Mazsalacas novada ziņas_novembris_2018

mazsalacasnovads

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

Bezmaksas individuālas konsultācijas 1500 eiro apmērā

ikvienam lauksaimniekam vai mežsaimniekam. Iespēju

individuāli saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju

radījis Lauku attīstības plāna (LAP) 2014.-2020.

apakšpasākums “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu

izmantošanas veicināšanai”. Tas paredzēts kā praktisks

atbalsts lauksaimniekiem ar mērķi veicināt individuālu

konsultāciju saņemšanu par saimniecības, uzņēmuma

vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju

uzlabošanu, par nekaitīgumu klimatam un noturību pret

klimata pārmaiņām, kā arī par savstarpējās atbilstības

prasību ievērošanu.

Projekta ietvaros iespējams saņemt konsultācijas

augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā un ekonomikas

nozarē. Eiropas apmaksātās konsultācijas būs

pieejamas vēl līdz 2019. gada nogalei. Tādēļ aicinām

lauksaimniekus un mežsaimniekus izmantot iespēju

saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju savas

saimniecības vai uzņēmuma ilgtspējīgas un ekonomiski

izdevīgas saimniekošanas nodrošināšanai.

Piedāvājam konsultācijas augkopībā:

1) Kultūraugu mēslošanas un aizsardzības plāns

(mēslojuma nepieciešamības un daudzuma

aprēķināšana, pamatojoties uz augsnes agroķīmisko

izpēti);

2) Izsējas normas noteikšana atbilstoši sēklas kvalitātei

(sēklas kvalitātes analīze un dīgtspējas noteikšana);

3) Kultūraugu kaitīgo organismu uzskaite (sējumu

apsekošana un ieteikumu sniegšana);

Bezmaksas konsultācijas – iespēja lauksaimniekiem

4) Dokumentācijas sagatavošana (lauku vēsture, augu

aizsardzības un mēslošanas līdzekļu uzskaite);

5) Augu maiņas plāns un sējuma struktūra (plāna

sastādīšana, pamatojoties uz saimniecības specializāciju

un ņemot vērā platību apsaimniekošanas nosacījumus,

kas ietverti normatīvajos aktos).

Piedāvājam konsultācijas lopkopībā:

1) Pārraudzības datu analīze - tiek izvērtēts ganāmpulka

veselības un produktivitātes stāvoklis, un sniegtas

konsultācijas tā uzlabošanai;

2) Ganāmpulkam nepieciešamo barības devu aprēķins

saimniekošanas efektivitātes palielināšanai;

3) Lopbarības analīžu noņemšana (par analīžu veikšanu

laboratorijai maksā saimniecība), rezultātu izvērtēšana,

konsultācijas rezultātu uzlabošanai;

4) Dokumentu aprite saimniecībā;

5) Saimniecības apsekojums likumdošanā noteikto

normu ievērošanai, konsultācijas veiksmīgai prasību

ieviešanai saimniecībā.

Konsultācijas ekonomikā var saņemt juridiska vai fiziska

persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū

lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē un kuras

apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz

15 000 eiro:

1) Saimniecības attīstības plānu (biznesa, finanšu u.c.)

izstrāde;

2) Tiek sniegtas ekonomiska rakstura konsultācijas

saimniecības ražošanas efektivitātes paaugstināšanai.

novemBRIS/ 2018 • NR.11

AKTUĀLI

Piedāvājam konsultācijas mežu īpašniekiem:

Dabisko dzīvotņu savvaļas faunas un floras aizsardzība:

1) Meža īpašuma apsekošana;

2) Apsaimniekošanas ieteikumi;

3) Eksperta atzinuma sagatavošana par aizsargājamiem

meža biotopiem;

4) Koksnes resursu novērtēšana galvenajā cirtē.

Ūdens resursi:

1) Meža īpašuma apsekošana;

2) Atzinums par meža apsaimniekošanu ūdensobjektu

aizsargjoslās;

3) Cirsmu stigošana, saglabājamo koku izzīmēšana,

skiču izgatavošana;

4) Cirsmu novērtēšana galvenajā cirtē.

Savvaļas putnu aizsardzība:

1) Meža īpašuma apsekošana;

2) Eksperta atzinuma sagatavošana par mežā

sastopamajām putnu sugām;

3) Ieteikumi par meža apsaimniekošanu un veicamajiem

biotehniskajiem pasākumiem.

Lai saņemtu konsultācijas lauksaimniecībā, jāsazinās

ar tuvāko LLKC biroju - LLKC Valmieras biroja vadītāja

Daiga Siliņa, tālr. 29188612 un Mazsalacas novada

lauku attīstības konsultante Rita Gluha, tālr. 26362938,

e-pasts rita.gluha@llkc.lv.

Savukārt par mežsaimniecības jautājumiem – ar Meža

konsultāciju pakalpojumu centru, Andris Vīrs, tālr.

64250210, e-pasts andris.virs@mkpc.llkc.lv.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija

Obligātā reģistrācija jāveic visiem suņiem, kas sasnieguši 6 mēnešu

vecumu. Kaķu un mājas sesku reģistrācija ir brīvprātīga. Lai piereģistrētu

mājdzīvnieku, tam ir jābūt mikročipētam (implantētai mikroshēmai). Lai

mikročipētu mājdzīvnieku, jādodas pie privātpraktizējoša veterinārārsta

vai uz veterināro klīniku.

Sunim ir jābūt reģistrētam: pirms atsavināšanas (pārdošanas,

dāvināšanas, atdošanas), ja suni uz laiku izved no valsts, ja tas piedalās

izstādēs, sasniedzot 6 mēnešu vecumu.

Lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku, ir nepieciešami šādi dokumenti:

mājas (istabas) dzīvnieka pase vai vakcinācijas apliecība, reģistrācijas

veidlapa, īpašnieka personu apliecinošs dokuments.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju īpašnieks var veikt: elektroniski:

veicot e-pakalpojumu Mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizēja reģistrācija

www.latvija.lv, elektroniski iesniedzot dokumentus (ar drošu elektronisko

parakstu), sūtot uz Lauksaimniecības datu centra e-pastu ldc@gov.lv,

klātienē Mazsalacas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu

apkalpošanas centrā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.

Katram sunim Latvijā ir jābūt vakcinācijas apliecībai vai Eiropas

Savienības lolojumdzīvnieka pasei, kurā ir mikročipa numurs. Ceļot drīkst

tikai ar Eiropas Savienības pasi. Katram sunim ir jābūt vakcinētam pret

trakumsērgu. Praktizējošs veterinārārsts reģistrē datubāzē informāciju

par reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu.

Atgādinām, ka jāreģistrē arī izmaiņas mājas (istabas) dzīvnieka

īpašnieka maiņas, turēšanas vietas maiņas, pazušanas, atrašanas un

nāves gadījumos!

Ziemassvētkus gaidot

2018. gada 25. decembrī Skaņākalna dabas parkā

iemirdzēsies pasākums “Sveču mežs Skaņajā kalnā”.

Aicinām novada iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus

iesaistīties – izgaismot savas mājas pagalmu, kādu

objektu vai iedegt svecītes, lai visi kopā radītu svētku

noskaņu!

Policija informē

Mazsalacas novada pašvaldības policijā patrulēšanu vakaros un brīvdienās, kopš 2018.gada

oktobra mēneša, veic inspektores Gundega un Rita. Patrulēšanas laikā konstatētie pārkāpumi:

izteikti 10 mutvārdu aizrādījumi, pārkāpumi dažādi – netiek lietotas atstarojošās vestes

diennakts tumšajā laikā, atrašanās alkohola reibumā sabiedriskajā vietā, agresīva braukšana,

radot bīstamas situācijas uz ceļiem.

Atgādinām, ka

- gājējiem, atrodoties uz brauktuves vai nomales diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām

vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, jābūt tērptiem

vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Savukārt, velosipēdam jābūt aprīkotam ar gaismu atstarojošiem elementiem, kā arī iedegtiem

gaismas lukturīšiem - priekšā jādeg baltam gaismas lukturim, aizmugurē - sarkanam.

Ieteicams, lai mugurā būtu spilgtas krāsas apģērbs ar gaismu atstarojošiem elementiem

- alkoholisko dzērienu cienītājiem

Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas,

kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās

tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu

līdz 140,00 euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

uzlikšanas, — uzliek naudas sodu no 140,00 līdz 350,00 euro.

LAPK paredz administratīvo sodu vadītājiem

arī par tādām agresīvas braukšanas izpausmēm kā apzinātas sānslīdes radīšana, braukšana

ar mopēdu vai motociklu uz viena riteņa vai triciklu, kvadriciklu uz aizmugurējiem riteņiem uz

ceļa vai citās vietās, kur iespējama satiksme. Kopš 2018.gada 5.jūlija sods par minētajiem

pārkāpumiem no 70 līdz 280 euro.

Mazsalacas novada pašvaldības policija

Iedzīvotāji aicināti rūpēties par savu mājokļu drošību

Iestājoties tumšākam laikam, iedzīvotājiem būtu

jāvērš pastiprinātāka uzmanība savu īpašumu

pasargāšanā. Joprojām tiek reģistrēti gadījumi

par zādzībām no mājokļiem, piemāju pagalmiem

un dažādām iestāžu telpām. Gada laikā

Valmieras* iecirknī reģistrēti 50 šādi zādzību

veida gadījumi, no tiem septiņi ir par konkrētiem

gadījumiem Mazsalacas novadā.

Iedzīvotāji ir aicināti nezaudēt modrību un

neatstāt savu īpašumu viegli pieejamu

garnadžiem. Nereti tiek apzagti tieši pirmo un otro

stāvu dzīvokļi, kā arī dzīvojamās mājas, kuru

īpašnieki, dodoties uz laiku prom, nav

parūpējušies par to drošību – atstājuši vaļā vai

vēdināšanas režīmā logus un balkonu durvis,

tādējādi atvieglojot garnadžu iekļūšanu īpašumā.

Pieredze rāda, ka no īpašumiem tiek zagta

sadzīves tehnika, elektrotehnika, lauksaimniecībai

noderīgas mantas, kā arī nauda un vērtslietas.

Valsts policija aicina iedzīvotājus ievērot ar

drošību saistītus padomus, lai novērstu

iespējamus zaudējumus no garnadžu rokām:

- pirms došanās prom no mājokļa pārliecināties,

ka balkona durvis un logi ir kārtīgi aizvērti un

ārdurvis - aizslēgtas;

- piefiksēt savu īpašumā esošo objektu pazīmes,

to nozagšanas gadījumā būtu iespējams tās

detalizētāk identificēt;

- pieslēgt mājoklim signalizāciju, lai,

ielaušanās gadījumā, notikuma vietā

nekavējoties ierastos apsardzes uzņēmuma

darbinieki;

- vakaros aizkarus un žalūzijas turēt

aizvērtus, lai svešiniekiem nebūtu iespēja

noskatīt vērtīgas mantas, izpētīt telpu

plānojumu, kā arī iedzīvotāju dienas režīmu

un ikdienas paradumus.

Tāpat vērts pievērst uzmanību notiekošajam

namu pagalmos un autostāvvietās. Redzot

aizdomīgas personas ložņājam gar

automašīnām vai novērojam mājokļus,

nekavējoties zvanīt policijai pa tālruni 110,

lai uz notikuma vietu tiktu izsūtīta ekipāža.

*Valmieras iecirkņa apkalpojumā teritorija:

Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Kocēnu,

Rūjienas un Naukšēnu novadi.

Ilze Mote, VP Vidzemes reģiona pārvalde

3

More magazines by this user
Similar magazines