20.12.2018 Views

OKONr2

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Z Markiem Batorskim rozmawiają<br />

Eżbieta Gąsior, Katarzyna Morawska, Karolina Piech<br />

E.G.: Kiedy odkrył Pan u siebie zamiłowanie do<br />

sztuki?<br />

M. B.: Zamiłowanie do sztuki odkryłem już latach<br />

szkoły podstawowej, kiedy to mieszkając na<br />

Roztoczu bardzo często i dużo rysowałem. Jak<br />

wiadomo Roztocze jest pełne przyrody i ta<br />

przyroda niewątpliwie na mnie wpłynęła, jak<br />

również na moja późniejszą twórczość . Nie mniej<br />

jednak, w początkowym okresie były to proste<br />

obrazki związane właśnie z naturą, np. kwiaty,<br />

pejzaże, które rysowałem na laurkach i nie tylko,<br />

dla moich znajomych i rodziny.<br />

E. G.: Skąd czerpie pan inspiracje obecnie?<br />

E. G.: Jak pan łączy bycie artystą i prace, jako<br />

nauczyciel w szkole?<br />

M.B.: Nie jest to wcale proste, ponieważ bycie<br />

artystą to trochę bycie odizolowanym od<br />

rzeczywistości, natomiast w szkole trzeba być<br />

bardziej przyziemnym. Nie mniej jednak, myślę, że<br />

dla artysty jest to dość dobre, ponieważ nie może<br />

on za bardzo „odlecieć” od rzeczywistości.<br />

Niewątpliwie też, z moją twórczością artystyczną<br />

wiąże się moja wieloletnia działalność<br />

dydaktyczna. Grając koncerty, robiąc wernisaże<br />

zarażam ludzi zamiłowaniem do malarstwa i<br />

muzyki jazzowej.<br />

M. B.: Obecnie czerpię inspirację również z natury<br />

i mzyki. Natura i muzyka są bardzo sobie bliskie i<br />

ostatnie moje wystawy są inspirowane dźwiękami.<br />

Natura i jej rytm są bardzo charakterystyczne i<br />

inspirują wielu malarzy, w tym również mnie. Są<br />

one charakterystyczne w moim malarstwie, jak<br />

również w grafice. Jestem również<br />

zafascynowany mitologią grecką, a w<br />

szczególności malarstwem wazowym. Robiąc<br />

doktorat wykonałem cykl grafik na podstawie<br />

mitów greckich. Poza grafiką były również dzieła<br />

malarskie oraz robione techniką druku wypukłego<br />

– linorytem. Obecnie zajmując się malarstwem,<br />

ważne jest dla mnie pewne napięcie na<br />

płaszczyźnie obrazu, które czerpię z muzyki<br />

jazzowej.<br />

strona 12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!