Final Print

chandan.arora

Vol : 8 Issue : 1

1

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


EzÀÄ ªÀÄvÉÛ vÀªÀgÀÄ

¸ÉÃjzÀAxÁ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ!

CgÀÄuï PÀĪÀiÁgï.f

¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

¸ÀAvÉÆÃµï ¨ÁV®UÀzÉÝ

PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

ºÉ.eÉ. ZÀAzÀæAiÀÄå

¥ÀæPÁ±ÀPÀ, ªÀÄÄzÀæPÀ

¸À®ºÁªÀÄAqÀ½

n.PÉ. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ

gÁd£ÉøÀgÀ

C©üµÉÃPï J¸ï.J£ï

ºÉƸÀä£É ªÀÄÆwð

ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ gÁxÉÆÃqï

¢£ÉÃ±ï ¯ÉÆÃPÀAqÉ

eÁ»ÃgÁvÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃd£É

dAiÀĸÀÆAiÀÄð

«ÄÃrAiÀiÁ18

¥sÉÆÃmÉÆÃUÀæ¦ü

«£ÀAiÀiï PÀĪÀiÁgï.PÉ.

£ÀÆvÀ£ï

«£Áå¸À

CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ

ºÀµÀð ªÉAPÀmï

¥Àæ¸ÀgÀt

ªÉAPÀmÉÃ±ï ¦

PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸À®ºÉ

gÀªÉÄñÀ¥Àà J£ï.f

¦Ã¥À¯ïì ¯Á

«¼Á¸À

¹¤§eóï

£ÀA. 13/1, 2£Éà ªÀĺÀr,

zÉêÀ¸ÁÜ£À ©Ã¢, 9£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ,

ªÀįÉèñÀégÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 560 003.

mediacinibuzz@gmail.com

arunkumargteam@gmail.com

¸ÀA¥ÀPÀð: 9900000579

9739812225

D£ï¯ÉÊ£ï dUÀwÛ£À°è ºÉƸÁ DªÉÃUÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀAZÀ®£À

¸ÀÈÖ¹zÀ zÁR¯É ¹¤§eóï£ÀzÀÄÝ. AiÀiÁªÀ vÀAiÀiÁjAiÀÄÆ

E®èzÉ KPÁKQ CSÁqÀQ̽zÀgÀÆ CzÉÆAzÀÄ PÀ£À¸ÁV,

±ÀæzÉÞAiÀiÁV Erà vÀAqÀªÀ£ÀÄß DªÀj¹PÉÆArzÀÝjAzÀ¯Éà CzÀQÌAzÀÄ

£ÀA§gï M£ï ¸ÁÜ£À ªÀiÁ£ÀªÀÇ ¹QÌzÉ. ¹¤ªÀiÁ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ §UÉVzÀÝ

¹zÀÞ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÁZÉUÉ PÀtÄÚ ºÁ¬Ä¸ÀÄvÀÛ¯Éà D£ï¯ÉÊ£ï NzÀÄUÀjUÉ ºÉƸÁ

±ÉÊ°AiÀÄ gÀÄa ºÀwÛ¹zÀÄÝ ¹¤§eóï ºÉUÀνPÉ. D£ï¯ÉÊ£ï£À°è E¢ÃUÀ

£ÀªÀÄäzÉà DzÉÆAzÀÄ ¸ÁÜ£À ¹QÌzÉ. NzÀÄUÀgÀ ªÀ®AiÀĪÀÇ »UÀΰ¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ

EzÉ. EAxÁzÉÆÝAzÀÄ AiÀıÀ¹ì£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÁUÀ®Æ CzÉÆAzÀÄ

PÉÆgÀUÀÄ ªÀĺÀvÁéPÁAPÉëAiÀiÁV ¸ÀzÁ PÉÊ dUÀÄÎvÀÛ¯Éà EvÀÄÛ...

CzÀÄ ¹¤§eóï ¦æAmï ªÀµÀð¤ß£À°èAiÀÄÆ NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦

PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸ÀÄ. CµÀÖPÀÆÌ £À£ÀUÁUÀ°, £ÀªÀÄä vÀAqÀPÁÌUÀ° ¦æAmï

«ÄÃrAiÀiÁ ºÉƸÀvÉãÀÆ C®è. £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß CPÀëgÀ dUÀwÛUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÉÝÃ

¦æAmï «ÄÃrAiÀiÁ. £Á£ÀÄ ®APÉÃ±ï ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀªÉà ¹¤ªÀiÁ

¥ÀvÀæPÀvÀð£ÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀªÀ£ÀÄ. ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ MA¨sÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À

PÁ® PÉÊ »rzÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqɹzÀÄÝ CzÉà CPÀëgÀ ¸ÁAUÀvÀå. F ªÀÄÆ®PÀªÉÃ

NzÀÄUÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°èzÀÄÝzÀjAzÀ ¦æAmï «ÄÃrAiÀiÁzÀ £Ár

«ÄrvÀ C¥ÀjavÀªÁzÀÄzÉãÀÆ C®è.

CAxÁzÉÆÝAzÀÄ ºÀA§® MvÀÛj¹PÉÆArzÀÝgÀ ¥sÀ®ªÁVAiÉÄà F ªÉÆzÀ® ¸ÀAaPÉ ¤ªÀÄä PÉÊ

¸ÉÃjzÉ. EzÀÄ £ÀªÀÄä Erà vÀAqÀzÀ ¥Á°UÉ ªÀÄvÉÛ vÀªÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀAxÁzÉÝà ¸ÀA¨sÀæªÀÄ. E£ÀÄߪÀÄÄAzÉ

¤AiÀÄ«ÄvÀªÁVAiÉÄà F ¥ÀwæPÉ ¸ÀzÁ ¤ªÀÄä PÉÊ ¸ÉÃgÀ°zÉ. FUÀ dUÀvÉÛ®è D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄAiÀÄ.

DzÀgÉ ªÉƨÉʯï CxÀªÁ PÀA¥ÀÆålj£À ªÉÄÃ¯É ¹Ìçä£À°è vÉgÉzÀÄPÉƼÉÆîà CPÀëgÀUÀ½UÀÆ, CzÀÄ

¦æAmÁV ¥ÀĸÀÛPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è M¼ÀV½AiÉÆà ¸ÀA¨sÀæªÀÄPÀÆÌ CdUÀeÁAvÀgÀ ªÀåvÁå¸À«zÉ. CzÀÄ ¦æAmï

«ÄÃrAiÀiÁzÀ ±ÀQÛAiÀÄÆ ºËzÀÄ. FªÀwÛUÉ dUÀvÉÛ®è ªÉƨÉÊ°£ÉƼÀUÉ CAvÀzsÁð£À ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ,

PÀëuÁzsÀðzÀ°è ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼É®è PÀtÄäAzÉ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀwæPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà ªÀÄvÉÛ

ªÀÄ£À£À ªÀiÁrPÉƼÉÆîà C¸ÀASÁåvÀ ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ½ªÉ. CAxÀ ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ¼É®è F £ÀªÀÄä ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÆß

§gÀªÀiÁrPÉƼÀî¯ÉA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä D±ÀAiÀÄ.

¤d, dUÀvÀÄÛ §zÀ¯ÁVzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉà NzÀÄUÀgÀ ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄÆ §zÀ¯ÁVzÉ. CzÀPÉÌ vÀPÀÄÌzÁV

MVÎPÉÆAqÉà F ¸ÀAaPÉ ¹zÀÞUÉÆArzÉ. ªÉÆzÀ® ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è §ºÀÄvÉÃPÀ ¹¤ªÀiÁgÀAUÀzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ,

¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á«zÀgÀ §zÀÄQ£À ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÉÝêÉ.

¹¤ªÀiÁ dUÀwÛ£À ¨ÉgÀUÁV¸ÉÆà ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄVµÀÖªÁUÉÆà ±ÉÊ°AiÀÄ°è E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß

vÀ®Ä¦PÉƼÀî°ªÉ. ¤ÃªÀÅ NzÉÆà eÉÆvÉUÉ ¤ªÀÄä ªÀ®AiÀÄPÀÆÌ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÉ £ÀªÀÄä ±ÀæªÀÄ ¸ÁxÀðPÀ..

F ¸ÀAaPÉ ºÉÆgÀvÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà ºÀUÀ®ÆgÁwæAiÉÄ£ÀßzÉ zÀÄrzÀ £ÀªÀÄä vÀAqÀzÀ

¸ÀAvÉÆÃµï ¨ÁV®UÀzÉÝ ªÀÄvÀÄÛ eÁ»ÃgÁvÀÄ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ «ÄÃrAiÀiÁ18£À dAiÀĸÀÆAiÀÄð

CªÀjUÉ agÀIÄtÂ.

CgÀÄuï PÀĪÀiÁgï.f

arunkumargteam@gmail.com

Mir or

3

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


F xÀgÀzÉÆÝAzÀÄ

¸ÀAZÀ®£ÀPÉÌ

AiÀıï£ÀAvÉAiÉÄÃ

¤zÉÃð±ÀPÀ ¥Àæ±ÁAvï

¤Ã¯ï PÀÆqÁ

PÁgÀt. ¹Ã«ÄvÀ

ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀiÁZÉUÀÆ

PÉÆÃnUÀ¼À£ÀÄß

¥ÀtQÌlÄÖ zÉÆqÀØ

PÀ£À¸ÀÄ PÀAqÀ

EªÀiÁð¥ÀPÀ «dAiÀiï

QgÀUÀAzÀÆgÀÄ

CªÀgÀÆ ªÀÄÄRå

PÁgÀtgÀÄ.

£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ ªÀÄA¢ MAzÉÃ

PÀ ªÀÄ£À¹¤AzÀ §AiÀĸÀÄwÛzÀÝ UɮĪÀÅ

¨ÉÃrPÉ PÉ.fJ¥sï ªÀÄÆ®PÀ ¥sÀ°¹zÉ. vÉ®ÄUÀÄ

¸ÉÃjzÀAvÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À avÀæUÀ¼ÀÄ zÉÆqÀØ

ªÀÄlÖzÀ°è ªÁå¥ÀPÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ

¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀĪÁUÉ®è PÀ£ÀßqÀzÀ ¹Ã«ÄvÀ

ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ PÀ¹«¹ ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛvÀÄÛ. CzÉÆAzÀÄ

QüÀjªÉÄAiÀÄAvÉ, PÉÆgÀV£ÀAvÉ PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀPÉÌ

¯ÁUÁ¬ÄÛ¤AzÀ®Æ CAnPÉÆAqÉà EvÀÄÛ. PÀ£ÀßqÀ

avÀæUÀ½UÀÆ zÉñÀzÀ GzÀÝUÀ®PÀÆÌ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ

¸ÀÈÖAiÀiÁV, £ÀªÀÄä avÀæUÀ½UÀÆ zÉñÁzsÀåAvÀ

¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ PÁAiÀÄĪÀAvÁzÀgÉ... JA§ÄzÀÄ

avÀægÀAUÀzÀ J®ègÀ£ÀÆß PÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄzsÀÄgÀªÁzÀ

PÀ£À¸ÀÄ. DzÀgÉ gÁQAUï ¸ÁÖgï AiÀıï vÀªÀÄä ºÀoÀ

©qÀzÀ ªÀÄ£À¹Üw¬ÄAzÀ, vÀÄA§Ä ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ

CzÀ£ÀÄß ºÉZÀÆÑ PÀ«Ää £À£À¸ÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ.

FªÀwÛUÉ avÀægÀAUÀzÀ J®ègÀÆ PÉfJ¥sï ¸ÀPÀì¸ï

DUÀ° CAvÀ vÀºÀ vÀ»¹zÀÝgÀ »AzÉ PÀ£ÀßqÀ

avÀægÀAUÀzÀ K½UÉAiÀÄ GzÉÝñÀ«zÉ. F

ªÀÄÆ®PÀ ¨Á°ªÀÅqÀØ°èAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀzÀ PÉfJ¥sï

¸ÀÈÖ¹gÉÆà ¸ÀAZÀ®£À PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀPÉÌ

¸ÀĪÀtð AiÀÄÄUÀªÉÇAzÀgÀ ºÉ¨ÁâV®Ä vÉgÉAiÉÆÃ

ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄAvÉAiÉÄÃ

Cw±ÀAiÀĪÉãÀÆ E®è!

PÁt¸ÀÄwÛgÉÆÃzÀgÀ°è

F xÀgÀzÉÆÝAzÀÄ ¸ÀAZÀ®£ÀPÉÌ AiÀıï

£ÀAvÉAiÉÄà ¤zÉÃð±ÀPÀ ¥Àæ±ÁAvï ¤Ã¯ï

PÀÆqÁ PÁgÀt. ¹Ã«ÄvÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀiÁZÉUÀÆ

PÉÆÃnUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀtQÌlÄÖ zÉÆqÀØ PÀ£À¸ÀÄ

PÀAqÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ «dAiÀiï QgÀUÀAzÀÆgÀÄ

CªÀgÀÆ ªÀÄÄRå PÁgÀtgÀÄ. F ªÀÄƪÀgÀ

ªÀĺÁ ¸ÀAUÀªÀÄ¢AzÀ¯Éà PÉfJ¥sï FªÀwÛUÉ

Erà EArAiÀiÁzÀ §ºÀÄ ¤jÃQëvÀ avÀæªÁV

zÁR¯ÁVzÉ. wÃgÁ ¨Á°ªÀÅqï avÀæUÀ¼À£ÉßÃ

ªÀÄAPÀħr¹ PÀ£ÀßqÀ ¹¤ªÀiÁªÉÇAzÀÄ

«ÄgÀÄUÀÄvÀÛzÉAiÉÄAzÀgÉ CzÀQÌAvÀ®Æ ¨ÉÃgÉ

RÄ K¤zÉ? F ¥Àæ¨sÉAiÀÄ°èAiÉÄà AiÀıï

Erà EArAiÀiÁªÉà wgÀÄV £ÉÆÃqÀĪÀAxÁ

¸ÁÖgï DV ºÉÆgÀ ºÉƪÀÄÄävÁÛgÁ JA§

¥Àæ±ÉßAiÀÄÆ ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà JzÀÄÝ ¤AwvÀÄÛ.

PÉ.f.J¥sï C£ÉÆßà ªÀÄ°Ö¯ÁAUÉéÃeï ¹¤ªÀiÁ

©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV MAzÀÄ ¢£À PÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ

ºÉÆwÛUÉ F ¥Àæ±ÉßUÉ ¤RgÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÀÆqÁ

zÀQÌvÀÄÛ!

gÁQAUï ¸ÁÖgï C¤ß¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÄAa£À

¢£ÀUÀ½AzÀ »rzÀÄ EªÀwÛ£À ªÀgÉUÉ AiÀıï

£ÀqÉzÀħAzÀ ¹¤ªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV §zÀÄQ£À

ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆPÀë÷äªÁV UÀªÀĤ¸ÀÄvÁÛ

§AzÀgÉ ºÀoÀPÉÌ ©zÀÄÝ ¸Á¢ü¸ÀĪÀ EªÀgÀ

UÀÄt JzÀÄÝPÁtÄvÀÛzÉ. DgÀA¨sÀzÀ MAzÀµÀÄÖ

¹¤ªÀiÁUÀ¼ÀÄ ¤®è¢zÁÝUÀ `AiÀıï PÀvÉ ªÀÄÄVÃvÀÄ’

CAvÁ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ d£Á µÀgÁ §gÉ¢zÀÝgÀÄ.

DzÀgÉ gÁeÁºÀÄ°, UÀdPÉøÀjAiÀÄAxÁ

¹¤ªÀiÁUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ AiÀÄ±ï ªÀÄvÉÛ JzÀÄÝ

¤AvÀgÀÄ. ºÉƸÀ ºÀÄqÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõï D£ÀAzï

gÁªÀiï PÉÊUÉ ¹¤ªÀiÁ PÉÆlÄÖ «Ä¸ÀÖgï CAqï

«Ä¸É¸ï gÁªÀiÁZÁj ªÀiÁqÉÆà ºÉÆwÛ£À°è

`AiÀıï ZÁ¥ÀÖgÀÄæ ªÀÄÄVÃvÀÄ UÀÄgÀÆ’ CAvÁ

CªÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ°£ÀªÀgÉà ªÀiÁvÁrPÉÆAr¢ÝzÉ.

DzÀgÉ AiÀÄ±ï ªÀiÁvÀæ vÀªÀÄä §Ä¢ÝªÀAwPÉAiÀÄ£É߯Áè

zsÁgÉAiÉÄgÉzÀÄ D ¹¤ªÀiÁUÉ K£ÉãÀÄ ¨ÉÃPÉÆÃ

CzÉ®èªÀ£ÀÆß zÀQ̹PÉÆAqÀÄ gÁªÀiÁZÁjAiÀÄ£ÀÄß

zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°è UÉ°è¹zÀgÀÄ. MAzÀgÀ »AzÉ

»mï ¹¤ªÀiÁUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ PÀ¯ÉPÀë£ï «ZÁgÀ

zÀ®Æè UÉzÀÄÝ ¸ÁÖgï J¤¹PÉÆAqÀgÀÄ.

E°è£À d£À `C©üªÀiÁ£À'zÀ «ZÁgÀªÁV

M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ PÁ¯É¼ÉzÀÄPÉƼÉÆîà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ

¹Ã«ÄvÀ ¥Àj¢üAiÀÄ°è QvÁÛqÉÆÃzÀQÌAvÁ UÀr

zÁn ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤zsÀðj¹

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

4


5

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


PÉfJ¥sï

qÉÊgÉPÀÖgï ¥Àæ±ÁAvï

gÁPÀë¸À!

fJ¥sï avÀæ ¤jÃPÉëUÀÆ

Pɤ®ÄPÀzÀ ªÀĺÁ UɮĪÉÇAzÀPÉÌ

gÀƪÁjAiÀiÁVzÉ. Erà «±ÁézsÀåAvÀ F

avÀæzÀ §UÉÎ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÉÃ

PÉý §gÀÄwÛzÉ. CRAqÀ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ

xÉÃlgÀÄUÀ¼À°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÝ F

avÀæ ¨ÁPÁì¦üøï PÀ¯ÉPÀë¤ß£À°èAiÀÄÆ

zÁR¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁR¯É ¸ÀÈÖ¸ÀÄvÁÛ

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄwÛzÉ.

EAxÁzÉÆÝAzÀÄ CzÀÄãvÀ

PÀxÉAiÉÆA¢UÉ PÉfJ¥sï C£ÀÄß PÀnÖ

PÉÆlÖ ¤zÉÃð±ÀPÀ ¥Àæ±ÁAvï ¤Ã¯ï

CªÀgÀAvÀÆ FUÀ jAiÀÄ¯ï »ÃgÉÆÃ

DV «ÄAZÀÄwÛzÁÝgÉ. CRAqÀ JgÀqÀÄ

ªÀµÀðzÀ CªÀgÀ vÀ¥À¸ÀÄì E¢ÃUÀ zÉÆqÀØ

Uɮī£À gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥sÀ® PÉÆnÖzÉ.

»ÃVgÀĪÁUÀ¯Éà gÉÆÃjAUï ¸ÁÖgï

²æêÀÄÄgÀĽ CªÀgÀ ªÀÄqÀ¢ «zÁå

PÀÆqÁ ¥Àæ±ÁAvï ¤Ã¯ï CªÀgÀ£ÀÄß

ªÉÄaÑ PÉÆAqÁrzÁÝgÉ.

PÉfJ¥sï Uɮī£À §UÉÎ

RÄUÉÆAqÉà «zÁå nélgï ªÀÄÆ®PÀ

¥Àæ±ÁAvï ¤Ã¯ï CªÀgÀ ¥Àj±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß

ªÉÄaÑPÉÆArzÁÝgÉ. ¤ªÀÄä §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ®è

vÀÄA¨Á ºÉªÉÄäAiÀiÁVÛzÉ. ¤dPÀÆÌ

¤ÃªÀÅ gÁPÀë¸À. F avÀæzÀ ¥ÀæwÃ

¸ÉPÉAr£À°èAiÀÄÆ ¤ªÀÄä ±ÀæªÀÄ JzÀÄÝ

PÁt¹ÛzÉ. Erà PÉfJ¥sï avÀævÀAqÀ

EAxÁ zÉÆqÀØ UɮīUÉ CºÀðªÁVzÉ

CAvÀ ²æà «zÁå ªÉÄaÑPÉÆArzÁÝgÉ.

¥Àæ±ÁAvï ¤Ã¯ï £Àl

²æêÀÄÄgÀ½ CªÀjUÀÆ ªÀÄgÀÄ ºÀÄlÄÖ

¤ÃrzÀÝ eÁzÀÆUÁgÀ. ²æêÀÄÄgÀ½

CªÀgÀ ªÀÈwÛ §zÀÄQ£ÀÄß ªÀÄÄVzÉÃ

ºÉÆÃAiÉÄÛA§AwzÀÝ PÁ®zÀ°èAiÉÄÃ

¥Àæ±ÁAvï GUÀæA avÀæ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ.

F avÀæzÀ Uɮī£ÉÆA¢UÉÃ

²æêÀÄÄgÀĽ ªÀiÁ¸ï »ÃgÉÆà DV £É¯É

PÀAqÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ.

PÉ.f.J¥sï £ÀAxÁ LzÀÄ ¨sÁµÉ ¹¤ªÀiÁzÀ ªÀÄÆ®PÀ

vÀ£Àß ªÁå¦ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¹PÉƼÀÄîªÀvÀÛ AiÀıï UÀªÀÄ£À

ºÀj¹zÀgÀÄ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ AiÀÄ±ï ¹¤ªÀiÁ, ªÀÄzÀĪÉ

AiÀiÁªÀÅzÉà «ZÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ ¦æà ¥Áè£ï

E®èzÉà K£À£ÀÆß ªÀiÁqÉÆâ®è. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV

PÀ£ÀßqÀzÀ°è vÀªÀÄä CºÀðvÉUÉ vÀPÀÌ ¨É¯É ¹UÀÄwÛ®è

C¤¹zÁUÀ ¨ÉÃgÉ »ÃgÉÆÃUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¨sÁµÉAiÀÄ°è

ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¤zÉðñÀPÀjUÉ ¹¤ªÀiÁ

PÉÆlÄÖ CxÀªÁ C°è£À ¸ÁÖgï qÉÊgÉPÀÖgÀÄUÀ¼À

¹¤ªÀiÁUÀ¼À°è CªÀPÁ±À ¥ÀqÉzÀÄ vÀªÀÄä

UÀjªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÉÆîà ¥ÀæAiÀÄvÀß

»A¢¤AzÀ®Æ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÉ.

DzÀgÉ AiÀıï CzÀ£ÀÄß ªÀiÁr®è. ¥Àæ±ÁAvï ¤Ã¯ï

C£ÉÆßà PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ AiÀÄĪÀ ¤zÉðñÀPÀ¤UÉ

¹¤ªÀiÁ ¤Ãr vÀªÉÆänÖUÉ CªÀgÀ£ÀÆß ºÉÆgÀdUÀwÛUÉ

¥ÀjZÀ¬Ä¹PÉƼÀÄîªÀ j¸ïÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. E£ÀÄß

¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÉà DVzÀÝgÀÆ LzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è

vÀAiÀiÁgÁVgÀĪÀ PÉ.f.J¥sï.UÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ

¹¤ªÀiÁgÀAUÀzÀ°è FUÁUÀ¯Éà ºÉ¸ÀgÀÄ

ªÀiÁrgÀĪÀ bÁAiÀiÁUÁæºÀPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉvÀAzÀÄ

PÀÆj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. AiÀıï E°è PÀÆqÁ CAvÁ

PÉ®¸À ªÀiÁr®è. §zÀ°UÉ, £ÀªÀÄä°èAiÉÄà EzÀÄÝ

C¸ÁzsÁgÀt ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ J¤¹PÉÆArgÀĪÀ

¨sÀĪÀ£ï UËqÀ PÉÊUÉ PÁåªÉÄgÁ ¤Ãr `CzÉãÉãÀÄ

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÀÄPÉÆAr¢ÝÃAiÉÆà ªÀiÁqÀÄ

£ÉÆÃqÉÆÃt? CAvÁ ¨É£ÀÄß vÀnÖzÀgÀÄ.

EzÉ®èzÀgÀ ¥Àæw¥sÀ®ªÉ£ÀÄߪÀAvÉ mÉæîgï

©qÀÄUÀqÉUÀÆ ªÀÄÄ£ÀߪÉà Erà EArAiÀiÁ

¹£ÉªÀiÁ EAqÀ¹ÖçAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉgÀUÀÄUÉƽ¹

zÀÝgÀÄ. AiÀÄ±ï ªÀÄvÀÄÛ PÉ.f.J¥sï avÀæ

vÀAqÀzÀ QæAiÀiÁ²Ã® ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ CAzÀÄ

PÉÆArzÀÝ£É߯Áè ¸ÁPÁgÀUÉƽ¸ÀÄvÁÛ, ºÀtPÁ¹£À

¯ÉPÁÌZÁgÀªÀ£ÀÄß ºÁPÀzÉà zsÉÊAiÀÄð ªÀiÁrzÀ ºÉÆA¨Á¼É

¦ü®A¸ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «dAiÀiï QgÀUÀÄAzÀÆgÀÄ CªÀgÀ

¤zsÁðgÀUÀ½UÁV CªÀgÀ£ÀÄß ¤dPÀÆÌ C©ü£ÀA¢¸À¨ÉÃPÀÄ.

MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÉ.f.J¥sï nëģÀ ªÀiÁ¸ÀÖgï

¥Áè£ÀÄUÀ¼É®èªÀÇ ªÀPËðmÁzÀgÉ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀÆ¥Àgï

¸ÁÖgï UÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è gÁQAUï ¸ÁÖgï AiÀıï C£ÉÆßÃ

ºÉ¸ÀgÀÄ SÁvÉ vÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£ÀUÀ½®è. F

UÀæ»PÉ ¤dªÁUÀ°. D ªÀÄÆ®PÀ AiÀÄ±ï ¨sÁgÀwÃAiÀÄ

avÀægÀAUÀzÀ°è «ÄAZÀ°, PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀUÀ°.

F ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ºÉƹۮ°è £ÀªÀÄä

PÀqɬÄAzÀ AiÀıïUÉÆAzÀÄ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ

w½¸ÉÆÃt.

§ºÀıÀB gÁQAUï ¸ÁÖgï AiÀıï

C©ü£ÀAiÀÄzÀ F »A¢£À J®è avÀæ

UÀ¼À£ÀÆß «ÄÃj¸ÀĪÀAvÁ ¤jÃPÉë UÀjUÉzÀgÀÄ

wÛzÉ. PÉfJ¥sï J£ÀÄߪÀ ¹¤ªÀiÁ §jà mÉæöÊ®

j¤AzÀ¯Éà Erà ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀægÀAUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ

ªÀ®è, CzÀ£ÀÄß «ÄÃjzÀ avÀæ ¥ÉæëÄUÀ¼À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß

DªÀj¹PÉÆAqÀÄ©nÖvÀÄÛ.

¸ÀvÀvÀ ªÀÄÆgÀÄ£Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ®

±ÀæªÀĪÀ»¹ vÀAiÀiÁj¹zÀ ¹¤ªÀiÁªÉÇAzÀPÉÌ

F ªÀÄnÖV£À ¥ÀæZÁgÀ ¤dPÀÆÌ CUÀvÀå«zÉ.

E©â§âgÀÄ »ÃgÉÆÃUÀ¼À¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ

avÀæ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ® §Æ¹

¤zÉðñÀPÀgÀÄ PÉêÀ® ¥ÀæZÁgÀªÀ£ÉßÃ

§AqÀªÁ¼ÀªÀ£ÁßV¹PÉÆAqÀÄ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À

PÀvÀÄÛ »¸ÀÄPÉÆÃzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀlgÀ

EªÉÄÃdÄUÀ¼À£ÀÆß AiÀÄzÁévÀzÁé qÁåªÉÄÃdÄ ªÀiÁr

©qÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ EwÛÃaUÉ ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ PÉlÖ

¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄÆ ºËzÀÄ. EAxÀªÀgÀ £ÀqÀĪÉ

£ÉÆÃrzÀ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ ºÀĨÉâÃj¹,

mÉæîgÉæà »ÃVzÉAiÀįÁè «ÄPÀÌ ¹¤ªÀiÁ

E£ÉßµÀÄÖ jZÁÑVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ

¥Àæ²ß¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ ºÉÆA¨Á¼É

¦ü®A¸ï£À ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ «dAiÀiï

QgÀUÀÄAzÀÆgÀÄ, PÁwðPï UËqÀ, ¤zÉðñÀPÀ

¥Àæ±ÁAvï ¤Ã¯ï eÉÆvÉUÉ vÀªÉÄä¯Áè ¥Àæw¨sÉ, ±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß

zsÁgÉAiÉÄgÉ¢gÀĪÀ £Àl AiÀÄ±ï ¥Á°UÉ PÉfJ¥sï zÉÆqÀØ

ªÀÄlÖzÀ°è UɮĪÀÅ vÀAzÀÄPÉÆnÖzÉ.

¤

jÃPÉëAiÀÄAvÉAiÉÄà PÉfJ¥sï avÀæ UɮĪÀÅ zÁR°¹zÉ. EzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ¹¤ªÀiÁ zÉñÁzsÀåAvÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ

¸ÀÈÖ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆA¢zÀݪÀgÉ®è vÀªÀÄäzÉà UɮĪÉAzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. F ¨sÀgÀ¥ÀÆgÀ Uɮī£À

¹»¬ÄAzÀ RÄAiÀiÁVgÉÆà gÁQAUï ¸ÁÖgï AiÀıï E¢ÃUÀ J¥sï© ¯ÉÊªï ªÀÄÆ®PÀ F ¥Àj zÉÆqÀØ

ªÀÄlÖzÀ°è UÉ°è¹zÀ ¸ÀªÀĸÀÛjUÀÆ zsÀ£ÀåªÁzÀ ¸À°è¹zÁÝgÉ. PÉ®ªÀjUÀAvÀÆ «±ÉõÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÆß ¸À°è¹zÁÝgÉ.

gÁQ ¨sÁAiÀiï PÀqɬÄAzÀ «±ÉõÀ zsÀ£ÀåªÁzÀPÉÌ ¥ÁvÀægÁVgÀĪÀªÀgÀÄ vÉ®ÄUÀÄ ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÁÖgï ¨Á®AiÀÄå

ªÀÄvÀÄÛ ¤zÉÃð±ÀPÀ gÁdªÀi˽. vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ PÉfJ¥sï avÀæªÀ£ÀÄß vÀªÀÄäzÉà avÀæ JA§AvÉ

d£À ¸ÁéUÀw¸À®Ä gÁdªÀi˽ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®AiÀÄå CªÀgÉÃ

PÁgÀt CA¢gÉÆà AiÀıï CªÀj§âgÀ ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß

¸Àäj¹PÉÆArzÁÝgÉ.

¨Á®AiÀÄå DgÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄà PÉfJ¥sï avÀæzÀ

mÉæöÊ®gÀ£ÀÄß ªÉÄaÑ ªÀiÁvÁrzÀÝgÀÄ. gÁdªÀi˽ PÀÆqÁ

PÀ£ÀßqÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀ AiÀıï avÀæªÀ£ÀÄß PÉÆAqÁrzÀÝgÀÄ.

F PÁgÀt¢AzÀ¯Éà PÉfJ¥sï ªÉÄÃ¯É vÉ®ÄUÀÄ

£ÁqÀ°èAiÀÄÆ PÉæÃeï ¤V ¤V¸ÀĪÀAvÁVvÀÄÛ. ¨sÁµÉ, gÁdåzÀ UÀrAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj EAxÁ ªÉÄZÀÄÑUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀUÀ¼ÉÃ

J®è avÀægÀAUÀUÀ¼À G½«UÉ, ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. D ¤nÖ£À°è ¨Á®AiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ gÁdªÀi˽AiÀĪÀgÀÄ

PÉfJ¥sï «ZÁgÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆArgÉÆà jÃw J®ègÀÆ ªÉÄZÀÄѪÀAxÁzÀÄÝ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

6


F

UÁUÀ¯ÉÃ

¤zÉÃð±ÀPÀgÁV

ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ ©

¸ÀÄgÉÃ±ï £ÀlgÁVAiÀÄÆ

¥ÀjavÀgÀÄ. ¸ÀzÀå zÀ±Àð£ï

C©ü£ÀAiÀÄzÀ AiÀÄdªÀiÁ£À

avÀæzÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÆ

DVgÉÆà ¸ÀÄgÉñï PÉfJ¥sï

ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ.

AiÀiÁPÀAzÉæ CªÀgÀÄ PÉfJ¥sï

avÀæzÀ°è £Àl£ÁV AiÀıï

CªÀjUÉ ¸Áxï ¤ÃrzÁÝgÉ!

¸ÀÄgÉñï E°è UÀtÂ

PÁ«ÄðPÀ£ÁV £Àn¹zÁÝgÉ.

F ¥ÁvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉÃ

avÀæzÀÄzÀÝPÀÆÌ AiÀıï

eÉÆvÉUÀÆ CªÀgÉà ºÉZÁÑV

PÁt¹PÉÆArzÁÝgÉ.

FªÀgÉUÀÆ ¸ÁPÀµÀÄÖ

¸ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ zsÁgÁªÁ»

ºÁUÀÆ ¹¤ªÀiÁ

¤zÉÃð±À£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉÃ

ªÀÄ£É ªÀiÁvÁVgÀĪÀªÀgÀÄ

© ¸ÀÄgÉñï. ºÀ®ªÁgÀÄ

avÀæUÀ¼À°è CªÀgÀÄ £Àn¹zÁÝgÉ.

DzÀgÉ PÉfJ¥sï avÀæzÀ F

¥ÁvÀæ £Àl£ÁV CªÀjUÉ

¨ÉÃgÉAiÀÄzÉÝà DªÉÃUÀ

vÀAzÀÄPÉÆnÖzÉ JA§

ªÀiÁvÀÄ ªÁå¥ÀPÀªÁV PÉý

§gÀ¯ÁgÀA©ü¹ªÉ!

7

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


fJ¥sï avÀæPÁÌV gÁQAPï ¸ÁÖgï

PÉAiÀÄ±ï ¸ÀªÀĦð¹PÉÆAqÀ jÃwAiÀÄ

§UÉÎ ªÉÄaÑPÉƼÀîzÀªÀgÉà E®è.

J®ègÀ°èAiÀÄÆ D §UÉÎ §jÃ

ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀĵÉÖà C®è, ¨ÉgÀUÀÆ

EzÉ. E¢ÃUÀ £Àn gÀavÁ gÁªÀiï

PÀÆqÁ AiÀÄ±ï §UÉÎ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ

ªÀiÁvÁrzÁÝgÉ.

PÉfJ¥sï ¨ÉÃgÉ gÁdåUÀ¼À°è,

¨Á°ªÀÅqÀØ°èAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀ avÀæ

gÀAUÀzÀ QÃwð ¥ÀvÁPÉ JwÛ »r¢zÀÄÝ

UÉÆvÉÛà EzÉ. gÀavÁ gÁªÀiï ªÉÆ£Éß ZÉ£ÉÊUÉ

ºÉÆÃVzÁÝUÀ C°è AiÀÄ±ï ¥ÉÆøÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß

PÀAqÀÄ yæ¯ï DVzÁÝgÉ. ZÉ£ÉÊ£ÀAxÁ

KjAiÀiÁUÀ¼À°è F jÃw £ÀªÀÄäªÀgÀ

¥ÉÆøÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÉÆÃzÉà RÄAiÀÄ

«ZÁgÀ CAvÀ »UÀÄÎvÁÛ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ

ªÀiÁvÁrzÁÝgÉ.

EAxÁzÉÆÝAzÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÁ ¨sÁªÀ¢AzÀ

avÀæPÁÌV vÉÆqÀV¹PÉƼÉÆîÃzÀÄ AiÀıï

CªÀgÀAxÀªÀjAzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå JA§ÄzÀÄ

gÀavÁ©ü¥ÁæAiÀÄ. CAxÁzÉÆÝAzÀÄ zsÁå£ÀzÀAxÁ

bÀ®¢AzÀ¯Éà ¨ÉÃgÉ gÁdåUÀ¼À°èAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀ

avÀæUÀ¼À ¸ÀzÁÝUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ CAvÀ gÀavÁ

ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ¯Éà ºÉýPÉÆArzÁÝgÉ.

gÁQ ¨sÁAiÀiïUÉ ¦üzÁ DzÀÄæ gÀ«Ã£Á lAqÀ£ï!

fJ¥sï avÀæ ¨sÁµÉAiÀÄ UÀr zÁnPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄ£ÀÄßUÀÄÎwÛgÉÆÃ

PÉ¥Àæwà ¥À®èlUÀ¼ÀÆ PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ WÀ£ÀvÉAiÀÄ

¸ÀAPÉÃvÀzÀAvÉAiÉÄà ©A©¸À®ànÖzÉ. ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À

ªÀÄA¢ PÀ£ÀßqÀ avÀæ F ¥Án ºÀªÁ ¸ÀÈÖ¸ÀÄwÛgÉÆÃzÀ£ÀÄß

PÀAqÀÄ ºÉÆmÉÖQZÁÑzÀgÀÆ ªÉÄaÑPÉƼÀî¯Éà ¨ÉÃPÁzÀ ªÁvÁ

ªÀgÀtªÀ£Àß PÉfJ¥sï ¸ÀÈÖ¹zÉ. ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À £Àl

£ÀnAiÀÄgÀÆ PÀÆqÁ ¨sÁµÉAiÀÄ ºÀAUÀÄ vÉÆgÉzÀÄ ªÀÄÄPÀÛ

PÀAoÀ¢AzÀ F avÀæªÀ£Àß ªÉÄaÑPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ.

E¢ÃUÀ ¨Á°ªÀÅqï £Àn gÀ«Ã£Á lAqÀ£ï PÉfJ¥sï

«ÃQë¹, F §UÉÎ ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtUÀ¼À°è ºÉÆUÀ½zÁÝgÉ. CzÀgÀ

°èAiÀÄÆ gÁQAUï ¸ÁÖgï AiÀÄ±ï £Àl£ÉUÀªÀgÀÄ ¦üzÁ DV©nÖzÁÝgÉ!

AiÀiÁªÁUÀ mÉæöÊ®gï ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁAiÉÆÛà D WÀ½UɬÄAzÀ¯ÉÃ

¨Á°ªÀÅqÀØ°èAiÀÄÆ PÉfJ¥sï UÁ½ ©Ã¸À¯ÁgÀA©ü¹vÀÄÛ. CzÀgÀ

ªÉÃUÀPÉÌ ¨Á°ªÀÅqï ¨Ázï±Á ±ÁgÀÆSÁ SÁ£ï CªÀgÀ jhÄÃgÉÆÃ

avÀæªÉà xÀAqÁ ºÉÆqÉ¢vÀÄÛ. EAxÁ PÀªÀiÁ¯ï ¸ÀÈÖ¹gÉÆà PÉfJ¥sï

avÀæªÀ£Àß £ÉÆÃqÀ¯ÉèÉÃPÉAzÀÄ gÀ«Ã£Á PÁvÀgÀgÁVzÀÝgÀAvÉ. PÀqÉUÀÆ

CªÀgÀÄ PÉfJ¥sï avÀæªÀ£Àß «ÃQë¹zÁÝgÉ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ªÉÄïÉ

EzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁQAvÁ PÉæÃeï ºÀÄnÖPÉÆArzÉ CAvÀ gÀ«Ã£ÁUÉ

CxÀðªÁAiÀÄÛAvÉ. MAzÉƼÉî avÀæ £ÉÆÃrzÀ C£ÀĨsÀªÀªÁAiÀÄÄÛ

JA¢gÉÆà gÀ«Ã£Á AiÀıï CªÀgÀ £Àl£É ©æ°AiÀÄAmï CAvÀ

PÉÆAqÁrzÁÝgÉ.

FUÁUÀ¯Éà ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À £Àl £ÀnAiÀÄgÀÆ F avÀæªÀ£ÀÄß «ÃQë¹

M¼Éî ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßqÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀĪÉà ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ

PÉfJ¥sï NlPÉÌ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ªÉÃUÀ ¤ÃrzÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

8


PÉ.f.J¥sï. : a£ÀßzÀ £É®zÀ°è §zÀÄPÀÄ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀªÀgÀ zÀ¤AiÀiÁzÀ gÁQ!

CPÀ̸Á°UÀ£À

vÀPÀÌrAiÀÄ vÉPÉÌUÉ

¹®ÄQ £À®ÄVzÀªÀgÀ

PÀÆUÀÄ!

E

¥ÀàvÉÛgÀqÀÄ ¸Á«gÀ d£À fÃvÀPÉÌ ©Ã½¹PÉÆAqÀ a£ÀßzÀ UÀtÂ

ªÀiÁ°ÃPÀ. §gÉÆçâj MA¨sÉÊ£ÀÆgÉʪÀvÀÄÛ Cr D¼ÀzÀ°è fêÀzÀ

ºÀAUÀÄ vÉÆgÉzÀÄ PÀÆægÀ gÁPÀë¸ÀgÀ PÀuÁΪÀ°£À°è zÀÄrªÉÄUÉ ¤AvÀ §qÀ

fêÀUÀ¼ÀÄ. D a£ÀßzÀ UÀtÂAiÀÄ MqÉvÀ£ÀPÁÌV gÀtºÀzÀÄÝUÀ¼ÀAvÉ PÁzÀÄ

PÀÄAvÀ PÉÃrUÀgÀÄ. vÀ£Àß C¢ü¥ÀvÀåªÀ£ÀÄß C¯Áèr¸À®Ä AiÀiÁjAzÀ®Æ

¸ÁzsÀåªÁUÀzÀAvÉ vÀ£Àß ¸ÀÄvÀÛ ¨sÀzÀæ PÉÆÃmÉ ¤«Äð¹PÉÆAqÀªÀ£ÀÄ

M§â ¸ÉÊvÁ£À. UÀt PÁ«ÄðPÀgÀÄ PÀÆqÁ ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ C£ÉÆßÃzÀ£ÀÄß

ªÀÄgÉvÀ DvÀ£À ¦±Áa ¥ÀqÉ. UÉgÉ zÁn MAzÀÄ ºÉeÉÓ ªÀÄÄA¢lÖgÉ

DqÀĪÀ ªÀÄUÀĪÁzÀgÀÆ ¸ÀjAiÉÄÃ, gÁPÀë¸ÀgÀ vÀÄ¥ÁQ UÀÄAqÀÄ CzÀgÀ

UÀÄArUÉAiÀÄ£ÀÄß cvÀæªÁV¸ÀÄvÀÛzÉ. EAxÀ £ÀgÀPÀPÉÌ UÀt zsÀt ElÖ

ºÉ¸ÀqÀgÀÄ CPÀ̸Á°UÀ£À vÀPÀÌr!

CzÉÆAzÀÄ ¢£À PÉ.f.J¥sï J£ÀÄߪÀ PÀqÀÄzÁjzÀæöåzÀ £É®zÀ°è

a£ÀßzÀ ¤PÉëÃ¥À ¹UÀÄvÀÛzÉ. CzÉà WÀ½UÉAiÀÄ°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ fêÀ

PÀÆqÁ d£ÀäªÉvÀÄÛvÀÛzÉ. CªÀ£ÀÄ ¯ÉÆÃQ. C¥Àà AiÀiÁgÉÆà UÉÆwÛ®è.

ºÀvÀÛ£ÉßgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀÄUÀ dUÀvÀÄÛ £ÉÆÃqÉÆà ºÉÆwÛUÉ

C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ CªÀÄä PÀÆqÁ G¹gÀÄ ZÉ®ÄèvÁÛ¼É. PÉlÖ

§qÀvÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÀÄlÖ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¸ÁAiÀÄĪÁUÀ

§qÀvÀ£À«gÀ¨ÁgÀzÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ §AiÀÄPÉ. `£Á£ÀÄ

zÉÆqÀØ ²æêÀÄAvÀ£ÁUÉà wÃgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ' vÁ¬ÄUÉ ¨sÁµÉ PÉÆqÉÆÃ

ºÀÄqÀÄUÀ ¯ÉÆÃQ ºÉÆÃV ¸ÉÃgÉÆÃzÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ C£ÉÆßà ªÀiÁAiÉÄAiÀÄ

ªÀÄr®£ÀÄß. §Æmï ¥Á°Ãµï ªÀiÁr §zÀÄPÀÄ DgÀA©ü¸ÉÆÃ

ºÀÄqÀÄUÀ MAzÀÄ PÁ®PÉÌ Erà ¨ÁA¨ÉAiÀÄ£ÀÄß D¼ÀĪÀAvÁUÀÄvÁÛ£É.

¯ÉÆÃQ gÁQAiÀiÁV ªÀiÁ¥ÀðqÀÄvÁÛ£É. EAvÁ gÁQ ¨sÁAiÀiï PÉÊUÉ

MAzÀÄ zÉÊvÀå D£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÉÆà rÃ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ

CzÉà a£ÀßzÀ UÀt ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÀÄUÀ UÀgÀÄqÀ£ÀzÀÄÝ. vÁ£ÀÄ J°èUÉ

ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝãÉ, ºÉÆqÉzÀÄgÀĽ¸À¨ÉÃQgÉÆà QÃZÀPÀ£É ZÀjvÉæ K£ÀÄ?

DvÀ gÀPÀÛºÀj¸ÀÄwÛgÉÆà ªÀÄtÂÚUÀÆ C°è£À ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄPÀ̽UÀÆ EgÀĪÀ

£ÀAn£À EwºÁ¸ÀªÉãÀÄ? GºÀÆA... AiÀiÁªÀÅzÀÆ UÉÆwÛ®èzÉÃ

ºÉÆqÉAiÉÆÃzÀµÀÖ£Éßà UÀÄjAiÀiÁV¹PÉÆAqÀÄ £ÀgÀPÀzÀ UÉÃn£ÉƼÀUÉ

JAnæ PÉÆqÉÆà gÁQAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ zÀȱÀåUÀ¼ÀÄ, D

PÉÆÃmÉAiÀÄ MAzÉÆAzÉà ¨ÁV®£ÀÄß ¨Éâü¸ÀÄvÁÛ ªÀÄÄ£ÀÄßUÀÄΪÀ gÁQ

PÀqÉUÉ D QgÁvÀ£ÀPÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉÆqÀ°¬ÄqÀÄvÁÛ£Á? CxÀªÁ CªÀgÀ

PÀ¦ªÀÄÄÖUÉ ¹®ÄQ PÀÄwÛUÉ vÀVι ªÀÄtÂAiÀÄÄvÁÛ£Á C£ÉÆßÃzÀÄ

¹¤ªÀiÁzÀ MmÁÖgÉ ¸ÁgÁA±À.

`PÉ.f.J¥sï' PÁ®à¤PÀ PÀvÉAiÀÄAvÉ PÀAqÀgÀÆ EzÀÄ a£ÀßzÀ

£É®zÀ°è G¹gÀÄ ZÉ°èzÀ fêÀzÀ¤AiÀÄAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀ dUÀwÛUÉ

CzÀÄ vÀªÀÄä DqÀA§gÀ ºÉaѸÉÆà a£ÀßzÀ PÉÆ¥ÀàjUÉ. DzÀgÉ D

a£ÀßzÀ UÀtÂAiÉƼÀUÉ CzÉAvÉAxÁ ¤UÀÆqsÀUÀ½ªÉ, CzɵÀÄÖ fêÀUÀ¼ÀÄ

¸Á«gÁgÀÄ Cr D¼ÀzÀ°è £ÀgÀ¼Ár fêÀ ©nÖªÉ ªÀÄvÀÄÛ a£ÀßzÀ

ªÀÄuÁÚ¼ÀzÀ°è CzɵÀÄÖ §qÀ¥Á¬ÄUÀ¼À £ÉvÀÛgÀÄ EAVzÉAiÉÄA§ÄzÀÄ

dUÀwÛUÉ ¨ÉÃqÀªÁzÀ ¸ÀvÀå. PÉfJ¥sï MAzÀÄ avÀæªÁzÀgÀÆ PÀÆqÁ

£ÀªÀÄäzÉà £ÀqÀÄ«£À ©üÃPÀgÀ ¸ÀvÀåªÉÇAzÀ£ÀÄß ªÀÄÄRåªÁ»¤UÉ

vÉð¹ ©lÖAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÉÛ. £ÁªÉà PÉý¹PÉƼÀîzÀ £ÀªÀÄäªÀgÀzÉÝÃ

DPÀæAzsÀ£ÀªÉÇAzÀÄ JzÉUÉ £ÁnzÀAxÁ vÀ®ètªÀ£ÀÄß ¥Àæwà zÀȵÀåUÀ¼ÀÆ

ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛªÉ. CzÀÄ avÀæªÉÇAzÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁUÉÆà ¸ÀAPÉÃvÀ.

CzÀÄ Uɮī£À ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄÆ ºËzÀÄ.

¸Á«gÁgÀÄ Cr D¼ÀzÀ°è £ÀqÉAiÉÆà a£ÀßzÀ UÀtÂUÁjPÉAiÀÄ°è

ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£Éßà §° PÉÆqÀÄvÁÛgÉA§ÄzÀÄ AiÀiÁªÀ PÁ®¢AzÀ¯ÉÆÃ

ºÀ©âPÉÆArgÀĪÀ ©üÃPÀgÀ ¸ÀvÀå. DzÀgÉ C°è CzÀQÌAvÀ®Æ ¨sÀ¨sÀðgÀ

ªÁzÀÄzÉÝà £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉA§ÄzÀPÉÌ F avÀæzÀ°è PÁ®à¤PÀªÁzÀgÀÆ

ªÁ¸ÀÛªÀPÉÌ ºÀwÛgÁzÀ C£ÉÃPÀ «ZÁgÀUÀ½zÁݪÉ. qÁ£ï gÁQ D£É

AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÉÆà rÃ®Ä ¥ÀqÉzÀÄ PÉfJ¥sïUÉ JAnæ PÉÆqÀĪÁUÀ

DvÀ¤UÀÆ D §UÉÎ K£ÉAzÀgÉ K£ÀÆ UÉÆwÛgÉÆâAzÀ. D zÀgÉ D

£ÀAvÀgÀ vÉgÉzÀÄPÉƼÉÆîÃzÀÄ ©üèsÀvÀì ¸À¤ßªÉñÀ. vÀ¯É JwÛ £ÉÆÃr

zÀgÀÆ PÁ«ÄðPÀgÀ gÀÄAqÀ ZÉAqÁqÉÆà ZÀAqÀ ¥ÀqÉ, zÀÄrAiÉÆà ±ÀQÛ

E®èzÀªÀgÀ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ ©¸ÁqÉÆà PËæAiÀÄð, ºÉtÄÚ ºÀÄnÖzÀgÉ PÀvÀÄÛ

»¸ÀÄQ ¸Á¬Ä¸ÉÆà ZÁAqÁ¼ÀvÀ£À... EzÉ®èzÀPÀÆÌ a£ÀßPÀÆÌ £ÀAnzÉ.

CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÁåªÀÅzÀPÉÆÌà CAlzÀAvÉ eÁUÀævÉ ªÀ»¹ ErÃ

avÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀlQÌlÖ a£ÀßzÀAvÉAiÉÄà gÀƦ¹gÉÆÃzÀÄ avÀævÀAqÀzÀ

JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÀæªÀÄzÀ ¥sÀ®.

¤dzÀ EwºÁ¸À«gÀĪÀ AiÀiÁªÀ PÀÈwUÀÆ D¼ÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ

G½UÁ®«j¸ÉÆâ®è J£ÀÄߪÀ ¸ÀÆPÀëöävÉAiÉÆA¢UÉ PÉfJ¥sï C£ÀÄß

gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀvÀæPÀvÀð£ÉƧ⠧gÉzÀ ¤µÉâüvÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ

¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. PÀxÉ PÀlÄÖªÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß

J¼ÉJ¼ÉAiÀiÁV ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁUÀĪÀ PÀ¯É ¤zÉÃð±ÀPÀ ¥Àæ±ÁAvï ¤Ã¯ï'UÉ

¹¢Þ¹zÉ. zÉñÁzsÀåAvÀ PÉfJ¥sï §UÉÎ ºÀÄnÖPÉÆArvÀÛ¯Áè PÉæÃeï

CzÀQÌAvÀ®Æ MAzÀÄ ªÀÄÄnUÉ ºÉZÉÑà gÉÆÃZÀPÀªÁV ¤Ã¯ï ErÃ

avÀæªÀ£ÀÄß gÀƦ¹zÁÝgÉ. a£ÀßzÀ UÀtÂAiÀÄ PËæAiÀÄð §UÉAiÀÄÄvÀÛ¯ÉÃ

ºÉƸÀPÀ®àlÖ fêÀUÀ¼À PÀxÉ ºÉüÉÆà gÁQ ¨sÁAiÀiï EµÀÖªÁUÀ¢gÀ®Ä

AiÀiÁªÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÆ E®è!

9

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


E£ÉßãÀÄ

ªÁgÀzÉÆ¥ÀàwÛ£À°èAiÉÄÃ

vÉgÉ PÁt°gÀĪÀ

`£Àl¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ’ avÀæzÀ

¤zÉÃð±ÀPÀ ¥ÀªÀ£ï

MqÉAiÀÄgï FªÀvÀÄÛ

§ºÀÄ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ°èzÁÝgÉ.

PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÁÖgï

¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ¸Á°£À°è

¨sÀzÀæªÁzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÆß

VnÖ¹PÉÆArzÁÝgÉ.

CªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄ §AzÀ

ºÁ¢AiÀÄ£ÉÆߪÉÄä

¥ÀgÁªÀiÁ²ð¹zÀgÉ

F avÀæzÀ mÉÊl°èUÀÆ,

¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁUÀĪÀ PÀ£À¸ÀÄ

vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ

¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ jÃwUÀÆ

¸ÁªÀÄåvÉUÀ¼ÀÄ PÁtÄvÀÛªÉ!

¥Àæw¨sÁªÀAvÀ AiÀÄĪÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ ¥ÀªÀ£ï MqÉAiÀÄgï ¤zÉÃð±À£ÀzÀ `£Àl¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ’ avÀæ

©qÀÄUÀqÉUÉ ¸À£ÀßzÀÞªÁVzÉ. ¥ÀĤÃvï gÁeïPÀĪÀiÁgï, gÀavÁ gÁªÀiï ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ

¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£ï ªÀÄÄRå¨sÀÆ«ÄPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ F avÀæzÀ §UÉÎ ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà PÀÄvÀƺÀ®UÀ½ªÉ.

CµÀÖPÀÆÌ ªÉÆzÀ® avÀæzÀ°èAiÉÄà CZÀÑjzÁAiÀÄPÀ Uɮī£À gÀƪÁjAiÀiÁVgÉÆà MqÉAiÀÄgï

AiÀiÁªÀ avÀæ ªÀiÁrzÀgÀÆ PÀÄvÀƺÀ® EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ.

£Àl¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ JA§ÄzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ d£ÀvÉ qÁ gÁeïPÀĪÀiÁgï CªÀjUÉ ¤ÃrzÀÝ ¦æÃw

vÀÄA©zÀ ©gÀÄzÀÄ. F ©gÀÄ¢£À »A¢gÉÆà CUÁzsÀ C©üªÀiÁ£À, ¦æÃw, PÁ¼ÀfUÀ¼À §UÉÎ

Cj«zÉÝà CzÀ£ÀÄß ¥ÀªÀ£ï vÀªÀÄä avÀæzÀ ²Ã²ðPÉAiÀiÁV Dj¹PÉÆArzÁÝgÉ. F avÀæzÀ°è gÁeï

C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÆ ªÉÄaÑ PÉÆAqÁqÀĪÀAvÉ ¥ÀĤÃvï CªÀgÀ£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¹zÁÝgÀAvÉ.

FªÀgÉUÀÆ ºÀ®ªÁgÀÄ avÀæUÀ¼À°è PÀArzÀÝ ¥ÀĤÃvïUÀÆ £Àl¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ£À CªÀvÁgÀªÉwÛgÉÆÃ

¥ÀĤÃvï CªÀjUÀÆ CdUÀeÁAvÀgÀ ªÀåvÁå¸ÀªÀÇ EgÀ°zÉAiÀÄAvÉ. CµÉÖà D¸ÉܬÄAzÀ

£Àl¸ÁªÀð¨sË£À PÀxÉAiÀÄ£ÀÆß PÀÆqÁ ¥ÀªÀ£ï MqÉAiÀÄgï gÀƦ¹zÁÝgÉ.

¥ÀªÀ£ï MqÉAiÀÄgï ¥ÀĤÃvï gÁeïPÀĪÀiÁgï CªÀjUÁV ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À

ªÀiÁqÀ°zÁÝgÉA§ ¸ÀÄ¢Ý PÉýAiÉÄà d£À ¥ÀļÀPÀUÉÆArzÀÝgÀÄ. ¥ÀĤÃvï CªÀjUÉ «©ü£ÀߪÁzÀ

ºÉÃgï ¸ÉÖöÊ¯ï ªÀiÁr¹ ¥sÀ¸ïÖ ®ÄPï j°Ã¸ï ªÀiÁrzÁUÀ¯Éà ¥ÀĤÃvï C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ

ºÀÄZÉÑ¢ÝzÀÝgÀÄ. ¥ÀĤÃvï ºÉÃgï¸ÉÖöÊ°£À §zÀ¯ÁªÀuɬÄzÉAiÀįÁè? CzÀÄ MmÁÖgÉAiÀiÁV F

avÀæzÀ ºÉƸÀvÀ£ÀzÀ MAzÀÄ gÀhÄ®Pï CµÉÖÃ. CzÀÄ JAxÁzÉÝA§ÄzÀgÀ ¸ÀàµÀÖ ¸ÀĽªÀÅ EwÛÃZÉUÉ

©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ nøÀgï ªÀÄÆ®PÀªÉà C£ÁªÀgÀtUÉÆArzÉ. F avÀæ J®è CA±ÀUÀ¼À£ÀÆß

M¼ÀUÉÆArgÉÆà ¸ÀA¥ÀÆtð ¥sÁå«Ä° ¥ÁåPÉÃeï JA§ «ZÁgÀªÀAvÀÆ ¸ÀàµÀÖªÁVAiÉÄÃ

C£ÁªÀgÀtUÉÆArzÉ. F avÀæzÀ §UÉÎ RÄzÀÄÝ ¥ÀĤÃvï gÁeï PÀĪÀiÁgï CªÀjUÉà CUÁzsÀ

¤jÃPÉëUÀ½ªÉ.

E£ÉßãÀÄ ªÁgÀzÉÆ¥ÀàwÛ£À°èAiÉÄà vÉgÉ PÁt°gÀĪÀ `£Àl¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ’ avÀæzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ

¥ÀªÀ£ï MqÉAiÀÄgï FªÀvÀÄÛ §ºÀÄ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ°èzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÁÖgï ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ¸Á°£À°è

¨sÀzÀæªÁzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÆß VnÖ¹PÉÆArzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄ §AzÀ ºÁ¢AiÀÄ£ÉÆߪÉÄä

¥ÀgÁªÀiÁ²ð¹zÀgÉ F avÀæzÀ mÉÊl°èUÀÆ, ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁUÀĪÀ PÀ£À¸ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ

¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ jÃwUÀÆ ¸ÁªÀÄåvÉUÀ¼ÀÄ PÁtÄvÀÛªÉ!

PÀµÀÖPÉÆÃl¯ÉUÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÉÄà «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁr ®AqÀ£ï ªÀÄÆ®zÀ SÁ¸ÀV

PÀA¥É¤AiÉÆAzÀgÀ°è PÉ®¸À »rzÀgÀÆ ¥ÀªÀ£ï ªÀÄ£À¸ÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛwÛzÀÝzÀÄÝ §tÚzÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ.

gÁdå ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀ UÀeÁ£À£À £ÁlPÀ ªÀÄAqÀ½ dªÀÄRArAiÀÄ ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ r.J£ï

MqÉAiÀÄgï ¥ÀªÀ£ïgÀ vÁvÀ. DzÀÝjAzÀ DgÀA¨sÀ PÁ®¢AzÀ®Æ EªÀjUÉ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ eÉÆvÉ

£ÀAlÄ, D¸ÀQÛUÀ½zÀݪÀÅ. ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄ ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà £ÁlPÀzÀ VüÀÄ CAn¹PÉÆArzÀÝ

¥ÀªÀ£ï MqÉAiÀÄgï vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆqÀUÀÆr MAzÀÄ vÀAqÀ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ £ÁlPÀ

¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÆß ¤Ãr ¸ÉÊ C¤ß¹PÉÆArzÀÝgÀÄ.

EAxÁ ¥ÀªÀ£ï MqÉAiÀÄgï CªÀgÀ vÀAzÉ UÀeÁ£À£À MqÉAiÀÄgï ªÀÄÆ®vÀB

dªÀÄRArAiÀĪÀgÁzÀgÀÆ £É¯É¹zÀÝzÀÄÝ PÀÄtÂUÀ¯ï£À°è. ¨ÁåAPï GzÉÆåÃVAiÀiÁVzÀÝ CªÀgÀÄ

ªÀÄUÀ£À §UÉÎ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉÝà PÀ£À¹lÄÖPÉÆArzÀÝgÉãÉÆÃ. DzÀgÉ PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄÄVzÉÃnUÉ

PÀA¥É¤AiÉÆAzÀgÀ°è PÉ®¸À ¹PÀÌgÀÆ ¥ÀªÀ£ï MqÉAiÀÄgïUÉ ªÀiÁvÀæ CzÀgÀ°è ¦æÃw EgÀ°®è.

¥sÁj£ï PÀA¥É¤UÀ¼À°è PÉÊvÀÄA¨Á PÁ¸ÀÄ ¸ÀA¥Á¢¸ÀĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÆß PÀ¼Àî £É¥À ºÉý

vÀ¦à¹PÉƼÀÄîvÁÛ §AzÀ ¥ÀªÀ£ï MAzÉÆAzÉà ºÉeÉÓ ºÉÆgÀ §AzÀÄ avÀæ gÀAUÀPÉÌ ºÀwÛgÁVzÀÝgÀÄ.

ºÁUÀAvÀ ¤zÉÃð±À£À PÀ£À¸ÁVzÀÝgÀÆ avÀægÀAUÀPÉÌ ºÉÃUÁzÀgÀÆ JAnæ DzÀgÉ ¸ÁPÉA§ ªÀÄ£À¹Üw

¥ÀªÀ£ïVvÀÄÛ.

10


DzÀgÉ CªÉÄjPÀ£ï PÀA¥É¤AiÀÄ EAlgïªÀÇåªïUÉ £É¥À ºÉý vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ

avÀæªÉÇAzÀgÀ°è CªÀPÁ±À ¹UÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ ¥ÀªÀ£ï CzÀÆ E®èzÉ PÀA¥É¤AiÀÄ

PÉ®¸ÀªÀÇ E®èzÉà PÀAUÁ¯ÁVzÀÝgÀÄ. F ¸ÀA¢üPÁ®zÀ°èAiÉÄà ºÉÃUÉÆà ªÀiÁr

AiÉÆÃUÀgÁd¨sÀlÖgÀ £ÀA§gï PÀ¯ÉPïÖ ªÀiÁr ¸ÀA¥ÀÆtð gÉrGAiÀiÁV CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ

¤AwzÀÝgÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀgÀ¥ÀAZÀ avÀæPÉÌ C¹¸ÉÖAmï qÉÊgÉPÀÖgï DV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ

CªÀPÁ±À VnÖ¹PÉÆAqÀgÀÄ. D §½PÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ UÉÆëAzÁAiÀÄ £ÀªÀÄB

¸ÀÆ¥Àgï »mÁÖAiÀÄÄÛ.

E¢ÃUÀ ¥ÀªÀ£ï PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÁÖgï ¤zÉÃð±ÀPÀ. MAzÀgÀ »AzÉÆAzÀÄ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À°è

CªÀgÀÄ §Äå¹AiÀiÁVzÁÝgÉ. ¸ÀzÀå CªÀgÀ `£Àl¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ’ avÀæ vÉgÉUÉ §gÀ®Ä

¢£ÀUÀt£É DgÀA¨sÀªÁVzÉ...

¥ÀĤÃvï PÉÊ°gÉÆÃzÀÄ ºÁgÀgï vÁAiÀÄvÀªÀ®è!

D

gÀA¨sÀzÀ°è £Àl¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ avÀæ zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°è

¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁrzÀÝzÉÝà ¥ÀĤÃvï gÁeïPÀĪÀiÁgï

CªÀgÀ £ÀÆå ®ÄPï¤AzÀ. FªÀgÉUÉ xÀgÀ xÀgÀzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À°è

£Àn¹zÀÝgÀÆ ºÉÃgï ¸ÉÖöʯï C£ÀÄß ¥ÀĤÃvï UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁV

§zÀ¯Á¬Ä¹PÉÆArzÀÝ¢ÝzÀÝ. CªÀjAzÀ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ®

¨ÁjUÉ CAxÁ ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ ªÀÄÄAzÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ QÃwð

¤zÉÃð±ÀPÀ ¥ÀªÀ£ï MqÉAiÀÄgï CªÀgÀzÀÄÝ.

CµÀÖPÀÆÌ mÉÊl¯ï ¯ÁAZï DzÀ°èAzÀ ªÉÆzÀ¯ÉÆÎAqÀÄ

E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ £Àl¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ £Á£Á jÃwAiÀÄ°è

¸ÀÄ¢ÝAiÀiÁUÀÄvÀÛ¯Éà §A¢zÉ. CzÉ®èzÀgÀ ªÀÄÆ®ªÀÇ F avÀæzÀ

£Á£Á ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°èAiÉÄà CqÀVgÉÆÃzÀÄ ¤dªÁzÀ «±ÉõÀ.

awæÃPÀgÀtzÀ ºÀAvÀzÀ°è ºÉÆgÀ©nÖzÀÝ ¥ÀĤÃvï gÁeïPÀĪÀiÁgï

¹Ö¯ï MAzÀgÀ°è CªÀgÀ PÉÊ£À°è vÁAiÀÄvÀªÉÇA¢vÀÄÛ. F

vÁAiÀÄvÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ¯Éà ºÀgÀrPÉÆArzÀÝ ¸ÀzÀÄÝ UÀzÀÝ® MAzÉgÀqÀ®è!

¥ÀĤÃvï PÉÊAiÀÄ°è vÁAiÀÄvÀ PÀAqÉà C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ

EzÉÆAzÀÄ ºÁgÀgï avÀæªÉA§ ¤zsÁðgÀPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ. F ¸ÀÄ¢Ý

AiÀiÁªÀ ¥ÀjAiÀiÁV gÉPÉÌ ¥ÀÄPÀÌ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÀjzÁrvÉÛAzÀgÉ,

£Àl¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ ¥ÀPÁÌ ºÁgÀgï avÀæ JAzÉà ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ

CAzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ºÀAvÀªÀ£ÀÆß vÀ®Ä¦PÉÆArvÀÄÛ. EµÁÖzÉÃnUÉ

F vÁAiÀÄvÀ ±ÀAPÉ ¥ÀjºÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä RÄzÀÄÝ ¥ÀªÀ£ï

MqÉAiÀÄgï CªÀgÉà gÀAUÀ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV §A¢vÀÄÛ!

F §UÉÎ ªÀiÁvÁrzÀÝ ¥ÀªÀ£ï EzÀÄ RArvÁ ºÁgÀgï

avÀæªÀ®è, ¥ÀĤÃvï PÉÊ°gÉÆà vÁAiÀÄvÀPÀÆÌ ºÁgÀgï CA±ÀPÀÆÌ

AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA§AzsÀ«®è CAvÀ ¸ÀàµÀÖ£É PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. eÉÆvÉUÉ

EzÀÄ ¥ÀPÁÌ DPÀë£ï NjAiÀÄAmÉqï ¥sÁå«Ä° ªÉįÉÆÃqÁæªÀÄ

JA§ÄzÀ£ÀÆß MwÛ ºÉýzÀÝgÀÄ. CzÀÄ nøÀgï ªÀÄÆ®PÀ

ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¸ÀàµÀÖUÉÆArzÉ!

11

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


EzÉà wAUÀ¼ÀÄ 25PÉÌ

¤T¯ï K£ÀAzÀgÀÄ UÉÆvÁÛ?!

vÁgÁªÀÄ PÀ¯Áåt ¥ÀPÁÌ ¥sÁå«Ä° ¸À¨ÉÓPÀÄÖ. ¤ªÀÄUɯÁè

¹ÃUÉÆwÛgÀĪÀAvÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA±À, ZÀAzÀæZÀPÉÆÃjAiÀÄAxÁ

PËlÄA©PÀ PÀxÁºÀAzÀgÀzÀ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è

£ÀªÀÄä CfÓ, C¥Àà J®ègÀÆ EªÀwÛUÀÆ D ¹¤ªÀiÁzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹PÉƼÁÛ EvÁðgÉ.

zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ AiÀıÀ¸ÀÄì PÉÆlÖ ¹¤ªÀiÁUÀ¼ÀªÀÅ. EAxÁ ¹¤ªÀiÁ UÀ¼ÀÄ §AzÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ

ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. FUÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄPÀ¯ÁåtzÀ ªÀÄÆ®PÀ CzÀÄ j¦Ãmï DUÀ°zÉ.

FUÁUÀ¯Éà ¸Á¬Ä ¸ÀÄPÀ£Áå CªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ¤£Àß gÁd £Á£ÀÄ £À£Àß gÁtÂ

¤Ã£ÀÄ ºÁqÀAvÀÆ ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ ¥Á¥ÀÄå¯Ájn ¥ÀqÉ¢zÉ. d£À RĬÄAzÀ ¹éÃPÁgÀ

ªÀiÁrzÁÝgÉ.

¹ÃvÁgÁªÀÄ PÀ¯Áåt ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀ jÃw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ

CAvÁ CAzÀÄPÉÆArzÉÆéà CzÀQÌAvÁ CzÀÄãvÀªÁV ¹¤ªÀiÁ ªÀÄÆr§A¢zÉ. £ÁªÀÅ

eÁUÁégï ¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ 173 PÁ¯ï²Ãmï’UÀ¼À°è ±ÀÆmï ªÀiÁr¢é.

CµÀÆÖ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè £ÀªÀÄä vÀAzÉ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

FUÀ CªÀgÀÄ gÁdåzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀzÉÝà DzÀ

dªÁ¨ÁÝjUÀ½ªÉ. »ÃUÁV CªÀgÀÄ ¸Émï’UÉ §gÀ®Ä DUÀ¯Éà E®è. CªÀgÀ£ÀÄß

vÀÄA¨Á£Éà «Ä¸ï ªÀiÁrPÉÆAré. §ºÀĪÀÄÄRåªÁzÀ CA±ÀªÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä

vÀAzÉAiÉÄà RÄzÀÄÝ PÀvÉ PÉý `¹ÃvÁgÁªÀÄPÀ¯Áåt’ªÀ£ÀÄß ¥sÉÊ£À¯ï ªÀiÁrzÀÄÝ.

CªÀjUÉ ¹¤ªÀiÁ PÀxɪÉÄÃ¯É M¼Éîà dqïÓªÉÄAmï EzÉ. ¹¤ªÀiÁgÀAUÀzÀ°è

¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁV, «vÀgÀPÀgÁV, ¸ÀÆ¥Àgï »mï ¹¤ªÀiÁUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖªÀgÀÄ

CªÀgÀÄ. JAxÁ PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß d£À M¥ÀÄàvÁÛgÉ C£ÉÆßÃzÀÄ CªÀjUÉ UÉÆwÛzÉ.

£ÁªÀÅ dUÁégï ªÀiÁrzÁUÀ, CzÀgÀ ªÉÄÃQAUï §UÉÎ vÀÄA¨Á M¼Éîà ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ

PÉý§A¢zÀݪÀÅ. F ¸À® ¹ÃvÁgÁªÀÄ PÀ¯Áåt CzÀ£ÀÆß «ÄÃj¸ÀĪÀAvÉ vÀAiÀiÁgÁVzÉ.

£ÀªÀÄä ¹¤ªÀiÁzÀ°è K¤®èªÉAzÀgÀÆ 130d£À PÀ¯Á«zÀjzÁÝgÉ. EµÀÄÖ d£À Dnð¸ÀÄÖUÀ¼ÀÄ

MAzÉà ¹¤ªÀiÁzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉƼÉÆîÃzÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀÄä£Éà ªÀiÁvÀ®è. J®ègÀÆ MAzÀÄ

PÀÄlÄA§zÀAvÉ PÉ®¸À ªÀiÁrzÉÝêÉ. ±ÀgÀvï ¯ÉÆûvÁ±Àé ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁeï PÉ.Dgï. ¥ÉÃmÉ

CªÀjAzÀ £Á£ÀÄ F avÀæzÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°w¢Ýä.

MmÁÖgÉAiÀiÁV ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ, ¹ÃvÁgÁªÀÄPÀ¯Áåt MAzÀÄ ¥Àj¥ÀÆtð

¹¤ªÀiÁ. EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁVgÉÆÃzÀÄ £ÀªÀÄä qÉÊgÉPÀÖgï J. ºÀµÀð CªÀjAzÀ. £À£Àß

ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ EzÉÆAzÀÄ ¹¤ªÀiÁzÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀAxÁzÀÝ®è.

ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¹¤ªÀiÁ ªÀiÁqÉÆÃt CAvÁ FUÁUÀ¯Éà ºÉý¢Ýä. DzÀµÀÄÖ

¨ÉÃUÀ CzÀÄ PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÀÆÌ §gÀ°zÉ. EzÉà wAUÀ¼ÀÄ 25£Éà vÁjÃRÄ

`¹ÃvÁgÁªÀÄPÀ¯Áåt’ vÉgÉUÉ §gÀÄwÛzÉ. ¤ªÉÄä®ègÀ ¦æÃw, ¸ÀºÀPÁgÀ«gÀ°...

- ¤T¯ï PÀĪÀiÁgï

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

12


AiÀÄĪÀgÁd

¤T¯ï ¹¤ªÀiÁ

ºÉÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ?


UÁégï avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ

¨sÀgÀªÀ¸É ºÀÄnÖ¹zÀÝ ¤T¯ï

PÀĪÀiÁgï JgÀqÀ£Éà avÀæ ¹ÃvÁgÁªÀÄ

PÀ¯Áåt. ºÀµÀð ¤zÉÃð±À£ÀzÀ F avÀæPÉÌ

PÀqÉUÀÆ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ

¤UÀ¢üAiÀiÁVzÉ. EzÉà d£ÀªÀj

25gÀAzÀÄ ¹ÃvÁgÁªÀÄ PÀ¯Áåt

©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ°zÉ. ¹ÃvÁgÁªÀÄ

PÀ¯Áåt FUÁUÀ¯Éà ºÁqÀÄ,

nøÀgï ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÁgÀÄ

jÃwAiÀÄ°è ¸ÀÄ¢Ý ªÀiÁrzÉ.

J ºÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¤T¯ï

PÁA©£ÉõÀ¤ß£À F avÀæ J®ègÀ£ÀÆß

ZÀQvÀUÉƽ¸ÉÆÃzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÀªÉà E®è

J£ÀÄßwÛzÉ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ.

ªÉÆzÀ® avÀæ eÁUÁégï ªÀÄÆ®PÀªÉÃ

¤T¯ï PÀĪÀiÁgï £Àl£ÉAiÀÄ §UÉÎ vÀªÀÄä

§zÀÞvÉ JAxÁzÉÝA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀÄ

¥Àr¹zÀÝgÀÄ. qÁå£ïì, ¸ÁºÀ¸À, C©ü£ÀAiÀÄ

J®èzÀgÀ°èAiÀÄÆ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÉà CªÀgÀÄ

PÁåªÉÄgÁ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤AwzÀÝgÀÄ.

eÁUÁégï ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ¢£ÀªÉÃ

ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ªÀÄA¢ `¸ÁÖgï F¸ï ¨Á£ïð’

CAvÁ µÀgÁ §gÉ¢zÀݪÀÅ. CzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÉÃ

zÀPÀÄ̪ÀAxÁzÀÝ®è. M§â £Àl vÉgɪÉÄïÉ

J®è jÃwAiÀÄ®Æè DPÀð¹zÀgÉ ªÀiÁvÀæ

`¸ÁÖgï’ J¤ß¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è

£Àn¹zÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ¹¤ªÀiÁzÀ¯ÉèÃ

¸ÉÆÌÃgÀÄ ªÀiÁrzÀÝ ¤T¯ï JgÀqÀ£ÉÃ

¹¤ªÀiÁzÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀºÀdªÁUÉà ¤jÃPÉëUÀ¼ÀÄ

UÀjUÉzÀjªÉ.

£ÀÈvÀå ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV JAnæ PÉÆlÄÖ

£ÀAvÀgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ¸ÁÖgï £ÀlgÀ

¹¤ªÀiÁUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉÃð²¹gÀĪÀ J. ºÀµÀð

F ªÀgÉUÉ PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À£É߯Áè

UÉ°è¹ EªÀvÀÄÛ ¸ÁÖgï ¤zÉÃð±ÀPÀ

J¤¹PÉÆArzÁÝgÉ. ¹ÃvÁgÁªÀÄ PÀ¯ÁåtzÀ°è

ºÀµÀð ¤T¯ï PÀĪÀiÁgïgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ

ºÉƸÁ jÃwAiÀÄ°è PÀAUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ

ªÀiÁrzÁÝgÀAvÉ. AiÀÄĪÀgÁd ¤T¯ï

¹¤ªÀiÁUÁV d£À PÁvÀgÀ¢AzÀ PÁ¢zÁÝgÉ.

CzÀgÀ C¸À°Ã ªÀÄeÁ K£ÉA§ÄzÀÄ d£ÀªÀj

25gÀAzÀÄ w½AiÀÄ°zÉ.

13

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


F avÀæPÁÌV CdÄð£ï ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ

¥ÁvÀæUÀ½UÀÆ C¼ÉzÀÆ vÀÆVAiÉÄà PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß

DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. CzÀgÀ°èAiÀÄÆ

£ÁAiÀÄPÀ £Àl£À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀÝ jÃwAiÉÄÃ

CzÀPÉÌ ¸ÁQë MzÀV¸ÀĪÀAwzÉ. vÀªÀÄä avÀæPÉÌ ºÉƸÀ

ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV CdÄð£ï

C£Ë£ïìªÉÄAmï PÉÆmÁÖUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯ï ¨ÁPïìUÉ

§AzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ §gÉÆçâj £Á®ÄÌ ¸Á«gÀzÀµÀÄÖ

¥sÉÇÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ.

«. gÀ«PÀĪÀiÁgï vÀªÀÄä gÁµÀÖçPÀÆl ¨Áå£Àgï

CrAiÀÄ°è ¤ªÀiÁðtUÉÆArgÀĪÀ, J¦ CdÄð£ï

¤zÉÃð±À£ÀzÀ Q¸ï ¸ÀzÀå ¸ÁåAqÀ¯ïªÀÅqï£À°è QPÉÌÃj¸ÀÄwÛzÉ.

F ªÀÄÆ®PÀ LgÁªÀvÀzÀ £ÀAvÀgÀ J.¦.CdÄð£ï ªÀÄvÉÛ

§A¢zÁÝgÉ. J.¦. CdÄð£ï F ªÀgÉUÉ ¤zÉðò¹gÀĪÀ

£Á®ÄÌ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À°è zÀ±Àð£ï CªÀgÀ LgÁªÀvÀ ©lÖgÉ «ÄPÀÌ CA¨Áj,

CzÀÆÝj ªÀÄvÀÄÛ gÁmÉ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À°è ºÉƸÀ »ÃgÉÆÃUÀ½zÀÝgÀÄ. FUÀ

CdÄð£ï vÀªÀÄä ¤zÉðñÀ£ÀzÀ LzÀ£Éà avÀæ Q¸ïUÀÆ ºÉƸÀ »ÃgÉÆãÀ£ÉßÃ

DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÁ §UÉAiÀÄ PÀxÉAiÉÆAzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ zÉÆqÀØ

UɮĪÉÇAzÀgÀ gÀƪÁjAiÀiÁUÉÆà ºÀÄgÀĦ¤AzÀ¯Éà F avÀæªÀ£ÀÄß

gÀƦ¹zÁÝgÉ.

F avÀæPÁÌV CdÄð£ï ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ

¥ÁvÀæUÀ½UÀÆ C¼ÉzÀÆ vÀÆVAiÉÄÃ

PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ.

CzÀgÀ°èAiÀÄÆ £ÁAiÀÄPÀ £Àl£À£ÀÄß

DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀÝ jÃwAiÉÄà CzÀPÉÌ ¸ÁQë

MzÀV¸ÀĪÀAwzÉ. vÀªÀÄä

avÀæPÉÌ ºÉƸÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß

ºÀÄqÀÄPÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV

CdÄð£ï C£Ë£ïìªÉÄAmï

PÉÆmÁÖUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯ï ¨ÁPïìUÉ §AzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ

§gÉÆçâj £Á®ÄÌ ¸Á«gÀzÀµÀÄÖ ¥sÉÇÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ.

CzÀgÀ°è £ÀÆj¥ÀàvÀÄÛ d£ÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ

DrµÀ£ï £ÀqɸÀ¯ÁVvÀÄÛ. CzÀgÀ°è JAlÄ d£À ¥sÉÊ£À°¸ïÖ

UÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. D CAwªÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è PÀqÉUÉ »ÃgÉÆÃ

DUÀĪÀ CzÀȵÀÖ M°¢zÀÄÝ «gÁmï JA§ AiÀÄĪÀPÀ¤UÉ.

F AiÀÄĪÀ ¥Àæw¨sÉ «gÁmï DrµÀ£ï ªÀÄÆ®PÀ

DAiÉÄÌAiÀiÁVgÉÆÃzÉãÉÆà ºËzÀÄ. DzÀgÉ CdÄð£ï

F ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä

DvÀ£À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀÝzÀÄÝ CdÄð£ï CªÀgÀ

vÁ¬Ä. CdÄð£ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è®èzÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «gÁmï

CdÄð£ï ¸Àgï£À «ÄÃmï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀ ¹¤ªÀiÁzÀ°è £Àn¸À¨ÉÃPÀÄ

JAzÀÄ CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ §½ Cfð ªÀUÁ¬Ä¹ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ.

ºÁUÉAiÉÄà MªÉÄä CdÄð£ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè «gÁmï

CdÄð£ïgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀAvÉ. DUÉ RÄzÀÄÝ ¨sÉÃn ªÀiÁrzÀ

¤zÉðñÀPÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¹¤ªÀiÁzÀ°è £Àn¸ÀĪÀ §AiÀÄPÉ ºÉÆA¢zÀÝgÉ,

DrµÀ£ï £ÀqɸÀÄwÛzÉÝêÉ. C°èUÉ ¨Á JA¢zÀÝgÀAvÉ. CdÄð£ï CªÀgÀ

ªÀiÁw£ÀAvÉ DrµÀ£ï£À®Æè ¥Á¯ÉÆÎAqÀ «gÁmï PÀqÉAiÀÄ DgÀÄ d£ÀgÀ°è

CAwªÀĪÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ.

«gÁmï ªÀÄÆ®vÀB ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ. eÉÆvÉeÉÆvÉAiÀÄ°

J£ÀÄߪÀ ¸ÀÆ¥Àgï »mï zsÁgÁªÁ»AiÀÄ °Ãqï gÉÆÃ¯ï £À®Æè

PÁt¹PÉÆArzÁÝgÉ. ¹¤ªÀiÁ gÀAUÀzÀ°è «gÁmïUÉ EzÀÄ

ªÉÆzÀ® C£ÀĨsÀªÀ. ¹¤ªÀiÁUÉ JAnæ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀgÀ

¥ÀǪÀð¨sÁ«AiÀiÁV ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½¤AzÀ qÁå£ïì,

¥sÉÊmï ªÀÄvÀÄÛ fªÀiï C£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀªÁV C¨sÁå¸À

ªÀiÁrzÁÝgÉ. zÀĤAiÀiÁ «f, ¥ÉæêÀiï, AiÀÄ±ï ªÀÄÄAvÁzÀ

£ÀlgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃZï DVgÀĪÀ ¥Á¤¥ÀÅj QnÖ CªÀgÉà «gÁmïUÀÆ

fªÀiï UÀÄgÀÄUÀ¼ÁVzÁÝgÉ. «gÁmï JA§ £ÀªÀAiÀÄĪÀPÀ »ÃgÉÆà DV

DAiÉÄÌAiÀiÁUÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ Q¸ï PÉÆqÀ®Ä gÉrAiÀiÁVzÁÝgÉ. F avÀæªÀ£ÀÄß

FUÁUÀ¯Éà CdÄð£ï ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÆ PÀÄvÀƺÀ®UÉƼÀÄîªÀAvÉ

PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåwÛzÁÝgÉ.

E¢ÃUÀ Q¸ï avÀæ ©qÀÄUÀqÉUÉ vÀAiÀiÁgÁVzÉ. wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ

«Ä£ÀªÀð «Ä¯ï §½ «±ÉõÀªÁzÀ ºÁqÉÆAzÀPÉÌ awæÃPÀgÀtªÀ£ÀÆß

£ÀqɸÀ¯ÁVzÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÉmïUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÝ ºÁånæPï

»ÃgÉÆà ²ªÀgÁeïPÀĪÀiÁgï PÀÆqÁ Q¸ï avÀæzÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß

ªÉÄaÑPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ «±ÉõÀ. EzÀjAzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ J ¦ CdÄð£ï

RÄAiÀiÁVzÁÝgÉ. CdÄð£ï PÀÆqÁ ²ªÀgÁeï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ

C©üªÀiÁ¤AiÀÄAvÉ. AiÀiÁªÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄÆ E®èzÉ KPÁKQ vÀªÀÄä

awæÃPÀgÀtzÀ ¸Él£À°è ²ªÀtÚ£À£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀÄ yæ¯ï DVzÁÝgÉ.

AiÀÄĪÀ vÀAqÀPÉÌ vÁªÁVAiÉÄà §AzÀÄ ¸Áxï ¤Ãr ºÀÄgÀÄ¥ÀÄ ¤ÃrzÀ

²ªÀgÁeï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ ¸ÀgÀ¼À £ÀqÀªÀ½PÉ ¤dPÀÆÌ ªÀiÁzÀj.

EAxÁ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ°è Q¸ï avÀæzÀ RzÀgï KjPÉƼÀÄîwÛzÉ.

CAzÀºÁUÉ, Q¸ï avÀæªÀ£ÀÄß «. gÀ«PÀĪÀiÁgï vÀªÀÄä gÁµÀÖçPÀÆl ¨Áå£Àgï

CrAiÀÄ°è ¤«Äð¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. «. ºÀjPÀȵÀÚ ¸ÀAVÃvÀ, PÉ. gÀ«ªÀªÀÄð

¸ÁºÀ¸À, ¢Ã¥ÀÅ J¸ï. PÀĪÀiÁgï ¸ÀAPÀ®£À ªÀÄvÀÄÛ Vjñï UËqÀ CªÀgÀ

bÁAiÀiÁUÀæºÀt«zÉ. EµÀÖgÀ¯Éèà F avÀæ vÉgÉPÁt°zÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

14


avÀæªÀ£ÀÄß CzÀÆÝjAiÀiÁV gÀƦ¹zÀÝgÀ »AzÉ gÁµÀÖçPÀÆl

¦PÀѸïð£À «. gÀ«PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ ±ÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ

¸ÁºÀ¸ÀUÀ½ªÉ. CzÀPÉÌ ¤zÉðñÀPÀ J ¦ CdÄð£ï

¸Áxï ¤ÃrzÁÝgÉ. F ºÁr£À ªÀÄÆ®PÀªÉà Q¸ï avÀæ

¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£Éß®è vÀ®Ä¦PÉÆArzÉ. EzÀÄ ªÉÆzÀ® ºÁqÀÄ.

E£ÀÄß ªÁgÀPÉÆÌAzÉÆAzÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ

ªÀiÁqÉÆà ¥Áè÷å£ÀÄ avÀævÀAqÀzÀÄÝ.

Q¸ï ªÀµÁðgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß

gÉÆêÀiÁAZÀPÀªÁV¹vÀÄ

²Ã® ¸ÀIJî ¸ÁAUï!

FUÀ J¯Éè®Æè Q¸ï ¹¤ªÀiÁzÀ ²Ã® ¸ÀIJî

¸ÁAV£ÀzÉÝà C§âgÀ. ¤zÉðñÀPÀ J ¦ CdÄð£ï AiÀÄĪÀ

§¼ÀUÀªÀ£Éß®è ªÀµÁðgÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄà ºÀÄZÉÑzÀÄÝ PÀÄtÂAiÀÄÄAvÉ

ªÀiÁr©nÖzÁÝgÉ. gÁµÀÖçPÀÆl ¦PÀѸïð ¯ÁAZÀ£ÀzÀ°è

«.gÀ«PÀĪÀiÁgï ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrgÀĪÀ F Q¸ï avÀæ F

ºÁqÀÄ AiÀÄÆlÆå§°è ªÀiÁrgÉÆà zÁR¯É, CzÀPÉÌ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ

PÀqɬÄAzÀ PÉý §gÀÄwÛgÉÆà C¨sÀÆvÀ¥ÀǪÀð ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼É®è

PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAtUÀzÀ ¥Á°UÉ ºÉƸÁ ªÀµÁðgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß

gÉÆêÀiÁAZÀPÀªÁV¹zÉ!

²Ã® ¸ÀIJî qÉÆÃAlĪÀj JA§ F ºÁqÀ£ÀÄß AiÀÄĪÀ

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ D£ÀA¢¸ÀÄwÛzÉ. CzÀgÀ ªÉÃUÀ JAxÁzÉÝA§ÄzÀPÉÌ

AiÀÄÆlÆå¨ï£À°è ¹QÌgÉÆà «ÃPÀëuÉAiÉÄà ¸ÁQë. F ºÁqÀÄ

©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV MAzÀÄ ¢£ÀªÁUÉÆÃzÀgÉƼÀUÉ §gÉÆçâj

ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë ªÀÄA¢ «ÃQë¹zÁÝgÉ. D ¸ÀASÉå ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛ¯ÉÃ

EzÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtUÀ¼À°è ªÉÊgÀ¯ï DVgÉÆà F

CzÀÄãvÀªÁzÀ ºÁqÀ£ÀÄß ¤zÉðñÀPÀ J ¦ CdÄð£ï CªÀgÉÃ

§gÉ¢zÁÝgÉ. EzÀPÉÌ QPÉÌÃj¸ÀĪÀAxÁ ¸ÀAVÃvÀ ¤ÃrgÀĪÀªÀgÀÄ

« ºÀjPÀȵÀÚ. F ªÀÄÆ®PÀªÉà CªÀgÀÆ PÀÆqÁ ¥sÁªÀiïðUÉ

ªÀÄgÀ½gÉÆà ¸ÀÆZÀ£É zÀlÖªÁVAiÉÄà ¹UÀÄwÛzÉ.

FUÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÉÆÃzÀÄ «ÃrAiÉÆà ¸ÁAUï. EzÀgÀ

zÀȵÀå ²æêÀÄAwPÉ ¤dPÀÆÌ ¨ÉgÀUÁV¸ÀĪÀAwzÉ. ºÁqÉAzÀgÉ

«zÉñÀUÀ¼À°è awæÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀgÉãÉà jZï

DV ªÀÄÆr §gÀÄvÀÛzÉ CAvÉÆAzÀÄ

£ÀA©PɬÄzÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä°è£À

ªÉÆúÀPÀªÁzÀ ¯ÉÆPÉõÀ£ÀÄßUÀ¼À°èAiÉÄÃ

awæÃPÀgÀtUÉÆArgÉÆà F ºÁqÀÄ

AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ PÀ«ÄäAiÉÄä®è. CwÃ

JvÀÛgÀzÀ ºÉ°¥Áåqï ¸ÉÃjzÀAvÉ ¸ÀÄAzÀgÀ

¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¸ÀIJî ºÁqÀ£ÀÄß

ªÀiÁqÀPÀªÁV, ªÉÄÊ £À«gÉüÀĪÀAvÉ

gÀƦ¸À¯ÁVzÉ.

¹¤ªÀiÁ CAzÀ ªÉÄÃ¯É »ÃgÉÆÃ

EAmÁæqÀPÀë£ï ºÁqÀÄ C§âgÀ¢AzÀ ªÀÄÆr

§gÉÆÃzÀÄ PÁªÀÄ£ï. DzÀgÉ ²Ã® ¸ÀIJî

ºÁr£À°è £ÁAiÀÄQAiÀÄ£ÀÄß r¥sÀgÉAmÁVAiÉÄÃ

¥ÀjZÀ¬Ä¸À¯ÁVzÉ. gÁå¥Àgï ZÀAzÀ£ï ±ÉnÖ

F ºÁrUÉ zsÀé¤AiÀiÁVzÁÝgÉ. EzÀÄ ZÀAzÀ£ï

¥Á°UÀÆ ºÉƸÁ ºÁ¢ vÉgÉAiÉÆÃzÀgÀ°èAiÀÄÆ

¸ÀAzÉúÀªÉä®è. F ¸ÁAUï ¸ÉÃjzÀAvÉ ErÃ

avÀæªÀ£ÀÄß CzÀÆÝjAiÀiÁV gÀƦ¹zÀÝgÀ »AzÉ

gÁµÀÖçPÀÆl ¦PÀѸïð£À «. gÀ«PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ ±ÀæªÀÄ

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁºÀ¸ÀUÀ½ªÉ. CzÀPÉÌ ¤zÉðñÀPÀ J ¦ CdÄð£ï

¸Áxï ¤ÃrzÁÝgÉ. F ºÁr£À ªÀÄÆ®PÀªÉà Q¸ï avÀæ

¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£Éß®è vÀ®Ä¦PÉÆArzÉ. EzÀÄ ªÉÆzÀ® ºÁqÀÄ. E£ÀÄß

ªÁgÀPÉÆÌAzÉÆAzÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÉÆÃ

¥Áè÷å£ÀÄ avÀævÀAqÀzÀÄÝ.

15

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


¥ÉÇñÀPÀjUÉÆAzÀÄ

¸ÀAzÉñÀ

PÉÆqÀ°zÁÝ£É

PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ »¸ÀÖjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ£À«ÄrAiÀÄĪÀ

WÀl£ÉAiÀiÁV G½zÀÄPÉÆArgÀĪÀ £ÉÊd WÀl£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß

DzsÀj¹zÀ avÀæ «Ä¹ìAUï ¨ÁAiÀiï.

ªÀÄ

£À«ÄrAiÀÄĪÀ £ÉÊd PÀxÉAiÀiÁzsÁjvÀ «Ä¹ìAUï ¨ÁAiÀiï avÀæ E£ÉßãÀÄ

vÉgÉ PÁt®Ä gÉrAiÀiÁVzÉ. ¤dªÁV £ÀqÉ¢zÀÝ F PÀxÉUÉ zÀȵÀå

gÀÆ¥À ¤ÃrgÉÆà ¤zÉðñÀPÀ gÀWÀÄgÁªÀiï, DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ

«ZÁgÀzÀ°èAiÀÄÆ ªÉʲµÀÖ÷å«lÄÖPÉÆAqÉà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. E¢ÃUÀ

CªÀgÀÄ gÉr ªÀiÁrgÉÆà D¤ªÉÄÃmÉqï «ÃrAiÉÆà PÀÆqÁ CzÉà jÃwAiÀÄzÀÄÝ!

«Ä¹ìAUï ¨ÁAiÀiï JA§ÄzÀÄ ºÉvÀÛªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ

J¼Éà ºÀÄqÀÄUÀ£ÉÆêÀð£À CAvÀBPÀgÀt «ÄÃlĪÀAxÁ PÀxÀ£À.

MAzÀgÉ PÀët ªÉÄÊ ªÀÄgÉvÀgÀÆ ºÉvÀÛªÀgÀÄ JAxÁ ¸ÀAPÀµÀÖ, ¸ÀAPÀl

JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀPÉÌ F avÀæzÀ°è ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ

GzÁºÀgÀuÉUÀ½zÁݪÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÉvÀÛªÀgÀ°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀAxÁ

D¤ªÉÄÃmÉqï «ÃrAiÉÆà MAzÀ£ÀÄß gÀWÀÄgÁªÀiï gÉr ªÀiÁrzÁÝgÉ.

D¤ªÉÄÃmÉqï

«ÃrAiÉÆÃUÉ

UÉÆîأï

ªÁAiÀiïì!

ªÀÄÄA¢£À ªÁgÀzÀ ºÉÆwÛUÉ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ°gÀĪÀ F «ÃrAiÉÆÃUÉ UÉÆîأï

¸ÁÖgï UÀuÉñï zsÀé¤AiÀiÁVgÉÆÃzÀÄ «±ÉõÀ. F «ÃrAiÉÆêÀ£ÀÄß JµÀÄÖ «©ü£ÀߪÁV

vÀAiÀiÁj¹zÁÝgÉÆÃ, CµÉÖà «±ÉõÀªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ®Ä

gÀWÀÄgÁªÀiï ¤zsÀðj¹zÁÝgÉ. jAiÀÄ¯ï ¸ÀÆ¥Àgï PÁ¥ïUÀ¼Éà ªÉÄaÑ ºÀgÀ¹gÉÆà F

avÀæzÀ D¤ªÉÄÃmÉqï «ÃrAiÉÆà ªÁgÀzÉÆ¥ÀàwÛ£À°èAiÉÄà C£ÁªÀgÀtUÉƼÀî°zÉ.

«Ä¹ìAUï ¨ÁAiÀiï JA§ÄzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÉƧâ£À ¸ÀÄvÀÛ PÀnÖPÉÆArgÉÆÃ

gÉÆÃZÀPÀ C¸À°Ã PÀxÉ DzsÁjvÀ avÀæ JA§ÄzÀ£ÀÄß gÀWÀÄgÁªÀiï ¸ÀévÀB MAzÀµÀÄÖ

¸À® ºÉýPÉÆArzÀÝgÀÄ. FUÁUÀ¯Éà ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÉÆà mÉæöÊ®gï ¸ÀzÀj

PÀxÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ JAxÁ PÀ®Äè ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°èAiÀÄÆ CAvÀBPÀgÀt M¸ÀgÀĪÀAvÉ

ªÀiÁqÉÆà PÀxÁ£ÀPÀªÉÇAzÀÄ ºÀgÀrPÉÆArzÉ JA§ÄzÀgÀ ¸ÀĽªÀÅ ©lÄÖ

PÉÆnÖzÉ. eÉÆvÉUÉà avÀæPÁÌV PÁAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ°èAiÀÄÆ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

16


D

gÀA¨sÀzÀ°è ©.¸ÀÄgÉñÀ CªÀgÀ zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ

GzÀAiÀÄ n«, PÀ¸ÀÆÛj ªÁ»¤ ¸ÉÃjzÀAvÉ MAzÀµÀÄÖ n« ZÁ£É¯ïUÀ¼À°è

PÉ®¸À ªÀiÁr, ¸ÀzÀå F ¸ÀAeÉ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¹¤ªÀiÁ ªÀgÀ¢UÁgÀgÁVgÀĪÀgÀÄ

dUÀ¢Ã±ï. ¥ÀvÀæPÀvÀðgÁVzÀÄÝPÉÆAqÉà avÀægÀAUÀzÀªÀgÉÆA¢UÉ CvÀÄåvÀÛªÀÄ

¨ÁAzsÀªÀå ºÉÆA¢gÀĪÀ dUÀ¢Ã±ï FUÀ RÄAiÀiÁVzÁÝgÉ. CzÀPÉÌ PÁgÀt

CªÀgÀ ªÀÄUÀ d¸ÀéAvï. r.¦. gÀWÀÄgÁªÀiï ¤zÉðñÀ£ÀzÀ `«Ä¹ìAUï ¨ÁAiÀiï’

avÀæzÀ°è ¨Á® PÀ¯Á«zÀ£ÁV ZÉAzÀzÉÆÝAzÀÄ ¥ÁvÀæzÀ°è PÁt¹PÉÆArzÁÝ£É.

CzÀÄ eÉÆãÁxÀ£ï JA§ ºÀÄqÀÄUÀ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ,

AiÀiÁgÀzÉÆÝà PÉÊUÉ ¹®ÄQ ¥ÀgÀzÉñÀ ¸ÉÃj, ¸ÁPÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆnÖUÉ ¨É¼ÉzÀÄ,

PÀqÉUÉÆAzÀÄ ¢£À vÀ£Àß ºÉvÀÛ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀßgÀ¹, ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß

¨ÉÃgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ¸ÁVzÀ £ÉÊd WÀl£ÉAiÉÆAzÀ£Éßà §¼À¹ gÀWÀÄgÁªÀiï

`«Ä¹ìAUï ¨ÁAiÀiï’ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉuÉ¢zÁÝgÉ. ºÁUÉ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ

ºÀÄqÀÄUÀ zÉÆqÀتÀ£ÁV §gÀĪÀ ¥ÁvÀæzÀ°è ¥sÀ¸ïÖ gÁåAPï gÁdÄ avÀæzÀ »ÃgÉÆÃ

UÀÄgÀÄ£ÀAzÀ£ï £Àn¹zÀgÉ, DvÀ£À ¨Á®åzÀ ¥ÁvÀæzÀ°è ªÀiÁ¸ÀÖgï C©üdAiÀiï

£Àn¹zÁÝ£É. DvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ£À ¥ÁvÀæzÀ°è dUÀ¢Ã±ï CªÀgÀ ¥ÀÅvÀæ d¸ÀéAvï

C©ü£À¬Ä¹zÁÝ£É.

E£ÀÆß ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðzÀ ¥ÉÇÃgÀ d¸ÀéAvï C£ÀĨsÀ«Ã £Àl£ÀAvÉ °Ã¯ÁeÁ®ªÁV

£Àn¹zÁÝ£É C£ÉÆßÃzÀÄ ¸ÀévÀB avÀævÀAqÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ©¢ÝgÀĪÀ ªÀiÁ»w.

d¸ÀéAvï ¥Á°UÉ EAxÀ E£ÀÆß ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀPÀĪÀAvÁV

zÉÆqÀØ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁqÀ°...

¥ÀgÀ¨sÁµÁ £Àl £ÀnAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÀUÉzÀÝ

«Ä¹ìAUï ¨ÁAiÀiï nøÀgï!

gÀWÀÄgÁªÀiï ¤zÉÃð±À£ÀzÀ «Ä¹ìAUï ¨ÁAiÀiï avÀæ ªÀÄ£À«ÄrAiÀÄĪÀ £ÉÊd

WÀl£ÉAiÀÄ£ÁßzsÀj¹zÉ JA§ÄzÀÄ J®èjUÀÆ w½¢zÉ. RqÀPï ¥Éưøï

C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è C£ÁªÀgÀtUÉÆAqÀ nøÀgï AiÀÄÆlÆå¨ï£À°è

mÉæAqï ¸Émï ªÀiÁrzÉ. E¢ÃUÀ gÁdåzÀ UÀr zÁn ¥ÀgÀ¨sÁµÁ avÀægÀAUÀzÀ

£Àl£ÀnAiÀÄgÀ£ÀÆß ªÉÆÃrVÃqÀĪÀiÁrzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ «Ä¹ìAUï ¨ÁAiÀiï

nøÀgï §UÉÎ vÉ®ÄUÀÄ £Àl £ÀnAiÀÄgÀÆ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Áß rzÁÝgÉ.

mÁ°ªÀÅqï £Àn ¦æAiÀiÁ gÁzsÁ PÀȵÀÚ£ï, DAiÀÄð, ºÀA¸À £ÀA¢¤, ²æÃPÁAvï

¸ÉÃjzÀAvÉ C£ÉÃPÀgÀÄ F nøÀgï C£ÀÄß ªÉÄaÑPÉÆArzÁÝgÉ. «Ä¹ìAUï ¨ÁAiÀiï

avÀæ zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÀPÀì¸ï PÁt°zÉ JA§ ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÆß £ÀÄr¢zÁÝgÉ.

E£ÀÄß½zÀAvÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÀÄÆ PÀÆqÁ F nøÀgï £Àl £ÀnAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄUÀ¼À UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢zÉ. F §UÉÎ QZÁÑ ¸ÀÄ¢Ã¥ï ¸ÉÃjzÀAvÉ

C£ÉÃPÀgÀÄ M¼Éî ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßrzÁÝgÉ. QZÁÑ ¸ÀĢåï PÀÆqÁ F nøÀgï

C£ÀÄß nélÖgï£À°è ºÀAaPÉÆAqÀÄ ±ÀĨsÀ ºÁgÉʹzÁÝgÉ. ¤zÉÃð±ÀPÀ ¥ÀªÀ£ï

MqÉAiÀÄgï, gÀ«ZÀAzÀæ£ï ¥ÀÄvÀæ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÆ nøÀgï

C£ÀÄß ±ÉÃgï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßrzÁÝgÉ.

PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ »¸ÀÖjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ£À«ÄrAiÀÄĪÀ

WÀl£ÉAiÀiÁV G½zÀÄPÉÆArgÀĪÀ £ÉÊd WÀl£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß DzsÀj¹zÀ

avÀæ «Ä¹ìAUï ¨ÁAiÀiï. F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß avÀæ ªÀiÁrAiÉÄÃ

wÃgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆgÀl ¤zÉÃð±ÀPÀ gÀWÀÄgÁªÀiï ºÀ®ªÁgÀÄ

K¼ÀÄ ©Ã¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀArzÁÝgÉ. ©qÀÄUÀqÉ vÀqÀªÁzÀ

¸ÀAPÀlªÀ£ÀÄß £ÀÄAVPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÁÝgÉ.

CzÀgÁZÉUÀÆ CªÀgÀ°è MAzÉƼÉî avÀæ ªÀiÁrzÀ vÀȦÛ

EzÉ. E£ÉßãÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ°gÉÆà F avÀæzÀ

nøÀgï §UÉÎ §gÀÄwÛgÉÆà ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÉÃ

gÀWÀÄgÁªÀiï CªÀgÀ J®è PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÆß ªÀÄgɹªÉ.

¥ÀgÀ¨sÁµÉAiÀÄ ¢Q̤AzÀ®Æ PÉý §gÀÄwÛgÉÆÃ

GvÀÛªÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ F avÀæ ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ½UÀÆ

jêÉÄÃPï DUÀ°gÉÆà ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉAiÀÄÆ

PÁt¸ÀÄwÛzÉ.

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À ¸Áxï!

PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï E¯ÁSÉ JAzÀÆ ªÀÄgÉAiÀÄzÉÆAzÀÄ

ªÀÄ£À«ÄrAiÀÄĪÀ ¸ÀvÀå WÀl£ÉAiÀiÁzsÁjvÀ avÀæ «Ä¹ìAUï ¨ÁAiÀiï. F

»AzÉ «Ä¹ìAUï ¨ÁAiÀiï avÀæzÀ §UÉÎ ©© C±ÉÆÃPï PÀĪÀiÁgï

¸ÉÃjzÀAvÉ zÀPÀë C¢üPÁjUÀ¼É®è ºÀAaPÉÆArzÀÝ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÆß ªÀÄvÉÛ

C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸À¯ÁVvÀÄÛ. D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èM «Ä¹ìAUï ¨ÁAiÀiï avÀæPÉÌ

±ÀĨsÀ PÉÆÃjzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï PÀ«ÄµÀ£Àgï ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀÄ

PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¸ÀÆPÀëöä «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆArzÀÝgÀÄ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ

»vÀPÁÌVAiÉÄà ¢£ÀzÀ E¥ÀàvÁß®PÀÄÌ WÀAmÉ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁVgÉÆÃ

¥ÉưøÀgÀ §UÉÎ d£ÀjUÉ ¦æÃw EgÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ D eÁUÀzÀ°è

¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÆj¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼Éà E£ÀÆß EªÉ. C¼ÀĪÀ ªÀÄUÀ«UÉ

vÀÄvÀÄÛ w¤ß¸ÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ

ªÀÄÆ®PÀªÉà Erà ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¥ÉưøÀgÀ §UÉÎ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt

¤ªÀiÁðtªÁVzÉ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄrªÀAwPÉAiÀÄÆ

¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzɵÉÆÖà ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ

§gÀzÉà G½zÀÄPÉÆArªÉ. ¥ÉưøÀgÀÄ

zÀĵÀÖjUÀµÉÖà ²PÉë ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ vÀPÀÌ

ºÁUÉ ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ®Æ ¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß

PÉÊUÉƼÀÄîvÁÛgÉ. CAxÁzÉÆÝAzÀÄ ¨sÁªÀÅPÀvÉ

SÁQAiÉƼÀUÉ EgÉÆÃzÀPÉÌ «Ä¹ìAUï ¨ÁAiÀiï

PÀxÉAiÉÄà GzÁºÀgÀuÉ. EzÉÆAzÀÄ CzÀÄãvÀ PÀxÉ

JA§ÄzÀÄ ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ.

FUÁUÀ¯Éà PÉÆAZÀ vÀqÀªÁzÀgÀÆ

PÀÄvÀƺÀ®ªÀ£ÀÄß PÁ¬ÄÝlÄÖPÉÆArgÉÆÃ

avÀæ «Ä¹ìAUï ¨ÁAiÀiï. avÀæUÀ¼À£ÉßÃ

G¹gÁV¹PÉÆAqÀ gÀWÀÄgÁªÀiï CªÀgÀ

ªÀĺÁ PÀ£À¹£ÀAxÁ avÀæ«zÀÄ. ¤zÉÃð±ÀPÀ

gÀWÀÄgÁªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ

PÉÆ®è ¥Àæ«Ãuï CªÀjUÉ F ªÀÄÆ®PÀ

CzÀݧÄvÀªÉA§AxÁ UɮĪÀÅ zÀPÀ̯ÉA§ÄzÀÄ

J®ègÀ ºÁgÉÊPÉ...

17


¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è

60 ªÀµÀð «ÄÃjzÀ

»jAiÀÄjzÁÝgÉAiÉÄÃ ?

CªÀgÀ DgÉÆÃUÀåzÀ

PÁ¼Àf £ÀªÀÄUÉ ªÀ»¹

¤ÃªÀÅ ¤²ÑAvÉAiÀiÁVj

PÀté ¹Ã¤AiÀÄgï ¹nd£ï ºÉ¯ïÛ PÁqïð

¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀågÀ ªÀÄ£É ¨sÉÃn GavÀ

DA§Äå¯É£ïì ¸ÉÃªÉ GavÀ

vÀdÕ ªÉÊzÀåjAzÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ GavÀ

GavÀ gÀPÀÛ ªÀÄÆvÀæ ¸ÁåA¥À¯ï ¸ÀAUÀæºÀuÉ

±À¸ÀÛç aQvÉì ¸ÉÃjzÀAvÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ J¯Áè

¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ OµÀ¢üUÀ¼À ªÉÄÃ¯É «±ÉõÀ r¸ËÌAmï

PÀÆqÀ¯Éà PÀgÉ ªÀiÁr


most expected movie

dAiÀÄwÃxÀðgÀ

gÉmÉÆæà yæ®ègï

¨É¯ï¨ÁlA

¸ÁåAqÀ¯ïªÀÅqï£À°èÃUÀ ¨sÀgÀ¥ÀÆgÀ ºÉƸÀ eÁ£Àgï avÀæUÀ¼À

AiÀÄÄUÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÉ. MAzÀÄ PÀqÉAiÀÄ°è ¸ÁÖgï£ÀlgÀÄ

¸ÁÖgïqÀA EªÉÄÃf£À ¥sÁå£ïì EµÀÖ¥ÀqÀĪÀ ªÀĸÁ¯Á

avÀæUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßqÀavÀæUÀ¼À PÀªÀÄðAiÀįï

§Äå¹£É¸ï «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆArzÀÝgÉ, E£ÉÆßAzÀÄ

PÀqÉAiÀÄ°è ºÉƸÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ £ÀlgÀÄ ºÉƸÀ

D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, ºÉƸÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÁåAqÀ¯ïªÀÅqï

avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ JvÀÛgÀPÉÌ PÉÆAqÉÆAiÀÄå®Ä

ªÀÄÄ£ÀÄßUÀÄÎwÛzÁÝgÉ. CAxÀzÉÆAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À°è ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ

¤zÉÃð±ÀPÀ dAiÀÄwÃxÀð ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ‘¨É¯ï ¨ÁlA’ avÀæ

EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ.

£Á£ÀAvÀÆ F avÀæªÀ£ÀÄß ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ ºÉÃUÉ j¹Ãªï

ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉA§ §UÉÎ JPÉìöÊmï DVzÉÝãÉ. §ºÀ¼ÀPÁ®zÀ

£ÀAvÀgÀ ¥ÀvÉÛÃzÁj avÀæªÉÇAzÀÄ 80gÀ zÀ±ÀPÀzÀ ¸ÉÖöÊ°£À°èAiÉÄÃ

gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ. rmÉQÖÃªï ¢ªÁPÀgÀ ¤ªÀÄUÉ 100

¥À¸ÉðAmï ªÀÄeÁ PÉÆqÁÛ£É.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

20


PÀ£ÀßqÀ

avÀæUÀ¼À°è

¥ÀvÉÛÃzÁgÀgÀ

¥ÀgÀA¥ÀgÉ

£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀvÉÛÃzÁj avÀæUÀ½UÉÆAzÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÄà EzÉ. AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ï gÁµÀÖçUÀ¼À°è ªÀÄÄ£É߯ÉUÉ §AzÀ eÉêÀiïì¨ÁAqï avÀæUÀ¼À

PÀ ¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÀÄÆ CAxÀºÀ DPÀë£ï yæ®ègï avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr Uɮ觺ÀÄzÉAzÀÄ vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÀÄÝ CuÁÚªÀæ ‘KeÉAmï

¥ÀæPÁ±ï’ ¸ÁºÀ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ vÉgÉUÉ §AzÀ ¸ÀgÀt ¥ÀvÉÛÃzÁj avÀæUÀ¼ÀÄ. D¥ÀgÉõÀ£ï qÉʪÀÄAqï gÁPÉmï, UÉÆêÁzÀ°è ¹Lr 999,

D¥ÀgÉõÀ£ï eÁPï¥Ámï£À°è ¹Lr 999, ¹Lr gÁdtÚ, eÉÃqÀgÀ§¯É »ÃUÉ MAzÀgÀ »AzÉÆAzÀÄ ¥ÀvÉÛÃzÁj UÀÆqsÀZÁgÀ£À ¸ÁºÀ¸ÀUÀ¼À

avÀæUÀ¼ÀÄ CuÁÚªÀæ £ÁAiÀÄPÀvÀézÀ°è vÉgÉPÀAqÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß gÀAf¹ ¨ÁPïìD¦üøÀ£ÀÆß PÉƼÉî ºÉÆqÉzÀªÀÅ. D£ÀAvÀgÀ ‘¸ÁºÀ¸À¹AºÀ’ avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ

«µÀÄÚªÀzsÀð£ïgÀªÀgÀÄ ¥ÀvÉÛÃzÁgÀ£À PÀxÉAiÀiÁzsÀjvÀ avÀæUÀ¼À ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀgÀÄ. gɧ¯ï¸ÁÖgï CA§jÃ±ï ‘CAvÀ’ avÀæzÀ

ªÀÄÆ®PÀ F ¥ÀvÉÛÃzÁj eÁ£Àgï C£ÀÄß ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ JvÀÛgÀPÉÌ PÉÆAqÉÆAiÀÄÝgÀÄ. D£ÀAvÀgÀ ¥ÀvÉÛÃzÁgÀ£À ¸ÁºÀ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹zÀ avÀæUÀ¼ÀÄ

PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛ §AzÀÄ FUÀ ¥ÀvÉÛÃzÁgÀgÀ ¸ÁºÀ¸ÀUÀ¼À avÀæUÀ¼ÀÄ E®èªÉà E®è J£ÀÄߪÀµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ D eÁ£Àgï vÉgɪÀÄgÉUÉ ¸Àj¢zÉ. EAvÀºÀ

¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¤zÉÃð±ÀPÀ dAiÀÄwÃxÀð ¥ÀvÉÛÃzÁgÀ£ÉƧâ£À ¸ÁºÀ¸ÀUÀ¼À £ÀÄß gÀAd£ÉUÉ MvÀÄÛPÉÆlÄÖ ‘¨É¯ï¨ÁlA’ JA§ ºÉ¸Àj£À°è vÉgÉUÉ vÀgÀÄ wÛzÁÝgÉ.

¢ªÁPÀgÀ ¨É£ÀÄß©zÀÝ PÀÆåjAiÀĸï

PÉøï AiÀiÁªÀÅzÀÄ?

¥ÀvÉÛÃzÁgÀ£À avÀæªÉAzÀgÉ DvÀ ¸ÀPÁðj UÀÆqsÀZÀgÀ

¸ÀA¸ÉÜAiÉÆAzÀgÀrAiÀÄ°è DAvÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀvÀÄæzÉñÀzÀªÀgÀ

ºÀÄ£ÁßgÀUÀ¼À£ÀÄß §AiÀÄ°UɼÉAiÀĨÉÃPÀÄ, §AzÀÆPÀÄ-¦¸ÀÆÛ®ÄUÀ¼À

qsÁA qsÀÆA DPÀë£ï zsÀªÀiÁPÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄvÉÛÃj¸ÀĪÀAxÀ

UÁèªÀÄgÀ¸ï £ÁAiÀÄQ¬ÄgÀ¨ÉÃPÀÄ, M§â ¹ÃPÉæÃmï qÁ£ï

EgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ ¥sÁªÀÄÄð¯ÁªÀ£ÀÄß §¢VnÖgÀĪÀ dAiÀÄwÃxÀð,

¥ÀvÉÛÃzÁj avÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀgÀAd£ÁvÀäPÀªÁV PÀ®gï¥sÀįï

¥ÁvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝgÉ. CªÀgÉà ºÉüÀĪÀ

¥ÀæPÁgÀ ‘¨É¯ï¨ÁlA’ avÀæzÀ ¥ÀvÉÛÃzÁgÀ £ÀªÀÄä ¤ªÀÄä £ÀqÀĪÉ

EgÀĪÀAvÀºÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå AiÀÄĪÀPÀ. ¥ÀvÉÛÃzÁj PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ,

¹¤ªÀiÁUÀ½AzÀ ¸ÀÆàwð ¥ÀqÉzÀÄ ¨Á®å¢AzÀ®Æ

¥ÀvÉÛÃzÁgÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀ£À¸ÀÄ PÁtÄvÀÛ ¥ÀvÉÛÃzÁgÀ£ÁzÀ

¥sÀ£ï ®«AUï ªÀåQÛ ‘rmÉQÖÃªï ¢ªÁPÀgÀ’ ªÀįɣÁr£À

HgÉÆAzÀgÀ°è PÉƯɥÀæPÀgÀtªÉÇAzÀ£ÀÄß ¨Éâü¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ

vÀ£Àß ZÁuÁPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀl¥Àr¸ÀĪÀ ¢ªÁPÀgïUÉ D £ÀAvÀgÀ

MAzÀÄ ¹ÃPÉæÃmï CAqÀgï PÀªÀgï D¥ÀgÉõÀ£ï ªÀÄÆ®PÀ

»AzÉAzÀÆ PÀAqÀÄ PÉýgÀzÀ ‘C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀt’ªÉÇAzÀ£ÀÄß

¨Éâü¹ CzÀgÀ »A¢£À ¤UÀÆqsÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß §AiÀÄ°UɼÉAiÀÄĪÀ

¥ÁæeÉPïÖ ¹UÀÄvÀÛzÉ. D C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ PÉæöʪÀiïPÉøï AiÀiÁªÀÅzÀÄ

JA§ÄzÀ£ÀÄß avÀævÀAqÀ EzÀĪÀgÉUÀÆ J°èAiÀÄÆ ©lÄÖPÉÆnÖ®è.

E°èAiÀĪÀgÉUÉ d£ÀgÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦gÀĪÀ »ÃgÉÆà ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ ¥ÀÄlÖ

nøÀgï ªÀÄvÀÄÛ PÀxÁºÀAzÀgÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ nøÀj£À°èAiÀÄÆ

F ‘PÁ¤áqɤëAiÀÄ¯ï ¹ÃPÉæÃmï PÉÃ¸ï’ AiÀiÁªÀÅzÉAzÀÄ avÀævÀAqÀ

ºÉý®è. §ºÀıÀB mÉæöÊ®j£À°è rmÉQÖÃªï ¢ªÁPÀgÀ ºÁåAqÀ¯ï

ªÀiÁqÀĪÀ D PÉøï K£ÉA§ÄzÀÄ §AiÀįÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvɬÄzÉ.


¥ÀPÁÌ EzÀÄ ªÀÄeÁ PÉÆqÉÆà avÀæ

dtÚ£ÀªÀgÀ ¨ÁAqï ¹¤ªÀiÁUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉzÀ £À£ÀUÉ

‘¨É¯ï¨ÁlA’ avÀæ EµÀÖªÁVzÀÄÝ CzÀgÀ PÀxÉAiÀÄ PÁgÀtPÉÌ. £Àl£ÁUÀ¯ÉAzÉÃ

avÀægÀAUÀPÉÌ §AzÀÄ C¸ÉÆÃAiÉÄÃmï qÉÊgÉPÀÖgÁV UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ

¥ÁvÀæ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ £Á£ÀÄ E¢ÃUÀ ¥ÀÆtð¥ÀæªÀiÁtzÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÁV

¨É¯ï¨ÁlA avÀæzÀ°è £Àn¹zÉÝãÉ. EzÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà eÁ£Àgï avÀæ. ¥ÀPÁÌ

EzÀÄ ªÀÄeÁ PÉÆqÉÆà ¹¤ªÀÄ. Cd¤Ã±ï ¯ÉÆÃPÀ£Áxï ºÁqÀÄ-¸ÀAVÃvÀ,

CgÀ«Azï PÀ±Àå¥ï ¹£ÉªÀÄmÉÆÃUÀæ¦ü, dAiÀÄwÃxÀðgÀ ¤zÉÃð±À£À, ¥ÀæUÀw±ÉnÖ

PÁ¸ÀÆÖA r¸ÉÊ£ï, MAzÉƼÉîAiÀÄ PÀxÉ J®èªÀÇ ¸ÉÃj ¨É¯ï¨ÁlA MAzÉƼÉîAiÀÄ

JAlgïmÉÊ£Àgï yæ®ègï DV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ. avÀæzÀ nøÀgï, ºÁqÀÄUÀ½UÉ

CzÀÄãvÀ gɸÁà£ïì ¹UÀÄwÛzÉ. £Á£ÀAvÀÆ F avÀæªÀ£ÀÄß ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ ºÉÃUÉ j¹Ãªï

ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉA§ §UÉÎ JPÉìöÊmï DVzÉÝãÉ. §ºÀ¼ÀPÁ®zÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀvÉÛÃzÁj

avÀæªÉÇAzÀÄ 80gÀ zÀ±ÀPÀzÀ ¸ÉÖöÊ°£À°èAiÉÄà gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ. rmÉQÖÃªï ¢ªÁPÀgÀ

¤ªÀÄUÉ 100 ¥À¸ÉðAmï ªÀÄeÁ PÉÆqÁÛ£É.

jµÀ¨sï ±ÉnÖ

£ÁAiÀÄPÀ£Àl

21

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


¤dPÀÆÌ EzÀÄ

qÉÊgÉPÀÖgïì

¸ÉàµÀ¯ï

¹¤ªÀiÁ!

avÀæzÀ CwªÀÄÄRå «±ÉõÀvÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÁzÀgÉ

¨É¯ï¨ÁlA

EzÀÄ MAzÀxÀðzÀ°è ‘qÉÊgÉPÀÖgïì ¸ÉàµÀ¯ï ¹¤ªÀÄ’ ¤zÉÃð±ÀPÀ

dAiÀÄwÃxÀð ¸ÉÃjzÀAvÉ avÀæzÀ°è MlÄÖ 6 ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¨sÁVAiÀiÁVzÁÝgÉ.

avÀæzÀ £ÁAiÀÄPÀ jµÀ¨sï ±ÉnÖ FUÁUÀ¯Éà ‘QjPï ¥Ánð, ¸ÀPÁðj

»jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ’ JA§ JgÀqÀÄ ¨ÁèPï

§¸ÀÖgï »mï avÀæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ. ªÀ¸ÀðmÉÊ¯ï ¤zÉÃð±ÀPÀ

AiÉÆÃUÀgÁd¨sÀmï F avÀæzÀ°è ‘ªÀÄgÀPÀÄlÄPÀ’ JA§ PÉæöʪÀiï ¥Áè£Àgï

DV £Àn¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀÄvÉÆÛêÀð ¤zÉÃð±ÀPÀ ²ªÀªÀÄtÂAiÀĪÀgÀzÀÄÝ ‘ªÉÆÃr

£ÀAd¥Àà’£ÉA§ ªÀiÁlUÁgÀ£À ¥ÁvÀæ. EwÛÃZÉUÀµÉÖà ¸ÉmÉÖÃj ±ÀÆnAUï

ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ gÁeï ©.±ÉnÖ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ‘UÀÄ©â ªÉÄÃ¯É §æºÁä¸ÀÛç’ avÀæzÀ

¤zÉÃð±ÀPÀ ¸ÀÄdAiÀiï ±Á¹Ûç E°è ‘¸ÉUÀt ¦AmÉÆÃ’ JA§ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ

¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. G½zÀAvÉ avÀæPÉÌ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¹gÀĪÀ

zÀAiÀiÁ£ÀAzï n.PÉ ¸ÀºÀ ¨ÉAQ¥Àlß avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV

UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ. »ÃUÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀzÉÆÝAzÀÄ vÀAqÀªÉà ‘¨É¯ï ¨ÁlA’

avÀæzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ

¸ÀAUÀwAiÉÄ£ÀߧºÀÄzÀÄ.

E£ÀÄß avÀæzÀ £ÁAiÀÄQAiÀiÁV

PÁt¹PÉÆArgÀĪÀ ºÀj¦æAiÀiÁjUÉ F avÀæzÀ

£ÁAiÀÄQ PÀĸÀĪÀÄ ¥ÁvÀæ CwºÉZÀÄÑ RÄPÉÆlÖ

avÀæªÀAvÉ. ¥ÁvÀæ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ ¥ÉÆøÀÖgï£À°è

PÀĸÀĪÀÄ, VÃvÁ, AiÀıÉÆÃzsÀ, ªÉÄÃj xÁªÀĸï

JA§ E£ÀÆß 3 ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀj¦æAiÀiÁ

¥ÁvÀæzÉÆnÖUÉ eÉÆÃr¹gÀĪÀ avÀævÀAqÀ ºÀj¦æAiÀiÁgÀ

¥ÁvÀæzÉƼÀUÉ K£ÉÆà «±ÉõÀ«gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ

¸ÀtÚ ¸ÀĽªÀÅ PÉÆnÖzÁÝgÉ. ºÀj¦æAiÀiÁ F avÀæzÀ°è

jµÀ¨sï±ÉlÖgÀ eÉÆvÉUÉà UÀÆqsÀZÁjtÂAiÀÄ ¥ÁvÀæzÀ°è

£Àn¸ÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ UÉ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ.

avÀæzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ j«Ã¯ï ªÀiÁqÀĪÀ ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄÃ

¨É¯ï ¨ÁlA avÀævÀAqÀ UÀƨÉavÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ

CzÀgÉƼÀUÉ CqÀVgÀĪÀ mÉÊl¯ï ºÀÄqÀÄPÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ

ªÉÄzÀĽUÉ PÀ¸ÀgÀvÀÄÛ PÉÆnÖvÀÄÛ. F xÀgÀºÀzÀ QæAiÉÄÃnªï

¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½AzÀ¯Éà ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è

¸ÀzÀåPÉÌ zÉÆqÀتÀÄlÖzÀ°è ZÀZÉðUÉ PÁgÀtªÁVgÀĪÀ

¨É¯ï ¨ÁlA avÀæzÀ §UÉÎ ¥ÉæÃPÀëPÀªÀ®AiÀÄzÀ°è

zÉÆqÀتÀÄlÖzÀ ¤jÃPÉë ºÀÄnÖzÉ. £ÀªÀÄä

PÀqɬÄAzÀ ¨É¯ï¨ÁlA avÀæPÉÆÌAzÀÄ

D¯ï ¢ ¨É¸ïÖ.

¨É¯ï¨ÁlA avÀæzÀ CwªÀÄÄRå «±ÉõÀvÉUÀ¼À£ÀÄß

£ÉÆÃqÀĪÀÅzÁzÀgÉ EzÀÄ MAzÀxÀðzÀ°è ‘qÉÊgÉPÀÖgïì ¸ÉàµÀ¯ï

¹¤ªÀÄ’ ¤zÉÃð±ÀPÀ dAiÀÄwÃxÀð ¸ÉÃjzÀAvÉ avÀæzÀ°è MlÄÖ

6 ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¨sÁVAiÀiÁVzÁÝgÉ. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀzÉÆÝAzÀÄ

vÀAqÀªÉà ‘¨É¯ï ¨ÁlA’ avÀæzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ

EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄ£ÀߧºÀÄzÀÄ.

22


EzÀÄ JqïÓ D¥sï ¢

¹Ãmï JAlgïmÉÊ£Àgï

M

®ªÉà ªÀÄAzÁgÀ avÀæ¢AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ

£Á£ÀÄ ¤zÉÃð²¹zÀ avÀæUÀ¼À°è MAzÀgÀ

£ÉgÀ¼ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ avÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀzÀAvÉ

JZÀÑjPɬÄAzÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉÃð²¹PÉÆAqÀÄ

§A¢zÉÝãÉ, ¨É¯ï¨ÁlA avÀæ £À£Àß »A¢£À

avÀæªÉ®èªÀÅUÀ½VAzÀ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà eÁ£Àgï avÀæ.

EzÉÆAzÀÄ JAlgïmÉÊ£Àgï yæ®ègï avÀæ. 80gÀ

zÀ±ÀPÀzÀ°èAiÉÄà Erà PÀvÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ

ªÉÄÃQAUï£À°è £ÁªÀÅ «¥ÀjÃvÀ JZÀÑjPÉ

ªÀ»¸À¨ÉÃQvÀÄÛ. CzÀPÉÌAzÀÄ F avÀæzÀ ±ÀÆnAUï

±ÀÄgÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä ªÉÆzÀ®Ä 6

wAUÀ¼À PÁ® j¸ÀZïð ªÀiÁrzÉÝêÉ. ºÀ¼ÉAiÀÄ

¦ü¯ïä ªÀiÁåUÀfãïUÀ¼ÀÄ, ¥ÀvÉÛÃzÁj PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ,

¥Áæ¥ÀnÃð¸ï PÀ¯ÉPÀë£ï, ¥Éưøï PÉøï

ªÀQðAUï ¸ÉÖöʯï EªÉ®èªÀÅUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß

¸ÀAUÀ滹 CªÉ®èªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨É¯ï ¨ÁlA avÀæzÀ°è

§¼À¹zÉÝêÉ. MAzÀÄ ¯ÉPÀÌzÀ°è ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ

¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁV £À£ÀUÉ CwºÉZÀÄÑ JPÉìöÊmïªÉÄAmï

RÄ PÉÆlÖ avÀæ ¨É¯ï¨ÁlA. ¸ÀAvÉÆõïgÀAvÀºÀ

UɼÉAiÀÄ, ªÀÄUÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÀåQÛ F C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ

avÀæzÀ ¨É£ÀÄ߮ĨÁV ¤AvÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. £Á£ÉƧâ

¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁV ºÀ®ªÁgÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ£ÀÄß

¥ÁvÀæUÀ¼ÁV MlÄÖ¸ÉÃj¹ ±ÀÆnAUï £ÀqɹzÀÄÝ

¤dPÀÆÌ ªÀÄgÉAiÀįÁUÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ. J®ègÀÆ

MlÄÖ¸ÉÃj MAzÉƼÉîAiÀÄ avÀæ gÀƦ¹zÉÝêÉ.

¥ÉæÃPÀëPÀzÉÆgÉUÀ¼ÀÄ PÉÊ »rAiÀÄÄvÁÛgÉA§ J®è

£ÀA©PÉAiÉÆqÀ£É EzÉà d£ÀªÀjAiÀÄ°è ¨É¯ï ¨ÁlA

avÀæ vÉgÉUÉ §gÀÄwÛzÉ.

dAiÀÄwÃxÀð

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

vÀ«Ä¼ÀÄ jªÉÄÃPï

ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆïïØOmï

AiÉÆÃUÀgÁeï ¨sÀlÖgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ

‘KvÀPÉà ¨ÉÆUÀ¸É vÀÄA§ D¸É ¤ÃqÀĪɒ

ºÁr£À ©qÀÄUÀqÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è avÀævÀAqÀzÀ

PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ «µÀAiÀĪÉÇAzÀÄ

§»gÀAUÀªÁVzÉ. ZÉ£ÉßöÊ£À°è vÁAwæPÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ

ªÀÄ£ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ°è avÀæªÀ£ÀÄß

£ÉÆÃrzÀ vÀ«Ä½£À zÉÆqÀØ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÉƧâgÀÄ

avÀæzÀ PÀxÉAiÀÄ jªÉÄÃPï ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÁÝgÉ.

vÀ«Ä¼ÀÄ vÉ®ÄV¤AzÀ jªÉÄÃPï ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß

vÀAzÀÄ E°è£À £ÉÃn«n ¨Égɹ jªÉÄÃPï

avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ

avÀæªÉÇAzÀgÀ PÀAmÉAmï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃQAUï

¸ÉÖöÊ¯ï ªÉÄaÑ vÀ«Ä½£À ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀÄ

¨É¯ï¨ÁlA avÀæzÀ jªÉÄÃPï

ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÉýgÀĪÀÅzÀÄ

¥Á¹nªï ¨É¼ÀªÀtÂUÉ.

d£ÀªÀj wAUÀ½£À°è vÉgÉUÉ

§gÀ®Ä ¸ÀeÁÓVgÀĪÀ

¨É¯ï¨ÁlA avÀæ ºÉƸÀ

vÀ¯ÉªÀiÁj£À ¥sÉæ±ï

ªÀ¸ÀÄÛ«µÀAiÀÄzÉÆA¢UÉ

EvÀÛ ¸ÁåAqÀ¯ïªÀÅqï£À®Æè

CvÀÛ ¥ÉæÃPÀëPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ®Æè

«¥ÀjvÀ PÉæÃeï ºÀÄnÖ¹

PÀÄvÀƺÀ®PÉÌ PÁgÀtªÁVzÉ.

23

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


¦æÃwVÃw ©lÄÖ

gËr¸ÀAV½zÀgÉÃ

¹A¥À¯ï

¸ÀĤ?

§eÁgï£À°è PÀ°ÌUÉ eÉÆvÉAiÀiÁzÀ¼ÀÄ

£ÁUÀPÀ¤ßPÉ ¥Áj!

ªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¨sÉÆüÉÃvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÁUÀªÁzÀ zsÁnAiÀÄ°è

AiÀÄÄ zÀȵÀåªÁV¸ÀÄvÀÛ¯Éà UÉzÀݪÀgÀÄ ¹A¥À¯ï ¸ÀĤ. ¹A¥À¯ÁèUÉÆAzï

®ªï ¸ÉÆÖÃj¬ÄAzÀ ªÉÆzÀ¯ÉÆÎAqÀÄ ZÀªÀÄPï ªÀgÉUÀÆ §ºÀÄ¥ÀgÁPï

avÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÁV¹ CzÉà mÁæöåQ£À°èzÀÝ ¸ÀĤ E¢ÃUÀ §zÀ¯ÁzÀAwzÉ.

¥ÁjªÁ¼À gÉøÀÄ, gËr¸ÀA, ¦æÃwAiÀÄ PÀxÉ ºÉÆA¢gÉÆà §eÁgï avÀæªÀ£ÀÄß

ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁzÀ ¸ÀĤ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è

CAxÁzÉÆÝAzÀÄ ®PÀët qsÁ¼ÁVAiÉÄà PÁt¹zÀÄÝ ¸ÀļÀî®è!

ºÉƸÁ ºÀÄqÀÄUÀ zsÀ¤éÃgï £ÁAiÀÄPÀ£ÁVgÉÆà §eÁgï avÀæzÀ°è £ÁUÀ

PÀ¤ßPÉ SÁåwAiÀÄ D¢w ¥Àæ¨sÀÄzÉÃªï £ÁAiÀÄQAiÀiÁVzÁÝgÉ. CAzÀÄPÉÆAqÀ

¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV awæÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆArgÉÆÃ

¹A¥À¯ï ¸ÀĤ §eÁgï avÀæzÀ §UÉV£À PËvÀÄPÀzÀ

«ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉ¢nÖzÁÝgÉ.

F avÀæ PÀ°Ì JA§ C£ÁxÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÉƧâ£À ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄvÉÆÛÃ

PÀxÉ ºÉÆA¢zÉAiÀÄAvÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ªÁå¥ÀPÀªÁVgÉÆÃ

¥ÁjªÁ¼À gÉøï, CzÀPÉÌ ºÉƸÉzÀÄPÉÆAqÀAwgÉÆÃ

zÉéõÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÁxÀ£À£ÀÆß DªÀj¹PÉƼÀÄîªÀ

¥Àj±ÀÄzÀÞ ¦æÃw... EµÀÄÖ PÀAmÉAlÄUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ

FªÀgÉV£À avÀæUÀ½VAvÀ®Æ ©ü£ÀߪÁzÀ

avÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÉÆà RÄ ¸ÀĤ

ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è ¸ÀàµÀÖªÁVAiÉÄà zsÀ餸ÀÄwÛvÀÄÛ.

vÀ£Àß ºÀÄqÀÄV ¥ÁjeÁvÀ C°AiÀiÁ¸ï ¥Áj ªÀÄvÀÄÛ gÉù£À ¥ÁjªÁ¼ÀªÀ£ÉßÃ

§zÀÄPÁV¹PÉÆArgÉÆà C£ÁxÀ ºÀÄqÀÄUÀ PÀ°ÌAiÀÄ PÀxÉAiÀĤßlÄÖPÉÆAqÀÄ

ºÉƸÁzÉÆAzÀÄ Uɮī£À ±ÀPÉ DgÀA©ü¸ÉÆà ºÀĪÀÄä¸ÀÄì ¸ÀĤAiÀÄzÀÄÝ. F

avÀæzÀ°è ¥ÁjªÁ¼À gÉÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁjªÁ¼ÀzÀÆÝ MAzÀÄ ¥ÁvÀæªÁzÀÝjAzÀ,

¥ÁjªÁ¼ÀUÀ¼À CqÉØAiÀÄAwgÉÆà ¥ÀæPÁ±ï £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀĤ ºÀvÀÄÛ ¢£À

PÀ¼É¢zÀÝgÀAvÉ. £ÀAvÀgÀ ¥ÁjªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß awæÃPÀgÀtPÉÌ §¼À¹PÉƼÀî®Ä ¨ÉÃPÁzÀ

¥ÀgÀªÁ£ÀVUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÁ±ï £ÀUÀgÀzÀ°èAiÉÄà ºÉaÑ£À

¨sÁUÀUÀ¼À awæÃPÀgÀt £ÀqɸÀ¯ÁVzÉAiÀÄAvÉ.

F avÀæzÀ°è F »AzÉ zsÉÊAiÀÄð avÀæzÀ°è £Àn¹zÀÝ

D¢w ¥Àæ¨sÀÄzÉêï PÀÆqÁ ©ü£ÀߪÁzÀ ¥ÁvÀæzÀ°è

PÁt¹PÉÆArzÁÝgÉ. £ÀªÀ £ÁAiÀÄPÀ zsÀ¤éÃgï PÀÆqÁ

xÉʯÁåAr£À°è ±ÀÆnAUï £ÀqɹgÉÆà ºÁqÉÆAzÀgÀ°è

¹Pïì ¥ÁåQ£À°è «ÄAazÁÝgÀAvÉ. MmÁÖgÉAiÀiÁV

EzÀĪÀgÉUÀÆ ¦æÃw ¥ÉæêÀÄUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ

¸ÀjzÁqÀÄwÛzÀÝ ¹A¥À¯ï ¸ÀĤ §eÁgï

avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÉÊd §zÀÄQ£À

DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀvÀÛ®Æ zÀÈÖ £ÉnÖzÁÝgÉ.

F ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ

ªÉÄaÑPÉƼÀÄîvÁÛgÉA§ ¤jÃPÉëAiÀÄ£ÀÆß

ºÉÆA¢zÁÝgÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

26


£Á£ÀÆ ºÀQÌ ¸ÁQzÉÆãÉà CAzÀÄæ

zÀ±Àð£ï!

¹

A¥À¯ï ¸ÀĤ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ §eóÁgï avÀæzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÁ¯ÉAfAUï

¸ÁÖgï zÀ±Àð£ï ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. gÀ« §¸ÀÆægï ¸ÀAVÃvÀ ¤zÉÃð±À£À

ªÀiÁrgÀĪÀ, D£ÀAzï DrAiÉÆà ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆgÀ §A¢gÉÆà F ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß

C£ÁªÀgÀtUÉƽ¹zÀ zÀ±Àð£ï CªÀgÀÄ §eóÁgï avÀæzÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß

ªÉÄaÑPÉƼÀÄîvÀÛ¯Éà ±ÀĨsÀ PÉÆÃjzÀÝgÀÄ.

¸ÀĤ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è FUÀ®Æ M¼ÀUÉƼÀUÉà £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÁjªÁ¼À gÉù£À

§UÉÎ ºÉƸɢgÉÆà gÉÆÃZÀPÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß §eóÁgï avÀæ ºÉÆA¢gÉÆÃzÀÄ UÉÆvÉÛÃ

EzÉ. nøÀgï £ÉÆÃrzÀ zÀ±Àð£ï CªÀgÀ£ÀÄß ¸É¼É¢zÀÆÝ ¸ÀºÀ EzÉà CA±ÀªÀAvÉ.

`nøÀgï £ÉÆÃrzÁUÀ¯Éà ¥ÁjªÁ¼À gÉù£À §UÉÎ ¸ÀĤ PÀxÉ ªÀiÁrgÉÆà «ZÁgÀ

w½¬ÄvÀÄ. D PÁgÀt¢AzÀ¯Éà CzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¸É¼É¬ÄvÀÄ PÀÆqÁ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ

MAzÀÄ PÁ®zÀ°è £Á£ÀÆ ºÀQÌ ¸ÁQzÉÆãÉÃ’ C£ÀÄߪÀ ªÀÄÆ®PÀ ZÁ¯ÉAfAUï

¸ÁÖgï J®ègÀ£ÀÆß CZÀÑjVÃqÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ!

`£À£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀAvÉ E¥ÀàvÀÄÛ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ gËr¸ÀA

±ÀÄgÀĪÁUÀÄwÛzÀÝzÉÝà F ¥ÁjªÁ¼ÀzÀ ºÀQÌ ¸ÁPÉÆà RAiÀiÁ°¬ÄAzÁV. F

¥ÁjªÁ¼À gÉùAV£À°èAiÉÄà £Á£Á UÉêÀÄÄUÀ½ªÉ. CªÀÅ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ qÉÃAdgÀ¸ï

±ÉÆÃQUÀ¼ÀÄ. EAxÁ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àr¹ ¸ÀĤ avÀæ ªÀiÁrzÁÝgÉ. ¹A¥ï

¸ÀĤ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÀªÀÄÄzÀæPÉÌ JzÀÄgÁV FdĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀgÀÄ. J®ègÀÆ

MAzÀÄ ºÁ¢ »rzÀgÉ ¸ÀĤ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉÝà zÁj PÀAqÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. nøÀgï

ªÀÄvÀÄÛ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉãÉà avÀævÀAqÀ ¥ÀnÖgÀĪÀ ±ÀæªÀÄzÀ CjªÁUÀÄvÉÛ.

ºÉƸÁ ºÀÄqÀÄUÀ zsÀ¤éÃgï F avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ »ÃgÉÆà DVzÁÝgÉ. J®èjUÀÆ

M¼ÉîAiÀÄzÁUÀ°’ CAvÀ ¥ÁjªÁ¼ÀzÀ gÉù£À §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ¯Éà §eóÁgï avÀæPÉÌqÀ

zÀ±Àð£ï CªÀgÀÄ ºÁgÉʹzÁÝgÉ.

¥ÁjªÁ¼À ¸ÁPÉÆÃzÀÄ MAzÀÄ ZÉAzÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ ºËzÀÄ. DzÀgÉ CzÀĪÉà gÉù£À

ºÀÄZÀÑ£ÀÆß ºÀwÛ¸ÀÄvÉÛ. DzÀgÉ zÀ±Àð£ï CªÀgÀÄ MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ¥ÁjªÁ¼À ¸ÁQ

gÉù£À vÉPÉÌUÉ ©Ã¼ÀzÉAiÉÄà D §UÉÎ MAzÀµÀÄÖ PÀÄvÀƺÀ® ºÉÆA¢zÀÝgÀAvÉ. EAzÀÄ

CªÀgÀÄ ¸ÁÖgï DzÀgÀÆ PÁgÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÁjªÁ¼À ºÁgÁqÀÄwÛgÉÆÃzÀ£ÀÄß

PÀAqÀgÉ CzÀPÉÌ zÁgÀ PÀnÖzÁÝgÁ? D zÁgÀzÀ ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ AiÀiÁªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ

vÁgÀ¹AiÀÄ°ègÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÉ®è CzÉà ¨ÉgÀV¤AzÀ PÀuÁÚr¸ÀÄvÁÛgÀAvÉ!

§eÁgï

vÀÄA¨Á

¥ÁjªÁ¼ÀzÀ

ºÁgÁl!

§

eÁgï avÀæzÀ°è ¥ÁjªÁ¼ÀUÀ¼À gÉøï

¸ÀÄvÀÛ PÀxÉ ºÉƸÉAiÀįÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ

avÀægÀAUÀzÀ°è E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ¥ÁjªÁ¼ÀzÀ

gÉøï PÀÄjvÀÄ ¹¤ªÀiÁ ¤ªÀiÁðtªÁV®è.

PÀÄzÀÄgÉ Nr¸ÀĪÀªÀ¤UÉ eÁQ J£ÀÄßvÁÛgÉ.

¥ÁjªÁ¼À ¸ÁPÀĪÀªÀ¤UÉ ±ÉÆÃPÁÝgï JAzÀÄ

PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. avÀæzÀ°è ¥ÁjªÁ¼ÀzÀ

¸ÀàzsÉðAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ¨sÀÆUÀvÀ¯ÉÆÃPÀ, ¦æÃw

J®èªÀÇ «Ä½vÀªÁVzÉAiÀÄAvÉ. £ÁAiÀÄPÀ£À

§zÀÄQ£À°è £ÁAiÀÄQ §AzÁUÀ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ

J£ÀÄߪÀÅzÀÄ avÀæzÀ PÀxÁºÀAzÀgÀ.

vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀ ºÁUÀÆ gÉøÀß°è

¨sÁUÀªÀ»¹zÀ ¥ÁjªÁ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß

awæÃPÀgÀtzÀ°è §¼À¸À¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À

ªÀvÀð£ÉAiÀÄÄ G½zÀ ¥ÀQëUÀ¼ÀAvÉ

EgÀĪÀÅ¢®è. vÀÄA¨Á ªÀÄÆrAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ.

CzÀPÁÌV ºÉtÄÚ ¥ÁjªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀ

©lÄÖ awæÃPÀgÀt £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¯ÉÊmï

§¼À¸ÀzÉ PÀÈvÀPÀ ¨É¼ÀQ£À°è ±ÀÆnAUï

£ÀqɸÀ¯ÁVzÉ. zsÀ¤éÃgï F avÀæzÀ £ÁAiÀÄPÀ.

¹¤ªÀiÁ CªÀjUÉ ºÉƸÀzÀÄ. ¨Á®åzÀ°èAiÉÄÃ

gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÉÆA¢UÉ £ÀAlÄ

¨É¼É¹PÉÆArzÀÄÝ FUÀ CªÀjUÉ £Àl£ÉUÉ

¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉAiÀÄAvÉ.

MAzÀÄ ºÁrUÉ ¹Pïì ¥ÁåPï CUÀvÀå«vÀÛAvÉ.

¤zÉðñÀPÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÀ¸ÀgÀvÀÄÛ

£Àqɹ zÉúÀ zÀAr¹, PÀ°Ì ºÉ¸Àj£À

C£ÁxÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ¥ÁvÀæzÀ°è zsÀ¤éÃgï

PÁt¹PÉÆArzÁÝgÉ.

27

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


gÀªÉÄñï gÉrØ K£Éà PÉ®¸À PÁAiÀÄð

ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀÄzsÁ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ

UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÉà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÉÆÃzÀ£ÀÄß

gÀÆrü¹PÉÆArzÁÝgÉ. F »AzÉ G¥ÀÅöà

ºÀĽ SÁgÀ avÀæªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt

ªÀiÁqÉÆÃzÁV ºÉýzÁUÀ ¸ÀÄzsÁ

ªÀÄÆwð PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ zÀÄrzÀ PÁ¸ÀÄ

PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃqÀ CAvÀ JZÀÑjPÉ PÉÆmÉÖÃ

PÀ½¹zÀÝgÀAvÉ. CzÀgÀAvÉAiÉÄà F avÀæzÀ°è

G¥ÀÅöà ºÀĽ SÁgÀ ¨ÉgÉvÀ C£ÀĨsÀªÀªÉÃ

gÀªÉÄñï gÉrØAiÀĪÀjUÉ ¹QÌvÀÄÛ.

¤zÉñÀð£ÀzÀ £ÁwZÀgÁ«Ä

ªÀÄA¸ÉÆÃgÉÃ

©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. gÁµÀÖç¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀ ªÀÄA¸ÉÆÃgÉÃ

JgÀqÀ£Éà avÀæ £ÁwZÀgÁ«Ä. CzÉà jÃw ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁV

gÀªÉÄñï gÉrØAiÀĪÀjVzÀÄ ªÀÄÆgÀ£Éà avÀæ. G¥ÀÅöà ºÀĽ SÁgÀ

avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁV ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀ CªÀgÀ

¥Á°UÉ avÀæ ¤ªÀiÁðtªÉA§ÄzÀÄ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß «ÄÃjzÀ

PÀ¯Á ¸ÉêÉ. §ºÀıÀB CAxÁ ªÀÄ£À¹Üw E®èzÉà ºÉÆÃV¢ÝzÀÝgÉ

CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨Áå£Àj£ÀrAiÀÄ°è £ÁwZÀgÁ«Ä JA§ ºÉƸÁ

C¯ÉAiÀÄ avÀæ ¤ªÀiÁðtªÁUÀ®Ä C£ÀĪÀÅ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä

¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®èªÉãÉÆÃ...

PÀ£ÁðlPÀzÀ PÉÆïÁgÀ f¯ÉèAiÀÄ £ÀAUÀ° JA§Æj£ÀªÀgÀÄ

gÀªÉÄñï gÉrØ. ¤zÉðñÀPÀ ªÀÄA¸ÉÆÃgÉà PÀÆqÁ CzÉà Hj£ÀªÀgÀÄ.

CzÁUÀ¯Éà ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ ¤zÉðñÀPÀgÁV ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrzÀÝ

ªÀÄA¸ÉÆÃgÉÃAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß Hj£À ºÀÄqÀÄUÀ JA§ PÁgÀt¢AzÀ¯ÉÃ

ºÀwÛgÁV¹PÉÆArzÀÝ gÀªÉÄñï gÉrØAiÀĪÀjUÉ DgÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄÃ

£ÁwZÀgÁ«Ä PÀxÉ EµÀÖªÁVvÀÛAvÉ. F PÀxÉ PÉýzÀ CªÀgÀ ¸ÉßûvÀgÀÄ

¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ gÀªÉÄñï gÉrØAiÀĪÀgÀÄ

vÀªÀÄäzÉà ¨Áå£Àj£ÀrAiÀÄ°è F avÀæ ¤ªÀiÁðtªÁUÀ®Ä C£ÀĪÀÅ

ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ PÀÆqÁ §®Ä ¦æÃw¬ÄAzÀ¯ÉÃ

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

28


FªÀwÛUÉ gÀªÉÄñï gÉrØ AiÀıÀ¹éà ©®Øgï.

¤ªÀiÁð¥ÀPÀ£ÁVAiÀÄÆ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVzÁÝgÉ. DzÀgÉ

F ºÀAvÀ vÀ®Ä¦PÉÆArzÀÝgÀ »AzÉ JAxÀªÀgÀÆ

CZÀÑjUÉƼÀÄîªÀAxÁ CUÁzsÀªÁzÀ »£É߯ÉAiÀÄÆ EzÉ. EAzÀÄ

E£ï¥sÉÇù¸ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ J®è PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄðzÀ

ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀé ªÀ»¹PÉÆArgÀĪÀªÀgÀÄ gÀªÉÄñï gÉrØ. ¸ÀÄzsÁ

ªÀÄÆwð EªÀgÀ ¥Á°UÉ zÁj vÉÆÃjzÀ UÀÄgÀÄ, ¸ÀzÁ

¥ÉÇgÉAiÀÄĪÀ ±ÀQÛ¬ÄzÀÝAvÉ. DzÀgÉ zÀÆgÀzÀ £ÀAUÀ°AiÀÄ

PÀÄUÁæªÀÄ¢AzÀ E£ÉÆáù¸ï CAUÀ¼À vÀ®Ä¦PÉÆArzÀÝgÀ »AzÉ,

¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁV CªÀvÀj¹zÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è PÀqÀÄPÀµÀÖzÀ

ªÀÄ£À«ÄrAiÀÄĪÀ PÀxɬÄzÉ!

zÁj vÉÆÃjzÀ UÀÄgÀÄ

¸ÀÄzsÁ

ªÀÄÆwð

F avÀæzÀ zÉÃSÁgÉÃTAiÀÄ£ÀÆß £ÉÆÃrPÉÆArzÀÝgÀÄ. EAxÁ

PÁ¼Àf¬ÄAzÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄA¸ÉÆÃgÉà CªÀgÀ ©ü£Àß zÀÈÖ¬ÄAzÀ

£ÁwZÀgÁ«Ä ZÉ£ÁßV ªÀÄÆr §A¢zÉ JA§ÄzÀÄ gÀªÉÄñï

gÉrØAiÀĪÀgÀ ¨sÀgÀªÀ¸É.

§qÀvÀ£ÀªÉà ºÁ¹ ºÉÆzÀÝAxÁ PÀÄlÄA§ªÉÇAzÀgÀ°è PÉÆïÁgÀ

f¯ÉèAiÀÄ £ÀAUÀ°AiÀÄ°è ºÀÄnÖzÀݪÀgÀÄ gÀªÉÄñï gÉrØ. ±Á¯Á ¢£ÀUÀ¼À °èAiÉÄÃ

CªÀjUÉ «¥ÀjÃvÀ ¹¤ªÀiÁ ºÀÄZÀÄÑ. DzÀgÉ mÉAmï ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃqÀ®Æ

nPÉnUÉ UÀw¬Ä®èzÀ ¹Üw... CªÀgÀÄ N¢PÉÆArzÀÄÝ ºÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀw. DzÀgÉ

CªÀgÀ §½¬ÄgÉÆà CUÁzsÀ fêÀ£Á£ÀĨsÀªÀPÉÌ AiÀiÁªÀ AiÀÄĤªÀ¹ðnUÀ¼À

¸Ànð¦üPÉlÄUÀ¼ÀÆ ¸ÁnAiÀiÁUÀ¯ÁgÀªÀÅ. ºÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀw NzÉÆà ºÉÆwÛ UÉ®è

UÁgÉ PÉ®¸ÀPÉÌ PÉÊAiÀiÁ¼ÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ gÀªÉÄñï gÉrØ D ºÀAvÀzÀ°èAiÀÄÆ

mÉAmïUÀ¼À°è ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀgÀ¸ÁºÀ¸À ¥ÀqÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. wÃgÁ

ºÀwÛgÀzÀ ¸ÉßûvÀgÉà ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÉÆêÁUÀ gÀªÉÄñï

CªÀgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃzÀzÀÆÝ EzÉAiÀÄAvÉ. DzÀgÀÆ ºÀgÀ¸ÁºÀ¸À ¥ÀlÄÖ

¹¤ªÀiÁUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrAiÉÄà wÃgÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ CªÀgÉƼÀV£À ¹¤ªÀiÁ ¦æÃwUÉ

vÁeÁ GzÁºÀgÀuÉ.

§½PÀ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ

§A¢½zÀ gÀªÉÄñï gÉrØAiÀĪÀjUÉ C°è ¹QÌzÀÆÝ PÀÆqÁ UÁgÉ PÉ®¸ÀzÀ

¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÉ®¸ÀªÉÃ. ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® EzÉà PÉ®¸ÀzÀ°è

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ UÁgÉ PÉ®¸À PÀ°wzÀÝ gÀªÉÄñï gÉrØ, D

£ÀAvÀgÀ ¹PÀÌ ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ½AzÁV ¸ÀévÀAvÀæªÁV PÉ®¸À DgÀAA©ü¹zÀÝgÀAvÉ.

ºÁUÉ ªÉÆzÀ®Ä CªÀgÀÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁV PÉ®¸À DgÀA©ü¹zÀÄÝ

mÉgÉøÉÆAzÀgÀ ªÉÄð£À ¥ÀÅlÖ gÀƪÀÄÄ PÀlÄÖªÀ ªÀÄÆ®PÀ. D £ÀAvÀgÀ

ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÉÆAzÉÃ

CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ CgÀ¹ §gÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀݪÀÅ.

»ÃUÉà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄvÁÛ gÀªÉÄñï gÉrØ ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉAiÀÄ

£ÁUÉÃAzÀæ JA§ªÀgÀ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁUÉÃAzÀæ

CªÀgÀ ¸ÉßûvÀgÁVzÀÝ PÀ£Àð¯ï PÀȵÀÚ D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÉÄÃ

C°èUÁUÀ«Ä¹zÀÝgÀÄ. ºÁUÉ §AzÀªÀgÉà eɦ £ÀUÀgÀzÀ°è CzsÀðA§zsÀð

DVzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇwðUÉƽ¹ÛÃAiÀiÁ CAvÀ PÉýzÉÃnUÉÃ

gÀªÉÄñï M¦àPÉÆArzÀÝgÀAvÉ. DUÀ PÀ£Àð¯ï PÀȵÀÚ vÀªÀÄä «¹nAUï

PÁqïð PÉÆlÄÖ ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀAvÉ ºÉý ºÉÆÃVzÀÝgÀAvÉ. gÀªÉÄñï

gÉrØ ¥Á°UÉ ¨sÁUÀåzÀ ¨ÁV®Ä vÉgɹzÀÄÝ D MAzÀÄ PÁqÀÄð.

DzÀÝjAzÀ¯Éà D PÁqÀð£ÀÄß EA¢UÀÆ ¯Áå«Ä£ÉõÀ£ÀÄß ªÀiÁr¹ vÀªÀÄä

PÀZÉÃjAiÀÄ°èAiÉÄÃ ElÄÖPÉÆArzÁÝgÉ!

PÀ£Àð¯ï PÀȵÀÚ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀªÉÄñï PÀȵÀÚ JA¢£À

±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ¯Éà ¥ÀÇwðUÉƽ¹zÀÝgÀÄ. CªÀgÀ PÉ®¸ÀzÀ ±ÉÊ° PÀAqÀÄ

PÀ£Àð¯ï PÀȵÀÚ PÀÆqÁ RÄUÉÆArzÀÝgÀÄ. ªÀiÁf «Ä°lj

C¢üPÁjAiÀiÁVzÀÝ PÀ£Àð¯ï PÀȵÀÚ E£ÉÆáù¸ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt

ªÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ¤PÀl ¸ÀA¥ÀPÀð

ºÉÆA¢zÀݪÀgÀÄ. CzÉÆAzÀÄ ¢£À EzÀÝQÌzÀÝAvÉ PÀȵÀÚ E£ÉÆáù¸ï

¸ÀA¸ÉÜUÉ gÀªÉÄñï gÉrØAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀAvÉ.

CzÀgÀ ¥sÀ®ªÁV E£ÉÆáù¸ï£À PÁA¥ËAqÀÄ PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À ¹QÌvÀÄÛ.

FUÉÎ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CªÀgÀ ¥Á°UÉ E£ÉÆáù¸ï £ÀAlÄ

CAnPÉÆArzÀÄÝ F PÁA¥ËAr¤AzÀ¯ÉÃ. C°èAzÀ E°èêÀgÉUÉ

E£ÉÆáù¸ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð«zÀÝgÀÆ

EªÀgÉà £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛ §A¢zÁÝgÉ. ¸ÀÄzsÁ ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ£ÀÄß

vÀªÀÄä §zÀÄPÀÄ §zÀ°¹zÀ zÉêÀgÉAzÉà ¨sÁ«¹zÁÝgÉ.

gÀªÉÄñï gÉrØ K£Éà PÉ®¸À PÁAiÀÄð ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀÄzsÁ

ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÉà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÉÆÃzÀ£ÀÄß

gÀÆrü¹PÉÆArzÁÝgÉ. F »AzÉ G¥ÀÅöà ºÀĽ SÁgÀ avÀæªÀ£ÀÄß

¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÉÆÃzÁV ºÉýzÁUÀ ¸ÀÄzsÁ ªÀÄÆwð PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ

zÀÄrzÀ PÁ¸ÀÄ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃqÀ CAvÀ JZÀÑjPÉ PÉÆmÉÖà PÀ½¹zÀÝgÀAvÉ.

CzÀgÀAvÉAiÉÄà F avÀæzÀ°è G¥ÀÅöà ºÀĽ SÁgÀ ¨ÉgÉvÀ C£ÀĨsÀªÀªÉÃ

gÀªÉÄñï gÉrØAiÀĪÀjUÉ ¹QÌvÀÄÛ. JgÀqÀ£Éà ¸À® CªÀgÀÄ PÉ ªÀÄAdÄ

¥ÀÅvÀæ ±ÉæÃAiÀÄ¸ï £ÁAiÀÄPÀ£ÁVgÉÆà ¥ÀqÉغÀÄ° avÀæªÀ£ÀÆß ¤ªÀiÁðt

ªÀiÁrzÁÝgÉ. £ÁwZÀgÁ«Ä CPÀÌgÁ¸ÉܬÄAzÀ CªÀgÉà ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ

¥ÉÇgÉzÀ ¦æÃwAiÀÄ avÀæ.

«µÀÄÚªÀzsÀð£ï, CA§jñï, ²ªÀgÁeï PÀĪÀiÁgï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ

avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÉà ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀªÀgÀÄ gÀªÉÄñï gÉrØ.

¥ÀŤÃvï gÁeï PÀĪÀiÁgï avÀæUÀ¼ÉAzÀgÉ CªÀjUÉ §®Ä EµÀÖ.

ªÀÄÄAzÉAzÁzÀgÀÆ ¥ÀŤÃvï avÀæªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ

CªÀgÀ §ºÀÄ ¢£ÀzÀ PÀ£À¸ÀÄ. ¸ÀÄzsÁ ªÀÄÆwð CªÀgÉà §gÉ¢gÉÆÃ

¥ÀŸÀÛPÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¹¤ªÀiÁ ªÀiÁqÀ ¨ÉÃPÉA§ D¸É EzÀÝgÀÆ PÉüÀ®Ä

¨sÀAiÀĪÀAvÉ!

»ÃUÉ PÀµÀÖzÀ ºÁ¢AiÀÄ°èAiÉÄà ¨É¼ÉzÀÄ §A¢gÉÆà gÀªÉÄñï gÉrØ FUÀ

PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁV £É¯É PÀAqÀÄPÉÆArzÁÝgÉ.

£ÁwZÀgÁ«ÄAiÀÄAxÁ ¸ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß vÀªÀÄäzÉà ¨Áå£Àj£À°è

¤ªÀiÁðtUÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÅ ªÀiÁr PÉÆnÖzÁÝgÉ. CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ

EAxÁ E£ÀßµÀÄÖ avÀæUÀ¼ÀÄ ¤ªÀiÁðtªÁUÀ¯ÉAzÀÄ ºÁgÉʸÉÆÃt.

29

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


EzÀÄ

¤zÉÃð±ÀPÀ

ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï

§zÀÄQ£À

ªÀÄ£ÀªÉÆúÀPÀ

PÀxÀ£À!

gÁ J¼Éà ªÀAiÀĹì£À°èAiÉÄà CAnPÉÆArzÀÝ

wãÁlPÀzÀ VüÀÄ, PÀ«vÉ §gÉAiÉÆà ¸É¼ÉvÀ ªÀÄvÀÄÛ

PÉÊ »rzÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqɹzÀ C¥ÁgÀ N¢£À D¸ÀQÛ... F

¸É¼ÉvÀ¢AzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî¯ÁgÀzÉ PÉÊ vÀÄA¨Á ¸ÀA§¼À

vÀgÀÄwÛzÀÝ ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀªÀ£Éßà ¢üPÀÌj¹ PÀ¯ÉAiÀÄ vÉPÉÌUÉ

©zÀݪÀgÀÄ ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï!

¤d, FUÀ avÀægÀAUÀPÉÌ §gÀÄwÛgÉÆà PÉ® ªÀÄA¢

ºÀoÁvÀÛ£É AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁAbÉUÉ ©zÀÄÝ jÃ®Ä ¸ÀÄvÉÆÛÃ

CªÀ¸ÀgÀ vÉÆÃgÀÄwÛzÁÝgÉ. DzÀgÉ PÉ®ªÀgÀ «ZÁgÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ

EzÀÄ vÀ¢égÀÄzÀÞ. avÀægÀAUÀzÀ°è K£ÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸Á¢ü¸ÉÆÃ

D¸ÉAiÀÄ£Éßà PÀ£À¸ÁV¹PÉÆAqÀÄ, G¹gÁV¹PÉÆAqÀÄ,

CzɵÉÆÖà £ÉÆêÀÅ ¤gÁ¸ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄAVPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ

avÀæªÀ£ÀÄß ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄr°VqÉÆà ªÀÄlÖPÉÌ ¨É¼ÉzÀÄ

¤AwgÀÄvÁÛgÉ. CAxÀªÀgÀ ¸Á°£À°è ¤¸ÀìAzÉúÀªÁVAiÀÄÆ

ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï ¸ÁÜ£À VnÖ¹PÉƼÉÆîà ªÀåQÛvÀé ºÉÆA¢zÁÝgÉ.

ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï C¥Ààl ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÀ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð

ªÀÄvÀÄÛ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á zÀA¥ÀwAiÀÄ ¥ÀÄvÀægÁzÀ ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï

CªÀgÀ vÁvÀ ©ænñÀgÀ PÁ®zÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èAiÉÄÃ

¥ÉÆøïÖ ªÀiÁ¸ÀÖgï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀݪÀgÀÄ. ªÀÄzsÀÄ

CªÀgÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð PÉ® PÁ® ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è

¹¤ªÀiÁ D¥ÀgÉÃlgï DV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÀݪÀgÀÄ.

D PÁ®PÉÌ ¹¤ªÀiÁ D¥ÀgÉÃlgï JA§ÄzÀÄ J®ègÀ

CZÀÑjUÉ PÁgÀtªÁVzÀÝ UËgÀªÁ¤évÀ PÉ®¸À. d£ÀgÀ ¥Á°UÉ

CªÀgÀÄ ªÀiÁåfPÀÄÌ ¸ÀÈÖ¸ÀĪÀAxÁ ¨ÉgÀV£À ªÀåQÛ. F

ªÀÈwÛ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀtÚ¤UÉ aPÀÌ

ªÀAiÀĹ£À°èAiÉÄà §tÚzÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ xÀgÁªÀj PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß

3WÀAmÉ 30 ¤«ÄµÀ 30 ¸ÉPÉAqï avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ §ºÀÄvÉÃPÀgÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzsÀðªÀ£ÀÄß

§ºÀĪÁVAiÉÄà ªÉÄaÑPÉÆArzÀÝgÀÄ. JgÀqÀ£Éà ¨sÁUÀzÀ°è J®èªÀ£ÀÆß rÃmÉïï DV

ºÉüÀ ºÉÆgÀnzÀÝjAzÀ vÀĸÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁVzÉ CAvÀ®Æ ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï ªÀÄ£ÀªÀjPÉ

ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. ªÉÆzÀ¯ÁzsÀðªÀ£ÀÄß d£À ªÉÄaÑPÉƼÀî®Ä PÁgÀtªÁVzÀÝzÀÄÝ

ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£É, ZÀÄgÀÄPÀÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ zÀȵÀåUÀ¼À ªÉÃUÀzÀ ZÀ®£É. EAxÁ £Á£Á

«ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀ ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï d£À ªÉÄaÑPÉÆArzÀÝ CA±ÀUÀ¼À£ÉßÃ

CqÀPÀªÁV¹PÉÆAqÀ ZÉAzÀzÀ PÀxÉ gÉr ªÀiÁqÉÆà ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ.

MAzÀµÀÄÖ vÀªÀÄä eÁ»ÃgÁvÀÄ PÀA¥É¤AiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ, NzÀÄ CAvÀ PÀ¼ÉzÀÄ ªÉÆzÀ®

avÀæzÀ UÀÄAV¤AzÀ ¸ÀA¥ÉÆtðªÀZÁV ºÉÆgÀ §A¢zÀÝgÀÄ. ºÁUÉ ¤gÁ¼ÀªÁV PÀÆvÀÄ

vÁeÁvÀ£À ºÉÆA¢zÀ PÀxÉAiÉÆAzÀ£ÀߪÀgÀÄ ¹zÀÞUÉƽ¹zÁÝgÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

32


ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï CªÀgÉƼÀUÉƧâ PÀ¯ÁgÁzsÀPÀ

ºÀÄnÖPÉÆArzÉÝà CAxÁ PÀxÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ!

»ÃUÉ MAzÀÄ PÀ¯Á¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀÝ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ºÀÄnÖ

¨É¼ÉzÀ ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï wÃgÁ JgÀqÀ£Éà PÁè¹£À°ègÀĪÁUÀ¯ÉÃ

£ÁlPÀªÉÇAzÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ vÁªÉà C©ü£À¬Ä¸ÉÆà ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÊ

C¤ß¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. D ºÀAvÀ¢AzÀ®Æ ¥ÀoÀåQÌAvÀ £ÁlPÀzÀAxÁ

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°èAiÉÄà «¥ÀjÃvÀ D¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀÝ ªÀÄzsÀÄ £ÀAvÀgÀ

PÀxÉ §gÉAiÉÆà VýUÉ ©zÀÄÝ CzÀgÀ¯Éèà PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ.

D £ÀAvÀgÀzÀ°è ¸ÁºÀ¸À QæÃqÉUÀ¼À ºÀÄaÑUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁgÀvÁzsÀåAvÀ

¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁvÉæ ºÉÆgÀlÄ »ªÀiÁ®AiÀĪÀ£ÀÆß Kj §A¢zÀÝgÀÄ.

»ÃUÉ ZÁgÀt, ºÁqÀÄ, PÀxÉUÀ¼À°è PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ CªÀjUÉ ªÀÄ£É

PÀqÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃf£À PÀqÉ ªÀÄÄR ºÁPÀ®Ä ©qÀ°®è.

DzÀgÉ D ªÁå¸ÀAUÀzÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃVzÀÄÝ ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ NzÀÄ.

AiÀÄAqÀªÀÄÆj «ÃgÉÃAzÀæ£Áxï, vÁgÁ¸ÀÄ, J¸ï.J¯ï ¨sÉÊgÀ¥Àà,

¥ÀÆtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ£ÀÄß f¢ÝUÉ ©zÀÝAvÉ N¢PÉÆAqÀ

ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï CzÀjAzÀ¯Éà ¥Àj¥ÀÆtðªÁzÀ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÆß

¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ.

DzÀgÉ §zÀÄPÉA§ÄzÀÄ CAzÀÄPÉÆAqÀ ºÁ¢AiÀÄ°èAiÉÄÃ

ªÀÄÄ£ÀßqɸÉÆà OzÁAiÀÄð vÉÆÃgÀĪÀÅ¢®èªÀ¯Áè? EvÀÛ PÀ£À¸ÀÄ

CvÀÛ §zÀÄPÉA§ ¸ÀA¢UÀÞzÀ D¥Àë£ÀÄß JzÀÄgÁzÁUÀ ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï

§zÀÄQ£À ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£Éßà Dj¹PÉÆAqÀÄ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ°è

ZÉAzÀzÉÆÝAzÀÄ PÉ®¸À ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ PÀ¯ÉAiÀÄ ¸É¼ÉvÀ¢AzÀ

vÀ¦à¹PÉƼÀî¯ÁgÀzÉ vÉÆA¨sÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è D PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß

©lÄÖ ¸ÁUÀgÀ ¥ÀªÀðvÀ JA§ ¹ÃjAiÀÄ°è£À ¸ÀºÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁV,

¤zÉÃð±ÀPÀgÁV vÀ«ÄäµÀÖzÀ dUÀwÛUÉ PÁ°lÖ ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï

D £ÀAvÀgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸Á¢ü¸ÉÆà ºÀA§®«gÀĪÀªÀjUɯÁè

¸ÀÆáwðAiÀÄAxÁ ¸ÁºÀ¸À!

D ¢£ÀUÀ¼À°è ¹ÃjAiÀįïUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ

C¥Ààl ¸ÀªÁ°£À PÉ®¸À. MAzÀÄ ¹ÃjAiÀįï awæÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀgÉ

C°èUÉà PÉ®¸À ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛgÀ°®è. eÁ»ÃgÁvÀÄzÁgÀgÀ£ÀÆß

zsÁgÁªÁ»AiÀÄ ¤ªÀiÁðvÀÈUÀ¼Éà vÀgÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. D «ZÁgÀªÁV

C¯ÉzÁr ¸ÀĸÁÛzÀ ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï CªÀgÉƼÀV£À ¸ÁºÀ¹ vÀªÀÄäzÉÃ

DzÀ eÁ»ÃgÁvÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÉÆAzÀgÀ ºÀÄnÖUÉ PÁgÀtªÁVzÀÝ.

ºÁUÉ ºÀoÁvÀÛ£É ºÀÄlÄÖ ºÁQzÀ D eÁ»ÃgÁvÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß

ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï CªÀgÀÄ PÀnÖ ¤°è¹zÀ ¥Àj ¤dPÀÆÌ CzÀÄãvÀ.

PÉêÀ® E¥ÀàvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À°è D eÁ»ÃgÁvÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ PÀ£ÁðlPÀzÀ

CwzÉÆqÀØ eÁ»ÃgÁvÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ JA§ ºÉUÀνPÉAiÉÆA¢UÉ E¢ÃUÀ

PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ. ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï CªÀgÀ F eÁ»ÃgÁvÀÄ

¸ÀA¸ÉÜ C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ ¢üUÀÎd ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£Éßà ¥ÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÉ.

»ÃUÉ MAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀA¸ÉÜ ºÀÄlÄÖ ºÁQ DyðPÀªÁV

¸ÀzsÀÈqsÀgÁzÀgÀÆ ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï CªÀgÉƼÀV£À ¤zÉÃð±ÀPÀ

vÀt¢gÀ°®è. CzÀgÀ ¥sÀ®ªÁVAiÉÄà ªÀÄzsÀÄ CªÀgÀÄ ¹¤ªÀiÁ

¤zÉÃð±À£ÀzÀvÀÛ ºÉÆgÀ½PÉÆArzÁÝgÉ.

33

»AzÉ 3WÀAmÉ 30 ¤«ÄµÀ 30 ¸ÉPÉAqï JA¨ÉÆAzÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß

F ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀݪÀgÀÄ ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï. ¦æÃwAiÀÄ ªÀÄÆ®

ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ £Á£Á DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ PÉÆqÀĪÀ CªÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß

¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ ªÉÄaÑPÉÆArzÀÝgÀÄ. CzÁV MAzÀµÀÄÖ PÁ® vÀªÀÄä §Ä幣ɸï, NzÀÄ

ªÀÄÄAvÁzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÝ CªÀjÃUÀ ºÉƸÀvÀ£À ºÉÆzÀÝ

PÀxÉAiÉÆAzÀPÉÌ zÀȵÀå ¸Àà±Àð ¤Ãrà GvÁìºÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀ vÀAiÀiÁjAiÀÄ°èzÁÝgÉ.

AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£Éßà ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀ,

ºÉƸÁ DªÉÃUÀzÀ PÀxÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À

ªÀiÁqÀ®Ä PÁvÀgÀgÁVzÁÝgÉ.

ªÉÆzÀ® avÀæzÀ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀ£ÀÆß «ªÀgÀªÁV

ºÉüÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÉÄzÀĽUÉ ªÉÄêÀÅ

¤ÃqÉÆà ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï ªÀiÁrzÀÝgÀÄ.

¸ÉÆÃ®Ä Uɮī£ÁZÉUÉ D avÀæ vÁAwæPÀªÁV

UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢vÀÄÛ. F avÀæPÉÌ «Ä±Àæ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼ÀÆ

ªÀåPÀÛªÁVzÀݪÀÅ. CzÀÄ ºÉýPÉý ªÉÆzÀ® ¥ÀæAiÀÄvÀß.

CzÀPÉÌ ¹PÀÌ ¥ÀæwQæAiÉÄ, «ªÀıÉðUÀ¼É®èªÀ£ÀÆß

CªÀgÀÄ ¸ÀªÀÄavÀÛ¢AzÀ¯Éà ¹éÃPÀj¹zÁÝgÉ. ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ D avÀæzÀ°è K£À£ÀÄß

EµÀÖ¥ÀnÖzÁÝgÉ, AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀªÁVvÀÄÛ JA§ÄzÀ£Éß®è «ªÀıÁðvÀäPÀ

zÀÈÖ¬ÄAzÀ¯Éà ¥ÀgÁªÀIJð¹gÀĪÀ ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï ºÀ¼Éà avÀæzÀ AiÀiÁªÀ

bÁ¥ÀÆ E®èzÀAxÁ ¥sÉæ±ï DzÉÆAzÀÄ PÀxÉ ºÉuÉzÀÄ CtÂUÉÆArzÁÝgÉ.

EzÀÄ ¸ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ PÁ«Är, ¸À¸Éà£ïì PÀxÀ£À ºÉÆA¢gÉÆà ¸ÉÆòAiÀįï

ªÉįÉÆÃqÁæªÀÄ. ¸ÀAzÉñÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ MvÀÄÛ PÉÆnÖ®èªÀAvÉ.

Omï DAqï Omï ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉAiÉÄà F avÀæzÀ ªÀÄÆ® GzÉÝñÀ. vÀ£ÀUÉ

vÁ£Éà ºÁQPÉÆArgÉÆà ZËPÀlÄÖ «ÄÃjPÉÆAqÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÆ CzÉAxÁ

C¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀÄzÀ£ÀÆß ¸Á¢ü¸À §ºÀÄzÉA§ «ZÁgÀ F avÀæzÀ ¥ÀæzsÁ£À

CA±À. EzÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ PÀÆqÁ £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ°è £Á£ÀÆ »ÃVgÀ¨ÉÃQvÀÄÛ JA§

¦üÃ¯ï ºÀÄnÖ¸À°zÁÝ£ÀAvÉ. F ¨Áj PÀxÉ ¨ÉÃrzÀAvÉ ¥ÁvÀæUÀ½UÉ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß

DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï wêÀiÁð¤¹zÁÝgÉ. £ÁAiÀÄPÀ£ÁV NªÀð

d£À¦æAiÀÄ »ÃgÉÆà CªÀvÀj¸ÉÆà ¸ÁzsÀåvÉUÀ½ªÉ.

Erà PÀ£ÁðlPÀzÀ°è £ÀA§gï M£ï ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÉÆà eÁ»ÃgÁvÀÄ

¸ÀA¸ÉÜAiÉÆAzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁVgÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£ï. F ªÁå¥ÁgÀ

ªÀ»ªÁn£ÁZÉUÀÆ C¥ÁgÀ ¹¤ªÀiÁ¸ÀQÛ, N¢¤AzÀ¯Éà ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV CªÀgÀÄ

ºÉÆgÀ ºÉÆ«ÄäzÁÝgÉ. F ¨Áj AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄƺÀªÀ£ÀÄß zÀÈÖAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ

J®ègÀÆ ªÉÄZÀÄѪÀAvÁ avÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀÄ

ªÀÄÄAzÁVzÁÝgÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

34


¸ÉÆêÀiï ¹AUï CAzÁPÀët EªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ

gÁdåzÀªÀjgÀ§ºÀÄzÁ JA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄ

PÁqÉÆÃzÀÄ ¸ÀºÀd. DzÀgÉ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä

¸ÀàµÀÖªÁzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀªÀ£Àß

¸ÀzÁ eÁUÀÈvÀªÁVlÄÖPÉÆArgÉÆà C¥Ààl

PÀ£ÀßrUÀ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è «gÀ¼ÀªÁV PÀAqÀÄ

§gÉÆà gÀd¥ÀÆvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÁzÀ

EªÀgÀÄ ¢ªÀAUÀvÀ ªÀiÁf ªÀÄÄRåªÀÄAwæ

zsÀgÀA ¹AUï PÀÄlÄA§PÉÌ ºÀwÛgÀzÀªÀgÀÄ.

.gÁeïPÀĪÀiÁgï C©ü£ÀAiÀÄzÀ ZÀ°¸ÀĪÀ ªÉÆÃqÀUÀ¼ÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß

qÁ PÀ£ÀßrUÀgÉAzÀÆ ªÀÄgÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. F avÀæQÌ ¨Á®PÀ

¥ÀĤÃvï ºÁrzÀÝ PÁtzÀAvÉ ªÀiÁAiÀĪÁzÀ£ÀÄ ºÁqÀÆ PÀÆqÁ EA¢UÀÆ

d£Àd¤vÀ. E¢ÃUÀ EzÉà ²ÃðPÉ ºÉÆvÀÛ avÀæªÉÇAzÀÄ ¸À¢Ý®èzÉ

gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀÄ ©qÀÄUÀqÉUÉ ¸À£ÀßzÀÞªÁVzÉ. F avÀæªÀ£ÀÄß ¸ÉÆêÀiï ¹AUï

JA§ C¥Ààl gÁeïPÀĪÀiÁgï C©üªÀiÁ¤AiÉÄà ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÁÝgÉ!

¸ÉÆêÀiï ¹AUï vÀªÀÄä ¸ÉßûvÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï

£ÁAiÀÄÄØ eÉÆvÉUÀÆr ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrgÉÆà avÀæ

PÁtzÀAvÉ ªÀiÁAiÀĪÁzÀ£ÀÄ. zÀĤAiÀiÁ «dAiÀiï

C©ü£ÀAiÀÄzÀ dAiÀĪÀÄä£ÀªÀÄUÀ avÀæªÀ£Àß ¤zÉÃð±À£À

ªÀiÁrzÀÝ «PÁ¸ï F ªÀÄÆ®PÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÁVzÁÝgÉ.

AiÉÆÃUÀgÁd ¨sÀmï UÀgÀrAiÀÄ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÀÝ

gÁeï ¥ÀwÛ¥Án PÁtzÀAvÉ ªÀiÁAiÀĪÁzÀ£ÀÄ

ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁVzÁÝgÉ. FUÀ vÀ£ÀßzÉÃ

DzÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁrÛgÉÆà F avÀæzÀ

ªÀÄÆ®PÀªÉà ¸ÉÆêÀiï ¹AUï PÀÆqÁ vÀªÀÄä PÀ£À¹£À

ºÁ¢AiÀÄ°è ªÉÆqÀ® ºÉeÉÓ¬ÄnÖzÁÝgÉ.

¸ÉÆêÀiï ¹AUï CAzÁPÀët EªÀgÀÄ

¨ÉÃgÉ gÁdåzÀªÀjgÀ§ºÀÄzÁ JA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄ

PÁqÉÆÃzÀÄ ¸ÀºÀd. DzÀgÉ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä

¸ÀàµÀÖªÁzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀªÀ£Àß

¸ÀzÁ eÁUÀÈvÀªÁVlÄÖPÉÆArgÉÆà C¥Ààl

PÀ£ÀßrUÀ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è «gÀ¼ÀªÁV PÀAqÀÄ §gÉÆà gÀd¥ÀÆvÀ

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÁzÀ EªÀgÀÄ ¢ªÀAUÀvÀ ªÀiÁf ªÀÄÄRåªÀÄAwæ zsÀgÀA

¹AUï PÀÄlÄA§PÉÌ ºÀwÛgÀzÀªÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ «ÄÃrAiÀÄA ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ

N¢, qÁ gÁeï PÀĪÀiÁgï avÀæUÀ¼À£Àß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ¯Éà ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁVzÀݪÀgÀÄ

¸ÉÆêÀiï ¹AUï.

FUÀ CªÀgÀÄ C£ÉÃPÀ «zÁå¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ. jAiÀįï

J¸ÉÖÃmï PÀÆqÁ PÉÊ »r¢zÉ. EzÀgÀ £ÀqÀĪÉAiÉÄà ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT

PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÉÆêÀiï ¹AUï vÉÆqÀVPÉÆArzÁÝgÉ.

D¼ÀªÁzÀ ¹¤ªÀiÁ ªÁåªÉÆúÀ ºÉÆA¢gÉÆà CªÀgÀÄ ©qÀĪÁzÁUÉ®è

¹¤ªÀiÁUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÉÆà ºÀªÁå¸À ºÉÆA¢zÁÝgÉ. »ÃUÉ £ÉÆÃrzÀ

AiÀiÁªÀÅzÉà avÀæªÀ£ÁßzÀgÀÆ §qÀ¥ÉnÖUÉ M¦àPÉƼÀîzÉà vÀªÀÄäzÉÃ

jÃwAiÀÄ°è «ªÀıÉðUÉÆqÉÆØÃzÀÄ CªÀgÀ ¸ÀàµÁ°n. DzÀgÉ CªÀgÉà FUÀ

¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁzÁUÀ MAzÀÄ avÀæ gÀƦ¸ÉÆÃzÀÄ JAxÁ PÀµÀÖzÀ PÉ®¸À

JA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁVvÀÛAvÉ.

«ªÀıÉðAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉÆà ªÀiÁr ©qÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ MAzÀÄ

avÀæ ¤ªÀiÁðt CµÀÖ ¸À°Ã¹£À ¸ÀAUÀwAiÀÄ®è JA§ÄzÀgÀ CjªÀÇ

CªÀgÀzÁÝVzÉAiÀÄAvÉ. EzÀÄ CªÀgÀ ¥Á°UÉ

¤ªÀiÁð¥ÀPÀ£ÁV ªÉÆzÀ® C£ÀĨsÀªÀ. PÀ£ÀßrUÀgÀÄ

¸ÀzÁ £É£À¥À°èlÄÖPÉƼÀÄîªÀAxÁ avÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ ¸ÉÆêÀiï ¹AUï CªÀgÀ

§ºÀÄPÁ®zÀ PÀ£À¸ÀÄ. DzÀgÉ CzÀPÉÌ PÁ® PÀÆr

§A¢gÀ°®è. »ÃVgÀĪÁUÀ¯Éà «PÁ±ï ºÁUÀÆ gÁeï

¥ÀwÛ¥Án EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹zÀÝgÀAvÉ. vÀªÀÄä°ègÉÆÃ

F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉýzÉÝà ¸ÉÆêÀiï¹AUï ªÀÄvÀÄÛ

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ £ÁAiÀÄÄØ RÄUÉÆAqÀÄ ¤ªÀiÁðt

ªÀiÁqÀ®Ä M¦àPÉÆArzÀÝgÀÄ.

E¢ÃUÀ F avÀæ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°èzÉ. vÀªÀÄä

«ªÀıÁð zÀÈÖ F avÀæªÀ£ÀÄß CAzÀªÁV gÀƦ¸À®Ä

£ÉgÀªÁ¬ÄvÉA§ vÀȦÛ, vÀªÀÄä EZÉÑAiÀÄAvÉ gÀ¸ÀªÀvÁÛzÀ

avÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrgÉÆà DvÀä

¸ÀAvÉÆõÀ CªÀgÀ°èzÉ.

35


36


n

« 9 ªÁ»¤AiÀÄ°è ¸ÀÄálªÁzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà ªÀÄ£É

ªÀiÁvÁzÀªÀgÀÄ ²ÃvÀ¯ï ±ÉnÖ. ¤gÀÆ¥ÀQAiÀiÁV SÁåwAiÀÄ

GvÀÄÛAUÀzÀ°ègÀĪÁUÀ¯Éà PÉ®¸À ©lÄÖ £Àl£ÉAiÀÄvÀÛ ºÉÆgÀ½PÉÆArzÀÝ

CªÀjÃUÀ ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ £ÁAiÀÄQAiÀiÁV ºÉÆgÀ ºÉÆ«ÄäzÁÝgÉ.

gÁPÉÃ±ï ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ¥Àw¨ÉÃPÀÄ qÁmï PÁªÀiï avÀæzÀ°è CªÀgÉà £ÁAiÀÄQ

PÀªÀiï £ÁAiÀÄPÀ£ÁV UÉ¢ÝzÁÝgÉ. £ÁAiÀÄQAiÀiÁUÉÆÃzÉà vÀ£Àß GzÉÝñÀªÀ®è

CAvÀ DgÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄà ºÉýPÉÆArzÀÝ ²ÃvÀ¯ï E¢ÃUÀ QgÀÄ avÀæUÀ¼À£ÀÄß

¤zÉÃð±À£À ªÀiÁqÉÆà ªÀÄÆ®PÀ ¤zÉÃð±ÀQAiÀiÁV CªÀvÀj¸À®Æ vÀAiÀiÁj

ªÀiÁr PÉƼÀî¯ÁgÀA©ü¹zÁÝgÉ.

n«, ¹¤ªÀiÁ dUÀvÀÛ£ÀÄß zÀÆgÀzÀ¯Éè¯ÉÆèà «ÄgÀÄUÀĪÀ ªÀiÁAiÉÄAiÀÄAvÉ

¨ÉgÀUÀÄUÀtÂÚ¤AzÀ £ÉÆÃqÉÆà PɼÀªÀÄzsÀåªÀĪÀUÀðzÀ d£ÀjzÁÝgÀ¯Áè? D

dUÀwÛ¤AzÀ¯Éà §zÀÄQ£À C¯É £ÀÆQzÀvÀÛ ¸ÁVzÀAvÉ n« ¯ÉÆÃPÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄ

§A¢zÀÝ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀÄqÀÄV ²ÃvÀ¯ï ±ÉnÖ. ºÀÄnÖ ¨É¼É¢zÉÝ®è ²ªÀªÉÆUÀÎ

¹ÃªÉÄAiÀÄ C¥Ààl ªÀįɣÁr£À°è. C¥Àà ²æÃzsÀgï ±ÉnÖ J¯ïL¹AiÀÄ°è

C¢üPÁjAiÀiÁVzÀݪÀgÀÄ. DzÀgÉ ¨É£Àß »AzÉ ºÀÄnÖzÀ vÀªÀÄä£À eÉÆvÉUÉ CªÀÄä

±ÁAvÁ ±ÉnÖAiÀĪÀgÉà ²ÃvÀ¯ï ¥Á°UÉ ¥Àæ¥ÀAZÀ.

²ªÀªÉÆUÀÎzÀ°è ©J¸ï¹ §AiÉÆà mÉQßPï£À°è ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢zÀÝ ²ÃvÀ¯ï

J¼ÀªÉAiÀÄ°èAiÉÄà vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀݪÀgÀÄ. D £ÀAvÀgÀzÀ°è ¨sÀ«µÀåzÀ

§UÉÎ PÀ£À¸ÀÄ PÁt®Æ ¤vÁætªÁUÀĪÀAxÁ ¹Üw. DzÀgÉ ZÀÄgÀÄPÀÄ ¸Àé¨sÁªÀzÀ

²ÃvÀ¯ïUÉ MAzÀÄ PÉ®¸À ¹QÌ, ¸ÀA§¼À CAvÀ §AzÀgÉ CzÀgÀ°è CªÀÄä

ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£À£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸ÉÆAzÀgÀ ºÉÆgÀvÁV

ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ AiÀiÁªÀ PÀ£À¸ÀÆ CªÀzÁÝVgÀ°®è. DzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄvÀÛ°£À

¹ÜwUÀwUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀ« ¥ÀÆgÉʸÀ®Ä CªÀPÁ±À PÉÆnÖzÉÝà ºÉZÀÄÑ. CAxÁzÀÝgÀ

£ÀqÀĪÉAiÀÄÆ ¥ÀzÀ« ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀ vÀPÀëtªÉà n«9 £À°è ¤gÀÆ¥ÀQAiÀÄjUÉ

CªÀPÁ±À«zÀÝzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀ C°èUÀÆ C¥ÀæeÁÕ¥ÀƪÀðPÀªÁVAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ

¤AwzÀÝgÀÄ. D PÀëtzÀ°èAiÀÄÆ F ºÀÄqÀÄVUÉ vÁ£ÀÄ ªÁ»¤AiÀÄ°è

¤gÀÆ¥ÀQAiÀiÁV ¥Àæ¹¢Þ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ SÁåvÀ¼ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸ÉãÀÆ

EgÀ°®è. ªÀÄÄRåªÁVzÀÝzÀÄÝ §zÀÄPÀĪÀ zÀzÀðµÉÖ!

¤gÀĢݱÀåªÁVAiÉÄÃ

¤gÀÆ¥ÀQAiÀiÁV

¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ ²ÃvÀ¯ï

E¢ÃUÀ CzÉà ªÀÄ£À¹Üw

ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ

£ÁAiÀÄQAiÀiÁV eÉÆvÉUÉ

¤zÉÃð±ÀQAiÀiÁV

£É¯É ¤®ÄèªÀ

®PÀëtUÀ¼ÀÆ EªÉ.

37

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


ºÁUÉ CZÁ£ÀPÁÌV D PÁ®PÉÌ £ÀA§gï M£ï DVzÀÝ

ªÁ»¤UÉ ¤gÀÆ¥ÀQAiÀiÁV PÁ°lÖ ²ÃvÀ¯ï ±ÉnÖ £É¯É

¤AvÀgÀÄ. vÀªÀÄä ¸ÀàµÀÖªÁzÀ PÀ£ÀßqÀ GZÁÒgÀ ªÀÄvÀÄÛ

¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ ±ÉÊ°¬ÄAzÀ ªÀÄ£É ªÀiÁvÁzÀgÀÄ. £ÉÆÃqÀ

£ÉÆÃqÀÄvÀÛ¯Éà ¨É¼ÉzÀÄ ¤AvÀ ²ÃvÀ¯ïUÉ PÉÊvÀÄA¨Á

¸ÀA§¼À, C¥ÁzÀªÀĸÀÛPÀ QÃwðAiÀÄÆ ¹QÌvÀÄÛ. DzÀgÉ

ªÀµÁðAvÀgÀUÀ¼À PÁ® CzÉà PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ

MAzÀÄ xÀgÀ KPÀvÁ£ÀvÉ PÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹vÀÛ¯Áè? CzÉÃ

ºÉÆwÛ£À°è gÀQëvï ±ÉnÖ ¤zÉÃð²¹ £Àn¹zÀÝ G½zÀªÀgÀÄ

PÀAqÀAvÉ avÀæzÀ°è £Àn¸ÀĪÀAvÉ D¥sÀgÉÆAzÀÄ §A¢vÀÄÛ.

vÁ£ÀÄ £ÀnAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¹®è¢zÀÝgÀÆ K£ÉÆÃ

§zÀ¯ÁªÀuÉ ¨ÉÃQzÀÝ PÁgÀtPÉÌ £Àn¸À®Ä ªÀÄ£À¸ÀÄ

ªÀiÁrzÀ ²ÃvÀ¯ïUÉ ªÁ»¤ ªÀÄÄRå¸ÀÜjAzÀ M¦àUÉ

ªÀiÁvÀæ ¹QÌgÀ°®è. E¥ÀàvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À°è awæÃPÀgÀt

ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀgÀÆ ªÁ»¤AiÀÄ

¤Ãw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ CzÀÄ ¸ÁzsÀå«®èªÉA§

ªÀiÁvÉà PÉý §A¢vÀÄÛ. DzÀgÉ ¨ÉÃgÉƧâgÀÄ ¤gÀÆ¥ÀPÀjUÉ

EAxÁzÉÆÝAzÀÄ CªÀPÁ±À PÀ°à¹zÀÝ£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¦¹

vÀ£ÀUÉÃPÉ D CªÀPÁ±À«®è CAvÀ ²ÃvÀ¯ï PÉýzÀgÀÆ

¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁVgÀ°®è.

D PÀëtzÀ°è ²ÃvÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ UÀnÖAiÀiÁ

zÉÆAzÀÄ ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß. AiÀiÁªÁUÀ vÁ£ÀÄ §AiÀĹzÀ

¸ÀtÚ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÉÆAzÀPÉÌ CªÀPÁ±À«®è C£ÉÆßÃzÀÄ

SÁvÀjAiÀiÁ¬ÄvÉÆà D WÀ½UÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÉ®¸À ©lÄÖ

D wAUÀ¼À ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÆß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ºÉÆgÀ §AzÀ

²ÃvÀ¯ï ±ÉnÖ ¤zsÁðgÀ PÀAqÀÄ D PÁ®PÉÌ ªÀiÁzsÀåªÀÄ

¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¸ÀAZÀ®£ÀªÉà ¸ÀÈÖAiÀiÁVzÀÝzÀÄÝ ¸ÀļÀî®è. CvÀÛ

D wAUÀ¼À ¸ÀA§¼À«gÀ°®è. EvÀÄÛ G½zÀªÀgÀÄ PÀAqÀAvÉ

avÀæzÀ°è CªÀPÁ±À«zÉ JA§ÄzÀgÀ ºÉÆgÀvÁV ¨ÉÃgÁåªÀ

AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÆß ªÀiÁrgÀ°®è. PÀqÉUÀÆ ²ÃvÀ¯ï

GzÉÝñÀUÀ¼Éà E®èzÉ G½zÀªÀgÀÄ PÀAqÀAvÉ avÀæzÀ°è

£Àn¹zÀÝgÀÄ. D ¥ÁvÀæ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÆß ¸É¼ÉzÀÄPÉÆArvÀÄÛ.

D £ÀAvÀgÀzÀ°è MAzÀµÀÄÖ avÀæUÀ¼À°è £Àn¹zÀÝ ²ÃvÀ¯ï

£ÀnAiÀiÁVAiÀÄÆ UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢zÀÝgÀÄ. EµÁÖzÀgÀÆ

vÁ£ÀÄ »ÃgÉÆìģï DUÀ¨ÉÃPÉA§ EgÁzÉAiÀiÁZÉUÉ

©ü£ÀߪÁzÉÆAzÀÄ ¥ÁvÀæzÀ°è £Àn¸À¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸ÀÄ ¸ÀzÁ

eÁjAiÀÄ°èvÀÄÛ. CzÀÄ ¸ÁPÁgÀUÉÆArzÀÄÝ ¤zÉÃð±ÀPÀ

gÁPÉÃ±ï ºÉýzÀ PÀxɬÄAzÀ!

¥Àw¨ÉÃPÀÄ qÁmï PÁªÀiï avÀæzÀ DgÀA©üPÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ

£ÀqÉzÁUÀ ²ÃvÀ¯ï CªÀgÀ°è ªÀiÁªÀÄÆ°AiÀÄAvÉ AiÀiÁªÀ

¤jÃPÉëUÀ¼ÀÆ EgÀ°®è. DzÀgÉ gÁPÉñï Erà PÀxÉ

ºÉýzÁPÀët CªÀgÀ£ÀÄß DªÀj¹PÉÆArzÀÝzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ

avÀægÀAUÀzÀ°è »ÃUÉ AiÉÆÃa¹ PÀxÉ ºÉƸÉAiÀÄĪÀªÀgÀÆ

EzÁÝgÀ¯Áè JA§AxÁ CZÀÑj. AiÀiÁPÉAzÀgÉ CzÀÄ

ºÉtÛ£ÀzÀ J®è ¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÆß DªÁ»¹PÉÆAqÀAxÁ

PÀxÉ. ²ÃvÀ¯ï AiÀiÁªÀ xÀgÀzÀ avÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß §AiÀĸÀÄwÛ

zÀÝgÉÆà CAxÁzÉÝà PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß gÁPÉÃ±ï ºÉýzÁUÀ

M¦àPÉƼÀî¢gÀ®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå? PÀqÉUÉ F avÀæPÉÌ

¥Àw¨ÉÃPÀÄ qÁmï PÁªÀiï JA§ mÉÊl®è£ÀÆß vÁªÉÃ

¸ÀÆa¹ £Àn¸À®Ä ±ÀÄgÀÄ«lÖ ²ÃvÀ¯ï CªÀgÀ£ÀÄß PÀxÁ

£ÁAiÀÄQ ¨sÁUÁå¼Éà DªÀj¹PÉÆArzÀݼÀAvÉ.

»ÃUÉ E¢ÃUÀ ²ÃvÀ¯ï ¥Àw¨ÉÃPÀÄ qÁmï PÁªÀiï

avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ »ÃgÉÆìģï DVzÀÝgÀÆ CªÀgÀ

CªÀÄä¤UÉ ¹¤ªÀiÁ J®è EµÀÖ«®èªÀAvÉ. CªÀgÀ

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

38


¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁrzÀ QgÀÄavÀæ ¸ÀAUÁw!

£ÀÆå¸ï DAPÀgï DV £Ár£ÁzsÀåAvÀ ªÀÄ£É ªÀiÁvÁVgÀĪÀ ²ÃvÀ¯ï ±ÉnÖ FUÀ §ºÀĨÉÃrPÉAiÀÄ £Àn.

¥Àw¨ÉÃPÀÄ qÁmï PÁªÀiï avÀæzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ £ÁAiÀÄQAiÀiÁV £É¯É ¤®ÄèvÁÛgÉAzÀÄPÉÆArzÀݪÀjUÉ

²ÃvÀ¯ï ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉÝà ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃrzÁÝgÉ. AiÀiÁPÉAzÀjÃUÀ CªÀgÀÄ ¤zÉÃð±ÀQAiÀiÁVzÁÝgÉ!

²ÃvÀ¯ï ±ÉnÖ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ¸ÀAUÁw JA§ QgÀÄavÀæ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. PÀrªÉÄ CªÀ¢üAiÀÄ°èAiÉÄÃ

ºÉaÑ£À «ÃPÀëuÉÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÁgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹PÉÆArgÉÆà F avÀæ ²ÃvÀ¯ï ¤zÉÃð±ÀQAiÀiÁV £É¯É

¤®ÄèªÀ ªÉÆzÀ® ªÉÄnÖ°£ÀAvÉAiÀÄÆ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¹Ã«ÄvÁªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀĺÀvÀéªÁzÀÄzÉãÀ£ÉÆßÃ

ºÉüÀĪÀ QgÀÄ avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ UÀºÀ£ÀªÁzÀ, £ÉÆÃrAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ®Æ ªÀÄ£À¸À¯Éèà «¸ÁÛgÀªÁV

PÁqÀĪÀAxÁ PÀxÉAiÉÆAzÀgÀ zÀȵÀå gÀÆ¥ÀPÀ ¸ÀAUÁw.

ºÉtÚ£ÀÄß vÁ½AiÉÄA¨ÉÆà ¢ªÁå¸ÀÛç¢AzÀ §A¢ü¹ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ZËPÀnÖ£À°è ¹«ÄvÀªÁV¸ÀĪÀ,

¸ÀA§AzsÀUÀ¼À ºÉ¸Àj£À°èAiÉÄà C¢üPÁgÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ¥Àj¥ÁoÀ FªÀwÛ£ÀzÀÝ®è. ºÉtÄÚ G¹gÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ

UÀAr£À £ÉgÀ¼ÀÄ EzÉÝà EgÀ¨ÉÃPÉA§ £ÀA©PÉAiÀÄÆ ¥ÀÄgÀĵÁ¢ü¥ÀxÀå ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄ £ÀA©PÉ. EAxÁzÀÝgÀ

£ÀqÀÄªÉ ºÉtÂÚ£À ¤dªÁzÀ ºÀA§®UÀ¼ÉãÀÄ, DPÉUÉ ¤dªÁVAiÀÄÆ ¨ÉÃQgÉÆÃzÉãÉA§ ¸ÀÆPÀëöävÉAiÉÄÃ

ªÀiÁAiÀĪÁVzÉ.

EAxÁ ZËPÀlÄÖ «ÄÃj J®è ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÉÆß PÀ¼ÀaPÉÆAqÀÄ MAnvÀ£ÀªÀ£Éßà ¦æÃw¸ÀÄvÁÛ

§zÀÄPÀĪÀ qÁæªÀiÁ nÃZÀgï M§â¼À PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÉÆà QgÀÄ avÀæ ¸ÀAUÁw. vÁ½ PÀnÖzÀªÀ£À

C©ü¯Á±É, ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀPÀæzÀÈÖAiÀÄ£Éß®è zÁnPÉÆAqÀÄ PÀqÉUÀÆ ©Ã¢AiÀÄ°è ºÁ¢ vÀ¦à §AzÀ

£Á¬ÄªÀÄjAiÀÄ£Éßà DvÀä ¸ÀAUÁwAiÀÄAvÉ §zÀÄQUÉ ¸ÉÃj¹PÉƼÉÆîà ¸ÀÆPÀëöä PÀxÁ ºÀAzÀgÀªÀ£Àß F QgÀÄ

avÀæ ºÉÆA¢zÉ.

E°è ºÉtÂÚUÉ ¨ÉÃQgÉÆÃzÀÄ MAzÀÄ £ÀA©PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁÌgÀt ¦æÃwAiÀĵÉÖà JA§ÄzÀ£ÀÄß

PÀ¯ÁvÀäPÀªÁVAiÉÄà ºÉüÀ¯ÁVzÉ. F ¹Ã«ÄvÀ CªÀ¢üAiÀÄ°èAiÉÄà ²ÃvÀ¯ï ±ÉnÖ §¼À¹PÉÆArgÉÆÃ

gÀÆ¥ÀPÀUÀ¼ÀÄ, PÀÄvÀƺÀ® PÁAiÀÄÄÝPÉƼÉÆîà eÁuÉä ªÀÄvÀÄÛ ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀ PÀ¸ÀħÄzÁjPÉ

ªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. F ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è «gÀ¼ÀªÁVgÉÆà ªÀÄ»¼Á ¤zÉÃð±ÀQAiÀÄgÀ ¸Á°£À°è

²ÃvÀ¯ï ±ÉnÖAiÀÄÆ ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉƼÀÄîªÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁVAiÉÄà PÁt¹¸ÀÄwÛªÉ.

¥Á°UÉ ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÁ»¤AiÀÄ°è

¤gÀÆ¥ÀQAiÀiÁVAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀįÉA§ §AiÀÄPÉ.

PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄÄVzÁPÀët ²ÃvÀ¯ï ¥Àæ¹zÀÞ ªÁ»¤AiÀÄ°è

¤gÀÆ¥ÀQAiÀiÁVzÁÝUÀ®Æ ªÀÄrªÀAwPÉAiÀÄ ªÀiÁvÁrzÀÝ

¸ÀA§A¢üPÀjUÀÆ ¹¤ªÀiÁ EµÀÖ«®è. DzÀgÉ ¥Àw¨ÉÃPÀÄ

qÁmï PÁªÀiï avÀæzÀ AiÀiÁPÀ¥Àà zÉêÀgÉ Dr¹Û PÁå§gÉ

ºÁqÀÄ £ÉÆÃr ²ÃvÀ¯ï CªÀÄä ¨sÁªÀÅPÀgÁVzÀÝgÀAvÉ.

avÀæzÀ §UÉÎ PÀÄvÀƺÀ®ªÀ£ÀÆß ElÄÖPÉÆArzÀÝgÀAvÉ.

§ºÀıÀB EzÀÄ F avÀæzÀ Uɮī£À ¸ÀÆZÀ£É DVzÀÝgÀÆ

E¢ÝÃvÀÄ!

¤gÀĢݱÀåªÁVAiÉÄà ¤gÀÆ¥ÀQAiÀiÁV ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ

²ÃvÀ¯ï E¢ÃUÀ CzÉà ªÀÄ£À¹Üw ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ

£ÁAiÀÄQAiÀiÁV £É¯É ¤®ÄèªÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÆ EªÉ.

DzÀgÉ CªÀgÀzÀÄÝ ªÀiÁvÀæ ªÀiÁqÉÆà PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß

DvÀävÀȦÛAiÀiÁUÀĪÀAvÉ, §AiÀĹzÀÝ£Éßà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§

ªÀåQÛvÀé. PÀxÉ PÁzÀA§j NzÉÆà ªÀÄÆ®PÀªÉà PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß

¸ÀàµÀÖªÁV¹PÉÆAqÀ CªÀgÀzÀÄÝ ¥Àæwà PÀ£ÀßrUÀgÀÆ

¸ÀàµÀÖªÁVAiÉÄà PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, vÀ£Àß ¸ÀàµÀÖªÁzÀ

PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ eÁÕ£ÀzÀ°è «±ÉõÀªÁzÀzÉÝãÀÆ E®è JA§

«£ÀªÀÄævÉ. FUÀ®Æ NzÉÆÃzÀ£ÀÄß EµÀÖ ¥ÀqÉÆà ²ÃvÀ¯ï

PÀqÀÄ PÀµÀÖ¢AzÀ¯Éà ªÉÄïÉzÀÄÝ §A¢zÁÝgÉ. ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ¯ÉÃ

¥Àæ¹¢ÞAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆArzÁÝgÉ. CªÀgÀ

ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Éßà UÀªÀĤ¹zÀgÉ ªÀÄvÉÛ ¤gÀÆ¥ÀQAiÀiÁUÉÆÃzÀÄ

CªÀjVµÀÖ«®è. CªÀgÀ FV£À D¸ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ

¤zÉÃð±ÀQAiÀiÁV ºÉÆgÀ ºÉƪÀÄä §ºÀÄzÁzÀ J®è

®PÀëtUÀ¼ÀÆ PÁt¸À¯ÁgÀA©ü¹ªÉ.

39

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


¥ÀÄlÖ ªÀÄ£À¹£À PÀ£À¸ÉÆAzÀgÀ ¸ÀÄvÁÛ...

vÀ¯ï ±ÉnÖ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀ£À¹£À ¨É£ÀßwÛzÁÝgÉ. ¥Àw¨ÉÃPÀÄ qÁmï PÁªÀiï

²ÃavÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ »ÃgÉÆìģÁßVAiÀÄÆ PÁt¹PÉÆArgÉÆà CªÀgÀÄ

CzÀgÀ ¨É£À߯Éèà QgÀÄavÀæªÉÇAzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢zÀÝgÀÄ. ¸ÀAUÁwAiÉÄA§

QgÀÄavÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ UÀºÀ£ÀªÁzÉÆAzÀÄ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉýzÀÝ ²ÃvÀ¯ï E¢ÃUÀ

ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ QgÀÄavÀæ ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁr ªÀÄÄV¹zÁÝgÉ.

¸ÀAUÁw avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà ¸ÀÆPÀëöäªÁV PÀxÉ ºÉüÉÆà ²ÃvÀ¯ï ±ÉnÖ E¢ÃUÀ

¨ÉÃgÉAiÀÄzÉÝà §UÉAiÀÄ PÀxÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß `PÁgÀÄ’ JA§ QgÀÄ avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉüÀ

ºÉÆgÀnzÁÝgÉ.

AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸ÀªÀ£ÁßzÀgÀÆ ¤ÃmÁV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄ

²ÃvÀ¯ï ¸ÀA¥ÀÆtð vÀAiÀiÁj ªÀiÁrPÉÆAqÉà F QgÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À

ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁVzÁÝgÉ. EzÀgÀ PÀxÉ, avÀæPÀxÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ£ÀÆß

CªÀgÉà ªÀ»¹PÉÆArzÁÝgÉ. £ÀqÀÄªÉ CAvÀgÀ«gÀ° avÀæPÉÌ bÁAiÀiÁUÁæºÀPÀgÁVzÀÝ

AiÉÆÃVñÀégï F avÀæPÉÌ PÁåªÉÄgÁ PÀuÁÚUÀ°zÁÝgÉ. ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ

±Á¯É PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ avÀæPÀÆÌ ¸ÀAPÀ®£ÀPÁgÀgÁVzÀÝ ¥Àæ¢Ã¥ï gÁªï F avÀæzÀ

¸ÀAPÀ®£À dªÁ¨ÁÝj ªÀ»¹PÉÆArzÁÝgÉ. C©üµÉÃPï ¥ÉÆøÀÖgï r¸ÉÊ£ï PÁAiÀÄð

£ÉÆÃrPÉÆAqÀgÉ, C£ÀAvï PÁªÀÄvï ªÀÄÆå¹Pï F QgÀÄavÀæQÌgÀ°zÉ.

`PÁgÀÄ’ ºÀ£ÉßgÀqÀ¢AzÀ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¤«ÄµÀzÀ QgÀÄavÀæ. M¼Éî ¦üïï

PÉÆqÉÆÃzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, F QgÀÄavÀæ £ÉÆÃrzÀªÀgÉ®ègÀ ªÀÄÄRzÀ°èAiÀÄÆ vÀȦÛAiÀÄ

ªÀÄAzÀºÁ¸À ªÀÄÆqÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯Éà ²ÃvÀ¯ï F

avÀæPÉÌ vÀAiÀiÁgÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. ¥ÀÄlÖ ªÀAiÀĹì£À°è ¥ÀæwAiÉƧâjUÀÆ K£ÉãÉÆÃ

PÀ£À¹gÀÄvÉÛ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀ¸ÀÄÛ PÀ£À¸ÁVgÀÄvÉÛ. CzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ ¤dªÁV ªÀÄvÉÛ

PÉ®ªÀÅ ¸ÀļÁîUÀ®Æ §ºÀÄzÀÄ. ªÀÄvÉÛ PÉ® PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀæªÉÄAiÀÄ PÀƸÁVgÀ®Æ

§ºÀÄzÀÄ. EAxÁzÉÆÝAzÀÄ ºÉƼÀ»£ÉÆA¢UÉà ¹zÀÞUÉÆArgÉÆà `PÁgÀÄ’ ¥ÀÄlÖ

ºÀÄqÀÄVAiÉƧâ¼À ¸ÀÄvÀÛ wgÀÄUÉÆà PÀxÉ.

ºÀ½îAiÉÆAzÀgÀ°è WÀn¸ÉÆà F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzsÀÄVjAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®

ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è awæÃPÀj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. FUÁUÀ¯Éà ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtzÀ

ªÀÄÆ®PÀ F avÀæPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀÄmÁtÂUÁV ²ÃvÀ¯ï DrµÀ£ï PÀgÉ¢zÀÝgÀÄ.

EzÀPÉÌ ªÁå¥ÀPÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ ¹QÌzÉ. E£ÀÆßgÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀA¥ÀQð¹zÁÝgÉ.

EzÀgÀ°è§âgÀ£ÀÄß Dj¹PÉÆArgÉÆà ²ÃvÀ¯ï EµÀÖgÀ¯Éèà CzÀgÀ¯ÉÆè§âgÀ£ÀÄß ¥sÉÊ£À¯ï

ªÀiÁqÀ°zÁÝgÀAvÉ.

E¢ÃUÀ F QgÀÄavÀæ vÀAiÀiÁgÁVzÉ. ¸ÀAUÁw avÀæzÀ°è UÀºÀ£ÀªÁzÉÆAzÀÄ

«ZÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉýzÀ PÀ¯ÁvÀäPÀ ±ÉÊ°¬ÄAzÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢zÀÝ ²ÃvÀ¯ï CzÀgÀ

PÁgÀt¢AzÀ¯Éà vÁAwæPÀªÁVAiÀÄÆ C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. D

QgÀÄavÀæzÀ ¥sÀ®ªÁVAiÉÄà PÁgÀÄ avÀæPÀÆÌ ºÀtºÀÆqÀĪÀªÀgÀÆ ¹QÌzÁÝgÉ.

±Ámïð¦ü®A ¥sɹ֪À¯ï£À°è F QgÀÄavÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ®Ä ²ÃvÀ¯ï

AiÉÆÃd£É ºÁQPÉÆArzÁÝgÉ.

F ªÀÄÆ®PÀ ²ÃvÀ¯ï ±ÉnÖ ¤zÉÃð±ÀQAiÀiÁV £É¯ÉUÉƼÀÄîªÀ ¸ÀÆZÀ£É

¤ÃrzÁÝgÉ. PÁgÀÄ avÀæ ¥ÀÆtðUÉÆAqÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ²ÃvÀ¯ï

ªÀÄÄA¢£À £ÀqÉ ¤RgÀªÁV eÁ»ÃgÁUÀ§ºÀÄzÉãÉÆÃ...

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

40


PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀ MAzÉà §UÉAiÀÄ

avÀæUÀ¼À°è ¸ÀÄvÁÛqÀÄwÛzÁÝUÀ¯ÉÃ

CzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉƸÁ ºÀjªÀÅ

PÉÆlÖªÀgÀÄ ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï

zÉøÁ¬Ä. CªÀgÀÄ D PÁ®zÀ°èAiÉÄÃ

¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀÝ vÀPÀð

ªÀÄvÀÄÛ GvÀ̵ÀðzÀAxÁ avÀæUÀ¼ÀÄ

EA¢UÀÆ ºÀ¼ÀvÁV®è. FªÀwÛ£À

ºÉƸÁ vÀAvÀædÕgÀ ¥Á°UÀÆ

zÉøÁ¬Ä ºÉƸÀ§gÀAvÉAiÉÄÃ

PÁt¸ÀÄvÁÛgÉA§ÄzÀÄ CªÀgÉƼÀV£À

¤dªÁzÀ ±ÀQÛ. CzÀgÀ ¸ÀAUÀªÀÄzÀAvÉ

ªÀÄÆr §A¢gÉÆà avÀæ GzÀϵÀð.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

44


PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊ°UÀ°è£ÀAxÁ

avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà «²µÀÖ

¤zÉÃð±ÀPÀgÁV UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ zÉøÁ¬Ä.

avÀægÀAUÀªÀ£ÀÄß, ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ºÉƸÁ §UÉAiÀÄ avÀæUÀ¼ÀvÀÛ

DPÀð¹zÀ PÁ²Ã£Áxï UÀgÀrAiÀÄ°èAiÉÄà CgÀ½PÉÆAqÀ

¥Àæw¨sÉUÀ¼À°è ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï zÉøÁ¬Ä PÀÆqÁ

M§âgÀÄ. CªÀgÀ ¹¤ªÀiÁ AiÀiÁ£À ±ÀÄgÀĪÁzÀzÀÄÝ

1983gÀ°è...

£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ°è ºÉƸÁ C¯ÉAiÀÄ, ºÉƸÁ D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ avÀæUÀ½UÉ

PÀ £ÁA¢ ºÁrzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï zÉøÁ¬Ä. CªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ

vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼À £Àl £ÀnAiÀÄgÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀ ºÉUÀνPÉ

ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV EwÛÃZÉUÉ Cr¬Äj¹zÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÉà E£ÀÆß

C¥ïqÉÃmï DV®è JA§ DgÉÆÃ¥ÀPÉÌ UÀÄjAiÀiÁUÉÆâzÉ. DzÀgÉ avÀæUÀ¼É®è

PËlÄA©PÀ PÀxÁ ºÀAzÀgÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ VgÀQ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ JA¨sÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°èAiÉÄÃ

C¥ïqÉÃmï DV D¯ÉÆÃa¹zÀݪÀgÀÄ, yæ®ègï PÀxÀ£ÀUÀ½AzÀ ºÉƸÁ UÁ½

©Ã¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀݪÀgÀÄ ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï zÉøÁ¬Ä. CªÀgÀÄ EA¢UÀÆ

ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÉÆÃzÀgÀ »AzÉ, CªÀgÉà ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrgÀĪÀ GzÀϵÀð avÀæ«ÃUÀ

J®è ¢QÌ£À°èAiÀÄÆ UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢gÉÆÃzÀgÀ »A¢gÉÆÃzÀÄ zÉøÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ

ºÉƸÀvÀ£ÀPÉÌ ¸ÀzÁ vÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄ£À¹Üw ªÀiÁvÀæ!

¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï zÉøÁ¬Ä ¤zÉÃð±À£ÀzÀ GzÀϵÀð avÀæ ºÉZÀÆÑ

PÀ«Ää awæÃPÀgÀt ªÀÄÄV¹PÉÆArzÉ. EwÛÃZÉUÀµÉÖà ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è PÉèöʪÀiÁåPïì

awæÃPÀgÀtªÀÇ £ÀqÉ¢zÉ. E£ÀÄß½zÀÄPÉÆArgÉÆÃzÀÄ PÉ® ¥ÁåZï ªÀPïð ªÀiÁvÀæ.

SÁåvÀ R¼À£Àl C£ÀÆ¥ï oÁPÀÆgï ¹AUï F avÀæzÀ°è ªÉÆzÀ® ¸À®

£ÁAiÀÄPÀgÁV £Àn¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀ¨Á° SÁåwAiÀÄ zÀ¤ìPÁ £ÁAiÀÄQ. E£ÀÄß½zÀAvÉ

¥ÀgÀ¨sÁµÁ SÁåvÀ £ÀlgÀzÉÆÝAzÀÄ §ÈºÀvï vÁgÁUÀtªÀ£Éßà F avÀæ ºÉÆA¢zÉ.

F ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÉÛ ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï zÉøÁ¬Ä ¥ÀªÀðªÉÇAzÀÄ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ

J®è ®PÀëtUÀ¼ÀÆ qsÁ¼ÁVAiÉÄà PÁt¸À¯ÁgÀA©ü¹zÉ.

PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊ°UÀ°è£ÀAxÁ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯ÉÃ

«²µÀÖ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ zÉøÁ¬Ä. avÀægÀAUÀªÀ£ÀÄß,

¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ºÉƸÁ §UÉAiÀÄ avÀæUÀ¼ÀvÀÛ DPÀð¹zÀ PÁ²Ã£Áxï UÀgÀrAiÀÄ°èAiÉÄÃ

CgÀ½PÉÆAqÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼À°è ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï zÉøÁ¬Ä PÀÆqÁ M§âgÀÄ.

CªÀgÀ ¹¤ªÀiÁ AiÀiÁ£À ±ÀÄgÀĪÁzÀzÀÄÝ 1983gÀ°è. ªÀÄrªÀAwPÉ ªÉÄÃgÉ «ÄÃjzÀÝ

PÁ®zÀ°èAiÉÄà vÉgÉ PÀAqÀÄ ¨ÉaÑ ©Ã½¹zÀÝ PÁ²Ã£Áxï ¤zÉÃð±À£ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ

avÀæPÉÌ C¹¸ÉÖAmï DV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÉÆà ªÀÄÆ®PÀ zÉøÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ PÀ£À¹£À

ºÁ¢ vÉgÉzÀÄPÉÆArvÀÄÛ. D §½PÀ ¸ÀÄgÉÃ±ï ºÉ©ÃîPÀgï CªÀgÀ DUÀAvÀÄPÀ ¸ÉÃjzÀAvÉ

MAzÉgÀqÀÄ avÀæUÀ½UÀÆ PÉ®¸À ªÀiÁr zÉøÁ¬Ä C£ÀĨsÀªÀ VnÖ¹PÉÆArzÀÝgÀÄ.

D £ÀAvÀgÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV CªÀgÀÄ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ avÀæ vÀPÀð. ±ÀAPÀgï

45

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


£ÁUï, zÉêÀgÁeï, ªÀ¤vÁ ªÁ¸ÀÄ ªÀÄÄRå ¨sÀÆ«ÄPÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀPÀ𠹤ªÀiÁ

yæ®ègï eÁ£Àj£À°è ªÀÄÆr §A¢vÀÄÛ. 1989gÀ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ F avÀæ

£ÀÆgÀÄ ¢£À AiÀıÀ¹éà ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ zÉøÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ£ÀÄß

¤zÉÃð±ÀPÀgÁV £É¯É ¤®ÄèªÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄÛ. CzÀÄ ºÉýPÉý PËlÄA©PÀ

¹¤ªÀiÁUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæªÉà vÉgÉ PÁtÄvÁÛ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÆ CzÀPÉÌà MVÎPÉÆArzÀÝ

PÁ®. CAxÁ WÀ½UÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ xÀgÀzÀ PÀxÉ ºÉüÀ ºÉÆgÀqÀ®Ä ¤dPÀÆÌ

¸ÁºÀ¹Ã ªÀÄ£À¹Üw ¨ÉÃPÀÄ. CAxÁzÉÆÝAzÀÄ ¸ÁºÀ¸ÀªÉà zÉøÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ

ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓAiÀÄ°èAiÉÄà ¥ÀĵÀ̼À UɮĪÉÇAzÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆnÖvÀÄÛ!

D £ÀAvÀgÀ zÉøÁ¬Ä JgÀqÀ£Éà avÀæªÁV ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ

GvÀ̵Àð avÀæªÀ£ÀÄß. 1990gÀ°è vÉgÉ PÀArzÀÝ GvÀ̵Àð PÀÆqÁ D PÁ®PÉÌ

ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà F PÁ®PÀÆÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ºÉƸÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ

ªÀÄÆr §A¢vÀÄÛ. MAzÀxÀðzÀ°è CzÀÄ ¹zÀÞ ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀ ¹£ÉªÀiÁ.

D PÁ® WÀlÖzÀ°èAiÉÄà zÉøÁ¬Ä ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀð ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV

AiÉÆÃa¹ Erà avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ºÁqÀÄ, ¥sÉÊlÄUÀ½®èzÀ

GvÀ̵Àð ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ¥Á°UÉ ºÉƸÁ C£ÀĨsÀÆwAiÀÄ£Éßà ¤ÃrvÀÄÛ. EzÀÄ

zÉøÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ¥Á°UÉ JgÀqÀ£Éà UɮĪÀ£ÀÆß vÀAzÀÄ PÉÆnÖvÀÄÛ. »ÃUÉ

MAzÀgÀ »AzÉÆAzÀgÀAvÉ JgÀqÀÄ UɮĪÀÅ PÀAqÀ zÉøÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ D

£ÀAvÀgÀ ºÉÆgÀ½PÉÆArzÀÄÝ DPÀë£ï PÀxÁ£ÀPÀzÀvÀÛ.

zÉøÁ¬Ä ªÉÆzÀ®Ä ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀ DPÀë£ï avÀæ ¸ÀAWÀµÀð.

CzÀÄ ¸ÁºÀ¸À ¹AºÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£ï eÉÆvÉV£À CªÀgÀ ªÉÆzÀ® avÀæªÀÇ

ºËzÀÄ. F avÀæªÀÇ vÉgÉ PÀAqÀÄ UɮĪÀÅ zÁR°¹vÀÄÛ. CzÉà ©¹AiÀÄ°è

zÉøÁ¬Ä ¤µÀ̱Àð avÀæ ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. CzÀ£ÀÆß ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ

¦æÃw¬ÄAzÀ¯Éà UÉ°è¹zÀÝgÀÄ. F UÉ®ÄZÀ«£À AiÀiÁ£ÀzÀ°è ¸À¸Éà£ïì yæ®ègï

ºÁUÀÆ DPÀë£ï NjAiÀÄAmÉqï PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÀÝ ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï

zÉøÁ¬Ä D £ÀAvÀgÀ ¥ÉæêÀÄ PÀxÀ£ÀzÀvÀÛ DPÀðvÀgÁVzÀÝgÀÄ. CzÀgÀ

¥sÀ®ªÁV ªÀÄÆr §A¢zÀÄÝ ¨É¼À¢AUÀ¼À ¨Á¯É. EzÀÆ PÀÆqÁ PÀ£ÀßqÀ

avÀægÀAUÀzÀ°è ªÉÄÊ°UÀ¯ÁèV zÁR¯ÁUÀĪÀAxÁ ºÉƸÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ

ºÉÆA¢zÀÝ avÀæ. EzÀgÀ°è £ÁAiÀÄQ EgÀ°®è. £ÁAiÀÄQ JA§ÄzÀÄ £ÁAiÀÄPÀ£À

PÀ®à£ÉAiÀiÁV zÉøÁ¬Ä PÀnÖ PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. AiÀÄAqÀªÀÄÆj «ÃgÉÃAzÀæ£ÁxÀgÀ

PÀxÉAiÀiÁzsÁjvÀªÁzÀ F avÀæ d£ÀjUÉ ºÉƸÁ §UÉAiÀÄ ¦üïï PÉÆqÀĪÀ°è

AiÀıÀ PÀArvÀÄÛ. ¥ÉæÃPÀëPÀgÉ®è JAeÁAiÀiï ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà zÉøÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ F

avÀæªÀ£ÀÄß UÉ°è¹ PÉÆnÖzÀÝgÀÄ.

EzÁzÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è JgÀqÀ£Éà vÀ¯ÉªÀiÁj£À £ÀlgÀvÀÛ®Æ avÀÛ ºÀj¹zÀÝ

zÉøÁ¬Ä wgÀÄVPÉÆArzÀÄÝ PÀªÀIJðAiÀįï eÁr£ÀvÀÛ. D eÁr£À°èAiÉÄÃ

ªÀÄÆr §AzÀ avÀæ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄAzÁgÀ ºÀƪÉ. ºÁånæPï »ÃgÉÆÃ

²ªÀgÁeï PÀĪÀiÁgï, gÀªÉÄñï CgÀ«Azï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀiÁ £Àn¹zÀÝ F avÀæ

zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°è »mï DV¢ÝÃUÀ EwºÁ¸À. D PÁ®PÉÌ gÀªÉÄñï vÀ«Ä¼ÀÄ

avÀægÀAUÀPÉÌ UÀļÉà ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ÀÄ PÀgÉvÀAzÀ zÉøÁ¬Ä

F avÀæzÀ §½PÀ ¤ÃªÀÅ ªÀÄvÉÛ ZÉ£ÉÊ£ÀvÀÛ ºÉÆÃUÉÆà ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄ §gÉÆâ®è

CA¢zÀÝgÀAvÉ. CzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁVAiÉÄà F avÀæ »mï DVvÀÄÛ. gÀªÉÄñï

¥Á°UÀÆ ºÉƸÁ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ CgÀ¹ §AzÀÄ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄÃ

£É¯É ¤®ÄèªÀAvÁVvÀÄÛ.

D £ÀAvÀgÀ zÉøÁ¬Ä ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀÝ ¥ÉæêÀÄgÁUÀ ºÁqÀÄ UɼÀw

avÀæ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖPÉÌ UɮĪÀÅ PÁt°®è. §½PÀ ¸ÀÄ¢Ã¥ï £ÁAiÀÄPÀ£ÁV

£Àn¹zÀÝ ¸Àà±Àð JA§ ®ªï ¸ÉÆÖÃj DzsÁjvÀ avÀæ zÉøÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ£ÀÄß

ªÀÄvÉÛ Uɮī£À mÁæöåQUÉ vÀAzÀÄ ¤°è¹vÀÄÛ. ¸ÀĢåï CªÀgÀ ¥Á°UÀÆ

F avÀæ ºÉƸÁ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß PÁt¹vÀÄÛ. CzÁzÀ §½PÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£ï

CªÀjUÁV ¥ÀªÀð avÀæ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÁvÀäPÀ PÀxÉ ºÉÆA¢zÀÝ

D avÀæªÀ£ÀÄß d£ÀgÁåPÉÆà CgÀV¹PÉƼÀî°®è. CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ gÀªÀÄå ZÉÊvÀæ

PÁ®zÀ ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ ªÀÄlÖzÀ UɮĪÀÅ zÁR°¹zÀ zÉøÁ¬Ä E¢ÃUÀ

GzÀϵÀð avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÁ ¦Ã½UÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁVzÁÝgÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

46


JgÀqÀ£Éà vÀ¯ÉªÀiÁj£À £ÀlgÀvÀÛ®Æ avÀÛ ºÀj¹zÀÝ

zÉøÁ¬Ä wgÀÄVPÉÆArzÀÄÝ PÀªÀIJðAiÀįï

eÁr£ÀvÀÛ. D eÁr£À°èAiÉÄà ªÀÄÆr §AzÀ

avÀæ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄAzÁgÀ ºÀƪÉ. ºÁånæPï

»ÃgÉÆà ²ªÀgÁeï PÀĪÀiÁgï, gÀªÉÄñï

CgÀ«Azï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀiÁ £Àn¹zÀÝ F avÀæ

zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°è »mï DV¢ÝÃUÀ EwºÁ¸À. D

PÁ®PÉÌ gÀªÉÄñï vÀ«Ä¼ÀÄ avÀægÀAUÀPÉÌ UÀļÉÃ

ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ

GzÀϵÀð avÀæPÁÌV zÉøÁ¬Ä ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤gÀAvÀgÀªÁV

vÀAiÀiÁj ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀAvÉ. F avÀæ ±ÀÄgÀĪÁV MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ

£ÀAvÀgÀ ¥ÀÆtðUÉÆArzÉ. F £ÀqÀÄªÉ £Á£Á CqÉvÀqÉUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ

ºÀAvÀzÀ°è avÀæ ¤AvÉà ºÉÆÃVvÀÄÛ. DUÀ D¥ÀvÁâAzsÀªÀ£ÀAvÉ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ

avÀæ ±ÀÄgÀĪÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ, ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁV zÉøÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ

ºÉUÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ zÉêÀgÁeï. F avÀæ«ÃUÀ PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä½£À°èAiÀÄÆ

CtÂUÉÆArzÉ. EzÉà r¸ÉA§gï CxÀªÁ d£ÀªÀj wAUÀ¼ÁgÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄÃ

GzÀϵÀð vÉgÉ PÁt°zÉ.

PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀ MAzÉà §UÉAiÀÄ avÀæUÀ¼À°è ¸ÀÄvÁÛqÀÄwÛzÁÝUÀ¯ÉÃ

CzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉƸÁ ºÀjªÀÅ PÉÆlÖªÀgÀÄ ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï zÉøÁ¬Ä.

CªÀgÀÄ D PÁ®zÀ°èAiÉÄà ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀÝ vÀPÀð ªÀÄvÀÄÛ GvÀ̵ÀðzÀAxÁ

avÀæUÀ¼ÀÄ EA¢UÀÆ ºÀ¼ÀvÁV®è. FªÀwÛ£À ºÉƸÁ vÀAvÀædÕgÀ ¥Á°UÀÆ

zÉøÁ¬Ä ºÉƸÀ§gÀAvÉAiÉÄà PÁt¸ÀÄvÁÛgÉA§ÄzÀÄ CªÀgÉƼÀV£À ¤dªÁzÀ

±ÀQÛ. CzÀgÀ ¸ÀAUÀªÀÄzÀAvÉ ªÀÄÆr §A¢gÉÆà avÀæ GzÀϵÀð.

E£ÀÄß ¸ÁºÀ¸À ¹AºÀ «µÀÄÚªÀzsÀð£ï CªÀgÀ DwäÃAiÀÄ §¼ÀUÀzÀ°èzÀݪÀgÀÄ,

£ÀA§ÄUÉAiÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁVzÀݪÀgÀÄ zÉøÁ¬Ä. CªÀgÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÁVzÀÝ

¸ÀAWÀµÀð avÀæªÀ£ÀÆß zÉøÁ¬Ä ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀÝgÀ¯Áè? CzÀÄ

¤jÃQëvÀ UɮĪÀÅ PÁt¢zÁÝUÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ avÀæ ªÀiÁqÉÆÃt CA¢zÉÝÃ

«µÀÄÚ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉ M¦àPÉÆArzÀÝgÀAvÉ. FvÀ K£ÉÆÃ

ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉA§ £ÀA©PÉ zÉøÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É «µÀÄÚªÀzsÀð£ï

CªÀjVvÀÄÛ.

»ÃUÉ JA¨sÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀ¢AzÀ AiÀıÀ¹ì£À Nl DgÀA©ü¹,

C®è°è MAzÀµÀÄÖ K¼ÀÄ ©Ã¼ÀÄUÀ¼À£ÀÆß C£ÀĨsÀ«¹ EµÀÄÖ zÀÆgÀ

¸ÁV §A¢gÀĪÀªÀªÀgÀÄ ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï zÉøÁ¬Ä. CªÀjÃUÀ

GzÀϵÀð avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÉÛ Uɮī£À ¥ÀªÀðªÉÇAzÀ£ÀÄß

DgÀA©ü¸ÉÆà AiÀÄĪÀ GvÁìºÀ¢A¢zÁÝgÉ.

47

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

48


qÀÄUÀqÉجÄAzÉzÀÄÝ §AzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÉzÉAiÀÄ°è ¹¤ªÀiÁ PÀ£À¹£À PÉAqÀ«vÀÄÛ!

£À FUÀ ¥ÀqÉغÀÄ° avÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ºÀAvÀ vÀ®Ä¦¹ dAl¯ïªÀÄ£ï avÀæPÉÌ

vÀAiÀiÁj £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀªÀªÀgÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀ UÀÄgÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉ. gÁeÁºÀÄ° avÀæzÀ

CUÁzsÀ Uɮī£À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÖgï ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV ºÉÆgÀ ºÉÆ«ÄäzÀ UÀÄgÀÄ, gÁQAUï

¸ÁÖgï AiÀıïUÀÆ ªÀiÁ¸ï EªÉÄÃeï vÀAzÀÄPÉÆlÖªÀgÀÄ. F avÀæzÀ Uɮī£ÉÆA¢UÉÃ

ºÀ®ªÁgÀÄ £Àl £ÀnAiÀÄgÀÄ, vÀAvÀædÕgÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß VnÖ¹PÉÆAr¢ÝÃUÀ EwºÁ¸À.

FªÀwÛUÉ UÀÄgÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉ MAzÀÄ ¹¤ªÀiÁ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉAzÁPÀëtªÉà ¤jÃPÉëUÀ¼ÀÄ

¤V ¤V¸ÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ F §zÀÄPÀÄ ¤ÃrzÀ J®è ¸ÀvÀé¥ÀjÃPÉëUÀ£ÀÆß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV

JzÀÄj¹, K¼ÀÄ£ÀÆgÀÄ Q¯ÉÆëÄÃlgï zÀÆgÀzÀ ºÀ½îAiÉÆAzÀjAzÀ CªÀÅqÀÄUÀaÑ £ÀqÉ

AiÀÄzÉà ºÉÆÃV¢ÝzÀÝgÉ UÀÄgÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉ F ºÀAvÀ vÀ®Ä¥À®Ä ¸ÁzsÀåªÉà EgÀÄwÛgÀ°®è!

¸ÁÖgïUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ¹¤ªÀiÁ ªÀiÁqÉÆà D¸É J®èjUÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ

DgÀA¨sÀ PÁ®¢AzÀ®Æ ºÉƸÀ§jUÉ CªÀPÁ±À PÉÆqÀÄvÁÛ, ºÉƸÁ C¯ÉAiÀÄ avÀæUÀ¼À£ÉßÃ

vÀªÀÄä ªÀiÁzÀjAiÀiÁV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÀÄ UÀÄgÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉ. gÁeÁºÀÄ° avÀæzÀ

zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°è UÉzÀÝ £ÀAvÀgÀªÀÇ CAxÁzÉÝà gÀÆrüAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄxÁ jÃwAiÀÄ°è

¥Àj¥Á°¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÉÆà CªÀgÀÄ ¥ÀqÉغÀÄ° avÀæzÀ°èAiÀÄÆ CzÀ£ÉßÃ

ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÁÝgÉ. UÀÄgÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀ ¹¤ªÀiÁ AiÀiÁ£À ±ÀÄgÀĪÁVzÀÄÝ

1999gÀ ¸Á°£À°è. »ÃUÉ CªÀgÀÄ avÀægÀAUÀPÉÌ ¥ÁzÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁqÉÆÃzÀPÀÆÌ ªÀÄÄAZÉ

¹¤ªÀiÁ PÀxÉAiÉÄà C¤ß¸ÀĪÀAxÁzÉÆÝAzÀÄ jAiÀÄ¯ï ¸ÉÆÖÃj¬ÄzÉ. F ºÁ¢AiÀÄ

vÀÄA¨Á PÀµÀÖUÀ¼Éà vÀÄA©zÀÝgÀÆ CzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀåªÁV¹zÀÄÝ ¹¤ªÀiÁ PÀ£À¸ÀÄ!

©eÁ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À vÁ®ÆQ£À vÁ½ÃPÉÆÃmÉ ºÀwÛgÀzÀ £ÁUÀÆgÀÄ

UÀÄgÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀ HgÀÄ. FªÀwÛUÀÆ ¸ÀjAiÀiÁzÉÆAzÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀåªÀ¸ÉÜ,

¸ÁjUÉ ¸ËPÀAiÀÄð¢AzÀ zÀÆgÀªÉà G½zÀÄPÉÆArgÉÆà £ÁUÀÆgÀÄ £ÀqÀÄUÀqÉØ ¥ÀæzÉñÀ.

£À¢AiÉÆAzÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°ègÉÆà F £ÀqÀÄUÀqÉØ ªÀļÉUÁ®zÀ°è ¥ÀæªÁºÀ §AzÉÃnUÉ

Erà dUÀwÛ£ÉÆA¢V£À ¸ÀPÀ® ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢éÃ¥ÀªÁUÀÄvÉÛ. FUÀ®Æ

F ¥ÀæzÉñÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À DUÀgÀªÁVzÉ JAzÀgÉ, zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉ CzÀgÀ ¥Àj¹Üw

ºÉÃV¢ÝgÀ§ºÀÄzÉA§ CAzÁdÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ¹PÀÄÌ ©qÀÄvÉÛ. £ÁUÀÆj¤AzÀ

vÁ½PÉÆÃmÉUÉ JAlÄ Q¯ÉÆëÄÃlgï zÀÆgÀ. CµÀÆÖ zÀÆgÀªÀ£ÀÄß £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÉÃ

¸ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. CAxÁ ¸ÀPÀð¹ì£À°èAiÉÄà UÀÄgÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀ ¨Á®å «zÁå¨sÁå¸ÀªÉ®è

PÀ¼É¢vÀÄÛ. PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¸À® ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæªÁºÀ §AzÀgÉ C£Àß ¤Ãj®èzÉ

ªÁgÀUÀlÖ¯É PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÁV §gÀÄwÛvÀÄÛ. C¥Àà PÉÆAZÀ ¤Ãj½zÀ ªÉÄÃ¯É CzsÀðzÁjUÉ

ºÀgÀ¸ÁºÀ¸À ¥ÀlÄÖ §AzÀÄ §ÄwÛ PÉÆlÖgÉãÉà ºÉÆmÉÖ ¸ÀAPÀl ¤ÃUÀÄwÛvÀ ÄÛ.

ºÀ½îUÁr£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ K£ÉãÀÄ PÀµÀÖ PÁ¥ÀðtåUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À§ºÀÄzÉÆà CzÉ®è

ªÀ£ÀÆß C£ÀĨsÀ«¹zÀªÀgÀÄ UÀÄgÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉ. EAzÀÄ ¸ÀÆÌ¯ï ºÁ°qÉøï CAzÀgÉ

gÉƪÀiÁåAnPï PÀ®à£É EzÉ. DzÀgÉ ªÀµÀð ¥ÀÆwð Q¯ÉÆëÄÃlgÀÄUÀlÖ¯É £ÀqÉzÉÃ

±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §AzÀÄ ºÉÊgÁuÁUÀÄwÛzÀÝ CªÀgÀ ¥Á°UÉ ºÁ°qÉøï JA§ÄzÀÄ

ªÀÄļÀÄî§zÀ£Éà PÁ¬Ä ©r¹ HgÀÆgÀÄ C¯ÉzÀÄ ªÀiÁjzÀ £É£À¥ÀµÉÖÃ. gÀeÉ §AvÉAzÀgÉ

PÉÊAiÉÄ®è QvÀÄÛ §gÀĪÀAvÉ ªÀÄļÀÄî §zÀ£É ©r¹ CzÀ£ÀÄß D¸ÀÄ¥Á¹£À HgÀÄUÀ½UÉ

ºÉÆvÀÄÛ wgÀÄV ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ £É£À¥ÀÄ UÀÄgÀÄ ¨Á®åzÀ vÀÄA¨Á ºÁ¸ÀÄ ºÉÆPÁÌVzÉ. EAxÁ

¸Á«gÀ ¸ÀAPÀµÀÖUÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAvÉʸÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ ¹¤ªÀiÁ. ©eÁ¥ÀÄgÀPÉÌ

vÉgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀļÀÄî ºÉý ¥sÀ¸ïÖ ±ÉÆà ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃrzÀgÉãÉà CªÀjUÉ ¸ÀªÀiÁ

zsÁ£À. F ¸ÁºÀ¸ÀUÀ¼ÀzÉÝà avÀæPÁÌUÀĪÀAxÁ PÀxÁ£ÀPÀUÀ½ªÉ. ºÁUÉ PÀÆå£À°è ¤AvÀÄ

nPÉlÄ ¥ÀqÉzÀÄ AiÀiÁªÀ xÉÃlgÀÄUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀÄ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÉÆÃ

CzÉà xÉÃlgÀÄUÀ¼À°è CªÀgÀÄ ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀÝ gÁeÁºÀÄ° ¸ÀÆ¥Àgï »mï

¥ÀæzÀ±Àð£À PÀArvÀÄÛ. £ÀqÉzÀ zÁj, DzÀ ¸Á«gÀ UÁAiÀÄUÀ¼À £ÉÆêɮèªÀÇ ¸ÁxÀðPÀ

C¤ß¸À®Ä ¨ÉÃgÉãÀÄ ¨ÉÃPÀÄ?

EAxÁ PÀµÀÖzÀ ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁzÀÄ §AzÀ UÀÄgÀÄzÉñÀ¥ÁAqÉ 1998gÀ°è «®ì£ï

UÁqÀð¤ß£À PÀ£ÁðlPÀ ¦ü®A E¤ì÷ÖlÆåmï£À°è vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÉÃjPÉÆArzÀÝgÀÄ.

C°è CªÀjUÉ UÀÄgÀĪÁV ¹PÀ̪ÀgÀÄ C§Äݯï gɺÀªÀiÁ£ï ¨ÁµÁ. ¸ÀévÀB ¤zÉÃð±ÀPÀgÁVzÀÝ

¨ÁµÁ £ÀAvÀgÀzÀ°è aUÀÄgÀÄ JA§ avÀæªÀ£ÀÆß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ¸ÀÄzsÁgÁtÂ

ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀiÁgï UÉÆëAUï £Àn¹zÀÝ F avÀæzÀ°è UÀÄgÀÄzÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß

C¹¸ÉÖAmï qÉÊgÉPÀÖgï DV £ÉëĹPÉÆArzÀÝgÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀªÉà CªÀgÀÄ avÀægÀAUÀPÉÌ

JAnæ PÉÆlÖAvÁVvÀÄÛ. ºÁUÉ C¹¸ÉÖAmï qÉÊgÉPÀëgï DV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ¯ÉÃ

PÀ¯Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ f ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀÇ DVvÀÄÛ. ¸ÀzÁ MAzÀ®è

49

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

50


MAzÀÄ avÀæzÀ°è §Äå¹AiÀiÁVgÀÄwÛzÀÝ CªÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀgÉ

ºÉƸÀzÉãÀ£ÉÆßà PÀ°vÀAvÁUÀÄvÉÛ, ºÉÆmÉÖ §mÉÖUÉãÀÆ vÉÆAzÀgÉ

E®è JA§ PÁgÀt¢AzÀ¯Éà UÀÄgÀÄ CªÀgÀ eÉÆvÉ C¹¸ÉÖAmÁV

¸ÉÃjPÉÆArzÀÝgÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀªÉà ªÀĺÉÃ±ï ¸ÀÄRzsÀgÉ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ

MAzÀµÀÄÖ avÀæUÀ¼À°è PÀ¯Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ C¹¸ÉÖAmï DVAiÀÄÆ

PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÀÝgÀÄ.

EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ZÀÄgÀÄPÁV NqÁrPÉÆArzÀÝ UÀÄgÀÄ

zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄ ªÀiÁvÁr¹zÀݪÀgÀÄ

ªÀĺÉÃ±ï ¸ÀÄRzsÀgÉ. CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ UÀÄgÀÄ vÁ£ÀÄ qÉÊgÉPÀë£ï

r¥ÁmïðªÉÄAn£ÀªÀ£ÁzÀgÀÆ PÉ®¸À«®èzÉ PÀ¯Á ¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ

¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁVzÉÝÃ£É CAvÀ ºÉýPÉÆArzÀÝgÀAvÉ. CzÀ£ÀÄß

PÉýzÉÃnUÉ ¸ÀÄRzsÀgÉ UÀÄgÀĪÀ£ÀÄß vÀªÀÄä C¹¸ÉÖAmï qÉÊgÉPÀëgï DV

vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. C°èAzÁZÉUÉ ¸ÉʤPÀ, ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ, ¹zÀÄݪÀgÉUÉ

¸ÀÄRzsÀgÉ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ avÀæUÀ¼À°è UÀÄgÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉ

C¹¸ÉÖAmï qÉÊgÉPÀÖgï DV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÀÝgÀÄ. ¤zÉÃð±À£ÀzÀ

¤dªÁzÀ ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ ªÀÄ£À£À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ D

PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°èAiÉÄÃ. F £ÀqÀĪÉAiÉÄà 2004gÀ°è UÀÄgÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉ

¦æÃw¹zÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£Éßà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÀÄ. D PÁgÀtPÁÌVAiÉÄÃ

ªÀģɬÄAzÀ®Æ ºÉÆgÀ ©zÀÝgÀÄ. CªÀgÀ §zÀÄPÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ

¢QÌ£ÀvÀÛ ªÀÄUÀÄ먀 §zÀ¯Á¬Ä¹PÉÆArzÀÄÝ DªÁV¤AzÀ¯ÉÃ!

D ªÀgÉUÀÆ ¹¤ªÀiÁªÀ£Éßà §zÀÄPÁV¹PÉÆArzÀÝ UÀÄgÀÄ ¥Á°UÉ

§zÀÄPÀÄ J®èQÌAvÀ®Æ zÉÆqÀØzÉA§ eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀĪÁzÀzÉÝÃ

ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è. ºÉÃUÁzÀgÀÆ fêÀ£ÀPÉÌ MAzÀµÀÄÖ

£ÉgÀªÁUÀ§®è PÀ¸ÀÄ§Ä ªÀiÁqÀ ¨ÉÃPÀAzÀÄPÉÆAqÀ CªÀgÀÄ ¹r ±Á¥ï

MAzÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ DgÀA©ü¹zÀÝgÀÄ. EzÉà ºÉÆwÛ£À°è

¸ÁÖgï QæAiÉÄÃlgïì CAvÉÆAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ ºÀÄlÄÖºÁQ ¥sÉÆÃmÉÆÃ

±ÀÆmï ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀ§gÀ JAnæUÀÆ C£ÀĪÁUÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀÝgÀÄ.

EzÀPÀÆÌ ªÀÄÄ£Àß ZÉ£ÉßöÊUÉ vÉgÀ½zÀÝ UÀÄgÀÄ C°è MAzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À

PÁ® ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀæ¦ü «¨sÁUÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr PÀ°vÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ.

EzÉà C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ gÁeÁf£ÀUÀgÀ 4£Éà ¨ÁèPï£À°è ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß

vÉgÉ¢zÀÝgÀÄ. EµÉÖ®è ªÀiÁrgÉÆà UÀÄgÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉ 2003gÀ°è

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À UÀAUÁ£ÀUÀgÀzÀ°è MAzÀÄ ºÉÆÃmÉ®è£ÀÆß ªÀiÁqÉÆÃ

¸ÁºÀ¸À ªÀiÁrzÀݪÀgÀÄ. F ¸ÀPÀð¹ì£À »A¢zÀÝzÀÄÝ vÁ£ÀÄ PÀ£À¹£À

¨ÉA©zÀÄÝ ºÉÆgÀmÁUÀ vÀ£Àß ¸ÀA¸ÁgÀPÉÆÌAzÀÄ DzÁAiÀÄ ªÀÄÆ®

¹UÀ¯ÉA§ÄzÀÄ ªÀiÁvÀæ. DzÀgÉ F ¸ÁºÀ¸ÀUÀ¼É®èªÀÇ vÀ£Àß ¸ÀªÀð¸ÀéªÀÇ

EgÉÆÃzÀÄ ¹¤ªÀiÁzÀ°è ªÀiÁvÀæªÉA§ eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ

ªÀiÁrvÀÄÛ!

EAxÁzÉÆÝAzÀÄ ¸ÀvÀå zÀ±Àð£ÀªÁUÀÄvÀÛ¯Éà UÀÄgÀÄzÉñÀ¥ÁAqÉ

¹¤ªÀiÁ MAzÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrAiÉÄà wÃgÀĪÀ ºÀoÀPÉÌ

©¢ÝzÀÝgÀÄ. CzÀgÀ ¥sÀ®ªÁV ªÀÄÆr §A¢zÀÝ avÀæ ªÁgÀ¸ÁÝgÀ.

gÀ« ¨É¼ÀUÉgÉAiÀĪÀgÀÆ F ¹¤ªÀiÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÉÇAzÀgÀ°è

£Àn¹zÀÝgÀÄ. D §½PÀ MAzÉgÀqÀÄ ªÀµÀð ¥sÉÆÃmÉÆñÀÆmïUÉ

¹Ã«ÄvÀªÁVzÀÝ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¦ü®A E¤ì÷ÖlÆåmï DV

¨É¼É¸ÀĪÀvÀÛ®Æ UÀÄgÀÄ UÀªÀÄ£À ºÀj¹zÀÝgÀÄ. EzÁzÀ §½PÀ CªÀgÀ

§zÀÄPÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ CªÀvÁgÀªÀ£ÀÆß zsÀj¹PÉÆArvÀÄÛ. avÀæUÀ¼À

r¹Öç§Æålgï DVAiÀÄÆ PÉ®¸À ±ÀÄgÀÄ«lÖªÀgÀÄ JA¢gÀ£ï

¸ÉÃjzÀAvÉ MAzÀµÀÄÖ vÀ«Ä¼ÀÄ avÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÉÃUËqÀ

ªÀÄÄAvÁzÀ £À®ªÀvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉzÁgÀgÁV

¥ÉæÃPÀëPÀjUÉ vÀ®Ä¦¹zÀÝgÀÄ. CªÀgÉà ºÉüÉÆà ¥ÀæPÁgÀ ¤dªÁVAiÀÄÆ

¹¤ªÀiÁ CAzÀgÉãÀÄ? d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ¤jÃPÉëUÀ¼ÉãÉA§ÄzÀÄ

UÉÆvÁÛzÀzÀÄÝ DªÁUÀ¯ÉÃ.

EAxÁ ºÀvÁÛgÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ UÉ®è¯Éà ¨ÉÃPÉA§ bÀ®

ºÉÆvÀÄÛ UÀÄgÀÄzÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀÄ 2012gÀ r¸ÉA§gï 12gÀAzÀÄ

±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀÝ avÀæ

gÁeÁºÀÄ°. 2013gÀ°è

©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ F avÀæ

zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°è »mï

DAiÀÄÄÛ. AiÀıï F avÀæzÀ

ªÀÄÆ®PÀ PÀªÀÄðAiÀįÁèV

«ÄAazÀÝgÀÄ. aPÀÌtÚ ¸ÉÃjzÀAvÉ

C£ÉÃPÀ £Àl £ÀnAiÀÄgÀ

§zÀÄPÉà §zÀ¯ÁAiÀÄÄÛ.

vÀAvÀædÕgÀÆ PÀÆqÁ F

avÀæzÀ ¥Àæ¨sÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ

ºÉƸÁ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß

¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ.

F Uɮī£À ªÀÄÆ®PÀ

UÀÄgÀÄzÉñÀ¥ÁAqÉ PÀÆqÁ

¸ÁÖgï ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV ºÉÆgÀ

ºÉÆ«ÄäzÀÝgÀÄ. D £ÀAvÀgÀzÀ°è

¸ÀAºÁgÀ, gÀÄzÀævÁAqÀªÀ,

eÁ£ï eÁ¤ d£ÁzsÀð£ï

avÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁV §AzÀ

UÀÄgÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀĪÀgÀ

¹¤ªÀiÁ AiÀiÁ£À ¥ÀqÉغÀÄ°

avÀæzÀ ªÀgÉUÀÆ ¸ÁV §A¢zÉ.

¥ÀqÉغÀÄ° avÀæzÀ PÉ®¸À

PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ¦Û

AiÀiÁUÀÄvÀÛ¯Éà ºÉƸÁ

avÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄ PÉÊUÉwÛ

PÉÆArzÁÝgÉ. dAl¯ïªÀÄ£ï

JA§ F avÀæzÀ°è

¥Àædé¯ï zÉêÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ

¤²éPÁ £ÁAiÀÄÄØ £Àn¸À°

zÁÝgÉ. ºÀ½îUÁrAzÀ

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£ÀAxÁ

ªÀĺÁ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÉÆÃ

¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀÄqÀÄUÀ£ÉƧâ£À

¥Àr¥Ál®ÄUÀ½ªÉAiÀįÁè?

CzÉ®èªÀ£ÀÆß C£ÀĨsÀ«¹

§AzÀªÀgÀÄ UÀÄgÀÄ

zÉñÀ¥ÁAqÉ. ¹¤ªÀiÁªÀ£Éß

§zÀÄPÁV¹PÉÆAqÀÄ, ºÉÆmÉÖ

¥ÁrUÉ ¹PÀÌ PÉ®¸ÀªÀ£Éß®è

ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀqÉUÀÆ UÀÄj

vÀ®Ä¦zÀ UÀÄgÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉ

AiÀĪÀgÀ §zÀÄPÀÄ ¤dPÀÆÌ

ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ. ¸ÀzÀåPÉÌ

CªÀgÀÄ ¤zÉÃð±À£À

ªÀiÁrgÉÆà PÉ ªÀÄAdÄ ¥ÀÄvÀæ

£ÁAiÀÄPÀ£ÁVgÉÆà ¥ÀqÉغÀÄ°

©qÀÄUÀqÉUÉ ¸ÀeÁÓVzÉ.

CzÁUÀ¯Éà UÀÄgÀÄ dAl¯ï

ªÀÄ£ï zsÁå£ÀzÀ°èzÁÝgÉ.

gÁeÁºÀÄ°AiÀÄ UɮĪÀÅ ªÀÄvÉÛ

PÉÊ »rAiÀįÉA§ÄzÀÄ ºÁgÉÊPÉ...

51

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


E¢ÃUÀ ¥ÀæªÉÆÃzï PÀ£ÀßqÀzÀ°è §ºÀÄ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ £Àl. f«Ää£À ¨ÁV®vÀÛ®Æ ¸ÀĽAiÀÄzÀ ¥ÀæªÉÆÃzï ¥ÁvÀæPÉÌ

¨ÉÃPÁzÀAvÉ zÉúÀ MVιPÉƼÉÆîà PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÆß PÀgÀUÀvÀ ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. JAxÁ ¥ÁvÀæªÁzÀgÀÆ fêÀ

vÀÄA§ÄªÀ bÁwAiÀÄļÀî ¥ÀæªÉÆÃzï C¥Ààl gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ UÀnÖ ¥Àæw¨sÉ. MAzÀÄ PÁ®zÀ°è AiÀiÁªÀ ¹¤ªÀiÁ

gÀAUÀªÀ£ÀÆß ¨ÉÆÃgÀÄ CAzÀÄPÉÆArzÀÝgÉÆà CzÉà avÀæ gÀAUÀ«ÃUÀ CªÀgÀ£ÀÄß MAZÀÆgÀÆ ¦üæÃAiÀiÁUÀzÀAvÉ

§Äå¹AiÀiÁVnÖzÉ. EzÀgÀ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ vÀªÀÄä vÀAqÀzÀ §UÉÎ C¥ÁgÀ M®ªÀÅ ºÉÆA¢gÉÆÃ

¥ÀæªÉÆÃzï ±ÉnÖ ¤dPÀÆÌ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ £Àl.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

52


DPÀ¹äPÀªÁV PÁ¯ÉÃf£À gÀAUÀvÀAqÀPÉÌ JAnæ PÉÆlÖ ¥ÀæªÉÆÃzïUÉ C°è ªÉÄ®èUÉ

£Àl£ÉAiÀÄ ªÉÄïÉAzÀÄ PÀÄvÀƺÀ® ºÀÄnÖPÉƼÀî¯ÁgÀA©ü¹vÀÄÛ. ºÁUÉ ¸ÉPÉAqï

¦AiÀÄĹ ºÉÆwÛUÉ®è ¸ÀQæAiÀĪÁV £ÁlPÀ vÀAqÀzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀݪÀgÀÄ

SÁåvÀ gÀAUÀPÀ«Äð PÀȵÀÚªÀÄÆwð PÀªÀvÁÛgï ¤zÉðñÀ£ÀzÀ `ªÀiÁvÀÈPÀ JA§

£ÁlPÀzÀ°è ªÀÄÄRå¥ÁvÀæzÀ°è £Àn¹zÀÝgÀÄ.

G½zÀªÀgÀÄ PÀAqÀAvÉ, jQÌ ªÀÄvÀÄÛ QjPï ¥Ánð avÀæUÀ¼À°è£À

CªÉÆÃWÀ £Àl£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀªÉà ªÉÊ«zÀåªÀÄAiÀÄ £Àl£ÁV UÀªÀÄ£À

¸É¼É¢gÀĪÀªÀgÀÄ ¥ÀæªÉÆÃzï ±ÉnÖ. ºÀ¢£ÉAlÄ ªÀµÀðUÀ½UÀÆ ºÉZÀÄÑ PÁ®

gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¸ÁºÀZÀAiÀÄð ºÉÆAzÀÄvÀÛ¯Éà QgÀÄvÉgÉ, »jvÉgÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ

«ÄAZÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæªÉÆÃzï FUÀ avÀægÀAUÀzÀ°è ¨ÉÃrPÉAiÀÄ £Àl. £ÁlPÀUÀ¼À°è£À

C©ü£ÀAiÀĪÀ£Éßà G¹gÁV¹PÉÆAqÀÄ C¯Éèà K£ÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸Á¢ü¸ÉÆÃ

ºÀA§® ºÉÆA¢zÀÝ ¥ÀæªÉÆÃzï ¹¤ªÀiÁ §UÉUÉÆAzÀÄ ªÀÄrªÀAwPÉ ºÉÆzÀÝ

ªÀÄ£À¹Üw ºÉÆA¢zÀÝ ¥ÀæªÉÆÃzï avÀæ £Àl£ÁVzÉÆÝAzÀÄ DPÀ¹äPÀ. CvÀÛ ¥ÁoÀ

¥ÀæªÀZÀ£À¢AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ EvÀÛ CmÉAqÉ£ïì C£ÀÆß ¥ÀqÉzÀÄ MAzÉà PÀ°èUÉ

JgÀqÀÄ ºÀQÌ ºÉÆqÉAiÉÆà PÁ¯ÉÃdÄ UɼÉAiÀÄ£À D PÀëtzÀ £ÁdÆQ¤AzÀ¯ÉÃ

ªÉÆzÀ®Ä §tÚ ºÀaÑzÀ ¥ÀæªÉÆÃzï ±ÉnÖ C°èA¢°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÁV §AzÀ

ºÁ¢ DPÀ¹äPÀUÀ¼À CZÀÑj!

jQÌ avÀæzÀ £ÀPÀì¯ï £ÁAiÀÄPÀ£À ¥ÁvÀæ, QjPï ¥ÁnðAiÀÄ eÁÕ£ÉñÀ£À ¥ÁvÀæ

UÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¥ÀæªÉÆÃzï ±ÉnÖ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À¸À®Äè½¢zÁÝgÉ. DzÀgÀÆ

PÀÆqÁ FªÀwÛUÀÆ ºÀ½îUÁqÀÄUÀ¼À d£À EªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄvÀÄ »rAiÉÆÃzÉÃ

ªÀµÁðAvÀgÀUÀ¼À »AzÉ ¥Àæ¸ÁgÀªÁVzÀÝ ®PÀÄ«Ä ¹ÃjAiÀÄ°è£À ¥Á¥ÀtÚ JA§

¥ÁvÀæ¢AzÀ. E¢ÃUÀ ²æêÀÄ£ÁßgÁAiÀÄt avÀæzÀ°è vÀÄA¨Á ¥sÉÇÃPÀ¸ï EgÉÆÃ

ªÀÄÄRå R¼À£À ¥ÁvÀæzÀ eÉÆvÉUÉÃ, «©ü£Àß PÀxÁ£ÀPÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀPÁðj

»jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É avÀæzÀ°èAiÀÄÆ £Àn¹gÀĪÀ ¥ÀæªÉÆÃzï ±ÉnÖAiÀĪÀgÀ

£Àl£ÉAiÀÄ vÁPÀwÛ£À C¸À°Ã ªÀÄÆ®«gÀĪÀÅzÉà gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è. FªÀwÛUÀÆ

gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ £ÀAnlÄÖPÉÆAqÀÄ £Àn¸ÀÄwÛgÀĪÀ, PÀqÉà G¹jgÉÆêÀgÉUÀÆ

D £ÀAl£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁgÉ JA§AvÉ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁr §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ

¥ÀæªÉÆÃzï ±ÉnÖAiÀĪÀgÀ §tÚzÀ §zÀÄPÀÄ DPÀ¹äPÀ, C¤jÃQëvÀ wgÀĪÀÅUÀ¼À

¸ÀAvÉ!

CµÀÖPÀÆÌ ¹ÜwªÀAvÀ ºÉÆÃmɯï GzÀå«ÄAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁV AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ

vÀvÁégÀ«®èzÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ¨É¼ÉzÀÄ §A¢zÀÝ PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀzÀ

ºÀÄqÀÄUÀ ¥ÀæªÉÆÃzïUÉ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃqÉÆà ºÀÄaÑvÉÛà ºÉÆgÀvÀÄ ¹¤ªÀiÁ

£Àl£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ AiÀiÁªÀ EgÁzÉAiÀÄÆ EgÀ°®è. ¦AiÀÄĹ vÀ®Ä¥ÉÇêÀgÉUÀÆ

gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ J©¹rAiÀÄÆ UÉÆwÛgÀ°®è. PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀzÀ VðAiÀiÁgÀÄ

ªÀÄÆ®zÀ ºÉÆÃmɯï GzÀå«Ä gÁdÄ ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀzÀ

QgÁrAiÀÄ zÉêÀQ ±ÉnÖAiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ¥ÀæªÉÆÃzïUÉ §Ä¢Þ §°AiÀÄÄvÀÛ¯ÉÃ

vÀ¯É ¸ÉÃjPÉÆArzÀÝzÀÄÝ PÁgï gÉù£À ºÀÄZÀÄÑ. vÁ£ÀÄ PÁgï gÉøÀgï

DUÀ¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆA¢zÀÝ ¥ÀæªÉÆÃzï DgÉüÀ£Éà PÁè¹£À°ègÀĪÁUÀ¯ÉÃ

¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀPÉÌ PÁgï qÉæöÊªï ªÀiÁqÀÄvÁÛ C¥Àà£À£Éßà ¨ÉaÑ

©Ã½¹zÀ ¥Àæ¼ÀAiÀiÁAvÀPÀ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÆß ºÉÆA¢zÁÝgÉ!

EAxÁ ºÀÄZÀÄÑ, ºÀzÀªÁzÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉà ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ

¥ÀæªÉÆÃzï ¦AiÀÄĹUÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÁUÀ eÉÆvÉAiÀiÁzÀªÀgÀÄ ¸ÀÄdAiÀiï ±Á¹Ûç.

D PÁ®¢AzÀ¯Éà ¹¤ªÀiÁ ªÁåªÉÆúÀ ºÉÆA¢zÀÝ ¸ÀÄdAiÀiï E¢ÃUÀ

UÀÄ©â ªÉÄÃ¯É §æºÁä¸ÀÛç avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EAxÁ

¸ÀÄdAiÀiï ¦AiÀÄÄ mÉʪÀÄ°è ¥ÀæªÉÆÃzïUÉ zÉÆøÀÛgÁVzÀݪÀgÀÄ. E§âgÀÆ

¸ÉÃj AiÀÄzÁé vÀzÁé §APï ºÉÆqÉzÀÄ ¥Àj¹Üw PÉÊ «ÄÃjzÁUÀ CmÉAqÉ£ïì

±ÁmÉðÃeï DUÉÆà zÀÄgÀAvÀ¢AzÀ PÀAUÁ¯ÁV PÀÆwgÀĪÁUÀ¯Éà PÁ¯ÉÃf£À

gÀAUÀvÀAqÀ¢AzÉÆAzÀÄ ªÉĪÉÆà §A¢vÀÄÛ. AiÀiÁgÁåjUÉ £Àn¸ÉÆà ªÀÄ£À¹zÉ

JA§ ¥Àæ±Éß JzÀÄgÁUÀÄvÀÛ¯Éà KPÁKQ ¸ÀÄdAiÀiï PÉÊAiÉÄwÛzÀÝgÀÄ. eÉÆvÉUÉ

CªÀgÉà ¥ÀæªÉÆÃzï PÉÊAiÀÄ£ÀÆß JwÛ »r¢zÀÝgÀAvÉ. £ÁlPÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀgÉ

CmÉAqÉ£ïì ¹UÀÄvÀÛzÉ, ºÁ¯ïnPÉlÆÖ ¹UÀÄvÀÛzÉA§ Q¯Ár LrAiÀiÁ

¸ÀÄdAiÀiïgÀzÁÝVvÀÄÛ!

ºÁV ¥ÀPÁÌ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ¯ÉÃf£À gÀAUÀvÀAqÀPÉÌ JAnæ PÉÆlÖ ¥ÀæªÉÆÃzïUÉ

C°è ªÉÄ®èUÉ £Àl£ÉAiÀÄ ªÉÄïÉAzÀÄ PÀÄvÀƺÀ® ºÀÄnÖPÉƼÀî¯ÁgÀA©ü¹vÀÄÛ.

ºÁUÉ ¸ÉPÉAqï ¦AiÀÄĹ ºÉÆwÛUÉ®è ¸ÀQæAiÀĪÁV £ÁlPÀ vÀAqÀzÀ°è

vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀݪÀgÀÄ SÁåvÀ gÀAUÀPÀ«Äð PÀȵÀÚªÀÄÆwð PÀªÀvÁÛgï ¤zÉðñÀ£ÀzÀ

`ªÀiÁvÀÈPÀ JA§ £ÁlPÀzÀ°è ªÀÄÄRå¥ÁvÀæzÀ°è £Àn¹zÀÝgÀÄ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð

PÀªÀvÁÛgï CªÀgÀÄ ¥ÀæªÉÆÃzï CªÀjUÉ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ UÀÄgÀĪÁV ¹QÌzÀÄÝ

ºÁUÉ. F £ÀAvÀgÀzÀ°è MAzÀÄ £ÁlPÀzÀ jºÀ¸Àð¯ï ªÉÃ¼É £Àl£ÉAiÀįÉèãÉÆÃ

¯ÉÆÃ¥À ºÀÄqÀÄQzÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ

`fêÀ£ÀzÀ°è ¤Ã£ÁåªÀvÀÆÛ £Àl£ÁUÉÆâ®è vÉÆ®UÀÄ CAvÀ Nr¹zÀÝgÀAvÉ.

53

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


ºÁUÉÆAzÀÄ DWÁvÀ¢AzÀ UÉÃn£À §½AiÉÄà PÀÆvÀ

¥ÀæªÉÆÃzïgÉƼÀUÉ £Àl£ÉAiÉÄA§ÄzÀÄ UÀA©üÃgÀªÁV

¨ÉÃgÀÆjzÀÄÝ D PÀëtzÀ°èAiÉÄÃ. D DrmÉÆÃjAiÀÄA

ºÉÆgÀUÉ PÀÆvÉà EzÀÝ ¥ÀæªÉÆÃzïgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ

UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ²µÀå£ÉƧâ£À£ÀÄß PÀ½¹ £Á¼É¬ÄAzÀ

§gÀ¯ÉèÁgÀzÉA§ RqÀPÀÄÌ ¸ÀAzÉñÀ gÀªÁ¤¹zÀÝgÀÄ.

DzÀgÀÆ ¥ÀlÄÖ ©qÀzÀ ¥ÀæªÉÆÃzï ªÀiÁgÀ£Éà ¢£À ¨É¼À

¨É¼ÀUÉÎAiÉÄà DrmÉÆÃjAiÀÄ«Ää£À ºÉÆgÀUÉ PÀĽvÀªÀgÀÄ

gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ C¯Éèà EzÀÝgÀÆ UÀÄgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£À¸ÀÄ

PÀgÀVgÀ°®è. CzÁV ªÀÄÆgÀ£Éà ¢£À ªÀÄzsÁåºÀßzÀ

ºÉÆwÛUÉ C¯Éèà PÀÆwzÀÝ ¥ÀæªÉÆÃzïgÀ£ÀÄß J®rPÉ

GVAiÀÄ®Ä §A¢zÀÝ PÀȵÀÚªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr

M¼À PÀgÉzÀÄ, D ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀiÁr¹ NPÉ DzÀ

ªÉÄïÉAiÉÄà vÀAqÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÝgÀAvÉ.

ºÁUÉ rVæUÉ §gÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ®è ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV

ºÀªÁå¹ gÀAUÀ vÀAqÀUÀ¼À°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÝ

¥ÀæªÉÆÃzï £ÀlgÀAUÀ, ¸ÉßúÀ¸ÀAUÀªÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ

vÀAqÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ C©ü£À¬Ä¹zÀÝgÀÄ. ©. dAiÀIJæÃ,

§¸ÀªÀ°AUÀAiÀÄå, ¥ÀæªÉÆÃzï ²UÁÎAªï ªÀÄÄAvÁzÀ

¤zÉðñÀPÀgÀ eÉÆvÉV£À PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. £ÀlgÁeï

ºÉÆ£ÀߪÀ½î ¤zÉðñÀ£ÀzÀ PÁPÀ£ÀPÉÆÃmÉAiÀÄ°è

C©ü£À¬Ä¸ÉÆà ªÀÄÆ®PÀ J®ègÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢zÀÝgÀÄ.

F PÁPÀ£ÀPÉÆÃmÉ £ÁlPÀzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌ CzsÀð

WÀAmÉ ªÀiÁvÀæ EgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ §A¢zÀÝ PÀȵÀÚªÀÄÆwð

PÀªÀvÁÛgï ¥ÀÇwð £ÁlPÀ £ÉÆÃr ¥ÀæªÉÆÃzï

UɼÉAiÀÄ£À §½ `EªÀwÛAzÀ CªÀ£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ

±ÀÄgÀĪÁVzÉ. CªÀ£ÀÄ J®ègÀ £ÀqÀÄªÉ £É¯ÉAiÀÄÆj

¤¯ÁÛ£É CA¢zÀÝgÀAvÉ.

SÁåvÀ R¼À£Àl ªÀÄĤ, ¯ÉÆÃQ, ¸ÀÈd£ï

¯ÉÆÃPÉñï, ±ÀgÀvï ¯ÉÆûvÁ±Àé, vÀ§¯Á

£ÁtÂAiÀÄAxÀªÀgÀ MqÀ£ÁrAiÀiÁV ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ

¥ÀæªÉÆÃzï ªÉÆzÀ®Ä £Àn¹zÀ avÀæ £ÀgÀ¹AºÀgÁdÄ

CªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ CgÀ«Azï ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrzÀÝ

dÄUÁj PÁæ¸ï avÀæzÀ°è. DzÀgÉ F avÀæzÀ°è M¼Éî

¥ÁvÀæ ¹PÀÌgÀÆ ¹¤ªÀiÁ CªÀgÀ ¥Á°UÉ ¨ÉÆÃjAUï

C¤ß¸À¯ÁgÀA©ü¹vÀÛAvÉ. £ÀAvÀgÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÉÄÃ

G¹gÉA§AvÉ §zÀÄPÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀÝ ¥ÀæªÉÆÃzï

±ÉnÖUÉ jµÀ¨ï ±ÉnÖ PÁ¯ÉÃdÄ UɼÉAiÀÄ. E§âgÀÆ

MnÖUÉà gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄUÉ §A¢zÀÝgÁzÀgÀÆ

jµÀ¨ï ¹¤ªÀiÁ¸ÀQÛ¬ÄAzÀ CvÀÛ ºÉÆÃV

¸ÉÊ£ÉÊqï avÀæzÀ ¤zÉðñÀ£À §¼ÀUÀzÀ°è PÁAiÀÄð

¤ªÀð»¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀÝgÀÄ. F ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄÃ

gÀQëvï ±ÉnÖ G½zÀªÀgÀÄ PÀAqÀAvÉ avÀæzÀ vÀAiÀiÁj

£ÀqɹzÀÝgÀ¯Áè? jµÀ¨ï D avÀæzÀ ¥ÁvÀæPÁÌV

¥ÀæªÉÆÃzïgÀ£ÀÄß gÀQëvï §½ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ

ºÉÆÃzÁUÀ £Àn¸ÉÆà CªÀPÁ±À PÉÆlÖgÀÆ

¥ÀæªÉÆÃzï »AzÉÃlÄ ºÁQzÀÝgÀAvÉ, PÀqÉUÉ UɼÉAiÀÄ

jµÀ¨ï ±ÉnÖAiÀÄ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀiÁZÀð£É vÀqÀPÉƼÀî¯ÁgÀzÉ

£Àn¸À®Ä M¦àzÀ ¥ÀæªÉÆÃzï G½zÀªÀgÀÄ PÀAqÀAvÉ

avÀæzÀ°è ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæzÀ°è £Àn¹zÀÝgÀÄ. CzÀªÀgÀ

avÀæ fêÀ£ÀzÀ ¢PÀÄÌ zɸÉAiÀÄ£Éßà §zÀ°¹vÀÄÛ.

F £ÀqÀÄªÉ zÉñÁzÀåÀAvÀ, PÀ£ÁðlPÀzÀ vÀÄA¨Á

¨sÀdðj ¥ÀæzÀ±Àð£À PÀArzÀÝ ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ

§UÉV£À UÀAUÁªÀvÀgÀt, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄ°èUÉ

£ÁlPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÉÆÃzïUÉ zÉÆqÀØ ºÉ¸ÀgÀÄ vÀAzÀÄ

PÉÆnÖzÀݪÀÅ. CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ jQÌAiÀÄ £ÀPÀì¯ï

¥ÁvÀæªÀÇ d£ÀgÀ ªÀÄ£À¸À®Ä转ÄvÀÄ. QjPï

¥ÁnðAiÀÄ°è vÀ£Àß ¥À¸Àð£Á°nUÉ ¯ÉPÀÑgÀgï

¥ÁvÀæ ¹UÀÄvÀÛzÉAzÀÄPÉÆArzÀݪÀjUÉ ¸ÀÆÖqÉAlÄ

¥ÁvÀæ, ZÀÆjPÀmÉÖ ¹¤ªÀiÁzÀ gÉÆÃ®Ä ¹QÌvÀÄÛ.

E£ÀÄß ²æêÀÄ£ÁßgÁAiÀÄt avÀæzÀ «²µÀתÁzÀ

R¼À£À ¥ÁvÀæPÉÌ ¥Àæ¹zÀÞ R¼À £ÀlgÀ£ÀÄß PÀgÉvÀgÉÆÃ

§UÉÎ gÀQëvï ¥ÀæªÉÆÃzï EgÀĪÁUÀ¯Éà ZÀZÉð

£ÀqɹzÀÝgÀAvÉ. PÀqÉUÀÆ CZÀÑjzÁAiÀÄPÀªÁV

D ¥ÁvÀæ ¥ÀæªÉÆÃzïUÉà ¹QÌzÉ. §ºÀıÀB F

¥ÁvÀæ ¥ÀæªÉÆÃzïUÉ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉÝà xÀgÀzÀ ¨ÉæÃPï

PÉÆqÀ°zÉ.

EAxÁ DPÀ¹äPÀUÀ¼À PÀAvÉ vÀÄA©PÉÆArgÉÆÃ

¥ÀæªÉÆÃzï ±ÉnÖ £ÁlPÀUÀ¼À°è §tÚ ºÀZÉÆÑÃzÀ£ÀÄß

ªÉÆzÀ®Ä «gÉÆâü¹zÉÝà CªÀgÀ¥Àà gÁdÄ

±ÉlÖgÀÄ. CzÁUÀ¯Éà gÀ«ÃAzÀæ PÀ¯ÁPÉëÃvÀæzÀ

¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà MAzÀÄ PÁåAn£ï vÉgÉ¢zÀÝ gÁdÄ

±ÉlÖgÀÄ ¥Àæ¹zÀÞgɤ¹PÉÆArzÀݪÀgÉà MAzÀÄ

nÃUÉ, CzsÀð C£Àß ¸ÁA¨ÁjUÀÆ vÀvÁégÀ

¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄß PÀuÁÚgÉ PÀArzÀÝgÀ¯Áè? DzÀÝjAzÀ¯ÉÃ

ªÀÄUÀ £Àl£ÉV½AiÉÆÃzÀÄ CªÀjUÉ PÉÆAZÀªÀÇ

EµÀÖ«gÀ°®èªÀAvÉ. DzÀgÉ CzÉà gÀAUÀzÀ°è ªÀÄUÀ

ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÉÆÃzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ M¼ÀUÉƼÀUÉÃ

»UÀÄÎwÛzÀÝ CªÀgÀÄ §»gÀAUÀªÁV «gÉÆâü¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ

UÀÄmÁÖV ¥ÀæªÉÆÃzï £Àn¸ÉÆà £ÁlPÀUÀ½UÉ

ºÉÆÃV vÀUÀÄ°PÉÆArzÀÆÝ EzÉAiÀÄAvÉ!

¥ÀæªÉÆÃzï ±ÉnÖ DgÀA¨sÀ PÁ®zÀ°è

gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°èzÁÝUÀ¯Éà gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä

PÀ¯Á«zÉ ¸ÀĦæAiÀiÁ ±ÉnÖAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ®ªÀé°è

©¢ÝzÀÝgÀÄ. CzÀ£ÀÄß zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÁ¦lÄÖPÉÆAqÀÄ

CªÀgÀ£Éßà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÁÝgÉ. F JAlÄ

ªÀµÀðUÀ¼À zÁA¥ÀvÀåPÉÌ ªÀÄÄzÁÝzÉÆAzÀÄ ºÉtÄÚ

ªÀÄUÀĪÀÇ EzÉ. ºÉ¸ÀgÀÄ E§â¤. CAzÀºÁUÉ

¥ÀæªÉÆÃzï CªÀgÀ ªÀÄqÀ¢ ¸ÀĦæAiÀiÁ PÀÆqÁ

SÁåvÀ QgÀÄvÉgÉ £Àn. PÀÄ®ªÀzsÀÄ ¹ÃjAiÀÄ°è£À°è

CªÀjÃUÀ PÁAZÀ£Á JA§ ¥ÁvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ

¥Àæ¹zÀÞgÁVzÁÝgÉ.

E¢ÃUÀ ¥ÀæªÉÆÃzï PÀ£ÀßqÀzÀ°è §ºÀÄ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ

£Àl. f«Ää£À ¨ÁV®vÀÛ®Æ ¸ÀĽAiÀÄzÀ ¥ÀæªÉÆÃzï

¥ÁvÀæPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀAvÉ zÉúÀ MVιPÉƼÉÆîÃ

PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÆß PÀgÀUÀvÀ ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. JAxÁ

¥ÁvÀæªÁzÀgÀÆ fêÀ vÀÄA§ÄªÀ bÁwAiÀÄļÀî

¥ÀæªÉÆÃzï C¥Ààl gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ UÀnÖ ¥Àæw¨sÉ.

MAzÀÄ PÁ®zÀ°è AiÀiÁªÀ ¹¤ªÀiÁ gÀAUÀªÀ£ÀÆß

¨ÉÆÃgÀÄ CAzÀÄPÉÆArzÀÝgÉÆà CzÉà avÀæ

gÀAUÀ«ÃUÀ CªÀgÀ£ÀÄß MAZÀÆgÀÆ ¦üæÃAiÀiÁUÀzÀAvÉ

§Äå¹AiÀiÁVnÖzÉ. EzÀgÀ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ

gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ vÀªÀÄä vÀAqÀzÀ §UÉÎ C¥ÁgÀ

M®ªÀÅ ºÉÆA¢gÉÆà ¥ÀæªÉÆÃzï ±ÉnÖ ¤dPÀÆÌ

C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ £Àl.

54

d £À d ªÀ £À jªÀ

j

New New Year Year Special Issue 2019

54


²ªÀtÚ vÉÆlÄÖPÉÆAqÀ

r¥sÀgÉAmï

ºÁånæPï »ÃgÉÆà ²ªÀgÁeïPÀĪÀiÁgï AiÀiÁªÀ avÀæzÀ°è

AiÀiÁªÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À£Éßà ªÀiÁrzÀgÀÆ CzÀgÀ¯ÉÆèAzÀÄ

«±ÉõÀvÉ EzÉÝà EgÀÄvÉÛ. CªÀgÀ EzÀĪÀgÉV£À ¹¤ªÀiÁ

UÁæ¥sï UÀªÀĤ¹zÀgÉ C°è EAxÁ «±ÉõÀvÉUÀ¼À

PÀÄgÀĺÀÄUÀ¼Éà qsÁ¼ÁV PÁt ¹UÀÄvÀÛªÉ. EzÉÃ

r¸ÉA§gï K¼À£Éà vÁjÃQ£ÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ®Ä

gÉrAiÀiÁV ¤AwgÉÆà PÀªÀZÀ avÀæªÀÇ D ¸Á°£À°è

¸ÁÜ£À ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÉÆîà ®PÀëtUÀ½ªÉ!

JA. « ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ J.¸ÀA¥Àvï

dAnAiÀiÁV ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrgÉÆà PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß

f«Dgï ªÁ¸ÀÄ ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÁÝgÉ. F

avÀæzÀ°è£À ¥ÁvÀæªÀÇ PÀÆqÁ ²MªÀtÚ£À §tÚzÀ

§zÀÄQUÉ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉÝà gÀAUÀÄ vÀÄA§°zÉAiÀÄAvÉ.

AiÀiÁPÉAzÀgÉ E°è CªÀgÀÄ bÁ¯ÉAfAUï DzÀ CAzsÀ£À

¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÁÝgÀAvÉ.

PÉæöÊA ¨Éù£À ªÀÄ£À«ÄrAiÀÄĪÀ PÀxÁ ºÀAzÀgÀªÀ£ÀÄß

ºÉÆA¢gÉÆà PÀªÀZÀ, ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀA£À°è ªÉÆúÀ£ïgÁ¯ï

£Àn¹zÀÝ M¥ÀàA avÀæ¢AzÀ ¸ÀÆáwð ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ

PÀxÁ ºÀAzÀgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. PÀªÀZÀzÀ°è ²ªÀtÚ¤UÉ

E±Á PÉƦàÃPÀgï eÉÆÃrAiÀiÁV £Àn¹zÁÝgÉ. ¨Éé

«ÄãÁQë ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæPÉÌ fêÀ vÀÄA©zÁÝgÉ. vÀ§¯Á

£ÁtÂ, gÀ« PÁ¼É, ªÀ¹µÀ× ¹AºÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ

vÁgÁUÀt«gÉÆà PÀªÀZÀ EzÉà r¸ÉA§gï K¼À£ÉÃ

vÁjÃQ£ÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ°zÉ.

zÁR¯É ªÉÆvÀÛPÉÌ

ªÀiÁgÁlªÁAiÀÄÄÛ PÀªÀZÀzÀ

ºÀPÀÄÌ!

²ªÀtÚ CAzsÀ£ÁV £Àn¹gÉÆà PÀªÀZÀ avÀæ

ªÀÄvÀÄÛ DrAiÉÆà ºÀPÀÄÌUÀ½ÃUÀ zÁR¯É ªÉÆvÀÛPÉÌ

ªÀiÁgÁlªÁVªÉ.

FUÁUÀ¯Éà ¸ÁåAqÀ¯ïªÀÅqï vÀÄA¨Á ¸É£ÉìõÀ£ï

¸ÀÈÖ¹gÉÆà PÀªÀZÀ avÀæzÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß SÁ¸ÀV

ªÁ»¤AiÉÆAzÀÄ §gÉÆçâj ªÀÄÆgÀƪÀgÉ

PÉÆÃnUÉ Rjâ¹zÉ. EzÀgÀ DrAiÉÆÃ

ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ £À®ªÀvÉÛ®gÀqÀÄ ®PÀëPÉÌ ªÀiÁgÀlªÁVzÉ.

PÀ£ÀßqÀ avÀæUÀ¼À ªÀÄnÖUÉ EzÀÄ ¤dPÀÆÌ zÁR¯ÉAiÀÄ

ªÉÆvÀÛ. F ªÀÄÆ®PÀ PÀªÀZÀ ©qÀÄUÀqÉUÀÆ

ªÀÄÄ£ÀߪÉà DyðPÀªÁV UÉ¢ÝzÉ.

fDgï ªÁ¸ÀÄ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ PÀªÀZÀ ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀzÀ

¸ÀÆ¥Àgï »mï avÀæzÀ jêÉÄÃPï. DzÀgÉ ªÁ¸ÀÄ

E°è£À £ÉÃn«nUÉ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß MVιPÉÆAqÀÄ

¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÁÝgÀAvÉ. EzÀĪÀgÉUÀÆ £Á£Á

xÀgÀzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¹gÀĪÀ ²ªÀtÚ£À

¥Á°UÀÆ EzÀÄ «²µÀÖªÁzÀ avÀæ.

55

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

56


AiÀiÁgÀ

«gÀÄzÀÞªÀÇ

ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃr

zÀ±Àð£ï

«£ÀAw

£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ°è F ¸ÁÖgï ªÁgïUÀ¼ÀÄ

PÀ ªÁå¥ÀPÀªÁVgÉÆÃzÉà D£ï¯ÉÊ£ï ¸ÀªÀðªÁå¦AiÀiÁzÀ

£ÀAvÀgÀ. ¥sÁå£ï ¥ÉÃdÄUÀ¼À°è ºÀjzÁqÉÆà AiÀÄzÁévÀzÁé

DPÉÆæñÀzÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ, PÀªÉÄAlÄUÀ¼Éà ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¨ÉAQ

ºÉÆwÛ¸ÀÄwÛªÉ. C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÉAzÀ ªÉÄÃ¯É EAxÁ CwÃ

GvÁìºÀ, «gÉÆÃzsÀ §AzÁUÀ DPÉÆæñÀ J®è E¢ÝzÉÝ. DzÀgÉ

DAiÀiÁ £ÀlgÀÄ PÉÆAZÀ JZÀÑgÀ vÀ¦àzÀgÉ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ.

CAxÁzÉÆÝAzÀÄ JZÀÑjPÉAiÀÄ £ÀqÉAiÀĤßÃUÀ ZÁ¯ÉAfAUï

¸ÁÖgï zÀ±Àð£ï ¥ÀæzÀ²ð¹zÁÝgÉ.

¸ÁÖgï ªÁgï ¸ÉÃjzÀAvÉ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À ¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ

CzÉãÀÄ £ÀqÉzÀgÀÆ zÀ±Àð£ï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä avÀæUÀ¼À PÉ®¸À

PÁAiÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ vÁªÁ¬ÄvÀÄ CAwzÀÝzÉÝà ºÉZÀÄÑ. DzÀgÉ

CªÀgÀÄ J®èªÀ£ÀÆß ¸ÀÆPÀë÷äªÁV £ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄ£À¹Üw

ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄ. EwÛÃa£À PÉ® «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎAiÀÄÆ

CAvÉAiÉÄà UÀªÀÄ£À«nÖzÀÝ zÀ±Àð£ï vÀªÀÄä PÀqɬÄAzÀ ¸ÁÖgï

ªÁgï£ÀAxÁzÀÝPÉÌ GvÉÛÃd£À ¹UÀ¨ÁgÀzÉA§ PÁgÀt¢AzÀ

vÀªÀÄä ¥sÁå£ï ¥ÉÃdÄUÀ¼À Crä£ïUÀ¼À£ÀÄß PÀgɹPÉÆAqÀÄ w½

ºÉýzÁÝgÉ.

zÀ±Àð£ï CªÀgÀ ¥sÁå£ï ¥ÉÃdÄUÀ¼À ¸ÀASÉå zÉÆqÀØ¢zÉ.

CzÀgÀ°è £À®ªÀvÀÄÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¥ÉÃdÄUÀ¼À Crä£ïUÀ¼À£ÀÄß

PÀgɹPÉÆAqÀÄ OvÀt PÀÆl K¥Àðr¹zÀÝ zÀ±Àð£ï

J®èªÀ£ÀÆß ¸ÀÆPÀë÷äªÁV «ªÀj¹ w½ ºÉýzÁÝgÉ. PÉ®

¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÆß ¤ÃrzÁÝgÉ. ¨ÉÃgÉ £ÀlgÀ «gÀÄzÀÞzÀ

PÁªÉÄAmï, ¸ÉÖÃl¸ïUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÉÆÃzÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀAvÉAiÀÄÆ

¦æÃw¬ÄAzÀ¯Éà vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ.

AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁÖgïUÀ¼À «gÀÄzÀÞ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÉÆÃzÀÄ,

PËAlgï PÀªÉÄAmï ªÀiÁqÉÆÃzÀ£Éß®è ¤°è¸ÀĪÀAvÉ

Crä£ïUÀ½UÉ ¸À®ºÉ ¤ÃrgÀĪÀ zÀ±Àð£ï F ªÀÄÆ®PÀ

vÀªÀÄä J®è ¥sÁå£ï ¥ÉÃdÄUÀ¼ÀªÀjUÀÆ EzÉà ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß

gÀªÁ¤¹zÁÝgÉ. avÀægÀAUÀzÀ°ègÉÆÃzÉà ¨ÉgÀ¼ÉtÂPÉAiÀĵÀÄÖ

£ÀlgÀÄ. E°è J®ègÀÆ MUÀÎmÁÖVgÀ ¨ÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ

MqÀPÀÄAmÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. EAxÁ MqÀQUÉ ¥sÁå£ï ¥ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ

PÁgÀtªÁUÀ¨ÁgÀzÉA§ PÁ¼ÀfAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÆß PÀÆqÁ

zÀ±Àð£ï Crä£ïUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÁÝgÀAvÉ.

57

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


±ÀÄzÀÝ

ºÀ¸ÀÄ«£À vÀÄ¥Àà

¸À«¬Äj ±ÀÄzÀÝ vÀÄ¥ÀàzÀ ¸ÁézÀ


PÀ°ð ºÉÃgï

Vt ¹PÀÌ

PÀxÉ!

V

t F avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ

EAxÁzÀÝ£Éßà ºÉüÀÄvÉÛ CAvÀ

eÁ»ÃgÀÄ ªÀiÁr®è.

DzÀgÉ VtÂAiÀÄzÉÆÝAzÀÄ CzÀÄãvÀ

¥ÉæêÀÄ PÀxÁ£ÀPÀªÀAvÀÆ EzÉÝà EzÉ.

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV FV£À avÀæUÀ¼À°è

¥ÉæëÄUÀ¼À£ÀÄß F d£ÀgÉõÀ¤ß£À

¨sÁªÀUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ ¨ÉÆïïØ DV

awæ¸À¯ÁUÀÄvÉÛ. EzÉà ¨sÀgÀzÀ°è D

PÁvÀgÀ, gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀUÀ¼É®èªÀÇ

¥ÉæÃPÀëPÀjAzÀ zÀÆgÀªÉà G½zÀAwzÉ.

DzÀj°è ºÀwÛgÀ«zÀÝgÀÆ zÀÆgÀ

¤AvÉà ¦æÃw¸ÉÆà ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ¼À ¦¸ÀÄ

ªÀiÁvÀÄUÀ½ªÉ.

ºÀ½î ¸ÉÆUÀr£À°èAiÉÄà PÀxÉ

ZÀ°¸ÉÆÃzÀÄ Vt ºÉýzÀ

PÀxÉAiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À UÀÄt®PÀët.

EzÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ£À ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄÆ

CzÀPÉÌ ¥ÀÇgÀPÀªÁVAiÉÄà EgÀÄvÉÛ.

ºÀwÛgÀ«zÀÝgÀÆ £ÁAiÀÄQAiÀÄ £ÀqÀĪÉ

MAzÀÄ CAvÀgÀ PÁAiÀÄÄÝPÉÆAqÉÃ

¦æÃw¸ÉÆÃzÀÄ CzÀgÀ ¸ÉàµÁ°n.

avÀæzÀÄzÀÝPÀÆÌ MAzÀÄ ¸ÁjAiÀÄÆ

£ÁAiÀÄPÀ £ÁAiÀÄQAiÀÄ£ÀÄß

ªÀÄÄmÉÆÖâ®èªÀAvÉ. DzÀgÉ

CzÉÆAzÀÄ ¸À® ªÀÄÄmÉÆÖà ¸ÀAzÀ¨sÀð

§gÀÄvÉÛ. CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ K£ÁUÀÄvÉÛ

C£ÉÆßÃzÀÄ PÀÆqÁ F avÀæzÀ

né¸ÀÄÖUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ.

ªÀµÁðAvÀgÀUÀ½AzÀ®Æ

gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¸ÁºÀZÀAiÀÄð

ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄ zÉêï. CªÀgÀÄ

vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À ªÀÄÄAzÉ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä

JA§ÄzÀ£ÀÆß ¸ÉÃj¹PÉÆArgÉÆÃzÉÃ

CªÀgÀ ¦æÃw JAxÁzÉÝA§ÄzÀ£Àß

¸ÁgÀĪÀAwzÉ. ªÀiÁrzÀgÉ «²µÀÖ

§UÉAiÀÄzÉÆÝAzÀÄ avÀæ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§

ºÀA§® ºÉÆA¢zÀÝ CªÀgÀÄ §ºÀÄ

»AzÉAiÉÄà Vt ºÉýzÀ PÀxÉAiÀÄ

PÀxÉ §gÉ¢zÀÝgÀÄ. F avÀæªÀ£ÀߪÀgÀÄ

¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁV, £ÁAiÀÄPÀ £Àl£ÁV

PÀtÚ°è PÀtÂÚlÄÖ gÀƦ¹zÁÝgÉ.

F avÀæzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ

J®è dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÆß

ºÉÆvÀÄÛPÉÆArgÀĪÀªÀgÀÄ

zÉêï. CªÀgÀÄ ¥ÁvÀæUÀ½UÀAvÀÆ

ºÀÄqÀÄPÁr PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ

ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. F avÀæPÉÌ

£ÁAiÀÄQUÁV ºÀÄqÀÄPÁl £ÀqÉzÀzÀÄÝ

ªÀÄvÀÄÛ PÀqÉUÀÆ DPÉ ¹QÌzÉÆÝAzÀÄ

gÉÆÃZÀPÀ PÀxÉ!

£ÁAiÀÄQ ¥ÁvÀæPÁÌV DrµÀ£ï

£ÀqɸÀ®Ä zÉêï DAqï nêÀiï

wêÀiÁð¤¹vÀÄÛ. CzÀgÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ

ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ.

PÀqÉUÀÆ EzÀgÀ°è VÃvÁAd°

DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. F ¥ÁvÀæPÉÌ PÀ°ð

PÀÆzÀ°gÉÆà røÉAmï ºÀÄqÀÄV

¨ÉÃQvÀÛAvÉ. CAxÁ J®è ®PÀëtUÀ¼ÀÆ

EzÀÝ VÃvÁAd°AiÀÄ£Éßà DAiÉÄÌ

ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. VÃvÁAd°

¥Á°VzÀÄ ªÉÆzÀ® avÀæªÁzÀÝjAzÀ

vÀgÀ¨ÉÃw PÉÆmÉÖà CªÀgÀ£ÀÄß £Àl£ÉUÉ

CtÂUÉƽ¸À¯ÁVvÀÄÛ. EzÉ®èzÀjAzÁV

VÃvÁAd° £ÁAiÀÄQAiÀÄ ¥ÁvÀæPÉÌ

¸ÀªÀÄxÀðªÁVAiÉÄà fêÀ

vÀÄA©zÁÝgÀAvÉ. EAxÁzÉÝÃ

±ÉÝ÷Þ¬ÄAzÀ¯Éà CªÀgÀÄ ¥ÀæwÃ

¥ÁvÀæUÀ½UÀÆ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ

ªÀiÁrzÁÝgÉ. CzÀgÀ°è ºÉaÑ£ÀªÀgÀÄ

PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁUÀUÀ¼À

gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä PÀ¯Á«zÀgÉA§ÄzÀÄ

«±ÉõÀ.

Vt ºÉýzÀ PÀxÉ avÀæzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ

«±ÉõÀvÉUÀ½ªÉ. §ÄzÀÞ avÁæ®AiÀÄ ¯ÁAbÀ£ÀzÀ°è

zÉêï gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr, £Àn¹gÉÆÃ

F ¹¤ªÀiÁ ¹zÀÞ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÁZÉV£À ±ÉÊ°AiÀÄzÀÄÝ.

DzÀgÉ ¤ªÀiÁðt ¸ÉÃjzÀAvÉ J®èzÀgÀ°èAiÀÄÆ

ºÉƸÀvÀ£À, CZÀÄÑPÀlÄÖUÀ¼Éà EzÀgÀ ¥ÀæzsÁ£À

DPÀµÀðuÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

60


Vt ºÉýzÀ PÀxÉ PÉý zsÀÄæªÀ ¸ÀeÁð K£ÀAzÀÄæ?

D

AUÀè ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ avÀæ «avÀæ mÉÊl®ÄèUÀ¼Éà ºÉZÁÑV gÁgÁf¹ÛgÀÄvÀÛªÉ. CAxÁzÀÝgÀ £ÀqÀÄªÉ C¥Ààl

PÀ£ÀßqÀzÀ ²ÃðPÉAiÉÆAzÀÄ §AzÀgÉ, CzÀÄ «²µÀÖªÁVzÀÝgÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ avÀÛ CzÀgÀvÀÛ PÀzÀ®¢gÀÄvÁÛ? ºÁUÉAiÉÄÃ

¸ÀzÀå J®ègÀ£Àß ¸É¼ÉzÀÄPÉÆArgÉÆà avÀæ Vt ºÉýzÀ PÀxÉ!

gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è £ÀlgÁV UÀÄgÀÄw¹PÉÆArzÀÝ zÉêï gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä F avÀæPÉÌ PÀxÉ avÀæPÀxÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ

§gÉ¢zÁÝgÉ. «±ÉõÀ CAzÉæ F ¹¤ªÀiÁzÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÁVAiÀÄÆ CªÀgÉà £Àn¹zÁÝgÉ. ¤ªÀiÁðtªÀ£ÀÆß CªÀgÉÃ

ªÀiÁrzÁÝgÉ. £ÁUÀgÁeï G¥ÀÅöàAzÀ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ F avÀæzÀ nøÀgï C£ÀÄß DPÀë£ï ¦æ£ïì zsÀÄæªÀ ¸ÀeÁð

©qÀÄUÀqÉUÉƽ¹zÁÝgÉ. F ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÁ vÀAqÀzÀ ºÉƸÁ PÀ£À¹UÉ ¸Áxï ¤ÃrzÁÝgÉ.

F nøÀgï C£ÀÄß zsÀÄæªÀ RĬÄAzÀ¯Éà ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¹zÁÝgÉ. ºÉƸÁ eÁr£À F avÀæPÉÌ zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°è

UɮĪÀÅ ¹UÀ° CAvÀ ºÁgÉʹzÁÝgÉ. eÉÆvÉUÉ nøÀgï ªÀÄÆ®PÀªÉà EzÉÆAzÀÄ ©ü£Àß §UÉAiÀÄ avÀæ JA§ ¸ÀÆZÀ£É

¹VÛzÉ CA¢gÉÆà zsÀÄæªÀ, avÀævÀAqÀªÀ£Àß ¥Àæ±ÀA¹¹zÁÝgÉ. DPÀë£ï ¦æ£ïì M¼Éî ªÀiÁvÁrgÉÆÃzÀjAzÀ avÀævÀAqÀzÀ

¨sÀgÀªÀ¸É ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ºÉaÑgÉÆÃzÀAvÀÆ ¸ÀvÀå.

»ÃgÉÆÃVjAiÀÄ «ZÁgÀzÀ°è AiÀiÁgÀÆ ¨ÉæÃPï ªÀiÁqÀ®Ä EaѸÀzÀ

F ¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ ¹zÀÞ ¸ÀÆvÀæªÉÇA¢zÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°èAiÀÄÆ ©®Ø¥ÀÅöà,

JAnæ ¸ÁAV£À CzÀÆÞjvÀ£ÀUÀ½®èzÀ »ÃgÉÆà ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß PÀ°à¹PÉƼÀî®Æ

¸ÁzsÀå«®è. DzÉæ Vt ºÉýzÀ PÀxÉAiÀÄ »ÃgÉÆà EAxÁ ªÀiÁªÀÄÆ®Ä

¸ÀÆvÀæUÀ½UÉ vÀ¢égÀÄzÀÞ!

CµÀÖPÀÆÌ F avÀæzÀ°è »ÃgÉÆìĸÀAUÉ MvÀÄÛ PÉÆnÖ®è. ¥Àæwà ¥ÁvÀæUÀ½UÀÆ

¥ÁæzsÁ£ÀåvÉ EzÉ. »ÃgÉÆà CªÀ±ÀåPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ºÁ¸Àå £ÀljAzÀ KlÄ

w£ÉÆßà ¸ÀAzÀ¨sÀð §AzÀgÀÆ »AzÉÃlÄ ºÁPÉÆâ®è. D ¥ÁvÀæ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ¥Á°UÉ

vÀªÀÄä £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆÝAzÀÄ ¹ÃzÁ¸ÁzÀ PÁågÉPÀÖgï vÉgÉAiÀÄvÀÛ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀAvÉAiÉÄÃ

¨sÁ¸ÀªÁUÀ°zÉ. DzÀgÉ D PÀxÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼Éà £ÁAiÀÄPÀ£À ¥ÁvÀæPÉÌ

»ÃgÉÆà EªÉÄÃdÄ vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. CzÀÄ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è JA§ÄzÀPÉÌ

©qÀÄUÀqÉAiÀÄAzÉà GvÀÛgÀ ¹QÌÃvÀÄ. CzÀÄ Cwà ²ÃWÀæzÀ°èAiÉÄà CzÀPÉÌ PÁ®

PÀÆr §gÀ°zÉ.

»ÃgÉÆãÀ JAnæ ¸ÁAUÀ£ÀÄß PÀÆqÁ r¥sÀgÉAmÁVAiÉÄà gÀƦ¸À¯ÁVzÉ.

»vÀ£ï ºÁ¸À£ï ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÆr §A¢gÉÆà F ºÁqÀÄ

»ÃgÉÆãÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆUÀ¼ÀĪÀAw®è. §zÀ¯ÁV AiÀiÁgÀÄ ¤dªÁzÀ

»ÃgÉÆÃUÀ¼ÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÀAwzÉ. F ªÀÄÆ®PÀ d£À CµÁÖV

UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀzÀ ¢£À¤vÀåzÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄð ªÀiÁqÉÆà ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÆ F

avÀæzÀ°è C¸À°Ã »ÃgÉÆÃUÀ¼ÁV «ÄAZÀ°zÁÝgÉ.

Vt PÀxÉ ºÉüÀ®Ä §AzÀªÀgÀ C¸À°Ã PÀ¸ÀĪÀÅ C£ÀĨsÀªÀ!

Vt ºÉýzÀ PÀxÉ avÀæ MAzÀÄ GvÁì» AiÀÄĪÀ ¥ÀqÉAiÀÄ£ÀÄß avÀægÀAUÀPÉÌ

¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄwÛzÉ. ºÉƸÁ DªÉÃUÀ ºÉÆA¢gÉÆà ºÀÄgÀĦ£À vÀAqÀ¢AzÀ¯Éà F

avÀæ gÀÆ¥ÀÅUÉÆArzÉ. ¹¤ªÀiÁ CAzÀ ªÉÄÃ¯É PÉæÃeï EzÀÝzÉÝÃ. ºÀÄgÀÄ¥À£ÀÄß

§tÚUÀ¼Éà vÀÄA© ©qÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ MAzÀÄ avÀæªÀ£Àß ºÉƸÀvÀ£ÀzÉÆA¢UÉ,

¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ ªÉÄaÑPÉƼÀÄîªÀAvÉ gÀƦ¸ÉÆà vÁPÀwÛgÉÆÃzÀÄ C£ÀĨsÀªÀ PÉÌ!

F vÀAqÀzÀ ¸ÁgÀyAiÀiÁVgÉÆà zÉêï gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ¥Á°UÉ ºÀÄgÀÄ¥ÀÅ,

GvÁìºÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ C£ÀĨsÀªÀªÉà ªÀÄÄRå DzsÁgÀ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÉæ F avÀæ

§ºÀÄ ¥Á®Ä dªÁ¨ÁÝjUÀ½UÉ CªÀgÉà ºÉUÀ®Ä PÉÆnÖzÁÝgÉ. F avÀæªÀ£ÀÄß

§ÄzÀÞ avÁæ®AiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÁÝ CªÀgÉÃ. EzÀgÀ®èzÉÃ

PÀxÉ, avÀæPÀxÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ£ÀÆß §gÉzÀÄ £ÁAiÀÄPÀ£ÁVAiÀÄÆ zÉêï

£Àn¹zÁÝgÉ. EzÀgÀ »A¢gÉÆÃzÀÄ §jà ºÀÄgÀÄ¥ÀÅ CAzÀÄPÉÆAqÀgÉ RArvÁ

vÀ¥ÁàUÀÄvÉÛ. CzÀPÉÌ zÉêï CªÀæ CUÁzsÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÆ ¸Áxï PÉÆnÖ ªÉ.

gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÉÆA¢UÉ zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÁ® £ÀAlÄ ºÉÆA¢ ºÀ®ªÁgÀÄ

£ÁlPÀUÀ¼À°è £Àn¹gÀĪÀªÀgÀÄ zÉêï. gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ CªÀgÀ C¸À°Ã

±ÀQÛ. EzÀ®èzÉà QgÀÄvÉgÉAiÀÄ PÉ® zsÁgÁªÁ»UÀ½UÉ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ PÀÆqÁ CªÀgÀÄ

§gÉ¢zÁÝgÉ. CªÀgÉãÀÄ KPÁKQ avÀægÀAUÀPÉÌ §A¢®è. §gÉÆÃzÀPÀÆÌ ªÀÄÄAZÉ

CzÀgÀ §UÉÎ ¥ÀgÁªÀiÁ±Éð £ÀqɹzÁÝgÉ. FªÀwÛUÉ Vt ºÉýzÀ PÀxÉ J®èjAzÀ®Æ

ªÉÄZÀÄÑUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉ. §ºÀÄ ¤jÃQëvÀ avÀæªÁVAiÀÄÆ ©A©vÀªÁVzÉ.

CzÉ®èzÀPÉÌ zÉêï CªÀgÀ C¥ÁgÀ C£ÀĨsÀªÀ, ±ÀæzÉÞAiÉÄà PÁgÀt.

CµÀÖPÀÆÌ AiÀiÁªÀ PÀxÉ ºÉüÀ ºÉÆgÀnzÉ F VtÂ?

zÉÃªï ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr PÀxÉ, avÀæPÀxÉ, ¸ÀA¨sÁµÀuÉ §gÉzÀÄ ¤ªÀiÁðt

ªÀiÁrgÉÆà avÀæ Vt ºÉýzÀ PÀxÉ. £ÁUÀgÁeï G¥ÀÅöàAzÀ F avÀæªÀ£ÀÄß

¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrzÁÝgÉ. FUÁUÉèà nøÀgï, ºÁqÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ VtÂAiÀÄ ºÀªÁ

¥ÉæÃPÀëPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è eÉÆÃgÁVzÉ. J®ègÀÆ PÀxÉ ºÉüÀ®Ä §AzÀ VtÂAiÀÄvÀÛ

PÀÄvÀƺÀ®zÀ PÀtÄÚ £ÉnÖzÁÝgÉ. CµÀÖPÀÆÌ F Vt AiÀiÁªÀ xÀgÀzÀ PÀxÉ ºÉüÀ°zÉ

JA§ÄzÀÄ J®ègÀ PËvÀÄPÀzÀ ªÀÄÆ®.

FUÀ §UÉÎ zÉêï gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä MAzÀµÀÄÖ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀßµÉÖà ©aÑqÀÄvÁÛgÉ.

CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ «©ü£Àß eÁr£À ¸ÀĽªÉÇAzÀÄ ¹QÌ ©qÀÄvÉÛ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV£À

AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ vÀ¦àzÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß UÀA©üÃgÀªÁV ºÉýzÁUÀ DUÉÆÃ

¥ÀjuÁªÀÄQÌAvÁ, vÀªÀiÁ±ÉAiÀiÁV ºÉýzÀgÉ DUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÉÃ

ºÉZÀÄÑ J¥sÉQÖªï. F avÀæzÀ PÀxÉAiÀÄ°è §gÉÆà UÀA©üÃgÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÆß PÀÆqÁ

vÀªÀiÁ±ÉAiÀiÁVAiÉÄà ºÉüÉÆà ¥ÀæAiÉÆÃUÀ £ÀqÉ¢zÉAiÀÄAvÉ. ºÁVzÀÝ ªÉÄÃ¯É PÀxÉ

K£Éà EzÀÝgÀÆ ¨sÀdðj ªÀÄ£ÀgÀAd£É ¥ÀPÁÌ JAzÉà CxÀð.

ºÁUÁzÉæ vÀªÀiÁ±ÉAiÀiÁV Vt AiÀiÁªÀ UÀA©üÃgÀ «ZÁgÀ ºÉüÀ°zÉ JA§ÄzÀPÉÌ

xÉÃlj£À°èAiÀĵÉÖà GvÀÛgÀ ¹UÀ¨ÉÃQzÉ. DzÀgÉ F avÀæ ªÀiÁªÀÄÆ° ±ÉÊ°AiÀÄzÀÝ®è

ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæÃPÀëPÀjUÉ ºÉƸÁ C£ÀĨsÀªÀ ¤ÃqÀ°zÉ C£ÉÆßÃzÀæ°è AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀĪÀÇ

E®è. AiÀiÁPÀAzÉæ zÉêï F avÀæPÉÌ ¹zÀÞUÉÆArgÉÆà ±ÀæzÉÞAiÉÄà CAxÁ¢ÝzÉ.

F avÀæPÁÌV PÀxÉ §gÉzÀÄ ¹Ìç¥sïÖ gÉr ªÀiÁqÀ®Ä zÉêï vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ

§gÉÆçâj £Á®PÀÄÌ ªÀµÀð. CµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ DgÀA©üPÀªÁVAiÉÄà PÁ¼Àf, JZÀÑgÀ

ªÀ»¹ F avÀæªÀ£Àß gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. EAxÁ ªÀÄ£À¹Üw¬ÄzÀÝ°è M¼Éî j¸À¯ïÖ

SÁAiÀÄA. D ¤nÖ£À°è £ÉÆÃqÀ ºÉÆÃzÉæ PÀxÉ ºÉýzÀ Vt ¨sÀdðj Uɮī£À

gÀƪÁjAiÀiÁUÉÆÃzÀæ°è ¸ÀAzÉúÀªÉä®è!

gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä C£ÉÆßÃzÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ UÀnÖ ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£Àß avÀægÀAUÀPÉÌ PÉÆnÖzÉ.

¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£ÀUÉzÀÝ §ºÀÄvÉÃPÀ £Àl £ÀnAiÀÄgÀÄ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ £ÀAlÄ

ºÉÆA¢gÁÛgÉ. ºÁVzÀÝ ªÉÄÃ¯É gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£Éßà G¹gÁV¹PÉÆArgÉÆÃ

JA§vÁß®PÀÄÌ ªÀÄA¢ fêÀ vÀÄA©gÉÆà F avÀæzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ ¨ÉgÀUÁUÁV¸ÀzÉÃ

EgÀÄvÀÛªÁ? ¥À¼ÀVzÀ £ÀlgÉà C©ü£À¬Ä¹gÉÆà F ¥ÁvÀæUÀ¼É®èªÀÇ ¸ÉÆUÀ¸ÁV

ªÀÄÆr §gÀ°ªÉAiÀÄAvÉ. EAxÁzÀÝjAzÀPÀ¯Éà F avÀæ ºÉƸÁ xÀgÀzÀ

C£ÀĨsÀªÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¥ÉæÃPÀëPÀjUÉ vÀÄA¨ÉÆÃzÀÄ UÁågÉAn.

61

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

62


63

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


ºÀ½îUÁr£À ªÀÄA¢AiÀÄÆ

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ UËqÀgÀAvÉ ZÀÆgÉÃ

ZÀÆgÀÄ PÁ¼Àf ªÀ»¹zÀgÀÆ

¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ©ÃUÀ

drzÀÄPÉƼÀÄîªÀ zÀÄgÀAvÀ¢AzÀ

¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. EªÀgÀÄ

¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G½¸ÀĪÀ

§UÉÎ ¨sÁµÀt ©VAiÀÄ°®è. DzÀgÉ

¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß »ÃUÀÆ

gÀƦ¸À §ºÀÄzÉA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀiÁr

vÉÆÃj¹zÁÝgÉ. EAxÁzÉÆÝAzÀÄ

PÁAiÀÄðPÉÌ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀ

¤ÃrgÀĪÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ UËqÀgÀÄ

¤dPÀÆÌ C©ü£ÀAzÀ£ÁºÀðgÀÄ.

AiÀÄÄPÀÛ-2 avÀæzÀ ¤ªÀiÁðt

¸ÀAªÀiÁqÉÆà ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ

avÀægÀAUÀzÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢gÀĪÀªÀgÀÄ

ªÀÄAdÄ£Áxï UËqÀ. FUÀ ©qÀÄUÀqÉUÉ

vÀAiÀiÁgÁVgÀĪÀ

PɪÉĹÖç D¥sï PÀjAiÀÄ¥Àà PÀÆqÁ EªÀgÀ

¤ªÀiÁðtzÀ°è ªÀÄÆr§A¢gÉÆà ¹¤ªÀiÁ.

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV avÀægÀAUÀzÀ ªÀÄA¢

vÉÆÃj¸ÉÆà ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁ¼ÀfAiÀÄÆ

¹¤«ÄÃAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÆ

PÀÆqÁ ¥ÀæZÁgÀzÀ ¨sÁUÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ JA§

¨sÁªÀ£É ¸ÁªÀðwæPÀªÁVzÉ. CzÀ£ÀÄß ¸ÀļÀÄî

ªÀiÁrzÀ PÉ®ªÉà PÉ® d£ÀgÀ ¸Á°£À°è

RArvÀªÁVAiÀÄÆ ªÀÄAdÄ£Áxï

¸ÉÃjPÉƼÀÄîvÁÛgÉ.

FªÀwÛUÉ ªÀÄAdÄ£Áxï AiÀıÀ¹éÃ

GzÀå«Ä. avÀægÀAUÀzÀ §UÉÎ xÀgÀ

xÀgÀzÀ PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆwÛgÉÆà ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ.

£Àl£ÉAiÀÄ£ÀÄß §ºÀĪÁV ¦æÃw¸ÉÆÃ

£Àl. DzÀgÉ F AiÀıÀ¹ì£À »A¢gÉÆÃ

CªÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, ²æêÀÄAwPÉAiÀÄ »A¢gÉÆÃ

PÉlÖ §qÀvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ D¸É¥ÀnÖzÁåªÀÅzÀÆ

PÉÊUÀÆqÀzÀ ¸ÀAPÀlUÀ¼À zÀAqÉà EzÉ

JA§ÄzÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀjUÉ ºÉÆwÛgÀ°QÌ®è.

¤ÃªÉãÁzÀgÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÉÆà ªÀÄAdÄ£Áxï

CªÀgÀ PÀ£Éé£Àë£ï ºÁ¯ï £ÉÆÃrzÀgÉ EªÀgÀÄ

a£ÀßzÀ ZÀªÀÄZÀ ¨ÁAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÉÃ

ºÀÄnÖzÀªÀgÀÄ CAzÀÄPÉÆAqÀgÉ

CZÀÑjAiÉÄä®è. AiÀiÁªÀ ¥sÉÊªï ¸ÁÖgï

ºÉÆÃmÉ°UÀÆ PÀ«Ää¬Ä®èzÀ PÀ£À¹£À

¯ÉÆÃPÀzÀAwgÉÆà D ªÀĺÀ®Ä PÀnÖzÀ

ªÀÄAdÄ£Áxï CªÀgÀ AiÀıÉÆÃUÁxÉAiÀÄ

»A¢gÉÆÃzÀÄ PÀqÀÄ PÀµÀÖUÀ¼À ¸ÀgÀªÀiÁ¯É.

CvÀåAvÀ PÀµÀÖzÀ ¢£ÀUÀ¼À£Éßà PÀAqÀÄAqÀÄ

¨É¼ÉzÀªÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£Áxï. CªÀgÀ

¨Á®åªÀ£ÀÆß PÀÆqÁ DªÀj¹PÉÆArzÀÝzÀÄÝ

ºÁUÉ PÀµÀÖzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CPÀëgÀ eÁÕ£À ¤ÃrzÀ F ±Á¯É

ªÀÄÄZÀÑ®Ä ©qÀzÉ CzÀPÉÌ J®ègÀÆ CZÀÑjAiÀiÁUÀĪÀAxÁ

PÁAiÀÄPÀ®à ¤ÃqÀĪÀ°è ªÀÄAdÄ£ÁxÀ UËqÀgÀ

¥ÁvÀæ zÉÆqÀØ¢zÉ. vÁªÀÅ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ

¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÝzÀÄPÉÆAqÉà AiÀiÁªÀ £ÀUÀgÀUÀ½UÀÆ

PÀ«Ää¬Ä®èzÀAvÉ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À ¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸ÀÄ

PÀArzÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ UËqÀgÀÄ CzÀgÀ ªÉÆzÀ®

¨sÁUÀªÁV F ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ°è ±ÀæªÀÄ

ªÀ»¹zÁÝgÉ. EzÀgÀ MmÁÖgÉ gÀÆ¥ÀÄgÉõÉUÀ¼À£ÀÄß

£ÉÆÃrzÀgÉ EzÀÄ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀiÁ JA§

C£ÀĪÀiÁ£ÀªÀÇ ªÀÄÆqÀĪÀAwzÉ. SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼À£ÉßÃ

¤ªÁ½¹ J¸ÉAiÀÄĪÀµÀÄÖ F ±Á¯É CZÀÄÑPÀmÁÖV

vÀ¯ÉAiÉÄwÛzÉ.

PÀqÀÄ §qÀvÀ£À. CzÀgÀ ¨ÉÃUÉ JAxÁ¢ÝvÉÛAzÀgÉ

¸ÀtÚUÉÆAzÀÄ ªÀÄ¼É ¸ÀÄj¬ÄvÉAzÀgÉ

PÀj ºÉAa£À ªÀÄAdÄ£Áxï ªÀÄ£ÉUÀÆ,

DPÁ±ÀPÀÆÌ £ÉÃgÁ £ÉÃgÀ PÀ£ÉPÀë£ÀÄß

¹QÌzÀAvÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀjgÁwæAiÀÄ°è ªÀļÉ

¸ÀÄjzÀgÀAvÀÆ J®ègÀÆ JzÀÄÝ MqÉzÀ

ºÉAa¤AzÀ ¸ÉÆÃgÉÆà ºÀ¤UÀ½UÉ ¥ÁvÉæ

»rAiÉÆÃzÉà PÉ®¸ÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. EAxÁ

ªÀļÉUÁ®, ZÀ½UÁ®zÀ°è ºÉÆzÀÄÝPÉƼÀî®Ä

PÀA§½UÀÆ vÀvÁégÀzÀ ¹Üw. CªÀÄä EzÀÄÝzÀgÀ¯ÉèÃ

vÁå¥É E®èzÀ UÉÆÃt aîªÀ£ÀÄß PË¢AiÀÄAvÉ

ªÀiÁr ªÀÄAdÄ£Áxï ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß

¨ÉZÀÑVqÀ®Ä ¥Àr¥Ál®Ä ¥ÀqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

EAxÁ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ¨É¼ÉzÀgÀÆ

¨Á®å¢AzÀ¯Éà ¸ÁétªÀiÁ¤AiÀiÁV §qÀvÀ£ÀPÉÌ

¸ÉqÀÄØ ºÉÆqÉAiÉÆà ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ

ªÀÄAdÄ£Áxï J¼ÀªÉ¬ÄAzÀ¯Éà xÀgÀ xÀgÀzÀ

PÉ®¸À ªÀiÁr vÁ¬ÄUÉ £ÉgÀªÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

EAxÁ PÉlÖ ¹ÜwG¯Éèà N¢zÀ CªÀjUÉ

¥Éưøï C¢üPÁjAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉA§

ªÀĺÀzÁ¸É. CzÀPÉÌAzÉà PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ N¢

PÉ®¸À »rAiÉÆà ºÀAvÀ vÀ®Ä¦zÀgÁzÀgÀÆ

®AZÀªÉA§ gÀPÀ̸À D CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÆß

PÀ¹zÀÄPÉÆArvÀÄÛ. DgÀA¨sÀ¢AzÀ¯Éà zÉñÀ¥ÉæêÀÄ

ºÉÆA¢zÀÝ ªÀÄAdÄ£Áxï ¸ÉãÉUÉ ¸ÉÃgÀ®Ä

¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÁzÀgÀÆ C°è zÉÊ»PÀªÁV ¦ümÉ߸ï

E®è¢zÀÝ PÁgÀt D PÀ£À¸ÀÆ PÉÊUÀÆqÀ°®è.

DzÀgÉ, ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr

PÉÊUÀÆqÀzÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ

gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀiÁrAiÉÄà wÃgÀĪÀ

ºÀoÀPÉÌ ©zÀÝ ªÀÄAdÄ£Áxï ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ

ªÀåªÀºÁgÀ DgÀA©ü¹, ¸ÀéAvÀzÀ eÉ°è PÀæ±Àgï

ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV ªÉÄïÉzÀÄÝ

§AzÀgÀÄ. CzÉà ±ÀæªÀÄ¢AzÀ¯Éà F §qÀ

ºÀÄqÀÄUÀ PÀnÖzÉÆÝAzÀÄ CZÀÑjAiÀÄ ¸ÁªÀiÁædå!

EAzÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ-2 JA§ ºÁgÀgï

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

64


avÀæzÀ°èAiÀÄÆ zÉñÀ¨sÀQÛ ¥ÀæzÀ²ð¹gÉÆÃ

ªÀÄAdÄ£Áxï CªÀgÀ PÀ£À¹£À »AzÉ

CªÀgÁ¼ÀzÀ°è G½zÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ ¸ÉʤPÀ£ÁUÉÆÃ

PÀ£À¹zÉ. §ºÀıÀB CzÀµÀÄÖ D¼ÀªÁV E®èzÉÃ

ºÉÆÃV¢ÝzÀÝgÉ CªÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß F ¥Àj AiÀıÀ

PÁtÄwÛgÀ°®è. E£ÀÄß F avÀæzÀ°è PÀlÄÖªÀĸÁÛzÀ

zÉúÀªÀ£Éßà DPÀµÀðuÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄSÁA±ÀªÁV¹

MAzÀÄ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæ ªÀiÁrgÉÆÃzÀgÀ

»AzÉAiÀÄÆ DªÀvÀÄÛ zÉÊ»PÀ ¦ümÉ߸ï E®è

JA§ PÁgÀt¢AzÀ ¸ÉʤPÀ£ÁUÉÆà CªÀPÁ±À

PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÉÆëzÉ!

¹¤ªÀiÁ JA§ÄzÀÄ ªÀÄAdÄ£Áxï

CªÀgÀ ¥Á°UÉ ¥ÀæªÀÄÄR D¸ÀQÛ. ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ-2

avÀæzÀ°è CªÀgÀÄ ¤ªÀð»¹gÉÆà ¥ÁvÀæªÉÃ

PÀ¯ÉAiÀÄ §UÉÎ CªÀgÀ C¸À°Ã D¸ÀQÛUÉ vÁeÁ

GzÁºÀgÀuÉ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ªÀµÀðPÉÆÌAzÀÄ

avÀæ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ D¸É ºÉÆA¢gÉÆÃ

ªÀÄAdÄ£Áxï ¸ÁÖgïUÀ¼À ¹¤ªÀiÁ eÉÆvÉ

eÉÆvÉUÉà ºÉƸÀ§gÀ£ÀÆß ¥ÉÆæÃvÁìV¸ÉÆÃ

GzÉÝñÀ ºÉÆA¢zÁÝgÉ.

EµÉÖ®è ªÉÄÊ°UÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß zÁnPÉÆAqÀÄ

§A¢gÉÆà ªÀÄAdÄ£Áxï CªÀjUÉ ¨sÁjÃ

ªÀAiÀĸÁVgÀ §ºÀÄzÉãÉÆà C¤ß¸ÉÆÃzÀÄ

¸ÀºÀdªÉÃ. DzÀgÉ CªÀgÀ¢Ý£ÀÆß ªÀÄƪÀvÉÊzÀgÀ

D¸ÀÄ¥Á¸ÀÄ. §qÀvÀ£À JA§ÄzÀ£ÀÄß

bÀ®ªÉÇA¢zÀÝgÉ °Ã¯ÁeÁ®ªÁV

«ÄÃjPÉƼÀÀÄzÉA§ÄzÀPÉÌ, PÉÊUÀÆqÀzÀ

PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À §UÉÎ PÉÆgÀUÀÄvÁÛ PÀÆgÉÆà §zÀ®Ä

PÀ£À¹UÀÆ «ÄÃjzÀ AiÀıÀ PÁt§ºÀÄzÉA§ÄzÀPÉÌ

ªÀÄAdÄ£Áxï ¸ÀÆPÀÛ GzÁºÀgÀuÉ. J¯ÉÆèÃ

zÀÄrzÀ PÁ¸À£ÀÄß EªÀÄär ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä

avÀægÀAUÀPÉÌ §gÀĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉå ¸ÁPÀÖzÉ.

DzÀgÉ PÀ¯ÉAiÀÄ ºÀ¹«£ÉÆA¢UÉ §gÉÆÃ

ªÀÄAdÄ£ÁxïgÀAxÀªÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ

RArvÁ avÀæ gÀAUÀQÌzÉ.

CªÀgÀ ªÀÄÄA¢£À AiÉÆÃd£ÉUÀ¼É®èªÀÇ

AiÀıÀ PÁt¯ÉAzÀÄ ºÁgÉʸÉÆÃt...

65

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


DISCOUNT

NO SIM Monday, Sept. 18

100 %

8:42

Sunday, September 12

SUNNY

38

Los Angeles, CA

MON TUE WED

>

min 15º

max 38º

min 15º

max 25º

min 12º

max 25º

>

DISCOUNT

10:30 AM 100%

10:30

Sunday, 23 October

> slide to unlock

Merry Christmas &

New Year 2019

|

|

||


d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

68


69

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

70


¦ümÉ߸ï C£ÀÄß §zÀÄQ£À

¨sÁUÀªÁV¹PÉÆArgÉÆÃ

zsÀ£ÀAdAiÀiï

CzÀPÁÌVAiÉÄà ¢£ÀzÀ

MAzÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß

«ÄøÀ°qÀÄvÁÛ

§A¢zÁÝgÉ. E¢ÃUÀ

PÀmÉ¢lÖAxÁ zÉúÀªÀ£ÀÄß

gÀƦ¹PÉÆArgÉÆÃzÀgÀ

»AzÉ ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ

ºÀ¢£ÉAlÄ ªÀµÀðUÀ¼À

¤gÀAvÀgÀªÁzÀ

¥Àj±ÀæªÀÄ«zÉAiÀÄAvÉ.

F ¦ümÉ߸ï PÀµÀðtA

avÀæzÀ°è£À ¥ÁvÀæ

¥ÉÇõÀuÉ ªÀiÁqÀ®Æ

¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ.

EwÛÃZÉUÀµÉÖà ©qÀÄUÀqÉUÉÆAqÀÄ «ªÀıÀðPÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀæªÁV, £ÉÆÃrzÀªÀ

gÉ®èjAzÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ ¥ÀqÉzÀ avÀæ PÀµÀðtA. ¥Àæwà avÀæzÀ »AzÉAiÀÄÆ MAzÉÆAzÀÄ

¸ÁºÀ¸ÀUÁxɬÄgÀÄvÉÛ. K£Éà §AzÀgÀÆ UÀÄj ªÀÄÄlÄÖªÀ bÀ®zÀ PÀºÁ¤AiÀÄÆ EgÀÄvÉÛ.

CÖ®èzÉà ºÉÆÃzÀgÉ MAzÀÄ avÀæ ¤ªÀiÁðtªÁUÉÆâ®è. ¤ªÀiÁðtªÁzÀgÀÆ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß

vÀmÉÆÖâ®è. PÀµÀðtA avÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀévÀB ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr £ÁAiÀÄPÀ£ÁVAiÀÄÆ £Àn¹gÉÆÃ

zsÀ£ÀAdAiÀiï CvÉæ CªÀgÀzÀÆÝ PÀÆqÁ ¥ÀPÁÌ bÀ®zÀ ºÁ¢!

FªÀwÛUÉ QgÀÄvÉgÉAiÀÄ SÁåvÀ ¤zÉðñÀPÀ ±ÀgÀªÀt ¤zÉðò¹gÀĪÀ PÀµÀðtA avÀæ

mÉæöÊ®gï, ºÁqÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ d£À ªÀÄ£À ¸É¼ÉzÀÄPÉÆArvÀÄÛ. ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ F

avÀæzÀ §UÉÎ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÆß ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ F avÀæ«ÃUÀ ©qÀÄUÀqÉUÉÆAqÀÄ

£ÉÆÃqÀÄUÀgÀ£ÀÄß vÀȦۥÀr¹zÉ. EzÀgÀ »AzÉ zÀ±ÀPÀUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄ¢ÃWÀð PÁ®zÀ vÀ¥À¹ì£ÀAxÁ

PÀ£À¹£À ¥Á°zÉ. F ºÁ¢AiÀÄ vÀÄA¨Á zsÀ£ÀAdAiÀiï CvÉæAiÀĪÀgÀ ±ÀæªÀÄzÀ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÆ EªÉ.

PÉÆqÀV£À ¨sÁUÀªÀÄAqÀ® ªÀÄÆ®zÀªÀgÁzÀ zsÀ£ÀAdAiÀiï CvÉæ ºÀÄnÖ ¨É¼É¢zÉÝ®è

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èAiÉÄÃ. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ¸ÁUÀgï PÁ¯ÉÃf£À°è ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï EAf¤ÃjAUï

¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝ CªÀgÀ ¥Á°UÉ §tÚzÀ PÀ£À¸ÀÄ CgÀ½PÉÆArzÀÄÝ gÁåA¥ï

ªÉÄïÉ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ zsÀ£ÀAdAiÀiï PÁ¯ÉÃdÄ ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄà ªÀiÁqÉ°AUï£ÀvÀÛ D¸ÀQÛ

ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. D PÁ®zÀ°èAiÉÄà EAxÁ PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆA¢zÀÝ zsÀ£ÀAdAiÀiï CªÀgÀ£ÀÄß

PÁ¯ÉÃdÄ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀÄÄVzÁzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ PÉÊ »rzÀzÀÄÝ ªÀiÁqÉ°AUï PÉëÃvÀæªÉÃ. C°èAiÀÄÆ

PÀÆqÁ UÀªÀÄ£ÁºÀð CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀߪÀgÀÄ vÀªÀÄäzÁV¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. QAUï¦üµÀgï qÀ©ð

ªÀÄvÀÄÛ gÉêÀÄAqï ¹Ö¯ï ªÀiÁqÉ°AV£À°èAiÀÄÆ CªÀgÀÄ «ÄAazÀÝgÀÄ.

»ÃVgÀĪÁUÀ¯Éà £Àl£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¹£À ¨ÉA©zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉƽ¹PÉƼÀÄîªÀ

¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°èzÀÝ zsÀ£ÀAdAiÀiïUÉ 2007gÀ°è G¥ÉÃAzÀæ C©ü£ÀAiÀÄzÀ §Ä¢ÞªÀAvÀ avÀæzÀ¯ÉÆèAzÀÄ

¥ÀÅlÖ ¥ÁvÀæ ¹QÌvÀÄÛ. CzÀÄ CªÀgÀ ªÉÆzÀ® avÀæ. D §½PÀ ¨ÉÆA¨Ámï, zÉêÀÅöæ, AiÉÆÃzsÀ,

«ÃgÀ¥Àà£ï ClÖºÁ¸À ªÀÄÄAvÁzÀ avÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ zsÀ£ÀAdAiÀiï C©ü£À¬Ä¹zÀÝgÀÄ. CAzÀºÁUÉ

ªÀiÁqÉ°AUï PÉëÃvÀæzÀ°èzÀÝ EªÀgÉƼÀV£À £Àl£ÁUÉÆà PÀ£À¹UÉ ¤ÃgÉgÉzÀÄ ¥ÉÇò¹zÀݪÀgÀÄ SÁåvÀ

¤ªÀiÁð¥ÀPÀ gÁPï¯ÉÊ£ï ªÉAPÀmÉñï. F ¨sÉÃn ¸ÀA¨sÀ«¹zÉÝà MAzÀÄ C¤jÃQëvÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è.

gÁPï¯ÉÊ£ï zsÀ£ÀAdAiÀiï CªÀgÀ GvÁìºÀ PÀAqÀÄ £Àl£ÁUÉÆà PÀ£À¹UÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ±ÀQÛ vÀÄA©zÀÝgÀÄ.

CzÀgÀ ¥sÀ®ªÁVAiÉÄà §Ä¢ÞªÀAvÀ avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀ ¹¤AiÀiÁ£À DgÀA¨sÀªÁVvÀÄÛ. EzÁzÀ

£ÀAvÀgÀ zsÀ£ÀAdAiÀiï ºÉÆgÀ½PÉÆArzÀÝzÀÄÝ ¹ÃjAiÀÄ°è£ÀvÀÛ. ªÀÄÄAeÁªÀÅ JA§ ¹ÃjAiÀÄ°è£À°è

«®£ï gÉÆÃ¯ï £À°è PÁt¹PÉÆArzÀÝ CªÀjUÉ QgÀÄvÉgÉAiÀÄ°è zÉÆqÀØ ºÉ¸ÀgÀÄ vÀAzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ

F n«AiÀÄ°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁzÀ avÀǣ ÉÃSÁ zsÁgÁªÁ». EzÀgÀ°è £ÁAiÀÄPÀ£ÁV zsÀ£ÀAdAiÀiï

ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ J¦¸ÉÆÃqÀÄUÀ¼À°è £Àn¹zÀÝgÀÄ.

71

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


F zsÁgÁªÁ» ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛ¯Éà ¸ÀÄ¢ÃWÀðªÁzÉÆAzÀÄ «gÁªÀÄ

vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ zsÀ£ÀAdAiÀiï D CªÀ¢üAiÀÄ vÀÄA¨Á §Ä幣ɸï£ÀvÀÛ UÀªÀÄ£À

ºÀj¹zÀÝgÀÄ. CzÀ£ÀÄß ±ÀæªÀÄ ªÀ»¹ PÀnÖ ¤°è¸ÀÄvÀÛ¯Éà MAzÀÄ avÀæ ¤ªÀiÁðt

ªÀiÁr £ÁAiÀÄPÀ£ÁUÉÆà PÀ£À¹£ÉÆA¢UÉ PÉ®¸À DgÀA©ü¹zÀÝ zsÀ£ÀAdAiÀiï

CªÀjUÉ ¸Áxï ¤ÃrzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄqÀ¢ UËj CvÉæ. CªÀgÉà F avÀæPÉÌ

PÀxÉ gÉr ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀµÀðUÀlÖ¯É PÀxÉUÉÆAzÀÄ

CAwªÀÄ gÀÆ¥À PÉÆlÄÖ CzÀPÉÌ PÀµÀðtA CAvÀ ºÉ¸ÀjlÖ §½PÀ JzÀÄgÁzÀzÀÄÝ

¤zÉðñÀPÀgÁågÉA§ ¥Àæ±Éß. DUÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀ ±ÀgÀªÀt zsÀ£ÀAdAiÀiï CªÀgÀ

PÀ£À¹£ÀAvÉAiÉÄà F avÀæªÀ£ÀÄß gÀƦ¹zÁÝgÉ.

E£ÀÄß½zÀAvÉ ¦ümÉ߸ï C£ÀÄß §zÀÄQ£À ¨sÁUÀªÁV¹PÉÆArgÉÆÃ

zsÀ£ÀAdAiÀiï CzÀPÁÌVAiÉÄà ¢£ÀzÀ MAzÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß «ÄøÀ°qÀÄvÁÛ

§A¢zÁÝgÉ. E¢ÃUÀ PÀmÉ¢lÖAxÁ zÉúÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¹PÉÆArgÉÆÃzÀgÀ »AzÉ

¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£ÉAlÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¤gÀAvÀgÀªÁzÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ«zÉAiÀÄAvÉ.

F ¦ümÉ߸ï zsÀAiÀÄ PÀµÀðtA avÀæzÀ°è£À ¥ÁvÀæ ¥ÉÇõÀuÉ ªÀiÁqÀ®Æ

¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ. F avÀæzÀ°è ¸ÀèA ºÀÄqÀÄUÀ£ÁVgÉÆà £ÁAiÀÄPÀ£À ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß

¸ÀA¨sÁ½¸ÀĪÀ°è EµÀðÖUÀ¼À PÁ® ¥Àj¥Á°¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ ¦ümÉ߸ï PÀÆqÁ

¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉAiÀÄAvÉ.

EµÉÆÖAzÀÄ ¸ÀÄ¢ÃWÀð ±ÀæªÀÄzÀ ¥sÀ®ªÁV ªÀÄÆr §A¢gÉÆà PÀµÀðtA

avÀæ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ ºÉƹۮ°èzÉ. F ªÀÄÆ®PÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÁV £É¯É ¤®ÄèªÀ

PÀ£À¸ÀÄ zsÀ£ÀAdAiÀiï CªÀgÀzÀÄÝ.

zsÀ£ÀAdAiÀiï PÁ¯ÉÃdÄ

¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄÃ

ªÀiÁqÉ°AUï£ÀvÀÛ D¸ÀQÛ

ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. D PÁ®

zÀ°èAiÉÄà EAxÁ PÀ£À¸ÀÄ

ºÉÆA¢zÀÝ zsÀ£ÀAdAiÀiï

CªÀgÀ£ÀÄß PÁ¯ÉÃdÄ

ªÁå¸ÀAUÀ ªÀÄÄVzÁzÀ

£ÀAvÀgÀªÀÇ PÉÊ »r

zÀzÀÄÝ ªÀiÁqÉ°AUï

PÉëÃvÀæªÉÃ. C°èAiÀÄÆ

PÀÆqÁ UÀªÀÄ£ÁºÀð

CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀߪÀgÀÄ

vÀªÀÄäzÁV¹PÉÆArzÀÝgÀÄ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

72


ªÀÄvÉÛ D£ÀAzÀ!

ånæPï »ÃgÉÆà ²ªÀgÁeï PÀĪÀiÁgï

ºÁJA§ CzÀÄãvÀ £Àl £ÁAiÀÄPÀ£ÁV

CªÀvÀj¹zÀÝ D£ÀAzï JA§ avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ.

±ÁEªÀtÚ£À ªÀÈwÛ fêÀ£ÀzÀ°è ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæ

ªÀ»¹gÉÆà EzÉà mÉÊl¯ï C¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ

¦ ªÁ¸ÀÄ MAzÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À

ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀÄ zÁégÀQÃ±ï ¨Áå£Àj£À

LªÀvÉÛgÀqÀ£Éà avÀæªÁV ªÀÄÆr §gÀ°zÉ.

¦ ªÁ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀtÚ PÁA©£ÉõÀ¤ß£À°è

²ªÀ°AUÀ avÀæ ºÉÆgÀ §A¢vÀÄÛ. CzÀÄ ¸ÀÆ¥Àgï

¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄïÉ

¥Éǰøï

PÀ«ÄµÀ£Àgï!

²ªÀªÀÄtÂ, ¤zÉÃð±ÀPÀ-£Àl

73

qÉÊgÉPÀÖgï

¤Ã£Á¸ÀA

¸Àwñï!

»mï PÀÆqÁ DVvÀÄÛ. FUÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ avÀæzÀ°è

F eÉÆÃr ªÀÄvÉÛ MAzÁUÀ°zÉ JA§ ¸ÀÄ¢Ý

ºÀ©âPÉÆArvÀÄÛ. DzÀgÉ vÁgÁUÀtzÀ DAiÉÄÌ PÁAiÀÄð

CAwªÀÄ ºÀAvÀ vÀ®Ä¦PÉÆAqÀgÀÆ ²ÃðPÉ ªÀiÁvÀæ

C£ÁªÀgÀtUÉÆArgÀ°®è. E¢ÃUÀ F avÀæPÉÌ

D£ÀAzï JA§ £ÁªÀÄPÀgÀtªÁVzÉ.

F avÀæzÀ°è ªÉÆzÀ® ¨Áj gÀavÁ gÁªÀiï

²ªÀgÁeï PÀĪÀiÁgï CªÀjUÉ eÉÆÃrAiÀiÁV

£Àn¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸ÉÊPÁ¯ÁfPÀ¯ï yæ®ègï PÀxÉ

ºÉÆA¢gÉÆà F avÀæªÀÇ ²ªÀ°AUÀzÀAvÉAiÉÄÃ

UÉ®ÄèªÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÆ EªÉ. CzÀ®èzÉà D£ÀAzï

JA§ ²ÃðPÉAiÀÄ£ÀÄß F avÀæQÌnÖgÉÆÃzÀgÀ §UÉÎ

²ªÀtÚ£À C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÆ RÄUÉÆArzÁÝgÉ.

UÀ¼ÀÆgÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è `UÉÆð

¨ÉA¨Ágï' avÀæPÉÌ ±ÀÆnAUï £ÀqɸÀÄwÛ

zÉݪÀÅ. CzÀÄ ªÀÄAwæAiÉƧâgÀÄ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À

¹éÃPÀj¸ÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀ. £Àn CgÀÄAzsÀw £ÁUï

ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÀ¯Á«zÀgÀÄ awæÃPÀgÀtzÀ°è

¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À

¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è »jAiÀÄ ¥Éǰøï CPÁjUÀ¼ÀÄ

G¥À¹ÜvÀjgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÁV ºÀvÁÛgÀÄ dÆå¤AiÀÄgï

Dnð¸ïÖUÀ¼ÀÄ ¥Éǰøï CPÁjUÀ¼À ¥ÉÇõÁQ£À°èzÀÝgÀÄ.

C°è£À ¸À¤ßªÉñÀ ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ ºÀ¼É ¸ÉAlæ¯ï

eÉʯï£À°è (FUÀzÀÄ GzÁå£ÀªÀ£À DVzÉ) awæ¸À®Ä

¤zsÀðj¹zÉݪÀÅ. CgÀªÀÄ£É ±ÀÆnAUï ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ

`¯ÉÆPÉñÀ£ï ²¥sïÖ' JAzÀÄ WÉÆøÀ¯ÁAiÀÄÄÛ. CgÀªÀÄ£É

¬ÄAzÀ ¸ÉAlæ¯ï eÉʯïUÉ ºÉZÀÄÑ CAvÀgÀ«®è. ZÁ®ÄPÀå

¸ÀPÀð¯ï zÁn KnæAiÀiÁ ºÉÆÃmɯï JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è

ºÁzÀÄ §®PÉÌ wgÀÄVzÀgÉ CzÉà ¸ÉAlæ¯ï eÉʯï. ªÉÆzÀ®Ä

£ÁªÉÇA¢µÀÄÖ d£À ±ÀÆnAUï ªÁå£ï£À°è ºÉƸÀ

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

£Á¸ÀA ¸ÀwÃ±ï ¥Á°UÉ Uɮī£À ªÀĺÁ ¥ÀªÀð

¤Ã ªÉÇAzÀÄ PÀuÉÛgÉ¢zÉ. CAiÉÆÃUÀå avÀæ zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°è

UɮĪÀÅ zÁR°¸ÀÄvÀÛ¯Éà ªÀÄAqÀå ºÉÊzÀ£À ®PÀÄÌ RįÁ¬Ä¹zÉ.

E¢ÃUÀ CªÀgÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ avÀægÀAUÀPÀÆÌ JAnæ PÉÆnÖzÁÝgÉ.

EzÉà ¹»WÀ½UÉAiÀÄ°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¹» ¸ÀÄ¢Ý ¤Ã£Á¸ÀA

¸Àwñï PÀqɬÄAzÀ §A¢zÉ!

ºÁUÀAvÀ ¸ÀwÃ±ï ªÀÄvÁåªÀÅzÉÆà ºÉƸÁ avÀæzÀ°è

£Àn¸ÀÄwÛgÉÆà ¸ÀÄ¢Ý PÉÆnÖzÁÝgÉ CAzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃQ®è. EzÀÄ

CzÀQÌAvÀ®Æ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ «ZÁgÀ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ CªÀjÃUÀ

¤zÉÃð±ÀPÀgÁUÀ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝgÉ!

MAzÀµÀÄÖ PÁ®¢AzÀ®Æ ¸ÀwñïUÉ PÀxÉAiÉÆAzÀÄ M¼ÀUÉÃ

PÉÆgÉAiÀÄÄvÁÛ PÀZÀUÀĽ¬ÄqÀÄwÛvÀÛAvÉ. CzÉà PÀxÉUÉ ¹¤ªÀiÁ

ZËPÀnÖ£À PÉ®¸À PÁAiÀÄð ªÀÄÄV¹PÉÆArgÉÆà ¸Àwñï vÁªÉÃ

¤zÉÃð±À£À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁVzÁÝgÉ. ºÉƸÁ ªÀµÀðPÉÌ F

avÀæzÀ ¥sÀ¸ïÖ ®ÄPï ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¤zsÀðj¹zÁÝgÉ. D

¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÉÄà MmÁÖgÉ avÀæzÀ C¸À°Ã avÀæt ¹UÀ°zÉ.

£Àl£ÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀ£À¸ÀÄ PÀAqÀÄ »ÃgÉÆà DVAiÀÄÆ

ºÉÆgÀ ºÉÆ«ÄägÉÆà ¸ÀwÃ±ï ¥Á°UÉ ¤zÉÃð±À£À §ºÀÄ PÁ®zÀ

D¸ÀQÛ. ¤Ã£Á¸ÀA PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÉÄà ¤zÉÃð±À£À

«¨sÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¸É¼ÉzÀÄPÉÆArvÀÛAvÉ. E¢ÃUÀ ºÉƸÁ ªÀµÀðPÉÌ

ºÉƸÁ CªÀvÁgÀzÀ°è ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁUÀ®Ä

¸ÀwÃ±ï ªÀÄÄAzÁVzÁÝgÉ.

¯ÉÆPÉñÀ£ïUÉ vÉgÀ½zɪÀÅ. ¥ÉÇ°Ã¸ï ¥ÉÇõÁQ£À°èzÀÝ

dÆå¤AiÀÄgï Dnð¸ïÖUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ ¨ÉÊPï,

¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À¯Éèà C°èUÉ §gÀ¨ÉÃQvÀÄÛ.

ªÀÄzsÀåªÀAiÀĸÀÄì zÁnzÀ dÆå¤AiÀÄgï Dnð¸ïÖ

M§âgÀÄ ¥Éǰøï PÀ«ÄµÀ£Àgï ¥ÉÇõÁQ£À°èzÀÝgÀÄ.

CªÀgÀ ªÁºÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï! ¸Àj, CgÀªÀģɬÄAzÀ ¸ÉAlæ¯ï

eÉʯïUÉ CªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀĽAiÀÄÄvÁÛ §A¢zÁÝgÉ.

¥Éǰøï PÀ«ÄµÀ£Àgï (?) ¸ÉÊPÀ¯ï vÀĽAiÀÄĪÀÅzÀÄ J®èjUÀÆ

«avÀæªÁV PÁt¹zÉ. zÁjAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ mÁæ¦üPï ¥ÉǰøÀgÀÄ

ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ CªÀjUÉ ¸É®ÆåmïUÀ¼ÀÄ ¹Q̪É.

DvÀ PÀÆqÀ EzÀ£É߯Áè ¸ÀRvÁÛV JAeÁAiÀiï ªÀiÁrzÁÝgÉ.

¯ÉÆPÉñÀ£ïUÉ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ CªÀgÀ C¸À°AiÀÄvÀÄÛ §AiÀÄ

¯ÁVzÉ. ¸É®Æåmï ºÉÆqÉzÀÄ AiÀiÁªÀiÁjzÀªÀgÀÄ vÀgÁmÉUÉ

vÉUÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. DUÀ ¸ÀAPÀl¢AzÀ ¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä

£ÁªÀÅ DvÀ£À°èUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁAiÀÄÄÛ!

¤gÀÆ¥ÀuÉ: ±À²zsÀgÀ avÀæzÀÄUÀð

¥sÉÆÃmÉÆÃ: ªÀÄ£ÀÄ


d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

74


F »AzÉ CSÁqÀ,

ºÀÈzÀAiÀÄzÀ° EzÉäzÀÄ

ªÀÄvÀÄÛ fUÀgïxÀAqÁ

avÀæçUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉðñÀ£À

ªÀiÁrzÀÝ ²ªÀUÀuÉñï

CªÀgÀ ºÉƸÁ PÀ£À¸ÀÄ

vÁælPÀ. F avÀæªÀ£ÀÄß

¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯ÉÃ

£ÁAiÀÄPÀ£ÁVAiÀÄÆ

C©ü£À¬Ä¹gÉÆÃ

gÁºÀįï L£Á¥ÀÅgÀ

CªÀjÃUÀ F avÀæzÀ

ªÀÄÆ®PÀªÉà RqÀPï

»ÃgÉÆà DVAiÀÄÆ

JAnæ PÉÆnÖzÁÝgÉ.

F ªÀÄÆ®PÀ

PÀ£ÀßqÀPÉÆ̧â gÀUÀqï

®ÄQÌ£À »ÃgÉÆãÀ

DUÀªÀÄ£ÀªÁzÀAvÁVzÉ!

dPÁgÀtÂUÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÀÆ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÉÃ

gÁDUÀÄvÁÛgÉA§ £ÀA©PÉ DUÁUÀ ¸ÀļÁîzÀ¢ÝzÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ

vÀÄA¨Á gÁdQÃAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt«zÀÝgÀÆ ªÀÄ£À¸À£ÀÄß

PÀ¯ÉAiÀÄ ªÀ±ÀPÉÆ̦à¹zÀ «gÀ¼À GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÉÆAzÀÖªÉ.

CzÀgÀ°è vÁælPÀ avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÁAiÀÄPÀ £Àl£ÁV,

¤ªÀiÁð¥ÀPÀ£ÁVAiÀÄÆ ¥ÁzÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁrgÉÆà gÁºÀįï

L£Á¥ÀÅgÀ PÀÆqÁ ¤¸ÀìAzÉúÀªÁVAiÉÄà ¸ÉÃjPÉƼÀÄîvÁÛgÉ!

ºÉ¸ÀgÀ°èAiÉÄà ¤UÀÆqsÀªÀ£ÀÄß §aÑlÄÖPÉÆArgÀĪÀ vÁælPÀ

avÀæªÀ£ÀÄß ²ªÀUÀuÉÃ±ï ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrzÁÝgÉ. F »AzÉ

CSÁqÀ, ºÀÈzÀAiÀÄzÀ° EzÉäzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fUÀgïxÀAqÁ

avÀæçUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrzÀÝ ²ªÀUÀuÉñï CªÀgÀ ºÉƸÁ

PÀ£À¸ÀÄ vÁælPÀ. F avÀæªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯ÉÃ

£ÁAiÀÄPÀ£ÁVAiÀÄÆ C©ü£À¬Ä¹gÉÆà gÁºÀįï L£Á¥ÀÅgÀ

CªÀjÃUÀ F avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà RqÀPï »ÃgÉÆÃ

DVAiÀÄÆ JAnæ PÉÆnÖzÁÝgÉ. F ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀPÉÆ̧â

gÀUÀqï ®ÄQÌ£À »ÃgÉÆãÀ DUÀªÀÄ£ÀªÁzÀAvÁVzÉ!

»ÃUÉ EwÛÃZÉUÉ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV AiÀıÀ PÀAqÀ

vÁælPÀ avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ gÁºÀįï

©eÁ¥ÀÅgÀzÀªÀgÀÄ. CªÀgÀzÀÄÝ ¥ÀPÁÌ gÁdQÃAiÀÄzÀ »£É߯É

EgÀĪÀ PÀÄlÄA§. gÁºÀįï vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ L£Á¥ÀÅgÀ

PÁAUÉæ¸ï £ÁAiÀÄPÀ, ªÀiÁfà ±Á¸ÀPÀ. vÁ¬Ä ªÀ¸ÀÄAzsÀgÁ

L£Á¥ÀÅgÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁzÀ°è PÉ®¸À

ªÀiÁqÀÄvÁÛ E¢ÃUÀ ¤ªÀÈvÀÛgÁVzÁÝgÉ.

EAxÁ »£É߯ɬÄAzÀ §A¢gÀĪÀ gÁºÀÄ¯ï ºÉʸÀÆÌ®Ä

²PÀët ªÀÄÄV¹PÉÆArzÀÄÝ ©eÁ¥ÀÅgÀzÀ «Ä°lj ¸ÀÆÌ°£À°è.

D £ÀAvÀgÀ ©eÁ¥ÀÅgÀzÀ°èAiÉÄà EAf¤AiÀÄjAUïUÉ

¸ÉÃjPÉÆAqÀgÁzÀgÀÆ D ºÉÆwÛUÁUÀ¯Éà vÀ£Àß §zÀÄQ£À

¢PÀÄÌ ¹¤ªÀiÁ JA§ÄzÀªÀjUÉ ¥ÀPÁÌ DV ºÉÆÃVvÀÄÛ.

ªÀÄÆ®vÀB ¹¤ªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÀzÀ°è C¥ÁgÀ D¸ÀQÛ

ºÉÆA¢zÀÝ gÁºÀįï EAf¤AiÀÄjAUÀ£ÀÄß PÀA¦èÃlÄ ªÀiÁr

PÉÆAqÀgÁzÀgÀÆ D ªÀ®AiÀÄzÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄ

ªÀiÁqÀzÉ ¹ÃzÁ avÀægÀAUÀzÀ ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ.

75

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


D £ÀAvÀgÀzÀ°è

PÉÆAZÁªÀgÀA JA§

®A¨Át ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ

PÀxÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ

avÀæzÀ°èAiÀÄÆ gÁºÀįï

£Àn¹zÀÝgÀÄ. D avÀæPÉÌ

gÁdå ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÆ

¹QÌvÀÄÛ. CzÁzÀ §½PÀ

²ªÀUÀuÉÃ±ï ¤zÉðñÀ£À

ªÀiÁrzÀÝ CSÁqÀ

avÀæzÀ°èAiÀÄÆ MAzÀÄ

¥ÁvÀæ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ.

CzÀgÀ°è gÁºÀįï

¥À¥sÁðªÉÄð£ïì £ÉÆÃrzÀ

²ªÀUÀuÉñï CªÀjUÉAzÉÃ

ºÉƸÉzÀzÀÄÝ vÁælPÀ avÀæzÀ

PÀxÉ. ºÁUÉ ±ÀÄgÀĪÁzÀ

F avÀæ vÉgÉ PÀArzÉ.

gÁºÀįï CªÀjUÉ ¨sÀdðj

UɮĪÀ£ÀÆß vÀAzÀÄ

PÉÆnÖzÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

76


D £ÀAvÀgÀzÀ°è PÉÆAZÁªÀgÀA JA§ ®A¨ÁtÂ

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ PÀxÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ avÀæzÀ°èAiÀÄÆ

gÁºÀÄ¯ï £Àn¹zÀÝgÀÄ. D avÀæPÉÌ gÁdå ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÆ

¹QÌvÀÄÛ. CzÁzÀ §½PÀ ²ªÀUÀuÉÃ±ï ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrzÀÝ

CSÁqÀ avÀæzÀ°èAiÀÄÆ MAzÀÄ ¥ÁvÀæ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ.

CzÀgÀ°è gÁºÀÄ¯ï ¥À¥sÁðªÉÄð£ïì £ÉÆÃrzÀ

²ªÀUÀuÉñï CªÀjUÉAzÉà ºÉƸÉzÀzÀÄÝ vÁælPÀ avÀæzÀ

PÀxÉ. ºÁUÉ ±ÀÄgÀĪÁzÀ F avÀæ vÉgÉ PÀArzÉ. gÁºÀįï

CªÀjUÉ ¨sÀdðj UɮĪÀ£ÀÆß vÀAzÀÄ PÉÆnÖzÉ.

F avÀæzÀ°è gÁºÀįï L£Á¥ÀÅgÀ CªÀjUÉ F

»AzÉ MgÀl L ®ªï AiÀÄÆ avÀæzÀ°è £Àn¹zÀÝ

ºÀÈzÀAiÀiÁ £ÁAiÀÄQAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. «£ÉÆÃzï ¨sÁgÀw

bÁAiÀiÁUÀæºÀt, CgÀÄuï ¸ÀÄgÀUÀ ¸ÀAVÃvÀ F avÀæQÌvÀÄÛ.

¨sÀªÁ¤ ¥ÀæPÁ±ï, AiÀıÀéAvï ±ÉnÖ, £ÀAzÀUÉÆÃ¥Á¯ï,

CPÀëgÁ, Cfvï dAiÀÄgÁeï, ²æÃzsÀgï ±Á¹Ûç, CdAiÀiï

²ªÀgÁeï, ¢Ã±Á ¥ÀǪÀAiÀÄå ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ

£Àn¹zÀÝgÀÄ. MAzÀÄ ªÀÄqÀðgï «Ä¸ÀÖjAiÀÄ ¸ÀÄvÁÛ

£ÀqÉAiÉÆà ªÉÄÊ £À«gÉý¸ÉÆà PÀxÁ ºÀAzÀgÀ

ºÉÆA¢zÀÝÀ vÁælPÀzÀ°è gÁºÀįï RqÀPÀÄÌ J¹¦AiÀiÁV

«ÄAazÀÝgÀÄ.

DgÀA¨sÀzÀ ºÉeÉÓAiÀįÉèà ¹PÀÌ F Uɮī¤AzÀ

gÁºÀįï L£Á¥ÀÄgï RÄUÉÆArzÁÝgÉ. »ÃgÉÆÃ

DVAiÉÄà CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ CªÀPÁ±ÀUÀ½ªÉ.

EµÀÖgÀ°èAiÉÄà CªÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «©ü£ÀߪÁzÀ

avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄÄAzÉ §gÀ®Ä vÀAiÀiÁj

£ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ.

77

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019gÁdÄ ªÀÄÆ®vÀB

UÀÄdgÁw£ÀªÀgÀÄ.

DzÀgÉ C¥Ààl

PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀªÀ£ÉßÃ

ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆArgÉÆÃ

CªÀgÀÄ ºÀÄnÖ

¨É¼ÉzÀzÉÝ®èªÀÇ

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À

ªÀiÁUÀr gÀ¸ÉÛAiÀÄ

KjAiÀiÁzÀ°èAiÉÄÃ.

ªÀåªÀºÁgÀQÌAvÀ®Æ

ºÉZÁÑV ¹¤ªÀiÁ

§UÉÎ PÀ£À¸ÀÄ

PÀnÖPÉÆArzÀÝ

gÁdÄ N¢zÉÝ®è

PÉJ¯ïE

PÁ¯ÉÃf£À°è.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

78


£ÀÄ £Àl£ÁUÀÄvÉÛãÉÆÃ, ¤zÉÃð±ÀPÀ,

vÁ ¹¤ªÀiÁmÉÆÃUÁæ¥sÀgï DUÀÄvÉÛãÉÆÃ

UÉÆwÛ®è. DzÀgÉ AiÀiÁªÀvÁÛzÀgÀÆ MAzÀÄ

¢£À PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ ¨sÁUÀªÁUÀ¯ÉèÉÃPÀÄ...

EAxÁzÉÆÝAzÀÄ ±À¥ÀxÀzÀAvÁ PÀ£À¸ÀÄ

PÀnÖPÉÆAqÀÄ §zÀÄPÀÄvÀÛ¯Éà E¢ÃUÀ ©JAqÀ§Äèöå

avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁV ºÉÆgÀ

ºÉÆ«ÄägÀĪÀªÀgÀÄ gÁdÄ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀiï.

PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀ £À£Àß G¹gÀÄ. CzÉãÉÃ

DzÀgÀÆ E°èAiÉÄà EzÀÄÝ M¼ÉÆî¼Éî avÀæ

PÉÆmÉÖà PÉÆqÀÄvÉÛãÉA§ ¨sÀgÀªÀ¸É ºÉÆA¢gÉÆÃ

CªÀgÀÄ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrgÉÆà ªÉÆzÀ® avÀæ

©JAqÀ§Æèöå. F avÀæ«ÃUÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ

ºÉƹۮ°ègÀĪÁUÀ¯Éà ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ avÀæPÀÆÌ

vÀAiÀiÁgÁVgÉÆà gÁdÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¥Àæw×vÀ

GzÀå«Ä. ¥ÉèöʪÀÅqï §Äå¹£É¸ï £ÀqɸÀÄvÀÛ¯ÉÃ

avÀægÀAUÀzÀvÀÛ ¸ÁV §AzÀ CªÀgÀ §zÀÄQ£À

ºÁ¢ ¹¤ªÀiÁzÀµÉÖà gÀ¸ÀªÀvÁÛVzÉ!

AiÀiÁªÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¹¤ªÀiÁ

¨sÁUÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ gÁdÄ CªÀgÀ D¸ÉUÉ

M°zÀÄ §A¢gÉÆÃzÀÄ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ£ÁUÉÆÃ

AiÉÆÃUÀ. EzÀĪÀgÉUÀÆ CªÀgÀÄ ºÀvÁÛgÀÄ

avÀæUÀ½UÉ ¤ªÀiÁðtzÀ°è D¸ÀgÉAiÀiÁVzÁÝgÉ.

F »AzÉ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV UɮĪÀÅ

PÀArzÀÝ qÀ§¯ï EAf£ï avÀæPÀÆÌ gÁdÄ

¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ¯ÉÆè§âgÁVzÀÝgÀÄ. ©JAqÀ§Æèöå

avÀæªÀ£ÀߪÀgÀÄ ªÉÆzÀ® ¸À® ¥ÀÆtð

¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÁÝgÉ. MAzÀÄ

ºÉƸÁ vÀAqÀ, AiÀĪÀ DªÉÃUÀzÀ PÀxÁ

ºÀAzÀgÀPÉÌ ªÀÄ£À¸ÉÆÃvÀÄ F avÀæPÀ̪ÀgÀÄ ºÀt

ºÀÆrzÁÝgÉ. F ªÀÄÆ®PÀªÉà vÀªÀÄä EµÀÆÖ

ªÀµÀðzÀ ¹¤ªÀiÁ vÀ¥À£ÉUÉ M¼ÉîAiÀÄ ¥Àæw¥sÀ®

¹PÉÌÃ ¹UÀÄvÀÛzÉAiÉÄA§

£ÀA©PɬÄA¢zÁÝgÉ.

gÁdÄ ªÀÄÆ®vÀB

UÀÄdgÁw£ÀªÀgÀÄ. DzÀgÉ C¥Ààl PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀªÀ£ÉßÃ

ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆArgÉÆà CªÀgÀÄ ºÀÄnÖ

¨É¼ÉzÀzÉÝ®èªÀÇ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀiÁUÀr gÀ¸ÉÛAiÀÄ

KjAiÀiÁzÀ°èAiÉÄÃ. E°è CªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ

¥ÉèöʪÀÅqï §Äå¹£É¸ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÉÃ

ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ¨É¼ÉzÀÄ ªÀåªÀºÁgÀQÌAvÀ®Æ

ºÉZÁÑV ¹¤ªÀiÁ §UÉÎ PÀ£À¸ÀÄ PÀnÖPÉÆArzÀÝ

gÁdÄ N¢zÉÝ®è PÉJ¯ïE PÁ¯ÉÃf£À°è.

D £ÀAvÀgÀ D¤ªÉÄõÀ£ï PÉÆøïð C£ÀÆß

¸ÀA¥ÀÆtðUÉƽ¹PÉÆArzÀÝ CªÀgÀÄ ¹¤ªÀiÁ

PÉæÃeï ElÄÖPÉÆAqÉà ¥ÉèöʪÀÅqï ªÁå¥ÁgÀzÀ°è

vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÝgÀÄ.

PÀqÉUÀÆ CªÀgÀ EAVvÀzÀAvÉAiÉÄÃ

avÀægÀAUÀPÉÌ JAnæ PÉÆnÖzÁÝgÉ. DgÀA¨sÀ

PÁ®¢AzÀ®Æ PÉæÃf¸ÁÖgï gÀ«ZÀAzÀæ£ï

C©üªÀiÁ¤AiÀiÁVgÉÆà gÁdÄ ¥Á°UÉ CªÀgÀ

avÀæUÀ¼Éà CzÀÆÝjvÀ£À, «©ü£Àß D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ

¥ÁoÀ ±Á¯É¬ÄzÀÝAvÉ. ªÀÄÄAzÁåªÀvÁÛzÀgÀÆ

PÉæÃf¸ÁÖgï eÉÆvÉ MAzÀÄ ¹¤ªÀiÁ ªÀiÁqÉÆÃ

CªÀPÁ±À PÀÆr §gÀ§ºÀÄzÉA§ UÁqsÀªÁzÀ

¤jÃPÉë gÁdÄ CªÀgÀzÀÄÝ.

E¢ÃUÀ CªÀgÀÄ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrgÀĪÀ

©JAqÀ§Æèöå avÀæ vÉgÉ PÁtĪÀ ¸À£ÁߺÀzÀ°èzÉ.

CzÁUÀ¯Éà ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ avÀæ ¤ªÀiÁðtPÀÆÌ

gÁdÄ vÀAiÀiÁgÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. E¢ÃUÀ D avÀæzÀ

¹Ìç¥sïÖ ªÀPïð ¸ÉÃjzÀAvÉ ¥ÀƪÀð¨sÁ« PÉ®¸À

PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. ©JAqÀ§Æèöå avÀæ

©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà gÁdÄ ºÉƸÁ

avÀæªÀ£ÀÄß C£Ë£ïì ªÀiÁqÀ°zÁÝgÉ.

F ‘©JAqÀ§Æèöå’ PÁgÀÄ CAzÀÄPÉÆAqÀgÉ ¤ªÀÄä HºÉ vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨ÁAiÀiïì CAqï

ªÀŪÉÄ£ïì PÁ¯ÉÃeï£ÀÄß aPÀÌzÁV EzÉà ºÉ¸Àj£À°è PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÀAvÉ. PÁ¯ÉÃf£À°è ºÀÄqÀÄUÀ, ºÀÄqÀVAiÀÄgÀ

vÀÄAmÁl, ZɯÁèl, ¦æÃw, M¼ÉîÃzÀÄ-PÉlÖzÀÄÝ EªÉ¯ÁèªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

CzÀPÉÌ ¥sÀ£ï C£ï°«ÄmÉqï JAzÀÄ Cr§gÀºÀzÀ°è ºÉýPÉÆArzÁÝgÉ. PÀvÉ, avÀæPÀvÉ, ¤zÉÃð±À£À

ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ ºÁqÀÄUÀ½UÉ ¸Á»vÀå MzÀV¹gÀĪÀÅzÀÄ UÀAzsÀªÀðgÁAiÀÄ gÁªÀÅvï. EªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ ²æÃgÁA

UÀAzsÀªÀð DgÀÄ ºÁqÀÄUÀ½UÉ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£É eÉÆvÉUÉ MAzÀÄ ¥ÁvÀæPÉÌ §tÚ ºÀaÑzÁÝgÉ. ªÀÄÄRå

¥ÁvÀæzÀ°è ¥Àæ«Ãuï, DPÁ±ï¹AUïgÀd¥ÀÆvï £ÀV¸À®Ä aPÀÌtÚ, EªÀgÉÆA¢UÉ ¦æAiÀiÁAPÀ ªÀįÁßqï,

C£ÀĵÁgÉÊ, KPÁÛgÁxÉÆÃqï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ C©ü£À¬Ä¹zÁÝgÉ.

79

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

82PÀgÁmÉ ZÁA¦AiÀÄ£ï

DVgÉÆà ¹zÁÞxïð ¥Á°UÉ

NªÀð £Àl£ÁV DPÀë£ï

NjAiÀÄAmÉqï ¥ÁvÀæUÀ¼ÉAzÀgÉÃ

M®ªÀÅ ºÉZÀÄÑ. CªÀgÀÄ

F PÀxÉAiÀÄ£ÀÆß PÀÆqÁ

CzÀPÉÌ vÀPÀÄÌzÁVAiÉÄÃ

gÀƦ¹zÁÝgÀAvÉ. ¥sÁå«Ä°

PÀxÁ£ÀPÀ ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ

DPÀë£ïUÉà ºÉZÀÄÑ MvÀÄÛ

¤ÃqÀ¯ÁVzÉAiÀÄAvÉ.

DªÉÃUÀzÉÆA¢UÉ, ²ÃðPÉUÉ vÀPÀÄÌzÁzÀ wÃPÀë÷ÚvÉ

ºÉƸÀzÉÆAzÀÄ

AiÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀÄwÛgÉÆà avÀæ UÀgÀÄqÀ. F avÀæªÀ£ÀÄß

¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÉÆÃzÀgÀ eÉÆvÉUÉ £ÁAiÀÄPÀgÁVAiÀÄÆ £Àn¹gÀĪÀªÀgÀÄ

¹zÁÞxïð ªÀĺÉñï. CzÀÆÝj vÁgÁUÀt, ºÉƸÁ §UÉAiÀÄ PÀxÉ ªÀÄvÀÄÛ

AiÀiÁªÀÅzÀgÀ°èAiÀÄÆ PÁA¥ÉÆæêÉÄÊ¸ï ªÀiÁrPÉƼÀîzÀAxÁ ªÉÄÃQAUï¤AzÀ

UÉzÉÝà UÉ®ÄèªÀ ¨sÀgÀªÀ¸É¬ÄA¢gÉÆà ¹zÁÞxïð ¥Á°VzÀÄ ªÉÆzÀ® C£ÀĨsÀªÀ.

F avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrgÀĪÀªÀgÀÄ zsÀ£ÀPÀĪÀiÁgï. FªÀgÉUÀÆ

PÉÆjAiÉÆÃUÁæ¥sÀgï DVzÀÝ EªÀjÃUÀ F avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV

¨sÀrÛ ºÉÆA¢zÁÝgÉ. ¸ÀévÀB ¹zÁÞxïð ªÀĺÉñï CªÀgÉà §gÉ¢gÉÆà PÀxÉ,

avÀæ PÀxÉUÉ zsÀ£ÀPÀĪÀiÁgï ¹¤ªÀiÁ ¸Àà±Àð ¤ÃrzÁÝgÉ. ¹zÁÞxïð £ÁAiÀÄPÀ

£ÁV £Àn¹gÉÆà F avÀæzÀ°è ²æãÀUÀgÀ QnÖ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÉÇAzÀPÉÌ

fêÀ vÀÄA©zÁÝgÉ. D²PÁ gÀAUÀ£Áxï ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀÄ£Á eÉÃoÀä¯Á¤

£ÁAiÀÄQAiÀÄgÁV £Àn¹zÁÝgÉ.

§ºÀÄPÁ®zÀ £ÀAvÀgÀ D¢ ¯ÉÆÃPÉñï F avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄRå

R¼À£Àl£ÁV «dÈA©ü¹zÁÝgÉ. gÀAUÁAiÀÄt gÀWÀÄ, gÁeÉÃ±ï £ÀlgÀAUÀ,

gÀªÉÄÃ±ï ¥ÀArvï, gÀªÉÄÃ±ï ¨sÀmï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ vÁgÁUÀt F avÀæQÌzÉ.

E£ÀÄß½zÀAvÉ gÀWÀÄ ¢üÃQëvï F avÀæzÀ ¸ÀAVÃvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ. fUÀgïxÀAqÁ,

¨sÀdgÀAV ªÀÄÄAvÁzÀ avÀæUÀ½UÉ bÁAiÀiÁUÁæºÀPÀgÁV UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢zÀÝ

dAiÀiÁ£ÀAzï CªÀgÉà F avÀæPÀÄÌ PÁåªÉÄgÁ PÀuÁÚVzÁÝgÉ. ºÁUÁzÀgÉ F

avÀæzÀ «±ÉõÀvÉAiÉÄãÀÄ, PÀxÁ ºÀAzÀgÀ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄzÉÝA§ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ

¹zÁÞxïð PÀqɬÄAzÀ EzÀÄ ¥ÀPÁÌ ¥sÁå«Ä° qÁæªÀiÁ EgÀĪÀAxÁ DPÀë£ï

ªÀÄÆ« JA§ GvÀÛgÀªÀµÉÖà ¹UÀÄvÀÛzÉ!

F avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ £Á£Á dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ ¨sÁgÀ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀgÀÆ

MAzÉƼÉî avÀæ ªÀiÁrgÀĪÀ RÄ ¹zÁÞxïð ªÀĺÉñï CªÀgÀzÀÄÝ.

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èAiÉÄà ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ ¹zÁÞxïð PÀA¥ÀÆålgï ¸ÉÊ£ïì

¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ. ªÀiÁ¸ÀÖgïì E£ï ªÀÄ°Ö «ÄÃrAiÀiÁ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀªÀgÀÄ. DgÀA¨sÀ

PÁ®¢AzÀ®Æ £Àl£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ D¸É¬ÄAzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæAiÀÄvÀß, ¥Àj±ÀæªÀÄ

¥ÀnÖzÀÝ CªÀgÀÄ ¹¥Á¬Ä avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ £Àl£ÁV JAnæ PÉÆnÖzÀÝgÀÄ.

CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À ¤gÀAvÀgÀ zsÁå£ÀzÀ ¥sÀ®ªÁVAiÉÄÃ

UÀgÀÄqÀ avÀæ ¸ÀdÄÓUÉÆArzÉ.

¹zÁÞxïð £Àl£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ ºÀA§®«lÄÖPÉÆAqÉà PÀgÁmÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ

¥Àjtw ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ. 2007-08gÀ°è ²æîAPÁzÀ°è £ÀqÉ¢zÀÝ PÀgÁmÉ

ZÁA¦AiÀģﲥï£À°è ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¹zÀÝ CªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¨É½î

ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀAa£À ¥ÀzÀPÀUÀ¼À£ÀÆß UÉzÀÄÝPÉÆArzÀÝgÀÄ.

»ÃUÉ PÀgÁmÉ ZÁA¦AiÀÄ£ï DVgÉÆà ¹zÁÞxïð ¥Á°UÉ NªÀð

£Àl£ÁV DPÀë£ï NjAiÀÄAmÉqï ¥ÁvÀæUÀ¼ÉAzÀgÉà M®ªÀÅ ºÉZÀÄÑ. CªÀgÀÄ

F PÀxÉAiÀÄ£ÀÆß PÀÆqÁ CzÀPÉÌ vÀPÀÄÌzÁVAiÉÄà gÀƦ¹zÁÝgÀAvÉ. ¥sÁå«Ä°

PÀxÁ£ÀPÀ ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ DPÀë£ïUÉà ºÉZÀÄÑ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉAiÀÄAvÉ.

¨ÁºÀħ° ªÀÄvÀÄÛ ºÁ°ªÀÅqï ¹¤ªÀiÁUÀ¼À°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÀÝ

ºÀ®ªÁgÀÄ vÀAvÀædÕgÀÄ UÀgÀÄqÀ avÀæPÁÌV zÀÄr¢zÁÝgÉ. D PÁgÀt¢AzÁVAiÉÄÃ

F avÀæ vÁAwæPÀªÁVAiÀÄÆ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁVzÉ. MmÁgÉAiÀiÁV F avÀæ J®è

xÀgÀzÀ°èAiÀÄÆ «©ü£Àß avÀæªÁV PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ°è bÁ¥ÀÄ ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ

JA§ ¨sÀgÀªÀ¸É ¹zÁÞxïð ªÀĺÉñï CªÀgÀzÀÄÝ.

83

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019¨Á®å¢AzÀ¯ÉÃ

PÀ¯ÉAiÀÄ UÀÄAUÀÄ

ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ £Àl£ÁV

gÀÆ¥ÀÄUÉÆArgÉÆÃ

gÀWÀÄ ¨sÀmï C¥Ààl

PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ¤. AiÀiÁªÀ

WÀ½UÉAiÀÄ°è, AiÀiÁgÀ

«gÀÄzÀÞªÉà DzÀgÀÆ

¹rzÀÄ ¤®ÄèªÀAxÁ

zÉñÁ©üªÀiÁ¤.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

84


À

£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ°è £ÁAiÀÄPÀ£ÁV GzÀ¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ

PÀ £Àl gÀWÀÄ ¨sÀmï. ¨Á®£Àl£ÁV avÀægÀAUÀPÉÌ Cr¬Äj¹ E¢ÃUÀ

KPÀPÁ®zÀ°èAiÉÄà JgÀqÀĪÀÄÆgÀÄ avÀæUÀ¼À°è »ÃgÉÆà DV £Àn¸ÀĪÀ

ªÀÄÆ®PÀ £É¯É¤®ÄèªÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÆß gÀªÁ¤¹zÁÝgÉ. PÀ£ÁðlPÀ

ªÀÄvÀÄÛ PÉÃgÀ¼À UÀr¨sÁUÀzÀ vÀ®ètUÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÉÄà ¨Á®å¢AzÀ

«zÁåyðzɸÉAiÀĪÀgÉUÀÆ ¨É¼ÉzÀ gÀWÀÄ ¨sÀmï D PÁgÀt¢AzÀ¯Éà C¥Ààl

PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ£À vÀÄA©PÉÆAqÀªÀgÀÄ. CªÀgÀÄ «zÉñÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ

¨ÁªÀÅlPÁÌV gɨɯï DzÀ C¥Ààl zÉñÀ¨sÀPÀÛgÀÆ ºËzÀÄ!

UÀr£ÁqÁzÀ ªÀÄAeÉñÀégÀ gÀWÀÄ ¨sÀmï CªÀgÀ ºÀÄlÆÖgÀÄ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£

¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ F Hj£À ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ¨sÀmï ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöäà ¨sÀmï

zÀA¥ÀwAiÀÄ ¥ÀÄvÀægÁzÀ EªÀjUÉ DgÀA¨sÀ PÁ®¢AzÀ®Æ £Àl£ÉAiÀÄ §UÉÎ

CwêÀ D¸ÀQÛ¬ÄvÀÄÛ. wÃgÁ ¸ÀtÚ ªÀAiÀĹ£À°èAiÉÄà HgÀ°è£À £ÁlPÀUÀ¼À °è

£Àn¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀÝ gÀWÀÄ ¥Á°UÉ D PÁ®zÀ°èAiÉÄà avÀægÀAUÀzÀvÀÛ «¥ÀjÃvÀ

PÉæÃeï EvÀÄÛ. CzÀgÀ ¥sÀ®ªÁVAiÉÄà ¨Á® £Àl£ÁV avÀægÀAUÀPÉÌ ¥ÁzÁ¥À ðuÉ

ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀÄAiÉÆÃUÀªÀÇ CªÀgÀ ¥Á°UÉ PÀÆr §A¢vÀÄÛ.

2004gÀ°è ºÁånæPï »ÃgÉÆà ²ªÀgÁeïPÀĪÀiÁgï C©ü£ÀAiÀÄzÀ

PÀȵÀÚ°Ã¯É JA§ avÀæ §A¢vÀÛ¯Áè? D avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà ¨Á®

£Àl£ÁV gÀWÀÄ ¨sÀmï avÀægÀAUÀPÉÌ Cr¬Äj¹zÀÝgÀÄ. §½PÀ 2008gÀ°è vÉgÉ

PÀAqÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ UÉÆëAzÀ, vÁgÉ, ¥ÁgÀÄ ªÉÊ¥sï D¥sï zÉêÀzÁ¸ï,

£À£Àß ¤£Àß ¥ÉæêÀÄPÀxÉ, PÀªÀð ªÀÄÄAvÁzÀ avÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ gÀWÀÄ

¨sÀmï £Àn¹zÁÝgÉ. F ªÀÄÆ®PÀªÉà £ÁAiÀÄPÀ £Àl£ÁVAiÀÄÆ ºÉÆgÀ

ºÉÆ«ÄäzÁÝgÉ.

»ÃUÉ ¨Á®å¢AzÀ¯Éà PÀ¯ÉAiÀÄ UÀÄAUÀÄ ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ £Àl£ÁV

gÀÆ¥ÀÄUÉÆArgÉÆà gÀWÀÄ ¨sÀmï C¥Ààl PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ¤. AiÀiÁªÀ

WÀ½UÉAiÀÄ°è, AiÀiÁgÀ «gÀÄzÀÞªÉà DzÀgÀÆ ¹rzÀÄ ¤®ÄèªÀAxÁ

zÉñÁ©üªÀiÁ¤. F ªÀiÁwUÉ 2015gÀ°è £ÀqÉzÉÆAzÀÄ WÀl£ÉAiÉÄà ¸ÀÆPÀÛ

GzÁºÀgÀuÉ. D ªÀµÀðzÀ r¸ÉA§gï wAUÀ½£À°è PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛªÁV

²æîAPÁUÉ vÉgÀ½zÀÝ CªÀgÀÄ ºÉÆÃmɯÉÆAzÀgÀ°è vÀAVzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ C°è

ºÀ®ªÁgÀÄ zÉñÀUÀ¼À ¨ÁªÀÅl EvÀÄÛ. DzÀgÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÁªÀÅl ªÀiÁvÀæ

ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹UÀ°®è. D PÀëtªÉà ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAn£ÀªÀgÀ

85

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


eÉÆvÉ ªÁUÁézÀ £Àqɹ, ¨sÁgÀvÀzÀ WÀ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÀjPÉ

ªÀiÁrPÉÆAnÖzÀÝ gÀWÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨ÁªÀÅlªÀ£ÀÆß

ºÁj¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ!

»ÃUÉ ªÀtðgÀAfvÀ ªÀåQÛvÀé ºÉÆA¢gÉÆà gÀWÀÄ

¨sÀmï CªÀgÀ D¸ÀQÛAiÀÄÆ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁzÀzÀÄÝ. E¢ÃUÀ

®Qëöäà UÀuÉñÀ JAlgï¥ÉæöʸÀ¸ï JA§ eÁ»ÃgÁvÀÄ

PÀA¥É¤ ºÁUÀÆ ¢ £ÀÆå EArAiÀÄ£ï mÉʪÀiïì JA§

ªÉ¨ï ¥ÉÆÃlð¯ï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÆ DVgÀĪÀ gÀWÀÄ ¨sÀmï

CªÀgÀ ¥ÀæzsÁ£À D¸ÀQÛ £Àl£É. vÀªÀÄä ªÀåQÛvÀézÀAvÉAiÉÄà xÀgÀ

xÀgÀzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÆß ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÉA§ D¸É ºÉÆA¢gÉÆÃ

CªÀgÀÄ zÁzÁ F¸ï ¨ÁåPï avÀæzÀ°è R¼À £Àl£ÁVAiÀÄÆ

C§âj¹zÀÝgÀÄ. ræêÀiï UÀ¯ïð, C£Ééò, ®ªïAiÀÄÆ 2,

gÀWÀÄ«ÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ EwÛÃZÉUÉ vÉgÉ PÀArzÀÝ JAJA¹JZï

avÀæzÀ°èAiÀÄÆ gÀWÀÄ ¨sÀmï £Àn¹zÁÝgÉ. gÀ«ZÀAzÀæ£ï ªÀÄvÀÄÛ

Dgï eÉ gÉÆûvï £Àn¹zÀÝ §PÁ¸ÀÄgÀ avÀæzÀ ¥ÀæzsÁ£À

¥ÁvÀæªÀ£ÀÆß PÀÆqÁ gÀWÀÄ ¤ªÀð»¹zÀÝgÀÄ.

¸ÀzÁ K£ÁzÀgÀÆ ºÉƸÀvÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§

vÀÄrvÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ gÀWÀÄ ¨sÀmï QgÀÄvÉgÉ

¥ÉæÃPÀëPÀjUÀÆ agÀ¥ÀjavÀgÀÄ. GzÀAiÀÄ ªÁ»¤AiÀÄ°è

¥Àæ¸ÁgÀªÁVzÀÝ EwºÁ¸À, ºÁ¸Àå ¯Á¸Àå, ZÀAzÀ£ÀzÀ

UÉÆA¨É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀtð ªÁ»¤AiÀÄ ²æêÀÄw ¨sÁUÀå

®Qëöä zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°èAiÀÄÆ CªÀgÀÄ £Àn¹zÀÝgÀÄ.

»ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ £ÁAiÀÄPÀ

£Àl£ÁV £É¯É PÀAqÀÄPÉÆArgÉÆà gÀWÀÄ ¨sÀmï PÉÊ°

E£ÀÆß JgÀqÀÆägÀÄ avÀæUÀ½ªÉ. CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉÃ

§ºÀĨÉÃrPÉAiÀÄ »ÃgÉÆà DV ºÉÆgÀ ºÉƪÀÄÄäªÀ

¸À£ÁߺÀzÀ°èzÁÝgÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

86


10%

Get

Discount

Aruna Silk Paradise: # 713, Jinka Avenue, Modi Hospital Road,

Near Kadamba Hotel, (W.O.C. Road) Rajajingar, Bangalore - 560086.

TEL: 080-2319 7755, 4149 7755. Email: arunasilks@gmail.com

Sunday’s also open

Car parking available


MAzÀÄ ¹¤ªÀiÁ

CAzÀÄPÉÆAqÀAvÉ DUÀ°®è.

CzÉÆAzÉà ¹¤ªÀiÁ

PÉÆ£ÉAiÀÄÆ C®è..

ªÀÅzÉà ¹¤ªÀiÁUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀÄUÉƼÉÆîÃzÀgÀ

AiÀiÁ »AzÉ ºÀt ºÀÆrzÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ PÀ£À¸ÀÄ

ªÀÄvÀÄÛ ±ÀæªÀÄUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. CµÀÖPÀÆÌ ªÀåªÀºÁgÀzÁZÉAiÀÄ ¦æÃw

E®èzÉà ºÉÆÃzÀgÉ ¹¤ªÀiÁ JA§ÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ

PÀA¥É¤AiÀÄ GvÀà£ÀߪÁUÀ§ºÀÄzÉà ºÉÆgÀvÀÄ, CzÉÆAzÀÄ

PÀ¯ÁPÀÈwAiÀÄAvÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. CAxÁzÉÝà wêÀæªÁzÀ

¦æÃw¬ÄAzÀ `JAJ¯ïJ’ avÀæªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt

ªÀiÁrgÀĪÀªÀgÀÄ ¦.« ªÉAPÀmÉñï gÉrØ!

©Uï¨Á¸ï «£Àßgï ¥ÀæxÀªÀiï C©ü£ÀAiÀÄzÀ `JAJ¯ïJ’

avÀæ wAUÀ¼À »AzÀµÉÖà ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. F avÀæzÀ F

¹¤ªÀiÁ PÀªÀÄðAiÀįÁèV UÉ®èzÉà EzÀÝgÀÆ F avÀæªÀ£ÀÄß

¥Àæwà ºÀAvÀzÀ°èAiÀÄÆ ¥ÉÆgÉAiÀÄÄvÁÛ, AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ

PÉÆgÀvÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÝ ªÉAPÀmÉñï

gÉrØ vÁªÀAzÀÄPÉÆAqÀAvÉAiÉÄà Erà avÀæ ZÉAzÀUÉ

ªÀÄÆr §A¢zÉAiÉÄA§ vÀÈ¦Û ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ

F ¹¤ªÀiÁ j°Ã¸ï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉZÀÄÑ avÀæUÀ¼ÀÄ

©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ¯ÉÆà K£ÉÆà CAzÀÄPÉÆAqÀ ªÀÄlÖPÉÌ

d£À ¹éÃPÀj¸À°®è.

avÀæ ¤ªÀiÁðtzÀ §UÉÎ zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ

PÀ£À¹lÄÖPÉÆArgÀĪÀ ªÉAPÀmÉñï gÉrØ ªÀÄÆ®

DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀªÀgÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ C¥Ààl ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÀgÀÄ

ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ. ªÀµÁðAvÀgÀUÀ¼À »AzÉAiÉÄà EªÀgÀ

Erà ¥sÁå«Ä° ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀiÁgÀvïºÀ½îUÉ §AzÀÄ £É¯É

¤AwvÀÄÛ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀzÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°èAiÉÄÃ

¨É¼ÉzÀ ªÉAPÀmÉñï gÉrØ CªÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ PÀ£Àì÷ÖçPÀë£ï

GzÀåªÀÄ DgÀA©ü¹ AiÀıÀ¹éà GzÀå«ÄAiÀiÁVAiÀÄÆ ºÉÆgÀ

ºÉÆ«ÄäzÀÝgÀÄ. F £ÀqÀÄªÉ DAzsÀæzÀ PÉ® ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ

¸ÁºÀZÀAiÀÄð¢AzÀ PÉ® avÀæUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÆß ºÀÆrzÀÝgÀÄ.

ªÀÄ£À¸ÀÄ ªÀiÁrzÀÝgÉ ªÉAPÀmÉñï gÉrØAiÀĪÀgÀÄ vÉ®ÄUÀÄ

avÀæUÀ¼À£Éßà ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. DzÀgÉ

CªÀgÉƼÀV£À PÀ£ÀßqÀ ¥ÉæêÀÄ vÁªÀÅ ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è

MAzÀÄ avÀæ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀgÉ CzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÉÝà DVgÀ

¨ÉÃPÉA§ ¤zsÁðgÀ vÀ¼É¢vÀÄÛ!

avÀæ ¤ªÀiÁðtzÀ §UÉÎ zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ

PÀ£À¹lÄÖPÉÆArgÀĪÀ ªÉAPÀmÉñï gÉrØ ªÀÄÆ®

DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀªÀgÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ C¥Ààl

¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ. ªÀµÁðAvÀgÀUÀ¼À

»AzÉAiÉÄà EªÀgÀ Erà ¥sÁå«Ä° ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À

ªÀiÁgÀvïºÀ½îUÉ §AzÀÄ £É¯É ¤AwvÀÄÛ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

88


EAxÁ ªÉAPÀmÉñï gÉrØAiÀĪÀjUÉ

JAJ¯ïJ avÀæzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ ªÀiËAiÀÄð

FUÉÆAzÀÄ K¼ÉAlÄ ªÀµÀðUÀ½A¢ÃZÉUÉ

¥ÀjZÀAiÀÄ. F ªÀÄÆ®PÀ gÉrØAiÀĪÀgÀ

DwäÃAiÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ°èzÀÝ ªÀiËAiÀÄð CªÀjUÉ

MAzÉƼÉî avÀæ ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§

vÀÄrvÀ«vÀÄÛ. CAxÁ ªÀiËAiÀÄð CzÉÆAzÀÄ

¢£À F MAzÀÄ PÀxÉ gÉr ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ

§AzÀÄ ªÉAPÀmÉñï gÉrØAiÀĪÀjUÉ ºÉýzÀÝgÀÄ.

D PÀxÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝzÀjAzÀ gÉrØ MAzÉÃ

UÀÄQÌUÉ M¦àPÉÆArzÀÝgÀÄ. D PÁgÀt¢AzÀ¯ÉÃ

JAJ¯ïJ avÀæ ±ÀÄgÀĪÁVvÀÄÛ.

»ÃUÉ awæÃPÀgÀt ±ÀÄgÀĪÁzÀ £ÀAvÀgÀ

ªÉAPÀmÉñï gÉrØAiÀĪÀgÀÄ PÁ¸ÀÄ ºÁQ

¸ÀĪÀÄä£ÁUÀ°®è. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ºÀAvÀzÀ°èAiÀÄÆ

avÀæ vÀAqÀzÀ eÉÆvÉVzÀÝgÀÄ. Erà avÀæªÀ£ÀÄß

ªÀÄUÀÄ«£ÀAvÉAiÉÄà ¥ÉÆgÉzÀgÀÄ. EµÉÖ®è

±ÀæªÀÄ ªÀ»¹zÀ ªÉAPÀmÉñï gÉrØAiÀĪÀgÀÄ

JrnAUï ºÀAvÀzÀ°è avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr

RÄUÉÆArzÀÝgÀÄ. ¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß d£À

M¦àPÉƼÀÄîvÁÛgÉA§ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ.

DzÀgÉ D PÀ£À¸ÀÄ ºÉýPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄlÖzÀ°è

¥sÀ°¹®è. avÀævÀAqÀ PÉýzÀÝQÌAvÀ MAzÀµÀÄÖ

ºÉZÉÑà RZÀÄð ªÀiÁrzÀÝgÀÆ gÉrØAiÀĪÀgÀ°è

CzÀgÀ §UÉUÉÆAzÀÄ ¸ÁxÀðPÀ ¨sÁªÀ

ºÉÆA¢zÁÝgÉ. F ¹¤ªÀiÁzÀ eÉÆvÉUÉÃ

vÀªÀÄä ¹¤ªÀiÁ £ÀAlÄ PÉÆ£ÉAiÀiÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ

JAzÀÄPÉÆArgÀĪÀ EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è

E£ÀÆß MAzÀµÀÄÖ CzÀÆÝj avÀæUÀ¼À£ÀÄß

¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀ PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆA¢zÁÝgÉ.

EµÀÖgÀ¯Éèà PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÁÖgï £ÀlgÉÆêÀðgÀ

avÀæªÀ£ÀÄß ªÉAPÀmÉñï gÉrØ ¤ªÀiÁðt

ªÀiÁqÀ°zÁÝgÉ. F PÀÄjvÁzÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÀ¼ÀÄ

FUÁUÀ¯Éà ¥ÀÆtðUÉÆArªÉ. §ºÀıÀB

gÉrØAiÀĪÀgÀÄ EµÀÖgÀ¯Éèà zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ

avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÉÛ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß

ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁUÀ°zÁÝgÉ.

89

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


¸ÀªÁ°£À ¥ÁvÀæUÀ½UÉà ºÁvÉÆgÉAiÀÄĪÀ

vÀæA avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß CªÉÆÃWÀ £Àl£É¬ÄAzÀ¯ÉÃ

ªÀÄA£ÉÆÃqÀÄUÀgÀ£ÀÄß ªÀÄAvÀæªÀÄÄUÀÞUÉƽ¹gÀĪÀªÀgÀÄ ¥À®è«

gÁdÄ. D avÀæzÀ £Àl£ÉAiÀÄ §®¢AzÀ¯Éà ¸Á®Ä ¸Á®Ä avÀæUÀ¼À°è

£Àn¸ÀÄwÛgÉÆà ¥À®è«¬ÄÃUÀ vÀ£ÀßzÉà ºÁ¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀngÉÆà ©ü£Àß £Àn.

CªÀgÀ °¹Ö£À°ègÀĪÀ avÀæUÀ¼Éà avÀæUÀ¼À §UÉÎ CªÀjVgÉÆà PÁèjnAiÀÄ

¸ÀAPÉÃvÀ. AiÀiÁgÀ eÉÆvÉ £Àn¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É C£ÉÆßÃzÀQÌAvÁ AiÀiÁªÀ avÀæzÀ°è

£Àn¸ÀÄwÛzÉÝãÉA§ÄzÉà ªÀÄÄRå JA§AxÁ ¸ÀàµÀÖvɬÄgÉÆà ¥À®è«

gÁdÄ ¥Á°UÉ CAxÁzÉÝà CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ M°zÀÄ §gÀÄwÛªÉ. CªÀgÀ

SÁvÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÉ®è ºÉƸÀvÀ£ÀzÀ avÀæUÀ¼ÉÃ.

ªÀÄAvÀæA avÀæzÀ nÃZÀgï ¥ÁvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢gÉÆÃ

¥À®è« gÁdÄ F »AzÉ `PÀ’ JA§ avÀæzÀ°è £Àn¹ £Àl£ÉAiÀÄ°è

¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À UÉ¢ÝzÀÝgÀÄ. D avÀæ ¤jÃQëvÀ UɮĪÀÅ PÀArgÀ°®è. DzÀgÉ

ªÀÄAvÀæA avÀæzÀ°è nÃZÀgï DV ºÁgÀgï ±ÉÃqï£À°è FPÉAiÀÄ C©ü£ÀAiÀÄ

PÀAqÀ J®ègÀÆ ¦üzÁ DVzÀÝgÀÄ. F ªÀÄÆ®PÀªÉà ¥À®è« gÁdÄ

PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ°è £ÁAiÀÄQAiÀiÁV £É¯É ¤¯ÉÆèà J®è ®PÀëtUÀ¼ÀÆ

PÁt¹PÉÆArªÉ. ªÀÄAvÀæA avÀæzÀ ºÁgÀgï ±ÉÃqï£À°è ¸ËAzÀAiÀiÁð

CªÀgÀ £ÁUÀªÀ°è ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß £É£À¦¸ÀĪÀAvÉ £Àn¹zÀÝ ¥À®è« ¸ÀzÀå

¥ÀPÁÌ §Äå¹AiÀiÁVgÉÆà £Àn. EªÀgÀÄ £Àn¹gÉÆà MAzÀµÀÄÖ avÀæUÀ¼ÀÄ

©qÀÄUÀqÉUÉ ¸ÀeÁÓVªÉ. E£ÉÆßAzÀµÀÄÖ avÀæUÀ¼ÀÄ awæÃPÀgÀtzÀ ºÀAvÀzÀ°èªÉ.

ªÀÄzsÀÄZÀAzÀæ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ gÀ« »¸ÀÖj avÀæzÀ°èAiÀÄÆ ¥À®è«

£ÁAiÀÄQAiÀiÁV £Àn¹zÁÝgÉ. ¸Á°UÁæªÀÄ JA§ ºÁgÀgï avÀæzÀ°èAiÀÄÆ

¥À®è« £ÁAiÀÄQ. ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV awæÃPÀgÀt ªÀÄÄV¹PÉÆArgÉÆà F

avÀæzÀ°èAiÀÄÆ CªÀgÀÄ ¸ÀªÁ°£À ¥ÁvÀæzÀ°è PÁt¹PÉÆArzÁÝgÀAvÉ.

gÀvÀߪÀÄAdj, ¤PÀì£ï ªÀÄÄAvÁzÀ avÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¥À®è«

CªÀjZÉÑAiÀÄAvÉAiÉÄà ¸ÀªÁ°£À, ºÉƸÀvÀ£ÀzÀ ¥ÁvÀæUÀ½UÉ fêÀ

vÀÄA©zÁÝgÉ.

»ÃUÉ ¸Á®Ä¸Á¯ÁV avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆArgÉÆà ¥À®è« gÁdÄ

¸ÀzÁ ºÉƸÀvÀ£ÀUÀ½UÉ MrØPÉƼÀÄîvÀÛ¯Éà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. F

»AzÉ `PÀ’ avÀæzÀ°è £Àn¹zÀÝ PÉ® ªÀÄA¢ ºÉƸÀ§gÉà ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ

MAzÀÄ avÀæ ªÀiÁrzÁÝgÉ. qÀæUïì ªÀiÁ¦üAiÀiÁzÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÉuÉ¢gÉÆà F

avÀæzÀ°è ¥À®è« ¸ÀA¥ÀÇtð §zÀ¯ÁzÀ UÉl¦à£À°è PÁt¹PÉƼÀî°zÁÝgÀAvÉ.

F avÀæzÀ°è ¸ÀRvï jZï ¦üÃ¯ï ºÀÄnÖ¸ÉÆà ©AzÁ¸ï ¥ÁvÀæzÀ°è

qÁå£Àìgï DV PÁt¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. F avÀæPÁÌVAiÉÄà ºÉÃgï ¸ÉÖöʯï

¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÁgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁrPÉÆArgÉÆà ¥À®è«

¤zÉð±À£ÀzÀ «¨sÁUÀzÀ°èAiÀÄÆ PÉ®¸À ªÀiÁrgÉÆÃzÀÄ ¤dªÁzÀ «±ÉõÀ!

£Àl£ÉUÉ CªÀPÁ±À«gÉÆà ¸ÀªÁ°£À ¥ÁvÀæªÀ£Éßà §AiÀĸÉÆÃ

¥À®è«AiÀÄ£ÀÄß CªÀgÉƼÀV£À PÀ¯ÉAiÉÄà avÀægÀAUÀPÉÌ PÀgÉ vÀAzÀÄ ©lÖAwzÉ.

gÁdPÁgÀtzÀ°è ¸ÀQæAiÀĪÁVgÉÆà PÀÄlÄA§ªÉÇAzÀjAzÀ §A¢gÉÆÃ

¥À®è« ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀzÉÝ®è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À¯ÉèÃ. DgÀA¨sÀzÀ°è ¨ÁåAPï

MAzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ £Àl£ÉAiÀÄ°è «¥ÀjÃvÀ D¸ÀQÛ

ºÉÆA¢zÀÝ CªÀgÀÄ MAzÀÄ £ÁlPÀ vÀAqÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £Àl£É ±ÀÄgÀÄ

ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ £ÁlPÀUÀ¼À°è £Àn¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ

gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀįÉèà £ÀnAiÀiÁV gÀÆ¥ÀÅUÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ QgÀÄavÀæUÀ¼À°è

C©ü£À¬Ä¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀÝgÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà vÀ«Ä½£À®Æè

JgÀqÀÄ QgÀÄavÀæUÀ¼À°è ¥À®è« £Àn¹zÁÝgÉ.

¥À®è« £Àn¸ÀÄwÛgÉÆà avÀæUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ, CªÉgÀ ¥ÁvÀæUÀ¼É®èªÀÇ

«©ü£ÀߪÁVAiÉÄà EªÉ. £ÁAiÀÄQ C¤ß¹PÉƼÉÆîÃzÀQÌAvÀ®Æ ¥ÁvÀæUÀ¼À

ªÀÄÆ®PÀªÉà £É£À¥À®Äè½AiÀĨÉÃPÉA§ ªÀÄ£À¹Üw ºÉÆA¢gÉÆà CªÀgÀÄ

FUÁUÀ¯Éà CzÀgÀ°è ¸Á¥sÀ®å PÀArzÁÝgÉ. CzÉà ºÁ¢AiÀÄ°è zÀAr

zÀAr CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÆß vÀªÀÄäzÁV¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

90


£Àl£ÉAiÀÄ°è «¥ÀjÃvÀ D¸ÀQÛ

ºÉÆA¢zÀÝ ¥À®è« MAzÀÄ £ÁlPÀ

vÀAqÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £Àl£É ±ÀÄgÀÄ

ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ ¨ÉÃgÉ

¨ÉÃgÉ £ÁlPÀUÀ¼À°è £Àn¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ

gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀįÉèà £ÀnAiÀiÁV

gÀÆ¥ÀÅUÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ QgÀÄavÀæUÀ¼À°è

C©ü£À¬Ä¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀÝgÀÄ.

PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉÃ

vÀ«Ä½£À®Æè JgÀqÀÄ QgÀÄavÀæUÀ¼À°è

¥À®è« £Àn¹zÁÝgÉ.

ªÀÄAvÀæA

ºÀÄqÀÄVAiÀÄ

ºÁ¢

ªÀiÁªÀÄÆ°AiÀÄ®è!

91

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


¥À®è«¬ÄÃUÀ vÀ£ÀßzÉà ºÁ¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀngÉÆà ©ü£Àß £Àn. CªÀgÀ

°¹Ö£À°ègÀĪÀ avÀæUÀ¼Éà avÀæUÀ¼À §UÉÎ CªÀjVgÉÆà PÁèjnAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ.

AiÀiÁgÀ eÉÆvÉ £Àn¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É C£ÉÆßÃzÀQÌAvÁ AiÀiÁªÀ avÀæzÀ°è

£Àn¸ÀÄwÛzÉÝãÉA§ÄzÉà ªÀÄÄRå JA§AxÁ ¸ÀàµÀÖvɬÄgÉÆÃ

¥À®è« gÁdÄ E°è ºÉƸÁ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆArzÁÝgÉ.

• ¸ÀzÀå AiÀiÁªÁåªÀ avÀæUÀ¼À°è £Àn¹Û¢ÝÃj?

gÀvÀߪÀÄAdj avÀæ FUÁUÀ¯É ªÀÄÄV¢zÉ. GvÀÛªÀÄgÀÄ C£ÉÆßà avÀæ E£ÉßãÀÄ

PÀA¦èÃmÁVÛzÉ. gÀ« »¸ÀÖj ªÀÄvÀÄÛ ¸Á°UÁæªÀÄ avÀæUÀ¼ÀÄ ¸É¥ÉÖA§gï wAUÀ¼À°è

©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVÛªÉ. EzÉà ±À¤ªÁgÀ¢AzÀ ºÉƸÁ avÀæªÉÇAzÀÄ ±ÀÄgÀĪÁVÛzÉ;

¤PÀì£ï CAvÀ...

• ¤ÃªÀÅ £Àn¸ÀÄwÛgÉÆÃzÉ®è ºÉƸÀvÀ£À, ºÉƸÁ C¯ÉAiÀÄ

avÀæUÀ¼À£ÉßÃ. EzÀÄ ¤ªÀÄä DAiÉÄÌAiÀiÁ?

RArvÁ EzÀÄ £À£ÀßzÉà DAiÉÄÌ. ºÀ¼À§gÀÄ, ºÉƸÀ§gÀÄ AiÀiÁgÉà C¥ÉÆæÃZï

ªÀiÁrzÀÆæ £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÉÆÃzÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ. DzÀgÉ ºÉZÁÑV

ºÉƸÀ§gÀ avÀæUÀ¼À£Éßà M¦àPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. EAxÁ PÀxÉUÀ¼À°è ºÉƸÀvÉãÉÆÃ

vÀÄrvÀ, GvÁìºÀ EgÀÄvÉÛ JA§ÄzÀµÉÖà EzÀgÀ »A¢gÉÆà PÁgÀt. ¥ÁvÀæ

ZÉ£ÁßVzÉæ AiÀiÁªÀ avÀæUÀ¼À¯ÁèzÀÆæ £Àn¹Ûä. EwÛÃZÉUÉ £ÀUÀĪÀ £ÀAiÀÄ£À

JA§ ±Ámïð ªÀÄÆ«AiÀÄ®Æè £Àn¹zÉÝãÉ. £À£ÀUÉ ¸À¨ÉÓPïÖ CµÉÖà ªÀÄÄRå.

• ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢£À avÀæ ¤PÀì£ï CAzÀæ¯Áè? K£ÀzÀgÀ CxÀð?

EzÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ°è KPÀPÁ®zÀ°è ¤ªÀiÁðtUÉƽÛgÉÆà avÀæ.

£Á£Éà °Ãqï gÉÆÃ¯ï ªÀiÁrÛzÉÝãÉ. F avÀæ MAzÀÄ r¥sÀgÉAmÁVgÉÆà PÀxÉ

ºÉÆA¢zÉ CAvÀµÉÖà ¸ÀzÀåPÉÌ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. mÉÊl¯ï §UÉÎ ºÉýzÉæ PÀxÉãÉÃ

j«Ã¯ï ªÀiÁqÀzÀAvÁUÀÄvÉÛ.

• ¤ªÀÄä £Àl£ÉAiÀÄ£Àß J®Ææ ºÉÆUÀ¼ÁÛgÉ. ¤ªÀÄUÉ PÀªÀÄðAiÀįï

avÀæUÀ¼À°è, ¸ÁÖgïUÀ¼À eÉÆvÉ £Àn¸ÉÆà D¸É E¯Áé?

DUÉèà ºÉýzÀAvÉ avÀæ PÀªÀÄðAiÀįï CxÁé ºÉƸÁ C¯ÉAiÀÄzÉÝA§ÄzÀÄ

ªÀÄÄRå C®è. £À£Àß ¥Á°UÉ PÀxÉãÉà ªÀÄÄRå. £Àn¸ÉÆÃPÉ ZÁ¯ÉAfAUï

CAwgÉÆà ¥ÀvÀæUÀ¼À£Àß J¸ÉàPïÖ ªÀiÁrÛä. ¸ÀzÀå MAzÀÄ PÀªÀÄðAiÀįï

¹¤ªÀiÁzÀ®Æè £Àn¹ÛzÉÝãÉ. CeÉAiÀiï gÁeï »ÃgÉÆà DVgÉÆà D avÀæzÀ°è

£À£ÀßzÀÄ UÁèªÀÄgÀ¸ï ¥ÁvÀæ. F ¹¤ªÀiÁzÀ°è qÁå£ÀÄì, ¥sÉÊmï J®èªÀÇ EªÉ.

• EzÀĪÀgÉUÀÆ rÃUÁèöåªÀiï ¥ÁvÀæUÀ¼À¯Éèà £Àn¹ FUÀ

PÀªÀÄðAiÀįï PÁågÉPÀÖgï PÀµÀÖ C¤ß¹¯Áé?

F ZÉÃAeÉÆêÀgï ¸Àé®à PÀµÀÖ C¤ß¹zÀÄÝ ¤d. DzÉæ DUÁUÀ »ÃUÉ

§zÀ¯ÁªÀuÉ ¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ. EzÀĪÀgÉUÀÆ £Á£ÀÄ ºÉZÁÑV £Àn¹zÉÝà rÃ

UÁèöåªÀiï ¥ÁvÀæUÀ¼À¯Áè¢æAzÀ, F avÀæzÀ°è£À ¥ÁvÀæ ¸Àé®à ºÉƸÀvÀ¤ß¸ÀÄÛ.

DzÀÆæ CzÀæ §UÉÎ RÄ EzÉ.

• ªÀÄAvÀæA ¹¤ªÀiÁ ZÉ£ÁßVvÀÄÛ, ¤ªÀÄä DQÖAUÀ£ÀÆß d£À

ªÉÄaÑPÉÆAqÀÄæ. DzÀÆæ D ¹¤ªÀiÁ AiÀiÁPÉ Nrè®è...

CzÀÄ ¥À©è¹n PÉÆgÀvÉ CAzÉÆÌÃwä. ªÁgÀzÀ°è K¼ÉAlÄ

avÀæUÀ¼ÀÄ j°Ã¸ÁUÉÆêÁUÀ d£À AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌà ºÉÆÃUÉâÃPÀÄ

CAvÁ£Éà UÉÆAzÀ®UÉƼÁÛgÉ. ¸ÁÖgï ¹¤ªÀiÁUÀ¼ÁzÉæ

ªÀiÁvÁæ£Éà UÉÆAzÀ® E®èzÉ ºÉÆÃUÁÛgÉ. F £ÀqÀĪÉ

ºÉƸÀ§gÀ ¹¤ªÀiÁUÀ½UÉ ¥À©è¹n ªÀÄÄRå DUÀÄvÉÛ.

92


J®ègÀÆ ºÉƸÀ§gÉà DV¢æAzÀ ¥À©è¹n

ºÉÃUÉ ªÀiÁqÉâÃPÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ UÉÆvÁÛUÀzÉ PÀµÀÖ

DAiÀÄÄÛ C£ÀìvÉÛ.

• EwÛÃZÉUÉ §jÛgÉÆà ¤ªÀÄä avÀæUÀ¼À §UÉÎ

¤ªÀÄä ¥sÉæAqïì, ¥ÉÃgÉAmïì K£ÀAvÁgÉ?

CªÉæ®ègÀÆ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ avÀæzÀ°è £Àn¹zÀÆæ

±ÀÆnAUï ¸ÁànUÉà §AzÀÄ ºÉÆÃUÁÛgÉ.

£À£Àß ¥ÁvÀæUÀ¼À §UÉÎ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ

ºÉüÁÛgÉ. PÉ® n¥Àì£ÀÆß PÉÆqÁÛgÉ. £À£Àß

¥sÉæAqïì, ¥ÉÃgÉAmïì J®èjUÀÆ £À£Àß PÉjAiÀÄgï

§UÉÎ ºÉÆÃ¥ïì EzÉ. £Á£ÀÄ Uɮī£À »AzÉ

©¢Ý®è. ¹PÀÌ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV

£Àn¸ÉÛãÉ. CzÉ®èªÀÇ r¥sÀgÉAmÁV°æ CAvÀ

§AiÀĹÛä. »ÃUÉAiÉÄà £Àn¸ÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ

d£ÀjUÉ ºÀwÛgÁUÀ§ºÀÄzÉA§ÄzÀµÉÖà £À£Àß

GzÉÝñÀ.

• ¹¤ªÀiÁUÀ¼À°è CªÀPÁ±À ¹UÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ

¨ÉÃgÉ xÀgÀ CqÉÓ¸ïÖ DUÉâÃPÀÄ C£ÉÆßÃ

PÀA¥ÉèÃAmï DUÁUÀ PÉý §gÀÄwÛgÀÄvÉÛ.

EzÀæ §UÉÎ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ?

¹¤ªÀiÁ ªÀiÁvÀæ C®è PÁ¥ÉÆÃðgÉÃmï ¸ÉPÀÖgï

¸ÉÃjzÀAvÉ J®è PÀqÉUÀ¼À®Æè EAxÁ¢ÝgÀÄvÉÛ.

DzÉæ ¹¤ªÀiÁ CAzÉäÃ¯É «ÄÃrAiÀiÁ

¥sÉÆÃPÀ¸ï D PÀqÉUÉ eÁ¹Û EgÉÆâæAzÀ

E°è£ÀzÀÄÝ ¸ÀÄ¢ÝAiÀiÁUÀÄvÉÛ. EzÉ®èªÀÇ

£ÁªÀÅ AiÀiÁgÀ eÉÆvÉ PɯÁì ªÀiÁrÛ¢Ýë

C£ÉÆßÃzÀæ ªÉÄÃ¯É r¥ÉAqï DUÀÄvÉÛ. £ÁªÀÅ

£ÀqÉzÀÄPÉƼÉÆîà jÃwAiÀÄÆ ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÉÛ.

AiÀiÁªÀÝPÀÆÌ £ÀªÀÄä JZÀÑjPÉAiÀÄ°è £Á«zÉæ

M¼ÉîÃzÀµÉÖ.

• ¤ªÀÄä §UÉÎ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆwÛ®è¢gÉÆÃ

ǵˌ...

£Á£ÀÄ ¨ÉùPÀ° qÁå£Àìgï. £ÀAUÉ

¹¤ªÀiÁUÀ¼À°èAiÀÄÆ qÁ£ïì ªÀiÁqÉÆÃPÉ

CªÀPÁ±À ¹UÀĪÀAxÁ ¥ÁvÀæUÀ½gÉâÃPÀ£ÉÆßÃ

D¸É EzÉ. DzÉæ F ªÀgÉUÀÆ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À°è

D CªÀPÁ±À ¹QÌ®è. gÀvÀß ªÀÄAdj avÀæzÀ°è

PÀÆUïð ¸ÉÖöÊ®¯ÉÆèAzÀÄ qÁ£ïì ªÀiÁrzÉÝãÉ.

ªÀÄÄAzÉ qÁå£ïìUÉ ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉ EgÉÆà ¥ÁvÀæ

¹UÀÄvÁÛ £ÉÆÃqÉâÃPÀÄ.

• ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢£À avÀæUÀ¼À §UÉÎ...

E£ÀÄß½zÀAvÉ EµÀÖgÀ¯Éèà qÀæUï ªÀiÁ¦üAiÀiÁ

¸ÀÄvÁÛ EgÉÆà ºÉƸÁ ¹¤ªÀiÁzÀ°è

£Àn¹Û¢Ã¤. CzÀæ°è £À£ÀßzÀÄ «avÀæ ¥ÁvÀæ.

CzÀPÁÌV DgÉüÀÄ PÉÃf vÀÆPÀ ºÉZÀÄÑ

ªÀiÁqÉÆÌèÉÃPÀÄ. CzÀPÉÌ gÉrAiÀiÁVÛzÉÝãÉ...

93

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


£ÀßqÀzÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ AiÀiÁªÀ PÁ®PÀÆÌ ªÀÄgÉAiÀÄzÀ R¼À£Àl ¸ÀÄAzÀgï

PÀ PÀȵÀÚ CgÀ¸ï. CªÀgÀ ¥ÀÅvÀæ £ÁUÉÃAzÀæ CgÀ¸ï ¸ÀAPÀ®£ÀPÁgÀgÁV

¸ÀQæAiÀÄgÁVzÀÄÝPÉÆAqÉà ¤zÉðñÀPÀgÁVAiÀÄÆ bÁ¥ÀÅ ªÀÄÆr¹zÁÝgÉ.

FUÁUÀ¯Éà ¸ÁPÀµÀÄÖ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉðò¹gÀĪÀ £ÁUÉÃAzÀæ CgÀ¸ï ªÉÄÃ

¥sÀ¸ïÖ avÀæzÀ £ÀAvÀgÀ CzÉà eÉPÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÁVgÉÆà ªÁgÉAmï avÀæªÀ£ÀÄß

¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrzÁÝgÉ. FUÀµÉÖà ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÉÆà ¥ÉÇæêÉÆÃ

ªÀÄÆ®PÀ F avÀæ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ EzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ.

EzÀĪÀgÉUÀÆ «©ü£Àß PÀxÁ£ÀPÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀĺÀvÀézÀ

¤zÉðñÀPÀgÀ¯ÉÆè§âgÁV ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ £ÁUÉÃAzÀæ CgÀ¸ï ªÁgÉAmï

avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ vÉgÀ£ÁzÀ C¯ÉAiÉÄ©â¸À°gÉÆà ®PÀëtUÀ¼ÀÆ

PÀÆqÁ zÀlÖªÁVAiÉÄà PÁt¸ÀÄwÛzÉ!

ªÁgÉAmï ªÀĤõÁ ªÁªÀÄ£ÀÎgï ¤ªÀiÁðtzÀ avÀæ. ªÀĤõÁ

PÁgÀªÁgÀ ªÀÄÆ®zÀ PÀ£ÀßqÀwAiÉÄà DzÀgÀÆ ªÀÄÄA¨ÉÊ£À°è §zÀÄPÀÄ

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

94


gÀƦ¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßqÀ avÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸ÀÄ

ºÉÆA¢zÀݪÀgÀÄ. D PÀ£À¹UÉ £ÁUÉÃAzÀæ CgÀ¸ï fêÀ vÀÄA©zÁÝgÉ. ªÀĤõÁ

CªÀgÉà §gÉ¢gÉÆà DPÀë£ï PÀxÉUÉ ZÉÃvÉÆúÁjAiÀiÁV zÀȵÀågÀÆ¥À ¤ÃrzÀ

RÄAiÀÄ°èzÁÝgÉ. EzÀÄ ¥ÀPÁÌ DPÀë£ï ¨Éù£À PÀªÀÄðAiÀįï avÀæ. MAzÀÄ

¥ÀPÁÌ PÀªÀÄðAiÀÄ¯ï ¹¤ªÀiÁzÀ CµÀÆÖ PÁé°nUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÉÆÃ

ªÁgÉAmï avÀæzÀ°è dAiÀÄ PÁwðPï JgÀqÀÄ ±ÉÃqïUÀ½gÉÆà ¥ÁvÀæzÀ°è

PÁt¹PÉÆArzÁÝgÉ. EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ eÉÆÃrºÀQÌ ¹ÃjAiÀÄ°è£À°è gÁªÀÄtÚ

JA§ ¥ÁvÀæ¢AzÀ SÁåvÀgÁVgÉÆà vÁAqÀªï PÀÆqÁ £ÁAiÀÄPÀgÀ¯ÉÆè§âgÁV

£Àn¹zÁÝgÉ.

F ¹¤ªÀiÁUÉ PÀxÉ §gÉ¢zÀÄÝ ¤ªÀiÁð¥ÀQ ªÀĤõÁ CªÀgÉà DzÀÝjAzÀ

Erà PÀxÉ K£ÀÄ ¨ÉÃqÀÄvÀÛzÉ JA§ ¸ÀàµÀÖ CAzÁdÄ CªÀjVvÀÄÛ. eÉÆvÉUÉ

F avÀæzÀ £ÁAiÀÄQAiÀiÁVAiÀÄÆ £Àn¹gÉÆà ªÀĤõÁ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ

PÉÆgÀvÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆArzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä PÉ®¸À ¸À°Ã¸ÁAiÉÄÛA§ÄzÀÄ

£ÁUÉÃAzÀæ CgÀ¸ï C©ü¥ÁæAiÀÄ. £ÁUÉÃAzÀæ CgÀ¸ï F ¹¤ªÀiÁzÀ ªÉÆzÀ®

ºÀAvÀzÀ awæÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåAPÁQ£À°è £ÀqɹzÁÝgÉ. ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ

ªÀÄÆgÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, mÁQ ¥ÉÇõÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¢£ÉÊzÀjAzÀ E¥ÀàvÀÄÛ

¹Ã£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß C°è£À ¸ÀÄAzÀgÀ vÁtUÀ¼À°è awæÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. CzÀjAzÀ¯ÉÃ

Erà avÀæ jZï DV ªÀÄÆr §A¢zÉ JA§ÄzÀÄ £ÁUÉÃAzÀæ CgÀ¸ï

RÄAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ.

gÁQ JA§ ¹¤ªÀiÁzÀ ªÀÄÆ®PÀ gÁQAUï ¸ÁÖgï AiÀÄ±ï ªÀÈwÛ §zÀÄPÀ£ÉßÃ

§zÀ¯Á¬Ä¹zÀªÀgÀÄ ¤zÉðñÀPÀ £ÁUÉÃAzÀæ CgÀ¸ï. EAxÁ ¥Àæw¨sɬÄAzÀ¯ÉÃ

vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀĽ¹gÉÆà CªÀgÀÄ C¥Àà£À ºÉ¸ÀjzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ PÀµÀÖzÀ

zÁj zÁnPÉÆAqÉà avÀægÀAUÀzÀ°è £É¯É PÀAqÀÄPÉÆAqÀªÀgÀÄ. 1995gÀ°è

£ÁUÉÃAzÀæ CgÀ¸ï avÀægÀAUÀPÉÌ ¥ÁzÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C¹¸ÉÖAmï Jrlgï

DV. vÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà ¸ÀÄgÉñï CªÀjUÉ C¹¸ÉÖAmï DVzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ¸ÀAPÀ®£À

«¨sÁUÀzÀ ¥ÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀÄPÉÆAqÀ £ÁUÉÃAzÀæ CgÀ¸ï 2001gÀ°è vÉgÉ

PÀArzÀÝ ZÁ¯ÉAfAUï ¸ÁÖgï C©ü£ÀAiÀÄzÀ ªÉÆzÀ® avÀæ ªÉÄeɹÖPï

ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÀAPÀ®£ÀPÁgÀgÁV ¨sÀrÛ ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. EzÀĪÀgÉUÀÆ

E£ÀÆßgÀPÀÆÌ ºÉaÑ£À ¹¤ªÀiÁUÀ½UÉ ¸ÀAPÀ®£ÀPÁgÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ

ºÉUÀνPÉ £ÁUÉÃAzÀæ CgÀ¸ï CªÀgÀzÀÄÝ.

»ÃUÉ ¸ÀAPÀ®£ÀPÁgÀgÁV §ºÀÄ ¨ÉÃrPÉ ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ ¤zÉðñÀPÀ£ÁUÀ

¨ÉÃPÉA§ vÀÄrvÀ CªÀgÉƼÀUÉ ¸ÀzÁ eÁUÀÈvÀªÁVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀ »£É߯ÉAiÀÄÆ

E®èzÉ avÀægÀAUÀPÉÌ §gÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÀÄqÀÄUÀ£ÀAvÉAiÉÄà CzÀPÁÌV ¥ÀæAiÀÄvÀß

¥ÀqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀÝ £ÁUÉÃAzÀæ CgÀ¸ï gÁQ avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä PÀ£À¸À£ÀÄß

¸ÁPÁgÀUÉƽ¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. F ¹¤ªÀiÁ »mï DVvÀÄÛ. CzÀĪÀgÉUÀÆ

MAzÀÄ ¨ÉæÃPïUÁV vÀqÀPÁqÀÄwÛzÀÝ AiÀÄ±ï ªÀiÁ¸ï »ÃgÉÆà DV, gÁQAUï

¸ÁÖgï DV ºÉÆgÀ ºÉÆ«ÄäzÀÝgÀÄ. ªÉÆzÀ® ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°èAiÉÄà UɮĪÀÅ

PÀAqÀ £ÁUÉÃAzÀæ CgÀ¸ï D £ÀAvÀgÀ «dAiÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ £Àl£ÉAiÀÄ

ºÁmïð©Ãmï, £ÀUɨÁA¨ï, ªÀzsÀð£À, ªÉÄà ¥sÀ¸ïÖ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸Á®Ä

¸Á®Ä avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrzÀgÀÄ. E¢ÃUÀ CAxÁzÉÝà ±ÀæzÉÞ ªÀÄvÀÄÛ

PÀ£À¹£ÉÆA¢UÉ ªÁgÉAmï avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrzÁÝgÉ.

FUÁUÀ¯Éà F ¹¤ªÀiÁ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV awæÃPÀgÀt ªÀÄÄV¹PÉÆArzÉ

wAUÀ¼ÉÆ¥ÀàwÛ£À°èAiÉÄà DrAiÉÆà j°Ã¸ï ªÀiÁqÀ®Æ vÀAiÀiÁj DgÀA¨sÀ

ªÁVzÉ. F avÀæPÉÌ MAzÀÄ LAlA ¸ÁAVUÉ « ªÀÄ£ÉÆúÀgï CªÀgÀÄ

¸ÀAVÃvÀ ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrzÁÝgÉ. E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ ºÁqÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁåxÀÆå¸ï

ªÀÄ£ÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrzÁÝgÉ. ²æÃzsÀgï PÀµÀå¥ï PÀxÉAiÀÄ ¥sÉÇùðUÉ

ºÉý ªÀiÁr¹zÀAxÁ ºÉƸÁ xÀgÀzÀ »£Éß¯É ¸ÀAVÃvÀ ¤ÃrzÁÝgÀAvÉ.

ªÁgÉAmï avÀæ dAiÀÄPÁwðPï CªÀgÀ£ÀÆß ªÀiÁ¸ï DV £É¯ÉUÁt ¸ÀĪÀ

¸ÀÆZÀ£ÉUÀ½ªÉ. MmÁÖgÉAiÀiÁV Erà ¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ ºÉƸÀvɤß

¸ÀĪÀAvÉ, ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß DªÀj¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ gÀƦ¹gÀĪÀ vÀÈ¦Û £ÁUÉÃAzÀæ

CgÀ¸ï ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è f£ÀÄUÀÄvÀÛªÉ.

95

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


QgÀuï ¸ÀÄÖrAiÉÆøï CrAiÀÄ°è ºÀvÁÛgÀÄ PÁAiÀÄð

AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆArgÀĪÀ QgÀuï UÉÆëAiÀĪÀgÀ

¥ÀæzsÁ£À PÀ£À¸ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¹¤ªÀiÁ ±Á¯É. FUÁUÀ¯ÉÃ

ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÉÆà F ±Á¯ÉUÉ EµÀÖgÀ°èAiÉÄà ºÉƸÁ gÀÆ¥ÀÄgÉõÉ

PÉÆqÀ®Ä CªÀgÀÄ ¤Ã®£ÀPÉë ¹zÀÞ¥Àr¹PÉÆArzÁÝgÉ. SÁåvÀ

¤zÉÃð±ÀPÀgÉà F ±Á¯ÉAiÀÄ°è DUÁUÀ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀ°zÁÝgÉ.

£ÀAvÀgÀ ¸É¯É©ænUÀ¼Éà «zÁåyðUÀ½UÉ ¸Ànð¦üPÉÃmï

¤ÃqÀ°zÁÝgÉ.

E

¢ÃUÀ AiÀiÁjUÉ AiÀiÁgÀÄAlÄ avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ

¤zÉÃð±ÀPÀgÀ QgÀuï UÉÆëAiÀĪÀgÀ ¹¤ªÀiÁ

AiÀiÁvÉæ ºÉƸÁ NWÀªÀ£Éßà ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉ. vÀªÀÄä

¥Àæwà avÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ ºÉƸÀvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ§jUÉ

¨ÉA§® ¤ÃqÉÆà PÀæªÀÄ¢AzÀ¯Éà «²µÀÖ ¤zÉÃð±ÀPÀ

C¤ß¹PÉÆArgÀĪÀªÀgÀÄ QgÀuï UÉÆë.

CªÀjÃUÀ ºÉƸÁ ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀQUÉ vÀgÀĪÀ

PÀ£À¹£ÉÆA¢UÉ ºÉƸÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÉÇAzÀPÉÌ PÉÊ ºÁQzÁÝgÉ.

CzÀgÀ ¥sÀ®ªÁVAiÉÄà E¢ÃUÀ £ÀÆgÁgÀÄ PÀ£À¹£ÉÆA¢UÉ

`¹¤ªÀiÁ ±Á¯É’ PÁAiÀiÁðgÀA¨sÀ ªÀiÁrzÉ.

¤zÉÃð±ÀPÀgÉà ¹¤ªÀiÁ ±Á¯ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß vÉgÉAiÉÆÃzÀÄ

PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Á°UÉ «gÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ. QgÀuï UÉÆë ±ÀÄgÀÄ

ªÀiÁrgÉÆà ¹¤ªÀiÁ ±Á¯ÉAiÀÄ §UÉÎ CUÁzsÀªÁzÀ ¤jÃPÉë

ºÀÄnÖPÉƼÉÆîÃzÀPÀÆÌ CzÉà PÁgÀt. ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ

¨É¼ÀQUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ, ºÉÃUÉ®è ¸ÁuÉ »rAiÀĨÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÄß

¤zÉÃð±ÀPÀgÀµÀÄÖ ¸ÀàµÀÖªÁV ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ CjAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«®è.

EzÀĪÀgÉUÀÆ CAxÁ CzɵÉÆÖà ¥Àæw¨sÉUÀ½UÉ CªÀPÁ±À

ªÀiÁrPÉÆnÖgÀĪÀ QgÀuï UÉÆë ¸ÀjAiÀiÁzÉÆAzÀÄ ¥Áè£ÀÄ

ªÀiÁrPÉÆAqÉà F C©ü£ÀAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß

DgÀA¨sÀ ªÀiÁrzÁÝgÉ. E¢ÃUÀ ¹¤ªÀiÁ ªÀÄA¢AiÀÄ ºÁmï

¸Áàn£ÀAvÁVgÀĪÀ £ÁUÀgÀ¨Á«AiÀÄ°è F ¹¤ªÀiÁ ±Á¯É

PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÉ. CzÀ£ÀÄß zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°è

PÀnÖ¤°è¸À®Ä ¸ÀPÀ® vÀAiÀiÁjAiÀÄ£ÀÆß QgÀuï DgÀA©ü¹zÁÝgÉ.

F ¹¤ªÀiÁ ±Á¯É QgÀuï UÉÆëAiÀĪÀgÀ

PÀ£À¹£ÀzÉÆÝAzÀÄ ¨sÁUÀ. vÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£À J®è PÁAiÀÄð

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÆß, PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÆß MAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ

£ÉgÀ½£À°è PÁAiÀÄð gÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯ÉÃ

CªÀgÀÄ `UÉÆë ¸ÀÄÖrAiÉÆÃ¸ï’ C£ÀÄß C¹ÛvÀéPÉÌ vÀgÀ®Ä

vÀAiÀiÁj DgÀA©ü¹zÁÝgÉ. EzÀgÀ CrAiÀÄ°èAiÉÄà ±Ámïð

¦ü®A, ªÀÄÆå¹Pï D®âAUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ D ªÀÄÆ®PÀªÉÃ

ºÉƸÀ§gÀ£ÀÄß ªÀÄÄAZÀÆtÂUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ QgÀuï

UÉÆëAiÀĪÀgÀ PÀ£À¸ÀÄ. EzÉ®èªÀÇ PÀÆqÁ vÀªÀÄä ¹¤ªÀiÁ

±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ CªÀgÀªÀgÀ ¥Àæw¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ

D¸ÀQÛUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV CªÀPÁ±À MzÀV¸ÀĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ

JA§ÄzÀÄ QgÀuï UÉÆë CªÀgÀ C©ü¯Á±É.

F UÉÆë ¸ÀÄÖrAiÉÆÃ¸ï ¨sÁUÀªÁVgÀĪÀ ¹¤ªÀiÁ

±Á¯ÉAiÀÄ°è C©ü£ÀAiÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ J®è D¸ÀQÛUÀ½UÀÆ

¥ÉÆõÀuÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

UÉÆë ¸ÀÄÖrAiÉÆÃ¸ï ªÀÄÆ®PÀªÉà ¹¤ªÀiÁ

¸ÀA§A¢üvÀªÁzÀ MAzÀµÀÄÖ PÀ£À¸ÀÄUÀ½UÉ QgÀuï UÉÆë

CrUÀ®Äè ºÁPÀ®Ä ¤zsÀðj¹zÁÝgÉ. EzÀgÀrAiÀÄ°èAiÉÄÃ

«²µÀÖªÁzÀ QgÀÄavÀæUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÆå¹Pï D®âA,

PÀªÀÄðAiÀįï Dåqïì, ªÉ¨ï ¹ÃjÃ¸ï ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼É®è

gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀî°ªÉ. QgÀuï ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀð CAvÁgÁÖçÃAiÀÄ

eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ½UÉ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÀݪÀgÀÄ. D

C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À¤ßlÄÖPÉÆAqÉà QæAiÉÄÃnªï DzÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ

PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ, eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀAxÁ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß

gÀƦ¸ÀĪÀ PÀ£À¸À£ÀÆß ºÉÆA¢zÁÝgÉ. CAzÀºÁUÉ F

J®è PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÆ PÀÆqÁ QgÀuï UÉÆëAiÀĪÀgÀ ¹¤ªÀiÁ

±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ®Ä §gÀĪÀ ºÉƸÀ§jUÉ ºÉƸÁ §UÉAiÀÄ

¥ÁæQÖPÀ¯ï ªÉâPÉAiÀÄ£Éßà ¸ÀÈÖ¸À°ªÉ.

EAxÁ C©ü£ÀAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°vÀÄ §AzÀªÀgÀ£ÉÃPÀgÀÄ

D £ÀAvÀgÀzÀ°è CªÀPÁ±ÀUÀ½UÁVAiÉÄà ¸ÀPÀð¸ÀÄì

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

98


F QgÀuï

¸ÀÄÖrAiÉÆøï CrAiÀÄ°è

ºÀvÁÛgÀÄ PÁAiÀÄð

AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß

ºÁQPÉÆArgÀĪÀ QgÀuï

UÉÆëAiÀĪÀgÀ ¥ÀæzsÁ£À

PÀ£À¸ÁVgÀĪÀÅzÀÄ

¹¤ªÀiÁ ±Á¯É.

£ÀqɸÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzɵÉÆÖà ªÀÄA¢ J®è PÀ°wzÀÝgÀÆ

§zÀÄQ£À C¤ªÁAiÀÄðvÉUÉ ©zÀÄÝ J¯Éè°èAiÉÆà PÀ¼ÉzÀÄ

ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁV §gÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ

QgÀuï UÉÆëAiÀĪÀgÀ ¹¤ªÀiÁ

±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°vÀªÀgÉ®èjUÀÆ

«zÁåyð zɸÉAiÀÄ°èAiÉÄà D¸ÀQÛUÉ

vÀPÀÌ «¨sÁUÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆÃ

CªÀPÁ±ÀªÉà PÀÆr §gÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆzÀ® ¨Áåa£À K¼ÀÄ ªÀÄA¢

«zÁåyðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁjUÉ AiÀiÁgÀÄAlÄ

avÀæzÀ ¨sÁUÀªÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆÃ

CªÀPÁ±À VnÖ¹PÉÆArzÁÝgÉ.

ªÀÄÄAzÉ §gÉÆà J®è ¨ÁåZÀÄUÀ½UÀÆ

UÉÆë ¸ÀÄÖrAiÉÆøï PÀqɬÄAzÀ

CªÀPÁ±ÀUÀ¼À ºÉ¨ÁâV®Ä RArvÁ

vÉgÉzÀÄPÉƼÀî°zÉ.

F QgÀuï ¸ÀÄÖrAiÉÆøï

CrAiÀÄ°è ºÀvÁÛgÀÄ PÁAiÀÄð AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß

ºÁQPÉÆArgÀĪÀ QgÀuï UÉÆëAiÀĪÀgÀ ¥ÀæzsÁ£À

PÀ£À¸ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¹¤ªÀiÁ ±Á¯É. FUÁUÀ¯Éà ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÉÆÃ

F ±Á¯ÉUÉ EµÀÖgÀ°èAiÉÄà ºÉƸÁ gÀÆ¥ÀÄgÉÃµÉ PÉÆqÀ®Ä

CªÀgÀÄ ¤Ã®£ÀPÉë ¹zÀÞ¥Àr¹PÉÆArzÁÝgÉ. SÁåvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÉÃ

F ±Á¯ÉAiÀÄ°è DUÁUÀ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀ°zÁÝgÉ. £ÀAvÀgÀ

¸É¯É©ænUÀ¼Éà «zÁåyðUÀ½UÉ ¸Ànð¦üPÉÃmï ¤ÃqÀ°zÁÝgÉ.

EzÀPÉÌ «zÁåyðUÀ¼ÁV §gÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀªÀgÀ D¸ÀQÛUÉ

vÀPÀÄÌzÁV gÉr ªÀiÁr vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀªÉÃ

CªÀgÀªÀgÀ ¥Àæw¨sÉ ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¸À®Æ CªÀPÁ±À ªÀiÁr

PÉÆqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÉƸÁ DªÉÃUÀ ºÉÆA¢gÉÆà AiÀÄĪÀ

ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ½UÉ EzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À GvÉÛÃd£À ªÀÄvÉÛãÀÄ ¨ÉÃPÀÄ?

E¢ÃUÀ F ¹¤ªÀiÁ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨ÁåZï

DgÀA¨sÀªÁVzÉ. EzÉà ºÉÆwÛ£À°è UÉÆë ¸ÀÄÖrAiÉÆøï

CrAiÀÄ°è ªÀÄvÀÛµÀÄÖ PÀ£À¸ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ, ¹¤ªÀiÁ ±Á¯ÉUÉ

ºÉƸÁ gÀÆ¥ÀÄgÉÃµÉ PÉÆqÀĪÀ ¸À£ÁߺÀzÀ°è QgÀuï

UÉÆë EzÁÝgÉ. F §Äå¹AiÀÄ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ AiÀÄ®ºÀAPÀ

PÁ¯ÉÃf£À°è ¹¤ªÀiÁ ¸ÀA§A¢ü ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÉÆÃ

QgÀuï UÉÆëAiÀĪÀgÀzÀÄÝ QæAiÀiÁ²Ã® ªÀÄ£À¸ÀÄì. ºÉƸÀ§jUÉ

¸ÀzÁ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÉÆÃzÀÄ CªÀgÀ ªÀåQÛvÀé. CzÀPÉÌ CªÀgÀ

PÀ£À¹£ÀAxÁ UÉÆë ¸ÀÄÖrAiÉÆÃ¸ï ªÀÄvÀÛµÀÄÖ MvÁÛ¸É

¤ÃqÉÆÃzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÀªÉä®è.

99

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


E¢ÃUÀ AiÀiÁjUÉ

AiÀiÁgÀÄAlÄ avÀæ

©qÀÄUÀqÉAiÀÄ

ºÉƹۮ°èzÉ. EzÉÃ

ºÉÆvÀÛ°è CgÀ«AzÀ

P˲Pï ¤zÉÃð±À£ÀzÀ

±ÁzÀÆð®

avÀæzÀ®èQAiÀÄÆ PÀÈwPÁ

£ÁAiÀÄQAiÀiÁVzÁÝgÉ.

E£ÉÆßAzÀµÀÄÖ

CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÆß

ºÉÆA¢gÉÆà CªÀgÀ

¥Á°UÉ AiÀiÁjUÉ

AiÀiÁgÀÄAlÄ avÀæ

vÀ£Àß ¹¤ AiÀiÁ£ÀPÉÌ

ºÉƸÁ NWÀ ¤ÃqÀĪÀ

¤jÃPÉë¬ÄzÉ.

¸ÁUÀgÀzÀ

ºÀÄqÀÄVãÀ

PÀ¯ÉAiÀÄvÀÛ

¸É¼É¢zÀÄÝ

AiÀÄPÀëUÁ£À!

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

102


zsÁ PÀ¯Áåt zsÁgÁªÁ»AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ

gÁgÁ¢üPÉAiÀiÁV QgÀÄvÉgÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ

ªÀÄ£ÀUÉ¢ÝzÀݪÀgÀÄ PÀÈwPÁ gÀ«ÃAzÀæ. PÀ¼ÉzÀ ¹Ãd¤ß£À

©Uï¨Á¸ï ¸Àà¢üðAiÀÄÆ DVzÀÝ PÀÈwPÁ D £ÀAvÀgÀ

£ÁAiÀÄQAiÀiÁV avÀægÀAUÀzÀ°è «ÄAZÀÄvÁÛgÉA§ ¤jÃPÉëAiÉÄà J®ègÀ°èzÀÝzÀÄÝ ¸ÀļÀî®è.

CªÀjÃUÀ PÉÆAZÀ vÀqÀªÁzÀgÀÆ ºÉƸÁ DªÉÃUÀzÉÆA¢UÉà £ÁAiÀÄQAiÀiÁV DUÀ«Ä¹

zÁÝgÉ. QgÀuï UÉÆë ¤zÉÃð±À£ÀzÀ AiÀiÁjUÉ AiÀiÁgÀÄAlÄ avÀæzÀ «²µÀÖªÁzÀ ¥ÁvÀæ

ªÉÇAzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ »jvÉgÉAiÀÄ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÆß vÀ®Ä¦PÉƼÀÄîªÀ, D ªÀÄÆ®PÀªÉÃ

£É¯ÉUÉƼÀÄîªÀ GvÁìºÀzÉÆA¢UÉà PÀÈwPÁ ªÀÄgÀ½zÁÝgÉ.

©Uï¨Á¸ï ±ÉÆãÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è PÀÈwPÁ £Àn¹zÀÝzÀÄÝ PÉAUÀįÁ© JA§ avÀæzÀ°è

ªÀiÁvÀæ. F avÀæzÀ°è£À ¥ÁvÀæPÁÌV ¨sÁjà ¥Àæ±ÀA¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝ CªÀgÀÄ

CzÉÃPÉÆà PÀªÀIJðAiÀįï avÀæUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ £Àn¹gÀ¯Éà E®è. E¢ÃUÀ CªÀgÀÄ

AiÀiÁjUÉ AiÀiÁgÀÄAlÄ avÀæzÀ°è ZÉAzÀzÉÆÝAzÀÄ ¥ÁvÀæzÀ°è £ÁAiÀÄQAiÀiÁV £Àn¹zÀ

RÄ, EµÀÄÖ PÁ® vÀªÀÄä ¥ÁrUÉ vÁ«zÀÄÝzÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ JzÀ ÄgÁVzÁÝgÉ!

EµÀÄÖ PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è PÀÈwPÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÝgÀÄ CAzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ CªÀjUÉ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À

PÉÆgÀvÉ PÁrvÉÛAzÀÄ CAzÀÄPÉƼÀÄîªÀAw®è. D PÀëtPÉÌ «ÄgÀÄUÀĪÀAxÁ DPÀµÀðPÀ

¥ÁvÀæUÀ¼À°è £Àn¸À¨ÉÃPÉA§ÄzÀQÌAvÀ®Æ, ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À¸À°è ¥ÀæwµÁצvÀªÁUÀĪÀ

¥ÁvÀæPÉÌ fêÀ vÀÄA§¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ PÀÈwPÁgÀ vÀÄrvÀ. DgÀA¨sÀ PÁ®¢AzÀ®Æ ¸Á»vÀåzÀ

¸ÁAUÀvÀå ºÉÆA¢gÉÆà CªÀjUÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À NzÀÄ §zÀÄQ£À ¨sÁUÀ. CAxÁ N¢£À

¥sÀ®ªÁV ¨É¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ¥ËærüªÉĬÄAzÀ¯Éà ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÆß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃ

PÀÈwPÁ D «ZÁgÀzÀ°è ZÀƹ. §ºÀıÀB CAxÁ ªÀÄ£À¹Üw E®èzÉà ºÉÆÃV¢ÝzÀÝgÉ

CªÀgÀÄ FUÁUÀ¯Éà MAzÀµÀÄÖ avÀæUÀ¼À°è £Àn¹AiÀiÁUÀÄwÛvÉÛãÉÆÃ...

©Uï¨Á¸ï ±ÉÆäAzÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ PÀÈwPÁgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÀ®ªÁgÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ

§A¢zÀݪÀAvÉ. DzÀgÉ PÀxÉAiÀiÁUÀ°, ¥ÁvÀæªÁUÀ° EµÀÖªÁUÀzÀ PÁgÀt D UÉÆÃfUÉ

ºÉÆÃVgÀ°®è. F £ÀqÀÄªÉ zÉÆqÀØ zsÁgÁªÁ»UÀ¼À D¥sÀgïUÀ¼ÀÆ §AzÀgÀÆ

CªÀgÀ UÀÄj¬ÄzÀÝzÀÄÝ avÀægÀAUÀzÀvÀÛªÁzÀÝjAzÀ ªÀÄvÉÛ zsÁgÁªÁ»UÉ ªÀÄgÀ¼ÉÆÃzÀÆ

EµÀÖ«gÀ°®è. AiÀiÁªÀvÁÛzÀgÀÆ MA¢£À vÁ£ÀÄ §AiÀĸÉÆà ¥ÁvÀæªÉÇAzÀÄ §½

§AzÉà §gÀÄvÀÛzÉ JA§ £ÀA©PɬÄA¢zÀݪÀgÀÄ PÀÈwPÁ. CzÀÄ ¤dªÁzÀzÀÄÝ QgÀuï

UÉÆëAiÀĪÀgÀÄ ºÉýzÀ AiÀiÁjUÉ AiÀiÁgÀÄAlÄ PÀxÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ!

QgÀuï UÉÆëAiÀĪÀgÀÄ ºÉýzÀ PÀxɬÄAzÀ¯Éà yǣ ï DVzÀÝ PÀÈwPÁjUÉ vÀªÀÄä

¥ÁvÀæªÀÇ EµÀÖªÁVvÀÄÛ. CªÀgÀ¢Ý®è ¹¤ªÀiÁzÉƼÀUÉà ¸É¯É©ænAiÀÄ ¥ÁvÀæ. CzÀÄ £Àl£ÉUÉ

CªÀPÁ±À«gÀĪÀ, Erà avÀæzÀ ªÀÄÄRå ©AzÀÄ«£ÀAwgÉÆà vÀÆPÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ

¥ÁvÀæ. CzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj ªÀiÁrPÉÆAqÉà ZÉAzÀUÉ ¤¨sÁ¬Ä¹zÀ RÄ PÀÈwPÁgÀzÀÄÝ.

EzÀÄ CªÀgÀÄ £Àn¹zÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ PÀªÀIJðAiÀįï avÀæ. EzÀÄ

vÀ£Àß PÀ£À¹UÉ ºÉƸÁ ¢PÀÄÌ vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ UÁqsÀªÁzÀ ¤jÃPÉë ÈwPÁgÀzÀÄÝ. PÀ

¹¤ªÀiÁ dUÀwÛ£ÀvÀÛ ªÀÄrªÀAwPÉAiÀÄ zÀÈÖAiÀĵÉÖà EzÀÝ PÀÄlÄA§¢AzÀ§AzÀ

ªÀįɣÁr£À ºÀÄqÀÄV PÀÈwPÁ. ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè ¸ÁUÀgÀzÀ D£ÀAzÀ¥ÀÄgÀz À°èAiÉÄÃ

ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ CªÀgÀÄ «zÁå¨sÁå¸ÀªÀ£Éß®è ¥ÀÆgÉʹPÉÆArzÀÄÝ C°èAiÉÄà .

J¸ïJ¸ïEn PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÀzÀ«

¥ÀÆgÉʹPÉÆArzÀÝ PÀÈwPÁgÀ£ÀÄß PÀ¯ÉAiÀÄvÀÛ

¸É¼É¢zÀÄÝ ªÀįɣÁr£À DvÀäzÀAwgÉÆÃ

AiÀÄPÀëUÁ£À. F ¨sÁUÀzÀ gÀÆrüAiÀÄAvÉAiÉÄÃ

AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ¸ÁºÀZÀAiÀÄðzÀ¯Éèà ¨É¼ÉzÀ

PÀÈwPÁUÉ ±Á¯Á ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄà £ÁlPÀUÀ¼À°è

C©ü£À¬Ä¸ÉÆà D¸ÀQÛAiÀÄÆ EvÀÄÛ. D

PÁ®zÀ°èAiÉÄà AiÀÄPÀë gÀAUÀ¸ÀܼÀªÀ£ÀÆß ºÀwÛzÀÝgÀÄ.

FUÀ®Æ CªÀPÁ±À ¹PÀÌgÉ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ

¥ÁvÀæzsÁjAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉA§µÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ D

PÀ¯ÉAiÀÄ §UÉÎ ¦æÃw ºÉÆA¢gÉÆà PÀÈwPÁ

C±ÉÆÃPï PÀ±Àå¥ï ¤zÉÃð±À£ÀzÀ fA¨Á JA§

ªÀÄPÀ̼À zsÁgÁªÁ»AiÀÄ°èAiÀÄÆ £Àn¹zÀÝgÀÄ.

D £ÀAvÀgÀ gÁzsÁ PÀ¯Áåt

zsÁgÁªÁ»AiÀÄ°è ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæ CgÀ¹

§A¢vÁÛzÀgÀÆ CzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EµÀÖ«gÀ°®è.

DzÀgÉ D zsÁgÁªÁ»AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀÈwPÁ

¥ÀqÉzÀ ¥Àæ¹¢Þ, CªÀgÀÄ QgÀÄvÉgÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ

ªÀģɪÀÄUÀ¼ÁV §zÀ¯ÁzÀ jÃwAiÉÄ®è CªÀgÀ

ªÀģɪÀÄA¢AiÀÄ ¤®ÄªÀ£ÀÆß §zÀ°¸ÀĪÀAvÉ

ªÀiÁrvÀÄÛ. FUÀAvÀÆ PÀÈwPÁgÀ ¤zsÁðgÀzÀ §UÉÎ

J®èjUÀÆ UËgÀªÀ, ¦æÃw ªÀÄÆrPÉÆArzÉ.

»ÃUÉ ¨Á® £ÀnAiÀiÁV, zsÁgÁªÁ»AiÀÄ

ªÀÄÆ®PÀ £ÁAiÀÄQAiÀiÁV ¸ÁV §A¢gÉÆÃ

PÀÈwPÁUÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÉAzÀgÉ CZÀÄѪÉÄZÀÄÑ.

PÀ£ÀßqÀzÀ°è J¸ï.J¯ï ¨sÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß

©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÁPÀëtªÉà N¢ ªÀÄÄV¸ÉÆÃ

PÀÈwPÁUÉ AiÀÄAqÀªÀÄÆj «ÃgÉÃAzÀæ£ÁxÀgÀ

§gÀªÀtÂUÉAiÀÄÆ EµÀÖ. FUÀ®Æ CzɵÉÖÃ

§Äå¹AiÀiÁVzÀÝgÀÆ ¥ÀĸÀÛPÀ N¢AiÉÄà wÃgÀĪÀ

gÀÆrü G½¹PÉÆArgÉÆÃzÀÄ CªÀgÀ

«±ÉõÀvÉ.

E¢ÃUÀ AiÀiÁjUÉ AiÀiÁgÀÄAlÄ avÀæ

©qÀÄUÀqÉAiÀÄ ºÉƹۮ°èzÉ. EzÉà ºÉÆvÀÛ°è

CgÀ«AzÀ P˲Pï ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ±ÁzÀÆð®

avÀæzÀ®èQAiÀÄÆ PÀÈwPÁ £ÁAiÀÄQAiÀiÁVzÁÝgÉ.

E£ÉÆßAzÀµÀÄÖ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÆß ºÉÆA¢gÉÆÃ

CªÀgÀ ¥Á°UÉ AiÀiÁjUÉ AiÀiÁgÀÄAlÄ avÀæ

vÀ£Àß ¹¤ AiÀiÁ£ÀPÉÌ ºÉƸÁ NWÀ ¤ÃqÀĪÀ

¤jÃPÉë¬ÄzÉ.

103

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


AiÀiÁjUÉ

AiÀiÁgÀÄAlÄ

¤ªÀiÁð¥ÀPÀ

gÀWÀÄ£Áxï

PÀ¯Á¥ÉæêÀĪÉà PÉÊ »rzÀÄ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ£À£ÁßV¹vÀÄ!

QgÀuï UÉÆë ¤zÉÃð±À£ÀzÀ AiÀiÁjUÉ AiÀiÁgÀÄAlÄ avÀæ«ÃUÀ

ºÁqÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÄ¢Ý PÉÃAzÀæzÀ°èzÉ. JvÀÛ°AzÀ

£ÉÆÃrzÀgÀÆ F ºÁqÀÄUÀ¼À §UÉÎ M¼Éî ªÀiÁvÀÄ, mÉÊl®Äè

£ÉÆÃrAiÉÄà ºÀÄnÖPÉÆArgÉÆà ¤jÃPÉë... EµÉÖ®è «zÀåªÀiÁ£ÀzÀ

»AzÉ F avÀæzÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁzÀ ºÉ¸ÀgÀWÀlÖ ¹ÃªÉÄAiÀÄ GzÀå«Ä

ºÉZï.¹ gÀWÀÄ£Áxï CªÀgÀ ¥ÁvÀæªÀÇ UÀt¤ÃAiÀĪÁVzÉ.

ºÉ¸ÀgÀWÀlÖ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è gÀWÀÄ£Áxï CªÀgÀÄ gÀWÀÄ CtÚ JAzÉÃ

d£ÀgÀ ¦æÃwUÉ ¥ÁvÀægÁVgÀĪÀªÀgÀÄ. K£Éà ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀgÀÆ,

CzɵÉÖà PÁ¸ÀÄ ¸ÀA¥Á¢¹zÀgÀÆ PÀqÉUÀÆ ªÀÄÄRåªÁUÉÆÃzÀÄ,

±Á±ÀévÀªÁUÀĽAiÉÆÃzÀÄ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀ ¦æÃwAiÉÆAzÉÃ

JA§ÄzÀÄ gÀWÀÄ CªÀgÀ £ÀA©PÉ. §ºÀıÀB CAxÁ

zÉÆÝAzÀÄ ªÀÄ£À¹Üw E®èzÉà ºÉÆÃVzÀÝgÉ CªÀgÀÄ

ªÀåªÀºÁgÀzÁZÉUÉ d£ÀgÀ ¦æÃw UÀ½¹,

PÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð£À ªÁåªÉÆúÀ¢AzÀ¯Éà F

avÀæªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄ

wÛgÀ°®èªÉãÉÆÃ...

ºÉ¸ÀgÀWÀlÖ ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è ¥Á櫵À£ï

¸ÉÆÖÃgï ElÄÖPÉÆArzÀÝ aPÀÌtÚ CAUÀr

aPÀÌtÚ JAzÉà ¥Àæ¹zÀÞgÁVzÀݪÀgÀÄ.

CªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ gÀWÀÄ£ÁxïUÉ NzÉ®è

ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ ¨ÉÃgÉ PÉ®¸À

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ EgÁzÉAiÉÄà EgÀ°®è.

DgÀA¨sÀ PÁ®zÀ°è vÀAzÉAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀzÀ°è

MAzÀµÀÄÖ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÀWÀÄ£Áxï

CªÀjUÉ CzÉÆAzÉà Erà ¸ÀA¸ÁgÀzÀ C£ÀßzÀ

ªÀÄÆ® JA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁVAiÉÄà w½¢vÀÄÛ. vÀAzÉ PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ

¨É¼É¹zÀÝ D ¥Á櫵À£ï ¸ÉÆÖÃgÀ£ÀÄß G½¹PÉÆAqÉà ¨ÉÃgÉãÁzÀgÀÆ

¸ÀéAvÀ PÀ¸ÀÄ§Ä ªÀiÁr £É¯É ¤®è¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆA¢zÀÝ CªÀgÀÄ

D Hj£À ªÀÄnÖUÉ zÉÆqÀØzÁzÉÆAzÀÄ ¸ÀÄÖrAiÉÆà vÉgÉ¢zÀÝgÀÄ.

CzÀgÀ°è MAzÀµÀÄÖ d£ÀjUÉ PÉ®¸À PÉÆlÄÖ vÁ£ÀÆ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÁæ¥sÀgï

DV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀÝgÀÄ.

EzÁzÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è ªÉÄ®èUÉ lÆgï DAqï mÁæªÉ¯ïì GzÀåªÀÄ

DgÀA©ü¹zÀ gÀWÀÄgÁªÀiï CzÀgÀ°èAiÀÄÆ AiÀıÀ PÀArzÀÝgÀÄ. EzÉÃ

ºÀAvÀzÀ°è ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀªÀgÀÄ »ªÀiÁ®AiÀÄ §¸ïUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÀÆ

DVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà. CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀȲæà UÀÆæ¥ïì JA§

¯ÁåAqï qɪÀ®¦AUï ¸ÀÀA¸ÉÜ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÁ ºÉƸÁ

¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀvÀÛ zÀÈÖ £ÉqÀĪÀ eÁAiÀĪÀiÁ£ÀzÀªÀgÁzÀ gÀWÀÄ£Áxï

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀ §½ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀÝgÀÄ. K¼ÀÄ

ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® C°èAiÉÄà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ D GzÀåªÀÄzÀ D¼À

CUÀ® CjvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀqÉUÉ CªÀgÉà ¯ÁåAqï qɪÀ®¦AUï PÉëÃvÀæPÉÌ

¸ÀévÀAvÀæªÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ.

2012gÀ°è J¸ïJ¯ïDgï JAlgï¥ÉæöʸÀ¸ï JA§ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß

DgÀA©ü¹zÀÝ gÀWÀÄ£Áxï E¢ÃUÀ CzÀ£ÀÄß GvÀÄÛAUÀPÉÌÃj¹zÁÝgÉ.

CªÀjÃUÀ AiÀıÀ¹éà GzÀå«ÄAiÀiÁVAiÀÄÆ ºÉÆgÀ ºÉÆ«ÄäzÁÝgÉ. JµÉÖÃ

JvÀÛgÀPÉÌÃjzÀgÀÆ vÀªÀÄUÉ C£Àß PÉÆlÖ ¥Á櫵À£ï ¸ÉÆÖÃj£À IÄt

ªÀ¤ß£ÀÆß JzÉAiÀÄ°èlÄÖPÉÆArgÉÆà gÀWÀÄ£Áxï J¸ïJ¯ïDgï

JAlgï¥ÉæöʸÀ¸ï ¨Áå£Àj£ÀrAiÀÄ°èAiÉÄà AiÀiÁjUÉ

AiÀiÁgÀÄAlÄ avÀæªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÁÝgÉ.

»ÃUÉ vÀªÀÄäzÉà ªÀåªÀºÁgÀ, CzÀgÀ

MvÀÛqÀzÀ°è CzɵÀÄÖ ºÉÊgÁuÁzÀgÀÆ

ªÀµÀðPÉÌ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀĪÀ

±ÉÃRqÁ vÉÆA¨sÀvÀÛgÀµÀÄÖ avÀæUÀ¼À£ÀÄß

PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀgÁV £ÉÆÃqÉÆÃzÀÄ

gÀWÀÄ£Áxï CªÀgÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ

§A¢gÉÆÃ gÀÆrü. DzÀgÀÆ MAzÀÄ

avÀæªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§

§UÉÎ CªÀgÉãÀÆ AiÉÆÃa¹gÀ°®è.

EAxÁ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è EªÀgÀ zÉÆqÀØ¥Àà£À

ªÀÄUÀ QgÀuï UÉÆëAiÀĪÀgÀÄ §½ §AzÀÄ

AiÀiÁjUÉ AiÀiÁgÀÄAlÄ PÀxÉ ºÉýzÁUÀ¯Éà avÀæ

¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸ÀÄ ºÀÄnÖPÉÆArvÀÛAvÉ!

ªÀgÀ¸ÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ QgÀuï UÉÆë PÀxÉ

ºÉýzÁUÀ¯Éà EzÉÆAzÀÄ CvÀÄåvÀÛªÀÄ avÀæªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ ¨sÀgÀªÀ¸É

gÀWÀÄ CªÀjUÉ ºÀÄnÖvÀÛAvÉ. ªÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀzÉ F avÀæªÀ£ÀÄß

¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä M¦àPÉÆAqÀ CªÀjUÉ ªÉÆzÀ® avÀæzÀ°èAiÉÄÃ

ZÉÃvÉÆúÁj C£ÀĨsÀªÀªÁVzÉ. CAzÀÄPÉÆAqÀzÀÝQÌAvÀ®Æ vÀĸÀÄ

ºÉZÉÑà RZÁðzÀgÀÆ Erà avÀæ ªÀÄÆr §A¢gÉÆà jÃw

CzÉ®èªÀ£ÀÆß ªÀÄgɹzÉ.

eÉÆvÉUÉ AiÀiÁjUÉ AiÀiÁgÀÄAlÄ avÀæ PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ¯ÉÆèAzÀÄ

ªÉÄÊ°UÀ¯ÁèUÀÄvÀÛzÉ JA§ £ÀA©PÉAiÀÄÆ CªÀgÀ°èzÉ. D AiÀıÀ¹ì£À°è

vÀ£Àß PÀ¯Á ¥ÉæêÀÄzÀ ¥Á®Æ EgÀ°zÉ JA§ÄzÉà gÀWÀÄ£Áxï

CªÀgÀ°ègÀĪÀ ¸ÁxÀðPÀ ¨sÁªÀ...

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

104


DUÉ®è ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ

ªÀÄÄzÀÄjPÉƼÀÄîwÛzÀÝ

gÉÆñÀ¤ ¥Á°UÉ

FUÀ Q£Àßj JgÀqÀ£ÉÃ

PÀÄlÄA§zÀAvÁV

ºÉÆÃVzÉ. F

¹ÃjAiÀÄ¯ï ±ÀÄgÀĪÁzÀ

ªÉÄÃ¯É EvÀgÉ CzɵÉÆÖÃ

D¥sÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ.

vÉ®ÄUÀÄ, vÀ«Ä¼ÀÄ

¹ÃjAiÀÄ®ÄèUÀ¼À°èAiÀÄÆ

£Àl£ÉUÉ PÀgÉ

§A¢vÀÛAvÉ. DzÀgÉ

CªÀgÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼É®è

MAzÀµÀÄÖ

PÁ®¢AzÀ®Æ

¹¤ªÀiÁUÀ¼À°è

£Àn¸ÀĪÀAvÉ

zÀÄA¨Á®Ä ©Ã¼ÀÄvÀÛ¯ÉÃ

§A¢zÀÝgÀ¯Áè? F

§UÉÎ UÀA©üÃgÀªÁV

AiÉÆÃa¹gÉÆÃ

gÉÆñÀ¤ FUÁUÀ¯ÉÃ

MAzÉgÀqÀÄ ¥ÁæeÉPÀÄÖUÀ¼À

§UÉÎ M®ªÀÅ

ºÉÆA¢zÁÝgÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

106


®¸ïð PÀ£ÀßqÀ ªÁ»AiÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ

PÀ zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°è Q£ÀßjAiÀÄÆ MAzÀÄ.

EzÀgÀ°è£À L±ÀéAiÀiÁð JA§ ¥ÁvÀæ PÀÆqÁ

QgÀÄvÉgÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ¸É¼É¢zÉ. F ¥ÁvÀæzÀ

ªÀÄÆ®PÀªÉà £ÀnAiÀiÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀÄ

«¸ÁÛgÀªÁzÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À£ÀÆß

ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄ gÉÆñÀ¤. QgÀÄvÉgÉ

dUÀwÛ£À°è L±ÀéAiÀiÁð CAvÀ¯ÉÃ

UÀÄgÀÄw¹PÉÆArgÉÆà gÉÆñÀ¤ ¥Á°UÉ

Q£Àßj ¹ÃjAiÀÄ°è£À F ¥ÁvÀæªÉà C¥ÁgÀ

CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÆß vÀAzÀÄPÉÆnÖzÉ. E£ÉßãÀÄ

£ÁAiÀÄQAiÀiÁV avÀægÀAUÀPÉÌ JAnæ PÉÆqÀĪÀ

¸À£ÁߺÀzÀ°ègÉÆà gÉÆñÀ¤ CzÀPÉÌ ºÉƸÁ

ªÀµÀðzÀ ªÀÄĺÀÆvÀð«lÄÖPÉÆAqÀÄ vÀAiÀiÁj

DgÀA©ü¹zÁÝgÉ.

ªÀÄÆ®vÀB ªÀÄgÁpUÀgÁzÀgÀÆ C¥Ààl

PÀ£ÀßqÀzÀ ºÀÄqÀÄV gÉÆñÀ¤. «¥ÀjÃvÀ

ªÀÄrªÀAwPɬÄAzÀ ªÀÄÄZÀÑmÉ ªÀiÁqÉÆÃ

PÀÄlÄA§¢AzÀ §A¢gÉÆà CªÀgÀ

N¢zÀÄÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀįÉèñÀégÀzÀ

CªÀÄätÂÚ PÁ¯ÉÃf£À°è. ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄ

¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄà §tÚzÀ dUÀwÛ£À

¸É¼ÉvÀ«zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ¥ÉÆñÀPÀgÀ

PÀqɬÄAzÀ CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀ ªÁvÁªÀgÀt

«gÀ°®è. DzÀÝjAzÀ¯Éà gÉÆñÀ¤ D¸ÀQÛ D

PÁ®PÉÌ K£ÁzÀgÀÆ §Äå¹£É¸ï £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ

JA§ÄzÀgÀvÀÛ¯Éà ªÁ°PÉÆArvÀÄÛ. DzÀgÉ

DAvÀAiÀÄðzÀ°èzÀÝ PÀ¯ÉAiÀÄ vÀÄrvÀ CªÀjUÉÃ

Cj«®èzÀAvÉ PÉÊ »rzÀÄ PÀgÉvÀAzÀÄ §tÚ

ºÀZÀÄѪÀAvÉ ªÀiÁr ©nÖvÀÄÛ!

±Á¯Á ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄà gÉÆñÀ¤

ªÀÄPÀ̼À £ÁlPÀUÀ¼À°è §tÚ ºÀZÀÑ®Ä

ºÉÆÃzÁUÀ®Æ ªÀÄ£É ªÀÄA¢UÀzÀÄ

EµÀÖ«gÀ°®èªÀAvÉ. DzÀgÉ ©PÁA NzÉÆÃ

ºÉÆwÛUÉ®è CªÀgÀ D¸ÀQÛ ªÀÄvÉÛ §tÚzÀ

¯ÉÆÃPÀzÀvÀÛ¯Éà ºÉÆgÀ½PÉƼÀî¯ÁgÀA©ü¹vÀÄÛ.

D PÁ®zÀ°èAiÉÄà MAzÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ

PÉJ¸ïrJ¯ï ZÀAzÀÄæ CªÀgÀ gÀÆ¥ÁAvÀgÀ

vÀAqÀ ¸ÉÃjPÉÆArzÀÝgÀAvÉ. F

ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà £Àl£ÉAiÀÄ MAzÀµÀÄÖ

DrµÀ£ïUÀ½UÉ ºÉÆÃzÀgÀÆ PÀÆqÁ

gÉÆñÀ¤ DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀ°®è. DzÀgÉ

£Àl£ÉAiÀÄ Vý£ÉÆA¢UÉ EAxÁ

DrµÀ£ÀÄßUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ

¸ÉßûvÉAiÀÄgÀ MvÁÛ¸ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ Q£Àßj

zsÁgÁªÁ»UÁV £ÀqÉ¢zÀÝ DrµÀ¤ß£À°è

¥Á¯ÉÆÎArzÀÝ gÉÆñÀ¤ PÀqÉUÀÆ

DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. PÀ®¸ïð PÀ£ÀßqÀ

ªÁ»¤AiÀÄ°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀÄwÛgÉÆà F

zsÁgÁªÁ»AiÀÄ°è JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ

L±ÀéAiÀiÁð JA§ ¥ÁvÀæPÉÌ fêÀ vÀÄA©zÀÝ

gÉÆñÀ¤ FUÀ®Æ CzÉà ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß

¥ÉÆgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. F ªÀÄÆ®PÀ QgÀÄvÉgÉ

¥ÉæÃPÀëPÀjUÀÆ ºÀwÛgÁVzÁÝgÉ.

DgÀA¨sÀzÀ°è F ¹ÃjAiÀÄ°èUÉ

DAiÉÄÌAiÀiÁzÁUÀ ¨ÁA¨ÉUÉ ±ÀÆnAVUÉ

ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÛAvÉ. DUÉ®è ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ

ªÀÄÄzÀÄjPÉƼÀÄîwÛzÀÝ gÉÆñÀ¤ ¥Á°UÉ

FUÀ Q£Àßj JgÀqÀ£Éà PÀÄlÄA§zÀAvÁV

ºÉÆÃVzÉ. F ¹ÃjAiÀÄ¯ï ±ÀÄgÀĪÁzÀ

ªÉÄÃ¯É EvÀgÉ CzɵÉÆÖà D¥sÀgÀÄUÀ¼ÀÄ

§A¢ªÉ. vÉ®ÄUÀÄ, vÀ«Ä¼ÀÄ

¹ÃjAiÀÄ®ÄèUÀ¼À°èAiÀÄÆ £Àl£ÉUÉ PÀgÉ

§A¢vÀÛAvÉ. DzÀgÉ CªÀgÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼É®è

MAzÀµÀÄÖ PÁ®¢AzÀ®Æ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À°è

£Àn¸ÀĪÀAvÉ zÀÄA¨Á®Ä ©Ã¼ÀÄvÀÛ¯ÉÃ

§A¢zÀÝgÀ¯Áè? F §UÉÎ UÀA©üÃgÀªÁV

AiÉÆÃa¹gÉÆà gÉÆñÀ¤ FUÁUÀ¯ÉÃ

MAzÉgÀqÀÄ ¥ÁæeÉPÀÄÖUÀ¼À §UÉÎ M®ªÀÅ

ºÉÆA¢zÁÝgÉ.

§ºÀıÀB Q£ÀßjAiÀÄ L±ÀéAiÀiÁð

gÉÆñÀ¤ F ªÀµÀðzÀ ªÉÆzÀ¯ÁzsÀðzÀ

ºÉÆwÛUɯÁè £ÁAiÀÄQAiÀiÁV »jvÉgÉUÉ

¥ÁzÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁqÀ°zÁÝgÉ.

E£ÉßãÀÄ £ÁAiÀÄQAiÀiÁV avÀægÀAUÀPÉÌ JAnæ PÉÆqÀĪÀ ¸À£ÁߺÀzÀ°ègÉÆÃ

gÉÆñÀ¤ CzÀPÉÌ ºÉƸÁ ªÀµÀðzÀ ªÀÄĺÀÆvÀð«lÄÖPÉÆAqÀÄ

vÀAiÀiÁj DgÀA©ü¹zÁÝgÉ.

107

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


ªÀÄÆ®vÀB ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£ÀªÀgÉÃ

DzÀ CdÄð£ï DAiÀÄðUÉ

DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ »ÃgÉÆÃ

DUÀĪÀ PÀ£À¸ÀÄ. EzÀ£ÀÄß

£À£À¸ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ

¸À®ÄªÁV £Á£Á ¥ÀæAiÀÄvÀß

ªÀiÁrzÀÝ CªÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä

£Àl£ÁV ¥Àj¥ÀPÀéUÉƼÀÄîªÀ

EgÁzɬÄAzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ

¥ÁvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ avÀægÀAUÀPÉÌ

JAnæ PÉÆnÖzÀÝgÀÄ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

108


zÉà ¥ÀzÉ ¤gÁ¸ÉUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁzÀgÀÆ, E£ÉßãÀÄ PÀAqÀ PÀ£À¸ÀÄ

¥À£À£À¸ÁAiÉÄÛA§ ¸ÀA¢üPÁ®zÀ°èAiÉÄà ¸ÉÆÃ®Ä DªÀj¹PÉÆAqÀgÀÆ

PÀAUÉqÀzÉà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀ bÁw PÉ®ªÀjUÀµÉÖà EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ

°èAiÀÄÆ CUÁzsÀªÁzÀ J£Àfð vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ

¸ÀeÁÓUÀĪÀ J£Àfð PÉ®ªÉà PÉ® ªÀÄA¢AiÀÄ ¸ÀévÀÄÛ. EAxÁ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ

DªÉÃUÀzÉÆA¢UÉà ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄĪÀ°è ¸À¥sÀ®gÁVgÀĪÀªÀgÀÄ EwÛÃZÉUÉ

vÉgÉ PÀArzÀÝ ºÉÊ¥Àgï avÀæzÀ £ÁAiÀÄPÀ CdÄð£ï DAiÀÄð!

mÉæöÊ®gï £ÉÆÃrzÀªÀgÉ®è CdÄð£ï DAiÀÄð §UÉUÉÆAzÀÄ ºÉÆÃ¥ï

ElÄÖPÉÆArzÀÝgÀÄ. avÀæ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄvÀÛ¯Éà CzÀÄ ¤dªÀÇ DVvÀÄÛ.

¥ÀmÁÖV £Àl£É PÀ°vÀÄPÉÆAqÀÄ zÉúÀªÀ£ÀÆß PÀÆqÁ ¥À¼ÀV¹PÉÆArgÉÆÃ

CdÄð£ï `ºÉÊ¥Àgï’ avÀæzÀ »ÃgÉÆà DzÀ ºÁ¢ ¸ÀÄUÀªÀĪÁzÀzÉÝãÀ®è.

CzÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ¤gÀAvÀgÀ ±ÀæªÀÄzÀ ¥sÀ®. ªÀÄÆ®vÀB ¨ÉAUÀ¼ÀÆj

£ÀªÀgÉà DzÀ CdÄð£ï DAiÀÄðUÉ DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ »ÃgÉÆà DUÀĪÀ

PÀ£À¸ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £À£À¸ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV £Á£Á ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÝ

CªÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä £Àl£ÁV ¥Àj¥ÀPÀéUÉƼÀÄîªÀ EgÁzɬÄAzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ

¥ÁvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ avÀægÀAUÀPÉÌ JAnæ PÉÆnÖzÀÝgÀÄ.

CdÄð£ï ªÉÆzÀ®Ä £Àn¹zÀÄÝ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ gÁVt L¦J¸ï

avÀæzÀ°è. D £ÀAvÀgÀ CAUÁgÀPÀ, ²ªÁf£ÀUÀgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ avÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ

£Àn¹zÀÝ CªÀgÀÄ ªÀµÁðAvÀgÀUÀ¼À »AzÉ dVÎ JA§ avÀæzÀ°è £ÁAiÀÄPÀ£ÁV

£Àn¹zÀÝgÀÄ. F CªÀPÁ±À ¹PÀÌ §½PÀ vÀ£Àß PÀ£À¸É®è £À£À¸ÁUÉÆà PÁ® §A¢zÉ

JA§ RÄAiÀÄ°èzÀÝ CdÄð£ïUÉ JzÀÄgÁzÀzÀÄÝ ¤gÁ¸ÉAiÀĵÉÖ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ

J®è gÉrAiÀiÁVzÀÝ F avÀæ gÁeÁåzÀåAvÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ¯Éà E®è.

§zÀ°UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è vÉgÉPÀAqÀÄ MAzÉgÀqÀÄ

¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ½UÉà ¹Ã«ÄvÀªÁVvÀÄÛ. F avÀæ ªÀÄvÉÛ JAzÁzÀgÀÆ gÁeÁåzÀåAvÀ

©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÉA§ ¸ÀtÚ D¸ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß JzÉAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ

MAzÀµÀÄÖ PÁzÀ CdÄð£ï EAxÁ ¤gÁ¸ÉUÀ¼À£Éß®è UɮĪÉÇAzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀªÉÃ

d¬Ä¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ ªÀĺÀzÁ¸É¬ÄAzÀ ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁgÀA©ü¹zÀÝ ¥ÁæeÉPïÖ

ºÉÊ¥Àgï!

F avÀæPÁÌV vÁªÉà MAzÀÄ PÀxÉ gÉr ªÀiÁrPÉÆAqÀ CdÄð£ï CzÀ£ÀÄß

w¢Ý wÃr CAwªÀÄ ¸ÀàµÀð PÉÆlÖªÀgÉà ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ ¨ÉÃmÉV½¢zÁÝUÀ

¹PÀ̪ÀgÀÄ GzÀå«Ä JA PÁwðPï. CªÀjUÉ CdÄð£ï ºÉýzÀ PÀxÉ EµÀÖ

ªÁV ºÀt ºÀÆqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁVzÀÝgÀÄ. ¹¤ªÀiÁ ZÉAzÀUÉ ªÀÄÆr §gÀ

¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ zsÁgÁ¼ÀªÁVAiÉÄà RZÀÄð ªÀiÁrgÀĪÀ PÁwðPï

CdÄð£ï DAiÀÄðgÀ PÀ£À¹UÉ eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. ºÉÊ¥Àgï avÀæzÀ §eÉlÄÖ

£Á®PÀÆ̪ÀgÉ PÉÆÃn zÁnPÉÆArvÀÄÛ!

PÁ¯ÉÃeï ¸ÉÆÖÃjAiÀiÁzÀgÀÆ ¥sÁå«Ä° PÀxÁ£ÀPÀzÀ ªÀiÁ¸ï ¸À¨ÉÓPÀÖ£ÀÆß

ºÉÆA¢gÉÆà F avÀæzÀ°è CdÄð£ï DAiÀÄð £ÁAiÀÄQAiÀiÁV ²Ã¯Á

PÁt¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. F »AzÉ dÆå¤AiÀÄgï J£ïnDgï ªÀÄvÀÄÛ C®Äè

CdÄð£ï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ eÉÆvÉ £Àn¹zÀÝ ²Ã¯Á F »AzÉ ¥ÉæêÀiï PÀºÁ¤

avÀæzÀ°èAiÀÄÆ £Àn¹zÀÝgÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉÊ¥Àgï DPÉAiÀÄ JgÀqÀ£Éà avÀæ.

E£ÀÄß½zÀAvÉ F avÀæzÀ mÉæöÊ®gï ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ¢£ÀzÉÆ¥ÀàwÛ£À°èAiÉÄÃ

d£ÀªÀÄ£À ¸É¼É¢vÀÄÛ. MAzÀÄ wAUÀ¼ÁUÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ®è CRAqÀ E¥ÀàvÀÆägÀÄ

®PÀë «ÃPÀëuÉ ¥ÀqÉAiÉÆà ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊ¥Àgï mÉæöÊ®gï ºÉÊ¥ï QæAiÉÄÃmï

ªÀiÁrvÀÄÛ. EªÀiÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ J°é£ï ¸ÀAVÃvÀ ¤ÃrgÀĪÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÆ PÀÆqÁ

CAxÁzÉÝà UɮĪÀÅ zÁR°¹zÀݪÀÅ. EAxÁ MAzÀµÀÄÖ PÁgÀt UÀ½AzÀ

¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ¸É¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝ ºÉÊ¥Àgï avÀæ UɮĪÀÅ PÀArzÉ. F ªÀÄÆ®PÀ

£ÁAiÀÄPÀ CdÄð£ï DAiÀÄð CªÀgÀ ±ÀæªÀÄUÀ¼É®èªÀÇ ¥sÀ® PÉÆnÖzÉ.

F Uɮī¤AzÀ RÄUÉÆArgÉÆà CdÄð£ï E¢ÃUÀ £Àl£ÉAiÀÄ£ÉßÃ

UÀÄjAiÀiÁV¹PÉÆArzÁÝgÉ. ºÉÊ¥Àgï C£Éßà «ÄÃj¸ÀĪÀAxÁ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ

J£ÀfðnPï ¸ÉÆÖÃjAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÉÛ CªÀgÀÄ £ÁAiÀÄPÀ£ÁV DUÀ«Ä¸À

°zÁÝgÉ.

C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ

DªÉÃUÀzÉÆA¢UÉÃ

¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß

¸É¼ÉAiÀÄĪÀ°è

¸À¥sÀ®gÁVgÀĪÀªÀgÀÄ

EwÛÃZÉUÉ vÉgÉ PÀArzÀÝ

ºÉÊ¥Àgï avÀæzÀ

£ÁAiÀÄPÀ CdÄð£ï

DAiÀÄð!

109

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


eady to release

¥sÉøï lÄ ¥sÉøï

EzÀÄ G¦à ²µÀå

¸ÀA¢Ã¥ï

ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ!


£ÀßqÀPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉƼÀÄîwÛgÉÆà ºÉƸÁ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À£Àß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÉà AiÀÄĪÀ §¼ÀUÀªÉÇAzÀÄ

Cr¬Äj¹zÉ. G¥ÉÃAzÀæ UÀgÀrAiÀÄ°è PÀ¸ÀÄ§Ä PÀ°wgÉÆà ¸ÀA¢Ã¥ï d£ÁzsÀð£ï ¤zÉðñÀ£ÀzÀ

¥sÉøï lÄ ¥sÉøï E¢ÃUÀ ºÁqÀÄUÀ¼À »ªÉÄäüÀzÀ°è, MAzÉÆAzÉà «±ÉõÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ©aÑqÀÄvÁÛ

©qÀÄUÀqÉAiÀÄ ºÀAvÀPÉÌ §AzÀÄ ¤AwzÉ. ¥sÉøï lÄ ¥sÉÃ¸ï ªÀÄÆ®PÀ gÉÆûvï ¨sÁ£ÀÄ¥ÀæPÁ±ï

¥ÀÇtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÁV §A¢zÁÝgÉ. F »AzÉ zÀȵÀå avÀæzÀ°è £ÉUÉnªï gÉÆïï

¸ÉÃjzÀAvÉ MAzÀµÀÄÖ avÀæUÀ¼À°è £Àn¹zÀÝ ºÀÄqÀÄUÀ gÉÆûvï. ¥ÀÇ«ð eÉÆò ªÀÄvÀÄÛ

ºÀÄ°gÁAiÀÄ SÁåwAiÀÄ ¢ªÁå GgÀÄqÀUÀ £ÁAiÀÄQAiÀÄgÁV £Àn¹zÁÝgÉ. «. £ÁUÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï

ªÀÄvÀÄÛ dAiÀÄAvï PÁ¬ÄÌt ¸Á»vÀå«gÉÆà ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯Éà d£ÀªÀÄ£À ¸É¼ÉzÀÄPÉÆArªÉ.

NªÀð ºÀÄqÀÄUÀ£À ¸ÀÄvÀÛ £ÀqÉAiÉÆà yæ®ègï PÀxÉ ºÉÆA¢gÉÆà ¥sÉøï lÄ ¥sÉøï PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀgÁV

£ÉÆÃr JAeÁAiÀiï ªÀiÁqÀĪÀAxÁ avÀæ. ¦æÃw, PÁ«Är, gÉÆÃZÀPÀ né¸ÀÄÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÉÆà F

avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀA¢Ã¥ï d£ÁzsÀð£ï jAiÀÄ¯ï ¸ÁÖgï G¥ÉÃAzÀægÀ ²µÀå. ¸ÀÆ¥Àgï,

mÉÆæªÁ¯Á, G¦à 2 ªÀÄÄAvÁzÀ avÀæUÀ½UÀªÀgÀÄ ¤zÉðñÀ£À «¨sÁUÀzÀ°è ¸Áxï ¤ÃrzÀÝgÀÄ. CAxÁ

CUÁzsÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ £À«Ã£À PÀxÉAiÉÆAzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¢Ã¥ï ¸ÀévÀAvÀæ ¤zÉðñÀPÀgÁVzÁÝgÉ.

PÁ¯ÉÃdÄ ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄà ¤zÉðñÀPÀ£ÁUÀ ¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆvÀÄÛPÉÆArzÀݪÀgÀÄ ¸ÀA¢Ã¥ï.

DgÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄà CªÀgÀ£ÀÄß ¸É¼É¢zÀÄÝ, gÉÆÃ¯ï ªÀiÁqɯï C¤ß¹zÀÝzÀÄÝ jAiÀÄ¯ï ¸ÁÖgï G¥ÉÃAzÀæ.

ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr G¦à §¼ÀUÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ PÀ¯É PÀgÀUÀvÀ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§

EgÁzÉ CªÀgÀzÁÝVvÀÄÛ. ºÉÃUÉÆà ºÀgÀ¸ÁºÀ¸À ¥ÀlÄÖ CzÀgÀ°è AiÀıÀ PÀAqÀ ¸ÀA¢Ã¥ï ªÀµÁðAvÀgÀUÀ¼À

PÁ® G¥ÉÃAzÀæ eÉÆvÉUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ avÀæUÀ½UÉ ¤zÉðñÀ£À «¨sÁUÀzÀ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÀÝgÀÄ.

F avÀæPÉÌ ¸ÀÄ«ÄvÁæ d£ÁzsÀð£ï ¤ªÀiÁð¥ÀQAiÀiÁVzÁÝgÉ. EªÀgÀÄ ¸ÀA¢Ã¥ï CªÀgÀ vÁ¬Ä.

ZÀÄEPÀÌA¢¤AzÀ®Æ ªÀÄUÀ£À ¹¤ªÀiÁ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ ¸ÀÄ«ÄvÁæ

¤ªÀiÁð¥ÀQAiÀiÁUÉÆà ªÀÄÆ®PÀ eÉÆvÉAiÀiÁVzÁÝgÉ. EAxÁ ¨ÉA§®, G¦à eÉÆvÉ PÀ°vÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À

§®¢AzÀ¯Éà MAzÉƼÉî avÀæ gÀƦ¹gÉÆà vÀÈ¦Û ¸ÀA¢Ã¥ï d£ÁzsÀð£ï CªÀgÀzÀÄÝ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

110


£ÉÆÃmï ¨Áå£ï

¸ÀÄvÀÛ £ÀqÉAiÀÄĪÀ

gÉÆÃZÀPÀ

PÀxÉ!

2016gÀ £ÀªÉA§gï JAlgÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ MAzÀÄ ¸Á«gÀ

ªÀÄvÀÄÛ L£ÀÆgÀgÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ KPÁKQ ¨Áå£ï DVzÀݪÀÅ.

CzÁV LªÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® Erà ¨sÁgÀvÀ ¸ÀvÀå, «ÄxÀå, ¨sÀæªÉÄUÀ¼À

£ÀqÀÄªÉ «ÄAzÉ¢ÝzÀݪÀÅ. CvÀÛ ¨ÁèPï ªÀĤAiÀÄ£ÀÄß ¤£ÁðªÀÄ ªÀiÁqÉÆÃ

«ÃgÁªÉõÀzÀ°è PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ©gÀĹ£À°èzÀÝgÉ, EvÀÛ ¨Áå£ÁzÀ

£ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß §zÀ°¸ÉÆÃzÉà zÉÆqÀØ zÀAzsÉAiÀiÁV ºÉÆÃVvÀÄÛ. »ÃUÉ

£ÉÆÃmï ¨Áå£ï DzÀ WÀ½UɬÄAzÀ LªÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À°è £ÀqÉzÀ ¸ÀvÀåPÀxÉUÀ¼À

PÁ®à¤PÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÉÆà avÀæ ªÀÄmÁ±ï!

J¸ï.r CgÀ«Azï ¤ªÀiÁðtzÀ F avÀæ E¢ÃUÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ

PÀÄvÀƺÀ®zÀ PÉÃAzÀæ©AzÀÄ. vÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÁgÁ¸ÀUÀmÁV vÀ®ètPÉÌ vÀ½îzÀÝ

MAzÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ°£À PÀxÁ£ÀPÀ ºÉÆA¢gÉÆà F avÀæzÀvÀÛ d£À

zÀÈÖ £ÉnÖzÁÝgÉ. ºÁUÀAvÀ F avÀæ PÉêÀ® £ÉÆÃlÄ ¨Áå£ï DzÀÄzÀgÀ

¸ÀÄvÀÛ°£À PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÉà ºÉÆA¢zÉAiÀiÁ? EzÀÄ AiÀiÁªÀ

xÀgÀzÀ avÀæ CAvÉ®è J®ègÀ°èAiÀÄÆ ¥Àæ±ÉßUÀ½ªÉ. CzÀPÉÌ

¤zÉÃð±ÀPÀgÉà GvÀÛgÀªÁVzÁÝgÉ!

F avÀæzÀ ²ÃðPÉAiÉÄà ªÀÄmÁ±ï.

F ¥ÀzÀ ªÀiÁªÀÄÆ°AiÀiÁV PÀxÉ

ªÀÄVÃvÀÄ JA§AxÁ ¨sÁªÀ

¸ÀÆa¸À®Ä §¼ÀPÉAiÀÄ°èzÉ.

DzÀgÉ ¤dªÁzÀ CxÀðzÀ°è

EzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ CAvÀå

E®è¢gÉÆÃzÀgÀ ¸ÀÆZÀ£É.

£ÉÆÃmï ¨Áå£ï «zÀåªÀiÁ£ÀPÀÆÌ

¸ÀÆPÀÛ CAvÀå E®è¢gÉÆÃ

PÁgÀt¢AzÀ F ²ÃðPÉAiÀÄ£ÀÄß

§¼À¹PÉƼÀî¯ÁVzÉAiÀÄAvÉ.

MmÁÖgÉAiÀiÁV F £ÉÆÃmï ¨Áå£ï

WÀl£ÉAiÀĤßlÄÖPÉÆAqÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀ

J¸ï.r CgÀ«Azï CªÀgÀÄ

AiÀÄÆxï¥sÀįï PÀxÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß F

avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉüÀ ºÉÆgÀnzÁÝgÉ.

£ÉÆÃmï ¨Áå£ï »£É߯ÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ

FV£À AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ

ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÉÆÃ

F avÀæ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ¤dªÁzÀ

ªÀÄ°Ö ¸ÁÖgÀgï avÀæªÀÇ ºËzÀAvÉ. F

avÀæzÀ°ègÉÆÃgÉ®è ºÉƸÀ§gÉà ºÁVzÀÝ

ªÉÄÃ¯É EzÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄ°Ö ¸ÁÖgï avÀæªÁUÀÄvÉÛ

JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ avÀæzÀ°èAiÉÄà GvÀÛgÀ ¹UÀ°zÉ!

MmÁÖgÉ PÀxÉ ©eÁ¥ÀÄgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀÄvÁÛr ªÀįɣÁqÀÄ

¨sÁUÀzÀ°èAiÉÄà vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ªÀįɣÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ°èAiÉÄÃ

ºÉaÑ£À ¨sÁUÀzÀ awæÃPÀgÀt £ÀqɸÀ¯ÁVzÉ. ºÀ¼Éà £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß

¥À¸ÉðAmÉÃeï ¯ÉPÀÌzÀ°è §zÀ¯Á¬Ä¸ÉÆà zÀAzsÉ £ÀqÉ¢vÀÛ¯Áè?

CzÀgÀAvÉAiÉÄà ¨sÁjà ªÉÆvÀÛzÀ ºÀtªÉÇAzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÀjzÁqÉÆÃ

AiÀÄĪÀPÀgÀÄ, CzÀÄ ºÉÃUÉÆà ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀģɬÄAzÀ ªÀįɣÁrUÉ

gÀªÁ£ÉAiÀiÁUÉÆà zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÀt... ªÉÄÊ £À«gÉý¸ÉÆà ZÉùAUï

¹Ã£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¦æÃw, PÁ«Är ¸ÉÃjzÀAvÉ EzÀÄ ¥ÀPÁÌ PÀªÀIJðAiÀįï

gÀ¸À¥ÁPÀ JA§ÄzÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀ CgÀ«Azï CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ.

£ÉÆÃmï ¨Áå£ï ¸ÀjAiÉÆà vÀ¥ÉÆàà JA§ ZÀZÉð E°è£À

GzÉÝñÀªÀ®è. DzÀgÉ CzÀgÀ ¸ÀÄvÁÛ ºÀjzÁqÉÆà gÀƪÀÄgïUÀ¼ÀÄ, CzÀ£ÀÄß

£ÀA¨ÉÆà d£ÀgÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ... »ÃUÉ ¸ÀÆPÀëöä «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÆß

112


£ÉÆÃmï ¨Áå£ï £ÀªÀÄä PÀuÉÚzÀÄgÉà £ÀqÉzÀ «zÀåªÀiÁ£À. DzÀgÉ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ PÀuÁÚZÉUÀÆ

ªÀÄvÉÛãÉÆà £ÀqÉ¢zÉ. zÀAzsÉUÀ¼ÀÄ «dÈA©ü¹ªÉ. AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÉÇAzÀÄ KPÁKQ PÁ¸ÀÄ

ªÀiÁqÉÆà GªÉÄâUÉ ©zÀÄÝ £Á£Á CªÀWÀqÀUÀ¼À£ÀÆß ªÀiÁrPÉÆArzÉ. EAxÁ ºÀ®ªÁgÀÄ

gÉÆÃZÀPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß F avÀæ M¼ÀUÉÆArzÉ.

ªÀÄmÁ±ï CAzÉæ

¥Àj¥ÀÆtðªÀ®èzÀ

CAvÀå!

gÉÆÃZÀªÁVAiÉÄà »r¢nÖgÉÆà avÀæ ªÀÄmÁ±ï.

EzÀgÀ°è ºÉƸÁ ºÀÄqÀÄUÀgÉà ºÉZÁÑV £Àn¹zÁÝgÉ.

E°è ºÀ¢£Á®PÀÄÌ ªÀÄA¢ £ÁAiÀÄPÀjzÁÝgÉ. CªÀjUÉ

E§âgÀÄ £ÁAiÀÄQAiÀÄgÀÄ. F £ÀqÀÄªÉ £Á®égÀÄ

«®£ÀÄßUÀ¼ÀÆ C§âj¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ PÀxÉAiÉÄÃ

»ÃgÉÆà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¤®ÄèvÀÛzÉ. EzÀĪÉà F avÀæzÀ

C¸À°Ã ¸ÉàµÁ°n.

E£ÀÄß½zÀAvÉ F avÀæzÀ°è ¤zÉÃð±ÀPÀ

CgÀ«Azï CªÀgÀÄ £Á£Á dªÁ¨ÁÝj

ºÉÆvÀÄÛPÉÆArzÁÝgÉ. F avÀæzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ

eÉÆvÉUÉ ¤ªÀiÁðtzÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÆß

ªÀ»¹PÉÆArgÀĪÀ CªÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÀ

¤zÉÃð±ÀPÀgÁVAiÀÄÆ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÁÝgÉ.

ªÀÄmÁ±ï ºÀ£ÉÆßAzÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.

CzÀgÀ°è £Á®PÀÄÌ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉÃð±ÀPÀgÉÃ

§gÉ¢zÁÝgÉ.

£ÉÆÃmï ¨Áå£ï £ÀªÀÄä PÀuÉÚzÀÄgÉà £ÀqÉzÀ

«zÀåªÀiÁ£À. DzÀgÉ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ PÀuÁÚZÉUÀÆ

ªÀÄvÉÛãÉÆà £ÀqÉ¢zÉ. zÀAzsÉUÀ¼ÀÄ «dÈA©ü¹ªÉ.

AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÉÇAzÀÄ KPÁKQ

PÁ¸ÀÄ ªÀiÁqÉÆà GªÉÄâUÉ ©zÀÄÝ £Á£Á

CªÀWÀqÀUÀ¼À£ÀÆß ªÀiÁrPÉÆArzÉ. EAxÁ

ºÀ®ªÁgÀÄ gÉÆÃZÀPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß F avÀæ

M¼ÀUÉÆArzÉ.

ªÀÄmÁ±ï

ºÁqÉÆAzÀÄ

AiÀiÁgÀ£ÉÆßÃ

w«zÀAwzÉ!

J¸ï. r CgÀ«Azï ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ªÀÄmÁ±ï

avÀæ DgÀA¨sÀ PÁ®¢AzÀ®Æ §UÉ §UÉAiÀÄ°è

¸ÀÄ¢Ý ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÉ. E¢ÃUÀ F

avÀæzÀ ºÁqÉÆAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV CzÀgÀ

C¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà avÀæzÀ §UÉÎ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ

¸ÀÄwÛ£À ZÀZÉðUÀÆ ZÁ®£É ¹QÌzÉ.

gÁªÀiÁ£ÀÄdA ºÁrgÀĪÀ £ÀªÉÆÃ

ªÉAPÀmÉñÁ, £ÀªÉÆà wgÀĪÀįÉñÁ JA§

ºÁrÃUÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtUÀ¼À°è

ªÁå¥ÀPÀªÁV ºÀjzÁqÀÄwÛzÉ. d£À

¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÆ PÀÆqÁ EzÀ£ÀÄß JAeÁAiÀiï

ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ EzÀgÀ

¸ÀÄvÁÛ ºÀgÀrPÉÆArgÉÆà ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ

HºÁ¥ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ MAzÀµÀÄÖ d£ÀgÀ

C¸ÀºÀ£ÉUÉ PÁgÀtªÁV, CzÀÆ PÀÆqÁ

ªÀÄmÁ±ï avÀæPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀ ¥ÀæZÁgÀ

PÉÆqÀÄwÛgÉÆÃzÀÄ ¸ÀzÀåzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ!

CgÀ«Azï CªÀgÀÄ DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ

EzÀÄ £ÉÊd WÀl£ÉUÀ¼À£ÁßzsÀj¹zÀ PÁ®à¤PÀ

avÀæªÉAzÀÄ ºÉýPÉÆArzÀÝgÀÄ. EzÀgÀ

PÀxÀ£À £ÉÆÃmï ¨Áå£ï «zÀåªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ

£ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉAiÀiÁzÀgÀÆ CzÀgÀ ¢PÉÌà ¨ÉÃgÉ.

E°è ¸Àj vÀ¥ÀÄàUÀ¼À vÀPÀðPÉÌ D¸ÀàzÀ PÉÆnÖ®è

CAvÀ®Æ ºÉýzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ F £ÀªÉÆÃ

ªÉAPÀmÉñÀ ºÁqÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀzÉÝÃ

CzÀgÀ ¥Àæwà ¥ÀæzÀUÀ½UÀÆ, ¨sÁªÀUÀ½UÀÆ

vÀAvÀªÀÄä ¤WÀAn¤AzÀ GvÀÛgÀ ºÉQÌ

«±ÉèõÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉå ºÉZÁÑVzÉ.

PÀ«gÁeï §gÉ¢gÉÆà F ºÁr£À°è

§gÉÆà £ÀªÉÆà CAzÀgÉ ¥ÀæzsÁ¤ £ÀgÉÃAzÀæ

ªÉÆâ CAvÀ®Æ, ªÉAPÀmÉñÁzÀ

PÉÆ£Éð §gÉÆà ±Á CAzÀgÉ C«Ävï

±Á CAvÀ®Æ PÉ® ªÀÄA¢ ¥ÀæªÀgÀ ±ÀÄgÀÄ

ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. F ªÀÄÆ®PÀªÉÃ

ªÀÄmÁ±ï avÀæzÀ ªÀÄUÉÎ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ PÀÄvÀƺÀ®

ºÀÄnÖPÉÆArgÉÆÃzÀAvÀÆ ¸ÀvÀå. ¸ÀzÀåzÀ¯ÉèÃ

F avÀæ vÉgÉ PÁt°gÉÆÃzÀjAzÀ EAxÁ

J®è HºÁ¥ÉÆúÀUÀ½UÀÆ vÉgÉ ©Ã¼ÉÆÃ

PÁ®ªÀÇ ºÀwÛgÁVzÉ!

PÀÄjAiÀÄ PÀtÂÚÃgÀÄ

PÀAqÀÄ ªÀiÁA¸ÁºÁgÀ

©lÖgÀAvÉ dUÉÎñï!

lgï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÃ¸ï §ÄPï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀzÁ ¸ÀQæAiÀÄgÁVgÀĪÀ £ÀªÀgÀ¸À £ÁAiÀÄPÀ dUÉÎñï DUÁUÀ ªÀÄ£ÀzÀ

néªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. E¢ÃUÀ MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ªÀiÁA¸À CAzÀgÉ fêÀ ©qÀÄwÛzÀÝ

CªÀgÀÄ ¥ÀÇågï ªÉfmÉÃjAiÀÄ£ï DzÀzÀÝgÀ »A¢gÀĪÀ C¸À°Ã PÁgÀtzÀ §UÉÎAiÀÄÆ ºÉýPÉÆArzÁÝgÉ!

dUÉÎñï CªÀgÀÄ MAzÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁA¸ÁºÁgÀ vÀåf¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ F ªÀgÉUÀÆ CzÀPÉÌ C¸À°Ã

PÁgÀt K£ÉA§ §UÉÎ ªÀiÁvÀæ ºÉýPÉÆArgÀ°®è. £ÀªÀgÀ¸À£ÁAiÀÄPÀ ªÀiÁA¸ÁºÁgÀzÀ «ZÁgÀzÀ°è §zÀ¯ÁzÀzÀÄÝ

ªÀµÁðAvÀgÀUÀ¼À »AzÉ £ÀqÉ¢zÀÝ HgÀ ºÀ§âªÉÇAzÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®èAvÉ!

D HgÀ ºÀ§âzÀ°è PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß §° PÉÆlÄÖ D £ÀAvÀgÀ ¨sÀdðj ¨ÁqÀÆlzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ £ÀqÉzÀÄ §A¢vÀÄÛ.

CzÀgÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝ dUÉÎñï CªÀgÀÄ MAzÀÄ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß §°PÉÆmÁÖUÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀÄj PÀtÂÚÃgÀÄUÀgÉAiÀÄĪÀ

zÁgÀÄt zÀȵÀåªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÝgÀAvÉ. vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß §°PÉÆmÁÖUÀ vÁ¬Ä PÀÄj PÀtÂÚÃjlÖzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ

¨sÁªÀÅPÀgÁzÀ dUÉÎñï CªÀgÀÄ D PÀët¢AzÀ¯Éà ªÀiÁA¸ÁºÁgÀ vÀåf¸À®Ä ¤zsÀðj¹ ¥ÀPÁÌ ¸À¸ÁåºÁjAiÀiÁV

§zÀ¯ÁVzÀÝgÀAvÉ! ¥ÁætÂUÀ½UÀÆ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. £Á®PÀÄÌ WÀAmÉUÀ¼À°è ªÀÄ®ªÁUÉÆà DºÁgÀPÁÌV CAxÁ

¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAzÀ ¥Á¥À AiÀiÁPÉ ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ dUÉÎñï CªÀgÀ ¤®ÄªÀÅ!

113

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


EzÀgÀ°è MAzÀÄ gÀ¸ÀªÀvÁÛzÀ PËlÄA©PÀ PÀxÉ EzÉ.

£À«gÁzÀ ¥ÉæêÀÄ PÀxÁ£ÀPÀ«zÉ. ªÉÄÊ £À«gÉý¸ÉÆÃ

¸À¸Éà£ïì, yæ®ègï CA±ÀUÀ¼ÀÆ EªÉAiÀÄAvÉ. ºÁUÁzÀgÉ

EzÀĪÀgÉUÀÆ §A¢gÉÆà ºÁgÀgï avÀæUÀ½VAvÀ

F avÀæ ºÉÃUÉ ©ü£ÀߪÁV ¤®ÄèvÀÛzÉ JA§ÄzÀPÀÆÌ

ºÀµÀð CªÀgÀ §½ ¤RgÀªÁzÀ GvÀÛgÀ«zÉ. F avÀæ

ºÉzÀj¸À¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉƸÉzÀ

PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢®è. §zÀ¯ÁV ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À

¥ÀƪÀð d£ÀäzÀ PÀªÀÄð ºÁgÀgï ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è

PÁrzÁUÀ CzÀjAzÀ ºÉÆgÀ §gÀ®Ä K£Éãɮè

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉA§ÄzÀ£ÀÄß F avÀæzÀ°è ºÉƸÁ

jÃwAiÀÄ°è ¤gÀƦ¸À¯ÁVzÉAiÀÄAvÉ.

E¢ÃUÀ F avÀæzÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÆ C£ÁªÀgÀtUÉÆArªÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

116


£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ°è FUÉÆAzÀÄ ªÀµÀð¢A¢ÃZÉUÉ CªÁåºÀvÀªÁV

PÀ ºÁgÀgï avÀæUÀ¼À UÁ½ ©Ã¸À¯ÁgÀA©ü¹ªÉ. ºÉƸÁ xÀgÀzÀ PÀxÉ,

¤gÀÆ¥ÀuÉ EzÀÝgÉ F eÁ£Àj£À avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ PÉÊ ©qÉÆâ®è JA§

£ÀA©PÉAiÀÄÆ FUÁUÀ¯Éà ºÀÄnÖPÉÆArzÉ. E¢ÃUÀ ¥ÀÆtð QæAiÉÄõÀ£ïì

CrAiÀÄ°è ¤ªÀiÁðtUÉÆAqÀÄ ©qÀÄUÀqÉUÉ ¸ÀeÁÓVgÉÆà ¸Á°UÁæªÀÄ avÀæªÀÇ

ºÁgÀgï eÁ£Àj£ÀzÉÝÃ. DzÀgÉ ºÉ¸ÀjUÉ vÀPÀÌ ºÁUÉ FªÀgÉV£À ºÁgÀgï

PÀxÁ£ÀPÀUÀ½VAvÀ®Æ F avÀæªÀ£ÀÄß ©ü£ÀߪÁV gÀƦ¹zÀ ¨sÀgÀªÀ¸É ¤zÉÃð±ÀPÀ

ºÀµÀð £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä CªÀgÀzÀÄÝ.

¸Á°UÁæªÀÄ avÀæ ºÀµÀð ¤zÉÃð±À£ÀzÀ°è ªÀÄÆr §A¢gÀĪÀ ªÉÆzÀ®

avÀæ. EzÀÄ ¥sÁå«Ä° NjAiÀÄAmÉqï ºÁgÀgï avÀæ. ¸Á°UÁæªÀÄ JA§Æj£À°è

PÀÄlÄA§ªÉÇAzÀÄ zÀĵÀÖ±ÀQÛUÀ¼À PÁlQÌÃqÁUÀĪÀÅzÀgÀ gÉÆÃZÀPÀ PÀxÁ

ºÀAzÀgÀªÀ£ÀÄß F avÀæ M¼ÀUÉÆArzÉ. E¢ÃUÀ ºÁqÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÀÇ

C¯ÉAiÉÄ©â¹gÉÆà F avÀæzÀ ªÀÄÄRå ¨sÀÆ«ÄPÉAiÀÄ°è ¹zÁÞxÀð £ÁAiÀÄPÀ£ÁV

£Àn¹zÁÝgÉ. EzÀĪÀgÉUÀÆ «©ü£ÀߪÁzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À°èAiÉÄà £Àn¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀ

¥À®è« gÁdÄ £ÁAiÀÄQAiÀiÁV £Àn¹zÁÝgÉ. ¢±Á ¥ÀƪÀAiÀÄå ªÀÄvÉÆÛêÀð

£ÁAiÀÄQ. F avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ DgÀA©üPÀ ºÉeÉÓAiÀÄ°èAiÉÄà ºÀµÀð ¤zÉÃð±À£ÀzÀ

eÉÆvÉUÉ ¤ªÀiÁðtzÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÆß ºÉÆvÀÄÛPÉÆArzÁÝgÉ.

¸À¸Éà£ïì yæ®ègï PÀxÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ºÁgÀgï ¥ÀæzsÁ£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß

ºÉÆA¢gÉÆà ¸Á°UÁæªÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀgÁV £ÉÆÃr JAeÁAiÀiï

ªÀiÁqÀĪÀAxÁ ¹¤ªÀiÁ JA§ÄzÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀ ºÀµÀð CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ.

F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊ ªÉÄïɼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzɵÉÆÖÃ

ªÀµÀðUÀ¼À PÀ£À¸À£ÀÄß £À£À¸ÁV¹PÉÆAqÀ RÄ CªÀgÀzÀÄÝ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èAiÉÄÃ

ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ ºÀµÀð CªÀgÀzÀÄÝ £ÉÃgÁ £ÉÃgÀ ¹¤ªÀiÁ PÀ£À¹£À ¨ÉA©Ã¼ÉÆÃ

ªÁvÁªÀgÀt«gÉÆà PÀÄlÄA§ªÀ®è. CzÀgÀ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ §zÀÄPÉà ªÀÄÄRå

CAzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹¤ªÀiÁ PÀ£À¸É®èªÀ£ÀÄß ºÀwÛQÌPÉÆAqÀ ºÀµÀð PÀA¥ÀÆålgï ¸ÉÊ£ïì

N¢PÉÆArzÀÝgÀÄ. D §½PÀ ¹¸ÉÆÌà PÀA¥É¤AiÀÄ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀð PÉ®¸À

ªÀiÁrzÀÝgÀÄ.

§½PÀ vÀ£Àß SÁ¸ÀV §zÀÄPÀ£ÀÄß DyðPÀªÁV MAzÀÄ ªÀÄnÖUÉ

¸ÀĹÜgÀUÉƽ¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÀµÉÖà ¹¤ªÀiÁzÀvÀÛ ªÁ°PÉÆArzÀÝgÀÄ.

¥ÀmÁÖ©ü±ÉÃPÀ CAvÉÆAzÀÄ avÀæPÉÌ

bÁAiÀiÁUÁæºÀPÀgÁVAiÀÄÆ PÁAiÀÄð

¤ªÀð»¹zÀÝ ºÀµÀð £ÀAvÀgÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ vÀAiÀiÁj

ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÀA©ü¹zÀ avÀæ ¸Á°UÁæªÀÄ.

F avÀæ DgÀA©ü¹zÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ

CqÉvÀqÉUÀ¼ÀÆ JzÀÄgÁVzÀݪÀAvÉ. DzÀgÉ

CzÉ®èªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV JzÀÄj¹ CªÀgÀÄ

vÀªÀÄä PÀ£À¸À£ÀÄß £À£À¸ÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ.

¸Á°UÁæªÀÄ ºÁgÀgï avÀæªÉAzÁPÀët

CzÉÆAzÀPÉÌà ¹Ã«ÄvÀ ªÀiÁqÀĪÀAw®è.

AiÀiÁPÉAzÀgÉ EzÀgÀ°è MAzÀÄ gÀ¸ÀªÀvÁÛzÀ

PËlÄA©PÀ PÀxÉ EzÉ. £À«gÁzÀ ¥ÉæêÀÄ

PÀxÁ£ÀPÀ«zÉ. ªÉÄÊ £À«gÉý¸ÉÆà ¸À¸Éà£ïì,

yæ®ègï CA±ÀUÀ¼ÀÆ EªÉAiÀÄAvÉ. ºÁUÁzÀgÉ

EzÀĪÀgÉUÀÆ §A¢gÉÆà ºÁgÀgï avÀæUÀ½VAvÀ

F avÀæ ºÉÃUÉ ©ü£ÀߪÁV ¤®ÄèvÀÛzÉ

JA§ÄzÀPÀÆÌ ºÀµÀð CªÀgÀ §½ ¤RgÀªÁzÀ

GvÀÛgÀ«zÉ. F avÀæ ºÉzÀj¸À¨ÉÃPÉA§

GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉƸÉzÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß

ºÉÆA¢®è. §zÀ¯ÁV ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À

¥ÀƪÀð d£ÀäzÀ PÀªÀÄð ºÁgÀgï ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è

PÁrzÁUÀ CzÀjAzÀ ºÉÆgÀ §gÀ®Ä K£Éãɮè

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉA§ÄzÀ£ÀÄß F avÀæzÀ°è

ºÉƸÁ jÃwAiÀÄ°è ¤gÀƦ¸À¯ÁVzÉAiÀÄAvÉ.

E¢ÃUÀ F avÀæzÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÆ

C£ÁªÀgÀtUÉÆArªÉ. CzÀPÉÌ ªÁå¥ÀPÀ

ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄÆ ¹QÌzÉ. E£ÉßãÀÄ

wAUÀ¼ÉÆ¥ÀàwÛ£À°èAiÉÄà F avÀæªÀ£ÀÄß

©qÀÄUÀqÉUÉƽ¸À®Ä ºÀµÀð ¤zsÀðj¹zÁÝgÉ.

117

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

118


119

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


£Á

®ÄÌ ºÀÄqÀÄVÃgÀÄ ¥ÀPÁÌ ªÀiÁ¸ï ®ÄQÌ£À°ègÉÆà ¹Ö®ÄèUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉÃ

¸ÀAZÀ®£À ¸ÀÈÖ¹gÀĪÀ avÀæ ¥ÀÄuÁåvïVwÛÃgÀÄ. ºÁqÀÄ, mÉæöÊ®gïUÀ¼À

ªÀÄÆ®PÀ ºÁzÀÄ §AzÀ ¥ÀÄuÁåwÎwÛÃgÀ §UÉÎ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°èAiÀÄÆ MAzÀÄ

PÀÄvÀƺÀ® ±ÀÄgÀĪÁVzÉ. avÀæªÉÇAzÀgÀ ¥Á°VzÀÄ AiÀıÀ¹ì£À ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓ.

J¯ÉèqÉ ºÀgÀrPÉÆArgÉÆà EAxÁ M¼Éî ªÁvÁªÀgÀt¢AzÀ¯Éà ¤zÉÃð±ÀPÀ gÁeï

RÄUÉÆArzÁÝgÉ. F ¨Áj vÀªÀÄä PÀ£À¸ÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¥ÉæÃPÀëPÀjUÉ vÀ®Ä¥ÀÄvÀÛ

zÉAiÉÄA§ ¨sÀgÀªÀ¸É¬ÄA¢zÁÝgÉ.

¹¤ªÀiÁ §UÉV£À ¸É¼ÉvÀ JAvÉAxÁ ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁr¹ ©qÀÄvÉÛ.

§zÀÄPÉA§ÄzÀÄ JvÀÛ J¸ÉzÀgÀÆ ¹¤ªÀiÁ ªÀiÁAiÉÄ vÀAvÁ£Éà vÉPÉÌUɼÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛ.

F ªÀiÁwUÉ F vÀ¯ÉªÀiÁj£À°è MAzÀµÀÄÖ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¹UÀ§ºÀÄzÀÄ.

¥ÀÄuÁåwÎwÛÃgÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ gÁeï PÀÆqÁ CAxÀªÀgÀ¯ÉÆè§âgÀÄ!

§Ä¢Þ §°AiÀÄÄvÀÛ¯Éà §°vÀÄPÉÆArzÀÝ ¹¤ªÀiÁ PÀ£À¹£À ªÀiÁAiÀÄPÀPÉÌ

¹PÀÄÌ PÉÊ vÀÄA¨Á ¸ÀA§¼À PÉÆqÀĪÀ JAJ£ï¹ PÀA¥É¤AiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÉßÃ

©lÄÖ §AzÀªÀgÀÄ gÁeï. £Àl£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ ºÀA§® ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁUÉÆÃ

§AiÀÄPÉAiÀiÁV gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÉÆAqÀÄ PÀqÉUÀÆ CªÀgÀzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹PÉÆArzÀÝgÀ

»AzÉ ¥Àr¥Ál®ÄUÀ¼À »ªÉÄäüÀ«zÉ. FªÀwÛUÉ ¥ÀÄuÁåwÎwÛÃgÀÄ avÀæ Uɮī£À

®PÀëtUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀ¼ÉUÀnÖPÉÆArzÉAiÀįÁè? CzÀgÀ »AzÉ F »AzÁVzÀÝ JgÀqÀÄ

¤gÁ¸ÉUÀ¼À UÁqsÀªÁzÀ C£ÀĨsÀªÀ«zÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà F ¨Áj UÉzÉÝà UÉ®ÄèªÀ

bÀ®zÉÆA¢UÉ gÁeï ¥ÀÄuÁåwÎwÛÃgÀ£ÀÄß ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ¯Éà ¸ÀA¨sÁ½¹zÁÝgÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

120


¹¤ªÀiÁ gÀAUÀzÀ°è K£ÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸Á¢ü¸À ¨ÉÃPÉA§ ºÀA§®¢AzÀ

UÀnÖ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀ gÁeï 2013gÀ°è §zÀÄQUÁzsÁgÀªÁVzÀÝ PÉ®¸À

©lÄÖ ¹ÃzÁ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀvÀÛ ªÀÄÄR ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ºÁUÀAvÀ K£À£ÀÆß

PÀ°AiÀÄzÉ ¹ÃzÁ JAnæ ¹UÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è, CzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÆ C®è

JA§ÄzÀªÀjUÉ ¥ÀPÁÌ UÉÆwÛvÀÄÛ!

F »AzÉ ¥sÀ¸ïÖ mÉʪÀiï CAvÉÆAzÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß

¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀݪÀgÀÄ EzÉà gÁeï. D avÀæzÀ°è ºÀ¢£ÉÊzÀÄ

ªÀÄA¢ jAiÀÄ¯ï ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ £Àn¹zÀÆÝ ¸ÉÃjzÀAvÉ

ºÀ®ªÁgÀÄ jÃw¬ÄAzÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢vÀÄÛ. DzÀgÉ ¤jÃQëvÀ

UɮĪÀÅ vÀAzÀÄ PÉÆqÀ°®è. D §½PÀ ¥Á¹§¯ï JA§

avÀæ ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀÝ gÁeïUÉ C°èAiÀÄÆ vÀȦÛzÁAiÀÄPÀ

¥sÀ°vÁA±À ¹UÀ°®è. EAxÁ »£ÀßqÉUÉ®è vÁªÀAzÀÄPÉÆAqÀAvÉ

zÀȵÀå PÀlÖ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ DyðPÀ ªÁvÁªÀgÀtªÉÃ

PÁgÀt JA§ÄzÀ£ÀÄß gÁeï ¸ÀàµÀÖªÁVAiÉÄà ªÀÄ£ÀUÀArzÀÝgÀÄ.

DzÀÝjAzÀ¯Éà ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄ£Éß CªÀgÀ

¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ°èAiÀÄÆ

PÁA¥ÉÆæªÉÄÊ¸ï ªÀiÁrPÉƼÀîzÉ Erà avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À

ªÀiÁrzÀ vÀÈ¦Û gÁeï CªÀgÀ°èzÉ. FUÀ F avÀæzÀ §UÉÎ

F ¥Án mÁPï QæAiÉÄÃmï DVgÉÆÃzÀPÀÆÌ CzÉà PÁgÀt

JA§ÄzÀÄ gÁeï C©ü¥ÁæAiÀÄ.

gÁeï PÀÄtÂUÀ¯ï vÁ®ÆQ£À ¨ÉlÖ½î

ªÀÄÆ®zÀªÀgÁzÀgÀÆ ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀzÉÝ®èªÀÇ

ªÉÄʸÀÆj£À°èAiÉÄÃ. EªÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ

D PÁ®PÉÌ £ÁlPÀzÀ VüÀÄ ºÉÆA¢zÀݪÀgÀÄ. CªÀgÀÄ

£ÁlPÀUÀ¼À°è C©Ã£À¬Ä¸ÉÆà ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ¹¢Þ

¥ÀqÉ¢zÀݪÀgÀÄ. §ºÀıÀB PÀ¯ÉAiÀÄ D¸ÀQÛ JA§ÄzÀÄ gÁeï

¥Á°UÉ gÀPÀÛUÀvÀªÁV §AzÀ §¼ÀĪÀ½. »ÃUÉ vÀAzÉAiÀÄ

£ÁlPÀUÀ½AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁV vÁ£ÀÆ

£Àl£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸ÀÄ

PÀnÖPÉÆArzÀÝ CªÀgÀÄ

ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï

EAf¤ÃjAUï ¥ÀzÀ«

¥ÀÆgÉʹ JAJ£ï¹

PÀA¥É¤AiÉÆAzÀgÀ°è

PÉ®¸ÀªÀ£ÀÆß

VnÖ¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. fêÀ£ÀzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ MAzÀµÀÄÖ

ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® CzÉà PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÀnÖ

ºÁQvÀÄÛ.

DzÀgÉ ¹¤ªÀiÁ gÀAUÀzÀ°è K£ÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸Á¢ü¸À

¨ÉÃPÉA§ ºÀA§®¢AzÀ UÀnÖ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀ gÁeï

2013gÀ°è §zÀÄQUÁzsÁgÀªÁVzÀÝ PÉ®¸À ©lÄÖ ¹ÃzÁ

UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀvÀÛ ªÀÄÄR ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ºÁUÀAvÀ K£À£ÀÆß

PÀ°AiÀÄzÉ ¹ÃzÁ JAnæ ¹UÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è, CzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÆ

C®è JA§ÄzÀªÀjUÉ ¥ÀPÁÌ UÉÆwÛvÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ¯ÉÃ

zÀĤAiÀiÁ «dAiÀiï, UÀuÉÃ±ï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ£ÉÃPÀjUÉ £Àl£É,

¤zÉÃð±À£ÀzÀ°è vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrzÀÝ ²ªÀ±ÀAPÀgï CªÀgÀ §½

¸ÉÃjPÉÆArzÀÝgÀÄ. CªÀjAzÀ £Àl£É ªÀÄvÀÄÛ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ°è

vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀ gÁeï £Àl£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸À£ÀÄß §¢UÉÆwÛ

¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ ±À¥ÀxÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ.

D §½PÀ gÁeï ¹ÃzÁ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉÆArzÀÄÝ

¤zÉÃð±ÀPÀ ¦ J£ï ¸ÀvÀå CªÀgÀ §½. C°èAiÉÄÃ

¥ÁæQÖPÀ¯ÁèV ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ¥ÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀÄPÉÆAqÀ

gÁeï ¸ÀévÀAvÀæ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁVAiÀÄÆ ºÉÆgÀ ºÉÆ«ÄäzÀgÀÄ.

¥ÀÄuÁåwÎwÛÃgÀÄ CªÀgÀÄ ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrgÉÆà ªÀÄÆgÀ£ÉÃ

avÀæ. Erà avÀæªÀ£ÀÄß J®èzÀgÀ°èAiÀÄÆ ©ü£ÀߪÁVgÀ¨ÉÃPÉA§

ºÀA§®¢AzÀ gÀƦ¹gÉÆà gÁeï, «gÀ¼À ¯ÉÆPÉñÀ£ÀÄßUÀ¼À£ÉßÃ

Dj¹PÉÆArzÁÝgÉ. EzÀĪÀgÉUÀÆ vÉ®ÄV£À ªÀĺÉÃ±ï ¨Á§Ä

ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ²ªÀgÁeï PÀĪÀiÁgï, zÀ±Àð£ï, ¥ÀĤÃvï,

ªÀÄÄgÀĽ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ avÀæUÀ½UÀµÉÖà awæÃPÀgÀt £ÀqÉ¢gÉÆÃ

§¼ÁîjAiÀÄ «±ÉõÀ ¯ÉÆPÉõÀ£ÉÆßAzÀgÀ°èAiÀÄÆ awæÃPÀgÀt

£ÀqɹzÁÝgÀAvÉ.

MmÁÖgÉAiÀiÁV ¥ÀÄuÁåwÎwÛÃgÀÄ avÀæ ¸ÀA¥ÀÆtð PÀªÀIJð

AiÀįï eÁ£Àj£À ªÀÄ£ÀgÀAd£ÁvÀäPÀ avÀæzÀ°è gÀAd£ÉAiÀÄ

eÉÆvÉUÉ ¸ÀAzÉñÀªÀÇ EzÉ. ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß PÀëtPÀëtªÀÇ

ZÀQvÀUÉƽ¸ÀĪÀ eÁzÀÆ PÀÆqÁ EzÉ. CzÀÄ gÁeï

PÉÊZÀ¼ÀPÀzÀ°è ºÉÃUÉ ªÀÄÆr §A¢zÉ JA§ÄzÀÄ E£ÀÄß PÉ®

¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÉÄà eÁ»ÃgÁUÀ°zÉ.

121

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


gÉÆà PÀ£À¹lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁrzÀ ¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß

AiÀiÁvÀªÀÄäzÉà PÀƸÉA§AvÉ dvÀ£À¢AzÀ ¥ÉæÃPÀëPÀjUÉ

¥ÀjZÀ¬Ä¸ÉÆà ¸ÁxÀðPÀ PÉ®¸À ¥ÀæZÁgÀPÀvÀðgÀzÀÄÝ. CAxÁ

PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ¯Éà ªÀiÁqÀÄvÁÛ avÀægÀAUÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR

PÉÆArAiÀÄAvÉ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀݪÀªÀgÀÄ ¢ªÀAUÀvÀ r.«

¸ÀÄ¢üÃAzÀæ. CªÀgÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¹¤ªÀiÁgÀAUÀ ºÀ®ªÁgÀÄ

¥À®èlUÀ¼À£ÀÄß PÀArzÉ. E°è£À ªÀÄ£À¹ÜwUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁVªÉ.

¥ÀæZÁgÀªÉA§ÄzÀÄ vÀAvÀæUÁjPÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ

C¯ÉÆèAzÀÄ ªÀåªÀºÁgÀzÀ bÁAiÉÄ DªÀj¹PÉÆArzÉ. DzÀgÉ

¸ÀÄ¢üÃAzÀæ CªÀgÀ jÃw jªÁdÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ CtÚ£À

ªÀÄUÀ ªÉAPÀmÉñï AiÀÄxÁ jÃwAiÀÄ°èAiÉÄÃ

¥Àj¥Á°¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ.

EAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ C£ÉÃPÀ ¸ÁÖgï £ÀlgÀÄUÀ¼À

zÉÆqÀØ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À ¥ÀæZÁgÀPÀvÀðgÁV

¥Àæ¹¢Þ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ

ªÉAPÀmÉñï. vÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ CªÀgÀ

¥Àæ¨sÁªÀ®AiÀÄzÀ°èAiÉÄà ¨É¼ÉzÀÄ §A¢gÀĪÀ

ªÉAPÀmÉñï vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À ªÀÄÄAzÉ aPÀÌ¥Àà£À

ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÆß

PÀÆqÁ vÀªÀÄäzÉà JA§AvÉ PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ

§gÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¹¤ªÀiÁ

¥ÀæZÁgÀPÀvÀð JA§ ºÉUÀνPÉ, D PÁ®zÀ ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÁÖgïUÀ¼À

¤PÀl ¸ÀRå ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ vÁªÀÅ zÀÄrzÀzÀÝgÀ°è

MAzÀÄ ¥Á®£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT PÉ®¸ÀPÉÌAzÉà ªÀÄÄr¥ÁVnÖzÀÝ

ªÀiÁzÀj ªÀåQÛ. CªÀgÀÄ ¸ÁᦹzÀÝ ¸ÀA¸ÉÜ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ

avÀæªÁt¬ÄÃUÀ £À®ªÀvÉÛgÀqÀÄ ªÀµÀðªÀ£ÀÄß ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ

¥ÀÇgÉʹzÉ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ avÀæªÁt ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ CªÀgÀÄ

ºÀÄlÄÖ ºÁQzÀÝgÀ »AzÉ £Á£Á PÀ£À¸ÀÄUÀ½zÀݪÀÅ. vÀªÀÄä

¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀtgÁzÀªÀgÀ£ÀÆß ¸ÁxÀðPÀªÁV ¸Àäj¹PÉƼÀÄîªÀ,

£ÉgÀªÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ¯Éà F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖ

ºÁQzÀÝgÀÄ. ¥Àæwà ªÀµÀðªÀÇ F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ avÀægÀAUÀzÀ

¤ªÀiÁð¥ÀPÀ, ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹¤ªÀiÁ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ£ÀÄß

¥Àæ±À¹Û ¤Ãr ¸À£Á䤸ÀĪÀ ¥Àj¥ÁoÀªÀ£ÀÆß gÀÆrü¹PÉÆAqÀÄ

§A¢zÀÝgÀÄ. ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ CªÀgÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ

CªÀgÀ ºÁ¢AiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÉAPÀmÉñï

CzÀ£ÀÄß C£ÀÆZÁ£ÀªÁV ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÁÝgÉ.

DzÀÝjAzÀ¯Éà gÁWÀªÉÃAzÀæ avÀæªÁt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

ºÀ¢£ÉüÀ£Éà ªÀµÀðªÀ£ÀÄß zÁnPÉÆAqÀÄ ºÀ¢£ÉAl£Éà ªÀµÀðPÉÌ

PÁ°qÀÄwÛzÉ.

AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£Éßà DVzÀÝgÀÆ, ¹¤ªÀiÁ ¥ÀæZÁgÀ

PÁAiÀÄðªÉà DVzÀÝgÀÆ ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ, J®ègÀÆ CZÀÑjUÉƼÀÄîªÀAvÉ

ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ªÉAPÀmÉñï CªÀgÀ PÁAiÀÄðªÉÊRj.

¸ÀÄ¢üÃAzÀæ ªÉAPÀmÉÃ±ï §ºÀÄ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ,

«±Áé¸ÁºÀð ¦DgïN DV G½zÀÄPÉÆAr

gÉÆÃzÀÄ CªÀgÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁzÀ

PÁAiÀÄðªÉÊRjAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ. vÀªÀÄä eÉÆvÉUÉ

¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ r.J¸ï. ¸ÀĤ¯ï ªÀÄvÀÄÛ

r.f. ªÁ¸ÀÄzÉêÀ CªÀgÀ£ÀÆß EzÉà ªÀÈwÛAiÀÄ°è

vÉÆqÀV¹PÉÆArgÀĪÀ ªÉAPÀmÉñï PÉ®¸ÀzÀ°è

¥ÀPÁÌ «Ä°lj ²¸ÀÄÛ gÀÆrü¹PÉÆArgÀĪÀªÀgÀÄ.

¹¤ªÀiÁUÀ¼À eÉÆvÉ eÉÆvÉUÉà vÁªÀÇ PÀÆqÁ

ºÉƸÀvÀ£ÀzÉÆA¢UÉ C¥ïqÉÃmï DUÀÄvÁÛ,

MAzÀÄ ¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀgÉ ¥ÀæZÁgÀ PÁAiÀÄðPÁÌV

CºÉÆÃPÁ®ªÀÇ ±Àæ«Ä¸ÀÄvÁÛ £ÀA©PÉUÉ ¥ÁvÀægÁVzÁÝgÉ.

vÁªÀÅ ªÀiÁvÀæ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀ®èzÉà ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀÆ

¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀ UÀÄt¢AzÀ¯Éà ªÉAPÀmÉñïgÀ£ÀÄß ¹¤ªÀiÁ

ªÀÄA¢ D¥ÀÛªÁV PÁtÄvÁÛgÉ. E£ÀÄß ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ «ZÁgÀPÉÌ

§AzÀgÉ, M¨ÉÆâ§âgÀzÀÆÝ MAzÉÆAzÀÄ xÀgÀzÀ ªÀÄ£À¹Üw

¬ÄgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÉ®ègÀ£ÀÆß £ÀUÀÄ£ÀUÀÄvÀÛ¯Éà ¨Áå¯É£ïì ªÀiÁr

PÉÆAqÀÄ, J®ègÉÆA¢UÀÆ ¸ÉßúÀAiÀÄÄvÀªÁV ¨ÉgÉAiÉÆà UÀÄt

ªÉAPÀmÉÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀjUÉ ¹¢Þ¹gÀĪÀ ªÀgÀ!

ªÀåªÀºÁgÀzÁZÉUÉ ¹¤ªÀiÁ dUÀvÀÛ£ÀÄß ¦æÃw¸ÉÆà ªÀÄ£À

¹ÜwAiÀÄ ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ ªÉAPÀmÉÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ EzÉÃ

jÃwAiÀÄ°è ¹¤ªÀiÁ ¥ÀæZÁgÀ PÉëÃvÀæzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ

E£ÀßµÀÄÖ ºÉƸÀvÀÄUÀ¼À gÀƪÁjUÀ¼ÁUÀ¯ÉAzÀÄ ºÁgÉʸÉÆÃt

123

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


gÀAfvï QgÀÄavÀæUÀ¼À

ªÀÄÆ®PÀ ¹¤ªÀiÁ PÀ£À¹UÉ

²æÃPÁgÀ ºÁQzÀÄÝ 2005gÀ

¸ÀĪÀiÁjUÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è

ºÀ®ªÁgÀÄ GvÀÛªÀÄ QgÀÄ

avÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹zÀÝ gÀAfvï

CªÀjUÉ D PÁ®PÉÌ £Àl£ÁUÀĪÀ

D¸É¬ÄvÀÄÛ.

ðPɬÄAzÀ¯Éà UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÉÆÃ

²Ã mÉæAr£À ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀAwgÉÆÃ

avÀæ D¥À¯ï PÉÃPï. CgÀ«Azï PÀĪÀiÁgï UËqÀ

¤ªÀiÁðtzÀ F avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀݪÀgÀÄ

gÀAfvï PÀĪÀiÁgï UËqÀ. EzÉÆAzÀÄ ºÉƸÁ

C¯ÉAiÀÄ, ºÉƸÁ §UÉAiÀÄ avÀæªÁV zÁR¯ÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ CªÀgÀ ¨sÀgÀªÀ¸É MAzÀÄ

ªÀÄnÖUÉ FqÉÃjPÉÆArzÉ. E¢ÃUÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ gÀAfvï ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÁºÀ¸ÀzÀvÀÛ

ºÉÆgÀ½PÉÆArzÁÝgÉ.

D¥À¯ï PÉÃPï JA§ÄzÀÄ J®èjUÀÆ agÀ¥ÀjavÀªÁVgÉÆà ¨ÉÃPÀj LlªÀiï. gÁV

ªÀÄÄzÉÝAiÀÄ dÆå¤AiÀÄgï ªÀµÀð¤ß£ÀAvÉ PÁuÉÆà EzÀÄ gÀÄaAiÀÄ®Æè ©ü£Àß. EzÀ£ÀÄß

ZÀ¥Ààj¹ w£ÉÆßà ºÉaÑ£ÀªÀjUÉ EzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÁÛgÉA§ Cj«gÀ°QÌ®è. EzÀ£ÀÄß

¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ w¤¸ÀÄ ªÀiÁqÉÆêÁUÀ G½zÀ, PÉ®ªÉǪÉÄä ¸ÉïÁUÀzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß

¸ÉÃj¹ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÉ®èªÀÇ MmÁÖV D¥À¯ï PÉÃPÁUÀÄvÉÛ. F avÀæzÀ°è £Á£Á

xÀgÀzÀ°è jeÉPÀë¤ßUÉƼÀUÁzÀ £Á®PÀÄÌ ¥ÁvÀæUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ PÀxÉ ¸ÀÄvÀÄÛvÉÛ. DzÀÝjAzÀ¯Éà CzÀPÉÌ

ºÀwÛgÁzÀ D¥À¯ï PÉÃPï JA§ ºÉ¸ÀjqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¥ÉæÃPÀëPÀjUÀÆ PÀÆqÁ F PÉÃPÀÄ »r¹vÀÄÛ.

F avÀæzÀ°è £ÁAiÀÄPÀ, £ÁAiÀÄQ JA§AxÁ ¹zÀÞ¸ÀÆvÀæUÀ½®è. E°è PÀxÉAiÉÄà £ÁAiÀÄPÀ

ªÀÄvÀÄÛ £ÁAiÀÄQ. vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ ¸ÉÃjPÉƼÉÆîà ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉƼÀÄîvÁÛ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß

¨ÉÃgÉAiÀÄzÉÝà ¯ÉÆÃPÀPÉÌ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀ F ¹¤ªÀiÁ ¥ÉæÃPÀëPÀjUÉ ºÉƸÁ C£ÀĨsÀªÀ

¤ÃqÀĪÀ°èAiÀÄÆ ¸À¥sÀ®ªÁVvÀÄÛ. CAzÀºÁUÉ gÀAfvï CªÀgÉà F avÀæzÀ¯ÉÆèAzÀÄ

ªÀÄÄRåªÁzÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÁÝgÉ. £Àl£ÉAiÀÄ «ZÁgÀzÀ°èAiÀÄÆ UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢zÁÝgÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

124


D¥À¯ï PÉÃPï avÀæ gÀAfvï

¥Á°UÉ ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁV ªÉÆzÀ®

C£ÀĨsÀªÀ. ZÀ£ÀߥÀlÖt ªÀÄÆ®zÀ

CªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ««¥ÀÄgÀA

PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÀzÀ« ªÁå¸ÀAUÀ

ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ vÉPÉÌUÉ

©¢ÝzÀݪÀgÀÄ.

ªÀÄAqÀå, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GvÀÛgÀPÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀĪÀÄPÀÆj¤AzÀ

¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §gÉÆà ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ MAzÉqÉ ¸ÀA¢ü¸ÀÄvÀÛªÉ. C°èAzÀ D¥À¯ï

PÉÃQ£À C¸À°Ã PÀxÉ vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. MmÁÖgÉAiÀiÁV avÀæzÀ°è PÀ¯ÁvÀäPÀ

«ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀªÀIJðAiÀįï CA±ÀUÀ¼À eÉÆvÉ ¨ÉèAqï ªÀiÁrzÀAxÁ

¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß d£À ªÉÄaÑPÉÆArzÁÝgÉ.

D¥À¯ï PÉÃPï avÀæ gÀAfvï ¥Á°UÉ ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁV ªÉÆzÀ® C£ÀĨsÀªÀ.

ZÀ£ÀߥÀlÖt ªÀÄÆ®zÀ CªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ««¥ÀÄgÀA PÁ¯ÉÃf£À°è

¥ÀzÀ« ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ vÉPÉÌUÉ ©¢ÝzÀݪÀgÀÄ. D

PÁ®PÉÌ vÁ£ÀÄ £Àl£ÁV gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ

gÀAfvïVzÀÝ zÉÆqÀØ PÀ£À¸ÀÄ. ¥ÀzÀ«

ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛ¯Éà gÀAUÀPÀ«Äð J.J¸ï

ªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ §AzÀ

gÀAfvï, CªÀgÀ ©Ã¢ £ÁlPÀUÀ¼À°è

£Àn¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀÝgÀÄ. MAzÀµÀÄÖ

ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ©Ã¢ £ÁlPÀUÀ¼À°è

C©ü£À¬Ä¸ÀÄvÀÛ¯Éà £Àl£ÁUÉÆà PÀ£À¸À£ÀÄß

ºÉƼÀ¥ÁV¹PÉÆAqÀÄ C°èAiÉÄà ¸ÀªÀiÁ£À

ªÀÄ£À¸ÀÌgÀzÉÆÝAzÀÄ vÀAqÀ PÀnÖPÉÆAqÀÄ

¹¤ªÀiÁ AiÀiÁ£À ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ.

»ÃUÉ gÀAfvï QgÀÄavÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ

¹¤ªÀiÁ PÀ£À¹UÉ ²æÃPÁgÀ ºÁQzÀÄÝ 2005gÀ

¸ÀĪÀiÁjUÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÀ®ªÁgÀÄ

GvÀÛªÀÄ QgÀÄ avÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹zÀÝ gÀAfvï

CªÀjUÉ D PÁ®PÉÌ £Àl£ÁUÀĪÀ D¸É¬ÄvÀÄÛ.

»ÃUÉ QgÀÄ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ,

ºÉƸÁ §UÉAiÀÄ ¹Ìç¥sïÖUÀ¼À£ÀÄß

§gÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ CªÀgÀÄ

DmÉÆà JA§ avÀæzÀ°è ¥ÀÄlÖ

¥ÁvÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀÝgÀÄ.

D £ÀAvÀgÀzÀ°è MAzÀÄ UÁ妣À

£ÀAvÀgÀ ªÀÄzÀgÀAV avÀæPÉÌ

¸ÀºÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁV PÁAiÀÄð

¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ¯Éà ªÀÄÄRåªÁzÉÆAzÀÄ

¥ÁvÀæzÀ°èAiÀÄÆ £Àn¹zÀÝgÀÄ. »ÃUÉ

ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV ¸ÁV §AzÀÄ

PÀqÉUÀÆ CªÀjÃUÀ D¥À¯ï PÉÃPï

avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁVzÁÝgÉ. F avÀæzÀ°èAiÀÄÆ ²ªÀÅ

JA§ ¥ÁvÀæPÀÆÌ fêÀ vÀÄA©zÁÝgÉ.

ºÉƸÁ C¯ÉAiÀÄ avÀæUÀ¼À ¸Á°£À°è zÁR¯ÁUÀĪÀ D¥À¯ï PÉÃPï

ªÀÄÆ®PÀªÉà gÀAfvï PÀĪÀiÁgï UËqÀ ¨sÀgÀªÀ¸É ºÀÄnÖ¹zÁÝgÉ. §zÀÄQUÉ

ºÀwÛgÁzÀ, J®ègÀ£ÀÆß PÁqÀĪÀAxÁ F avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà CªÀgÀÄ

avÀægÀAUÀzÀ°è £É¯ÉUÉƼÀÄîªÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÆß gÀªÁ¤¹zÁÝgÉ. E¢ÃUÀ

CªÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉƸÁ PÀ£À¹£À ¸ÁPÁgÀPÁÌV vÀAiÀiÁj DgÀA©ü¹zÁÝgÉ.

ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉƸÁ §UÉAiÀÄ PÀxÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÀAfvï ªÀÄvÉÛ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß

ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁUÀ°zÁÝgÉ. CzÉãÉA§ÄzÀÄ ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄÃ

eÁ»ÃgÁUÀ°zÉ.

125

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


® avÀæUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀ PÁ®zÀ°èAiÉÄà r¥sÀgÉAmï

PÉ PÀxÀ£ÀzÀ ¸ÀÆZÀ£É ©lÄÖPÉÆqÀÄvÀÛªÉ. D ªÀÄÆ®PÀªÉÃ

¥ÉæÃPÀëPÀgÀ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÆß ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. EwÛÃa£À ¢£À

UÀ¼À°è D ¸Á°UÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉÆArgÉÆà avÀæ gÁAzsÀªÀ.

©Uï¨Á¸ï SÁåwAiÀÄ ¨sÀĪÀ£ï £Àn¹gÉÆà F avÀæzÀ

ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀĤïï DZÁAiÀÄð ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁV ¥ÁzÁ

¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ. CzɵÉÆÖà ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¤zÉÃð

±ÀPÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆvÀÄÛ, ¸ÉÊPÀ®Äè ºÉÆqÉzÀÄ

CAzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ C£ÉÃPÀgÀÄ ¹UÀÄvÁÛgÉ.

DzÀgÉ ¸ÀĤïï DZÁAiÀÄð «ZÁgÀzÀ°è CzÀÄ vÀ¢égÀÄzÀÞ!

vÁvÀ£À PÁ®¢AzÀ®Æ §A¢zÀÝ §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ,

AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ vÉÆAzÀgÉ E®èzÀ §zÀÄPÀÄ... EzÀgÀ

ªÁgÀ¸ÀÆzÁgÀgÁVzÀÝ ¸ÀÄ¤Ã¯ï ¥Á°UÉ CPÀëgÀUÀ¼À

UÀÄAUÀÄ ºÀwÛzÉÝà MAzÀÄ «¸ÀäAiÀÄ. CzÉà ¸É¼ÉvÀzÀ°è

CªÀgÉÆAzÀÄ PÁzÀA§j §gÉAiÀÄ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀÝ

gÀAvÉ. F PÁzÀA§jAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è

ºÉÆgÀ vÀgÀ ¨ÉÃPÉA§ÄzÀµÉÖà CªÀgÀ PÀ£À¸ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ

§gÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ EzÀ£ÀÄß avÀæªÁV¹zÀgÉ

ZÉ£Àß C¤ß¸À¯ÁgÀA©ü¹zÉÝà ¸ÉßûvÀjUÉ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß

«ªÀj¹zÀÝgÀÄ. CªÀgÉ®ègÀ PÀqɬÄAzÀ®Æ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ

¥ÀæwQæAiÉÄAiÉÄà PÉý §A¢vÀÄÛ. ºÉýPÉý §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ

£ÀqɹPÉÆArgÉÆà ¸ÀĤïï CªÀgÀ vÀAzÉ ¸À£Àvï

PÀĪÀiÁgï PÀÆqÁ ¹¤ªÀiÁ¸ÀPÀÛgÉÃ. CzÁUÀ¯Éà CªÀgÀÄ

MAzÉgÀqÀÄ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. F

PÀxÉ PÉýzÁPÀëtªÉà CªÀgÀÆ PÀÆqÁ ¸ÀĤïï CªÀjUÉ

VæÃ£ï ¹UÀ߯ï PÉÆnÖzÀÝgÀÄ.

ºÁUÉ ±ÀÄgÀĪÁzÀ PÀ£À¸ÀÄ gÁAzsÀªÀ. ¤zÉÃð±À£ÀzÀ

§UÉÎ M®«zÀÝgÀÆ D §UÉÎ UÉÆwÛgÀ¢zÀÝ ¸ÀĤïï KPÁKQ

¤zÉÃð±ÀPÀ£À dªÁ¨ÁÝj ¤ªÀð»¸ÉÆà ¥ÀæªÉÄÃAiÀĪÀÇ

§A¢vÀÄÛ. F §UÉÎ ¸ÀtÚ C¼ÀÄPÀÄ ºÉÆA¢zÀÝ ¸ÀĤïïUÉ

zsÉÊAiÀÄð vÀÄA© ¸Áxï ¤ÃrzÀÝzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉAqÀw

ªÀÄvÀÄÛ vÀAV!

»ÃUÉÆAzÀÄ PÀ£À¹UÉ vÀAiÀiÁgÁVzÀÝ ¸ÀĤïï

CªÀjUÉ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæ ¤ªÀð»¸À®Ä ©Uï¨Á¸ï ¸Àà¢üð

AiÀiÁVzÀÝ ¨sÀĪÀ£ï ¸ÀÆPÀÛ CAvÀ DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ

C¤ß¹vÀÛAvÉ. ¨sÀĪÀ£ï D ºÉÆwÛUɯÁè ©Uï ¨Á¸ï

±ÉÆà ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ CzÁUÀ¯ÉÃ

vÁvÀ£À PÁ®¢AzÀ®Æ

§A¢zÀÝ §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ,

AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ vÉÆAzÀgÉ

E®èzÀ §zÀÄPÀÄ...

EzÀgÀ

ªÁgÀ¸ÀÆzÁgÀgÁVzÀÝ

¸ÀÄ¤Ã¯ï ¥Á°UÉ

CPÀëgÀUÀ¼À UÀÄAUÀÄ ºÀwÛzÉÝÃ

MAzÀÄ «¸ÀäAiÀÄ.

ºÀvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÀÝgÁzÀgÀÆ CzÁåªÀÅzÀÆ

CªÀjVµÀÖªÁVgÀ°®è. MAzÉƼÉî PÀxÉUÁV PÁzÀÄ

PÀÆwzÀÝ ¨sÀĪÀ£ï ¸ÀÄ¤Ã¯ï ºÉýzÀ PÀxÉ PÉüÀÄvÀÛ¯ÉÃ

yæ¯ï DV M¦àPÉÆArzÀÝgÀÄ. EzÀPÉÌ PÁgÀt gÁAzsÀªÀ

avÀæzÀ «±ÉõÀvÉ.

F avÀæzÀ°è ¨sÀĪÀ£ï ¥ÁvÀæ ¸ÀªÁ°£ÀzÀÄÝ. CªÀgÀÄ

LwºÁ¹PÀ UÉl¦à£À eÉÆvÉUÉ JgÀqÀÆägÀÄ ±ÉÃqÀÄUÀ¼À°è

£Àn¹zÁÝgÉ. ªÉÆzÀ® F ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ ¨sÁjà ºÉÆÃA

ªÀPïð ªÀiÁrPÉÆAqÉà ¸ÀĤïï PÀtQ̽¢zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ

F ºÁ¢AiÀÄ°è CzɵÉÆÖà CqÉvÀqÉUÀ¼ÀÄ PÁrzÀݪÀÅ.

¨sÀĪÀ£ï PÀÆqÁ CzÉ®èªÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ ªÀævÀ »rzÀAvÉ

UÉl¥ÀÄàUÀ½UÉ MVÎPÉÆArzÀÝgÀÄ. E£ÉßãÀÄ J®è ªÀÄÄVÃvÀÄ

C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è awæÃPÀgÀt £ÀqɹzÀ ¥ÀÄåmÉÃd¸ïUÀ¼ÉÃ

PÀgÀ¥ïÖ DVzÀݪÀAvÉ. CzÁUÀ¯Éà ¨sÀĪÀ£ï MAzÀÄ ±ÉÃr£À

awæÃPÀgÀt ªÀÄÄV¢vÀÄÛ. DzÀgÉ ¨sÀĪÀ£ï ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ

¸À® ºÀ¼Éà UÉl¦àUÉ vÀAiÀiÁj £Àqɹ PÀªÀÄqÉUÀÆ CAzÀÄ

PÉÆAqÀAvÉAiÉÄà awæÃPÀgÀt ªÀiÁr ªÀÄÄV¹zÁÝgÉ.

¸ÀĤïï DZÁAiÀÄðgÀ F AiÀiÁ£ÀzÀ GzÀÝPÀÆÌ

eÉÆvÉVzÀÄÝ ¸Áxï ¤ÃrzÀݪÀgÀÄ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ

¹AUÀgï DVgÉÆà ±À±ÁAPï ±ÉõÀVj. UÁAiÀÄPÀgÁV

§ºÀ¼ÀµÀÄÖ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrgÉÆà ±À±ÁAPï gÁAzsÀªÀ

avÀæzÀ ºÁqÀÄUÀ½UÉ ¸ÀAVÃvÀ ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÁÝgÉ.

EªÀgÀ ¸Áxï£ÉÆA¢UÉ gÁAzsÀªÀ avÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀĤïï

CAzÀÄPÉÆAqÀAvÉAiÉÄà ªÀiÁr ªÀÄÄV¹zÁÝgÉ. ºÉƸÁ

§UÉAiÀÄ PÀxÉ, CzÀÆÝjvÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ªÀÄÆr §A¢gÉÆÃ

F avÀæ RArvÁ d£ÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ JA§

£ÀA©PÉAiÀÄÆ ¸ÀĤïï CªÀjVzÉ. avÀæ PÉÆAZÀ

¤zsÁ£ÀªÁzÀgÀÆ PÀÆqÁ gÀÄaPÀmÁÖVAiÉÄà ªÀÄÆr

§A¢zÉ JA§ vÀÈ¦Û CªÀgÀzÀÄÝ.

gÁAzsÀªÀ avÀæzÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉæöÊ®gï

FUÁUÀ¯Éà ¥Àæ¹¢Þ ¥ÀqÉ¢ªÉ. J®ègÀ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÆß

¸É¼É¢ªÉ. F avÀæzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁV

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÉÆà PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀĤïï

UÉÆÃ®Ø£ï ¸ÁÖgï UÀuÉñï eÉÆvÉUÉ JgÀqÀ£Éà avÀæªÀ£ÀÄß

ªÀiÁqÉÆà PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆA¢zÁÝgÉ. E£ÉßäzÀÝgÀÆ UÀuÉñï

PÀqɬÄAzÀ VæÃ£ï ¹UÀß¯ï ¹UÉÆÃzÀÄ ¨ÁQ¬ÄzÉ!

¸ÀÄ¤Ã¯ï ¥Á°UÉ CPÀëgÀUÀ¼À UÀÄAUÀÄ ºÀwÛzÉÝà MAzÀÄ «¸ÀäAiÀÄ!

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

126


gÁAzsÀªÀ avÀæzÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉæöÊ®gï

FUÁUÀ¯Éà ¥Àæ¹¢Þ ¥ÀqÉ¢ªÉ.

J®ègÀ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÆß ¸É¼É¢ªÉ. F avÀæzÀ

£ÀAvÀgÀªÀÇ ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁV ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÉÆÃ

PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀĤïï UÉÆîأï

¸ÁÖgï UÀuÉñï eÉÆvÉUÉ JgÀqÀ£Éà avÀæªÀ£ÀÄß

ªÀiÁqÉÆà PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆA¢zÁÝgÉ.

127

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð ªÀ£ÀªÁ¸À C£ÀĨsÀ«¹zÀ ±À±ÁAPï

CzÀÄ ºÉÃUÉÆà £ÁUÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀ £ÀA§gÀ£ÀÆß

PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀAvÉ. MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® CªÀgÀ

¸ÀA¥ÀPÀðªÉà EgÀ°®è. PÀqÉUÀÆ ªÀÄvÉÛ ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ ¹PÀÌ

±À±ÁAPïUÉ CzÉà ¦æÃw¬ÄAzÀ £ÁUÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀÄ

CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆr¹zÀÝgÀÄ.

±ÁAPï ±ÉõÀVj... E¢ÃUÀ PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀ

±À ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà zÀQët ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀægÀAUÀzÀ°èAiÉÄÃ

UÁAiÀÄPÀgÁV ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrgÉÆà ªÉÄʸÀÆj£À ºÀÄqÀÄUÀ.

¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÁV¹ ¨ÉÃgÉ dUÀvÉÛà E®è, vÀ£ÀUÉ

ºÁqÉÆÃzÀ£Àß ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉãÀÆ UÉÆwÛ®è CAzÀÄPÉÆAqÉÃ

CªÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÀ AiÀiÁ£À DgÀA©ü¹ §gÉÆçâj ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ

ªÀµÀðUÀ¼ÁUÀÄvÁÛ §A¢ªÉ. F CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ

PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀgÀÆ £Á£Á ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀUÀ¼À£ÀÆß

vÀªÀÄäzÁV¹PÉÆArgÉÆà ±À±ÁAPï FUÀ gÁAzsÀªÀ avÀæzÀ

ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAVÃvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁVAiÀÄÆ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ

DAiÀiÁªÀÄzÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ CrUÀ®Äè ºÁQPÉÆArzÁÝgÉ.

¸ÀĤïï DZÁAiÀÄð ¤zÉÃð±À£ÀzÀ gÁAzsÀªÀ avÀæzÀ

ºÁqÀÄUÀ½ÃUÀ mÉæArAUï£À°èªÉ. F J®è ºÁqÀÄUÀ½UÀÆ

¸ÀAVÃvÀ ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrgÀĪÀªÀgÀÄ ±À±ÁAPï ±ÉõÀVj.

F ªÀÄÆ®PÀ ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ

zsÁå£À ¸ÁxÀðPÀUÉÆAqÀAvÁVzÉ. ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ°è ºÀÄnÖ

ªÉÄʸÀÆj£À°è ¨É¼ÉzÀ ±À±ÁAPï, ±ÉõÀVj ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄAzsÀw

zÀA¥ÀwAiÀÄ ¥ÀÄvÀæ. ¨Á®å¢AzÀ¯Éà ¸ÀAVÃvÁ¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀÝ

CªÀgÀ ¥Á°UÉ D ¸ÁºÀZÀAiÀÄðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄ®Ä

¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀÄÝ CªÀÄä CgÀÄAzsÀw. ªÉÄʸÀÆj£À°èAiÉÄÃ

±À±ÁAPï ¦AiÀÄĹAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÁr£À §Ar CAvÉÆAzÀÄ

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

128


ºÁr£À jAiÀiÁ°n ±ÉÆà £ÀqÉ¢vÀÄÛ. CzÀgÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀAvÉ

§®ªÀAvÀ ªÀiÁr M¦à¹zÀÄÝ PÀÆqÁ CªÀÄä£ÉÃ. ¨sÀAiÀÄ PÁqÀÄwÛzÀÝgÀÆ

CªÀÄä£À MvÁÛAiÀÄPÉÌ ªÀÄtÂzÀÄ D PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸Àà¢üð¹zÀÝ ±À±ÁAPï

ªÉÆzÀ® §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. UÁAiÀÄPÀ£ÁV CªÀgÀ ¥ÀAiÀÄt

DgÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ C°èAzÀ¯ÉÃ.

D £ÀAvÀgÀ ©PÁA ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß CzsÀðPÉÌà ¤°è¹zÀÝ ±À±ÁAPï

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£ÀvÀÛ ºÉÆgÀnzÀÝgÀÄ. D ºÀAvÀzÀ°è CªÀjUÉ ¨ÉA§®ªÁV

¤AwzÀÝzÀÄÝ PÀ«gÀvÀß qÁ. « £ÁUÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï. CªÀgÉà ±À±ÁAPï

¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ªÉÆzÀ® ¸À® ¹¤ªÀiÁzÀ°è ºÁqÉÆà CªÀPÁ±À

PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. MAzÉà ¸À® JgÀqÉgÀqÀÄ avÀæUÀ½UÉ ºÁqÉÆà CªÀPÁ±ÀªÀÇ

£ÁUÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï ªÀÄÆ®PÀªÉà ¹QÌvÀÄÛ. »ÃUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ

§AzÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ CªÀgÀ §zÀÄPÀÄ ¸ÀºÀ¤ÃAiÀĪÁVvÀÄÛ.

DzÀgÉ PÀµÀÖUÀ¼É®èªÀÇ ªÀÄÄwÛPÉÆAqÀÄ CVߥÀjÃPÉëVÃqÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ D

£ÀAvÀgÀzÀ°èAiÉÄÃ. D ºÀAvÀzÀ°è ±À±ÁAPïUÉ ¤UÀ¢üvÀ DzÁAiÀÄ CAvÉãÀÆ

EgÀ°®è. CªÀjzÀÝzÀÄÝ ¦fAiÉÆAzÀgÀ°è. CzÀPÉÌ wAUÀ½UÉ ¸Á«gÀzÀ

£ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÁrUÉ. gÉPÁrðAUï

¹PÀÌgÉ ¨ÁrUÉ PÀnÖ ºÉÆmÉÖ ¸ÀAPÀl ¤ÃUÀÄwÛvÀÄÛ.

DzÀgÉ D PÁ®PÉÌ CzÀPÀÆÌ vÀvÁégÀ«vÀÄÛ. AiÀiÁªÀ

¥ÀjAiÀiÁV PÀµÀÖ PÁ® §A¢vÉÛAzÀgÉ, ¦fUÀÆ

¨ÁrUÉ PÀlÖ¯ÁgÀzÉ ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢üAiÀÄ

ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀµÀÄÖ ¢£À, ªÉÄʸÀÆj£À°è

MAzÀµÀÄÖ ¢£À CAvÀ PÁ® PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÁV

§A¢vÀÄÛ. DzÀgÉ ªÀÄUÀ ZÉ£ÁßVzÁÝ£É CAvÀ¯ÉÃ

£ÀA© PÀÆwzÀÝ ¥ÉÆñÀPÀjUÉ EzÁåªÀÅzÀ£ÀÆß

PÀqÉà vÀ£ÀPÀ ±À±ÁAPï ºÉýgÀ¯Éà E®è.

»ÃUÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð ªÀ£ÀªÁ¸À

C£ÀĨsÀ«¹zÀ ±À±ÁAPï CzÀÄ ºÉÃUÉÆÃ

£ÁUÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀ £ÀA§gÀ£ÀÆß

PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀAvÉ. MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À

PÁ® CªÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðªÉà EgÀ°®è. PÀqÉUÀÆ

ªÀÄvÉÛ ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ ¹PÀÌ ±À±ÁAPïUÉ CzÉÃ

¦æÃw¬ÄAzÀ £ÁUÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀÄ

CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆr¹zÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ

¸Á»vÀå §gÉAiÀÄĪÁUÉ®è ±À±ÁAPï CªÀgÀ£ÀÄß

¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ

PÉÆqÀÄvÀÛ¯Éà §AzÀ £ÁUÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï

±À±ÁAPï ¥Á°UÉ UÁqï ¥sÁzÀgï. FªÀwÛUÀÆ

±À±ÁAPï ªÉƨÉÊ°£À°è £ÁUÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï

CªÀgÀ £ÀA§gï CtÚ UÁqï CAvÀ¯Éà ¸Éêï

DVzÉAiÀÄAvÉ!

EAxÁ PÀµÀÖzÀ ºÁ¢AiÀÄ°èAiÉÄà ¸ÁV §AzÀ ±À±ÁAPï FªÀwÛUÉ

AiÀıÀ¹éà »£Éß¯É UÁAiÀÄPÀgÁV ºÉÆgÀ ºÉÆ«ÄäzÁÝgÉ. ªÀÄÄ£ÀÆßgÀPÀÆÌ

ºÉZÀÄÑ PÀ£ÀßqÀ ºÁqÀÄUÀ½UÉ zsÀé¤AiÀiÁVzÁÝgÉ. ºÀvÀÄÛ vÀļÀÄ, £Á®PÀÄÌ

vÀ«Ä¼ÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ zÀQët ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀægÀAUÀzÀ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ

UÁAiÀÄPÀgÁVAiÀÄÆ ºÉÆgÀ ºÉÆ«ÄäzÁÝgÉ. EzÀĪÀgÉUÀÆ L£ÀÆgÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ

¯ÉÊªï ¸ÉÖÃeï ±ÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrgÉÆÃzÀÄ ±À±ÁAPï CªÀgÀ ºÉZÀÄÑUÁjPÉ.

gÉÃrAiÉÆà «Äfð PÉÆqÀªÀiÁqÉÆà ¨É¸ïÖ ¹AUÀgï D¥sï ¢ EAiÀÄgï

¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÆß PÀÆqÁ 2014gÀ°è ±À±ÁAPï ªÀÄÄrUÉÃj¹PÉÆArzÁÝgÉ.

PÀȵÀڰïÁ avÀæzÀ ªÀiÁvÁqÉÆæà ªÀiÁvÁræ, «Ä¸ÀÖgï LgÁªÀgÀ avÀæzÀ

UÀÄr ªÉÄÃ¯É WÀAmÉ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ avÀæzÀ AiÀiÁjªÀ£ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀªÀ£ÀÄ

ªÀÄÄAvÁzÀ CzɵÉÆÖà VÃvÉUÀ¼ÀÄ ±À±ÁAPï ºÁrgÉÆà »mï ºÁqÀÄUÀ¼À

§vÀÛ½PÉAiÀÄ°èªÉ. E¢ÃUÀ gÁAzsÀªÀ avÀæzÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAVÃvÀ

¤zÉÃð±ÀPÀgÁVAiÀÄÆ §Äå¹AiÀiÁV¸ÉÆà ®PÀëtUÀ½ªÉ.

¸ÀĤïï DZÁAiÀÄð ¤zÉÃð±À£ÀzÀ

gÁAzsÀªÀ avÀæzÀ ºÁqÀÄUÀ½ÃUÀ

mÉæArAUï£À°èªÉ. F J®è ºÁqÀÄUÀ½UÀÆ

¸ÀAVÃvÀ ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrgÀĪÀªÀgÀÄ

±À±ÁAPï ±ÉõÀVj.

129

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

132


133

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

134


©

Uï¨Á¸ï «£Àßgï ZÀAzÀ£ï PÁgÀt¢AzÀ zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°èAiÉÄà PÀªÀiÁ¯ï

ªÀiÁrgÉÆà gÁå¥ï ¸ÁAUï mÁ¥ï lÄ ¨ÁlªÀiï UÁAZÀ°. DzÀgÉ §ºÀÄvÉÃPÀgÀÄ

F ºÁqÀ£ÀÄß ZÀAzÀ£ï ±ÉnÖAiÀÄ D®âA CAvÀ¯Éà ¨sÁ«¹zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ CzÀÄ E¢ÃUÀ

©qÀÄUÀqÉUÉ ¹zÀÞªÁVgÉÆà UÁAZÀ° avÀæzÀ UÁ£Á JA§ÄzÀÄ FUÀ eÁ»ÃgÁVzÉ. F

avÀæzÀ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨Ár©¯ïØ ªÀÄÆ® zÉñÀ ªÀÄlÖzÀ°è ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrzÀÝ

¥Àæw¨sÉAiÉÆAzÀÄ £ÁAiÀÄPÀ £Àl£ÁV JAnæ PÉÆqÀÄwÛzÉ. CªÀgÀÄ DzÀ±ïð!

¨Ár ©¯ïØ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «Ä¸ÀÖgï PÀ£ÁðlPÀ QÃwðUÉ ¨sÁd£ÀgÁV, «Ä¸ÀÖgï EArAiÀiÁ

¸ÀàzsÉðAiÀÄ®Æè ¥Á¯ÉÆÎArgÉÆà SÁåw DzÀ±ïð CªÀgÀzÀÄÝ. DzÀgÉ F ºÀªÁå¸ÀzÀ eÉÆvÉUÉ

CªÀgÀ£ÀÄß J¼ÀªÉ¬ÄAzÀ¯Éà PÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝzÀÄÝ ¹¤ªÀiÁ £Àl£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ UÀÄAVúÀļÀ.

DzÀ±Àð ªÀÄAqÀå ªÀÄÆ®zÀªÀgÁzÀgÀÆ FUÀ §zÀÄPÀÄ PÀnÖPÉÆArgÉÆÃzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è.

CªÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÉÃUËqÀ ¥sÁgɸïÖ r¥ÁmïðªÉÄAn£À°è C¢üPÁjAiÀiÁVzÀݪÀgÀÄ. DzÀgÉ

CªÀgÀÄ §¼À¼ÀµÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà C¥ÀWÁvÀªÉÇAzÀgÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ.

DzÀÝjAzÀ¯Éà aPÀÌ ªÀAiÀĹì¤AzÀ®Æ DzÀ±Àð ¥Á°UÉ CªÀgÀ vÁ¬Ä £À½¤AiÀĪÀgÉÃ

dUÀvÀÄÛ. FUÀ®Æ CªÀjUÉ CªÀÄä£Éà D¸ÀgÉ.

»ÃUÉ §zÀÄPÀÄ PÉÆlÖ DWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄPÉÆAqÉà ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ CªÀgÀÄ N¢

PÉÆArzÀÝ ¹«¯ï EAf¤ÃjAUï. FUÀªÀgÀÄ ¹«¯ï EAf¤AiÀÄgï DVAiÉÄà PÁAiÀÄð

¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. CzÀÄ CªÀgÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÉAzÀUÁt¹zÉ. DzÀgÉ fêÀ£ÀPÁÌV

¹«¯ï EAf¤Ãgï DV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄvÁÛ, ¨Ár ©¯ïØ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß

ºÀªÁå¸ÀªÁV¹PÉÆArzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ DzÀ±Àð CªÀgÀ ¥ÀæzsÁ£À PÀ£À¸ÁVzÀÝzÀÄÝ ¹¤ªÀiÁ

£Àl£ÁUÉÆà PÀ£À¸ÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¸ÁPÁgÀ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVAiÉÄà CªÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥Àj±ÀæªÀÄ

¥ÀnÖzÁÝgÉ. vÀªÀÄä PÀÄlÄA§PÉÌ ºÀwÛgÀzÀªÀgÁVzÀÝ ¤zÉÃð±ÀPÀ «£ÀÄ §¼ÀAd CªÀgÀ

UÀgÀrAiÀÄ°èAiÀÄÆ CªÀgÀÄ MAzÀµÀÄÖ PÁ® PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ J.¦.

CdÄð£ï CªÀgÀ §½AiÀÄÆ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. §½PÀ MAzÀµÀÄÖ ±Ámïð ªÀÄÆ«UÀ¼À£ÀÆß

DzÀ±ïð gÀƦ¹zÀÝgÀÄ.

»ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¹¤ªÀiÁUÁV ¸ÀdÄÓUÉÆAqÀ DzÀ±ïð CªÀgÀÄ

ªÀµÁðAvÀgÀUÀ¼À »AzÉ UÁAZÀ° ªÀÄÆ« DgÀA¨sÀªÁUÀ®Ä PÁgÀtgÁVzÀÝgÀÄ. D PÁ®

zÀ°èAiÉÄà ºÀwÛgÀzÀ UɼÉAiÀÄ£ÁVzÀÝ ZÀAzÀ£ï ±ÉnÖ¬ÄAzÀ¯Éà UÁAZÀ° avÀæzÀ mÉÊl¯ï

¸ÁAUÀ£ÀÆß ªÀiÁr¹zÀÝgÀÄ. DzÀgÉ MAzÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ F avÀæzÀ vÀAiÀiÁjUÉà ªÀåAiÀĪÁVvÀÄÛ.

DzÀgÀÆ PÀÆqÁ F avÀæPÁÌV DzÀ±À𠧺À¼ÀµÀÄÖ vÁ¼Éä¬ÄAzÀ¯Éà gÉrAiÀiÁVzÁÝgÉ.

¥ÀlÄÖ »rzÀÄ qÁå£ïì PÁè¹UÉ ºÉÆÃV £ÀÈvÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. F avÀæPÁÌV

zÉÊ»PÀªÁVAiÀÄÆ gÀÆ¥ÁAvÀgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. ªÀµÁðAvÀgÀUÀ¼À PÁ® PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ

¸ÁºÀ¸À vÀ®¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. »ÃUÉ ¸ÀªÁ°£À ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀĽzÉÃ

UÀÄjAiÀÄ £ÉÃgÀPÉÌ §AzÀÄ vÀ®Ä¦PÉÆArgÀĪÀªÀgÀÄ DzÀ±ïð. ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ PÀÆqÁ vÀªÀÄä

ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÉà £Àl£ÁV ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÉÆà PÀ£À¸ÀÄ CªÀgÀzÀÄÝ.

¨Ár ©¯ïØ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è

«Ä¸ÀÖgï PÀ£ÁðlPÀ

QÃwðUÉ ¨sÁd£ÀgÁV,

«Ä¸ÀÖgï EArAiÀiÁ

¸ÀàzsÉðAiÀÄ®Æè

¥Á¯ÉÆÎArgÉÆà SÁåw

DzÀ±ïð CªÀgÀzÀÄÝ.

DzÀgÉ F ºÀªÁå¸ÀzÀ

eÉÆvÉUÉ CªÀgÀ£ÀÄß

J¼ÀªÉ¬ÄAzÀ¯ÉÃ

PÁqÀÄvÁÛ

§A¢zÀÝzÀÄÝ ¹¤ªÀiÁ

£Àl£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§

UÀÄAVúÀļÀ.

DzÀ±Àð ªÀÄAqÀå

ªÀÄÆ®zÀªÀgÁzÀgÀÆ

FUÀ §zÀÄPÀÄ

PÀnÖPÉÆArgÉÆÃzÀÄ

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è.

135

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


vÀ¯Éð£À£ï ªÀÄPÀÄî

ªÀÄvÀÄÛ ¥Àw ¨ÉÃPÀÄ qÁmï

PÁªÀiï ¹¤ªÀiÁUÀ¼À£ÀÄß

¤zÉÃð²¹gÀĪÀ gÁPÉñï

FUÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ zÉÆqÀØ

¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ PÉÊ ºÁQzÁÝgÉ.

PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀĺÁ£ï

£ÀlgÉƧâgÀ C©üªÀiÁ¤AiÀÄ

PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¹¤ªÀiÁ

gÀÆ¥ÀzÀ°è PÀnÖPÉÆqÀ®Ä

CtÂAiÀiÁUÀÄwÛzÁÝgÉ.

CzÀÄ AiÀiÁªÀ £Àl? F

¹¤ªÀiÁzÀ ²ÃðPÉ K£ÀÄ

JA©vÁå¢ EAlgɹÖAUï

«ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß gÁQ

EµÀÖgÀ¯Éèà eÁ»ÃgÀÄ

ªÀiÁqÀ°zÁÝgÉ...!

¤

zÉÃð±ÀPÀ gÁPÉÃ±ï ¥Àw¨ÉÃPÀÄ qÁmï PÁªÀiï ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÁ §UÉ

AiÀÄzÉÆÝAzÀÄ AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß vÀªÀÄäzÁV¹PÉÆArzÁÝgÉ. E¢ÃUÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ

avÀæPÉÌ vÀAiÀiÁj DgÀA©ü¹gÉÆà CªÀgÀÄ ¹¤ªÀiÁ PÀ£À¹£À «ZÁgÀzÀ°è ¤dPÀÆÌ

¸ÁºÀ¹. JvÀÛ°AzÀ¯ÉÆà ¸ÁV §AzÀÄ ¹¤ªÀiÁgÀAUÀzÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉÝÃ

«¨sÁUÀzÀ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄvÁÛ ¤zÉÃð±À£ÀzÀvÀÛ M®ªÀÅ ºÉÆA¢zÀªÀgÀÄ

gÁPÉñï. ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ £ÀÄUÉÎúÀ½î¬ÄAzÀ §AzÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀªÀgÉV£À

CªÀgÀ §zÀÄQ£À ºÁ¢ ¤dPÀÆÌ CªÉÆÃWÀªÁVzÉ.

¤zÉÃð±ÀPÀ ¥ÉæêÀiï CªÀgÀ UÀgÀrAiÀÄ°è ªÀµÁðAvÀgÀUÀ½AzÀ ¥À¼ÀV

PÉÆArgÀĪÀªÀgÀÄ gÁPÉñï. vÁ¤AzÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁV ºÉÆgÀ ºÉƪÉÆäÃzÀPÉÌ

¥ÉæêÀiï CªÀgÉà ªÀÄÆ®PÀ PÁgÀt JA§ PÀÈvÀdÕvÉ ºÉÆA¢gÉÆà gÁPÉñï

¥Á°UÉ ¥ÉæêÀiï ¹¤ªÀiÁ PÀ°¹zÀ UÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, §zÀÄQUÉ ¢PÀÄÌ

vÉÆÃj¹zÀ ±ÀQÛAiÀÄÆ ºËzÀÄ. E¢ÃUÀ ¥ÉæêÀiï vÀªÀÄä ¹¤ªÀiÁUÀ¼À MvÀÛqÀ

zÀ°èzÁÝgÉ. DzÀgÉ vÀªÀÄä ²µÀå£À DzÀgÀÆ gÁPÉñï vÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£À

¹¤ªÀiÁUÀ½UÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÆß ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀÄ CªÀgÉƼÀV£À

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

136


¥ÉÆæÃvÁìºÀzÀ UÀÄt ªÀÄvÀÄÛ vÀªÉÄäqÉV£À ¦æÃwAiÀÄ ®PÀët JA§ ¸ÁxÀðPÀ

¨sÁªÀ£É gÁPÉñï CªÀgÀzÀÄÝ.

F »AzÉ vÀgÉè £À£ÀäPÀÄî JA¨ÉÆAzÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß gÁPÉñï

¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀæZÁgÀ, CzÀPÉÌ vÀPÀÄÌzÁzÀ

ºÀĪÀÄä¹ì£ÉÆA¢UÉà CªÀgÀÄ JAnæ PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ CzÉÃPÉÆÃ

D avÀæ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ°è AiÀıÀ PÀArgÀ°®è. F ºÉÆwÛ£À°èAiÀÄÆ

PÀÆqÁ gÁPÉñïUÉ ¸ÉÜöÊAiÀÄð vÀÄA©zÀªÀgÀÄ UÀÄgÀÄ ¥ÉæêÀiï. ªÉÆzÀ®

¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°èAiÉÄà PÉÆAZÀ »£ÀßqÉAiÀiÁzÀgÀÆ CzÀĪÉà ©ü£Àß §UÉAiÀÄ

D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÉ ¸ÀÆáwðAiÀiÁVvÀÄÛ. ¥sÁå«Ä° ¸À¨ÉÓQÖ£À PÀxÉ ªÀiÁrzÀgÉ

ªÀiÁvÀæªÉà UÉ®è®Ä ¸ÁzsÀå C¤ß¹zÉÝà gÁPÉñï PÀxÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß

¹zÀÞ¥Àr¸À®Ä vÀAiÀiÁgÁVzÀÝgÀÄ. CRAqÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ

PÀxÉAiÀÄÆ gÉrAiÀiÁVvÀÄÛ. F PÀxÁ £ÁAiÀÄQAiÀÄ ¥ÁvÀæPÉÌ ¥sÉæ±ï DzÀ,

Erà PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¥ÀjavÀªÁVgÉÆà ºÀÄqÀÄVAiÉÄà DUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ

gÁPÉñï r¸ÉÊqÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀAvÉ.

»ÃUÉ PÀxÁ £ÁAiÀÄQ ¨sÁUÁå ¥ÁvÀæPÉÌ ºÀÄqÀÄPÁlzÀ°ègÀĪÁUÀ

gÁPÉñï CªÀjUÉ D¥ÁåAiÀĪÁV PÀArzÀÄÝ ²ÃvÀ¯ï ±ÉnÖ. ªÁ»¤AiÀÄ

¤gÀÆ¥ÀQAiÀiÁVzÁÝV¤AzÀ¯Éà gÁPÉÃ±ï ²ÃvÀ¯ï ±ÉnÖAiÀĪÀgÀ£ÀÄß

UÀªÀĤ¹zÀÝgÀÄ. £ÀnAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÆß ªÀÄ£À

UÀArzÀÝgÀÄ. §½PÀ ²ÃvÀ¯ï CªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁV PÀxÉ ºÉýzÁUÀ

vÀÄA§Ä RÄAiÉÆA¢UÉ mÉÊl®è£ÀÆß ¸ÀÆa¹ CªÀgÀÄ £Àn¸À®Ä M¦à

PÉÆArzÀÝgÀÄ!

»ÃUÉ ¥Àw¨ÉÃPÀÄ qÁmï PÁªÀiï avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ zÉÆqÀØ ªÀÄlÖ

zÀ°èAiÉÄà ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀÄwÛgÉÆà gÁPÉñï C¥Ààl gÉÊvÁ¦ PÀÄlÄA§¢AzÀ

§AzÀªÀgÀÄ. FUÀ®Æ ºÀ½î WÀªÀÄ®£ÀÄß ¨sÁµÉAiÀÄ°è, §zÀÄQ£À jÃwAiÀÄ°è

fêÀAvÀªÁVlÄÖPÉÆArgÀĪÀ gÁPÉñï CªÀgÀ PÀxÀ£À ±ÀQÛAiÀÄÆ CzÀgÀ

PÉÆqÀÄUÉAiÉÄÃ. ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ £ÀÄUÉκÀ½î JA§ ¥ÀÄlÖ Hj¤AzÀ

¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ CªÀgÀÄ §A¢½zÀzÀÄÝ ºÉÆmÉÖ ¥ÁrUÁVAiÀĵÉÖ. ºÀ½î

ªÀÄPÀ̽UÉ ¹¤ªÀiÁ ªÉÄðgÉÆà ¸ÀºÀd DPÀµÀðuÉAiÀÄ ºÉÆgÀvÁV

gÁPÉñï CªÀjUÉ ¹¤ªÀiÁ ¸ÀA§A¢üvÀªÁV ¨ÉÃgÁåªÀ ªÁåªÉÆúÀUÀ¼ÀÆ

EgÀ°®è. ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£Á PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝ gÁPÉñï

CªÀgÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁV ºÉÆgÀ ºÉÆ«ÄäzÀÄÝ MAzÀÄ C¤jÃQëvÀªÁzÀ

¨sÉÃn¬ÄAzÀ!

PÀjAiÀÄ avÀæzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁPÉñï C¤jÃQëvÀªÁV ¤zÉÃð±ÀPÀ

¥ÉæêÀiï CªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. ZÀÄgÀÄPÁVzÀÝzÀ F ºÀ½î ºÀÄqÀÄUÀ

£À£ÀÄß vÀªÀÄä eÉÆvÉ ¸ÉÃj¹PÉƼÉÆîà ªÀÄ£À¸À£ÀÆß ¥ÉæêÀiï ªÀiÁrzÀÝgÀÄ.

ºÁUÉ ¥ÉæêÀiï CqÉØUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉzÀ gÁPÉÃ±ï ¥Á°UÉ ºÉƸÁzÉÆAzÀÄ

§zÀÄPÀÄ vÉgÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ C°èAzÀ¯ÉÃ. ¥ÉÆæqÀPÀë£ï «¨sÁUÀzÀ°è

PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀÝ gÁPÉñï CªÀjUÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ¥ÉæêÀiï

CªÀgÀ ¤zÉÃð±À£À ZÁvÀÄAiÀÄð ¸É¼ÉAiÀįÁgÀA©ü¹vÀÄÛ. PÀqÉUÉ vÁ£ÀÆ

¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ §AiÀÄPÉ ºÀÄnÖPÉÆArvÀÄÛ. vÀgÉè £À£ÀäPÀÄî avÀæ

¤zÉÃð±À£À ªÀiÁqÉÆà vÀAiÀiÁj £Àqɹ F §UÉÎ ºÉýzÁUÀ ¥ÉæêÀiï

vÀ£Àß MqÀ ºÀÄnÖzÀªÀ£Éà AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ PÉÊ ºÁQzÁÝ£ÉA§AvÉ

¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÀÝgÀÄ. CzÀPÉÌ ºÉeÉÓ ºÉeÉÓUÀÆ ¸Áxï ¤ÃrzÀÝgÀÄ.

»ÃUÉ ¥ÉæêÀiï CªÀgÀ ¨ÉA§® ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃw¬ÄAzÀ¯Éà ¤zÉÃð

±ÀPÀ£ÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁVzÉ JA§ ªÀÄ£À¹Üw ºÉÆA¢gÀĪÀ gÁPÉÃ±ï ¥Àw

¨ÉÃPÀÄ qÁmï PÁªÀiï avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ UÉ¢ÝzÁÝgÉ. E¢ÃUÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ

PÀ£À¹UÉ fêÀ vÀÄA¨ÉÆà zsÁå£ÀzÀ°èzÁÝgÉ.

137

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


¹

A¥À¯ï ¸ÀĤ UÀgÀrAiÀÄ°è ¥À¼ÀVPÉÆAqÀÄ ®AqÀ£ï ®A¨ÉÆÃzÀgÀ avÀæzÀ

ªÀÄÆ®PÀ gÁeï¸ÀÆAiÀÄð ¸ÀévÀAvÀæ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁVzÁÝgÉ. ¸ÀAvÉÆõï

£ÁAiÀÄPÀ£ÁV £Àn¹gÀĪÀ F avÀæzÀ°è ©Uï¨Á¸ï SÁåwAiÀÄ ±ÀÄæw ¥ÀæPÁ±ï

£ÁAiÀÄQAiÀiÁV C©ü£À¬Ä¹zÁÝgÉ. FUÁUÀ¯Éà ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÉÆà nøÀgï

¤AzÀ J®ègÀ£ÀÄß ¸É¼ÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ ®A¨ÉÆÃzÀgÀ£À zÀ±Àð£À EµÀÖgÀ°èAiÉÄÃ

DUÀ°zÉ. ¤zÉÃð±ÀPÀ gÁeï ¸ÀÆAiÀÄð ¥Á°VÃUÀ ªÉÆzÀ® PÀ£À¸ÀÄ £À£À¸ÁzÀ

RÄ!

PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀgÁV PÀÆvÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀAxÁ

PÀxÉ ºÉÆA¢gÉÆà F avÀæ J®è CA±ÀUÀ¼À£ÀÆß

M¼ÀUÉÆArzÉ. MAzÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀ

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÉÆÃA ªÀPïð ªÀiÁrPÉÆAqÉÃ

gÁeï F avÀæªÀ£ÀÄß gÀƦ¹zÁÝgÉ. F avÀæzÀ

ªÀÄÆ®PÀªÉà ©Uï¨Á¸ï SÁåwAiÀÄ ±ÀÄæw ¥ÀæPÁ±ï

£ÁAiÀÄQAiÀiÁV PÀ£ÀßqÀPÉÌ DUÀ«Ä¹zÁÝgÉ. ±ÀÄæw

©Uï¨Á¸ï ±ÉÆäAzÀ ºÉÆgÀ §AzÁPÀëtªÉà gÁeï

F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉýzÀÝgÀAvÉ. CzÁUÀ¯Éà MAzÀµÀÄÖ

PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÀÝ ±ÀÄæw §ºÀ¼ÀµÀÄÖ EµÀÖ¥ÀlÄÖ F

avÀæzÀ°è £Àn¸À®Ä GvÁìºÀ vÉÆÃgÀÄvÀÛ¯Éà £ÁAiÀÄQ

AiÀiÁV £Àn¹zÁÝgÉ. ºÉaÑ£À ¨sÁUÀzÀ awæÃPÀgÀt

®AqÀ£ï£À¯Éèà £ÀqÉzÀÄ qÀ©âAUï J®è ªÀÄÄVzÀÄ F

avÀæ«ÃUÀ ©qÀÄUÀqÉUÉ gÉrAiÀiÁVzÉ. J¸ïDgï«

¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÝ nøÀgïUÀÆ

GvÀÛªÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄ ¹QÌzÉ.

¦AiÀÄĹAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ¯Éà ¹¤ªÀiÁ §UÉÎ

ªÁåªÉÆúÀ ºÉÆA¢zÀݪÀgÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀ gÁeï

¸ÀÆAiÀÄð. D PÁ®zÀ°èAiÉÄà »A¢ ¹¤ªÀiÁ

¹Ã£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß qÀ¨ï¸Áä±ï ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ

zÀ°è ªÀiÁqÀĪÀ D¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀÝ gÁeï,

PÁ¯ÉÃdÄ ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄà ¹¤ªÀiÁ dUÀwÛ£À PÀzÀ

vÀnÖzÀÝgÀÄ. MAzÀµÀÄÖ d£ÀgÀ §½ ºÁUÉAiÉÄà PÉ®¸À

ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ CªÀgÀÄ ²æêÀÄÄgÀĽ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆeÁ

UÁA¢ü £Àn¹zÀÝ ºÀjPÀxÉ avÀæPÉÌ PÁè¥ï ¨ÁAiÀiï DV JAnæ PÉÆnÖzÀÝgÀÄ.

AiÀiÁªÀ PÉ®¸À ªÁzÀgÀÆ ¸Àj, CzÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÉà ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁUÉÆÃ

PÀ£À¸À£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉƽPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ ªÀĺÀzÁ¸É CªÀgÀzÁÝVvÀÄÛ.

ºÀjPÀxÉ avÀæzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÁzsÀÄ PÉÆÃQ¯Á ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ §A¢zÀÝ gÁeï

¸ÀÆAiÀÄð, UÉj¯Áè avÀæPÉÌ ¹ÌçÃ£ï ¥Éèà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ §gÉ¢zÀÝgÀÄ.

£ÀAvÀgÀ ¸ÀÆ¥Àgï gÀAUÀ avÀæPÉÌ C¸ÉÆùAiÉÄÃmï DVAiÀÄÆ PÁAiÀÄð

¤ªÀð»¹zÀÝgÀÄ. ¸ÀĪÀÄAvï £Àn¹zÀÝ ¨sÀ¯Éà eÉÆÃr

avÀæPÀÆÌ §gÀºÀUÁgÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝ gÁeï

¥Á°UÉ ¹A¥À¯ï ¸ÀĤ gÉÆÃ¯ï ªÀiÁqÉ°è£ÀAvÉAiÉÄÃ

PÀArzÀÝgÀÄ. C¢£ÀÆß ¹A¥À¯ÁèUï MAzï ®ªï

¸ÉÆÖÃj lÈ®gï ºÀªÁ ¸ÀÈÖ¹zÀÝ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. ºÉƸÁ

DªÉÃUÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĤ eÉÆvÉ

gÁeï D ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄà ¸ÉßúÀ ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ.

ºÁUÉà ¸ÉßúÀ ªÀÄÄAzÀÄ ªÀgÉzÀÄ ZÀªÀÄPï

avÀæzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀĤ eÉÆvÉ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝ gÁeï

D ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà vÀªÀÄä avÀæPÉÌ gÉrAiÀiÁVzÀÝgÀÄ.

E¢ÃUÀ ®AqÀ£ï£À°è ®A¨ÉÆÃzÀgÀ avÀæzÀ

§UÉÎ RÄzÀÄÝ ¹A¥À¯ï ¸ÀĤ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ

UÀ¼À£ÁßrzÁÝgÉ. CzÀÄ gÁeï ¸ÀÆAiÀÄð CªÀgÀ

¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÀiÁrzÉ. ¥Àæ±ÁAvï gÁd¥Àà

§gÉ¢gÉÆà ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄÆ ªÉÆÃr ªÀiÁqÉÆÃ

¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÆ EªÉ. EAxÁ gÁeï ¸ÀÆAiÀÄð ¥ÀPÁÌ

CªÀÄä£À ªÀÄUÀ. EªÀgÀ vÁ¬Ä gÁeï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ

ºÁqïðPÉÆÃgï ¥sÁå£ï. D PÁgÀt¢AzÀ¯Éà CªÀgÀÄ

ªÀÄUÀ¤UÉ gÁeï ¸ÀÆAiÀÄð JAzÉà ºÉ¸ÀjnÖzÀÝgÀAvÉ.

FUÀ CªÀgÀÆ PÀÆqÁ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À avÀæzÀ §UÉÎ

¨sÁjà ¤jÃPÉë, ¨sÀgÀªÀ¸É ºÉÆA¢zÁÝgÉ. FUÀµÉÖÃ

vÉgÉPÀArgÀĪÀ ¹¤ªÀiÁzÀ §UÉÎ ªÁå¥ÀPÀªÁzÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ

PÉý§gÀÄwÛzÉ. E£ÀÄß gÁeï ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄÄA¢£À

¹¤ªÀiÁ ºÉÃVgÀÄvÉÛ C£ÉÆßÃzÀÄ PÁzÀÄ£ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.

138


¦AiÀÄĹAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ¯Éà ¹¤ªÀiÁ §UÉÎ ªÁåªÉÆúÀ

ºÉÆA¢zÀݪÀgÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀ gÁeï ¸ÀÆAiÀÄð. D PÁ®zÀ°èAiÉÄÃ

»A¢ ¹¤ªÀiÁ ¹Ã£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß qÀ¨ï¸Áä±ï ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ

zÀ°è ªÀiÁqÀĪÀ D¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀÝ gÁeï, PÁ¯ÉÃdÄ ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄÃ

¹¤ªÀiÁ dUÀwÛ£À PÀzÀ vÀnÖzÀÝgÀÄ...

139

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


²æà ªÉAPÀmÉÃ±ï ªÀÄÆ«Ã¸ï ¨Áå£Àj£ÀrAiÀÄ°è

ªÉAPÀmÉñï CªÀgÀÄ F avÀæªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁt

ªÀiÁrzÁÝgÉ. CªÀj°è ªÀÄÄRåªÁzÉÆAzÀÄ

¥ÁvÀæzÀ°èAiÀÄÆ £Àn¹gÉÆÃzÀÄ «±ÉõÀ. ªÉAPÀmÉñï

F avÀæzÀ°è J¹¦AiÀiÁV RqÀPï ®ÄQÌ£À°è

PÁt¹PÉÆAqÀ¹zÁÝgÉ. zÀAqÀÄ¥Á¼ÀåA 4 avÀæzÀ°è

J®è vÁgÁ §¼ÀUÀªÀÇ §zÀ¯ÁVzÉ. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

DAiÀiÁ ¥ÁvÀæUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß

C¼ÉzÀÆ vÀÆV DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÁÝgÉ.

zÀA qÀÄ¥Á¼Àå

ºÀAvÀPÀgÀ PÀxÁ£ÀPÀ

ºÉÆA¢zÀÝ ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀgÀtÂUÀ¼ÀÄ

FUÁUÀ¯Éà vÉgÉ PÀArªÉ.

CªÉ®èªÀÇ AiÀıÀ¹éAiÀÄÆ

DVªÉ. E¢ÃUÀ zÀAqÀÄ¥Á¼ÀåA4

avÀæ vÉgÉUÁt®Ä gÉrAiÀiÁV

¤AwzÉ. EzÀĪÀgÉUÀÆ UÁèªÀÄgï

ºÉÆA¢gÉÆà ¥ÁvÀæzÀ°èAiÉÄÃ

«ÄAZÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ ¸ÀĪÀÄ£ï

gÀAUÀ£Áxï F avÀæzÀ°è

gÀUÀqï ®ÄQÌ£À°è £Àn¹zÁÝgÉ.

FUÁ¯Éà ªÀÄĪÉÄÊvï SÁ£ï

¸ÉÆAl§¼ÀÄQ¹gÉÆà ºÁqÀÄ,

mÉæöÊ®gï J®èªÀÇ ¤jÃPÉëAiÀÄ

C¯ÉAiÉĩ⹪É. ªÉÄÃQAUï

¸ÉÃjzÀAvÉ J®èzÀgÀ°èAiÀÄÆ

CzÀÆÝjAiÀiÁV, CZÀÄÑPÀmÁÖV

F avÀæªÀ£ÀÄß gÀƦ¹

zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ Uɮī£À

¨sÀgÀªÀ¸É ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄ

¤ªÀiÁð¥ÀPÀ ªÉAPÀmÉñï.

²æà ªÉAPÀmÉÃ±ï ªÀÄƫøï

¨Áå£Àj£ÀrAiÀÄ°è ªÉAPÀmÉñï

CªÀgÀÄ F avÀæªÀ£ÀÄß

¤ªÀiÁt ªÀiÁrzÁÝgÉ.

CªÀj°è ªÀÄÄRåªÁzÉÆAzÀÄ

¥ÁvÀæzÀ°èAiÀÄÆ £Àn¹gÉÆÃzÀÄ

«±ÉõÀ. ªÉAPÀmÉñï F

avÀæzÀ°è J¹¦AiÀiÁV RqÀPï

®ÄQÌ£À°è PÁt¹PÉÆAqÀ¹zÁÝgÉ.

zÀAqÀÄ¥Á¼ÀåA 4 avÀæzÀ°è

J®è vÁgÁ §¼ÀUÀªÀÇ

§zÀ¯ÁVzÉ. ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

DAiÀiÁ ¥ÁvÀæUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ

PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß C¼ÉzÀÆ vÀÆV

DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÁÝgÉ. gÁPï¯ÉÊ£ï

¸ÀÄzsÁPÀgï CªÀgÀ£ÀÄß FªÀgÉUÀÆ

PÁ«Är ¥ÁvÀæUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæªÉÃ

¹Ã«ÄvÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ.

DzÀgÉ F avÀæzÀ°è

CªÀgÀÄ «®£ï ±ÉÃr£À°è

£Àn¹zÁÝgÉ. J®è ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÆß

»ÃUÉ ©ü£ÀߪÁVAiÉÄÃ

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

142


PÀ£ÀßqÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ ªÉÄgÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ ¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆA¢gÉÆÃ

ªÉAPÀmÉÃ±ï ªÀÄÆ® ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÀgÀÄ. ¸Á»vÀåzÀ ¸ÁºÀZÀAiÀÄð CªÀjUÉ aPÀÌA¢£À°èAiÉÄà ¹QÌzÀÝ ªÀgÀ.

JgÀqÀ£Éà PÁè¹£À°è NzÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà ªÉAPÀmÉñï CmÁåPï CAvÉÆAzÀÄ PÁzÀA§j §gÉ¢zÀÝgÀAvÉ.

gÀƦ¹zÀÝ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ J¹¦ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ¨ÁQ

G½¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. PÀqÉUÉÆAzÀÄ ¢£À F ¥ÁvÀæPÉÌ

¨ÉÃgÉ £ÀlgÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀgÉ ªÀiÁªÀÄƯÁUÀÄvÀÛzÉ

JA§ PÁgÀt¢AzÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ ªÉAPÀmÉñï CªÀgÀ£ÉßÃ

£Àn¸À®Ä M¦à¹zÀÝgÀAvÉ. ªÉAPÀmÉñï vÀªÀÄä ±Á¯Á

PÁ¯ÉÃdÄ ¢£ÀUÀ¼À gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß

zsÁgÉAiÉÄgÉzÀÄ F ¥ÁvÀæPÉÌ fêÀ vÀÄA©zÁÝgÉ.

PÀ£ÀßqÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨sÁµÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ

ªÉÄgÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ ¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆA¢gÉÆÃ

ªÉAPÀmÉÃ±ï ªÀÄÆ® ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÀgÀÄ. ¸Á»vÀåzÀ

¸ÁºÀZÀAiÀÄð CªÀjUÉ aPÀÌA¢£À°èAiÉÄà ¹QÌzÀÝ ªÀgÀ.

JgÀqÀ£Éà PÁè¹£À°è NzÀÄwÛgÀĪÁUÀ¯Éà ªÉAPÀmÉñï

CmÁåPï CAvÉÆAzÀÄ PÁzÀA§j §gÉ¢zÀÝgÀAvÉ. F

¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÀÝ CªÀgÀ ¨sÁªÀ µÀ£ÀÄäUÀA ¥ÀwæPÁ

PÀZÉÃjUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀAvÉ

PÉýPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀAvÉ. EAxÁ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀAUÀzÀ°è

¨É¼ÉzÀgÀÆ PÀÆqÁ CªÀgÀÄ N¢PÉÆArzÀÄÝ ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï

EAf¤ÃjAUï. D §½PÀ r¥ÉÆèªÉÆà E£ï ¦ü®A

DQÖAUï C£ÀÆß ªÀiÁrPÉÆAqÀ CªÀgÀÄ, £ÁlPÀUÀ¼À°è

C©ü£À¬Ä¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀÝgÀÄ. ¦ ®APÉñï CªÀgÀ

ºÀgÀPÉAiÀÄ PÀÄj £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁr

gÀÄzÀæ£À ¥ÁvÀæªÀ£ÀÆß ¤ªÀð»¹zÀÝgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

««AiÀÄ°è F £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ.

DUÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁVzÀݪÀgÀÄ ¹zÀÝ¥Àà. C¯Éèà PÁAiÀÄð

¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀgÀªÉÄñÀégï CªÀgÀÄ F ±ÉÆà £ÉÆÃr

ªÉÄaÑPÉÆArzÀÝgÀÄ.

D £ÀAvÀgÀzÀ°è vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄjUÁVAiÉÄà zsÁgÁªÁ»

¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁVAiÀÄÆ JAnæ PÉÆlÖ ªÉAPÀmÉñï rr

1UÁV gÀAf¤ JA§ ¹ÃjAiÀįï C£ÀÄß ¤ªÀiÁðt

ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. D £ÀAvÀgÀ GzÀAiÀÄ ªÁ»¤UÉ ªÀÄÄwÛ£À

vÉ£É JA§ zsÁgÁªÁ»AiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr

PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ PÀ¯ÉAiÀÄ ¸ÁAUÀvÀåzÀ°èAiÉÄà ¸ÁV

§AzÀ CªÀgÀÄ zÀAqÀÄ¥Á¼ÀåA ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄRå

¤ªÀiÁðWÀ¥ÀPÀgÁV ºÉÆgÀ ºÉÆ«ÄäzÁÝgÉ. F avÀæªÀ£ÀÄß

CZÀÄÑPÀmÁÖV ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrgÀĪÀ CªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ

¤zÉÃð±ÀPÀgÁV CªÀvÀj¸À®Ä vÀAiÀiÁj DgÀA©ü¹zÁÝgÉ.

CªÀgÀÄ ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁqÀ°gÉÆà ªÀÄÄA¢£À avÀæ

£Án PÉÆý. LzÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è KPÀ PÁ®zÀ°è

¤ªÀiÁðtUÉƼÀî°gÀĪÀ F avÀæPÉÌ PÀxÉ avÀæPÀxÉAiÀÄ£ÀÆß

CªÀgÉà §gÉAiÀÄ°zÁÝgÀAvÉ. FUÁUÀ¯Éà ¥ÀæSÁåvÀ

£ÀnAiÉƧâjUÉ F PÀxÉ ºÉýzÁÝgÉ. CªÀgÀÆ PÀÆqÁ

M¦àUÉ ¸ÀÆa¹zÁÝgÉ. zÀAqÀÄ¥Á¼ÀåA 4 vÉgÉ PÀAqÀ

£ÀAvÀgÀ ªÉAPÀmÉñï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉƸÁ avÀæzÀ §UÉÎ

ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀ ºÁPÀ°zÁÝgÉ.

143

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


vÀåWÀl£ÉAiÀiÁzsÁjAiÀÄ JnJA JA§ avÀæªÉÇAzÀÄ vÉgÉ PÀAqÀÄ UɮĪÀÅ

¸ÀPÀArvÀÛ¯Áè? CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁV ¥ÁzÁ¥ÀðuÉ

ªÀiÁrzÀݪÀgÀÄ J¸ï.«. £ÁgÁAiÀÄuï. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À JnJA£À°è ªÀÄ»¼É

ªÉÄÃ¯É £ÀqÉ¢zÀÝ ºÀ¯Éè WÀl£ÉAiÀÄ£ÁßzsÀj¹zÀÝ CmÉA¥ïÖ lÄ ªÀÄqÀðgï

MAzÀÄ ¸ÀĸÀfÓvÀªÁzÀ vÀAqÀªÀ£ÀÆß PÀÆqÁ PÀnÖ ¤°è¹zÉ. MAzÀÄ avÀæ

¤ªÀiÁðtªÉAzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ» ¹» ¨ÉgÉvÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁªÀÄÆ°.

ªÉÆzÀ® ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è PÉ® PÀ» C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÁVzÀÝgÀÆ ¹»AiÀÄ£ÀßµÉ ÖÃ

UÀªÀÄ£ÀzÀ°ènÖPÉÆArgÉÆà £ÁgÁAiÀÄuï E¢ÃUÀ JgÀqÀ£ÉÃ

avÀæ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä vÀAiÀiÁj £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ.

ªÀiÁUÀr vÁ®ÆQ£À ¸ÉÆîÆj£ÀªÀgÁzÀ £ÁgÁAiÀÄuï

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £É¯É PÀAqÀÄPÉÆArgÀĪÀ AiÀıÀ¹éà GzÀå«Ä.

F PÉëÃvÀæzÀ PÉ®¸ÀzÉÆvÀÛqÀ, GzÀåªÀÄ «¸ÀÛj¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðzÀ°è

PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ CªÀgÀ ¥Á°UÉ avÀægÀAUÀªÉA§ÄzÀÄ

D¸ÀQÛAiÀÄ PÉëÃvÀæ. J®èjUÀÆ §tÚzÀ dUÀwÛ£ÀvÀÛ

EgÀĪÀAxÁzÉÝà ¨ÉgÀV£À £ÉÆÃl ªÀiÁvÀæªÉà CªÀgÀzÁÝVvÀÄÛ.

MAzÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÁUÀ°,

¤ªÀiÁð¥ÀPÀ£ÁV UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ÄzÁUÀ° CªÀgÀ

D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀÆ §A¢gÀ°®è. CAxÁ £ÁgÁAiÀÄuï

JnJA avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁVzÀÄÝ, E¯Éèà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÉÆà D¸É

vÀÄA©PÉƼÀÄîªÀAvÁVzÉÝ®èªÀÇ DPÀ¹äPÀ!

»ÃUÉ GzÀå«ÄAiÀiÁVzÀÝ £ÁgÁAiÀÄuï CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ JnJA avÀæ

¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÉÆà D¥sÀgï §AzÁUÀ CªÀgÀÄ CzÀPÉÌ M¦àPÉÆArzÀÝzÀÄÝ

¨ÉÃgÉAiÀÄzÉÝà PÁgÀtPÉÌ. D PÁ®PÉÌ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À PÁ¥ÉÆÃgÉõÀ£ï ªÀÈvÀÛzÀ §½

ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ

avÀæPÉÌ

gÉrAiÀiÁVzÁÝgÉ

JnJA

¤ªÀiÁð¥ÀPÀ

£ÁgÁAiÀÄuï!

JnJA£À°è ªÀÄ»¼É ªÉÄÃ¯É £ÀqÉ¢zÀÝ ©üÃPÀgÀ ºÀ¯Éè zÉñÁzsÀåAvÀ ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁrvÀÄÛ.

D£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÆ EzÀjAzÀ ¨ÉaÑ ©¢ÝzÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ ¸ÀÆáwðUÉÆAqÀ

¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¼ÀPÀ½ ºÉÆA¢gÉÆà PÀxÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ¯Éà £ÁgÁAiÀÄuï

¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä M¦àPÉÆArzÀÝgÀÄ.

J¸ï « JAlgïmÉÊ£ÉäAmï ¨Áå£Àj£À°è ¤ªÀiÁðtUÉÆArzÀÝ JnJA

¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß RÄUÉƽ¹vÀÄÛ. UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß Erà vÀAqÀ

¸É¼ÉzÀÄPÉÆArvÀÄÛ. E¢ÃUÀ F ¨Áå£Àj£ÀrAiÀÄ°è E£ÀÆß MAzÀµÀÄÖ PÉ®¸À

PÁAiÀÄðzÀ ¥Áè£ÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÉÆà £ÁgÁAiÀÄuï

ºÉƸÁ avÀæ ¤ªÀiÁðtPÉÌ gÉrAiÀiÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÉÆzÀ®

avÀæzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£Éß®è DzsÀj¹ F ¹¤ªÀiÁUÉ vÀAiÀiÁj

DgÀA©ü¹zÁÝgÉ. F avÀæPÉÌ gÁªÀÄgÁªÀÄgÉà SÁåwAiÀÄ ¸ÀvÀå¥ÀæPÁ±ï

PÀxÉ §gÉ¢zÁÝgÀAvÉ. E¢ÃUÀ ¹Ìç¥sïÖ gÉr ªÀiÁqÉÆà PÉ®¸À

ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÉ. FUÀ EAlgïªÀ¯ï ªÀgÉV£À PÉ®¸À ªÀÄÄV¢zÉ.

2019gÀ d£ÀªÀj ªÀÄÄVAiÉÆà ºÉÆwÛUɯÁè ¹Ìç¥ïÖ ¸ÀA¥ÀÆtð

ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÉ. ºÉƸÁ ºÀÄqÀÄUÀ gÀWÀÄ F avÀæªÀ£ÀÄß

¤zÉÃð±À£À ªÀiÁqÀ°zÁÝgÀAvÉ. EzÀÄ ¥ÀPÁÌ PÀªÀIJðAiÀįï

¹¤ªÀiÁ. EzÀgÀ §UÉV£À ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß

d£ÀªÀj £ÀAvÀgÀ mÉÊl¯ï ¯ÁAZï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÉÄÃ

£ÁgÁAiÀÄuï eÁ»ÃgÀÄ ªÀiÁqÀ°zÁÝgÀAvÉ.

ªÉÆzÀ® avÀæzÀ°èAiÉÄà UɮĪÀÅ PÀArgÀĪÀªÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄuï. E¢ÃUÀ

ºÉƸÁ avÀæPÉÌ CtÂUÉƼÀÄîwÛgÉÆà CªÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ UɮĪÀÅ zÀQ̹PÉƼÀÄîªÀ

GvÁìºÀ¢AzÀ¯Éà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.

145

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


ªÀÄÆ®vÀB ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£ÀªÀgÉà DzÀ ºÉêÀÄAvï ªÁ¸À«zÀÝzÀÄÝ AiÀÄÄJ¸ï£À°è. PÉ®¸ÀzÀ

¤«ÄvÀÛªÁV C°èUÉ vÉgÀ½¸ÀzÀgÀÆ ªÀiÁ¸ÀÖgïì ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà vÀªÉÆä¼ÀV£À

¹¤ªÀiÁ¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀåQÛ¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀݪÀgÀÄ ºÉêÀÄAvï. ºÉƸÀvÉãÀ£ÉÆßà PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ,

ºÉƸÁ §UÉAiÀÄ avÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ ºÀA§®¢AzÀ¯Éà MAzÀµÀÄÖ

ºÁ°ªÀÅqï ¹¤ªÀiÁ gÉÊlgÀÄUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÆß ¸Á¢ü¹PÉÆArzÀÝgÀÄ.

£ÀßqÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß DUÁUÀ ºÁ°ªÀÅqï avÀæUÀ½UÉ

PÀ ºÉÆð¹ ªÀiÁvÁqÀĪÀªÀjzÁÝgÉ. C°è£À PÀxÉ,

UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÁr ºÉÆUÀ¼ÀĪÀªÀgÀÆ EzÁÝgÉ.

E¢ÃUÀ CzÉà ºÁ°ªÀÅrØ£À D¸ÀÄ¥Á¹AzÀ¯ÉÃ

§AzÀ C¥Ààl PÀ£ÀßrUÀ ºÉêÀÄAvï G¢Ý±Àå avÀæzÀ

ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀævÀåPÀëgÁVzÁÝgÉ. ºÁ°ªÀÅqï£À SÁåvÀ

PÀxÉÀUÁgÀ£Éà §gÉ¢gÉÆà PÀxÉ ºÉÆA¢gÉÆÃ

F avÀæ PÀ£ÁðlPÀzÀ vÀÄA¨Á ¸ÀRvï ¸ËAqï

ªÀiÁqÀÄvÁÛ ©qÀÄUÀqÉUÉÆAqÀÄ £ÉÆÃrzÀ

¥ÀæwAiÉƧâjAzÀ®Æ `EzÉÆAzÀÄ CZÀÄÑPÀmÁÖzÀ

¹¤ªÀiÁ’ J¤¹PÉÆArzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄnÖUÉ

ºÉƸÀvÁV zÁR¯ÁVgÀĪÀÀ yæ®ègï PÀxÉ

ºÉÆA¢zÀÝ F avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁV

¤zÉðñÀPÀgÁV ºÉêÀÄAvï PÀȵÀÚ¥Àà Cr¬Äj¹zÁÝgÉ.

E¢ÃUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ avÀæPÀÆÌ

CtÂUÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ.

ªÀÄÆÀ®vÀB ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£ÀªÀgÉà DzÀ ºÉêÀÄAvï

ªÁ¸À«zÀÝzÀÄÝ AiÀÄÄJ¸ï£À°è. PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛªÁV

C°èUÉ vÉgÀ½zÀgÀÆ ªÀiÁ¸ÀÖgïì ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯ÉÃ

vÀªÉÆä¼ÀV£À ¹¤ªÀiÁ¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀåQÛ¸ÀÄvÁÛ

§A¢zÀݪÀgÀÄ ºÉêÀÄAvï. ºÉƸÀvÉãÀ£ÉÆßÃ

PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ, ºÉƸÁ §UÉAiÀÄ avÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß

PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ ºÀA§®¢AzÀ¯ÉÃ

MAzÀµÀÄÖ ºÁ°ªÀÅqï ¹¤ªÀiÁ gÉÊlgÀÄUÀ¼À

¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÆß ¸Á¢ü¹PÉÆArzÀÝgÀÄ.

D ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà PÉ® ±Ámïð ªÀÄÆ«UÀ¼À£ÀÄß

¤zÉðñÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ¦üÃZÀgï ¦ü®AUÀ¼À°è

£Àn¸ÀÄvÀÛ¯Éà ªÀÄvÉÛãÀ£ÉÆßà PÀ°AiÀÄÄvÁÛ

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

146


ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ ºÉêÀÄAvï 2014gÀ°è ªÀÄ£É ªÀÄA¢AiÀÄ

MvÁ۸ɬÄAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀÄgÀ½zÀÝgÀÄ. D ºÉÆwÛUÁUÀ¯ÉÃ

ºÁ°ªÀÅqï PÀxÉUÁgÀ gÁ§mïð Væ¦ü£ï CªÀgÀ£ÀÄß

¨sÉÃnAiÀiÁV PÀxÉAiÉÆAzÀgÀvÀÛ PÀuÁÚr¹zÀÝgÀÄ. CzÀÄ

EµÀÖªÁzÀzÉÝà CªÀgÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß C£ÀĪÁzÀ

ªÀiÁqÉÆà PÉ®¸ÀPÉÌ ZÁ®£É ¤ÃrzÀÝ ºÉêÀÄAvï CzÀPÁÌVAiÉÄÃ

«ÄøÀ°nÖzÀÄÝ MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀð. CzÀgÀ ¥sÀ®ªÁVAiÉÄÃ

G¢Ý±Àå avÀæ vÀAiÀiÁgÁV AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉÉ!

»ÃUÉ §®Ä D¸ÉܬÄAzÀ¯Éà ºÁ°ªÀÅqï PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß

E°è£À £ÉÃn«nUÉ MVιPÉÆAqÀ ºÉêÀÄAvï PÀȵÀÚ¥Àà, MAzÀÄ

CZÀÄÑPÀmÁÖzÀ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀgÀ vÀAqÀªÀ£ÀÆß PÀnÖPÉÆArzÁÝgÉ.

ºÀ®ªÁgÀÄ avÀæUÀ½UÉ »£Éß¯É ¸ÀAVÃvÀ ¤ÃrzÀÝ ±ÉqÁæPï

¸Á¯ÉÆêÀÄ£ï F avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÀAVÃvÀ

¤zÉðñÀPÀgÁVAiÀÄÆ ºÉÆgÀ ºÉÆ«ÄäzÀÝgÀÄ. PÀ¯ÁvÀäPÀ avÀæUÀ¼À

M®«£À ZÉÃvÀ£ï gÀWÀÄgÁªÀiï F avÀæPÉÌ PÀ¯ÁvÀäPÀªÁVAiÉÄÃ

PÁåªÉÄgÁ PÀuÁÚVzÀÝgÀÄ. EµÀÖ®èzÉà ºÉêÀÄAvï PÀȵÀÚ¥Àà F

avÀæzÀ°è vÁªÉà MAzÀÄ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÆß ¤ªÀð»¹zÀÝgÀÄ.

PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄnÖUÉ EzÀÄ CvÀåAvÀ ¥sÉæ±ï DzÀ ¹¤ªÀiÁªÁV

zÁR¯ÁVzÉ. E¢ÃUÀ ºÉêÀÄAvï PÀȵÀÚ¥Àà ºÉƸÁ §UÉAiÀÄ

ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ avÀæPÁÌV PÉ®¸À DgÀA©ü¹zÁÝgÉ.

147

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


«ÄãÁ

§eÁgï

avÀæªÀ£ÀÄß

¤zÉÃð±À£À

ªÀiÁrzÀÝ®èzÉÃ

ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæzÀ°è

¸ÀĤïï

PÀĪÀiÁgï ¹AUï

£Àn¹zÁÝgÉ.

F »AzÉ

QgÀÄvÉgÉAiÀÄ°è

¸ÁÖgï ¤zÉÃð±ÀPÀ

C¤ß¹PÉÆArzÀÝ

»AzÉAiÀÄÆ

CªÀgÀ PÀvÀðªÀå

¤µÉ× ªÀÄvÀÄÛ D

PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ

¸ÀªÀÄ¥ÀðuÁ

¨sÁªÀªÉÃ

¥ÀæzsÁ£ÀªÁVvÀÄÛ.

PÀëPÀgÀÄ FªÀwÛUÀÆ £É£À¦lÄÖPÉƼÀîªÀAxÁ C£ÉÃPÀ

¥Éæûmï zsÁgÁªÁ»UÀ¼À ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV, QgÀÄvÉgÉAiÀÄ

¸ÁÖgï ¤zÉÃð±ÀPÀ C¤ß¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï

¹AUï. F ªÀÄÆ®PÀªÉà QgÀÄvÉgÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ¥Á°UÉ £ÉaÑ£À

¤zÉÃð±ÀPÀgÁV, £ÀlgÁV ¥ÀjavÀgÁVzÀÝ ¸ÀĤïï vÀªÀÄä

QæAiÀiÁ²Ã® D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà ºÉ¸ÀgÁVzÀݪÀgÀÄ.

CªÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ §AiÀĹ QgÀÄvÉgɬÄAzÀ zÀÆgÁV

K¼ÉAlÄ ªÀµÀðUÀ¼Éà PÀ¼É¢ªÉ. E¢ÃUÀ «ÄãÁ §eÁgï

JA§ avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV, £ÀlgÁV ªÀÄvÀÛzÉÃ

ºÀÄgÀĦ£ÉÆA¢UÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½zÁÝgÉ.

CµÀÖPÀÆÌ ¸ÀÆ¥Àgï »mï zsÁgÁªÁ»UÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ

KPÁKQ QgÀÄvÉgɬÄAzÀ ªÀiÁAiÀĪÁVzÀÝ ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï

¹AUï, LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄ£É JA§

avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. D £ÀAvÀgÀ MAzÀµÀÄÖ

¨ÉæÃPï vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ CªÀgÀÄ D CªÀ¢üAiÀÄ°èAiÉÄÃ

«ÄãÁ§eÁgï PÀxÉ ºÉuÉzÀÄ £À«Ã£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¹¤ªÀiÁ

MAzÀPÉÌ J®è vÀAiÀiÁjAiÀÄ£ÀÆß ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. EzÀPÉÌ

¸ÀÄ¤Ã¯ï ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ ¹.J£ï £ÁUÉÃAzÀæ ¹AUï PÀÆqÁ

¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁV PÉÊ eÉÆÃr¹zÀÝgÀÄ. CzÀgÀ ¥sÀ®ªÁVAiÉÄÃ

¹AUï ¹¤ªÀiÁ¸ï ¨Áå£Àj£ÀrAiÀÄ°è vÀAiÀiÁgÁVgÀĪÀ F

avÀæ«ÃUÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ ºÀAvÀ vÀ®Ä¦PÉÆArzÉ.

«ÄãÁ §eÁgï avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀÝ®èzÉÃ

ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæzÀ°è ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï ¹AUï £Àn¹zÁÝgÉ.

F »AzÉ QgÀÄvÉgÉAiÀÄ°è ¸ÁÖgï ¤zÉÃð±ÀPÀ C¤ß¹PÉÆArzÀÝ

»AzÉAiÀÄÆ CªÀgÀ PÀvÀðªÀå ¤µÉ× ªÀÄvÀÄÛ D PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ

¸ÀªÀÄ¥ÀðuÁ ¨sÁªÀªÉà ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVvÀÄÛ. «ÄãÁ §eÁgï

«ZÁgÀzÀ°èAiÀÄÆ CAxÁzÉÝà ªÀÄ£À¹ÜwAiÉÆA¢UÉ CªgÀÄ

PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÁÝgÉ. CªÀgÉãÀÄ KPÁKQ F avÀæzÀ°è

£Àl£ÁV §tÚ ºÀaÑ®è. EzÀPÁÌV fªÀiïUÉ ºÉÆÃV PÀ¸ÀgÀvÀÄÛ

£Àqɹ zÉúÀªÀ£ÀÄß MVθÀPÉÆAqÉà CSÁqÀQ̽¢zÁÝgÉ.

PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ±ÀÄgÀĪÁVzÀÝ F avÀæ«ÃUÀ CAxÁ £Á£Á

±ÀæªÀÄzÉÆA¢UÉà E¢ÃUÀ ©qÀÄUÀqÉUÉ vÀAiÀiÁgÁV ¤AwzÉ.

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èAiÉÄà ¨É¼ÉzÀ ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï

¹AUï CªÀgÀ §zÀÄPÀÄ CgÀ½PÉÆArzÀÄÝ PÉÆÃt£ÀPÀÄAmÉ

KjAiÀiÁzÀ°è. £ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÉɼɢzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ

ºÀ½îUÀgÀAvÉAiÉÄà ¸ÀÆPÀëöävÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁQPÉÆArzÀÝ CªÀgÀÄ

N¢zÉÝà ¨ÉÃgÉ, DVzÉÝà ¨ÉÃgÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è JAJ

ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛãÉãÉÆà N¢PÉÆArzÀÝ CªÀjUÉ

EªÀÅUÀ½AzÀ vÀ£Àß §zÀÄPÀÄ CgÀ¼À®Ä ¸ÁzsÀå«®è CAvÀ

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

148


UÁqsÀªÁV C¤ß¸À¯ÁgÀA©ü¹vÀÛAvÉ. CAxÁzÉÆÝAzÀÄ DvÀ䫪ÀıÉð

ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß §zÀÄQ£À zÁj AiÀiÁªÀÅzÉA§ÄzÀ£ÀÄß aPÀÌ

ªÀAiÀĹì£À°èAiÉÄà RavÀ ¥Àr¹PÉƼÉÆîÃzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåzÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄãÀ®è.

¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï ¥Á°UÉ CzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁVzÀÝ CPÀëgÀ ¸ÁAUÀvÀå¢AzÀ¯ÉÃ

JA§ÄzÀÄ «±ÉõÀ!

CªÀgÀÄ LzÀ£Éà vÀgÀUÀw ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÁ®zÀ°èAiÉÄÃ

CPÀëgÀUÀ¼À gÀÄa ºÀwÛ¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¤®ÄQUÉ

«ÄÃjzÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÆß M¼ÀV½¹PÉƼÀî¯ÁgÀA©ü¹zÀÝgÀÄ. D ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄÃ

¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼À°è PÀxÉ, PÁzÀA§j ¸ÉÃjzÀAvÉ K£Éà ¹PÀÌgÀÆ NzÉÆà gÀÆrü

¨É¼É¹PÉÆArzÀÝ CªÀgÀÄ ««zsÀ ¸Á»vÀå ¥ÁæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß J¼ÀªÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ

CgÀV¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. §ºÀıÀB CªÀgÀ PÀ®à£Á dUÀvÀÄÛ »UÀΰ¹PÉÆArzÀÄÝ,

zsÁgÁªÁ» dUÀwÛ£À°è ºÉƸÁ ªÀÄ£ÀéAvÀgÀªÉà ªÉÄÊzÁ¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä

¸ÁzsÀåªÁVzÀÝgÀ ±ÀQÛ EgÉÆÃzÉà D N¢£À ºÀÄaÑ£À°è.

D PÁ®zÀ°è PÉÆÃt£ÀPÀÄAmÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è £ÁlPÀ ¸ÉÃjzÀAvÉ

ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. PÉ®ªÉǪÉÄä E°è

Erà gÁwæ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉƼÀÄîwÛzÀݪÀÅ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ

PÀ¯ÉAiÀÄvÀÛ®Æ D¸ÀQÛ ¨É¼É¹PÉÆArzÀÝ ¸ÀÄ¤Ã¯ï ¥Á°UÉ §zÀÄQ£À

¥À®èlUÀ¼Éà ¤dªÁzÀ ¥ÁoÀ±Á¯É. PÁ¯ÉÃdÄ ºÀAvÀPÉÌ §gÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ®è

£ÁlPÀzÀ VüÀÄ CwAiÀiÁV ©nÖvÀÄÛ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÉÄà ¸ÉßúÀ

¸ÀªÀÄƺÀ JA§ ¸ÀªÀiÁ£À ªÀÄ£À¸ÀÌgÀ vÀAqÀ PÀnÖPÉÆAqÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÆß

ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀÝgÀÄ. EAxÁ ºÉÆwÛ£À°èAiÉÄà C£ÀAvï a¤ªÁgï

§gÉzÀ ºÉà gÁªÀiï JA§ £ÁlPÀ ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁr CzÀgÀ°è UÉÆÃqÉì

¥ÁvÀæzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀÄ¤Ã¯ï £Àn¹zÀÝgÀÄ. D ºÉÆwÛUɯÁè ¸ÀĤïï CªÀjUÉ

vÀªÀÄä zÁj ¸ÀàµÀÖªÁVvÀÄÛ. ¥ÀjavÀgÉƧâgÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÁUÁ¨sÀgÀt

CªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr vÁªÉà §gÉ¢zÀÝ PÀxÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀÄ.

CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £ÁUÁ¨sÀgÀt CªÀgÀ eÉÆvÉUÉà Ej¹PÉÆArzÀÝgÀÄ.

CzÁzÀ §½PÀ N £À£Àß ¨É¼ÀPÉ

zsÁgÁªÁ»UÉ ¸ÀºÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁV

¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï ¹AUï

PÁAiÀiÁðgÀA¨sÀ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ¸ÀAPÁæAw

zsÁgÁªÁ»UÀÆ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝ

¸ÀĤïï CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ n J£ï

¹ÃvÁgÁA CªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄ£ÀéAvÀgÀPÀÆÌ

zÀÄr¢zÀÝgÀÄ. ¸ÀºÀ£Á, CzsÀð¸ÀvÀå,

¨É¼À¢AUÀ¼ÁV ¨Á ¹ÃjAiÀÄ°èUÀ½UÀÆ

¸ÀĤïï vÀªÀÄä QæAiÀiÁ²Ã® ±ÀQÛ

vÀÄA©zÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÉÆzÀ® ¸À®

¸ÀévÀAvÀæ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁVzÀÝ F ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÉtÄÚ zsÁgÁªÁ»AiÀÄ

ªÀÄÆ®PÀ. UÉÆÃzsÀƽ, vÀļÀ¹, AiÀiÁªÀ d£ÀäzÀ ªÉÄÊwæ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸Á®Ä

¸Á®Ä »mï zsÁgÁªÁ»UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ¤Ã¯ï ¤ÃrzÀÝgÀÄ.

CzÁzÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è n« ªÁ»¤UÀ¼À ¸ÀASÉåUÀÆ C¢üPÀªÁAiÀÄÄÛ.

DAiÀiÁ ªÁ»¤UÀ¼ÀÄ vÁªÉà PÀxÉ PÉÆlÄÖ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀAvÉ, vÁªÀÅ

ºÉýzÀ PÀ¯Á«zÀgÀ£Éßà ºÁQPÉÆAqÀÄ ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ ¸ÀÆvÀæ

±ÀÄgÀÄ«lÖªÀÅ. DzÀgÉ QæAiÀiÁ²Ã®vÉUÉ ZÁªÀnUÉ »rzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÉÆÃ

¥Á¼ÉUÁjPÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÈwÛ ±Á¥À JA§ÄzÀÄ ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ

C©ü¥ÁæAiÀÄ. F ºÉÆwÛUÉ®è §zÀ¯ÁªÀuÉ §AiÀĹzÀÝ CªÀgÀÄ avÀægÀAUÀvÀÛ

ªÀÄÄR ªÀiÁr K¼ÉAlÄ ªÀµÀð PÀ¼É¢zÉ. zsÁgÁªÁ»UÀ½UÉ ºÉƸÁ

DªÉÃUÀ ¤ÃrzÀÝ ºÀĪÀÄä¹ì£À°èAiÉÄà CªÀjÃUÀ «ÄãÁ §eÁgï., avÀæªÀ£ÀÆß

¤zÉÃð±À£À ªÀiÁr £Àn¹zÁÝgÉ. CzÀÄ »jvÉgÉAiÀÄ°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ

ªÀÄ£ÀéAvÀgÀPÉÌ £ÁA¢ ºÁqÀ¯ÉA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä ºÁgÉÊPÉ.

149

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


¹f

vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ

ªÉÄÃgÀÄ

¸ÀA¸ÉÜ

¦üPÀì¯ï

¥sÉæêÀiï!

PÁlÆð¤¤AzÀ

UÁæ¦üPïì ªÀgÉUÉ

ªÀĺÉñï

AiÀiÁ£À...

avÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß vÁAwæPÀ ²æêÀÄAwPÉAiÀÄ

GvÀÄÛAUÀPÉÌÃj¸ÀĪÀ°è ¹f vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ

¥ÁvÀæ zÉÆqÀØzÀÄ. F ¹f vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è

ªÀµÁðAvÀgÀUÀ½AzÀ ¥À¼ÀVPÉÆAqÀÄ, ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ

¥Á°UÉ ºÉƸÁ dUÀvÀÛ£Éßà C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀ°è

¦üPÀì¯ï ¥sÉæêÀiï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄzÀÄÝ zÉÆqÀØ ºÉ¸ÀgÀÄ.

E¢ÃUÀ ZÁ¯ÉAfAUï ¸ÁÖgï zÀ±Àð£ï C©ü£ÀAiÀÄzÀ

AiÀÄdªÀiÁ£À avÀæPÉÌ UÁæ¦üPï ¸Àà±Àð ¤ÃrzÀÆÝ

PÀÆqÁ EzÉà ¸ÀA¸ÉÜ. vÀ£Àß PÁAiÀÄð ªÉÊRj,

PÀ¸ÀħÄzÁjPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀªÉà ¹f vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è

«±Áé¸ÁºÀðvÉ G½¹PÉÆArgÉÆà F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß

zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°è PÀnÖ ¤°è¹gÀĪÀªÀgÀÄ ªÀĺÉñï!

avÀægÀAUÀzÀ ¥Á°UÉ EªÀgÀÄ ¦üPÀì¯ï ¥sÉæêÀiï

ªÀĺÉñï JAzÉà agÀ¥ÀjavÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ avÀæ

¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ ¥Á°£À ªÉÆzÀ®

DzsÀåvÉAiÀiÁVgÉÆà ¦üPÀì¯ï ¥sÉæêÀiï ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ

EªÀgÀ ¥Á°UÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀgÁUÀ. PÀ£ÀßrUÀgÉÃ

¨ÉgÀUÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀàµÀÖ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÉÆà ªÀĺÉñï

CªÀgÀ ªÀÄÆ®«gÉÆÃzÀÄ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ

C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀA£À°è CAzÀgÉ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ

CZÀÑjAiÀiÁUÀ¢gÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀA

CAzÀgÉãÉà PÀ£ÁðlPÀzÉÆA¢UÉ ¤PÀl ¸ÀA¥ÀPÀð

ºÉÆA¢gÉÆà ¥ÀæzÉñÀ. ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ vÉgÀ¼ÉÆÃ

AiÀiÁwæPÀgÉÆA¢V£À ¸ÁºÀZÀAiÀÄð¢AzÀ¯ÉÃ

PÀ£ÀßqÀ PÀ°vÀÄ, CzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖUÉƽ¹PÉƼÀÄîvÁÛ

§A¢gÉÆà ªÀĺÉñï FUÀ ªÁ¸À«gÉÆÃzÀÆ

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èAiÉÄÃ.

DgÀA¨sÀ PÁ®¢AzÀ®Æ ªÀĺÉÃ±ï ¥Á°UÉ

PÁlÆð£ï gÀa¸ÉÆÃzÉAzÀgÉ §®Ä EµÀÖzÀ

ºÀªÁå¸À. ªÀÄÆqÀÄ §AzÀgÉ JzÀÄjVgÉÆÃ

UÉÆÃqÉAiÉÄà PÁå£Áé¸ÁV ©qÀÄwÛvÀÛAvÉ. »ÃUÉ

PÁlÆð£ï ªÀÄÆ®PÀªÉà PÀ®à£ÉAiÀÄ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß

«¸ÁÛgÀªÁV¹PÉÆAqÀ CªÀgÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄÃ

UÁæ¦üPïì vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀvÀÛ DPÀðvÀgÁVzÀÝgÀÄ.

2003gÀ°è ZÉ£ÉÊ£À E¤ì÷ÖlÆåmï D¥sï rfl¯ï

Dmïìð£À°è D¤ªÉÄñÀ£ï PÀ°AiÀÄ®Ä ¸ÉÃjPÉÆAqÀ

ªÀĺÉñï JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® C°èAiÉÄÃ

«zÁåyðAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ 2005gÀ°è

ZÉ£ÉÊ£À°èAiÉÄà PÀA¥É¤AiÉÆAzÀgÀ°è PÉ®¸À VnÖ¹PÉÆAqÀÄ

yæÃr J¥sÉPïÖ ªÀÄÄAvÁzÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ

¥À¼ÀVPÉÆArzÀÝgÀÄ. C°èAzÁZÉUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ

PÀA¥É¤UÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¹f vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è

QæAiÀiÁ²Ã®ªÁzÀÄzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄvÁÛ ¸ÁVzÀÝ ªÀĺÉñï

2012gÀ d£ÀªÀjAiÀÄ°è ¦üPÀì¯ï ¥sÉæêÀiï PÀA¥É¤

DgÀA©ü¹zÀÝgÀÄ.

2013gÀ°è F PÀA¥É¤ PÀqɬÄAzÀ ¹f ªÀPïð

ªÀiÁrzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® avÀæ ²ªÀtÚ C©ü£À¬Ä¹zÀÝ

¥ÀgÀªÉÄñÀ ¥Á£ïªÁ¯Á. D §½PÀ ªÀiÁªÀÄÆ nÃ

CAUÀr ¸ÉÃjzÀAvÉ C£ÉÃPÀ avÀæUÀ½UÉ PÁAiÀÄð

¤ªÀð»¹gÉÆà ¦üPÀì¯ï ¥sÉæêÀiï ¸ÀA¸ÉÜ EzÀĪÀgÉUÀÆ

JA§vÉÊzÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ avÀæUÀ½UÉ ¹f vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ

²æêÀÄAwPÉ vÀÄA©zÉ. E¢ÃUÀ AiÀÄdªÀiÁ£À avÀæPÀÆÌ

ªÀĺÉÃ±ï «©ü£ÀߪÁzÀ UÁæ¦üPïì PÀĸÀÄj ªÀiÁrzÁÝgÉ.

vÉ®ÄV£À°èAiÀÄÆ ¸ÁPÀµÀÄÖ avÀæUÀ½UÉ PÁAiÀÄð

¤ªÀð»¹gÉÆà ¦üPÀì¯ï ¥sÉæêÀiï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À

DzsÀåvÉ PÀ£ÀßqÀ avÀæUÀ½UÉÃ. M¦àPÉÆAqÀ PÉ®¸ÀPÉÌ

¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀªÀĦð¹PÉÆAqÀÄ PÁAiÀÄð

¤ªÀð»¸ÉÆÃzÀÄ ªÀĺÉñï CªÀgÀ ªÉʲµÀÖöå. ¦üPÀì¯ï

¥sÉæêÀiï ¸ÀA¸ÉÜ CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è F

ªÀÄlÖzÀ ¥Àæ¹¢Þ ¥ÀæqÉzÀÄPÉÆArgÉÆÃzÀgÀ »AzÉ D

UÀÄtzÀ ¥ÁvÀæ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVzÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

150


EwÛÃZÉUÀµÉÖà UÉÆëAzÉÃUËqÀ

¤zÉðñÀ£ÀzÀ `dAvÀgï ªÀÄAvÀgï’

J£ÀÄߪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ avÀæ vÉgÉUÉ

§A¢vÀÄÛ. D ¹¤ªÀiÁ vÉgÉUÉ

§gÀĪÀ »A¢£À ¢£À CªÀgÀ CPÀÌ

«PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÁªÀÅ

§zÀÄQ£À £ÀqÀÄªÉ ºÉÆÃgÁl

£ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä£À£ÀÄß ºÀwÛgÀ

PÀgÉzÀªÀgÉà `¤£Àß ¹¤ªÀiÁ ZÀ£ÁßV

§AzÉÊvÁ? d£À M¥ÀÌAvÁgÉ vÁ£É’

CAvÁ PÉýzÀÝgÀÄ. ªÀiÁgÀ£Éâ£À

yAiÉÄÃlj£À°è avÀæzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À

±ÀÄgÀĪÀÇ D¬ÄvÀÄ; CzÉà ºÉÆwÛUÉ

D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¨ÉrØ£À°èzÀÝ CPÀÌ£À zÉúÀ

G¹gÀÄ ZÉ°è ªÀÄ®VvÀÄÛ.

®ÄªÉA§ÄzÀÄ `ªÀiÁgÀÄ zÀÆgÀ £ÀqÉzÁPÀët JzÀÄgÁV ©qÀĪÀ ªÀiÁAiÀiÁzÀAqÀ’

UÉ CAvÁ £ÀA© PÀÆvÀ C£ÉÃPÀjzÁÝgÉ. DzÀgÀzÀÄ PÉÊPÁ°£À PÀ¸ÀĪÀ£Éß®è §¹zÀÄ

¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ ¹PÀÌAvÉ ªÀiÁr DlªÁr¸ÉÆà ªÀiÁAiÀiÁ« JA§ «ZÁgÀ PÀµÀÖ

¥ÀlÖªÀjUÉ, CzÀgÀ ¥sÀ®ªÁVAiÉÄà UÉzÀݪÀjUÀ®èzÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁjUÀÆ CxÀðªÁUÀ®Ä

¸ÁzsÀå«®è. PÉ®ªÀgÀ §zÀÄPÉà D ªÀiÁwUÉ C£ÀéxÀðªÉA§AwgÀÄvÉÛ. PÀ¼ÉzÀ ¹Ãd¤ß£À

PÁ«Är Q¯ÁrUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ «ÄAazÀÝ UÉÆëAzÉÃUËqÀgÀ

§zÀÄQ£À ¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ Uɮī£À ¨ÉÃmÉAiÀÄ ¥Àr¥Ál®ÄUÀ¼À zÀAr zÀAr

GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆArzÉ. UÉ®è§AiÀĸÀĪÀªÀjUÉ ¥ÁoÀzÀAvÉAiÀÄÆ EzÉ!

UÉÆëAzÉÃUËqÀ CzÉAvÉAxÁ PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄAqÀÄ ¨É¼ÉzÀªÀgÉA§ §UÉÎ

PÁ«Är Q¯ÁrUÀ¼ÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÉ®ªÁgÀÄ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ eÁ»ÃgÁVzÀݪÀÅ.

CAxÁ vÀÄtÄPÀÄUÀ¼À£Àß PÀAqÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ PÀuÁÚ°UÀ¼ÀÄ vÀÄA© §A¢zÀÆÝ EzÉ.

¨É¤ßUÉà DvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ §qÀvÀ£À, vÁ£ÀÄ vÀÄA¨Á ¦æÃw¸ÀĪÀ CªÀé PÁå£Àìj¤AzÀ

£ÀgÀ¼ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÆ zÀªÁSÁ£ÉUÉÆAiÀÄÄÝ ¸ÀjAiÀiÁzÀ aQvÉì PÉÆr¸À¯ÁUÀzÀ C¸ÀºÀ£É, vÀ£Àß

C¸ÀºÁAiÀÄPÀvɬÄAzÀ¯Éà CªÀé£À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁAiÀiÁÛ CAvÉÆAzÀÄ ¥Á¥À¥ÀæeÉÕ...

EAxÁzÀÝgÀ £ÀqÀĪÉAiÉÄà £ÁlPÀUÀ¼À UÀÄAVUÉ ©zÀÄÝ ¸Á® ªÀiÁr J¥ÀàvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä

»rzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À mÉæãÀÄ ºÀwÛzÀÝ UÉÆëAzÉÃUËqÀgÀ£ÀÄß CgɺÉÆmÉÖAiÀÄ ¸ÀAPÀl¢AzÀ

¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁAiÀiÁ« §zÀÄPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ §gÉÆçâj ºÀ¢£Á®PÀÄÌ ªÀµÀð!

zÁªÀtUÉgÉAiÀÄ ºÀgÀ¥À£ÀºÀ½îAiÀÄ PÀqÀ§UÉgÉAiÀÄ §qÀ gÉÊvÁ¦ PÀÄlÄA§zÀ°è

d¤¹zÀªÀgÀÄ UÉÆëAzÉÃUËqÀ. vÀAzÉ §¸ÀªÀ£À UËqÀgÀÄ gÉÊvÀ. vÁ¬Ä £ÁUÀªÀÄä d£À¥ÀzÀ

ºÁqÀÄUÁwð. DPÉ d£À¥ÀzÀ VÃvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀxÉUÀ¼À PÀtd JAzÉà ºÉ¸ÀgÁVzÀݪÀgÀÄ.

UÉÆëAzÉÃUËqÀgÉƼÀUÉ PÀ¯ÉAiÀÄvÀÛ D¸ÀQÛ ºÀÄnÖzÀÆÝ PÀÆqÁ vÁ¬ÄAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ¯ÉÃ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ §qÀvÀ£À«vÉÛAzÀgÉ

ZÀ£Àß«ÃgÀ¸Áé«Ä JA§ ¸ÀºÀÈzÀ¬Ä

²PÀëPÀgÉÆêÀðgÀÄ £Á®PÀÌ£ÉÃ

PÁ蹤AzÀ ¥ÀŸÀÛPÀ, ¦üøÀÄ,

§mÉÖ §gÉ PÉÆlÄÖ PÁ¥ÁqÀzÉÃ

ºÉÆÃVzÀÝgÉ UÉÆëAzÉÃUËqÀgÀ

CPÀëgÀ AiÀiÁvÉæ C°èUÉÃ

PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîwÛvÉÛãÉÆÃ. DzÀgÉ

ZÀ£Àß«ÃgÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀÄ £Á®PÀÌ£ÉÃ

vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ ¦AiÀÄĹªÀgÉUÀÆ

UÉÆëAzÉÃUËqÀgÀ£ÀÄß N¢¹zÀÝgÀÄ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

152


ZÀ£Àß«ÃgÉÃUËqÀgÀÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÉÆr¸ÀzÉà UÉÆëAzÉÃ

UËqÀgÉƼÀV£À £ÁlPÀ, £Àl£ÉAiÀÄ D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÆß UÀÄgÀÄw¹ CzÀPÀÆÌ

C£ÀĪÀÅ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. D £ÀAvÀgÀ ¹PÀÌ UÀÄgÀÄUÀ¼É®ègÀÆ »ÃUÉAiÉÄÃ

¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀÝgÀÄ. EAxÁ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è §qÀvÀ£ÀªÀ£ÀÆß

«ÄÃj £Àl£ÁV £É¯É ¤®Äè÷èªÀ PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÝ

UÉÆëAzÉÃUËqÀjUÉ rVæAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ¯Éà DWÁvÀªÉÇAzÀÄ JzÀÄgÁVvÀÄÛ.

PÁå£Àìgï PÁ¬Ä¯ÉVÃqÁVzÀÝ CªÀgÀ vÁ¬Ä ¸ÁªÀÅ §zÀÄQ£À £ÀqÀĪÉ

¸ÉuɸÀĪÀAxÁ ¹Üw JzÀÄgÁVvÀÄÛ. EAxÁ ºÉÆwÛ£À°èAiÉÄà PÁ¯ÉÃf£À°è

UÉÆëAzÉÃUËqÀ ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrzÀÝgÀ £ÁlPÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ

Hj£À°è ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀĪÀ CªÀPÁ±À PÀÆr §A¢vÀÄÛ. CzÀPÁÌV

ºÉÆgÀlÄ ¤AvÀªÀjUÉ CPÀÌ `CªÀÄä F ¥ÀjAiÀiÁV ¨ÁzsÉ ¥ÀqÀÄwÛgÀĪÁUÀ

¤Ã£ÀÄ £ÁlPÀ CAvÉ®è NqÁrÛÃAiÀÄ®è’ CAvÀ ªÉĮĪÁVAiÉÄÃ

UÀzÀjzÀÝgÀAvÉ. D PÀëtzÀ°è C£ÁߺÁgÀ ¸Éë¸À¯ÁUÀzÉ, ªÀiÁvÁqÀ®Æ

¥ÀæAiÀiÁ¸À ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ CªÀÄä £ÁUÀªÀÄä `CªÀ£ÉãÁzÀgÀÆ ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ£É.

CªÀ¤UÉ ¨ÉÃPɤ߹zÀÝ£ÀÄß ªÀiÁqÀ° ©qÀÄ’ CAvÀ D PÀëtzÀ°èAiÀÄÆ ªÀÄUÀ£À

PÀ£À¹£À ¥ÀgÀªÁVAiÉÄà ªÀiÁvÁrzÀÝgÀAvÉ. UÉÆëAzÉà UËqÀ D £ÁlPÀ

¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀ ¢£ÀªÉà CªÀÄä G¹gÀÄ ¤°è¹zÀÝgÀÄ.

D £ÀAvÀgÀ MAzÉqÉ CªÀÄä£À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀAPÀl ªÀÄvÉÆÛAzÉqÉ

DyðPÀ vÉÆAzÀgÉUÀ½AzÀ UÉÆëAzÉÃUËqÀ PÀAUÁ¯ÁVzÀÝgÀÄ. CµÀÖPÀÆÌ

rVæ NzÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÉÄà vÁ®ÆPÁ¦üù£À°è PÀèPïð M§âgÀ PÉÊ PɼÀUÉ

PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ, CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ lÆåµÀ£ï ºÉüÀÄvÁÛ CzÀgÀ°è

§AzÀ PÁ¸À°èAiÉÄà UÉÆëAzÉÃUËqÀ vÀªÀÄä RZÀÄð £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ.

CzÀgÀ £ÀqÀĪÉAiÉÄà ªÀÄPÀ̽UÉ £ÁlPÀ ºÉýPÉÆqÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀÇ

£ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. EAxÁ UÉÆëAzÉÃUËqÀ £Àl£ÁUÀ ¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¸ÀÄ

ºÉÆvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À mÉæãÀÄ ºÀwÛzÀÆÝ PÀÆqÁ UɼÉAiÀÄgÀ §½ ¸Á® PÉý

PÁ¸ÀÄ ºÉÆA¢¹PÉÆAqÉÃ. ºÁUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£ÀvÀÛ ªÀÄÄR ªÀiÁqÀĪÁUÀ

CªÀgÀ §½¬ÄzÀÝzÀÄÝ PÉêÀ® J¥ÀàvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiÁvÀæ!

ºÁUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀ UÉÆëAzÉÃUËqÀ MAzÀµÀÄÖ PÁ® «.

ªÀÄ£ÉÆúÀgï CªÀgÀ §½ C¹¸ÉÖAmï DV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÀÝgÀÄ.

CzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä rVæAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ¯Éà ªÉÄÊ£Á ZÀAzÀÄæ CªÀgÀ

¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zsÁgÁªÁ»UÉ ¹Ìç¥ïÖ §gÉ¢zÀÝ UÉÆëAzÉÃUËqÀ D

PÁAmÁåPÀÄÖUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÀÇ §zÀÄPÀÄ PÀnÖPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝgÀÄ. D

£ÀAvÀgÀ dUÉÎñï CªÀgÀ ±ÉÆà MAzÀPÉÌ ¹Ìç¥sïÖ gÉÊlgï DVAiÀÄÆ PÉ®¸À

ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. D £ÀAvÀgÀzÀ°è vÉ®ÄUÀÄ avÀæzÀ qÉÊgÉPÀë£ï «¨sÁUÀzÀ°èAiÀÄÆ

PÉ®¸À ªÀiÁr gÁPÉñï CrUÀ ªÀÄÄRå¨sÀÆ«ÄPÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀmÉÆÃjAiÀĸï

JA§ avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ §zÀÄPÀÄ ªÀiÁvÀæ

E£ÀÆß DyðPÀ ªÀÄÄUÀÎnÖ¤AzÀ ºÉÆgÀ §gÀ¯Éà E®è. DUÉ®è C£ÀßzÀ

ªÀÄÆ®ªÁVzÀÝzÀÄÝ gÀAUÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ JA§ £ÁlPÀ vÀAqÀ. F £ÀqÀĪÉ

PÁ«Är Q¯ÁrUÀ¼ÀÄ jAiÀiÁ°n ±ÉÆãÀ DrµÀ£ï£À°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ

UÉÆëAzÉÃUËqÀ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀgÀÄ. D £ÀAvÀgÀzÉÝ®èªÀÇ EwºÁ¸À.

EwÛÃZÉUÀµÉÖà UÉÆëAzÉÃUËqÀ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ `dAvÀgï ªÀÄAvÀgï’

J£ÀÄߪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ avÀæ vÉgÉUÉ §A¢vÀÄÛ. D ¹¤ªÀiÁ vÉgÉUÉ §gÀĪÀ

»A¢£À ¢£À CªÀgÀ CPÀÌ «PÉÆÖÃjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÁªÀÅ §zÀÄQ£À

£ÀqÀÄªÉ ºÉÆÃgÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä£À£ÀÄß ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀªÀgÉà `¤£Àß

¹¤ªÀiÁ ZÀ£ÁßV §AzÉÊvÁ? d£À M¥ÀÌAvÁgÉ vÁ£É’ CAvÁ PÉýzÀÝgÀÄ.

ªÀiÁgÀ£Éâ£À yAiÉÄÃlj£À°è avÀæzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ±ÀÄgÀĪÀÇ D¬ÄvÀÄ; CzÉÃ

ºÉÆwÛUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¨ÉrØ£À°èzÀÝ CPÀÌ£À zÉúÀ G¹gÀÄ ZÉ°è ªÀÄ®VvÀÄÛ.

CPÀÌ£À UÀAqÀ AiÀiÁªÀvÉÆÛà wÃjºÉÆÃVzÁÝgÉ. CPÀÌ PÀÆqÁ

ºÉÆgÀlÄ©lÖ¼ÀÄ. DPÉ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ E§âgÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À dªÁ¨ÁÝj

PÀÆqÁ UÉÆëAzÉÃUËqÀgÀ ªÉÄïÉà EzÉ. zÉÆqÀØ ºÀÄqÀÄVUÉ ªÀÄzÀĪÉ

UÉÆvÀÄÛ ªÀiÁrzÁÝgÉ. F E§âgÀÆ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À §zÀÄQUÉ zÁj

ªÀiÁrPÉÆlÄÖ D£ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV §zÀÄPÀÄ PÀAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ

J£ÀÄߪÀ GzÁgÀ ªÀÄ£À¹Üw UÉÆëAzÉÃUËqÀæzÀÄÝ.

F jAiÀiÁ°n ±ÉÆãÀ°è UÉÆëAzÉÃUËqÀ ¥ÀqÉzÀ d£À¦æAiÀÄvÉ

PÀtÚ ªÀÄÄA¢zÉ. FUÀ ºÀ®ªÁgÀÄ avÀæUÀ¼À°è £Àl£ÉAiÀÄ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ

ºÉÃgÀ¼ÀªÁVªÉ. MAzÀÄ ºÀAvÀzÀ°è gÀÆ¥Á¬ÄUÀÆ PÀAUÁ¯ÁUÀÄvÁÛ

EzÉ®èzÀjAzÀ ºÉÆgÀ ºÉÆÃV PÁ¸ÀÄ §gÉÆà PÉ®¸À ºÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ

JA§AvÉ r¥Éæ¸ï DUÀÄwÛzÀÝ UÉÆëAzÉÃUËqÀ FUÀ DyðPÀªÁVAiÀÄÆ

PÉÆAZÀ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆArzÁÝgÉ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ F ºÀAvÀ vÀ®Ä¦PÉƼÀî®Ä

»rzÀzÀÄÝ CRAqÀ ºÀ¢£Á®PÀÄÌ ªÀµÀð. §zÀÄQ£À £Á£Á dAdqÀUÀ¼À£ÀÄß

C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÀÛ¯Éà vÁ£ÉãÁzÀgÀÆ ¸Á¢ü¸ÀÄvÉÛãÉA§ £ÀA©PÉAiÀÄ£ÉßÃ

§AqÀªÁ¼ÀªÁV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁV §A¢gÀĪÀ UÉÆëAzÉÃUËqÀgÀ

PÀ£À¸É®èªÀÇ £À£À¸ÁUÀ¯ÉAzÀÄ ºÁgÉʸÉÆÃt...

153

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

154


155

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


J¯Éè®Æè

FUÀ

°gÁAiÀÄ ¹¤ªÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ £ÁUÉñï PÉÆÃV®Ä ¤ªÀiÁðtzÀ°è

ºÀÄ J¸ï.J¯ï.J£ï QæAiÉÄñÀ£ïì ¯ÁAbÀ£ÀzÀ°è vÀAiÀiÁgÁUÀÄwÛgÀĪÀ

JgÀqÀ£Éà avÀ æ lPÀÌgï. ZÁ¯ÉAfAUï ¸ÁÖgï zÀ±Àð£ï ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ

ªÀÄ£ÉÆÃeï ªÉÆzÀ® avÀæ lPÀÌgï. £ÁUÉñï PÉÆÃV®Ä ¤ªÀiÁðt

ªÀiÁrgÉÆà F avÀæ«ÃUÀ awæÃPÀgÀtzÀ PÀqÉÃAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°èzÉ. E¢ÃUÀ

vÁ£Éà ¹AUÁ¥ÀÄgï£À°è ºÁqÉÆAzÀgÀ awæÃPÀgÀt ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ

ªÁ¥Á¸ÁVgÉÆà avÀævÀAqÀ ªÀÄÄA¢£À awæÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÉÆúÀ£ï ©

PÉgÉ ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ°è ¥ÀÆtðUÉƽ¸À®Ä vÀAiÀiÁgÁVzÉ. DzÀgÉ FUÁUÀ¯ÉÃ

J¯Éè®Æè lPÀÌgï zÀ¨Áðgï eÉÆÃgÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉÆÃeï ¥Á°VzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ WÀlÖ. F »AzÉ zÀ±Àð£ï

C©ü£ÀAiÀÄzÀ CA§jñÀ, ZÀPÀæªÀwð ªÀÄÄAvÁzÀ avÀæUÀ¼À°è

£É£À¥À®Äè½AiÀÄĪÀAvÀ ¥ÁvÀæUÀ½UÉ fêÀ vÀÄA©zÀݪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃeï.

F ªÀÄÆ®PÀªÉà ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À¸À°èAiÀÄÆ jf¸ÀÖgï DVgÉÆà CªÀgÀÄ

lPÀÌgï ªÀÄÆ®PÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÁV ¥ÁzÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. MAzÉƼÉî

PÀxÉ, GvÁì»UÀ¼À vÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ £ÁUÉñï PÉÆÃV®Ä CªÀgÀ

¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ¯Éà lPÀÌgï awæÃPÀgÀtzÀ ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà zÉÆqÀ ªÀÄlÖzÀ°è

¸ËAqï ªÀiÁqÀÄwÛzÉ. F ªÀÄÆ®PÀ »ÃgÉÆÃVjUÉ ¨ÉÃPÁVgÉÆà J®è

¸ÀÄ¢ÝUÀ¼ÀzÉÝÃ

zÀ¨Áðgï!

UÀÄt ®PÀëtUÀ¼À£ÀÆß ºÉÆA¢gÉÆà ªÀÄ£ÉÆÃeï £ÁAiÀÄ £Àl£ÁV

£É¯ÉUÁuÉÆà ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÆ PÀÆqÁ ¸ÀàµÀÖªÁVAiÉÄà ¹UÀÄwÛzÉ.

gÀWÀÄ ±Á¹Ûç ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrgÉÆà lPÀÌgï£À°è PÀ¯Á«zÀgÀzÉÆÝAzÀÄ

zÉÆqÀØ zÀAqÉà EzÉ. ¥ÀÄmïUËj ªÀÄzÀÄªÉ ¹ÃjAiÀÄ¯ï ªÀÄÆ®PÀ

ªÀÄ£É ªÀiÁvÁVgÀĪÀ gÀAd¤ gÁWÀªÀ£ï £ÁAiÀÄQAiÀiÁV £Àn¹zÁÝgÉ.

¨sÀdgÀAV ¯ÉÆÃQ «®£ï DV C§âj¹zÁÝgÉ. ¸ÀÄ«ÄvÁæ, ¸ÁzsÀÄPÉÆÃQ¯Á

ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ §ÈºÀvï vÁgÁUÀtªÀÇ F avÀæQÌzÉ. ªÀiÁ¸ï PÀxÁ£ÀPÀ

ºÉÆA¢gÉÆà lPÀÌgïUÉ ¸ÁºÀ¸À ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrgÀĪÀªÀgÀÄ r¥sÀgÉAmï

qÁå¤. EªÀgÀ QèµÀÖPÀgÀªÁzÀ ¸ÁºÀ¸À ¥ÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉÆÃeï

°Ã¯ÁeÁ®ªÁV ¤ªÀð»¹zÁÝgÉA§ ªÉÄZÀÄÑUÉ FUÁUÀ¯Éà avÀævÀAqÀzÀ

PÀqɬÄAzÀ PÉý §gÀÄwÛzÉ.

lPÀÌgï ºÁqÀÄUÀ½UÉ ªÀÄtÂPÁAvï PÀ¢æ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£É

ªÀiÁrzÁÝgÉ. « £ÁUÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï §gÉ¢gÉÆà gÉƪÀiÁåAnPï

ºÁqÉÆAzÀPÉÌ ¹AUÀ¥ÀÆgï£À CzÀÄãvÀ ¯ÉÆPÉõÀ£ÀÄßUÀ¼À°è awæÃPÀgÀt

£ÀqÉ¢zÉ. MAzÉà G¹jUÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ awæÃPÀgÀt £ÀqɹzÀÝ

avÀævÀAqÀ E¢ÃUÀ CAwªÀÄ ºÀAvÀzÀ awæÃPÀgÀtPÉÌ vÀAiÀiÁgÁVzÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

156


£ÁAiÀÄQ : gÀAd¤ gÁWÀªÀ£ï

¥ÀÄlÖUËj ªÀÄzÀÄªÉ J£ÀÄߪÀ QgÀÄvÉgÉ zsÁgÁªÁ»£À

ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀģɪÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ ºÀÄqÀÄV

gÀAd¤ gÁWÀªÀ£ï. gÁdºÀA¸À ¹¤ªÀiÁzÀ ªÀÄÆ®PÀ

£ÁAiÀÄPÀ£ÀnAiÀiÁV ¹¤ªÀiÁgÀAPÉÌ §A¢gÀĪÀ gÀAd¤

£Àl£ÉAiÀÄ JgÀqÀ£Éà ¹¤ªÀiÁ lPÀÌgï. zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°è

C¥ÁgÀ d£À¦æAiÀÄvÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ gÀAd¤ gÁWÀªÀ£ï

`lPÀÌgï’ ¹¤ªÀiÁzÀ°è £ÁAiÀÄPÀ£ÀnAiÀiÁV PÁt¹

PÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¹¤ªÀiÁgÀAUÀzÀ°è ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ

¥ÉæÃPÀëPÀªÀ®AiÀÄzÀ®Æè PËvÀÄPÀ ¸ÀÈÖ¹zÉ.

¸ÀAVÃvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ : ªÀÄtÂPÁAvï PÀ¢æ

¥ÀÈyé, ¸ÀªÁj, ªÀiÁZïð 22, gÀ£ï DåAl¤ ªÀÄÄAvÁzÀ

AiÀıÀ¹éà avÀæUÀ½UÉ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£É ªÀiÁr vÀªÀÄä

¹¤ªÀiÁUÀ½UÉ gÁdå ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖç ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀ°è

±Àæ«Ä¹gÀĪÀ GzÀAiÉÆãÀÄäR ¸ÀAVÃvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ

ªÀÄtÂPÁAvï PÀ¢æ. «±Àé«SÁåvÀ ¸ÁåPÉÆìÃ¥sÉÆÃ£ï ªÁzÀPÀ

PÀ¢æ UÉÆÃ¥Á®£Áxï CªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ£ÁVgÀĪÀ ªÀÄtÂPÁAvï

PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ.

EAxÀ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ ªÀÄÆå¹Pï qÉÊgÉPÀÖgï FUÀ lPÀÌgï

¹¤ªÀiÁzÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀ §UÉAiÀÄ ºÁqÀÄUÀ½UÉ ¸ÀégÀ

¸ÀAAiÉÆÃf¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.

bÁ¯ÉAfAUï ¸ÁÖgï zÀ±Àð£ï CªÀgÀ ¹¤ªÀiÁUÀ½UÉ

¸ÀA¨sÁµÀuÉ gÀa¹, C©üªÀiÁ¤UÀ¼À£ÀÄß C¥ÁgÀªÁV

gÀAf¹zÀªÀgÀÄ ¸ÀA¨sÁµÀuÉPÁgÀ aAvÀ£ï. CªÀgÀÄ lPÀÌgï

¹¤ªÀiÁUÉ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ gÀa¹zÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ

ºÀ®ªÁgÀÄ AiÀıÀ¹éà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÁÖgïUÀ¼À

¹¤ªÀiÁUÀ½UÉ ¸ÀAPÀ® PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀ

PÉ.JA. ¥ÀæPÁ±ï ¸ÀAPÀ®£À, r¥sÀgÉAmï qÁå¤ CªÀgÀ

¸ÁºÀ¸À lPÀÌgï ¹¤ªÀiÁVzÉ.

F »AzÉ ªÀgÀ£Àl qÁ. gÁeï

PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ ªÀeÉæñÀéj ¤ªÀiÁðt

¸ÀA¸ÉÜUÁV gÁWÀªÉÃAzÀæ gÁeï

PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ «£ÀAiÀiï

gÁeï PÀĪÀiÁgï £Àl£ÉAiÀÄ°è gÀ£ï

DåAl¤ JA§ ¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß

¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ®Æ¸ï

PÀ£ÉPÀë£ï ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÉ¨ï

¹jøï UÀ¼À£ÀÆß ¤zÉÃð²¹ ºÉ¸ÀgÀÄ

ªÀiÁrgÀĪÀ, ®Æ¹AiÀiÁ ¸ÉÃjzÀAvÉ

ºÀ®ªÁgÀÄ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À°è ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ

J¥ÀàvÉÛöÊzÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ d£À¦æAiÀÄ

ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ QæAiÀiÁ²Ã® avÀæ

¸Á»w J¤¹PÉÆArgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ

¢£ÀPÀgï vÀÆUÀĢåÀ ¤zÉÃð ±À£ÀzÀ

¯ÉÊ¥sï eÉÆvÉ ¸É°á avÀæPÉÌ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ

AiÀÄ£ÀÆß gÀa¹gÀĪÀ AiÀÄĪÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ

gÀWÀÄ ±Á¹Ûç `lPÀÌgï’ ¹¤ªÀiÁUÉ PÀvÉ,

avÀæPÀvÉ §gÉzÀÄ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ dªÁ¨ÁÝj

AiÀÄ£ÀÆß ªÀ»¹PÉÆArzÁÝgÉ.

£ÁUÉñï PÉÆÃV®Ä

¨ÉA¼ÀÆgÀÄ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ AiÀÄ®ºÀAPÀ §½AiÀÄ PÉÆÃV®Ä ªÀÄÆ®.

vÀªÀÄäzÉà ¸ÀéAvÀ GzÉÆåÃUÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¹¤ªÀiÁ PÉëÃvÀæzÀ°è ¤PÀl

£ÀAlÄ ºÉÆA¢zÁÝgÉ. PÀ¼ÉzÀ ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ avÀægÀAUÀzÀ

£Á£Á PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¹zÁÝgÉ. J¸ï.J¯ï.J£ï.

QæAiÉÄõÀ£ïì JA§ ¹¤ªÀiÁ ¤ªÀiÁðt ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁQ

2017gÀ°è ºÀÄ°gÁAiÀÄ JA§ ¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ

¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁV ¤«Äð¹zÀÝgÀÄ. CgÀ«AzÀ P˲Pï ¤zÉÃð±À£ÀzÀ°è

ªÀÄÆr §A¢zÀzÀ F ¹¤ªÀiÁ «ªÀıÀðPÀgÀ ªÉÄZÀÄÑ UÀ½¹zÀÄÝ

ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ ¥ÉæÃPÀëPÀjAzÀ®Æ ¸ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ ¹¤ªÀiÁ JA§

ºÉUÀνPÉUÉ ¥ÁvÀæªÁVzÉ. 2017£Éà ¸Á°£À ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À ¸ÀA¨sÀªÀ¤ÃAiÀÄ

¥ÀnÖAiÀÄ°è ºÀÄ°gÁAiÀÄ avÀæ«gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ «ZÁgÀ.

£ÁUÉñï PÉÆÃV®Ä CªÀgÀÄ ¤«Äð¹zÀ ªÉÆzÀ® avÀæ ºÀÄ°gÁAiÀÄzÀ

¸Áål¯ÉÊmï gÉÊmïì C£ÀÄß ¥Àæw×vÀ fûà ªÁ»¤ ¥ÀqÉ¢zÉ. FUÁUÀ¯ÉÃ

MAzÀÄ ¨Áj QgÀÄvÉgÉAiÀÄ°è ºÀÄ°gÁAiÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉÆArzÀÄÝ

CvÀÄåvÀÛªÀÄ nDgï¦AiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÁ vÀ£ÀßzÁV¹PÉÆArzÉ.

157

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


on

Contact: 89510 13778

Our Dealers: Kurubarahalli: Rishab Electronic- 9341220226; Lal Baug Road - HMB Commercial: 9845630536; Rajajinagar: Prakash

Electronic- 9845949116; Yeshwanthpur: Sha Gift Centre- 08023371928; RT Nagar: Sapna Distributor - 9980075807. Peenya: Bikshu Home

Appliances- 9845074210; Kenns Electronic- 9886502314; Magadi Road: S.N. Home World- 080 23580717.


«

zÉñÀzÀ°è §zÀÄPÀÄwÛzÀÝgÀÆ

vÁ¬Ä£Ár£À ªÉÄð£À

¦æÃw¬ÄAzÀ ¹¤ªÀiÁ ªÀÄÆ®PÀªÉÃ

¸ÀAªÀºÀ£À £ÀqɸÀĪÀªÀgÀÄ MAzÀµÀÄÖ

ªÀÄA¢¬ÄzÁÝgÉ. EzÀgÀ »A¢gÉÆÃzÀÄ

AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è

ºÀÄnÖzÀ £É®zÉÆA¢UÉ £ÀAlÄ

ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÉA§ ¸ÀÆPÀëöäªÀAwPÉ. EzÉÃ

ªÀÄ£À¹Üw¬ÄAzÀ «zÉñÀzÀ°è £É¯É¹gÉÆÃ

PÀ£ÀßrUÀgÉà ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ gÀvÀߪÀÄAdj

¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß gÀƦ¹zÁÝgÉ. ¥ÀæÀ¹zïÞ

¤zÉÃð±À£ÀzÀ°è ªÀÄÆr §A¢gÉÆà F

avÀæ ©qÀÄUÀqÉUÀÆ vÀAiÀiÁgÁV ¤AwzÉ.

gÀvÀߪÀÄAdj «zÉñÀzÀ°è

vÀªÀÄäzÉà DzÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À°è

vÉÆqÀV¹PÉÆArgÉÆà PÀ£ÀßrUÀgÉÃ

¸ÉÃj gÀƦ¹gÀĪÀ avÀæ. £ÀlgÁeï

ºÀ¼É©ÃqÀÄ, ¸ÀA¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï, qÁ.

£À«Ã£ï ¸ÉÃj ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrgÉÆÃ

F avÀæªÀ£ÀÄß «zÉñÀ ªÁ¹AiÀiÁVgÉÆÃ

¥Àæ¹zïÞ ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÁÝgÉ.

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£ÀªÀgÉà DVzÀÝgÀÆ FUÀ

«zÉñÀzÀ°è £É¯É¹gÉÆà ¥Àæ¹zïÞ ¥Á°UÉ

¹¤ªÀiÁ JA§ÄzÀÄ vÁ¬Ä£Ár£À°è

UÀnÖUÉÆArgÉÆà ¨ÉÃj£ÀAxÁzÉÝÃ

UÀnÖ PÀ£À¸ÀÄ. MAzÀÄ «²µÀÖªÁzÀ

PÀxÉAiÉÆA¢UÉ CªÀgÀzÀ£ÀÄß £À£À¸ÀÄ

ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ.

gÀvÀߪÀÄAdj yæ®ègï PÀxÉ

ºÉÆA¢gÉÆà avÀæ. Erà avÀæzÀ

£À®ªÀvÀÛgÀµÀÄÖ ¨sÁUÀ «zÉñÀzÀ°è

awæÃPÀgÀtUÉÆAqÀÄ D £ÀAvÀgÀ PÀxÉ

PÉÆqÀV£ÀvÀÛ ¥ÀæAiÀiÁt ¨É¼É¸ÀÄvÀÛzÉ.

F ¨sÁUÀzÀ ZɮĪÀÅ, ¤UÀÆqsÀUÀ¼À

£ÀqÀĪÉAiÉÄà xÀgÀºÉêÁj zÀȵÀåUÀ¼ÀÄ

PÀzÀ®ÄvÀÛªÉ. PÉêÀ® PÉÆqÀV£À°è PÀxÉ

WÀn¸ÀĪÀÅ¢®è, C°è£À ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÆß

PÀÆqÁ vÉgÉ¢qÀ¯ÁVzÉAiÀÄAvÉ.

EzÉÆAxÀgÁ yæ®ègï ªÀÄÆå¹PÀ¯ï

d¤ð. EzÀgÀ°è K¼ÀÄ ºÁqÀÄUÀ½ªÉ.

gÁeï ZÀgÀuï £ÁAiÀÄPÀ£ÁV £Àn¹zÀÝgÉ,

CT¯Á ¥ÀæPÁ±ï £ÁAiÀÄQAiÀiÁV

¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£Éß®è PÁqÀĪÀ ¥ÁvÀæªÉÇAzÀPÉÌ

fêÀ ¤ÃrzÁÝgÉ.

MAzÀÄ ªÀµÀð Erà vÀAqÀ

¥ÀmÁÖV PÀÆvÀÄ vÀAiÀiÁj £ÀqɹAiÉÄÃ

F avÀæªÀ£ÀÄß gÀƦ¹zÉ.

¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°èAiÀÄÆ ºÉƸÀvÀ£À«gÀ

¨ÉÃPÉA§ vÀÄrvÀzÉÆA¢UÉÃ

avÀæzÀÄzÀÝPÀÆÌ £À«Ã£À vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ

ºÉaÑ£À MvÀÄÛ PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

CzÀ£Éß®è PÁåªÉÄgÁ PÀtÂÚ£À ªÀÄÆ®PÀ

¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV¹gÀĪÀªÀgÀÄ

¦æÃvÀA vÉVΣÀªÀÄ£É. ºÀµÀðªÀzsÀð£ï

¸ÀAVÃvÀ«gÉÆà F ºÁqÀÄUÀ¼À°è

MAzÀÄ °jPÀ¯ï «ÃrAiÉÆà ¸ÁAUï

FUÁUÀ¯Éà ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtUÀ¼À°è

mÉæArAUï£À°èzÉ. ¥Àæ¸À£Àß ¨sÉÆÃd±ÉlÖgï

§gÉ¢gÉÆà ºÁqÀ£ÀÄß «dAiÀiï

¥ÀæPÁ±ï ºÁrzÀÝ®èzÉà ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß

¥Àæ±ÀA¹¹zÁÝgÀAvÉ.

F C¤ªÁ¹ PÀ£ÀßrUÀgÀ vÀAqÀ gÀvÀߪÀÄAdj vÉgÉ PÀAqÀ £ÀAvÀgÀ

ªÀÄvÉÆÛAzÀµÀÄÖ avÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À®Æ AiÉÆÃd£É ºÁQPÉÆArzÉ.

MAzÀÄ PÀxÉ ªÀ¹µÀ× ¹AºÀ CªÀjUÁVAiÉÄà gÉrAiÀiÁVzÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

160


gÀvÀߪÀÄAdj «zÉñÀzÀ°è vÀªÀÄäzÉà DzÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À°è

vÉÆqÀV¹PÉÆArgÉÆà PÀ£ÀßrUÀgÉà ¸ÉÃj gÀƦ¹gÀĪÀ avÀæ. £ÀlgÁeï

ºÀ¼É©ÃqÀÄ, ¸ÀA¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï, qÁ. £À«Ã£ï ¸ÉÃj ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrgÉÆÃ

F avÀæªÀ£ÀÄß «zÉñÀ ªÁ¹AiÀiÁVgÉÆà ¥Àæ¹zïÞ ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÁÝgÉ.

CT¯Á ¥ÀæPÁ±ï, ¥À®è«

gÁdÄ, ±ÀæzÁÞ ¸Á°AiÀiÁ£ï

£ÁAiÀÄQAiÀÄgÁV £Àn¹gÉÆÃ

gÀvÀߪÀÄAdj ¤zÉÃð±ÀPÀ

¥Àæ¹zïÞ ¥Á°UÉ ªÉÆzÀ®

PÀ£À¸ÀÄ. ºÉƸÀ§gÁzÀgÀÆ F

avÀæªÀ£ÀÄß CAzÀÄPÉÆAqÀAvÉAiÉÄÃ

gÀƦ¹zÀ RÄAiÀÄ°ègÀĪÀ

CªÀgÀ ¥Á°UÉ DgÀA©üPÀªÁV

EzÀÝzÀÄÝ £Àl£ÁUÉÆà PÀ£À¸ÀÄ.

DzÀgÉ ºÉaÑ£À ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À

zÀÈÖ¬ÄAzÀ ¤zÉÃð±À£ÀªÀ£ÀÄß

DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArgÉÆà CªÀgÀÄ

ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁVAiÉÄÃ

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄ®Ä

wêÀiÁð¤¹zÁÝgÉ. F C¤ªÁ¹

PÀ£ÀßrUÀgÀ vÀAqÀ gÀvÀߪÀÄAdj

vÉgÉ PÀAqÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀµÀÄÖ

avÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À®Æ AiÉÆÃd£É

ºÁQPÉÆArzÉ. MAzÀÄ PÀxÉ

ªÀ¹µÀ× ¹AºÀ CªÀjUÁVAiÉÄÃ

gÉrAiÀiÁVzÉ. gÉ¨É¯ï ¸ÁÖgï

CA§jÃ±ï ¥ÀÄvÀæ C©üµÉÃPï

eÉÆvÉUÀÆ MAzÀÄ avÀæ ªÀiÁqÉÆÃ

¥Áèöå£ï PÀÆqÁ EzÉAiÀÄAvÉ. ¸ÀzÀå

F C¤ªÁ¹ PÀ£ÀßrUÀgÀ vÀAqÀ

gÀvÀߪÀÄAdjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ

ªÀÄĺÀÆvÀðzÀ°è vÉgÉUÁt¸ÀĪÀ

vÀAiÀiÁj £ÀqɸÀÄwÛzÉ.

161

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


gÀxÁªÀgÀ avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä

£ÀqÀÄ«zÀÆÝ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛzÀ

PÀxÉAiÉÆAzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ UÉ¢ÝzÀݪÀgÀÄ

¤zÉÃð±ÀPÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï

§ArAiÀÄ¥Àà. CªÀjÃUÀ ªÀÄvÉÛ ¸ÀzÀÄÝ

ªÀiÁqÀÄwÛgÉÆÃzÀÄ vÁgÀPÁ¸ÀÄgÀ

avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ. ªÉÆzÀ®

avÀæzÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄÄTAiÀÄgÀ

¤UÀÆqsÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ PÀuÁÚVzÀÝ

CªÀjÃUÀ vÁgÀPÁ¸ÀÄgÀ£À

ªÀÄÆ®PÀ vÀĽvÀPÉÆ̼ÀUÁV

ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ eÁ£À¥ÀzÀ

PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÉÇAzÀgÀ

PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß PÀªÀÄðAiÀÄ¯ï ªÉãÀ°è

ºÉýzÁÝgÀAvÉ.

M

AzÀÄ ¹¤ªÀiÁ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÉÆà UÉ°Ûë, E¯Áè

¸ÉÆðÛë. CzÉãÉà DzÀgÀÆ LzÀvÀÄÛ ªÀµÀðªÁzÀ

§½PÀ wgÀÄV £ÉÆÃrzÁUÀ £É£À¥À®Äè½AiÀÄĪÀAxÁ avÀæ

ªÀiÁrzÀgÉ CzÀQÌAvÀ ¸ÁxÀðPÀvÉ, DvÀävÀÈ¦Û ¨ÉÃgÉäzÉ...

EAxÁ ªÀÄ£À¹Üw¬ÄAzÀ¯Éà ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁV ¸ÁÜ£À

VnÖ¹PÉÆArgÀĪÀªÀgÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï §ArAiÀÄ¥Àà.

¹¤ªÀiÁzÀ J©¹r AiÀiÁªÀwÛUÀÆ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£É DUÀÄvÀÛ¯ÉÃ

EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÁZÉUÀÆ MAzÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß ©ü£ÀߪÁV¸ÉÆÃzÀÄ

PÀxÉà ºÉüÉÆà jÃw ªÀÄvÀÄÛ PÀxÉAiÉÆAzÀPÉÌ PÀuÁÚUÀ§®è

¸ÀÆPÀëöäªÀAwPÉ... ZÀAzÀæ±ÉÃRgïgÀ F ¤®Ä«UÉ CªÀgÉÃ

¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrgÉÆà gÀxÁªÀgÀ ¸ÁQëAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

vÁgÀPÁ¸ÀÄgÀ avÀæªÀÇ D ¸Á°UÉ ¸ÉÃjPÉÆArzÉ. F ¹¤ªÀiÁ

AiÀıÀ¹éAiÀiÁV LªÀvÀÄÛ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß zÁnPÉÆAqÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£À

PÁtÄwÛzÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

162


gÀPÁ¸ÀÄgÀ avÀæzÀ°è£À ©ü£ÀߪÁzÀ ¥ÉÆøÀÖgïUÀ¼Éà EzÀgÀ

vÁC¸À°Ã PÀxÉAiÉÄãÉA§ PÀÆåjAiÀiÁ¹n ºÀÄlÄÖ ºÁQzÀݪÀÅ.

£ÀªÀÄUÉ CjªÉà E®èzÀAvÉ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÉÆà eÁ£À¥ÀzÀ

§zÀÄPÉÆAqÀgÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß, ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀiÁ¦üAiÀiÁ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À

eÉÆvÉUÉ ªÀiÁ¸ï ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è vÁgÀPÁ¸ÀÄgÀ ªÀÄÆ®PÀ vÉgÉ¢qÀ¯ÁVzÉÉ.

ªÀÄÆgÀÄ ±ÉÃqÀÄUÀ½gÉÆà E°è£À ¥ÁvÀæUÀ¼À°è ºÉƸÀ§gÁzÀgÀÆ

£ÁAiÀÄPÀ ªÉʨsÀªï vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ jÃw, £Àn¹gÀĪÀ §UÉUÀ¼À §UÉÎ

ªÉÄZÀÄÑUÉ ºÉÆA¢gÉÆà ZÀAzÀæ±ÉÃRgï CªÀgÀÄ F avÀæ ªÉʨsÀªï ªÀÈwÛ

§zÀÄQUÉ ºÉƸÁ NWÀ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ JA§zÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ UÉÆAzÀ®ªÀÇ E®èzÉ ºÉýzÀÝgÀÄ. C¢ÃUÀ

¤dªÁVzÉ.

gÀxÁªÀgÀ avÀæ ¸ÀÆ¥Àgï »mï DUÀÄvÀÛ¯Éà ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, ZÀAzÀæ±ÉÃRgï

§ArAiÀÄ¥ÀàgÀ£ÀÄß PÀgɹPÉÆArzÀÝgÀAvÉ. EAxÁzÉÝà ZÉAzÀzÀ avÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä CªÀgÀ PÀ£À¸ÁVvÀÄÛ. CzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV §ArAiÀÄ¥Àà JgÀqÀÄ

PÀxÉ ºÉýzÀÝgÀÄ. DzÀgÀªÀgÀÄ MAzÉà KnUÉ ªÉÄaÑPÉÆAqÀÄ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁzÀzÀÄÝ

vÁgÀPÁ¸ÀÄgÀ£À PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß. F PÀxÉ PÉý yæ¯ï DzÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä F ¥ÁvÀæPÉÌ AiÀiÁªÀ £Àl

¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÉý D DAiÉÄÌ ¤ªÀÄUÉà ©nÖzÀÄÝ CA¢zÀÝgÀAvÉ. DzÀgÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï §ArAiÀÄ¥Àà

ªÀiÁvÀæ ºÉƸÁ ºÀÄqÀÄUÀ£Éà ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥ÀlÄÖ »r¢zÀÝgÀAvÉ. CzÀPÉÌ PÁgÀt F PÀxÉAiÀÄ ªÉʲµÀÖöå!

avÀæ«avÀæªÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ ±ÉÃqÀÄUÀ½gÉÆà F ¥ÁvÀæPÉÌ ºÉƸÁ ºÀÄqÀÄUÀ£Éà DUÀ¨ÉÃQvÁÛzÀgÀÆ

CzÀgÀ ¸ÀªÁ®£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À§®è £Àl£ÉAiÀÄ UÀAzsÀUÁ½ UÉÆwÛgÀĪÀªÀgÉà DUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. F

ºÀÄqÀÄPÁlzÀ°èzÀÝ §ArAiÀÄ¥ÀàjUÉ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà CªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÉʨsÀªï PÀtÂÚUÉ

©¢ÝzÀÝgÀÄ. vÀPÀëtªÉà DvÀ£À£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹zÁUÀ ªÉʨsÀªï CzÁUÀ¯Éà DAzsÀæzÀ £Àl£Á vÀgÀ¨ÉÃw

¸ÀA¸ÉÜAiÉÆAzÀgÀ°è PÀ°AiÀÄÄwÛgÉÆÃzÀÄ, DvÀ¤VgÉÆà ¹¤ªÀiÁ ¦æÃw ªÀÄÄAvÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ

CjªÁVzÀݪÀÅ. DUÀ¯Éà F avÀæzÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÁV ªÉʨsÀªï£À£Éßà ¦üPïì ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ

§ArAiÀÄ¥Àà. vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß £Àl£ÁV gÀƦ¸À ¨ÉÃPÉA§ PÀ£À¹zÀÝgÀÆ vÁgÀPÁ¸ÀÄgÀ avÀæzÀ

£ÁAiÀÄPÀ£ÁV PÀ°à¹PÉÆArgÀ¢zÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä CªÀjUÀÆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï CªÀgÀ ¤zsÁðgÀ PÉý

CZÀÑjAiÀiÁVvÀÄÛ. DzÀgÀÆ CªÀgÀÄ M¦àUÉ ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛ¯Éà vÁgÀPÁ¸ÀÄgÀ avÀæPÉÌ «zÀÄåPÀÛ ZÁ®£É

¹QÌvÀÄÛ.

»ÃUÉ CZÁ£ÀPÁÌV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀgÀÆ ªÉʨsÀªï F avÀæPÁÌV vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ

¸ÀªÀĦð¹PÉÆArzÁÝgÉ. F avÀæ DvÀ£À ¹¤ PÉjAiÀÄjUÉ ºÉƸÁ ¢PÀÄÌ vÉÆÃgÀ°zÉ

JA§ÄzÀÄ §ArAiÀÄ¥ÀàgÀ ¨sÀgÀªÀ¸É. »ÃUÉ vÁgÀPÁ¸ÀÄgÀ avÀæªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉÝà xÀgÀzÉÆÝAzÀÄ

FUÀ

vÁgÀPÁ¸ÀÄgÀ

©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV Uɮī£À

£ÁUÁ¯ÉÆÃlzÀ°èzÉ.

gÀxÁªÀgÀzÀ »¸ÀÖj

F ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÉÛ

vÉgÉzÀÄPÉÆArzÉ.

CzÁUÀ¯Éà ZÀAzÀæ±ÉÃRgï

§ArAiÀÄ¥Àà

²ªÀgÁeï PÀĪÀiÁgï

£ÁAiÀÄPÀ£ÁVgÉÆÃ

ªÉÊgÀªÀÄÄr avÀæPÉÌ

gÉrAiÀiÁVzÁÝgÉ. EzÀÄ

zÀQëtPÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ

ªÉʨsÀªÀzÀAwgÉÆÃ

PÀA§¼ÀzÀ ¸ÀÄvÁÛ

£ÀqÉAiÉÆà PÀxÉAiÀiÁzsÁjvÀ

avÀæ. ¸ÀzÁ £ÀªÀÄä

£ÀqÀÄ«zÀÆÝ £ÀªÀÄä Cj«UÉ

¨ÁgÀzÀ PÀxÀ£ÀUÀ¼ÀvÀÛ¯ÉÃ

PÀtÂÚqÀĪÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï

§ArAiÀÄ¥Àà RArvÁ

PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ «²µÀÖ

¤zÉÃð±ÀPÀ...

163

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


PÀxÉAiÉÆA¢UÉ ¥ÉÆgÉ¢gÉÆÃ

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ §ArAiÀÄ¥Àà gÀxÁªÀgÀ

avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ, CzÀgÀ ©ü£ÀߪÁzÀ

PÀxÁ£ÀPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ J®ègÀ®Æè

MAzÀÄ CZÀÑj ºÀÄnÖ¹zÀÄÝ ¸ÀļÀî®è.

CzÀ£ÀÄß vÁgÀPÁ¸ÀÄgÀ avÀæzÀ°èAiÀÄÆ

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrgÀĪÀ

CªÀjUÉ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄ«zÀÝgÀÆ

£ÁªÁågÀÆ ºÉZÁÑV D¼ÀQ̽AiÀÄzÀ

PÀxÉUÀ½UÉ ºÉÃUÉ PÀuÁÚUÀÄvÁÛgÉ?

CAxÁzÉÆÝAzÀÄ PÀxÉ PÀnÖ

PÉÆqÉÆÃzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ

JA¨É®è CZÀÑj PÁqÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄ

£ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁj, avÀægÀAUÀzÀ°è

¸ÁUÀÄwÛgÉÆà jÃwUÀ¼ÀÄ EAxÁ

¥Àæ±ÉßUÀ¼À£Éß®è gÀ¸ÀªÀvÁÛVAiÉÄà §UɺÀj¸ÀĪÀAwzÉ!

ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ GªÀÄäqÀºÀ½î JA§ PÀÄUÁæªÀĪÉÇAzÀgÀ°èAiÉÄÃ

ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀªÀgÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï §ArAiÀÄ¥Àà. ªÀÄAqÀåzÀ°èAiÉÄà rVæ

ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀ°è ªÀiÁ¸ÀÖgï rVæ ªÀiÁrPÉÆAqÀ CªÀgÀÄ

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ©J¸ï¹ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ

qÉÊgÉPÀÖgïì C¸ÉÆùAiÉÄõÀ£ï£À°è ¤zÉÃð±À£ÀzÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ

ZÀAzÀæ±ÉÃRgï D §½PÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ J¸ï

£ÁgÁAiÀÄuï eÉÆvÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £Á®PÀÄÌ

ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß

©ü£ÀߪÁV ¥Éæ¸ÉAmï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, CAxÁzÉÝà PÀxÉ

ºÉüÀ¨ÉÃPÉA§ EgÁzÉ ºÉÆA¢zÀÝ §ArAiÀÄ¥Àà

¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀÝ ªÉÆzÀ® avÀæ D£É ¥ÀmÁQ.

¸ÀÈd£ï ¯ÉÆÃPÉÃ±ï £Àn¹zÀÝ F avÀæªÀ£ÀÄß PÉêÀ®

£À®ªÀvÀÄÛ ®PÀëUÀ¼À°è §ArAiÀÄ¥Àà gÉr ªÀiÁrzÀÝgÀÄ.

DzÀgÉ D avÀæ MAzÀƪÀgÉ PÉÆÃnAiÀĵÀÄÖ UÀ½PÉ

ªÀiÁrvÀÄÛ.

CzÁzÀ §½PÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï §ArAiÀÄ¥Àà

vÀªÀÄä EAVvÀPÉÌ vÀPÀÄÌzÁzÀ zÁj »r¢zÀÝgÀÄ.

CzÀgÀ ¥sÀ®ªÁV ªÀÄÆr §AzÀ avÀæ

²æêÀÄÄgÀĽ C©ü£ÀAiÀÄzÀ gÀxÁªÀgÀ. F avÀæzÀ°è

ªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄÄTAiÀÄgÀ §zÀÄQ£À ¤UÀÆqsÀUÀ½UÉ

§ArAiÀÄ¥Àà PÀ£Àßr »r¢zÀÝgÀÄ. CzÀĪÀgÉUÀÆ

¸ÁPÀµÀÄÖ avÀæUÀ¼À°è ªÀÄAUÀ¼À ªÀÄÄTAiÀÄgÀ£ÀÄß PÁ«Är

¸ÀgÀPÁV ªÀiÁvÀæªÉà ©A©¸À¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ CªÀgÀ

dUÀwÛ£ÉÆß¼ÀUÉ AiÀiÁªÀ ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÆ »A¨Á°¹

ºÉÆÃzÀ¢Ý®è. DzÀgÉ ªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄÄTAiÀÄgÀ §UÉÎ

CAxÁzÉÆÝAzÀÄ PÀxÉ ºÀÄlÖ®Ä ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå

CAzÀgÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï §ArAiÀÄ¥ÀàgÀ PÀqɬÄAzÀ

`PÀÆåjAiÀiÁ¹n’ JA§ GvÀÛgÀ ¹UÀÄvÀÛzÉ!

PÀÄvÀƺÀ®zÀ PÀtÂÚzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæªÉà dUÀwÛ£À ¥Á°UÉ UÉÆwÛgÉÆÃ

PÀxÉAiÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄUÀÄ먀 £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄEvÀÛzÉA§ÄzÀÄ

§ArAiÀÄ¥ÀàgÀ £ÀA©PÉ. CzÀPÉÌ ªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄÄTAiÀÄgÀvÀÛ CªÀgÀ UÀªÀÄ£À

¸É¼ÉzÀ, gÀxÁªÀgÀ avÀæzÀ PÀxÉ ºÀÄnÖzÀ WÀ½UÉAiÉÄà ¸ÁQë. J¸ï.

£ÁgÁAiÀÄuï CªÀgÀ §½ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀ¯Áè §ArAiÀÄ¥Àà?

DUÀªÀgÀ ªÀģɬÄzÀÝzÀÄÝ §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°è. CzÀgÀ EPÉÌ®zÀ°ègÉÆÃ

PÀÄgÀħgÀºÀ½îAiÀÄ°è §ArAiÀÄ¥Àà

UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉUÀÆr

ºÀgÀlĪÀ, PÁ¦ü nà PÀÄrAiÀÄĪÀ

CqÉØAiÉÆA¢vÀÄÛ. MAzÀÄ ¸À®

CªÀgÀÄ C°è ¤AwgÀĪÁUÀ

ºÉtªÉÇAzÀ£ÀÄß MAzÀµÀÄÖ ªÀÄA¢

ºÉÆvÀÄÛ ¸ÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D nëģÀ

eÉÆvÉ ªÀÄAUÀ¼À ªÀÄÄTAiÀÄgÀÆ

EzÀÝgÀÆ. AiÀiÁªÀvÀÆÛ CAxÁ zÀȵÀå

£ÉÆÃrgÀzÀ §ArAiÀÄ¥Àà F §UÉÎ

ªÀiÁvÁr

zÁUÀ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÉƧâgÀÄ

`ºÉà CªÀæ ºÉtzï ªÀÄPÀ vÉÆÃgÀì®è

PÀ£Á’ CA¢zÀÝgÀAvÉ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï

CªÀgÀ PÀÄvÀƺÀ®zÀ PÀtÄÚ ªÀÄAUÀ¼À

ªÀÄÄTAiÀÄgÀvÀÛ ºÉÆgÀ½PÉÆArzÀÝ, gÀxÁªÀgÀ avÀæzÀ PÀxÉ ºÀÄnÖzÀÄÝ

C°èAzÀ¯ÉÃ!

ºÁUÉÆAzÀÄ PÀÄvÀƺÀ® ºÀÄnÖPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è §ArAiÀÄ¥Àà

ªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄÄTAiÀÄzÀ »AzÉ C¯É¢zÀÝgÀÄ. ºÀgÀ¸ÁºÀ¸À ªÀiÁr CªÀgÀ

¸ÉßúÀ ¸ÀA¥Á¢¹zÀÝgÀÄ. PÉ® ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CRAqÀ

MAzÀÄ ªÀµÀð ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝgÀÄ. ºÉÃUÉÆà CªÀgÀ dUÀwÛUÉà ºÀtQAiÀÄ£ÀÆß

ºÁQzÀÝgÀÄ. D PÁgÀt¢AzÀ¯Éà gÀxÁªÀgÀzÀ PÀxÉ

gÀÆ¥ÀÄUÉÆArvÀÄÛ. vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ EAxÁzÉÆÝAzÀÄ

¸ÀÆPÀëöävÉ ºÀÄlÖ®Ä PÁgÀtªÁVzÀÄÝ N¢£À

UÀÄAUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉãÁzÀgÀÆ PÀxɺÉüÉÆÃ

±ÀQÛ, ºÉƸÀvÉãÀ£ÉÆßà UÀ滸ÉÆà vÁPÀwÛzÀÝgÉ

CzÀÄ N¢£À ¥sÀ®ªÉà JA§ÄzÀÄ §ArAiÀÄ¥ÀàgÀ

RavÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. §ArAiÀÄ¥Àà ºÉZÁÑV

avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÉÆâ®èªÀAvÉ. DzÀgÉ

N¢®èzÉ MAzÀÄ ¢£ÀªÀÇ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ.

¥ÀÆtðZÀAzÀæ vÉÃd¹é ªÀÄvÀÄÛ J¸ï. J¯ï

¨sÉÊgÀ¥Àà CAzÀgÉ CªÀjUÉ ¥sÉêÀjmï. NzÀÄ

ªÀiÁvÀæªÉà ¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß QæAiÉÄÃnªï DV

PÀnÖPÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁV¸ÀÄvÉÛ CAvÀ £ÀA©gÉÆÃ

§ArAiÀÄ¥ÀàjUÉ vÁgÀPÁ¸ÀÄgÀ£À£ÀÄß ¸ÀÈÖ¸À®Ä

¸ÁzsÀåªÁV¹zÀÄÝ PÀÆqÁ N¢£À ºÀªÁå¸ÀªÉÃ!

CzÁåªÀÅzÉÆà ¯ÉÃR£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß NzÀĪÁUÀ

£À²¹ ºÉÆÃUÀÄwÛgÉÆà «±ÀµÀÖ eÁ£À¥ÀzÀ

¥ÁæPÁgÀªÉÇAzÀÄ CªÀgÀ PÀtÂÚUÉ ©vÀÄÛ. JA¢£À

PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ CzÀgÀ ¨ÉA©zÀݪÀjUÉ ¹QÌzÀÄÝ

«¸ÀäAiÀÄPÀgÀ ªÀiÁ»w. EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀªÉÃ

vÁgÀPÁ¸ÀÄgÀ JA§ CZÀÑjAiÀÄ PÀxÉAiÉÆAzÀPÉÌ

§ArAiÀÄ¥Àà fêÀ vÀÄA©zÀÝgÀÄ. FªÀwÛUÉ

CPÀëgÀªÉAzÀgÉ C®fð JA§AxÁ ¨sÁªÀ£É

ºÉÆA¢gÉÆà ªÀÄA¢AiÉÄà ¹¤ªÀiÁ ªÁåªÉÆûUÀ¼ÁVzÁÝgÉ. CAxÀªÀgÀ

¥Á°UÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÁåªÉÄ E®èzÀAvÉ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃqÉÆÃzÉà PÀ¸ÀħÄ.

¹¤ªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä vÁªÀÅ £ÉÆÃr¸À avÀæUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£Éßà ¸Ànð¦üPÉn£ÀAvÉ

MzÀgÀĪÀªÀgÀÆ EzÁÝgÉ. DzÀgÉ CzÉÆAzÀÄ ¨sÀæªÉÄ JA§ÄzÀPÉÌ

ZÀAzÀæ±ÉÃRgï §ArAiÀÄ¥Àà CªÀjVAvÀ®Æ ¨ÉÃgÉ GzÁºÀgÀuÉ ¨ÉÃQ®è.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

164


165

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


»AzÉ UÉÆÃ®Ø£ï ¸ÁÖgï UÀuÉÃ±ï £Àn¹zÀÝ

F gÀhÄƪÀiï avÀæ zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°èAiÉÄà UɮĪÀÅ

zÁR°¹vÀÄÛ. F avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀݪÀgÀÄ

¥Àæ±ÁAvï gÁeï. E¢ÃUÀ ªÀÄvÉÛ DgÉAeï avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ

F eÉÆÃr MAzÁVzÉ. EzÉÃ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀ°gÉÆÃ

F avÀæ FUÁUÀ¯Éà CUÁzsÀ ¤jÃPÉë ºÀÄnÖ¹zÉ.

mÉæöÊ®gï, ºÁqÀÄUÀ¼É®èªÀÇ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß F avÀæzÀvÀÛ

DPÀðvÀgÁUÀĪÀAvÉAiÀÄÆ ªÀiÁrªÉ. F ªÀÄÆ®PÀªÉÃ

¥Àæ±ÁAvï gÁeï ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ Uɮī£À

gÀƪÁjAiÀiÁUÉÆà ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ£ÀÆß ºÉÆA¢zÁÝgÉ.

FUÁUÀ¯Éà LzÀÄ AiÀıÀ¹é avÀæUÀ¼À£ÀÄß d¤zÉÃð±À£À

ªÀiÁ qÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄÄRå ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ

¸Á°£À°è UÀÄgÀÄw¹PÉÆArgÀĪÀªÀgÀÄ ¥Àæ±ÁAvï. CªÀPÁ±À

¹UÀ°®è, AiÀiÁgÀÆ ¨É¼É¸À°®è ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÉÆð£À

£É¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ EzÀݯÉèà PÉƼÉAiÀÄĪÀªÀjzÁÝgÀ¯Áè?

CAxÀªÀjUÉ®è ¥ÁoÀzÀAxÁ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆArgÀĪÀ

¥Àæ±ÁAvï gÁeï ¥Á°UÉ AiÀiÁgÀÆ UÁqï ¥sÁzÀgÀÄUÀ½®è.

¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁUÉÆà PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆvÀÄÛ wgÀÄUÀÄwÛzÀÝ PÁ®zÀ°è

AiÀiÁªÀ CªÀPÁ±ÀzÀ ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÆ vÉgÉzÀÄPÉÆArgÀ°®è.

DzÀgÉ vÀªÀÄä UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¦AiÉÄà wÃgÀĪÀ bÀ®, vÀªÀÄä

¥Àæw¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj±ÀæªÀÄUÀ¼À ªÉÄð£À CZÀ® £ÀA©PÉAiÉÄÃ

CªÀgÀ¤ßAzÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ£ÁßV gÀƦ¹ªÉ.

E¢ÃUÀ ¥Àæ±ÁAvï gÁeï ¤zÉÃð±À£ÀzÀ DgÀ£ÉÃ

avÀæ DgÉAeï ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ ºÉƹۮ°èzÉ. UÀuÉñï F

avÀæzÀ°è £ÁAiÀÄPÀgÁV £Àn¹zÁÝgÉ. DgÉAeï JA§ÄzÀÄ

¥ÀPÁÌ ¥sÁå«Ä° JAlgïmÉÊ£Àgï avÀæ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è EwÛÃZÉUÉ

§ÈAzÁªÀ£ÀzÀAxÁ PÉ®ªÉà PÉ® avÀæUÀ¼À£ÀÄß ©lÖgÉ

¸ÀA¥ÀÆtð ¥sÁå«Ä° JAlgïmÉÊ£Àgï avÀæUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ

«gÀ¼À. D ¸Á°£À°è ¸ÉÃjPÉƼÉÆîà DgÉAeï avÀæªÀ£ÀÄß

F »A¢£À gÀhÄƪÀiï avÀæzÀ vÀAqÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÉÃ

¥Àæ±ÁAvï gÀƦ¹zÁÝgÉ. »ÃgÉÆÃ¬Ä£ï §zÀ¯ÁVzÀÄÝ

©lÖgÉ vÀAvÀædÕgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ J®èªÀÇ ºÀ¼Éà vÀAqÀªÉÃ.

DzÀgÉ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉƸÁ xÀgÀzÀ°è ¹zÀÞ ¥Àr¹gÀĪÀ

¥Àæ±ÁAvï gÁeï FUÁUÀ¯Éà ºÁqÀÄUÀ¼ÀÆ UÉzÀÄÝ

RÄAiÀÄ°èzÁÝgÉ.

»ÃUÉ DgÀ£Éà avÀæzÀvÀÛ AiÀıÀ¹éà ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV ¸ÁV

§A¢gÀĪÀ ¥Àæ±ÁAvï gÁeï ªÀÄÆ® ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÀgÉÃ.

JZïJJ¯ï KjAiÀiÁzÀ°èAiÉÄà ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ CªÀgÀÄ

N¢PÉÆArzÀÄÝ JA©J. DzÀgÉ CªÀgÀ PÀ£À¸ÁVzÀÝzÀÄÝ

vÁªÀÅ N¢PÉÆArzÀÝPÉÌ vÀ¢égÀÄzÀÞªÁzÀ ¹¤ªÀiÁ

¤zÉÃð±À£À. ¦ü®A ªÉÄÃQAUï r¥ÉÆèªÀiÁ ¥ÀÆgÉʹ

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

166


CªÀPÁ±À ¹UÀ°®è, AiÀiÁgÀÆ

¨É¼É¸À°®è ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÉÆð£À

£É¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ EzÀݯÉèÃ

PÉƼÉAiÀÄĪÀªÀjzÁÝgÀ¯Áè?

CAxÀªÀjUÉ®è ¥ÁoÀzÀAxÁ

ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆArgÀĪÀ

¥Àæ±ÁAvï gÁeï ¥Á°UÉ

AiÀiÁgÀÆ UÁqï ¥sÁzÀgÀÄUÀ½®è.

§AzÀgÁzÀgÀÆ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÉãÀÆ ¹UÀ°®è. DzÀgÉ C¥ÁgÀªÁzÀ

PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ¤AiÀiÁVgÉÆà ¥Àæ±ÁAvï PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁV

£É¯É ¤¯ÉÆèà bÀ® ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. DzÀÝjAzÀ¯Éà ¸ÁPÀµÀÄÖ vÀAiÀiÁj £Àqɹ

®ªïUÀÄgÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ¥Àæ±ÁAvï CªÀgÀ ªÉÆzÀ®

PÀ£À¹£ÀAwzÀÝ D avÀæªÀ£ÀÄß ¥ÉæÃPÀëPÀgÀÄ ªÉÄaÑPÉÆArzÀÝgÀÄ.

CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÁ£À§eÁ£À, «dû¯ï, gÀhÄƪÀiï, zÀ¼À¥Àw ªÀÄÄAvÁzÀ

avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁr UÉ¢ÝgÉÆà ¥Àæ±ÁAvï gÁeï CªÀgÀ DgÀ£ÉÃ

PÀ£À¸ÀÄ DgÉAeï. FUÁUÀ¯Éà F avÀæzÀ £Á®PÀÆÌ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ »mï

DVªÉ. J¯ÉèqÉ F avÀæzÀ §UÉÎ ¤jÃPÉëUÀ¼É¢ÝzÀݪÀÅ. F ©¹AiÀÄ°èAiÉÄÃ

DgÉAeï £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ ªÀÄ£ÀgÀAf¹zÉ.

167

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


Filmy

focus

£ÀßqÀ avÀægÀAUÀPÉÌ

PÀ ºÉƸÁ NWÀ ¤ÃqÀ§®è

AiÀÄĪÀ ¥ÀqÉAiÉÆAzÀÄ ºÀAvÀ

ºÀAvÀªÁV avÀægÀAUÀPÉÌ

¥ÁzÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ.

E¢ÃUÀ ZÉøï JA§ avÀæzÀ

ªÀÄÆ®PÀ ¹¤ªÀiÁ §UÉÎ

D¼ÀªÁzÀ D¸ÀQÛ ºÉÆA¢gÉÆÃ

ºÀj D£ÀAzï ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV

Cr¬Äj¹zÁÝgÉ. ¯Á¸ïÖ §¸ï

avÀæzÀ°è £Àn¹zÀÝ C«£Á±ï

ªÀÄvÀÄÛ gÁ¢üPÁ ZÉÃvÀ£ï,

²ÃvÀ¯ï ±ÉnÖ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ

ªÀÄÄRå¨sÀÆ«ÄPÉAiÀÄ°ègÉÆÃ

ZÉøï FUÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ

ºÉƹۮ°èzÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

168


ZÉøï MAzÀÄ ¸ÁÖçAUï ¸À¨ÉÓPïÖ ºÉÆA¢gÉÆà avÀæ.

®ªï, DPÀë£ï ¸ÉÃjzÀAvÉ J®èªÀÇ F avÀæzÀ°è

CqÀPÀªÁVzÉAiÀÄAvÉ. EzÀgÀ°è ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß

¤ªÀð»¹gÉÆà J®è PÀ¯Á«zÀgÀÆ PÀÆqÁ

¥ÉæÃPÀëPÀjUÉ ºÉƸÀvÁVAiÉÄà PÁt¸À°zÁÝgÉ.

gÁ¢üPÁ ZÉÃvÀ£ï F avÀæzÀ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæzÀ°è

£Àn¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ CªÀj°è ªÉÆzÀ® ¸À®

¸ÁºÀ¸À ¸À¤ßªÉñÀzÀ°èAiÀÄÆ £Àn¹zÁÝgÉ.

²ÃvÀ¯ï ±ÉnÖ PÀÆqÁ ºÉƸÁ CªÀvÁgÀzÀ°èAiÉÄÃ

PÁt¹PÉÆArzÁÝgÀAvÉ.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ºÀj D£ÀAzïUÉ

DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ CPÀëgÀUÀ¼À ¸ÁAUÀvÀå«vÀÄÛ.

PÁ¯ÉÃdÄ ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄà ¥ÀwæPÉAiÉÆAzÀPÉÌ

CAPÀtªÀ£ÀÆß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. D PÁ®PÉÌ

¥ÀvÀæPÀvÀð£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ CªÀgÀ PÀ£À¸ÁVvÀÄÛ.

CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¹¤ªÀiÁmÉÆÃUÀæ¦ü §UÉÎAiÀÄÆ

D¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀÝ ºÀjUÉ PÀxÉ §gÉAiÉÆÃ

ºÀªÁå¸ÀªÀÇ EvÀÄÛ.

E£ï ¢ qÁPïð JA§ Cr §gÀºÀ ºÉÆA¢gÉÆà ZÉøï FUÁUÀ¯ÉÃ

¥ÉæÃPÀëPÀgÀ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ£ÀßvÀÛ PÉÃA¢æÃPÀj¹PÉÆArzÉ. ºÉƸÁ xÀgÀzÀ PÀxÉ,

¤gÀÆ¥ÀuÉ ¸ÉÃjzÀAvÉ J®èzÀgÀ°èAiÀÄÆ «±ÉõÀvÉUÀ¼À£Éßà ºÉÆA¢gÀĪÀ

ZÉÃ¸ï ºÀj D£ÀAzï CªÀgÀ JµÉÆÖà ªÀµÀðUÀ¼À PÀ£À¸ÀÄ, ¥Àj±ÀæªÀÄUÀ¼À

¥sÀ®. ªÀiÁªÀÄÆ°AiÀiÁzÀ mÁæöåQ£ÁZÉUÉ ºÉƸÀ ¸ÀÈÖAiÀÄ ºÀA§®

ºÉÆA¢gÉÆà ºÀj J®èzÀgÀ°èAiÀÄÆ ¥Àj¥ÀÆtðvÉ §AiÀĸÉÆà ªÀÄ£À¹Üw

ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄ. ZÉøï PÀÆqÁ D PÁgÀt¢AzÀ¯Éà CZÀÄÑPÀmÁÖV

ªÀÄÆr §A¢zÉ JA§ÄzÀÄ avÀævÀAqÀzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ.

ZÉøï MAzÀÄ ¸ÁÖçAUï ¸À¨ÉÓPïÖ ºÉÆA¢gÉÆà avÀæ. ®ªï, DPÀë£ï

¸ÉÃjzÀAvÉ J®èªÀÇ F avÀæzÀ°è CqÀPÀªÁVzÉAiÀÄAvÉ. EzÀgÀ°è ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß

¤ªÀð»¹gÉÆà J®è PÀ¯Á«zÀgÀÆ PÀÆqÁ ¥ÉæÃPÀëPÀjUÉ ºÉƸÀvÁVAiÉÄÃ

PÁt¸À°zÁÝgÉ. gÁ¢üPÁ ZÉÃvÀ£ï F avÀæzÀ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæzÀ°è £Àn¹zÁÝgÉ.

DzÀgÉ CªÀj°è ªÉÆzÀ® ¸À® ¸ÁºÀ¸À ¸À¤ßªÉñÀzÀ°èAiÀÄÆ £Àn¹zÁÝgÉ.

²ÃvÀ¯ï ±ÉnÖ PÀÆqÁ ºÉƸÁ CªÀvÁgÀzÀ°èAiÉÄà PÁt¹PÉÆArzÁÝgÀAvÉ.

E£Éé¹ÖUÉÃnªï yæ®ègï PÀxÀ£À ºÉÆA¢gÉÆà ZÉÃ¸ï ±ÉÃRqÁ J¥ÀàvÉÊzÀgÀµÀÄÖ

¨sÁUÀ PÀvÀÛ®°èAiÉÄà awæÃPÀj¸À®ànÖgÉÆÃzÀÄ «±ÉõÀ.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£ÀªÀgÁzÀ ºÀj D£ÀAzï ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ

¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁUÉÆà PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆvÀÛªÀgÀÄ. DzÀgÉ ¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁzÀªÀ¤UÉ

MA¢rà avÀæzÀ J®è «¨sÁUÀUÀ¼À, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀÆPÀëöäUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀĪÀÇ

EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà CªÀgÀÄ JrnAUï PÉÆùðUÀÆ

¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀ°wzÀÝgÀÄ. JrnAUï JA§ÄzÀÄ ¤zÉÃð±À£À PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß

ªÀÄvÀÛµÀÄÖ RavÀªÁV¸ÀÄvÉÛA§ÄzÀÄ ºÀj C©ü¥ÁæAiÀÄ. D §½PÀ MAzÀµÀÄÖ

¤zÉÃð±ÀPÀgÀ §½AiÀÄÆ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÀÝ ºÀj 2008gÀ°èAiÉÄà ºÁ°qÉÃ

JA§ avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. gÀQëvï ±ÉnÖ C©ü£À¬Ä¹zÀÝ D avÀæ

PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ CzsÀðzÀ°èAiÉÄà ¤AvÀÄ ºÉÆÃVvÀÄÛ. F PÀëtPÀÆÌ D

avÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ mÉÃPÁ¥sï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ D¸É ºÉÆA¢gÉÆà ºÀj ¥Á°UÉ

ZÉÃ¸ï ªÉÆzÀ® avÀæ.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ºÀj D£ÀAzïUÉ DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ CPÀëgÀUÀ¼À ¸ÁAUÀvÀå«vÀÄÛ.

PÁ¯ÉÃdÄ ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄà ¥ÀwæPÉAiÉÆAzÀPÉÌ CAPÀtªÀ£ÀÆß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.

D PÁ®PÉÌ ¥ÀvÀ æPÀvÀð£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ CªÀgÀ PÀ£À¸ÁVvÀÄÛ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ

¹¤ªÀiÁmÉÆÃUÀæ¦ü §UÉÎAiÀÄÆ D¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀÝ ºÀjUÉ PÀxÉ §gÉAiÉÆÃ

ºÀªÁå¸ÀªÀÇ EvÀÄÛ. vÁªÉÇAzÀÄ avÀæ ªÀiÁrzÀgÉ ºÉƸÁ ¥Àæw¨sÉUÀ½UÉ

CªÀPÁ±À PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ D¸É ºÉÆA¢zÀÝ CªÀZÀgÀÄ ZÉÃ¸ï ªÀÄÆ®PÀ

CzÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹPÉÆArzÁÝgÉ. EµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¥ÀlÖ ¥Àj±Àä ªÀÄvÀÄÛ

PÀ£À¹UÉ vÀPÀÄÌzÁVAiÉÄà ZÉøï avÀæªÀ£ÀÄß gÀƦ¹gÉÆà vÀÈ¦Û CªÀgÀ°èzÉ.

ZÉøï avÀæzÀ eÉÆvÉUÉà ªÀÄvÉÆÛAzÉgÀqÀÄ ºÉƸÁ §UÉAiÀÄ ¹Ìç¥sïÖ

ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ ºÀj D£ÀAzï, PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà ºÉƸÁ §UÉAiÀÄ

avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁqÉÆà PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆA¢zÁÝgÉ.

169

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


¢±Á

ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ

ºÀÄqÀÄV. E°è

PÁ¦ü vÉÆÃlzÀ

ªÀiÁ°ÃPÀgÁVgÀĪÀ

¥ÀƪÀAiÀÄå

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀIJïÁ

¥ÀƪÀAiÀÄå

zÀA¥ÀwAiÀÄ

ªÀÄĢݣÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ

¢±Á. CªÀgÀÄ

ºÉʸÀÆ̯ï

ªÀgÉUÀÆ N¢zÀÝ

PÀıÁ®£ÀUÀgÀzÀ

eÁÕ£ÀUÀAUÁ

gɹqɤëAiÀįï

ºÉʸÀÆÌ°£À°è. D

§½PÀ ¦AiÀÄĹ

NzÀ¯ÉAzÀÄ

¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ

§AzÀ ¢±Á

ªÀÄÄAzÉ CZÀÑjAiÀÄ

CªÀPÁ±ÀªÉÇAzÀÄ

§AzÀÄ ¤AwvÀÄÛ.

D PÁ®PÉÌ

¥ÀĤÃvï

gÁeïPÀĪÀiÁgï

£Àn¹zÀÝ

ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ avÀæ

DgÀA¨sÀªÁVvÀÄÛ...

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

170


ÊÜáwPæàÄ¿á

ËáíaÜá

©ÍÝ

±ÜãÊÜ¿áÂ!

PÉÆqÀV£À MqÀ°AzÀ §AzÀÄ avÀægÀAUÀzÀ°è «ÄAazÀ £ÀnAiÀÄgÀ

°¸ÀÄÖ zÉÆqÀØ¢zÉ. D ¸Á°UÉ EwÛÃa£À ªÀµÀðUÀ¼À°è

¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉÆArgÀĪÀªÀgÀÄ ¢±Á ¥ÀƪÀAiÀÄå. EªÀgÀ ¥Á°UÉ avÀægÀAUÀzÀ

JAnæ MAzÀÄ DPÀ¹äPÀ. DzÀgÉ »ÃUÉ ¹PÀÌ C¤jÃQëvÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß

§¼À¹PÉÆAqÉà xÀgÀ xÀgÀzÀ ¥ÁvÀæUÀ½UÉ fêÀ vÀÄA©zÀÄÝ CªÀgÀ

¸ÉàµÁ°n. E¢ÃUÀ CªÀgÀÄ £Àn¹gÉÆà ¸Á°UÁæªÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ MAzÀµÀÄÖ

¹¤ªÀiÁUÀ¼ÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ ºÁ¢AiÀÄ°èªÉ. CzÁUÀ¯Éà ªÀÄvÉÆÛA¢µÀÄÖ

ºÉƸÁ ¥ÁæeÉPïÖUÀ½UÀÆ ¢±Á ¸ÉÊ CA¢zÁÝgÉ.

¢±Á ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ ºÀÄqÀÄV. E°è PÁ¦ü vÉÆÃlzÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁVgÀĪÀ

¥ÀƪÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀIJïÁ ¥ÀƪÀAiÀÄå zÀA¥ÀwAiÀÄ ªÀÄĢݣÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ

¢±Á. CªÀgÀÄ ºÉʸÀÆÌ¯ï ªÀgÉUÀÆ N¢zÀÝ PÀıÁ®£ÀUÀgÀzÀ eÁÕ£ÀUÀAUÁ

gɹqɤëAiÀÄ¯ï ºÉʸÀÆÌ°£À°è. D §½PÀ ¦AiÀÄĹ NzÀ¯ÉAzÀÄ

¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀ ¢±Á ªÀÄÄAzÉ CZÀÑjAiÀÄ CªÀPÁ±ÀªÉÇAzÀÄ §AzÀÄ

¤AwvÀÄÛ. D PÁ®PÉÌ ¥ÀĤÃvï gÁeïPÀĪÀiÁgï £Àn¹zÀÝ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ avÀæ

DgÀA¨sÀªÁVvÀÄÛ. CzÀgÀ°è ¤zÉÃð±À£À «¨sÁUÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ

gÀÄzÉæñï PÀÆqÁ ¢±Á PÀÄlÄA§PÉÌ ¥ÀjavÀgÀÄ. CªÀgÉà ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ

avÀæzÀ¯ÉÆèAzÀÄ ¥ÁvÀæzÀ°è £Àn¸ÀĪÀAvÉ ºÉýzÁUÀ ¢±Á C¼ÀÄQ¤AzÀ¯ÉÃ

M¦àPÉÆArzÀÝgÀAvÉ. D avÀæzÀ°è ¥ÀÄlÖzÉÆAzÀÄ ¥ÁvÀæ ¤ªÀð»¹zÀÝ CªÀgÀ

ªÀÄÄAzÉ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ vÁ£Éà vÁ£ÁV vÉgÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁgÀA©ü¹zÀݪÀÅ.

ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ avÀæzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀªÀÄå avÀæzÀ°è £ÁAiÀÄQAiÀiÁV

£Àn¹zÀÝ ¢±Á, ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÉÆÖÃj, ¸ÀèA, d£Àä £ÀPÀëvÀæ, D¢ ¥ÀgÁ±ÀQÛ,

²æà ¸Á¬Ä ªÀÄÄAvÁzÀ avÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ £Àn¹zÀgÀÄ. FUÀ CªÀgÀÄ

£ÁAiÀÄQAiÀÄgÀ¯ÉÆè§âgÁVgÉÆà ¸Á°UÁæªÀÄ ©qÀÄUÀqÉUÉ ¹zÀÞªÁVzÉ.

ªÀªÀiÁð JA§ ºÉƸÁ avÀæzÀ°è ¢±Á £ÁAiÀÄQAiÀiÁV £Àn¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.

PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¤zsÁðgÀUÀ¼ÀÄ vÀ¥ÁàzÁUÀ w½ ºÉüÀÄvÀÛ¯Éà ºÉvÀÛªÀgÀÄ

¸ÀzÁ ¢±ÁgÀ ªÀÈwÛ fêÀ£ÀPÉÌ ¨É£É߮ĨÁV ¤AwzÁÝgÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ

¹¤ªÀiÁ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ £ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ®Æ C°èzÀÄÝ J®èªÀ£ÀÆß

¥ÀgÁªÀIJð¸ÀĪÀªÀgÉUÀÆ C¥Àà, CªÀÄä£À ¸À¥ÉÆÃmïð ¢±ÁVzÉ.

¹¤ªÀiÁ gÀAUÀ vÀ£ÀUÉ®èªÀ£ÀÆß ¤ÃrzÉ JA§ vÀÈ¦Û ºÉÆAzÀÄvÀÛ¯ÉÃ

ªÀÄvÉÆÛAzÀµÀÄÖ ºÉƸÁ §UÉAiÀÄ avÀæUÀ¼À®° £Àn¸À ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ

¢±Á PÀ£À¸ÀÄ. E¢ÃUÀ CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ CzÀPÉÌ vÀPÀÄÌzÁzÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ

£ÉgÉAiÀįÁgÀA©ü¹ªÉ.

171

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


d£ÁzsÀð£ï EAf¤ÃjAUï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀgÀÆ PÀÆqÁ vÀ£Àß D¸ÀQÛAiÀÄAvÉ ¹¤ªÀiÁzÀvÀÛ¯ÉÃ

ªÁ°PÉÆArzÀÝgÀÄ. ZÉ£ÉÊ£À°è ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¹¤ªÀiÁ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÆß

¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. D §½PÀ ¥ÉÆæqÀÆå¸Àgï ºÀÄqÀÄPÀ¯ÉAzÉà mÉæöÊ®gï MAzÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. CzÀÄ

ªÁå¥ÀPÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹vÀÄÛ. ºÁUÉ ±ÀÄgÀªÁVzÀÝ UÀļÀÄÖ ¨sÁjà UɮĪÀ£ÀÄß zÁR°¹vÀÄÛ.

UÀļÀÄÖ UÀA©üÃgÀªÁzÀ PÀxÉ ºÉÆA¢vÀÄÛ. DzÀgÉ

CªÀjÃUÀ PÉÊUÉwÛPÉÆArgÉÆà ºÉƸÁ avÀæ

PÁ«Är mÁæöåQ£ÀzÀÄÝ. D avÀæzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ

`¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀĪÀuÁðªÀPÁ±À’.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

174


DgÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄà UÀļÀÄÖ£ÀAxÁ ¹¤ªÀiÁ

ªÀiÁrzÀ CªÀgÀÄ FUÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ,

CªÀgÀ ªÀÄÄA¢£À avÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ

CAvÀ §ºÀÄvÉÃPÀgÀÄ PÁvÀgÀgÁVzÁÝgÉ.

F §UÉÎ RÄzÀÄÝ d£ÁzsÀð£ï MAzÀµÀÄÖ

«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ©aÑnÖzÁÝgÉ.

175

D¯ÉÆÃZÀ£É, ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ½UÉ

ºÉƸÁ AiÀiÁªÀwÛUÀÆ ¸ÉÆð®è

JA§ÄzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄAvÉ UÉzÀÝ

avÀæ UÀļÀÄÖ. ºÁåQAUï ªÀÄÆ®PÀ JAxÁ

gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÁßzÀgÀÆ PÀ¢AiÀÄĪÀ F ¸ÉÆÖÃj

PÀ£ÀßqÀPÉÌ ºÉƸÀvÁVvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß

PÀ£ÀßqÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÉ®è ªÀÄ£À¸ÁgÉ ªÉÄaÑPÉÆAqÀÄ UÉ°è¹zÀÝgÀÄ. »ÃUÉ ªÉÆzÀ®

¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°èAiÉÄà ¨sÁjà UɮĪÉÇAzÀ£ÀÄß zÁR°¹zÀªÀgÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀ d£ÁzsÀð£ï

aPÀÌtÚ. DgÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄà UÀļÀÄÖ£ÀAxÁ ¹¤ªÀiÁ ªÀiÁrzÀ CªÀgÀÄ FUÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ,

CªÀgÀ ªÀÄÄA¢£À avÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ CAvÀ §ºÀÄvÉÃPÀgÀÄ PÁvÀgÀgÁVzÁÝgÉ. F §UÉÎ RÄzÀÄÝ

d£ÁzsÀð£ï MAzÀµÀÄÖ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ©aÑnÖzÁÝgÉ.

DgÀA¨sÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀAQÃtðªÁzÉÆAzÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖ UÉzÀݪÀgÀÄ d£ÁzsÀð£ï.

¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ UÉÆwÛ®èzÀ D£ï¯ÉÊ£ï dUÀwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß yæ®ègï ªÉÄxÉrØ£À°è

ºÉüÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ zÉÆqÀØ UɮĪÉÇAzÀ£ÀÄß zÁR°¹zÀÝgÀÄ. CªÀjÃUÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ

avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ºÁUÀAvÀ CªÀjÃUÀ®Æ UÀļÀÄÖ avÀæzÀAxÁ PÀxÉAiÀÄ£ÉßÃ

Dj¹PÉÆAr®è. UÀļÀÄÖ UÀA©üÃgÀªÁzÀ PÀxÉ ºÉÆA¢vÀÄÛ. DzÀgÉ CªÀjÃUÀ PÉÊUÉwÛPÉÆArgÉÆÃ

ºÉƸÁ avÀæ PÁ«Är mÁæöåQ£ÀzÀÄÝ. D avÀæzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ `¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀĪÀuÁðªÀPÁ±À’.

F avÀæPÁÌV d£ÁzsÀð£ï »A¢£ÀAvÉAiÉÄà vÀAiÀiÁj ªÀiÁrPÉÆAqÉà PÀtQ̽¢zÁÝgÉ.

EzÉÆAzÀÄ PÁ«ÄPÀ¯ï yæ®ègï PÀxÉ. JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÉÆà ¹A¥À¯ï PÀxÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß

F avÀæ ºÉÆA¢gÀ°zÉAiÀÄAvÉ. ®ªï ¸ÉÃjzÀAvÉ J®è UÀÄt ®PÀëtUÀ¼À£ÀÆß ºÉÆA¢gÀ°gÉÆÃ

F avÀæ UÀļÀÄÖVAvÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ©ü£ÀߪÁzÀzÀÄÝ. EzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ xÀgÀzÀ°è UÉ®è°zÉ JA§

¨sÀgÀªÀ¸É d£ÁzsÀð£ï CªÀgÀzÀÄÝ.

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°èAiÉÄà ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀÄ E°èAiÉÄà ªÁå¸ÀAUÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁrgÉÆà d£ÁzsÀð£ï

¥Á°UÉ DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ ¹¤ªÀiÁ ªÁvÁªÀgÀtªÉà ¹QÌvÀÄÛ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ CªÀgÀ vÀAzÉ aPÀÌtÚ

¹¤ªÀiÁ ¥ÉæëÄ. CªÀgÀÄ 18£Éà PÁæ¸ï JA§ avÀæªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. gÁ¢üPÁ

¥ÀArvï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã¥ÀPï £Àn¹zÀÝ F avÀæ vÉgÉ PÁuÉÆÃzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÉÆà ¨sÁUÀå CªÀjUÉ

¹UÀ¯Éà E®è. CªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ.

d£ÁzsÀð£ï EAf¤ÃjAUï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀgÀÆ PÀÆqÁ vÀ£Àß D¸ÀQÛAiÀÄAvÉ ¹¤ªÀiÁzÀvÀÛ¯ÉÃ

ªÁ°PÉÆArzÀÝgÀÄ. ZÉ£ÉÊ£À°è ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¹¤ªÀiÁ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÆß

¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. D §½PÀ ¥ÉÆæqÀÆå¸Àgï ºÀÄqÀÄPÀ¯ÉAzÉà mÉæöÊ®gï MAzÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÝgÀÄ.

CzÀÄ ªÁå¥ÀPÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹vÀÄÛ. ºÁUÉ ±ÀÄgÀªÁVzÀÝ UÀļÀÄÖ ¨sÁjà UɮĪÀ£ÀÄß zÁR°¹vÀÄÛ.

¹¤ªÀiÁ¢AzÀ ¹¤ªÀiÁPÉÌ ºÉƸÀvÉãÀ£ÉÆßà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ D¸É ºÉÆA¢gÉÆà d£ÁzsÀð£ï

FUÀ PÁ«ÄPÀ¯ï yæ®ègï PÀxÉ PÉÊUÉwÛPÉÆArzÁÝgÉ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ

©ü£ÀߪÁVgÉÆà ªÀÄvÉÛgÀqÀÄ PÀxÉUÀ¼À£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹PÉÆArzÁÝgÉ.

UÀļÀÄÖ avÀæzÀ ¥Àæ¨sÉAiÉÄà d£ÁzsÀð£ï aPÀÌtÚ CªÀgÀ ºÉƸÁ avÀæ `¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ

¸ÀĪÀuÁðªÀPÁ±À’PÁÌV J®ègÀÆ PÁAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

176


177

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


EwÛÃZÉUÉ PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ°è ©ü£Àß ºÁ¢AiÀÄ

avÀæUÀ¼À §gÀÄ«PÉ ºÉZÁÑUÀÄwÛzÉ. F »AzÉ

vÁªÀÅ ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrzÀÝ avÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ

UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢zÀÝ ¤zÉðñÀPÀ CgÀ«Azï P˲Pï

E¢ÃUÀ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À eÉÆvÉUÉ zsÁgÁªÁ»

¯ÉÆÃPÀzÀ®Æè «ÄAZÀÄwÛzÁÝgÉ.

F »AzÉ `£ÀªÀiï KjAiÀiÁ¯ï MA¢£À

ªÀÄvÀÄÛ `vÀÄWÀèPï ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°gÁAiÀÄ JA§

avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrzÀݪÀgÀÄ CgÀ«AzÀ

P˲Pï. F ªÀÄÆgÀÆ ¹¤ªÀiÁUÀ¼ÀÆ PÀÆqÁ

r¥sÀgÉAmÁzÀ PÀxÁ ºÀAzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀÆ¥ÀuÁ

±ÉÊ°¬ÄAzÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢zÀݪÀÅ. `vÀÄWÀèPï

avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà gÀQëvï ±ÉnÖ PÀÆqÁ

»ÃgÉÆà DV C£ÁªÀgÀtUÉÆArzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä

zsÁgÁªÁ»AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÀavÁgÁªÀiï

CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀÆÝ EªÀgÉÃ...

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

178


PÀªÀÄ° ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÁ C¯ÉAiÀÄ£Éßà ¸ÀÈÖ¹gÉÆà CgÀ«Azï

P˲Pï »jvÉgÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ªÀĺÀvÀézÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ. vÀÄWÀèPï¤AzÀ

DgÀA¨sÀªÁV ±ÁzÀÆð® vÀ£ÀPÀ CªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ºÁ¢

¤dPÀÆÌ ©ü£ÀߪÁzÀzÀÄÝ. ºÀÄ°gÁAiÀÄ JA§ «²µÀÖ avÀæzÀ £ÀAvÀgÀ

±ÁzÀÆð® ªÀÄvÀÄÛ ¹ÖÃ¯ï ¥ÁvÉæ ¸ÁªÀiÁ£ï avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À

ªÀiÁrgÉÆà CgÀ«AzÀ P˲Pï CªÀgÀ ¥Á°VzÀÄ Uɮī£À ¸ÀÄVÎ

PÁ®.

aravind kaushik

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, zsÁgÁªÁ»UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà ªÀÄÄAZÀÆtÂ

ºÉƸÀvÀ£ÀzÀ

AiÀÄ°ègÉÆà ªÁ»¤ jhÄà PÀ£ÀßqÀ. F ªÁ»¤AiÀÄ°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÉÆÃ

CgÀA«Azï P˲Pï ¤zÉÃð±À£ÀzÀ PÀªÀÄ° zsÁgÁªÁ»¬ÄÃUÀ QgÀÄvÉgÉAiÀÄ J®è zÁR¯É

UÀ¼À£ÀÆß «ÄÃjPÉÆAqÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄwÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ QgÀÄvÉgÉAiÀÄ

EwºÁ¸ÀzÀ°èAiÉÄà zsÁgÁªÁ»AiÉÆAzÀÄ ªÁgÀzÀ K¼ÀÆ ¢£À ¥Àæ¸ÁgÀªÁV¢Ý®è. PÀªÀÄ°

CAxÁzÉÆÝAzÀÄ ¸ÁªÀðPÁ°PÀ zÁR¯ÉAiÀÄ ¸ÁgÀyAiÀiÁVzÁݼÉ!

gÁWÀªÉÃAzÀæ ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ §Äå¹£É¸ï ºÉqï DzÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è jhÄà PÀ£ÀßqÀzÀ PÀ¼ÉAiÉÄÃ

§zÀ¯ÁV ©nÖzÉ. C£ÉÃPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, ±ÉÆÃUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ jhÄà d£À¦æAiÀÄvÉ

GvÀÄÛAUÀPÉÌÃjzÉ. CzÀPÉÌ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ªÉÄgÀÄUÀÄ vÀAzÀÄ PÉÆnÖgÉÆÃzÀÄ CgÀ«Azï P˲Pï

¤zÉÃð±À£ÀzÀ PÀªÀÄ° zsÁgÁªÁ».

vÀÄWÀèPï, £ÀªÀiï KjAiÀiÁ¯ï MA¢£À ªÀÄvÀÄÛ EwÛÃZÉUÉ vÉgÉ PÀArzÀÝ ºÀÄ°gÁAiÀÄ

avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV «©ü£ÀߪÁzÀ bÁ¥ÀÄ ªÀÄÆr¹gÀĪÀªÀgÀÄ CgÀ«Azï

P˲Pï. CªÀgÀÄ QgÀÄvÉgÉAiÀÄ°è ¸ÁÖgï ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ

PÁ®ªÉà PÀ¼É¢zÉ. ¹¤ªÀiÁ AiÀiÁ£ÀzÀ eÉÆvÉ eÉÆvÉUÉà CªÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ PÀªÀÄ° ªÀÄÆ®PÀ

QgÀÄvÉgÉAiÀÄvÀÛ ºÉÆgÀ½PÉÆArzÁÝgÉ. F ªÀÄÆ®PÀªÉà J®ègÀÆ CZÀÑj ¥ÀqÀĪÀAxÁ

zsÁgÁªÁ»AiÉÆAzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÉÛ QgÀÄvÉgÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À UÉ¢ÝzÁÝgÉ.

QgÀÄvÉgÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ £Ár«ÄrvÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV CxÀð ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀªÀgÀÄ

CgÀ«Azï P˲Pï. §ºÀıÀB CAxÁ UÀæ»PÉ E®èzÉà ºÉÆÃV¢ÝzÀÝgÉ PÀªÀÄ°AiÀÄAxÁ

ªÀÄ£À ªÀÄÄlÄÖªÀ PÀxÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ vÀgÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀ°®èªÉãÉÆÃ... E¢ÃUÀ

vÁeÁvÀ£À¢AzÀ PÀÆrzÀ F PÀxÉ ªÀÄ£É ªÀiÁvÁVzÉ. «ÃPÀëPÀgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄÆ ¢£À¢AzÀ

¢£ÀPÉÌ EªÀÄärUÉƼÀÄîvÁÛ ªÁgÀzÀ K¼ÀÆ ¢£ÀªÀÇ PÀªÀÄ°AiÀÄ zÀ±Àð£ÀªÁUÀÄwÛzÉ.

¥ÀPÁÌ ºÀ½î ºÀÄqÀÄV PÀªÀÄ°. ¥ÀlÖt ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ N¢ K£ÁzÀgÀÆ ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÉA§

PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆvÀÛ DPÉAiÀÄ ¥Á°UÉ CªÀÄä£Éà CqÀØUÁ¯ÁUÁÛ¼É. ºÁUÉ CªÀÄä£À ªÀiÁvÀÄ ¢üPÀÌj¹

¥ÉÃmÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ, ºÀ½îUÀ¼ÀAvÉAiÉÄà §zÀÄPÉÆà PÀªÀÄ°AiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀjAiÉÆà ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ,

¢£ÀPÉÆÌAzÀÄ né¸ÀÄÖ ºÉÆA¢zÀ ªÉÃUÀªÁzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉUÀ½AzÀ F zsÁgÁªÁ»¬ÄÃUÀ

d£À ªÀÄ£À ¸É¼ÉzÀÄPÉÆArzÉ. vÁAwæPÀªÁVAiÀÄÆ CzÀÆÝjAiÀiÁV ªÀÄÆr §A¢gÉÆÃ

F zsÁgÁªÁ»UÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ¨Áj PÉÆqÉÊPÉ£Á°£À°è awæÃPÀgÀt

ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. J®è xÀgÀzÀ°èAiÀÄÆ CzÀÆÝjvÀ£ÀªÀ£Éßà ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁUÀÄwÛgÉÆÃ

PÀªÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß CgÀ«Azï P˲Pï §®Ä JZÀÑjPɬÄAzÀ, PÀÄvÀƺÀ® J°èAiÀÄÆ

¸Àr®ªÁzÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄwÛzÁÝgÉ. F ªÀÄÆ®PÀ QgÀÄvÉgÉAiÀÄ°è£À

CªÀgÀ ¸ÁÖgïVj ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ºÉƼÀ¦£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

»ÃUÉ PÀªÀÄ° ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÁ C¯ÉAiÀÄ£Éßà ¸ÀÈÖ¹gÉÆà CgÀ«Azï P˲Pï

»jvÉgÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ªÀĺÀvÀézÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ. vÀÄWÀèPï¤AzÀ DgÀA¨sÀªÁV ±ÁzÀÆð®, ¹Öïï

¥ÁvÉæ ¸ÁªÀiÁ£ï vÀ£ÀPÀ CªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ºÁ¢ ¤dPÀÆÌ ©ü£ÀߪÁzÀzÀÄÝ. ºÀÄ°gÁAiÀÄ

JA§ «²µÀÖ avÀæzÀ £ÀAvÀgÀ ±ÁzÀÆð® avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð±À£À ªÀiÁrgÉÆà CgÀ«AzÀ

P˲Pï CªÀgÀ ¥Á°VzÀÄ Uɮī£À ¸ÀÄVÎ PÁ®. CªÀgÀ QæAiÀiÁ²Ã®vÉ, PÀ¸ÀħÄzÁjPÉUÉ

PÀªÀÄ° zsÁgÁªÁ»AiÀÄ AiÀıÀ¹ìVAvÀ®Æ ¨ÉÃgÉ GzÁºÀgÀuÉ ¨ÉÃQ®è.

179

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


£Àl£ÁUÉÆà PÀ£À¸ÀÄ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ UÀÄAUÀÄ ºÀwÛ¹zÀ PÀxÉ!

gÁWÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ ªÀÄÆ®vÀB

¥Àæw¨sÁªÀAvÀ £Àl. DgÀA¨sÀ

PÁ®¢AzÀ®Æ £Àl£ÁUÉÆÃ

PÀ£À¸ÀÄ PÁtÄvÀÛ¯Éà ¨É¼ÉzÀ,

D PÀ£À¹UÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁVAiÉÄÃ

ºÉeÉÓ¬ÄqÀÄvÁÛ §AzÀ

CªÀgÀÄ ¤zÉðñÀ£ÀzÀvÀÛ

DPÀðvÀgÁzÀzÉÝà ¤dªÁzÀ

CZÀÑj. §ºÀıÀB PÀAqÀ

PÀ£À¹£À ºÁ¢AiÀÄ®èµÉÖÃ

ºÉeÉÓ EnÖzÀÝgÉ FªÀwÛUÉ

gÁWÀÄ QgÀÄvÉgÉ ªÀÄvÀÄÛ

avÀæ gÀAUÀzÀ°è §Äå¹

£Àl£ÁVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ

CªÀgÉƼÀV£À QæAiÉÄÃn«n,

ºÉƸÀvÉãÀ£ÉÆßà ¸ÀÈÖ¸ÀĪÀ

ºÀA§®ªÉà CªÀgÀ£ÀÄß

¤zÉðñÀPÀ£À£ÁßV gÀƦ¹zÉ.

WÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ E¢ÃUÀ PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀzÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ AiÀÄĪÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ.

gÁF »AzÉ ZËPÀ¨ÁgÀ JA§ QgÀÄ avÀæ ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ J®ègÀ

UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉzÀªÀgÀÄ gÁWÀÄ. QgÀÄavÀæªÁV ©qÀÄUÀqÉ PÀAqÀgÀÆ AiÀiÁªÀ ¹¤ªÀiÁUÀÆ

¸Àj¸ÀªÀĪÁV ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁrzÀÝ ZËPÀ¨ÁgÀzÀ £ÀAvÀgÀ gÁWÀÄ PÉÊUÉwÛPÉÆArzÀÝ avÀæ

ZÀÆjPÀmÉÖ. nA§gï ªÀiÁ¦üAiÀiÁzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà ªÀįɣÁr£À CUÁzsÀ ¸ËAzÀAiÀÄð,

CzÀgÉƼÀV£À vÀ®èt, §zÀÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƹzÀÝ D avÀæ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV

¥ÉæÃPÀëPÀjAzÀ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉ. CzÀgÀ ¨É¤ßUÉà gÁWÀÄ zÀĤAiÀiÁ «f

C©ü£ÀAiÀÄzÀ PÀÄ¹Û avÀæªÀ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉÆArzÀÝgÀÄ. FUÀ PÀÄ¹Û vÀĸÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÆ

CzÀPÉÌ vÀAiÀiÁgÁUÀÄvÀÛ¯Éà ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀ£À¹£À ¨ÉA©¢ÝgÀĪÀªÀgÀÄ gÁWÀÄ!

«±ÉõÀªÉAzÀgÉ gÁWÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ ªÀÄÆ®vÀB ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ £Àl. DgÀA¨sÀ

PÁ®¢AzÀ®Æ £Àl£ÁUÉÆà PÀ£À¸ÀÄ PÁtÄvÀÛ¯Éà ¨É¼ÉzÀ, D PÀ£À¹UÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁVAiÉÄÃ

ºÉeÉÓ¬ÄqÀÄvÁÛ §AzÀ CªÀgÀÄ ¤zÉðñÀ£ÀzÀvÀÛ DPÀðvÀgÁzÀzÉÝà ¤dªÁzÀ CZÀÑj.

§ºÀıÀB PÀAqÀ PÀ£À¹£À ºÁ¢AiÀÄ®èµÉÖà ºÉeÉÓ EnÖzÀÝgÉ FªÀwÛUÉ gÁWÀÄ QgÀÄvÉgÉ

ªÀÄvÀÄÛ avÀæ gÀAUÀzÀ°è §Äå¹ £Àl£ÁVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÉƼÀV£À QæAiÉÄÃn«n,

ºÉƸÀvÉãÀ£ÉÆßà ¸ÀÈÖ¸ÀĪÀ ºÀA§®ªÉà CªÀgÀ£ÀÄß ¤zÉðñÀPÀ£À£ÁßV gÀƦ¹zÉ.

ªÀÄÆ®vÀB ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ gÁWÀÄ ªÀįɣÁr£À ¸ÀÆPÀë÷ä PÀzÀ°PÉUÀ½UÉ PÀuÁÚUÀÄvÁÛ

¨É¼ÉzÀªÀgÀÄ. ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄ ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄà £Àl£ÁUÉÆà ºÀÄaÑvÀÛ¯Áè? CzÀÄ

¹ÃzÁ PÉÊ »rzÀÄ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ ©nÖzÀÄÝ ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà EzÀÝ ºÉUÉÆÎÃr£À ¤Ã£Á¸ÀAUÉ.

2004gÀ°è ¤Ã£Á¸ÀA ¸ÉÃjPÉÆAqÀ gÁWÀÄ 2005gÀ ºÉÆwÛUÉ®è £Àl£Á vÀgÀ¨ÉÃw ±ÀÄgÀÄ

ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. D £ÀAvÀgÀzÉÝ®èªÀÇ C©ü£ÀAiÀĪÉà G¹gÁzÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ

AiÀiÁ£À. »ÃUÉ §®Ä D¸ÉܬÄAzÀ £Àl£ÉAiÀÄ°è ¥À¼ÀVPÉÆAqÀ CªÀgÀÄ 2005gÀ°è £Àl£ÁV

¨É¼ÉAiÀÄĪÀ CUÁzsÀ D¸É ºÉÆvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §A¢½¢zÀÝgÀÄ.

ºÁUÉ §AzÀ gÁWÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ ¥ÀæPÁ±ï ¨É¼ÀªÁrAiÀĪÀgÀ UÀgÀr ¸ÉÃjPÉÆArzÀÝgÀÄ.

C°è xÉÃlgï EAZÁeïð, ¯ÉÊnAUï r¸ÉÊ£ï ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉUÉÃ

£Àl£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀÄ QgÀÄvÉgÉAiÀÄvÀÛ ¥ÁzÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁqÉÆà ºÁ¢UÁV

PÁzÀÄ PÀÆwzÀÝgÀÄ. PÀqÉÃUÀÆ PÉ JA ZÉÊvÀ£Àå ¤zÉðñÀ£ÀzÀ°è Fn«AiÀÄ°è ªÀÄÆr

§A¢zÀÝ ªÀÄÄV®Ä zsÁgÁªÁ»AiÀÄ°è ªÉÆzÀ® ¸À® CªÀjUÉ £Àn¸ÉÆà CªÀPÁ±À

¹QÌvÀÄÛ. ¥ÀæPÁ±ï ¨É¼ÀªÁrAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉVzÀÄÝPÉÆAqÀÄ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è

vÉÆqÀV¹PÉƼÉÆîÃzÀgÀ eÉÆvÉUÉà ¹ÃjAiÀÄ¯ï £Àl£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ §Äå¹AiÀiÁzÀgÀÄ. ªÀÄÄPÀÛ

ªÀÄÄPÀÛ ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ£ÉßgÀqÀPÀÆÌ ºÉaÑ£À zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°è ZÉAzÀzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ

QgÀÄvÉgÉ ¥ÉæÃPÀëPÀjUÉ ºÀwÛgÁzÀgÀÄ.

F £ÀqÀÄªÉ ¥ÀæPÁ±ï ¨É¼ÀªÁrAiÀĪÀgÀ UÀgÀrAiÀÄ°è£À C¥Ààl ¹¤ªÀiÁ ªÁvÁªÀgÀt

CªÀgÀ£ÀÄß ªÉÄ®èUÉ ¤zÉðñÀ£ÀzÀvÀÛ D¸ÀQÛ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄÛ. C°è ¥Àæwà wAUÀ¼ÀÄ

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

182


E¥ÀàvÀÛjAzÀ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ±ÉæõÀ× ¹¤ªÀiÁUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ.

dUÀwÛ£À J¯Áè ZÉAzÀzÀ ¹¤ªÀiÁ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà D §UÉÎ

¸ÀAªÁzÀªÀÇ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. CzÉ®èzÀgÀ°èAiÀÄÆ gÁWÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ

¨sÁVAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F £ÀqÀÄªÉ ¦ü®A ªÉÄÃQAUï PÉÆøïð MAzÀ£ÀÄß

¨É¼ÀªÁr DgÀA©ü¹zÀÝgÀÄ. D vÀgÀUÀwUÀ¼À°è CzÉãÉà PÉ®¸À EzÀÝgÀÆ

¨sÁVAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¥ÀæPÁ±ï ¨É¼ÀªÁrAiÀĪÀgÉà DeÁÕ¦¹zÀÝgÀÄ. CzÀ£ÀÄß

¥Àj¥Á°¹zÀ gÁWÀÄ CªÀgÉƼÀUÉ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ PÀ£À¸ÀÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ

§®ªÁVvÀÄÛ.

F £ÀqÀÄªÉ ªÀÄPÀ̼À gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä §UÉÎ MAzÀÄ qÁPÀÄåªÉÄAlj

ªÀiÁrzÀ gÁWÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀA£À SÁåvÀ ¸Á»w ªÉÊPÀA

CªÀgÀ ¥ÉæêÀįÉÃR£ÀA JA§ ¥ÀŸÀÛPÀ DzsÀj¹ ¤jÃPÉë JA§ QgÀÄavÀæ

MAzÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀÝgÀÄ. EzÀgÀ mÉæöÊ®gï C£ÀÄß ¥sÉÃ¸ï §ÄPÀÌ°è

ºÁQzÁUÀ CzÀ£ÀÄß ªÉÄaÑPÉÆAqÀªÀgÀÄ SÁåvÀ ¤zÉðñÀPÀ © ¸ÀÄgÉñï.

DUÀ GzÀAiÀÄ nëAiÀÄ°è © ¸ÀÄgÉñï CªÀgÀ ¸ÁgÀxÀåzÀ°è ¦æÃw

¥ÉæêÀÄ JA§ mÉ°¦ü®A ¸ÀgÀt ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁqÉÆà dªÁ¨ÁÝj

ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. E¥ÀàvÀÛPÀÆÌ ºÉaÑ£À mÉ° ¦ü®A ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁrzÀ

gÁWÀÄ D £ÀAvÀgÀ © ¸ÀÄgÉñï CªÀgÀ ¤ªÀiÁðtzÀ ªÀÄzÀgÀAV JA§

zsÁgÁªÁ» ¤zÉðñÀ£À ªÀiÁqÉÆà CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÆß VnÖ¹PÉÆArzÀÝgÀÄ.

D £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¤zÉðò¹zÀÄÝ ZËPÁ ¨ÁgÀ JA§ QgÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß.

EzÀÄ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® ¨Áj xÉÃlj£À°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ QgÀÄavÀæ

JA§ ºÉUÀνPÉUÀÆ ¥ÁvÀæªÁV gÁdå ¥Àæ±À¹Û, ¸ÉʪÀiÁ ¸ÉÃjzÀAvÉ £Á£Á

¥Àæ±À¹ÛUÀ½UÉ ¨sÁd£ÀªÁVvÀÄÛ.

F £ÀqÀÄªÉ gÁWÀÄ §ºÀÄ PÁ®zÀ »AzÉAiÉÄà ZÀÆjPÀmÉÖ avÀæPÉÌ PÀxÉ

gÉr ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀAiÀiÁgÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÉÆgÀ dUÀwÛUÉ vÀ£Àß ¥ÀæPÀÈw

²æêÀÄAwPɬÄAzÀ ¸É¼ÉAiÉÆà ªÀįɣÁqÀÄ vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ ¨sÁjà ¤UÀÆqsÀ,

vÀ®ètUÀ¼À£ÀÄß CªÀŹlÄÖPÉÆArzÉ. CzÉ®èªÀ£ÀÄß nA§gï ªÀiÁ¦üAiÀiÁ

ªÀÄÆ®PÀ ©ü£ÀߪÁV ¤gÀÆ¥ÀuÉ ªÀiÁrgÉÆà avÀæ ZÀÆjPÀmÉÖ. CAxÁ

«±ÉõÀvÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ¯Éà D avÀæ UÉ¢ÝzÉ. E¢ÃUÀ CªÀgÀÄ

zÀĤAiÀiÁ «fUÁV PÀÄ¹Û ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ avÀæªÀ£ÀÆß

¤zÉÃð±À£À ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁVzÁÝgÉ. CvÀÛ PÀĹÛUÉ vÀAiÀiÁgÁUÀÄvÀÛ¯ÉÃ

EvÀÛ E£ÉÆßAzÀÄ ¹¤ªÀiÁ ¥ÀÆtðUÉƽ¹PÉƼÉÆîÃzÀÄ CªÀgÀ PÀ£À¸ÀÄ.

zÀĤAiÀiÁ «f PÀÆqÁ CzÀPÉÌ ¸Áxï ¤ÃrzÁÝgÉ. ºÉƸÁ ªÀµÀðzÀ

ºÉÆwÛUÉ®è gÁWÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ JgÀqÉgÀqÀÄ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ

±ÉÊ£À¥ï DUÀ°zÁÝgÉ!

¤AiÀiÁ «dAiÀiï SÁ¸ÀV §zÀÄ

zÀÄ Q£À QvÁÛlUÀ¼ÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ

ªÉÄnÖ¯ÉÃjªÉ. ¥Á¤¥ÀÄj QnÖ ¥ÀæPÀgÀt¢AzÀ

DgÀA¨sÀªÁzÀ «ªÁzÀ E¢ÃUÀ ¥ÀwßAiÀÄgÀ

ªÀiÁgÁªÀiÁjAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «fAiÀÄ£ÀÄß

DªÀj¹PÉÆArzÉ. «f EAxÁ dAeÁl

zÀ°è PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÉÆêÁUÀ¯Éà CªÀgÀÄ

£Àn¸ÀÄwÛzÀÝ §ºÀÄ ¤jÃQëvÀ PÀÄ¹Û avÀæzÀ

PÀxÉÀ ªÀÄVÃvÀÄ JA§AxÁ ¸ÀÄ¢ÝAiÉÆAzÀÄ

ªÁå¥ÀPÀªÁV ºÀjzÁqÀÄwÛzÉ. E¢ÃUÀ F

§UÉÎ RÄzÀÄÝ PÀÄ¹Û avÀæzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ gÁWÀÄ

²ªÀªÉÆUÀÎ ¸ÀàÖÃPÀgÀt ¤ÃrzÁÝgÉ.

gÁWÀÄ ºÉýgÉÆà ¥ÀæPÁgÀªÁV

ºÉüÉÆÃzÁzÀgÉ, zÀĤAiÀiÁ «f

£Àn¸ÀÄwÛzÀÝ PÀÄ¹Û avÀæ ¤Aw®è DzÀgÉ

¸ÀzÀåPÉÌ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉAiÀĵÉÖÃ.

§ºÀıÀB ªÀiÁªÀÄÆ° avÀæªÁVzÀÝgÉ F

ºÉÆwÛUɯÁè zÀĤAiÀiÁ «f awæÃPÀgÀtzÀ°è

vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÉãÉÆÃ. DzÀgÉ

CªÀgÀÄ F avÀæPÁÌV £ÀqɹzÀÝ ¨Ár

©¯ïØ, PÀÄ¹Û vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼É®è ªÉÊAiÀÄQÛPÀ

«ªÁzÀUÀ½AzÀ ¤AvÀÄ ºÉÆÃVªÉ. E£ÀÄß

ºÉƸÀzÁVAiÉÄà DgÀA¨sÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀµÉÖÃ.

E£ÀÄß «f ªÀÄUÀ ¸ÁªÀiÁæmï PÀÆqÁ F

avÀæzÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¥ÁvÀæ ¤ªÀð»¸À®Ä

gÉrAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ. DvÀ¤UÀÆ vÀgÀ¨ÉÃw

PÉÆr¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀÆ PÀÆqÁ

¨ÉæÃPÁVzÉ.

FUÀ C¥Àà ªÀÄUÀ¤UÉ F vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À£ÀÄß

ºÉƸÀvÁV PÉÆr¹ gÉrAiÀiÁV¸À¨ÉÃQzÉ.

¸ÁªÀiÁæmïUÉ E£ÉßãÀÄ ±Á¯Á ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ

±ÀÄgÀĪÁUÉÆÃzÀjAzÀ CzÀÆ PÁqÁ

PÀµÀÖ ¸ÁzsÀå. DzÀÝjAzÀ¯Éà zÀĤAiÀiÁ

PÀÄ¹Û ¤zÉÃð±ÀPÀ

gÁWÀÄ ©aÑlÖ

C¸À°Ã ¸ÀvÀå!

CSÁqÀ¢AzÀ ¤dPÀÆÌ

»AzÉ ¸ÀjzÀgÁ

«dAiÀiï?

«f ªÀÄvÀÄÛ gÁWÀÄ ¸ÉÃj ZÀZÉð £Àqɹ

PÀÄ¹Û avÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀð¢AzÀ

DgÀA©ü¸À®Ä ¤zsÁðgÀ ªÀiÁrzÁÝgÀAvÉ.

PÀÄ¹Û avÀæzÀ »A¢gÉÆà ¤dªÁzÀ «ZÁgÀ

EµÀÄÖ. DzÀgÉ F avÀæ ¤AvÉà ºÉÆÃVzÉ

JA§AxÁ AiÀiÁªÀ gÀƪÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÆß £ÀA§

¨ÉÃr CAvÀ gÁWÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ ªÀÄ£À«

ªÀiÁrzÁÝgÉ.

EzÉà ºÉÆwÛ£À°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉƸÁ

¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÆß PÀÆqÁ gÁWÀÄ eÁ»ÃgÀÄ

ªÀiÁrzÁÝgÉ. PÀÄ¹Û avÀæPÉÌ vÀAiÀiÁj

£ÀqɸÀÄvÀÛ¯Éà ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß ªÀiÁr

ªÀÄÄV¸À®Æ vÀAiÀiÁjUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°ªÉ.

F ºÉƸÁ avÀæ PÀÆqÁ «fAiÀÄ ºÉÆÃA

¨Áå£Àgï zÀĤAiÀiÁ mÁQøï PÀqɬÄAzÀ¯ÉÃ

¤ªÀiÁðtUÉƼÀî°zÉ. F avÀæzÀ°è

«±ÉõÀªÁzÀ ¥ÁvÀæzÀ°è zÀĤAiÀiÁ «f

CªÀgÉà £ÁAiÀÄPÀ£ÁV £Àn¸À°zÁÝgÀAvÉ.

FUÁUÀ¯Éà F avÀæzÀ ¹Ìç¥sïÖ §gÉAiÉÆÃ

PÉ®¸ÀzÀ°è gÁWÀÄ vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÀAvÉ.

F avÀæ ªÉÆzÀ®Ä vÉgÉ PÁt°zÉ. EzÀgÀ

eÉÆvÉUÉà «f ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁæmï PÀĹÛUÁV

vÀAiÀiÁj £ÀqɸÀ°zÁÝgÉ.

183

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019


±ÁAPï ¤zÉÃð±À£ÀzÀ JAl£Éà ¹¤ªÀiÁ `vÁ¬ÄUÉ vÀPÀÌ ªÀÄUÀ' vÉgÉ PÀAqÀÄ

±À UɮĪÀÅ zÁR°¹zÉ. CzÁUÀ¯Éà CªÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄ£ÀªÉÆúÀPÀ

PÀxÉUÉ PÁªÀÅPÉÆqÉÆà PÉ®¸ÀPÉÌ ZÁ®£É ¤ÃrzÁÝgÉ. ªÉÆVΣÀ ªÀÄ£À¸ÀÄ ªÀÄÆ®PÀ

¥sÉæ±ï DzÉÆAzÀÄ PÀxÉ ºÉüÀÄvÀÛ¯Éà ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß vÁQzÀݪÀgÀÄ ±À±ÁAPï. E¢ÃUÀ

±À±ÁAPï ¹¤ªÀiÁ¸ï ºÉ¸Àj£À°è ¸ÀéAvÀ ¨Áå£Àj£ÀrAiÀÄ°è avÀæ ¤ªÀiÁðtPÀÆÌ

ªÀÄÄAzÁVgÉÆà ±À±ÁAPï, ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÁVAiÀÄÆ CªÀvÀj¹zÁÝgÉ. CzÀgÀ

°èAiÀÄÆ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓAiÀÄ°èUÉà UÉ¢ÝzÁÝgÉ.

±ÀA±ÁAPï F ªÀgÉUÉ ¤zÉÃð²¹gÀĪÀÅzÀÄ JAlÄ ¹¤ªÀiÁUÀ¼ÀÄ. CzÀ

gÀ°è vÉgÉUɧA¢gÀĪÀÅzÀÄ K¼ÀÄ. DzÀgÉ EªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ªÉÆzÀ®

JgÀqÀÄ avÀæzÉÆwÛUÉà `¸ÀzÀ©ügÀÄaAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀ' JA§ ¸Ànð¦üPÉÃlÄ

¥Áæ¦ÛAiÀiÁVvÀÄÛ!

±À±ÁAPï CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉà ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃqÀĪÀ

ºÀÄaÑvÀÛAvÉ. J¼Éà ªÀÄUÀĪÁVzÁÝVAzÀ®Æ ±À±ÁAPïgÀ£ÀÄß PÀAPÀļÀ°è

PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ UÁA¢ü PÁè¸ï ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. »ÃUÁV

¹¤ªÀiÁ C£ÉÆßÃzÀÄ wÃgÁ aPÀÌ ªÀAiÀĹìUÉà ±À±ÁAPï «ÄzÀĽ£À°è

¨ÉÃgÀÆj©nÖvÀÄÛ. avÀæzÀÄUÀðzÀ vÁ¼Àå

JA§ ¸ÀtÚ ºÀ½îAiÀÄ°è ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ

±À±ÁAPï ¹«¯ï EAf¤AiÀÄjAUï£À°è

r¥ÉÆèªÀiÁ ¥ÀqÉzÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀPÉÌ

PÁ°lÖªÀgÀÄ.

ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ vÁ£ÉƧâ

¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ ºÀ¥ÁºÀ¦

¬ÄAzÀ vÉƼÀ¯ÁqÀÄwÛzÀÝ ±À±ÁAPï

MªÉÄä `PÉ®¸À ¹QÌzÉ' JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî

ºÉý ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqÉ ¥ÁzÀ

¨É¼É¹zÀÝgÀAvÉ. DzÀgÉ AiÀĪÀ PÉ®¸À

PÁAiÀÄðªÀÇ E®èzÉ MAzÀÄ ªÀµÀð

wgÀÄ¥É JwÛzÀ £ÀAvÀgÀ `EzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è' JAzÀÄ wêÀiÁ𤹠¸ÀtÚ

PÀA¥É¤AiÀÄ°è GzÉÆåÃUÀPÉÌ ¸ÉÃj MAzÀÄ ªÀµÀð PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝgÀAvÉ.

ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¹¤ªÀiÁ PÀqÉ ªÁ°zÀÝjAzÀ, UÁA¢ü £ÀUÀgÀzÀ UÀ°è

UÀ°èAiÀÄ®Æè C¯ÉzÁr, PÀqÉUÉ J¸ï ªÀĺÉÃAzÀgï §½ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁV

PÉ®¸À VnÖ¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. `vÁ¬Ä E®èzÀ vÀªÀgÀÄ' ¸ÉÃjzÀAvÉ MAzÀµÀÄÖ

¹¤ªÀÄUÀ½UÉ ªÀĺÉÃAzÀgï §½ zÀÄrzÀ ±À±ÁAPï £ÀAvÀgÀ ºÀA¸À¯ÉÃSÁ

eÉÆvÉ LzÀÄ ªÀµÀð PÁ® PÀ¼ÉzÀgÀÄ. ºÀA¸À¯ÉÃSÁ ¤ªÀiÁðtzÀ°è ±À±ÁAPï

¤zÉÃð±ÀPÀ£ÁUÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÁæeÉPïÖUÀ¼À ¥Áè£ï £ÀqÉ¢vÁÛzÀgÀÆ,

AiÀiÁªÀÅzÀÆ §gÀPÀvÁÛUÀ°®è.

ªÉÆVΣÀ ªÀÄ£À¹£À ¤zÉÃð±ÀPÀ

±À±ÁAPï vÁ¼Àå

¸ÀļÀÄî ºÉý HgÀÄ ©nÖzÀÝ

zÀÄUÀðzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀzÀÄÝ zÀÄUÀðªÀÄ ºÁ¢!

ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ vÁ£ÉƧ⠤zÉÃð±ÀPÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§

ºÀ¥ÁºÀ¦¬ÄAzÀ vÉƼÀ¯ÁqÀÄwÛzÀÝ ±À±ÁAPï MªÉÄä `PÉ®¸À ¹QÌzÉ’

JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqÉ ¥ÁzÀ ¨É¼É¹zÀÝgÀAvÉ.

F £ÀqÀÄªÉ vÉ®ÄV£À gÁªÉÆÃf gÁªïUÁV ¹¤ªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀ

ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀÄÆ ªÀÄÄV¢vÀÄÛ. ºÁUÉ DgÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃQzÀÝ ¹¤ªÀiÁªÉÃ

`ªÉÆVΣÀ ªÀÄ£À¸ÀÄ'. E£ÉßãÀÄ ¹¤ªÀiÁ DgÀA¨sÀªÁUÉà ºÉÆÃAiÀÄÄÛ J£ÀÄߪÀ

ºÉÆwÛUÉà gÁªÉÆÃfgÁªï `ªÀÄ£À¸ÀÄ' §zÀ¸À°¹ `F ¸À¨ÉÓPïÖ ¸Àj¬Ä®è'

JAzÀÄ©lÖgÀÄ. »ÃUÁV F ¹¤ªÀiÁ DgÀA¨sÀPÉÌ ªÀÄÄ£ÀߪÉà PÁ¯ÉwÛPÉÆArvÀÄÛ.

F £ÀqÀÄªÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ JAzÀÄ ©fAiÀiÁVºÉÆÃVzÀÝ ±À±ÁAPïUÉ

ªÀÄvÉÛ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ dégÀ ±ÀÄgÀĪÁVvÀÛAvÉ. ±À±ÁAPïgÀ ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß

£ÉÆÃqÀ¯ÁgÀzÀ gÁªÉÆÃfgÁªï `¹PÀìgï' avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð²¸ÀĪÀ

CªÀPÁ±À PÉÆlÄÖ ¥ÁªÀ£ÀgÁVzÀÝgÀÄ. `¹PÀìgï' MAzÀÄ ªÀÄlÖzÀ AiÀıÀ¸Àì£ÀÆß

PÀAqÀÄ `¥Àædé®'UÉÆArvÀÄÛ. CzÉà ºÉÆwÛUÉ ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÀļÉAiÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà,

gÁªÉÆÃfgÁªï ¤gÁPÀj¹zÀÝ `ªÉÆVΣÀ ªÀÄ£À¸ÀÄ' avÀæzÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß M¦à

¹¤ªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä M¦àzÀgÀÄ.

£ÀÆgÉAlÄ CqÉvÀqÉ, ¸É£ÁìgÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ `ªÉÆUÀÄÎ'

CgÀ½vÀÄ-±À±ÁAPïUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÉ¸ÀgÀÆ, ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÆ §AzÀªÀÅ.

D£ÀAvÀgÀ PÀȵÀÚ£ï ®ªï ¸ÉÆÖÃj, dgÁ¸ÀAzsÀ, §ZÀÑ£ï, PÀȵÀÚ-°Ã¯Á,

ªÀÄÄAUÁgÀĪÀļÉ-2... »ÃUÉ

MAzÀgÀ »AzÉÆAzÀÄ »mï

¹¤ªÀiÁUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÁÝgÉ.

ªÀÄÄAUÁgÀĪÀļÉ-2 £ÀAvÀgÀ MA¢µÀÄÖ

PÁ¯ÁªÀPÁ±À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ `vÁ¬ÄUÉ

vÀPÀÌ ªÀÄUÀ'£À£ÀÄß gÀa¹, ¤zÉÃð²¹zÁÝgÉ.

ºÁqÀÄ, ¥ÉÆæêÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß

£ÉÆÃrzÀªÀgÉ®ègÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è MAxÀgÁ

¥Á¹nÃªï ªÉʨÉæõÀ£ï ºÀÄnÖ¹zÀÝ F

avÀæ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉAiÉÄà UÉ¢ÝzÉ.

`£À¤ßAzÀ JµÀÄÖ ¢£À M¼Éî ¹¤ªÀiÁ

ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÇà C°èÃvÀ£ÀPÀ

F avÀægÀAUÀzÀ°è EjÛä AiÀiÁgÉÆà ¤ªÀiÁð¥ÀPÀgÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr

£Á£ÀÄ GzÁÝgÀ DUÀĪÀÅzÁUÀ°, E£ÁågÉÆà »ÃgÉÆãÀ M°¹PÉƼÀî®Ä

¸Áé©üªÀiÁ£À ©lÄÖ jÃ®Ä ¸ÀÄvÀÄÛªÀÅzÁUÀ° £À¤ßAzÀ ¸ÁzsÀå«®è. E¯Éè

UÀÆl ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EgÀĪÀ GzÉÝñÀªÀÇ £À£ÀßzÀ®è. £À¤ßAzÀ ¹¤ªÀiÁ

¤zÉÃð±À£À ¸ÁzsÀå«®è JAzÁPÀët ºÉÆmÉÖ ¥ÁrUÁV ¨ÉÃgÉ GzÉÆåÃUÀ

£ÉÆÃqÉÆÌÃwä. fêÀ£À £ÀqɸÉÆÃPÉ 20-30 ¸Á«gÀ zÀÄrAiÉÆÃ

£ÀA©PÉAiÀÄAvÀÆ EzÉÝà EzÉ... £Á£ÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁvÁqÉÆâæAzÀ d£À

£À£ÀUÉ vÀÄA¨Á UÁAZÁ° CAzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁV®è £Á£ÀÄ EgÉÆÃzÉÃ

»ÃUÉ...' EzÀÄ ±À±ÁAPïgÀ £ÉÃgÁ£ÉÃgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

184


Grand Flea Market in Colabration with Chittara Presents

URBAN

B A Z A A R

ART, CRAFT & HANDLOOM EXHIBITION

Entry Free

Date : 21st Dec - 30th Dec 2018 Timings: 11:00 AM - 07:30 PM

Venue: Karnataka Chitrakala Parishath,

Kumara Krupa Road, Bangalore

Shopping,

LivePerformance,

WorkShop

& Much More...

Please Visit with your Family & Friends Contact : 8861792505 / 9611835597


CINIGANDHA Monthly

RNI No. KARKAN21347/2011

Editor : Arun Kumar G

Publisher, Printed & Owned By : Chandraiah HJ

Printed at CPC, Kalyani Garden, Bangalore.

Published at : Cinibuzz

#13/1, 1st Temple Street,

9th Cross, Malleshwaram, Bangalore-3.

d £À ªÀ j

New Year Special Issue 2019

192

More magazines by this user
Similar magazines