Οκτώβριος 2018

lykovrisipefki123
  • No tags were found...

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Δελτίο 121620 (Σχέδιο) Οκτώβριος 2018

ΑΦΜ 997625190

Κωδ.e-portal ΓΛΚ E84606

----- -----

Νομός Αττικής

Περιφέρεια Αττικής

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

----- -----

«Ιστορικό Δελτίου»

Δημιουργία 01/11/2018

Ενημέρωση 09/11/2018

Υπογράφοντες Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή

Ο αρμόδιος υπάλληλος /

στατιστικός ανταποκριτής

Χρήστος Κότσιαρης

___/___/2018

Ο αρμόδιος για τα οικονομικά /

προϊστάμενος της Οικονομικής

υπηρεσίας

_______________________________________

09/11/2018

Δήμαρχος Μαυρίδης Αναστάσιος

09/11/2018

09/11/2018 14:35 Σελίδα 1 από 7

Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


I. ΕΣΟΔΑ

Ομάδα

Περιγραφή

(Σχέδιο) Οκτώβριος 2018, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Προϋπολογισμός

έτους

(αρχικός+μεταβολές

έως και μήνα

Μήνας αναφοράς

Περίοδος

(Ιανουάριος έως και

μήνα αναφοράς)

[s1] ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5) 19.823.909 955.980 14.922.451

09/11/2018 14:35 Σελίδα 2 από 7

Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


II. ΕΞΟΔΑ

Ομάδα

85b

Περιγραφή

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός

του οικονομικού έτους λόγω λογιστικών

εκκρεμοτήτων που χρονίζουν ή διαπίστωσης

ταμειακών ελλειμμάτων

(Σχέδιο) Οκτώβριος 2018, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Προϋπολογισμός

έτους

(αρχικός+μεταβολές

έως και μήνα

Μήνας αναφοράς

Περίοδος

(Ιανουάριος έως και

μήνα αναφοράς)

625.928 0 0

[x1] ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9) 19.823.909 793.652 10.511.453

09/11/2018 14:35 Σελίδα 3 από 7

Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(Σχέδιο) Οκτώβριος 2018, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Ομάδα

Περιγραφή

Τέλος προηγούμενου

έτους

Προηγούμενος του

μήνα αναφοράς

Μήνας αναφοράς

[1] Διαθέσιμα (α+β+γ) 4.185.829 4.248.729 4.411.057

[1a] α)Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 17.102 13.103 20.720

[1b] β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 0 0 0

[1c] γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 4.168.727 4.235.626 4.390.337

[2] Χρεόγραφα (α+β+γ) 5.800 5.800 5.800

[2a]

[2b]

[2c]

α)Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια

και ομόλογα)

β)Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών,

κλπ)

γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια

αμοιβαίων κεφαλαίων

0 0 0

0 0 0

5.800 5.800 5.800

[3] Δάνεια προς τρίτους 0 0 0

[4] Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 8.315.405 7.833.681 7.776.444

[4a] α) Δάνεια εσωτερικού 8.315.405 7.833.681 7.776.444

[4b] β) Δάνεια εξωτερικού 0 0 0

[5yp] Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 755.583 637.584 653.062

[5ypa] α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. 700.809 607.333 631.892

-- 5ypa1 - από αναδοχή οφειλών 0 0 0

-- 5ypa2 - από δικαστικές αποφάσεις 0 0 0

-- 5ypa3 - από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες 0 0 0

-- 5ypa4 - που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης 0 0 0

-- 5ypa5

- που δεν εντάσσονται στις παραπάνω

περιπτώσεις

700.809 607.333 631.892

[5ypb] β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης 54.774 30.251 21.170

-- 5ypb1 - από αναδοχή οφειλών 0 0 0

-- 5ypb2 - από δικαστικές αποφάσεις 0 0 0

-- 5ypb3 - από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες 0 0 0

-- 5ypb4 - που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης 0 0 0

-- 5ypb5

- που δεν εντάσσονται στις παραπάνω

περιπτώσεις

54.774 30.251 21.170

[5ek] Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β) 755.583 605.915 653.062

[5eka]

[5eka1]

[5ekb]

[5ekb1]

[6]

α)Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν.

Κυβέρ.

Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από

την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης

β)Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν.

Κυβέρνησης

Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από

την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης

Καταθέσεις από Κεφάλαια Αυτοτελούς

Διαχείρισης/Ειδικούς Λογαριασμούς (β+γ)

700.809 575.664 631.892

460.481 445.978 436.898

54.774 30.251 21.170

0 0 0

0 0 0

[6b] β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 0 0 0

09/11/2018 14:35 Σελίδα 4 από 7

Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


(Σχέδιο) Οκτώβριος 2018, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Συνέχεια)

Ομάδα

Περιγραφή

Τέλος προηγούμενου

έτους

Προηγούμενος του

μήνα αναφοράς

Μήνας αναφοράς

[6c] γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 0 0 0

09/11/2018 14:35 Σελίδα 5 από 7

Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


IV. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Σχέδιο) Οκτώβριος 2018, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

09/11/2018 14:35 Σελίδα 6 από 7

Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

(Σχέδιο) Οκτώβριος 2018, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

09/11/2018 14:35 Σελίδα 7 από 7

Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

More magazines by this user
Similar magazines