Views
3 weeks ago

gradivo_za_33_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_24102018

OBČINSKI SVET Številka: 011-0001/2018 Datum: 17.10.2018 Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS- 1 in 30/18), 20. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17 in 44/18) ter 5. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15- UPB, 17/17 in 64/18) s k l i c u j e m 33. redno sejo občinskega sveta, ki bo v sredo, 24. oktobra 2018, ob 15.30 uri, v konferenčni dvorani sevniškega gradu. PREDLOG DNEVNEGA REDA: 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 33. redne seje 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 32. redne seje občinskega sveta z dne 19. 9. 2018 3. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2018 4. Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica 5. Predstavitev Koncepta ureditve območja železniške postaje Sevnica 6. Predlog Odloka o koncesiji za gradnjo žičniške naprave – vlečnice na smučišču Okroglice – prva obravnava 7. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2018 8. Predlog mnenj lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica 9. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Posavje 10. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta 11. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta 12. Razno Prosim, da se seje zanesljivo udeležite! Srečko OCVIRK župan Občine Sevnica Poročevalci: - Miran Grubenšek, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, k 3. t.d.r. - Petra Žarn in Andrej Špiler, Savaprojekt d.d. Krško, k 5. t.d.r.

 • Page 2 and 3: Vabljeni: - člani občinskega svet
 • Page 5 and 6: OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET Šte
 • Page 7 and 8: Župan: Odpre razpravo. Ni razprave
 • Page 9 and 10: Ad 6 Predlog sklepa o imenovanju pr
 • Page 11 and 12: Ad 9 Dopolnitev številka 4 Načrta
 • Page 13 and 14: Ad 12 Vprašanja in pobude članov
 • Page 15 and 16: OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Šte
 • Page 17 and 18: 10. Ukinitev statusa javnega dobra
 • Page 19: OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 3. t
 • Page 22 and 23: Strategija Zavod KŠTM Sevnica je s
 • Page 24 and 25: Ugotavljamo, da je nadzorni odbor v
 • Page 27 and 28: ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Ob
 • Page 29: Predlog novega Sklepa o določitvi
 • Page 80 and 81:

  PREDLOG Na podlagi 31. in 32. člen

 • Page 82:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 5. t

 • Page 85 and 86:

  Podjetje Savaprojekt, d. d., iz Kr

 • Page 87 and 88:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 89 and 90:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 91 and 92:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 93 and 94:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 95 and 96:

  Število soebnih vozil Število tov

 • Page 97 and 98:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 99 and 100:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 101 and 102:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 103 and 104:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 105 and 106:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 107 and 108:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 109 and 110:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 111 and 112:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 113 and 114:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 115 and 116:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 117 and 118:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 119 and 120:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 121 and 122:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 123 and 124:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 125 and 126:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 127 and 128:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 129:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 132:

  verzija: SPK_01 © Copyright Savapr

 • Page 137 and 138:

  PREDLOG - 1. OBRAVNAVA Na podlagi 2

 • Page 139 and 140:

  9. člen (trajanje koncesije) (1) K

 • Page 141 and 142:

  Številka: 007-0009/2018 Datum: 15.

 • Page 143 and 144:

  Koncesijski akt vsebuje osnovne ele

 • Page 145 and 146:

  Pogodba o koncesiji za gradnjo ži

 • Page 147 and 148:

  Pogodba o koncesiji za gradnjo ži

 • Page 149 and 150:

  Pogodba o koncesiji za gradnjo ži

 • Page 151 and 152:

  Pogodba o koncesiji za gradnjo ži

 • Page 153 and 154:

  Pogodba o koncesiji za gradnjo ži

 • Page 155 and 156:

  Pogodba o koncesiji za gradnjo ži

 • Page 158 and 159:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 160 and 161:

  PREDLOG Na podlagi 7. člena Statut

 • Page 162 and 163:

  Kandidat: DRUŠTVO BORILNIH VEŠČI

 • Page 164:

  OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 8. t

 • Page 167 and 168:

  Komisija za mandatna vprašanja, vo

 • Page 169 and 170:

  Svet zavoda je v skladu s 53.a čle

 • Page 171 and 172:

  Svet zavoda je v skladu s 53.a čle

 • Page 174 and 175:

  Komisija za mandatna vprašanja, vo

 • Page 176 and 177:

  PREDLOG Na podlagi 58.a člena Zako

 • Page 179 and 180:

  Številka: 033-0001/2018 Datum: 15.

 • Page 181 and 182:

  Oddelek za okolje in prostor Občin

 • Page 183 and 184:

  Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8

 • Page 185:

  Majda Jazbec: Predlaga ureditev mak