29.01.2019 Views

کاتر آسفالت بر(بتن بر) چیست؟ معرفی انواع کاتر آسفالت بر(بتن بر)

دستگاه برش بتن یا دستگاه برش آسفالت ماشینی است که از آن جهت برش سطح بتن و یا آسفالت جاده ها، خیابان ها و کندن آسفالت در مقاطع کوچک به منظور عملیات عمرانی مختلف همچون کابل گذاری، لوله گذاری و یا تعمیر و ترمیم سطح آسفالت استفاده می گردد. قیمت آسفالت بر در مقایسه با قیمت دستگاه برش بتن کمتر است و علت آن هم تیغه مخصوص بتن بر می باشد. فروش دستگاه برش بتن(بتن بر) نسبت به آسفالت بر (بعلت کارایی بالای آن) بیشتر است. قابلیت این دستگاه کاتر در آن است که آسفالت , بتن و حتی بتن مسلح(با تیغه مخصوص بتن مسلح) رو به صورت مقطعی برش داده و سطح کناری بدون تخریب باقی خواهد ماند، که در ادامه بررسی انواع دستگاه برش بتن بر و کاتر آسفالت بر خواهیم پرداخت.

دستگاه برش بتن یا دستگاه برش آسفالت ماشینی است که از آن جهت برش سطح بتن و یا آسفالت جاده ها، خیابان ها و کندن آسفالت در مقاطع کوچک به منظور عملیات عمرانی مختلف همچون کابل گذاری، لوله گذاری و یا تعمیر و ترمیم سطح آسفالت استفاده می گردد. قیمت آسفالت بر در مقایسه با قیمت دستگاه برش بتن کمتر است و علت آن هم تیغه مخصوص بتن بر می باشد. فروش دستگاه برش بتن(بتن بر) نسبت به آسفالت بر (بعلت کارایی بالای آن) بیشتر است. قابلیت این دستگاه کاتر در آن است که آسفالت , بتن و حتی بتن مسلح(با تیغه مخصوص بتن مسلح) رو به صورت مقطعی برش داده و سطح کناری بدون تخریب باقی خواهد ماند، که در ادامه بررسی انواع دستگاه برش بتن بر و کاتر آسفالت بر خواهیم پرداخت.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

تعمیر

و نگهداری کاتر آسفالت

تعمیر و نگهداری کاتر آسفالت بر با موتور بنزینی

ما سعی نمودیم اکثر موارد مهم در تعمیر و نگهداری در بخش های مختلف دستگاه با

موتور بنزینی را به دلیل رایج بودن و کاربردهای زیاد این نوع در جداول زیر

و در

فروشگاه اینترنتی ابزارینو

به شما انتقال دهیم.‏

تعمیر و نگهداری در قسمت موتور:‏

هر

هر

ماه اول یا هر

۲۲

هر ۳

۵۲

۶

۱۲۲

۲

سال

یکبار

ماه یا

ساعت

ماه یا

ساعت

ساعت

هر بار

استفاده

جدول مربوط به تعمیر نگهداری موتور

√ چک کردن روغن موتور

√ √ عوض کردن
√ چک کردن فیلتر هوا

تمیز کردن

تمیز کردن

چک کردن-‏ تمیز کردن


تعمیر و نگهداری در کل قسمت های ماشین:‏

بعد از

هر

آسیب

بعد از

هر

مشکل

هر

هفته

در

پایان

روز

در زمان

تعویض

ابزار

در

شروع

روز

یک

ساعت

بعد از کار

چک کردن ‏)در صورت

‏(نیاز جایگزین گردد

√ √ √ کنترل بصری


مخزن صافی

سوخت

شمع ها

مسیر

سوخت

جدول تعمیر و نگهداری کل

تمیز کردن

√ √ تمیز کردن

قسمت های ماشین

تمام قسمت های

ماشین

فلنج و قسمت

های از بین برنده

ارتعاش تیغه

√ √ √ √ کنترل کردن کشش تسمهتمیز کردن

مجرا و شیلنگ

آب

√ گریسکاری گودی پیچ

√ تمیز کردن محفظه موتور

سفت کردن و

آچارکشی

پیچ و مهره های

در دسترس

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!