10.10.2018 Views

Nevena Petra Piližota - Pogledi

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

POGLEDI<br />

<strong>Nevena</strong> <strong>Petra</strong> <strong>Piližota</strong><br />

25.3.2018.<br />

KATALOG PILIŽOTA copy convert.indd 1 9.10.2018. 11:47:43


„<strong>Pogledi</strong>“<br />

„Umjetnost nije nešto suvišno. U njoj<br />

čovjek izrasta u svoju stvarnu dimenziju.“<br />

(A. Camus)<br />

„Oko vidi ono što je svijetu samome<br />

uskraćeno u njegovoj skrivenos –<br />

treptaj i patnje svijeta, užitak i bol<br />

ljudskoga jela.“ (Paić 2011:430)<br />

Misao Karola Wojtyłe kako „ljudskoj<br />

osobi pripada sloboda“ (Wojtyła<br />

2017:200), bila je od važnos prilikom<br />

pripremanja izložbe u Galeriji sv. Krševana.<br />

U današnjem društvu termin „sloboda“<br />

temeljito je arkuliran, stoga su portretne<br />

analize svojevrsni produžetak<br />

te štorije. Akromatski crteži definivni<br />

su u potrazi za slojevima informacija,<br />

pohranjenim u svakoj prikazanoj individui.<br />

U globaliziranom društvu „ovisnom“<br />

o informacijama, izloženi portre<br />

također su percipirani kao informacija.<br />

Prije svega, radilo bi se o recikliranju<br />

postojećih re/prezentacija osoba iz<br />

najrazličijih sfera (javnog) života. Upravo<br />

u vremenu medijske prekapaciranos<br />

i spoznajnih fragmenranos,<br />

kolažirani crteži olovkom porinuće su<br />

(ne)poznato. Kao što ulogiranost ne<br />

jamči informiranost, tako ni raspolaganje<br />

stasčkim podacima o subjek-<br />

ma portreranja nužno ne vodi (u)<br />

poznavanju ish.<br />

Projekt „Dnevnik“, započet 2013. godine,<br />

podloga je iz koje je niknuo ciklus portreta<br />

pod nazivom „<strong>Pogledi</strong>“. Kolažirani<br />

fragmenma novinskog materijala,<br />

dnevnički crteži poslužili su kao svojevrsni<br />

spacebook – likovni komentar na<br />

doba hibridnos, doba koje za sobom<br />

povlači ažuriranje života. Tzv. slikocrteži<br />

nose nazive prema datumu nastanka<br />

svakog; eventualni, dodatni podaci u zagradama<br />

tek su u funkciji „pojašnjenja“<br />

konkretnog crteža.<br />

Svaki novi crtež nastavak je i proširenje<br />

dnevničkog zapisa koji posreduje<br />

između subjekta i objekta, promatrača<br />

i promatranih.<br />

„U portretu lica prikazani lik me gleda;<br />

model me gleda u oči poistovjećujući<br />

moj pogled sa svojim. On mi uzvraća<br />

pogledom u šini.“ (Purgar 2006:95)<br />

Gledano na taj način, većina portreta<br />

u Galeriji sv. Krševana tvore zid šutnje.<br />

Novinski materijal dobiva mimikrijsku<br />

ulogu u toj igri uvjeravanja. Layeri<br />

geskuliranja bivaju urezani u papirnatu<br />

plohu pamćenja: ona tabula rasa<br />

ipak nije ravna.<br />

„Stvarno lice čovjeka takoreći ni ne<br />

vidimo; a kad nekoga zapitamo tko<br />

je on, dobivamo odgovor ‘inženjer’,<br />

‘seljak’ itd. – dakle naziv uloge koju<br />

odgovarajući čovjek igra u ovom ili<br />

onom teatru osjećaja.“<br />

(Barbarić 2003:60)<br />

„Osoba kao „netko“ obdaren duhovnim<br />

dinamizmom ostvaruje se preko isnskoga<br />

dobra, a ne ostvaruje se preko<br />

ne-isnskog dobra. Linija razdvajanja,<br />

podjele i suprotnos između dobra i<br />

zla kao moralne vrijednos i anvrijednos,<br />

svodi se na isnu.“<br />

(Wojtyła 2017:200)<br />

„Igrom svjetla i tame…umjetnost uspijeva<br />

prikaza i samu unutarnjost, dubinsku<br />

osjećajnu subjekvnost l judskoga<br />

lika… u pogledu oka, u kojem Hegel<br />

nalazi središnju ‘točku subjekvnos’<br />

i ‘koncentrirani izraz’ duše kao duše.“<br />

(Barbarić 2003:90). Svaki portret slojevit<br />

je u svojoj emovnoj vrijednos;<br />

proces razvijanja projekta „Dnevnik“<br />

ujedno je tesranje (samo)spoznajnih<br />

mogućnos i uvažavanje specifičnos<br />

tuđih progresivnih i regresivnih iskustava<br />

sa životom, no izložba „<strong>Pogledi</strong>“ upotpunjena<br />

je i jednom stranicom projekta<br />

„Regesta“, započetog krajem 2007. godine.<br />

KATALOG PILIŽOTA copy convert.indd 2 9.10.2018. 11:47:44


Naime, u današnje vrijeme ne čini se<br />

nepotrebnim ponovno si postavlja<br />

pitanje:„Čije je pravo na isnu?“.<br />

„Autenčnost ovdje znači realizaciju<br />

slobode koja je uvjetovana uvjerenjem,<br />

odnosno zrelim odnosom prema isni.“<br />

(Wojtyła 2017:292)<br />

Isna nije na pozornici, isna je u očima.<br />

„Čak i privatno ponašanje polako poprima<br />

oblik izložbe na kojoj se oponašaju<br />

idoli, proživljavaju sukobi predstavljeni<br />

kao uzori, tako da se teži identetu iz<br />

druge ruke.“ (Barbarić 2003:68)<br />

Umjetnost je suputnica u procesu odrastanja<br />

i izrastanja, „a o nama samima<br />

ovisi hoćemo li prista da budemo<br />

lažna ploha papira ili sudbinski prostor<br />

događanja i svjedočenja isne.“<br />

(Parun 1996:368)<br />

Njena je majka, ljubav,<br />

„njihala borce i vozila sanjare<br />

uzbibala je ljude, njivu suncokreta…<br />

Ljubav je čelo djenje,<br />

bajka ljepšega svijeta.“<br />

(Parun 1996:39)<br />

Portre nisu oponašanje ni redukcija<br />

tuđeg „ja“: oni su samo odabir najvjerojatnijeg,<br />

vježbanje u životu. Crteži su<br />

isna. O meni i o vama.<br />

„Kultura je budućnost, pamćenje (…)<br />

ona nije Pravda, ali je svjedočanstvo o<br />

njoj.“ (Parun 1990:317)<br />

„No, i u današnjem svijetu postmoderne<br />

– miješanja relavizma i fanačnih<br />

uvjerenja – moralnost i zauzetost za trajne<br />

humane vrednote ne smije posta<br />

suvišna. Još je uvijek i u globalnom<br />

svijetu u svemu presudan čovjek sa<br />

svojom duhovnom konstantom, u prvom<br />

redu zauzetošću za isnu, slobodu i<br />

odgovornost.“<br />

(Barbarić 2003:111)<br />

„… čovjek je ono što jest po isni. Odnos<br />

prema isni odlučuje o njegovu<br />

čovještvu i konstuira dostojanstvo<br />

njegove osobe.“ (Wojtyła 2017:373)<br />

Ono što jesmo manifesra se u svakoj<br />

pori lica, stoga je svaki portret instrument<br />

odgonetavanja tko smo i što smo, kuda i<br />

kamo idemo.<br />

„Nema povratka na minule, povijesnosvjetovne<br />

načine postojanja.“<br />

(Barbarić 2003:49)<br />

LITERATURA<br />

Paić, Žarko. 2011. Posthumano stanje:<br />

kraj čovjeka i mogućnos druge povijes.<br />

Lieris. Zagreb.<br />

Wojtyła, Karol. 2017. Osoba i čin. Verbum.<br />

Split.<br />

Purgar, Krešimir. 2006. Neobarokni<br />

subjekt. Meandarmedia. Zagreb.<br />

Barbarić, Damir. 2003. Zagonetka<br />

umjetnos. Demetra. Zagreb.<br />

Parun, Vesna. 1990. Nedovršeni mozaik.<br />

Mladost. Zagreb.<br />

Parun, Vesna. 1996. Pca vremena.<br />

Mozaik knjiga. Zagreb.<br />

KATALOG PILIŽOTA copy convert.indd 3 9.10.2018. 11:47:44


12.2.2018. (David Lynch)<br />

KATALOG PILIŽOTA copy convert.indd 4 9.10.2018. 11:47:44


VIEWS<br />

“Art is not something redundant. In it<br />

man grows into his real dimension.“<br />

(A. Camus)<br />

“The eye can see what the world itself<br />

is deprived of in its secreveness – the<br />

blink and sufferings of the world, pleasure<br />

and pain of the human body.”<br />

(Paić 2011:430)<br />

The thought of Karol Wojtyla that “the<br />

human person has a right to freedom”<br />

(Wojtyla 2017:200) was of great importance<br />

when preparing the exhibion at<br />

the St Chrysogonus (Krševan) Gallery.<br />

In today’s society the term freedom<br />

is thoroughly arculated, so portrayal<br />

analysis serves as an addendum. Achromac<br />

drawings are definive in their<br />

search of layers of informaon, stored<br />

in each depicted individual. In a globalized<br />

society, which is dependent upon<br />

informaon, the displayed portraits are<br />

also perceived as pieces of informaon.<br />

It primarily concerns recycling of the exisng<br />

(re)presentaons of people from<br />

different spheres of (public) life. At the<br />

me of media overcapacity and cogni-<br />

ve fragmentaon, collage pencil drawings<br />

represent immersion into the (un)<br />

known. Being logged in does not necessarily<br />

result in being well-informed; the<br />

same is true for the availability of stas-<br />

cal data related to the subjects of portraying,<br />

which does not always result in<br />

knowing them.<br />

The Journal project, launched in 2013, is<br />

the basis for a cycle of portraits entled<br />

Views. The collage made out of newspaper<br />

fragments represenng personal<br />

drawings in the journal serves as a kind<br />

of spacebook, i.e. a visual commentary<br />

on the era of hybridism, a period of me<br />

that entails updang life. The so-called<br />

picto-drawings are named aer the date<br />

of their creaon; some addional informaon<br />

is there to further explain a specific<br />

drawing. Each new drawing connues<br />

and expands a personal log, while<br />

mediang between the subject and the<br />

object, the viewers and the viewed.<br />

“In the portrait of a face the depicted<br />

character is looking at me; the model is<br />

looking me in the eyes, while relang my<br />

view to his. He is looking back at me in<br />

silence.”<br />

(Purgar 2006:95)<br />

If this perspecve is taken into consideraon,<br />

most of the portraits in the St<br />

Chrysogonus (Krševan) Gallery make up<br />

a wall of silence. The newspaper material<br />

assumes a mimicry role in this game<br />

of persuasion. Layers of gestures are engraved<br />

into a paper surface of memory:<br />

the tabula rasa is not flat aer all.<br />

“The actual face of a man remains barely<br />

visible; when somebody is asked who he<br />

is, the answers are ‘an engineer’, ‘a peasant’<br />

etc. in fact, the names of the roles<br />

played by a parcular person in various<br />

theatres of feelings.”<br />

(Barbarić 2003:60)<br />

“A person as someone who is gied with<br />

spiritual dynamism is realized through<br />

the true good, not through the untrue<br />

good. The line of division, separaon and<br />

contrast between good and evil as moral<br />

values and an-values, is reduced to the<br />

truth.”<br />

(Wojtyla 2017:200)<br />

“By using the play of light and dark… art<br />

manages to present the inner self, a profound<br />

sensive subjecvity of the human<br />

person … in the glance of the eye, which<br />

is considered by Hegel to be the central<br />

point of subjecvity and the concentrated<br />

expression of the soul as a soul.”<br />

(Barbarić 2003:90) Every portrait is layered<br />

in its emoonal value; the process<br />

of developing the Journal pro-ject also<br />

involves tesng (self)cognive abilies<br />

KATALOG PILIŽOTA copy convert.indd 5 9.10.2018. 11:47:46


and respecng specific characteriscs of<br />

other people’s progressive and regressive<br />

life experiences, with the exhibion<br />

named Views being complemented by<br />

a page from the Regesta project, which<br />

was started in late 2007.<br />

Today, it is indeed necessary to pose the<br />

following queson to ourselves: Who has<br />

a right to the truth?<br />

“Authencity here means realizaon of<br />

freedom condioned by belief, or a mature<br />

relaon to the truth.”<br />

(Wojtyla 2017:292)<br />

The truth is not on the stage, the truth is<br />

in the eyes.<br />

“Even private behaviour is slowly taking<br />

the form of an exhibion at which idols<br />

are imitated, conflicts presented as models<br />

are experienced so that a secondhand<br />

identy is being sought. (Barbarić<br />

2003:68)<br />

Portraits do not represent either imita-<br />

on or reducon of someone else’s iden-<br />

ty; they just represent a selecon of<br />

what is most probable, a kind of pracce<br />

in someone’s life. Drawings represent<br />

the truth. About me and about you.<br />

“Culture is the future, memory (…) it is<br />

not Jusce, but it is a tesmony to it,”<br />

(Parun 1990:317)<br />

“However, even in the present day world<br />

of postmodernism, with relavism and<br />

fanacal beliefs being confused, morality<br />

and commitment to lasng human values<br />

must not become redundant. In the<br />

global world man is sll essenal with<br />

his spiritual constant, typically reflected<br />

in his commitment to the truth, freedom<br />

and responsibility.”<br />

(Barbarić 2003:111)<br />

“… it is truth that makes man what he is.<br />

His relaonship with truth is the deciding<br />

factor in his human nature and it constutes<br />

his dignity as a person.“<br />

(Wojtyla 2017:373)<br />

What we are is revealed in every pore on<br />

our face; every portrait is, therefore, a<br />

means of figuring out who and what we<br />

are, what path we are treading.<br />

“No return to bygone historical and secular<br />

modes of existence.”<br />

(Barbarić 2003:49)<br />

Art is a companion in the process of<br />

growing up and development and “it is<br />

up to us to decide whether we will consent<br />

to be a false surface of a piece of<br />

paper or a vital space for events and tes-<br />

mony of truth.”<br />

(Parun 1996:368)<br />

Her mother, love,<br />

“rocked the fighters and carried the<br />

dreamers<br />

made the people and a field of<br />

sunflowers tremble …<br />

Love is a child’s forehead,<br />

a fairy tale of a nicer world.”<br />

(Parun 1996:39)<br />

BIBLIOGRAPHY<br />

Paić, Žarko. 2011 Posthuman State: The<br />

End of Man and Possibilies of Alterna-<br />

ve History, Lieris. Zagreb.<br />

Wojtyła, Karol. 2017 Person and Act,<br />

Verbum. Split.<br />

Purgar, Krešimir. 2006 Neo-Baroque<br />

Subject, Meandarmedia. Zagreb.<br />

Barbarić, Damir. 2003 The Puzzle of Art,<br />

Demetra. Zagreb.<br />

Parun, Vesna. 1990 Incomplete Mosaic,<br />

Mladost. Zagreb.<br />

Parun, Vesna. 1996 The Bird of Time,<br />

Mozaik knjiga. Zagreb.<br />

KATALOG PILIŽOTA copy convert.indd 6 9.10.2018. 11:47:46


27.7.2016. (Francis Bacon)<br />

KATALOG PILIŽOTA copy convert.indd 7 9.10.2018. 11:47:46


<strong>Nevena</strong> <strong>Petra</strong> <strong>Piližota</strong> rođena je 1986. godine u Šibeniku, gdje je završila<br />

OŠ <strong>Petra</strong> Krešimira IV i Gimnaziju Antuna Vrančića. Godine 2010. završila<br />

je preddiplomski sveučilišni studij Slikarstva na Akademiji likovnih<br />

umjetnos (Zagreb), 2011. diplomski sveučilišni studij Slikarstva ALU<br />

Zagreb. Godine 2012. magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u<br />

Zagrebu. Nagrađena je sa Otkupnom nagradom Rektorata za najbolji rad<br />

2010. i Otkupnom nagradom Erste fragmen 7, spendijom Nacionalne<br />

zaklade za osobito nadarene studente za akademsku godinu 2009/10.,<br />

Rektorovom nagradom u akademskoj godini 2008/09…<br />

Izlagala je na nizu samostalnih izložbi (2018. godine: „Space“ Gradski<br />

muzej Omiš; “Figure” Kninski muzej; 2017. godine: „Projekt Dnevnik“<br />

Gradska galerija Striegl - Sisak, „Okovani pješaci“ Zavičajni muzej Vesne<br />

Parun - Zlarin, “Pantomima isne” Knjižnica Novi Zagreb, “Tuđa koža” u<br />

Galeriji knjižnice “Juraj Šižgorić” Šibenik; 2016. “Crobject” u Muzeju<br />

grada Šibenika; 2011. Green Room Galerija u Zaboku; 2009. Galerija<br />

Nano u Zagrebu...) i četrdesetak skupnih izložbi.<br />

E-mail: np.pilizota@gmail.com<br />

Web: hps://hr-hr.facebook.com/nevena.petra.pilizota/<br />

<strong>Nevena</strong> <strong>Petra</strong> <strong>Piližota</strong> was born in 1986 in Šibenik, where she aended Petar Krešimir IV Primary School and<br />

Antun Vrančić Grammar School. In 2010 she completed the undergraduate study of painng at the Academy<br />

of Fine Arts (Zagreb) and in 2011 she completed the graduate study of painng at the Academy of Fine Arts in<br />

Zagreb. In 2012 she received her MA at the Faculty of Law, University of Zagreb. She won the Rector’s Award for<br />

best work in 2010, and Erste Fragmen 7 Award, a scholarship from the Naonal Foundaon for Gied Students<br />

for the academic year 2009/10 as well as the Rector’s Award in the academic year 2008/09.<br />

She has had numerous solo exhibions (Space, Omiš City Museum, Figures, Knin City Museum in 2018, Journal<br />

Project, Striegl City Gallery – Sisak, Sll Pedestrians, Vesna Parun Nave Museum – Zlarin, Pantomime of Truth,<br />

Novi Zagreb Library, Someone Else’s Skin, Juraj Šižgorić Library in Šibenik in 2017, Crobject, Šibenik City Museum<br />

in 2016, Green Room Gallery in Zabok in 2011, Nano Gallery in Zagreb in 2009 ...) and about forty group exhibi-<br />

ons.<br />

E-mail: np.pilizota@gmail.com<br />

Web: hps://hr-hr.facebook.com/nevena.petra.pilizota/<br />

POPIS RADOVA:<br />

30.6.2016. (stranica projekta „Regesta“). 28 x 21 cm.<br />

(fotografija i novinski materijal na papiru)<br />

31.7.2018. (Paul Klee). 50 x 40 cm.<br />

25.3.2018. 100 x 70 cm.<br />

7.3.2018. 100 x 70 cm.<br />

6.3.2018. (Frank Stella). 70 x 100 cm.<br />

20.2.2018. (Barbara Hepworth). 100 x 70 cm.<br />

18.2.2018. (Dragun Tadijanović). 100 x 70 cm.<br />

15.2.2018. (Diana Prince). 70 x 100 cm.<br />

12.2.2018. (David Lynch). 100 x 70 cm.<br />

10.2.2018. (Audrey Hepburn). 100 x 70 cm.<br />

9.2.2018. (Hillary Clinton). 100 x 70 cm.<br />

3.2.2018. (Nikola Tesla). 100 x 70 cm.<br />

31.1.2018. (Gustav Klimt). 100 x 70 cm.<br />

29.1.2018. (Angela Merkel). 100 x 70 cm.<br />

2.12.2017. (Marija Jurić Zagorka).100 x 70 cm.<br />

15.11.2017. (Anne Frank). 100 x 70 cm.<br />

10.11.2017. (W.J.T. Mitchell). 100 x 70 cm.<br />

26.10.2017. (Tin Ujević). 100 x 70 cm.<br />

22.6.2017. (Vice Vukov). 100 x 70 cm.<br />

15.6.2017. (Ivo Brešan). 100 x 70 cm.<br />

8.6.2017. (John Cage). 100 x 70 cm.<br />

2.6.2017. (Salvador Dalí). 100 x 70 cm.<br />

20.5.2017. (Amedeo Modigliani). 50 x 40 cm.<br />

25.12.2016. 70 x 100 cm.<br />

12.8.2016. 60 x 45 cm.<br />

8.8.2016. (Lucian Freud). 60 x 45 cm.<br />

31.7.2016. (Méret Oppenheim). 50 x 40 cm.<br />

27.7.2016. (Francis Bacon). 50 x 40 cm.<br />

(olovka i novinski materijal na papiru)<br />

GALERIJA SV. KRŠEVANA ŠIBENIK<br />

12. - 27. listopada 2018.<br />

Nakladnik: Galerija sv. Krševana Šibenik ● Za nakladnika: Antonija Modrušan ● Tekst: <strong>Nevena</strong> <strong>Petra</strong> <strong>Piližota</strong> ●<br />

Prijevod teksta: Joško Tošić ● Fotografije radova: <strong>Nevena</strong> <strong>Petra</strong> <strong>Piližota</strong> ● Postav izložbe: <strong>Nevena</strong> <strong>Petra</strong> <strong>Piližota</strong>;<br />

Antonija Modrušan ● Grafička priprema i sak: SeMigraf, Šibenik ● Naklada: 150<br />

KATALOG PILIŽOTA copy convert.indd 8 9.10.2018. 11:47:47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!