statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

3.2 POKOPALIŠČA V OBČINI SEVNICA PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

KRAJEVNA SKUPNOST POKOPALIŠČE ZA NASELJA

Boštanj

Boštanj, Dolenji Boštanj, Apnenik pri Boštanju, Vrh pri Boštanju, del Jelovca, Novi Grad,

BOŠTANJ

Jablanica, del Mrtovca

Kompolje

Kompolje, Šmarčna, del Mrtovca

Log

Log, Radna, Konjsko, Lukovec, Laze pri Boštanju, Preska

BLANCA

Rožno * (pokop. je

izven občine, vendar

Blanca, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Poklek nad Blanco, Selce nad Blanco, del

Čanja

je za občane iz

sevniške občine)

DOLNJE BREZOVO - -

KRMELJ Gabrijele Gabrijele, del Krmelja, del Polja pri Tržišču, Spodnje Mladetiče, Pijavice, Zgornje

Mladetiče

Loka pri Zidanem Loka pri Zidanem Mostu, Račica, Čelovnik, Radež, Žirovnica, Slap, del Obrežja

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

Mostu

Razbor

Razbor, Okroglice, del Podgorice, del Brega, Polana, Paneče

Šentjur na Polju Šentjur na Polju, Breg

PRIMOŽ - -

SEVNICA Sevnica Sevnica, Drožanje, Gornje Brezovo, Dolnje Brezovo, del Čanja, Ledina, Lončarjev Dol,

Metni Vrh, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Pečje, Prešna Loka, Vranje, Žigrski Vrh,

Žurkov Dol, Stržišče, del Podvrha

KRAJEVNA SKUPNOST POKOPALIŠČE ZA NASELJA

STUDENEC

Studenec

Studenec, Arto, Ponikve pri Studencu, Gornje Orle, Dolnje Orle, del Brezovega, Primož,

Dedna Gora, Dolnje Impolje, Gornje Impolje, Velika Hubajnica, Mala Hubajnica, Osredek

pri Hubajnici, del Zavratca

Rovišče pri Studencu Rovišče pri Studencu, Hudo Brezje, del Zavratca

Šentjanž

Šentjanž, Birna vas, Budna vas, Cerovec, Goveji Dol, Kamenica, del Kala pri Krmelju,

Koludrje, Hinje, del Krmelja, Leskovec v Podborštu, del Malega Cirnika, del Osredka pri

ŠENTJANŽ

Krmelju, del Podboršta, Srednik, Svinjsko, Štajngrob, del Velikega Cirnika

Kal pri Krmelju del Kala pri Krmelju, Kladje pri Krmelju, del Osredka pri Krmelju

Veliki Cirnik

del Velikega Cirnika, del Malega Cirnika, Svinjsko, del Kostanjevice, del Roženberka

39

More magazines by this user