08.02.2019 Views

Annual Report 2017

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

๒๕๖๐

รายงานประจ าปี

ศูนย์บริการประชาชน

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

ANNUAL

REPORT

2017

1111

ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

https://www.psc.opm.go.th


สารจากผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน

ศูนย์บริการประชาชน ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี มีภำรกิจในกำรด ำเนินกำร

เรื่องรำวร้องทุกข์ จำกประชำชนที่มีมำถึงนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี และ

โดยที่ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงำนต้นแบบด้ำนกำรบูรณำกำรเพื่อขับเคลื่อนงำน

ของรัฐบำลในมิติด้ำนนโยบำย และกำรบริหำรรำชกำร ภำยในปี 2564” ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนปลัดส ำนัก

นำยกรัฐมนตรี จึงถือว่ำมีส่วนส ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และนโยบำยต่ำงๆ เช่น กำรบูรณำกำรกำรด ำเนินกำร

เรื่องร้องทุกข์เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน ได้อย่ำงรวดเร็วและและมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งสร้ำงควำมรับรู้

ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน

ทั้งในด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก และกำรให้บริกำรประชำชนโดยได้บูรณำกำรร่วมกับ 23 หน่วยงำน เพื่อจัด

ให้มีเจ้ำหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหำให้ประชำชนโดยตรง ณ จุดบริกำรประชำชน 1111 ซึ่งเป็นอีกช่องทำงหนึ่งของศูนย์รับ

เรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล นอกจำกนี้ยังพัฒนำระบบกำรด ำเนินกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรท ำงำนระหว่ำง

ระบบกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องรำว ร้องทุกข์ของรัฐบำลกับหน่วยงำนภำรัฐ จ ำนวน 317 หน่วยงำน รวมทั้งกำร

บริหำรจัดกำรภำครัฐ ในประเด็นกำรเชื่อมโยงข้อมูลและกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลภำครัฐ ตำม Road Map 3 ระยะ กับจัดท ำ

ข้อเสนอทำงกรอบกำรปฏิรูปยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ด้ำนภำรกิจอ ำนวยกำรศูนย์รำชกำร

สะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) โดยให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้องจัด

ให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)” เพื่อเป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำและ

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ให้เกิดกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ประชำชนที่เดินทำงมำติดต่อ

รำชกำรกับหน่วยงำนของรัฐ เป็นต้น

หนังสือรำยงำนประจ ำปีงบประมำณ 2560 เล่มนี้ จัดท ำขึ้นโดยรวบรวมผลงำน โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ ของ

ศูนย์บริกำรประชำชน ที่ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนไปสู่ประชำชนและ

ผู้สนใจซึ่งผมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลเนื้อหำในรำยงำนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประชำชนที่สนใจและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำร

นี้ จึงถือได้ว่ำศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี รวมถึงเจ้ำหน้ำที่เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ด ำเนินกำรแก้ไข

ปัญหำให้แก่ประชำชน แทนนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐบำลโดยรวม และท้ำยนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ทุกหน่วยงำน

และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรประชำชนทุกท่ำน ที่มีส่วนส ำคัญในกำรขับเคลื่อนและบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ

ประชำชนและขอขอบคุณประชำชนผู้รับบริกำรที่ให้ควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจในกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริกำร

ประชำชน และศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล

นายพีระ ทองโพธิ์

ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน


ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1

- ประวัติ ศูนย์บริการประชาชน 2

- วิสัยทัศน์ (VISION) ศูนย์บริการประชาชน 3

- พันธกิจ (MISSION) ศูนย์บริการประชาชน 3

- ภารกิจของศูนย์บริการประชาชน 4

- โครงสร้างศูนย์บริการประชาชน 5

- ผู้บริหารศูนย์บริการประชาชน 7

ส่วนที่ 2 ช่องทางการให้บริการ

- ช่องทางร้องทุกข์ 1111

- การจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)

- สถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน ท าเนียบรัฐบาล

- กระบวนงาน (ย่อย) และขั้นตอนการให้บริการ

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานของศูนย์บริการประชาชน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

16

17

18

19

20

25

1. ภารกิจตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

2. ภารกิจด้านการประสานมวลชนและองค์กรประชาชน

3. ภารกิจเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. ภารกิจตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นในปีงบประมาณ พ.ศ. 256093

27

37

58

60

93


ANNUAL REPORT 2017

1

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1111


ANNUAL REPORT 2017

2


ANNUAL REPORT 2017

3

“เป็นศูนย์กลางการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

พันธกิจที่ ๑

พัฒนำ/บูรณำกำรระบบกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภำพ

พันธกิจที่ ๒

พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ และมีจิตบริกำร

พันธกิจที่ ๓

ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และระบบเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม

ในกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์

พันธกิจที่ ๔

ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์


ANNUAL REPORT 2017

4

ภารกิจของศูนย์บริการประชาชน

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

พ.ศ. 2552

1. ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส

และเสนอความคิดเห็นที่มีผู้ยื่นค าร้องต่อนายกรัฐมนตรี รอง

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และ

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

พ.ศ. 2552

2. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย

3.ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมายและการด าเนินคดีแก่

ประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือและขอค าแนะน าจาก

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี และปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาส าคัญที่เป็น

กรณีเร่งด่วน

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของ

หน่วยงานของรัฐ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ส่วน

ราชการและรัฐวิสาหกิจจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก

(Government Easy Contact Center : GECC)

6. ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มา

พบ หรือชุมนุมร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี รอง

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และ

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน พ.ศ. 2548

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้ง

ด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

8. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ /

คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ที่นายกรัฐมนตรี หรือ

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น เพื่อแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


ANNUAL REPORT 2017

5

โครงสร้างศูนย์บริการประชาชน

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน

ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน

ส่วนด าเนินการ

เรื่องราวร้องทุกข์ ๑

ส่วนด าเนินการ

เรื่องราวร้องทุกข์ ๒

ส่วนประสานมวลชน

และองค์กรประชาชน

ส่วนการมีส่วนร่วม ส่วนแผนและ

ส่วนนิติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ของประชาชน ประเมินผล


ANNUAL REPORT 2017

6

อัตราก าลัง

ศูนย์บริการประชาชน มีอัตรำก ำลังทั้งสิ้น 125 อัตรา ประกอบด้วย

ข้ำรำชกำร 48 อัตรา พนักงำนรำชกำร 77 อัตรา

ข้าราชการ 48 อัตรา

1 อัตรา

ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง

(ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน)

ต าแหน่งประเภทวิชาการ 41 อัตรา

1 อัตรา

ระดับเชี่ยวชาญ

9 อัตรา 18 อัตรา

ระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ

ต าแหน่งประเภททั่วไป 6 อัตรา

1 อัตรา

ระดับปฏิบัติการ

5 อัตรา

ระดับช านาญงาน

1 อัตรา

ระดับปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ 77 อัตรา

วิชาชีพเฉาะ 3 อัตรา

3 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิชาชีพทั่วไป 74 อัตรา

44 อัตรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย

และแผน

18 อัตรา

นิติกร

4 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการ

1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

7 อัตรา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ANNUAL REPORT 2017

7

ผู้บริหารศูนย์บริการประชาชน

1111

นายจิรชัย มูลทองโร่ย

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

นายพีระ ทองโพธิ์

ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน


ผู้บริหารศูนย์บริการประชาชน

ANNUAL REPORT 2017

8

1111

นางมาลินี ภาวิไล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

รักษาการในต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน

นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ

ผู้อ านวยการส่วนด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๑

นายสมพงษ์ ไวถนอมสัตว์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ

ผู้อ านวยการส่วนด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๒

นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร

นิติกร ช านาญการพิเศษ

ผู้อ านวยการส่วนนิติการ

นายพันศักดิ์ เจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ

ผู้อ านวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน

นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ

ผู้อ านวยการส่วนแผนและประเมินผล

นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ

ผู้อ านวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายรังสรรค์ ตั้งใจงาม

รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน


ANNUAL REPORT 2017

9

ส่วนด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๑

1111

นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ

ผู้อ ำนวยกำรส่วนด ำเนินกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ ๑

นำงสำวสำยชล ก ำเนิดบง

นิติกรช ำนำญกำร

นำงศิรินทร เดชำภิวุฒิ

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร

นำยขจรศักดิ์ นำคชัง

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

นำยวิวัฒน์ วิธีเจริญ

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน

นำงสำวนงนุช สำยัณห์

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำววรำภรณ์ หินอ่อน

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวสุภำภรณ์ กลิ่นขจร

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวรสริน กองเกิดสุข

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำววิยะดำ ปัททะทุม

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวนุชรี มุ่งหมำย

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวกฤษฎำพร ทองรักษ์

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวจุฑำรัตน์ ธ ำรงธิติทัศน์

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวสุธิดำ บุตรสำธรรม

นิติกร

นำงสำวยุวดี แก้วรัฐ

นิติกร

นำยสักกเดช นฤวรวงศ์

นิติกร

นำงสำวศรสลัก อ่อนสส ำลี

พนักงำนบันทึกข้อมูล

นำงสำวรัชนีกร แสนทวีสุข

พนักงำนบันทึกข้อมูล


ส่วนด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๒

ANNUAL REPORT 2017

10

1111

นายสมพงษ์ ไวถนอมสัตว์

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ

ผู้อ ำนวยกำรส่วนด ำเนินกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ ๒

นำงสำวฐิติรัตน์ สุวรรณรำช

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร

นำงสำวสมใจ บุญทวีกุล

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร

นำงสำววันดี เรืองงำม

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร

นำงสำวสุวีรยำ ทองพิทักษ์

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร

นำยรังสรรค์ ตั้งใจงำม

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน

นำงสำวอรชิสำ นิพำกรเมธ

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวสุภำภรณ์ กลิ่นขจร

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวอรนุช ปลื้มโต๊ะสะอำด

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงชนำวลัย นิยมผล

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวอัญญำภร จินดำโชติ

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวรัตติยำ สุทธิสติพล

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวจิณต์ภัษ กุลธนำนนท์จรัส

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำยศรำวุธ โพธรำม

นิติกร

นำงสำววำสนำ ธนะกูลบริภัณฑ์

นิติกร

นำงสำวปำริชำติ ทองพันชั่ง

นิติกร

นำยสมหมำย โสพิกุล

นิติกร

นำงสำวแสงรวี ด่ำนเทศ

นิติกร

นำงหทัยพร เทียนทอง

เจ้ำพนักงำนธุรกำร

นำงสำวลดำทิพย์ อุส่ำห์ดี

เจ้ำพนักงำนธุรกำร

นำงสำวโชติรส ไกรกิจรำษฎร์

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน


ANNUAL REPORT 2017

11

ส่วนนิติการ

1111

นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร

นิติกร ช ำนำญกำรพิเศษ

ผู้อ ำนวยกำรส่วนนิติกำร

นำยสำธิต สุทธิเสริม

นิติกรช ำนำญกำร

นางสาวอัญชนา สาเรือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

นำยปิติพงศ์ เลิศพิสุทธิ์โสภณ

นิติกรช ำนำญกำร

นำงสำวมีนำ เหล่ำหะเกียรติ

นิติกรช ำนำญกำร

นำงสำวนฎำพรรณ ภิโสรมย์

นิติกรช ำนำญกำร

นำยภูวนัย จันสุกศรี

นิติกรปฏิบัติกำร

นำยปิยะพงค์ ไทยเสรีกุล

นิติกรปฏิบัติกำร

นำงสำวเพ็ญประภำ นิวำศำนนท์

นิติกรปฏิบัติกำร

นำยอรรถพล พรประสิทธิ์รัตนำ

นิติกรปฏิบัติกำร

นำยสุภิญญำ ตำดี

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน

นำงสำวธนิตำ ศรีสมบูรณ์

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวรวิวรรณ อักษร

นิติกร


ส่วนแผนและประเมินผล

ANNUAL REPORT 2017

12

1111

นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ

ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนและประเมินผล

นำงกุลธิดำ มำแจ้ง

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร

นำงสำวทิพสุคนธ์ นีระพจน์

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร

นำงสำวน้อมจิตร ทิพย์มณี

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

นำยสมเจตน์ ทับมำ

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร

นำงสำวจันทิมำ ณ นคร

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

นำยภูเบศ

อัศนียวงศ์

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำยศรำวุฒิ โภคำสัมฤทธิ์

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำยพสธร เกริกฤทธิ์

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงมนัฐดำ เมฆบริสุทธิ์

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำววิไลรัตน์ สมเพรำะ

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นำงสำวอำริยำ เรืองสรรงำมสิริ

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวพรปรียำ สมเพรำะ

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวสุชำดำ เผือกเจริญ

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำยธัญเทพ เบญจมิตร

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวหัทยำ พฤษธิสำริกร

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวกัลยกร อ่อนน่วม

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวศศิณัฏฐ์ แรงเพ็ชร์

พนักงำนบันทึกข้อมูล

นำงสำวจรรยำมำลย์ ภูลมัย

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน


ANNUAL REPORT 2017

13

ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน

1111

นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ

ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

นำงศรีส ำอำง โกศำสตร์

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร

นำงสำวศุภลักษณ์ ทองเดช

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร

นำงสำวธัชธร ปั้นสุวรรณ์

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

นำยมนัสพงศ์ ชูทำน

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

นำงสำวศรุดำ นิยมพงษ์

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำยสมชำย พันธุ์สกุล

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำยนิคม ข ำเถื่อน

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวกชณิภำ ลำวลงเฆ่

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวปรมำภรณ์ เนียมกุลรักษ์

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวญำณี อมรขจรเดช

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวกนกอร เกษค ำ

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวสุทธิดำ ค ำมะนำง

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวนันท์นภัส แสงแจ่ม

นิติกร

นำยนิทัศน์ ชื่นชม

นิติกร

นำงสำวดำรณี สว่ำงศรี

นิติกร

นำงสำวอัญญำนี ปุจฉำกำญจน์

นิติกร

นำยสมศักดิ์ ทองประดับ

นิติกร

นำงสำวพรพรรณ เบญจภัทรำกุล

เจ้ำพนักงำนธุรกำร

นำงสำวสุกัญญำ ไชยวำรี

เจ้ำพนักงำนธุรกำร

นำงสำวมะลิวัลย์ เก็ตหมัด

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน


ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน

ANNUAL REPORT 2017

14

1111

นายพันศักดิ์ เจริญ

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ

ผู้อ ำนวยกำรส่วนประสำนมวลชนและองค์กรประชำชน

นำยจตุพร เณรนุ่ม

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ

นำงสำวรวีวรรณ บุญศิริธรรมชัย

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร

นำงสำวพัชรำภรณ์ ผลพูนศิริ

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

นำงสำวกำญจน์สุดำ กำญจนำภำ

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

นำงสำวเรณู ภูมรำ

เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

นำยเฉลิมพงษ์ ผิวด ำ

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวสุทัตตำ สุทัศน์กุล

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำยชำย ชื่นชม

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำยรังสรรค์ สดสำยทอง

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำยเทอดศักดิ์ บัวทอง

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำยขจร ป้อมค ำ

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวสุทธิดำ ปำนสง่ำ

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำยพรสุรักษ์ อำรีรำษฎร์

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวเพ็ญนภำ ผิวทวี

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำยรวินทร์ ศรีเมืองกำญจนำ

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำยณฐกฤต สังข์ทอง

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำยยศพงษ์ งำมรัตนไพบูลย์

นิติกร

นำยธรรมฤทธิ์ ศักดิ์ทอง

นิติกร

นำยบุญเกิด ปะระทัง

นิติกร

นำยพงษ์ศักดิ์ พ่วงทรัพย์

พนักงำนบันทึกข้อมูล

นำยกิตติศักดิ์ กัดพันธุ์

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวชนิกำนต์ หนุนอนันต์

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวดวงดำว เฮงมัก

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวปวิชญำ แก้วขุนรำม

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำววิภำดำ คุณประชำ

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวมัณฑณำ จีนจำม

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน


ANNUAL REPORT 2017

15

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1111

นายรังสรรค์ ตั้งใจงาม

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวทิพย์ทิวาณพร ลากุล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางวิมลรัตน์ ศรีเพ็ญ

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

นางสาววรรณรักษ์ ภู่รักษ์

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

นางสาวปรียา เชาว์ไว

เจ้าพนักงานธุรการ

นายอัษฎายุธ ว่องวิริยะวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปรียา เชาว์ไว

เจ้าพนักงานธุรการ

นางประนอม กลิ่นหอม

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ANNUAL REPORT 2017

16

ส่วนที่ 2

ช่องทางการให้บริการ

1111


ANNUAL REPORT 2017

17

ช่องทางร้องทุกข์ 1111

สายด่วนของรัฐบาล

โทร. 1111

ช่องทาง

ร้องทุกข์

จุดบริการประชาชน 1111

ท าเนียบรัฐบาล

ตู้ ปณ. 1111

ปณ. ท าเนียบรัฐบาล

เว็บไซต์

www.1111.go.th

Mobile Application PSC 1111


การจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ

ANNUAL REPORT 2017

18

(Service Level Agreement : SLA)

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ

สายด่วนของรัฐบาลโทร. 1111

(ให้บริการตลอด 24 ชม. ไม่เสียค่าโทร)

วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

ตลอด 24 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

จุดบริการประชาชน 1111

ท าเนียบรัฐบาล

เว็บไซต์

www.1111.go.th

จุดบริการประชาชน 1111 (ส านักงาน ก.พ. เดิม)

ถนนพิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่

ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตลอด

24 ชั่วโมง

1.5 วันท าการ

2 วันท าการ

ตู้ ปณ. 1111 ปณ. ท าเนียบรัฐบาล

กรุงเทพมหานคร 10302

(ไม่ต้องติดแสตมป์)

โมบายแอปพลิเคชัน

PSC 1111

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)

ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตลอด

24 ชั่วโมง

8.5 วันท าการ

1 วันท าการ

การจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ

สืบเนื่องจากการปรับปรุงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนระยะเวลาการให้บริการ

ของกระบวนงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชนในการนี้ เพื่อให้ประชาชน

ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและมาตรฐานการให้บริการ ศูนย์บริการประชาชนจึงได้ปรับปรุง

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ที่ได้ประกาศไว้

เมื่อปี พ.ศ. 2558 ให้มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และได้ใช้ประกาศ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561


ANNUAL REPORT 2017

19

สถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน ท าเนียบรัฐบาล

ศบช.

ศบช.

จุดบริการประชาชน 1111

(ส านักงาน ก.พ. เดิม) ถนนพิษณุโลก

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


กระบวนงาน (ย่อย) และขั้นตอนการให้บริการ

ANNUAL REPORT 2017

20

กระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์

(สายด่วนของรัฐบาล 1111 กรณีปกติ)

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ

สายด่วนของรัฐบาลโทร. 1111

(ให้บริการตลอด 24 ชม. ไม่เสียค่าโทร)

วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

ตลอด 24 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ร้องทุกข์

ทางโทรศัพท์ สายด่วนของรัฐบาล 1111

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน) สรุป 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลาด าเนินการ 2 ชั่วโมง

ประชาชน

ร้องทุกข์ผ่าน

สายด่วนของรัฐบาล

1111

ขั้นตอนที่ 1

เจ้าหน้าที่รับสายสอบถามรายละเอียดและบันทึกข้อมูล

ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

ขั้นตอนที่ 2

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง

พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหา

พิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3

แจ้งให้ผู้ร้องทราบการด าเนินการเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 4

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหรือรับทราบแล้วแต่

กรณีทางโทรศัพท์ / โทรสาร/Web Portal / e-mail

และบันทึกการด าเนินการในระบบฯ

จบขั้นตอน


ANNUAL REPORT 2017

21

กระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องทุกข์ทางไปรษณีย์

(ตู้ ปณ. 1111) กรณีปกติ

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ

ตู้ ปณ. 1111

ปณ.ท าเนียบรัฐบาล

กรุงเทพมหานคร 10302

(ไม่ต้องติดแสตมป์)

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)

ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.

8.5 วันท าการ

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องทุกข์

ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ท าเนียบรัฐบาล

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน) สรุป 6 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลาด าเนินการ 8.5 วันท าการ

รับเรื่องร้องทุกข์จาก ตู้ ปณ. ๑๑๑๑

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.)

คัดแยกเรื่องเข้าส่วน/ ฝ่าย

ขั้นตอนที่ 1

รับงานจาก ฝบท.

คัดแยกประเภทเรื่อง

มอบหมายงาน

1 วันท าการ

ขั้นตอนที่ 2

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์

ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

1 วันท าการ

ขั้นตอนที่ 4

พิจารณาเรื่องร้องเรียน

ท าหนังสือตอบผู้ร้อง

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม

พิจารณาเรื่องร้องเรียน

ท าหนังสือส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ท าหนังสือตอบผู้ร้อง

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม

กรณีที่เป็นหนังสือ

ขั้นตอนที่ 5 - ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาทางโทรศัพท์ /

โทรสาร / Web Portal /

e-mail และบันทึกการ

ด าเนินการในระบบฯ

ผู้บังคับบัญชำ

พิจำรณำลงนำม

บันทึกกำรด ำเนินกำร

ในระบบฯ

ผู้บังคับบัญชำ

พิจำรณำลงนำม

บันทึกกำรด ำเนินกำร

ในระบบฯ

5.5

วันท าการ

ขั้นตอนที่ 6

แจ้งให้ผู้ร้องทราบ

การด าเนินการเบื้องต้นและบันทึกการด าเนินการในระบบฯ

แจ้งให้ผู้ร้องทราบ

การด าเนินการเบื้องต้น

ส่งหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องพิจารณา

1 วันท าการ

จบขั้นตอน

จบขั้นตอน


ANNUAL REPORT 2017

22

กระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดินทางมาร้องทุกข์ที่ท าเนียบรัฐบาล

(จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ กรณีปกติ)

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ

จุดบริการประชาชน 1111

ท าเนียบรัฐบาล

จุดบริการประชาชน 1111 (ส านักงาน ก.พ. เดิม)

ถนนพิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)

ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.

1.5 วันท าการ

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดินทางมาร้องทุกข์

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (จุดบริการประชาชน 1111)

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน) และประสานส่งหน่วยงานทางโทรศัพท์ / โทรสาร /Web Portal / e-mail

สรุป 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลาด าเนินการ 1.5 วันท าการ/เรื่อง

ผู้ร้องทุกข์เดินทางมาร้องทุกข์

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑

ขั้นตอนที่ 1

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ / รับและอ่านค าร้อง

2 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

2 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์

พิจารณาเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มาให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน 1111 ให้น าส่งหน่วยงานรับเรื่องต่อ)

ขั้นตอนที่ 4

ประสานส่งหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องพิจารณาหรือรับทราบ

แล้วแต่กรณีทางโทรศัพท์ /โทรสาร /

Web Portal/ e-mail

และบันทึกการด าเนินการใน

ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

แจ้งให้ผู้ร้องทราบ

การด าเนินการเบื้องต้น และบันทึกการ

ด าเนินการใน

ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

1

วันท าการ

จบขั้นตอน

จบขั้นตอน


ANNUAL REPORT 2017

23

กระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องทุกข์ทาง เว็บไซต์

(เว็บไซต์ www.1111.go.th) กรณีปกติ

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ

เว็บไซต์

www.1111.go.th

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)

ตลอด 24 ชั่วโมง

2 วันท าการ

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน :การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องทุกข์

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

(เว็บไซต์ www.1111.go.th) กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)

สรุป 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลาด าเนินการ 2 วันท าการ/เรื่อง

ผู้ร้องส่งเรื่องร้องทุกข์

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านเว็บไซต์ www.1111.go.th

/ e-mail

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

เปิดรับเรื่องและบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

พิจารณาตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์

ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

1.5

วันท าการ

ขั้นตอนที่ 3

ประสานเรื่องมายัง สปน.

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์

โดยพิจารณาประเด็นเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.5

วันท าการ

ขั้นตอนที่ 4

ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหรือรับทราบแล้วแต่กรณี ผ่านทางโทรศัพท์ / โทรสาร / Web Portal /e-mail

และบันทึกการด าเนินการในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

แจ้งให้ผู้ร้องที่ร้องทุกข์ทราบการด าเนินการเบื้องต้นและบันทึกการด าเนินการในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

1

วันท าการ

จบขั้นตอน


กระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องทุกข์ทาง Mobile Application

(PSC 1111) กรณีปกติ

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ

ANNUAL REPORT 2017

24

โมบายแอปพลิเคชัน

PSC 1111

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)

ตลอด 24 ชั่วโมง

1 วันท าการ

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน :การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องทุกข์

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

(เว็บไซต์ www.1111.go.th) กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)

สรุป 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลาด าเนินการ 2 วันท าการ/เรื่อง

ผู้ร้องส่งเรื่องร้องทุกข์

ทาง Mobile Application

PSC 1111

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

เปิดรับเรื่องและบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

พิจารณาตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์

ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

1.5

วันท าการ

ขั้นตอนที่ 3

ประสานเรื่องมายัง สปน.

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์

โดยพิจารณาประเด็นเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.5

วันท าการ

ขั้นตอนที่ 4

ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหรือรับทราบแล้วแต่กรณี ผ่านทางโทรศัพท์ / โทรสาร / Web Portal /e-mail

และบันทึกการด าเนินการในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

แจ้งให้ผู้ร้องที่ร้องทุกข์ทราบการด าเนินการเบื้องต้นและบันทึกการด าเนินการในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

1

วันท าการ

จบขั้นตอน


ANNUAL REPORT 2017

25

ส่วนที่ 3

ผลการด าเนินงานของศูนย์บริการประชาชน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1111


ANNUAL REPORT 2017

26


ANNUAL REPORT 2017

27

1. ภารกิจตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล

และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)


ANNUAL REPORT 2017

28


ANNUAL REPORT 2017

29


ANNUAL REPORT 2017

30


ANNUAL REPORT 2017

31


ANNUAL REPORT 2017

32


ANNUAL REPORT 2017

33


ANNUAL REPORT 2017

34


ANNUAL REPORT 2017

35


ANNUAL REPORT 2017

36


ANNUAL REPORT 2017

37

2. ภารกิจด้านการประสานมวลชน

และองค์กรประชาชน


ANNUAL REPORT 2017

38


ANNUAL REPORT 2017

39

1111


ANNUAL REPORT 2017

40


ANNUAL REPORT 2017

41


ANNUAL REPORT 2017

42


ANNUAL REPORT 2017

43


ANNUAL REPORT 2017

44


ANNUAL REPORT 2017

45


ANNUAL REPORT 2017

46


ANNUAL REPORT 2017

47


ANNUAL REPORT 2017

48


ANNUAL REPORT 2017

49


ANNUAL REPORT 2017

50


ANNUAL REPORT 2017

51


ANNUAL REPORT 2017

52


ANNUAL REPORT 2017

53


ANNUAL REPORT 2017

54


ANNUAL REPORT 2017

55


ANNUAL REPORT 2017

56


ANNUAL REPORT 2017

57


3. ภารกิจเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ANNUAL REPORT 2017

58


ANNUAL REPORT 2017

59

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

พ.ศ. 2548


ANNUAL REPORT 2017

60

4. ภารกิจตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4.1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point)

ศูนย์บริการประชาชนได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย

ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 2 ครั้ง

ซึ่งก าหนดด าเนินการ ในระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 – มกราคม พ.ศ. 2560 ในพื้นที่

กรุงเทพ มหานครและพื้นที่ต่างจังหวัด

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์จากส่วนราชการระดับ

กระทรวง กรม จังหวัด รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระทั่วประเทศ และผู้ปฏิบัติงานเรื่อง

ร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน จ านวนประมาณ 200 คน (ครั้งละประมาณ 100 คน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์และสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างส่วนราชการผู้ร่วมเป็นเครือข่ายในการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point)

ศูนย์บริการประชาชนได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน

เรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) จ านวน 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30

พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 108 คน และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ณ โรงแรม เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 115

คน ซึ่งมีกิจกรรมส าคัญ ดังนี้

4.1.1 พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์

(Contact Point) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารส านักงาน

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยมี ผอ.ศบช. กล่าวรายงาน และ ผต.นร. (นายสมพาศ

นิลพันธ์) รกท. ปนร. (ในขณะนั้น) เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมมอบนโยบาย

การด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ


ANNUAL REPORT 2017

61

4.1.2 การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวนโยบาย ข้อสั่งการและมติ ครม.

ที่เกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์” โดย นวค.นผ.ชพ. รกน.ผชช.มช. (นางมาลินี

ภาวิไล) และหัวข้อ “แนวทางการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ในมิติของ สคบ.” โดย

นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา วิทยากรจาก สคบ.

4.1.3 การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ โดยครั้งที่ 1

ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย

สวนดุสิตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ผู้ที่ไม่เคยผ่าน

การอบรมการใช้งานระบบฯ ให้สามารถใช้งานระบบฯ ได้และเพื่อทบทวนความรู้ให้แก่

ผู้ที่เคยผ่านการอบรมการใช้งานระบบฯ แต่ยังขาดความช านาญในการใช้งานระบบฯ


ANNUAL REPORT 2017

62

4.1.4 กิจกรรมท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพล อดุลยเดช ในพิธีบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) โดยมี ผอ.ศบช. และคณะ

เจ้าหน้าที่ ศบช. พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมท าบุญตักบาตรฯ ณ บริเวณลาน

กิจกรรม โรงแรม ภูวนาลี รีสอร์ท และในช่วงเย็นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

พร้อมทั้งจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

4.1.5 การบรรยายในหัวข้อ “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการ

เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552” โดยนายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร ผู้อ านวยการส่วนนิติการ ศบช.

4.1.6 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตร “การประสานความร่วมมือและสานสร้าง


ANNUAL REPORT 2017

63

4.1.6 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตร “การประสานความร่วมมือและสานสร้างสัมพันธ์

ระหว่างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Walk Rally)” ณ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี

วิทยากรน าโดยนายพรชัย แก้วประเสริฐ และคณะ และจากกิจกรรมดังกล่าว สามารถสร้าง

ความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์

(Contact Point) อันเป็นการบรรลุเป้าหมาย ประการหนึ่งของโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.1.7 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์จากเครือข่าย

ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็น และสะท้อนถึง

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการ

ตระหนักรู้ถึงปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามา

ปรับปรุงพัฒนาด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หัวข้อ

ค าถาม 4 หัวข้อ สรุปได้ดังนี้


ANNUAL REPORT 2017

64

4.1.7 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์จากเครือข่าย

ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็น และสะท้อนถึง

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการ

ตระหนักรู้ถึงปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามา

ปรับปรุงพัฒนาด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หัวข้อ

ค าถาม 4 หัวข้อ สรุปได้ดังนี้

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

พ.ศ. 2552

หัวข้อค าถาม : ท่านเห็นว่าการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

พ.ศ. 2552 มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร และเห็นควรแก้ไขระเบียบในประเด็นใดบ้าง ?

1. ไม่มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนในการด าเนินการพิจารณาค าร้องทุกข์ของส่วน

ราชการอื่น ๆ หรือผู้ที่รับผิดชอบตามระเบียบข้อ 33

2. เรื่องร้องเรียนที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้ว แต่ผู้ร้องยังส่งเรื่องดังกล่าวมาให้ สปน.

ด าเนินการอีก จึงเห็นควรให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนประสานส่งเรื่องให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. รายละเอียดของผู้ร้องมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหา (บางเรื่อง)

4. เรื่องที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล เห็นควรไม่รับเรื่อง

5. ควรให้อ านาจผู้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์มีอ านาจในการไกล่เกลี่ยเบื้องต้น

6. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการมากกว่า 1 หน่วยงาน เห็นควรมีการบูรณาการร่วมกัน

7. การออกใบรับค าร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องไว้เป็นหลักฐาน เห็นควรเป็นดุลยพินิจของ

เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องว่าควรออกใบรับฯ หรือไม่

8. การยุติเรื่องร้องเรียน ควรเป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในกรณีผู้ร้องส่งเรื่อง

ร้องเรียนซ้ า

9. การด าเนินการพิจารณาค าร้องทุกข์ ข้อ 33 เห็นควรมีการจัดท า พ.ร.บ. เพื่อให้อ านาจ

หน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับผิดชอบค าร้องทุกข์ให้สามารถด าเนินการพิจารณา

แก้ไขปัญหาค าร้องทุกข์ได้

10. กรณีบัตรสนเท่ห์ เห็นควรไม่รับเป็นเรื่องร้องเรียน


ANNUAL REPORT 2017

65

ติดตาม

เรื่องร้องทุกข์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หัวข้อค าถาม : ขอให้ท่านเสนอแนวทางการติดตามผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์จากส่วนราชการ ?

1. ติดตามผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์จากหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานและมี

มาตรการรองรับกรณีไม่ได้รับแจ้งรายงานผลจากหน่วยงานดังกล่าว

2. ก่อนประสานเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการด าเนินการควรตรวจสอบ

ความถูกต้องก่อน

3. บางเรื่องหน่วยงานรายงานผลการด าเนินการแล้ว แต่ สปน. ยังคงติดตามผลการ

ด าเนินการ

4. ควรมีการให้รางวัลจูงใจและก าหนดบทลงโทษ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราว

ร้องทุกข์

5. ควรมีการก าหนดเงื่อนไขเวลาในการติดตามผล

6. เพิ่มช่องทางการติดตามผลผ่านทางโทรศัพท์ Line

7. จัดท าหนังสือติดตามผลการด าเนินการ พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาในการรายงานผล

8. กรณีเรื่องยังไม่มีความคืบหน้า ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินการ

เบื้องต้น

9. ควรเสนอเรื่องร้องเรียนให้ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปรับทราบ

10. จัดการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ และก าหนดเป็น

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Services Level Agreement : SLA)


ANNUAL REPORT 2017

66

หัวข้อค าถาม : หลักสูตรที่จ าเป็นส าหรับผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ?

1. Service Mind การบริการด้วยใจ

2. การพัฒนาการสื่อสาร

3. การเจรจาประนีประนอม (การเจรจาต่อรอง)

4. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

5. เทคนิคการสรุปเรื่องและการจับประเด็น

6. การบริหารจัดการองค์ความรู้ KM

7. การบูรณาการขององค์กรทุกหน่วยงาน

หัวข้อค าถาม : ขอให้ท่านเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ?

1. แก้ไขค าผิดในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ไม่ได้

2. ควรตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์ก่อนประสานเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

3. ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ให้เหมาะสมกับปริมาณที่มากขึ้น

4. ควรมีระบบแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบ กรณีประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนซ้ า

5. ข้อมูลรายละเอียดของเรื่องร้องทุกข์ต้องครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา

6. ระบบเก่า และระบบใหม่ บางเรื่องข้อมูลซ้ ากัน/ข้อมูลไม่ครบถ้วน

7. ผู้ร้องบางราย แจ้งเรื่องร้องทุกข์ประเด็นเดียวกันให้หลายหน่วยงานด าเนินการแก้ไข

8. ผู้ร้องบางรายไม่มีความรู้เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ ส่งผลให้แจ้งเรื่องร้องทุกข์ผิดหน่วยงาน

9. บางกรณีเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ผู้ร้องที่แจ้งเรื่องร้องทุกข์มีหลายราย/กลุ่ม

10. การด าเนินการให้ได้ข้อยุติของหน่วยงานในจังหวัด บางครั้งมีข้อจ ากัดต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถยุติเรื่องได้


ANNUAL REPORT 2017

67

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์

เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดสัมมนาในครั้งต่อไปในภาคเหนือ

เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน มากที่สุด

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ แสดงความคิดเห็นว่าควรมีการจัดอบรมหัวข้ออบรม/หลักสูตรในครั้งต่อไป

ในหลักสูตรเทคนิคเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์ การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งเทคนิค

การสื่อสารกับผู้ร้อง มากที่สุด

4.1.8 ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ตระหนักเห็น

ความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากินอย่างรู้คุณค่า

ตลอดจนสามารถด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง


ANNUAL REPORT 2017

68

4.1.9 การประเมินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้อง

ทุกข์ (Contact Point) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากผู้เข้าร่วมโครงการ ตามเกณฑ์การ

ประเมินของ สปน. ทั้ง 2 ครั้ง มีผู้ตอบแบบสอบถาม รวมจ านวน 115 ราย เห็นว่าโครงการ

เสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) มีความ

จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีผลการ

ประเมินความพึงพอใจในโครงการฯ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม

5 คะแนน) เห็นควรให้ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

Contact Point

เครือข่ายผู้ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์

จากการด าเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์

(Contact Point) ศูนย์บริการประชาชนสามารถผลักดันความส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ใน

เป้าหมาย ดังนี้

1) สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน

เรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ได้ครบถ้วน จ านวน 2 ครั้ง

2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์เพิ่มขึ้น

จ านวน 223 คน (เมื่อเทียบกับฐานปี 2558 จ านวน 190 คน) คิดเป็นร้อยละ 24.74

(เป้าหมายร้อยละ 2)

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ฯ ดังกล่าว อยู่

ที่ระดับดีเยี่ยม หรือคิดเป็นร้อยละ 89.80 (เป้าหมายร้อยละ 85)


ANNUAL REPORT 2017

69

4.2 โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน)

ศูนย์บริการประชาชนได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ

(ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์

ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ยุติธรรมจังหวัด ตัวแทนประชาชนในพื้นที่

และผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์บริการประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข

ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ ให้แก่ประชาชนที่เป็นผู้รับบริการของ

ศูนย์บริการประชาชน ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดี

เกี่ยวกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงาน

ผู้รับเรื่องและจังหวัดในฐานะหน่วยงานผู้แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการสร้าง

มาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ด้วยการลงพื้นที่ เพื่อเข้าถึงสภาพปัญหาและบูรณา

การการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ในเชิงรุก

ศูนย์บริการประชาชนได้ด าเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการ

ประชาชนพบประชาชน) เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ อ าเภอคลองลาน จังหวัด

ก าแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 212 คน ซึ่งมีกิจกรรมสรุปได้ดังนี้

4.2.1 การเข้ารับฟังการบรรยายจากหัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม

พระราชด าริบ้านป่าคา (นายเกรียงไกร จิรจีรังชัย) เกี่ยวกับความเป็นมาและการด าเนินงาน

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ บ้านป่าคา และเยี่ยมชมแปลงสาธิต

การปลูกพืชเมืองหนาว


ANNUAL REPORT 2017

70

4.2.2 รองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยสมพำศ นิลพันธ์) เป็นประธำนเปิดโครงกำรฯ

และมอบนโยบำย โดยมีผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรประชำชน กล่ำวรำยงำน ณ สถำนี

พัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด ำริ บ้ำนป่ำคำ ต ำบลโป่งน ำร้อน อ ำเภอคลองลำน

จังหวัดก ำแพงเพชร

4.2.3 อภิปรายเรื่อง “การด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานภาครัฐ” โดย

ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน นางกุรารัตน์ เกษวิทย์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารง

ธรรมจังหวัดก าแพงเพชรและนางสาวเชิญขวัญ มนต์เดช นิติกร ส านักงานยุติธรรมจังหวัด

ก าแพงเพชร โดยแต่ละหน่วยงานได้อภิปรายร่วมกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงบทบาท

อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ช่องทางในการให้บริการประชาชน กระบวนการและวิธีการ

แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ฯลฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ซักถาม

บอกกล่าวถึงความต้องการให้ส่วนราชการทราบ โดยรวมของประชาชนหมู่บ้านป่าคา -

หมู่บ้านโละโคะ ที่ต้องการให้ภาครัฐรับรู้และช่วยแก้ไขปัญหา สรุปได้ 8 ประเด็น ดังนี้

1) แหล่งน้ าในการเกษตร เนื่องจากประชาชนในพื้นที่นี้มีการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการ

ปลูกข้าวโพดมาเป็นท าการเกษตรในพื้นที่น้อยเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาด

แหล่งน้ าในการเกษตร ปัจจุบันใช้น้ าจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ

2) เส้นทางในการคมนาคมขนส่ง ปัจจุบันใช้เส้นทางสองร่องล้อในการเดินทางสัญจร

ไป - มา ขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัด

มาพัฒนาเส้นทางเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่ยังไม่เพียงพอ

และบางจุดไม่มีทางเลี่ยง ท าให้เกิดปัญหาการจราจรขึ้น ลง ท าให้ไม่สะดวกในการขนส่ง

เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

3) สะพานสัญจรระหว่างหมู่บ้านป่าคา - บ้านโละโคะ (ทางออก) เป็นสะพานไม้

ซึ่งมีสภาพช ารุด ก่อให้เกิดอันตรายในการสัญจรไปมา


ANNUAL REPORT 2017

71

4) แผงโซลาร์เซลล์ ปัจจุบันหมู่บ้านใช้โซลาร์เซลล์อยู่แล้วแต่ไม่เพียงพอและยังไม่มี

หน่วยงานราชการใดเข้ามาแก้ไขปัญหา ชาวบ้านดูแลกันเอง

5) ต้องการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพิ่ม ปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

6) โรงเรียนขาดการพัฒนา

7) ขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย เช่น การจดทะเบียนรถบรรทุก การดัดแปลง

สภาพรถยังไม่ทราบในข้อกฎหมายที่ดีพอ ประเด็นนี้ เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดได้ให้

ค าปรึกษาในเบื้องต้น และรับจะประสานข้อมูลไปยังขนส่งจังหวัด และจะแจ้งให้

ยุติธรรมชุมชนชี้แจงให้ประชาชนทราบต่อไป

8) การบุกรุกแนวเขตที่ดิน กรณีนี้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

คลองวังเจ้า ในเบื้องต้นศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดให้ค าแนะน าโดยใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย

กันซึ่งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์โดยตรง และ

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าได้เข้ามาพูดคุยท าความเข้าใจกับประชาชนด้วย

แล้ว ส าหรับประเด็นที่ 1-6 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดได้รับไว้และจะไปประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


ANNUAL REPORT 2017

72

4.2.4 กำรบรรยำยให้ควำมรู้เรื่อง “สิทธิในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ประชำชนควร

ทรำบ” โดยนำยเนติรัช พนัสอัมพร นิติกร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของ

รำชกำร และกำรบรรยำย ในหัวข้อ “ควำมรู้เรื่องไฟป่ำและกำรอนุรักษ์ป่ำไม้” โดย นำยพงศ์

ศักดิ์ ประทุมมำส ผู้อ ำนวยกำรส่วนควบคุม และปฏิบัติกำรไฟป่ำ นครสวรรค์

4.2.5 การท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนร่วมกัน โดยการ “สร้างแนวกันไฟ”

“บ ารุงรักษาต้นไม้” และ “การสร้างฝายหินทิ้ง” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

เป็นอย่างดี

4.2.6 การทัศนศึกษาและเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรศึกษา

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาชาติไทย ศิลปะ วัฒนธรรมต่าง ๆ


ANNUAL REPORT 2017

73

4.2.7 ศูนย์บริการประชาชนได้ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรม

สร้างความสัมพันธ์ มีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 87.26 ของผู้เข้าร่วม

โครงการฯ ทั้งหมด พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) โดยรวม คิดเป็นร้อยละ

95.58 โดยประเด็นที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พึงพอใจมากที่สุด คือ การให้บริการและอ านวย

ความสะดวกในการจัดกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ และกิจกรรมนี้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ซึ่งการด าเนินโครงการฯ ครั้งนี้

ได้รับผลส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วน

ราชการต่าง ๆ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และผู้รับบริการ (ประชาชนในพื้นที่) ได้รับทราบ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการให้บริการและกระบวนการแก้ไขปัญหา

ของหน่วยงานภาครัฐยิ่งขึ้น

4.3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ

ศูนย์บริการประชาชนได้ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารราชการ ต่อแผนปฏิบัติการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง และ

ติดตาม กรณีการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย ในพื้นที่ ต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้

เสีย ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนภาคเอกชน รวมทั้งคณะกรรมการฯ กับผู้สังเกตการณ์

ประมาณ 140 คน

รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการ

ประชุม โดยมีผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) เป็นผู้กล่าวรายงานการ

ประชุม และได้รับเกียรติ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายทิวา วัชรกาฬ) เป็นผู้

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารราชการฯ หลังจากนั้นเป็นการบรรยายและอภิปราย ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่

ส าคัญ 2 เรื่อง ดังนี้


ANNUAL REPORT 2017

74

1) บรรยายเรื่อง “วิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการรับเรื่องราวร้อง

ทุกข์” โดยผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี)

ในขณะนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับ

โครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงควรเข้าร่วมกระบวนการ

นี้ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ -

เรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ประโยชน์ของ

การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจลดความขัดแย้งระหว่างการ

น าไปปฏิบัติ เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ สร้างให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็น

เจ้าของ สามารถลดการเผชิญหน้าและความขัดแย้งที่รุนแรงได้ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มี

ความใกล้ชิดกับประชาชน เป็นการให้การศึกษาชุมชน เพื่อการเรียนรู้กระบวนการการ

ตัดสินใจ ช่วยท าให้ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น

2) อภิปรายเรื่อง “แผนปฏิบัติการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง และ ติดตาม กรณีการ

แก้ไขปัญหาน้ าเสียในพื้นที่ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และความเข้าใจในการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า” โดย นายสมศักดิ์ พิริยโยธา ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จ.ปราจีนบุรี , นายชัยกมล พรหมทอง หัวหน้าฝ่ายโรงงาน ส านักงาน

อุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี , นายสนธยา ทับขันธ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสาธารณูปโภค บริษัท

สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) , นายเชาว์ นกอยู่ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญ

การพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ และด าเนินรายการโดย นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์ ผอ.สดร. 1

สรุปภาพรวมการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จากการส ารวจ

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 140 คน มีผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ

จ านวนรวมทั้งสิ้น 96 คน คิดเป็น ร้อยละ 68.57 ของผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งหมด พบว่า มี

ความพึงพอใจค่อนข้างมากในด้านเนื้อหาสาระ ของการประชุมฯ ด้านการให้ความรู้ความ

เข้าใจในวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชาสัมพันธ์ และการประสานงานการจัด

ประชุม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี


ANNUAL REPORT 2017

75

4.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว

การสร้างเครือข่ายด้านการประสานมวลชน จะท าให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของ

มวลชน และองค์กรประชาชน ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยการประสานงานเกี่ยวกับข้อมูล

ข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ

ประสานมวลชนและการข่าวขึ้น โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดรูปแบบการรายงาน

ข่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประสานมวลชน

และองค์กรประชาชน ได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์แสดงความคิดเห็นและให้

ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนและองค์กรประชาชนที่เดินทางมาร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ณ

ท าเนียบรัฐบาล

ในระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้ด าเนินโครงการส่งเสริม

และพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนว

ทางการท างานร่วมกัน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของเครือข่ายด้านการประสาน

มวลชน การข่าว และผู้ปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วม

จ านวน 100 คน ซึ่งผลความพึงพอใจในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับคะแนน 4.59

(คะแนนเต็ม 5) หรือร้อยละ 91.80 ซึ่งกิจกรรม สรุปได้ดังนี้

4.4.1 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารส านักงาน ก.พ. (เดิม) และมอบแนวทางในการ

ปฏิบัติงานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และมีการเสวนาเรื่อง “การประสานงานมวลชนและ

การข่าว รวมทั้งมาตรการการก ากับดูแลมวลชนบริเวณท าเนียบรัฐบาล”


ANNUAL REPORT 2017

76

4.4.2 เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี ผู้เข้าร่วมการสัมมนา เข้ารับฟังการบรรยายของวิทยากรประจ าศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง พร้อมทั้ง เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายใน

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ในการนี้ วิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง ได้น าผู้เข้าร่วมการสัมมนาเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ต่างๆ ในศูนย์

และรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้กล่าวมอบนโยบายการ

ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว ณ ห้อง

ประชุมแก่งกระจาน โบ๊ทเฮ้าส์ พาราไดซ์ รีสอร์ท ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอแก่งกระจาน

จังหวัดเพชรบุรี


ANNUAL REPORT 2017

77

4.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์)

ได้อนุมัติให้ศูนย์บริการประชาชนด าเนินโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งในกรุงเทพมหานครและพื้นที่

ต่างจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม และการ

ก าหนดเป้าหมายองค์กรร่วมกัน เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการตลอดจนการ

เสริมสร้างสุขภาพกาย - ใจ ผ่อนคลายความเครียดความกดดันจากการปฏิบัติงานเรื่องราว

ร้องทุกข์เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย

กิจกรรม การอบรมสรุปได้ดังนี้

1. หลักสูตร : การเตรียมความพร้อมเพื่อความก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้น วันที่ 14

กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 201 อาคารส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยได้เชิญ

วิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ นายสมชาย คนตรง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

พิเศษ และนายสันติ เสือทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ บรรยายให้ความรู้แก่

ข้าราชการศูนย์บริการประชาชนเกี่ยวกับประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย รวมทั้งแนวทาง

การจัดท าผลงานของข้าราชการ จากการประเมินผลหลักสูตรพบว่าการด าเนินกิจกรรมอบรม

หลักสูตรดังกล่าว อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย ถึง 4.40 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งถือ

ว่าผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม โดยประเด็นที่มีคะแนนสูงสุดคือ ผู้เข้าร่วมมี

ความพึงพอใจโดยรวมของการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ค่าเฉลี่ย 4.87 คะแนน รองลงมาคือ

วิทยากร มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.48 คะแนน ความเหมาะสมของการดูแลเอาใจใส่จาก

เจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมทุกด้าน ค่าเฉลี่ย 4.42 คะแนน ตามล าดับ


2. หลักสูตร : การปรับปรุงกระบวนการท างาน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยคณะวิทยากร

จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย –ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุง

กระบวนงานเพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ในการนี้ ได้มี

การระดมสมอง ก าหนดหัวข้อกระบวนงานที่จะน ามาปรับปรุง ได้แก่ ปัญหาเรื่องร้องทุกข์

ด้านสังคมและสวัสดิการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขติดตามผลการด าเนินการฯ โดยก าหนด

เป้าหมายในการลดจ านวนเรื่องร้องทุกข์ที่ค้างอยู่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการ

ด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ จากการประเมินผลหลักสูตร พบว่าการด าเนินกิจกรรมอบรม

หลักสูตรดังกล่าว อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.28 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งถือว่า

ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ระดับดีเยี่ยมโดยประเด็นที่มีคะแนนสูงสุดคือ ความส าคัญ

ของการท างานเป็นทีม ค่าเฉลี่ย 4.53 คะแนน รองลงมาคือ วิทยากรมีความเหมาะสม

ค่าเฉลี่ย 4.45 คะแนน และสถานที่มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.37 คะแนน ตามล าดับ

ANNUAL REPORT 2017

78


ANNUAL REPORT 2017

79

3. หลักสูตร : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐยุคใหม่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี โดยได้เชิญอาจารย์ จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

และประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรในการบรรยายหลักสูตรนี้ จากการประเมินผลหลักสูตร

จากผู้ตอบแบบสอบถามที่เก็บแบบได้ จ านวน 64 ราย ปรากฏผลการประเมินในกิจกรรม อยู่

ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.32 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การประกัน

คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม โดยประเด็นที่มีคะแนนสูงสุดคือ ผู้เข้าอบรมสามารถน ามาใช้เป็น

แนวทาง ในการปฏิบัติงานได้ ค่าเฉลี่ย 4.53 คะแนน รองลงมามี 2 ประเด็นที่มีค่าคะแนน

เท่ากัน คือ ความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมกับความเหมาะสมในการบรรยายของวิทยากร

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.45 คะแนน และประโยชน์ของหลักสูตรต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย 4.41 คะแนน ตามล าดับ


ANNUAL REPORT 2017

80

ในกำรนี รองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยสมพำศ นิลพันธ์) ได้เป็นประธำนเปิด

โครงกำรพัฒนำขีดสมรรถนะของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรประชำชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

2560 ในระหว่ำงวันที่ 1-3 กันยำยน 2560 ณ โรงแรมอวตำร สปำ เมำท์เท่น สวีท จังหวัด

อุทัยธำนี ซึ่งกำรด ำเนินโครงกำรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของ ศบช. มีควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ ขั นตอนในกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหำป่ำไม้และ

ที่ดิน สำมำรถให้ค ำแนะน ำชี แจงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำให้กับผู้ร้องได้ทรำบอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ รวมทั งเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และ

ที่ดินและกำรเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมให้กับผู้ปฏิบัติงำนเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์บริกำร

ประชำชนได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำขีดสมรรถนะของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรประชำชน พ.ศ.

2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเป็นทีม และกำรก ำหนด

เป้ำหมำยองค์กรร่วมกัน เพื่อตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรตลอดจนกำร

เสริมสร้ำงสุขภำพกำย - ใจ ผ่อนคลำยควำมเครียดควำมกดดันจำกกำรปฏิบัติงำนเรื่องรำว

ร้องทุกข์เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ซึ่งกำรสัมมนำครั งนี ศูนย์บริกำรประชำชนได้เชิญกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส ำนักงำน

ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยจ ำรัส ศักดิ์จริพำพงษ์) มอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเรื่อง

คุณธรรมจริยธรรม ให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำร โดยยึดถือประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน

และจรรยำข้ำรำชกำรพลเรือน เป็นส ำคัญ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมกำรอบรม สรุปได้ดังนี


ANNUAL REPORT 2017

81

1. หลักสูตร : แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้ำนที่ดิน…เรื่องนี ที่ต้องรู้ วันที่ 1 กันยำยน

2560 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อำคำรส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี

โดยได้เชิญวิทยำกรจำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่

นำยวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู้อ ำนวยกำรส่วนจัดกำรที่ดินและชุมชนในพื นที่ป่ำอนุรักษ์

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช บรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ “แนวทำงกำร

ด ำเนินกำรต่อผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ” และนำงจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำร

จัดกำรที่ดิน ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม บรรยำยให้

ควำมรู้ในหัวข้อ “แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้ำนที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน

และทรัพยำกรที่ดิน ตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ” จำกกำรประเมิน

ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมในหัวข้อกำรอบรมกำรอบรม ทั ง 2 หัวข้อวิชำ

ดังกล่ำว พบว่ำผู้เข้ำรับกำรอบรมในหัวข้อวิชำ “แนวทางการด าเนินการ ต่อผู้บุกรุกที่ดิน

ของรัฐ” ได้ส่งแบบทดสอบทั งสิ น มีจ ำนวน 33 คน และมีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบร้อยละ

70 (ท ำข้อทดสอบถูก 7 ข้อ จำก 10 ข้อ) จ ำนวน 31 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 87.87 ของผู้ส่ง

แบบทดสอบทั งหมด และหัวข้อวิชำ “แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดิน ตามนโยบายของคณะกรรมการ นโยบายที่ดิน

แห่งชาติ” ผู้เข้ำรับกำรอบรมในหัวข้อวิชำดังกล่ำว ได้ส่งแบบทดสอบทั งสิ น มีจ ำนวน 37

คน มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบร้อยละ 100 (ท ำข้อทดสอบถูก 7 ข้อ จำก 10 ข้อ) จ ำนวน 37

คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ส่งแบบทดสอบทั งหมด


ANNUAL REPORT 2017

82

2.กิจกรรมศึกษำดูงำนและร่วมปลูกป่ำ ณ โครงกำรพื นที่ต้นแบบบูรณำกำรแก้ไข

ปัญหำและพัฒนำพื นที่ต ำบลแก่นมะกรูด อ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี โดยมีนำยเผด็จ

นุ้ยปรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุทัยธำนี และหัวหน้ำโครงกำรพื นที่ต้นแบบฯ

(นำยเอกรัตน์ พรหมศิริแสน) พร้อมคณะ ได้กล่ำวต้อนรับรองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี

(นำยสมพำศ นิลพันธ์) ผู้ช่วยปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยพีระ ทองโพธิ์) ผู้บริหำร

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และผู้เข้ำร่วมโครงกำรพร้อมทั งกล่ำวถึงที่มำของโครงกำร

สรุปพอสังเขป ได้ว่ำ สภำพแวดล้อมที่ป่ำห้วยขำแข้งถูกท ำลำย รำษฎรขำดองค์ควำมรู้ ปัญหำ

ในกำรขำดแคลนน ำท ำกำรเกษตร และปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งเป็นภำวะคุกคำมท ำให้จังหวัด

อุทัยธำนี อปท. และหน่วยงำนในพื นที่ได้ก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำควำม

ยำกจน โดยน ำองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำริไปปรับใช้อย่ำงสอดคล้องเหมำะสมกับภูมิ

สังคม โดยเริ่มด ำเนินงำนเมื่อเดือนมีนำคม 2556 และแต่งตั งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรระดับ

จังหวัด และคณะท ำงำนอีก 5 คณะ

ทั งนี กำรแบ่งพื นที่ตำมแนวทฤษฎีใหม่ในหลวงรัชกำลที่ 9 และมีกำรต่อยอดนวัตกรรม

โครงกำร โดยมีกำรประกวดแปลงสำธิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง จุดแข็งของพื นที่

คือไม่อนุญำตให้นำยทุนเข้ำมำด ำเนินกำร ผู้อยู่อำศัยต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2541


ANNUAL REPORT 2017

83

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ร่วมกับภำคเอกชน ณ โรงเรียนบ้ำนใหม่

คลองอังวะรักษำกำรครูใหญ่โรงเรียนบ้ำนใหม่คลองอังวะ (นำยด ำรงพล เชียโว่) ได้กล่ำว

ต้อนรับรองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยสมพำศ นิลพันธ์) ผู้ช่วยปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี

(นำยพีระ ทองโพธิ์) ผู้บริหำรส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และผู้เข้ำร่วมโครงกำร

โรงเรียนดังกล่ำวมีนักเรียนระดับชั นอนุบำลถึงประถมศึกษำปีที่ 6 รวมนักเรียนทั งสิ น 168

คน โดยมีกิจกรรมสนับสนุนทุนกำรศึกษำเด็กนักเรียน อุปกรณ์กำรกีฬำรวมถึงสิ่งของอื่น ๆ

ที่รวบรวมจำกเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีและจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำร

4. กำรจัดกำรปัญหำหนี นอกระบบอย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืน รองปลัดส ำนัก

นำยกรัฐมนตรี (นำยสมพำศ นิลพันธ์) ได้ใช้เวทีนี มอบให้ศูนย์บริกำรประชำชนบรรจุกิจกรรม

ในหัวข้อดังกล่ำวไว้ในโครงกำรพัฒนำขีดสมรรถนะของศูนย์บริกำรประชำชน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั งมอบแนวทำง กำรท ำงำนในกำรปฏิบัติต่อประชำชน รวมถึง

ภำคีเครือข่ำยที่มำบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน และแจ้งค ำสั่งกระทรวงยุติธรรม

ที่ 224/2560 ลงวันที่ 7 สิงหำคม 2560 เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมกำรและจัดตั งศูนย์ช่วยเหลือ

ลูกหนี และประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรฯ

5. กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับเทคนิคกำรเจรจำไกล่เกลี่ย โดยผู้อ ำนวยกำรส่วนประสำนมวล

ขนและองค์กรประชำชน (นำยพันศักดิ์ เจริญ) เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้


ผลกำรประเมินโครงกำรพัฒนำขีดสมรรถนะของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรประชำชน

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมของ

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี จำกผู้ตอบแบบสอบถำมกำรประเมินโครงกำรปรำกฏผล

กำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.30 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งถือว่ำ

ผ่ำนเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ ระดับดีเยี่ยม โดยประเด็นที่มีคะแนนสูงสุดคือ วิทยำกร

หลักสูตร “แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้ำนที่ดิน...เรื่องนี ที่ต้องรู้” ค่ำเฉลี่ย 4.75 คะแนน

รองลงมำ คือ กำรน ำควำมรู้จำกกำรศึกษำ ดูงำนโครงกำรพื นที่ต้นแบบบูรณกำรแก้ไขปัญหำ

และพัฒนำพื นที่ต ำบลแก่นมะกรูด ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนและเป็น

แบบอย่ำงของกำรเรียนรู้ที่ดี ค่ำเฉลี่ย 4.46 คะแนน และประโยชน์และควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร

อบรมหลักสูตร “แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้ำนที่ดิน...เรื่องนี ที่ต้องรู้” สำมำรถน ำไป

ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ ค่ำเฉลี่ย 4.44 คะแนน

ANNUAL REPORT 2017

84


ANNUAL REPORT 2017

85

4.6 โครงการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่มีต่อการประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์

ศูนย์บริกำรประชำชนได้ด ำเนินโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นของ

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรประสำนงำนแก้ไขปัญหำเรื่องร้องทุกข์มี

วัตถุประสงค์เพื่อต้องกำรทรำบระดับควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจฯ ของผู้รับบริกำรและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรประสำนงำนเพื่อแก้ไขปัญหำเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริกำร

ประชำชน และน ำข้อมูลผลกำรส ำรวจฯ มำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนและคุณภำพกำรให้บริกำร

ประชำชนให้มีมำตรฐำนที่ดีขึ นอย่ำงต่อเนื่อง

4.6.1 จัดท ำแผนงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นของผู้รับริกำรและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรประสำนงำนแก้ไขปัญหำเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริกำรประชำชน

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

4.6.2 ศูนย์บริกำรประชำชนได้ออกแบบเครื่องมือส ำรวจควำมพึงพอใจ และได้เริ่ม

ทอดแบบสอบถำมตั งแต่วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2559 – 31 มีนำคม 2560

4.6.3 ศูนย์บริกำรประชำชนได้ด ำเนินกำรประมวลผลข้อมูลจำกแบบส ำรวจควำมพึง

พอใจฯ โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป

4.6.4 จำกกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำรของ

ศูนย์บริกำรประชำชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีผลกำรส ำรวจ ดังนี

6.6.4.1 ผู้รับบริการผ่านช่องทางจุดบริการประชาชน 1111 และตู้ ปณ. 1111/ไปรษณีย์/โทรสาร

ช่องทาง

จุดบริการประชาชน

1111

ตู้ ปณ. 1111/

ไปรษณีย์/โทรสาร

ค่าเฉลี่ยรวม 2 ช่องทาง

ประเด็น

ผลการส ารวจ (ปีงบประมาณ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คะแนน (เต็ม 5) ร้อยละ คะแนน (เต็ม 5) ร้อยละ

ผลต่าง

คะแนน

เพิ่ม/(ลด)

ความพึงพอใจ 3.48 69.60 3.70 74.00 (0.22)

ความเชื่อมั่น 3.30 66.00 3.63 72.60 (0.33)

ความพึงพอใจ 3.63 72.60 3.38 67.60 (0.25)

ความเชื่อมั่น 3.39 67.80 3.28 65.60 (0.11)

ความพึงพอใจ 3.55 71.00 3.54 70.80 (0.01)

ความเชื่อมั่น 3.34 66.80 3.55 69.00 (0.11)


ANNUAL REPORT 2017

86

ช่องทางสายด่วนของรัฐบาล 1111 (ส ารวจโดย บมจ. ทีโอที)

ผลการส ารวจ (ปีงบประมาณ)

ผลต่าง

ประเด็น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คะแนน

คะแนน (เต็ม 5) ร้อยละ คะแนน (เต็ม 5) ร้อยละ เพิ่ม/(ลด)

1. การให้บริการ

4.74 94.88 4.69 93.80 0.05

ของพนักงานรับสาย

2. ความสะดวก

4.80 95.90 4.76 95.20 0.04

ในการใช้บริการ

ค่าเฉลี่ยรวม 4.77 95.39 4.72 94.40 0.05

ช่องทำงเว็บไซต์ www.1111.go.th และโมบำยแอปพลิเคชัน PSC 1111 เป็นกำร

ส ำรวจในรูปแบบอัตโนมัติโดยแบ่งเป็นกำรส ำรวจหลังรับบริกำรในครำวแรก และกำรส ำรวจ

เมื่อเรื่องร้องทุกข์ปรำกฏผลกำรด ำเนินกำร ซึ่งสรุปผลกำรส ำรวจได้ ดังนี

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรหลังกำรรับบริกำรในครำวแรก จ ำนวน 269

รำย พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในประเด็นช่องทำงกำรให้บริกำรร้องทุกข์ใช้งำนง่ำย

และสะดวก มำกที่สุด จ ำนวน 240 รำย คิดเป็นร้อยละ 89.22

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรเมื่อเรื่องร้องทุกข์ปรำกฏผลกำรด ำเนินกำร

จ ำนวน 127 รำย พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในประเด็นระยะเวลำกำรแก้ไขปัญหำ

และประเด็นผล กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำของหน่วยงำนที่รับผิดชอบมำกที่สุด เท่ำกัน 2

ประเด็น จ ำนวน 92 รำยคิดเป็นร้อยละ 72.44

4.6.4.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการส ารวจ (ปีงบประมาณ)

ผลต่าง

ประเด็น

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คะแนน

คะแนน (เต็ม ๕) ร้อยละ คะแนน (เต็ม ๕) ร้อยละ เพิ่ม/(ลด)

ความพึงพอใจ ๓.๘๗ ๗๗.๔๐ ๓.๘๓ ๗๖.๖๐ ๐.๐๔

ความเชื่อมั่น ๓.๙๔ ๗๘.๘๐ ๓.๙๒ ๗๘.๔๐ ๐.๐๒


ANNUAL REPORT 2017

87

4.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

ศูนย์บริกำรประชำชนได้ด ำเนินโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อระดมควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรประชำชน ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2560 ณ โรงแรม

เอส.ดี. อเวนิว ปิ่นเกล้ำ กรุงเทพมหำนคร มีเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมจ ำนวน 120 คน

4.7.1 ศูนย์บริกำรประชำชนได้ได้ด ำเนินโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อระดมควำม

คิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

ในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ส่วนรำชกำร ครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 7-8 กันยำยน 2560 ณ โรงแรมระยอง

รีสอร์ท ต ำบลเพ อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองซึ่งด ำเนินกำร ดังนี

รองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยสมพำศ นิลพันธ์) ได้เป็นประธำนในพิธีเปิดกำร

ประชุมและมอบนโยบำยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ โดยได้มอบแนวคิดไว้ 3P ได้แก่

1) “Purpose” หมำยถึงกำรก ำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยให้มีควำมชัดเจน

2) “Process” หมำยถึงต้องมีขั นตอน และกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจน ซึ่งกำรก ำหนดควำมส ำคัญหรือ

ควำมจ ำเป็น จะต้องค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพและควำมสะดวกของประชำชนเป็นอันดับแรก

3) “Public” หมำยถึงสำธำรณชนหรือประชำชนต้องเข้ำมำมีบทบำทและมีส่วนร่วม

ซึ่งควำมส ำเร็จจะเกิดขึ นได้ หำกได้รับควำมร่วมมือหรือกำรยอมรับจำกสำธำรณชนหรือประชำชน

ทั งนี เพื่อให้กำรปรับปรุงระเบียบดังกล่ำวเกิดประโยชน์ทั ง 3 ฝ่ำย ได้แก่

1) หน่วยงำนผู้รับผิดชอบระเบียบฯ 2) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 3) ประชำชน


นำยวิสุทธิ์ ฉัตรำนุฉัตร ผู้อ ำนวยกำรส่วนนิติกำร ศูนย์บริกำรประชำชน บรรยำยเรื่อง

“ระเบียบ นร. ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552” ซึ่งระเบียบฯ มีที่มำจำก

บทบัญญัติตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2550 มำตรำ 59 บัญญัติให้

บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์และได้รับกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยในเวลำอันรวดเร็ว

และ นรม. จึงได้วำงระเบียบดังกล่ำว โดยก ำหนดหลักเกณฑ์ ขั นตอน และวิธีกำรในกำรรับ

เรื่องรำวร้องทุกข์เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐมีแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทำง

เดียวกัน เว้นแต่กำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ที่ต้องด ำเนินกำรตำมขั นตอนหรือกระบวนกำร

ทำงกฎหมำยอื่น โดยระเบียบฯ ได้จ ำแนกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวด 1 คณะกรรมกำรกำร

จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ หมวด 2 กำรเสนอและกำรรับค ำร้องทุกข์ หมวด 3 กำรพิจำรณำค ำ

ร้องทุกข์ ประกอบกับคณะกรรมกำรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ในครำวกำรประชุมครั งที่

1/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ สปน. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรศึกษำ

ร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อปรับปรุงระเบียบ นร. ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ให้

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

ANNUAL REPORT 2017

88


ANNUAL REPORT 2017

89

6.2.3 กำรอภิปรำยในหัวข้อเรื่อง “กำรปรับปรุงระเบียบ นร. ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำว

ร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร

ไทย พุทธศักรำช 2560” โดยมีรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ (นำงนงภรณ์ รุ่งเพ็ช

รวงศ์) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์ (นำยบวรศักดิ์ วำนิช)

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรประชำชน (นำยอิทธิพล ช่ำงกลึงดี) และผู้อ ำนวยกำรส่วนนิติกำร

ศูนย์บริกำรประชำชน (นำยวิสุทธิ์ ฉัตรำนุฉัตร) ทั งนี ได้มีข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง

ระเบียบฯ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ดังนี

1) เห็นควรก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ให้มีควำมชัดเจน เพื่อจะได้

บูรณำกำรเชื่อมโยมฐำนข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นในทิศทำงเดียว

2) เห็นควรมีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์ของเจ้ำหน้ำที่

ผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมชัดเจน และรวมถึงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่

ผู้ปฏิบัติงำน

4.7.2 ผลกำรระดมควำมคิดเห็นกำรปรับปรุงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำร

จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ตำมรัฐธรรมนูญ

แห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 สรุปได้ ดังนี


ANNUAL REPORT 2017

90


ANNUAL REPORT 2017

91


ANNUAL REPORT 2017

92

ทั งนี ส่วนรำชกำรมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่ำ เห็นควรยกให้ระเบียบดังกล่ำวเป็นกฎหมำย

ในระดับพระรำชบัญญัติ และหำก ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ด ำเนินกำรสรุปผล

กำรประชุมโครงกำรดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรมีหนังสือแจ้งเวียนส่วนรำชกำรเพื่อ

พิจำรณำผลกำรประชุมอีกครั งหนึ่ง


ANNUAL REPORT 2017

93

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1111


ANNUAL REPORT 2017

94


ANNUAL REPORT 2017

95


ANNUAL REPORT 2017

96


ANNUAL REPORT 2017

97


ANNUAL REPORT 2017

98


ANNUAL REPORT 2017

99


ANNUAL REPORT 2017

100


ANNUAL REPORT 2017

101


ANNUAL REPORT 2017

102


ANNUAL REPORT 2017

103


ANNUAL REPORT 2017

104


ANNUAL REPORT 2017

105


ANNUAL REPORT 2017

106


ANNUAL REPORT 2017

107


ANNUAL REPORT 2017

108


ANNUAL REPORT 2017

109


ANNUAL REPORT 2017

110


ช่องทาง

ร้องทุกข์

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!