10.10.2018 Views

Nevena Petra Piližota - Pogledi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

POGLEDI

Nevena Petra Piližota

25.3.2018.

KATALOG PILIŽOTA copy convert.indd 1 9.10.2018. 11:47:43


Pogledi

„Umjetnost nije nešto suvišno. U njoj

čovjek izrasta u svoju stvarnu dimenziju.“

(A. Camus)

„Oko vidi ono što je svijetu samome

uskraćeno u njegovoj skrivenos –

treptaj i patnje svijeta, užitak i bol

ljudskoga jela.“ (Paić 2011:430)

Misao Karola Wojtyłe kako „ljudskoj

osobi pripada sloboda“ (Wojtyła

2017:200), bila je od važnos prilikom

pripremanja izložbe u Galeriji sv. Krševana.

U današnjem društvu termin „sloboda“

temeljito je arkuliran, stoga su portretne

analize svojevrsni produžetak

te štorije. Akromatski crteži definivni

su u potrazi za slojevima informacija,

pohranjenim u svakoj prikazanoj individui.

U globaliziranom društvu „ovisnom“

o informacijama, izloženi portre

također su percipirani kao informacija.

Prije svega, radilo bi se o recikliranju

postojećih re/prezentacija osoba iz

najrazličijih sfera (javnog) života. Upravo

u vremenu medijske prekapaciranos

i spoznajnih fragmenranos,

kolažirani crteži olovkom porinuće su

(ne)poznato. Kao što ulogiranost ne

jamči informiranost, tako ni raspolaganje

stasčkim podacima o subjek-

ma portreranja nužno ne vodi (u)

poznavanju ish.

Projekt „Dnevnik“, započet 2013. godine,

podloga je iz koje je niknuo ciklus portreta

pod nazivom „Pogledi“. Kolažirani

fragmenma novinskog materijala,

dnevnički crteži poslužili su kao svojevrsni

spacebook – likovni komentar na

doba hibridnos, doba koje za sobom

povlači ažuriranje života. Tzv. slikocrteži

nose nazive prema datumu nastanka

svakog; eventualni, dodatni podaci u zagradama

tek su u funkciji „pojašnjenja“

konkretnog crteža.

Svaki novi crtež nastavak je i proširenje

dnevničkog zapisa koji posreduje

između subjekta i objekta, promatrača

i promatranih.

„U portretu lica prikazani lik me gleda;

model me gleda u oči poistovjećujući

moj pogled sa svojim. On mi uzvraća

pogledom u šini.“ (Purgar 2006:95)

Gledano na taj način, većina portreta

u Galeriji sv. Krševana tvore zid šutnje.

Novinski materijal dobiva mimikrijsku

ulogu u toj igri uvjeravanja. Layeri

geskuliranja bivaju urezani u papirnatu

plohu pamćenja: ona tabula rasa

ipak nije ravna.

„Stvarno lice čovjeka takoreći ni ne

vidimo; a kad nekoga zapitamo tko

je on, dobivamo odgovor ‘inženjer’,

‘seljak’ itd. – dakle naziv uloge koju

odgovarajući čovjek igra u ovom ili

onom teatru osjećaja.“

(Barbarić 2003:60)

„Osoba kao „netko“ obdaren duhovnim

dinamizmom ostvaruje se preko isnskoga

dobra, a ne ostvaruje se preko

ne-isnskog dobra. Linija razdvajanja,

podjele i suprotnos između dobra i

zla kao moralne vrijednos i anvrijednos,

svodi se na isnu.“

(Wojtyła 2017:200)

„Igrom svjetla i tame…umjetnost uspijeva

prikaza i samu unutarnjost, dubinsku

osjećajnu subjekvnost l judskoga

lika… u pogledu oka, u kojem Hegel

nalazi središnju ‘točku subjekvnos’

i ‘koncentrirani izraz’ duše kao duše.“

(Barbarić 2003:90). Svaki portret slojevit

je u svojoj emovnoj vrijednos;

proces razvijanja projekta „Dnevnik“

ujedno je tesranje (samo)spoznajnih

mogućnos i uvažavanje specifičnos

tuđih progresivnih i regresivnih iskustava

sa životom, no izložba „Pogledi“ upotpunjena

je i jednom stranicom projekta

„Regesta“, započetog krajem 2007. godine.

KATALOG PILIŽOTA copy convert.indd 2 9.10.2018. 11:47:44


Naime, u današnje vrijeme ne čini se

nepotrebnim ponovno si postavlja

pitanje:„Čije je pravo na isnu?“.

„Autenčnost ovdje znači realizaciju

slobode koja je uvjetovana uvjerenjem,

odnosno zrelim odnosom prema isni.“

(Wojtyła 2017:292)

Isna nije na pozornici, isna je u očima.

„Čak i privatno ponašanje polako poprima

oblik izložbe na kojoj se oponašaju

idoli, proživljavaju sukobi predstavljeni

kao uzori, tako da se teži identetu iz

druge ruke.“ (Barbarić 2003:68)

Umjetnost je suputnica u procesu odrastanja

i izrastanja, „a o nama samima

ovisi hoćemo li prista da budemo

lažna ploha papira ili sudbinski prostor

događanja i svjedočenja isne.“

(Parun 1996:368)

Njena je majka, ljubav,

„njihala borce i vozila sanjare

uzbibala je ljude, njivu suncokreta…

Ljubav je čelo djenje,

bajka ljepšega svijeta.“

(Parun 1996:39)

Portre nisu oponašanje ni redukcija

tuđeg „ja“: oni su samo odabir najvjerojatnijeg,

vježbanje u životu. Crteži su

isna. O meni i o vama.

„Kultura je budućnost, pamćenje (…)

ona nije Pravda, ali je svjedočanstvo o

njoj.“ (Parun 1990:317)

„No, i u današnjem svijetu postmoderne

– miješanja relavizma i fanačnih

uvjerenja – moralnost i zauzetost za trajne

humane vrednote ne smije posta

suvišna. Još je uvijek i u globalnom

svijetu u svemu presudan čovjek sa

svojom duhovnom konstantom, u prvom

redu zauzetošću za isnu, slobodu i

odgovornost.“

(Barbarić 2003:111)

„… čovjek je ono što jest po isni. Odnos

prema isni odlučuje o njegovu

čovještvu i konstuira dostojanstvo

njegove osobe.“ (Wojtyła 2017:373)

Ono što jesmo manifesra se u svakoj

pori lica, stoga je svaki portret instrument

odgonetavanja tko smo i što smo, kuda i

kamo idemo.

„Nema povratka na minule, povijesnosvjetovne

načine postojanja.“

(Barbarić 2003:49)

LITERATURA

Paić, Žarko. 2011. Posthumano stanje:

kraj čovjeka i mogućnos druge povijes.

Lieris. Zagreb.

Wojtyła, Karol. 2017. Osoba i čin. Verbum.

Split.

Purgar, Krešimir. 2006. Neobarokni

subjekt. Meandarmedia. Zagreb.

Barbarić, Damir. 2003. Zagonetka

umjetnos. Demetra. Zagreb.

Parun, Vesna. 1990. Nedovršeni mozaik.

Mladost. Zagreb.

Parun, Vesna. 1996. Pca vremena.

Mozaik knjiga. Zagreb.

KATALOG PILIŽOTA copy convert.indd 3 9.10.2018. 11:47:44


12.2.2018. (David Lynch)

KATALOG PILIŽOTA copy convert.indd 4 9.10.2018. 11:47:44


VIEWS

“Art is not something redundant. In it

man grows into his real dimension.“

(A. Camus)

“The eye can see what the world itself

is deprived of in its secreveness – the

blink and sufferings of the world, pleasure

and pain of the human body.”

(Paić 2011:430)

The thought of Karol Wojtyla that “the

human person has a right to freedom”

(Wojtyla 2017:200) was of great importance

when preparing the exhibion at

the St Chrysogonus (Krševan) Gallery.

In today’s society the term freedom

is thoroughly arculated, so portrayal

analysis serves as an addendum. Achromac

drawings are definive in their

search of layers of informaon, stored

in each depicted individual. In a globalized

society, which is dependent upon

informaon, the displayed portraits are

also perceived as pieces of informaon.

It primarily concerns recycling of the exisng

(re)presentaons of people from

different spheres of (public) life. At the

me of media overcapacity and cogni-

ve fragmentaon, collage pencil drawings

represent immersion into the (un)

known. Being logged in does not necessarily

result in being well-informed; the

same is true for the availability of stas-

cal data related to the subjects of portraying,

which does not always result in

knowing them.

The Journal project, launched in 2013, is

the basis for a cycle of portraits entled

Views. The collage made out of newspaper

fragments represenng personal

drawings in the journal serves as a kind

of spacebook, i.e. a visual commentary

on the era of hybridism, a period of me

that entails updang life. The so-called

picto-drawings are named aer the date

of their creaon; some addional informaon

is there to further explain a specific

drawing. Each new drawing connues

and expands a personal log, while

mediang between the subject and the

object, the viewers and the viewed.

“In the portrait of a face the depicted

character is looking at me; the model is

looking me in the eyes, while relang my

view to his. He is looking back at me in

silence.”

(Purgar 2006:95)

If this perspecve is taken into consideraon,

most of the portraits in the St

Chrysogonus (Krševan) Gallery make up

a wall of silence. The newspaper material

assumes a mimicry role in this game

of persuasion. Layers of gestures are engraved

into a paper surface of memory:

the tabula rasa is not flat aer all.

“The actual face of a man remains barely

visible; when somebody is asked who he

is, the answers are ‘an engineer’, ‘a peasant’

etc. in fact, the names of the roles

played by a parcular person in various

theatres of feelings.”

(Barbarić 2003:60)

“A person as someone who is gied with

spiritual dynamism is realized through

the true good, not through the untrue

good. The line of division, separaon and

contrast between good and evil as moral

values and an-values, is reduced to the

truth.”

(Wojtyla 2017:200)

“By using the play of light and dark… art

manages to present the inner self, a profound

sensive subjecvity of the human

person … in the glance of the eye, which

is considered by Hegel to be the central

point of subjecvity and the concentrated

expression of the soul as a soul.”

(Barbarić 2003:90) Every portrait is layered

in its emoonal value; the process

of developing the Journal pro-ject also

involves tesng (self)cognive abilies

KATALOG PILIŽOTA copy convert.indd 5 9.10.2018. 11:47:46


and respecng specific characteriscs of

other people’s progressive and regressive

life experiences, with the exhibion

named Views being complemented by

a page from the Regesta project, which

was started in late 2007.

Today, it is indeed necessary to pose the

following queson to ourselves: Who has

a right to the truth?

“Authencity here means realizaon of

freedom condioned by belief, or a mature

relaon to the truth.”

(Wojtyla 2017:292)

The truth is not on the stage, the truth is

in the eyes.

“Even private behaviour is slowly taking

the form of an exhibion at which idols

are imitated, conflicts presented as models

are experienced so that a secondhand

identy is being sought. (Barbarić

2003:68)

Portraits do not represent either imita-

on or reducon of someone else’s iden-

ty; they just represent a selecon of

what is most probable, a kind of pracce

in someone’s life. Drawings represent

the truth. About me and about you.

“Culture is the future, memory (…) it is

not Jusce, but it is a tesmony to it,”

(Parun 1990:317)

“However, even in the present day world

of postmodernism, with relavism and

fanacal beliefs being confused, morality

and commitment to lasng human values

must not become redundant. In the

global world man is sll essenal with

his spiritual constant, typically reflected

in his commitment to the truth, freedom

and responsibility.”

(Barbarić 2003:111)

“… it is truth that makes man what he is.

His relaonship with truth is the deciding

factor in his human nature and it constutes

his dignity as a person.“

(Wojtyla 2017:373)

What we are is revealed in every pore on

our face; every portrait is, therefore, a

means of figuring out who and what we

are, what path we are treading.

“No return to bygone historical and secular

modes of existence.”

(Barbarić 2003:49)

Art is a companion in the process of

growing up and development and “it is

up to us to decide whether we will consent

to be a false surface of a piece of

paper or a vital space for events and tes-

mony of truth.”

(Parun 1996:368)

Her mother, love,

“rocked the fighters and carried the

dreamers

made the people and a field of

sunflowers tremble …

Love is a child’s forehead,

a fairy tale of a nicer world.”

(Parun 1996:39)

BIBLIOGRAPHY

Paić, Žarko. 2011 Posthuman State: The

End of Man and Possibilies of Alterna-

ve History, Lieris. Zagreb.

Wojtyła, Karol. 2017 Person and Act,

Verbum. Split.

Purgar, Krešimir. 2006 Neo-Baroque

Subject, Meandarmedia. Zagreb.

Barbarić, Damir. 2003 The Puzzle of Art,

Demetra. Zagreb.

Parun, Vesna. 1990 Incomplete Mosaic,

Mladost. Zagreb.

Parun, Vesna. 1996 The Bird of Time,

Mozaik knjiga. Zagreb.

KATALOG PILIŽOTA copy convert.indd 6 9.10.2018. 11:47:46


27.7.2016. (Francis Bacon)

KATALOG PILIŽOTA copy convert.indd 7 9.10.2018. 11:47:46


Nevena Petra Piližota rođena je 1986. godine u Šibeniku, gdje je završila

Petra Krešimira IV i Gimnaziju Antuna Vrančića. Godine 2010. završila

je preddiplomski sveučilišni studij Slikarstva na Akademiji likovnih

umjetnos (Zagreb), 2011. diplomski sveučilišni studij Slikarstva ALU

Zagreb. Godine 2012. magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u

Zagrebu. Nagrađena je sa Otkupnom nagradom Rektorata za najbolji rad

2010. i Otkupnom nagradom Erste fragmen 7, spendijom Nacionalne

zaklade za osobito nadarene studente za akademsku godinu 2009/10.,

Rektorovom nagradom u akademskoj godini 2008/09…

Izlagala je na nizu samostalnih izložbi (2018. godine: „Space“ Gradski

muzej Omiš; “Figure” Kninski muzej; 2017. godine: „Projekt Dnevnik“

Gradska galerija Striegl - Sisak, „Okovani pješaci“ Zavičajni muzej Vesne

Parun - Zlarin, “Pantomima isne” Knjižnica Novi Zagreb, “Tuđa koža” u

Galeriji knjižnice “Juraj Šižgorić” Šibenik; 2016. “Crobject” u Muzeju

grada Šibenika; 2011. Green Room Galerija u Zaboku; 2009. Galerija

Nano u Zagrebu...) i četrdesetak skupnih izložbi.

E-mail: np.pilizota@gmail.com

Web: hps://hr-hr.facebook.com/nevena.petra.pilizota/

Nevena Petra Piližota was born in 1986 in Šibenik, where she aended Petar Krešimir IV Primary School and

Antun Vrančić Grammar School. In 2010 she completed the undergraduate study of painng at the Academy

of Fine Arts (Zagreb) and in 2011 she completed the graduate study of painng at the Academy of Fine Arts in

Zagreb. In 2012 she received her MA at the Faculty of Law, University of Zagreb. She won the Rector’s Award for

best work in 2010, and Erste Fragmen 7 Award, a scholarship from the Naonal Foundaon for Gied Students

for the academic year 2009/10 as well as the Rector’s Award in the academic year 2008/09.

She has had numerous solo exhibions (Space, Omiš City Museum, Figures, Knin City Museum in 2018, Journal

Project, Striegl City Gallery – Sisak, Sll Pedestrians, Vesna Parun Nave Museum – Zlarin, Pantomime of Truth,

Novi Zagreb Library, Someone Else’s Skin, Juraj Šižgorić Library in Šibenik in 2017, Crobject, Šibenik City Museum

in 2016, Green Room Gallery in Zabok in 2011, Nano Gallery in Zagreb in 2009 ...) and about forty group exhibi-

ons.

E-mail: np.pilizota@gmail.com

Web: hps://hr-hr.facebook.com/nevena.petra.pilizota/

POPIS RADOVA:

30.6.2016. (stranica projekta „Regesta“). 28 x 21 cm.

(fotografija i novinski materijal na papiru)

31.7.2018. (Paul Klee). 50 x 40 cm.

25.3.2018. 100 x 70 cm.

7.3.2018. 100 x 70 cm.

6.3.2018. (Frank Stella). 70 x 100 cm.

20.2.2018. (Barbara Hepworth). 100 x 70 cm.

18.2.2018. (Dragun Tadijanović). 100 x 70 cm.

15.2.2018. (Diana Prince). 70 x 100 cm.

12.2.2018. (David Lynch). 100 x 70 cm.

10.2.2018. (Audrey Hepburn). 100 x 70 cm.

9.2.2018. (Hillary Clinton). 100 x 70 cm.

3.2.2018. (Nikola Tesla). 100 x 70 cm.

31.1.2018. (Gustav Klimt). 100 x 70 cm.

29.1.2018. (Angela Merkel). 100 x 70 cm.

2.12.2017. (Marija Jurić Zagorka).100 x 70 cm.

15.11.2017. (Anne Frank). 100 x 70 cm.

10.11.2017. (W.J.T. Mitchell). 100 x 70 cm.

26.10.2017. (Tin Ujević). 100 x 70 cm.

22.6.2017. (Vice Vukov). 100 x 70 cm.

15.6.2017. (Ivo Brešan). 100 x 70 cm.

8.6.2017. (John Cage). 100 x 70 cm.

2.6.2017. (Salvador Dalí). 100 x 70 cm.

20.5.2017. (Amedeo Modigliani). 50 x 40 cm.

25.12.2016. 70 x 100 cm.

12.8.2016. 60 x 45 cm.

8.8.2016. (Lucian Freud). 60 x 45 cm.

31.7.2016. (Méret Oppenheim). 50 x 40 cm.

27.7.2016. (Francis Bacon). 50 x 40 cm.

(olovka i novinski materijal na papiru)

GALERIJA SV. KRŠEVANA ŠIBENIK

12. - 27. listopada 2018.

Nakladnik: Galerija sv. Krševana Šibenik ● Za nakladnika: Antonija Modrušan ● Tekst: Nevena Petra Piližota

Prijevod teksta: Joško Tošić ● Fotografije radova: Nevena Petra Piližota ● Postav izložbe: Nevena Petra Piližota;

Antonija Modrušan ● Grafička priprema i sak: SeMigraf, Šibenik ● Naklada: 150

KATALOG PILIŽOTA copy convert.indd 8 9.10.2018. 11:47:47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!