Katalog GHB 2019

polbram

SYSTEMY OGRODZENIOWE

2019

Ogrodzenia tworzone z pasj¹...


POLBRAM

STEEL

GROUP

ZABEZPIECZENIE

ANTYKOROZYJNE

NOWOCZESNE

TECHNOLOGIE

Jesteœmy producentem systemów

ogrodzeniowych, firm¹ z ugruntowan¹

pozycj¹ na rynku. Dzia³amy nieprzerwanie

od 28 lat. Specjalizujemy siê w produkcji i

sprzeda¿y ogrodzeñ nowoczesnych i

tradycyjnych. W ofercie posiadamy

szeroki wybór bram dwuskrzyd³owych,

bram przesuwnych, furtek, przêse³,

paneli, s³upów oraz akcesorii. Idealnie

dobrane elementy gwarantuj¹ ³atwy

monta¿ i spójnoœæ ca³ego ogrodzenia.

Produkty naszej firmy znajduj¹ zwolenników

nie tylko w Polsce, ale równie¿ za

g r a n i c ¹ . Wy c h o d z ¹ c n a p r z e c i w

oczekiwaniom Klienta nieustannie

podwy¿szamy standardy i szukamy jeszcze

lepszych rozwi¹zañ, by zapewniæ produkty

idealnie dopasowane do Pañstwa

potrzeb.

Wyró¿nione w naszej gamie wyroby s¹

zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

cynkowanie ogniowe. Podczas procesu

technologicznego poprzez dyfuzjê

ciek³ego cynku z powierzchni¹ stalow¹

tworzy siê warstwa pow³oki cynkowej,

która na wiele lat zabezpiecza produkt

przed korozj¹.

Na naszej linii produkcyjnej wykorzystujemy

w pe³ni zautomatyzowan¹ lakierniê

proszkow¹. Dziêki komputerowemu

sterowaniu parametry procesu zawsze

pozostaj¹ optymalne, co pozwala na

uzyskanie najwy¿szej jakoœci pow³oki

lakierniczej. Uzyskana warstwa farby po

obróbce cieplnej tworzy estetyczne i

odporne na dzia³anie czynników

zewnêtrznych wykoñczenie produktu.

Nieustannie inwestujemy w rozwój firmy,

nowoczesne technologie, szkolenia kadr.

Pracujemy na systemie ERP stworzonym

przez lidera z bran¿y oprogramowania dla

firm produkcyjno-handlowych.

Przy produkcji systemów ogrodzeniowych

wprowadzamy najnowsze rozwi¹zania

techniczne ograniczaj¹ce jednostkowe

zu¿ycie energii i emisji CO2. D¹¿ymy do

maksymalnego zautomatyzowania

produkcji.

DLACZEGO WARTO POSIADAÆ

PRODUKTY MARKI POLBRAM ?

ORYGINALNE WZORNICTWO

SZEROKA GAMA ASORTYMENTU

SYSTEMY Z 10 LETNI¥ GWARANCJ¥

£ATWY MONTA¯

PRODUKTY POSIADAJ¥ CERTYFIKAT CE

ZABEZPIECZENIE METOD¥ DUPLEX

AUTOMATYKA
OBRÓBKA

LASEROWA

W procesie produkcji wykorzystujemy

technologiê ciêcia laserowego. Pozwala

ona na precyzyjne wykonywanie

elementów sk³adowych produkowanych

ogrodzeñ. Jest to najnowoczeœniejszy,

najdok³adniejszy oraz najszybszy sposób

obróbki elementów metalowych.

Technologia ta zapewnia równie¿ g³adk¹ i

czyst¹ powierzchniê co eliminuje

koniecznoœæ obróbki wykoñczeniowej.


NOWOCZESNY DESIGN

S P I S T R E ΠC I

LIZBONA II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04-05

TOKIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06-07

HAWANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08-09

BERNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11

SEUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13

DUBAJ NOWOή 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15

BAKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17

NOWOή 2019

KLASYCZNE WZORNICTWO

MONAKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21

WENECJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23

NIKOZJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25

RYGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27

TUNIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29

P ECO II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-31

E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-33

EZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35

K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-37

KPZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-39

K£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-41

K£Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-43

AKCESORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45

SYSTEM 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-47

KOMPLETY 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

PANELE STRONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

PANELE I AKCESORIA DO SYSTEMU 3D . . . . . . . . . . . . 50-51

S£UPY I AKCESORIA DO SIATEK I RUSZTOWANIA. . . . . . . . 52

AUTOMATYKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

INSTRUKCJE MONTA¯U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54-55

REALIZACJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-60

ASPEKTY PRAWNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2018

Wspieramy:

Wyró¿nienie


NOWOCZESNY DESIGN


NOWOCZESNY DESIGN

LIZBONA II

DOSTÊPNY RÓWNIE¯ W KOLORZE

RAL 7016

ANTRACYT STRUKTURA RAL 9005

CZARNY STRUKTURA

-4-


10

lat Gwarancji*

RAL7016

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,50 m

nr: 5902276531415

Przês³o

SzerokoϾ: 2,00 m

WysokoϾ: 1,20 m

nr: 5902276531446

Malowanie

proszkowe

OCYNK

Produkt

ocynkowany

Zawiasy

w komplecie

Furtka

SzerokoϾ: 0,90 m

WysokoϾ: 1,50 m

lewa nr: 5902276531422

prawa nr: 5902276531439

Brama przesuwna

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,50 m

lewa nr: 5902276531453

prawa nr: 5902276531460

W ZESTAWIE Z BRAM¥ PRZESUWN¥

S³up najazdowy

S³up prowadz¹cy

Zamek hakowy

Rolka najazdowa

Rolka prowadz¹ca

Wózki jezdne

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

Bramy przystosowane

do automatyki

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

S£UPY Ocynk + RAL 7016 Struktura

- Bramowy z nitonakêtk¹

100x100mm nr: 5901891476804

- Bramowo-furtkowy

100x100mm nr: 5901891476811

- G³adki

50x50mm nr: 5900652459872

100x100mm nr: 5901891478068

OBEJMY Ocynk + RAL 7016 Struktura

- Pocz¹tkowa

50x50 nr: 5901891479034

100x100 nr: 5901891478945

- Poœrednia

50x50 nr: 5901891479041

100x100 nr: 5902276539534

- Naro¿na

50x50 nr: 5901891479058

100x100 nr: 5902276539541

£¥CZNIK TYP "T" Ocynk + RAL 7016 Struktura

(4 w komplecie) nr: 5901891479508

£¥CZNIK TYP "O" Ocynk + RAL 7016 Struktura

(4 w komplecie) nr: 5901891479492

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 7016 Struktura

nr: 5901891473537

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Ocynk + RAL 7016 Struktura

nr: 5901891476262

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wype³nij formularz serwisowy i wyd³u¿ gwarancjê.

-5-


NOWOCZESNY DESIGN

TOKIO

RAL 7016

ANTRACYT STRUKTURA

-6-


10

lat Gwarancji*

RAL7016

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,50 m

nr: 5902276531477

Przês³o

SzerokoϾ: 2,00 m

WysokoϾ: 1,20 m

nr: 5902276531484

Malowanie

proszkowe

OCYNK

Produkt

ocynkowany

Zawiasy

w komplecie

Furtka

SzerokoϾ: 0,90 m

WysokoϾ: 1,50 m

lewa nr: 5902276531507

prawa nr: 5902276531491

Brama przesuwna

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,50 m

lewa nr: 5902276531514

prawa nr: 5902276532795

W ZESTAWIE Z BRAM¥ PRZESUWN¥

S³up najazdowy

S³up prowadz¹cy

Zamek hakowy

Rolka najazdowa

Rolka prowadz¹ca

Wózki jezdne

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

Bramy przystosowane

do automatyki

S£UPY Ocynk + RAL 7016 Struktura

- Bramowy z nitonakêtk¹

70x70mm nr: 5901891476125

- Bramowo-furtkowy

70x70mm nr: 5901891476132

- G³adki

50x50mm nr: 5900652459872

70x70mm nr: 5901891476156

OBEJMY Ocynk + RAL 7016 Struktura

- Pocz¹tkowa

50x50 nr: 5901891479034

70x70 nr: 5901891476194

- Poœrednia

50x50 nr: 5901891479041

70x70 nr: 5901891476200

- Naro¿na

50x50 nr: 5901891479058

70x70 nr: 5901891476217

£¥CZNIK TYP "T" Ocynk + RAL 7016 Struktura

(4 w komplecie) nr: 5901891479508

£¥CZNIK TYP "O" Ocynk + RAL 7016 Struktura

(4 w komplecie) nr: 5901891479492

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 7016 Struktura

nr: 5901891473537

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Ocynk + RAL 7016 Struktura

nr: 5901891476262

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wype³nij formularz serwisowy i wyd³u¿ gwarancjê.

-7-


NOWOCZESNY DESIGN

HAWANA

RAL 7016

ANTRACYT STRUKTURA

-8-


10

lat Gwarancji*

RAL7016

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,50 m

nr: 5902276535871

Przês³o

SzerokoϾ: 2,00 m

WysokoϾ: 1,20 m

nr: 5902276535864

Malowanie

proszkowe

OCYNK

Produkt

ocynkowany

Zawiasy

w komplecie

Furtka

SzerokoϾ: 0,90 m

WysokoϾ: 1,50 m

lewa nr: 5902276535888

prawa nr: 5902276535895

Brama przesuwna

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,50 m

lewa nr: 5902276535901

prawa nr: 5902276535918

W ZESTAWIE Z BRAM¥ PRZESUWN¥

S³up najazdowy

S³up prowadz¹cy

Zamek hakowy

Rolka najazdowa

Rolka prowadz¹ca

Wózki jezdne

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

Bramy przystosowane

do automatyki

S£UPY Ocynk + RAL 7016 Struktura

- Bramowy z nitonakêtk¹

70x70mm nr: 5901891476125

- Bramowo-furtkowy

70x70mm nr: 5901891476132

- G³adki

50x50mm nr: 5900652459872

70x70mm nr: 5901891476156

OBEJMY Ocynk + RAL 7016 Struktura

- Pocz¹tkowa

50x50 nr: 5901891479034

70x70 nr: 5901891476194

- Poœrednia

50x50 nr: 5901891479041

70x70 nr: 5901891476200

- Naro¿na

50x50 nr: 5901891479058

70x70 nr: 5901891476217

£¥CZNIK TYP "T" Ocynk + RAL 7016 Struktura

(4 w komplecie) nr: 5901891479508

£¥CZNIK TYP "O" Ocynk + RAL 7016 Struktura

(4 w komplecie) nr: 5901891479492

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 7016 Struktura

nr: 5901891473537

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Ocynk + RAL 7016 Struktura

nr: 5901891476262

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wype³nij formularz serwisowy i wyd³u¿ gwarancjê.

-9-


NOWOCZESNY DESIGN

BERNO

RAL 7016

ANTRACYT STRUKTURA

-10-


10

lat Gwarancji*

RAL7016

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,50 m

nr: 5900652451357

Przês³o

SzerokoϾ: 2,00 m

WysokoϾ: 1,20 m

nr: 5900652451388

Malowanie

proszkowe

OCYNK

Produkt

ocynkowany

Zawiasy

w komplecie

Furtka

SzerokoϾ: 0,90 m

WysokoϾ: 1,50 m

lewa nr: 5900652451364

prawa nr: 5900652451371

Brama przesuwna

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,50 m

lewa nr: 5900652451395

prawa nr: 5900652451401

W ZESTAWIE Z BRAM¥ PRZESUWN¥

S³up najazdowy

S³up prowadz¹cy

Zamek hakowy

Rolka najazdowa

Rolka prowadz¹ca

Wózki jezdne

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

Bramy przystosowane

do automatyki

S£UPY Ocynk + RAL 7016 Struktura

- Bramowy z nitonakêtk¹

70x70mm nr: 5901891476125

- Bramowo-furtkowy

70x70mm nr: 5901891476132

- G³adki

50x50mm nr: 5900652459872

70x70mm nr: 5901891476156

OBEJMY Ocynk + RAL 7016 Struktura

- Pocz¹tkowa

50x50 nr: 5901891479034

70x70 nr: 5901891476194

- Poœrednia

50x50 nr: 5901891479041

70x70 nr: 5901891476200

- Naro¿na

50x50 nr: 5901891479058

70x70 nr: 5901891476217

£¥CZNIK TYP "T" Ocynk + RAL 7016 Struktura

(4 w komplecie) nr: 5901891479508

£¥CZNIK TYP "O" Ocynk + RAL 7016 Struktura

(4 w komplecie) nr: 5901891479492

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 7016 Struktura

nr: 5901891473537

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Ocynk + RAL 7016 Struktura

nr: 5901891476262

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wype³nij formularz serwisowy i wyd³u¿ gwarancjê.

-11-


NOWOCZESNY DESIGN

SEUL

RAL 7016

ANTRACYT STRUKTURA

-12-


10

lat Gwarancji*

RAL7016

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,50 m

nr: 5900652451418

Przês³o

SzerokoϾ: 2,00 m

WysokoϾ: 1,20 m

nr: 5900652451432

Malowanie

proszkowe

OCYNK

Produkt

ocynkowany

Zawiasy

w komplecie

Furtka

SzerokoϾ: 0,90 m

WysokoϾ: 1,50 m

Uniwersalna nr: 5900652451425

Brama przesuwna

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,50 m

lewa nr: 5900652451449

prawa nr: 5900652451456

W ZESTAWIE Z BRAM¥ PRZESUWN¥

S³up najazdowy

S³up prowadz¹cy

Zamek hakowy

Rolka najazdowa

Rolka prowadz¹ca

Wózki jezdne

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

Bramy przystosowane

do automatyki

S£UPY Ocynk + RAL 7016 Struktura

- Bramowy z nitonakêtk¹

100x100mm nr: 5901891476804

- Bramowo-furtkowy

100x100mm nr: 5901891476811

- G³adki

50x50mm nr: 5900652459872

100x100mm nr: 5901891478068

OBEJMY Ocynk + RAL 7016 Struktura

- Pocz¹tkowa

50x50 nr: 5901891479034

100x100 nr: 5901891478945

- Poœrednia

50x50 nr: 5901891479041

100x100 nr: 5902276539534

- Naro¿na

50x50 nr: 5901891479058

100x100 nr: 5902276539541

£¥CZNIK TYP "T" Ocynk + RAL 7016 Struktura

(4 w komplecie) nr: 5901891479508

£¥CZNIK TYP "O" Ocynk + RAL 7016 Struktura

(4 w komplecie) nr: 5901891479492

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 7016 Struktura

nr: 5901891473537

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Ocynk + RAL 7016 Struktura

nr: 5901891476262

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wype³nij formularz serwisowy i wyd³u¿ gwarancjê.

-13-


NOWOCZESNY DESIGN

DUBAJ

NOWOή

2 0 1 9

RAL 7016

ANTRACYT STRUKTURA

-14-


10

lat Gwarancji*

RAL7016

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,54 m

nr: 5901122311553

Przês³o

SzerokoϾ: 2,00 m

WysokoϾ: 1,20 m

nr: 5901122311577

Malowanie

proszkowe

OCYNK

Produkt

ocynkowany

Zawiasy

w komplecie

Furtka

SzerokoϾ: 0,90 m

WysokoϾ: 1,54 m

Uniwersalna nr: 5901122311560

Brama przesuwna

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,54 m

lewa nr: 5901122311614

prawa nr: 5901122311621

W ZESTAWIE Z BRAM¥ PRZESUWN¥

S³up najazdowy

S³up prowadz¹cy

Zamek hakowy

Rolka najazdowa

Rolka prowadz¹ca

Wózki jezdne

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

Bramy przystosowane

do automatyki

S£UPY Ocynk + RAL 7016 Struktura

- Bramowy z nitonakêtk¹

100x100mm nr: 5901891476804

- Bramowo-furtkowy

100x100mm nr: 5901891476811

- G³adki

50x50mm nr: 5900652459872

100x100mm nr: 5901891478068

£¥CZNIK TYP "T" Ocynk + RAL 7016 Struktura

(4 w komplecie) nr: 5901891479508

£¥CZNIK TYP "O" Ocynk + RAL 7016 Struktura

(4 w komplecie) nr: 5901891479492

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 7016 Struktura

nr: 5901891473537

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Ocynk + RAL 7016 Struktura

nr: 5901891476262

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wype³nij formularz serwisowy i wyd³u¿ gwarancjê.

-15-


NOWOCZESNY DESIGN

BAKU

NOWOή

2 0 1 9

RAL 7016

ANTRACYT STRUKTURA

-16-


10

lat Gwarancji*

RAL7016

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,50 m

nr: 5901122311584

Przês³o

SzerokoϾ: 2,00 m

WysokoϾ: 1,20 m

nr: 5901122311607

Malowanie

proszkowe

OCYNK

Produkt

ocynkowany

Zawiasy

w komplecie

Furtka

SzerokoϾ: 0,90 m

WysokoϾ: 1,50 m

Uniwersalna nr: 5901122311591

Brama przesuwna

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,50 m

lewa nr: 5901122311638

prawa nr: 5901122311645

W ZESTAWIE Z BRAM¥ PRZESUWN¥

S³up najazdowy

S³up prowadz¹cy

Zamek hakowy

Rolka najazdowa

Rolka prowadz¹ca

Wózki jezdne

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

Bramy przystosowane

do automatyki

S£UPY Ocynk + RAL 7016 Struktura

- Bramowy z nitonakêtk¹

70x70mm nr: 5901891476125

- Bramowo-furtkowy

70x70mm nr: 5901891476132

- G³adki

50x50mm nr: 5900652459872

70x70mm nr: 5901891476156

£¥CZNIK TYP "L" Ocynk + RAL 7016 Struktura

(4 w komplecie) nr: 5900652452477

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 7016 Struktura

nr: 5901891473537

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Ocynk + RAL 7016 Struktura

nr: 5901891476262

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wype³nij formularz serwisowy i wyd³u¿ gwarancjê.

-17-


KLASYCZNE WZORNICTWO


KLASYCZNE WZORNICTWO

MONAKO

RAL 9005

CZARNY

-20-


10

lat Gwarancji*

RAL9005

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,40-1,60 m

nr: 5902276534300

Przês³o

SzerokoϾ: 2,00 m

WysokoϾ: 1,10-1,28 m

nr: 5902276531385

Malowanie

proszkowe

OCYNK

Produkt

ocynkowany

Zawiasy

w komplecie

Furtka

SzerokoϾ: 0,90 m

WysokoϾ: 1,40-1,60 m

lewa nr: 5902276534317

prawa nr: 5902276534324

Brama przesuwna

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,40-1,60 m

lewa nr: 5902276531392

prawa nr: 5902276531408

W ZESTAWIE Z BRAM¥ PRZESUWN¥

S³up najazdowy

S³up prowadz¹cy

Zamek hakowy

Rolka najazdowa

Rolka prowadz¹ca

Wózki jezdne

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

Bramy przystosowane

do automatyki

S£UPY Ocynk + RAL 9005

- Bramowy z nitonakêtk¹

100x100mm nr: 5900652458349

- Bramowo-furtkowy

100x100mm nr: 5900652458363

- G³adki

50x50mm nr: 5901891474039

100x100mm nr: 5900652450329

OBEJMY Ocynk + RAL 9005

- Pocz¹tkowa

50x50 nr: 5900652453030

100x100 nr: 5901891476231

- Poœrednia

50x50 nr: 5900652453054

100x100 nr: 5900652454235

- Naro¿na

50x50 nr: 5900652453061

100x100 nr: 5900652454266

£¥CZNIK TYP "T" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473483

£¥CZNIK TYP "O" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473445

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891473520

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Ocynk + RAL 9005

nr: 5900652453825

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wype³nij formularz serwisowy i wyd³u¿ gwarancjê.

-21-


KLASYCZNE WZORNICTWO

WENECJA

RAL 9005

CZARNY

-22-


10

lat Gwarancji*

RAL9005

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 4,08 m

WysokoϾ: 1,40-1,60 m

nr: 5902276530005

Przês³o

SzerokoϾ: 2,00 m

WysokoϾ: 1,10-1,30 m

nr: 5902276530036

Malowanie

proszkowe

OCYNK

Produkt

ocynkowany

Zawiasy

w komplecie

Furtka

SzerokoϾ: 1,04 m

WysokoϾ: 1,40-1,60 m

Uniwersalna nr: 5900652451180

Brama przesuwna

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,40-1,60 m

lewa nr: 5902276530043

prawa nr: 5902276530050

W ZESTAWIE Z BRAM¥ PRZESUWN¥

S³up najazdowy

S³up prowadz¹cy

Zamek hakowy

Rolka najazdowa

Rolka prowadz¹ca

Wózki jezdne

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

Bramy przystosowane

do automatyki

S£UPY Ocynk + RAL 9005

- Bramowy z nitonakêtk¹

100x100mm nr: 5900652458349

- Bramowo-furtkowy

100x100mm nr: 5900652458363

- G³adki

50x50mm nr: 5901891474039

100x100mm nr: 5900652450329

OBEJMY Ocynk + RAL 9005

- Pocz¹tkowa

50x50 nr: 5900652453030

100x100 nr: 5901891476231

- Poœrednia

50x50 nr: 5900652453054

100x100 nr: 5900652454235

- Naro¿na

50x50 nr: 5900652453061

100x100 nr: 5900652454266

£¥CZNIK TYP "T" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473483

£¥CZNIK TYP "O" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473445

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891473520

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Z SZEROK¥ KASET¥

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891474985

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wype³nij formularz serwisowy i wyd³u¿ gwarancjê.

-23-


KLASYCZNE WZORNICTWO

NIKOZJA

RAL 9005

CZARNY

-24-


10

lat Gwarancji*

RAL9005

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,30-1,50 m

nr: 5902276535758

Przês³o

SzerokoϾ: 2,00 m

WysokoϾ: 1,00-1,20 m

nr: 5902276535741

Malowanie

proszkowe

OCYNK

Produkt

ocynkowany

Zawiasy

w komplecie

Furtka

SzerokoϾ: 0,90 m

WysokoϾ: 1,30-1,50 m

lewa nr: 5902276535765

prawa nr: 5902276535772

Brama przesuwna

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,30-1,50 m

lewa nr: 5902276535789

prawa nr: 5902276535796

W ZESTAWIE Z BRAM¥ PRZESUWN¥

S³up najazdowy

S³up prowadz¹cy

Zamek hakowy

Rolka najazdowa

Rolka prowadz¹ca

Wózki jezdne

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

Bramy przystosowane

do automatyki

S£UPY Ocynk + RAL 9005

- Bramowy z nitonakêtk¹

70x70mm nr: 5901891476101

- Bramowo-furtkowy

70x70mm nr: 5901891476118

- G³adki

50x50mm nr: 5901891474039

70x70mm nr: 5901891476149

OBEJMY Ocynk + RAL 9005

- Pocz¹tkowa

50x50 nr: 5900652453030

70x70 nr: 5900652454754

- Poœrednia

50x50 nr: 5900652453054

70x70 nr: 5901891476385

- Naro¿na

50x50 nr: 5900652453061

70x70 nr: 5900652454273

£¥CZNIK TYP "T" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473483

£¥CZNIK TYP "O" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473445

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891473520

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Ocynk + RAL 9005

nr: 5900652453825

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wype³nij formularz serwisowy i wyd³u¿ gwarancjê.

-25-


KLASYCZNE WZORNICTWO

RYGA

RAL 9005

CZARNY

-26-


10

lat Gwarancji*

RAL9005

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,20-1,50 m

nr: 5902276532870

Przês³o

SzerokoϾ: 2,00 m

WysokoϾ: 0,90-1,20 m

nr: 5902276532900

Malowanie

proszkowe

OCYNK

Produkt

ocynkowany

Zawiasy

w komplecie

Furtka

SzerokoϾ: 0,90 m

WysokoϾ: 1,20-1,50 m

lewa nr: 5902276532887

prawa nr: 5902276532894

Brama przesuwna

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,20-1,50 m

lewa nr: 5902276532917

prawa nr: 5902276532924

W ZESTAWIE Z BRAM¥ PRZESUWN¥

S³up najazdowy

S³up prowadz¹cy

Zamek hakowy

Rolka najazdowa

Rolka prowadz¹ca

Wózki jezdne

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

Bramy przystosowane

do automatyki

S£UPY Ocynk + RAL 9005

- Bramowy z nitonakêtk¹

70x70mm nr: 5901891476101

- Bramowo-furtkowy

70x70mm nr: 5901891476118

- G³adki

50x50mm nr: 5901891474039

70x70mm nr: 5901891476149

OBEJMY Ocynk + RAL 9005

- Pocz¹tkowa

50x50 nr: 5900652453030

70x70 nr: 5900652454754

- Poœrednia

50x50 nr: 5900652453054

70x70 nr: 5901891476385

- Naro¿na

50x50 nr: 5900652453061

70x70 nr: 5900652454273

£¥CZNIK TYP "T" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473483

£¥CZNIK TYP "O" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473445

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891473520

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Ocynk + RAL 9005

nr: 5900652453825

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wype³nij formularz serwisowy i wyd³u¿ gwarancjê.

-27-


KLASYCZNE WZORNICTWO

TUNIS

RAL 9005

CZARNY

-28-


2

lata Gwarancji

RAL9005

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,30-1,50 m

nr: 5902276531958

Przês³o

SzerokoϾ: 2,00 m

WysokoϾ: 1,00-1,20 m

nr: 5902276532146

Malowanie

proszkowe

Wymaga

malowania

Zawiasy

w komplecie

Furtka

SzerokoϾ: 0,90 m

WysokoϾ: 1,30-1,50 m

lewa nr: 5902276532115

prawa nr: 5902276532122

Brama przesuwna

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,30-1,50 m

lewa nr: 5902276532160

prawa nr: 5902276532177

W ZESTAWIE Z BRAM¥ PRZESUWN¥

S³up najazdowy

S³up prowadz¹cy

Zamek hakowy

Rolka najazdowa

Rolka prowadz¹ca

Wózki jezdne

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

Bramy przystosowane

do automatyki

S£UPY Ocynk + RAL 9005

- Bramowy z nitonakêtk¹

70x70mm nr: 5901891476101

- Bramowo-furtkowy

70x70mm nr: 5901891476118

- G³adki

50x50mm nr: 5901891474039

70x70mm nr: 5901891476149

OBEJMY Ocynk + RAL 9005

- Pocz¹tkowa

50x50 nr: 5900652453030

70x70 nr: 5900652454754

- Poœrednia

50x50 nr: 5900652453054

70x70 nr: 5901891476385

- Naro¿na

50x50 nr: 5900652453061

70x70 nr: 5900652454273

£¥CZNIK TYP "T" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473483

£¥CZNIK TYP "O" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473445

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891473520

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Ocynk + RAL 9005

nr: 5900652453825

-29-


KLASYCZNE WZORNICTWO

P ECO II

RAL 9005

CZARNY

-30-


5

lat Gwarancji

RAL9005

Malowanie

proszkowe

Przês³o

SzerokoϾ: 1,80 m

WysokoϾ: 0,90-1,20 m

nr: 5902276532764

Furtka

SzerokoϾ: 0,90 m

WysokoϾ: 1,20-1,50 m

lewa nr: 5902276532627

prawa nr: 5902276532757

OCYNK

Produkt

ocynkowany

Zawiasy

w komplecie

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,20-1,50 m

nr: 5902276532610

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

Bramy przystosowane

do automatyki

S£UPY Ocynk + RAL 9005

- Bramowy z nitonakêtk¹

70x70mm nr: 5901891476101

- Bramowo-furtkowy

70x70mm nr: 5901891476118

- G³adki

50x50mm nr: 5901891474039

70x70mm nr: 5901891476149

OBEJMY Ocynk + RAL 9005

- Pocz¹tkowa

50x50 nr: 5900652453030

70x70 nr: 5900652454754

- Poœrednia

50x50 nr: 5900652453054

70x70 nr: 5901891476385

- Naro¿na

50x50 nr: 5900652453061

70x70 nr: 5900652454273

£¥CZNIK TYP "T" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473483

£¥CZNIK TYP "O" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473445

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891473520

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Ocynk + RAL 9005

nr: 5900652453825

-31-


KLASYCZNE WZORNICTWO

E

RAL 9005

CZARNY

-32-


2

lata Gwarancji

RAL9005

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,40-1,60 m

nr: 5902276532344

Przês³o

SzerokoϾ: 2,00 m

WysokoϾ: 1,10-1,28 m

nr: 5902276532382

Malowanie

proszkowe

Wymaga

malowania

Zawiasy

w komplecie

Furtka

SzerokoϾ: 0,90 m

WysokoϾ: 1,40-1,60 m

lewa nr: 5902276532368

prawa nr: 5902276532375

Brama przesuwna

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,40-1,60 m

lewa nr: 5902276532436

prawa nr: 5902276532443

W ZESTAWIE Z BRAM¥ PRZESUWN¥

S³up najazdowy

S³up prowadz¹cy

Zamek hakowy

Rolka najazdowa

Rolka prowadz¹ca

Wózki jezdne

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

Bramy przystosowane

do automatyki

S£UPY Ocynk + RAL 9005

- Bramowy z nitonakêtk¹

70x70mm nr: 5901891476101

- Bramowo-furtkowy

70x70mm nr: 5901891476118

- G³adki

50x50mm nr: 5901891474039

70x70mm nr: 5901891476149

OBEJMY Ocynk + RAL 9005

- Pocz¹tkowa

50x50 nr: 5900652453030

70x70 nr: 5900652454754

- Poœrednia

50x50 nr: 5900652453054

70x70 nr: 5901891476385

- Naro¿na

50x50 nr: 5900652453061

70x70 nr: 5900652454273

£¥CZNIK TYP "T" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473483

£¥CZNIK TYP "O" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473445

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891473520

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Z SZEROK¥ KASET¥

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891474985

-33-


KLASYCZNE WZORNICTWO

EZ

RAL 9005

CZARNY

-34-


2

lata Gwarancji

RAL9005

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,40-1,60 m

nr: 5902276532542

Przês³o

SzerokoϾ: 2,00 m

WysokoϾ: 1,10-1,28 m

nr: 5902276532580

Malowanie

proszkowe

Wymaga

malowania

Zawiasy

w komplecie

Furtka

SzerokoϾ: 0,90 m

WysokoϾ: 1,40-1,60 m

lewa nr: 5902276532566

prawa nr: 5902276532573

Brama przesuwna

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,40-1,60 m

lewa nr: 5902276532634

prawa nr: 5902276532641

W ZESTAWIE Z BRAM¥ PRZESUWN¥

S³up najazdowy

S³up prowadz¹cy

Zamek hakowy

Rolka najazdowa

Rolka prowadz¹ca

Wózki jezdne

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

Bramy przystosowane

do automatyki

S£UPY Ocynk + RAL 9005

- Bramowy z nitonakêtk¹

70x70mm nr: 5901891476101

- Bramowo-furtkowy

70x70mm nr: 5901891476118

- G³adki

50x50mm nr: 5901891474039

70x70mm nr: 5901891476149

OBEJMY Ocynk + RAL 9005

- Pocz¹tkowa

50x50 nr: 5900652453030

70x70 nr: 5900652454754

- Poœrednia

50x50 nr: 5900652453054

70x70 nr: 5901891476385

- Naro¿na

50x50 nr: 5900652453061

70x70 nr: 5900652454273

£¥CZNIK TYP "T" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473483

£¥CZNIK TYP "O" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473445

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891473520

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Z SZEROK¥ KASET¥

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891474985

-35-


KLASYCZNE WZORNICTWO

K

RAL 9005

CZARNY

-36-


2

lata Gwarancji

RAL9005

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 3,50 m

WysokoϾ: 1,50 m

nr: 5902276532931

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,50 m

nr: 5902276532948

Przês³o

SzerokoϾ: 2,00 m

WysokoϾ: 1,20 m

nr: 5902276532986

Malowanie

proszkowe

Wymaga

malowania

Zawiasy

w komplecie

Furtka

SzerokoϾ: 0,90 m

WysokoϾ: 1,50 m

lewa nr: 5902276532962

prawa nr: 5902276532979

Brama przesuwna

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,50 m

lewa nr: 5902276533037

prawa nr: 5902276533044

W ZESTAWIE Z BRAM¥ PRZESUWN¥

S³up najazdowy

S³up prowadz¹cy

Zamek hakowy

Rolka najazdowa

Rolka prowadz¹ca

Wózki jezdne

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

Bramy przystosowane

do automatyki

S£UPY Ocynk + RAL 9005

- Bramowy z nitonakêtk¹

70x70mm nr: 5901891476101

- Bramowo-furtkowy

70x70mm nr: 5901891476118

- G³adki

50x50mm nr: 5901891474039

70x70mm nr: 5901891476149

OBEJMY Ocynk + RAL 9005

- Pocz¹tkowa

50x50 nr: 5900652453030

70x70 nr: 5900652454754

- Poœrednia

50x50 nr: 5900652453054

70x70 nr: 5901891476385

- Naro¿na

50x50 nr: 5900652453061

70x70 nr: 5900652454273

£¥CZNIK TYP "T" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473483

£¥CZNIK TYP "O" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473445

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891473520

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Z SZEROK¥ KASET¥

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891474985

-37-


KLASYCZNE WZORNICTWO

KPZ

RAL 9005

CZARNY

-38-


2

lata Gwarancji

RAL9005

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,50 m

nr: 5902276533747

Przês³o

SzerokoϾ: 2,00 m

WysokoϾ: 1,20 m

nr: 5902276533785

Malowanie

proszkowe

Wymaga

malowania

Zawiasy

w komplecie

Furtka

SzerokoϾ: 0,90 m

WysokoϾ: 1,50 m

lewa nr: 5902276533761

prawa nr: 5902276533778

Brama przesuwna

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,50 m

lewa nr: 5902276533839

prawa nr: 5902276533846

W ZESTAWIE Z BRAM¥ PRZESUWN¥

S³up najazdowy

S³up prowadz¹cy

Zamek hakowy

Rolka najazdowa

Rolka prowadz¹ca

Wózki jezdne

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

Bramy przystosowane

do automatyki

S£UPY Ocynk + RAL 9005

- Bramowy z nitonakêtk¹

70x70mm nr: 5901891476101

- Bramowo-furtkowy

70x70mm nr: 5901891476118

- G³adki

50x50mm nr: 5901891474039

70x70mm nr: 5901891476149

OBEJMY Ocynk + RAL 9005

- Pocz¹tkowa

50x50 nr: 5900652453030

70x70 nr: 5900652454754

- Poœrednia

50x50 nr: 5900652453054

70x70 nr: 5901891476385

- Naro¿na

50x50 nr: 5900652453061

70x70 nr: 5900652454273

£¥CZNIK TYP "T" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473483

£¥CZNIK TYP "O" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473445

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891473520

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Z SZEROK¥ KASET¥

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891474985

-39-


KLASYCZNE WZORNICTWO


RAL 9005

CZARNY

-40-


2

lata Gwarancji

RAL9005

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,45-1,60 m

nr: 5902276533341

Przês³o

SzerokoϾ: 2,00 m

WysokoϾ: 1,10-1,25 m

nr: 5902276533389

Malowanie

proszkowe

Wymaga

malowania

Zawiasy

w komplecie

Furtka

SzerokoϾ: 0,90 m

WysokoϾ: 1,45-1,60 m

lewa nr: 5902276533365

prawa nr: 5902276533372

Brama przesuwna

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,45-1,60 m

lewa nr: 5902276533433

prawa nr: 5902276533440

W ZESTAWIE Z BRAM¥ PRZESUWN¥

S³up najazdowy

S³up prowadz¹cy

Zamek hakowy

Rolka najazdowa

Rolka prowadz¹ca

Wózki jezdne

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

Bramy przystosowane

do automatyki

S£UPY Ocynk + RAL 9005

- Bramowy z nitonakêtk¹

70x70mm nr: 5901891476101

- Bramowo-furtkowy

70x70mm nr: 5901891476118

- G³adki

50x50mm nr: 5901891474039

70x70mm nr: 5901891476149

OBEJMY Ocynk + RAL 9005

- Pocz¹tkowa

50x50 nr: 5900652453030

70x70 nr: 5900652454754

- Poœrednia

50x50 nr: 5900652453054

70x70 nr: 5901891476385

- Naro¿na

50x50 nr: 5900652453061

70x70 nr: 5900652454273

£¥CZNIK TYP "T" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473483

£¥CZNIK TYP "O" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473445

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891473520

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Z SZEROK¥ KASET¥

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891474985

-41-


KLASYCZNE WZORNICTWO

K£Z

RAL 9005

CZARNY

-42-


2

lata Gwarancji

RAL9005

Brama dwuskrzyd³owa

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,45-1,60 m

nr: 5902276533549

Przês³o

SzerokoϾ: 2,00 m

WysokoϾ: 1,10-1,25 m

nr: 5902276533587

Malowanie

proszkowe

Wymaga

malowania

Zawiasy

w komplecie

Furtka

SzerokoϾ: 0,90 m

WysokoϾ: 1,45-1,60 m

lewa nr: 5902276533563

prawa nr: 5902276533570

Brama przesuwna

SzerokoϾ: 4,00 m

WysokoϾ: 1,45-1,60 m

lewa nr: 5902276533631

prawa nr: 5902276533648

W ZESTAWIE Z BRAM¥ PRZESUWN¥

S³up najazdowy

S³up prowadz¹cy

Zamek hakowy

Rolka najazdowa

Rolka prowadz¹ca

Wózki jezdne

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

AKCESORIA

pozosta³e akcesoria str. 44-45

Bramy przystosowane

do automatyki

S£UPY Ocynk + RAL 9005

- Bramowy z nitonakêtk¹

70x70mm nr: 5901891476101

- Bramowo-furtkowy

70x70mm nr: 5901891476118

- G³adki

50x50mm nr: 5901891474039

70x70mm nr: 5901891476149

OBEJMY Ocynk + RAL 9005

- Pocz¹tkowa

50x50 nr: 5900652453030

70x70 nr: 5900652454754

- Poœrednia

50x50 nr: 5900652453054

70x70 nr: 5901891476385

- Naro¿na

50x50 nr: 5900652453061

70x70 nr: 5900652454273

£¥CZNIK TYP "T" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473483

£¥CZNIK TYP "O" Ocynk + RAL 9005

(4 w komplecie) nr: 5901891473445

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891473520

ZESTAW ELEMENTÓW DO FURTKI

Z SZEROK¥ KASET¥

Ocynk + RAL 9005

nr: 5901891474985

-43-


Klamka z szyldem

Ocynk+RAL 7016 STRUKTURA

nr: 5902276532771

Blacha z nakrêtk¹

80x80mm ? 16mm

Ocynk nr: 5900652456864

Nakrêtki zrywalne M8

(Komplet 12 szt.)

nr: 5902276530470

Klamka z szyldem

Ocynk+RAL 9005

nr: 5902276539626

Kapturki 70x70 RAL 9005

(Komplet 3 szt.)

nr: 5902276531323

Zawias z kotw¹

nr: 5902276530920

Elektrozaczep

nr: 5901721772113

Zestaw elementów

do furtki z elektrozaczepem

nr: 5902276530500

Kapturki 50x50 RAL 9005

(Komplet 3 szt.)

nr: 5902276531330

Mocowanie do podmurówek

nr: 5902276530364

Zamek do furtki

nr: 5901891476255

Zamkniêcie

dolne do bramy

nr: 5901891474923

Blokada dolna do bramy

Ocynk

nr: 5902276530722

Pochwyt

nr: 5902276530494

Zamkniêcie

górne do bramy

nr: 5901891474930

Zawias kolankowy

M 16,0 (Komplet 2 szt.)

nr: 5901891473476

Ga³ka sta³a

nr: 5901721772090

-44-


AKCESORIA

DO SYSTEMÓW

OGRODZENIOWYCH

KOLORY

RAL 9005

CZARNY

RAL 9005

CZARNY STRUKTURA

RAL 7016

ANTRACYT STRUKTURA

RAL 6005

ZIELONY

-45-


Brama dwuskrzyd³owa

Wys.: 1,20 m

Szer.: 4,00 m

Wys.: 1,50 m

Szer.: 4,00 m

Wys.: 1,70 m

Szer.: 4,00 m

nr: 5901891473681 nr: 5902276537660 nr: 5901721776098

Furtka

Wys.: 1,20 m

Szer.: 1,00 m

Wys.: 1,50 m

Szer.: 1,00 m

Wys.: 1,70 m

Szer.: 1,00 m

Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m Wys.: 1,50 m

Szer.: 4,00 m Szer.: 4,00 m

Wys.: 1,70 m

Szer.: 4,00 m

lewa nr: 5901891473834 lewa nr: 5902276537745 lewa nr: 5901721776067 lewa nr: 5901721776081 lewa nr: 5902276537820 lewa nr: 5901721776104

prawa nr: 5901891473841 prawa nr: 5902276538100 prawa nr: 5901721776074 prawa nr: 5901721778801 prawa nr: 5902276538186 prawa nr: 5901721778825

Brama dwuskrzyd³owa

Wys.: 1,20 m

Szer.: 4,00 m

Wys.: 1,50 m

Szer.: 4,00 m

Wys.: 1,70 m

Szer.: 4,00 m

nr: 5901721776111 nr: 5901721770089 nr: 5901721776746

Furtka

Wys.: 1,20 m

Szer.: 1,00 m

Wys.: 1,50 m

Szer.: 1,00 m

Wys.: 1,70 m

Szer.: 1,00 m

lewa nr: 5901721774490 lewa nr: 5901721770096 lewa nr: 5901721774513

prawa nr: 5901721774506 prawa nr: 5901721770423 prawa nr: 5901721774520

Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m Wys.: 1,50 m Wys.: 1,70 m

Szer.: 4,00 m Szer.: 4,00 m Szer.: 4,00 m

lewa nr: 5901721774537 lewa nr: 5901721770102 lewa nr: 5901721774544

prawa nr: 5901721778832 prawa nr: 5901721778849 prawa nr: 5901721778856

RAL 6005

ZIELONY

Brama dwuskrzyd³owa

Wys.: 1,20 m

Szer.: 4,00 m

Wys.: 1,50 m

Szer.: 4,00 m

Wys.: 1,70 m

Szer.: 4,00 m

nr: 5900652451142 nr: 590227653211 nr: 5900652451159

-46-

Furtka

Wys.: 1,20 m

Szer.: 1,00 m

Wys.: 1,50 m

Szer.: 1,00 m

Wys.: 1,70 m

Szer.: 1,00 m

Brama przesuwna

WysokoϾ: 1,50 m

SzerokoϾ: 4,00 m

lewa nr: 5900652451036 lewa nr: 5902276533198 lewa nr: 5900652451050 lewa nr: 5902276531583

prawa nr: 5900652451043 prawa nr: 5902276533204 prawa nr: 5900652451067 prawa nr: 5902276531637

RAL 7016

ANTRACYT STRUKTURA


SYSTEM

OGRODZENIOWY 3D

5

lat Gwarancji

OCYNK

Produkt

ocynkowany

Produkty posiadaj¹

Certyfikat CE

RAL6005

Malowanie

proszkowe

Zawiasy

w komplecie

RAL7016

Malowanie

proszkowe

Bramy przystosowane

do automatyki -47-


OCYNK

OCYNK + RAL 6005

OCYNK + RAL 7016

ASORTYMENT

ILOή

ASORTYMENT

ILOή

ASORTYMENT

ILOή

FURTKA 1,00 x 1,20 1

FURTKA 1,00 x 1,20 1

FURTKA 1,00 x 1,20 1

ZESTAW FURTKOWY 1

ZESTAW FURTKOWY 1

ZESTAW FURTKOWY 1

ZAMKNIÊCIE 1

ZAMKNIÊCIE 1

ZAMKNIÊCIE 1

S£UP FURTK. 60X40 1

S£UP FURTK. 60X40 1

S£UP FURTK. 60X40 1

S£UP G£ADKI 60x40 1

S£UP G£ADKI 60x40 1

S£UP G£ADKI 60x40 1

FURTKI 3D

W ZESTAWIE

ZAWIASY W KOMPLECIE

lewa nr: 5900652450763

prawa nr: 5900652450770

OCYNK

ZAWIASY W KOMPLECIE

lewa nr: 5900652450787

prawa nr: 5900652450794

OCYNK + RAL 6005

ZAWIASY W KOMPLECIE

lewa nr: 5900652450800

prawa nr: 5900652450817

OCYNK + RAL 7016

Zamkniêcie

furtki

ASORTYMENT

ILOή

ASORTYMENT

ILOή

ASORTYMENT

ILOή

FURTKA 1,00 x 1,50 1

FURTKA 1,00 x 1,50 1

FURTKA 1,00 x 1,50 1

ZESTAW FURTKOWY 1

ZESTAW FURTKOWY 1

ZESTAW FURTKOWY 1

ZAMKNIÊCIE 1

ZAMKNIÊCIE 1

ZAMKNIÊCIE 1

S£UP FURTK. 60X40 1

S£UP FURTK. 60X40 1

S£UP FURTK. 60X40 1

S£UP G£ADKI 60x40 1

ZAWIASY W KOMPLECIE

lewa nr: 5900652450824

prawa nr: 5900652450831

S£UP G£ADKI 60x40 1

ZAWIASY W KOMPLECIE

lewa nr: 5900652450848

prawa nr: 5900652450855

S£UP G£ADKI 60x40 1

ZAWIASY W KOMPLECIE

lewa nr: 5900652450862

prawa nr: 5900652450879

Zawiasy

Zestaw

furtkowy

S³up

furtkowy

60x40

S³up

g³adki

60x40

OCYNK

OCYNK + RAL 6005

OCYNK + RAL 7016

ASORTYMENT

ILOή

ASORTYMENT

ILOή

ASORTYMENT

ILOή

BRAMA 4,00 x 1,20 1

ZAMKNIÊCIE GÓRNE 1

ZAMKNIÊCIE DOLNE 1

S£UPY BRAMOWE 2

BRAMA 4,00 x 1,20 1

ZAMKNIÊCIE GÓRNE 1

ZAMKNIÊCIE DOLNE 1

S£UPY BRAMOWE 2

BRAMA 4,00 x 1,20 1

ZAMKNIÊCIE GÓRNE 1

ZAMKNIÊCIE DOLNE 1

S£UPY BRAMOWE 2

BRAMY 3D

W ZESTAWIE

ZAWIASY W KOMPLECIE ZAWIASY W KOMPLECIE ZAWIASY W KOMPLECIE

nr: 5900652450671 nr: 5900652450688 nr: 5900652450695

OCYNK

OCYNK + RAL 6005 OCYNK + RAL 7016

S³upy

bramowe

70x70

ASORTYMENT

ILOή

ASORTYMENT

ILOή

ASORTYMENT

ILOή

BRAMA 4,00 x 1,50 1

ZAMKNIÊCIE GÓRNE 1

ZAMKNIÊCIE DOLNE 1

BRAMA 4,00 x 1,50 1

ZAMKNIÊCIE GÓRNE 1

ZAMKNIÊCIE DOLNE 1

BRAMA 4,00 x 1,50 1

ZAMKNIÊCIE GÓRNE 1

ZAMKNIÊCIE DOLNE 1

S£UPY BRAMOWE 2 S£UPY BRAMOWE 2 S£UPY BRAMOWE 2

ZAWIASY W KOMPLECIE ZAWIASY W KOMPLECIE ZAWIASY W KOMPLECIE Zawiasy Zamkniêcie górne

bramy

Zamkniêcie dolne

bramy

nr: 5900652450701 nr: 5900652450718 nr: 5900652450725

-48-


Zn

OCYNK

WysokoϾ: 1,43 m

SzerokoϾ: 2,50 m

nr: 5901891479355

Zn

OCYNK

+

RAL 6005

WysokoϾ: 1,43 m

SzerokoϾ: 2,50 m

nr: 5901891479362

PANELE

STRONG

-49-


S£UPY Ocynk

- Bramowy z nitonakêtk¹

70x70mm (2,00) nr: 5900652453887

70x70mm (2,40) nr: 5901721774643

- Furtkowy

60x40mm (2,00) nr: 5901891478198

60x40mm (2,20) nr: 5902276530265

- G³adki

70x70mm (2,00) nr: 5901721770119

70x70mm (2,40) nr: 5901721774636

60x40mm (2,00) nr: 5900652457717

60x40mm (2,40) nr: 5900652456147

60x40mm (2,70) nr: 5901721770867

OBEJMY

Ocynk

- Pocz¹tkowa 60x40

nr: 5901891474138

- Poœrednia 60x40

nr: 5901891474114

OBEJMY

Ocynk + Ral 6005

- Pocz¹tkowa 60x40

nr: 5901891474169

- Poœrednia 60x40

nr: 5901891474145

S£UPY Ocynk + Ral 6005

- Bramowy z nitonakêtk¹

70x70mm (2,00) nr: 5900652453894

70x70mm (2,40) nr: 5901721776142

- Furtkowy

60x40mm (2,00) nr: 5901891478204

60x40mm (2,20) nr: 5902276530258

- G³adki

70x70mm (2,00) nr: 5901721770133

70x70mm (2,40) nr: 5901721776135

60x40mm (2,00) nr: 5900652457724

60x40mm (2,40) nr: 5901891470130

60x40mm (2,70) nr: 5901721770829

OBEJMY

Ocynk + Ral 7016 Struktura

- Pocz¹tkowa 60x40

nr: 5901891470147

- Poœrednia 60x40

nr: 5901891470154

S£UPY Ocynk + Ral 7016 Struktura

- Bramowy z nitonakêtk¹

70x70mm (2,00) nr: 5901891476125

70x70mm (2,40) nr: 5900652451012

- Furtkowy

60x40mm (2,00) nr: 5901891478211

60x40mm (2,20) nr: 5900652451029

- G³adki

70x70mm (2,00) nr: 5901891476156

70x70mm (2,40) nr: 5900652451166

60x40mm (2,00) nr: 5901891470116

60x40mm (2,40) nr: 5900652451173

OBEJMA TRZEMIENNA

Ocynk nr: 5902276530272

KAPTURKI

-Szare (komplet 6 szt.)

nr: 5902276530333

- Naro¿na 60x40

nr: 5901891474121

- Naro¿na 60x40

nr: 5901891474152

- Naro¿na 60x40

nr: 5901891470161

-Zielone (komplet 6 szt.)

nr: 5902276530340

AVOCLIPY

Ocynk (Kpl. 6 szt.) nr: 5901721772335

Ocynk + RAL 6005 (Kpl. 6 szt.) nr: 5901721772342

Ocynk + RAL 9005 (Kpl. 6 szt.) nr: 5901721774186

Ocynk + RAL 7016 Struktura (Kpl. 6 szt.) nr: 5902276530319

ZAMKNIÊCIE DO FURTKI

Ocynk nr: 5900652458806

Ocynk + RAL 6005

nr: 5901891474633

PODSTAWA DO S£UPKA

Ocynk nr: 5901891478280

SPINKI DO PANELI

Ocynk (komplet 50 szt)

nr: 5902276530357

PANEL OGRODZENIOWY 3A MAX

Zn

OCYNK

WysokoϾ: 1,23 m

SzerokoϾ: 2,50 m

nr: 5901891478013

Zn

OCYNK

WysokoϾ: 1,52 m

SzerokoϾ: 2,50 m

nr: 5901891475357

Zn

OCYNK

+

RAL 6005

WysokoϾ: 1,23 m

SzerokoϾ: 2,50 m

nr: 5901891478020

Zn

OCYNK

+

RAL 6005

WysokoϾ: 1,52 m

SzerokoϾ: 2,50 m

nr: 5901891475364

Zn

OCYNK

+

RAL 7016

WysokoϾ: 1,23 m

SzerokoϾ: 2,50 m

nr: 5901891479232

Zn

OCYNK

+

RAL 7016

WysokoϾ: 1,52 m

SzerokoϾ: 2,50 m

nr: 5901891479249

-50-


AKCESORIA

DO SYSTEMU

OGRODZENIOWEGO 3D

PANEL OGRODZENIOWY 3A LUX

Zn

OCYNK

WysokoϾ: 1,23 m

SzerokoϾ: 2,50 m

nr: 5901891478150

Zn

OCYNK

WysokoϾ: 1,52 m

SzerokoϾ: 2,50 m

nr: 5901891470062

Zn

OCYNK

+

RAL 6005

WysokoϾ: 1,23 m

SzerokoϾ: 2,50 m

nr: 5901891470055

Zn

OCYNK

+

RAL 6005

WysokoϾ: 1,52 m

SzerokoϾ: 2,50 m

nr: 5901891470079

Zn

OCYNK

+

RAL 7016

WysokoϾ: 1,23 m

SzerokoϾ: 2,50 m

nr: 5901891479416

Zn

OCYNK

+

RAL 7016

WysokoϾ: 1,52 m

SzerokoϾ: 2,50 m

nr: 5901891470086

Zn

OCYNK

WysokoϾ: 1,72 m

SzerokoϾ: 2,50 m

nr: 5901891478006

Zn

OCYNK

WysokoϾ: 2,00 m

SzerokoϾ: 2,50 m

nr: 5901721772267

Zn

OCYNK

+

RAL 6005

WysokoϾ: 1,72 m

SzerokoϾ: 2,50 m

nr: 5901891470109

Zn

OCYNK

+

RAL 6005

WysokoϾ: 2,00 m

SzerokoϾ: 2,50 m

nr: 5901721772274

-51-


S£UPY

I AKCESORIA

DO SIATEK

PRZELOTKA ZIELONA

nr: 5901721772137

Element mocuj¹cy

drut naci¹gowy

do s³upka ogrodzeniowego

NAPINACZ ZIELONY

nr: 5901721772144

S³u¿y do napinania

drutu naci¹gowego

NASADKA FI 42,0 ZIELONA

nr: 5901721772151

Element gwarantuj¹cy

solidne i estetyczne po³¹czenie

s³upków podporowych

z poœrednimi i naro¿nymi

OBEJMA FI 42,0

Ocynk + RAL6005

nr: 5901721772168

Element umo¿liwiaj¹cy

po³¹czenie napinacza

i nasadki ze s³upkiem

CZÊŒÆ POMOCNICZA

nr: 5901721772175

Umo¿liwia monta¿ dwustronny

s³upka podporowego i napinacza

na jednej obejmie

ŒRUBA MOCUJ¥CA

PRÊT SPRʯAJ¥CY

nr: 5901721772182

Œruba mocuj¹ca prêt sprê¿aj¹cy

PRÊT SPRʯAJ¥CY

nr: 5901721772199

Do mocowania siatki

za pomoc¹ œrub mocuj¹cych.

Gwarantuje pionowe ustawienie

siatki. Powlekany tworzywem PCV

S£UPY

S£UP FI 42,0 (2,00M)

STAL + PCV

nr: 5908282470137

S£UP FI 42,0 (2,20m)

STAL + PCV

nr: 5902276531194

S£UP FI 42,0 (2,00M)

STAL + OCYNK + PCV

nr: 5902276531200

S£UP FI 42,0 (2,20m)

STAL + OCYNK + PCV

nr: 5902276531217

S£UP FI 42,4 (2,00M)

G£ADKI, PODK£AD

nr: 5908282470144

S£UP FI 42,4 (2,20M)

G£ADKI, PODK£AD

nr: 5902276531125

Rama konstrukcyjna

WysokoϾ: 0,82 m

SzerokoϾ: 1,00 m

nr: 5900652456956

Rama konstrukcyjna

WysokoϾ: 0,82 m

SzerokoϾ: 1,60 m

nr: 5908226686976

RUSZTOWANIA

WARSZAWSKIE

Porêcz

1,00 m nr: 5901721771888

1,60 m nr: 5901721771895

Balustrada

1,00 m nr: 5901721771963

1,60 m nr: 5901721770881

Pomost roboczy z w³azem

nr: 5901721771871

Z³¹cze krzy¿owe sta³e

nr: 5901891470208

Pas spinaj¹cy

nr: 5901721771987

Element zabezpieczaj¹cy

nr: 5901721771932

Z³¹cze krzy¿owe obrotowe

nr: 5901891470192

Drabinka

nr: 5901891470277

Stê¿enie

1,0 m nr: 5901891470222

1,60 m nr: 5901891470215

-52-

Element kotwi¹cy

nr: 5901721771970

Pomost roboczy

nr: 5901891470246

Ko³o z hamulcem

nr: 5901891470260

Podstawa œrubowa

nr: 5901891470239


ZESTAW DO BRAM PRZESUWNYCH

1 SL1SC Si³ownik elektromechaniczny z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹

i odbiornikiem radiowym z kodem dynamicznie zmiennym 433,92 Mhz.

nr: 5901891478341

AUTOMATYKA

ZESTAW DO BRAM DWUSKRZYD£OWYCH

1 WT1SC Si³ownik elektromechaniczny z wbudowan¹ central¹ steruj¹c¹

i odbiornikiem radiowym z kodem dynamicznie zmiennym 433,92 Mhz.

nr: 5901891478334

AKCESORIA

Lampa ostrzegawcza

z wbudowan¹ anten¹

nr: 5902276536199

Pilot czterokana³owy

nr: 5901891479065

Radioodbiornik

uniwersalny

nr: 5901721772052

Komplet fotokomórek

nr: 5902276531361

Zasilanie awaryjne

do automatu

do bram przesuwnych

nr: 5902276531552

Zasilanie awaryjne

do automatu

do bram dwuskrzyd³owych

nr: 5902276531569

£adowarka sieciowa

nr: 5902276531545

Centrala do sterowania

oœwietleniem

nr: 5902276531521

Klawiatura kodowa

nr: 5902276531378

Listwa zêbata do

bramy przesuwnej 4,0m

nr: 5901721772069

Listwa monta¿owa

do bramy przesuwnej

Ocynk + RAL 9005

nr: 5902276531347

Listwa monta¿owa

do bramy przesuwnej

Ocynk + RAL 7016 STRUKTURA

nr: 5902276531354

Zestaw zasilania

s³onecznego

nr: 5902276531538

-53-


INSTRUKCJA MONTA¯U

BRAMY DWUSKRZYD£OWEJ

(BEZ AUTOMATU)

I FURTKI

5

W fundamenty s³upowe w³o¿yæ zbrojenie

wykonane z 4 prêtów zbrojonych o12 mm

o d³ugoœci 110 cm powi¹zanych strzemionami

z prêta g³adkiego o6 mm o wymiarach 30x30 cm

roz³o¿onymi co 15 cm. W ³awê fundamentow¹ ³¹cz¹c¹

s³upy zastosowaæ zbrojenie wykonane z prêta ¿ebrowanego o 12 mm

w iloœci 4 szt. (d³ugoœæ zale¿na od szerokoœci bramy)

powi¹zane strzemionami wykonanymi z prêta

g³adkiego o6 mm (o wymiarze 20x30 cm)

o rozstawie 25 cm.

1

Wyznacz po³o¿enie

bramy i furtki w terenie

Bramê w pozycji

6 poziomej nale¿y

z³o¿yæ ³¹cznie ze

s³upkami zachowuj¹c

liniowoœæ po³o¿enia

wszystkich elementów.

SZEROKOή FURTKI + 3CM

SZEROKOή BRAMY +4CM

2

Zrobiæ wykopy na fundamenty

pod s³upki bramy i s³upek furtki

na zadan¹ g³êbokoœæ.

4

Wykonaæ

3

zbrojenie

wg pkt.5 umieœciæ

deskowania.

Wykonaæ szalunki

pod ³awê fundamentow¹

i s³upki.

7

Tak z³o¿on¹

bramê nale¿y

ustabilizowaæ

przy pomocy elementów

drewnianych

lub innych (np.: deski,

kantówki, profile).

9

Po³o¿enie

wysokoœciowe

nale¿y ustabilizowaæ

poprzez oparcie

sworznia przy s³upku

na elemencie

wsporczym.

Wykonaæ deskowanie oraz betonowanie elementów

12 uzupe³niaj¹cych miêdzy s³upkami pamiêtaj¹c o umieszczeniu

elementów blokowania bram:

- zamkniêcie dolne bramy

- blokada bramy

- zamkniêcie górne bramy

MONTA¯ ZAWIASÓW

ZAWIAS

TULEJA

8

Z³o¿ony element

umieœciæ w miejscu

wbudowania z

zachowaniem

pionowoœci i ponownie

sprawdziæ po³o¿enie

wszystkich czêœci

sk³adowych oraz

zabezpieczyæ przed

przechyleniem lub

wywróceniem.

11 Wylaæ

betonowanie

s³upów

10

Zalecana

klasa

betonu

B25-C30

Wykonaæ betonowe

³awy fundamentowe

oraz coko³y na s³upki.

Zalecany jest monta¿ odboju do bram w celu zabezpieczenia

13 zawiasów przed ich uszkodzeniem.

ZBROJENIE FUNDAMENTU

S£UPÓW

1.20m

0.40m

4x o12mm

L=110cm

o6mm co 15cm

0.30m

ODLEG£OŒÆ SKRZYD£A BRAMY

I FURTKI OD POD£O¯A

4-6cm

MONTA¯ ZAMKA I WK£ADKI

PIERŒCIEÑ

OSADCZY

MONTA¯ BLOKADY BRAMY

BLOKADA

BRAMY

ZAMKNIÊCIE

DOLNE BRAMY

TULEJE

WPUSZCZONE

W BETON

BETON

-54-


INSTRUKCJA MONTA¯U

BRAMY PRZESUWNEJ

BEZ AUTOMATU

1

Wyznacz

po³o¿enie

bramy w terenie

d³ugoœæ

przeciwwagi

œruby fund.

M16 kl. 5.6

L=500mm+2N+2P

wysokoϾ

bramy od

strony zamka

hakowego

+ 4-6 cm

œwiat³o bramy + 1cm

2

Zrobiæ

wykopy

na fundamenty

pod s³upki

i pod wózki.

s³up najazdowy

Zalecana

klasa

betonu

C20/25

s³up prowadz¹cy

3

Za³o¿yæ

bramê

na wózki

4

Zamontowaæ na

s³upku prowadz¹cym

rolkê prowadz¹c¹

rolka

prowadz¹ca

ZBROJENIE FUNDAMENTU

S£UPÓW

ODLEG£OŒÆ SKRZYD£A BRAMY

I FURTKI OD POD£O¯A

ROLKA PROWADZ¥CA

ZAMEK HAKOWY

s³up prowadz¹cy

brama

przesuwna

1.20m

4x o12mm

L=110cm

o6mm co 15cm

beton

wózki

0.40m

0.30m

4-6cm

WÓZKI

ROLKA NAJAZDOWA

80mm

400mm

200mm

200mm

oœ bramy

95mm

250mm

250mm

500mm

Œwiat³o bramy + 10mm

250mm

Rozmieszczenie œrub

na fundamencie

250mm

RZUT FUNDAMENTÓW

zalecana g³êbokoœæ ³awy - 120cm

165mm

50mm

165mm

50mm

Po³owa œwiat³a wjazdu

-55-


-56-

REALIZACJE


ASPEKTY PRAWNE

§41. Przepisy dotycz¹ce ogrodzenia

Ogrodzenia nie mog¹ stanowiæ zagro¿enia dla ludzi i zwierz¹t. Nie mo¿na umieszczaæ

niebezpiecznych zakoñczeñ takich jak np.: drut kolczasty na ogrodzeniach poni¿ej 1,8m.

§42. Bramy i furtki

Bramy i furtki nie mog¹ otwieraæ siê na zewn¹trz i mieæ progów utrudniaj¹cych

wjazd osób niepe³nosprawnych na wózkach inwalidzkich.

§43. Wymiary bramy

Zgodnie z polskim prawem minimalna szerokoœæ bramy powinna stanowiæ 2,40m,

a w przypadku zastosowania furtki jej szerokoœæ powinna byæ nie mniejsza ni¿ 0,90m,

przy czym na drodze po¿arowej szerokoœci te reguluj¹ odrêbne przepisy dotycz¹ce

ochrony przeciwpo¿arowej.

§44. Sposób zaprojektowania i wykonania budynku

W przypadku monta¿u ogrodzenia nie wolno przekroczyæ linii granicznych posesji

(zarys tych linii mo¿na sprawdziæ w planie zagospodarowania przestrzennego, albo

w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Ogrodzenie powinno zostaæ wzniesione w taki sposób, aby nie zak³óca³o korzystania

z s¹siednich nieruchomoœci.

Rysunki oraz zdjêcia zamieszczone w katalogu maj¹ charakter pogl¹dowy oraz nie stanowi¹ oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ró¿nice pomiêdzy rysunkami i zdjêciami w katalogu, a rzeczywistym wygl¹dem

towaru nie mog¹ byæ podstaw¹ do reklamacji. Wszelkie prawa zastrze¿one. Powielanie i wykorzystywanie zdjêæ, informacji zawartych w katalogu, równie¿ czêœciowe tylko za zgod¹ Polbram Steel Group Sp. z o.o. Sp. K.

-61-


Made in Poland

Polecam

Wiesiek Skiba

Ogrodzenia tworzone z pasj¹...

More magazines by this user
Similar magazines