Mazsalacas novada ziņas_novembris_2018

mazsalacasnovads

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Mazsalacā

17.10.2018. Nr.6/2018

Mazsalacas novada pašvaldības domes

17.10.2018. lēmums Nr.14.7

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma

33.panta otro daļu, 35.panta otro, ceturto un piekto daļu,

likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”25.pantu,

likuma„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,

“Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857

„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā

arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 29., 30., 31., un 31¹.punktiem,

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu

Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354

„Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu

Grozījumi 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada

pašvaldībā”

1.Izdarīt 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sociālā palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada

pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi), šādus grozījumus:

1.1. Svītrot no noteikumu tiesiska pamatojuma atsauci uz Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036

„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu;

1.2. Papildināt noteikumu tiesisko pamatojumu ar atsauci uz Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354

„Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu;

1.3. Svītrot noteikumu 4.1.un 4.6.1 punktu;

1.4. Svītrot noteikumu 27.3.punktā vārdus “vai bērns ar invaliditāti”;

1.5. Noteikumu 42.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

“42.1.pabalsts bērna uzturam līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 215.00 euro; no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai -258.00

euro (izmaksā katru mēnesi par katru audžuģimenē ievietoto bērnu vai adoptētājam pirmsadopcijas periodā). “

1.6.Noteikumu 42.2.1punktu izteikt šādā redakcijā:

“42.2.1 atlīdzības apmērs par audžuģimeņu pienākumu veikšanu uz laiku, kas īsāks par mēnesi, tiek noteikts proporcionāli dienu

skaitam”;

1.7. Noteikumu 50.punktu izteikt šādā redakcijā:

“50.Tiesības saņemt pabalstus veselības aprūpei ir Mazsalacas novada pamata dzīvesvietu deklarējušām personām (ģimenēm),

kuras atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām personām (ģimenēm), pensionāriem, kuru ienākumi ir mazāki par 250.00 euro

mēnesī, personām ar 1., 2.un 3.grupas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti”.

2. Noteikumu 1.1.-1.6. punkti stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mazsalacas

novada ziņas”.

3. Noteikumu 1.7.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

2018. gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Grozījumi 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.22

”Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Mazsalacā

Paskaidrojuma

raksta daļas

1. Projekta

nepieciešamības

pamatojums

2. Īss projekta satura

izklāsts

Norādāmā informācija

Grozījumi 2013. gada 20.novembra saistošos noteikumos Nr.22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem

Mazsalacas novadā” ir izstrādi ņemot vērā, ka ir zaudējuši spēku Ministru kabineta 2006. gada

19.decembra noteikumus Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi", kā arī nepieciešams svītrot saistošo

noteikumu normas, kuras dublē Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi

par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” normas.

Saistošajos noteikumos ir precizēts tiesiskais pamatojums. No saistošajiem noteikumiem ir svītrotas

normas, kuras dublē augstākā juridiskā spēka tiesību normas. Saistošajos noteikumos ir noteikts

pabalsta apmērs bērna uzturam, ņemot vērā, ka tas mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu

Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam.

Precizēti veselības aprūpes pabalsta saņemšanas kritēriji ar 2019.gada 1.janvāri.

3. Informācija par 2019.gadā samazināsies izdevumi par 50% salīdzinot ar 2018.gadu.

plānoto projekta ietekmi

uz pašvaldības budžetu

4. Informācija par Nav ietekmes

plānoto projekta ietekmi

uz uzņēmējdarbības vidi

pašvaldības teritorijā

5. Informācija par

administratīvajām

procedūrām

6. Informācija par

konsultācijām ar

privātpersonām

Papildus administratīvās procedūras nav nepieciešamas. Noteikumus piemēros pašvaldības Sociālais

dienests.

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

17.10.2018. Nr.7/2018

/17.10.2018. Mazsalacas novada pašvaldības

domes lēmums Nr.14.8/

Grozījumi 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 5

”Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt šādus grozījumus Mazsalacas novada domes 2009.gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par materiālo

atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi):

1.1. Izteikt noteikumu 33.1.2. punktu šādā redakcijā:

“33.1.2. “Vienreizēju materiālo atbalstu skolas piederumu iegādei 25.00 euro apmērā katram bērnam, kurš mācās vispārējās

vidējās izglītības iestādē ( izmaksā augustā, septembrī)”

1.2. Papildināt noteikumus ar 33.4.punktu šādā redakcijā:

“33.4. Punktos 33.1.1., 33.1.2., 33.1.3 apakšpunktos minēto materiālo atbalstu piešķir, ja minētajiem mērķiem ģimene nesaņem

sociālās palīdzības pabalstus.”

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mazsalacas novada ziņas”.

2018.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.7/2018 “Grozījumi 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par materiālo

atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā””

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Mazsalacā

Paskaidrojuma

Norādāmā informācija

raksta daļas

1. Projekta

nepieciešamības

pamatojums

2. Īss projekta satura

izklāsts

1.1.Pašvaldības iniciatīva atsevišķu iedzīvotāju grupu – daudzbērnu ģimeņu, audžuģimeņu un

aizbildņu, kā arī ģimeņu, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, atbalstam.

Noteikumos precizēta materiālā atbalsta sniegšana:

1) mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām – daudzbērnu ģimenēm, kā arī ģimenēm, kurās ir bērns

ar invaliditāti, audžuģimenēm, aizbildņu ģimenēm. Materiālā atbalsta mērķis- sniegt atbalstu tām

ģimenēm, kuras nesaņem sociālās palīdzības pabalstus.

2) Vienreizējs pabalsts skolas lietu iegādei skolēniem, kuri mācās vispārizglītojošas vidējās izglītības

iestādē.

3. Informācija par 2019.gada budžetā minētajiem mērķiem papildus līdzekļi nav nepieciešami.

plānoto projekta ietekmi

uz pašvaldības budžetu

4. Informācija par Nav ietekmes

plānoto projekta ietekmi

uz uzņēmējdarbības vidi

pašvaldības teritorijā

5. Informācija par

administratīvajām

procedūrām

6. Informācija par

konsultācijām ar

privātpersonām

Papildus administratīvās procedūras nav nepieciešamas. Noteikumus piemēros pašvaldības Sociālais

dienests.

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Noteikumu projekts ir izstrādāts sadarbībā ar Sociālo dienestu, ņemot vērā minēto institūciju

amatpersonu priekšlikumus un kompetences.

Harijs Rokpelnis

Domes priekšsēdētājs

novembris/ 2018 • NR.11

PAŠVALDĪBĀ

Sveiktas novada sakoptākās sētas

2018. gada 16. un 17. novembrī Mazsalacas novadā

norisinājās trīs pasākumi, godinot Latvijas valsts

simtgadi un sveicot konkursa “Veidosim skaistu un

sakoptu Mazsalacas novadu 2018” laureātus.

Apmeklētājus uzrunāja domes priekšsēdētājs Harijs

Rokpelnis: “Slinkais teiks, ka valstij jāsāk ar sevi. Varat

pajautāt novada sakopto sētu laureātiem: “Vai sēta sāk ar

sevi?” Vai tomēr tas ir mērķtiecīga darba rezultāts, ka sēta

top sakopta!? Ja arī kaimiņš sakopj savu sētu, sakopta

kļūst iela. Un, ja divas ielas ir sakoptas, tīrs kļūst ciems. Un

tā tālāk. Šis ir ceļš, ko ejam uz sakoptu un sakārtotu

valsti!"

Konkursa laureātus sveica arī SIA “ZAAO”, piecu māju

saimniekiem piešķirot sešas 240 litru konteinera

bezmaksas tukšošanas reizes.

Paldies visiem par iesaistīšanos un vides sakopšanu!

Anete Gluha, sabiedrisko attiecību speciāliste

Aktualitātes novadā

Oktobrī tika uzsākti un šobrīd notiek darbi pie

jumta seguma nomaiņas Valtenberģu muižā.

Oktobra beigās uzsākti ģeotehniskās izpētes darbi

Valtenberģu muižas parka terasē, un tie turpināsies

līdz decembra vidum. Darbi nepieciešami, lai nākotnē

varētu muižas terasi rekonstruēt.

Šī gada 9. novembrī būvvalde ekspluatācijā

pieņēma “Valtenberģu muižas dīķu un meniķu

atjaunošanas” darbus. Paveiktais nodrošinās

ilgtermiņa dīķu sistēmas saglabāšanos, kā arī

nodrošinās skaistu un sakoptu kopējo parka ainavu.

Pēc pārbūves atklātas un ekspluatācijā nodotas

Sēļu pagasta bibliotēkas jaunās telpas. Visi aicināti

dodies uz bibliotēku, lai aplūkotu, iepazītu un izzinātu!

Parka ielā, Mazsalacā, turpinās darbi pie

apgaismojuma kabeļa nomaiņas.

Līdz gada beigām notiek pašvaldības autoceļa

“Ebreķi-Salacieši-Rožkalni” pārbūve.

Novadā esam sagaidījuši mūsu Latvijas valsts

100. dzimšanas dienu. Paldies par kopā būšanu!

Ritvars Sirmais,

pašvaldības izpilddirektors

5

More magazines by this user
Similar magazines