Views
3 months ago

gradivo_za_32_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_19092018

gradivo_za_32_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_19092018

OBČINSKI SVET Številka: 011-0001/2018 Datum: 12.9.2018 Občina &vnica. Glavni lr5 19 a, 8290 &vnica Tel.: 07 8161200. fox: 07 8161 210 · )' obcim1sevnica@siol.net l " www.obcina-sevnica.si \. . f ·-,.--✓ {ivi/)_- CL1{.{??(_, \.,••..... ) / l __ .....--... Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 -UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 20. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17) ter 5. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17, 44/18) sklicuje m 32. redno sejo občinskega sveta, ki bo v sredo, 19. septembra 2018, ob 15.30 v konferenčni dvorani sevniškega gradu. PREDLOG DNEVNEGA REDA: 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 32. redne seje 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 31. redne seje občinskega sveta z dne 20.6. 2018 3. Potrditev uvedbe postopka priprave novega Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj -zahod 4. **Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2018 5. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica - druga obravnava 6. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje 7. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica 8. 9. Dopolnitev številka 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2018 1 O. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica 11. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta 12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 13. Razno Prosim, da se seje zanesljivo udeležite! **opomba: gradivo za točko je vezano v posebnem zvezku, katerega ste svetniki prejeli po pošti meseca julija

 • Page 3 and 4: OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 2. t
 • Page 5 and 6: Predlagal je dnevni red, kot je nav
 • Page 7 and 8: Ad 4 Predlog sklepa o soglasju k do
 • Page 9 and 10: Župan: Predlaga sprejem predložen
 • Page 11 and 12: V splošnem delu proračuna, A bila
 • Page 13 and 14: Kandidatka je Komisiji za mandatna
 • Page 15 and 16: Ad 12 Vprašanja in pobude članov
 • Page 17 and 18: OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Šte
 • Page 19 and 20: 7. Predlog Odloka o rebalansu B pro
 • Page 21 and 22: Janez Šerjak: 1. Pri odgovoru gled
 • Page 23 and 24: OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 3. t
 • Page 25 and 26: Odbor za okolje in prostor je na 28
 • Page 27 and 28: STROKOVNE PODLAGE ZA IZDELAVO OPPN
 • Page 29 and 30: 1.0. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 1.1.
 • Page 31 and 32: IZSEK IZ GRAFIČNIH PRILOG OPN 1.3.
 • Page 33 and 34: Na obravnavanem območju so evident
 • Page 35 and 36: Modernistični stanovanjski objekti
 • Page 37 and 38: Nestanovanjski pomožni objekti in
 • Page 39: LEGENDA MEJA OBMOČJA STROKOVNIH PO
 • Page 43 and 44: Številka: 410-0032/2018 Datum: 13.
 • Page 45 and 46: PRILOGA I REALIZACIJA PRORAČUNA OB
 • Page 48: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v
 • Page 52:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 56:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 60:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 64:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v

 • Page 68:

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Se

 • Page 72:

  C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Pods

 • Page 75 and 76:

  POLLETNO POROČILO O I ZVRŠEVANJU

 • Page 77 and 78:

  1000 OBČINSKI SVET (127.000 €) 3

 • Page 79 and 80:

  13029001 Upravljanje in tekoče vzd

 • Page 81 and 82:

  18039005 Drugi programi v kulturi (

 • Page 83 and 84:

  1603 Komunalna dejavnost (10.000

 • Page 85 and 86:

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA (20.495 €)

 • Page 87 and 88:

  06039001 Administracija občinske u

 • Page 89 and 90:

  16039001 Oskrba z vodo (200 €) 0

 • Page 91 and 92:

  I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKO

 • Page 93 and 94:

  43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (346.726

 • Page 95 and 96:

  74 TRANSFERNI PRIHODKI (842.651 €

 • Page 97 and 98:

  II. POSEBNI DEL 1000 OBČINSKI SVET

 • Page 99 and 100:

  2000 NADZORNI ODBOR ( 9 . 2 9 0 €

 • Page 101 and 102:

  402403 Dnevnice za službena potova

 • Page 103 and 104:

  Občina Sevnica iz tega konta sofin

 • Page 105 and 106:

  sta določena z zakonom o sistemu p

 • Page 107 and 108:

  REPREZENTANCA Predvideni so strošk

 • Page 109 and 110:

  vozilo, ki je namenjeno projektu So

 • Page 111 and 112:

  PRISPEVEK ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVA

 • Page 113 and 114:

  INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOL

 • Page 115 and 116:

  402605 Nadomestilo za uporabo stavb

 • Page 117 and 118:

  Delodajalcem so bile izplačane ref

 • Page 119 and 120:

  402099 Drugi splošni material in s

 • Page 121 and 122:

  navedenim podjetjem. Pričetek in z

 • Page 123 and 124:

  Radne do Loga. Na predvidene uredit

 • Page 125 and 126:

  420804 Načrti in druga projektna d

 • Page 127 and 128:

  OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽE

 • Page 129 and 130:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 131 and 132:

  420500 Investicijsko vzdrževanje i

 • Page 133 and 134:

  OB110-07-0074 URBANIZEM (25.000 €

 • Page 135 and 136:

  CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI Sreds

 • Page 137 and 138:

  411999 Drugi transferi posameznikom

 • Page 139 and 140:

  javna dela na naslednjih programih:

 • Page 141 and 142:

  koncesijo. Skladno s Pravilnikom, j

 • Page 143 and 144:

  in prireditev večjega pomena za Se

 • Page 145 and 146:

  ŠPORT - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST Za

 • Page 147 and 148:

  420402 Rekonstrukcije in adaptacije

 • Page 149 and 150:

  Sredstva so namenjena obdarovanju p

 • Page 151 and 152:

  Za prijavo na razpis je potrebno iz

 • Page 153 and 154:

  411103 Darilo ob rojstvu otroka (53

 • Page 155 and 156:

  dohodka in za znesek najemnine. Za

 • Page 157 and 158:

  Občina Sevnica navedena sredstva,

 • Page 159 and 160:

  to področje, je bil v letu 2015 na

 • Page 161 and 162:

  Sredstva so se dodelila na podlagi

 • Page 163 and 164:

  402503 Tekoče vzdrževanje drugih

 • Page 165 and 166:

  Navedeni posavski projekt je Občin

 • Page 167 and 168:

  RRA - DELOVANJE Regionalno razvojno

 • Page 169 and 170:

  · Turistična agencija Doživljaj

 • Page 171 and 172:

  420401 Novogradnje (29.862 €) 0

 • Page 173 and 174:

  411799 Druge štipendije (36.000

 • Page 175 and 176:

  420500 Investicijsko vzdrževanje i

 • Page 177 and 178:

  402000 Pisarniški material in stor

 • Page 179 and 180:

  402500 Tekoče vzdrževanje poslovn

 • Page 181 and 182:

  402200 Električna energija (1.800

 • Page 183 and 184:

  za montažo in demontažo novoletne

 • Page 185 and 186:

  niso bila porabljena. 402503 Tekoč

 • Page 187 and 188:

  402200 Električna energija (5.000

 • Page 189 and 190:

  vzdrževalna dela na vodovodih, mes

 • Page 191 and 192:

  402000 Pisarniški material in stor

 • Page 193 and 194:

  Višina sejnin in nadomestilo za pr

 • Page 195 and 196:

  seji sveta krajevne skupnosti Sevni

 • Page 197 and 198:

  16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVA

 • Page 199 and 200:

  402200 Električna energija (1.000

 • Page 201 and 202:

  402200 Električna energija (700

 • Page 203 and 204:

  402902 Plačila po podjemnih pogodb

 • Page 205 and 206:

  412000 Tekoči transferi nepridobit

 • Page 207 and 208:

  420202 Nakup strojne računalniške

 • Page 209 and 210:

  proračunski postavki ljubiteljska

 • Page 211 and 212:

  PRILOGA III REALIZACIJA PRORAČUNA

 • Page 214:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 218:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 222:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 226:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 230:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 234:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 238:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 242:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 246:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 250:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 254:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 258:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 262:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 266:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 270:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 274:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 278:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 282:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 286:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 290:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 294:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 298:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 302:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 306:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 310:

  Prih/ Odh PU PK PP NRP Konto Opis R

 • Page 313:

  OBČINA SEVNICA Glavni trg 19A, Sev

 • Page 317:

  EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI

 • Page 320 and 321:

  Številka: 007-0008/2018 Datum: 24.

 • Page 322 and 323:

  PREDLOG - druga obravnava Na podlag

 • Page 324 and 325:

  Stran 5014 / Št. 46 / 26. 6. 2015

 • Page 326 and 327:

  Stran 5016 / Št. 46 / 26. 6. 2015

 • Page 328 and 329:

  Stran 5018 / Št. 46 / 26. 6. 2015

 • Page 330 and 331:

  Stran 5020 / Št. 46 / 26. 6. 2015

 • Page 332 and 333:

  Stran 5022 / Št. 46 / 26. 6. 2015

 • Page 334 and 335:

  Stran 5024 / Št. 46 / 26. 6. 2015

 • Page 336 and 337:

  Stran 5026 / Št. 46 / 26. 6. 2015

 • Page 338 and 339:

  Stran 5028 / Št. 46 / 26. 6. 2015

 • Page 340:

  OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Šte

 • Page 344 and 345:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 346 and 347:

  PREDLOG Na podlagi 29. člena Zakon

 • Page 348 and 349:

  Komisija za mandatna vprašanja, vo

 • Page 351 and 352:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 8. t

 • Page 353 and 354:

  prisotnost vzgojitelja in pomočnik

 • Page 355 and 356:

  oddelkov manjše, se sistemizirata

 • Page 357 and 358:

  Zavod je dolžan zagotoviti kadrovs

 • Page 359 and 360:

  PREDLOG Na podlagi 108. člena Zako

 • Page 361 and 362:

  PREDLOG Na podlagi 108. člena Zako

 • Page 363 and 364:

  PREDLOG Na podlagi 108. člena Zako

 • Page 365:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 368 and 369:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 370 and 371:

  11. 343/24 442 4.110 12. 1379 Sevni

 • Page 372 and 373:

  Številka: 7113-0004/2009 7113-0026

 • Page 374 and 375:

  PREDLOG Na podlagi 29. člena Zakon

 • Page 376 and 377:

  k.o. 1370 Podvrh

Zloženka Lovrenc, botanični biser Posavskega hribovja
Zloženka Lovrenc, botanični biser Posavskega hribovja - PD Lisca
Spremembe Proračuna OT za leto 2012 in Proračun za leto 2013
Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2012 - Občina Ruše
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2007 - Občina ...
Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto ...
Predlog odloka o proračunu Občine Krško za leto 2012
03 tabela splošni del - Občina Postojna
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št ...
Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2008 - Ljubljana
20.) Realizacija splošnega dela proračuna Občine Lendava za leto ...
plan finančnih načrtov krajevnih skupnosti in mestnih četrti mestne ...
Zaključni račun proračuna za leto 2008 - Občina IG
Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2011 - Ljubljana
Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013
splošni del proračuna občine lendava za leto 2007 - Občina Lendava
SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU MESTNE ... - Ljubljana
Proračun Občine Trzin za leto 2013 - splošni del
Zaščita in reševanje - Mestna občina Novo mesto
19.) Rebalans posebnega dela proračuna Občine Lendava za leto ...
Občinska uprava (.pdf 40 KB) - Mestna občina Novo mesto
Posebni del proračun za leto 2011 - Občina Kranjska Gora
Posebni del proračuna MOMS za leto 2011
Gradivo 2 - Občina Krško
Proračun Občine Trzin za leto 2013 - posebni del
predlog rebalansa proračuna republike slovenije za leto 2012
priloga 2 - Občina Krško