gradivo_za_32_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_19092018

adm.obcina.sevnica

gradivo_za_32_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_19092018

OBČINSKI SVET

Številka: 011-0001/2018

Datum: 12.9.2018

Občina &vnica. Glavni lr5 19 a, 8290 &vnica

Tel.: 07 8161200. fox: 07 8161 210 ·

)'

obcim1sevnica@siol.net l "

www.obcina-sevnica.si \. . f

·-,.--✓

{ivi/)_- CL1{.{??(_,

\.,••..... )

/

l __ .....--... Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 -UPB2, 76/08,

79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 20. člena Statuta

Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17) ter 5. in 23. člena Poslovnika

Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17, 44/18)

sklicuje m

32. redno sejo občinskega sveta, ki bo

v sredo, 19. septembra 2018, ob 15.30

v konferenčni dvorani sevniškega gradu.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 32. redne seje

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 31. redne seje občinskega sveta z dne 20.6.

2018

3. Potrditev uvedbe postopka priprave novega Občinskega podrobnega prostorskega

načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj -zahod

4. **Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2018

5. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica -

druga obravnava

6. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni

odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje

7. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet

javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica

Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica

8.

9. Dopolnitev številka 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za

leto 2018

1 O. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Občine Sevnica

11. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

13. Razno

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

**opomba:

gradivo za točko je vezano v posebnem zvezku,

katerega ste svetniki prejeli po pošti meseca julija


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

2. t.d.r.

32. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

19.9.2018

ZADEVA:

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 31. redne seje

občinskega sveta z dne 20.6.2018

Številka: 011-0001/2018

Pripravljavka gradiva:

Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

Številka: 011-0001/2018

Datum: 29.6.2018

Z A P I S N I K

31. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,

ki je bila v sredo, 20.6.2018, ob 15.30 uri,

v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:

Božidar Beci, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Božidar Groboljšek, Natalija Hostnik, Dane

Hribar, Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado Kostrevc, Danica

Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Franc

Pipan, Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak, Vanja

Žulič.

ODSOTNA članica občinskega sveta:

Danica Božič.

Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.

Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine.

Prisotni uslužbenci občinske uprave:

- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave

- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor

- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti

- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance

- Alenka Mirt, vodja Splošne službe

- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta

- Tanja Žibert, višja svetovalka splošne službe

Poročevalka:

- Jasmina Molan, pomočnica vodje kabineta župana Občina Brežice, k 9. t.d.r.

Prisotni predstavniki javnih medijev:

Smilja Radi – Posavski obzornik, Martin Luzar – Dolenjski list.

Zainteresirana javnost:

Alenka Černelič Krošelj, v.d. direktorice Posavskega muzeja Brežice.

Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 31. redno sejo.

Ad 1

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 31. redne seje

Župan: Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. Svojo zadržanost je

sporočila svetnica Danica Božič. Ugotovil je, da je občinski svet sklepčen.

1


Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem, da se po skrajšanem postopku

obravnavajo:

o 5. točka dnevnega reda – Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine

Sevnica,

o 6. točka dnevnega reda – Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika

Občinskega sveta Občine Sevnica,

o 7. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine

Sevnica za leto 2018.

Na klop je bilo dano dodatno gradivo k 7. točki dnevnega reda.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem predloženega dnevnega reda.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku

obravnavajo 5. točka dnevnega reda – Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine

Sevnica; 6. točka dnevnega reda – Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika

Občinskega sveta Občine Sevnica ter 7. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o

rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 31. redne seje

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 30. redne seje občinskega sveta z dne 23.5.

2018

3. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Sevnica – druga obravnava

4. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini

na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu

5. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek

6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –

skrajšani postopek

7. Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018 – skrajšani

postopek

8. Predlog mnenja lokalne skupnosti k imenovanju direktorice Doma upokojencev in

oskrbovancev Impoljca Sevnica

9. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Posavski muzej

Brežice

10. Dopolnitev številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za

leto 2018

11. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

13. Razno

Ad 2

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 30. redne seje občinskega sveta

z dne 23.5.2018

Župan: Odpre razpravo o zapisniku.

2


Ni razprave.

Župan: Predlaga potrditev zapisnika.

SKLEP:

Občinski svet je potrdil zapisnik 30. redne seje občinskega sveta z dne 23.5.2018.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

Župan je podal obrazložitev k pregledu sklepov:

Predloženi sklepi so zapisani v obliki, kot so bili sprejeti. Odpravki sklepov so bili posredovani

ustreznim službam in vsebinsko vezanim področnim organom ter organizacijam v izvajanje

oziroma v vednost. V gradivu so predloženi odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 30. redne seje.

SKLEP:

Občinski svet je potrdil pregled sklepov 30. redne seje občinskega sveta z dne

23.5.2018.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

Ad 3

Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Sevnica – druga obravnava

Uvodno obrazložitev je podala Vlasta Kuzmički:

Po obravnavi odloka v prvi obravnavi se z drugo obravnavo korigira 11. člen, ki govori o

kazenskih določbah

in sicer se za določanje prekrškov in njihovih sankcij glede turistične in promocijske takse

smiselno uporabljajo določbe Zakona o spodbujanju razvoja turizma in ne določbe Zakona o

prekrških, kot je bilo mišljeno prvotno, saj bi se v praksi lahko zgodilo, da bi bil lahko zavezanec

dvakrat kaznovan.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sevnica.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

3


Ad 4

Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč

družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na

domu

Uvodno obrazložitev sta podala Zvone Košmerl in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za

družbene dejavnosti:

Pomoč družini na domu je po Zakonu o socialnem varstvu ena izmed socialno varstvenih

storitev. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne

in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične

bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne

zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in

opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem

varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Postopek izračuna cene storitve pomoč družini na domu je opredeljen v Pravilniku o

metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki določa, da se: stroški storitve

najprej zmanjšajo za oprostitev, ki jo je občina dolžna v skladu z Uredbo o merilih za določanje

oprostitev socialno varstvenih storitev plačati v celoti, preostanek stroškov se nato zmanjša za

subvencijo, ki jo je dolžna zagotoviti občina v skladu z Zakonom o socialnem varstvu v višini

najmanj 50 %, preostanek stroškov se deli s številom efektivnih ur vseh neposrednih izvajalk

oskrbe na domu ter tako dobimo ceno storitve na uro.

**Ob 15.36 uri pride Božidar Groboljšek (prisotnih 23 svetnikov).

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev je Center

za socialno delo Sevnica pripravil tri predloge višine subvencije občine (50 %, 72 % in 70,8

%), poleg tega pa tudi posebno ceno za nedeljo in posebno ceno za dela prost dan in državni

praznik. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev namreč določa,

da se cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času lahko poveča največ za 40 %,

cena ure opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne pa največ za 50 %, in

sicer glede na dejansko povečanje stroškov dela.

Center za socialno delo Sevnica je pripravil predlog, po katerem se cena ure storitve,

opravljene v nedeljo, poveča za 30 %, cena ure opravljene na dan državnega praznika in dela

prostega dne pa se poveča za 40 %.

Odbor za družbene dejavnosti je o predmetni zadevi odbor razpravljal na svoji seji ter sprejel

naslednje stališče:

- odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog, po katerem cena celotne

storitve znaša 18,24 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za

uporabnika znaša 4,80 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica pa 72 % cene storitve;

- odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog, po katerem cena celotne

storitve za nedeljsko delo znaša 22,18 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena

storitve za uporabnika znaša 6,24 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica pa 70,40 %

cene storitve;

- odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog, po katerem cena celotne

storitve za delo na dan državnega praznika in dela prostega dne znaša 22,97 EUR za

opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,72 EUR na uro,

subvencija Občine Sevnica pa 69,30 % cene storitve.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o soglasju k ceni storitve in njenemu subvencioniranju.

4


SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč

družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu.

Cena celotne storitve znaša 18,24 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve

za uporabnika znaša 4,80 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa 13,44

EUR oziroma 72 % cene storitve.

Cena storitve, opravljene v nedeljo, znaša 22,18 EUR za opravljeno uro storitve, od tega

cena storitve za uporabnika znaša 6,24 EUR na efektivno uro, subvencija Občine

Sevnica pa 15,94 EUR oziroma 70,40 % cene storitve.

Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, znaša 22,97

EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,72 EUR na

efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa 16,25 EUR oziroma 69,30 % cene storitve.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

Ad 5

Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek

Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in

splošne zadeve:

V veljavo sta stopila Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi ter

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki prinašata nalogo

uskladitve statutov in drugih splošnih aktov občine s predmetno zakonodajo. Poleg tega se

predlaga še nekaj sprememb, s poudarkom na zmanjšanju števila članov v delovnih telesih, in

sicer iz maksimalno enajst na devet članov, ker ima občinska uprava zaradi ne udeleževanja

sej članov težave z nesklepčnostjo sej delovnih teles. Sprememba števila članov delovnih teles

bo začela veljati po naslednjih lokalnih volitvah.

**Ob 15.44 pride Gregor Korene (prisotnih 24 svetnikov).

Komisija za pravne in splošne zadeve je obravnavala predlog sprememb in dopolnitev statuta,

nanj nima pripomb in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem po skrajšanem

postopku

Župan: Odpre razpravo.

V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Ivan Orešnik, Janez Kukec, Rado Kostrevc,

Frančiška Zemljak, Gregor Korene, Tanja Novšak, Božidar Beci, Zvone Košmerl, Vanja Žulič,

Janez Šerjak, Jože Udovč.

Povzetek razprave:

Razpravljavci so si bili različnega mnenja glede primernosti zmanjšanja števila članov, ker da

neudeležba na sejah oziroma nesklepčnost na sejah ne more biti osnovni razlog za to.

Izraženo je bilo mnenje, da je potrebno člane delovnih teles, ki se sej ne udeležujejo, zamenjati

ter podan predlog, da naj predlagatelji kandidatov ne predlagajo ljudi, ki niso resni za

opravljanje te naloge ter da morajo biti v prvi vrsti člani delovnih teles strokovno podkovani s

področja za katerega kandidirajo. Podan je bil predlog, da se ustanovi še kakšno novo delovno

telo. Izraženo je bilo mnenje, da je delo delovnih teles brezpredmetno, saj da ne dajejo

občinskemu svetu nobenih predlogov, kar so predsedniki nekaterih delovnih teles v razpravi z

argumenti dokazovali nasprotno. Podan je bil predlog, da se naj ob zaključku mandata tega

občinskega sveta, le-ta seznani s poročilom o delu posameznega delovnega telesa, vključno

z analizo prisotnosti članov vseh delovnih teles.

5


Župan: Predlaga sprejem predloženih Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Ad 6

Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –

skrajšani postopek

Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in

splošne zadeve:

Tudi pri predlogu sprememb poslovnika se sledi Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona

o lokalni samoupravi ter Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

skupnosti ter dodaja nomotehnične, tiskarske ter delovne spremembe in uskladitve, kjer je

poudarek na zmanjšanju števila članov stalnih delovnih teles, na času za sklicevanje delovnih

teles v primeru nujnih zadev ter na obravnavi aktov na občinskem svetu, v primeru, če pristojno

delovno telo ni bilo sklepčno in zadevo ni obravnavalo.

Komisija za pravne in splošne zadeve je obravnavala predlog sprememb in dopolnitev

poslovnika občinskega sveta, nanj nima pripomb in ga predlaga občinskemu svetu v

obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku

Župan: Odpre razpravo.

V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Gregor Korene, Tomaž Lisec, Božidar Beci.

Povzetek razprave:

- gradivo za seje občinskega sveta se naj svetnikom pošilja 15 dni pred dnevom,

določenim za sejo, izjemoma pa je ta rok lahko sedem dni. Gradivo za seje delovnih

teles pa se naj članom delovnih teles posreduje 10 dni pred sejo delovnega telesa,

- za naslednji mandat je potrebno razmisliti o možnosti prehoda na pošiljanje gradiv za

seje občinskega sveta v elektronski obliki po elektronski pošti in posledično o nabavi

tabličnih računalnikov.

Župan je pokomentiral predloge in dodal, da če bi se rok za pošiljanje gradiva podaljšal na 15

dni pred sejo občinskega sveta, potem to pomeni, da se zaradi upoštevanja rokov tudi za seje

delovnih teles, seje občinskega sveta ne bodo morale sklicevati vsak mesec ter predlagal

prekvalifikacijo obravnave akta iz skrajšanega postopka v prvo obravnavo.

Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep, da se obravnava predloga Sprememb in dopolnitev

Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica iz predlaganega skrajšanega postopka

prekvalificira v prvo obravnavo.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

SKLEP:

Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika

Občinskega sveta Občine Sevnica ter v razpravi podal naslednje predloge, ki se naj

upoštevajo pri pripravi predloga sprememb poslovnika za drugo obravnavo:

6


- gradivo za seje občinskega sveta se naj svetnikom pošilja 15 dni pred dnevom,

določenim za sejo, izjemoma pa je ta rok lahko sedem dni. Gradivo za seje

delovnih teles pa se naj članom delovnih teles posreduje 10 dni pred sejo

delovnega telesa,

- za naslednji mandat je potrebno razmisliti o možnosti prehoda na pošiljanje

gradiv za seje občinskega sveta v elektronski obliki po elektronski pošti in

posledično o nabavi tabličnih računalnikov.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

Ad 7

Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018 – skrajšani

postopek

Uvodno obrazložitev so podali župan; Zvone Košmerl; mag. Vlasta Marn; Rado Kostrevc,

predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in

prostor:

Za drugi letošnji rebalans so ključne spremembe na treh projektih, in sicer terminska

sprememba izvedbe dveh projektov, ureditve Kvedrove ceste od avtobusne postaje do

železniške postaje in ureditve kanalizacijskega sistema v Sevnici in Boštanju, ter skladno z

izbirnim postopkom zagotovitev dodatnih sredstev za izgradnjo in opremo nove kuhinje v

Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž. V rebalansu so zagotovljena dodatna sredstva za

vzdrževanje občinskih cest, saj je pretekla zima zahtevala več dela za vzpostavljanje tekoče

prevoznosti cest, sanacije posledic vremenskih vplivov pa potekajo še v teh mesecih.

Rebalans bo omogočil prijavo na nedavno objavljena razpisa za sanacijo male telovadnice v

Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica in za nakup urgentnega vozila za izvajanje nujnega

zdravstvenega varstva v Zdravstvenem domu Sevnica, za kar se predlaga sprejem dveh

amandmajev k predlaganemu odloku o rebalansu B poračuna občine.

**Ob 16.42 odideta Zdenka Dernovšek in Natalija Hostnik in se ne vrneta več (prisotnih 22

svetnikov).

Odbor za družbene dejavnosti ter Odbor za okolje in prostor sta obravnavala predlog odloka,

in predlagata občinskemu svetu, da ga sprejme.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka ter dveh amandmajev.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu B proračunu Občine Sevnica za leto 2018.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel amandma številka 1 k Odloku o rebalansu B proračuna Občine

Sevnica za leto 2018, ki glasi:

V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina prihodkov

na kontu 714199 – drugi izredni nedavčni prihodki tako, da v rebalansu B 2018 znaša

135.790,17 EUR (zvišanje za 8.394,83 EUR namenskih transfernih sredstev ZD Sevnica).

7


V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina prihodkov

na kontu 740001 – prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije tako, da v

rebalansu B 2018 znaša 597.629,16 EUR (zvišanje za 15.990,16 EUR iz razpisa).

V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti,

se na PP 17411 nakup osnovnih sredstev za nujno zdravstveno varstvo doda nov

projekt OB110-18-0015, z nazivom NABAVA MOTORNEGA VOZILA OBLIKE SUV,

kontom 420104 nakup reševalnih vozil v vrednosti 24.384,99 EUR ter kontom 420804

načrti in druga projektna dokumentacija v vrednosti 732 EUR.

V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 3000 Župan, se na PP 23410 splošna

proračunska rezervacija, na kontu 409000 splošna proračunska rezervacija, zmanjša

znesek, tako da v rebalansu B 2018 znaša 153.961,24 EUR (zmanjšanje za 732 EUR za

zagotovitev lastnega vira za DIIP-načrti in druga projektna dokumentacija).

S tem je amandma uravnotežen.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel amandma številka 2 k Odloku o rebalansu B proračuna Občine

Sevnica za leto 2018, ki glasi:

V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina prihodkov

na kontu 740001 – prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije tako, da v

rebalansu B 2018 znaša 640.538,16 EUR (zvišanje za 42.909 EUR iz razpisa).

V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti,

se na PP 19414 gradnja in vzdrževanje osnovnih šol doda nov projekt OB110-18-0014

z nazivom UREDITEV MALE TELOVADNICE V OŠ SEVNICA, kontom 420402

rekonstrukcije in adaptacije v vrednosti 114.294,48 EUR ter kontom 420804 načrti in

druga projektna dokumentacija v vrednosti 1.098 EUR.

V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti,

se na PP 19413 investicijski transferi šolam, na projektu OB110-10-0023 TRANSFERI

OSNOVNIM ŠOLAM, na kontu 432300 investicijski transferi javnim zavodom zmanjša

znesek, tako da v rebalansu B 2018 znaša 156.086 EUR (zmanjšanje za 10.000 EUR za

zagotovitev dela lastnega vira).

V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti,

se na PP 18421 objekti prostočasnih dejavnosti iz področja športa, na projektu OB110-

16-0038 SANACIJA BAZENA, na kontu 420402 rekonstrukcije in adaptacije, zmanjša

znesek, tako da v rebalansu B 2018 znaša 330.000 EUR (zmanjšanje za 50.000 EUR za

zagotovitev dela lastnega vira).

V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 3000 Župan, se na PP 23410 splošna

proračunska rezervacija, na kontu 409000 splošna proračunska rezervacija, zmanjša

znesek, tako, da v rebalansu B 2018 znaša 141.477,76 EUR (zmanjšanje za 11.385,48

EUR za zagotovitev dela lastnega vira ter 1.098 EUR za DIIP-načrti in druga projektna

dokumentacija).

S tem je amandma uravnotežen.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

8


Ad 8

Predloga mnenja lokalne skupnosti k imenovanju direktorice Doma upokojencev in

oskrbovancev Impoljca

Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca je javni socialno varstveni zavod, ki je bil

ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije leta 1993, tako da ustanoviteljske pravice in

obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. Zakon o socialnem varstvu med drugim določa,

da če je ustanoviteljica javnega socialno varstvenega zavoda Republika Slovenija, imenuje in

razreši direktorja svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po

predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež.

Razpis za delovno mesto direktorja je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/18 z dne

13.4.2018. Na razpis so se javili trije kandidati, ena kandidatka je kasneje od kandidature

odstopila. Svet zavoda je v nadaljnjem postopku izbral Darjo Cizelj za direktorico doma, nakar

je svet Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja lokalne skupnosti.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji 22. seji dne 7.6.2018 v

skladu s svojimi pristojnostmi seznanila s pisno prijavo kandidatke. Na povabilo komisije je

kandidatka na seji tudi osebno predstavila svojo program dela zavoda v naslednjem mandatu.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda

pozitivno mnenje k imenovanju Darje Cizelj, stanujoče na naslovu Bojsno 38, Globoko, za

direktorico Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca.

Župan: Odpre razpravo.

V razpravi sta sodelovala Franc Pipan in župan.

Povzetek razprave:

Svetnik je kot član sveta zavoda podal še nekaj dodatnih informacij o samem postopku izvedbe

razpisa do imenovanja direktorice.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju.

SKLEP:

Občinski svet je izdal pozitivno mnenje k imenovanju Darje Cizelj, stanujoče na naslovu

Bojsno 38, pošta Globoko, za direktorico Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

Ad 9

Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Posavski

muzej Brežice

Uvodno obrazložitev so podali župan; Jasmina Molan, pomočnica vodje kabineta župana

Občine Brežice in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in

imenovanja:

V skladu z veljavnim odlokom je postopek razpisa in imenovanja kot občina ustanoviteljica

zavoda, izvedla Občina Brežice oziroma njihova Komisija za mandatna vprašanja, volitve in

imenovanja. Na razpis se je javila ena kandidatka, dosedanja vršilka dolžnosti direktorice,

Alenka Černelič Krošelj. Svet zavoda je izdal pozitivno mnenje k njenemu imenovanju,

soglasje k njenemu imenovanju morajo izdati tudi vse občine soustanoviteljice zavoda

(Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica).

9


Kandidatka je Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine

Sevnica tudi osebno predstavila svojo prijavo in program dela. Komisija predlaga občinskemu

svetu, da poda soglasje k imenovanju Alenke Černelič Krošelj za direktorico Posavskega

muzeja Brežice.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o izdaji soglasju k imenovanju direktorice.

SKLEP:

Občinski svet je podal soglasje k imenovanju Alenke Černelič Krošelj, stanujoče na

naslovu Stiplovškova ulica 18 a, pošta Brežice, za direktorico javnega zavoda Posavski

muzej Brežice.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

Ad 10

Dopolnitev številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica

za leto 2018

Uvodno obrazložitev je podali direktor občinske uprave:

Občinski svet Občine Sevnica je na 27. redni seji, dne 28.11.2017, kot sestavni del proračuna

občine sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2018, na

29. redni seji, dne 11.04.2018 njegovo dopolnitev št. 1 ter na 30. redni seji, dne 23.05.2018

dopolnitev št. 2. Skladno s 27. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih

lokalnih skupnosti lahko občinski svet zaradi spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo

mogoče določiti ob pripravi načrta, in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter

odziv, dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

Tokratna dopolnitev se nanaša na pridobitev nepremičnin, ki so potrebna za izgradnjo nadvoza

v industrijsko cono Sevnica. Načrt razpolaganja se dopolnjuje zaradi prodaje dela poslovnih

prostorov v objektu z naslovom Loka pri Zidanem Mostu 17, Loka pri Zidanem Mostu, ki jih

kupec (Ministrstvo za javno upravo) potrebuje za ureditev arhivskih prostorov. Nepremičnina

v k.o. Kladje pa v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče stanovanjske stavbe na naslovu

Kladje nad Blanco 1 a, Blanca. Navedena dopolnitev nima finančnih posledic na proračun, saj

bodo postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem izvedeni v okviru sprejetega proračuna

in posameznih proračunskih postavk.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem dopolnitve št. 3 načrta ravnanja z občinskim nepremičnim

premoženjem.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel dopolnitev številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim

premoženjem Občine Sevnica za leto 2018.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

10


Župan: Odpre razpravo.

Ad 11

Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Janez Šerjak in Franc Pipan.

Povzetek razprave:

Glede predloženih odgovorov, so svetniki podali naslednja dodatna vprašanja oziroma

pobude:

Tomaž Lisec:

Pri odgovoru glede postavitve premičnega stranišča in pitnika na območju otroškega igrišča v

Naselju heroja Maroka, ponovno predlaga njuno postavitev.

Janez Šerjak:

1. Pri odgovoru glede parkiranja na modri coni za HTC-jem ponovno izpostavi uvedbo

možnosti označitve pričetka parkiranja tudi s parkirno uro.

2. Pri odgovoru o poslovanju in delovanja Rokometnega kluba Sevnica ga zanima, če je

bila skupščina kluba v tem vmesnem času od priprave odgovora, že sklicana.

Franc Pipan:

1. Pri odgovoru glede rakavih bolezni v Sloveniji predlaga, da na vprašanje odgovori

Zdravstveni dom Sevnica, tudi z opredelitvijo o vrsti rakastih obolenj, o izvajanju

preventive, vplivih okolja na obolevanje…

2. Z odgovorom, ki ga je podalo Ministrstvo za zdravje, v zvezi z dejstvom, da v svetu

zavoda Splošna bolnišnica Brežice ni predstavnika iz občine Sevnica, ni zadovoljen in

ponovi mnenje, da bi v svetu zavoda moralo biti zagotovljeno zastopanje predstavnikov

vseh občin, za območje katerih je bil zavod ustanovljen.

Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude, z danimi

pripombami.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s

pripombami:

Tomaž Lisec:

Pri odgovoru glede postavitve premičnega stranišča in pitnika na območju otroškega

igrišča v Naselju heroja Maroka, ponovno predlaga njuno postavitev.

Janez Šerjak:

3. Pri odgovoru glede parkiranja na modri coni za HTC-jem ponovno izpostavi

uvedbo možnosti označitve pričetka parkiranja tudi s parkirno uro.

4. Pri odgovoru o poslovanju in delovanja Rokometnega kluba Sevnica ga zanima,

če je bila skupščina kluba v tem vmesnem času od priprave odgovora, že

sklicana.

Franc Pipan:

3. Pri odgovoru glede rakavih bolezni v Sloveniji predlaga, da na vprašanje

odgovori Zdravstveni dom Sevnica, tudi z opredelitvijo o vrsti rakastih obolenj,

o izvajanju preventive, vplivih okolja na obolevanje…

4. Z odgovorom, ki ga je podalo Ministrstvo za zdravje, v zvezi z dejstvom, da v

svetu zavoda Splošna bolnišnica Brežice ni predstavnika iz občine Sevnica, ni

zadovoljen in ponovi mnenje, da bi v svetu zavoda moralo biti zagotovljeno

zastopanje predstavnikov vseh občin, za območje katerih je bil zavod

ustanovljen.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

11


Ad 12

Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Irena Dobnik:

Poda predlog, da se v proračun uvrsti ureditev pokopališča v Gabrijelah (pitna voda, klopi,

ureditev odvoza smeti).

Tanja Novšak:

Predlaga seznanitev občanov s predpisi s področja urejanja javnega reda in miru. Meni, da je

predvsem v strnjenih naseljih ogromno kršitev, ki se nanašajo na uporabo kosilnic in motornih

žag ob nedeljah in praznikih.

Frančiška Zemljak:

Poda predlog, da naj Občina Sevnica pridobi informacijo, zakaj na Osnovni šoli Ane Gale

Sevnica svet zavoda spet ni imenoval ravnatelja/ice.

Gregor Korene:

1. Zanima ga, kakšno je poslovanje/prihodki Rokometnega kluba Sevnica.

2. Želi pojasnilo, ali je Rokometni klub Sevnica res prodal tri mlade igralce Rokometnemu

klubu Celje Pivovarna Laško. Ker Občina Sevnica financira delovanje Rokometnega

kluba Sevnica, meni, da je občina upravičena opozarjati na tovrstno prakso.

3. Predlaga preučitev možnosti sklicevanja sej Občinskega sveta Občine Sevnica ob 16.

uri.

Janez Kukec:

Predlaga sanacijo poškodovane mulde na cesti proti Telčicam, nasproti Pijane Gore.

Franc Pipan:

1. Predlaga neposredno pomoč Občine Sevnica oškodovancem - čistim kmetom v

Črnomlju, ki jih je prizadela nedavna ujma.

2. Predlaga, da se uporabnike balinišča v parku Sevnica opozori, da ne puščajo svojih

vozil na dovozni poti v sam park.

3. Predlaga vzpostavitev nadzora na Zbirnem centru Sevnica glede požarne varnosti,

predvsem ponoči.

4. Svetnik v svojem imenu povabi občinski svet na izlet v Žalec z degustacijo piva iz

fontane, župan pa naj poskrbi za prevoz. Predlaga, da se izlet organizira v okviru sklica

zadnje seje občinskega sveta v mandatu 2014 – 2018.

5. Predlaga postavitev fontane z vinom v Sevnici.

Božidar Groboljšek:

Želi pojasnilo, kaj pomeni in kaj vsebuje strošek izdelave projektne dokumentacije pri prijavi

na razpis, naveden pri amandmajih Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto

2018.

Ivan Orešnik:

1. Predlaga uvrstitev sanacije poškodovanega mostu v Krmelju v načrt razvojnih

programov (NRP) oziroma, da naj Občina Sevnica čimprej poskrbi za ureditev.

2. Predlaga sanacijo poškodovanih bankin na cesti Šentjanž – Kal.

Tomaž Lisec:

1. Predlaga postavitev pitnika in igral pri igrišču na Drožanjski cesti.

2. Zanima ga stanje projekta obnove mostu na Sevnični.

3. Zanima ga, ali je možno organizirati javni prevoz vsaj enkrat mesečno, ob petkih, v

jutranjih urah, v smeri sevniškega pokopališča.

12


4. Predlaga, da naj Občina Sevnica uskladi rabo prostora pri bazenu Sevnica z

Zavodom KNOF in Mladinskem svetom občine Sevnica.

Ad 13

Razno

Župan:

- povabil je na nekatere družabne dogodke in dogodke v okviru Sevniškega grajskega

poletja, ki bodo potekala tekom celega poletja.

Seja je bila zaključena ob 17.35 uri.

Zapisala:

Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.

višja svetovalka občinskega sveta

Srečko Ocvirk

župan Občine Sevnica

13


OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Številka: 011-0001/2018

Datum: 27.6.2018

P R E G L E D

SKLEPOV 31. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

Z DNE 20.6.2018

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 31. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.

524. SKLEP:

Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku

obravnavajo: 5. točka dnevnega reda – Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine

Sevnica; 6. točka dnevnega reda – Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega

sveta Občine Sevnica ter 7. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o rebalansu B proračuna

Občine Sevnica za leto 2018.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 30. redne seje občinskega sveta z dne

23.5.2018

525. SKLEP:

Občinski svet je potrdil zapisnik 30. redne seje občinskega sveta z dne 23.5.2018.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

526. SKLEP:

Občinski svet je potrdil pregled sklepov 30. redne seje občinskega sveta z dne 23.5.2018.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

3. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Sevnica – druga obravnava

527. SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sevnica.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

1


4. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč

družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na

domu

528. SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na

domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu.

Cena celotne storitve znaša 18,24 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za

uporabnika znaša 4,80 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa 13,44 EUR

oziroma 72 % cene storitve.

Cena storitve, opravljene v nedeljo, znaša 22,18 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena

storitve za uporabnika znaša 6,24 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa 15,94

EUR oziroma 70,40 % cene storitve.

Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, znaša 22,97 EUR

za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,72 EUR na efektivno

uro, subvencija Občine Sevnica pa 16,25 EUR oziroma 69,30 % cene storitve.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).

Sklep je sprejet.

5. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek

529. SKLEP:

Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –

skrajšani postopek

530. SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep, da se obravnava predloga Sprememb in dopolnitev Poslovnika

Občinskega sveta Občine Sevnica iz predlaganega skrajšanega postopka prekvalificira v prvo

obravnavo.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

531. SKLEP:

Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega

sveta Občine Sevnica ter v razpravi podal naslednje predloge, ki se naj upoštevajo pri pripravi

predloga sprememb poslovnika za drugo obravnavo:

- gradivo za seje občinskega sveta se naj svetnikom pošilja 15 dni pred dnevom,

določenim za sejo, izjemoma pa je ta rok lahko sedem dni. Gradivo za seje delovnih

teles pa se naj članom delovnih teles posreduje 10 dni pred sejo delovnega telesa,

- za naslednji mandat je potrebno razmisliti o možnosti prehoda na pošiljanje gradiv za

seje občinskega sveta v elektronski obliki po elektronski pošti in posledično o nabavi

tabličnih računalnikov.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).

Sklep je sprejet.

2


7. Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018 – skrajšani

postopek

532. SKLEP:

Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu B proračunu Občine Sevnica za leto 2018.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

533. SKLEP:

Občinski svet je sprejel amandma številka 1 k Odloku o rebalansu B proračuna Občine Sevnica

za leto 2018, ki glasi:

V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina prihodkov na

kontu 714199 – drugi izredni nedavčni prihodki tako, da v rebalansu B 2018 znaša 135.790,17

EUR (zvišanje za 8.394,83 EUR namenskih transfernih sredstev ZD Sevnica).

V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina prihodkov na

kontu 740001 – prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije tako, da v rebalansu B

2018 znaša 597.629,16 EUR (zvišanje za 15.990,16 EUR iz razpisa).

V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti, se na

PP 17411 nakup osnovnih sredstev za nujno zdravstveno varstvo doda nov projekt OB110-

18-0015, z nazivom NABAVA MOTORNEGA VOZILA OBLIKE SUV, kontom 420104 nakup

reševalnih vozil v vrednosti 24.384,99 EUR ter kontom 420804 načrti in druga projektna

dokumentacija v vrednosti 732 EUR.

V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 3000 Župan, se na PP 23410 splošna

proračunska rezervacija, na kontu 409000 splošna proračunska rezervacija, zmanjša znesek,

tako da v rebalansu B 2018 znaša 153.961,24 EUR (zmanjšanje za 732 EUR za zagotovitev

lastnega vira za DIIP-načrti in druga projektna dokumentacija).

S tem je amandma uravnotežen.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

534. SKLEP:

Občinski svet je sprejel amandma številka 2 k Odloku o rebalansu B proračuna Občine Sevnica

za leto 2018, ki glasi:

V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina prihodkov na

kontu 740001 – prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije tako, da v rebalansu B

2018 znaša 640.538,16 EUR (zvišanje za 42.909 EUR iz razpisa).

V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti, se na

PP 19414 gradnja in vzdrževanje osnovnih šol doda nov projekt OB110-18-0014 z nazivom

UREDITEV MALE TELOVADNICE V OŠ SEVNICA, kontom 420402 rekonstrukcije in

adaptacije v vrednosti 114.294,48 EUR ter kontom 420804 načrti in druga projektna

dokumentacija v vrednosti 1.098 EUR.

V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti, se na

PP 19413 investicijski transferi šolam, na projektu OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM

ŠOLAM, na kontu 432300 investicijski transferi javnim zavodom zmanjša znesek, tako da v

rebalansu B 2018 znaša 156.086 EUR (zmanjšanje za 10.000 EUR za zagotovitev dela

lastnega vira).

V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti, se na

PP 18421 objekti prostočasnih dejavnosti iz področja športa, na projektu OB110-16-0038

3


SANACIJA BAZENA, na kontu 420402 rekonstrukcije in adaptacije, zmanjša znesek, tako da

v rebalansu B 2018 znaša 330.000 EUR (zmanjšanje za 50.000 EUR za zagotovitev dela

lastnega vira).

V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 3000 Župan, se na PP 23410 splošna

proračunska rezervacija, na kontu 409000 splošna proračunska rezervacija, zmanjša znesek,

tako, da v rebalansu B 2018 znaša 141.477,76 EUR (zmanjšanje za 11.385,48 EUR za

zagotovitev dela lastnega vira ter 1.098 EUR za DIIP-načrti in druga projektna dokumentacija).

S tem je amandma uravnotežen.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

8. Predloga mnenja lokalne skupnosti k imenovanju direktorice Doma upokojencev in

oskrbovancev Impoljca

535. SKLEP:

Občinski svet je izdal pozitivno mnenje k imenovanju Darje Cizelj, stanujoče na naslovu Bojsno

38, pošta Globoko, za direktorico Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

9. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Posavski muzej

Brežice

536. SKLEP:

Občinski svet je podal soglasje k imenovanju Alenke Černelič Krošelj, stanujoče na naslovu

Stiplovškova ulica 18 a, pošta Brežice, za direktorico javnega zavoda Posavski muzej Brežice.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

10. Dopolnitev številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica

za leto 2018

537. SKLEP:

Občinski svet je sprejel dopolnitev številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem

Občine Sevnica za leto 2018.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

11. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

538. SKLEP:

Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s

pripombami:

Tomaž Lisec:

Pri odgovoru glede postavitve premičnega stranišča in pitnika na območju otroškega igrišča v

Naselju heroja Maroka, ponovno predlaga njuno postavitev.

4


Janez Šerjak:

1. Pri odgovoru glede parkiranja na modri coni za HTC-jem ponovno izpostavi uvedbo

možnosti označitve pričetka parkiranja tudi s parkirno uro.

2. Pri odgovoru o poslovanju in delovanja Rokometnega kluba Sevnica ga zanima, če je

bila skupščina kluba v tem vmesnem času od priprave odgovora, že sklicana.

Franc Pipan:

1. Pri odgovoru glede rakavih bolezni v Sloveniji predlaga, da na vprašanje odgovori

Zdravstveni dom Sevnica, tudi z opredelitvijo o vrsti rakastih obolenj, o izvajanju

preventive, vplivih okolja na obolevanje…

2. Z odgovorom, ki ga je podalo Ministrstvo za zdravje, v zvezi z dejstvom, da v svetu

zavoda Splošna bolnišnica Brežice ni predstavnika iz občine Sevnica, ni zadovoljen in

ponovi mnenje, da bi v svetu zavoda moralo biti zagotovljeno zastopanje predstavnikov

vseh občin, za območje katerih je bil zavod ustanovljen.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).

Sklep je sprejet.

12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Irena Dobnik:

Poda predlog, da se v proračun uvrsti ureditev pokopališča v Gabrijelah (pitna voda, klopi,

ureditev odvoza smeti).

Tanja Novšak:

Predlaga seznanitev občanov s predpisi s področja urejanja javnega reda in miru. Meni, da je

predvsem v strnjenih naseljih ogromno kršitev, ki se nanašajo na uporabo kosilnic in motornih

žag ob nedeljah in praznikih.

Frančiška Zemljak:

Poda predlog, da naj Občina Sevnica pridobi informacijo, zakaj na Osnovni šoli Ane Gale

Sevnica svet zavoda spet ni imenoval ravnatelja/ice.

Gregor Korene:

1. Zanima ga, kakšno je poslovanje/prihodki Rokometnega kluba Sevnica.

2. Želi pojasnilo, ali je Rokometni klub Sevnica res prodal tri mlade igralce Rokometnemu

klubu Celje Pivovarna Laško. Ker Občina Sevnica financira delovanje Rokometnega

kluba Sevnica, meni, da je občina upravičena opozarjati na tovrstno prakso.

3. Predlaga preučitev možnosti sklicevanja sej Občinskega sveta Občine Sevnica ob 16.

uri.

Janez Kukec:

Predlaga sanacijo poškodovane mulde na cesti proti Telčicam, nasproti Pijane Gore.

Franc Pipan:

1. Predlaga neposredno pomoč Občine Sevnica oškodovancem - čistim kmetom v

Črnomlju, ki jih je prizadela nedavna ujma.

2. Predlaga, da se uporabnike balinišča v parku Sevnica opozori, da ne puščajo svojih

vozil na dovozni poti v sam park.

3. Predlaga vzpostavitev nadzora na Zbirnem centru Sevnica glede požarne varnosti,

predvsem ponoči.

4. Svetnik v svojem imenu povabi občinski svet na izlet v Žalec z degustacijo piva iz

fontane, župan pa naj poskrbi za prevoz. Predlaga, da se izlet organizira v okviru sklica

zadnje seje občinskega sveta v mandatu 2014 – 2018.

5. Predlaga postavitev fontane z vinom v Sevnici.

5


Božidar Groboljšek:

Želi pojasnilo, kaj pomeni in kaj vsebuje strošek izdelave projektne dokumentacije pri prijavi

na razpis, naveden pri amandmajih Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto

2018.

Ivan Orešnik:

1. Predlaga uvrstitev sanacije poškodovanega mostu v Krmelju v načrt razvojnih

programov (NRP) oziroma, da naj Občina Sevnica čimprej poskrbi za ureditev.

2. Predlaga sanacijo poškodovanih bankin na cesti Šentjanž – Kal.

Tomaž Lisec:

1. Predlaga postavitev pitnika in igral pri igrišču na Drožanjski cesti.

2. Zanima ga stanje projekta obnove mostu na Sevnični.

3. Zanima ga, ali je možno organizirati javni prevoz vsaj enkrat mesečno, ob petkih, v

jutranjih urah, v smeri sevniškega pokopališča.

4. Predlaga, da naj Občina Sevnica uskladi rabo prostora pri bazenu Sevnica z

Zavodom KNOF in Mladinskem svetom občine Sevnica.

13. Razno

Župan je povabil na nekatere družabne dogodke in dogodke v okviru Sevniškega grajskega

poletja, ki bodo potekala tekom celega poletja.

Zapisala:

Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.

višja svetovalka občinskega sveta

6


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

3. t.d.r.

32. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

19.9.2018

ZADEVA:

Potrditev uvedbe postopka priprave novega Občinskega

podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko

sosesko Dolenji Boštanj - zahod

Številka: 3505-0005/2018

Pripravljavci gradiva:

Dušan Markošek, občinski urbanist

Odbor za okolje in prostor

DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.

Poročevalci:

Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor

Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor

Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.


ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

Številka: 3505-0005/2018

Datum: 4.9.2018

OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Zadeva:

Potrditev uvedbe postopka priprave novega občinskega podrobnega

prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod

V zahodnem delu naselja Dolenji Boštanj, sta v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu

Občine Sevnica (v nadaljevanju: OPN), za del območja določeni enoti urejanja prostora z

oznakama DB27.hm in DB11.hm. V postopku priprave OPN je bila za navedeno območje v

septembru 2011 izdelana dopolnilna strokovna podlaga, ki je nadomestila takrat predviden

OPPN 14-01.

Pobudnik uvedbe novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju:

OPPN), želi na delu zemljišča s parc. št. 136/4 in 133/4, k.o. Boštanj, zgraditi stanovanjsko

stavbo, ki odstopa od veljavnih določil, ki so navedeni v strokovni podlagi, zato je podal

pobudo za izdelavo novega OPPN, ki bo nadomestil strokovno podlago in veljavne določbe

za območje obeh prostorskih enot.

Na obravnavanih enotah urejanja prostora stoji novozgrajena stanovanjska stavba, preostali

del območja pa predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča.

Skupna površina novega OPPN znaša cca. 1,50 ha, zemljišča so v lasti fizičnih oseb.

Načrtovane ureditve z OPPN bodo omogočile nadaljnjo pozidavo tega dela naselja, s

celovito urbanistično rešitvijo pa bi kompleksno zaključile in uredile območje nepozidanih

stavbnih zemljišč. Z uveljavitvijo OPPN pa bo investitorjem omogočena izdelava projektne

dokumentacije in pridobitev ustreznih upravnih dovoljenj za gradnjo in uporabo objektov.

Na Občino Sevnica je bila v februarju 2018 naslovljena pobuda za izdelavo OPPN, ki ni

naveden v seznamu OPPN iz 101. člena OPN (usmeritve za izdelavo predvidenih OPPN).

Drugi odstavek 34. člena OPN določa, da se predvideni OPPN lahko spremeni oziroma se

opredeli nov na podlagi izraženega interesa. To je mogoče, v kolikor spremenjeni oziroma

novi OPPN ni v nasprotju z določbami OPN.

Odločitev o spremembi OPPN oziroma o izdelavi novega novega, glede na OPN na podlagi

utemeljene ocene iz predhodno izdelanih strokovnih podlag, sprejme občinski svet.

Konec meseca junija 2018 smo na Občino Sevnica prejeli predhodne »Strokovne podlage za

izdelavo OPPN za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja DB27.hm,

DB11.hm)«, ki jih je izdelalo podjetje DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1,

8290 Sevnica, številka: SP15/2018, junij 2018.

Po pregledu strokovnih podlag je Občina Sevnica ugotavila, da strokovne podlage niso v

nasprotju z določbami veljavnega OPN in jih prilagamo v prilogi obrazložitve.


Odbor za okolje in prostor je na 28. redni seji dne 3.9.2018 obravnaval pobudo investitorja za

uvedbo postopka priprave novega OPPN in se je do pobude pozitivno opredelil.

Občinskemu svetu Občine Sevnica predlagamo, da navedeno pobudo obravnava in potrdi

ter s tem omogoči uvedbo postopka priprave OPPN.

Pripravila:

Dušan Markošek, univ.dipl.inž.arh.

občinski urbanist

Roman Perčič, univ.dipl.inž.str.

vodja Oddelka za okolje in prostor

Srečko Ocvirk

Župan Občine Sevnica

PRILOGE:

- strokovne podlage za izdelavo novega OPPN

VROČITI:

- naslovniku

VLOŽITI:

- v zadevo


ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

Številka: 3505-0005/2018

Datum: 3.9.2018

OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Zadeva:

Stališče Odbora za okolje in prostor k pobudi za uvedbo postopka

novega občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko

sosesko Dolenji Boštanj – zahod

Odbor za okolje in prostor je na 28. redni seji dne 3.9.2018 po obravnavi pobude za uvedbo

postopka novega občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko

Dolenji Boštanj – zahod sprejel stališče:

Odbor za okolje in prostor je obravnaval pobudo za uvedbo postopka priprave

novega občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko

Dolenji Boštanj – zahod, pobudo podpira in Občinskemu svetu Občine Sevnica

predlaga, da jo obravnava in potrdi.

Jože UDOVČ

predsednik Odbora za okolje in prostor

VROČITI:

- naslovu

VLOŽITI:

- v zadevo


STROKOVNE PODLAGE ZA

IZDELAVO OPPN ZA

STANOVANJSKO SOSESKO

DOLENJI BOŠTANJ –ZAHOD

ENOTE UREJANJA

DB27.hm, DB11.hm

številka:

pobudnik

in investitor:

SP15/2018

FRANJA POVŠE

Dolenji Boštanj 138

8294 BOŠTANJ

izdelovalec:

lokacija posega :

DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.

Prešernova ulica 1, 8290 SEVNICA

DOLENJI BOŠTANJ

katastrska občina: BOŠTANJ

odgovorni vodja

IPA:

DAVID TUŠAR, uni.dipl.ing.arh.

ZAPS 1287 A

direktor:

DAVID TUŠAR, uni.dipl.ing.arh.

datum: junij 2018

strokovne podlage za izdelavo OPPN Stran 1 od 12


VSEBINA

1.0. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

1.1. Uvod

1.2. Veljavni prostorski akti

1.3. Meja območja strokovnih podlag

1.4. Namembnost objektov in površin

1.5. Prometna in komunalno energetska ureditev območja

2. 0. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

2.1. Rešitve načrtovanih objektov in površin

2.2. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

2.3 Prometno omrežje

2.4.Omejizve v prostoru in varovanja

3.0. GRAFIČNE PRILOGE

1. Geodetsko zazidalna situacija 1 : 500

strokovne podlage za izdelavo OPPN Stran 2 od 12


1.0. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

1.1. Uvod:

Za območje Dolenji Boštanj zahod, ki je v občinskem prostorskem načrtu

označeno z enoto urejanja DB11.hm in DB27.hm veljajo posebna merila in

pogoji za oblikovanje načrtovanih objektov.

Enota urejanja DB11.hm:

»(1) osnovni kubus glavne stavbe: 8,0 m + 5% in razmerju širine proti dolžini 2:3; višinski gabarit naj ne

presega E1+M;

(2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi;

(3) streha glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj

(4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe

po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne

stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 7,00 m + 5%, visoke le E1 in se na čelu obvezno stikujejo z glavno stavbo

ter so od roba javnega prostora odmaknjene 6,0 m;

(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha,

(6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega

dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest

posameznih GE v EUP.

Enota urejanja DB27.hm:

»(1) osnovni kubus glavne stavbe: od 10,0 - 15,0 m, ob tem naj ne presega razmerje širine proti dolžini od

1:1 do 2:3, višinski gabarit naj bo E2.

(2) sekundarni kubus glavne stavbe naj v tlorisni zasnovi sooblikuje artij in je lahko širok do 10,0 m ter ima

enako etažno višino kot osnovni kubus;

(3) streha glavne stavbe: tipa ravna streha; (4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh

elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od

glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 8,00 m + 5% , visoke le E1;

(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha;

(6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega

dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest

posameznih GE v EUP;

(7) Graditev objektov je možna šele po izvedeni prestavitvi obstoječega daljnovoda (110 kV).«.

PRIKAZ OBRAVNAVANIH ENOTAH UREJANJA

strokovne podlage za izdelavo OPPN Stran 3 od 12


Zaradi obstoječih danosti v prostoru in predvidne prometne in komunalne

infrastrukture, ki je pogojena z lastništvom ter potrebe po takojšnjo

stanovanjsko pozidavi se izdelujejo strokovne podlage, ki bodo podrobno

izvedle preverbo obstoječega stanja in na podlagi le-teh pripravile podlago za

izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.

1.2. Veljavni prostorski načrti

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list, RS, št

94/12, 100/12, -popr., št. 57/13, 1/16, 17/16)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu

Občine Sevnica 2 (Uradni list, RS, št. 33/18)

Osnova in podrobna namenska raba

Območje urejanja je po osnovni namenski rabi prostora opredeljeno kot stavbo

zemljišče, po podrobni namenski rabi opredeljeno kot stanovanjske površine z

oznako (SS), za katerega ni predvidena izdelava OPPN.

V četrtem in petem odstavku 34. členu OPN je navedeno:

»(4) OPPN je potrebno praviloma, v kolikor PIP ne zadoščajo za celovito ureditev, izdelati še v naslednjih

primerih za gradnjo:

- več kot osem objektov z enim ali dvema stanovanjema, kadar gre za več kot osem objektov ali za

površino, ki presega 1,0 ha,

- objektov z več kot 50 stanovanji in objektov za posebne oblike bivanja, - igrišča za golf ne glede na

velikost in kampa na površini nad 0,5 ha,

- na površinah nad 0,5 ha, kjer brez parcelacije javnega prostora in dostopov do posameznih stavb

urbanistično ni mogoče drugače urediti,

- na območjih proizvodnih dejavnosti velikosti več kot 0,5 ha oziroma kadar gre za kompleksne

preureditve, - gospodarske javne infrastrukture, daljše od 1000 m, ter objektov gospodarske javne

infrastrukture na več kot 0,5 ha.

(5) Pred pričetkom priprave je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage. Izdelane naj bodo na vsaj

taki ravni poglobljenosti in na primerljivih metodoloških izhodiščih, kot so pripravljene za OPN. Pri tem je

potrebno eventualne različnosti od obstoječih strokovnih podlag pokazati in utemeljiti kot spremenjena

stališča - upoštevajoč merila znanstveno raziskovalnega dela.«

V skladu z drugim odstavkom 116. člena Zakona o urejanju prostora (ZureP-2)

Uradni list RS, št. 61/2017 se lahko izdelava OPPN izdeluje tudi za območja,

kjer z OPN ni predviden, če se za to pokaže potreba ali pobuda po tem, zato

menimo, da je potreba za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta

z vidika prostorske zakonodaja upravičena. Območje urejanja meri cca 1,5ha.

strokovne podlage za izdelavo OPPN Stran 4 od 12


IZSEK IZ GRAFIČNIH PRILOG OPN

1.3. Meja območja občinskega podrobnega prostorskega načrta

Predmet območja strokovnih podlag je enota urejanja »DB11.hm, DB 27.hm

naselja Dolnji Boštanj, ki na severozahodni strani meji s stanovanjsko pozidavo

naselja, na zahodni strani s kmetijskimi obdelovalnimi površinami, na južni

strani pa z asfaltno dovozno pot.

Velikost območja enote urejanja je cca 1,50 ha in zajema zemljišča s parcelnimi

številkami: 461/1, 461/5, 461/4, 461/7, 456d, 458/2, 189/4, 136/4, 136/6, 133/4,

133/6, 130/2, 129/19, 129/21, 129/18, 129/21, 133/5, 133/3, 136/5, 136/3,

139/3, 1017/12d, 1017/2d, 461/6, 461/4 vse k.o. Boštanj.

d- pomeni delno.

1.4. Namembnost objektov in površin

Na severni strani območja urejanja stoji modernistična stanovanjska stavba in

tenis igrišče, preostalo območje so kmetijske obdelovalne površine s toplar

kozolcem ob lokalni cest.

strokovne podlage za izdelavo OPPN Stran 5 od 12


Obstoječa stanovanjska stavba z ravno streho

Kozolec - toplar

1.5. Prometna in komunalno energetska infrastruktura

Glavna prometna povezava območja je lokalna cesta LC 372242 Boštanj-

Dolenji Boštanj z enostranskim hodnikom za pešce. Ob južnem obodu je

asfaltirani dovoz do stanovanjskih objektov.

strokovne podlage za izdelavo OPPN Stran 6 od 12


Na obravnavanem območju so evidentirani elektroenergetski vodi, vodovod in

telekomunikacijski vodi.

Lokalna cesta s hodnikom za pešce

Dovoz na južni strani območja urejanja

strokovne podlage za izdelavo OPPN Stran 7 od 12


2.0. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

2.1. Rešitve načrtovanih objektov in površin

Na območju prostorske ureditve je predvideno 10 gradbenih enot. Gradbena

enota »G1« je pozidana. Na gradbenih enotah »G2-G10« je predvidena

gradnja enostanovanjskih, dvostanovanjskih in nestanovanjskih stavbpomožnih

objektov. Stanovanjske stavbe so tipa modernistične, predstavljajo

glavno stavbo na gradbeni enoti in so zasnovane iz osnovnega in

sekunadrnega kubusa.

Gradbena enota »G10« je namenjena dograditvi prometnega omrežja.

Osnovni namen je bivanje. Dovoljene so terciarne dejavnosti manjšega obsega

in sicer:

J - Informacijske in komunikacijske dejavnosti (razen radijske, televizijske in

telekomunikacijske dejavnosti), K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti (le

65. Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen

obvezne socialne varnosti in 66. Pomožne dejavnosti za finančne in

zavarovalniške storitve), L - Poslovanje z nepremičninami, M - Strokovne,

znanstvene in tehnične dejavnosti (razen 75. Veterinarstva), N - Druge

raznovrstne poslovne dejavnosti (le 82. Pisarniške in spremljajoče poslovne

storitvene dejavnosti).

Terciarna dejavnost ne sme presegati 40% uporabne površine bivalnega dela.

Stanovanjske stavbe se locirajo po določeni gradbeni liniji z upoštevanjem

odmikov od sosednjih zemljiščih.

Objekti se locirajo v skladu z grafično prilogo št.1. Geodetsko zazidalna

situacija in gradbeno linijo. Stanovanjske stavbe se morajo saj vogalom zida

dotikati gradbene linije.

Znotraj gradbenih enot je možnost gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov

skladno z Uredbo o razvrščanju objektov.

Dovoljena je lokacija nezahtevnih in enostavnih objektov ter sekundarnih

kubusov (izzidkov) stanovanjskih stavb znotraj in izven določene gradbene

linije. Pri postavitvi le teh zunaj gradbene linije mora biti zagotovljena cona

preglednosti in pridobljeno soglasje upravljavca.

Višinske razlike se prevladujejo z brežinami, stopnicami, klančinami in

podpornimi zidovi. Kote manipulativnih prometnih površin se prilagajajo niveleti

vozišča dovozne ceste z odstopanjem ± 4%.

Dovoljena je postavitev podpornih zidov in ograj na parcelno mojo.

2.2. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

Arhitektonsko in krajinsko oblikovanje

Na območju urejanja je pri oblikovanju objektov ter ureditvi zunanjih površin

ustvarjena takšna kompozicija arhitekturnih in krajinskih elementov, ki je za

prostor sprejemljiva in predstavlja nadaljevanje obstoječe morfologije naselja.

strokovne podlage za izdelavo OPPN Stran 8 od 12


Modernistični stanovanjski objekti:

- lega objekta: po gradbeni liniji in geodetsko zazidalni situaciji, dovoljene so

tolerance s tem, da se mora upoštevat predpisani odmik od sosednjih parcel.

Stanovanjske stavbe se morajo saj vogalom zida dotikati gradbene linije.

ozadju. Dovoljena je lokacija nezahtevnih in enostavnih objektov ter

sekundarnih kubusov (izzidkov) stanovanjskih stavb znotraj in izven

določene gradbene linije.

Pri postavitvi le teh mora biti zagotovljena cona preglednosti in pridobljeno

soglasje upravljavca.

- horizontalni gabarit: Tlorisna zasnova osnovnega kubusa je praviloma

pravokotne oblike. Dovoljena je kombinacija pravilne in nepravilne oblike pri

čemer mora biti najmanjše razmerje širine:dolžin 1:1,2 do največ 1:2 na stiku

z zemljiščem. Na osnovni kubus na stiku z zemljiščem je možno dodajati in

odvzemati svobodno oblikovane sekundarne kubuse, ki ne smejo presegati

zazidalno površino osnovnega kubusa. Tlorisna zasnova sekundarnih

kubusov je lahko pravokotne in nepravilne (L,T, presekane in druge) oblike.

- vertikalni gabarit: max. 3 etaže (K + P+ M), (K+P), (P+N+M), (P+M). Tretja

etaža je pogojena z višino kolenčnega zidu max. 140m. Kota etaže na stiku z

manipulacijskimi dvoriščni površinami je lahko ± 0,60m.

- konstrukcija: klasična, montažna in kombinacija klasične in montažne

konstrukcije.

- streha osnovnega in sekundarnega kubusa: tipa ravna, streha z

naklonom – tipa dvokapna, večkapna in enokapna. Naklon strešin je med

30-38º, prekrita bo s kritino rdeče, temne ali sive barve. Na sekundarnih

kubusih je dovoljena kombinacija navedenih oblik strehe, katerih skupna

površina ne presega površine osnovne strešine.

Na strehi z naklonom je dovoljena izvedba frčad in strešnih oken.

Strehe z naklonom morajo imeti smer slemena vzporedna z daljšo stranico

objekta.

Ravne strehe so minimalnega naklona skrite za strešnim vencem ali ravne

nepokrite terase.

Pri nizkih naklonih je kritina pločevina, strešna folija ali transparentna.

- fasada: odvisna od konstrukcije objekta, pri klasični gradnji je finalna

obdelava klasični zaglajeni omet v svetlih, pastelnih barvah, dovoljena je

izvedba balkonov in lož. Pri fasadah je možna kombinacija več barv, ki

morajo biti medsebojno barvno usklajene. V primeru montažne gradnje je

fasada prilagojena konstrukciji.

- Osvetlitev fasad mora biti projektirana in izvedena skladno z veljavno

zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlobnega onesnaževanja okolja.

- oblikovanje odprtin: svobodno.

- zunanja ureditev parcele: parkirišča in manipulacijske površine so lahko

asfaltirane, tlakovane ali izvedene s travnimi ploščami, preostali del parcele se

hortikulturno uredi. Dovoljena je izvedba ograje max. višine do 2,00m,

postavljene na parcelno mejo razen ob javni cesti, kjer ograja ne sme posegati

v polje preglednosti in je za njo potrebno predhodno pridobiti soglasje

upravljavca ceste. Dovoljene so ograje v leseni, kovinski ter kamniti izvedbi ali

kombinacija le-teh. Žive meje pa morajo biti iz avtohtonih vrst.

strokovne podlage za izdelavo OPPN Stran 9 od 12


Geodetsko zazidalna situacija

Variante oblikovanja modernističnih stanovanjskih stavb

strokovne podlage za izdelavo OPPN Stran 10 od 12


Nestanovanjski pomožni objekti in objekti po uredbi:

- lega objekta: znotraj ali zunaj gradbene linije ob upoštevanju cone

preglednosti in predpisanega odmika od sosednjih parcel.

- horizontalni gabarit: tlorisna zasnova mora ohranjati min. razmerje širine in

dolžine tlorisa 1:1,2 na stiku z zemljiščem.

- vertikalni gabarit: nestanovanjski objekti max. 3 etaže (K + P+ M), (K+P),

(P+N+M), (P+M), pomožni objekti po uredbi skladno z uredbo.

- konstrukcija: klasična, montažna in kombinacija klasične in montažne

konstrukcije.

- streha: tipa ravna in streha z naklonom – tipa dvokapna, enokapna,

večkapna in polkrožna. Dovoljena je kombinacija navedenih oblik strehe.

Izvedba večkapnih in dvokapnih streh morajo imeti isti naklon kot glavna

stavba. Enokapne in polkrožne strehe so lahko nižjega naklona.

strokovne podlage za izdelavo OPPN Stran 11 od 12


Ravne strehe so minimalnega naklona skrite za strešnim vencem.

Kritina temne, opečne ali sive barve, pri izvedbi nadstrešnic je lahko kritina

transparenta. .

- fasada: odvisna od konstrukcije objekta, pri klasični gradnji je finalna

obdelava klasični zaglajeni omet v svetlih, pastelnih barvah. Pri fasadah je

možna kombinacija več barv, ki morajo biti medsebojno barvno usklajene. V

primeru montažne gradnje je fasada prilagojena konstrukciji.

- oblikovanje odprtin: svobodno.

2.3. Prometno omrežje:

Glavna prometna povezava območja je asfaltirana lokalna cesta LC 372242

Boštanj-Dolenji Boštanj z enostranskim hodnikom za pešce.

Predvidena je dograditev prometnega omrežja z potrebe območja urejanja.

Obstoječa dovoza pot na južni strani območja se rekonstruira na širino vozišča

4,00m in dogradi s priključkom na novo dovozno cesto, ki je načrtovana po

območju urejanja. Širina vozišča nove dovozne ceste bo 4,00m s predvidenim

hodnikom za pešce.

Za dostop do načrtovanih objektov so predvideni cestni priključki širine do

5,00m. Vzdolžni naklon cestnega priključka v dolžini merodajnega vozila je do

4%. Pri načrtovanju individualnega cestnega priključka se dosledno upošteva

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05) ter Pravilnik o cestnih

priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09).

Vsa prometna infrastruktura mora biti označena s horizontalno in vertikalno

prometno signalizacijo.

Vsaka stanovanjska stavba na gradbeni enoti, mora imeti zagotovljeno število

parkirnih mest za osebna vozila skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih

zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št.

1/2011).

2.4.Omejitve v prostoru in varovanja

Območje urejanja ne leži v območju varstva naravne in kulturne dediščine.

Preko območja poteka 110 kV daljnovod, ki predstavlja omejitveni faktor v

prostoru, zato gradnja stanovanjskih objektov v varstvenem pasu (gradbene

enote »G2, G3, G5, G6«) je možna po predstavitvi omenjenega daljnovoda

izven območja urejanja ali pokablitvi, ker se zmanjša varovalni pas.

Kot kakovost robnega prostora je prepoznan odprt robni prostor KK zahodno od

obravnavanega območja - obdelovano kmetijske, njivske, površine, ki so

pomemben element kulturne krajine, zato se omenjena kulturna krajina v celoti

ohranja.

3.0. GRAFIČNE PRILOGE

1. Geodetsko zazidalna situacija 1 : 500

strokovne podlage za izdelavo OPPN Stran 12 od 12


LEGENDA

MEJA OBMOČJA STROKOVNIH PODLAG

IN VPLIVNO OBMOČJE

GE1-GE10

GRADBENE ENOTE - GRADBENE PARCELE

GE4=1208,06m2

GE6=1911,79m2

GE9=1052,80m2

211,80 m.v.n.

GRADBENA LINIJA Z ZAKOLIČBO

PREDVIDENI STANOVANJSKI OBJEKTI

- GLAVNA STAVBA

OBSTOJEČE TENIS IGRIŠČE

3E

OBSTOJEČI OBJEKTI

212,80 m.v.n.

GE1=3567,99m2

3E

3E

212,80 m.v.n.

RUŠITEV OBJEKTOV

OBSTOJEČI DOVOZ, NOVI DOVOZ , VHODI V OBJEKT

211,18

3E 372,50m.n.v.

ŠTEVILO ETAŽ (K+P+M, P+N+M)

KOTA OBJEKTA NA STIKU Z MANIPULATIVNIMI POVRŠINAMI

ZELENE POVRŠINE Z AVTOHTONIM DREVJEM

s

3E

217,00 m.v.n.

GE2=2048,52m2

GE3=907,12m2

GE5=1141,84m2

212,40

212,50

3E

212,40 m.v.n.

GE8=727,84m2

OBSTOJEČI VODOVOD

OBSTOJEČA KANALIZACIJA

OBSTOJEČI NN ELEKTRO KABEL

OBSTOJEČI VN OMREŽJE

OBSTOJEČI TK OMREŽJE

OBSTOJEČE OPTIČNO OMREŽJE

CESTNO OMREŽJE S HODNIKOM ZA PEŠCE

DEMIDA

ARHITEKTURA

DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.

Prešernova ulica 1, 8290 SEVNICA

tel: 07 81 84 059

3E

213,00 m.v.n.

2,50

3E

212,60 m.v.n.

GE10

212,60

1,50

4,00

213,20

3E

212,40 m.v.n.

GE7=733,79m2

6,00

R8,00

4,00

številka:

vsebina:

investitor:

projektant:

direktor:

datum:

št. grafi. priloge:

SP 15/2018

GEODETSKO ZAZIDALNA SITUACIJA M1:500

FRANJA POVŠE

Dolenji Boštanj 138, 8294 BOŠTANJ

DAVID TUŠAR , univ.dipl.ing.arh.

DAVID TUŠAR , univ.dipl.ing.arh.

VI. 2018

1


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

4. t.d.r.

32. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

19.9.2018

ZADEVA:

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem

polletju leta 2018

Številka: 410-0032/2018

GRADIVO ZA TOČKO STE SVETNIKI

PREJELI PO POŠTI MESECA JULIJA


Številka: 410-0032/2018

Datum: 13.07.2018

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Zadeva:

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE SEVNICA

ZA LETO 2018 NA DAN 30.06.2018

Spoštovani!

Skladno s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr.,

101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) župan predlaga občinskemu svetu poročilo o

izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta najkasneje do konca julija. Uvodu je

priloženo finančno poročilo z obrazložitvami, katerega bomo obravnavali na prvi naslednji seji

Občinskega sveta predvidoma v septembru. Poročilo vsebuje realizacijo prihodkov in odhodkov

proračuna po denarnem toku skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo.

Gradivo je sestavljeno iz polletnih poročil posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov –

oddelkov občinske uprave, občinskega sveta, župana, nadzornega odbora in krajevnih

skupnosti. Resorni vodje ter predsedniki krajevnih skupnosti so pripravili obrazložitve

posameznih postavk oziroma kontov na odhodkovni strani ter prihodkov za investicijske ter

ostale namene v splošnem delu proračuna.

V priloženem gradivu je primerjava realizacije proračuna z veljavnim proračunom. Po sprejetem

rebalansu B je bilo za tekoče operativno delo občinske uprave ter krajevnih skupnosti potrebno

izvesti nekaj prerazporeditev, skladno z določbami veljavnega odloka. V letošnjem prvem

polletju smo lansko leto sprejet proračun za leto 2018 dvakrat uskladili z rebalansom.

V prvi prilogi je prikazana polletna realizacija splošnega dela proračuna; torej po ekonomski

klasifikaciji. V drugi prilogi so obrazložena odstopanja realiziranih zneskov proračunskih postavk

v prvem polletju. Realizirani zneski so izkazani v vrstici kjer je navedena postavka, medtem ko

je v oklepaju izkazan znesek veljavnega proračuna. V tretji prilogi je polletno poročilo prikazano

numerično v obliki kot je pri proračunu oziroma rebalansu predstavljen razčlenjevalni razvid, s

čimer zasledujemo proračunsko načelo sledljivosti in transparentnosti. Zadnja priloga prikazuje

na dan 30.06.2018 aktualen seznam sklepov o prerazporeditvah skladno s 7. členom

aktualnega odloka o proračunu oziroma rebalansu Občine Sevnica.

Proračun Občine Sevnica na dan 30.06.2018 nima zaostalih obveznosti (zapadlost daljša od 30

dni), vse obveznosti iz proračuna 2017 smo poravnali v januarju oziroma februarju znotraj

zakonskih valutnih rokov. Namenska sredstva preteklega leta smo v proračun 2018 prenesli z

rebalansom A. Javni zavod in javno podjetje, katerima smo v preteklih letih podelili poroštvi,

svoje kreditne obveznosti izpolnjujeta v rokih.


Ob polletju smo sredi postopka zadolževanja pri poslovni banki; kreditno pogodbo nameravamo

skleniti do konca julija. Sredstva iz MGRT – državni kredit, so vezana na terminske plane

zaključevanja upravičenih stroškov pri določenih projektih, zato bo črpanje tega kredita sledilo

v jeseni 2018. Vsi postopki in projekti vezani na oba vira letošnje zadolžitve tečejo brez težav in

znotraj terminskih planov. Kratkoročno se v prvem polletju nismo zadolževali.

Ocenjujemo da je rebalans B dobra osnova za stabilno likvidnost proračuna Občine Sevnica do

konca letošnjega leta ter za izvedbo vseh v proračunu načrtovanih projektov ter tekočih nalog.

Lep pozdrav,

Pripravila:

mag. Vlasta Marn

Vodja oddelka za finance

Srečko Ocvirk

Župan Občine Sevnica

Priloge:

- realizacija proračuna Občine Sevnica za leto 2018 na dan 30.06.2018 (splošni del)

- obrazložitev realizacije proračuna Občine Sevnica za leto 2018 na dan 30.06.2018

- razčlenjevalni razvid

- poročilo o prerazporeditvah

Vročiti:

- naslovu

- v zbirko dokumentarnega gradiva


PRILOGA I

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SEVNICA

ZA LETO 2018 NA DAN 30.06.2018


REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SEVNICE NA DAN 30.06.2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

na dan 09.07.2018

REALIZACIJA

30.06.2018

(1) (2) (3)

v EUR

OCENA

REALIZACIJE

Indeks

2018

(4) (3)/(2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 16.246.902,33 16.246.902,33 7.484.991,50 16.246.902,33 46,1

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.204.751,17 15.204.751,17 7.256.124,96 15.204.751,17 47,7

70 DAVČNI PRIHODKI 12.600.337,00 12.600.337,00 6.061.593,56 12.600.337,00 48,1

700 Davki na dohodek in dobiček 11.484.812,00 11.484.812,00 5.742.412,00 11.484.812,00 50,0

7000 Dohodnina 11.484.812,00 11.484.812,00 5.742.412,00 11.484.812,00 50,0

700020 Dohodnina - občinski vir 11.484.812,00 11.484.812,00 5.742.412,00 11.484.812,00 50,0

703 Davki na premoženje 774.479,00 774.479,00 143.541,21 774.479,00 18,5

7030 Davki na nepremičnine 591.679,00 591.679,00 33.930,16 591.679,00 5,7

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 15.000,00 15.000,00

543,71

15.000,00 3,6

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 11.000,00 11.000,00

100,42

11.000,00 0,9

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 0,00 0,00

3,53

0,00 ---

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 261.939,00 261.939,00

3.007,85

261.939,00 1,2

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 302.740,00 302.740,00

29.867,10

302.740,00 9,9

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.000,00 1.000,00

407,55

1.000,00 40,8

7031 Davki na premičnine 600,00 600,00

682,37

600,00 113,7

703100 Davek na vodna plovila 600,00 600,00

682,32

600,00 113,7

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,00 0,00

0,05

0,00 ---

7032 Davki na dediščine in darila 40.200,00 40.200,00 45.914,21 40.200,00 114,2

703200 Davek na dediščine in darila 40.000,00 40.000,00

44.416,14

40.000,00 111,0

703201 Zamudne obresti davkov občanov 200,00 200,00

1.498,07

200,00 749,0

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 142.000,00 142.000,00 63.014,47 142.000,00 44,4

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 12.000,00 12.000,00

3.967,63

12.000,00 33,1

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 130.000,00 130.000,00

59.027,41

130.000,00 45,4

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 0,00 0,00

19,43

0,00 ---

Stran 1 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

na dan 09.07.2018

REALIZACIJA

30.06.2018

(1) (2) (3)

OCENA

REALIZACIJE

Indeks

2018

(4) (3)/(2)

704 Domači davki na blago in storitve 336.046,00 336.046,00 163.150,95 336.046,00 48,6

7044 Davki na posebne storitve 2.005,00 2.005,00

1.705,41

2.005,00 85,1

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 2.000,00 2.000,00

1.705,41

2.000,00 85,3

704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo 5,00 5,00

0,00

5,00 0,0

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 334.041,00 334.041,00 161.445,54 334.041,00 48,3

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 309.341,00 309.341,00

153.371,77

309.341,00 49,6

704704 Turistična taksa 1.700,00 1.700,00

1.868,72

1.700,00 109,9

704706 Občinske takse od pravnih oseb 3.000,00 3.000,00

1.846,49

3.000,00 61,6

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 20.000,00 20.000,00

4.358,56

20.000,00 21,8

706 Drugi davki in prispevki 5.000,00 5.000,00 12.489,40 5.000,00 249,8

7060 Drugi davki in prispevki 5.000,00 5.000,00 12.489,40

5.000,00 249,8

706099 Drugi davki in prispevki 5.000,00 5.000,00

12.489,40

5.000,00 249,8

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.604.414,17 2.604.414,17 1.194.531,40 2.604.414,17 45,9

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.602.879,00 1.602.879,00 744.195,27 1.602.879,00 46,4

7102 Prihodki od obresti 351,00 351,00

0,00

351,00 0,0

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 351,00 351,00

0,00

351,00 0,0

7103 Prihodki od premoženja 1.602.528,00 1.602.528,00 744.195,27 1.602.528,00 46,4

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 33.130,00 33.130,00

17.445,41

33.130,00 52,7

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 115.000,00 115.000,00

62.366,20

115.000,00 54,2

710304 Prihodki od drugih najemnin 843.998,00 843.998,00

433.631,68

843.998,00 51,4

710305 Prihodki od zakupnin 4.700,00 4.700,00

4.177,24

4.700,00 88,9

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 7.000,00 7.000,00

0,00

7.000,00 0,0

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 15.000,00 15.000,00

18.961,35

15.000,00 126,4

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 583.000,00 583.000,00

206.871,75

583.000,00 35,5

710399 Drugi prihodki od premoženja 700,00 700,00

741,64

700,00 106,0

711 Takse in pristojbine 16.000,00 16.000,00 5.338,15 16.000,00 33,4

7111 Upravne takse in pristojbine 16.000,00 16.000,00

5.338,15 16.000,00 33,4

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 16.000,00 16.000,00

5.338,15

16.000,00 33,4

712 Globe in druge denarne kazni 21.030,00 21.030,00 9.392,82 21.030,00 44,7

7120 Globe in druge denarne kazni 21.030,00 21.030,00

9.392,82 21.030,00 44,7

712001 Globe za prekrške 5.000,00 5.000,00

2.380,00

5.000,00 47,6

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 16.000,00 16.000,00

6.952,82

16.000,00 43,5

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 30,00 30,00

60,00

30,00 200,0

Stran 2 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

na dan 09.07.2018

REALIZACIJA

30.06.2018

(1) (2) (3)

OCENA

REALIZACIJE

Indeks

2018

(4) (3)/(2)

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 194.346,00 194.346,00 80.726,98 194.346,00 41,5

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 194.346,00 194.346,00 80.726,98 194.346,00 41,5

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 148.346,00 148.346,00

54.644,03

148.346,00 36,8

713003 Prihodki od počitniške dejavnosti 3.000,00 3.000,00

630,00

3.000,00 21,0

713099 Drugi prihodki od prodaje 43.000,00 43.000,00

25.452,95

43.000,00 59,2

714 Drugi nedavčni prihodki 770.159,17 770.159,17 354.878,18 770.159,17 46,1

7141 Drugi nedavčni prihodki 770.159,17 770.159,17 354.878,18 770.159,17 46,1

714100 Drugi nedavčni prihodki 393,00 393,00

110,70

393,00 28,2

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 365.000,00 365.000,00

204.939,21

365.000,00 56,2

714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 104.226,00 104.226,00

51.463,06

104.226,00 49,4

714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja 550,00 550,00

0,00

550,00 0,0

714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki 200,00 200,00

0,00

200,00 0,0

714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta 159.000,00 159.000,00

83.879,63

159.000,00 52,8

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 5.000,00 5.000,00

3.425,60

5.000,00 68,5

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 135.790,17 135.790,17

11.059,98

135.790,17 8,1

72 KAPITALSKI PRIHODKI 199.500,00 199.500,00 24.880,12 199.500,00 12,5

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 99.500,00 99.500,00 12.700,00 99.500,00 12,8

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 99.500,00 99.500,00 12.200,00 99.500,00 12,3

720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov 70.000,00 70.000,00

0,00

70.000,00 0,0

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 29.500,00 29.500,00

12.200,00

29.500,00 41,4

7202 Prihodki od prodaje opreme 0,00 0,00

500,00

0,00 ---

720299 Prihodki od prodaje druge opreme 0,00 0,00

500,00

0,00 ---

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 100.000,00 100.000,00 12.180,12 100.000,00 12,2

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 40.000,00 40.000,00

2.120,18 40.000,00 5,3

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 40.000,00 40.000,00

2.120,18

40.000,00 5,3

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 60.000,00 60.000,00 10.059,94 60.000,00 16,8

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 60.000,00 60.000,00

10.059,94

60.000,00 16,8

Stran 3 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

na dan 09.07.2018

REALIZACIJA

30.06.2018

(1) (2) (3)

OCENA

REALIZACIJE

Indeks

2018

(4) (3)/(2)

74 TRANSFERNI PRIHODKI 842.651,16 842.651,16 203.986,42 842.651,16 24,2

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 739.394,16 739.394,16 203.986,42 739.394,16 27,6

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 739.394,16 739.394,16 199.386,42 739.394,16 27,0

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 640.538,16 640.538,16

75.582,50

640.538,16 11,8

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 98.856,00 98.856,00

123.803,92

98.856,00 125,2

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0,00 0,00

4.600,00

0,00 ---

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 0,00 0,00

4.600,00

0,00 ---

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 103.257,00 103.257,00

0,00 103.257,00 0,0

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 103.257,00 103.257,00

0,00 103.257,00 0,0

741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 103.257,00 103.257,00

0,00

103.257,00 0,0

Stran 4 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

na dan 09.07.2018

REALIZACIJA

30.06.2018

(1) (2) (3)

v EUR

OCENA

REALIZACIJE

Indeks

2018

(4) (3)/(2)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 18.553.213,91 18.553.213,91 7.275.261,44 18.553.213,91 39,2

40 TEKOČI ODHODKI 5.225.807,03 5.264.983,54 2.564.051,39 5.264.983,54 48,7

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 924.571,00 924.571,00 419.971,62 924.571,00 45,4

4000 Plače in dodatki 847.271,00 847.271,00 370.259,77 847.271,00 43,7

400000 Osnovne plače 809.671,00 809.671,00

351.521,96

809.671,00 43,4

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 37.600,00 37.600,00

18.737,81

37.600,00 49,8

4001 Regres za letni dopust 28.500,00 28.843,00 28.444,16 28.843,00 98,6

400100 Regres za letni dopust 28.500,00 28.843,00

28.444,16

28.843,00 98,6

4002 Povračila in nadomestila 37.950,00 37.607,00 17.692,49 37.607,00 47,1

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 27.950,00 27.607,00

12.639,44

27.607,00 45,8

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 10.000,00 10.000,00

5.053,05

10.000,00 50,5

4004 Sredstva za nadurno delo 10.000,00 10.000,00

3.286,44 10.000,00 32,9

400400 Sredstva za nadurno delo 10.000,00 10.000,00

3.286,44

10.000,00 32,9

4009 Drugi izdatki zaposlenim 850,00 850,00

288,76

850,00 34,0

400900 Jubilejne nagrade 850,00 850,00

288,76

850,00 34,0

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 146.680,00 142.648,00 65.756,32 142.648,00 46,1

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 77.500,00 73.468,00 33.058,87 73.468,00 45,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 77.500,00 73.468,00

33.058,87

73.468,00 45,0

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 59.950,00 59.950,00 26.484,34 59.950,00 44,2

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 55.200,00 55.200,00

24.504,67

55.200,00 44,4

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 4.750,00 4.750,00

1.979,67

4.750,00 41,7

4012 Prispevek za zaposlovanje 560,00 560,00

224,07

560,00 40,0

401200 Prispevek za zaposlovanje 560,00 560,00

224,07

560,00 40,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo 850,00 850,00

373,56

850,00 44,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo 850,00 850,00

373,56

850,00 44,0

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 7.820,00 7.820,00

5.615,48

7.820,00 71,8

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 7.820,00 7.820,00

5.615,48

7.820,00 71,8

Stran 5 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

na dan 09.07.2018

REALIZACIJA

30.06.2018

(1) (2) (3)

OCENA

REALIZACIJE

Indeks

2018

(4) (3)/(2)

402 Izdatki za blago in storitve 3.604.331,53 3.657.752,47 1.902.899,75 3.657.752,47 52,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 230.844,95 237.224,38 108.332,78 237.224,38 45,7

402000 Pisarniški material in storitve 26.102,76 25.581,25

5.780,90

25.581,25 22,6

402001 Čistilni material in storitve 24.378,00 24.378,00

10.351,30

24.378,00 42,5

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.600,00 2.600,00

1.252,50

2.600,00 48,2

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 15.245,50 20.457,93

15.283,95

20.457,93 74,7

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 67.150,00 67.150,00

29.611,80

67.150,00 44,1

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 8.170,00 8.170,00

4.270,00

8.170,00 52,3

402009 Izdatki za reprezentanco 36.017,58 36.009,09

15.159,66

36.009,09 42,1

402099 Drugi splošni material in storitve 51.181,11 52.878,11

26.622,67

52.878,11 50,4

4021 Posebni material in storitve 53.900,00 53.900,00 28.535,98 53.900,00 52,9

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 50.000,00 50.000,00

26.365,98

50.000,00 52,7

402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.900,00 3.900,00

2.170,00

3.900,00 55,6

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 273.546,02 273.532,58 126.590,27 273.532,58 46,3

402200 Električna energija 177.592,00 177.592,00

84.864,67

177.592,00 47,8

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 24.815,97 24.786,93

11.519,37

24.786,93 46,5

402203 Voda in komunalne storitve 6.280,00 6.280,00

2.682,12

6.280,00 42,7

402204 Odvoz smeti 28.543,05 28.543,05

13.907,63

28.543,05 48,7

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 13.765,00 13.765,00

5.241,13

13.765,00 38,1

402206 Poštnina in kurirske storitve 21.550,00 21.565,60

7.552,76

21.565,60 35,0

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 1.000,00 1.000,00

822,59

1.000,00 82,3

4023 Prevozni stroški in storitve 33.204,00 33.081,00 15.275,00 33.081,00 46,2

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 9.260,00 9.026,00

3.151,12

9.026,00 34,9

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 3.800,00 3.800,00

2.169,19

3.800,00 57,1

402304 Pristojbine za registracijo vozil 1.000,00 1.000,00

718,04

1.000,00 71,8

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 3.200,00 3.200,00

2.625,21

3.200,00 82,0

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 444,00 555,00

440,00

555,00 79,3

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 15.500,00 15.500,00

6.171,44

15.500,00 39,8

4024 Izdatki za službena potovanja 7.645,00 7.918,00

3.979,07

7.918,00 50,3

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 350,00 350,00

179,16

350,00 51,2

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 200,00 350,00

164,54

350,00 47,0

402402 Stroški prevoza v državi 6.425,00 6.409,00

3.176,76

6.409,00 49,6

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 150,00 289,00

287,80

289,00 99,6

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 100,00 100,00

0,00

100,00 0,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 420,00 420,00

170,81

420,00 40,7

4025 Tekoče vzdrževanje 2.423.693,09 2.470.254,10 1.443.772,07 2.470.254,10 58,5

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.689,13 1.689,13

734,91

1.689,13 43,5

Stran 6 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

na dan 09.07.2018

REALIZACIJA

30.06.2018

(1) (2) (3)

v EUR

OCENA

REALIZACIJE

Indeks

2018

(4) (3)/(2)

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 36.469,25 40.004,65

26.538,38

40.004,65 66,3

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 110.000,00 110.000,00

65.126,74

110.000,00 59,2

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 2.500,00 2.500,00

1.280,90

2.500,00 51,2

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.181.734,71 2.229.523,09 1.305.409,31 2.229.523,09 58,6

402504 Zavarovalne premije za objekte 20.000,00 19.260,00

19.189,67

19.260,00 99,6

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 14.300,00 12.473,23

4.554,81

12.473,23 36,5

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 21.000,00 21.000,00

5.388,21

21.000,00 25,7

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 36.000,00 33.804,00

15.549,14

33.804,00 46,0

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 13.200,00 13.580,00

4.995,98 13.580,00 36,8

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 5.000,00 5.000,00

0,00

5.000,00 0,0

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 4.500,00 4.500,00

4.166,25

4.500,00 92,6

402604 Najem strojne računalniške opreme 2.200,00 2.200,00

829,73

2.200,00 37,7

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 1.500,00 1.880,00

0,00

1.880,00 0,0

4027 Kazni in odškodnine 10.350,00 10.350,00

5.268,04 10.350,00 50,9

402799 Druge odškodnine in kazni 10.350,00 10.350,00

5.268,04

10.350,00 50,9

4029 Drugi operativni odhodki 557.948,47 557.912,41 166.150,56 557.912,41 29,8

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 2.000,00 2.000,00

0,00

2.000,00 0,0

402901 Plačila avtorskih honorarjev 4.500,00 5.093,94

1.296,97

5.093,94 25,5

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 94.478,46 91.478,46

29.017,60

91.478,46 31,7

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 700,00 700,00

488,27

700,00 69,8

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 61.158,90 61.158,90

29.685,95

61.158,90 48,5

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 7.240,00 7.240,00

1.915,35

7.240,00 26,5

402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom 9.378,00 9.378,00

4.590,12

9.378,00 49,0

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 18.100,00 17.700,00

14.921,53

17.700,00 84,3

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 363,88 363,88

69,05

363,88 19,0

402931 Plačila bančnih storitev 2.000,00 2.000,00

252,12

2.000,00 12,6

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 5.500,00 5.500,00

439,20

5.500,00 8,0

402937 Stroški davčnih postopkov 13.000,00 13.000,00

3.814,06

13.000,00 29,3

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 19.843,34 19.843,34

9.825,88

19.843,34 49,5

402999 Drugi operativni odhodki 319.685,89 322.455,89

66.025,41

322.455,89 20,5

4029992 NEGATIVNE OBRESTI EZR 0,00 0,00

3.809,05

0,00 ---

403 Plačila domačih obresti 86.046,74 86.046,74 16.615,67 86.046,74 19,3

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 86.046,74 86.046,74 16.615,67 86.046,74 19,3

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 300,00 300,00

0,00

300,00 0,0

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 85.746,74 85.746,74

16.615,67

85.746,74 19,4

Stran 7 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

na dan 09.07.2018

REALIZACIJA

30.06.2018

(1) (2) (3)

OCENA

REALIZACIJE

Indeks

2018

(4) (3)/(2)

409 Rezerve 464.177,76 453.965,33 158.808,03 453.965,33 35,0

4090 Splošna proračunska rezervacija 141.477,76 130.465,33

0,00 130.465,33 0,0

409000 Splošna proračunska rezervacija 141.477,76 130.465,33

0,00

130.465,33 0,0

4091 Proračunska rezerva 322.700,00 323.500,00 158.808,03 323.500,00 49,1

409100 Proračunska rezerva 322.700,00 323.500,00

158.808,03

323.500,00 49,1

41 TEKOČI TRANSFERI 7.456.164,68 7.498.605,03 3.753.544,89 7.498.605,03 50,1

410 Subvencije 676.746,57 676.746,57 266.312,13 676.746,57 39,4

4100 Subvencije javnim podjetjem 513.746,57 513.746,57 251.790,42 513.746,57 49,0

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 513.746,57 513.746,57

251.790,42

513.746,57 49,0

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 163.000,00 163.000,00 14.521,71 163.000,00 8,9

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 67.000,00 67.000,00

14.521,71

67.000,00 21,7

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 96.000,00 96.000,00

0,00

96.000,00 0,0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.087.200,00 4.114.581,29 2.174.761,13 4.114.581,29 52,9

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 53.000,00 53.000,00 32.300,00 53.000,00 60,9

411103 Darilo ob rojstvu otroka 53.000,00 53.000,00

32.300,00

53.000,00 60,9

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 30.000,00 30.000,00 19.904,00 30.000,00 66,4

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 30.000,00 30.000,00

19.904,00

30.000,00 66,4

4117 Štipendije 36.000,00 36.000,00

8.400,00 36.000,00 23,3

411799 Druge štipendije 36.000,00 36.000,00

8.400,00

36.000,00 23,3

4119 Drugi transferi posameznikom 3.968.200,00 3.995.581,29 2.114.157,13 3.995.581,29 52,9

411900 Regresiranje prevozov v šolo 640.000,00 640.000,00

308.155,56

640.000,00 48,2

411902 Doplačila za šolo v naravi 18.000,00 18.000,00

2.852,00

18.000,00 15,8

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 538.694,33 538.694,33

241.727,30

538.694,33 44,9

411920 Subvencioniranje stanarin 45.000,00 45.000,00

24.166,89

45.000,00 53,7

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 2.300.000,00 2.300.000,00 1.311.414,75 2.300.000,00 57,0

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 172.000,00 172.000,00

83.460,48

172.000,00 48,5

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 254.505,67 281.886,96

142.380,15

281.886,96 50,5

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 453.847,11 463.906,17 231.905,52 463.906,17 50,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 453.847,11 463.906,17 231.905,52 463.906,17 50,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 453.847,11 463.906,17

231.905,52

463.906,17 50,0

Stran 8 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

na dan 09.07.2018

REALIZACIJA

30.06.2018

(1) (2) (3)

OCENA

REALIZACIJE

Indeks

2018

(4) (3)/(2)

413 Drugi tekoči domači transferi 2.238.371,00 2.243.371,00 1.080.566,11 2.243.371,00 48,2

4130 Tekoči transferi občinam 46.900,00 46.900,00 23.036,26 46.900,00 49,1

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 46.900,00 46.900,00

23.036,26

46.900,00 49,1

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 171.987,00 171.987,00 74.222,65 171.987,00 43,2

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 171.987,00 171.987,00

74.222,65

171.987,00 43,2

4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.004.684,00 2.009.684,00 973.711,30 2.009.684,00 48,5

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 591.226,00 598.250,58

292.830,62

598.250,58 49,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.413.458,00 1.411.433,42

680.880,68 1.411.433,42 48,2

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 14.800,00 14.800,00

9.595,90 14.800,00 64,8

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 14.800,00 14.800,00

9.595,90

14.800,00 64,8

Stran 9 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

na dan 09.07.2018

REALIZACIJA

30.06.2018

(1) (2) (3)

OCENA

REALIZACIJE

Indeks

2018

(4) (3)/(2)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.524.516,20 5.442.899,34 882.115,30 5.442.899,34 16,2

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.524.516,20 5.442.899,34 882.115,30 5.442.899,34 16,2

4201 Nakup prevoznih sredstev 44.284,99 44.284,99 19.850,00 44.284,99 44,8

420101 Nakup avtomobilov 19.900,00 19.900,00

19.850,00

19.900,00 99,8

420104 Nakup reševalnih vozil 24.384,99 24.384,99

0,00

24.384,99 0,0

4202 Nakup opreme 242.255,37 242.995,37 42.533,73 242.995,37 17,5

420200 Nakup pisarniškega pohištva 36.000,00 36.000,00

24.101,10

36.000,00 67,0

420201 Nakup pisarniške opreme 5.000,00 5.000,00

4.235,84

5.000,00 84,7

420202 Nakup strojne računalniške opreme 14.000,00 14.000,00

1.717,87

14.000,00 12,3

420203 Nakup stanovanjskega pohištva 3.000,00 3.000,00

1.719,08

3.000,00 57,3

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 2.000,00 2.000,00

0,00

2.000,00 0,0

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 35.000,00 35.000,00

0,00

35.000,00 0,0

420233 Nakup gasilske opreme 500,00 500,00

0,00

500,00 0,0

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 27.000,00 27.740,00

5.689,80

27.740,00 20,5

420299 Nakup druge opreme in napeljav 119.755,37 119.755,37

5.070,04

119.755,37 4,2

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.285.728,21 3.234.699,00 265.438,29 3.234.699,00 8,2

420400 Priprava zemljišča 15.000,00 15.000,00

1.903,20

15.000,00 12,7

420401 Novogradnje 729.950,61 732.168,36

145.144,62

732.168,36 19,8

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.540.777,60 2.487.530,64

118.390,47 2.487.530,64 4,8

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 890.628,48 888.870,31 262.817,00 888.870,31 29,6

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 890.628,48 888.870,31

262.817,00

888.870,31 29,6

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 436.160,00 436.160,00 229.948,37 436.160,00 52,7

420600 Nakup zemljišč 436.160,00 436.160,00

229.948,37

436.160,00 52,7

4207 Nakup nematerialnega premoženja 0,00 2.196,00

0,00

2.196,00 0,0

420703 Nakup licenčne programske opreme 0,00 2.196,00

0,00

2.196,00 0,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 625.459,15 593.693,67 61.527,91 593.693,67 10,4

420800 Študija o izvedljivosti projekta 12.000,00 12.000,00

0,00

12.000,00 0,0

420801 Investicijski nadzor 61.200,00 61.200,00

2.765,20

61.200,00 4,5

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 527.259,15 495.493,67

58.762,71

495.493,67 11,9

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 25.000,00 25.000,00

0,00

25.000,00 0,0

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 346.726,00 346.726,00 75.549,86 346.726,00 21,8

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 46.873,00 46.873,00 22.948,05 46.873,00 49,0

4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 46.873,00 46.873,00 22.948,05 46.873,00 49,0

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 46.873,00 46.873,00

22.948,05

46.873,00 49,0

Stran 10 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

na dan 09.07.2018

REALIZACIJA

30.06.2018

(1) (2) (3)

OCENA

REALIZACIJE

Indeks

2018

(4) (3)/(2)

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 299.853,00 299.853,00 52.601,81 299.853,00 17,5

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 299.853,00 299.853,00 52.601,81 299.853,00 17,5

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 299.853,00 299.853,00

52.601,81

299.853,00 17,5

Stran 11 od 14


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

na dan 09.07.2018

REALIZACIJA

30.06.2018

(1) (2) (3)

v EUR

OCENA

REALIZACIJE

Indeks

2018

(4) (3)/(2)

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL

(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-2.306.311,58 -2.306.311,58 209.730,06 -2.306.311,58 ---

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-2.220.615,84 -2.220.615,84 226.345,73 -2.220.615,84 ---

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

2.522.779,46 2.441.162,60 938.528,68 2.441.162,60 38,5

Stran 12 od 14


B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

na dan 09.07.2018

REALIZACIJA

30.06.2018

(1) (2) (3)

v EUR

OCENA

REALIZACIJE

Indeks

2018

(4) (3)/(2)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

(750+751+752)

0,00 0,00

0,00

0,00 ---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00

0,00

0,00 ---

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 0,00

0,00

0,00 ---

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00 0,00

0,00

0,00 ---

750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0,00 0,00

0,00

0,00 ---

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00 0,00 0,00

0,00 ---

Stran 13 od 14


C. RAČUN FINANCIRANJA

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

na dan 09.07.2018

REALIZACIJA

30.06.2018

(1) (2) (3)

v EUR

OCENA

REALIZACIJE

Indeks

2018

(4) (3)/(2)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 2.282.534,00 2.282.534,00

0,00 2.282.534,00 0,0

50 ZADOLŽEVANJE 2.282.534,00 2.282.534,00

0,00 2.282.534,00 0,0

500 Domače zadolževanje 2.282.534,00 2.282.534,00

0,00 2.282.534,00 0,0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.800.000,00 1.800.000,00

0,00 1.800.000,00 0,0

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 1.800.000,00 1.800.000,00

0,00 1.800.000,00 0,0

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 482.534,00 482.534,00

0,00 482.534,00 0,0

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 482.534,00 482.534,00

0,00

482.534,00 0,0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 826.102,00 826.102,00 427.524,90 826.102,00 51,8

55 ODPLAČILA DOLGA 826.102,00 826.102,00 427.524,90 826.102,00 51,8

550 Odplačila domačega dolga 826.102,00 826.102,00 427.524,90 826.102,00 51,8

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 773.300,00 773.300,00 401.124,12 773.300,00 51,9

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 773.300,00 773.300,00

401.124,12

773.300,00 51,9

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 52.802,00 52.802,00 26.400,78 52.802,00 50,0

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 52.802,00 52.802,00

26.400,78

52.802,00 50,0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-

II.-V.-VIII.)

-849.879,58 -849.879,58 -217.794,84 -849.879,58 25,6

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.456.432,00 1.456.432,00 -427.524,90 1.456.432,00 ---

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.306.311,58 2.306.311,58 -209.730,06 2.306.311,58 ---

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 851.837,09 851.837,09 851.837,09 851.837,09

Stran 14 od 14


PRILOGA II

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE

SEVNICA ZA LETO 2018 NA DAN 30.06.2018

(SPLOŠNI DEL)


POLLETNO POROČILO O

I ZVRŠEVANJU PRORAČUNA

O BČINE SEVNICA

ZA LETO 2018


I. SPLOŠNI DEL ............................................................................................................................................................................... 17

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (-2.306.312 €) 209.730 € .......................................................................... 17

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (18.553.214 €) 7.275.261 € ......................................................................................... 17

40 TEKOČI ODHODKI (5.264.984 €) 2.564.051 € ........................................................................................................ 17

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (924.571 €) 419.972 € ..................................................................................... 17

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (142.648 €) 65.756 € ......................................................................... 17

402 Izdatki za blago in storitve (3.657.752 €) 1.902.900 € .......................................................................................... 17

403 Plačila domačih obresti (86.047 €) 16.616 € ......................................................................................................... 17

409 Rezerve (453.965 €) 158.808 € ............................................................................................................................. 17

41 TEKOČI TRANSFERI (7.498.605 €) 3.753.545 € ..................................................................................................... 18

410 Subvencije (676.747 €) 266.312 € ........................................................................................................................ 18

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (4.114.581 €) 2.174.761 € .............................................................. 18

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (463.906 €) 231.906 €....................................................... 18

413 Drugi tekoči domači transferi (2.243.371 €) 1.080.566 € ..................................................................................... 18

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (5.442.899 €) 882.115 € ............................................................................................... 18

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (5.442.899 €) 882.115 € .............................................................................. 18

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (346.726 €) 75.550 € ................................................................................................ 19

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (46.873 €) 22.948 € ............. 19

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (299.853 €) 52.602 € .............................................................. 19

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (16.246.902 €) 7.484.992 € ..................................................................................... 19

70 DAVČNI PRIHODKI (12.600.337 €) 6.061.594 € ..................................................................................................... 19

700 Davki na dohodek in dobiček (11.484.812 €) 5.742.412 € ................................................................................... 19

703 Davki na premoženje (774.479 €) 143.541 € ........................................................................................................ 19

704 Domači davki na blago in storitve (336.046 €) 163.151 € .................................................................................... 19

706 Drugi davki (5.000 €) 12.489 € ............................................................................................................................. 19

71 NEDAVČNI PRIHODKI (2.604.414 €) 1.194.531 € .................................................................................................. 20

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (1.602.879 €) 744.195 € ........................................................... 20

711 Takse in pristojbine (16.000 €) 5.338 € ................................................................................................................ 20

712 Globe in druge denarne kazni (21.030 €) 9.393 € ................................................................................................. 20

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (194.346 €) 80.727 € .................................................................................. 20

714 Drugi nedavčni prihodki (770.159 €) 354.878 € ................................................................................................... 20

72 KAPITALSKI PRIHODKI (199.500 €) 24.880 € ....................................................................................................... 20

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (99.500 €) 12.700 € ................................................................................. 20

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (100.000 €) 12.180 € .................................................. 20

74 TRANSFERNI PRIHODKI (842.651 €) 203.986 € .................................................................................................... 21

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (739.394 €) 203.986 € .................................................... 21

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (103.257 €) 0 € ........................... 21

C. RAČUN FINANCIRANJA (1.456.432 €) -427.525 € ....................................................................................................... 21

5 RAČUN FINANCIRANJA (3.108.636 €) 427.525 € ........................................................................................................ 21

50 ZADOLŽEVANJE (2.282.534 €) 0 € ......................................................................................................................... 21

500 Domače zadolževanje (2.282.534 €) 0 € ............................................................................................................... 21

55 ODPLAČILA DOLGA (826.102 €) 427.525 € ........................................................................................................... 21

550 Odplačila domačega dolga (826.102 €) 427.525 € ................................................................................................ 21

II. POSEBNI DEL ............................................................................................................................................................................. 23

2


1000 OBČINSKI SVET (127.000 €) 35.051 € ....................................................................................................................... 23

01 POLITIČNI SISTEM (127.000 €) 35.051 € .................................................................................................................... 23

0101 Politični sistem (127.000 €) 35.051 € ...................................................................................................................... 23

01019001 Dejavnost občinskega sveta (69.000 €) 35.051 € ........................................................................................ 23

01101 Stroški dela občinskega sveta (40.000 €) 23.410 € ....................................................................................... 23

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta (6.000 €) 2.641 € ........................................................................... 23

01105 Delovanje političnih strank (23.000 €) 9.000 € ............................................................................................ 23

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (58.000 €) 0 € ......................................................................... 24

01111 Materialni stroški Občinske volilne komisije (45.000 €) 0 € ........................................................................ 24

01112 Najem prostorov za volitve (5.000 €) 0 € ..................................................................................................... 24

01113 Operativni odhodki Občinske volilne komisije (8.000 €) 0 € ....................................................................... 24

2000 NADZORNI ODBOR (9.290 €) 2.734 €....................................................................................................................... 25

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (9.290 €) 2.734 € ....................................................................... 25

0203 Fiskalni nadzor (9.290 €) 2.734 € ............................................................................................................................ 25

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (9.290 €) 2.734 € ......................................................................................... 25

02201 Stroški dela Nadzornega odbora (3.850 €) 2.242 € ....................................................................................... 25

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora (150 €) 0 € ........................................................................................... 25

02204 Delovanje Nadzornega odbora (5.290 €) 492 € ............................................................................................ 25

3000 ŽUPAN (391.327 €) 137.821 € ...................................................................................................................................... 26

01 POLITIČNI SISTEM (164.644 €) 82.046 € .................................................................................................................... 26

0101 Politični sistem (164.644 €) 82.046 € ...................................................................................................................... 26

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (164.644 €) 82.046 € ............................................................................. 26

01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov (65.644 €) 32.778 € ................................................................ 26

01302 Materialni stroški urada župana (99.000 €) 49.268 € ................................................................................... 27

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (16.000 €) 7.301 € ............................. 28

0403 Druge skupne administrativne službe (16.000 €) 7.301 €........................................................................................ 28

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (16.000 €) 7.301 € .................................................................................. 28

04301 Izvedba protokolarnih dogodkov (16.000 €) 7.301 € .................................................................................... 28

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (80.218 €) 48.474 € .............................................................. 28

1803 Programi v kulturi (73.218 €) 42.224 € ................................................................................................................... 28

18039003 Ljubiteljska kultura (73.218 €) 42.224 € ..................................................................................................... 28

18305 Transferi neprofitnim organizacijam (73.218 €) 42.224 € ............................................................................ 28

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (7.000 €) 6.250 € ................................................................................................... 29

18059001 Programi športa (7.000 €) 6.250 €............................................................................................................... 29

18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb (7.000 €) 6.250 € ........................................................................ 29

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (130.465 €) 0 € ........................................................................... 29

2303 Splošna proračunska rezervacija (130.465 €) 0 € .................................................................................................... 29

23039001 Splošna proračunska rezervacija (130.465 €) 0 € ........................................................................................ 29

23410 Splošna proračunska rezervacija (130.465 €) 0 € ......................................................................................... 29

4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA (1.597.593 €) 817.866 € .................................................................... 30

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (14.212 €) 11.604 € ........................... 30

0403 Druge skupne administrativne službe (14.212 €) 11.604 €...................................................................................... 30

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (14.212 €) 11.604 € ............................................................................ 30

04401 Oglaševanje občinske uprave (14.212 €) 11.604 € ....................................................................................... 30

3


06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.583.380 €) 806.262 € .................................................................................................. 30

0603 Dejavnost občinske uprave (1.583.380 €) 806.262 €............................................................................................... 30

06039001 Administracija občinske uprave (1.309.368 €) 608.071 € ........................................................................... 30

06413 Stroški dela občinske uprave (1.014.398 €) 458.969 € ................................................................................. 30

06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU (51.508 €) 24.003 € ............................................................ 32

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU (75.262 €) 35.791 € ......................................................... 33

06423 Prevozni stroški in storitve OU (13.321 €) 8.006 € ...................................................................................... 34

06424 Izdatki za službena potovanja OU (4.323 €) 2.551 € .................................................................................... 35

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU (103.656 €) 55.715 € ................................................................ 35

06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa (46.900 €) 23.036 € ...................................................................... 37

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (274.012 €) .............

198.191 € ............ 38

06440 Vzdrževanje objektov in opreme (197.796 €) 146.547 € .............................................................................. 38

06441 Nakup osnovnih sredstev (74.336 €) 51.645 €.............................................................................................. 39

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (1.880 €) 0 € ......................................................................... 40

4002 ODDELEK ZA FINANCE (917.649 €) 444.580 € ...................................................................................................... 41

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (917.649 €) 444.580 € ....................................................................................... 41

2201 Servisiranje javnega dolga (917.649 €) 444.580 € .................................................................................................. 41

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (912.149 €) 444.141 € 41

22401 Plačilo obresti bankam (86.047 €) 16.616 € ................................................................................................. 41

22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam (773.300 €) 401.124 € ...................................................... 41

22422 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu (52.802 €) 26.401 €.................................... 41

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (5.500 €) 439 € ..................................................................... 41

22410 Stroški zadolževanja (5.500 €) 439 € ............................................................................................................ 41

4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR (6.220.825 €) 2.264.946 € ......................................................................... 42

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (269.373 €) 123.956 € ............................................................ 42

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (269.373 €) 123.956 € .................................................................... 42

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (30.400 €) 11.308 € ................................................ 42

07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito (4.900 €) 2.170 € ................................................................................... 42

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito (15.000 €) 4.763 € ............................................................................ 42

07404 Študije na področju civilne zaščite (10.500 €) 4.375 € ................................................................................. 43

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (238.973 €) 112.647 € .................................................. 43

07411 Delovanje Občinske gasilske zveze (192.100 €) 89.699 € ............................................................................ 43

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost (46.873 €) 22.948 € .................................................. 43

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (7.920 €) 4.818 € .............................................................................................. 44

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (7.920 €) 4.818 € ........................................................................................ 44

08029001 Prometna varnost (7.920 €) 4.818 € ............................................................................................................ 44

08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (400 €) 120 € ..................................................... 44

08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom. (7.520 €) 4.698 € ....................... 44

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (38.452 €) 0 € .................................................................................... 45

1104 Gozdarstvo (38.452 €) 0 € ....................................................................................................................................... 45

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (38.452 €) 0 € ................................................................................... 45

11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti (38.452 €) 0 € ................................................................................. 45

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (3.273.478 €) 1.174.943 € .............................. 45

1302 Cestni promet in infrastruktura (3.231.276 €) 1.170.993 €...................................................................................... 45

4


13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1.749.000 €) 1.031.712 €............................................. 45

13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin (1.249.000 €) 782.650 € ....................................................... 45

13402 Tekoči transferi za komunalno dejavnost (500.000 €) 249.063 € ................................................................. 46

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (1.164.539 €) 38.396 € .............................................. 46

13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (938.797 €) 0 € ................................................................... 46

13407 Študije na področju cestne infrastrukture (122.039 €) 38.396 € ................................................................... 48

13409 Investicije v cestno infrastrukturo (103.704 €) 0 € ....................................................................................... 51

13029003 Urejanje cestnega prometa (75.737 €) 9.983 € ............................................................................................ 51

13410 Avtobusna postajališča (25.737 €) 9.066 € ................................................................................................... 51

13411 Parkirišča (50.000 €) 917 € ........................................................................................................................... 52

13029004 Cestna razsvetljava (242.000 €) 90.902 € ................................................................................................... 52

13414 Tokovina za javno razsvetljavo (120.000 €) 55.783 € .................................................................................. 52

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave (40.000 €) 9.894 € ............................................................................ 52

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave (82.000 €) 25.225 € ................................................................ 52

1305 Vodni promet in infrastruktura (17.202 €) 0 €......................................................................................................... 53

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe (17.202 €) 0 € .................................................... 53

13460 Infrastruktura namenjena vodnemu prometu (17.202 €) 0 € ......................................................................... 53

1306 Telekomunikacije in pošta (25.000 €) 3.950 € ........................................................................................................ 53

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje (25.000 €) 3.950 € ................................................... 53

13440 Gradnja širokopasovnih povezav (25.000 €) 3.950 € ................................................................................... 53

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (952.350 €) 334.515 € ............................................................. 54

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (923.690 €) 334.515 € ................................................................... 54

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (44.780 €) 548 € ........................................................................................ 54

15401 Ravnanje z odpadki (44.780 €) 548 € ........................................................................................................... 54

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (878.910 €) 333.967 € ....................................................................................... 55

15406 Nakup zemljišč (6.000 €) 0 € ........................................................................................................................ 55

15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo (285.015 €) 98.849 € ............................................................ 55

15411 Gradnja kanalizacij in ČN (542.894 €) 225.030 € ........................................................................................ 56

15414 Gospodarske javne službe (5.000 €) 5.000 € ................................................................................................ 57

15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN (40.000 €) 5.089 € ...................................................................................... 57

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov (28.660 €) 0 € ................................................................................................. 57

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (28.660 €) 0 € ................................................................................. 57

15501 Urejanje vodotokov (28.660 €) 0 € ............................................................................................................... 57

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (1.355.752 €) 467.906 € ....... 58

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (113.723 €) 27.403 € .......................................................... 58

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (75.000 €) 26.366 € ................................................... 58

16401 Urbanizem in geodetske storitve (75.000 €) 26.366 € .................................................................................. 58

16029003 Prostorsko načrtovanje (38.723 €) 1.037 € .................................................................................................. 59

16405 Strateško načrtovanje (38.723 €) 1.037 € ..................................................................................................... 59

1603 Komunalna dejavnost (564.037 €) 115.665 € .......................................................................................................... 59

16039001 Oskrba z vodo (564.037 €) 115.665 € ......................................................................................................... 59

16411 Študije o vodooskrbi (73.200 €) 10.862 €..................................................................................................... 59

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme (490.837 €) 104.802 € ............................................................................ 60

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (217.381 €) 92.987 € ........................................................................................ 62

5


16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (70.000 €) 0 € ....................................................................................... 62

16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov (70.000 €) 0 € ................................................................. 62

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju (147.381 €) 92.987 € ............................................................. 62

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov (110.000 €) 65.127 € .............................................................. 62

16442 Subvencije za spodbujanje gradenj (37.381 €) 27.860 €............................................................................... 62

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)(460.610€) 231.852 €

........................... 63

16069001 Urejanje občinskih zemljišč (30.450 €) 1.903 € .......................................................................................... 63

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica (30.450 €) 1.903 € .......................................................... 63

16069002 Nakup zemljišč (430.160 €) 229.948 € ....................................................................................................... 63

16456 Nakup zemljišč za investicije (430.160 €) 229.948 € ................................................................................... 63

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (323.500 €) 158.808 € ................................................................ 64

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (323.500 €) 158.808 € ................................. 64

23029001 Rezerva občine (323.500 €) 158.808 €........................................................................................................ 64

23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče (323.500 €) 158.808 €..................................................... 64

4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI (8.150.651 €) 3.428.793 € .................................................................. 64

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (40.200 €) 25.549 € ............................................................................................... 64

1003 Aktivna politika zaposlovanja (40.200 €) 25.549 € ................................................................................................. 64

10039001 Povečanje zaposljivosti (40.200 €) 25.549 € ............................................................................................... 64

10403 Javna dela (40.200 €) 25.549 € ..................................................................................................................... 64

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (230.949 €) 90.591 € ...................................................................................................... 65

1702 Primarno zdravstvo (14.845 €) 3.743 € ................................................................................................................... 65

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (14.845 €) 3.743 € ..................................................................................... 65

17401 Oprema za zdravstvene namene (6.000 €) 3.743 € ....................................................................................... 65

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV (8.845 €) 0 € .................................. 65

1707 Drugi programi na področju zdravstva (216.104 €) 86.849 € .................................................................................. 66

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (197.104 €) 74.223 € ....................................................................................... 66

17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane (171.987 €) 74.223 € ....................................... 66

17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO (25.117 €) 0 € ................ 66

17079002 Mrliško ogledna služba (19.000 €) 12.626 € ............................................................................................... 66

17420 Mrliško pregledna služba (19.000 €) 12.626 € ............................................................................................. 66

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (2.201.173 €) 767.138 € ....................................................... 67

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (26.500 €) 0 €.......................................................................................................... 67

18029001 Nepremična kulturna dediščina (20.000 €) 0 € ........................................................................................... 67

18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE (20.000 €) 0 € ...................... 67

18029002 Premična kulturna dediščina (6.500 €) 0 € .................................................................................................. 67

18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME (6.500 €) 0 € ........................................................................ 67

1803 Programi v kulturi (687.304 €) 326.963 € ............................................................................................................... 68

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (336.050 €) 176.717 € .................................................................................. 68

18401 Knjižnična dejavnost (336.050 €) 176.717 € ................................................................................................ 68

18039002 Umetniški programi (262.254 €) 90.337 € .................................................................................................. 68

18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture (262.254 €) 90.337 € ........................................................................ 68

18039003 Ljubiteljska kultura (83.000 €) 55.855 € ..................................................................................................... 69

18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi (10.700 €) 9.237 € ............................................................................. 69

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture (72.300 €) 46.618 € .................................................... 69

6


18039005 Drugi programi v kulturi (6.000 €) 4.054 € ................................................................................................. 70

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice (6.000 €) 4.054 € .................................................................................. 70

1804 Podpora posebnim skupinam (8.000 €) 8.000 € ...................................................................................................... 70

18049001 Programi veteranskih organizacij (8.000 €) 8.000 € ................................................................................... 70

18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti (8.000 €) 8.000 € .................................................... 70

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (1.479.369 €) 432.176 € ........................................................................................ 70

18059001 Programi športa (1.354.333 €) 376.469 € .................................................................................................... 70

18420 Transferi za športne dejavnosti (387.832 €) 171.071 € ................................................................................. 70

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA (966.501 €) 205.397 € ............... 71

18059002 Programi za mladino (125.036 €) 55.707 € ................................................................................................. 73

18430 Transferi za mladinsko dejavnost (125.036 €) 55.707 € ............................................................................... 73

19 IZOBRAŽEVANJE (4.574.329 €) 2.011.071 € ............................................................................................................... 73

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (2.395.000 €) 1.362.055 € .............................................................................. 73

19029001 Vrtci (2.395.000 €) 1.362.055 € .................................................................................................................. 73

19401 Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje (2.300.000 €) 1.311.415 € ................................... 73

19402 Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo (80.000 €) 40.640 € ......................................................... 74

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje (15.000 €) 10.000 € ................................................. 74

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (1.521.329 €) 338.009 € ............................................................................ 74

19039001 Osnovno šolstvo (1.472.329 €) 312.111 € ................................................................................................... 74

19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike (14.000 €) 0 € ............................................ 74

19411 Transferi v osnovne šole (575.000 €) 280.902 €........................................................................................... 75

19412 Študije za investicije na področju šolstva (14.882 €) 0 € .............................................................................. 75

19413 Investicijski transferi šolam (156.086 €) 29.799 € ........................................................................................ 76

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol (712.361 €) 1.409 € ........................................................................... 76

19039002 Glasbeno šolstvo (49.000 €) 25.898 € ......................................................................................................... 77

19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi (44.000 €) 25.898 € ................................................................. 77

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja (5.000 €) 0 € .................................................. 77

1906 Pomoči šolajočim (658.000 €) 311.008 € ................................................................................................................ 78

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (658.000 €) 311.008 €.................................................................................... 78

19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja (658.000 €) 311.008 €.................... 78

20 SOCIALNO VARSTVO (1.104.000 €) 534.444 € .......................................................................................................... 78

2002 Varstvo otrok in družine (53.000 €) 32.300 € ......................................................................................................... 78

20029001 Drugi programi v pomoč družini (53.000 €) 32.300 € ................................................................................ 78

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok (53.000 €) 32.300 € ................................................................................... 78

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (1.051.000 €) 502.144 € .......................................................................... 79

20049002 Socialno varstvo invalidov (172.000 €) 83.460 € ........................................................................................ 79

20401 Socialni transferi posameznikom (172.000 €) 83.460 €................................................................................ 79

20049003 Socialno varstvo starih (746.694 €) 341.685 € ............................................................................................ 79

20410 Center za socialno delo Sevnica (49.000 €) 20.485 € ................................................................................... 79

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših (697.694 €) 321.201 € .......................... 79

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (80.306 €) 48.479 € ....................................................................... 80

20411 Socialni transferi (80.306 €) 48.479 € .......................................................................................................... 80

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (52.000 €) 28.518 € .................................................................... 81

20402 Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela (52.000 €) 28.518 € ............................... 81

7


4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (910.093 €) 127.011 € ............................................................... 81

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (4.214 €) 0 € .......................................................................................................... 81

1003 Aktivna politika zaposlovanja (4.214 €) 0 € ............................................................................................................ 81

10039001 Povečanje zaposljivosti (4.214 €) 0 € .......................................................................................................... 81

10401 Spodbujanje zaposlovanja (4.214 €) 0 € ....................................................................................................... 81

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (271.187 €) 24.861 € ......................................................................... 82

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (253.187 €) 18.461 € ............................................................................... 82

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (57.698 €) 12.958 €.................................................................. 82

11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva (44.698 €) 12.958 € ............................................................................... 82

11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev (13.000 €) 0 € ............................................. 83

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (191.716 €) 4.985 € ............................................................... 84

11405 Odškodnine v kmetijstvu (5.000 €) 3.368 € .................................................................................................. 84

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva (6.000 €) 571 € ............................................................................. 84

11408 Razvoj podeželja (169.931 €) 0 € ................................................................................................................. 85

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju (8.000 €) 0 € ........................................................... 86

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji (2.784 €) 1.045 € .................... 87

11029003 Zemljiške operacije (3.774 €) 518 € ............................................................................................................ 88

11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč (3.774 €) 518 € ........................................................................................... 88

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (18.000 €) 6.400 € .................................................................................................... 89

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (18.000 €) 6.400 € ............................................................................. 89

11406 Zapuščene živali (18.000 €) 6.400 € ............................................................................................................. 89

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (71.638 €) 7.513 € .......................................... 89

1302 Cestni promet in infrastruktura (71.638 €) 7.513 € ................................................................................................. 89

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (32.138 €) 0 € ............................................................ 89

13418 Gradnja cest za poslovne cone (32.138 €) 0 € .............................................................................................. 89

13029003 Urejanje cestnega prometa (39.500 €) 7.513 € ............................................................................................ 90

13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET (15.500 €) 6.171 € ........................................................................................ 90

13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin (24.000 €) 1.342 € ................................ 90

14 GOSPODARSTVO (481.691 €) 86.237 € ....................................................................................................................... 90

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (160.199 €) 12.184 € .................................................................. 90

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (160.199 €) 12.184 € ............................................................... 90

14404 Spodbude podjetniškemu razvoju (123.310 €) 0 €........................................................................................ 90

14406 Delovanje RRA (36.889 €) 12.184 € ............................................................................................................ 92

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (321.492 €) 74.053 € ................................................................ 93

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (321.492 €) 74.053 €................................................................ 93

14420 Turizem (321.492 €) 74.053 € ...................................................................................................................... 93

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (35.362 €) 0 € .......................................................................... 96

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (29.862 €) 0 € ................................................................................ 96

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (29.862 €) 0 € .................................................................................................... 96

15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE (29.862 €) 0 € .......................................... 96

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave (5.500 €) 0 € ................................................................................................. 97

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (5.500 €) 0 € ............................................. 97

15430 UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI (5.500 €) 0 € ............................................................ 97

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (10.000 €) 0 € ....................... 97

8


1603 Komunalna dejavnost (10.000 €) 0 €....................................................................................................................... 97

16039001 Oskrba z vodo (10.000 €) 0 € ...................................................................................................................... 97

16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH (10.000 €) 0 € ............................. 97

19 IZOBRAŽEVANJE (36.000 €) 8.400 € .......................................................................................................................... 98

1906 Pomoči šolajočim (36.000 €) 8.400 € ...................................................................................................................... 98

19069003 Štipendije (36.000 €) 8.400 € ...................................................................................................................... 98

19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA (36.000 €) 8.400 € ......................................................................................... 98

5000 KS BLANCA (57.077 €) 20.076 € ................................................................................................................................. 99

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (14.215 €) 4.365 € ........................................................................................................... 99

0603 Dejavnost občinske uprave (14.215 €) 4.365 € ....................................................................................................... 99

06039001 Administracija občinske uprave (12.715 €) 3.833 € .................................................................................... 99

60001 Administracija - KS Blanca (5.128 €) 1.921 € .............................................................................................. 99

60002 Pisarniški material - KS Blanca (300 €) 39 € ............................................................................................... 99

60003 Stroški prevozov-KS Blanca (1.560 €) 61 € ................................................................................................. 99

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca (3.327 €) 1.434 € ..................................................................... 99

60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca (2.400 €) 377 € .................................................................... 100

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (1.500 €) 532 € .. 100

60007 Upravljanje z premoženjem (1.500 €) 532 €............................................................................................... 100

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (34.048 €) 11.762 € ...................................... 101

1302 Cestni promet in infrastruktura (34.048 €) 11.762 € ............................................................................................. 101

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (23.100 €) 11.762 € .................................................... 101

13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca (23.100 €) 11.762 € .......................................................................... 101

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (10.948 €) 0 € .......................................................... 101

13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca (10.948 €) 0 € .......................................................... 101

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (5.414 €) 698 € ................... 101

1603 Komunalna dejavnost (5.414 €) 698 € ................................................................................................................... 101

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (5.414 €) 698 € ..................................................................... 101

16095 Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca (5.414 €) 698 € ............................................................... 101

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (3.400 €) 3.250 € ................................................................ 102

1803 Programi v kulturi (3.400 €) 3.250 € ..................................................................................................................... 102

18039003 Ljubiteljska kultura (3.400 €) 3.250 € ....................................................................................................... 102

18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca (3.400 €) 3.250 € ...................................................................................... 102

5001 KS BOŠTANJ (218.724 €) 109.669 € .......................................................................................................................... 102

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (21.076 €) 13.572 € ....................................................................................................... 102

0603 Dejavnost občinske uprave (21.076 €) 13.572 € ................................................................................................... 102

06039001 Administracija občinske uprave (20.076 €) 13.572 € ................................................................................ 102

60011 Pisarniški material-KS Boštanj (1.497 €) 321 € ......................................................................................... 102

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj (4.009 €) 2.582 € .............................................. 103

60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj (14.570 €) 10.669 € ...................................................................... 103

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (1.000 €) 0 € ...... 104

60016 Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj (1.000 €) 0 € ............................................................................. 104

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (57.504 €) 53.568 € ...................................... 104

1302 Cestni promet in infrastruktura (57.504 €) 53.568 € ............................................................................................. 104

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (53.678 €) 51.433 € .................................................... 104

9


13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj (53.678 €) 51.433 € ................................................... 104

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (3.826 €) 2.134 € ..................................................... 105

13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj (3.826 €) 2.134 € .................................................... 105

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (125.803 €) 37.939 € .......... 105

1603 Komunalna dejavnost (125.803 €) 37.939 € .......................................................................................................... 105

16039001 Oskrba z vodo (52.729 €) 34.406 € ........................................................................................................... 105

16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj (52.729 €) 34.406 € ....................................................................................... 105

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (73.074 €) 3.534 € ................................................................ 106

16072 Urejanje pokopališč (73.074 €) 3.534 € ...................................................................................................... 106

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (14.340 €) 4.590 € .............................................................. 107

1803 Programi v kulturi (14.340 €) 4.590 € ................................................................................................................... 107

18039003 Ljubiteljska kultura (14.340 €) 4.590 € ..................................................................................................... 107

18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj (14.340 €) 4.590 € ................................................................................... 107

18039005 Drugi programi v kulturi (0 €) 0 €............................................................................................................. 107

18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj (0 €) 0 € ........................................................................ 107

5002 KS KRMELJ (39.436 €) 13.620 € ............................................................................................................................... 108

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (17.368 €) 7.355 € ......................................................................................................... 108

0603 Dejavnost občinske uprave (17.368 €) 7.355 € ..................................................................................................... 108

06039001 Administracija občinske uprave (17.368 €) 7.355 € .................................................................................. 108

60020 Administracija -KS Krmelj (2.290 €) 436 € ............................................................................................... 108

60021 Stroški prevozov-KS Krmelj (2.700 €) 1.036 € .......................................................................................... 108

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj (3.610 €) 1.804 € .................................................................... 108

60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj (8.768 €) 4.080 € ............................................................................. 109

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (15.098 €) 4.796 € ........................................ 109

1302 Cestni promet in infrastruktura (15.098 €) 4.796 € ............................................................................................... 109

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (15.098 €) 4.796 € ...................................................... 109

13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj (15.098 €) 4.796 € ...................................................... 109

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (3.170 €) 1.241 € ................ 110

1603 Komunalna dejavnost (3.170 €) 1.241 € ................................................................................................................ 110

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (3.170 €) 1.241 € .................................................................. 110

16020 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj (3.170 €) 1.241 € ................................................. 110

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (3.800 €) 228 € ................................................................... 110

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (500 €) 0 € ............................................................................................................ 110

18029002 Premična kulturna dediščina (500 €) 0 € ................................................................................................... 110

18023 OHRANJANJE PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE -KS KRMELJ (500 €) 0 € ............................... 110

1803 Programi v kulturi (2.800 €) 228 € ........................................................................................................................ 111

18039003 Ljubiteljska kultura (1.800 €) 100 € .......................................................................................................... 111

18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj (1.800 €) 100 € ......................................................................................... 111

18039005 Drugi programi v kulturi (1.000 €) 128 € .................................................................................................. 111

18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj (1.000 €) 128 € ................................................... 111

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (500 €) 0 € ........................................................................................................... 111

18059001 Programi športa (500 €) 0 € ...................................................................................................................... 111

18022 GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV (500 €) 0 € ................................................... 111

5003 KS LOKA (104.012 €) 60.892 € ................................................................................................................................... 112

10


06 LOKALNA SAMOUPRAVA (20.495 €) 11.851 € ....................................................................................................... 112

0603 Dejavnost občinske uprave (20.495 €) 11.851 € ................................................................................................... 112

06039001 Administracija občinske uprave (20.195 €) 11.730 € ................................................................................ 112

60030 Pisarniški material-KS Loka (3.128 €) 1.178 € .......................................................................................... 112

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka (7.796 €) 4.079 € ..................................................................... 112

60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka (9.270 €) 6.474 € ................................................................................ 113

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (300 €) 120 € ..... 113

60033 Upravljanje z premoženjem - KS Loka (300 €) 120 € ................................................................................ 113

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (48.075 €) 29.694 € ...................................... 114

1302 Cestni promet in infrastruktura (48.075 €) 29.694 € ............................................................................................. 114

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (44.800 €) 27.674 € .................................................... 114

13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka (44.800 €) 27.674 €........................................................................... 114

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (3.275 €) 2.020 € ..................................................... 114

13030 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka (3.275 €) 2.020 € ........................................................ 114

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (31.232 €) 17.237 € ............ 114

1603 Komunalna dejavnost (31.232 €) 17.237 € ............................................................................................................ 114

16039001 Oskrba z vodo (23.080 €) 14.372 € ........................................................................................................... 114

16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka (23.080 €) 14.372 € .......................................................... 114

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (8.152 €) 2.865 € .................................................................. 115

16075 Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka (8.152 €) 2.865 € ............................................. 115

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (4.210 €) 2.110 € ................................................................ 116

1803 Programi v kulturi (3.710 €) 1.800 € ..................................................................................................................... 116

18039003 Ljubiteljska kultura (3.710 €) 1.800 € ....................................................................................................... 116

18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka (3.710 €) 1.800 € ...................................................................................... 116

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (500 €) 310 € ....................................................................................................... 116

18059001 Programi športa (500 €) 310 € .................................................................................................................. 116

18031 Šport in prostočasne aktivnosti (500 €) 310 €............................................................................................. 116

5004 KS PRIMOŽ (36.443 €) 12.295 € ................................................................................................................................ 116

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (4.506 €) 1.059 € ........................................................................................................... 116

0603 Dejavnost občinske uprave (4.506 €) 1.059 € ....................................................................................................... 116

06039001 Administracija občinske uprave (4.006 €) 926 € ....................................................................................... 116

60040 Administracija - KS Primož (1.906 €) 62 € ................................................................................................ 116

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož (2.100 €) 865 € ....................................................................... 117

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (500 €) 133 € ..... 117

60043 Upravljanje z premoženjem -KS Primož (500 €) 133 € ............................................................................. 117

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (27.937 €) 9.836 € ........................................ 117

1302 Cestni promet in infrastruktura (27.937 €) 9.836 € ............................................................................................... 117

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (20.625 €) 8.130 € ...................................................... 117

13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož (20.625 €) 8.130 €...................................................... 117

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (7.312 €) 1.706 € ..................................................... 118

13041 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož (7.312 €) 1.706 € .................................................. 118

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (4.000 €) 1.400 € ................................................................ 118

1803 Programi v kulturi (4.000 €) 1.400 € ..................................................................................................................... 118

18039003 Ljubiteljska kultura (4.000 €) 1.400 € ....................................................................................................... 118

11


18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož (4.000 €) 1.400 € ...................................................................................... 118

5005 KS SEVNICA (178.817 €) 49.286 € ............................................................................................................................ 118

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (8.760 €) 4.383 € ........................................................................................................... 118

0603 Dejavnost občinske uprave (8.760 €) 4.383 € ....................................................................................................... 118

06039001 Administracija občinske uprave (8.760 €) 4.383 € .................................................................................... 118

60050 Administracija -KS Sevnica (4.630 €) 2.284 € ........................................................................................... 118

60051 Pisarniški material - KS Sevnica (400 €) 210 € .......................................................................................... 119

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica (3.730 €) 1.889 € ............................................................. 119

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (158.057 €) 36.040 € .................................... 119

1302 Cestni promet in infrastruktura (158.057 €) 36.040 € ........................................................................................... 119

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (89.976 €) 36.040 € .................................................... 119

13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica (89.976 €) 36.040 € .................................. 119

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (48.793 €) 0 € .......................................................... 120

13051 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica (48.793 €) 0 € ........................................................ 120

13029003 Urejanje cestnega prometa (19.287 €) 0 € ................................................................................................. 120

13052 Urejanje cestnega prometa-KS Sevnica (19.287 €) 0 € .............................................................................. 120

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (12.000 €) 8.864 € .............................................................. 120

1803 Programi v kulturi (12.000 €) 8.864 € ................................................................................................................... 120

18039003 Ljubiteljska kultura (12.000 €) 8.864 € ..................................................................................................... 120

18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica (12.000 €) 8.864 €................................................................................... 120

5006 KS STUDENEC (52.627 €) 12.486 € .......................................................................................................................... 121

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (12.420 €) 4.587 € ......................................................................................................... 121

0603 Dejavnost občinske uprave (12.420 €) 4.587 € ..................................................................................................... 121

06039001 Administracija občinske uprave (12.420 €) 4.587 € .................................................................................. 121

60060 Materialni stroški-KS Studenec (2.500 €) 623 € ......................................................................................... 121

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec (2.500 €) 898 € .................................................................... 121

60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec (7.420 €) 3.066 € ....................................................................... 121

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (28.239 €) 2.518 € ........................................ 122

1302 Cestni promet in infrastruktura (28.239 €) 2.518 € ............................................................................................... 122

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (10.471 €) 2.518 € ...................................................... 122

13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec (10.471 €) 2.518 €...................................................... 122

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (17.768 €) 0 € .......................................................... 122

13065 Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec (17.768 €) 0 € ..................................................................... 122

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (3.468 €) 1.881 € ................ 123

1603 Komunalna dejavnost (3.468 €) 1.881 € ................................................................................................................ 123

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (3.468 €) 1.881 € .................................................................. 123

16061 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec (3.468 €) 1.881 € .............................................. 123

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (8.500 €) 3.500 € ................................................................ 123

1803 Programi v kulturi (8.500 €) 3.500 € ..................................................................................................................... 123

18039003 Ljubiteljska kultura (8.500 €) 3.500 € ....................................................................................................... 123

18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec (8.500 €) 3.500 €................................................................................... 123

5007 KS ŠENTJANŽ (150.887 €) 34.184 € .......................................................................................................................... 124

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (16.696 €) 7.862 € ......................................................................................................... 124

0603 Dejavnost občinske uprave (16.696 €) 7.862 € ..................................................................................................... 124

12


06039001 Administracija občinske uprave (14.696 €) 6.403 € .................................................................................. 124

60070 Administracija - KS Šentjanž (5.377 €) 1.439 € ......................................................................................... 124

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž (2.448 €) 1.460 € .................................................................. 124

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž (6.870 €) 3.503 € .............................................................. 125

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (2.000 €) ..................

1.459 € ............. 125

60074 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž (2.000 €) 1.459 € ........................................... 125

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (115.172 €) 18.064 € .................................... 125

1302 Cestni promet in infrastruktura (115.172 €) 18.064 € ........................................................................................... 125

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (53.155 €) 18.064 € .................................................... 125

13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž (53.155 €) 18.064 € ................................................. 125

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (62.016 €) 0 € .......................................................... 126

13071 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž (62.016 €) 0 € ....................................................... 126

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (6.324 €) 4.088 € ................ 126

1603 Komunalna dejavnost (6.324 €) 4.088 € ................................................................................................................ 126

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (6.324 €) 4.088 € .................................................................. 126

16071 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž (6.324 €) 4.088 € ............................................... 126

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (12.696 €) 4.169 € .............................................................. 127

1803 Programi v kulturi (12.696 €) 4.169 € ................................................................................................................... 127

18039003 Ljubiteljska kultura (9.950 €) 2.750 € ....................................................................................................... 127

18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž (9.950 €) 2.750 € ................................................................................... 127

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura (2.746 €) 1.419 € .................................................................................... 127

18073 Mediji in avdiovizualna kultura (2.746 €) 1.419 €...................................................................................... 127

5008 KS TRŽIŠČE (117.352 €) 95.624 € ............................................................................................................................. 127

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (11.900 €) 4.982 € ......................................................................................................... 127

0603 Dejavnost občinske uprave (11.900 €) 4.982 € ..................................................................................................... 127

06039001 Administracija občinske uprave (11.900 €) 4.982 € .................................................................................. 127

60080 Materialni stroški-KS Tržišče (3.900 €) 783 € ........................................................................................... 127

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče (1.390 €) 610 € ....................................................................... 128

60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče (6.610 €) 3.589 € ............................................................................ 128

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (47.156 €) 37.270 € ...................................... 129

1302 Cestni promet in infrastruktura (47.156 €) 37.270 € ............................................................................................. 129

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (37.300 €) 37.270 € .................................................... 129

13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče (37.300 €) 37.270 € ................................................... 129

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (6.356 €) 0 € ............................................................ 129

13081 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče (6.356 €) 0 € ........................................................... 129

13029004 Cestna razsvetljava (3.500 €) 0 € .............................................................................................................. 129

13082 Cestna razsvetljava - KS Tržišče (3.500 €) 0 € ........................................................................................... 129

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (7.000 €) 2.786 € ................ 130

1603 Komunalna dejavnost (7.000 €) 2.786 € ................................................................................................................ 130

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (7.000 €) 2.786 € .................................................................. 130

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče (7.000 €) 2.786 € ................................................. 130

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (51.296 €) 50.586 € ............................................................ 130

1803 Programi v kulturi (51.296 €) 50.586 € ................................................................................................................. 130

18039003 Ljubiteljska kultura (12.000 €) 12.000 € ................................................................................................... 130

13


18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče (12.000 €) 12.000 € ............................................................................... 130

18039005 Drugi programi v kulturi (39.296 €) 38.586 € ........................................................................................... 131

18083 Vzdrževanje večnamenskih domov (39.296 €) 38.586 € ............................................................................ 131

5009 KS ZABUKOVJE (92.515 €) 35.486 € ....................................................................................................................... 131

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (12.780 €) 3.643 € ......................................................................................................... 131

0603 Dejavnost občinske uprave (12.780 €) 3.643 € ..................................................................................................... 131

06039001 Administracija občinske uprave (11.780 €) 3.643 € .................................................................................. 131

60090 Administracija - KS Zabukovje (1.750 €) 246 € ......................................................................................... 131

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje (5.000 €) 1.079 € .............................................................. 131

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje (5.030 €) 2.318 € ....................................................................... 132

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (1.000 €) 0 € ...... 132

60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje (1.000 €) 0 € ................................................. 132

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (67.185 €) 29.945 € ...................................... 133

1302 Cestni promet in infrastruktura (67.185 €) 29.945 € ............................................................................................. 133

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (32.098 €) 29.945 € .................................................... 133

13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje (32.098 €) 29.945 € .............................................. 133

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (33.587 €) 0 € .......................................................... 133

13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje (33.587 €) 0 € .................................................... 133

13029004 Cestna razsvetljava (1.500 €) 0 € .............................................................................................................. 133

13092 CESTNA RAZSVETLJAVA - NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE (1.500 €) 0 € ............................ 133

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (8.550 €) 1.098 € ................ 134

1603 Komunalna dejavnost (8.550 €) 1.098 € ................................................................................................................ 134

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (8.550 €) 1.098 € .................................................................. 134

16091 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (8.550 €) 1.098 € .................................................................... 134

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (4.000 €) 800 € ................................................................... 134

1803 Programi v kulturi (4.000 €) 800 € ........................................................................................................................ 134

18039003 Ljubiteljska kultura (4.000 €) 800 € .......................................................................................................... 134

18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje (4.000 €) 800 € ................................................................................... 134

5010 KS DOLNJE BREZOVO (6.999 €) 366 € .................................................................................................................. 135

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (510 €) 30 € ................................................................................................................... 135

0603 Dejavnost občinske uprave (510 €) 30 € ............................................................................................................... 135

06039001 Administracija občinske uprave (510 €) 30 €............................................................................................ 135

60096 Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo (80 €) 30 € ................................................................................... 135

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo (430 €) 0 € .......................................................... 135

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (4.000 €) 336 € ............................................. 135

1302 Cestni promet in infrastruktura (4.000 €) 336 € .................................................................................................... 135

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (4.000 €) 336 € ........................................................... 135

13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo (4.000 €) 336 € ................................................................. 135

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (300 €) 0 € ............................................................................. 136

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (300 €) 0 € ................................................................................... 136

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (300 €) 0 € ....................................................................................................... 136

15090 KANALIZACIJSKI SISTEM DOLNJE BREZOVO (300 €) 0 € .............................................................. 136

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (200 €) 0 € .......................... 136

1603 Komunalna dejavnost (200 €) 0 € ......................................................................................................................... 136

14


16039001 Oskrba z vodo (200 €) 0 € ......................................................................................................................... 136

16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo (200 €) 0 € ........................................................................................ 136

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.989 €) 0 € ....................................................................... 136

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (1.989 €) 0 € ........................................................................................................ 136

18059001 Programi športa (1.989 €) 0 € ................................................................................................................... 136

18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO(1.989 €)

0 € ................... 136

15


I. SPLOŠNI DEL

16


I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

( - 2 . 3 0 6 . 3 1 2 € ) 2 0 9 . 7 3 0 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (18.553.214 €) 7.275.261 €

40 TEKOČI ODHODKI (5.264.984 €) 2.564.051 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (924.571 €) 419.972 €

Obrazložitev konta

Konto plače in drugi izdatki zaposlenim v polletju izkazuje izplačana sredstva za navedene

namene. V tem sklopu ni bilo do sedaj nobenih posebnosti, pa tudi realizacija kaže da je bilo

načrtovanje stroškov zmerno in realno.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (142.648 €) 65.756 €

Obrazložitev konta

Ta skupina kontov je tesno povezana s prejšnjo, odstotne mere oziroma višina prispevkov in

davkov pri plačah pa so zakonsko definirani in nanje nimamo vpliva.

402 Izdatki za blago in storitve (3.657.752 €) 1.902.900 €

Obrazložitev konta

V tem sklopu je prikazano mnogo vrst stroškov oziroma odhodkov proračuna, ki so neposredno

vezani na delo občinske uprave ter na delo krajevnih skupnosti. Sistematično so navedeni v

obrazložitvi sprejetega proračuna oziroma pri rebalansu B, posamezni 6-mestni konti s svojo

vsebino pa so predstavljeni v posebnem delu proračuna, kjer so jih skrbniki tudi podrobneje

obrazložili. Bilančno gledano do konca izvrševanja proračuna 2018 ne bodo predstavljali

nikakršnega problema, saj je njihova realizacija v prvem polletju skoraj enaka planirani kvoti za

to obdobje, ali pa so viri zagotovljeni s prerazporeditvijo iz kontov - namenov za katera vsa

planirana sredstva v 2018 ne bodo porabljena.

403 Plačila domačih obresti (86.047 €) 16.616 €

Obrazložitev konta

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov tečejo skladno z amortizacijskimi načrti. Novo načrtovan

kredit je sredi postopka, zato realiziranih obresti iz tega naslova v prvem polletju ni bilo.

409 Rezerve (453.965 €) 158.808 €

Obrazložitev konta

Sredstva obeh rezerv so namenjena za nepredvidene odhodke med letom ter za sanacijo

morebitnih naravnih nesreč. Realizacijo rezerve za naravne nesreče je skrbnik opisal

podrobneje, medtem ko je realizacija splošne proračunske rezervacije enaka 0, saj je planirana

kvota na tej proračunski vrstici namenjena pokrivanju nepredvidenih odhodkov med letom in

deluje kot sklad. Sredstva se pred koriščenjem prerazporedijo na proračunsko postavko/konto ki

po vsebini ustreza programski ter ekonomski klasifikaciji in temu ustrezni proračunski vrstici,

kjer so skrbniki napisali obrazložitve prerazporejenih sredstev. Iz sklada splošne proračunske

rezervacije so bila sredstva razporejena za sledeče namene:

- za sanacijo škode ob nesreči na objektu Gabrijele 27 po požaru 20.12.2017

17


- za sofinanciranje izvajanja programov športa Športni zvezi Sevnica

- za sofinanciranje ureditve sobe Aktiva žena v domu na Lukovcu

- za sofinanciranje aktivnosti projekta Sopotniki - Zavodu Sopotniki

- za sofinanciranje ozvočenja v cerkvi Sv. Lenarta v Gabrijelah

- za naročilo knjig monografije o Ernestu Kruleju ob 13 letnici rojstva

- za izvedbo raziskave o zadovoljstvu dela občinske uprave, obveščanje javnosti skladno z

navodili Računskega sodišča

- za plačilo računa objave OPN v Uradnem listu

- za plačilo škode na kozolcu, ki je bila povzročena v neurju 16-17.4.2018

- za sofinanciranje PGD Breg - za prenovo gasilskega doma.

41 TEKOČI TRANSFERI (7.498.605 €) 3.753.545 €

410 Subvencije (676.747 €) 266.312 €

Obrazložitev konta

Subvencije so načrtovane skladno z razpisnimi kvotami na Oddelku za gospodarstvo ter

subvencijami na komunalnem področju. Zaradi izplačil skladno s sklepi in pogodbami

posameznikom ter podjetjem, realizacija odstopa od polletne načrtovane. Posamezne vrste

subvencij so obrazložene v posebnem delu proračuna na Oddelku za okolje in prostor ter

Oddelku za gospodarstvo.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (4.114.581 €) 2.174.761 €

Obrazložitev konta

Večina sredstev iz tega sklopa je namenjenih za socialne transfere, nekaj pa za razpis za

sofinanciranje izboljšanja komunalne opremljenosti na področju čiščenja odpadne vode.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

(463.906 €) 231.906 €

Obrazložitev konta

Tu izkazani transferi so znotraj načrtovanih in z enakim trendom jih nameravamo izplačevati vse

do konca leta.

413 Drugi tekoči domači transferi (2.243.371 €) 1.080.566 €

Obrazložitev konta

Realizacija izkazuje izplačane transfere proračunskim uporabnikom in kot kaže odstotek le-tem

redno zagotavljamo s pogodbami dogovorjene kvote in na tak način zagotavljamo njihovo

stabilno poslovanje, ki ga tudi spremljamo. Sredstva se izplačujejo na podlagi njihovih

zahtevkov po dejanski realizaciji.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (5.442.899 €) 882.115 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (5.442.899 €) 882.115 €

Obrazložitev konta

Prva polovica proračunskega leta običajno poteka v duhu priprav na izvajanje projektov od

zagotavljanja finančnih sredstev iz drugih neobčinskih virov ter sklepanje pogodb zanje,

razpisov in izborov projektantov, izvajalcev in nadzornikov pa vse do pričetka izvajanja. Zato je

realizacija na tej skupini investicijskih kontov na dan 30.06.2018 nizka, projekti pa so v teku.

18


43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (346.726 €) 75.550 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso

proračunski uporabniki (46.873 €) 22.948 €

Obrazložitev konta

Občina je dolžna skrbeti za javno gasilsko službo, kar med drugim pomeni tudi to, da gasilskim

društvom zagotavljamo sredstva za nakup osnovnih sredstev. Gasilska društva niso

proračunski uporabniki, zato se skladno s kontnim načrtom navedena realizacija izkazuje v tej

skupini kontov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

(299.853 €) 52.602 €

Obrazložitev konta

Realizacija izkazuje sredstva, ki smo jih v prvem polletju namenili javnim zavodom za investicije

ter investicijsko vzdrževanje. Podobno kot pri nas tudi pri njih dela potekajo intenzivneje poleti v

času počitnic in jeseni, zato bo realizacija v kratkem močno poskočila, ko jim bomo na podlagi

izvedenih del izplačali sredstva za poplačilo izvajalcev.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (16.246.902 €) 7.484.992 €

70 DAVČNI PRIHODKI (12.600.337 €) 6.061.594 €

700 Davki na dohodek in dobiček (11.484.812 €) 5.742.412 €

Obrazložitev konta

Izkazana je dohodnina, ki jo vsak teden prejemamo iz državnega proračuna skladno s

sprejetimi predpisi iz tega področja ter izračuni v planu.

703 Davki na premoženje (774.479 €) 143.541 €

Obrazložitev konta

Pretežni del teh prihodkov predstavljajo prihodki od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,

sledi mu davek na promet nepremičnin.

704 Domači davki na blago in storitve (336.046 €) 163.151 €

Obrazložitev konta

V tem sklopu kontov je največja teža in tudi realizacija na kontu Okoljska dajatev za

onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter pristojbini za gozdne ceste.

706 Drugi davki (5.000 €) 12.489 €

Obrazložitev konta

Na tem kontu se prehodno izkazujejo davki, ki so na dan 30.06.2018 nerazporejeni. Praviloma

bodo morali vsi nadzorniki na FURS in UJP do 31.12.2018 vse davke razporediti na prave

postavke.

19


71 NEDAVČNI PRIHODKI (2.604.414 €) 1.194.531 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

(1.602.879 €) 744.195 €

Obrazložitev konta

V skupini kontov udeležba na dobičku in dohodki od premoženja se v našem primeru v

največjem deležu beležijo prihodki od najemnin in koncesnine. Realizacija izkazuje sredstva iz

javnih podjetij iz naslova najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo, drugo največjo skupino

prihodkov pa predstavljajo prihodki od koncesij predvsem za vodno pravico.

711 Takse in pristojbine (16.000 €) 5.338 €

Obrazložitev konta

Občina je dolžna za upravne postopke iz svoje pristojnosti zaračunavati takse skladno z

Zakonom o upravnih taksah ter občinsko takso za zadeve skladne z odlokom. Sredstva smo

načrtovali skladno z realizacijo preteklih let.

712 Globe in druge denarne kazni (21.030 €) 9.393 €

Obrazložitev konta

Izkazana realizacija v večji meri pomeni sredstva, ki smo jih na račun prejeli do 30.06.2018 iz

naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki ga morajo ob legalizaciji objekta

plačati investitorji. Ostalo so globe, ki jih izrekajo inšpektorji Skupnega prekrškovnega urada.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (194.346 €) 80.727 €

Obrazložitev konta

Izkazana sredstva so prihodki krajevnih skupnosti: pokopališka dejavnost in najem oziroma

uporaba objektov. Manjši del prihodkov predstavlja sorazmerni del stroškov souporabe

prostorov, ki jih Občini Sevnica za svoje prostore plačuje Upravna enota.

714 Drugi nedavčni prihodki (770.159 €) 354.878 €

Obrazložitev konta

Izkazana skupina kontov je sestavljena iz sredstev komunalnega prispevka ter ostalih

nedavčnih prihodkov kot so soudeležba krajanov pri investicijah v domeni krajevnih skupnosti

ter nadomestilo za omejeno rabo prostora zaradi bližine jedrskega objekta.

72 KAPITALSKI PRIHODKI (199.500 €) 24.880 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (99.500 €) 12.700 €

Obrazložitev konta

Realizacija izkazuje prihodke iz naslova prodaje stanovanj, ki poteka obročno skladno s

pogodbami.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

(100.000 €) 12.180 €

Obrazložitev konta

Ta skupina kontov Izkazuje realizacijo pridobljenih sredstev iz naslova prodaje kmetijskih in

stavbnih zemljišč.

20


74 TRANSFERNI PRIHODKI (842.651 €) 203.986 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

(739.394 €) 203.986 €

Obrazložitev konta

Ta skupina kontov v enem delu izkazuje realizacijo transferov iz državnega proračuna za

občinske investicije. Realizacija je povezana s terminskimi plani izvajanja investicij, saj po

prejetem računu oblikujemo zahtevek za sofinanciranje, ki ga naslovimo na ministrstvo oziroma

organ upravljanja. V drugem delu pa se izkazujejo tekoči transferi državnega proračuna v

občinske. V prvem polletju je izkazana realizacija v višini 92.586,65 EUR iz naslova MDDSZ za

družinskega pomočnika, požarna taksa v višini 14.977 EUR, 21.158,45 EUR za sofinanciranje

Skupnega prekrškovnega organa, 8.914,82 EUR nadomestila za državne gozdove, 4.600 EUR

od Občine Škocjan za prevoz otrok v OŠ Ana Gale, 1.144 EUR od Uprave RS za zaščito in

reševanje za vnos v aplikacijo AJDA, ter 60.605,50 EUR sofinanciranje za sanacijo plazu v

Podvrhu.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev

proračuna Evropske unije (103.257 €) 0 €

Obrazložitev konta

Planirana sredstva za projekte Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje, Najboljša riba je

posavska riba in Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja pričakujemo v drugi polovici leta,

skladno s terminskim načrtom poteka projektov.

C. RAČUN FINANCIRANJA ( 1 . 4 5 6 . 4 3 2 € ) - 4 2 7 . 5 2 5 €

5 RAČUN FINANCIRANJA (3.108.636 €) 427.525 €

50 ZADOLŽEVANJE (2.282.534 €) 0 €

500 Domače zadolževanje (2.282.534 €) 0 €

Obrazložitev konta

V prvem polletju 2018 še nismo imeli pogojev za črpanje kredita iz državnega proračuna; razlog

tiči v terminskem planu izvajanja investicij. Za bančni kredit v višini 1,8 MIO EUR pridobivamo

soglasje Ministrstva za finance, kar je pogoj za sklenitev pogodbe.

55 ODPLAČILA DOLGA (826.102 €) 427.525 €

550 Odplačila domačega dolga (826.102 €) 427.525 €

Obrazložitev konta

Odplačila glavnic tečejo skladno z amortizacijskimi načrti, zato je realizacija natanko takšna kot

so planirane kvote po posameznih kreditnih pogodbah.

21


II. POSEBNI DEL

22


II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET ( 1 2 7 . 0 0 0 € ) 3 5 . 0 5 1 €

01 POLITIČNI SISTEM (127.000 €) 35.051 €

0101 Politični sistem (127.000 €) 35.051 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (69.000 €) 35.051 €

01101 Stroški dela občinskega sveta (40.000 €) 23.410 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

STROŠKI DELA OBČINSKEGA SVETA - SEJNINE

Sejnine se izplačujejo svetnikom skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih

funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov

krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 37/15.

Izvedena so bila vsa izplačila sejnin članom občinskega sveta, plačilo sejnin za štiri redne seje

in eno izredno sejo, ki so bile izvedene v prvi polovici letošnjega leta.

402905 Sejnine udeležencem odborov (40.000 €) 23.410 €

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta (6.000 €) 2.641 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV

Sejnine se izplačujejo skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih

funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov

krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 37/15).

Izvedena so bila vsa izplačila sejnin članom delovnih teles občinskega sveta glede na izvedene

seje. Za dopisne seje, katerih je bilo kar nekaj, se sejnine ne izplačajo skladno s pravilnikom.

402905 Sejnine udeležencem odborov (6.000 €) 2.641 €

01105 Delovanje političnih strank (23.000 €) 9.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

DELOVANJE POLITIČNIH STRANK - TEKOČI TRANSFERI

Političnim strankam se mesečno izplačujejo sredstva za njihovo delovanje po sklepu

občinskega sveta. V prvem polletju so politične stranke prejele vseh šest rednih dotacij za

tekoče leto. Realizacija je nižja od 50%, saj so na tem kontu zagotovljena tudi sredstva za

financiranje svetniških skupin in samostojnih svetnikov v skupni višini 5.000 EUR skladno s

Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Sevnica(Ur. l.

RS, št. 43/15).

23


412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (23.000 €) 9.000 €

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (58.000 €) 0 €

01111 Materialni stroški Občinske volilne komisije (45.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Stroški volitev bodo nastali v drugi polovici leta, saj so lokalne volitve razpisane za tretjo nedeljo

v mesecu novembru, in sicer za dne 18.11.2018.

402000 Pisarniški material in storitve (10.000 €) 0 €

402009 Izdatki za reprezentanco (500 €) 0 €

402206 Poštnina in kurirske storitve (5.500 €) 0 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah (29.000 €) 0 €

01112 Najem prostorov za volitve (5.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

IZVEDBA VOLITEV

Stroški volitev, tudi najemnine, bodo nastali v drugi polovici leta, saj so lokalne volitve razpisane

za tretjo nedeljo v mesecu novembru, in sicer za dne 18.11.2018.

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte (5.000 €) 0 €

01113 Operativni odhodki Občinske volilne komisije (8.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

OPERATIVNI ODHODKI OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Stroški volitev bodo nastali v drugi polovici leta, saj so lokalne volitve razpisane za tretjo nedeljo

v mesecu novembru, in sicer za dne 18.11.2018.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah (8.000 €) 0 €

24


2000 NADZORNI ODBOR ( 9 . 2 9 0 € ) 2 . 7 3 4 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

(9.290 €) 2.734 €

0203 Fiskalni nadzor (9.290 €) 2.734 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (9.290 €) 2.734 €

02201 Stroški dela Nadzornega odbora (3.850 €) 2.242 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

SEJNINE UDELEŽENCEM NADZORNEGA ODBORA

Sejnine nadzornemu odboru se izplačujejo skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih

občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov

svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št.

37/15). Nadzorni odbor se je v prvi polovici leta sestal na petih (5) rednih sejah ter izvajal

naloge po letnem programu.

402905 Sejnine udeležencem odborov (3.850 €) 2.242 €

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora (150 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI

V prvem polletju stroškov prevoza ni bilo, saj se člani nadzornega odbora niso udeležili

izobraževanj.

402402 Stroški prevoza v državi (150 €) 0 €

02204 Delovanje Nadzornega odbora (5.290 €) 492 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

SEJNINE NO ZA IZVEDBO INTERNIH NADZOROV

V prvem polletju so bili izvedeni trije nadzori (nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Občine

Sevnica v drugem polletju leta 2017, katerega poročila je že dokončno; nadzor zaključnega

računa za leti 2016 in 2017 ter nad izvajanjem priporočil nadzornega odbora in nad odpravo

napak, ugotovljenih pri nadzoru poslovanja JZ KŠTM Sevnica opravljenega leta 2016 in nadzor

nad izvajanjem priporočil nadzornega odbora nad odpravo napak, ugotovljenih pri nadzorih,

opravljenih na Občini Sevnica v letih 2014-2017, ki sta bila dokončna dne 3.7.2018). V začetku

leta 2018 pa je postal dokončno tudi poročilo o nadzoru poslovanja JZ Vrtec Ciciban Sevnica za

leto 2016, ki se je izvajal v drugi polovici leta 2017, plačilo pa je bilo izvedeno v letu 2018.

Izvedeni nadzori so glede na zahtevnost ovrednoteni skladno s Pravilnikom o plačah in drugih

prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta,

članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur. l. RS,

št. 37/15). Izplačila se izvedejo po dokončnosti posameznega poročila. Stroški so v prvi polovici

leta niso presegli plana, saj zadnja dva nadzora nista še bila izplačana.

25


IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

Člani nadzornega odbora se v prvem polletju niso udeležili strokovnega izobraževanja.

402905 Sejnine udeležencem odborov (5.050 €) 492 €

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (240 €) 0 €

3000 ŽUPAN ( 3 9 1 . 3 2 7 € ) 1 3 7 . 8 2 1 €

01 POLITIČNI SISTEM (164.644 €) 82.046 €

0101 Politični sistem (164.644 €) 82.046 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (164.644 €) 82.046 €

01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov (65.644 €) 32.778 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

NADOMESTILO ZA DELO ŽUPANA IN PODŽUPANOV

Župan za opravljanje svoje poklicne funkcije prejema plačo, stroške prehrane in prevoza, glede

na plačo se plačujejo tudi obvezni prispevki. Podžupan skladno s sklepom župana prejema

plačilo za opravljanje funkcije. Stroški nadomestil ne odstopajo od predvidenih.

400000 Osnovne plače (40.621 €) 20.328 €

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost (2.600 €) 1.351 €

400100 Regres za letni dopust (843 €) 843 €

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom (607 €) 405 €

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela (500 €) 194 €

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (4.000 €) 1.919 €

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (3.000 €) 1.422 €

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (250 €) 115 €

401200 Prispevek za zaposlovanje (30 €) 13 €

401300 Prispevek za starševsko varstvo (50 €) 22 €

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

(320 €) 150 €

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi (50 €) 0 €

402402 Stroški prevoza v državi (3.359 €) 1.403 €

26


402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini (16 €) 15 €

402499 Drugi izdatki za službena potovanja (20 €) 10 €

402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom (9.378 €) 4.590 €

01302 Materialni stroški urada župana (99.000 €) 49.268 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav zajemajo obveščanje in informiranje javnosti. V

prvem polletju so se plačevale vse obveznosti za redno celovito obveščanje občanov v

Posavskem obzorniku, ki ga na dom brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva, obveznosti iz

naslova sklenjenih pogodb z lokalnim informativnim programom Axa 1995 d.o.o. in televizijo

Vaš kanal Novo mesto, obveščanje javnosti je potekalo tudi preko lokalnih radijskih postaj,

časopisa Na dlani in televizije Ansat. Sredstva so namenjena oglaševanju v krajevnih časopisih

in drugih medijih, organizacijo novinarskih konferenc, informiranju in obveščanju občanov v

okviru posameznih projektov. Sredstva so porabljena v okviru planiranih.

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

Med materialne stroške urada župana sodijo tudi izdatki za reprezentanco, kamor štejejo

osvežilni napitki ob obiskih, delovnih srečanjih in pogostitve ob protokolarnih dogodkih občine.

Poraba izdatkov reprezentance je v prvi polovici nekoliko večja, saj se stroški ob prazniku

občine (v mesecu novembru) vsako leto zaradi zakonskih plačilnih rokov poravnajo v začetku

koledarskega leta.

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Konto drug splošni material in storitve zajema materialne stroške protokola ob slovesnostih, ki

jih organizira ali soorganizira Občina Sevnica. Med drugim so to stroški aranžiranja

priložnostnih daril, cvetlični aranžmaji, tisk vabil za slovesnosti, stroški ozvočenja na prireditvah

in dogodkih, plačilo nadomestil za uporabo fonogramov zavodu IPF in avtorskega honorarja

SAZAS-u za prireditve, stroški požarne straže ob prireditvah, plačilo storitev za društva ob

njihovih jubilejih in večjih enkratnih dogodkih, stroški izobešanja zastav in nakup zastav ter

nakup daril za mladoporočence in za zlate poroke. Stroški so bili v prvi polovici leta nekoliko

višji od predvidenih, zaradi nakupov izdelkov v začetku leta za celotno proračunsko obdobje.

27


402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav (67.000 €) 29.612 €

402009 Izdatki za reprezentanco (14.000 €) 10.276 €

402099 Drugi splošni material in storitve (18.000 €) 9.380 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN

SPLOŠNE JAVNE STORITVE (16.000 €) 7.301 €

0403 Druge skupne administrativne službe (16.000 €) 7.301 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (16.000 €) 7.301 €

04301 Izvedba protokolarnih dogodkov (16.000 €) 7.301 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Občina Sevnica za namene obdarovanja gostov potrebuje protokolarna darila, ki jih ob

slovesnostih ali poslovnih obiskih izroči župan. Darila se kupijo občasno v večjem obsegu in ne

za vsako priložnost posebej. Sem sodijo knjižna darila za sprejem najuspešnejših učencev,

protokolarne darilne vrečke, nakup županovega vina, uokvirjene risbe sevniškega gradu in

druga priložnostna darila, ki se poklanjajo tekom leta npr. ob podelitvi Listine Občine Sevnica,

ob sprejemih in ob visokih jubilejih. Ker so na tem kontu rezervirana tudi sredstva za izvedbo

občinskega praznika, se večji stroški tu predvidevajo šele novembra, ko občina praznuje

občinski praznik in decembra za poslovna darila ob zaključku leta.

402099 Drugi splošni material in storitve (16.000 €) 7.301 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE (80.218 €) 48.474 €

1803 Programi v kulturi (73.218 €) 42.224 €

18039003 Ljubiteljska kultura (73.218 €) 42.224 €

18305 Transferi neprofitnim organizacijam (73.218 €) 42.224 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Občina Sevnica v sodelovanju z različnimi društvi in organizacijami organizira in podpira

prireditve in dogodke širšega lokalnega pomena. Pomoč pri organizaciji so tako prejeli učenci

občine Sevnica pri šolskem turnirju z nakupom majic, majice so se dobavile tudi za izvedbo

Gorskega teka na Lisco, plačal se je tudi strošek avtobusnega prevoza Godbe Sevnica za

izvedbo prvomajske budnice. Finančno je Občina Sevnica podprla tudi izdajo strokovne

monografije Ernesta Kruleja ob 130. letnici rojstva z nakupom knjig, podprla je tudi izvedbo

GodArt, v sklopu katerega je nastopil Jure Godler ter teden ljubiteljske kulture 2018 s plačilom

oglasnega prostora.

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

28


Občina Sevnica iz tega konta sofinancira organizacijo športnih, kulturnih in drugih družabnih

prireditev in dogodkov, ki niso vključene v proračun na drugih postavkah. Sofinancira se tudi

udeležba društev in klubov na tekmovanjih in prireditvah izven meja občine, izobraževanje

kadrov za izvajanje dejavnosti društev, prireditve in akcije, ki pripomorejo k promociji in ugledu

občine, obeležitev obletnic delovanja društev in organizacij, nakup opreme ter tehničnih in

drugih pripomočkov za izvajanje dejavnosti.

Iz tega konta je sofinancirano tudi delovanje zvez (ZKD, TZOS, ŠZ)ter stroški za delovanje

projekta Sopotniki.

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

Občina Sevnica v prvi polovici tega leta ni imela stroškov iz naslova transfera javnemu zavodu.

402999 Drugi operativni odhodki (15.260 €) 9.546 €

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (57.008 €) 32.678 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (950 €) 0 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (7.000 €) 6.250 €

18059001 Programi športa (7.000 €) 6.250 €

18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb (7.000 €) 6.250 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

V prvem polletju je bil izveden dvodnevni potapljaški dogodek »Pogled u plavo«, ki je bil

odstopljen v organizacijo in izvedbo PGD Sevnica.

Prireditev je bila športno-promocijske narave s predstavitvijo in izvajanjem potapljanja v

montažnem bazenu premera 10 metrov in globine en meter ter ob prisotnosti strokovnega

osebja in je bila namenjena vsem generacijam, še posebej pa otrokom. Potapljanje je potekalo

pod stalnim nadzorom potapljačev in ostalega osebja, ki je ob razpoložljivi opremi zagotovil

varen potop v bazenu. Prireditev je bila javna, potapljanje je bilo brezplačno za vse udeležence.

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki (7.000 €) 6.250 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

(130.465 €) 0 €

2303 Splošna proračunska rezervacija (130.465 €) 0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija (130.465 €) 0 €

23410 Splošna proračunska rezervacija (130.465 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Sredstva splošne proračunske rezervacije se v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah

zagotovijo in uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena

sredstva. Sredstva se s sklepi prerazporedijo na ustrezne proračunske postavke in konte glede

29


na klasifikacijski načrt, kjer so podane ustrezne obrazložitve.

409000 Splošna proračunska rezervacija (130.465 €) 0 €

4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA

SLUŽBA ( 1 . 5 9 7 . 5 9 3 € ) 8 1 7 . 8 6 6 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN

SPLOŠNE JAVNE STORITVE (14.212 €) 11.604 €

0403 Druge skupne administrativne službe (14.212 €) 11.604 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (14.212 €) 11.604 €

04401 Oglaševanje občinske uprave (14.212 €) 11.604 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

OBJAVA V URADNEM LISTU

Občina mora v skladu skladno z Zakonom o lokalni samoupravi in Statutom Občine Sevnica

objavljati svoje splošne in posamične akte (odloki, pravilniki, odredbe, sklepi, itd.), ki jih sprejme

občinski svet ter druge razpise (delitev sredstev po pravilnikih, javne dražbe, itd.) v Uradnem

listu Republike Slovenije. Poraba je v prvem polletju bistveno višja od planirane, saj je bil

objavljen obsežen Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine

Sevnica.

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura (14.212 €) 11.604 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.583.380 €) 806.262 €

0603 Dejavnost občinske uprave (1.583.380 €) 806.262 €

06039001 Administracija občinske uprave (1.309.368 €) 608.071 €

06413 Stroški dela občinske uprave (1.014.398 €) 458.969 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

OSNOVNE PLAČE

Področje plač v lokalni skupnosti urejajo Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o

javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Sevnica, Odlok o organizaciji in

delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica, Uredba o notranji organizaciji,

sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Sevnica.

Izdatki iz naslova plač sledijo kadrovskemu načrtu in so v prvi polovici leta 2018 v obsegu, kot je

bilo planirano.

SPLOŠNI DODATKI

Med strošek splošni dodatek se uvrščata dodatek za delovno dobo in dodatek za magisterij, ki

30


sta določena z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter kolektivno pogodbo za javni

sektor.

REGRES

Delavcem je bil v letu 2018 izplačan regres za letni dopust v skladu s 131. členom Zakona o

delovnih razmerjih v višini minimalne plače, in sicer pri plači za mesec maj 2018.

STROŠKI PREHRANE

V skladu s predpisi pripada delavcem povračilo stroškov prehrane za vsak delovni dan.

STROŠKI PREVOZA NA DELO

V skladu s predpisi pripada delavcem povračilo stroškov prevoza na delo za vsak delovni dan.

SREDSTVA ZA NADURNO DELO

Nadurno delo se izplačuje v skladu s predpisi o plačah, sklenjenih pogodbah in odredbah

delodajalca.

JUBILEJNE NAGRADE

V prvem polletju leta 2018 je bil en javni uslužbenec upravičen do jubilejne nagrade.

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA DELO

Prispevki se obračunavajo v skladu s predpisi. Strošek premij kolektivnega dodatnega

pokojninskega zavarovanja odstopa od planiranega zaradi spremembe zakonodaje.

31


400000 Osnovne plače (769.050 €) 331.194 €

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost (35.000 €) 17.387 €

400100 Regres za letni dopust (28.000 €) 27.601 €

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom (27.000 €) 12.235 €

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela (9.500 €) 4.859 €

400400 Sredstva za nadurno delo (10.000 €) 3.286 €

400900 Jubilejne nagrade (850 €) 289 €

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (69.468 €) 31.140 €

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (52.200 €) 23.083 €

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (4.500 €) 1.865 €

401200 Prispevek za zaposlovanje (530 €) 211 €

401300 Prispevek za starševsko varstvo (800 €) 352 €

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

(7.500 €) 5.466 €

06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU (51.508 €) 24.003 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

PISARNIŠKI MATERIAL

Občina Sevnica na podlagi sklenjene letne pogodbe z dobaviteljem nabavlja pisarniški material

za delo občinske uprave, občinskega sveta, odborov, komisij,.., in sicer tonerje, potrošni

material, voščilnice, vabila, mini diski za snemanje sej, spirale za vezavo gradiva, ipd. Poraba

sredstev za nakup pisarniškega materiala je nižja od predvidene, kar je razlog nakupa

pisarniškega materiala glede na izkazane potrebe.

ČIŠČENJE

Občina skrbi za čiščenje poslovnih prostorov v občinski stavbi in drugih prostorov v njeni lasti. Z

izvajalcem je sklenjena letna pogodba skladno z zakonom o javnem naročanju.

VAROVANJE ZGRADBE OU

Elektronsko varovanje zgradbe občinske uprave ter izvajanje rednih obhodov javnih površin ter

objektov se plača na podlagi sklenjene letne pogodbe z varnostno službo.

STROKOVNA LITERATURA IN ČASOPISI

Občina Sevnica je naročnik nekaterih strokovnih publikacij (Uradni list RS, podatki AJPES...) ter

dnevnega časopisja (delo, finance, dnevnik), predvsem ob spremembah zakonodaje pa je

potrebno nabaviti tudi drugo ustrezno strokovno literaturo (zakonodaja, priročniki). Poraba

sredstev nekoliko odstopa od predvidene porabe zaradi nakupa nekaj nove literature in plačila

letnih naročnin.

32


REPREZENTANCA

Predvideni so stroški za gostinske storitve za stranke, napitki za seje in sestanke, aranžiranje

priložnostnih spominkov, cvetlični aranžmaji ter drugi reprezentančni odhodki občinske uprave.

DRUG SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Predvideni so materialni stroški za material in stroške, ki niso zajeti v drugih postavkah (tiskanje

propagandnega gradiva - mape, majice, žigi, razne table, napisi, fotografije za potrebe arhiva

Občine in drug material in storitve za delo OU). Med stroške drug splošni material in storitev

sodijo tudi stroški varstva pri delu, kamor sodijo stroški zdravstvenih pregledov zaposlenih,

požarni red in načrt, vzdrževanje in pregled gasilnih aparatov, stroški izvedbe evakuacije,

izdelave izjave varstva pri delu in ustrezna obdobna izobraževanja. Realizacijo je nekoliko višja

zaradi obdobnega zdravniškega pregleda vseh zaposlenih ter obnove požarnega reda in načrta.

402000 Pisarniški material in storitve (11.970 €) 4.866 €

402001 Čistilni material in storitve (24.238 €) 10.351 €

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov (2.600 €) 1.253 €

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura (3.500 €) 2.261 €

402009 Izdatki za reprezentanco (2.700 €) 1.500 €

402099 Drugi splošni material in storitve (6.500 €) 3.772 €

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU (75.262 €) 35.791 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Občina kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi elektrika, ki jih del

poračuna nazaj s plačilom obratovalnih stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s

strani Upravne enote Sevnica ter na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne

pisarne Sevnica. Stroški električne energije se plačujejo na podlagi izstavljenih računov in so

odvisni od porabe. Obseg sredstev za leto 2018 je bil načrtovan glede na izdatke v letu 2017 ter

na že usklajena povečanja električnih moči na posameznih odjemnih mestih.

STROŠKI OGREVANJA

Občina kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi ogrevanje, in sicer

na podlagi Sporazuma o dobavi plina s Plinovodom Sevnica, ki jih del poračuna nazaj s

plačilom obratovalnih stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s strani Upravne enote

Sevnica ter na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne pisarne Sevnica. Iz tega

konta se plačuje tudi ogrevanje za bivalno enoto na Kvedrovi 8 v Sevnici. Realizacija v prvem

poletju je v okviru predvidene porabe.

VODA IN KOMUNALNE STORITVE, ODVOZ SMETI

Občina Sevnica kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodijo plačilo vode,

komunalne storitve ter odvoz odpadkov, in ki jih del poračuna nazaj s plačilom obratovalnih

stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s strani Upravne enote Sevnica ter na podlagi

pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne pisarne Sevnica. Stroški se plačujejo na

podlagi izstavljenih računov in so odvisni od porabe. Iz tega konta se plačuje tudi voda,

komunalne storitve ter odvoz smeti za bivalno enoto na Kvedrovi 8 v Sevnici, za bivše pisarne

pošt na Studencu in Šentjanžu, smeti za dodatni zabojnik na Lisci, porabo vode za urejeno

33


območje vrtičkov na Hrastih. Obseg sredstev za leto 2018 je bil načrtovan glede na izdatke v

letu 2017. Realizacija v prvem poletju je v okviru predvidene porabe.

TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA

Plačuje se poraba telefona - stacionarnega in mobilnega ter telefaxa za delo občinske uprave,

občinskega sveta, odborov, komisij, korespondence med državnimi organi in ustanovami,

krajevnimi skupnostmi in občani. Iz te postavke se poravnava tudi strošek dostopa do interneta

ter RTV prispevek. Stroški so nižja zaradi rednih sprememb paketov, ki so za nas kot

uporabnika ugodni.

POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE

Plačilo poštnine po pogodbi za opravljanje poštnih storitev za delo občinske uprave, občinskega

sveta, odborov, komisij ter krajevnih skupnosti.

402200 Električna energija (24.262 €) 12.325 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja (19.000 €) 8.913 €

402203 Voda in komunalne storitve (3.500 €) 1.792 €

402204 Odvoz smeti (6.000 €) 3.603 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta (9.000 €) 3.060 €

402206 Poštnina in kurirske storitve (13.500 €) 6.098 €

06423 Prevozni stroški in storitve OU (13.321 €) 8.006 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

GORIVO

Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški goriva za uporabo službenih vozil (Dacia Duster,

VW Golf - 2x in Renault Clio). Stroški v prvem polletju ne odstopajo bistveno od planiranih.

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL

Iz te postavke se plačujejo stroški vzdrževanja službenih vozil občine, in sicer popravila, pranje

in čiščenje. Stroški so iz leta v leto različni, glede na potrebe vzdrževalnih del. V prvem polletju

so bila izvedena nekatera večja popravila službenih vozil, ki so bila nujno potrebna za varno

vožnjo.

PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL

Iz te postavke se plačajo stroški registracije za vsa službena vozila.

ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA

Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški kasko zavarovanja službenih vozil ter vozila,

danih v upravljanje Centru za socialno delo Sevnica, ki so bili plačani po sklenitvi novih

zavarovalnih pogodb v začetku leta za vsa vozila. V drugi polovici leta zapade tudi plačilo

zavarovanja za novo službeno vozilo.

STROŠKI NAKUPA VINJET

Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški nakupa vinjet za vsa štiri službena vozila in

34


vozilo, ki je namenjeno projektu Sopotniki.

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva (4.766 €) 2.054 €

402301 Vzdrževanje in popravila vozil (3.800 €) 2.169 €

402304 Pristojbine za registracijo vozil (1.000 €) 718 €

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila (3.200 €) 2.625 €

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane (555 €) 440 €

06424 Izdatki za službena potovanja OU (4.323 €) 2.551 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

Izdatki za službena potovanja obsegajo stroške dnevnic, hotelskih storitev v državi in v tujini,

potne stroške, stroške parkiranja ter stroške javnega prevoza za službena potovanja, ki se

izplačujejo v skladu s predpisi ter po predhodnem nalogu delodajalca (seminarji, terenske

obravnave, ogledi...). Hotelskih in restavracijskih storitev v tujini v prvem polletju ni bilo

koriščenih.

Za uporabo zasebnih vozil v službene namene se uslužbencem izplačuje kilometrina. Zasebna

vozila se uporabljajo le v primeru zasedenosti službenega vozila.

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi (300 €) 179 €

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi (350 €) 165 €

402402 Stroški prevoza v državi (2.900 €) 1.774 €

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini (273 €) 272 €

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini (100 €) 0 €

402499 Drugi izdatki za službena potovanja (400 €) 161 €

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU (103.656 €) 55.715 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE

Izvedba revizije poslovanja proračunskih uporabnikov je določena z zakonom. Na tem kontu se

zagotovijo sredstva za izvedbo revizije poslovanja Občine Sevnica in javnih zavodov. Izvajalec

izvedbe notranje revizije poslovanja Občine Sevnica in javnih zavodov za leto 2018 je izbran in

bo končana do konca oktobra 2018. Izvedba revizije v letu 2017 je bila končana prepozno, zato

je bil račun plačan v letu 2018.

TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Za počitniško stanovanje v Novigradu je sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju, na

podlagi katere se plačujejo obratovalni stroški. Obseg stroškov je v okviru predvidenih.

NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE

S podjetjem Spert je sklenjena zaradi hrvaške zakonodaje alotmajska pogodba, na podlagi

katere nam zaračunajo opravljanje storitev posredovanja. Sledni strošek se pobota s plačilom

35


najemnine za počitniško stanovanje, ki se zaračuna konec leta, temu posledično je plačilo v

začetku leta.

PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

Občina Sevnica v prvi polovici leta 2018 ni naročila storitev, ki bi se plačale na podlagi avtorske

pogodbe.

PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH

Iz tega konta se na podlagi sklenjene pogodbe poravna storitve spremstva na porokah,

organizacije zlatih porok in druge podobne storitve. Obseg porabe sredstev je odvisen glede na

izvedena dela po podjemnih pogodbah.

PLAČILO ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

Občina Sevnica vsako leto odobri dijakom in študentom opravljanje obvezne prakse, za kar se

jim izplača mesečna nagrada. Poraba sredstev je odvisna glede na povpraševanje po

opravljanju strokovnega usposabljanja. Le-ta je večja konec šolskega leta, zato je večji del

stroškov v prvem polletju.

IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

Med stroške izobraževanja uslužbencev sodijo plačila kotizacij za seminarje in strokovna

izobraževanja, ki so nujna zaradi sprememb zakonodaje na področju delovanja občinske

uprave.

SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV,

NOTARJEV IN DRUGIH

V tej postavki so predvsem zajeti stroški storitev notarja, med katere sodijo overitve listin,

notarske potrditve pogodb, notarski zapisi ter skeniranje dokumentov kot prilog

zemljiškoknjižnih predlogov. V nekaterih zahtevnejših zadevah se občina posluži tudi pridobitve

pravnih mnenj in storitev odvetnika (za sestavo tožb in drugih pisanj, zastopanje na sodiščih).

Pooblaščenec pred okrožnimi, višjimi in Vrhovnim sodiščem je lahko le odvetnik. Pravno pomoč

smo skupaj s posavskimi občinami zaprosili tudi v zadevi poslovanja javnega podjetja Cerod

d.o.o., še vedno je v teku zadeva v zvezi OŠO.

Občina Sevnica mora v skladu z zakonodajo v primeru prodaje občinskega premoženja pridobiti

cenitev nepremičnin s strani sodnega cenilca ali cenilca pooblaščenega s strani inštituta za

revizijo. Občina Sevnica je za leto 2017 sklenila pogodbo z izbranim cenilcem, ki je bil izbran na

podlagi izvedenega postopka javnega naročila. Občina naroča cenitve večine nepremičnin, kjer

so posamezniki izrazili interes za nakup. Prav tako občina pridobiva cenitve za določitev

odškodnine za služnosti oziroma odkup zemljišča za gradnjo komunalne infrastrukture, kjer

dogovor z lastniki ni mogoč.

Realizacija je višja od planirane, zaradi plačila stroškov vloženih tožb in pripravljalnih vlog v

odprtih sodnih zadevah.

PLAČILA BANČNIH STORITEV

Kriti je potrebno stroške provizije banki za opravljene storitve pri izplačilu plač ter vodenju

gotovinskega računa.

STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV

Občina Sevnica s te postavke krije provizijo davčnemu uradu za opravljene storitve ter na

podlagi sklenjenih pogodb plačuje davek na promet nepremičnin. Plačilo davka je odvisno od

števila in vrednosti realiziranih poslov.

36


PRISPEVEK ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV PO ZZRZI

V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. list RS, št. 16/07-

UPB2) in Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Ur. list RS, št. 32/07, 21/08) je

Občina Sevnica dolžna zaposlovati najmanj 1 invalida. V preteklih letih je na Občini Sevnica

zaradi izpolnitve kvote delo opravljal delavec zaposlen v podjetju INDE d.o.o. na podlagi

pogodbe o poslovnem sodelovanju s podjetjem. Zaradi dobrega sodelovanja z delavcem in

potrebe po opravljanju spremljajočih administrativnih del, pomoči v sprejemni pisarni in

arhiviranju, izvajanja tehničnih del, je bilo smiselno nadaljnje sodelovanje s podjetjem INDE

d.o.o. iz Sevnice.

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Med druge operativne odhodke sodijo drugi stroški, ki jih ni možno razporediti na druge

postavke (izkaznice, nagrade, izdelavo ključev, izvedene deratizacije, letno nadomestilo za

paket storitev stanj KDD, oglasi na internetu, naročnine za sledenje službenih vozil,

refundacije...). Realizacija je v okvirih planirane, kljub plačilu zavarovanja pravne zaščite po

pogodbi z zavarovalnico ARAG, plačilo stroškov neposredne priključitve objekta na elektro

omrežje, plačila izdelave izvedenskega mnenja za telovadnico OŠ Šentjanž ter statične analize.

Predmeten konto bremeni tudi strošek negativnih obresti enotnega zakladniškega računa.

Iz tega konta se od leta 2018 dalje plača tudi strošek članarine za članstvo v Skupnosti občin

Slovenije.

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve (8.170 €) 4.270 €

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov (2.500 €) 1.281 €

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte (4.500 €) 4.166 €

402901 Plačila avtorskih honorarjev (2.500 €) 0 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah (5.000 €) 1.054 €

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa (700 €) 488 €

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (7.000 €) 1.915 €

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

(17.700 €) 14.922 €

402931 Plačila bančnih storitev (2.000 €) 252 €

402937 Stroški davčnih postopkov (13.000 €) 3.814 €

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI (19.843 €) 9.826 €

402999 Drugi operativni odhodki (20.743 €) 9.918 €

4029992 NEGATIVNE OBRESTI EZR (0 €) 3.809 €

06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa (46.900 €) 23.036 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

TRANSFER OBČINI KRŠKO ZA DELOVANJE SPO

Sredstva za delo SPO zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih v razmerju števila

prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic (Bistrica ob Sotli,

Brežice, Krško, Radeče in Sevnica).

37


413003 Sredstva, prenesena drugim občinam (46.900 €) 23.036 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,

potrebnim za delovanje občinske uprave (274.012 €) 198.191 €

06440 Vzdrževanje objektov in opreme (197.796 €) 146.547 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV

V tej postavki so zajeta redna vzdrževalna dela na objektih v lasti Občine, kot so popravila

sanitarij, centralne napeljave, pleskanje pisarn. Iz tega konta Občina Sevnica glede na

pripadajoče deleže kot lastnica plačuje tekoče stroške upravljanja prostorov v TPC, Prešernova

ulica 1. Polletna realizacija je bistveno višja od 50%, saj so bila v prvi polovici leta izvedena tudi

predvidena dela v objektu KS Studenec (lesene obloge, prestavitev vodovodne inštalacije,

dobava in vgradnja vhodnih vrat), v objektu KD Tržišče (vgradnja armstrong stropa, pleskarska

dela, brušenje parketa, lakiranje, polaganje tapisoma) ter vzdrževalna dela v telovadnici OŠ

Šentjanž.

ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE

Občina Sevnica ima za objekte, ki so v njeni lasti, na podlagi sklenjene pogodbe z

zavarovalnico sklenjeno zavarovanje objektov in opreme ter odgovornosti. Iz te postavke so

plačane tudi zavarovalne premije za objekte, s katerimi upravljajo krajevne skupnosti.

Zavarovalne premije so bile plačane v začetku leta.

TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME

Občina ima na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci zagotovljeno izvajanje vzdrževanja

računalnikov in programske opreme , stroški pa so odvisni od potrebnih vzdrževalnih del ter

posodobitev. Polletna realizacija je nekoliko nižja od predvidene, saj je bilo v prvem polletju

tekočih vzdrževalnih del na računalnikih manj.

TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME

Kot strošek vzdrževanja druge opreme se upoštevajo potrebna popravila in vzdrževanje opreme

v lasti občine, servisiranje fotokopirnega stroja, tiskalnikov, vzdrževanje telefonske centrale,

klimatskih naprav.

TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

Občina ima na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci zagotovljeno izvajanje rednega vzdrževanja

programske opreme za Cadis, vzdrževanje in nadgradnja programa TerraGIS, vzdrževanje

ODOS-a, programa enotnega vpisa otrok v vrtce - ProVRTEC, dostop do PISO, dostop do

aplikacije EBONITETE.SI in aplikacije TAX-FIN-LEX.

NAJEM STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME

Občina Sevnica ima od leta 2014 od podjetja Optiprint v najemu tri večfunkcijske naprave, saj je

najem za Občino cenejši od nakupa opreme. Znesek najema vsebuje strošek rednega

vzdrževanja opreme in strošek vseh porabljenih kartuš.

NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA

Izveden je bil nakup novih vzmetnic in letvic za počitniško stanovanje ter nakup mikrovalovne

pečice za kuhinjo v stavbi občinske uprave.

38


INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE

V prvem poletju se je iz tega konta plačalo večji del investicijskih del - celotna ureditev arhivskih

prostorov v Loki (slikopleskarska dela, elektro dela, strojne inštalacije in dobava toplotne

črpalke - del slednjih se plača v letu 2019), izvedba elektro inštalacij v KD Tržišče, krovsko

kleparska dela na poslovnem objektu Kvedrova 30a (civilna zaščita) in dokončna ureditev

objekta Gornje Impolje 4 - Grozdetova hiša(tesarska dela, fasada, ureditev kletnih prostorov ter

zunanja ureditev).

ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA

Občina Sevnica ima na predmetnem kontu zagotovljena sredstva za izdelavo energetskih

izkaznic, ki so nujno potrebne ob prodaji ali oddaji prostorov v najem. V prvem polletju leta 2017

stroškov ni bilo.

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (25.500 €) 22.121 €

402504 Zavarovalne premije za objekte (19.260 €) 19.190 €

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (11.000 €) 4.053 €

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme (5.000 €) 1.646 €

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (33.804 €) 15.549 €

402604 Najem strojne računalniške opreme (2.200 €) 830 €

OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV (99.032 €) 83.158 €

420203 Nakup stanovanjskega pohištva (3.000 €) 1.719 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (96.032 €) 81.439 €

OB110-15-0012 IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC (2.000 €) 0 €

420800 Študija o izvedljivosti projekta (2.000 €) 0 €

06441 Nakup osnovnih sredstev (74.336 €) 51.645 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

Po ureditvi novih arhivskih prostorov je Občina kupila tudi nove regale.

NAKUP PISARNIŠKE OPREME

Občina je v prvi polovici leta 2018 kupila projektor za KD Tržišče in voziček za stopnice (za

prevoz arhivskega gradiva).

NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME

Občina je v prvi polovici leta 2018 kupila le en računalnik - prenosnik ter projektor za trški

dvorec. v drugi polovici leta planiramo menjava serverja.

NAKUP OPREME ZA HLAJENJE IN OGREVANJE

V prvi polovici leta sta bili naročeni dve klimi, za hodnik v prvem nadstropju stavbe OU ter

poslovni prostor na Trgu svobode, plačilo sledi v drugi polovici leta.

39


NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

V prve, polletju leta 2018 so bili naročeni in dobavljeni mobilni telefoni za pet uporabnikov, ki so

bili že dotrajali oziroma uničeni. Plačilo pa je bilo izvedeno tudi za nakup opreme iz leta 2017

(izstavitev računa s strani izvajalca po opozorilu naročnika).

NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

V prvem polletju 2018 je bil naročen nakup nove programske opreme za turistične takse, plačilo

po dobavi in montaži v drugem polletju.

NAKUP AVTOMOBILOV

Skladno s planom je bil v prvem poletju izveden nakup novega službenega vozila - Volkswagen

Golf 7.

NAKUP GASILSKE OPREME

Nakup gasilske opreme v prvi polovici leta 2018 ni bil potreben.

OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA (30.000 €) 24.101 €

420200 Nakup pisarniškega pohištva (30.000 €) 24.101 €

OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME (5.000 €) 4.236 €

420201 Nakup pisarniške opreme (5.000 €) 4.236 €

OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV (12.000 €) 1.718 €

420202 Nakup strojne računalniške opreme (12.000 €) 1.718 €

OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE (2.000 €) 0 €

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav (2.000 €) 0 €

OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME (2.740 €) 1.740 €

420238 Nakup telekomunikacijske opreme (2.740 €) 1.740 €

OB110-13-0026 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME (2.196 €) 0 €

420703 Nakup licenčne programske opreme (2.196 €) 0 €

OB110-13-0065 NAKUP VOZILA ZA OU (19.900 €) 19.850 €

420101 Nakup avtomobilov (19.900 €) 19.850 €

OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV (500 €) 0 €

420233 Nakup gasilske opreme (500 €) 0 €

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (1.880 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Občina plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč za objekte v njeni lasti na podlagi

odmere davčnega organa. Slednje sledi v drugi polovici leta.

40


402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (1.880 €) 0 €

4002 ODDELEK ZA FINANCE ( 9 1 7 . 6 4 9 € ) 4 4 4 . 5 8 0 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (917.649 €) 444.580 €

2201 Servisiranje javnega dolga (917.649 €) 444.580 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja

proračuna - domače zadolževanje (912.149 €) 444.141 €

22401 Plačilo obresti bankam (86.047 €) 16.616 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Realizirani znesek v polletju predstavlja plačane obresti iz naslova dolgoročnih kreditnih

obveznosti skladno z amortizacijskimi načrti ter veljavnimi vrednostmi EURIBOR-a. Ker še ni

sklenjena pogodba za nov kredit, je realizacija nižja od pričakovane v polletju.

V prvem polletju se nismo kratkoročno zadolževali, zato ni izkazana realizacija od tovrstnih

obresti.

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam (300 €) 0 €

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam (85.747 €) 16.616 €

22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam (773.300 €) 401.124 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Odplačevanje glavnic dolgoročno prevzetih obveznosti iz naslova zadolževanja teče redno

skladno z amortizacijskimi načrti.

550101 ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM - DOLGOROČNI KREDITI

(773.300 €) 401.124 €

22422 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu

(52.802 €) 26.401 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Na podlagi 23. člena ZFO-1A je del sredstev občinam dodeljen kot povratna sredstva - kredit

države brez obresti. Odplačevanje izvajamo skladno s pogodbo.

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti (52.802 €) 26.401 €

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (5.500 €) 439 €

22410 Stroški zadolževanja (5.500 €) 439 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Ob polletju izkazujemo del stroškov, ki bodo dejansko potrebni za izvedbo postopka zadolžitve

2018. Angažiran je zunanji izvajalec za pripravo pravnega in finančnega elaborata skladno s

41


Pravilnikom o zadolževanju občin. Postopek zadolževanja je nekje na sredini; za podpis

pogodbe z banko čakamo še soglasje Ministrstva za finance.

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem (5.500 €) 439 €

4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

( 6 . 2 2 0 . 8 2 5 € ) 2 . 2 6 4 . 9 4 6 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH

DOGODKIH (269.373 €) 123.956 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (269.373 €) 123.956 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in

pomoč (30.400 €) 11.308 €

07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito (4.900 €) 2.170 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA

Planirana sredstva so se porabila za nabavo osnovne zaščitne opreme potrebne za opremo

enot CZ, ki izhaja iz Uredbe o organiziranju in opremljanju enot in drugih operativnih sestavov

Civilne zaščite (Ur.l. RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) in Odloka o varstvu pred naravnimi in

drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št.78/09 . Na osnovi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in

drugimi nesrečami (Ur.l. RS št. 51/06) je občina dolžna izvajati naloge iz področja ZRP. Občina

je zagotovila sredstva na osnovi sklenjenih pogodb o opravljanju nalog ZRP (Društvo

potapljačev Vidra, potapljači PGD Sevnica in Planinsko društvo Lisca Sevnica . Za nemoteno

delovanje so že bila izplačana sredstva za PD Lisca Sevnica in Društvo potapljačev Vidra.

Sredstva za potapljače PGD Sevnica pa se bodo nakazala v drugi polovici proračunskega leta.

NAKUP OS ZA ZIR

Oprema(uniforme, obutev za enote CZ v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi

nesrečami (Ur.l.RS št. 51/06 , Uredbo o organiziranju in opremljanju enot in drugih sestavov

Civilne zaščite (Ur.l.RS št 92/07 ,54/09, 23/11 in 27/16) in Odlokom o varstvu pred naravnimi in

drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica (Ur.l.RS št.78/09) bo nabavljena v 2. polovici

proračunskega leta.

402199 Drugi posebni materiali in storitve (3.900 €) 2.170 €

OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR (1.000 €) 0 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav (1.000 €) 0 €

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito (15.000 €) 4.763 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Zajeti so stroški, ki se nanašajo na izobraževanje enot in pripadnikov civilne zaščite. Plačuje se

nadomestilo delodajalcem, ki zaposlujejo prostovoljce in prejemajo refundacijo na osnovi

zahtevka. V postavki so zajeti tudi obratovalni stroški za skladišče CZ, materialni stroški za prve

sanacijske ukrepe po naravnih nesrečah (zaščitne folije, protipoplavne vreče in podobno.

42


Delodajalcem so bile izplačane refundacije za plače pripadnikov enot CZ, ki so se usposabljali.

Delno so bili refundirani tudi stroški za opravljene zdravniške preglede operativnih gasilcev.

PGD Primož je bilo plačano del sredstev, kot pomoč pri nakupu defibrilatorja. Prav tako je bil

sofinanciran nakup defibrilatorja za PGD in za krajane Velikega Cirnika. V drugi polovici

proračunskega leta pa bo plačana še refundacija za zdravniške preglede operativnih gasilcev in

refundacije plač delodajalcem pri katerih so zaposleni pripadniki enot CZ.

402999 Drugi operativni odhodki (15.000 €) 4.763 €

07404 Študije na področju civilne zaščite (10.500 €) 4.375 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Občina Sevnica je v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami -

UPB(Ur. l. RS, št.51/06) in v skladu z določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in

reševanja (Ur.l. RS, št. 03/02 ,17/02,17/06 in 24/12) dolžna izdelati načrte ZiR za posamezne

vrste nesreč, ki izhajajo iz Ocene ogroženosti za občino Sevnica, ki je tudi osnova za izdelavo

načrtov zaščite in reševanja. V prvi polovici leta 2018 se je usklajeval in izdeloval načrt za pojav

epidemije oz. pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh. Prenavljajo in usklajujejo pa se tudi

priloge in dodatki k posameznim načrtom ZiR. Preostala sredstva na postavki bodo porabljena

v drugem polletju.

OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA

(10.500 €) 4.375 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (10.500 €) 4.375 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

(238.973 €) 112.647 €

07411 Delovanje Občinske gasilske zveze (192.100 €) 89.699 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE (DELOVANJE OBČINSKE GASILSKE ZVEZE)

Sofinanciranje gasilske javne službe v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi

nesrečami UPB - URL RS št. 51/06. Obveznost je pogodbeno dogovorjena med Občino

Sevnica,Gasilsko zvezo Sevnica in posameznimi gasilskimi društvi. S pogodbo št. 82000-

0021/2005 je določen obseg, vsebina in način opravljanja ter financiranje delovanja javne

gasilske službe. Sofinanciranje se izvaja skladno z Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi

nesrečami na območju Občine Sevnica (URL RS št. 78/09). Transferi se izvajajo v skladu s

pogodbenimi obveznostmi. V postavki so zajeta tudi sredstva iz naslova požarne takse, ki se

nakazujejo na osnovi pogodbe z URSZR. Preostala sredstva na postavki bodo porabljena v

drugem polletju.

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (192.100 €) 89.699 €

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost (46.873 €) 22.948 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

TRANSFER ZA NAKUP OPREME

Sredstva so bila namenjena za nabavo oz. sofinanciranje deleža pri nabavi opreme in zaščitno

reševalne tehnike gasilskim društvom, ki delujejo v okviru GZ Sevnica. V prvem polletju

proračunskega leta so bila nakazana sredstva za sofinanciranje nabave 15 potopnih črpalk za

43


vse PGD-je v občini, kar je bilo že izvedeno. V mesecu juliju bodo izplačana sredstva za najem

avtolestve PGE Krško za reševanje iz višin v skladu z pogodbo. V prvem polletju se je delno

sofinancirala tudi nabava zaščitno reševalne oprema za GEŠP PGD Sevnica. V drugi polovici

proračunskega leta pa bo izveden nakup 4 agregatov za vse požarne sektorje za primer motene

oskrbe z električno energijo.

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME (46.873 €) 22.948 €

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki (46.873 €) 22.948 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (7.920 €) 4.818 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (7.920 €) 4.818 €

08029001 Prometna varnost (7.920 €) 4.818 €

08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

(400 €) 120 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

SEJNINE SPV

Sredstva so namenjena za izplačilo sejnin članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem

prometu (SPV). V prvem polletju smo imeli eno sejo SPV in temu sledi realizacija. Naslednja

seja bo v drugi polovici meseca avgusta, ko se sestanemo s predstavniki šol, policije in

vzdrževalcem cest, da poskrbimo za večjo varnost ob prvih dneh novega šolskega leta.

402905 Sejnine udeležencem odborov (400 €) 120 €

08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem

prom. (7.520 €) 4.698 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

MATERIALNI STROŠKI ZA DELOVANJE SPV

Sredstva so namenjena za stroške organizacije tekmovanja ˝Kaj veš o prometu˝ in izvedbo

prometno preventivnih akcij. Letos smo organizirali že 50. občinsko tekmovanje , zato je nastalo

več stroškov za izvedbo le tega, saj je bil tudi dogodek izpeljan na višjem nivoju kot prejšnja

leta. Iz tega naslova je bila v spomladanskem času sofinancirana tudi preventivna akcija

Motorist. Ostala realizacija sledi v drugem polletju.

44


402099 Drugi splošni material in storitve (7.520 €) 4.698 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

(38.452 €) 0 €

1104 Gozdarstvo (38.452 €) 0 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (38.452 €) 0 €

11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti (38.452 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 –

ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10-ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZdavNepr, 17/14, 22/14 –odl.

US in 24/15) določa vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. Vzdrževalna dela na gozdnih cestah

se izvajajo na podlagi letne pogodbe med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

Zavodom za gozdove Slovenije ter Občino Sevnica. Letni plan vzdrževalnih del na gozdnih

cestah pripravi Zavod za gozdove RS, območna enota Brežice. Občina Sevnica izvede izbor

izvajalca del ter nato skupaj z Zavodom za gozdove skrbi za realizacijo letnega plana ter

pripravi zaključno poročilo o izvedenih delih.

Občina Sevnica je izvedla izbor najugodnejšega izvajalca vzdrževalnih del. Podpisana je bila

pogodbe med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Občino Sevnica in izbranim

izvajalcem vzdrževalnih del. Začetek vzdrževalnih del je načrtovan v poletnih, zaključek pa v

jesenskih mesecih.

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI (38.452 €) 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (38.452 €) 0 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE (3.273.478 €) 1.174.943 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (3.231.276 €) 1.170.993 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

(1.749.000 €) 1.031.712 €

13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin (1.249.000 €) 782.650 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST IN OBCESTNIH POVRŠIN

Redno vzdrževanje občinskih cest obsega zimska in letna vzdrževalna dela za ohranjanje

kategoriziranih lokalnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje stalne prometne varnosti in

prevoznosti občinskih cest, izvajanje nadzora nad stanjem občinskih cest in njihovega

varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Večji del

porabljenih sredstev je bilo namenjenih za izvajanje zimske službe ter redno vzdrževanje

lokalnih cest.

45


402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (1.249.000 €) 782.650 €

13402 Tekoči transferi za komunalno dejavnost (500.000 €) 249.063 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

Tekoči transferi za komunalno dejavnost so namenjeni obvezni gospodarski javni službi, ki jo

izvaja delovna skupina pri JP Komunala d.o.o. na območju KS Sevnica, Zabukovje, Blanca,

Tržišče, Šentjanž in Krmelj, za plačilo pogodbenih deležev za materialne stroške in plače

delovne skupine. Delovna skupina izvaja vzdrževanje zelenih javnih površin, čiščenje pločnikov,

javnih parkirišč. V letošnjem letu smo zaradi dotrajanosti kosilnice za delo ekipe delavcev, ki

urejajo javne površine, nabavili novo večjo na obročno odplačevanje do konca leta.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (500.000 €) 249.063 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(1.164.539 €) 38.396 €

13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (938.797 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

PROMETNA SIGNALIZACIJA

Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje vertikalne in talne prometne signalizacije na

občinskih cestah. Občina Sevnica je v fazi izbora najugodnejšega izvajalca del. Postavitev

vertikalne signalizacije in barvanje talnih označb sta načrtovana za meseca avgust in

september.

SANACIJA KLADNIKOVE ULICE

Po postopku prenosa investitorstva na JP Komunala d. o. o. Sevnica, se za Občino in KS

Sevnica izvajajo dela za obnovo Kladnikove ulice v dolžini pribl. 300m. Namesto dotrajanih so

zgrajeni novi podporni zidovi in dela se nadaljujejo z obnovo meteorne kanalizacije, zaščito in

preureditvijo tangiranih komunalnih vodov ter obnovo vozišča.

IZGRADNJA PLOČNIKOV V ROVIŠČU

Pogodba za izgradnjo prve etape pločnika je sklenjena. Dela se izvajajo na približno 250 m

dolgem odseku pločnika ob regionalni cesti. Gradi se pločnik z javno razsvetljavo in izvajajo se

dela za ureditev odvodnjavanja, tangiranih vodov ter mejnih površin.

REKONSTRUKCIJA CESTIŠČA NA LC RADNA - KONJSKO

Po postopku prenosa investicije na JP Komunala d.o.o. Sevnica, je navedeno podjetje pričelo z

izvajanjem rekonstrukcijskih del. Dela na spodnjem ustroju cestišča so zaključena, v izvajanju je

izgradnja drenaže. Asfaltacija je načrtovana do konca meseca julija.

SANACIJA BREŽINE NA LC BOŠTANJ - GRAHOVICA

Po postopku prenosa investicije na JP Komunala d.o.o. Sevnica je podpisana pogodba z

navedenim podjetjem. Gradbena dela so načrtovana v poletnih mesecih, zaključek pa v

jesenskih mesecih.

SANACIJA ODSEKA KRAKOVO - CERJE

Po postopku prenosa investicije na JP Komunala d.o.o. Sevnica je podpisana pogodba z

46


navedenim podjetjem. Pričetek in zaključek gradbenih del je načrtovan v poletnih mesecih.

UREDITEV KRIŽIŠČA VELIKI CIRNIK

Izveden je postopek javnega naročila in izbran je izvajalec gradbenih del, to je podjetje Kostak

d.d. iz Krškega, s katerim je konec junija podpisana pogodba za izvedbo del. Izvajalec je

uveden v delo, predviden zaključek gradbenih del pa je do konca meseca septembra.

REKONSTRUKCIJA CESTIŠČA V PIJAVICAH

Po postopku prenosa investicije na JP Komunala d.o.o. Sevnica je podpisana pogodba z

navedenim podjetjem. Občina ima izdelan projekt rekonstrukcije cestišča v Pijavicah. Zaradi

obsežnosti sanacijskih del se občina še dogovarja z lastniki zemljišč glede izvedbe vseh

načrtovanih del. Predviden pričetek gradbenih del je v poletnih mesecih, zaključek pa v

jesenskih mesecih.

MOST VRTAČNIK

Predračunska vrednost vseh del za gradnjo novega mostu, je večja od razpoložljivih

proračunskih sredstev. Sredstva bodo v prvi fazi namenjena za ureditev struge in izvedbo

pripravljalnih del za nov most.

SANACIJA LC MRZLA PLANINA STRANJE

Po postopku prenosa investicije na JP Komunala d.o.o. Sevnica je podpisana pogodba z

navedenim podjetjem. Zemeljska dela z razširitvijo cestišča so v zaključni fazi. Zaključek z

asfaltacijo cestišča pa je načrtovan do konca meseca avgusta.

REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ

Skladno z dogovori z investitorjem Direkcijo RS za infrastrukturo je naročena uskladitev

projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste s projektom ureditve okolice OŠ

Šentjanž ter izvedbena dokumentacija za prestavitev kapelice. Dela na rekonstrukciji odseka

regionalne ceste in spremljevalnih ureditvah naj bi se začela izvajati v 2019.

REKONSTRUKCIJA ODSEKA LC KLADJE - KRAJNA BRDA

Po postopku prenosa investicije na JP Komunala d.o.o. Sevnica, je navedeno podjetje izvedlo

rekonstrukcijo odseka LC Kladje - Krajna Brda v dolžini 300m. Izvedena je bila zamenjava

spodnjega ustroja cestišča z ureditvijo odvodnjavanja ter asfaltacijo cestišča. Dela so bila

prevzeta in izvajalec gradbenih del je izstavil račun.

KOLESARSKE POTI

Predvideno je naročilo idejne projektne dokumentacije za ureditev kolesarskega prometa v

Sevnici in Boštanju.

PLOČNIK OREHOVO

Predvidena je asfaltacija 900m pločnika od rondoja Lidl do HE Boštanj. Potekajo uskladitve z

Direkcijo RS za infrastrukturo.

UREDITEV PLOČNIKA V GABRIJELAH II. FAZA

Dokončana je gradnja zadnjega odseka pločnika v Gabrijelah, dolž. 125m, vključno s sanacijo

vozišča LC in ureditvijo meteornega odvodnjavanja. Končna vrednost del je 31.734,43€ z DDV.

47


OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA (35.000 €) 0 €

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav (35.000 €) 0 €

OB110-15-0024 SANACIJA KLADNIKOVE ULICE (70.000 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (70.000 €) 0 €

OB110-17-0005 IZGRADNJA PLOČNIKOV V ROVIŠČU (60.000 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (60.000 €) 0 €

OB110-17-0015 REKONSTRUKCIJA CESTIŠČA NA LC RADNA-KONJSKO (98.462 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (98.462 €) 0 €

OB110-17-0017 SANACIJA BREŽINE NA LC BOŠTANJ-GRAHOVICA (60.000 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (60.000 €) 0 €

OB110-17-0018 SANACIJA ODSEKA LC KRAKOVO-CERJE (100.000 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (100.000 €) 0 €

OB110-17-0019 UREDITEV KRIŽIŠČA VELIKI CIRNIK (115.069 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (115.069 €) 0 €

OB110-17-0020 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA V PIJAVICAH (184.298 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (184.298 €) 0 €

OB110-17-0021 MOST VRTAČNIK (30.000 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (30.000 €) 0 €

OB110-17-0022 SANACIJA LC MRZLA PLANINA-STRANJE (70.000 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (70.000 €) 0 €

OB110-17-0023 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ (7.234 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (7.234 €) 0 €

OB110-17-0024 REKONSTRUKCIJA ODSEKA LC KLADJE-KRAJNA BRDA (50.000 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (50.000 €) 0 €

OB110-17-0025 KOLESARSKE POTI (10.000 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (10.000 €) 0 €

OB110-18-0001 PLOČNIK OREHOVO (17.000 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (17.000 €) 0 €

OB110-18-0009 UREDITEV PLOČNIKA V GABRIJELAH II. FAZA (31.734 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (31.734 €) 0 €

13407 Študije na področju cestne infrastrukture (122.039 €) 38.396 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

Sredstva so predvidena za dokončanje projektne dokumentacije za gradnjo povezovalne poti ali

pločnika ob glavni cesti G1-5 v Dolenjem Boštanju, na odsekih od rondoja do Mirne ter od

48


Radne do Loga. Na predvidene ureditve Direkcija RS za vode ne izda soglasja zato

dokumentacija še ni zaključena.

PROMETNA UREDITEV TRŽIŠČA – SPODNJI DEL

Sredstva so predvidena za dokončanje projektne dokumentacije za gradnjo prepusta pod LC na

Tržiškem potoku. Dokumentacija še ni zaključena.

GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INVESTICIJE NA CESTAH

Sredstva so namenjena za izvajanje geološkega, gradbenega in investicijskega nadzora na

investicijah, ki jih izvaja Občina Sevnica. Investicije so v izvajanju, tako da večine plačil za

nadzor še ni bilo.

IZGRADNJA PLOČNIKA V ROVIŠČU

Sredstva so bila predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije za pločnik ob regionalni

cesti v Rovišču in namensko porabljena.

UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA

Naročena je izdelava idejne zasnove oz. urbanističnega koncepta za celovito ureditev območja

železniškega vozlišča v Sevnici.

REKONSTRUKCIJA CESTIŠČA NA LC RADNA - KONJSKO

Plačilo investicijske dokumentacije za potrebe prijave za pridobitev sredstev sofinanciranja po

ZFO. Dokumentacija je izdelana in plačana.

UREDITEV LZ NA ODSEKU KVEDROVA CESTA: AP-ŽP

Sredstva so predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije za potrebe prijave projekta

ureditve Kvedrove ulice od AP do ŽP na razpis in so namensko porabljena.

SANACIJA BREŽINE NA LC BOŠTANJ - GRAHOVICA

Plačilo investicijske dokumentacije za potrebe prijave za pridobitev sredstev sofinanciranja po

ZFO. Dokumentacija je izdelana in plačana.

SANACIJA ODSEKA LC KRAKOVO - CERJE

Plačilo investicijske dokumentacije za potrebe prijave za pridobitev sredstev sofinanciranja po

ZFO. Dokumentacija je izdelana in plačana.

UREDITEV KRIŽIŠČA VELIKI CIRNIK

Plačilo investicijske dokumentacije za potrebe prijave za pridobitev sredstev sofinanciranja po

ZFO. Dokumentacija je izdelana in plačana.

REKONSTRUKCIJA CESTIŠČA V PIJAVICAH

Plačilo investicijske dokumentacije za potrebe prijave za pridobitev sredstev sofinanciranja po

ZFO. Dokumentacija je izdelana in plačana.

REKONSTRUKCIJA ODSEKA LC KLADJE - KRAJNA BRDA

Plačilo investicijske dokumentacije za potrebe prijave za pridobitev sredstev sofinanciranja po

ZFO. Dokumentacija je izdelana in plačana.

49


KOLESARSKE POTI

Iz sredstev postavke je pridobljena idejna zasnova za ureditev kolesarske poti od rondoja Lidl

do Komunale v Sevnici na osnovi katere je odobrena ohranitev temeljev začasne premostitve

pri nadvozu Šmarje. Naročena je projektna naloga, ki je zahtevana v postopku izdelave

izvedbene projektne dokumentacije za navedeno ureditev.

KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

Sredstva so namenjena za naročilo projektne dokumentacije za gradnjo novega nadvoza

Savska -Hermanova in navezovalnih cest. Na tej osnovi bi se ukinil nivojski prehod na

trebanjski železnici pri Taninu in za poslovno rabo bi se odprlo območje med Hermanovo cesto

in trebanjsko železnico. Projekt je prijavljen na razpis za razvojne spodbude.

PREHOD ZA PEŠCE NA DOLNJEM BREZOVEM

Naročena je projektna dokumentacija za izvedbo prehoda za pešce čez regionalno cesto na

Dolnjem Brezovem.

UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

Da zagotovimo večjo varnost pešcev je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo

manjkajočega dela hodnika za pešce od trgovine Kruhek do OŠ Ane Gale. Naročilo projektne

dokumentacije bo izvedeno v drugem polletju.

OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG (5.982 €) 3.440 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (5.982 €) 3.440 €

OB110-14-0030 PROMETNA UREDITEV TRŽIŠČA-SPODNJI DEL (2.806 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (2.806 €) 0 €

OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P. (18.000 €) 2.025 €

420801 Investicijski nadzor (18.000 €) 2.025 €

OB110-17-0005 IZGRADNJA PLOČNIKOV V ROVIŠČU (500 €) 488 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (500 €) 488 €

OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA (30.000 €) 17.885 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (30.000 €) 17.885 €

OB110-17-0015 REKONSTRUKCIJA CESTIŠČA NA LC RADNA-KONJSKO (1.200 €) 1.196 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (1.200 €) 1.196 €

OB110-17-0016 UREDITEV LZ NA ODSEKU KVEDROVE CESTE:PAR. PRI Ž.P.

(1.586 €) 1.342 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (1.586 €) 1.342 €

OB110-17-0017 SANACIJA BREŽINE NA LC BOŠTANJ-GRAHOVICA (1.200 €) 1.196 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (1.200 €) 1.196 €

OB110-17-0018 SANACIJA ODSEKA LC KRAKOVO-CERJE (1.200 €) 1.196 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (1.200 €) 1.196 €

OB110-17-0019 UREDITEV KRIŽIŠČA VELIKI CIRNIK (1.200 €) 1.196 €

50


420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (1.200 €) 1.196 €

OB110-17-0020 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA V PIJAVICAH (1.200 €) 1.196 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (1.200 €) 1.196 €

OB110-17-0024 REKONSTRUKCIJA ODSEKA LC KLADJE-KRAJNA BRDA (1.200 €) 1.196 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (1.200 €) 1.196 €

OB110-17-0025 KOLESARSKE POTI (15.000 €) 6.039 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (15.000 €) 6.039 €

OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA (32.000 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (32.000 €) 0 €

OB110-18-0003 PREHOD ZA PEŠCE NA DOLJEM BREZOVEM (3.965 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (3.965 €) 0 €

OB110-18-0004 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO (5.000 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (5.000 €) 0 €

13409 Investicije v cestno infrastrukturo (103.704 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

UREDITEV PEŠPOTI BREG-Ž. POSTAJA

V gradnji je približno 500m dolg odsek povezovalne poti ob regionalni cesti , od odcepa za

Šentjur na Polju, mimo ŽP Breg, proti Bregu.

OB110-16-0027 UREDITEV PEŠPOT BREG-Ž. POSTAJA (103.704 €) 0 €

420401 Novogradnje (103.704 €) 0 €

13029003 Urejanje cestnega prometa (75.737 €) 9.983 €

13410 Avtobusna postajališča (25.737 €) 9.066 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

Sredstva so namenjena za obnavljanje in nabavo novih avtobusnih postajališč. V ta namen smo

na novo postavili avtobusno postajališče na Radni (odcep Lukovec), na Jablanici in na odcepu

za Lisičje jame. Plačilo zapade v drugem polletju.

MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME

Občina Sevnica se je v začetku leta 2015 priključila projektu Mreža postajališč za avtodome,

katerega vodilni partner je Občina Mirna, ki je pričela s projektom v letu 2014. V letu 2018 je v

projekt vključenih že 82 občin s 152 lokacijami. Cilj projekta je izgradnja oziroma vzpostavitev

mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, katerega namen je spodbujanje avtodomarskega

turizma, skupna predstavitev mreže in vanjo vključenih občin ter enotno nastopanje na evropski

turistični borzi. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje stroškov udeležbe na sejmih,

promocije v medijih ter koordiniranja in vodenja projekta.

51


402999 Drugi operativni odhodki (5.189 €) 3.689 €

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ (20.548 €) 5.377 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (20.548 €) 5.377 €

13411 Parkirišča (50.000 €) 917 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

V letu 2018 je predvidena izdelava elaborata prometne ureditve pri OŠ Sava Kladnika Sevnica

(Kiss+Ride).

Predvideva pa se postavitev kolesarnice pri bazenu Sevnica, kjer je že izdelana temeljna

plošča.

OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN (50.000 €) 917 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (35.000 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (15.000 €) 917 €

13029004 Cestna razsvetljava (242.000 €) 90.902 €

13414 Tokovina za javno razsvetljavo (120.000 €) 55.783 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

TOKOVINA ZA JAVNO RAZSVETLJAVO

Plačilo stroškov električne energije za javno razsvetljavo na osnovi podpisane triletne pogodbe

z dobaviteljem Energija plus d.o.o..

402200 Električna energija (120.000 €) 55.783 €

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave (40.000 €) 9.894 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

REDNO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Sredstva namenjena za redno vzdrževanje javne razsvetljave na celotnem območju občine

Sevnica. Del sredstev je bil namenjen tudi za popravilo semaforjev v Sevnici.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (40.000 €) 9.894 €

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave (82.000 €) 25.225 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Realizirana sredstva so bila porabljena za dograditev in obnovo javne razsvetljave na Planinski

cesti, na Prvomajski pri blokih NHM, na Savski ob pešpoti, na Gradcu in Gornjem Brezovem.

Del sredstev je bil namenjen tudi za plačilo stroškov soglasja za priključitev za JR Gornje

Brezovo. Ostala realizacija sledi v drugem polletju.

52


OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR (82.000 €) 25.225 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (82.000 €) 25.225 €

1305 Vodni promet in infrastruktura (17.202 €) 0 €

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost

plovbe (17.202 €) 0 €

13460 Infrastruktura namenjena vodnemu prometu (17.202 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

POMOLI

Naročena bo projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za

izvedbo, za namen izgradnje pomolov na Savi na območju Sevnice in Boštanja.

OB110-18-0005 POMOLI (17.202 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (17.202 €) 0 €

1306 Telekomunikacije in pošta (25.000 €) 3.950 €

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

(25.000 €) 3.950 €

13440 Gradnja širokopasovnih povezav (25.000 €) 3.950 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

NAKUP TELEKUMUNIKACIJSKE OPREME

Sredstva so namenjena za nadaljevanje postavitve brezžičnega Wi-Fi omrežja in druge

aktivnosti na področju odprtega širokopasovnega omrežja.

Zaradi sodelovanja z akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije v kateri je Arnes, ki zagotavlja

omrežne storitve organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture, ter omogoča

njihovo povezovanje in medsebojno povezovanje, smo vzpostavili optične povezave za

izobraževalne ustanove v občini in s tem pridobili giga bitno povezavo v omrežje Arnes za

uporabo interneta na trenutno najvišjem možnem nivoju.

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME (25.000 €) 3.950 €

53


420238 Nakup telekomunikacijske opreme (25.000 €) 3.950 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

(952.350 €) 334.515 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

(923.690 €) 334.515 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (44.780 €) 548 €

15401 Ravnanje z odpadki (44.780 €) 548 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

OBNOVITVENE INVESTICIJE CEROD

Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture med

občino in podjetjem Cerod ter potrjenega poslovnega plana podjetja, so definirane obnovitvene

in razširitvene investicije na Cerod-u. Obnovitvene investicije na področju odpadkov se

financirajo iz najemnine in jih vodi podjetje Cerod. Investicije so vezane na poslovi plan Ceroda

za leto 2018, zato bo večji del realizacije v drugem polletju.

CEROD II

Občina Sevnica je ena od ustanoviteljic (družbenic) regijskega centra za ravnanje z odpadki

Dolenjske (CeROD), ki je zadolženo za prevzem in obdelavo odpadkov. V skladu z Evropsko

zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem je podjetje zadolženo, da izpelje nadgradnjo centra

za ravnanje z odpadki (CeROD II), ki bo zajemalo izgradnjo objektov za mehansko-biološko

obdelavo odpadkov (MBO), čistilno napravo za izcedne vode, izgradnjo infrastrukture za izrabo

odlagališčnega plina za proizvodnjo električne energije ter vzpostavitev centralnega

informacijskega sistema (CIS) in zunanje ureditve. V letu 2015 je bila razveljavljena

sofinancerska pogodba za črpanje kohezijskih sredstev, saj mestna občina Novo mesto ni

pridobila okoljevarstvenega dovoljenja in posledično gradbenega dovoljenja za prvotni projekt.

Posledično je bila prekinjena izvajalska pogodba za kohezijski projekt.

V letu 2018 so sredstva predvidena za sofinanciranje naprave za mehansko - biološko

obdelavo odpadkov v okviru lastnih sredstev družbenic podjetja, saj je s tem pogojeno

obratovanje samega odlagališča odpadkov.

Dogovori o obveznostih in nadaljnji realizaciji projekta so odvisne od sporazuma z ostalimi

občinami družbenicami.

ZBIRNI CENTER

Iz naslova najemnin za ZC Sevnica, ki jih v proračun nakazuje JP Komunala Sevnica, se bodo

sredstva porabila za postavitev in ureditev ekoloških otokov. V prvem polletju je bil prestavljen

ekološki otok v starem mestnem jedru Sevnice. Ostala realizacija sledi v drugem polletju.

OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD (15.000 €) 302 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (15.000 €) 302 €

OB110-14-0035 CEROD II. (11.780 €) 246 €

402999 Drugi operativni odhodki (11.780 €) 246 €

OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA (18.000 €) 0 €

54


420402 Rekonstrukcije in adaptacije (18.000 €) 0 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (878.910 €) 333.967 €

15406 Nakup zemljišč (6.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

NAKUP ZEMLJIŠČA ZA ČN Loka

Sredstva so namenjena za nakup zemljišča za RČN Loka. V teku je pridobivanje soglasja za

parcelacijo od Sklada kmetijskih zemljišč RS, del zemljišča pa bo po parcelaciji odkupljen tudi

od Župnije Loka.

OB110-17-0033 KANALIZACIJA IN ČN LOKA (6.000 €) 0 €

420600 Nakup zemljišč (6.000 €) 0 €

15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo (285.015 €) 98.849 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

CENOVNA SUBVENCIJA - ČN

Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na

osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - čiščenje

komunalne odpadne vode, katerega je Občinski svet sprejel marca 2014, so vrednosti

subvencije usklajene med Občino in Komunalo.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - KANALIZACIJA IN ČN ŠENTJANŽ

Na osnovi Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda in novelacije Študije

odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Sevnica (sprejeta na Občinskem Svetu

v januarju 2014), je Občina Sevnica zadolžena, da do konca leta 2021 izvede večje projekte na

področju odvajanja in čiščenja odpadih voda, kamor sodi tudi naselje Šentjanž. Sredstva so

namenjena za izdelavo variantnih rešitev in preverjanje ekonomsko - tehničnih kriterijev za

izvedbo najustreznejših variant projekta za izvedbo. V drugem polletju bo izveden razpis za

izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije.

PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe obnove in dograditev

kanalizacije v mestu Sevnica, Boštanj, Krmelj in Studenec. Realizacija sledi v drugem polletju.

IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V SEVNICI

Za pripravo projekta na javni poziv Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 se

predvideva črpanje sredstev za izvedbo kanalizacijskih sistemov nad 2000 PE, s katerimi bomo

dosegali večjo stopnjo priključenosti na obstoječo čistilno napravo Sevnica. Sredstva so

namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo manjkajoče in poddimenzionirane

kanalizacije v Sevnici. Projekt je v fazi pridobivanja mnenj na projekt.

TERCIARNO ČIŠČENJE - CČN SEVNICA

V pripravi je sporazum s HESS o sofinanciranju ukrepov za izboljšanje stanja voda na spodnji

Savi. Predvideva se terciarna stopnja čiščenja na centralni čistilni napravi Sevnica, s katerim bi

dodatno odstranjevali dušik in fosfor. Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne

dokumentacije, vendar bo projektna dokumentacija izdelana v okviru razpisa za izvedbo (popisa

del).

55


OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN (197.233 €) 93.829 €

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih

služb (197.233 €) 93.829 €

OB110-11-0026 KANALIZACIJA IN ČN ŠENTJANŽ (25.000 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (25.000 €) 0 €

OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ (10.000 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (10.000 €) 0 €

OB110-17-0026 IZGRADNJA KAN. SISTEMA V SEVNICI (52.000 €) 5.020 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (52.000 €) 5.020 €

OB110-17-0027 TERCIARNO ČIŠČENJE - CČN SEVNICA (782 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (782 €) 0 €

15411 Gradnja kanalizacij in ČN (542.894 €) 225.030 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

OBNOVITVENE INVESTICIJE - KANALIZACIJE

Sredstva so namenjena za vzdrževanje kanalizacijskih sistemov na območju občine Sevnica. V

ta namen smo v prvem polletju obnovili kanalizacijski sistem na cesti na Dobravo, Savski cesti,

v Boštanju (Podlipnik - Možic),izvedli prestavitev kanalizacije v območju objekta DM pri Lidlu in

obnovili kanalizacijo na Studencu. Ostala realizacija sledi v drugem polletju.

CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA

Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na

osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - čiščenje

komunalne odpadne vode, katerega je Občinski svet sprejel marca 2017, so vrednosti

subvencije usklajene med Občino in Komunalo.

OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN

Sredstva so namenjena za investicijska vzdrževalna dela na čistilnih napravah. Predvidena je

dograditev peskolova in mehanskih grabelj za predčiščenje na RČN Studenec. Realizacija sledi

v drugem polletju.

KANALIZACIJA DOLNJE BREZOVO

Čistilna naprava v Dolnjem Brezovem od marca 2017 obratuje z uporabnim dovoljenjem. Za

večjo stopnjo priključenosti na čistilno napravo je potrebno zgraditi manjkajoči kanalizacijski

sistem za naselje Dolnje Brezovo. Izbran je izvajalec del, realizacija bo v drugem polletju.

TERCIARNO ČIŠČENJE - CČN SEVNICA

V pripravi je sporazum s HESS o sofinanciranju ukrepov za izboljšanje stanja voda na spodnji

Savi. Predvideva se terciarna stopnja čiščenja na centralni čistilni napravi Sevnica s katerim bi

dodatno odstranjevali dušik in fosfor. Sledi izbor izvajalca, pričetek del je predviden v drugem

polletju.

OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA (239.000 €) 129.090 €

56


420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (239.000 €) 129.090 €

OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA (191.677 €) 95.940 €

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih

služb (191.677 €) 95.940 €

OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN (20.000 €) 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (20.000 €) 0 €

OB110-16-0031 KANALIZACIJA DOLNJE BREZOVO (52.218 €) 0 €

420401 Novogradnje (52.218 €) 0 €

OB110-17-0027 TERCIARNO ČIŠČENJE - CČN SEVNICA (40.000 €) 0 €

420401 Novogradnje (40.000 €) 0 €

15414 Gospodarske javne službe (5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

AŽURIRANJE KATASTRA GJI

Sredstva so bila porabljena za ažuriranje baze podatkov katastra gospodarske javne

infrastrukture (GJI)na področju vodooskrbe in kanalizacije v občini Sevnica. Med občino

Sevnica in JP Komunala Sevnica je sklenjena pogodba o vodenju katastra GJI.

OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI (5.000 €) 5.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (5.000 €) 5.000 €

15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN (40.000 €) 5.089 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

HIŠNI kanalizacijski PRIKLJUČKI IN MČN

Sredstva so predvidena za sofinanciranje hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje in

sofinanciranje vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Razpis za sofinanciranje je še v teku.

Celotna realizacija na osnovi sklepanja pogodb s fizičnimi osebami bo v drugem polletju.

Sredstva bodo v celoti porabljena.

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (40.000 €) 5.089 €

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov (28.660 €) 0 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (28.660 €) 0 €

15501 Urejanje vodotokov (28.660 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

Med Občino Sevnica in PGD Sevnica je sklenjena letna pogodba za izvajanje nalog

vzdrževanja plovnega območja HE Boštanj. Realizacija bo v drugem polletju.

57


UREJANJE VODOTOKOV

Naročena je novelacija projektne in investicijske dokumentacije za ureditev Sevnične v Šmarju,

od rondoja do OC Ines, na osnovi dogovora z Direkcijo RS za vode. V pripravi je tudi sporazum

z Ministrstvom za okolje za izvedbo investicije s katero bi se Šmarje zavarovalo pred poplavami

hudourne Sevnične.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (3.700 €) 0 €

OB110-16-0002 VARSTVO BIODIVERZITETE IN VODNIH EKOSISTEMOV (1 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (1 €) 0 €

OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV (24.960 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (24.960 €) 0 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(1.355.752 €) 467.906 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

(113.723 €) 27.403 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

(75.000 €) 26.366 €

16401 Urbanizem in geodetske storitve (75.000 €) 26.366 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE

Občina Sevnica je za leto 2018 izbrala izvajalca geodetskih storitev za urejanje odmer cest ter

za izvedbo potrebnih geodetskih zadev ob investicijah (geodetski načrti, nove izmere po

končani investiciji. V letošnjem letu je bilo plačanih še 12 naročenih storitev iz preteklih let, v

letošnjem letu pa je bilo končanih že 21 postopkov geodetskih storitev.

URBANIZEM

Na področju urbanizma so določeni projekti so v izvajanju in bodo plačila izvedena po

dokončanju in predaji dokumentacij ter elaboratov v drugi polovici 2018.

V prvem polletju so bili naročeni naslednji projekti:

- izdelava OPPN preobrazba naselja Studenec vzhod,

- izdelava idejne zasnove (IDZ) ureditev starega jedra Boštanja,

- letni najem Terramodula NUSZ.

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve (50.000 €) 26.366 €

58


OB110-07-0074 URBANIZEM (25.000 €) 0 €

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije (25.000 €) 0 €

16029003 Prostorsko načrtovanje (38.723 €) 1.037 €

16405 Strateško načrtovanje (38.723 €) 1.037 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

OPN OBČINE SEVNICA

Sredstva s konta, namenjena za spremembe in dopolnitve OPN 3 za leto 2018. Del plačila je bil

porabljen za določitev namenske rabe za vrednotenje nepremičnin. V teku so postopki za izbor

izdelovalca sprememb in izdan poziv za podajo razvojnih pobud.

OPPN SLOMŠKOV DOM

Sredstva v prvi polovici 2018 še niso bila porabljena, izdelana je projektna naloga za izbor

izdelovalca konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnica in poslan

poziv na ZVKDS Celje za sodelovanje v nadaljnjih postopkih priprave. Sredstva bodo

izbranemu izvajalcu izplačana po izdelavi konservatorskega načrta.

KONSERVATORSKI NAČRT

Izdelana je projektna naloga za izbor izdelovalca konservatorskega načrta za prenovo starega

mestnega jedra Sevnica in v aprilu 2018 poslali poziv na ZVKDS Celje za sodelovanje v

nadaljnjih postopkih priprave načrta.

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA (22.619 €) 1.037 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (22.619 €) 1.037 €

OB110-13-0058 OPPN SLOMŠKOV DOM (5.000 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (5.000 €) 0 €

OB110-18-0006 KONSERVATORSKI NAČRT (11.105 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (11.105 €) 0 €

1603 Komunalna dejavnost (564.037 €) 115.665 €

16039001 Oskrba z vodo (564.037 €) 115.665 €

16411 Študije o vodooskrbi (73.200 €) 10.862 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

VODNA POVRAČILA

Na osnovi Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35/06, 41/08) je Občina pridobila vodna

dovoljenja za rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz javnih vodovodov. Na območjih, kjer se

nahajajo ti javni vodovodi, mora namreč Občina zagotavljati izvajanje storitve javne službe

oskrbe s pitno vodo. Občina bi morala v predpisu, kjer določi območja izvajanja javne službe,

določiti tudi način določanja upravljavca javnega vodovoda. Trenutno stanje je, da se javna

služba ne izvaja na vseh javnih vodovodih v občini, zato je Občina zaenkrat zavezanec za

plačilo vodnega povračila (le-ta izhaja oz. je obveza pridobljenega vodnega dovoljenja) na tistih

vodovodih, katerih ne upravlja izvajalec javne službe, Komunala d.o.o. Sevnica. Uredba o

59


vodnih povračilih (Ur.l. RS, št. 103/02, 122/07) v 7. čl. določa, da je zavezanec za plačilo

vodnega povračila oseba, ki upravlja objekt ali napravo za odvzem ali izkoriščanje vode in če tej

osebi ni bila podeljena vodna pravica (npr. sedanji upravljavci vaških javnih vodovodov), je

zavezanec za plačilo vodnega povračila imetnik vodne pravice (torej Občina v našem primeru)

ali oseba, ki lahko skladno z zakonom, ki ureja vode. Odhodki so skladni z nakazili JP

Komunala Sevnica v proračun Občine.

OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za namen povezovanja

vodovodov v sklopu obnovitvenih investicij. Realizacija bo v drugem polletju.

HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

Projekt Ureditev in posodobitev obstoječih in novih vodnih virov je zajet kot regijski projekt v

Posavju, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete regije in

izkorišča njene razvojne potenciale. Do izbora bo prišlo z dogovorom med državo in regijo prek

teritorialnega razvojnega dialoga, ki je zakonski termin opredeljen kot način razreševanja

razvojnih problemov in usklajevanja razvojnih odločitev med različnimi teritorialnimi ravnmi. Od

navedenega dogovora je odvisno tudi sofinanciranje in izvedba navedenega projekta. Sredstva

so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo predmetnega projekta, ki bo

izdelana do konca leta 2018.

VODOVOD MLADETIČE

Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije za prijavo investicije po

določilih 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO).

402999 Drugi operativni odhodki (17.000 €) 8.479 €

OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV (3.000 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (3.000 €) 0 €

OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA (52.000 €) 1.403 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (52.000 €) 1.403 €

OB110-17-0028 GRADNJA VODOVODA MLADETIČE (1.200 €) 980 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (1.200 €) 980 €

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme (490.837 €) 104.802 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

ODŠKODNINE ZA ZEMLJIŠČA

Sredstva so namenjena za odškodnine zemljišč pri gradnji javnih vodovodnih sistemov. Gre za

zemljišča, kjer se bodo gradila nova zajetja. Realizacija sledi v drugem polletju.

KOMUNALA - GRADBENI NADZOR

Sredstva so namenjena za potrebe gradbenega nadzora nad gradnjo vodovodnih sistemov.

Realizacija sledi v drugem polletju.

RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI

Sredstva so namenjena za obnovo in izvedbo povezovalnega voda Primštal - Šentjanž v dolžini

cca 2000 m in vodohrana Primštal. Realizacija sledi v drugem polletju.

60


CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI

Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na

osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica -

vodooskrba, so vrednosti subvencije usklajene med Občino in Komunalo.

NADZOR NAD DELOVANJEM HIDRANTNEGA OMREŽJA

Sredstva so namenjena za vzdrževanje, redne tehnične preglede in postavitve novih hidrantov

na javnih vodovodnih sistemih v občini Sevnica. Realizacija sledi v drugem polletju.

POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA

Leta 1999 je bila sprejeta na Občinskem svetu "Študija dolgoročne oskrbe s pitno vodo občine

Sevnica". Osnovna usmeritev Študije je bila: izvedba novih vrtin za oskrbo s kvalitetno pitno

vodo in povezovanje obstoječih vodovodnih sistemov. Značilnost takratne vodooskrbe v Občini

Sevnica je bila izredna razpršenost vodovodnih sistemov.

V I. fazi so se pričele izvajati hidrogeološke raziskave za pridobivanje novih vodnih virov

(Radovan, Primož, Studenec, Stilles, Podskalica...). II. faza je bila namenjena povezovanju

primarnih vodovodnih sistemov z obstoječimi. Prvi večji projekt povezovanja se je izvajal med

letom 2008 - 2010 in je povezal vodovode med Artom - Studencem - Malkovcem - Tržiščem -

Krmeljem - Šentjanžem vse do Leskovca.

Zagotavljanje povezovanja in nemotene vodooskrbe se je nadaljevalo v letih 2011 - 2013 s

projektom "Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov v Občini Sevnica". Projekt je zajemal

levi breg reke Save, natančnejše od Podskalice proti Zabukovju, od Trnovca naprej do vrtine na

Blanci in nenazadnje tudi izgradnja vodovodnega sistema Dolna - Lisca. III. faza pa je

namenjena zaključevanju, torej priključevanju končnih uporabnikov.

V letu 2018 se predvideva povezovanje in vzdrževanje omenjenih javnih vodovodnih sistemov

v skladu s potrebami in razpoložljivimi sredstvi. Predvidena je izgradnja VH Pečje ter

posodobitev vodovodnih sistemov na območju naselja Račica. Realizacija sledi v drugem

polletju.

VODOVOD MLADETIČE

Sredstva so namenjena za izvedbo povezovalnega vodovoda v dolžini cca 4000 m in

vodohrana Mladetiče za naselja Zg. in Sp. Mladetiče, del Gabrijel in Pijavic. S tem bomo

omogočili priključevanje in nemoteno oskrbo s pitno vodo približno 80 gospodinjstvom, ki imajo

sedaj oporečno vodo in jo morajo prekuhavati. Zaradi oporečnosti pitne vode je bila v letu 2016

izdana Odločba zdravstvenega inšpektorata RS za zdravje območna enota Novo mesto.

Realizacija sledi v drugem polletju.

402799 Druge odškodnine in kazni (3.000 €) 0 €

OB110-07-0091 KOMUNALA - GRADBENI NADZOR (3.000 €) 0 €

420801 Investicijski nadzor (3.000 €) 0 €

OB110-10-0055 RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI (40.000 €) 16.913 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (40.000 €) 16.913 €

OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI (124.837 €) 62.022 €

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih

služb (124.837 €) 62.022 €

OB110-12-0079 NADZOR NAD DELOVANJEM HIDRANTNEGA OMREŽJA (10.000 €) 0 €

61


420800 Študija o izvedljivosti projekta (10.000 €) 0 €

OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV (130.000 €) 25.868 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (130.000 €) 25.868 €

OB110-17-0028 GRADNJA VODOVODA MLADETIČE (180.000 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (180.000 €) 0 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (217.381 €) 92.987 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (70.000 €) 0 €

16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov (70.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

OBNOVA STANOVANJ

Občina Sevnica je izvedla postopek zbiranja ponudb za izdelavo rešitev za celovito prenovo

objekta Krmelj 20. Izvedeni so bili popisi potrebnih del za delno prenovo objekta Krmelj 54 a,

pripravljeni pa so tudi popisi del za prenovo objekta na naslovu Blanca 14 (streha). Dela na

prenovi obeh objektov se bodo izvajala v drugi polovici proračunskega leta.

OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ (70.000 €) 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (70.000 €) 0 €

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

(147.381 €) 92.987 €

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov (110.000 €) 65.127 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV

Redno upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Sevnica. Pogodba za vzdrževanje je

sklenjena s podjetjem Terca d.o.o., ki upravlja z 143 imi stanovanji Občine Sevnica. Izvajala so

se dela v skladu z letnim načrtom vzdrževanja (zamenjava iztrošenega stavbnega pohištva,

razne sanacije na vodovodnih priključkih,zamenjave iztrošenih talnih oblog, sanacije starejših

objektov....) V postavki so zajeta tudi sredstva, ki jih občina Sevnica mora kot lastnik stanovanj

odvajati na poseben račun za potrebe Rezervnega sklada, ki je opredeljen v 41. členu

Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 69/03 . Tudi v prvi polovici leta 2018 so se povečali

prispevki v Rezervni sklad zaradi izvajanja energetskih sanacij objektov.

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov (110.000 €) 65.127 €

16442 Subvencije za spodbujanje gradenj (37.381 €) 27.860 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

SUBVENCIJE ZA SPODBUJANJE GRADENJ

Sredstva v letu 2017 so namenjena za subvencioniranje komunalnega prispevka v višini 50%

za mlade družine in mlade investitorje, ki gradijo nove stanovanjske hiše. Občinski Svet je v

juniju 2014 sprejel Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za

gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica.

Iz tega naslova so bile v prvem polletju sofinancirane dve vlogi.

62


411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (37.381 €) 27.860 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) (460.610 €) 231.852 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč (30.450 €) 1.903 €

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica (30.450 €) 1.903 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

RUŠITEV OBJEKTOV

Občina Sevnica je v prvem polletju 2018 izvedla rušitev objekta (stara črpalka) v Krmelju. Zaradi

spremenjene gradbene zakonodaje, ki je posegla tudi v pridobivanje dovoljenja za rušitve

objektov, je bilo potrebno počakati na izdajo ustreznih podzakonskih aktov. Pridobivanje

ustreznih dovoljenj se bo nadaljevalo v drugi polovici leta. Takrat tudi načrtujemo dejanske

rušitve.

OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOMUNALNO OPREMLJANJE

V letu 2017 je Občinski svet sprejel program komunalnega opremljanja za stanovanjski del v

območju OPPN Sveti križ v Boštanju. Sredstva so namenjena za začetek gradnje cestne

infrastrukture, ki je pogoj za gradnjo stanovanjskih objektov na tem območju. Realizacija bo v

drugem polletju.

402799 Druge odškodnine in kazni (450 €) 0 €

OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV (15.000 €) 1.903 €

420400 Priprava zemljišča (15.000 €) 1.903 €

OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR. (15.000 €) 0 €

420401 Novogradnje (15.000 €) 0 €

16069002 Nakup zemljišč (430.160 €) 229.948 €

16456 Nakup zemljišč za investicije (430.160 €) 229.948 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

NAKUP ZEMLJIŠČ

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za nakupe zemljišč ob odmerah cest, ko se urejajo

neurejena dejanska stanja s katastrom, nakupi zemljišč po katerih potekajo kategorizirane

lokalne ceste ali javne poti ter druga lokalna javna infrastruktura. Izvedli so se tudi planirani

odkupi in plačila: plačilo drugega dela kupnine za objekt Morina v Sevnici - 5.000 EUR, plačilo

drugega dela kupnine Judež (zemljišče za izgradnjo sekundarne kanalizacije OC Boštanj)-

6.096 EUR, nakup objekta na naslovu Loka 91 (zaradi širitve lokalne ceste)- 10.848 EUR,

nakup objekta na naslovu Studenec 36 (za izgradnjo parkirišča pri OŠ Studenec) - 24.000 EUR,

plačilo drugega obroka kupnine KZ Sevnica z.o.o. (objekt skladišča v Tržišču)- 32.000 EUR,

plačilo drugega obroka kupnine za zemljišče na območju OPPN Sveti Križ - 41.057 EUR, plačilo

drugega obroka kupnine za zemljišče pri OŠ Boštanj - 36.103 EUR, plačilo are za nakup

zemljišča za igrišče na Blanci - 5.000 EUR, nakup zemljišča za širitev ceste na Radni - 7.029

EUR, nakup zemljišča za predvidene zunanje ureditve pod Vrtačo - 42.169 EUR, nakup

zemljišča za infrastrukturno ureditev na Dolnjem Brezovem - 4.791 EUR.

63


OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ (430.160 €) 229.948 €

420600 Nakup zemljišč (430.160 €) 229.948 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

(323.500 €) 158.808 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v

primerih nesreč (323.500 €) 158.808 €

23029001 Rezerva občine (323.500 €) 158.808 €

23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče (323.500 €) 158.808 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

REZERVA ZA NARAVNE NESREČE

Skladno z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, mora občina zagotavljati 1,5 %

prihodkov letnega proračuna, za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so; sanacije škode, ki je

posledica potresa, poplave, zemeljskega plaza, visokega snega, močnega vetra, žleda,

intervencije v primerih požarov, odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni

ravni ter stvari in objektov, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč.

Do sedaj so bila sredstva porabljena za:

- izdelavo večjih geoloških - geomehanskih poročil,

- plačilo zadnje situacije sanacije večjega plazu na lokalni cesti LC Podvrh - Trnovec,

- sanacija temeljev mostu v Orešju,

- Sanacija večjega usada zemljišča na lokalni cesti Kladje - Krajna Brda (Polutka) in

- Sanacijo večjega usada zemljišča na lokalni cesti Radna - Lukovec.

409100 Proračunska rezerva (323.500 €) 158.808 €

4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE

DEJAVNOSTI ( 8 . 1 5 0 . 6 5 1 € ) 3 . 4 2 8 . 7 9 3 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (40.200 €) 25.549 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja (40.200 €) 25.549 €

10039001 Povečanje zaposljivosti (40.200 €) 25.549 €

10403 Javna dela (40.200 €) 25.549 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

JAVNA DELA V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH

Občina Sevnica sofinancira javna dela, ki jih izvajajo javni zavodi in druge organizacije na

področju družbenih dejavnosti. In sicer Občina Sevnica sofinancira 45% plače udeleženca

programa javnega dela ter regres za letni dopust. V primeru zaposlitve invalida, Občina

sofinancira 5% plače udeleženca programa javnega dela ter regres za letni dopust. Izvajalci

javnih del so izbrani na razpisu, ki ga objavi Zavod za zaposlovanje. V letu 2018 se izvajajo

64


javna dela na naslednjih programih: Vrtec Ciciban Sevnica (''Pomoč pri učenju in druga pomoč

otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja" - dve osebi), Ozara

Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja ("Socialno vključevanje posebej ranljivih

skupin" - 1 oseba), Center za socialno delo Sevnica("Socialno vključevanje posebej ranljivih

skupin'' - 1 oseba), Enota vrtca pri OŠ Krmelj (''Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom,

učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja" - 1 oseba), OŠ Krmelj (''Pomoč pri

učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja" - 1

oseba od 05.03.2018 dalje), Območno združenje Rdečega križa Sevnica ("Pomoč društvu ali

drugi nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, pri organiziranju in izvajanju njenih

dejavnosti" - 1 oseba), OŠ Ane Gale Sevnica (''Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom,

učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja'' - 1 oseba), Salezijanski mladinski

center ("Pomoč pri izvajanju programov za mlade" - 1 oseba), KŠTM Sevnica (''Pomoč pri

izvajanju programov za občane'' - projekt Sopotnik - 1 oseba. Občina sredstva nakazuje na

podlagi prejetih zahtevkov s strani izvajalcev javnih del. Zaradi višjega deleža sofinanciranja in

dodatnih programov javnih del, je realizacija na postavki ob polletju višja kot 50%.

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (40.200 €) 25.549 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (230.949 €) 90.591 €

1702 Primarno zdravstvo (14.845 €) 3.743 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (14.845 €) 3.743 €

17401 Oprema za zdravstvene namene (6.000 €) 3.743 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME:

Občina Sevnica in Zdravstveni dom Sevnica sta v letu 2017 opravila terenski popis vseh

defibrilatorjev na območju občine. Ugotovljeno je bilo, da več kot polovica defibrilatorjev ni

ustrezno vzdrževanih (pretečen rok elektrod ali baterij, neustrezna omarica...). V začetku leta je

Občina kupila tri omarice, elektrode, baterije in označevalne table ter s tem vzpostavila javno

mrežo 16-ih defibrilatorjev.

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme (6.000 €) 3.743 €

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV

(8.845 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

PARKIRNA HIŠA PRI ZDRAVSTVENEM DOMU

V fazi projektiranja je bila s strani ZD Sevnica predlagana in nekoliko spremenjena idejna

zasnova vkopane garaže ter izdelano poročilo o geološko - geomehanskih razmerah, zaradi

česar je projektna dokumentacija PGD in PZI za ureditev pokrite vkopane garaže za reševalna

vozila na delu obstoječega parkirišča pri ZD Sevnica še v izdelavi in bo plačilo izvedeno v drugi

polovici leta.

OB110-16-0032 PARKIRNA HIŠA PRI ZDRAVSTVENEM DOMU SEVNICA (8.845 €) 0 €

65


420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (8.845 €) 0 €

1707 Drugi programi na področju zdravstva (216.104 €) 86.849 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (197.104 €) 74.223 €

17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane

(171.987 €) 74.223 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, KI GA PLAČUJE OBČINA

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je Občina dolžna plačati

prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije, ki imajo

stalno prebivališče na njenem območju in so upravičeni tudi do denarne socialne pomoči

oziroma izpolnjujejo pogoje za pridobitev le-te. Pavšalni prispevek za posameznega

zavarovanca znaša v letu 2018 32,43 EUR (znesek se vsako leto v začetku leta uskladi).

Povprečno število upravičencev na mesec znaša 385.

Končni znesek plačila se mesečno razlikuje, saj je le-ta odvisen od števila zavarovancev.

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

(171.987 €) 74.223 €

17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO

VARSTVO (25.117 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

NAKUP URGENTNEGA VOZILA

Občina Sevnica bo skupaj z Zdravstvenim domom Sevnica prijavila predmetno investicijo na

Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki

Sloveniji za leto 2018, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje. Investicija

obsega nabavo motornega vozila oblike SUV (vozilo urgentnega zdravnika) ter vključuje tudi

nadgradnjo navedenega vozila. Realizacija bo odvisna od uspešnosti prijave na razpisu. Za

prijavo na razpis je potrebno izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Vsi

izdatki zapadejo v plačilo v drugi polovici leta.

OB110-18-0015 NABAVA MOTORNEGA VOZILA OBLIKE SUV (25.117 €) 0 €

420104 Nakup reševalnih vozil (24.385 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (732 €) 0 €

17079002 Mrliško ogledna služba (19.000 €) 12.626 €

17420 Mrliško pregledna služba (19.000 €) 12.626 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA

V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS,

št. 56/93, 15/08), mrliško pregledno službo organizira in skrbi za njeno pravilno delovanje

Občina. Mrliško pregledno službo lahko izvajajo zdravstveni zavodi in zasebni zdravniki s

66


koncesijo. Skladno s Pravilnikom, je plačnik opravljenih mrliških pregledov tujcev, brezdomcev

oziroma oseb, katerih prebivališče je neznano, morebitnih obdukcij, tehnične pomoči v zvezi z

obdukcijo in pokopa oziroma upepelitve teh oseb, občinski upravni organ, pristojen za

zdravstvo. Občina pokriva stroške mrliških pregledov, stroške obdukcij in tehnične pomoči v

zvezi z obdukcijo. Občina stroške plačuje na podlagi prejetih računov.

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (13.000 €) 10.331 €

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki (6.000 €) 2.295 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE (2.201.173 €) 767.138 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (26.500 €) 0 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (20.000 €) 0 €

18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE

DEDIŠČINE (20.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

UREDITEV PARKIRIŠČA POD GRADOM SEVNICA

Izdelana je bila PZI projektna dokumentacija za ureditev parkirišča pod gradom Sevnica, ki je

predvideno na delu gozdne vlake v dolžini cca. 55 m od priključka na cesto JP 594381 - Cesta

na grad. Na projekt je bilo pridobljeno kulturnovarstveno soglasje Javnega zavoda RS za

varstvo kulturne dediščine. V teku je izbor izvajalca, nato pa sledi podpis pogodbe in izvedba

del.

OB110-18-0008 UREJANJE OKOLICE GRADU IN GRAJSKEGA POBOČJA (20.000 €) 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (20.000 €) 0 €

18029002 Premična kulturna dediščina (6.500 €) 0 €

18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME (6.500 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

SREDSTVA ZA DELOVANJE PMB

Občina Sevnica je soustanoviteljica zavoda Posavski muzej Brežice. Na podlagi podpisane

Pogodbe o sofinanciranju programa Posavskega muzeja Brežice za leto 2018 bodo sredstva

nakazana v drugi polovici leta, in sicer v skladu s pogodbenimi določili.

67


413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (6.500 €) 0 €

1803 Programi v kulturi (687.304 €) 326.963 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (336.050 €) 176.717 €

18401 Knjižnična dejavnost (336.050 €) 176.717 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

KNJIŽNICA - PLAČE

Občina Sevnica je ustanoviteljica javnega zavoda Knjižnica Sevnica, ki ima poleg matične

knjižnice v Sevnici, še izposojevališči v Krmelju in v Loki pri Zidanem Mostu. Občina, kot

ustanoviteljica, je dolžna zagotavljati sredstva za plače s prispevki in davki za zaposlene

strokovne delavce za izvajanje dejavnosti, stroške plače vodstvenih in administrativnih delavcev

za izvajanje dejavnosti, druge stroške dela zaposlenih ter programske stroške dela - strokovni

priročniki in priročniki za delo. Plače se izplačujejo na podlagi mesečnih zahtevkov po dejanskih

stroških.

DELOVANJE JZ KNJIŽNICA SEVNICA

Občina je dolžna zagotavljati tudi sredstva za materialne stroške, ki nastanejo pri obratovanju in

vzdrževanju objekta (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, čiščenje, zavarovanje, varovanje,

tekoče vzdrževanje). Knjižnica Sevnica mesečno posreduje zahtevke po dejanskih stroških z

obveznimi prilogami (računi).

SREDSTVA ZA KNJIŽNIČNO GRADIVO

Občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva, del sredstev za

nakup knjižničnega gradiva pa knjižnica pridobi iz državnega proračuna. Knjižnica Sevnica

redno mesečno posreduje zahtevke po dejanskih stroških z obveznimi prilogami (računi).

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

(221.050 €) 115.413 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (115.000 €) 61.304 €

18039002 Umetniški programi (262.254 €) 90.337 €

18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture (262.254 €) 90.337 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

KULTURA - JZ KŠTM -ZA PLAČE

Občina Sevnica je ustanoviteljica JZ KŠTM, zato je dolžna zagotavljati sredstva za plače

delavcev, ki so zaposleni na zavodu. Sredstva za plače Občina izplačuje po dejanskih stroških.

KULTURA - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST

Zavod KŠTM upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica. Na področju kulture upravlja z

Gradom Sevnica, Ajdovskim gradcem in Kulturno dvorano Sevnica. Za vse omenjene objekte

Občina plačuje obratovalne stroške, in sicer ogrevanje, komunalne storitve, električno energijo,

varovanje, zavarovalno premijo in druge operativne stroške. Zavod skrbi za programsko

delovanje vseh treh objektov ter organizacijo raznih dogodkov. V tej postavki so zajeta tudi vsa

tekoča in nujna vzdrževalna dela ter sorazmerni stroški uprave. Stroški uprave zajemajo stroške

izdaje časopisa Grajske novice, stroške za prireditve, ki se izvedejo v okviru občinskih prireditev

68


in prireditev večjega pomena za Sevnico ter stroške uprave (nakup in vzdrževanje osnovnih

sredstev in računalniške opreme, pisarniški material, tiskarske storitve...).

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KŠTM SEVNICA NA PODROČJU KULTURE

Dela bodo izvedena v drugi polovici leta.

UNLOCK!

Projekt je bil prijavljen na razpis IPA Slovenija - Hrvaška in je umeščen na seznam čakajočih

projektov.

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

(83.574 €) 38.948 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (102.778 €) 51.389 €

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE (69.998 €) 0 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom (69.998 €) 0 €

OB110-17-0013 UNLOCK! (5.904 €) 0 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom (5.904 €) 0 €

18039003 Ljubiteljska kultura (83.000 €) 55.855 €

18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi (10.700 €) 9.237 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

PROGRAMI OI JSKD SEVNICA

Javnemu skladu za kulturne dejavnosti, območni izpostavi Sevnica, Občina Sevnica na podlagi

sklenjene pogodbe zagotavlja sredstva za organizacijo občinskih in medobčinskih prireditev na

območju občine Sevnica. Sredstva se izplačujejo na podlagi izstavljenega zahtevka s strani OI

JSKD Sevnica, po izvedenih programih in dejanskih stroških.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (10.700 €) 9.237 €

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture (72.300 €) 46.618 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

JAVNI RAZPIS NA PODROČJU KULTURE

Občina Sevnica je v mesecu januarju objavila Javni razpis na področju kulture. Javni razpis je

bil objavljen en mesec, in sicer do druge polovice februarja. Sledilo je odpiranje ponudb, pozivi

za dopolnitve, ocenjevanje vlog, izdaja sklepov in pogodb. Pogodbe so bile prijaviteljem poslane

v drugi polovici meseca aprila, konec meseca maja pa so društva tudi že dobila prvi del nakazil

(če sredstva niso presegala 500 EUR, je bilo nakazilo v enem delu, če pa so sredstva presegala

500 EUR, bo nakazilo izvedeno v dveh delih). Druga polovica sredstev bo nakazana v mesecu

septembru.

DELOVANJE OI JSKD SEVNICA

Javnemu skladu za kulturne dejavnosti, območni izpostavi Sevnica, Občina Sevnica na podlagi

sklenjene pogodbe zagotavlja sredstva za delovanje. Občina po pogodbi izvajalcu nakazuje

sredstva na podlagi mesečnega zahtevka in priloženih računov.

69


412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (70.000 €) 46.218 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (2.300 €) 400 €

18039005 Drugi programi v kulturi (6.000 €) 4.054 €

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice (6.000 €) 4.054 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA

Sredstva so namenjena za redno investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v Knjižnici

Sevnica in obeh izposojevališčih.

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA (6.000 €) 4.054 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom (6.000 €) 4.054 €

1804 Podpora posebnim skupinam (8.000 €) 8.000 €

18049001 Programi veteranskih organizacij (8.000 €) 8.000 €

18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti (8.000 €) 8.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

DRUGA DRUŠTVA S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja društev in združenj, ki niso financirana iz

drugih proračunskih postavk in imajo sedež v občini Sevnica. Sredstva, zagotovljena na

postavki so bila razdeljena na podlagi javnega poziva. Z društvi so bile sklenjene pogodbe za

leto 2018. Na podlagi pogodb so bila društvom sredstva nakazana konec meseca junija.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (8.000 €) 8.000 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (1.479.369 €) 432.176 €

18059001 Programi športa (1.354.333 €) 376.469 €

18420 Transferi za športne dejavnosti (387.832 €) 171.071 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

JAVNI RAZPIS - ŠPORT

Občina Sevnica je v mesecu marcu objavila Javni razpis na področju športa. Po zaključku

objave javnega razpisa je sledilo odpiranje ponudb, pozivi za dopolnitve, ocenjevanje vlog,

izdaja odločb in pogodb. Odločbe in pogodbe so bile prijaviteljem poslane v prvi polovici

meseca maja, v prvi polovici junija pa so društva dobila prvi del nakazil (če sredstva niso

presegala 500 EUR, je bilo nakazilo v enem delu, če pa so sredstva presegala 500 EUR, bo

nakazilo izvedeno v dveh delih). Preostali del sredstev bo nakazan predvidoma v mesecu

septembru.

ŠPORT - JZ KŠTM - ZA PLAČE

Občina Sevnica je ustanoviteljica JZ KŠTM Sevnica, zato je dolžna zagotavljati sredstva za

plače delavcev, ki so zaposleni na zavodu, in sicer po dejanskih mesečnih stroških.

70


ŠPORT - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST

Zavod KŠTM na športnem področju upravlja z objekti, ki so v lasti Občine, in sicer s Športno

dvorano Sevnica, Športnim domom Sevnica, skate parkom in bazenom. Za vse omenjene

objekte Občina plačuje obratovalne stroške, in sicer ogrevanje, komunalne storitve, električno

energijo, varovanje, zavarovalno premijo in druge operativne stroške. V tej postavki so zajeta

tudi vsa tekoča in nujna vzdrževalna dela ter sorazmerni stroški uprave. Stroški uprave

zajemajo stroške izdaje časopisa Grajske novice, stroške za prireditve, ki se izvedejo v okviru

občinskih prireditev in prireditev večjega pomena za Sevnico ter stroške uprave (nakup in

vzdrževanje osnovnih sredstev in računalniške opreme, pisarniški material, tiskarske storitve...).

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KŠTM SEVNICA NA PODROČJU ŠPORTA

Dela bodo izvedena v drugi polovici leta.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (115.971 €) 53.629 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

(68.300 €) 29.344 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (176.196 €) 88.098 €

OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA (27.365 €) 0 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom (27.365 €) 0 €

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA

(966.501 €) 205.397 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME

Občina Sevnica skrbi za redno vzdrževanje opreme, in sicer športnih igrišč, fitnes naprav na

prostem ter otroških igral. Potrebna vzdrževalna dela bodo izvedena v drugi polovici leta.

IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA

Pred izdajo gradbenega dovoljenja za izvedbo del v marcu 2018 je bilo potrebno na podlagi

odločbe Upravne enote Sevnica poravnati odškodnino zaradi spremembe namembnosti

kmetijskega zemljišča v pozidano.

Na javnem razpisu izbrani Izvajalec Rafael d.o.o. od konca marca 2018 izvaja dela za

stabilizacijo pobočja v območju predvidenega atletskega stadiona. Ta dela bodo zaključena

predvidoma do konca avgusta 2018.

Zaradi izvedbe zemeljskih del na območju stadiona Sevnica je bilo na lokaciji obstoječega

travnatega nogometnega igrišča na Drožanjski cesti v Sevnici urejeno nadomestno nogometno

z umetno travo za potrebe nogometne šole in rekreacije. Dela je izvajalec AGM Janez

Pungerčar s.p. zaključil do 30.4.2018 in je bilo igrišče že predano v javno rabo.

Občina Sevnica vzporedno z izvajanjem del vodi pogovore z atletsko in nogometno zvezo ter

drugimi strokovnjaki za sodelovanje pri pripravi projektne naloge in dokumentacije za

projektiranje nogometnega igrišča in atletske steze.

NAKUP FITNES NAPRAV

Urejen je bil zunanji fitnes ob Savi na Blanci.

71


INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME

Za ureditev igrišča ob Savi na Blanci je bil nabavljen komplet otroških igral. Izvedena je tudi

dobava in montaža ograje na igrišču Log, kjer pa račun zapade v plačilo v juliju. Ostala sredstva

se bodo namenila za druga potrebna vzdrževalna dela.

SANACIJA BAZENA

Pridobljene so bile informativne ponudbe za izvedbo sanacije, ki pa presegajo predvidena

proračunska sredstva, zato se še iščejo ustrezne rešitve, ki bodo realizirane v drugi polovici

leta.

PREUREDITEV ŠPORTNEGA DOMA

Izdelava projektne dokumentacije je v zaključni fazi, nato se bo na podlagi projektantskega

popisa izvedel razpis in izbor izvajalca ter nato izvedba del.

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme (10.000 €) 0 €

OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA (490.001 €) 196.175 €

402799 Druge odškodnine in kazni (1.900 €) 1.900 €

420401 Novogradnje (383.101 €) 145.145 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (55.000 €) 48.641 €

420801 Investicijski nadzor (15.000 €) 490 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (35.000 €) 0 €

OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAVE (5.000 €) 3.611 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav (5.000 €) 3.611 €

OB110-16-0037 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME (25.000 €) 4.513 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (25.000 €) 4.513 €

OB110-16-0038 SANACIJA BAZENA (341.500 €) 1.098 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (330.000 €) 0 €

420801 Investicijski nadzor (10.000 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (1.500 €) 1.098 €

OB110-17-0029 PREUREDITEV ŠPORTNEGA DOMA (95.000 €) 0 €

72


420402 Rekonstrukcije in adaptacije (86.480 €) 0 €

420801 Investicijski nadzor (1.200 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (7.320 €) 0 €

18059002 Programi za mladino (125.036 €) 55.707 €

18430 Transferi za mladinsko dejavnost (125.036 €) 55.707 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

JAVNI RAZPIS - MLADINA

Občina Sevnica je v mesecu januarju objavila javni razpis na področju mladine, ki je bil

objavljen do druge polovice meseca februarja. Sledilo je odpiranje ponudb, pozivi za dopolnitve,

ocenjevanje vlog, izdaja sklepov in izdaja pogodb. Pogodbe so bile prijaviteljem poslane v

začetku meseca aprila. 1/3 sredstva so dobila društva dobila izplačana na podlagi sklenjene

pogodbe, preostali del pa bo nakazan na podlagi predloženega zahtevka z obveznimi prilogami

(računi, dokazili o plačilu in vsebinskim poročilom).

MLADINA - JZ KŠTM - ZA PLAČE

Občina Sevnica je ustanoviteljica JZ KŠTM Sevnica, zato je dolžna zagotoviti sredstva za plače

delavcev, ki so zaposleni na zavodu. Sredstva so izplačana na podlagi mesečnih zahtevkov po

dejanskih stroških.

MLADINA - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST

Zavod KŠTM na področju mladinskih dejavnosti upravlja z Mladinskim centrom Sevnica, za

katerega Občina plačuje obratovalne stroške (ogrevanje, komunalne storitve, porabo električne

energije, varovanje, zavarovalno premijo in druge operativne stroške). Zavod skrbi za

programsko delovanje objekta. V tej postavki so zajeta tudi vsa tekoča in nujna vzdrževalna

dela ter sorazmerni stroški uprave. Stroški uprave zajemajo stroške izdaje časopisa Grajske

novice, stroške za prireditve, ki se izvedejo v okviru občinskih prireditev in prireditev večjega

pomena za Sevnico ter stroške uprave (nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev in računalniške

opreme, pisarniški material, tiskarske storitve...).

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (15.000 €) 5.000 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

(67.000 €) 29.189 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (43.036 €) 21.518 €

19 IZOBRAŽEVANJE (4.574.329 €) 2.011.071 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (2.395.000 €) 1.362.055 €

19029001 Vrtci (2.395.000 €) 1.362.055 €

19401 Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje

(2.300.000 €) 1.311.415 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV

73


Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih, Občina iz svojega proračuna vrtcem, ki izvajajo javno

službo zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev. Cena

programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih sestavljajo: stroški dela zaposlenih

v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo;

stroški materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa in stroški živil za otroke. Sredstva iz

prvega odstavka 28. člena Zakona o vrtcih, zagotavlja Občina za otroke, katerih starši imajo na

njenem območju stalno prebivališče. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, katerih

starši imajo na njenem območju stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev

zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Osnova je cena, ki jo na predlog vrtca določi

Občina ustanoviteljica vrtca. Občina sredstva nakazuje na podlagi prejetih računov vrtcev.

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (2.300.000 €) 1.311.415 €

19402 Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo (80.000 €) 40.640 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

PREDŠOLSKA VZGOJA

V postavki so planirana sredstva za javne zavode, ki izvajajo programe predšolske vzgoje - za

dejavnosti in naloge, ki niso vštete v ceno programa, so pa potrebne za izvajanje programov

predšolske vzgoje. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov za spremljevalca, ki je

dodeljen otroku na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo, OE Novo mesto, za sofinanciranje

vzgojiteljice na otroškem oddelku bolnišnice Brežice, za pokrivanje stroškov dodatne strokovne

pomoči otrokom na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo, OE Novo mesto, za plačilo deleža

prispevka za zaposlovanje invalidov. Občina sredstva nakazuje na podlagi prejetih zahtevkov.

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

(80.000 €) 40.640 €

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje

(15.000 €) 10.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PREDŠOLSKE VZGOJE

Občina Sevnica je kot ustanoviteljica vrtcev dolžna zagotavljati sredstva za obnovo njihovih

prostorov, nakup opreme in igral.

Dela se v večini primerov opravijo v poletnih mesecih, pred začetkom novega šolskega leta,

tako da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE

(15.000 €) 10.000 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom (15.000 €) 10.000 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (1.521.329 €) 338.009 €

19039001 Osnovno šolstvo (1.472.329 €) 312.111 €

19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike

(14.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

VESELI DECEMBER

74


Sredstva so namenjena obdarovanju predšolskih otrok v mesecu decembru in sofinanciranju

prireditev za otroke kot so: Miklavževanje, Dedek Mraz, ki jih organizirajo Društva prijateljev

mladine, Krajevne skupnosti, Župnijski uradi. Del sredstev je namenjenih tudi vrtcem in šolam

za sofinanciranje raznih prireditev v mesecu decembru, ogledu gledaliških predstav in filmov.

Sredstva bodo v celoti porabljena v mesecu decembru.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (14.000 €) 0 €

19411 Transferi v osnovne šole (575.000 €) 280.902 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

TRANSFERI OŠ

Obveznosti občine za financiranje osnovnošolskega izobraževanja določa Zakon o lokalni

samoupravi (21. člen) in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (81. in 82.

člen). Občina zagotavlja osnovnim šolam sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov

(stroškov ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev in vode), drugih materialnih stroškov

šolskega prostora (stroškov varovanja objektov, varstva pri delu, zavarovanja premoženja,

stroškov raznih storitev - dimnikarskih, požarnega varstva, stroškov voznega parka,...) ter

stroškov tekočega vzdrževanja zgradb in opreme. Sredstva so namenjena tudi za dodatne

dejavnosti osnovnih šol, v okviru katerih se sredstva namenjajo za varstvo vozačev,

sofinanciranje priprave toplih malic in kosil za osnovnošolce (del stroškov kuharja),

sofinanciranje tekmovanj učencev v znanju in športu (regijska, državna). V skladu s Pogodbo o

sofinanciranju dejavnosti Občina Sevnica šolam sofinancira fiksne stroške in dodatne dejavnosti

(varstvo vozačev, del stroškov kuharja za pripravo toplih malic in kosil, tekmovanja učencev v

znanju in športu) po dejanski porabi na podlagi zahtevka, ki ga pripravi osnovna šola. Sredstva

za druge materialne stroške pa Občina osnovnim šolam nakazuje v mesečnih dotacijah

(dvanajstinah).

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (575.000 €) 280.902 €

19412 Študije za investicije na področju šolstva (14.882 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

ŠPORTNE IN PARKIRNE POVRŠINE PRI OŠ ŠENTJANŽ

Projekt igrišča in zunanje ureditve šole je izvajalec izdelal, vendar se ureditve v delu navezujejo

na projekt rekonstrukcije regionalne ceste, ki ga vodi Direkcija RS za infrastrukturo. Ker je bil

projekt rekonstrukcije državne ceste v recenziji, ni bila podana zahtevana izjava projektanta za

cesto in soglasje DRSI. Izvedeno je bilo usklajevanje obeh projektantov in predstavnikov obeh

investitorjev. Predlagana je bila sprememba projekta rekonstrukcije državne ceste v delu, ki se

nanaša na predvideno škarpo ob državni cesti pod šolo in navezavo na javno pot. Po

spremembi tega projekta bo naš izvajalec Region Brežice d.o.o. pridobil še potrebno soglasje

DRSI in zaključil PGD in PZI dokumentacijo za igrišče in zunanje površine pri OŠ Šentjanž.

DOGRADITEV VRTCA CICIBAN V SEVNICI

Občina Sevnica bo naročila izdelavo analize šolske in predšolske vzgoje v občini Sevnica, kjer

bo analizirano trenutno stanje zasedenosti kapacitet glede na vpis in normative. Analiza bo

predstavljala podlago za načrtovanje prihodnjih ukrepov in investicij na področju šolske in

predšolske vzgoje.

Pred projektiranjem morebitne dograditve vrtca v Sevnici bodo izvedeni še pogovori z lastnikom

za dogovor o pridobitvi dodatnega zemljišča ob obstoječem kompleksu vrtca.

OB110-16-0041 ŠPORTNE IN PARKIRNE POVRŠINE PRI OŠ ŠENTJANŽ (9.882 €) 0 €

75


420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (9.882 €) 0 €

OB110-17-0030 DOGRADITEV VRTCA CICIBAN V SEVNICI (5.000 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (5.000 €) 0 €

19413 Investicijski transferi šolam (156.086 €) 29.799 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

INVESTICIJSKI TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradb in opreme v osnovnih šolah. Občina mora v skladu

z zakonodajo zagotavljati sredstva investicijskega vzdrževanja za izvajanje osnovnošolskega

programa. Po predlogih, ki so jih podale posamezne osnovne šole, so se sredstva namenila za

nujna investicijska vzdrževalna dela.

Dela se v večini primerov opravijo v poletnih mesecih, pred začetkom novega šolskega leta,

tako da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM (156.086 €) 29.799 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom (156.086 €) 29.799 €

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol (712.361 €) 1.409 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

DOGRADITEV KUHINJE V OŠ ŠENTJANŽ

Z izvajalcem gradbeno obrtniških in inštalaterskih del SBS tim inženiring d.o.o. iz Ljubljane ter

dobaviteljem tehnološke opreme kuhinje Kovinastroj servis d.o.o. iz Grosupljega je bila pogodba

podpisana dne 7.5.2018, ko je bila izvedena tudi uvedba v delo. Vsa dela potekajo v skladu s

projektno dokumentacijo in terminskim planom. Dokončanje del je predvideno v sredini oktobra

2018. Izdatki za izvedbo del zapadejo v plačilo v drugi polovici leta.

Projekt je bil prijavljen tudi za sofinanciranje po ZFO-1, za kar je bila izdelana DIIP

dokumentacija.

IZGRADNJA ELEKTRO PRIKLJUČKA OŠ ŠENTJANŽ

Pridobivajo se služnosti na trasi novega elektro priključka od TP Potok do odjemnega mesta

šole v dolžini cca. 310 m. V drugi polovici leta bo izveden razpis za izbor izvajalca ter nato

izvedba del.

KOTLOVNICA V OŠ ŠENTJANŽ

Za zaključen projekt izgradnje kotlovnice v OŠ Šentjanž je potrebno izdelati še PID

dokumentacijo (projekt izvedenih del), kar bo zapadlo v plačilo v drugi polovici leta.

UREDITEV MALE TELOVADNICE V OŠ SEVNICA

Občina Sevnica je prijavila projekt Ureditev male telovadnice v OŠ Sevnica na Javni razpis za

sofinanciranje investicij v obnovo vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah

ter obnovo atletskih tekališč v letu 2018. V sklopu projekta je predvidena ureditev male

telovadnice, ki bo namenjena za potrebe športne vzgoje v OŠ Sava Kladnika in za izvedbo

rekreacij članov športnih društev. Športna oprema v telovadnici je zastarela. Mala telovadnica,

ki je predmet investicije je velika 240 m 2 . V telovadnici se nahaja razna športna oprema, ki je

stara 40 in več let. Določena oprema tako ni več primerna za izvedbo športne vzgoje

osnovnošolcev in jo je potrebno zamenjati. Realizacija bo odvisna od uspešnosti prijave na

razpisu.

76


Za prijavo na razpis je potrebno izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

Vsi izdatki zapadejo v plačilo v drugi polovici leta.

OB110-16-0040 KUHINJA V OŠ ŠENTJANŽ (545.969 €) 1.409 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav (85.766 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (445.903 €) 0 €

420801 Investicijski nadzor (13.000 €) 250 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (1.300 €) 1.159 €

OB110-17-0039 IZGRADNJA ELEKTRO PRIKLJUČKA OŠ ŠENTJANŽ (50.000 €) 0 €

420401 Novogradnje (50.000 €) 0 €

OB110-18-0012 KOTLOVNICA V OŠ ŠENTJANŽ (1.000 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (1.000 €) 0 €

OB110-18-0014 UREDITEV MALE TELOVADNICE V OŠ SEVNICA (115.392 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (114.294 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (1.098 €) 0 €

19039002 Glasbeno šolstvo (49.000 €) 25.898 €

19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi (44.000 €) 25.898 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

GLASBENA ŠOLA SEVNICA - DELOVANJE

Občina je v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o organizaciji in financiranju

vzgoje in izobraževanja dolžna glasbeni šoli zagotavljati sredstva za stalne (fiksne) materialne

stroške (stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev in vode), stroške šolskega prostora

(varovanje objektov, varstva pri delu, zavarovanja premoženja, stroške raznih storitev), stroške

tekočega vzdrževanja zgradb in opreme, sredstva za nadomestila stroškov delavcev v skladu s

kolektivno pogodbo (regres za prehrano, prevoz na delo) in del splošnih (programskih)

materialnih stroškov. Sredstva se Glasbeni šoli Sevnica nakazujejo skladno s pogodbo na

osnovi dejanskih stroškov.

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (44.000 €) 25.898 €

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja(5.000

€) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

INVESTICIJSKI TRANSFER - GLASBENA ŠOLA SEVNICA

Sredstva so namenjena za redno investicijsko vzdrževanje objekta in opreme Glasbene šole

Sevnica.

Glasbena šola bo investicijska dela izvedla med počitnicami (nekje do sredine septembra), zato

sredstva še niso porabljena.

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA (5.000 €) 0 €

77


432300 Investicijski transferi javnim zavodom (5.000 €) 0 €

1906 Pomoči šolajočim (658.000 €) 311.008 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (658.000 €) 311.008 €

19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega

izobraževanja (658.000 €) 311.008 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli, je občina dolžna zagotavljati brezplačne prevoze

učencem, katerih stalno prebivališče je oddaljeno od šole več kot štiri kilometre. Učencem 1.

razreda je dolžna organizirati brezplačne prevoze ne glede na oddaljenost prebivališča od šole,

v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da

je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Učenci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega

okoliša, v katerem prebivajo, pa so upravičeni do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi jim

pripadala, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo. Do

brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, pa so upravičeni

tudi učenci s posebnimi potrebami. Prevoze osnovno šolskih otrok izvajajo: Izletnik Celje d.d. s

podizvajalci; Patos d.o.o., OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Milana Majcna Šentjanž, OŠ Krmelj s

šolskimi kombiji in hišniki. Starši, ki opravljajo prevoz otroka z lastnim vozilom (gre za otroka s

posebnimi potrebami), so upravičeni do povračila stroškov prevoza v skladu z Uredbo o višini

povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove

priznavajo kot dohodek.

DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI

Občina Sevnica sofinancira šolo v naravi po izboru vsake šole (letna ali zimska) na podlagi

sprejetega Letnega delovnega načrta vsake šole. Sofinancira se ena šola v naravi za eno

generacijo učencev v času njenega šolanja, in sicer za tiste učence, ki se šole v naravi

dejansko udeležijo. Subvencija na učenca znaša 92 EUR/učenca. Občina sredstva nakazuje na

podlagi s strani šole prejetega zahtevka in poročila. Sredstva so bila nakazana šolam, ki so se

šole v naravi že udeležile.

411900 Regresiranje prevozov v šolo (640.000 €) 308.156 €

411902 Doplačila za šolo v naravi (18.000 €) 2.852 €

20 SOCIALNO VARSTVO (1.104.000 €) 534.444 €

2002 Varstvo otrok in družine (53.000 €) 32.300 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini (53.000 €) 32.300 €

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok (53.000 €) 32.300 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Občina Sevnica staršem ob rojstvu otrok iz proračuna namenja enkratno denarno pomoč za

novorojenčke. Ta v letu 2018 znaša 400 EUR in se dodeli na podlagi prispelih vlog s strani

upravičencev. Do 30. 6. 2018 je bilo izdanih 73 darilnih bonov ob rojstvu otroka.

78


411103 Darilo ob rojstvu otroka (53.000 €) 32.300 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (1.051.000 €) 502.144 €

20049002 Socialno varstvo invalidov (172.000 €) 83.460 €

20401 Socialni transferi posameznikom (172.000 €) 83.460 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

DRUŽINSKI POMOČNIK

Po zakonu o socialnem varstvu ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba

s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje

pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. O izbiri določene osebe za družinskega

pomočnika odloči Center za socialno delo na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje pristojni

minister. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini

minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s

krajšim delovnim časom od polnega. Višina prispevka upravičenca do izbire družinskega

pomočnika in zavezanca za plačilo družinskega pomočnika se določi po Uredbi o merilih za

določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Pristojni Center za socialno delo v

odločbi o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika odloči o prispevku invalidne osebe

in zavezanca oziroma Občine k plačilu sredstev oziroma dela sredstev, ki jih Občina namenja

za pravice družinskega pomočnika, za obdobje od dneva pridobitve pravice do izbire

družinskega pomočnika, v primeru sprememb med izvajanjem te pravice pa s prvim dnem

naslednjega meseca po dnevu nastanka sprememb. Občina Sevnica trenutno sredstva

namenja za 17 družinskih pomočnikov.

411922 Izplačila družinskemu pomočniku (172.000 €) 83.460 €

20049003 Socialno varstvo starih (746.694 €) 341.685 €

20410 Center za socialno delo Sevnica (49.000 €) 20.485 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

VODENJE IN KOORDINACIJA STORITVE POMOČ NA DOMU

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu.

Storitev obsega strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje ter neposredno socialno oskrbo

uporabnikov. V tej postavki so planirana sredstva za stroške strokovne priprave, vodenja in

koordiniranja. Občina Sevnica sredstva Centru za socialno delo Sevnica nakaže na podlagi

prejetih zahtevkov.

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (49.000 €) 20.485 €

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva

starejših (697.694 €) 321.201 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

V skladu z 99. in 100. členom Zakona o socialnem varstvu, se iz proračuna občine financirajo

stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drugi zavezanec delno ali v

celoti oproščen plačila. O oprostitvi plačila in določitvi prispevka upravičenca in zavezancev

79


oziroma občine k plačilu oziroma doplačilu storitve na osnovi vložene zahteve za oprostitev

plačila storitve odloči pristojni Center za socialno delo. Merila za določanje oprostitev pri plačilu

socialno varstvenih storitev ter način njihovega uveljavljanja predpisuje Uredba o merilih za

določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

POMOČ NA DOMU

Občina Sevnica ima v skladu z Zakonom o socialnem varstvu organizirano javno službo

"Pomoč na domu". Storitev obsega vodenje in neposredno socialno oskrbo uporabnikov.

Uporabnikom nudimo gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri

ohranjanju socialnih stikov ter razvoz kosil. Cena storitve je oblikovana v skladu s Pravilnikom o

metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in jo na predlog izvajalca določi

Občinski svet Občine Sevnica. Občina Sevnica sredstva za ''Pomoč na domu'' Centru za

socialno delo Sevnica nakaže na podlagi prejetega zahtevka.

REGISTRACIJA ZA VOZILA ZA POMOČ NA DOMU

Občina Sevnica ima v lasti tri vozila, katera ima v upravljanju CSD Sevnica za izvajanje pomoči

družini na domu. Občina je zagotovila sredstva za tehnični pregled, podaljšanje registracije in

letno dajatev.

411909 Regresiranje oskrbe v domovih (538.694 €) 241.727 €

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (159.000 €) 79.474 €

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (80.306 €) 48.479 €

20411 Socialni transferi (80.306 €) 48.479 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

DRUGE OBČINSKE IN SOCIALNE POMOČI

Upravičenci do prejema občinske enkratne denarne pomoči so tisti občani, ki imajo prijavljeno

stalno bivališče v Občini Sevnica in ki v Občini Sevnica tudi dejansko stalno prebivajo in zaradi

trenutne materialne ogroženosti nujno potrebujejo pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske

možnosti za rešitev socialne stiske. Osnova za dodelitev denarne socialne pomoči je Pravilnik o

dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini Sevnica. Obravnavane so bile vse

vloge prejete v tem obdobju in skladno s Pravilnikom je bila prosilcem dodeljena enkratna

občinska denarna pomoč.

POGREBNI STROŠKI

Skladno z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč mora Občina

poravnati stroške pokopa za tiste občane, ki so imeli stalno prebivališče v občini Sevnica, niso

pa imeli dedičev oziroma drugih zavezancev, ki bi bili dolžni te stroške poravnati oz. ti teh

stroškov niso bili sposobni poravnati. Pri pokrivanju stroškov pogreba se pred plačilom iz

Proračuna, poišče vse druge zakonske možnosti za plačilo pogreba.

SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN

Občina Sevnica v skladu s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje

najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih

najemnin zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnin. Do subvencionirane najemnine je

upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem stanovanju do višine neprofitne

najemnine ali bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno

ogroženih oseb, če je njihov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne

presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30% njihovega ugotovljenega

80


dohodka in za znesek najemnine. Za izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja zniža

najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne občinski organ. Po spremembi

Stanovanjskega zakona pripada subvencija tudi prosilcem, ki plačujejo tržno najemnino in so se

prijavili na zadnji razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega

prebivališča. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotavljata državni in občinski

proračun, vsak do ene polovice.

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti (30.000 €) 19.904 €

411920 Subvencioniranje stanarin (45.000 €) 24.167 €

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (5.306 €) 4.408 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (52.000 €) 28.518 €

20402 Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela

(52.000 €) 28.518 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

OORK SEVNICA

Skladno z Zakonom o Rdečem križu je Občina dolžna sofinancirati delovanje OZRK in njegove

specifične programe, ki jih v javnem interesu izvaja OZRK. To so programi na področju varstva

pred naravnimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti. Sredstva

se OZRK Sevnica nakazujejo po dvanajstinah.

JAVNI RAZPIS - SOCIALA

Občina Sevnica je v mesecu januarju objavila Javni razpis na področju sociale. Po zaključku

objave javnega razpisa je sledilo odpiranje ponudb, pozivi za dopolnitve, ocenjevanje vlog,

izdaja sklepov, obravnava pritožb ter izdaja pogodb. Pogodbe so bile prijaviteljem poslane v

začetku meseca maja. Prvi del nakazil društvom je bil v začetku meseca junija (če sredstva niso

presegala 500 EUR, je bilo nakazilo v enem delu, če pa so sredstva presegala 500 EUR, bo

nakazilo izvedeno v dveh delih). Drugi del nakazila bo predvidoma v mesecu septembru.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (52.000 €) 28.518 €

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI ( 9 1 0 . 0 9 3 € ) 1 2 7 . 0 1 1 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (4.214 €) 0 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja (4.214 €) 0 €

10039001 Povečanje zaposljivosti (4.214 €) 0 €

10401 Spodbujanje zaposlovanja (4.214 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

KONTO 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

81


SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU

V letu 2015 je bil na Občinskem svetu sprejet Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za

pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS št. 23/2015, s katerim so

se določili pogoji, načini in postopek pri dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja

gospodarstva v Občini Sevnica. V letošnjem letu pa se je obstoječi pravilnik dopolnil pri ukrepu

spodbujanja zaposlovanja v gospodarstvu v delu, ki se nanaša zaposlovanje starejših po 50.

letu, predvsem invalidov in z novim ukrepom finančnih vzpodbud za lokalne turistične

ponudnike. Dopolnitve in spremembe pravilnika so bile objavljene v Uradnem listu številka

11/18. Sredstva za subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest se dodeljujejo na podlagi

priglasitve sheme državnih pomoči na Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«

in na podlagi javnega razpisa, na katerega so se vlagatelji lahko prijavili do 18. maja 2018.

Namen razpisa je subvencioniranje stroškov za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca

prve zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke ali univerzitetne izobrazbe ter stroškov

zaposlitve starejše osebe po 50. letu, predvsem invalidov. V okviru ukrepa Pospeševanje

odpiranja novih delovnih mest je bilo razpisanih 21.000,00 EUR, dodeljenih pa 4.213,95 EUR 1

vlagatelju za 1 novo zaposlenega. Sofinanciranje za drugega zaposlenega pri istem vlagatelju

je bilo zavrnjeno, ker ni šlo za prvega iskalca zaposlitve. Sofinanciranje upravičenih prijavljenih

stroškov je znašalo 50%. Upravičeni stroški ukrepa so nastali v času pred prijavo in sicer od

20.05.2017 do 18.5.2018, tako da je morala biti aktivnost ob sami prijavi tudi že zaključena in

plačana, sredstva pa bodo vlagateljem izplačana v mesecu avgustu. Na podlagi sklepa komisije

za dodeljevanje proračunskih sredstev iz naslova javnega razpisa za gospodarstvo so se

nerazdeljena sredstva iz ukrepa odpiranja novih delovnih mest v višini 16.786,05 EUR

prerazporedila na ukrep naložb v nakup nove opreme in nematerialnih investicij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0299 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU

OB110-07-0299 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU (4.214 €) 0 €

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (4.214 €) 0 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

(271.187 €) 24.861 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (253.187 €) 18.461 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (57.698 €) 12.958 €

11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva (44.698 €) 12.958 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

KONTO 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

Z letom 2015 se je pričelo novo petletno programsko obdobje razvoja podeželja za celotno

območje Evropske unije. Na podlagi Uredb komisije (EU) št. 702/2014 in 1407/2013, ki urejata

to področje, je bil v letu 2015 na Občinskem svetu sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju

razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko obdobje 2015 - 2020, na

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa priglašena nova shema pomoči skupinskih

izjem. V pravilniku so določeni pogoji, načini in postopek pri dodeljevanju pomoči o ohranjanju

in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica. Pomoč se lahko dodeli za

naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

82


Občina Sevnica navedena sredstva, skladno s pravilnikom, namenja za naslednja podukrepa:

• Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, kjer se krijejo stroški nakupa kmetijske mehanizacije do

njene tržne vrednosti in stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij ter

• Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, kjer se krijejo stroški izdelave načrta ureditve

kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki), stroški izvedbe del za nezahtevne

agromelioracije, stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo in stroški

nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa, na katerega so se vlagatelji lahko prijavili

do 12. februarja 2018, naložbo pa morajo izvesti in dostaviti dokazila najkasneje do 28.

septembra letošnjega leta.

V okviru ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev je bilo razpisanih 20.000,00 EUR, na

razpis pa se je prijavilo 56 vlagateljev. Na podlagi sklepa komisije za dodelitev sredstev iz

naslova javnega razpisa za kmetijstvo so bila nerazdeljena sredstva na ukrepu Komasacija

kmetijskih in gozdnih zemljišč v višini 1.481,74 EUR in na ukrepu Naložbe v predelavo in trženje

kmetijskih in živilskih proizvodov (dopolnilna dejavnost)v višini 3.215,92 EUR prerazporejena na

podukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev. Skupna višina razdeljenih sredstev 47

vlagateljem znaša 24.697,66 EUR. Zaradi nezdružljivosti prijavljene investicije s prijavo na

državni razpis je umik zahtevka podalo 7 vlagateljev, 2 vlagatelja pa sta podala delni umik.

Zaradi neizpolnjevanja splošnih pogojev upravičenosti se 2 vlogi zavrneta. Vlagateljem so bila

dodeljena sredstva v višini 8,49 % upravičenih stroškov, oziroma mladim kmetom v višini 11,89

% upravičenih stroškov (10 vlagateljem).

V okviru ukrepa Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov je bilo razpisanih 20.000 EUR, prijavilo

se je 21 vlagateljev, sredstva pa so bila dodeljena v višini 19.999,98 EUR 19 vlagateljem (1

vloga se zavrne, ker vlagatelj ni dopolnil vloge v predpisanem roku; 1 vlagatelj je podal odstop

od vloge) . Vlagateljem so bila dodeljena sredstva v višini 39,35 % upravičenih stroškov,

oziroma mladim kmetom v višini 55,08 % upravičenih stroškov (8 vlagateljev).

Do 30.06.2018 so vlagatelji v okviru podukrepov Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in

Urejanje kmetijskih zemljišč dostavili dokazila in dobili izplačana sredstva v višini 12.958,37

EUR. Sredstva so bila izplačana 26 vlagateljem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-11-025 - NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO (44.698 €) 12.958 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu (44.698 €) 12.958 €

11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev

(13.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

KONTO 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU

Z letom 2015 se je pričelo novo petletno programsko obdobje razvoja podeželja za celotno

območje Evropske unije. Na podlagi Uredb komisije (EU) št. 702/2014 in 1407/2013, ki urejata

to področje, je bil v letu 2015 na Občinskem svetu sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju

razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko obdobje 2015 - 2020, na

83


Ministrstvo za finance pa priglašena nova shema pomoči "de minimis". V pravilniku so določeni

pogoji, načini in postopek pri dodeljevanju pomoči o ohranjanju in spodbujanju razvoja

kmetijstva in podeželja v občini Sevnica.

Občina Sevnica navedena sredstva, skladno s pravilnikom, nameni prijaviteljem na javni razpis,

katerega namen je pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih

območjih občine. Cilji ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih

krajih.

Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa, na katerega so se vlagatelji lahko prijavili

do 12. februarja 2018, aktivnost pa morajo izvesti in dostaviti dokazila najkasneje do 28.

septembra letošnjega leta. V okviru ukrepa je bilo razpisanih 13.000,00 EUR, prijavil se je 1

vlagatelj in tudi dobil v celoti odobrena sredstva.

Do 30.06.2018 vlagatelju dodeljena sredstva še niso bila izplačana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0304 - POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA (13.000 €) 0 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu (13.000 €) 0 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

(191.716 €) 4.985 €

11405 Odškodnine v kmetijstvu (5.000 €) 3.368 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

KONTO 402799 Druge odškodnine in kazni

ODŠKODNINA ZA RASTIŠČE ENCIJANA

Na osnovi Odloka o razglasitvi Cluzijevega svišča na Lovrencu, kot botanični naravni spomenik,

namenjamo dotacijo oškodovancem zemljišč za območje 4,7 ha. Izhodišča so oblikovana na

podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca za kmetijstvo, ki je določil vrednost odškodnin za

parcele, ki so razglašene za naravni spomenik ter sporazuma med lastniki zemljišč in Občino

Sevnica. Za izvajanje odloka je Občina Sevnica zagotovila lastnikom zemljišč primerne

odškodnine, da gospodarijo v skladu z naravovarstvenimi smernicami. Sredstva so bila

izplačana lastnikom kmetijskih zemljišč v mesecu maju v znesku 3.368,04 EUR.

402799 Druge odškodnine in kazni (5.000 €) 3.368 €

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva (6.000 €) 571 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

KONTO 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

DELOVANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA

Z letom 2015 se je pričelo novo petletno programsko obdobje razvoja podeželja za celotno

območje Evropske unije. Na podlagi Uredb komisije (EU) št. 702/2014 in 1407/2013, ki urejata

84


to področje, je bil v letu 2015 na Občinskem svetu sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju

razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko obdobje 2015 - 2020. V

pravilniku so določeni pogoji, načini in postopek pri dodeljevanju pomoči o ohranjanju in

spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica. Razpoložljiva sredstva so

namenjena delovanju kmetijskih društev, in sicer za stroške ustrezne infrastrukture za delovanje

(najem prostorov), materialne stroške in stroške dela pisarne ter organov, stroške pogostitve

občnega zbora in društvenih prireditev, nakupa opredmetenih in neopredmetenih sredstev,

izdelave publikacij o delovanju društev, stroške izvedbe prireditve ob posebnih priložnostih

(obletnice delovanja društev, kulturni prazniki in podobno). Ker društva predstavljajo temelj za

izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, jih je potrebno spodbujati pri delovanju ter s

tem dolgoročno dvigniti kakovost življenja na podeželju.

Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa, na katerega so se vlagatelji lahko prijavili

do 12. februarja 2018, aktivnosti pa morajo izvesti in dostaviti dokazila najkasneje do 28.

septembra letošnjega leta. V okviru ukrepa Delovanje društev je bilo razpisanih 6.000,00 EUR,

dodeljenih sredstev pa 5.999,98 EUR 14 vlagateljem.

Do 30.06.2018 so vlagatelji v okviru ukrepa Delovanje društev dostavili dokazila in dobili

izplačana sredstva v višini 571,43 EUR. Sredstva so bila izplačana 1 vlagatelju na podlagi

predložitve popolnega zahtevka za izplačilo sredstev in ustreznih dokazil.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (6.000 €) 571 €

11408 Razvoj podeželja (169.931 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

NAJBOLJŠA RIBA JE POSAVSKA RIBA

Konto 402999 Drugi operativni odhodki, 420401 Novogradnje, 420801 Investicijski nadzor

Navedeni posavski projekt je Občina Sevnica kot vodilni partner prijavila na razpis Lokalne

akcijske skupine Posavje za pridobitev CLLD sredstev. Postavitev prve posavske ribje tržnice v

Sevnici bo prebivalcem omogočala dostopno trajnostno oskrbo s svežimi ribami. Novo

vzpostavljena partnerstva med posavskimi ribogojnicami in osnovnimi šolami temeljijo na

vključitvi rib v šolsko prehrano in z organiziranimi dejavnostmi se zagotavlja trajnost

sodelovanja. Z ureditvijo ribiških učnih poti projekt prispeva tudi k večji ozaveščenosti

ohranjanja naravnega okolja vodnih virov. Projekt se je pričel z izvajanjem v spomladanskih

mesecih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-16-0043 - NAJBOLJŠA RIBA JE POSAVSKA RIBA

TRAJNOSTNI RAZVOJ LISCE ZA ZDRAVO POSAVJE

Konto 402999 Drugi operativni odhodki

Navedeni posavski projekt je Občina Sevnica kot vodilni partner prijavila na razpis Lokalne

akcijske skupine Posavje za pridobitev CLLD sredstev. S posodobitvijo obstoječe ponudbe na

Lisci, urejeno Jurkovo učno potjo in z dodatnimi inovativnimi vsebinami, ki prispevajo k

trajnostnemu razvoju Lisce, se širi dober vpliv v Posavje. V sodelovanju s posavskimi osnovnimi

šolami se z ozaveščanjem in z različnimi dejavnostmi krepi zdrav odnos do hrane, narave in

okolja. Omogočeno je spoznavanje in varovanje naravne dediščine kot življenjskega prostora

sedanje in prihodnjih generacij. Projekt se je pričel z izvajanjem v spomladanskih mesecih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-16-0044 - TRAJNOSTNI RAZVOJ LISCE ZA ZDRAVO POSAVJE

85


LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE

KONTO 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Občina Sevnica skupaj z občinami Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in

Radeče sofinancira Lokalno akcijsko skupino za sredstva »CLLD«. Sredstva bodo dodeljena za

izvajanje lokalne razvojne strategije in za izvedbene projekte na podlagi letnega programa

Lokalne akcijske skupine, z namenom vključevanja lokalnih prebivalcev v načrtovanje in

odločanje o razvoju ter pripravo projektov javno zasebnega partnerstva. Navedena sredstva so

dodeljena kot članarina naše občine za upravljanje lokalne akcijske skupine za sredstva

»CLLD« in bodo izplačana v drugi polovici leta.

TRŽNICA SEVNICA

KONTO 420299 Nakup druge opreme in napeljav

KONTO 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva se namenjajo za ureditev sanitarij pri Kmečki tržnici. Pridobljeno je gradbeno

dovoljenje na podlagi katerega bodo sanitarije urejene v drugi polovici leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-14-0023 - TRŽNICA SEVNICA

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (6.000 €) 0 €

OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA (24.000 €) 0 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav (24.000 €) 0 €

OB110-16-0043 NAJBOLJŠA RIBA JE POSAVSKA RIBA (75.646 €) 0 €

402999 Drugi operativni odhodki (75.646 €) 0 €

OB110-16-0044 TRAJNOSTNI RAZVOJ LISCE ZA ZDRAVO POSAVJE (64.285 €) 0 €

402999 Drugi operativni odhodki (64.285 €) 0 €

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju (8.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

KONTO 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

Z letom 2015 se je pričelo novo petletno programsko obdobje razvoja podeželja za celotno

območje Evropske unije. Na podlagi Uredb komisije (EU) št. 702/2014 in 1407/2013, ki urejata

to področje, je bil v letu 2015 na Občinskem svetu sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju

razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko obdobje 2015 - 2020, na

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance pa priglašena nova

shema pomoči skupinskih izjem in pomoči "de minimis". V pravilniku so določeni pogoji, način in

postopek pri dodeljevanju pomoči o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v

občini Sevnica.

KOMPLEKSNE SUBVENCIJE DRUŠTVOM

Sredstva so v okviru ukrepa Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih

dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja namenjena registriranim stanovskim in interesnim

združenjem, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali

regije in območja Slovenije in izvajajo izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih

dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja.

86


Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa, na katerega so se vlagatelji lahko prijavili

do 12. februarja 2018, aktivnosti pa morajo izvesti in dostaviti dokazila najkasneje do 28.

septembra letošnjega leta. V okviru ukrepa Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na

področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja je bilo razpisanih 6.000,00

EUR, prijavilo se je 15 vlagateljev. 15 vlagateljem so bila dodeljena sredstva v višini 68,27 %

upravičenih stroškov v skupnem znesku 5.999,96 EUR.

Do 30.6.2018 društvom dodeljena sredstva še niso bila izplačana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0394 - ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA

KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU

Sredstva so v okviru ukrepa Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja namenjena

kmetom, s ciljem zagotavljanja višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v

kmetijskem in gozdarskem sektorju. Izvajalec storitev je ustrezno registrirana pravna ali fizična

oseba. Javno naročilo za izvedbo izobraževanj v letošnjem letu še ni bilo izvedeno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0306 - ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU (2.000 €) 0 €

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev (2.000 €) 0 €

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA (6.000 €) 0 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu (6.000 €) 0 €

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na

kmetiji (2.784 €) 1.045 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

KONTO 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU

Z letom 2015 se je pričelo novo petletno programsko obdobje razvoja podeželja za celotno

območje Evropske unije. Na podlagi Uredb komisije (EU) št. 702/2014 in 1407/2013, ki urejata

to področje, je bil v letu 2015 na Občinskem svetu sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju

razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko obdobje 2015 - 2020, na

Ministrstvo za finance pa priglašena nova shema "de minimis" pomoči. V pravilniku so določeni

pogoji, način in postopek pri dodeljevanju pomoči o ohranjanju in spodbujanju razvoja

kmetijstva in podeželja v občini Sevnica.

Občina Sevnica navedena sredstva za ukrep Pomoč za naložbe v predelavo in trženje

kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, skladno s

pravilnikom, nameni prijaviteljem, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z

nekmetijskimi dejavnostmi in na javni razpis prijavijo stroške nakupa opreme in naprav za

dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

Sredstva za ukrep so se dodelila na podlagi javnega razpisa, na katerega so se vlagatelji lahko

prijavili do 12. februarja 2018, naložbo pa morajo izvesti in dostaviti dokazila najkasneje do 28.

septembra letošnjega leta.

87


V okviru ukrepa je bilo razpisanih 6.000,00 EUR, prijavili so se 3 vlagatelji. 1 prijava se je

zavrnila, ker vlagatelj ni izpolnjeval splošnih pogojev upravičenosti. 2 vlagateljema so bila

dodeljena sredstva v višini 50% upravičenih stroškov in znašajo 2.784,08 EUR. Na podlagi

sklepa komisije za razdelitev sredstev iz naslova javnega razpisa za kmetijstvo so se

nerazdeljena sredstva v višini 3.215,92 EUR prerazporedila na poukrep Posodabljanje

kmetijskih gospodarstev.

Do 30.6.2018 je le 1 vlagatelj podal zahtevek z dokazili za izplačilo v višini 1.045,08 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0307 - NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ

OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ. (2.784 €) 1.045 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu (2.784 €) 1.045 €

11029003 Zemljiške operacije (3.774 €) 518 €

11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč (3.774 €) 518 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve

KOMASACIJA

Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa, na katerega so se vlagatelji lahko prijavili

do 12. februarja 2018, aktivnosti pa morajo izvesti in dostaviti dokazila najkasneje do 28.

septembra 2018. V okviru ukrepa je bilo razpisanih 2.000,00 EUR, ki so bila dodeljena 2

vlagateljema v višini 100% upravičenih stroškov, kar znaša skupaj 518,26 EUR. Na podlagi

sklepa komisije za razdelitev sredstev iz naslova javnega razpisa za kmetijstvo so se

nerazdeljena sredstva v višini 1.481,74 EUR prerazporedila na poukrep Posodabljanje

kmetijskih gospodarstev.

Do 30.6.2018 sta oba vlagatelja podala zahtevek z dokazili za izplačilo v skupni višini 518,26.

KOMASACIJA KAMENICA

S strani naselja Kamenica je bila podana pobuda o uvedbi komasacije. Glede na to, da se ni

zagotovilo 80 % soglasje lastnikov, se komasacija ne bo izvedla.

OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ (774 €) 518 €

402099 Drugi splošni material in storitve (256 €) 0 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu (518 €) 518 €

OB110-17-0034 KOMASACIJA KAMENICA (3.000 €) 0 €

88


402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (3.000 €) 0 €

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (18.000 €) 6.400 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (18.000 €) 6.400 €

11406 Zapuščene živali (18.000 €) 6.400 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki

ZAPUŠČENE DOMAČE ŽIVALI

Skladno z Zakonom o zaščiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito

zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Občina mora zagotovi

najem boksa in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču (azilu). Zavetišče je lokalna zadeva

javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih

psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Občina Sevnica je zagotovila najemnino za

2,5 boksa. Za najem boksov in oskrbe za zapuščene živali je bil za ta namen izbran izvajalec, ki

je na podlagi razpisa pridobil koncesijo države za opravljanje dejavnosti zavetišč.

V prvem polletju 2018 je bilo v zavetišču za male živali Sevnica sprejetih in oskrbovanih 66

živali (psov in mačk) iz občine Sevnica in izvedena akcija sterilizacije lastniški mačk ter za

navedeno skupno porabljenih 6.399,95 EUR.

402999 Drugi operativni odhodki (18.000 €) 6.400 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE (71.638 €) 7.513 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (71.638 €) 7.513 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(32.138 €) 0 €

13418 Gradnja cest za poslovne cone (32.138 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON

Konto 420401 Novogradnje, 420801 Investicijski nadzor in 420804 Načrti in druga

projektna dokumentacija

Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se bo na dostopih do

poslovnih con, v letošnjem letu in v prihodnjih letih, skupaj z investitorji urejala komunalna javna

infrastruktura. Navedena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC (32.138 €) 0 €

89


420401 Novogradnje (30.138 €) 0 €

420801 Investicijski nadzor (1.000 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (1.000 €) 0 €

13029003 Urejanje cestnega prometa (39.500 €) 7.513 €

13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET (15.500 €) 6.171 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

KONTO

402399 Drugi prevozni in transportni stroški

JAVNI POTNIŠKI PROMET

Občina Sevnica od leta 2008 izvaja brezplačni lokalni prevoz na relaciji Sevnica – Boštanj –

Sevnica. Vsako leto izberemo izvajalca navedene storitve in ob polletju je bilo, v skladu s

sklenjeno pogodbo z izvajalcu, izplačanih 6.171,44 EUR sredstev. Sredstva so se zagotovila

tudi za organizacijo prevoza v okviru prireditve salamiade.

402399 Drugi prevozni in transportni stroški (15.500 €) 6.171 €

13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin

(24.000 €) 1.342 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE

V programskem obdobju črpanja evropskih sredstev 2014-2020 je dan velik poudarek

transnacionalnim programom, čezmejnim programom in drugim vsebinam razpisov. Sredstva v

znesku 1.342,00 EUR so se porabila za pridobitev investicijske dokumentacije.

OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE (24.000 €) 1.342 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (24.000 €) 1.342 €

14 GOSPODARSTVO (481.691 €) 86.237 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

(160.199 €) 12.184 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

(160.199 €) 12.184 €

14404 Spodbude podjetniškemu razvoju (123.310 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki

Do polletja sredstva še niso bila porabljena.

POT DO ZAPOSLITVE Z USTANOVITVIJO PODJETJA

90


Navedeni posavski projekt je Občina Sevnica kot vodilni partner prijavila na razpis Lokalne

akcijske skupine Posavje za pridobitev CLLD sredstev. Aktivnosti manjšega družinskega

podjetja predstavljajo primer dobre prakse sodelovanja podjetništva in posavskih osnovnih šol.

Z organiziranimi ogledi in s praktičnimi delavnicami v podjetju odpirajo vrata tudi starejšim

obiskovalcem. Obenem se vzpostavlja partnerstvo med podjetjem in lokalnimi proizvajalci

naravnih surovin. S tem se odpira možnost zaposlovanja v podjetju. Projekt je bil odobren za

sofinanciranje s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v

podeželje in se bo pričel z izvajanjem v septembru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-16-0046 - POT DO ZAPOSLITVE Z USTANOVITVIJO PODJETJA

KONTO 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

V letu 2015 je bil na Občinskem svetu sprejet prenovljen Pravilnik o dodeljevanju proračunskih

sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS št. 23/2015), s

katerim so se določili pogoji, način in postopek pri dodeljevanju pomoči za pospeševanje

razvoja gospodarstva v Občini Sevnica. V letošnjem letu pa se je obstoječi pravilnik dopolnil pri

ukrepu spodbujanja zaposlovanja v gospodarstvu v delu, ki se nanaša zaposlovanje starejših

po 50. letu, predvsem invalidov in z novim ukrepom finančnih vzpodbud za lokalne turistične

ponudnike. Dopolnitve in spremembe pravilnika so bile objavljene v Uradnem listu številka

11/18. Sredstva za subvencioniranje pospeševanja promocije podjetij se dodeljujejo na podlagi

priglasitve na Ministrstvo za finance v skladu s pravilom »de minimis« in na podlagi javnega

razpisa, na katerega so se vlagatelji lahko prijavili do 18. maja 2018. Sredstva se dodelijo z

namenom sofinanciranja stroškov najetja in postavitve stojnic pri udeležbi na sejmih ter

promociji izdelkov in storitev malih in srednje velikih podjetij. V okviru ukrepa je bilo razpisanih

in dodeljenih 15.000,00 EUR in sicer 7 vlagateljem. Sofinanciranje upravičenih prijavljenih

stroškov je znašalo 23,88%. Upravičeni stroški ukrepa so nastali v času pred prijavo in sicer od

20.5.2017 do 18.5.2018, tako da je morala biti aktivnost ob sami prijavi tudi že zaključena in

plačana, sredstva pa bodo vlagateljem izplačana v mesecu avgustu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB110-06-0007 - POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ.

NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ

V letu 2015 je bil na Občinskem svetu sprejet prenovljen Pravilnik o dodeljevanju proračunskih

sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS št. 23/2015), s

katerim so se določili pogoji, način in postopek pri dodeljevanju pomoči za pospeševanje

razvoja gospodarstva v Občini Sevnica. V letošnjem letu pa se je obstoječi pravilnik dopolnil pri

ukrepu spodbujanja zaposlovanja v gospodarstvu v delu, ki se nanaša zaposlovanje starejših

po 50. letu, predvsem invalidov in z novim ukrepom finančnih vzpodbud za lokalne turistične

ponudnike. Dopolnitve in spremembe pravilnika so bile objavljene v Uradnem listu številka

11/18. Sredstva za subvencioniranje naložb v nakup nove opreme in nematerialnih investicij se

dodeljujejo na podlagi priglasitve na Ministrstvo za finance v skladu s pravilom »de minimis« in

na podlagi javnega razpisa, na katerega so se vlagatelji lahko prijavili do 18. maja 2018. Namen

ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za

opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in jo tudi dejansko opravlja, ter nakup

nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje). Investicijska vlaganja se nanašajo na

ustanovitev novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali uvajanja novega proizvodnega

oziroma storitvenega programa. V okviru ukrepa je bilo razpisanih 53.000,00 EUR, dodeljenih

pa 69.786,05 EUR 18. vlagateljem, 1 vloga se je zavrnila, ker vlagatelj ni izpolnjeval splošnih

pogojev upravičenosti. V skladu z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2018 smo po

odpiranju vlog na to proračunsko postavko prerazporedili nerazdeljena sredstva iz ukrepa

91


Pospeševanja odpiranja novih delovnih mest v višini 16.786,05 EUR. Sofinanciranje upravičenih

prijavljenih stroškov je znašalo 14,67%. Upravičeni stroški ukrepa so nastali v času pred prijavo

in sicer od 20.5.2017 do 18.5.2018, tako da je morala biti aktivnost ob sami prijavi tudi že

zaključena in plačana, sredstva pa bodo vlagateljem izplačana v avgustu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB110-09-0020 - NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE

V letošnjem letu so bile na Občinskem svetu sprejete spremembe in dopolnitve obstoječega

Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v

Občini Sevnica (Uradni list RS št. 23/2015). Spremembe in dopolnitve so se nanašale

predvsem na ukrep pospeševanja odpiranja novih delovnih mest v smislu zaposlovanja

starejših po 50. letu, predvsem invalidov ter s sprejetjem novega ukrepa finančnih vzpodbud za

lokalne turistične ponudnike. Dopolnitve in spremembe pravilnika so bile objavljene v Uradnem

listu RS številka 11/18. Sredstva za subvencioniranje stroškov izobraževanja za lokalne

turistične ponudnike se dodeljujejo na podlagi priglasitve na Ministrstvo za finance v skladu s

pravilom »de minimis« in na podlagi javnega razpisa, na katerega so se vlagatelji lahko prijavili

do 18. maja 2018. Namen ukrepa je spodbuditi ponudnike, da vstopijo v Zeleno shemo

slovenskega turizma in pridobijo mednarodni uveljavljen in s strani SLOVENIA GREEN

verificiran okoljski znak. Upravičeni stroški so stroški namenjeni izobraževanju ponudnikov za

vključitev v sheme kakovosti – Zelena shema slovenskega turizma (stroški promocijskih

aktivnosti in zunanjih svetovanj, stroški pristojbin, ki jih zaračunajo upravitelji znakov, stroški

tehnoloških nadgradenj ali drugih materialnih stroškov, ki nastanejo kot posledica

implementacije znaka). Upravičeni stroški ukrepa so nastali v času pred prijavo in sicer od

20.5.2017 do 18.5.2018, tako da je morala biti aktivnost ob sami prijavi tudi že zaključena in

plačana, sredstva pa bodo vlagatelju izplačana v avgustu. V okviru ukrepa je bilo razpisanih

7.000,00 EUR, ki so bila v celoti dodeljena 1 vlagatelju za pridobitev 1 okoljskega znaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB110-17-0031 - FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE.

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (8.540 €) 0 €

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ (15.000 €) 0 €

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (15.000 €) 0 €

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST. (69.786 €) 0 €

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (69.786 €) 0 €

OB110-16-0046 POT DO ZAPOSLITVE Z USTANOVITVIJO PODJETJA (22.984 €) 0 €

402999 Drugi operativni odhodki (22.984 €) 0 €

OB110-17-0031 FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE

(7.000 €) 0 €

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (7.000 €) 0 €

14406 Delovanje RRA (36.889 €) 12.184 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

KONTO 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

92


RRA - DELOVANJE

Regionalno razvojno agencijo Posavja so leta 1998 ustanovile občine Krško, Brežice in Sevnica

kot javni zavod za pospeševanje razvoja gospodarstva za območje celotne regije, ki se

sofinancira iz proračunskih sredstev na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Regionalna razvojna agencija Posavje. V letu 2007 se je z dopolnitvijo ustanovitvenih odlokov

soustanoviteljicam RRA pridružila še občina Kostanjevica na Krki, v letu 2014 pa še Bistrica ob

Sotli in Radeče. Občina Sevnica Regionalni razvojni agenciji Posavje namenja iz občinskega

proračuna sredstva za pokrivanje plač in materialnih stroškov. Sredstva so bila na podlagi letne

pogodbe in programa zavoda, ciljno usmerjena za sofinanciranje naslednjih programov in nalog:

• pripravo, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in

regijskih projektov v regiji,

• pripravo dogovora za razvoj regije,

• izvajanje regijskih projektov (Garancijska shema Posavje, S kolesom ob Savi in Krki (Sava -

Krka bike), Posavska štipendijska shema),

• sodelovanje in podporo pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih

partnerstev,

• obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji

pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,

• informiranje, svetovanje in pomoč pri pripravi regionalnih projektov (CLLD),

• koordinacijo in izvajanje drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike po

predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj (Svet regije / Razvojni svet

regije),

• administrativne, strokovne in tehnične naloge pri pripravi in izvedbi skupnih razvojnih projektov

iz regionalnega razvojnega programa.

Do polletja je bilo RRA Posavje nakazanih 12.183,79 EUR sredstev.

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

(7.025 €) 4.911 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (29.864 €) 7.273 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

(321.492 €) 74.053 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

(321.492 €) 74.053 €

14420 Turizem (321.492 €) 74.053 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

KONTO 402009 Reprezentanca

V letu 2018 se je na proračunski postavki 14420 Turizem odprt nov konto Izdatki za

reprezentanco.

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki

TURISTIČNE INFORMACIJE NA MOBILNEM TELEFONU

Obiskovalci znamenitosti občine Sevnica že od leta 2010 na inovativen način pridobivajo

osnovne informacije o znamenitostih, ki jih obiščejo. Table s telefonskimi številkami so

postavljene na petih mestih: na Ajdovskem gradcu (041 184-818, 441#), Gradu Sevnica (041

184-818, 451#), v starem mestnem jedru Sevnice (041 184-818, 471#) ter v dveh vaseh, ki sta

bili v prejšnjih letih imenovani za najlepši hribovski vasi v Sloveniji, in sicer na Razborju pod

93


Lisco (041 184-818, 461#) in v Leskovcu nad Šentjanžem (041 184-818, 481#). Sistem

omogoča spremljanje pogostosti uporabe tega sistema. V okviru drugih operativnih odhodkov

se je popravila vhodna tabla na vstopni lokaciji v občino Sevnica s smeri Radeč, naročile so se

nagrade za otroke v okviru podjetniškega krožka, kupile so se knjige Okusi Posavja, naročil se

je oglas v Glasu gospodarstva, nabavil pisarniški material za učilnico na Lisci, na Lovrencu okoli

rastišča cluzijevega svišča sofinancirala zamenjava lesene ograje, naročil se je jumbo plakat za

vikend nakupov, sodelovanje v oddaji Kulinarična vandranja in sofinanciral oglas Sevnice v

knjigi Slovenija, biser narave. Za navedeno so bila porabljena sredstva v znesku 8.193,28 EUR,

do polletja pa plačanih 7.273,36 EUR.

KONTO 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PRAVILNIK - TURIZEM

Navedena sredstva se dodelijo izvajalcem turističnih prireditev na podlagi javnega razpisa,

izvedenega skladno s Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini

Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09-UPB, 103/11 in 11/18), ki je bil v letošnjem letu spremenjen in

dopolnjen, predvsem v delu, ki se nanaša na kriterije in merila za ocenjevanje turističnih

prireditev. Izvajalci turističnih prireditev, ki so upravičeni do teh sredstev so društva, združenja

in zveze, registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu in delujejo v Občini

Sevnica ter so nosilci prireditve. Sofinancira se izvedba turističnih prireditev, katerih cilj je

povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja, ter vplivajo na turistični razvoj

posameznega kraja ter celotne občine.

Sredstva so se v letošnjem letu dodelila na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih

prireditev v občini Sevnica v letu 2018, na katerega so se vlagatelji lahko prijavili do 10. aprila

2018. Sredstva v višini 13.027,00 EUR so bila odobrena 17. društvom za izvedbo 27 prireditev

(5 prireditev je bilo zavrnjenih, ker niso dosegle zadostnega števila minimalnih 15 točk).

Sredstva bodo društvom izplačana na podlagi dokazil o izvedeni prireditvi. Do 30.06.2018

društva še niso podala nobenega zahtevka.

TURIZEM JZ KŠTM

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica je pravna oseba in

nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, ustanoviteljica pa je

Občina Sevnica. Ustanovljen je za opravljanje dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in

za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino.

Zavod pridobiva sredstva za svoje delo: iz proračunskih sredstev ustanovitelja, s prodajo blaga

in storitev na trgu, z najemninami, s prispevki donatorjev, iz državnih in mednarodnih javnih

razpisov, iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.

Njihove dejavnosti so:

· spremljanje, izvajanje, pomoč, organiziranje in spodbujanje prireditev na vseh področjih,

· sodelovanje z društvi, občino, zvezami, posamezniki, sorodnimi zavodi, ministrstvom, idr.,

· upravljanje in gospodarjenje z objekti v lasti občine,

· informiranje, promoviranje, razvoj,

· izobraževanje,

· priprava strokovnih gradiv,

· strokovna, tehnična, administrativna opravila...

Objekti v upravljanju službe za turizem:

· Sejem Sevnica in kmečka tržnica,

· Turistično informacijska pisarna Sevnica,

94


· Turistična agencija Doživljaj Posavje, ki organizira enodnevne izlete, promocijske dogodke,

obiskuje sejme, pripravlja promocijsko gradivo (prospekti, letaki, brošure,…).

KONTO 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke

zaposlenim

TURIZEM JZ KŠTM - ZA PLAČE

Skladno s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti Zavoda za

kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti je Občina Sevnica dolžna zagotavljati del

sredstev za delovanje zavoda. Do 30.06.2018 je bilo izplačanih 34.385,94 EUR za plače in

regres zaposlenih za področje turizma.

KONTO 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

TURIZEM JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST

Skladno s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti Zavoda za

kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti je Občina Sevnica dolžna zagotavljati del

sredstev za delovanje zavoda. Navedena kvota predstavlja del sredstev za izvajanje turistične

dejavnosti iz neprofitne dejavnosti. Do 30.06.2018 je bilo izplačanih 23.584,50 EUR za

dejavnost turizma.

KONTO 432300 Investicijski transferi javnim zavodom

Investicijska sredstva se namenjajo KŠTMju za preureditev prostorov na upravi za sejno sobo,

nakup stolov ter nakup zložljivih miz.. Do 30.06.2018 je bilo izplačanih 8.748,51 EUR.

KONTO 420401 Novogradnje

KONTO 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME

Predvideva se pridobitev projektne dokumentacije in v nadaljevanju izvedba postajališč za

avtodome pri Srednji šoli Sevnica in na parkirišču na Lisci.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TONČKOVEGA DOMA

KONTO 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Občina Sevnica sredstva, ki jih pridobi iz naslova najemnine Tončkovega doma ter dodatna

proračunska sredstva, nameni za investicijsko vzdrževanje. Do polletja se je v znesku 60,58

EUR plačal komunalni prispevek za pridobitev gradbenega dovoljenja.

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki

Lisca lahko služi tudi kot center za izvajanje raznih strokovno-izobraževalnih obarvanih

dejavnosti, med drugim se ponaša z raznovrstno botaniko, pestro fauno ter daje zanimive in

privlačne možnosti za raziskovanje na področju astronomije, zvezdoslovja in radioamaterstva.

Na Lisci se v juliju izvaja raziskovalni tabor v smislu spodbude sodelovanja s Centrom šolskih in

obšolskih dejavnosti (CŠOD). K sodelovanju se je povabilo študente različnih strok in njihove

strokovne mentorje, tudi z namenom projektno usmerjene priprave nadaljnjega razvoja Lisce.

KONTO 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Občina Sevnica želi celovito urediti notranjost Tončkovega doma na Lisci in bo sredstva, ki jih

bo pridobila iz naslova najemnine Tončkovega doma ter dodatna proračunska sredstva,

namenila za investicijsko vzdrževanje in preureditev posameznih prostorov Tončkovega doma.

95


KONTO 420804 Izdelava strategije v turizmu

V drugi polovici leta 2018 bo izdelana Strategija razvoja turizma Občine Sevnica, katere izbran

izvajalec je Fakulteta za turizem.

402009 Izdatki za reprezentanco (2.000 €) 0 €

402999 Drugi operativni odhodki (15.500 €) 7.273 €

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (13.027 €) 0 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

(71.302 €) 34.386 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve (47.169 €) 23.585 €

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI (115.270 €) 61 €

402999 Drugi operativni odhodki (12.000 €) 0 €

420200 Nakup pisarniškega pohištva (6.000 €) 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (85.000 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (12.270 €) 61 €

OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA

(14.500 €) 8.749 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom (14.500 €) 8.749 €

OB110-16-0048 POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME (20.642 €) 0 €

420401 Novogradnje (18.146 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (2.496 €) 0 €

OB110-17-0032 IZDELAVA STRATEGIIJE V TURIZMU (22.082 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (22.082 €) 0 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

(35.362 €) 0 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (29.862 €) 0 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (29.862 €) 0 €

15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE (29.862 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON

Konto 420401 Novogradnje

Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se bo na dostopih do

poslovnih con, v letošnjem letu in v prihodnjih letih, skupaj z investitorji urejala komunalna javna

infrastruktura. Do polletja na navedenem kontu še niso nastali stroški.

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC (29.862 €) 0 €

96


420401 Novogradnje (29.862 €) 0 €

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave (5.500 €) 0 €

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo

naravnih vrednot (5.500 €) 0 €

15430 UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI (5.500 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

KONTO 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI

Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo se na podlagi petega odstavka 29.

člena Zakona o divjadi in lovstvu deli med lokalno skupnostjo in državo v razmerju 50:50. V letu

2016 je bil na Občinskem svetu sprejet Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno

gospodarjenje z divjadjo v Občini Sevnica. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti

trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in sicer za izvedbo biomeliorativnih, biotehničnih in ostalih

ukrepov. S tem se želi vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju

z divjadjo in loviščem. Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s pogodbo, koncesijsko pogodbo za

trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja

lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

Upravičenci do sofinanciranja so lovske družine - koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko

pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Slovenija za lovišča, ki ležijo na

območju občine Sevnica in nakazana koncesija Občini Sevnica za posamezno leto znaša nad

20 EUR. Razpis za 2 leti skupaj bo izveden v jeseni.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (5.500 €) 0 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(10.000 €) 0 €

1603 Komunalna dejavnost (10.000 €) 0 €

16039001 Oskrba z vodo (10.000 €) 0 €

16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH

(10.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON

Konto 420401 Novogradnje

Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se bo na dostopih do

poslovnih con, v letošnjem letu in v prihodnjih letih, skupaj z investitorji urejala komunalna javna

infrastruktura. Do polletja na navedeni postavki še niso nastali stroški.

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC (10.000 €) 0 €

97


420401 Novogradnje (10.000 €) 0 €

19 IZOBRAŽEVANJE (36.000 €) 8.400 €

1906 Pomoči šolajočim (36.000 €) 8.400 €

19069003 Štipendije (36.000 €) 8.400 €

19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA (36.000 €) 8.400 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

KONTO 411799 Druge štipendije

POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA

V okviru Posavske štipendijske sheme občine financirajo nadarjene dijake in študente s

področja kulture, ki se izobražujejo v tujini. V šolskem letu 2017/2018 so bili trije izbrani

kandidati, ki se izobražujejo v tujini za smeri saksofona in flavte. Mesečna štipendija na

posameznika znaša 241,48 EUR, letna štipendija pa 2.897,76 EUR. Za šolsko leto 2018/2019

bo razpis izveden v jeseni.

KMETIJSKE ŠTIPENDIJE

Navedena sredstva se skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in

podeželja v občini Sevnica dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa za

štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Predstavljajo pa finančno pomoč pri izobraževanju

rednih dijakov, študentov kmetijskih in gozdarskih strok iz občine Sevnica, ki bodo po končanem

šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Namen ukrepa je

spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podporo mladim

prevzemnikom kmetij. Za šolsko leto 2017/2018 so bila za ukrep štipendiranje bodočih

prevzemnikov kmetij razpisana sredstva v višini 14.280,00 EUR. Štipendija je bila odobrena 4

prijaviteljem, od tega je 1 prijavitelj vpisan v program za pridobitev srednješolske strokovne

izobrazbe (V. stopnja), 1 prijavitelj za pridobitev višješolske izobrazbe (VI./1) in 2 prijavitelja za

pridobitev visokošolske izobrazbe (VI./2). Vsi prijavitelji prejemajo štipendije v mesečnem

znesku 170,00 €, kar letno znaša 2.040,00 € na posameznega študenta oziroma dijaka. Skupna

višina dodeljenih sredstev po razpisu v letu 2017 je 8.160,00 EUR. Za šolsko leto 2018/2019 bo

razpis izveden v jeseni.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Na občinskem svetu je bil sprejet Pravilnik o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v

občini Sevnica. Občina bo v septembru izvedla razpis za 10 štipendij in na podlagi tega podelila

štipendije dijakom iz občine Sevnica, in sicer srednje poklicne ali srednje strokovne

izobraževalne smeri. Občinske štipendije za deficitarne poklice bodo podeljene z namenom

zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanja

vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo

zaposljivost, ter tista področja izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja. Prejemniki občinske

štipendije po pravilniku ne morejo biti hkrati prejemniki državne štipendije, namenjene za

podporo deficitarnim poklicem. V šolskem letu 2017/2018 so bila za štipendiranje deficitarnih

poklicev dodeljena sredstva v višini 8.640,00 EUR za izplačilo štipendij 9 prijaviteljem, ki so

vpisani v sledeče programe: gastronom – hotelir (2 dijaka), strojni tehnik (4 dijaki),

avtokaroserist, slaščičar in mizar. Za šolsko leto 2018/2019 bo razpis izveden v jeseni.

98


411799 Druge štipendije (36.000 €) 8.400 €

5000 KS BLANCA ( 5 7 . 0 7 7 € ) 2 0 . 0 7 6 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (14.215 €) 4.365 €

0603 Dejavnost občinske uprave (14.215 €) 4.365 €

06039001 Administracija občinske uprave (12.715 €) 3.833 €

60001 Administracija - KS Blanca (5.128 €) 1.921 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Pri stroških administracije KS Blanca, smo do polletja poslovnega leta realizirali naslednje

aktivnosti:

-na kontu 402902 so realizirane obveznosti za plačila nagrad predsedniku.

-na kontu 402905 so realizirane obveznosti za izplačilo sejnin članom sveta KS Blanca.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah (4.500 €) 1.724 €

402905 Sejnine udeležencem odborov (628 €) 197 €

60002 Pisarniški material - KS Blanca (300 €) 39 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Na kontu 402000 - poštne storitve.

402000 Pisarniški material in storitve (300 €) 39 €

60003 Stroški prevozov-KS Blanca (1.560 €) 61 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Na kontu 402300 so prikazane poravnane obveznosti za gorivo (pogonsko gorivo-kosilnice).

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva (1.560 €) 61 €

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca (3.327 €) 1.434 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Na kontu 402200 so prikazana porabljena sredstva za električno energijo za pisarno KS in GD

Poklek.

Na kontu 402203 so prikazana porabljena sredstva za plačilo vode in okoljske dajatve za sedež

KS.

Na kontu 402204 so prikazana porabljena sredstva za odvoz odpadkov iz KS.

Na kontu 402205 so prikazana porabljena sredstva za naročnino paketa DUO OPTIKA A

(internet s telefonom za odjemno mesto sedež KS in GD Poklek.

99


402200 Električna energija (1.800 €) 1.071 €

402203 Voda in komunalne storitve (840 €) 49 €

402204 Odvoz smeti (150 €) 69 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta (537 €) 246 €

60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca (2.400 €) 377 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Pri postavki drugih operativnih odhodkih smo na kontu 402009 - Izdatki za reprezentanco

koristili sredstva za pogostitev članov krajevne skupnosti ob zaključku leta 2017, na kontu

402930 so prikazani stroški provizije UJP-u za storitve izvajanja plačilnega prometa na

poslovnem računu, na kontu 402999 so zajeti plačani računi nabave novoletnega programa za

poslovne partnerje in razni potrošni material za vzdrževanje prostorov KS in okolice, ki ga v

začetku leta ni bilo mogoče predvideti.

402009 Izdatki za reprezentanco (1.190 €) 60 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (10 €) 3 €

402999 Drugi operativni odhodki (1.200 €) 314 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,

potrebnim za delovanje občinske uprave (1.500 €) 532

60007 Upravljanje z premoženjem (1.500 €) 532

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

-konto 402500 - Investicijo vzdrževanje objekta KS Blanca - elektroinstalacijska dela v prostorih

KS Blanca.

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (533 €) 532

OB110-08-0030 INVESTICIJSKO VZRD. OBJEKTA KS BLANCA (967 €) 0 €

100


420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (967 €) 0 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE (34.048 €) 11.762 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (34.048 €) 11.762 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

(23.100 €) 11.762 €

13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca (23.100 €) 11.762 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Na postavki tekoče vzdrževanje cest so na kontu 402503 tekoče vzdrževanje prikazana

porabljena sredstva za opravljeno zimsko službo.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (23.100 €) 11.762 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(10.948 €) 0 €

13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca (10.948 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Pri investicijskem vzdrževanju in gradnji cest v prvem polletju nismo porabili planiranih sredstev

za asfaltacije JP.

OB110-13-0067 ASFALTACIJA JP (10.948 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (10.948 €) 0 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(5.414 €) 698 €

1603 Komunalna dejavnost (5.414 €) 698 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (5.414 €) 698 €

16095 Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca (5.414 €) 698 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Pri postavki urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost so prikazana realizirana plačila za

dobavo električne energije za mrliško vežico na pokopališču na Rožnem in odvoz odpadkov iz

pokopališča. Na kontu 402500 je prikazana realizacija za vzdrževanje pokopališča in sicer

nabava sredstva za zatiranje pleveli ter drugi potrošni material za vzdrževanje pokopališča in

mrliške vežice. Na kontu 420402 so prikazana sredstva, ki so bila porabljena za investicijsko

vzdrževanje mrliške vežice.

101


402200 Električna energija (420 €) 292 €

402204 Odvoz smeti (894 €) 154 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (1.100 €) 101 €

OB110-16-0017 OBNOVA MRLIŠKE VEŽICE ROŽNO (3.000 €) 151 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (3.000 €) 151 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE (3.400 €) 3.250 €

1803 Programi v kulturi (3.400 €) 3.250 €

18039003 Ljubiteljska kultura (3.400 €) 3.250 €

18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca (3.400 €) 3.250 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Na postavki ljubiteljska kultura je prikazano plačilo donacijam društvom, ki delujejo v KS Blanca

ter pomagajo pri organizaciji praznika krajevne skupnosti. Donacije so izplačane na podlagi

Sveta KS, ki je bil sprejet na osnovi meril za sofinanciranje društev v KS Blanca, ki so bila

sprejeta na 12. redni seji, dne 09.12.2016.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (3.400 €) 3.250 €

5001 KS BOŠTANJ ( 2 1 8 . 7 2 4 € ) 1 0 9 . 6 6 9 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (21.076 €) 13.572 €

0603 Dejavnost občinske uprave (21.076 €) 13.572 €

06039001 Administracija občinske uprave (20.076 €) 13.572 €

60011 Pisarniški material-KS Boštanj (1.497 €) 321 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Boštanj je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki pisarniški material:

− PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE: sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega

materiala potrebnega za opravljanje administrativnih del na krajevni skupnosti in delo sveta

krajevne skupnosti.

− ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE: planirana sredstva še niso bila porabljena.

− IZDATKI ZA REPREZENTANCO: sredstva niso bila porabljena.

− DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE: sredstva so bila porabljena za izdelavo cvetličnih

aranžmajev za nastopajoče na prireditvah krajevne skupnosti in cvetličnih aranžmajev ob

obisku starostnikov, plačilo za, tiskanje voščilnic ter nakupu zastave za okrasitev mlaja.

102


402000 Pisarniški material in storitve (200 €) 85 €

402001 Čistilni material in storitve (100 €) 0 €

402009 Izdatki za reprezentanco (500 €) 0 €

402099 Drugi splošni material in storitve (697 €) 236 €

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj

(4.009 €) 2.582 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Boštanj je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki energija in komunalne storitve za delovanje:

− ELEKTRIČNA ENERGIJA: sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije za sedež

pisarne v objektu PGD Boštanj.

− PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA: sredstva so bila porabljena za sofinanciranje

nakupa kurilnega olja v objektu PGD Boštanj za namen ogrevanja pisarne sedeža KS Boštanj.

− TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA: sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov

stacionarnega in mobilnega telefona za potrebe delovanja krajevne skupnosti ter naročnine za

internetne storitve.

− POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE: sredstva so bila porabljena za plačilo poštnih storitev za

potrebe delovanja krajevne skupnosti in sveta krajevne skupnosti.

402200 Električna energija (1.000 €) 439 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja (1.209 €) 1.209 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta (900 €) 350 €

402206 Poštnina in kurirske storitve (900 €) 584 €

60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj (14.570 €) 10.669 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Boštanj je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki drugi operativni odhodki:

− PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH: sredstva so bila porabljena za opravljena dela v

krajevni skupnosti, nadomestilo predsedniku za vodenje krajevne skupnosti na podlagi

Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov

delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine

Sevnica, plačilu po podjemni pogodbi za čiščenje mrliške vežice na pokopališču Boštanj in

opravljanju administrativnih del za potrebe vodovoda Boštanj.

− SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV,

NOTARJEV: sredstva niso bila koriščena.

− PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET: sredstva

so bila porabljena za stroške nastale iz negotovinskega poslovanja za račun odprt pri Upravi za

javna plačila.

− DRUGI OPERATIVNI ODHODKI: sredstva so bila porabljena za stroške izdelave plakatov za

prireditve, ozvočenje prireditve ob kulturnem prazniku in prazniku Krajevne skupnosti Boštanj in

na prireditvi Pozdrav pomladi, snemanju prireditve ob prazniku KS in montaža CD-ja, razni

tehnični material in potrošni material pri organizaciji čistilne akcije, izdelava venca za mlaj

printanje plaket ob podelitvi le-teh zaslužnim krajanom, plačilo avtorskega honorarja agenciji

SAZAS plačilu za uporabo spletnega digitalnega potrdila ter drugih manjših storitev in

103


materiala, ki jih v začetku proračunskega obdobja ni bilo mogoče predvideti.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah (10.000 €) 6.179 €

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

(0 €) 0 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (100 €) 36 €

402999 Drugi operativni odhodki (4.470 €) 4.453 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,

potrebnim za delovanje občinske uprave (1.000 €) 0 €

60016 Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj (1.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Boštanj v prvem polletju še ne porabila sredstev na nakup nove računalniške

opreme.

OB110-12-0088 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME (1.000 €) 0 €

420202 Nakup strojne računalniške opreme (1.000 €) 0 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE (57.504 €) 53.568 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (57.504 €) 53.568 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

(53.678 €) 51.433 €

13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj (53.678 €) 51.433 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Boštanj je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje cest:

− TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV: planirana sredstva niso bila porabljena.

− TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV: sredstva so bila porabljena za plačilo

izvedene zimske službe v sezoni 2017/2018 (pluženje, posipavanje in posipni material). Del

porabljenih sredstev je bil namenjen popravilu močno poškodovanih odsekov javnih poti na

območju KS Boštanj.

104


402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (2.245 €) 0 €

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (51.433 €) 51.433 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(3.826 €) 2.134 €

13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj (3.826 €) 2.134 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Boštanj je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki investicijsko vzdrževanje in gradnja cest:

− REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE: sredstva so bila porabljena za ureditev manjkajoče

ograje na JP Apnenik - Gramat.

OB110-12-0041 JP V KS BOŠTANJ (3.826 €) 2.134 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (3.826 €) 2.134 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(125.803 €) 37.939 €

1603 Komunalna dejavnost (125.803 €) 37.939 €

16039001 Oskrba z vodo (52.729 €) 34.406 €

16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj (52.729 €) 34.406 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Boštanj je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki oskrba z vodo:

− STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV: planirana sredstva niso bila

porabljena.

− ELEKTRIČNA ENERGIJA: sredstva so bila porabljena za kritje stroškov elektrike za delovanje

črpalk na vodovodnem sistemu Boštanj in Boštanj - levi breg.

− TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA: sredstva so bila porabljena za stroške krmiljenja

vodovodnega sistema preko GPRS-a.

− POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE: sredstva so bila porabljena za mesečno pošiljanje

položnic za vodo fizičnim osebam in gospodarskim subjektom.

− TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV: sredstva so bila porabljena za mesečno

vzdrževanje vodovodnega sistema s strani pooblaščenega vzdrževalca, odpravi okvar na

sistemu, nabavi natrijevega hipoklorita, zagotovitvi odgovorne osebe za nadzor kakovosti vode

na javnem vodovodu ter za manjša investicijsko vzdrževalna dela.

− TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME: sredstva so bila porabljena za

pripravo in tiskanje mesečnih položnic za vodarino fizičnim osebam s strani podjetja EPPS.

− DRUGI OPERATIVNI ODHODKI: sredstva so bila porabljena za drugo polovico vodnega

povračila za odvzeto vodo iz vodovodnega vira javnega vodovoda v Boštanju v letu 2017.

− TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB: sredstva so bila

porabljena za pokritje mesečnih stroškov analiz vzorcev pitne vode na mikrobiologijo in kemijo

skladno s HACCP sistemom. Analizo vzorcev pitne vode za notranji nadzor vodovodnega

sistema izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Celje.

105


402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav (100 €) 0 €

402200 Električna energija (9.000 €) 5.017 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta (300 €) 166 €

402206 Poštnina in kurirske storitve (1.500 €) 870 €

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (30.729 €) 22.915 €

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (1.300 €) 501 €

402999 Drugi operativni odhodki (8.000 €) 3.885 €

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki (1.800 €) 1.051 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

(73.074 €) 3.534 €

16072 Urejanje pokopališč (73.074 €) 3.534 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Boštanj je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki urejanje pokopališč:

− STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV: planirana sredstva niso bila

porabljena.

− ELEKTRIČNA ENERGIJA: sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije v

mrliški vežici Boštanj in na pokopališču Boštanj.

− PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA: sredstva niso bila porabljena.

− ODVOZ SMETI: sredstva so bila porabljena za odvoz odpadnih nagrobnih sveč, bioloških in

mešanih odpadkov iz pokopališč Boštanj, Log in Kompolje.

− POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE: planirana sredstva niso bila porabljena.

− GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA: planirana sredstva niso bila porabljena.

− TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV: planirana sredstva niso bila porabljena.

− TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME: planirana sredstva niso bila

porabljena.

− REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJE: planirana sredstva niso bila porabljena, ker zaradi

prostorske zakonodaje še ni bilo mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo

mrliške vežice v Boštanju.

− NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: planirana sredstva niso porabljena, ker

zaradi prostorske zakonodaje še ni možno z urejanjem projektne dokumentacije PGD za

rekonstrukcijo mrliške vežice v Boštanju.

106


402200 Električna energija (1.800 €) 962 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja (12 €) 0 €

402204 Odvoz smeti (5.000 €) 2.571 €

402206 Poštnina in kurirske storitve (166 €) 0 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (3.362 €) 0 €

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (173 €) 0 €

OB110-12-0089 OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ (62.562 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (60.000 €) 0 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (2.562 €) 0 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE (14.340 €) 4.590 €

1803 Programi v kulturi (14.340 €) 4.590 €

18039003 Ljubiteljska kultura (14.340 €) 4.590 €

18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj (14.340 €) 4.590 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Boštanj je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki ljubiteljska kultura:

− TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM: sredstva so bila

porabljena za sofinanciranje programov društev. Višino redne dotacije za posamezno društvo

predlaga Komisija za kulturo in društveno dejavnost, ki jo nato potrdi svet krajevne skupnosti.

Izredne dotacije za posamezno društvo pa so neposredno obravnavane in potrjene na seji

sveta. Ker zaradi visokih stroškov zimske službe ni bilo mogoče izplačati vseh dotacij za

delovanje društvom, bodo le-te izplačane v drugi polovici proračunskega obdobja, predvidoma

do 30.9.2018

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (14.340 €) 4.590 €

18039005 Drugi programi v kulturi (0 €) 0 €

18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj (0 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Boštanj je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki vzdrževanje večnamenskih domov:

− TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV: sredstva niso bila porabljena.

− INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE: sredstva niso porabljena.

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (0 €) 0 €

107


5002 KS KRMELJ ( 3 9 . 4 3 6 € ) 1 3 . 6 2 0 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (17.368 €) 7.355 €

0603 Dejavnost občinske uprave (17.368 €) 7.355 €

06039001 Administracija občinske uprave (17.368 €) 7.355 €

60020 Administracija -KS Krmelj (2.290 €) 436 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Krmelj je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki administracija KS:

− PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE: sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega

materiala (papir, kuverte, znamke, kartuše za tiskalnik) za potrebe opravljanja korespondence v

krajevni skupnosti.

− ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE: na postavki ni bilo realizacije.

− IZDATKI ZA REPREZENTANCO: sredstva so bila porabljena za plačilo prejetega računa

pogostitve članov krajevne skupnosti ob koncu leta 2017, pokritju računov za nabavo

novoletnega programa.

402000 Pisarniški material in storitve (450 €) 48 €

402001 Čistilni material in storitve (40 €) 0 €

402009 Izdatki za reprezentanco (1.800 €) 387 €

60021 Stroški prevozov-KS Krmelj (2.700 €) 1.036 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Krmelj je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki stroški prevozov:

− GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA: sredstva so bila porabljena za potrebe

nabave kurilnega olja za ogrevanje stavbe KS, dvorane v Kulturnem domu in knjižnice.

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva (2.700 €) 1.036 €

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj (3.610 €) 1.804 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Krmelj je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki energija in komunalne storitve:

− ELEKTRIČNA ENERGIJA: sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije in

omrežnine za stavbo - pisarno KS in Kulturni dom Svoboda.

− VODA IN KOMUNALNE STORITVE: sredstva so bila porabljena za stroške vodarine v stavbi

KS in Kulturnega doma Svoboda.

− TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA: sredstva so bila porabljena za stroške

stacionarnega in mobilnega telefona ter za plačilo stroškov internetnih storitev.

− DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE: sredstva so bila porabljena

108


za montažo in demontažo novoletne okrasitve.

402200 Električna energija (1.600 €) 773 €

402203 Voda in komunalne storitve (350 €) 195 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta (760 €) 390 €

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (900 €) 445 €

60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj (8.768 €) 4.080 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Krmelj je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki drugi operativni odhodki:

− DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE: sredstva so bila porabljena

za pokritje stroškov dimnikarskih storitev.

− PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH: sredstva so bila porabljena za pokrijte stroškov

honorarja predsednici za vodenje krajevne skupnosti na podlagi veljavne zakonodaje in

opravljanje korespondence po sklepu sveta KS Krmelj.

− SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV: sredstva so porabljena za plačilo sejnin članom sveta

za udeležbo na sejah sveta KS.

− PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET: sredstva

so bila porabljena za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet za vodenje

poslovnega računa, odprtega pri Upravi za javna plačila.

− DRUGI OPERATIVNI ODHODKI: sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov Terci Sevnica

za upravljanje stavbe Krmelj 88, nabavi aranžmajev ob prireditvah in servisiranju gasilskih

aparatov in redni pregled zasilne razsvetljave v domu Svoboda.

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (339 €) 45 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah (6.528 €) 3.263 €

402905 Sejnine udeležencem odborov (1.000 €) 137 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (40 €) 5 €

402999 Drugi operativni odhodki (861 €) 630 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE (15.098 €) 4.796 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (15.098 €) 4.796 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest(15.098

€) 4.796 €

13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj (15.098 €) 4.796 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Krmelj je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

109


postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje cest:

− TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV: sredstva so bila porabljena za plačilo pokritje

stroškov zimskega vzdrževanja cest (pluženje in posipavanje javnih poti, čiščenje pločnikov,

čiščenje parkirišč in javnih površin, posipni material).

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (15.098 €) 4.796 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(3.170 €) 1.241 €

1603 Komunalna dejavnost (3.170 €) 1.241 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (3.170 €) 1.241 €

16020 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj (3.170 €) 1.241 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Krmelj je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti:

− ELEKTRIČNA ENERGIJA: sredstva so bila porabljena za pokritje stroška električne energije in

omrežnine v mrliški vežici v Gabrijelah.

− VODA IN KOMUNALNE STORITVE: sredstva so bila porabljena za stroške vodarine v mrliški

vežici v Gabrijelah.

− ODVOZ SMETI: sredstva so bila porabljena za odvoz odpadnih nagrobnih sveč in mešanih

odpadkov iz pokopališča Gabrijele.

− TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJETOV: planirana sredstva niso bila porabljena.

402200 Električna energija (400 €) 175 €

402203 Voda in komunalne storitve (270 €) 70 €

402204 Odvoz smeti (2.000 €) 996 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (500 €) 0 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE (3.800 €) 228 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (500 €) 0 €

18029002 Premična kulturna dediščina (500 €) 0 €

18023 OHRANJANJE PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE -KS KRMELJ

(500 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Planirana sredstva na postavki premična kulturna dediščina v prvem polletju 2018

110


niso bila porabljena.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (500 €) 0 €

1803 Programi v kulturi (2.800 €) 228 €

18039003 Ljubiteljska kultura (1.800 €) 100 €

18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj (1.800 €) 100 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Krmelj je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki ljubiteljska kultura:

− TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM: Dodeljena so

bila sredstva Društvu upokojencev Krmelj in Osnovni šoli Krmelj ob izvedbi zaključne prireditve

učencev 9. razreda.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (1.800 €) 100 €

18039005 Drugi programi v kulturi (1.000 €) 128 €

18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj (1.000 €) 128 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Krmelj je v prvem polletju 2017 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki ohranjanje nepremične kulturne dediščine:

− INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE: sredstva so bila porabljena za storitve

instalacijskih del v domu Svobode.

OB110-07-0158 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOMA SVOBODE KRMELJ (200 €) 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (200 €) 0 €

OB110-08-0046 KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS (800 €) 128 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (800 €) 128 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (500 €) 0 €

18059001 Programi športa (500 €) 0 €

18022 GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV (500 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Krmelj je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki gradnja in vzdrževanje športnih objektov:

− INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE: sredstva niso bila porabljena.

OB110-09-0074 UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA (500 €) 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (500 €) 0 €

111


5003 KS LOKA ( 1 0 4 . 0 1 2 € ) 6 0 . 8 9 2 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (20.495 €) 11.851 €

0603 Dejavnost občinske uprave (20.495 €) 11.851 €

06039001 Administracija občinske uprave (20.195 €) 11.730 €

60030 Pisarniški material-KS Loka (3.128 €) 1.178 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

V okviru konta 402000-pisarniški material in storitve, so zajeti plačani računi za:pisarniški

material, kuverte, registratorji, stroški za poštne storitve (UPN obrazci, pisma, znamke,

fotokopije).

V okviru konta 402009- izdatki za reprezentanco so zajeti plačani računi za nabavo vode za

seje sveta krajevne skupnosti.

V okviru konta 402099-drugi splošni material in storitve so zajeti stroški za razno trgovsko blago

namenjeno za pogostitev ob delovnih akcijah.

402000 Pisarniški material in storitve (1.208 €) 673 €

402009 Izdatki za reprezentanco (1.000 €) 161 €

402099 Drugi splošni material in storitve (920 €) 344 €

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka (7.796 €) 4.079 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

V okviru konta 402200 - Električna energija so zajeta plačila stroškov električne energije za

naslednje objekte: igrišče Loka, krajevni urad, poslovni prostor KS, večnamenski objekt Razbor.

V okviru konta 402201 - Poraba kuriv in stroškov ogrevanja so zajeta plačilo računov za stroške

ogrevanja Večnamenskega doma Razbor.

V okviru konta 402204 - sredstva so porabljena za plačilo odvoza komunalnih odpadkov iz pred

sedeža KS.

V okviru konta 402205 - Telefon, faks, elektronska pošta so zajeti plačani računi Telekomu

Slovenije za naročnino za internet in telefonijo SIOL, digitalni dostop ter najem diska.

V okviru konta 402299 - Druge storitve komunikacij in komunala so porabljena sredstva za

urejanje in potrebna čiščenja na območju KS Loka.

112


402200 Električna energija (5.000 €) 2.209 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja (786 €) 583 €

402204 Odvoz smeti (50 €) 10 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta (960 €) 455 €

402299 Druge storitve komunikacij in komunale (1.000 €) 823 €

60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka (9.270 €) 6.474 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Pri drugih operativnih odhodkih v KS so dosedaj bila porabljena sredstva za:

- konto 402901: delno plačilo avtorskega honorarja za izdelavo doprsnega kipa Ferdinanda

Ripšla.

- Konto 402902: plačilo nagrade predsedniku skladno s sklepom sveta KS in plačilo po

podjemni pogodbi za urejanje pokopališča in mrliške vežice na pokopališčih Loka in Razbor.

- Konto 402905: V prvem polletju tekočega leta se sejnine niso izplačale.

- Konto 402930: Na kontu so prikazani realizirani stroški vodenja poslovnega računa krajevne

skupnosti pri UJP.

- Konto 402999: Na kontu drugi operativni odhodki so zajeta plačila računov za razno trgovsko

blago namenjeno izvedbi čistilne akcije, tisk voščil in koledarjev, pregled gasilnih aparatov,

izdelava požarnega reda, izdelava celostne podobe.

402901 Plačila avtorskih honorarjev (2.594 €) 1.297 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah (3.620 €) 3.613 €

402905 Sejnine udeležencem odborov (1.431 €) 0 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (68 €) 6 €

402999 Drugi operativni odhodki (1.558 €) 1.558 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,

potrebnim za delovanje občinske uprave (300 €) 120 €

60033 Upravljanje z premoženjem - KS Loka (300 €) 120 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Sredstva so bila porabljena za nakup potrošnega materiala pri urejanju kulturnega doma.

113


402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (300 €) 120 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE (48.075 €) 29.694 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (48.075 €) 29.694 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

(44.800 €) 27.674 €

13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka (44.800 €) 27.674 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Pri tekočem vzdrževanju cest v KS Loka so bila sredstva porabljena za plačilo računov

izvajalcem zimske službe ter nabavi posipnega materiala za sezono 2017/2018. Del stroškov

zimskega vzdrževanja cest bo poravnan še v prvi polovici drugega polletja. Iz predmetne

postavke so se pokrili tudi stroški sanacije brežine potoka Razštovsca.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (44.800 €) 27.674 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(3.275 €) 2.020 €

13030 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka (3.275 €) 2.020 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Pri investicijskem vzdrževanju in gradnji cest v KS se je izvedlo plačilo računa KZ Sevnica, kjer

se je nabavljal material za investicijsko vzdrževanje ceste Pinoza.

OB110-10-0037 UREJANJE JAVNIH POTI V KS (3.275 €) 2.020 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (3.275 €) 2.020 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(31.232 €) 17.237 €

1603 Komunalna dejavnost (31.232 €) 17.237 €

16039001 Oskrba z vodo (23.080 €) 14.372 €

16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka (23.080 €) 14.372 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Pri komunalni dejavnosti-oskrba z vodo so porabljena sredstva za:

-električno energijo -črpališče Smešnik Joško, Čelovnik 1,

-sredstva za tekoče vzdrževanje objektov za vodooskrbo: za odgovorno osebo pri vodovodih,

114


vzdrževalna dela na vodovodih, mesečna vzdrževalna dela na vodovodih, nabava raznega

potrošnega materiala za sanacijo okvar, nabava natrijevega hipoklorita, idr.

-drugi operativni odhodki: Dne 15.1.2018 je bila podpisana pogodba o poslovnem sodelovanju s

podjetnikom, Dušan Skušek s.p. Loka pri zidanem mostu, ki zajema poslovno sodelovanje iz

naslova obračuna vodarine vključno s popisom vodomerov.

402200 Električna energija (700 €) 321 €

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (15.000 €) 11.592 €

402999 Drugi operativni odhodki (7.380 €) 2.460 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (8.152 €) 2.865 €

16075 Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka

(8.152 €) 2.865 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Pri urejanju pokopališč in pogrebni dejavnosti so v prvi polovici poslovnega leta porabljena

sredstva za:

-električno energijo za mrliško vežico v Loki, na Razborju in Šentjur na Polju (Cerkev Sv. Jurija),

-porabljeno vodo na pokopaliških objektih,

-odvoz in razvrščanje odpadnih nagrobnih sveč iz pokopališč Loka, Razbor in Šentjur na Polju,

-tekoče vzdrževanje objektov in okolice na pokopališčih (nabava touchdown sistema, nitro lak,

folija, žarnice, brisačke, razna orodja in drugi potrošni material za namen vzdrževanja

pokopališč). Nabavljen je tudi dodaten kontejner za odpadke.

402200 Električna energija (1.460 €) 833 €

402203 Voda in komunalne storitve (20 €) 9 €

402204 Odvoz smeti (2.431 €) 945 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (2.741 €) 1.077 €

OB110-15-0014 INV. VZDR. POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC V KS LOKA (1.500 €) 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (1.500 €) 0 €

115


18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE (4.210 €) 2.110 €

1803 Programi v kulturi (3.710 €) 1.800 €

18039003 Ljubiteljska kultura (3.710 €) 1.800 €

18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka (3.710 €) 1.800 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

V prvem polletju poslovnega leta smo dodelili na podlagi sklepa sveta KS dotacijo naslednjim

društvom: KULTURNO DRUŠTVO PRIMOŽ TRUBAR LOKA, ŠPORTNO KULTURNO

TURISTIČNO DRUŠTVO BREG, AKTIV ŽENA LOKA in AKTIV ŽENA BREG.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (3.710 €) 1.800 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (500 €) 310 €

18059001 Programi športa (500 €) 310 €

18031 Šport in prostočasne aktivnosti (500 €) 310 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

V prvem polletju leta 2018 se je urejala športna pot ob Savi z mulčenjem trave in grmovja ob

cesti.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (500 €) 310 €

5004 KS PRIMOŽ ( 3 6 . 4 4 3 € ) 1 2 . 2 9 5 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (4.506 €) 1.059 €

0603 Dejavnost občinske uprave (4.506 €) 1.059 €

06039001 Administracija občinske uprave (4.006 €) 926 €

60040 Administracija - KS Primož (1.906 €) 62 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost je do polletja 2018 ustvarila naslednje stroške administracije:

- V prvem polletju poslovanja nismo porabili planiranih stroškov za pisarniški material in

reprezentanco.

- Na postavki drugi splošni material in storitve smo porabili sredstva za nabavo cvetličnega

aranžmaja.

116


402000 Pisarniški material in storitve (100 €) 0 €

402009 Izdatki za reprezentanco (1.000 €) 0 €

402099 Drugi splošni material in storitve (800 €) 60 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (6 €) 2 €

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož (2.100 €) 865 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Stroški električne energije nastajajo na sedežu KS-podružnični šoli Primož in prostoru za

rekreacijo v Češnjicah. Stroški vode in komunalne storitve predstavljajo oskrbo pitnika na

igrišču.

402200 Električna energija (2.000 €) 828 €

402203 Voda in komunalne storitve (100 €) 37 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,

potrebnim za delovanje občinske uprave (500 €) 133 €

60043 Upravljanje z premoženjem -KS Primož (500 €) 133 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

OB110-17-0002 INVESTICIJSKO VZDR. OBJEKTOV V KS PRIMOŽ (500 €) 133 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (500 €) 133 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE (27.937 €) 9.836 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (27.937 €) 9.836 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest(20.625

€) 8.130 €

13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož (20.625 €) 8.130 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

V okviru te postavke je do polletja 2018 skladno s pogodbo o opravljanju zimske službe

izvajalec Alojz Rak s.p. iz Studenca opravil pluženje in posip krajevnih cest v KS.

117


402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (20.625 €) 8.130 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(7.312 €) 1.706 €

13041 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož (7.312 €) 1.706 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

V prvem polletju je bilo izvedeno odvodnjavanje ob JP na Impoljah.

OB110-07-0353 UREJANJE JAVNIH POTI (7.312 €) 1.706 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (7.312 €) 1.706 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE (4.000 €) 1.400 €

1803 Programi v kulturi (4.000 €) 1.400 €

18039003 Ljubiteljska kultura (4.000 €) 1.400 €

18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož (4.000 €) 1.400 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Porabljena sredstva so bila namenjena Območnemu združenju rdečega križa, Kulturno

turističnemu društvu in Prostovoljno gasilskemu društvu Primož za pomoč pri nakupu

defribilatorja.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (4.000 €) 1.400 €

5005 KS SEVNICA ( 1 7 8 . 8 1 7 € ) 4 9 . 2 8 6 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (8.760 €) 4.383 €

0603 Dejavnost občinske uprave (8.760 €) 4.383 €

06039001 Administracija občinske uprave (8.760 €) 4.383 €

60050 Administracija -KS Sevnica (4.630 €) 2.284 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Sevnica je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki administracija KS:

Konto 402902: izplačilo nadomestila oz. nagrade predsednici za vodenje Krajevne skupnosti

Sevnica.

Konto 402905: izplačilo sejnin članom sveta krajevne skupnosti za seje, ki so bile izvedene do

30.6.2016.

118


Višina sejnin in nadomestilo za predsednico je usklajena z veljavno zakonodajo in potrjena na seji

sveta KS Sevnica.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah (3.630 €) 1.837 €

402905 Sejnine udeležencem odborov (1.000 €) 446 €

60051 Pisarniški material - KS Sevnica (400 €) 210 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Sevnica je v prvem polletju realizirala na postavki plačilo pogostitve članov

sveta z gosti ob zaključku leta 2017.

402000 Pisarniški material in storitve (108 €) 0 €

402009 Izdatki za reprezentanco (292 €) 210 €

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica (3.730 €) 1.889 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Sevnica je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki drugi operativni odhodki za delo:

− PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET: sredstva

so bila porabljena za plačilo provizije za vodenje transakcijskega računa odprtega pri Upravi za

javna plačila.

− DRUGI OPERATIVNI ODHODKI: sredstva so bila porabljena za plačilo sponzorstva vinske trte

javnemu zavodu KŠTM, voščilo v Posavskem obzorniku, tisk vabil ob prazniku krajevne

skupnosti, plačilo raznosa letakov - vabil ob prazniku krajevne skupnosti, izdelava transparenta,

ozvočenje na prireditvi ob krajevnem prazniku nakupu knjige Monografija Ernesta Kruleja, ki bo

služila za poslovna darila.

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (30 €) 2 €

402999 Drugi operativni odhodki (3.700 €) 1.887 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE (158.057 €) 36.040 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (158.057 €) 36.040 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

(89.976 €) 36.040 €

13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica

(89.976 €) 36.040 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Sevnica je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest:

− TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV: sredstva so bila porabljena za plačilo storitev

119


izvajalcem pluženja in posipavanja na javnih poteh v krajevni skupnosti za zagotavljanje

prevoznosti cest v zimskem obdobju. V letošnjem letu smo posipni material nabavili pri JP

Komunala Sevnica. Del porabljenih sredstev je bil namenjen tudi plačilu interventnega popravila

ceste Metni Vrh 8 in odcep proti Imperl

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (89.976 €) 36.040 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(48.793 €) 0 €

13051 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica (48.793 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Sevnica v prvem polletju 2018 ni ustvarila stroškov na proračunski postavki

investicijsko vzdrževanje in gradnja cest. Postopki za oddajo javnih naročil so bili realizirani.

Zastavljene aktivnosti bodo realizirane v drugem polletju proračunskega obdobja.

OB110-07-0182 PLAZOVI - SANACIJA (0 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (0 €) 0 €

OB110-12-0052 VZDRŽEVANJE IGRIŠČ (0 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (0 €) 0 €

OB110-14-0024 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS SEVNICA (48.793 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (48.793 €) 0 €

13029003 Urejanje cestnega prometa (19.287 €) 0 €

13052 Urejanje cestnega prometa-KS Sevnica (19.287 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Predvidene aktivnosti okrog urejanja parkirnih prostorov se v prvem polletju niso izvajale.

OB110-17-0012 UREDITEV PARKIRNIH PROSTOROV-NOVI DEL SEVNICA (19.287 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (19.287 €) 0 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE (12.000 €) 8.864 €

1803 Programi v kulturi (12.000 €) 8.864 €

18039003 Ljubiteljska kultura (12.000 €) 8.864 €

18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica (12.000 €) 8.864 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Sevnica je v prvem polletju 2018 realizirala del poplačil društvom delujočim

na območju KS Sevnica na podlagi ocene komisije, ki je sredstva razdelila skladno s sprejetim

pravilnikom in razpisnimi pogoji. Sklep o sredstvih za delovanje društev je bil že sprejet na redni

120


seji sveta krajevne skupnosti Sevnica.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (12.000 €) 8.864 €

5006 KS STUDENEC ( 5 2 . 6 2 7 € ) 1 2 . 4 8 6 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (12.420 €) 4.587 €

0603 Dejavnost občinske uprave (12.420 €) 4.587 €

06039001 Administracija občinske uprave (12.420 €) 4.587 €

60060 Materialni stroški-KS Studenec (2.500 €) 623 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Studenec je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki materialni stroški:

− PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE: sredstva so bila porabljena za nabavo kuvert, znamk

in fotokopirnega papirja.

− IZDATKI ZA REPREZENTANCO: sredstva so bila porabljena za pogostitev članov sveta in

občinske uprave po seji sveta KS Studenec.

402000 Pisarniški material in storitve (500 €) 23 €

402009 Izdatki za reprezentanco (2.000 €) 600 €

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec (2.500 €) 898 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Studenec je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki energija in komunalne storitve:

− ELEKTRIČNA ENERGIJA: sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov električne energije in

omrežnine na odjemnem mestu Gasilskega doma Studenec, krajevnega urada in športnem

igrišču.

− VODA IN KOMUNALNE STORITVE: planirana sredstva so bila porabljena za plačilo vodarine

za dom krajanov Rovišče.

402200 Električna energija (2.400 €) 849 €

402203 Voda in komunalne storitve (100 €) 49 €

60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec (7.420 €) 3.066 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Studenec je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki drugi operativni odhodki:

− PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH: sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila

predsedniku za vodenje krajevne skupnosti na podlagi veljavne zakonodaje in plačilo honorarja

121


za tajniška dela, ki se jih opravlja za nemoteno poslovanje krajevne skupnosti.

− PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET: sredstva

so bila porabljena za plačilo provizije za vodenje poslovnega računa krajevne skupnosti Upravi

za javna plačila.

− DRUGI OPERATIVNI ODHODKI: sredstva so bila porabljena za plačilo sponzorstva vinska trta

in nakup poslovnih daril ob zaključku leta 2017.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah (5.900 €) 2.833 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (20 €) 3 €

402999 Drugi operativni odhodki (1.500 €) 230 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE (28.239 €) 2.518 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (28.239 €) 2.518 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

(10.471 €) 2.518 €

13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec (10.471 €) 2.518 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Studenec je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki urejanje in tekoče vzdrževanje cest:

− TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV: planirana sredstva so se porabila za plačilo

posipnega materiala JP Komunali Sevnica, ki je bil uporabljen v sezoni 2017/2018. Stroški

izvajanja zimske službe niso zajeti, saj le-ti zapadejo v plačilo v drugi polovici leta.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (10.471 €) 2.518 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(17.768 €) 0 €

13065 Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec (17.768 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Studenec v prvem polletju 2018 ni ustvarila stroškov na proračunski

postavki investicijsko vzdrževanje cest.

OB110-07-0186 ASFALTACIJA CEST - OBNOVA (16.083 €) 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (16.083 €) 0 €

OB110-13-0082 INVEST. VZDRŽ.-VZDRŽ. NEK. CEST-STUDENEC (1.685 €) 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (1.685 €) 0 €

122


16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(3.468 €) 1.881 €

1603 Komunalna dejavnost (3.468 €) 1.881 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (3.468 €) 1.881 €

16061 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec

(3.468 €) 1.881 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Studenec je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost:

− ELEKTRIČNA ENERGIJA: sredstva so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije

in omrežnine na odjemnih mestih mrliška vežica Studenec in mrliška vežica Rovišče.

− ODVOZ SMETI: sredstva so bila porabljena za odvoz odpadnih nagrobnih sveč in mešanih

odpadkov iz pokopališča Studenec in Rovišče.

− TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV: Beležena realizacije prikazuje nastale

stroške za tiskanje in pošiljanje računov za najem grobnih mest v KS Studenec za leto 2017.

402200 Električna energija (700 €) 348 €

402204 Odvoz smeti (2.268 €) 1.212 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (500 €) 321 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE (8.500 €) 3.500 €

1803 Programi v kulturi (8.500 €) 3.500 €

18039003 Ljubiteljska kultura (8.500 €) 3.500 €

18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec (8.500 €) 3.500 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Studenec je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na proračunski

postavki ljubiteljska kultura:

− TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM: sredstva so bila

porabljena za pomoč društvom, ki delujejo na območju krajevne skupnosti, pri njihovem

delovanju in realizaciji planiranih aktivnosti. Dotacije društvom so potrjene na seji sveta

krajevne skupnosti. V prvem polletju so dotacije prejela: Območno združenje rdečega križa,

Športno društvo Studenec. Iz predmetne proračunske postavke je bilo 3.000,00 EUR

namenjenih AKŽ STUDENEC za pomoč pri nakupu kuhinje za društvene prostore.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (8.500 €) 3.500 €

123


5007 KS ŠENTJANŽ ( 1 5 0 . 8 8 7 € ) 3 4 . 1 8 4 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (16.696 €) 7.862 €

0603 Dejavnost občinske uprave (16.696 €) 7.862 €

06039001 Administracija občinske uprave (14.696 €) 6.403 €

60070 Administracija - KS Šentjanž (5.377 €) 1.439 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

V okviru postavke Administracija za KS Šentjanž so prikazani naslednji realizirani načrtovani

stroški:

-kto 402000 stroški za pisarniški material - na kontu ni beležene realizacije.

-kto 402009 - v prvem polletju 2018 je bilo realizirano plačilo pogostitve članov sveta z gosti ob

zaključku leta 2017.

-kto 402099 stroški raznega trgovskega blaga, raznos nenaslovljene publikacije in druge

nenaslovljene pošte, nakup koledarjev.

402000 Pisarniški material in storitve (365 €) 0 €

402009 Izdatki za reprezentanco (4.128 €) 1.128 €

402099 Drugi splošni material in storitve (885 €) 312 €

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž (2.448 €) 1.460 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

V okviru postavke Energija in komunalne storitve za KS Šentjanž so prikazani naslednji

realizirani načrtovani stroški:

-kto 402200 -porabljena in plačana električna energija za prosvetni dom, krajevni urad, sedež

KS,

-kto 402201 -nabava kurilnega olja,

-kto 402205 -plačilo stroškov telefonski storitev (naročnina, telefonski klici, internet).

124


402200 Električna energija (1.000 €) 410 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja (980 €) 814 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta (468 €) 237 €

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž (6.870 €) 3.503 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

V okviru drugih operativnih odhodkov smo porabili denarna sredstva za:

-kto 402599 - v prvem polletju na kontu ni realizacije,

- kto 402902 - plačila nagrade za vodenje predsedniku krajevne skupnosti in tajnici za pomoč

pri opravljanju administrativnih del skladno s sklepom KS Šentjanž in veljavno podjemno

pogodbo,

-kto 402930 - plačana provizija UJP-u.

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (150 €) 0 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah (6.700 €) 3.500 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (20 €) 3 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,

potrebnim za delovanje občinske uprave (2.000 €) 1.459 €

60074 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž

(2.000 €) 1.459 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

V okvirju postavke razpolaganja in upravljanja s premoženjem je bilo nabavljeno novo

ozvočenje za kulturno dvorano.

OB110-09-0079 INVESTICIJSKO VZDR. STAVBE KS ŠETNJANŽ (2.000 €) 1.459 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav (2.000 €) 1.459 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE (115.172 €) 18.064 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (115.172 €) 18.064 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

(53.155 €) 18.064 €

13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž (53.155 €) 18.064 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Pri postavki tekoče vzdrževanje cest - KS Šentjanž smo sredstva porabili za nabavo posipnega

materiala za zimsko vzdrževanje javnih poti. Realizacije izvajalca pluženja in posipavanja cest v

prvem polletju ni, saj zapade račun v izplačilo v začetku druge polovice proračunskega obdobja.

125


402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (53.155 €) 18.064 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(62.016 €) 0 €

13071 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž (62.016 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Sredstva na postavki investicijskega vzdrževanje cest v prvem polletju niso koriščena.

OB110-07-0202 ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ (62.016 €) 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (62.016 €) 0 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (6.324 €)

4.088 €

1603 Komunalna dejavnost (6.324 €) 4.088 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (6.324 €) 4.088 €

16071 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž

(6.324 €) 4.088 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

V okviru postavke urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost smo porabili sredstva za:

-kto 402200- električno energijo porabljeno v mrliški vežici,

-kto 402204- odvoz smeti iz pokopališč Šentjanž, V.Cirnik,

-kto 402500 - vzdrževalna dela na mrliški vežici,

126


402200 Električna energija (700 €) 614 €

402204 Odvoz smeti (3.700 €) 1.555 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (1.924 €) 1.920 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE (12.696 €) 4.169 €

1803 Programi v kulturi (12.696 €) 4.169 €

18039003 Ljubiteljska kultura (9.950 €) 2.750 €

18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž (9.950 €) 2.750 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

V okviru konta 412000-tekoči transferji nepridobitnim organizacijam: dotacija za šolski sklad v

znesku 1.500,00 EUR, PGD Veliki Cirnik je bilo po sklepu sveta KS odobreno 500 EUR

sredstev za pomoč pri nakupu defibrilatorja, KD Društvo izgnancev Šentjanž - nakazana

dotacija za redno delovanje. Ostala društva prejmejo nakazilo v prvi polovici druge polovice

proračunskega obdobja.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (9.950 €) 2.750 €

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura (2.746 €) 1.419 €

18073 Mediji in avdiovizualna kultura (2.746 €) 1.419 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

V okviru postavke-mediji in avdiovizualna kultura smo črpali sredstva za izdajo časopisa

Šentjanški glas.

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura (2.746 €) 1.419 €

5008 KS TRŽIŠČE ( 1 1 7 . 3 5 2 € ) 9 5 . 6 2 4 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (11.900 €) 4.982 €

0603 Dejavnost občinske uprave (11.900 €) 4.982 €

06039001 Administracija občinske uprave (11.900 €) 4.982 €

60080 Materialni stroški-KS Tržišče (3.900 €) 783 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Na postavki materialni stroški - KS Tržišče je beležena naslednja realizacija:

-kto 402000 pisarniški material in storitve - realizacije v prvem polletju ni bilo,

-kto 402009 Izdatki za reprezentanco - pogostitev ob tradicionalni proslavi dneva upora proti

127


okupatorju na Malkovcu,

-kto 402099 Drugi splošni material in storitve- plačilo pošti za raznos nenaslovljene direktne

pošte (vabila za krajevni praznik, nabava vode ob krajevnem prazniku, okvirjanje priznanj.

402000 Pisarniški material in storitve (100 €) 0 €

402009 Izdatki za reprezentanco (3.000 €) 608 €

402099 Drugi splošni material in storitve (800 €) 175 €

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče (1.390 €) 610 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Na postavki energija in komunalne storitve v KS je beležena naslednja realizacija:

-kto 402200 Električna energija - porabljena el.energija za krajevni urad, dvorana OŠ, ki jo ima

KS v upravljanju od novembra 2016,

-kto 402203 Voda in komunalne storitve-plačilo za porabljeno vodo v KU, pri pletenki ter dvorani

KS,

-kto 402204 Odvoz smeti - sredstva še nismo porabljali,

-kto 402205 Telefon, faks, elektronska pošta-stroški naročnine, telefonski klici idr.,

402200 Električna energija (700 €) 278 €

402203 Voda in komunalne storitve (400 €) 217 €

402204 Odvoz smeti (50 €) 0 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta (240 €) 116 €

60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče (6.610 €) 3.589 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

V okviru Drugih operativnih odhodkov KS Tržišče so bila skladno sklepom o izplačilo nagrade

predsedniku ter podjemno pogodbo za opravljeno delo tajnice, izvršena plačila za prvo polletje

poslovnega leta, plačana provizija UJP-u, plačilo stroškov deratizacije ter stroški upravljanja

Terce za objekt Tržišče 43 (dvorana).

Planiranih sredstev za izplačilo sejnin, še nismo izvedli.

128


402902 Plačila po podjemnih pogodbah (5.000 €) 3.289 €

402905 Sejnine udeležencem odborov (1.200 €) 0 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (10 €) 5 €

402999 Drugi operativni odhodki (400 €) 295 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE (47.156 €) 37.270 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (47.156 €) 37.270 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

(37.300 €) 37.270 €

13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče (37.300 €) 37.270 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Pri postavki tekoče vzdrževanje drugih objektov so bila sredstva porabljena za:

- pluženje in posip krajevnih cest pogodbenemu izvajalcu zimske službe za območje krajevne

skupnosti Tržišče in plačilo posipnega materiala podjetju JP Komunala d.o.o. Sevnica.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (37.300 €) 37.270 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(6.356 €) 0 €

13081 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče (6.356 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Pri proračunski postavki investicijsko vzdrževanje in gradnja cest v prvi polovici leta ne

beležimo realizacije.

OB110-07-0208 POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS (6.356 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (6.356 €) 0 €

13029004 Cestna razsvetljava (3.500 €) 0 €

13082 Cestna razsvetljava - KS Tržišče (3.500 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

V okviru proračunske postavke Cestna razsvetljava v prvi polovici poslovnega leta ni bilo

realizacije.

129


402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (3.500 €) 0 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(7.000 €) 2.786 €

1603 Komunalna dejavnost (7.000 €) 2.786 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (7.000 €) 2.786 €

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče (7.000 €) 2.786 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Na postavki urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost:

-konto 402200 -Električna energija-porabljena električna energija za mrliški vežici Tržišče in

Telče,

-konto 402203 -Voda in komunalne storitve-plačilo vode in pristojbin za vodo, porabljeno v MV,

-konto 402204-Odvoz smeti-plačilo storitev-odvoz odpadkov in odpadnih nagrobnih sveč iz

pokopališč Tržišče in Telče,

-konto 402500 - nabava zabojnika za odpadke.

402200 Električna energija (800 €) 348 €

402203 Voda in komunalne storitve (700 €) 263 €

402204 Odvoz smeti (4.500 €) 1.938 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (1.000 €) 238 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE (51.296 €) 50.586 €

1803 Programi v kulturi (51.296 €) 50.586 €

18039003 Ljubiteljska kultura (12.000 €) 12.000 €

18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče (12.000 €) 12.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Na področju KS delujejo številna društva ter neprofitne organizacije, katerim smo pomagali pri

uresničevanju njihovih programov v obliki finančnih dotacij. Sredstva so dodeljena na podlagi

javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju

KS Tržišče.

130


412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (12.000 €) 12.000 €

18039005 Drugi programi v kulturi (39.296 €) 38.586 €

18083 Vzdrževanje večnamenskih domov (39.296 €) 38.586 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Pri postavki Drugi programi v kulturi, smo v prvi polovici leta realizirali obnovo kulturne dvorane

po zastavljenih načrtih.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (1.037 €) 1.018 €

OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE (38.259 €) 37.568 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (38.259 €) 37.568 €

5009 KS ZABUKOVJE ( 9 2 . 5 1 5 € ) 3 5 . 4 8 6 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (12.780 €) 3.643 €

0603 Dejavnost občinske uprave (12.780 €) 3.643 €

06039001 Administracija občinske uprave (11.780 €) 3.643 €

60090 Administracija - KS Zabukovje (1.750 €) 246 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Zabukovje je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na

proračunski postavki administracija:

− PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE: sredstva so porabljena za nakup pisarniškega

materiala.

− STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV: planirana sredstva niso bila

porabljena.

− IZDATKI ZA REPREZENTANCO: sredstva so bila porabljena za pogostitev udeležencev

Čistilne akcije in članov sveta KS Zabukovje ter prisotnih gostov na seji.

402000 Pisarniški material in storitve (200 €) 17 €

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav (50 €) 0 €

402009 Izdatki za reprezentanco (1.500 €) 229 €

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje (5.000 €) 1.079 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Zabukovje je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na

proračunski postavki energija in komunalne storitve:

− ELEKTRIČNA ENERGIJA: sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije in

omrežnine za odjemno mesto v VNMO Zabukovje in Gasilskem domu Trnovec.

− PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA: planirana sredstva niso bila porabljena.

− TELEFON, FAKS IN ELEKTRONSKA POŠTA: sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov

131


Zavodu kabelske televizije za uporabo paketa duo optika A v VNMO Zabukovje ter za stroške

mobilnega telefona krajevne skupnosti.

402200 Električna energija (1.600 €) 857 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja (2.800 €) 0 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta (600 €) 222 €

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje (5.030 €) 2.318 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Zabukovje je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na

proračunski postavki drugi operativni odhodki:

− DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE: sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov

raznih aranžiranj, cvetličnih aranžmajev in žalnih sveč.

− DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE: sredstva so bila porabljena

za pregled gasilnih aparatov v javnih objektih KS in plačilu stroškov dimnikarskih storitev.

− PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH: sredstva so bila porabljena za izplačilo nagrad

predsedniku za vodenje KS.

− SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV: planirana sredstva niso bila porabljena.

− PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET: sredstva

so bila porabljena za plačilo provizije za Upravi za javna plačila za vodenje poslovnega računa

krajevne skupnosti.

402099 Drugi splošni material in storitve (500 €) 345 €

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (300 €) 245 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah (3.600 €) 1.724 €

402905 Sejnine udeležencem odborov (600 €) 0 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (30 €) 3 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,

potrebnim za delovanje občinske uprave (1.000 €) 0 €

60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje

(1.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Zabukovje je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na

proračunski postavki razpolaganje in upravljanje s premoženjem:

− NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME: planirana sredstva niso bila porabljena.

OB110-13-0069 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME (1.000 €) 0 €

132


420202 Nakup strojne računalniške opreme (1.000 €) 0 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE (67.185 €) 29.945 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (67.185 €) 29.945 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

(32.098 €) 29.945 €

13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje

(32.098 €) 29.945 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Zabukovje je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na

proračunski postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje cest:

− TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV: sredstva so bila porabljena za nakup

posipnega materiala in izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah na območju

krajevne skupnosti po odsekih v sezoni 2017/2018. Izvedena je tudi mostna ograja JP

Stržišče, odcep Krevelj.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (32.098 €) 29.945 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(33.587 €) 0 €

13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje

(33.587 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Zabukovje je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na

proračunski postavki investicijsko vzdrževanje in gradnja cest:

− INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE: planirana sredstva niso bila porabljena.

OB110-07-0212 VZDRŽEVANJE JP (33.587 €) 0 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave (33.587 €) 0 €

13029004 Cestna razsvetljava (1.500 €) 0 €

13092 CESTNA RAZSVETLJAVA - NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE

(1.500 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Zabukovje je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na

proračunski postavki cestna razsvetljava:

− REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE: planirana sredstva niso bila porabljena.

OB110-12-0054 JAVNA RAZSVETLJAVA ZABUKOVJE (1.500 €) 0 €

133


420402 Rekonstrukcije in adaptacije (1.500 €) 0 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(8.550 €) 1.098 €

1603 Komunalna dejavnost (8.550 €) 1.098 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (8.550 €) 1.098 €

16091 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (8.550 €) 1.098 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Zabukovje je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na

proračunski postavki urejanje pokopališč:

− ELEKTRIČNA ENERGIJA: sredstva so bila porabljena za stroške električne energije in

omrežnine v mrliški vežici in pokopališču v Zabukovju.

− ODVOZ SMETI: sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov odvoza odpadnih nagrobnih

sveč in mešanih komunalnih odpadkov iz pokopališča Zabukovje in Podgorje.

− TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV: sredstva so bila porabljena na

pokopališču Zabukovje za nakup raznega potrošnega blaga namenjenega vzdrževanju

pokopališča in mrliške vežice.

− REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE: sredstva za namen obnove mrliške vežice in obnove

pokopališč v KS Zabukovje niso bila porabljena.

402200 Električna energija (250 €) 135 €

402204 Odvoz smeti (1.500 €) 855 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (300 €) 107 €

OB110-12-0055 MRLIŠKA VEŽICA (1.000 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (1.000 €) 0 €

OB110-15-0019 OBNOVA POKOPALIŠČ V KS ZABUKOVJE (5.500 €) 0 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije (5.500 €) 0 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE (4.000 €) 800 €

1803 Programi v kulturi (4.000 €) 800 €

18039003 Ljubiteljska kultura (4.000 €) 800 €

18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje (4.000 €) 800 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost Zabukovje je v prvem polletju 2018 ustvarila naslednje stroške na

134


proračunski postavki ljubiteljska kultura:

− TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM: sredstva so bila

na podlagi letnih planov društev porabljena za pomoč pri njihovem delovanju in realizaciji

planiranih aktivnosti. V prvi polovici leta so sredstva prejela naslednja društva: PGD Trnovec in

PGD Zabukovje.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (4.000 €) 800 €

5010 KS DOLNJE BREZOVO ( 6 . 9 9 9 € ) 3 6 6 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (510 €) 30 €

0603 Dejavnost občinske uprave (510 €) 30 €

06039001 Administracija občinske uprave (510 €) 30 €

60096 Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo (80 €) 30 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Sredstva so bila namenjena nakupu kartuše in fotokopirnega papirja.

402000 Pisarniški material in storitve (80 €) 30 €

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo (430 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost v prvem polletju leta 2018 ni beležila realizacije za namen reprezentance in

drugih operativnih odhodkov. Na kontu 402930 je beležena realizacija za plačilo UJP-u za

stroške vodenja bančnega računa.

402009 Izdatki za reprezentanco (400 €) 0 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (30 €) 0 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE (4.000 €) 336 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (4.000 €) 336 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

(4.000 €) 336 €

13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo (4.000 €) 336 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost je prvem polletju leta 2018 poravnala stroške izvajanja zimske službe v

sezoni 2017/2018.

135


402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (4.000 €) 336 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

(300 €) 0 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (300 €) 0 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (300 €) 0 €

15090 KANALIZACIJSKI SISTEM DOLNJE BREZOVO (300 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

V prvi polovici leta na proračunski postavki Kanalizacijski sistem Dolnje Brezovo nismo beležili

realizacije.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (300 €) 0 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (200 €) 0 €

1603 Komunalna dejavnost (200 €) 0 €

16039001 Oskrba z vodo (200 €) 0 €

16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo (200 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Krajevna skupnost v prvem polletju leta 2018 ni beležila realizacije za proračunski postavki -

Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo, konto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov (200 €) 0 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE (1.989 €) 0 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (1.989 €) 0 €

18059001 Programi športa (1.989 €) 0 €

18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA-

KS DOLNJE BREZOVO (1.989 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov

(6.mestni konto).

Na proračunski postavki objekti prostočasnih dejavnosti s področja športa v prvem polletju ni

bilo izvedene realizacije.

OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO (1.989 €) 0 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav (1.989 €) 0 €

136


PRILOGA III

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE

SEVNICA ZA LETO 2018 NA DAN 30.06.2018

(razčlenjevalni razvid)


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

(na dan

09.07.2018)

REALIZACIJA

30.06.2018

OCENA

REALIZACIJE

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRIHODKI 18.529.436,33 18.529.436,33 7.484.991,50 18.529.436,33 40,40

. 18.333.640,33 18.333.640,33 7.406.980,56 18.333.640,33 40,40

. 18.333.640,33 18.333.640,33 7.406.980,56 18.333.640,33 40,40

Indeks

REAL/

VELJ

500101 DOLGOROčNI KREDIT 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00

500307

NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU - DOLGOROČNI

KREDITI 482.534,00 482.534,00 0,00 482.534,00 0,00

700020 Dohodnina - občinski vir 11.484.812,00 11.484.812,00 5.742.412,00 11.484.812,00 50,00

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 15.000,00 15.000,00 543,71 15.000,00 3,62

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 11.000,00 11.000,00 100,42 11.000,00 0,91

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 0,00 0,00 3,53 0,00 -

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 261.939,00 261.939,00 3.007,85 261.939,00 1,15

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 302.740,00 302.740,00 29.867,10 302.740,00 9,87

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.000,00 1.000,00 407,55 1.000,00 40,76

703100 Davek na vodna plovila 600,00 600,00 682,32 600,00 113,72

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,00 0,00 0,05 0,00 -

703200 Davek na dediščine in darila 40.000,00 40.000,00 44.416,14 40.000,00 111,04

703201 Zamudne obresti davkov občanov 200,00 200,00 1.498,07 200,00 749,04

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 12.000,00 12.000,00 3.967,63 12.000,00 33,06

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 130.000,00 130.000,00 59.027,41 130.000,00 45,41

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 0,00 0,00 19,43 0,00 -

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 2.000,00 2.000,00 1.705,41 2.000,00 85,27

704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 309.341,00 309.341,00 153.371,77 309.341,00 49,58

704704 Turistična taksa 1.700,00 1.700,00 1.868,72 1.700,00 109,92

704706 Občinske takse od pravnih oseb 3.000,00 3.000,00 1.846,49 3.000,00 61,55

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 20.000,00 20.000,00 4.358,56 20.000,00 21,79

706099 Drugi davki 5.000,00 5.000,00 12.489,40 5.000,00 249,79

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 25.000,00 25.000,00 12.372,74 25.000,00 49,49

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 115.000,00 115.000,00 62.366,20 115.000,00 54,23

Stran 1 od 50


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

(na dan

09.07.2018)

REALIZACIJA

30.06.2018

OCENA

REALIZACIJE

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indeks

REAL/

VELJ

710304 Prihodki od drugih najemnin javna infrastr. 843.998,00 843.998,00 433.631,68 843.998,00 51,38

710305 Prihodki od zakupnin 4.700,00 4.700,00 4.177,24 4.700,00 88,88

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 15.000,00 15.000,00 18.961,35 15.000,00 126,41

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 583.000,00 583.000,00 206.871,75 583.000,00 35,48

710399 Drugi prihodki od premoženja 700,00 700,00 741,64 700,00 105,95

711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT) 16.000,00 16.000,00 5.338,15 16.000,00 33,36

712001 Globe za prekrške 5.000,00 5.000,00 2.380,00 5.000,00 47,60

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 16.000,00 16.000,00 6.952,82 16.000,00 43,46

712008

Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o

prekrških 30,00 30,00 60,00 30,00 200,00

713003 Prihodki od počitniške dejavnosti 3.000,00 3.000,00 630,00 3.000,00 21,00

713099 Drugi prihodki od prodaje 26.000,00 26.000,00 11.952,41 26.000,00 45,97

714100 Drugi nedavčni prihodki 150,00 150,00 110,70 150,00 73,80

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 365.000,00 365.000,00 204.939,21 365.000,00 56,15

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega

značaja 88.000,00 88.000,00 50.165,23 88.000,00 57,01

714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00

714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta 159.000,00 159.000,00 83.879,63 159.000,00 52,75

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 135.790,17 135.790,17 10.989,71 135.790,17 8,09

720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 29.500,00 29.500,00 12.200,00 29.500,00 41,36

720299 Prihodki od prodaje druge opreme 0,00 0,00 500,00 0,00 -

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 40.000,00 40.000,00 2.120,18 40.000,00 5,30

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 60.000,00 60.000,00 10.059,94 60.000,00 16,77

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 640.538,16 640.538,16 75.582,50 640.538,16 11,80

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 98.856,00 98.856,00 123.803,92 98.856,00 125,24

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 0,00 0,00 4.600,00 0,00 -

741200

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske

unije iz strukturnih skladov 103.257,00 103.257,00 0,00 103.257,00 0,00

5000 KS BLANCA 5.005,00 5.005,00 2.479,83 5.005,00 49,55

. 5.005,00 5.005,00 2.479,83 5.005,00 49,55

Stran 2 od 50


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

(na dan

09.07.2018)

REALIZACIJA

30.06.2018

OCENA

REALIZACIJE

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indeks

REAL/

VELJ

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 450,00 450,00 380,00 450,00 84,44

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.000,00 4.000,00 567,00 4.000,00 14,18

713099 Drugi prihodki od prodaje 0,00 0,00 235,00 0,00 -

714106

714107

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega

značaja 0,00 0,00 1.297,83 0,00 -

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov

investicijskega značaja 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00

5001 KS BOŠTANJ 83.600,00 83.600,00 37.458,81 83.600,00 44,81

. 83.600,00 83.600,00 37.458,81 83.600,00 44,81

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 600,00 600,00 517,67 600,00 86,28

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 70.000,00 70.000,00 30.473,99 70.000,00 43,53

713099 Drugi prihodki od prodaje 8.000,00 8.000,00 3.431,95 8.000,00 42,90

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 5.000,00 5.000,00 3.035,20 5.000,00 60,70

5002 KS KRMELJ 8.312,00 8.312,00 655,00 8.312,00 7,88

. 8.312,00 8.312,00 655,00 8.312,00 7,88

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 300,00 300,00 90,00 300,00 30,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 6.800,00 6.800,00 272,00 6.800,00 4,00

713099 Drugi prihodki od prodaje 0,00 0,00 293,00 0,00 -

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega

značaja 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

5003 KS LOKA 42.323,00 42.323,00 25.343,24 42.323,00 59,88

. 42.323,00 42.323,00 25.343,24 42.323,00 59,88

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 33.000,00 33.000,00 17.603,25 33.000,00 53,34

713099 Drugi prihodki od prodaje 9.000,00 9.000,00 7.349,59 9.000,00 81,66

714100 Drugi nedavčni prihodki 243,00 243,00 0,00 243,00 0,00

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 0,00 0,00 390,40 0,00 -

5004 KS PRIMOŽ 1.932,00 1.932,00 860,00 1.932,00 44,51

. 1.932,00 1.932,00 860,00 1.932,00 44,51

Stran 3 od 50


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

(na dan

09.07.2018)

REALIZACIJA

30.06.2018

OCENA

REALIZACIJE

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indeks

REAL/

VELJ

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 1.920,00 1.920,00 860,00 1.920,00 44,79

5005 KS SEVNICA 95,00 95,00 0,00 95,00 0,00

. 95,00 95,00 0,00 95,00 0,00

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 95,00 95,00 0,00 95,00 0,00

5006 KS STUDENEC 4.530,00 4.530,00 4.305,00 4.530,00 95,03

. 4.530,00 4.530,00 4.305,00 4.530,00 95,03

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.500,00 4.500,00 4.305,00 4.500,00 95,67

5007 KS ŠENTJANŽ 30.002,00 30.002,00 5.110,27 30.002,00 17,03

. 30.002,00 30.002,00 5.110,27 30.002,00 17,03

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 4.500,00 4.500,00 2.510,00 4.500,00 55,78

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.446,00 10.446,00 1.330,00 10.446,00 12,73

713099 Drugi prihodki od prodaje 0,00 0,00 1.200,00 0,00 -

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega

značaja 15.026,00 15.026,00 0,00 15.026,00 0,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 0,00 0,00 70,27 0,00 -

5008 KS TRŽIŠČE 15.845,00 15.845,00 1.361,00 15.845,00 8,59

. 15.845,00 15.845,00 1.361,00 15.845,00 8,59

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 45,00 45,00 0,00 45,00 0,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 0,00 0,00 370,00 0,00 -

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 15.800,00 15.800,00 0,00 15.800,00 0,00

713099 Drugi prihodki od prodaje 0,00 0,00 991,00 0,00 -

5009 KS ZABUKOVJE 4.150,00 4.150,00 437,79 4.150,00 10,55

. 4.150,00 4.150,00 437,79 4.150,00 10,55

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 300,00 300,00 345,00 300,00 115,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.800,00 3.800,00 92,79 3.800,00 2,44

5010 KS DOLNJE BREZOVO 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00

. 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00

Stran 4 od 50


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

REBALANS B

2018

VELJAVNI 2018

(na dan

09.07.2018)

REALIZACIJA

30.06.2018

OCENA

REALIZACIJE

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ODHODKI 19.379.315,91 19.379.315,91 7.702.786,34 19.379.315,91 39,75

1000 OBČINSKI SVET 127.000,00 127.000,00 35.051,37 127.000,00 27,60

01 POLITIČNI SISTEM 127.000,00 127.000,00 35.051,37 127.000,00 27,60

0101 Politični sistem 127.000,00 127.000,00 35.051,37 127.000,00 27,60

01019001 Dejavnost občinskega sveta 69.000,00 69.000,00 35.051,37 69.000,00 50,80

01101 Stroški dela občinskega sveta 40.000,00 40.000,00 23.409,96 40.000,00 58,52

. 40.000,00 40.000,00 23.409,96 40.000,00 58,52

Indeks

REAL/

VELJ

402905 Sejnine udeležencem odborov 40.000,00 40.000,00 23.409,96 40.000,00 58,52

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta 6.000,00 6.000,00 2.641,41 6.000,00 44,02

. 6.000,00 6.000,00 2.641,41 6.000,00 44,02

402905 Sejnine udeležencem odborov 6.000,00 6.000,00 2.641,41 6.000,00 44,02

01105 Delovanje političnih strank 23.000,00 23.000,00 9.000,00 23.000,00 39,13

. 23.000,00 23.000,00 9.000,00 23.000,00 39,13

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23.000,00 23.000,00 9.000,00 23.000,00 39,13

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 58.000,00 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00

01111 Materialni stroški Občinske volilne komisije 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00

. 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00

402000 Pisarniški material in storitve 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00<