29.01.2019 Views

کاتر آسفالت بر(بتن بر) چیست؟ معرفی انواع کاتر آسفالت بر(بتن بر)

دستگاه برش بتن یا دستگاه برش آسفالت ماشینی است که از آن جهت برش سطح بتن و یا آسفالت جاده ها، خیابان ها و کندن آسفالت در مقاطع کوچک به منظور عملیات عمرانی مختلف همچون کابل گذاری، لوله گذاری و یا تعمیر و ترمیم سطح آسفالت استفاده می گردد. قیمت آسفالت بر در مقایسه با قیمت دستگاه برش بتن کمتر است و علت آن هم تیغه مخصوص بتن بر می باشد. فروش دستگاه برش بتن(بتن بر) نسبت به آسفالت بر (بعلت کارایی بالای آن) بیشتر است. قابلیت این دستگاه کاتر در آن است که آسفالت , بتن و حتی بتن مسلح(با تیغه مخصوص بتن مسلح) رو به صورت مقطعی برش داده و سطح کناری بدون تخریب باقی خواهد ماند، که در ادامه بررسی انواع دستگاه برش بتن بر و کاتر آسفالت بر خواهیم پرداخت.

دستگاه برش بتن یا دستگاه برش آسفالت ماشینی است که از آن جهت برش سطح بتن و یا آسفالت جاده ها، خیابان ها و کندن آسفالت در مقاطع کوچک به منظور عملیات عمرانی مختلف همچون کابل گذاری، لوله گذاری و یا تعمیر و ترمیم سطح آسفالت استفاده می گردد. قیمت آسفالت بر در مقایسه با قیمت دستگاه برش بتن کمتر است و علت آن هم تیغه مخصوص بتن بر می باشد. فروش دستگاه برش بتن(بتن بر) نسبت به آسفالت بر (بعلت کارایی بالای آن) بیشتر است. قابلیت این دستگاه کاتر در آن است که آسفالت , بتن و حتی بتن مسلح(با تیغه مخصوص بتن مسلح) رو به صورت مقطعی برش داده و سطح کناری بدون تخریب باقی خواهد ماند، که در ادامه بررسی انواع دستگاه برش بتن بر و کاتر آسفالت بر خواهیم پرداخت.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

انواع کاتر آسفالت بر

‏-کاتر آسفالت بر با موتور دیزل :

به دلیل قدرت و توان باالی موتورهای دیزل،‏ از این

۲

دسته از موتورها در کاترهای بزرگ که توانایی زدن عمق های برش باال تا ۲۵ سانتیمتر

را دارند استفاده می گردد.‏ شاسی این دسته از کاترها

که نمونه آن را در سایت ابزارینو

می بینید،‏

بزرگتر و قوی تر بوده تا بتوانند وزن سنگین تر موتور را تحمل کنند.‏

معموال

در کاربری های خاص از این دستگاه استفاده می گردد.‏

موارد حائز اهمیت در انتقال و

بنزینی

تعمیر و نگهداری دستگاه های کاتر آسفالت بر با موتور

حتما قبل از حمل و نقل دستگاه موارد زیر را انجام دهید:‏

‏-تیغه را باز کنید

‏-مخزن آب دستگاه را خالی کنید.‏

۱

۲

‏-راهنمای برش را در حالت عمودی قرار دهید.‏

‏-با استفاده از چرخ دستی،‏ قاب برش را به باالترین موقعیت خود برسانید.‏

۳

۴

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!