Katalog sport

skalak

Sport

Výrobky pro zvýšení bezpečnosti sjezdových lyžařských tratí ve formě ochranných matrací

svislých konstrukcí lanovek, zasněžovacích zařízení a dalších umělých či přírodních překážek.

Výrobky jsou svou konstrukcí a použitými materiály určeny zejména pro použití v extrémních

zimních podmínkách, využití však najdou i pro ochranu vyznavačů extrémních sportů

v průběhu celého roku.

Products intensifying safety of downhill skiing slopes in the form of protective mattresses of

vertical posts on ski lifts, snow guns and other artificial or natural obstacles. The products are

thanks to their construction and manufacturing materials designed mainly for use in severe

winter conditions, even though they can be useful as protection of worshippers of extreme

sports throughout all year.

Produkte, welche die Sicherheit von Skipisten erhöhen, in der Form von Matten, Protektoren von

vertikalen Konstruktionen wie Schneelanzen oder Liftpfosten, Protektoren für alle natürlichen

und künstlichen Hindernisse. Aufgrund der verwendeten Materialien und der besonderen

Konstruktion sind die Produkte nicht nur unter strengsten winterlichen Bedingungen, sondern

ebenfalls zu allen Jahreszeiten als Schutz bei Extrem- und Funsportarten optimal einsetzbar.


Sport

OCHRANNÉ PRVKY

PROTECTIVE ELEMENTS

AUFPRALLSCHUTZ

Při vývoji ochranných matrací proti dynamickému nárazu Orangeguard

® SPORT byly využity dlouhodobé zkušenosti týmu

odborníků firmy Sinfo se zpracováním PUR a PE pěn v oblasti

konstrukce prvků pasivní ochrany sportovců, ochranných a dopadových

ploch pro dětská hřiště, horolezecké stěny, gymnastické

žíněnky a další podobné ochranné prvky.

Ochranné matrace Orangeguard ® SPORT jsou konstruovány

s důrazem na splnění následujících požadavků:

- Dosažení maximální bezpečnosti osob při nárazu na překážku

- Velká absorpční schopnost proti nárazu (včetně opakujících

se nárazů)

- Vysoká odolnost povětrnostním vlivům (-30 až + 70 ºC)

- Schopnost správné funkce v širokém rozsahu teplot (použití

v zimním i letním období)

- Jednoduchá montáž, demontáž a uložení.

Popis vlastností ochranných matrací proti

dynamickému nárazu Orangeguard ® SPORT

stabilní, odolná vůči venkovním vlivům v rozmezí teplot od -30

do +70 ºC. Tento materiál je za normálních podmínek použití neškodný

vůči osobám a životnímu prostředí. Tkanina je k dispozici

v široké škále barevných odstínů, standardně je použita barva

oranžová.

Obal ochranných matrací je osazen zipem pro možnost snadné

výměny poškozeného obalu, případně výměny vnitřní výplně

ochranné matrace.

Pro zajištění odvodu vody z kondenzované vlhkosti uvnitř

ochranné matrace je obal na spodní straně opatřen speciálními

otvory umožňujícími volný odtok vody.

Výsledkem vývoje je ucelená řada ochranných matrací Orangeguard

® SPORT standardních tvarů, tj. plochých, kruhových, půlkruhových,

L tvarů, U tvarů.

Samozřejmostí je možnost výroby dalších speciálních tvarů pro

ochranu konkrétních zařízení, jako např. hydrantů, kompresorů,

sněžných děl, podpěr sloupů lanovek apod.

Všechny typy ochranných matrací jsou k dispozici ve standardních

rozměrových řadách. Na základě požadavku je možno vyrobit

jakýkoliv specifický rozměr.

Pro výrobu obalů ochranných matrací je použita speciální polyesterová

tkanina s PVC zátěrem o hmotnosti 630 g/m 2 , UV

Dle použitého materiálu vnitřní výplně ochranných matrací jsou

k dispozici dvě řady výrobků:

Orangeguard ® SPORT PUR

Pro vnitřní výplň této řady ochranných matrací je použita polyuretanová

pěna PUR T1820 s otevřenou buněčnou strukturou.

Tento materiál si zachovává své elastické vlastnosti v teplotním

rozmezí od -40 do +120 ºC. Pěna je 100% recyklovatelná, neškodná

vůči osobám a životnímu prostředí.


Orangeguard ® SPORT PE

Pro vnitřní výplň této řady ochranných matrací je použita polyetylénová

pěna nízké hustoty LD PE s uzavřenou buněčnou

strukturou. Tento materiál si zachovává své elastické vlastnosti

v teplotním rozmezí od -40 do + 75 ºC.

Tento typ pěny má navíc některé vlastnosti, které ji předurčují

k použití pro tento typ výrobků, a to zejména:

- velká absorpční schopnost proti nárazu (včetně opakujících se

nárazů)

- odolná vůči vlhkosti a vodním parám

- nízká hmotnost 23 kg/m 3

- odolná proti prachu a nečistotám

- odolná proti vlivu rozpouštědel, olejů a chemikálií

Pro výplň této řady ochranných matrací byl našimi specialisty vyvinut

profil nové generace OG 40.

Speciální konstrukcí

tvaru profilu OG 40

bylo dosaženo zvýraznění

vlastností

použitého materiálu

a zvýšení absorpční

schopnosti ochranných

matrací při

současném snížení

potřebné tloušťky

ochranné matrace.

Profil nové generace OG 40 se vyznačuje zejména těmito přednostmi

:

- tvarová stálost

- odolnost tvaru profilu při vícenásobném nárazu

- tvar profilu absorbující náraz s postupným zvyšováním tvrdosti

(shock absorbing)

- vzduchová vrstva zajišťující dokonalé odpružení v případě nárazu

- v případě vniknutí vlhkosti nejsou ovlivněny vlastnosti profilu

ani při teplotách pod bodem mrazu


Sport

OCHRANNÉ PRVKY

PROTECTIVE ELEMENTS

AUFPRALLSCHUTZ

The development of the impact-protecting Orangeguard ® SPORT

mats has been based on a long experience of the Sinfo specialists

in processing PUR and PE foams in the field of passive protection

of sports people, protective and impact areas in playgrounds,

climbing walls, gymnastic mats and other protective elements.

Properties of the impact-protecting

Orangeguard ® SPORT mats

humans and the environment. The fabric is available in a broad

range of colour tones, but orange is used as a standard.

The mat covers are fitted with a zipper that allows an easy change

of a damaged cover or the mat filler.

The protective Orangeguard ® SPORT mats have been designed

with an emphasis on the following requirements:

- The maximum protection in a collision with an obstacle

- Great impact absorption (including repetitive impacts)

- High resistance to weather conditions (-30°C to +70°C)

- Proper functionality throughout a wide range of temperatures

(application in summer as well as winter)

- Easy installation, removal and storage.

The cover has special holes on the bottom side that enable free

drainage of condensed water from the protective mat.

The development has resulted in a complex series of protective

Orangeguard ® SPORT mats with standard shapes, i.e. flat, round,

semi-round, L-shaped and U-shaped.

The production includes other special shapes for protection of

particular equipment such as hydrants, compressors, snow guns,

chairlift towers, etc.

All types of the mats are available in standard dimensions. It is

also possible to make any specific dimension based on the

customer‘s demand.

The filler material provides two series of the product:

Orangeguard ® SPORT PUR

The filler of this series is made with polyurethane foam PUR

T1820 with an open cellular structure. This material maintains its

elastic properties in a thermal range of -40 to +120 °C. The foam is

completely recyclable, safe to humans and the environment.

Covers of the protective mats are made of a special polyester

fabric with PVC coating 630 g/m 2 , which is UV stable and resistant

to weather condition in temperatures ranging from -30 to +70

°C. Under normal conditions, this material is harmless to the

Orangeguard ® SPORT PE

The filler in this series is made with low-density LD PE

polyurethane foam with a closed cellular structure. This material

maintains its elastic properties in a thermal range of -40 to +75 °C.


This type of foam has certain properties that predestine it for this

type of product, mainly as regards:

- great impact absorption (including repetitive impacts)

- resistance to moisture and water vapours

- low weight 23 kg/m 3

- resistance to dust and dirt

- resistance to thinners, oils and chemicals

- if moisture penetrates, the properties of the profile are not

affected even in sub-zero temperatures

Our specialists have

developed a newgeneration

profile OG

40 for the filler of this

series

The special design

of the OG 40 profile

accentuates

the

properties of the

material and increases

the

absorption

properties of the mats

while simultaneously

reducing the thickness

of the mat.

The new-generation OG 40 profile has the following benefits:

- stability of size

- resistance of the profile to multiple impacts

- the profile absorbs impacts with gradual increase of hardness

(shock absorbing)

- an air layer for perfect cushioning in case of an impact


Sport

OCHRANNÉ PRVKY

PROTECTIVE ELEMENTS

AUFPRALLSCHUTZ

Beschreibung der Eigenschaften von

Matratzen zum Schutz gegen dynamischen Stoß

Bei Entwicklung der Matratzen zum Schutz gegen dynamischen

Stoß Orangeguard ® SPORT urden die langjährigen Erfahrungen

vom Expertenteam der Firma Sinfo mit der Verarbeitung der PURund

PE-Schäume im Bereich der Konstruktion der Elemente zum

passiven Schutz der Sportler, der Schutz- und Aufschlagflächen

für die Kinderspielplätze, Bergsteigerwände, die gymnastischen

Rosshaarmatten und der anderen ähnlichen Schutzelemente

ausgenutzt.

Die Schutzmatratzen Orangeguard ® SPORT werden mit dem auf

die Erfüllung von folgenden Anforderungen gelegten Schwergewicht

aufgebaut:

- Erreichen der maximalen Sicherheit der Personen beim Anstoß

auf ein Hindernis

- Großes Aufnahmevermögen gegen Stoß (samt den sich wiederholenden

Stößen)

- Hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse (-30 bis + 70 ºC)

- Tauglichkeit zur richtigen Funktion im breiten Temperaturbereich

(Verwendung sowohl in der Winter- als auch in der Sommerzeit)

- Aufbau, Ausbau und Lagerung einfach durchgeführt.

von 630 g/m 2 , UV-standfest, beständig gegen Außeneinflüsse im

Temperaturbereich von -30 bis +70 ºC verwendet. Unter normalen

Bedingungen der Verwendung ist dieses Material sowohl für

die Personen als auch für die Umwelt unbedenklich. Das Gewebe

ist in breiter Skala der Farbtöne verfügbar, als Standard wird

die orange Farbe verwendet.

Die Umhüllung der Schutzmatratzen wird mit dem Reißverschluss

bestückt, um den einfachen Austausch der beschädigten

Umhüllung bzw. den Austausch der Innenfüllung der Schutzmatratze

zu ermöglichen.

Zur Sicherstellung der Wasserableitung aus der kondensierten

Feuchtigkeit innerhalb von der Schutzmatratze wird die Umhüllung

auf der Unterseite mit den speziellen den freien Wasserabfluss

ermöglichenden Öffnungen versehen.

Das Ergebnis der Entwicklung ist eine abgerundete Reihe der

Schutzmatratzen Orangeguard ® SPORT in Standardformen, d.

h. in den Flach-, Kreis-, Halbkreis-, L-Formen, U-Formen.

Die Möglichkeit, andere spezielle Formen zum Schutz der konkreten

Anlagen, wie z. B. Hydranten, Kompressoren, Schneekanonen,

Abstützungen der Seilbahnsäulen u. dgl. herzustellen, ist

eine Selbstverständlichkeit.

Alle Typen der Schutzmatratzen stehen in standardmäßigen Abmessungsreihen

zur Verfügung. Auf Anforderung ist es möglich,

jede spezifische Abmessung herzustellen.

Zur Herstellung der Umhüllungen für die Schutzmatratzen wird

ein spezielles Polyestergewebe mit dem PVC-Strich mit Gewicht

In Abhängigkeit vom verwendeten Material der Innenfüllung

der Schutzmatratzen sind zwei Produktreihen verfügbar:

Orangeguard ® SPORT PUR

Für die Innenfüllung dieser Reihe der Schutzmatratzen wird der

Polyurethanschaum PUR T1820 mit dem offenen Zellengefüge

verwendet. Dieses Material behält dessen elastische Eigenschaften

im Temperaturbereich von -40 bis +120 ºC. Der Schaum ist aus

100 % wiederverwertbar und für die Personen sowie die Umwelt

unbedenklich.


Orangeguard ® SPORT PE

Für die Innenfüllung dieser Reihe der Schutzmatratzen wird der

Polyäthylenschaum mit niedriger Dichte LD PE mit dem geschlossenen

Zellengefüge verwendet. Dieses Material behält dessen

elastische Eigenschaften im Temperaturbereich von -40 bis +

75 ºC.

Darüber hinaus weist dieser Schaumtyp einige Eigenschaften aus,

die den Schaum zur Verwendung für diesen Produkttyp vorbestimmen,

und zwar vor allem:

- Großes Aufnahmevermögen gegen Stoß (samt den sich wiederholenden

Stößen)

- Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Wasserdämpfe

- Niedriges Gewicht 23 kg/m3

- Beständigkeit gegen Staub und Verunreinigungen

- Beständigkeit gegen Einwirkung von Lösungsmitteln, Ölen und

Chemikalien

Für die Füllung dieser

Reihe der Schutzmatratzen

wird der haben

unsere Spezialisten ein

Profil der neuen Generation

OG 40 entwickelt.

Das Profil der neuen Generation OG 40 zeichnet sich vor allem mit

diesen Vorteilen aus:

- Standfestigkeit der Profilform beim mehrfachen Anstoß

- Die den Stoß mit fortlaufender Erhöhung der Härte aufnehmende

Profilform (shock absorbing)

- Die die einwandfreie Abfederung beim Stoß sicherstellende

Luftschicht

- Beim Eindringen der Feuchtigkeit werden die Profileigenschaften

auch bei den Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nicht

beeinflusst.

Durch den speziellen

Aufbau der Form vom

Profil OG 40 wurde

die Hervorhebung der

Eigenschaften vom

verwendeten Material

sowie die Erhöhung vom Aufnahmevermögen der Schutzmatratzen

bei der gleichzeitigen Verminderung der erforderlichen Breite

der Schutzmatratze erreicht.


Sport

OCHRANNÉ PRVKY

PROTECTIVE ELEMENTS

AUFPRALLSCHUTZ

OCHRANNÉ MATRACE – PLOCHÉ PUR

PROTECTIVE MATTRESSES – FLAT PUR

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN – FLACH PUR

Katalog No. Size (mm) Thickness

A B C

F 15 20050 T 2000 500 150

F 15 20075 T 2000 750 150

F 15 200100 T 2000 1000 150

F 15 200120 T 2000 1200 150

F 15 200150 T 2000 1500 150

F 15 200200 T 2000 2000 150

F 15 200250 T 2000 2500 150

F 15 200300T 2000 3000 150

Všechny další tvary a rozměry, včetně tloušťky PUR

výplně jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam thickness are possible.

Jede Gröse, Form und Schaumstärke möglich.

F 20 20050 T 2000 500 200

F 20 20075 T 2000 750 200

F 20 200100 T 2000 1000 200

F 20 200120 T 2000 1200 200

F 20 200150 T 2000 1500 200

F 20 200200 T 2000 2000 200

F 20 200250 T 2000 2500 200

F 20 200300 T 2000 3000 200


OCHRANNÉ MATRACE – PLOCHÉ PE

PROTECTIVE MATTRESSES – FLAT PE

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN – FLACH PE

Katalog No. Size (mm) Thickness

A B C

F 08 20050 P 2000 500 80

F 08 20075 P 2000 750 80

F 08 200100 P 2000 1000 80

F 08 200120 P 2000 1200 80

F 08 200150 P 2000 1500 80

F 08 200200 P 2000 2000 80

F 08 200250 P 2000 2500 80

F 08 200300 P 2000 3000 80

Všechny další tvary a rozměry, včetně tloušťky PE

výplně jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam thickness are possible.

Jede Gröse, Form und Schaumstärke möglich.

F 12 20050 P 2000 500 120

F 12 20075 P 2000 750 120

F 12 200100 P 2000 1000 120

F 12 200120 P 2000 1200 120

F 12 200150 P 2000 1500 120

F 12 200200 P 2000 2000 120

F 12 200250 P 2000 2500 120

F 12 200300 P 2000 3000 120

F 16 20050 P 2000 500 160

F 16 20075 P 2000 750 160

F 16 200100 P 2000 1000 160

F 16 200120 P 2000 1200 160

F 16 200150 P 2000 1500 160

F 16 200200 P 2000 2000 160

F 16 200250 P 2000 2500 160

F 16 200300 P 2000 3000 160


Sport

OCHRANNÉ PRVKY

PROTECTIVE ELEMENTS

AUFPRALLSCHUTZ

OCHRANNÉ MATRACE – KRUHOVÉ PUR

PROTECTIVE MATTRESSES - ROUND SHAPES PUR

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN - RUND-FORMEN PUR

Všechny další tvary a rozměry,

včetně tloušťky PUR výplně

jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam

thickness are possible.

Jede Gröse, Form und

Schaumstärke möglich.

Size (mm)

Katalog No. V

D

(interior

Thickness

diametr)

R 15 15010 T 1500 100 150

R 15 15020 T 1500 200 150

R 15 15030 T 1500 300 150

R 15 15040 T 1500 400 150

R 15 15050 T 1500 500 150

R 15 15080 T 1500 800 150

R 15 150100 T 1500 1000 150

R 20 15010 T 1500 100 200

R 20 15020 T 1500 200 200

R 20 15030 T 1500 300 200

R 20 15040 T 1500 400 200

R 20 15050 T 1500 500 200

R 20 15080 T 1500 800 200

R 20 150100 T 1500 1000 200

Size (mm)

Katalog No. V

D

(interior

Thickness

diametr)

R 15 20010 T 2000 100 150

R 15 20020 T 2000 200 150

R 15 20030 T 2000 300 150

R 15 20040 T 2000 400 150

R 15 20050 T 2000 500 150

R 15 20080 T 2000 800 150

R 15 200100 T 2000 1000 150

R 20 20010 T 2000 100 200

R 20 20020 T 2000 200 200

R 20 20030 T 2000 300 200

R 20 20040 T 2000 400 200

R 20 20050 T 2000 500 200

R 20 20080 T 2000 800 200

R 20 200100T 2000 1000 200


OCHRANNÉ MATRACE – KRUHOVÉ PE

PROTECTIVE MATTRESSES - ROUND SHAPES PE

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN - RUND-FORMEN PE

Všechny další tvary a rozměry,

včetně tloušťky PE výplně

jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam

thickness are possible.

Jede Gröse, Form und

Schaumstärke möglich.

Size (mm)

Katalog No. V

D

(interior

Thickness

diametr)

R 08 15010 P 1500 100 80

R 08 15020 P 1500 200 80

R 08 15030 P 1500 300 80

R 08 15040 P 1500 400 80

R 08 15050 P 1500 500 80

R 08 15080 P 1500 800 80

R 08 150100 P 1500 1000 80

R 12 15010 P 1500 100 120

R 12 15020 P 1500 200 120

R 12 15030 P 1500 300 120

R 12 15040 P 1500 400 120

R 12 15050 P 1500 500 120

R 12 15080 P 1500 800 120

R 12 150100 P 1500 1000 120

Size (mm)

Katalog No. V

D

(interior

Thickness

diametr)

R 12 20010 P 2000 100 120

R 12 20020 P 2000 200 120

R 12 20030 P 2000 300 120

R 12 20040 P 2000 400 120

R 12 20050 P 2000 500 120

R 12 20080 P 2000 800 120

R 12 200100 P 2000 1000 120

Size (mm)

Katalog No. V

D

(interior

Thickness

diametr)

R 16 15010 P 1500 100 160

R 16 15020 P 1500 200 160

R 16 15030 P 1500 300 160

R 16 15040 P 1500 400 160

R 16 15050 P 1500 500 160

R 16 15080 P 1500 800 160

R 16 150100 P 1500 1000 160

R 08 20010 P 2000 100 80

R 08 20020 P 2000 200 80

R 08 20030 P 2000 300 80

R 08 20040 P 2000 400 80

R 08 20050 P 2000 500 80

R 08 20080 P 2000 800 80

R 08 200100 P 2000 1000 80

Size (mm)

Katalog No. V

D

(interior

Thickness

diametr)

R 16 20010 P 2000 100 160

R 16 20020 P 2000 200 160

R 16 20030 P 2000 300 160

R 16 20040 P 2000 400 160

R 16 20050 P 2000 500 160

R 16 20080 P 2000 800 160

R 16 200100 P 2000 1000 160


Sport

OCHRANNÉ PRVKY

PROTECTIVE ELEMENTS

AUFPRALLSCHUTZ

OCHRANNÉ MATRACE – PŮLKRUHOVÉ PUR

PROTECTIVE MATTRESSES - HALF ROUND SHAPES PUR

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN – HALB RUND-FORMEN PUR

Katalog No.

L

Size (mm)

R

(interior diametr)

Thickness

C 10 20010 T 2000 100 100

C 10 20020 T 2000 200 100

C 10 15010 T 1500 100 100

C 10 15020 T 1500 200 100

Všechny další tvary a rozměry, včetně tloušťky PUR výplně jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam thickness are possible.

Jede Gröse, Form und Schaumstärke möglich.


OCHRANNÉ MATRACE – PŮLKRUHOVÉ PE

PROTECTIVE MATTRESSES - HALF ROUND SHAPES PE

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN – HALB RUND-FORMEN PE

Katalog No.

L

Size (mm)

R

(interior diametr)

Thickness

C 08 20010 P 2000 100 80

C 08 20020 P 2000 200 80

C 08 15010 P 1500 100 80

C 08 15020 P 1500 200 80

Všechny další tvary a rozměry, včetně tloušťky PE výplně jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam thickness are possible.

Jede Gröse, Form und Schaumstärke möglich.


Sport

OCHRANNÉ PRVKY

PROTECTIVE ELEMENTS

AUFPRALLSCHUTZ

OCHRANNÉ MATRACE - L-TVAR PUR

PROTECTIVE MATTRESSES - L SHAPES PUR

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN - L-FORMEN PUR

Katalog No.

Size (mm)

V L1 L2

Thickness

L 15 12055 T 1200 500 500 150

L 15 1201010 T 1200 1000 1000 150

L 15 120105 T 1200 1000 500 150

L 20 12055 T 1200 500 500 200

L 20 1201010 T 1200 1000 1000 200

L 20 120105 T 1200 1000 500 200

L 15 15055 T 1500 500 500 150

L 15 1501010 T 1500 1000 1000 150

L 15 150105 T 1500 1000 500 150

L 20 15055 T 1500 500 500 200

L 20 1501010 T 1500 1000 1000 200

L 20 150105 T 1500 1000 500 200

Všechny další tvary a rozměry, včetně tloušťky PUR výplně jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam thickness are possible.

Jede Gröse, Form und Schaumstärke möglich.


OCHRANNÉ MATRACE - L-TVAR PE

PROTECTIVE MATTRESSES - L SHAPES PE

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN - L-FORMEN PE

Katalog No.

Size (mm)

V L1 L2

Thickness

L 08 12055 P 1200 500 500 80

L 08 1201010 P 1200 1000 1000 80

L 08 1201005 P 1200 1000 500 80

L 12 12055 P 1200 500 500 120

L 12 1201010 P 1200 1000 1000 120

L 12 120105 P 1200 1000 500 120

L 16 12055 P 1200 500 500 160

L 16 1201010 P 1200 1000 1000 160

L 16 120105 P 1200 1000 500 160

L 08 15055 P 1500 500 500 80

L 08 1501010 P 1500 1000 1000 80

L 08 150105 P 1500 1000 500 80

L 12 15055 P 1500 500 500 120

L 12 1501010 P 1500 1000 1000 120

L 12 150105 P 1500 1000 500 120

L 16 15055 P 1500 500 500 160

L 16 1501010 P 1500 1000 1000 160

L 16 150105 P 1500 1000 500 160

Všechny další tvary a rozměry, včetně tloušťky PE výplně jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam thickness are possible.

Jede Gröse, Form und Schaumstärke möglich.


Sport

OCHRANNÉ PRVKY

PROTECTIVE ELEMENTS

AUFPRALLSCHUTZ

OCHRANNÉ MATRACE - U-TVAR PUR

PROTECTIVE MATTRESSES - U SHAPES PUR

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN - U-FORMEN PUR

Katalog No.

Size (mm)

V U1 U2

Thickness

U 15 120510 T 1200 500 1000 150

U 15 120105 T 1200 1000 500 150

U 15 12074 T 1200 750 400 150

U 15 12047 T 1200 400 750 150

U 20 120510 T 1200 500 1000 200

U 20 120105 T 1200 1000 500 200

U 20 12074 T 1200 750 400 200

U 20 12047 T 1200 400 750 200

U 15 150510 T 1500 500 1000 150

U 15 150105 T 1500 1000 500 150

U 15 15074 T 1500 750 400 150

U 15 15047 T 1500 400 750 150

Všechny další tvary a rozměry, včetně tloušťky PUR

výplně jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam thickness are possible.

Jede Gröse, Form und Schaumstärke möglich.

U 20 150510 T 1500 500 1000 200

U 20 150105 T 1500 1000 500 200

U 20 15074 T 1500 750 400 200

U 20 15047 T 1500 400 750 200


OCHRANNÉ MATRACE - U-TVAR PE

PROTECTIVE MATTRESSES - U SHAPES PE

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN - U-FORMEN PE

Všechny další tvary a rozměry, včetně tloušťky PE

výplně jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam thickness are possible.

Jede Gröse, Form und Schaumstärke möglich.

Katalog No.

Size (mm)

V U1 U2

Thickness

U 08 120510 P 1200 500 1000 80

U 08 120105 P 1200 1000 500 80

U 08 12074 P 1200 750 400 80

U 08 12047 P 1200 400 750 80

U 12 120510 P 1200 500 1000 120

U 12 120105 P 1200 1000 500 120

U 12 12074 P 1200 750 400 120

U 12 12047 P 1200 400 750 120

U 16 120510 P 1200 500 1000 160

U 16 120105 P 1200 1000 500 160

U 16 12074 P 1200 750 400 160

U 16 12047 P 1200 400 750 160

U 08 150510 P 1500 500 1000 80

U 08 150105 P 1500 1000 500 80

U 08 15074 P 1500 750 400 80

U 08 15047 P 1500 400 750 80

U 12 150510 P 1500 500 1000 120

U 12 150105 P 1500 1000 500 120

U 12 15074 P 1500 750 400 120

U 12 15047 P 1500 400 750 120

U 16 150510 P 1500 500 1000 160

U 16 150105 P 1500 1000 500 160

U 16 15074 P 1500 750 400 160

U 16 15047 P 1500 400 750 160


Sport

BRÁNY NA MÍRU

Reklamní brány na míru

s digitálním potiskem.

Možnost výměny bannerů.

Custom made/Eigenes Design

More magazines by this user
Similar magazines