29.01.2019 Views

کاتر آسفالت بر(بتن بر) چیست؟ معرفی انواع کاتر آسفالت بر(بتن بر)

دستگاه برش بتن یا دستگاه برش آسفالت ماشینی است که از آن جهت برش سطح بتن و یا آسفالت جاده ها، خیابان ها و کندن آسفالت در مقاطع کوچک به منظور عملیات عمرانی مختلف همچون کابل گذاری، لوله گذاری و یا تعمیر و ترمیم سطح آسفالت استفاده می گردد. قیمت آسفالت بر در مقایسه با قیمت دستگاه برش بتن کمتر است و علت آن هم تیغه مخصوص بتن بر می باشد. فروش دستگاه برش بتن(بتن بر) نسبت به آسفالت بر (بعلت کارایی بالای آن) بیشتر است. قابلیت این دستگاه کاتر در آن است که آسفالت , بتن و حتی بتن مسلح(با تیغه مخصوص بتن مسلح) رو به صورت مقطعی برش داده و سطح کناری بدون تخریب باقی خواهد ماند، که در ادامه بررسی انواع دستگاه برش بتن بر و کاتر آسفالت بر خواهیم پرداخت.

دستگاه برش بتن یا دستگاه برش آسفالت ماشینی است که از آن جهت برش سطح بتن و یا آسفالت جاده ها، خیابان ها و کندن آسفالت در مقاطع کوچک به منظور عملیات عمرانی مختلف همچون کابل گذاری، لوله گذاری و یا تعمیر و ترمیم سطح آسفالت استفاده می گردد. قیمت آسفالت بر در مقایسه با قیمت دستگاه برش بتن کمتر است و علت آن هم تیغه مخصوص بتن بر می باشد. فروش دستگاه برش بتن(بتن بر) نسبت به آسفالت بر (بعلت کارایی بالای آن) بیشتر است. قابلیت این دستگاه کاتر در آن است که آسفالت , بتن و حتی بتن مسلح(با تیغه مخصوص بتن مسلح) رو به صورت مقطعی برش داده و سطح کناری بدون تخریب باقی خواهد ماند، که در ادامه بررسی انواع دستگاه برش بتن بر و کاتر آسفالت بر خواهیم پرداخت.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

نحوه انتخاب سایز

تی غه

نحوه انتخاب سایز تیغه

تیغه آسفالت بر

و بتن بر

در جنس ها،‏ اندازه و ابعاد مختلف برای به وجود آوردن عمق

برش های متفاوت موجود می باشند.‏

برای اینکه بتوانید تیغه مناسب برای دستگاه را

انتخاب کنید اولین نکته جنسی است که می خواهید برش دهید و نکته بعدی عمقی

است که میخواهید پایین بروید.‏ در دستگاه های کاتر

نمایش داده شده در وب سایت

۴۵

ابزارینو

عمق برش همیشه برابر با یک سوم قطر تیغه است،‏ به عنوان مثال با تیغه قطر

سانت می توان عمق برش ۱۵ سانت را درآورد.‏

منبع:‏ https://abzarino.com/asphalt-cutter/

اگر سوالی دارید,‏ هماکنون میتوانید با کارشناسان فروشگاه اینترنتی ابزارینو

با شماره 02133918034

تماس

بگیرید و از

مشاوره تخصصی

این و رایگان

فروشگاه

استفاده کنید.‏

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!