GOOD EVENING-BHOPAL-29-01-2019

goodevening

³f¦fSX ÀfaÀIYSX¯f

A»f¦f AaQf¬f, A»f¦f ³f¬fdSX¹ff

Short News

´fcUÊ SXÃff¸fÔÂfe þfgþÊ

RY³ffËOXeªf IYf d³f²f³f

³fBÊ dQ»»feÜ Àf¸f°ff ´ffMXeÊ IZY

ÀfÔÀ±ff´fIY AüSX QZVf IZY ´fcUÊ SXÃff ¸fÔÂfe

þfgþÊ RY³ffËOXeªf IYf Àfû¸fUfSX ÀfbfWX

7 fþZ 88 U¿fÊ IYe CX¸fi ¸fZÔ d³f²f³f WXû

¦f¹ffÜ f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY d´fL»fZ

IbYL dQ³fûÔ ÀfZ UZX ÀUfB³f μ»fc ÀfZ

´fedOÞX°f ±fZÜ d´fL»fZ IYfRYe »fÔfZ Àf¸f¹f

ÀfZ UZX fe¸ffSX ±fZ AüSX ÀffUÊþd³fIY

þeU³f ÀfZ QcSX ±fZÜ þfgþÊ RY³ffÊÔOXeªf ³fZ

SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ AÔd°f¸f ÀffÔÀf

»feÜ

UeSX·fQi dÀfÔWX ÀUfB³f

μ»fc IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ

³fBÊ dQ»»feÜ dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf IZY ´fcUÊ

¸fb£¹f¸fÔÂfe UeSX·fQi dÀfÔWX ÀUfB³f μ»fc

IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ Af ¦fE WX`ÔÜ CX³fIYf

B»ffþ dVf¸f»ff dÀ±f°f BÔdQSXf ¦ffÔ²fe

¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ EÔOX WXfgdÀ´fMX»f

(AfBÊþeE¸fÀfe) ¸fZÔ ¨f»f SXWXf WX`Ü

dÀfÔWX IYe fe¸ffSXe IYe þf³fIYfSXe

OXfg¢MXSXûÔ ³fZ Àfû¸fUfSX IYû QeÜ B»ffþ

IYSX SXWXZ OXfg¢MXSXûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY

Àfû¸fUfSX IYû UeSX·fQi dÀfÔWX IZY ÀUfB³f

μ»fc ÀfZ ¦fiÀ°f WXû³fZ IYe ´fbdá WXbBÊÜ ÀffÔÀf

»fZ³fZ ¸fZÔ Af³fZ Uf»fe dQ¢IY°fûÔ IZY ffQ

CX³WXZÔ SXdUUfSX IYû AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ

IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf ¸fZÔ

ÀUfB³f μ»fc IYe dVfIYf¹f°fZÔ Af SXWXe

WX`ÔÜ BÀf fff°f ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe

þ¹f SXf¸f NXfIbYSX ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IZY

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f ÀUfB³f μ»fc

IYe dÀ±fd°f IYe Àf¸feÃff IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ

Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû

f°ff¹ff WX` dIY dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf ÀUfB³f

μ»fc ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE ´fcSXe °fSXWX

°f`¹ffSX WX`Ü

IYBÊ VfWXSXûÔ ´fSX Af¹fIYSX

dU·ff¦f IYe IYOÞXe ³fþSX

³fBÊ dQ»»feÜ CXØfSX ´fiQZVf, dfWXfSX

Àf¸fZ°f QZVf IZY IYBÊ VfWXSXûÔ ¸fZÔ IYSX

ÀfÔ¦fiWX ¸fZÔ AfBÊ d¦fSXfUMX ³fZ Af¹fIYSX

dU·ff¦f IYû ¨füIY³³ff IYSX dQ¹ff WX`Ü

dU·ff¦f ³fZ »fJ³fDY, IYf³f´fbSX AüSX

´fMX³ff Àf¸fZ°f IYBÊ VfWXSXûÔ ¸fZÔ Lf´fZ¸ffSXe

IYe °f`¹ffSXe IYSX »fe WX`Ü ÀfcÂfûÔ IZY

¸fb°ffdfIY Af¹fIYSX ³fWXeÔ ·fSX³fZ Uf»fûÔ

´fSX dU·ff¦f ³f dÀfRYÊ Àf£°f IYQ¸f

CXNXfE¦ff, fd»IY Af´fSXfd²fIY

¸ff¸f»ff ·fe QþÊ IYSXZ¦ffÜ RYSXUSXe IZY

AfdJSX ¸fZÔ dU·ff¦f MX`¢Àf ¨fûSXûÔ IZY

dJ»ffRY A´f³fe ¸fbdWX¸f VfbøY IYSX

ÀfIY°ff WX`Ü dU·ff¦f IZY ´ffÀf VfWXSXûÔ IZY

AfÔIYOÞXZ Af ¦fE WX`ÔÜ AfÔIYOÞXûÔ ¸fZÔ

AWX¸fQfffQ, WX`QSXfffQ, »fJ³fDY,

·fû´ff»f, IYf³f´fbSX, ´fMX³ff AüSX ¸fbÔfBÊ

þ`ÀfZ VfWXSXûÔ ¸fZÔ MX`¢Àf UÀfc»fe ¸fZÔ ÀffÀfZ

ª¹ffQf d¦fSXfUMX QZJ³fZ IYû d¸f»fe WX`Ü

dfWXfSX ÀfSXIYfSX McXdSXª¸f IYû fPÞXf½ff QZ³fZ

¸f²¹f´fiQZVf ÀfZ IYSXZ¦fe E¦fie¸fZÔMX

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

dfWXfSX ÀfSXIYfSX A´f³fZ ¹fWXfÔ MXcdSXª¸f IYû

fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»fE ¸f²¹f´fiQZVf ÀfZ ´fiZSX¯ff »fZ

SXWXe WX`Ü ¸f´fi IZY ´f¹fÊMXIYûÔ IYû A´f³fZ ¹fWXfÔ

AfIYd¿fÊ°f IYSX³fZ IZY d»fE UWX ´f¹fÊMX³f d³f¦f¸f

ÀfZ Àf¸fÓfü°ff IYSX³fZ þf SXWXe WX`Ü ´fc½fÊ ¸fZÔ

dfWXfSX IZY ´f¹fÊMX³f ¸fÔÂfe BÔQüSX AfIYSX MXcdSXª¸f

ÀfZ þbOÞXe EIY E¢þedfVf³f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbE

±fZ AüSX ¸f´fi ÀfZ WXf±f d¸f»ff³fZ IYe ¸fÔVff ·fe

þfdWXSX IYe ±feÜ ¸f²¹f´fiQZVf MXcdSXª¸f ÀfZ¢MXSX

¸fZÔ °fZþe ÀfZ A´f³fe JfÀf ´fWX¨ff³f f³ff SXWXf

WX`Ü ´fbSXf³fe ÀfSXIYfSX ³fZ ·fe BÀf ÀfZ¢MXSX IYû

A´f³fe ´fif±fd¸fIY°ffAûÔ ¸fZÔ SXJf WX`Ü AüSX

Af ³fBÊX ÀfSXIYfSX ·fe BXÀf dQVff ¸fZÔ ªf»Q

IYQ¸f CXNXfE¦feÜ QcÀfSXZ SXfª¹f ·fe E¸f´fe

¸f²¹f´fiQZVf IZY CXªþ`³f

dþ»fZ ¸fZÔ EIY ·f¹ff³fIY

WXfQÀff WXû ¦f¹ffÜ ¹fWXfÔ

Àfû¸fUfSX SXf°f IYû ½f`³f AüSX

IYfSX IZY fe¨f ·fe¿f¯f

MX¢IYSX WXû ¦fBÊÜ ¹fWX

MX¢IYSX B°f³fe ·f¹fÔIYSX ±fe

dIY IYSXef 12 »fû¦fûÔ IYe

¸fü°f WXû ¦fBÊ dþ³f¸fZÔ ÀfZ 5

»fû¦f EIY WXe ´fdSXUfSX IZY

±fZÜ §fMX³ff ¸fZÔ Qû »fû¦f

¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXû

¦fEÜ À±fe³ff¹f »fû¦fûÔ IYe

¸fQQ ÀfZ ´fbd»fÀf ³fZ Àf·fe

IYû ³fþQeIYe dþ»ff

AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨ff¹ffÜ

MXcdSXª¸f ÀfZ ¹fûþ³ffAûÔ AüSX IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYû

A´f³ff SXWXZ WX`ÔÜ CX²fSX, dfWXfSX ÀfSXIYfSX ·fe

A´f³fZ ¹fWXfÔ ´f¹fÊMX³f IYû fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»fE

IYBÊ À°fSXûÔ ´fSX IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü dfWXfSX

´f¹fÊMX³f IYe fifÔdOXÔ¦f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ÀfZ »fZIYSX

SXf¿MÑXe¹f À°fSX °fIY IYe þf SXWXe WX`Ü dfWXfSX

ÀfSXIYfSX B³f dQ³fûÔ A´f³fZ ¹fWXfÔ ´f¹fÊMXIYûÔ IYf

μ»fû fPÞXf³fZ IYe ¹fûþ³ff ´fSX IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü

BÀfIZY d»fE UWX ¸f´fi ÀfSXIYfSX ÀfZ WXf±f d¸f»ff³fZ

þf SXWXe WX`Ü ¸f²¹f´fiQZVf AüSX dfWXfSX IZY

´f¹fÊMXIY EIY-QcÀfSXZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ §fc¸f³fZ þfEa

BÀfIZY d»fE Qû³fûÔ SXfª¹fûÔ IZY ´f¹fÊMX³f dU·ff¦f

AüSX ´f¹fÊMX³f EþZÔMX BÀf dQVff ¸fZÔ d¸f»fIYSX

IYf¸f IYSXZÔ¦fZÜ ¸f²¹f´fiQZVf IYe °fSXWX WXe dfWXfSX

¸fZÔ ²ffd¸fÊIY ´f¹fÊMX³f IZY QþʳfûÔ À±f»f WX`ÔÜ ´fc½fÊ ¸fZÔ

Af¹fûdþ°f BÔdOX¹ff BÔMXSX³fZVf³f»f MÑZU»f

·fû´ff»f, ¸fa¦f»f½ffSX 29 ªf³f½fSXe 2019

E¸f´fe MXcdSXª¸f IYf RÔYOXf A´f³ffE¦ff dfWXfSX

E¢þedfVf³f ¸fZÔ SXfª¹f IZY ´f¹fÊMX³f ¸fÔÂfe ´fi¸fûQ

IbY¸ffSX JbQ þfIYSX E¢þedfVf³f ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ

Àffa²¹f Q`d³fIY

þf °fIY Af´f Àff¸ffdþIY ÀU°fÔÂf°ff

³fWXeÔ WXfdÀf»f IYSX »fZ°fZ,

IYf³fc³f Af´fIYû þû ·fe ÀU°fÔÂf°ff QZ°ff

WX`, UWX Af´fIZY d»fE fZ¸ff³fe WXǛ

BaQüSX-·fû´ff»f ÀfZ ´fiIYfdVf°f

¸fc»¹f Qû ÷Y´fE • ´fÈ¿NX: 8 • ½f¿fÊ: 18 • AaIY: 357

info@goodeveningonline.com https://www.facebook.com/goodevening01 www.goodeveningonline.com

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

´fiQZVf ¸fZÔ ·fû´ff»f ÀfdWX°f 13 VfWXSX

Vfe°f»fWXSX IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ WX`ÔÜ SXfþ²ff³fe

¸fZÔ »f¦ff°ffSX QcÀfSXZ dQ³f Àfû¸fUfSX IYû

ÀfedU¹fSX IYû»OX OXZ SXWXfÜ SXdUUfSX SXf°f

³fE Àff»f IYe ÀffÀfZ ÀfQÊ SXf°f SXWXeÜ

°ff´f¸ff³f 6.4 dOX¦fie ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ

¹fWX Àff¸ff³¹f ÀfZ 5 dOX¦fie IY¸f SXWXfÜ

Àfû¸fUfSX IYû dQ³f ¸fZÔ ´ffSXf 19.3 dOX¦fie

´fSX SXWXfÜ IY»fZ¢MXSX ÀfbQf¸f ´fe. JfOÞXZ ³fZ

³fÀfÊSXe ÀfZ ´ffÔ¨fUeÔ ¢»ffÀf °fIY ÀIcY»fûÔ

¸fZÔ Qû dQ³f °fIY LbMXÐMXe IZY AfQZVf þfSXe

IYSX dQE WX`ÔÜ Àff±f WXe ÀfbfWX 9 fþZ IZY

ffQ 6UeÔ ÀfZ 12UeÔ °fIY IYe IYÃffAûÔ

IYû »f¦ff³fZ IYû IYWXf WX`Ü

B³f 9 VfWXSXûÔ ¸fZÔ ´ff»fZ þ`ÀfZ

WXf»ff°f, ´ffSXf 3-4 dOX¦fie IZY BQÊd¦fQÊ

SXWXf : f`°fc»f, Qd°f¹ff, ³fü¦ffÔU

AüSX JþbSXfWXû ¸fZÔ SXf°f IYf °ff´f¸ff³f 3

WXfQÀff : CXªþ`³f ¸fZÔ U`³f-IYfSX

¸fZÔ ·fe¿f¯f MX¢IYSX, 12 IYe ¸fü°f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, CX«f`³f

§fMX³ff CXªþ`³f IZY SXf¸f¦fPÞX IZY ´ffÀf Àfû¸fUfSX QZSX

SXf°f IYû §fMXeÜ dSX´fûMXÐÀfÊ IZY ¸fb°ffdfIY WXfQÀfZ ¸fZÔ

Vffd¸f»f EIY IYfSX VffQe IZY IYf¹fÊIiY¸f ÀfZ Uf´fÀf

Af SXWXe ±feÜ °f·fe QZSX SXf°f IYSXef 1 fþZ Àff¸f³fZ

ÀfZ Af SXWXe IYfSX ÀfZ MX¢IYSX WXû ¦fBÊÜ ÀfcÂfûÔ IZY

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

ªf¹f ªf½ff³f RYÀf»f FY¯f ¸ffRYe ¹fûªf³ff ¸fZÔ Àff¸f³fZ Af SXWXe

¦fOÞXfOÞXe IYû »fZIYSX ÀfSXIYfSX ³fZ ÷YJ IYOÞXf IYSX d»f¹ff W`XÜ

Af °fIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àff¸f³fZ AfBÊ ¦fOÞXfOÞXe IYû »fZIYSX

WXSXQf, ¦½ffd»f¹fSX AüSX Àff¦fSX dªf»fZ ¸fZa Qû¿fe IY¸fʨffdSX¹fûÔ

IZY dJ»ffRY ´fiIYSX¯f QªfÊ dIYE ¦fEÜ BÀfIZY A»ffUf BaQüSX

¸fZÔ EIY ´fiIYSX¯f ¸fZÔ Qû¿fe ½¹fdöY IYû ÀfZUf¸fböY dIY¹ff ¦f¹ff

AüSX °fe³f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY dJ»ffRY d½f·ff¦fe¹f ªffa¨f IZY

AfQZVf dQE ¦fE W`XaÜ

¦füSX°f»ff W`X dIY FY¯f ¸ffRYe ¹fûªf³ff ¸fZÔ CX³f dIYÀff³fûÔ IZY

³ff¸f ·fe fOÞXe Àfa£¹ff ¸fZÔ QªfÊ WbXE dªf³WXûÔ³fZ IYûBÊ »fû³f d»f¹ff

WXe ³fWXeÔ ±ffÜ ¹fWX »fû³f ´fc½fÊ ÀfSXIYfSX IYe Vfc³¹f ¹ffªf ½ff»fe

A»´ff½fd²f FY¯f ¹fûªf³ff IZY ½f¢°f ªffSXe dIYE ¦fE ±fZÜ

BÀfIZY A»ff½ff FY¯f ¸ffRYe Af½fZQ³f ´fif´°fe ¸fZa ·fe ¦fOÞXfOÞXe

Àff¸f³fZ Af SXWXe W`XÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IY¸f»f ³ff±f IZY d³fQZÊVf ´fSX

SXf¸f¦fPÞX IZY ´ffÀf QZSX SXf°f WbXAf WXfQÀff

¸fb°ffdfIY MX¢IYSX B°f³fe °fZþ ±fe dIY U`³f 50

¸feMXSX QcSX þf d¦fSXe AüSX CXÀfIZY ´fSXJ¨¨fZ CXOÞX

¦fEÜ Àf·fe ¸fÈ°fIY U`³f ¸fZÔ ÀfUfSX ±fZÜ QcÀfSXe ¦ffOÞXe

¸fZÔ »f¦fZ E¹fSXf`¦Àf ÀfZ CXÀf¸fZÔ ÀfUfSX »fû¦fûÔ IYe

þf³fZÔ f¨f ¦fBÊÔÜ

WXfQÀfZ ¸fZÔ U`³f ¸fZÔ ÀfUfSX EIY WXe ´fdSXUfSX IZY

IYSXef ´ffa¨f »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ B³f¸fZÔ 2-3

FY¯f ¸ffRYe ¹fûªf³ff ¸fZÔ ¦fOÞXfOÞXe ´fSX ÀfSXIYfSX

IYf IYOÞXf ÷YJ, Qû¿fe IY¸fʨffdSX¹fûÔ ´fSX IZYÀf

BaQüSX ¸fZÔ °fe³f IZY dJ»ffRY d½f·ff¦fe¹f ªffa¨f IZY AfQZVf

³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f 4.8 dOX¦fie dIY¹ff ¦f¹ff QþÊ

dOX¦fie IZY AfÀf´ffÀf QþÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ

¦fb³ff, Àff¦fSX, Q¸fûWX, SX°f»ff¸f, AüSX

Vffþf´fbSX ¸fZÔ SXf°f ¸fZÔ ´ffSXf 4 dOX¦fie IZY

BQÊ-d¦fQÊ ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ B³f Àf·fe ³fü

VfWXSXûÔ ¸fZÔ ´ff»fZ þ`ÀfZ WXf»ff°f SXWXZÜ

Àf¸fÓfZÔ ¢¹ff WXû°ff WX` ´ff»ff

AüSX BÀfÀfZ RYÀf»fûÔ IYf ¢¹ff

³fbIYÀff³f : þf °ff´f¸ff³f 4 dOX¦fie ¹ff

CXÀfÀfZ IY¸f WXû °fû ´ff³fe þ¸f³fZ »f¦f°ff

WX`Ü BÀfZ ´ff»ff ´fOÞX³ff ¹ff ¦fifCXÔOX RiYfÀMX

IYWX°fZ WX`ÔÜ EZÀfZ WXf»ff°f ¸fZÔ ´fü²fZ IZY

AÔQSX IYf ´ff³fe IY¸f °ff´f¸ff³f IY¸f

WXû³fZ ÀfZ þ¸f þf°ff WX` Ü BÀfÀfZ ´fü²fZ IZY

ÀMXû¸fZMXf ¹ff³fe SXû¸f dLQi ·fûª¹f ´fQf±fÊ

IaYMÑXû»f øY¸f ´fWbaX¨f SXWXe dVfIYf¹f°fZa

·fû´ff»f ¸fZÔ ÀfWXIYfdSX°ff Af¹fb¢°f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZa

SXfª¹fÀ°fSXe¹f IaYMÑXû»f øY¸f 25 ªf³f½fSXe ÀfZ À±ffd´f°f

dIY¹ff ªff ¨fbIYf W`XÜ ´fiQZVf·fSX ÀfZ ¹fWXfa dVfIYf¹f°fZa Af SXWXe

W`a,X dªf³f ´fSX IYfSÊX½ffBÊ IZY Àfe²fZ d³fQZÊVf dªf»ff À°fSX ´fSX

f³ffE ¦fE IaYMÑXû»f øY¸f IYû dQE ªff SXWZX W`aXÜ ´fiQZVf ¸fZÔ

þ¹f þUf³f RYÀf»f FY¯f ¸ffRYe ¹fûþ³ff ¸fZÔ Af °fIY 53

»ffJ 18 WXþfSX 757 FY¯f Jf°fûÔ IZY ¸fbIYff»fZ IbY»f 42

»ffJ 4 WXþfSX 463 AfUZQ³f ´fÂf ·fSXZ þf ¨fbIZY WX`ÔÜ ¹fWX

79 ´fid°fVf°f WX` B³f¸fZÔ ÀfZ 14 »ffJ 29 WXþfSX 879 FY¯f

Jf°fZ ´fÔ¨f dIYE þf ¨fbIZY WX`ÔÜ

SXfª¹f ¸fZÔ FY¯f ´fiIYSX¯fûÔ ¸fZÔ ¦fOÞXfdOÞX¹fûÔ IYe dVfIYf¹f°fûÔ ´fSX

Àf£°f IYfSÊX½ffBÊ IYe þf SXWXe WX`Ü

¨ffSX dQ³f AüSX SXWZX¦ff Vfe°f»fWXSX IYf ÀfedU¹fSX IYû»OX-OXZ

´fiQZVf ¸fZÔ °ff´f¸ff³f

´f¨f¸fPÞe

£fªfbSXfWXû

Qd°f¹ff

¦½ffd»f¹fSX

CXªªf`³f

BaXQüSX

·fû´ff»f

3.0 dOXÀfZ

2.0 dOXÀfZ

2.8 dOXÀfZ

3.8 dOXÀfZ

5.4 dOXÀfZ

5.6 dOXÀfZ

4.8 dOXÀfZ

´f¹fÊMXIYûÔ

IYf μ»fû fPÞXf³fZ

IYe ¹fûþ³ff

• RYûMXû : ´fȱ½feSXfªf dÀfaWX ¨füWXf³f

f¨¨fûÔ IZY Vffd¸f»f WXû³fZ IYe ·fe AfVfÔIYf þ°ffBÊ

þf SXWXe WX`Ü WXfQÀfZ IZY ffQ À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ ³fZ

´fbd»fÀf IYû Àfc¨f³ff QeÜ »fû¦fûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ

´fbd»fÀf ³fZ §ff¹f»fûÔ IYû ³fþQeIYe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ

´fWXbÔ¨ff¹ffÜ f°ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY ¸fÈ°fIYûÔ ¸fZÔ feþZ´fe

IZY ´fcUÊ ¸fÔOX»f ¸fWXf¸fÔÂfe Aþbʳf IYf¹f°f ·fe

Vffd¸f»f ±fZÜ

f³ff³fZ IYe ´fidIiY¹ff IY¸f ¹ff J°¸f IYSX

QZ°fZ WX`ÔÜ BÀf UþWX ÀfZ ´fü²fZ IYf þeU³f

°fIY Àf¸ff~ WXû þf°ff WX`Ü ´fi¸fbJ

U`Äffd³fIY RY»f A³fbÀfÔ²ff³f IZYÔQi OXfg.

E¸fEÀf ´fdSXWXfSX IZY ¸fb°ffdfIY 2 dQ³f

ffQ dQ³f ¸fZÔ ±fûOÞXe SXfWX°f, »fZdIY³f

Vfe°f»fWXSX ¨f»f°fe SXWXZX¦feÜ

Uf»fZ ´fid°fd³fd²f¹fûÔ ÀfZ dfWXfSX MXcdSXª¸f IZY ffSXZ

¸fZÔ þf³fIYfSXe Qe ±feÜ

EªfZÔÀfe

³fBÊ dQ»»feÜ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY

dVfÃfIYûÔ IZY 69 WXþfSX ´fQûÔ ´fSX ·f°feÊ IZY

d»fE WXbBÊ LWX þ³fUSXe IYe d»fdJ°f ´fSXeÃff

IZY ´fdSX¯ff¸f ´fSX »f¦fe SXûIY IYû »fZIYSX Afþ

WXfBÊIYûMXÊ IYe »fJ³fDY fZÔ¨f ¸fZÔ Àfb³fUfBÊ

WXû¦feÜ Af 69000 ·f°feÊ IYf dSXþ»MX ·fe

IYûMXÊ IZY Afþ IZY R`YÀf»f ´fSX d³f·fÊSX

IYSXZ¦ffÜ

CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY dVfÃfIYûÔ IZY

69 WXþfSX ´fQûÔ ´fSX ·f°feÊ ´fSXeÃff 6 þ³fUSXe

IYû IYSXfBÊ ¦fBÊ ±feÜ 8 þ³fUSXe IYû ´fSXeÃff

IYe AfÔÀfSX IYe ·fe þfSXe IYe ¦fBÊ ±feÜ

WXfBÊIYûMXÊ IYe »fJ³fDY fZÔ¨f ³fZ 17 þ³fUSXe

dfWXfSX ¸fZÔ ·fe ²ffd¸fÊIY ´f¹fÊMX³f

69000 dVfÃfIY ·f°feÊ

Àfbd½f¨ffSX

´fSXeÃff ´fdSX¯ff¸f SXûIY ´fSX

Afþ IYûMXÊ ¸fZÔ Àfb³fUfBÊ

BaQüSXÜ ¸fWXf°¸ff ¦ffa²fe IYe ´fb¯¹fd°fd±f ´fSX

30 þ³fUSXe IYû ²ffSX ¸fZÔ dÂfÀ°fSXe¹f ´fÔ¨ff¹f°f

SXfþ ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYe IYf¹fÊVff»ff

Af¹fûdþ°f IYe þfE¦feÜ ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ

¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¸fÔÂfe IY¸f»fZV½fSX ´fMXZ»f

IYf¹fÊVff»ff IYf Vfb·ffSXÔ·f IYSXZÔ¦fZÜ

IYf¹fÊVff»ff IYû ÀfÔÀIÈYd°f, d¨fdIY°Àff dVfÃff

EUÔ Af¹fb¿f ¸fÔÂfe OXfg. dUþ¹f»føfe Àff²fü,

U³f ¸fÔÂfe CX¸fÔ¦f dÀfÔ§ffSX, ³f¸fÊQf §ffMXe

dUIYfÀf EUÔ ´f¹fÊMX³f ¸fÔÂfe ÀfbSXZ³Qi dÀfÔWX

f§fZ»f, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf ¸ff»f°fe

¸fûWX³f ´fMXZ»f AüSX dU²ff¹fIY ·fe ÀfÔfûd²f°f

IYSXZÔ¦fZÜ IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ dÂfÀ°fSXe¹f ´fÔ¨ff¹f°f

dfWXfSX ¸fZÔ Àf·fe ²f¸fûÊÔ IZY IYBÊ °fe±fÊ À±f»f W`ÔÜ ¸fûÃf

IYe ·fcd¸f ¦f¹ff dU¿¯fb´fQ ¸fÔdQSX IYf QVfʳf AüSX

d´fÔOXQf³f IYSX³fZ IZY d»fE »fû¦f Qbd³f¹ff·fSX ÀfZ ßfðf»fb

Af°fZ WX`ÔÜ UWXeÔ þ`d³f¹fûÔ IZY d»fE ³ff»fÔQf IYf ´ffUf´fbSXe

AüSX »fLbAfSX ·f¦fUf³f ¸fWXfUeSX IZY ffSXZ ¸fZÔ fWXb°f

IbYL ÀfÔQZVf QZ°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY fû²f¦f¹ff

·f¦fUf³f fbð IYe Äff³fÀ±f»fe WX`, þû füð

²f¸ffÊU»fadf¹fûÔ IZY d»fE ´fdUÂf À±f»f WX`, þfdIY

¸f³fZSXVfSXeRY, Aþ¸fZSX VfSXeRY ÀfZ ·fe ´fbSXf³ff ÀfcdRY¹fûÔ

IYf ´fi¸fbJ IZYÔQi SXWXf WX`Ü dÀf¢JûÔ IZY 10UZÔ ¦fb÷Y

¦fb÷Y¦fûdUÔQ dÀfÔWXþe ¸fWXfSXfþ IYe þ³¸fÀ±f»fe

´fMX³ff ÀffdWXf IZY øY´f ¸fZÔ IYfRYe ´fidÀfð WX`Ü

´f¹fÊMXIY À±f»fûÔ ´fSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX fZWX°fSXe³f

ÀfbdU²ff ·fe CX´f»f²f IYSXUf SXWXe WX`Ü

IYû ·f°feÊ IYe d»fdJ°f ´fSXeÃff IZY ´fdSX¯ff¸f

´fSX SXûIY »f¦ff Qe ±feÜ BÀfIZY ffQ 21

þ³fUSXe IYû ¹f±ffdÀ±fd°f fSXIYSXfSX SXJ³fZ IYf

AfQZVf AüSX A¦f»fe Àfb³fUfBÊ IZY d»fE 29

þ³fUSXe °f¹f IYe ¦fBÊÜ WXf»ffÔdIY 22 þ³fUSXe

IYû dVfÃfIY ·f°feÊ IYf ´fdSX¯ff¸f §fûd¿f°f WXû³ff

±ffÜ 69 WXþfSX ´fQûÔ ´fSX ·f°feÊ IYe ´fSXeÃff IZY

¢½ffd»fRYfBÔ¦f ¸ff¢ÀfÊ IYû WXfBÊIYûMXÊ IYe

»fJ³fDY fZÔ¨f ¸fZÔ ¨fb³fü°fe Qe ¦fBÊ ±feÜ

´fÔ¨ff¹f°f SXfþ ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYe IYf¹fÊVff»ff ²ffSX ¸fZÔ

SXfþ ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYf AfUV¹fIY ´fWX»fbAûÔ

´fSX ´fidVfÃf¯f ·fe WXû¦ffÜ

AfQVfÊ ¦fif¸f ¸fZÔ ¨f»f SXWZX IYf¸fûÔ IYf

´fimªfZÔMZXVf³f : SXf¿MÑXe¹f ¦fif¸f ÀUSXfþ ¹fûþ³ff

IZY AÔ°f¦fÊ°f Af¹fûdþ°f IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ

´ff¹f»fMX ´fiûþZ¢MX IZY øY´f ¸fZÔ f³fUfBÊ ¦fBÊ

¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f dUIYfÀf ¹fûþ³ff IZY ffSXZ ¸fZÔ

dUÀ°fÈ°f ¨f¨ffÊ WXû¦feÜ BÀf QüSXf³f AfQVfÊ

¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ dIYE ¦fE ³fUf¨ffSX, IY¨fSXZ

¸fZÔ IÔY¨f³f, AfþedUIYf ¸fc»fIY ¦fd°fdUd²f¹fûÔ

´fSX ´fiZþZaMXZVf³f AüSX 14UeÔ dUØf EUÔ ´fÔ¨f-

´fSXZ¸fV½fSX ¹fûþ³ff ÀfdWX°f A³¹f dU¿f¹fûÔ ´fSX

dU¨ffSX-dU¸fVfÊ WXû¦ffÜ


02

°fdIY¹ff MXf´fc...

·fû´ff»f

¸fa¦f»f½ffSX, 29 ªf³f½fSXeXXXX2019

dVf½f-SXfªf ¸fZÔ WbXAf ½fZfÀffBXMX

§fûMXf»ff ·fc»fe '³ff±f' ÀfSXIYfSX

IYSXûOÞXûÔ IZY §fûMXf»fZ

IYe AfVfÔIYf

Ad¸f°f Àfû³fe, ·fû´ff»f

dVf½fSXfªf ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ´fiQZVf IZY AfdQUfdÀf¹fûÔ °fIY ¹fûþ³ff IYf

»ff·f ´fWXbÔ¨ff³fZ AüSX dU·ff¦fe¹f IYf¹fûË ¸fZÔ °fZþe »ff³fZ IZY ³ff¸f ´fSX

þ³fþfd°f IYf¹fÊ dU·ff¦f õXfSXf IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE IYf §fûMXf»ff dIY¹ff

¦f¹ff WX`Ü ³fBÊX ÀfSXIYfSX IZY f³fZ Qû ¸fWXe³fZ ÀfZ DY´fSX WXû ¦fE W`ÔX, »fZdIY³f

A·fe °fIY dVf½f-SXfªf IYf §fûMXf»ff £fb»f³fZ IYf BaX°fªffSX IYSX SXWXf

3-3 »ffJ IZY

SX£û Àf»ffWXIYfSX

MÑfBf»f ³fZ A´f³fe

ÀfbdU²ff³fbÀffSX

UZfÀffBMX ¸fZÔ RYe¨fSX

AüSX dOXdþMX»f

ÀMшYSX IZY d»fE IbYL

Àf»ffWXIYfSX ·fe SXJZÜ

B³f Àf»ffIYfSXûÔ IYû

MÑfBf»f dOX´ffMXʸfZÔMX ÀfZ

°fe³f-°fe³f »ffJ ÷Y´fE

¸fWXe³fZ ·fb¦f°ff³f dIY¹ff

¦f¹ffÜ þfdIY

ÀfSXIYfSXe IYe A³¹f

EþZÔdÀf¹fûÔÔ dOX´ffMXʸfZÔMX

¸fZÔ 10 ÀfZ 50 WXþfSX

÷Y´fE ¸fWXe³fZ IYe

ÀfZ»fSXe ´fSX Àf»ffWXIYfSX

SXJZ ¦fEÜ

A´fSXf²f SXûIY³fZ Àfþ¦f SXfª¹f ÀfSXIYfSX : Vf¸ffÊ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

dUd²f EUÔ dU²ff¹fe, þ³fÀf¸´fIYÊ, dUÄff³f EUÔ

´fiüôûd¦fIYe, dU¸ff³f³f, ²ffd¸fÊIY ³¹ffÀf EUÔ ²f¸fÊÀU

¸fÔÂfe ´fe.Àfe. Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf WX` dIY f¨¨fûÔ IZY dUøYð

A´fSXf²fûÔ IYû SXûIY³fZ IZY d»fE SXfª¹f ÀfSXIYfSX Àfþ¦f

WX`Ü B³f A´fSXf²fûÔ ¸fZÔ d»f~ A´fSXfd²f¹fûÔ IYû °fbSXÔ°f QÔdOX°f

IYSXf³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX RYfÀMX MÑZIY IYûMXÊ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ

Àfb³fUfBÊ IYe ´fWX»f IYSX³fZ þf SXWXe WX`Ü ßfe Vf¸ffÊ ³fZ Afþ ¹fWXfh

feEÀfEÀf IYfg»fZþ ¸fZÔ ff»f ¹fü³f Vfû¿f¯f IZY dJ»ffRY 20

þ³fþfd°f IYf¹fÊ dU·ff¦f IYe UZfÀffBMX IZY

³ff¸f ´fSX RcYÔIZY ¦fE ±û 54 IYSXûOÞX ÷Y´fE

W`XÜ f°ff QZÔ dIY UZfÀffBMX IZY

d³f¸ffʯf, AfgMXû¸fZVf³f AüSX E´Àf

d³f¸ffʯf IZY d»fE Af °fIY 36

IYSXûOÞX ÷Y´fE RcYÔIZY þf ¨fbIZY ¦fE ±û,

½fZfÀffBXMX f³ff³fZ ¸fZÔ IbÈY»f 54

IYSXûOÞX IYf ·ffSXe ·fSXIY¸f fªfMX

SX£ff ¦f¹ff ±ffÜ ¹ff³fe þû UZfÀffBMX

EIY »ffJ ÷Y´fE ¸fZÔ f³fIYSX °f`¹ffSX

WXû ÀfIY°fe WX` AüSX CXÀfIZY

AfgMXû¸fZVf³f IYf¹fÊ Ad²fIY°f¸f Qû ÀfZ

°fe³f IYSXûOÞX ÷Y´fE ¸fZÔ WXû ÀfIY°ff WX`,

CXÀfIYe IYf¹fÊIZY d»fE MÑfBf»f ³fZ

IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE RcYÔIY dQE WX`ÔÜ

QSXAÀf»f, IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE IYf RÔYOX

fffÊQ IYSX³fZ IZY ´feLZ MÑfBf»f

dOX´ffMXʸfZÔMX AüSX d³f¸ffʯf EþZÔdÀf¹fûÔ

IYe ¸fÔVff ÀffRY þfdWXSX WX`, dIY

ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf SXfªfÀ½f IYf

³fbIYÀff³f dIY¹ff þf ÀfIZYÜ °f·fe

dU·ff¦f IZY Ad²fIYfSXe fZJüRY

IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE dOXdþMX»f IZY ³ff¸f ´fSX fffÊQ IYS dQEÜ dU·ff¦f IZY

IbYL Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY dU·ff¦f ³fZ ¸fZ´fAfBÊMXe IZY

A»ffUf dIYÀfe AüSX NXZIZYQfSX IYû ·fe CX´fIYSX¯f JSXeQ³fZ ÀfÔfÔ²fe

13 IYSXûOÞX IYf NXZIYf dQ¹ff ±ffÜ

dQ»f IYû ÀfbIcY³f IZY Qû ´f»f QZ³fZ ½ff»ff ·fû´ff»f IYf ¹fWX ³fªffSXf IbYLX-IbYLX A¸fZdSXIYf IZY »ffÀf ½fZ¦ffÀf

IYe °fSXW dQ£ffBÊX QZ SXWXf W`X, ªfWXfa Vff¸f IYf ³fªffSf ·fe IbYLX BXÀfe °fSXWX dQ£ffBÊX QZ°ff W`XÜ DY´fSX ¨faýi¸ff

»ffd»f¸ff ¸fZÔ ³fWXf¹ff WbXAf W`X °fû ³fe¨fZ fOÞe Ófe»f IYf °fdIY¹ff MXf´fc WXSXe SXfZVf³fe ÀfZ SXfZVf³f W`XÜ

dSXþfB³f »fZIYSX QûffSXf

Qû¦fb³ff ÀfZ»fSXe ´fSX SXJf

MÑfBf»f IYe UZfÀffBMX AüSX AfgMXû¸fZVf³f

´fûMXÊ»f IZY d³f¸ffʯf IYf dþ¸¸ff ¸fZ´fAfBÊMXe

IYû dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¦fû»f¸ff»f ¸fZÔ ¸fZ´fAfBÊMXe

·fe fSXffSX IYf ÀffÓfeQfSX WX`Ü VffÀf³f ÀfZ

d¸f»fZ ·ffSXe-·fSXIY¸f 54 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYf

fþMX ¨fMX IYSX³fZ IZY d»fE ¸fZ´fAfBÊMXe ³fZ

A´f³fZ LWX IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ´fWX»fZ ³füIYSXe

LXfZOÞ³fZ IYf °¹ff¦f´fÂf d»f¹ffÜ dRYSX ffWXSXe

EÔþZÔÀfe WXf¹fSX IYSX CX³WXeÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû

QûffSXf Qû¦fb³ff Àf`»fSXe ´fSX SXJ d»f¹ff WX`Ü

³ff¸f ³f Lf´f³fZ IYe Vf°fÊ ´fSX ¸fZ´fAfBÊMXe

IZY IbYL IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ f°ff¹ff ¸fûMXe

ÀfZ»fSXe ´fSX SXJ³fZ IZY d»fE UdSXâ

Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX EþZÔÀfe IZY fe¨f

IY¸feVf³fffþe ·fe WXbBÊ WX`Ü

MXeÀfeEÀf ³fZ AfgMXû¸fZVf³f

IZY d»fE ±fZ 3 IYSXûOÞX

¨ffSX Àff»f ´fWX»fZ WXfCXdÀfÔ¦f fûOXÊ ³fZ A´f³fe

UZfÀffBMX IZY A´fOXZVf³f AüSX AfgMXû¸fZVf³f

IZY d»fE ÀffgμMXUZ¹fSX IÔY´f³fe MXeÀfeEÀf ÀfZ

A³fbfÔ²f dIY¹ff ±ffÜ MXeÀfeEÀf ³fZ UZfÀffBMX

IYe BÊAfSX´fe ´fiûÀfZÀf UIYÊ OXZPÞX ÷Y´fE d»fE

±fZÜ WXûdÀMXÔ¦f U Qû Àff»f IZY ¸fZÔMX³fZÔÀf IZY

d»fE ´f¨ffÀf »ffJ ÷Y´fE AüSX ¸f`³f ´ffgUSX

IZY d»fE 93 »ffJ ÷Y´fE d»fE ±fZÜ

...B²fSX fe¹fc IYSXfE¦ff OXZPÞX

IYSXûOÞX ¸fZÔ AfgMXû¸fZVf³f

WXf»f WXe ¸fZÔ fSXIYCX»»ff dUdU ³fZ A´f³fe

UZfÀffBMX IZY AfgMXû¸fZVf³f AüSX

A´fOXZVf³f IZY d»fE MXZÔOXSX d³fIYf»ff WX`,

dþÀfIZY IbY»f J¨fÊ IYe A³fÊ ¸f³fe

dOX´ffgdþMX(BÊE¸fOXe) ´ffÔ¨f ´fid°fVf°f SXJe

¦fBÊ WX`Ü ¹ff³fe þû ·fe EþZÔÀfe UZfÀffBMX

IZY AfgMXZ¸fZVf³f AüSX A´fOXZVf³f IYf IYf¸f

»fZ¦fe, CXÀfZ fe¹fc Ad²fIY°f¸f OXZPÞX IYSXûOÞX

÷Y´fE WXe ·fb¦f°ff³f IYSXZ¦ffÜ

þ³fUSXe ÀfZ ¨f»f SXWXZ þf¦føYIY°ff Ad·f¹ff³f IZY

Àf¸ff´f³f AUÀfSX ´fSX ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ BÀf

AUÀfSX ´fSX ¸fÔÂfe ßfe Vf¸ffÊ ³fZ ´fbÀ°fIY '¸fZSXf VfSXeSX!

¹fWXfh ¸fZSXe ¸fþeÊ ¨f»fZ¦fe!'' AüSX ³¹fcþ »fZMXSX

'¸f²¹f´fiQZVf Q´fʯf'' IYf dU¸fû¨f³f dIY¹ffÜ dUd²f

EUÔ dU²ff¹fe ¸fÔÂfe ßfe Vf¸ffÊ ³fZ ff»f ¹fü³f Vfû¿f¯f

IYû SXûIY³fZ IZY d»fE Àff¸ffdþIY þf¦føYIY°ff IYe

AfUV¹fIY°ff f°ffBÊÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àff IYf EIYþbMX

WXûIYSX BÀf dU¿f¹f ´fSX ¦fÔ·feSX ¨f¨ffÊ IYSX³ff ·fe Àff¸ffdþIY

IiYfÔd°f IYf Àfc¨fIY WX`Ü

¸fÔÂfe dÀf»ffUMX ³fZ dQE

´fiÀfc°ff IYe ¸fÈ°¹fb IYe

þfa¨f IZY AfQZVf

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»fÜ »fûIY

ÀUfÀ±¹f EUÔ ´fdSXUfSX IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe

°fb»fÀfeSXf¸f dÀf»ffUMX ³fZ AVfûIY³f¦fSX

¸fZÔ BÊÀff¦fPÞX ÀUfÀ±¹f IZÔYýi ÀfZ ´fiÀfU IZY

ffQ CX´f¨ffSX IZY d»fE ·fû´ff»f ·fZþe

¦fBÊ ´fiÀfc°ff IYe ¸fü°f IZY ´fiIYSX¯f IYe

þfa¨f IZY AfQZVf dQE WX`ÔÜ Àff±f WXe,

BÊÀff¦fPÞX IZY feE¸fAû AüSX °fe³f

ÀMXfRY ³fÀfÊ IYf °f°IYf»f ´fi·ffU ÀfZ

WXMXf dQ¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þfh¨f

¸fZÔ Qû¿fe ´ff¹fZ þf³fZ Uf»fûÔ IZY dJ»ffRY

IYf¹fÊUfWXe IYe þf¹fZ¦feÜ CX»»fZJ³fe¹f

WX` dIY BÊÀff¦fPÞX ÀUfÀ±¹f IZY³Qi ¸fZÔ 25

þ³fUSXe, 2019 IYû ´fiÀfc°ff IYe

´fiÀfU IZY ffQ °ffe¹f°f df¦fOÞX³fZ ´fSX

AüSX ´fiIYSX¯f IZY þdMX»f WXû þf³fZ ´fSX

´fiÀfc°ff IYû dþ»ff AÀ´f°ff»f,

AVfûIY³f¦fSX SXZRYSX dIY¹ff ¦f¹ff, þWXfh

ÀfZ CXÀfZ CX´f¨ffSX IZY d»f¹fZ ·fû´ff»f SXZRYSX

dIY¹ff ¦f¹ffÜ ·fû´ff»f ¸fZÔ CX´f¨ffSX IZY

QüSXf³f ´fiÀfc°ff IYe ¸fÈ°¹fb WXû ¦fBÊÜ BÀf

ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ´fiÀfc°ff IZY ´fdSXþ³fûÔ AüSX

À±ff³fe¹f ³ff¦fdSXIYûÔ õfSXf Àff¸fbQfd¹fIY

ÀUfÀ±¹f IZY³Qi, BÊÀff¦fPÞX ¸fZÔ

d¨fdIY°ÀfIYe¹f »ff´fSXUfWXe IYf AfSXû´f

»f¦ffIYSX AfIiYûVf ½¹föY dIY¹ff ¦f¹ffÜ

ßfe dÀf»ffUMX ³fZ f°ff¹ff dIY ´fiIYSX¯f

IYe þf³fIYfSXe d¸f»f°fZ WXe CX³WXûÔ³fZ

°f°IYf»f IYf¹fÊUfWXe IYSX³fZ ÀfÔfÔd²f°f

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

dÀfMXe

IÔYMÑû»f QbIYf³f IYe d³f¦fSXf³fe

IZY d»fE f³fe Àf°fIÊY°ff Àfd¸fd°f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

Af¸f »fû¦fûÔ IYû ÀfbSXdÃf°f Jfô ´fQf±fÊ

d¸f»f³fZ IYf ·fSXûÀff WXû, BÀfIZY d»fE

Jf³fZ-´fe³fZ IYe QbIYf³fûÔ ´fSX ÀffRY-

ÀfRYfBÊ, ÀfbSXÃff U ÀU¨L°ff IZY

A»ffUf IÔYMÑû»f IYe QbIYf³fûÔ IYe

d³f¦fSXf³fe IZY d»fE ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ³fZ

Àf°fIÊY°ff Àfd¸fd°f¹fûÔ IYf ¦fNX³f dIY¹ff

WX`Ü BÀf Àfd¸fd°f IYû Jfô

ÀfbSXÃff ÀfÔfÔ²fe ¹fûþ³ffEÔ,

ÀffUÊþd³fIY dU°fSX¯f

´fi¯ff»fe, ´fû¿f¯f AfWXfSX

AfÔ¦f³f½ffOÞXe EUÔ ¸f²¹ff‰XX

·fûþ³f ¹fûþ³ff IZY

ÀfbúPÞXeIYSX¯f EUÔ d³f¦fSXf³fe

IYe dþ¸¸fZQfSXe ÀfüÔ´fe ¦fBÊ

WX`Ü ·fû´ff»f ¸fZÔ ³f¦fSX d³f¦f¸f

Af¹fböY IYû Àf°fIYÊ°ff Àfd¸fd°f IYf

´fiQZVf Àfd¨fU d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

VffÀf³f õfSXf dQE ¦fE d³fQZVfûÊÔ IZY

A³fbÀffSX Jfô ´fid°fâf³fûÔ ´fSX RcYOX

ÀfZμMXe fûOXÊ »f¦ffE þf³fZ WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ

IYWXf ¦f¹ff WX` dIY SXf¿MÑXe¹f Jfô ÀfbSXÃff

Ad²fd³f¹f¸f 2013 IYf ¸fb£¹f CXïZV¹f

Af¸fþ³f IYû ÀU¨L EUÔ ÀUfÀ±¹f´fiQ

Jfô ´fQf±fÊ CX´f»f²f IYSXf³ff WX`Ü EZÀfZ

³f¦fSX d³f¦f¸f

Af¹fböY WXûÔ¦fZ

´fQZ³f Àfd¨fU,

WXSX ¸fWXe³fZ

f`NXIY IYSX³ff

Ad³fUf¹fÊ

¸fZÔ ÀfÔfÔd²f°f QbIYf³fQfSX IYû ½¹fUÀff¹f

ÀfZ þbOÞXe d³f¹f¸fûÔ IZY ´ff»f³f IYSX³ff EUÔ

U¨f³ffð°ff IYf CX»»fZJ IYSX³ff

Ad³fUf¹fÊ WX`Ü BÀf¸fZÔ »ffBÀfZÔÀf,

SXdþÀMÑZVf³f ³fÔfSX EUÔ ÀU¨L°ff IZY

ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ d³f¹f¸f-IYf¹fQZ d»fJ³ff WX`Ü

BÀfIZY ffQ ÀfÔfÔd²f°f dU·ff¦f õfSXf

Àf·fe QbIYf³fQfSXûÔ IYû d³f¹f¸ff³fbÀffSX

RcYOX ÀfZμMXe fûOXÊ »f¦ff³fZ IYe ff°f

IYWXe ¦fBÊ ±fe, »fZdIY³f

AfQZVf þfSXe WXû³fZ IZY ffQ

·fe Af °fIY fûOXÊ ³fWXeÔ

»f¦fZ WX`Ü RcYOX ÀfZμMXe IZY

´fid°f VffÀf³f ¦fÔ·feSX WX`,

BÀfd»fE AfQZVf ¸fZÔ À´fá

øY´f ÀfZ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY

d³f¹f¸fûÔ IYf ´ff»f³f IYSX³ff

AfUV¹fIY WX`Ü ¹fdQ EZÀff

³fWXeÔ dIY¹ff þf°ff WX` °fû »ffBÀfZÔÀf

SXdþÀMÑZVf³f d³fSXÀ°f IYSX³fZ IYe

IYfSXÊUfBÊ IYe þf³ff WX`Ü Jfô EUÔ

Aü¿f²fe¹f ´fiVffÀf³f dU·ff¦f IZY A´bÀfSX

d³fSXeÃf¯f IYSX³fZ IYe ff°f IYWX SXWXZ WX`Ô,

ÀffUÊþd³fIY dU°fSX¯f ´fi¯ff»fe, ´fû¿f¯f

AfWXfSX AfÔ¦f³f½ffOÞXe EUÔ ¸f²¹ff‰XX

·fûþ³f ¹fûþ³ff IZY d»fE dUd·f³³f À°fSX

´fSX d³f¦fSXf³fe IZY d»fE Àfd¸fd°f f³fe W`XÜ

JZ»fû BadOX¹ff ¸fZÔ dUþZ°ffAûÔ ³fZ ªfe°fZ ´fQIY

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

JZ»f EUÔ ¹fbUf IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe ßfe

þe°fc ´fMXUfSXe ³fZ JZ»fû Bd¯OX¹ff-

2019 ¹fc±f ¦fZ¸Àf IZY 31 ´fQIY

dUþZ°ff dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû Afþ MXe.MXe.

³f¦fSX ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ

´fiû°ÀffWX³f SXfdVf IYf

´fi°feIYf°¸fIY ¨fZIY

´fiQf³f IYSX Àf¸¸ffd³f°f

dIY¹ffÜ ßfe ´fMXUfSXe ³fZ

dUþZ°ffAûÔ IYû f²ffBÊ

EUÔ Vfb·fIYf¸f³ffEh QeÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf

dIY A¦f»fZ U¿fÊ ÀfZ JZ»fû Bd¯OX¹ff IZY

´fQIY dUþZ°ff dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû Qû¦fb³fe

´fiû°ÀffWX³f SXfdVf Qe þf¹fZ¦feÜ Àff±f WXe,

À½f¨LX°ff Àf½fZÊÃf¯f IYf ¸fb£¹f Àf½fZÊ BaXQüSX ¸fZÔ Àf¸ff´°f WXû ¦f¹ff W`X, »fZdIY³f dÀfMXeªf³f

RYeOXf`IY 31 ªf³f½fSXe °fIY ªffSXe SXWZX¦ffÜ BaXQüSX

A·fe ·fe »f£f³fDY ÀfZ 12 WXªffSX ½fûMX ´feLZX W`XÜ

WXf»ffadIY fe°fZ Qû dQ³fû ¸fZÔ BaXQüSX ³fZ 6 WXªffSX IYe

»feOX IYû IY½fSX dIY¹ff W`X, »fZdIY³f Af Àf¸f¹f IY¸f

W`X AüSX BaXQüSX IYû QcÀfSmX ´ff¹fQf³f ÀfZ ´fWX»fZ ´fSX ªff³fZ

IZY d»fE 12 WXªffSX IYe »feOX IYû IY½fSX IYSX³ff W`X,

dªfÀfIZY d»fE BaXQüSX IYe ªf³f°ff IYû £fb»fIYSX ½fûMX

IYSX³ff ´fOÞZX¦ffÜ

À½f¨LX°ff Àf½fZÊÃf¯f 2019 ¸fZÔ fe°fZ Qû ffSX IYf d½fªfZ°ff BaXQüSX dÀfMXeªf³f

RYeOXf`IY I`YMZX¦fSXe ¸fZÔ A·fe ·fe CXØfSX´fiQZVf IZY VfWXSX »f£f³fDY ÀfZ 12 WXªffSX ½fûMXûa

ÀfZ ´feLZX ¨f»f SXWXf W`XÜ WXf»ffadIY 25 ªf³f½fSXe IYû BaXQüSX »f£f³fDY ÀfZ 18 WXªffSX

½fûMXûa ÀfZ ´feLZX ±ff, dªfÀfZ BaXQüSX IYe ªf³f°ff õXfSXf IY½fSX dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ dRYSX ·fe

BaXQüSX IYû ´fWX»fZ ´ff¹fQf³f ´fSX »ff³fZ IZY d»fE BaXQüSX IYe ªf³f°ff IYû £fb»fIYSX ½fûMX

IYSX³ff WXû¦ffÜ Af dÀfMXeªf³f RYeOXf`IY ¸fZÔ ½fûMX IYSX³fZ IZY dÀfRÊY Qû dQ³f VfZ¿f W`XaÜ

28 ªf³f½fSXe IYû »f£f³fDY IYe IbY»f ½fûdMa¦f 2 »ff£f 7 WXªffSX ±fe, ½fWXea BaXQüSX IZY

d»fE 1 »ff£f 95 WXªffSX ÀfZ Ad²fIY ½fûMX dIYE ¦fE W`aXÜ BaXQüSX IYû ´fWX»fZ ´ff¹fQf³f

´fSX »ff³fZ IZY d»fE BXÀf 12 WXªffSX IYe »feOX IYû IY½fSX IYSX³ff Af½fV¹fIY W`XÜ Af

JZ»f ¸fÔÂfe õfSXf

JZ»fû BadOX¹ff

¦fZ¸Àf IZY ´fQIY

dUþZ°ff Àf¸¸ffd³f°f

SXf¿MÑXe¹f ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ ´fQIY

AdþÊ°f IYSX³fZ Uf»fZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYe

´fbSXÀIYfSX SXfdVf ¸fZÔ 50 ¦fb³ff UÈdð IYe

þfE¦feÜ JZ»f ¸fÔÂfe ßfe þe°fc ´fMXUfSXe

³fZ IYWXf dIY JZ»fûÔ IZY ÃfZÂf ¸fZÔ IYûBÊ

IY¸fe ³f Af¹fZ, BÀfIYe dþ¸¸fZQfSXe

SXfª¹f VffÀf³f IYe WX`Ü

dJ»ffdOÞX¹fûÔ AüSX

´fidVfÃfIYûÔ IYû dUQZVf ¸fZÔ

´fidVfÃf¯f IZY d»f¹fZ SXfª¹f

VffÀf³f dUØfe¹f ÀfWXf¹f°ff

´fiQf³f IYSXZ¦ffÜ Àff±f WXe,

dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû fZWX°fSX CX´fIYSX¯f IYe

ÀfbdU²ff CX´f»f²f IYSXfBÊ þf¹fZ¦feÜ

d£f»ffOÞe Af SXf¿MÑXe¹f ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ

·ff¦feQfSXe IYSmXa¦fZÜ

VffÀf³f UWX³f IYSXZ¦ff

CX´f¨ffSX IYf J¨fÊ

¸fÔÂfe ßfe þe°fc ´fMXUfSXe ³fZ IYWXf dIY

VffÀf³f ³fZ d³f¯fʹf d»f¹ff WX` dIY

´fiQZVf IZY CX°IÈYá dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY

d¨fdIY°Àff CX´f¨ffSX IYf J¨fÊ SXfª¹f

VffÀf³f UWX³f IYSXZ¦ffÜ dJ»ffdOÞX¹fûÔ

IYf fe¸ff ·fe IYSXf¹ff þf¹fZ¦ffÜ

BÀfIZY d»f¹fZ ³fed°f °f`¹ffSX IYe þf

SXWXe WX`Ü ¹fWX ½¹fUÀ±ff A¦f»fZ ÀfÂf

ÀfZ »ff¦fc WXû¦feÜ ßfe ´fMXUfSXe ³fZ

Vfe§fi WXe ´fifÔ°fe¹f Aû»fd¸´fIY JZ»fûÔ

IZY Af¹fûþ³f IYe §fû¿f¯ff IYeÜ

JZ»f ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY CX¨¨f

dVfÃff AüSX JZ»f dU·ff¦f IZY

Àf¸f³U¹f ÀfZ ¹fWX ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ

·fû´ff»fÜ »fûIY d³f¸ffʯf ¸fÔÂfe ßfe Àfªþ³f dÀfÔWX U¸ffÊ ³fZ Afþ ¸fÔÂff»f¹f ¸fZÔ UedOX¹fû IYfg³RiYZÔÀf ÀfZ ´fiQZVf ·fSX ¸fZÔ

´fe.OX»¹fc.OXe. IZY ·fU³f d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ IYe ´fi¦fd°f IYe Àf¸feÃff IYeÜ

ªff¦ff BaXQüSX... »feOX WbXBÊX 6 WXªffSX

IY¸f, Af ·fe 12 WXªffSX ´feLZX

Qû dQ³f Vû¿f, ªf³f°ff IZY ½fûMXû IYf MXfg´f-A´f IYfRYe ªføYSXe

BaXQüSX IYe W`XdMÑXIY IYf Qf½ff ½ffÀ°fd½fIY°ff IZY ²fSXf°f»f ´fSX CX°ffSX³fZ IZY d»fE VfWXSX

IYe ªf³f°ff IYû £fb»fIYSX Àff¸f³fZ Af³ff WXû¦ff AüSX BaXQüSX IZY d»fE ½fûMX IYSX³ff

WXû¦ffÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f BaXQüSX õXfSXf A´f³ff IYf¹fÊ ´fcSXf IYSX dQ¹ff ¦f¹ff W`, dªfÀfIZY °fWX°f

¸fb£¹f À½f¨LX°ff Àf½fZÊÃf¯f 2019 Àf¸ff´°f WXû ¨fbIYf W`X AüSX 7 ÀMXfSX SmXdMaX¦f Àf½fZÊ

VfWXSX ¸fZÔ ªffSXe W`XÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f IYe °f`¹ffSXe ÀfZ W`XdMÑXIY IYf Qf½ff ´fæYf ³fªfSX Af SXWXf

W`X, dªfÀf¸fZÔ ªf³f°ff IZY ½fûMXû IYf MXfg´f A´f ªføYSXe W`XÜ

BaQf`SX ¸fZÔ ¸füÀf¸f IYe ÀffÀfZ NaXOXe SXWXe fe°fe SXf°f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

CXØfSXe ÀfQÊ WX½ff ÀfZ IYOÞXfIZY IYe ÀfQeÊ IYf QüSX ªffSXe W`XÜ

BXÀfÀfZ °ff´f¸ff³f ¸fZÔ ·ffSXe d¦fSXf½fMX WXû SXWXe W`XÜ fe°fe SXf°f

°ff´f¸ff³f 5.6 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf QªfÊ WXû³fZ ÀfZ ¸füÀf¸f IYe dQ³f IYf 20.1

ÀffÀfZ NaXOXe SXf°f SXWXeÜ ¸füÀf¸f d½f·ff¦f ³fZ 31 ªf³f½fSXe

°fIY ÀfQeÊ ¸fZÔ IY¸fe ³fWXeÔ WXû³fZ IYf Qf½ff dIY¹ff W`XÜ AüSX SXf°f IYf

ªf¸¸fc-IYV¸feSX, dWX¸ff¨f»f AüSX CXØfSXf£faOX ¸fZÔ WbXBÊX

°ff´f¸ff³f 5.6

fRÊYffSXe ÀfZ ´fcSXf ´fiQZVf IYOÞXfIZY IYe NaXOX IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ W`XÜ

»fû¦fûÔ IYû SXf°f IZY Àff±f-Àff±f dQ³f ¸fZÔ ·fe dNXNbXSX³f ÀfWX³f dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf

IYSX³fe ´fOÞX SXWXe W`XÜ ÀfQeÊ ÀfZ f¨f³fZ IZY d»fE ¦f¸fÊ IY´fOÞZX

´fWX³f³fZ IZY ffQ ·fe »fû¦f A»ff½f IYf ÀfWXfSXf »fZ SXWZX W`XÜ QªfÊ

¸füÀf¸f d½f·ff¦f IZY ¸fb°ffdfIY dQ³f IYf °ff´f¸ff³f 20.1

dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf QªfÊ WbXAf ªfû Àff¸ff³¹f ÀfZ 8 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf IY¸f SXWXf BXÀfe °fSXWX SXf°f IYf °ff´f¸ff³f 5.6 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf QªfÊ WbXAf ªfû Àff¸ff³¹f ÀfZ 4 dOX¦fie

ÀfZd»Àf¹fÀf IY¸f SXWXfÜ ¸füÀf¸f ¸fZÔ ÀfbfWX AfýiÊ°ff 54

´fid°fVf°f AüSX Vff¸f IYû AfýiÊ°ff 26 ´fid°fVf°f QªfÊ WbXBÊX,

ªffdIY CXØfSXe ÀfQÊ WX½ff »f¦ff°ffSX ¨f»f³fZ ÀfZ ¸füÀf¸f ¸fZÔ

NaXOXIY fPÞX°fe ªff SXWXe W`ÔXÜ ¸füÀf¸f d½f·ff¦f IZY ¸fb°ffdfIY

fe°fe SXf°f BXÀf ¸füÀf¸f IYe ÀffÀfZ ÀfQÊ SXf°f SXWXeÜ IYBÊX ½f¿fûÊa

ffQ SXf°f IYf °ff´f¸ff³f ³¹fc³f°f¸f À°fSX ´fSX ´fWbaX¨ffÜ

Àfa·ff½f³ff : ¸füÀf¸f d½f·ff¦f IYe ¸ff³fZa °fû ÀfQeÊ

¸fZÔ IY¸fe Af³û IYe Àfa·ff½f³ff ³fWXeÔ W`XÜ EIY-Qû dQ³f

ffQ EIY ³f¹ff ´fd›¸fe d½fÃfû·f ÀfdIiY¹f WXû³fZ IYe

Àfa·ff½f³ff f³f ¦fBÊX W`XÜ ¹fdQ ½fWX ÀfdIiY¹f WbXAf °fû

¸füÀf¸f IYf d¸fªffªf fQ»f ÀfIY°ff W`XÜ BXÀfÀfZ EIY-

Qû dQ³f IZY d»fE »fû¦fûÔ IYû IYOÞXfIZY IYe ÀfQeÊ ÀfZ

SXfWX°f d¸f»f ÀfIY°fe W`XÜ CXÀfIZY ffQ dRYSX ÀfQeÊ

A´f³fZ °fZ½fSX dQ£ff ÀfIY°fe W`XÜ

ÀIcY»f faQ

IYOÞXfIZY IYe ÀfQeÊ IYf f©fûÔ IZY À½ffÀ±¹f ´fSX ´fid°fIcY»f

´fi·ff½f ³fWXeÔ WXû, BXÀfZ QZ£f°fZ WbXE IY»fZ¢MXSX »fûIZYVf

ªffMX½f ³fZ ´fWX»fe ÀfZ AfNX½feÔ IYÃff °fIY ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ

A½fIYfVf §fûd¿f°f IYSX dQ¹ff W`XÜ BXÀfÀfZ ¸ffÀfc¸fûÔ IYû

ÀfbfWX-ÀfbfWX NaXOX ¸fZÔ dNXNbXSX³fZ ÀfZ SXfWX°f d¸f»f ¦fBÊX W`X,

ªffdIY ³fü½fe ÀfZ 12½feÔ IYÃff IZY LXfÂfûÔ IYû A·fe ·fe

NaXOX ¸fZÔ dNXNbXSX°fZ WbXE ÀIcY»f ªff³ff ´fOÞX SXWXf W`XÜ

¸fdWX»ffEa ½f f©fZ ´fSmXVff³f : »f¦ff°ffSX fPÞX SXWXe ÀfQeÊ

ÀfZ §fSXûÔ ¸fZÔ ¸fdWX»ffEa, fbªfb¦fÊ ½f f©fûÔ IYe ´fSmXVff³fe fPÞX

¦fBÊX W`XÜ SXûªf¸fSXfÊ IZY §fSX IZY IYf¸f IYSX³fZ IZY d»fE ·fe

¸fdWX»ffAûÔ IYû ¦f¸fÊ ´ff³fe IYf ÀfWXfSXf »fZ³ff ´fOÞX SXWXf

W`XÜ LX°fûÔ ´fSX »f¦fe ´ff³fe IYe MaXdIY¹fûÔ ¸fZÔ ´ff³fe fRÊY IZY

Àf¸ff³f NaXOXf WXû³fZ »f¦ff W`XÜ ¦f¸fÊ IY´fOÞZX ´fWX³fIYSX §fSXûÔ

¸fZÔ SXªffBÊX ¸fZÔ QbfIZY fbªfb¦fûÊa IYû ·fe SXfWX°f ³fWXeÔ d¸f»f

SXWXe W`XÜ


dÀfMXe

·fû´ff»f

03

¸fa¦f»f½ffSX, 29 ªf³f½fSXeXXXX2019

IZYU»f dQ»»fe AüSX ·fû´ff»f ¸fZÔ WXû°ff WX` fedMXÔ¦f Q dSXMÑeMX IYf¹fÊIiY¸f

Afªf Vff¸f ´fbd»fÀf f`ÔOX IYe ÀfbSX¸fBÊ ²fb³fûÔ IZY Àff±f WXû¦ff ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf Àf¸ffSXûWX IYf Àf¸ff´f³f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf Àf¸ffSXûWX IYf

Àf¸ff´f³f Afþ Vff¸f ·fû´ff»f IZY ¸fû°fe»ff»f

³fZWX÷Y ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ fedMXÔ¦f Q dSXMÑeMX Àf¸ffSXûWX

ÀfZ WXû¦ffÜ BÀf IYf¹fÊIY¸fÊ ¸fZÔ ´fbd»fÀf ´ffB´f

f`¯OX, fifÀf f`¯OX AüSX ¸ffÀOX f`¯OX õfSXf

IY¯fÊd´fi¹f ÀfÔ¦fe°f¸f¹fe ²fb³f EUÔ Àff¸fcdWXIY

UfQ³f EUÔ À»fû ¸ff¨fÊ IYe ´fiÀ°fbd°f¹ffÔ WXûÔ¦feÜ

BÀf ¸füIZY ´fSX SXfþ¹f´ff»f Af³fÔQe fZ³f ´fMXZ»f

AüSX EÀfEERY IZY Ad°fdSXöY ´fbd»fÀf

¸fWXfd³fQZVfIY dUþ¹f ¹ffQU CX´fdÀ±f°f SXWXZÔ¦fZÜ

fedMXÔ¦f Q dSXMÑeMX Àf`³¹f U AðÊ Àf`³¹f

f»fûÔ IYe ´fif¨fe³f ´fSX¸´fSXf WX`Ü ¹fbð IZY ffQ

þf Àf`³¹f MXbIYdOÞX¹ffh Ufd´fÀf A´f³fZ I`Y¸´fûÔ ¸fZÔ

Af°fe ±feÔ °fû ¹fbð IZY ffQ °f³ffU IY¸f IYSX³fZ

EUÔ ¸f³fûSXÔþ³f IZY d»fE f`¯OX UfQ³f IYf

IYf¹fÊIiY¸f SXJf þf°ff ±ff Ü ·ffSX°f ¸fZÔ BÀf

IYf¹fÊIiY¸f IZY Àff±f WXe ¦f¯f°f³Âf dQUÀf IZY

IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYe Aü´f¨ffdSXIY Àf¸ffd~ WXû°fe WX`

Ü QZVf IYe SXfþ²ff³fe dQ»»fe IZY A»ffUf

IZYU»f ·fû´ff»f ¸fZÔ WXe fedMXÔ¦f Q dSXMÑeMX

Àf¸ffSXûWX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf°ff WX`Ü

IYf¹fÊIiY¸f IYe VfbøYAf°f SXfª¹f´ff»f Af³fÔQe

fZ³f ´fMXZ»f IYû SXf¿MÑX¦ff³f õfSXf Àf¸¸ff³f ´fiIYMX

IYSX IYe þfE¦fe Ü dRYSX ´fbd»fÀf fifÀf f`¯OX

õfSXf dWX³Qe U AÔ¦fiZþe ¢»ffdÀfIY»f ²fb³fûÔ IZY

Àff±f WXe ³fBÊ EUÔ ´fbSXf³fe dWX³Qe dRY»¸fûÔ IZY

AfNX ¦ff³fûÔ IYe AfIY¿fÊIY ÀfÔ¦fe°f¸f¹f ´fiÀ°fbd°f

Qe þfE¦fe Ü °fe³fûÔ f`¯OX õfSXf ¸ff¨fÊ´ffÀMX

IYSX°fZ WXbE f`¯OXUfSX U Àff¸fcdWXIY ´fiÀ°fbd°f¹ffh

Qe þfE¦fe Ü IYf¹fÊIiY¸f IYe Àf¸ffd~ ¸fZÔ Àf·fe

·ffþ´ff IZY ³fZ°ffAûÔ ´fSX A·fe ·fe ¨fPÞXf

WX` ÀfØff IYf ³fVff : Vfû·ff AûÓff

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

¸f²¹f ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY ¸fedOX¹ff

dU·ff¦f IYe A²¹fÃf

Vfû·ff AûÓff ³fZ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ

IZY ³fZ°ffAûÔ AüSX IYf¹fÊIY°ffÊAfZÔ ´fSX

AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY UZ A·fe ·fe

¹fWX ÀUeIYfSX ³fWXeÔ IYSX ´ff SXWXZ WX` dIY

UZ ÀfØff ÀfZ ffWXSX WXû

¨fbIZY WX`ÔÜ

Vfû·ff AûÓff ³fZ

IYWXf dIY 15 Àff»f

ÀfØff ¸fZÔ SXWX³fZ IZY ffQ

A·fe ·fe CX³fIZY õfSXf

ÀfØff²ffSXe Q»f þ`Àff

½¹fUWXfSX dIY¹ff þf SXWXf

WX`Ü ¹fWXfÔ °fIY dIY A·fe WXf»f ¸fZÔ WXbBÊ

·ffþ´ff ³fZ°ffAûÔ IYe WX°¹ffAûÔ ¸fZÔ CX³WXeÔ

IZY »fû¦fûÔ IZY ³ff¸f VfÔIYf IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ

Àff¸f³fZ Af SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

·ffþ´ff AüSX ÀfÔ§f IZY ³fZ°ff U

IYf¹fÊIY°ffÊ ¹fWX ·fc»f ¦fE WX`Ô dIY

¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ Af IYfÔ¦fiZÀf IYf VffÀf³f

WX` AüSX dIYÀfe ·fe IYe¸f°f ´fSX IYfÔ¦fiZÀf

ÀfSXIYfSX ¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZÔ IYf³fc³f EUÔ

½¹fUÀ±ff IYe dÀ±fd°f IYû df¦fOÞX³fZ ³fWXeÔ

QZ¦feÜ Vfû·ff AûÓff ³fZ IYWXf dIY d´fL»fZ

dQ³fûÔ SX°f»ff¸f ¸fZÔ ÀfÔ§f IZY IYf¹fÊIY°ffÊ

dWX¸¸f°f ´ffMXeQfSX õfSXf ÀU¹fÔ IYf 25

»ffJ IYf fe¸ff IYSXUf IYSX °f±ff ¸fQ³f

¸ff»fUe¹f IYû dWX¸¸f°f ´ffMXeQfSX f°ff

IYSX CXÀfIYe WX°¹ff IYe ¦fBÊ WX`, þû §fûSX

f`¯OX Àff¸fcdWXIY ´fiÀ°fbd°f QZÔ¦fZ U ÀffSXZ þWXfh ÀfZ

A¨Lf IZY ¦ff³fZ ´fSX ¸ff¨fÊ´ffÀMX IYSXZÔ¦fZÜ

SXf¿MÑX¦ff³f IZY ´f›f° Afd°fVfffþe IYf

AfIY¿fÊIY IYf¹fÊIiY¸f WXû¦ffÜ ¹fWX IYf¹fÊIY¸fÊ

d³fÔQ³fe¹f WX` Ü ÀfÔ§f IZY IYf¹fÊIY°ffÊ

dWX¸¸f°f ´ffMXeQfSX õfSXf WX°¹ff IYf

¿fOXйfÔÂf ÀU¹fÔ ·ffþ´ff AüSX ÀfÔ§f IZY

ÀfÔÀIYfSXûÔ IYe ³f dÀfRYÊ ´fû»f Jû»f°ff WX`

fd»IY ¸f²¹f ´fiQZVf IYe IYf³fc³f EUÔ

½¹fUÀ±ff IYe dÀ±fd°f IYû WXf±f ¸fZÔ »fZ³fZ

þ`Àff WX`Ü ·ffþ´ff AüSX ÀfÔ§f IZY ³fZ°ff U

IYf¹fÊIY°ffÊ ¹fWX ·fc»f SXWXZ WX`Ô dIY ·ffþ´ff

IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ þû

¸f³f¸ff³fe CX³fIYe ¨f»f°fe

SXWXe UWX Af dIYÀfe ·fe

IYe¸f°f ´fSX fQfÊV°f ³fWXeÔ IYe

þfE¦feÜ Vfû·ff AûÓff ³fZ

IYWXf dIY ¸f²¹f ´fiQZVf IYe

IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX IYf³fc³f

½¹fUÀ±ff dIYÀfe IYû ·fe

A´f³fZ WXf±f ¸fZÔ ³fWXeÔ »fZ³fZ QZ¦fe AüSX WXSX

dÀ±fd°f ¸fZÔ ¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ VffÔd°f-

½¹fUÀ±ff IYf¹f¸f SXJe þfE¦fe Ü AûÓff

³fZ IYWXf dIY þf ·ffþ´ff IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ

IZY ³ff¸f WXe þfÔ¨f IZY Qf¹fSXZ ¸fZÔ Af SXWXZ

WX`Ô °ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe õfSXf ¹fWX

IYWX³ff dIY ¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ ·ffþ´ff

³fZ°ffAûÔ ´fSX WX¸f»fZ dIY¹fZ þf SXWXZ WX`Ô,

A´f³fZ Af´f ¸fZÔ Af›¹fÊþ³fIY WX`Ü ¸fûQe

õfSXf IYWXf þf SXWXf WX` dIY IYfÔ¦fZiÀf õfSXf

»fûIY°fÔÂf IYe ff°f IYSX³ff EIY fOÞXf

¸fþfIY WX`, þfdIY ÀU¹fÔ CX³fIYe ´ffMXeÊ

IYe ÀfSXIYfSX »fûIY°fÔÂf IYe WX°¹ff IYSX³fZ

´fSX °fb»fe WX` AüSX EIY IZY ffQ EIY

´fid°fdâ°f VffÀfIYe¹f ÀfÔÀ±ffAûÔ IYe

ÀUf¹fØf°ff ¸fZÔ QJ»f QZ SXWXe WX`Ü

Af¸fþ³f°ff AfÀff³fe ÀfZ df³ff ´fiUZVf ´fÂf ¹ff

Af¸fÔÂf¯f IZY »ff»f ´fSXZOX IZY ³fZWXøY ÀMXZdOX¹f¸f

þfIYSX QZJ ÀfIY°fe WX` ¦füSXU¸f¹fe Bd°fWXfÀf

fedMXÔ¦f Q dSXMÑeMX Àf`³¹f U A²fÊ Àf`³¹f

´f¨f¸fPÞXe ÀfZ þbOÞXf WX` Bd°fWXfÀf

´f¨f¸fPÞXe d¸fd»fMÑe ¸¹fcdþIY ÀIcY»f IYe À±ff´f³ff 1950 ¸fZÔ IYe ¦fBÊ ±feÜ dfidMXVf WXbIcY¸f°f J°¸f WXbBÊ °fû

d¸fd»fMÑe f`ÔOX IYf ·ffSX°fe¹fIYSX¯f VfbøY WXbAfÜ IY¸ffÔOXSX B³f ¨feRY RYe»OX ¸ffVfÊ»f IZY¯E¸f¯ IYdSX¹f´´ff ³fZ

BÀf ¨fb³fü°fe IYû IYfc»ff AüSX 1950 ¸fZÔ ¸f²¹f´fiQZVf IZY ´f¨f¸fPÞXe B»ffIZY ¸fZÔ d¸fd»fMÑe ÀIcY»f AfgRY

¸¹fcdþIY IYe ³feÔU OXf»feÜ BÀfZ Afþ »fÔQ³f IZY ¿¿³f`»fSX WXfg»f ¸fZÔ ¸füþcQ SXf¹f»f d¸fd»fMÑe ÀIcY»f AfgRY

¸¹fcdþIY IYe °fþÊ ´fSX ³f`»fSX WXfg»f AfgRY BÔdOX¹ff¿¿ IYWXf þf°ff WX` Ü ¹fWXe Uû UöY ±ff þf ¸fZþSX SXffMXÐÀfÊ

³fZ ·ffSX°fe¹f ²fb³fûÔ ´fSX Af²ffdSX°f dWX³QbÀ°ff³fe d¸fd»fMÑe f`ÔOX IYû AfIYfSX dQ¹ff ±ffÜ ¸f²¹f´fiQZVf ´fbd»fÀf

IYe dUVfZ¿f ÀfVfÀÂf f»f IYe ·fû´ff»f dÀ±f°f 7UeÔ UfdWX³fe ¸fZÔ ´fbd»fÀf f`¯OX ÀIcY»f ÀfÔ¨ffd»f°f WX`Ü BÀf

ÀIcY»f ¸fZÔ dUÀff»f IYe UfdWXd³f¹fûÔ ÀfdWX°f ´fbd»fÀf AIYfQ¸fe Àff¦fSX AüSX ´fe¯MXe¯Àfe¯ B³QüSX IZY f`¯OX

IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ´fidVfÃf¯f dQ¹ff þf°ff WX`Ü Àff±f WXe ³fBÊ Ü ³fBÊ ²fb³fZÔ ·fe °f`¹ffSX IYe þf°fe WX`Ü

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

Jbþ³fZSX ¸fZÔ ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf ´fSX

Af¹fûdþ°f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ QZVf·fdöY ¦fe°fûÔ

IZY fþ³fZ ´fSX dIYÀfZ Af´fdØf WXû ÀfIY°fe

WX`? »fZdIY³f IbYL WXd±f¹ffSXfÔQ »fû¦fûÔ

³fZ BÀfe ff°f IYû »fZIYSX IYf¹fÊIiY¸f IZY

Af¹fûþIYûÔ ´fSX WX¸f»ff IYSX dQ¹ffÜ ¹fWX

¸ff¸fc»fe §fMX³ff ³fWXeÔ WX`, fd»IY

SXf¿MÑXQiûWX WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf IYe ÀfSXIYfSX BÀf

§fMX³ff IYû ¸ff¸fc»fe §fMX³ff f°ffIYSX

SXf¿MÑXQiûdWX¹fûÔ IYû ÀfÔSXÃf¯f QZ³fZ IYf IYf¸f

IYSX SXWXe WX`Ü ¹fWX ff°f Àfû¸fUfSX IYû

·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY ´fiQZVf

CX´ff²¹fÃf SXf¸fZV½fSX Vf¸ffÊ ³fZ SXfþ¦fPÞX

dþ»fZ IZY Jbþ³fZSX ¸fZÔ 26 þ³fUSXe IYû

WXbBÊ §fMX³ff ´fSX ´fid°fdIiY¹ff ½¹föY IYSX°fZ

WXbE IYWXeÜ CX³WXûÔ³fZ BÀf §fMX³ff ¸fZÔ ¨ffSX

ÀIcY»fe f¨¨fûÔ Àf¸fZ°f 12 »fû¦fûÔ IZY

§ff¹f»f WXû þf³fZ ´fSX QbJ ½¹föY dIY¹ffÜ

SXfþ¦fPÞX dþ»fZ IZY Jbþ³fZSX ¸fZÔ 26

þ³fUSXe IYû EIY ¸ffÔ¦fd»fIY ·fU³f ¸fZÔ

¦f¯f°fÔÂf dQUÀf Àf¸ffSXûWX Af¹fûdþ°f

dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY QüSXf³f

fþ SXWXZ QZVf·fdöY ¦fe°f ´fSX IbYL »fû¦fûÔ

³fZ Af´fdØf »fe AüSX Af¹fûþIYûÔ ´fSX

»ffNXe-RYSXÀfZ ÀfZ WX¸f»ff IYSX dQ¹ffÜ

BÀfIZY ffQ UWXfÔ ·f¦fQOÞX ¸f¨f ¦fBÊ,

dþÀf¸fZÔ ÀIcY»fe f¨¨fûÔ Àf¸fZ°f IYBÊ »fû¦f

§ff¹f»f WXû ¦fEÜ BÀf §fMX³ff ´fSX

´fid°fdIiY¹ff ½¹föY IYSX°fZ WXbE

·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY ´fiQZVf

CX´ff²¹fÃf SXf¸fZV½fSX Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf

WX` dIY SXf¿MÑXQiûdWX¹fûÔ IYû ÀfÔSXÃf¯f

QZ³ff AüSX CX³fIYf °fbdáIYSX¯f

IYSX³ff IYfÔ¦fiZÀf IYe ´fbSXf³fe AfQ°f

SXWXe WX`Ü BÀfe IZY ¨f»f°fZ IYfÔ¦fiZÀf

A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ þZE³f¹fc

´fWXbÔ¨fIYSX MXbIYOÞXZ-MXbIYOÞXZ ¦f`Ô¦f IYe

SXf¿MÑXdUSXû²fe ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYû

Ad·f½¹fdöY IYe AfþfQe IYf ¸ff¸f»ff

f°ff¹ff ±ffÜ Af IYfÔ¦fiZÀf IYe ÀfSXIYfSX

´fiQZVf ¸fZÔ ·fe ¹fWXe IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü

dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY Jbþ³fZSX IYe §fMX³ff

IZY ffSXZ ¸fZÔ EIY f¨¨ff ·fe f°ff ÀfIY°ff

1950 ¸fZÔ VfbøY WXbBÊ ±fe °f`¹ffSXe

BÀf Àf¸ffSXûWX IYû ´fWX»fe ffSX Af¹fûdþ°f IYSX³fZ

IZY d»fE 1950 ¸fZÔ CXÀf Àf¸f¹f IZY ¸fZþSX þeE

SXûfMXÐÀfÊ IYû IYWXf ¦f¹ff ±ffÜ CX³WXZÔ EZÀff

Àf¸ffSXûWX Af¹fûdþ°f IYSX³fZ IZY d»fE IYWXf ¦f¹ff

dþÀf¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff IZY °fWX°f Af³fZ Uf»fZ

A»f¦f-A»f¦f f`ÔOX IYe ÓffÔIYe ·fe dQJ »fû¦fûÔ

IZY Àff¸f³fZ ´fZVf IYe þfEÜ

f»fûÔ IYe ´fif¨fe³f ´fSX¸´fSXf WX`Ü ¹fbð IZY ffQ

Àf`³¹f MXbIYdOÞX¹ffg Uf´fÀf A´f³fZ dVfdUSXûÔ ¸fZÔ

Af°fe ±feÔ °fû ¹fbð IZY °f³ffU IYû IY¸f IYSX³fZ

EUÔ ¸f³fûSXÔþ³f IZY d»fE f`¯OX UfQ³f IYf

IYf¹fÊIiY¸f WXû°ff ±ff Ü ·ffSX°f ¸fZÔ BÀf IYf¹fÊIiY¸f

IZY Àff±f WXe ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf IYf¹fÊIiY¸f IYe

Aü´f¨ffdSXIY Àf¸ffd~ WXû°fe WX` ÜQZVf ¸fZÔ

fedMXÔ¦f Q dSXMÑeMX IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f IYSX³fZ

Uf»ff ¸f²¹f´fiQZVf EIY¸ffÂf SXfª¹f WX` þWXfh

´fid°fU¿fÊ 29 þ³fUSXe IYû ´fbd»fÀf õfSXf

SXfþ²ff³fe ·fû´ff»f ¸fZÔ IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f

dIY¹ff þf°ff WX`Ü SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX ³fBÊ dQ»»fe

¸fZÔ SXf¹fÀfe³ff dWX»Àf IZY dUþ¹f ¨füIY ´fSX

·ffSX°fe¹f ±f»f ÀfZ³ffE Uf¹fb ÀfZ³ff AüSX þ»f

ÀfZ³ff IZY f`¯OX Q»fûÔ õfSXf UfQ³f EUÔ

¸ff¨fÊ´ffÀMX IYe AfIY¿fÊIY Àff¸fcdWXIY ´fiÀ°fbd°f

SXf¿MÑX´fd°f IZY Àf¸fÃf IYe þf°fe WX`Ü

fedMXÔ¦f Q dSXMÑeMX ·ffSX°fe¹f d¸fd»fMÑe f`ÔOX

IYe Àff»fûÔ ´fbSXf³fe Vff³fQfSX ´fSX¸´fSXf WX`Ü VfÔJ

°fbSXWXeE ÀfÔ¦feE ³ff¦fOÞXf AüSX SX¯f·fZdSX¹ffg ´fWX»fZ

·ffSX°fe¹f d¸fd»fMÑe f`ÔOX IZY Ufô ¹fÔÂf ±fZÜ BÀfIZY

ffQ dWX³QbÀ°ff³f ³fZ Àf`ÔIYOÞXûÔ »fOÞXfBʹffh »fOÞXeÜ

·ffSX°fe¹f d¸fd»fMÑe f`ÔOX IYe IYWXf³fe 300 U¿fÊ

WX` dIY WX¸f»ffUSX IYü³f ±ff AüSX UWX

dIYÀf ff°f ÀfZ ³ffSXfþ ±ffÜ »fZdIY³f

´fbd»fÀf ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Qû ´fÃfûÔ ´fSX

¸ffSX´feMX IYf ¸ff¸f»ff QþÊ dIY¹ff WX`Ü

UWXeÔ, ´fiQZVf IYe IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX IZY

IZY dfidMXVf d¸fd»fMÑe f`ÔOX IZY Bd°fWXfÀf ÀfZ þbOÞXe

WX`Ü ·ffSX°fe¹f d¸fd»fMÑe f`¯OX IYe JfdÀf¹f°f

dWX³QbÀ°ff³fe ²fb³fZÔ WX`Ô Ü ·ffSX°fe¹f ¹fbð AüSX

ÀfÔ¦fe°f ´fSX¸´fSXfAûÔ ¸fZÔ SX¨fe Ü fÀfe dWX³QbÀ°ff³fe

SXf¿MÑXýiûdW¹fûÔ IYf Àf¸f±fʳf IYSX³ff IYfÔ¦fiZÀf

IYe ´fbSXf³fe AfQ°f : SXf¸fZV½fSX Vf¸ffÊ

¦fÈWX¸fÔÂfe ff»ff f¨¨f³f BÀfZ ¸ff¸fc»fe

¸ffSX´feMX f°ff SXWXZ WX`Ô, þfdIY ¹fWX À´fá

øY´f ÀfZ SXf¿MÑXQiûWX AüSX ÀfSXfÀfSX

¦fbÔOXf¦fQeÊ IYf ¸ff¸f»ff WX`Ü dÀfÔWX ³fZ IYWXf

dIY IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX A´f³fZ UûMX f`ÔIY

IYû Àff²f³fZ IYe IYûdVfVf ¸fZÔ BÀf §fMX³ff

IYû ¸ff¸fc»fe f°ffIYSX SXf¿MÑXQiûdWX¹fûÔ IYû

ÀfÔSXÃf¯f QZ SXWXe WX`, »fZdIY³f ·ffSX°fe¹f

þ³f°ff ´ffMXeÊ EZÀff WXû³fZ ³fWXeÔ QZ¦feÜ

Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf dIY ¹fdQ IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX

BÀf ¸ff¸f»fZ IZY IYÀfcSXUfSXûÔ ´fSX

SXf¿MÑXQiûWX IYf ¸ff¸f»ff QþÊ ³fWXeÔ IYSX°fe

WX`, °fû ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ

þ³fþf¦fSX¯f IZY þdSXE ´fiQZVf IZY »fû¦fûÔ

IYû IYfÔ¦fiZÀf IYf AÀf»fe ¨fZWXSXf

dQJfE¦feÜ

AüSX dUQZVfe BÔÀMÑc¸fZÔMX ´fSX fþfBÊ ¦fBÊ ²fb³fZÔÜ

·ffSX°fe¹f d¸fd»fMÑe f`ÔOX IZY ¸ffÀMXSXûÔ ³fZ ´fÔþffE

SXfþÀ±ff³fE ¸ffSXUfOÞXE ¦fPÞXUf»f AüSX

IYûÔIY¯f IZY »fûIY¦fe°fûÔ ÀfZ ²fb³fZÔ »feÔ WX`Ü

dQ»»fe ¸fZÔ ·fe SXWXZ¦ff ²fb³fûÔ IYf þ»fUf

Afþ fedMXÔ¦f SXeMÑeMX IZY Àff±f ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf Àf¸ffSXûWX IYf Àf¸ff´f³f WXû¦ffÜ fedMXÔ¦f SXeMÑeMX ¨ffSX dQUÀfe¹f

¦f¯f°fÔÂf dQUÀfe¹f ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf Àf¸ffSXûWXûÔ IZY AÔ°f IYf ´fi°feIY WX`Ü dUþ¹f ¨füIY ´fSX WXû³fZ Uf»fZ fedMXÔ¦f

SXeMÑeM ¸fZÔ °fe³fûÔ ÀfZ³ffAûÔ IYe AûSX ÀfZ 26 ´fSXRYf¸fZÊÔÀf Qe þfEÔ¦feÜ fedMXÔ¦f SXeMÑeMX Àf¸ffSXûWX IYû ¦f¯f°fÔÂf

dQUÀf IZY þV³f IZY Àf¸ff´f³f IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff þf°ff WX`Ü BÀf Àf¸ffSXûWX IYû WXSX U¿fÊ 29 þ³fUSXe IYe

Vff¸f IYû dUþ¹f ¨füIY ´fSX Af¹fûdþ°f WXû°ff WX`Ü fedMXÔ¦f SXeMÑeMX Àf¸ffSXûWX ÀfZ³ff IYe ÀfdQ¹fûÔ ´fbSXf³fe ´fSXÔ´fSXf

WX`, þf Àf`d³fIY ¹fbð IZY ffQ Vff¸f ¸fZÔ A´f³fZ dVfdUSXûÔ ¸fZÔ »füMX°fZ ±fZÜ BÀf Àf¸ffSXûWX IZY Àff±f WXe ¨ffSX

dQ³f °fIY ¨f»f³fZ Uf»fZ ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf Àf¸ffSXûWXûÔ IYf Àf¸ff´f³f WXû°ff WX`Ü·ffSX°fe¹f ±f»fÀfZ³ff, ³füÀfZ³ff,

Uf¹fbÀfZ³ff, SXfª¹f ´fbd»fÀf AüSX IZYÔQie¹f ÀfVfÀÂf ´fbd»fÀf f»f IZY f`ÔOXûÔ IYe AûSX ÀfZ ´fiÀ°fbd°f¹ffÔ Qe þfEÔ¦feÜ

BÀf ¸füIZY ´fSX SXf¿MÑX´fd°f EUÔ A³¹f ¦f¯f¸ff³¹f WXdÀ°f¹ffÔ ¸füþcQ SXWXZÔ¦feÜ

dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f ³fZ d´fLûSX ¸fZÔ ²fSX³ff dQ¹ff

·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf EUÔ ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ßfe dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f

Afþ SXfþ¦fPX dþ»fZ IZY Jbþ³fZSX ´fWXbÔ¨fZ AüSX CX³WXûÔ³fZ ´fedOÞX°fûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYe Ü

CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf ´fSX SXfþ¦fPÞX IZY Jbþ³fZSX ¸fZÔ EIY Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ QZVf·fdöY

¦fe°f fþ³fZ ´fSX IbYL »fû¦fûÔ ³fZ IYf¹fÊIiY¸f IZY Af¹fûþIYûÔ ´fSX WX¸f»ff IYSX dQ¹ff ±ffÜ BÀf §fMX³ff

¸fZÔ ÀIcY»fe f¨¨fûÔ Àf¸fZ°f IbYL »fû¦f §ff¹f»f WXû ¦fE ±fZÜ CXöY §fMX³ff IYû »fZIYSX ´fbd»fÀf-

´fiVffÀf³f õfSXf IYe ¦fBÊ ´fÃf´ff°f´fc¯fÊ IYfSXÊUfBÊ IYû »fZIYSX À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ ¸fZÔ SXû¿f ½¹ff~ WX`Ü

A´f³fZ d³f²ffÊdSX°f IYf¹fÊIiY¸f IZY A³fbÀffSX ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f ÀfbfWX ·fû´ff»f

ÀfZ ÀfOÞXIY ¸ff¦fÊ õfSXf dVfU´fbSXe dþ»fZ IZY d´fLûSX Af¹fZ Ü UZ ¹fWXfÔ ·ffþ´ff IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû

´fi°ffdOÞX°f dIYE þf³fZ IZY dUSXû²f ¸fZÔ ²fSX³fZ ´fSX ·fe f`NXZ CX³WXûÔ³fZ ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ÀfZ ·fZÔMX IYe

AüSX BÀfIZY ffQ UZ d´fLûSX ÀfZ SXfþ¦fPÞX dþ»fZ IZY Jbþ³fZSX ¦fE | ¹fWXfÔ ´fSX dVfUSXfþ dÀfÔWX

¨füWXf³f ³fZ §ff¹f»f f¨¨fûÔ, CX³fIZY ´fdSXþ³fûÔ EUÔ A³¹f §ff¹f»fûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYe AüSX ´fcSXe §fMX³ff IYe þf³fIYfSXe »feÜ

dfþ»fe IY¸´f³fe IZY 13 Ad²fIYfSXe

IY¸fʨffSXe Àf¸¸ffd³f°f

·fû´ff»fÜ E¸f´fe ´ffUSX ¸f`³fZþ¸fZÔMX

IÔY´f³fe d»fd¸fMXZOX IZY 13 Ad²fIYfdSX¹fûÔ

EUÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû CX°IÈYá IYf¹fûÊÔIZY

d»fE ´fi¸fbJ Àfd¨fU DYþfÊ EUÔ E¸f´fe

´ffUSX ¸f`³fZþ¸fZÔMX IZY ´fifÔ²f ÀfÔ¨ff»fIY

ßfe ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX Vfb¢»f ³fZ ´fi°feIY

d¨f³WX AüSX ´fiVfdÀ°f-´fÂf QZ IYSX

Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ E¸f´fe ´ffUSX

¸f`³fZþ¸fZÔMX IÔY´f³fe IZY ÀfÔ¹fböY d³fQZVfIY

´fe.IZY.þ`³f, Ad°f. ¸fWXf´fifÔ²fIY,

WXdSXAû¸f ¦fb~f, UdSXâ Vfe§fi»fZJIY,

¦fûdU³Q QfÀf ¹ffQU, IYf.ÀfWXf.ßfZ.Qû,

°fe Àfb¿f¸ff ¨füfZ, »ffÔSXZÀf OXZdUOX, UfWX³f

¨ff»fIY, SXfþZVf IbY¸ffSX df»füWXf,

IYf¹ffÊ.ÀfWXf.ßfZ¯fe-°fe³f, fiþZ³Qi ·fc¿f¯f

J¸´fdSX¹ff, Àf°feVf ¦fb~f, IYf¹ffÊ.ÀfWXf.

ßfZ¯fe-Qû, IYf»fe¨fSX¯f ´f¯OXf, ¸fb£¹f

ÀfbSXÃff Àf`d³fIY, þböY fWXfQbSX,

UdSX.ÀfbSXÃff Àf`d³fIY, ÀfÔ°fû¿f IbY¸ffSX

¦fb~f, IYf¹ffÊ»f¹f ÀfWXf¹fIY ßfZ¯fe-EIY,

d³fd°f³f IbY¸ffSX AÂfZ, IY³fdâ

Vfe§fi»fZJIY EUÔ ¸f³fûþ IbY¸ffSX ¦fb~f,

IYf¹ffÊ»f¹f ÀfWXf¹fIY ßfZ¯fe-°fe³f IYû

CX°IÈYá IYf¹fÊ d³f¿´ffQ³f IZY d»fE

´fiVfdÀ°f-´fÂf EUÔ ´fi°feIY d¨f³WX ´fiQf³f

IYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜBÀf

AUÀfSX ´fSX ¸f²¹f´fiQZVf ´fcUÊ ÃfZÂf

dUôb°f dU°fSX¯f IÔY´f³fe IZY ´fifÔ²f

ÀfÔ¨ff»fIY ³fÔQIbY¸ffSX¸f EUÔ

¸f²¹f´fiQZVf ´ffUSX MÑfÔÀfd¸fVf³f IÔY´f³fe

IZY ´fifÔ²f ÀfÔ¨ff»fIY ´fe.E.AfSX.

fZÔOXZ, dfþ»fe IÔY´fd³f¹fûÔ IZY

OXf¹fSXZ¢MXSX ÀfdWX°f A³¹f UdSXâ

Ad²fIYfSXe-IY¸fʨffSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

31 ¸ff¨fÊ IYû SXfþ²ff³fe ¸fZÔ ÀfU¯fÊ Àf¸ffþ IYf WX»»ff fû»f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

fišf Àf¸ff¦f¸f ÀfU¯fÊ þ³fIY»¹ff¯f Àfd¸fd°f

»fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ ÀfU¯fÊ Àf¸ffþ IYe

¸ffÔ¦fû IYû »fZIYSX 31 ¸ff¨fÊ IYû SXfþ²ff³fe ·fû´ff»f

IZY df˜³f ¸ffIZYÊMX QVfWXSXf ¸f`Qf³f ¸fZÔ fišf Àf¸ff¦f¸f

IYSX³fZ þf SXWXe WX`Ü SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ´fÔdOX°f ²f¸fZʳQi

Vf¸ffÊ ³fZ f°ff¹ff dIY BÀf Àf¸ff¦f¸f ¸fZÔ QZVf ·fSX ÀfZ

ÀfU¯fÊ Àf¸ffþ IZY EIY »ffJ ÀfZ ª¹ffQf

´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY Af³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü Qû dQ³fûÔ

¨ffSX Àff»f ÀfZ ³fWXeÔ f³fe ÀfOÞXIY

dUØf ¸fÔÂfe °f÷Y¯f ·f³fû°f ³ffSXfþ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

E¸f´fe ¸fZÔ ³fBÊ ÀfSXIYfSX f³f³fZ IZY ffQ

¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfZ »fZIYSX CX³fIZY ¸fÔÂfe ·fe

E¢Vf³f ¸fûOX ¸fZÔ WX`ÔÜ B³WXe ¸fZÔ ÀfZ EIY

dUØf¸fÔÂfe U ¸fÔOX»ff dþ»fZ IZY ´fi·ffSXe

¸fÔÂfe °f÷Y¯f ·f³fûMX 26 þ³fUSXe IYû

CXÀf UöY ¦fbÀÀfZ ÀfZ Af¦fffc»ff WXû

¦fE, þf CX³WXfZÔ³fZ þf»f´fbSX ÀfZ ¸fÔOX»ff

°fIY f³f SXWXe SXûOX d³f¸ffʯf IYe ¦fd°f QZJeÜ CX³WXû³fZ

¸ff¸f»fZ IYû »fZIYSX ´fiûþZ¢MX ¸f`³fZþSX ÀfZ d³f¸ffʯf

IYf¹fÊ ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe QZSX IZY IYfSX¯fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ

´fcL°ffL IYSX°fZ WXbE þ¸fIYSX RYMXIYfSX »f¦ffBÊÜ

dþÀf ´fSX ´fiûþZ¢MX ¸f`³fZþSX IYû ´fÀfe³ff Af ¦f¹ffÜ

þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX þf»f´fbSX ÀfZ ¸fÔOX»ff

SXûOX IZY d³f¸ffʯf IYf IYf¹fÊ d´fL»fZ ¨ffSX U¿fûÊ ÀfZ

¨f»f SXWXf WX` þû A·fe °fIY ´fcSXf ³fWXeÔ WXû ´ff¹ff WX`Ü

dþÀfÀfZ þf»f´fbSX ÀfZ ¸fÔOX»ff U ¸fÔOX»ff ÀfZ

þf»f´fbSX IYe AûSX Af³fZ Uf»fZ ¹ffdÂf¹fûÔ IYû

IYfRYe dQ¢IY°f IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX SXWXf WX`,

BÀfIZY ffQ ·fe ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IYf¹fÊ IYSX SXWXe

EþZÔÀfe õfSXf A´f³fe ¸f³f¸fþeÊ ÀfZ IYf¹fÊ dIY¹ff þf

SXWXf WX`Ü 26 þ³fUSXe IYû ¸fÔOX»ff ¸fZÔ ¦f¯f°fÔÂf

dQUÀf IZY ²UþfSXûWX¯f IZY d»fE dUØf¸fÔÂfe U

°fIY ¨f»f³fZ Uf»fZ BÀf Àf¸ff¦f¸f ¸fZÔ AfSXÃf¯f IYû

Afd±fÊIY Af²ffSX ´fSX »ff¦fc IYSX³fZ EUÔ EMÑûdÀfMXe

E¢MX ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX

¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ IZY³Qi ÀfSXIYfSX ´fSX QffU f³ff³fZ

IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¹fdQ IZY³Qi ÀfSXIYfSX

Qû³fûÔ df³QbAûÔ ´fSX ²¹ff³f ³fWXe QZ¦fe °fû fišf

Àf¸ff¦f¸f Af¸f ¨fb³ffU ¸fZÔ A´f³fe SX¯f³fed°f IYf

Jb»ffÀff IYSXZ¦ffÜ Vf¸ffÊ ³fZ ¹fWX ·fe f°ff¹ff dIY

dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe CX³fIZY ÀfÔ¦fNX³f õfSXf

ÀfU¯fÊ Àf¸ffþ IYû ³fûMXf Af´Vf³f ´fSX UûMX QZ³fZ IZY

dþ»fZ IZY ´fi·ffSXe ¸fÔÂfe °f÷Y¯f ·f³fûMX

¸fÔOX»ff ¸fZÔ SXWXZÜ CX³WXû³fZ þf»f´fbSX

ÀfZ þf°fZ UöY SXûOX IZY WXf»ff°f QZJZ

±fZ, dþÀfIZY ¨f»f°fZ fe°fZ dQ³f

¸fÔOX»ff ¸fZÔ CX³WXû³fZ EþZÔÀfe IZY

´fiûþZ¢MX ¸f`³fZþSX IYû fb»ffIYSX

SXûOX d³f¸ffʯf ¸fZÔ QZSXe WXû³fZ IZY

IYfSX¯fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fcL°ffL IYe,

dþÀf´fSX ´fiûþZ¢MX ¸f`³fZþSX IYf

IYWX³ff ±ff dIY ´fZ¸fZÔMX ¸fZÔ dU»f¸f WXû³fZ IZY IYfSX¯f

ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf ¸fZÔ QZSX WXû SXWXe WX`Ü ¦fbÀÀffE

dUØf¸fÔÂfe °f÷Y¯f ·f³fûMX ³fZ IYWXf dIY IYfSX¯f IbYL

·fe WXû »fZdIY³f þ»Q ÀfZ þ»Q ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IYf

IYf¸f ´fcSXf WXû þf³ff ¨ffdWXE, Af¸fþ³f IYû dIYÀfe

´fiIYfSX IYe ´fSXZVff³fe WXû, fQfÊV°f ³fWXeÔ IYe

þfE¦feÜ CX³WXû³fZ ¹fWXfÔ °fIY IYWX dQ¹ff dIY A¦f»fZ

¸ffWX dRYSX AfDY¦ffÔ AüSX IYf¹fÊ IYe ´fi¦fd°f QZJc¦ffÔ,

dUØf¸fÔÂfe U dþ»fZ IZY ´fi·ffSXe ¸fÔÂfe °f÷Y¯f ·f³fû°f

õfSXf »f¦ffBÊ RYMXIYfSX IZY ffQ ´fiûþZ¢MX ¸f`³fZþSX IYû

·fe ´fÀfe³ff Af ¦f¹ff ±ff, UWX B²fSX CX²fSX QZJ°ff

SXWXfÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY þf»f´fbSX ÀfZ ¸fÔOX»ff SXûOX

°fIY ¨f»f SXWXZ d³f¸ffʯf IYf¹fÊ IYû IYSXef 4 U¿fÊ

WXû³fZ IYû WX`, BÀfIZY ffQ ·fe ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IYf¹fÊ

´fcSXf ³f WXû³ff Af›¹fÊþ³fIY ´fWX»fc WX`Ü

d»fE ´fiZdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff Af ·fe ¹fdQ

SXfþ³f`d°fIY Q»fûÔ ³fZ CX³fIYe ¸ffÔ¦fû ´fSX ²¹ff³f ³fWXe

dQ¹ff °fû UZ Af¸f ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ BÀf R`YÀf»fZ IYû ´fi¨ffSX

´fiÀffSX IYSX »fû¦fûÔ °fIY A´f³fe ·ffU³ffEÔ ´fWXbÔ¨ff¹fZÔ¦fZÜ

ÀfbÓffU ¸ffÔ¦fZ : fišf Àf¸ff¦f¸f IYû ÀfRY»f

f³ff³fZ IZY d»fE ÀfÔ¦fNX³f IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ´fÔdOX°f

²f¸fZʳQi Vf¸ffÊ ³fZ ´fiQZVf ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f

dþ»fûÔ IZY QüSXZ ´fifSXÔ·f IYSX ÀfU¯fÊ Àf¸ffþ IZY

´fid°fd³fd²f¹fûÔ ÀfZ ¸ffÔ¦f ´fÂf IZY d»fE ÀfbÓffU ¸ffÔ¦f³ff

VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe ÀfÔ¦fNX³f ³fZ Àf·fe

³fü AfBÊEEÀf

ARYÀfSX dRYSX fQ»fZ

·fû´ff»fÜ ¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZÔ 9 AüSX

AfBÊEEÀf ARYÀfSXûÔ IYf

°fffQ»ff IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

Àfû¸fUfSX QZSX Vff¸f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ

MÑfÔÀfRYSX IYf AfQZVf þfSXe IYSX

dQ¹ffÜ dþ³f AfBÊE EÀf

ARYÀfSXûÔ IYf °fffQ»ff dIY¹ff

¦f¹ff, CX³f¸fZÔ EIY Àfd¨fU AüSX 6

CX´fÀfd¨fU Vffd¸f»f WX`ÔÜ

dLÔQUfOÞXf IY»fZ¢MXSX UZQ ´fiIYfVf

IYû A´fSX Af¹fböY CX¨¨f dVfÃff

f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü dÃf´fif ³fQe ¸fZÔ

´ff³fe IYe IY¸fe IZY IYfSX¯f

A¸ffUÀ¹ff À³ff³f ¦fÔQ¦fe ¸fZÔ IYSX³fZ

IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ WXMXfE ¦fE CXªþ`³f

IY»fZ¢MXSX ¸f³fe¿f dÀfÔWX IYû

CX´fÀfd¨fU, ³f¦fSXe¹f dUIYfÀf EUÔ

AfUfÀf f³ff¹ff ¦f¹ffÜ dVfU´fbSXe

IY»fZ¢MXSX ´fQ ÀfZ WXMXf¹fe ¦f¹fe

dVf»´ff ¦fb~f IYû IYf¹fÊ´ff»fIY

ÀfÔ¨ff»fIY, Aüôûd¦fIY dUIYfÀf

d³f¦f¸f ¸fZÔ ´fûdÀMXÔ¦f Qe ¦f¹fe WX`Ü

IY¸f»f³ff±f VffÀf³f ¸fZÔ ARYÀfSXûÔ

IYf °fffQ»ff þfSXe WX`Ü d´fL»fZ

EIY ¸fWXe³fZ ÀfZ »f¦ff°ffSX ¹fWX IiY¸f

f³ff WXbAf WX`Ü

ÀfU¯fÊ Àf¸ffþ IZY ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYû Àf¸ff¦f¸f ¸fZÔ

Vffd¸f»f WXû³fZ IYe A´fe»f ·fe þfSXe IYe WX`Ü

WXZ»´f»ffB³f ³fÔfSX þfSXe : SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf

´fÔdOX°f ²f¸fZʳQi Vf¸ffÊ ³fZ Àf¸ff¦f¸f IYû »fZIYSX ÀfU¯fÊ

Àf¸ffþ IZY Àf·fe ÀfÔ¦fNX³fûÔ ÀfZ ÀfWX¹fû¦f EUÔ A´f³ff

´fid°fd³fd²f°U f³ff³fZ IYe A´fe»f ·fe þfSXe dIY WX`

CX³WXûÔ³fZ Àf¸ff¦f¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ EUÔ ÀfWX¹fû¦f IZY

d»fE 9425631168 ³fÔfSX þfSXe dIY¹ff WX`

dþÀf ´fSX Àf¸ff¦f¸f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f IYûBÊ ·fe þf³fIYfSXe

WXfdÀf»f IYe þf ÀfIY°fe

·fû´ff»fÜ þ³fÀf¸´fIYÊ ¸fÔÂfe ´feÀfe Vf¸ffÊ ³fZ Afþ ÀfbfWX SXfþ²ff³fe ¸fZÔ f³f³fZ Uf»fZ

AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f dIiYIZYMX ÀMXZdOX¹f¸f À±f»f IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ fSXJZOÞXf³ff±fc ´fSX

d³fSXeÃf¯f IZY QüSXf³f ´feÀfe Vf¸ffÊ IZY Àff±f ·fû´ff»f IY»fZ¢MXSX ÀfbQf¸f JfOXZ,

IYd¸fV³fSX ÀfdWX°f IYBÊ Ad²fIYfSXe AüSX ´ff¿fÊQ ¦fbOXÐOc ¨füWXf³f ¸füþcQ SXWXZÜ


04

·fû´ff»f

¸fa¦f»f½ffSX, 29 ªf³f½fSXe 2019

ÀfabQSX°ff ´fSX Qf¦f...

BaQüSXÜ À¸ffMÊX dÀfMXe IYû Af`SX À¸ffMÊX f³ff³fZ IZY d»fE d³f¦f¸f ³fZ Qe½ffSXûÔ ´fSX ´fZÔdMaX¦f f³f½ffBÊ W`XÜ ½fWXeÔ VffÀÂfe ¸ffIZÊYMX ¸fZÔ ¦f`SmXªf ¸ffd»fIYûÔ ³fZ ¦ffdOÞX¹ffa JOÞXe IYSX ´fcSXe ÀfbaQSX°ff IYe ²fdªªf¹ffa CXOÞXf QeÜ

°fIY³feIYe £fSXffe IZY

IYfSX¯f dIYÀff³fûÔ IYe

IYªfÊ ¸ffRYe ¸faZ ¦fOÞfOÞXe

BaXQüSXÜ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX õXfSXf ¨f»ffBÊX

ªff SXWXe RYÀf»f FY¯f ¸ffRYe ¹fûªf³ff

IYû »fZIYSX BaXQüSX dªf»fZ ¸fZÔ A·fe °fIY

dIYÀfe IZY ³ff¸f ´fSX RYªfeÊ °fSXeIZY ÀfZ

»fû³f »fZ³fZ IYf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ ³fWXeÔ

Af¹ff W`X, ªfû ´fiIYSX¯f Af SXWXZ W`ÔX ½fZ

´fûMÊX»f IYe °fIY³feIYe ¦fOXÞfOÞXe IZY

IYfSX¯f WX`ÔÜ ´fiVffÀf³f IYf ¸ff³f³ff W`X dIY

RYªfeÊ »ffZ³f »fZ³fZ AüSX QZ³fZ IZY ¸ff¸f»fZ

¸fZÔ dIYÀff³fûÔ ÀfZ Qf½fZ-Af´fdØf¹ffa

¸fa¦f½ffBÊX ªff SXWXe W`ÔÜ BaXQüSX dªf»fZ ¸fZÔ

dIYÀff³fûÔ IZY ³ff¸f ´fSX RYªfeÊ »fû³f

ÀfWXIYfSXe ÀfaÀ±ffAûÔ õXfSXf dQE ªff³fZ

IZY AfSXû´f »f¦ffE ªff SXWZX W`Ô ¸f¦fSX

´fiVffÀf³f BXÀfZ Àfe²û °füSX ´fSX ¸ff³f³fZ ÀfZ

B³fIYfSX IYSX SXWXf W`XÜ

dªf»fZ IYe IYBÊ °fWXÀfe»fûÔ ÀfZ A·fe

°fIY dIYÀff³fûÔ ³fZ BXÀf ff°f IYe Af´fdØf

QªfÊ IYSXfBÊX W`X dIY CX³WXfZÔ³fZ ªff »fû³f

d»f¹ff WXe ³fWXea W`X °fû CX³fIYf ³ff¸f

IYªfÊQfSXûÔ IYe Àfc¨fe ¸fZÔ ¢¹ffZÔ Af¹ffÜ

IYBÊX dIYÀff³f EZÀfZ W`X dªf³fIZY ³ff¸f ´fSX

»fû³f IYe ªfû SXfdVf dQ£ffBÊX ªff SXWXe W`X

½fWX Qb¦fb³fe W`XÜ ¹ff³fe EIY »ff£f IZY

»fû³f IYû Qû »ff£f f°ff¹ff ªff SXWXf W`XÜ

dIYÀff³fûÔ IZY BX³f ASXû´fûZÔ IYû »fZIYSX

dªf»ff ´fa¨ff¹f°f ÀfeBÊXAû ³fZWXf ¸fe¯ff

IYf IYWX³ff W`X dIY »fû³f IYe ªfû

ªff³fIYfSXe E¸f´fe Afg³f»ffBX³f ´fSX ªfû

RYf¸fZÊMX W`X CXÀfIZY Af²ffSX ´fSX ´fûMÊ»f

´fSX OXf»fe ªff SXWXe W`,X ´fiVffÀf³f ³fZ

CX³WXe ´fûMÊX»f ÀfZ ¹fWX ªff³fIYfSXe »fZIYSX

´fiQdVÊf°f dIY¹ff ªff SXWXf W`X, ¸f¦fSX

´fûMÊX»f IYe °fIY³feIYe £fSXffe IZY

IYfSX¯f IYBÊX dIYÀff³fûa IYû IYþÊQfSX

f°ff¹ff ªff SXWXf W`XÜ

ÀfØff AüSX Àfa¦fNX³f IYû Àff²f³fZ ¸fZÔ ªfbMZX

IYfa¦fiZÀf IZY ¸faÂfe, SXfNXüSX Afªf AfEa¦fZ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

ÀfØff ¸fZÔ Af³fZ IZY ffQ ªf³f°ff IZY

fe¨f d½fV½ffÀf À±ffd´f°f IYSX³fZ AüSX

´ffMXeÊ IZY IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ¸fZÔ ªfûVf ·fSX³fZ

IZY d»fE IYfa¦fiZÀf ÀfSXIYfSX IZY ¸fadÂf¹fûÔ

³fZ ¸f`Qf³fe AüSX Àfa¦fNX³f À°fSX ´fSX

A´f³ff IYf¹fÊ IYSX³ff °fZªf IYSX dQ¹ff

W`XÜ BaXQüSX dªf»fZ ÀfZ ªfbOÞZX °fe³f ¸fadÂf¹fûÔ

IZY A»ff½ff A³¹f ¸fadÂf¹fûÔ ³fZ ·fe

´fiQZVf IYe SXfªf³fed°f IYû ¸fªffc°f

IYSX³fZ IZY d»fE BaXQüSX Àfa·ff¦f IYû WXe

¨fb³ff W`XÜ ¹fWXe IYfSX¯f W`X dIY ´fiQZVf IZY

½ffd¯fª¹fIYSX ¸faÂfe ³fZ BaXQüSX Àfa·ff¦f

IYf Qû dQ³fe QüSXf °f¹f dIY¹ff W`XÜ

´fiQZVf IYe SXfªf³fed°f IYû BXaQüSX ÀfZ

VfbøY WXû³fZ ½ff»fe ¦fd°fd½fd²f¹fûÔ ÀfZ f»f

d¸f»f°ff W`XÜ ¹fWXe IYfSX¯f W`X dIY ´fiQZVf

RYûMXû : IY¸f»fZVf NXfIbYSX

WXfMX ffªffSX IZY WbXE MbIYOÞZX, fÔ¦ff»fe

´fSX QûffSXf CX»fÓfZ¦ff ¸ff¸f»ff

fa¦ff»fe ¨füSXfWZX ´fSX ªf»Q VfbøY WXû¦ff μ»ffBÊX Aû½fSX dfiªf IYf IYf¹fÊ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

´fe´f»¹ffWXf³ff ¨füSXfWZX ´fSX »f¦f SXWZX WXfMX

ffªffSX IZY ¸ff¸f»fZ IYû dRY»fWXf»f

Àfb»fÓff d»f¹ff ¦f¹ff W`XÜ Àfû¸f½ffSX

ÀfbfWX ÀfZ ÃûÂf ¸fZÔ ³f¦fSX d³f¦f¸f AüSX

´fiVffÀf³f IYe MXe¸f °f`³ff°f WXû ¦fBÊX ±fe

AüSX CX³WXfZÔ³fZ dIYÀfe ·fe ½¹ff´ffSXe IYû

Àfd½fÊÀf SXûOX ´fSX QbIYf³fZÔ ³fWXeÔ »f¦ff³fZ

QeÜ Àff±f WXe ½¹ff´ffSXe ·fe BXÀf d³f¯fʹf

IYf À½ff¦f°f IYSX°fZ ³fªfSX AfEÜ

dRY»fWXf»f °fû ¹fWX ¸ff¸f»ff d³f´fMX°ff

³fªfSX Af SXWXf W`X, »fZdIY³f ªf»Q WXe

fa¦ff»fe ¨füSXfWZX ´fSX dfiªf d³f¸ffʯf VfbøY

WXû³ff W`XÜ CXÀf Àf¸f¹f QûffSXf ¹ff°ff¹ff°f

ªff¸f IYû »fZIYSX ¹fWXe Àf¸fÀ¹ff CXNX

ÀfIY°fe W`XÜ

Àfû¸f½ffSX IYû A»fÀfbfWX ÀfZ WXe

´fe´f»¹ffWXf³ff ÃûÂf ¸fZÔ ³f¦fSX d³f¦f¸f AüSX

dªf»ff ´fiVffÀf³f IYe MXe¸f IZY Àff±f

´fbd»fÀf f»f ¸füIZY ´fSX ´fWabX¨f ¦f¹ff ±ffÜ

fe°fZ Àfû¸f½ffSX IYû ÃûÂf ¸fZÔ WbXE WaX¦ff¸fZ

IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SX£f°fZ WbXE BXÀf Àfû¸f½ffSX

dªf¸¸fZQfSXûÔ ³fZ IYûBÊX IY¸fe ³fWXeÔ LXûOXÞeÜ

WXf»ffadIY BXÀf ffSX ½¹ff´ffSXe ·fe

´fiVffÀf³f õXfSXf d»fE ¦fE d³f¯fʹf IYû

¸ff³f°fZ ³fªfSX AfEÜ WXfMX ffªffSX IZY

Àf·fe ½¹ff´ffdSX¹fûÔ ³fZ A´f³fe QbIYf³fZÔ

d½f½ffdQ°f Àfd½fÊÀf SXûOX ÀfZ WXMXfIYSX

¸fZÔ ÀfSXIYfSX f³f³fZ IZY ffQ ÀfZ

IY¸f»f³ff±f ÀfSXIYfSX IZY ¸fadÂf¹fûÔ ³fZ

BaXQüSX IYû WXe A´f³ff ´fWX»ff ´fOÞXf½f

f³ff¹ff ±ffÜ dªf»fZ ¸fZÔ ªfWXfa

ªfe°fc ´fMX½ffSXe, °fb»fÀfe

Ufd¯fdª¹fIY

IYSX ¸fÔÂfe SXfNXüSX

IYf QüSXf

IYf¹fÊIiY¸f

dÀf»ff½fMX AüSX

Àfªªf³fdÀfaWX ½f¸ffÊ

ÀfdWX°f ³fZ IYfa¦fiZÀf

IZY ½f¨f³f ´fÂf ´fSX

IYf¸f IYSX³fZ IYf

Ad·f¹ff³f BaXQüSX ÀfZ

VfbøY dIY¹ff ±ff, ½fWXeÔ

´fiQZVf IYe IYf³fc³f ½¹f½fÀ±ff IYû

ÀfbQÈPÞX f³ff³fZ IZY d»fE ¦fÈWX ¸faÂfe AüSX

BaXQüSX dªf»fZ IZY ´fi·ffSXe ¸faÂfe ff»ff

f©f³f ³fZ ·fe ´fiQZVf IYe IYf³fc³f

½¹f½fÀ±ff IYe Àf¸feÃff BaXQüSX ÀfZ WXe IYe

±feÜ BXÀfIZY ffQ Af SXfªfÀ½f fPXÞf³fZ

fa¦ff»fe ¨füSXfWZX IYe AûSX ±fûOÞXe Af¦fZ

ÀfSXIYf »fe, BXÀfÀfZ WXfMX ffªffSX ·fe

»f¦ff AüSX ¹ff°ff¹ff°f ªff¸f ÀfZ ·fe

d³fªff°f d¸f»feÜ »fZdIY³f BXÀf ÀfbIcY³f

IYû ±fûOÞZ Àf¸f¹f IYf ¸ff³ff ªff ÀfIY°ff

W`XÜ ¢¹ffZÔdIY Af³fZ ½ff»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ

ªf»Q WXe fa¦ff»fe ¨füSXfWZX ´fSX f³f³fZ

½ff»fZ μ»ffBÊX Aû½fSX IYf IYf¹fÊ VfbøY

WXû³fZ ½ff»ff W`Ü ½fWXfa ´fSX ªff d³f¸ffʯf

IYf ¸fbQÐQf ·fe ÀfSXIYfSX IZY Àff¸f³fZ

Af¹ff W`X , BXÀfd»fE Aüôûd¦fIY ³f¦fSXe

IYWZ ªff³fZ ½ff»fZ BXÀf ³f¦fSX ÀfZ

½ffd¯fª¹fIYSX ¸faÂfe ³fZ ·fe A´f³ff

Qû dQ³fe QüSXf °f¹f dIY¹ff W`XÜ

´fiQZVf IZY AffIYfSXe,

´fÔþe¹f³f AüSX

Ufd¯fdª¹fIY IYSX ¸fÔÂfe

fÈþZ³Qi dÀfÔWX SXfNXüSX ³fZ

·fe Afªf ÀfZ BaXQüSX IYf

Qû dQ³fe QüSXf IYf¹fÊIiY¸f

f³ff¹ff W`XÜ BXÀf QüSXf³f SXfNXüSX

³f IZY½f»f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ¨f¨ffÊ

IYSZÔ¦fZ fd»IY IYf¹fÊIY°ffÊAûa IZY fe¨f

·fe ªffEa¦fZÜ SXfNXüSX IZY A´f³fZ

IYf¹fÊIiY¸f IZY °fWX°f Afþ SXfdÂf 9

fþZ BÔQüSX AfEa¦fZ AüS SXfdÂf dUßff¸f

IYSXZÔ¦fZÜ 30 þ³fUSXe IYû ÀfbfWX ÀffPÞXZ

IYf¹fÊ VfbøY WXû¦ff °ff QûffSXf ¹fWXe

Àf¸fÀ¹ff dÀfSX CXNXf ÀfIY°fe W`X AüSX

dRYSX ÃûÂf ¸fZÔ ¹ff°ff¹ff°f IYû »fZIYSX

ªff¸f IYe dÀ±fd°f f³fZ¦feÜ ½fWXeÔ dfiªf

d³f¸ffʯf IYSX³fZ ½ff»fe IaY´f³fe ´fiûªfZ¢MX

¸f`³fZªf¸fZÔMX IaY´f³fe (MXeÀfe ´fifd»f) IZY

OXf¹fSmX¢MXSX E¸f. ¸fIYSf³fe ³fZ f°ff¹ff

dIY WXfMX ffªffSX ÀfZ d³f¸ffʯf IZY

QüSXf³f Àff¸ff³f »ff³fZ-»fZ ªff³fZ ½ff»fZ

11 BÔQüSX ¨f`¸fSX AfgRY IYfg¸fÀfÊ EÔOX

BÔOÑÀMÑeþ IYe f`NXIY ¸fZÔ ·ff¦f »fZÔ¦fZÜ

Qû´fWXSX EIY fþZ Ad²fU¢°ffAûÔ IZY

Àff±f f`NXIY ¸fZÔ ·ff¦f »fZÔ¦fZÜ Qû´fWXSX

ÀffPÞXZ 3 fþZ dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf

IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ IYf¹fÊIY°ffÊAfZÔ ÀfZ ·fZÔMX

IYSXZÔ¦fZÜ Vff¸f ÀffPÞXZ 5 fþZ

Ufd¯fdª¹fIY IYSX dU·ff¦f IZY

ÀfÔ·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f

f`NXIY IYSXZÔ¦fZÜ 31 þ³fUSXe IYû

ÀffPÞXZ 9 fþZ ´fÔþe¹f³f EUÔ ¸fbQifÔIY

dU·ff¦f IZY ÀfÔ·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ

IZY Àff±f f`NXIY »fZÔ¦fZÜ dRYSX ÀffPÞXZ

10 fþZ ÀfÔ·ff¦fe¹f AffIYfSXe

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f f`NXIY IYSX³fZ

IZY ffQ Qû´fWXSX 12 fþZ SXfNXüSX

BÔQüSX ÀfZ Afáf IZY d»fE SX½ff³ff WXû

ªffEa¦fZÜ

½f³f ´fi¸fbJ Àfd¨f½f ¸ffZWaX°fe ³fZ IY¸fʨffdSX¹ffZÔ IYfZ ´fiVfdÀ°f ´fÂf QZIYSX dIY¹ff Àf¸¸ffd³f°f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

½f³f d½f·ff¦f IYe ´fiQZVf ¸fZÔ Àf½fÊßfZ¿NX

³fÀfÊSXe IZY d»fE BaXQüSX dªf»fZ IYe

fOÞX¦fûÔQf ³fÀfÊSXe IYû ¨fb³ff ¦f¹ff W`XÜ

·fû´ff»f ¸fZÔ Af¹ffZdªf°f EIY Àf¸ffSXûWX

¸fZÔ ½f³f ´fi¸fb£f Àfd¨f½f ªfZIZY ¸fûWaX°fe ³fZ

BaXQüSX fOÞX¦fûÔQf ³fÀfÊSXe IZY Àf·fe

IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ´fiVfdÀ°f ´fÂf QZIYSX

Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ

¸fWcX °fWXÀfe»f IZY fOÞX¦fûÔQf ¸fZÔ

dÀ±f°f ½f³f d½f·ff¦f IYe SXû´f¯fe IYû

´fiQZVf IYe Àf½fÊßfZ¿NX SXû´f¯fe IZY d»fE

¨fb³ff ¦f¹ffÜ fOXÞ¦ffZÔQf ³fÀfÊSXe ¸fZÔ ½f³f

d½f·ff¦f IYe Àf¸´fc¯fÊ ¦fd°fd½fd²f¹ffa

Àfa¨ffd»f°f WXû³ff ´ffBÊX ¦fBËÜ ¹fWXfa

SXû´f¯fe ¸fZÔ ªf`d½fIY £ffQ, ªf`d½fIY

MÑXIYûÔ IZY Af³fZ-ªff³fZ ¸fZÔ Àf¸fÀ¹ff Af

SXWXe ±feÜ Àff±f WXe ÃûÂf ¸fZÔ ªff¸f IYe

dÀ±fd°f ÀfZ IYf¸f »f¦f·f¦f ÷YIY WXe

ªff°ff ±ffÜ WX¸f³fZ ´fiVffÀf³f ÀfZ WXfMX

ffªffSX IYû ±fûOÞXf Af¦fZ fPÞXf³fZ IZY

d»fE IYWXf ±ffÜ ´fiVffÀf³f õXfSXf

WX¸ffSXe ff°f IYû Àf¸fÓf°fZ WbXE

½¹ff´ffdSX¹fûÔ ÀfZ ff°f IYe AüSX

½¹ff´ffSXe ·fe ff°f IYû Àf¸fÓf ¦fEÜ

d½fÀf ¨fb³ff½f ¸fZÔ d½fÄff´f³f

IZY d»fE dQE Àfû»fWX »ffJ

÷Y´fE IYf dWXÀfff ¸ffa¦ff

BaQüSXÜ dªf»ff d³f½ffʨf³f IYf¹ffÊ»f¹f

õfSXf d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f IZY d»fE

³f¦fSX d³f¦f¸f Àfe¸ff ¸fZÔ ¸f°fQf³f IYSX³fZ

IZY d»fE ªf³f°ff IYû ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³fZ

IZY d»fE »f¦ffE ¦fE d½fÄff´f³fûÔ IZY

Vfb»IY IZY øY´f ¸fZÔ EOX½ffaÀf dQE ¦fE

Àfû»fWX »ffJ ÷Y´fE IYe SXfdVf IYf

Af dWXÀfff ¸ffa¦ff W`XÜ BÀf¸fZÔ dIY³f

À±ff³fûÔ ´fSX d½fÄff´f³f »f¦fZ ±fZ AüSX

dIYÀf ÀffBªf IZY ±fZ, ¹fWX ·fe ´fcLXf

¦f¹ff W`XÜ dªf»ff d³f½ffʨf³f IYf¹ffÊ»f¹f ³fZ

d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f IZY QüSXf³f ³f¦fSXe¹f

Àfe¸ff ¸fZÔ ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf ¸f°fQf³f

IYSXf³fZ IZY d»fE ªf³f°ff IYû ´fiû°ÀffdWX°f

IYSX³fZ IZY CXQÐQZV¹f ÀfZ ´fiQZVf IYe

IbYLX £¹ff°f WXdÀ°f¹fûÔ IYe ¸fQQ »fe

±fe, dªfÀf¸fZÔ ´fc½fÊ Aa°fSXSXf¿MÑXe¹f

dIiYIZYMXSX A¸f¹f JbSXfdÀf¹ff °f±ff

CX·fSX°fe WbXBÊ ´ffV½fÊ ¦ffd¹fIYf ´f»fIY

¸fbLXf»f ·fe Vffd¸f»f ±fZÜ WXûdOËX¦Àf

³f¦fSX d³f¦f¸f Àfe¸ff ¸fZÔ »f¦fZ ±fZÜ BÀfIZY

d»fE d³f½ffʨf³f VffJf ³fZ d³f¦f¸f IYû

·fb¦f°ff³f IZY °füSX ´fS X16X »ffJ ÷Y.

Ad¦fi¸f QZ dQE ±fZÜ Af d³f½ffʨf³f

VffJf ³fZ B³fIYf dWXÀfff ¸ffa¦ff W`XÜ

fOÞX¦fûÔQf ³fÀfÊSXe IYû d¸f»ff ´fiQZVf IYe Àf½fÊßfZ¿NX ³fÀfÊSXe IYf A½ffgOÊ

IYeMX³ffVfIY, IYûIYû ´ffCXOXSX,

RYfBÊXIYÀf ¦ffOÊX³f, f¸feÊ IY¸´fûÀMX

AüSX ÀfaIYMXf´fÖf ´fiªffd°f ´fSX

A³fbÀfa²ff³f IYSX³fZ IYZ ¸ff¸f»fZ ´fSX

IYf¹fÊ dIY¹ff ªff°ff W`XÜ ¹fWX ¹fcd³fMX

¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ ÀffÀfZ fOÞXe ¹fcd³fMX

¸ff³fe ¦fBÊX W`XÜ

fOÞX¦ffZÔQf ³fÀfÊSXe IYfZ ´fiQZVf IYe

ÀffÀfZ fOÞXe ³fÀfÊSXe WXû³fZ IZY Àff±f ¹fWXfa

´fSX ´fü²fûÔ IYû d½fIYdÀf°f IYSX³fZ AüSX

³fÀfÊSXe IYû ffÊMX³fe IZY d½fôfd±fʹfûÔ IZY

d»fE A³fbÀfa²ff³f IZÔYýi f³ff³fZ ´fSX ¹fWXfa

´fQÀ±f IY¸fʨffSXe Àf¸¸ffd³f°f WbXE W`ÔXÜ

·fû´ff»f ¸fZÔ ½f³f ´fi¸fb£f ªfZIZY ¸fûWaX°fe

³fZ Àfa°fû¿f df»»füSmX, Àfa¦fe°ff SXf½f°f,

§f³fV¹ff¸f ¨f°fb½fZÊQe Àf¸¸ffd³f°f WXû³fZ

½ff»fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f ±ûÜ

Àfa´ffQIYe¹f

BaQüSX

Qû-°fe³f Àff»f IYe

fIYf¹ff W`X RYeÀf, Af

¨fZ°ff ÀIcY»f ´fifa²f³f

B»½ff A²¹fÃf ´fSX Àf`IYOÞXûÔ LXfÂfûÔ IYe RYeÀf ¸ffRY IYSX³fZ IYf AaQZVff

´ffIY QWXVf°f¦fQeÊ IZY ´fÃf ¸fZÔ SXWXf °fû

AüSX fPZÞX¦fe dSXV°fûÔ ¸fZÔ IYOÞX½ffWXMX

ªf

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

BX»½ff ÀIcY»f IZY ¨ffSX Àfü ÀfZ ª¹ffQf

EZÀfZ LXfÂf W`Ô dªf³fIYe RYeÀf BX»½ff

A²¹fÃf ¸ffRY IYSX ¨fbIZY W`ÔXÜ BXÀf

½fªfWX ÀfZ BX³fIYe Qû-°fe³f Àff»f ÀfZ

RYeÀf ªf¸ff ³fWXeÔ WbXBÊX W`XÜ Af ÀIcY»f

´fifa²f³f IYû Afd±fÊIY ÀfaIYMX ÀfZ

ªfcÓf³ff ´fOÞXf °fû RYeÀf ½fÀfc»fe IZY d»fE

LXfÂfûÔ IYû ÀIcY»f ÀfZ ·f¦ff³ff VfbøY IYSX

dQ¹ff W`XÜ

BX»½ff IZY ´fc½fÊ A²¹fÃf E½fa

¨fZ¹fSX¸f`³f ´fiIYfVf ªf`³f ³fZ BXÀf ff°f IYf

AaQZVff ªf°ff¹ff W`X dIY ¸füªfcQf BX»½ff

A²¹fÃf BVffIY ¨fü²fSXe ³fZ A´f³fZ

¨fWZX°fûÔ IZY f©fûÔ IYe RYeÀf ¸ffRY IYSX

Qe W`X, dªfÀfÀfZ Àf`IYOÞXûÔ LXfÂfûÔ IYe

Qû-°fe³f Àff»f IYe RYeÀf fIYf¹ff W`XÜ

BXÀfe ½fªfWX ÀfZ fIYf¹ff RYeÀf IYf ¦fifRY

IYSXef EIY IYSXûOÞX Àff°f »ff£f

÷Y´fE WXû ¦f¹ff W`XÜ Af

ªff ÀIcY»f Àfa¨ff»f³f ¸fZÔ

´f`ÀfZ IYe IY¸fe WbXBÊX °fû

ÀIcY»f ´fifa²f³f ³fZ

fIYf¹ff RYeÀf ½fÀfc»fe

VfbøY IYSX°fZ WbXE dªf³f

LXfÂfûÔ IYe RYeÀf ªf¸ff

³fWXeÔ WbXBÊX CX³f LXfÂfûÔ IYû

ÀIcY»f ÀfZ ·f¦ff³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ

BXÀfÀfZ ÀIcY»f ¸fZÔ ´fdSXªf³fûÔ ³fZ WaX¦ff¸ff

¸f¨ff³ff VfbøY IYSX dQ¹ff W`XÜ ÀIcY»f ¸fZÔ

WaX¦ff¸fZ IYe Àfc¨f³ff IZY ffQ ´fc½fÊ

A²¹fÃf ´fiIYfVf ªf`³f ³fZ ´fWbaX¨fIYSX CX³f

LXfÂfûÔ IYe Àfc¨fe ¸ffa¦fe dªf³fIYe RYeÀf

ªf¸ff ³fWXeÔ WbXBÊX W`, °fû ÀIcY»f ´fifa²f³f ³fZ

ªfïfZªfWXQ IZY ffQ Àfc¨fe Àff`Ô´f QeÜ

Àfc¨fe IZY ¸fb°ffdfIY ÀIcY»f IZY IYSXef

EIY WXªffSX LXfÂfûÔ IYe RYeÀf ffIYe W`XÜ

Àff»fûÔ ÀfZ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ »fe

RYeÀf- ´fiIYfVf ªf`³f ³fZ BXÀf ff°f ´fSX

·fe d¨fa°ff ªf°ffBÊX W`X dIY Afd£fSX

ÀIcY»f ´fifa²f³f ³fZ LXfÂfûÔ ÀfZ WXSX ¸ffWX

IYfSÊX½ffBÊX

´fSX

³ffSXfªf¦fe

WX¸f ªffa¨f IYSXfEa¦fZ

LXfÂfûÔ IYe RYeÀf ªf¸ff ³fWXeÔ WXû³fZ

IZY ¸ff¸f»fZ ³fZ °fc»f ´fIYOÞX d»f¹ff

W`XÜ ´fc½fÊ ´fQfd²fIYfSXe ´fcSmX ¸ff¸f»fZ

IYe ªffa¨f IYSXf³fZ IYe ff°f IYSX SXWZX

W`ÔÜ BXÀfÀfZ BXÀf ff°f IYf £fb»ffÀff

WXû ÀfIZY¦ff dIY BX»½ff A²¹fÃf ½f

MÑXdÀMX¹fûÔ ³fZ dIY°f³fZ LXfÂfûÔ IYe

dIYÀf ½fªfWX ÀfZ RYeÀf ¸ffRY IYe

W`XÜ ªffdIY df³ff ´f`ÀfZ ÀIcY»f IYf

Àfa¨ff»f³f IYSX³ff Àfa·f½f ³fWXeÔ W`XÜ

RYeÀf ªf¸ff ¢¹fûÔ ³fWXeÔ IYSXfBÊXÜ Af

ªff Qû-°fe³f Àff»f IYe RYeÀf ffIYe

WXû ¦fBÊX W`X °fû ´fdSXªf³f I`YÀfZ ªf¸ff IYSX

´ffEa¦fZÜ BXÀf Àfafa²f ¸fZÔ ÀIcY»f ´fifa²f³f

½f MÑXdÀMX¹fûÔ IYû ßfe ªf`³f ³fZ ¨fZ°ff½f³fe

Qe dIY LXfÂfûÔ IYû RYeÀf IZY d»fE

´fSmXVff³f ³fWXeÔ dIY¹ff ªffEÜ ÀIcY»f

´fifa²f³f IYe »ff´fSX½ffWXe IYf

£ffd¸f¹ffªff LXfÂf ³fWXeÔ

·fb¦f°fZÔ¦fZÜ RYeÀf WXSX ¸ffWX

»fZ³fe ¨ffdWXEÜ dIYÀfe

IYfSX¯f ÀfZ WXSX ¸ffWX

³fWXeÔ ªf¸ff WXû°fe °fû

d°f¸ffWXe ½f LX¸ffWXe ¸fZÔ

ªf¸ff IYSXf »fZ³fe

¨ffdWXEÜ

ßfe ªf`³f ³fZ f°ff¹ff dIY ÀIcY»f

¸fZÔ ´fPÞX³fZ ½ff»fZ LXfÂfûÔ IYû RYeÀf IZY

d»fE ÀIcY»f ´fifa²f³f ´fSmXVff³f ³fWXeÔ IYSX

ÀfIY°ff W`XÜ VffÀf³f IYf ·fe d³f¹f¸f W`X

dIY ¹fdQ RYeÀf ªf¸ff ³fWXeÔ WbXBÊX W`X °fû

´fdSXªf³ffZÔ ÀfZ IYWXf ªffEÜ LXfÂf IYû

RYeÀf IZY d»fE ´fSmXVff³f ³fWXeÔ dIY¹ff

ªffEÜ ¹fWX d³f¹f¸f d½f÷YðX W`Ü ¹fdQ

ÀIcY»f ´fifa²f³f LXfÂf ´fSX RYeÀf ªf¸ff

IYSX³fZ IYf Qff½f f³ff°ff W`X °fû ´fifa²f³f

IZY d£f»ffRY IYfSÊX½ffBÊX WXû ÀfIY°fe W`XÜ

EZÀfZ ¸fZÔ ÀIcY»f IZY dIYÀfe ·fe LXfÂf IYû

´fifa²f³f ´fSmXVff³f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ff W`X,

³f WXe ÀIcY»f ÀfZ ·f¦ff ÀfIY°ff W`XÜ

Àfb´fû¿f¯f Ad·f¹ff³f ¨f»ffIYSX Àf·fe IZY ÀfWX¹fû¦f

ÀfZ d¸fMXf¹ff þf ÀfIY°ff WX` IbY´fû¿f¯f : ¸ff±fbSX

BaXQüSXÜ AfQVfÊ ³ff¦fdSXIY ¸fÔOX»f,

VfWXeQ ·f¦f°fdÀfÔWX QeUf³fZ dfi¦fZOX õXfSXf

¦fb÷Y °fZ¦ffWXfQbSX AÀ´f°ff»f IZY ÀfWX¹fû¦f

ÀfZ ³fÔQf³f¦fSX AÀ´f°ff»f ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ

IbY´fû¿f¯f d¸fMXfAû EUÔ ¸fdWX»ff

ÀUfÀ±¹f þ³f þf¦fSX¯f Àf¸¸fZ»f³f IYf

Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX

´fSX ´fcUÊ ¸fWXfd²fUöYf Af³fÔQ ¸fûWX³f

¸ff±fbSX ¸fb£¹f Ad°fd±f ±fZÜ Àf¸ffþÀfZUf

´fiIYûâ A²¹fÃf Af»fûIY JSXZ ³fZ

IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff IYeÜ BXÀf

¸füIZY ´fSX ¸fdWX»ff ff»f dUIYfÀf dþ»ff

Àf¸f³U¹f Ad²fIYfSXe SXþ³feVf dÀf³WXf

CX´fdÀ±f°f ±ûÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ßfe ¸ff±fbSX ³fZ

IYWXf dIY ÀUÀ±f þeU³f SXf¿MÑX IYe

²fSXûWXSX WX`Ü SXþ³feVf dÀf³WXf ³fZ IYWXf

dIY UfOXÊ À°fSX ´fSX Àfb´fû¿f¯f Ad·f¹ff³f

¨f»ffIYSX IbY´fû¿f¯f IYû d¸fMXf¹ff þf

ÀfIY°ff WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f IZY ´fifSXÔ·f ¸fZÔ

¸fÔOX»f A²¹fÃf Aþ¹f ¹ffQU, SXfþZÔQi

Vf¸ffÊ, dþ°fZÔQi þf¹fÀfUf»f ³fZ Ad°fd±f

À½ff¦f°f dIY¹ffÜ

f ·fe ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf ¹ff À½f°faÂf°ff dQ½fÀf Af°ff W`X, Af°faIY½ffQe

Àfa¦fNX³f A´f³fe ÀffdªfVfûÔ IYû Aaªff¸f QZ³fZ IZY d»fE ÀfdIiY¹f WXû CXNX°fZ

W`ÔXÜ ¸f¦fSX BXÀf ffSX ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf IZY ¸füIZY ´fSX dªfÀf °fSXWX IYV¸feSX §ffMXe ¸fZÔ

ÀfbSXÃff f»fûÔ ´fSX CX³WXfZÔ³fZ WX¸f»ff IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe ¹ff dRYSX ´ffdIYÀ°ff³f IYe

°fSXRY ÀfZ Àfa§f¿fÊ d½fSXf¸f IYf CX»»fa§f³f IYSX §fbÀf´f`NX IYSXf³fZ IYe IYûdVfVf IYe ¦fBÊX,

½fWX CX³fIYe fü£f»ffWXMX IYf WXe ÀfaIZY°f W`XÜ ¸f¦fSX ·ffSX°fe¹f ÀfbSXÃff f»fûÔ ³fZ CX³fIZY

BXSXfQZ IYû ³ffIYf¸f IYSX dQ¹ffÜ ßfe³f¦fSX IYe ffWXSXe Àfe¸ff ´fSX ªf`Vf-E-¸fûWX¸¸fQ IZY

Qû QWXVf°f¦fQûË IYfZ ¸ffSX d¦fSXf¹ffÜ ½f`ÀfZ ¹fWX ´fWX»fe ffSX ³fWXeÔ W`X, ªff ´ffdIYÀ°ff³fe

ÀfZ³ff ³fZ Àfa§f¿fÊ d½fSXf¸f IYf CX»»fa§f³f dIY¹ff W`XÜ ªff ·fe CXÀfZ QWXVf°f¦fQûË IYfZ Àfe¸ff

´ffSX IYSXf³ff WXû°ff W`X, ½fWX ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff IYf ²¹ff³f faMXXf³fZ IYe IYûdVfVf IYSX°fe

W`XÜ £ffÀfIYSX ÀfQeÊ IZY ¸füÀf¸f ¸fZÔ ªff ´fWXfOÞXûÔ ´fSX fRÊY d¦fSX°fe W`X, CXÀfZ §fbÀf´f`NX

IYSXf³fZ IYf A¨LXf ¸füIYf ³fªfSX Af°ff W`XÜ ´fSX BXÀf ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf IZY ¸füIZY ´fSX

·ffSX°fe¹f ÀfbSXÃff f»fûÔ ³fZ CX³fIYe WXSX IYûdVfVf IYû ³ffIYf¸f IYSX dQ¹ffÜ BXÀfÀfZ

d³fÀÀfaQZWX CX³fIYe WX°ffVff AüSX fPÞXe WXû¦feÜ QSXAÀf»f, fe°fZ IbYLX ¸fWXe³fûÔ ÀfZ

·ffSX°fe¹f ÀfbSXÃff f»fûÔ IZY Àf§f³f °f»ffVfe Ad·f¹ff³f AüSX Af°faIYe dNXIYf³fûÔ ´fSX

IYOÞXe ³fªfSX SX£f³fZ IYf ³f°feªff ¹fWX WbXAf W`X dIY §ffMXe ¸fZÔ QWXVf°f¦fQeÊ ´fSX IYfRYe

WXQ °fIY »f¦ff¸f »f¦fe W`XÜ A»f¦ff½f½ffQe Àfa¦fNX³fûÔ IZY f`ÔIY £ff°fûÔ ´fSX dVfIaYªff

IYÀf³fZ AüSX Àfe¸ff ´ffSX ÀfZ d¸f»f³fZ ½ff»fe d½fØfe¹f ¸fQQ ´fSX »f¦ff¸f »f¦f³fZ ÀfZ

Af°faIY½ffQe Àf¸fcWXûÔ IZY Àffªfû-Àff¸ff³f ´fSX ·fe AaIbYVf »f¦ff W`XÜ dRYSX ¸ffSmX ¦fE

Af°faIY½ffdQ¹fûÔ IZY ªf³ffªfZ IYe ³f¸ffªf ¸fZÔ CX³fIZY ´fdSXªf³fûÔ IZY A»ff½ff QcÀfSmX »fû¦fûÔ

IZY BXIYMÐXNXf WXû³fZ, °fIYSXeSX AüSX ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX CX³fIZY ´fiÀffSX¯f ´fSX SXûIY

»f¦f³fZ ÀfZ ·fe ¹fb½ffAûÔ IYû CXIYÀff³fZ IZY CX³fIZY ¸faÀfcfûÔ ´fSX ¨fûMX ´fWbXa¨fe W`XÜ BXÀf

°fSXWX Af°faIYe Àfa¦fNX³f »f¦ff°ffSX IY¸fªfûSX WXû°fZ ¦fE W`ÔXÜ BXÀfIYe £feªf CX³f¸fZÔ

¹fb½ffAûÔ IZY ´fbd»fÀf ¸fZÔ ·f°feÊ WXû³fZ ÀfZ SXûIY³fZ IYe IYûdVfVfûÔ AüSX ÀfbSXÃff f»fûÔ ¸fZÔ

·f°feÊ À±ff³fe¹f ¹fb½ffAûÔ IYû A¦f½ff IYSX ¸ffSX OXf»f³fZ ªf`Àfe §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ IYBÊX ¸ffWX

´fWX»fZ dQ£f³fZ »f¦fe ±feÜ d´fL»fZ Àf~fWX ÀfbSXÃff f»fûÔ ³fZ ffSXf¸fc»ff dªf»fZ IYû

Af°faIY½ffQ ¸fböY f³ff³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹fffe WXfdÀf»f IYeÜ ¹fWX dªf»ff Af°faIY½ffQe

Àfa¦fNX³fûÔ IYe ´f³ffWX¦ffWX ¸ff³ff ªff°ff ±ff, »fZdIY³f Af ½fWXfa C³fIYe ¦fd°fd½fd²f¹ffa

Àf¸ff~ WXû ¦fBÊX W`ÔX, °fû AaQfªff »f¦ff¹ff ªff ÀfIY°ff W`X dIY CX³f¸fZÔ dIYÀf IYQ¸f

fü£f»ffWXMX fPÞX ¦fBÊX WXû¦feÜ ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf IZY ¸füIZY ´fSX §ffMXe ¸fZÔ d½fd·f³³f ªf¦fWXûÔ

´fSX AdÀ±fSX°ff ´f`Qf IYSX³fZ IYe IYûdVfVf BXÀfe IYf ³f°feªff W`XÜ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ ³fBÊX

ÀfSXIYfSX AfBÊX W`X AüSX CXÀf³fZ d½fd·f³³f ¸füIYûa ´fSX ¹fWXe ÀfaQZVf QZ³fZ IYe IYûdVfVf IYe

W`X dIY ½fWX ·ffSX°f IZY Àff±f dSXV°fZ fZWX°fSX f³ff³ff ¨ffWX°ff W`X, »fZdIY³f dªfÀf °fSXWX

´ffdIYÀ°ff³fe ÀfZ³ff ³fZ Àfe¸ff ´fSX Àfa§f¿fÊ d½fSXf¸f IYf CX»»fa§f³f dIY¹ff CXÀfÀfZ EIY ffSX

dRYSX ¹fWXe ªffdWXSX WbXAf W`X dIY ÀfZ³ff AüSX £fbdRY¹ff EªfZÔÀfe AfBXÊEÀfAfBÊ ·fe ½fWfa

IYe WbXIcY¸f°f ´fSX WXf½fe W`ÔXÜ ¦f¯f°faÂf dQ½fÀf AüSX À½f°faÂf°ff dQ½fÀf IZY ¸füIYfZÔ ´fSX

Àfe¸ff ´fSX Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY Àf`d³fIYfZÔ IZY fe¨f d¸fNXfBÊX ffaMX IYSX £fbVfe ¸f³ff³fZ IYf

dSX½ffªf SXWXf W`, »fZdIY³f ´ffdIYÀ°ff³fe ÀfZ³ff ³fZ ¦fû»feffSXe IYSX BXÀf £fbVfe IZY ¸füIZY

´fSX £f»f»f OXf»f³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ ´fWX»fZ WXe ·ffSX°fe¹f Àf`d³fIYûÔ IYû ¸ffS IYSX

CX³fIZY Vf½fûÔ IYû Ãf°f-d½fÃf°f IYSX³fZ ªf`Àfe AVfû·f³fe¹f WXSXIY°fZÔ IYSX ½fWX IYBÊX ffSX

Àf`³¹f ¸f¹ffÊQf IYf CX»»fa§f³f IYSX ¨fbIYe W`XÜ A¦fSX ½fWX BXÀfe °fSXWX QWXVf°f¦fQeÊ IZY

´fÃf ¸fZÔ £fOÞXe WXû°fe AüSX CX³fIZY ªfdSXE ·ffSX°f ¸fZÔ AdÀ±fSX°ff IYf ¸ffWXü»f f³ff³fZ

IYf ´fi¹ffÀf IYSX°fe SXWXe °fû Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY dSXV°fûÔ ¸fZÔ IYOÞX½ffWXMX AüSX fPZÞX¦feÜ


·fû´ff»f

À´fûMÐXÀfÊ 05

¸fa¦f»f½ffSX, 29 ªf³f½fSXe 2019

Short News

Àf°feVf ³fZ ÓfMXIZY 4 d½fIZYMX

BaQüSXÜ Àf°feVf IYûSXMX (4 d½fIZYMX) IYe §ff°fIY

¦fZÔQffªfe IZY ÀfWXfSmX BaOZX¢Àf ¢»ff ³fZ QZ½fe

AdWX»¹ff d½fV½fd½fôf»f¹f (QZAd½fd½f) IYû

AfÀff³fe ÀfZ 9 d½fIZYMX ÀfZ ´fSXfdªf°f IYSX AfBÊOXeÀfeE

IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ dÂf¸fcd°fÊ ¢»ff õfSXf Af¹fZfdþ°f

fe ¦fiZOX Ed»fMX EIY dQUÀfe¹f dIiYIZYMX ´fid°f¹fûd¦f°ff

IZY A¦f»fZ QüSX ¸fZÔ ´fi½fZVf dIY¹ffÜ QZAdUdU IYe MXe¸f

´fWX»fZ f»»fZffþe IYSX°fZ WXbE 24 Aû½fSX ¸fZÔ 85

SX³fûÔ ´fSX dÀf¸fMX ¦fBÊÜ AdJ»f ³ff¹fSX ³fZ ÀfUfÊd²fIY

20 SX³f f³ffEÜ Àf°fe¿f IYûSXMX ³fZ §ff°fIY ¦fZÔQffþe

IYSX°fZ WXbE 4 dUIZYMX WXfdÀf»f dIYE ªffdIY ³feSXªf

dÀfÀfüdQ¹ff ³fZ 3 EUÔ AÔþ³f WX»f²fSX ³fZ 2 dUIZYMX

WXfdÀf»f dIYEÜ þUff ¸fZÔ BÔOXZ¢Àf ¢»ff ³fZ 11

AûUSX ¸fZÔ 1 dUIZYMX ´fSX 86 SX³f f³ff°fZ WbXE ¸f`¨f

A´f³fZ ³ff¸f IYSX d»f¹ffÜ ¸fûBʳf AWX¸fQ ³fZ 47*

EUÔ SXþ°f ¨f`WXf³f ³fZ 37 SX³fûÔ IYf ¹fû¦fQf³f dQ¹ffÜ

dUV½ffd¸fÂf AUfOXeÊ

´fidVfÃfIY Àf¸¸ffd³f°f

À½f²ffÊ ´fSXJ IZY dJ»ffRY dSXMX³fÊ IYSX°fe ªf¦f¸fe°f

IYüSX ¦fim½ff»fÜ RYûMXû : IY¸f»fZVf NXfIbYSX

ªf¦f¸fe°f IYe À½f²ffÊ

´fSX Àfa§f¿fÊ´fc¯fÊ ªfe°f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

·fd¢°f CXMX»fRZYSX IYe dVfIYfSX

ffd»fIYf U¦fÊ IZY ´fi±f¸f QüSX ¸fZÔ Vfe¿fÊ

½fSXe¹f°ff ´fif´°f d´fi¹ffÔVfe ·fÔOXfSXe ³fZ AVf´fie°f

IYüSX ffþUf IYû AfÀff³f ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ 6-1,

6-0 ÀfZ ´fSXfdªf°f IYSX°fZ WbXE Aad°f¸f 16 ¸fZÔ

ªf¦fWX f³ffBÊÜ °feÀfSXe USXe¹f°ff ´fif~ ·fdöY

þcd³f¹fSX

VffWX IYû CX»fMXRZYSX IYf dVfIYfSX WXû³ff ´fOÞXfÜ

AfBÊMXeERY

´fWX»fZ QüSX IZY ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ¦f`SX USXe¹f°ff

´fif´°f Ad¨fÊ°ff ¸fWXf»fU»f ³fZ ·fdöY IYû ±fûOÞXZ

¦fiZOX-5 MXZd³fÀf

ÀfÔ§f¿fÊ IZY ffQ 6-2, 6-3 ÀfZ WXSXf¹ffÜ

À´f²ffÊ

A³¹f ¸fbIYff»fûÔ ¸fZÔ QcÀfSXe USXe¹f°ff ´fif~

ÀfSXfWX QZU ³fZ ¹fVfdÀU³fe ´fÔÔUfSX IYû 4-6,

7-6, 6-0 ÀfZ, ¨fü±fe USXe¹f°ff ´fif~ ¦ff¦feÊ

´fÔUfSX ³fZ LdU SXfNXe IYû 6-0, 6-3 ÀfZ,

³fZ´ff»f IYe ´fiZSX¯ff IYûBSXf»ff ³fZ ·ffSX°f IYe

»fZd³f¹f³f þfd¸fSX IYû 6-2, 6-3 ÀfZ

WXSXfIYSX AÔd°f¸f Àfû»fWX ¸fZÔ ´fiUZVf dIY¹ffÜ

·ffSX°f IYe ªf¦f¸fe°f IYüSX ¦fim½ff»f ³fZ A´f³fZ WXe

QZVf IYe À½f²ffÊ ´fSXJ IYû Àfa§f¿fÊ´fc¯fÊ

¸fbIYff»fZ ¸fZÔ 5-7, 6-4, 6-1 ÀfZ

´fSXfdªf°f IYSX ¸f²¹f´fiQZVf MXZd³fÀf

EÀfûdÀfEVf³f õfSXf Af¹fûdþ°f

BÔMXSX³fZVf³f»f U»OXÊ MXZd³fÀf MXcSX

þcd³f¹fSX AfBÊMXeERY ¦fiZOX-5

MXZd³fÀf ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY ffd»fIYf

½f¦fÊ IZY ´fie ¢½ffMÊXSX RYfB³f»f ¸fZÔ ´fi½fZVf

dIY¹ffÜ ff»fIY ½f¦fÊ ¸fZÔ À±ff³fe¹f

dJ»ffOÞXe °feÀfSXe ½fSXe¹f°ff ´fif´°f OZXd³f¸f ¹ffQ½f

³fZ ¸f²¹f ´fiQZVf IZY WXe ³fe»f ¦f÷YOÞX IYû 6-2, 6-

3 ÀfZ ¸ff°f QZIYSX Aad°f¸f 16 ¸fZÔ ªf¦fWX f³ffBÊÜ

BÔQüSX MXZd³fÀf ¢»ff ¸fZÔ JZ»fe þf SXWXe

´fid°f¹fûd¦f°ff IZY ff»fIY U¦fÊ ¸fZÔ QcÀfSXe USXe¹f°ff

´fif~ ·ffSX°f IZY IYfeSX WXÔÀf ³fZ BIYff»f ¸fû.

Jf³f IYû 7-6, 6-2 ÀfZ °f±ff ¨fü±fe USXe¹f°ff

´fif~ A¸fZdSXIYf IZY d³fdJ»f d³fSXÔþ³f ³fZ ·ffSX°f

IZY IYfd°fÊIY³fe»f UZQf´f»»fe IYû 6-3, 6-0

À½f²ffÊ ´fSXJ

ÀfZ ¸ff°f QZIYSX ´fie ¢½ffMÊXSX RYfB³f»f ¸fZÔ ªf¦fWX

f³ffBÊÜ A³¹f ¸fbIYff»fûÔ ¸fZÔ LXNXe USXe¹f°ff ´fif~

BÊVff³f ÀfZNXe ³fZ °fføYVf f¦ffBÊ IYû 6-2, 6-1

ÀfZ, AfNXUeÔ USXe¹f°ff ´fif~ d³fVffÔ°f OXffÀf ³fZ

BaQüSX IZY Qe´f ¸fb³fe¸f IYû 6-2, 6-4 ÀfZ

´fSXfdªf°f dIY¹ffÜ Àff°fUeÔ USXe¹f°ff ´fif~

°fZþÀUe ¸fZWXSXf IYû ´fWX»fZ WXe QüSX ¸fZÔ WXfSX IYf

Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ CX³WXZÔ ¦f`SXUSXe¹f°ff ´fif~

IYfd°fÊIY Àf¢ÀfZ³ff ³fZ 6-3, 6-2 ÀfZ WXSXf¹ffÜ

AfdQ°¹f ff»fÀfZIYSX ³fZ À»fûUfdIY¹ff IZY

´f`MXdSXIY dÀ´f¦f»f IYû 6-3, 7-5 ÀfZ ¸ff°f QeÜ

BÔQüSXÜ ´fi·ff°f ¢»ff ³fZ EIY Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ JZ»f IZY

ÃfZÂf ¸fZÔ CX»»fZJ³fe¹f ¹fû¦fQf³f QZ³fZ ½ff»fZ VfWXSX IZY

dUV½ffd¸fÂf AUfOXeÊ ´fidVfÃfIYûÔ IYû Àf¸¸ffd³f°f

dIY¹ffÜ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ BaQSXdÀfÔWX IbYVfUfWX, þ¦f¸fe°f

þ`³f, SXf¸f¨faQi ´ffÔOXZ, §f³fV¹ff¸f ¨fü²fSXe U SX¸fZVf

½¹ffÀf IYû WXSXeVf OXf¦fbSX IZY Afd°f±¹f ¸fZÔ À¸fÈd°f d¨f‰X

´fiQf³f IYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf A½fÀfSX ´fSX

ÀfbSXZVf QfZ, ¸f³fûWXSX ·ff¹ff,X AÀf»f¸f ¸fÔÀfcSXe

WXeSXf»ff»f ¦fûJøY, CX¸fZVf fûSXfOZX ·fe ¸füªfcQ ±fZÜ

þZ.E³f. ·ff¹ff MXe-20

À´f²ffÊ Afªf ÀfZ

BaQüSXÜ ¸f²¹f´fiQZVf dIiYIZYMX EÀfûdÀfEVf³f

(E¸f´feÀfeE) õfSXf Af¹fûdþ°f AÔ°fSX ÀfÔ·ff¦fe¹f

þZ.E³f. ·ff¹ff MXe-20 dIiYIZYMX À´f²ffÊ Afªf ÀfZ

´fifSaX·f WXû SXWXe W`XÜ À´f²ffÊ IZY ¸fbIYff»fZ dþ¸fJf³ff

¸f`Qf³f EUÔ WXû»fIYSX ÀMZXdOX¹f¸f ¸fZÔ JZ»fZ ªffEa¦fZÜ

Vfb÷YAf°fe dQ³f Qû ¸fbIYff»fZ JZ»fZ ªffEa¦fZÜ ´fWX»fZ

¸fbIYff»fZ ¸fZÔ BÔQüSX ÀfÔ·ff¦f EUÔ ¨fÔf»f ÀfÔ·ff¦f °f±ff

QcÀfSmX ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ CXªþ`³f ÀfÔ·ff¦f EUÔ ·fû´ff»f

ÀfÔ·ff¦f IYe MXe¸fZÔ Af¸f³fZ-Àff¸f³fZ WXûÔ¦feÜ

QZVf-d½fQZVf

fZMXe ³fWXeÔ ±fe °fû

fd¨¨f¹fûÔ IYû IYSX³fZ

»f¦ff dIYOX³f`´f!

EªfZÔÀfe

³fBÊ dQ»»feÜ dQ»»fe ¸fZÔ UZÀMX dOXdÀMÑ¢MX ´fbd»fÀf

³fZ 8 Àff»f IYe EIY ¸ffÀfc¸f IYû dIYOX³f`´f IYSX³fZ

IZY AfSXû´f ¸fZÔ EIY Vf£Àf IYû d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff WX`Ü

´fcL°ffL ¸fZÔ AfSXû´fe ³fZ þû QfUf dIY¹ff, CXÀfZ

Àfb³fIYSX EIY ffSX þøYSX Af´f ¨füÔIY þfEÔ¦fZÜ

CXÀf³fZ ´fbd»fÀf IYû f°ff¹ff dIY CXÀfIYe IYûBÊ fZMXe

³fWXeÔ WX`, BÀfed»fE UWX f¨¨fe IYû CXNXfIYSX »fZ

¦f¹ff ±ff, »fZdIY³f þf CXÀfZ ´f°ff ¨f»ff dIY

¸ff¸f»ff ´fbd»fÀf °fIY ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff WX` °fû A¦f»fZ

dQ³f UWX JbQ WXe f¨¨fe IYû CXÀfIZY §fSX IZY ´ffÀf

LûOÞX ¦f¹ff ±ffÜ ´fbd»fÀf IYû A·fe CXÀfIZY BÀf QfUZ

´fSX ¹fIYe³f ³fWXeÔ WX`Ü þfÔ¨f ¸fZÔ ¹fWX ·fe Jb»ffÀff

WXbAf dIY d´fL»fZ Àff»f A¢MXcfSX ¸fZÔ WXdSX ³f¦fSX

B»ffIZY ÀfZ ·fe UWX BÀfe °fSXWX EIY f¨¨fe IYû

CXNXfIYSX »fZ ¦f¹ff ±ff AüSX °fe³f dQ³f °fIY CXÀf

f¨¨fe IYû A´f³fZ Àff±f SXJ³fZ IZY ffQ CXÀfZ ·fe

BÀfe °fSXWX ÀfZ §fSX IZY ´ffÀf LûOÞX ¦f¹ff ±ffÜ

WXf»ffÔdIY CXÀf IZYÀf ¸fZÔ UWX ´fIYOÞXf ³fWXeÔ ¦f¹ff ±ffÜ

´fbd»fÀf ³fZ AfSXû´fe IYe ¸fZdOXIY»f þfÔ¨f ·fe

IYSXUfBÊ, »fZdIY³f OXfg¢MXSXûÔ IYf IYWX³ff ±ff dIY

EIY WXμ°fZ °fIY CXÀfIZY f°ffÊU IYe þfÔ¨f IYSX³fZ IZY

ffQ WXe UZ IbYL IYWX ´ffEÔ¦fZÜ dRY»fWXf»f CXÀfZ

³¹ffd¹fIY dWXSXfÀf°f ¸fZÔ þZ»f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

f©fe JbQ WXe ´fWbaX¨f ¦fBÊ

OXeÀfe´fe (UZÀMX dOXdÀMÑ¢MX) ¸fûd³fIYf ·ffSXõfþ IZY

¸fb°ffdfIY AfSXû´fe IYe ´fWX¨ff³f SXfþüSXe ¦ffOXʳf B»ffIZY

IZY SXWX³fZ Uf»fZ dIYVf³fQØf d°fUfSXe (40) IZY øY´f ¸fZÔ

WXbBÊÜ CXÀfIZY Qû fZMXZ ·fe WX`Ô, »fZdIY³f IYûBÊ fZMXe ³fWXeÔ

WX`Ü OXeÀfe´fe ³fZ f°ff¹ff dIY 25 þ³fUSXe IYû IYed°fÊ

³f¦fSX IZY þUfWXSX I`YÔ´f ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ OXe. ´ff»f ³ff¸f

IZY Vf£Àf ³fZ IYed°fÊ ³f¦fSX ±ff³fZ ¸fZÔ A´f³fe 8 Àff»f IYe

f¨¨fe IYe dIYOX³f`d´fÔ¦f IYf IZYÀf QþÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ

´fbd»fÀf IYe Qû-°fe³f MXe¸fZÔ f¨¨fe IYf ´f°ff »f¦ff³fZ ¸fZÔ

þbMX ¦fBÊÜ BÀfe fe¨f A¦f»fe ÀfbfWX ¹ff³fe 26

þ³fUSXe IYû f¨¨fe JbQ WXe A´f³fZ §fSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊÜ

´fdSXþ³fûÔ ³fZ ´fcLf °fû f¨¨fe ³fZ f°ff¹ff dIY CXÀfIZY

Àff±f IYûBÊ ¦f»f°f WXSXIY°f ³fWXeÔ IYe ¦fBÊÜ

SXf¿MÑXe¹f dfd»f¹fOXÐÀfÊ U À³fcIYSX À´f²ffÊ

VfûEf ´fWX»fe ffSX f³fZ d½fªfZ°ff

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

dQ»»fe IZY VfûEf Jf³f ³fZ Àfa§f¿fÊ´fc¯fÊ ¸fbIYff»fZ

¸fZÔ ¸fWXfSXf¿MÑX IZY dIiYVf ¦fSXf¢Àff³fe IYû 4-3 ÀfZ

´fSXfdªf°f IYSX ¸f.´fi. dfd»f¹fOXÐÀfÊ U À³fcIYSX

EÀfûdÀfEVf³f IYe ¸fZþff³fe ¸fZÔ Af¹fûdþ°f

86Uea SXf¿MÑXe¹f dfd»f¹fOÐXÀfÊ ½f À³fcIYSX

´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ªfcd³f¹fSX À³fcIYSX ½f¦fÊ IYf

dJ°fff A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ffÜ ¹fWX VfûEf IYf

´fWX»ff SXf¿MÑXe¹f dJ°fff WX`Ü

þcd³f¹fSX À³fcIYSX U¦fÊ IZY dJ°fffe

¸fbIYff»fZ ¸fZÔ Qû³fûÔ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY fe¨f WXSX

EIY RimY¸f ¸fZÔ SXû¨fIY d·fOÞaX°f WXbBÊÜ IY·fe VfûEf

WXfUe SXWZX °fû IY·fe dIiYVfÜ 6 RimY¸f °fIY Qû³fûÔ

dJ»ffOÞXe 3-3 IYe fSXffSXe ´fSX ±fZÜ AÔd°f¸f

RiYZ¸f ¸fZÔ VfûEf ³fZ EIYf¦fi°ff IZY Àff±f Q¸fQfSX

´fiQVfʳf dIY¹ff AüSX ffþe 34-69, 65-

30, 38-64, 60-59, 59-8, 43-74,

85-41 ÀfZ A´f³fZ ³ff¸f IYSX d½fªfZ°ff f³f³fZ

IYf ¦füSX½f WXfdÀf»f dIY¹ffÜ °feÀfSXZ À±ff³f IZY

d»fE WXbE ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ WXdSX¹ff¯ff IZY ¸fZWXb»f

ÀfZ³fe ³fZ CX.´fi. IZY dUV½fþe°f ¸fûWX³f IYû

AfÀff³fe ÀfZ 3-0 ÀfZ ´fSXfdþ°f dIY¹ffÜ þcd³f¹fSX

À³fcIYSX U¦fÊ ¸fZÔ 200 ÀfZ Ad²fIY dJ»ffdOÞX¹fûÔÔ

IYe ¨fb³fü°fe ±feÜ

øY´fZVf ³fZ AÃf¹f IYû Qe ¸ff°f : Àfed³f¹fSX

dfd»f¹fOXÐÀfÊ ´fb÷Y¿f U¦fÊ IZY ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ·fe

³¹fc³f°f¸f Af¹f IYe

¦ffSXÔMXe ¢¹ff WX`?

³¹fc³f°f¸f Af¹f IYe

¦ffSXÔMXe EIY °fSXWX ÀfZ

'¹fcd³fUÀfÊ»f fZdÀfIY

B³fIY¸f ÀIYe¸f' WXe WX`Ü

BÀfIZY °fWX°f ÀfSXIYfSX

QZVf IZY ¦fSXefûÔ IYû

df³ff Vf°fÊ EIY °f¹f SXIY¸f QZ°fe WX`Ü BÀfIYf

¸f°f»ff ¹fWX WXbAf dIY A¦fSX ¹fWX ¹fûþ³ff

»ff¦fc WXû°fe WX` °fû ÀfSXIYfSX IYû QZVf IZY WXSX

¦fSXef ³ff¦fdSXIY IYû EIY d³fd›°f SXIY¸f EIY

d³fd›°f AÔ°fSXf»f ´fSX QZ³ff WXû¦feÜ

dÀf°ffSXf dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYf Q¸fQfSX ´fiQVfʳf ªffSXe

W`XÜ ´feEÀf´fefe IZY øY´fZVf VffWX ³fZ CX.´fi. IZY

AÃf¹f IbY¸ffSX IYû 3-1 ÀfZ °f±ff SXZ»fUZ IZY

³feSXþ IbY¸ffSX ³fZ °fd¸f»f³ffOXb IZY OXe.

Àfbfi¸f³¹f¸f IYû 3-1 ÀfZ ´fSXfdªf°f IYSX A¦f»fZ

QüSX ¸fZÔ ªf¦fWX f³ffBÊÜ A³¹f ¸fbIYff»fûÔ ¸fZÔ

°fd¸f»f³ffOXb IZY fe. þ¦fQZVf ³fZ IZYSX»f IZY

Ad¸f°f VffWX IYû 3-0 ÀfZ, dQ»»fe IZY ÀfaQe´f

¦fb»ffMXe ³fZ ´f. fÔ¦ff»f IZY VfIYe»f AWX¸fQ IYû

3-2 ÀfZ, CX´fi IZY ¸f»fdIY°f dÀfaWXX ³fZ ¸f.´fi. IZY

dÀfðf±fÊ ´ffMX³fe IYû 3-0 ÀfZ, IY³ffÊMXIY IZY

OXe. ·ffÀIYSX ³fZ ´feEÀf´fefe IZY »føf¯f SXfU°f

IYû 3-0 ÀfZ, ´f. fÔ¦ff»f IZY AIYSX¸f Jf³f ³fZ

¸fWXfSXf¿MÑX IZY Ue. Àfbfi¸f³¹f¸f IYû 3-1 ÀfZ,

´feEÀf´fefe IZY ²Uþ WXdSX¹ff ³fZ ´f. fÔ¦ff»f IZY

Afd¸fSX WXbÀf`³f IYû 3-0 ÀfZ °f±ff ´feEÀf´fefe

IZY Af»fûIY IbY¸ffSX ³fZ AfÔ²fi IZY AfSX.EÀf.

´fiÀffQ IYû 3-0 ÀfZ ¸ff°f QeÜ

QZVf·fSX ¸fZÔ ¦fSXefe AüSX ·fbJ¸fSXe IYû J°¸f IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»fZ¦fe

Qû ·ffSX°f f³ff³ff ¨ffWX°fZ W`ÔX

´feE¸f ¸fûQe AüSX ·ffªf´ff

EªfZÔÀfe

SXf¹f´fbSXÜ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ

Àfû¸fUfSX IYû LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ UfQf dIY¹ff dIY

A¦fSX 2019 ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ÀfØff ¸fZÔ AfBÊ °fû

QZVf ¸fZÔ WXSX EIY ¦fSXef IYû ³¹fc³f°f¸f Af¹f IYe

¦ffSXÔMXe Qe þfE¦feÜ SXfWXb»f ³fZ IYWXf dIY ¹fWX

EZd°fWXfdÀfIY IYQ¸f WX` AüSX BÀfÀfZ ¦fSXefe

AüSX ·fbJ¸fSXe IYû J°¸f IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ

d¸f»fZ¦feÜ

³f¹ff SXf¹f´fbSX ¸fZÔ dIYÀff³f SX`»fe IYû

ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE SXfWXb»f ³fZ IYWXf dIY þ`ÀfZ

IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ¸f³fSXZ¦ff ¸fZÔ 100 dQ³f IYf SXûþ¦ffSX

¦ffSXÔMXe IYSXIZY dQ¹ff, Àfc¨f³ff IZY Ad²fIYfSX ¸fZÔ

¦ffSXÔMXe ÀfZ ¹fcSXûIiYZÀfe IZY QSXUfþZ Jû»fZ,

·fûþ³f IYf Ad²fIYfSX ¦ffSXÔMXe IYSXIZY dQ¹ff,

U`ÀfZ WXe ³¹fc³f°f¸f Af¸fQ³fe IYe ¦ffSXÔMXe WXû¦feÜ

IZYÔQi ¸fZÔ ÀfØfføYPÞX ·ffªf´ff AüSX

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ´fSX d³fVff³ff Àff²f°fZ

WXbE SXfWXb»f ³fZ IYWXf dIY ´feE¸f ¸fûQe AüSX

·ffªf´ff Qû ·ffSX°f f³ff³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ EIY

SXfRZY»f §fûMXf»ff AüSX CXôû¦f´fd°f d¸fÂfûÔ IYf

AüSX QcÀfSXf ¦fSXef dIYÀff³fûÔ IYfÜ RYÀf»f

fe¸ff ¹fûþ³ff ´fSX ÀfUf»f CXNXf°fZ WXbE SXfWXb»f

³fZ IYWXf dIY ¢¹ff IYfSX¯f WX` dIY dIYÀff³f

A´f³ff ´f`Àff fe¸ff IÔY´f³fe IYû QZ°ff WX` AüSX

Aû»ff ´fOÞX³fZ ´fSX dIYÀff³f IYû CXÀfIYf ´f`Àff

³fWXeÔ d¸f»f°ff WX`Ü ´fcSXf RYf¹fQf Ad³f»f

AÔff³fe IYe IÔY´f³fe IYû þf°ff WX`Ü

³faQ³fe IYû MXfB¦fSX »fe¦f dJ°fff

BaQüSXÜ ³faQ³fe °fSXû»fZ ³fZ ¦ff¹fÂfe ¦fa²f½fÊ IYû 21-13, 21-9 ÀfZ ´fSXfdªf°f IYSX

ÀfSX°ffªf AIYfQ¸fe õfSXf Af¹fûdªf°f ßfeSXf¸f ¨fOÐXPXf À¸fÈd°f 50½feÔ MXfB¦fSX »fe¦f

f`OXd¸faMX³f ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ 17 ½f¿fÊ ffd»fIYf ½f¦fÊ ¸fZÔ dJ°fffe ÀfRY»f°ff WXfdÀf»f

IYeÜ ·fcd¸fIYf ¦fûÀ½ff¸fe ³fZ 15 ½f¿fÊ ffd»fIYf AüSX Af¸fûdQ³fe ¨füIYÀfZ ³fZ 13 ½f¿fÊ

ffd»fIYf ½f¦fÊ IYf dJ°fff ªfe°ffÜ ªf¹fa°f IYfdVf½f 15 ½f¿fÊ ff»fIY ½f¦fÊ ¸fZÔ d½fªfZ°ff

f³fZÜ ³ffSXf¹f¯f ff¦f ff»f d½fIYfÀf IZÔYýi ¸fZÔ Af¹fûdªf°f À´f²ffÊ IZY 15 ½f¿fÊ ffd»fIYf

½f¦fÊ IZY RYfB³f»f ¸fZÔ ·fcd¸fIYf ³fZ ¦ff¹fÂfe ¦fa²f½fÊ IYû 21-12, 15-21, 21-19

ÀfZ °f±ff 13 ½f¿fÊ ffd»fIYf ½f¦fÊ ¸fZÔ Af¸fûdQ³fe ³fZ Àff³f½fe SX§fb½faVfe IYû 21-10,

21-3 WXSXf¹ffÜ 15 ½f¿fÊ ff»fIY ½f¦fÊ IZY dJ°fffe ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ªf¹fa°f ³fZ Àff±fÊIY

¹ffQ½f IYû 18-21, 22-20, 21-18 ÀfZ ¸ff°f QeÜ

28 dQ³fûÔ ¸fZÔ ÀUfB³f μ»fc IZY

440 ¸ff¸f»fZ, 10 IYe ¸fü°f

EªfZÔÀfe

³fBÊ dQ»»feÜ dQ»»fe ¸fZÔ ÀUfB³f μ»fc

°fZþe ÀfZ R`Y»f SXWXf WX`Ü 1 ÀfZ 28

þ³fUSXe IZY fe¨f SXfþ²ff³fe ¸fZÔ 440

»fû¦fûÔ ¸fZÔ ÀUfB³f μ»fc IYe ´fbdá WXbBÊ WX`Ü

Qû AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ BÀfIYe UþWX ÀfZ

d´fL»fZ 28 dQ³fûÔ ¸fZÔ 10 »fû¦fûÔ IYe

¸fü°f WXû ¨fbIYe WX`Ü dQ»»fe IYe

ÀUfÀ±¹f ¸fWXfd³fQZVfIY IYf IYWX³ff WX`

¹fZ ¸fSXeþ dQ»»fe IZY d³fUfÀfe ³fWXeÔ WX`ÔÜ

WXf»f ¸fZÔ þfSXe IZYÔQi ÀfSXIYfSX IZY

AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffdfIY d´fL»fZ Àff»f

ÀUfB³f μ»fc IZY 205 ¸fSXeþ SXfþ²ff³fe

¸fZÔ Àff¸f³fZ AfE ±fZÜ BÀf U¿fÊ 28 dQ³fûÔ

¸fZÔ WXe ¹fWX ÀfÔ£¹ff Qû¦fb³ff WXû ¦fBÊÜ BÀf

Àff»f 28 þ³fUSXe °fIY SXf¸f ¸f³fûWXSX

»fûdWX¹ff AÀ´f°ff»f ¸fZÔ Àff°f AüSX

ÀfRYQSXþÔ¦f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ °fe³f »fû¦fûÔ

IYe ¸fü°f ÀUfB³f μ»fc ÀfZ WXbBÊ WX`Ü SXf¸f

¸f³fûWXSX »fûdWX¹ff AÀ´f°ff»f IZY

OXfg¢MXSX ³fc°f³f ¸fZWX°ff IYf IYWX³ff WX` 1

þ³fUSXe ÀfZ A·fe °fIY Àff°f »fû¦fûÔ IYe

¸fü°f CX³fIZY AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ÀUfB³f μ»fc

IYe UþWX ÀfZ WXbBÊ WX`Ü

Uf¹fSXÀf IYSX SXWXf fQ»ffU

B³WZÔX þøYSXe

U`¢Àfe³f

E¸Àf IZY ¸fZdOXÀf³f dU·ff¦f IZY

´fiûRZYÀfSX OXfg¢MXSX ³fU»f dUIiY¸f IYf

IYWX³ff WX` dIY dþ³f »fû¦fûÔ IYû

BÔμ»fcEÔþf ÀfZ Ad²fIY J°fSXf WX`, UZ

f¨ffU IZY d»fE U`¢Àfe³f BÀ°fZ¸ff»f

IYSX ÀfIY°fZ WXỒÜ 65 Àff»f ¹ff CXÀfÀfZ

DY´fSX IZY Àf·fe »fû¦f, ¸f²fb¸fZWX,

AÀ±f¸ff ÀfZ ´fedOÞX°f, ¦f·fÊU°fe, f¨¨fZ

B°¹ffdQ IYû U`¢Àfe³f QZ³ff ¨ffdWXEÜ

B³μ»fbEÔþf IZY U`¢Àfe³f ÀfZ dQ»f IZY

¸fSXeþûÔ ¸fZÔ ¸fü°f IYf J°fSXf IY¸f WXû

þf°ff WXǛ Ad²fIY þûdJ¸f Uf»fZ

»fû¦fûÔ IYû BÔμ»fcEÔþf IZY ¨ffSXûÔ ´fiIYfSX

IZY μ»fc(E¨f1E³f1 (ÀUfB³f μ»fc),

E¨f1E³f2, E¨f3E³f2, E¨f3E³f1 )

ÀfZ f¨ffU IYSXZÔÜ

ÀfRYQSXþÔ¦f AÀ´f°ff»f IZY ¸fZdOXÀf³f dU·ff¦f IZY ´fi¸fbJ ´fiûRZYÀfSX þb¦f»f dIYVfûSX

IZY ¸fb°ffdfIY ÀUfB³f μ»fc IYf Uf¹fSXÀf JbQ ¸fZÔ fQ»ffU (¸¹fcMXZVf³f) IYSX »fZ°ff

WX`Ü Uf¹fSXÀf ¸fZÔ ¸¹fcMXZVf³f Af¸f°füSX ´fSX CX³WXZÔ QUf ´fid°fSXû²fe f³ffIYSX AüSX

J°fSX³ffIY f³ff QZ°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fWX»fZ WXSX °fe³f Àff»f ffQ ÀUfB³f

μ»fc IZY ¸ff¸f»fZ A¨ff³fIY fPÞX þf°fZ ±fZ »fZdIY³f Uf¹fSXÀf ³fZ BÀf °fSXWX fQ»ffU

dIY¹ff WX` dIY Af ¹fWX WXSX QcÀfSXZ Àff»f ffQ J°fSX³ffIY WXûIYSX CX·fSX°ff WX`Ü

dÀf°fÔfSX ¸fZÔ Af³ff WX` SXfRZY»f þZMX,X SXJ³fZ IZY d»fE þ¦fWX ³fWXeÔ °f`¹ffSX

EªfZÔÀfe

³f¸fû A¦fZ³f IZY þUff ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf

IYf ¸ffBÊ ³fZ¢ÀMX ´feE¸f SXfWXb»f ¦ffÔ²fe

³fBÊ dQ»»feÜ Àfû¸fUfSX IYû ³ffg±fÊ E¸fÀfeOXe IYe

f`NXIY ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY Af»fZ ¸fûWX¸¸fQ ¸ffBÊ ³fZ¢ÀMX

´feE¸f SXfWXb»f ¦ffÔ²fe MXe-VfMXÊ ´fWX³fIYSX ´fWXbÔ¨fZ ±fZÜ

BÀfZ »fZIYSX ·ffªf´ff AüSX Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY

´ff¿fÊQûÔ ³fZ dUSXû²f þ°ff¹ffÜ IbYL ´ff¿fÊQûÔ ³fZ BÀfIYe

dVfIYf¹f°f ¸fZ¹fSX AfQZVf ¦fb~f ÀfZ IYe, »fZdIY³f

CX³fIYe ff°fûÔ IYû ¸fZ¹fSX ³fZ ³fþSXAÔQfþ IYSX

dQ¹ffÜ Af °fIY ³fSXZÔQi ¸fûQe fi`ÔOX IYe ´ffa¨f

IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe UÀ°fbEÔ ³f¸fû EZ´f IZY þdSXE

dfIYe WX`ÔÜ '³f¸fû A¦fZ³f' ¹ff³fe '³f¸fû EIY ffSX

dRYSX' IZY ³ffSXZ IZY Àff±f B³f ¨feþûÔ ¸fZÔ MXe-VfMXÊ ÀfZ

»fZIYSX ´fZ³f °fIY Vffd¸f»f WX`ÔÜ

³fBÊ dQ»»feÜ SXfþ³fed°fIY AfSXû´f-´fi°¹ffSXû´f IZY fe¨f dÀf°fÔfSX ¸fZÔ QZVf IYû

´fWX»ff SXfRZY»f þZMX d¸f»f þfE¦ffÜ ·ffSX°fe¹f Uf¹fbÀfZ³ff þWXfÔ BÀfIYf fZÀffie ÀfZ

B°fÔþfSX IYSX SXWXe WX`, UWXeÔ Af °fIY BÀfZ SXJ³fZ IZY d»fE WX`Ô¦fSX f³ff³fZ IYf

IYf¸f ´fcSXf ³fWXeÔ WXû ´ff¹ff WX`Ü QSXAÀf»f, WXdSX¹ff¯ff IZY AÔff»ff AüSX ´fd›¸f

fÔ¦ff»f IZY WXfdVf¸ffSXf E¹fSXRYûÀfÊ ÀMXZVf³f ¸fZÔ WX`Ô¦fSX AüSX QcÀfSXf B³RiYfÀMшYSX

°f`¹ffSX dIY¹ff þf SXWXf WX`, »fZdIY³f IYfg³MÑX`¢MXÀfÊ IYe ´fZ¸fZÔMX ´fcSXe ³f WXû ´ff³fZ IYe

UþWX ÀfZ d´fL»fZ LWX ¸fWXe³fZ ÀfZ BÀfIYf IYf¸f fZWXQ ²fe¸fe ¦fd°f ÀfZ ¨f»f SXWXf

WX` þû Af ÷YIY³fZ IZY IY¦ffSX ´fSX WX`Ü A·fe BÀf ´fSX 40 ´fid°fVf°f IYf¸f WXe ´fcSXf

WXû ´ff¹ff WX`, þfdIY ¸ff¨fÊ °fIY IYf¸f ´fcSXf IYSX³fZ IYf »fùf SXJf ¦f¹ff ±ffÜ

IYfg³MÑ`¢MXÀfÊ IYû ´fZ¸fZÔMX ³f WXû³fZ IYe UþWX ÀfZ IYBÊ þ¦fWX E¹fSXRYûÀfÊ SX³fUZ

´fSX IYf¸f AMXIY ¦fE WX`Ô, Àff±f WXe þ¸¸fc-IYV¸feSX ¸fZÔ RYüdþ¹fûÔ IZY SXWX³fZ IZY

d»fE f³f SXWXZ ¸fIYf³fûÔ IYf IYf¸f ·fe ÷YIY ¦f¹ff WX`Ü

·fc»f þfBE ³fE SXûþ¦ffSX

JbQ IY¸ffBÊ ³fWXeÔ IYSX

´ff SXWXZ ¸fbQif IZY 97

RYeÀfQe IYþÊQfSX

³fBÊ dQ»»feÜ IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYe μ»f`¦fdVf´f

¸fbQif ¹fûþ³ff IZY °fWX°f °fe³f ßfZd¯f¹fûÔ ¸fZÔ »fû³f QZ³fZ

IYf ´fifU²ff³f WX`Ü ´fWX»fe ßfZ¯fe dVfVfb ¸fZÔ

50,000 ÷Y., QcÀfSXe ßfZ¯fe dIYVfûSX ¸fZÔ

50,000 ÀfZ 5 »ffJ ÷Y´fE °fIY AüSX °feÀfSXe

ßfZ¯fe °f÷Y¯f ¸fZÔ 5 »ffJ ÀfZ 10 »ffJ °fIY IYþÊ

QZ³fZ IYf ´fifU²ff³f WX`Ü

ÀfSXIYfSXe AfÔIYOÞXûÔ IZY

¸fb°ffdfIY BÀf ¹fûþ³ff IZY

°fWX°f 97 ÀfZ 93 RYeÀfQe

IYþÊ ´fWX»fe ßfZ¯fe dVfVfb, 6

ÀfZ 10 RYeÀfQe IYþÊ QcÀfSXe

ßfZ¯fe dIYVfûSX AüSX 1 ÀfZ 2

RYeÀfQe IYþÊ Vfe¿fÊ ´fSX °f÷Y¯f ßfZ¯fe ¸fZÔ dQ¹ff ¦f¹ff

WX`Ü BÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f dQE ¦fE IYþÊ IYf

AfIY»f³f ³fE SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f IYSX³fZ IZY ßfû°f IZY

°füSX ´fSX QZJ³fZ ´fSX ´ff¹ff ¦f¹ff dIY dUØf U¿fÊ

2016-17 AüSX 2017-18 IZY QüSXf³f °fe³fûÔ

ßfZd¯f¹fûÔ ¸fZÔ AüÀf°f³f 23,083 ÷Y´f¹fZ dVfVfb,

2.09 »ffJ ÷Y´fEZ dIYVfûSX AüSX 7.67 »ffJ IYf

IYþÊ °f÷Y¯f ßfZ¯fe ¸fZÔ dQ¹ff ¦f¹ffÜ

SXfRZY»f IZY WX`Ô¦fSX ´fSX IYf¸f AMXIYf

E¹fSXRYûÀfÊ IZY AÔff»ff AüSX WXfdVf¸ffSXf E¹fSXRYûÀfÊ ÀMXZVf³f

SXfRZY»f IZY BÔ°fþfSX ¸fZÔ WX`Ô, dþÀfIZY d»fE AÔff»ff AüSX

WXfdVf¸ffSXf E¹fSXRYûÀfÊ ÀMXZVf³f ¸fZÔ WX`Ô¦fSX °f`¹ffSX dIY¹ff þf SXWXf

WX`Ü Àff±f WXe A´fiû¨f SXûOX IYf ·fe IYf¸f WXû³ff WX`Ü E¸fBÊEÀf

feEAfBÊ IZY ´fiZdÀfOXZÔMX ´fiUe³f ¸fWXf³ff ³fZ f°ff¹ff dIY IYfg³MÑ`¢MXSX

IYû fIYf¹ff ´fZ¸fZÔMX ³fWXeÔ WXû ´ff¹ff WX` dþÀfIYe UþWX ÀfZ UWXfÔ

IYf¸f fZWXQ ²fe¸ff WXû ¦f¹ff WX` AüSX Af °fIY ¸fWXþ 40

´fid°fVf°f IYf¸f WXe WXû ´ff¹ff WX`Ü QZVf·fSX ¸fZÔ þWXfÔ ·fe dOXRZYÔÀf

BÀMX`fd»fVf¸fZÔMX WX`Ô, UWXfÔ E¸fBÊEÀf feEAfBÊ IYe fifÔ¨f WX`Ü

WX¸ffSXe QZVf·fSX ¸fZÔ 73 fifÔ¨f WX`Ô dþÀf¸fZÔ 10 WXþfSX ÀfZ ª¹ffQf

IYfg³MÑ`¢MXSX WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Afþ °fIY IY·fe ·fe ´fZ¸fZÔMX

¸fZÔ dQ¢IY°f ³fWXeÔ AfBÊ ±fe »fZdIY³f ³fUÔfSX 2017 ÀfZ dQ¢IY°f

VfbøY WXbBÊ þû A·fe fZWXQ dUIYSXf»f f³f ¦fBÊ WX`Ü


06

·fû´ff»fX

¸fa¦f»f½ffSX, 29 ªf³f½fSXeXXXX 2019

IYWXfd³f¹fûÔ ÀfZ d³fIY»fZ À¸fÈd°f AÔVf IYû I`Y³fUfÀf ´fSX CX°ffSXf

Afg»f BÔdOX¹ff AfMXÊ E¢þedfVf³f WX`QSXfffQ ¸fZÔ ·fû´ff»f IYe IY»ffIÈYd°f WbXBÊX Vffd¸f»f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

WX¸ffSXZ ·ffSXUfdÀf¹ffZÔ IZY þeU³f ¸fZÔ ¨ffWXZ Uû A¸feSX

WXû ¹ff ¦fSXef , fOÞXf WXû ¹ff LûMXf §fSX IYe QeUfSmÔX,

QSXUfþZ AüSX dJOÞXdIY¹ffZÔ IYf fOÞXf ¸fWX°U WXû°ff

WX`Ü ¹fWX WX¸fZÔ þeU³f ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ ÀfbJ AüSX

Qb:J IYe ÀfWXe ½¹ff£¹ff IYSX³ff dÀfJf°fZ W`ÔXÜ ¸fZSXZ

õfSXf f³ffBÊ ¦fBÊ dWXOXZ³f ÀMXûSXeÀf ÀfeSXeþ ¸fZÔ IbYL

EZÀfe WXe ÀMXûSXeÀf ´fSX EÀMÑ`¢MX ´fZÔdMXÔ¦f f³ffBÊ ¦fBÊ

±fe dþÀf¸fZ WXSX ½¹fdöY A´f³ff A¢Àf QZJ

ÀfIY°ff WX`Ü ¹fWX IYWX³ff WX` SXfþ²ff³fe IYe RYfB³f

AfMXÊ IY»ffIYfSX ´fie°ff ¦fOXIYSXe IYf, dþ³WXûÔ³fZ

A´f³fe ´fZÔdMXÔ¦f dWXOX³f ÀMXûSXe ÀfeSXeþ IYû

dUÀ°ffdSX°f IYSX°fZ WXbE EIY IY»ffIÈYd°f IYû 'À¸fÈd°f

AÔVf' MXfBMX»f dQ¹ff AüSX I`Y³fUfÀf SXÔ¦f OXf»ff ,

AüSX CX³fIYe BÀfe ´fZÔdMXÔ¦f IYû WX`QSXfffQ IYe Afg»f

BÔdOX¹ff ´fZÔdMXÔ¦f E¢þefeVf³f IZY d»fE ¨fb³ff ¦f¹ff Ü

»f¦ff°ffSX IYBÊ U¿fûÊ ÀfZ ´fZÔdMXÔ¦f f³ff³fZ Uf»fe ´fie°ff

¦fOXIYSXe IYf IYWX³ff WX` IYe ¸f`³fZ Af¹f»f ¸fedOX¹f¸f ¸fZÔ

´fSX°f QSX ´fSX°f SXÔ¦f »f¦f°fZ WXbE ¨fMXIY ´fe»fZ AüSX »ff»f

SXÔ¦f IZY μ¹fcþ³f ÀfZ ¹fZ IY»ffIÈYd°f f³ffBÊÜ ¸fZSXe

IY»ffIÈYd°f QZJ³fZ Uf»fZ IZY ¸f³f IZY CXÀf IYû³fZ IYû Lc°fe

WX` ,dþÀf¸fZÔ A³fþf³fZ ¸fZÔ IbYL SXÔ¦f ,IbYL AfIÈYd°f¹ffÔ,

IbYL AfIYSX A´f³fe þ¦fWX f³ff »fZ°fZ WX` AüSX Àf¸f¹f IZY

Àff±f CX³f Àff ÀfZ WX¸ffSXf þbOÞXfU WXû þf°ff WX`Ü CX³fIYf

IYWX³ff WX` IYe EZÀff WXe ·ffU BÀf IÈYd°f ¸fZÔ OXf»f³fZ IYf

¸f`³fZ ´fi¹ffÀf dIY¹ff ±ff þû Vff¹fQ ÀfRY»f SXWXfÜ BÔQüSX IZY

RYfB³f AfMXÊ IYf»fZþ ÀfZ ´ffÀfAfCXMX ´fie°ff IYf IYWX³ff

WX` IYe UZ ª¹ffQf°fSX ´fbSXf°f³f dU¿f¹fû ´fSX Af²ffdSX°f

´fZÔdMXÔ¦Àf f³ff°fe WX` AüSX CX³fIYe ´fZÔdMXÔ¦Àf ¸fZÔ ´fûMÑZMX,

IbY¯ffe ´ffdMX»f Àf¸ffþ IZY »fû¦f Àff±f

d¸f»fIYSX Af¦fZ fPÞZÔX : Àfb³fe»f ´ffdMX»f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

¸fWXfSXf¿MÑXe¹f³f IbY¯ffe ´ffdMX»f Àf¸ffþÀfZUf

Àfd¸fd°f ¸f²¹f ´fiQZVf IYf IbY³ffe ´ffdMX»f Àf¸ffþ

d¸f»f³f Àf¸ffSXûWX ²f³UÔ°fdSX ´ffIYÊ ¸fZÔ Àf¸´f³³f

WXbAfÜ BÀf Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ´fdSXUfSX d¸f»f³f Àf¸fSXûWX

EUÔ WX»Qe IbY¸fIbY¸f IYf¹fÊIiY¸f IZY Àff±f

ff»fIY-ffd»fIYf EUÔ ¸fdWX»ff AüSX ´fb÷Y¿fûÔ IZY

d»fE dUd·f³³f ´fiIYfSX IYe ´fid°f¹fûd¦f°ffEÔ ·fe

Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊÜ IYf¹fÊIY»ffSX¸f IZY QüSXf³f

Àf¸ffþ IYe CX·fSX°fe ´fid°f·ffAûÔ ³fZ ¸fÔ¨f ´fSX

AfIYSX A´f³fZ dU¨ffSX ½¹föY dIYE ´fid°f¹fûd¦f°ff

IZY dUþZ°ffAûÔ IYû Àf¸ffþ IZY UdSXâ EUÔ

IYf¹fÊIYfdSX¯fe õfSXf ´fbSXÀIYfSX dU°fdSX°f dIY¹ff

¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IbY¯ffe ´ffdMX»f Àf¸ffþ

·fû´ff»f IZY Àf·fe ´fdSXUfSX IYû Af¸fÔdÂf°f

dIY¹ff ¦f¹ff ±ff BÀf AUÀfSX ´fSX Àf¸ffþ IZY

A²¹fÃf Àfb³fe»f ´ffdMX»f ,Àfd¨fU ¸fWXZVf

´ffMXe»f,CX´ff²¹fÃf ´fiIYfVf ´ffMXe»f,³fZ IYWXf

BÀf IYf¹fÊIiY¸f IYf ¸fc»f CXïZV¹f dUd·f³³fÜ

ÃfZÂfû ¸fZÔ R`Y»fZ Àf¸ffþ IZY »fû¦fû IYû EIY°ff

IZY ÀfcÂf ¸fZÔ ffÔ²fIYSX Àf¸ffþ EU¸ SXf¿MÑXdWX°f

¸fZÔ IYf¹fÊ IYSX³ff , Àf¸ffþ IZY »fû¦fû IYf

Vf`Ãfd¯fIY À°fSX DY¨ff CXNXf³ff EUÔ Àf¸ffþ

IZY ¦fSXef U¦fÊ IZY »fû¦fû IZY f¨¨fû IYe

dVfÃff EUÔ ÀUfÀ±¹f Àf¸f³²fe ÀfWXf¹f°ff

IYSX³ff , Àf¸ffþ IZY fZSXûþ¦ffSXûÔ IYû SXûþ¦ffSX

Àf¸f³²fe ´fidVfÃf¯f EUÔ SXûþ¦ffSX IZY d»fE

´fi¹ffÀf IYSX³ff , EZÀfZ Àf·fe U`²ffd³fIY IYf¹fÊ þû

Àf¸ffþ IZY ÀfUf¦feʯf dUIYfÀf ´fi¦fd°f EUÔ

CXïZV¹f IYe ´fcd°fÊ ½ »ff·fQf¹fIY EUÔ ÀfWXf¹fIY

WXû Àf¸f¹f EUÔ ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ

SXJIYSX WXSX CXÀf ´fWX»fc IYf A²¹f³f IYSX³ff

dþÀfÀfZ Àf¸ffþ IZY »fû¦fû IYf ¸ff³fdÀfIY EUÔ

füdQIY À°fSX CXNXf¹ff þf ÀfIZY BÀfe ´fiIYfSX

Àfd¸fd°f õfSXf ·fdU¿¹f ¸fZÔ AüSX ·fe ´fiû¦fif¸f

Af¹fûdþ°f dIYE þfEÔ¦fZÜ

þû þe°ff CXÀfZ d¸f»ff B³ff¸f

BÀf ¸füIZY ´fSX Af¹fûdþ°f ´fid°f¹fûd¦f°ffAû

¸fZÔ »fZ¸f³f BÀ´fc³f SXZÀf ff»f U¦fÊ ¸fZÔ ´fi±f¸f

´fbSXÀIYfSX ¸ff³fÀf ÀfÔ°fû¿f ´ffdMX»f ,dQd°f¹f

´fbSXÀIYfSX ¹fVf SXfIZYVf ´ffdMX»f AüSX °fÈ°fe¹f

´fbSXÀIYfSX SXûdWX°f IÈY¿¯ff WXeSXZ ³fZ þe°ffÜ BÀfe

´fiIYfSX ¸¹fcdþIY»f ¨fZ¹fSX ff»fU¦fÊ ¸fZÔ ´fi±f¸f

´fbSXÀIYfSX ¦füSXU ¸f¦fSX , dõ°fe¹f ´fbSXÀIYfSX

d³fdIY°ff ´ffdMX»f AüSX °fÈ°fe¹f ´fbSXÀIYfSX

²f³fÔþ¹f ´ffdMX»f ³fZ þe°ffÜ B²fSX ¸¹fcdþIY»f

¨fZ¹fSX ¸fdWX»ff U¦fÊ ¸fZÔ ´fi±f¸f ´fbSXÀIYfSX SXf³fe

Ad³f»f ´ffdMX»f , dõ°fe¹f ´fbSXÀIYfSX ·ff¦¹fßfe

´ffdMX»fAüSX °fÈ°fe¹f ´fbSXÀIYfSX Àfû³f»f ¦f¯fZVf

´ffdMX»f IYû d¸f»ffÜ BÀfe ´fiIYfSX ¸fMXIYe RYûOÞX

´fb÷Y¿f U¦fÊ ´fi°fe¹fû¦fe°ff ¸fZÔ ´fi±f¸f ´fbSXÀIYfSX

SXf¸f IÈY¿¯f ¦fûdUÔQf ´ffdMX»f , dõ°fe¹f

´fbSXÀIYfSX d¸f°fZVf ´ffdMX»f IYû d¸f»ffÜ

»f`ÔOXÀIZY´f AüSX »ffBRY Vffd¸f»f SXWX°fZ WX`Ü UhWXe

RcY»fû AüSX ³fZ¨fSX IYe ±fe¸f I`Y³fUfÀf ´fSX CX°ffSX³ff

CX³WXZ NXeIY »f¦f°ff WX`Ü

QZVf·fSX ÀfZ AfBË IY»ffIÈYd°f¹ffa

WX`QSXfffQ AfMXÊ ÀfûÀffBMXe IYe BÀf ffSX 78 Ue

Afg»f BÔdOX¹ff AfMXÊ E¢þefeVf³f WX` dþÀf¸fZ QZVf·fSX

ÀfZ IYSXef ÀfØfSX IY»ffIÈYd°f¹fûÔ IYf ¨f¹f³f WXbAf WX` Ü

BÀf¸fZÔ ´fie°ff IYe IY»ffIÈYd°f Vffd¸f»f WX`Ü ´fie°ff IYe

IY»ffIÈYd°f¹ffh A·fe °fIY IYSXef ffU³f ´fiQVfÊd³f¹fûÔ

IZY øY´f ¸fZÔ QZVf IZY dUd·f³³f ·ff¦fûÔ IZY Àff±f ³fZ´ff»f

AfMXÊ IYüÔdÀf»f ¸fZÔ ·fe ´fiQdVfÊ°f WXû ¨fbIYe WX` Ü

WX`QSXfffQ ¸fZÔ ¹fWX ´fiQVfʳfe 25 þ³fUSXe ÀfZ ÀfZ VfbøY

WXû ¨fbIYe WX` þû ´ffÔ¨f RYSXUSXe °fIY AfMXÊ ¦f`»fSXe

E¢þefeVf³f ¦fifCXÔOX ³ff¸f´f»»fe ¸fZÔ ¨f»fZ¦feÜ

Àf¸ffþÀfZUf IYe ·ffU³ff IYû Àf¸fÓfIYSX f¨¨fûÔ ³fZ ¸f³ff¹ff WX`´´fe³fZÀf-OXZ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»fÜ WXZ¸ff dUôf»f¹f

õfSXf Qf³f-Af³fÔQ CX°ÀfU IYf Af¹fûþ³f

IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIZY AÔ°f¦fÊ°f WXZ¸ff

dUôf»f¹f ´fdSXUfSX ³fZ Q`d³fIY þeU³f IZY

´fi¹fû¦f ¸fZÔ Af³fZ Uf»fe þøYSXe UÀ°fbAûÔ IYf

Qf³f dIY¹ffÜ BÀf CX°ÀfU IYû ¸f³ff³fZ IYf

CXïZV¹f f¨¨fûÔ ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f IYe ·ffU³ff IYû

dUIYdÀf°f IYSX³ff ±ffÜ CX³WXZÔ Qf³f VfQ IYf

¸fWX°U Àf¸fÓff¹ff ¦f¹ff dIY dþ°f³ff WX¸f QZ°fZ

WX` BÊVUSX WX¸fZÔ CXÀfÀfZ IYBÊ Ad²fIY Uf´fÀf

QZ°fZ WX`ÔÜ WX¸f d¸f»fIYSX JbdVf¹ffa ffaMZÔX AüSX

A´f³ff Àff¸ffdþIY Qfd¹f°U Àf¸fÓfZÔÜ BÀfe

Àff¸fcdWXIY Àff¸ffdþIY Qfd¹f°U IYf d³fUÊWX³f

IYSX°fZ WXbE WXZ¸ff ´fdSXUfSX ³fZ A´f³fe JbdVf¹ffa

ÀffÓff IYeÜ

Àff¸f¦fie IYû EIYÂf IYSX dUôf»f¹f

´fif¨ff¹fÊ A³fbSXf¦f IbY¸ffSX CX´ff²¹ff¹f,

dVfÃfIYûÔ EUÔ WXZ¸ff dVfÃff Àfd¸fd°f IZY

Àf¸¸ff³f³fe¹f ÀfQÀ¹fûÔ õfSXf A³³ff ³f¦fSX

IZY d³fUfdÀf¹fûÔ IZY fe¨f dU°fdSX°f dIY¹ffÜ

BÀf AUÀfSX ´fSX A³³ff ³f¦fSX IZY ´ff¿fÊQ

RYIYeSXf IY¨fIZY ³fZ dUôf»f¹f IZY ´fi¹ffÀf

IYe ·fcdSX-·fcdSX ´fiVfÔÀff IYeÜ Àf·fe A³³ff

³f¦fSXUfdÀf¹fûÔ ³fZ WXZ¸ff dUôf»f¹f IZY

ÀfQÀ¹fûÔ IYf Af·ffSX ´fiIYMX dIY¹ff EUÔ

dUôfd±fʹfûÔ IYû ÀfÔÀIYfdSX°f IYSX³fZ IZY BÀf

´fi¹ffÀf IZY d»fE dVfÃfIYû IYû ²f³¹fUfQ

´fiZd¿f°f dIY¹ffÜ BÀf ´fiIYfSX IYe

¦fd°fdUd²f¹fûÔ ³fZ WXZ¸ff dUôf»f¹f IYe EIY

A»f¦f ´fWX¨ff³f f³ffBÊ WX`Ü

IYOÞXIYOÞXf°fe NXaOX ¸fZÔ

feE¸fEÀf ³fZ þøYSX°f¸fÔQûÔ

IYû dIYE UÀÂfQf³f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»fÜ ·ffSX°fe¹f ¸fþQcSX ÀfÔ§f IZY

IYf¹fÊIY°ffÊAfZÔ õfSXf Àff¸ffdþIY CXØfSXQfd¹f°U IZY °fWX°f

¦ffÔ²fe³f¦fSX fÀ°fe ·fû´ff»f IZY þøYSX°f¸faQ BÔÀff³ffZÔ IZY

d»fE UÈWXQ ´f`¸ff³fZ ´fSX UÀÂf Qf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fid°fU¿fÊ

IYe °fSXWX BÀf U¿fÊ ·fe ¹fcd³f¹f³f IZY IYf¹fÊIY°ffÊAfZÔ õfSXf

UÀÂf Qf³f IZY d»fE ·fZ»f IZY feE¸fEÀf IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ

fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX Àff¸f¦fie EIYÂf dIY¹ff ±ffÜ Qf³f Àff¸f¦fie

¸fZÔ f¨¨fûÔ, ¸fdWX»ffAûÔ EUÔ ´fbøY¿fûÔ IZY d»fE dUd·f³³f

´fiIYfSX IZY UÀÂf, ¦f¸fÊ IY´fOÞXZ, IY¸f»f, ¨ffQSX, þc°fZ -

¨f´´f»f, f`¦f °f±ff f¨¨fûÔ IZY d»fE ´ffNXйf Àff¸f¦fie EUÔ

dJ»fü³fZ Vffd¸f»f WX`Ü ¹fcd³f¹f³f IZY CX´ff²¹fÃf Àf°fZÔQi IbY¸ffSX

³fZ f°ff¹ff dIY »f¦f·f¦f ´ffÔ¨f WXþfSX UÀÂfû IYf ÀfbJQ

dU°fSX¯f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dU°fSX¯f ¸fZÔ dUVfZ¿f øY´f ÀfZ ÀfZUf

·ffSX°fe IYf ÀfWX¹fû¦f SXWXf WX`Ü BÀf AUÀfSX ´fSX ¹fcd³f¹f³f IZY

A²¹fÃf dUþ¹f dÀfÔWX IYNX`°f, ¸fWXf¸fÔÂfe IY¸f»fZVf ³ff¦f´fbSXZ,

IYû¿ff²¹fÃf Ad³f»f IbY¸ffSX, CX´ff²¹fÃf SXûdWX°f IbY¸ffSX,

IYf¹ffÊ»f¹f ¸fÔÂfe AV½f³fe ¸fü¹fÊ, ¸fÔÂfe ÀfÔ°fû¿f AdWXSXUfSX,

dVfVfb´ff»f ¹ffQU, SXfIZYVf IYû»f, ¦fþZÔQi fÔLûSX, Ad¸f°f

IbY¸ffSX, ÀfÔþeU IbY¸ffSX, Àf°feVf ³ff¸fQZU EUÔ

IYf¹fÊIY°ffʦf¯f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

Àfc¹fûÊQ¹f 07: 08

Àfc¹ffÊÀ°f 18 :Y11

¨fü§fdOÞX¹ff

SXû¦f 07:08 ÀfZ 08:31

CXõZ¦f 08:31 ÀfZ 09:54

¨fSX 09:54 ÀfZ 11:17

»ff·f 11:17 ÀfZ 12:39

dÀfMXe

¸fa¦f»f½ffSXXX, 29 ªf³f½fSXe 2019

ÀfÔU°f 2075, Vffd»fUfWX³f- VfIZY 1940,

dWXþSXe Àf³fÐ 1439, ´fü¿f- ¸ffÀf- IÈY¿¯f -

´fÃf - ³fU¸fe 14:40, A¹f³f-

CXØfSXf¹f¯f, FY°fb - UÀfÔ°f, AÔ¦fiZþe -

29þ³fUSXe 2019 ¸fa¦f»fUfSX

Afªf ªf³¸fZ f©ffZÔ IYf ³ff¸ffÃfSX ½f SXfdVf

Àf¸f¹f ³fÃfÂf ¨fSX¯f AÃfSX SXfdVf ´ff¹ff

8:58 °fIY dUVffJf 3 °fZ ½fÈd›IY °ff¸ff

15:13 °fIY dUVffJf 4 °fû ½fÈd›IY °ff¸fZ

21:31 °fIY A³fbSXf²ff 1 ³ff ½fÈd›IY: °ff¸ff

27:52 °fIY A³fbSXf²ff 2 ³fe ½fÈd›IY °ff¸ff

dÀfaWX

IY³¹ff

°fb»ff

UÈdV¨fIY

²f³fb

¸fIYSX

IbaY·f

¸fe³f

Afªf IYf ´fa¨ffa¦f

-ª¹fûd°f¿ff¨ff¹fÊ

´fÔ. ¨faýi·fc¿f¯f ½¹ffÀf

¸fû.³fa. 9425052943

A¸fÈ°f 12:39 ÀfZ 14:03

IYf»f 14:03 ÀfZ 15:26

Vfb·f 15:26 ÀfZ 16:48

SXû¦f 16:48 ÀfZ 18:11

Af´fIZY dÀf°ffSmX fb²f½ffSX,X 30 þ³f½fSXeX 2019

Afþ IZY dQ³f Af´fIZY ½¹ff´ffSX ¸fZÔ UÈdð WXû¦feÜ ´fdSXUfSX ¸fZÔ JbVfWXf»f

¸ffWXü»f SXWXZ¦ffÜ Àf³°fd°f ÀfZ CX°ÀffWX ´fif~ WXû¦ffÜ

¸fZ¿f

Afþ IZY dQ³f Af´fIYû VffSXedSXIY IYá IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff

WX`Ü ´fbSXf³fZ IYþÊQfSX Af´fIYû ´fSXZVff³f IYSX ÀfIY°fZ WXa`Ü

½fÈ¿f·f

Afþ IZY dQ³f Af´fIYû Vfb·f ÀfÔQZVf ´fif~ WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü

IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY UZ°f³f ¸fZÔ UÈdð AüSX dUôfd±fʹfûÔ IYû dVfÃff IZY ´fid°f ÷Yd¨f

d¸f±fb³f

fPÞXZ¦feÜ

Afþ IZY dQ³f Af´fIYû ÀUfÀ±f ¸fZÔ ´fid°fIcY»f°ff IYf Af·ffÀf WXû¦ffÜ

þ¸fe³f-þf¹fQfQ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f IYf¸fûa ¸fZÔ CX»fÓf³fZa ´f`Qf WXû ÀfIY°fe WX`aÜ

IYIÊY

Afþ IZY dQ³f Af´fIYû ´fZMX ÀfÔfÔ²fe ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX

ÀfIY°ff WX`Ü Àf¸f¹f ´fid°fIcY»f WX`Ü

Afþ Af´fIZY ´fdSXUfSX ¸fZÔ JbVfe IYf ¸ffWXü»f SXWXZ¦ffÜ dUUfWX ¹fû¦¹f

f¨¨fûÔ IYe VffQe ¹ff Àf¦ffBÊ WXû³fZ IZY ¹fû¦f WX`aÜ

Af´fIYû ½¹ff´ffSX ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f »ff·f WXû¦ffÜ d¸fÂfûÔ ÀfZ Jcf ÀfWX¹fû¦f

d¸f»fZ¦ffÜ fZMXe IYe d¨fÔ°ff SXWXZ¦feÜ

A´f³fZ ´fOÞXûÀfe ÀfZ dUUfQ WXû³fZ IZY ¹fû¦f WX`aÜ A´f³fZ fû»f ½f¨f³f d³f¹fÔÂf¯f

¸fZÔ SXJZÔ, ³fWXea °fû IYf³fc³fe CX»fÓf³fû IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü

Af´fIYû ½¹ff´ffSX ¸fZÔ »ff·f, ³füIYSXe ¸fZÔ CX³³fd°f IZY ¹fû¦f W`ÔXÜ d½fôf±feÊ U¦fÊ

IYû ÀfRY»f°ff d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü dQ³f A³fbIcY»f WX`Ü

Afþ VfSXeSX ¸fZa ¹ffÂff IYe ±fIYf³f Àfe ¸fWXÀfcÀf WXû¦feÜ §fbMX³fûa ¸fZÔ AüSX

´fZMX ¸fZa QQÊ IYf AWXÀffÀf WXû¦ffÜ

Afþ IZY dQ³f Af´fIYû Af»fÀ¹f AüSX AfUZVf IYf ´fiIYû´f fPÞXZ¦ffÜ Af´f

ÀffU²ff³fe ÀfZ SXWXZaÜ ³fWXea °fû ´fdSXUfSX Uf»fZ dUSXû²fe WXû ÀfIY°fZ WX`aÜ

Af´f¸fZÔ A²¹f¹f³f IZY ´fid°f ÷Yd¨f fPÞXZ¦feÜ ÷YIZY WXbE ²f³f IZY Af³fZ IZY

SXfÀ°fZ Jb»fZÔ¦fZÜ IYþÊ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f d¨fÔ°ffAûÔ ÀfZ ¸fbdöY d¸f»fZ¦feÜ

E¹fSXû¸ffgOXd»fÔ¦f IYf¹fÊVff»ff

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»fÜ þUfWXSX ff»f ·fU³f ¸fZÔ EIY dQUÀfe¹f E¹fSXû¸ffgOXd»fÔ¦f

IYf¹fÊVff»ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff, dþÀf¸fZÔ dU¿f¹f dUVfZ¿fÄf A³fb·fU Vfb¢»ff

³fZ f¨¨fûÔ IYû ´fZ´fSX ÀfZ dUd·f³³f ´»fZ³f f³ff¹ff dÀfJf¹ffÜ BÀf IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ »f¦f·f¦f

30 f¨¨fûÔ ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ þUfWXSX ff»f ·fU³f IZY ÀfÔ¨ff»fIY OXfg. CX¸ffVfÔIYSX

³f¦ff¹f¨f ³fZ f°ff¹ff dIY f¨¨fûÔ IYe ´fid°f·ff IYû d³fJfSX³fZ IZY d»fE U`Äffd³fIY

¦fd°fdUd²f¹fûÔ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f IYf¹fÊVff»ff »ff·fIYfSXe WXû°fe WX`Ü BÀf ´fiIYfSX IYe

IYf¹fÊVff»ffEÔ Af¦fZ ·fe Af¹fûdþ°f WXûÔ¦feÜ IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ f¨¨fûÔ IYû ´fZ´fSX ´»fZ³f

CXOÞXf³f d³f¹fÔÂf¯f ÀfÔfÔ²fe ½¹ffUWXfdSXIY Äff³f dQ¹ff ¦f¹ffÜ


• ¸fbIZYVf ³fZ¸ff

EdOXVf³f»f

IYd¸fV³fSX

AffIYfSXe d½f·ff¦f

¸f´fi VffÀf³f

W

XSX Àff»f LfeÀf þ³fUSXe IZY

AfÀf´ffÀf ¸f` CX¸¸feQ ÀfZ ·fSX

þf°ff WXcaÜ ¸fbÓfZ »f¦f³fZ »f¦f°ff

WX` dIY ¸fbÓfZ BÀf ffSX °fû ´fó ´fbSXÀIYfSX

d¸f»fIYSX SXWXZ¦ffÜ QSXAÀf»f ¸f`a ¨ffWX°ff

WXca dIY ¸f`a ¹f±ffVfe§fi dIYÀfe ´fó ÀfZ

³fUfþf þfDYaÜ Af ¹fWX ÀfSXIYfSX IYe

¸fªfeÊ WX` dIY Uû ¸fbÓfZ dIYÀf ßfZ¯fe ¸fZÔ,

IYü³f Àff ´fó QZ³ff ¨ffWXZ¦fe, ´fSX

CXÀfIZY d»fE ÀffÀfZ ª¹ffQf AfÀff³f

WXû¦ff dIY UWX ¸fbÓfZ ÀffdWX°¹f IZY d»fE

WXe QZ OXf»fZÜ

ÀffdWX°¹f ´fSX þûSX BÀfd»fE WX` dIY

¹fdQ ÀfSXIYfSX ¨ffWXZ °fû Af´fIZY IbYL

·fe d»fJZ ¹ff ³ff d»fJZ IYû ÀffdWX°¹f

Af

¸f³f IYe ff°f

½¹fa¦¹f...

¸fbQÐQf...

¦»f`¸fSX

§fûd¿f°f IYSX ÀfIY°fe WX`, Uû ¨ffWXZ °fû

Af´fIZY õfSXf ·fdU¿¹f ¸fZ ÀffdWX°¹f SX¨fZ

þf³fZ IYe Àfa·ffU³ff IYû QZJ°fZ WXbE ·fe

Af´fIYû BÀfÀfZ Àf¸¸ffd³f°f IYSX ÀfIY°fe

WX`, þf df³ff Jb»fe ¹fcd³fUdÀfÊMXe

Àf½fÊßfZ¿NX ¨fb³fe þf ÀfIY°fe WX` °fû

¸fbÓf¸fZ IYü³f ÀfZ IYfÔMXZ »f¦fZ WX`ÔÜ ¸f` BÀf

¸ff¸f»fZ ¸fZ A´f³fZ Af´fIYû Af °fIY

´fóßfe ÀfZ ³fUfþZ þf ¨fbIZY dIYÀfe ·fe

þ»Q Qc»WXf f³f³fZ þf SXWXZ

WX`Ô U÷Y¯f ²fU³f! ¦f»fÊRiZÔYOX

³fZ VfbøY IYe °f`¹ffdSX¹ffa

»f 2018 ffg»feUbOX ¸fZÔ VffdQ¹fûÔ IZY ³ff¸f SXWXfÜ Qed´fIYf ´ffQbIYû¯f ÀfZ

»fZIYSX d´fi¹faIYf ¨fû´fOÞXf °fIY IYBÊ fOÞXZ ÀMXfÀfÊ ³fZ A´f³fZ þeU³fÀff±fe

IZY Àff±f Àff°f RZYSXZ d»fEÜ 2019 ¸fZÔ E¢MXSX U÷Y¯f ²fU³f IYe VffQe

IYû »fZIYSX ÀffÀfZ ª¹ffQf ¨f¨ffÊ WX`Ü dSX´fûMXÐÀfÊ IZY ¸fb°ffdfIY U÷Y¯f ²fU³f ¦f»fÊRiYZÔOX

³f°ffVff Q»ff»f IZY Àff±f þ»Q WXe Àff°f RZYSXZ »fZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ U÷Y¯f ²fU³f AüSX

³f°ffVff Q»ff»f AIYÀfSX IYBÊ ¸füIYûÔ ´fSX Àff±f ³fþSX Af°fZ WX`Ô »fZdIY³f ³f°ffVff

¸fedOX¹ff ÀfZ QcSXe f³ffIYSX SXJ³ff WXe ´fÀfÔQ IYSX°fe WX`ÔÜ IYBÊ BÔMXSX½¹fc ¸fZÔ U÷Y¯f

²fU³f ³fZ ³f°ffVff ÀfÔ¦f A´f³fZ dSXV°fZ IYû IYfc»f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY Uû ³f°ffVff

ÀfZ VffQe IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY U÷Y¯f ³fZ VffQe IYe

°ffSXeJ ´fSX IY·fe Jb»ffÀff ³fWXeÔ dIY¹ffÜ

dSX´fûMXÐÀfÊ IZY ¸fb°ffdfIY ³f°ffVff Q»ff»f

³fZ VffQe IYe °f`¹ffdSX¹ffÔ VfbøY IYSX Qe

WX`ÔÜ ³f°ffVff ¨ffWX°fe WX`Ô dIY VffQe

ÀfZ þbOÞXe WXSX ¨feþ IYû Uû

JbQ IYSXef ÀfZ QZJZÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ

³f°ffVff ³fZ VffQe IZY IY´fOÞXûÔ

ÀfZ »fZIYSX ªUZ»fSXe IYe

Vffgd´fÔ¦f IYSX³ff VfbøY IYSX

dQ¹ff WX`Ü U÷Y¯f ²fU³f IYe

VffQe IYWXfÔ WXû¦fe, BÀfIYf

Jb»ffÀff ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü

»fZdIY³f ¹fWX UZdOÔ¦f ´fÀfʳf»f

WXû¦feÜ BÀf¸fZÔ ffg»feUbOX IZY AüSX

²fU³f ´fdSXUfSX IZY IYSXedf¹fûÔ IYû

WXe fb»ff¹ff þfE¦ffÜ A´f³fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ

U÷Y¯f ²fU³f ffg»feUbOX IZY EZÀfZ WXeSXû WX`Ô þû

Af °fIY ÀffÀfZ ª¹ffQf dWXMX dRY»¸fZÔ QZ ¨fbIZY WX`ÔÜ

fe°fZ Àff»f CX³fIYe dRY»¸f ÀfbBÊ-²ff¦ff ³fZ ffg¢Àf AfgdRYÀf ´fSX A¨Le IY¸ffBÊ IYe ±feÜ B³f

dQ³fûÔ U÷Y¯f dRY»¸f EfeÀfeOXe 3 IYe VfcdMXÔ¦f ¸fZÔ ½¹fÀ°f WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ U÷Y¯f ²fU³f IZY Àff±f ßfðf

IY´fcSX ³fþSX AfEÔ¦feÜ

»fZJIY ÀfZ CX³³feÀf ³fWXea ¸ff³f°ff, ¸f`a ·fe

CX³WXeÔ IZY À°fSX IYf ÀffdWX°¹f ÀfÈþIY WXca,

¸fZSXZ õfSXf ·fe CX³fIYe °fSXWX WXe ÀffdWX°¹f

IYe dUdVfá ÀfZUf IYe þf³ff VfZ¿f WX`Ü

Àf¨f °fû ¹fWX WX` dIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZa ¸fbÓfZ

CX³fÀfZ feÀf WXe d¦f³ff þf³ff ¨ffdWXE,

IY·fe ·fe, dIYÀfe ´fSX ·fe AüSX IbYL

·fe d»fJ³fZ ¸fZa ¸fZSXe Ad²fIYfdSX°ff U`ÀfZ

·fe þ¦f þfdWXSX WX`Ü ¸fZSXZ ´ffÀf JbQ IYû

´fó IZY d»fE WXIYQfSX §fûd¿f°f IYSX³fZ

IYe ¹fWX ´f¹ffÊ~ UþWX WX`Ü QZdJE

Af °fIY ¸f`a RYZÀffbIY IZY Àf`IYOÞXûÔ

´fZþ IYf»fZ IYSX ¨fbIYf WXca AüSX Af¦fZ

·fe ¹fWX IYSX°ff SXWXca¦ff, ¹fWX ·fe °f¹f WX`Ü

·f»fZ WXe Af´f AüSX Af´f þ`ÀfZ

fWXb°f ÀfZ BÊ¿ffÊ»fb dUõþ³f BÀfZ IcYOXÞf

IYSXIYMX MXfB´f IYf A¦fa·feSX »fZJ³f

¸ff³fZa, ´fSX ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY ¹fWX

A°¹f³°f »fûIY IY»¹ff¯fIYfSXe,

ÀffdWXd°¹fIY ÀfÈþ³f IY¸fÊ WX` AüSX þf

¸fbÓfZ EZÀff »f¦f°ff WX` °fû fWXb°f ÀfZ EZÀfZ

·fe WXûa¦fZ þû ¸fbÓfÀfZ ÀfWX¸f°f WXûa¦fZÜ BÀf

À°fSX ´fSX ¸f`a A´f³fZ Af´fIYû ´fbSXÀIÈY°f

dIYE þf³fZ IZY d»fE CX´f¹fböY AüSX

´ffÂf CX¸¸feQUfSX §fûd¿f°f IYSX°ff WXcaÜ

BÀfe IiY¸f ¸fZÔ dVfÃff ¸fZa ¸fZSXZ dUdVfá

¹fû¦fQf³f IYû dUÀ¸fÈ°f dIY¹ff þf³ff ·fe

¸fZSXZ Àff±f A³¹ff¹f WXe WXû¦ffÜ þf °fIY

¸f`a dUôf±feÊ SXWXf, ¸fZSXZ dVfÃfIY ¸fZSXZ Äff³f

ÀfZ ÀfQ`U Af°fÔdIY°f f³fZ SXWXZÜ ¸fZSXZ

ªf³f°ff IYf WXfSX³ff °f¹f W`X

• V½fZ°ffaIY

¹fdQ CXªªU»ff ÀfZ »fZIYSX

d¸fßff

Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f ¹fûþ³ff ¸fZÔ þ³f°ff IYû

·ffSX°fe¹f

IYûBÊ ¨feþ ÀfÀ°fe ·fe d¸f»f SXWXe WX` °fû

Àff¸ffdþIY dUÄff³f

A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¿fQ

·fe dIYÀfe ·fe ¹fûþ³ff IYf »ff·f °fû

IZY 'dSXÀf¨fÊ RZY»fû'

°f·fe Àfa·fU WX` þf ½¹fdöY IZY ´ffÀf

EIY d³fd›°f Af¹f WXûÜ df³ff Af¹f IZY

°fû UWXe ff°f WXbBÊ dIY Vfc³¹f ¸fZÔ ÀfZ IYûBÊ

ÀfÔ£¹ff §fMXfBÊ þf SXWXe WXû ¹ff dRYSX

Vfc³¹f ¸fZÔ dIYÀfe ¨feþ IYe LcMX Qe þf

SXWXe WXûÜ

¸fbïZ WXûÔ¦fZ ·feÜ ¹fZ ff°f °fû Àf¨f WX` dIY EIY AûSX þWXfÔ ÀfSXIYfSX B³f

ÀfSXIYfSX ³fZ °f¸ff¸f EZÀfe ¹fûþ³ffE »ff¦fc fbd³f¹ffQe ÀfbdU²ffAûÔ IYû CX´f¹fböY À°fSX

IYe W`ÔX, þû IYe Af¸f þ³f IYû SXfWX°f ´fSX QZ³fZ ¸fZÔ dURY»f SXWXe WX`, UWXea

QZ ÀfIY°fe WX`aÜ IYfRYe ¨feþûa ´fSX dU´fÃfe EIY°ff IYf ¸ff³fû B³f ¸fbïûÔ ÀfZ

ÀfdÀfOXe WX`, »fZdIY³f df³ff Af¹f IbYL »fZ³ff-QZ³ff WXe ³fWXeÔ WX`Ü UZ EIY

Ãf¸f°ff IZY ÀfdÀfOXe IYf ¢¹ff RYf¹fQf, ½¹fdöY, Q»f, ÀfÔ¦fNX³f IZY dJ»ffRY WXe

þf ½¹fdöY IZY ´ffÀf SXûþ¦ffSX WXe ³fWXeÔ ³ffSXZ »f¦ff SXWXZ WX`ÔÜ CX³fIZY ³ffSXZ ·fe

WXû¦ff °fû Uû ffIYe ÀfdÀfOXe Uf»fe dUd¨fÂf WX`aÜ EIY Q»f IZY ´fûÀMXSXûÔ ¸fZÔ

¹fûþ³ffAûÔ IYf ·fe »ff·f I`YÀfZ »fZ d»fJf WX` dIY CX³WXZÔ BÀfd»fE UûMX QZa,

´ffE¦ff?

°ffdIY QcÀfSXZ Q»fûÔ IYû WXSXf¹ff þf ÀfIZYÜ

¸f ¨fb³ffU EZÀff ¨fb³ffU

WXû³fZ þf SXWXf WX`, þWXfa

þe°fZ IYûBÊ ·fe ´fÃf

»fZdIY³f þ³f°ff IYf WXfSX³ff ¸ff³fû °f¹f

WX`Ü EIY UöY ±ff, þf ¦ffÔ²fe,

»fûdWX¹ff, þZ´fe IZYU»f AfÔQû»f³f IZY

¨fZWXSXZ ³fWXeÔ ±fZ, fd»IY dU¨ffSX ±fZ, þû

dIY ¸fbïZ Af²ffdSX°f SXfþ³fed°f IYSX°fZ ±fZÜ

BÀf Af¸f ¨fb³ffU ¸fZÔ dUd·f³³f Q»fûÔ IZY

¨fb³ffUe ³ffSXûÔ IYû QZJIYSX °fû EZÀff

df»IbY»f ³fWXeÔ »f¦f ´ff SXWXf WX` dIY

dIYÀfe ·fe ¸fbïZ ´fSX Af¸f ÀfWX¸fd°f ·fe

f³f ´ffBÊ WXû ¹ff dIYÀfe ·fe Q»f IZY IZYÔQi

¸fZÔ þUf³f, dIYÀff³f, ¹ff ³füþUf³f IZY

´fd›¸f fÔ¦ff»f ¸fZÔ Àfb³f³fZ ¸fZÔ Af°ff WX`

dIY þf ·fe ¨fb³ffU Af°ff WX`, Q`d³fIY

·fØfûÔ ´fSX IYf¸f IYSX SXWXZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ

IYe °f³f£UfWX °fIY SXûIY Qe þf°fe WX`,

°ffdIY UZ A´f³fe SXûþ¸fSXfÊ IZY þeU³f

IYû ¨f»ff³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX IYû

QûffSXf ¸f°f QZaÜ BÀfZ Vfû¿f¯f ³fWXeÔ °fû

AüSX ¢¹ff IYWXZÔ¦fZ? ¢¹ff EZÀfZ »fû¦f

»fûIY°fÔÂf IYe SXÃff IYSX ·fe ´ffEÔ¦fZ ?

¸fWXf¦fNXfa²f³f IYe ff°f IYSXZa °fû

IbYL EZÀfZ ·fe Q»f WX`a dþ³f ´fSX

·fi¿MXf¨ffSX IZY ÀfÔ¦fe³f AfSXû´f »f¦fZ WX`a ¹ff

Àffdf°f WXû ¨fbIZY WX`a, IbYL EZÀfZ ·fe WX`a

dþ³f ´fSX A´f³fZ ¹fWXfa þ¸fe³fe

IYf¹fÊIY°ffÊAûa IYe A³fQZJe IYSXIZY,

IYSXûOÞXûa ÷Y´fE ¸fZÔ A´f³fZ ¨fb³ffUe

dÀf¸f»f fZ¨f³fZ IZY AfSXû´f »f¦f°fZ SXWXZ

WX`aÜ EZÀfZ ¸fZÔ dUd·f³³f JZ¸fûÔ ¸fZÔ fÔMXZ

Q»f¦f°f SXfþ³fed°f IZY dWXÀfff þ³f°ff

BÀf ffSX dUIY»´fWXe³f WXe WX`Ü

IYÃff ¸fZÔ WXû°fZ WXbE UZ IY·fe IYÃf ¸fZÔ

´fiUZVf IYSX³fZ IYf ÀffWXÀf þbMXf ³fWXea

ÀfIZYÜ ¹fdQ ¸f`a AüSX Ad²fIY ´fPXÞ³fZ IYf

d³f¯fʹf »fZ°ff °fû ¹fWX dVfÃff þ¦f°f IZY

d»fE §ff°fIY WXû ÀfIY°ff ±ffÜ ¸f`Ô ª¹ffQf

´fPXÞ°ff °fû dIYÀfe ÀIcY»f, IYfg»fZþ ¸fZÔ

´fPÞXf³ff WXe ffIYe f¨f°ff ¸fZSXZ d»fEÜ

IbY»f d¸f»ffIYSX ¹fWX dVfÃff IYf

Àf°¹ff³ffVf IYSX³fZ þ`Àfe IYfSÊX½ffBÊ

WXû°feÜ ª¹ffQf ³f ´fPXÞ³fZ IZY ¸fZSXZ d³f¯fʹf

³fZ dVfÃff þ¦f°f IYû CX´fIÈY°f WXe dIY¹ff

WX`, EZÀff ¸f`Ô ¸ff³f°ff WXca AüSX ¸f`Ô ¨ffWX°ff

WXca dIY ÀfSXIYfSX ·fe BÀfZ ¸ff³fZÜ

¨fd»fE ÀffdWX°¹f ¹ff dVfÃff ¸fZÔ QZ³fZ

IYf ¸f³f ³f WXû °fû IY»ff IZY d»fE ·fe

¸fZSXZ ³ff¸f ´fSX dU¨ffSX dIY¹ff þf ÀfIY°ff

WX`Ü IY»ffIYfSX °fû ¸f`Ô d³fÀfÔQZWX WXcaÜ df³ff

IYf¸f dIYE »f¦ff°ffSX ½¹fÀ°f dQJ³ff,

dIYÀfe dU¿f¹f IYe þf³fIYfSXe ³f WXû³fZ

´fSX ·fe Qbd³f¹ff ÀfZ JbQ IYû dUVfZ¿fÄf

¸f³fUf »fZ³ff, »fû¦fûa IYf IYf¸f dIYE

d³f

df³ff CX³fIYe CX¸¸feQ IYû ¸fSX³fZ ³f QZ³ff,

¹fZ IY¸f IY»ffIYfSXe IYf IYf¸f ³fWXeÔÜ

f°füSX EIY ÀfSXIYfSXe ARYÀfSX ¸f`Ô BÀf¸fZÔ

§f³f§fûSX d³f´fb¯f WXca, A³fb·fUe WXca AüSX

BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ ¸fZSXe ½¹ff´fIY £¹ffd°f WX`

AüSX B³f IYfSX¯fûa ÀfZ IY»ff fff°f dQE

þf³fZ Uf»fZ ´fó ´fbSXÀIYfSX ´fSX ¸f`Ô

A´f³ff WXIY Àf¸fÓf°ff WXcaÜ

dRYSX ¹fdQ Af´fIYû »f¦f°ff WX` dIY

¸f`Ô³fZ IY·fe ·fe ÀffdWX°¹f þ`Àff IbYL ·fe

d»fJf ³fWXeÔ WX` ¹ff dVfÃff ¹ff IY»ff IZY

d»fE ¸fbÓfZ ´fó dQE þf³fZ ÀfZ ´fPÞXZd»fJZ

fbSXf ¸ff³f ÀfIY°fZ WX`Ô °fû ·fe

ÀfSXIYfSX ¸fbÓfZ AüSX ·fe QcÀfSXZ fWXb°f ÀfZ

´fóUeSXûa IYe °fSXWX WXe IY·fe IbYL ³f

IYSX³fZ IZY d»fE ·fe ´fó QZ ÀfIY°fe WX`Ü

d´fL»fZ °feÀf Àff»f ÀfZ f°füSX ÀfSXIYfSXe

Ad²fIYfSXe VffÀfIYe¹f ÀfZUf IYSX³fZ IZY

IYfSX¯f ¸f`Ô IbYL ³f IYSX³fZ IZY ÃfZÂf ¸fZa

´fid°f¸ff³f À±ffd´f°f IYSX WXe ¨fbIYf WXcaÜ

¸fZSXe BÀf dUVfZ¿f°ff IYe ½fªfWX ÀfZ ·fe

IYfd°fÊIY ³fZ IYMXUf¹ff

'´fd°f ´f}e AüSX Uû'

ÀfZ °ff´fÀfe IYf ´fØff!

³f dQ³fûÔ 70 IZY QVfIY IYe Àfb´fSXdWXMX IYfg¸fZOXe dRY»¸f

'´fd°f ´f}e AüSX Uû' IZY SXe¸fZIY dRY»¸f

IYe JfSXZÔ ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ f³fe WXbBÊ WX`Ü dRY»¸f ¸fZÔ »feOX

WXeSXû IZY øY´f ¸fZÔ IYfd°fÊIY Af¹fʳf ³fþSX AfEÔ¦fZ

»fZdIY³f dRY»¸f IYe WXeSXûB³f IYû »fZIYSX JeÔ¨ff°ff³fe

¸f¨fe WXbBÊ WX`Ü WXf»f WXe ¸fZÔ JfSXZÔ Af SXWXe ±fea dIY BÀf

dRY»¸f ¸fZÔ °ff´fÀfe ´f³³fc ³fþSX AfEÔ¦fe »fZdIY³f Af

dRY»¸f ÀfZ °ff´fÀfe ´f³³fc IYf ´fØff IYMX ¨fbIYf WX` AüSX

CX³fIYe þ¦fWX ·fcd¸f ´fZOX³fZIYSX IYe EÔMÑe WXû ¨fbIYe WX`Ü

dRY»¸f IYe AfgdRYdVf¹f»f A³ffCXÔÀf¸fZÔMX ·fe WXû ¦fBÊ WX`

»fZdIY³f °ff´fÀfe dRY»¸f IZY ¸fZIYÀfÊ ÀfZ IYfRYe JRYf WX`Ô dIY

AfdJSX ¢¹fûÔ df³ff f°ffE CX³WXZÔ dRY»¸f ÀfZ ffWXSX dIY¹ff ¦f¹ff

WX`, BÀfIYe UþWX ·fe ´fcLe ±feÜ WXf»ffÔdIY CXÀf UöY ¸fZIYÀfÊ ³fZ

¹fWX IYWXIYSX ´f»»ff ÓffOÞX d»f¹ff ±ff dIY BÀf SXû»f IZY d»fE

°ff´fÀfe IYû A´fiû¨f þøYSX dIY¹ff ±ff »fZdIY³f CX³WXZÔ fûOXÊ ¸fZÔ »fZ³fZ

IZY ffSXZ ¸fZÔ IYûBÊ R`YÀf»ff ³fWXeÔ d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ Af JfSXZÔ Af

SXWXe WX`Ô dIY °ff´fÀfe IYû dRY»¸f ÀfZ ¸fZIYÀfÊ ³fZ ³fWXeÔ fd»IY IYfd°fÊIY

Af¹fʳf ³fZ ffWXSX IYSXUf¹ff WX`Ü dSX´fûMXÐÀfÊ IZY ¸fb°ffdfIY IYfd°fÊIY

Af¹fʳf dRY»¸f ¸fZÔ °ff´fÀfe IZY WXû³fZ ÀfZ IY¸RYMXZÊf»f ³fWXeÔ

±fZÜ IYfd°fÊIY ³fWXeÔ ¨ffWX°fZ ±fZ dIY dRY»¸f ¸fZÔ CX³fIZY

Àff±f °ff´fÀfe IYf¸f IYSXZÔÜ IYfd°fÊIY IYû »f¦f SXWXf

±ff dIY IYWXeÔ °ff´fÀfe IZY Af³fZ ÀfZ ÀffSXe

»ffB¸f»ffBMX Uû ³f »fZ þfEÔ ¢¹fûÔdIY °ff´fÀfe

CX³fÀfZ fOÞXe E¢MÑZÀf WX`ÔÜ IYfd°fÊIY ³fZ A´f³fZ

BÀf OXSX IZY ¨f»f°fZ ¸fZIYÀfÊ ÀfZ dRY»¸f ¸fZÔ

°ff´fÀfe IYe þ¦fWX ·fcd¸f ´fZOX³fZIYSX IYû

»fZ³fZ IZY d»fE ÀfbÓffU dQ¹ffÜ BÀfIZY

ffQ dRY»¸f ¸fZÔ °ff´fÀfe IYe þ¦fWX

·fcd¸f ´fZOX³fZIYSX IYe EÔMÑe WXû ¦fBÊÜ ´fd°f

´f}e AüSX Uû ¸fZÔ dUôf dÀf³WXf ³fZ þû

SXû»f dIY¹ff ±ff, CXÀfZ ·fcd¸f ´fZOX³fZIYSX

´»fZ IYSXZÔ¦fe þû dIY ´fWX»fZ °ff´fÀfe IYû

d¸f»f³fZ Uf»ff ±ffÜ UWXeÔ A³f³¹ff ´ffÔOXZ

dRY»¸f ¸fZÔ ÀfZIiYZMXSXe IYf SXû»f IYSXZÔ¦feÜ

·fû´ff»f

07

¸fa¦f»f½ffSX, 29 ªf³f½fSXe 2019

df³ff £fb»fe ¹fcd³f½fdÀfÊMXe IYû ´fbSXÀIYfSX d¸f»f ÀfIY°ff W`X °fû ¸fbÓfZ ´fó ¢¹fûÔ ³fWXeÔ!

ªfe°fZ IYûBÊX ·fe, »fZdIY³f

SX¯fUeSX dÀfaWX §fSX ´fWbaX¨f°fZ W`ÔX °fû

Qed´fIYf IYWX°fe W`ÔX kAf¹ff ´fbd»fÀfl

X¯fUeSX dÀfÔWX ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ CX¸fÔ¦f AUfOXÊ Vfû AM`ÔOX dIY¹ff ±ffÜ BÀf QüSXf³f

SX

CX³WXûÔ³fZ ¨fe°ff Uf»ff AfCXMXdRYMX ´fWX³ff ±ff dþÀfIYe °fÀUeSX ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff

´fSX Jcf Uf¹fSX»f WXû SXWXe ±feÜ BÀf RÔY¢Vf³f ¸fZÔ SX¯fUeSX IZY Àff±f Aþ¹f

QZU¦f³f AüSX SXûdWX°f VfZ˜e ·fe ¸füþcQ ±fZÜ SX¯fUeSX ³fZ »fû¦fûÔ IYf dÀfÔff IZY d»fE VfbdIiY¹ff

dIY¹ff AüSX f°ff¹ff dIY §fSX ´fSX Qed´fIYf CX³WXZÔ ¢¹ff IYWXIYSX fb»ff°fe WX`ÔÜ Qed´fIYf AüSX

SX¯fUeSX ³fZ fe°fZ Àff»f WXe VffQe IYe WX` »fZdIY³f VffQe IZY ffQ ·fe Qû³fûÔ ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ SXWX°fZ

WX`ÔÜ WXf»f WXe ¸fZÔ CX¸fÔ¦f AUfOXÊ Vfû IZY QüSXf³f ³fZ SX¯fUeSX dÀfÔWX ³fZ Jb»ffÀff IYSX°fZ WXbE

f°ff¹ff dIY Qed´fIYf CX³WXZÔ §fSX ´fSX ¢¹ff IYWXIYSX fb»ff°fe WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY þf

·fe UZ §fSX ´fWXbÔ¨f°fZ WX`Ô °fû Qed´fIYf CX³WXZÔ IYWX°fe WX` kAf¹ff ´fbd»fÀflÜ ¹fZ Àfb³f°fZ WXe UWXfÔ

¸füþcQ QVfÊIY WXÔÀf ´fOÞX°fZ WX`ÔÜ SX¯fUeSX dÀfÔWX AüSX ÀffSXf A»fe Jf³f IYe fe°fZ Àff»f

dSX»feþ WXbBÊ dRY»¸f dÀfÔff ³fZ ffg¢Àf AfgdRYÀf ´fSX þfSXQÀ°f IYfSXûffSX dIY¹ff WX`Ü BÀf

dRY»¸f ³fZ °fIYSXef³f 250 IYSXûOÞX IYf IYfSXûffSX IYSX d»f¹ffÜ BÀf dRY»¸f ¸fZÔ SX¯fUeSX dÀfÔWX

EIY ´fbd»fÀf Uf»fZ IYe ·fcd¸fIYf ¸fZÔ ³fþSX AfEÜ

Àff

BX

d½f¨ffSX...

þe VffQe Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IZY

d»fE þ¹f´fbSX ¦f¹ff ±ffÜ BÔQüSX Uf´fÀf »füMX³fZ

IZY d»fE OXf¹fSXZ¢MX μ»ffBMX ³fWXeÔ d¸f»f ´ff

SXWXe ±fe »fZdIY³f BÔQüSX °fû Af³ff WXe ±ff, ¦f¯f°fÔÂf dQUÀf

þû ±ffÜ BÀfd»fE ´fWX»fZ þ¹f´fbSX ÀfZ fZÔ¦f»fb÷Y IZY d»fE

μ»ffBMX ´fIYOÞXe AüSX ½fWXfa ÀfZ WXû°fZ WXbE NXeIY ÀffPÞXZ QÀf

fþZ BÔQüSX CX°fSX ¦f¹ffÜ BÀf SXf¿MÑX´fUÊ ´fSX IbYL ³f³WZÔX-

¸fb³³fZ ¸fZSXe SXfWX QZJ SXWXZ ±fZÜ ¸fZSXe

AfÔJûÔ IYû ·fe B³fIYf BÔ°fþfSX ±ff

AüSX ¸fbÓfZ BÔ°fþfSX IZYU»f CX³fIYf

WXe ³fWXeÔ, CX³fIZY Àf´f³fûa IYf ·fe

±ffÜ ¹fZ BÔ°fþfSX Afþ ¹ff IY»f

IYf ³fWXeÔ WX` fd»IY ¹fZ dÀf»fdÀf»ff

d´fL»fZ 24 Àff»fûa (Àf³fÐ 1995) ÀfZ ¹fcÔ WXeÔ ¨f»f°ff Af

SXWXf WX`Ü þf 15 A¦fÀ°f AüSX 26 þ³fUSXe IYû VfWXSX

IZY AfÀf´ffÀf IZY ÃfZÂfûÔ IZY f¨¨fûa ÀfZ ¸fZSXe ¸fb»ffIYf°f

OÑe¸f U»OXÊ E¸¹fcþ¸fZÔMX ´ffIYÊ ¸fZÔ WXû°fe WX`Ü BÀf ´ffIYÊ IYf

CXïZV¹f WXe B³f f¨¨fûÔ IYû ÀfûVf»f ¸fÔ¨f ´fiQf³f IYSX³ff

WX`Ü ¹fZ Jb»fIYSX ¹fWXfÔ A´f³fe ff°f SXJ ´ff°fZ WX`Ô,

³ff¨f°fZ-¦ff°fZ WX`Ô, Ed¢MXÔ¦f IYSX°fZ WX`Ô, IYdU°ffEÔ Àfb³ff°fZ

WX`ÔÜ ÀfWXe ¸ff¹f³fûa ¸fZÔ BÀf ¸fÔ¨f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¹fZ A´f³fZ

·fe°fSX dL´fZ IY»ffIYfSX ÀfZ øYføY WXû ´ff°fZ WX`ÔÜ ¹fZ f¨¨fZ

IYBÊ dQ³fûa ÀfZ BÀf ´fUÊ IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ þbMXZ SXWX°fZ WX`Ô

°ffdIY Uû BÀf dQ³f fZWX°fSX ´fiQVfʳf IYSX ÀfIZYÔÜ CX³fIYe

WXüÀf»ff ARYþfBÊ IZY d»fE WX¸f B³WXZÔ ´fbÀIÈY°f ·fe IYSX°fZ

WX`Ô, °ffdIY B³fIZY ¸ff°ff-d´f°ff ·fe B³fIYe dUVfZ¿f°ff IYû

¸fbÓfZ ´fó ´fbSXÀIYfSX d¸f»f³fZ IZY d»fE

AÏ°ff WXe ¸ff³fe þf³ff ¨ffdWXEÜ ¸f`Ô

³fWXeÔ þf³f°ff dIY ´fó ´fbSXÀIYfSXûÔ IZY

d»fE JbQ IYû WXe ³ff¸ffÔdIY°f dIY¹ff

þf³ff dUd²fÀf¸¸f°f WX` ¹ff ³fWXeÔ? Vff¹fQ

³fWXeÔ WXe WXû¦ff, dRYSX ·fe ¸f`Ô ¨ffWX°ff WXca

dIY ·fdU¿¹f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX þf ·fe ´fó

ffaMX³ff ¨ffWXZ, ¸fZSXZ ³ff¸f ´fSX dU¨ffSX

AUV¹f IYSX »fZ, ¸f`Ô ´fó »fZ³fZ IZY d»fE

d³fÀfÔIYû¨f ÀfWX¿fÊ ´fiÀ°fb°f WXcaÜ

Af´f ·fe IYSX ÀfIY°fZ

W`ÔX ¸f³f IYe ff°f, WX¸fZÔ

BXÀf ´f°fZ ´fSX ·ûªfZÔ...

´f°ff : I`Yd´fMX»f MXfg½fSX,

´fWX»fe ¸fadªf»f, 169-171E,

´fe¹fc 4, Àfe 21 ¸ffg»f IZY

´feLZX, BaXQüSX

munishs@good

eveningonline.com

f¨f´f³f Àfb²fSm¦ff °fû SXf¿MÑX Àfa½fSmX¦ff

´fWX¨ff³fZÔ AüSX B³fIZY Àf´f³fûÔ IYû ´fcSXf IYSX³fZ ¸fZÔ B³fIYf

Àff±f QZÔÜ ¢¹fûÔdIY f¨f´f³f, EIY EZÀfe AUÀ±ff WX` þf

BÔÀff³f Àf´f³fZ fb³f³ff VfbøY IYSX°ff WX`, þf IY»´f³ff IZY

CXOÞXf³f IYe IYûBÊ Àfe¸ff ³fWXeÔ WXû°fe WX` AüSX þf ×£Uffûa

IZY fe¨f IYûBÊ fÔ²f³f ³fWXeÔ WXû°ffÜ f¨f´f³f ¸fZÔ WXSX ½¹fdöY

³f`Àfd¦fÊIY SXWX°ff WX`, AüSX CXÀfZ A´f³fe Ãf¸f°ff IYf ´f°ff

WXû°ff WX`Ü þ`ÀfZ-þ`ÀfZ f¨f´f³f ¸fSX°ff þf°ff WX`, ¸ff³ff

• AVfûIY

¸fZWX°ff

´f¹ffʽfSX¯fd½fQÐ,

½ffÀ°fbd½fQÐ

þf°ff WX` dIY ¸ff³fU°ff ¸fSX þf°fe

WX`...f¨f´f³ff WXe ·fdU¿¹f WX`, EIY

ÀfIYfSXf°¸fIY ·fdU¿¹f IYf Q´fʯfÜ þWXfa

Vff¹fQ dQVff ³f WXû »fZdIY³f dIYÀfe ·fe

dQVff ¸fZÔ þf³fZ IYe dWX¸¸f°f °fû WXû°fe WXe

WX`Ü ¸f`a ¹fZ °fû ³fWXeÔ þf³f°ff dIY B³f¸fZa ÀfZ

¸fbIYïSX IYf dÀfIÔYQSX IYü³f f³fZ¦ff, »fZdIY³f ¸f`a ¹fZ

Af°¸fdUV½ffÀf IZY Àff±f IYWX ÀfIY°ff WXcÔ dIY ·fdU¿¹f ¸fZÔ

B³f¸fZÔ ÀfZ WXe IYûBÊ ffWXSX d³fIY»fIYSX SXf¿MÑX d³f¸ffʯf ¸fZÔ

¸fWX°U´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf d³f·ffE¦ffÜ ¹fZ WX¸ffSXf ·fdU¿¹f W`ÔX,

BÀfd»fE þøYSXe WX` dIY WX¸f B³WXZÔ fZWX°fSX Afþ QZÔÜ

¸ff°ff-d´f°ff AüSX dVfÃfIYûÔ IYû ¨ffdWXE dIY Uû B³WXZÔ dQ»f

Jû»fIYSX B³fIZY dQ»f IYe ff°f fû»f³fZ IYf ¸füIYf QZÔ

°ffdIY Uû JbQ IYû Àf¸fÓf ÀfIZYÔ AüSX A´f³fZ þeU³f IYû

ÀfWXe dQVff ´fiQf³f IYSX ÀfIZYÔÜ A¦fSX B³f¸fZÔ ÀfZ ´ffa¨f

RYeÀfQe f¨¨fûÔ IZY ¸f³f ¸fZÔ SXf¿MÑX, Àf¸ffþ AüSX A´f³fZ

´fid°f IbYL fZWX°fSX IYSX³fZ IYe »f»fIY þf¦f ¦fBÊ °fû ¸f`

¸ff³f°ff WXcÔ dIY ¸f`a ·fe A´f³fZ d¸fVf³f ¸fZÔ ÀfRY»f WXû

þfDYÔ¦ffÜ

d´faIY SXe¸fZIY IZY Àff±f °fd¸f»f

dRY»¸fûÔ ¸fZÔ OXZ¹fc IYSXZÔ¦fe dUôf ff»f³f

°fZ»fb¦fc dRY»¸f 'E³f. MXe. AfSX IY±ff³ff¹fIbYOXb' ¸fZÔ ³fþSX AfBÊÔ dUôf ff»f³f Af Ad¸f°ff·f f¨¨f³f AüSX °ff´fÀfe ´f³³fc

Ad·f³fe°f dRY»¸f 'd´fÔIY' IZY °fd¸f»f SXe¸fIY IZY Àff±f °fd¸f»f dRY»¸f CXôû¦f ¸fZÔ IgYdSX¹fSX IYe Vfb÷YAf°f IYS SXWXe WXỒÜ

dRY»¸f IYf ³ff¸f A·fe °f¹f ³fWXeÔ WXǛ dRY»¸f d³f¸ffÊ°ff fû³fe IY´fcSX BÀf dRY»¸f IZY Àff±f QdÃf¯fe dRY»¸f-CXôû¦f ¸fZÔ

IYQ¸f SXJ SXWXZ WXỒÜ E¨f. dU³fû±f õfSXf d³fQZÊdVf°f 'd´fÔIY' IZY SXe¸fZIY ¸fZÔ dUôf Adþ°f IbY¸ffSX IZY Àff±f dQJZÔ¦feÜ

BÀfIYe VfcdMXÔ¦f WX`QSXfffQ ¸fZÔ ¨f»f SXWXe WXǛ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dUôf IYû °fd¸f»f QVfÊIYûÔ ÀfZ d¸f»ff³fZ IYe JbVfe WXǛ

UZX Adþ°f IZY Àff±f IYf¸f IYSXZÔ¦fe AüSX CX³fIYe ·fcd¸fIYf fWXb°f JfÀf WXǛ ßfðf ßfe³ff±f IYû ·fe ¸fWX°U´fc¯fÊ

·fcd¸fIYf IZY d»fE ¨fb³ff ¦f¹ff WXǛ dRY»¸f ¸fZÔ SXÔ¦fSXfþ ´ffÔOXZ ³fZ ·fe ¸fWX°U´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ WXǛ BÀf dRY»¸f ¸fZÔ

AfdQIY SXdU¨fÔQi³f, Aþbʳf d¨fQÔfSX¸f, Ad·fSXf¸fe UZÔIYMX¨f»f¸f, EÔdOѹff MXfdSX¹ffÔ¦f, AdV½f³f SXfU AüSX Àfbþe°f

VfÔIYSX ·fe Vffd¸f»f WXỒÜ ßfeQZUe IYe B¨Lf ±fe dIY Adþ°f CX³fIZY ´fd°f õfSXf d³fd¸fÊ°f dRY»¸f ¸fZÔ Ad·f³f¹f

IYSXZÔÜ fû³fe IY´fcSX ³fZ f°ff¹ff ±ff dIY Adþ°f IZY Àff±f BÔd¦»fVf dUÔd¦»fVf ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ IZY QüSXf³f ßfeQZUe

³fZ B¨Lf ½¹föY IYe ±fe dIY Adþ°f WX¸ffSXZ WXû¸f ´fifgOX¢Vf³f IYe EIY °fd¸f»f dRY»¸f ¸fZÔ IYf¸f IYSXZÔÜ


08

·fû´ff»f

¸fa¦f»f½ffSX, 29 ªf³f½fSXeXXXX2019

dVf½ffªfe ³f¦fSX ¸fZÔ ¨ffIcY ÀfZ WX¸f»ff IYSX »fcMX

·feOÞX ³fZ »fbMZXSûÔ IYû ´fIYOÞXIYSX ²fb³ff

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

E¸f´fe ³f¦fSX ±ff³ff ÃûÂf dÀ±f°f dVf½ffªfe

³f¦fSX ¸fZÔ ffBXIY ÀfZ AfE °fe³f

³fIYff´ffZVf fQ¸ffVfûÔ ³fZ AÀ´f°ff»f

IY¸feÊ ´fSX ¨ffIcY ÀfZ WX¸f»ff IYSX f`¦f

LXe³f d»f¹ffÜ f`¦f ¸fZÔ EIY »ff£f ÷Y´fE

IYe ³fIYQe Àf¸fZ°f A³¹f Àff¸ff³f ±ffÜ

·ff¦f°fZ Àf¸f¹f EIY »fbMZXSmX IYû ·feOÞX ³fZ

Qfû¨f d»f¹ff ±ffÜ »fbMZXSmX ³fZ ´fcLX°ffLX

¸fZÔ A´f³fZ Àff±f ½ffSXQf°f IYSX³fZ AfE

QfZ³fûÔ »fbMZXSXûÔ IYf ³ff¸f ·fe CXªff¦fSX IYSX

dQ¹ff W`XÜ ´fbd»fÀf CX³f »fbMZXSXûÔ °fIY

´fWbaX¨f³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWXe W`Ü

´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX VfZ¿f¸fd¯f ´ffNXIY

d´f°ff dUðf±feÊ ´fiÀffQ ´ffNXIY (61)

¸fIYf³f ³fÔfSX EÀf-67 SXf¸f ¸fÔdQSX IZY

´ffÀf IY¸f»ff ³f¦fSX ¸fZÔ SXWX°fZ W`ÔXÜ ½fWX

Ue³fÀf OXf¹f¦f³ffgdÀMXIY EÔOX ÀI`Y³f

ÀfZÔMXSX dVfUfþe ³f¦fSX ¸fZÔ ³füIYSXe IYSX°fZ

W`ÔXÜ OXf¹f¦f³ffgdÀMXIY ÀfZÔMXSX OXf¢MXSX

SXfþZVf ¸fZWXSXf IYf WX`Ü SXfªfZVf ¸fZWXSXf

Àfû¸f½ffSX SXf°f ÀffPÞZX 10 fªfZ §fSX

ªff³fZ IYe °f`¹ffSXe IYSX SXWZX ±ûÜ BXÀf

QüSXf³f SXûªf IYe °fSXWX Vû¿f¸fd¯f

OXfg¢MXSX ¸fZWXSXf IYf ÀfcMXIZYÀf CX³fIYe

IYfSX ¸fZÔ SX£f SXWXf ±ffÜ Vû¿f¸fd¯f ³fZ

IYfSX IZY OÑf¹fUSX °fb»fÀfe SXf¸f ÀfZ

dOX¢IYe Jû»f³fZ IYf IYWXf ±ffÜ

°fb»fÀfeSXf¸f AaQSX f`NXIYSX dOX¢IYe

£fû»f SXWXf ±ff, °f·fe ½fWXfa ¸fabWX ´fSX

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

IYû»ffSX d°fSXfWZX IZY ´ffÀf SXd½f½ffSX QZSX

SXf°f ¦fb¸fNXe ´fSX ´ff³f-dÀf¦fSmXMX »fZ³fZ ¦fE

¹fb½fIY ÀfZ AOÞXeffªfe IYSX°fZ WbXE °fe³f

fQ¸ffVfûÔ ³fZ ¸ffSX´feMX IYSX°fZ WbXE LbXSXe

ÀfZ WX¸f»ff IYSX dQ¹ffÜ LbXSXe »f¦f³fZ ÀfZ

¹fb½fIY »fWcX»fbWXf³f WXû ¦f¹ffÜ CXÀfIZY

Àff±fe CXÀfZ BX»ffªf IZY d»fE AÀ´f°ff»f

»fZIYSX ´fWbaX¨fZ ±ûÜ ½fWXfa ¹fb½fIY IYf

BX»ffªf ¨f»f SXWXf W`XÜ AÀ´f°ff»f IYe

Àfc¨f³ff ´fSX ´fWbaX¨fe ´fbd»fÀf ³fZ AÄff°f

fQ¸ffVfûÔ ´fSX AOÞXeffªfe, ¸ffSX´feMX

AüSX ²ffSXQfSX WXd±f¹ffSX ÀfZ WX¸f»ff

IYSX³fZ IYf ¸ff¸f»ff QªfÊ IYSX d»f¹ff W`XÜ

´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX ¹fû¦fZVf d´f°ff SX¸fZVf

AdWXSX½ffSX (24) Vffad°f ³f¦fSX

IY´fOÞXf ffÔ²fZ WXbE °fe³f fQ¸ffVf Af

¦fEÜ fQ¸fffûÔ ³fZ VfZ¿f¸f¯fe

Ófc¸ffÓfMXIYe IYSX°fZ WbXE CXÀfZ þ¸fe³f

´fSX d¦fSXf dQ¹ff ±ffÜ

VffWXªfWXfa³ffffQ ±ff³ff ÃûÂf dÀ±f°f fOÞXf ff¦f IYfiÀ°ff³f IZY ´ffÀf

ffBXIY Àf½ffSX fQ¸ffVfûÔ ³fZ Àfû¸f½ffSX SXf°f BaXQüSX IZY ½fÈðX EªfZÔMX

ÀfZ f`¦f LXe³f d»f¹ffÜ f`¦f ¸fZÔ 7 »ff£f 33 WXªffSX 1 Àfü feÀf ÷Y´fE

IYe ³fIYQe ±feÜ ´fbd»fÀf ³fZ »fcMX IYf ¸ff¸f»ff QªfÊ IYSX AfSXûd´f¹ffZÔ

IYe °f»ffVf VfbøY IYSX Qe W`XÜ ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX I`Y»ffVf ¨faýi

ßfe½ffÀ°f½f (62) »fûIY³ff¹fIY ³f¦fSX, E¹fSXûOÑX¸f SXûOX BaXQüSX ¸fZÔ

SXWX°fZ W`ÔXÜ ½fZ dIYSXf³ff QbIYf³f Àfa¨ff»fIYû IZY fe¨f OXed»fa¦f IYf

IYf¸f IYSX°fZ W`ÔXÜ ³f°feªf°f³f CX³fIYf BaXQüSX ÀfZ ·fû´ff»f Af³ff-

ªff³ff SXWX°ff W`XÜ I`Y»ffVf ¨faýi ³fZ f°ff¹ff dIY ½fZ dfªf³fZÀf IZY IYf¸f

ÀfZ Àfû¸f½ffSX IYû ·fû´ff»f AfE WbXE ±ûÜ fOÞXf ff¦f IYfiÀ°ff³f ¦fZMX

IZY ´ffÀf ¦fûSXe BaXMXSX´fifBXªfZÀf ÀfZ OXe»f IYSX³fZ IZY ffQ SXf°f IYSXef

³fIYfªf³f IZY À½ffÀ±¹f ¸fZÔ

Àfb²ffSX Wû°fZ WXe ´fbd»fÀf

IYSmX¦fe d¦fSXμ°ffSXe

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

LXû»ff ¸fadQSX ±ff³ff ÃûÂf dÀ±f°f

IY»¹ff¯f ³f¦fSX, »fû²fe ³f¦fSX ¸fZÔ §fSX ¸fZÔ

§fbÀfIYSX ³fIYfªf³fe IYSX³fZ ½ff»fZ

³fIYfªf³f IYf WX¸fedQ¹ff ¸fZÔ ´fbd»fÀf

IYe ¸füªfcQ¦fe ¸faZ BX»ffªf ¨f»f SXWXf W`XÜ

·ff¦f°fZ Àf¸f¹f Qe½ffSX AüSX ³ff»fe ¸fZÔ

d¦fSX³fZ ÀfZ CXÀfZ ¦fa·feSX ¨fûMX AfBÊX W`XÜ

·ff¦f³fZ IZY ´fi¹ffÀf ¸fZÔ ½fWX dÀfSX IZY f»f

ÀfOÞXIY ´fSX d¦fSXf ±ffÜ BX°f³ff WXe ³fWXeÔ

½fWXfa ÀfZ CXNXIYSX ·ff¦f³fZ IZY ´fi¹ffÀf ¸faZ

AfSXû´fe Qe½ffSX ÀfZ ·fe MXIYSXfIYSX

§ff¹f»f WXû ¦f¹ff ±ffÜ Qe½ffSX ÀfZ

MXIYSXf³fZ IZY ffQ AfSXû´fe ³ff»fe ¸fZÔ ªff

d¦fSXf ±ffÜ ´fbd»fÀf IYf IYWX³ff W`X dIY

CXÀfIZY dÀfSX ¸faZ ¦fa·feSX ¨fûMX W`XÜ BXÀfIZY

A»ff½ff WXf±f ´f`SX ¸fZÔ ·fe ¨fûMZÔX AfBËX

VfSXff IZY d»fE AOÞXeffªfe, d½fSXû²f

IYSX³fZ ´fSX LbXSXe ÀfZ WX¸f»ff

´fÂfIYfSX IYfg»fû³fe ¸fZÔ SXWX°ff W`XÜ ½fWX

dfMÐXMX³f ¸ffIZÊYMX ¸fZÔ IY´fOÞZX IYe QbIYf³f

´fSX IYf¸f IYSX°ff W`XÜ ¹fû¦fZVf A´f³fZ Qû

Àffd±f¹fûÔ IZY Àff±f SXd½f½ffSX SXf°f IYSXef

ÀffPÞZX 11 fªfZ ´ffNXIY IYe ´ff³f IYe

QbIYf³f ´fSX ¦fbMX£ff »fZ³fZ ¦f¹ff ±ffÜ ½fWXfa

´fWX»fZ ÀfZ WXe Qû-°fe³f ¹fb½fIY £fOÞZX ±ûÜ

CX³WXûÔ³fZ ¹fû¦ûVf ÀfZ VfSXff ´fe³fZ IZY d»fE

´ffa¨f Àfü ÷Y´fE IYe ¸ffa¦f IYe ±feÜ

¹ffZ¦fZVf ³fZ CX³WZÔX ÷Y´fE QZ³fZ ÀfZ BaXIYfSX

IYSX dQ¹ff ±ffÜ BXÀf ff°f ÀfZ ¦fbÀÀffE

fQ¸ffVfûÔ ³fZ ¹fû¦fZVf IZY Àff±f ¸ffSX´feMX

VfbøY IYSX Qe ±feÜ ´fbd»fÀf IYf IYWX³ff

W`X dIY ´ffNXIY ´ff³f ½ff»fZ ÀfZ ´fcLX°ffLX

IYe ¦fBÊX ±fe, »fZdIY³f CXÀf³fZ f°ff¹ff dIY

AfSXû´fe CXÀfIYe QbIYf³f ¸faZ ´fWX»fe ffSX

AfE ±ûÜ

°feÀfSXe ¸fadªf»f ÀfZ d¦fSX

IYSX LXfÂff IYe ¸fü°f

·fû´ff»fÜ Lû»ff ¸fÔdQSX ±ff³ff ÃûÂf ¸fZÔ

Àfû¸fUfSX Qû´fWXSX Qû fþZ ¸fIYf³f IYe

°feÀfSXe ¸fadªf»f ÀfZ d¦fSXIYSX ÀIcY»fe

LfÂff ¸fü°f WXû ¦fBÊXÜ ½fWX ff»fIY³fe ÀfZ

ÀfadQ¦²f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ d¦fSXe ±feÜ

¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ LfÂff IZY ´fOÞXûÀfe

IYe Àfc¨f³ff ´fSX ¸f¦fÊ IYf¹f¸f IYSX d»f¹ff

WX`Ü ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX ´fif¨fe d´f°ff

ÀfûQf³f dÀfÔWX dUVIY¸ffÊ (14) ´fiZ¸f

³f¦fSX Lû»ff ¸fZÔ SXWX°fe ±feÜ UWX EIY

d³fþe ÀIcY»f ¸fZÔ Àff°f½fea IYÃff ¸fZÔ

´fPÞXfBÊX IYSX SXWXe ±feÜ CXÀfIZY d´f°ff

IYfSX´fZÔMXSX WX`Ô, þfdIY ¸ffÔ ¦fÈWX¯fe WX`ÔÜ

´fif¨fe IYe dfd»OXÔ¦f ¸fZÔ ¸f³fûþ ³ff¸f IYf

¹fbUIY SXWX°ff WX`Ü dþÀf³fZ Àfû¸fUfSX

Qû´fWXSX ±ff³ff Lû»ff ¸fÔdQSX ´fWXbÔ¨fIYSX

f°ff¹ff dIY ´fif¨fe A´f³fZ μ»f`MX IYe

ff»fIY³fe ÀfZ d¦fSX ¦fBÊ ±feÜ CXÀfIZY

´fdSXþ³f CXÀfZ WX¸fedQ¹ff AÀ´f°ff»f

»fZIYSX ´fWXbÔ¨fZ W`XÜ Àfc¨f³ff IZY ffQ ¸fZÔ

AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf ³fZ VfU

´feE¸f IZY ffQ ¸fZÔ VfU ´fdSXþ³fûÔ IYû

ÀfüÔ´f dQ¹ff W`XÜ ´fdSXþ³fûÔ AüSX

´fOÞXûdÀf¹fûÔ ³fZ ´fbd»fÀf IYû f°ff¹ff dIY

´fif¨fe ff»fIY³fe ¸fZÔ JOÞXe ±feÜ

dþÀfIYe ffCXÔOÑe LûMXe ±fe ½fWX I`YÀfZ

d¦fSXe ¹fWX dIYÀfe IYû ªff³fIYfSXe ³fWXeÔ

W`XÜ ´fbd»fÀf ´fif±fd¸fIY ªffa¨f ¸fZÔ ¸ff¸f»fZ

IYû WXfQÀfZ ÀfZ ªfûOÞXIYSX QZ£f SXWXe W`XÜ

³ffIY ´fSX ¸ffSXf ¨ffIcY

LXe³ffÓf´fMXe IZY fe¨f EIY fQ¸ffVf ³fZ Vû¿f¸fd¯f

IYe ³ffIY ´fSX ²ffSXQfSX WXd±f¹ffSX ÀfZ WX¸f»ff IYSX

dQ¹ff ±ffÜ W`XSXf³fe IYe ff°f °fû ¹fWX W`X dIY

OÑXfBX½fSX °fb»fÀfeSXf¸f ¸fQQ IZY d»fE Af¦fZ ³fWXeÔ

fOÞXf AüSX fQ¸ffVf »fcMX IYû Aaªff¸f QZ³fZ IZY

ffQ ·ff¦f³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f WXû ¦fEÜ AfSXû´fe Àff»f¸f

ffBXIY ´fSX Àf¸f¹f ´fSX ³fWXeÔ f`NX ÀfIYf °fû

CXÀfIZY Àff±f AfE »fbMZXSmX CXÀfZ LXûOÞXIYSX WXe

RYSXfSX WXû ¦fEÜ Àff»f¸f ³fZ ´f`Q»f WXe ·ff¦f³fZ IYf

´fi¹ffÀf dIY¹ff ±ff, »fZdIY³f IbYLX »fû¦fûÔ ³fZ CXÀfZ

QüOÞXIYSX ´fIYOÞX d»f¹ffÜ Àff»f¸f ³fZ f°ff¹ff dIY

CXÀfIZY Àff±f ½ffSXQf°f IYSX³fZ AfE fQ¸ffVf IYf

³ff¸f A³fÀf W`X, þfdIY QcÀfSXZ IYû ³fWXeÔ

ªff³f°ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ QZSX SXf°f WXe A³fÀf IZY

dNXIYf³fZ ´fSX QdfVf Qe ±fe, »fZdIY³f AfSXû´fe

A³fÀf ³fWXeÔ d¸f»ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ f°ff¹ff dIY ªfû

ÀfcMXIZYÀf fQ¸ffVf »fZIYSX RYSXfSX WbXE W`X CXÀf¸fZÔ

IYSXef EIY »ff£f ÷Y´fE IYe ³fIYQe ±feÜ

ffBXIY Àf½ffSX »fbMZXSXûÔ IYf Af°faIY, ½fÈðX EªfZÔMX ÀfZ 7 »ff£f 33 WXªffSX IYe »fcMX

W`ÔXÜ ´fbd»fÀf CXÀfIZY À½ffÀ±¹f ¸fZÔ Àfb²ffSX

WXû°fZ WXe CXÀfIZY A³¹f Àffd±f¹fûÔ IZY ffSmX

¸fZÔ ´fcLX°ffLX IYSmX¦feÜ ¦ff`SX°f»ff W`X dIY

28 ªf³f½fSXe IZY °fOÞXIZY °fe³f fªfZ

¦½ffd»f¹fS ÀfZ dSXV°fZQfSXe IYSX³fZ IZZY ffQ

»fû²fe ³f¦fSX IY»¹ff¯f ³f¦fSX ¸fZÔ SXWX³fZ

½ff»fe CX¸ffQZ½fe (47) A´f³fZ fZMZX

A³fb´f¸f fiªfZVf AüSX fZMXe FY¨ff IZY

Àff±f AfgMXû ÀfZ §fSX »füMXe ±feÜ §fSX

»füMX°fZ WXe CX³WXûÔ³fZ QZ£ff dIY IbYLX

fQ¸ffVf §fSX ¸fZÔ §fbÀfZ WbXE W`ÔXÜ ·f³fIY

»f¦f°fZ WXe AaQSX ÀfZ °fe³f fQ¸ffVf ·ff¦fZ

±ûÜ BXÀf QüSXf³f ´fdSX½ffSX ³fZ EIY

fQ¸ffVf IYû ´fIYOÞX d»f¹ff ±ffÜ ·ff¦f³fZ

IZY ´fi¹ffÀf ¸fZÔ fQ¸ffVf ³fZ LbXSXe Af`SX

SXfgOX ÀfZ ¨ffSXûÔ ´fSX WX¸f»ff dIY¹ff ±ff,

»fZdIY³f ´fdSXªf³fûÔ ³fZ §ff¹f»f WXû³fZ IZY

ffQ ·fe AfSXû´fe IYû ³fWXeÔ LXûOÞXf ±ffÜ

¸fZMÑXû øYMX IZY Àf½fZÊ IZY

d»fE MZÔXOXSX ªffSXe

¦fbOX B½fd³fa¦f, ·fû´ff»fÜ IYf¦fªfûÔ ¸fZÔ dÀf¸fMZX ¸fZMÑXû SmX»f ´fiûªfZ¢MX IYû »fZIYSX

LXf¹ff AÀf¸faªfÀf QcSX WXû°ff dQJfBÊ QZ SXWf W`XÜ ³fBÊ ÀfSXIYfSX IYe WXSXe ÓfaOXe

d¸f»f³fZ IZY ffQ E¸f´fe ¸fZMÑXû SmX»f IaY´f³fe ³fZ dRYSX ÀfZ ¦fd°f QZ³ff VfbøY IYSX dQ¹ff

W`XÜ BaQüSX AüSX ·fû´ff»f IZY SmX»f øYMX ¸fZÔ Af³fZ ½ff»fZ AaOXS ¦fifCaXOX ÀMZXVf³f AüSX

MX³f»f IZY Àf½fZÊ IZY d»fE d´fLX»fZ dQ³fûÔ IaY´f³fe ³fZ MZÔXOXSX ªffSXe dIYEܦfüSX°f»ff

W`X dIY Qû³fûÔ VfWXSXûÔ ¸fZÔ ¸fZMÑXû øYMX ´fWX»fZ ÀfZ °f¹f dIY¹ff ªff ¨fbIYf W`XÜ AaOXSX ¦fifCaXOX

øYMX, ÀMZXVf³f AüSX MX³f»f IZY Àfafa²f ¸fZÔ Àf½fZÊ IYf IYf¸f Aü´f¨ffdSXIY øY´f ÀfZ VfbøY

·fe WXû ¦f¹ff ±ff, dªfÀfZ ffQ ¸fZÔ NaXOZX fÀ°fZ ¸fZÔ OXf»f dQ¹ff ¦f¹ffÜ fWXSXWXf»f, ¸fZMÑXû SmX»f

IaY´f³fe ³fZ °fe³f IYSXûOÞX ´f`ÔÀfNX »ffJ ÷Y´fE IYf MZÔXOXSX ªffSXe dIY¹ff W`XÜ

15 Àff»f ÀfZ IYf¦fªfûÔ ´fSX dÀf¸fMf W`X ´fiûªfZ¢MX

BaQüSX AüSX ·fû´ff»f ¸fZÔ ¸fZMÑû ´fiûªfZ¢MX fe°fZ 15 Àff»f ÀfZ IYf¦fªfûÔ ¸fZÔ dÀf¸fMXf

WbXAf W`XÜ IY·fe »ffBMX ¸fZMÑû U IY·fe IbYL øYMX ´fSX WXe ¸fZMÑû IYe ff°f °fIY WXe

Àfed¸f°f SXWXeÜ B³f Àff»fûÔ ¸fZÔ A·fe °fIY ¸fZMÑXû IYf dÀfRÊY Qμ°fSX ·fSX WXe Jb»f ´ff¹ff,

ªffdIY BÀfIZY ¸fbIYff»fZ A³¹f ´fiQZVfûÔ ¸fZÔ ´fiûªfZ¢MX ´fcSXf WXûIYSX SmX»f ¨f»f³fZ ·fe »f¦fe

W`XÜ d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f ÀfZ ´fWX»fZ JbQ IY¸f»f³ff±f BÀf ´fiûªfZ¢MX IYû »fZIYSX

ÀfSXIYfSX IYû IYMX§fSmX ¸fZÔ JOÞXf IYSX ¨fbIZY ±fZÜ

¹fWX W`X BaQüSX IYf ¸fZMÑXû ´fiûªfZ¢MX- »ffBMX ¸fZMÑû ´fiûþZ¢MX IZY °fWX°f BÔQüSX ¸fZÔ

95 dIY¸fe »fÔff ¸fZMÑû IYfgdSXOXûSX ´fiÀ°ffdU°f WX`Ü BÀf IYfgdSXOXûSX ¸fZÔ IYSXef 89

ÀMXZVf³f ´fiÀ°ffd½f°f W`ÔXÜ ´fWX»fZ ÀMXZVf³fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff IY¸f SXJe ¦fBÊ ±fe, ffQ ¸fZÔ

dOXMXZ»f ´fiûþZ¢MX dSX´fûMXÊ ¸fZÔ fQ»ffU dIY¹ff ¦f¹ffÜ A²¹f¹f³f ¸fZÔ ¹fWX ff°f Àff¸f³fZ

AfBÊ ±fe dIY VfWXSX IZY IYBÊ B»ffIYûÔ IYû ¸fZMÑû »ffB³f ÀfZ þûOÞX³ff AüSX »fû¦fûÔ IYe

ÀfWXcd»f¹f°f IZY d»fE ³fE ÀMXZVf³f þûOÞX³ff þøYSXe WX`Ü

Àf½ff 11 fªfZ ½fWX A´f³fZ ·fû´ff»f ¸fZÔ SXWX³fZ ½ff»fZ ´fdSXd¨f°f IZY Àff±f

WX»ff»f´fbSXf fÀf ÀMXfg´f ªff³fZ IZY d»fE ffBXIY ÀfZ d³fIY»fZ ±ûÜ

I`Y»ffVf ¨faQi A´f³fZ ´fdSXd¨f°f IZY Àff±f ffBXIY ´fSX ´feLZX f`NXIYSX

IbYLX WXe QcSX ´fWba¨fZ ±fZ dIY ´feLZX ÀfZ Af SXWZX ffBXIY Àf½ffSX Qû

fQ¸ffVfûÔ ³fZ CX³fIZY IaY²û ´fSX »fMXIYf f`¦f Óf´fMX d»f¹ffÜ f`¦f ¸fZÔ

7 »ff£f 33 WXªffSX 1 Àfü feÀf ÷Y´fE IYe ³fIYQe ±feÜ BXÀfIZY

A»ff½f ½¹ff´ffdSX¹fûÔ õXfSXf dQE ¦fE ¨fZIY AüSX A³¹f Àff¸ff³f ±ffÜ

CX³WXûÔ³fZ °f°IYf»f VffWXªfWXfa³ffffQ ´fbd»fÀf IYû dVfIYf¹f°f Qe ±feÜ

´fbd»fÀf ³fZ dVfIYf¹f°f d¸f»f°fZ WXe »fcMX IYf ¸ff¸f»ff QªfÊ IYSX°fZ WbXE

BX»ffIZY IYe §fZSXffaQe IYe ±fe, »fZdIY³f AfSXûd´f¹fûÔ IYf ÀfbSXf¦f ³fWXeÔ

»f¦f ÀfIYfÜ

´f°³fe IZY øYNXIYSX ªff³fZ ÀfZ

Qb£fe ´fd°f ³fZ »f¦ffBÊX RYfaÀfe

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

d´f´f»ff³fe ±ff³ff ÃûÂf dÀ±f°f

Af³faQ ³f¦fSX dfªf»fe

IYfg»fû³fe ¸fZÔ ¹fb½fIY ³fZ

RYfaÀfe »f¦ffIYSX Af°¸f-

WX°¹ff IYSX »feÜ ÀfbÀffBXOX ³fûMX ³fWXeÔ

d¸f»f³fZ IZY IYfSX¯f Af°¸fWX°¹ff IZY

IYfSX¯fûÔ IYf £fb»ffÀff ³fWXeÔ WXû ÀfIYf

W`XÜ WXf»ffadIY ´fdSXªf³fûÔ IZY f¹ff³fûÔ ¸fZÔ

BXÀf ff°f IYf £fb»ffÀff WbXAf W`X dIY Qû

Àff»f ´fWX»fZ ¸fÈ°fIY ³fZ »f½f ¸f`dSXªf IYe

±feÜ IbYLX dQ³f ´f°³fe Àff±f SXWX³fZ IZY

ffQ ¸ff¹fIZY ¨f»fe ¦fBÊX ±feÜ ´fbd»fÀf IZY

A³fbÀffSX ¹fVf½fa°f d´f°ff ¸fcSX°f dÀfaWX

(24) dfªf»fe IYfg»fû³fe,

Af³faQ ³f¦fSX ¸fZÔ SXWX°ff ±ffÜ

¸fc»f°f: Àff¦fSX IYf SXWX³fZ ½ff»ff

¹fVf½fa°f dÀfaWX ´fifBX½fZMX IYf¸f

IYSX°ff ±ffÜ ¹fVf½fa°f IYf

dSXV°fZQfSX SXûVf³f NXfIbYSX

A½f²f´fbSXe ¸fZÔ SXWX°ff W`XÜ CX³WXûÔ³fZ

f°ff¹ff dIY ¹fVf½fa°f dÀfaWX IZY

´fOÞXûdÀf¹fûÔ ³fZ CX³WZÔX ¸fûffBX»f ´fSX

Àfc¨f³ff Qe ±fe dIY ¹fVf½fa°f ³fZ RYfaÀfe

»f¦ff »fe W`XÜ ½fZ ¸füIZY ´fSX ´fWbaX¨fZ ±ûÜ

BX²fSX Àfc¨f³ff d¸f»f°fZ WXe ´fbd»fÀf ·fe

¸füIZY ´fSX ´fWbaX¨f ¦fBÊX ±feÜ SXfZVf³f NXfIbYSX

IYf IYWX³ff W`X dIY ¹fVf½fa°f ´f°³fe IZY

ªff³fZ IZY ffQ ÀfZ WXe Qb£fe SXWX°ff ±ffÜ

d³f½ffʨf³f IYf¹ffÊ»f¹f IZY ·fÈ°¹f IYe

ÀfadQ¦²f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ ¸fü°f

E¸f´fe ³f¦fSX ±ff³ff ÃûÂf dÀ±f°f d³f½ffʨf³f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ A¨ff³fIY °ffe¹f°f df¦fOÞX³fZ ÀfZ

·fÈ°¹f IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊXÜ CXÀfZ CXd»MX¹ffa IYSX³fZ IZY ffQ ÀfWXIY¸feÊ ªf¹f ´fiIYfVf AÀ´f°ff»f

»fZIYSX ´fWbaX¨fZ ±ûÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¸f¦fÊ IYf¹f¸f IYSX Vf½f ´feE¸f IZY d»fE ·ûªf dQ¹ff W`XÜ ´fbd»fÀf

IZY A³fbÀffSX ªf¦fQeVf d´f°ff ¦fa¦ffSXf¸f ´fMZX»f (50) d³f½ffʨf³f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ·fÈ°¹f ±ûÜ

ÀfWXIY¸feÊ Àfû¸f½ffSX Qû´fWXSX ÀffPÞZX 12 fªfZ CX³WZÔX A¨ff³fIY °ffe¹f°f df¦fOÞX³fZ IZY ffQ ªf¹f

´fiIYfVf AÀ´f°ff»f »fZIYSX ´fWbaX¨fZ ±û, ½fWXfa OXfg¢MXSXûÔ ³fZ IbYLX WXe QZSX ffQ CX³WZÔX ¸fÈ°f §fûd¿f°f

IYSX dQ¹ffÜ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYf IYWX³ff W`X dIY ªf¦fQeVf ´fMZX»f CXd»MX¹ffa IYSX³fZ IZY QüSXf³f

A¨ff³fIY fZÀfb²f WXûIYSX d¦fSX ¦fE ±ûÜ ´fbd»fÀf IYf IYWX³ff W`X dIY Vf½f ´feE¸f IZY d»fE ·ûªf

dQ¹ff W`XÜ ´feE¸f dSX´fûMÊX Af³fZ IZY ffQ ¸fü°f IZY IYfSX¯fûÔ IYf £fb»ffÀff WXû ÀfIZY¦ffÜ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

d¸fÀfSXûQ ±ff³ff ÃûÂf dÀ±f°f SXf²ff´fbSX¸f

Afßf¸f IZY ´fadOX°fªfe IZY §fSX ÀfZ AÄff°f

fQ¸ffVfûÔ ³fZ 14 WXªffSX ÷Y´fE IYe

³fIYQe Àf¸fZ°f 64 WXªffSX ÷Y´fE IYf

¸ff»f ¨fbSXf d»f¹ffÜ ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX

´fadOX°f ¨faýiIYfa°f QbfZ 72 SXf²ff´fbSX¸f

´fZMÑXû»f ´fa´f IZY ´ffÀf

WXûVfa¦ffffQ SXûOX ´fSX

SXWX°fZ W`ÔXÜ ½fZ SXf²ff´fbSX¸f

Afßf¸f ¸fZÔ ´fadOX°ffBÊX

IYSX°fZ W`ÔXÜ

CX³WXûÔ³fZ ´fbd»fÀf IYû dVfIYf¹f°f Qe

dIY d½f¦f°f 25 dQÀfafSX IYû ½fWX ¸f¹f

´fdSX½ffSX ¨ffSXû ²ff¸f IYe °fe±fÊ ¹ffÂff ´fSX

¦fE ±ûÜ BXÀf QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ §fSX ¸fZÔ

QZ£fSmX£f IYf dªf¸¸ff SX°³fZVf QbfZ IYû QZ

SX£ff ±ffÜ SX°³fZVf QbfZ CX³fIZY §fSX ¸fZÔ

SXf°f IZY Àf¸f¹f Àfû³fZ Af°fZ ±ûÜ SX°³fZVf

QbfZ SXd½f½ffSX Vff¸f CX³fIZY §fSX ´fWbaX¨fZ

°fû ´f°ff ¨f»ff dIY §fSX IZY ¸fb£¹f ¦fZMX

IYf °ff»ff McXMXf WbXAf W`XÜ CX³WXûÔ³fZ

°f°IYf»f BXÀf ff°f IYe Àfc¨f³ff

¨faýiIYfa°f QbfZ IYû Qe ±feÜ ¨faýiIYfa°f

QbfZ ½fWXfa ÀfZ Àfû¸f½ffSX ÀfbfWX ´fWbaX¨fZ °fû

CX³WXûÔ³fZ QZ£ff dIY §fSX IYf »ffgIYSX McXMXf

dÀfMXe

Af¸f ¨fb³ff½f ÀfZ ´fWX»fZ d´fLXOÞXf ½f¦fÊ Àff²f³fZ IZY d»fE AfSXÃf¯f IYe CXNXfBÊ ¸ffa¦f, ¹fb½ffAfZÔ IYû ·fe dSXÓff³fZ IZY d»fE fOÞXe §fû¿f¯ffEa

IYfa¦fimÀf ³fZ fb»ffE WXSX ÀfeMX

ÀfZ ¨ffSX Qf½fZQfSXûÔ IZY ´f`³f»f

d½fVfZ¿f Àfa½ffQQf°ff

·fû´ff»fÜ ´fiQZVf IYe ÀfØff ´fSX IYfdfªf

IYfa¦fimÀf ³fZ Af Af¸f ¨fb³ff½f IYe °f`¹ffdSX¹ffa

ªfûS-XVfûSX ÀfZ VfbøY IYSX Qe W`ÔÜ ´fi°¹ffVfe

¨f¹f³f IYû »fZIYSX ¨f»f SXWXe SXf¹fVfb¸ffSXe IZY

fe¨f ¸f°fQf°ffAûa IYû A´f³fZ ´fÃf ¸fZÔ IYSX³fZ

IYe IY½ff¹fQZÔ ·fe VfbøY IYSX Qe ¦fBÊ W`ÔÜ

¸fb£¹f¸faÂfe IY¸f»f³ff±f IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ

WbXBÊ AWX¸f f`NXIY ¸fZÔ ´fiQZVf IYe Àf·fe 29

ÀfeMXûÔ ´fSX ³fE dÀfSmX ÀfZ ¸fa±f³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

´ffMXeÊ ³fZ °f¹f dIY¹ff dIY ´fi°¹fZIY »fûIYÀf·ff

ÀfeMX ÀfZ ¨ffSX-¨ffSX ³ff¸fûÔ IZY ´f`³f»f °f`¹ffSX

dIYE ªffEaÜ ´ffMXeÊ õfSXf »fûIYÀf·ff ÃfZÂfûÔ IZY

d»fE d³f¹fb¢°f ´f¹fʽfZÃfIYûÔ IZY RYeOf`IY ·fe

¨f¨ffÊ IYe ¦fBÊÜ WXf»ffadIY A·fe Àf·fe ÀfeMXûÔ

ÀfZ dSX´fûMÊX ´fif´°f ³fWXeÔ WbXBÊ W`XÜ ´f¹fʽfZÃfIYûÔ

AüSX ¸fb£¹f¸faÂfe IZY fe¨f Àfe²ff Àfa½ffQ WXû

BÀfIZY d»fE Àf¸f³½f¹fIY IYe d³f¹fbd¢°f ·fe

IYe ªffE¦feÜ ¹fb½ff AüSX d´fLXOÞXf ½f¦fÊ IZY

¸f°fQf°ffAûa ´fSX IYfa¦fimÀf IYf JfÀf ²¹ff³f W`X

AüSX B³f Qû³fûÔ ½f¦fûË IZY d»fE ´ffMXeÊ ªf»Q

fOÞXe §fû¿f¯ff ·fe IYSX³fZ ªff SXWXe W`XÜ f`NXIY

¸fZÔ ´fiQZVf IZY ´fi·ffSXe ¸fWXfÀfd¨f½f Qe´fIY

ff½fdSX¹ff ³fZ ·fe A´f³fe dSX´fûMÊX ´fZVf IYe

dªfÀf¸fZÔ IbYLX ¸fadÂf¹fûÔ IZY ½¹f½fWXfSX IYû

CX³WXûÔ³fZ A³fbd¨f°f IYSXfSX dQ¹ffÜ

MXfgIYeªfûÔ ¸fZÔ f©fZ 5 AüSX fOÞZX

19 ÷Y´fE ¸fZÔ QZJZÔ¦fZ dRY»¸f

Àffa½fZSX ¸fZÔ WXû ¨fbIYe Vfb÷YAf°f, Af BaQüSX IZY IYBÊ MXfgIYeªfûÔ ¸fZÔ WXû¦fe

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

BaQf`SX VfWXSX ¸fZÔ AfSXû¦¹f ¸fZdOXIY»f

QbIYf³fûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ÀfÀ°fe Q½ffEa

CX´f»f²f IYSXf³fZ ½ff»fZ IZY´fe dÀfaWX

Af ÀfÀ°ff dÀf³fZ¸ff ·fe »ffE W`ÔXÜ

f©fûÔ IYû 5 AüSX fOÞXûÔ IYû 19 ÷Y´fE

¸fZÔ MXfgIYeªfûÔ ¸fZÔ dRY»¸fûÔ IYf »fb°RY

d¸f»f ÀfIZY¦ffÜ WXf»ffadIY ¹fWX ½¹f½fÀ±ff

³fBÊ dRY»¸fûÔ IZY d»fE ³fWXeÔ WXû¦feÜ

RYüªfe AüSX CX³fIYf ´fdSX½ffSX WXSX

SXd½f½ffSX ¸ffÂf 2 ÷Y´fE ¸fZÔ dRY»¸f

QZJ³fZ IYf Af³faQ »fZ ÀfIZY¦ffÜ ¹fWe

³fWXeÔ, BaMXSX½f»f ¸fZÔ QVfÊIYûÔ IYû

´ffg´fIYfg³fÊ ·fe dQE ªffEa¦fZÜ

¸f»MXe´»fZ¢Àf ¸fZÔ dRY»¸f AüSX

Jf³fZ-´fe³fZ IYe fPÞX°fe IYe¸f°fûÔ IZY

IYfSX¯f ¹fWX ¹fûªf³ff f³fe AüSX BÀfIYe

Vfb÷YAf°f Àffa½fZSX IZY Àfc¹ffËVf MXfgIYeªf ÀfZ

WXû ¨fbIYe W`XÜ Af BaQüSX IZY MXfgIYeªfûÔ ¸fZÔ

BÀf ¹fûªf³ff IYû ªf»Qe WXe »ff¦fc dIY¹ff

ªffE¦ffÜ ¸f»MXe´»fZ¢Àf IY»¨fSX Af³fZ

IZY ffQ ÀfZ Af¸f AfQ¸fe IZY d»fE

d±f¹fZMXSX ¸fZÔ dRY»¸f QZJ³ff IYfRYe

¸fWXÔ¦ff WXû ¦f¹ff WX`Ü IYSXef EIY QVfIY

´fWX»fZ dÀfÔ¦f»f ÀIiYe³f MXfgIYeþûÔ IZY QüSX

¸fZÔ dÀf³fZ´fiZ¸fe ¸ffÂf 20 ÀfZ 40 ÷Y´fE ¸fZÔ

dRY»¸f QZJ »fZ°fZ ±fZÜ VfWXSX IZY dUd·fÖf

¸ffg»f ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ ¸f»MXe ÀIiYe³f

dÀf³fZ¸ffAûÔ ¸fZÔ dMXIYMX QSX 100 ÀfZ

fQ¸ffVfûÔ ³fZ »f¦ffBÊ Qû ½ffWX³f

Àf¸fZ°f QbIYf³f ¸fZÔ Af¦f

·fû´ff»fÜ VffWXªfWXfa³ffffQ ´fbd»fÀf »ffB³f

IZY ffWXSX fe°fe SXf°f AÄff°f fQ¸ffVfûÔ ³fZ

Qû ½ffWX³fûÔ Àf¸fZ°f EIY QbIYf³f ¸fZÔ Af¦f

»f¦ff QeÜ ªff °fIY Af¦f ´fSX IYffc ´ff¹ff

ªff ÀfIY°ff ½ffWX³f AüSX QbIYf³f ªf»fIYSX

JfIY WXû ¨fbIYe ±feaÜ ¹fWX Af¦fªf³fe IYe

´fWX»fe ½ffSXQf°f ³fWXeÔ W`X BÀfÀfZ ´fc½fÊ ·fe ¹fWXfa

´fSX Af¦fªf³fe IYe §fMX³ffEa WXû ¨fbIYe WỒXÜ

´fbd»fÀf ³fZ Af¦fªf³fe IYf ¸ff¸f»ff QªfÊ IYSX

fQ¸ffVfûÔ IYe °f»ffVf IYSX SXWXe W`XÜ

d´fLXOÞXf ½f¦fÊ IZY d»fE dRYSX

AfSXÃf¯f IYf SXf¦f

Af¸f ¨fb³ff½f IZY d»fE IY¸fSX IYÀfIYSX

¸f`Qf³f ¸fZÔ Af ¨fbIYe IYfa¦fimÀf ³fZ d´fLOÞXf

½f¦fÊ IZY »fû¦fûÔ IZY d»fE dRYSX ÀfZ AfSXÃf¯f

IYe ¸ffa¦f CXNXfBÊ W`XÜ ¦ff`SX°f»ff W`X dIY

´fiQZVf ¸fZÔ d´fLXOÞXf ½f¦fÊ IYe AfffQe

´f¨ffÀf RYeÀfQe ÀfZ ª¹ffQf W`XÜ ´ffMXeÊ Af

´fbSXf³fZ SXûÀMXSX »ff¦fc IYSX³fZ IYe ¸ffa¦f CXNXf

SXWXe W`,X °ffdIY IZÔYýi IZY Àf¸ff³f SXfª¹f ¸fZÔ

·fe ÀfØffBÊÀf ´fid°fVf°f AfSXÃf¯f QZ³fZ IYe

½¹f½fÀ±ff WXûÜ

¹fb½ffAfZÔ IYû Àfü dQ³f SXûªf¦ffSX

¢¹ff IYSX³ff WXû¦ff dÀf³fZ´fimd¸f¹fûÔ IYû

dÀfÔWX ³fZ f°ff¹ff dIY dÀf³fZ´fiZd¸f¹fûÔ IYû ¸fûffB»f ´fSX Afg´fZSXf dÀf³fZ¸ff IYf E´f

OXfCX³f»fûOX IYSX³ff WXû¦ffÜ E´f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ dMXIYMX fbIY WXûÔ¦fZÜ BÀfÀfZ ´fid°f

E´f Afg´fZSXf IYû IbYL IY¸ffBÊ WXû¦feÜ dRY»¸f IZY fe¨f ¸fZÔ WXSX Af²ff §fÔMXZ ¸fZÔ ´fQZÊ

IZY ÀffBOX ¹ff ³fe¨fZ IYe °fSXRY EIY ÀfÔQZVf d»fJf AfE¦ffÜ BÀf¸fZÔ f°ff¹ff

þfE¦ff dIY A¸fbIY IÔY´f³fe IZY ´fiûOX¢MX IYf dUÄff´f³f Af³fZ Uf»ff WX`Ü ¹fdQ 33

RYeÀfQe QVfÊIY Afg´fZSXf E´f ´fSX Àf¨fÊ IYSXZÔ¦fZ °fû EOX dQJZ¦ff AüSX ¹fdQ BÀfÀfZ

Ad²fIY QVfÊIY WXûÔ¦fZ °fû dRY»¸f d³fSXÔ°fSX ¨f»f°fe SXWXZ¦feÜ BÀfIYf RYf¹fQf ¹fWX

WXû¦ff dIY QVfÊIY df³ff fiZIY IZY dRY»¸f QZJ ÀfIZYÔ¦fZ AüSX dUÄff´f³f IYû »ffBIY

IYSX³fZ Uf»fZ QVfÊIY IYf RYû³f ³fÔfSX ÀfÔfÔd²f°f IÔY´f³fe IYû dQ¹ff þfE¦ff °ffdIY

UWX CXÀf ½¹fdöY IYû EÀfE¸fEÀf IZY þdSXE A´f³fZ ´fiûOX¢MX IYe þf³fIYfSXe QZ

ÀfIZYÜ A·fe WXû°ff ¹fWX WX` dIY IÔY´fd³f¹fûÔ IYû ´f°ff WXe ³fWXeÔ ¨f»f°ff WX` dIY dIYÀfZ

CX³fIZY ´fiûOX¢MX ¸fZÔ dQ»f¨fÀ´fe WX` AüSX dIYÀfZ ³fWXeÔÜ

300 ÷Y´fE °fIY WXû°fe WX`Ü BÀfIZY

¨f»f°fZ MXfgIYeþûÔ ¸fZÔ ·fe dMXIYMX ¸fWXÔ¦fZ

WXû³fZ »f¦fZÜ dÀfÔ¦f»f ÀIiYe³f d±fEMXSX ¸fZÔ

U°fʸff³f ¸fZÔ 70 ÀfZ 100 ÷Y´fE °fIY IYf

dMXIYMX d¸f»f°ff WX`Ü BÀfÀfZ MXfgIYeþ ¸fZÔ

dRY»¸f QZJ³ff d³f¸³f AüSX ¸f²¹f¸f U¦fÊ

IZY »fû¦fûÔ IYe ´fWXbÔ¨f ÀfZ QcSX WXû ¦f¹ffÜ

QVfÊIY ÀfÔ£¹ff §fMX³fZ IZY IYfSX¯f VfWXSX

IZY QþʳffZÔ dÀf³fZ¸ff fÔQ ·fe WXû ¦fEÜ

dRY»fWXf»f þû ¨f»f SXWXZ WX`Ô, UZ ·fe

A´f³ff AdÀ°f°U f¨ff³fZ IYf ÀfÔ§f¿fÊ

IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀf fbSXZ QüSX ¸fZÔ dÀf³fZ´fimd¸f¹fûÔ

IZY d»fE A¨LXe JfSX W`X dIY Af

¸ffÂf 19 ÷Y´fE ¸fZÔ dRY»¸f IYf Af³faQ

d»f¹ff ªff ÀfIZY¦ffÜ WXf»ffadIY QVfÊIY ³fBÊ

dRY»¸fZÔ ³fWXeÔ QZJ ´ffEa¦fZÜ Vfb÷YAf°f

¹fb½ffAûa IYû SXûªf¦ffSX IYe dQVff ¸fZÔ ÀfSXIYfSX NXûÀf

IYQ¸f CXNXf³fZ ªff SWXe W`XÜ ¨fb³ff½f ¸fZÔ ¹fb½ffAûa IYe

¸fWX°½f´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf IYû QZJ°fZ WbXE ¹fWX IYQ¸f

CXNXfE ªff SXWZX WỒÜ ¸fb£¹f¸faÂfe ³fZ IYWXf dIY Àff»f ¸fZÔ

IY¸f ÀfZ IY¸f Àfü dQ³f SXûªf¦ffSX ¹fb½ffAûa IYû WXSX

WXf»f ¸fZÔ dQ¹ff ªffE¦ffÜ ¹fb½ffAûa IYû CX³fIYe ´fÀfaQ

IZY ÃfZÂf ¸fZÔ IYüVf»f d½fIYfÀf IYf ´fidVfÃf¯f ·fe

ÀfSXIYfSX QZ¦feÜ Af¦ff¸fe 10 RYSX½fSXe ÀfZ BÀfIZY d»fE

´faªfe¹f³f ·fe VfbøY dIYE ªff SXWZX WỒÜ Àff±f WXe SXûªf¦ffSX

AüSX ´fidVfÃf¯f IYf IYf¸f ·fe VfbøY WXû ªffE¦ffÜ

¸fb£¹f¸faÂfe ³fZ À´f¿MX dIY¹ff dIY VffÀf³f IYe ÀfWXf¹f°ff

»fZ³fZ Uf»fZ CXôû¦fûÔ ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f 70 ´fid°fVf°f

SXûþ¦ffSX ´fiQZVf IZY WXe »fû¦fûÔ IYû QZ³ff WXû¦ffÜ

ÀfSXIYfSX IYf dSX´fûMÊX IYfOÊX

ªf³f°ff ¸fZÔ WXû¦ff ´fZVf

´fiQZVf IYe IY¸f»f³ff±f ÀfSXIYfSX IZY EIY ¸ffWX ¸fZÔ

d»fE ¦fE fOÞZX R`YÀf»fûÔ ÀfdWX°f ÀfSXIYfSX IYf dSX´fûMÊX

IYfOÊX Àff½fʪfd³fIY dIY¹ff ªffE¦ffÜ dIYÀff³f IYþÊ

¸ffRYe, IY³¹ff dUUfWX ¹fûþ³ff IYe SXfdVf fPÞXf³fZ,

CXôû¦fûÔ ¸fZÔ À±ff³fe¹f ÀfØfSX RYeÀfQe »fû¦fûÔ IYû

SXûþ¦ffSX QZ³fZ, ¹fbUfAûÔ IYû SXûþ¦ffSX ÀfZ þûOÞX³fZ IZY

d»fE ¹fbUf ÀUfd·f¸ff³f ¹ffÂff, Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff

´fZÔVf³f IYe SXfdVf IYû Qû¦fb³ff IYSX³fZ þ`ÀfZ fOÞXZ

R`YÀf»fZ IYf fJf³f ´ffMXeÊ ªf³f°ff IZY fe¨f IYSm¦feÜ

°fe±fÊ ´fSX ¦fE ´fadOX°fªfe IZY §fSX

ÀfZ dQ³fQWXfOÞZX WXªffSXûÔ IYe ¨ffZSXe

d¸fÀfSXûQ, IYûWZdRYªff

AüSX ¸fZÔ ½ffSXQf°f

Àffa½fZSX IZY Àfc¹ffËVf MXfgIYeªf ÀfZ WXû ¨fbIYe

W`X ªfWXfa dRY»¸f Qa¦f»f »f¦ffBÊ ¦fBÊ dªfÀfZ

QZJ³fZ IYBÊ QVfÊIY AfEÜ

36 MXfgIYeªfûÔ ÀfZ IYSXf¹ff

W`X ´fZMZÔXMX

¹fWX ¹fûªf³ff ¹fb½ff AfÔÂf´fiZ³¹fûSX

IZY´fe dÀfÔWX ³fZ f³ffBÊ W`XÜ CX³WXûÔ³fZ Afg´fZSXf

dÀf³fZ¸ff IZY ³ff¸f ÀfZ IYfg´feSXfBMX IYSXf¹ff

WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY BÔQüSX ÀfdWX°f

CXªþ`³f, QZUfÀf B°¹ffdQ VfWXSXûÔ IZY

IYSXef 36 MXfgIYeþûÔ ÀfZ CX³fIYf

A³fbfÔ²f WXû SXWXf WX`Ü BÀfIZY °fWX°f

MXfgIYeþ IZY ³ff¸f IZY Àff±f Afg´fZSXf ·fe

þbOÞX þfE¦ffÜ þ`ÀfZ Afg´fZSXf IYÀ°fcSX,

Afg´fZSXf SXe¦f»fÜ

Afþ ÀfZ ÀffÔÀfQ dÀfÔd²f¹ff ¦fb³ff QüSXZ ´fSX

·fû´ff»fÜ ·ffSX°fe¹f SXf¿MÑXe¹f IYfÔ¦fiZÀf IZY SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨fU EUÔ ´fcUÊ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe,

¸f²¹f ´fiQZVf ¨fb³ffU Ad·f¹ff³f Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf, ÀffÔÀfQ ª¹fûd°fSXfdQ°¹f dÀfÔd²f¹ff

29 þ³fUSXe ÀfZ 1 RYSXUSXe °fIY ¨ffSX dQUÀfe¹f ·fû´ff»f, AVfûIY³f¦fSX dþ»fZ IZY

QüSXZ ´fSX SXWXZÔ¦fZ BÀf QüSXf³f dÀfÔd²f¹ff 29 °ffSXeJ IYû ·fû´ff»f ¸fZÔ SXfdÂf ¸fZÔ dUd·f³³f

IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ Àfd¸¸fd»f°f WXûIYSX AVfûIY³f¦fSX dþ»fZ IZY QüSXZ IZY d»fE ´fiÀ±ff³f

IYSXZÔ¦fZ A¦f»fZ dQ³f 30 þ³fUSXe ÀfZ 1 RYSXUSXe °fIY dÀfÔd²f¹ff AVfûIY³f¦fSX dþ»fZ

IZY QüSXZ ´fSX SXWXIYSX dþ»fZ UfdÀf¹fûÔ IYû IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE IYe þ³fd´fi¹f ¹fûþ³ffAûÔ IYe

Àfü¦ff°fZÔ QZÔ¦fZ EUÔ Af¸f þ³fûÔ U IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSXZÔ¦fZ dÀfÔd²f¹ff 1

°ffSXeJ IYû A´f³ff QüSXf Àf¸ff~ IYSX AVfûIY³f¦fSX ÀfZ ¦fb³ff ´fWXbÔ¨f IYSX ¦fb³ff ÀfZ

WXUfBÊ ¸ff¦fÊ IZY õfSXf ³fBÊ dQ»»fe IYe AûSX ´fiÀ±ff³f IYSXZÔ¦fZÜ

WbXAf W`X, ½fWXeÔ AaQSX SX£fe 14 WXªffSX

÷Y´fE IYe ³fIYQe Àf¸fZ°f ´f°³fe IZY

ªfZ½fSXf°f ³fWXeÔ ±ûÜ

B²fSX JªfcSXe AüSX IYûWZXdRYªff ¸fZÔ

Àfc³fZ ¸fIYf³f AüSX ´fa¨ff¹f°f ·f½f³f IYf

°ff»ff °fûOÞXIYSX fQ¸ffVfûÔ ³fZ WXªffSXûÔ

IYf ¸ff»f ´ffSX IYSX dQ¹ffÜ IYûWZXdRYªff

´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX feOXeE IYf»fû³fe

d³f½ffÀfe AffÀf

WbXÀf`³f SXªff ¸f¹f

´fdSX½ffSX d³fªfe IYf¸f

ÀfZ 26 ªf³f½fSXe IYû

ffWXSX ¦fE WbXE ±fZÜ ½fWXfa ÀfZ »füMZX °fû

§fSX IYf °ff»ff McXMXf d¸f»ffÜ IY»f Vff¸f

CX³WXûÔ³fZ ´fbd»fÀf dVfIYf¹f°f Qe ±feÜ

´fbd»fÀf IYf IYWX³ff W`X dIY AffÀf

WbXÀf`³f SXªff ³fZ ¨fûSXe ¦fE Àff¸ff³f IYe

d»fÀMX ³fWXeÔ dQEÜ BÀfe °fSXWX JªfcSXe

´fbd»fÀf ³fZ f°ff¹ff dIY ¦fif¸f fIYfd³f¹ff

´fa¨ff¹f°f ·f½f³f ÀfZ AÄff°f fQ¸ffVfûÔ

³fZ E»fBÊOXe ¨fbSXf »feÜ fQ¸ffVfûÔ ³fZ

27-28 IYe QSX¸¹ff³fe SXf°f ½ffSXQf°f

IYû Aaªff¸f dQ¹ff ±ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ

dªf°fZÔýi ³ff¦fSX IYe dVfIYf¹f°f ´fSX

³fIYfªf³fe IYf ´fiIYSX¯f QªfÊ IYSX

d»f¹ff W`XÜ ´fbd»fÀf ¦ffa½f ¸fZÔ WXe IbYLX

ÀfadQ¦²fûÔ ÀfZ ´fcLX°ffLX IYSX SXWXe W`XÜ

À½ff¸fe, ¸fbýiIY E½fa ´fiIYfVfIY SXfªfe½f ²ff¸f õfSXf ´fe.ªfe. B³RiYfÀMÑX¢¨fSX EaOX Àfd½fÊÀfZÀf ´fif. d»f., ´fe´fb»Àf IZY¸´fÀf ´fiûªfZ¢MX AfdRYÀf IYSXûÔQ, ·ff³f´fbSX ff¹f´ffÀf, ·fû´ff»f (¸f.´fi.) ÀfZ ¸fbdýi°f E½fa ´fi±f¸f °f»f, ´»ffMX ³fa.21, Ófû³f-1, E¸f´fe ³f¦fSX, °fWXÀfe»f WbXªfbSX, ·fû´ff»f ÀfZ ´fiIYfdVf°fÜ RYû³f: 0755 4932771

AfSX.E³f.AfBÊ. ³fafSX -MPHIN/2000/09762. ´fi²ff³f Àfa´ffQIY : SXfªfe½f ²ff¸f, À±ff³fe¹f Àfaa´ffQIY : ¸fb³fe¿f Vf¸ffXÊ * (*Àf¸ff¨ffSX ¨f¹f³f IZY d»fE ´feAfSXfe E¢MX IZY °fWX°f dªf¸¸fZQfSX)Ü ³¹ff¹f ÃfZÂf BaQüSX SXWZX¦ffÜ

More magazines by this user
Similar magazines