statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

KAZALO TABEL

Tabela 1-Povšina v km², Slovenija-Sevnica 1.1.2018 .......................................................................................................................................... 15

Tabela 2-Število prebivalcev po spolu, Sevnica 2008, 2012, 2018 ...................................................................................................................... 16

Tabela 3-Število prebivalcev po starostnih skupinah in spolu, Slovenija-Sevnica 2007, 2014, 2018 ................................................................... 17

Tabela 4- Delež prebivalcev po starostnih skupinah in spolu v občini Sevnica v letih 2000, 2007, 2014, 2018 ................................................... 19

Tabela 5-Povprečna starost prebivalstva, Slovenija – Sevnica 2000, 2007, 2014, 2018 ..................................................................................... 21

Tabela 6-Število prebivalcev na km², Slovenija – Sevnica 2011, 2014, 2018 ...................................................................................................... 21

Tabela 7-Število živorojenih, Slovenija-Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 .................................................................................................. 22

Tabela 8-Število umrlih, Slovenija-Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2016 ......................................................................................................... 23

Tabela 9-Meddržavno selitveno gibanje prebivalstva Slovenija-Sevnica 1995, 2000, 2010, 2017 ...................................................................... 24

Tabela 10-Medobčinsko selitveno gibanje prebivalstva Slovenija-Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 ......................................................... 25

Tabela 11-Selitveni prirast prebivalstva občine Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 ..................................................................................... 26

Tabela 12-Število gospodinjstev po številu članov, Sevnica 1. 1. 2011 in 1.1.2015............................................................................................. 27

Tabela 13-Število družin v občini Sevnica 2001, 2015 ......................................................................................................................................... 29

Tabela 14-Prebivalstvo, gospodinjstva in družine, Slovenija, Posavje, Sevnica 2015 ........................................................................................ 30

Tabela 15-Skupni prirast prebivalstva, Slovenija − Občine 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 ................................................................................. 31

Tabela 16-Skupni prirast prebivalstva, Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 .................................................................................................. 34

Tabela 17-Krajevne skupnosti po površini v km2 in po številu prebivalcev, 1990/2018 ....................................................................................... 35

Tabela 18-Število in delež delovno aktivnih prebivalcev po občini delovnega mesta, Občine 2005, 2010, 2017 ................................................ 41

Tabela 19-Število delovno aktivnih prebivalcev po občini prebivališča, Občine 2000, 2005, 2010, 2017 ............................................................ 43

Tabela 20: Število delovno aktivnih prebivalcev po občini delovnega mesta, Občine 2000, 2005, 2010, 2017 ................................................... 44

Tabela 21-Število delovno aktivnih prebivalcev po doseženi izobrazbi in spolu po občini delovnega mesta, Sevnica 2005, 2010, 2017............ 46

Tabela 22-Število delovno aktivnih prebivalcev po doseženi izobrazbi in spolu po občini prebivališča, Sevnica 2005, 2010, 2017 .................... 47

Tabela 23-Število delovno aktivnih prebivalcev po starostnih skupinah, Sevnica januar 2010 in januar 2018 .................................................... 48

Tabela 24-Povprečna mesečna bruto plača, Slovenija-Občine od 01/2014 do 01/2018 ...................................................................................... 50

Tabela 25-Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občini prebivališča in občinah delovnega mesta, ...................................................... 53

Tabela 26-Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občini dela in občinah prebivališča leta 2000, 2005, 2010, 2017 .............................. 54

Tabela 27-Medobčinski delovni migranti po občini prebivališča in občini delovnega mesta ................................................................................ 55

Tabela 28-Registrirane brezposelne osebe po starosti, Sevnica ......................................................................................................................... 56

Tabela 29-Registrirane brezposelne osebe, Občine 12/2005, 12/2010, 12/2017 ................................................................................................ 57

Tabela 30- Stopnja registrirane brezposelnosti, Občine 12/2005, 12/2010, 12/2017 ........................................................................................... 57

Tabela 31-Število prostih in zasedenih delovnih mest, Slovenija – Posavje 2001, 2005, 2008, 2012 ................................................................. 58

Tabela 32-Število otrok, vključenih v vrtce, Sevnica 2007−2018 ......................................................................................................................... 59

Tabela 33-Število in delež otrok, vključenih v vrtce, Slovenija-Posavje 2007−2018 ............................................................................................ 59

3

More magazines by this user