29.01.2019 Views

کاتر آسفالت بر(بتن بر) چیست؟ معرفی انواع کاتر آسفالت بر(بتن بر)

دستگاه برش بتن یا دستگاه برش آسفالت ماشینی است که از آن جهت برش سطح بتن و یا آسفالت جاده ها، خیابان ها و کندن آسفالت در مقاطع کوچک به منظور عملیات عمرانی مختلف همچون کابل گذاری، لوله گذاری و یا تعمیر و ترمیم سطح آسفالت استفاده می گردد. قیمت آسفالت بر در مقایسه با قیمت دستگاه برش بتن کمتر است و علت آن هم تیغه مخصوص بتن بر می باشد. فروش دستگاه برش بتن(بتن بر) نسبت به آسفالت بر (بعلت کارایی بالای آن) بیشتر است. قابلیت این دستگاه کاتر در آن است که آسفالت , بتن و حتی بتن مسلح(با تیغه مخصوص بتن مسلح) رو به صورت مقطعی برش داده و سطح کناری بدون تخریب باقی خواهد ماند، که در ادامه بررسی انواع دستگاه برش بتن بر و کاتر آسفالت بر خواهیم پرداخت.

دستگاه برش بتن یا دستگاه برش آسفالت ماشینی است که از آن جهت برش سطح بتن و یا آسفالت جاده ها، خیابان ها و کندن آسفالت در مقاطع کوچک به منظور عملیات عمرانی مختلف همچون کابل گذاری، لوله گذاری و یا تعمیر و ترمیم سطح آسفالت استفاده می گردد. قیمت آسفالت بر در مقایسه با قیمت دستگاه برش بتن کمتر است و علت آن هم تیغه مخصوص بتن بر می باشد. فروش دستگاه برش بتن(بتن بر) نسبت به آسفالت بر (بعلت کارایی بالای آن) بیشتر است. قابلیت این دستگاه کاتر در آن است که آسفالت , بتن و حتی بتن مسلح(با تیغه مخصوص بتن مسلح) رو به صورت مقطعی برش داده و سطح کناری بدون تخریب باقی خواهد ماند، که در ادامه بررسی انواع دستگاه برش بتن بر و کاتر آسفالت بر خواهیم پرداخت.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

انواع تیغه کاتر بتن

تیغه های برش آسفالت در دو نوع خشک و مرطوب وجود دارد.‏

تیغه های خشک نیاز به

اتصال ضعیفتری

نسبت به تیغه های مرطوب داشته و نکته مهم آنکه تیغه های مرطوب

نیاز به خنک کاری با آب و روغنکاری در حین برش دارند.‏

2- تیغه بتن بر

تیغه بتن بر

دارای سختی و مقاومت بیشتری نسبت به تیغه های آسفالت بر بوده و از

آن می توان برای برش بتن های بدون آرماتور استفاده نمود.‏

همان طور که می

دانیم

دستگاه برش آسفالت

و بتن یکسان بوده و تفاوت اصلی در جنس تیغه هایی است

که بر روی دستگاه بسته می شود و دستگاه را تبدیل به

بتن بر یا آسفالت بر می

نماید.‏

تیغه های بتن بر

موجود در سایت ابزارینو

قابلیت برش آسفالت را نیز دارند به

دلیل آنکه سختی بتن بیشتر از سختی آسفالت است،‏ اما به هیچ وجه از تیغه های

آسفالت بر نباید برای برش بتن استفاده نمود چون عمر مفید آن ها به شدت کاهش پیدا

خواهد نمود و قیمت تیغه بتن براز قیمت تیغه آسفالت بر معموال بیشتر است.‏

همچنین

تیغه کاتر بتن

بر مسلح

در بازار موجود می باشند،‏ که از آن ها جهت برش بتن تازه

ریخته شده استفاده می گردد.‏

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!