gradivo_za_1_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_05122018

adm.obcina.sevnica

gradivo_za_1_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_05122018

1


2


SPLOŠNA SLUŽBA

Številka: 011-0008/2018

Datum: 26.11.2018

OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

ZADEVA: Splošna pojasnila k poteku konstitutivne seje občinskega sveta

Spoštovani!

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08,

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18; v nadaljevanju:

ZLS) se občinski svet konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih več kot

polovica mandatov članov sveta. S 16. členom Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.

46/15 – UPB, 17/17 in 44/18; v nadaljevanju: statut) je določeno, da prvo sejo skliče (prejšnji)

župan najkasneje v 20. dneh po izvolitvi članov sveta.

Na prvi redni seji se kot prvi in pomembnejši del seje opravi konstituiranje občinskega

sveta. Poseben poudarek je na obravnavi poročil občinske volilne komisije o izvolitvi župana

in občinskega sveta, potrjevanju mandatov ter v zvezi s tem o odločanju o morebitnih pritožbah

na mandate ter izvolitvi komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot obvezne

stalne komisije občinskega sveta. Konstituiranje ima pomembno formalno vlogo, saj

pomeni konstituiranje organov občine, ko ti začnejo polnopravno delovati v okviru

svojih pristojnosti, in uradni začetek mandata.

K vabilu za sklic seje so priložena poročila občinske volilne komisije ter druga gradiva

potrebna za izvedbo konstitutivnega in vsebinskega dela seje. Vsem članom občinskega sveta

pa je poleg gradiva posredovana zbirka temeljnih zakonskih in občinskih predpisov.

Priložen je tudi obrazec za pridobitev podatkov za obračun in izplačilo sejnin v zvezi z

opravljanjem funkcije, katerega izpolnite in ga boste oddali na sami seji sveta. Višina sejnine

je opredeljena v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah

zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov

drugih občinskih organov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 37/15). Članu občinskega sveta

pripada sejnina za vsako sejo občinskega sveta, katere se je udeležil in je bil prisoten na njen

vsaj ¾ časa trajanja seje. Če je bil član sveta na seji prisoten minimalno polovico časa trajanja

seje, mu pripada polovični znesek sejnine.

Postopek konstituiranja občinskega sveta določata ZLS in Poslovnik Občinskega sveta Občine

Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB, 17/17, 64/18; v nadaljevanju: poslovnik). Opravila v

zvezi s konstituiranjem so določena z zakonom, zato se o obveznih točkah dnevnega reda

oziroma o poteku konstitutivnega dela seje ne razpravlja in ne glasuje.

Na sejo je obvezno vabljena občinska volilna komisija (predsednik in tajnik), ki predstavi

predvsem poročili o izidu volitev članov občinskega sveta in župana ter poda svoje mnenje

v primeru pritožb na mandate.

3


Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki

ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet. Na podlagi potrdil občinske volilne

komisije o izvolitvi članov občinskega sveta je ugotovljeno, da je najstarejši član Franc Pipan.

Pomembno je opozoriti, da se mandati članov sveta dejansko začnejo šele s potrditvijo, kljub

temu pa mora občinski svet v skladu s sedmim odstavkom 15.b člena ZLS nujno imenovati

komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana

(mandatna komisija), ki pregleda potrdila o izvolitvi članov sveta in župana ter poroča o

vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb. S tem dejanjem je vloga tega delovnega

telesa izčrpana. 10. člen poslovnika določa, da je to tri članske komisija.

Mandatni komisiji se predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o

izvolitvi članov občinskega sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali

predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.

Občinski svet odloči o potrditvi mandatov članov občinskega sveta na podlagi poročila

mandatne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o upravičenosti morebitnih pritožb.

Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem

mandatu pa odloči posebej. Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme

glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem

mandatu odločil o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov.

Občinski svet odloči tudi o morebitnih pritožbah kandidatov ali predstavnikov kandidatur za

župana na podlagi poročila občinske volilne komisije o izidu glasovanja za župana ter morebitni

upravičenosti pritožbe. Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep o izvolitvi župana.

Če občinski svet pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature za župana oziroma kandidata,

predstavnika kandidature oziroma predstavnika liste kandidatov za člane občinskega sveta ne

ugodi, lahko pritožnik uveljavlja sodno varstvo.

Kandidatu, ki je izvoljen za člana občinskega sveta in hkrati za župana, občinska volilna

komisija v skladu z zakonom izda potrdilo tako za člana občinskega sveta kot za župana.

Občinski svet mora potrditi mandat novo izvoljenemu članu občinskega sveta ter

ugotoviti, da je isti kandidat izvoljen za župana. Po tej ugotovitvi poda novo izvoljeni

župan izjavo, da sprejema mandat župana. Na podlagi te izjave občinski svet zaradi

nezdružljivosti funkcij sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu

občinskega sveta, ki je bil izvoljen za župana, nato pa se začne postopek za potrditev

mandata nadomestnega člana v skladu z zakonom.

V primeru torej, če ali ko je do prve seje ali na njej podana pisna izjava člana občinskega

sveta, da se zaradi v 37.a in 37.b členu ZLS opredeljene nezdružljivosti funkcije člana

občinskega sveta z drugo funkcijo (npr. župana) ali opravljanjem dela (npr. v občinski upravi),

odpoveduje mandatu člana občinskega sveta, lahko občinski svet že na konstitutivni

seji sprejme ustrezen ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta.

Na ta način lahko občinski svet pomembno skrajša čas popolnitve polne sestave sveta,

saj že po konstitutivni seji obvesti občinsko volilno komisijo, ki v skladu z zakonom priče z

ustreznim postopkom.

Nezdružljivost funkcije funkcionarjev z opravljanjem poklicne in druge dejavnosti ter omejitve

njihovega poslovanja pa urejata ZLS in Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni

list RS, št. 69/11-UPB2) in se ugotavlja za vsak primer posebej glede na poklicno oziroma

nepoklicno opravljanje funkcije.

Seje občinskega sveta so javne. Sklicuje jih župan. Vabilo za redno sejo s predlogom

dnevnega reda in gradivom se pošljeta članom sveta sedem dni pred dnem, določenim za

4


sejo. Pošljeta se praviloma v elektronski obliki po elektronski pošti, na zgoščenki ali drugem

nosilcu podatkov. Seje so praviloma zadnjo sredo v mesecu.

Občinski svet je sklepčen in veljavno odloča, če je na seji navzoča večina njegovih članov.

Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja

seje po odmoru oziroma prekinitvi. Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov

občinskega sveta v sejni dvorani. Občinski svet sprejema odločitve z večino

opredeljenih glasov navzočih članov. Praviloma odloča z javnim glasovanjem, tajno lahko

glasuje le, kadar tako določa zakon ali če tako sklene občinski svet. Tajno se glasuje z

glasovnicami.

Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi župan. Dnevni red se določi na začetku

seje. O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet. Predlog dnevnega reda že sklicane

seje je možno razširiti, kadar tako narekuje nujnost zadeve, zaradi katere je predlagana

razširitev dnevnega reda. Razširitev dnevnega reda mora predlagatelj posebej utemeljiti. O

predlogu za razširitev dnevnega reda odloči svet ob določitvi dnevnega reda.

O vsaki seji se piše zapisnik, katerega podpišeta predsedujoči in pooblaščeni uslužbenec, ki

je vodil zapisnik. Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti podatke o navzočnosti

članov sveta na seji in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti članov sveta, o udeležbi

vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji, o sprejetem dnevnem redu, navedbo imen

razpravljavcev, kratek povzetek skupne razprave, podatke o predlogih sklepov, o izidih

glasovanja in o sklepih, ki so bili sprejeti.

Vabilo za sejo, gradiva, zvočni zapis seje, pregled sprejetih sklepov in potrjeni zapisnik seje

se objavijo na spletni strani občine.

Pripravila:

Lidija Udovč, univ. dipl. ekon.

višja svetovalka občinskega sveta

Zvone Košmerl, dr. vet. med.

direktor

občinske uprave

Vročiti:

- naslovu

- v spis

5


6


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

2. t.d.r.

1. REDNA (KONSTITUTIVNA) SEJA

OBČINSKEGA SVETA

5.12.2018

ZADEVA:

Poročila občinske volilne komisije o izidu volitev v

občinski svet, volitev župana in volitev članov svetov

krajevnih skupnosti

Številka: 041-0003/2018

Pripravljavec gradiva:

Občinska volilna komisija

Poročevalec:

Anton Grilc, predsednik občinske volilne komisije

7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

3. t.d.r.

1. REDNA (KONSTITUTIVNA) SEJA

OBČINSKEGA SVETA

5.12.2018

ZADEVA:

Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih

pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov

sveta in ugotovitve izvolitve župana

Številka: 011-0008/2018

Pripravljavka gradiva:

Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta

Poročevalka:

Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta

29


30


SPLOŠNA SLUŽBA

Številka: 011-0008/2018

Datum: 26.11.2018

OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

Zadeva: Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo

predloga potrditve mandatov članov svet in ugotovitve izvolitve župana

Spoštovani!

V skladu s 15.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08,

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) občinski svet na

prvi seji najprej imenuje komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev

izvolitve župana.

10. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17,

64/18) določa, da se na prvi seji svet izmed navzočih članov sveta najprej imenuje tri člansko

mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov

sveta. Člane mandatne komisije lahko predlaga vsak član sveta. Svet glasuje o predlogih po

vrstnem redu kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih

predlogih svet ne odloča.

Mandatna komisija na podlagi poročila občinske volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda,

kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah

kandidatov za člane sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov

članov sveta.

Pripravila:

Lidija Udovč, univ. dipl. ekon.

višja svetovalka občinskega sveta

Zvone Košmerl, dr. vet. med.

direktor

občinske uprave

Vročiti:

- naslovu

- v spis

31


32


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

4. t.d.r.

1. REDNA (KONSTITUTIVNA) SEJA

OBČINSKEGA SVETA

5.12.2018

ZADEVA:

Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov

sveta

Številka: 032-0012/2018

Pripravljavka gradiva:

Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta

Poročevalec:

poročevalec mandatne komisije

33


34


SPLOŠNA SLUŽBA

Številka: 032-0012/2018

Datum: 26.11.2018

OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

Zadeva:

Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta

Spoštovani!

Na podlagi 100. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08, 83/12,

68/17) ima zoper odločitev občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov,

vsak kandidat in predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov pravico vložiti pritožbo na

občinski svet. Pritožbo lahko pritožnik vloži do začetka prve seje občinskega sveta. Občinski

svet odloči o pritožbi ob potrditvi mandatov članov občinskega sveta.

15.b člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08, 79/09, 51/10,

40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) določa, da svet odloči o

potrditvi mandatov članov občinskega sveta na podlagi poročila mandatne komisije o pregledu

potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb.

Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov članov sveta, ki niso sporni, o vsakem

spornem pa odloča posebej. Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o

potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o

pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma liste kandidata.

101. člen Zakona o lokalnih volitvah daje možnost, da če občinski svet pritožbi ne ugodi, lahko

pritožnik v osmih dneh od dneva prejema obvestila, vloži pritožbo na sodišče, pristojno za

upravne spore.

Nezdružljivost funkcij je določena z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o integriteti in

preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2).

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi je občinski svet konstituiran, ko je potrjenih

več kot polovica mandatov članov sveta.

Pripravila:

Lidija Udovč, univ. dipl. ekon.

višja svetovalka občinskega sveta

Zvone Košmerl, dr. vet. med.

direktor

občinske uprave

Vročiti:

- naslovu

- v spis

35


OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

PREDLOG

Številka: 032-0012/2018

Datum: _______

Občinski svet Občine Sevnica je na 1. redni seji dne ____________ na podlagi 15.b člena

Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –

ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Sevnica

(Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17, 44/18) v zadevi konstituiranja novoizvoljenega

občinskega sveta in potrditve mandatov članov Občinskega sveta Občine Sevnica izvoljenih

na lokalnih volitvah dne 18.11.2018 sprejel

S K L E P

o potrditvi mandatov članov občinskega sveta

1. člen

Občinski svet Občine Sevnica je na podlagi Poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev

članov Občinskega sveta Občine Sevnica št. 041-0003/2018 z dne 21.11.2018 in Poročila

mandatne komisije št. 032-0012/2018 z dne ________ potrdil mandate ____ (št.) članov

občinskega sveta izvoljenih na lokalnih volitvah dne 18.11.2018.

2. člen

Člani občinskega sveta so izvoljeni za štiri leta. Mandatna doba članov občinskega sveta se

začne s potekom mandatne dobe prejšnjih članov sveta, traja pa do prve seje novoizvoljenega

sveta, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.

3. člen

Ta sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta velja z dnem sprejema.

Franc Pipan

predsedujoči seje

Občinskega sveta Občine Sevnica

36


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

5. t.d.r.

1. REDNA (KONSTITUTIVNA) SEJA

OBČINSKEGA SVETA

5.12.2018

ZADEVA:

Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

Številka: 032-0011/2018

Pripravljavka gradiva:

Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta

Poročevalec:

poročevalec mandatne komisije

37


38


SPLOŠNA SLUŽBA

Številka: 032-0011/2018

Datum: 26.11.2018

OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

8290 SEVNICA

Zadeva: Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

Spoštovani!

Po določbah 42. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08,

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) se župana voli

za štiri leta. Mandatna doba se začne s potekom mandatne dobe prejšnjega župana, traja pa

do izvolitve novega župana. Skladno s 32. členom Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.

46/15-UPB, 17/17, 44/18) in 12. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni

list RS, št. 46/15-UPB, 17/17, 64/18) novo izvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na

svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi potrdila občinske volilne komisije

ugotovi izvolitev župana in odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov

kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Mandatni komisiji se predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev župana in

potrdilo o izvolitvi župana.

Pripravila:

Lidija Udovč, univ. dipl. ekon.

višja svetovalka občinskega sveta

Zvone Košmerl, dr. vet. med.

direktor

občinske uprave

Vročiti:

- naslovu

- v spis

39


OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

PREDLOG

Številka: 032-0011/2018

Datum: _____________

Občinski svet Občine Sevnica je na 1. redni seji dne __________ na podlagi 15.b člena Zakona

o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,

14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 32. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni

list RS, št. 46/15-UPB, 17/17, 44/18) v zadevi ugotovitve izvolitve župana Občine Sevnica na

lokalnih volitvah dne 18.11.2018 sprejel

U G O T O V I T V E N I

S K L E P

o izvolitvi župana Občine Sevnica

1. člen

Občinski svet Občine Sevnica je na podlagi Poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev

za župana Občine Sevnica št. 041-0003/2018 z dne 21.11.2018 in Poročila mandatne komisije

št. 032-0011/2018 z dne __________ ugotovil, da je bil za župana Občine Sevnica na volitvah

dne 18.11.2018 izvoljen

SREČKO OCVIRK, roj. 05.11.1969,

stanujoč na naslovu Podvrh 31, 8292 Zabukovje.

2. člen

Mandatna doba župana traja štiri leta in traja do izvolitve novega župana.

Ugotovitveni sklep velja z dnem sprejema.

3. člen

Franc Pipan

predsedujoči seje

Občinskega sveta Občine Sevnica

Vročiti:

- županu

- v zadevo

40


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

6. t.d.r.

1. REDNA (KONSTITUTIVNA) SEJA

OBČINSKEGA SVETA

5.12.2018

ZADEVA:

Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in

imenovanja

Številka: 011-0009/2018

Pripravljavka gradiva:

Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta

Poročevalka:

Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta

41


42


SPLOŠNA SLUŽBA

Številka: 011-0009/2018

Datum: 26.11.2018

OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

Zadeva: Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Spoštovani !

V skladu s 30. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08,

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. in 28. členom

Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17, 44/18) in 65. členom Poslovnika

Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17, 64/18), občinski

svet na svoji prvi seji izmed članov sveta imenuje komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja, ki je stalna komisija in opravlja naloge določene s poslovnikom.

Komisija ima sedem članov. Svet ob imenovanju komisije hkrati imenuje tudi

predsednika komisije.

Svetniki podajo predloge za člane komisije, od tega mora biti podan tudi predlog za

predsednika komisije.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

− svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta, občinskih organov, ravnatelje,

direktorje in predstavnike ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih

skladov in javnih podjetij,

− opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,

− svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v

pristojnosti sveta,

− pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih

funkcionarjev, članov občinskih organov, nagradah zunanjih članov delovnih teles

občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov ter

izvršuje odločitve sveta,

− obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet.

Komisija v navedenih zadevah daje občinskemu svetu mnenja in predloge.

Občinski svet imenuje člane komisij in odborov sveta in drugih delovnih teles na prvi naslednji

seji po imenovanju članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, člane drugih

organov občine pa glede na iztek njihovega mandata.

Pripravila:

Lidija Udovč, univ. dipl. ekon.

višja svetovalka občinskega sveta

Zvone Košmerl, dr. vet. med.

direktor

občinske uprave

Vročiti:

- naslovu

- v spis

43


44


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

7. t.d.r.

1. REDNA (KONSTITUTIVNA) SEJA

OBČINSKEGA SVETA

5.12.2018

ZADEVA:

Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata

člana občinskega sveta zaradi nezdružljivosti funkcije

člana občinskega sveta s funkcijo župana

Številka: 032-0013/2018

Pripravljavka gradiva:

Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta

Poročevalka:

Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta

45


46


SREČKO OCVIRK

Podvrh 31

8292 ZABUKOVJE

Zabukovje, 26.11.2018

OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE SEVNICA

Zadeva: Izjava o odpovedi mandatu člana občinskega sveta zaradi

nezdružljivosti in sprejem mandata župana

Spoštovani!

Podpisani Srečko Ocvirk, stanujoč na naslovu Podvrh 31, pošta Zabukovje, skladno s

37.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08, 79/09,

51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) izjavljam, da se zaradi

nezdružljivosti funkcije župana s funkcijo člana občinskega sveta odpovedujem

mandatu člana občinskega svetnika, saj sprejemam funkcijo župana Občine Sevnica.

Srečko Ocvirk

47


PREDLOG

OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Številka: 032-0013/2018

Datum: __________

Občinski svet Občine Sevnica je na 1. redni seji dne ___________ na podlagi 37.a in 37.b

člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08, 79/09, 51/10,

40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18; v nadaljevanju: ZLS) ter 19. in

24. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17, 44/18; v nadaljevanju:

statut), pisne izjave Srečka Ocvirka o odpovedi funkcije člana Občinskega sveta Občine

Sevnica z dne 26.11.2018 sprejel

U G O T O V I T V E N I

S K L E P

o prenehanju mandata člana občinskega sveta

zaradi nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta

s funkcijo župana

1. Občinski svet Občine Sevnica je ugotovil, da so nastali razlogi za prenehanje mandata

člana občinskega sveta Srečka Ocvirka, roj. 5.11.1969, stanujočega na naslovu Podvrh

31, pošta Zabukovje, zaradi nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo

župana.

2. Mandat člana občinskega sveta Srečka Ocvirka preneha z dnem sprejema tega

ugotovitvenega sklepa, to je _________.

3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta Srečka Ocvirka velja z

dnem sprejema na seji občinskega sveta.

O b r a z l o ž i t e v

Srečko Ocvirk, ki je bil na lokalnih volitvah dne 18.11.2018 izvoljen za člana občinskega sveta

na kandidatni listi Slovenske ljudske stranke v 1. volilni enoti, je dne 26.11.2018 podal pisno

izjavo, da se odpoveduje mandatu člana občinskega sveta, in da sprejema funkcijo župana

Občine Sevnica, na katero je bil izvoljen na lokalnih volitvah dne 18.11.2018.

Prvi odstavek 37.a člena ZLS določa, da članu občinskega sveta preneha mandat, če nastopi

funkcijo župana. Funkcija župana pa v skladu s 37.b členom ZLS in 33. členom statuta ni

združljiva s funkcijo člana občinskega sveta. Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep o

prenehanju mandata člana občinskega sveta.

Občinski svet je na podlagi navedenega sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju mandata

člana občinskega sveta Srečka Ocvirka.

S tem je ta sklep utemeljen.

48


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper ugotovitev občinskega sveta o prenehanju mandata lahko član občinskega sveta, ki mu

je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema tega sklepa vloži tožbo na Upravno sodišče RS

v Ljubljani, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se vloži pri navedenem sodišču neposredno, ali se

mu pošlje po pošti, lahko pa se poda tudi ustno na zapisnik pri navedenem sodišču. Tožbi v

dveh izvodih je treba priložiti ta sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Franc Pipan

predsedujoči seje

Občinskega sveta Občine Sevnica

Vročiti:

- Srečku Ocvirku (osebno)

- Občinski volilni komisiji

- zbirki listin

- v zadevo

V vednost:

- Občinskemu odboru Slovenske ljudske stranke

49


50


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

10. t.d.r.

1. REDNA (KONSTITUTIVNA) SEJA

OBČINSKEGA SVETA

5.12.2018

ZADEVA:

Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine

Sevnica v obdobju januar – marec 2019

Številka: 410-0035/2018

Pripravljavka gradiva:

mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance

Poročevalec:

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

51


52


Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 -

popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS 1617) in 18. člena Statuta Občine Sevnica

(Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Župan Občine Sevnica dne 22.11.2018

sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU

OBČINE SEVNICA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sevnica (v nadaljevanju:

občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje

začasnega financiranja).

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih

prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih

financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B; v

nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2018 (Uradni list RS, št.

69/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki

splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

skupina podsk. konto

znesek v EUR

I. PRIHODKI 3.318.329

70 DAVČNI PRIHODKI 2.872.755

700 davki na dohodek in dobiček 2.731.911

7000 dohodnina 2.731.911

703 davki na premoženje 56.741

7030 davki na nepremičnine 11.252

7032 davki na dediščine in darila 36.586

53


7033 davki na promet nepremičnin in

finančno premoženje 8.903

704 domači davki na blago in storitve 82.747

7044 davki na posebne storitve 634

7047 drugi davki na uporabo blaga in

storitev 82.113

706 drugi davki in prispevki 1.356

7060 Drugi davki in prispevki 1.356

71 NEDAVČNI PRIHODKI 443.293

710 udeležba na dobičku in dohodki od

premoženja 289.654

7103 prihodki od premoženja 289.654

711 takse in pristojbine 2.563

7111 upravne takse in pristojbine 2.563

712 denarne kazni 4.018

7120 globe in druge denarne kazni 4.018

713 prihodki od prodaje blaga in storitev 28.796

7130 prihodki od prodaje blaga in storitev 28.796

714 drugi nedavčni prihodki 118.262

7141 drugi nedavčni prihodki 118.262

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.281

740 transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 2.281

741 prejeta sredstva iz državnega

proračuna iz sredstev Evropske unije 2.281

II. ODHODKI 3.081.907

40 TEKOČI ODHODKI 915.429

400 plače in drugi izdatki zaposlenim 196.942

4000 plače in dodatki 187.082

4002 povračila in nadomestila 8.552

4004 sredstva za nadurno delo 1.308

401 prispevki delodajalcev za socialno

varnost 32.817

4010 prispevek za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje 16.672

4011 prispevek za zdravstveno zavarovanje 13.356

4012 prispevek za zaposlovanje 114

4013 prispevek za starševsko varstvo 189

premije kolektivnega dodatnega

4015 pokojninskega zavarovanja na podlagi

ZKDPZJU 2.486

402 izdatki za blago in storitve 622.919

4020 pisarniški in splošni material in storitve 56.429

4021 posebni material in storitve 11.632

54


4022 energija, voda, komunalne storitve in

komunikacije 68.293

4023 prevozni stroški in storitve 6.957

4024 izdatki za službena potovanja 1.857

4025 tekoče vzdrževanje 412.657

4026 poslovne najemnine in zakupnine 4.580

4029 drugi operativni odhodki 60.514

403 plačila domačih obresti 12.751

4031 plačila obresti od kreditov-p. bankam 12.751

409 rezerve 50.000

4091 proračunska rezerva 50.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.761.509

410 subvencije 125.909

411 transferi posameznikom in

gospodinjstvom 1.070.451

4111 družinski prejemki in starševska

nadomestila 15.780

4112 transferi za zagotavljanje socialne

varnosti 12.712

4117 štipendije 4.200

4119 drugi transferi posameznikom 1.037.759

412 Transferi nepridobitnim organizacijam

in ustanovam 38.324

413 drugi tekoči transferi 526.825

4130 tekoči transferi občinam 11.796

4131 tekoči transferi v sklade socialnega

zavarovanja 38.128

4133 tekoči transferi v javne zavode 475.582

4135 tekoča plačila drugim izvajalcem javnih

služb, ki niso posredni proračunski

uporabniki 1.319

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 404.969

420 nakup in gradnja osnovnih sredstev 404.969

4202 nakup opreme 33.778

4204 novogradnje, rekonstrukcije in

adaptacije 229.528

4205 investicijsko vzdrževanje in obnove 55.993

4206 nakup zemljišč in naravnih bogastev 53.920

4208 študije o izvedljivosti projektov,

projektna dokumentacija, nadzor in

investicijski inženiring 31.750

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 236.421

55


B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

skupina podsk. konto

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

75

750

znesek v EUR

prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 0

prejeta vračila danih posojil od

posameznikov in zasebnikov 0

751 prodaja kapitalskih deležev 0

752 kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

(440+441+442)

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 dana posojila 0

441

povečanje kapitalskih deležev in

naložb 0

0

442 poraba sredstev iz naslova privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

0

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

skupina podsk. konto

znesek v EUR

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 236.421

55 ODPLAČILA DOLGA 236.421

550 odplačila kreditov poslovnim bankam 236.421

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

0

(I.+IV.+VII--II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -236.421

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.) -236.421

56


V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske

prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu,

če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. člen

(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk -

podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen

(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF,

pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja

izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

5. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo

obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo

obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega

finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44.

člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen

(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolžiti.

5. KONČNA DOLOČBA

7. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja

pa se od 1. januarja 2019 dalje.

57


Številka: 410-0035/2018

Sevnica, 22.11.2018

Srečko OCVIRK

Župan Občine Sevnica

PRILOGA:

- Posebni del proračuna v obdobju

januar-marec 2019

58


OBRAZLOŽITEV:

Proračunski načeli enoletnosti proračuna in predhodne potrditve proračuna zahtevata, da je

proračun sprejet za leto, ki je enako koledarskemu, in da je sprejet pred začetkom leta, na

katerega se nanaša. Če proračun ni sprejet pravočasno, se financiranje občine začasno

nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto. Temu obdobju, ki lahko traja največ tri

mesece, pravimo začasno financiranje. Pravice porabe definiramo s sklepom, ki ga sprejme

župan, njegova vsebina pa je zakonsko definirana.

Začasno financiranje urejata 32. in 33. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.

11/11 – UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS 1617) – odslej ZJF.

Osnova za določitev obsega in namenov financiranja v obdobju začasnega financiranja je

odlok, s katerim je občina sprejela proračun za preteklo leto. To pomeni, da je v konkretnem

primeru podlaga za določitev obsega začasnega financiranja občine Sevnica realiziran

obseg odhodkov in drugih izdatkov proračuna v obdobju 1.1.2018 – 31.03.2018. Oddelek za

finance je skladno s tem pripravil finančne načrte neposrednih uporabnikov, v katerih so

opredeljene kvote za proračunske vrstice, ki so se izvrševale že v prvih treh mesecih leta

2018, za investicije v teku ter za dvoletne pogodbe. V obdobju začasnega financiranja

neposredni uporabniki ne smejo začeti izvajati novih nalog in programov, ki jih niso že izvajali

v preteklem letu, ker za to obdobje Občinski svet še ni potrdil obsega in namenov sredstev v

proračunu. Po sprejemu proračuna za leto 2019, bo realizacija v času izvrševanja sklepa o

začasnem financiranju pripisana realizaciji preostalega obdobja v 2019 in bo predmet

obravnave pri zaključnem računu za leto 2019

Na podlagi 33. člena ZJF je določeno, da je župan pristojen za odločanje o začasnem

financiranju občine. Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. O svoji

odločitvi mora Župan obvestiti Občinski svet in Nadzorni odbor. Sklep mora Župan sprejeti

pred obdobjem na katerega se nanaša in ga je potrebno objaviti v Uradnem listu RS.

Smiselno je, da je obdobje začasnega financiranja čim krajše.

Če proračun občine ni sprejet v času začasnega financiranja, to je v prvih treh mesecih leta,

se obdobje lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.

Pripravila:

mag. Vlasta Marn

vodja Oddelka za finance

59


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

PRIHODKI 3.318.329,40

. 3.282.192,85

. 3.282.192,85

700020 Dohodnina - občinski vir 2.731.910,60

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 543,28

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 100,01

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 3,51

703003

703004

703005

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih

oseb 648,80

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih

oseb 9.778,34

Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča 178,59

703200 Davek na dediščine in darila 35.288,87

703201 Zamudne obresti davkov občanov 1.296,83

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 3.887,49

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 5.000,00

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 15,21

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 634,34

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja

704700 odpadnih voda 79.618,89

704704 Turistična taksa 762,45

704706 Občinske takse od pravnih oseb 1.245,47

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 486,37

706099 Drugi davki 1.356,49

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 5.958,32

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 20.000,00

710304 Prihodki od drugih najemnin javna infrastr. 180.000,00

710305 Prihodki od zakupnin 3.196,79

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 77.103,82

710399 Drugi prihodki od premoženja 727,81

711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT) 2.563,70

712001 Globe za prekrške 1.200,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 2.817,71

713003 Prihodki od počitniške dejavnosti 50,00

714100 Drugi nedavčni prihodki 110,70

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 60.000,00

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih

programov tekočega značaja 10.000,00

714116

Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju

jedrskega objekta 43.428,46

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 2.280,00

5000 KS BLANCA 1.983,83

. 1.983,83

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 105,00

60

Stran 1 od 20


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 378,00

713099 Drugi prihodki od prodaje 203,00

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih

programov tekočega značaja 1.297,83

5001 KS BOŠTANJ 20.217,36

. 20.217,36

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 162,27

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 15.504,12

713099 Drugi prihodki od prodaje 1.515,77

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 3.035,20

5002 KS KRMELJ 517,00

. 517,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 45,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 204,00

713099 Drugi prihodki od prodaje 268,00

5003 KS LOKA 8.899,57

. 8.899,57

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.379,17

713099 Drugi prihodki od prodaje 130,00

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 390,40

5004 KS PRIMOŽ 480,00

. 480,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 480,00

5006 KS STUDENEC 300,00

. 300,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 300,00

5007 KS ŠENTJANŽ 2.130,00

. 2.130,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 1.280,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 550,00

713099 Drugi prihodki od prodaje 300,00

5008 KS TRŽIŠČE 1.336,00

. 1.336,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 370,00

713099 Drugi prihodki od prodaje 966,00

5009 KS ZABUKOVJE 272,79

. 272,79

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 225,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 47,79

ODHODKI 3.318.329,40

1000 OBČINSKI SVET 11.041,42

01 POLITIČNI SISTEM 11.041,42

0101 Politični sistem 11.041,42

01019001 Dejavnost občinskega sveta 11.041,42

Stran 2 od 20 61


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

01101 Stroški dela občinskega sveta 4.613,08

. 4.613,08

402905 Sejnine udeležencem odborov 4.613,08

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta 809,34

. 809,34

402905 Sejnine udeležencem odborov 809,34

01105 Delovanje političnih strank 5.619,00

. 5.619,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.619,00

2000 NADZORNI ODBOR 1.230,51

EKONOMSKA IN FISKALNA

02

ADMINISTRACIJA 1.230,51

0203 Fiskalni nadzor 1.230,51

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.230,51

02201 Stroški dela Nadzornega odbora 902,37

. 902,37

402905 Sejnine udeležencem odborov 902,37

02204 Delovanje Nadzornega odbora 328,14

. 328,14

402905 Sejnine udeležencem odborov 328,14

3000 ŽUPAN 74.593,75

01 POLITIČNI SISTEM 44.824,44

0101 Politični sistem 44.824,44

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 44.824,44

01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov 15.871,76

. 15.871,76

400000 Osnovne plače 10.076,90

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 675,48

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 197,12

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 93,03

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 951,58

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 705,35

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 56,99

401200 Prispevek za zaposlovanje 6,46

401300 Prispevek za starševsko varstvo 10,75

401500

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega

zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 64,65

402402 Stroški prevoza v državi 738,39

402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom 2.295,06

01302 Materialni stroški urada župana 28.952,68

. 28.952,68

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 16.941,55

402009 Izdatki za reprezentanco 6.334,01

62

Stran 3 od 20


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

04

402099 Drugi splošni material in storitve 5.677,12

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN

SPLOŠNE JAVNE STORITVE 6.035,55

0403 Druge skupne administrativne službe 6.035,55

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.035,55

18

04301 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.035,55

. 6.035,55

402099 Drugi splošni material in storitve 6.035,55

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE 23.733,76

1803 Programi v kulturi 23.733,76

18039003 Ljubiteljska kultura 23.733,76

18305 Transferi neprofitnim organizacijam 23.733,76

. 23.733,76

402999 Drugi operativni odhodki 876,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.857,76

4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA 350.430,11

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN

04

SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.000,00

0403 Druge skupne administrativne službe 4.000,00

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.000,00

04401 Oglaševanje občinske uprave 4.000,00

. 4.000,00

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 4.000,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 346.430,11

0603 Dejavnost občinske uprave 346.430,11

06039001 Administracija občinske uprave 295.498,86

06413 Stroški dela občinske uprave 216.921,54

. 216.921,54

400000 Osnovne plače 167.642,94

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 8.687,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 5.954,61

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 2.307,22

400400 Sredstva za nadurno delo 1.307,93

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15.720,97

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 11.653,06

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 941,40

401200 Prispevek za zaposlovanje 106,56

401300 Prispevek za starševsko varstvo 177,68

401500

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega

zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.422,17

06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU 13.809,42

. 13.809,42

Stran 4 od 20 63


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

06039002

402000 Pisarniški material in storitve 2.267,92

402001 Čistilni material in storitve 5.115,50

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 626,25

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.958,49

402009 Izdatki za reprezentanco 1.500,00

402099 Drugi splošni material in storitve 2.341,26

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU 18.191,19

. 18.191,19

402200 Električna energija 6.105,68

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.689,80

402203 Voda in komunalne storitve 1.055,38

402204 Odvoz smeti 1.745,31

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.525,50

402206 Poštnina in kurirske storitve 3.069,52

06423 Prevozni stroški in storitve OU 3.608,01

. 3.608,01

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.015,24

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.817,29

402304 Pristojbine za registracijo vozil 335,48

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 440,00

06424 Izdatki za službena potovanja OU 1.118,90

. 1.118,90

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 68,16

402402 Stroški prevoza v državi 863,80

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 105,00

402499 Drugi izdatki za službena potovanja 81,94

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU 30.053,39

. 30.053,39

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 2.000,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 4.166,25

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 295,34

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,

tolmačev, notarjev in drugih 6.428,85

402931 Plačila bančnih storitev 153,05

402937 Stroški davčnih postopkov 3.158,09

402940

Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po

ZZRZI 4.817,17

402999 Drugi operativni odhodki 7.534,64

4029992 NEGATIVNE OBRESTI EZR 1.500,00

06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa 11.796,41

. 11.796,41

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 11.796,41

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za

delovanje občinske uprave 50.931,25

06440 Vzdrževanje objektov in opreme 29.093,25

. 29.093,25

64

Stran 5 od 20


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 8.990,98

402504 Zavarovalne premije za objekte 8.695,22

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 2.305,56

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 525,98

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 8.161,40

402604 Najem strojne računalniške opreme 414,11

06441 Nakup osnovnih sredstev 21.838,00

OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV 21.838,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 21.838,00

4002 ODDELEK ZA FINANCE 249.171,97

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 249.171,97

2201 Servisiranje javnega dolga 249.171,97

22019001

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -

domače zadolževanje 249.171,97

22401 Plačilo obresti bankam 12.750,00

. 12.750,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 12.750,00

22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam 183.863,00

22422

. 183.863,00

550101

ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM -

DOLGOROČNI KREDITI 183.863,00

Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu 52.558,97

. 52.558,97

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti 52.558,97

4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 732.857,70

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH

07

DOGODKIH 50.464,27

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 50.464,27

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 5.724,17

07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito 2.170,00

. 2.170,00

402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.170,00

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito 1.804,17

. 1.804,17

402999 Drugi operativni odhodki 1.804,17

07404 Študije na področju civilne zaščite 1.750,00

IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN

OB110-07-0011

REŠEVANJA 1.750,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.750,00

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 44.740,10

07411 Delovanje Občinske gasilske zveze 44.740,10

. 44.740,10

Stran 6 od 20 65


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

13

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in

storitve 44.740,10

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE 406.846,86

1302 Cestni promet in infrastruktura 406.846,86

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 313.566,02

13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin 200.000,00

. 200.000,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 200.000,00

13402 Tekoči transferi za komunalno dejavnost 113.566,02

. 113.566,02

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 113.566,02

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 56.165,73

13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 56.165,73

OB110-17-0021 MOST VRTAČNIK 56.165,73

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 56.165,73

13029004 Cestna razsvetljava 37.115,11

15

13414 Tokovina za javno razsvetljavo 31.099,11

. 31.099,11

402200 Električna energija 31.099,11

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave 6.016,00

. 6.016,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.016,00

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE

DEDIŠČINE 94.723,01

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 94.723,01

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 94.723,01

15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo 46.795,63

OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN 46.795,63

410000

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim

izvajalcem gospodarskih javnih služb 46.795,63

15411 Gradnja kanalizacij in ČN 47.927,38

OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA 47.927,38

410000

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim

izvajalcem gospodarskih javnih služb 47.927,38

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 130.823,56

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 9.462,43

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 9.462,43

16401 Urbanizem in geodetske storitve 9.462,43

. 9.462,43

402113

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne

storitve 9.462,43

1603 Komunalna dejavnost 35.684,58

66

Stran 7 od 20


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

16039001 Oskrba z vodo 35.684,58

16411 Študije o vodooskrbi 4.500,00

. 4.500,00

402999 Drugi operativni odhodki 4.500,00

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme 31.184,58

OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI 31.184,58

410000

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim

izvajalcem gospodarskih javnih služb 31.184,58

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 31.756,05

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 31.756,05

1606

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 31.756,05

. 31.756,05

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 31.756,05

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 53.920,50

16069002 Nakup zemljišč 53.920,50

23

2302

16456 Nakup zemljišč za investicije 53.920,50

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ 53.920,50

420600 Nakup zemljišč 53.920,50

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN

OBVEZNOSTI 50.000,00

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v

primerih nesreč 50.000,00

23029001 Rezerva občine 50.000,00

23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče 50.000,00

. 50.000,00

409100 Proračunska rezerva 50.000,00

4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1.686.885,96

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 7.192,77

1003 Aktivna politika zaposlovanja 7.192,77

10039001 Povečanje zaposljivosti 7.192,77

10403 Javna dela 7.192,77

. 7.192,77

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 7.192,77

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 42.527,83

1707 Drugi programi na področju zdravstva 42.527,83

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 38.128,06

17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane 38.128,06

. 38.128,06

413105

Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga

plačujejo občine 38.128,06

17079002 Mrliško ogledna služba 4.399,77

17420 Mrliško pregledna služba 4.399,77

. 4.399,77

Stran 8 od 20 67


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

18

413302

413500

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in

storitve 3.581,40

Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki

niso posredni proračunski uporabniki 818,37

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE 383.698,56

1803 Programi v kulturi 129.802,12

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 84.566,61

18401 Knjižnična dejavnost 84.566,61

. 84.566,61

413300

413302

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge

izdatke zaposlenim 53.580,62

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in

storitve 30.985,99

18039002 Umetniški programi 43.351,09

18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture 43.351,09

. 43.351,09

413300

413302

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge

izdatke zaposlenim 17.656,60

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in

storitve 25.694,49

18039003 Ljubiteljska kultura 1.884,42

18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi 1.597,16

. 1.597,16

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.597,16

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture 287,26

. 287,26

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in

storitve 287,26

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 253.896,44

18059001 Programi športa 229.952,62

18420 Transferi za športne dejavnosti 57.076,64

18421

. 57.076,64

413300

413302

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge

izdatke zaposlenim 13.027,64

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in

storitve 44.049,00

OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA

ŠPORTA 172.875,98

OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA 30.000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 30.000,00

OB110-16-0038 SANACIJA BAZENA 102.234,55

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 102.234,55

OB110-17-0029 PREUREDITEV ŠPORTNEGA DOMA 40.641,43

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 40.641,43

18059002 Programi za mladino 23.943,82

18430 Transferi za mladinsko dejavnost 23.943,82

. 23.943,82

68

Stran 9 od 20


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

413300

413302

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge

izdatke zaposlenim 13.184,83

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in

storitve 10.758,99

19 IZOBRAŽEVANJE 983.505,55

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 695.074,60

19029001 Vrtci 695.074,60

19401 Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje 677.438,99

. 677.438,99

411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili

staršev 677.438,99

19402 Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo 17.635,61

. 17.635,61

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge

izdatke zaposlenim 17.635,61

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 159.780,28

19039001 Osnovno šolstvo 147.829,73

19411 Transferi v osnovne šole 147.829,73

. 147.829,73

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in

storitve 147.829,73

19039002 Glasbeno šolstvo 11.950,55

19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi 11.950,55

. 11.950,55

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in

storitve 11.950,55

1906 Pomoči šolajočim 128.650,67

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 128.650,67

Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega

19430

izobraževanja 128.650,67

. 128.650,67

411900 Regresiranje prevozov v šolo 128.650,67

20 SOCIALNO VARSTVO 269.961,25

2002 Varstvo otrok in družine 15.780,00

20029001 Drugi programi v pomoč družini 15.780,00

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 15.780,00

. 15.780,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 15.780,00

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 254.181,25

20049002 Socialno varstvo invalidov 42.562,56

20401 Socialni transferi posameznikom 42.562,56

. 42.562,56

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 42.562,56

20049003 Socialno varstvo starih 180.327,19

20410 Center za socialno delo Sevnica 10.242,30

. 10.242,30

Stran 10 od 20 69


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

20430

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in

storitve 10.242,30

Transferi posameznikom na področju socialnega varstva

starejših 170.084,89

. 170.084,89

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 128.871,57

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 41.213,32

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 24.541,50

20411 Socialni transferi 24.541,50

. 24.541,50

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 12.712,00

411920 Subvencioniranje stanarin 10.980,82

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 848,68

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 6.750,00

20402

Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega

dela 6.750,00

. 6.750,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.750,00

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 152.719,15

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 71.307,07

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 68.651,89

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 68.651,89

11408 Razvoj podeželja 68.651,89

OB110-16-0043 NAJBOLJŠA RIBA JE POSAVSKA RIBA 66.076,20

402999 Drugi operativni odhodki 1.812,92

420299 Nakup druge opreme in napeljav 33.776,92

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 30.486,36

OB110-16-0044 TRAJNOSTNI RAZVOJ LISCE ZA ZDRAVO POSAVJE 2.575,69

402999 Drugi operativni odhodki 2.575,69

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 2.655,18

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 2.655,18

13

11406 Zapuščene živali 2.655,18

. 2.655,18

402999 Drugi operativni odhodki 2.655,18

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE 2.284,18

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.284,18

13029003 Urejanje cestnega prometa 2.284,18

13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET 2.284,18

. 2.284,18

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 2.284,18

14 GOSPODARSTVO 74.927,90

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 11.786,47

70

Stran 11 od 20


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11.786,47

14404 Spodbude podjetniškemu razvoju 8.712,35

OB110-16-0046 POT DO ZAPOSLITVE Z USTANOVITVIJO PODJETJA 8.712,35

402999 Drugi operativni odhodki 8.712,35

14406 Delovanje RRA 3.074,12

. 3.074,12

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in

storitve 3.074,12

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 63.141,43

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 63.141,43

14420 Turizem 63.141,43

. 28.985,52

402999 Drugi operativni odhodki 1.683,13

413300

413302

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge

izdatke zaposlenim 15.510,14

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in

storitve 11.792,25

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI 34.155,91

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 34.155,91

19 IZOBRAŽEVANJE 4.200,00

1906 Pomoči šolajočim 4.200,00

19069003 Štipendije 4.200,00

19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA 4.200,00

. 4.200,00

411799 Druge štipendije 4.200,00

5000 KS BLANCA 1.550,81

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.251,92

0603 Dejavnost občinske uprave 1.251,92

06039001 Administracija občinske uprave 719,52

06039002

60003 Stroški prevozov-KS Blanca 29,67

. 29,67

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 29,67

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca 687,83

. 687,83

402200 Električna energija 516,92

402203 Voda in komunalne storitve 24,54

402204 Odvoz smeti 34,57

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 111,80

60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca 2,02

. 2,02

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni

promet 2,02

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za

delovanje občinske uprave 532,40

60007 Upravljanje z premoženjem 532,40

Stran 12 od 20 71


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

. 532,40

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 532,40

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 298,89

1603 Komunalna dejavnost 298,89

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 298,89

16095 Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca 298,89

. 298,89

402200 Električna energija 151,83

402204 Odvoz smeti 92,31

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 54,75

5001 KS BOŠTANJ 21.402,68

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 922,40

0603 Dejavnost občinske uprave 922,40

06039001 Administracija občinske uprave 922,40

60011 Pisarniški material-KS Boštanj 46,31

. 46,31

402000 Pisarniški material in storitve 46,31

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj 857,55

. 857,55

402200 Električna energija 439,10

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 177,27

402206 Poštnina in kurirske storitve 241,18

60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj 18,54

. 18,54

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni

promet 18,54

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

13

KOMUNIKACIJE 7.667,70

1302 Cestni promet in infrastruktura 7.667,70

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 7.667,70

13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj 7.667,70

. 7.667,70

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.667,70

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 11.812,58

1603 Komunalna dejavnost 11.812,58

16039001 Oskrba z vodo 9.951,10

16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj 9.951,10

. 9.951,10

402200 Električna energija 2.576,80

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 80,81

402206 Poštnina in kurirske storitve 536,00

72

Stran 13 od 20


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.000,00

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 256,33

402999 Drugi operativni odhodki 1.000,00

413500

Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki

niso posredni proračunski uporabniki 501,16

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.861,48

18

16072 Urejanje pokopališč 1.861,48

. 1.861,48

402200 Električna energija 391,32

402204 Odvoz smeti 1.470,16

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE 1.000,00

1803 Programi v kulturi 1.000,00

18039003 Ljubiteljska kultura 1.000,00

18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj 1.000,00

. 1.000,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00

5002 KS KRMELJ 3.338,35

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.487,47

0603 Dejavnost občinske uprave 2.487,47

06039001 Administracija občinske uprave 2.487,47

60020 Administracija -KS Krmelj 50,00

. 50,00

402009 Izdatki za reprezentanco 50,00

60021 Stroški prevozov-KS Krmelj 1.035,78

. 1.035,78

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.035,78

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj 1.117,22

. 1.117,22

402200 Električna energija 380,27

402203 Voda in komunalne storitve 97,70

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 193,95

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 445,30

60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj 284,47

. 284,47

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 44,55

402905 Sejnine udeležencem odborov 136,70

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni

promet 3,22

402999 Drugi operativni odhodki 100,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN

16

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 750,88

1603 Komunalna dejavnost 750,88

Stran 14 od 20 73


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 750,88

18

16020 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj 750,88

. 750,88

402200 Električna energija 110,46

402203 Voda in komunalne storitve 35,19

402204 Odvoz smeti 605,23

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE 100,00

1803 Programi v kulturi 100,00

18039003 Ljubiteljska kultura 100,00

18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj 100,00

. 100,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00

5003 KS LOKA 21.752,67

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.270,69

0603 Dejavnost občinske uprave 3.270,69

06039001 Administracija občinske uprave 3.270,69

13

60030 Pisarniški material-KS Loka 423,77

. 423,77

402000 Pisarniški material in storitve 323,77

402009 Izdatki za reprezentanco 50,00

402099 Drugi splošni material in storitve 50,00

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka 2.543,61

. 2.543,61

402200 Električna energija 1.043,19

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 448,36

402204 Odvoz smeti 6,05

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 223,42

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 822,59

60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka 303,31

. 303,31

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni

promet 3,31

402999 Drugi operativni odhodki 300,00

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE 7.984,90

1302 Cestni promet in infrastruktura 7.984,90

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 7.984,90

13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka 7.984,90

. 7.984,90

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.984,90

PROSTORSKO PLANIRANJE IN

16

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.197,08

1603 Komunalna dejavnost 10.197,08

74

Stran 15 od 20


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

16039001 Oskrba z vodo 8.917,86

16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka 8.917,86

. 8.917,86

402200 Električna energija 160,44

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.142,54

402999 Drugi operativni odhodki 614,88

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.279,22

18

16075 Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka 1.279,22

. 1.279,22

402200 Električna energija 433,22

402203 Voda in komunalne storitve 4,74

402204 Odvoz smeti 541,26

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 300,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE 300,00

1803 Programi v kulturi 200,00

18039003 Ljubiteljska kultura 200,00

18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka 200,00

. 200,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 100,00

18059001 Programi športa 100,00

18031 Šport in prostočasne aktivnosti 100,00

. 100,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100,00

5004 KS PRIMOŽ 508,71

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 508,71

0603 Dejavnost občinske uprave 508,71

06039001 Administracija občinske uprave 508,71

60040 Administracija - KS Primož 60,90

. 60,90

402099 Drugi splošni material in storitve 60,00

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni

promet 0,90

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož 447,81

. 447,81

402200 Električna energija 429,21

402203 Voda in komunalne storitve 18,60

5005 KS SEVNICA 351,77

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 351,77

0603 Dejavnost občinske uprave 351,77

06039001 Administracija občinske uprave 351,77

60050 Administracija -KS Sevnica 100,00

. 100,00

Stran 16 od 20 75


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

402905 Sejnine udeležencem odborov 100,00

60051 Pisarniški material - KS Sevnica 50,00

. 50,00

402009 Izdatki za reprezentanco 50,00

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica 201,77

. 201,77

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni

promet 1,77

402999 Drugi operativni odhodki 200,00

5006 KS STUDENEC 1.628,20

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 594,11

0603 Dejavnost občinske uprave 594,11

06039001 Administracija občinske uprave 594,11

16

60060 Materialni stroški-KS Studenec 123,16

. 123,16

402000 Pisarniški material in storitve 23,16

402009 Izdatki za reprezentanco 100,00

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec 391,48

. 391,48

402200 Električna energija 366,94

402203 Voda in komunalne storitve 24,54

60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec 79,47

. 79,47

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni

promet 1,47

402999 Drugi operativni odhodki 78,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.034,09

1603 Komunalna dejavnost 1.034,09

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.034,09

16061 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec 1.034,09

. 1.034,09

402200 Električna energija 168,40

402204 Odvoz smeti 765,69

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 100,00

5007 KS ŠENTJANŽ 3.332,75

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.660,46

0603 Dejavnost občinske uprave 1.660,46

06039001 Administracija občinske uprave 1.660,46

60070 Administracija - KS Šentjanž 539,99

. 539,99

402009 Izdatki za reprezentanco 300,00

402099 Drugi splošni material in storitve 239,99

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž 1.118,81

76

Stran 17 od 20


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

13

. 1.118,81

402200 Električna energija 186,73

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 813,61

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 118,47

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž 1,66

. 1,66

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni

promet 1,66

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

KOMUNIKACIJE 227,90

1302 Cestni promet in infrastruktura 227,90

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 227,90

16

13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž 227,90

. 227,90

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 227,90

PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.244,39

1603 Komunalna dejavnost 1.244,39

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.244,39

18

16071 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž 1.244,39

. 1.244,39

402200 Električna energija 219,63

402204 Odvoz smeti 1.024,76

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE 200,00

1803 Programi v kulturi 200,00

18039003 Ljubiteljska kultura 200,00

18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž 200,00

. 200,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00

5008 KS TRŽIŠČE 1.884,17

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 506,46

0603 Dejavnost občinske uprave 506,46

06039001 Administracija občinske uprave 506,46

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče 311,46

. 311,46

402200 Električna energija 140,45

402203 Voda in komunalne storitve 113,05

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 57,96

60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče 195,00

. 195,00

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni

promet 2,64

Stran 18 od 20 77


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

402999 Drugi operativni odhodki 192,36

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.377,71

1603 Komunalna dejavnost 1.377,71

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.377,71

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče 1.377,71

. 1.377,71

402200 Električna energija 158,30

402203 Voda in komunalne storitve 96,51

402204 Odvoz smeti 1.122,90

5009 KS ZABUKOVJE 3.348,52

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 894,67

0603 Dejavnost občinske uprave 894,67

06039001 Administracija občinske uprave 894,67

60090 Administracija - KS Zabukovje 16,89

. 16,89

402000 Pisarniški material in storitve 16,89

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje 553,91

. 553,91

402200 Električna energija 443,96

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 109,95

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje 323,87

. 323,87

402099 Drugi splošni material in storitve 321,80

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni

promet 2,07

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN

13

KOMUNIKACIJE 1.697,68

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.697,68

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.697,68

13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje 1.697,68

. 1.697,68

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.697,68

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 756,17

1603 Komunalna dejavnost 756,17

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 756,17

16091 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 756,17

. 756,17

402200 Električna energija 72,02

402204 Odvoz smeti 598,34

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 85,81

5010 KS DOLNJE BREZOVO 300,20

78

Stran 19 od 20


Prih/

Odh

PU PK PP NRP Konto Opis

ZAČASNO

FINANCIRANJE

JANUAR - MAREC

2019

1 2 3 4 5 6 7 8

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 300,20

0603 Dejavnost občinske uprave 300,20

06039001 Administracija občinske uprave 300,20

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo 300,20

. 300,20

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni

promet 0,20

402999 Drugi operativni odhodki 300,00

SKUPAJ PRIHODKI IN ODHODKI 6.636.658,80

Stran 20 od 20 79


80


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

11. t.d.r.

1. REDNA (KONSTITUTIVNA) SEJA

OBČINSKEGA SVETA

5.12.2018

ZADEVA:

Seznanitev s Sklepom o vrednosti točke za določitev

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019

Številka: 3529-0068/2018

Pripravljavec gradiva:

Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor

Poročevalec:

Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor

81


82


Številka: 3529- 0068/2018

Datum: 23. 11. 2018

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

siol.net

www.obcina-sevnica.si

OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Zadeva:

Seznanitev s Sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019

Spoštovani,

Na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica,

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 75/2017 (v nadaljevanju: odlok), se na območju Občine

Sevnica plačuje za uporabo stavbnega zemljišča nadomestilo.

Po določbah 13. člena odloka je vrednost točke za obračun nadomestila znašala za leto

2018 0,00087 EUR.

Odlok nadalje določa, da se vrednost točke vsako leto uskladi s stopnjo inflacije, in sicer jo

sprejme župan s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. O vrednosti

točke se seznani občinski svet.

Stopnja inflacije v obdobju od začetka novembra 2017 do konca oktobra 2018 znaša 2,2 %.

Zato seznanjamo Občinski svet Občine Sevnica, da je župan dne 26. 11. 2018, sprejel sklep,

da znaša za leto 2019 vrednost točke 0,00089 EUR.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Sevnica je bil seznanjen s sklepom župana o vrednosti točke za

obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2019.

Z lepimi pozdravi

Pripravil:

Roman Perčič, univ. dipl. inž. str.,

vodja oddelka za okolje in prostor

Srečko Ocvirk,

župan Občine Sevnica

Priloga:

- Sklep o vrednosti točke za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2019

Vročiti:

- Občinskemu svetu Občine Sevnica,

- v spis.

83


Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,

št. 75/17) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in

44/18) je župan Občine Sevnica sprejel

SKLEP

o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

v Občini Sevnica za leto 2019

1. člen

Vrednost točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019 znaša

0,00089 EUR.

2. člen

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. januarjem 2019.

Št.: 3529-0068/2018

Sevnica, dne 26. 11. 2018

Župan Občine Sevnica

Srečko Ocvirk

84


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

12. t.d.r.

1. REDNA (KONSTITUTIVNA) SEJA

OBČINSKEGA SVETA

5.12.2018

ZADEVA:

Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti

stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za

počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za

leto 2019

Številka: 352-0042/2018

Pripravljavec gradiva:

Borut Simončič, referent za stanovanjske zadeve in civilno zaščito

Poročevalec:

Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor

85


86


Oddelek za okolje in prostor

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

Številka: 352-0042/2018

Datum: 26.11.2018

OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Zadeva: Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž

ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za

leto 2019

Zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89; Uradni list SFRJ, št. 83/89; Uradni

list SRS, št. 5/90; Uradni list RS, št. 48/90 in nadaljnje spremembe) določa, da je osnova za

davek od premoženja po 1. in 12. točki 14. člena tega zakona vrednost stavbe, delov stavb in

garaž (v nadaljnjem besedilu: stavbe) ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo, ugotovljena

po merilih republiškega upravnega organa pristojnega za stanovanjske zadeve in na način, ki

ga določi občinski svet.

Vrednost točke za leto 2018 je znašala 2,95 €.

Rast cen življenjskih potrebščin v obdobju XI / 2017 proti X / 2018 znaša 1,7 %. Zato se

predlaga zvišanje pri določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb,

stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica.

Občina Sevnica predlaga, da se za leto 2019 uporablja izračunana vrednost točke in sicer

3,00 €.

Pripravil:

Borut SIMONČIČ

Srečko OCVIRK

Župan

Občine Sevnica

VROČITI:

- naslovu

- v spis št. 352-0042/2018

87


PREDLOG

Na podlagi določil Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89; Uradni list

SFRJ, št. 83/89; Uradni list SRS, št. 5/90; Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 10/91, 17/91 – I-

ZUDE, 14/92, 7/93, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 12/94, 1/95, 77/95, 18/96 – ZDavP, 77/96,

80/97, 86/98, 91/98, 1/99 – ZNIDC, 7/99, 28/99, 110/99, 116/00, 117/06 – ZDVP, 117/06 –

ZDDD, 24/08 – ZDDKIS, 101/13 – ZDavNepr), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.

123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica

(Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na ___.

redni seji dne ______ sprejel

S K L E P

o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter

prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2019

1. člen

Vrednost točke kot osnova za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter

prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2019 znaša 3,00

EUR.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja

pa se od 1. januarja 2019 dalje.

Številka: 352-0042/2018

Sevnica, dne ____________

Srečko OCVIRK

Župan

Občine Sevnica

88


OBČINA SEVNICA

OBČINSKI SVET

13. t.d.r.

1. REDNA (KONSTITUTIVNA) SEJA

OBČINSKEGA SVETA

5.12.2018

ZADEVA:

Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in

vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto

2019

Številka: 351-0309/2018

Pripravljavec gradiva:

Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor

Poročevalec:

Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor

89


90


ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

Številka: 351 - 0309/2018

Datum: 26.11.2018

OBČINSKI SVET

OBČINE SEVNICA

Zadeva: Obrazložitev predloga Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti

stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2019

Občina Sevnica mora na osnovi Zakona o lokalni samoupravi vsako leto določiti:

- gradbeno ceno za m² neto tlorisne površine stanovanj in

- vrednost stavbnega zemljišča.

Za leto 2018 je bil sklep objavljen v Ur. listu RS, št. 69/17.

Cena stanovanj

Cenilci nepremičnin na osnovi primerljivih cen, katere sprejmejo občine, opravijo cenitev

nepremičnin in sicer po metodah:

- stroškovna

- dohodkovna in

- primerjalna metoda.

Občina Sevnica bo določila primerljivo vrednost, katero bomo uskladili s povprečnim indeksom

za stanovanjsko gradnjo, ki v obdobju od 31.12. 2017 do 30.10.2018 znaša 103,70 (vir:

Gospodarska zbornica Slovenije).

Stanje na dan 01.01.2018 = 963,13 EUR/m 2

Stanje na dan 01.01.2019 = 998,77 EUR/m 2

Vrednost stavbnega zemljišča

Občina vsako leto uskladi vrednost zemljišča na osnovi indeksa cen življenjskih potrebščin.

Primerjava indeksa november 2017 v primerjavi z oktober 2018 je 101,7 (vir: Statistični urad

RS).

Stanje na dan 01.01.2018 – Sevnica, Boštanj = 9,69 EUR/m 2

Stanje na dan 01.01.2019 – Sevnica, Boštanj = 9,85 EUR/m 2

Stanje na dan 01.01.2018 – ostala naselja = 6,47 EUR/m 2

Stanje na dan 01.01.2019 – ostala naselja = 6,58 EUR/m 2

Pripravil: Roman Perčič, univ. dipl. inž.,

Vodja oddelka za okolje

in prostor

Srečko OCVIRK

Župan

Občine Sevnica

Vročiti:

- naslovu

Vložiti:

- v zadevo, tu.

91


PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US, 11/18 in 30/18) in 18. člena

Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet

Občine Sevnica na ___. redni seji, dne____________, sprejel

Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini

Sevnica za leto 2019

1. člen

S tem sklepom se ugotavlja primerljiva gradbena cena stanovanj in vrednost stavbnega

zemljišča v Občini Sevnica za leto 2019.

2. člen

Primerljiva gradbena cena za 1m 2 neto tlorisne površine objekta, zmanjšana za stroške

komunalnega opremljanja in za vrednost zemljišča v Občini Sevnica na dan, 01.01.2019,

znaša 998,77 EUR.

Vrednost se med letom valorizira v skladu s povprečnimi indeksi za stanovanjsko gradnjo, ki

jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije.

3. člen

Vrednost 1m 2 stavbnega zemljišča znaša na dan 1. januar 2019:

- za naselji Sevnica in Boštanj = 9,85 EUR/m 2 ,

- za ostala naselja = 6,58 EUR/m².

Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja

Statistični urad Republike Slovenije.

4. člen

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja

2019 dalje.

Številka: 351 – 0309/2018

Sevnica, dne

Srečko Ocvirk

Župan Občine Sevnica

92

More magazines by this user