï √‡∂‡ ¿∞⁄∂appleΔ «√μ«÷¡≈ ’≈√Ò Á∂ ◊·È

鱧 ÚΔ ÍzÚ≈È◊Δ Á∂ «ÁμÂΔ, «‹√ Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

ı∞Á ¡Â∂ ÓΔ ⁄∂¡appleÓÀÈ ¿∞⁄∂appleΔ «√μ«÷¡≈ Ï≈apple∂ ÓßÂappleΔ

‘؉◊∂ Õ ÓΔ«‡ß◊ ÁΩapple≈È Áμ«√¡≈ «◊¡≈ «’ ’∂∫Áapple ÁΔ

√’ΔÓ “apple±√≈“ ¡ËΔÈ ⁄≈Ò± √≈Ò Ò¬Δ AGD ’appleØÛ apple∞ͬ∂

ıapple⁄∂ ‹≈‰ Á≈ ÍzÏßË ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À, «‹√ “⁄Ø∫ D@

ÍzÂΔÙ «‘μ√≈ apple≈‹ ÚÒØ∫ ¡Â∂ F@ ÍzÂΔÙ «‘μ√≈ ’∂∫Áapple

ÚÒØ∫ Í≈«¬¡≈ ‹≈‰≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ √’ΔÓ Á≈ Ó∞μ÷ ¿∞Á∂Ù

¿∞⁄∂appleΔ «√μ«÷¡≈ Á∂ «Ó¡≈apple 鱧 ¿∞μ⁄≈ ⁄∞μ’‰≈ ‘À Õ ¡μ‹

◊«·Â ’ΔÂΔ ◊¬Δ ’≈√Ò “⁄ apple≈‹ ÁΔ¡≈∫

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ¡≈∫ Á∂ ¿∞Í-’∞ÒÍÂΔ, √apple’≈appleΔ ’≈Ò‹≈∫ Á∂

«ÍÕß√ΔÍÒ Â∂ «√μ«÷¡≈ Á∂ ÷∂Âapple ÁΔ¡≈∫ È≈ÓÚapple

‘√ÂΔ¡≈∫ Â∂ √È¡Â, √«Ì¡≈⁄≈apple, Â’È≈ÒØ‹Δ, √≈«¬ß√

¡Â∂ ’Ò≈«’zÂ≈∫ Á∂ ÷∂Âapple «Ú⁄ È≈ÓÚapple Ùı√Δ¡Â≈∫ ȱß

«¬√ ’≈√Ò “⁄ Ù≈«ÓÒ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Õ

“¡≈Í“ Á∂ ÁØÚ∂∫ ËÛ∂ Íß‹≈Ï È≈Ò √ÏßË Ó∞μÁ∂ Úμ÷Ø Úμ÷apple∂

ÂΩapple “Â∂ ⁄∞μ’Á∂ Șapple ¡≈¬∂ ¡Â∂ ‹ÁØ∫ ⁄ΔÓ≈ ËÛ∂ ÚÒØ∫

¡À⁄.¡À√ αҒ≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ “⁄ “HD Á∂ Ó≈ÓÒ∂ “Â∂

È≈¡apple∂Ï≈˜Δ Ù∞apple± ’ΔÂΔ ◊¬Δ Â≈∫ ÷«‘apple≈ ËÛ∂ ÚÒØ∫ ¿∞È∑≈∫

ÁΔ ‘Ó≈«¬Â È≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ Õ «¬√∂ Âapple∑≈∫ «ÚË≈È √Ì≈

«¬‹Ò≈√ Ù∞apple± ‘؉ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ √. √∞÷Í≈Ò «√ßÿ ÷«‘apple≈

ÚÒØ∫ ÒØ’ «¬È√≈Î Í≈apple‡Δ Á∂ «ÚË≈«¬’≈∫ √. «√Óapple‹ΔÂ

«√ßÿ ÏÀ∫√ ¡Â∂ √.ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ ÏÀ∫√ È≈Ò apple≈‹√Ê≈È È±ß

«ÁμÂ∂ Í≈‰Δ ÁΔ ’ΔÓ Ú√±Ò‰ 鱧 ÒÀ ’∂ ËappleÈ≈ ÚΔ «ÁμÂ≈

«◊¡≈ Õ «¬√ ÓΩ’∂ “¡≈Í“ «ÚË≈«¬’≈ apple∞«ÍßÁapple ’Ωapple apple±ÏΔ È±ß

¡È∞√±«⁄ ‹≈ÂΔ¡≈∫ Â∂ Íμ¤ÛΔ¡≈∫ Ùz∂‰Δ¡≈∫ √ÏßËΔ «ÏμÒ

Í∂Ù ’appleÈ ÓΩ’∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple appleμ÷‰ 鱧 ÒÀ ’∂ ’≈¯Δ √Ó≈∫

«¬ß˜≈apple ’appleÈ≈ «Í¡≈ Õ

07958-320-320 07929-673-710

46 Summer Road Erdington, Birmingham B23 6UR

TeL : 0121 373 7777 | Fax : 0121 377 6382

Email : inforoyalclaims.com.uk | Web. www.royalclaims.co.uk


8 30/08/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

apple≈‹ ÏμÏapple È∂ apple≈Î∂Ò ‚ΔÒ ”Â∂

ÓØÁΔ √apple’≈apple ”Â∂ Á≈◊∂ ◊ØÒ∂

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ √ΔÈΔ¡apple ’≈∫◊apple√Δ È∂Â≈ apple≈‹

ÏμÏapple È∂ ¡μ‹ ¡ß«ÓzÂ√apple «Úμ⁄ apple≈Î∂Ò ‚ΔÒ Á∂

Ó∞μÁ∂ “Â∂ ÓØÁΔ √apple’≈apple 鱧 ÿ∂apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’

«¬‘ ‚ΔÒ ¡«ÈÒ ¡ßÏ≈ÈΔ ÁΔ ’ßÍÈΔ È±ß

Î≈«¬Á≈ Á∂‰ Ò¬Δ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

‘À¢ ’≈∫◊apple√Δ È∂Â≈ apple≈‹ ÏμÏapple

È∂ √Ê≈È’ √apple’‡ ‘≈¿±√

«Úμ⁄ ÍμÂapple’≈apple≈∫ È≈Ò

◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡≈∫ Ùß’≈

‹Â≈¬Δ «’ ÓØÁΔ √apple’≈apple

¡≈͉∂ ı≈√ «ÓμÂapple Â∂ ¡ßÏ≈ÈΔ Á∂ √‘≈apple∂

¡◊ÒΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ ÁΔ «Â¡≈appleΔ ’apple apple‘Δ ‘À¢

apple≈‹ ÏμÏapple È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ Ô±ÍΔ¬∂ ÚμÒØ∫

‹Ø ‚ΔÒ ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ, ¿∞√ «Úapple∞μË ‹≈ ’∂

¡ÀÈ‚Δ¬∂ È∂ ‹Ø ‚ΔÒ ’ΔÂΔ, ¿∞√ Ó∞Â≈Ï’

apple≈Î∂Ò √ΩÁ∂ «Úμ⁄ ‘∂apple≈Î∂appleΔ ’apple’∂ Á∂Ù È≈Ò

ËØ÷≈ ’ΔÂ≈ ‘À¢ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ Á∂Ù Á∂ ÒØ’

¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂∫ «Úμ⁄ ¡ÀÈ‚Δ¬∂ √apple’≈apple ȱß

√Ï’ «√÷≈¿∞‰◊∂¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ apple≈‹

apple≈‹ √Ì≈ ⁄؉≈∫ ”⁄ È‘Δ∫ ‘ج∂◊Δ

È؇≈ ÁΔ ÚappleÂØ∫ : √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ apple≈‹ √Ì≈ ⁄؉≈∫ ”⁄ “È؇≈”

(«’√∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple 鱧 È≈ ⁄∞‰È Á≈

«Ú’ÒÍ) Á∂ «Ú’ÒÍ È±ß «ÌÃÙ‡≈⁄≈apple ȱß

¿∞ÂÙ≈«‘ ’appleÈ Á≈ ˜appleΔ¡≈ ’apple≈apple

«Áß«Á¡≈∫ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ «¬√ ÁΔ

ÚappleÂØ∫ ’appleÈ ÁΔ ÓÈ≈‘Δ ’apple «ÁμÂΔ ‘À Õ

√appleÏ¿∞μ⁄ ¡Á≈Ò È∂ ¡«‘Ó ¯À√Ò≈

√∞‰≈¿∞∫«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ apple≈‹ √Ì≈ ⁄؉≈∫

“⁄ È؇≈ ÁΔ ÚappleÂØ∫ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ

‹≈Ú∂◊Δ Õ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ «¬‘

¯À√Ò≈ ◊∞‹apple≈ ’≈∫◊apple√ Á∂

⁄Δ¯ «ÚÍ∑ √ÀÒ∂Ù ÓÈ∞Ì≈¬Δ

ÍappleÓ≈apple ÁΔ Í‡ΔÙÈ “Â∂

√∞‰Ú≈¬Δ ’apple«Á¡≈∫ √∞‰≈«¬¡≈

Õ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ ¡«√μËΔ¡≈∫

⁄؉≈∫ (apple≈‹ √Ì≈ ⁄؉≈∫) “⁄ È؇≈ ÁΔ

ÚappleÂØ∫ 鱧 ÒÀ ’∂ √ı «‡μÍ‰Δ ’apple«Á¡≈∫

«’‘≈ «’ È؇≈ ÁΔ ÚappleÂØ∫ È≈Ò

«ÌÃÙ‡≈⁄≈apple ÎÀÒ∂◊≈ Õ È؇≈ Ú؇ ¡Â∂

È∞Ó≈«¬ßÁ◊Δ Á∂ Ì≈Ú È±ß ıÂÓ ’apple

Á∂Ú∂◊≈, ‹Ø «’ ıÂappleÈ≈’ ‘À Õ √∞ÍappleΔÓ

’Øapple‡ È∂ È؇≈ ÁΔ ÚappleÂØ∫ «√apple¯ «√μËΔ¡≈∫

⁄؉≈∫ (ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉≈∫) “⁄ ’appleÈ Á≈

¯À√Ò≈ Ïapple’apple≈apple appleμ÷‰ Ò¬Δ «’‘≈ Õ

ÏμÏapple È∂ ÍμÂapple’≈apple≈∫ Á∂ √Ú≈Ò≈∫ Á∂ ‹Ú≈Ï

ÁΩapple≈È «’‘≈ «’ «’√∂ ÚΔ √apple’≈apple ÚμÒØ∫

ω≈¬∂ ‹≈∫Á∂ ’«ÓÙÈ ÁΔ «appleÍØapple‡ ¿∞μÍapple

√Ú≈Ò È‘Δ∫ ⁄∞μ’‰∂ ⁄≈‘ΔÁ∂¢ Ïapple◊≈ÛΔ ’≈∫‚

«¬μ’ ◊ßÌΔapple Ó∞μÁ≈ ‘À Â∂ ÒØ’≈∫

ÁΔ¡≈∫ Ì≈ÚÈ≈Ú≈∫ È≈Ò ‹∞«Û¡≈

‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ ◊∞apple± ◊zßÊ √≈«‘Ï ÁΔ

Ï∂¡ÁÏΔ ’appleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 ‘apple

‘≈Ò «Úμ⁄ √˜≈ «ÓÒ‰Δ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ Â∂ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ ÚμÒØ∫

⁄∞apple≈√Δ Áß«◊¡≈∫ √ÏßËΔ «Í¤Ò∂ «ÁÈ≈∫ «Úμ⁄

¡≈¬∂ Úμ÷-Úμ÷ «Ï¡≈È≈∫ Ï≈apple∂ ÏØÒ«Á¡≈∫

«’‘≈ «’ ¿∞‘ «’√∂ Á∂ «Ï¡≈È Â∂ «‡μ͉Δ

È‘Δ∫ ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ Íapple «¬‘ ˜apple±apple ’«‘‰≈

⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È «’ ⁄∞apple≈√Δ Áß«◊¡≈∫ «Úμ⁄ ’∞fi

¿∞È∑≈∫ Á∂ ȘÁΔ’Δ¡≈∫ Á≈ ÚΔ È∞’√≈È

‘Ø«¬¡≈ Â∂ «¬√ Ò¬Δ ‹Ø ÚΔ «˜ßÓ∂Ú≈apple ‘È

¿∞È∑≈∫ 鱧 √˜≈ «ÓÒ‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢

ÏÒ± Ú∂Ò∑ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÓØÓØ ◊∂Ó Á≈

’«‘apple, Ì≈apple ”⁄ ◊¬Δ¡≈∫ C ‹≈È≈∫

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ÏÒ± Ú∂Ò∑ ÂØ∫ Ï≈¡Á Á∞ÈΔ¡≈ Ìapple “⁄ «¬ÈΔ∫

«ÁÈΔ∫ ÓØÓØ È≈∫ ÁΔ «¬μ’ ◊∂Ó È∂ ‘Ò⁄Ò Ó⁄≈ appleμ÷Δ ‘À¢ «¬‘

◊∂Ó ÷∂‚‰ Ú≈«Ò¡≈∫ ÁΔ ÚΔ ¡≈÷appleΔ √‡∂‹ ÓΩ ‘À¢ Ì≈appleÂ

“⁄ ‘∞‰ Âμ’ «¬√ ◊∂Ó Á∂ «Ù’≈apple ‘ج∂ «ÂßÈ ÒØ’≈∫ ÁΔ ÓΩÂ

‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘À¢ Íμ¤ÓΔ Ïß◊≈Ò Á∂ «ÓÁÈ≈Í∞apple «˜Ò∑∂

“⁄ A@ÚΔ∫ Á∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ È∂ ÷∞Á’∞ÙΔ ’apple

Ò¬Δ¢ «¬√ «Ú«Á¡≈appleÊΔ Á∂ ÎØÈ “⁄ ÓØÓØ ◊∂Ó

Í≈«¬¡≈ «◊¡≈¢ √≈ÊΔ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Á≈

’«‘‰≈ ‘À «’ ÓØÓØ ⁄ÀÒ∂∫˜ ’≈appleÈ «Ú«Á¡≈appleÊΔ

È∂ ¡≈ÂÓ-‘μ«Â¡≈ ’ΔÂΔ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

Á≈apple‹Δ«Òß◊ “⁄ ÁØ ÓΩÂ≈∫ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈

⁄∞μ’∂ ‘È¢ Á≈apple‹Δ«Òß◊ “⁄ AH √≈Ò Á∂ ÓÈΔÙ

√apple’Δ ÁΔ B@ ¡◊√Â È±ß ÓΩ ‘Ø¬Δ √Δ¢ «¬√ ÂØ∫

·Δ’ «¬’ «ÁÈ Ï≈¡Á BA ¡◊√Â È±ß «¬√∂

«˜Ò∑∂ ÁΔ apple«‘‰ Ú≈ÒΔ BF √≈Ò≈ ¡«ÁμÂΔ

◊Ø«¬Ò ÁΔ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ¢ Í∞«Ò√ È∂ ÁØÚ≈∫ ÁΔ ÓΩÂ

«Íμ¤∂ ÓØÓ ◊∂Ó Á≈ Ùμ’ ‹Â≈«¬¡≈ ‘À¢

ÓØÓØ È≈∫ Á∂ «¬√ ◊∂Ó È∂ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ Ó≈«Í¡≈∫ Â∂ √’±Ò

ÍzÙ≈√È È±ß «⁄ßÂ≈ “⁄ Í≈ «ÁμÂ≈ ‘À¢ Ú‡√¡ÀÍ, ÎÀ√Ï∞’ Â∂

√ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ˜appleΔ¬∂ «¬‘ ◊∂Ó Â∂˜Δ È≈Ò Ú≈«¬appleÒ ‘Ø

apple‘Δ ‘À¢ «¬‘ ◊∂Ó Ú‡√¡ÀÍ ˜appleΔ¬∂ ‡ΔȬ∂˜apple√ Â∂

ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 ‡≈apple◊∂‡ ’appleÁ≈ ‘À¢

’Δ ‘À ◊∂Ó : «¬√ ◊∂Ó È±ß ÷∂‚‰ Ú≈Ò∂ 鱧 «¬’ ⁄ÀÒ∂∫˜

«ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «‹√ “⁄ «¬μ’ ¡‰‹≈È ÈßÏapple 鱧 √ß⁄≈apple

Á≈ ˜appleΔ¡≈ ω≈«¬¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ «¬√

ÈßÏapple È≈Ò Úμ‚Δ¡≈∫ Â∂ ¿∞μÌappleΔ¡≈∫

¡μ÷≈∫ Ú≈ÒΔ ‚apple≈ÚÈΔ ÍzØÎ≈¬ΔÒ È˜apple

¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À¢ ÓØÓØ ◊∂Ó È≈Ò ¡≈¿∞‰

Ú≈ÒΔ ‚apple≈ÚÈΔ Â√ÚΔapple ‹≈Í≈ÈΔ

¡≈apple«‡√‡ «ÓÁØappleΔ ‘Ô≈ÙΔ ÁΔ

’Ò≈«’zÂΔ È≈Ò ’≈ÎΔ «ÓÒÁΔ ‘À¢

«¬√ ◊∂Ó È±ß «¬μ’ Ú≈apple ÷∂‚‰ “Â∂ «¬‘

Ô±˜apple Á∂ ÎØÈ Á≈ ‚≈‡≈ ’߇appleØÒ ’apple

ÒÀ∫ÁΔ ‘À¢

◊∂Ó ÷∂‚‰ Ú≈Ò≈ «’√∂ ÚΔ √‡∂‹

“Â∂ ÷∂‚‰ ÂØ∫ «¬È’≈apple ’appleÁ≈ ‘À Â≈∫

¿∞√ 鱧 ËÓ’≈«¬¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ ÷∂‚‰

Ú≈Ò∂ 鱧 ’¬Δ Âapple∑≈∫ Á∂ ⁄ÀÒ∂∫˜ «ÁμÂ∂ ‹≈∫Á∂ ‘È Â∂ ¿∞√ ȱß

Ó≈È«√’ ÂΩapple “Â∂ «¬√ Âapple∑≈∫ ‹’Û «Ò¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «’ ◊∂Ó

Á≈ ¡ß ÓΩ È≈Ò ‘∞ßÁ≈ ‘À¢

È≈Ò ‘Δ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ «’ ¡«√μËΔ¡≈∫

⁄؉≈∫ “⁄ È؇≈ ÁΔ ÚappleÂØ∫ Í«‘ÒΔ È˜apple

“⁄ ¡≈’appleÙ’ Â≈∫ Òμ◊ √’ÁΔ ‘À Íapple

◊ßÌΔapple Íappleı “Â∂ «¬‘ ÒØ’Âß«apple’

’Áapple≈∫ 鱧 ıÂÓ ’appleÁΔ È˜apple ¡≈¿∞∫ÁΔ

‘À Õ «¬Ê∂ «ÁÒ⁄√Í ÂμÊ «¬‘ ‘À «’

◊∞‹apple≈ apple≈‹ √Ì≈ ⁄؉≈∫ ÁΩapple≈È

’≈∫◊apple√ Á∂ È≈Ò ¡ÀÈ. ‚Δ. ¬∂. ÁΔ

√apple’≈apple È∂ ÚΔ apple≈‹ √Ì≈ ⁄؉≈∫

“⁄ È؇≈ Á≈ «ÚappleØË ’ΔÂ≈ √Δ Õ

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ

√∞‰Ú≈¬Δ ÂØ∫ Ï≈¡Á C@

‹∞Ò≈¬Δ 鱧 ¡≈͉≈ ¯À√Ò≈

apple≈÷Ú≈∫ appleμ«÷¡≈ √Δ Õ «¬√ ’∂√

“⁄ ⁄؉ ’«ÓÙÈ È∂ ¡≈͉≈

Íμ÷ appleμ÷«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ’«ÓÙÈ È∂

«¬‘ ’ÁÓ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂ ¡≈Á∂Ù

«‘ ‘Δ ⁄∞μ«’¡≈ √Δ Õ B@AC Á∂

¡≈Á∂Ù “⁄ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ «’‘≈ √Δ

«’ «‹√ Âapple∑≈∫ ‘apple Ú؇apple 鱧 Ú؇ Í≈¿∞‰

Á≈ ‘μ’ ‘À, ¿∞√∂ Âapple∑≈∫ ¿∞√ 鱧 «’√∂ ȱß

ÚΔ Ú؇ È≈ Í≈¿∞‰ Á≈ ÚΔ ‘μ’ ‘À ¡Â∂

«¬‘ «√μËΔ¡≈∫ ¡Â∂ ¡«√μËΔ¡≈∫ ÁØÚ≈∫

Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ “Â∂ Ò≈◊± ‘ØÚ∂◊≈ Õ

ÏΔ‹∂ÍΔ «ÚË≈«¬’ È∂ ◊¿± ‘μ«Â¡≈

鱧 Áμ«√¡≈ ’∂appleÒ ‘Û∑≈∫ Á≈ ’≈appleÈ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’∂appleÒ «Úμ⁄ ¡≈¬∂ ˜ÏappleÁ√Â

‘Û∑≈∫ È∂ ͱapple∂ √±Ï∂ 鱧 ÏappleÏ≈Á ’apple «ÁμÂ≈ ‘À¢

Â’appleΔÏÈ D@@ ÓΩÂ≈∫ Â∂ AC Òμ÷ ÒØ’

Ï∂ÿapple ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢ ‘∞‰ ÏΔ‹∂ÍΔ Á∂

’appleÈ≈‡’ ÂØ∫ «¬μ’ “√±fiÚ≈È” «ÚË≈«¬’

È∂ ’∂appleÒ ÁΔ ‹ÈÂ≈ Á∂ ˜ıÓ≈∫

“Â∂ Ò±‰ Ì∞μ’‰ Á≈ ’ßÓ ’ΔÂ≈

‘À¢ Ì≈‹Í≈ ÒΔ‚apple Ï√È◊ΩÛ≈

Í≈«‡Ò ÔÂÈ≈Ò È∂ «’‘≈ «’

◊¿± ‘μ«Â¡≈ ’≈appleÈ ’∂appleÒ

«Úμ⁄ ‘Û∑ ¡≈¬∂ ‘È¢ Ï√È◊ΩÛ≈

È∂ «’‘≈ «’ «‘ßÁ±¡≈∫ ÁΔ

Ì≈ÚÈ≈Ú≈∫ 鱧 ·∂√ Í‘∞ß⁄≈¿∞‰

ÏÁÒ∂ «¬‘ √˜≈ «ÓÒΔ ‘À¢ ’∂appleÒ

ÁΔ ‹ÈÂ≈ È∂ ÚΔ Ì≈‹Í≈ ¡≈◊±

ÁΔ «¬√ «‡μÍ‰Δ “Â∂ ӱߑ ÂØÛ ‹Ú≈Ï

«ÁμÂ≈ ‘À¢ ’∞ÁappleÂΔ ’appleØÍΔ È≈Ò ‹±fi apple‘Δ

’∂appleÒ ÁΔ ‹ÈÂ≈ «ÚË≈«¬’ Á∂ ¡«‹‘∂

«Ï¡≈È ÂØ∫ È≈apple≈˜ ‘À¢ ÒØ’≈∫ Á≈ ’«‘‰≈

Á∂Ù ËzØ‘ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ apple≈ÓÍ≈Ò È±ß

¤μ‚ ’∂ Ï≈’Δ √≈«apple¡≈∫ 鱧 ˜Ó≈ÈÂ

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ÈÚßÏapple B@AD “⁄ «‘√≈apple

«˜Ò∑∂ Á∂ √ÂÒØ’ ¡≈ÙappleÓ “Â∂ Í∞«Ò√

ÁΔ ⁄Û∑≈¬Δ ÁΩapple≈È Í∞«Ò√ Á≈ «ÚappleØË

’appleÈ ’≈appleÈ Áapple‹ Á∂Ù ËzØ‘ Á∂

Ó≈ÓÒ∂ “⁄ ¡≈ÙappleÓ Ó∞÷Δ ’«Ê √ßÂ

apple≈ÓÍ≈Ò È±ß ¤μ‚ ’∂ √≈«apple¡≈∫ ȱß

˜Ó≈È «ÓÒ ◊¬Δ ‘À Õ «¬√

Ó≈ÓÒ∂ “⁄ Ì◊ΩÛ∂ apple«‘ ⁄∞μ’∂

¡≈ıappleΔ Ó∞Ò˜Ó ÙÀÒ∂∫Áapple

¿∞apple¯ √∞apple∂∫Áapple 鱧 ÚΔ

‘≈¬Δ’Øapple‡ ÚÒØ∫ ˜Ó≈È Á∂

«ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À Â∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂

“⁄ ‘∞‰ «¬’μÒ≈ apple≈ÓÍ≈Ò ‘Δ

‹∂Ò∑ “⁄ apple«‘ «◊¡≈ ‘À Õ ÙÀÒ∂∫Áapple È∂

¡À‚ÚØ’∂‡ ◊◊È ÍzÁΔÍ «√ßÿ ÏμÒ

apple≈‘Δ∫ ˜Ó≈È ¡apple˜Δ Á≈ıÒ ’apple ’∂

«’‘≈ √Δ «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ I@@ Á∂

’appleΔÏ Ó∞Ò˜Ó≈∫ 鱧 ˜Ó≈È «ÓÒ

⁄∞μ’Δ ‘À Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «√apple¯

«¬’ Ó∞Ò˜Ó apple≈ÓÍ≈Ò ‘Δ ‹∂Ò∑ “⁄

apple«‘ «◊¡≈ ‘À Õ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ ‘À «’

‡apple≈«¬Ò Á≈ ÍÂ≈ È‘Δ∫ ’ÁØ∫ Âμ’

⁄μÒ∂◊≈, «Ò‘≈˜≈ ¿∞√ 鱧 ÚΔ

Ì≈apple ”⁄ ‘apple ÿ߇∂ ”⁄ «¬’ «Ú«Á¡≈appleÊΔ ’appleÁ≈ ı∞Á’∞ÙΔ

Í«‡¡≈Ò≈Õ Ó«È√‡appleΔ ¡≈¯ ‘ØÓ ¡Î∂¡apple˜ ÁΔ «appleÍØapple‡

¡È∞√≈apple appleؘ≈È≈ Á∂Ù Ìapple “⁄ BE «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Á∞¡≈apple≈

ı∞Á’∞ÙΔ ’appleÈ≈ ÈÚΔ∫ ÍΔÛ∑Δ ÁΔ Ó≈È«√’ «√‘ “⁄ ¡≈

apple‘Δ «◊apple≈Ú‡ 鱧 Áapple√≈¿∞∫Á≈ ‘À ‹Ø «’ Á∂Ù ¡Â∂ √Ó≈‹

Ò¬Δ Ï‘∞ ‘Δ «⁄ßÂ≈ Á≈ «ÚÙ≈ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ «¬√

√ÏßË “⁄ ÒØ’ √Ì≈ “⁄ B ‹ÈÚappleΔ B@AH 鱧 Á∂Ù Ìapple “⁄

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Á∞¡≈apple≈ ’ΔÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫

Ï≈apple∂ «appleÍØapple‡ ¡¯√Ø√È≈’ ¡ß’Û∂ Í∂Ù ’appleÁΔ ‘À Õ «¬√

«appleÍØapple‡ ¡È∞√≈apple I ‘˜≈apple DGD «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ È∂ √≈Ò

B@AF “⁄ ÍÛ∑≈¬Δ ÁΩapple≈È ı∞Á’∞ÙΔ ’ΔÂΔ √Δ «‹È∑≈∫ “⁄

BDAC ¯∂Ò∑ ‘؉ ’≈appleÈ √Δ Õ «¬’ ¡ß’Û≈ √≈Ò B@AE “⁄

H ‘˜≈apple ICD ¡Â∂ B@AD “⁄ H ‘˜≈apple FH

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ È∂ ı∞Á’∞ÙΔ ’ΔÂΔ √Δ Õ ¡ß’«Û¡≈∫

Ó∞Â≈«Ï’ √≈Ò B@AF “⁄ Ó‘≈apple≈Ù‡apple √±Ï∂ “⁄ √Ì ÂØ∫ ÚμË

ACE@ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ È∂ ı∞Á’∞ÙΔ ’ΔÂΔ √Δ Õ Á±‹∂ ÈßÏapple

“Â∂ ÚÀ√‡ Ïß◊≈Ò “⁄ AADG, Â≈«ÓÒÈ≈‚± “⁄ IHA, ÓμË

ÍzÁ∂Ù “⁄ HCH, ¤μÂΔ√◊Û∑ “⁄ FCC, ◊∞‹apple≈ “⁄ EEF,

’appleÈ≈‡’≈ “⁄ ED@, ¿∞ÛΔ√≈ “⁄ CI@, ¡≈√≈Ó “⁄ CEC,

Â∂Òß◊≈È≈ “⁄ CDI, ’∂appleÒ “⁄ CD@, ¡≈∫Ëapple≈ ÍzÁ∂Ù “⁄

BIE, ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù “⁄ BFC, fi≈apple÷ß‚ “⁄ BCC,

apple≈‹√Ê≈È “⁄ BBA, «ÁμÒΔ “⁄ , «Ï‘≈apple “⁄ AGA,

‘«apple¡≈‰≈ “⁄ AEE, Íß‹≈Ï “⁄ HA, «ÂÕÍ∞apple≈ “⁄ FH,

«‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù “⁄ ED, «√μ’Ó “⁄ CG, ¡apple∞‰≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù

“⁄ BI, ◊Ø¡≈ “⁄ BI, Ó∂ÿ≈«Ò¡≈ “⁄ BH, Í∞μ‚±⁄appleΔ “⁄

√ÂÒØ’ ¡≈ÙappleÓ ’≈∫‚

˜Ó≈È «ÁμÂΔ ‹≈‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À Õ

‘≈¬Δ’Øapple‡ È∂ √apple’≈apple 鱧 ÈØ«‡√

‹≈appleΔ ’ΔÂ≈ √Δ Â∂ √apple’≈appleΔ Ú’ΔÒ

È∂ ‹Ú≈Ï “⁄ «’‘≈ √Δ «’ ÙÀÒ∂∫Áapple

«¬√ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ Ì◊ΩÛ≈ apple«‘ ⁄∞μ’≈ ‘À

Â∂ ¿∞‘ BF ÈÚßÏapple B@AF ÂØ∫ ‹∂Ò∑

“⁄ ‘À Õ «¬‘ ÚΔ ‘≈¬Δ’Øapple‡

Á≈ «Ë¡≈È «ÁÚ≈«¬¡≈ √Δ

«’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ ÁØÙ

ÍμÂapple Á≈ıÒ ’ΔÂ∂ ‹≈ ⁄∞μ’∂

‘È Â∂ ‘∞‰ √apple’≈apple

¡≈Í‰Δ¡≈∫ ◊Ú≈‘Δ¡≈∫

‡apple≈«¬Ò ’Øapple‡ “⁄ Í∂Ù

’apple∂◊Δ Õ ÁØÚ≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÁÒΔÒ≈∫

√∞‰È ¿∞Íappleß ‘≈¬Δ’Øapple‡ È∂

˜Ó≈È ¡apple˜Δ ÓȘ±apple ’apple«Á¡≈∫

«’‘≈ ‘À «’ «¬√ Ú∂Ò∂ ÙÀÒ∂∫Áapple ÂØ∫

Í∞줫◊μ¤ ÁΔ ÒØÛ È‘Δ∫ ‘À Â∂

‡apple≈«¬Ò ÒßÓ≈ ⁄μÒ √’Á≈ ‘À Â∂

‡apple≈«¬Ò Âμ’ ¿∞√ 鱧 ‹∂Ò∑ «Ú⁄

appleμ÷‰≈ √‘Δ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈ Õ «¬√ Á∂

È≈Ò ‘Δ ¿∞√ ÁΔ ˜Ó≈È ¡apple˜Δ

ÓȘ±apple ’apple Ò¬Δ ◊¬Δ Õ

‘À «’ ’∂appleÒ «Úμ⁄ ÏΔ‹∂ÍΔ Á≈ ȯappleÂ

ÎÀÒ≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ¬∂‹ß‚≈ È‘Δ∫ ⁄μÒ∂◊≈¢

ÒØ’≈∫ È∂ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ «’ Ì≈‹Í≈

apple≈‹ÈΔÂΔ ’apple apple‘Δ ‘À Â∂ √μ⁄ «¬‘ ‘À «’

’∂appleÒ «Úμ⁄ Ì≈‹Í≈ È∂Â≈ Â∂ √ÓappleÊ’ ÚΔ

Ò∞’≈ ’∂ ◊¿± Ó≈√ ÷≈∫Á∂

‘È¢ ¡«‹‘≈ ’«‘‰ Ú≈Ò∂

«¬’μÒ∂ «ÚË≈«¬’ È‘Δ∫¢

«‘ßÁ± Ó‘≈√Ì≈ Á∂ Ó∞÷Δ

√Ú≈ÓΔ ⁄μ’appleÍ≈‰Δ

Ó‘≈apple≈‹ È∂ «¬μ’ «È¿±˜

⁄ÀÈÒ È±ß Áμ«√¡≈ «’ ’∂appleÒ

«Úμ⁄ ‹Ø ’∞ÁappleÂΔ ¡≈¯Â

¡≈¬Δ ‘À ¿∞‘ ◊¿± ‘μ«Â¡≈

ÁΔ Ú‹∑≈ È≈Ò ¡≈¬Δ ‘À¢

¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ◊¿± Ó≈√ ÷≈‰ È≈Ò Â∂

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈Ú≈∫ 鱧 È≈÷∞Ù ’appleÈ ¡Â∂

«‘ßÁ±¡≈∫ ÁΔ Ì≈ÚÈ≈Ú≈∫ È≈Ò «÷ÒÚ≈Û

’appleÈ È≈Ò ’∂appleÒ «Úμ⁄ ‘Û∑ ¡≈¬∂ ‘È¢

ÒØ’≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¿∞ÓΔÁ≈∫ ‡∞μ‡Δ¡≈∫,

‹Δ.¡À√.‡Δ. Á∂ Á≈«¬apple∂ ”⁄ È‘Δ∫

¡≈Ú∂◊≈ ÍÀ‡appleØÒ ¡Â∂ ‚Δ˜Ò

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ÍÀ‡appleØÒ ¡Â∂ ‚Δ‹Ò È±ß È∂ÛÒ∂

Ì«Úμ÷ ”⁄ Ó≈Ò ¡Â∂ √∂Ú≈’apple (‹Δ.¡À√.‡Δ) Á∂

¡ËΔÈ «Ò¡≈¿∞‰ ÁΔ √apple’≈apple ÚÒØ∫ ¡‹∂ ’جΔ

ÔØ‹È≈ È‘Δ∫ ‘À Õ «¬√ÁΔ Ó∞μ÷ Ú‹∑≈ apple≈‹ ¡Â∂

’∂∫Áapple √apple’≈apple Á≈ «¬√Á∂ Íμ÷ “⁄ È≈ ‘؉≈ ‘À,

«’¿∞∫«’ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Ó≈ÒΔ¡≈ ÿ≈‡≈ ‘؉ Á≈ ‚apple ‘À

Õ «Í¤Ò∂ √≈Ò ‹ÁØ∫ ‹∞Ò≈¬Δ “⁄ ‹Δ.¡À√.‡Δ ȱß

Ò≈◊± ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ, Â≈∫ ¿∞√ √Ó∂∫ E

ÍÀ‡appleØÒΔ¡Ó ÍÁ≈appleÊ≈∫ 鱧 «¬√ ÂØ∫ Ï≈‘apple appleμ«÷¡≈

«◊¡≈ √Δ Õ «¬‘ ¿∞ÂÍ≈Á ÍÀ‡appleØÒ, ‚Δ˜Ò, ’μ⁄≈

Â∂Ò, ’∞ÁappleÂΔ ◊À√ ¡Â∂ ‹‘≈˜ Á≈

¬ΔËÈ(¬Δ‡Δ¡ÀÎ) ‘È Õ ÍÀ‡appleØÒΔ¡Ó ÓßÂappleΔ

Ëapple«ÓßÁapple ÍzË≈È ¡Â∂ √Û’ ¡≈Ú≈‹≈¬Δ ¡Â∂

apple≈‹Ó≈apple◊ ÓßÂappleΔ «È«ÂÈ ◊‚’appleΔ √Ó∂ ’∞fi ‘Øapple

ÓßÂappleΔ¡≈∫ ¡Â∂ ¿∞ÁÔØ◊ ‹◊ Á∂ ÒØ’≈∫ «Ú⁄’≈apple

«¬√ ÁΔ ⁄apple⁄≈ apple‘Δ ‘À «’ «¬È∑≈∫ 鱧 ‹Δ.¡À√.‡Δ.

Á∂ Á≈«¬apple∂ “⁄ «Ò¡≈∫Á≈ ‹≈Ú∂, Â≈∫ ‹Ø ’ΔÓÂ≈∫ Á∂

Ú≈Ë∂-ÿ≈‡∂ È≈Ò «ÈÏ«Û¡≈ ‹≈ √’∂ Õ «¬’ ◊∞ÍÂ

√±Âapple ÂØ∫ «ÓÒΔ ‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple «¬È∑≈∫

ÍÁ≈appleÊ≈∫ 鱧 ‹Δ.¡À√.‡Δ. “⁄ «Ò¡≈¿∞‰ ÁΔ ’جΔ

ÔØ‹È≈ È‘Δ∫ ‘À Õ

BD, ¿∞μÂapple≈÷ß‚ “⁄ B@, ‹ßÓ± ’ÙÓΔapple “⁄ AH, ⁄ß‚Δ◊Û∑

“⁄ AE, ÁÓÈ ¡À≈‚ «Á˙ “⁄ AA, ¡ß‚∂Ó≈È «È’ØÏ≈apple “⁄

I, È≈◊≈ÒÀ∫‚ “⁄ H, «Ó˜ØappleÓ “⁄ G, ÓÈΔÍ∞apple “⁄ F ¡Â∂

Á≈Áapple ‘Ú∂ÒΔ “⁄ D «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ È∂ ı∞Á’∞ÙΔ ’ΔÂΔ √Δ

Õ «¬√ √ÏßËΔ ÍzØ. ‚≈. «ÙÚ≈ÈΔ ·≈’∞apple È∂ Áμ«√¡≈ «’ ‹ÁØ∫

«Ú«Á¡≈appleÊΔ ‹ΔÚÈ “⁄ ¡≈ apple‘Δ¡≈∫ Ó∞√ΔÏÂ≈∫ È≈Ò

È«‹μ·‰ 鱧 ¡√ÎÒ ‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘È Â≈∫ ¿∞‘ ¡«‹‘≈ ÿ≈Â’

’ÁÓ ⁄∞μ’Á∂ ‘È Õ «‹√ “⁄ Í∂Íapple≈∫ “⁄ ¯∂Ò∑ ‘؉≈ ‹≈∫ ÿμ‡

ÈßÏapple ¡≈¿∞‰≈, √«‘‰ÙΔÒÂ≈ ÁΔ ÿ≈‡, «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫

Á≈ «ÁÙ≈‘Δ‰ ‘؉≈, «˜ßÁ◊Δ Á∂ ‘apple ÷∂Âapple “⁄ √ıÂ

Ó∞’≈ÏÒ≈ ‘؉ ’apple’∂ «Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Á∂ ’appleΔ¡apple

ω≈¿∞‰ Á≈ ÁÏ≈¡ Ï‘∞ ÚμË «◊¡≈ ¡Â∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ¡≈∫ Á≈ Ó≈È«√’ ÂΩapple “Â∂ Әϱ È≈ ‘؉≈

¡≈«Á ÍzÓ∞μ÷ ’≈appleÈ ‘È Õ ‚≈. «ÙÚ≈ÈΔ ·≈’∞apple È∂ Áμ«√¡≈

«’ «Ú«Á¡≈appleÊΔ ‹ΔÚÈ “⁄ Ïμ⁄∂ 鱧 Ó≈È«√’ ÂΩapple “Â∂

Әϱ ’appleÈ Ò¬Δ Í«appleÚ≈apple ÁΔ Ï‘∞ Úμ‚Δ Ì±«Ó’≈ ‘À Õ

«˜¡≈Á≈Âapple Ïμ⁄∂ «˜ßÁ◊Δ “⁄ ‘≈apple ¡Â∂ Ó∞√ΔÏÂ≈∫ Á≈

√≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈ Í«appleÚ≈apple ÂØ∫ ‘Δ «√μ÷Á∂ ‘È Õ ¿∞È∑≈∫

Áμ«√¡≈ Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 Ó≈È«√’ ÂΩapple “Â∂ «appleÙ‡-Í∞Ù‡

ω≈¿∞‰ Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫ È≈Ò «ÈappleßÂapple apple≈ÏÂ≈ appleμ÷‰ Á∂

È≈Ò-È≈Ò ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ◊μÒ √∞‰ÈΔ ˜apple±appleΔ ‘À Â≈∫ ‹Ø ¿∞‘

Ó≈È«√’ ÁÏ≈¡ ‘∂· ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï⁄ √’‰ Õ ‚≈. ·≈’∞apple

«’‘≈ √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ÚΔ «¬√ Âapple∑≈∫ Á≈ ÚappleÂ≈apple≈ appleØ’‰

Ò¬Δ Úμ‚≈ ÔØ◊Á≈È Í≈ √’Á≈ ‘À Õ


www.samajweekly.com

democratic movements like

Chhattisgarh Bachao Andolan,

which takes on issues of forced

evictions, movements in

Sarguja fighting against violations

of laws like the Forest

Rights Act and Panchayats

Extension to Scheduled Areas

(PESA), etc. Apart from the

scores of cases she has fought

for workers across the state,

Sudha has also argued cases of

human rights violations against

Adivasi communities in the

Chhattisgarh High Court. She

has extended her support to different

democratic groups working

for constitutional rights

such as the Peoples Union for

Civil Liberties (PUCL), which

she represents currently as its

National Chairperson, the

Indian Association of Peoples

Lawyers (IAPL). She is also a

visiting professor at the

National Law University,

Delhi.

Sudha Bharadwaj has been facing

harassment since June’18

when Republic TV produced a

fabricated letter charging her of

unlawful and terrorist activities

along with Arun Ferreira and

Gautam Navlakha. In July this

year, Father Stan Swamy and

19 activists, writers, and professionals

were charged with

sedition by the Jharkhand

police. Today in early morning

raids across the country, the

Maharashtra police have simultaneously

targeted the homes of

all these human rights activists,

seized all electronic devices,

including Sudha and her

daughter’s phones, laptops, pen

drives, and password to social

media accounts, and diaries

with empty pages – raising concerns

of potential police tampering

and fabrication of evidence.

Father Stan Swamy had

to endure hours of questioning

along with raids where they

seized his phone, laptop and all

electronic items they found at

his residence. Gautam

Navlakha was taken to Saket

court, where the division bench

of Delhi High Court has stayed

his transit remand to Pune. The

irony of holding Gautam

Navlakha under UAPA is not

lost on us, as he has been outspoken

about the draconian and

undemocratic nature of UAPA,

ıÏappleª

Íß‹≈Ï ”⁄ ÈÙ∂ÛΔ¡≈∫ 鱧 ÈÙ≈ ¤∞‚≈¿± ’∂∫Áapple≈∫ ÁΔ Ê≈∫ Ì∂‹ «ÁμÂ≈ ‹≈∫ÁÀ ‹∂Ò∑

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «¬’ ¡«Ë¡ÀÈ È∂

÷∞Ò≈√≈ ’ΔÂ≈ ‘À «’ Íß‹≈Ï “⁄

¡Á≈ÒÂ≈∫ ÈÙ∂ÛΔ¡≈∫ 鱧 ÈÙ≈-

¤∞‚≈¿± ’∂∫Áapple≈∫ “⁄ Ì∂‹‰ ÁΔ Ê≈∫

‹∂Ò∑≈∫ “⁄ ‘Δ Ì∂‹ apple‘Δ¡≈∫ ‘È,

‘≈Ò≈∫«’ ’≈ȱßÈ ¡È∞√≈apple ¡«‹‘∂

«Ú¡’ÂΔ¡≈∫ 鱧 ÈÙ≈ ¤‚≈¿± ’∂∫Áapple≈∫

“⁄ Ì∂«‹¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Õ

«ÚËΔ √À∫‡apple Î≈apple ÒΔ◊Ò Í≈«Ò√Δ

ÚÒØ∫ “ÈÙ∂ ÂØ∫ ‹∂Ò∑ Âμ’ Á≈ √¯apple-

¡ÀÈ. ‚Δ. ÍΔ. ¡À√. ¡À’‡ “Â∂ ¡ÓÒ“

È≈∫¡ Á≈ ¡«Ë¡ÀÈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Õ

√≈Ï’≈ ’∂∫ÁappleΔ ’≈ȱßÈ ÓßÂappleΔ

and earlier POTA, TADA.

Varavara Rao’s home in

Hyderabad was ransacked by

an extraordinarily large contingent

of police that gheraoed his

apartment complex and deliberately

created panic amongst

the residents. His daughters and

sons-in-law Pavana and K.

Satyanarayana, and Anala and

Kurmanath’s homes were also

raided, as was the home of

journalist Kranti Tekula. Dr.

Anand Teltumbde’s home in

Goa was searched in his

absence after taking the key

from the guard outside raising

alarms about potential fabrication

and planting of evidence as

well as clearly indicating trespass

on private property.

Vernon Gonsalves’ family,

including partner Susan

Abraham, clearly stated that

they have no idea why he has

been arrested as no reasons

were given. Arun Ferreira has

also been picked up from his

home in Thane by the Mumbai

police in the afternoon after

being interrogated all morning.

All of them are expected to be

taken to Pune to the

Vishrambagh police station. It

is crucial to note that Arun

Ferreira and Susan Abraham

were representing the five

arrested in connection with the

Bhima Koregaon case. By

arresting the lawyers of the five

arrested in June, the police has

essentially crushed the judicial

process and further vitiated the

environment of fear.

All this continues while those

responsible for the violence at

the traditional Bhima-

Koregaon celebrations are not

only roaming scot free, but also

enjoying the utmost support of

those in power. The Hindu

Sanathan Sanstha, Milind

Ekbote and Sambaji Bhide are

being treated like royalty and

mass murderers are being garlanded

by ministers, while

those carrying on Ambedkar’s

fight for justice and protecting

constitutional values of Liberty,

equality and fraternity are

being arrested as a ‘threat to

national security’ and for

spreading ‘ disaffection in society’!

This repression, along with the

terror unleashed in

√ÒÓ≈È ÷∞appleÙΔÁ, √≈Ï’≈ ⁄Δ¯

‹√«‡√ Íß‹≈Ï ¡Â∂ ‘«apple¡≈‰≈

‘≈¬Δ’Øapple‡ ‹√«‡√ Ó∞’∞Ò Ó∞Á◊Ò

¡Â∂ √≈Ï’≈ ÚËΔ’ √≈«Ò«√‡apple

‹ÈappleÒ ’∂. ÚΔ. «ÚÙÚÈ≈ÊÈ ÁΔ

‘≈˜appleΔ “⁄ «¬√ ¡«Ë¡ÀÈ ÁΔ «appleÍØapple‡

‹≈appleΔ ’ΔÂΔ ◊¬Δ Õ √≈«apple¡≈∫ «’‘≈

«’ «¬‘ ¡«Ë¡ÀÈ «¬√ ◊μÒ Á≈

ÍzÂΔ’ ‘À «’ ÈÙ∂ÛΔ¡≈∫ 鱧 ÈÙ≈

¤∞‚≈¿± ’∂∫Áapple≈∫ “⁄ Ì∂‹‰ ÁΔ Ê≈∫

¿∞È∑≈∫ 鱧 ‹∂Ò∑ “⁄ √∞쇉 È≈Ò ¿∞‘

ÈÙ≈ Â√’apple ωÁ∂ ‘È Õ ¿∞È∑≈∫ ˜Øapple

Á∂ ’∂ «’‘≈ «’ ÈÙ∂ÛΔ¡≈∫ ÁΔ Ê≈∫ ÈÙ∂

√Î≈ B Á≈ Ï≈’Δ...

Fascism at our doorstep

Maharashtra after Bhima

Koregaon and in many states

after the 2 April protests, not

only reveals the anti-dalit

nature of the State, but it also

makes clear that creating a

sense of terror and helplessness

amongst the democratic people

of this country is the primary

intention of the Maharashtra

police. In this open assault on

democratic people of this country,

the police force – both state

and central – have played the

role of agents of terror instead

of upholding the law. The

Modi-Shah regime has brought

fascism to our doorsteps. The

arrests of well known democratic

rights activists from

across the country, with the

police trawling for any and all

persons it considers a threat, is

particularly targeting activists

who have stood resolutely by

the dalits, adivasis, Muslims,

and worked all their lives for

the betterment of marginalised

sections of the country, in line

with a true democratic spirit.

This is meant to strike terror

amongst the vast majority of

people who have been daring to

speak out against the anti-people

policies of the state – be it

opposing land acquisition,

against relentless loot of

resources, displacement and

brutal violence committed by

the security forces against the

people of this country and

standing tall in the face of

Brahmanical fascism in all its

forms. By using terms like

‘Urban Maoists’ for democratic

rights activists, the police

working with the BJP and RSS

makes an effort to malign and

isolate those raising uncomfortable

questions while

shielding right wing leaders

like Milind Ekbote and

Sambhaji Bhide despite all

evidence. Today, we are faced

with the challenge of standing

united against a ruthless state

apparatus that abuses the law

to its own ends. The use of

several sections of IPC and

UAPA reveals the desperation

of the state to project intellectuals,

activists, lawyers, writers

and journalists as criminals.

The BJP-RSS machinery

uses the institutions of the

state to serve its own ends

Á∂ ’≈appleØÏ≈appleΔ¡≈∫ 鱧 «◊Õ¯Â≈apple ’ΔÂ≈

‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Õ ¡«Ë¡ÀÈ “⁄

«’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ¡ÀÈ. ‚Δ. ÍΔ.

¡À√. ¡À’‡ Á∂ √À’ÙÈ CI ¡Â∂ FD

¬∂ Ó∞Â≈«Ï’ «‹È∑≈∫ «Ú¡’ÂΔ¡≈∫

’ØÒØ∫ ¤Ø‡Δ Ó≈Âapple≈ “⁄ ÈÙ≈ ΫÛ∑¡≈

‹≈∫Á≈ ‘À ¿∞È∑≈∫ 鱧 ‹∂Ò∑ “⁄ Ì∂‹‰ ÁΔ

Ê≈∫ √apple’≈apple ÚÒØ∫ ÓȘ±appleÙ∞Á≈ ÈÙ≈

¤∞‚≈¿± ’∂∫Áapple “⁄ Ì∂«‹¡≈ ‹≈‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Õ ¡«Ë¡ÀÈ “⁄ «’‘≈

«◊¡≈ ‘À «’ B@AC ÂØ∫ B@AE Âμ’

¡Á≈Ò “⁄ Í∂Ù ’ΔÂ∂ «’√∂ ÚΔ

«Ú¡’ÂΔ È±ß ÈÙ≈ ¤∞‚≈¿± ’∂∫Áapple≈∫

while blatantly trampling on

democratic principles. The retributive

nature of the

Maharashtra police is an

extension of this policy that

can only be termed fascism.

We are now living under a

state of emergency.

Laws like UAPA have no place

in a democratic country. The

law has been routinely used to

suppress dissent and disagreement

with those in power.

Such laws give the state and its

apparatus undue power to

define and brand people as

“terrorists” at will. Such a

branding is not just arbitrary

but also is an abuse of power

and vindictive. In times when

the “terrorists” have come to

find an image and identity in

our mind, such actions by the

government are ways of

branding and defaming people.

Additionally the same charges

seem to be conspicuously

missing when people are killed

and maimed in the name of

cow “protection”.

It is up to us to fight back and

reclaim our democratic space

in this country. The arrest of

Professor Shoma Sen, the

harassment of Professor GN

Saibaba’s partner Vasantha,

the harassment and now arrest

of Advocate Sudha Bharadwaj,

three of our members who

have been working across the

states of Delhi, Chhattisgarh

and Maharashtra, to expose

instances of sexual violence

and abuse by the police and

right wing agents are now

finding themselves facing the

might of the state. In light of

these arrests of democratic

rights activists, WSS is determined

to remain united and

fight back against this assault

on our democratic rights with

unwavering conviction and

resolve. We demand the immediate

and unconditional release

of all arrested in the Bhima

Koregaon case.

We appeal to all citizens to rise

as one and defend the country

against the current decimation

of the Rule of Law and the terror

being unleashed by the

State against its people.

Women Against Sexual

Violence and State

Repression (WSS)

“⁄ È‘Δ∫ Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈ Õ ¡«Ë¡ÀÈ

È∂ «¬‘ ÚΔ ÷∞Ò≈√≈ ’ΔÂ≈ ‘À «’

Úμ÷ Úμ÷ ‹μ‹≈∫ ¡Â∂ Ú’ΔÒ≈∫

ÁΔ¡≈∫ «¬ß‡apple«Ú¿±˜ ÂØ∫ ÍÂ≈ Ò◊≈

‘À «’ ¿∞È∑≈∫ “⁄Ø «˜¡≈Á≈Âapple 鱧 ÚΔ

«¬√ ’≈ȱßÈ Ï≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ È‘Δ∫ ‘À

Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬√ “⁄ «’‘≈

«◊¡≈ «’ Íß‹≈Ï “⁄ √Óμ«√¡≈

«¬‘ ‘À «’ Í∞«Ò√ ¡Â∂ ¡Á≈ÒÂ≈∫

ÚÒØ∫ ÈÙ∂ÛΔ¡≈∫ 鱧 “ÒØ’≈∫ ÁΔ

«√‘ È≈Ò ‹∞ÛΔ √Óμ«√¡≈“

√Ófi‰ ÁΔ Ï‹≈«¬ ¡Íapple≈ËΔ¡≈∫

Ú‹Ø∫ Á∂«÷¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À Õ

30/08/2018

9

Ì≈apple ”⁄ ÁΩÛÈ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ Ó≈«Ò¡≈ È∂

’ΔÂΔ ÏΔ‹∂ÍΔ ÒΔ‚apple≈∫ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈Â!

Òß‚ÈÕ ¡À√ÏΔ¡≈¬Δ √Ó∂ AG ÏÀ∫’≈∫

Á∂ I ‘˜≈apple ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á∂ Ì◊ΩÛ∂

’apple˜Á≈apple Â∂ Ùapple≈Ï ’≈appleØÏ≈appleΔ «Ú‹∂

Ó≈«Ò¡≈ 鱧 ÒÀ ’∂ apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ È∂

ÏΔ‹∂ÍΔ È∂Â≈Ú≈∫ “Â∂ «Âμ÷≈ ‘ÓÒ≈

ÏØ«Ò¡≈¢ apple≈‘∞Ò È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’

Ì≈apple ¤μ‚‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ «Ú‹∂

Ó≈«Ò¡≈ ÏΔ‹∂ÍΔ Á∂ √ΔÈΔ¡apple È∂Â≈Ú≈∫

鱧 «Ó«Ò¡≈ √Δ¢ apple≈‘∞Ò È∂ «’‘≈ «’

«¬√ Á∂ Á√Â≈Ú∂‹ ÚΔ ÓΩ‹±Á ‘È¢

‘≈Ò≈∫«’ ¿∞È∑≈∫ Ì≈‹Í≈ È∂Â≈Ú≈∫ Á∂

È≈∫ Áμ√‰ ÂØ∫ ÓÈ∑≈∫ ’apple «ÁμÂ≈¢

Ó≈«Ò¡≈ √≈Ò B@AF “⁄ Ì≈appleÂ

¤μ‚ ’∂ ÒßÁÈ Îapple≈apple ‘Ø «◊¡≈ √Δ¢

Ó≈«Ò¡≈ 鱧 Ú≈Í√ «Ò¡≈¿∞‰ Ò¬Δ

Ì≈appleÂΔ ¬∂‹ß√Δ¡≈∫ Â∂ «¬ß◊ÒÀ∫‚ “⁄

’≈ȱßÈΔ ÒÛ∑≈¬Δ ÒÛ apple‘Δ¡≈∫ ‘È¢

apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ È∂ «¬ß‚Δ¡È

‹appleÈ«Ò√‡ ¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ Á∂ ÍzØ◊apple≈Ó

“⁄ «’‘≈ «’ ÓØÁΔ √apple’≈apple Ì≈appleÂΔ

ÏÀ∫’≈∫ È≈Ò ËØ÷≈ËÛΔ ’appleÈ Ú≈Ò∂

’≈appleØÏ≈appleΔ¡≈∫ «÷Ò≈Î ’Ø¬Δ √÷Â

’ÁÓ È‘Δ∫ ¿∞·≈¿∞∫ÁΔ¢

«¬√ ÁΩapple≈È apple≈‘∞Ò È∂ ÍΔ¡ÀÈÏΔ

ÿ∞‡≈Ò∂ Á∂ Ó∞μ÷ Ó∞Ò˜Ó ÈΔappleÚ ÓØÁΔ Â∂

ÓØ‘∞Ò ⁄Ω’√Δ Á≈ È≈∫ ÚΔ «Ò¡≈¢ ¿∞È∑≈∫

ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ ÈΔappleÚ ÓØÁΔ Â∂ Ó∂‘∞Ò

⁄Ω’√Δ È≈Ò ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á∂ ⁄ß◊∂

√ÏßË ‘È¢ «¬√∂ ’apple’∂ «¬È∑≈∫ «÷Ò≈Î

’Ø¬Δ ’≈appleÚ≈¬Δ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ¢

¬Δ‚ÈÏapple◊ «Úμ⁄ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂

¿∞μÂ∂ ÍÀ‡appleØÒ ÏßÏ È≈Ò ‘ÓÒ≈

¬Δ‚ÈÏapple◊Õ ¡ÓappleΔ’≈ «Úμ⁄

¬Δ‚ÈÏapple◊ √«Êμ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ ¿∞μÂ∂

ÍÀ‡appleØÒ ÏßÏ È≈Ò ‘ÓÒ∂ “⁄ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂

Á≈ Ó∞μ÷ Á∞¡≈apple √Û «◊¡≈ Â∂ ÁΔÚ≈È

‘≈Ò Âμ’ ¡μ◊ ÁΔ¡≈∫ Ò͇≈∫ ÎÀÒ

◊¬Δ¡≈∫¢ «¬√ ÿ‡È≈ ’≈appleÈ «√μ÷

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂ «‘appleÁ∂ ÚÒ±ßËapple∂ ◊¬∂ ‘È¢

Íz≈Í ‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple √ØÓÚ≈apple

√Ú∂apple∂ Íß‹ Ú‹∂ Á∂ ’appleΔÏ Ú≈ÍappleΔ ÿ‡È≈

ÂØ∫ Ï≈¡Á ◊∞apple± È≈È’ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ «Úμ⁄

‘ß◊≈ÓΔ √«ÊÂΔ È≈Ò È«‹μ·‰ Ú≈ÒΔ

‡ΔÓ ¡μ◊ ¿∞μÂ∂ ’≈ϱ Í≈¿∞‰ Ò¬Δ Í∞μ‹

◊¬Δ¢ √ß◊Â È±ß «¬‘ ‹≈‰’≈appleΔ ÙØÙÒ

ÓΔ‚Δ¡≈ ¿∞μÂ∂ √ØÓÚ≈apple 鱧 ÍØ√‡ Í≈ ’∂

◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ Á∂ ÍzÏßË’≈∫ ÚμÒØ∫ «ÁμÂΔ ◊¬Δ

‘À¢ «¬√ ÿ‡È≈ «Úμ⁄ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ Á∂ Ó∞μ÷

◊∂‡ 鱧 ¡μ◊ Òμ◊ ◊¬Δ √Δ¢ ¡μ◊ ÁΔ¡≈∫

Ò͇≈∫ ¿∞μÂ∂ ’≈ϱ Í≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡μ◊

Ïfi≈¿± Á√Â∂ Á∂ ÚΔ‘ ÓÀ∫Ïapple Òμ◊∂ apple‘∂¢

«¬μ’ Î∂√ Ï∞μ’ ÍØ√‡ ¡È∞√≈apple ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂

Á∂ Ó∞μ÷ Á∞¡≈apple ¿∞μÂ∂ ÍÀ‡appleØÒ ÏßÏ È≈Ò

‘ÓÒ≈ ‘؉ Á≈ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢

¡μ◊ Òμ◊‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ Á∂

¡ßÁapple ˱ߡ≈∫ ÎÀÒ‰ È≈Ò ‘≈Ò ÷apple≈Ï

‘Ø ◊¬Δ ‘À Â∂ Í∞ÒΔ√ È∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ ȱß

√Î≈¬Δ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ÷ØÒ∑‰ ÂØ∫ ÓÈ∑≈∫ ’apple

«ÁμÂ≈ ‘À¢ «¬√ ÿ‡È≈ Ï≈¡Á ◊∞apple± ◊zßÊ

√≈«‘Ï Á∂ √apple±Í ¡Â∂ «√appleØÍ∂ √∞appleμ«÷¡Â

‘È Íapple ÁΔÚ≈È ‘≈Ò «Úμ⁄ ’≈Òı ÎÀÒ

◊¬Δ ‘À¢ Í∞ÒΔ√ È∂ ÿ‡È≈ ÁΔ ‹≈∫⁄ Ù∞apple±

’apple «ÁμÂΔ ‘À ¡Â∂ ÎΩappleÀ∫«√’ Ó≈«‘apple ÚΔ

Í∞μ‹ ◊¬∂ ‘È¢ ÍzÏßË’≈∫ È∂ «’‘≈ ‘À «’

‹ÁØ∫ ‘Δ √«ÊÂΔ ¡≈Ó Úapple◊Δ ‘Ø ‹≈Ú∂◊Δ

Â≈∫ √ß◊Â È±ß Â±appleß √±«⁄ ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ ◊∞apple±ÿapple 鱧 √ß◊ ҬΔ

÷ØÒ∑ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢


10 30/08/2018 www.samajweekly.com

Classified

√Ì ÂØ∫ √√Â∂ apple∂‡ª Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊Ú≈˙

Mob : @GHGH DEF DHD, Phone : @ABA EBC H@AI

’Ò≈√ΔÎ≈«¬‚

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ “√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ” ”⁄ «Ú«◊¡≈͉ Ò◊Ú≈¿π ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂

«Ú«◊¡≈͉ ˘ ÚËΔ¡≈ «‚√ÍÒ∂ ’appleª◊∂Õ

WE MOVED FROM

190 RADHA SILK HOUSE TO

192 VIVA VILLAGE, NEXT DOOR

DX TELECOM, VIVA VIL-

LAGE UNIT 3, 192 EAL-

ING ROAD, WEMBLEY,

MIDDLESEX HA0 4QD

WWW.OCIVISA.CO.UK

Enjoy Holidays in India & Across the Globe with ONTIME

Inbound & Outbound Tailor Made Tours

Ontime Luxurious Apartment

Rent-a-car Service Across India

Visa & Air Tickets | Travel Insurance

ONTIME HOSPITALITY SERVICE (Mumbai, India)

+91-22-26848985/66952866/26837175

+91-9833120569

info@ontimetravel.net, chetna@ontimetravel.net

www.ontimetravel.net | www.ontimeapartments.com

On Sky Channel 775

(Kanshi TV)

Saturday at 6 :00 pm

Sunday at 6 :00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059

TM

24 hour

Entertainment

On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

Ì◊Ú≈È «√ßÿ º◊Û ÁΔ¡ª

Í∞√Â’≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØ

Mob. 07786 163 506

bhagwantagar@googlemail.com

«Ì÷≈appleΔ Ô±ÈΔ¡È

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√-apple√ B@AA)

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ

G.@@

Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@AE

Ó±apple÷≈∫ ÁΔ Ó«‘«¯Ò

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√ apple√ B@@H)

¯ÒÀ‡ ÂØ∫ ¯ÒÀ‡ Âμ’

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ B@AA)

√Ì Á∞÷Δ¡≈apple∂

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@@C )

«¬’ ◊Ë∂ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ E.@@

(‘≈√ -apple√ B@@I)

̇’‰

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ AIID )

◊≈«¬’ Ï∂√∞apple≈ ‹Δ √∂ √≈’Ù≈Â’≈apple

(«‘ßÁΔ ‘≈√-«Ú¡ß◊ B@@F)

¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ¡ «÷⁄ÛΔ √μÓ∂Ò‰

(«‘ßÁΔ ‘≈√ «Ú¡ß◊ B@@@)

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈¿∞Ø∫ ’≈ ËappleÂΔ Íapple ¡≈◊ÓÈ

(‘≈√ «Ú¡ß◊ «‘ßÁΔ «¬’≈∫◊Δ B@@G)

¡Â∂ ‘Øapple Í∞√Â’≈∫, ‚≈’ ÷apple⁄ Ó∞¯Â

SHIVAY

C.@@

E.@@

E.@@

G.@@

We Cater For All Occasions;

Weddings, Birthdays,

Engagements Parties or any

other Social Functions.

Big Discounts on

Bulk Orders

Quality Service and

Years of Experience

«Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂, ‹ÈÓ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘ØÚ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Â¿π‘≈apple, ¡≈Í‰Δ ÷πÙΔ ˘ √ªfi≈ ’appleØ √≈‚∂ È≈ÒÕ

È؇ : ’À‡«appleø◊ Á≈ ÷≈√ ÍÃÏË ˛Õ

Indian Sweets & Catring

71 GREAT BRIDGE, TIPTON, DY4 7HF

Tel :- (0121) 238 2648 Mob: 07413 426 930

email: vivek_18hp@yahoo.com

S&P BUILDERS

Specialist In All Building Work

• New extension

• Brick Work

ÿappleª Á∂ ‘apple

• Roofing

ÍÃ’≈apple Á∂

• Plastering

«ÏÒ«‚ø◊ Úapple’

• Bath Fitting

Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

• Block Paving Ô≈Á apple÷Ø

Please Contact

Sukhi : 07737 060 121

Pamma : 07450 762 550

Catering

Sukhdev's Catering and

Events throughout UK

Unit 4, 5/7 South Road,

Hockley, Birmingham B18 5LT

Tel: 0121 314 1247

0845 130 0042

Email: sukhdev@sukhdevfoods.com

Website: www.sukdhevcaterings.co.uk

Aaron’s

Catering Services

Catering for weddings,

private parties and functions

‘apple ’øÓ Â√ÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ Í»appleΔ

«‹Ó∂Ú≈appleΔ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

Tollgate Shopping Centre

Brewery Street, Off High Street

Smethwick B67 7RA

Email: info@aaronsfoods.co.uk

Web: www. aaronsfood.com

Tel : 0121 555 8400

Mob : 07805 337 232

NON VEGETARIAN

&

VEGETARIAN

«Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡ª, ÏÃÊ‚∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ‘Øapple

«’√∂ ÚΔ ÍÃØ◊apple≈Ó Â∂ ÚËΔ¡≈ ÌØ‹‰ ¡Â∂

ÚËΔ¡≈ √apple«Ú√ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á apple÷ØÕ

www.everestcaterers.co.uk,

Email: ask@everestcaterers.co.uk

Call : 07597 467 474

or 07469 174 478

Builders

Raj & Raj

Building Work

Extensions, Renovations

External / Internal Building Work

Refurbishments, Brick Work

Drive Ways, and much more

Customer Satisfaction Guaranteed

Contact; Raj

Mob; 07404 042 783

Venues

Birmingham’s New and

Exclusive Premier Venue

Supreme Banqueting

and Conference

10, Roebuck Lane, West

Bromwich, B70 6QP.

Tel: 0121 553 3921

Email: info@supremevenue.com

Website: www.supremevenue.com

Carpentry

Flora Carpentry

All Type of Carpentry Work

Under Taken,

Kitchen Fitting, Laminate

Flooring, Hanging Doors,

Cupboards, Floor and Wall

Tiles and Double Glazing Etc.

FOR FREE QUOTATION CALL

SUNNY

Mobile : 07403 586 305

Email: gurdipflora@hotmail.com

Travel

Worldwide Air ticket

info@orbit-travel.co.uk

99 Soho Road,

Harndsworth,

Birmingham, B21 9SP

Contact: 0121 667 8499

SPACE YOUR ADVERT


www.samajweekly.com

ıÏappleª

’∂appleÒ ”⁄ ‘Û∑≈∫ ’≈appleÈ G

Òμ÷ ÂØ∫ ÚμË ÒØ’ ‘ج∂ Ï∂ÿapple

ÓappleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ BA@ Âμ’ Í∞μ‹Δ

«Âapple±ÚßÂÍ∞appleÓÕ ‘Û∑≈∫ ÂØ∫ Ï∞appleΔ Âapple∑≈∫

ÍzÌ≈«Ú ’∂appleÒ √±Ï∂ Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

ÍΔ. «Ú‹∂¡È È∂ Áμ«√¡≈ «’ ÏΔÂ∂

A@ «ÁÈ≈∫ “⁄ BA@ ÒØ’ ‘Û∑≈∫ ’≈appleÈ

Ó≈apple∂ ◊¬∂ ‘È Â∂ G Òμ÷ ÂØ∫ ÚμË ÒØ’

Ï∂ÿapple ‘Ø ◊¬∂ ‘È Õ «¬√ ÁΩapple≈È ¿∞È∑≈∫

Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ «’ √±Ï∂ “⁄ Ò◊≈Â≈apple

ÁØ ‘¯Â∂ ÓΔ∫‘ ÍÀ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡μ‹

Úμ‚Δ apple≈‘ ÁΔ ◊μÒ apple‘Δ «’ √±Ï∂ Á∂

Ï‘∞Â∂ «‘μ«√¡≈∫ “⁄ «’Â∂ ÚΔ ÓΔ∫‘

È‘Δ∫ «Í¡≈, «‹√ Á∂ ⁄μÒ«Á¡≈∫ √≈apple≈

«Ë¡≈È Ï⁄≈¡ Â∂ Ó∞Û Ú√∂Ï≈

’≈apple‹≈∫ ÚμÒ «ÁμÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ

¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’ apple≈Ù‡appleÍÂΔ

apple≈ÓÈ≈Ê ’Ø«ÚßÁ È∂ ’∂appleÒ Á∂

◊ÚappleÈapple Â∂ ¿∞È∑≈∫ ÂØ∫ √±Ï∂ ÁΔ Â≈˜≈

√«ÊÂΔ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ ‘≈√Ò ’ΔÂΔ

‘À Â∂ Á∞μ÷ ÁΔ ÿÛΔ “⁄ √±Ï∂ Á∂ ÒØ’≈∫

È≈Ò «¬’Ó∞μ·Â≈ Íz◊‡≈¬Δ ‘À Õ

¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’ ¡μ‹ AC ‘Øapple ÒØ’≈∫

ÁΔ ÓΩ √Ó∂ H ¡◊√ ÂØ∫ BA@ Â∂

ÓΩÈ√±È Á∂ √±Ï∂ “⁄ Á≈÷Ò ‘؉ ÂØ∫ ÒÀ

’∂ ‘∞‰ Âμ’ D@@ ÂØ∫ ÚμË ÒØ’ Ó≈apple∂

‹≈ ⁄∞μ’∂ ‘È Õ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’

G.BD Òμ÷ Ï∂ÿapple ‘ج∂ ÒØ’≈∫ ȱß

E,FDE apple≈‘ ’À∫Í≈∫ “⁄ appleμ«÷¡≈

«◊¡≈ ‘À Õ

AE,@@@ ÒØ’≈∫ 鱧 Ï⁄≈«¬¡≈-

¡ÀÈ.‚Δ.¡≈apple.¡ÀÎ.

apple≈Ù‡appleΔ ¡≈¯Â≈∫ ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞ √∞appleμ«÷¡≈

ÏÒ (¡ÀÈ.‚Δ.¡≈apple.¡ÀÎ.) È∂

‹≈‰’≈appleΔ «Áß«Á¡≈∫ Áμ«√¡≈ «’ «¬√

apple≈‘ ÏÒ ÚÒØ∫ ‘∞‰ Âμ’ ’∂appleÒ “⁄

‘Û∑≈∫ Â∂ Ì≈appleΔ ÓΔ∫‘ ÂØ∫ Ï∞appleΔ Âapple∑≈∫

ÍzÌ≈«Ú «¬Ò≈«’¡≈∫ “⁄Ø∫ AE,@@@

ÂØ∫ ÚμË ÒØ’≈∫ 鱧 Ï⁄≈«¬¡≈ ‹≈ ⁄∞μ’≈

‘À Õ ¡ÀÈ.‚Δ.¡≈apple.¡ÀÎ. Á∂ Ï∞Ò≈apple∂ È∂

Áμ«√¡≈ «’ √ÁΔ Á∂ √Ì ÂØ∫ «Ì¡≈È’

‘Û∑≈∫ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’apple apple‘∂ √±Ï∂ “⁄

¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ EH ‡ΔÓ≈∫ √apple◊appleÓ ‘È

Â∂ C,AIG ÒØ’≈∫ 鱧 ÓÀ‚Δ’Ò ÓÁÁ

Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’appleÚ≈¬Δ ◊¬Δ ‘À Õ

’ÀÍ‡È Á∂ “¡≈ÙΔappleÚ≈Á” ÂØ∫

ˆappleΔÏ ËΔ¡≈∫ Á≈ ÌappleØ√≈ ¿∞μ«·¡≈

Ï«·ß‚≈Õ ’ÀÍ‡È √apple’≈apple Á≈ “¡≈ÙΔappleÚ≈Á“ ’ÁØ∫ «ÓÒ∂◊≈, ˆappleΔÏ Ó≈«Í¡≈∫

鱧 ‘∞‰ Ô’ΔÈ È‘Δ∫ «apple‘≈¢ ¿∞È∑≈∫ 鱧 √apple’≈appleΔ Ù◊È ÒÀ‰ Ò¬Δ Í≈ÍÛ Ú∂Ò‰∂

‘Δ ÍÀ∫Á∂ ‘È¢ ‹ÁØ∫ «Ú¡≈‘ ÓΩ’∂ √apple’≈appleΔ Ù◊È È‘Δ∫ «ÓÒÁ≈ Â≈∫ √’ΔÓ Á∂ ’جΔ

Ó≈¡È∂ È‘Δ∫ apple«‘ ‹≈∫Á∂ ‘È¢ Ù◊È ÁΔ apple≈ÙΔ ‹ÁØ∫ Ó≈«Í¡≈∫ 鱧 «ÓÒÁΔ ‘À Â≈∫

¿∞ÁØ∫ Âμ’ ËΔ¡≈∫ ÁΔ ◊ØÁ “⁄ «È¡≈‰∂ ÷∂‚‰ Òμ◊ ‹≈∫Á∂ ‘È¢ √apple’≈apple≈∫ È∂ «¬√

√’ΔÓ Á≈ È≈Ó ÏÁÒ‰ ÂØ∫ «√Ú≈¬∂ ’∞fi È‘Δ∫ ÏÁ«Ò¡≈¢ Í«‘Ò≈∫ Ù◊È √’ΔÓ

√Δ ¡Â∂ ‘∞‰ ¡≈ÙΔappleÚ≈Á √’ΔÓ¢ ’≈∫◊apple√ Í≈apple‡Δ È∂ Íß‹≈Ï ⁄؉≈∫ Á∂ ⁄؉

ÓÈØappleÊ ÍμÂapple «Úμ⁄ EA ‘˜≈apple Á≈ Ù◊È Á∂‰ Ú≈¡Á≈ ’ΔÂ≈ √Δ Íapple √apple’≈apple

È∂ Í«‘ÒΔ ‹∞Ò≈¬Δ B@AG ÂØ∫ AE ‘˜≈apple ÂØ∫ ÚË≈ ’∂ BA ‘˜≈apple apple∞ͬ∂ Ù◊È ÁΔ

apple≈ÙΔ ’ΔÂΔ ‘À¢ Ú∂apple«Ú¡≈∫ ¡È∞√≈apple ◊∞¡≈∫„Δ apple≈‹ ‘«apple¡≈‰≈ “⁄ “Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

«Ú¡≈‘ Ù◊È ÔØ‹È≈“ ⁄μÒÁΔ ‘À, «‹√ «‘ √appleapple’≈appleΔ Ù◊È EA ‘˜≈apple

apple∞ͬ∂ «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À, «‹√ ⁄Ø∫ DF ‘˜≈apple apple∞ͬ∂ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ¡Â∂ F

‘˜≈apple apple∞ͬ∂ «Ú¡≈‘ Ó◊appleØ∫ «ÁμÂ∂ ‹≈∫Á∂ ‘È¢ apple≈‹√Ê≈È “⁄ AC ¡◊√Â

B@@E ÂØ∫ “’ß«È¡≈ Ù≈ÁΔ √«‘ÔØ◊ ÔØ‹È≈“ ⁄μÒ apple‘Δ ‘À, «‹√ «‘ AH √≈Ò

ÁΔ ÒÛ’Δ Á∂ «Ú¡≈‘ “Â∂ B@ ‘˜≈apple, ÓÀ«‡z’ Í≈√ ÒÛ’Δ È±ß C@ ‘˜≈apple ¡Â∂

◊appleÀ‹±¬∂‡ ÒÛ’Δ È±ß D@ ‘˜≈apple apple∞ͬ∂ Á≈ √apple’≈appleΔ Ù◊È «ÁμÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢

’∂∫Áapple √apple’≈apple È∂ «¬√∂ Ó‘ΔÈ∂ “Ù≈ÁΔ Ù◊È ÔØ‹È≈“ Ù∞apple±

’ΔÂΔ ‘À, «‹√ «‘ ◊appleÀ‹±¬∂‡ Ó∞√«ÒÓ ÒÛ’Δ¡≈∫ ȱß

EA ‘˜≈apple apple∞ͬ∂ Á≈ Ù◊È «ÁμÂ≈ ‹≈‰≈ ‘À¢ «¬√∂ Âapple∑≈∫

‘ØappleÈ≈∫ apple≈‹≈∫ «Úμ⁄ ÚΔ √’ΔÓ≈∫ ⁄μÒ apple‘Δ¡≈∫ ‘È¢

Ó؇∂ ÂΩapple “Â∂ Íß‹≈Ï «¬√ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ «Íμ¤∂ ‘À¢ Șapple

Ó≈appleΔ¬∂ Â≈∫ Íß‹≈Ï È∂ ¡≈ÙΔappleÚ≈Á √’ΔÓ Ò¬Δ √Ò≈È≈

¡≈ÓÁÈ ‘μÁ CB,IG@ apple∞ͬ∂ appleμ÷Δ ‘À, «‹√ ’apple’∂ Úμ‚Δ

«◊‰ÂΔ Í«appleÚ≈apple «¬√ ÔØ‹È≈ “⁄Ø∫ ¡≈¿±‡ ‘Ø ‹≈∫Á∂ ‘È¢

Óß◊ ¿∞μ· apple‘Δ ‘À «’ ÿμ‡Ø ÿμ‡ ÏΔÍΔ¡ÀÒ Í«appleÚ≈apple≈∫ ȱß

«¬√ √’ΔÓ Ò¬Δ ÔØ◊ ÓßÈ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂¢ Ô±.ÍΔ √apple’≈apple È∂

«¬‘ ¡≈ÓÁÈ ‘μÁ ED,EF@ apple∞ͬ∂ appleμ÷Δ ‘Ø¬Δ ‘À¢ Ï‘∞Â∂

apple≈‹≈∫ «Úμ⁄ ÏΔÍΔ¡ÀμÒ Í«appleÚ≈apple≈∫ 鱧 «¬√ √’ΔÓ Ò¬Δ

ÔØ◊ Óß«È¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢

Íß‹≈Ï “⁄ ˆappleΔÏ Ó≈«Í¡≈∫ 鱧 ËΔ Á∂ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ «¬μ’

Ó‘ΔÈ≈ Í«‘Ò≈∫ ‹≈∫ «Îapple «¬μ’ Ó‘ΔÈ≈ Ï≈¡Á «¬√ √’ΔÓ

Ú≈√Â∂ ¡ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ Ô±.ÍΔ «Úμ⁄ «¬‘ √Ó≈∫

«ÂßÈ Ó‘ΔÈ∂ Á≈ ‘À¢ Íß‹≈Ï “⁄ Ï‘∞Â∂ Ó≈Í∂ ¡ÍÒ≈¬Δ

’appleÈØ∫ ÷∞ßfi ‹≈∫Á∂ ‘È¢ ‹Ø ¡ÍÒ≈¬Δ ’apple ÚΔ «ÁßÁ∂ ‘È,

¿∞È∑≈∫ 鱧 ’Á∂ ÚΔ «Ú¡≈‘ ÓΩ’∂ Ù◊È ÁΔ apple≈ÙΔ È‘Δ∫

«ÓÒΔ¢ ‘Ó∂Ù≈ Íμ¤Û ’∂ «ÓÒÁΔ ‘À¢ Íß‹≈Ï «Úμ⁄

¡Ω√ÂÈ E@ ‘˜≈apple ’∂√ √≈Ò≈È≈ Á∂ ¡ÍÒ≈¬Δ ‘∞ßÁ∂ ‘È,

«‹È∑≈∫ Ú≈√Â∂ A@E ’appleØÛ apple∞ͬ∂ √≈Ò≈È≈ ÁΔ ÒØÛ ‘∞ßÁΔ

‘À Íapple √apple’≈apple È∂ ’Á∂ ÚΔ «¬√ Á≈ ¡◊≈¿±∫ ÍzÏßË È‘Δ∫

’ΔÂ≈¢ Íß‹≈Ï “⁄ ÎappleÚappleΔ B@AH Âμ’ ÁΔ apple≈ÙΔ ‹≈appleΔ

‘Ø¬Δ ‘À¢ ¤∂ Ó‘ΔÈ∂ ÂØ∫ Ù◊È ÁΔ apple≈ÙΔ È‘Δ∫ «ÓÒΔ ‘À¢

Íß‹≈Ï Á∂ Ó≈apple⁄ ÂØ∫ ‹±È B@AH Âμ’ Á∂ ’appleΔÏ AFFFF

’∂√ Ï’≈«¬¡≈ ͬ∂ ‘È, «‹È∑≈∫ Ò¬Δ CE ’appleØÛ ÁΔ ÒØÛ

‘À¢ √apple’≈appleΔ ¡«Ë’≈appleΔ Áμ√Á∂ ‘È «’ «¬‘ ’∂√ ’ÒΔ¡apple

’appleÈ Ú≈√Â∂ ı˜≈È∂ «ÏμÒ Ì∂‹∂ ‹≈ ⁄∞μ’∂ ‘È¢ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ Á√ßÏapple B@AF ÂØ∫ ‹±È B@AG Âμ’ Á∂ ’appleΔÏ D@

‘˜≈apple ’∂√ Ó≈apple⁄ B@AH «Úμ⁄ ’ÒΔ¡apple ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘È¢

«¬√∂ Âapple∑≈∫ Í«‘ÒΔ ‹∞Ò≈¬Δ B@AG ÂØ∫ CA Á√ßÏapple B@AG

Âμ’ Á∂ ’appleΔÏ BH ‘˜≈apple ’∂√ ÊØÛ∑≈ √Ó≈∫ Í«‘Ò≈∫

’ÒΔ¡apple ’ΔÂ∂ ‘È¢

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

30/08/2018

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

SAMAJ WEEKLY

46 Summer Rd,

Erdington

Birmingham, B23 6UR.

11

Â≈‹ 鱧 Ï⁄≈¿∞‰ Á≈ √≈‚∂ ’ØÒ

¡≈ıappleΔ ÓΩ’≈ : √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂

√≈¯ ÂΩapple “Â∂ «’‘≈ «’ Á∂Ù «Í¡≈apple

ÁΔ Ó‘≈È Ô≈Á◊≈apple Â≈‹ Ó«‘Ò È±ß

ÍzÁ±Ù‰ ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞‰ Á≈ √≈鱧 “Á∞Ï≈apple≈

ÓΩ’≈ È‘Δ∫“ «ÓÒ∂◊≈¢ Á∂Ù ÁΔ

«√÷appleÒΔ ¡Á≈Ò È∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫

鱧 «’‘≈ «’ «¬√ √ÏßËΔ «Ú˜È

Á√Â≈Ú∂˜ ω≈¿∞∫«Á¡≈∫ ¿∞‘ ÍzÁ±Ù‰

Â∂ ‘«apple¡≈Ò∂ ÿ∂apple∂ Á∂ Ó∞μ«Á¡≈∫ È±ß Ú‚∂apple∂

Í«appleÍ∂÷ «Úμ⁄ appleμ÷‰¢

‹√«‡√ ÓÁÈ ÏΔ. ÒØ’∞apple, ‹√«‡√

¡À√. ¡ÏÁ∞Ò È˜Δapple ¡Â∂ ‹√«‡√

ÁΔÍ’ ◊∞ÍÂ≈ Á∂ ÏÀ∫⁄ È∂ «’‘≈ «’

«¬√ √ÏßËΔ «Ú⁄≈apple∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂

Ó≈Ó«Ò¡≈∫ Á∂ “’∂∫Áapple «Úμ⁄ Ô’ΔÈÈ

Â≈‹ Ó«‘Ò“ ‘Δ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢

«¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ «Ú˜È Á√Â≈Ú∂˜

«Â¡≈apple ’apple«Á¡≈∫ Â≈˜

‡appleΔÍΔ˜Δ¡Ó ˜ØÈ (‡Δ‡Δ˜Àμ‚) «Úμ⁄

Ú≈‘È≈∫ ÁΔ ¡≈Ú≈‹≈¬Δ, √È¡Â≈∫ Á∂

ÍzÁ±Ù‰ Â∂ Á«apple¡≈ ÔÓ∞È≈ Á∂ Í≈‰Δ

Á∂ ÍμËapple 鱧 ÚΔ «Ë¡≈È «Úμ⁄ appleμ÷‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ ‡Δ‡Δ˜Àμ‚ ÿ∂apple≈ ’appleΔÏ

A@,D@@ Úapple◊ «’ÒØÓΔ‡apple «Úμ⁄

ÎÀ«Ò¡≈ ‘À, «‹√ «Úμ⁄ Ô±ÍΔ Á∂

«˜«Ò∑¡≈∫ ¡≈◊apple≈, «¯appleؘ≈Ï≈Á,

ÓÊ∞apple≈, ‘≈Êapple√ Â∂ ¬∂‡≈ ¡Â∂

apple≈‹√Ê≈È Á∂ «˜Ò∑≈ ÌappleÂÍ∞apple Á≈

apple’Ï≈ Ù≈ÓÒ ‘À¢ ÏÀ∫⁄ È∂ «Ú˜È

Á√Â≈Ú∂˜ ω≈¿∞‰ Á∂ ¡ÓÒ «Úμ⁄

Ù≈ÓÒ Íz≈‹À’‡ ’Ø¡≈apple‚ΔÈ∂‡apple ȱß

«’‘≈, ““‹∂ Â≈‹ Ó«‘Ò È±ß È‘Δ∫

Ï⁄≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈, Â≈∫ Â∞‘≈ȱß

(«¬√ 鱧 Ï⁄≈¿∞‰ Á≈) Á±‹≈ ÓΩ’≈

È‘Δ∫ «ÓÒ∂◊≈¢““


12 30/08/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

’‘‰Δ

◊πÈ≈‘◊≈apple

“˙ ¤∂ÂΔ ’apple ˙¬∂, appleØ‡Δ ÒÀ ¡≈, ÍÂ≈ ÈΔ∫ «’‘Û∂

Ú∂Ò∂ ÈÚΔ∫ Ó∞√ΔÏ Á≈ √μÁ≈ ¡≈ ‹≈‰≈, Í√ΔÈ∂ È≈Ò

«Ìμ‹Δ ÚappleÁΔ “⁄ «‚¿±‡Δ ¡¯√apple Ê≈‰∂Á≈apple «Úapple’

«ÂßÈ ‘Øapple Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ È≈Ò apple≈ ÈΩ∫ Ú‹∂ Ê≈‰∂ ¡ßÁapple

ω∂ Òß◊apple ‘≈Ò “⁄ ÚÛ«Á¡≈∫ appleØ‘Ï È≈Ò ÏØ«Ò¡≈¢

¡μ‹ apple≈ ¿∞‘ Ê≈‰∂ «Ú⁄ «‚¿±‡Δ ¡¯√apple √Δ¢

«Îapple ¿∞√ Á≈ «Ë¡≈È ÏßÁ ͬ∂ Íμ÷∂ ÚμÒ «◊¡≈

Â≈∫ ‘Øapple «÷fiÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ Ï≈‘apple ¡‘≈Â∂ “⁄ Í¬Δ ’∞apple√Δ

“Â∂ ÏÀ· «◊¡≈¢

“√≈ÒΔ, «Ï‹ÒΔ È±ß ÚΔ ¿∞ÁØ∫ ‘Δ ÓΩ ÍÀ‰Δ ‘∞ßÁΔ ¡≈

‹ÁØ∫ Ù≈Ó È±ß Òß◊apple-Í≈‰Δ ¤’‰ Á≈ Ú∂Ò≈ ‘∞ßÁ≈¢“

¿∞‘ Í√ΔÈ∂ È≈Ò «Ìμ‹Δ ’ÓΔ˜ Á∂ Ï‡È ÷ØÒ∑Á≈

¡≈͉∂-¡≈Í È±ß ’∞Û∑Á≈ ‹≈ «apple‘≈ √Δ¢ ÊØÛ∑Δ ¿∞‚Δ’

ÂØ∫ Ï≈¡Á ‹ÁØ∫ apple≈Ó± Ò≈∫◊appleΔ appleØ‡Δ ÒÀ ’∂ È≈ ¡≈«¬¡≈

Â≈∫ ¿∞√ Á≈ Í≈apple≈ ‘Øapple Úˉ Òμ◊≈¢

“˙ ÒÀ ¡≈ ‘∞‰, ÍÂ≈ ÈΔ «’‘Û∂ Ú∂Ò∂ «’Ê∂ ȱß

Ì싉≈ ÍÀ‰≈¢“ ¿∞√ È∂ «Îapple ◊Û∑’∂ È≈Ò ¡≈Ú≈˜

«ÁμÂΔ¢

apple≈Ó± Ò≈∫◊appleΔ ‘≈Ò∂ appleØ‡Δ Ó∂˜ “Â∂ appleμ÷ ‘Δ «apple‘≈ √Δ

«’ «¬ßÈ∂ «⁄apple 鱧 Ó∞ÈÙΔ È∂ ¡≈Ú≈˜ «ÁμÂΔ, “√appleÁ≈apple

’appleÓ‹Δ «√øÿ √øË» (appleÛ∂Ú≈Ò≈)

‹Δ, ¤∂ÂΔ ‘≈’ÓÍ∞apple Í∞μ‹Ø¢ ¡À’√Δ‚À∫‡ È≈Ò ÏßÁ≈ Óapple

«◊¡≈ ¿∞Ê∂¢“

√∞‰Á∂ √≈apple ‘Δ Ê≈‰∂Á≈apple 鱧 ’appleØË ⁄Û∑ «◊¡≈,

Ìμ‹ ’∂ Ó∞ÈÙΔ È±ß «Í¡≈ Â∂ ’«‘‰ Òμ◊≈, “È≈ ÏßÁ≈

ÓÀ∫ Ó≈«apple¡≈? appleØ‡Δ ÷≈ ’∂ ‹≈Ú≈∫◊∂¢“

Ó∞ÈÙΔ «Ú⁄≈apple≈ «Íμ¤∂ Ó∞Û «◊¡≈ «¬‘ ’«‘ßÁ≈

‘Ø«¬¡≈, “Ó∂apple∂ ÚμÒØ∫ Ì≈Ú∂∫ ‹≈ÚØ Ì≈Ú∂∫ È≈, ÓÀ∫ ¡¯√apple≈∫

鱧 «¬ßfi ‘Δ Áμ√ Á∂‰≈¢“

“⁄ÒØ Ô≈apple ⁄μÒΔ¬∂, appleØ‡Δ ¡≈ ’∂ ÷≈ ÒÚ≈∫◊∂¢ ‹ÁØ∫

appleØ‡Δ ÷≈‰ Á≈ Ú∂Ò≈ ‘ØÚ∂, Ó∞ÈÙΔ ÌÀÛ∂ È∂ ÚΔ ¿∞√∂ Ú∂Ò∂

’Ø¬Δ √∞È∂‘≈ √∞‰≈¿∞‰≈ ‘∞ßÁ≈, ’∞Û∑Á≈ ‘Ø«¬¡≈

Ê≈‰∂Á≈apple ’ÓΔ˜ Á∂ Ï‡È ÏßÁ ’appleÁ≈ ¡≈Í‰Δ ’≈apple

ÚμÒ ‘Ø Â∞«apple¡≈¢ «Íμ¤∂-«Íμ¤∂ «√Í≈‘Δ ÚΔ Â∞apple ͬ∂¢

‘≈’ÓÍ∞apple «Íß‚ Ó∂È ‹Δ.‡Δ. appleØ‚ “Â∂ ‘Δ ÍÀ∫Á≈ √Δ¢

Â∞apple«Á¡≈∫ «¬’ «√Í≈‘Δ ÏØ«Ò¡≈, “‹È≈Ï ÁØ ’∞ «Ó߇

apple∞’ ÒÀ∫Á∂ Â≈∫ appleØ‡Δ ÷≈ ‘Δ ÒÀ‰Δ √Δ¢“ “⁄∞μÍ ’apple’∂ Ï«‘

‹≈, ¿∞Ê∂ ‹≈Ó Òμ◊≈ ‘؉≈ ÂÀ鱧 appleØ‡Δ ÁΔ Í¬Δ ¡≈¢

Í∞«Ò√ Á√ «Ó߇ Ò∂‡ Í∞μ‹∂ Â≈∫ √Ú∂apple∂ ¡ıÏ≈apple

Ú≈«Ò¡≈∫ È∂ Â≈∫ ÁØ ÿ߇∂ ω≈ ’∂ ¤≈Í Á∂‰≈¢ «¬Ê∂

¡¯√apple ÚΔ «’‘Û≈ Í∞μ¤ÁÀ¢ fi±·Δ-√μ⁄Δ ıÏapple ÍÛ∑ ’∂

Ó∞¡μÂÒΔ Á≈ ¡≈apple‚apple ’apple «ÁßÁ∂ ‘È“, Ê≈‰∂Á≈apple

ÁΔ¡≈∫ ◊μÒ≈∫ «Ú⁄ Ï∂Ú√Δ √≈¯ fiÒ’ apple‘Δ √Δ¢

’∞fi Á∂apple Ï≈¡Á Í∞«Ò√ Í≈apple‡Δ ‘≈’ÓÍ∞apple «Íß‚ Á∂

Ï≈‘apple «‹Ê∂ ¡À’√Δ‚À∫‡ ‘Ø«¬¡≈ √Δ, Í∞μ‹ ◊¬Δ¢ √Û’

Á∂ «¬’ Í≈√∂ «¬’ ¡≈ÁÓΔ ÁΔ Ò≈Ù Â∂ ’ØÒ ‘Δ ‡∞μ‡≈

√≈¬Δ’Ò «Í¡≈ √Δ¢ √≈¬Δ’Ò È≈Ò appleØ‡Δ Ú≈Ò≈ ‚μÏ≈

ÚΔ ‡ß«◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ¢ ÷±È √Û’ “Â∂ ’≈ÎΔ

«÷Ò«apple¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ¢ È∂Û∂-Â∂Û∂ ’Ø¬Δ ‘Øapple «Ú¡’ÂΔ

Șapple È‘Δ∫ ¡≈ «apple‘≈ √Δ¢ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ È∂ Ò≈Ù È±ß ⁄∞μ’

’∂ √Û’ ÂØ∫ Í≈√∂ ’ΔÂ≈¢ ÓappleÈ Ú≈Ò∂ ÁΔ Í≈¬Δ ’ÓΔ˜

Ú◊Àapple≈ ÁΔ ÂÒ≈ÙΔ Ò¬Δ Íapple ͤ≈‰ Á≈ ’Ø¬Δ √ϱÂ

È≈ «Ó«Ò¡≈¢ «Îapple appleØ‡Δ Ú≈Ò≈ ‚μÏ≈ ÷Ø«Ò∑¡≈ Â≈∫ ¿∞√

«Ú⁄ ÁØ √∞μ’Δ¡≈∫ appleØ‡Δ¡≈∫ Â∂ ¡⁄≈apple «Í¡≈ √Δ, «‹√

È≈Ò Òμ◊≈ «’ ÓappleÈ Ú≈Ò≈ ’Ø¬Δ Ó˜Á±appleΔ Á≈ ’ßÓ

’appleÁ≈ ‘؉≈¢ Ú∂÷‰ ÂØ∫ ¿∞‘ √appleÁ≈apple ÒßÓ≈ ÍÂÒ≈

Ó≈Û’± Â∂ ¿∞Óapple ÂØ∫ ’appleΔÏ D@ ’∞ Úapple∑∂ Á≈ ‹≈ÍÁ≈ √Δ¢

Ê≈‰∂Á≈apple «Úapple’ È∂ ¡≈Í‰Δ ’≈apple ÁΔ ‘Àμ‚ Ò≈¬Δ‡

ÁΔ appleΩÙÈΔ «Ú⁄ Ú∂«÷¡≈ Â≈∫ appleØ‡Δ Ú≈Ò∂ ‚μÏ∂ Á∂ ¿∞Íapple

ÓÒ’Δ «√ßÿ ¿∞’«apple¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ¢ ‹Á 鱧 «Íß‚

‘≈’ÓÍ∞apple ÚμÒØ∫ √μÂ-¡μ· «Ú¡’ÂΔ ¤∂ÂΔ È≈Ò Â∞apple

’∂ ¡≈¬∂¢ Ê≈‰∂Á≈apple «Úapple’ È±ß Í¤≈‰ ’∂ ’«‘‰ Òμ◊∂

“√appleÁ≈apple ‹Δ ÓappleÈ Ú≈Ò∂ ÁΔ ’Ø¬Δ Í«‘⁄≈‰ ‘Ø¬Δ ‘À?“

Ê≈‰∂Á≈apple È∂ ¿∞È∑≈∫ ÚμÒ appleØ‡Δ Ú≈Ò≈ ‚μÏ≈ ’apple«Á¡≈∫

«’‘≈, “‚μÏ∂ ¿∞Íapple Â≈∫ ÓÒ’Δ «√ßÿ «Ò«÷¡≈ ‘À¢“

«Îapple √≈apple∂ ‹‰∂ Ò≈Ù È±ß ◊Ωapple È≈Ò Ú∂÷‰ Òμ◊∂ Íapple

«⁄‘apple≈ «ÏÒ’∞Ò ÚΔ Í¤≈‰ «Ú⁄ È‘Δ∫ ¡≈ «apple‘≈ √Δ¢

«Îapple ¿∞È∑≈∫ «Ú⁄Ø∫ «¬’ ÏßÁ≈ ÏØ«Ò¡≈, “˙¬∂ «¬‘ Â≈∫

¿∞‘ Ì≈«È¡≈∫ Á≈ ’ßÂ≈ ‘À¢“

Ê≈‰∂Á≈apple È∂ ÓÒ’Δ «√ßÿ Á∂ ÿapple √∞È∂‘≈ Ì∂«‹¡≈

Â≈∫ ’∞fi Á∂apple Ï≈¡Á ÓappleÈ Ú≈Ò∂ Á≈ ÒÛ’≈ Â∂ ÍÂÈΔ

¡À’√Δ‚À∫‡ Ú≈ÒΔ ‹◊∑≈ “Â∂ Í∞μ‹ ◊¬∂¢ ¿∞Ê∂ «Íμ‡

«√¡≈Í≈ ÍÀ «◊¡≈¢ «Íß‚ Á≈ √appleÍß⁄ ÍappleÓ‹Δ «√ßÿ

Â∂ ’∞fi ‘Øapple ÒØ’ ÚΔ Í∞μ‹ ◊¬∂¢ Í∞«Ò√ È∂ Ò≈Ù Á≈

Î≈appleÓ ÌappleÈ≈ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈¢ ¯ÂΔÙ «Ú⁄ Òμ◊≈

«’ ’Ø¬Δ ◊μ‚Δ ¡ß«ÓzÂ√apple √≈¬Δ‚ ÂØ∫ ¡≈¬Δ ¡Â∂

⁄≈Ò’ È∂ Ï⁄≈¡ ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ÚΔ ’ΔÂΔ ‹≈ÍÁΔ

√Δ, Ù≈«¬Á ÓappleÈ Ú≈Ò∂ È∂ Ô’ÁÓ √≈¬Δ’Ò «Íß‚

ÚμÒ È±ß ’쫇¡≈ ¡Â∂ ◊μ‚Δ ÁΔ ÒÍ∂‡ «Ú⁄ ¡≈

«◊¡≈¢

Ê≈‰∂Á≈apple È∂ Á±apple Âμ’ Á∂«÷¡≈ Â≈∫ ’∞fi Á±apple «¬’

’≈apple, «‹√ ÁΔ¡≈∫ Í≈apple«’ß◊ Ò≈¬Δ‡≈∫ ‹◊ÁΔ¡≈∫ √È

√Û’ «’È≈apple∂ ÷Û∑Δ È˜apple ¡≈¬Δ¢ ¿∞√ È∂ «¬’

Ó∞Ò≈˜Ó È≈Ò «Ò¡≈ Â∂ ’≈apple ÚμÒ Â∞apple «Í¡≈¢ ’≈apple

Í≈√ «¬’ ÈΩ‹Ú≈È ÷Û∑≈ √Δ, ‹Ø Ê≈‰∂Á≈apple «Úapple’ ȱß

¡≈͉∂ ÚμÒ ¡≈¿∞∫Á≈ Á∂÷ ’∂ ÷∞Á ‘Δ ’ØÒ ¡≈

«◊¡≈¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ «’ Ê≈‰∂Á≈apple ’∞fi Í∞μ¤Á≈,

¿∞‘ ÷∞Á ‘Δ ’«‘‰ Òμ◊≈, “¡μ‹ ¡ß«ÓzÂ√apple ÂØ∫ ¡≈

«apple‘≈ √Δ¢ ¡⁄≈È’ «¬’ «Ú¡’ÂΔ È∂ ¤∂ÂΔ È≈Ò

√Û’ Í≈apple ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ¢ ¿∞√ È∂ Ï⁄≈¡

ÚΔ ’ΔÂ≈ ¡Â∂ ’≈apple √Û’ ÂØ∫ ‘∂·≈∫ Ò≈‘ Ò¬Δ Íapple

«Îapple ÚΔ ¿∞‘ ÏßÁ∂ 鱧 Ï⁄≈¡ È‘Δ∫ √«’¡≈¢“

“Íapple 屧 ’≈apple «¬ßÈΔ Á±apple «’¿∞∫ appleØ’Δ?“ Ê≈‰∂Á≈apple È∂

ÁÏ’≈ Ó≈«apple¡≈¢

“‹Δ, ÓÀ∫ Ï‘∞ ÿÏapple≈ «◊¡≈ √Δ“, ÈΩ‹Ú≈È ‚appleÁ≈

ÏØ«Ò¡≈¢

Ê≈‰∂Á≈apple È∂ ¿∞√ ÁΔ ’≈apple Á≈ ÈßÏapple ‚≈«¬appleΔ “Â∂

È؇ ’ΔÂ≈¢ ’≈apple Á≈ ÚΔ ’≈ÎΔ È∞’√≈È ‘Ø«¬¡≈ √Δ¢

Í∞줉 “Â∂ ÈΩ‹Ú≈È È∂ ¡≈͉≈ È≈∫¡ «¬ßÁapple «√ßÿ

Ú≈√Δ Ò∞«Ë¡≈‰≈ Áμ«√¡≈¢ ÈΩ‹Ú≈È Á≈ Ó≈√±Ó

«‹‘≈ «⁄‘apple≈ Ú∂÷ ’∂ Ê≈‰∂Á≈apple Á∂ «ÁÒ «Ú⁄ ÍÂ≈

È‘Δ∫ ’Δ ¡≈«¬¡≈ Â∂ È≈Ò Á∂ Ó∞Ò≈˜Ó 鱧 ’«‘‰

Òμ◊≈, “‹≈‘, «Íß‚ Á∂ √appleÍß⁄ 鱧 «¬’μÒ∂ 鱧 ÒÀ ¡≈¢

«√Í≈‘Δ «◊¡≈ Â∂ √appleÍß⁄ ÍappleÓ‹Δ «√ßÿ 鱧 ÒÀ

¡≈«¬¡≈¢ «Îapple Ê≈‰∂Á≈apple È∂ √appleÍß⁄ 鱧 √≈appleΔ ◊μÒ

Áμ√Δ ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ √«‘ÓÂΔ È≈Ò «¬ßÁapple «√ßÿ ȱß

(Ï≈’Δ √Î≈ AI ”Â∂)

‹≈‰’≈appleΔ «÷Û’Δ

¡ÀÈ.¡≈apple.¡≈¬Δ Ò¬Δ ¡Ë≈apple ’≈apple‚ ÁΔ ˜apple»appleÂ

È‘ƒ ¿πÈ∑ª Á≈ Í≈√ÍØapple‡ ¿πÈ∑ª ÁΔ ¡≈¬Δ.‚Δ.

ÍÃÚ≈È ‘ØÚ∂◊Δ

«Í¤Ò∂ √≈Ò B@AG «Úæ⁄ Í≥‹≈Ï √apple’≈apple È∂ Í≥‹≈Ï «Ú÷∂ ‹≈«¬Á≈Á

÷appleΔÁ‰ ‹ª Ï∂⁄‰ Ò¬Δ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ Ò≈˜ÓΔ ÂΩapple ¿πÂ∂ Ò≈◊» ’apple

«ÁÂ≈ √Δ ¡Â∂ «¬√ ÂØ∫ «ÏÈ∑ª ˜ÓΔÈ ‹ª Ó’≈È ÁΔ apple«‹√‡appleΔ È‘ƒ √Δ

‘πøÁΔÕ «¬‘ ¡Ω’Û ÷Û∑Δ ‘Ø ◊¬Δ √Δ «’¿π∫«’ ¡ÀÈ.¡≈apple.¡≈¬Δ. Á∂ ¡≈Ë≈apple

’≈apple‚ ’≈˘È ¡Èπ√≈apple ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ È‘ƒ ωÁ≈ «’¿π∫«’ ¿π‘ Ì≈appleÂ

Á∂ Ú≈√Δ È‘ƒ ‘ÈÕ «¬√ ¡Ω∫’Û È»ø √πÒfi≈¿π‰ Ò¬Δ Ì≈appleÂΔ Ó˜Á»apple

ÙÌ≈, Ù‘ΔÁ ¿»ËÓ «√øÿ ÚÀÒÎ∂¡apple √À∫‡apple ¡Â∂ ¡ÀÈ.¡≈apple.¡≈¬Δ. √Ì≈,

Í≥‹≈Ï È∂ Í≥‹≈Ï √apple’≈apple Á∂ Ó«‘’Ó≈ Ó≈Ò ÓøÂappleΔ ¡Â∂ «Úæ ÓøÂappleΔ

È≈Ò Ò◊≈Â≈apple ÷æÂ/ÍæÂapple «Ò÷∂ ¡Â∂ Î»È ÚΔ ’ΔÂ∂Õ «¬√Á∂ È≈Ò-

È≈Ò Ò◊≈Â≈apple √appleÁ≈apple ÓÈÍÃΔ «√øÿ Ï≈ÁÒ Âæ’ Í‘πø⁄ ’ΔÂΔ

«‹‘Á∂ «√æ‡∂ Úæ‹Ø∫ B@/@H/B@AH ˘ Í≥‹≈Ï √apple’≈apple Á∂ Ó«‘’Ó≈ Ó≈Ò

Á≈ ÷æ ¡ÀÈ.¡≈apple.¡≈¬Δ. √Ì≈ Í≥‹≈Ï ˘ «Ó«Ò¡≈ ¡Â∂ «¬‘ÁΔ ’≈ÍΔ

Ì≈appleÂΔ Ó˜Á»apple √Ì≈ ◊Ã∂‡ Ï«apple‡È ˘ «ÓÒΔ ˛ «‹‘ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ

«÷Û’Δ «Úæ⁄ ¡√ƒ ¤≈Í apple‘∂ ‘ªÕ

÷πÙΔ ÁΔ ◊æÒ ˛ «’ ‘π‰ ¡ÀÈ.¡≈apple.¡≈¬Δ. ¡≈͉≈ Í≈√ÍØapple‡ ÁΔ Î؇Ø

’≈ÍΔ apple«‹√‡appleΔ ’≈◊˜ª È≈Ò Ò≈ ’∂ ‹≈«¬Á≈Á Ï∂⁄ √’Á∂ ‘È ¡Â∂

Ó’≈È ÷appleΔÁ √’Á∂ ‘È ¡Â∂ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ª ÁΔ ¡ÀÈ.¡≈apple.¡≈¬Δ. ˘

ÒØÛ È‘ƒ ÍÀ‰ΔÕ «¬√ √øÏøË «Úæ⁄ ‘Øapple Ó√«Ò¡ª Ú≈apple∂ ’Ø¬Δ ÚΔ ‹≈‰’≈appleΔ

ÒÀ‰Δ ‘ØÚ∂ ª ¡≈Í @GIBC IEF GIC ÎØÈ ¿πÂ∂ √≈ÊΔ ‹◊apple»Í √Óapple≈

«¬ø‚Δ¡È ’≈˘È Á∂ Ó≈«‘apple Ú’ΔÒ ˘ Ù‘ΔÁ ¿»ËÓ «√øÿ ÚÀÒÎ∂¡apple

√À∫‡apple «Ú÷∂ ÎØÈ ’apple ÒÚØÕ ¿π‘ ¡≈Í ˘ ‹≈‰’≈appleΔ Á∂‰◊∂Õ

Ì≈appleÂΔ Ó˜Á»apple √Ì≈ ÚæÒØ∫ ’∂appleÒ≈ ‘Û∑ ÍΔÛª

Ò¬Δ Îø‚ ÁΔ √Ó»‘ ÒØ’ª ˘ ¡ÍΔÒ ’appleÁΔ ˛

Îø‚ ’∂appleÒ≈ Íê Á∂ ÷≈Â∂ «Úæ⁄ ‘∂· «Ò÷∂ ¡À‚apple√ ¿πÂ∂ «’√∂ ÚΔ ÏÀ∫’

apple≈‘ƒ «√æË≈ Îø‚ Ì∂‹ √’Á∂ ‘Ø ‹ª Ù‘ΔÁ ¿»ËÓ «√øÿ ÚÀÒÎ∂¡apple ‡appleæ√‡,

ÏëÓøÿÓ, CDF √Ø‘Ø appleØ‚, ˛∫‚˜ÚappleÊ, ÏëÓøÿÓ «Ú÷∂ ¡≈Í ÷πæÁ ¡≈ ’∂

Îø‚ Ò¬Δ apple’Ó Á∂ √’Á∂ ‘ØÕ ’∂appleÒ≈ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ ÷≈Â∂ Á≈ Ú∂appleÚ≈ È؇ ’apple

ÒÚØ ‹ΔÕ

State Bank of India

Account Number 67319948232

Branch, City Branch

Thiruvanthapuram

IFS Code : SBIN0070028

PAN: AAAGD0584M

NAME of DONEE : CMDRF

Ô‘±ÁΔ apple≈Ù‡apple Ï«‰¡≈ «¬˜apple≈¬ΔÒ

ÍzØ. ÏÒ«ÚßÁappleÍ≈Ò «√ßÿ

‹ÁØ∫ Á∞ÈΔ¡≈∫ È√ÒÚ≈Á «÷Ò≈¯ √ßÿappleÙ Á∂ Ó‘≈∫ ÔØË∂

ÈÀÒ√È Óß‚∂Ò≈ ÁΔ A@@Ú≈∫ ‹ÈÓ «Á‘≈Û≈ ÓÈ≈ apple‘Δ √Δ

Â≈∫ «¬˜apple≈«¬ÒΔ √ß√Á (ÈÀ√∂‡) «¬˜apple≈¬ΔÒ È±ß Ô‘±ÁΔ

apple≈Ù‡apple ω≈¿∞‰ Á≈ ÓÂ≈ Í≈√ ’apple apple‘Δ √Δ¢ «¬√ ÓÂ∂

√Á’≈ «‘ «¬˜apple≈«¬ÒΔ Ô‘±ÁΔ¡≈∫ 鱧 apple≈Ù‡appleΔ

¡≈ÂÓ-«Èapple‰À Á≈ «ÚÙ∂Ù ¡«Ë’≈apple «ÓÒ «◊¡≈ ‘À¢ «¬√

«Úμ⁄ apple≈‹ Ì≈Ù≈ ¡appleÏΔ Á≈ Áapple‹≈ ÿμ‡ ’appleÈ Á∂ È≈Ò ‘Δ

«’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ Ô‘±ÁΔ Ï√ÂΔ¡≈∫ Á≈ «Ú√Ê≈apple Á∂Ù Á∂

«‘μ «Úμ⁄ ‘À¢ ÓÂ∂ ¡È∞√≈apple ‘∞‰ «√apple¯ «‘Ïapple±, Á∂Ù ÁΔ

’ΩÓΔ Ì≈Ù≈ ‘ØÚ∂◊Δ Â∂ ¡«Ë’≈apple Íß⁄≈◊ Ô‘±ÁΔ ’ÀÒß‚apple

‘ØÚ∂◊≈¢ «ÏμÒ «Úμ⁄ ͱapple∂ Ô∂apple±ÙÒÓ È±ß Á∂Ù ÁΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ

Áμ«√¡≈ «◊¡≈ ‘À¢

ÓÂ∂ “Â∂ Ï«‘√ ÁΩapple≈È ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÏÀ∫‹∂«ÓÈ

È∂ÂÈÔ≈‘± È∂ «’‘≈ «’ «¬˜apple≈¬ΔÒ Ô‘±ÁΔ ÒØ’≈∫ ÁΔ

«¬«Â‘≈√’ Ó≈ ̱ÓΔ ‘À¢ ¿∞È∑≈∫ ’ØÒ Á∂Ù Ï≈apple∂ ¯À√Ò≈

ÒÀ‰ Á≈ «ÚÙ∂Ù ‘μ’ ‘À¢ √ß√Á Á∂ AB@ «Úμ⁄Ø∫ FB ÓÀ∫Ïapple≈∫

È∂ ÓÂ∂ Á∂ Íμ÷ Â∂ EE È∂ «ÚappleØË «Úμ⁄ Ú؇ «ÁμÂΔ, ‹Á«’

ÁØ ÓÀ∫Ïapple≈∫ È∂ Ú؇≈∫ «Úμ⁄ «‘μ√≈ È‘Δ∫ «Ò¡≈¢ ÓÂ≈ Í≈√

‘؉ Ó◊appleØ∫ È∂ÂÈÔ≈‘± È∂ «¬√ 鱧 ¯À√Ò∂ ÁΔ √∞È«‘appleΔ ÿÛΔ

Áμ«√¡≈¢ «¬√ «ÏμÒ Á≈ ¡appleÏΔ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple≈∫ È∂ «ÚappleØË

’ΔÂ≈ Â∂ «¬√ 鱧 ÿμ‡ «◊‰ÂΔ¡≈∫ «÷Ò≈¯ È√ÒÚ≈ÁΔ

ÚappleÂ≈apple≈ Áμ«√¡≈ ‘À¢ ¡appleÏΔ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple ¡«‘ÓÁ «‡μÏΔ

È∂ «’‘≈ «’ «ÏμÒ Á≈ Í≈√ ‘؉≈ ÒØ’ÂßÂapple ÁΔ ÓΩ Á≈

ÍzÂΔ’ ‘À¢ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ «¬˜apple≈¬ΔÒ ÁΔ I@ Òμ÷ ÁΔ

¡Ï≈ÁΔ “⁄Ø∫ Â’appleΔÏÈ AH Òμ÷ ¡appleÏΔ ‘È¢

«ÚÙ∂Ù ¡«Ë’≈apple: G@ √≈Ò Í«‘Ò≈∫ ω∂ «¬˜apple≈¬ΔÒ

«Úμ⁄ Ù∞apple± ÂØ∫ Ô‘±ÁΔ¡≈∫ Á≈ «ÚÙ∂Ù ¡«Ë’≈apple ‘À¢ Á±‹∂

Ì≈¬Δ⁄≈«apple¡≈∫, ÷≈√ ’apple’∂ ¡appleÏΔ (¯√ÒÂΔÈΔ) Ì≈¬Δ⁄≈apple∂

È≈Ò Ì∂ÁÌ≈Ú, È√ÒΔ Â∂ «‘ß√’ ÚappleÂ≈apple≈ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈

‘À¢ «¬‘ ÈÚ≈∫ ’≈ȱßÈ ÚΔ «¬√ ◊μÒ Á≈ ‘Δ ÍzÓ≈‰ ‘À¢

«¬˜apple≈¬ΔÒ È∂ Ô‘±ÁΔÚ≈Á ÁΔ Ó∞μ÷ Ë≈appleÈ≈ 鱧 ’≈ȱßÈΔ

‹≈Ó≈ Í«‘È≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ «¬‘ ÓÂ≈ Í≈√ ’ΔÂ≈ ‘À «’

«¬˜apple≈¬ΔÒ Ô‘±ÁΔ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ÁΔ «¬«Â‘≈√’ ‹ÈÓ Ì±ÓΔ

‘À Â∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 «¬√ «Úμ⁄ apple≈Ù‡appleΔ ¡≈ÂÓ-«Èapple‰À Á≈

«ÚÙ∂Ù ¡«Ë’≈apple ‘À Â∂ ˆÀapple Ô‘±ÁΔ¡≈∫ ÁΔ ’Ø¬Δ ‘Ø∫Á È‘Δ∫¢

‹∂’apple «¬Ê∂ ¡appleÏΔ apple«‘‰◊∂ Â≈∫ ¿∞‘ «¬√ ËappleÂΔ Á∂ ¡√Ò

Ú≈apple√ È‘Δ∫ ‘؉◊∂ Â∂ È≈ ‘Δ ¿∞È∑≈∫ È±ß Ô‘±ÁΔ¡≈∫ Úapple◊∂

«ÚÙ∂Ù ¡«Ë’≈apple «ÓÒ‰◊∂¢

Á±‹∂ «ÚÙÚ Ô∞μË ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ¿∞‘ ÁΩapple Ù∞apple± ‘Ø«¬¡≈ «‹√

«Úμ⁄ ‹appleÓÈΔ Á∂ È≈˜Δ Â≈È≈Ù≈‘ «‘‡Òapple È∂ Ô‘±ÁΔ¡≈∫

Á∂ √ßͱappleÈ ÷≈ÂÓ∂ Á≈ ÔÂÈ ’ΔÂ≈¢ ¿∞√ ˜∞ÒÓ ÁΔ

Á≈√Â≈È ÂØ∫ «¬«Â‘≈√ ÚΔ Ùapple«ÓßÁ≈ ‘À¢ AICI «Úμ⁄ ¿∞√

È∂ ˜«‘appleΔÒ∂ ◊À√ ⁄À∫Ïapple≈∫ «Úμ⁄ Òμ÷≈∫ Ô‘±ÁΔ¡≈∫ 鱧 ÏßÁ

’apple’∂ Ó≈apple «ÁμÂ≈¢ ¡Ω«√Ú˜ Ô‘±ÁΔ¡≈∫ Á≈ ’ÂÒ◊≈‘

’À∫Í √Δ, «‹√ «Úμ⁄ F@ Òμ÷ Ô‘±ÁΔ¡≈∫ 鱧 ÓΩ Á∂ ÿ≈‡

¿∞Â≈apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈¢ Â’appleΔÏÈ «¬’ «Â‘≈¬Δ ¡≈Ï≈ÁΔ

«‘‡Òapple Á∂ Í≈◊Ò͉ Á≈ «Ù’≈apple Ï‰Δ¢ ¿∞‘Δ ÍÀÓ≈È≈ ‘∞‰

«¬˜apple≈¬ΔÒ «Úμ⁄ Ô‘±ÁΔ¡≈∫ È∂ ¡Í‰≈«¬¡≈ ‘À¢

«ÚappleØË: «¬˜apple≈¬ΔÒ Á∂ ¡ßÁapple Â∂ Ï≈‘apple «¬√ ’≈ȱßÈ Á≈

’≈ÎΔ «ÚappleØË ‘Ø«¬¡≈ ‘À Â∂ (Ï≈’Δ √Î≈ AI ”Â∂)

√≈‚∂ ‘Δ Á∂Ù «Ú⁄ «’¿∞∫?

¡μ‹ ͱapple∂ «ÚÙÚ ÁΔ È˜apple Âappleμ’Δ ÚμÒ ÚË apple‘∂ Ì≈appleÂ

“Â∂ ‘À¢ «¬√ Á∂ «Ú«◊¡≈ÈΔ¡≈∫, «¬ß‹ΔÈΔ¡apple≈∫,

’Ò≈’≈apple≈∫ ¡Â∂ «÷‚≈appleΔ¡≈∫ ¡≈«Á ÁΔ √Ó∞μ⁄∂ «ÚÙÚ

«Ú⁄ «¬’ «ÚÒμ÷‰ Í«‘⁄≈‰ ωÁΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À, Íapple

Á∂Ù «Ú⁄ ’∞fi ¡ÈØ÷Δ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ Á∂Ù Á∂ √ÈÓ≈È È±ß

„≈¡ Ò◊≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ «Í¤Ò∂ «¬’ Ó‘ΔÈ∂ ÂØ∫ Á∂Ù

«Ú⁄ ◊∞μÂ≈∫ ’쇉 Á≈ appleΩÒ≈ «Í¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ √Ì ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ apple≈‹√Ê≈È «Ú⁄, «Îapple Ô±. ÍΔ., «ÁμÒΔ,

‘«apple¡≈‰≈ ¡Â∂ ‘∞‰ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ÚΔ «¬‘ Ù∞apple± ‘Ø «◊¡≈

‘À, ‹Ø «’ Ï‘∞ ‘Δ ÓßÁÌ≈◊≈ ‘À¢ «¬√ Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫

ÿ‡È≈Ú≈∫ È≈Ò ÒØ’ Â≈∫«apple’≈∫ Á∂ ⁄μ’apple≈∫ «Ú⁄ ÍÀ ‹≈∫Á∂

‘È ¡Â∂ ¡«‹‘∂ Í≈÷ß‚Δ¡≈∫ 鱧 ÚΔ ÒØ’≈∫

鱧 ¡≈͉∂ ⁄μ’apple≈∫ «Ú⁄ Î√≈¿∞‰ Á≈

ÓΩ’≈ «ÓÒ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ «¬√ ÿ‡È≈ È≈Ò

Í∞«Ò√ ÚΔ ⁄Ω’√ ‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘À Íapple ¡‹∂

Âμ’ ’Ø¬Δ Í±appleΔ Âapple∑≈∫ «¬√ Á≈ ‘μÒ È‘Δ∫

Òμ«Ì¡≈ ‹≈ √«’¡≈¢

«‹È∑≈∫ ¡ΩappleÂ≈∫ Á∂ Ú≈Ò ’μ‡∂ ◊¬∂, ¿∞‘

ͱappleΔ Âapple∑≈∫ ÿÏapple≈¬Δ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘È¢

Ú≈Ò ’쇉 ÓΩ’∂ «’√∂ 鱧 «ÏμÒΔ, «’√∂ ȱß

Ï≈∫Áapple ¡Â∂ ’¬Δ¡≈∫ 鱧 «¬’ Ï≈Ï≈ «‹‘≈

«Á÷≈¬Δ «ÁμÂ≈¢ «¬√ Á∂ «Íμ¤∂ ‹Ø ÚΔ

‘ØÚ∂, Íapple Í≈÷ß‚Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÓΩ‹≈∫ ˜apple±apple Òμ◊‰◊Δ¡≈∫¢

«¬√ Ó≈ÓÒ∂ È±ß Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ ◊ßÌΔappleÂ≈ È≈Ò ÒÀ‰ ÁΔ

ÒØÛ ‘À, È‘Δ∫ Â≈∫ ÌØÒ∂-Ì≈Ò∂ ÒØ’ ·μ◊∂ ‹≈‰◊∂¢ ÏÛΔ

Ó∞Ù«’Ò È≈Ò ÒØ’≈∫ Á≈ ¡ßË-«ÚÙÚ≈√≈∫ ¡Â∂ Ú«‘Ó≈∫-

ÌappleÓ≈∫ ÂØ∫ ÊØÛ∑≈ «‹‘≈ ¤∞‡’≈apple≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ, ÍÛ∑-«Ò÷

‹≈‰ È≈Ò ÒØ’ «¬È∑≈∫ Í≈÷ß‚Δ¡≈∫ Á∂ ⁄μ’apple≈∫ ÂØ∫ Ó∞’ ‘Ø

⁄∞μ’∂ √È, ’¬Δ Í≈÷ß‚Δ¡≈∫ Á∂ ’≈appleØÏ≈apple ÏßÁ ‘Ø ⁄∞μ’∂ √È

¡Â∂ ’¬Δ¡≈∫ Á∂ ÏßÁ ‘؉ «’È≈apple∂ √È, Íapple «¬√ Âapple∑≈∫

ÁΔ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ È≈Ò ÒØ’ «Îapple «¬È∑≈∫ Á∂ ⁄∞ß◊Ò «Ú⁄

Î√ ‹≈‰◊∂¢ «¬√∂ Ò¬Δ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ 鱧 ÏÛΔ ◊ßÌΔappleÂ≈

È≈Ò √Ófi‰ ÁΔ ÒØÛ ‘À¢ «’√∂ Ú∂Ò∂ ÒØ’≈∫ Á≈ «’√∂ Í≈√∂

ÚÒØ∫ «Ë¡≈È ‘‡≈¿∞‰ Ò¬Δ ÚΔ «¬√ Âapple∑≈∫ Á∂ ’ßÓ Ù∞apple±

‘∞ßÁ∂ ‘È ‹≈∫ «Îapple «‹È∑≈∫ Á∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ⁄μ’apple≈∫ «Ú⁄ Í≈¿∞‰

Ú≈Ò∂ apple∞˜◊≈apple ÏßÁ ‘Ø ◊¬∂ ‘؉ ‹≈∫ ÏßÁ ‘؉ «’È≈apple∂ ‘؉,

¿∞È∑≈∫ ÚμÒØ∫ ÚΔ «¬‘ ‘Ø √’Á≈ ‘À¢ «¬√ Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫

ÿ‡È≈Ú≈∫ Á∂Ù ÁΔ Âappleμ’Δ «Ú⁄ «ÚÿÈ Í≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫ ‘È¢

«ÚÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄ Â≈∫ «¬√ Âapple∑≈∫ Á∂ ’Ø¬Δ ’ßÓ È‘Δ∫ ‘∞ßÁ∂, «¬‘

√≈‚∂ ‘Δ Á∂Ù «Ú⁄ ‘∞ßÁ≈ ‘À, ’ÁΔ “‘appleΔ¡≈∫ ⁄±ÛΔ¡≈∫

Í≈¿∞‰“ Á≈ appleΩÒ≈ ÍÀ «◊¡≈, ’ÁΔ “√Ò∂‚∂ Á≈ appleΩÒ≈ ÍÀ

«◊¡≈“, ’ÁΔ “ÂØappleΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ú∂Ò≈∫ “Â∂ √μÍ≈∫ Á∂

«ÈÙ≈È“ Ú◊Àapple≈-Ú◊Àapple≈ Ï‘∞ ’∞fi ‘Øapple ÚΔ ‘À¢ «¬μÊ∂ ‹∂

«’√∂ È∂ Ó≈ÛΔ «‹‘Δ ¤∞appleÒΔ ¤μ‚

«ÁμÂΔ Â≈∫ ‹ß◊Ò ÁΔ ¡μ◊ Ú≈∫◊

⁄≈apple∂ Í≈√∂ ÎÀÒΔ ‘Δ √ÓfiØ¢ ÓÀ鱧 Ô≈Á

‘À «’ ’∞fi √≈Ò Í«‘Ò≈∫ ‹ÁØ∫ ¡√Δ∫

ÍÛ∑Á∂ ‘∞ßÁ∂ √Δ Â≈∫ «¬‘ appleΩÒ≈ ÍÀ

«◊¡≈ «’ ÂØappleΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ú∂Ò≈∫

¿∞μÂ∂ √μÍ≈∫ Á∂ «ÈÙ≈È ‘È¢ «¬√

È≈Ò √ÏßË «¬’ ÓÈÿÛÂ

’‘≈‰Δ ÚΔ Ï‰≈¬Δ ◊¬Δ, Ï√ «Îapple!

‘؉≈ ’Δ √Δ, ÒØ’≈∫ È∂ ËÛ≈ËÛ

ÂØappleΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ú∂Ò≈∫ Úμ„-Úμ„

√∞μ‡ «ÁμÂΔ¡≈∫¢ ¡√Ò «Ú⁄ ¿∞‘ «ÈÙ≈È Â≈∫ ¡μ‹ ÚΔ

‘È, ‹Ø «’√∂ √∞ß‚Δ Ú◊Àapple≈ Á∂ ’≈appleÈ ‘apple∂’ Ú∂Ò “Â∂ ω

‘Δ ‹≈∫Á∂ ‘È¢ Ú∂Ò≈∫ È±ß Ú„≈¿∞‰ «Íμ¤∂ ¡√Ò ’‘≈‰Δ

Â≈∫ ’Ø¬Δ ‘Øapple √Δ, ‹Ø ¡μ‹ √≈È±ß Í±appleΔ Âapple∑≈∫ √Ófi ¡≈ ⁄∞μ’Δ

‘À¢ «¬‘ ◊∞μÂ≈∫ ’쇉 Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ÚΔ ’∞fi È≈ ’∞fi

Â≈∫ ‘À¢ «¬√ ÁΔ ÚΔ Í±appleΔ Âapple∑≈∫ ÿØ÷-ÍÛÂ≈Ò ‘؉Δ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢ ‹∂ «¬√∂ Âapple∑≈∫ ⁄ÒÁ≈ «apple‘≈ Â≈∫ ¡√Δ∫ ’ÁØ∫

«ÚÁ∂Ù≈∫ ÂØ∫ ¡μ◊∂ «È’Ò≈∫◊∂? √≈‚∂ ◊∞apple±¡≈∫ È∂ ÚΔ √≈ȱß

«¬È∑≈∫ Ú«‘Ó≈∫-ÌappleÓ≈∫ «Ú⁄Ø∫ ’섉 ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ Íapple

¡√Δ∫ «Îapple ÚΔ ¿∞√∂ Í≈√∂ ÚμÒ ‹≈ apple‘∂ ‘≈∫¢


www.samajweekly.com «ÚÙ∂Ù 30/08/2018

13

√≈apple∂ Ù«‘apple «Ú⁄ appleΩÒ≈ ÍÀ «◊¡≈ √Δ,

“Ï«ÿ¡≈Û ¡≈ «◊¡≈, Ï«ÿ¡≈Û ¡≈

«◊¡≈¢“

“«’Ëapple Á∂«÷¡≈, «’ËappleØ∫ ¡≈«¬¡≈?“

ÒØ’, ӱߑ Í≈Û, Í≈Û ‘Àapple≈ÈΔ ˜≈«‘apple ’appleÈ

Òμ◊∂ √È¢

ÒØ’≈∫ È±ß Ï«ÿ¡≈Û Á∂ ¡≈¿∞‰ ÁΔ ˙ÈΔ

‘Àapple≈ÈΔ È‘Δ∫ √Δ, «‹ßÈΔ «’ÊØ∫ ¡≈¿∞‰ ÁΔ

√Δ¢

ÓÈ∞μ÷ È∂ ‹ß◊Ò Â≈∫ ’Á Á∂ Ó∞’≈ ¤μ‚∂

È∂, Î∂apple ‹ß◊ÒΔ ‹ΔÚ≈∫ È∂ «’ÊØ∫ ¡≈¿∞‰≈

‘Ø«¬¡≈? ‹ß◊Ò ‘Δ È≈ apple‘∂ Â≈∫ ‹ß◊ÒΔ

‹ΔÚ≈∫ È∂ «’Ê∂ apple«‘‰≈ ‘Ø«¬¡≈? √≈apple∂

Ù«‘apple 鱧 ‘Àapple≈ÈΔ ‘Ø apple‘Δ √Δ¢

«Îapple ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ Ï«ÿ¡≈Û ÁΔ¡≈∫

◊μÒ≈∫ Â∞appleÈ Òμ◊Δ¡≈∫¢ ‘apple∂’ ‘Àapple≈ÈΔ È≈Ò

¡μ÷≈∫ Í≈Û-Í≈Û «¬’ Á±√apple∂ 鱧 Áμ√Á≈,

“ÒÀ ÓÀ∫ ’μÒ∑ ¿∞√ 鱧 «√È∂Ó∂ ’ØÒ Á∂«÷¡≈¢

«√È∂Ó∂ Á∂ ÍØ√‡apple≈∫ ÚμÒ fi≈ÂΔ¡≈∫ Ó≈appleΔ

‹≈∫Á≈ √Δ¢“

“ÓÀ∫ ¿∞√ 鱧 ¡≈͉∂ Ó≈Ò «Ú⁄ Á∂«÷¡≈¢

Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ «÷‚Ω«‰¡≈∫ Ú≈Ò∂ ÙØ¡ apple±Ó ’ØÒ

÷Û∑ØÂ≈ √Δ¢“

ÓÀ∫ «¬Ê∂ Á∂«÷¡≈, ÓÀ∫ ¿∞Ê∂ Á∂«÷¡≈¢

Í«‘Ò≈∫ ‚apple Á≈ Ó≈‘ΩÒ √Δ, Î∂apple ‘ΩÒΔ-

‘ΩÒΔ ‘Àapple≈ÈΔ Ú≈Ò≈ Ó≈‘ΩÒ ‘Ø «◊¡≈¢

ÒØ’≈∫ 鱧 ‘Àapple≈ÈΔ Â≈∫ ¿∞ÁØ∫ ‘Ø¬Δ ‹ÁØ∫

ÍÂ≈ Òμ«◊¡≈ «’ Ï«ÿ¡≈Û «’√∂ “Â∂

‘ÓÒ≈ È‘Δ∫ √Δ ’appleÁ≈¢ «’√∂ 鱧 È∞’√≈È

È‘Δ∫ √Δ Í‘∞ß⁄≈¿∞∫Á≈¢ ¿∞√ ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫

“⁄ Á«‘Ù ÁΔ Ê≈∫ Ó∞‘μÏ √Δ¢

«¬’ «ÁÈ √’±ÒΔ Ó∞ß‚∂ «’z’‡ ÷∂‚ apple‘∂

√È Â≈∫ Ï«ÿ¡≈Û ⁄∞μÍ-⁄≈Í ÁappleÙ’≈∫ “⁄

ÏÀ· ’∂ «’z’‡ ÁΔ ÷∂‚ Á∂÷‰ Òμ«◊¡≈¢

Ó∞ß‚∂ ¡≈͉∂ «Ë¡≈È “⁄ ÓÿÈ Ï◊Àapple «’√∂

‚apple ‚∞μ’apple Á∂ «’z’‡ ÷∂‚Á∂ apple‘∂¢ ¿∞√ ÂØ∫

Ï≈¡Á Â≈∫ «‹Ú∂∫ ÒØ’≈∫ È±ß Ï«ÿ¡≈Û È≈Ò

÷∞μÒ∑ ÷∂‚ ‘Δ «ÓÒ ◊¬Δ √Δ¢

¤Ø‡∂-¤Ø‡∂ Ïμ⁄∂ ¿∞√ 鱧 ÿ∂apple ÒÀ∫Á∂¢ ’جΔ

¿∞√ ÁΔ «Íμ· ÁΔ √Ú≈appleΔ ’appleÈ Òμ◊Á≈¢

’Ø¬Δ ¿∞√ Á∂ ӱߑ È≈Ò Ó±ß‘ Ò◊≈ ’∂ √ÀÒ¯Δ

«÷⁄Ú≈¿∞∫Á≈¢ ’Ø¬Δ ¿∞√ ÁΔ Í±¤ ÎÛ

ÒÀ∫Á≈¢ ’جΔ-’Ø¬Δ Â≈∫ ¿∞√ Á∂ ӱߑ “⁄ ÚΔ

«Ú¡ø◊

‘μÊ Í≈ «ÁßÁ≈¢ Ï«ÿ¡≈Û ¿∞√ 鱧 ÁØÚ≈∫

Íß«‹¡≈∫ ÁΔ ‹μÎΔ “⁄ ÒÀ ÒÀ∫Á≈¢ Ï«ÿ¡≈Û

Ïμ«⁄¡≈∫ Ò¬Δ ÷∂‚ ω «◊¡≈ √Δ¢ ’جΔ

¿∞√ Ò¬Δ ‡≈ÎΔ ÒÀ ’∂ ¡≈¿∞∫Á≈, ’Ø¬Δ ’∂’

Â∂ ’Ø¬Δ Ïapple¯Δ¢ ‘∞‰ Â≈∫ Ïμ⁄∂ ¿∞√ ȱß

Î≈√‡ α‚ ÚΔ «÷Ò≈¿∞‰ Òμ◊ ͬ∂ √È¢

ÍΔ˜≈, Ïapple◊apple, ȱ‚Ò ÚΔ ¿∞‘ ⁄∞μÍ-⁄≈Í

÷≈ ÒÀ∫Á≈¢ ‚Ø√≈, «¬‚ÒΔ Â∂ ÏÛ∂ ÷≈‰Ø∫ ÚΔ

¿∞‘ È≈∫‘ È‘Δ∫ √Δ ’appleÁ≈¢ Ïμ⁄∂ ¿∞√ «Íμ¤∂

ÁΩÛÁ∂, ¿∞‘ Ïμ«⁄¡≈∫ «Í¤∂ ÁΩÛÁ≈¢

«¬’ «ÁÈ Â≈∫ ¬∂Á±ß ÚΔ Úμ‚Δ ◊μÒ ‘Ø

◊¬Δ¢ ’∞fi ‹Ú≈È ’∞ÛΔ¡≈∫ apple≈ÂΔ∫ Á∂apple ‘ج∂

ÿapple Íapple apple‘Δ¡≈∫ √È¢ ⁄Øapple ¿∞⁄μ«’¡≈∫ Â∂

Ò∞‡∂«apple¡≈∫ ‚appleØ∫ ¿∞‘ Êapple-Êapple ’ßÏ apple‘Δ¡≈∫

√È¢ Ó∞Û∑’∂ ¤∞‡ apple‘∂ √È¢ «’√∂ ÷±ß÷≈apple ÏßÁ∂

Á∂ ‡μ’apple ÍÀ‰ ‚appleØ∫ ¿∞‘ ÌÀÌΔ ‘Ø¬Δ¡≈∫

Í¬Δ¡≈∫ √È¢ ⁄≈‰⁄μ’ ¿∞È∑≈∫ ȱß

Ï«ÿ¡≈Û ‡μ’apple «◊¡≈¢ √μ⁄ ‹≈‰Ø∫ ¿∞È∑≈∫

Á≈ ÌÀ¡ «Ó߇≈∫ √«’߇≈∫ «Ú⁄ appleα-⁄μ’apple ‘Ø

«◊¡≈ √Δ¢ Ï«ÿ¡≈Û ⁄∞μÍ-⁄≈Í ¿∞È∑≈∫

È≈Ò Â∞appleÁ≈ ¡≈«¬¡≈ √Δ, «‹Ú∂∫ ’جΔ

«√¡≈‰≈ Ϙ∞apple◊ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ apple≈÷Δ Ò¬Δ

¡⁄≈È’

Í√ΔÈ∂ È≈Ò ÒÊÍÊ ¿∞‘ ¡≈͉∂ √≈¬Δ’Ò Á∂ «Íμ¤∂ ’ÀappleΔ¡apple “Â∂ ‘apple∂ ⁄≈apple∂ ÁΔ

Íß‚ ÒμÁ ’∂ Òßÿ «apple‘≈ √Δ¢ apple∂ÒÚ∂ Î≈‡’ ÏßÁ √Δ Â∂ «¬ß‹ ¿∞‘ ¿∞Ê∂ apple∞’ «◊¡≈¢

ÓÀ∫ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ¿∞Ê∂ ÷Û∑≈ √Δ¢ ÓÀ鱧 ¡⁄≈È’ Ú∂÷ ’∂

¿∞‘ ‘μ√ «Í¡≈ √Δ¢ ÓÀ∫ ÚΔ ¿∞√ È±ß Í«‘⁄≈‰ «Ò¡≈

√Δ Â∂ ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ ¿∞√ Á∂ ’ØÒ ‹≈ ÷ÒØÂ≈¢

Í∞apple≈‰Δ¡≈∫ Ô≈Á≈∫ Ó≈È√Í‡Ò “Â∂ ¿∞Ìapple ¡≈¬Δ¡≈∫

√È¢ ’Á∂ «¬’μ·∂ Ò∂Ïapple Á≈ ’ßÓ ’«apple¡≈ ’appleÁ∂ √Δ¢

Í√ΔÈ∂ ÁΔ¡≈∫ ϱßÁ≈∫ È≈Ò ¿∞√ Á≈ ÓμÊ≈ Â∂ ӱߑ

«ÒÙ’ «apple‘≈ √Δ¢ ¿∞‘ ◊appleÓΔ È≈Ò Ï∂‘≈Ò ‘Ø«¬¡≈

«Í¡≈ √Δ¢ ¿∞√ ÚμÒ Ú∂÷ ’∂ ÓÀ∫ ÚΔ ÊØÛ∑≈ ‘μ«√¡≈ Â∂ ¿∞√ 鱧 «ÓÒ‰ ÁΔ ÷∞ÙΔ

˜≈«‘apple ’ΔÂΔ Â∂ ‘ΩÒΔ «‹‘∂ Í∞μ¤ «Ò¡≈, “√∞‰≈˙, ’Δ ‘≈Ò ‘À?“

“ÓÀ∫ ·Δ’ ‘≈∫“, √≈¬Δ’Ò Á∂ «Íμ¤∂ Ì≈apple Òμ«Á¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘؉ ’apple’∂ ¿∞‘ ÊØÛ∑≈

’ßÏ «apple‘≈ √Δ¢ ÊØÛ∑Δ Á∂apple Ï≈¡Á √«‘‹ ‘∞ß«Á¡≈∫ ¿∞√ È∂ ¿∞μÂapple «ÁμÂ≈, “ÓÀ∫ ÚΔ

·Δ’ ‘≈∫“, «¬‘ ’«‘ ’∂ ¿∞‘ ‘Øapple Í∞줫◊μ¤ ’appleÈ Òμ◊ «Í¡≈¢

“ÍÀÈÙÈΔ ¡≈ «◊¡À∫ ‹≈∫ «Îapple ¡‹∂ ÈΩ’appleΔ “Â∂ ‹≈‰À∫?“ Ó∂apple∂ ÚμÒ Ú∂÷ ’∂ ¿∞√ Á∂

«ÁÒ «Ú⁄Ø∫ ÷∞ÙΔ ¿∞· apple‘Δ Ò◊ÁΔ √Δ¢

“È‘Δ∫¢ «apple‡≈«¬apple ‘ج∂ Ò◊Í◊ ¡μ· Úapple∑∂ ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢ ‘∞‰ Â≈∫ Ï√ ¡ÀÚ∂∫ ‡≈«¬Ó

Í≈√ ’appleΔÁ≈ ‘À¢ Â∞√Δ∫ √∞‰≈˙¢ Ïμ⁄∂ apple≈˜Δ-Ï≈˜Δ ‘È¢“ ÓÀ∫ ¿∞√ È≈Ò ¡≈͉Δ

¡≈ÂÓΔ¡Â≈ ˜≈‘apple ’appleÈ Ú≈√Â∂ ◊μÒ ¤∂ÛΔ √Δ¢

“«¬’Ø Í∞μÂapple √Δ¢ Ó؇apple√≈¬Δ’Ò ·Δ’ ’appleÈ Á≈ ’ßÓ ’appleÁ≈ √Δ¢ ¡⁄≈È’

¡À’√Δ‚À∫‡ ‘Ø«¬¡≈ Â∂ Óapple «◊¡≈¢ √≈apple≈ «ÁÈ Ùapple≈Ï «Ú⁄ ‚∞μ«Ï¡≈ apple«‘ßÁ≈ √Δ¢

ÏÊ∂apple≈ √Ófi≈«¬¡≈ √Δ¢ «¬ß‹ È≈ ’apple¢ ¡≈͉≈ ÿapple √ßÌ≈Ò Íapple ÓßÈÁ≈ È‘Δ∫ √Δ¢

Í«‘Ò≈∫ ¡ΩÒ≈Á ’Ø¬Δ È‘Δ∫ √Δ ‘∞ßÁΔ¢ ‹ÁØ∫ Óapple «◊¡≈ Â≈∫ «Îapple Ï‘± È∂ «¬’ ËΔ

鱧 ‹ÈÓ «ÁμÂ≈¢ Ï√, ‘∞‰ ¿∞√ ÁΔ Á∂÷Ì≈Ò ’appleÁ∂ ‘≈∫¢ «¬‘ √Ø⁄ ’∂ ÓÈ È±ß

„≈apple√ Á∂ appleμ«÷¡≈ ‘À «’ ËΔ¡≈∫ Á∞μ÷ Ú∂Ò∂ √≈Ê «ÁßÁΔ¡≈∫ ‘È¢ Í∞μ Â≈∫ ¡ÀÚ∂∫

⁄Û∑ÁΔ ‹Ú≈ÈΔ «Ú⁄ √≈Ê ¤μ‚ «◊¡≈¢ Ù≈«¬Á «¬‘... “ ¿∞‘ ÎÎ’ «Í¡≈ √Δ¢

Ó∂apple≈ ÓÈ ÚΔ ¿∞√ Á∂ È≈Ò ‘Δ Á∞μ÷ «Ú⁄ ‚∞μÏ «◊¡≈ √Δ¢ ¡◊Ò∂ ÍÒ apple∂Ò ◊μ‚Δ

ÙØapple Ó⁄≈¿∞∫ÁΔ Òßÿ ◊¬Δ¢ Î≈‡’ ÷∞μÒ∑ «◊¡≈ Â∂ ¡√Δ∫ ÁØÚ∂∫ «¬’-Á±‹∂ ÚμÒ

Ú∂÷Á∂ ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ ¡μ◊∂ Â∞apple ◊¬∂¢

-‚≈: Ò∂÷ apple≈‹

Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ È◊apple, √‹≈ÈÍ∞apple, Í·≈Ȓ؇-ADE@BC.

ÓØÏ≈¬ΔÒ : @IDFDD-BEIAB.

Ù«‘apple ”⁄ Ï«ÿ¡≈Û

È≈Ò ¡≈ «apple‘≈ ‘ØÚ∂¢

¿∞È∑≈∫ 鱧 √∂¯ ÿapple Í‘∞ß⁄≈

’∂, Ï«ÿ¡≈Û ¡≈͉∂ apple≈‘

ÍÀ «◊¡≈ √Δ¢ Ó∞ÛÈ

Òμ«◊¡≈∫ ¿∞√ È∂ ¡≈͉≈

√μ‹≈ Íß‹≈ «¬¿∞∫ ⁄∞μ«’¡≈

√Δ «‹Ú∂∫ “Ï≈¬∂-Ï≈¬∂“,

“‡≈... ‡≈...“ ¡≈÷ ’∂

«◊¡≈ ‘ØÚ∂¢

¿∞√ ÿ‡È≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á

Â≈∫ ’∞ÛΔ¡≈∫ ’μÂappleΔ¡≈∫

«ÈappleÌÀ ‘Ø ’∂ apple≈ Ïapple≈Â∂

ÿappleØ∫ «È’Ò‰ Òμ◊

Í¬Δ¡≈∫ √È¢ ¿∞È∑≈∫ ȱß

Ï«ÿ¡≈Û Á∂ apple±Í «Ú⁄

¡≈͉≈ apple≈÷≈ «ÓÒ «◊¡≈ √Δ¢

Ïμ⁄∂ ¿∞√ È±ß Ï«ÿ¡≈Û ¡ß’Ò ¡≈÷‰

Òμ◊∂ √È¢ ¿∞√ 鱧 Á∂÷«Á¡≈∫ ‘Δ

“Ï«ÿ¡≈Û ¡ß’Ò ¡≈ ◊¬∂, Ï«ÿ¡≈Û

¡ß’Ò ¡≈ ◊¬∂“ ’«‘ appleΩÒΔ Í≈ «ÁßÁ∂¢

’∞ÛΔ¡≈∫ «⁄ÛΔ¡≈∫ ¿∞√ 鱧 “Ï«ÿ¡≈Û

ÚΔapple≈“, “Ï«ÿ¡≈Û ÚΔapple≈“ ¡≈÷ «Í¡≈apple Â∂

¡≈Áapple «ÁßÁΔ¡≈∫¢

Ï«ÿ¡≈Û Ù«‘apple “⁄ ¡≈ ’∂ Ó≈√≈‘≈appleΔ

ÁΔ Ê≈∫ Ù≈’≈‘≈appleΔ ‘Ø «◊¡≈ √Δ¢ ‹∂ ’جΔ

Ì∞μÒ-Ì∞Ò∂÷∂ ¿∞√ √≈‘Ó‰∂ Ó≈√ Á≈ ‡∞’Û≈

√∞μ‡ ÚΔ «ÁßÁ≈ Â≈∫ ¿∞‘ √∞쇉 Ú≈Ò∂ ÚμÒ

«¬¿∞∫ fi≈’Á≈ «‹Ú∂∫ Í∞μ¤ «apple‘≈ ‘ØÚ∂, “Â∞√Δ∫

ÓÀ鱧 ‘≈Ò∂ ÚΔ Ï«ÿ¡≈Û ¬Δ √ÓfiΔ ‹≈∫Á∂

‘Ø? Â∞√Δ∫ ¡≈Í‰Δ ı√Ò ÏÁÒØ È≈

ÏÁÒØ, ÓÀ∫ ¡≈Í‰Δ ı√Ò ÏÁÒ Ò¬Δ ‘À¢

Â∞√Δ∫ √μ«Ì¡≈ ‘ØÚØ È≈ ‘ØÚØ, ÓÀ∫ √μ«Ì¡≈

‘؉ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’apple «apple‘≈∫¢“

ÒØ’ Áμ√Á∂ ‘È «’ ¿∞√ Ù«‘apple ÁΔ¡≈∫

Ïμ’appleΔ¡≈∫ Â∂ Ï«ÿ¡≈Û «¬’Ø ÿ≈‡ “Â∂

Í≈‰Δ ÍΔ‰ Òμ◊ ͬ∂ ‘È¢ ‘∞‰ Ó∂Ó‰∂

Ï«ÿ¡≈Û È±ß Á∂÷ ’∂ “‘≈¬∂ Ó≈∫ («Ó¡≈∫

«Ó¡≈∫) ‘≈«¬ Ó≈∫“ È‘Δ∫ ’appleÁ∂ √◊Ø∫

Ï«ÿ¡≈Û Á∂ ◊Ò È≈Ò Ò‡’-Ò‡’

fi±‡∂ ÒÀ‰ Òμ◊Á∂ È∂ Â∂ “fi±‡∂-Ó≈‡∂“

’«‘‰ Òμ◊Á∂ È∂¢

Ï«ÿ¡≈Û Á∂ ¡≈¿∞‰ È≈Ò Ù«‘apple

ÁΔ «¯˜≈ ‘Δ ÏÁÒ ◊¬Δ √Δ¢

«’√∂ È∂ «¬’ ‹Ú≈È ’∞ÛΔ È±ß

Í∞쫤¡≈, “Â∞‘≈鱧 «¬√ Ï«ÿ¡≈Û ÂØ∫

‚apple ÈΔ∫ Ò◊Á≈? ’Δ ÍÂ≈ ’ÁØ∫ «¬√

Á≈ Ï«ÿ¡≈ÛÍ∞‰≈ ‹≈◊ ÍÚ∂ Â∂ «¬‘

¡√ÒΔ Ï«ÿ¡≈Û Ï‰ ‹≈Ú∂?“

“‚apple ’≈‘Á≈? √≈‚∂ Ù«‘apple “⁄ Â≈∫

¬∂Á±ß ÚΔ ıÂappleÈ≈’ Â∂ ÷±ß÷≈apple Ï«ÿ¡≈Û

Ìapple∂ ͬ∂ È∂¢ fi͇Ó≈apple ‘À◊∂ «‹‘Û∂

’∞ÛΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ⁄∂ÈΔ¡≈∫ Ò≈‘ ’∂ Ìμ‹

‹≈∫Á∂ È∂, ’∞ÛΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ú≈ÒΔ¡≈∫

«÷μ⁄, ’ßÈ Í≈Û ’∂, ÁΩÛ ‹≈∫Á∂ È∂¢

«Ì¡≈È’ ÏÒ≈Â’≈appleΔ ‘À◊∂ È∂ ‹Ø

Íß‹-Íß‹, ⁄≈apple-⁄≈apple √≈Ò≈∫ ÁΔ¡≈∫

Ï≈ÒÛΔ¡≈∫ 鱧 ÚΔ È‘Δ∫ ÏıÙÁ∂¢“

’∞ÛΔ ’ØÒ Ú’Â ‘∞ßÁ≈ Â≈∫ √±⁄Δ ‘Øapple

ÚΔ ÒßÏΔ ‘Ø ‹≈‰Δ √Δ¢ «¬’ ¡Ωapple ȱß

«¬‘Ø √Ú≈Ò Í∞쫤¡≈ «◊¡≈ Â≈∫ ¿∞√

Á≈ ‹Ú≈Ï ÚΔ ’∞fi ¬∂Á≈∫ Á≈ ‘Δ √Δ,

“Úμ‚∂-Úμ‚∂ ıÂappleÈ≈’ Ï«ÿ¡≈Û Â≈∫

Í«‘ÒØ∫ ¬Δ «¬√ Ù«‘apple “⁄ Ìapple∂ ͬ∂ È∂¢

◊∞ß«‚¡≈∫, ◊À∫◊√‡apple≈∫, ¡μÂÚ≈ÁΔ¡≈∫,

ÒÎß‚apple≈∫ Â∂ Ò∞‡∂«apple¡≈∫ È∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ

‹≈È Ó∞μ·Δ “⁄ ÌΔ∫⁄Δ ‘Ø¬Δ ¡À¢ ÏßÁ∂ ȱß

Ú섉 Òμ◊∂ Â≈∫ ¿∞‘ ◊≈‹apple Ó±ÒΔ ¬Δ

√ÓfiÁ∂ ¡À¢ «¬È∑≈∫ Ù«‘appleΔ Ï«ÿ¡≈Û≈∫

È≈ÒØ∫ Â≈∫ «¬‘ ‹ß◊ÒΔ Ï«ÿ¡≈Û √Ω

◊∞‰≈ ⁄ß◊À¢ «¬‘Ø «‹‘∂ Ï«ÿ¡≈Û Â≈∫

Ì≈Ú∂∫ ‘Øapple ÚΔ ¡≈ ‹≈‰¢“ «¬’ √∞¡≈‰Δ

È∂ ¡≈«÷¡≈, “‹∂ «’√∂ „ß◊-ÂappleΔ’∂

«¬‘ ‹ß◊ÒΔ Ï«ÿ¡≈Û ¡«‹‘∂ Ù«‘appleΔ

Ï«ÿ¡≈Û≈∫ 鱧 ⁄μω≈, ÷≈‰≈ «√μ÷

‹≈‰ Â≈∫ ÌØÒ∂ Ì≈Ò∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ ‹≈È

√Ω÷Δ ‘Ø ‹∂¢“ ¿∞√ «ÁÈ ÁΔ ¿∞‚Δ’ ’appleØ,

Ù≈«¬Á ⁄ß◊∂ «ÁÈ ¡≈ ‘Δ ‹≈‰¢

’∂.¡ÀÒ.◊apple◊

-ÓØÏ≈¬ΔÒ : IDFCE-CG@E@.

«Úß◊∂ «√μË∂ «√¡≈Û

¡μ‹ ‹ß◊ «√¿∞∫ ÁΔ √≈appleΔ apple≈ Í≈√∂ Ó≈appleÁ∂ ÁΔ ÒßÿΔ¢ ӱߑ ‘È∂apple∂ ‘Δ ¿∞√ È∂

¿∞μ· ’∂ ‡zÀ’‡apple √‡≈apple‡ ’apple «Ò¡≈¢ ÿapple Ú≈ÒΔ È∂ ⁄≈‘ ÁΔ ÿ∞μ‡ ÍΔ ’∂ ‹≈‰

Ò¬Δ «’‘≈ Â≈∫ ‹ß◊ «√¿∞∫ È∂ Ïμ√ ¡ÀÈ≈ ¡≈÷ ’∂ ‡zÀ’‡apple Ï≈‘apple ’μ„ «Ò¡≈,

“‹Á Òμ÷Δ ¿∞μ«·¡≈ Â≈∫ ¿∞‘Á∂ ’ØÒ Ï‰≈ ’∂ Ì∂‹ Á∂ÚΔ∫¢ ’≈Ò‹ ‹≈‰ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ ¿∞‘ Ó∂apple∂ ’ØÒ ◊∂Û≈ Ó≈apple ¡≈¿±◊≈¢“ ¿∞√ 鱧 Â≈∫ ’‰’ Á∂ È≈Û È±ß

Ò≈¬Δ ¡μ◊ ÁΔ «⁄ßÂ≈ Òμ◊Δ ‘Ø¬Δ √Δ¢ Ì≈Ú∂∫ ¿∞√ È∂ Í≈‰Δ Ò≈ ’∂ ·≈ ·

÷∂ Ú≈‘ Á∂‰ ÁΔ √’ΔÓ Ï‰≈ Â≈∫ Ò¬Δ √Δ¢ Íapple Î∂apple ÚΔ ¡ßÁapple ÷≈Â∂ ¿∞‘

√apple’≈apple ÁΔ¡≈∫ Úμ‚∂ ‹∞appleÓ≈È∂ ’appleÈ ÁΔ¡≈∫ ËÓ’Δ¡≈∫ ÂØ∫ ‚«apple¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ

¡Â∂ Á±‹∂ Í≈√∂ ¡ÀÂ’Δ∫ Î√Ò ⁄ß◊Δ ‘؉ Á∂ Ú≈Ï‹±Á ’apple˜≈ ‘Øapple ÚË «◊¡≈

√Δ¢ «¬È∑≈∫ ÌßÈ≈∫ ÿÛÂ≈∫ «Ú⁄ ◊∞¡≈«⁄¡≈ ¿∞‘ ÷∂ Ú≈‘∞‰ Òμ◊ «Í¡≈¢ ¿∞√

È∂ Ò◊Í◊ «¬’ «’μÒ∂ ÁΔ Ú≈‘Δ Ó∞’≈ Ò¬Δ ‹ÁØ∫ ¿∞√ Á≈ ’≈Ò‹ ÍÛ∑Á≈ Í∞μÂ

Òμ÷Δ ⁄≈‘ Á≈ ‚ØÒ± ÒÀ ¡≈«¬¡≈¢ ‡appleÀ’‡apple appleØ’ ’∂ ¿∞‘ ⁄≈‘ ÍΔ‰ Ú≈√Â∂

Ó؇apple “Â∂ ¡≈ «◊¡≈¢ ¿∞√ È∂ ⁄≈‘ Á≈ «◊Ò≈√ ӱߑ 鱧 Ò≈«¬¡≈ ‘Δ √Δ «’

Òμ÷Δ «√¡≈Û≈∫ ÚμÒ «È◊≈‘ Ó≈appleÁ∂ ‘ج∂ ÏØ«Ò¡≈, “‚À‚Δ ¡≈‘ ’Δ, «√¡≈Û≈∫

Á∂ «Úß◊-«Òß◊∂ ÏÒÁ ӱ‰∂ «‹‘∂ ω≈¬Δ ‹≈ÈÀ? ’Ø¬Δ ÚΔ «√¡≈Û «√μË≈

ÈΔ?“ Òμ÷Δ Á∂ ӱߑØ∫ “ÏÒÁ-ӱ‰∂“ ÒΘ √∞‰ ’∂ ‹ß◊ «√¿∞∫ Á∂ «⁄‘apple∂ Â∂

«Îμ’Δ «‹‘Δ Ó∞√’apple≈‘‡ ¡≈ ◊¬Δ¢ “¡μ¤≈, ÓÀ∫ Â≈∫ «÷¡≈Ò ¬Δ ÈΔ ’ΔÂ≈¢“

Â≈˜∂ ’μ„∂ «√¡≈Û≈∫ ÚμÒ «È◊≈‘ Ó≈appleÁ∂ ‘ج∂ ‹ß◊ «√¿∞∫ 鱧 Òμ÷Δ ÁΔ ’‘Δ

◊μÒ √μ⁄Δ Òμ◊Δ¢ «√¡≈Û Â≈∫ √μ⁄ Ó∞μ⁄ ‘Δ ÏÒÁ-ӱ‰∂ Ò◊Á∂ √È¢

“‚À‚Δ, ¡μ◊∂ Â≈∫ ’Á∂ ¬∂’‰ ÈΔ ‘Ø«¬¡≈, ¡μ‹ ’Δ ‘Ø «◊¡≈?“ Òμ÷Δ È∂

‘Àapple≈ÈΔ «‹‘Δ È≈Ò Í∞쫤¡≈¢ “ÍÂ≈ ÈΔ Í∞μÂ, ÓÀ∫ Â≈∫ ¡≈͉∂ ‹≈‰Δ ͱapple∂ «√μË∂

appleμ÷Á≈∫ Î∂apple ÚΔ «¬‘ ‡∂„∂ Ó∂„∂ «‹‘∂ «’¿∞∫ ‘Ø¬Δ ‹≈∫Á∂ È∂?“ ‹ß◊ «√¿∞∫ ◊μÒ

Â≈∫ √ÓfiΔ ÏÀ·≈ √Δ Íapple ¿∞‘ Òμ÷Δ ÂØ∫ Ò∞’Ø∫Á≈ √Δ¢ “ÓÀ鱧 Ò◊ÁÀ ‚À‚Δ ÂÀȱß

’Ø¬Δ «⁄ßÂÀ¢ ÓßÓΔ ’«‘ßÁΔ √Δ «’ 屧 √≈appleΔ apple≈ √∞μÂ≈ ÈΔ Â∂ √Úμ÷Â∂ ‘Δ «ÏÈ≈∫

⁄≈‘ ÍΔÂ∂ ‘Δ ÷∂Â È±ß ¡≈ «◊¡≈¢“ Òμ÷Δ È∂ ◊μÒ ÎappleØÒ‰Δ ⁄≈‘Δ¢ “˙ ⁄μÒ

¤μ‚¢ 屧 ’Δ ÒÀ‰À «¬È∑≈∫ fiÓ∂«Ò¡≈∫ ÂØ∫¢ 屧 ¡≈ÍÁ≈ ÍÛ∑È Â∂ ͱapple≈ ˜Øapple Ò≈¢

Î∂apple ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ «√¡≈Û ¡≈Í∂ «√μË∂ ‘Ø ‹≈‰◊∂¢“ ‹ß◊ «√¿∞∫ È∂ ¬∂È≈ ¡≈÷Á∂

‘ج∂ ÷≈ÒΔ «◊Ò≈√ Òμ÷Δ ÚμÒ ’apple’∂ ¿∞μ· ’∂ ‡zÀ’‡apple Î∂apple √‡≈apple‡ ’apple «Ò¡≈¢

Òμ÷Δ È±ß ‹ß◊ «√¿∞∫ ÁΔ ¡≈÷Δ ‘Ø¬Δ ◊μÒ È∂ √Ø⁄‰ Ò≈ «ÁμÂ≈ ¡Â∂ ¿∞‘ ’≈Ò‹

‹≈‰ Ò¬Δ Â∂˜ Â∂˜ ’ÁÓ≈∫ È≈Ò ÿapple ÚμÒ È±ß Â∞apple «Í¡≈¢

-‹◊ÓΔ «√øÿ Í≥Ë∂apple

-«Íß‚ Â∂ ‚≈’ : ’Ò≈‘Û (Ò∞«Ë¡≈‰≈)-ADAAAG.

ÓØÏ≈¬ΔÒ : IHGHC-CGBBB.

“¡√Δ∫ Ï≈ˆΔ Â∂appleΔ Ï≈‰Δ ÂØ∫...”

¡√Δ∫ Ï≈ˆΔ Â∂appleΔ Ï≈‰Δ ÂØ∫, «¬’ ÙÏÁ È≈ ı≈È∂ Í≈«¬¡≈ ¬∂¢

&È≈È’ ‹Δ Â∂apple∂ «√μ÷≈∫ È∂,& &«√μ÷Δ È≈Ò Áˆ≈ ’Ó≈«¬¡≈ ¬∂®&

¡√Δ∫ √ÂΔ¡≈∫ 鱧 ÚΔ ÓßÈÁ∂ ¡≈∫, ¡√Δ∫ √≈Ë≈∫ 鱧 ÚΔ ÓßÈÁ∂ ¡≈∫¢

¡√Δ∫ ‡∂’Δ¬∂ ÓμÊ≈ ÓÛ∑Δ¡≈∫ ȱß, Â∂ Ùapple≈Ë≈∫ 鱧 ÚΔ ÓßÈÁ∂ ¡≈∫®

¡√Δ∫ ÿapple ÁΔ √∞μ÷-Ù≈∫ÂΔ Ò¬Δ, ¡μ‹ ÂÛ’∂ ‘ÚÈ ’apple≈«¬¡≈ ¬∂¢

&È≈È’ ‹Δ Â∂apple∂ «√μ÷≈∫ È∂&, &«√μ÷Δ È≈Ò Áˆ≈ ’Ó≈«¬¡≈ ¬∂®&

ÂÀ鱧 ’ΩÂ’Δ ¡√≈∫ ω≈ «ÁμÂ≈, Â∂apple∂ ’ØÒØ∫ Óμ’≈ ÿ∞Ó≈ «ÁμÂ≈¢ «Ú⁄

Ú∂¬Δ∫ ÒØÍ ’apple≈ «ÁμÂ≈, Â∂apple≈ ¡√ÒØ∫ apple±Í Ú‡≈ «ÁμÂ≈® Â∂appleΔ ¯Ø‡Ø ͱ‹Δ

‹≈∫Á∂ ¡≈∫, Â∂apple∂ ’‘∂ 鱧 Î≈‘∂ Ò≈«¬¡≈ ¬∂¢

&È≈È’ ‹Δ Â∂apple∂ «√μ÷≈∫ È∂&, &«√μ÷Δ È≈Ò Áˆ≈ ’Ó≈«¬¡≈ ¬∂®&

¡√Δ∫ Íμ’∂ ‘Ó≈«¬ÂΔ ‹≈Â≈∫ Á∂, ¡√Δ∫ ı∞Á 鱧 T‹μ‡T ’‘≈¿∞∫Á∂ ¡≈∫¢

¡√Δ∫ Í≈· apple÷≈¬Δ¬∂ ‚∂«apple¡≈∫ “Â∂, ÏÛ≈ Ì≈appleΔ Òß◊apple Ò≈¿∞∫Á∂ ¡≈∫®

ÒÀ «ÈÙ≈È √≈«‘Ï ÚΔ ◊μ‚ «ÁμÂ≈,

◊∞appleÁÚ≈apple≈ Á«ÒÂ≈∫ ω≈«¬¡≈ ¬∂¢

&È≈È’ ‹Δ Â∂apple∂ «√μ÷≈∫ È∂&,

&«√μ÷Δ È≈Ò Áˆ≈ ’Ó≈«¬¡≈ ¬∂®&&

¡√Δ∫ ÙΩ∫’Δ ◊∞apple± ÿapple ‹≈Ú‰ Á∂, È≈Ò∂ ·μ◊Δ¡≈∫-·ØappleΔ¡≈∫ Ó≈appleÁ∂

¡≈∫¢ ¡√Δ∫ ÒÛΔ ⁄Ò≈¬Δ¬∂ Í≈·≈∫ ÁΔ,

Ï√ ÍÛ∑-ÍÛ∑ Ï∞μÂ≈ √≈appleÁ∂ ¡≈∫® ’Ø¬Δ √∞‰È ÂØ∫ «’Ú∂∫ apple«‘ √’ÁÀ,

’ßÈ-Í≈Û± √ÍΔ’apple Ò≈«¬¡≈ ¬∂¢

&È≈È’ ‹Δ Â∂apple∂ «√μ÷≈∫ È∂&, &«√μ÷Δ È≈Ò Áˆ≈ ’Ó≈«¬¡≈ ¬∂®&

¡√Δ∫ ¡ß÷‚ Í≈· appleμ÷Ú≈ ’apple ’∂ Ú≈Í√ ÿapple Ó∞Û ¡≈∫Á∂ ‘≈∫,

«Îapple ÓμÁ ÁΔ ‘Δ ¡appleÁ≈√ ¡μÂ∂ «Îapple ÌØ◊ ÍÀ∫‰ Â∂ ‹≈∫Á∂ ‘≈∫ ¢

«¬√ Í≈· Á≈ Ò≈‘≈ ’؉ ÷μ‡Á≈ ‘À

«¬‘ Â≈∫ ¿∞‘ Ó≈«Ò’ ‘Δ ‹≈∫‰Á∂ È∂

«ÏÈ √∞‰∂ √Ófi∂, «ÏÈ √∂Ú≈ ’ΔÂ∂

Ò≈Ì ¡√Δ∫ ÿμ‡ ‹≈È∂ ‘≈∫ ¢

&È≈È’ ‹Δ Â∂apple∂ «√μ÷≈∫ È∂&, &«√μ÷Δ È≈Ò Áˆ≈ ’Ó≈«¬¡≈ ¬∂®&

¡√Δ∫ Ó∞μÒ Á∂ Í≈· ⁄Ò≈ ¤μ‚∂, ÏÛ∂ √∞ßÁapple apple∞Ó≈Ò∂ Í≈ ¤μ‚∂¢

ÁappleÏ≈apple ÚΔ Á∞μË È≈Ò ËØ ¤μ‚∂, ◊zßÊ √≈«‘Ï Ò¬Δ ¬∂.√Δ. Ò≈ ¤μ‚∂®

Î∞μÒ≈∫ ÁΔ Úapple÷≈ Ú∂÷ ˜apple≈, «’μ‚≈ È◊apple-’ΔappleÂÈ √‹≈«¬¡≈ ¬∂¢

&È≈È’ ‹Δ Â∂apple∂ «√μ÷≈∫ È∂&, &«√μ÷Δ È≈Ò Áˆ≈ ’Ó≈«¬¡≈ ¬∂®&

¡√Δ∫ T√∂Ú≈T Ò¬Δ ÒÛ ÓappleÁ∂ ¡≈∫,

⁄ØappleΔ ◊ØÒ’≈∫ «Ú⁄Ø∫ ’appleÁ∂ ¡≈∫¢ √ß◊ Á≈ ⁄Û∑≈Ú≈ ¤’ ‹≈¬Δ¬∂,

Â≈‘Δ¿∞∫ Â≈∫ ⁄؉≈∫ ÒÛÁ∂ ¡≈∫® «√μ÷Δ È±ß √≈∫̉ ı≈Âapple ‹Δ,

«⁄μ·Δ “⁄Ø∫ ‹Ê∂Á≈apple ¡≈«¬¡≈ ¬∂¢ &È≈È’ ‹Δ Â∂apple∂ «√μ÷≈∫ È∂,&

&«√μ÷Δ È≈Ò Áˆ≈ ’Ó≈«¬¡≈ ¬∂®&

&«√μ÷Δ È≈Ò ËzØ‘ ’Ó≈«¬¡≈ ¬∂®&

¡≈√apple∂

¬∂.‡Δ.¡ÀÓ ¡μ◊∂ ÌΔÛ ‹∞ÛΔ ÷Û∑Δ √Δ¢ Íß‹-√μ ÍΩÛΔ¡≈∫ ⁄Û∑ ÓÀ∫ ÚΔ ¿∞√ ÌΔÛ “⁄

Ù≈«ÓÒ ‘Ø «◊¡≈¢ “Í«‘Ò≈∫ Ï≈Ï≈ ‹Δ 鱧 ÍÀ√∂ ’„Ú≈ ÒÀ‰ «Á˙“, «¬’ ÈΩ‹Ú≈È È∂

Ó∂appleΔ ¿∞Óapple Á≈ «Ò‘≈˜ ’apple«Á¡≈∫ ÓÀ鱧 √‘≈apple≈ Á∂ ’∂ ¬∂.‡Δ.¡ÀÓ. ¡μ◊∂ ÷Û∑≈ ’apple

«ÁμÂ≈¢ “«Ò¡≈˙ Ï≈Ï≈ ‹Δ ’≈apple‚, Í≈√Úapple‚ Ìapple «Á˙“, ¿∞√ Ó∂apple≈ ’≈apple‚ ÒÀ ÓÙΔÈ

⁄≈Ò± ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈¢ ÓÀ∫ Í≈√Úapple‚ Ìapple «ÁμÂ≈¢ ÓÀ∫ ÍΩÛΔ¡≈∫ ¿∞ÂappleÈΔ¡≈∫ Ù∞apple±

’ΔÂΔ¡≈∫ ‘Δ √È¢ “Ï≈Ï≈ ‹Δ √ßÌÒ ’∂“, Á±‹∂ ÈΩ‹Ú≈È È∂ ÓÀ鱧 Ï≈‘Ø∫ ÎÛ √‘≈apple≈

«Áß«Á¡≈∫ ¡≈«÷¡≈¢ “’Ø¬Δ ÈΔ Í∞μÂapple≈ ÓÀ∫ ¿∞μÂapple ‹≈‰À ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ¢“

“Ï≈Ï≈ ‹Δ ÏßÁ≈ ÏßÁ∂ Á≈ Á≈apple± ‘∞ßÁÀ, √≈鱧 ÚΔ «¬√ ¿∞Óapple “⁄ Òßÿ‰≈ ÍÀ‰À, √≈鱧 ÚΔ

√‘≈apple∂ ÁΔ ÒØÛ ÍÀ‰Δ ¡À“, ¿∞√ ÓÀ鱧 ÍΩÛΔ˙∫ Ò≈‘ Ó∂apple≈ √≈¬Δ’Ò «√μË≈ ’apple ÎÛ≈

√‘≈apple≈ «Áß«Á¡≈∫ ÂØapple «ÁμÂ≈¢

“Ï≈Ï≈ ‹Δ √ßÌÒ ’∂ ‹≈«¬˙, ‡zÀ«Î’ Ï‘∞ ⁄ÒÁΔ ¡À“ ’«‘ ¿∞‘ Ú≈Í√ Ó∞Û «◊¡≈¢

“ÒßÓΔ¡≈∫ «√‘ÂÓßÁ ¿∞Óapple≈∫ Ó≈‰Ø Í∞μÂappleØ“, Ó∂apple∂ ӱߑØ∫ ¡√Δ√ «È’ÒΔ¢

ÓÀ∫ ¡‹∂ ÎappleÒ≈∫◊ ’∞ Á±appleΔ “Â∂ ‘Δ Í∞μ«‹¡≈ √Δ, Í∞Ò ⁄Û∑«Á¡≈∫ ‘Δ «¬’ ÈΩ‹Ú≈È È±ß

Â∂˜ apple¯Â≈apple ’≈apple È∂ Î∂‡ Ó≈apple «ÁμÂΔ¢ ¿∞‘ Ï∞Û∑’ ’∂ Á±apple ‹≈ «‚μ◊≈¢ ÓÀ∫ ¡≈͉∂

√≈¬Δ’Ò È±ß √‡À∫‚ “Â∂ ÷Û∑≈ ’apple ¿∞√ ’ØÒ Â∂˜Δ È≈Ò ‹≈ Í∞μ‹≈ «‹Ú∂∫ Ó∂apple∂ “⁄ ’جΔ

¡ÒΩ«’’ Ù’ÂΔ ¡≈ ◊¬Δ ‘ØÚ∂¢ ¿∞√ Á≈ ӱߑ ÓμÊ≈ Ò‘±-Ò∞‘≈‰ √Δ¢ ÓÀ∫ ¿∞√ ÁΔ

Í◊ÛΔ È≈Ò ¿∞√ Á≈ ӱߑ √≈¯ ’ΔÂ≈ Â∂ ÌΔÛ «Ú⁄Ø∫ «’√∂ 鱧 ¡≈Ú≈˜ Ó≈apple Í≈‰Δ ÁΔ

ÏØÂÒ Óß◊Ú≈ Ò¬Δ,«‹‘ÛΔ ÓÀ∫ ‘Ó∂Ù≈ ¡≈͉∂ fiØÒ∂ «Ú⁄ Í≈ √≈¬Δ’Ò È≈Ò Ò‡’≈

’∂ appleμ÷Á≈ ‘≈∫¢ ÓÀ∫ ·≈· „μ’‰ ÷ØÒ∑ ¿∞√ Á∂ Ï∞μÒ∑≈∫ 鱧 Ò≈¬Δ Â≈∫ Ï∞Ò∑ ’∞fi ‘apple’Â

“⁄ ¡≈¬∂ «¬’ ¡μË-ÿ∞μ‡ ¿∞√ È∂ «Èÿ≈apple Ò¬Δ¢ ¿∞√ 鱧 ’∞fi √ßÌ≈Ò «‹‘Δ ¡≈¬Δ¢

“ÿÏapple≈ È≈ Í∞μÂapple≈, Ù∂apple ω Ù∂apple“, ÓÀ∫ ¿∞√ Á≈ «√apple ‘Ò±‰«Á¡≈∫ ¡≈«÷¡≈¢

‘∞‰ √apple’≈appleΔ ¡À∫ϱÒÀ∫√ Í‘∞ß⁄ ◊¬Δ, Ù≈«¬Á «’√∂ È∂ ÌΔÛ «Ú⁄Ø∫ ÎØÈ ’ΔÂ≈ √Δ¢

Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ ¿∞√ 鱧 ¡À∫ϱÒÀ∫√ “⁄ Í≈ ‘√ÍÂ≈Ò ÚμÒ ÂØapple Ò¬Δ¢ ÓÀ∫ appleμÏ ¡μ◊∂ ¿∞√ ÁΔ

‹≈È ÏıÙΔ ÁΔ ¡appleÁ≈√ ’appleÁ≈ È≈Ò ‘Δ ÏÀ· «◊¡≈¢ ‘√ÍÂ≈Ò Í‘∞ß⁄«Á¡≈∫ ‘Δ

‚≈’‡apple≈∫ ¡‘∞Û-Í‘∞Û Ù∞apple± ’apple «ÁμÂΔ¢ ‘∞‰ ¿∞‘ ‘ØÙ «Ú⁄ Íapple ¡≈«¬¡≈ √Δ¢ ¿∞√

Ó∂apple∂ ◊Ò∂ Òμ◊ ÿ∞μ‡ ‹μÎΔ Í≈ Ò¬Δ¢ ¿∞‘ ‘Ω√Ò≈ ’apple ÏØ«Ò¡≈, “Ï≈Ï≈ ‹Δ Â∞√Δ∫ ·Δ’

·≈’ ‘Ø“, ¿∞√ 鱧 ÍÂ≈ È≈ Òμ◊≈ ¡À’√Δ‚À∫‡ «’√ È≈Ò Â∂ «’Ú∂∫ ‘Ø«¬¡À¢ ‘∞‰ ÓÀ∫

¿∞√ Á∂ ‘ÓÁappleÁΔ Ìapple∂ ÏØÒ≈∫ ÂØ∫ fiμ‡ Í¤≈‰ «◊¡≈ √Δ «’ ¿∞‘ ‘Δ ÈΩ‹Ú≈È √Δ, «‹√

È∂ ÓÀ鱧 ÍΩÛΔ¡≈∫ ÂØ∫ √‘≈apple≈ Á∂ ‘∂·≈∫ Ò≈«‘¡≈ √Δ Â∂ √≈¬Δ’Ò ÎÛ≈¿∞∫«Á¡≈∫ √∞⁄∂Â

’ΔÂ≈ √Δ, “Ï≈Ï≈ ‹Δ, √ßÌÒ ’∂ ‹≈«¬˙, ‡zÀ«Î’ Ï‘∞ ‘À¢ ÓÀ∫ ÚΔ ¿∞√ 鱧 ¡≈͉∂

’Ò≈Ú∂ «Ú⁄ ÒÀ «Ò¡≈¢ «¬’-Á±‹∂ ¡≈√apple∂ √≈‚Δ ◊ÒÚ’ÛΔ ‘Øapple ÚΔ ÍΔ„Δ ‘Ø ◊¬Δ¢

Ó≈. apple≈‹ «√øÿ ÏËΩ¤Δ

ÓØÏ≈¬ΔÒ : IGGIH-DIHBD.


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

30/08/2018

14

apple≈‘πÒ ◊ªËΔ ÁΔ ‹appleÓÈ Î∂appleΔ

appleß◊Ò∂ Íß‹≈Ï Á∂ È≈∫ È≈Ò Íz«√μË Ì≈apple Á≈ Íß‹≈Ï √±Ï≈

«’√∂ √Ó∂∫ ı∞Ù‘≈ÒΔ Á≈ ÍzÂΔ’ Óß«È¡≈ ‹≈∫Á≈ √Δ¢ Á±‹Δ¡≈∫

Ê≈Ú≈∫ ÂØ∫ ÒØ’ Íß‹≈Ï ¡≈¿∞‰ Ò¬Δ ¿∞Â≈ÚÒ∂ apple«‘ßÁ∂ √È

«’¿∞∫«’ «¬ÊØ∫ Á≈ Ó≈‘ΩÒ Ï‘∞ ⁄ß◊≈ ‘∞ßÁ≈ √Δ «‹√ ’apple ’∂

√Ó∂∫-√Ó∂∫ ¡È∞√≈apple Íß‹≈Ï Á∂ appleß◊Ò∂ «ÁÈ≈∫ ÁΔ fiÒ’ Úμ÷-

Úμ÷ ⁄ß◊∂ ◊≈«¬’≈∫ ÚÒØ∫ ¡Í‰∂ ◊ΔÂ≈∫ apple≈‘Δ∫ «Ú÷≈¬Δ

‹≈∫ÁΔ apple‘Δ ‘À¢ Íapple √Ó∂∫ Á≈ ÏÁÒ≈¡ ’«‘ Ò¬Δ¬∂ ‹≈∫ «Îapple

Íß‹≈Ï ÁΔ √μÂ≈ ¿∞Â∂ ’≈Ϙ ‘Ø¬Δ¡≈∫ √apple’≈apple≈∫ ÁΔ

«Ó‘appleÏ≈ÈΔ «’ ‘∞‰ Íß‹≈Ï ¿∞‘ Íß‹≈Ï È‘Δ∫ «apple‘≈ «‹‘Û≈

Íß‹≈Ï Í∞apple≈‰∂ √«Ó¡≈∫ «Ú⁄ ‘∞ßÁ≈ √Δ¢

«¬√ ı∞Ù‘≈ÒΔ Ú≈Ò∂ √±Ï∂ 鱧 ’¬Δ ◊ßÌΔapple √Óμ«√¡≈Ú≈∫ È∂

ͱappleΔ Âapple∑≈∫ ÎÛ «Ò¡≈ ‘À «‹È∑≈∫ «Ú⁄ Ó∞μ÷ ÂΩapple ¿∞Â∂ È«Ù¡≈∫

Á≈ ÚËÁ≈ ÍzÌ≈Ú, Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ Á≈ √ß’‡, Óapple apple‘Δ

«’√≈ÈΔ, ˆappleΔÏΔ ÁΔ¡≈∫ ÚËÁΔ¡≈∫ ‹Û∑≈∫ Â∂ «ÏÓ≈appleΔ¡≈∫

Á≈ ÚËÁ≈ Íz’ØÍ ¡≈«Á È∂ Íß‹≈Ï È±ß fiß‹ØÛ ’∂ appleμ÷ «ÁÂ≈

‘À¢ «‹Ú∂∫ Í«‘Ò≈∫ Á«√¡≈ «’ «¬Ê∂ ÒØ’ ¡≈¿∞‰ Ò¬Δ

¿∞Â≈ÚÒ∂ ‘∞ßÁ∂ √È Íapple ‘∞‰ ‹Ø ÒØ’ «¬ÊØ∫ Á∂ Ú√ÈΔ’ ‘È,

¿∞‘ ¡Í‰∂ √±Ï∂ «Ú⁄ apple«‘‰ Ò¬Δ «Â¡≈apple È‘Δ∫ Ò◊Á∂¢

«¬√ Á≈ ’≈appleÈ √≈‚∂ apple≈‹ È∂Â≈ ‘È, «‹‘Û∂ √≈‚Δ¡≈∫

Ú؇≈∫ Á≈ È≈‹≈«¬˜ Î≈«¬Á≈ ¿∞·≈ ’∂ ı∞Á ¡ÀÙ ’appleÁ∂ ‘È

Â∂ √≈‚∂ ÍμÒ∂ ˆappleΔÏΔ Â∂ Ó«‘ß◊≈¬Δ

ÍÀ∫ÁΔ ‘À¢

Íß‹ √≈Ò≈∫ Ï≈¡Á ÒØ’≈∫ 鱧 ¡Í‰Δ

Ú؇ Ù’ÂΔ apple≈‘Δ∫ Ó∞Û ÂØ∫ ÈÚΔ∫ √apple’≈apple ⁄∞‰È Á≈ ÓΩ’≈

«ÓÒÁ≈ ‘À¢ ÒØ’ ¡Í‰Δ Ú؇ Ù’ÂΔ È±ß Úapple ’∂ √apple’≈apple≈∫

⁄∞‰Á∂ ‘È Íapple «¬√ Á≈ Ò≈Ì ¿∞È∑≈∫ È±ß È‘Δ∫ «ÓÒÁ≈

«’¿∞∫«’ ‘∞‰ Â’ Íß‹≈Ï ¡ßÁapple ’¬Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫

√apple’≈apple≈∫ Ú≈appleØ-Ú≈appleΔ ¡Í‰≈ apple≈‹ ’apple ’∂ ⁄ÒΔ¡≈∫

◊¬Δ¡≈∫¢ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ ÁΔ¡≈∫ «‹‘ÛΔ¡≈∫ √Óμ«√¡≈Ú≈∫

‘È ¿∞‘ Â≈∫ «‹¿∞∫ ÁΔ¡≈∫ «Â¿∞∫ ‘Δ Í¬Δ¡≈∫ ‘È¢

¿∞Á≈‘apple‰ Á∂ ÂΩapple ¿∞Â∂ ‹∂ Ú∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂ «¬’ «Á‘≈ÛΔÁ≈apple

Ó˜Á±apple 鱧 ’Ø¬Δ ¯apple’ È‘Δ∫ ÍÀ∫Á≈ «’ «’‘ÛΔ √apple’≈apple

¡≈¬Δ Â∂ «’‘ÛΔ ◊¬Δ, «’¿∞∫«’ ¿∞√ È∂ Â≈∫ ¡≈Ó ‹ΔÚÈ

Ú≈∫◊ «˜ßÁ◊Δ «‹¿±‰Δ ‘À¢

¡√Ò ¯apple’ Â≈∫ «¬È∑≈∫ «√¡≈√ÂÁ≈È≈∫ 鱧 ‘Δ ÍÀ∫Á≈ ‘À

«’¿∞∫«’ «‹√ ÁΔ Í’Û √μÂ≈ ¿∞Â∂ ‘∞ßÁΔ ‘À, ¿∞‘ appleμ‹ ’∂

Ò≈‘≈ ÷‡Á∂ ‘È¢ ¡≈Ó «Á‘≈ÛΔÁ≈apple «Ú¡’ÂΔ Ò¬Δ Â≈∫

appleؘ≈È≈ ’ßÓ ¿∞Â∂ ‹≈‰≈ ˜apple±appleΔ ‘À¢ ‹∂’apple ¿∞‘ ¡Í‰∂ ËßÁ∂

Í∂Ù’≈appleΔ : «√’øÁapple «√øÿ

«Í¤Ò∂ «ÁÈΔ ‹appleÓÈ Á∂ ÁΩapple∂ Â∂ ¡≈¬∂ ’ª◊apple√ ‘≈¬Δ’Ó≈È ÍÃË≈È apple≈‘πÒ ◊ªËΔ ¿πÊ∂ Ì≈appleÂΔ Ó»Ò Á∂ ÒØ’ª ˘ «ÓÒ∂Õ ’ª◊apple√ Á∂ ÍÃË≈È apple∂ÙÓ ÌappleØÒΔ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª

Á∂ √≈ÊΔ¡ª È∂ apple≈‘πÒ ◊ªËΔ Á≈ «Èÿ≈ √Ú≈◊ ’ΔÂ≈Õ

’apple˜∂ ”⁄ ‚∞μÏ∂ Íß‹≈Ï Á∂ ¡ÓΔapple «√¡≈√ÂÁ≈È

Â∂ ‹≈Ú∂◊≈ Â≈∫ ‘Δ ÿapple Á≈ ıapple⁄≈ ⁄Ò∂◊≈¢ ’¬Δ¡≈∫ ȱß

«‹√ «ÁÈ ’ßÓ È‘Δ∫ «ÓÒÁ≈ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ⁄∞μÒ∑∂ ·ß„∂ apple«‘ ‹≈∫Á∂

‘È¢ ¿∞‘ «Ú⁄≈apple∂ Â≈∫ ÁØ ‚ß◊ ÁΔ appleØ‡Δ ÂØ∫ ÚΔ Ó∞Ê≈‹ ‘È¢

Ï≈’Δ √apple’≈apple≈∫ ÁΔ ’≈apple◊∞˜≈appleΔ Á≈ ¡ßÁ≈˜≈ Ò∂Ïapple ⁄Ω∫’

¿∞Â∂ Òμ◊Δ ÌΔÛ ÂØ∫ √«‘‹∂ ‘Δ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À

«’Ú∂∫ ¿∞‘ ’ßÓ ¿∞Â∂ ‹≈‰ Ò¬Δ ÒØ’≈∫ Á∂ «ÓßÈÂ≈∫-ÂappleÒ∂

’appleÁ∂ ‘È Â∂ ‹∂’apple ’Ø¬Δ È‘Δ∫ «Ò‹≈∫Á≈ Â≈∫ ¿∞√ √Ó∂∫ ¿∞È∑≈∫

Â∂ ’Δ ÏΔÂÁΔ ‘À, «¬‘ ¿∞È∑≈∫ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’Ø¬Δ È‘Δ∫ √Ófi

√’Á≈¢ ÒØ’≈∫ ÁΔ ¡Â∂ √±Ï∂ ÁΔ √∂Ú≈ ’appleÈ Á∂ È≈∫ Â∂ Ú؇≈∫

Óß◊ ’∂ «‹μ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ ÒØ’≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¿∞ÓΔÁ≈∫ ¿∞Â∂

«’ßÈ∂ ’∞ ıapple∂ ¿∞ÂappleÁ∂ ‘È, «¬‘ ÚΔ «’√∂ ÂØ∫ Ò∞«’¡≈ È‘Δ∫

«’¿∞∫«’ √≈‚∂ «√¡≈√ÂÁ≈È≈∫ Á≈ ⁄؉≈∫ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ «⁄‘apple≈

‘Øapple ‘∞ßÁ≈ ‘À ¡Â∂ Ï≈¡Á «Ú⁄ ‘Øapple¢ ‹ÁØ∫ Ú؇≈∫ Ú∂Ò∂ ¡≈¿∞∫Á∂

‘È Â≈∫ «◊‰ÂΔ Á∂ Ó∞μ«Á¡≈∫ ¿∞Â∂ ÒßÓ∂ ⁄ΩÛ∂ Ú≈¡«Á¡≈∫

«Ú⁄ ¿∞Òfi≈ ’∂ ‹≈∫ Ò≈Ò⁄ ¡≈«Á Á∂ ’∂ Ú؇≈∫ Íz≈Í ’appleÁ∂

‘È¢

Ï≈¡Á «Ú⁄ ÓÀ∫ ’Ω‰ Â∂ 屧 ’Ω‰ ’«‘ ‹≈∫Á∂ ‘È¢ ÒØ’≈∫

ÁΔ¡≈∫ Ú؇≈∫ apple≈‘Δ∫ «‹μ ’∂ ÓΩ‹≈∫ Â≈∫

«¬‘ «√¡≈√ÂÁ≈È Ó≈‰Á∂ ‘È

«’¿∞∫«’ ‹ÁØ∫ «‹μ ‹≈∫Á∂ ‘È Â≈∫

√≈apple≈ ıapple⁄≈ √apple’≈appleΔ «ÓÒ‰ Òμ◊ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ Úμ÷-Úμ÷

ÂappleΔ«’¡≈∫ apple≈‘Δ∫ √apple’≈appleΔ ı˜≈È∂ «Ú⁄ ‹Ó∑≈∫ ‘∞ßÁ∂ ÍÀ√∂

È≈Ò «¬‘ ı±Ï ¡ÀÙ-Íz√ÂΔ ’appleÁ∂ ‘È¢ «‹‘Û∂ ’«‘ßÁ∂

apple«‘ßÁ∂ ‘È «’ ¡√Δ Íß‹≈Ï «Ú⁄ √∂Ú≈ ’appleÈ Ò¬Δ

apple≈‹ÈΔÂΔ «Ú⁄ ¡≈¬∂ ‘≈∫, ¿∞‘ ¡√Ò «Ú⁄ √∂Ú≈ ¡Í‰Δ

‘Δ ’apple ‹≈∫Á∂ ‘È¢ «¬’ Ú≈apple «√¡≈√Δ ÍΩÛΔ ⁄Û∑ ‹≈‰ ÂØ∫

Ï≈¡Á ¡Í‰Δ¡≈∫ ‹≈«¬Á≈Á ’appleØÛ≈∫ «Ú⁄ Í‘∞ß⁄≈ «ÁßÁ∂

‘È¢

‹∂’apple ÓΩ‹±Á≈ √Ó∂∫ Íß‹≈Ï Á∂ «ÚË≈«¬’≈∫ ÁΔ ◊μÒ ’appleΔ¬∂

Â≈∫ «¬È∑≈∫ «Ú⁄ Ò◊Ì◊ I@ «ÚË≈«¬’ ’appleØÛÍÂΔ¡≈∫ ÁΔ

√±⁄Δ «Ú⁄ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ ⁄؉≈∫ ÓΩ’∂ Áapple√≈¬∂ ‹≈«¬Á≈Á Á∂

Ú∂apple«Ú¡≈∫ ¡È∞√≈apple ‹∂’apple Úμ‚∂ ’appleØÛÍÂΔ¡≈∫ ÁΔ ◊μÒ

’appleΔ¬∂ Â≈∫ F «ÚË≈«¬’ ¡«‹‘∂ ‘È, «‹È∑≈∫ ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á

D@ ÂØ∫ FE ’appleØÛ Á∂ «Ú⁄’≈apple ‘À, E «ÚË≈«¬’ ¡«‹‘∂ ‘È

«‹È∑≈∫ ’ØÒ B@ ÂØ∫ C@ ’appleØÛ ÁΔ √ßÍÂΔ ‘À ¡Â∂ ÁØ

«ÚË≈«¬’ ¡«‹‘∂ ‘È, «‹ßÈ∑≈∫ ÁΔ A ¡appleÏ ÂØ∫ ‚∂„ ¡appleÏ

«Ú⁄’≈apple ‹≈«¬Á≈Á ‘À¢ «¬‘ ‹≈‰’≈appleΔ¡≈∫ Â≈∫ «√apple¯

’appleØÛÍÂΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Áapple√≈¬Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ‘È¢

Íß‹≈Ï ’apple˜∂ ‘∂· Á«Ï¡≈ «Í¡≈ ‘À¢ «¬√ √Ó∂∫ Íß‹≈Ï «√apple

⁄Û∑∂ ’apple˜∂ Á≈ ¡ß’Û≈ B Òμ÷ ’appleØÛ ÂØ∫ Í≈apple ‘Ø «◊¡≈ ‘À¢

«¬‘ √±Ï∂ Á∂ «Ú’≈√ ¡Â∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ √∂Ú≈ ’appleÈ Á≈ È≈‘apple≈

Ò◊≈ ’∂ ’appleØÛ≈∫ ÁΔ¡≈∫ ‹≈«¬Á≈Á≈∫ ω≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡≈∫ ȱß

‹Ø ÂÈı≈‘≈∫, ÌμÂ∂ «ÚË≈«¬’ Ï‰È Â∂ ‹≈∫ √≈Ï’≈

«ÚË≈«¬’ ‘؉ ¿∞Â∂ «ÓÒÁ∂ ‘È, ¿∞‘ ÚΔ ÒÀ apple‘∂ ‘È¢

‹∂’apple «¬‘ ¡≈Ó ÒØ’≈∫ Â∂ √±Ï∂ ÁΔ √∂Ú≈ ’appleÈ Á∂ ÓÈ√±Ï∂

apple÷Á∂ ‘È Â≈∫ «Îapple ¡Í‰Δ¡≈∫ ÂÈı≈‘≈∫, ÌμÂ∂ ÒÀ‰∂ ¤μ‚

Á∂‰¢ ¡‹∂ Â’ Íß‹≈Ï Á≈ ’Ø¬Δ «ÚË≈«¬’ ¡«‹‘≈ È‘Δ∫

«‹√ È∂ ¡Í‰∂ √ÚÀ-«¬μ¤≈ ¡È∞√≈apple ¡Í‰Δ ÂÈ÷≈‘ ÌμÂ∂

ÒÀ‰∂ ¤μ‚ «ÁÂ∂ ‘؉ ¢

‘∞‰ √apple’≈apple ÚÒØ∫ «¬‘ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ «◊¡≈ √Δ «’ ‹Ø

«ÚË≈«¬’ Á≈ Ó‘ΔÈ≈Ú≈appleΔ ‡À’√ ωÁ≈ ‘À, ¿∞‘ √apple’≈appleΔ

ı˜≈È∂ ÁΔ Ï‹≈¬∂ «ÚË≈«¬’ ¡Í‰∂ Íμ«Ò¿∞∫ Á∂‰ Íapple «¬√

Ò¬Δ Íß‹≈Ï Á∂ «ÚË≈«¬’ ‘≈ÓΔ È‘Δ∫ Ìapple apple‘∂¢ ’≈∫◊apple√ Á∂

«√apple¯ «¬’ «ÚË≈«¬’ ’∞Ò‹Δ È≈◊apple≈ È∂ «¬‘ ‡À’√

ÌappleÈ ÁΔ ‘≈ÓΔ ÌappleΔ ‘À¢ ‘Øapple È≈ «’√∂ «ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ Á∂

«ÚË≈«¬’ È∂ ‘≈∫ ’ΔÂΔ Â∂ È≈ ‘Δ ’≈∫◊apple√Δ «ÚË≈«¬’ È∂¢

«¬√ ÂØ∫ «¬‘ ¡ßÁ≈˜≈ Ò◊≈¿∞‰≈ ’Ø¬Δ ¡Ω÷≈ È‘Δ∫ «’ √≈‚∂

⁄∞‰∂ ‘ج∂ È∞Ó≈«¬ßÁ∂ √apple’≈appleΔ ı˜≈È∂ ÍzÂΔ «’ßÈ∂ ’∞

«¯’appleÓßÁ ‘È?

«¬’ «ÚË≈«¬’ 鱧 √≈apple∂ Ìμ«Â¡≈∫ √Ó∂ HD ‘˜≈apple apple∞ͬ∂

ÍzÂΔ Ó‘ΔÈ≈ ÂÈı≈‘ Á∂ apple±Í «Ú⁄ «ÓÒÁ∂ ‘È «‹√ «Ú⁄

√≈apple∂ Âapple∑≈∫ Á∂ ÷apple⁄∂ Ù≈ÓÒ ‘È¢ C Òμ÷ Â’ ‘apple «ÚË≈«¬’

√≈Ò≈È≈ √¯apple ’apple √’Á≈ ‘À¢ ‘Àapple≈ÈΔ «¬Ê∂ «¬‘ ÚΔ ‘∞ßÁΔ

‘À «’ «‹‘Û≈ AE ‘˜≈apple apple∞ͬ∂ ÍzÂΔ Ó‘ΔÈ≈ ÓØÏ≈¬ΔÒ Á≈

÷apple⁄≈ Ù≈ÓÒ ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, ¿∞√ ÁΔ ’Δ ˜apple±apple ‘À?

‘∞‰ Â≈∫ ’∞μfi √Ω apple∞Í«¬¡≈∫ «Ú⁄ Â≈∫ ’¬Δ Ó‘Δ«È¡≈∫ Ò¬Δ

’ßÍÈΔ¡≈∫ Ó∞¯Â «Ú⁄ ’≈Ò √∂Ú≈, «¬ß‡appleÈÀ‡ √∂Ú≈ ÁΔ

√‘±Ò Á∂ apple‘Δ¡≈∫ ‘È Íapple «Îapple ÚΔ ¬∂È∂ Á∂‰∂ √μÌ ÁΔ

√Ófi ÂØ∫ Ï≈‘apple ‘À¢

«¬’ ÓßÂappleΔ È±ß Ò◊Ì◊ √Ú≈ Òμ÷ apple∞ͬ∂ ÂÈ÷≈‘≈∫ ¡≈«Á

Á∂ apple±Í «Ú⁄ «ÓÒÁ∂ ‘È¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹∂’apple √≈Ï’≈

«ÚË≈«¬’ 鱧 «ÓÒÁΔ ÍÀÈÙÈ ÁΔ ◊μÒ ’appleΔ¬∂ Â≈∫ «ÓÂΔ

BF-A@-B@AF 鱧 ‘Ø¬Δ √ØË ¡È∞√≈apple Í«‘ÒΔ ‡appleÓ Ò¬Δ

AE ‘˜≈apple apple∞ͬ∂ apple∞ͬ∂ «ÓÒÁΔ ‘À Â∂ ‘apple Ú≈˱ ‡appleÓ Ò¬Δ

A@ ‘˜≈apple apple∞ͬ∂ ÍzÂΔ Ó‘ΔÈ≈ ÍÀÈÙÈ «Ú⁄ ‹∞ÛÁ∂ ‘È¢

«¬√ Ó∞„ÒΔ ÍÀÈÙÈ «Ú⁄ E@ ¯Δ √ÁΔ ‚Δ.¬∂. Â∂ BCD ¯Δ

√ÁΔ Ó«‘ß◊≈¬Δ ÌμÂ≈ ‹Ø«Û¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ ‹∂’apple AE ‘˜≈apple

apple∞ͬ∂ «Ú⁄ E@ ¯Δ √ÁΔ ‚Δ.¬∂. ‹Ó∑≈ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ Â≈∫

GE@@ apple∞ͬ∂ ‚Δ. ¬∂. Á≈ Â∂ BCD ¯Δ √ÁΔ Ó«‘ß◊≈¬Δ ÌμÂ≈

‹Ó∑≈ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ Â≈∫ CEA@@ apple∞ͬ∂ ωÁ∂ ‘È¢ √≈apple≈ ’∞μfi

«ÓÒ≈ ’∂ ÍÀÈÙÈ Á∂ EGF@@ apple∞ͬ∂ ωÁ∂ ‘È¢ Ï≈’Δ ¿∞Óapple

Úˉ Á∂ Ó∞Â≈Ï’ ‘Øapple Ú≈Ë≈ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «‹Ú∂∫ FE

√≈Ò Â∂ E ¯Δ √ÁΔ, GE √≈Ò Â∂ A@ ¯Δ √ÁΔ ¡Â∂ H@

√≈Ò Â∂ AE ¯Δ √ÁΔ Ú≈Ë≈ Ù≈ÓÒ ‘À¢ √≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’

ÁΔ ÓΩ ‘؉ ¿∞Â∂ BC-@D-B@@C ÂØ∫ Ï≈¡Á Ò≈◊± ’ΔÂ∂

«ÈÔÓ ¡È∞√≈apple ¡μËΔ ÍÀÈÙÈ ¿∞√ Á∂ ÍzÚ≈apple 鱧 «ÓÒ‰

Òμ◊ ‹≈∫ÁΔ ‘À¢ √≈appleΔ¡≈∫ ÓÀ‚Δ’Ò √‘±ÒÂ≈∫ Ó∞¯Â¢ Ó∞¯Â

√¯apple ¡≈«Á ÁΔ √‘±ÒÂ≈∫ ‹≈appleΔ apple«‘ßÁΔ¡≈∫ ‘È¢

«¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹∂’apple ⁄ß‚Δ◊Û∑ «Ú÷∂ ω∂ «ÚË≈«¬’≈∫ Á∂

‘Ø√‡Ò «Ú⁄ apple«‘‰≈ ‘ØÚ∂ Â≈∫ BD ÿß«‡¡≈∫ Á≈ «√apple¯ A@@

apple∞ͬ∂ «’apple≈«¬¡≈ «Ò¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Øapple

√∞appleμ«÷¡≈ ¡Â∂ ‘Øapple

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)


www.samajweekly.com

’∞μÂ∂ ÷≈∫Á∂ Ó∞apple◊ Ó∞√μÒÓ, «Ó‘ÈÂΔ¡≈∫ Ò¬Δ

√∞μ’Δ apple؇Δ,

Ì≈◊ ⁄Ó’Á∂ Ò∞μ‡÷Øapple≈∫ Á∂, «¬ß‚Δ¡≈∫ ÁΔ

«’√Ó ÷Ø‡Δ¢

’«‘ßÁ∂ È∂ «’ √∂Ú≈ ’apple≈∫◊∂ Â∂ Â∞‘≈‚∂ ’ØÒØ∫

÷Ø‘ ’∂ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ’Ø·Δ¡≈∫ Ìapple≈∫◊∂ ’Ø·Δ¡≈∫

Ìapple≈∫◊∂ ÁΔ ¡≈√ ÒÀ ’∂ ‘Ø apple‘Δ¡≈∫ ⁄؉≈∫ “Â∂

ͱapple≈ √Ó≈‹ Á≈

«’ßÈ≈∫ ÷apple⁄ ‘∞ßÁ≈ ‘À Â∂ ¿∞√ Á≈ ÏØfi «’√ “Â∂

ÍÀ∫Á≈ ‘À ÁΔ √Ø⁄ ÓÈ «Úμ⁄ «Ò¡≈¿∞∫‰≈ ‹≈∫

«¬√ ◊ßÌΔapple «ÚÙ∂ “Â∂ «Ú⁄≈apple ’appleÈ≈ Â≈∫ «’√∂

Á∂ «Ë¡≈È «Úμ⁄ ‘Δ È‘Δ∫ ¡≈¿∞∫Á≈¢ Íapple ¡μ‹

¯Ø’Δ ⁄ΩËapple ÁΔ Ï«‘‹≈-Ï«‘‹≈ Á∂÷ ’∂ ‘apple

’Ø¬Δ ¡≈͉∂ Ïμ⁄∂ 鱧 È∂Â≈ ‹≈∫ ◊∞ß‚≈ ÏÁÓ≈Ù

ω≈¿∞∫‰ «Úμ⁄ ‘Δ ¯ıapple Ó«‘√±√ ’appleÁ≈ ‘À¢

«¬√ «Úμ⁄ ‘Δ ¿∞‘ ¡≈͉≈ Ó≈‰ √ÓfiÁ≈ ‘À¢

¡μ‹ √≈‚∂ √Ó≈‹ Ò¬Δ «¬‘ «’ßÈΔ Âapple≈√ÁΔ

ÁΔ ◊μÒ ‘À «’ ¡μ‹ Á∂ Ó≈∫-Ï≈Í ¡≈͉∂

’∞μ’ÛΔ-ÿÛÀ∫ 鱧 «¬È√≈È Ï‰È ÁΔ Ï‹≈«¬

È∂Â≈ Ï‰È ÁΔ ◊∞ÛÂΔ «ÍÒ≈¿∞∫‰ «Úμ⁄

«˜¡≈Á≈ ¯÷apple Ó«‘√±√ ’appleÁ∂ ‘È¢ ¡«‹‘Δ

√Ø⁄ ‘Δ ÒØ’ÂßÂapple 鱧 „≈¡

Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ

‹∞ßÓ∂Ú≈apple ‘À¢ √≈apple≈

’∞fi ÓÀ鱧 «ÓÒ

‹≈¬∂¢ ÓÀ∫ Á∞ÈΔ¡≈∫

Á≈ Ó≈Ò’ ‘Ø ‹≈Ú≈∫¢ «Îapple «‹√ Ó≈Ò’ È∂

Ì∂«‹¡≈ ‘À ¿∞√ 鱧 ÚΔ Ì∞μÒ ‹≈‰≈ «’ßÈ≈∫

Úμ‚≈ «⁄ßÂ≈ Á≈ «ÚÙ≈ ωÁ≈ ‘À¢ “Ò∞μ⁄≈

Òß‚≈ ⁄ΩËappleΔ, ◊∞ß‚Δ appleßÈ ÍzË≈È“ «‹‘Δ ’ÛΔ

ÿØÒ √Ø⁄ ¡Â∂ ˜ÓΔapple «Ú’‰ È≈Ò √Ó≈‹ Á≈

«Ú’≈√ ‘؉ È≈ÒØ∫ «’Â∂ ÚμË ’∂ ÒØ’≈∫ Á≈

«Ë¡≈È ¯∞’«apple¡≈∫ ¡Â∂ ¡≈Ú≈apple≈ È√Ò Á∂

È∂Â≈Ú≈∫ Á∂ «Ú’≈√ ÚμÒ ’∂∫Á«apple apple«‘ßÁ≈ ‘À¢

«’√∂ ÚΔ Óμ˜Ï «Úμ⁄ «’√∂ È≈Ò ÚÀapple appleμ÷‰≈

È‘Δ∫ «√÷≈«¬¡≈ ‹≈∫Á≈ Íapple ¬∂Ê∂ Óμ˜Ï≈∫ ÁΔ

Á∞‘≈¬Δ Í≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß

Á±«‹¡≈∫ ÂØ∫ ¿∞μ⁄≈ ÓßÈ ’∂ ¡≈͉∂ Óμ˜Ï Á≈

‘Δ ¡ÍÓ≈È ’appleÈ «Úμ⁄ Â∞Ò∂ ‘ج∂ ÏÀ·∂ ‘È¢

ÍappleÙØÂÓ Ò≈Ò √appleج∂

ÓØÏ≈ : IA-IBAGE-DDCDH

ËappleÓ ’Ø¬Δ ÚΔ Ó≈Û≈ È‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈ Ó≈ÛΔ √Ø⁄ Á∂

Ë≈appleÈΔ¡≈∫ Á≈ ËappleÓ “Â∂ ’Ϙ≈ ‘؉≈ ËappleÓ

Ò¬Δ ’Òß’ Á≈ ’≈appleÈ Ï‰ ‹≈∫Á≈ ‘À Â∂ ËappleÓ

鱧 Ó≈Û≈ ◊appleÁ≈È∂ ‹≈‰ «Ú⁄ √‘≈¬Δ ‘∞ßÁ≈

‘À¢ ËappleÓ ÁΔ ’μ‡Û Á∞ÙÓ‰ apple≈‹ÈΔÂΔ ËappleÓ

«Ú⁄ ÍzÚ∂Ù ’apple’∂ √μ«Â¡≈È≈Ù ’apple ¤μ‚ÁΔ

‘À¢ Ù’Ò≈∫ ⁄≈‘∂ «¬μ’Ø «‹‘Δ¡≈∫ √Ì «¬’Ø

«‹‘∂ «¬È√≈È, «¬’ Á±‹∂ 鱧 ·∂√

Í‘∞ß⁄≈Ú‰, ωÁ∂ «’¿∞∫ Ï∂¬ΔÓ≈È¢

‘apple ’Ø¬Δ Ì≈∫‚≈ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß Á±‹∂ È≈ÒØ∫

«√¡≈‰≈ ÓßÈ ’∂ ÓÈ-¡≈¬Δ ’appleÈ “Â∂

Â∞«Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ «¬‘ √Ø⁄ «’√∂ Á∂ ÓÈ

«Ú⁄ È‘Δ∫ ¡≈¿∞∫ÁΔ «’ √Ó≈‹ ÁΔ Âappleμ’Δ,

√Ó≈‹ Á≈ «Ú’≈√ «¬’‹∞μ‡ ‘Ø ’∂ ’≈apple‹

’appleÈ «Ú⁄ ‘À¢ ¬∂Ê∂ ¿∞Ò‡Δ ⁄μ’Δ ⁄ÒÁΔ

«Á÷≈¬Δ Á∂ apple‘Δ ‘À¢ ¡≈͉∂ ¡≈Í鱧 ◊∞apple± Á∂

√∂Ú’ Óßȉ Ú≈Ò∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß ¡≈͉∂

◊∞apple±¡≈∫-ÍΔapple≈∫ Á≈ ÚΔ

Ó≈Ò’ ¡ÀÒ≈ȉ «Ú⁄

’√apple È‘Δ∫ ¤μ‚ apple‘∂¢

Ó≈Ò’ ÈΩ’apple Á≈

fi◊Û≈ ¬∂È≈∫ ÚμË

⁄∞μ’≈ ‘À «’ ˜ÓΔapple Á∂

ÓappleÈ È≈Ò ¬∂Ê∂ Ó≈ÈÚÂ≈ ıÂÓ ‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘À¢

„≈¬Δ ÂØÂÛ± ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß √Ó≈‹ Á∂

Ó≈Ò’ ÿث٠’apple’∂ ’∞ÁappleÂΔ √≈ËÈ≈∫ “Â∂ ÚΔ

’Ϙ≈ ’appleÈ «Úμ⁄ Òμ◊∂ ‘ج∂ ‘È¢ apple≈‹ÈΔÂΔ

Á∂ ‹ÈÓ ÒÀ‰ È≈Ò «‹‘Û≈ «˜¡≈Á≈ Ò∞μ⁄≈

Òß‚≈ ‘ØÚ∂ ¿∞‘ ⁄ΩËappleΔ Ï‰ ’∂ apple≈‹ ’appleÈ

Òμ◊Á≈ ‘À Â∂ Ï≈’Δ ¿∞√ Á∂ ⁄Ó⁄∂ Â∂ √∂Ú’

ω ‹≈∫Á∂ ‘È¢ Â≈‘Δ∫ Â≈∫ «¬μ’ ’‘≈ÚÂ

¡≈Ó ÓÙ‘±apple ‘À Ò∞μ⁄≈ Òß‚≈ ⁄ΩËappleΔ Â∂ ◊∞ß‚Δ

appleßÈ ÍzË≈È ¢ ‹Ø «‹‘Û≈ Ïμ⁄≈ Â∞apple∂ ‹≈∫Á∂ Á≈

Í‘∞ß⁄≈ «˜¡≈Á≈ Í≈ÛÁ≈ ‘À, ¿∞√ Ï≈apple∂ ¡≈Í-

Ó∞‘≈apple∂ ӱߑØ∫ «È’Ò ‹≈∫Á≈ ‘À «’ Ú¬Δ «¬‘

«ÚÙ∂Ù

Ú؇apple ◊appleΔÏ Â∂ È∂Â≈ ¡ÓΔapple ‘Δ Ì≈appleÂΔ ÒØ’ÂßÂapple ‘À

Úμ‚≈ ‘Ø ’∂ È∂Â≈ ω∂◊≈¢ «Îapple ’Δ ‹Δ ¿∞√ȱß

Úμ‚∂ ‘ج∂ 鱧 «Îapple «¬ÒÀμ’ÙÈ≈∫ “Â∂ ÷Û≈ «ÁμÂ≈

‹≈∫Á≈ ‘À Â∂ «Îapple ⁄؉≈∫ «Úμ⁄ ⁄∞‰ ÚΔ «Ò¡≈

‹≈∫Á≈ ‘À Â∂ ¿∞√ ¡Ú≈apple≈ «’√Ó Á∂ “«⁄⁄ÛΔ-

⁄±ß¡“ Á∂ ÒØ’ ÍÀapple

ËØ-ËØ ’∂ ÍΔ‰ Òμ◊Á∂ ‘È Â∂ «‹√ Ê≈ÒΔ

«Úμ⁄ ÷≈∫Á≈ ‘À ¿∞√∂ Ê≈ÒΔ «Úμ⁄ ÍØ‡Δ ’appleÈ

Ú≈Ò∂ 鱧 ¡≈͉≈ Ó√Δ‘≈ ÓßÈ ÒÀ∫Á∂ ‘È¢

◊μÒ ’Δ ‹Δ ‘∞‰ ‹∂’apple ’∞μÂ≈ apple≈‹ «Ï·≈

«ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂ Â≈∫ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ È√Ò Ì∞μÒ ’∂

Ó≈Ò’ ω ÏÀ·Á≈ ‘À¢ ¡√Ò «Úμ⁄ ÿapple Á≈

Í≈«ˇ¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ’∞μÂ≈ ÚΔ Í≈Ò± ‹≈∫

Ú¯≈Á≈apple È≈ ‘Ø ’∂ ¡Ú≈apple≈ ‘؉ “Â∂ Ó≈‰

Ó«‘√±√ ’appleÈ Òμ◊ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ «¬√ «Úμ⁄ ÁØÙ

¿∞√ ’∞μÂ∂ Á≈ ‘ØÚ∂◊≈ ‹≈∫ «Îapple Ú؇≈∫ Á∂ apple±Í

«Úμ⁄ Ó∞¯Â ÁΔ appleØ‡Δ Í≈¿∞∫‰ Ú≈Ò∂ Á≈¢ «¬‘

◊μÒ ¡μ‹ Ï‘∞ √Ø⁄‰ Â∂ «Ú⁄≈apple ’appleÈ Á≈

«ÚÙ≈ ‘À¢ Íapple √±fiÚ≈È≈∫ Á∂ «÷ß‚ ’∂ apple«‘‰ Â∂

Ì∂‚≈∫ Ïμ’appleΔ¡≈∫ Â∂ ¡Ú≈apple≈∫ ÍÙ±¡≈∫ Á∂ Ïμ◊

Á∂ Ïμ◊ ‹∞Û ’∂ ÏÀ·‰≈ ‘Δ √≈apple≈ Í∞¡≈Û∂ ÁΔ

‹Û ‘Ø «ÈÏÛÁ≈ ‘À¢

√Ó≈‹ Á∂ «Ú’≈√ Ò¬Δ ⁄∞È≈Ú-Íz‰≈ÒΔ Á≈

¡≈appleßÌ ‘Ø«¬¡≈ √Δ Â∂ Ì≈apple Á∂٠ȱß

ÒØ’ÂßÂapple ¡ÀÒ≈«È¡≈∫ «◊¡≈ √Δ Íapple ¬∂Ê∂

¿∞Ò‡≈ ’ÛΔ ÿ∞Ò ◊¬Δ ‘À ¬∂Ê∂ ÒØ’ÂßÂapple È≈∫

ÁΔ ÙÀ¡ «’Ëapple∂ ¤±¡-ÓßÂapple ‘Ø ◊¬Δ ‘À Â∂ ¬∂Ê∂

◊∞ß‚∂ Â∂ ÓÚ≈ÒΔ¡≈∫ Á≈ apple≈‹ ‘Ø «◊¡≈ ‘À¢

Í«Û¡≈∫ «Ò«÷¡≈∫ 鱧 ‚≈∫◊≈∫ Â∂ ¡ÈÍÛ≈∫

Ó±appleı≈∫ 鱧 Ó≈√‡apple ’«‘ ’∂ √Ò≈«‘¡≈ ‹≈∫Á≈

‘À¢

È«Ù¡≈∫ ÁΔ ÌappleÓ≈apple ‘À, «√μ«÷¡≈ 鱧 «Èapple-

¿∞ÂÙ≈«‘ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ ◊Ë∂ ÁΔ √Ø⁄

鱧 √Ò≈Ó ‘Ø apple‘Δ ‘À¢ ¡≈Ú≈apple≈ È∂Â≈Ú≈∫ ȱß

ÒØ’≈∫ Á≈ Ó√Δ‘≈ ¡ÀÒ≈«È¡≈∫ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢

¡≈͉∂ Âμ’ ‘Δ √Δ«Ó Ú؇apple Á∞¡≈apple≈

¡≈Ú≈apple≈ ÒΔ‚apple≈∫ ÁΔ ’«‘‰Δ “Â∂ ’ÊÈΔ “Â∂

Î∞μÒ ⁄Û≈¬∂ ‹≈∫Á∂ ‘È¢ ¯∞’«apple¡≈∫ Á≈ «¬’μ·

‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À Íapple √ÓfiÁ≈apple ÒØ’ ’ÁΔ ÚΔ ‹∞Û

’∂ È‘Δ∫ ÏÀ·Á∂¢

Ú؇≈∫ ÁΔ ÌΔ÷ Óß◊‰ Ú≈Ò∂ «Ì÷≈appleΔ È∂Â≈

«◊apple≈Ú‡ ÁΔ¡≈∫ ‘μÁ≈∫ Í≈apple ’apple ‹≈∫Á∂ ‘È

«¬È≈∫ ÁΔ ⁄Â∞apple-⁄≈Ò≈’Δ È±ß È≈ √ÓfiÁ∂ ‘ج∂

ÌØÒ∂-Ì≈Ò∂ È≈-√Ófi ÒØ’ ¯∞’«apple¡≈∫ ȱß

Ó≈¬Δ-Ï≈Í Ï‰≈ ’∂ «¬È≈∫ ¡≈Ú≈apple≈∫ «’√Ó Á∂

‚ß◊apple≈∫ Á∂ Ó∞apple«Á¡≈∫ Âμ’ ÁΔ ÚΔ Í±‹≈ ¡≈appleßÌ

’apple «ÁßÁ∂ ‘È¢ ÏΔ«Û¡≈∫-«√◊apple‡≈∫ ‹≈∫ ‘Øapple

«’√∂ ÈÙ∂ “Â∂ «Ú’ ’∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß ◊∞Ò≈Ó

ÿث٠’appleÈ≈ «’√ √ÓfiÁ≈appleΔ Á≈ ’ßÓ ‘À¢

«‹‘Û≈ √’±Ò Ó◊appleØ∫ ÁΔ ’μ‡≈ È≈ ÒÀ ’∂

Òß«ÿ¡≈ ‘ØÚ∂ ¿∞‘ «√μ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ, «‹√ ÁΔ

¡Ω’≈ ◊μ‚Δ Á∂ «Íμ¤∂ ÏßÈ ’∂ ÿ√Δ‡∂ ‹≈‰

ÁΔ ‘ØÚ∂ ¿∞√ 鱧 apple∂Ò ÓßÂappleΔ Ï‰≈ «Á˙¢ «¬√

Âapple≈∫ Ï‘∞ √≈appleΔ¡≈∫ ⁄∞μÌÚΔ∫¡≈∫ ◊μÒ≈∫ ‘È¢

«‹‘ÛΔ¡≈∫ «¬È≈∫ ¯∞’apple∂ È∂Â≈Ú≈∫ Á∂ ⁄Ò±‰∂ Â∂

ı∞apple’ ÒÛ≈¿∞‰ Á≈ ’≈appleÈ ‘È¢

Ú؇apple «’√∂ È≈ «’√∂ Ò≈Ò⁄ «Ú⁄ ¡≈ ’∂

⁄ß◊∂-Ï∞apple∂ ÁΔ Í¤≈‰ Ì∞μÒ ’∂, ‹≈∫ «Îapple

¡≈Í‰Δ ‘Δ Ïμ’appleΔ ’Ø·∂ “Â∂ ⁄≈ÛÈ ÁΔ ¡≈√

ÒÀ ’∂ ’≈apple‹ ’appleÁ∂ ‘È¢ «‹√ ’apple’∂ Ò≈¬ΔÈ≈∫

«Úμ⁄ ÷Û∂ ‘؉ Ú≈Ò∂ Ò≈¬ΔÈ “⁄ ÷Û∂ ‘؉

30/08/2018

15

ÔØ◊ ‘Δ Ï‰ ’∂ apple«‘ ‹≈∫Á∂ ‘È¢ ’¬Δ¡≈∫ Á∂

ÿapple Â≈∫ ⁄∞μÒ≈ Âμ’ ÚΔ È‘Δ∫ ÏÒÁ≈¢ √≈apple≈

‹ΔÚÈ ¡Ú≈apple≈ ’∞μ«Â¡≈∫ Á∂ «¬Ù≈apple∂ “Â∂ È≈⁄

Èμ⁄Á∂ apple«‘ßÁ∂ ‘È¢ “◊∞ß‚∂-ÓÚ≈ÒΔ¡≈∫ Á∂

«Ú’≈√ «Ú⁄ √Ó≈‹ Á≈ «Ú’≈√“ ÁΔ √Ø⁄ È∂

Ì≈apple «Ú⁄ Ú؇apple ◊appleΔÏ Â∂ ¡Ú≈apple≈ È∂Â≈Ú≈∫

鱧 ¡ÓΔapple Ì≈appleÂΔ ÒØ’ÂßÂapple Ê≈Í «ÁμÂ≈ ‘À¢

«¬‘Δ «¬’Ø «¬’ ’≈appleÈ ‘À «’ Ú؇apple≈∫ ÁΔ

’ΔÂΔ ‘Ø¬Δ È≈-√ÓfiΔ ¿∞È≈∫ 鱧 «‹μÊ∂ ˆ∞Ò≈Ó

◊appleÁ≈ÈÁΔ ‘À ¿∞μÊ∂ È≈Ò ÁΔ È≈Ò ¿∞‘ √≈apple≈

‹ΔÚÈ ◊appleΔÏΔ Á≈ ‹ΔÚÈ ‘Δ ÏÂΔ ’appleÈ

ÔØ◊ apple«‘ ‹≈∫Á∂ ‘È Â∂ ¡≈Í‰Δ ¡≈¿∞∫‰

Ú≈ÒΔ ÍΔÛΔ È±ß ÚΔ ˆ∞Ò≈ÓΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫

Ï∂ÛΔ¡≈∫ «Ú⁄ ‹’Û ‹≈∫Á∂ ‘È¢

ÍΔÛΔ-Áapple-ÍΔÛΔ ⁄ÒΔ ¡≈ apple‘Δ «Íapple ‘Δ

√Ó≈‹ «Ú⁄ Ó≈ÈÚÂ≈, ÁΔÈ, ËappleÓ, ¬ΔÓ≈È

ÁΔ ’μ‡Û Á∞ÙÓ‰ ω ’∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈‰ ÷ÒØ

apple‘Δ ‘À¢ «¬√ «ÍappleÂ È±ß ÏÁÒ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂

Â≈∫ ’Ø¬Δ ÚΔ ◊appleΔÏ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈¢ Ó∞¯Â Á∂

ω∂ ⁄ΩËappleΔ Â∂ ËappleÓ≈∫ Á∂ ω∂ ·∂’∂Á≈apple

¡≈͉∂-¡≈͉∂ ◊∞apple±¡≈∫-ÍΔapple≈∫ ÁΔ ‹ΔÚÈ-

‹≈⁄ «√÷≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ Ï≈‰Δ ÍÛ ’∂ ¿∞√ “Â∂

¡ÓÒ ’apple ÒÀ‰ Â∂ apple≈‹ÈΔÂΔ È±ß «Â¡≈ˆ ’∂

«¬È√≈ÈΔ¡Â Á≈ ‹≈Ó≈ Ë≈appleÈ ’apple ÒÀ‰ ¡Â∂

È≈Ò ‘Δ ¡≈͉∂ ◊∞apple±¡≈∫, ¿∞È≈∫ ÁΔ Ï≈‰Δ

¡Â∂ ¡≈͉∂ ËappleÓ Á≈ √«Â’≈apple ’appleÈ Á∂

’≈ÏÒ ‘Ø ‹≈‰¢

È‘Δ∫ Â≈∫ «¬ßfi ‘Δ ¡ÓΔapple-◊appleΔÏ Á≈ Í≈Û≈

ÚËÁ≈ ‹≈¬∂◊≈¢ ’∞fi «¬’ ⁄Â∞apple √Ø⁄ Á∂

Ë≈appleÈΔ È∂Â≈ ¡ÓΔapple ωÁ∂ apple«‘‰◊∂ Â∂ Ï≈’Δ

«¬È≈∫ ÁΔ ˆ∞Ò≈ÓΔ «Ú⁄ Î√ ’∂ «¬È≈∫ ÁΔ

ÿ‡Δ¡≈ √Ø⁄ “Â∂ Î∞μÒ ⁄Û≈ ’∂ ¡≈Í √ÁΔ¡≈∫-

√ÁΔ¡≈∫ Ò¬Δ ˆ∞Ò≈ÓΔ ÁΔ¡≈∫ Ï∂ÛΔ¡≈∫ √‘∂Û

ÒÀ‰◊∂¢

Óμfi Ïμ’appleΔ Ú≈ÒΔ ÓÀ∫-ÓÀ∫ ¤μ‚ ’∂ Á±‹∂ ȱß

«¬È√≈È √Ófi‰ È≈Ò √‘Δ Ó≈«¬È∂ «Ú⁄

√‘Δ ÒØ’ÂßÂapple «√apple«‹¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢

¡≈Í‰Δ √Ø⁄ 鱧 ÏÁÒØ, ¡≈͉∂ È≈Ò-È≈Ò

Á±‹∂ Á≈ √«Â’≈apple ’appleÈ≈ ÚΔ «√μ÷Ø¢

Í≈«’√Â≈È ÁΔ ’ΩÓΔ ¡√À∫ÏÒΔ “⁄ ÈÚ≈˜ ÙappleΔ¯ Á∂ Ìapple≈

Ù≈‘Ï≈˜ ÙappleΔ¯ «ıÒ≈¯ Ó∞’≈ÏÒ∂ «Úμ⁄ ¯À√Ò≈’∞ßÈ «‹μÂ

‘≈√Ò ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬Óapple≈È È∂ AH ¡◊√Â È±ß ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ Ú‹Ø∫ ‘Ò¯ ÒÀ «Ò¡≈ ‘À¢ Ì≈apple “⁄ ‘∞‰ «¬√ Ï≈ÏÂ

«’¡≈√¡apple≈¬Δ¡≈∫ Ò≈¬Δ¡≈∫ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘È «’ «¬Óapple≈È

ı≈È ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂·ÒΔ Í≈«’√Â≈È √apple’≈apple È≈Ò

«’Ú∂∫ «È͇‰≈ ‘À¢ ‘≈Ò∂ «¬‘ √Ø⁄‰≈ ¯˜±Ò ‹≈ÍÁ≈ ‘À «’

«¬Óapple≈È ı≈È Á≈ Ì≈apple ÍzÂΔ appleÚμ¬Δ¡≈ «’‘Ø «‹‘≈

‘ØÚ∂◊≈¢ Íapple √≈鱧 «¬‘ «Ë¡≈È È≈Ò Ú∂÷‰≈ ‘ØÚ∂◊≈ «’

Í≈«’√Â≈È «¬√ Ú∂Ò∂ «‹‘ÛΔ¡≈∫ ÿapple∂Ò± Â∂ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ

⁄∞‰ΩÂΔ¡≈∫ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’apple «apple‘≈ ‘À, «¬Óapple≈È ı≈È ¿∞È∑≈∫

È≈Ò «’Ú∂∫ «È͇Á∂ ‘È¢

«¬Óapple≈È ı≈È È∂ «‘appleΔ’-¬∂-«¬È√≈¯ Í≈apple‡Δ ÁΔ

√Ê≈ÍÈ≈ ¡≈¬Δ¡Àμ√¡≈¬Δ Á∂ √≈Ï’≈ Ó∞÷Δ ÒÀ·ΔÈÀ∫‡

‹ÈappleÒ ‘≈«ÓÁ ◊∞Ò È≈Ò «ÓÒ ’∂ ’ΔÂΔ √Δ¢ ‹ÈappleÒ ◊∞Ò

Ï≈apple∂ ͱappleΔ Á∞ÈΔ¡≈∫ 鱧 «¬‘ ÍÂ≈ ‘À «’ ¿∞‘ Í≈«’√Â≈È,

¡¯ˆ≈«È√Â≈È Â∂ «¬μÊØ∫ Â’ «’ ÏØ√ÈΔ¡≈ ÁΔ¡≈∫

Ó±ÒÚ≈ÁΔ «¬√Ò≈ÓΔ ‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫

ÁΔ ‘Ó≈«¬Â ’appleÁ≈ «apple‘≈ ‘À¢

«¬Óapple≈È ı∞Á ¡¯ˆ≈È

Â≈«ÒÏ≈È ¡Â∂ Í≈«’√Â≈È ÁΔ¡≈∫ ‘Øapple Ó±ÒÚ≈ÁΔ

«¬√Ò≈ÓΔ ‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ Á∂ ‘Ó≈«¬ÂΔ apple‘∂ ‘È¢ «ÍÙ≈Úapple “⁄

«‘appleΔ’-¬∂-«¬È√≈¯ √apple’≈apple ¡≈͉∂ ⁄؉-Ì≈¬ΔÚ≈Ò

ÓΩÒ≈È≈ √ÓΔ¿∞Ò ‘μ’ È±ß Ó≈«¬’ «¬ÓÁ≈Á Á∂‰ “⁄ ÓØ‘appleΔ

apple‘Δ ‘À¢ √ÓΔ¿∞Ò ‘μ’ È±ß “Â≈«ÒÏ≈È Á∂ «ÍÂ≈Ó≈“ Ú‹Ø∫

ÚμË ‹≈«‰¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ ¿∞‘ Á≈apple-¿∞Ò-¿∞Ò±Ó È≈∫¡ Á≈

«√÷Ò≈¬Δ ’∂∫Áapple ⁄Ò≈¿∞∫Á≈ ‘À¢ «¬√ Óapple’˜ È∂ Â≈«ÒÏ≈È

(‘μ’≈ÈΔ ÈÀμ‡Úapple’) Á∂ √≈Ï’≈ ¡≈◊± ‹Ò≈Ò±μÁΔÈ ‘μ’≈ÈΔ

ÁΔ Ó∂˜Ï≈ÈΔ ’ΔÂΔ √Δ¢ «¬√∂ ’∂∫Áapple È∂ Ì≈appleÂΔ ¿∞μÍ

Ó‘≈∫ÁΔÍ «Úμ⁄ ¡Ò-’≈«¬Á≈ Á∂ √Ê≈È’ Ó∞÷Δ ¡√ΔÓ

¿∞Óapple Â∂ Ó∞μÒ≈ ¿∞Óapple ÂØ∫ Ï≈¡Á Â≈«ÒÏ≈È Ó∞÷Δ Ï‰È

Ú≈Ò∂ ¡ıÂapple ÓÈ√±apple ÁΔ Ó∂˜Ï≈ÈΔ ÚΔ ’ΔÂΔ ‘À¢ «¬√

«√÷Ò≈¬Δ ’∂∫Áapple ÁΔ ‹ÀÙ-¬∂-Ó∞‘ßÓÁ Á∂ ¿∞√ Ó∞÷Δ ÓΩÒ≈È≈

Ó√±Á ¡˜‘apple È≈Ò È∂ÛÂ≈ ‘À, ‹Ø AC Á√ßÏapple, B@@A ȱß

Ì≈apple ÁΔ √ß√Á “Â∂ ‘ÓÒ∂ √Ó∂ Ì≈apple “Â∂ ¡È∂’ ‘Øapple

‘Ó«Ò¡≈∫ Ò¬Δ «˜ßÓ∂Ú≈apple ‘À¢

«¬Óapple≈È Á∂ Í≈«’√Â≈ÈΔ ¯Ω‹ È≈Ò √ÏßË «’√∂ ÂØ∫ ÚΔ ◊∞μfi∂

È‘Δ∫ ‘È¢ ¿∞È∑≈∫ È∂ ÈÚ≈˜ ÙappleΔ¯ √apple’≈apple 鱧 ¡√«Êapple

’appleÈ Á∂ ’¬Δ ÔÂÈ ’ΔÂ∂, ÈÚßÏapple B@AF “⁄ apple≈‹Ë≈ÈΔ

«¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á ÏßÁ ’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ appleØ√ Ó∞˜≈‘apple∂ ÚΔ ’ΔÂ∂¢

ÂÁ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¡≈¬Δ¡Àμ√¡≈¬Δ Á∂ «¬μ’ ‘Øapple ¡√≈√∂ Â∂

‹Δ. Í≈appleÊ≈√≈appleÊΔ

«¬Óapple≈È Â∂ ¡ÓÈ : «¬ß˜≈apple «Úμ⁄ ‘Δ ÌÒ≈

’ÀÈ∂‚≈ Ú≈√Δ ÓΩÒ≈‰≈ Â≈«‘apple ¿∞Ò ’≈ÁappleΔ ÁΔ ‘Ó≈«¬Â

‘≈√Ò ‘Ø¬Δ √Δ¢ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Ú‹Ø∫ ‘Ò¯ ÒÀ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

Ì≈Ú∂∫ ¿∞‘ ‘∞‰ ¿∞È∑≈∫ ’μ‡ÛÍz√Â≈∫ ÂØ∫ Ó«‘˜ «Á÷≈Ú∂ Ò¬Δ

’∞fi Á±appleΔ¡≈∫ ω≈ ’∂ appleμ÷ √’Á∂ ‘È, Íapple ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Í≈apple‡Δ

ÁΔ ¡«‹‘∂ ¡È√apple≈∫ È≈Ò È∂ÛÂ≈ Ï‰Δ apple‘∂◊Δ¢ ¿∞‘ ‘apple

‘≈Ò “⁄ ¯Ω‹ Á∂ ÓÈÍ√ßÁ ‹‘≈ÁΔ ◊∞μ‡ ÒÙ’apple-¬∂-

ÂØ«¬Ï≈ 鱧 ¡≈Í‰Δ ‘Ó≈«¬Â «ÁßÁ∂ apple«‘‰◊∂¢ «¬‘

‹μÊ∂ÏßÁΔ¡≈∫ Ì≈apple ¡Â∂ ¡¯ˆ≈«È√Â≈È ÁØÚ≈∫ «Úapple∞μË

¡≈Í‰Δ¡≈∫ √≈«˜Ù≈∫ apple⁄ÁΔ¡≈∫ apple«‘ßÁΔ¡≈∫ ‘È¢ «¬√∂ Ò¬Δ

Ì≈appleÂ È±ß ‘∞‰ ¡¯ˆ≈«È√Â≈È ¡Â∂ ‡appleßÍ ÍzÙ≈√È È≈Ò

¡≈ÒÓΔ Óß⁄≈∫, ı≈√ ÂΩapple “Â∂ “Î≈¬ΔÈÀ∫ÙΔ¡Ò ¡À’ÙÈ

‡≈√’ ÎØapple√“ «Úμ⁄ È∂ÛÂ≈

Ïapple’apple≈apple appleμ÷‰ ÁΔ Ï‘∞Â

˜apple±apple ‘À¢

Ì≈appleÂ È±ß ‘∞‰ Â∞appleß ÁØ

Úμ‚Δ¡≈∫ ⁄∞‰ΩÂΔ¡≈∫ Á≈

√≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈ ÍÚ∂◊≈¢

«¬μ’ Â≈∫ Í≈«’√Â≈È ’ØÒ

‘∞‰ «ÚÁ∂ÙΔ Ó∞Áapple≈ Á∂ Ìß‚≈apple Ò◊≈Â≈apple ÿ‡Á∂ ‹≈ apple‘∂

‘È¢ «¬√ Ú∂Ò∂ ¿∞√ ’ØÒ «√apple¯ A@ ¡appleÏ ‚≈Òapple ÁΔ ‘Δ

«ÚÁ∂ÙΔ ’appleß√Δ apple«‘ ◊¬Δ ‘À, «‹√ ’apple ’∂ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ Ó∞Áapple≈

’ØÙ (¡≈¬Δ¡ÀμÓ¡ÀμÎÎ) Ù≈«¬Á ¿∞ÁØ∫ Â’ ¿∞√ ÁΔ ’جΔ

¡≈apple«Ê’ ÓÁÁ È≈ ’apple∂, ‹ÁØ∫ Â’ «’ Í≈«’√Â≈È, ⁄ΔÈ

È≈Ò ¡≈͉∂ ¡≈apple«Ê’ Ò≈∫ÿ∂ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ “Â∂ ¿∞√ ȱß

Ú≈Í√Δ-Ì∞◊Â≈È ÁΔ¡≈∫ Á∂‰Á≈appleΔ¡≈∫ Á∂ Ú∂appleÚ∂ √ÍμÙ‡

È‘Δ∫ ’appleÁ≈¢ ¿∞μËapple, ¡ÓappleΔ’Δ «ÚÁ∂Ù ÓßÂappleΔ Ó≈¬Δ’Ò

ÍΩ∫ÍΔ˙ È∂ ÚΔ «¬‘ √ÍμÙ‡ ’apple «ÁμÂ≈ ‘À «’ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ

Ó∞Áapple≈ ’ØÙ ÂØ∫ ‘∞‰ ’Ø¬Δ apple’Ó Í≈«’√Â≈È È‘Δ∫ Ì∂‹Δ

‹≈Ú∂◊Δ «’¿∞∫«’ «¬‘ ıÁÙ≈ ‘À «’ Í≈«’√Â≈È ¡«‹‘Δ

apple’Ó ÁΔ ÚappleÂØ∫ ⁄ΔÈ È±ß ’apple˜≈ ÓØÛÈ Ò¬Δ ’apple √’Á≈ ‘À¢

«¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ⁄ΔÈΔ ÏÀ∫’ ÚΔ ‘∞‰ ¡ßÈ∑∂ ÷±‘ Úapple◊Δ

Í≈«’√Â≈ÈΔ ¡appleÊ-«ÚÚ√Ê≈ “⁄ ËÈ Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ

«Â¡≈apple È‘Δ∫ ‘È¢ «¬√ ÁΩapple≈È √≈¿±ÁΔ ¡appleÏ È∂ ÚΔ

«¬Óapple≈È “Â∂ ⁄Ω’√ Șapple appleμ÷‰Δ ‘À «’¿∞∫«’ «¬Óapple≈È È∂

«¬apple≈È È≈Ò ÁØ√ÂΔ ÚË≈¿∞‰ ÁΔ «¬μ¤≈ ˜≈«‘apple ’ΔÂΔ ‘À¢

«¬‘ Úμ÷appleΔ ◊μÒ ‘À «’ ’∞fi √≈¿±ÁΔ ÏÀ∫’≈∫ È∂ Í≈«’√Â≈È

鱧 D ¡appleÏ ‚≈Òapple Â’ Á≈ ’apple˜≈ Á∂‰ ÁΔ √«‘ÓÂΔ

‹Â≈¬Δ ‘À¢

√appleÁΔ¡≈∫ Á≈ ÓΩ√Ó ‘∞‰ Ï‘∞Â≈ Á±apple È‘Δ∫¢ «Ò‘≈˜≈,

’ÙÓΔapple Ú≈ÁΔ “⁄ ÿ∞√ÍÀ· ı∞Á-Ï-ı∞Á ÿ‡∂◊Δ¢ ¡√Ò

«¬Ó«Â‘≈È Â≈∫ √appleÁΔ¡≈∫ ÁΔ Ïapple¯ «ÍÿÒ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

Ù∞apple± ‘ØÚ∂◊≈¢ Í≈«’√Â≈È “⁄ Ï‘∞ √≈apple∂ ‹‘≈ÁΔ ¡≈◊±

ÓΩ‹±Á ‘È, ‹Ø «¬‘Ø ⁄≈‘∞‰◊∂ «’ ¿∞‘ «¬Óapple≈È ÁΔ

Í≈«’√Â≈È Â«‘appleΔ’-¬∂-«¬È√≈¯ Í≈apple‡Δ 鱧 Ì≈appleÂ

«ıÒ≈¯ ‹‘≈Á ‹≈appleΔ appleμ÷‰ Ò¬Δ Úapple‰ Â∂ È≈Ò ‘Δ

¡¯ˆ≈«È√Â≈È “⁄ Â≈«ÒÏ≈È ÁΔ ‘’±Ó ’≈«¬Ó

’appleÚ≈¿∞‰¢

«¬Óapple≈È ı≈È ÁΔ ’Àϫȇ «Úμ⁄ Ì≈appleÂ È±ß ⁄Ø◊≈ Í≈¿∞‰

Ú≈Ò∂ «ÂßÈ ÓßÂappleΔ ñ «ÚÁ∂Ù ÓßÂappleΔ Ù≈‘ Ó«‘Ó±Á ’∞appleÀÙΔ,

ÓÈ∞μ÷Δ ¡«Ë’≈apple ÓßÂappleΔ ÙΔappleΔÈ Ó˜≈appleΔ Â∂ apple∂ÒÚ∂ ÓßÂappleΔ

Ù∂ı appleÙΔÁ ¡«‘ÓÁ ‘È¢ ⁄؉≈∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬Óapple≈È È∂

Ì≈apple Ï≈apple∂ «˜¡≈Á≈Âapple ÈappleÓ «‡μÍ‰Δ¡≈∫ ‘Δ ’ΔÂΔ¡≈∫

‘È¢ Íapple ¯Ω‹ È∂ ¿∞È∑≈∫ Ò¬Δ ’∞fi ’appleÈ ÁΔ ’Ø¬Δ ◊∞ß‹≈«¬Ù

‘Δ È‘Δ∫ ¤μ‚‰Δ¢ Í≈«’√Â≈ÈΔ ¯Ω‹ ’Á∂ «¬‘ ÏappleÁ≈ÙÂ

È‘Δ∫ ’apple∂◊Δ «’ Ì≈apple È≈Ò ¡«‹‘Δ È∂ÛÂ≈ ’≈«¬Ó ‘ØÚ∂

«’ «‹√ È≈Ò ¿∞√ ÁΔ¡≈∫ “Ì≈appleÂ È±ß Ò‘±ñÒ∞‘≈È ’appleÈ“

ÁΔ¡≈∫ √≈«˜Ù≈∫ È≈’≈Ó ‘؉¢ ¿∞√ È∂ Ì≈appleÂ È±ß ‘apple Âapple∑≈∫

È≈Ò È∞’√≈È Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ÒÙ’apple-¬∂-ÂØ«¬Ï≈ Úapple◊∂

‹‘≈ÁΔ ◊∞μ‡≈∫ ÁΔ ÷∞μÒ∑ ’∂ ÚappleÂØ∫ ’appleÈ ÂØ∫ ’Á∂ Ï≈˜ È‘Δ∫

¡≈¿∞‰≈¢ Ì≈appleÂ È±ß ‘≈Ò∂ Í≈«’√Â≈È È≈Ò «’√∂ ÚΔ

¡«‹‘Δ √ß◊«·Â ‹≈∫ «Ú¡≈Í’ ◊μÒÏ≈ ¡appleßÌ ’appleÈ ÁΔ

’≈‘ÒΔ È‘Δ∫ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ; «‹√ «Úμ⁄ Á«‘ÙÂ◊appleÁΔ

Á∂ ı≈ÂÓ∂ ÁΔ ◊μÒ È≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘ØÚ∂¢ √≈鱧 «¬‘ √ÍμÙ‡

’apple Á∂‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ «ÚÁ∂Ù ÓßÂappleΔ ÍμËapple “Â∂ ◊μÒÏ≈Â

Á≈ „≈∫⁄≈ Í«‘Ò≈∫ ÂØ∫ ‘Δ «Â¡≈apple ‘À; AIHC “⁄ Ì≈appleÂ-

Í≈«’√Â≈È √ßÔ∞’ ’«ÓÙÈ «¬√∂ Ò¬Δ ’≈«¬Ó ’ΔÂ≈

«◊¡≈ √Δ, Íapple «¬√ apple≈‘Δ∫ D ‹ÈÚappleΔ, B@@D Â’ ’Á∂

’Ø¬Δ ◊ßÌΔapple ◊μÒÏ≈ ȑΔ∫ √Δ ‘Ø √’Δ, ‹ÁØ∫ Í≈«’√Â≈È

ÁΔ Âapple¯Ø∫ ‹ÈappleÒ ÍappleÚ∂˜ Ó∞Ùμapple¯ È∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ¡‡Ò

«Ï‘≈appleΔ Ú≈‹Í≈¬Δ 鱧 «¬‘ ÌappleØ√≈ È‘Δ∫ «ÁÚ≈ «ÁμÂ≈ √Δ

«’ Í≈«’√Â≈È ÁΔ ËappleÂΔ ÁΔ ÚappleÂØ∫ «’√∂ ÚΔ ‘≈ÒÂ

«Úμ⁄ Ì≈apple “⁄ Á«‘ÙÂ◊appleÁΔ ÎÀÒ≈¿∞‰ Ò¬Δ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ

‹≈Ú∂◊Δ¢ Í≈«’√Â≈È È≈Ò Á∞ÚμÒΔ ◊μÒÏ≈ «¬‘ Í∞Ù‡Δ

’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘Δ Ó∞Û Ù∞apple± ‘Ø √’Δ √Δ «’ Ó∞Ùμapple¯ È∂ ¿∞√

ÌappleØ√∂ È±ß Í±appleΔ Âapple∑≈∫ ’≈«¬Ó appleμ«÷¡≈ ÚΔ ‘À ‹≈∫ È‘Δ∫¢

Á«‘Ù◊appleÁΔ Á∂ ı≈ÂÓ∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘Δ ’ÙÓΔapple Ó√Ò∂ “Â∂

◊ßÌΔapple «Ú⁄≈apple-Ú‡≈∫Áapple≈ Ù∞apple± ‘Ø«¬¡≈ √Δ¢

«¬√ √≈apple∂ ¡ÓÒ ÁΩapple≈È, Í≈«’√Â≈È È≈Ò ¡«Ë’≈appleÂ

ÂΩapple “Â∂ ¡«√μË≈ √ßÍapple’ ‹≈appleΔ appleμ«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ √Ì

ÂØ∫ ÚμË ¡«‘Ó «¬‘Ø ‘ØÚ∂◊≈ «’ ‹∂ ¡√Δ∫ ÁØÚ∂∫ Í≈«√¡≈∫ Á∂

‚Δ‹Δ¡ÀμÓ˙˜ «Ú⁄≈Ò∂ ÓΩ‹±Á≈ ◊μÒÏ≈ Á≈ Áapple‹≈ ’∞fi

¿∞⁄∂apple≈ ⁄∞μ’ Á∂¬Δ¬∂¢ «¬‘ ¿∞μ⁄-ÍμËappleΔ ◊μÒÏ≈ Ì≈appleÂΔ

ÊÒ √ÀÈ≈ Á∂ Ú≈¬Δ√ ⁄ΔÎ/¯Ω‹Δ ’Ó≈∫‚apple ¡Â∂ apple≈ÚÒ«Íß‚Δ

‘Àμ‚’∞¡≈apple‡apple˜ √«Ê Í≈«’√Â≈È Á∂ ⁄ΔÎ ¡≈Î ‹ÈappleÒ

√‡≈Î «Ú⁄≈Ò∂ ‘Ø √’ÁΔ ‘À¢ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ √apple‘μÁ ¡Â∂

’߇appleØÒ apple∂÷≈ “Â∂ Ù≈∫ÂΔ ’≈«¬Ó ’appleÈ Á∂ ÓßÂÚ È≈Ò «¬È∑≈∫

√ßÍapple’≈∫ apple≈‘Δ∫ ÿ∞√ÍÀ· ıÂÓ ’appleÈ ¡Â∂ ¡≈Í√Δ ÌappleØ√≈

’≈«¬Ó ’appleÈ Ò¬Δ «Ú⁄≈apple-Ú‡≈∫Áapple≈ Ù∞apple± ’ΔÂ≈ ‹≈

√’Á≈ ‘À¢ Í≈«’√Â≈È Á∂ ‚Δ‹Δ¡ÀμÓ˙ ÍμËapple Á∂ ÁØ √‡≈apple≈∫

Ú≈Ò∂ ‹±ÈΔ¡apple ‹appleÈÀÒ Ì≈apple È≈Ò ◊μÒÏ≈ “⁄ Ì≈◊

ÒÀ∫Á∂ ‘È¢ ⁄ΔÈ Â∂ «Ó¡≈∫Ó≈apple Úapple◊∂ ◊∞¡≈∫„Δ Á∂Ù≈∫ È≈Ò

ÚΔ ◊μÒÏ≈ ‚Δ‹Δ¡ÀμÓ˙ ÍμËapple “Â∂ ‹≈appleΔ appleμ÷Δ ‹≈‰Δ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À, Íapple Í≈«’√Â≈È Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ «¬√Á≈

Áapple‹≈ ¿∞⁄∂apple≈ ⁄∞μ’‰≈ «Ï‘Âapple apple‘∂◊≈¢

«¬Óapple≈È ı≈È ‘∞‰ ¡◊Ò≈ √≈apple’ «√ıapple √ßÓ∂ÒÈ

«¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á “⁄ ’appleÚ≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È¢ ‹∂ Í≈«’√Â≈È

√≈apple’ Ó∞’ ÚÍ≈apple √ÓfiΩÂ∂ ¡ËΔÈ Ì≈apple È≈Ò Ó∞’Â

ÚÍ≈apple ÁΔ¡≈∫ ÙappleÂ≈∫ ͱappleΔ¡≈∫ È‘Δ∫ ’appleÁ≈ Â∂ Ì≈apple Â∂

¡¯ˆ≈«È√Â≈È «Ú⁄≈Ò∂ ’≈appleØÏ≈apple Ò¬Δ Ò≈∫ÿ∂ ÁΔ¡≈∫

√‘±ÒÂ≈∫ Ó∞‘μ¬Δ¡≈ È‘Δ∫ ’appleÚ≈¿∞∫Á≈, ÂÁ ¡«‹‘∂ «√ıapple

√ßÓ∂ÒÈ ÁΔ ’Ø¬Δ Â∞’ È‘Δ∫ ωÁΔ¢ (Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)


16 30/08/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

B@AD «Ú⁄ È«appleßÁapple ÓØÁΔ «ÚÁ∂ÙΔ Í±ß‹Δ

«ÈÚ∂Ù apple≈‘Δ∫ Ì≈appleÂΔ ¡≈apple«Ê’Â≈ 鱧 Úμ‚∂

‘∞Ò≈apple∂ Á∂ Á≈¡Ú∂ È≈Ò √μÂ≈ ¿∞Íapple ’≈Ϙ ‘ج∂

√È¢ ÓØÁΔ √apple’≈apple È∂ √μÂ≈ √ßÌ≈Ò«Á¡≈∫ ‘Δ

Ï‘∞ √≈apple∂ Ì≈appleÂΔ ’≈ȱßÈ≈∫ ¡Â∂ «ÈÔÓ≈∫ ȱß

’≈appleÍØapple∂‡ ‹◊ Á∂ ¡È∞√≈appleΔ „≈Ò‰ Á∂ Úμ‚∂

ÎÀ√Ò∂ ’ΔÂ∂¢ Ï‘∞ √≈apple∂ ÷∂Âapple≈∫ «Ú⁄ «√μË∂

«ÚÁ∂ÙΔ Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù È±ß ÍzÚ≈È◊Δ «ÁμÂΔ¢

ÓØÁΔ √apple’≈apple Á≈ Á≈¡Ú≈ √Δ «’ Úμ÷-Úμ÷

÷∂Âapple≈∫ «Ú⁄ «√μË∂ «ÚÁ∂ÙΔ Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù ÁΔ

÷∞μÒ∑ ¡Â∂ «’apple ’≈ȱßÈ≈∫ «Ú⁄ ÂÏÁΔÒΔ¡≈∫

«ÚÁ∂ÙΔ Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù È±ß Úμ‚≈ ‘∞Ò≈apple≈

Á∂‰◊Δ¡≈∫¢ Íapple ÓØÁΔ √apple’≈apple Á∂ ’appleΔÏ √≈„∂

D √≈Ò Ï≈¡Á ¿∞È∑≈∫ Á∂ Á≈¡Ú∂ √≈’≈apple ‘ج∂

Șapple È‘Δ∫ ¡≈ apple‘∂¢

Íz≈Í ‘Ø apple‘Δ¡≈∫ Â≈˜≈ ıÏapple≈∫ “⁄ «¬‘

Âμ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ apple‘∂ ‘È «’ Ì≈apple Á∂ √∂Ú≈

÷∂Âapple «Ú⁄ «√μË≈ «ÚÁ∂ÙΔ «ÈÚ∂Ù

(¡ÀμÎ.‚Δ.¡≈¬Δ.) B@AG-AH “⁄ BC ÎΔ√ÁΔ

‘∂·≈∫ ¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬√ Âapple∑≈∫ «√μË≈ ͱߋΔ

«ÈÚ∂Ù ÿμ‡ ’∂ F.G ¡appleÏ ‚≈Òapple apple«‘ «◊¡≈,

‹Á«’ ÏΔÂ∂ √≈Ò «¬‘ «ÈÚ∂Ù H.FH ¡appleÏ

‚≈Òapple √Δ¢ Ì≈apple Á∂ ¿∞ÁÔØ«◊’ ÈΔÂΔ ¡Â∂

Âappleμ’Δ «ÚÌ≈◊ È∂ «¬‘ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔ ‘À¢

√∂Ú≈ ÷∂Âapple «Ú⁄ «ÚμÂ, ÏÀ∫«’ß◊, ÏΔÓ≈,

¡≈¿±‡√Øapple«√ß◊, ÷Ø‹ ¡Â∂ Âappleμ’Δ, ’ØappleΔ¡apple,

Â’ÈΔ’Δ ÍzΔ÷‰ ¡Â∂ «ÚÙÒ∂Ù‰ Ù≈ÓÒ ‘È¢

‘Àapple≈È ’appleÈ Ú≈ÒΔ «¬‘ ◊μÒ ‘À «’ √≈apple∂

÷∂Âapple≈∫ «Ú⁄ ‘Δ «ÚÁ∂ÙΔ «ÈÚ∂Ù Áapple «Í¤Ò∂ E

√≈Ò≈∫ Á∂ √Ì ÂØ∫ ‘∂·Ò∂ ÍμËapple “Â∂ ¡≈ ◊¬Δ ‘À¢

Ì≈appleÂΔ ¡appleÊ Ù≈√ÂappleΔ «√μË∂ «ÚÁ∂Ù «ÈÚ∂Ù

“⁄ ¡≈¬Δ ’ÓΔ È±ß ¡ÓappleΔ’≈ ÁΔ ¡appleÊ

«ÚÚ√Ê≈ “⁄ ¡≈¬Δ «◊apple≈Ú‡ Á≈ ’≈appleÈ ÚΔ

√Ófi apple‘∂ ‘È¢ ’ÀÓΔ’Ò ÷∂Âapple «Ú⁄ ÚΔ «√μË∂

«ÚÁ∂ÙΔ Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù “⁄ Ó≈Ó±ÒΔ «◊apple≈Ú‡

Áapple‹ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À¢ √∂Ú≈ ÷∂Âapple Á∂Ù Á∂ ’∞μÒ

ÿapple∂Ò± ¿∞ÂÍ≈ÁÈ «Ú⁄ F@ ÎΔ√ÁΔ ÂØ∫ ÚμË

ÔØ◊Á≈È Í≈¿∞∫Á≈ ‘À¢ Ì≈appleÂ È±ß «¬√ Ú∂Ò∂

Ï∞«È¡≈ÁΔ „≈∫⁄∂ Á∂ ÷∂Âapple «Ú⁄ «√μË∂ «ÚÁ∂ÙΔ

Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù ÁΔ ÒØÛ ‘À¢ «¬√ Ú∂Ò∂ Ì≈apple ҬΔ

Ï∞«È¡≈ÁΔ „≈∫⁄≈ ¿∞√≈appleÈ≈ Âappleμ’Δ ¡Â∂

ÂÏÁΔÒΔ Ò¬Δ Ï∂‘μÁ ˜apple±appleΔ ‘À¢ «¬√ ’apple’∂

Ï∞«È¡≈ÁΔ „≈∫⁄∂ Á∂ ÷∂Âapple «Ú⁄ Úμ‚∂ ÍμËapple

¿∞μÂ∂ Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù ÁΔ¡≈∫ √ßÌ≈ÚÈ≈Ú≈∫ ‘È¢

Ï∞«È¡≈ÁΔ „≈∫⁄≈ ÷∂Âapple “⁄ ÂÏÁΔÒΔ Ò¬Δ

¡◊Ò∂ Ú«apple∑¡≈∫ ÁΩapple≈È ‘Øapple ÚΔ ÚË∂apple∂ ÒØÛ

ÍÚ∂◊Δ¢ Íapple «Í¤Ò∂ √≈„∂ ⁄≈apple √≈Ò «Ú⁄ √≈apple∂

ÔÂÈ≈∫ Á∂ Ï≈Ú‹±Á «ÚÁ∂ÙΔ Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù «Ú⁄

¡≈¬Δ ’ÓΔ ÓØÁΔ √apple’≈apple Á∂ Á≈¡«Ú¡≈∫ ÁΔ

√≈‚∂ ’ØÒ √apple’≈appleΔ ÿapple≈∫ Á≈ ‘Û∑ Â≈∫ ‘À ‘Δ Íapple

¿∞È∑≈∫ «Ú⁄ √‘±ÒÂ≈∫ Á≈ ÚΔ ‘Û∑ ‘À¢ ‘apple Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ,

ÓßÂappleΔ, √apple’≈appleΔ ¡¯√apple √apple’≈appleΔ ÿapple «Ú⁄ Á≈ıÒ

‘∞ß«Á¡≈∫ ‘Δ, Òμ÷≈∫ Á≈ ıapple⁄≈ √‹≈Ú‡ ¿∞Â∂ ’appleÈ

Òμ◊ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ ÓßÂappleΔ¡≈∫ Á∂ ÿapple≈∫ Á∂ appleß◊ appleØˆÈ ÂØ∫

ÒÀ ’∂ ⁄≈Áapple≈∫ ÚΔ √apple’≈appleΔ ı˜≈È∂ ÂØ∫ ¡≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫

‘È¢ ¡√Δ ¡Í‰Δ¡≈∫ ‹Û∑≈∫ È≈Ò ‹∞ÛÈ ÁΔ ◊μÒ

’appleÁ∂ ‘≈∫, Íapple ¡ß◊apple∂˜≈∫ Ú≈ÒΔ ‘’±ÓÂΔ ·≈· 鱧 Â≈∫

√≈‚∂ Á∂√Δ ‘≈’Ó ¤μ‚‰ 鱧 «Â¡≈apple ‘Δ È‘Δ∫¢

‹ÁØ∫ √μÌ Á≈ «Ë¡≈È Í≈«’√Â≈È Á∂ ¯Ω‹ Ó∞÷Δ ¡Â∂

ÈÚ‹Ø «√ßÿ «√μ˱ ÁΔ ‹μÎΔ È∂ «÷«⁄¡≈ ‘Ø«¬¡≈

√Δ, ÈÚ∂∫ ω∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ «¬Óapple≈È ı≈È È∂ «¬’

ÏÛΔ ¡«‘Ó ◊μÒ ’ΔÂΔ «‹√ ÚÒ ı≈√ «Ë¡≈È

È‘Δ∫ «ÁÂ≈ «◊¡≈¢ ¿∞È∑≈∫ «¬‘ ¯À√Ò≈ ’ΔÂ≈ «’

¿∞‘ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ «ÈÚ≈√ «Ú⁄ È‘Δ∫ apple«‘‰◊∂¢

apple«‘‰≈ Â≈∫ ¿∞‘ ¡Í‰∂ «È‹Δ ÿapple «Ú⁄ ‘Δ ⁄≈‘∞ßÁ∂

√È Íapple √∞appleμ«÷¡≈ ’≈appleÈ≈∫ ’apple ’∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 √apple’≈appleΔ

Ó’≈È «Ú⁄ apple«‘‰≈ «Í¡≈¢ ¿∞È∑≈∫ Á«√¡≈ «’

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á∂ ÿapple «Ú⁄ EBD ÈΩ’apple ¡Â∂ H@

◊μ‚Δ¡≈∫ ‘È «‹È∑≈∫ «Ú⁄Ø∫ CC Ï∞Ò∂‡ Íapple±¯ ‘È¢

‹‘≈˜ ¡Â∂ ‘ÀÒΔ’≈͇apple ÚΔ ‘È¢

«¬Óapple≈È ı≈È È∂ «¬È∑≈∫ √μÌ √‘±ÒÂ≈∫ 鱧 ·∞’apple≈¿∞‰

Á≈ ¯À√Ò≈ ’ΔÂ≈ «’¿∞∫«’ ¿∞‘ ÓßÈÁ∂ ‘È «’ ‹ÁØ∫

ÒØ’≈∫ Ú≈√Â∂ ÍÀ√≈ È‘Δ∫ Â≈∫ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ¬∂È≈

ıapple⁄≈ «’√ Âapple∑≈∫ ’apple √’Á∂ ‘È¢ «¬‘ «Ï¡≈È ’¬Δ

«ÚÁ∂ÙΔ Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù ”⁄ ÚΔ Í¤ÛΔ ÓØÁΔ √apple’≈apple

¡√ÎÒÂ≈ ‘Δ «Ï¡≈È ’appleÁΔ ‘À¢ «√μË∂

«ÚÁ∂ÙΔ Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù “⁄ ¡≈¬Δ «◊apple≈Ú‡ Á≈

¡√apple apple∞ͬ∂ Á∂ Ó∞μÒ ¿∞Íapple ÚΔ «Í¡≈ Șapple ¡≈

«apple‘≈ ‘À¢ «¬√ Ú∂Ò∂ Ì≈appleÂΔ apple∞«Í¡≈ √Ì ÂØ∫

‘∂·Ò∂ ÍμËapple “Â∂ ‹≈ «‚μ◊≈ ‘À¢ Á∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂

Â≈∫ ÓØÁΔ √apple’≈apple ÁΩapple≈È Ì≈appleÂΔ ¡≈apple«Ê’Â≈

Ï∞appleΔ Âapple∑≈∫ fiß‹ØÛΔ ◊¬Δ ‘À¢ ÓØÁΔ √apple’≈apple È∂

√μÂ≈ «Ú⁄ ¡≈¿∞∫«Á¡≈∫ ‘Δ ’≈Ò∂ ËÈ È±ß ÷ÂÓ

’appleÈ Á≈ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ √Δ Â∂ «’‘≈ √Δ «’

’≈Ò≈ ËÈ ÷ÂÓ ‘؉ È≈Ò Ì≈appleÂΔ

¡≈apple«Ê’Â≈ 鱧 Úμ‚≈ ‘∞Ò≈apple≈ «ÓÒ∂◊≈ ¡Â∂

Á∂Ù ¡ßÁapple Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù «Ú⁄ Úμ‚≈ Ú≈Ë≈

‘ØÚ∂◊≈¢ Íapple √≈„∂ ⁄≈apple √≈Ò Á∂ ¡ß’Û∂ Áμ√Á∂

‘È «’ ’≈Ò∂ ËÈ “⁄ «◊apple≈Ú‡ ÁΔ Ê≈∫ √◊Ø∫

Ú≈Ë≈ ‘Δ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ √«Úμ√ ÏÀ∫’≈∫ ÚμÒØ∫ ’∞μfi

«ÁÈ Í«‘Ò≈∫ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple

√«Úμ√ ÏÀ∫’≈∫ ¡ßÁapple Ì≈appleÂΔ ÒØ’≈∫ Á∂ ‹Ó∑≈∫ ÍÀ√∂

«Ú⁄ ‚∂„ ◊∞‰≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ ÓØÁΔ

√apple’≈apple «¬√ Ú≈Ë∂ 鱧 Ì≈Ú∂∫ ’≈Ò∂ ËÈ ÁΔ Ê≈∫

ÒØ’≈∫ ÚμÒØ∫ ÍÀ√∂ ‹Ó∑≈ ’appleÚ≈¿∞‰ “⁄

«ÁÒ⁄√ÍΔ Á≈ È≈∫ Á∂ apple‘Δ ‘À¢ Íapple ¡≈apple«Ê’

Ó≈‘apple «¬√ ◊μÒ È±ß ÍzÚ≈È È‘Δ∫ ’apple apple‘∂¢

¿∞È∑≈∫ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ √«Úμ√ ÏÀ∫’≈∫ «Ú⁄

Ì≈appleÂΔ¡≈∫ ÁΔ ‹Ó∑≈∫ Í±ß‹Δ «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈ «¬‘

◊∞apple‹«ÂßÁapple «√ßÿ appleßË≈Ú≈

’ÀÒΔÎØappleÈΔ¡≈, IAF-CB@-IDDD

Ú≈Ë≈ «√μË∂ apple±Í «Ú⁄ ’≈Ò∂ ËÈ Á∂ Ú≈Ë∂ Á≈ ‘Δ

√ϱ ‘À¢ Ì≈apple ¡ßÁapple ⁄Øapple Ï≈˜≈appleΔ, ’≈Ò∂

ËÈ ¡Â∂ Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ «Ú⁄ Ú≈Ë∂ Á≈ «√μË≈

ÈÂΔ‹≈ Ì≈appleÂΔ ¡≈apple«Ê’Â≈ Á∂ ÒÛ÷Û≈¿∞‰

«Ú⁄ «È’Ò «apple‘≈ ‘À¢ ÓØÁΔ √apple’≈apple È∂

Í«‘Ò≈∫ È؇ÏßÁΔ ’apple’∂ ¡Â∂ «Îapple ÈÚΔ∫ ‡À’√

Íz‰≈ÒΔ ‹Δ.¡Àμ√.‡Δ. Ò≈◊± ’apple’∂ Ì≈appleÂΔ

¡appleÊ⁄≈apple∂ Á∂ «¬«Â‘≈√ «Ú⁄ «¬«Â‘≈√’

’ÁÓ ⁄∞μ’‰ Á≈ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ ‘À¢ Íapple «¬È∑≈∫

ÁØÚ≈∫ ’ÁÓ≈∫ Á≈ ‹Ø ÈÂΔ‹≈ √≈‘Ó‰∂

¡≈«¬¡≈ ‘À, ¿∞‘ Ï∂‘μÁ «Ì¡≈È’ ¡Â∂ Ì≈appleÂ

Ò¬Δ Ó≈apple± √≈Ï ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ Í«‘Ò≈∫ È؇ÏßÁΔ

’≈appleÈ √Ó∞μ⁄Δ Ì≈appleÂΔ ¡≈apple«Ê’Â≈ ‘Δ fiß‹ØÛ

’∂ appleμ÷ «ÁμÂΔ ◊¬Δ¢ ’¬Δ Ó‘ΔÈ∂ Âμ’

√È¡μÂΔ ¡Â∂ ÚÍ≈apple’ ¡Á≈«apple¡≈∫ ÁΔ

√apple◊appleÓΔ È±ß Ïapple∂’≈∫ Òμ◊Δ¡≈∫ apple‘Δ¡≈∫¢ ¡≈Ó

ÒØ’≈∫ ÁΔ ’appleß√Δ ÁΔ Óß◊ ÚΔ Í±appleΔ È≈ ‘؉

’≈appleÈ Í±apple≈ Ì≈appleÂΔ Ï≈˜≈apple ÓßÁ∂ «Ú⁄

«‚μ«◊¡≈ «apple‘≈¢ «¬√∂ Âapple∑≈∫ ÈÚΔ∫ ’apple Íz‰≈ÒΔ

‹Δ.¡Àμ√.‡Δ. È≈Ò ÚΔ ’≈Ò≈ Ï≈˜≈appleΔ È±ß Â≈∫

’Ø¬Δ Îapple’ «Í¡≈ Șapple È‘Δ∫ ¡≈ «apple‘≈¢ Íapple

‡À’√ Á≈ ÏØfi ÒØ’≈∫ ¿∞Íapple Á∞μ◊‰≈-«Â◊∞‰≈

‹≈ «Í¡≈ ‘À¢ ÷≈√ ’apple ¡≈Ó ÒØ’≈∫ ÁΔ ˜apple±appleÂ

ÁΔ¡≈∫ Ú√Â≈∫ ‘Øapple Ó«‘ß◊Δ¡≈∫ ‘Ø ◊¬Δ¡≈∫

‘È¢

B@AE «Ú⁄ ÓØÁΔ √apple’≈apple È∂ Ì≈apple Á∂

Ù«‘apple≈∫ Á∂ Ï∞«È¡≈ÁΔ „≈∫⁄∂ È±ß Ó˜Ï±Â ’appleÈ

¡Â∂ «¬È∑≈∫ Ù«‘apple≈∫ 鱧 Âappleμ’ΔÔ≈ÎÂ≈

ω≈¿∞‰ Ò¬Δ √Ó≈apple‡ «√‡Δ ÔØ‹È≈ ¡ÓÒ

«Ú⁄ «Ò¡≈∫ÁΔ √Δ¢ Íapple «ÂßÈ √≈Ò Ï≈¡Á

«¬√ ÔØ‹È≈ Á∂ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ «ÈappleΔ÷‰ «Ú⁄ ÍÂ≈

Òμ◊≈ ‘À «’ «¬√ ÔØ‹È≈ Á≈ ˜ÓΔÈΔ ÍμËapple “Â∂

’Ø¬Δ ÷≈√ ÍzÌ≈Ú È‘Δ∫ «Í¡≈¢ «¬√ ÔØ‹È≈

«‘ ‘∞‰ Âμ’ «√appleÎ E ÎΔ√ÁΔ ’ßÓ ‘Δ

‘Ø«¬¡≈ Áμ«√¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ ÓØÁΔ √apple’≈apple ÁΔ

’줱’∞ßÓ∂ Ú≈ÒΔ «¬√ appleÎÂ≈apple È∂ Ì≈appleÂΔ

¡≈apple«Ê’Â≈ ÁΔ¡≈∫ ‹Û∑≈∫ 鱧 ‘Δ Â∂Ò «ÁμÂ≈

‘À¢ ‹∞ÓÒ∂Ï≈˜Δ ’appleÈ «Ú⁄ È«appleßÁapple ÓØÁΔ «’√∂

È≈ÒØ∫ ÿμ‡ È‘Δ∫ apple‘∂¢ Íapple ¡ÓÒ «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫

¡ÓΔapple Á∂Ù≈∫ Á∂ ‘≈’Ó √≈Á◊Δ-Í√ßÁ Â∂ Ì≈appleÂ

Úapple◊∂ ˆappleΔÏ Á∂Ù≈∫ Á∂ ‘≈’Ó ·≈·-Í√ßÁ!

«√¡≈√ÂÁ≈È «‹μ‰ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ¡≈Ó ’appleÁ∂ ‘È

Íapple ÿμ‡ ‘Δ ‘؉◊∂ ‹Ø ¡Í‰∂ Ò¯˜≈∫ ¿∞Â∂ Ï≈¡Á

«Ú⁄ ÚΔ ¡ÓÒ ’appleÁ∂ ‘È¢ «‹ßÈ≈ ’Ø¬Δ ˆappleΔÏ Á∂Ù

‘∞ßÁ≈ ‘À, ˙È≈ ‘Δ ‘≈’Ó Í≈apple‡Δ Á∂ ÒΔ‚apple≈∫ ¿∞Â∂

ıapple⁄≈ ÚË≈ ⁄Û∑≈ ’∂ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ «¬√∂ ‘¯Â∂ ÁØ

Á∂Ù≈∫ Á∂ ÓßÂappleΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Â√ÚΔapple≈∫ ÚΔ √≈‘Ó‰∂

¡≈¬Δ¡≈∫ ‘È¢

’appleج∂ÙΔ¡≈ ÁΔ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ¡Í‰∂ ÿapple ÁΔ √¯ÀÁΔ

¡≈Í ’apple apple‘Δ √Δ ¡Â∂ «È¿∞˜ΔÒÀ∫‚ ÁΔ ÓßÂappleΔ, ‹Ø

«’ D@ ‘¯Â∂ ¡Â∂ D «ÁÈ ÁΔ ◊appleÌÚÂΔ √Δ, ı∞Á

√≈¬Δ’Ò ⁄Ò≈ ’∂ ‘√ÍÂ≈Ò ‹≈ apple‘Δ √Δ¢ ‹appleÓÈΔ

ÁΔ ⁄≈∫√Òapple ¡À∫‹∂Ò≈ Ó≈apple’Ò ÚΔ ¡Í‰∂ ÿapple «Ú⁄

‘Δ apple«‘ßÁΔ ‘À, È≈«’ √apple’≈appleΔ ı˜≈È∂ ¿∞Â∂ Ì≈apple

Í≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’appleÁΔ ‘À¢ ‹appleÓÈΔ, ’appleج∂ÙΔ¡≈

¡Â∂ «È¿±˜ΔÒÀ∫‚ ¬∂È∂ ¡ÓΔapple Á∂Ù ‘È «’ «¬È∑≈∫ Á∂

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ¡≈∫ 鱧 ’ß‹±√Δ ’appleÈ ÁΔ ˜apple±apple ÚΔ

’Ø¬Δ È‘Δ∫¢ Íapple «¬Óapple≈È ı≈È Ú≈∫◊ «¬È∑≈∫ ȱß

¡Í‰∂ Á∂Ù ÁΔ ‹ÈÂ≈ ÁΔ ’Ó≈¬Δ «Ú⁄Ø∫ ‡À’√≈∫

apple≈‘Δ∫ «¬’μÂapple ’ΔÂΔ ◊¬Δ «Ó‘È ÁΔ ’Ó≈¬Δ ÁΔ

’Áapple ‘À¢

‹ÁØ∫ Â’ ¿∞‘ ’Áapple Ì≈apple Á∂ «√¡≈√ÂÁ≈È≈∫

¡ßÁapple ÍÀÁ≈ È‘Δ∫ ‘∞ßÁΔ, Ì≈apple Á≈ «Ú’≈√ Ó∞Ó«’È

È‘Δ∫ ‘؉≈¢ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÓØÁΔ ÂØ∫ ÚΔ ÏÛΔ ¿∞ÓΔÁ

√Δ «’ ¿∞‘ Ì≈apple «Ú⁄ ω∂ √Ó≈È È±ß Í«‘Ò Á∂ ’∂

«¬’ √ÚÁ∂ÙΔ Ó∞«‘ßÓ Ù∞apple± ’appleÈ◊∂¢ Ó∂’ «¬È

«¬ß‚Δ¡≈ Ú≈√Â∂ ¡ßÏÀ√‚apple ◊μ‚Δ ÂØ∫ Í«‘Ò ’ΔÂΔ

‹≈ √’ÁΔ √Δ¢ Íapple ÓØÁΔ ‹Δ ÒÀ∫‚appleØÚapple Á∂ ’≈¯Ò∂

È≈Ò ÿ∞ßÓÁ∂ ‘È, «‹√ ÁΔ ’ΔÓ √Ú≈ ’appleØÛ ÂØ∫ Ù∞apple±

‘∞ßÁΔ ‘À¢

√≈‚∂ ’ØÒ √apple’≈appleΔ ÿapple≈∫ Á≈ ‘Û∑ Â≈∫ ‘À ‘Δ Íapple

¿∞È∑≈∫ «Ú⁄ √‘±ÒÂ≈∫ Á≈ ÚΔ ‘Û∑ ‘À¢ ‘apple Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ,

ÓßÂappleΔ, √apple’≈appleΔ ¡¯√apple, √apple’≈appleΔ ÿapple «Ú⁄ Á≈ıÒ

‘∞ß«Á¡≈∫ ‘Δ, Òμ÷≈∫ Á≈ ıapple⁄≈ √‹≈Ú‡ ¿∞Â∂ ’appleÈ

Òμ◊ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ ÓßÂappleΔ¡≈∫ Á∂ ÿapple≈∫ Á∂ appleß◊ appleØˆÈ ÂØ∫

ÒÀ ’∂ ⁄≈Áapple≈∫ ÚΔ √apple’≈appleΔ ı˜≈È∂ “⁄Ø∫ ¡≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫

‘È¢ ¡√Δ ¡Í‰Δ¡≈∫ ‹Û∑≈∫ È≈Ò ‹∞ÛÈ ÁΔ ◊μÒ

’appleÁ∂ ‘≈∫, Íapple ¡ß◊apple∂˜≈∫ Ú≈ÒΔ ‘’±ÓÂΔ ·≈· 鱧 Â≈∫

√≈‚∂ Á∂√Δ ‘≈’Ó ¤μ‚‰ 鱧 «Â¡≈apple ‘Δ È‘Δ∫¢ -

«ÈÓapple ’Ωapple

ÁΔ √apple’≈apple «’√∂ ÚΔ Âapple∑≈∫ Á≈ Úμ÷apple≈͉ ¡Â∂

«ÈÚ∂’Ò≈ ’ßÓ ’appleÈ «Ú⁄ ’≈ÓÔ≈Ï ‘جΔ

Șapple È‘Δ∫ ¡≈ apple‘Δ¢

ÍzÚ≈√Δ Ì≈appleÂΔ¡≈∫ ¡Â∂ ÷≈√’apple ÍzÚ≈√Δ

Íß‹≈ÏΔ ¡≈͉∂ Á∂Ù «Ú⁄ Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù Ò¬Δ

‘Ó∂Ù≈ ¿∞Â≈ÚÒ∂ apple«‘ßÁ∂ apple‘∂ ‘È¢ «Í¤Ò∂

√≈Ò≈∫ ÁΩapple≈È Ï‘∞ √≈apple∂ ÒØ’ Íß‹≈Ï ‹≈ ’∂

Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù ÚΔ ’appleÁ∂ apple‘∂ ‘È¢ «¬ÊØ∫ Âμ’

ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ «Ú⁄ ¡≈Í‰Δ ‹Ó∑≈∫ ͱߋΔ

Íß‹≈Ï «Ú⁄ ÏÀ∫’≈∫ «Ú⁄ ‹Ó∑≈∫ ’appleÚ≈¿∞‰ ÁΔ

apple∞⁄Δ apple‘Δ ‘À¢ ◊Àapple √apple’≈appleΔ ¡ß’«Û¡≈∫

Ó∞Â≈Ï’ ’¬Δ Òμ÷ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÍzÚ≈√Δ

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Á∂ Íß‹≈Ï ÁΔ¡≈∫ ÏÀ∫’≈∫ «Ú⁄ ‹Ó∑≈∫

√È¢ Íß‹≈Ï ÁΔ¡≈∫ Ï‘∞ √≈appleΔ¡≈∫ ÏÀ∫’≈∫

ÍzÚ≈√Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ «¬È∑≈∫ ‹Ó∑≈∫ Í±ß‹Δ È≈Ò ‘Δ

Ó≈Ò≈Ó≈Ò √È¢ Íapple ÓØÁΔ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ ÏÀ∫’≈∫

Ï≈apple∂ ’¬Δ ¡«‹‘Δ¡≈∫ ÈΔÂΔ¡≈∫ «Ò¡≈∫ÁΔ¡≈∫,

«‹È∑≈∫ È≈Ò ÒØ’≈∫ «Ú⁄ ÌßÏÒ̱√≈ ¡Â∂

‘ÎÛ≈-ÁÎÛΔ Óμ⁄ ◊¬Δ¢ ÓØÁΔ √apple’≈apple È∂

«¬’ ¡«‹‘≈ ’≈ȱßÈ Ï‰≈¿∞‰ Á≈ ÔÂÈ

’ΔÂ≈, «‹√ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ «’ ‹∂’apple ’جΔ

ÏÀ∫’ ‚∞μÏ ‹≈∫Á≈ ‘À, Â≈∫ ¿∞√ ÏÀ∫’ «Ú⁄ ‹Ó∑≈∫

Í±ß‹Δ Á∂ Ó≈Ò’≈∫ 鱧 ’Ø¬Δ Ó∞¡≈Ú˜≈ È‘Δ∫

«ÓÒ∂◊≈ ‹≈∫ «¬ÊØ∫ Âμ’ «’ «‚Î≈Ò‡apple ‘ج∂

«¬√ ÏÀ∫’ 鱧 ‹∂’apple ’Ø¬Δ ‘Øapple ÏÀ∫’ √ßÌ≈Ò ÒÀ∫Á≈

‘À, Â≈∫ ¿∞√ ’ØÒØ∫ ÚΔ ‹Ó∑≈∫ ’appleÂ≈ ¡≈͉Δ

Í±ß‹Δ ÒÀ‰ Ò¬Δ ’≈ȱßÈΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ’appleÈ Á∂

‘μ’Á≈apple È‘Δ∫ ‘؉◊∂¢ ¡«‹‘∂ ÌßÏÒ̱√∂ È∂ ͱapple∂

ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ ¡ßÁapple ‚apple ¡Â∂ √«‘Ó Á≈

Ó≈‘ΩÒ ÍÀÁ≈ ’apple «ÁμÂ≈¢ «Í¤Ò∂ «¬’ √≈Ò

«Ú⁄ ‘Δ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄ ÏÀ·∂ Íß‹≈ÏΔ Íß‹≈Ï

ÁΔ¡≈∫ ÏÀ∫’≈∫ «Ú⁄ ‹Ó∑≈∫ ¡≈͉≈ ÍÀ√≈ ’„Ú≈

’∂ ÒÀ ¡≈¬∂¢ «¬√ √≈Ò CA Ó≈apple⁄ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫-

Í«‘Ò≈∫ ÍzÚ≈√Δ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ ÚμÒØ∫ Íß‹≈Ï

ÁΔ¡≈∫ ÏÀ∫’≈∫ «Ú⁄ ’ΔÂΔ¡≈∫ ¡ÀμÎ.‚Δ˜

Â∞ÛÚ≈¿∞‰ ¡Â∂ ÍÀ√∂ Ï≈‘apple «Ò¡≈¿∞‰ Á≈

Â≈∫Â≈ ‘Δ Òμ«◊¡≈ «apple‘≈¢ «¬√ È≈Ò Íß‹≈Ï

ÁΔ ÏÀ∫’ √È¡μÂ È±ß Úμ‚≈ È∞’√≈È Í∞μ‹≈ ‘À¢

ÍÀ√∂ Á∂ ÒÀ‰-Á∂‰ «Ú⁄ ’≈ȱßÈ È≈ÒØ∫ Úμ‚Δ

◊μÒ ÌappleØ√≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ Íapple √apple’≈apple È∂ «¬‘

ÌappleØ√≈ ÂØÛ «ÁμÂ≈ ‘À¢

ÓØÁΔ √apple’≈apple Ò¬Δ √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ √Óμ«√¡≈

«¬‘ ‘À «’ ¿∞√ Á≈ ¡≈apple«Ê’ √∞Ë≈apple≈∫ Á≈

Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈ Ò≈apple≈ Ï∞appleΔ Âapple∑≈∫ ¡√ÎÒ

«√μË ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ «¬√∂ ’apple’∂ ‘∞‰ B@AI

ÁΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ Ò¬Δ “√Ì ’≈ «Ú’≈√“ Á≈

È≈¡apple≈ Á∂‰ ÁΔ Ï‹≈¬∂ ¿∞‘ «‘ßÁ±ÂÚ, apple≈Ó

ÓßÁapple ¡Â∂ ¡«‹‘Δ¡≈∫ ‘Δ ’∞μfi ‘Øapple ◊μÒ≈∫

¿∞Íapple ÚË∂apple∂ ˜Øapple Á∂ apple‘∂ ‘È¢ «‘ßÁ∞√Â≈È

«Ú⁄ Ï∞«È¡≈ÁΔ „≈∫⁄∂ “⁄ Â∂˜ Íz◊ÂΔ ¡Â∂

Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù Ò¬Δ Ù≈∫ÂΔ ¡Â∂ ¡ÓÈ-’≈ȱßÈ

ÁΔ «ÚÚ√Ê≈ ÁΔ ◊≈appleß‡Δ È≈ ‘؉ ’≈appleÈ «¬√

Ú∂Ò∂ «ÚÁ∂ÙΔ «ÈÚ∂Ù «Ú⁄ Úμ‚Δ «◊apple≈Ú‡

¡≈¬Δ ‘À¢ ÷∞Á ¿∞ÊØ∫ Á∂ ‹ßÓ∂-‹≈¬∂ ¿∞Ê∂ ‹≈ ’∂

¡≈Í‰Δ Í±ß‹Δ Ò◊≈¿∞‰ ¡Â∂ ’≈appleØÏ≈apple

’≈«¬Ó ’appleÈ Á≈ ˜Ø«÷Ó ÒÀ‰ ÂØ∫ ’ßÈΔ∫

’Âapple≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ «¬‘ Ì≈appleÂ Ò¬Δ Ï∂‘μÁ

÷ÂappleÈ≈’ apple∞fi≈È ‘À¢ ‹∂’apple Ì≈apple È∂ Âappleμ’Δ

’appleÈΔ ‘À, Â≈∫ ¿∞√ È±ß Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù ’appleÈ

Ú≈«Ò¡≈∫ Á≈ ÌappleØ√≈ ‘≈√Ò ’appleÈ≈ ÍÚ∂◊≈

¡Â∂ ¿∞√ Ò¬Δ ‘Ú≈ «Ú⁄ ‚≈∫◊≈∫ ⁄Ò≈¿∞‰

ÁΔ Ï‹≈¬∂, ‘’Δ’Â «Ú⁄ ¿∞‘ ’∞fi ’appleÈ≈

ÍÚ∂◊≈, ‹Ø Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù Ò¬Δ ÒØÛΔ∫Á≈ ‘À¢

Ì≈Ú Á∂Ù ¡ßÁapple Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù ¡Â∂ √È¡μÂ

Ò¬Δ ¡È∞’±Ò Ó≈‘ΩÒ, ’≈ȱßÈ Á≈ apple≈‹¢

«√appleÎ ¡«‹‘≈ ’appleÈ È≈Ò ‘Δ Í±ß‹Δ «ÈÚ∂Ù

’appleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ Á≈ ÌappleØ√≈ ‘≈√Ò ’ΔÂ≈ ‹≈

√’Á≈ ‘À¢

«Óapple⁄Í∞apple: ¡≈«ıapple ‘Ø«¬¡≈ «È¡≈∫

«Óapple⁄Í∞apple ’≈∫‚ È≈Ò ‹∞Û∂ Á«ÒÂ≈∫ 鱧 ¡≈«ıapple «È¡≈∫ «ÓÒ «◊¡≈ ‘À¢ «ÁμÒΔ

‘≈¬Δ ’Øapple‡ È∂ √ÀÙÈ ¡Á≈Ò Á∂ ¯À√Ò∂ «Úμ⁄ ’¬Δ ÂappleÓΔÓ≈∫ ’apple’∂ «È¡≈∫ Ô’ΔÈΔ

ω≈«¬¡≈¢ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ È∂ «‘√≈apple «˜Ò∑∂ Á∂ «Íß‚ «Óapple⁄Í∞apple «Úμ⁄ Á«Ò Ϙ∞apple◊

Â∂ ¿∞√ ÁΔ «Á«Ú¡≈∫◊ Ï∂‡Δ 鱧 «˜ßÁ≈ ‹Ò≈¿∞‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ ÏappleΔ ’ΔÂ∂ ◊¬∂

B@ «Ú¡’ÂΔ¡≈∫ 鱧 ÁØÙΔ ’apple≈apple «ÁμÂ≈ ¡Â∂ AC ÁØÙΔ¡≈∫ ÁΔ √˜≈ Ïapple’apple≈apple appleμ÷Δ¢

«¬√ ’∂√ «Úμ⁄ AB «Ú¡’ÂΔ¡≈∫ 鱧 ¿∞Óapple ’ÀÁ ÁΔ √˜≈ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À ¡Â∂ Ï≈’Δ

BA ÁΔ √˜≈ G ÂØ∫ AB √≈Ò≈∫ Âμ’ ÁΔ Ï≈Ó∞Ùμ’ ’ÀÁ Á∂ apple±Í «Úμ⁄ ‘À¢ Á«ÒÂ≈∫

È≈Ò ‹∞Û∂ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ «Úμ⁄ «¬√ ’∂√ Á≈ ¯À√Ò≈ ÓΔÒ ÍμÊapple Ú≈∫◊ ‘À¢ ‘≈¬Δ ’Øapple‡

Á∂ ‹μ‹≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¯À√Ò∂ ¡ßÁappleÒΔ¡≈∫ «‡μÍ‰Δ¡≈∫ Áapple√≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫ ‘È «’ ¡Á≈ÒÂ≈∫

ÚΔ Á«ÒÂ≈∫ ‹≈∫ ˆappleΔÏ≈∫ 鱧 «È¡≈∫ Á∂‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ ¡’√apple ¡√ßÚ∂ÁÈÙΔÒÂ≈

«Á÷≈ ‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ «¬√ apple∞fi≈È È±ß ÓØÛ≈ «ÁμÂ≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ «Óapple⁄Í∞apple

‹≈‡≈∫ ÁΔ Ï‘∞«◊‰ÂΔ Á∂ ˆÒÏ∂ Ú≈Ò≈ «Íß‚ ‘À¢ «¬‘ «Íß‚ Á«ÒÂ≈∫ Á∂ Ò◊≈Â≈apple

ÙØÙ‰ ¡Â∂ «¬√ ÙØÙ‰ Á∂ «ıÒ≈¯ Ï≈ÒÓΔ’Δ √Ó≈‹ ÚμÒØ∫ √ı √ßÿappleÙ Á∂ ÍzÂΔ’

Ú‹Ø∫ ‹≈«‰¡≈ ‹≈∫Á≈ √Δ¢ «¬√ «Íß‚ «Úμ⁄ ‹≈‡≈∫ ÚμÒØ∫ Ï≈ÒÓΔ’Δ¡≈∫ ¿∞μÍapple

¡ÍappleÀÒ B@A@ «Úμ⁄ Ï‘∞ ’«‘apple „≈«‘¡≈ «◊¡≈¢ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Áß◊¬Δ ‘‹±Ó È∂

Ï≈ÒÓΔ’Δ¡≈∫ ÁΔ Í±appleΔ ÍμÂΔ È±ß ¡μ◊ Ò≈ «ÁμÂΔ √Δ¢ «¬√ ’≈∫‚ ÁΩapple≈È G@ Ú«apple∑¡≈∫

Á≈ «¬μ’ Ϙ∞apple◊ Â∂ ¿∞√ ÁΔ «Á«Ú¡≈∫◊ Ï∂‡Δ ı∞Á 鱧 Ï⁄≈¿∞‰ «Úμ⁄ È≈’≈Ó apple‘∂

¡Â∂ Ï∞appleΔ Âapple∑≈∫ √Û ◊¬∂¢ «¬√ ÿ‡È≈ È∂ apple≈Ù‡apple ÁΔ ˜ÓΔapple 鱧 ‘Ò±«‰¡≈ ¡Â∂ Á∂Ù

«Úμ⁄ Úμ÷ Úμ÷ Ê≈Ú≈∫ “Â∂ ‘«apple¡≈‰≈ √apple’≈apple Â∂ √±Ï≈¬Δ Í∞ÒΔ√ Á∂ «ıÒ≈¯ appleØ√

Ó∞˜≈‘apple∂ ‘ج∂¢ ÒØ’ appleØ‘ ÁΔ «¬μ’ Ú‹∑≈ «¬‘ ÚΔ √Δ «’ √Ó∞μ⁄≈ ’≈∫‚ «‹√ Ó≈ÓÒ∂

鱧 ÒÀ ’∂ Ú≈Í«apple¡≈, ¿∞√ ÁΔ Ú‹∑≈ Ï∂‘μÁ Ó≈Ó±ÒΔ √Δ¢ «¬μ’ Á«Ò Á≈ ’∞μÂ≈ ÈÙ∂

«Úμ⁄ Ë∞μ ‹≈‡ Ô∞Ú’ 鱧 Á∂÷ ’∂ ÌΩ∫’‰ Òμ«◊¡≈¢ «¬√ ÂØ∫ ¿∞‘ ‹≈‡ Â≈¡ ÷≈

«◊¡≈ ¡Â∂ ¡≈͉∂ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂ ÓÀ∫Ïapple≈∫ 鱧 «¬’μ·≈ ’apple’∂ Á«Ò Ï√ÂΔ “Â∂ Ë≈Ú≈

ÏØÒ «ÁμÂ≈¢ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ È∂ ¡≈͉∂ ¯À√Ò∂ apple≈‘Δ∫ ÍΔÛ ‹Ó≈Â≈∫ 鱧 √μÁ≈ «ÁμÂ≈ ‘À

«’ ¿∞‘ ÁÓÈ’≈appleΔ ‹Ó≈Â≈∫ Á∂ ÁÓÈ ¡μ◊∂ fi∞’‰ ÁΔ Ê≈∫ ¡≈͉∂ ‘μ’≈∫ Â∂ «È¡≈∫

Ò¬Δ Ò◊≈Â≈apple ÒÛÈ¢ ¯À√Ò∂ «Úμ⁄ Î≈«˜Ò ‹μ‹≈∫ È∂ «’‘≈ «’ ‹∂’apple √Ì ’∞fi

‘«apple¡≈‰≈ Í∞ÒΔ√ “Â∂ ¤μ‚ «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À Â≈∫ Ó≈ÓÒ≈ apple≈˜ΔÈ≈Ó∂ ÚμÒ ÂØappleÈ Á≈

ÔÂÈ ’ΔÂ≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ √Δ¢ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂ ÁıÒ È≈Ò Í«‘Ò≈∫ ÁØÙΔ¡≈∫

ÁΔ¡≈∫ «◊z¯Â≈appleΔ¡≈∫ √ßÌÚ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ¡Â∂ «Îapple ¿∞È∑≈∫ «ıÒ≈¯ Ó∞’μÁÓ≈ ⁄μ«Ò¡≈¢

¯ÂΔÙ «√apple∂ Ò◊≈¿∞‰ Â∂ Ó∞’μÁÓ≈ √ßÌÚ Ú≈√Â∂ ÚΔ √ΔÏΔ¡≈¬Δ ¿∞μÂ∂ ‡∂’ appleμ÷‰Δ

Í¬Δ ¡Â∂ ◊Ú≈‘≈∫ ÁΔ «‘Î≈˜Â Ò¬Δ √Δ¡≈appleÍΔ¡Àμ¯ Â≈«¬È≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ¢

¡«‹‘≈ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á Á«ÒÂ≈∫ Á≈ «Íß‚ «Óapple⁄Í∞apple «Úμ⁄ Ó∞Û Ú√∂Ï≈ √ßÌÚ È≈

‘؉≈ ‹≈ÂΔÚ≈Á ÁΔ Â√ÚΔapple Í∂Ù ’appleÁ≈ ‘À¢ ’Δ «¬‘ Â√ÚΔapple ÓΩ‹±Á≈ ‘«apple¡≈‰≈

√apple’≈apple ÏÁÒ‰ Á≈ ÔÂÈ ’apple∂◊Δ?


www.samajweekly.com «ÚÙ∂Ù 30/08/2018

¬ΔÙÚapple Á≈ Ó‘ª-«ÚÈ≈Ù’≈appleΔ

¡Â∂ ¡«Â¡≈⁄≈appleΔ apple»Í

È≈√«Â’ :- Âπ√ƒ ‹Ø-‹Ø ÌÒ≈¬Δ¡ª

Áæ√Δ¡ª √È ¿πÈ∑ª ¡Èπ√≈apple «¬æ’-

«¬æ’ ÌÒ≈¬Δ ˘ ÒÀ ’∂ ¡Â∂ ÍÃΔ«÷¡≈ Á∂

¡Ë≈apple Â∂ ¿πÈ∑ª Á∂ È≈Ò Óπ’≈ÏÒ≈

’apple’∂ ÓÀ∫ Âπ‘≈˘ «√æË ’apple «ÁæÂ≈ ˛ «’

¿πÈ∑ª «Ú⁄Ø∫ ÷πÁ≈ «’√∂ Âapple∑ª ÁΔ ’جΔ

ÌÒ≈¬Δ È‘ƒ ’appleÁ≈Õ Íapple ¿π‘Á∂

Óøȉ Ú≈«Ò¡ª È∂ ¡≈͉∂ ‘Δ

«ÚÙÚ≈Ù Á∂ ¡Èπ√≈apple ¡≈Í‰Δ¡ª

¡Í«ÚæÂapple ¡Â∂ ¡æ«Â¡≈⁄≈apple-Ó»Ò’

◊ÂΔ¡ª Á∂ ˜appleΔ¬∂, ’Δ ‹ΔÚ ¡Â∂

’Δ ¡‹ΔÚ ڋ»Áª ˘ ¡ÀÈΔ¡ª

Úæ‚Δ¡ª Úæ‚Δ¡ª ¡Â∂ ¡«Â¡øÂ

«Ì¡≈È’ ‘≈ÈΔ¡ª Í‘πø⁄≈¬Δ¡ª ‘È

«’ «‹È∑ª ÁΔ ’Ø¬Δ ‘æÁ È‘ƒ ‘Ø

√’ÁΔÕ

¡√«Â’ :- «’√ Âapple∑ª?

È≈√«Â’ :- ‹∂ «’√∂ «Í≥‚ Á≈ «¬’

«’√≈È «’√∂ Á»√apple∂ «’√≈È Á∂ ÷∂Â

«Ú⁄Ø∫ ˜ÏappleÁ√ÂΔ ⁄appleΔ Úæ„ ’∂

¡≈͉∂ ÏÒÁª ˘ ÷π¡≈ Á∂Ú∂ ‹ª

¡≈͉∂ ÍÙ»¡ª ˘ «’√∂ Á∂ ÷∂ «Úæ⁄

Ú≈Û ’∂ Î√Ò ˘ «ÏÒ’πÒ ¿π‹≈Û

Á∂Ú∂ ª Âπ√ƒ ¿π√ «’√≈È ˘ ’∂‘Ø

‹∂‘≈ √ÓfiØ◊∂?

¡≈√«Â’ :- Ï‘π Ïπapple≈!

È≈√«Â’ :- ‹∂ «’√∂ Á∂Ù «Úæ⁄ ÙªÂΔ

appleæ÷‰ Ò¬Δ ’Ø¬Δ √apple’≈apple ÓΩ‹»Á ‘ØÚ∂

ª Âπ‘≈‚∂ Ò¬Δ ¡À√≈ Ïπapple≈ ’øÓ ’appleÈ

Ú≈Ò≈ «’√∂ √˜≈ Á≈ ‘æ’Á≈apple ‘Ø

√’Á≈ ˛ ‹ª È‘ƒ?

¡≈√«Â’ :- Ï∂Ù’! «’√∂ √Ó≈‹ «Úæ⁄

ÙªÂΔ appleæ÷‰ Ò¬Δ «’√∂ ¡À√∂ ¡Íapple≈ËΔ

˘ √˜≈ Á∂‰ª √apple’≈apple Á≈ «¬æ’ Ï‘πÂ

˜apple»appleΔ ¡Â∂ ¿π«⁄æ ’appleÂÚ ˛Õ

È≈√«Â’ :- ‘π‰ ‹∂ ¡À√Δ¡ª

ÿ‡È≈Úª ÓΩ‹»Á ‘؉ ‹Ø «¬‘ «√æË

’appleÁΔ¡ª ‘؉ «’ Âπ‘≈‚≈ ¬ΔÙÚapple

«’√∂ «¬’ ÓÈæπ÷ Á∂ «¬æ’ ÷∂ ˘ È‘ƒ,

Ò∂«’È ‘˜≈apple≈ ¡Â∂ Òæ÷ª ÷∂ª ˘

¡≈Í‰Δ «¬’ ‹ª Á»√appleΔ «¥¡≈ È≈Ò

¿π‹≈Û ’∂ ÈÙ‡ ’apple «ÁøÁ≈ ˛ ª

Âπ√ƒ ¡À√∂ ¬ΔÙÚapple ˘ «¬æ’ ‹ª ÁØ ÷∂ª

Á∂ ¿π‹≈ÛÈ Ú≈Ò∂ ÁΔ ÂπÒÈ≈ «Úæ⁄

«’øÈ≈ Úæ‚≈ ¡Íapple≈ËΔ √ÓfiØ◊∂?

¡≈√«Â’ :- Í«‘Ò∂ ÁΔ ÂπÒÈ≈ «Úæ⁄

Òæ÷ª ◊π扪 ÚæË ’∂ ¡Íapple≈ËΔ ¡Â∂

¡«Â¡ø ÿØapple √˜≈ Á≈ ¡«Ë’≈appleΔÕ

È≈√«Â’ :- ¡æ¤≈ ‘π‰ Âπ√ƒ «¬‘ Áæ√Ø

«’ «¬æ’-«¬æ’ «‹Ò∂ ‹ª √»Ï∂ «Úæ⁄

«‹Ê∂ «¬æ’Ø ‘Δ ÓΩ√Ó «Úæ⁄ ‘˜≈appleª

«’√≈Ȫ È∂ Ï‘π «Ó‘È È≈Ò Òæ÷ª

«’Ò∂ ‹ÓΔÈ «Â¡≈apple ’ΔÂΔ ‘ØÚ∂,

‘˜≈appleª appleπͬ∂ Á≈ ¿πÈ∑ª «Úæ⁄ ÏΔ‹

Í≈«¬¡≈ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ √Ì Âapple∑ª È≈Ò

¿π‘ÁΔ apple÷Ú≈ÒΔ ¡Â∂ Í≈Ò‰≈ ’ΔÂΔ

‘ØÚ∂, ¿πÈ∑ª ˘ ¡≈͉∂ «‡æ‚Δ ÁÒ Ì∂‹

’∂, ‹∂’apple ’Ø¬Δ ⁄apple≈ ÒÚ∂ ¡Â∂ ⁄apple≈ ’∂

◊apple’ ’apple Á∂Ú∂ ‹ª ◊Û∑∂ Úapple∑≈ ’∂ ‹ª

Í≈‰Δ Á≈ »Î≈È «Ò¡≈ ’∂, ‹ª

⁄»«‘¡ª ‹ª ’¬Δ Âapple∑ª Á∂ ’Δ«Û¡ª ˘

ÍÀÁ≈ ’apple’∂ ¿πÈ∑ª ˘ ÈÙ‡ ’apple Á∂Ú∂

ª Âπ√ƒ ¿π√ ÁΔ¡ª ¡À√Δ¡ª ’appleȻ

˘ ’Δ √ÓfiØ◊∂?

¡≈«√Â’ :- ÓÀ∫ Í«‘Òª ‘Δ «’‘≈ ˛

«’ ÓÀ∫ ¡À‘Ø ‹∂‘∂ ’∂√ª ˘ Ï‘π Ïπapple≈

√ÓfiÁ≈ ‘ª ¡Â∂ ¡À√≈ ’Ω‰

ÌÒ≈Ó≈‰√ ˛ ‹Ø ¿πÈ∑ª ˘ Ïπapple≈ Ȫ

√Ófi∂Õ

È≈√«Â’ :- ¡æ¤Δ Ï≈Â, ‘π‰ Âπ√ƒ

«¬‘ Áæ√Ø «’ «‡æ‚Δ ÁÒ ’Ω‰ Ì∂‹Á≈

˛?

¡≈√«Â’ :- ¬ΔÙÚapple, appleæÏ, ¡æÒ≈ ˘

Óøȉ Ú≈«Ò¡ª Á∂ «ÚÙÚ≈Ù

¡Èπ√≈apple, ¬ΔÙÚapple ‘Δ Ì∂‹Á≈ ˛ ¡Â∂

¿π‘Á∂ «¬Ò≈Ú≈ ’Ø¬Δ ‘Øapple ÓÈπæ÷ ‹ª

ΫappleÙÂ≈ ª È‘ƒ Ì∂‹Á≈Õ

È≈√«Â’ :- ¡æ¤≈ «¬‘ Áæ√Ø «’ ◊Û∑∂

’Ω‰ Úappleª¿π∫Á≈ ˛?

¡≈√«Â’ :- ÍappleÓ∂ÙÚapple ‘Δ Úappleª¿π∫Á≈

˛Õ

È≈√«Â’ :- Óƒ‘ Á≈ »Î≈È ’Ω‰

appleæÏ ÁΔ ‘Ø∫Á Ï≈apple∂ ¡≈√«Â’ ¡Â∂ È≈√«Â’

Úæ÷Ø-Úæ÷apple∂ ¬ΔÙÚapple ‹ª ÷πæÁ≈ (ÒÛΔÚ≈apple Ì≈◊-E)

«Ò¡≈¿π∫Á≈ ˛?

¡≈«√Â’ :- ÍÃÓ∂ÙÚapple ‘Δ «Ò¡≈¿π∫Á≈

˛Õ

È≈√«Â’ :- Âπ‘≈˘ ÍÂ≈ ‘Δ ˛ «’

«Í¤∂ ‹‘∂ √πÈ≈ÓΔ Ì»⁄≈Ò ¡≈«¬¡≈

‹∂‘Á∂ È≈Ò Òæ÷ª ÒØ’ Óapple ◊¬∂ ÍÙ»¡ª

‹≈ÈÚappleª Á≈ ÿ≈‰ ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂

Ó≈ÒΔ Èπ’√≈È ‘Ø«¬¡≈Õ ⁄ΔÈ ¡Â∂

¡ÓappleΔ’≈ «Úæ⁄ ÚΔ Ì»⁄≈Ò È∂ Ï‘πÂ

‹≈ÈΔ ¡Â∂ Ó≈ÒΔ Èπ’√≈È ’ΔÂ≈

¡Â∂ ¡À‘Ø ‹∂‘Δ¡ª ÿ‡È≈Úª È≈Ò

«¬«Â‘≈√ Ì«apple¡≈ «Í¡≈ ˛Õ Âπ√ƒ

Áæ√Ø∫ «¬‘ ÂÏ≈‘Δ¡ª «Ò¡≈¿π‰

Ú≈Ò≈ ’Ω‰ ˛ ¡Â∂ √Δ?

¡≈«√Â’ :- Ï∂Ù’ appleæÏ!

È≈√«Â’ :- ’πæfi Úapple∑∂ ‘ج∂ Ïø◊≈Ò «Úæ⁄

‚≈. ‘appleΔÙ ÓÒ‘ØÂapple≈

’≈Ò ÍÀ «◊¡≈ √Δ ¡Â∂ «¬‘ ’≈Ò

¡≈«¬appleÒÀ∫‚ «Úæ⁄ ÚΔ «Í¡≈ √ΔÕ «Îapple

Í≥‹≈Ï «Úæ⁄ Òæ÷ª «’æÒ∂ ’Í≈‘

’Δ«Û¡ª È∂ ÈÙ‡ ’apple «ÁÂΔ √ΔÕ «¬‘

‘≈Ò «Ò¡≈¿π‰ Ú≈Ò≈ ¡Â∂ ÷∂ª ˘

’Δ«Û¡ª apple≈‘ƒ ÈÙ‡ ’appleÈ Ú≈Ò≈

’Ω‰ √Δ?

¡≈√«Â’ :- «Èapple√øÁ∂‘ ¬ΔÙÚapple, ¡æÒ≈

√ΔÕ

È≈√«Â’ :- «¬√∂ Âapple∑ª ◊Û∂∑Ó≈apple ’apple’∂

¡Â∂ Âapple∑ª-Âapple∑ª Á∂ ’Δ«Û¡ª ˘ ÍÀÁ≈

’apple’∂ Î√Òª ˘ ÏappleÏ≈Á ’appleÈ Ú≈Ò≈

’Ω‰ ˛?

¡≈√«Â’ :- «¬’ appleæÏ ‘Δ ˛Õ

È≈√«Â’ :- √appleÁΔ Á∂ ÓΩ√Ó «Úæ⁄

√÷ ·ø‚ Á∂ ÍÀ‰ Â∂ ‹Ø ‘˜≈appleª

ÎÒÁ≈apple ¡Â∂ «ÏÈ≈ ÎÒ Á∂ Áapple÷Â

Ó≈apple∂ ‹ªÁ∂ ‘È, ‘È∂appleΔ¡ª È≈Ò √À∫’Û∂

Áapple÷ ¿π÷æÛ ’∂ «‚æ◊ ÍÀ∫Á∂ ‘È,

‹ø◊Òª «Úæ⁄ Ϫ√ª Ú◊Àapple≈ ÁΔ ¡≈Í√

«Úæ⁄ apple◊Û È≈Ò ¡æ◊ ÍÀÁ≈ ‘؉ Â∂

Á»apple-Á»apple Âæ’ √À∫’Û∂ Áapple÷ ¡Â∂

‹ΔÚ ‹ø» √Û ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «¬‘

ÂÏ≈‘Δ¡ª «Ò¡≈¿π‰ Ú≈Ò≈ ’Ω‰ ˛?

¡≈√«Â’ :- Ï∂Ù’, ¬ΔÙÚapple ‘Δ ˛Õ

È≈√«Â’ :- ‘π‰ Âπ√ƒ «¬‘ Áæ√Ø «’

‘Ú≈ ¡Â∂ Í≈‰Δ Á∂ »Î≈È È≈Ò ‹Ø

‘˜≈appleª Òæ÷ª Í≥¤Δ ¡Â∂ ÍÙ» Óapple ‹ªÁ∂

‘È, ’≈Ò ÍÀ‰ È≈Ò Òæ÷ª «‘Â’≈appleΔ

ÍÙ» «‹√ Âapple∑ª ◊ª, ÏæÒÁ, Ïæ’appleΔ¡ª,

Ì∂‚ª, Óæfiª ¡≈«Á ÷≈‰≈ Ȫ «ÓÒ‰

Â∂ √πæ’ ’∂ ÈÙ‡ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È, ¿πÈ∑ª ˘

Ó≈appleÈ Ú≈Ò≈ ’Ω‰ ˛?

¡≈√«Â’ :- Ï∂Ù’ appleæÏ!

È≈√«Â’ :- Ì»⁄≈Ò È≈Ò Ó’≈Ȫ Á∂

«‚æ◊‰ ¡Â∂ ¡æ◊ Òæ◊‰ È≈Ò √Ì

’πæfi ÈÙ‡ ÌzÙ‡ ‘Ø ‹ªÁ≈ ˛ ¡Â∂

¡È∂’ ÍÙ», ‹≈ÈÚapple, ÓÈπæ÷ ¡Â∂

’ΔÛ∂ Ó’ΩÛ∂ ÓΩ Á≈ «Ù’≈apple ‘Ø ‹ªÁ∂

‘ÈÕ «¬È∑ª √Ì Á≈ «Ù’≈apple ’appleÈ

Ú≈Ò≈ ’Ω‰ ˛?

¡≈√«Â’ :- Ï∂Ù’ appleæÏ!

È≈√«Â’ :- Òæ÷ª ’Δ«Û¡ª

Ó’Ω«Û¡ª, Óæ¤ÒΔ¡ª ¡Â∂ Î≈Û ÷≈‰

Ú≈Ò∂ ÍÙ»¡ª ˘ Óª√≈‘≈appleΔ Ï‰≈ ’∂

Òæ÷ª, ’appleØÛª ¤Ø‡∂- Úæ‚∂ ‹ΔÚª ˘ ‘apple

appleؘ ’Ω‰ ÓappleÚª¿π∫Á≈ ˛?

¡≈√«Â’ :- Ï∂Ù’ appleæÏ!

È≈√«Â’ :- È‘≈«¬Â ◊appleÓ ¨¡

⁄Ò≈ ’∂ ¡Â∂ ¡√Ó≈ÈΔ «Ï‹ÒΔ «◊apple≈

’∂ ‹≈ÈΔ ¡Â∂ Ó≈ÒΔ Èπ’√≈È ’Ω‰

’apple≈¿π∫Á≈ ˛?

¡≈√«Â’ :- «¬’ appleæÏ!

È≈√«Â’ :- «Íæ¤∂ ‹‘∂ √πÈ≈ÓΔ Ì»⁄≈Ò,

˛‡Δ Ì»⁄≈Ò, Í≈«’√Â≈È ”⁄ Ì»⁄≈Ò

¡≈«¬¡≈ √Δ, ‹∂‘Ȫ È≈Ò ‘˜≈appleª-

Òæ÷ª ÒØ’ ÓÒÚ∂ ‘∂· ¡≈ ’∂ Óapple ◊¬∂,

ÍÙ» ¡Â∂ Ïæ⁄∂ Óapple ◊¬∂ ¡Â∂ ¿π‘ Ïæ⁄∂

ÚΔ Óapple ◊¬∂ ‹Ø ¡‹∂ Ó≈Úª Á∂ Í∂‡

«Úæ⁄ ‘Δ √È ¡Â∂ Âπ‘≈‚∂ «ÚÙÚ≈Ù

¡Èπ√≈apple ¿πÈ∑ª ˘ ÍappleÓ∂ÙÚapple ω≈

«apple‘≈ √Δ Íapple ¿π‘ ωÁ∂-ωÁ∂ ‘Δ

ÈÙ‡ ‘Ø ◊¬∂Õ «’È∑∂ ‘Δ Ïæ⁄∂ ‹Ø

¡≈Í‰Δ¡ª Ó≈Úª Á∂ ÁπæË È≈Ò ¡‹∂

ÍÒ apple‘∂ √È, ‹∂‘È≈ ÁΔ¡ª Ó≈Úª

ÁΔ¡ª ¤≈ÂΔ¡ª Á≈ ÁπæË ¡‹∂ √πæ’≈

È‘ƒ √Δ ¡Â∂ Âπ‘≈‚∂ «ÚÙÚ≈Ù

•¡Èπ√≈apple Âπ‘≈‚≈ ÍappleÓ∂ÙÚapple ‘Δ ¿πÈ∑ª

Á∂ ¡øÁapple ¿π√ ÁπæË ˘ ÍÀÁ≈ ’apple «apple‘≈

√ΔÕ ¿πÈ∑ª √Ì Á≈ ÊØÛ∂ ‘Δ √Ó∂∫ «Úæ⁄

ÁÓ ÿπæ‡-ÿπæ‡ ’∂ Óapple ‹≈‰≈ «’√ ÁΔ

«’appleÍ≈ Á≈ ÎÒ √Ó«fi¡≈ ‹≈ √’Á≈

˛?

¡≈√«Â’ :- Ï∂Ù’, «¬‘ √Ì ’øÓ

¬ΔÙÚapple ‹Δ

Ó‘≈apple≈‹ Á≈ ‘Δ

˛Õ

È≈√«Â’ :-

Í‘≈Ûª ˘ Í≈Û ’∂

¡Â∂ ¿π‘Á∂ ¡øÁappleØ∫

‹ÒÁΔ ‘Ø¬Δ apple≈÷

¡Â∂ ‹ÒÁ∂ ‘ج∂

ÍæÊappleª ÂØ∫ ÓΔÒª Áapple ÓΔÒ ¡æ◊ Úapple∑≈

’∂ ¡Â∂ ˜ÓΔÈ ¿πÍapple ⁄ÒÁ∂ ÍÁ≈appleÊ

˘ ÈÁΔ ÁΔ Âapple∑ª Ú‘≈ ’∂ ÊØÛΔ ‹∂‘Δ

Á∂apple «Úæ⁄ «’È∂ ‘Δ Ù«‘appleª ¡Â∂ «Í≥‚ª

¡Â∂ ¿πÊ∂ Á∂ Ú√ÈΔ’ª ˘ ’Ω‰ ÈÙ‡

’apple «ÁøÁ≈ ˛?

¡≈«√Â’ :- Ï∂Ù’ ÍÃÓ∂ÙÚapple!

È≈√«Â’ :- ’πæfi Úapple∑∂ ‘ج∂ «¬‡ÒΔ Á∂

’πæfi Í‘≈Û ‹Ú≈Ò≈ Óπæ÷Δ Ï‰ ◊¬∂

¡Â∂ ¿π√ È≈Ò Á»apple-Á»apple Âæ’ «Í≥‚ª Á∂

«Í≥‚ ÈÙ‡ ‘Ø ◊¬∂, √À∫’Û∂ Ó’≈È-

«‹È∑ª «Úæ⁄ «◊apple‹≈ÿapple ÚΔ √È «‹Ê∂

ÒØ’ Âπ‘≈‚∂ appleæÏ ÁΔ Í»‹≈ ’appleÁ∂ ‘È

¡Â∂ ’πæfi ÒØ’ Í»‹≈ «Úæ⁄ Ó◊È ÚΔ

√È, ◊apple’ ◊¬∂Õ ¿πÈ∑ª √Ì ˘ «¬√

Ò≈√≈ÈΔ «ÈappleÁÔÂ≈ È≈Ò ◊apple’

’appleÈ Ú≈Ò≈ ’Ω‰ ˛?

¡≈√«Â’ :- Ï∂Ù’ √≈‚≈ appleæÏ!

È≈√«Â’ :- ’πæfi √≈Ò ‘ج∂ ‹≈Í≈È

«Úæ⁄ Ì»⁄≈Ò È≈Ò √÷ ÂÏ≈‘Δ ‘؉

Á≈ ‘≈Ò Âπ√ƒ Í«Û¡≈ ‹ª √π«‰¡≈

‘ØÚ∂◊≈Õ «¬√ Ì»⁄≈Ò È≈Ò

¡≈ÁÓΔ,¡Ωappleª ¡Â∂ Ïæ⁄∂ ª Óapple∂ ‘Δ

√◊Ø∫ ¡æ◊ Òæ◊‰ È≈Ò ’appleØÛª appleπͬ∂

ÁΔ Ò≈◊ È≈Ò Ï‰∂ Ó’≈È √Û ’∂

ÂÏ≈‘ ‘Ø ◊¬∂Õ √Ì ’πæfi «‘Ù

È«‘Ù ‘Ø «◊¡≈Õ «¬‘ √Ì ÏappleÏ≈ÁΔ

«’‘ÁΔ «’appleÍ≈ È≈Ò ‘جΔ?

¡≈√«Â’ :- ÍÃÓ∂ÙÚapple ÁΔ «’appleÍ≈

È≈Ò!

È≈√«Â’ :- √æͪ Á∂ ’應 ¡Â∂ Ó≈apple

÷πø‚∂ ‹≈ÈÚappleª appleª‘Δ √≈‚∂ ÓπÒ’

«Úæ⁄ ‹Ø √À∫’Û∂ ¡≈ÁÓΔ, ¡Ωappleª ¡Â∂

Ïæ⁄∂ Óapple ‹ªÁ∂ ‘È, ¿π‘ «’√ ÁΔ

ÁÔ≈ È≈Ò?

¡≈√«Â’ :- ÍappleÓ≈ÂÓ≈ ÁΔ ÁÔ≈

È≈ÒÕ

È≈√«Â’ :- Óƒ‘ È≈ ÍÀ‰ ¡Â∂ ’≈Ò

ÍÀ ‹≈‰ È≈Ò √≈‚∂ Á∂Ù «Úæ⁄ ¡≈¬∂

«ÁÈ ‹Ø ‘˜≈apple≈-Òæ÷ª ÒØ’ ÓappleÁ∂

‘È, Ïæ⁄∂ ÔÂΔÓ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È, ¿πÈ∑ª

˘ Ó≈appleÈ ¡Â∂ ÔÂΔÓ ÏÈ≈¿π‰

Ú≈Ò≈ Âπ√ƒ «’√ ˘ «÷¡≈Ò ’appleÁ∂

‘Ø?

¡≈√«Â’ :- ¬ΔÙÚapple ˘Õ

È≈√«Â’ :- √À∫’Û∂ «Í≥‚ª ¡Â∂

Ù«‘appleª «Úæ⁄ «‹Ê∂ ‘˜≈appleª-Òæ÷ª ÒØ’

⁄ø◊Δ √∂‘ ÁΔ ‘≈Ò «Úæ⁄ ÂπappleÁ∂

«ÎappleÁ∂ ¡Â∂ ’øÓ ’appleÁ∂ «Á÷≈¬Δ Á∂

apple‘∂ √È, ¿πÈ∑ª «Úæ⁄ ÍÒ∂◊ ‹ª ‹ø◊Δ

Ïπ÷≈apple Á∂ ’Δ«Û¡ª ˘ ÍÀÁ≈ ’apple’∂

¿πÈ∑ª ˘ ÈappleØ¬Δ «√‘ «Úæ⁄Ø∫ ’æ„ ’∂,

Ó‘ª «Ì¡≈È’ ¡Â∂ ÿ≈Â’ appleØ◊

«Úæ⁄ ’Ω‰ ◊Ã√ ’apple «ÁøÁ≈ ˛?

¡≈√«Â’ :- «Èapple√øÁ∂‘, √≈‚≈

«Á¡≈¨ ÍappleÓ∂ÙÚappleÕ

È≈√«Â’ :- ˛‹≈, ÍÒ∂◊,

«¬ÈΨ«¬ø‹≈, ÂÍ«Á’ ¡≈«Á Á∂

’Δ«Û¡ª ˘ ÍÀÁ≈ ’apple’∂ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Á∂

apple≈‘ƒ ÒØ’ª ˘ Ó≈apple ’∂, ‘˜≈appleª-Òæ÷ª

Ïæ«⁄¡ª ˘ ’Ω‰ ÔÂΔÓ, Áπæ÷Δ ¡Â∂

Ï∂Ï√ ω≈ «ÁøÁ≈ ˛?

¡≈√«Â’ :- Ï∂Ù’ √≈‚≈ ¬ΔÙÚappleÕ

È≈√«Â’ :- Ì»⁄≈Ò ‹ª «¬’ Âapple∑ª Á≈

‡appleÈÀ‚Ø ÍÀÁ≈ ’apple’∂ √À∫’«Û¡ª Ó’≈Ȫ

Ï‘π √πøÁapple ¡Â∂ Òæ÷ª ’appleØÛª ÁΔ

Ò≈◊ È≈Ò Ï‰∂ Ó«‘Òª, «¬Ó≈appleª

¡Â∂ ÿappleª ˘ √Ó∂ ‹‘≈˜ª Á∂ ’Ω‰

Ó«Ò¡≈ Ó∂‡ ’apple «ÁøÁ≈ ˛?

¡≈√«Â’ :- √≈‚≈ Ú≈«‘◊πapple» ¡æÒ∑≈,

‘Øapple ’Ω‰?

È≈√«Â’ :- Ï‘π ÷»Ï! ‘π‰ Áæ√Ø «’

«¬√ ÁπÈΔ¡ª «Úæ⁄ ¡æ«Â¡≈⁄≈appleΔ ÂØ∫

¡æ«Â¡≈⁄≈appleΔ, Ïπapple∂ ÂØ∫ Ïπapple≈ ’Ø¬Δ ¡À√≈

«¬È√≈È ‹ª Ï≈ÁÙ≈‘ ‘Ø«¬¡≈ ˛ ‹ª

‘π‰ ÓΩ‹»Á ˛ ‹Ø Âπ‘≈‚∂ ¬ΔÙÚapple,

Ú≈«‘◊πapple», ¡æÒ∑≈ Á∂ Ïapple≈Ïapple ‹ª ¿π√

ÂØ∫ ÚæË ’∂ Áπæ÷ Á∂‰ Ú≈Ò≈,

¡æ«Â¡≈⁄≈appleΔ, «ÈappleÁÔΔ ¡Â∂

Ïπ«apple¡≈¬Δ Á≈ ÍπÂÒ≈ ‘ØÚ∂?

¡≈√«Â’ :- ÍÃΔ«÷¡≈ ÁΔ ’√æÚ‡Δ Â∂

ÍÃ÷‰ ¡Â∂ √æ⁄ ˘ √æ⁄ Óøȉ È≈Ò

ª «Èapple√øÁ∂‘ ¡À√∂ appleæÏ ÂØ∫ ÚæË ’∂ ’جΔ

ÓÈπæ÷ ‹ª ÍÙ» «ÈappleÁÔΔ,

¡æ«Â¡≈⁄≈appleΔ, ‘≈ÈΔ’≈apple’ ¡Â∂

’≈ÂÒ ‹ª «¬’ ÙÏÁ «Úæ⁄ ““ Ïπapple≈””

È‘ƒ ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ Ȫ ‘Δ ‘Ø √’Á≈

˛?

È≈√«Â’ :- «ÏÒ’πÒ √æ⁄ ˛Õ Ò∂«’È

√æ⁄ Á∂ Ȫ Ú∂÷‰ È≈Ò ¡Â∂ «√appleÎ

Ú«‘Ó «ÚÙÚ≈Ù Á∂ Á≈√ ω ‹≈‰

È≈Ò ÒØ’ «’√∂ ¡À√∂ ’Ò«Í ¡Â∂

fi»·∂ ¬ΔÙÚapple ‹ª appleæÏ ˘ Óøȉ Á≈ ÁÓ

ÌappleÁ∂ ‘È, ÚappleÈ≈ √⁄≈¬Δ ÁΔ appleØÙÈΔ

«Úæ⁄ Ú∂÷‰ Ú≈Ò∂ √≈Î-√≈Î ‹≈‰Á∂

‘È «’ ¡À√∂ appleæÏ Á≈ Ú‹»Á ‘Δ

«ÏÒ’πÒ ’Ò«Í ¡Â∂ Ú«‘ÓΔ ˛Õ

«¬æ’-«¬æ’ «‹Ò∂ ‹ª √»Ï∂ «Úæ⁄ «‹Ê∂

«¬æ’Ø ‘Δ ÓΩ√Ó «Úæ⁄ ‘˜≈appleª «’√≈Ȫ È∂

Ï‘π «Ó‘È È≈Ò Òæ÷ª «’Ò∂ ‹ÓΔÈ

«Â¡≈apple ’ΔÂΔ ‘ØÚ∂, ‘˜≈appleª appleπͬ∂ Á≈

¿πÈ∑ª «Úæ⁄ ÏΔ‹ Í≈«¬¡≈ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ √Ì

Âapple∑ª È≈Ò ¿π‘ÁΔ apple÷Ú≈ÒΔ ¡Â∂

Í≈Ò‰≈ ’ΔÂΔ ‘ØÚ∂, ¿πÈ∑ª ˘ ¡≈͉∂

«‡æ‚Δ ÁÒ Ì∂‹ ’∂, ‹∂’apple ’Ø¬Δ ⁄apple≈

ÒÚ∂ ¡Â∂ ⁄apple≈ ’∂ ◊apple’ ’apple Á∂Ú∂ ‹ª

◊Û∑∂ Úapple∑≈ ’∂ ‹ª Í≈‰Δ Á≈ »Î≈È

«Ò¡≈ ’∂, ‹ª ⁄»«‘¡ª ‹ª ’¬Δ Âapple∑ª

Á∂ ’Δ«Û¡ª ˘ ÍÀÁ≈ ’apple’∂ ¿πÈ∑ª ˘

ÈÙ‡ ’apple Á∂Ú∂ ª Âπ√ƒ ¿π√ ÁΔ¡ª

¡À√Δ¡ª ’appleȻ ˘ ’Δ √ÓfiØ◊∂?

’Ø¬Δ ¡À√≈ ¬ΔÙÚapple Ȫ ’ÁΔ Í«‘Òª

√Δ ¡Â∂ Ȫ ‘π‰ ˛Õ ¿π‘ «√appleÎ ÒØ’ª

Á∂ Ú«‘Ó È≈Ò ÍÀÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ «¬’

’Ò«Í ڋ»Á ˛Õ

¡≈√«Â’ :- (‘æ√ ’∂) ‹∂’apple «¬‘

¬ΔÙÚapple √æ⁄ Óπæ⁄ Á≈ ’Ø¬Δ Ú‹»Á ‘πøÁ≈

¡Â∂ ’Ø¬Δ «¬È√≈ÈΔ ◊Ωapple«Óø‡ ¿π‘˘

√˜≈ Á∂ √’ÁΔ ‘πøÁΔ Âª ‘apple appleؘ

‘˜≈appleª ’∂√ ¿π‘Á∂ ¡Íapple≈ËΔ ÁΔ

«Ù’≈«¬Â «Úæ⁄ ¡Òæ◊-¡Òæ◊

’⁄«‘appleΔ¡ª «Úæ⁄ Áapple‹ ‘πøÁ∂ ¡Â∂

¿π‘˘ ¡≈͉∂ «¬È∑ª ¡Íapple≈˪ Á∂ Ò¬Δ

‹Ø √˜≈ «ÓÒÁΔ ¿π‘ÁΔ ’Ø¬Δ ‘æÁ È≈

‘πøÁΔÕ

È≈√«Â’ :- «ÏÒ’πÒ ·Δ’ ˛Õ ÓÀ∫ «¬√

Ï≈apple∂ Âπ‘≈˘ «¬’ Ú≈apple ÁΔ «¬’ Ï‘πÂ

«ÁæÒ⁄√Í ÿ‡È≈ √π‰ªÁ≈ ‘ªÕ

’¬Δ Úapple∑∂ ÏΔ ◊¬∂ ‘È ‹Á ÓÁapple≈√

Á∂ «¬’ √»Ï∂ «Úæ⁄ «¬’ apple∂Ò◊æ‚Δ

¿πÒ‡ ◊¬Δ √ΔÕ ◊æ‚Δ, ÒØ‘∂ ÁΔ Í‡ÛΔ

ÂØ∫ ¿πμÂapple ◊¬Δ √Δ, «¬ø‹‰ Úæ÷ ‘Ø

«◊¡≈ ¡Â∂ Ï‘π √≈apple≈ Èπ’√≈È

‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ ’¬Δ ÓΩª ‘Ø¬Δ¡ª ¡Â∂

’¬Δ Óπ√≈«Îapple ‹ıÓΔ ‘Ø ◊¬∂Õ «¬√

Úæ‚Δ Áπappleÿ‡È≈ ÂØ∫ Ï≈Á ‘≈«’Óª

ÚæÒØ∫ ¤≈‰ ÏΔ‰ Á≈ ‘πæ’Ó ‘Ø«¬¡≈ «’

ÍÂ≈ Òæ◊ √’∂ «’ «¬√ ¡Íapple≈Ë Á≈

ÁØÙΔ ’Ω‰ ˛? ’Δ ’Ø¬Δ «¬’ ‹‰≈ ˛

‹ª «˜¡≈Á≈ ÒØ’ ‘ÈÕ ‚apple≈¬ΔÚapple ˛

17

‹ª ◊≈apple‚ ˛? ’Δ «’√∂ È∂ Íæ‡ÛΔ Â∂

ÍæÊapple appleæ÷ «ÁÂ≈ √Δ ‹ª Úæ‚≈ ¤ÂΔappleÕ

¤≈‰ ÏΔ‰ ÷ÂÓ ‘Ø¬Δ ¡Â∂ ÍÂ≈

Òæ◊≈ «’ «¬√ Úæ‚∂ ¡Íapple≈Ë Á≈ ÁØÙΔ

’Ø¬Δ ÓÈπæ÷ È‘ƒ ˛Õ «’√∂ ÓÈπæ÷ Á≈

Ò≈ÍÃÚ≈‘Δ ‹ª ÁπÙ‡Â≈ È≈Ò «¬‘

Áπappleÿ‡È≈ È‘ƒ ‘Ø¬Δ Ò∂«’È «¬’

‘Ú≈ Á∂ ◊Àapple Ó≈Ó»ÒΔ Â»Î≈È È≈Ò «¬‘

Áπappleÿ‡È≈ Ú≈ÍappleΔ √Δ ‹Ø «’ ¬ΔÙÚapple

Á≈ ’øÓ √ΔÕ ‹Á «¬‘ «appleÍØapple‡

ÓÁapple≈√ √apple’≈apple ’ØÒ Í‘πø⁄Δ Âª

¿π‘È∂ ÎÀ∫√Ò≈ «ÁÂ≈ «’ ‹∂ «¬‘ ’øÓ

«’√∂ ÓÈπæ÷ Á≈ ‘πøÁ≈ ª ¿π‘˘

’«⁄‘appleΔ ”⁄ «Ò‹≈ ’∂ √˜≈ «ÁÂΔ ‹≈

√’ÁΔ √ΔÕ «’¿π∫«’ «¬‘ ’øÓ ¬ΔÙÚapple

Á≈ ˛ Ô≈«È «’ ¡À’‡ ¡≈Î ◊Ω‚ ˛,

«¬√ Ò¬Δ «Ó√Ò ˘ Á≈«÷Ò ÁÎÂapple

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂Õ ‘π‰ Âπ√ƒ Áæ√Ø, «¬‘Á∂

«√Ú≈¬∂ ‘Øapple ’ΔÂ≈ ÚΔ ’Δ ‹≈ √’Á≈

√Δ? «’¿π∫«’ «‹√ Âapple∑ª ÙÀÂ≈È Úª◊»

«’√∂ ’Ò«Í ΫappleÙÂ∂ ˘ ÓøÈÈ ‹ª

Úappleø‡ Á∂ ˜appleΔ¬∂ «◊appleÎÂ≈apple ’appleÈ≈

¡Â∂ ’«⁄‘appleΔ «Ú⁄ «Ò¡≈ ’∂ √‹≈

Á∂‰Δ ÓπÙ«’Ò È‘ƒ, ¿π√∂ Âapple∑ª

’Ò«ÍÂ ¬ΔÙÚapple ÚΔ ÓÈπæ÷ ÁΔ Í’Û

¡Â∂ √˜≈ ÁΔ Í‘πø⁄ ÂØ∫ Ï≈‘apple ˛Õ «¬‘

ª Ï‘π Ә∂Á≈apple ÿ‡È≈ ˛Õ

«÷¡≈ÒΔ ‹ª ’Ò«Í ڋ»Á ÌÒ≈

«’√ Á∂ ’≈Ï» «Úæ⁄ ¡≈ √’Á≈ ˛?

«’√∂ Á∂ È‘ƒÕ Íapple Òæ÷ª, ’appleØÛª

«¬È√≈È ¡≈Í‰Δ Ó»apple÷Â≈ È≈Ò ¡À√∂

’Ò«Í ڋ»Á Á∂ ’≈Ï» «Úæ⁄ apple«‘ ’∂

’¬Δ Âapple∑ª Á≈ ‘apple appleؘ Èπ’√≈È

¿π·≈¿π∫Á∂ ‘ÈÕ

¬ΔÙÚapple Á∂ «Ó«Ê¡≈

«ÚÙÚ≈Ù ÁΔ¡ª ‘≈ÈΔ¡ª

¡≈√«Â’ :- ’ÒÍ«Â ¬ΔÙÚapple Á∂

«Ó«Ê¡≈ «ÚÙÚ≈Ù Á∂ ÎÀÒ ‹≈‰ È≈Ò

ÁπÈΔ¡ª Á≈ ’Δ Èπ’√≈È ‘πøÁ≈ ˛?

È≈√«Â’ :- ¿π‘! «¬√ Èπ’√≈È ÁΔ

’Ø¬Δ ‘æÁ ˛? √æ⁄ ¡Â∂ fi»· «¬’ Á»‹∂

Á∂ «ÚappleπæË ‘ÈÕ √æ⁄ Á∂ ÎÀÒ‰ È≈Ò

ÌÒ≈¬Δ ¡Â∂ fi»· Á∂ ÎÀÒ‰ È≈Ò

Ïπapple≈¬Δ ÁΔ ÍÀÁ≈«¬Ù ˜apple»appleΔ ˛Õ √æ⁄

(Ï≈’Δ √Î≈ AI ”Â∂)


18 30/08/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com


www.samajweekly.com

√Î≈ AB Á≈ Ï≈’Δ...

◊πÈ≈‘◊≈apple

¡◊ÒΔ √Ú∂apple «Íß‚ Í∞싉 ÁΔ √ıÂ

‘Á≈«¬Â ÚΔ ’ΔÂΔ «’ ’≈apple 鱧 ¿∞ÁØ∫ Âμ’

·Δ’ È≈ ’apple≈Ú∂ ‹ÁØ∫ Âμ’ ’Ø¬Δ ¯À√Ò≈ È‘Δ∫

‘Ø ‹≈∫Á≈¢ ‹ÁØ∫ ÈΩ‹Ú≈È ⁄Ò≈ «◊¡≈ Â≈∫

Ê≈‰∂Á≈apple È∂ Ò≈Ù È±ß ‡apple≈ÒΔ «Ú⁄ apple÷Ú≈ ’∂

ÍØ√‡Ó≈apple‡Ó Ò¬Δ Ì∂‹ «ÁμÂ≈ ¡Â∂ Í«appleÚ≈apple

鱧 ÚΔ ‘Ω√Ò≈ Á∂ ’∂ ÂΩapple «ÁμÂ≈¢

¡◊ÒΔ √Ú∂apple Ê≈‰∂Á≈apple «Úapple’ Í∞«Ò√

Í≈apple‡Δ √Ó∂ «Íß‚ ‘≈’ÓÍ∞apple Í∞μ‹≈ ¡Â∂

«Ò÷≈-ÍÛ∑Δ ’appleÈ Òμ◊≈¢ ’∞fi «⁄apple 鱧 «¬ßÁapple

«√ßÿ ’∞fi ‘Øapple Ïß«Á¡≈∫ È≈Ò Íß⁄≈«¬Â ÿapple

Í‘∞ß⁄ «◊¡≈¢ Íß⁄≈«¬Â Òμ◊ ◊¬Δ¢ √appleÍß⁄

È∂ √≈apple∂ «Íß‚ 鱧 apple≈ ÁΔ Í±appleΔ ÿ‡È≈ Ï≈apple∂

Áμ«√¡≈ ¡Â∂ «’‘≈, “‹∂ «¬‘ ÈΩ‹Ú≈È

⁄≈‘∞ßÁ≈ Â≈∫ ¡À’√Δ‚À∫‡ √Ó∂∫ ’≈apple Ì‹≈ ’∂ ÓΩ’∂

ÂØ∫ «÷√’ √’Á≈ √Δ Íapple «¬√ È∂ «¬Ó≈ÈÁ≈appleΔ

Á≈ √ϱ «ÁμÂ≈ ‘À ¡Â∂ ¡≈͉≈ ’√±apple È≈

‘؉ “Â∂ ÚΔ «ÈÓ≈‰≈ ‘Ø ’∂ Íß⁄≈«¬Â «Ú⁄

¡≈Í ¡≈«¬¡≈ ‘À¢ Ï≈’Δ ‹Ø ¯À√Ò≈ Íß⁄≈«¬Â

¡Â∂ «Íß‚ ’apple∂, ¿∞‘ ÚΔ ÓȘ±apple ’apple∂◊≈¢

«Îapple «¬ßÁapple «√ßÿ ÷Û∑≈ ‘Ø«¬¡≈ Â∂ ‘μÊ

‹ØÛ ’∂ ’«‘‰ Òμ◊≈, “ÓÀ∫ ◊∞È≈‘◊≈apple ‘≈∫¢ ÓÀ∫

¡≈͉∂ ◊∞È≈‘ ÁΔ ‘apple √˜≈ Ì∞◊‰ Ò¬Δ

«Â¡≈apple ‘≈∫¢“

Íß⁄≈«¬Â «Ú⁄Ø∫ «¬’ ÏßÁ≈ ÷Û∑≈ ‘Ø«¬¡≈

Â∂ ’«‘‰ Òμ◊≈, “√appleÁ≈apple ‹Δ, «¬‘ Í«appleÚ≈apple

Ï‘∞ ˆappleΔÏ ‘À¢ Ïμ⁄∂ ÚΔ ¤Ø‡∂ ‘È¢ ÿapple «Ú⁄

«¬’Ø-«¬’ ’Ó≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ √Δ¢ «¬√ Ò¬Δ

‹≈«¬˜ Ó∞¡≈Ú˜≈ Â≈∫ «ÓÒ‰≈ ‘Δ ⁄≈‘ΔÁ≈

‘À¢“ «¬’ ‘Øapple «Ú¡’ÂΔ ’«‘‰ Òμ◊≈, “«¬‘

«Ú⁄≈apple∂ Â≈∫ Ó∞’μÁÓ≈ ÚΔ ÈΔ ÒÛÈ ‹Ø◊∂¢

‘Ø¬Δ Â≈∫ Ï‘∞ Úμ‚Δ ’appleØÍΔ ‘À Íapple Â∞√Δ∫ apple≈Â

鱧 «¬Ó≈ÈÁ≈appleΔ «Á÷≈¬Δ Â∂ ‘∞‰ ÚΔ ¡≈Í ‘Δ

«¬È√≈ÈΔ¡Â Á∂ È≈Â∂ «¬√ Í«appleÚ≈apple ÁΔ

ÓÁÁ Ò¬Δ ‹Ø ’apple √’Á∂ ‘Ø ’apple «Á˙¢“

“Â∞√Δ∫ ‘∞’Ó ’appleØ¢ «¬ßÁapple «√ßÿ È∂ √≈appleΔ

Íß⁄≈«¬Â ¡Â∂ «Îapple √appleÍß⁄ ÚμÒ Á∂÷Á∂ ‘ج∂

«Îapple ‘μÊ ‹ØÛ «ÁμÂ∂¢“

√appleÍß⁄ È∂ ÓappleÈ Ú≈Ò∂ ÁΔ ÍÂÈΔ √ΔÏØ

ÚμÒ Ú∂«÷¡≈ Â∂ ’«‘‰ Òμ◊≈, “ÏΔÏΔ Â∂apple∂

ÍÂΔ È±ß Â≈∫ Ú≈Í√ È‘Δ∫ «Ò¡≈ √’Á∂¢ ‘∞‰

Ïμ«⁄¡≈∫ ÁΔ √Ø⁄ Â∂ ‹Ø ·Δ’ Ò◊Á≈ Óß◊ ÒÀ¢“

’∞fi Á∂apple Ï≈¡Á √ΔÏØ ÷Û∑Δ ‘Ø¬Δ Â∂ ÍμÒ≈

¡μ‚ ’∂ «√√’Δ¡≈∫ ÌappleÁΔ ’«‘‰ Òμ◊Δ, “‹Ø

Â∞√Δ∫ Í≈¿∞‰≈ Í≈ «Á˙¢ ¡√Δ∫ ˆappleΔÏ≈∫ È∂

«’√∂ ÂØ∫ ’Δ Óß◊‰≈...¢“

«Íß‚ Ú≈√Δ¡≈∫ «Ú⁄ ÷∞√apple-Î∞√apple Ù∞apple± ‘Ø

◊¬Δ¢ ’Ø¬Δ ’‘∂ Ï‘∞ ˆappleΔÏ Í«appleÚ≈apple ‘À¢ ÁØ

Òμ÷ apple∞ͬ∂ ÂØ∫ ÿμ‡ ÈΔ∫ ⁄≈‘ΔÁ≈¢ «’√∂ È∂

«’‘≈, “ÁØ Òμ÷ È≈Ò ’Δ Ï‰Á≈ ÿμ‡ ÂØ∫ ÿμ‡

Íß‹ Òμ÷ Â≈∫ ‹≈«¬˜ ¡≈¢“ «‹ßÈ∂ ӱߑ

˙ÈΔ¡≈∫ ◊μÒ≈∫...¢“

’∞fi Á∂apple √Ø⁄‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬ßÁapple «√ßÿ È∂

¡≈Í‰Δ ‹∂Ï «Ú⁄Ø∫ ⁄Àμ’ Ï∞μ’ ’μ„Δ ¡Â∂ Á√

Òμ÷ apple∞ͬ∂ ÁΔ apple’Ó Ìapple ’∂ ⁄Àμ’ √ΔÏØ ÁΔ

fiØÒΔ “⁄ Í≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ ¿∞√ Á∂ «√apple “Â∂ ‘μÊ

appleμ«÷¡≈ Â∂ ’«‘‰ Òμ◊≈, “¡μ‹ Ó∂appleΔ ÌÀ‰ Á≈

√∞‘≈◊ ¿∞‹«Û¡≈ ‘À...¢ ¡μ‹ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√

ÁΔ ‘apple «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ Ó∂appleΔ ‘À¢ «¬√ Á∂ Ïμ«⁄¡≈∫

ÁΔ ÍÛ∑≈¬Δ Â∂ ÿapple Á≈ ÷apple⁄≈ ÓÀ∫ ‘apple Ó‘ΔÈ∂

Ì∂‹≈∫◊≈¢“

«¬‘ ’«‘ßÁ∂ ‘ج∂ ¿∞√ ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫

«Ìμ‹Δ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ √Δ Â∂ ¿∞√ Á∂ ӱߑØ∫ «¬‘

◊μÒ √∞‰ ’∂ Íß⁄≈«¬Â ‘Δ È‘Δ∫ ¿∞Ê∂ ÓΩ‹±Á

‘apple «¬È√≈È ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ “⁄Ø∫ Â∞Í’≈-

Â∞Í’≈ ¡μÊapple± ‘∂·≈∫ «‚μ◊ apple‘∂ √È¢ Íß⁄≈«¬Â

«Ú⁄ ÏÀ· ’¬Δ Ϙ∞apple◊ ¡≈Í√ «Ú⁄ ◊μÒ ’apple

apple‘∂ √È «’ «¬È√≈È ‘ØÚ∂ Â≈∫ ¡«‹‘≈ ‘؉≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢

‹≈‰ Òμ◊∂ «¬’ Ϙ∞apple◊ È∂ ‘μÊ ‹ØÛ ’∂

«¬ßÁapple «√ßÿ 鱧 «’‘≈, “ÈΩ‹Ú≈È≈, ËappleÂΔ “Â∂

¡‹∂ ÚΔ Â∂apple∂ Úapple◊∂ Á∂ÚÂ∂ ÓΩ‹±Á ‘È¢“

“⁄ß◊≈ Í∞μÂapple≈, ¡≈Í‰Δ ˜Ï≈È “Â∂ apple‘Δ∫“,

«¬’ ‘Øapple Ϙ∞apple◊ È∂ «¬ßÁapple «√ßÿ Á∂ ÓØ„∂ “Â∂

‘μÊ appleμ÷«Á¡≈∫ «’‘≈¢

-◊∞apple± È≈È’Í∞apple≈, Î◊Ú≈Û≈¢

ÓØÏ≈¬ΔÒ : IHAEE-DCCBE.

√Î≈ A Á≈ Ï≈’Δ...

Lynching bad for...

were abroad, but only

300,000 came to India,"

the minister said.

He said India plans to get

at least 14 million

Chinese tourists in the

next three years.

Asked about women's

safety, an issue which is

among the prime concerns

among Chinese to

visit India, Alphons said

it was "a perception battle".

He tore apart a recent survey

by Thomson Reuters

which said India is the

most unsafe country for

women.

"Thomson Reuters put

out a story saying it's

(India) unsafe. We asked

them how? They say they

interviewed 540 people

or something out which

43 from India."

"You can't ask the 43 socalled

knowledgeable

people of India whether

India is safe or not

because most of these socalled

feminists would be

anti-government ... it is

the politics of it," he said.

«¬√ «ÚappleØË «Úμ⁄ Úμ‚∂ ÍÀÓ≈È∂ “Â∂ Ô‘±ÁΔ¡≈∫ È∂ ÚΔ

Ì≈◊ «Ò¡≈ ‘À¢ «¬√ «ÚappleØË Á≈ ÈÂΔ‹≈ ‘À «’

√apple’≈apple 鱧 ÓÂ∂ ÁΔ¡≈∫ ’∞fi Ë≈apple≈Ú≈∫ 鱧 ‘‡≈¿∞‰

Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ‘؉≈ «Í¡≈¢ ‘‡≈¬Δ¡≈∫ Ë≈apple≈Ú≈∫ «Úμ⁄

«√apple¯ Ô‘±ÁΔ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ï√ÂΔ¡≈∫ Ú√≈¿∞‰ Â∂

¡Á≈ÒÂ≈∫ «Úμ⁄ «’√∂ ’≈ȱßÈΔ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ Í«‘Ò≈∫

ÂØ∫ ’Ø¬Δ √ϱ È≈ «ÓÒ‰ “Â∂ Ô‘±ÁΔ ËappleÓ ÁΔ¡≈∫

Ó≈ÈÂ≈Ú≈∫ ¡È∞√≈apple «¬È√≈Î ’appleÈ Á≈ ÍzÏßË

Ù≈ÓÒ √Δ¢ «¬˜apple≈¬ΔÒ Á∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ Â∂ ¡‡≈appleÈΔ

‹ÈappleÒ È∂ «ÏμÒ Á∂ ’∞fi ÓμÁ≈∫ “Â∂ «’ß± ’ΔÂ≈¢ ‘∞‰

«¬√ «Úμ⁄ «Ò«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ «¬˜apple≈«¬ÒΔ apple≈‹

ÁΔ È˜apple «Úμ⁄ Ô‘±ÁΔ Ï√ÂΔ¡≈∫ Á≈ «Ú√Ê≈apple «¬’

apple≈Ù‡appleΔ ’≈apple‹ ‘À Â∂ apple≈Ù‡apple «¬√ «ÁÙ≈ «Ú⁄

’≈apple‹ ’appleÁ≈ apple‘∂◊≈¢ ’≈ÎΔ √Ó∂∫ ÂØ∫ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

È∂ÂÈÔ≈‘± Â∂ ¿∞√ ÁΔ «Ò’∞¡‚ Í≈apple‡Δ Â∂ ¿∞√ Á∂

◊μ·‹ØÛ «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ Áμ÷‰ ÍßÊΔ Í≈apple‡Δ¡≈∫ «¬√

’≈ȱßÈ È±ß Í≈√ ’apple≈¿∞‰ Á∂ Ò¬Δ √apple◊appleÓ √È¢

È∂ÂÈÔ≈‘± Ò◊≈Â≈apple ’«‘ßÁ∂ apple‘∂ ‘È «’ ¡√Δ∫

«¬˜apple≈«¬ÒΔ ÒØ’ÂßÂapple «Úμ⁄ È≈◊«apple’ ¡«Ë’≈apple≈∫

鱧 Ïapple’apple≈apple appleμ÷≈∫◊∂, Íapple Ï‘∞«◊‰ÂΔ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂

ÚΔ ¡«Ë’≈apple 鱧 ÍzÓ∞÷Â≈ È≈Ò Í«‘Ò «ÁμÂΔ

‹≈Ú∂◊Δ¢ È∂ÂÈÔ≈‘± Ô‘±ÁΔ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ÁΔ¡≈∫

¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ÍΔÛ∑Δ¡≈∫ Ò¬Δ apple≈‹ Á∂ Ô‘±ÁΔ

√apple±Í 鱧 «ÈÙ«⁄ ’apple Á∂‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È¢ «¬√

’≈ȱßÈ «Ú⁄ È≈ «’Â∂ √Ó≈ÈÂ≈ Â∂ ÒØ’ÂßÂapple’

’Áapple≈∫ Á≈ «˜’apple ‘À Â∂ È≈ ‘Δ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ¡≈∫ Á∂

¡«Ë’≈apple≈∫ Á≈¢

√≈Ò AIDH Á∂ «¬˜apple≈«¬ÒΔ √∞ÂßÂappleÂ≈ Á∂

¡ÀÒ≈È «Úμ⁄ √ÍμÙ‡ ÂΩapple “Â∂ «’‘≈ «◊¡≈ √Δ «’

«¬˜apple≈¬ΔÒ ¡≈͉∂ √≈apple∂ Ï≈«Ùß«Á¡≈∫ Á∂ √≈Ó≈«‹’,

apple≈‹ÈΔÂ’ ¡«Ë’≈apple≈∫ ÁΔ Í±appleΔ Ïapple≈ÏappleΔ È±ß

«ÈÙ⁄ ’apple∂◊≈ Ì≈Ú∂∫ ¿∞‘ «’√∂ ËappleÓ, È√Ò ‹≈∫

«Òß◊ Á∂ ‘؉ ¡Â∂ apple≈‹ ËappleÓ, Ì≈Ù≈ Â∂ √«Ì¡≈⁄≈apple

¡ø«ÓàÁΔ Âapple∑ª ˛Õ «Ó«Ê¡≈ ˜«‘apple ÁΔ Âapple∑ª ˛Õ Í≈‰Δ Á∂

«ÓÒ‰ È≈Ò «‹√ Âapple∑ª ’appleØÛª ÓÈπæ÷ª ¡Â∂ ÍÙ»¡ª ‹≈ÈÚappleª

Í≥¤Δ¡ª ÁΔ Âz∂‘ «Ó‡ÁΔ ˛ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Á≈ ÙappleΔapple ’≈«¬Ó apple«‘øÁ≈

˛ ¡Â∂ ¿π‘ ‹ΔÚ apple«‘øÁ∂ ‘È ¡Â∂ Á»‹∂ Í≈√∂ ˜«‘appleΔÒΔ

ÓÁapple≈, Ùapple≈Ï ÍΔ‰ È≈Ò ÈÙ‡ ‘πøÁ≈ ˛, ¿π√∂ Âapple∑ª √æ⁄ Á∂

«◊¡≈È È≈Ò «¬È√≈È √æ⁄≈¬Δ «Úæ⁄ ⁄æÒ √’Á≈ ˛ ¡Â∂

«Ó«Ê¡≈ «Úæ⁄ ÍÀ ’∂ ¡≈Í Úæ‚∂-Úæ‚∂ Èπ’√≈È ¿π·≈¿π∫Á≈ ˛ ¡Â∂

‘Øappleª Ò¬Δ ÚΔ Ï‘π «˜¡≈Á≈ ‘≈ÈΔ’≈apple’ √≈Ï ‘πøÁ≈ ˛Õ √æ⁄

¡Â∂ fi»· Ï≈apple∂, ’πÁapple Á≈ «¬‘ ¡‡æÒ «ÈÔÓ ˛Õ «¬√∂ Ò¬Δ

’Ò«Í ¬ΔÙÚapple Á∂ «Ó«Ê¡≈ «ÚÙÚ≈Ù Á∂ ÎÀÒ‰ È≈Ò ÁπÈΔ¡ª

˘ ¡«Â¡ø ‘≈ÈΔ Í‘πø⁄Δ ˛Õ

¡≈√«Â’ :- «¬√ ‘≈ÈΔ Ï≈apple∂ Âπ√ƒ ÷πÒ∑ ’∂ Áæ√ √’Á∂ ‘Ø?

È≈√«Â’ :- ‹Δ ‘ª, ÁπÈΔ¡ª Á≈ «¬Â‘≈√ ¡À√Δ¡ª ‘≈ÈΔ¡ª,

Èπ’√≈Ȫ È≈Ò Ì«apple¡≈ «Í¡≈ ˛Õ

¡≈√«Â’ :- Âπ√ƒ ¿πÈ∑ª «Ú⁄Ø∫ ’πæfi ’π Á≈ Úappleȉ ’apple √’Á∂ ‘Ø?

È≈√«Â’ :- ‹Δ ‘ª √π‰Ø

Í«‘Ò≈- ¬ΔÙÚapple Á∂ «Ó«Ê¡≈ «ÚÙÚ≈Ù ”⁄ Î√ ’∂ «Ó«Ê¡≈

«ÚÙÚ≈ÙΔ¡ª È∂ «Ú«◊¡≈È ÁΔ ¿πÈÂΔ «Úæ⁄ Ï‘π appleØ’ ¡Â∂

«ÚappleØËÂ≈ ÍÀÁ≈ ’ΔÂΔ ˛Õ ’Ò«Í ¬ΔÙÚapple ÚæÒØ∫ ’Ò«Í Ï≈‰Δ

Á∂ «ÚÙÚ≈ÙΔ ‘Ø’∂ ¿πÈ∑ª ÒØ’ª È∂ «¬√ Âapple∑ª ÁΔ¡ª fi»·Δ¡ª ◊æÒª

Â∂ «ÚÙÚ≈Ù ‹Ó≈ ’∂ «’ ¬ΔÙÚapple È∂ «¬‘ ÁπÈΔ¡ª F «ÁȪ «Úæ⁄

ÍÀÁ≈ ’ΔÂΔ √ΔÕ ¬ΔÙÚapple È∂ ‹∂‘Ȫ ¡≈͉∂ ¸‰∂ ‘ج∂ ¡≈ÁÓΔ¡ª

Áπ¡≈apple≈ «Ù’Ù≈ Ì∂‹Δ, ¿πÈ∑ª appleª‘Δ ¿πÈ∑ª Á∂ ÍÃÓ≈‰ Ò¬Δ

’apple≈Ó≈ª «Ú÷≈¬Δ¡ª ‘È «‹Ú∂∫ ’π¡≈appleΔ «¬√ÂappleΔ Á∂ È≈Ò

«ÏȪ «’√∂ ÍπappleÙ Á∂ √ÏøË Á∂ ¡≈Í‰Δ Í«ÚæÂapple apple»‘ Á∂ ˜appleΔ¬∂

¿π‘Á∂ ¡øÁapple ◊appleÌ ÍÀÁ≈ ’ΔÂ≈ ˛Õ ¡≈͉∂ «’√∂ ÍÀ◊øÏapple Á∂

˜appleΔ¬∂ √»apple‹ ˘ ·«‘apple≈ «ÁæÂ≈ ˛ ¡Â∂ «’√∂ ÍÀ◊øÏapple Á∂ ˜appleΔ¬∂

⁄øÁ Á∂ ÁØ ‡πæ’Û∂ ’apple «ÁÂ∂ ‘ÈÕ ¿π√ È∂ ÓÈπæ÷ ÁΔ Ó«‘Ó≈ Á∂

’≈appleÈ ‘Δ «ÍÃÊÚΔ È»ø ’∂∫Áapple ω≈«¬¡≈ ˛, √»apple‹ ¡Â∂ Ï≈’Δ

ȤæÂappleª ˘ ¿π‘Á∂ «¬appleÁ-«◊appleÁ ÿπøÓ‰ Á≈ ‘πæ’Ó «ÁÂ≈ ˛Õ

¿π‘È∂ √æ ¡√Ó≈È Ï‰≈¬∂ ‘È ¡≈«Á ¡≈«ÁÕ ¿πÈ∑ª

«◊¡≈ÈÚ≈È ÒØ’ª ˘ Âapple∑ª-Âapple∑ª Á∂ Â√Δ‘∂ Á∂ ’∂ √Â≈«¬¡≈

«◊¡≈ ¡Â∂ ’ÂÒ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‹Ø «◊¡≈È ÁΔ ‹ØÂΔ È≈Ò

‹ØÂΔÓ≈È ‘Ø ’∂ ¿πÈ∑ª ’πæÒ ◊æÒª Á∂ «Ó«Ê¡≈͉ ˘ Ú∂÷Á∂ ¡Â∂

¿πÈ∑ª Á≈ ÷ø‚È ’appleÁ∂ ‘ÈÕ ◊Ò∂«Ò˙, Ïapple»ÈØ, «‘Í≈«Ù¡≈ ¡Â∂

‘Øapple Ï‘π √≈apple∂ «ÚÁÚ≈Ȫ Á∂ È≈Ó «¬√ ÒÛΔ «Úæ⁄ ¿πμÿ∂ ‘ÈÕ

Á»√apple≈- «¬‘ «√Ò«√Ò≈ «√appleÎ √Ë≈apple‰ ÒØ’ª Âæ’ ‘Δ √Δ«ÓÂ

È‘ƒ «apple‘≈ √◊Ø∫ ¡À√∂ fi»·∂ «ÚÙÚ≈ÙΔ¡ª È∂ ¡≈͉∂ ÂØ∫ ¡Òæ◊

«ÚÙÚ≈Ù appleæ÷‰ Ú≈«Ò¡ª È≈Ò Âapple∑ª-Âapple∑ª Á≈ ¡«Â¡≈⁄≈«apple’

«Ú‘≈apple ’ΔÂ≈ ˛Õ «¬È∑ª ÒØ’ª È∂ ¡≈Í‰Δ Îapple˜Δ appleæÏ ÁΔ

¡«◊¡≈Èπ√≈apple ¡≈Í√ «Úæ⁄ «‹È∑ª Ò‘» Ú◊≈«¬¡≈ ˛, ¿πÈ∑ª

ÁØÈ∂ √ø√≈apple ‹ø◊ª «Úæ⁄ ÚΔ È‘ƒ √Δ Ú‘≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ Òæ÷ª ÁΔ

«ÚÙ∂Ù

Ô‘±ÁΔ apple≈Ù‡apple Ï«‰¡≈ «¬˜apple≈¬ΔÒ

√Î≈ AB Á≈ Ï≈’Δ...

¡˜≈ÁΔ ÁΔ ◊≈appleß‡Δ Á∂Ú∂◊≈¢ Íapple ‘∞‰ ¿∞μÊ∂ ‹Ø ’∞fi

Ú≈Íapple «apple‘≈ ‘À, ¿∞‘ ¿∞Ò‡ ‘À¢

apple≈Ù‡apple Á≈ ‹ÈÓ: «¬˜apple≈¬ΔÒ Á≈ ‹ÈÓ

ÎÒ√ÂΔÈ ÂØ∫ ‘Ø«¬¡≈¢ Í«‘Ò≈∫ ÁØÚ∂∫ Á∂Ù «¬’ ‘Δ

√È¢ AHGH “⁄ ÎÒ√ÂΔÈ «Úμ⁄ Â’appleΔÏÈ HG

ÎΔ√ÁΔ Ó∞√ÒÓ≈È ¡≈Ï≈ÁΔ A@ ÎΔ√ÁΔ «¬√≈¬Δ Â∂

«ÂßÈ ÎΔ√ÁΔ Ô‘±ÁΔ ¡Ï≈ÁΔ √Δ¢ √≈Ò AIB@

«Úμ⁄ Í«‘ÒΔ Ú≈apple «¬˜apple≈¬ΔÒ apple≈‹ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈

ÁΔ Óß◊ ¿∞·≈¬Δ ◊¬Δ¢ Á±√apple∂ «ÚÙÚ Ô∞μË Ó◊appleØ∫

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Á≈ ÎÒ√ÂΔÈ “Â∂ apple≈‹ ‘Ø «◊¡≈¢

«Ïz«‡Ù È∂ Î∞μ‡ Í≈˙ Â∂ apple≈‹ ’appleØ ÈΔÂΔ ¡Í‰≈¿∞∫Á∂

‘ج∂ Ô‘±ÁΔ¡≈∫ Ò¬Δ ¡Òμ◊ ËappleÂΔ ÁΔ Óß◊ ÁΔ

‘Ó≈«¬Â ’ΔÂΔ¢ «Ïz«‡Ù ‘≈’Ó≈∫ ÁΔ √«‘ÓÂΔ È≈Ò

Úμ÷ Úμ÷ Ê≈Ú≈∫ “Â∂ Ú√∂ Ô‘±ÁΔ¡≈∫ È∂ ÎÒ√ÂΔÈ

ÚÒ ÍappleÚ≈√ ’appleÈ≈ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈¢ «¬√ «Úμ⁄

ÎÒ√ÂΔÈ «Úμ⁄ Ô‘±ÁΔ¡≈∫ Â∂ Ó∞√ÒÓ≈È≈∫ «Ú⁄≈Ò∂

«‘ß√’ ÿ‡È≈Ú≈∫ Úˉ Òμ◊Δ¡≈∫, «‹√ Ó◊appleØ∫

¡ß◊apple∂˜≈∫ È∂ ÎÒ√ÂΔÈ «Úμ⁄ Á≈÷Ò ‘؉ Ú≈Ò∂

Ô‘±ÁΔ¡≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ √ΔÓ ’apple «ÁμÂΔ¢ «¬√ Á≈

Ô‘±ÁΔ¡≈∫ ÚμÒØ∫ √ı «ÚappleØË ‘Ø«¬¡≈ Â∂ Ô‘±ÁΔ

ÒÛ≈«’¡≈∫ Á≈ ‹ÈÓ ‘Ø«¬¡≈, «‹È∑≈∫ ÎÒ√ÂΔÈ Á∂

Ó∞√ÒÓ≈È≈∫ Â∂ ¡ß◊apple∂˜≈∫ Á∂ apple≈‹ 鱧 ÷ÂÓ ’appleÈ Á≈

√ß’ÒÍ «Ò¡≈¢ √≈Ò AICH Âμ’ ÎÒ√ÂΔÈ «Úμ⁄

Ô‘±ÁΔ¡≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ ÚμË ’∂ C@ ÎΔ√ÁΔ Í‘∞ß⁄

◊¬Δ¢ AIDH 鱧 √ßÔ∞’ apple≈Ù‡apple Á∂ Á÷Ò Ó◊appleØ∫

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ È∂ «¬√ «¬Ò≈’∂ ÂØ∫ ¡≈͉≈ ’Ϙ≈

‘‡≈ «Ò¡≈¢ ÎÒ√ÂΔÈ Â∂ «¬˜apple≈¬ΔÒ ÁØ ¡Òμ◊

¡Òμ◊ Á∂٠ω ◊¬∂¢ «¬√ Úß‚ Ó◊appleØ∫ Â’appleΔÏÈ

AC Òμ÷ Ó∞√ÒÓ≈È ÎÒ√ÂΔÈ «Úμ⁄ Â∂ Ô‘±ÁΔ

«¬˜apple≈¬ΔÒ «Úμ⁄ ⁄Ò∂ ◊¬∂¢ «¬˜apple≈¬ΔÒ È±ß ÷ÂÓ

’appleÈ Á∂ Ó’√Á È≈Ò ¡appleÏ Á∂Ù≈∫ È∂ ‘ÓÒ≈ ’ΔÂ≈,

Íapple Ô∞μË «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ‘≈apple Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈

«Í¡≈¢ «¬√ ÒÛ≈¬Δ “⁄ «‹μ Á∂ È≈Ò ‘Δ

√Î≈ AG Á≈ Ï≈’Δ...

appleæÏ ÁΔ ‘Ø∫Á Ï≈apple∂ ¡≈√«Â’ ¡Â∂ È≈√«Â’

«◊‰ÂΔ «Úæ⁄ «¬’ Á»√apple∂ Á∂ ◊æÒ Úæ„ «ÁÂ∂Õ «¬’ Á»√apple∂ ˘

‹Δ¿π∫Á∂ ‹Δ¡ ¡æ◊ «Úæ⁄ ‹Ò≈«¬¡≈ ˛Õ ¡À√∂ ’Ù‡ «ÁÂ∂ ‘È

«’ «‹È∑ª Á≈ Úappleȉ È‘ƒ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈Õ ¿πÈ∑ª ’Ù‡≈ Á∂

«Úappleª È≈Ò ÁπÈΔ¡ª Á≈ «¬Â‘≈√ Ì«apple¡≈ «Í¡≈ ˛Õ

‹appleÓÈΔ, «¬ø◊ÒÀ∫‚ ¡Â∂ Îappleª√ ¡≈«Á ÂØ∫ ‘˜≈appleª ¡Â∂ Òæ÷ª

¬Δ√≈¬Δ¡ª È∂ «¬’ Ú≈appleΔ È‘ƒ, ÁØ Ú≈appleΔ È‘ƒ Íapple ¤∂ √æ Ú≈apple

ÔπappleØ√ÒÓ Â∂ ⁄Û∑≈¬Δ¡ª ’apple’∂ Óπ√ÒÓ≈Ȫ È≈Ò Ó˜‘ÏΔ

ÒÛ≈¬Δ¡ª ’ΔÂΔ¡ª ¡Â∂ ¿πÈ∑ª ÒÛ≈¬Δ¡ª «Úæ⁄ Úæ‚∂ apple≈‹∂,

ÈÚ≈Ϫ ¡Â∂ ¡ÓΔappleª Á∂ apple≈‹ ÈÙ‡ ÌappleÙ‡ ‘Ø ◊¬∂Õ Á»‹∂ Í≈√∂

Óπ√ÒÓ≈Ȫ È∂ ‹‘≈Á ÁΔ ¬ΔÙÚappleΔ ¡«◊¡≈ ¡Èπ√≈apple Î≈«apple√,

«Ó√apple ¡Â∂ ÔØappleÍ Á∂ ’¬Δ Á∂Ù≈ Á∂ «ÈÚ≈√Δ¡ª È≈Ò «‹øÈΔ¡ª

ÒÛ≈¬Δ¡ª ’apple’∂ ÷»È Ï‘≈«¬¡≈ ˛ ¡Â∂ «¬È∑ª ‘Δ «¬’ appleæÏ Á∂

√æ⁄∂ ÍÀappleØ’≈appleª È∂ ¡≈͉∂ «¬√ ’Ò«Í appleæÏ ÁΔ Í«ÚæÂapple «¬æ¤≈

¡Èπ√≈apple Ì≈apple Á∂ «‘øÁ»¡ª Â∂ «‹È∑ª ¡«Â¡≈⁄≈apple ’ΔÂ≈ ˛

¡Â∂ ¿πÈ∑ª ˘ ‹ÏappleÁ√ÂΔ Óπ√ÒÓ≈È Ï‰≈«¬¡≈ ˛, ¿πÈ∑ª Á∂

Óø«Áappleª ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Á∂ Á∂ÚΔ Á∂ګ¡ª ÁΔ¡ª Ó»appleÂΔ¡ª ˘

ÂØ«Û¡≈ ˛, ‘˜≈appleª ¡Â∂ Òæ÷ª ÁΔ «◊‰ÂΔ «Úæ⁄ ¿πÈ∑ª ˘ ’ÂÒ

’ΔÂ≈, ’appleØÛª Á≈ Ó≈Ò ´«‡¡≈, ‘˜≈appleª, Òæ÷ª √ÂΔ

«¬√ÂappleΔ¡ª Á∂ √ÂΔÂÚ ˘ ÈÙ‡ ’ΔÂ≈, ¡È∂’ª ˘ ‹ÏappleÁ√ÂΔ

◊πÒ≈Ó Ï‰≈«¬¡≈, ¿πÈ∑ª ˘ ¡«Â¡ø «Ì¡≈È’ ¡Â∂

‹≈ÒÓÂ≈ Á≈ ‘≈Ò «¬«Â‘≈√ ÍÛ∑È Ú≈«Ò¡ª ÂØ∫ ◊πæfi≈ ‘Ø«¬¡≈

È‘ƒ ˛Õ

«¬È∑ª «¬Â‘≈«√’ ÿ‡È≈Úª ÂØ∫ ’Ø¬Δ ÚΔ Í«Û¡≈ «Ò«÷¡≈

«¬È√≈È «¬È’≈apple È‘ƒ ’apple √’Á≈Õ

È≈√«Â’ :- Íapple ¡‹∂ ’πæfi ‘Øapple ÚΔ √π‰Ø∫Õ «¬√ «Ì¡≈È’ appleæÏ È∂

«¬Ê∂ ‘Δ Ï√ È‘ƒ ’ΔÂΔÕ ¿π‘ «‹È∑≈ Úæ‚≈ Óø«È¡≈ «◊¡≈ ˛,

¿πÈΔ¡ª ‘Δ ¿πÈ∑∂ ÚæË-⁄Û∑ ’∂ ÷apple≈ÏΔ¡ª ÚΔ ’ΔÂΔ¡ª ‘ÈÕ

ÂΔ√apple≈ - «¬√ appleæÏ È∂ ÍπappleÙ ¡Â∂ «¬√ÂappleΔ Á∂ √ÏøË ˘

¡Í«ÚÂapple ω≈«¬¡≈ ˛Õ «’√∂ ¿π√ È∂ ¡≈Í‰Δ ¡≈’≈Ù Ï≈‰Δ

Ì∂‹ ’∂ «¬’ ÍπappleÙ Á∂ Ò¬Δ «¬’ ÍÂÈΔ Á∂ «‹¿π∫Á∂ ‹Δ¡, ⁄≈apple

Ù≈ÁΔ¡ª Á≈ ‘πæ’Ó «ÁÂ≈ ˛ ¡Â∂ ÓappleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈͉∂

Ì◊ª (ÓØÓÈ≈) ˘ √Úapple◊ «Úæ⁄ G@-G@ ‘»appleª Á∂‰ Á≈

Ú≈«¬Á≈ ’ΔÂ≈ ˛Õ «’Â∂ ¿πÈ∑ª ˘ «¬’ ‹ª Á»√apple∂ „ø◊ È≈Ò

ÂÒ≈’ Á∂ ’∂ ÓΩ‹ ’appleÈ Á≈ ‘πæ’Ó «ÁÂ≈ ˛Õ «’Â∂ «¬√ÂappleΔ¡ª

˘ ¡≈Á∂Ù «ÁÂ≈ ˛ «’ ¿π‘ ’¬Δ √≈Òª Âæ’ ¡≈͉∂ ÍÂΔ¡ª

ÁΔ ◊Àapple ‘≈˜appleΔ ÁΔ «¬ø˜≈appleΔ ÂØ∫ Ï≈Á Íapple≈¬∂ ÍπappleÙ È≈Ò «ÓÒ‰

¡Â∂ Ïæ⁄∂ ÍÀÁ≈ ’appleÈÕ «ÚËÚ≈ ‘Ø ’∂ ÚΔ √ÏøË ÏÈ≈¿π‰ Íapple

«Ú¡≈‘ ’apple’∂ «’√∂ ÁΔ ÍÂÈΔ Ï‰ ’∂ Ȫ apple«‘‰Õ Á»‹∂ Í≈√∂

«Ú¡≈«‘¡ª ÍπappleÙ ¡≈Í‰Δ ÍÂÈΔ Á∂ ‘πøÁ∂ ‘ج∂ ÚΔ ‹∂ ¿π‘ Ϫfi

‹ª ◊appleÌÚÂΔ ‘ØÚ∂ ª «’√∂ ‘Øapple «¬√ÂappleΔ È≈Ò √ÏøË Ï‰≈

ÒÀ‰Õ

⁄ΩÊ≈- «¬√ Îapple˜Δ appleæÏ È∂ ‹Ø Ï‘π «Á¡≈¨ ’apple’∂ Íë√æË ˛,

30/08/2018

19

«¬˜apple≈¬ΔÒ Á∂ ’Ϙ∂ «Úμ⁄ Ô∂apple±ÙÒÓ ¡≈ «◊¡≈ Â∂

ÎÒ√ÂΔÈ «√appleÎ Íμ¤ÓΔ ’ß„∂ (ÚÀ√‡ ÏÀ∫’) Â∂ ◊≈˜≈

Íμ‡Δ Âμ’ √ΔÓ apple«‘ «◊¡≈¢ ¿∞∫‹, ÎÒ√ÂΔÈ ÁΔ

‘Ó≈«¬Â ’appleÈ Ú≈Ò∂ ¡appleÏ Á∂Ù≈∫ ÁΔ «¬˜apple≈¬ΔÒ È±ß

÷ÂÓ ’appleÈ ÁΔ¡≈∫ ’Ø«ÙÙ≈∫ ‹≈appleΔ apple‘Δ¡≈∫¢ √≈Ò

AIFG «Úμ⁄ Á±√appleΔ Ú≈apple «¬˜apple≈¬ΔÒ Â∂ ¡appleÏ Á∂Ù≈∫

Á∂ «Ú⁄≈Ò∂ Ô∞μË ‘Ø«¬¡≈¢ «¬√ ÒÛ≈¬Δ «Úμ⁄

«¬˜apple≈¬ΔÒ ÁΔ «Îapple ÂØ∫ «‹μ ‘Ø¬Δ¢ «¬√ Ú≈apple

«¬˜apple≈¬ΔÒ È∂ ÎÒ√ÂΔÈ Á∂ Íμ¤ÓΔ ’ß„∂ Â∂ ◊≈˜≈

Íμ‡Δ ÁØÚ≈∫ “Â∂ ’Ϙ≈ ’apple «Ò¡≈¢ ÂÁ ÂØ∫ ÁØÚ≈∫

Á∂Ù≈∫ «Ú⁄≈Ò∂ «ÚÚ≈Á ⁄μ«Ò¡≈ ¡≈ «apple‘≈ ‘À¢

√ÓfiΩÂ≈: «¬˜apple≈¬ΔÒ Á∂ ’Ϙ∂ Ú≈Ò∂ ÚÀ√‡ ÏÀ∫’

«Úμ⁄ ÎÒ√ÂΔÈ «ÒÏapple∂ÙÈ ¡≈apple◊∂È≈¬Δ˜∂ÙÈ

(ÍΔ¡ÀÒ˙) «¬’ ¡«‹‘Δ ‹Ê∂ÏßÁΔ ‘À, ‹Ø

«¬˜apple≈¬ΔÒ È≈Ò ÎÒ√ÂΔÈΔ¡≈∫ Ï≈apple∂ ◊μÒÏ≈ ÁΔ

‘Ó≈«¬Â ’appleÁΔ ‘À, ‹Á«’ ◊≈˜≈ Íμ‡Δ «Úμ⁄

‘Ó≈√ «¬’ ¡«‹‘Δ ‹Ê∂ÏßÁΔ ‘À, ‹Ø «¬˜apple≈¬ΔÒ È±ß

¡≈͉≈ Á∞ÙÓ‰ ÓßÈÁΔ ‘À¢ AIIC «Úμ⁄

«¬˜apple≈¬ΔÒ Á∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Â∂ ÎÒ√ÂΔÈ

«ÒÏapple∂ÙÈ Â∂ ¡≈apple◊∂È≈¬Δ˜∂ÙÈ Á∂ È∂Â≈ Ô≈«√apple

¡apple≈Î≈ «Ú⁄≈Ò∂ Íß‹ √≈Ò Ò¬Δ «‘ß√≈ 鱧 appleØ’‰

Á≈ √ÓfiΩÂ≈ ‘Ø«¬¡≈¢ √≈Ò B@@@ «Ú⁄ ÎÒ√ÂΔÈΔ

¡Ê≈apple‡Δ Â∂ «¬˜apple≈¬ΔÒ «Ú⁄≈Ò∂ ◊μÒÏ≈ È≈’≈Ó

‘؉ “Â∂ ¡«‹‘Δ ÔØ‹È≈ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈,

«‹√ «‘ ◊≈˜≈ Íμ‡Δ ÂØ∫ «¬˜apple≈«¬ÒΔ ¯Ω‹Δ¡≈∫

鱧 Ú≈Í√ ‘‡‰ Â∂ √Ê≈È’ È≈◊«apple’≈∫ 鱧 Ú√≈¿∞‰

Ò¬Δ «’‘≈ «◊¡≈¢ B@@E «Úμ⁄ ◊≈˜≈ Íμ‡Δ Á≈

’߇appleØÒ «Îapple ÎÒ√ÂΔÈΔ ¡Ê≈«apple‡Δ 鱧 ÂÏÁΔÒ ’apple

«ÁμÂ≈¢ ‘≈Ò≈∫«’ «¬√ Á∂ Ï≈¡Á ÚΔ «¬˜apple≈¬ΔÒ È∂

‘Ú≈¬Δ ◊Ù ‹≈appleΔ appleμ÷Δ¢ B@@G È∂ ‘Ó≈√ È∂

◊≈˜≈ Íμ‡Δ “Â∂ ’Ϙ≈ ’apple «Ò¡≈¢ «¬√ Ó◊appleØ∫

«¬˜apple≈¬ΔÒ ◊≈˜≈ Íμ‡Δ 鱧 Á∞ÙÓ‰ ÷∂Âapple ¡ÀÒ≈È ’∂

’¬Δ Í≈ÏßÁΔ¡≈∫ 鱧 ÓȘ±appleΔ Á∂ «ÁμÂΔ¢

«Ú⁄≈apple∂, «ÈÂ≈‰∂ ¡Â∂ ◊»ø◊∂ ÍÙ»¡ª, ‹≈ÈÚappleª ¡Â∂ Í≥¤Δ¡ª

Ï≈apple∂ ÚΔ «ÈappleÁÔÂ≈ ÌappleΔ¡ª ¡≈«◊¡≈Úª «ÁÂΔ¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ª

‘π’Óª ¡Èπ√≈apple ¬Δ√≈¬Δ, Óπ√ÒÓ≈È, «‘øÁ», «√æ÷, ¡≈appleΔ¡≈

√Ó≈‹Δ, ÏÑÓØ ¡≈«Á ÓÈπæ÷ª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ ’Ó˜Øapple ÍÙ»¡ª,

‹≈ÈÚappleª, Í≥¤Δ¡ª ˘ ’ÂÒ ’apple’∂ ‹ª ’apple≈ ’∂ ¿πÈ∑ª Á∂ ÓπappleÁ≈apple

Ó≈√ ˘ ÷≈ ’∂ ¡Â∂ ÏÒΔ¡ª Á∂ ’∂ ÷πÙ ‘πøÁ∂ ‘ÈÕ ÌªÚ∂ «’ «¬‘

«ÈÂ≈‰∂, Ï∂Ï√ ‹≈ÈÚapple ¡≈͉≈ ’ÂÒ ’appleÈ Ú≈«Ò¡ª ÁΔ

‹≈È ˘ appleØ∫Á∂ ‘È ¡Â∂ ÓappleÈ ÂØ∫ Í«‘Òª Ï‘π ÁappleÁ ÌappleΔ¡ª

¡≈Ú≈˜≈ ’æ„Á∂ ‘È, ’πappleÒ≈‘‡ Í≈¿π∫Á∂ ‘È ¡Â∂ ’¬Δ Âapple∑ª

È≈Ò ¡≈͉∂ Áπæ÷ ˘ ‹≈«‘apple ’appleÁ∂ ‘È ¡Â∂ ÁÔ≈ ÁΔ Ï∂ÈÂΔ

’appleÁ∂ ‘ÈÕ Íapple «¬È∑ª «Ú⁄≈«apple¡ª Á∂ Áπæ÷ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Á∂ ’ÂÈ

Â∂ «‹√ Âapple∑ª «¬√ Îapple˜Δ «Á¡≈¨ appleæÏ ˘ ’Ø¬Δ ÁÔ≈ È‘ƒ

¡≈¿π∫ÁΔ, ¿π√∂ Âapple∑ª ‘Δ ÓπappleÁ≈apple ÷≈‰ Á∂ ÙΩ’ΔȪ ¡Â∂ ¿π‘Á∂

«Ú⁄ «ÚÙÚ≈Ù ’appleÈ Ú≈«Ò¡ª Á∂ «ÁÒª Â∂ ’Ø¬Δ ⁄؇ È‘ƒ

Ò◊ÁΔ «’¿π∫«’ ¿π‘ ¡≈͉∂ Îapple˜Δ appleæÏ ”⁄ Ô’ΔÈ ’appleÁ∂ ‘È

«’ ¿π‘È∂ «¬È∑ª ‹≈ÈÚappleª ˘ ¿πÈ∑ª Á∂ ÷≈‰ Ò¬Δ ‘Δ ÍÀÁ≈ ’ΔÂ≈

˛ ¡Â∂ ¿π‘Á≈ ‘πæ’Ó ˛ «’ ¡√ƒ «¬È∑ª ˘ Ó≈apple ’∂ ÷≈¬Δ¬∂ ¡Â∂

¡≈͉∂ «Á¡≈¨ ÍÃÓ∂ÙÚapple Á∂ ËøÈÚ≈ÁΔ Ï‰Δ¬∂Õ ’Δ «¬È∑ª Òæ÷ª,

’appleØÛª ÍÙ»¡ª, Í≥¤Δ¡ª Á≈ ’ÂÒ Îapple˜Δ appleæÏ Á≈ Îapple˜Δ ‘πæ’Ó

È‘ƒ ˛? ¡Â∂ ’Δ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Úª ¿π‘È∂ ÷≈√ «Â¿π‘≈appleª Â∂

¡≈͉∂ ÍÀappleØ’≈appleª ˘ ÍÙ»¡ª ÁΔ ÏÒΔ (’πappleÏ≈ÈΔ) Á∂‰ Á≈ ‘πæ’Ó

√≈Áapple È‘ƒ ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈? ÂΩÏ≈ ÂΩÏ≈! ¡Ω‘, «¬√ appleæÏ Á≈

¡æ«Â¡≈⁄≈apple «√appleÎ ÓÈπæ÷ª Âæ’ ‘Δ √ΔÓ ȑƒ ˛ √◊Ø∫

«‘Â’≈appleΔ, Ï∂Ï√ ÍÙ»¡ª, Í≥¤Δ¡ª Âæ’ ÚΔ Í‘πø⁄Á≈ ˛ ¡Â∂

«¬‘ «Ú⁄≈apple∂ ¿π√ ÍÃÌ» ÁΔ «’appleÍ≈ È≈Ò Òæ÷ª-’appleØÛª ÁΔ

√ø«÷¡≈ «Úæ⁄ ¡≈Í‰Δ¡ª ‹≈Ȫ ◊π¡≈¿π∫Á∂ ‘ÈÕ

¡≈√«Â’ :- Âπ‘‚≈ «¬‘ ’πæÒ «Ï¡≈È ¡æ÷apple-¡æ÷apple √æ⁄ ˛Õ

È≈√«Â’ :- ÓÀ∫ ª ¡‹∂ «Ï¡≈È ‘Δ ’Δ ’ΔÂ≈ ˛? «¬‘ ª

Âπ‘≈‚∂ È≈Ò ◊æÒÏ≈ ’appleÈ Â∂ ’πæfi ÓØ‡Δ¡ª-ÓØ‡Δ¡ª ◊æÒª ‹Ø

¡⁄≈È’ ÓÀ˘ Ô≈Á ¡≈ ◊¬Δ¡ª ’«‘ «ÁÂΔ¡ª ‘È, È‘ƒ ª

‹Á Âæ’ «¬√ Îapple˜Δ appleæÏ ÁΔ ÍÀÁ≈«¬Ù ¡Â∂ ¿π‘ÁΔ Èapple’Δ

ÒΔÒÚª Â∂ «’øÈΔ¡ª ‘Δ «’Â≈Ϫ «Ò÷ ’∂ «Ú√Â≈apple È≈Ò

«Ï¡≈È Èª ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ ÂæÁ Âæ’ ¿π√ ÁΔ ¡Â∂ ¿π√ Á∂ «Ó«Ê¡≈

«ÚÙÚ≈Ù Á∂ ÎÀÒ‰ È≈Ò «¬√ √ø√≈apple «Úæ⁄ «‹øÈΔ ÂÏ≈‘Δ ¡Â∂

ÏappleÏ≈ÁΔ ¡≈¬Δ ˛ ¡Â∂ ‘π‰ Âæ’ ¡≈ apple‘Δ ˛, ¿π√ Á∂ Òæ÷Ú∂∫

«‘æ√∂ ÁΔ ÚΔ ’Ø¬Δ Â√ÚΔapple √≈‘Ó‰∂ È‘ƒ ¡≈ √’ÁΔÕ √Óª ¡≈

«◊¡≈ ˛ «’ ¬ΔÙÚapple Á∂ «Ó«Ê¡≈ «ÚÙÚ≈Ù È∂ ‹Ø fi»· Á≈

ÍÒøÁ≈ ÍÀÁ≈ ’ΔÂ≈ ˛, ¿π√ fi»·∂ «ÚÙÚ≈Ù ÂØ∫ Óπ’ÂΔ Í≈¿π‰

Ú≈Ò∂ ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ «Ò÷ ’∂ «’Â≈Ϫ ÍÃ’≈«Ù ’apple apple‘∂ ‘È Âª

«’ ÒØ’ª Á≈ «ÁÓ≈◊ √≈Î ‘Ø √’∂Õ

¡≈√«Â’ :- Ó∂apple≈ «ÁÒ Âª ¿π‘ÁΔ¡ª ’appleȻ Á≈ «¬‘

Óπ’Â√apple «Ï¡≈È √π‰ ’∂ ‘Δ ’øÏ «◊¡≈ ˛Õ


20 30/08/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

√Î≈ E Á≈ Ï≈’Δ...

ÏÀ·’ «Ú⁄ «⁄‰∂ ͬ∂ È∂, ¡‰÷Δ Á∂ È≈ÚÒ ÈΔ...

(¡≈͉∂ ’Ê≈-Í≈Âapple≈∫ 鱧 «¬ß‹ «⁄ÂappleÁ≈ √Δ, «‹Ú∂∫ ı∞Á ¿∞È∑≈∫ È≈Ò Ï«‘ßÁ≈, ¿∞μ·Á≈, ÷≈∫Á≈

ÍΔ∫Á≈ «apple‘≈ ‘ØÚ∂¢ ¿∞‘ÁΔ ’Ø¬Δ ÚΔ apple⁄È≈ (È≈ÚÒ, ’‘≈‰Δ ‹≈∫ √ÚÀ‹ΔÚÈΔ ¡≈«Á) ÍÛ∑È

ÏÀ·Δ¬∂ Â≈∫ ıÂÓ ’ΔÂ∂ «ÏÈ≈∫ ¡μË-«Ú⁄≈«Ò˙∫ È‘Δ∫ ¤μ‚Δ ‹≈ √’ÁΔ¢ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ¡≈∫

«Ò÷Â≈∫ «Ú⁄ Í≈·’≈∫ ÁΔ ¿∞∫◊Ò ÎÛ ’∂ «Íß‚Ø-«Íß‚, ◊ÒΔ˙∫-◊ÒΔ ÿ∞Ó≈¿∞∫Á≈ «apple‘≈¢ Úμ÷-

Úμ÷ ¡ıÏ≈apple≈∫ Ò¬Δ «Ò÷∂ ¿∞√ Á∂ ÎΔ⁄apple≈∫ “ÓÀ∫ Â≈∫ ÏØÒ≈∫◊Δ“, “‘μ‚Δ∫ ÏÀ·∂ «Íß‚“ ¡≈«Á 鱧 ¿∞‘Á∂

Í≈·’ ÏÛΔ «ÙμÁ È≈Ò ¿∞‚Δ’Á∂ apple«‘ßÁ∂ √È¢

¡‰÷Δ ÁΔ¡≈∫ Úμ÷-Úμ÷ Í∞√Â’≈∫ Á∂ «‘ßÁΔ, ◊∞‹apple≈ÂΔ Â∂ Ïß◊Ò≈ Ì≈Ù≈Ú≈∫ «Ú⁄ ¡È∞Ú≈Á

ÚΔ «ÓÒÁ∂ ‘È¢ √≈«‘Â È±ß «ÁμÂΔ Á∂‰ ÏÁÒ∂ ¿∞√ È±ß Ï‘∞ √≈appleΔ¡≈∫ √apple’≈appleΔ Â∂ ˆÀapple-√apple’≈appleΔ

√ß√Ê≈Ú≈∫ ÚÒØ∫ √Ó∂∫-√Ó∂∫ “Â∂ √ÈÓ≈«È Â∂ Í∞apple√«’z ’ΔÂ≈ «◊¡≈¢ ¡≈Í‰Δ √ÚÀ‹ΔÚÈΔ “ÓÒ∑∂

fi≈ÛΔ¡≈∫“ «Ú⁄ ¿∞‘È∂ «Ò«÷¡≈ ‘À «’ Ï≈apple≈∫ ‹Ó≈Â≈∫ Âμ’ ¿∞‘鱧 «Í¿∞ È∂ ÍÛ∑≈«¬¡≈, ‹Á «’

¡ÀÓ.¬∂., ÏΔ.‡Δ. ¿∞‘È∂ ¡≈Í ’ΔÂΔ¢ ¿∞‘È∂ «¬‘ ÚΔ Óß«È¡≈ ‘À «’ ‹∂ ¿∞‘鱧 «Í¿∞ È∂ ÍÛ∑È È≈

Ò≈«¬¡≈ ‘∞ßÁ≈ Â≈∫ ¿∞‘ ÚΔ ÷∂ÂΔ Á∂ ’ßÓ≈∫ «Ú⁄ «Í¿∞ Ú≈∫◊± Èapple’ ÌØ◊Á≈, ÏÒÁ≈∫ Á∂ Í∞Û∂

’∞‡Á≈, ÏÀ∫’≈∫ Á≈ ’apple˜≈¬Δ ‘∞ßÁΔ Â∂ ‘Ø √’Á≈ ‘À ’ÁØ∫ Á≈ √ÒÎ≈√ ÷≈ ’∂ Óapple-Ó∞μ’ «◊¡≈

‘∞ßÁ≈... Íapple ¡«‹‘≈ È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈¢

Íß‹≈ÏΔ Á≈ ÍzÂΔ«ÈË ¡Â∂ ⁄apple«⁄ ◊ÒÍ’≈apple apple≈Ó √apple±Í ¡‰÷Δ B@A@ «Ú⁄ AC ÎappleÚappleΔ

Á∂ «ÁÈ √≈鱧 √ÁΔÚΔ «Ú¤ØÛ≈ Á∂ «◊¡≈ √Δ¢ ¡‰÷Δ √≈appleΔ «˜ßÁ◊Δ ËappleÓ ÁΔ √ß’Δapple‰Â≈ ¡Â∂

‹≈Â-Í≈ ÁΔ Âß◊«ÁÒΔ ÂØ∫ ’Ø‘≈∫ Á±apple «apple‘≈¢ ¿∞√ ÁΔ Ú√Δ¡Â «Ú⁄ Áapple‹ ‘À : “√≈appleΔ «˜ßÁ◊Δ

«’√∂ Íapple≈-√appleΔapple’ Ù’ÂΔ «Ú⁄ Ó∂apple≈ ’Á∂ ’Ø¬Δ «ÚÙÚ≈√ È‘Δ∫ «apple‘≈... ÓÀ∫ Ë≈apple«Ó’ È‘Δ∫ ‘≈∫,

Ó∂appleΔ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’Ø¬Δ Ë≈apple«Ó’ apple√Ó È≈ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂...“ Â∂ «ÏÒ’∞Ò «¬Ú∂∫ ‘Δ ¿∞‘ÁΔ ÓΩÂ

«Íμ¤Ø∫ ’Ø¬Δ ÚΔ Ë≈apple«Ó’ ’appleÓ-’≈∫‚ È‘Δ∫ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ¡Â∂ ¿∞‘Á∂ «ÓμÂapple-«Í¡≈«apple¡≈∫ È∂ «ÓÒ

’∂ ¿∞‘ÁΔ¡≈∫ «Ò÷Â≈∫ ¡Â∂ ¿∞‘ÁΔ «˜ßÁ◊Δ Ï≈apple∂ ◊μÒ≈∫-Ï≈Â≈∫ ’ΔÂΔ¡≈∫ √È¢ ¿∞‘ÁΔ Í«‘ÒΔ

Ïapple√Δ (B@AA) √Ó∂∫ «¬’ Ú≈apple «Îapple ÁØ√Â≈∫, «ÓμÂapple≈∫, Í≈·’≈∫, Íz√ß√’≈∫, Ò∂÷’≈∫ Â∂ «appleÙÂ∂Á≈apple≈∫

ÚÒØ∫ ÏappleÈ≈Ò≈ Á∂ Ù’ÂΔ ’Ò≈ Óß«Áapple «Ú⁄ Íß‹≈ÏΔ Á∂ «¬√ Ó‘≈È ¡ÁΔÏ È±ß ÙappleË≈ Á∂ Î∞μÒ

Ì∂‡ ’ΔÂ∂ ◊¬∂¢ ÓÒÚ¬Δ ’Ê≈-ÙÀÒΔ È±ß Á∂Ù-«ÚÁ∂Ù «Ú⁄ Íz√≈«apple ’appleÈ Ú≈Ò∂ «¬√ «˜ßÁ≈«ÁÒ

◊ÒÍ’≈apple 鱧 Íß‹≈ÏΔ ‘Δ È‘Δ∫, ͱapple∂ Ì≈appleÂΔ √≈«‘ «Ú⁄ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á appleμ«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢

√Î≈ AD Á≈ Ï≈’Δ...

’apple˜∂ ”⁄ ‚∞μÏ∂ Íß‹≈Ï Á∂ ¡ÓΔapple «√¡≈√ÂÁ≈È

ÍzÏßË≈∫ Á≈ ÷apple⁄≈ Â≈∫ Ú÷apple≈ ‘À¢ «¬È∑≈∫ √‘±ÒÂ≈∫ Á≈ Ò∞¯ ÒÀ∫Á∂ ‘È √≈‚Δ¡≈∫ Ú؇≈∫ È≈Ò «‹μÂ

‘ج∂ «√¡≈√ÂÁ≈È¢ «¬‘ Â≈∫ √«‘‹∂ ‘Δ ¡ßÁ≈˜≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ ÒØ’≈∫ 鱧 √apple’≈apple

⁄∞‰È ¿∞Â∂ ’Δ «ÓÒÁ≈ ‘À ¡Â∂ «‹μÂ∂ ‘ج∂ ÒΔ‚apple≈∫ 鱧 ’Δ? √Ø⁄‰ Ú≈ÒΔ ◊μÒ Â≈∫ «¬‘ ‘À «’

√≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’≈∫ 鱧 Â≈∫ ¬∂ÈΔ ÍÀÈÙÈ ⁄Û∑∂ Ó‘ΔÈ∂ «ÁÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À Íapple Ϙ∞apple◊≈∫ 鱧 «ÓÒÁΔ¡≈∫

«È◊±‰Δ¡≈∫ «‹‘Δ¡≈∫ ÍÀÈÙÈ≈∫ Ò¬Δ ’¬Δ-’¬Δ Ó‘ΔÈ∂ ¿∞‚Δ’ ’appleÈΔ ÍÀ∫ÁΔ ‘À¢

√Ø⁄‰ Ú≈ÒΔ ◊μÒ «¬‘ ÚΔ ‘À «’ «¬’ Í≈√∂ Â≈∫ √≈‚∂ ω≈¬∂ ÒΔ‚apple≈∫ Á≈ ı˜≈È∂ Â∂ ¬∂È≈ ÏØfi

ÍÀ∫Á≈ ‘À Íapple «‹√ Ó’√Á Ò¬Δ «ÚË≈È√Ì≈ «Ú⁄ ¡√Δ «‹Â≈ ’∂ Ì∂‹Á∂ ‘≈∫, «‹Ê∂ «¬’

«ÚË≈«¬’ 鱧 «¬’ «ÁÈ Á∂ AE@@ apple∞ͬ∂ «ÓÒÁ∂ ‘È, ¿∞Ê∂ ¡≈Í√Δ «’Û≈∫ ’μ„ ’∂ ÒÛ≈¬Δ¡≈∫

’apple ’∂ Ú≈Í√ Ó∞Û ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ ÒØ’≈∫ ÁΔ ◊μÒ ’appleÈ Ú≈√Â∂ ω≈¬Δ «ÚË≈È√Ì≈ «Ú⁄ ÒØ’≈∫

ÁΔ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂ Ó∞μ«Á¡≈∫ ÁΔ ’Ø¬Δ ◊μÒ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ¢ «√apple¯ ¡Í‰Δ «√¡≈√Â

⁄Ó’≈¿∞‰ «Ú⁄ ‘Δ √≈apple≈ √Ó≈∫ ¡‹≈¬Δ∫ ’μ„ «ÁßÁ∂ ‘È¢

«Ú⁄≈appleÈ Ú≈ÒΔ ◊μÒ «¬‘ ÚΔ ‘À «’ ÚÀ√∂ Â≈∫ «ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Ú≈Ò∂ ◊μÒ-◊μÒ ¿∞Â∂ Ú≈’

¡≈¿±‡ ’apple ’∂ «ÚË≈È√Ì≈ ÂØ∫ Ï≈‘apple ¡≈ ‹≈∫Á∂ ‘È, Ízß± ¡Í‰Δ¡≈∫ ÂÈı≈‘≈∫ ÚË≈¿∞‰ ÁΔ

◊μÒ ¡≈ ‹≈∫ÁΔ ‘À Â≈∫ «Ó߇≈∫-√«’߇≈∫ «Ú⁄ √«‘ÓÂΔ Ï‰ ‹≈∫ÁΔ ‘À¢ ¿∞√ √Ó∂∫ ’Ø¬Δ È‘Δ∫ ÏØÒÁ≈

«’ ı˜≈È∂ ¿∞Â∂ «¬√ Á≈ ÏØfi ÚË∂◊≈¢ «¬’ Í≈√∂ «¬‘ Â≈∫ ‹ÁØ∫ «ÁÒ ’ΔÂ≈ ¡Í‰Δ¡≈∫ ÂÈı≈‘≈∫

ÚË≈¿∞‰ Á∂ ÓÂ∂ Í≈√ ’apple ÒÀ∫Á∂ ‘È Íapple Á±‹∂ Í≈√∂ Òμ÷≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ ÈΩ‹Ú≈È Ï∂apple∞˜◊≈apple

«Ú‘Ò∂ ÿ∞ßÓ apple‘∂ ‘È, ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Ï≈ «’Â∂ È‘Δ∫ ÍÀ∫ÁΔ¢

«¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «‹È∑≈∫ 鱧 ÈΩ’appleΔ¡≈∫ «ÓÒΔ¡≈∫ ‘È ¿∞È∑≈∫ 鱧 ÂÈ÷≈‘≈∫ Ú∂Ò∂ «√apple È‘Δ∫ «ÁÂΔ¡≈∫

‹≈∫ÁΔ¡≈∫¢ ’¬Δ «Ú⁄≈apple∂ «È◊±‰Δ¡≈∫ ÂÈ÷≈‘≈∫ ¿∞Â∂ √Ó≈∫ Òßÿ≈¿∞‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ‘È¢ ‹∂’apple

‘∞‰ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ÓΩ‹±Á≈ ’≈∫◊apple√ √apple’≈apple ÁΔ ◊μÒ ’appleΔ¬∂ Â≈∫ ¿∞‘ ı˜≈È≈ ÷≈ÒΔ ‘؉ Á≈

„ß‚Øapple≈ «Íμ‡ apple‘Δ ‘À ¡Â∂ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÂÈı≈‘≈∫ Á∂appleΔ È≈Ò «ÁÂΔ¡≈∫ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘È¢

‹∂’apple «¬‘ ¬∂È∂ ‘Δ ¡Í‰∂ ¡≈Í È±ß ÒØ’ ‘Ó≈«¬ÂΔ ’«‘ßÁ∂ ‘È

Â≈∫ ¡Í‰Δ¡≈∫ ’∞μfi Ó‘Δ«È¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÂÈı≈‘≈∫ ı˜≈È∂ «Ú⁄ ‹Ó∑≈∫ ’appleÚ≈¿∞‰ Â≈«’ ¿∞È∑≈∫ ȱß

ÒØ’≈∫ ÌÒ≈¬Δ Ò¬Δ ÷apple«⁄¡≈ ‹≈Ú∂¢ ‘∞‰ «¬‘ Ú∂÷‰≈ «ÁÒ⁄√Í ‘ØÚ∂◊≈ «’ √≈‚Δ¡≈∫ √apple’≈apple≈∫

Ì«Úμ÷ ¡ßÁapple ¡Í‰Δ ÔØ‹È≈Ú≈∫ √Á’≈ Íß‹≈Ï Á∂ ◊≈«¬Ï ‘ج∂ appleß◊Ò∂ «ÁÈ Ú≈Í√

«Ò¡≈¿∞∫ÁΔ¡≈∫ ‘È ‹≈∫ «Îapple «¬√ ÂØ∫ ÚΔ Ó≈Û∂ ‘≈Ò≈ Á≈ Íß‹≈Ï È±ß √≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈ ÍÚ∂◊≈¢

«¬‘ Ú’Â ‘Δ Áμ√∂◊≈ ‹≈∫ «Îapple √apple’≈apple≈∫ ÁΔ ’≈apple◊∞˜≈appleΔ¢

√Î≈ AE Á≈ Ï≈’Δ...

«¬Óapple≈È Â∂ ¡ÓÈ : «¬ß˜≈apple «Úμ⁄ ‘Δ ÌÒ≈

«¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ⁄ΔÈ «’¿∞∫«’ Áμ÷‰Δ ¬∂ÙΔ¡≈¬Δ Ó∞Ò’ È‘Δ∫ ‘À, «¬√ Ò¬Δ ¿∞√ 鱧 √≈apple’

Á≈ ÓÀ∫Ïapple ω≈¬∂ ‹≈‰ Á≈ ’Ø¬Δ √∞¡≈Ò ‘Δ ÍÀÁ≈ È‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈¢ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ ÚΔ Í«‘Ò≈∫

√ÓfiΩÂ≈ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ Í≈«’√Â≈È «¬√ «√ıapple √ßÓ∂ÒÈ «Úμ⁄ ⁄ΔÈ ÁΔ ÓÀ∫Ïapple«ÙÍ Á≈

Ó∞μÁ≈ È‘Δ∫ ¿∞·≈¬∂◊≈¢

‹ÁØ∫ ’apple≈⁄Δ “⁄ Ì≈appleÂΔ ’Ω∫√Ò÷≈È≈ √Ê≈Í ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ √Δ, ÂÁ ¿∞ÁØ∫ Á∂ «ÚÁ∂Ù ÓßÂappleΔ

¡‡Ò «Ï‘≈appleΔ Ú≈‹Í≈¬Δ È∂ «¬‘ ¯À√Ò≈ «ÁμÂ≈ √Δ «’ «‹‘Û∂ Í≈«’√Â≈ÈΔ ÒØ’ ¡≈͉∂

ÁØ√Â≈∫ Â∂ «appleÙÂ∂Á≈apple≈∫ 鱧 «ÓÒ‰ Ò¬Δ Ì≈apple ¡≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È, ¿∞È∑≈∫ 鱧 ÚΔ˜∂ Á∂‰ «Úμ⁄

ÈappleÓΔ ÚappleÂΔ ‹≈Ú∂¢ ¿∞√ ÈΔÂΔ Á∂ ÈÂΔ‹∂ Ï∂‘μÁ ÚappleȉÔØ◊ apple‘∂ √È Â∂ «ÂßÈ Á‘≈’∂ Í∞apple≈‰Δ

Á∞ÙÓ‰Δ È≈Ò ‹∞Û∂ Ï‘∞ √≈apple∂ ÌappleÓ Á±apple ‘ج∂ √È¢ √≈鱧 Í≈«’√Â≈È “⁄ √Ì È±ß «¬‘ √ÍμÙ‡

’apple Á∂‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ ȯappleÂ, Á«‘ÙÂ◊appleÁΔ, «‘ß√≈ Â∂ Á∞ÙÓ‰Δ È±ß ‘μÒ≈Ù∂appleΔ Á∂‰

Ú≈«Ò¡≈∫ Ï≈apple∂ √≈‚≈ √‡À∫‚ ’Δ ‘À¢ ‹Ø ÒØ’ «‘ß√≈ È±ß È¯apple ’appleÁ∂ ‘È Â∂ ¡≈Í√Δ √Ófi “⁄

Ú≈Ë≈ ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È, ¿∞È∑≈∫ Ò¬Δ Ì≈apple Á∂ Áapple √Á≈ ÷∞μÒ∑∂ ‘È¢

& Ò∂÷’ Í≈«’√Â≈È “⁄ Ì≈appleÂΔ

‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple apple«‘ ⁄∞μ’≈ ‘À¢

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ...

Í≈«’√Â≈È ˘ «¬Óapple≈È ÷≈È Á∂ apple»Í «Úæ⁄ ÈÚª ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ «Ó«Ò¡≈

«¬Óapple≈È ÁΔ «¬‘ Óø◊ √Δ «‹È∑ª ‘Ò«’¡ª

«Úæ⁄ ‘∂apple≈ Î∂appleΔ ‘Ø¬Δ ˛ ¿πÊ∂ «Îapple ÂØ∫ ⁄؉ª

’apple≈¬Δ¡ª ‹≈‰ Íapple √apple’≈apple «¬√ Óø◊ ˘

Óøȉ Ò¬Δ «Â¡≈apple È‘ƒ √ΔÕ «¬√ ÓπæÁ∂ ˘ ÒÀ

’∂ «¬Óapple≈È ÷≈È È∂ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÈÚ≈˜

ÙappleΔÎ √apple’≈apple «÷Ò≈Î Ëapple«È¡ª Â∂ Óπ‹≈«apple¡ª

Á≈ «√Ò«√Ò≈ ⁄≈¨ ’apple «ÁÂ≈Õ «¬√ Âapple∑ª

«¬Óapple≈È Á∂ È≈Ò Í≈«’√Â≈È ¡≈Ú≈√Δ

Óπ√«ÒÓ ÒΔ◊ Í≈apple‡Δ Á≈ ‘ø«‚¡≈ Úapple«Â¡≈

¡≈◊» Ù∂÷ ¡«‘ÓÁ appleÙΔÁ ¡Â∂ ’ÈÀ‚≈ Á≈

Ù«‘appleΔ ÓΩÒ≈È≈ Â≈«‘Ò ¿πμÒ ’≈ÁappleΔ ÚΔ ¡≈’∂

‹πÛ «◊¡≈Õ ⁄؉ª «Úæ⁄ ‘Ø¬Δ ËªËÒΔ Á∂ È≈Ò

«appleÙÚÂ÷ØappleΔ, ’πappleÍÙÈ, Ó«‘ø◊≈¬Δ Â∂

Ï∂appleπ‹◊≈appleΔ Á∂ ÓπæÁ∂ ÚΔ ‹ØÛ Ò¬∂ ◊¬∂Õ «¬√ √Ó∂∫

ÁΩapple≈È ‘Δ «¬’ apple∂÷ «Úæ⁄ Ó∂÷ ‘Øapple Úæ‹ ◊¬Δ

«’ ÍÀÈ≈Ó≈ Í∂Íapple ÒΔ’ «Úæ⁄ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ

ÈÚ≈˜ ÙappleΔÎ Â∂ ¿π√Á∂ Í«appleÚ≈apple ÚæÒØ∫ ’ΔÂΔ

÷appleϪ appleπͬ∂ ÁΔ ’πappleÍÙÈ ÚΔ ‹◊ ‹≈‘apple ‘Ø

◊¬ΔÕ Ï√ «Îapple ’Δ √Δ ¿πÍappleØ’Â «ÂøȪ

ÒΔ‚appleª ˘ «¬’ ÚËΔ¡≈ ÒØ’ª ˘ Ë»‘ Í≈¿π‰

Ú≈Ò≈ ◊πapple «ÓÒ «◊¡≈Õ Í≈«’√Â≈È

«‘appleΔ’-¬∂-«¬È√≈Î Í≈apple‡Δ Á∂ ¡≈◊»

«¬Óapple≈È ÷≈È È∂ F ¡◊√ B@AD ˘ Ò≈‘Ωapple

ÂØ∫ ÒÀ ’∂ Í≈«’√Â≈È ÁΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ

«¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á Âæ’ ÒΩ∫◊ Ó≈apple⁄ ’«„¡≈ ‹Ø

«’ Ò≈‘Ωapple ÂØ∫ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á Á∂ «ÓÈ≈apple-¬∂-

Í≈«’√Â≈È ¿πÍapple ‹≈ ’∂ ÷ÂÓ ‘Ø«¬¡≈Õ «¬‘

Ó≈apple⁄ Í≈«’√Â≈È Á∂ «¬«Â‘≈√ «Úæ⁄ «¬’

Ï‘π Úæ‚≈ Ó≈apple⁄ √ΔÕ «¬√∂ Ó≈apple⁄ «Úæ⁄

«¬Óapple≈È ÁΔ Í≈apple‡Δ È∂ ¡≈͉∂ CC Í≈appleÒΔÓÀ∫‡

ÓÀ∫Ïappleª Á∂ ¡√ÂΔÎ∂ Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ÚΔ ’ΔÂ≈

√ΔÕ «¬Óapple≈È Á≈ ’«‘‰≈ √Δ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ

ÈÚ≈˜ ÙappleΔ¯ ¡√ÂΔÎ≈ Á∂Ú∂Õ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ

ÍÁ ¿πμÍapple apple«‘‰ Á≈ «¬√ Á≈ ’Ø¬Δ «¬ıÒ≈’Δ

‘æ’ È‘ƒ apple«‘ ‹ªÁ≈, «’¿π∫«’ «¬√ Á≈ ¡Â∂

«¬√ Á∂ Í«appleÚ≈apple Á≈ È≈Ó ÍÀÈ≈Ó≈ Í∂Íapple ÒΔ’

«Úæ⁄ ¡≈«¬¡≈ ˛Õ Íapple ÈÚ≈˜ ÙappleΔÎ È∂

¡√ÂΔÎ≈ Á∂‰ ÂØ∫ «¬È’≈apple ’apple «ÁÂ≈Õ

ÍÀÈ≈Ó≈ Í∂Íapple ÒΔ’ ’∂√ ˘ «¬Óapple≈È

Í≈«’√Â≈È Á∂ √πÍappleΔÓ ’Øapple‡ «Úæ⁄ ÒÀ «◊¡≈Õ

«¬‘ ’∂√ √Ú≈ ÁØ √≈Ò ⁄Ò‰ ÂØ∫ Ï≈Á

Í≈«’√Â≈È √πÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂ E ‹æ‹ª ÁΔ ÏÀ∫⁄

«Ú⁄Ø∫ «ÂøÈ ‹æ‹ª Á∂ Ï‘πÓ È∂ ¡≈͉≈ ÎÀ√Ò≈

ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÈÚ≈˜ ÙappleΔÎ Á∂ «ÚappleπË Á∂ ’∂

ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÍÁ ¤æ‚‰ Á≈ ‘π’Ó √π‰≈

«ÁÂ≈Õ «¬√ ’apple’∂ ÓΔ¡ª ÈÚ≈˜ ÙappleΔÎ ˘

ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÍÁ ª ¤æ‚‰≈ ‘Δ ÍÀ‰≈ √Δ

È≈Ò ‘Δ Í≈appleÒΔÓÀ‡ ÁΔ √Δ‡ ÚΔ ◊¬ΔÕ

Í≈«’√Â≈È Óπ√«ÒÓ ÒΔ◊ ÁΔ ÍÃË≈È◊Δ ÚΔ

¤æ‚‰Δ Í¬Δ «’¿π∫«’ Í≈apple‡Δ Á≈ √Áapple ¿π‘ ‘Δ

√÷Ù ‘Ø √’Á≈ ˛ «‹‘Û≈ ¡ÀÓ.ÍΔ.ÚΔ ‘ØÚ∂Õ

¡≈÷apple Ï∂«¬æ‹Â ‘Ø ’∂ ÓΔ¡ª ÈÚ≈˜ ÙappleΔÎ ˘

BD ‹πÒ≈¬Δ B@AG ˘ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÍæÁ ÂØ∫

¡√ÂΔÎ≈ Á∂‰≈ ‘Δ «Í¡≈Õ ÈÚ≈˜ ÙappleΔÎ ÚæÒØ∫

¡√ÂΔÎ≈ Á∂‰ È≈Ò «¬Óapple≈È Â∂ ¿π√ ÁΔ

Í≈apple‡Δ Á≈ ’æÁ ’≈· ‘Øapple ¿πμ⁄≈ ‘Ø «◊¡≈Õ

ÈÚ≈˜ ÙappleΔÎ Â∂ ¿π√ ÁΔ ËΔ ÓappleΔ¡Ó

ÈÚ≈˜ Â∂ ‹π¡≈¬Δ ’ÀÍ‡È √¯Áapple ˘ ÍÀÈ≈Ó≈

Í∂Íapple ÒΔ’ «Úæ⁄ ÓπÒ’ ¡øÁapple ¡appleϪ ÷appleϪ

appleπͬ∂ ÁΔ ’πappleÍÙÈ ’appleÈ Á∂ ‹πappleÓ ¡ËΔÈ

ÓΔ¡ª Óπ‘øÓÁ ÈÚ≈˜ ÙappleΔÎ ˘ A@ √≈Ò ÁΔ

’ÀÁ Â∂ ¡æ· «ÓÒΔ¡È ÍΩ∫‚ Á≈ ‹πappleÓ≈È≈

’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ «¬√∂ Âapple∑ª ËΔ ÓappleΔ¡Ó ÈÚ≈˜

˘ √æ √≈Ò ÁΔ ’ÀÁ Â∂ ÁØ «ÓÒΔ¡È ÍΩ∫‚

‹πappleÓ≈È≈, ‹π¡≈¬Δ ’ÀÍ‡È √ÎÁapple ˘ «¬’

√≈Ò ’ÀÁ Íapple ‹πappleÓ≈È≈ ’Ø¬Δ È‘ƒÕ ÈÚ≈˜

ÙappleΔÎ ˘ ‹∂Ò Ô≈Âapple≈ Ò¬Δ Ó‹Ï»apple ’appleÈ Ò¬Δ

«¬Óapple≈È Â∂ ¿π√ ÁΔ Í≈apple‡Δ Â≈«‘appleΔ’-¬∂-

«¬È√≈Î Á∂ «√apple ÏæfiÁ≈ ˛Õ «‹È∑ª È∂ ÏÛΔ

Ó∂‘È Â∂ Ò◊È È≈Ò «¬‘ ’∂√ Ò«Û¡≈ Â∂

«‹æ«Â¡≈Õ «¬Óapple≈È ÁΔ ‘Ó≈«¬Â «Úæ⁄

«Èæ«apple¡≈ Ù∂÷ appleÙΔÁ Â∂ ¿π√ ÁΔ Í≈apple‡Δ

Í≈«’√Â≈È ¡≈Ú≈ÓΔ Óπ√«ÒÓ ÒΔ◊ Á≈

«‹’apple ’appleÈ≈ ÚΔ ˜apple»appleΔ Ï‰Á≈ ˛ «‹‘Û≈

‘Ó∂Ù≈ «¬Óapple≈È Á∂ ÓØ„∂ È≈Ò ÓØ„≈ Ò≈ ’∂ ÷Û∑≈

«apple‘≈Õ Ù∂÷ appleÙΔÁ Á∂ ¡≈͉∂ ‘Δ ’«‘‰

¡Èπ√≈apple Í≈apple‡Δ ̪Ú∂ ¿π√ ÁΔ ‡ª◊≈ Í≈apple‡Δ

‘Δ ˛ Íapple ’øÓ ¿π√ Á≈ Ï‘π ڂ≈ ˛Õ C@

‹πÒ≈¬Δ B@AG ˘ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á «Ú⁄ ¡≈͉∂

Í≈apple‡Δ Úapple’appleª Á≈ ËøÈÚ≈Á ’appleÈ Ò¬Δ

«¬Óapple≈È ÷≈È È∂ appleÀÒΔ apple÷Δ √Δ Âª «¬√ appleÀÒΔ

«Úæ⁄ ÚΔ‘ ‘‹≈apple ÂØ∫ ¿πÍapple ÈΩ‹Ú≈È Óπø‚∂

’πÛΔ¡ª È∂ «Ùapple’ ’ΔÂΔ √ΔÕ «¬√ appleÀÒΔ

«Úæ⁄ Í≈«’√Â≈È ¡≈Ú≈ÓΔ Óπ√«ÒÓ ÒΔ◊ Á≈

√appleÏapple≈‘ Ù∂÷ appleÙΔÁ, ÷ÀÏapple Í÷Â»È ÷Ú≈ Á≈

Óπæ÷ ÓøÂappleΔ ÍÃÚ∂‹ ÷‰’, «‘appleΔ’-¬∂-

«¬È√≈Î Á≈ «‚Í‡Δ ⁄∂¡appleÓÀÈ Ù≈‘ Ó«‘Ó»Á

’πappleÀÙΔ, ‹‘ª◊Δapple Â≈appleΔÈ ¡Â∂ ‘Øapple Ï‘π √≈apple∂

ÒΔ‚apple Ù≈ÓÒ ‘ج∂ √ÈÕ «¬Óapple≈È «¥’‡

«÷‚≈appleΔ ‘؉ ’apple’∂ ÈΩ‹Ú≈È Úapple◊ «Úæ⁄

Ï‘πÂ Ó’Ï»Ò Âª ˛ ‘Δ Íapple ÍÀÈ≈Ó≈ ’∂√ ÁΔ

«‹æ È≈Ò «¬√ Èø» ÈΩ‹Ú≈È Úapple◊ «¬’ ‘ΔappleØ

Úª◊ «Í¡≈apple ’appleÈ Ò◊ «Í¡≈ ˛Õ «¬√ appleÀÒΔ

«Úæ⁄ ‘Δ ÒØ’ª È∂ «¬Óapple≈È ˘ Í≈«’√Â≈È Á≈

‘؉ Ú≈Ò≈ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÓøÈ «Ò¡≈ √ΔÕ

¡æ‹ ‹Á «¬Óapple≈È ÷≈È È∂ Í≈«’√Â≈È ÁΔ

Ú≈◊‚Øapple √øÌ≈ÒΔ ˛ ÂÁ ÓπÒ’ Á∂ ¡øÁapple»ÈΔ Â∂

Ï≈apple»ÈΔ ‘≈Ò ϑπ Ó≈Û∂ ‘ÈÕ Ó«‘ø◊≈¬Δ,

«appleÙÚÂ÷ØappleΔ, ⁄Øapple Ï‹≈appleΔ «√÷appleª ¤»‘ apple‘Δ ˛Õ

¡æÂÚ≈ÁΔ¡ª ÚæÒØ∫ appleØ‹≈È≈ ʪ-ʪ ÏøÏ ËÓ≈’∂

’apple’∂ Ï∂◊πÈ≈‘ Ù«‘appleΔ¡ª Á∂ ’ÂÒ ’ΔÂ∂ ‹≈

apple‘∂ ‘ÈÕ Í≈‰Δ, «Ï‹ÒΔ Â∂ ◊À√ ÁΔ ˚Û È≈Ò

ÒØ’ Ï∂‘≈Ò ‘ÈÕ ÓπÒ’ Á∂ «√apple «¬√ Ú∂Ò∂

’apple‹∂ ÁΔ¡ª Í≥‚ª È‘ƒ ÏÒ«’ ’apple‹∂ Á∂

Âø◊Ûª Á∂ Âø◊Û ‘ÈÕ «¬‘Ø «‹‘Δ √«ÊÂΔ

«Úæ⁄ ÓπÒ’ ˘ √øÌ≈Ò‰≈ Ï‘π ‘Δ ’«·È ’øÓ

˛Õ ¿πÍapple∫Ø ¿π√ È∂ «¬‘ ’«‘ «ÁÂ≈ ˛ «’

ÏÒ≈√ÓÀ√Δ, «‹‘Û≈ ’≈È»øÈ «‹¡≈¿πμÒ ‘æ’ È∂

ω≈«¬¡≈ √Δ ¿π√ ˘ ÷ÂÓ È‘ƒ ’apple∂◊≈

ÏÒ«’ ’≈«¬Ó ‘Δ apple÷∂◊≈Õ «¬√ ’≈˘È

¡Èπ√≈apple «’√∂ ÚΔ ¿π√ ÏøÁ∂ ˘ √‹≈¬∂ ÓΩ ‘Ø

√’ÁΔ ˛ «‹‘Û≈ ‘˜apple Óπ‘øÓÁ Â∂ ’πapple≈È

ÙappleΔ¯ ÁΔ Ï∂¡ÁÏΔ ’apple∂◊≈Õ «¬√ ’˘È

¡ËΔÈ Í«‘Òª ‘Δ ¡È∂’ª «¬√≈¬Δ, «‘øÁ»,

«√æ÷ Â∂ ‘Øapple √‹≈ Ìπ◊ apple‘∂ ‘ÈÕ «¬√ ’˘È

Á≈ ÁπÈΔ¡ª Ìapple «Úæ⁄ «ÚappleØË ‘Ø «apple‘≈ ˛Õ ¿πμfi

«’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛ «¬Óapple≈È ÁΔ ÈΔ¡Â Ó≈ÛΔ

È‘ƒ ˛Õ ¿π√ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ ¿π√ ÁΔ √apple’≈apple

√πappleæ«÷¡≈ ◊≈apple‚ª, ’≈appleª Á∂ ’≈ÎÒ∂ ¡Â∂ ‘Øapple

÷apple⁄∂ ÿæ‡ ’apple’∂ Ï⁄æ ’appleÈ◊∂Õ ¿π‘ ¡≈Í

÷πæÁ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ‘≈¿»√ «Úæ⁄ È‘ƒ apple‘∂◊≈

«’¿π∫«’ ¿π√ Á≈ √Ò≈È≈ ÷apple⁄≈ «¬’ ¡appleÏ

HE ’appleØÛ appleπͬ∂ ωÁ≈ ˛ «¬‘ ÚΔ Ï⁄≈Úª◊∂Õ

¡≈͉∂ ÓøÂappleΔ¡ª ˘ «¬ø‹ ’appleÈ Ò¬Δ ’‘∂◊≈Õ

’¬Δ Á≈«ÈÙÚapple ‘π‰ ÂØ∫ ‘Δ ’«‘‰ Ò◊ ͬ∂

‘È «’ «¬‘ appleØ◊ «¬Óapple≈È ÷≈È Á∂ Ú√ Á≈

È‘ƒ ˛ «’¿π∫«’ Í≈«’√Â≈È ÁΔ Â≈‰Δ ‘Δ

‡πæ‡Δ Í¬Δ ˛Õ ÓπÒ’ Í≈√ ÍÀ√∂ È‘ƒ ‘È

÷‹≈È≈ ÷≈ÒΔ ˛Õ Áπ¡≈Ò≈ ¡æ‹ ÚΔ

«È’«Ò¡≈ √ÓfiØ ’Ò ÚΔÕ ÁπÈΔ¡ª Ìapple Á∂

Ò«‘‰∂Á≈apple ÚΔ Ï‘Δ¡ª ¸æ’Δ «ÎappleÁ∂ ‘ÈÕ

⁄ΔÈ ÚæÒØ∫ √Δ. ÍÀ’. ω≈¿π‰ Ú≈√Â∂ «ÁÂ∂

◊¬∂ ’apple˜∂ ˘ È≈ ÓØÛÈ ÁΔ √»apple «Úæ⁄ ÙÃΔ

Òø’≈ Úª◊ √Ó∂ √Δ.ÍÀ’. ◊Ú≈Áapple ⁄ΔÈ Á∂

◊«‘‰∂ ÚΔ ÍÀ √’Á≈Õ «Í¤Ò∂ ‘π’Óapple≈Ȫ È∂

Í≈«’√Â≈È ˘ √π¡≈apple ’∂ ⁄appleπø‚ «Ò¡≈ ˛

«Ú⁄≈apple∂ «¬Óapple≈È Á∂ ‘æÊ «Úæ⁄ ’∂ÚÒ ⁄apple»ø‚Δ¡ª

‘Ø¬Δ¡ª ‘æ‚Δ¡ª ‘Δ ¡≈¬Δ¡ª ‘ÈÕ «¬Óapple≈È

˘ Ï‘π √÷ ⁄πÈΩÂΔ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈

ÍÀ‰≈ ˛Õ «ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ¡ª ÚΔ ¡≈͉Δ

√ø√«¥ÂΔ ¡Èπ√≈apple ¡Ûø◊∂ ‚≈¡ ’∂ ÓπÙ’Ò≈

«Úæ⁄ Ú≈Ë≈ ’appleÈ◊∂Õ «¬Óapple≈È ÁΔ «ÚÁ∂Ù

ÈΔÂΔ ¡Â∂ ¡≈apple«Ê’ ÈΔÂΔ ÚΔ √ÍÙ‡

È‘ƒ ˛Õ

Í≈«’√Â≈È ÈÀÙÈÒ ¡√øÏÒΔ

ÁΔ¡ª ’πæÒ CDB √Δ‡ª «¬È∑ª «Úæ⁄Ø∫ ¡Ωappleª

Ò¬Δ √æ· √Δ‡ª apple≈÷ÚΔ¡ª ‘È ¡Â∂ Á√ √Δ‡ª

ÿæ‡ «◊‰ÂΔ¡ª Ò¬Δ ‘ÈÕ √apple’≈apple ω≈¿π‰

Ò¬Δ «’√∂ ÚΔ Í≈apple‡Δ ˘ AGB √Δ‡ª

ÒØÛƒÁΔ¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ª ⁄؉ª «Úæ⁄ «’√∂ ÚΔ

Í≈apple‡Δ ˘ Ï‘πÓ ȑƒ «Ó«Ò¡≈Õ «¬Óapple≈È ÁΔ

Í≈«’√Â≈È Â≈«‘appleΔ’-¬∂-«¬È√≈Î Í≈apple‡Δ

˘ AAG √Δ‡ª «ÓÒΔ¡ª ‹Ø «’ Ï≈’Δ Í≈apple‡Δ¡ª

È≈ÒØ∫ «’Â∂ ÚË ‘ÈÕ √≈Ï’≈ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ

ÓΔ¡ª ÈÚ≈˜ ÙappleΔÎ ÁΔ Í≈«’√Â≈È Óπ√«ÒÓ

ÒΔ◊ ˘ FD ¡Â∂ «ÏÒ≈ÚÒ ‹appleÁ≈appleΔ Ìπæ‡Ø ÁΔ

ÍΔÍÒ‹ Í≈apple‡Δ ˘ DC √Δ‡ª ‘≈√Ò ‘Ø¬Δ¡ª

‘ÈÕ ¤Ø‡Δ¡ª Í≈apple‡Δ¡ª «‹Ú∂∫ ÓπÂ≈«‘Á≈

Ó‹«Ò√-¬∂-¡≈Ó≈Ò Ï≈appleª, ÓπÂ≈«‘Á≈

’ΩÓΔÓ»Ú ÓÀ∫‡ Í≈«’√Â≈È ˘ ¤∂Õ Ï≈’Δ¡ª ⁄Ø∫

«’√∂ ˘ ⁄≈apple, «’√∂ ˘ ÁØ ¡Â∂ «’√∂ ˘ «¬’Õ

Â∂appleª ¡≈˜≈Á ¿πÓΔÁÚ≈apple ’≈ÓÔ≈Ï ‘ج∂ ‘ÈÕ

«¬√∂ Âapple∑ª «¬Óapple≈È ÷≈È Á≈ Ì≈¬ΔÚ≈Ò Ù∂÷

appleÙΔÁ apple≈ÚÒ«Í≥‚Δ ÂØ∫ ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø«¬¡≈Õ «¬√

Âapple∑ª Óπ√«ÒÓ ÒΔ◊ ˘ Â∂ ÍΔÍÒ˜ Í≈apple‡Δ ˘

Ï≈‘apple appleæ÷ ’∂ «¬Óapple≈È ÷≈È È∂ ¤Ø‡Δ¡ª

ÓØ‡Δ¡ª Íapple‡Δ¡ª ˘ È≈Ò ÒÀ ’∂ Í≈«’√Â≈È

«‘appleΔ’-¬∂-«¬È√≈Î ÁΔ √apple’≈apple ω≈ Ò¬Δ

˛Õ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ «¬Óapple≈È ÷≈È ÁΔ ’Àϫȇ

«Úæ⁄ «¬æ’Δ ÓÀ∫Ïapple ‘ÈÕ Ó؇∂ ÂΩapple ¿πÍapple «‹È∑ª

˘ Ú‹≈appleª «ÓÒΔ¡ª ‘È ¿πÈ∑ª Á∂ È≈Ó ‘È

◊ë‘ ÓøÂapple≈Ò≈ «¬Óapple≈È È∂ ¡≈͉∂ ’ØÒ ‘Δ

apple«÷¡≈ ˛Õ «¬Óapple≈È ÁΔ Â«‘appleΔ’-¬∂-

«¬È√≈Î Á∂ Ú≈¬Δ√ ÍÃÀ‹Δ‚À∫‡ Ù≈‘ Ó«‘Ó»Á

’»appleÀÙΔ «‹‘Û≈ ¡≈√¯ ¡ÒΔ ‹appleÁ≈appleΔ ÁΔ

√apple’≈apple «Úæ⁄ «ÚÁ∂Ù ÓøÂappleΔ ‘πøÁ≈ √Δ ˘ «ÚÁ∂Ù

ÓøÂappleΔ Ï‰≈«¬¡≈ ˛Õ appleæ«÷¡≈ ÓøÂappleΔ «√øË Á≈

√≈Ï’≈ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ ÍÃÚ∂‹ ÷‡’, ÷‹≈È≈

ÓøÂappleΔ ¡≈Ò≈◊ ¿πÓapple, «Ú«Á¡≈ ÓøÂappleΔ

Ù¯’ ӫ‘Ó»Á, ’˘È ÓøÂappleΔ Í≈«’√Â≈È

Óπ√«ÒÓ ÒΔ◊ Á∂ ¡≈◊» Ù∂÷ appleÙΔÁ «‹‘Û∂

«’√∂ Ú∂Ò∂ ÈÚ≈˜ ÙappleΔÎ ÁΔ √apple’≈apple «Úæ⁄ ÚΔ

apple∂ÒÚ∂ ÓøÂappleΔ ‘Δ ‘πøÁ∂ √ÈÕ «¬Óapple≈È Á∂ ÍÃË≈È

ÓøÂappleΔ Ï‰«Á¡ª ‘Δ Í≈«’√Â≈È ÁΔ ÈÀÙÈÒ

¡√øÏÒΔ Á∂ √ÍΔ’apple ÁΔ ÚΔ ⁄؉ ‘جΔÕ

«ÏÒ≈ÚÒ ‹appleÁ≈appleΔ Ìπæ‡Ø ÁΔ Í≈«’√Â≈È

ÍΔÍÒ‹ Í≈apple‡Δ Á∂ ¿πÓΔÁÚ≈apple ÷πappleÙΔÁ Ù≈‘

˘ ADF Ú؇ «ÓÒ∂, ‹Á «’ «¬Óapple≈È ÷≈È ÁΔ

«‘appleΔ’-¬∂- «¬È√≈Î Í≈apple‡Δ Á∂ ¿πÓΔÁÚ≈apple

¡≈√≈Á ’À√apple AGF Ú؇ª Á∂ Ï‘πÓ È≈Ò

Í≈«’√Â≈È ÈÀÙÈÒ ¡√øÏÒΔ Á∂ √ÍΔ’apple ¸‰∂

◊¬∂Õ

Í≈«’√Â≈È Á∂ «ÂøÈ √»«Ï¡ª «Úæ⁄

«¬Óapple≈È ÁΔ Â«‘appleΔ’-¬∂-«¬È√≈Î Í≈apple‡Δ

ÁΔ¡ª √apple’≈appleª ω ◊¬Δ ‘ÈÕ «¬’ «√øË Â∂

Á»‹Δ Í÷Â»È ÷Ú≈ ¡Â∂ Í≈«’√Â≈È Á∂ √Ì

ÂØ∫ Ú‚∂ Â∂ Ù’ÂΔÙ≈ÒΔ √»Ï∂ Í≥‹≈Ï «Úæ⁄ A

Í≥‹≈Ï «Úæ⁄ «‘appleΔ’-¬∂-«¬È√≈Î Á∂ ÈÚ∂∫

¡Â∂ È≈‹appleÏ∂’≈apple «Ú¡’ÂΔ ‹≈Ó ’Ó≈Ò ˘

Óπæ÷ ÓøÂappleΔ Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈ ˛Õ «¬√ «Ú¡’ÂΔ

Á∂ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ Ï‰«Á¡ª √≈apple ‘Δ ÓΔ‚Δ¬∂ «Úæ⁄

«¬√ Á∂ ÍØÒ ÷πÒ‰ Ò◊ ͬ∂ √ÈÕ ÓΔ‚Δ¡≈

÷πÒ ’∂ «¬√ √÷Ù ¿πÍapple ÁØÙ Ò≈ «apple‘≈ ˛ «’

«¬‘ ÏøÁ≈ ’≈ÂÒ ˛Õ «¬√ È∂ ’πæfi √≈Ò

Í«‘Òª «’√∂ Á≈ ’ÂÒ ’apple «ÁÂ≈ √Δ Íapple

«¬Óapple≈È ÁΔ Í≈apple‡Δ «¬√ Á∂ Ï⁄≈¿π «Úæ⁄ ¡≈÷

apple‘Δ ¡≈ «’ ’ÂÒ ¡‹∂ Âæ’ √≈Ï ȑƒ ‘Ø

√«’¡≈ «’ ’ÂÒ «¬√ È∂ ‘Δ ’ΔÂ≈ √ΔÕ

√⁄≈¬Δ ª «¬‘Δ ˛ «¬‘ ÏøÁ≈ ª Ú’Â

Òøÿ≈¿π‰ Ò¬Δ È≈Ó Á≈ ‘Δ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ

‘ØÚ∂◊≈Õ «¬√ Á∂ «√apple ¿πÍapple «¬√ ˘ ⁄Ò≈¿π‰

Ò¬Δ ÁØ Ú‚Δ¡ª «√¡≈√Δ ÂØͪ «Ï·≈

«ÁÂΔ¡ª ‘ÈÕ Í≥‹≈Ï ˘ ⁄Ò≈¿π‰ ÁΔ ¡√Ò

⁄≈ÏΔ «¬È∑ª ÁØÚª «Ú¡’ÂΔ¡ª Á∂ ‘æÊ «Úæ⁄

‘Δ ‘ØÚ∂◊ΔÕ «¬’ ‘È «‹È∑ª ˘ Í≥‹≈Ï

¡√øÏÒΔ Á≈ √ÍΔ’apple ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ⁄ΩËappleΔ

ÍÃÚ∂‹ «¬Ò≈‘Δ ˛ ‹Ø «’ Í≥‹≈Ï Á≈ √≈Ï’≈ Óπæ÷

ÓøÂappleΔ ˛Õ Á»‹≈ Óπ‘øÓÁ √appleÚapple ˛ «‹√ ˘

Í≥‹≈Ï Á≈ ◊ÚappleÈapple Ò≈«¬¡≈ ˛ «¬‘ √÷Ù

«¬ø◊ÒÀ∫‚ Á≈ √≈Ï’≈ ÓÀ∫Ïapple Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ˛Õ

¡√Ò Â≈’ «¬È∑ª ÁØȪ Á∂ ‘æÊ «Úæ⁄ ‘Δ

‘ØÚ∂◊ΔÕ ¡≈ÍØ‹ΔÙÈ «Úæ⁄ ÏÀ· ’∂ «ÚappleØË

’appleÈ≈ ÏÛ≈ √Ω÷≈ ‘πøÁ≈ ˛ Íapple ‹ÁØ∫ «√apple ÍÀ∫ÁΔ

˛ ª ‘ØÙ «·’≈‰∂ ¡≈ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ÍÃË≈È

ÓøÂappleΔ ÁΔ √‘πø ¸æ’«Á¡ª √≈apple ‘Δ «¬Óapple≈È

«ÚÁ∂Ùª «Úæ⁄ ÏÀ·∂ Í≈«’√Â≈ÈΔ¡ª ¡◊∂ ‘æÊ

¡æ‚‰ Ò◊ «Í¡≈ ˛, ‘π‰ ÍÂ≈ È‘ƒ Ò◊

«apple‘≈ «’ÊØ∫ Ùπapple» ’apple∂Õ Ï≈’Δ apple«‘øÁΔ ’√apple

«ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ¡ª È∂ «÷Ò≈apple≈ Í≈ ’∂ Í»appleΔ ’apple

Á∂‰Δ ˛Õ Í≈«’√Â≈È ÁΔ¡ª ÁØ Úæ‚Δ¡ª

Í≈apple‡Δ¡ª «ÏÒ≈ÚÒ ‹appleÁ≈appleΔ Ìπæ‡Ø ÁΔ

Í≈«’√Â≈È ÍΔÍÒ‹ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ÈÚ≈˜

ÙappleΔÎ ÁΔ Í≈«’√Â≈È Óπ√«ÒÓ ÒΔ◊ Èø»

«¬È∑ª ⁄؉ª ˘ Í«‘Òª ‘Δ appleÁ ’apple ¸æ’Δ¡ª

‘ÈÕ ÁØÚ∂∫ Í≈apple‡Δ¡ª ÷πæÒ∑ ’∂ ’«‘ apple‘Δ¡ª ‘È

«¬È∑ª «¬ÒÀ’ÙȪ «Úæ⁄ ÎΩ‹ È∂ ˪ËÒΔ ’ΔÂΔ

˛Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ ÓΩ’≈ ÍÃ√ ÒΔ‚apple

ÓΩÒ≈È≈ ¯‹Ò ¿πμÒ apple«‘Ó≈È ¡Â∂ ‘Øapple ’¬Δ

¤Ø‡Δ¡ª ÓØ‡Δ¡ª Í≈apple‡Δ¡ª ÁΔ ÚΔ «¬‘Δ apple≈«¬

˛Õ ¡ÓappleΔ’≈ ÚæÒØ∫ ÚΔ «Ï¡≈È ¡≈«¬¡≈ ˛ «’

¡ÓappleΔ’≈ «¬√ «¬ÒÀ’ÙÈ ˘ Ó≈ÈÂ≈ È‘ƒ

Á∂Ú∂◊≈Õ «’¿π∫«’ «¬‘ ⁄؉ª Í≈«’√Â≈È ÁΔ

ÎΩ‹ ¡Â∂ ¡≈¬Δ.¡À√.¡≈¬Δ. È∂ ’appleÚ≈¬Δ¡ª

‘ÈÕ ¡ÓappleΔ’≈ È∂ ¡◊apple «¬ø‹ «’‘≈ ˛ ª

«¬√ Á≈ Ì≈Ú ˛ ““ Í≥⁄ª Á≈ «’‘≈ Óøȉ≈ ‘Δ

ÍÀ‰≈ ˛”” √ø’∂ ÏÛ≈ ‚»øÿ≈ ˛Õ


www.samajweekly.com

NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

30/08/2018

21

Hindus, Sikhs and BJP in nexus to

repeal British Caste Legislation

Good Evening everyone. Greetings

to you all on the occasion of Indian

Independence Day. I am not anti Indian.

I wish the Indian people every happiness,

good health, prosperity and

wealth.

Its on occasions like this that we take

a few moments to reflect on what is

happening in India today. There is no

doubt independence deserves to be celebrated

but there is a darker side that

Independent India has not lived up to

the dreams of its founding fathers.

Blame game

It is argued that 71 years is not long

enough for a young democracy to

resolve all its problems. All the ills are

blamed on the British, if not the British

then the Muslims, if not the Muslims

then religious minorities and then Dalits

– the scheduled Castes and Scheduled

Tribes who number over 250 million

people. Not much is said about taking

personal responsibility. It is always the

other that is blamed.

Ideological Shift

There is a shift towards right wing

politics the world over accentuated by

the election of the US president Donald

Trump. India had already led the charge,

on a national scale, towards right wing

politics since the election of the BJP

government in 2014. This lurch towards

the right is also seen in Britain when the

country voted to leave the European

union. Clever politicians play into the

fears and prejudices of people and try to

befool and beguile the masses into a

false sense of security. This lurch

towards right-wing politics must be

resisted as it threatens progressive and

liberal values built over centuries.

Indian constitution burned

A strange event occurred on 9th

August 2018, in India at Jantar Mantar

New Delhi when the Indian constitution

was burned. I say strange because, firstly,

the holding of the event was given

clearance by the police and secondly,

the Indian constitution was burned

whilst the police were present at the

scene.

When burning the constitution, the

Organisers were yelling slogans like :

Savidhan jalao, desh bachao !

Ambedkar Murda Bad ! Manuvad

Zindabad ! SC /ST Act murda bad

Not until a FIR was filed against the

mob, with video evidence, that the

police took notice and swung into action

resulting in the arrest of two people as

reprted by the media.

The video showed 20-30 people (perhaps

more) directly engaged in sloganising

and burning the Indian constitution.

The entire mob should have been

charged and arrested under the

Prevention of National Honour Act

1971 which states that whoever in any

public place or in any other place within

public view burns, mutilates, defaces,

defiles, disfigures, destroys, tramples

upon or otherwise shows disrespect to

or brings into contempt the Indian

National Flag or the constitution of

India or any part thereof shall be punished

with imprisonment for a term

which may extend to 3 years or with

fine or both.

During their probe, police found that

two organisations — Youth Equality

Foundation (Azad Sena) and Arakshan

Virodhi Party held the protest at

Parliament Street.

No senior ranking politician of the

BJP led government has condemned the

burning of the Indian constitution.

Mainstream Television channels have

not condemned the incident and have

moslt stayed silent. The dilution of the

SC/ST Act by Justices AK Goel and UU

Lalit caused a nationwide protest which

has now resulted in the restoration of

the SC/ST act by a recent vote in the

Indian Parliament

The burning of the Indian constitution

came in the wake of the Indian

Parliament passing that Bill to restore

the SC/ST act on Thursday 9th August.

You will recall , way back in December

28, 2017, Union Minister Anant Kumar

Hegde reportedly said that “Today, we

follow Ambedkar ‘smriti’… it will

change in the future. We are here to

change the Constitution.” He later withdrew

his remarks accusing the media of

‘twisting’ his comments!

So what do we see in India today

under the present BJP-led

Government

In India Mob lynching has been

taken to a whole new dimension. The

cow is sacred but not human life. In the

name of Gau-Rakshak, mobs are free to

roam around to kill with impunity. I

wish to share with you that during the

Vedic period, the cow was ceremoniously

slaughtered and offered in a sacrifice

to the gods. No god came down to

earth to consume the slaughtered cow

but humans assumed the role of god,

namely Brahmins who called themselves

bhudevas to consume the slaughtered

cow.

Today, emboldened by the BJP in

power, the rise of Hindutva ideology is

threatening the social fabric of India

with its escalation of attacks on religious

minorities and Dalits in particular. This

emboldened ideology is antinational.

? Hindutva forces continue to

unleash violent reign of terror and

repression on Dalits, Muslims and

other minorities.

The president of India , Shri Ram

Nath Kovind in his Independence day

speech said that Gandhiji’s most noble

mantra was to point out that the power

of ahinsa is far greater than the power of

hinsa.

Unfortunately this mantra clearly has

had no effect on the masses and those in

power , especially Dalits and religious

minorities continue to suffer violence.

? According to the NCRB data. A

total of 40,801 cases of crime against

scheduled castes were registered in the

country in 2015 compared to 38,670

cases in 2015.

? In 2016, the rate of crime against

scheduled castes of total cognisable

crimes in Madhya Pradesh was 43.4 per

cent followed by 42 per cent in

Rajasthan, 36.7 per cent in Goa, 34.4

per cent in Bihar and 32.5 per cent in

Gujarat. The all-India crime rate against

scheduled castes was 20.6 per cent last

year.

What is the main cause of poverty

in India?

High population growth rate is one of

major reasons of poverty in India. This

further leads to high level of illiteracy,

poor health care facilities and lack of

Sat Pal Muman , Chair of

CasteWatchUK, delivered a

speech at the School of Oriental

and African Studies, London on

Indian Independence day, 15th

August 2018.

access to financial resources. … Caste

system and unequal distribution of

income and resources is another reason

of poverty in India as acknowledged by

economists.

Dr Ambedkar : Political and

Communal Majorities

Ambedkar said what’s the point in

getting political freedom from the

British only to continue in slavery under

the caste Hindus. He demanded political

safeguards for the Untouchables as he

felt they would continue to be crushed

by the Caste Hindus.

During his early career, he tried to

stir the conscious of the Caste Hindus to

introspect about their religion. He wanted

to transform Hindu Society. But to no

avail.

He then turned to the British as the

sovereign authority to grant special protection

for his people. His power of persuasion

convinced the British that

Untouchables are special case so

deserve special protection in terms of

political representation and social

development. Congress Party under the

leadership of Gandhi opposed the

demands of the Untouchables. Gandhi

went onto fast unto death on Sep 16,

1932 resisting the political demands of

the Untouchables.

Gandhi conducted 17 fasts during his

lifetime . None of them were fasts unto

death apart from when Dr Ambedkar

won over the British to grant separate

electorates to the Untouchables.

Despite universal suffrage granted as

per the constitution, Dr Ambedkar continued

to feel helpless for his people

being able to exercise their vote effectively

as they were too poor and illiterate.

He started newspapers and established

colleges to educate them.

He demanded separate settlements for

the Untouchables and also at one time

out of desperation he recommended to

the Untouchables they should migrate to

foreign lands to escape the curse of Caste

and Untouchability – subject I will return

to later.

On political and communal majority,

Dr Ambedkar said, Majorities are of two

sorts:

(1) communal majority and

(2) political majority.

A political majority is changeable in

its class composition. A political majority

grows. A communal majority is born.

The admission to a political majority is

open. The door to a communal majority

is closed. The politics of political majority

are free to all to make and unmake.

The politics of communal majority are

made by its own members born in it.

Today, Caste and Religion continue

to dominate political discourse India.

In August, 2016, the Gujarat

Government withdrew a schoolbook on

Ambedkar because it contained the

oaths Dr Ambedkar which he had prescribed

when he denounce Hinduism to

embrace Buddhism in 1956.

India’s darkest hour

You will recall that 49 ex IAS officers

wrote o the Prime Minister of India in

the backdrop of Unnao and Kathua rape

cases and called it India’s darkest hour.

It was also reported that over 600 academics

and institutions also wrote to the

Indian PM expressing deep concern over

the escalation of rapes and murders.

Under the guise of developmental

agenda the country is sliding towards

dictatorship which is undermining and

threatening the social fabric. This internal

threat is far severe then any threat

from external aggression. The very core

of Indian polity is being torn to pieces

by the policies of the BJP led government

whether this be in the sphere of

social welfare, education, human rights,

law and order , judiciary.

You will recall, there was an application

filed for the impeachment of the

Chief Justice of India . An event

unprecedented.

According to a recent NDTV survey,

political hate speech has risen 500 %.

Attacks on Dalits and religious minorities

have escalated.

After the Bhima Koregaon incident

tens of thousands were falsely arrested.

After the recent Bharat Bandh on 2nd

April inflamed by the supreme court

judgment that diluted the SC/ST

Atrocities act , thousands were falsely

arrested and charged and imprisoned.

Today, Dalits are rising to assert their

Social , Political and Human Rights as

guaranteed by the Indian Constitution –

values that are a direct challenge to

BJP-RSS hegemony and the rise of

Hindutva ideology who want to impose

the manusmirti upon the people of

India.

In his book Pakistan or partition of

India (1946 pages 354-355) , Dr

Ambedkar writes that

If a Hindu Raj does become a fact, it

will, no doubt be the greatest calamity

for this country … Hindu Raj must be

prevented at any cost

Ambedkar wrote in a memorandum

on the Rights of States and Minorities

dated March 24 1947 which he submitted

to the sub-committee on

Fundamental Rights, he wrote,

Unfortunately for the minorities in

India, Indian nationalism has developed

a new doctrine which may be called the

Divine Right of the majority to rule the

minorities according to the wishes of

the majority. Any claim for the sharing

of power the minority is called communalism,

while the monopolising of the

whole power the majority is called

nationalism.

Later in the constituent assembly

defending the special status of the

minorities he forewarned

To diehards who have developed a

kind of fanaticism against minority protection,

I would like to say two things.

One is that minorities are an explosive

force which if it erupts, can blow up the

whole fabric of the state. The history of

Europe bears ample and appalling testimony

to this fact. The other is that

minorities in India have agreed to place

their existence in the hands of the

majority… it is for the majority to

realise its duty not to discriminate

against minorities..’

Ambedkar warned that there is danger

of democracy giving place to dictatorship

in India.

Caste Legislation

I will now return briefly to my earlier

comment citing Dr Ambedkar’s

advise to the Untouchables to escape the

curse of Caste and Untouchability they

should migrate to foreign lands

Most of you will be aware that

CasteWatchUK began a campaign in

2003 to outlaw caste based discrimination

in Britain which the British

acknowledged does exist.

After a long fought campaign the

British Government caved into pressure

from Hindus and Sikhs and announced

on 23rd July 2018, it will not be implementing

the caste law as envisaged by

Equality Act 2010 Section 9(5) but

instead the government will now be taking

steps to repeal the Caste provision.

The government ran a public consultation

from 28 March 2017 to 18

September 2017.

Of the 16,138 consultation responses,

analysis indicated that:

• 8,513 respondents were ‘in favour

of relying on case-law’; • 2,885 respondents

were ‘in favour of legislation’; •

3,588 respondents rejected both

options; • 1,113 respondents were ‘not

sure’ which was the better option; • 1

respondent was in favour of either

option; and British Government says

that a separate Caste provision is not

required and suggest caste could be covered

by an existing ethnic origins provision.

This means reliance is placed on

case law to develop. This means the victims

will have to go through expensive

long drawn legal battle to get justice.

This alone is a massive deterrent for

victims to seek justice to the delight of

offenders who can continue to abuse

and harass people on the basis of caste.

In a press release , I said that :

Government has not lived up to its bold

commitment ‘that no one should suffer

prejudice or discrimination on any

grounds , including any perception of

their caste’ and sold out to the opposing

side, no doubt for political reasons with

an eye on Hindu and Sikh votes , a section

amongst them were the main antagonists.

No doubt Government also had an eye on

trade and commercial overseas interests.

The National Council of Hindu

Temples stated that it ‘ welcomes the

Governments conclusion and the proposed

course of action, regarding the

issue of “Caste Discrimination”

Legislation’ The NCHT stated that ‘ we

established links with the Sikh and Jan

communities and working very closely

with the HFB, amongst other groups

and together managed to encourage

over 8,000 British Hindus to respond.’

See on Page 23rd


22 30/08/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

The morning news of raids and

arrest of five activists from different

parts of the country by the Pune police

is a chilling reminder that talks of political

dissent and human rights are a

crime and those who are lynching people

in public, threatening people to send

to Pakistan or openly threatening writers

and journalists are roaming free and

being awarded by the political leadership

of the ruling party, even following

them on the social media.

In democracy people have right to

differ and have their opinion on various

issues. Most of those arrested are well

known writers and activists. Many of

them are known through their work

with the marginalised communities

while some are known as ideologues of

the left, some of them are as old as to be

termed as senior citizens. Father Stan

Swamy would be around 80 and so is

Mr Varvara Rao. One is a human rights

defender who has devoted his life to

empower the adivasis of Jharkhand

leaving all the comforts of his home

state in Tamilnadu for the last three

decades while the other is a literary figure

based in Hyderabad and known as

an ideologue of the left.

Political thinker and public intellectual

Anand Teltumde's home too was

raided. He is a vocal critique of current

economic policies and has been articulating

bringing and merging the classcaste

issues to fight the bigger battle.

He is a prolific writer and his detailed

analysis are available on Economic and

Political Weekly. Gautam Navlakha

belong to PUDR and has been fighting

for the human rights of the marginalised

for long.

All of them are ideologues and

believe in countering an argument

through an argument. All believe in rule

of law and constitution of India. It is

therefore surprising what kind of

'clinching' evidence the Pune police has

got to arrest them. Good that the Delhi

High Court has stayed the arrest of

Gautam Navlakha till tomorrow when it

hear the petition on an urgency basis.

Ms Sudha Bharadwaj is a well known

activist dedicated her life for the rights

DEMOCRACY

under ASSAULT

of trade unions and fighting their cases

free of cost. She has been active also for

the rights of the adivasis. That a lawyer

who is fighting cases of the marginalised

and poor can be arrested by the police

send us the message that they can reach

to any one and criminalise them. It is a

direct assault on our democracy.

There are serious issues emerging

from these arrests which is why is the

Pune Police not able to finish the case.

Rather than arresting the goons who

resorted to violence in the aftermath of

the rally at Bhimakoregaon, it arrested

the Ambedkarite activists on a very

large scale in the entire Maharastra

state while completely leaving the

goons of Elgar Parishad to roam around

and threaten. So

many cases were

filed against the

Dalit activists that

they are fighting it now. Unfortunately,

it did not stop with that. Several

activists who might have participated in

the event at Bhimakoregaon were

arrested earlier and perhaps based on

By Vidya Bhushan Rawat

social and human rights activist

extraction of statement from them,

there were raids on these five people.

This is difficult time for all who

believe in human rights and political

dissent. It is time to be together. As

elections draw nearer, such stories

would be cooked. You will get intimidated

by the goons in the street, threatened

with dire consequences and on

social media there will be character

assassination. More than that, on the

North Korean Channels and newspapers

you will get the 'break news'

through 'selective' leakages of stories

about the people

who are arrested.

The dalals

will shout loud

and bring out

stories while the

police will

intimidate, assault and silently leak the

stories to the obliging 'patrakars'.

The modus operandi of the power is

clear to get the activists physically

assaulted like what they did to Umar

Khalid or Swami Agnivesh then file

cases against the victims and allow the

goons and accused to go scot free,

lynch the victim on the TV trials

through their 'spokespersons' on the

channels, plant stories in the media,

drag the case as long as possible and

build up the narrative of threat to the

supreme leader.

And this is not alone. One side the

Maoist narrative, the other side the

Muslim, Pakistan, terrorism narrative.

With the most helping hand coming

from the Bania media, completely

exposing itself now, we can only fight

the battle through legal means and joining

hands together. The most unfortunate

part is the silence of political people

and parties who are unable to speak and

condemn such assault on our freedom.

This is the dark hour. During emergency,

the work of political parties,

activists, media and judiciary was complimentary.

When Jai Prakash Narain

gave a call, Ramnath Goenka and other

joined hand, though a majority of papers

surrendered but what is most threatening

and intimidating today is that state apparatus

is providing ammunition to

spokespersons in the North Korean

channels and cooking up new stories.

We blame social media but it is the electronic

media and print media whose

integrity and credibility is now under the

threat and a majority of who are openly

criminals and supporting them.

Democracy is under the stress today.

Our human liberties and values are

assaulted. Political freedom is endangered.

The message is clear for all of us

that you will be targeted for your views.

Dont speak of people's right over

resources. Dont talk about land rights.

Seal your lips and stay silence because

the greedy corporate want to make an

entry into your region to suck your

resources.

Will the political leadership of different

parties stand up together and

speak up against this intimidation. Will

our Courts speak up and send an unambiguous

message to those in power not

to cross the line and not to intimidate

activists. Will the international rights

bodies speak up. The space for civil

society is shrinking in this country. It is

these forces which can create an atmosphere

for peace and harmony. It is these

people who talk of democracy and constitution

to get people their rights and

not those who burn the constitution and

yet roam free.

We sincerely hope that the courts

will take cognizance the matter and

restore the confidence of the people in

our judiciary and political system.

There is a credibility crisis now and

only courts can save them by their

quick intervention. Let us wait for the

verdict of Delhi High court tomorrow

for one of the cases ?

Vidya Bhushan Rawat is a social

and human rights activist. He

blogs at

www.manukhsi.blogspot.com twitter

@freetohumanity

Email: vbrawat@gmail.com

AIR POLLUTION may

affect cognitive skills

Beijing : Besides harming physical

health, long-term exposure to air pollution

can also affect cognitive skills,

especially in elderly men, claims a

study.

The study, published in the journal

Proceedings of the National Academy

of Sciences, provided evidence that

verbal and math scores "decreased

with increasing cumulative air pollution

exposure".

This decline -- a potential risk factor

in developing Alzheimer's disease

or other forms of dementia -- becomes

more pronounced as people age, especially

for men and the less educated.

"The damage on the ageing brain by

air pollution likely imposes substantial

health and economic costs, considering

that cognitive functioning is critical for

the elderly for both running daily

errands and making high-stake decisions,"

said researchers including Xin

Zhang from Beijing Normal

University.

The team examined cognitive test

scores of nearly 32,000 people

between 2010 and 2014 against their

exposure to short and long-term air

pollution.

While the study adds to the already

numerous health concerns regarding

air pollution including damage to the

heart and kidneys, it will be of particular

concern to developing nations

whose smoggy cities could be hampering

national economic development,

CNN reported. "The damage on cognitive

ability by air pollution also likely

impedes the development of human

capital. Therefore, a narrow focus on

the negative effect on health may

underestimate the total cost of air pollution,"

Zhang said.

"Our findings on the damaging

effect of air pollution on cognition

imply that the indirect effect of pollution

on social welfare could be much

larger than previously thought."

According to the World Health

Organization (WHO), nine out of

every 10 people on the planet breathe

air containing a high level of pollutants,

with the worst affected regions

being Africa and Asia.

A recent study, published in the

journal Environmental Science and

Technology Letters, showed that if air

pollution were removed as a risk for

death, people in the world could live at

least a year longer and in India, which

is battling severe air pollution, the benefit

would be even more -- about 1.5

years.

NASA working for

better cancer treatments

in space: Report

Washington : Astronauts aboard the

International Space Station (ISS) are conducting

a blood cell experiment which

may improve treatments for cancer, the

media reported.

In a new video published by the US

space agency as part of the AngieX

Cancer Therapy study, the team led by

NASA astronaut Serena Aunon-

Chancellor were shown examining

endothelial cells that come

from blood vessels,

space.com reported on

Tuesday.

Several cartridge-shaped

containers on board the

ISS currently host the cells

as they undergo varying

amounts of chemotherapy

exposure.

The team is conducting blood experiments

in space because sometimes, cells

act differently in the weightless environment

of orbiting spacecraft, called microgravity.

Because these orbiting cells perform

more like they normally do inside

the body, cancer researchers can more

accurately test the cells for chemotherapy

responses, the report said.

In the video, Aunon-Chancellor said

the flat endothelial containers feel "all

nice and warm and comfortable," because

they are kept at body temperature aboard

the space lab.

"We've had them for almost two

months now up here in

ISS. We feed them. We

give them nutrients …

they are like miniature

crewmembers living with

us." According to NASA,

endothelial cells housed

within culture dishes (in

vitro) in microgravity seem

to perform as if they were in

blood vessels within a living

organism (in vivo) on Earth.

"The study may facilitate a cost-effective

method that does not require animal

testing, which may help develop safer

and more-effective vascular-targeted

drugs," the project page on NASA stated.


www.samajweekly.com

Continuous Page 21

Hindus, Sikhs and BJP

in nexus to repeal British

Caste Legislation

It further adds that ‘ Our thanks also go to

Hon Bob Blackman MP, Chair of the APPG

for British Hindus and the Hindu

Parliamentarians and community leaders,

who stepped forward to teach the community

about Parliamentary processes and who

guided and supported our forays into the

arcane waters of statutory legislation.

Finally on behalf of the Hindu Temples of

the UK, we are grateful to PM Rt Hon

Theresa May, her Government and

Secretary of State Rt Hon Sajid Javid for

arriving at an entirely just conclusion.’

Statement from Prakash Shah, Anti Caste

Legislation Committee:

The government’s decision came after it

consulted whether the legislation’s duty

should be enacted or whether only the intervening

case law, through which the courts

had already read ‘caste’ into the Act’s ‘ethnic

group’ provision, should be retained. In

so doing, it misleadingly presented the

choice as being between the two options.

The source of this choice probably lies in

the suggestion by prominent Hindu lawyers

that the coming online of recent case should

allow the legislative duty to slide. Among

these are Manoj Ladwa, informally Prime

Minister Modi’s attaché for British affairs

who campaigned for the London Mayor’s

electoral contest, and Jayesh Jotangia, who

leads the secretariat for the All Party

Parliamentary Group for British Hindus.

The signal was given at high levels that

well positioned Hindus would be satisfied

with the ending of the legislative duty, while

the case law could be retained without

attracting opposition. The Government

latched on to the plan, buying time enough

for the case law to be finalised.

It is clear from Shah’s above quote that

the British pronouncement to reach the

repeal decision was connected to PM

Narendra Modi.

Statement from Equality and Human

Rights Commission :

Victims of caste discrimination will continue

to have limited legal protection by the

government ruling out a change in the law

and restricting the scope of protection to

what can be interpreted through case law.

The government has missed a crucial opportunity

to improve legal clarity and has taken

a step back by looking to repeal the duty to

include caste as an aspect of race in the

Equality Act 2010. This is inconsistent with

the UK’s international obligations to provide

for separate and distinct protection for

caste in our legislation. While we welcome

the government’s commitment to produce

guidance for employers, service providers

and landlords on the sort of conduct that

would be unlawful under the Equality Act, it

does not replace the need for separate and

distinct protection against caste discrimination

in the law.

I issued a further statement :

The present Tory government not only

lost its moral authority but holds parliament

in contempt that you can see the way it manages

Brexit. British parliament passed the

caste law to protect victims of caste

discrimination and empowered minister

of the crown to implement that decision not

to repeal that decision. The government sat

on that legislation for 5 years and now rides

roughshod over parliaments decision.

The Tory governments in the past had

expressed to abolish human rights and with

it the EHRC . It lies in their natural instinct

to stem the flow towards equality and

human rights in general.

The EHRC announcement did the honourable

thing to uphold the principle of

human rights and in particular Equality by

declaring support for caste discrimination

protection. Our campaign to outlaw caste

discrimination remains unfinished business.

Thank you for your time.

NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

30/08/2018

23

Where is Baba Ramdev Ji?

I know well in

Mishra who emphasized,

advance that the followers

Hinduvta ideolo-

of Baba Ramdev

gy is anti-modern,

would not like this piece

of writing. I also know

that there would be a

strong criticism and disapproval

authoritarian, far right

and sometimes farleft,anti-globalist

and

anti-Enlightenment

by the Baba`s

trend haunting the

loyalists. People will

world two centuries.

blame me as if I am writing

Every flagship

like a party man. I am

scheme of Modi gov-

a political man. Rather I

ernment such as

am a common man who

is struggling to save the

remaining years of life

and future of the children.

My heart bleeds

for my country; for the

unemployed youths; for

the defenseless innocent

Startup India, Standup

India, Mudra, Skill

India failed but Baba

Ramdev is completely

silent. Demonetization

and GST have made

the SMEs suffocated,

Baba Ramdev is silent.

girls and women who are

Baba

According to ET, ‘the

raped every day; for the

Ramdev `s silence

leather industry in

wealth of the nation that is being reality is that

on all the issues raised in

of December 2016. Bengal has collapsed, closure of 12

usurped by the nexus of abominable Patanjali

this article reflects that Baba

Income Tax lakh power looms in Maharashtra

politicians and fake Babas`. imports its

Ramdev was/ is not a friend of

department discovered

undis-

homes in Bihar, Uttar Pradesh, and

had led to workers returning to their

Through this article, I want the equipment’s

the poor, marginalized. The people

people of India should ponder and from the

of this country should not get trapped

closed income Telangana’. Thanks to the social

seek an answer from Baba Ramdev West. It is

by Baba Ramdev and his associates

of Rs 17, 526 activists and genuine lover of India

to the questions such as: Where is also getting

who are bracing up for 2019 elections

Crores between who protested against

the black money? Where is 15 food manufacturing

and

with renewed fake promises to get

November 2016 ‘Saffronisation of academic bodies,

Lakh? Are the criminal politicians

Modi re-elected. Baba Ramdev

& end –May research councils, and textbooks.

behind bars? Is Ganga cleaned? Are packaging

will again come to your

2017. On this The goons of RSS and other Hindu

all the villages of India electrified? technology

doorstep for asking the votes

former RBI outfits left no stone unturned to

The election funding? How many from Italy and

for Modi. Be careful!

G o v e r n o r impose Hindutva ideology on every

socially and economically marginalized

people are uplifted out of shows that Patanjali

August 11, 2014, stated: Modi could not diagnose all the

Switzerland. Data

Raghuram Rajan on citizen of India.

poverty by the Modi government? imports cosmetics body

“The crooked politicians socio-economic ills of the country

All these promises were made by cleaner from the UK, Cow Ghee need the businessman to provide the since he is more interested in foreign

Modi government before 2014 elections

and Baba Ramdev is a party to Handwash from the USA. Is this needs the crooked politicians to get could not diagnose all the socio-eco-

from New Caledonia, Lotion and funds… The crooked businessman countries than his own country. Modi

these fake promises.

“Make in India” by Baba Ramdev? public resources and contracts nomic ills since he and his party leaders

are busy in killing the Muslims

Baba Ramdev, a maverick Yoga The NDA government under the cheaply”.

Guru, a great supporter and admirer malignant, narcissistic Prime The socio-economic and caste and Dalits. Not a single promise

of an elected despot Narendra Modi, Minister Modi is close to finishing 5 census revealed that 56% rural made by Modi and Baba Ramdev is

Prime Minister of India got unparalleled

social popularity among the Ramdev is silent on all the questions primarily on manual Labour to surtinues,

unaccounted wealth flour-

years term in office but Baba household own no land, and depend fulfilled in four years. Terrorism con-

illiterate masses and political leaders raised. Baba Ramdev is silent over vive. A survey in 2014 across 42, ished, India is the most corrupt country

(Transparency International

that his a small pharmacy, Patanjali, when Muslims and Dalits are killed 000 households across India by the

established in 2007 grown over 10 in the daylight by the shameless, National Council of Applied Report), Chinese and Indian soldiers

times to $ 5,000 in 2015-16. envious, haughty and ignorant goons Economic Research and the stared eyeball to eyeball in Doklam.

Patanjali, no doubt, shook the walls of RSS/Ram Sena/ VHP and other University of Maryland found that Modi displays no foreign policy

of corporate Moguls such as Emami, Hindu militant outfits. Statistics one in four Indians

except pleasing the world leaders and

Dabur, and Marico. Baba Ramdev revealed that in the last past 100 Rahul Bali

hugging them to show that he has

with the help of the corrupt and despicable

politicians and vile bureau-

India while cleaning sewers. the Asian Independent, UK

and RSS leaders are busy in foisting

days, 39 people had died across Senior Correspondent,

elevated the image of India. Modi

crats of India succeeded in striking a Shameful Beef lynching by the

sedition charges on the dissenters.

nail in the business of Nestle India goons of Ram Sena and other Hindu admitted to practicing

Dr. Ambedkar told the

causing a whopping financial loss to outfits brought a bad name to the some form of untouchability.

Baba Ramdev never spoke a religion may be a road to the salva-

Constituent Assembly: “Bhakti in

the company to the tune of Rs.450 country. Such shameful people are

crore as it destroyed more than eroding democratic norms, principles

& institutions. Their shameful untouchability.

Bhakti or hero-worship, is a sure

word against the practices of tion of the soul. But in politics

30,000 tonnes of Maggi. As economics

tells us that a business cannot

flourish for a long time if it is the country on the international plat-

schools, Aligarh in Uttar Pradesh dictatorship”. Similarly, an eminent

acts every day brings a bad name to Hindu Jagran Manch warned road to degradation and to eventual

motivated merely by the dirty politics.

In his statement on dirty politics BJP ruled states, eat beef openly. Priest and seminarians are regularly that the cult of Narendra Modi must

form. People of GOA, Nagaland, the (UP) against celebrating Christmas. historian Ramachandra Guha argued

of Baba Ramdev, Kejriwal Amit Baba Ramdev is silent over the Beef thrashed by Bajrang Dal activists in be challenged (and checked) before

Dhanuka, CEO of Kejriwal Bee eating issue.

Madhya Pradesh. In his home state it goes much further.

Care India said, “It is a gimmick”. Baba Ramdev is silent over when UP, dues of sugarcane farmers Readers must be surprised why I

Baba Ramdev, no doubt, knows it the rupee depreciated past 70 against soared to Rs 12,000 Crores. The 24 have used the word ‘Silent’ repeatedly

in this article. Some might

very well how illiterate masses can the dollar. Baba Ramdev is silent cooperatives mills too owe Rs

be befooled. First, he practiced his when hundreds of thousands of 1107.09 crore. Cooking gas was argue Baba Ramdev is not a Prime

market strategy by crying foul Indian soldiers are killed across the increased from Rs 93 to Rs 742 per Minister; Baba Ramdev is not a

against the foreign companies from border. Baba Ramdev is silent when cylinder. Food prices escalated Chief Minister; Baba Ramdev is not

the rooftop that these foreign companies

are looting the wealth of the the BJP in the valley of Kashmir Girls and women from the weak-

is a party to the false promises made

Mehbooba Mufti`s PDP was left by beyond the reach of a common man. an administrator. But Baba Ramdev

country. Patanjali is Swadeshi (of leaving behind thousands of Hindus er sections of the society are raped in during 2014 elections; Baba

manufactured goods) made in India unprotected and unsafe. Baba 19 states ruled by the BJP/RSS. Ramdev is a party to hoodwink the

from materials that have also been Ramdev is silent when Vijay Mallya, According to a perception poll conducted

by Thomson Reuters Dear countrymen and country-

innocent people of India.

produced in India. The irony is that a wilful defaulter, proclaimed

illiterate masses of India misunderstood

Swadeshi word and somehow run away from the country with dangerous country for women to live wisdom at this time, you will repent

offender and a fugitive from justice Foundation, ‘India is now the most women, if you do not exercise your

by mistake appropriated this word to more than Rs 9000 crore. The in’. Baba Ramdev is silent. Mosques for another 5 years; your children

‘Swadeshi

Movement’ Gangotri of black money is as flowing

as it was in the era of UPA II. jected to various legal and adminis-

and sons will roam without mar-

and Madrassas across India are sub-

will roam jobless; your daughters

(Independence Movement), an independence

movement once launched Today, over 17% of all bank loans trative hassles designed by Hindu riage; your elderly parents will suffer

without medical care. I leave all

by Mohandas Karamchand Gandhi are estimated to be non-performing. militants and RSS protagonists.

to boycott the British goods. The Gross NPAs stood at $6.06 trillion as Alfons Lopez Toma quoted Pankaj this to 'your thoughtful wisdom'.


24 30/08/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

BIRMINGHAM TOWN HALL PAINTED IN INDIAN

TRI-COLOUR FOR 72nd INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS

Dr. Aman Puri, Consul

General honoured Mr. Paul

Sabapathy, Former Lord

Lieutenant of West Midlands

for his outstanding contribution

towards cohesion of the

Indian and British community

in the United Kingdom.

Consul General Dr. Aman Puri highlights India’s achievements, endeavours and future projects, at the India’s 72nd

Independence day celebrations & (Right Side) From Left to right – Consul General Dr. Aman Puri, Lord Lieutenant of

West Midlands Mr. John Crabtree, Lord Mayor of Birmingham Councillor Yvonne Mosquito.

Over 800 guests attended the celebrations of the 71st Anniversary of India’s Independence

at Town Hall Birmingham

On August 15, 2018, billions of

Indians across the world celebrated

the 71st anniversary of India’s

Independence with great zeal and

enthusiasm. The Consulate General of

India in Birmingham held a grand celebration

to mark the day, and to pay

respects to the architects of the nation.

To begin the celebrations, Consul

General Dr Aman Puri unfurled the

national flag in the Consulate premises.

It was an occasion to salute the

heroic and brave patriots who contributed

to the creation of an

Independent India. The event was

marked by the rendition of National

Anthem and reading out of the

Honourable President of India’s message

on the eve of Independence Day.

This was followed by a grand cultural

event in the heart of the city at

the iconic Birmingham Town Hall

which was hosted by the Consulate

General of India in the evening of 15th

August. Around 800 people graced the

occasion which included professionals

of various sectors, Indian community

leaders, business executives, media

representatives, and other invited

guests. Local British community representatives

were also present.

Prominent dignitaries such as Mr John

Crabtree, OBE (Lord-Lieutenant of

the West Midlands), Mr Mike Kapur

(Lord-Lieutenant of Leicester), Dr

Beverly Lindsay, OBE OD VLL (Vice

Lord-Lieutenant of West Midlands),

Councillor Yvonne Mosquito (Lord

Mayor of Birmingham), Councillor

Rajash Mehta (Mayor of Telford and

Wrekin), and several other Mayors

and Mayoresses attended the celebrations.

Ms Neena Gill, CBE (Member

of the European Parliament for the

West Midlands), Professor Robin

Mason [Pro-Vice-Chancellor

(International) University of

Birmingham], and Professor Asif

Ahmed (Founder of Aston Medical

School at Aston University and

Founder & Chairman of MirZyme

Therapeutics) were among the other

dignitaries present at the occasion.

Consul General, Dr Aman Puri in his

welcome address shared his pride as an

Indian belonging to the world’s largest

democracy, and the oldest continuous

living civilisation. He remembered the

freedom fighters and martyrs for their

contributions and also paid tribute to

those Indians who are working consistently

towards making a better India. He

made special mention of the contribution

of women whether in the work

force or as homemakers, towards building

the modern nation. He enumerated

India’s contribution in the cultural, economic

and scientific fields and informed

the gathering of the ambitious project

“Gagan Yaan” announced by the

Honourable Prime Minister of India

from the ramparts of Red fort. The project

aims to take India’s first indigenous

manned mission to space by 2022. The

Consul General also informed the gathering

that the world’s largest government

funded healthcare scheme which

was announced recently, will be rolled

out in September 2018. Dr Puri appreciated

the role of 31 million strong

Overseas Indian community, the

world’s largest diaspora, for being hugely

successful and being a pillar of

strength and resilience for the Indian

economy. He quoted Honourable Prime

Minister Modi that the Indian diaspora

serves as a ‘living bridge’ between India

and the world. He also informed that

150th Birth Anniversary of Mahatma

Gandhi will be celebrated from 2nd

October over a two year period.

Lord Lieutenant of West Midlands,

John Crabtree OBE, termed the

evening as a moment for remembrance

of the central historical event

of the 20th century South Asia, and a

time for reflection. He called the day

as celebration of the birth of the

world’s largest democracy, a democratic

rule based on one person, one

vote, with no bar for race, gender or

religion. He informed that over

2,00,000 people of Indian heritage,

have made West Midlands their home

and their contribution have been quite

remarkable, with almost GBP one billion

being traded between the West

Midlands and India each year.

Councillor Yvonne Mosquito, Lord

Mayor of Birmingham, commented

that Independence Day is a time for

the celebration of the significant contribution

of Indian community to UK.

She remarked that India is the jewel in

Commonwealth, despite the significant

challenges it has faced. She also

appreciated the collective contribution

of Indians, and that the Indians had triumphed

where others failed.

Councillor Rajash Mehta, Mayor of

Telford and Wrekin, emphasised on

building bridges and bringing communities

together. He stated that the communities

here, though diverse are united

and it is the key to building a better

and brighter future for the next generation.

He expressed hope that the links

so created will help to establish a better

working relationship between Indian

and British cultures of the 21st century.

Ms. Neena Gill CBE, Member of the

European Parliament, emphasized on

the need for young British Indians to

learn about the history of the country of

their origin, be connected with their

roots and contribute to the socio economic

development of India. She

encouraged the second generation

British Indians to travel to India and

build linkages in the fields of education,

culture, trade and commerce. She also

mentioned that Indian community

needs to play a bigger role in British

politics as there was a dearth of young

leaders. She also congratulated the

Consulate General of India for celebrating

the 350th birth anniversary of Guru

Gobind Singh ji, and hoped that there

would be similar celebrations to mark

the 550th birth anniversary of Guru

Nanak Dev ji during the year 2019.

Professor Robin Mason, Pro-Vice-

Chancellor (International) University

of Birmingham, observed that that

India has come a long way, and is

implementing progressive policies

such as GST and the National Health

Protection Scheme. He however commented

that the UK’s political leadership

needs to put in more efforts

towards improving the relationship

with India. He informed that the bilateral

research collaboration between

UK and India has grown exponentially

Prof. Robin Mason, Pro VC

International, University of

Birmingham, praised the

Indian diaspora in UK for

their hard work and contribution

in the economic development

of UK & also mentioned

that both India & UK

are research power-houses.

and that UK ranks 3rd in R&D while

India ranks 10th in the world. He called

both the countries as research powerhouses.

Prof Mason informed the gathering

that India Institute’s inaugural

distinguished lecture in collaboration

with the Consulate General of India

will be delivered by former Foreign

Secretary of India, Ambassador Dr. S

Jaishankar. Ambassador Jaishankar is

currently the President Global Affairs

of the TATA group.

Professor Asif Ahmed, Founder of

Aston Medical School at Aston

University and Founder & Chairman

of MirZyme Therapeutics, remarked

that the Indian society has been multicultural,

multi-religious, multi-ethnic

and multi-linguistic from time immemorial.

The spirit of multiculturalism

without any bias to religion or sect,

has kept India united in diversity,

which is the soul of India. He encouraged

the gathering to do their best and

serve as a bridge between India and

Britain in commerce, trade and higher

education.

The speeches were followed by an

array of cultural programmes.

Performers from Tanushree, Atreyee

and Chitralekha dance group added

colour and vigour to the evening by

performing Indian traditional folk and

classical dances. The message of patriotism

was conveyed through poems by

an Urdu poet and members of

Geetanjali Multilingual Literary Circle.

Singer and composer of music Jasbir

Wouhra sang songs which inspired

patriotism among those present.

Thereafter, Consul General Dr.

Aman Puri, honoured Mr. Paul

Sabapathy, Former Lord Lieutenant of

West Midlands for his outstanding

contribution towards cohesion of the

Indian and British communities in the

United Kingdom. He also felicitated

Ms. Piali Rai, Director, Sampad South

Asian Arts and Mr. Jas Wouhra,

Managing Director, East End Foods

Plc. The event concluded with the

singing of National Anthem.

Indeed, it was a day of elation, a day

of remembrance of the freedom fighters,

a day to cherish and respect the very

gift of freedom. The world is going

through uncertain times in many parts,

and the geo-politics is getting ever more

complex. It is time for nations to again

stand together, and respect every

nation’s right to be sovereign, and to

promote peace in the world.

More magazines by this user
Similar magazines