gradivo_za_33_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_24102018

adm.obcina.sevnica

OBČINSKI SVET

Številka: 011-0001/2018

Datum: 17.10.2018

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-

1 in 30/18), 20. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17 in 44/18)

ter 5. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-

UPB, 17/17 in 64/18)

s k l i c u j e m

33. redno sejo občinskega sveta, ki bo

v sredo, 24. oktobra 2018, ob 15.30 uri,

v konferenčni dvorani sevniškega gradu.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 33. redne seje

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 32. redne seje občinskega sveta z dne 19. 9.

2018

3. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2018

4. Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na

območju Občine Sevnica

5. Predstavitev Koncepta ureditve območja železniške postaje Sevnica

6. Predlog Odloka o koncesiji za gradnjo žičniške naprave – vlečnice na smučišču

Okroglice – prva obravnava

7. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2018

8. Predlog mnenj lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja Osnovne šole

Ane Gale Sevnica

9. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti

CSD Posavje

10. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

11. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

12. Razno

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!

Srečko OCVIRK

župan

Občine Sevnica

Poročevalci:

- Miran Grubenšek, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, k 3. t.d.r.

- Petra Žarn in Andrej Špiler, Savaprojekt d.d. Krško, k 5. t.d.r.


Vabljeni:

- člani občinskega sveta

- direktor občinske uprave

- vodje oddelkov občinske uprave

Vabilo v vednost:

- predstavnikom političnih strank, zastopanih v občinskem svetu

- predsednikom svetov krajevnih skupnosti

- predstavnikom sredstev javnega obveščanja v občini


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

2. t.d.r.

33. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

14.10.2018

ZADEVA:

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 32. redne seje

občinskega sveta z dne 19.9.2018

Številka: 011-0001/2018

Pripravljavka gradiva:

Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

Številka: 011-0001/2018

Datum: 26.9.2018

Z A P I S N I K

32. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,

ki je bila v sredo, 19.9.2018, ob 15.30 uri,

v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:

Božidar Beci, Danica Božič, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Božidar Groboljšek, Dane

Hribar, Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Danica Kramžar, Janez Kukec, Tomaž

Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Franc Pipan, Vincenc Sitar, Hermina

Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak.

ODSOTNI člani občinskega sveta:

Natalija Hostnik, Gregor Korene, Rado Kostrevc, Vanja Žulič.

Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.

Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine.

Prisotni uslužbenci občinske uprave:

- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave

- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor

- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti

- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance

- Roman Strlekar, v.d. vodje Oddelka za družbene dejavnosti

- Alenka Mirt, vodja Splošne službe

- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta

- Tanja Žibert, višja svetovalka splošne službe

Poročevalka:

- Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., k 3. t.d.r.

Prisotna predstavnika javnih medijev:

Smilja Radi – Posavski obzornik, Martin Luzar – Dolenjski list.

Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 32. redno sejo.

Ad 1

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 32. redne seje

Župan: Ob začetku seje je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. Svojo zadržanost sta

sporočila svetnici Natalija Hostnik in Vanja Žulič ter svetnik Rado Kostrevc. Ugotovil je, da je

občinski svet sklepčen.

Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu. Na klop je bilo dano stališče Odbora za finance

in proračun k 7. točki dnevnega reda.

1


Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem predloženega dnevnega reda.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red.

Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).

Sklep je sprejet.

SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 32. redne seje

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 31. redne seje občinskega sveta z dne 20.6.

2018

3. Potrditev uvedbe postopka priprave novega Občinskega podrobnega prostorskega

načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod

4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2018

5. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –

druga obravnava

6. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni

odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje

7. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet

javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica

8. Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica

9. Dopolnitev številka 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za

leto 2018

10. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Občine Sevnica

11. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

13. Razno

Ad 2

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 31. redne seje občinskega sveta

z dne 20.6.2018

Župan: Odpre razpravo o zapisniku.

Ni razprave.

Župan: Predlaga potrditev zapisnika.

SKLEP:

Občinski svet je potrdil zapisnik 31. redne seje občinskega sveta z dne 20.6.2018.

Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).

Sklep je sprejet.

Župan je podal obrazložitev k pregledu sklepov:

Predloženi sklepi so zapisani v obliki, kot so bili sprejeti. Odpravki sklepov so bili posredovani

ustreznim službam in vsebinsko vezanim področnim organom ter organizacijam v izvajanje

oziroma v vednost. V gradivu so predloženi odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.

2


Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 31. redne seje.

SKLEP:

Občinski svet je potrdil pregled sklepov 31. redne seje občinskega sveta z dne

20.6.2018.

Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).

Sklep je sprejet.

Ad 3

Predlog uvedbe postopka priprave novega Občinskega podrobnega prostorskega

načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj - zahod

Uvodno obrazložitev so podali Roman Perčič; Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.;

Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor in župan:

Pobudnik uvedbe novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju:

OPPN), želi na delu zemljišča s parc. št. 136/4 in 133/4, k.o. Boštanj, zgraditi stanovanjsko

stavbo, ki odstopa od veljavnih določil, ki so navedeni v strokovni podlagi, zato je podal pobudo

za izdelavo novega OPPN, ki bo nadomestil strokovno podlago in veljavne določbe za območje

obeh prostorskih enot z oznakama DB27.hm in DB11.hm.

Drugi odstavek 34. člena OPN določa, da se predvideni OPPN lahko spremeni oziroma se

opredeli nov na podlagi izraženega interesa.

**Ob 15.35 prideta Ivan Orešnik in Janez Šerjak (prisotnih 20 svetnikov).

**Ob 15.37 pride Božidar Groboljšek (prisotnih 21 svetnikov).

Odbor za okolje in prostor je obravnaval pobudo uvedbo postopka, jo podpira in predlaga

občinskemu svetu, da predlog potrdi.

Župan: Odpre razpravo.

V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, Milena Lukić, župan in Roman Perčič.

Povzetek razprave:

V razpravi so bila podana dodatna vprašanja ter pojasnila glede vplivnega območja daljnovoda

v predvideni stanovanjski soseski. V veljavnem občinskem prostorskem načrtu so predvidena

območja, kjer je potrebno izdelati OPPN. Predvideni nov OPPN se lahko opredeli na podlagi

izraženega interesa, če ni z občinskim prostorskim načrtom posebej določen. To je mogoče, v

kolikor novi OPPN ni v nasprotju z določbami občinskega prostorskega načrta. Odločitev o

izdelavi novega OPPN, na podlagi utemeljene ocene iz predhodno izdelanih strokovnih

podlag, sprejme občinski svet. Podrobnejša namenska raba prostora za predvideni OPPN,

mora ustrezati namenu predvidenega prostorskega akta. Pobudnik novega OPPN krije stroške

izdelave.

Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.

SKLEP:

Občinski svet je izdal soglasje k uvedbi postopka priprave novega Občinskega

podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj - zahod.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

3


Ad 4

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2018

Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, so podali župan, Zvone Košmerl, mag. Vlasta Marn

in Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun:

Poročilo pritrjuje izvajanju dela občine v okviru sprejetega proračuna, redno teče financiranje

zakonskih nalog, prav tako se skladno s terminskimi plani izvajajo investicije.

Župan: Odpre razpravo.

V razpravi sodeluje Frančiška Zemljak, ki opozori na tiskarsko napako v stališču Odbora za

finance in proračun.

Župan: Predlaga sprejem poročila o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju

leta 2018.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem

polletju leta 2018.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

Ad 5

Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –

druga obravnava

Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in

splošne zadeve:

Predlog druge obravnave je usklajen z razpravo iz prve obravnave in sicer v delu, ki se nanaša

na možnost prehoda na pošiljanje gradiv za seje občinskega sveta praviloma v elektronski

obliki po elektronski pošti, na zgoščenki ali drugem nosilcu podatkov ter posledično tudi k

nabavi tabličnih računalnikov.

Predlog, da se gradivo za seje občinskega sveta svetnikom pošilja 15 dni pred dnevom,

določenim za sejo, izjemoma pa je ta rok lahko sedem dni, gradivo za seje delovnih teles pa

se članom posreduje 10 dni pred sejo delovnega telesa, v predlogu druge obravnave ni

upoštevan. Priprava in obravnava gradiva bi bila zaradi potrebnih usklajevanj, postopka

obravnave na delovnem telesu in nato na občinskem svetu glede na številne aktualne dogodke

in glede na aktualnost obravnavanih vsebin ob upoštevanju slednjega predloga časovno

preveč zavlečena.

Komisija za pravne in splošne zadeve je obravnavala predlog sprememb in dopolnitev

poslovnika za drugo obravnavo, nanj nima pripomb in ga predlaga občinskemu svetu v

obravnavo in sprejem.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem predloženih Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta

Občine Sevnica.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine

Sevnica.

Izid glasovanja: 20 za 1 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

4


Ad 6

Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v

Upravni odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje

Uvodno obrazložitev sta podala župan in Vlasta Kuzmički:

Regionalna razvojna agencija Posavje je Občino Sevnica, kot ustanoviteljico, pozvala, da

imenuje predstavnika v upravni odbor agencije, ker bo sedanji sestavi potekel mandat.

Upravni odbor ima osem članov, in sicer šest predstavnikov občin ustanoviteljic, pri čemer

vsaka ustanoviteljica imenuje enega člana, enega predstavnika zaposlenih in enega

predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga na podlagi javnega poziva RRA Posavje imenuje

Razvojni svet regije Posavje. Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta, z možnostjo

ponovne izvolitve.

Glede na sprejete sklepe na nedavnih občinskih sejah so občinski svetniki v občinah Krško,

Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli in Radeče, štirim izmed šestih dosedanjim članom,

znova izrekli zaupnico in jih imenovali v Upravni odbor RRA Posavje za naslednje mandatno

obdobje 2018-2022. Podan je predlog, da se v upravni odbor agencije kot predstavnika

ustanoviteljice Občine Sevnica, za mandatno obdobje štirih let, ponovno imenuje Zvoneta

Košmerla, direktorja Občinske uprave Občine Sevnica.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju.

SKLEP:

Občinski svet je za predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni odbor

javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje imenoval Zvoneta Košmerla,

direktorja Občinske uprave Občine Sevnica.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

Ad 7

Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet

javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica

Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

V skladu s področnim zakonom in aktom o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov

v občini, svet zavoda upravlja svet zavoda, ki šteje 11 članov in ga sestavljajo trije predstavniki

ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.

Svet javnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica je ustanoviteljico zaprosil, da imenuje

svoje predstavnike v svet zavoda za naslednje mandatno obdobje, ker se sedanjemu sestavu

sveta izteka mandat.

Na poziv Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so prispeli predlogi političnih

strank, zastopanih v občinskem svetu, za naslednje kandidate:

- DeSUS: Miran Štern, Naselje heroja Maroka 5, Sevnica,

- SD: Vita Simončič Jordan, Hudo Brezje 12 a, Studenec,

- SLS: Doris Možic Žičkar, Boštanj 39 a, Boštanj.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predloge obravnavala na svoji seji

in občinskemu svetu predlaga, da v svet zavoda šole imenuje vse tri predlagana kandidate.

Župan: Odpre razpravo.

5


Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju.

SKLEP:

Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega vzgojno

– izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica imenoval:

- Mirana Šterna, Naselje heroja Maroka 5, Sevnica,

- Vito Simončič Jordan, Hudo Brezje 12 a, Studenec,

- Doris Možic Žičkar, Boštanj 39 a, Boštanj.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

Ad 8

Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica

Uvodno obrazložitev so podali Roman Strlekar; Janez Kukec, po pooblastilu predsednika

Odbora za družbene dejavnosti in župan:

Na podlagi vpisa otrok so vrtci, eden kot samostojni zavod in trije kot enote pri osnovnih šolah,

predložili predloge organizacije in sistemizacije delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2018/2019

ter občino kot ustanoviteljico zaprosili za soglasje. Število zaposlenih je odvisno od števila

otrok, ki obiskujejo vrtec, števila oddelkov, ki se oblikujejo na podlagi veljavnih normativov, od

odpiralnega časa vrtca, od notranje površine vrtca, poseben izračun pa se uporablja za

določitev delavcev v kuhinji. V šolskem letu 2018/2019 bo vrtec obiskovalo 716 otrok,

oblikovanih je 40 oddelkov. S tem se nadaljuje trend zviševanja odstotka v vrtce vključenih

otrok, ki sedaj znaša 86 odstotkov.

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predložene predloge sistemizacij delovnih mest

v vrtcih v Občini Sevnica ter predlaga občinskemu svetu, da poda soglasja k predlaganim

sistemizacijam.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

V razpravi sta sodelovala Janez Kukec in župan.

Povzetek razprave:

Izpostavljeno je bilo vprašanje še razpoložljivega prostora za širjenje oddelkov vrtcev na

obstoječih lokacijah, Pojasnjeno je bilo, da je še nekaj prostora na lokaciji v Krmelju in Loki, bo

pa k reševanju prostorskih problemov potrebno pristopiti kompleksno in celovito.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o izdaji soglasoj k predloženim sistemizacijam.

SKLEP:

Občinski svet je podal soglasja k sistemizacijam delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica

in sicer v Vrtcu Ciciban Sevnica, v enoti vrtca pri Osnovni šoli Blanca, v enoti vrtca pri

Osnovni šoli Krmelj ter v enoti vrtca pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

6


Ad 9

Dopolnitev številka 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica

za leto 2018

Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:

Občinski svet je na 27. redni seji, dne 28.11.2017, kot sestavni del proračuna občine sprejel

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2018, na 29. redni seji,

dne 11.04.2018 njegovo dopolnitev št. 1, na 30. redni seji, dne 23.05.2018 dopolnitev št. 2 in

na 31. redni seji, dne 20.06.2018 še njegovo dopolnitev št. 3. Skladno s 27. členom Zakona o

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti lahko občinski svet zaradi

spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta, in zaradi

nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim

premoženjem.

Tokratna dopolnitev načrta pridobivanja se nanaša na pridobitev nepremičnine, ki je potrebna

za širitev zdravstvene dejavnosti ob objektu Zdravstvene postaje Krmelj. Prav tako bodo

odkupljena zemljišča, ki v naravi predstavljajo pločnike ob lokalni cesti Krmelj – Gabrijele –

Pijavice ter odseke občinskih cest oz. povezovalnih poti.

Načrt razpolaganja se dopolnjuje zaradi prodaje trajno zasedenih zemljišč, ki ležijo v območju

koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in jih kupec (Republika

Slovenija) potrebuje za vzdrževanje HE Arto Blanca. Predmet prodaje bodo tudi parcele, ki v

naravi predstavljajo zemljišča v zasebni rabi fizičnih oseb.

Pri dopolnitvi načrta razpolaganja s stavbami in deli stavb je predvidena prodaja stanovanja –

garsonjere na naslovu Krmelj 86, p. Krmelj.

Navedena dopolnitev nima finančnih posledic na proračun, saj bodo postopki ravnanja z

nepremičnim premoženjem izvedeni v okviru sprejetega proračuna in posameznih

proračunskih postavk.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem dopolnitve št. 4 načrta ravnanja z občinskim nepremičnim

premoženjem.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel dopolnitev številka 4 Načrta ravnanja z nepremičnim

premoženjem Občine Sevnica za leto 2018.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

Ad 10

Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Občine Sevnica

Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:

Parcelam, katerim se ukinja status javnega dobra, so nastale v okviru odmer odsekov

občinskih kategoriziranih cest po dejanskem poteku. V naravi predstavljajo dele zemljišč v

zasebni uporabi, in sicer dele kmetijskih zemljišč ali dele funkcionalnih zemljišč objektov, ter

ne služijo več namenu, zaradi katerega je bil dodeljen status javnega dobra. Te parcele bodo

predmet menjave, tako da Občina Sevnica pridobi v last parcele, ki v naravi predstavljajo

cestno telo zgoraj navedenih cest, posamezni lastniki pa parcele, ki jih dejansko uporabljajo.

S sklenitvijo menjalnih pogodb se bo zemljiškoknjižno stanje nepremičnin uskladilo z

7


dejanskim. Glede na to, da so predmetne nepremičnine v zemljiški knjigi vknjižene kot javno

dobro, je potrebno za razpolaganje s parcelami predhodno ukiniti status javnega dobra.

Župan: Odpre razpravo.

Ni razprave.

Župan: Predlaga sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 1223/10, k.o.

1389 Goveji Dol in parc. št. 1465/3, 1465/5, 1465/7, vse k.o. 1370 Podvrh ter odobril

predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.

Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

Župan: Odpre razpravo.

Ad 11

Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan in Tomaž Lisec.

Povzetek razprave:

Glede predloženih odgovorov, sta svetnika podala naslednja dodatna vprašanja oziroma

pobude:

Franc Pipan:

1. Predlaga, da naj občina v sodelovanju z Zdravstvenim domom Sevnica in civilnimi

združenji pripravi načrt preventive za zdravje občanov.

2. Predlaga, da naj občina pospeši aktivnosti glede postavitve fontane z vinom.

Tomaž Lisec:

1. Zanima ga, če je v času od priprave gradiva za 32. redno sejo občinskega sveta,

Mladinski svet občine Sevnica že pridobil status delovanja v javnem interesu.

2. Zanima ga, če ima objekt strelišče na Radni uporabno dovoljenje.

Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude, z danimi

pripombami.

SKLEP:

Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s

pripombami:

Franc Pipan:

1. Predlaga, da naj občina v sodelovanju z Zdravstvenim domom Sevnica in

civilnimi združenji pripravi načrt preventive za zdravje občanov.

2. Predlaga, da naj občina pospeši aktivnosti glede postavitve fontane z vinom.

Tomaž Lisec:

1. Zanima ga, če je v času od priprave gradiva za 32. redno sejo občinskega sveta,

Mladinski svet občine Sevnica že pridobil status delovanja v javnem interesu.

2. Zanima ga, če ima objekt strelišče na Radni uporabno dovoljenje.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

8


Ad 12

Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Božidar Beci:

1. Zanima ga, kako potekajo postopki odkupa prostorov Sadjarstva Blanca v Loki pri

Zidanem Mostu.

2. Želi pojasnilo, kakšno je stanje vodooskrbe v predelu Jelše in v celotni krajevni

skupnosti Loka pri Zidanem Mostu.

3. Predlaga, da se državne institucije in vzdrževalci javnih površin vključijo v zatiranje

ambrozije, saj lastniki kmetijskih zemljišč ta problem ne bodo morali sami obvladati.

Frančiška Zemljak:

Predlaga odstranitev ambrozije ob pešpoti od HE Boštanj do Lidla.

Franc Pipan:

1. Predlaga sprejem načrta zatiranja japonskega dresnika, ki kot tujerodna invazivna vrsta

ogroža avtohtone rastline.

2. Cesta proti Malem Podgorju, od Stop do Zupana, je v slabem stanju. Predlaga njeno

ureditev.

3. Predlaga zatiranje komarjev na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj s strani

upravljavcev.

Tomaž Lisec:

1. Predlaga ureditev cestišča, mulde in zemljišča na delu cestišča proti Žurkovem Dolu.

2. Predlaga ureditev ceste v Florjanski ulici med stanovanjskima objektoma Tomšič in

Praznik ter ureditev prometa na križišču.

3. Poda informacijo, da bo kot poslanec Državnega zbora RS na resornem Odboru za

kmetijstvo predlagal realizacijo že sprejetega sklepa in še eno razpravo glede zatiranja

ambrozije.

Tanja Novšak:

1. Zanima jo, kdaj bo odpravljen smrad iz spodnjega dela Drožanjskega potoka.

2. Zanima jo, če je občina že urgirala pri lastniku neurejenega zemljišča na Drožanjski

cesti.

Majda Jazbec:

Predlaga ureditev makadamskega dela ceste v Žurkovem Dolu.

Janez Kukec:

Predlaga ureditev talnih označb za nakazovanje križišča na državni cesti Tržišče – Boštanj, na

odcepu proti Planini.

Janez Šerjak:

Lastniki grobov na terasah pokopališča v Sevnici opozarjajo na nestabilno brežino, ki povzroča

odstopanje plošč od ostalega groba. Predlaga, da naj upravljavec pokopališča preveri

dejansko stanje in predlaga način sanacije.

Zdenka Dernovšek:

Predlaga dokončno ureditev igrišča na Drožanjski cesti, s postavitvijo kontejnerja, sanitarij in

razsvetljave, za možnost izvajanja nogometnih turnirjev.

Irena Dobnik:

Poda predlog, da naj občina pridobi podatek o višini sredstev plačanega nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča po posameznih krajevnih skupnostih za zadnja štiri leta.

9


Ad 13

Razno

Župan:

- napovedal je naslednjo sejo občinskega sveta, ki bo predvidoma 24.10.2018,

- povabil je k sodelovanju in aktivnostim, ki se odvijajo v okviru Evropskega tedna

mobilnosti.

Seja je bila zaključena ob 17. uri.

Zapisala:

Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.

višja svetovalka občinskega sveta

Srečko Ocvirk

župan Občine Sevnica

10


OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Številka: 011-0001/2018

Datum: 27.9.2018

P R E G L E D

SKLEPOV 32. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

Z DNE 19.9.2018

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 32. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.

539. SKLEP:

Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red.

Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).

Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 31. redne seje občinskega sveta z dne

20.6.2018

540. SKLEP:

Občinski svet je potrdil zapisnik 31. redne seje občinskega sveta z dne 20.6.2018.

Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).

Sklep je sprejet.

541. SKLEP:

Občinski svet je potrdil pregled sklepov 31. redne seje občinskega sveta z dne 20.6.2018.

Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).

Sklep je sprejet.

3. Predlog uvedbe postopka priprave novega Občinskega podrobnega prostorskega

načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj - zahod

542. SKLEP:

Občinski svet je izdal soglasje k uvedbi postopka priprave novega Občinskega podrobnega

prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj - zahod.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2018

543. SKLEP:

Občinski svet je sprejel poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem

polletju leta 2018.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

1


5. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –

druga obravnava

544. SKLEP:

Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine

Sevnica.

Izid glasovanja: 20 za 1 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

6. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni

odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje

545. SKLEP:

Občinski svet je za predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni odbor javnega

zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje imenoval Zvoneta Košmerla, direktorja

Občinske uprave Občine Sevnica.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

7. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet

javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica

546. SKLEP:

Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega vzgojno –

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica imenoval:

- Mirana Šterna, Naselje heroja Maroka 5, Sevnica,

- Vito Simončič Jordan, Hudo Brezje 12 a, Studenec,

- Doris Možic Žičkar, Boštanj 39 a, Boštanj.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

8. Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica

547. SKLEP:

Občinski svet je podal soglasja k sistemizacijam delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica in

sicer v Vrtcu Ciciban Sevnica, v enoti vrtca pri Osnovni šoli Blanca, v enoti vrtca pri Osnovni

šoli Krmelj ter v enoti vrtca pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

9. Dopolnitev številka 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica

za leto 2018

548. SKLEP:

Občinski svet je sprejel dopolnitev številka 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem

Občine Sevnica za leto 2018.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

2


10. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim

premoženjem Občine Sevnica

549. SKLEP:

Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 1223/10, k.o. 1389

Goveji Dol in parc. št. 1465/3, 1465/5, 1465/7, vse k.o. 1370 Podvrh ter odobril predlog

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.

Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

11. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

550. SKLEP:

Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s

pripombami:

Franc Pipan:

1. Predlaga, da naj občina v sodelovanju z Zdravstvenim domom Sevnica in civilnimi

združenji pripravi načrt preventive za zdravje občanov.

2. Predlaga, da naj občina pospeši aktivnosti glede postavitve fontane z vinom.

Tomaž Lisec:

1. Zanima ga, če je v času od priprave gradiva za 32. redno sejo občinskega sveta,

Mladinski svet občine Sevnica že pridobil status delovanja v javnem interesu.

2. Zanima ga, če ima objekt strelišče na Radni uporabno dovoljenje.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).

Sklep je sprejet.

12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Božidar Beci:

1. Zanima ga, kako potekajo postopki odkupa prostorov Sadjarstva Blanca v Loki pri

Zidanem Mostu.

2. Želi pojasnilo, kakšno je stanje vodooskrbe v predelu Jelše in v celotni krajevni

skupnosti Loka pri Zidanem Mostu.

3. Predlaga, da se državne institucije in vzdrževalci javnih površin vključijo v zatiranje

ambrozije, saj lastniki kmetijskih zemljišč ta problem ne bodo morali sami obvladati.

Frančiška Zemljak:

Predlaga odstranitev ambrozije ob pešpoti od HE Boštanj do Lidla.

Franc Pipan:

1. Predlaga sprejem načrta zatiranja japonskega dresnika, ki kot tujerodna invazivna vrsta

ogroža avtohtone rastline.

2. Cesta proti Malem Podgorju, od Stop do Zupana, je v slabem stanju. Predlaga njeno

ureditev.

3. Predlaga zatiranje komarjev na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj s strani

upravljavcev.

Tomaž Lisec:

1. Predlaga ureditev cestišča, mulde in zemljišča na delu cestišča proti Žurkovem Dolu.

3


2. Predlaga ureditev ceste v Florjanski ulici med stanovanjskima objektoma Tomšič in

Praznik ter ureditev prometa na križišču.

3. Poda informacijo, da bo kot poslanec Državnega zbora RS na resornem Odboru za

kmetijstvo predlagal realizacijo že sprejetega sklepa in še eno razpravo glede zatiranja

ambrozije.

Tanja Novšak:

1. Zanima jo, kdaj bo odpravljen smrad iz spodnjega dela Drožanjskega potoka.

2. Zanima jo, če je občina že urgirala pri lastniku neurejenega zemljišča na Drožanjski

cesti.

Majda Jazbec:

Predlaga ureditev makadamskega dela ceste v Žurkovem Dolu.

Janez Kukec:

Predlaga ureditev talnih označb za nakazovanje križišča na državni cesti Tržišče – Boštanj, na

odcepu proti Planini.

Janez Šerjak:

Lastniki grobov na terasah pokopališča v Sevnici opozarjajo na nestabilno brežino, ki povzroča

odstopanje plošč od ostalega groba. Predlaga, da naj upravljavec pokopališča preveri

dejansko stanje in predlaga način sanacije.

Zdenka Dernovšek:

Predlaga dokončno ureditev igrišča na Drožanjski cesti, s postavitvijo kontejnerja, sanitarij in

razsvetljave, za možnost izvajanja nogometnih turnirjev.

Irena Dobnik:

Poda predlog, da naj občina pridobi podatek o višini sredstev plačanega nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča po posameznih krajevnih skupnostih za zadnja štiri leta.

13. Razno

Župan je napovedal je naslednjo sejo občinskega sveta, ki bo predvidoma 24.10.2018 ter

povabil k sodelovanju in aktivnostim, ki se odvijajo v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

Zapisala:

Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.

višja svetovalka občinskega sveta

4


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

3. t.d.r.

33. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

14.10.2018

ZADEVA:

Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za

leto 2018

Številka: 032-0007/2018

Pripravljavec gradiva:

Nadzorni odbor Občine Sevnica

Poročevalec:

Miran Grubenšek, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica


NADZORNI ODBOR

OBČINE SEVNICA

Številka: 032-0007/2018

Datum: 25.9.2018

OBČINSKEMU SVETU

OBČINE SEVNICA

ŽUPANU

OBČINE SEVNICA

ZADEVA: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2018

Spoštovani!

V skladu s 55. členom Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17, 44/18)

vam posredujemo Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2018.

Nadzorni odbor je spremljal proračunsko poslovanje Občine Sevnica in sledil vsem

obravnavam, ki so bile vezane na zaključni račun in polletno poročilo o izvrševanju proračuna.

Nadzorni odbor je imel v letu 2018 devet (9) rednih sej.

Na podlagi Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2018 (št. 032-000/2018, z dne

17.1.2018) je Nadzorni odbor Občine Sevnica opravil naslednje naloge:

Obravnaval in sprejel je poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2017.

Seznanil se je s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju

leta 2018.

Izvedel je polletna nadzora razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim

premoženjem.

Opravil je nadzor zaključnega računa Zavoda KŠTM Sevnica in pregledal izvajanje

priporočil NO in odpravo napak ugotovljenih pri nadzorih v 2016-2017.

Opravil je nadzor nad izvajanjem priporočil nadzornega odbora, v smislu odprave

napak, ugotovljenih pri nadzorih opravljenih na Občini Sevnica v letih 2014 2017.

1) Izvedba nadzora zaključnega računa Zavoda KŠTM Sevnica in pregled izvajanja

priporočil Nadzornega odbora in odprave napak ugotovljenih pri nadzorih za leto

2016-2017,

Razpisi

Število prijav na razpise se je zlasti v letu 2017 povečalo, prav tako tudi število odobrenih

prijav. Tudi Občina Sevnica je potrdila vse predloge za prijavo.

1


Strategija

Zavod KŠTM Sevnica je skupaj z ustanoviteljico Občino Sevnica v letih 2017 in 2018 pristopil

k izdelavi temeljite strategije na področju turizma ter delno že tudi področja mladinske

dejavnosti. Strategijo turizma so pripravljali s pomočjo zunanje inštitucije. Izvlečki strategije

turizma so objavljeni na spletnih straneh KŠTM Sevnica. Nadzorni odbor je mnenja, da je pot

in način priprave strategije turizma prava, da je vključenost akterjev pri izdelavi strategije dobra

in le taka oblika strategije lahko dobro, dolgoročno pripomore k izboljšanju turizma v Občini.

KŠTM Sevnica je že delno upošteval priporočila Nadzornega odbora.

Mladinska dejavnost in delitve stroškov

KŠTM Sevnica je upošteval mnenje Nadzornega odbora, ter pristopil k novim izračunom ter

drugačni delitvi stroškov uprave. Nova delitev stroškov uprave je že upoštevana v finančnem

planu za leto 2018 in jo zavod uporablja v letu 2018. KŠTM Sevnica je upošteval priporočila

Nadzornega odbora.

Proračunska sredstva za delovanje fitnesa

Nadzorni odbor je pri nadzoru ugotovil, da proračunska sredstva namenjena delovanju

Fitnesa-a niso bila smotrno in racionalno porabljena. Pri preverjanju izvajanja priporočil

Nadzornega odbora, je le-ta ugotovil, da je KŠTM je v zvezi delovanja fitnesa oddal povabilo

k oddaji ponudbe in sicer za javno zbiranje ponudb za oddajo prostora v najem – fitnes studio

v Športnem domu Sevnica, Prvomajska 15/a. Od dne 20.6.2016 je Studio Vitaja d.o.o. postal

najemnik in upravitelj fitnes studia, ki je bil izbran na podlagi javnega razpisa. Za najemodajalca

oziroma upravljavca objekta KŠTM Sevnica je najemnik Studio Vitaja d.o.o. sestavil letno

poročilo, kakor je bilo določeno z najemno pogodbo. Studio Vitaja d.o.o. je z dnem prevzema

fitnesa v najem spremenil ime Fitnes studio Sevnica v King´s Gym Sevnica. Iz opisanih

ugotovitev je razvidno, da je Zavod KŠTM Sevnica upošteval priporočila Nadzornega odbora.

Mnenje Nadzornega odbora

Na podlagi opravljenega nadzora nad poslovanjem javnega zavoda KŠTM Sevnica za leti

2016 in 2017 ter po pregledu in preverjanju izvajanja priporočil nadzornega odbora ter odpravi

napak, ki so bile ugotovljene pri nadzoru poslovanja KŠTM, opravljenega leta 2016, je nadzorni

odbor mnenja, da je večino priporočil KŠTM Sevnica upošteval ter napake tudi odpravil.

Priporočila je upošteval zavod sam, ali v sodelovanju z ustanoviteljico Občino Sevnica. Ob

nadzoru je Nadzorni odbor podal še določena priporočila. S takšnim načinom dela je potrebno

nadaljevati ter določene predloge in priporočila intenzivirati. Nadzorni odbor ni ugotovil kršitev

pravnih predpisov, ki bi povzročile škodo ali posebno nenamensko porabo proračunskih

sredstev.

2) Izvedba nadzora nad izvajanjem priporočil nadzornega odbora, nad odpravo

napak, ugotovljenih pri nadzorih opravljenih na Občini Sevnica v letih 2014 -

2017

Mnenje Nadzornega odbora

Na podlagi opravljenega nadzora, ki se je nanašal na izvajanje priporočil nadzornega odbora

ter odpravi napak, ugotovljenih pri nadzoru poslovanja v letih 2014 – 2017, je nadzorni odbor

mnenja, da so pristojne službe priporočila upoštevale ter napake odpravile.

Nadzorni odbor ni ugotovil kršitev pravnih predpisov, ki bi povzročile škodo ali posebno

nenamensko porabo proračunskih sredstev.

2


3) Izvedba polletnih nadzorov nad razpolaganjem z občinskim premičnim in

nepremičnim premoženjem,

Nadzorni odbor Občine Sevnica je ugotovil, da je dokumentacija, ki se nanaša na del

poslovanja Občine Sevnica – razpolaganje s premoženjem Občine Sevnica v drugem polletju

2017 in v prvem polletju leta 2018 urejena in arhivirana. V času nadzora je bila dostavljena vsa

potrebna dokumentacija, ki jo je nadzorni odbor potreboval za delo.

Nadzorni odbor Občine Sevnica je ugotovil, da je Občina Sevnica razpolagala s svojim

premoženjem v drugem polletju leta 2017 in v prvem polletju 2018, v skladu z veljavno

zakonodajo.

4) Realizacija finančnega načrta

V skladu z 58. Členom Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB) in Pravilnikom

o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles

občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in drugih občinskih organov Občine

Sevnica (Ur list RS, št 37/2016), je Nadzorni odbor za izvedbo programa dela v letu 2018

porabil 5.290,00 eur.

V tem letu se končuje mandatno obdobje Nadzornega odbora Občine Sevnica. Nadzorni odbor

je v tem obdobju obravnaval tudi nekatere zadeve, ki so bile s strani Nadzornega odbora

Občine Sevnica ocenjene, da bi bilo potrebno pregledati poslovanje in nato podati ustrezna

priporočila.

5) Ostala dejavnost;

Nadzorni odbor je prejel prijavo, ki se je nanašala na osebo zaposleno na KŠTM in se je

nanašala na delovanje in izvajanje nalog na bazenu. Zaradi nepristojnosti obravnave

predmetne zadeve, je bila le-ta odstopljena na KŠTM, direktorici zavoda in Svetu zavoda

KŠTM.

AKTIVNOST NADZORNEGA ODBORA V ČASU MANDATA 2014 – 2018

Nadzorni odbor je v mandatnem obdobju od leta 2014 do 2018 imel 33 rednih sej. V tem

obdobju je Nadzorni odbor Občine Sevnica na podlagi Letnih programov dela opravil

devetnajst (19) nadzorov in izvedel štiri (4) dopisne seje. V okviru svojih pristojnosti je

Nadzorni odbor Občine Sevnica, v skladu s Statutom Občine Sevnica, ugotavljal zakonitost in

pravilnost poslovanja Občine Sevnica, svetov krajevnih skupnosti; KS Zabukovje, KS Primož,

KS Studenec, ter javnih zavodov; Javni zavod KŠTM Sevnica, Enoto vrtca pri Osnovni šoli

Krmelj in Vrtec Ciciban Sevnica.

Po vsakem nadzoru je Nadzorni odbor pripravil poročilo, v katerem je podal svoja mnenja in

priporočila. V letošnjem – zadnjem letu mandata, je nadzorni odbor v svojih nadzorih preveril

upoštevanje priporočil ter ugotovil, da so nadzorovani subjekti in priporočila večinoma

upoštevali ter jih vključili v poslovanje. Določene pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene med

nadzori, so bile odpravljene. Zaradi omenjenih ugotovitev Nadzorni odbor ni dopolnil Letnega

programa dela z namenom dodatnih pregledov in nadzorov. Iz teh dejstev, pa odbor ni porabil

vseh sredstev, ki so bila načrtovana na podlagi finančnega načrta za leto 2018.

3


Ugotavljamo, da je nadzorni odbor v tem mandatu strokovno in učinkovito nadziral

razpolaganje in porabo proračunskih sredstev. Prav tako je bilo sodelovanje med člani

nadzornega odbora in nadzorovanimi osebami dobro.

Vročiti;

Občinskemu svetu

Občina Sevnica, županu

arhiv

Miran GRUBENŠEK

predsednik Nadzornega odbora

Občine Sevnica

4


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

4. t.d.r.

33. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

14.10.2018

ZADEVA: Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih

programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica

Številka: 602-0011/2018

Pripravljavci gradiva:

vrtci na območju Občine Sevnica

Mojca Ernestl, višja svetovalka za družbene dejavnosti

Odbor za družbene dejavnosti

Poročevalca:

Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnost

Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti


ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

Številka: 602-0011/2018

Datum: 11.10.2018

OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA

OBČINE SEVNICA

Zadeva: Predlog novih cen programov v Občini Sevnica

Predlagane cene so izračunane upoštevajoč Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in

veljavno zakonodajo na področju predšolske vzgoje. Izračun cen je oblikovan na podlagi

dejanskega števila skupin in normativov za posamezne skupine ter zaposlenih po potrjeni

sistemizaciji za šolsko leto 2018/2019.

Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in ceno živil so bila za vse vrtce enaka. Stroški

živil za prehrano otrok so določeni v višini 1,85 EUR na otroka na dan, za vse vrtce v občini

enako. Prav tako je za vse vrtce enaka višina sredstev za didaktična sredstva in igrače ter

višina sredstev za stalno strokovno izpopolnjevanje.

Kot element za oblikovanje cen se upoštevajo:

stroški dela,

stroški materiala in storitev

stroški živil za otroke.

Po Zakonu o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10,62/10-ZUPJS,

94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17), v ceni programa ni sredstev za investicijsko

vzdrževanje in investicije, ki jih v skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost.

V skladu s 5. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki

izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15), se stroški dela

obračunajo za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s predpisanimi

normativi, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi in za število

zaposlenih, ki jih v skladu s predpisi o ugodnejših normativih odobri občina. Stroški dela

vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca in druge stroške dela, kot so dodatno

kolektivno pokojninsko zavarovanje, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med

delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob

upokojitvi, solidarnostne pomoči, sredstva za delo sindikalnega zaupnika v skladu z zakoni,

kolektivno pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. V

predlogu cen za posamezno starostno obdobje so vrtci upoštevali delavce, ki delajo v

posamezni starostni skupini (vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice, kader za zagotavljanje

sočasnosti). Ves ostali kader je upoštevan pri vseh vključenih otrocih, ne glede na starost

otrok enako (vodstveni delavci, svetovalni delavki, organizator prehrane in zdravstveno

higienskega režima, tehnično osebje, nadomeščanje bolniške do 30 dni).

Stroškom dela se na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,

ki izvajajo javno službo, prištejejo tudi sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga

nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni, v višini, ki je opredeljena v

finančnem načrtu vrtca.


Vpliv na ceno ima št. oddelkov, vrsta oddelkov in število otrok v oddelkih, izobrazbena

struktura in starost kadra. Plače v vrtcih so obračunane v skladu z veljavnimi predpisi, vendar

med vrtci obstajajo razlike med stroški dela zaradi različne stopnje izobrazbe delavcev,

napredovanj in imenovanj v nazive, delovne dobe in zaradi različne višine potrebnih sredstev

za izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnin ob upokojitvi in prevoznih stroškov zaposlenih.

Glavni razlogi za povišanje cen v vrtcih izhajajo iz povišanja plač zaradi izplačila napredovanj

javnih uslužbencev, ki napredujejo v višji plačni razred oz. višji naziv v letu 2018 ter višjih

zneskov za prispevke, davke in premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja, ki so

upoštevani v povprečnih mesečnih stroških vrtcev. Ravno tako so se v letu 2017 na podlagi

Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju odpravile

anomalije v sistemu plač javnega sektorja, na podlagi česar so se zaposlenim v plačni skupni

J (administrativno-tehnični kadre) in pomočnicam vzgojiteljic plačni razredi povišali, kar ima

učinek tudi na predloge cen za leto 2018/19.

Vrtec Ciciban Sevnica, Vrtec pri Osnovni šoli Blanca, Vrtec pri Osnovni šoli Krmelj in Vrtec pri

Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž so posredovali predloge novih cen vzgojno-varstvenih

programov.

Tabela 1: Primerjava med veljavno in predlagano ceno programa

Vzgojno varstveni zavod Štev. Število Predl. cena/otr. Veljavna indeks

otrok po

metod.

odd. /mesec v EUR cena/otr./mesec

v eur

1 2 4 5 7= 4:5

Vrtec Ciciban Sevnica 494 27

1. prva starostna skupina

126 9 486,44 482,88 + 0,74

1-3 let (dnevni program)

2. druga starostna skupina 257 12 354,38 349,01 + 1,54

3-6 let (dnevni program)

3. kombinirani oddelek

56 3 395,81 391,79 + 1,03

(dnevni program)

4. oddelek 3-4 letnih otrok 55 3 381,92 373,66 + 2,21

(dnevni program)

VVE OŠ Blanca 70 4

1. prva starostna skupina

28 2 437,96 410,54 + 6,68

1-3 let (dnevni program)

2. druga starostna skupina 42 2 350,03 315,60 + 10,91

3-6 let (dnevni program)

VVE OŠ Krmelj 122 7

1. prva starostna skupina

42 3 489,67 469,85 + 4,22

1-3 let (dnevni program)

2. oddelek 3-4 letnih otrok 16 1 421,91 367,50 + 14,81

(dnevni program)

3. druga starostna skupina 47 2 354,02 335,56 + 5,50

3-6 let (dnevni program)

4. kombinirani oddelek

17 1 421,16 379,19 + 11,07

(dnevni program)

VVE OŠ M.M. Šentjanž 38 2

1. kombinirani oddelek

(dnevni program)

38 2 399,58 385,91 + 3,54


Predlog novega Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na

območju občine Sevnica, ki je v prilogi, določa cene po posameznih programih, ki so jih

predlagali vrtci, stroške živil za otroke, rezervacije, obveznosti staršev in vsebuje naslednje

dopolnitve oziroma spremembe:

- Spremenijo se cene dnevnih programov. Nove cen veljajo od 1.11.2018 dalje. (1. člen);

Pripravila:

Mojca Ernestl, dipl.uprav.org.

višja svetovalka za družbene dejavnosti

Mojca Sešlar, univ. dipl. ekon.

vodja oddelka za družbene dejavnosti

Priloge:

- Predlog cen programov Sevniških vrtcev;

- Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju

občine Sevnica;

- Stališče odbora za družbene dejavnosti

Posredovano:

- naslovu,

Vložiti:

- v zadevo, tu.


ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

Številka: 011-0007/2018

Datum: 11.10.2018

OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

Zadeva: Stališče odbora k Predlogu cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih

na območju Občine Sevnica

Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 25. redni seji dne, 11.10.2018, obravnaval Predlog

cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica in sprejel

naslednje stališče:

Odbor za družbene dejavnosti je na 25. redni seji dne, 11 .10.2018, obravnaval in

pregledal predloge cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju

Občine Sevnica in sprejel stališče, da s predlaganimi cenami soglaša in predlaga

Občinskemu svetu Občine Sevnica, da sprejme Sklep o določitvi cen vzgojnovarstvenih

programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica v predlagani vsebini.

Rado Kostrevc,

predsednik odbora za družbene

dejavnosti

Posredovano:

- naslovu,

Vložiti:

- v zadevo.


PREDLOG

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in

98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 2., 4., 17. in 18.

člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni

list RS, št. 46/15-UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na .... redni seji dne,

……., sprejel

S K L E P

o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih

na območju občine Sevnica

1. člen

Cene dnevnih programov v javnih vrtcih na območju občine Sevnica znašajo mesečno na

otroka po posameznih programih od 1. 11. 2018 dalje:

v EUR

oddelek 1. st.

obdobja

1-3 let

oddelek 2. st.

obdobja

3-4 let

oddelek 2. st.

obdobja

3-6 let

Kombiniran

oddelek

Vrtec Ciciban

Sevnica 486,44 381,92 354,38 395,81

VVE

pri OŠ Blanca 437,96 / 350,03 /

VVE

pri OŠ Krmelj 489,67 421,91 354,02 421,16

VVE

pri OŠ Šentjanž / / / 399,58

2. člen

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 1,85 evra. Za čas, ko je

otrok upravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške

neporabljenih živil od naslednjega sporočenega dne dalje. Tako znižana cena je podlaga za

plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna

skupnost zavezanka.

Vsako odsotnost otroka morajo starši javiti prvi dan odsotnosti do 8.00 ure.

3. člen

Starši otrok, za katere je Občina Sevnica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene

programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:

uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za

neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši

plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o

plačilu staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo.

Podlaga za plačilo razlike v ceni občine zavezanke je razlika v ceni med veljavno

ceno, zmanjšano za neporabljena živila in plačilom staršev;

uveljavijo začasen izpis otroka zaradi opravičene najmanj enomesečne bolniške

odsotnosti otroka, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Starši

plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o

plačilu staršev za program, v katerega je otrok vključen.


Starši o odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije obvestijo vrtec najpozneje en teden

pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le

za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Sevnica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti

dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti

razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom

rezervacije in ceno programa.

4. člen

Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do 31. avgusta, ki gredo s 1. septembrom v

osnovno šolo, Občina Sevnica vrtcem, katerih je ustanoviteljica, krije ceno programa za

vsakega izpisanega otroka, zmanjšano za stroške živil.

5. člen

V primeru vpisa ali pravočasnega izpisa otroka se plačilo staršev proporcionalno zmanjša

glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu.

Za enotno obračunavanje znižanja oskrbnine se dnevna oskrbnina izračuna tako, da se

mesečno določena cena programa deli v skladu s koledarjem delovnih dni.

Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva za več kot 15

minut dnevno, se zaračuna zamudna ura, ki jo določi strokovna služba zavoda.

6. člen

Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za vsakega novo vpisanega otroka plačajo

akontacijo v višini 10% od cene programa, v katerega bo otrok vključen. Znesek se poračuna

pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka

ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.

7. člen

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih

programov v javnih vrtcih na območju občine Sevnica, št. 602-0012/2016-2, z dne

19.10.2017 (Uradni list RS, št. 59/17).

8. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od

01.11.2018 dalje.

Številka: 602-0011/2018

Sevnica, dne ..............

Župan

Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

5. t.d.r.

33. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

14.10.2018

ZADEVA: Predstavitev Koncepta ureditve območja železniške

postaje Sevnica

Številka: 375-0001/2015

Pripravljavci gradiva:

Savaprojekt d.d., Krško

Robert Kaše, višji svetovalec za ceste in komunalo

Odbor za okolje in prostor

Poročevalci:

Petra Žarn in Andrej Špiler, Savaprojekt d.d. Krško

Robert Kaše, višji svetovalec za ceste in komunalo

Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor


Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

Oddelek za okolje in prostor

Številka: 375-0001/2015

Datum: 4. 10. 2018

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

Zadeva:

Predstavitev Koncepta ureditve območja železniške postaje Sevnica

Spoštovani!

Občina Sevnica je, na osnovi prispevkov "Urbanistično-planerske delavnice Sevnica 2011-12" iz

junija 2012 in "Izhodišč za urejanje območja železniškega vozlišča v Sevnici" iz julija 2013, ki jih je

podprl tudi Sektor za železnice pri Direktoratu za infrastrukturo na Ministrstvu za infrastrukturo, v

januarju 2017, s SŽ-Infrastruktura d. o. o., podpisala Sporazum o izvedbi skupnega naročila idejne

zasnove za ureditev območja železniške postaje Sevnica.

Območje železniške postaje v Sevnici obsega približno 10 ha površin, od nadvoza regionalne

ceste nad železniško progo v Šmarju do nivojskega prehoda lokalne ceste pri Stillesu, v ožjem

središču novega dela Sevnice. Območje zajema kilometer dolg odsek glavne železniške proge, št.

10 d.m.-Dobova-Ljubljana od katere se odcepi enotirna regionalna proga, št. 81 Sevnica-Trebnje

ter trije industrijski tiri za potrebe industrije na Savski cesti. Na območju je locirana postajna

zgradba, parkirne površine, skladišča ter ostale ureditve in naprave s spremljevalnimi objekti v lasti

oziroma upravljanju Slovenskih železnic.

Stanje območja po našem mnenju ni zadovoljivo in s tem v zvezi smo prepoznali naslednjo

problematiko:

- neustreznost prometnih povezav centra mesta z industrijskim in poslovnim območjem na drugi

strani železniške proge,

- pomanjkanje in neurejenost parkirišč,

- neustrezna varnost pešcev pri prečkanju območja železniških tirov,

- nefunkcionalnost in zanemarjenost obstoječih skladiščnih površin,

- neizkoriščenost razpoložljivega poslovnega prostora in zastarelost objektov,

- prometno-tehnična neurejenost cestnih povezav na območju in

- splošna ureditvena zanemarjenost velikega kompleksa v urbanem centru.

Zavzemamo se za celovit pristop k obravnavi območja, na naslednjih izhodiščih:

- izvedbo novega izven-nivojskega prehoda na reg. žel. progi na Savski cesti pri Taninu ter

gradnjo novega izven-nivojskega križanja na območju obstoječega nivojskega prehoda pri Stillesu,

ki se ukinja na osnovi inšpekcijskih odločb,

- pridobitev novih parkirnih površin z rekonstrukcijo obstoječih oz. gradnjo garažne hiše na

lokaciji sedanjih skladišč,

- posodobitev železniške postaje z ureditvijo varnega dostopa potnikov na perone,

- integracija železniške in avtobusne postaje v enoten kompleks,

- gradnja sodobnega prekladalno - skladiščnega centra na območju razpoložljivih površin z

navezavo na industrijsko območje na Savski cesti,

- oblikovna in urbanistična ureditev območja.


Podjetje Savaprojekt, d. d., iz Krškega je, na navedenih izhodiščih, pripravilo Koncept ureditve

območja železniške postaje Sevnica, ki predstavlja strokovno podlago s katero Občina vstopa v

sodelovanje z Ministrstvom za infrastrukturo in Slovenskimi železnicami za namen ureditve

obravnavanega območja s ciljem doseganja optimalnih rešitev tako za državno infrastrukturo kot

razvoj in funkcioniranje lokalne skupnosti in gospodarstva.

Vzporedno s navedenimi strateškimi potekajo tudi konkretne pripravljalne aktivnosti za

rekonstrukcijo odseka lokalne Kvedrove ceste med sedanjo avtobusno in železniško postajo, ki

zajemajo ureditev parkirišča in umestitev novega avtobusnega postajališča v bližino železniške

postaje ter obnove vodov, pločnika, javne razsvetljave ter mejnih površin, v pripravi pa je tudi

projektna dokumentacija in pridobivanje zemljišč za gradnjo nadvoza na Savski cesti pri Taninu.

Lep pozdrav!

Pripravila:

Robert Kaše, univ. dipl. inž. str.

Višji svetovalec za ceste in komunalo

Roman Perčič, univ. dipl. inž. str.

Vodja oddelka za okolje in prostor

Srečko Ocvirk

Župan občine Sevnica

Priloga:

- gradivo: Koncept ŽP Sevnica, Savaprojekt, d. d., št. 17086-60, sep. 2018

Vročiti:

- naslovu

- v zadevo


ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

Številka: 011-0006/2018

Datum: 16.10.2018

OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Zadeva:

Stališče Odbora za okolje in prostor k predstavitvi »Koncepta ureditve

območja železniške postaje Sevnica«

Odboru za okolje in prostor je bil na 29. redni seji v ponedeljek, dne 15.10.2018 predstavljen

»Koncept ureditve območja železniške postaje Sevnica«, zato je po predstavitvi gradiva sprejel

stališče:

- Odbor za okolje in prostor je bil seznanjen s »Konceptom ureditve območja

železniške postaje Sevnica«.

Odbor za okolje in prostor predlaga, da se »Koncept ureditve območja železniške

postaje Sevnica«, upošteva kot obvezno izhodišče pri vseh nadaljnjih postopkih

priprave prostorskih aktov, projektne dokumentacije in sami izvedbi.

Občinskemu svetu Občine Sevnica predlaga, da se z gradivom seznani.

Jože UDOVČ

predsednik Odbora za okolje in prostor

VROČITI:

- naslovu

VLOŽITI:

- v zadevo


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

PROJEKT:

KONCEPT UREDITVE OBMOČJA ŽELEZNIŠKE

POSTAJE SEVNICA

NAROČNIK:

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

IZVAJALEC:

Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško

Glavni direktor: Peter Žigante, univ.dipl.biol.

PODIZVAJALEC:

Željezničko projektno društvo d.d., Trg kralja

Tomislava 11/II, 10000 Zagreb, Hrvaška

ŠTEVILKA PROJEKTA: 17086-60

KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: Krško, september 2018

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 1 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

DELOVNA SKUPINA IZDELOVALCA:

DELOVNA SKUPINA PODIZVAJALCA :

Andrej Špiler, univ.dipl.inž.geod.

Petra Žarn, univ.dipl.inž.grad.

Blaž Šalamon, mag.inž.arh.

Silvija Umek, dipl.inž.grad.

Aleš Janžovnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Tatjana Zupančič, grad.teh.

Tamara Tepavčević, univ.dipl.geog. in soc.

Damjana Pirc, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Dušan Blatnik, univ.dipl.inž.arh.

Andrej Trošt, univ.dipl.geog.

Nuša Vanič, univ.dipl.ekol.

Marijan Jakuš, dipl.ing.prom.

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 2 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

KAZALO

1. UVODNA OBRAZLOŽITEV ...................................................................................................... 4

2. OBMOČJE OBRAVNAVE ......................................................................................................... 5

3. ANALIZA STANJA IN POTREB NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU ....................................... 6

3.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA ....................................................................................... 6

3.2 OPIS PROBLEMATIKE OZ. IZZIVOV ............................................................................. 13

4. POVZETEK PREDLOGOV IZ ŽE IZDELANIH DOKUMENTOV .............................................. 17

4.1 PROMETNA TEHNOLOGIJA ZA TIRNE NAPRAVE ....................................................... 17

4.2 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE SEVNICA .................................................. 18

4.3 URBANISTIČNO-PLANERSKA DELAVNICA SEVNICA 2011/2012 ............................... 20

4.4 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA ......................................................................... 21

4.5 DRUGI OBČINSKI PREDLOGI ....................................................................................... 22

5. KONCEPT ............................................................................................................................... 23

5.1 SPLOŠNO ...................................................................................................................... 23

5.2 NAČRTOVANE UREDITVE PO POSAMEZNIH OBMOČJIH .......................................... 23

6. IDEJNE REŠITVE ................................................................................................................... 31

7. NADALJNJI KORAKI ............................................................................................................. 36

8. ZAKLJUČEK ........................................................................................................................... 44

9. GRAFIČNE PRILOGE ............................................................................................................. 44

10. OSTALE PRILOGE ................................................................................................................. 44

11. VIRI ......................................................................................................................................... 45

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 3 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

1. UVODNA OBRAZLOŽITEV

Občina Sevnica je k pripravi Koncepta ureditve območja železniške postaje Sevnica pristopila z namenom, da

se območje železniške postaje Sevnica, ki se nahaja v novem delu občinskega središča dolgoročno prenovi,

preuredi in dobi prepoznavno podobo, kakršno si kot pomembno vozlišče železniškega prometa tudi zasluži.

Slika 1: območje železniške postaje Sevnica (vir: Občina Sevnica)

Kot izhodišče za izdelavo koncepta je Občina Sevnica izpostavila naslednje probleme oz. izzive:

- neustreznost prometnih povezav centra mesta z industrijskim in poslovnim območjem na drugi strani

železniške proge,

- pomanjkanje in neurejenost parkirišč,

- neustrezna varnost pešcev pri prečkanju območja železniških tirov,

- nefunkcionalnost in zanemarjenost obstoječih skladiščnih površin,

- neizkoriščenost razpoložljivega poslovnega prostora in zastarelost objektov,

- prometno-tehnična neurejenost cestnih povezav na območju in

- splošna ureditvena zanemarjenost velikega kompleksa v urbanem centru.

Namen naloge je torej preveriti navedeno problematiko oziroma poiskati ustrezne rešitve, ki bodo pripomogle

k boljši funkcionalni in oblikovni podobi tega dela Sevnice.

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 4 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

V proces priprave tega dokumenta so bile vključene Slovenske železnice-Infrastruktura in Ministrstvo za

infrastrukturo-Direkcija RS za infrastrukturo, ki so bili v oktobru 2017 pozvani, da podajo svoje razvojne

programe na območju železniške postaje Sevnica. V marcu 2018 je bil predstavnikom Direkcije RS za

infrastrukturo in Slovenskim železnicam predstavljen koncept ureditve območja železniške postaje Sevnica in

poslan poziv za izdajo mnenja glede načrtovanih ureditev. Direkcija RS za infrastrukturo je v odgovoru na

poziv za izdajo mnenja sicer zapisala, da bo dokončno odločitev glede sprejemljivosti posameznih rešitev

možno podati na podlagi izdelane prometno-tehnološke študije ter idejnih zasnov železniške infrastrukture, ki

so v fazi izvedbe naročila. Ne glede na to, pa lahko na podlagi dosedanjih usklajevanj zaključimo, da razvojni

predlogi Občine niso v nasprotju z načrti Direkcije RS za infrastrukturo in Slovenskih železnic, temveč se

mestoma celo prekrivajo oz. so interesi enaki. Načrti Direkcije, ki so bili Občini Sevnica predstavljeni 15.6.2018

so povzeti v nadaljevanju, na koncu dokumenta pa so priloženi tudi projektni pogoji, ki so jih Slovenske

železnice posredovale dne 30.11.2017.

Preko ankete o problematiki prometa in videnju možnih rešitev na obravnavanem območju so bila vključena

tudi podjetja, ki delujejo na območju industrijske cone Sevnica. Prav tako so bili pri izdelavi tega dokumenta

proučevani in upoštevani tudi vsi predhodno izdelani dokumenti (npr. rezultati urbanistično-planerske

delavnice, Celostna prometna strategija, načrti Občine, itd.), tako da so v predmetnem dokumentu združeno

obravnavani vsi dosedanji predlogi in želje različnih deležnikov na obravnavanem prostoru.

2. OBMOČJE OBRAVNAVE

Območje obdelave zajema širše območje železniške postaje Sevnica, ki sega od nadvoza regionalne ceste

R2 Boštanj – Planina čez glavno železniško progo do nivojskega prehoda lokalne ceste LK 373071 nadvoz –

Savska – žel (pri Stillesu) čez železniško progo, pri čemer so upoštevani tudi vplivi in povezave s sosednjimi

območji.

Velikost obravnavanega območja je ca. 9,6 ha.

nadvoz reg. ceste čez glavno žel. progo

nivojski prehod lokalne ceste

(LK) čez glavno žel. progo

Slika 2: shematski prikaz obravnavanega območja

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 5 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

3. ANALIZA STANJA IN POTREB NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU

3.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Železniška postaja Sevnica se nahaja na jedrnem omrežju oz. Sredozemskem koridorju po Uredbi EU, št.

1315/2013 oz. 1316/2013. Leži ob progi št. 10 državna meja – Dobova – Ljubljana, po kateri se odvija notranji

in mednarodni železniški in tovorni promet.

Sliki 3 in 4 : železniška postaja Sevnica

PROMET

Železniška proga Dobova - Ljubljana predstavlja ločnico med industrijskim delom Sevnice (na jugozahodu) in

stanovanjskim oz. centralnim delom (na severovzhodu) in je ena izmed najbolj prometnih železniških prog v

Sloveniji. Po številu odpravljenih potnikov se železniška postaja Sevnica s 229.550 potniki uvršča na 9. mesto 1

(kot npr. Zagorje ob Savi in Trbovlje), Na dnevnem nivoju med tednom na vlak vstopi in izstopi tudi več kot

800 potnikov.

1

Podatek iz leta 2016. Vir: DRI, junij 2018

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 6 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

Slika 5: število vstopov in izstopov na območju železniške postaje Sevnica (vir: DRI, junij 2018)

Lokalno delo na postaji (št. naloženih in razloženih vagonov) je sicer po podatkih izdelovalca tehnološkoprometnih

rešitev-DRI, v upadu; se pa zaradi lege postaje Sevnica na jedrnem oz. Sredozemskem koridorju

povečuje tranzitni tovorni promet.

Slika 6: število vlakov na območju ŽP Sevnica (vir: DRI, junij 2018)

Gost promet pa ni prisoten le na sami železniški progi, temveč tudi na cestah na območju centralnega (novega

dela Sevnice) in na območju industrijske cone, ki sta medsebojno povezana le preko nivojskega prehoda čez

glavno železniško progo Dobova - Ljubljana (pri Šparu) in preko nivojskega prehoda čez regionalno železniško

progo Sevnica -Trebnje. Gre za edina dostopa tako do industrijske cone Sevnica kot tudi do šolskega centra

Sevnica in ca. 15-ih stanovanjskih stavb, ki se nahajajo vzhodno od industrijske cone in južno od glavne

železniške proge.

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 7 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

Po podatkih iz prometnega modela iz leta 2016 je bilo na območju novega dela Sevnice na cesti R3-679 Breg

– Sevnica - Brestanica do ca. 8.000 vozil/dan, torej približno dvakrat več kot znaša največja obremenitev izven

naselja. Na cesti R2-424 Boštanj - Planina pa znaša prometna obremenitev do ca. 13.000 vozil na dan.

Slika 7: prometne obremenitve na sedanjem cestnem omrežju, total PLDP (vozil/dan); vir: Novelacija prometne študije cestnega

omrežja na območju Sevnice, PNZ, 2016

Nivojski prehod pri Šparu dnevno prečka 2.660 vozil, nivojski prehod čez regionalno progo Trebnje – Sevnica

pa ca. 2600 vozil.

Na podlagi podatkov iz ankete, ki je bila v novembru 2017 izvedena med podjetji na območju industrijske cone

Sevnica in v kateri so se odzvala podjetja Stilles d.o.o. (250 zaposlenih), Tanin Sevnica d.d. (114 zaposlenih),

Preis Sevnica, d.o.o. (290 zaposlenih), Rafael d.o.o. (60 zaposlenih), Les-Kro d.o.o. (35 zaposlenih), Kmetijska

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 8 / 45


Število soebnih vozil

Število tovornih vozil

verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

zadruga Sevnica d.o.o. (130 zaposlenih), JUG d.o.o. in Pepi Ham s.p. do posameznega podjetja dnevno

pripelje tudi do 20 tovornjakov in več kot 200 osebnih vozil.

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0,5

JUG d.o.o.

4

Tanin Sevnica

d.d.

20 20

Rafael d.o.o.

Preis Sevnica,

d.o.o.

10

5

3

0

Les-Kro d.o.o. Pepi Ham s.p. Stilles d.o.o. KZ Sevnica

Tovorni

promet (št.

tovornjakov na

dan)

Slika 8: prikaz števila tovornjakov do posameznega podjetja v IC sevnica (vozil/dan) – podatki iz ankete

250

216

200

190

150

100

75

120

Število osebnih

vozil (zaposleni in

obiskovalci)

50

15

40

30

20

0

JUG d.o.o.

Tanin Sevnica

d.d.

Rafael d.o.o.

Preis Sevnica,

d.o.o.

Les-Kro d.o.o. Pepi Ham s.p. Stilles d.o.o. KZ Sevnica

Slika 9: prikaz števila osebnih vozil do posameznega podjetja v IC sevnica (vozil/dan) – podatki iz ankete

Po podatkih iz ankete je že danes sorazmerno visok delež zaposlenih v IC Sevnica, ki na delo prihajajo peš

ali s kolesom, kar lahko pripišemo tudi dejstvu, da se večina anketiranih podjetij (Preis Sevnica, d.o.o., Stilles

d.o.o., Kmetijska zadruga Sevnica, Jug d.o.o., Rafael do.o., Pepi Ham s.p.) sooča s pomanjkanjem parkirnih

mest.

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 9 / 45


delež %

verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

60

50

50

40

30

30

30

Delež zaposlenih, ki

prihajajo na delo

peš ali s kolesom

20

20

10

10

0

JUG d.o.o.

Tanin Rafael d.o.o.

Sevnica d.d.

Preis

Sevnica,

d.o.o.

0 0

Les-Kro

d.o.o.

Pepi Ham

s.p.

Stilles d.o.o.

0

KZ Sevnica

Slika 10: delež zaposlenih v IC sevnica, ki prihajajo na delo peš ali s kolesom.

Po podatkih iz ankete se na delo z vlakom vozi le 10-20% zaposlenih v podjetju Stilles, zaposleni v ostalih

podjetjih vlaka ne uporabljajo.

Glavno železniško progo in industrijske tire za potrebe opravljanja dejavnosti uporabljajo le v podjetju Tanin

in redko tudi v podjetju Preis Sevnica.

OBSTOJEČI OBJEKTI

Na obravnavanem območju železniške postaje Sevnica se nahajajo:

- tiri in kretnice železniške proge št. 10 državna meja – Dobova – Ljubljana z dvema peronoma,

- regionalna proga št. 81 Sevnica – Trebnje,

- trije industrijski tiri za potrebe industrije v Industrijski coni (industrijski tir »Tanin«, industrijski tir »Rafael«,

industrijski tir »Kmečka Zadruga Sevnica«)

- stavbe na območju žel. postaje Sevnica, ki so s pripadajočimi oznakami prikazane na spodnji grafiki:

1. kurilnica Sevnica-pisarne (Savska cesta 11a in 13a),

2. obrtne delavnice, bivalnica Sevnica,

3. skladišče mizarske delavnice Sevnica,

4. tovorno skladišče Sevnica,

5. potniška postaja Sevnica (Kvedrova cesta 32),

6. stanovanjska stavba (Kvedrova cesta 33),

7. vodni stolp Sevnica (Kvedrova cesta 33),

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 10 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

8. skladišče MRD Sevnica (Kvedrova cesta 33),

9. nadzorništvo proge Sevnica (Kvedrova cesta 34),

10. nadzorništvo TK naprav (Kvedrova cesta 40a) in

11. stanovanjska stavba (Kvedrova 40) in bližnji negospodarski objekti,

12. stanovanjska stavba Šmarska cesta 6 in Planinska cesta 1.

- parkirišča in drugi objekti v funkciji železnice.

reg. proga Sevnica -

Trebnje

12

11

10

žel. proga Dobova – Ljubljana

industrijski tir

industrijski

tir

9

8

76

5

4

industrijski tir

3

2

1

Slika 11: stavbe na območju železniške postaje Sevnica

Na obravnavanem območju se od objektov prometne infrastrukture nahajajo tudi:

- nivojski prehod čez glavno železniško progo Dobova - Ljubljana (pri Šparu),

- nivojski prehod čez regionalno železniško progo Sevnica – Trebnje (v bližini nadvoza čez glavno

železniško progo v Šmarju),

- nivojski dostop do peronov (na območju postajnega objekta),

- podhod za pešce pod glavno železniško progo (povezava med območjem industrijske cone in območjem

ob krožišču za smer Planina pri Sevnici).

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 11 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

nivojski prehod čez regionalno progo v

smeri Trebnjega

izven nivojski prehod (podhod) za

pešce

nivojski dostop do peronov

nivojski prehod čez glavno žel. progo

Dobova - Ljubljana

Slika 12: prehodi čez železniško progo

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 12 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

3.2 OPIS PROBLEMATIKE OZ. IZZIVOV

Izzive na območju železniške postaje Sevnica smo razdelili na dva sklopa, in sicer:

- izboljšanje prometnih razmer in

- preureditev obstoječih objektov in površin.

PROMETNE RAZMERE

Kot je navedeno že v izhodiščih Občine in izhaja iz analize stanja, ključen izziv na obravnavanem območju

predstavlja izboljšanje povezav med stanovanjskim oz. centralnim delom Sevnice in območjem industrijske

cone.

Obstoječ nivojski prehod čez glavno železniško progo pri Šparu, zaradi katerega na regionalni cesti Sevnica

– Brestanica pogosto nastajajo zastoji, ni skladen z Zakonom o varnosti v železniškem prometu, saj je lociran

med uvoznimi in izvoznimi kretnicami glavnih tirov. Zakon namreč v tretjem odstavku 29. člena določa: »Med

uvoznimi in izvoznimi kretnicami, ki so na glavnih tirih na prometnem mestu ne sme biti nivojskih prehodov.

Na postajališčih med signalnima oznakama, ki pomenita mesto zaustavitve vlakov, ne sme biti nezavarovanih

nivojskih prehodov.«

Nivojski prehod čez regionalno železniško progo v smeri Trebnjega je z vidika zakonodaje sicer ustrezen,

vendar na njegovo neustreznost oz. slabo dostopnost nasploh opozarjajo podjetja v industrijski coni. Podjetje

Preis Sevnica, kjer imajo 15 izrednih prevozov na mesec opozarja na neustrezno širino in naklon ceste na

območju prehoda, kar v zimskem času povzroča zdrse vozil. Podobno na slabo dostopnost do industrijske

cone opozarja tudi podjetje Stilles, ki med pomanjkljivostmi izpostavlja tudi: veliko oddaljenost od avtoceste,

otežkočen dostop preko krožišč do industrijske cone, premalo prostora za tranzitna vozila (import-export

material in izdelki) in pomanjkanje parkirnih mest tako za tovorna vozila, ki čakajo na naklad, kot tudi za osebna

vozila zaposlenih in obiskovalcev.

Sliki 13 in 14: nivojski prehod čez žel. progo Dobova -Ljubljana (levo) in čez regionalno progo v smeri Trebnjega (desno)

Izboljšanje povezav med centralnim in industrijskim delom Sevnice ne predstavlja izziva zgolj z vidika

motornega prometa, temveč tudi z vidika dostopnosti za kolesarje in pešce. Obstoječi nivojski prehodi ne

omogočajo varnega prečkanja in ne spodbujajo k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti. Ker se je Občina Sevnica

v okviru priprave Celostne prometne strategije zavezala, da bo izboljševala pogoje za kolesarjenje in

pešačenje, je zagotovitev privlačnih, varnih in udobnih povezav toliko večji izziv.

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 13 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

Sliki 15 in 16: obstoječ podhod za pešce

Z vidika dostopnosti je na železniški postaji Sevnica problematičen tudi prehod do peronov. Zakon o varnosti

v železniškem prometu v prvem odstavku 54. člena določa: »Na postajah in postajališčih s povprečnim letnim

dnevnim prometom 500 odpravljenih potnikov in najmanj 70 vlakov morajo biti dostopi do vlakov izvedeni tako,

da potniki ne hodijo čez tire (izvennivojski prehodi, čelni peroni idr.).« Enega izmed izzivov torej predstavlja

tudi ureditev izven nivojskega prehoda za potnike, pešce, kolesarje in gibalno ovirane z dostopom na perone

z dvigalom.

Sliki 17 in 18: nivojski dostop do peronom na železniški postaji Sevnica

Občina Sevnica se na območju železniške postaje Sevnica sooča tudi s pomanjkanjem parkirnih mest, in sicer

ne le na strani industrijske cone Sevnica, kjer so na pomanjkanje parkirišč opozorila že podjetja v industrijski

coni, temveč tudi na severovzhodni strani železniške postaje, v bližini postajnega objekta.

Večina javnih parkirišč v bližini železniške postaje Sevnica je v jutranjem času polno zasedenih, tako da so

vozila parkirana tudi na neoznačenih parkiriščih.

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 14 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

Slika 19: zasedenost javnih parkirišč v jutranjem času v Sevnici (vir: Celostna prometna strategija Občine Sevnica, Savaprojekt,

PNZ, maj 2017)

Sliki 20 in 21: parkirišče pri železniški postaji Sevnica

V okviru priprave Celostne prometne strategije si je Občina Sevnica sicer zadala cilj, da bo v strogem centru

zmanjševala število parkirnih mest (brez omejitev), vendar je treba poudariti, da večina uporabnikov vlaka

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 15 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

zaradi dolgih razdalj do železniške postaje in slabe ponudbe drugih oblik javnega prevoza (npr. avtobusa)

zaenkrat še nima drugih možnosti, kot da se do železniške postaje pripelje z avtom.

Na področju železniške infrastrukture so bile s strani DRSI in Slovenskih železnic, poleg nekaterih že

naštetih, evidentirane še naslednje šibke točke oz. izzivi, ki jih želijo rešiti v okviru nadgradnje železniške

postaje Sevnica:

- kratke dolžine tirov, sekanje voznih poti (smer Trebnje), kar ovira železniški promet,

- omejena kapaciteta parkirišč (tudi kolesarnica) na območju postajnega objekta,

- informacijska in druga oprema za potnikom prijazne storitve,

- upad tovornega prometa, slaba izkoriščenost in neprimerna lokacija kapacitet za tovorni promet, itd.

PREUREDITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV IN POVRŠIN

Kot je bilo ugotovljeno že v okviru urbanistično-planerske delavnice, ki je je potekala v letu 2012 se novi del

Sevnice, kjer se nahaja tudi železniška postaja srečuje s pomanjkanjem identitete jedra in pomanjkanjem

javnega prostora.

Podoba tega dela Sevnice je neenotna. Stavbe, ki se nahajajo v neposredni bližini železniške postaje in so

bile večinoma zgrajene v sredini prejšnjega stoletja (med leti 1938 in 1987, večji del pa okoli leta 1950) so

dotrajane, niso enotno oblikovane in dajejo vtis zapuščenosti. Njihov program ni povezan (med železniškimi

objekti se nahaja npr. tudi stanovanjska hiša). Sama železniška postaja in avtobusna postaja sta dislocirani.

Zlasti stavba avtobusne postaje je dotrajana in neugledna; stavba železniške postaje pa zastarela in

neprepoznavna.

Poseben izziv torej predstavlja prenova tega dela Sevnice, in sicer tako v oblikovnem, kot tudi v funkcionalnem

smislu.

Sliki 22 in 23: potniška postaja Sevnica (objekt št. 5) in tovorno skladišče Sevnica (objekt št. 4) na severovzhodni strani železniške

proge Dobova - Ljubljana

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 16 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

Sliki 24 in 25: stanovanjska stavba, vodni stolp in skladišče MRD in nadzorništvo proge (objekti št. 6,7,8,9) na severovzhodni

strani železniške proge in kurilnica (objekt št. 1) na južni strani

4. POVZETEK PREDLOGOV IZ ŽE IZDELANIH DOKUMENTOV

4.1 PROMETNA TEHNOLOGIJA ZA TIRNE NAPRAVE

Po podatkih iz osnutka Koncepta ureditve prometnega omrežja vplivnega območja železniške postaje Sevnica

(prometna tehnologije za tirne naprave), ki jo po naročilu Direkcije RS za infrastrukturo izdeluje DRI (osnutek

je bil predstavljen v juniju 2018) so cilji nadgradnje železniške postaje Sevnica sledeči:

- zmanjšanje konfliktov med voznimi potmi tovornih in potniških vlakov (manipulacija tovorih vlakov na

enem območju postaje),

- zmanjšanje števila konfliktov na postaji Sevnica potniškega vlaka, ki obratuje na relaciji Sevnica-Trebnje

in obratno (ni potrebna vožnja na tir št. 1),

- potnikom, ki potujejo v smeri Trebnje-Sevnica, zagotoviti prestop na vlak Dobova-Sevnica-Zidani Most

oz. Zidani Most-Sevnica-Dobova,

- izvennivojski dostop na peronsko infrastrukturo,

- ukinitev nivojskega prehoda križanj ceste z železnico na A strani postaje,

- zagotovitev koristnih dolžin postajnih tirov 740 m (standard TEN-T jedrnega omrežja),

- urejen podhod pod celotno postajo, s čimer se zagotovi migracija prebivalcev.

Na območju železniške postaje Sevnica predvideni naslednji ukrepi:

- tir 4 se zagotovi koristne dolžine nad 740 m,

- tir 1 in 2 sta glavna prevozna tira (vlak iz smeri Trebnje bo lahko peljal naravnost),

- podhod z navezavo na perone (s tem se omogoči prestop potnikov iz tira 3 na glavna tira 1 in 2),

- skladišče se prestavi na drugo lokacijo, da ni sekanj prevoznih poti, s čimer je postaja bolj pretočna.

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 17 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

Slika 26: tehnološka shema postaje Sevnica-obstoječe stanje (vir: DRSI, DRI, junij 2018)

Slika 27: predlog nadgradnje železniške postaje Sevnica (vir: DRSI, DRI, junij 2018)-tehnološka shema

4.2 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE SEVNICA

V strateškem delu OPN Občine Sevnica je za območje železniške postaje navedeno:

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 18 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

»V Sevnici je pomembno vozlišče železniškega tovornega in potniškega prometa med dvotirno primarno

povezavo Ljubljana-državna meja s Hrvaško in sekundarnim krakom dolenjske železnice Trebnje-Sevnica.

Dolgoročno je načrtovana ukinitev nivojskih križanj cest in železnice na glavni železniški progi oziroma ureditev

izven nivojskih križanj hitre proge Ljubljana-Zagreb ter zavarovanje nivojskih križanj cest na regionalni progi

Sevnica-Trebnje. Pri razvoju poselitve je treba upoštevati dolgoročno predvideno elektrifikacijo, posodobitev,

dograditev in rekonstrukcijo železniške proge v državni pristojnosti.

V Urbanističnem načrtu Sevnice z Boštanjem (UN) je v konceptualnem delu UN območje železniške postaje

obravnavano kot (post)modernistično središče, za katerega koncept urbanističnega in arhitekturnega

oblikovanja predvideva:

- prenovo in kakovostno oblikovanje ter opremljanje javnega prostora,

- izboljšanje dostopnosti,

- izboljšanje varnosti.

Prav tako je na območju železniške postaje Sevnica v UN načrtovana:

- modernizacija logističnega vozlišča državnega pomena z dobro povezanostjo cestnega in železniškega

transporta na pomembnih smereh 10. koridorja in 3. razvojne osi.

Slika 28: Izsek iz konceptualnega dela UN Sevnice z Boštanjem-Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja

Podrobnejši del UN Sevnica z Boštanjem za območje železniške postaje, kot razvojne ukrepe predvideva:

- notranji razvoj novega mestnega središča. S prenovo tega dela mesta se zlasti zagotavlja nove

središčne prostore in posodobitev prometnih površin ter obnovo gospodarske javne infrastrukture.

Elementi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja pa za območje železniške postaje narekujejo:

- razvoj infrastrukture v urbani javni prostor oz. središčni prostor (novo jedro).

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 19 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

4.3 URBANISTIČNO-PLANERSKA DELAVNICA SEVNICA 2011/2012

V okviru urbanistično planerske delavnice, ki je v Sevnici potekala leta 2011 oz. 2012 in v kateri so sodelovali

mentorji in študenti Fakultete za arhitekturo in Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, je bila po vseh štirih

scenarijih na območju železniške postaje Sevnica predvidena izgradnja sodobnega železniškega oz. in

avtobusnega središča/vozlišča, s pripadajočimi parkirišči, zelenimi površinami (park, zeleni pasovi),

kolesarskimi in peš povezavami do reke Save in vso pripadajočo urbano opremo. V okviru delavnice je bil

predviden razvoj javnega potniškega prometa, tovorni promet se preusmeri na železnico. Novo jedro mesta

se formira med glavno cesto in železnico, kjer je zasnovan sodobni kompleks, ki vključuje izgradnjo

stanovanjskih objektov, hotel in hostel, avtobusni in železniški terminal z nadhodom preko železnice, banko,

knjižnico, poslovni objekt in urbanokulturni center.

Slika 29: Shematski prikaz programske zasnove novega jedra

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 20 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

Sliki 30 in 31: Shematski prikaz nadhoda nad železnico in maketa kompleksa novega jedra

4.4 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

V okviru celostne prometne strategije (CPS) občine Sevnica so bili za področje javnega potniškega prometa,

kot ključnega stebra trajnostne mobilnosti, izpostavljeni cilji in prioritete, podkrepljene z ukrepi v akcijskem

načrtu. Ključni izzivi na področju železniškega prometa so:

- zamenjajmo prevozno sredstvo in potujmo z vlakom,

- uredimo železniško vozlišče v Sevnici,

- spodbujajmo vožnjo z vlaki,

- posodobimo železniška postajališča,

- omogočimo prevoz koles z vlaki,

- zagotovimo varne železniške prehode.

Na področju avtobusnega prometa je predvidena obnova in preureditev avtobusne postaje. Kot razvojni ukrep

je obnova železniške in avtobusne postaje obravnavana celostno, kot ureditev skupnega vozlišča za avtobuse

in železnico, v smislu sodobnega in modernega potniškega terminala. Prvenstveno se zagotavljajo varnejša

križanja cestne in železniške infrastrukture, izgradnja sodobne avtobusne in železniške postaje, ureditev

podhodov in nadhodov za pešce in kolesarje, ureditev postajališč, promovira se uporaba javnega prometa, ...

Sliki 32 in 33: Železniška in avtobusna postaja Sevnica – skica iz CPS

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 21 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

4.5 DRUGI OBČINSKI PREDLOGI

Na spodnji sliki je prikazana ena izmed idej Občine Sevnice glede povezave centralnega in industrijskega dela

Sevnice, ki se v konceptu sklada z vsemi že naštetimi. Predlagana je ureditev skupnega železniškega in

avtobusnega vozlišča, izven nivojski dostop do peronov in do industrijske cone ter logistični terminal na strani

industrijske cone.

Slika 34: Predlog povezave centralnega in industrijskega dela Sevnice

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 22 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

5. KONCEPT

5.1 SPLOŠNO

Koncept ureditve območja železniške postaje Sevnica temelji na tem, da se območje prenovi tako v

funkcionalnem, kot tudi v oblikovnem smislu, pri čemer se:

- območje severovzhodno od železniške proge, ki predstavlja del mestnega tkiva nameni za programe,

ki so v funkciji mesta,

- območje jugozahodno od železniške proge, pa se nameni za programe transportnih in drugih podobnih

dejavnostih, ki sodijo ob industrijsko cono.

Poseben poudarek se nameni prometnim ureditvam, zlasti varnejšim in udobnejšim povezavam med

centralnim in industrijskim delom Sevnice.

Slika 35: Koncept ureditve širšega območja železniške postaje Sevnica

5.2 NAČRTOVANE UREDITVE PO POSAMEZNIH OBMOČJIH

Območje železniške postaje Sevnica je razdeljeno na naslednja območja, ki tvorijo funkcionalne celote:

- območje A: železniška in avtobusna postaja,

- območje B: tovorni terminal,

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 23 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

- območje C: prečkanje železniške proge Dobova - Ljubljana (za motorni promet),

- območje D: prečkanje regionalne železniške proge Sevnica - Trebnje (za motorni promet),

- območje E: ločeni dostopi za pešce, kolesarje,

- območje F: parkirišča

Slika 36: Prikaz območij

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 24 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

OBMOČJE A: ŽELEZNIŠKA IN AVTOBUSNA POSTAJA

Slika 37: območje avtobusne in železniške postaje - primer možne ureditve

Na mestu obstoječega objekta železniške postaje Sevnica se uredi skupen in v prostoru prepoznaven objekt

železniške in avtobusne postaje, v katerem se lahko prepletajo tudi poslovni in drugi programi v funkciji

mesta. Skupen objekt se lahko uredi zgolj na mestu obstoječega objekta železniške postaje Sevnica ali pa

se, glede na investicijski interes, razširi v smeri proti severu, vse do območja regionalne ceste, kjer se,

kot je prikazano na spodnji skici uredi parkirišče v dveh nivojih.

Slika 38: primer možne ureditve dvo-nivojskega parkirišča in skupnega objekta avtobusne ter železniške postaje - prerez

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 25 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

V primeru, da zaradi vplivnega območja spomenika borcem NOB, ki se ohranja, ne bo možna nadzemna

izvedba dvo-nivojskega parkirišča, se to izvede v podzemni izvedbi ali pa se izvede na območju zahodno

od postajne stavbe (območje F).

Vzdolž Kvedrove ceste se bližje postajni stavbi izvedejo ureditve za avtobuse (postajališče z nadstrešnico,

parkirna mesta za avtobuse, itd.). Do vzpostavitve učinkovitih ukrepov trajnostne mobilnosti (kolesarske

povezave, učinkovit avtobusni prevoz, itd.) se lahko ob Kvedrovi zagotovijo dodatna parkirna mesta za osebni

promet, kasneje pa se ta nadomestijo z bolj mestotvornimi ureditvami (oblikovanje trga ob hotelu, poletni vrtovi,

tlakovanja, ipd.).

Z zasaditvijo Kvedrove ceste se ustvari zelena bariera med mestom in železnico. Kvedrova se preoblikuje v

privlačno mestno ulico in kraj, kjer uporabniki javnega potniškega prometa radi posedijo. Dolgoročno je tako

smiselno razmisliti o preoblikovanju celotnega območja med lokalno Kvedrovo cesto in regionalno

cesto v smeri Blance (območje policijske postaje, hotela, knjižnice, itd.) ter območje prenoviti tako v

funkcionalnem kot tudi v oblikovnem smislu.

OBMOČJE B: TOVORNI TERMINAL

Na južni strani železniške proge se na mestu obstoječe kurilnice (objekt št. 1), obrtne delavnice (objekt št. 2)

in skladišča mizarske delavnice (objekt št. 3) uredi manjši tovorni terminal v katerem se zagotovijo tudi

nadomestni prostori za potrebe delovanja služb Slovenskih železnic. Do vzpostavitve tovornega terminala se

na območju lahko zagotovijo parkirne površine za osebna in tovorna vozila v industrijski coni Sevnica.

Slika 39: tovorni terminal - primer možne ureditve

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 26 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

OBMOČJE C: PREČKANJE ŽELEZNIŠKE PROGE DOBOVA - LJUBLJANA (ZA MOTORNI PROMET)

Obstoječ nivojski prehod za motorna vozila čez glavno železniško progo Dobova - Ljubljana (pri Šparu), ki

predstavlja povezavo tako do industrijske cone, kot tudi do šolskega centra in stanovanjskih stavb ob Savski

cesti se ukine in nadomesti s podvozom za osebni promet, kolesarje in pešce. Koncept predvideva dve varianti

ureditve podvozov, in sicer:

- podvoz pri šolskem centru Sevnica (varianta 1), z navezavo na regionalno cesto v smeri Blance in

- podvoz pri industrijski coni (varianta 2), z navezavo na lokalno Kvedrovo cesto.

Slika 40: varianti podvozov pod železniško progo Dobova – Ljubljana (primera možne umestitve)

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 27 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

OBMOČJE D: PREČKANJE REGIONALNE ŽELEZNIŠKE PROGE SEVNICA - TREBNJE (ZA MOTORNI

PROMET)

Glavni dostop za tovorna vozila do industrijske cone se uredi iz Šmarske ceste. Nivojski prehod čez enotirno

regionalno železniško progo Sevnica – Trebnje se ukine in nadomesti z izven nivojskim, pri čemer sta že po

projektni dokumentaciji iz leta 2009 načrtovani dve varianti, in sicer:

- nadvoz čez regionalno železniško progo v smeri Trebnjega (varianta 1) ter nekoliko južneje

- nadvoz čez regionalno železniško progo v smeri Trebnjega (varianta 2).

Slika 41: varianti nadvozov čez regionalno železniško progo Sevnica – Trebnje (primera možne umestitve)

Glede na to, da je bil v sklopu izdelane projektne dokumentacije predviden tudi nov nadvoz čez glavno

železniško progo Dobova - Ljubljana, ki kratkoročno ni več aktualen, saj je bil obstoječ nadvoz pred kratkim

rekonstruiran, je Občina Sevnica že v fazi priprave nove projektne dokumentacije za nadvoz čez regionalno

železniško progo.

Dolgoročno se lahko tranzitni promet do industrijske cone Sevnica preusmeri na nov most preko reke Save.

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 28 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

OBMOČJE E: LOČENI DOSTOPI ZA PEŠCE, KOLESARJE

Za zagotovitev varnega (izvennivojskega) dostopa do peronov železniške postaje Sevnica in naprej do

industrijske cone se uredi podhod za kolesarje in pešce, prilagojen tudi funkcionalno oviranim osebam.

Načrtovani sta dve varianti podhodov, in sicer:

- podhod na sredini perona (varianta 1), ki je ustreznejši z vidika dostopa na peron,

- podhod vzhodno od postajne stavbe (varianta 2), ki je ustreznejši z vidika dostopa do središča

novega dela Sevnice na eni strani in industrijske cone na drugi strani, saj se navezuje na obstoječo peš

površino ob spomeniku borcem NOB.

Slika 42: varianti novega podhoda pod železniško progo (primer možne umestitve)

Obstoječ podhod pod glavno železniško progo ob Sevnični se rekonstruira, tako da ne bo namenjen le

pešcem, temveč tudi kolesarjem.

V navezavi na že zgrajeno in predvideno infrastrukturo se površine za kolesarje in pešce uredijo tudi ob

Savski, Hermanovi in (lokalni) Kvedrovi cesti oz. vzdolž glavne železniške proge, tako da se do območja

železniške postaje Sevnica zagotovijo varne, povezane in privlačne peš ter kolesarske površine.

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 29 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

OBMOČJE F: PARKIRIŠČA

Na območju zahodno od postajnega objekta (na mestu obstoječe stanovanjske hiše, vodnega stolpa in

skladišča MRD) se uredijo parkirna mesta za osebna vozila v enem ali več nivojih (v kolikor izgradnja dvonivojskega

parkirišča ne bo možna na območju zahodno od spomenika borcem NOB).

Preuredijo se tudi obstoječa parkirišča južno od krožnega križišča v smeri Planine.

Območja parkirišč se zasadijo, opremijo s parkirišči za kolesa, polnilnicami za električne avtomobile, ipd.

Slika 43: območje parkirišč

Opomba: Vsi obstoječi prostori, ki jih železnica še potrebuje za delovanje se nadomestijo v novih

objektih.

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 30 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

6. IDEJNE REŠITVE

V skladu z izdelanim konceptom so nadaljevanju za posamezne načrtovane prostorske ureditve prikazane

idejne rešitve s tehničnimi podatki in podane ocene vrednosti investicije.

PROSTORSKA

UREDITEV

PODVOZ PRI

ŠOLSKEM

CENTRU

SEVNICA

(varianta 1)

TEHNIČNI PODATKI NAČRTOVANE UREDITVE

• poglobitev Kvedrove ceste: 2.5 m, l=120m;

zid: h=2 m, l=70m,

• poglobitev Savske ceste – šola v dolžini ca. 30

m + 46m,

• ureditev dostopa za prebivalce do podvoza ob

Savi,

• nadomestitev parkirišč na območju gasilskega

doma

TANGIRANI OBSTOJEČI

OBJEKTI IN UREDITVE

• parkirišča pri gasilskem domu,

• državna in lokalna cesta,

• železniška proga Dobova –

Ljubljana, itd.

OKVIRNA OCENA INVESTICIJE

• ca. 600.000 EUR

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 31 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

PROSTORSKA

UREDITEV

PODVOZ PRI

INDUSTRIJSKI

CONI

(varianta 2)

TEHNIČNI PODATKI NAČRTOVANE UREDITVE

• gradnja podvoza pod železniško progo -

povezava Kvedrove ceste LK 373061 in

območja IC Sevnica (ca. 45 m x 10 m),

• rampa za podvoz: l= 130m,

• rekonstrukcija ceste, pločnik: l= 110m

TANGIRANI OBSTOJEČI

OBJEKTI IN UREDITVE

• tovorno skladišče Sevnica

(stavba št. 4),

• tir 10, tir 101,

• železniška proga Dobova -

Ljubljana,

• občinske ceste, itd.

OKVIRNA OCENA INVESTICIJE

• ca. 990.000 EUR

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 32 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

PROSTORSKA

UREDITEV

TOVORNI

TERMINAL

TEHNIČNI PODATKI NAČRTOVANE UREDITVE

• novogradnja tira št. 23: l= 150m,

• gradnja tovornega terminala: A=1.250m2,

• nadstrešnica ob tovornem terminalu: A=300

m2,

• plato ob logističnem centru: A=3.000 m2

TANGIRANI OBSTOJEČI

OBJEKTI IN UREDITVE

• kurilnica Sevnica (objekt št. 1),

obrtne delavnica (objekt št. 2),

skladišče mizarske delavnice

(objekt št. 3),

• tiri št. 20, 21, 22, in 23, itd.

OKVIRNA OCENA INVESTICIJE

• ca. 1.900.000 EUR

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 33 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

PROSTORSKA

UREDITEV

PODHOD ZA

PEŠCE,

KOLESARJE

IN GIBALNO

OVIRANE

OSEBE ZA

DOSTOP DO

PERONA IN

DO IC

SEVNICA

TEHNIČNI PODATKI NAČRTOVANE UREDITVE

• podhod: š=4m, v=2,5m, l=ca. 65m,

• enojna, dvojna stopnišča,

• dvigala,

• nadstrešnice

TANGIRANI OBSTOJEČI

OBJEKTI IN UREDITVE

• železniška proga Dobova –

Ljubljana,

• lokalna Savska cesta

• /

OKVIRNA OCENA INVESTICIJE

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 34 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

Dodatno je bila v fazi izdelave tega dokumenta preverjena tudi možnost izvedbe nadvozov nad železniško

progo Dobova – Ljubljana. S strani projektantov je bilo ugotovljeno, da je izvedba nadvozov na območju

železniške postaje Sevnica izjemno zahtevna, ker se cesta nahaja blizu železniške proge. Višina nadvoza

mora biti vsaj 6,5 m, za kar je potrebno zagotoviti rampo dolžine ca. 70 m.

Ne glede na to, sta v nadaljevanju predstavljeni dve možni rešitvi, ki pa posegata v območje načrtovanega

tovornega terminala in sta prikazani zgolj informativno:

PROSTORSKA

UREDITEV

NADVOZ

(varianta 1)

TEHNIČNI PODATKI NAČRTOVANE UREDITVE

• skupna dolžina denivelacije: ca. 450m,

• dolžina nadvoza preko proge, ceste in parkirišča: ca. 130m,

• vzdolžni nagib ceste: do 12%,

• največja dopuščena hitrost na cesti: 40 km/h,

• prednosti: ugodnejše prilagajanje denivelirane ceste obstoječim cestam,

• slabosti: izvedba nadvoza v krivini, zahtevni geotehnični pogoji zaradi strmega terena, vprašljiva možnost prehoda

tovornih vozil

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 35 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

PROSTORSKA

UREDITEV

NADVOZ

(varianta 2)

TEHNIČNI PODATKI NAČRTOVANE UREDITVE

• skupna dolžina denivelacije: ca. 240m,

• dolžina nadvoza preko proge, ceste in parkirišča: ca. 100m,

• vzdolžni nagib ceste: do 8%,

• največja dopuščena hitrost na cesti: 40 km/h,

• prednosti: manjše razdalje, izvedba nadvoza pod pravim kotom,

• slabosti: vprašljiva možnost izvedba priključka na cesto pri stavbi OOZ Sevnica, vprašljiva možnost prehoda tovornih

vozil

7. NADALJNJI KORAKI

V zvezi z nadaljnjimi aktivnostmi na območju železniške postaje Sevnica predlagamo, da se po izdelavi idejnih

rešitev in izvedbenega načrta Direkcije RS za infrastrukturo po potrebi novelira koncept ureditve železniške

postaje Sevnica. Istočasno se pristopi k izdelavi prostorskega izvedbenega akta-OPPN, s katerim se bodo

prostorske ureditve na obravnavanem območju podrobneje načrtovale (OPPN se izdela v primeru, če podlaga

ne obstaja že v veljavnem OPN).

V nadaljevanju se, na podlagi dogovora med DRSI, Slovenskimi železnicami in Občino pristopi k izvedbi

posameznih projektov:

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 36 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

- skupen objekt železniške in avtobusne postaje s poslovnim programom; dvo-nivojsko

parkirišče,

Slika 44: skupen objekt železniške in avtobusne postaje s poslovnim programom in dvo-nivojsko parkiranje (primer možne

ureditve)

Slika 45: skupen objekt železniške in avtobusne postaje s poslovnim programom in dvo-nivojsko parkiranje (primer možne

ureditve)

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 37 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

- rekonstrukcija Kvedrove ceste za potrebe avtobusnega, kolesarskega in peš prometa ter za

potrebe zagotovitve dodatnih parkirnih mest; rekonstrukcija Savske ceste in Hermanove,

Slika 46: Primer možne ureditve Kvedrove ceste za potrebe avtobusnega prometa (nadstrešnica za avtobuse, itd.)

Slika 47: Nadstrešnica za avtobuse ob Kvedrovi cesti

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 38 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

- gradnja tovornega terminala,

Slika 48: Pogled na tovorni terminal

Slika 49: Tovorni terminal

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 39 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

Slika 50: Tovorni terminal (tlorisni pogled)

Slika 51: Tovorni terminal

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 40 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

- gradnja podvoza pod železniško progo Dobova – Ljubljana,

Slika 52: Podvoz pod železniško progo Dobova – Ljubljana, z navezavo na lokalno Kvedrovo cesto

- gradnja nadvoza čez regionalno železniško progo v smeri Trebnjega (že v fazi izdelave projektne

dokumentacije),

- gradnja podhoda za dostop na peron in do industrijske cone,

- rekonstrukcija podhoda ob Sevnični,

Slika 53: Podvoz pod železniško progo Dobova – Ljubljana, z navezavo na lokalno Kvedrovo cesto

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 41 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

- gradnja nadvoza čez regionalno železniško progo v smeri Trebnjega (že v fazi izdelave projektne

dokumentacije),

Slika 54: Nadvoz čez regionalno progo

- gradnja podhoda za dostop na peron in do industrijske cone,

- rekonstrukcija podhoda ob Sevnični,

- ureditev parkirišč južno od krožnega križišča proti Planini in zahodno od postajne stavbe.

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 42 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

Slika 55: Koncept celotne ureditve območja železniške postaje Sevnica

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 43 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

8. ZAKLJUČEK

Koncept ureditve območja železniške postaje Sevnica rešuje stik mesta – urbanega okolja in industrijske cone,

s čimer se ustvari pogoje za dvig kvalitete ambienta osrednjega dela novejšega mestnega središča. Kljub temu

kot ločnica skozi mesto še vedno ostaja regionalna cesta v smeri Blance, ki osrednje trge in mestotvorne

stavbe tega dela mesta razdvaja.

Z ureditvami v srednjeročnem planu, med katere poleg zajetih v tem dokumentu (nov nadvoz do industrijske

cone nad železniško progo na vstopu v mesto, ukinitev nivojskega prehoda pri Šparu in ureditev ceste mimo

železniške postaje), spada še umestitev novega mostu čez Savo pri Logu, se dolgoročno omili vpliv prometa

na središče mesta. Tovorni promet skozi mesto se bo z nadvozom v industrijsko cono in z mostom pri Logu

zmanjšal, s čimer ostane v mestu samo osebni promet. To posledično pomeni, da smo s posegom na območju

železniške postaje posredno omilili vpliv prometa na staro mestno jedro, ki je trenutno z njim preobremenjeno.

V prihodnosti je tako smiselno razmisliti o vzpostavitvi kompaktnega mestnega jedra v novem delu mesta, ki

ga trenutno deli regionalna cesta. S tem, ko središče več ne bo obremenjeno s tovornim prometom, velja

razmisliti o preusmeritvi osebnega prometa na novo urejeno Kvedrovo cesto ob železniški progi, medtem ko

se regionalna cesta zapre za redni promet (omeji se zgolj na dostavo do posameznih objektov in intervencijo),

v njenem sklopu pa se uredi odprt javni prostor, na katerega so že orientirani vsi programi ob cesti (hotel,

poslovne stavbe, …). S tem se dvigne kvaliteta mestnega prostora in uredi atraktiven ambient, z možnostjo

odpiranja programov na ulico/trg (terase, odprti lokali, …) in s tem oživitev mestnega življenja.

Ti posegi bi pas med regionalno cesto in železnico dokončno vključili v središče, brez večjih posledic na

prometne tokove. Glede na to, da bodo predvideni posegi v in ob mestu (nadvoz do industrijske cone in most

pri Logu) omogočali dobre prometne povezave do okolice, se na ta način lahko nanje preusmeri tranzitni

promet, tako novo kot staro mestno središče pa se razbremeni in omogoči pogoje za razvoj kvalitetnega

mestnega ambienta.

9. GRAFIČNE PRILOGE

- 8.1 Ureditvena situacija območja železniške postaje Sevnica, M 1:1000

10. OSTALE PRILOGE

- Projektni pogoji Slovenskih železnic z dne 30.11.2017

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 44 / 45


verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

11. VIRI

- Projektna naloga za izdelavo izvedbenega načrta (IzN) Nadgradnja železniške postaje Sevnica, DRSI,

avgust 2018,

- Koncept ureditve prometnega omrežja vplivnega območja železniške postaje Sevnica – Tirne naprave,

dostop na peron, objekti, dostop do postaje in parkirišče (kolesarnica), skladišče in skladiščne površine,

nivojska križanja cesta/železnica, DRI, junij 2018,

- Novelacija prometne študije cestnega omrežja na območju Sevnice, PNZ, september 2016,

- Celostna prometna strategija Občine Sevnica, Savaprojekt, PNZ, marec 2017,

- Urbanistično planerska delavnica Sevnica 2011/2012, Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za

gradbeništvo in geodezijo, junij 2012,

- Ureditev lokalne zbirne ceste na odseku Kvedrove ulice Železniška postaja – avtobusno postajališče,

Region d.o.o., marec 2018 (ni končni dokument).

Koncept ureditve območja ŽP Sevnica

SP

Št. projekta: 17086-60

Stran 45 / 45


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

6. t.d.r.

33. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

14.10.2018

ZADEVA: Predlog Odloka o koncesiji za gradnjo žičniške naprave –

vlečnice na smučišču Okroglice – prva obravnava

Številka: 007-0009/2018

Pripravljavka gradiva:

Alenka Mirt, vodja Splošne službe

Poročevalca:

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

Alenka Mirt, vodja Splošne službe


PREDLOG – 1. OBRAVNAVA

Na podlagi 20., 21., 26. in 27. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list

RS, št. 126/03) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15, 17/17 in 44/18)

je Občinski svet Občine Sevnica na __. seji dne __________ sprejel

O D L O K

o koncesiji za gradnjo žičniške naprave – vlečnice na smučišču Okroglice

1. člen

(vsebina odloka)

(1) Ta odlok je koncesijski akt koncesije za graditev žičniške naprave za prevoz oseb

(v nadaljevanju: koncesija), in sicer s tehničnimi značilnostmi in lokacijo, določeno s tem

odlokom (v nadaljevanju: žičniška naprava).

(2) Prevoz oseb po žičniški napravi, ki je predmet te koncesije, ni gospodarska javna

služba.

2. člen

(lokacija žičniške naprave)

(1) Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 607, 610/14, 610/13, 610/27 in 606,

vse k.o. 1362 – Okroglice, območje Devce.

(2) Spodnja postaja žičniške naprave leži na višinski koti 495 m, zgornja postaja na

višinski koti 540 m.

(3) Graditev žičniške naprave je omogočen skladno s 50. členom Odloka o Občinskem

prostorskem načrtu Občine Sevnica.

(4) Potreba po žičniški napravi, ki je predmet te koncesije, je bila ugotovljena z odločbo

Občine Sevnica,671-0014/2018, z dne 8.10.2018.

3. člen

(značilnosti žičniške naprave)

Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi značilnostmi:

- vrsta žičniške naprave: vlečnica za transport oseb navzgor z ročicami;

- število postaj: 2 (spodnja pogonska, zgornja);

- vodilo: vlečna vrv z ročicami (40 ročic);

- dolžina proge: 250 m;

- pogon: elektromotor s frekvenčnim regulatorjem;

- višinska razlika: 45 m;

- zmogljivost: do 500 oseb na uro.

4. člen

(izključna pravica)

Koncesionar za graditev žičniške naprave pridobi izključno pravico zgraditi žičniško

napravo, ki je predmet te koncesije.

5. člen

(način podelitve koncesije)

(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena ZŽNPO se koncesija podeli brez javnega

razpisa.


(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge upravičenca iz prvega

odstavka 29. člena zakona (neposredna podelitev) z upravno odločbo.

(3) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije iz prejšnjega odstavka tega

člena v roku 15 dni od uveljavitve tega odloka. V vlogi mora tudi navesti nameravani način

obratovanja žičniške naprave in nameravano dinamiko graditve žičniške naprave ter začetek

njenega obratovanja.

6. člen

(vloga)

Vloga za pridobitev koncesije obsega:

- firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma sedež vložnika oziroma njegovega

zastopnika ali pooblaščenca,

- navedbo točne lokacije žičniške naprave,

- navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene zmogljivost,

- način obratovanja žičniške naprave,

- podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremljenosti območja, na katerem se načrtuje

postavitev naprave in gostoti poselitve območja, ki omogoča zadostno izrabo zmogljivosti

naprave,

- podatke o dostopnosti do načrtovane žičniške naprave in podatke o ustreznem številu

parkirnih mest

- podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih

površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za

zasneževanje in podobno),

- podatke o zagotovitvi varnosti pred plazovi,

- izračun usklajenosti kapacitete žičniške naprave s prepustnostjo smučišča,

- obratovalni čas,

- druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost načrtovane graditve žičniške

naprave.

7. člen

(pogoji za koncesionarja)

(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti,

- da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,

- da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka,

– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje žičniške dejavnosti;

– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki so z zakonom predpisana;

– da ima izdelane obratovalne dokumente za žičnico.

(2) Vlogi za podelitev koncesije mora koncesionar priložiti dokazila o izpolnjevanju

pogojev iz prejšnjega odstavka.

(3) Če koncesionar ne izpolnjuje pogojev iz prve, četrte, pete in šeste alinee prvega

odstavka tega člena, mora najkasneje v 3 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe določiti

osebo, ki bo obratovala žičniško napravo in ki izpolnjuje pogoje iz prve, četrte, pete in šeste

alinee prvega odstavka tega člena.

8. člen

(koncesijska pogodba)

Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s

koncesijsko pogodbo.


9. člen

(trajanje koncesije)

(1) Koncesija se podeli za čas 40 let. Rok začne teči z dnem podpisa koncesijske

pogodbe.

(2) Rok koncesije se lahko podaljša največ za polovico roka koncesije, če je ob izteku

roka koncesije glede na stanje žičniške naprave mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava

varno obratovala v času podaljšanja koncesije.

(3) Koncesionar mora predlog za podaljšanje koncesije vložiti najkasneje šest mesecev

pred iztekom roka, za katerega je bila koncesija pridobljena. Koncesija se v obdobju, za

katerega je bila podaljšana, izvaja pod pogoji koncesijske pogodbe, o čemer se sklene aneks

h koncesijski pogodbi.

10 člen

(strošek koncesije)

Vse stroške v zvezi s podeljeno koncesijo po tem odloku nosi koncesionar.

11. člen

(odgovornost)

(1) Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v

zvezi z izvajanjem dejavnosti obratovanja žičniške naprave povzročijo pri njem zaposleni ljudje

uporabnikom ali drugim osebam.

(2) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z

izvajanjem dejavnosti obratovanja žičniške naprave povzročijo pri njem zaposleni ljudje

uporabnikom ali drugim osebam.

12. člen

(prenos koncesije)

Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo s soglasjem Občine

Sevnica.

Koncesija preneha:

- zaradi prenehanja koncesijske pogodbe;

- zaradi stečaja koncesionarja;

- z odvzemom koncesije.

13. člen

(prenehanje koncesije)

14. člen

(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha:

- s potekom roka koncesije,

- z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,

- s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe;

- iz drugih razlogov skladno s pravili pogodbenega prava.

15. člen

(odvzem koncesije)

(1) Koncedent z odločbo odvzame koncesijo:


- če koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki

se nanašajo na žičniško napravo in njeno obratovanje;

- če najkasneje v enem letu ne začne z obratovanjem žičniške naprave, pa ne pride do

sporazumne razveze koncesijske pogodbe;

- če za več kot dve leti zapored preneha z obratovanjem žičniške naprave, pa se koncesionar

in koncedent ne dogovorita drugače.

(2) Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.

16. člen

(odstranitev žičniške naprave)

(1) Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti žičniško

napravo, razen če se s koncedentom ne dogovorita drugače.

(2) Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniške naprave, odstranitev

objektov in naprav koncesije in vzpostavitev okoliščinam čimbolj primernega stanja na vseh

zemljiščih in drugih površinah koncesije.

(3) Odstranitev žičniške naprave se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.

17. člen

(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-0009/2018

Sevnica, _________

Srečko OCVIRK

Župan

Občine Sevnica


Številka: 007-0009/2018

Datum: 15. 10. 2018

OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Zadeva: Odlok o koncesiji za gradnjo žičniške naprave – vlečnice na smučišču Okroglice

– predlog prve obravnave

Spoštovani!

1. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA

S strani Gostišča Močivnik, Mihaele Močivnik s.p. je Občina Sevnica prejela vlogo oziroma

prošnjo za podelitev koncesije za gradnjo žičniške naprave. Vlagatelj je že do sedaj imel na

svojem zemljišču postavljeno vlečnico dolžine 200m. Ker želijo na že obratujočem smučišču

vlečnico povečati oziroma podaljšati na dolžino 250 m, mora investitor pred postavitvijo večje

vlečnice skladno z Zakonom o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03)

pridobiti od lokalne skupnosti koncesijo za gradnjo žičniške naprave.

Ker Občina Sevnica sledi podjetniški pobudi in želi investitorju omogočiti širitev njegove

turistične ponudbe, je bila dne 8.10.2018 izdana Odločba o izkazanem interesu po podelitvi

koncesije, čemur sledi ta odlok kot koncesijski akt. Po sprejemu odloka in njegovi objavi

investitor poda podrobnejši vlogo skladno z odlokom, nakar se lahko sklene koncesijska

pogodba in lokalna skupnost tako omogoči investitorju izgradnjo daljše žičniške naprave –

vlečnice na smučišču Okroglice.

2. FINANČNE POSLEDICE

Sprejem predlaganega Odloka o koncesiji za gradnjo žičniške naprave –vlečnice na smučišču

Okroglice finančnih posledic na poslovanje Občine Sevnica ne bo imelo. Koncesija gradnje

žičniške naprave ni gospodarska javna služba, zato predlagamo, da se koncesnina investitorju

ne zaračunava.

3. VSEBINA

Predlog Odloka o koncesiji za gradnjo žičniške naprave – vlečnice na smučišču Okroglice je

koncesijski akt. Slednji je podlaga za sklenitev koncesijske pogodbe, zato vsebuje vse

osnovne elemente takega akta.

Predlog odloka vsebuje naslednje elemente:

1. vsebina odloka:

Ker gre za podelitev koncesije le za gradnjo žičniške naprave na zasebnem zemljišču v

zasebnem interesu, ne gre za gospodarsko javno službo. Sled navedenega se koncesija

podeli brez javnega razpisa na podlag vloge upravičenca.

2. lokacija žičniške naprave

V odloku so točno navedena zemljišča, to so parcelne številke, na katerih bo zgrajena žičniška

naprava. Opredelitev žičniške naprave je specificirano tudi z višinskimi kotami. Navedeni sta


tudi podlagi za gradnjo žičniške naprave, to sta odlok o občinskem prostorskem načrtu in

Odločba.

3. značilnost žičniške naprave

Pri podelitvi koncesije za gradnjo žičniške naprave morajo biti navedene značilnosti žičniške

naprave, od vrste, števila postaj, vodila, dolžine proge, višinske razlike, pogona in zmogljivosti.

4. izključna pravica

S podelitvijo koncesije se posamezniku dodeli izključna pravica, v tem primeru izključna

pravica graditi žičniško napravo.

5. način podelitve

Skladno z Zakonom o žičniških napravah za prevoz oseb se koncesija gradnje žičniške

naprave, ki ni gospodarska javna služba podeli brez javnega razpisa. Upravičenec po

sprejetem koncesijskem aktu poda vlogo, izda se upravna odločb in sklene koncesijska

pogodba.

6. vloga

Odlok jasno opredeljuje osnovne elemente vloge upravičenca, ki morajo biti podani ter bodo

sestavni del koncesijske pogodbe.

7. pogoji za koncesionarja

Nadalje mora koncesijski akt vsebovati pogoje za koncesionarja, od veljavne registracije,

poravnanih davkov, prispevkov in drugih obveznosti, organizacijske, kadrovske in tehnične

pogoje ter ustrezno pridobljeno dokumentacijo. Nekatere iz med njih lahko izkaže v roku 3

mesecev po sklenitvi koncesijski pogodbe, saj bodo dovoljenja izdana po sklenjeni pogodbi.

8. trajanje koncesije

Koncesija se po predlaganem koncesijskem aktu podeli za dobo 40 let in začne teči z dnem

podpisa pogodbe. Slednja pa se lahko ob izpolnjevanju tehničnih pogojev podaljša še za

polovično obdobje.

9. stroški, odgovornost

Vsi stroški v zvezi s podeljeno koncesijo bremenijo koncesionarja. Slednji mora imeti dejavnost

tudi ustrezno zavarovano, saj je koncesionar skladno z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri

izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dejavnosti obratovanja žičniške dejavnosti povzročijo pri njem

zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.

10. prenos koncesije

Prenos koncesije je mogoč le s soglasjem Občine.

11. prenehanje koncesije

Navedeni so razlogi za prenehanje koncesije (prenehanje koncesijske pogodbe, odvzema

koncesije…)

12. odstranitev žičniške naprave

Po prenehanju koncesijskega razmerja je koncesionar dolžan odstraniti žičniško napravo, kar

je podrobneje rejeno v sami pogodbi.

13. uveljavitev odloka

Zaradi čim hitrejše možnosti uresničitve podjetniške pobude predlagamo osem dnevni

uveljavitveni rok.


Koncesijski akt vsebuje osnovne elemente, ki so potrebni za podelitev koncesije. Razmerje

med koncedentom in koncesionarjem pa se podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo, zato

osnutek slednje prilagamo gradivu.

Da investitorju omogočimo nadaljevanje podjetniške pobude predlagamo, da se predlagani

odlok obravnava in sprejme.

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Sevnica je obravnaval in sprejel predlog Odloka o koncesiji za

gradnjo žičniške naprave – vlečnice na smučišču Okroglice.

Lep pozdrav.

Pripravila:

Alenka Mirt, univ.dipl.prav.

Vodja splošne službe

Srečko OCVIRK

župan Občine Sevnica

Priloga:

1. Koncesijska pogodba – osnutek.

Vročiti:

1. Občinskemu svetu Občine Sevnica,

2. v zadevo.


Pogodba o koncesiji za gradnjo žičniške naprave

OSNUTEK

V skladu s prvim odstavkom 20. člena in drugim odstavkom 28. člena Zakona o žičniških napravah

za prevoz oseb (Ur.l. RS, št. 126/03) in Odlokom o koncesiji za graditev žičniške naprave – vlečnice

na smučišču Okroglice (Ur.l. RS, št. __/18) in na podlagi z Odločbe Občine Sevnica o podelitvi

koncesije št. 671-0014/2018, z dne 8.10.2018

sklepajo

OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19a, p. Sevnica, ki jo zastopa župan Srečko Ocvirk,

kot koncedent,

in

GOSTIŠČE MOČIVNIK, Mihaela Močivnik s.p., Okroglice 33, p. Loka pri Zidanem mostu, kot

koncesionar

naslednjo

KONCESIJSKO POGODBO

ZA GRADNJO ŽIČNIŠKE NAPRAVE -

VLEČNICE NA SMUČIŠČU OKROGLICE

1 UVODNE DOLOČBE

1.1 Vsebina pogodbe

S to pogodbo pogodbeni stranki urejata medsebojna razmerja v zvezi z zgraditvijo in obratovanje

žičniške naprave –vlečnice na smučišču Okroglice, katere značilnosti in lastnosti so določene s to

pogodbo.

S to pogodbo stranki tudi urejata pravice in obveznosti koncesionarja v zvezi z ureditvijo smučišč in

drugih površin in objektov, ki so potrebni za normalno uporabo žičniške naprave iz prejšnjega

odstavka.

1.2 Splošne pravice in obveznosti

Koncedent se zavezuje, da v času trajanja koncesijskega razmerja po tej pogodbi ne bo podelil

koncesije za graditev in obratovanje enake žičniške naprave na istem mestu drugi osebi, razen v

primeru prenosa koncesije skladno s koncesijskim aktom in to pogodbo.

Pri izvajanju koncesije mora koncesionar ravnati v skladu s pravom, ki velja v Republiki Sloveniji.

Koncesionar mora pri izvajanju koncesije ravnati v skladu z načelom pravil tehnike in najboljše

večnamenske rabe prostora, zlasti tako, da uporablja take arhitektonske, gradbene in tehnične

rešitve, uporabljive brez nesorazmernih stroškov, ki najmanj obremenjujejo okolje in ki ne bodo

poslabšale kvalitete življenja.

1


Pogodba o koncesiji za gradnjo žičniške naprave

Pri oceni tehnologije je treba upoštevati vse vrste obremenjevanja okolja in vse vplive določene

rešitve na okolje.

1.3 Trajanje koncesije

1.3.1 Potek roka koncesije

Rok, za katerega se podeli koncesija, je 40 let.

Rok koncesije začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.

Rok koncesije ne teče v času, ko v skladu s to pogodbo zaradi višje sile koncesionar ni mogel graditi

žičniške naprave ali vgrajevati opreme, ali ni mogel obratovati žičniške naprave.

1.3.2 Podaljšanje koncesije

Koncesija po tej pogodbi se lahko podaljša za največ za polovico roka koncesije, če je ob izteku roka

koncesije glede na stanje žičniške naprave mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava varno

obratovala v času podaljšanja koncesije.

Koncesionar mora predlog za podaljšanje koncesije vložiti najkasneje šest mesecev pred iztekom

roka, za katerega je bila koncesija pridobljena.

Če se stranki ne dogovorita drugače, se koncesija podaljša pod pogoji te pogodbe in do tedaj

sklenjenih aneksov k njej.

1.4 Definicije

V tej pogodbi imajo poleg pomena, določenega z Zakonom o žičniških napravah za prevoz oseb,

posamezni izrazi še naslednji pomen:

- »koncesija« je koncesija za graditev žičniške naprave po tej pogodbi;

- »koncesijski akt« je Odlok o koncesiji za gradnjo žičniške naprave – vlečnice na smučišču Okroglice

(Ur.l. RS, št. ………);

- »objekti in naprave koncesije« so žičniška naprava in vsi objekti in naprave, ki so v lasti

koncesionarja in so nujno potrebni za delovanje žičniške naprave ali namenjeni javni rabi žičniške

naprave, kot so objekti, prostori in naprave za blagajne, skladišča in shrambe, restavracijo in

podobno;

- »površine koncesije« so a) zemljišča, ki so potrebna za zgraditev ali obratovanje žičniške naprave,

b) zemljišča, ki so namenjena izvajanju javne rabe žičniške naprave, kot so parkirišča, dovozne in

dohodne poti, in podobno, in c) zemljišča, ki so potrebna za smučišče;

- »smučišče« so urejena zemljišča, na katerih so smučarske proge v skladu s predpisi, ki urejajo

varnost vožnje na smučiščih, in oprema teh prog, v naravi predstavlja smučišče sistem smučarskih

prog;

- »žičniška naprava« je vlečnica za transport oseb navzgor z ročicami, ki je predmet te pogodbe.

2


Pogodba o koncesiji za gradnjo žičniške naprave

2 GRADITEV ŽIČNIŠKE NAPRAVE

2.1 Opredelitev žičniške naprave

Žičniška naprava, ki je predmet te koncesije, je vlečnica za transport oseb navzgor z ročicami, ki leži

na parcelah št. 607, 610/14, 610/13, 610/27 in 606, vse k.o. 1362 – Okroglice.

Žičniška naprava ima naslednje značilnosti:

- poševna dolžina: 250 m;

- višinska razlika: 45 m;

- kapaciteta: 500 oseb na uro;

- hitrost vožnje: od 0,4 – 1,7 m na sekundo m/s;

- pogonska moč: 7,5 kW.

Podrobneje je žičniška naprava, njene značilnosti in lega ter lega površin koncesije določena v Prilogi

1, ki je sestavni del te pogodbe.

2.2 Obveznosti koncesionarja v zvezi z graditvijo žičniške naprave

Koncesionar se zavezuje graditi žičniško napravo, ki je predmet te koncesije v naslednjih rokih:

- začeti z gradnjo v roku enega meseca po sklenitvi te pogodbe;

- pridobiti dokončno uporabno dovoljenje v roku treh mesecev od sklenitve te pogdobe;

- začeti z rednim obratovanjem najkasneje z začetkom prvega obdobja po dokončnosti

dovoljenja za obratovanje, v katerem po tej pogodbi koncesionar obveznost obratovati

žičniško napravo za smučarje in v druge podobne rekreacijske in športne namene.

Žičniško napravo gradi koncesionar v svojem imenu in za svoj račun.

Kršitev koncesionarjevih obveznosti po tej točki pogodbe je bistvena kršitev pogodbe.

2.3 Koncesionarjeva pravica obnoviti in izboljšati napravo

Koncesionar sme v času trajanja tega koncesijskega razmerja obnoviti žičniško napravo s tem, da

zamenja posamezne varnostne sklope ali podsisteme žičniške naprave vendar tako, da je

zagotovljena najmanj enaka raven varnosti obratovanja kot pred obnovitvijo, kar se ugotovi z

varnostno analizo in varnostnim poročilom v skladu z zakonom.

Koncesionar mora obvestiti koncedenta o nameravani obnovi ali nadomestitvi po prejšnjem odstavku

najkasneje 12 mesecev pred začetkom nameravanih del.

Koncesionar sme v času trajanja koncesijskega razmerja izboljšati žičniško napravo v skladu s prvim

odstavkom te točke, o čemer skleneta stranki aneks k tej pogodbi.

Koncedent se v primeru iz prejšnjega odstavka zavezuje, da ne bo odklonil sklenitve aneksa pod

pogoji te pogodbe in do tedaj sklenjenih aneksov k njej, če je nameravano povečanje zmogljivosti

skladno s predpisi, prostorskimi akti in načrti države ter lokalne skupnosti, ki urejajo razvoj turizma in

športno-rekreativne dejavnosti.

3


Pogodba o koncesiji za gradnjo žičniške naprave

2.4 Koncesionarjeve obveznosti v zvezi z ureditvijo smučišča

Koncesionar je dolžan v roku, v katerem mora začeti obratovati z žičniško napravo, s povečanjem

števila prog, njihovo razširitvijo in na druge načine urediti smučišče tako, da se njegova zmogljivost

najmanj uskladi z zmogljivostjo žičniške naprave.

V ta namen mora v navedenem roku koncesionar urediti ustrezne pravice na zemljiščih, potrebnih

za smučišče in v pogodbah zagotoviti, da je te pravice mogoče prenesti na tretjo osebo, ki bi

obratovala žičniško napravo.

Koncesionar je dolžan zagotoviti vso potrebno opremo smučišča v skladu s predpisi o varnosti

smučišč.

2.5 Druge koncesionarjeve obveznosti v zvezi z graditvijo

Koncesionar je dolžan v roku, v katerem mora začeti obratovati z žičniško napravo, zagotoviti

parkirišče z zmogljivostjo najmanj 20 osebnih avtomobilov v oddaljenosti največ 150 m od spodnje

postaje žičniške naprave, in zagotoviti ustrezne dovozne poti in pešpoti za uporabnike žičniške

naprave.

Koncesionar je dolžan v roku, v katerem mora začeti obratovati z žičniško napravo, zagotoviti tudi

zgraditev in obratovanje vseh drugih objektov in naprav koncesije tako, da omogočajo nemoteno in

uporabniku prijazno uporabo žičniške naprave.

3 OBRATOVANJE ŽIČNIŠKE NAPRAVE

3.1 Začetek obratovanja

Koncesionar se zavezuje, da bo žičniška naprava začela z rednim obratovanjem z začetkom prvega

obdobja po dokončnosti dovoljenja za obratovanje, v katerem mora po točki 3.2. te pogodbe

koncesionar obvezno obratovati z žičniško napravo za smučarje in v druge podobne

športnorekreacijske namene, vendar ne pozneje kot je to določeno v točki 2.2 te pogodbe.

3.2 Obveznost obratovanja

Koncesionar se zavezuje, da bo žičniška naprava trajno obratovala najmanj v obdobju od petnajstega

novembra posameznega koledarskega leta, do petnajstega aprila v naslednjem koledarskem letu,

za prevoz smučarjev in drugih oseb za športnorekreativne namene, razen če zaradi vremenskih

okoliščin in s tem povezanim stanjem smučišča, niso zagotovljene razmere za varno uporabo

smučarskih prog.

Koncesionar bo v okviru ekonomske upravičenosti obratoval z žičniško napravo tudi v preostalem

času, če bo to potrebno za druge turistične in športnorekreativne namene, zavezuje pa se to storiti,

če mu za izvedbo posamezne športne in druge prireditve to naloži koncedent.

Redno obratovanje po prvem odstavku te točke je praviloma obratovanje vse dni v tednu, v času

najmanj od 10.00 do 16.00 ure, če pa je na smučišču omogočena nočna smuka, pa najmanj do 20.00

ure, če to omogočajo vremenske razmere in snežne razmere.

4


Pogodba o koncesiji za gradnjo žičniške naprave

Ob rednem obratovanju žičniške naprave se koncesionar zavezuje zagotoviti tako stanje objektov in

naprav koncesije ter površin koncesije, da lahko uporabniki nemoteno in uporabniku prijazno

uporabljajo žičniško napravo za prevoz smučarjev in drugih oseb za

športno rekreativne namene.

4 NADZOR IZVAJANJA KONCESIJE

Ne glede na upravni nadzor nad vzdrževanjem in obratovanjem žičniške naprave, ki jih imajo državni

organi po zakonih in drugih predpisih, ima koncedent in osebe, ki jih ta pooblasti, pravico nadzirati

izvajanje vseh obveznosti koncesionarja po tej pogodbi.

Koncesionar dovoljuje, da smejo predstavniki koncedenta ali osebe, ki jih ta pooblasti, vstopati v

objekte in naprave koncesije ter na površine koncesije ter pregledovati te objekte, naprave in

površine koncesije, izvajati potrebne meritve in jemati vzorce, pregledovati dokumentacijo in jo

kopirati, opazovati in ugotavljati kvaliteto del ali na drug primeren način ugotavljati dejansko stanje in

izvajanje obveznosti koncesionarja.

Koncedent in osebe, ki jih pooblasti, morajo nadzor iz te točke pogodbe izvajati tako, da kar najmanj

motijo delovni proces in obratovanje objektov, naprav in površin koncesije. Nadzor je možen le v

poslovnem času koncesionarja.

Nadzor je lahko nenapovedan samo v primeru, če je potrebno neposredno ugotoviti bistvene kršitve

pogodbe.

Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, ki mora biti podana najmanj 3 dni pred

izvedbo.

V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno in utemeljiti razloge

nenapovedanega nadzora. Sporočilo iz prejšnjega stavka mora koncedent neposredno pred izvedbo

nadzora izročiti pooblaščeni osebi koncesionarja.

O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščenca oziroma predstavnika koncesionarja in

koncedenta.

5 IZVAJANJE POGODBE

5.1 Splošne pravice in obveznosti koncesionarja

5.1.1 Skrb za pridobitev ustreznih dovoljenj in drugih aktov državnih organov

Koncesionar mora ves čas trajanja te pogodbe s skrbnostjo strokovnjaka skrbeti za to, da pridobi

oziroma pravočasno vloži popolno vlogo na pristojni organ, ki vodi postopek za pridobitev potrebnega

dovoljenja, soglasja in drugega akta državnih organov ter lokalnih skupnosti.

Ta obveznost se nanaša tudi na potrebno podaljšanje ali obnovitev teh dovoljenj, soglasij in drugih

aktov.

Kršitev te obveznosti je bistvena kršitev pogodbe.

5


Pogodba o koncesiji za gradnjo žičniške naprave

5.1.2 Prepoved prenosa pravic in obveznosti

Koncesionar ne sme nobene od pravic in obveznosti, ki izvirajo ali sestavljajo koncesijsko razmerje

po tej pogodbi, prenesti na tretjo osebo brez izrecnega pisnega soglasja koncedenta.

Kršitev te prepovedi je bistvena kršitev pogodbe.

5.2 Splošne pravice in obveznosti koncedenta

5.2.1 Skrb za izdajo ustreznih dovoljenj in drugih aktov državnih organov

Koncedent si bo v okviru zakonov in drugih predpisov prizadeval, da bodo koncesionarju vsa

potrebna dovoljenja, soglasja in drugi akti državnih organov ter lokalnih skupnosti izdani hitro in brez

odlašanja.

5.3 Kršitev pogodbe

5.3.1 Vrste kršitev

Za kršitev te pogodbe se šteje tako nepravilno kot tudi nepravočasno izvrševanje obveznosti po tej

pogodbi.

Za kršitev te pogodbe se šteje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za tovrstne

pogodbe predpisana ali običajna.

5.3.2 Posledice kršitev

Zaradi kršitve imata koncedent oziroma koncesionar pravico v skladu s pravili pogodbenega prava:

- zahtevati izvršitev obveznosti,

- sam izvršiti obveznost druge stranke na njene stroške,

- zahtevati odškodnino,

- odstopiti od pogodbe,

- uveljavljati druge zahtevke, ki jih določajo ta pogodba ali predpisi.

5.3.3 Kršitve, za katere je odgovoren koncesionar

5.3.3.1 Obvestilo o kršitvi

Na obstoj kršitve mora koncedent pisno opozoriti koncesionarja.

Obvestilo iz prvega odstavka ni potrebno, če je koncesionar zagotovil koncedentu, da kršitve ni

oziroma da jo bo odpravil.

5.3.3.2 Odgovornost za škodo

Koncesionar mora koncedentu povrniti vso škodo, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve pogodbe.

Odškodnina obsega dejansko škodo in izgubljeni dobiček.

6


Pogodba o koncesiji za gradnjo žičniške naprave

Odškodnina ne more presegati škode, ki bi jo bil koncedent razumno lahko predvidel, razen če je

škodo koncesionar povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti.

5.3.3.3 Odstop od pogodbe

Koncedent lahko odstopi od pogodbe, če koncesionar v razumnem roku po prejetem obvestilu o

kršitvi te ne odpravi, ali če je ni mogoče odpraviti.

Odstop od pogodbe je mogoče le, če je kršitev bistvena.

Za bistveno kršitev se šteje tista kršitev, ki je kot taka opredeljena v tej pogodbi, ali tista, ki resno

ogrozi izvršitev namena pogodbe.

5.3.4 Kršitve, za katere je odgovoren koncedent

5.3.4.1 Obveznost izvajati dejavnost tudi v primeru kršitev

Koncesionar mora svoje obveznosti iz te pogodbe izvrševati kljub morebitni kršitvi s strani

koncedenta.

5.3.4.2 Odgovornost za škodo

Koncedent mora koncesionarju povrniti vso škodo, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve pogodbe.

Odškodnina obsega dejansko škodo in izgubljeni dobiček.

Odškodnina ne more presegati škode, ki bi jo bil koncesionar razumno lahko predvidel, razen če je

škodo koncedent povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti.

5.3.4.3 Odstop od pogodbe

Koncesionar lahko odstopi od pogodbe, kadar koncedent za daljši čas onemogoči izvajanje te

koncesije.

Odstop iz prejšnjega odstavka je dopusten le, če je koncesionar o nemožnosti opravljanja dejavnosti

podrobno obvestil koncedenta in mu dal primeren rok za odpravo razlogov za nemožnost opravljanja

dejavnosti.

5.4 Višja sila

Višja sila so izredne nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske

pogodbe in so zunaj volje ali sfere pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam), kot na

primer poplave, dalj trajajoče ali trajno povišanje vodostaja, potresi, druge elementarne nezgode, …).

Za višjo silo štejejo tudi predpisi, posamični akti ali ukrepi organov koncedenta, ki pomenijo vključitev

obveznih določb predpisov Evropske skupnosti v pravni red Republike Slovenije ali ki pomenijo

izvrševanje neposredno uporabljivih pravil prava te skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje za višjo silo iz

prejšnjega odstavka.

7


Pogodba o koncesiji za gradnjo žičniške naprave

5.4.1 Posledice nastopa višje sile

Če postane izvršitev pogodbe zaradi višje sile nemogoča, sta obe stranki prosti svojih nadaljnjih

pogodbenih obveznosti.

Nobena stranka ne more uveljavljati zahtevkov, ki ji po tej pogodbi ali po zakonu pripadajo zaradi

kršitve druge stranke, če je kršitev nastala zaradi višje sile.

Če je zaradi višje sile začasno onemogočeno izvrševanje kakšne obveznosti po tej pogodbi, se rok

za izvršitev ustrezno podaljša.

5.5 Spremenjene okoliščine

Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti katere

od pogodbenih strank in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe nepravično

pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno od strank, ima druga stranka pravico

zahtevati spremembo pogodbe.

Za spremenjene okoliščine štejejo tudi predpisi, posamični akti ali ukrepi organov koncedenta, ki

pomenijo vključitev obveznih določb predpisov Evropske skupnosti v pravni red Republike Slovenije

ali ki pomenijo izvrševanje neposredno uporabljivih pravil prava te skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje

za spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka.

O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti

o izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih.

Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske

pogodbe.

Ni mogoče zahtevati spremembe pogodbe, če bi morala prizadeta stranka ob sklenitvi pogodbe te

okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko izognila ali jih premagala ali če so nastale po izteku roka,

določenega za izpolnitev njene obveznosti.

5.6 Odgovornost pogodbenih strank za škodo tretjim

5.6.1 Obveznost medsebojnega obveščanja o zahtevkih

Vsaka stranka je dolžna takoj obvestiti drugo o morebitnem zahtevku tretje osebe, ki se nanaša

izvrševanja pravic in obveznosti po tej pogodbi.

5.6.2 Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih

Koncesionar odgovarja za ravnanje svojih ljudi po splošnih pravilih o obligacijskih razmerjih.

8


Pogodba o koncesiji za gradnjo žičniške naprave

5.7 Sklenitev zavarovalnih pogodb

Vse zavarovalne pogodbe, ki jih v času trajanja te pogodbe sklepa koncesionar morajo biti sklenjene

tako, da zagotavljajo zavarovanje še najmanj tri mesece po prenehanju koncesijske pogodbe.

Koncesionar mora kopije vseh zavarovalnih pogodb v roku 7 dni od njihove sklenitve izročiti

koncedentu.

6 PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

6.1 Splošno

Koncesija preneha:

- zaradi prenehanja koncesijske pogodbe;

- zaradi stečaja koncesionarja;

- z odvzemom koncesije.

Če koncedent ne podeli nove koncesije za graditev žičniške naprave na istem mestu ali ne pride do

prenosa koncesije na drugo osebo, mora koncesionar razgraditi žičniško napravo in na površinah

koncesije vzpostaviti prvotno stanje v skladu z 7. točko te pogodbe.

6.2 Prenehanje koncesijske pogodbe

Koncesijska pogodba preneha:

– s potekom roka koncesije,

– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,

– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe;

– iz drugih razlogov skladno s pravili pogodbenega prava.

6.2.1 Potek roka koncesije

Koncesijska pogodba preneha s pretekom roka koncesije v skladu s to pogodbo.

6.2.2 Odpoved pogodbe

Vsaka stranka lahko odstopi od pogodbe:

- če je to v tej pogodbi izrecno določeno,

- če druga stranka krši pogodbo, pod pogoji in na način, kot je določeno v tej pogodbi.

Koncedent ima pravico odstopiti od pogodbe tudi, če koncesionar kljub izvršljivi odločbi inšpektorja

za žičniške naprave v roku, ki je v odločbi določen za odpravo pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost

obratovanja, teh pomanjkljivosti ne odpravi.

9


Pogodba o koncesiji za gradnjo žičniške naprave

6.3 Odvzem koncesije

Koncesijsko razmerje preneha, če pristojni organ koncedenta v skladu s predpisi koncesionarju z

odločbo odvzame koncesijo.

Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije.

7 VZPOSTAVITEV PRVOTNEGA STANJA

7.1 Opredelitev vzpostavitve prvotnega stanja

Vzpostavitev prvotnega stanja obsega:

- razgraditev žičniške naprave,

- odstranitev objektov in naprav koncesije,

- vzpostavitev stanju narave in drugim okoliščinam čimbolj primernega naravnega stanja na vseh

površinah koncesije,

vse skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov, varstvo okolja in ohranjanje narave, ter drugimi

predpisi, ki se nanašajo na tovrstna dela.

7.2 Rok za izvedbo vzpostavitve prvotnega stanja

Koncesionar je dolžan začeti z izvajanjem del, ki obsegajo vzpostavitev prvotnega stanja (nastop

koncesionarjeve obveznosti vzpostavitve prvotnega stanja), najkasneje v 6 mesecih po prenehanju

koncesijskega razmerja, če ne nastane kateri od zadržkov iz tretjega odstavka točke 7.1 te pogodbe.

Dela v zvezi z vzpostavitvijo prvotnega stanja mora koncesionar izvesti v rokih, kot so določeni v

načrtu razgradnje, vendar tako, da je celotna vzpostavitev prvotnega stanja končana najpozneje v

12 mesecih od nastopa koncesionarjeve obveznosti vzpostavitve prvotnega stanja.

7.3 Načrt vzpostavitve prvotnega stanja

Najpozneje 1 leto pred iztekom koncesije obratovanja žičniške naprave mora koncesionar pripraviti

načrt vzpostavitve prvotnega stanja, v katerem se natančno določijo dela v zvezi z vzpostavitvijo,

način njihove izvedbe in končno stanje zemljišč, na katerih je žičniška naprava ali so površine

koncesije, roki za izvedbo teh del po nastopu koncesionarjeve obveznosti vzpostavitve prvotnega

stanja ter predvideni stroški vzpostavitve prvotnega stanja in ga predložiti koncedentu v potrditev.

Koncedent sme zahtevati od koncesionarja, da v roku, ki ga določi, uskladi načrt vzpostavitve

prvotnega stanja z njegovimi pripombami.

Potrjen načrt vzpostavitve prvotnega stanja postane sestavni del te pogodbe.

Kršitev koncesionarjevih obveznosti po prvem in drugem odstavku te točke je bistvena kršitev

pogodbe.

Načrt vzpostavitve prvotnega stanja iz 1. odstavka ni potreben, če koncesionar zaprosi za

podaljšanje koncesije.

10


Pogodba o koncesiji za gradnjo žičniške naprave

7.4 Obseg in način vzpostavitve prvotnega stanja

Koncesionar je dolžan izvesti dela vzpostavitve v prvotno stanje skladno s potrjenim načrtom

vzpostavitve v prejšnje stanje.

Ob nastopu koncesionarjeve obveznosti vzpostavitve prvotnega stanja lahko koncedent zahteva, da

koncesionar izvede vzpostavitev v prvotno stanje le deloma ali v določenem manjšem obsegu, kot je

določeno v načrtu vzpostavitve prvotnega stanja.

Koncedent lahko ob nastopu koncesionarjeve obveznosti vzpostavitve prvotnega stanja zahteva, da

koncesionar izvede dela v zvezi z vzpostavitvijo prvotnega stanja na drugačen način, kot je to

določeno v načrtu, če to ne povzroča dodatnih ali bistveno povečanih stroškov koncesionarju, glede

na v načrtu predvidene stroške razgraditve žičniške naprave.

8 KONČNE DOLOČBE

8.1 Pravo pogodbe

Za razmerja iz te pogodbe se uporablja pravo, ki se uporablja v Republiki Sloveniji.

8.2 Razlaga pogodbe

Pri razlagi pogodbe je treba upoštevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov, kot so

ga ti imeli v času sklenitve pogodbe.

Neveljavnost dela te pogodbe ne vpliva na veljavnost ostalih delov, razen če gre za takšen del

pogodbe, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni namen pogodbe ni dosežen.

8.3 Reševanje sporov

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore rešiti sporazumno, izhajajoč iz načela

vestnosti in poštenja.

Če stranki ne moreta rešiti nesoglasja po mirni poti, odloči o njem stvarno in krajevno pristojno

sodišče.

8.4 Sporočila

Koncesionar mora najmanj enkrat letno koncedentu poročati o izvajanju te pogodbe.

8.5 Roki

Kadar je v tej pogodbi določeno, da mora ena stranka kaj storiti v določenem roku po sporočilu druge

stranke, začne ta rok teči naslednji dan po prejemu sporočila, če ni v tej pogodbi izrecno določeno

drugače.

11


Pogodba o koncesiji za gradnjo žičniške naprave

Odgovor na sporočilo je pravočasen, če je odposlan zadnji dan roka.

8.6 Izvodi pogodbe

Ta pogodba je sestavljena v šestih enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih

strank po tri izvode.

8.7 Sprememba pogodbe

Ta pogodba se lahko sporazumno spremeni le v enaki obliki kot je bila sklenjena.

V Sevnici, dne ……………….

Številka: 671-0014/2018

Za koncesionarja:

GOSTIŠČE MOČIVNIK

Mihaela Močivnik s.p.

Za koncedenta:

OBČINA SEVNICA

Župan

Srečko OCVIRK

12


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

7. t.d.r.

33. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

14.10.2018

ZADEVA: Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu

2018

Številka: 094-0007/2018

Pripravljavca gradiva:

Alenka Mirt, vodja splošne službe

Komisija za pravne in splošne zadeve

Poročevalca:

Alenka Mirt, vodja splošne službe

Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in splošne zadeve


Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel..: 07 81 61 200, fax.: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

KOMISIJA ZA PRAVNE IN

SPLOŠNE ZADEVE

Številka: 094-0007/2018

Datum: 11. 10. 2018

OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

Zadeva: Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2018

Spoštovani.

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18)

in 17. člena Odloka o priznanjih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09-UPB, 51/12) je bil 6.

avgusta 2018 objavljen razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica v

letu 2018. Razpis je bil objavljen na spletni strani Občine Sevnica, v medijih ter posredovan

krajevnim skupnostim, javnim zavodom, občinskim odborom političnih strank ter drugim

institucijam v občini Sevnica. Razpis je bil odprt do vključno 14. septembra 2018. Na razpis je

v razpisnem roku prispelo 9 predlogov za 9 kandidatov.

Priznanja, razvrščena od najvišjega do najnižjega ranga, so:

- naziv Častni občan Občine Sevnica,

- Grb Občine Sevnica,

- Zlata plaketa Občine Sevnica in

- Srebrna plaketa Občine Sevnica.

Vsako leto se lahko podeli naziv Častni občan Občine Sevnica, največ en Grb Občine Sevnica,

največ dve Zlati plaketi Občine Sevnica ter največ tri Srebrne plakete Občine Sevnica.

Priznanja istega ranga se lahko podeli istemu dobitniku po preteku najmanj 20 let.

Komisija za pravne in splošne zadeve je predloge kandidatov za dobitnike letošnjih občinskih

priznanj obravnavala na seji dne 10. oktobra 2018.

Pri obravnavi vlog je komisija upoštevala obrazložitve predlagateljev za posamezne kandidate

ter njihov doprinos k boljšemu, kakovostnejšemu in polnejšemu življenju občanov, k razvoju in

ugledu občine Sevnica na različnih področjih.

Odbor je po razpravi o predlogih kandidatov za dobitnike občinskih priznanj sprejel naslednji

SKLEP:

Komisija za pravne in splošne zadeve predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da

se priznanja Občine Sevnica v letu 2018 podelijo naslednjim dobitnikom:


Grb Občine Sevnica:

INDE d.o.o. SEVNICA, Prvomajska ulica 14, Sevnica

Zlata plaketa Občine Sevnica:

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER SEVNICA, Glavni trg 15, Sevnica

DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN IPPON SEVNICA, Prvomajska ulica 15, Sevnica

Srebrna plaketa Občine Sevnica:

FRANC DOBOVŠEK, Šmarčna 8a, Boštanj

DARINKA AVGUŠTIN, Planinska cesta 50, Sevnica

GOSTILNA REPOVŽ, Šentjanž 14, Šentjanž

Priznanja Občine Sevnica bo podelil župan na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku dne

9. novembra 2018.

Skladno z 19. členom Odloka o priznanjih Občine Sevnica so v prilogi za predlagane kandidate

navedeni povzetki obrazložitev, ki so jih podali predlagatelji.

S spoštovanjem,

Pripravila:

Alenka Mirt, univ.dipl.prav.

Vodja splošne službe

Janez Kukec

predsednik

Komisije za pravne in splošne zadeve

Vročiti:

- naslovu

- v spis


PREDLOG

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18)

in 17. člena Odloka o priznanjih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09-UPB, 51/12) je

Občinski svet Občine Sevnica na ___. redni seji dne ________ sprejel

S K L E P

o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2018

1. člen

Ob prazniku Občine Sevnica se v letu 2018 podelijo:

- Grb Občine Sevnica,

- dve Zlati plaketi Občine Sevnica in

- tri Srebrne plakete Občine Sevnica.

2. člen:

Grb Občine Sevnica prejme:

INDE d.o.o. SEVNICA, Prvomajska ulica 14, Sevnica

3. člen

Zlato plaketo Občine Sevnica prejmeta:

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER SEVNICA, Glavni trg 15, Sevnica

DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN IPPON SEVNICA, Prvomajska ulica 15, Sevnica

4. člen

Srebrno plaketo Občine Sevnica prejmejo:

FRANC DOBOVŠEK, Šmarčna 8a, Boštanj

DARINKA AVGUŠTIN, Planinska cesta 50, Sevnica

GOSTILNA REPOVŽ, Šentjanž 14, Šentjanž

5. člen

Sklep o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2018 prične veljati naslednji dan.

6. člen

Priznanja bodo podeljena na osrednji slovesnosti ob prazniku Občine Sevnica v letu 2018.

Številka: 094-0007/2018

Sevnica, dne __________

Srečko Ocvirk

župan Občine Sevnica

Vročiti:

- prejemnikom priznanj,

- v zadevo, tu.


PREDLOG ZA DOBITNIKA GRBA OBČINE SEVNICA

Kandidat: INDE d.o.o. SEVNICA, Prvomajska ulica 14, Sevnica

Predlagatelji: Društvo invalidov Sevnica

Povzetek obrazložitve:

Podjetje lnde d. o. o. je invalidsko podjetje, ki po večini zaposluje ljudi s posebnimi potrebami

in s priznano invalidnostjo z območja celotne regije Posavje. Delujejo kot družbeno odgovorno

podjetje, ki invalidom omogoča zaposlitev, vključevanje v delovni proces in vključevanje v

družbo, kar je zanje in za njihove družine izjemnega pomena.

Opravljajo montažna dela, med njimi sestavljanje, kompletiranje in pakiranje različnih

komponent po navodilih naročnika, administrativna dela, čiščenje prostorov in IT storitve.

Izvajajo tudi usposabljanje invalidov na delovnem mestu. Veliki odliki podjetja sta

prilagodljivost dela in družbena odgovornost. Razumejo potrebe in zmožnosti dela vsakega

posameznika v družbi.

Podjetje je za skupnost izjemnega pomena iz številnih razlogov: za boljše socialno

vključevanje, za aktivno življenje in delo, za lažje premagovanje ovir, kot pomoč pri ohranjanju

telesnega zdravja, pa tudi pri vzpostavljanju stikov preko druženja in ohranjanja družbene

mreže.

Zelo pomembno je, da so invalidi s posebnimi potrebami vključeni v lokalno skupnost, v kateri

živijo, in da lahko z znanjem in sposobnostjo, ki jo pridobivajo v podjetju, svoje sposobnosti

prikažejo širši javnosti. Njihov moto namreč je: če se življenje zdi še tako težko, vedno obstaja

nekaj, kar lahko delaš in v čemer lahko uspeš.

PREDLOGA ZA DOBITNIKA ZLATE PLAKETE OBČINE SEVNICA

Kandidat: DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER SEVNICA, Glavni trg 15,

Sevnica

Predlagatelj: Nova Slovenija, Občinski odbor Sevnica

Povzetek obrazložitve:

Društvo Salezijanski mladinski center Sevnica v letošnjem letu praznuje 20-letnico delovanja.

Ustanovljeno je bilo na temeljih bogate tradicije dela z otroki in mladino, ki so jo Salezijanci

prinesli v Sevnico konec šestdesetih let prejšnjega stoletja. Orali so ledino in pionirsko izvajali

vsebine na področju prostovoljnega dela z otroki in mladino v občini Sevnica. S predanim

delom so zgradili okolje, ki lepša vsakdan številnim vključenim in viša kakovost bivanja.

Z nekaj več kot 350 člani je danes to najštevilčnejše društvo v občini Sevnica. Dejavnosti vodi

skupina od 40 do 50 animatorjev, ki svoj čas namenjajo prostovoljno. Skozi vse leto člani

izvajajo številne programe: organizirajo oratorij, počitnice na morju, počitniško varstvo za

otroke, obiske gostov meseca, pa razne seminarje in izobraževanja. V programu so skavtski

dogodki in video večeri, turnirji v košarki, odbojki, nogometu, namiznem hokeju, pikadu,

namiznem tenisu. Imajo dva pevska zbora, živ-žav za otroke, miklavževanje, novoletno

rajanje, zimovanje in smučanje. Številne aktivnosti nadgrajujejo z mednarodno izmenjavo in

humanitarnimi projekti.

O njihovem uspešnem delu priča tudi podatek, da programe društva letno obišče kar preko

5000 otrok, mladine in drugih občanov.


Kandidat: DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN IPPON SEVNICA, Prvomajska ulica 15,

Sevnica

Predlagatelj: Aleš Gerjevič, Krška vas

Povzetek obrazložitve:

Društvo borilnih veščin lppon Sevnica letos praznuje 20 let aktivnega delovanja z mladimi

športniki na področju borilnih veščin, in sicer Ju-juitsa. Ob registraciji društva so ustanovili tri

vadbene centre: v Sevnici, v Boštanju in v Tržišču. V prvih letih je športne aktivnosti obiskovalo

mnogo mladih iz občin Sevnica, Radeče in Krško. Ob spoznanju, da se posamezniki želijo

aktivno vključiti v tekmovalni sistem doma in v tujini, so izoblikovali tekmovalne ekipe, pričeli z

vadbo tekmovalnega ju-jitsa in znanje pričeli preizkušati na tekmah različnega ranga.

Uspešnih rezultatov ni manjkalo. Mladi športniki so bili vselej med dobitniki kolajn na državnih

prvenstvih za mlade, kadete, mladince, občasno pa tudi člane. Vrh uspeha je bil leta 2006, ko

je Andrej Cešek osvojil 1. mesto na evropskem mladinskem prvenstvu, in leto kasneje, ko je

bil 2. na svetovnem prvenstvu med člani. S kontinuiranem delu pa je leta 2013 Irma Pirc na

svetovnem mladinskem prvenstvu osvojila 2. mesto. Društvo je vseskozi v dobri organizacijski

in tekmovalni kondiciji. Športno vadbo v Sevnici in Boštanju obiskuje lepo število mladih, vse

več udeležencev ima tudi vadba rekreativne samoobrambe za odrasle.

Številni odlični tekmovalni rezultati, vključenost v družbeno življenje, pa tudi aktivna vključenost

vodstva v slovenske in lokalne panožne zveze, govorijo o uspešnosti delovanja društva.

PREDLOGI ZA DOBITNIKE SREBRNE PLAKETE OBČINE SEVNICA

Kandidat: FRANC DOBOVŠEK, Šmarčna 8a, Boštanj

Predlagatelj: Krajevna skupnost Boštanj

Povzetek obrazložitve:

Franc Dobovšek je človek močne predanosti domači skupnosti in je na Šmarčni že več kot 42

let aktivno vpet v delo vaškega odbora, ob tem pa mnogo prispeval k ustvarjanju prijetnega

bivanjskega okolja. Dva mandata je aktivno deloval kot član Sveta Krajevne skupnosti Boštanj

in kot član gradbenih odborov sodeloval pri različnih projektih, ki so v kraje vnesli višjo kakovost

življenja.

Pomembno vlogo v njegovem življenju ima gasilstvo. Je zelo spoštovan gasilski tovariš z

velikim posluhom za soljudi. V osemdesetih letih je v domačem kraju soustanavljal gasilsko

enoto, v kateri je 15 let opravljal odgovorno funkcijo operativnega vodje. Nepogrešljiv člen je

bil pri gradnji večnamenskega doma Šmarčna, za gradnjo in kasneje tudi širitev katerega so z

družino podarili del zemljišča.

Aktiven je tudi na športnem in družbenem področju. V osemdesetih letih je bil med ustanovnimi

člani športne sekcije, deluje v območni organizaciji Zveze veteranov vojne za Slovenijo,

Društvu vinogradnikov Sevnica–Boštanj, Društvu upokojencev Sevnica, zelo aktiven pa je tudi

pri delu Društva invalidov Sevnica, kjer organizira razna športna srečanja. Z dobrosrčnostjo,

pozitivnim razmišljanjem in delavnostjo močno prispeva k napredku in tudi prepoznavnosti

domačih krajev.


Kandidatka: DARINKA AVGUŠTIN, Planinska cesta 50, Sevnica

Predlagatelj: Planinska zveza Slovenije, Meddruštveni odbor planinskih društev Zasavja

Povzetek obrazložitve:

Darinka Avguštin se vse življenje srčno posveča planinski dejavnosti. Članica Planinskega

društva Lisca Sevnica je vse od osnovnošolskih dni, še posebej aktivna pa je zadnja tri

desetletja, odkar vodi planinsko skupino Jutranjke. Je planinski vodnik in sovodja sobotnih

planinskih izletov, ki so stalnica gorniškega potepanja v društvu. Vrsto let vodi vsakomesečne

planinske ture, pa tudi pohode ob polni luni. Uspešno je na čelu organizacije priljubljenih

planinskih taborov, aktivno pripravlja lepo obiskane planinske urice v Planinskem zavetišču

pod sv. Rokom, za katerega skrbita z možem. Je tudi oskrbnica Jurkove koče na Lisci.

V delo društva je vpletla še več drugih tradicionalnih dogodkov, med njimi prenos Betlehemske

lučke iz Sevnice na Lisco, prvi pohod v novem letu na Lisco in lvce, srečanja ob festivalu

praženega krompirja in druge. Svoj pečat je dala tradicionalnim prvomajskim srečanjem, pa

tudi sevniškem maratonu. Na njeno pobudo je nastala Planinska pevska skupina Encijan,

katere predsednica je. Več kot 15 let je tudi tajnica Planinskega društva Lisca Sevnica.

Močno se zaveda pomena dela z mladimi. Je redna članica mnogih akcij, ki se odvijajo na

sevniški šoli, od pohodov v naravi do izobraževanj v planinstvu in prometu. Njeno delo je

vtkano v širšo skupnost, kljub življenjskim preizkušnjam je vseskozi izražala in negovala svoje

življenjsko poslanstvo. Pri vsem tem pa ima vselej še posebej močno vlogo njena družina.

Kandidat: GOSTILNA REPOVŽ, Šentjanž 14, Šentjanž

Predlagatelj: Turistična zveza občine Sevnica

Povzetek obrazložitve:

Gostilna Repovž je bila, še preden je postala gostilna, najprej dom. Je eden najstarejših

objektov v Šentjanžu, kjer živi in ustvarja že najmanj šesta generacija v družini. Zavidljiva

tradicija je gotovo glavni razlog, zakaj v delo vlagajo toliko strasti, ljubezni, dela in energije.

Vrata odpirajo dan za dnem, iz generacije v generacijo, s spoštovanjem do tradicije in okolja.

So tipična slovenska gostilna, polna topline in spominov, z živim šankom in vedno lično

pogrnjenimi mizami. Navdih okolja in ljudi ter pestrost bogastva dolenjske zemlje jim dajejo

možnost, da ustvarjajo kuhinjo s podpisom, s konstantnim iskanjem novega želijo pa domače

okolje vse bolj uspešno ponašajo v svet.

S sledenjem sodobnih trendov kulinarike, vključevanjem lokalno pridelanih živih, z delom na

svoji lastni kmetiji, pa tudi vključevanjem vseh članov družine v dosego skupnega cilja, so

ponos domačih krajev in izjemen zgled.


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

8. t.d.r.

33. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

14.10.2018

ZADEVA: Predlog mnenj lokalne skupnosti o kandidatih za

imenovanje ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica

Številka: 014-0012/2018

Pripravljavca gradiva:

Alenka Mirt, vodja splošne službe

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Poročevalca:

Alenka Mirt, vodja splošne službe

Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in

imenovanja


Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

Številka: 014-0012/2018

Datum: 16.10.2018

OBČINSKI SVET

OBČINA SEVNICA

ZADEVA:

Predloga mnenj lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja

Osnovne šole Ane Gale Sevnica

Spoštovani!

Svet zavoda je 29.8.2018 objavil že peti razpis za ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica.

Predhodni štirje (v obdobju oktober 2016 - junij 2018) so se končali neuspešno: na prvega ni

bilo prijav, pri ostalih treh pa svet zavoda kandidata ni izbral za ravnatelja.

V vmesnem času je svet zavoda na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in

izobraževanja izmed svojih zaposlenih za obdobje enega leta imenoval vršilko dolžnosti

ravnateljice, Natašo Pozderec, mandat je nastopila s 5.3.2017.

V.d. ravanteljica je 5.3.2018 podaljšala mandat v.d. ravnateljice, zaradi neimenovanja novega

ravnatelja še za eno leto oziroma do imenovanja novega ravnatelja.

Na tokratni razpis sta se javili dve kandidatki in en kandidat. Po pregledu vlog je bilo

ugotovljeno, da ena izmed kandidatk ne izpolnjuje pogojev za imenovanje. Kandidata, čigar

vlogi sta bili popolni in tudi izpolnjujeta pogoje sta:

- Tanja Culetto, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, stanujoča na naslovu

Dečno selo 13, Artiče,

- Gregor Pirš, profesor angleškega jezika s književnostjo in pedagogike, stanujoč na

naslovu, Trebež 17 a, Artiče.

Svet zavoda je v skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in

izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,

20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v

nadaljevanju: zakon) z dopisom Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenj o kandidatki in

kandidatu za ravnatelja šole, ki izpolnjujeta razpisne pogoje.

53.a člen zakona določa, da ravnatelja imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o izbiri

kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo

mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež.

Če lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena, lahko svet o

izbiri odloči brez tega mnenja. V skladu s 53. člena zakona je za ravnatelja javne šole lahko

imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali

za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let

delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj

pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat,

ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku

mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v navedenem roku, mu preneha mandat po

zakonu. Mandat ravnatelja traja pet let.


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji 24. seji dne 16.10.2018

seznanila s pisnima prijavama obeh kandidatov. Na povabilo komisije sta kandidata na seji

tudi osebno predstavila svojo prijavo in programom vodenja zavoda za mandatno obdobje.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da

poda pozitivno mnenje o obeh kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica

in sicer:

- Tanji Culetto, univerzitetni diplomirani socialni pedagoginji, stanujoči na naslovu

Dečno selo 13, Artiče, kateri daje prednost pri imenovanju, in

- Gregorju Piršu, profesorju angleškega jezika s književnostjo in pedagogike,

stanujočemu na naslovu, Trebež 17 a, Artiče.

Pripravila:

Alenka Mirt, univ.dipl.prav.

vodja splošne službe

Božidar Groboljšek, predsednik

Komisije za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

Vročiti:

- naslovu

- v spis


PREDLOG

Občinski svet Občine Sevnica je na __. redni seji dne _______ na podlagi 53.a člena Zakona

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08,

58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,

49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 –

UPB, 17/17 in 44/18), vloge Sveta javnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica ter na

predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 16.10.2018 izdal

P O Z I T I V N O M N E N J E

o kandidatki

TANJI CULETTO, univerzitetni diplomirani socialni pedagoginji,

stanujoči na naslovu Dečno selo 13, pošta Artiče,

za ravnateljico Osnovne šole Ane Gale Sevnica, kateri daje

prednost pri imenovanju za ravnateljico.

Mnenje velja z dnem izdaje.

O b r a z l o ž i t e v

53.a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.

16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-

2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) določa, da ravnatelja imenuje svet zavoda, ki

si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje,

pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež. Če

lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena, lahko svet o izbiri

odloči brez tega mnenja.

V skladu s 53. členom zakona je za ravnatelja lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za

vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in

izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in

opravljen ravnateljski izpit. Ne glede na to določbo je lahko za ravnatelja imenovan tudi

kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po

začetku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v navedenem roku, mu preneha mandat

po zakonu. Mandat ravnatelja traja pet let.

Svet javnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica je objavil razpis za delovno mesto

ravnatelja vrtca.

Kandidatka Tanja Culetto, se je na razpisano delovno mesto prijavila v razpisnem roku ter

izpolnjuje zakonske in razpisne pogoje.


Svet zavoda je v skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in

izobraževanja z dopisom Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o kandidatki, kateremu je

priložil vlogo kandidatke z dokazili in programom vodenja zavoda.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s 65. členom Poslovnika

Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, 46/15 – UPB, 17/17) na seji dne 16.10.2018

obravnavala vlogo Sveta javnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica s priloženo

dokumentacijo kandidatke. V postopku izdaje mnenja je komisija kandidatko povabila k osebni

predstavitvi svoje vloge in programa vodenja zavoda za mandatno obdobje. Kandidatka je

svojo vlogo in program predstavila na seji komisije.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne 16.10.2018 v skladu s

svojimi pristojnostmi na podlagi obravnave vloge Sveta javnega zavoda Osnovne šole Ane

Gale Sevnica in osebne predstavitve kandidatke sprejela sklep, s katerim je občinskemu svetu

predlagala, da izda pozitivno mnenje o kandidatki Tanji Culetto za ravnateljico Osnovne šole

Ane Gale Sevnica, kateri daje prednosti pri imenovanju za ravnateljico te šole.

Občinski svet Občine Sevnica je na podlagi navedenih pravnih podlag in dejstev na __. redni

seji dne _______ sprejel sklep in izdal pozitivno mnenje o kandidatki Tanji Culetto za

ravnateljico Osnovne šole Ane Gale Sevnica, kateri daje prednost pri imenovanju za

ravnateljico.

Številka: 014-0012/2018

Sevnica, dne _______________

Srečko OCVIRK

župan

Občine Sevnica

Vročiti:

- Svetu javnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica,

- Tanji Culetto,

- v zbirko listin,

- v zadevo.


PREDLOG

Občinski svet Občine Sevnica je na __. redni seji dne _______ na podlagi 53.a člena Zakona

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08,

58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,

49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 –

UPB, 17/17 in 44/18), vloge Sveta javnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica ter na

predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 16.10.2018 izdal

P O Z I T I V N O M N E N J E

o kandidatu

GREGORJU PIRŠU, profesorju angleškega jezika s književnostjo in

pedagogike,

stanujočemu na naslovu Trebež 17 a, pošta Artiče,

za ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica.

Mnenje velja z dnem izdaje.

O b r a z l o ž i t e v

53.a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.

16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-

2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) določa, da ravnatelja imenuje svet zavoda, ki

si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje,

pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež. Če

lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena, lahko svet o izbiri

odloči brez tega mnenja.

V skladu s 53. členom zakona je za ravnatelja lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za

vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in

izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in

opravljen ravnateljski izpit. Ne glede na to določbo je lahko za ravnatelja imenovan tudi

kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po

začetku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v navedenem roku, mu preneha mandat

po zakonu. Mandat ravnatelja traja pet let.

Svet javnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica je objavil razpis za delovno mesto

ravnatelja vrtca.

Kandidat Gregor Pirš, se je na razpisano delovno mesto prijavil v razpisnem roku ter izpolnjuje

zakonske in razpisne pogoje.


Svet zavoda je v skladu s 53.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in

izobraževanja z dopisom Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o kandidatu, kateremu je

priložil vlogo kandidata z dokazili in programom vodenja zavoda.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s 65. členom Poslovnika

Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, 46/15 – UPB, 17/17) na seji dne 16.10.2018

obravnavala vlogo Sveta javnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica s priloženo

dokumentacijo kandidata. V postopku izdaje mnenja je komisija kandidata povabila k osebni

predstavitvi svoje vloge in programa vodenja zavoda za mandatno obdobje. Kandidat je svojo

vlogo in program predstavil na seji komisije.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne 16.10.2018 v skladu s

svojimi pristojnostmi na podlagi obravnave vloge Sveta javnega zavoda Osnovne šole Ane

Gale Sevnica in osebne predstavitve kandidatke sprejela sklep, s katerim je občinskemu svetu

predlagala, da izda pozitivno mnenje o kandidatu Gregorju Piršu za ravnatelja Osnovne šole

Ane Gale Sevnica.

Občinski svet Občine Sevnica je na podlagi navedenih pravnih podlag in dejstev na __. redni

seji dne _______ sprejel sklep in izdal pozitivno mnenje o kandidatu Gregorju Piršu za

ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica.

Številka: 014-0012/2018

Sevnica, dne _______________

Srečko OCVIRK

župan

Občine Sevnica

Vročiti:

- Svetu javnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica,

- Gregorju Piršu,

- v zbirko listin,

- v zadevo.


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

9. t.d.r.

33. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

14.10.2018

ZADEVA: Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne

skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Posavje

Številka: 014-0013/2018

Pripravljavca gradiva:

Alenka Mirt, vodja splošne službe

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Poročevalca:

Alenka Mirt, vodja splošne službe

Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in

imenovanja


Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

Številka: 014-0013/2018

Datum: 16.10.2018

OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

ZADEVA:

Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet

lokalnih skupnosti CSD Posavje

Spoštovani!

Center za socialno delo Posavje je nov pravni subjekt, univerzalni pravni naslednik spojenih

socialno varstvenih zavodov, s sedežem Cesta Krških žrtev 11, p. Krško, na podlagi sklepa

Vlade RS, Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Posavje (Uradni list RS, št. 30/18) in

kot tak deluje s 1.10.2018. CSD Posavje posluje tudi zunaj sedeža, in sicer na naslovih

sedanjih centrov za socialno delo, ki so z dnem spojitve postale enote CSD Posavje.

V skladu s Sklepom o ustanovitvi Centra za socialno delo Posavje je v 15. členu določeno, da

predstavniki lokalnih skupnosti z območja delovanja centra za socialno delo, imenujejo v nov

organ »Svet lokalnih skupnosti« svojega predstavnika.

Svet lokalnih skupnosti je kolegijski posvetovalni organ, ki bo imel naslednje pristojnosti:

sprejetje poslovnika, ki ureja delo sveta lokalnih skupnosti,

imenovanje dveh predstavnikov lokalne skupnosti v svet centra,

spremljanje izvedbe regionalnih izvedbenih načrtov v skladu z nacionalnim programom,

ki ureja socialno varstvo,

dajanje pobud direktorju centra o uvedbi dodatnih storitev in programov v posameznih

lokalnih skupnostih,

dajanje predlogov in mnenj direktorju centra o vprašanjih, ki se nanašajo na področje

dela centra in na socialno problematiko v posameznih lokalnih okoljih,

povezovanje med centrom in lokalnimi skupnostmi in

sodelovanje pri vzpostavljanju novih politik na področju socialnega varstva.

Na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sta prispela dva predloga za

kandidate:

- DeSUS: Jožef Žnidarič, Naselje heroja Maroka 4, Sevnica,

- SMC: Vida Ribič Suhodolčan, Mrtovec 11, Boštanj


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predloga obravnavala na 24.

seji dne 16.10.2018 in predlaga občinskemu svetu, da kot predstavnika lokalne

skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Posavje imenuje Jožef

Žnidarič, Naselje heroja Maroka 4, Sevnica.

Pripravila:

Alenka Mirt, univ.dipl.prav.

Vodja splošne službe

Božidar Groboljšek, predsednik

Komisije za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

Vročiti:

- naslovu

- v spis


PREDLOG

Na podlagi 58.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 –

popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1,

15/17 – DZ, 29/17, 54/17 in 21/18 – ZNOrg), 15. člena Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno

delo Posavje (Uradni list RS, št. 30/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.

46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na __. redni seji, dne

____________, sprejel

S K L E P

o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v

Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Posavje

1. člen

Občinski svet Občine Sevnica je za predstavnika lokalne skupnosti Občine Sevnica v Svet

lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Posavje imenoval Jožef Žnidarič, Naselje heroja

Maroka 4, Sevnica.

2. člen

Mandat člana sveta traja štiri leta in se začne s konstituiranjem novo izvoljenega sveta.

3. člen

Sklep o imenovanju začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 014-0013/2018

Sevnica, dne ______________

Srečko OCVIRK

župan

Občine Sevnica

Vročiti:

- imenovani,

- Centru za socialno delo Posavje,

- v zbirko listin,

- v spis.


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

10. t.d.r.

33. REDNA SEJA

OBČINSKEGA SVETA

14.10.2018

ZADEVA:

Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega

sveta

Številka: 033-0001/2018


Številka: 033-0001/2018

Datum: 15. 10. 2018

OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Zadeva: ODGOVORI NA VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Spoštovani!

Na 32. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica so bila podana naslednja vprašanja

svetnikov:

Tomaž Lisec:

Zanima ga, če je v času od priprave za 32. redno sejo občinskega sveta, Mladinski

svet občine Sevnica že pridobil status delovanja v javnem interesu.

Odgovor:

Mladinski svet občine Sevnica je dne 1.10.2018 oddal popolno vlogo za pridobitev prostora

na bazenu Sevnica. Občina Sevnica je zato skladno z Zakonom o ravnanju stvarnim

premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) pripravila

in dne 8.10.2018 objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe ter MSOS posredovala

osnutek pogodbe, ki bo podpisan po izteku 20 dnevnega roka od objave namere.


Zanima ga, če ima objekt strelišče na Radni uporabno dovoljenje.

Odgovor:

Od leta 2014 so na objektu in v okolici strelišča IZEM na Radni potekala investicijska

vzdrževalna dela, da bo objekt pridobil tudi uporabno dovoljenje. Ker pa je bil objekt grajen

brez gradbenega dovoljenja in ustrezne dokumentacije s prostovoljnim delom in prispevki, se

za pridobitev uporabnega dovoljenja pridobiva še potrebna ustrezna dokumentacija.

Uporabnega dovoljenja tako za sam objekt še ni.

Božidar Beci:

Zanima ga, kako potekajo postopki odkupa prostorov Sadjarstva Blanca v Loki pri zidanem

mostu.

Odgovor:

Občina Sevnica in Sadjarstvo Blanca sta že pričela s postopki prodaje oziroma odkupa

parcele št. *8, k.o. Loka, stavba št. 186, z naslovom Loka pri Zidanem mostu 58, p. Loka pri

Zidanem mostu.

Ker je lastnik za leto 2018 še izrazil namero po uporabi objekta za nastavitev delovne sile, so

se vsi postopki glede prodaje oziroma odkupa prekinili.

Po sprejemu proračuna za leto 2019 in z zagotovitvijo sredstev za odkup ter s sprejemom

načrta ravnanja s stvarnim premoženjem se bodo postopki nadaljevali.

Z lepimi pozdravi.

Vročiti:

1. Občinskemu svetu Občine Sevnica,

Alenka Mirt, univ.dipl.prav.

vodja splošne službe


2. v zadevo, tu.


Oddelek za okolje in prostor

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

Številka: 033 - 0001 / 2018

Datum: 15. 10. 2018

OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana Občinskega sveta

Posredujemo vam odgovor na vprašanje , ki ga je podal član Občinskega sveta Občine

Sevnica na 32. redni seji, dne 19. 9. 2018.

Božidar Beci:

Želi pojasnilo, kakšno je stanje vodooskrbe v predelu Jelše in v celotni krajevni skupnosti Loka

pri Zidanem Mostu.

Odgovor:

Občina Sevnica je pred časom investirala v vodovodni sistem na predelu Jelše za potrebe

trenutnih uporabnikov. Omenjeni vodovodni sistem se oskrbuje z viškom vode iz zajetja Lisce –

Razbor. Trenutno je vodovod Jelša še v fazi testiranja in še nima statusa javnega vodovoda.

V KS Loka je oskrba s pitno vodo zelo raznolika – tako glede velikosti vodovodov, glede statusa

vodovoda (javna, lastna oskrba s pitno vodo), upravljanja, načina vzdrževanja.

V KS Loka so evidentirani naslednji javni vodovodi:

Javni

vodovod

Število

oseb

Letna

količina

prodane

vode

Vodni vir

Vodno

dovoljenje

Upravljavec

Radež 30 900 m 3 Zavrate Občina Sevnica Komunala d.o.o.

Sevnica

Loka 264 25 000 m 3 Žirovnica Občina Sevnica KS Loka

Račica 216 7 000 m 3 Račica - Občina Sevnica KS Loka

Mekote

Breg 85 4 500 m 3 neimenovano Občina Sevnica VO Breg

Šentjur 90 4 500 m 3 neimenovano Občina Sevnica VO Šentjur

Razbor - Lisce 98 3 500 m 3 Lisce - Razbor Občina Sevnica VO Razbor

Okroglice 35 1 700 m 3 neimenovano lastna oskrba VO Okroglice

Okroglice-

Vizlar

VO – vodovodni odbor

13 2 000 m 3 Vizlar ni dovoljenja VO Okroglice -

Vizlar

Vodovod Radež se je začel graditi v letu 2016, vodni vir Zavrate pa je bil zgrajen v letu 2015 in

je zanj že pridobljeno vodno dovoljenje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska

javna služba (GJS). Vodovod se vse od začetka gradnje nenehno širi in nanj se z izgradnjo

novih odsekov priključujejo novi uporabniki. Trenutno je v zaključni fazi izvedba vodovoda

Radež - jug.


Kot javna vodovoda se smatrata tudi v tabeli omenjena vodovod Okroglice in vodovod Okroglice

– Vizlar, ki ne oskrbujeta več kot 50 oseb s stalnim bivališčem, dnevna distribucija vode je

manjša od 10 m 3 , vodno dovoljenje ni pridobila Občina Sevnica, pa vendar sta javna, ker se na

obeh vodovodih izvajajo storitve javnega značaja (turistični kmetiji).

Na vseh navedenih vodovodih se izvaja notranji nadzor pitne vode za zagotavljanje kakovostne

pitne vode na osnovi sklenjene pogodbe med Komunalo Sevnica, Krajevno skupnostjo Loka oz.

Vodovodnimi odbori. Z medsebojnim sodelovanjem je kakovost vode na vseh vodovodih

ustrezna in vodooskrba varna. To je posledica aktivnosti na sistemih v preteklih letih. Na

vodovodih je namreč bilo potrebno vpeljati redno vzdrževanje objektov, sistemov in dosledno

upoštevanje tega. Na vodovodu Radež, Loka, Račica, Breg, Šentjur, Razbor – Lisce in

Okroglice - Vizler so nameščene naprave za pripravo pitne vode (klorirne naprave, UV naprave)

za zagotavljanje skladnosti. Poleg rednega dela se na vodovodih izvajajo tudi izredna

vzdrževalna dela - sanacija vodohranov, črpališč. V letu 2018 je bilo sanirano zajetje Lisce –

Razbor.

V KS Loka je evidentiran tudi zasebni vodovod Čelovnik. Na tem vodovodu so bile v preteklosti

že izvajanje investicije v smislu zagotovitve ustreznega vodnega vira, vendar do uspešne

realizacije ni prišlo. Voda na Čelovniku je neskladna in oskrba z vodo ni varna. Pravzaprav je

voda ves čas onesnažena s fekalijami in uporabniki morajo vodo pred uporabo prekuhavati oz.

uživati embalirano vodo, saj bi uživanje surove vode pomenilo tveganje za zdravje uporabnikov.

O tem so uporabniki ustrezno obveščeni.

Občina Sevnica intenzivno pridobiva ustrezno projektno dokumentacijo za projekt »Hidravlične

izboljšave v Občini Sevnica« s katerim namerava zagotoviti izboljšano javno oskrbo s pitno

vodo, povečati zanesljivost, zmanjšati izgube na vodovodnem sistemu in zmanjšati stroške

tekočega vzdrževanja vodooskrbnega sistema. Projekt je skladen z Operativnem programom za

izvajanje evropske kohezijske politike in z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje za

obdobje 2014 -2020. V projektu je predvidenih dvanajst investicij med katerimi je tudi vodovod

Loka pri Zidanem Mostu. Konstruktivno sodelovanje Krajevnih skupnosti in krajanov pri

izvrševanju zastavljenega projekta in umestitve vodovodov v prostor bo nujno za uspešno

realizacijo.

S spoštovanjem,

Pripravila:

Bojan Kostevc, dipl. mm. pro.

Višji svetovalec za investicije in razvoj

Roman Perčič, univ. dipl. inž.

Vodja oddelka za okolje in prostor

Občine Sevnica

Polona Sirk, univ. dipl. biol.

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

Vročiti:

- naslovu,

- v spis.


Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

Oddelek za okolje in prostor

Številka: 033-0001/2018

Datum: 11. 10. 2018

OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA

Zadeva: Odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta podane na 32.

redni seji, 19. 9. 2018

Janez Kukec:

Predlaga ureditev talnih označb za nakazovanje križišča na državni cesti Tržišče-Boštanj, na

odcepu proti Planini.

Odgovor:

Pobuda se tiče stanja državnih cest in je posredovana upravljavcu, Ministrstvu za infrastrukturo,

Direkciji RS za infrastrukturo.

Predvidevamo, da je predmet pobude podobna ureditev signalizacije na območju priključka lokalne

ceste, št. 372311 Gabrje-Planina na regionalno, št. R1-215/1163 Mokronog-Boštanj, km 11+350,

kot je že izvedeno v km 9+700 (optična zavora za umirjanje prometa).

Pripravil:

Robert Kaše, univ. dipl. inž. str.

višji svetovalec za ceste in komunalo

Roman Perčič, univ. dipl. inž. str.

vodja oddelka za okolje in prostor

Vročiti:

- naslovu

- v zadevo


Številka: 033-0001/2018

Datum: 12.10.2018

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

Posredujemo vam odgovore na vprašanja, ki so jih podali člani Občinskega sveta Občine

Sevnica, na 32. redni seji, dne 19.9.2018.

Franc Pipan:

1. Cesta proti Malem Podgorju, od Stop do Zupana, je v slabem stanju. Predlaga njeno

ureditev.

Odgovor:

Dostopna pot, do objekta Zupan, je opredeljena kot občinska kategorizirana javna pot JP

596261 Stope – Gorica, katera je v vzdrževanju KS Zabukovje.

Pobudo za ureditev dostopne poti smo posredovali na KS Zabukovje.

2. Predlaga zatiranje komarjev na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj s strani

upravljavcev.

Odgovor:

Vašo pobudo smo posredovali upravljalcema akumulacijskega bazena HE Boštanj, to sta

podjetji Infra d.o.o., Ulica 11 novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem in HESS d.o.o.,

Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice. Prejeti odgovor vam bomo posredovali.

Tomaž Lisec:

1. Predlaga ureditev cestišča, mulde in zemljišča na delu cestišča proti Žurkovem Dolu.

Odgovor:

Dostopna cesta proti Žurkovem Dolu je opredeljena kot občinska kategorizirana javna pot

JP 594491, katera je v vzdrževanju KS Sevnica.

Pobudo za ureditev ceste proti Žurkovem Dolu smo posredovali na KS Sevnica.

2. Predlaga ureditev ceste v Florjanski ulici med stanovanjskima objektoma Tomšič in Praznik

ter ureditev prometa na križišču.

Odgovor:

Območje križišča v Florjanski, pri stanovanjskem objektu Praznik smo si predstavniki

Občine Sevnica ogledali skupaj s krajani in vzdrževalcem občinskih cest, podjetjem

Komunala d.o.o. Sevnica. Kot prvi varnosti ukrep smo se dogovorili za postavitev prometnih

znakov, ki označujejo potek prednostne ceste. Ti znaki so postavljeni.

Sama razširitev in ureditev križišča, pa zajema večje gradbene posege, za katere je

potrebno zagotoviti tudi finančna sredstva.

1


Majda Jazbec:

Predlaga ureditev makadamskega dela ceste v Žurkovem Dolu.

Odgovor:

Makadamski odsek ceste v Žurkovem Dolu je opredeljen kot občinska kategorizirana javna pot

JP 594493, katera je v vzdrževanju KS Sevnica.

Pobudo za ureditev makadamskega odseka ceste v Žurkovem Dolu smo posredovali na KS

Sevnica.

Z lepimi pozdravi!

Pripravil:

Rado Gobec, dipl.ekon.

Višji svetovalec za naravne nesreče in infrastrukturo

Roman Perčič, univ.dipl.inž.str.

Vodja oddelka za okolje in prostor

Vročiti:

- naslovu.

Vložiti:

- v zadevo, tu.

2

More magazines by this user