08.02.2019 Views

Annual Report 2017

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

๒๕๖๐<br />

รายงานประจ าปี<br />

ศูนย์บริการประชาชน<br />

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ANNUAL<br />

REPORT<br />

<strong>2017</strong><br />

1111<br />

ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

https://www.psc.opm.go.th


สารจากผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน<br />

ศูนย์บริการประชาชน ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี มีภำรกิจในกำรด ำเนินกำร<br />

เรื่องรำวร้องทุกข์ จำกประชำชนที่มีมำถึงนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี และ<br />

โดยที่ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงำนต้นแบบด้ำนกำรบูรณำกำรเพื่อขับเคลื่อนงำน<br />

ของรัฐบำลในมิติด้ำนนโยบำย และกำรบริหำรรำชกำร ภำยในปี 2564” ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนปลัดส ำนัก<br />

นำยกรัฐมนตรี จึงถือว่ำมีส่วนส ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และนโยบำยต่ำงๆ เช่น กำรบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร<br />

เรื่องร้องทุกข์เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน ได้อย่ำงรวดเร็วและและมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งสร้ำงควำมรับรู้<br />

ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน<br />

ทั้งในด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก และกำรให้บริกำรประชำชนโดยได้บูรณำกำรร่วมกับ 23 หน่วยงำน เพื่อจัด<br />

ให้มีเจ้ำหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหำให้ประชำชนโดยตรง ณ จุดบริกำรประชำชน 1111 ซึ่งเป็นอีกช่องทำงหนึ่งของศูนย์รับ<br />

เรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล นอกจำกนี้ยังพัฒนำระบบกำรด ำเนินกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรท ำงำนระหว่ำง<br />

ระบบกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องรำว ร้องทุกข์ของรัฐบำลกับหน่วยงำนภำรัฐ จ ำนวน 317 หน่วยงำน รวมทั้งกำร<br />

บริหำรจัดกำรภำครัฐ ในประเด็นกำรเชื่อมโยงข้อมูลและกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลภำครัฐ ตำม Road Map 3 ระยะ กับจัดท ำ<br />

ข้อเสนอทำงกรอบกำรปฏิรูปยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ด้ำนภำรกิจอ ำนวยกำรศูนย์รำชกำร<br />

สะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) โดยให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้องจัด<br />

ให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)” เพื่อเป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำและ<br />

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ให้เกิดกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ประชำชนที่เดินทำงมำติดต่อ<br />

รำชกำรกับหน่วยงำนของรัฐ เป็นต้น<br />

หนังสือรำยงำนประจ ำปีงบประมำณ 2560 เล่มนี้ จัดท ำขึ้นโดยรวบรวมผลงำน โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ ของ<br />

ศูนย์บริกำรประชำชน ที่ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนไปสู่ประชำชนและ<br />

ผู้สนใจซึ่งผมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลเนื้อหำในรำยงำนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประชำชนที่สนใจและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำร<br />

นี้ จึงถือได้ว่ำศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี รวมถึงเจ้ำหน้ำที่เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ด ำเนินกำรแก้ไข<br />

ปัญหำให้แก่ประชำชน แทนนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐบำลโดยรวม และท้ำยนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ทุกหน่วยงำน<br />

และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรประชำชนทุกท่ำน ที่มีส่วนส ำคัญในกำรขับเคลื่อนและบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ<br />

ประชำชนและขอขอบคุณประชำชนผู้รับบริกำรที่ให้ควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจในกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริกำร<br />

ประชำชน และศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล<br />

นายพีระ ทองโพธิ์<br />

ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน


ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป<br />

1<br />

- ประวัติ ศูนย์บริการประชาชน 2<br />

- วิสัยทัศน์ (VISION) ศูนย์บริการประชาชน 3<br />

- พันธกิจ (MISSION) ศูนย์บริการประชาชน 3<br />

- ภารกิจของศูนย์บริการประชาชน 4<br />

- โครงสร้างศูนย์บริการประชาชน 5<br />

- ผู้บริหารศูนย์บริการประชาชน 7<br />

ส่วนที่ 2 ช่องทางการให้บริการ<br />

- ช่องทางร้องทุกข์ 1111<br />

- การจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)<br />

- สถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน ท าเนียบรัฐบาล<br />

- กระบวนงาน (ย่อย) และขั้นตอนการให้บริการ<br />

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานของศูนย์บริการประชาชน<br />

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

25<br />

1. ภารกิจตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)<br />

2. ภารกิจด้านการประสานมวลชนและองค์กรประชาชน<br />

3. ภารกิจเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน<br />

4. ภารกิจตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560<br />

- สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นในปีงบประมาณ พ.ศ. 256093<br />

27<br />

37<br />

58<br />

60<br />

93


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

1<br />

ส่วนที่ 1<br />

ข้อมูลทั่วไป<br />

1111


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

2


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

3<br />

“เป็นศูนย์กลางการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล<br />

ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”<br />

พันธกิจที่ ๑<br />

พัฒนำ/บูรณำกำรระบบกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ<br />

และกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภำพ<br />

พันธกิจที่ ๒<br />

พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ และมีจิตบริกำร<br />

พันธกิจที่ ๓<br />

ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และระบบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม<br />

ในกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์<br />

พันธกิจที่ ๔<br />

ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

4<br />

ภารกิจของศูนย์บริการประชาชน<br />

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

พ.ศ. 2552<br />

1. ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส<br />

และเสนอความคิดเห็นที่มีผู้ยื่นค าร้องต่อนายกรัฐมนตรี รอง<br />

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และ<br />

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบ<br />

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

พ.ศ. 2552<br />

2. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อเป็น<br />

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย<br />

3.ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมายและการด าเนินคดีแก่<br />

ประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือและขอค าแนะน าจาก<br />

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านัก<br />

นายกรัฐมนตรี และปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาส าคัญที่เป็น<br />

กรณีเร่งด่วน<br />

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของ<br />

หน่วยงานของรัฐ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ส่วน<br />

ราชการและรัฐวิสาหกิจจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก<br />

(Government Easy Contact Center : GECC)<br />

6. ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มา<br />

พบ หรือชุมนุมร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี รอง<br />

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และ<br />

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น<br />

ของประชาชน พ.ศ. 2548<br />

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้ง<br />

ด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ<br />

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548<br />

8. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ /<br />

คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ที่นายกรัฐมนตรี หรือ<br />

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น เพื่อแก้ไข<br />

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

5<br />

โครงสร้างศูนย์บริการประชาชน<br />

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน<br />

ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน<br />

ส่วนด าเนินการ<br />

เรื่องราวร้องทุกข์ ๑<br />

ส่วนด าเนินการ<br />

เรื่องราวร้องทุกข์ ๒<br />

ส่วนประสานมวลชน<br />

และองค์กรประชาชน<br />

ส่วนการมีส่วนร่วม ส่วนแผนและ<br />

ส่วนนิติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป<br />

ของประชาชน ประเมินผล


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

6<br />

อัตราก าลัง<br />

ศูนย์บริการประชาชน มีอัตรำก ำลังทั้งสิ้น 125 อัตรา ประกอบด้วย<br />

ข้ำรำชกำร 48 อัตรา พนักงำนรำชกำร 77 อัตรา<br />

ข้าราชการ 48 อัตรา<br />

1 อัตรา<br />

ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง<br />

(ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน)<br />

ต าแหน่งประเภทวิชาการ 41 อัตรา<br />

1 อัตรา<br />

ระดับเชี่ยวชาญ<br />

9 อัตรา 18 อัตรา<br />

ระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ<br />

ต าแหน่งประเภททั่วไป 6 อัตรา<br />

1 อัตรา<br />

ระดับปฏิบัติการ<br />

5 อัตรา<br />

ระดับช านาญงาน<br />

1 อัตรา<br />

ระดับปฏิบัติงาน<br />

พนักงานราชการ 77 อัตรา<br />

วิชาชีพเฉาะ 3 อัตรา<br />

3 อัตรา<br />

นักวิชาการคอมพิวเตอร์<br />

วิชาชีพทั่วไป 74 อัตรา<br />

44 อัตรา<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย<br />

และแผน<br />

18 อัตรา<br />

นิติกร<br />

4 อัตรา<br />

เจ้าพนักงานธุรการ<br />

1 อัตรา<br />

เจ้าหน้าที่ธุรการ<br />

7 อัตรา<br />

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

7<br />

ผู้บริหารศูนย์บริการประชาชน<br />

1111<br />

นายจิรชัย มูลทองโร่ย<br />

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

นายพีระ ทองโพธิ์<br />

ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน


ผู้บริหารศูนย์บริการประชาชน<br />

ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

8<br />

1111<br />

นางมาลินี ภาวิไล<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ<br />

รักษาการในต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน<br />

นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ<br />

ผู้อ านวยการส่วนด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๑<br />

นายสมพงษ์ ไวถนอมสัตว์<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ<br />

ผู้อ านวยการส่วนด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๒<br />

นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร<br />

นิติกร ช านาญการพิเศษ<br />

ผู้อ านวยการส่วนนิติการ<br />

นายพันศักดิ์ เจริญ<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ<br />

ผู้อ านวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน<br />

นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ<br />

ผู้อ านวยการส่วนแผนและประเมินผล<br />

นายอิทธิพล ช่างกลึงดี<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ<br />

ผู้อ านวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน<br />

นายรังสรรค์ ตั้งใจงาม<br />

รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป<br />

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

9<br />

ส่วนด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๑<br />

1111<br />

นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ<br />

ผู้อ ำนวยกำรส่วนด ำเนินกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ ๑<br />

นำงสำวสำยชล ก ำเนิดบง<br />

นิติกรช ำนำญกำร<br />

นำงศิรินทร เดชำภิวุฒิ<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำยขจรศักดิ์ นำคชัง<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร<br />

นำยวิวัฒน์ วิธีเจริญ<br />

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน<br />

นำงสำวนงนุช สำยัณห์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำววรำภรณ์ หินอ่อน<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวสุภำภรณ์ กลิ่นขจร<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวรสริน กองเกิดสุข<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำววิยะดำ ปัททะทุม<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวนุชรี มุ่งหมำย<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวกฤษฎำพร ทองรักษ์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวจุฑำรัตน์ ธ ำรงธิติทัศน์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวสุธิดำ บุตรสำธรรม<br />

นิติกร<br />

นำงสำวยุวดี แก้วรัฐ<br />

นิติกร<br />

นำยสักกเดช นฤวรวงศ์<br />

นิติกร<br />

นำงสำวศรสลัก อ่อนสส ำลี<br />

พนักงำนบันทึกข้อมูล<br />

นำงสำวรัชนีกร แสนทวีสุข<br />

พนักงำนบันทึกข้อมูล


ส่วนด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๒<br />

ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

10<br />

1111<br />

นายสมพงษ์ ไวถนอมสัตว์<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ<br />

ผู้อ ำนวยกำรส่วนด ำเนินกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ ๒<br />

นำงสำวฐิติรัตน์ สุวรรณรำช<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำงสำวสมใจ บุญทวีกุล<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำงสำววันดี เรืองงำม<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำงสำวสุวีรยำ ทองพิทักษ์<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำยรังสรรค์ ตั้งใจงำม<br />

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน<br />

นำงสำวอรชิสำ นิพำกรเมธ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวสุภำภรณ์ กลิ่นขจร<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวอรนุช ปลื้มโต๊ะสะอำด<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงชนำวลัย นิยมผล<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวอัญญำภร จินดำโชติ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวรัตติยำ สุทธิสติพล<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวจิณต์ภัษ กุลธนำนนท์จรัส<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยศรำวุธ โพธรำม<br />

นิติกร<br />

นำงสำววำสนำ ธนะกูลบริภัณฑ์<br />

นิติกร<br />

นำงสำวปำริชำติ ทองพันชั่ง<br />

นิติกร<br />

นำยสมหมำย โสพิกุล<br />

นิติกร<br />

นำงสำวแสงรวี ด่ำนเทศ<br />

นิติกร<br />

นำงหทัยพร เทียนทอง<br />

เจ้ำพนักงำนธุรกำร<br />

นำงสำวลดำทิพย์ อุส่ำห์ดี<br />

เจ้ำพนักงำนธุรกำร<br />

นำงสำวโชติรส ไกรกิจรำษฎร์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

11<br />

ส่วนนิติการ<br />

1111<br />

นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร<br />

นิติกร ช ำนำญกำรพิเศษ<br />

ผู้อ ำนวยกำรส่วนนิติกำร<br />

นำยสำธิต สุทธิเสริม<br />

นิติกรช ำนำญกำร<br />

นางสาวอัญชนา สาเรือง<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ<br />

นำยปิติพงศ์ เลิศพิสุทธิ์โสภณ<br />

นิติกรช ำนำญกำร<br />

นำงสำวมีนำ เหล่ำหะเกียรติ<br />

นิติกรช ำนำญกำร<br />

นำงสำวนฎำพรรณ ภิโสรมย์<br />

นิติกรช ำนำญกำร<br />

นำยภูวนัย จันสุกศรี<br />

นิติกรปฏิบัติกำร<br />

นำยปิยะพงค์ ไทยเสรีกุล<br />

นิติกรปฏิบัติกำร<br />

นำงสำวเพ็ญประภำ นิวำศำนนท์<br />

นิติกรปฏิบัติกำร<br />

นำยอรรถพล พรประสิทธิ์รัตนำ<br />

นิติกรปฏิบัติกำร<br />

นำยสุภิญญำ ตำดี<br />

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน<br />

นำงสำวธนิตำ ศรีสมบูรณ์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวรวิวรรณ อักษร<br />

นิติกร


ส่วนแผนและประเมินผล<br />

ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

12<br />

1111<br />

นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ<br />

ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนและประเมินผล<br />

นำงกุลธิดำ มำแจ้ง<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำงสำวทิพสุคนธ์ นีระพจน์<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำงสำวน้อมจิตร ทิพย์มณี<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร<br />

นำยสมเจตน์ ทับมำ<br />

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร<br />

นำงสำวจันทิมำ ณ นคร<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร<br />

นำยภูเบศ<br />

อัศนียวงศ์<br />

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์<br />

นำยศรำวุฒิ โภคำสัมฤทธิ์<br />

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์<br />

นำยพสธร เกริกฤทธิ์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงมนัฐดำ เมฆบริสุทธิ์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำววิไลรัตน์ สมเพรำะ<br />

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์<br />

นำงสำวอำริยำ เรืองสรรงำมสิริ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวพรปรียำ สมเพรำะ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวสุชำดำ เผือกเจริญ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยธัญเทพ เบญจมิตร<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวหัทยำ พฤษธิสำริกร<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวกัลยกร อ่อนน่วม<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวศศิณัฏฐ์ แรงเพ็ชร์<br />

พนักงำนบันทึกข้อมูล<br />

นำงสำวจรรยำมำลย์ ภูลมัย<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

13<br />

ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน<br />

1111<br />

นายอิทธิพล ช่างกลึงดี<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ<br />

ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน<br />

นำงศรีส ำอำง โกศำสตร์<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำงสำวศุภลักษณ์ ทองเดช<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำงสำวธัชธร ปั้นสุวรรณ์<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร<br />

นำยมนัสพงศ์ ชูทำน<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร<br />

นำงสำวศรุดำ นิยมพงษ์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยสมชำย พันธุ์สกุล<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยนิคม ข ำเถื่อน<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวกชณิภำ ลำวลงเฆ่<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวปรมำภรณ์ เนียมกุลรักษ์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวญำณี อมรขจรเดช<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวกนกอร เกษค ำ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวสุทธิดำ ค ำมะนำง<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวนันท์นภัส แสงแจ่ม<br />

นิติกร<br />

นำยนิทัศน์ ชื่นชม<br />

นิติกร<br />

นำงสำวดำรณี สว่ำงศรี<br />

นิติกร<br />

นำงสำวอัญญำนี ปุจฉำกำญจน์<br />

นิติกร<br />

นำยสมศักดิ์ ทองประดับ<br />

นิติกร<br />

นำงสำวพรพรรณ เบญจภัทรำกุล<br />

เจ้ำพนักงำนธุรกำร<br />

นำงสำวสุกัญญำ ไชยวำรี<br />

เจ้ำพนักงำนธุรกำร<br />

นำงสำวมะลิวัลย์ เก็ตหมัด<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน


ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน<br />

ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

14<br />

1111<br />

นายพันศักดิ์ เจริญ<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ<br />

ผู้อ ำนวยกำรส่วนประสำนมวลชนและองค์กรประชำชน<br />

นำยจตุพร เณรนุ่ม<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ<br />

นำงสำวรวีวรรณ บุญศิริธรรมชัย<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำงสำวพัชรำภรณ์ ผลพูนศิริ<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร<br />

นำงสำวกำญจน์สุดำ กำญจนำภำ<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร<br />

นำงสำวเรณู ภูมรำ<br />

เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน<br />

นำยเฉลิมพงษ์ ผิวด ำ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวสุทัตตำ สุทัศน์กุล<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยชำย ชื่นชม<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยรังสรรค์ สดสำยทอง<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยเทอดศักดิ์ บัวทอง<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยขจร ป้อมค ำ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวสุทธิดำ ปำนสง่ำ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยพรสุรักษ์ อำรีรำษฎร์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวเพ็ญนภำ ผิวทวี<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยรวินทร์ ศรีเมืองกำญจนำ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยณฐกฤต สังข์ทอง<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยยศพงษ์ งำมรัตนไพบูลย์<br />

นิติกร<br />

นำยธรรมฤทธิ์ ศักดิ์ทอง<br />

นิติกร<br />

นำยบุญเกิด ปะระทัง<br />

นิติกร<br />

นำยพงษ์ศักดิ์ พ่วงทรัพย์<br />

พนักงำนบันทึกข้อมูล<br />

นำยกิตติศักดิ์ กัดพันธุ์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวชนิกำนต์ หนุนอนันต์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวดวงดำว เฮงมัก<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวปวิชญำ แก้วขุนรำม<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำววิภำดำ คุณประชำ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวมัณฑณำ จีนจำม<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

15<br />

ฝ่ายบริหารทั่วไป<br />

1111<br />

นายรังสรรค์ ตั้งใจงาม<br />

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน<br />

รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป<br />

นางสาวทิพย์ทิวาณพร ลากุล<br />

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ<br />

นางวิมลรัตน์ ศรีเพ็ญ<br />

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน<br />

นางสาววรรณรักษ์ ภู่รักษ์<br />

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน<br />

นางสาวปรียา เชาว์ไว<br />

เจ้าพนักงานธุรการ<br />

นายอัษฎายุธ ว่องวิริยะวงศ์<br />

เจ้าพนักงานธุรการ<br />

นางสาวปรียา เชาว์ไว<br />

เจ้าพนักงานธุรการ<br />

นางประนอม กลิ่นหอม<br />

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

16<br />

ส่วนที่ 2<br />

ช่องทางการให้บริการ<br />

1111


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

17<br />

ช่องทางร้องทุกข์ 1111<br />

สายด่วนของรัฐบาล<br />

โทร. 1111<br />

ช่องทาง<br />

ร้องทุกข์<br />

จุดบริการประชาชน 1111<br />

ท าเนียบรัฐบาล<br />

ตู้ ปณ. 1111<br />

ปณ. ท าเนียบรัฐบาล<br />

เว็บไซต์<br />

www.1111.go.th<br />

Mobile Application PSC 1111


การจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ<br />

ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

18<br />

(Service Level Agreement : SLA)<br />

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ<br />

สายด่วนของรัฐบาลโทร. 1111<br />

(ให้บริการตลอด 24 ชม. ไม่เสียค่าโทร)<br />

วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์<br />

ตลอด 24 ชั่วโมง<br />

2 ชั่วโมง<br />

จุดบริการประชาชน 1111<br />

ท าเนียบรัฐบาล<br />

เว็บไซต์<br />

www.1111.go.th<br />

จุดบริการประชาชน 1111 (ส านักงาน ก.พ. เดิม)<br />

ถนนพิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300<br />

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่<br />

ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.<br />

วันจันทร์ถึงวันศุกร์<br />

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตลอด<br />

24 ชั่วโมง<br />

1.5 วันท าการ<br />

2 วันท าการ<br />

ตู้ ปณ. 1111 ปณ. ท าเนียบรัฐบาล<br />

กรุงเทพมหานคร 10302<br />

(ไม่ต้องติดแสตมป์)<br />

โมบายแอปพลิเคชัน<br />

PSC 1111<br />

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300<br />

ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์<br />

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)<br />

ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.<br />

วันจันทร์ถึงวันศุกร์<br />

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตลอด<br />

24 ชั่วโมง<br />

8.5 วันท าการ<br />

1 วันท าการ<br />

การจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ<br />

สืบเนื่องจากการปรับปรุงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนระยะเวลาการให้บริการ<br />

ของกระบวนงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชนในการนี้ เพื่อให้ประชาชน<br />

ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและมาตรฐานการให้บริการ ศูนย์บริการประชาชนจึงได้ปรับปรุง<br />

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ที่ได้ประกาศไว้<br />

เมื่อปี พ.ศ. 2558 ให้มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และได้ใช้ประกาศ<br />

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

19<br />

สถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน ท าเนียบรัฐบาล<br />

ศบช.<br />

ศบช.<br />

จุดบริการประชาชน 1111<br />

(ส านักงาน ก.พ. เดิม) ถนนพิษณุโลก<br />

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


กระบวนงาน (ย่อย) และขั้นตอนการให้บริการ<br />

ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

20<br />

กระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์<br />

(สายด่วนของรัฐบาล 1111 กรณีปกติ)<br />

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ<br />

สายด่วนของรัฐบาลโทร. 1111<br />

(ให้บริการตลอด 24 ชม. ไม่เสียค่าโทร)<br />

วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์<br />

ตลอด 24 ชั่วโมง<br />

2 ชั่วโมง<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ร้องทุกข์<br />

ทางโทรศัพท์ สายด่วนของรัฐบาล 1111<br />

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน) สรุป 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลาด าเนินการ 2 ชั่วโมง<br />

ประชาชน<br />

ร้องทุกข์ผ่าน<br />

สายด่วนของรัฐบาล<br />

1111<br />

ขั้นตอนที่ 1<br />

เจ้าหน้าที่รับสายสอบถามรายละเอียดและบันทึกข้อมูล<br />

ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ขั้นตอนที่ 2<br />

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง<br />

พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหา<br />

พิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />

2 ชั่วโมง<br />

ขั้นตอนที่ 3<br />

แจ้งให้ผู้ร้องทราบการด าเนินการเบื้องต้น<br />

ขั้นตอนที่ 4<br />

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหรือรับทราบแล้วแต่<br />

กรณีทางโทรศัพท์ / โทรสาร/Web Portal / e-mail<br />

และบันทึกการด าเนินการในระบบฯ<br />

จบขั้นตอน


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

21<br />

กระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องทุกข์ทางไปรษณีย์<br />

(ตู้ ปณ. 1111) กรณีปกติ<br />

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ<br />

ตู้ ปณ. 1111<br />

ปณ.ท าเนียบรัฐบาล<br />

กรุงเทพมหานคร 10302<br />

(ไม่ต้องติดแสตมป์)<br />

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300<br />

ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์<br />

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)<br />

ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.<br />

8.5 วันท าการ<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องทุกข์<br />

ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ท าเนียบรัฐบาล<br />

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน) สรุป 6 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลาด าเนินการ 8.5 วันท าการ<br />

รับเรื่องร้องทุกข์จาก ตู้ ปณ. ๑๑๑๑<br />

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.)<br />

คัดแยกเรื่องเข้าส่วน/ ฝ่าย<br />

ขั้นตอนที่ 1<br />

รับงานจาก ฝบท.<br />

คัดแยกประเภทเรื่อง<br />

มอบหมายงาน<br />

1 วันท าการ<br />

ขั้นตอนที่ 2<br />

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์<br />

ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

1 วันท าการ<br />

ขั้นตอนที่ 4<br />

พิจารณาเรื่องร้องเรียน<br />

ท าหนังสือตอบผู้ร้อง<br />

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม<br />

พิจารณาเรื่องร้องเรียน<br />

ท าหนังสือส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />

ท าหนังสือตอบผู้ร้อง<br />

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม<br />

กรณีที่เป็นหนังสือ<br />

ขั้นตอนที่ 5 - ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />

พิจารณาทางโทรศัพท์ /<br />

โทรสาร / Web Portal /<br />

e-mail และบันทึกการ<br />

ด าเนินการในระบบฯ<br />

ผู้บังคับบัญชำ<br />

พิจำรณำลงนำม<br />

บันทึกกำรด ำเนินกำร<br />

ในระบบฯ<br />

ผู้บังคับบัญชำ<br />

พิจำรณำลงนำม<br />

บันทึกกำรด ำเนินกำร<br />

ในระบบฯ<br />

5.5<br />

วันท าการ<br />

ขั้นตอนที่ 6<br />

แจ้งให้ผู้ร้องทราบ<br />

การด าเนินการเบื้องต้นและบันทึกการด าเนินการในระบบฯ<br />

แจ้งให้ผู้ร้องทราบ<br />

การด าเนินการเบื้องต้น<br />

ส่งหน่วยงาน<br />

ที่เกี่ยวข้องพิจารณา<br />

1 วันท าการ<br />

จบขั้นตอน<br />

จบขั้นตอน


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

22<br />

กระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดินทางมาร้องทุกข์ที่ท าเนียบรัฐบาล<br />

(จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ กรณีปกติ)<br />

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ<br />

จุดบริการประชาชน 1111<br />

ท าเนียบรัฐบาล<br />

จุดบริการประชาชน 1111 (ส านักงาน ก.พ. เดิม)<br />

ถนนพิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300<br />

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์<br />

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)<br />

ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.<br />

1.5 วันท าการ<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดินทางมาร้องทุกข์<br />

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (จุดบริการประชาชน 1111)<br />

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน) และประสานส่งหน่วยงานทางโทรศัพท์ / โทรสาร /Web Portal / e-mail<br />

สรุป 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลาด าเนินการ 1.5 วันท าการ/เรื่อง<br />

ผู้ร้องทุกข์เดินทางมาร้องทุกข์<br />

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑<br />

ขั้นตอนที่ 1<br />

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ / รับและอ่านค าร้อง<br />

2 ชั่วโมง<br />

ขั้นตอนที่ 2<br />

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

2 ชั่วโมง<br />

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์<br />

พิจารณาเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />

(หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มาให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน 1111 ให้น าส่งหน่วยงานรับเรื่องต่อ)<br />

ขั้นตอนที่ 4<br />

ประสานส่งหน่วยงาน<br />

ที่เกี่ยวข้องพิจารณาหรือรับทราบ<br />

แล้วแต่กรณีทางโทรศัพท์ /โทรสาร /<br />

Web Portal/ e-mail<br />

และบันทึกการด าเนินการใน<br />

ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

แจ้งให้ผู้ร้องทราบ<br />

การด าเนินการเบื้องต้น และบันทึกการ<br />

ด าเนินการใน<br />

ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

1<br />

วันท าการ<br />

จบขั้นตอน<br />

จบขั้นตอน


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

23<br />

กระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องทุกข์ทาง เว็บไซต์<br />

(เว็บไซต์ www.1111.go.th) กรณีปกติ<br />

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ<br />

เว็บไซต์<br />

www.1111.go.th<br />

วันจันทร์ถึงวันศุกร์<br />

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)<br />

ตลอด 24 ชั่วโมง<br />

2 วันท าการ<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน :การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องทุกข์<br />

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์<br />

(เว็บไซต์ www.1111.go.th) กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)<br />

สรุป 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลาด าเนินการ 2 วันท าการ/เรื่อง<br />

ผู้ร้องส่งเรื่องร้องทุกข์<br />

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์<br />

ผ่านเว็บไซต์ www.1111.go.th<br />

/ e-mail<br />

ขั้นตอนที่ 1<br />

ขั้นตอนที่ 2<br />

เปิดรับเรื่องและบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

พิจารณาตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน<br />

1.5<br />

วันท าการ<br />

ขั้นตอนที่ 3<br />

ประสานเรื่องมายัง สปน.<br />

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์<br />

โดยพิจารณาประเด็นเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />

พิจารณาส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />

1.5<br />

วันท าการ<br />

ขั้นตอนที่ 4<br />

ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหรือรับทราบแล้วแต่กรณี ผ่านทางโทรศัพท์ / โทรสาร / Web Portal /e-mail<br />

และบันทึกการด าเนินการในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

แจ้งให้ผู้ร้องที่ร้องทุกข์ทราบการด าเนินการเบื้องต้นและบันทึกการด าเนินการในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

1<br />

วันท าการ<br />

จบขั้นตอน


กระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องทุกข์ทาง Mobile Application<br />

(PSC 1111) กรณีปกติ<br />

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ<br />

ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

24<br />

โมบายแอปพลิเคชัน<br />

PSC 1111<br />

วันจันทร์ถึงวันศุกร์<br />

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)<br />

ตลอด 24 ชั่วโมง<br />

1 วันท าการ<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน :การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องทุกข์<br />

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์<br />

(เว็บไซต์ www.1111.go.th) กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)<br />

สรุป 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลาด าเนินการ 2 วันท าการ/เรื่อง<br />

ผู้ร้องส่งเรื่องร้องทุกข์<br />

ทาง Mobile Application<br />

PSC 1111<br />

ขั้นตอนที่ 1<br />

ขั้นตอนที่ 2<br />

เปิดรับเรื่องและบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

พิจารณาตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน<br />

1.5<br />

วันท าการ<br />

ขั้นตอนที่ 3<br />

ประสานเรื่องมายัง สปน.<br />

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์<br />

โดยพิจารณาประเด็นเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />

พิจารณาส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />

1.5<br />

วันท าการ<br />

ขั้นตอนที่ 4<br />

ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหรือรับทราบแล้วแต่กรณี ผ่านทางโทรศัพท์ / โทรสาร / Web Portal /e-mail<br />

และบันทึกการด าเนินการในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

แจ้งให้ผู้ร้องที่ร้องทุกข์ทราบการด าเนินการเบื้องต้นและบันทึกการด าเนินการในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

1<br />

วันท าการ<br />

จบขั้นตอน


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

25<br />

ส่วนที่ 3<br />

ผลการด าเนินงานของศูนย์บริการประชาชน<br />

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560<br />

1111


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

26


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

27<br />

1. ภารกิจตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล<br />

และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

28


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

29


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

30


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

31


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

32


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

33


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

34


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

35


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

36


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

37<br />

2. ภารกิจด้านการประสานมวลชน<br />

และองค์กรประชาชน


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

38


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

39<br />

1111


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

40


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

41


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

42


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

43


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

44


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

45


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

46


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

47


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

48


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

49


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

50


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

51


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

52


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

53


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

54


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

55


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

56


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

57


3. ภารกิจเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน<br />

ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

58


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

59<br />

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน<br />

พ.ศ. 2548


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

60<br />

4. ภารกิจตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560<br />

4.1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point)<br />

ศูนย์บริการประชาชนได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย<br />

ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 2 ครั้ง<br />

ซึ่งก าหนดด าเนินการ ในระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 – มกราคม พ.ศ. 2560 ในพื้นที่<br />

กรุงเทพ มหานครและพื้นที่ต่างจังหวัด<br />

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์จากส่วนราชการระดับ<br />

กระทรวง กรม จังหวัด รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระทั่วประเทศ และผู้ปฏิบัติงานเรื่อง<br />

ร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน จ านวนประมาณ 200 คน (ครั้งละประมาณ 100 คน)<br />

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์และสร้างความสัมพันธ์อันดี<br />

ระหว่างส่วนราชการผู้ร่วมเป็นเครือข่ายในการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point)<br />

ศูนย์บริการประชาชนได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน<br />

เรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) จ านวน 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30<br />

พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง<br />

จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 108 คน และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม พ.ศ. 2559<br />

ณ โรงแรม เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 115<br />

คน ซึ่งมีกิจกรรมส าคัญ ดังนี้<br />

4.1.1 พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์<br />

(Contact Point) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารส านักงาน<br />

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยมี ผอ.ศบช. กล่าวรายงาน และ ผต.นร. (นายสมพาศ<br />

นิลพันธ์) รกท. ปนร. (ในขณะนั้น) เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมมอบนโยบาย<br />

การด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

61<br />

4.1.2 การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวนโยบาย ข้อสั่งการและมติ ครม.<br />

ที่เกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์” โดย นวค.นผ.ชพ. รกน.ผชช.มช. (นางมาลินี<br />

ภาวิไล) และหัวข้อ “แนวทางการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ในมิติของ สคบ.” โดย<br />

นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา วิทยากรจาก สคบ.<br />

4.1.3 การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ โดยครั้งที่ 1<br />

ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย<br />

สวนดุสิตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ผู้ที่ไม่เคยผ่าน<br />

การอบรมการใช้งานระบบฯ ให้สามารถใช้งานระบบฯ ได้และเพื่อทบทวนความรู้ให้แก่<br />

ผู้ที่เคยผ่านการอบรมการใช้งานระบบฯ แต่ยังขาดความช านาญในการใช้งานระบบฯ


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

62<br />

4.1.4 กิจกรรมท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร<br />

มหาภูมิพล อดุลยเดช ในพิธีบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) โดยมี ผอ.ศบช. และคณะ<br />

เจ้าหน้าที่ ศบช. พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมท าบุญตักบาตรฯ ณ บริเวณลาน<br />

กิจกรรม โรงแรม ภูวนาลี รีสอร์ท และในช่วงเย็นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี<br />

พร้อมทั้งจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช<br />

4.1.5 การบรรยายในหัวข้อ “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการ<br />

เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552” โดยนายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร ผู้อ านวยการส่วนนิติการ ศบช.<br />

4.1.6 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตร “การประสานความร่วมมือและสานสร้าง


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

63<br />

4.1.6 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตร “การประสานความร่วมมือและสานสร้างสัมพันธ์<br />

ระหว่างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Walk Rally)” ณ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี<br />

วิทยากรน าโดยนายพรชัย แก้วประเสริฐ และคณะ และจากกิจกรรมดังกล่าว สามารถสร้าง<br />

ความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์<br />

(Contact Point) อันเป็นการบรรลุเป้าหมาย ประการหนึ่งของโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br />

4.1.7 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์จากเครือข่าย<br />

ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็น และสะท้อนถึง<br />

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการ<br />

ตระหนักรู้ถึงปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามา<br />

ปรับปรุงพัฒนาด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หัวข้อ<br />

ค าถาม 4 หัวข้อ สรุปได้ดังนี้


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

64<br />

4.1.7 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์จากเครือข่าย<br />

ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็น และสะท้อนถึง<br />

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการ<br />

ตระหนักรู้ถึงปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามา<br />

ปรับปรุงพัฒนาด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หัวข้อ<br />

ค าถาม 4 หัวข้อ สรุปได้ดังนี้<br />

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

พ.ศ. 2552<br />

หัวข้อค าถาม : ท่านเห็นว่าการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

พ.ศ. 2552 มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร และเห็นควรแก้ไขระเบียบในประเด็นใดบ้าง ?<br />

1. ไม่มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนในการด าเนินการพิจารณาค าร้องทุกข์ของส่วน<br />

ราชการอื่น ๆ หรือผู้ที่รับผิดชอบตามระเบียบข้อ 33<br />

2. เรื่องร้องเรียนที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้ว แต่ผู้ร้องยังส่งเรื่องดังกล่าวมาให้ สปน.<br />

ด าเนินการอีก จึงเห็นควรให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนประสานส่งเรื่องให้<br />

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />

3. รายละเอียดของผู้ร้องมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหา (บางเรื่อง)<br />

4. เรื่องที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล เห็นควรไม่รับเรื่อง<br />

5. ควรให้อ านาจผู้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์มีอ านาจในการไกล่เกลี่ยเบื้องต้น<br />

6. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการมากกว่า 1 หน่วยงาน เห็นควรมีการบูรณาการร่วมกัน<br />

7. การออกใบรับค าร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน เห็นควรเป็นดุลยพินิจของ<br />

เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องว่าควรออกใบรับฯ หรือไม่<br />

8. การยุติเรื่องร้องเรียน ควรเป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในกรณีผู้ร้องส่งเรื่อง<br />

ร้องเรียนซ้ า<br />

9. การด าเนินการพิจารณาค าร้องทุกข์ ข้อ 33 เห็นควรมีการจัดท า พ.ร.บ. เพื่อให้อ านาจ<br />

หน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับผิดชอบค าร้องทุกข์ให้สามารถด าเนินการพิจารณา<br />

แก้ไขปัญหาค าร้องทุกข์ได้<br />

10. กรณีบัตรสนเท่ห์ เห็นควรไม่รับเป็นเรื่องร้องเรียน


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

65<br />

ติดตาม<br />

เรื่องร้องทุกข์<br />

หน่วยงานที่รับผิดชอบ<br />

หัวข้อค าถาม : ขอให้ท่านเสนอแนวทางการติดตามผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์จากส่วนราชการ ?<br />

1. ติดตามผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์จากหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานและมี<br />

มาตรการรองรับกรณีไม่ได้รับแจ้งรายงานผลจากหน่วยงานดังกล่าว<br />

2. ก่อนประสานเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการด าเนินการควรตรวจสอบ<br />

ความถูกต้องก่อน<br />

3. บางเรื่องหน่วยงานรายงานผลการด าเนินการแล้ว แต่ สปน. ยังคงติดตามผลการ<br />

ด าเนินการ<br />

4. ควรมีการให้รางวัลจูงใจและก าหนดบทลงโทษ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราว<br />

ร้องทุกข์<br />

5. ควรมีการก าหนดเงื่อนไขเวลาในการติดตามผล<br />

6. เพิ่มช่องทางการติดตามผลผ่านทางโทรศัพท์ Line<br />

7. จัดท าหนังสือติดตามผลการด าเนินการ พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาในการรายงานผล<br />

8. กรณีเรื่องยังไม่มีความคืบหน้า ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินการ<br />

เบื้องต้น<br />

9. ควรเสนอเรื่องร้องเรียนให้ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปรับทราบ<br />

10. จัดการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ และก าหนดเป็น<br />

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Services Level Agreement : SLA)


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

66<br />

หัวข้อค าถาม : หลักสูตรที่จ าเป็นส าหรับผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ?<br />

1. Service Mind การบริการด้วยใจ<br />

2. การพัฒนาการสื่อสาร<br />

3. การเจรจาประนีประนอม (การเจรจาต่อรอง)<br />

4. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์<br />

5. เทคนิคการสรุปเรื่องและการจับประเด็น<br />

6. การบริหารจัดการองค์ความรู้ KM<br />

7. การบูรณาการขององค์กรทุกหน่วยงาน<br />

หัวข้อค าถาม : ขอให้ท่านเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ?<br />

1. แก้ไขค าผิดในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ไม่ได้<br />

2. ควรตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์ก่อนประสานเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ<br />

3. ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ให้เหมาะสมกับปริมาณที่มากขึ้น<br />

4. ควรมีระบบแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบ กรณีประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนซ้ า<br />

5. ข้อมูลรายละเอียดของเรื่องร้องทุกข์ต้องครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา<br />

6. ระบบเก่า และระบบใหม่ บางเรื่องข้อมูลซ้ ากัน/ข้อมูลไม่ครบถ้วน<br />

7. ผู้ร้องบางราย แจ้งเรื่องร้องทุกข์ประเด็นเดียวกันให้หลายหน่วยงานด าเนินการแก้ไข<br />

8. ผู้ร้องบางรายไม่มีความรู้เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ส่งผลให้แจ้งเรื่องร้องทุกข์ผิดหน่วยงาน<br />

9. บางกรณีเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ผู้ร้องที่แจ้งเรื่องร้องทุกข์มีหลายราย/กลุ่ม<br />

10. การด าเนินการให้ได้ข้อยุติของหน่วยงานในจังหวัด บางครั้งมีข้อจ ากัดต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถยุติเรื่องได้


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

67<br />

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์<br />

เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point)<br />

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560<br />

1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดสัมมนาในครั้งต่อไปในภาคเหนือ<br />

เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน มากที่สุด<br />

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ แสดงความคิดเห็นว่าควรมีการจัดอบรมหัวข้ออบรม/หลักสูตรในครั้งต่อไป<br />

ในหลักสูตรเทคนิคเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์ การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งเทคนิค<br />

การสื่อสารกับผู้ร้อง มากที่สุด<br />

4.1.8 ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ<br />

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ตระหนักเห็น<br />

ความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากินอย่างรู้คุณค่า<br />

ตลอดจนสามารถด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

68<br />

4.1.9 การประเมินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้อง<br />

ทุกข์ (Contact Point) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากผู้เข้าร่วมโครงการ ตามเกณฑ์การ<br />

ประเมินของ สปน. ทั้ง 2 ครั้ง มีผู้ตอบแบบสอบถาม รวมจ านวน 115 ราย เห็นว่าโครงการ<br />

เสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) มีความ<br />

จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีผลการ<br />

ประเมินความพึงพอใจในโครงการฯ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม<br />

5 คะแนน) เห็นควรให้ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง<br />

Contact Point<br />

เครือข่ายผู้ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์<br />

จากการด าเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์<br />

(Contact Point) ศูนย์บริการประชาชนสามารถผลักดันความส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ใน<br />

เป้าหมาย ดังนี้<br />

1) สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน<br />

เรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ได้ครบถ้วน จ านวน 2 ครั้ง<br />

2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์เพิ่มขึ้น<br />

จ านวน 223 คน (เมื่อเทียบกับฐานปี 2558 จ านวน 190 คน) คิดเป็นร้อยละ 24.74<br />

(เป้าหมายร้อยละ 2)<br />

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ฯ ดังกล่าว อยู่<br />

ที่ระดับดีเยี่ยม หรือคิดเป็นร้อยละ 89.80 (เป้าหมายร้อยละ 85)


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

69<br />

4.2 โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน)<br />

ศูนย์บริการประชาชนได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ<br />

(ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ยุติธรรมจังหวัด ตัวแทนประชาชนในพื้นที่<br />

และผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์บริการประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข<br />

ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ ให้แก่ประชาชนที่เป็นผู้รับบริการของ<br />

ศูนย์บริการประชาชน ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดี<br />

เกี่ยวกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงาน<br />

ผู้รับเรื่องและจังหวัดในฐานะหน่วยงานผู้แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการสร้าง<br />

มาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ด้วยการลงพื้นที่ เพื่อเข้าถึงสภาพปัญหาและบูรณา<br />

การการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ในเชิงรุก<br />

ศูนย์บริการประชาชนได้ด าเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการ<br />

ประชาชนพบประชาชน) เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ อ าเภอคลองลาน จังหวัด<br />

ก าแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 212 คน ซึ่งมีกิจกรรมสรุปได้ดังนี้<br />

4.2.1 การเข้ารับฟังการบรรยายจากหัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม<br />

พระราชด าริบ้านป่าคา (นายเกรียงไกร จิรจีรังชัย) เกี่ยวกับความเป็นมาและการด าเนินงาน<br />

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ บ้านป่าคา และเยี่ยมชมแปลงสาธิต<br />

การปลูกพืชเมืองหนาว


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

70<br />

4.2.2 รองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยสมพำศ นิลพันธ์) เป็นประธำนเปิดโครงกำรฯ<br />

และมอบนโยบำย โดยมีผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรประชำชน กล่ำวรำยงำน ณ สถำนี<br />

พัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด ำริ บ้ำนป่ำคำ ต ำบลโป่งน ำร้อน อ ำเภอคลองลำน<br />

จังหวัดก ำแพงเพชร<br />

4.2.3 อภิปรายเรื่อง “การด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานภาครัฐ” โดย<br />

ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน นางกุรารัตน์ เกษวิทย์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารง<br />

ธรรมจังหวัดก าแพงเพชรและนางสาวเชิญขวัญ มนต์เดช นิติกร ส านักงานยุติธรรมจังหวัด<br />

ก าแพงเพชร โดยแต่ละหน่วยงานได้อภิปรายร่วมกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงบทบาท<br />

อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ช่องทางในการให้บริการประชาชน กระบวนการและวิธีการ<br />

แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ฯลฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ซักถาม<br />

บอกกล่าวถึงความต้องการให้ส่วนราชการทราบ โดยรวมของประชาชนหมู่บ้านป่าคา -<br />

หมู่บ้านโละโคะ ที่ต้องการให้ภาครัฐรับรู้และช่วยแก้ไขปัญหา สรุปได้ 8 ประเด็น ดังนี้<br />

1) แหล่งน้ าในการเกษตร เนื่องจากประชาชนในพื้นที่นี้มีการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการ<br />

ปลูกข้าวโพดมาเป็นท าการเกษตรในพื้นที่น้อยเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาด<br />

แหล่งน้ าในการเกษตร ปัจจุบันใช้น้ าจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ<br />

2) เส้นทางในการคมนาคมขนส่ง ปัจจุบันใช้เส้นทางสองร่องล้อในการเดินทางสัญจร<br />

ไป - มา ขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัด<br />

มาพัฒนาเส้นทางเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่ยังไม่เพียงพอ<br />

และบางจุดไม่มีทางเลี่ยง ท าให้เกิดปัญหาการจราจรขึ้น ลง ท าให้ไม่สะดวกในการขนส่ง<br />

เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ<br />

3) สะพานสัญจรระหว่างหมู่บ้านป่าคา - บ้านโละโคะ (ทางออก) เป็นสะพานไม้<br />

ซึ่งมีสภาพช ารุด ก่อให้เกิดอันตรายในการสัญจรไปมา


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

71<br />

4) แผงโซลาร์เซลล์ ปัจจุบันหมู่บ้านใช้โซลาร์เซลล์อยู่แล้วแต่ไม่เพียงพอและยังไม่มี<br />

หน่วยงานราชการใดเข้ามาแก้ไขปัญหา ชาวบ้านดูแลกันเอง<br />

5) ต้องการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพิ่ม ปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ<br />

6) โรงเรียนขาดการพัฒนา<br />

7) ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย เช่น การจดทะเบียนรถบรรทุก การดัดแปลง<br />

สภาพรถยังไม่ทราบในข้อกฎหมายที่ดีพอ ประเด็นนี้ เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดได้ให้<br />

ค าปรึกษาในเบื้องต้น และรับจะประสานข้อมูลไปยังขนส่งจังหวัด และจะแจ้งให้<br />

ยุติธรรมชุมชนชี้แจงให้ประชาชนทราบต่อไป<br />

8) การบุกรุกแนวเขตที่ดิน กรณีนี้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ<br />

คลองวังเจ้า ในเบื้องต้นศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดให้ค าแนะน าโดยใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย<br />

กันซึ่งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์โดยตรง และ<br />

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าได้เข้ามาพูดคุยท าความเข้าใจกับประชาชนด้วย<br />

แล้ว ส าหรับประเด็นที่ 1-6 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดได้รับไว้และจะไปประสานงานกับ<br />

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

72<br />

4.2.4 กำรบรรยำยให้ควำมรู้เรื่อง “สิทธิในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ประชำชนควร<br />

ทรำบ” โดยนำยเนติรัช พนัสอัมพร นิติกร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของ<br />

รำชกำร และกำรบรรยำย ในหัวข้อ “ควำมรู้เรื่องไฟป่ำและกำรอนุรักษ์ป่ำไม้” โดย นำยพงศ์<br />

ศักดิ์ ประทุมมำส ผู้อ ำนวยกำรส่วนควบคุม และปฏิบัติกำรไฟป่ำ นครสวรรค์<br />

4.2.5 การท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนร่วมกัน โดยการ “สร้างแนวกันไฟ”<br />

“บ ารุงรักษาต้นไม้” และ “การสร้างฝายหินทิ้ง” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมสัมมนา<br />

เป็นอย่างดี<br />

4.2.6 การทัศนศึกษาและเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรศึกษา<br />

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาชาติไทย ศิลปะ วัฒนธรรมต่าง ๆ


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

73<br />

4.2.7 ศูนย์บริการประชาชนได้ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรม<br />

สร้างความสัมพันธ์ มีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 87.26 ของผู้เข้าร่วม<br />

โครงการฯ ทั้งหมด พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสร้าง<br />

ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) โดยรวม คิดเป็นร้อยละ<br />

95.58 โดยประเด็นที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พึงพอใจมากที่สุด คือ การให้บริการและอ านวย<br />

ความสะดวกในการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ และกิจกรรมนี้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี<br />

ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ซึ่งการด าเนินโครงการฯ ครั้งนี้<br />

ได้รับผลส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วน<br />

ราชการต่าง ๆ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และผู้รับบริการ (ประชาชนในพื้นที่) ได้รับทราบ<br />

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและกระบวนการแก้ไขปัญหา<br />

ของหน่วยงานภาครัฐยิ่งขึ้น<br />

4.3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ<br />

ศูนย์บริการประชาชนได้ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม<br />

ของประชาชนในการบริหารราชการ ต่อแผนปฏิบัติการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง และ<br />

ติดตาม กรณีการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย ในพื้นที่ ต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด<br />

ปราจีนบุรี โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้<br />

เสีย ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนภาคเอกชน รวมทั้งคณะกรรมการฯ กับผู้สังเกตการณ์<br />

ประมาณ 140 คน<br />

รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการ<br />

ประชุม โดยมีผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) เป็นผู้กล่าวรายงานการ<br />

ประชุม และได้รับเกียรติ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายทิวา วัชรกาฬ) เป็นผู้<br />

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ<br />

บริหารราชการฯ หลังจากนั้นเป็นการบรรยายและอภิปราย ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่<br />

ส าคัญ 2 เรื่อง ดังนี้


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

74<br />

1) บรรยายเรื่อง “วิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการรับเรื่องราวร้อง<br />

ทุกข์” โดยผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี)<br />

ในขณะนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วน<br />

เสีย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับ<br />

โครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงควรเข้าร่วมกระบวนการ<br />

นี้ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ -<br />

เรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ประโยชน์ของ<br />

การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจลดความขัดแย้งระหว่างการ<br />

น าไปปฏิบัติ เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ สร้างให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็น<br />

เจ้าของ สามารถลดการเผชิญหน้าและความขัดแย้งที่รุนแรงได้ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มี<br />

ความใกล้ชิดกับประชาชน เป็นการให้การศึกษาชุมชน เพื่อการเรียนรู้กระบวนการการ<br />

ตัดสินใจ ช่วยท าให้ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น<br />

2) อภิปรายเรื่อง “แผนปฏิบัติการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง และ ติดตาม กรณีการ<br />

แก้ไขปัญหาน้ าเสียในพื้นที่ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และความเข้าใจในการ<br />

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า” โดย นายสมศักดิ์ พิริยโยธา ทรัพยากรธรรมชาติและ<br />

สิ่งแวดล้อม จ.ปราจีนบุรี , นายชัยกมล พรหมทอง หัวหน้าฝ่ายโรงงาน ส านักงาน<br />

อุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี , นายสนธยา ทับขันธ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสาธารณูปโภค บริษัท<br />

สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) , นายเชาว์ นกอยู่ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญ<br />

การพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ และด าเนินรายการโดย นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์ ผอ.สดร. 1<br />

สรุปภาพรวมการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จากการส ารวจ<br />

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 140 คน มีผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ<br />

จ านวนรวมทั้งสิ้น 96 คน คิดเป็น ร้อยละ 68.57 ของผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งหมด พบว่า มี<br />

ความพึงพอใจค่อนข้างมากในด้านเนื้อหาสาระ ของการประชุมฯ ด้านการให้ความรู้ความ<br />

เข้าใจในวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชาสัมพันธ์ และการประสานงานการจัด<br />

ประชุม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

75<br />

4.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว<br />

การสร้างเครือข่ายด้านการประสานมวลชน จะท าให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของ<br />

มวลชน และองค์กรประชาชน ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยการประสานงานเกี่ยวกับข้อมูล<br />

ข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ<br />

ประสานมวลชนและการข่าวขึ้น โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดรูปแบบการรายงาน<br />

ข่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประสานมวลชน<br />

และองค์กรประชาชน ได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์แสดงความคิดเห็นและให้<br />

ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในการแก้ไขปัญหาความ<br />

เดือดร้อนของประชาชนและองค์กรประชาชนที่เดินทางมาร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ณ<br />

ท าเนียบรัฐบาล<br />

ในระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้ด าเนินโครงการส่งเสริม<br />

และพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนว<br />

ทางการท างานร่วมกัน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของเครือข่ายด้านการประสาน<br />

มวลชน การข่าว และผู้ปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วม<br />

จ านวน 100 คน ซึ่งผลความพึงพอใจในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับคะแนน 4.59<br />

(คะแนนเต็ม 5) หรือร้อยละ 91.80 ซึ่งกิจกรรม สรุปได้ดังนี้<br />

4.4.1 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด<br />

โครงการ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารส านักงาน ก.พ. (เดิม) และมอบแนวทางในการ<br />

ปฏิบัติงานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และมีการเสวนาเรื่อง “การประสานงานมวลชนและ<br />

การข่าว รวมทั้งมาตรการการก ากับดูแลมวลชนบริเวณท าเนียบรัฐบาล”


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

76<br />

4.4.2 เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้<br />

เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัด<br />

เพชรบุรี ผู้เข้าร่วมการสัมมนา เข้ารับฟังการบรรยายของวิทยากรประจ าศูนย์การเรียนรู้<br />

เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง พร้อมทั้ง เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายใน<br />

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ในการนี้ วิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง<br />

เรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง ได้น าผู้เข้าร่วมการสัมมนาเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ต่างๆ ในศูนย์<br />

และรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้กล่าวมอบนโยบายการ<br />

ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว ณ ห้อง<br />

ประชุมแก่งกระจาน โบ๊ทเฮ้าส์ พาราไดซ์ รีสอร์ท ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอแก่งกระจาน<br />

จังหวัดเพชรบุรี


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

77<br />

4.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์)<br />

ได้อนุมัติให้ศูนย์บริการประชาชนด าเนินโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่<br />

ศูนย์บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งในกรุงเทพมหานครและพื้นที่<br />

ต่างจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม และการ<br />

ก าหนดเป้าหมายองค์กรร่วมกัน เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการตลอดจนการ<br />

เสริมสร้างสุขภาพกาย - ใจ ผ่อนคลายความเครียดความกดดันจากการปฏิบัติงานเรื่องราว<br />

ร้องทุกข์เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย<br />

กิจกรรม การอบรมสรุปได้ดังนี้<br />

1. หลักสูตร : การเตรียมความพร้อมเพื่อความก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น วันที่ 14<br />

กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 201 อาคารส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยได้เชิญ<br />

วิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ นายสมชาย คนตรง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ<br />

พิเศษ และนายสันติ เสือทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ บรรยายให้ความรู้แก่<br />

ข้าราชการศูนย์บริการประชาชนเกี่ยวกับประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย รวมทั้งแนวทาง<br />

การจัดท าผลงานของข้าราชการ จากการประเมินผลหลักสูตรพบว่าการด าเนินกิจกรรมอบรม<br />

หลักสูตรดังกล่าว อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย ถึง 4.40 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งถือ<br />

ว่าผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม โดยประเด็นที่มีคะแนนสูงสุดคือ ผู้เข้าร่วมมี<br />

ความพึงพอใจโดยรวมของการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ค่าเฉลี่ย 4.87 คะแนน รองลงมาคือ<br />

วิทยากร มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.48 คะแนน ความเหมาะสมของการดูแลเอาใจใส่จาก<br />

เจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมทุกด้าน ค่าเฉลี่ย 4.42 คะแนน ตามล าดับ


2. หลักสูตร : การปรับปรุงกระบวนการท างาน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560<br />

ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยคณะวิทยากร<br />

จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย –ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุง<br />

กระบวนงานเพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ในการนี้ ได้มี<br />

การระดมสมอง ก าหนดหัวข้อกระบวนงานที่จะน ามาปรับปรุง ได้แก่ ปัญหาเรื่องร้องทุกข์<br />

ด้านสังคมและสวัสดิการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขติดตามผลการด าเนินการฯ โดยก าหนด<br />

เป้าหมายในการลดจ านวนเรื่องร้องทุกข์ที่ค้างอยู่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการ<br />

ด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ จากการประเมินผลหลักสูตร พบว่าการด าเนินกิจกรรมอบรม<br />

หลักสูตรดังกล่าว อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.28 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งถือว่า<br />

ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ระดับดีเยี่ยมโดยประเด็นที่มีคะแนนสูงสุดคือ ความส าคัญ<br />

ของการท างานเป็นทีม ค่าเฉลี่ย 4.53 คะแนน รองลงมาคือ วิทยากรมีความเหมาะสม<br />

ค่าเฉลี่ย 4.45 คะแนน และสถานที่มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.37 คะแนน ตามล าดับ<br />

ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

78


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

79<br />

3. หลักสูตร : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐยุคใหม่<br />

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารส านักงานปลัดส านัก<br />

นายกรัฐมนตรี โดยได้เชิญอาจารย์ จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ<br />

และประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรในการบรรยายหลักสูตรนี้ จากการประเมินผลหลักสูตร<br />

จากผู้ตอบแบบสอบถามที่เก็บแบบได้ จ านวน 64 ราย ปรากฏผลการประเมินในกิจกรรม อยู่<br />

ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.32 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การประกัน<br />

คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม โดยประเด็นที่มีคะแนนสูงสุดคือ ผู้เข้าอบรมสามารถน ามาใช้เป็น<br />

แนวทาง ในการปฏิบัติงานได้ ค่าเฉลี่ย 4.53 คะแนน รองลงมามี 2 ประเด็นที่มีค่าคะแนน<br />

เท่ากัน คือ ความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมกับความเหมาะสมในการบรรยายของวิทยากร<br />

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.45 คะแนน และประโยชน์ของหลักสูตรต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน<br />

ค่าเฉลี่ย 4.41 คะแนน ตามล าดับ


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

80<br />

ในกำรนี รองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยสมพำศ นิลพันธ์) ได้เป็นประธำนเปิด<br />

โครงกำรพัฒนำขีดสมรรถนะของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรประชำชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.<br />

2560 ในระหว่ำงวันที่ 1-3 กันยำยน 2560 ณ โรงแรมอวตำร สปำ เมำท์เท่น สวีท จังหวัด<br />

อุทัยธำนี ซึ่งกำรด ำเนินโครงกำรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของ ศบช. มีควำมรู้ควำม<br />

เข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ ขั นตอนในกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหำป่ำไม้และ<br />

ที่ดิน สำมำรถให้ค ำแนะน ำชี แจงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำให้กับผู้ร้องได้ทรำบอย่ำงมี<br />

ประสิทธิภำพ รวมทั งเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และ<br />

ที่ดินและกำรเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมให้กับผู้ปฏิบัติงำนเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์บริกำร<br />

ประชำชนได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำขีดสมรรถนะของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรประชำชน พ.ศ.<br />

2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเป็นทีม และกำรก ำหนด<br />

เป้ำหมำยองค์กรร่วมกัน เพื่อตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรตลอดจนกำร<br />

เสริมสร้ำงสุขภำพกำย - ใจ ผ่อนคลำยควำมเครียดควำมกดดันจำกกำรปฏิบัติงำนเรื่องรำว<br />

ร้องทุกข์เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ<br />

ซึ่งกำรสัมมนำครั งนี ศูนย์บริกำรประชำชนได้เชิญกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส ำนักงำน<br />

ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยจ ำรัส ศักดิ์จริพำพงษ์) มอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเรื่อง<br />

คุณธรรมจริยธรรม ให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำร โดยยึดถือประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน<br />

และจรรยำข้ำรำชกำรพลเรือน เป็นส ำคัญ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมกำรอบรม สรุปได้ดังนี


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

81<br />

1. หลักสูตร : แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้ำนที่ดิน…เรื่องนี ที่ต้องรู้ วันที่ 1 กันยำยน<br />

2560 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อำคำรส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี<br />

โดยได้เชิญวิทยำกรจำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่<br />

นำยวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู้อ ำนวยกำรส่วนจัดกำรที่ดินและชุมชนในพื นที่ป่ำอนุรักษ์<br />

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช บรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ “แนวทำงกำร<br />

ด ำเนินกำรต่อผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ” และนำงจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำร<br />

จัดกำรที่ดิน ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม บรรยำยให้<br />

ควำมรู้ในหัวข้อ “แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้ำนที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน<br />

และทรัพยำกรที่ดิน ตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ” จำกกำรประเมิน<br />

ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมในหัวข้อกำรอบรมกำรอบรม ทั ง 2 หัวข้อวิชำ<br />

ดังกล่ำว พบว่ำผู้เข้ำรับกำรอบรมในหัวข้อวิชำ “แนวทางการด าเนินการ ต่อผู้บุกรุกที่ดิน<br />

ของรัฐ” ได้ส่งแบบทดสอบทั งสิ น มีจ ำนวน 33 คน และมีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบร้อยละ<br />

70 (ท ำข้อทดสอบถูก 7 ข้อ จำก 10 ข้อ) จ ำนวน 31 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 87.87 ของผู้ส่ง<br />

แบบทดสอบทั งหมด และหัวข้อวิชำ “แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการ<br />

บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดิน ตามนโยบายของคณะกรรมการ นโยบายที่ดิน<br />

แห่งชาติ” ผู้เข้ำรับกำรอบรมในหัวข้อวิชำดังกล่ำว ได้ส่งแบบทดสอบทั งสิ น มีจ ำนวน 37<br />

คน มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบร้อยละ 100 (ท ำข้อทดสอบถูก 7 ข้อ จำก 10 ข้อ) จ ำนวน 37<br />

คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ส่งแบบทดสอบทั งหมด


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

82<br />

2.กิจกรรมศึกษำดูงำนและร่วมปลูกป่ำ ณ โครงกำรพื นที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไข<br />

ปัญหำและพัฒนำพื นที่ต ำบลแก่นมะกรูด อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี โดยมีนำยเผด็จ<br />

นุ้ยปรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุทัยธำนี และหัวหน้ำโครงกำรพื นที่ต้นแบบฯ<br />

(นำยเอกรัตน์ พรหมศิริแสน) พร้อมคณะ ได้กล่ำวต้อนรับรองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี<br />

(นำยสมพำศ นิลพันธ์) ผู้ช่วยปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยพีระ ทองโพธิ์) ผู้บริหำร<br />

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และผู้เข้ำร่วมโครงกำรพร้อมทั งกล่ำวถึงที่มำของโครงกำร<br />

สรุปพอสังเขป ได้ว่ำ สภำพแวดล้อมที่ป่ำห้วยขำแข้งถูกท ำลำย รำษฎรขำดองค์ควำมรู้ ปัญหำ<br />

ในกำรขำดแคลนน ำท ำกำรเกษตร และปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งเป็นภำวะคุกคำมท ำให้จังหวัด<br />

อุทัยธำนี อปท. และหน่วยงำนในพื นที่ได้ก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำควำม<br />

ยำกจน โดยน ำองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำริไปปรับใช้อย่ำงสอดคล้องเหมำะสมกับภูมิ<br />

สังคม โดยเริ่มด ำเนินงำนเมื่อเดือนมีนำคม 2556 และแต่งตั งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับ<br />

จังหวัด และคณะท ำงำนอีก 5 คณะ<br />

ทั งนี กำรแบ่งพื นที่ตำมแนวทฤษฎีใหม่ในหลวงรัชกำลที่ 9 และมีกำรต่อยอดนวัตกรรม<br />

โครงกำร โดยมีกำรประกวดแปลงสำธิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง จุดแข็งของพื นที่<br />

คือไม่อนุญำตให้นำยทุนเข้ำมำด ำเนินกำร ผู้อยู่อำศัยต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติ<br />

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2541


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

83<br />

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ร่วมกับภำคเอกชน ณ โรงเรียนบ้ำนใหม่<br />

คลองอังวะรักษำกำรครูใหญ่โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ (นำยด ำรงพล เชียโว่) ได้กล่ำว<br />

ต้อนรับรองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยสมพำศ นิลพันธ์) ผู้ช่วยปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี<br />

(นำยพีระ ทองโพธิ์) ผู้บริหำรส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และผู้เข้ำร่วมโครงกำร<br />

โรงเรียนดังกล่ำวมีนักเรียนระดับชั นอนุบำลถึงประถมศึกษำปีที่ 6 รวมนักเรียนทั งสิ น 168<br />

คน โดยมีกิจกรรมสนับสนุนทุนกำรศึกษำเด็กนักเรียน อุปกรณ์กำรกีฬำรวมถึงสิ่งของอื่น ๆ<br />

ที่รวบรวมจำกเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีและจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำร<br />

4. กำรจัดกำรปัญหำหนี นอกระบบอย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืน รองปลัดส ำนัก<br />

นำยกรัฐมนตรี (นำยสมพำศ นิลพันธ์) ได้ใช้เวทีนี มอบให้ศูนย์บริกำรประชำชนบรรจุกิจกรรม<br />

ในหัวข้อดังกล่ำวไว้ในโครงกำรพัฒนำขีดสมรรถนะของศูนย์บริกำรประชำชน ประจ ำปี<br />

งบประมำณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั งมอบแนวทำง กำรท ำงำนในกำรปฏิบัติต่อประชำชน รวมถึง<br />

ภำคีเครือข่ำยที่มำบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน และแจ้งค ำสั่งกระทรวงยุติธรรม<br />

ที่ 224/2560 ลงวันที่ 7 สิงหำคม 2560 เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมกำรและจัดตั งศูนย์ช่วยเหลือ<br />

ลูกหนี และประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรฯ<br />

5. กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับเทคนิคกำรเจรจำไกล่เกลี่ย โดยผู้อ ำนวยกำรส่วนประสำนมวล<br />

ขนและองค์กรประชำชน (นำยพันศักดิ์ เจริญ) เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้


ผลกำรประเมินโครงกำรพัฒนำขีดสมรรถนะของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรประชำชน<br />

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมของ<br />

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี จำกผู้ตอบแบบสอบถำมกำรประเมินโครงกำรปรำกฏผล<br />

กำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.30 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งถือว่ำ<br />

ผ่ำนเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ ระดับดีเยี่ยม โดยประเด็นที่มีคะแนนสูงสุดคือ วิทยำกร<br />

หลักสูตร “แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้ำนที่ดิน...เรื่องนี ที่ต้องรู้” ค่ำเฉลี่ย 4.75 คะแนน<br />

รองลงมำ คือ กำรน ำควำมรู้จำกกำรศึกษำ ดูงำนโครงกำรพื นที่ต้นแบบบูรณกำรแก้ไขปัญหำ<br />

และพัฒนำพื นที่ต ำบลแก่นมะกรูด ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนและเป็น<br />

แบบอย่ำงของกำรเรียนรู้ที่ดี ค่ำเฉลี่ย 4.46 คะแนน และประโยชน์และควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร<br />

อบรมหลักสูตร “แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้ำนที่ดิน...เรื่องนี ที่ต้องรู้” สำมำรถน ำไป<br />

ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ ค่ำเฉลี่ย 4.44 คะแนน<br />

ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

84


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

85<br />

4.6 โครงการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน<br />

เสียที่มีต่อการประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์<br />

ศูนย์บริกำรประชำชนได้ด ำเนินโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นของ<br />

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรประสำนงำนแก้ไขปัญหำเรื่องร้องทุกข์มี<br />

วัตถุประสงค์เพื่อต้องกำรทรำบระดับควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจฯ ของผู้รับบริกำรและผู้มี<br />

ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรประสำนงำนเพื่อแก้ไขปัญหำเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริกำร<br />

ประชำชน และน ำข้อมูลผลกำรส ำรวจฯ มำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนและคุณภำพกำรให้บริกำร<br />

ประชำชนให้มีมำตรฐำนที่ดีขึ นอย่ำงต่อเนื่อง<br />

4.6.1 จัดท ำแผนงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นของผู้รับริกำรและผู้มี<br />

ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรประสำนงำนแก้ไขปัญหำเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริกำรประชำชน<br />

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560<br />

4.6.2 ศูนย์บริกำรประชำชนได้ออกแบบเครื่องมือส ำรวจควำมพึงพอใจ และได้เริ่ม<br />

ทอดแบบสอบถำมตั งแต่วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2559 – 31 มีนำคม 2560<br />

4.6.3 ศูนย์บริกำรประชำชนได้ด ำเนินกำรประมวลผลข้อมูลจำกแบบส ำรวจควำมพึง<br />

พอใจฯ โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป<br />

4.6.4 จำกกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำรของ<br />

ศูนย์บริกำรประชำชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีผลกำรส ำรวจ ดังนี<br />

6.6.4.1 ผู้รับบริการผ่านช่องทางจุดบริการประชาชน 1111 และตู้ ปณ. 1111/ไปรษณีย์/โทรสาร<br />

ช่องทาง<br />

จุดบริการประชาชน<br />

1111<br />

ตู้ ปณ. 1111/<br />

ไปรษณีย์/โทรสาร<br />

ค่าเฉลี่ยรวม 2 ช่องทาง<br />

ประเด็น<br />

ผลการส ารวจ (ปีงบประมาณ)<br />

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559<br />

คะแนน (เต็ม 5) ร้อยละ คะแนน (เต็ม 5) ร้อยละ<br />

ผลต่าง<br />

คะแนน<br />

เพิ่ม/(ลด)<br />

ความพึงพอใจ 3.48 69.60 3.70 74.00 (0.22)<br />

ความเชื่อมั่น 3.30 66.00 3.63 72.60 (0.33)<br />

ความพึงพอใจ 3.63 72.60 3.38 67.60 (0.25)<br />

ความเชื่อมั่น 3.39 67.80 3.28 65.60 (0.11)<br />

ความพึงพอใจ 3.55 71.00 3.54 70.80 (0.01)<br />

ความเชื่อมั่น 3.34 66.80 3.55 69.00 (0.11)


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

86<br />

ช่องทางสายด่วนของรัฐบาล 1111 (ส ารวจโดย บมจ. ทีโอที)<br />

ผลการส ารวจ (ปีงบประมาณ)<br />

ผลต่าง<br />

ประเด็น<br />

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คะแนน<br />

คะแนน (เต็ม 5) ร้อยละ คะแนน (เต็ม 5) ร้อยละ เพิ่ม/(ลด)<br />

1. การให้บริการ<br />

4.74 94.88 4.69 93.80 0.05<br />

ของพนักงานรับสาย<br />

2. ความสะดวก<br />

4.80 95.90 4.76 95.20 0.04<br />

ในการใช้บริการ<br />

ค่าเฉลี่ยรวม 4.77 95.39 4.72 94.40 0.05<br />

ช่องทำงเว็บไซต์ www.1111.go.th และโมบำยแอปพลิเคชัน PSC 1111 เป็นกำร<br />

ส ำรวจในรูปแบบอัตโนมัติโดยแบ่งเป็นกำรส ำรวจหลังรับบริกำรในครำวแรก และกำรส ำรวจ<br />

เมื่อเรื่องร้องทุกข์ปรำกฏผลกำรด ำเนินกำร ซึ่งสรุปผลกำรส ำรวจได้ ดังนี<br />

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรหลังกำรรับบริกำรในครำวแรก จ ำนวน 269<br />

รำย พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในประเด็นช่องทำงกำรให้บริกำรร้องทุกข์ใช้งำนง่ำย<br />

และสะดวก มำกที่สุด จ ำนวน 240 รำย คิดเป็นร้อยละ 89.22<br />

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรเมื่อเรื่องร้องทุกข์ปรำกฏผลกำรด ำเนินกำร<br />

จ ำนวน 127 รำย พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในประเด็นระยะเวลำกำรแก้ไขปัญหำ<br />

และประเด็นผล กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำของหน่วยงำนที่รับผิดชอบมำกที่สุด เท่ำกัน 2<br />

ประเด็น จ ำนวน 92 รำยคิดเป็นร้อยละ 72.44<br />

4.6.4.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br />

ผลการส ารวจ (ปีงบประมาณ)<br />

ผลต่าง<br />

ประเด็น<br />

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คะแนน<br />

คะแนน (เต็ม ๕) ร้อยละ คะแนน (เต็ม ๕) ร้อยละ เพิ่ม/(ลด)<br />

ความพึงพอใจ ๓.๘๗ ๗๗.๔๐ ๓.๘๓ ๗๖.๖๐ ๐.๐๔<br />

ความเชื่อมั่น ๓.๙๔ ๗๘.๘๐ ๓.๙๒ ๗๘.๔๐ ๐.๐๒


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

87<br />

4.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบส านัก<br />

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552<br />

ศูนย์บริกำรประชำชนได้ด ำเนินโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อระดมควำมคิดเห็น<br />

เกี่ยวกับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552<br />

ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรประชำชน ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2560 ณ โรงแรม<br />

เอส.ดี. อเวนิว ปิ่นเกล้ำ กรุงเทพมหำนคร มีเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมจ ำนวน 120 คน<br />

4.7.1 ศูนย์บริกำรประชำชนได้ได้ด ำเนินโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อระดมควำม<br />

คิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552<br />

ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ส่วนรำชกำร ครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 7-8 กันยำยน 2560 ณ โรงแรมระยอง<br />

รีสอร์ท ต ำบลเพ อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองซึ่งด ำเนินกำร ดังนี<br />

รองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยสมพำศ นิลพันธ์) ได้เป็นประธำนในพิธีเปิดกำร<br />

ประชุมและมอบนโยบำยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ โดยได้มอบแนวคิดไว้ 3P ได้แก่<br />

1) “Purpose” หมำยถึงกำรก ำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยให้มีควำมชัดเจน<br />

2) “Process” หมำยถึงต้องมีขั นตอน และกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจน ซึ่งกำรก ำหนดควำมส ำคัญหรือ<br />

ควำมจ ำเป็น จะต้องค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพและควำมสะดวกของประชำชนเป็นอันดับแรก<br />

3) “Public” หมำยถึงสำธำรณชนหรือประชำชนต้องเข้ำมำมีบทบำทและมีส่วนร่วม<br />

ซึ่งควำมส ำเร็จจะเกิดขึ นได้ หำกได้รับควำมร่วมมือหรือกำรยอมรับจำกสำธำรณชนหรือประชำชน<br />

ทั งนี เพื่อให้กำรปรับปรุงระเบียบดังกล่ำวเกิดประโยชน์ทั ง 3 ฝ่ำย ได้แก่<br />

1) หน่วยงำนผู้รับผิดชอบระเบียบฯ 2) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 3) ประชำชน


นำยวิสุทธิ์ ฉัตรำนุฉัตร ผู้อ ำนวยกำรส่วนนิติกำร ศูนย์บริกำรประชำชน บรรยำยเรื่อง<br />

“ระเบียบ นร. ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552” ซึ่งระเบียบฯ มีที่มำจำก<br />

บทบัญญัติตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2550 มำตรำ 59 บัญญัติให้<br />

บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์และได้รับกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยในเวลำอันรวดเร็ว<br />

และ นรม. จึงได้วำงระเบียบดังกล่ำว โดยก ำหนดหลักเกณฑ์ ขั นตอน และวิธีกำรในกำรรับ<br />

เรื่องรำวร้องทุกข์เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐมีแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทำง<br />

เดียวกัน เว้นแต่กำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ที่ต้องด ำเนินกำรตำมขั นตอนหรือกระบวนกำร<br />

ทำงกฎหมำยอื่น โดยระเบียบฯ ได้จ ำแนกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวด 1 คณะกรรมกำรกำร<br />

จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ หมวด 2 กำรเสนอและกำรรับค ำร้องทุกข์ หมวด 3 กำรพิจำรณำค ำ<br />

ร้องทุกข์ ประกอบกับคณะกรรมกำรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ในครำวกำรประชุมครั งที่<br />

1/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ สปน. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรศึกษำ<br />

ร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อปรับปรุงระเบียบ นร. ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ให้<br />

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน<br />

ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

88


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

89<br />

6.2.3 กำรอภิปรำยในหัวข้อเรื่อง “กำรปรับปรุงระเบียบ นร. ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำว<br />

ร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร<br />

ไทย พุทธศักรำช 2560” โดยมีรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ (นำงนงภรณ์ รุ่งเพ็ช<br />

รวงศ์) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์ (นำยบวรศักดิ์ วำนิช)<br />

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรประชำชน (นำยอิทธิพล ช่ำงกลึงดี) และผู้อ ำนวยกำรส่วนนิติกำร<br />

ศูนย์บริกำรประชำชน (นำยวิสุทธิ์ ฉัตรำนุฉัตร) ทั งนี ได้มีข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง<br />

ระเบียบฯ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ดังนี<br />

1) เห็นควรก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ให้มีควำมชัดเจน เพื่อจะได้<br />

บูรณำกำรเชื่อมโยมฐำนข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นในทิศทำงเดียว<br />

2) เห็นควรมีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์ของเจ้ำหน้ำที่<br />

ผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมชัดเจน และรวมถึงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่<br />

ผู้ปฏิบัติงำน<br />

4.7.2 ผลกำรระดมควำมคิดเห็นกำรปรับปรุงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำร<br />

จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ตำมรัฐธรรมนูญ<br />

แห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 สรุปได้ ดังนี


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

90


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

91


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

92<br />

ทั งนี ส่วนรำชกำรมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่ำ เห็นควรยกให้ระเบียบดังกล่ำวเป็นกฎหมำย<br />

ในระดับพระรำชบัญญัติ และหำก ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ด ำเนินกำรสรุปผล<br />

กำรประชุมโครงกำรดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรมีหนังสือแจ้งเวียนส่วนรำชกำรเพื่อ<br />

พิจำรณำผลกำรประชุมอีกครั งหนึ่ง


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

93<br />

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560<br />

1111


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

94


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

95


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

96


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

97


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

98


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

99


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

100


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

101


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

102


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

103


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

104


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

105


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

106


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

107


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

108


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

109


ANNUAL REPORT <strong>2017</strong><br />

110


ช่องทาง<br />

ร้องทุกข์

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!