29.01.2019 Views

کاتر آسفالت بر(بتن بر) چیست؟ معرفی انواع کاتر آسفالت بر(بتن بر)

دستگاه برش بتن یا دستگاه برش آسفالت ماشینی است که از آن جهت برش سطح بتن و یا آسفالت جاده ها، خیابان ها و کندن آسفالت در مقاطع کوچک به منظور عملیات عمرانی مختلف همچون کابل گذاری، لوله گذاری و یا تعمیر و ترمیم سطح آسفالت استفاده می گردد. قیمت آسفالت بر در مقایسه با قیمت دستگاه برش بتن کمتر است و علت آن هم تیغه مخصوص بتن بر می باشد. فروش دستگاه برش بتن(بتن بر) نسبت به آسفالت بر (بعلت کارایی بالای آن) بیشتر است. قابلیت این دستگاه کاتر در آن است که آسفالت , بتن و حتی بتن مسلح(با تیغه مخصوص بتن مسلح) رو به صورت مقطعی برش داده و سطح کناری بدون تخریب باقی خواهد ماند، که در ادامه بررسی انواع دستگاه برش بتن بر و کاتر آسفالت بر خواهیم پرداخت.

دستگاه برش بتن یا دستگاه برش آسفالت ماشینی است که از آن جهت برش سطح بتن و یا آسفالت جاده ها، خیابان ها و کندن آسفالت در مقاطع کوچک به منظور عملیات عمرانی مختلف همچون کابل گذاری، لوله گذاری و یا تعمیر و ترمیم سطح آسفالت استفاده می گردد. قیمت آسفالت بر در مقایسه با قیمت دستگاه برش بتن کمتر است و علت آن هم تیغه مخصوص بتن بر می باشد. فروش دستگاه برش بتن(بتن بر) نسبت به آسفالت بر (بعلت کارایی بالای آن) بیشتر است. قابلیت این دستگاه کاتر در آن است که آسفالت , بتن و حتی بتن مسلح(با تیغه مخصوص بتن مسلح) رو به صورت مقطعی برش داده و سطح کناری بدون تخریب باقی خواهد ماند، که در ادامه بررسی انواع دستگاه برش بتن بر و کاتر آسفالت بر خواهیم پرداخت.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

معرفی

دستگاه برش بتن

ویژگی های یک کاتر آسفالت بر خوب

‏-دارای

۱ موتوری با توان و قدرت باال

۲

‏-دارای قاب محافظ مناسب برای موتور جهت استحکام ‏،گرفتن ارتعاشات،‏ جلوگیری از

ورود گرد و غبار به داخل موتور و در نتیجه افزایش طول عمر موتورباشد ویژگی که در تمامی

کاترهای آسفالت بر موجود در فروشگاه اینترنتی ابزارینو می توانید ببینید.‏

‏-دارای مخزن آب قابل شستشو جهت خنک کاری تیغه

‏-قابلیت به کاربردن آسان توسط اپراتور

‏-دارای قاب مناسب در قسمت تیغه جهت جلوگیری از پاشش گرد و غبار و آب به اطراف

‏-دارای کلید قطع اضطراری دستگاه،‏ جهت حوادث ناگهانی

‏-دارای دسته های قابل تنظیم و ارگونومیک جهت در دست گرفتن راحت توسط اپراتور

۳

۴

۵

۶

۷

– ۸

قیمت کاتر آسفالت بر

مناسب و مقرون به صرفه باشد.‏

کاربردهای کاتر آسفالت بر

۱ ‏-برش آسفالت،‏ بتن و سرامیک در مقاطع کوچک جهت عملیات عمرانی مختلف

۲ ‏-برداشت،‏ لکه گیری و ترمیم آسفالت خیابان ها،‏ پل ها،‏ جاده ها و معابر

ویژگی های یک ستون ریز

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!