statistika_obcine_sevnica_11.09.2018

adm.obcina.sevnica

KAZALO SLIK

Slika 1-Meje občine Sevnica ................................................................................................................................................................................ 14

Slika 2-Površina v km², Slovenija – Sevnica ........................................................................................................................................................ 15

Slika 3-Število prebivalcev po starostnih skupinah in spolu, Sevnica 2000, 2007, 2014, 2018 ............................................................................ 18

Slika 4-Starostna piramida, Slovenija – Sevnica 2016 ......................................................................................................................................... 20

Slika 5-Živorojeni po spolu v občini Sevnici v letih 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 .............................................................................................. 22

Slika 6-Umrli po spolu v občini Sevnici v letih 1995, 2000, 2005, 2010, 2016 ..................................................................................................... 23

Slika 7-Meddržavno selitveno gibanje prebivalstva, Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 .............................................................................. 24

Slika 8-Medobčinsko selitveno gibanje prebivalstva, Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 ............................................................................. 25

Slika 9-Selitveni prirast prebivalstva občine Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 ........................................................................................... 26

Slika 10-Število gospodinjstev po številu članov, Sevnica 1. 1. 2011 in 1.1.2015 ................................................................................................ 28

Slika 11-Naravni prirast prebivalstva, Občine 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 ...................................................................................................... 32

Slika 12-Skupni prirast prebivalstva, Občine 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 ....................................................................................................... 33

Slika 13-Naravni in skupni prirast prebivalstva, Sevnica 1995, 2000, 2005, 2010, 2017 ..................................................................................... 34

Slika 14-Delež prebivalcev po Krajevnih skupnostih, 1. 1. 2018 .......................................................................................................................... 36

Slika 15-Delež površine v m² po Krajevnih skupnostih, 2018............................................................................................................................... 37

Slika 16-Meje krajevnih skupnosti v občini Sevnica, maj 2018 ............................................................................................................................ 38

Slika 17-Število delovno aktivnih in zaposlenih prebivalcev, Sevnica 2005, 2010, 2017 ..................................................................................... 42

Slika 18-Delovno aktivno prebivalstvo glede na občino delovnega mesta in občino prebivališča, 2017 .............................................................. 45

Slika 19-Število delovno aktivnih prebivalcev po doseženi izobrazbi in spolu po občini delovnega mesta, Sevnica 2005, 2010, 2017 ............... 46

Slika 20-Število delovno aktivnih prebivalcev po doseženi izobrazbi in spolu po občini prebivališča, Sevnica 2005, 2010, 2017 ....................... 47

Slika 21-Število delovno aktivnih prebivalcev po starostnih skupinah, Sevnica 01/2010 in 01/2018 ................................................................... 49

Slika 22-Povprečna mesečna bruto plača, Slovenija-Občine od 01/2014 do 01/2018 ......................................................................................... 51

Slika 23-Povprečna mesečna neto plača v občinah v Posavju za leto 2017 ........................................................................................................ 52

Slika 24-Delež otrok, vključenih v vrtce po občini stalnega prebivališča, Sevnica 2013−2018 ............................................................................ 61

Slika 25- Delež osnovnošolcev po šolskih okoliših, Šolsko leto 2017/18 ............................................................................................................. 69

Slika 26-Podatki za občino Sevnica v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo, leto 2018. ......................................... 90

Slika 27-Delež poslovnih subjektov po skupinah, Sevnica 31.3.2018 .................................................................................................................. 99

Slika 28-Blagovna primerjava-Posavje 2014, 2015 ............................................................................................................................................ 105

Slika 29-BDP 2014 Struktura v %-regije ............................................................................................................................................................ 109

Slika 30-Deleži posameznih dejavnosti v prihodkih občine Sevnica, Gospodarske družbe 2016 ...................................................................... 113

Slika 31-Deleži posameznih dejavnosti v prihodkih občine Sevnica, Samostojni podjetniki 2016 ..................................................................... 113

Slika 32-Delež kmetijskih zemljišč Slovenija-Sevnica 2010 ............................................................................................................................... 137

Slika 33-Odstotni delež kmetijskih zemljišč v uporabi v posavskih občinah glede na celotne površine občin 2010 ........................................... 139

7

More magazines by this user