katalog

vancura93

Sport

Výrobky pro zvýšení bezpečnosti sjezdových lyžařských tratí ve formě ochranných matrací

svislých konstrukcí lanovek, zasněžovacích zařízení a dalších umělých či přírodních překážek.

Výrobky jsou svou konstrukcí a použitými materiály určeny zejména pro použití v extrémních

zimních podmínkách, využití však najdou i pro ochranu vyznavačů extrémních sportů

v průběhu celého roku.

Products intensifying safety of downhill skiing slopes in the form of protective mattresses of

vertical posts on ski lifts, snow guns and other artificial or natural obstacles. The products are

thanks to their construction and manufacturing materials designed mainly for use in severe

winter conditions, even though they can be useful as protection of worshippers of extreme

sports throughout all year.

Produkte, welche die Sicherheit von Skipisten erhöhen, in der Form von Matten, Protektoren von

vertikalen Konstruktionen wie Schneelanzen oder Liftpfosten, Protektoren für alle natürlichen

und künstlichen Hindernisse. Aufgrund der verwendeten Materialien und der besonderen

Konstruktion sind die Produkte nicht nur unter strengsten winterlichen Bedingungen, sondern

ebenfalls zu allen Jahreszeiten als Schutz bei Extrem- und Funsportarten optimal einsetzbar.


Sport

OCHRANNÉ PRVKY

PROTECTIVE ELEMENTS

AUFPRALLSCHUTZ

Při vývoji ochranných matrací proti dynamickému nárazu Orangeguard

® SPORT byly využity dlouhodobé zkušenosti týmu

odborníků firmy Sinfo se zpracováním PUR a PE pěn v oblasti

konstrukce prvků pasivní ochrany sportovců, ochranných a dopadových

ploch pro dětská hřiště, horolezecké stěny, gymnastické

žíněnky a další podobné ochranné prvky.

Ochranné matrace Orangeguard ® SPORT jsou konstruovány

s důrazem na splnění následujících požadavků:

- Dosažení maximální bezpečnosti osob při nárazu na překážku

- Velká absorpční schopnost proti nárazu (včetně opakujících

se nárazů)

- Vysoká odolnost povětrnostním vlivům (-30 až + 70 ºC)

- Schopnost správné funkce v širokém rozsahu teplot (použití

v zimním i letním období)

- Jednoduchá montáž, demontáž a uložení.

Popis vlastností ochranných matrací proti

dynamickému nárazu Orangeguard ® SPORT

stabilní, odolná vůči venkovním vlivům v rozmezí teplot od -30

do +70 ºC. Tento materiál je za normálních podmínek použití neškodný

vůči osobám a životnímu prostředí. Tkanina je k dispozici

v široké škále barevných odstínů, standardně je použita barva

oranžová.

Obal ochranných matrací je osazen zipem pro možnost snadné

výměny poškozeného obalu, případně výměny vnitřní výplně

ochranné matrace.

Pro zajištění odvodu vody z kondenzované vlhkosti uvnitř

ochranné matrace je obal na spodní straně opatřen speciálními

otvory umožňujícími volný odtok vody.

Výsledkem vývoje je ucelená řada ochranných matrací Orangeguard

® SPORT standardních tvarů, tj. plochých, kruhových, půlkruhových,

L tvarů, U tvarů.

Samozřejmostí je možnost výroby dalších speciálních tvarů pro

ochranu konkrétních zařízení, jako např. hydrantů, kompresorů,

sněžných děl, podpěr sloupů lanovek apod.

Všechny typy ochranných matrací jsou k dispozici ve standardních

rozměrových řadách. Na základě požadavku je možno vyrobit

jakýkoliv specifický rozměr.

Pro výrobu obalů ochranných matrací je použita speciální polyesterová

tkanina s PVC zátěrem o hmotnosti 630 g/m 2 , UV

Dle použitého materiálu vnitřní výplně ochranných matrací jsou

k dispozici dvě řady výrobků:

Orangeguard ® SPORT PUR

Pro vnitřní výplň této řady ochranných matrací je použita polyuretanová

pěna PUR T1820 s otevřenou buněčnou strukturou.

Tento materiál si zachovává své elastické vlastnosti v teplotním

rozmezí od -40 do +120 ºC. Pěna je 100% recyklovatelná, neškodná

vůči osobám a životnímu prostředí.


Orangeguard ® SPORT PE

Pro vnitřní výplň této řady ochranných matrací je použita polyetylénová

pěna nízké hustoty LD PE s uzavřenou buněčnou

strukturou. Tento materiál si zachovává své elastické vlastnosti

v teplotním rozmezí od -40 do + 75 ºC.

Tento typ pěny má navíc některé vlastnosti, které ji předurčují

k použití pro tento typ výrobků, a to zejména:

- velká absorpční schopnost proti nárazu (včetně opakujících se

nárazů)

- odolná vůči vlhkosti a vodním parám

- nízká hmotnost 23 kg/m 3

- odolná proti prachu a nečistotám

- odolná proti vlivu rozpouštědel, olejů a chemikálií

Pro výplň této řady ochranných matrací byl našimi specialisty vyvinut

profil nové generace OG 40.

Speciální konstrukcí

tvaru profilu OG 40

bylo dosaženo zvýraznění

vlastností

použitého materiálu

a zvýšení absorpční

schopnosti ochranných

matrací při

současném snížení

potřebné tloušťky

ochranné matrace.

Profil nové generace OG 40 se vyznačuje zejména těmito přednostmi

:

- tvarová stálost

- odolnost tvaru profilu při vícenásobném nárazu

- tvar profilu absorbující náraz s postupným zvyšováním tvrdosti

(shock absorbing)

- vzduchová vrstva zajišťující dokonalé odpružení v případě nárazu

- v případě vniknutí vlhkosti nejsou ovlivněny vlastnosti profilu

ani při teplotách pod bodem mrazu


Sport

OCHRANNÉ PRVKY

PROTECTIVE ELEMENTS

AUFPRALLSCHUTZ

The development of the impact-protecting Orangeguard ® SPORT

mats has been based on a long experience of the Sinfo specialists

in processing PUR and PE foams in the field of passive protection

of sports people, protective and impact areas in playgrounds,

climbing walls, gymnastic mats and other protective elements.

Properties of the impact-protecting

Orangeguard ® SPORT mats

humans and the environment. The fabric is available in a broad

range of colour tones, but orange is used as a standard.

The mat covers are fitted with a zipper that allows an easy change

of a damaged cover or the mat filler.

The protective Orangeguard ® SPORT mats have been designed

with an emphasis on the following requirements:

- The maximum protection in a collision with an obstacle

- Great impact absorption (including repetitive impacts)

- High resistance to weather conditions (-30°C to +70°C)

- Proper functionality throughout a wide range of temperatures

(application in summer as well as winter)

- Easy installation, removal and storage.

The cover has special holes on the bottom side that enable free

drainage of condensed water from the protective mat.

The development has resulted in a complex series of protective

Orangeguard ® SPORT mats with standard shapes, i.e. flat, round,

semi-round, L-shaped and U-shaped.

The production includes other special shapes for protection of

particular equipment such as hydrants, compressors, snow guns,

chairlift towers, etc.

All types of the mats are available in standard dimensions. It is

also possible to make any specific dimension based on the

customer‘s demand.

The filler material provides two series of the product:

Orangeguard ® SPORT PUR

The filler of this series is made with polyurethane foam PUR

T1820 with an open cellular structure. This material maintains its

elastic properties in a thermal range of -40 to +120 °C. The foam is

completely recyclable, safe to humans and the environment.

Covers of the protective mats are made of a special polyester

fabric with PVC coating 630 g/m 2 , which is UV stable and resistant

to weather condition in temperatures ranging from -30 to +70

°C. Under normal conditions, this material is harmless to the

Orangeguard ® SPORT PE

The filler in this series is made with low-density LD PE

polyurethane foam with a closed cellular structure. This material

maintains its elastic properties in a thermal range of -40 to +75 °C.


This type of foam has certain properties that predestine it for this

type of product, mainly as regards:

- great impact absorption (including repetitive impacts)

- resistance to moisture and water vapours

- low weight 23 kg/m 3

- resistance to dust and dirt

- resistance to thinners, oils and chemicals

- if moisture penetrates, the properties of the profile are not

affected even in sub-zero temperatures

Our specialists have

developed a newgeneration

profile OG

40 for the filler of this

series

The special design

of the OG 40 profile

accentuates

the

properties of the

material and increases

the

absorption

properties of the mats

while simultaneously

reducing the thickness

of the mat.

The new-generation OG 40 profile has the following benefits:

- stability of size

- resistance of the profile to multiple impacts

- the profile absorbs impacts with gradual increase of hardness

(shock absorbing)

- an air layer for perfect cushioning in case of an impact


Sport

OCHRANNÉ PRVKY

PROTECTIVE ELEMENTS

AUFPRALLSCHUTZ

Beschreibung der Eigenschaften von

Matratzen zum Schutz gegen dynamischen Stoß

Bei Entwicklung der Matratzen zum Schutz gegen dynamischen

Stoß Orangeguard ® SPORT urden die langjährigen Erfahrungen

vom Expertenteam der Firma Sinfo mit der Verarbeitung der PURund

PE-Schäume im Bereich der Konstruktion der Elemente zum

passiven Schutz der Sportler, der Schutz- und Aufschlagflächen

für die Kinderspielplätze, Bergsteigerwände, die gymnastischen

Rosshaarmatten und der anderen ähnlichen Schutzelemente

ausgenutzt.

Die Schutzmatratzen Orangeguard ® SPORT werden mit dem auf

die Erfüllung von folgenden Anforderungen gelegten Schwergewicht

aufgebaut:

- Erreichen der maximalen Sicherheit der Personen beim Anstoß

auf ein Hindernis

- Großes Aufnahmevermögen gegen Stoß (samt den sich wiederholenden

Stößen)

- Hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse (-30 bis + 70 ºC)

- Tauglichkeit zur richtigen Funktion im breiten Temperaturbereich

(Verwendung sowohl in der Winter- als auch in der Sommerzeit)

- Aufbau, Ausbau und Lagerung einfach durchgeführt.

von 630 g/m 2 , UV-standfest, beständig gegen Außeneinflüsse im

Temperaturbereich von -30 bis +70 ºC verwendet. Unter normalen

Bedingungen der Verwendung ist dieses Material sowohl für

die Personen als auch für die Umwelt unbedenklich. Das Gewebe

ist in breiter Skala der Farbtöne verfügbar, als Standard wird

die orange Farbe verwendet.

Die Umhüllung der Schutzmatratzen wird mit dem Reißverschluss

bestückt, um den einfachen Austausch der beschädigten

Umhüllung bzw. den Austausch der Innenfüllung der Schutzmatratze

zu ermöglichen.

Zur Sicherstellung der Wasserableitung aus der kondensierten

Feuchtigkeit innerhalb von der Schutzmatratze wird die Umhüllung

auf der Unterseite mit den speziellen den freien Wasserabfluss

ermöglichenden Öffnungen versehen.

Das Ergebnis der Entwicklung ist eine abgerundete Reihe der

Schutzmatratzen Orangeguard ® SPORT in Standardformen, d.

h. in den Flach-, Kreis-, Halbkreis-, L-Formen, U-Formen.

Die Möglichkeit, andere spezielle Formen zum Schutz der konkreten

Anlagen, wie z. B. Hydranten, Kompressoren, Schneekanonen,

Abstützungen der Seilbahnsäulen u. dgl. herzustellen, ist

eine Selbstverständlichkeit.

Alle Typen der Schutzmatratzen stehen in standardmäßigen Abmessungsreihen

zur Verfügung. Auf Anforderung ist es möglich,

jede spezifische Abmessung herzustellen.

Zur Herstellung der Umhüllungen für die Schutzmatratzen wird

ein spezielles Polyestergewebe mit dem PVC-Strich mit Gewicht

In Abhängigkeit vom verwendeten Material der Innenfüllung

der Schutzmatratzen sind zwei Produktreihen verfügbar:

Orangeguard ® SPORT PUR

Für die Innenfüllung dieser Reihe der Schutzmatratzen wird der

Polyurethanschaum PUR T1820 mit dem offenen Zellengefüge

verwendet. Dieses Material behält dessen elastische Eigenschaften

im Temperaturbereich von -40 bis +120 ºC. Der Schaum ist aus

100 % wiederverwertbar und für die Personen sowie die Umwelt

unbedenklich.


Orangeguard ® SPORT PE

Für die Innenfüllung dieser Reihe der Schutzmatratzen wird der

Polyäthylenschaum mit niedriger Dichte LD PE mit dem geschlossenen

Zellengefüge verwendet. Dieses Material behält dessen

elastische Eigenschaften im Temperaturbereich von -40 bis +

75 ºC.

Darüber hinaus weist dieser Schaumtyp einige Eigenschaften aus,

die den Schaum zur Verwendung für diesen Produkttyp vorbestimmen,

und zwar vor allem:

- Großes Aufnahmevermögen gegen Stoß (samt den sich wiederholenden

Stößen)

- Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Wasserdämpfe

- Niedriges Gewicht 23 kg/m3

- Beständigkeit gegen Staub und Verunreinigungen

- Beständigkeit gegen Einwirkung von Lösungsmitteln, Ölen und

Chemikalien

Für die Füllung dieser

Reihe der Schutzmatratzen

wird der haben

unsere Spezialisten ein

Profil der neuen Generation

OG 40 entwickelt.

Das Profil der neuen Generation OG 40 zeichnet sich vor allem mit

diesen Vorteilen aus:

- Standfestigkeit der Profilform beim mehrfachen Anstoß

- Die den Stoß mit fortlaufender Erhöhung der Härte aufnehmende

Profilform (shock absorbing)

- Die die einwandfreie Abfederung beim Stoß sicherstellende

Luftschicht

- Beim Eindringen der Feuchtigkeit werden die Profileigenschaften

auch bei den Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nicht

beeinflusst.

Durch den speziellen

Aufbau der Form vom

Profil OG 40 wurde

die Hervorhebung der

Eigenschaften vom

verwendeten Material

sowie die Erhöhung vom Aufnahmevermögen der Schutzmatratzen

bei der gleichzeitigen Verminderung der erforderlichen Breite

der Schutzmatratze erreicht.


Sport

OCHRANNÉ PRVKY

PROTECTIVE ELEMENTS

AUFPRALLSCHUTZ

OCHRANNÉ MATRACE – PLOCHÉ PUR

PROTECTIVE MATTRESSES – FLAT PUR

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN – FLACH PUR

Katalog No. Size (mm) Thickness

A B C

F 15 20050 T 2000 500 150

F 15 20075 T 2000 750 150

F 15 200100 T 2000 1000 150

F 15 200120 T 2000 1200 150

F 15 200150 T 2000 1500 150

F 15 200200 T 2000 2000 150

F 15 200250 T 2000 2500 150

F 15 200300T 2000 3000 150

Všechny další tvary a rozměry, včetně tloušťky PUR

výplně jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam thickness are possible.

Jede Gröse, Form und Schaumstärke möglich.

F 20 20050 T 2000 500 200

F 20 20075 T 2000 750 200

F 20 200100 T 2000 1000 200

F 20 200120 T 2000 1200 200

F 20 200150 T 2000 1500 200

F 20 200200 T 2000 2000 200

F 20 200250 T 2000 2500 200

F 20 200300 T 2000 3000 200


OCHRANNÉ MATRACE – PLOCHÉ PE

PROTECTIVE MATTRESSES – FLAT PE

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN – FLACH PE

Katalog No. Size (mm) Thickness

A B C

F 08 20050 P 2000 500 80

F 08 20075 P 2000 750 80

F 08 200100 P 2000 1000 80

F 08 200120 P 2000 1200 80

F 08 200150 P 2000 1500 80

F 08 200200 P 2000 2000 80

F 08 200250 P 2000 2500 80

F 08 200300 P 2000 3000 80

Všechny další tvary a rozměry, včetně tloušťky PE

výplně jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam thickness are possible.

Jede Gröse, Form und Schaumstärke möglich.

F 12 20050 P 2000 500 120

F 12 20075 P 2000 750 120

F 12 200100 P 2000 1000 120

F 12 200120 P 2000 1200 120

F 12 200150 P 2000 1500 120

F 12 200200 P 2000 2000 120

F 12 200250 P 2000 2500 120

F 12 200300 P 2000 3000 120

F 16 20050 P 2000 500 160

F 16 20075 P 2000 750 160

F 16 200100 P 2000 1000 160

F 16 200120 P 2000 1200 160

F 16 200150 P 2000 1500 160

F 16 200200 P 2000 2000 160

F 16 200250 P 2000 2500 160

F 16 200300 P 2000 3000 160


Sport

OCHRANNÉ PRVKY

PROTECTIVE ELEMENTS

AUFPRALLSCHUTZ

OCHRANNÉ MATRACE – KRUHOVÉ PUR

PROTECTIVE MATTRESSES - ROUND SHAPES PUR

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN - RUND-FORMEN PUR

Všechny další tvary a rozměry,

včetně tloušťky PUR výplně

jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam

thickness are possible.

Jede Gröse, Form und

Schaumstärke möglich.

Size (mm)

Katalog No. V

D

(interior

Thickness

diametr)

R 15 15010 T 1500 100 150

R 15 15020 T 1500 200 150

R 15 15030 T 1500 300 150

R 15 15040 T 1500 400 150

R 15 15050 T 1500 500 150

R 15 15080 T 1500 800 150

R 15 150100 T 1500 1000 150

R 20 15010 T 1500 100 200

R 20 15020 T 1500 200 200

R 20 15030 T 1500 300 200

R 20 15040 T 1500 400 200

R 20 15050 T 1500 500 200

R 20 15080 T 1500 800 200

R 20 150100 T 1500 1000 200

Size (mm)

Katalog No. V

D

(interior

Thickness

diametr)

R 15 20010 T 2000 100 150

R 15 20020 T 2000 200 150

R 15 20030 T 2000 300 150

R 15 20040 T 2000 400 150

R 15 20050 T 2000 500 150

R 15 20080 T 2000 800 150

R 15 200100 T 2000 1000 150

R 20 20010 T 2000 100 200

R 20 20020 T 2000 200 200

R 20 20030 T 2000 300 200

R 20 20040 T 2000 400 200

R 20 20050 T 2000 500 200

R 20 20080 T 2000 800 200

R 20 200100T 2000 1000 200


OCHRANNÉ MATRACE – KRUHOVÉ PE

PROTECTIVE MATTRESSES - ROUND SHAPES PE

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN - RUND-FORMEN PE

Všechny další tvary a rozměry,

včetně tloušťky PE výplně

jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam

thickness are possible.

Jede Gröse, Form und

Schaumstärke möglich.

Size (mm)

Katalog No. V

D

(interior

Thickness

diametr)

R 08 15010 P 1500 100 80

R 08 15020 P 1500 200 80

R 08 15030 P 1500 300 80

R 08 15040 P 1500 400 80

R 08 15050 P 1500 500 80

R 08 15080 P 1500 800 80

R 08 150100 P 1500 1000 80

R 12 15010 P 1500 100 120

R 12 15020 P 1500 200 120

R 12 15030 P 1500 300 120

R 12 15040 P 1500 400 120

R 12 15050 P 1500 500 120

R 12 15080 P 1500 800 120

R 12 150100 P 1500 1000 120

Size (mm)

Katalog No. V

D

(interior

Thickness

diametr)

R 12 20010 P 2000 100 120

R 12 20020 P 2000 200 120

R 12 20030 P 2000 300 120

R 12 20040 P 2000 400 120

R 12 20050 P 2000 500 120

R 12 20080 P 2000 800 120

R 12 200100 P 2000 1000 120

Size (mm)

Katalog No. V

D

(interior

Thickness

diametr)

R 16 15010 P 1500 100 160

R 16 15020 P 1500 200 160

R 16 15030 P 1500 300 160

R 16 15040 P 1500 400 160

R 16 15050 P 1500 500 160

R 16 15080 P 1500 800 160

R 16 150100 P 1500 1000 160

R 08 20010 P 2000 100 80

R 08 20020 P 2000 200 80

R 08 20030 P 2000 300 80

R 08 20040 P 2000 400 80

R 08 20050 P 2000 500 80

R 08 20080 P 2000 800 80

R 08 200100 P 2000 1000 80

Size (mm)

Katalog No. V

D

(interior

Thickness

diametr)

R 16 20010 P 2000 100 160

R 16 20020 P 2000 200 160

R 16 20030 P 2000 300 160

R 16 20040 P 2000 400 160

R 16 20050 P 2000 500 160

R 16 20080 P 2000 800 160

R 16 200100 P 2000 1000 160


Sport

OCHRANNÉ PRVKY

PROTECTIVE ELEMENTS

AUFPRALLSCHUTZ

OCHRANNÉ MATRACE – PŮLKRUHOVÉ PUR

PROTECTIVE MATTRESSES - HALF ROUND SHAPES PUR

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN – HALB RUND-FORMEN PUR

Katalog No.

L

Size (mm)

R

(interior diametr)

Thickness

C 10 20010 T 2000 100 100

C 10 20020 T 2000 200 100

C 10 15010 T 1500 100 100

C 10 15020 T 1500 200 100

Všechny další tvary a rozměry, včetně tloušťky PUR výplně jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam thickness are possible.

Jede Gröse, Form und Schaumstärke möglich.


OCHRANNÉ MATRACE – PŮLKRUHOVÉ PE

PROTECTIVE MATTRESSES - HALF ROUND SHAPES PE

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN – HALB RUND-FORMEN PE

Katalog No.

L

Size (mm)

R

(interior diametr)

Thickness

C 08 20010 P 2000 100 80

C 08 20020 P 2000 200 80

C 08 15010 P 1500 100 80

C 08 15020 P 1500 200 80

Všechny další tvary a rozměry, včetně tloušťky PE výplně jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam thickness are possible.

Jede Gröse, Form und Schaumstärke möglich.


Sport

OCHRANNÉ PRVKY

PROTECTIVE ELEMENTS

AUFPRALLSCHUTZ

OCHRANNÉ MATRACE - L-TVAR PUR

PROTECTIVE MATTRESSES - L SHAPES PUR

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN - L-FORMEN PUR

Katalog No.

Size (mm)

V L1 L2

Thickness

L 15 12055 T 1200 500 500 150

L 15 1201010 T 1200 1000 1000 150

L 15 120105 T 1200 1000 500 150

L 20 12055 T 1200 500 500 200

L 20 1201010 T 1200 1000 1000 200

L 20 120105 T 1200 1000 500 200

L 15 15055 T 1500 500 500 150

L 15 1501010 T 1500 1000 1000 150

L 15 150105 T 1500 1000 500 150

L 20 15055 T 1500 500 500 200

L 20 1501010 T 1500 1000 1000 200

L 20 150105 T 1500 1000 500 200

Všechny další tvary a rozměry, včetně tloušťky PUR výplně jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam thickness are possible.

Jede Gröse, Form und Schaumstärke möglich.


OCHRANNÉ MATRACE - L-TVAR PE

PROTECTIVE MATTRESSES - L SHAPES PE

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN - L-FORMEN PE

Katalog No.

Size (mm)

V L1 L2

Thickness

L 08 12055 P 1200 500 500 80

L 08 1201010 P 1200 1000 1000 80

L 08 1201005 P 1200 1000 500 80

L 12 12055 P 1200 500 500 120

L 12 1201010 P 1200 1000 1000 120

L 12 120105 P 1200 1000 500 120

L 16 12055 P 1200 500 500 160

L 16 1201010 P 1200 1000 1000 160

L 16 120105 P 1200 1000 500 160

L 08 15055 P 1500 500 500 80

L 08 1501010 P 1500 1000 1000 80

L 08 150105 P 1500 1000 500 80

L 12 15055 P 1500 500 500 120

L 12 1501010 P 1500 1000 1000 120

L 12 150105 P 1500 1000 500 120

L 16 15055 P 1500 500 500 160

L 16 1501010 P 1500 1000 1000 160

L 16 150105 P 1500 1000 500 160

Všechny další tvary a rozměry, včetně tloušťky PE výplně jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam thickness are possible.

Jede Gröse, Form und Schaumstärke möglich.


Sport

OCHRANNÉ PRVKY

PROTECTIVE ELEMENTS

AUFPRALLSCHUTZ

OCHRANNÉ MATRACE - U-TVAR PUR

PROTECTIVE MATTRESSES - U SHAPES PUR

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN - U-FORMEN PUR

Katalog No.

Size (mm)

V U1 U2

Thickness

U 15 120510 T 1200 500 1000 150

U 15 120105 T 1200 1000 500 150

U 15 12074 T 1200 750 400 150

U 15 12047 T 1200 400 750 150

U 20 120510 T 1200 500 1000 200

U 20 120105 T 1200 1000 500 200

U 20 12074 T 1200 750 400 200

U 20 12047 T 1200 400 750 200

U 15 150510 T 1500 500 1000 150

U 15 150105 T 1500 1000 500 150

U 15 15074 T 1500 750 400 150

U 15 15047 T 1500 400 750 150

Všechny další tvary a rozměry, včetně tloušťky PUR

výplně jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam thickness are possible.

Jede Gröse, Form und Schaumstärke möglich.

U 20 150510 T 1500 500 1000 200

U 20 150105 T 1500 1000 500 200

U 20 15074 T 1500 750 400 200

U 20 15047 T 1500 400 750 200


OCHRANNÉ MATRACE - U-TVAR PE

PROTECTIVE MATTRESSES - U SHAPES PE

AUFPRALLSCHUTZ-MATTEN - U-FORMEN PE

Všechny další tvary a rozměry, včetně tloušťky PE

výplně jsou možné na vyžádání.

All sizes, shapes and foam thickness are possible.

Jede Gröse, Form und Schaumstärke möglich.

Katalog No.

Size (mm)

V U1 U2

Thickness

U 08 120510 P 1200 500 1000 80

U 08 120105 P 1200 1000 500 80

U 08 12074 P 1200 750 400 80

U 08 12047 P 1200 400 750 80

U 12 120510 P 1200 500 1000 120

U 12 120105 P 1200 1000 500 120

U 12 12074 P 1200 750 400 120

U 12 12047 P 1200 400 750 120

U 16 120510 P 1200 500 1000 160

U 16 120105 P 1200 1000 500 160

U 16 12074 P 1200 750 400 160

U 16 12047 P 1200 400 750 160

U 08 150510 P 1500 500 1000 80

U 08 150105 P 1500 1000 500 80

U 08 15074 P 1500 750 400 80

U 08 15047 P 1500 400 750 80

U 12 150510 P 1500 500 1000 120

U 12 150105 P 1500 1000 500 120

U 12 15074 P 1500 750 400 120

U 12 15047 P 1500 400 750 120

U 16 150510 P 1500 500 1000 160

U 16 150105 P 1500 1000 500 160

U 16 15074 P 1500 750 400 160

U 16 15047 P 1500 400 750 160


Sport

BRÁNY NA MÍRU

Reklamní brány na míru

s digitálním potiskem.

Možnost výměny bannerů.

Custom made/Eigenes Design


Kids game

Výrobky s originálním designem určené pro vybavení dětských lyžařských školek. Výrobky

jsou určeny pro děti od 3 let věku a jejich konstrukce je přizpůsobena širokému využití pro

odpočinek i aktivní hru.

Products of original design intended for children’s ski kindergartens. Products are intended for

children over the age of 3, their construction is tailored for wide range of use for both relaxation

and active play.

Produkte mit originellem Design sind für die Einrichtung von Kinderskischulen bestimmt.

Unsere Produkte sind für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Ihre Konstruktion ist für zahlreiche

Anwendungen, wie z.B. Bewegung und Entspannung geeignet.


Kids

game

FIGURKY

FIGURES / FIGUREN

Slon Láďa

Elephant / Elefant

93 × 77 × 30 cm

G50001T

Auto Vašík

Car / Auto

G50002T

108 ×47 × 30 cm


Hroch Evžen

Hippo / Hippo

90 × 55 × 30 cm

G50003T

Vyrobeno z PUR pěny,

potah PVC tkanina, odolná venkovním

podmínkám a UV záření.

Made of PUR foam, UV light

and weather resistant PVC cover.

Hergestellt aus Polyurethanschaum,

Bezug aus PVC-Gewebe ist

UV stabil und den

Außenbedingungen beständig.

Méďa Snížek

Teddy bear / Bär

G50004T

99,5 × 37 × 30 cm


Kids

game

FIGURKY

FIGURES / FIGUREN

Lev Ríša

Lion / Löwe

92,5 × 60 × 30 cm

G50005T

Lišák Matěj

Fox / Fuchs

G50006T

105 ×58 × 30 cm


Motorka Blesk

Scooter / Motorrad

92,5 × 59 × 30 cm

G50007T

Vyrobeno z PUR pěny,

potah PVC tkanina, odolná venkovním

podmínkám a UV záření.

Made of PUR foam, UV light

and weather resistant PVC cover.

Hergestellt aus Polyurethanschaum,

Bezug aus PVC-Gewebe ist

UV stabil und den

Außenbedingungen beständig.

Pes Alík

Dog / Hund

G50008T

86 × 56 × 30 cm


Kids

game

FIGURKY

FIGURES / FIGUREN

Stonožka díl A

Centipede piece A

Tausendfüssler Teil A

95 × 61 × 30 cm

G50009T

Stonožka díl B

Centipede piece B

Tausendfüssler Teil B

G50010T

95 × 61 × 30 cm


Stonožka díl C

Centipede piece C

Tausendfüssler Teil C

95 × 43 × 30 cm

G50011T

Vyrobeno z PUR pěny,

potah PVC tkanina, odolná venkovním

podmínkám a UV záření.

Made of PUR foam, UV light

and weather resistant PVC cover.

Hergestellt aus Polyurethanschaum,

Bezug aus PVC-Gewebe ist

UV stabil und den

Außenbedingungen beständig.


Kids

game

FIGURKY

FIGURES / FIGUREN

Stonožka sada 3 díly

Centipede set of 3 pieces

Tausendfüssler 3 – teilig

G50014T

286 × 61 × 30 cm


Vyrobeno z PUR pěny,

potah PVC tkanina, odolná venkovním

podmínkám a UV záření.

Made of PUR foam, UV light

and weather resistant PVC cover.

Hergestellt aus Polyurethanschaum,

Bezug aus PVC-Gewebe ist

UV stabil und den

Außenbedingungen beständig.


Kids

game

FIGURKY

FIGURES / FIGUREN

Lachtan Pavlík

Seal / Seebär

G50012T

92 × 57 × 30 cm

Žabák Kvído

Frog / Frosch

G50013T

89 × 57,5 × 30 cm


Lasička

Weasel/Wiesel

G50015T

108 × 59 × 30 cm

Vyrobeno z PUR pěny,

potah PVC tkanina, odolná venkovním

podmínkám a UV záření.

Made of PUR foam, UV light

and weather resistant PVC cover.

Hergestellt aus Polyurethanschaum,

Bezug aus PVC-Gewebe ist

UV stabil und den

Außenbedingungen beständig.

Jezevec

Badger / Dachs

G50016T

115 × 58 × 30 cm


Kids

game

STAVEBNICE

MODULAR BLOCKS / BAUSTEINE

40 × 40 × 40 cm

Krychle

Cube / Würfel

G5101

0 1 2 3 4

T

G51010T

Kvádr

Block / Quader

G5102

0 1 2 3 4

75 × 40 × 40 cm

T

G51023T


Válec velký

Large cylinder / Rolle gross

73 × Ø 40 cm

G5103

0 1 2 3 4

T

G51031T

Vyrobeno z PUR pěny,

potah PVC tkanina, odolná venkovním

podmínkám a UV záření.

Made of PUR foam, UV light

and weather resistant PVC cover.

Hergestellt aus Polyurethanschaum,

Bezug aus PVC-Gewebe ist

UV stabil und den

Außenbedingungen beständig.

Trojhran

Three-sided prism

Dreieck

G5104

0 1 2 3 4

T

40 × 40 × 56,6 cm

G51042T


Kids

game

STAVEBNICE

MODULAR BLOCKS / BAUSTEINE

Půlválec

Semi-cylinder / Halbrolle

40 × Ø 40 cm

G5105

0 1 2 3 4

T

G51054T

Válec malý

Small cylinder

Rolle kleine

G5106

0 1 2 3 4

T

40 × Ø 40 cm

G51061T


Stavebnice sada 5 dílů

Modular blocks containing ning 5 pieces

Grossbausteine e satz 5-teilig

G51070T

Vyrobeno z PUR pěny,

potah PVC tkanina, odolná venkovním

podmínkám a UV záření.

Made of PUR foam, UV light

and weather resistant PVC cover.

Hergestellt aus Polyurethanschaum,

Bezug aus PVC-Gewebe ist

UV stabil und den

Außenbedingungen beständig.

Dostupné barvy

Available colors

Frben

RAL 3018

Kód barvy 0

RAL 6027

Kód barvy 1

RAL 5007

Kód barvy 2

RAL 3001

Kód barvy 3

RAL 1018

Kód barvy 4


Kids

game

Křeslo

Seat

Sessel

70 cm

I0120

0 1 2 3 4

P

HIT SEZONY

Mladý, atraktivní design

pro interiér i exteriér

Sofa

Sofa

I0121

0 1 2 3 4

P

140 cm


Kids sport

Výrobky z PUR a PE materiálů určené pro zábavnou a nenásilnou výuku lyžování v dětských

lyžařských a snowboardových školkách.

Products manufactured from PUR and PE materials designed for entertaining and natural

learning of skiing at children´s ski and snowboard kindergartens.

Produkte auf der Basis von PUR und PE Schaumstoffen, konstruiert speziell für die Anwendung

in Ski- und Snowboard-Kindergärten als Lernhilfen und Spielzeuge.


Kids

sport

SLALOMOVÉ

PRVKY

SLALOM

Sysel Honza

Ground squirrel / Ziesel

112 × 64 × 20 cm

S02001T

Veverka Lea

Squirrel / Eichhörnchen

S02002T

112 × 65 × 20 cm


Zajíc Tonda

Hare / Hase

113 × 62 × 20 cm

S02003T

Vyrobeno z PUR pěny,

potah PVC tkanina, odolná venkovním

podmínkám a UV záření.

Made of PUR foam, UV light

and weather resistant PVC cover.

Hergestellt aus Polyurethanschaum,

Bezug aus PVC-Gewebe ist

UV stabil und den

Außenbedingungen beständig.

Klokan Lukáš

Kangaroo / Känguru

S02004T

112 × 48× 20 cm


Kids

sport

SLALOMOVÉ

PRVKY

SLALOM

Medvěd

Bear / Bär

110 × 52 × 20 cm

S02005T

Myš Žofka

Mouse / Maus

S02006T

112 × 67 × 20 cm


Pes Andy

Dog /Hund

129 × 72 × 20 cm

S02007T

Vyrobeno z PUR pěny,

potah PVC tkanina, odolná venkovním

podmínkám a UV záření.

Made of PUR foam, UV light

and weather resistant PVC cover.

Hergestellt aus Polyurethanschaum,

Bezug aus PVC-Gewebe ist

UV stabil und den

Außenbedingungen ngen beständig.

Tučňák

Penguin / Pinguin

S02090T

92 × 40× 20 cm


Kids

sport

SLALOMOVÉ

PRVKY

SLALOM

Had

Snake / Schlange

101 × 35 × 20 cm

S02091T

Delfín

Dolphin / Delphin

S02092T

103 × 55 × 20 cm


Jelen

Dear / Hirsch

115 × 83 × 20 cm

S02014P

Vyrobeno z PUR pěny,

potah PVC tkanina, odolná venkovním

podmínkám a UV záření.

Made of PUR foam, UV light

and weather resistant PVC cover.

Hergestellt aus Polyurethanschaum,

Bezug aus PVC-Gewebe ist

UV stabil und den

Außenbedingungen beständig.

Divočák

Wild boar

Wildschwein

S02013P

110 × 72× 20 cm


Kids

sport

SLALOMOVÉ

PRVKY

SLALOM

Havran Oskar

Raven Oscar

Rabe Oscar

110× 90 × 10 cm

S02010P

Kocour Bonifác

Kat Boni / Katze Boni

Netopýr Herbert

Bat Herbert

Fledermaus Herbert

100 × 84 ×10 cm

S02008P

S02011P

100 × 75 ×10 cm


Tučňák Artur

Penguin Arthur

Pinguin Arthur

100 × 40 × 10 cm

S02012P

Vyrobeno z PE pěny, potah PVC tkanina,

odolná venkovním podmínkám a UV záření

Slalomová tyč není součástí výrobku

Made of PE foam, UV light

and weather resistant PVC cover

Slalom pole is not included

Hergestellt aus Polyethylenschaum, Bezug

aus PVC-Gewebe ist UV stabil und den

Außenbedingungen beständig

Slalomstange exklusive

e

Sovička Rozárka

Owl Rose

Eule Rose

S02009P

100 × 60 × 10 cm


Kids

sport

SLALOMOVÉ

PRVKY

SLALOM

Strom

Tree / Baum

127 × 73 × 30 cm

S02093T

Číslo 3

Number 3 / Nummer 3

S02023T

95 × 41 × 20 cm


Číslo 5

Number 5 / Nummer 5

93 × 38 × 20 cm

S02025T

Vyrobeno z PUR pěny,

potah PVC tkanina, odolná venkovním

podmínkám a UV záření.

Made of PUR foam, UV light

and weather resistant PVC cover.

Hergestellt aus Polyurethanschaum,

Bezug aus PVC-Gewebe ist

UV stabil und den

Außenbedingungen ungen beständig.

Písmeno A

Letter A

Buchstabe A

S02030T

100 × 72× 20 cm


Kids

sport

SLALOMOVÉ

PRVKY

SLALOM

Hranol

na slalom. tyč

Prism for slalom pole

Quader für

100 × 38 × 20 cm

slalomstange

S02031T

S0208

0 1 2 3 4

T

Kužel

Cone / Kegel

S02100T

40 × Ø40 cm


Trojhran

na slalom. tyč

Three-sided prism

for slalom pole

Dreieck für

slalomstange

100 × 15 × 13 cm

S0206

0 1 2 3 4

T

Vyrobeno z PUR pěny,

potah PVC tkanina, odolná venkovním ním

podmínkám a UV záření.

Made of PUR foam, UV light

and weather resistant PVC cover.

Hergestellt aus Polyurethanschaum, um,

Bezug aus PVC-Gewebe ist

UV stabil und den

Außenbedingungen beständig.

Válec

na slalom. tyč

Cylinder

for slalom pole

Walze für

slalomstange

S0207

0 1 2 3 4

100 × Ø 15 cm

T


Kids

sport

SLALOMOVÉ

PRVKY

SLALOM

Panenka

Dolly

Mädel

110 × Ø 30

S02097T

Panáček

Boy

Bube

S02096T

110 × Ø30 cm


Pastelka

Crayon

Farbstift

110 × Ø 30

S0211

0 1 2 3 4

T

Pastelka

duhovka

Crayon rainbow

Farbstift Regenbogen

S02115T

110 × Ø 30

Vyrobeno z PE pěny, potah PVC

tkanina, odolná venkovním

podmínkám a UV záření

Slalomová tyč není součástí výrobku

Made of PE foam, UV light

and weather resistant PVC cover

Slalom pole is not included

Hergestellt aus Polyethylenschaum,

Bezug aus PVC-Gewebe ist UV stabil

und den Außenbedingungen beständig

Slalomstange exklusive


Kids

sport

SLALOMOVÉ

PRVKY

SLALOM

Vlajka

Flag

Flagge

90 × 34 × 5,4 cm

S1006

1 2 3 4

P

Sloupek

Stripe

Streifen

80 x 15 x 5,4 cm

S1005

1 2 3 4 5 5

P


Řada písmen

Series of letters

Buchstaben

100 x 30cm

S10001P

Vyrobeno z PE LD33 pěny.

Tyč není součástí výrobku.

Made of PE LD33 foam.

Pole is not included.

Hergestellt aus Polyethylenschaum

LD33. Stange exklusive.

Řada čísel

Series of numbers

Nummer

S10002P

100 x 30 cm


Kids

sport

SLALOMOVÉ

PRVKY

SLALOM

Tulipán

Tulip

Tulpe

100 × 30 × 3,5 cm

S10006P

Ptáčci

Birds

Vögel

S10007P

100 × 30 × 3,5 cm


Květinky

Floret

Blüten

100 × 30 × 3,5 cm

S10008P

Vyrobeno z PE LD33 pěny.

Tyč není součástí výrobku.

Made of PE LD33 foam.

Pole is not included. d.

Hergestellt aus Polyethylenschaum

LD33. Stange exklusive.

Balónky

Balloons

Luftballons

S10009P

78× 57 × 3,5 cm


Kids

sport

SLALOMOVÉ

PRVKY

SLALOM

80 × 73 × 5,4 cm

Kytička

Flower

Blume

S1001

1 2 3 4

P

Mrkáček

Twinkle

Twinkle

S1002

1 2 3 4

P

80 × 73 × 5,4 cm


80 × 73 × 5,4 cm

Srdíčko

Heart

Hertz

S1003

1 2 3

P

Stromek

Tree

Baum

S1004

1 2 3

P

80 × 77 × 5,4 cm

Vyrobeno z PE LD33 pěny.

Tyč není součástí výrobku.

Made of PE LD33 foam.

Pole is not included.

Hergestellt aus Polyethylenschaum

LD33. Stange exklusive.


Kids

sport

SLALOMOVÉ

PRVKY

SLALOM

Tvary

Shapes / Formen

100 × 30 cm

S10003P

Oranžík

Orange / Orange

S02023T

78 × 57 × 3,5 cm


Otočný prvek

Rotary element

Drehebares

männchlein

95 × 95 × 40 cm

S10004P

Vyrobeno z PE LD33 pěny.

Tyč není součástí výrobku.

Made of PE LD33 foam.

Pole is not included.

Hergestellt aus Polyethylenschaum

LD33. Stange exklusive.

Vyrobeno z PE pěny. Upevnění ní pomocí

2 ks sklolaminátových tyčí

v PVC obalu 100 x Ø 1,5 cm.

Tyče jsou součástí výrobku.

Brána PE nudle

Gateway PE noodle

Tor nudel

S0101

0 1 2 3 4

160 × Ø 6,7 cm

P

Made of PE foam, including Fiberglass

Pole in PVC Coating 100 x Ø 1,5 cm.

Hergestellt aus PE schaum,

inklusive Glasfaserstange in PVC-

Beschichtung 100 x Ø 1,5 cm.


Kids

sport

BRÁNY

GATEWAY / TOR

Sklolaminátová

tyč

Fiberglass pole

Glasfaserstange

Sklolaminátová tyč v PVC obalu.

Fiberglass Pole in PVC

coating.

Glasfaserstange in PVC-Beschichtung.

100 × Ø 1,5 cm

S07021

Tunel

Tunnel / Tunnel

S0103

0 1 2 3 4

P

110 × 150 × 50 cm

Vyrobeno z PE pěny. Tyče nejsou součástí výrobku.

Made of PE foam. Pole is not included.

Hergestellt aus Polyethylenschaum. Stange exklusive.


Brána človíček

Gateway little man

Tor menschlein

165 × 215 × 40 cm

S01004P

Vyrobeno z PE pěny Eplank, potah

PVC tkanina, odolná venkovním

podmínkám a UV záření

Slalomová tyč není součástí výrobku.

Made of PE foam Eplank, UV light

and weather resistant PVC cover

Slalom pole is not included. d.

Hergestellt aus Polyethylenschaum haum

Eplank, Bezug aus PVC-Gewebe e ist UV

stabil und den Außenbedingungen ungen

beständig Slalomstange exklusive.

Brána pes

Gateway dog

Tor hund

S01005P

232 × 200 × 20 cm


Kids

sport

BRÁNY

GATEWAY / TOR

Brána žába

Gateway frog

Tor frosch

200 × 200 × 20 cm S01006P

Brána květ

Gateway flower

Tor Blume

Brána Oranžík

Gateway Orange

Tor Orange

S01007P

200 ×140 × 20 cm

S0105

0 1 2 3 4

P

150 × 136 × 10 cm /

100 × 80 × 10 cm


Polykarbonátová slalomová tyč,

Ø 2,7 cm, délka 80 cm

Polycarbonate pole, Ø 2,7 cm, lenght 80 cm

Slalomstange Ø 2,7 cm, länge 80 cm

Číslo výrobku

/ Product No.

Artikel Nr.

Koncovka /

Termination

Spitze

Kloub / Flexible

hinge

Gelenk

S07001

S07002

S07003

S07004

šroubovice / Screw

base / Schraubfuß

šroubovice / Screw

base / Schraubfuß

hladká / round base

/ glatt

hladká / round base

/ glatt

ano / yes / ja

ano / yes / ja

ne / no / nein

ne / no / nein

Polykarbonátová slalomová tyč,

Ø 2,7 cm, délka 160 cm

Polycarbonate pole, Ø 2,7 cm, lenght 160 cm

Slalomstange Ø 2,7 cm, länge 160 cm

S07005

S07006

hladká / round base

/ glatt

hladká / round base

/ glatt

ano / yes / ja

ano / yes / ja

Číslo výrobku

/ Product No.

Artikel Nr.

S07011

Koncovka /

Termination

Spitze

šroubovice / Screw

base / Schraubfuß

Kloub / Flexible

hinge

Gelenk

ano / yes / ja

S07012

šroubovice / Screw

base / Schraubfuß

ano / yes / ja

S07013

hladká / round base

/ glatt

ano / yes / ja

S07014

hladká / round base

/ glatt

ano / yes / ja

S07015

hladká / round base

/ glatt

ne / no / nein

S07016

hladká / round base

/ glatt

ne / no / nein


Kids

sport

VÝUKA

LEARNING / LERNHILFE

Volant elipsa

Steering whell elipse

Lenkrad elipse

40 × 22 × 1,5 cm

S0400

0 1 2 3 4

P

Volant Mrkáček

Steering wheel Twinkle

Lenkrad Twinkle

S0405

1 2 3 4

P

47 × 29 × 2 cm


Volant čtyřramenný

Steering whell 4 ARM

Lenkrad vierarming

30 × 30 × 3 cm

S0403

0 1 2 3 4

P

Vyrobeno z PE LD33 pěny.

Made of PE LD33 foam.

Hergestellt aus Polyethylenschaum LD33.

Volant trojramenný

Steering wheel 3 ARM

Lenkrad dreiarming

S0402

0 1 2 3 4

30 × 30 × 3 cm

P

Vyrobeno z PE LD33 pěny.

Made of PE LD33 foam.

Hergestellt aus Polyethylenschaum LD33.


Kids

sport

VÝUKA

LEARNING / LERNHILFE

Hranol

na výuku oblouku

Teaching skiing

Ski lern hilfe

Vyrobeno z PE pěny-

S0405

1 2 3 4

P

200 × 3 × 3 cm

Made of PE foam.

Hergestellt aus Polyethylenschaum.

S10070P

Sada slalomových

prvků (6 ks)

Slalom elements (6pcs)

Slalom Elements -Satz 6-teilig

Vyrobeno z PE pěny.

Díly sady: kytička, mrkáček, srdce, stromek, sloupek a vlajka

mix barev. Tyče nejsou součástí výrobku.

Made of PE foam.

Including: Flower, twinkle, heart, tree, stripe and flag Variety

of colours. Pole is not included.

Hergestellt aus Polyethylenschaum

Teile: Blume, Funkel, Herz, Baum, Streifen und Flagge

Verschiedene Farben. Stange exklusive.


Jehlan

Pyramid

Pyramide

100 × 30 cm

S0212

0 1 2 3 4

P

Vyrobeno z PE pěny. Tyče nejsou součástí výrobku.

Made of PE foam. Pole is not included.

Hergestellt aus Polyethylenschaum. Stange exklusive.


Kids

sport

VÝUKA

LEARNING / LERNHILFE

Dárky pro

malé lyžaře

Presents for little skiiner

Geschenke für Kinder

S04060P

25× 0,4 cm

(sada 20 ks, set 20 pieces, Satz 20-teilig)

S04061P

sada 50 ks, set 50 pieces, Satz 50-teilig)

Vyrobeno z PE pěny

Mix tvarů a barev

Made of PE foam

Different shapes and colour

Hergestellt aus Polyethylenschaum

Verschiedene Formen und Farbens

S04062P (sada 20 ks, set 20 pieces, Satz 20-teilig)

25× 0,4 cm

S04063P

sada 50 ks, set 50 pieces, Satz 50-teilig)


Kids indoor

Výrobky určené pro vybavení odpočinkových zón a dětských koutků. Výrobky jsou vhodné

pro děti od 1 roku věku a jejich konstrukce je přizpůsobena širokému využití pro odpočinek a

aktivní hru. Použité materiály jsou zdravotně nezávadné, potahové látky v nehořlavé úpravě

splňují podmínky použití ve veřejných prostorách.

These products are intended for children´s zones and playgrounds. They are intended for

children over the age of 1. Their construction is tailored for a wide range of use. They are

specifically designed to be used for relaxation purposes and active play. The used materials are

safe, some of them have a fireproof cover and fulfill all requirements for use in public areas.

Diese Produkte sind für die Einrichtung von Ruhe- und Spielzonen bestimmt. Unsere Produkte

sind für Kinder ab 1 Jahr geeignet. Ihre Konstruktion ist für zahlreiche Anwendungen, wie z.B.

Spiel und Entspannung geeignet. Die eingesetzten Materialien sind biologisch unbendenklich,

einige Bezüge sind schwerentflammbar. Sie erfüllen alle Anforderungen für die Verwendung in

öffentlichen Räumen.


Kids

indoor

STAVEBNICE

MODULAR BLOCKS

BAUSTEINE

Stavebnice 8dílná

Modular blocks 8 parts

Bausteine 8-teilig


I03001T

koženka / PVC leatherette / Kunstleder

I03002T

RIDANA / RIDANA PA / RIDANA PA

Díl / Part / Teil Rozměr / Dimension / Maße Kusů / Number of pieces /

Stück

Krychle / Cube / Würfel 25 x 25 x 25 cm 3

Trojúhelník / Triangle /

25 x 25 x 25 cm 2

Dreiecke

Most / Bridge / Brücke 50 x 25 x 25 cm 1

Kvádr / Block / Quader 50 x 25 x 12,5 cm 1

Půlválec / Half cylinder /

Halbrolle

25 x 25 x 12,5 cm 1

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah koženka z měkčeného PVC, bez ftalátů.

Potah RIDANA

100% PA se speciální nehořlavou úpravou

Made of PUR foam.

Plasticised PVC leatherette cover.

Phtalates free, RIDANA

100% PA cover, special fireproofing

Hergestellt aus polyurethanschaum.

Bezug aus phtalatfreiem Kunstleder.

Bezug aus RIDANA 100% PA, schwer entflammbar.


Kids

indoor

STAVEBNICE

MODULAR BLOCKS

BAUSTEINE

Stavebnice 10dílná

Modular blocks 10 parts

Bausteine 10-teilig


I03011T

koženka / PVC leatherette / Kunstleder

I03012T

RIDANA / RIDANA PA / RIDANA PA

Díl / Part / Teil Rozměr / Dimension / Maße Kusů / Number of pieces /

Stück

Kvádr / Block / Quader 60 x 30 x 30 cm 2

Krychle / Cube / Würfel 30 x 30 x 30 cm 2

Trojúhelník / Triangle /

30 x 30 x 30 cm 2

Dreiecke

Střecha / Roof / Dachbaustein 60 x 60 x 85 cm 2

Válec / Cylinder / Rolle 60 x Ø 30 cm 1

Válec / Cylinder / Rolle 30 x Ø 30 cm 1

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah koženka z měkčeného PVC, bez ftalátů.

Potah RIDANA

100% PA se speciální nehořlavou úpravou

Made of PUR foam.

Plasticised PVC leatherette cover.

Phtalates free, RIDANA

100% PA cover, special fireproofing

Hergestellt aus polyurethanschaum.

Bezug aus phtalatfreiem Kunstleder.

Bezug aus RIDANA 100% PA, schwer entflammbar.


Kids

indoor

STAVEBNICE

MODULAR BLOCKS

BAUSTEINE

Stavebnice 19dílná

Modular blocks

19 parts

Bausteine 19-teilig


I03021T

koženka / PVC leatherette / Kunstleder

I03022T

RIDANA / RIDANA PA / RIDANA PA

Díl / Part / Teil Rozměr / Dimension / Maße Kusů / Number of pieces /

Stück

Kvádr / Block / Quader 60 x 30 x15 cm 2

Kvádr / Block / Quader 30 x 30 x 15 cm 2

Krychle / Cube / Würfel 30 x 30 x 30 cm 2

Trojúhelník / Triangle /

30 x 30 x 30 cm 2

Dreiecke

Střecha / Roof / Dachbaustein 60 x 60 x 85 cm 2

L díl / L part / L-Baustein 30 x 30 x 60/15 cm 2

L díl / L part / L-Baustein 30 x 30 x 15/15 cm 2

H díl / H part / H-Baustein 60 x 60 x 30 cm 2

U díl / U part / U-Baustein 60 x 60 x 30 cm 1

Kvádr / Block / Quader 60 x 30 x 30 cm 1

Válec / Cylinder / Rolle 30 x Ø 30 cm 1

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah koženka z měkčeného PVC, bez ftalátů.

Potah RIDANA

100% PA se speciální nehořlavou úpravou

Made of PUR foam.

Plasticised PVC leatherette cover.

Phtalates free, RIDANA

100% PA cover, special fireproofing

Hergestellt aus polyurethanschaum.

Bezug aus phtalatfreiem Kunstleder.

Bezug aus RIDANA 100% PA, schwer entflammbar.


Kids

indoor

STAVEBNICE

MODULAR BLOCKS

BAUSTEINE

Stavebnice 19dílná – MALÁ

Modular Blocks 19 parts – SMALL

Bausteine 19-teilig – KLEIN


I03031T

koženka / PVC leatherette / Kunstleder

I03032T

RIDANA / RIDANA PA / RIDANA PA

Díl / Part / Teil Rozměr / Dimension / Maße Kusů / Number of pieces /

Stück

Kvádr / Block / Quader 40 x 20 x 10 cm 2

Kvádr / Block / Quader 20 x 20 x 10 cm 2

Krychle / Cube / Würfel 20 x 20 x 20 cm 2

Trojúhelník / Triangle /

28 x 14 x 20 cm 2

Dreiecke

Střecha / Roof / Dachbaustein 56 x 28 x 20 cm 2

L díl / L part / L-Baustein 40 x 20 x 30/10 cm 2

L díl / L part / L-Baustein 20 x 20 x 10/10 cm 2

H díl / H part / H-Baustein 40 x 40 x 20 cm 2

U díl / U part / U-Baustein 40 x 40 x 20 cm 1

Kvádr / Block / Quader 40 x 20 x 20 cm 1

Válec / Cylinder / Rolle 20 x Ø 20 cm 1

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah koženka z měkčeného PVC, bez ftalátů.

Potah RIDANA

100% PA se speciální nehořlavou úpravou

Made of PUR foam.

Plasticised PVC leatherette cover.

Phtalates free, RIDANA

100% PA cover, special fireproofing

Hergestellt aus polyurethanschaum.

Bezug aus phtalatfreiem Kunstleder.

Bezug aus RIDANA 100% PA, schwer entflammbar.


Kids

indoor

STAVEBNICE

MODULAR BLOCKS

BAUSTEINE

Stavebnice v tašce

Modular blocks in bag

Bausteine in der Tasche


I03041T

koženka / PVC leatherette / Kunstleder

I03042T

RIDANA / RIDANA PA / RIDANA PA

Díl / Part / Teil Rozměr / Dimension / Maße Kusů / Number of pieces /

Stück

Kvádr / Block / Quader 40 x 20 x 20 cm 5

Krychle / Cube / Würfel 20 x 20 x 20 cm 4

Kvádr / Block / Quader 60 x 20 x 10 cm 2

Kvádr / Block / Quader 40 x 20 x 10 cm 2

Střecha / Roof / Dachbaustein 56 x 28 x 20 cm 2

Trojúhelník / Triangle / Dreiecke 42 x 21 x 20 cm 3

Trojúhelník / Triangle / Dreiecke 28 x 14 x 20 cm 2

Válec / Cylinder / Rolle 20 x Ø 20 cm 1

Taška / Bag / Tasche 60 x 40 x 80 cm 1

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah koženka z měkčeného PVC, bez ftalátů.

Potah RIDANA

100% PA se speciální nehořlavou úpravou

Made of PUR foam.

Plasticised PVC leatherette cover.

Phtalates free, RIDANA

100% PA cover, special fireproofing

Hergestellt aus polyurethanschaum.

Bezug aus phtalatfreiem Kunstleder.

Bezug aus RIDANA 100% PA, schwer entflammbar.


Kids

indoor

STAVEBNICE

MODULAR BLOCKS

BAUSTEINE

Stavebnice krychle

Modular blocks Cube

Bausteine Würfel

I03051T

koženka / PVC leatherette / Kunstleder

I03052T

RIDANA / RIDANA PA / RIDANA PA

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah koženka z měkčeného PVC, bez ftalátů.

Potah RIDANA

100% PA se speciální nehořlavou úpravou

76 × 75 × 75 cm

Made of PUR foam.

Plasticised PVC leatherette cover.

Phtalates free, RIDANA

100% PA cover, special fireproofing

Hergestellt aus polyurethanschaum.

Bezug aus phtalatfreiem Kunstleder.

Bezug aus RIDANA 100% PA, schwer entflammbar.


Houba

Mushroom

Pilze

I02071T

50 × 40 × 45 cm

I02072T

50 × 40 × 45 cm

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah koženka z měkčeného PVC, bez ftalátů.

Made of PUR foam.

Plasticised PVC leatherette cover, phtalates

free.

Hergestellt aus Polyurethanschaum.

Bezug aus phtalatfreiem Kunstleder.

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah RIDANA 100% PA se speciální nehořlavou

úpravou.

Made of PUR foam.

RIDANA 100% PA cover, special fireproofing.

Hergestellt aus Polyurethanschaum.

Bezug aus RIDANA 100% PA, schwer entflammbar.


Kids

indoor

SEZENÍ

SEATS / SOFAS

Rozkládací sedací kout

Convertible children´s seating area

Klappkindereckeke

I01001

150 × 150 cm

1 2 3 4 5 4

T

Křeslo

Chair

Sessel

I0100

1 2 3 4 5 4

T

76 × 60 × 50 cm


Dvojkřeslo

Double chair

2er-Sofa

120 × 60 × 50 cm

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah UBAXINA 100% PES.

Made of PUR foam.

UBAXINA 100% PES cover.

I0102

1 2 3 4 5 4

T

Trojkřeslo

Triple chair

3er-Sofa

Hergestellt aus

Polyurethanschaum.

Bezug aus UBAXINA 100% PES.

I0103

1 2 3 4 5 4

T

163 × 60 × 50 cm


Kids

indoor

SEZENÍ

SEATS / SOFAS

Válec

Seat rund / Sitz rund

I01089T

koženka / PVC leatherette / Kunstleder

Ø 50 × 25 cm

I01090T

RIDANA / RIDANA PA / RIDANA PA

Formule 1

Formula 1 / Formel 1

I01091T

koženka / PVC leatherette / Kunstleder

120 × 41 × 20 cm

I01092T

RIDANA / RIDANA PA / RIDANA PA

Sedačka skládačka

Settee puzzle / Sofa puzzle

I01081T

koženka / PVC leatherette / Kunstleder

I01082T

RIDANA / RIDANA PA / RIDANA PA


Kostka s opěrkou

Seat with backrest

Sitz Rückenlehne

I01087T

koženka / PVC leatherette / Kunstleder

I01088T

RIDANA / RIDANA PA / RIDANA PA

50 × 50 × 40/25 cm

Kvádr

Seat block / Sitz Quader

I01083T

koženka / PVC leatherette / Kunstleder

100 × 50 × 25 cm

I01084T

RIDANA / RIDANA PA / RIDANA PA

Kostka

Seat cube / Sitz Würfel

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah koženka z měkčeného PVC, bez ftalátů.

Potah RIDANA

100% PA se speciální nehořlavou úpravou

Made of PUR foam.

Plasticised PVC leatherette cover.

Phtalates free, RIDANA

100% PA cover, special fireproofing

Hergestellt aus polyurethanschaum.

Bezug aus phtalatfreiem Kunstleder.

Bezug aus RIDANA 100% PA, schwer entflammbar.

I01085T

I01086T

koženka / PVC leatherette / Kunstleder

RIDANA / RIDANA PA / RIDANA PA

50 × 50 × 25 cm


Kids

indoor

SEZENÍ

SEATS / SOFAS

Pytel kytička

žluto-oranžová

Seating bag nosegay yellow-orange

Sitzsack Blümchen gelb-orange

95 × Ø 55cm I01041

Pytel kytička

modro-červená

Seating bag nosegay blue-red

Sitzsack Blümchen blau-rot

95 × Ø 55cm I01042


Sedací pytel

velký

Big seating bag

Sitzsack groß

100 × Ø 50cm

I0105

1 2 3 4 5 4

T

Náplň EPS kuličky, potah

UBAXINA 100% PES.

Filling EPS balls,

UBAXINA 100% PES cover.

Taburet

Tabouret

Taburett

Füllung Styroporkügelchen,

Bezug aus UBAXINA 100% PES.

I0106

1 2 3 4 5 4

T

35 × Ø 60cm


Kids

indoor

SEZENÍ

SEATS / SOFAS

Multifunkční pohovka Perla

Multifunction sofa

Multifuntionale Sofa

I01100T

130 × 70 × 60 cm

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah UBAXINA 100% PES.

Made of PUR foam.

UBAXINA 100% PES cover.

Hergestellt aus Polyurethanschaum.

Bezug aus UBAXINA 100% PES.

I01101T

130 × 70 × 60 cm

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah koženka z měkčeného PVC, bez ftalátů.

Made of PUR foam.

Plasticised PVC leatherette cover, phtalates free

Hergestellt aus Polyurethanschaum.

Bezug aus phtalatfreiem Kunstleder.


Kids

indoor

BAZÉNY A ŽÍNĚNKY

POOLS AND SPORTS MATS

BALLBÄDER UND TURNMATTEN

Bazén rohový

Corner Pool

Viertelkreis rei Ballbad

I02001T

200 × 200 cm

I02002T

2000 × 200 cm

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah koženka z měkčeného PVC, bez ftalátů.

Made of PUR foam.

Plasticised PVC leatherette cover, phtalates

free.

Hergestellt aus Polyurethanschaum.

Bezug aus phtalatfreiem Kunstleder.

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah RIDANA 100% PA se speciální nehořlavou

úpravou.

Made of PUR foam.

RIDANA 100% PA cover, special fireproofing.

Hergestellt aus Polyurethanschaum.

Bezug aus RIDANA 100% PA, schwer entflammbar.


Bazén

čtvercový

Square pool

Quadrat Ballbadad

I02011T

180 × 180 cm

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah koženka z měkčeného PVC, bez ftalátů.

I02012T

180 × 180 cm

Made of PUR foam.

Plasticised PVC leatherette cover,

phtalates free.

Hergestellt aus Polyurethanschaum.

Bezug aus phtalatfreiem Kunstleder.

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah RIDANA 100% PA se speciální nehořlavou

úpravou.

Made of PUR foam.

RIDANA 100% PA cover, special fireproofing.

Hergestellt aus Polyurethanschaum.

Bezug aus RIDANA 100% PA, schwer entflammbar.


Kids

indoor

BAZÉNY A ŽÍNĚNKY

POOLS AND SPORTS MATS

BALLBÄDER UND TURNMATTEN

Bazén kruhový

Pool round

Ballbad rund

I02003T

Ø 160 × 30 cm

I02004T

Ø 160 × 30 cm

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah koženka z měkčeného PVC, bez ftalátů.

Made of PUR foam.

Plasticised PVC leatherette cover,

phtalates free.

Hergestellt aus Polyurethanschaum.

Bezug aus phtalatfreiem Kunstleder.

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah RIDANA 100% PA se speciální

nehořlavou úpravou.

Made of PUR foam.

RIDANA 100% PA cover, special fireproofing.

Hergestellt aus Polyurethanschaum.

Bezug aus RIDANA 100% PA, schwer entflammbar.


Plastové míčky do bazénu

Plastic balls for the pool

Kunststoffbälle

I02099

Ø 7 cm

Obsah jednoho balení je 200 ks.

One bag contains 200 pieces.

Ein Sack beinhaltet 200 Stück.


Kids

indoor

BAZÉNY A ŽÍNĚNKY

POOLS AND SPORTS MATS

BALLBÄDER UND TURNMATTEN

Žíněnka

Sports mat

Turnmatte

I02022T

200 × 100 × 6 cm

I02021T

200 × 100 × 6 cm

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah RIDANA 100% PA se speciální

nehořlavou úpravou.

Made of PUR foam.

RIDANA 100% PA cover, special fireproofing.

Hergestellt aus Polyurethanschaum.

Bezug aus RIDANA 100% PA, schwer entflammbar.

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah koženka z měkčeného PVC, bez ftalátů.

Made of PUR foam.

Plasticised PVC leatherette cover, phtalates

free.

Hergestellt aus Polyurethanschaum.

Bezug aus phtalatfreiem Kunstleder.


Žíněnka

Sports mat

Turnmatte

I02031T

150 × 100 × 6 cm

Vyrobeno z PUR pěny

Potah koženka z měkčeného PVC, bez ftalátů.

Made of PUR foam.

Plasticised PVC leatherette cover,

phtalates free.

I02032T

150 × 100 × 6 cm

Hergestellt aus Polyurethanschaum.

Bezug aus phtalatfreiem Kunstleder.

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah RIDANA 100% PA se speciální

nehořlavou úpravou.

Made of PUR foam.

RIDANA 100% PA cover, special fireproofing.

Hergestellt aus Polyurethanschaum.

Bezug aus RIDANA 100% PA, schwer entflammbar.


Kids

indoor

BAZÉNY A ŽÍNĚNKY

POOLS AND SPORTS MATS

BALLBÄDER UND TURNMATTEN

Žíněnka 6dílná

Sports mat 6 parts

Turnmatte

6 – Teilig

I02023T

150 × 150 × 7 cm

I02024T

150 × 150 × 7 cm

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah koženka z měkčeného PVC, bez ftalátů.

Made of PUR foam.

Plasticised PVC leatherette cover,

phtalates free.

Hergestellt aus Polyurethanschaum.

Bezug aus phtalatfreiem Kunstleder.

Vyrobeno z PUR pěny.

Potah RIDANA 100% PA se speciální nehořlavou

úpravou.

Made of PUR foam.

RIDANA 100% PA cover, special fireproofing.

Hergestellt aus Polyurethanschaum.

Bezug aus RIDANA 100% PA, schwer entflammbar.


Kids

indoor

REFERENCE

More magazines by this user
Similar magazines