15.02.2019 Views

HNRK60_AASTARAAMAT_sisu_mai2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Koostajad / Compilers: Priit Eelmäe ja Kadri Englas<br />

Projektijuht / Project manager: Kerttu Hrustaljov (O2 Works)<br />

Kujundaja / Designer: Margus Tammik<br />

Eesti keele toimetaja / Estonian language editor: Karin Kastehein<br />

Fotod / Photographs: Silver Raidla, Veiko Võrklaev, Piret Hallik-Sass, Kadri Englas, erakogu<br />

Trükikoda / Printing house: Ellington Printing<br />

Väljaandja / Publisher: Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus /<br />

Haapsalu Neurological Rehabilitation Centre<br />

Teostus / Realization: O2 Works


HNRK <strong>AASTARAAMAT</strong> 2017<br />

HNRC's YEARBOOK 2017


Sisukord / Contents<br />

6 Priit Eelmäe eessõna / Foreword by Priit Eelmäe<br />

8 Missioon, Visioon, Põhiväärtused /<br />

Mission, Vision, Core Values<br />

10 HNRK struktuur / HNRC's structure<br />

AJALUGU / HISTORY<br />

14 Ajalugu / History<br />

18 Sündmused ajateljel – viimased 10 aastat /<br />

Important events during the past 10 years<br />

RAVITÖÖ / SEVICE PROVISION<br />

24 Taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenuste osutamise<br />

üldstandard / Core standards for rehabilitation<br />

service provision<br />

28 Olulised tulemusnäitajad 2030. aastaks /<br />

Key performance indicators by the year 2030<br />

30 Ravitöö üldised tulemused 2017 /<br />

Overall results of the service provision 2017<br />

32 Ravitöö tulemused: voodipäevade profiil /<br />

Service provision: EHIF bed-days profile<br />

34 HNRK statsionaarsed haigusjuhud, jagunemine<br />

maakonniti, 2017 / HNRC’s in-patient cases,<br />

division by counties, 2017<br />

36 Meeskonnatöö / Team meetings<br />

38 Funktsionaalse sõltumatuse skaala /<br />

Functional independence measure<br />

40 Vertikaliseerimine; DXA (Dual-energy X-ray<br />

absorptiometry) / Verticalisation DXA –<br />

Dual-energy X-ray absorptiometry<br />

44 Neurorobootika / Neurorobotics<br />

46 HUR-jõusaal ja teised tehnoloogilised lahendused /<br />

HUR-Gym & other technological solutions<br />

48 Rikastatud keskkond / Enriched Environment<br />

50 Haiglakool / Hospital school<br />

52 Abivahendikeskus ja ortoositöökoda /<br />

Adaptive device centre & orthosis workshop<br />

54 Patsientide tagasiside / Patients’ satisfaction


PERSONAL / STAFF<br />

58 HNRK personal; Personal – strateegiline eesmärk /<br />

HNRC’s People; Staff – strategic goal<br />

60 Töötajad keskmiselt / An employee<br />

61 Töötajate arv / Staff in numbers<br />

62 Töötajad osakonniti / Staff by departments<br />

70 Aasta töötajad ja teod / The employees of the year<br />

72 HNRK aasta töötaja 2017 / Employee of the year 2017<br />

74 Kauaaegsed töötajad / Long-time employees<br />

76 Välismaised töötajad / Foreign employees<br />

78 Traditsioonid ja üritused /<br />

Traditions and common events<br />

80 Töötajate tagasiside / Staff’s satisfaction<br />

ORGANISATSIOON / ORGANIZATION<br />

84 HNRK juhtimine / Leadership principles<br />

86 Olulised tulemusnäitajad /<br />

Key performance indicators<br />

88 HNRK eelarve / HNRC’s budget<br />

90 HNRK koostööpartnerid / HNRC’s stakeholders<br />

92 HNRK kvaliteedisüsteem / HNRC’s quality system<br />

94 Rahvusvahelised koolitused / International courses<br />

98 Publikatsioonid / Publications<br />

100 Praktikandid HNRK-s / Students in HNRC<br />

102 TERE KK taastusravitegevus HNRK-s /<br />

TERE KK rehabilitation activities in HNRC<br />

104 Arendusprojektid / Developmental projects<br />

106 Heategevus: teatejooks / Charity: teatejooks<br />

108 Heategevus: teised projektid /<br />

Charity: other projects<br />

110 Külalised / Guests<br />

112 Keskustelu<br />

TAGASISIDE / FEEDBACK<br />

116 Teised meist: koostööpartnerid /<br />

HNRC in the words of others<br />

118 2017. aastal hindasid patsiendid HNRK-s kõige enam<br />

/ In 2017 the patients valued these aspects the most<br />

about HNRC<br />

120 Faktid / Facts


Hea lugeja!<br />

See on esimene kord, kui Haapsalu<br />

Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus<br />

annab välja oma aastaraamatu.<br />

Trükis on pühendatud haigla<br />

60. aastapäevale ning seega mahult<br />

ja <strong>sisu</strong>lt pisut põhjalikum kui üks<br />

tavaline aastaraamat. See annab<br />

põhjaliku ülevaate sellest, kuidas<br />

taastusravihaigla on arenenud, eriti<br />

viimase kümne aasta jooksul, pidades<br />

silmas kolme olulist strateegilist<br />

valdkonda: ravitööd, personalitööd<br />

ja organisatsiooni kui terviku<br />

arengut.<br />

Vaatamata muutlikele aegadele on<br />

kvaliteetse taastusravi ja rehabilitatsiooni<br />

teenuse vajajad oma tee<br />

Haapsalusse ikkagi leidnud. 1958.<br />

aastal algselt laste taastusravile keskendunud<br />

rehabilitatsiooniasutusest<br />

on aastatega välja kasvanud igati<br />

tänapäevane ja tõenduspõhist teenust<br />

osutav neurorehabilitatsioo-<br />

nikeskus, kus ravitakse eelkõige<br />

selja- ja peaajutraumaga ning insuldiga<br />

täiskasvanuid, aga jätkuvalt ka<br />

neuroloogilise kahjustusega lapsi.<br />

Ligi kolmandik Eesti statsionaarsetest<br />

taastusraviteenustest osutatakse<br />

just Haapsalu Neuroloogilises<br />

Rehabilitatsioonikeskuses.<br />

Möödunud dekaadil välja arendatud<br />

ja sihipäraselt kasutatud tehnoloogiline<br />

võimekus ühes motiveeritud<br />

ja haritud personali ning põhjaliku<br />

teenuste osutamise strateegiaga on<br />

võimaldanud luua unikaalse neurorehabilitatsiooni<br />

pädevuskeskuse<br />

terves Läänemere piirkonnas. Kõik<br />

see võimaldab jätkuvalt pakkuda<br />

kvaliteetset teenust kodanikele üle<br />

terve Eesti, aga viimastel aastatel<br />

järjest enam ka välispatsientidele.<br />

Rikkaliku kliinilise kogemuse ning<br />

unikaalse tehnoloogilise baasi tõttu<br />

on keskus hinnatud koostööpartner<br />

nii rahvusvahelistes kui ka riiklikes<br />

teadus- ja arendusprojektides.<br />

Nüüd vaatame üheskoos tulevikku<br />

veelgi kindlama ja rõõmsama pilguga,<br />

sest 29. märtsil 2018. aastal<br />

otsustas Eesti Vabariigi valitsus<br />

liita Haapsalu Neuroloogilise<br />

Rehabilitatsioonikeskuse riiklikusse<br />

haiglavõrku, mis tagab senisest<br />

veelgi stabiilsema rahastuse ja<br />

võimaluse vajalikeks investeeringuteks.<br />

See, kuhu me jõudnud oleme,<br />

on eelkõige praeguste ja endiste<br />

pühendunud töötajate sihikindla<br />

töö tulemus, aga poleks olnud võimalik<br />

ilma heade koostööpartnerite<br />

ja rahastajate abita ning patsientide<br />

asjakohase tagasisideta.<br />

Head lugemist!<br />

6


Dear reader!<br />

It is the first time that Haapsalu<br />

Neurological Rehabilitation Centre<br />

(HNRC) publishes a yearbook. The<br />

current publication is dedicated<br />

to the 60th anniversary of HNRC<br />

and, therefore, is a slightly more<br />

rich in content than a traditional<br />

yearbook. You can read about the<br />

development of the rehabilitation<br />

centre, especially during the last<br />

decade, from three viewpoints: service<br />

provision, staff, and organizational<br />

leadership.<br />

Despite changing times, the people<br />

in need of high-quality rehabilitation<br />

have found their way to Haapsalu.<br />

What was initially established in<br />

1958 as a rehabilitation facility for<br />

people affected by poliomyelitis the<br />

organization has developed into a<br />

modern and contemporary neurorehabilitation<br />

hospital proudly serving<br />

adults and children mainly with spinal<br />

and brain injuries. Today about<br />

one-third of Estonia’s in-patient rehabilitation<br />

services are provided in<br />

HNRC. The combination of motivated<br />

and professional staff, top-technological<br />

solutions taken into use<br />

over the last ten years, and insightful<br />

service-provision strategies, is the<br />

basis for creating a unique centre of<br />

excellence in neurorehabilitation in<br />

the Baltic Sea region. The latter secures<br />

the high-quality services for<br />

Estonian, but also, foreigner people.<br />

The rich clinical experience<br />

and unique facilities make HNRC<br />

valuable partner and stakeholder in<br />

many national and international research<br />

and development projects.<br />

Today we look into the future with<br />

more certainty and positive hope<br />

than ever, because on the 29th of<br />

March 2018 Estonian government<br />

affirmed HNRC as a member of<br />

Estonian Hospital Network. Being<br />

officially part of national strategically<br />

relevant health care providers<br />

should secure sustainable financing<br />

and better possibilities for investments.<br />

The accomplishments worth<br />

celebrating today are the most of all<br />

a result of a dedicated contribution<br />

from past and current people working<br />

in HNRC. Also, none of it would<br />

be possible without help from our<br />

good partners and relevant feedback<br />

from patients.<br />

Enjoy the book!<br />

Priit Eelmäe<br />

HNRK juhatuse esimees<br />

Chairman of the Board<br />

7


Missioon<br />

Rohkem toimekaid ja rahulolevaid<br />

inimesi kaasaegse neurorehabilitatsiooni<br />

tulemusena.<br />

Visioon<br />

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus<br />

on Põhjamaade ja<br />

Baltikumi kaasaegseim neurorehabilitatsioonikeskus,<br />

mis pakub<br />

terviklikku ja inimesekeskset teenust<br />

akuutsest varasest taastusravist<br />

sotsiaalse rehabilitatsioonini<br />

ning panustab valdkondlikku teadus-<br />

ja arendustegevusse.<br />

Põhiväärtused<br />

Kvaliteet – HNRK-le on oluline pakkuda<br />

tõenduspõhist, eesmärgistatud<br />

ning usaldusväärset teenust, mis<br />

põhineb patsiendi/kliendi vajadustel,<br />

haigla parimatel olemasolevatel<br />

võimalustel ning headel meditsiinija<br />

rehabilitatsioonitavadel.<br />

Professionaalsus – HNRK hindab<br />

tänapäevaste teadmiste, pikaajaliste<br />

kogemuste ja edasiviiva ambitsioonikuse<br />

väärikat kooslust, lisaks oskust<br />

mõtteid edukal, parimal võimalikul<br />

viisil ellu viia, pidades silmas nii patsienti/klienti<br />

ja tema lähedasi, kolleege<br />

kui ka ühiskondlikku ja sotsiaalset<br />

tausta.<br />

Koostöövalmidus – HNRK väärtustab<br />

koostööd erinevatel tasanditel,<br />

alates haiglasisesest igapäevasest<br />

meeskonnatööst ning lõpetades<br />

entusiastliku kaasalöömisega<br />

Eesti seadusandluse kujundamisel<br />

ning valdkonnale oluliste spetsialistide<br />

koolitamisel, samuti osalemisega<br />

ühisprojektides välispartneritega.<br />

Innovaatilisus – HNRK peab tähtsaks<br />

kaasaegsust ja järjepideva<br />

arengu tagamist nii mõtte- kui teguviisis,<br />

samuti kasutatavate hindamis-<br />

ja teraapiavahendite hankimisel ning<br />

rakendamisel. Väärtustatud on koolitustel<br />

osalemine, haiglasisese teadustegevuse<br />

arendamine. Kogemuste<br />

ja teadmiste ning olemasolevate võimaluste<br />

jagamist rehabilitatsioonija<br />

taasturavi arengute toetamiseks<br />

peab HNRK igapäevatöö meeldivaks<br />

lisaväärtuseks.<br />

Patsiendi-/kliendikesksus – HNRK<br />

tegevuse keskpunktiks on patsient/<br />

klient, tema vajadused, ootused,<br />

väärtused ning eesmärgid. HNRK<br />

tagab oma pädevuse piirides patsiendi/kliendi<br />

ja tema lähedaste teadlikkuse<br />

olukorrast, aitab lahenduste<br />

leidmisel ning toetab igakülgselt iseseisva<br />

toimetuleku saavutamist ja<br />

säilitamist.<br />

Ausus ja hoolivus – HNRK peab<br />

lugu inimlikest väärtustest: austab<br />

nii patsientide kui töötajate väärikust,<br />

tagab konfidentsiaalsuse ja privaatsuse,<br />

tegutseb inimväärse ning<br />

arendava elu- ja teraapiakeskkonna<br />

tagamise nimel, lahendab olukordi<br />

rahumeelselt, ei käitu pahatahtlikult<br />

ega kahjusta enda ja teiste mainet,<br />

annab ausat ja asjassepuutuvat infot,<br />

suhtub hoolivalt abivajajatesse.<br />

8


Mission<br />

More satisfied and active people as<br />

a result of contemporary neurorehabilitation.<br />

Vision<br />

HNRC is the most contemporary<br />

neurorehabilitation center in Baltics<br />

and Nordic countries that offers a<br />

complete and person-centered service<br />

from acute early rehabilitation<br />

to social rehabilitation and contributes<br />

to the research and development<br />

in the field.<br />

Core<br />

Values<br />

Quality – It is important to us to<br />

provide evidence-based, targeted,<br />

credible and reliable services that are<br />

based on the patient’s needs, the best<br />

available facilities, and good medicine<br />

and rehabilitation practices.<br />

Patient-centeredness – The primary<br />

focus of all our activities is on our<br />

patients, their needs, expectations,<br />

values and goals; Within the limits<br />

of our competence we ensure that<br />

the patients/their loved ones are informed<br />

of their situation, help them<br />

find solutions to their problems and<br />

support them in achieving, maintaining<br />

their independent living in every<br />

possible way.<br />

Professionalism – HNRC values<br />

the combination of contemporary<br />

knowledge, extensive experience and<br />

constructive ambitiousness as well<br />

as the ability to put one’s thoughts<br />

and ideas into practice in the best<br />

possible way while considering the<br />

patients, their loved ones, colleagues<br />

and the relevant social background.<br />

Innovation – HNRC values contemporaneity<br />

and continuous development<br />

in every aspect of thinking and<br />

doing. It is also important in introducing<br />

new services and assessment<br />

and treatment tools. Participating<br />

courses and practicing in-hospital<br />

research is well appreciated. Sharing<br />

our experiences and knowledge as<br />

9<br />

well as present resources is seen as<br />

a pleasant added-value to our everyday<br />

work.<br />

Co-operation – HNRC holds cooperation<br />

on all levels in high regard,<br />

from everyday in-house teamwork<br />

to enthusiastic participation in the<br />

shaping of the local legislation, or<br />

training the specialists needed in this<br />

field and participating in collective<br />

projects with international partners.<br />

Innovation – We believe contemporary<br />

trends and continuous development<br />

to be vital on both theoretical<br />

and practical levels, and keep them<br />

in mind when acquiring and utilizing<br />

the available assessment and therapy<br />

equipment.<br />

Honesty and Consideration –<br />

HNRC respects human values: we<br />

treat our patients and staff with<br />

dignity, protect their confidentiality,<br />

work to ensure a therapy and<br />

physical and social environment<br />

that promotes development and<br />

human dignity, avoid trivial problems<br />

and handle all situations in a<br />

calm and professional manner, never<br />

behave disgracefully and avoid<br />

damaging the good reputation of<br />

ourselves and others, provide accurate<br />

and relevant information, show<br />

consideration for people in need of<br />

help and offer possible solutions to<br />

their problems.


HNRK struktuur<br />

HNRC's structure<br />

OÜ HNRK abivahendikeskus<br />

OÜ HNRC Adaptive device centre<br />

Juhatuse kabinet / Board’s office<br />

Finants- ja<br />

õigusvaldkond<br />

Finance and Law<br />

Personalitöö<br />

Staff management<br />

Ravikorraldus<br />

Service provision<br />

Ravitöö tugiteenistus<br />

Supportive services<br />

for rehabilitation<br />

Koolitus- ja<br />

teadusteenistus<br />

Research and<br />

teaching unit<br />

Haldusteenistus<br />

Maintenance unit<br />

Diagnostika ja kõrg-tehnoloogilised vahendid,<br />

kõnnilabor, jõusaal. / Diagnostics and hightech<br />

equipment, gait lab, HUR-gym.<br />

Basseinid, elektriravi, massaaž /<br />

Pools, electro-therapy, massage<br />

Nakkustõrje / Hospital hygiene<br />

Köök / Hospital’s kitchen<br />

Puhastusteenistus / Housekeeping services<br />

Remont ja transport / Maintenance &<br />

transportation<br />

Statsionaarne<br />

taastusravi<br />

In-patient rehabilitation<br />

Ambulatoorne taastusravi<br />

Out-patient rehabilitation<br />

Sotsiaalne ja tööalane<br />

rehabilitatsioon<br />

Social & return-to-work<br />

rehabilitation<br />

Taastusravi päevaravi<br />

Rehabilitation day-care<br />

Teenused väljaspool<br />

HNRK-d, näit. koduteenused<br />

Rehabilitation services in<br />

community, ie house-visits<br />

10


NÕUKOGU<br />

SUPERVISORY<br />

BOARD<br />

JUHATUS<br />

BOARD<br />

Asjaajamine ja<br />

sündmuskorraldus<br />

Administration and<br />

events<br />

Kommunikatsioon ja<br />

turundus<br />

Communication and<br />

marketing<br />

Arnendus ja kvaliteet<br />

Quality and<br />

development<br />

IT- ja andmehaldus<br />

IT and data<br />

management<br />

Spinaalse rehabilitatsiooni<br />

osakond<br />

Spinal rehabilitation<br />

unit<br />

Neurorehabilitatsiooni<br />

osakond<br />

Neurorehabilitation<br />

unit<br />

Tugiliikumiselundkonna<br />

taastusravi<br />

osakond / Musculosceletal<br />

rehabilitation<br />

unit<br />

Laste taastusravi<br />

osakond<br />

Pediatric<br />

rehabilitation unit<br />

11


Ajalugu


History


Ajalugu<br />

Ajalugu<br />

Haiglal on olnud<br />

aegade jooksul viis<br />

nimetust:<br />

1958–1961<br />

Haapsalu Vabariiklik<br />

Lastesanatoorium<br />

1961–1983<br />

Haapsalu Neuroloogia<br />

ja Ortopeedia Haigla<br />

1983–1994<br />

Haapsalu Haigla<br />

1994–2003<br />

Haapsalu<br />

Neuroloogiline<br />

Rehabilitatsioonikeskus<br />

2003–…<br />

SA Haapsalu<br />

Neuroloogiline<br />

Rehabilitatsioonikeskus<br />

HNRK juhid<br />

läbi aegade:<br />

dr Arvid Ballod<br />

dr Voldemar Teder<br />

dr Aleksandra Lumeste<br />

dr Asta Pärli<br />

dr Zemfira Tammik<br />

hr Priit Eelmäe<br />

1957. ja 1958. aastal laastas Eestit<br />

poliomüeliit ehk lastehalvatus.<br />

Haigus levis piisk- ja kontaktnakkuse<br />

teel ning põhjustas pea- ja seljaaju<br />

hallaines kahjustusi, mille tagajärjed<br />

olid pahatihti väga traagilised,<br />

mis puudutab inimeste toimetulekut.<br />

Paljud pidid jätkama elu ratastoolis<br />

või muud liikumisabivahendit kasutades.<br />

Toonane Tartu Ülikooli professor<br />

Ernst Raudam pakkus välja<br />

spetsiaalse raviasutuse idee, et poliomüeliidi<br />

ohvreid aidata.<br />

23. detsembril 1958. aastal võeti<br />

vastu esimesed väiksed patsiendid –<br />

Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus<br />

oli uksed avanud. Tollal<br />

kandis haigla nimetust Haapsalu<br />

Vabariiklik Lastesanatoorium ning<br />

asus 1885. aastal ehitatud baltisaklaste<br />

villas Haapsalu tagalahe ääres.<br />

Esialgu tegutses haigla vaid laste<br />

raviasutusena, aga juba aastal 1961<br />

avati ka täiskasvanute osakond.<br />

Kui lastehalvatusest kannatada saanud<br />

lastega tegelemist jäi vähemaks,<br />

seati haiglale eesmärgiks pakkuda<br />

taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenust<br />

kesknärvisüsteemi, sealhulgas<br />

seljaajukahjustusega lastele ja täiskasvanutele.<br />

See on tänaseni HNRK<br />

peamine missioon.<br />

Haigla tegutses vanas villas väga<br />

kaua – kuni aastani 2001, mil<br />

koliti uude, tänaseni kasutuses olevasse<br />

majja aadressil Sadama 16<br />

Haapsalus. 19. mai oli suur kolimispäev,<br />

mis on paljudel siiani värvikalt<br />

meeles. Uus hoone renoveeriti<br />

rehabilitatsioonikeskuse vajadusi<br />

silmas pidades HNRK väga pikaaegse<br />

ja teeneka juhi dr Zemfira<br />

Tammiku eestvedamisel. Tollal võttis<br />

ka HNRK selge suuna tänapäevasele,<br />

multidistsiplinaarsele lähenemisele<br />

koostöös Rootsi kolleegidega.<br />

2008. aasta mais andis dr Tammik<br />

teatepulga üle HNRK praegusele<br />

juhile Priit Eelmäele. Viimased<br />

kümme aastat on kulgenud kiire<br />

nüüdisajastamise ning laienemise<br />

rütmis. HNRK-st on kujunenud<br />

uuenduslik ja tänapäevaseid taastusravi-/rehabilitatsioonipõhimõtteid<br />

ning -võimalusi rakendav neurorehabilitatsiooni<br />

kompetentsikeskus.<br />

2009. aastal avati 3D liikumis- ja<br />

kõnnianalüüsi labor, 2012. aastal<br />

viidi läbi ulatuslikud renoveerimis-<br />

ja ümberehitustööd, mille raames<br />

ehitati A-korpusele lisakorrus<br />

ning vahetati välja maja soojustus,<br />

välisfassaad ja aknad-uksed. Lisaks<br />

avati tervisedenduse ja rehabilitatsiooni<br />

kompetentsikeskuse taastusravi<br />

labor. Samuti sai 2012. aastal<br />

alguse HNRK abivahendikeskuse<br />

idee elluviimine. 2015. aastal lisandus<br />

ortooside valmistamise töökoda.<br />

2017. aasta algusest tegutseb haigla<br />

põhjalikult muutunud struktuuri- ja<br />

juhtimissüsteemiga: loodi diagnoosipõhised<br />

osakonnad.<br />

14


History<br />

History<br />

Over the years the<br />

rehabilitation centre<br />

has had five different<br />

names:<br />

1958–1961 Haapsalu’s<br />

National Pediatric<br />

Sanatorium<br />

1961–1983 Haapsalu’s<br />

Neurological and<br />

Orthopedic Hospital<br />

1983–1994 Haapsalu’s<br />

Hospital<br />

1994–2003<br />

Haapsalu Neurological<br />

Rehabilitation Centre<br />

2003–…<br />

Haapsalu Neurological<br />

Rehabilitation Centre<br />

Foundation<br />

HNRC's leaders over<br />

the years:<br />

dr Arvid Ballod<br />

dr Voldemar Teder<br />

dr Aleksandra Lumeste<br />

dr Asta Pärli<br />

dr Zemfira Tammik<br />

mr Priit Eelmäe<br />

During the years 1957–1958 Estonia<br />

suffered from poliomyelitis. The disease<br />

was very contagious and resulted<br />

in damaging the grey matter in<br />

the central nervous system of many<br />

children which often led to very<br />

tragic consequences on their lives.<br />

Many needed to continue their life<br />

in wheelchairs or using other kinds<br />

of devices. Prof Ernst Raudam –<br />

working at Tartu University at that<br />

time – proposed an idea of a specialized<br />

hospital to help the sufferers<br />

from poliomyelitis.<br />

On the 23 rd of December 1958,<br />

the first little patients were admitted<br />

– Haapsalu Neurological<br />

Rehabilitation Centre had opened<br />

its doors. At that time the hospital<br />

was called Haapsalu’s National<br />

Pediatric Sanatorium and was situ-ated<br />

in a very old – dating back<br />

to the year 1885 – villa of Baltic-<br />

German heritage. Just on the shore<br />

of Haapsalu’s bay. At first, the hospital<br />

was dedicated only to helping<br />

children, but already in 1961 a unit<br />

for adults started.<br />

If the numbers of people with poliomyelitis<br />

decreased, the mission<br />

of the hospital was re-considered.<br />

Thereafter, it has served children and<br />

adults with central nervous system<br />

disorders, including spinal cord injury,<br />

providing them with rehabilitation.<br />

The same mission HNRC<br />

holds today.<br />

The hospital spent many years in the<br />

old villa: until the year 2001. Only<br />

then it was moved to the current<br />

building at Sadama 16 in Haapsalu.<br />

The 19 th of May was the great moving<br />

day that many people still vividly<br />

remember. The new building was<br />

renovated according to the needs of<br />

a rehabilitation centre. The meritorious<br />

and long-time head of the hospital<br />

dr Zemfira Tammik led these<br />

works. This was, also, when HNRC<br />

closely cooperating with Swedish<br />

colleagues and took its direction towards<br />

contemporary – multidisciplinary<br />

– approach to rehabilitation.<br />

In May 2008 dr Tammik gave her<br />

responsibilities to HNRC’s current<br />

leader Priit Eelmäe. The past ten<br />

years have been times of fast developments<br />

and broadening of horizons.<br />

HNRC has become innovative<br />

and contemporary rehabilitation<br />

centre with an open-minded and forward-thinking<br />

approach to service<br />

provision. In the year 2009 hospital<br />

opened 3D gait analysis lab. The<br />

year 2012 introduced vast renovations<br />

and rebuilding of the house and<br />

opening of the rehabilitation lab for<br />

the Centre of Excellence in Health<br />

Promotion and Rehabilitation. Also,<br />

the idea for the Adaptive Device<br />

Centre was planted. In 2015 workshop<br />

for making orthosis opened.<br />

From the beginning of 2017 HNRC<br />

works with wholly reformed structure<br />

and in-hospital-leadership – diagnosed-based<br />

units started.<br />

15


Ajalugu<br />

16


17<br />

History


Ajalugu<br />

Sündmused ajateljel –<br />

viimased 10 aastat<br />

Important events during<br />

the past 10 years<br />

9.05<br />

20.05<br />

september<br />

20.–22.11<br />

november<br />

23.12<br />

25.12<br />

HNRK 50: juubelikonverents.<br />

HNRC 50: anniversary conference.<br />

HNRK praeguse juhataja Priit Eelmäe 1. tööpäev.<br />

1. day of the current chairman of the board Mr Priit Eelmäe.<br />

Võetakse kasutusele meditsiinitarkvaraprogrammi „Liisa”.<br />

Medical software “Liisa” taken into use.<br />

BaSCoS V Tartus.<br />

BaSCoS V in Tartu.<br />

Presidendiproua Evelin Ilvese külaskäik.<br />

Visit of the first lady Mrs Evelin Ilves.<br />

50 aastat HNRK asutamisest.<br />

50 years since HNRC was established.<br />

Heategevussaade „Jõulutunnel” HNRK kõnnilabori toetuseks.<br />

Koguti rekordilised 3,4 miljonit Eesti krooni.<br />

National charity programme “Christmas Tunnel” to support.<br />

HNRC’s 3D gait lab. 3,4 million EEK was given.<br />

1.04<br />

kevad/<br />

spring<br />

21–22.08<br />

29.10<br />

Struktuurireform.<br />

Structural reform.<br />

Haigla ümberehitus.<br />

Rebuilding of the hospital.<br />

HNRK esimesed suvepäevad Hiiumaal.<br />

1. summer days of HNRC in Hiiumaa.<br />

3D kõnni- ja liikumisanalüüsi labori avamine.<br />

Opening of the 3D gait analysis lab.<br />

aprill<br />

14.04<br />

oktoober<br />

detsember<br />

Haigla võtab tööle esimese ratastoolikasutajast inimese, IT-spetsialistiks.<br />

HNRC employs its first wheelchair user, IT-specialist.<br />

EV sotsiaalministri Hanno Pevkuri ja USA suursaadiku<br />

Michael C. Polti külastusvisiit.<br />

Visit of the social minister Mr Hanno Pevkur and<br />

USA’s ambassador Mr Michael C. Polt.<br />

Euroopa kvaliteediauhind ja Hans Alveri nim auhind.<br />

European Quality Award and prize of Hans Alver.<br />

Esimene kollektiivpuhkus haigla ajaloos.<br />

1. collective vacation in HNRC’s history.<br />

18


History<br />

1.04<br />

19.05<br />

mai<br />

31.07<br />

7.–23.11<br />

10.11<br />

Funktsionaalse sõltumatuse uuringu kasutuselevõtmine.<br />

Functional Independence Measure taken into use.<br />

Täitub 10 aastat haigla tegevust uues majas.<br />

10 years in the new building.<br />

Ilmub esimene Keskustelu.<br />

1. Keskustelu is published.<br />

Esimene HNRK korraldatud spordipäev seljaajukahjustusega inimestele.<br />

1. HNRC-led sporting day for spinal cord injured patients.<br />

Esimene NDT-koolitus HNRK-s.<br />

1. NDT-course in HNRC.<br />

EQUASS Assurance 1. kvaliteedisertifikaat.<br />

1. EQUASS Assuarnce quality certificate.<br />

jaanuar–<br />

märts<br />

19.–20.01<br />

aprill – nov<br />

september<br />

november<br />

TÜK Lastefondi kampaania „Käib kah”.<br />

Charity project “Käib kah!”.<br />

Nordic Vicon Users Groupi kohtumine HNRK kõnnilaboris.<br />

Nordic Vicon Users Group meeting in HNRC gait analysis lab.<br />

HNRK ümber- ja juurdeehitus.<br />

Rebuilding and new floor for the hospital.<br />

Algab HNRK abivahendikeskuse idee elluviimine.<br />

The idea of HNRC’s Adaptive Device Centre starts.<br />

Ehituse lõpp ja TERE KK taastusravilabori avamine, HNRK alustab<br />

neurorobotite LokomatPro, ArmeoSpring ja Erigo kasutamist.<br />

Opening of the Centre of Excellence in Health Promotion and<br />

Rehabilitation lab – HNRC starts using neurorobots LokomatPro,<br />

ArmeoSpring, and Erigo. Also, end of building.<br />

jaanuar<br />

kevad/<br />

spring<br />

17.09<br />

november<br />

23.12<br />

Algab teenuse osutamine diagnoosipõhiste meeskondadena.<br />

Service provision in diagnosed based teams.<br />

HKHK hooldustöötajate õppe algus.<br />

Teaching of care-takers starts.<br />

HNRK esimene sügislaat.<br />

1. autumn fair of HNRC.<br />

HNRK alustab koormustestimise teenuse pakkumist.<br />

Start of cardio-respiratory testing services.<br />

HNRK asutamisest möödub 55 aastat.<br />

55 years since HNRC was established.<br />

19


Ajalugu<br />

jaanuar<br />

september<br />

4.10<br />

november<br />

HUR-jõusaali avamine HNRK-s.<br />

Opening of HUR-gym.<br />

Kasutusele võetakse ratastoolioskuste hindamise ja<br />

õpetamise tõenduspõhine lähenemine.<br />

Wheelchair Skills Program taken into use.<br />

HNRK saab auhinna „Aasta kutsehariduse sõber 2014”.<br />

National prize „Friend of vocational education 2014”.<br />

HNRK esimene töötajate rahulolu-uuring.<br />

1. satisfaction questionnaire of staff.<br />

kevad/<br />

spring<br />

mai<br />

august<br />

27.11<br />

HNRK võtab kasutusele esimesed seisufunktsiooniga haiglavoodid.<br />

1. verticalization beds are taken into use.<br />

10 aastat teatejooksu kampaaniat.<br />

10 years of campaign Teatejooks.<br />

HNRK-s alustab töötamist ortoosimeister.<br />

Orthosis master starts in HNRC.<br />

HNRK arengukava koostamise seminar.<br />

Developmental seminar of HNRC.<br />

12.02<br />

aprill<br />

19.–21.05<br />

juuni<br />

sügis<br />

EV tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski külaskäik.<br />

Visit of health and work minister Mr Jevgeni Ossinovski.<br />

HNRK soetab Anname Au kampaania abiga kõnniroboti Indego.<br />

Gait trainer Indego is purchased with the support of campaign<br />

„Anname Au!”.<br />

BaSCoS 2016 Haapsalus.<br />

BaSCOs in Haapsalu.<br />

Algab lasteetenduste programm „Aitan lapsi” kampaania raames.<br />

Start of performances for children via charity programme “Aitan Lapsi”.<br />

Mesikäpa kampaania „Ole kah käpp!” toetuse kogumiseks<br />

HNRK lastele ortooside valmistamise jaoks.<br />

Charity campaign of Mesikäpp for supporting orthosis<br />

making for children.<br />

20


History<br />

oktoober<br />

9.11<br />

november<br />

HNRK allkirjastas Horizon 2020 projekti, kinnitamaks osalemist rahvusvahelises<br />

randomiseeritud kontrolluuringus SAK kirurgilise ravimetoodika<br />

efektiivsuse hindamiseks. HNRK osaleb Lokomat-treeningkeskusena.<br />

HNRC signed a contract to collaborate in an international randomised<br />

controll trial for an effectiveness of a new surgical intervention via<br />

Horizon 2020. HNRC participates as Lokomat-training-centre.<br />

Avatakse ortooside valmistamise töökoda.<br />

Opening of orthosis lab.<br />

Ajakirjas Journal of Neurotrauma (vol 33, nr 21) ilmub dr Kabeli ja dr<br />

Pakkaneni kaasautorlusega teaduspublikatsioon traumaatilise SAK-i uuest<br />

riskifaktorist.<br />

A publication in Journal of Neurotrauma (vol 33, nr 21) on a new riskfactor<br />

for traumatic SCI, co-authors dr Kabel and dr Pakkanen.<br />

jaanuar<br />

29.03<br />

aprill<br />

18.05<br />

oktoober<br />

HNRK suurim struktuurireform:<br />

alustavad diagnoosipõhised osakonnad.<br />

Structural reform: diagnosed based units start.<br />

EV president Kersti Kaljulaid külastab HNRK-d.<br />

Visit of Estonian President Mrs Kersti Kaljulaid.<br />

HNRK hakkab pakkuma keha koostise ja luutiheduse mõõtmise teenust.<br />

Start of body composition and bone density measuring services.<br />

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli auhind HNRK-le eduka<br />

välistudengite juhendamis eest.<br />

Prize from Tallinn Health Care Colleague for good<br />

supervision of foreign students.<br />

Algab haigla kooli tegevus koostöös Haapsalu Viigi kooliga.<br />

Start of hospital school in co-operation with Haapsalu Viigi School.<br />

märts<br />

29.03<br />

18.05<br />

HNRK heategevusfondi asutamine.<br />

Establishment of HNRC’s charity organization.<br />

Vabariigi Valitsus lisas HNRK Eesti riiklikku haiglavõrku.<br />

Estonian government added HNRC to National Hospital Network.<br />

HNRK 60: juubelikonverents ja -pidu.<br />

HNRC 60: anniversary conference.<br />

21


Ravitöö<br />


Service<br />

Provision


Ravitöö<br />

Taastusravi- ja<br />

rehabilitatsiooniteenuste<br />

osutamise üldstandard<br />

Haapsalu<br />

Neuroloogiline<br />

Rehabilitatsioonikeskus<br />

(HNRK) väärtustab<br />

kvaliteetset teenuse<br />

osutamist, nagu<br />

oleme ka väljendanud<br />

oma põhiväärtustes.<br />

Pakume taastusravi- ja<br />

rehabilitatsiooniteenuseid<br />

nii, nagu soovime,<br />

et seda tehtaks meile<br />

või meie lähedastele.<br />

Peame tähtsaks järgmisi põhimõtteid:<br />

Meeskonnapõhisus<br />

HNRK meeskonna liikmed on patsient/klient<br />

ja tema lähikond, arst,<br />

õde, hooldaja, logopeed, psühholoog,<br />

sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut,<br />

füsioterapeut, ortoosimeister,<br />

abivahendispetsialist. Patsiendi/<br />

kliendi jaoks vajaliku meeskonna<br />

paneb kokku tema raviarst või sotsiaaltöötaja.<br />

HNRK meeskonnatööpõhine teenuse<br />

osutamine on teel multidistsiplinaarsest<br />

lähenemisest interdistsiplinaarseks.<br />

Spetsialistid ja patsient ning<br />

tema lähikondlased teavad, mille<br />

nimel taastusravis/rehabilitatsioonis<br />

töötatakse, ning aitavad sihi saavutamisele<br />

kaasa. Meie meeskonnas on<br />

kolleegid, mitte ülemused ja alluvad.<br />

Taastusravi-/rehabilitatsioonimeeskonna<br />

liikmed on oma eriala ja valdkonna<br />

spetsialistid. Patsient on enda<br />

ja oma elu spetsialist. Koos tegutsetakse<br />

selle nimel, et naasmine tavaellu<br />

oleks võimalikult edukas ja kiire<br />

ka uues toimetuleku kontekstis.<br />

Patsiendi-/kliendikeskus<br />

Tegutseme kaasavalt: patsienti<br />

puudutavad otsused tehakse koos<br />

temaga põhimõttel „Ei ühtki otsust<br />

ilma minuta“.<br />

Õpime patsienti/klienti tundma,<br />

uurides tema soove, vajadusi ja probleeme.<br />

Saame aru tema elukorraldusest<br />

ja -keskkonnast.<br />

Aitame seada eesmärgi, mis muudab<br />

patsiendi/kliendi igapäevaelu paremaks<br />

ning toetab iseseisvat toimetulekut.<br />

Aktiivsus<br />

HNRK pakub nüüdisaegset (neuro-)<br />

rehabilitatsiooniteenust, mille aluseks<br />

on patsiendi/kliendi aktiivsus:<br />

ise tegemine, ise olemine, ise mõtlemine<br />

jne. Meie loome tingimused,<br />

et see oleks võimalik.<br />

Tulemuslik taastusravi-/rehabilitatsioonipäev<br />

on see, kus on vähemalt<br />

kolm tundi aktiivset tegevust.<br />

Püüame seda tagada.<br />

Passiivset lähenemist (massaaž,<br />

elektriravi jne) rakendame vaid siis,<br />

kui see on vajalik teatud sümptomite<br />

leevendamiseks ning toetab aktiivset<br />

tegevust.<br />

Võrdse toe printsiip ja avatus<br />

HNRK on avatud keskkonnaga:<br />

teraapiaruumid on pigem suured,<br />

ühisalad (koridorid, kohvik, puhkealad,<br />

terrassid) on kõigile kasutatavad,<br />

palatid on rohkem kui<br />

ühekohalised. Kõik selleks, et kokkupuude<br />

kaaslastega oleks päevatoimetuste<br />

osa.<br />

Saatusekaaslaste nägemine, nendega<br />

suhtlemine, kogemuste vahetamine<br />

ja koosolemine aitab kaasa taastusravi/rehabilitatsiooni<br />

üldeesmärgi,<br />

iseseisva toimetuleku saavutamisele.<br />

Laiahaardelisus<br />

Taastusravi/rehabilitatsioon on tihti<br />

pikaajaline protsess, mis nõuab<br />

jõupingutusi paljudelt osapooltelt.<br />

Abistame taastusravi- ja rehabilitatsiooniperioodide<br />

vahele jäävate<br />

teenuste planeerimisel ning leiame<br />

lahendusi patsiendile/kliendile vajalike<br />

teenuste kombineerimiseks.<br />

24


Service Provision<br />

Panustame sellesse, et patsiendi pere<br />

ja lähikond oleksid taastusravisse/<br />

rehabilitatsiooni kaasatud.<br />

Püüame pakkuda võimalikult terviklikku<br />

teenust ühest kohast – meie<br />

meeskonnalt.<br />

Ravitöö ja puhkus<br />

• Aktiivsed ravipäevad on tööpäevad.<br />

Väiksemas mahus teenused<br />

on võimalikud laupäeval.<br />

Pühapäev on puhkepäev.<br />

• Viimane teenus lõppeb üldjuhul<br />

kell 16.00 (võimalusel on ka<br />

pikemad päevad).<br />

• Külalised võivad käia esmaspäevast<br />

pühapäevani 10.00 –<br />

20.00.<br />

• Ravivälisel ajal saavad patsiendid/kliendid<br />

veeta aega HNRK<br />

ühisaladel: kohvikus, puhkenurkades,<br />

terrassidel; mängida piljardit,<br />

malet, lugeda raamatuid.<br />

Aeg-ajalt kutsume keskusesse ka<br />

esinejaid, kogemusnõustajaid,<br />

külalisi. Samuti on võimalik<br />

käia linnas poes, kontserdil või<br />

lihtsalt jalutamas.<br />

• Keskuse lähedal on Haapsalu<br />

tagalaht, kus saab imetleda<br />

luiki, samuti promenaad.<br />

• Tavaelus (kodus vm) olemise<br />

aeg taastusraviperioodide vahel<br />

on oluline osa taastumisest:<br />

tõuseb teadlikkus igapäevasest<br />

hakkamasaamisest, suureneb<br />

motivatsioon, tärkavad uued<br />

eesmärgid jne. Keskuse meeskond<br />

oskab jagada häid soovitusi<br />

mõistliku raviplaani kohta.<br />

Tervislikkus<br />

Suitsetamine on keskuses lubatud<br />

ainult selleks ettenähtud kohas.<br />

Soovitatav on aga seda üldse mitte<br />

teha.<br />

Alkoholi tarbimine ei ole keskuses<br />

lubatud. Alkoholijoobe tuvastamisel<br />

lõppeb taastusravi/rehabilitatsioon<br />

kohe.<br />

25


Ravitöö<br />

Core standards for<br />

rehabilitation service provision<br />

Haapsalu Neurological<br />

Rehabilitation Centre<br />

appreciates high quality<br />

services as stated<br />

in our core values. We<br />

aim to provide our<br />

services as we would<br />

wish they were provided<br />

to us or our<br />

loved ones.<br />

The core principles in service provision<br />

are as follows:<br />

Team-based approach<br />

HNRC’s team is a patient/client, his<br />

close network and our specialists –<br />

doctor, nurse, caring nurse, speech<br />

therapist, psychologist, social worker,<br />

occupational therapist, physiotherapist,<br />

orthosist, and special aids<br />

specialist. Patient’s team is formed<br />

by a doctor or a social worker according<br />

to his needs.<br />

HNRC’s team-based approach is<br />

moving from multidisciplinary to<br />

interdisciplinary built-up. The team<br />

– professionals, a patient, and his<br />

close network knows what the goals<br />

are and works towards it together.<br />

The team is made of colleagues, and<br />

doesn’t follow hierarhical built-up.<br />

The rehabilitation team members are<br />

specialists in their field. The patient<br />

is specialist of himself and his life.<br />

In co-operation the ways back to<br />

life – as successful as possible under<br />

the changed functional situation<br />

– are found.<br />

Patient-centeredness<br />

We are engaging: the patient-related<br />

decisions are made together with<br />

them (“No decision about me without<br />

me”)<br />

26


Service Provision<br />

We get to know our patients. We<br />

investigate their wishes, needs, and<br />

problems, and understand their living<br />

conditions and environment.<br />

We help in goal-setting towards better<br />

life and more independent functioning.<br />

Activation<br />

HNRC provides contemporary (neuro)rehabilitation<br />

services that are<br />

based on patients’ activation: doing,<br />

being, thinking etc by oneself.<br />

We create the environment where it<br />

can be possible as early as possible.<br />

Successful day of rehabilitation is<br />

the one which has at least 3 hours<br />

of active services. We aim to provide<br />

that.<br />

Passive treatments – massage, electrical<br />

modalities etc – are used only<br />

when needed for releaving certain<br />

symptoms and, therefore, support<br />

active therapies.<br />

Equal support principle and openness<br />

HNRC has an open approach: therapy<br />

rooms are spacious, common areas<br />

– corridors, café, leisure zones,<br />

terraces – are for everybody, wards<br />

are more than one-bedded. All for<br />

the reason to make contacts to other<br />

people part of every-day activities.<br />

Seeing others with the same condition,<br />

communicating and sharing<br />

experiences and just being together<br />

helps towards rehabilitation’s general<br />

goal: becoming more independent<br />

and functional.<br />

Comprehensiveness<br />

Rehabilitation is often time-consuming<br />

and long-term process, that needs<br />

efforts from many parties. We help in<br />

planning between-rehabilitation-services<br />

and find solutions for useful<br />

combinations of services.<br />

We make efforts to engage patients’<br />

families and other networks into rehabilitation.<br />

We aim to provide as consistent and<br />

contentful services as possible from<br />

one place – from our team.<br />

Therapies and rest<br />

• Active rehabilitation days are<br />

working days. In lesser amout<br />

services are possible during<br />

Saturdays. Sundays are for resting.<br />

• The last therapy usually ends at<br />

16.00. If possible, days may be<br />

a bit longer.<br />

• Guests are welcomed Mon-Sun<br />

10.00 – 20.00<br />

• Therapy-free-time could be<br />

spent in HNRC’s common areas<br />

– in café, leisure zones, terraces<br />

– playing pool, reading books,<br />

playing chess. Every now and<br />

then there are musical or theatrical<br />

performances invited,<br />

guests or pair-councellors coming.<br />

It is also possible to go to<br />

town for a walk, to visit a concert,<br />

or shop.<br />

• Haapsalu’s seaside, promenade,<br />

and swans are part of HNRC’s<br />

charm.<br />

• Being away from HNRC (at<br />

home or elsewhere) between<br />

rehabilitation periods is an<br />

important part of recovery:<br />

the knowledge about everyday<br />

needs gets clearer, motivation<br />

increases, new horizons are<br />

revealed. The reasonable plan<br />

for rehabilitation periods is<br />

proposed by HNRC’s team.<br />

Being fit and healthy<br />

Smoking in HNRC is only allowed<br />

in designated areas. It is highly recommended<br />

to not smoke at all.<br />

Drinking alcohol is forbidden in<br />

HNRC. When drunken state is identified<br />

the rehabilitation ends immediately.<br />

27


Ravitöö<br />

Olulised tulemusnäitajad<br />

2030. aastaks<br />

HNRK osutab lisaks<br />

taastusravile sotsiaalse<br />

ja tööalase rehabilitatsiooni<br />

teenuseid<br />

nii abivajajatele kogu<br />

Eestist kui ka välismaalt.<br />

Kõik teenused<br />

on suunatud patsiendikesksetele<br />

lahendustele.<br />

• Kõik Eesti seljaajukahjustusega,<br />

sh seljaajutraumaga ning<br />

peatraumaga inimesed jõuavad<br />

HNRK-sse esmasele intensiivsele<br />

taastusravile.<br />

• Kvaliteetset taastusravi- ja<br />

rehabilitatsiooniteenust<br />

pakkuvas<br />

HNRK-s on 102 statsionaarset<br />

voodikohta, millest vähemalt<br />

85% täidetakse koostöös Eesti<br />

Haigekassaga, 15% koostöös<br />

teiste rahastajatega, sh kuni<br />

10% välismaiste patsientidega.<br />

HNRK voodihõive on vähemalt<br />

85%.<br />

• HNRK osutab kvaliteetset taastusravi-<br />

ja rehabilitatsiooniteenust<br />

ambulatoorselt ja päevaravina<br />

vähemalt 3000 haigusjuhul<br />

aastas.<br />

• 12 päeva ja sellest kauem kestvate<br />

ravijuhtumite puhul rakendatakse<br />

95% ulatuses meeskonnatööd,<br />

ambulatoorsetel juhtudel<br />

on meeskonnatöö osakaal<br />

50%.<br />

• 90% juhtumitest osaleb meeskonnatöös<br />

ka patsient ja/või<br />

tema lähedane.<br />

• Vähemalt 60% patsiendi taastusravi<br />

ja rehabilitatsiooni eesmärkidest<br />

on täidetud, 25%<br />

osaliselt täidetud.<br />

Olulised tulemusnäitajad<br />

2018. aastaks<br />

• Kõik Eesti seljaajukahjustuse,<br />

seljaajutraumaga ning peatraumaga<br />

inimesed jõuavad HNRKsse<br />

esmasele intensiivsele taastusravile.<br />

• Kvaliteetset taastusravi- ja<br />

rehabilitatsiooniteenust pakkuvas<br />

HNRK-s on 102 statsionaarset<br />

102 voodikohta, millest<br />

vähemalt 75% täidetakse koostöös<br />

Eesti Haigekassaga, 25%<br />

koostöös teiste rahastajatega,<br />

sh kuni 5% välismaiste patsientidega.<br />

HNRK voodihõive on<br />

vähemalt 80%.<br />

• Ambulatoorset taastusravi ja<br />

rehabilitatsiooniteenust, sh<br />

esmatasandi füsioteraapiateenust,<br />

osutatakse aastas vähemalt<br />

1500 haigusjuhul. HNRK<br />

on valmis alustama päevaraviteenuse<br />

osutamist.<br />

• 12 päeva ja sellest kauem kestvate<br />

ravijuhtumite puhul rakendatakse<br />

95% ulatuses meeskonnatööd.<br />

90% juhtumitest osaleb<br />

meeskonnatöös ka patsient ja/<br />

või tema lähedane.<br />

• Vähemalt 75% patsiendi taastusravi<br />

ja rehabilitatsiooni eesmärkidest<br />

on täidetud täielikult<br />

või osaliselt.<br />

28


Service Provision<br />

Key performance indicators<br />

by the year 2030<br />

HNRC provides different<br />

variety of rehabilitation<br />

services<br />

from medical to social<br />

and vocational for<br />

people from Estonia<br />

as well as from foreign<br />

countries. All the<br />

services are aiming<br />

patient-centered solutions.<br />

• All Estonian patients with spinal<br />

cord injury, including traumatic<br />

spinal cord injury, and all<br />

patients with traumatic brain<br />

injury will come to HNRC for<br />

primary intensive rehabilitation.<br />

• HNRC provides high-quality<br />

in-patient rehabilitation on<br />

102 beds, out of which 85%<br />

are Estonian National Health<br />

Insurance patients and 15%<br />

financed via other resources,<br />

including no more than 10%<br />

foreigners. HNRC’s bed occupancy<br />

is at least 85%.<br />

• HNRC provides high-quality<br />

out-patient rehabilitation at<br />

least 3000 cases per year.<br />

• Rehabilitation team-meetings<br />

are held 95% of in-patient<br />

cases that last longer than 12<br />

days and 50% of out-patient<br />

cases. Patient and/or relatives<br />

participate at least 90% of the<br />

team meetings.<br />

• At least 60% of the set goals<br />

are successfully reached, 25%<br />

partially reached.<br />

Key performance indicators<br />

by the year 2018<br />

• All Estonian patients with spinal<br />

cord injury, including traumatic<br />

spinal cord injury, and all<br />

patients with traumatic brain<br />

injury will come to HNRC for<br />

primary intensive rehabilitation.<br />

• HNRC provides high-quality<br />

in-patient rehabilitation on<br />

102 beds, out of which 75%<br />

are Estonian National Health<br />

Insurance patients and 25%<br />

financed via other resources,<br />

including no more than 5% foreigners.<br />

HNRC’s bed occupancy<br />

is at least 80%.<br />

• HNRC provides high-quality<br />

out-patient rehabilitation<br />

at least 1500 cases per year.<br />

HNRC is ready to start daycare<br />

services.<br />

• Rehabilitation team-meetings<br />

are held 95% of in-patient<br />

cases that last longer than 12<br />

days. Patient and/or relatives<br />

participate at least 90% of the<br />

team meetings.<br />

• At least 75% of the set goals<br />

are wholly or partially reached.<br />

29


Ravitöö<br />

Ravitöö üldised tulemused 2017<br />

2017. aastal osutati statsionaarset<br />

taastusravi teenust 2448 juhul ning<br />

ambulatoorset taastusravi teenust<br />

1662 juhul. Põhitegevusega otseselt<br />

seotud teenustest moodustas<br />

2017. aastal raviteenuste müük Eesti<br />

Haigekassale 72% mahus 2 621 601<br />

eurot. 2017. aastal moodustasid<br />

HNRK-s statsionaarsed haigusjuhud<br />

60%, ambulatoorsed 33% ja<br />

noorsportlaste terviseuuringud 7%,<br />

kuid rahaliselt oli statsionaarse töö<br />

maht 92%. Aasta-aastalt on kasvanud<br />

ka ravijuhu keskmine maksumus,<br />

mis oli 2017. aastal 1177 eurot.<br />

Ravijuhu keskmise maksumuse kasv<br />

on tingitud eelkõige sellest, et ühes<br />

voodipäevas osutatakse palju enam<br />

aktiivseid teenuseid (füsioteraapia,<br />

tegevusteraapia, kõneravi jne),<br />

samuti EHK teenuste hinna suurenemisest.<br />

Alates 2014. aastast pakub HNRK<br />

noorsportlastele terviseuuringute<br />

võimalust. 2017. aastal viidi uuring<br />

läbi 244 juhul. 2017. aasta aprillis<br />

lõpetati rehabilitatsiooniteenuse<br />

osutamine Sotsiaalkindlustusametile<br />

(SKA). Raviteenuse osutamise poolest<br />

võib aastat lugeda kordaläinuks,<br />

kuna kasvasid nii lepingu maht kui<br />

osutatud teenuste maht ja kvaliteet.<br />

2017. aastal pöörati senisest enam<br />

tähelepanu HNRK liitumisele Eesti<br />

Haiglavõrgu Arengukavaga, mis<br />

peab edaspidi tagama järjepidevama<br />

EHK lepingu. Ravitöö tulemusi<br />

illustreerivad joonised on järgmistel<br />

lehekülgedel.<br />

Overall results<br />

of the service provision 2017<br />

In 2017 there were 2448 in-patient<br />

cases, and 1662 outpatient cases<br />

served. From all the primary services<br />

the Estonian Health Insurance Fund<br />

formed up 72.0% that is 2 621 601 €.<br />

60% of the in-patients’ cases were<br />

served for EHIF patients. The same<br />

indicator for outpatients’ cases<br />

was 33% and for young-sportsmen<br />

health assessment services 7%.<br />

However, when looked at from the<br />

perspective of financial cover-up, the<br />

EHIF services constitute 92%. Also,<br />

the average cost of a case has been<br />

increasing over the years and was<br />

1177 € in 2017. It has been growing<br />

mainly due to the number of active<br />

services, i.e. physiotherapy, occupational<br />

therapy, speech and language<br />

therapy etc, provided per day, but<br />

also because the price of services has<br />

grown. In 2017 there were 244 cases<br />

of health assessments for young<br />

athletes that HNRC delivers since<br />

2014. In April 2017 HNRC ended<br />

the provision of social rehabilitation<br />

services under the financing of Social<br />

Security Board. The year 2017 was<br />

successful for HNRC. Among other<br />

duties, more attention was dedicated<br />

to the joining of HNRC to Estonian<br />

National Hospital Network which<br />

should lead more consistency in the<br />

process of financing the services. The<br />

graphs about the service provision<br />

results can be seen on the next pages.<br />

30


Service Provision<br />

aasta<br />

year<br />

voodihõive<br />

bed occupancy<br />

%<br />

keskmine<br />

ravijuhu kestvus<br />

(päevades)<br />

average (days)<br />

statsionaarsete<br />

ravijuhtude arv<br />

number of<br />

in-patient cases<br />

ambulatoorsete<br />

ravijuhtude arv<br />

number of<br />

outpatient cases<br />

2017<br />

83<br />

12.1<br />

2 448<br />

1 662<br />

2016<br />

78<br />

11.8<br />

2 377<br />

1 550<br />

2015<br />

79<br />

11.8<br />

2 378<br />

1 440<br />

2014<br />

80<br />

11.2<br />

2 570<br />

1 496<br />

2013<br />

80<br />

11.0<br />

2 565<br />

860<br />

31


Ravitöö<br />

Ravitöö tulemused:<br />

voodipäevade profiil<br />

2017. aastal oli<br />

HNRK-s taastusravi<br />

voodipäevi kokku<br />

29 561 ja EHK rahastas<br />

neist 24 681, seega<br />

83,5%. EHK rahastatavate<br />

voodipäevade<br />

hulk on püsinud viimase<br />

viie aasta jooksul<br />

suhteliselt stabiilne,<br />

kasvades märgitud<br />

perioodil 7,3%.<br />

Neuroloogiline taastusravi on efektiivne,<br />

kui sellega alustada varakult,<br />

samas vajavad mitmed haigused<br />

sageli elukestvat sekkumist.<br />

Eestis on kokku lepitud, et insuldi<br />

puhul loetakse akuutseks taastumise<br />

perioodiks kuni kuus kuud pärast<br />

haigestumist, ent pea- ja seljaajutrauma<br />

korral kuni poolteist aastat<br />

pärast vigastust. EHK rahastab<br />

akuutset taastusravi insuldi järel vastavalt<br />

patsiendi seisundi keerukusele<br />

kas 14 või 21 päeva, millele on<br />

asjakohase põhjenduse puhul võimalik<br />

taotleda juurde veel sama palju.<br />

Selja- või peaajutrauma korral on<br />

taastusraviks võimalust kolm korda<br />

14 või 21 päeva ning põhjendatud<br />

pikendus samas ulatuses. Samuti<br />

käsitletakse akuutsetena laste taastusravi<br />

juhtumeid.<br />

HNRK arengukavast tulenevalt on<br />

üheks prioriteediks pakkuda teenuseid<br />

suuremale hulgale akuutsetele<br />

patsientidele. 2017. aastal suurenes<br />

EHK rahastatavate akuutsete taastusravi<br />

voodipäevade hulk HNRK-s<br />

19,3% võrreldes 2016. aastaga.<br />

Kõikidest EHK rahastatud voodipäevadest<br />

moodustasid 2017. aastal<br />

akuutsed 34, lapsed 27 ja kroonilised<br />

39%. Kuna sageli kasutavad<br />

piirkondlikud või keskhaiglad ära<br />

kõik piiratud mahus akuutsed voodipäevad,<br />

siis jääb patsiendil taastusravi<br />

vajaduse jätkumisel ainsaks<br />

võimaluseks tulla Haapsallu EHK<br />

finantseerituna kroonilise või tasulise<br />

juhtumi raames. Seda vaatamata<br />

sellele, et insuldist on möödas vähem<br />

kui kuus kuud ja pea- või seljaajutraumast<br />

vähem kui poolteist aastat.<br />

Taoliste voodipäevade hulk on<br />

hinnanguliselt 20–30% krooniliste<br />

juhtumitega kaasnevatest voodipäevadest.<br />

39%<br />

kroonilised<br />

chronic<br />

27%<br />

lapsed<br />

kids<br />

14,0%<br />

19,3%<br />

34%<br />

akuutsed<br />

acute<br />

EHK rahastatud voodipäevade jagunemine.<br />

/ EHIF financed bed-days according<br />

to acuteness in HNRC (n; %).<br />

2017<br />

2015 2016 2017<br />

EHK rahastatud akuutsed voodipäevad<br />

HNRK-s. / EHIF financed acute bed-days<br />

in HNRC.<br />

32


Service Provision<br />

Service provision:<br />

EHIF bed-days profile<br />

If HNRC provided<br />

29 561 in-patient<br />

bed-days during<br />

2017, Estonian<br />

Health Insurance Fund<br />

(EHIF) financed 24<br />

681 of those. That is<br />

83,5% of all bed-days.<br />

The amount of beddays<br />

has remained<br />

rather stable during<br />

the past five years:<br />

the increase has been<br />

7,3%.<br />

Neurological rehabilitation is more<br />

effective when it starts early, and often<br />

many conditions need life-long<br />

support. In Estonia, the acute period<br />

after stroke is six months post onset,<br />

in the case of traumatic brain injury<br />

and spinal cord injury the same period<br />

is 1,5 years. EHIF finances 14<br />

or 21 days of acute in-patient rehabilitation<br />

depending on the severity<br />

of the functioning, plus the same<br />

amount extra if proven beneficial.<br />

For stroke, the limit is one such a period,<br />

for traumatic brain injury and<br />

spinal cord injury it is up to three<br />

times during the predefined acute<br />

period after injury. Pediatric cases<br />

are also handled as acute.<br />

One of the HNRC’s priorities has<br />

been to increase the number of acute<br />

cases and bed-days. Compared to<br />

2016 the number of acute bed-days<br />

increased 19.3% in 2017.<br />

Out of all bed-days financed by<br />

EHIF in 2017 the acute ones made<br />

up 34%, pediatric 27% and chronic<br />

39%. As the regional or central hospitals<br />

often use the acute rehabilitation<br />

days, the patients can come to<br />

HNRC as chronic or self-financing<br />

cases. Even thou, their acute period<br />

after the onset of disease or trauma<br />

is not over. These kinds of bed-days<br />

make up about 20-30% of permanent<br />

ones.<br />

2013 2014 2015 2016 2017<br />

EHK rahastatud voodipäevad HNRK-s.<br />

EHIF financed bed-days in HNRC.<br />

33


Ravitöö<br />

HNRK statsionaarsed haigusjuhud,<br />

jagunemine maakonniti, 2017<br />

HNRC’s in-patient cases,<br />

division by counties, 2017<br />

Patsientide<br />

geograafiline jaotus<br />

Patients on the<br />

Estonian map<br />

HNRK osutab statsionaarse<br />

taastusravi<br />

teenuseid kõigi Eesti<br />

maakondade elanikele.<br />

Viimase viie aasta<br />

jooksul on enim statsionaarse<br />

taastusravi<br />

teenuseid osutatud<br />

Harjumaa, Ida-<br />

Virumaa ja Tartumaa<br />

elanikele. Enam kui<br />

kolmandik kõigist<br />

patsientidest saabub<br />

Tallinnast ja<br />

Harjumaalt, kus elab<br />

ka kõige rohkem inimesi.<br />

Ehkki see pole<br />

eesmärk omaette, on<br />

viimastel aastatel kasvanud<br />

ka välispatsientide<br />

arv.<br />

HNRC provides<br />

in-patient rehabilitation<br />

services for<br />

people coming from<br />

the whole Estonia.<br />

During the past<br />

five years, the most<br />

patients have come<br />

from Harju county,<br />

East-Viru county, and<br />

Tartu county. More<br />

than one-third of all<br />

patient-cases comes<br />

from Tallinn and<br />

Harju county. That is,<br />

also, where the majority<br />

of people live.<br />

Although it has not<br />

been an aim itself, the<br />

number of patients<br />

from foreign countries<br />

has also been growing<br />

over the past years.<br />

Hiiu maakond<br />

40<br />

1,6%<br />

Saare maakond<br />

76<br />

3,1%<br />

Lääne maakond<br />

128<br />

5,2%<br />

34


Service Provision<br />

Harju maakond<br />

(sh Tallinn)<br />

953<br />

38,9%<br />

Lääne-Viru maakond<br />

153<br />

6,3%<br />

Ida-Viru maakond<br />

250<br />

10,2%<br />

Rapla maakond<br />

82<br />

3,3%<br />

Järva maakond<br />

86<br />

3,5%<br />

Jõgeva maakond<br />

67<br />

2,7%<br />

Pärnu maakond<br />

184<br />

7,5%<br />

Viljandi maakond<br />

94<br />

3,8%<br />

Tartu maakond<br />

187<br />

7,6%<br />

Valga maakond<br />

40<br />

1,6%<br />

Põlva maakond<br />

17<br />

0,7%<br />

Välismaa<br />

40<br />

1,6%<br />

Võru maakond<br />

51<br />

2,1%<br />

35


Ravitöö<br />

Meeskonnatööd<br />

Võimaluste leidmine meeskondlikeks<br />

aruteludeks, et panna paika<br />

eesmärgid, prioritiseerida probleemid<br />

ja määrata parim raviplaan, on<br />

üks ravitöö olulisemaid väljakutseid.<br />

Kõikide ravijuhtude puhul, mis kestavad<br />

14 päeva või kauem – need on<br />

tavapäraselt akuutsed juhtumid –,<br />

korraldatakse vähemalt kaks meeskondlikku<br />

arutelu: perioodi alguses<br />

ja lõpus. Kui vähegi võimalik, peab<br />

seal osalema ka patsient ja/või tema<br />

pereliige.<br />

Aastatel 2011–2017 on HNRK-s läbi<br />

viidud 5139 meeskonnatöö arutelu,<br />

kus on antud patsiendi toimetulekule<br />

hinnang FIM ® instrumenti kasutades.<br />

Aasta-aastalt on kasvanud<br />

akuutsete ravijuhtude hulk, samuti<br />

on sagenenud meeskonnatöö nendega<br />

tegelemisel.<br />

2017. aastal toimus 1058 meeskonnaarutelu,<br />

mis puudutas täiskasvanud<br />

patsiente. 84,7%-l juhtudest<br />

osales selles ka patsient ning 5%-l<br />

pereliige. Meeskonnatööd rakendati<br />

463 patsiendi taastusravis.<br />

Lähedase osalemise %<br />

Relative participation %<br />

38,85 85,03 84,69<br />

2015 2016 2017<br />

Patsientide osalemise %<br />

Patient participation %<br />

36


Service Provision<br />

Team meetings<br />

Finding opportunities to carry out<br />

and do it as patient- and family-centred<br />

as possible is one of the most<br />

significant challenges in HNRC’s service<br />

provision. All rehabilitation periods<br />

that lasts 14 days or longer –<br />

typically the acute cases – have at<br />

least two team meetings: one at the<br />

beginning and the other at the end.<br />

All the possible occasions a patient<br />

and/or his family must take part in<br />

the meetings.<br />

From 2011 to 2017 there have been<br />

5139 team meetings with the component<br />

of FIM ® discussions. The number<br />

of acute cases, therefore, also the<br />

number of team meetings has been<br />

growing over those years.<br />

In 2017 there were 1058 team meetings<br />

held for adult patients. Out of<br />

those meetings in 84,7% a patient<br />

participated, and in 5,0% a family-member<br />

attended. Team meetings<br />

were part of 463 patients’ care.<br />

501 687 517 725 749 902 1058 5139<br />

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017<br />

Meeskonnatööd (N) / Team-meetings (n)<br />

kokku<br />

total<br />

37


Ravitöö<br />

Funktsionaalse sõltumatuse skaala<br />

Funktsionaalse sõltumatuse skaala<br />

(FIM ® -instrument) on HNRK-s kasutusel<br />

aastast 2011. HNRK kasutab<br />

seda üldise taastusravi tulemuslikkuse<br />

hindamisvahendina, kuna see<br />

aitab objektiivselt määratleda inimese<br />

iseseisvust igapäevaelu tegevustes.<br />

FIM ® -hindamise tulemused<br />

arutatakse meeskonnas läbi kõigi<br />

täiskasvanud patsientide puhul,<br />

kelle raviperiood on 14 päeva või<br />

pikem. FIM ® -instrumendi kasutamine<br />

on HNRK-s meeskonnapõhine<br />

ehk kõik taastusravimeeskonna liikmed<br />

on koolitatud seda kasutama.<br />

2017. aastal oli HNRK täiskasvanud<br />

patsientide paranemine raviperioodi<br />

kohta keskmiselt 6,93 punkti ning<br />

keskmiselt ravipäeva kohta 0,34<br />

punkti.<br />

2015.–2017. aastal läbi viidud FIM ® -<br />

uuringud on esitatud joonisel lk 39<br />

osakondade lõikes.<br />

Aasta-aastalt on kasvanud keerulisemate<br />

insuldi ja peaajutraumaga<br />

inimeste hulk neurorehabilitatsiooni<br />

osakonnas. Samas on kasutusele võetud<br />

uusi ja innovaatilisi taastusravi<br />

metoodikaid, suurendatud aktiivsete<br />

teenuste hulka ühes ravipäevas ning<br />

korraldatud tööd ümber patsiendikesksust<br />

silmas pidades. Saame<br />

tõdeda, et taastusravi HNRK neurorehabilitatsiooni<br />

osakonnas on muutunud<br />

tulemuslikumaks – patsientide<br />

keskmine iseseisvus ravipäeva kohta<br />

on paranenud (vt joonis).<br />

Functional Independence Measure<br />

HNRC uses Functional Independence<br />

Measure (FIM ® -instrument) since<br />

2011. It is used as a general outcome<br />

measure for rehabilitation as<br />

it objectifies patients’ independence<br />

in every-day activities. The rehabilitation<br />

team discusses the results of<br />

FIM ® for every adult patient whose<br />

rehabilitation period lasts 14 days<br />

or longer during the team meetings.<br />

Every team member is educated to<br />

use FIM ® .<br />

In 2017 HNRC adult patients’ average<br />

recovery on FIM ® -scale was 6.93<br />

points per rehabilitation period and<br />

0.34 points per rehabilitation day.<br />

The FIM ® -assessments performed<br />

during the years 2015-2017 according<br />

to our structural units are presented<br />

as follows on p.39.<br />

The number of more complicated<br />

stroke and traumatic brain injury<br />

cases has been increasing over the<br />

years. At the same time, we have taken<br />

into use new and innovative methods,<br />

and approaches increased the<br />

number of services per day and re-organized<br />

processes towards greater<br />

patient-centeredness. Due to those<br />

and other reasons, the outcomes of<br />

neurorehabilitation patients has bettered:<br />

advancements in their independence<br />

per day have increased.<br />

38


Service Provision<br />

mälu/memory<br />

prob.lahendamine/probl.solving<br />

sots.interakts./social interaction<br />

eneseväljendus/self-expression<br />

arusaamine/understanding<br />

trepid/stairs<br />

liikumine/moving<br />

siirdumine (vann, dušš)/moving (bath)<br />

söömine/eating<br />

välimus/looks<br />

pesemine/washing<br />

riietumine (ülak)/<br />

dressing (upper)<br />

riietumine (alak)/<br />

dressing (bottom)<br />

tualeti kasutamine/<br />

using the toilet<br />

põiekontroll/<br />

bladder control<br />

soolekontroll/intestine control<br />

siirdumine (voodi, tool)/moving (bed, chair)<br />

siirdumine (tualett)/moving (toilet)<br />

11.03.2015 23.04.2015 13.05.2015<br />

FIM-hinnangu näidis.<br />

An example of a FIM-assessment.<br />

0,2 0,26 0,48 0,41 0,49 0,52 0,51<br />

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017<br />

FIM ® keskmise hinde muutus neurorehabilitatsiooni<br />

osakonnas. / The average recovery<br />

in FIM ® -scores per a treatment day in<br />

neurorehabilitation unit.<br />

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017<br />

peaajukahjustusega<br />

patsiendid / brain injured<br />

patients<br />

seljaajukahjustusega<br />

patsiendid / spinal cord<br />

injured patients<br />

teiste neuroloogiliste<br />

kahjustustega patsiendid<br />

/ patients with other<br />

neurological conditions<br />

Läbiviidud meeskonnatöö osakonniti.<br />

Team meetings held in different units<br />

39<br />

teiste kahjustustega<br />

patsiendid / patients<br />

with other conditions


Ravitöö<br />

Vertikaliseerimise<br />

põhimõtted HNRK-s<br />

• Erigo® seisuvoodi<br />

• kõnnirobot<br />

LokomatPro®<br />

• eksoskelett Indego®<br />

• seisulaud<br />

• seisuraam<br />

Kodus<br />

• seisuvoodi<br />

• seisulaud<br />

Vertikaliseerimine<br />

Tänapäevases neurorehabilitatsioonis<br />

saavutatakse edu just patsiendi<br />

varajase vertikaliseerimise ja aktiviseerimisega.<br />

Samas on vajalik,<br />

et vertikaliseerimine jätkuks kogu<br />

rehabilitatsiooniperioodi jooksul<br />

ja sageli kujuneb sellest välja elukestev<br />

rutiin. Patsiendi turvaliseks<br />

vertikaliseerimiseks kasutatakse<br />

HNRK-s mitmeid tipptehnoloogilisi<br />

seadmeid, aga ka nn seisuvoodeid.<br />

Selleks et töötajad mõistaksid<br />

varajase vertikaliseerimise olulisust,<br />

on läbi viidud koolitus kogu meeskonnale.<br />

Seisuvoodite kasutamine<br />

osakonnas väljaspool juhendatud<br />

teraapiaid on sageli just õendus- ja<br />

hoolduspersonali vahetu ülesanne.<br />

See eeldab töötajatelt head patsientide<br />

motiveerimise oskust, sest sageli<br />

ei mõista nad varajase vertikaliseerimise<br />

olulisust.<br />

Alates 2017. aastast oleme monitoorinud<br />

HNRK-s olevate seisuvoodite<br />

kasutamise aktiivsust, pöörates erilist<br />

tähelepanu just seljaajutraumaga inimeste<br />

käsitlusele. Seisuvoodit kasutati<br />

vertikaliseerimiseks 101 haigusjuhu<br />

puhul ning määrati kokku 1535<br />

ja viidi reaalselt ellu 1121 juhul.<br />

DXA (Dual-energy<br />

X-ray absorptiometry)<br />

On teada, et seljaajutraumaga inimestel,<br />

kes kasutavad peamise liikumisviisina<br />

ratastooli, on suur<br />

risk osteoporoosi ning ülekaalulisuse<br />

tekkeks. Esiteks on põhjuseks<br />

tunduvalt vähenenud liikumine ja<br />

teiseks varasemad toitumisharjumused.<br />

Luutiheduse ja kehakoostise<br />

mõõtmiseks kasutatakse HNRK-s<br />

DXA (Dual-energy X-ray absorptiometry)<br />

meetodit ning seadet<br />

Hologic Horizon W. DXA uuringuid<br />

viiakse meil läbi alates 2016.<br />

aastast, alates 2017. aastast on see<br />

aga saanud rutiiniks seljaajutraumaga<br />

patsientidel. 2017. aastal viidi<br />

läbi kokku 182 DXA uuringut, mis<br />

on rohkem kui kaks korda enam kui<br />

2016. aastal. Uuringute tulemused<br />

aitavad patsientidel palju paremini<br />

mõista, miks on varajane ja järjepidev<br />

vertikaliseerimine oluline ning<br />

miks pärast traumat on vaja muuta<br />

oma toitumisharjumusi.<br />

Selleks et ratastooli kasutajatel oleks<br />

haiglas viibimise jooksul hõlbus<br />

neile sobival hetkel oma kehakaalu<br />

mõõta, on üldkasutataval pinnal kõigile<br />

kättesaadav platvormkaal. Seda<br />

on lihtne kasutada ka raske liikumispuudega<br />

inimesel.<br />

78<br />

2016<br />

182<br />

DXA uuringud / DXA diagnostics<br />

2017<br />

40


41<br />

Service Provision


Ravitöö<br />

42


Service Provision<br />

Verticalisation<br />

The verticalisation<br />

matrix in HNRC<br />

• Erigo®<br />

verticalisation bed<br />

• gait robot<br />

LokomatPro®<br />

• exosceleton<br />

Indego®<br />

• typical standers<br />

• standing frames<br />

At home<br />

• Verticalisation bed<br />

• typical stander<br />

Contemporary neurorehabilitation<br />

supports approaches that provide<br />

options for early verticalisation and<br />

activation. Furthermore, it is crucial<br />

that verticalisation opportunities are<br />

available throughout the rehabilitation<br />

and become part of a person’s<br />

long-term daily routine. HNRC has a<br />

variety of high-tech equipment, also<br />

verticalisation beds, for safe verticalisation<br />

activities. The staff is educated<br />

to understand and practice verticalisation.<br />

Using verticalisation beds<br />

to follow the standing routine outside<br />

therapeutic activities is part of<br />

the medical personnel’s duties. Often<br />

it requires additional empowerment<br />

skills to motivate and educate the<br />

patients.<br />

Since 2017 using the verticalisation<br />

beds has been monitored. The spinal<br />

cord injured patients have got the<br />

particular attention regarding the<br />

matter. Overall, the verticalisation<br />

beds have been in use in 101 different<br />

cases. It was prescribed 1535<br />

times and performed 1121 times.<br />

DXA – Dual-energy<br />

X-ray absorptiometry<br />

It is known that for the people using<br />

a wheelchair as the primary mean<br />

of moving are at high risk for osteoporosis<br />

and overweight. Firstly,<br />

due to drastically decreased energy<br />

consumption and, secondly, continuing<br />

the pre-injury eating habits. In<br />

HNRC the bone density and body<br />

composition are measured using<br />

DXA (Dual-energy X-ray absorptiometry)<br />

method and device Hologic<br />

Horizon W. HNRC is using DXA<br />

method since 2016. Starting from<br />

2017 it is part of the routine assessment<br />

for spinal cord injured patients.<br />

The results from the diagnostics help<br />

to illustrate and explain the need for<br />

early regular verticalisation and the<br />

importance of changing eating habits.<br />

In 2017 we did 182 DXA measurements,<br />

that is more than twice as<br />

many as done in 2016.<br />

For making following one’s body<br />

weight more comfortable, there is<br />

a platform scale set up an easily accessible<br />

spot in HNRC. The platform<br />

scale is easy to use even if the motor<br />

disabilities are severe.<br />

Seisuvoodite kasutus<br />

2017 / Usage of verticalisation<br />

beds 2017<br />

määratud<br />

subcsribed<br />

1278<br />

221<br />

7 29<br />

Kokku / Total 1535<br />

SAK / SCI<br />

PAK / (T)BI<br />

lapsed / kids<br />

teised neurol /<br />

other neurol<br />

tehtud<br />

delivered<br />

916<br />

169 7<br />

29<br />

Kokku / Total 1121<br />

43


Ravitöö<br />

44


Service Provision<br />

Neurorobootika<br />

HNRK-s kasutatakse<br />

robottehnoloogiat<br />

igapäevase taastusravi<br />

osana alates<br />

2012. aasta sügisest.<br />

See on võimalik tänu<br />

HNRK osalemisele<br />

kompetentsikeskuste<br />

programmis projekti<br />

„Tervisedenduse ja<br />

rehabilitatsiooni kompetentsikeskus“<br />

raames<br />

(vt lk 102–103).<br />

Tipptehnoloogia kasutamine tänapäevases<br />

meditsiinis on möödapääsmatu,<br />

kuid sageli on patsientide ja<br />

nende lähedaste ootused moodsale<br />

tehnoloogiale põhjendamatult kõrged.<br />

Robootikaseadmete kasutamisel<br />

neuroloogilises taastusravis on<br />

oma kindel koht ja põhjendus, millega<br />

nii teenuse osutajad kui ka saajad<br />

peavad arvestama. Näidustuse<br />

puhul rikastab robottehnoloogia<br />

märkimisväärselt taastusraviprotsessi<br />

ning sageli on võimalik saavutada<br />

selliseid tulemusi, mida ilma<br />

selleta poleks saanud. HNRK kasutab<br />

tipptehnoloogilisi seadmeid vaid<br />

juhul, kui sellest tõuseb otsest tulu<br />

patsiendi tervisele, toimetulekule ja<br />

iseseisvale hakkamasaamisele.<br />

Robotseadmed on HNRK-s kasutusel<br />

neuroloogilise kahjustusega laste,<br />

täiskasvanud seljaajutraumaga patsientide<br />

taastusravis ning insuldi- ja<br />

peaajutraumajärgses rehabilitatsioonis.<br />

Aasta-aastalt oleme pingutanud<br />

selleks, et seadmete kasutamine oleks<br />

võimalikult efektiivne. Näiteks vertikaliseerimist<br />

võimaldavate robootikaseadmete<br />

LokomatPro ® ning<br />

Erigo ® kasutus kasvas 2017. aastal<br />

võrreldes 2016. aastaga 29,3%<br />

ja võrreldes 2014. aastaga lausa<br />

85,7%.<br />

Neurorobotics<br />

Neurorobots are part<br />

of HNRC’s daily service<br />

provision since<br />

autumn 2012. It is<br />

possible because<br />

HNRC participates in<br />

the competence-centres<br />

Project via the initiative<br />

of the Centre<br />

of Excellence in<br />

Health Promotion and<br />

Rehabilitation (more<br />

info on the pages 102-<br />

103).<br />

In contemporary medicine, there is<br />

no escape from high-tech solutions.<br />

Often, the expectations of patients<br />

and their families to those solutions<br />

are not reasonable. However, using<br />

robotic devices in neurorehabilitation<br />

has its benefits and practical<br />

rationale that service providers and<br />

users can and should consider. If indication<br />

exists, neurorobots provide<br />

possibilities for enriching rehabilitation<br />

and support the achievement<br />

of goals that without them would<br />

be very challenging or impossible.<br />

HNRC exploits high-tech devices<br />

only if the benefits to a patient’s<br />

health, functioning, and independence<br />

are reasoned.<br />

Robotic devices are used for all<br />

HNRC’s target groups: children with<br />

neurological conditions, adult spinal<br />

cord injured and acquired brain injured<br />

– for both stroke and traumatic<br />

injury – patients. Using high-tech devices<br />

more efficiently and effectively<br />

has been under particular attention.<br />

For example, the service provision with<br />

LokomatPro ® and Erig ® – devices that<br />

enable verticalisation – increased in<br />

2017 29,3% compared with the previous<br />

year and 85,7% with 2014.<br />

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017<br />

Armeo Erigo Lokomat<br />

Kõrgtehnoloogiliste vahendite kasutamise koguhulk. / Overall usage of high-tech devices.<br />

45


Ravitöö<br />

HUR-jõusaal ja teised<br />

tehnoloogilised lahendused<br />

2016 2017<br />

Individuaalsed<br />

teenused jõusaalis. /<br />

Individual services in<br />

HUR-gym.<br />

2016 2017<br />

Grupitegevused<br />

jõusaalis. / Group<br />

services in HUR-gym.<br />

HNRK patsiendid saavad alates<br />

2014. aastast kasutada spetsiaalset<br />

jõusaali, mis on kohandatud vastavalt<br />

liikumispuudega inimeste vajadustele.<br />

Selle teraapiakeskkonna<br />

erakorralisus seisneb selles, et patsiendid<br />

saavad sooritada enamiku<br />

vahenditega harjutusi nii, et ei pea<br />

ratastoolist trenažöörile siirduma,<br />

vaid saavad neid teha ratastoolis.<br />

Jõusaal on eriline veel sellegi poolest,<br />

et koormust saab doseerida 100<br />

grammi kaupa ning vastupanu tekitatakse<br />

õhusurve abil. See omakorda<br />

tagab ühtlase vastupanu kogu liigutuse<br />

vältel, võimaldades palju suuremat<br />

efekti võrreldes traditsioonilise<br />

jõutreeninguga. Lisaks saab füsioterapeut<br />

eelnevalt valida vajalikud<br />

harjutused ja koormused ning salvestada<br />

need patsiendi jaoks kaardile,<br />

mille kasutamine on lihtne ning<br />

mille abil annab spetsiaalne tarkvara<br />

hiljem ülevaate, kas kõik vajalikud<br />

harjutused said ikka sooritatud.<br />

Nii nagu teiste kallihinnaliste seadmetega,<br />

oleme ka jõusaali puhul<br />

huvitatud seadmete efektiivsest<br />

kasutamisest. Oleme tööprotsessides<br />

teinud mitmeid muudatusi,<br />

mille tulemusena suurenes jõusaalis<br />

läbi viidud treeningkordade arv<br />

2017. aastal võrreldes 2016. aastaga<br />

33,6%.<br />

Kuna HNRK on seljaajutraumaga<br />

inimeste taastusravi pädevuskeskuseks<br />

Eestis, siis tunneme erilist<br />

huvi, kuidas ratastooli kasutavad<br />

para- ja tetrapleegikud liikumisega<br />

hakkama saavad ning millised<br />

konkreetsed ratastooliga liikumise<br />

oskused vajavad edasiarendamist.<br />

HNRK võttis 2014. aastal kasutusele<br />

Kanadast pärit tõenduspõhise<br />

ratastoolis liikumise kvaliteeditesti<br />

– ratastoolioskuste programmi.<br />

Selleks kohandati spetsiaalne keskkond,<br />

hangiti vajalikud vahendid<br />

ning testi autorid viisid läbi spetsiaalse<br />

koolituse. Tänaseks on test<br />

muutunud igapäevase ravitöö osaks.<br />

2017. aastal viidi ratastooli kasutamise<br />

oskuste hinnang läbi 54 seljaajutraumaga<br />

inimesele. Edaspidi on<br />

plaanis rajada HNRK lähiümbrusse<br />

spetsiaalne treeningrada, kus saab<br />

õppida ratastooli kasutama.<br />

Lisaks on HNRK-s taastusravi rikastamiseks<br />

kasutusel veel mitmed tipptehnoloogilised<br />

lahendused, nagu<br />

E-Link-treening ja hindamissüsteem<br />

tasakaalu ja käefunktsioonide arendamise<br />

mitmekesistamiseks ning Joba<br />

trenažöör-sadul, sisetingimustesse<br />

sobiv hipoteraapia võimalus kehatüvelihaste<br />

ja tasakaalu arendamiseks.<br />

2017. aastal kasutati märgitud<br />

vahendeid 1277 juhul, mis on 10,2%<br />

enam kui 2016. aastal (1159 korral).<br />

46


HUR-gym &<br />

other technological solutions<br />

Service Provision<br />

E-link<br />

JOBA<br />

2016 2017<br />

E-Lingi ja JOBA<br />

trenažöör-sadula<br />

kasutus. / Usage of<br />

E-Link and JOBA Core<br />

Trainer.<br />

Since 2014 HNRC’s patients –<br />

and staff – can use the gym that<br />

is equipped with special easily-accessible<br />

devices. Patients can exercise<br />

without moving out from their<br />

wheelchair. Also, the resistance – created<br />

via air pressure – can be set<br />

with the preciseness of 100 grams.<br />

Air-provided resistance is continuous<br />

throughout the movement and,<br />

therefore, the training effect is more<br />

significant than with traditional gym<br />

equipment. Due to central computer<br />

software and chip-cards, a physiotherapist<br />

can save needed exercises<br />

47<br />

and their parameters for a patient<br />

to be easily performed in a supervised<br />

group setting. Later the success<br />

can be overlooked and analysed. As<br />

with other expensive facilities, the<br />

efficient usage of the HUR-gym is<br />

under close attention. Several organizational<br />

adaptations support it and<br />

have led to increased exploitation of<br />

the possibilities: the increase in the<br />

number of training between 2016<br />

and 2017 was 33,6%<br />

As HNRC is the Estonian competence<br />

centre for spinal cord injury<br />

rehabilitation, we dedicate particular<br />

attention to movement-related<br />

aspects of paraplegic and tetraplegic<br />

people: we perform assessment and<br />

planning of wheelchair skills. For<br />

that HNRC uses an evidence-based<br />

approach called Wheelchair Skills<br />

Program since 2014. Specific environmental<br />

developments and introductory<br />

education were undertaken.<br />

In 2017 the assessment was performed<br />

with 54 spinal cord injured<br />

patient. As a development HNRC<br />

plans outside training and practicing<br />

area to support the patients’ efforts<br />

even more.<br />

In addition to the above-mentioned,<br />

HNRC has different technological<br />

solutions to enrich the rehabilitation<br />

experience. Worthwhile mentioning<br />

is E-Link assessment and<br />

training hard- and software set that<br />

provides a variety of possibilities to<br />

target balance and upper-extremity<br />

function issues. Also, Panasonic<br />

Joba Core Trainer – an indoor hippotherapy<br />

option – for core strength<br />

and balance training. These two devices<br />

were used 1277 times during<br />

2017 that is 10,2% more than the<br />

previous year.


Ravitöö<br />

Rikastatud keskkond<br />

Peaaju arenemisele ja<br />

taastumisele avaldab<br />

suurt mõju keskkond,<br />

kus kahjustatud kesknärvisüsteemiga<br />

inimene<br />

viibib. Rottidega<br />

tehtud uuringud* tõestavad,<br />

et rikastatud<br />

keskkond soodustab<br />

ajurakkude taastumist<br />

nii neurofüsioloogilisel<br />

kui ka funktsionaalsel<br />

tasandil. Praegu käib<br />

mitu uurimisprojekti<br />

rikastatud keskkonna<br />

mõju tuvastamiseks<br />

statsionaarsete taastusraviosakondade<br />

baasil.<br />

Rikastatud keskkond<br />

on läbi mõeldud<br />

ja sisse seatud<br />

nii, et see soodustaks<br />

füüsilist, kognitiivset,<br />

sensoorset ja sotsiaalset<br />

aktiivsust.<br />

Neurorehabilitatsiooni<br />

üks alusteadmisi on<br />

see, et intensiivne ja<br />

järjepidev, korduv<br />

teraapia on tulemuslik.<br />

Samuti see, et statsionaarses<br />

neurorehabilitatsiooni<br />

üksuses<br />

võiks patsiendi<br />

päevane aktiivsus<br />

olla keskmiselt kolm<br />

tundi. Reaalsuses on<br />

siiski üsna raske neid<br />

soovitusi või eeldusi<br />

täita, nii et oluline on<br />

mõelda tegevustele,<br />

mis täiendavad teraapiat.<br />

Rikastatud keskkonda iseloomustab<br />

kolm märksõna:<br />

• suhtlemine ja kokkupuude<br />

kaaskondsetega;<br />

• valik mitmekesiseid tegevusi (nt<br />

raamatu lugemine, (laua)mängude<br />

mängimine, ristsõnade<br />

lahendamine, trepil kõndimine,<br />

muusika kuulamine, mõne instrumendi<br />

mängimine jne);<br />

• uudsete olukordade võimaldamine<br />

(keskkonnavahetus,<br />

ümberpaigutamine vms).<br />

Need kõik pakuvad kesknärvisüsteemile<br />

väljakutseid, mis aktiveerivad<br />

aju ning loovad võimaluse varieeruvate<br />

olukordade lahendamiseks.<br />

HNRK-s on võetud kasutusele meetmeid,<br />

mis soodustavad ja suurendavad<br />

teraapiavälist aktiivsust:<br />

• Avarad teraapiaruumid ning<br />

ühisalad,<br />

nt kohvik, terrassid,<br />

puhkenurgad,<br />

istumispiirkonnad, võimaldavad<br />

sotsialiseerumist,<br />

kaaskodanike jälgimist ning<br />

kogemuste jagamist. Samuti<br />

pakuvad need suhtlemisvõimalusi<br />

ning ootamatuid olukordi,<br />

millele lahendusi leida.<br />

• Mälumängud ja orienteerumine<br />

haiglas pakuvad mõtlemisharjutusi<br />

ning suunavad tähelepanu<br />

tavapärasest erinevatele asjadele<br />

ja teadmistele.<br />

• Teatrietendused, kontserdid:<br />

muusika ja muud kaunid kunstid<br />

(nii nende vaatamine-kuulamine<br />

kui viljelemine) on positiivne<br />

stimulatsioon ajule.<br />

• Vaba aja veetmise võimalused,<br />

näiteks piljard, lauatennis jt<br />

mängud; haiglast väljas käimise<br />

süsteem.<br />

• Kõrgtehnoloogilised vahendid<br />

ja arvutitarkvarad, mis võimaldavad<br />

varieerida teraapia <strong>sisu</strong><br />

ning pakkuda alternatiivseid<br />

lahendusi.<br />

• Palatitest eraldatud söögiruumid<br />

loovad teraapiavälist<br />

aktiivsust: ülesanne olla õigel<br />

ajal õiges kohas, liikuda sinna,<br />

suhestuda selle käigus teistega<br />

ning saada hakkama söömistoimingutega.<br />

• Pusle kokkupanemine, süüterooside<br />

valmistamine, tomatite<br />

kasvatamine jms on tavapärase<br />

tegevusteraapia kõrval lisastimulatsioon<br />

ajule.<br />

• Võimalus vahetada teraapiakeskkonda,<br />

näiteks teraapia<br />

läbiviimine koridoris, teises<br />

teraapiaruumis, tegevusteraapia<br />

köögis vms; uuenduslikul elemendil<br />

füüsilises keskkonnas on<br />

alati lisaaktiveeriv mõju kesknärvisüsteemile,<br />

pakkudes välja<br />

teistsuguseid olukordi.<br />

Sarnased põhiprintsiibid kehtivad<br />

ka väljaspool haiglat: taastumisele<br />

aitab positiivselt kaasa aktiivne elustiil,<br />

näiteks kokkulepitud ülesannete<br />

täitmine, vajadus voodist välja<br />

tulla ning võimalus tegeleda mainitud<br />

asjadega. Erilise väärtuse lisab<br />

kõigele veel see, kui suunatud või<br />

valitud tegevus inimesele meeldib<br />

ja on seotud tema töö või hobiga.<br />

Kindlasti ei ole see täielik ülevaade<br />

rikastavast keskkonnast ning HNRK<br />

heietab mõtteid ja seab atra, et patsientide<br />

päevast aktiivsust veelgi tõsta.<br />

*Täpsemalt saab uuringu kohta teada:<br />

info@hnrk.ee.<br />

48


Service Provision<br />

Enriched Environment<br />

Environment, where a<br />

brain injured person<br />

is, has a considerable<br />

effect on brain’s development<br />

and recovery.<br />

Research done on<br />

rats* illustrates that<br />

enriched environment<br />

facilitates the recovery<br />

of brain cells on<br />

the neurophysiological<br />

level, as well as has a<br />

positive effect on functional<br />

performance.<br />

Nowadays there are<br />

also research projects<br />

that investigate the<br />

impact of the enriched<br />

environment in real<br />

in-patient rehabilitation<br />

settings.<br />

Enriched environment<br />

means surroundings<br />

that are planned<br />

and set up in a way to<br />

facilitate the physical,<br />

cognitive, sensory, and<br />

social activity. In neurorehabilitation,<br />

it is<br />

known that intensive<br />

therapy that provides<br />

possibilities for repetitive<br />

practice is beneficial.<br />

Furthermore,<br />

in-patient rehabilitation<br />

units should<br />

contain at least three<br />

hours of active treatment<br />

to support recovery.<br />

However, in reality,<br />

it is not easy to<br />

reach up to these recommendations.<br />

That,<br />

again, helps the idea<br />

of the enriched environment<br />

providing a<br />

variety of activation.<br />

The following three aspects characterize<br />

an enriched environment:<br />

• possibilities for interaction to<br />

other people;<br />

• a need to make choices and put<br />

them into action (i.e., reading<br />

a book, playing (puzzle) games,<br />

solving crosswords, listening or<br />

playing music, etc.);<br />

• and opportunities for being in<br />

different environments. All this<br />

challenges brain which in turn<br />

increases activation.<br />

The facilities that HNRC uses are<br />

the following:<br />

• Spacious therapy rooms and<br />

variety of common areas – cafe,<br />

terraces, leisure areas, sofazones<br />

in corridors: interaction,<br />

investigation, as well as communication<br />

possibilities, made<br />

easy; new and not expected situations<br />

can occur, which means<br />

patients have to find solutions.<br />

• Quizzes and hospital-orientation<br />

– thinking exercises that<br />

direct attention to uncommon<br />

details and information<br />

• Performances and concerts –<br />

music and other performance<br />

arts bring along a different kind<br />

of stimulus for the brain either<br />

by enjoying as an audience or<br />

participating and playing along.<br />

• Opportunities for active<br />

free time – games like pool,<br />

table-tennis or similar, and system<br />

for going out from the hospital<br />

are the examples.<br />

• High-tech equipment and computer-software<br />

for therapies –<br />

create possibilities to provide<br />

rich-content treatments and,<br />

hence, new problem-solving situations.<br />

• Separate dining areas – are as a<br />

task providing an opportunity<br />

49<br />

to be at the right place on time,<br />

move there, interact with other<br />

patients and personnel, manage<br />

the act of eating, etc. is a vivid<br />

example of meaningful additional<br />

activation.<br />

• Solving puzzles, growing tomatoes,<br />

practicing fine arts, etc.<br />

in addition to everyday occupational<br />

therapy – meaningful<br />

off-therapy activity<br />

• Opportunities for changing the<br />

place for therapy – i.e., treatment<br />

in corridors, within other<br />

therapy room, in patients’<br />

rooms, or in activity-kitchen –<br />

new environment or addition or<br />

change to the known surroundings<br />

always adds an extra challenge<br />

for the brain.<br />

Similar principles are true also outside<br />

rehabilitation settings: every exercise<br />

or reason to come out from<br />

bed and act has a positive effect on<br />

recovery. If the activities are meaningful<br />

for the person – connected to<br />

his work or hobbies or otherwise<br />

pleasant – it provides an extra level<br />

of benefit.<br />

The above-mentioned is not all that<br />

could be done in a rehabilitation setting.<br />

Therefore, HNRC is planning<br />

further how to enrich the environment<br />

even more.<br />

*References about enriched environment<br />

can be enquired from info@hnrk.ee.


Ravitöö<br />

Haiglakool<br />

Haiglakooli loomine 2017. aasta<br />

sügisel ja selle pidamine on HNRK<br />

jaoks väga oluline.<br />

2017. aasta detsembrikuise Keskustelu<br />

ravitöö lehekülgedel kirjutas lasteosakonna<br />

sotsiaaltöötaja Malle<br />

Viibur nõnda:<br />

„Käesoleva aasta oktoobrist on<br />

HNRK-s viibivatel lastel taastusravi<br />

ajal võimalik ka koolitükkidega tegeleda.<br />

Nimelt alustas HNRK koostööd<br />

Haapsalu Viigi kooliga.<br />

Augustis muutis haridus- ja teadusminister<br />

Haapsalu Viigi kooli põhimäärust,<br />

tehes võimalikuks ka haiglaõppe<br />

läbiviimise. Meil ja meie väikestel<br />

patsientidel on sellest ainult<br />

võita, mistõttu haarasime härjal sarvist.<br />

Koostöös kokku leppinud, algaski<br />

<strong>sisu</strong>line õppetöö, mida võimaldame<br />

juhendatult kuus tundi nädalas.<br />

Õppetööd viivad läbi Viigi kooli<br />

õpetajad põhikooli piires nii eesti<br />

kui vene õppekeelega lastele.<br />

Juhendatud õppetegevus toimub<br />

teisipäeviti ja neljapäeviti 15.15 –<br />

17.30. Laste arv grupis sõltub ravil<br />

olevatest kooliealistest lastest, jäädes<br />

tavaolukorras kolme-kuue vahele.<br />

Kuna ühes rühmas olevad lapsed on<br />

erineva tasemega, vajavad õpetajad<br />

nende kohta eelinfot: kool, klass,<br />

õppekava. Lasteosakonna sotsiaaltöötaja<br />

täpsustab ja edastab nõutud<br />

andmed, et õppetöö planeerimine<br />

oleks sujuv. Koolilapse ravile<br />

eelneva nädala kolmapäevaks on<br />

tal vajalik info olemas ning kooli<br />

edastatud.<br />

Haiglakool on paindlik, kuna<br />

arvestada tuleb raviteenustega.<br />

Õppeainetest on põhitähelepanu<br />

eesti keelel ja matemaatikal, jõudumööda<br />

õpitakse ka teisi aineid.<br />

Lapsevanemad suhtuvad antud<br />

võimalusse väga positiivselt, kuna<br />

õppetegevuse käigus saavad lapsed<br />

individuaalset õpet soovitud<br />

ainetes ja küsimustes. Õpetamise<br />

kohta peab õpetaja päevikut, kuhu<br />

märgitakse õpilaste isikuandmed,<br />

haiglas viibimise aeg, õppetöö toimumise<br />

kuupäevad, <strong>sisu</strong> ja hinnangud.<br />

Taastusraviperioodi lõppemisel<br />

teavitab haiglaõpet läbi viinud õpetaja<br />

kooli, mille nimekirja on laps<br />

kantud, õpingute <strong>sisu</strong>st ja õpilasele<br />

antud sõnalistest hinnangutest.<br />

Haiglaõpe annab võimaluse säilitada<br />

õppimises järjepidevust. Samuti soodustab<br />

see planeerimist, sest nüüd on<br />

koolilaste hulk haiglas ühtlasemalt<br />

jaotunud, kuna koolivaheaegadega<br />

arvestamise vajadus on väiksem.”<br />

50


Service Provision<br />

Hospital school<br />

Starting the hospital school in autumn<br />

2017 and its continuous functioning<br />

thereafter is very important<br />

for HNRC.<br />

Social worker Malle Viibur wrote on<br />

the pages of the last HNRC’s newspaper<br />

the following.<br />

“From this year’s October, the children<br />

while having rehabilitation in<br />

HNRC can also study. To make it<br />

possible, HNRC has started co-operation<br />

with Haapsalu Viigi school. In<br />

August the legal status of the school<br />

was changed, therefore, making it<br />

possible to start the lessons in our<br />

hospital. Our little patients have<br />

only to gain from it, so the opportunity<br />

was used.<br />

After agreeing on the conditions, the<br />

real work started and supervised lessons<br />

take place six hours per week.<br />

Teachers from Viigi school lead the<br />

studies. School lessons are within the<br />

frames of primary school and possible<br />

in Estonian or Russian.<br />

The school-days are Tuesdays and<br />

Thursdays from 15.15 to 17.20. The<br />

usual group of students is 3–6 chil-<br />

dren but can vary according to the<br />

number of patients. As the children<br />

in one group are different, the teachers<br />

need information – i.e. school,<br />

class, study program – ahead. The<br />

social worker will gather and send<br />

the information to guarantee smooth<br />

co-operation.<br />

Hospital school is flexible and takes<br />

into account the rehabilitation services<br />

children participate in. The<br />

core attention of the lessons is on<br />

Estonian language and mathematics.<br />

Other subjects are studied as well<br />

but in a lesser amount.<br />

Parents are delighted with the opportunity<br />

because it is a possibility<br />

for individual tutoring. The lessons<br />

are documented and the amount<br />

and content of the studies, as well<br />

as teacher’s feedback, have sent to<br />

the school a child goes under usual<br />

circumstances.<br />

The hospital school is an excellent<br />

opportunity for continuous studies.<br />

Also, it makes the planning of patients<br />

easier as school-children are<br />

not dependent on the official vacations<br />

anymore.”<br />

51


Ravitöö<br />

52


Service Provision<br />

Abivahendikeskus ja ortoositöökoda<br />

Abivahendikeskuse aasta oli toimekas.<br />

Olulisimaks ülesandeks oli<br />

ortoositöökoja käivitamine ja tööprotsessi<br />

kujundamine. 2017. aastal<br />

tehti ortoosilaboris 446 ortoosi, sh:<br />

• individuaalselt valmistatud<br />

tallatoed – 312<br />

• labakäe-randmeortoosid – 83<br />

• labajala-hüppeliigese<br />

ortoosid – 43<br />

• labakäe-randmesõrmeortoosid<br />

– 5<br />

• põlve-hüppeliigeseortoosid – 2<br />

• skolioosikorsett – 1<br />

Samuti alustasime seisuvoodite rentimisega:<br />

2017. aastal andis abivahendikeskus<br />

rendile viis seisuvoodit.<br />

2017. aasta oli ka <strong>sisu</strong>kas enesetäienduse<br />

aeg: kaks abivahendikeskuse<br />

töötajat läbisid abivahendispetsialisti<br />

koolituse ning omandasid vastava<br />

kutse.<br />

Abivahendikeskus ja ortoositöökoda<br />

on avatud kõikidele inimestele,<br />

ka neile, kes ei ole HNRK patsiendid.<br />

Abivajajad saavad tarbida<br />

keskuse ja töökoja teenuseid, osta<br />

või rentida vahendeid ning täiendada<br />

hügieenitarvete või teraapiavahendite<br />

varusid.<br />

Adaptive device centre<br />

& orthosis workshop<br />

The year in HNRC’s Adaptive Device<br />

Centre (HNRC ADC) was productive<br />

and active. The most important<br />

aim was to start up and develop the<br />

processes of orthosis workshop. In<br />

2017 there were 446 different orthoses<br />

made. They were as follows:<br />

• Individual sole supports – 312<br />

• Hand-wrist orthosis – 83<br />

• Ankle-foot orthosis – 43<br />

• Hand-wrist-finger orthosis – 5<br />

• Ankle-knee orthosis – 2<br />

• Scoliosis corset – 1<br />

Renting of verticalization beds was<br />

started and HNRC ADC provided<br />

five different patients with them.<br />

Besides, the year 2017 was active<br />

from the continuous professional development<br />

perspective. Two of the<br />

HNRC ADC’s staff members graduated<br />

the course of adaptive device<br />

specialists and gained the official<br />

license.<br />

HNRC ADC and the orthosis workshop<br />

is open for all people, including<br />

the ones who are not HNRC’s<br />

patients. The ones in need can use<br />

the services available, buy or rent<br />

devices, and buy hygiene products<br />

or therapy equipment.<br />

53


Ravitöö<br />

Patsientide<br />

tagasiside<br />

Patsientide rahulolu uurimine on<br />

HNRK-s järjepidev tegevus: aasta<br />

läbi toimub nii tagasiside küsimine<br />

kui ka vastuste analüüsimine.<br />

2017. aastal vastas statsionaarsel<br />

ravil viibinutest küsimustikule<br />

38,15%.<br />

Raviperioodiga oli üldiselt väga<br />

rahul 57% ning rahul 41% vastanutest.<br />

Patients’<br />

feedback<br />

Knowing patients’ feedback in very<br />

important for HNRC. The satisfaction<br />

questionnaire is continuous:<br />

data is collected and analyzed all<br />

year long.<br />

38,15% of patients receiving in-patient<br />

services gave their feedback.<br />

57% were very satisfied with their<br />

rehabilitation, 41% were satisfied.<br />

54


Service Provision<br />

2017<br />

toit<br />

catering<br />

raviarst<br />

PRM doctor<br />

õde<br />

nurse<br />

elamistingimused<br />

living conditions<br />

hooldaja<br />

care-taker<br />

sotsiaaltöötaja<br />

social worker<br />

füsioterapeut<br />

physiotherapist<br />

psühholoog<br />

psychologist<br />

logopeed<br />

speech&language therapist<br />

tegevusterapeut<br />

occupational<br />

therapist<br />

väga rahul / very satisfied (%) rahul / satisfied (%)<br />

ei ole rahul / not satisfied (%) ei ole üldse rahul / not at all satisfied (%)<br />

2016<br />

toit<br />

catering<br />

raviarst<br />

PRM doctor<br />

õde<br />

nurse<br />

elamistingimused<br />

living conditions<br />

hooldaja<br />

care-taker<br />

sotsiaaltöötaja<br />

social worker<br />

füsioterapeut<br />

physiotherapist<br />

psühholoog<br />

psychologist<br />

logopeed<br />

speech&language therapist<br />

55<br />

tegevusterapeut<br />

occupational<br />

therapist


Personal


Staff


Personal<br />

HNRK personal<br />

Inimesed on HNRK<br />

kalleim vara.<br />

Kui me külalistele haiglas ekskursiooni<br />

teeme, on nad sageli lummatud<br />

HNRK sisseseadest ja vaadetest,<br />

mis aknaist avanevad. HNRK inimene<br />

aga lõpetab sageli tiiru tõdemusega:<br />

kui tahaksime teile näidata<br />

seda, mis päriselt loeb, siis peaksime<br />

siia üles rivistama meie veidi rohkem<br />

kui 140 inimest. See ei ole aga arusaadavalt<br />

võimalik, sest kõigil on<br />

käed-jalad tööd täis.<br />

HNRK personal on heasüdamlik ja<br />

sõbralik. Me oskame luua HNRKs<br />

hea õhkkonna. Igaüks meie meeskonnast<br />

teab, millist teenust ta ise<br />

lähedasele inimesele sooviks pakkuda.<br />

See ongi kvaliteedi võti.<br />

Professionaalsus, ausus ja hoolivus<br />

ning koostöövalmidus on need põhiväärtused,<br />

mida HNRK ootab oma<br />

töötajatelt ning mida omakorda inimestele<br />

vastu pakutakse.<br />

HNRK toimetab nii, et inimestel<br />

oleks siia iga päev hea meel tööle<br />

tulla ja uhke tunne siin töötada.<br />

Personal – strateegiline eesmärk<br />

HNRK-s töötavad<br />

nüüdisaegselt haritud<br />

professionaalid, kes<br />

väärtustavad kõrgelt<br />

keskuse töökeskkonda.<br />

Olulised tulemusnäitajad<br />

2030. aastaks:<br />

1. HNRK-s töötab nüüdisaegse<br />

taastusravi- ja rehabilitatsiooniharidusega<br />

meeskond (ravitööga<br />

seotud spetsialistid),<br />

mille liikmetest on vähemalt<br />

25%-l valdkonnaspetsiifiline<br />

magistritaseme haridus.<br />

2. HNRK-s töötab vähemalt 180<br />

inimest, kellest 70% on otseselt<br />

seotud teenuse osutamisega.<br />

3. Töötajate keskmine rahuloluhinnang<br />

oma töökohale on<br />

3,75 HNRK rahulolu-uuringu<br />

4 punkti skaalal.<br />

Olulised tulemusnäitajad<br />

2018. aastaks:<br />

1. HNRK-s töötab nüüdisaegse<br />

taastusravi- ja rehabilitatsiooniharidusega<br />

meeskond (ravitööga<br />

seotud spetsialistid),<br />

mille liikmetest on vähemalt<br />

10%-l valdkondlik magistritaseme<br />

haridus.<br />

2. HNRK-s töötab vähemalt 165<br />

inimest, neist 70% on otseselt<br />

seotud teenuse osutamisega.<br />

3. HNRK töötajate keskmine<br />

rahuloluhinnang oma töökohale<br />

on 3,6 HNRK rahulolu-uuringu<br />

4 punkti skaalal.<br />

58


Staff<br />

HNRC’s people<br />

HNRC’s people are the<br />

most precious asset<br />

of all.<br />

Often, when we host quests and<br />

show then the hospital, they are<br />

positively impressed by the facilities<br />

and views. As often, the host<br />

highlights that if the real value is to<br />

be displayed, all the little bit more<br />

than 140 people should be brought<br />

out. Which, as well understood, is<br />

not possible. Every single staff member<br />

is usually busy as a bee.<br />

HNRC’s staff is friendly and caring.<br />

They want and know how to make<br />

the atmosphere in the hospital good.<br />

Every employee knows what kind of<br />

service they would wish their loved<br />

ones would get. That is the key to<br />

the quality.<br />

Professionalism, honesty and caring,<br />

and collaboration are the principle<br />

values that HNRC expects from<br />

its people and, in turn, provides the<br />

same back.<br />

HNRC acts in a way that its employees<br />

would feel positive about coming<br />

to work every day and could be<br />

proud of working in this hospital.<br />

Staff – strategic goal<br />

HNRC’s staff consists<br />

of professionals with<br />

contemporary education,<br />

who highly<br />

appreciate the working<br />

environment.<br />

Key performance indicators<br />

By the year 2030:<br />

1. HNRC’s staff – professionals<br />

providing services – has<br />

contemporary rehabilitation<br />

education. At least 25% of<br />

them has a rehabilitation-related<br />

post-graduate diploma,<br />

Master’s degree or Master of<br />

Science.<br />

2. HNRC has at least 180 staff<br />

members, out of which 70%<br />

are directly connected to service<br />

provision.<br />

3. Average general satisfaction<br />

rate of the staff is 3,75 on the<br />

4-point scale of HNRC’s satisfaction<br />

questionnaire.<br />

By the year 2018:<br />

1. HNRC’s staff – professionals<br />

providing services – has<br />

contemporary rehabilitation<br />

education. At least 10% of<br />

them has a rehabilitation-related<br />

post-graduate diploma,<br />

Master’s degree or Master of<br />

Science.<br />

2. HNRC has at least 165 staff<br />

members, out of which 70%<br />

are directly connected to service<br />

provision.<br />

3. Average general satisfaction<br />

rate of the staff is 3,6 on the<br />

4-point scale of HNRC’s satisfaction<br />

questionnaire.<br />

59


Personal<br />

Töötajad keskmiselt<br />

Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses<br />

töötas 2017.<br />

aasta lõpu seisuga 146 töötajat.<br />

Lisaks töötas 2017. aastal haiglas<br />

36 inimest töövõtu- või käsunduslepinguga,<br />

oli ka kolm vabatahtlikku.<br />

Töötajate keskmine vanus oli 2017.<br />

aastal 46,6 aastat. Viimase viie aastaga<br />

see oluliselt muutunud ei ole,<br />

sest uued töötajad on olnud valdavalt<br />

rehabilitatsioonivaldkonna noored<br />

spetsialistid, kes on asunud tööle<br />

vahetult pärast ülikooli lõpetamist.<br />

146 töötajast on 11 meessoost.<br />

2017. aastal oli HNRK keskmine<br />

brutotöötasu 1055 eurot. Viimase<br />

viie aasta jooksul on keskmine töötasu<br />

kasvanud 40 protsenti. Kõige<br />

enam kasvas brutotöötasu 2016. aastal<br />

(13%) võrreldes eelmise aastaga.<br />

An employee<br />

At the end of 2017, 146 staff members<br />

were working in HNRC.<br />

Additionally, 36 people who worked<br />

for the hospital under agency agreement<br />

and three volunteers.<br />

The average age of the staff was 46,6<br />

years. Over the past five years, the<br />

average age hasn’t changed remarkably,<br />

because the majority of starting<br />

staff members have been newly<br />

graduates from a variety of rehabilitation<br />

specialties. Out of 146 employees,<br />

11 are male.<br />

In 2017 the average monthly salary<br />

before taxes was 1055€. The increase<br />

in the average wage had been 40%<br />

over the past five years. The most<br />

remarkable growth – 13% compared<br />

to the previous year – was in 2016.<br />

60


Staff<br />

Töötajate arv<br />

HNRK kõige suuremaks väärtuseks<br />

on kvalifitseeritud töötajad.<br />

Oleme viimase kümne aasta jooksul<br />

pööranud erilist tähelepanu<br />

personali hulga suurendamisele,<br />

inimeste väljaõppele ning töökorralduse<br />

muutmisele efektiivsemaks.<br />

Töötajate arv on 2017. aastaks kasvanud<br />

29% võrreldes 2007. aastaga.<br />

Põhitegevusest saadud tulu on kasvanud<br />

samal perioodil aga üle kahe<br />

korra. Arvestades Eesti demograafilist<br />

olukorda, oleme värvanud töötajaid<br />

ka teistest Euroopa Liidu riikidest.<br />

2017. aastal töötab HNRK-s<br />

kaheksa inimest mujalt EL-i riikidest.<br />

Välisriikide töötajad on pärit Lätist,<br />

Leedust, Hollandist, Portugalist ja<br />

Prantsusmaalt. Nende kaasamine on<br />

aidanud muutuda rahvusvahelisemaks<br />

ning toonud juurde märkimisväärsel<br />

hulgal pädevust valdkondades,<br />

kus Eestis on koolituskogemus<br />

veel vähene või puudub üldse.<br />

Staff in numbers<br />

The most precious asset of an organization<br />

is its people. Therefore,<br />

HNRC has paid special attention to<br />

finding and hiring new staff members,<br />

educating people and reforming<br />

the processes. The number of<br />

staff has increased 29% since 2007.<br />

However, the income from the main<br />

activities has increased two times<br />

over the same period. Also, considering<br />

the demographics of Estonia,<br />

HNRC has recruited people from<br />

different European union countries.<br />

The foreign employees are from<br />

Latvia, Lithuania, the Netherlands,<br />

Portugal and France. Engaging them<br />

has supported internationalization<br />

and added excellent value in the<br />

fields, where Estonian curricula or<br />

other educational possibilities are<br />

scarce or absent.<br />

Töötajaid / Employees<br />

sh välistöötajaid<br />

incl. foreigners<br />

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017<br />

61


Personal<br />

Juhatuse kabinet<br />

Juhatuse kabinet on HNRK väike, aga tubli administratiivne<br />

tugitala. Kõik alates strateegilisest planeerimisest<br />

kuni ürituste korraldamiseni toimub<br />

selle toimeka seltskonna osavõtul ja vedamisel.<br />

Juhatuse kabineti ja kogu HNRK juht on juhatuse<br />

esimees.<br />

Board’s cabinet<br />

Board’s cabinet is HNRC’s small but well-doing<br />

administrative basis. Everything – from strategic<br />

planning to event-management – happens under<br />

the careful eye of this nimble group of people.<br />

Board’s cabinet – and the whole HNRC – is led<br />

by the chairman of the board.<br />

Priit Eelmäe, juhatuse esimees/chairman of the<br />

board. Eda Heinla, pearaamatupidaja/head<br />

accountant. Marge Jõgisaar, personalispetsialist/<br />

staff manager. Kadri Englas, arendus- ja kvaliteedijuht/development<br />

and quality manager. Maarja<br />

Lõps, kvaliteedispetsialist, juhatuse assistent/quality<br />

specialist/board’s assistant. Tiina Suurküla,<br />

raamatupidaja/accountant. Veiko Võrklaev, IT<br />

spetsialist/IT-specialist. Õie Sarapik, sekretär/<br />

secretary. Siiri Kass, sekretär/secretary. Maire<br />

Nigul, kvaliteedispetsialist al 2.01.2018/quality<br />

specialist. Heli Paesüld, kvaliteedispetsialist al<br />

2.01.2018/quality specialist.<br />

62


Staff<br />

Neurorehabilitatsiooni osakond<br />

Neurorehabilitatsiooniosakond on mõeldud<br />

peaajukahjustusega (insult, traumaatiline peaajukahjustus,<br />

ajukasvajajärgsed seisundid jne) inimeste<br />

abistamiseks. Osakonnas on kogu läbilõige<br />

traditsioonilisest rehabilitatsioonimeeskonnast,<br />

lisaks rekreatsioonispetsialist lisaaktiivsuse<br />

pakkumiseks.<br />

Neurorehabilitation department<br />

Neurorehabilitation department is meant for<br />

people living with brain injury – stroke, traumatic<br />

brain injury, brain tumors, etc. The whole<br />

cross-section of traditional rehabilitation team is<br />

represented in the unit. Also, a recreational specialist<br />

for providing additional activation possibilities.<br />

Mari-Liis Ööpik-Loks, osakonnajuhataja, füsioterapeut/physiotherapist,<br />

head of department.<br />

Pille Kuuse, sekretär/ secretary. Vaike Kabel, arst/<br />

PRM doctor. Simisker Heidi, sotsiaaltöötaja al<br />

15.01.2018/social worker. Jelena Sergejenkova,<br />

vanemõde/head nurse. Regina Palm, õde/nurse.<br />

Merily Sein, õde/nurse. Julia Tatarinova, õde/<br />

nurse. Anu Tenson, õde/nurse. Ljubov Võsu, õde/<br />

nurse. Õnne Hõbe-Saluäär, hooldaja/care-taker.<br />

Tiia Jeeberg, hooldaja/care-taker. Tiiu Kaevats,<br />

hooldaja/care-taker. Sirje Kivinukk, hooldaja/<br />

care-taker. Kaja Laherand, hooldaja/care-taker.<br />

Liivi Lamp, hooldaja/care-taker. Rita Manni, hooldaja/care-taker.<br />

Helbe Mettis, hooldaja/care-taker.<br />

Eve Mällo, hooldaja/care-taker. Maarja Prikmann,<br />

hooldaja/care-taker. Sirje Reppo, hooldaja/care-taker.<br />

Kai Silmer, hooldaja/care-taker. Siret Russi<br />

füsioterapeut, teraapiate juht/physiotherapist,<br />

head of therapies. Lii Liit, füsioterapeut/physiotherapist.<br />

Ines Margato, füsioterapeut/physiotherapist.<br />

Jaana Vanem, füsioterapeut/physiotherapist.<br />

Katrin Suik, füsioterapeut/physiotherapist. Mark<br />

Grigorjev, rekreatsiooni spetsialist al 02.01.2018/<br />

recreational therapist. Kaili Palts, psühholoog/<br />

psychologist. Helen Pikkat, psühholoog/psychologist.<br />

Liis Virkunen, logopeed/speech therapist.<br />

Merje Viigand, logopeed/speech therapist.<br />

Ida Joao, tegevusterapeut/occupational therapist.<br />

Justina Bernyte, tegevusterapeut /occupational therapist.<br />

Indre Leipute, tegevusterapeut/occupational<br />

therapist.<br />

63


Personal<br />

Spinaalse rehabilitatsiooni<br />

osakond<br />

Spinaalse rehabilitatsiooni osakonna peamiseks<br />

sihtgrupiks on seljaajukahjustusega inimesed,<br />

lisaks teiste neuroloogiliste probleemidega,<br />

nt perifeerse närvikahjustusega patsiendid.<br />

Lisaks tavapärasele taastusravimeeskonnale<br />

toetab patsiente vabatahtlik kogemusnõustaja.<br />

Spinal rehabilitation department<br />

Spinal rehabilitation department is dedicated to<br />

people with spinal cord injury and, in addition,<br />

to people with other neurological conditions, i.e.<br />

peripheral neuronal damage. The traditional rehabilitation<br />

team and a volunteering peer-councellor<br />

provide the services in this department.<br />

Ele Mägi, õde, osakonna juhataja al 2.01.2018/<br />

nurse, head of the department. Raili Aas, sekretär/secretary.<br />

Malle Pakkanen, arst/PRM doctor.<br />

Ingrid Hiis, sotsiaaltöötaja/social worker.<br />

Aina Tõnutare, vanemõde/head nurse. Lidia<br />

Boldõreva, õde/nurse. Margarita Ivanova, õde/<br />

nurse. Sille Nebokat, õde/nurse. Inge Sikka, õde/<br />

nurse. Natalja Tšernikova, õde/nurse. Jelena<br />

Klimova, hooldaja/care-taker. Janne Klippberg,<br />

hooldaja/care-taker. Garme Korpelainen, hooldaja/care-taker.<br />

Agnes Landes, hooldaja/care-taker.<br />

Ingela Laurmann, hooldaja/care-taker. Eve<br />

Matvejeva, hooldaja/care-taker. Margit Noorma,<br />

hooldaja/care-taker. Tiiu Ostra, hooldaja/care-taker.<br />

Age Sommermann, hooldaja/care-taker. Anne<br />

Telõškova, hooldaja/care-taker. Eleri Varjund,<br />

hooldaja/care-taker. Gerda Vilbas, hooldaja/<br />

care-taker. Elina Õispuu, hooldaja/care-taker. Ott<br />

Vanem, füsioterapeut, teraapiate juht/physiotherapist,<br />

head of therapies. Kadri Jakoobi, füsioterapeut/physiotherapist.<br />

Helina Kangro, füsioterapeut/physiotherapist.<br />

Madara Lipša, füsioterapeut/physiotherapist.<br />

Riina Mõim, füsioterapeut<br />

physiotherapist. Merle Orgla, füsioterapeut/physiotherapist.<br />

Ott Rootare, füsioterapeut/physiotherapist.<br />

Kaire Kasepõld, psühholoog/psychologist.<br />

Siiri Siimenson, tegevusterapeut/occupational<br />

therapist.<br />

64


Staff<br />

Laste taastusravi ja tugi-liikumiselundkonna<br />

taastusravi osakond<br />

See pika nimega osakond – HNRK igapäevakeeles<br />

lasteosakond – on pühendunud peamiselt<br />

teenuste osutamisele lastele. Väiksemas<br />

mahus on selle osakonna katuse all ka (peamiselt<br />

ambulatoorsed) teenused inimestele, kellel<br />

on vaja abi mitteneuroloogilistest põhjustest<br />

tulenevalt, nt põletuse, alaseljavalu, luumurrujärgse<br />

seisundi jms puhul. Osakond juhib ka<br />

haiglakooli tegevust.<br />

Pediatric rehabilitation and musculosceletal<br />

rehabilitation department<br />

This long-named department – more known as<br />

children’s unit – has given its heart and soul to<br />

the smallest ones of us. In lesser amount – but<br />

with the similar passion – it serves people with<br />

non-neurological problems, i.e. burns, low<br />

back pain, bone fractures, etc. This unit is also<br />

leading the work of hospital school.<br />

Ülle Kruus, arst/PRM doctor, head of department.<br />

Tiiu Tatar, arst/PRM doctor. Anu Seeman, sekretär/secretary.<br />

Malle Viibur, sotsiaaltöötaja/social<br />

worker. Nijole Straukaite, vanemõde/head nurse.<br />

Sirje Jugapuu, õde/nurse. Maie Luidalepp, õde/<br />

nurse. Kerly Pärn-Lõps, õde/nurse. Ene Tänna,<br />

õde/nurse. Svetlana Aljošina, hooldaja/care-taker.<br />

Svetlana Kopaneva, hooldaja/care-taker.<br />

Svetlana Lipinskaja, hooldaja (0,5)/care-taker. Lea<br />

Novikov, hooldaja/care-taker. Jelena Sadovnikova,<br />

hooldaja/care-taker. Valentina Sommer, hooldaja/<br />

care-taker. Kristi Tammes, hooldaja/care-taker.<br />

Kristel Klement, füsioterapeut, teraapiate valdkonna<br />

juht/SP/physiotherapist, head of therapies.<br />

Enelin Kiisla, füsioterapeut, teraapiate valdkonna<br />

juht/physiotherapist. Killu Mägi, füsioterapeut/<br />

physiotherapist. Liis Piirsoo, füsioterapeut, ravitöö<br />

tugiteenistuse juht/physiotherapist. Anu Andok,<br />

füsioterapeut (varia)/physiotherapist. Martinš<br />

Kacens, füsioterapeut (1,0)/physiotherapist. Paula<br />

Šulmane, füsioterapeut (varia)/physiotherapist.<br />

Kärt Kürsa, füsioterapeut (varia)/physiotherapist.<br />

Liisi Kukk, psühholoog (1,0) LHP/psychologist.<br />

Inge Peterson, psühholoog/LHP asendus (Kukk)/<br />

psychologist. Elke Mäemurd, tegevusterapeut<br />

(1,0) LHP/occupational therapist. Silja Vanaisak,<br />

tegevusterapeut/occupational therapist. Marthe<br />

Perrein, tegevusterapeut (1,0)/occupational therapist.<br />

Keiu Barndõk, logopeed/speech therapist.<br />

65


Personal<br />

Ravitöö tugiteenistus<br />

Ravitöö tugiteenistus hoiab silma peal kõigel sellel,<br />

mis on põhitegevuse läbiviimisel vajalik kõigile<br />

ravitööd tegevatele struktuuriüksustele: kõrgtehnoloogilised<br />

vahendid ja robotid, HUR-jõusaal,<br />

tugiteenused (massaaž, elektriravi), basseinid.<br />

Kõik see vajab igapäevast hoolt ja valvast silma.<br />

Rehabilitation supportive services<br />

Rehabilitation supportive services are there to<br />

provide all which is needed for all rehabilitation<br />

providing departments, i.e. high-tech equipment<br />

and neurorobotics, HUR-gym, supportive services<br />

as massage and electrotherapies, pools. All<br />

this requires everyday care and close attention.<br />

Liis Piirsoo, füsioterapeut, ravitöö tugiteenistuse<br />

juht/physiotherapist, head of department.<br />

Natalja Bojarskih, massöör (1,0)/massage therapist.<br />

Benno Heintalu, massöör (1,0)/massage therapist.<br />

Helle Rohtla, massöör (0,5)/massage therapist.<br />

Sigrid Saar, massöör (0,5)/massage therapist.<br />

Valentina Viljamäe, massöör (0,6)/massage<br />

therapist. Eve Unt, arst (0,5)/PRM doctor. Margit<br />

Lillema, protseduuritegija/assistant. Katrin<br />

Piirsoo, protseduuritegija/assistant.<br />

66


Staff<br />

HNRK abivahendikeskus<br />

HNRK abivahendikeskus on alates 2012. aastast<br />

abistanud patsiente ja töötajaid abivahendite<br />

leidmisel, hankimisel ja saamisel. HNRK abivahendikeskus<br />

on avatud kõigile inimestele, mitte<br />

ainult haigla patsientidele. 2015. aasta lõpust<br />

on olemas ka ortooside valmistamise labor ning<br />

individuaalsete tallatugede tegemise võimalused.<br />

HNRK abivahendikeskus on oluline osa tervikliku<br />

teenuse pakkumisest.<br />

Liina Valdmann, HNRK abivahendikeskuse<br />

juht/head of the adaptive device centre. Eve<br />

Lemmsalu, abivahendispetsialist/specialist of adaptive<br />

devices. Martin van Schie, ortoosimeister/<br />

orthosis master.<br />

HNRC’s adaptive device centre<br />

Since 2012 HNRC’s Adaptive Device Centre has<br />

supported hospital’s patients and staff in finding,<br />

getting, and adapting different devices and<br />

aids. The centre welcomes everybody – not only<br />

HNRC’s patients. In 2015 facilities for making<br />

individual orthosis and sole supports was opened.<br />

HNRC’s Adaptive Device Centre is an essential<br />

part of providing a complete range of rehabilitation<br />

services.<br />

67


Personal<br />

Haldusteenistus<br />

Haldusteenistus on selleks, et haigla oleks puhas<br />

ja korras; et taristu toimetaks säästlikult ja turvaliselt<br />

ja et patsientidel ning teinekord ka külalistel<br />

oleks kõht täis. Ühesõnaga, et põhivajadused<br />

oleksid täidetud.<br />

Maintenance department<br />

Maintenance department exists to keep the hospital<br />

clean and in order, all the infrastructures<br />

working safe and reasonable, and the patients<br />

– sometimes also quests – fed. All in all, so that<br />

every primary need is well served.<br />

Jüri Kull, haldusjuht/head of<br />

maintenance department.<br />

Puhastusteenistus/cleaning service.<br />

Malle Pärtel, perenaine, osakonna juhataja/head<br />

of cleaning staff. Valentina Ivanova, puhastusteenindaja/cleaning<br />

lady. Galina Jelagina, puhastusteenindaja/cleaning<br />

lady. Ljudmila Laidna, puhastusteenindaja/cleaning<br />

lady. Tamara Poljanskaja,<br />

puhastusteenindaja/cleaning lady. Maie Pärn,<br />

puhastusteenindaja/cleaning lady. Külvi Raudkivi,<br />

puhastusteenindaja/cleaning lady. Žanna Rimkus,<br />

puhastusteenindaja/cleaning lady. Silvi Silde,<br />

puhastusteenindaja/cleaning lady.<br />

68


Staff<br />

Toitlustusteenistus/Hospital's kitchen<br />

Kaldi Kree, kokk, osakonna juhataja/cook, head<br />

of the kitchen. Laine Kirs, kokk/cook. Malle<br />

Vaher, kokk/cook. Maie Kanter, ettekandja/<br />

waitress. Merle Kisant, ettekandja al 2.01.2018/<br />

waitress. Antonina Kängsepp, ettekandja/<br />

waitress. Alja Royde, ettekandja/waitress. Jelena<br />

Semivražnova, ettekandja/waitress. Virve Tuisk,<br />

ettekandja/waitress. Klaarika Liivmaa, kokaabi/<br />

assistant cook. Kaja Nurms, kokaabi/assistant<br />

cook.<br />

Valveteenistus/Housekeeping service<br />

Helve Ots, valvur/keeper, Saima Oja, valvur/keeper.<br />

Ester Tisler, valvur/keeper. Helgi Õunpuu,<br />

valvur/keeper.<br />

Transpordi- ja haldusteenistus/Transportation<br />

and maintenance service<br />

Raivo Mägi, meister/maintenance master. Arne<br />

Kirs, majahoidja/assistant maintenance master.<br />

69


Personal<br />

Aasta töötajad ja teod<br />

The employees and deeds of the year<br />

Aasta töötajaid valitakse ja tunnustatakse<br />

HNRK-s alates 2011. aastast.<br />

Tublide inimeste valimise alus<br />

on aegade jooksul muutunud, aga<br />

idee on jäänud samaks: tunnustust<br />

leiavad need, kes on kolleegidele<br />

millegi olulise poolest aasta jooksul<br />

silma jäänud. Palume alati kirja<br />

panna ka põhjuse, et auhinna üleandmisel<br />

valiku mõjutajad ära märkida.<br />

Oluline on mõista, et me ei vali<br />

parimaid – see oleks liiga keeruline.<br />

The employees of the year have been<br />

elected since 2011. The practice has<br />

been changing over the years a bit,<br />

but the core essence has remained<br />

the same. Staff members are asked<br />

to write down the colleagues who<br />

they feel should be recognized. The<br />

reasons for the choice are asked to<br />

be written down to be mentioned<br />

when the prizes are announced. It<br />

is essential to understand that we<br />

are not electing the best ones. That<br />

would be too complicated.<br />

HNRK aasta töötajad 2011–2016<br />

The employees of the year 2011 – 2016<br />

2011<br />

2012<br />

Jelena Mark<br />

Sirje Jugapuu<br />

Malle Pakkanen<br />

Riina Mõim<br />

Sandra Pais<br />

Lelet Tilga<br />

Valentina Viljamäe<br />

Alfret Timberg<br />

Kai Silmer<br />

Aina Tõnutare<br />

Malle Pakkanen<br />

Ott Vanem<br />

Sandre Elland<br />

Keiu Barndõk<br />

Ott Rootare<br />

Alfret Timberg<br />

Aasta hooldaja / caretaker of the year<br />

Aasta õde / nurse of the year<br />

Aasta arst / doctor of the year<br />

Aasta füsioterapeut / physiotherapist of the year<br />

Aasta tegevusterapeut / occupational therapist<br />

of the year<br />

Aasta psühhosotsiaalse valdkonna spetsialist /<br />

psychosocial specialist of the year<br />

Aasta tugipersonal / supportive specialist of the year<br />

Aasta haldustöötaja / maintenance worker<br />

of the year<br />

Aasta hooldaja / caretaker of the year<br />

Aasta õde / nurse of the year<br />

Aasta arst / doctor of the year<br />

Aasta füsioterapeut / physiotherapist of the year<br />

Aasta tegevusterapeut / occupational therapist<br />

of the year<br />

Aasta psühhosotsiaalse valdkonna spetsialist /<br />

psychosocial specialist of the year<br />

Aasta tugipersonal / supportive specialist of the year<br />

Aasta haldustöötaja / maintenance worker<br />

of the year<br />

70


Staff<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

Heidi Kukuškin<br />

Aina Tõnutare<br />

Malle Pakkanen<br />

Mari-Liis Ööpik<br />

Eda Kivimäe<br />

Ott Rootare<br />

Malle Pärtel<br />

Lelet Tilga<br />

Kadi Epler<br />

Marina Nairismägi<br />

Karin Karro<br />

Ljubov Võsu<br />

Malle Pakkanen<br />

Raivo Mägi<br />

Liis Virkunen<br />

Veiko Võrklaev<br />

Siiri Siimenson<br />

Aina Tõnutare<br />

Merike-Maria Küttis<br />

Raivo Mägi<br />

Ines Margato<br />

Maarja Prikmann<br />

Malle Pärtel<br />

Siiri Siimenson<br />

Aasta hooldaja / caretaker of the year<br />

Aasta õde / nurse of the year<br />

Aasta arst / doctor of the year<br />

Aasta füsioterapeut / physiotherapist of the year<br />

Aasta tegevusterapeut / occupational therapist<br />

of the year<br />

Aasta tugipersonal / supportive specialist of the year<br />

Aasta haldustöötaja / maintenance worker<br />

of the year<br />

Aasta sotsiaaltöötaja / social worker of the year<br />

Aasta psühholoog / supportive specialist of the year<br />

Aasta logopeed / speech therapist of the year<br />

Aasta administratsiooni töötaja / administrative<br />

staff of the year<br />

Õde / nurse<br />

Arst / doctor<br />

Meister / maintenance worker<br />

Logopeed / speech therapist<br />

It-spetsialist / it-specialist<br />

Tegevusterapeut / occupational therapist<br />

Õde / nurse<br />

Hooldaja / caretaker<br />

Meister / maintenance worker<br />

Füsioterapeut / physiotherapist<br />

Hooldaja / caretaker<br />

Perenaine / maintenance worker<br />

Tegevusterapeut / occupational therapist<br />

HNRK aasta teod 2011–2016.<br />

Deeds of the year 2011 – 2016<br />

2011<br />

2012<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärk EQUASS Assurance /<br />

Acquisition of the European quality certificate EQUASS Assurance<br />

Haigla juurde- ja ümberehitus / HNRC’s new floor and rebuilding<br />

HNRK suvepäev VIljandis / HNRC’s summer day in Viljandi<br />

HUR-jõusaali avamine / Opening of HUR-gym<br />

Personali ühisürituste korraldamine / Organizing staff events<br />

Ortoosilabori avamine ja prtoosivalmistamisega alustamine /<br />

Opening of the orthosis lab<br />

71


Personal<br />

HNRK aasta töötajad 2017<br />

Employees of the year 2017<br />

Kindlasti võluvõimetega<br />

Aina Tõnutare<br />

Kui sul peaks kunagi tekkima probleem<br />

(või kaks) või olema üks mure<br />

(või mitu), siis hoia juba praegu pöialt,<br />

et see juhtuks nii, et tema oleks lähedal,<br />

sest tal on üks võluvõime: ta<br />

oskab probleeme ja muresid lahendada<br />

nii, et lõpuks tundub, nagu neid<br />

poleks olnudki. Ise on ta sealjuures<br />

alati rahulik, tasakaalukas ja viisakas.<br />

Mis veelgi põnevam, see maagia ei ole<br />

temaga vaid jõulude või täiskuu ajal,<br />

vaid see on olemas kogu aeg. Tema<br />

võluvõime on justkui lõppematu ressurss,<br />

mida me küll säästlikult, aga iga<br />

kord piiritu tänutundega rakendame.<br />

Certainly with magical powers<br />

Aina Tõnutare<br />

If you’d ever would have a problem<br />

(or two) or you’d be in a trouble<br />

(or many), you should already cross<br />

your fingers that it would happen so<br />

she could be around. Because she<br />

has a magical power: she can solve<br />

problems and troubles so at the end<br />

it feels like they were never there.<br />

Practicing here magic she is always<br />

calm, balanced and polite. What’s<br />

even more fascinating, her magic is<br />

not real only during Christmas or<br />

at full moon, its there all the time.<br />

Its like endless resource that we put<br />

into use sparingly and every time<br />

with sincere gratitude.<br />

Meie hooliv ja abivalmis<br />

logistikageenius<br />

Helbe Mettis<br />

Parimad päevad on need, kui tema<br />

on tööl. Siis läheb kõik nagu lepase<br />

reega. Arvestades osavust, millega<br />

ta korraldab patsientide liikumist<br />

teraapiasse või igapäevaste toimingute<br />

juurde, võib kõhklemata väita,<br />

et tegu on sündinud logistikageeniusega.<br />

Ja mis veel olulisem: ta teeb<br />

seda justkui muuseas ning heatujuliselt.<br />

Toetav naeratus huulil ja turgutav<br />

nali alati varuks. Ei ole olemas<br />

olukorda, kus ta appi ei tuleks, või<br />

hetke, mil ta ei hooliks.<br />

72


Staff<br />

Särav ja kiirgav<br />

Siiri Siimenson<br />

Ta särab ja kiirgab. Särab õnnest<br />

patsienti aidata ning headusest kolleegi<br />

juhendada. Kiirgab nutikaid<br />

lahendusi, positiivset suhtumist,<br />

vajalikku informatsiooni, ausust<br />

ja austust ennast ümbritseva vastu.<br />

Tema kiirgusest ja särast on saanud<br />

HNRK pärisosa, ilma selleta ja ilma<br />

temata ei olegi justkui õige. Õnneks<br />

ei pea tema puudumise pärast väga<br />

muretsema, sest pigem on vaja teda<br />

õhtuti töölt koju käsutada ning hommikuti<br />

tema võitmiseks tõusta enne,<br />

kui kuked kirema hakkavad. Siiski<br />

on suur tõenäosus, et jääd ikkagi<br />

kaotajaks, sest tavaliselt on ta juba<br />

kohal ning laseb oma säral paista.<br />

Shining and beaming<br />

Siiri Siimenson<br />

She shines and beams. Shines from<br />

the happiness of helping patients<br />

and from goodness of supporting<br />

colleagues. Beams cleaver solutions,<br />

positive attitude, useful information,<br />

and respect and honesty for<br />

her surroundings. Her beams and<br />

shines have become part of HNRC<br />

without which it doesn’t feel right<br />

anymore. Luckily there is no need<br />

to worry about her missing. She is<br />

always around: needs reminder that<br />

its time to go home and the one who<br />

wishes to be first at work should<br />

wake up long before every bird. Even<br />

then there is a very high probability<br />

that she is already arrived, shining<br />

and beaming as always.<br />

Our caring and<br />

helpful genius of logistics<br />

Helbe Mettis<br />

The best days are the ones she is<br />

at work. Then everything goes like<br />

oiled. Considering the ease she is organizing<br />

the patients’ everyday needs<br />

or transportation to therapies, it is<br />

clear as air that she is born to be a<br />

logistics’ genius. Even more importantly,<br />

she does it all like flying with<br />

everlasting good mood – supportive<br />

smile on her face and nutritious joke<br />

in her sleeve. There is no situation<br />

when she won’t help or not any moment<br />

when she won’t care.<br />

73<br />

Aasta tegu 2017:<br />

HNRK struktuurireform<br />

The deed of the year<br />

2017: HNRC’s structural<br />

reform


Personal<br />

Kauaaegsed töötajad<br />

Long-time employees<br />

HNRK-s töötab hulk<br />

inimesi, kellel on töökogemust<br />

peaaegu<br />

sama palju kui keskusel<br />

eluaastaid.<br />

Tänapäevases dünaamilises<br />

ja kiirelt muutuvas<br />

maailmas on see<br />

suur privileeg ja õnn.<br />

Saame nendega tuttavaks!<br />

In the contemporary<br />

dynamic world, it is<br />

a privilege to have<br />

employees whose experience<br />

is almost as<br />

long as HNRC’s history.<br />

Let’s meet them!<br />

Valentina Viljamäe<br />

Massöör, keda armastavad<br />

eriti lapsed ja nende vanemad.<br />

Valentina on töötanud HNRK-s<br />

57 aastat!<br />

• „Milline on sinu värvikaim<br />

mälestus töötatud aastaist?“ –<br />

„Võib-olla haigla kolimine uude<br />

majja 2001. aastal.“<br />

• „Miks sulle see töö meeldib?“<br />

– „Sellepärast, et ma saan oma<br />

oskustega abivajajate tervise<br />

paranemisele kaasa aidata. See<br />

on hea tunne.“<br />

• „Millisesse ajajärku HNRK ajaloos<br />

tagasi läheksid, kui saaksid?“<br />

– „Ma ei läheks tagasi,<br />

sest kunagi ei ole olnud paremaid<br />

aegu kui praegu.“<br />

Massage-therapist, especially loved<br />

by children and their parents.<br />

Valentina has worked in HNRC 57<br />

years!<br />

• What is your most vivid memory<br />

from the years in HNRC? –<br />

„Maybe the moving from the old<br />

house to the new in May 2001.“<br />

• Obviously, you must love your<br />

job. Why? – „I like it because<br />

with my skills I can the help<br />

those who are in need. That<br />

feels good.“<br />

• To which era of HNRC’s history<br />

you would like to go back if<br />

that was possible? – „I wouldn’t<br />

like to go back. There have never<br />

been better times that now.“<br />

Lii Liit<br />

Füsioterapeut, tegeleb inimestega,<br />

kellel on peaajukahjustus. Lii on<br />

HNRK-s olnud 45 aastat.<br />

• „Milline on sinu värvikaim<br />

mälestus töötatud aastaist?“ –<br />

„Mäletan, et esimesel päeval<br />

mõtlesin, et siia ma küll tagasi<br />

ei tule: patsiente oli palatis<br />

palju, inkontinentsiprobleemide<br />

tõttu oli vahepeal paha hais jne.<br />

Aga siin ma nüüd olen. Teine<br />

mälestus on ajast, kui sain<br />

25-aastaseks. Siis olid patsiendid<br />

saanud mulle kuskilt altleti-kingituse.<br />

Laulsid ja andsid<br />

selle mulle üle.“<br />

• „Miks sulle see töö meeldib?“<br />

– „Õhkkond on väga hea ja inimesed,<br />

kellega lähestikku töötan,<br />

väga toredad. See on minu<br />

jaoks oluline.“<br />

• Millisesse ajajärku HNRK ajaloos<br />

tagasi läheksid, kui saaksid?“<br />

– „Ma ei tahaks mingil<br />

juhul praegusest ajast kuhugi<br />

mujale minna. Teadmisi on aja<br />

jooksul nii palju juurde tulnud,<br />

et ei kujuta ettegi, kuidas<br />

varasemalt üldse hakkama sain.<br />

Tahan vaadata alati tuleviku<br />

poole, mitte elada minevikus.”<br />

74


Staff<br />

Vaike Kabel<br />

Taastusarst, abistab peamiselt<br />

peaajukahjustusega patsiente. Dr<br />

Kabelil on töökogemust 36 aastat.<br />

• „Milline on sinu värvikaim<br />

mälestus töötatud aastaist?“<br />

– „Toredaid mälestusi on nii<br />

palju, et ühe väljatoomine tunduks<br />

teiste salgamisena. On<br />

olnud palju juhtumisi.“<br />

• „Miks sulle see töö meeldib?“<br />

– „Kui ma kunagi noore neuroloogina<br />

toonasesse Haapsalu<br />

Neuroloogia ja Ortopeedia<br />

haiglasse tulin, tegin seda seetõttu,<br />

et kuskil mujal ei olnud<br />

nii palju huvitavaid juhtumeid,<br />

millega tegeleda. Kliiniline<br />

kogemus teistes haiglates oleks<br />

olnud palju ühekülgsem. See<br />

on mind ka HNRK-s hoidnud,<br />

kuigi aastate ja töökorralduse<br />

muutusega on tekkinud keskendumine<br />

sarnastele patsientidele.“<br />

• „Millisesse ajajärku HNRK ajaloos<br />

tagasi läheksid tagasi, kui<br />

saaksid? – „Kõik ajad, mis on<br />

toonud kaasa arenguid ja uuendusi,<br />

on olnud minu jaoks väga<br />

huvitavad.“<br />

Physical medicine and rehabilitation<br />

doctor, nowadays helping mainly<br />

brain injured patients. Dr Kabel has<br />

working experience of 36 years<br />

• What would be your most<br />

vivid memory from the years in<br />

HNRC? – „Oh, I have so many!<br />

Picking one would feel like not<br />

appreciating the others.“<br />

• You must like what you do?<br />

Why? – „Once upon a time,<br />

when I chose to come to<br />

HNRC – erstwhile Haapsalu<br />

Neurological and Orthopedic<br />

Hospital – it was because as a<br />

young neurologist I was fascinated<br />

by the variety and difficulty<br />

of patients they had here.<br />

This kind of experience would<br />

not have been possible in other<br />

hospitals. That has also kept me<br />

here, although, over the years<br />

and due to the organization<br />

of work, the field of work has<br />

become more specialized.“<br />

• If you could, to which era<br />

would you like to go back? –<br />

„All the times that have introduced<br />

a change or development<br />

have been interesting and<br />

worthwhile living.“<br />

Physiotherapist, dealing with brain<br />

injured patients. Lii has been in<br />

HNRC for 45 years.<br />

• What is your most vivid memory<br />

from the years in HNRC?<br />

– „I remember that on my first<br />

day I thought that I would<br />

never return. There were so<br />

many patients in one room, due<br />

to incontinence issues there was<br />

an occasional bad smell, and<br />

so on. But here I am now! The<br />

other good memory is when I<br />

turned 25. The most severely<br />

injured patients had got me<br />

a present, who knows from<br />

where, because at that time<br />

there were not much to get.<br />

They sang and gave it to me.“<br />

• Why do you like your job? –<br />

„The atmosphere and people who<br />

I closely work with are excellent.<br />

That is very important to me.“<br />

• To which era of HNRC’s history<br />

you would like to go back<br />

if you could? – „Not for any<br />

reason I would go back in time.<br />

Over the years I have gained so<br />

many new knowledge and skills<br />

that sometimes I am wondering<br />

how I even worked in the<br />

past. Besides, I like looking into<br />

future, and not live in the past.“<br />

75


Personal<br />

Välismaised töötajad<br />

HNRK on viimastel<br />

aastatel täiendanud<br />

oma meeskonda ka inimestega<br />

väljastpoolt<br />

Eestit. Välistöötajad on<br />

jõudnud meieni mitmest<br />

riigist ja mitut<br />

teed pidi: konkurssidel<br />

osaledes, hea praktikakogemuse<br />

tõttu tagasi<br />

tulles jne. Need inimesed<br />

on kõik heaks kinnituseks<br />

sellele, et erinevus<br />

rikastab.<br />

Siin on mõned nende arvamused:<br />

„Leian, et HNRK-s on võimalik end<br />

proovile panna. Töötajate ideid kuulatakse<br />

ning rakendatakse ka ellu.“<br />

„Siin töötamine pakub väljakutseid<br />

ja on huvitav.“<br />

„HNRK-s on hea õhkkond: kolleegid<br />

on sõbralikud, tööandja toetab.<br />

Tunnen end hoituna.“<br />

„Lisaks kõigele meeldib mulle<br />

HNRK ilus ümbrus!“<br />

„Mulle meeldib, kuidas siin töö on<br />

organiseeritud.“<br />

„Ma saan siin teha tööd viisil,<br />

mis poleks mu koduriigis võimalik.<br />

Kontakt terapeutidega on väga<br />

vahetu.“<br />

„See on moodne ja hästi varustatud<br />

haigla.“<br />

Foreign employees<br />

Over the past years<br />

HNRC has developed<br />

its team also with foreigners.<br />

They have<br />

come from many different<br />

countries and<br />

via variety of ways:<br />

replying to the job<br />

advertisements, coming<br />

back after a positive<br />

experience during<br />

studies etc. They<br />

all are a valuable part<br />

of our team, and have<br />

certainly enriched<br />

what HNRC has to<br />

offer.<br />

Here are some of their thoughts<br />

about working in HNRC:<br />

„I think in HNRC you can face<br />

many opportunities and challenges.<br />

Staff’s ideas are listened and taken<br />

into use.“<br />

„Working here has been challenging<br />

and interesting.“<br />

„HNRC has a good atmosphere:<br />

lovely colleagues, supportive employer.<br />

I feel cared for.“<br />

„In addition to all I like HNRC’s<br />

surroundings.“<br />

„I like how the work is organized.“<br />

„ I can work asi t wouldn’t be possible<br />

in my home country. Contact<br />

with the therapists is very close.<br />

„It is a modern and well-equipped<br />

hospital.“<br />

Here are some characteristics our<br />

foreign colleagues mentioned the<br />

first if asked about HNRC:<br />

Respectful. Creative. Enthusiastic.<br />

Lovely colleagues. Beautiful surroundings.<br />

Intensive. Improving.<br />

Routine. Friendly. Multidisciplinary.<br />

Challenging. Professionalism. New<br />

technologies. Kindness. Knowledge.<br />

Hard-working. High quality.<br />

76


Staff<br />

JUSTINA BERNYTE<br />

Leedu/Lithuanian<br />

Elanud Eestis ja töötanud<br />

HNRK-s veidi üle<br />

aasta. Tegevusterapeut<br />

neurorehabilitatsiooni<br />

osakonnas.<br />

In Estonia and<br />

in HNRC a little<br />

more than a year.<br />

Occupational therapist<br />

in neurorehabilitation<br />

unit.<br />

PAULA ŠULMANE<br />

Läti/Latvia<br />

Elanud Eestis ja töötanud<br />

HNRK-s üks aasta.<br />

Füsioterapeut tugi-liikumiselundkonna<br />

taastusravi<br />

osakonnas.<br />

In Estonia and in<br />

HNRC almost a year<br />

Physiotherapist in<br />

musculo-sceletal<br />

rehabilitation unit.<br />

INES MARGATO<br />

Portugal/Portugal<br />

Elanud Eestis viis, töötanud<br />

HNRK-s neli<br />

aastat. Füsioterapeut<br />

neurorehabilitatsiooni<br />

osakonnas.<br />

In Estonia for 5 years,<br />

in HNRC for 4 years.<br />

Physiotherapist in<br />

neurorehabilitation<br />

unit.<br />

MARTIN VAN SCHIE<br />

Holland/Netherland<br />

Elanud Eestis ja töötanud<br />

HNRK-s 2015.<br />

aasta augustist.<br />

Ortoosimeister.<br />

In Estonia and HNRC<br />

since August 2015.<br />

Orthosis master.<br />

MARTINŠ KACENS<br />

Läti/Latvia<br />

Elanud Eestis ja töötanud<br />

HNRK-s veidi<br />

vähem kui aasta.<br />

Füsioterapeut tugi-liikumiselundkonna<br />

taastusravi<br />

osakonnas.<br />

In Estonia and in<br />

HNRC about 8<br />

months.<br />

Physiotherapist in<br />

musculo-sceletal<br />

rehabilitation unit.<br />

INDRE LEIPUTE<br />

Leedu/Lithuania<br />

Elanud Eestis ja töötanud<br />

HNRK-s<br />

veidi üle ühe aasta.<br />

Tegevusterapeut neurorehabilitatsiooni<br />

osakonnas.<br />

In Estonia and HNRC<br />

a little over a year.<br />

Occupational therapist<br />

in neurorehabilitation<br />

unit.<br />

MADARA KRISTINE<br />

LIPŠA<br />

Läti/Latvia<br />

Elanud Eestis ja töötanud<br />

HNRK-s veidi<br />

vähem kui aasta.<br />

Füsioterapeut spinaalse<br />

rehabilitatsiooni osakonnas.<br />

In Estonia and in<br />

HNRC about 8<br />

months.<br />

Physiotherapist in spinal<br />

rehabilitation unit.<br />

MARTHE PERREIN<br />

Prantsusmaa/France<br />

Elanud Eestis ja töötanud<br />

HNRK-s veidi<br />

vähem kui aasta.<br />

Tegevusterapeut laste<br />

osakonnas.<br />

In Estonia and in<br />

HNRC about 7 months.<br />

Occupational therapist<br />

in children unit.<br />

77


Personal<br />

Traditsioonid ja üritused<br />

Meeskonna koos veedetud<br />

aeg muudab<br />

töised suhted sõbralikumaks<br />

ning tekitab<br />

ühiseid mälestusi.<br />

Traditsioonid ja üritused<br />

on HNRK viis tunnustada<br />

ja väärtustada<br />

oma töötajaid.<br />

Kaks kõige oodatumat sündmust<br />

on kindlasti HNRK suvepäev ning<br />

jõulupidu. Kui suvepäev on pigem<br />

muutuva loomuga ettevõtmine, üllatades<br />

mõnikord rabamatkaga ja teinekord<br />

suvekontserdiga, siis jõulupidu<br />

on kogunud populaarsust meeldiva<br />

traditsioonilisusega: asukoht<br />

küll muutub, aga ürituse formaat<br />

– pidulik õhtusöök, hea esineja ja<br />

aasta töötajate tunnustamine – on<br />

jäänud samaks.<br />

2017. aasta sündmused:<br />

• suvepäev 26. juulil Haapsalu<br />

Veskiviigi sadamas, Smilersi<br />

kontsert<br />

• jõulupidu 15. detsembril Pärnus<br />

Ammende villas ansambliga<br />

Amadeus<br />

Lisaks toetab HNRK töötajate sporditegevust:<br />

ujumist Haapsalu veekeskuses,<br />

osalemist SEB mai- ja<br />

sügisjooksul, võimlemis-teisipäevi<br />

HNRK-s. Samuti on kõik oodatud<br />

kasutama HNRK jõusaali pärast<br />

tööpäeva.<br />

Mõnikord käime ka koos teatris<br />

ning vahel ilmuvad tavalisel tööpäeval<br />

puhketubadesse üllatused.<br />

Rahvusvahelisel professioonipäeval<br />

peetakse muidugi meeles peategelasi.<br />

78


Staff<br />

Traditions and common event<br />

Time spent together<br />

makes working relationships<br />

friendlier<br />

and makes up good<br />

memories.<br />

Traditions and common<br />

events are<br />

HNRC’s way of showing<br />

respect, care, and<br />

gratitude to its people.<br />

Two most awaited events of the<br />

year are HNRC's summer-day and<br />

Christmas party. If summer-day has<br />

its changing character ranging from<br />

sporty bog-walks to romantic concerts,<br />

then Christmas celebrations<br />

have remained more traditional with<br />

its dinner parties and recognition<br />

of people.<br />

In 2017 they were:<br />

• summer-event on the 26th<br />

of July a summer-evening in<br />

Haapsalu's Veskiviigi harbor<br />

with Smilers.<br />

• Christmas party on the 15th of<br />

December in Ammende Villa in<br />

Pärnu.<br />

Also, HNRC supports employees<br />

sporting activities: swimming<br />

in Haapsalu's Water Centre, SEB<br />

runs in May and September, gymnastic-Tuesdays<br />

in HNRC. Staff is<br />

also encouraged to use HNRC's gym<br />

after the working hours. Sometimes<br />

common theater-visits happen. On<br />

other occasions, little surprises appear<br />

to staff leisure areas. On the<br />

international professional days, the<br />

heroes of the hour are complimented.<br />

79


Personal<br />

Töötajate tagasiside<br />

Staff’s satisfaction<br />

Alates 2013. aastast<br />

viib HNRK läbi töötajate<br />

tagasisideuuringut.<br />

Neil palutakse<br />

vastata etteantud väidetele<br />

nelja palli skaalal<br />

ning oma hinnangut<br />

ka selgitada.<br />

Rahuloluhinnanguid<br />

küsime tavaliselt<br />

novembris. Kokkuvõte<br />

saab valmis aasta<br />

lõpuks ning tulemused<br />

arutatakse läbi erinevatel<br />

haigla tasanditel.<br />

Samuti annavad need<br />

sisendit aasta esimeses<br />

pooles toimuvatele<br />

arenguvestlustele.<br />

Since 2013 HNRC has<br />

asked for employees’<br />

satisfaction with various<br />

aspects of working.<br />

Staff is invited<br />

to evaluate a number<br />

of statements on<br />

a 4-point scale. Also,<br />

they are encouraged to<br />

write descriptive opinions,<br />

comments, clarifications<br />

or suggestions.<br />

The inquiry is held in<br />

November. By the end<br />

of the year the results<br />

are communicated and<br />

discussed at different<br />

levels of HNRC. The<br />

results and departmental<br />

discussions provide<br />

a rich basis for the<br />

developmental meetings<br />

held at the beginning<br />

of the year.<br />

2017. aastal läbi viidud töötajate<br />

rahuloluuuringust võttis osa 75,8%<br />

töötajatest. Eelmistel aastatel on<br />

osavõtt olnud veidi kõrgem, 80%.<br />

Üldine rahulolu (kõigi töötajate<br />

keskmine) oli hindena 3,39.<br />

Võrreldes eelmise aastaga hinnati<br />

kõrgemalt vahetu juhtimisega seotud<br />

aspekte – koostööd ja eesmärkide<br />

püstitamist – ning töötaja panuse<br />

väärtustamist töökohal.<br />

In 2017 75,8% of staff contributed<br />

to the satisfaction survey. In previous<br />

years the participation has been<br />

around 80%. The overall satisfaction<br />

– mean from all who answered<br />

– with working was 3,39.<br />

The increase in staff’s evaluation –<br />

compared to the year 2016 – was<br />

present in the statements connected<br />

with inter-departmental leadership,<br />

ie co-operation and goal-setting,<br />

and an employee’s contribution<br />

being valued.<br />

2013 2014 2015 2016 2017<br />

Töötajate rahulolu-uuringu tulemused.<br />

/ Employees' satisfaction.<br />

80


Staff<br />

Kõrgeima keskmise hinde said<br />

2017. aastal sellised väited:<br />

Olen teadlik HNRK missioonist,<br />

visioonist, eesmärkidest ja<br />

tulemustest – 3,69<br />

Tean hästi, mida minult minu<br />

töökohal oodatakse – 3,58<br />

Tunnen uhkust HNRK üle ja olen<br />

rahul, et kuulun siia ettevõttesse –<br />

3,56<br />

HNRK-s mõeldakse piisavalt<br />

töötajate heaolule: üritused,<br />

spordivõimalused, toetused – 3,49<br />

The statements with the<br />

highest satisfaction were:<br />

I know HNRC's mission, vision,<br />

goals, and results – 3,69<br />

I am well aware of what I am<br />

expected to do within my job – 3,58<br />

I am proud of HNRC and happy to<br />

be part of the organization. – 3,56<br />

Staff well-being is adequately<br />

considered in HNRC (everyday<br />

events, endorsements, sporting<br />

possibilities) – 3,49<br />

81


Organisatsioon


Organization


Organisatsioon<br />

HNRK juhtimine<br />

HNRK juhtimises ja töös annavad<br />

värvi meie põhiväärtused. HNRK<br />

tegevused lähtuvad arengukavast,<br />

mis on kokku pandud koostöös<br />

mitme osapoolega alates rahastajatest<br />

ja koostööpartneritest, lõpetades<br />

töötajate ja patsientidega.<br />

Pikaajaline visioon ulatub aastani<br />

2030. Arengukavale tuginedes koostatakse<br />

iga-aastane tegevuskava, kus<br />

on kirjeldatud aasta prioriteedid ja<br />

oodatavad tulemused nii igapäevatöös<br />

kui ka parendus- ja arendustegevustes.<br />

Läbipaistvus, selge kommunikatsioon<br />

ning kokkulepped on HNRK<br />

juhtimises olulised märksõnad.<br />

Eesmärgistatud tegevus tagab jätkusuutlikkuse,<br />

kaasamine koostöö<br />

ja usalduse, läbimõeldud protsessid<br />

ja andmete selge taasesitamine tõsiseltvõetavuse.<br />

Innovaatilised lahendused andmete<br />

kogumisel ja organiseerimisel<br />

– mh ravitöötarkvara „Liisa”, järjekorrapidamise<br />

programm MARS,<br />

juhtimisandmete esituslahendus<br />

PowerBI’s – aitavad tagada efektiivsed<br />

ja kiired otsused juhtimises.<br />

Euroopalikud põhimõtted ellu viiduna<br />

EQUASS kvaliteedisüsteemina<br />

nii juhtimise kui ka teenuste arendamisel<br />

ja koordineerimisel toetavad<br />

tänapäevast mõtteviisi.<br />

Leadership principles<br />

In leading HNRC – alongside the<br />

other fields – our main values direct<br />

the actions. The basis for leadership<br />

is hospital’s developmental<br />

plan which is put together in co-operation<br />

with all relevant stakeholders<br />

from financers and partners to<br />

staff and patients. The vision is presented<br />

until the year 2030. The developmental<br />

plan, in turn, directs<br />

the plans for each year. The annual<br />

plan describes priorities and wanted<br />

results for the everyday service<br />

provision as well as for different innovation<br />

or improvement projects.<br />

processes and functional presentation<br />

of data credibility.<br />

Innovative solutions for data management<br />

– among others medical<br />

software Liisa, queue management<br />

program MARS, managerial data<br />

presentation solution in PowerBI<br />

– contribute to effective and efficient<br />

leadership practice. Exploiting<br />

European principles – applied via<br />

EQUASS quality system – in leadership<br />

and service provision processes<br />

secure contemporary way of<br />

thinking.<br />

Transparency, clear communications,<br />

and trustworthy agreements are essential<br />

characteristics of HNRC’s<br />

leadership. Goal oriented actions assure<br />

sustainability, inclusion serves<br />

for co-operation and trust, reasoned<br />

84


85<br />

Organization


Organisatsioon<br />

Olulised tulemusnäitajad<br />

HNRK on euroopalikel<br />

teenusekvaliteedi<br />

põhimõtetel tegutsev<br />

avatud ja innovaatiline<br />

neurorehabilitatsiooni<br />

pädevuskeskus.<br />

2030. aastaks:<br />

1. Partnerid hindavad koostööd<br />

HNRK-ga kõrgelt ning suhted<br />

on kahepoolselt kasulikud ja<br />

kinnistunud.<br />

2. HNRK-l on taastusravi- ja<br />

rehabilitatsiooniteenuste ning<br />

vabaaja- ja sporditegevuste järjepidevaks<br />

osutamiseks olemas<br />

9000 m 2 taristu.<br />

3. HNRK-l on taastusravi ja<br />

rehabilitatsiooni koolitus- ja<br />

teadusüksus, mis tegeleb valdkondliku<br />

teaduse ning koolitusega<br />

ning korraldab kliinilist<br />

praktikat.<br />

4. HNRK abivahendikeskus tagab<br />

vajaliku abivahendi igale seda<br />

soovivale HNRK patsiendile.<br />

5. HNRK-l on kõigi teenuste kvaliteedistandardiks<br />

EQUASS<br />

Excellence.<br />

2018. aastaks:<br />

1. HNRK koostööpartnerite<br />

ringi on lisandunud Eesti<br />

Töötukassa, E-tervis, vähemalt<br />

viis tööandjat Eesti eri piirkondadest<br />

ning vähemalt kuus<br />

Lääne-Eesti perearsti.<br />

2. HNRK-l on taastusravi- ja<br />

rehabilitatsiooniteenuste ning<br />

vabaaja- ja sporditegevuste järjepidevaks<br />

osutamiseks olemas<br />

projekt kuni 3000 m 2 täiendava<br />

taristu väljaarendamiseks.<br />

3. HNRK on kliinilise praktika<br />

keskus partneritele, juhendamistunde<br />

on aastas vähemalt<br />

8000. HNRK-s tegeldakse<br />

valdkondliku teadusega, teaduspublikatsioone<br />

on aastas<br />

vähemalt viis. HNRK korraldab<br />

aastas vähemalt kolm<br />

valdkondlikku kvaliteetkoolitust.<br />

4. HNRK abivahendikeskus tagab<br />

vajaliku abivahendi igale seda<br />

soovivale HNRK patsiendile.<br />

5. HNRK-l on kõigi teenuste kvaliteedistandardiks<br />

EQUASS.<br />

86


Organization<br />

Key performance indicators<br />

HNRC is open and<br />

innovative competence<br />

centre for neurorehabilitation<br />

that provides<br />

services based<br />

on European quality<br />

standards.<br />

By the year 2030:<br />

1. HNRC’s stakeholders appreciate<br />

collaboration highly, and<br />

the co-operation is mutually<br />

valuable and consistent.<br />

2. HNRC has 9000 m 2 infrastructure<br />

for providing rehabilitation<br />

services as well as sporting<br />

and spare time activities.<br />

3. HNRC has a structural unit<br />

for educational and scientific<br />

activities that carry out<br />

rehabilitation-related clinical<br />

research, provides courses, and<br />

organizes students’ practice.<br />

4. HNRC’s Adaptive Device<br />

Centre provides needed aid for<br />

every patient who is in need<br />

of it.<br />

5. HNRC’s quality standard is<br />

EQUASS Excellence.<br />

By the year 2018:<br />

1. HNRC’s stakeholder group<br />

has an addition of Estonian<br />

Unemployment Organization,<br />

E-health, at least five potential<br />

employers from different<br />

areas of Estonia, and at least<br />

six West-Estonian general practitioners.<br />

2. HNRC has a project to<br />

develop up to 3000 m 2 of<br />

infrastructure for continuous<br />

provision of rehabilitation services<br />

as well as different spare<br />

time and sporting activities.<br />

3. HNRC provides clinical practice<br />

for various partners, and<br />

there are at least 8000 hours of<br />

supervision annually. HNRC<br />

carries out rehabilitation-related<br />

clinical research, presenting<br />

at least five publications<br />

annually. HNRC organizes<br />

at least three high-quality<br />

field-specific courses per year.<br />

4. HNRC’s Adaptive Device<br />

Centre provides needed aid for<br />

every patient who is in need<br />

of it.<br />

5. HNRC’s quality standard is<br />

EQUASS.<br />

87


Organisatsioon<br />

HNRK eelarve<br />

HNRK eelarve kujuneb konkreetseks<br />

aastaks püstitatud tegevuskava põhjal,<br />

mille aluseks on keskuse arengukavas<br />

seatud eesmärgid. Haigla<br />

tegevuskava ja eelarve kinnitab<br />

sihtasutuse nõukogu oma korralisel<br />

koosolekul iga aasta detsembris.<br />

HNRK eelarve on aasta-aastalt<br />

kasvanud. See on tingitud eelkõige<br />

teenuste kvaliteedi parandamisest,<br />

sh aktiivsete teenuste hulga kasvust<br />

ning innovaatilise tehnoloogia<br />

kasutuselevõtust, mitte aga niivõrd<br />

voodipäevade hulga suurendamisest.<br />

Eelarve planeerimisel oleme silmas<br />

pidanud mõningaid põhitõdesid,<br />

mille vastu oleme püüdnud mitte<br />

eksida. Näiteks seda, et personalikulud<br />

ei ületaks 70% kogukuludest<br />

või et koolituskuludeks oleks planeeritud<br />

piisavalt vahendeid.<br />

2017. aasta majandustulemustega<br />

võib igati rahule jääda. Võrreldes<br />

2016. aastaga on kogutulu kasvanud<br />

12,7%, võrreldes 2013. aastaga<br />

aga on kasv olnud lausa 37,9%.<br />

Tööjõukulud eelarves on samuti kasvanud.<br />

Võrreldes 2013. aastaga on<br />

need 2017. aastaks kasvanud 40,1%.<br />

Põhitegevus, raviteenuse müük Eesti<br />

Haigekassale moodustas 2017. aasta<br />

laekumisest 72%.<br />

Tasakaalus eelarve, finantsdistsipliin<br />

ja selle pidev jälgimine on võimaldanud<br />

haiglal kujuneda üheks<br />

juhtivaks taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenuste<br />

osutajaks Läänemere<br />

piirkonnas.<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

2017<br />

Reaalsed tööjõukulud<br />

eurodes.<br />

Actual staff costs (€).<br />

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017<br />

Tulu põhitegevusest eurodes.<br />

Income from the primary activity (€).<br />

88


Organization<br />

HNRC’s budget<br />

HNRC’s budget is developed according<br />

to the annual plan which, in turn,<br />

is based on the goals in HNRC’s developmental<br />

plan. HNRC’s supervisory<br />

board confirms the yearly plan<br />

and the budget in December for the<br />

next year.<br />

HNRC’s budget has been growing<br />

over the years. It is mainly due to<br />

the increase in service quality, including<br />

the growth in the number of<br />

active services and exploiting hightech<br />

solutions, but not so much because<br />

of the growth in the amount<br />

of bed-days. Certain principles direct<br />

the planning of the budget: staff<br />

costs cannot be more than 70% of<br />

the total costs, the costs for educational<br />

activities are separately and<br />

sufficiently planned.<br />

The financial outcomes in 2017 were<br />

good. Compared to 2016 the total<br />

income increased 12,7%. Compared<br />

to 2013 the same indicator is 37,9%.<br />

Dedicated staff costs have also been<br />

growing: in comparison with 2013,<br />

the growth has been 40,1%.<br />

The primary activity – providing<br />

rehabilitation services for Estonian<br />

Health Insurance Fund – made up<br />

72,0% of incomes in 2017.<br />

Balanced budget, disciplined financial<br />

planning and close following of<br />

the results have made the developments<br />

possible and help to led the<br />

hospital to become one of its field’s<br />

leaders in the Baltic Sea region.<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

2017<br />

Majandusaasta tulem<br />

eurodes. / Financial<br />

outcomes.<br />

2013 2014 2015 2016 2017 2018<br />

Eelarve ja selle täitmine. / HNRC’s budget and the following of it.<br />

89


Organisatsioon<br />

HNRK koostööpartnerid<br />

HNRC’s stakeholders<br />

Piiratud liikumis- ja<br />

siirdumisfunktsiooni ning<br />

peaajukahjustusest tingitud<br />

kognitiivsete väljakutsetega<br />

lapsed ja täiskasvanud ning nende<br />

perekonnad<br />

Children and adults with disabeled<br />

motor functions and brain-injury<br />

related cognitive functions, and<br />

their families<br />

Eesti Haigekassa,<br />

Sotsiaalkindlustusamet, Eesti<br />

Töötukassa, kindlustusseltsid<br />

Estonian Health Insurance<br />

Fund, Estonian Social Insurance<br />

Fund, Estonian Unemployment<br />

Insurance Fund, and other insurance<br />

companies<br />

Põhja-Eesti<br />

Regionaalhaigla, Tartu<br />

Ülikooli Kliinikum, teised<br />

haiglad, tervisekeskused ja<br />

perearstid<br />

North Estonia Medical Centre<br />

Foundation, Tartu University<br />

Hospital other hospitals,<br />

health centres and general<br />

practioners<br />

90


Organization<br />

HNRK personal<br />

HNRC’s staff members<br />

Tervisedenduse<br />

ja rehabilitatsiooni<br />

kompetentsikeskus, liikumistervise<br />

klaster (SportEST)<br />

Centre of Excellence in Health<br />

Promotion and Rehabilitation,<br />

Active Life Cluster (SportEST)<br />

Eesti Puuetega Inimeste<br />

Koda, Liikumispuuetega<br />

Inimeste Liit, Eesti Invaspordiliit,<br />

Eesti Paraolümpiakomitee<br />

The Estonian Chamber of Disabled<br />

People, Association of People<br />

With Motor Dysfunction, Estonian<br />

Association for Disabled Sports,<br />

Estonian Paraolympics<br />

Committee<br />

Tartu Ülikool<br />

medicina valdkond,<br />

Tartu Tervishoiu<br />

Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu<br />

Kõrgkool, Tallinna Ülikool, Haapsalu<br />

Kutsehariduskeskus<br />

University of Tartu field of medicina,<br />

Tartu Health Care Colleague, Tallinn<br />

Health Care Colleague, Tallinn<br />

University, Haapsalu Vocational<br />

Education and Training<br />

Centre<br />

91


Organisatsioon<br />

HNRK kvaliteedisüsteem<br />

HNRC’s quality system<br />

HNRK kvaliteedihaldussüsteemi<br />

aluseks on haigla struktuur ning töökorraldus,<br />

arengukava ja iga-aastases<br />

tegevuskavas kajastuvate projektide<br />

elluviimine, haigla missioon,<br />

visioon ja põhiväärtused, eetikakoodeks<br />

ning Eesti Vabariigi seadusandlus.<br />

HNRK lähtub organisatsiooni<br />

juhtimisel, teenuste planeerimisel,<br />

osutamisel ja arendamisel euroopalikust<br />

lähenemisest ja rakendab<br />

seda parimal moel Eesti tingimustes.<br />

Haigla kvaliteedisüsteemi teoreetiliseks<br />

aluseks on Common<br />

Quality Framework (CQF) for Social<br />

Services of General Interest (SSGI;<br />

ühtse kvaliteedi raamistiku) põhimõtted<br />

ning nendele tuginev rakendussüsteem<br />

EQUASS (The European<br />

Quality in Social Services, Euroopa<br />

sotsiaalteenuste kvaliteet).<br />

Põhifookus on:<br />

• Eesmärgipärane mõõdetavatele<br />

tulemustele orienteeritud<br />

ning efektiivselt ja arusaadavalt<br />

struktureeritud tegevus.<br />

• Tõhus infovahetus.<br />

• Kaasamine: regulaarne tagasiside<br />

kogumine ja andmine.<br />

Taastusravi- ja<br />

rehabilitatsiooniteenuste<br />

osutamine<br />

Rehabilitation service provision<br />

Personal<br />

Staff<br />

Organisatsioon<br />

Organization<br />

The basis of the HNRC’s quality<br />

system are hospital’s structure and<br />

processes, developmental plan and<br />

projects of annual plan, hospital’s<br />

mission, vision, core values, ethical<br />

rules, and Estonian laws. We<br />

aim to implement the best possible<br />

European practices in Estonian conditions<br />

while leading the organization<br />

and planning, delivering and<br />

developing the services. Common<br />

Quality Framework (CQF) for Social<br />

Services of General Interest (SSGI)<br />

and the implementation system<br />

EQUASS – the European Quality<br />

in Social Services – form the theoretical<br />

basis for HNRC’s quality system.<br />

The most important key-words are<br />

• Goal-oriented, efficient, and<br />

transparent organization<br />

• Understandable communications<br />

• Inclusive approach: continuous<br />

feedback collection and<br />

analysis.<br />

92


Organization<br />

EQUASS-i põhimõtted<br />

EQUASS principles<br />

HNRK väärtused ja protsessid<br />

HNRC’s values & processes<br />

Seadused, määrused<br />

Laws & regulations<br />

Tegutse / Act<br />

Planeeri / Plan<br />

Kontrolli / Check<br />

Tee / Do<br />

Iganädalased koosolekud<br />

juhatuse kabinet + osakonna<br />

juht ja juhataja<br />

Weekly meetings of the boards<br />

cabinet and others<br />

Kvaliteedistandard jt<br />

juhised<br />

Quality standards<br />

and other guidlines<br />

Tegevuskava<br />

täitmine ja<br />

järjepidev parendus<br />

Implementing annual<br />

plan and continious<br />

improvement<br />

Tulemustele<br />

orienteeritus +<br />

illustreerimine<br />

Goal orientation &<br />

transparency<br />

Igapäevane juhtimine<br />

Daily management<br />

Koosolekud ja<br />

vahetu tagasiside<br />

Regular meetings &<br />

continious feedback<br />

Tulemusnäitajate<br />

jälgimine,<br />

sisehindamine ja<br />

tagasiside kogumine<br />

Analysing KPIs,<br />

internal audit and<br />

feedback collection<br />

Olukorra- või<br />

juhtimispõhine<br />

analüüs<br />

Situation-related<br />

analysis<br />

Patsientide,<br />

töötajate,<br />

partnerite<br />

tagasiside<br />

Feedback from<br />

patients, staff &<br />

other stakeholders<br />

BI või teised<br />

programmid<br />

BI & other<br />

softwares<br />

93


Organisatsioon<br />

Rahvusvahelised koolitused<br />

Alates 2010. aastast<br />

on HNRK leidnud võimalusi<br />

mitmesuguste,<br />

peamiselt neurorehabilitatsiooni<br />

teemaliste<br />

rahvusvaheliste<br />

koolituste toomiseks<br />

Eestisse. Kõikidel juhtudel<br />

on koolitusvõimalust<br />

pakutud ka<br />

kolleegidele Eestist<br />

ning lähiriikidest.<br />

2017. aastal tegelesime kolme rahvusvahelise<br />

koolitusega. Aprillis<br />

toimus kaks neuroarengulise ravi<br />

koolitust: üks sertifitseerimiskoolitus<br />

uutele õppijatele (10.–26.<br />

aprill 2017 „NDT/BOBATH certificate<br />

course in the management and<br />

treatment of adults with hemiplegia”)<br />

ning teine edasijõudnutele ehk<br />

neile, kel NDT-terapeudi tunnistus<br />

juba taskus (5.–8. aprill 2017 NDT/<br />

Bobath Master Class. Handling<br />

& Problem Solving – Including<br />

the ‘Arm/Leg Connection’) .<br />

Sertifitseerimiskoolitusel õpiti<br />

NDT põhitõdesid ja praktilisi<br />

töövõtteid, mis on vajalikud NDT<br />

terapeudile. Edasijõudnute koolitusel<br />

käsitleti probleemilahendusi,<br />

mis puudutavad üla- ja alajäsemete<br />

koostööd. Õpetaja oli pikaajalise<br />

NDT-kogemusega Cathy Hazzard<br />

Kanadast.<br />

Juunikuu viimasel nädalal oli<br />

HNRK koostööpartneriks Eesti<br />

Füsioterapeutide Liidule, pakkudes<br />

ruume ja toetust koolituse<br />

„Füsioteraapia alajäseme amputatsiooni<br />

järgses taastusravis” korraldamisel.<br />

Selle viisid läbi tunnustatud<br />

spetsialistid Suurbritanniast: Louise<br />

Tisdale, Penny Broomhead ja Mary-<br />

Jane Cole. Koolitus sai teoks heategevuskampaania<br />

„Anname Au!”<br />

toel.<br />

94


Organization<br />

Eelmistel aastatel korraldatud<br />

koolitused ja konverentsid:<br />

• 19.–21. mai 2016 – Balti<br />

Seljaajukahjustuse Ühingu konverents<br />

ja koolitusprogramm.<br />

• 9.–10. september 2014 – ratastoolioskuste<br />

hindamine ja treenimine<br />

hindajatele ja juhendajatele,<br />

koolitajad Cher Smith ja<br />

Lee Kirby Kanadast.<br />

• 18.–20. august 2014 – lümfiteraapia<br />

koolitus, koolitaja<br />

Margit Eidenberger Austriast.<br />

• 3. mai 2014 – ratastoolioskuste<br />

koolitus, koolitaja Harri Ahtee<br />

Soomest.<br />

• 2.–6. aprill 2014 – meditsiiniliselt<br />

keerukas, funktsionaalselt<br />

toimiv – kuidas seda saavutada?<br />

NDT kursus imikute<br />

ja väikelastega tegelemiseks<br />

edasijõudnutele, koolitaja Jane<br />

Styer-Acevedo USA-st.<br />

• 31. märts – 1. aprill 2014 –<br />

NDT-põhised juhtumianalüüsid<br />

ja sekkumise strateegiad<br />

laste kõndimisega seotud probleemidele,<br />

koolitaja Jane Styer-<br />

Acevedo USA-st.<br />

• 27.–29. märts 2014 – „Ta on<br />

püsti!“ Posturaalkontroll funktsionaalsete<br />

oskuste saavutamisel.<br />

NDT koolitus, koolitaja<br />

Jane-Styer-Acevedo USA-st.<br />

• 28. september – 2. oktoober<br />

2015 – neuroarengulise ravi<br />

edasijõudnute koolitus peaajukahjustusega<br />

patsiendi ülajäseme<br />

funktsiooni arendamisest,<br />

koolitajad Cathy Hazzard ja<br />

Karen Guha Kanadast.<br />

• 21.–25. september 2015 – sissejuhatav<br />

koolitus neuroarengulise<br />

ravi põhiprintsiipide teemal,<br />

koolitajad Cathy Hazzard<br />

ja Karen Guha Kanadast.<br />

• 12. aprill 2013 – botuliinumtoksiini<br />

tüüp A süstimise<br />

koolitus, korraldaja Eesti<br />

Taastusarstide Selts.<br />

• 19.–20. jaanuar 2012 –<br />

Põhjamaade Viconi kasutajate<br />

grupi kohtumine, põhiettekandja<br />

Richard Baker<br />

Suurbritanniast.<br />

• 7.–23. november 2011 – neuroarengulise<br />

ravi sertifitseerimiskoolitus<br />

insuldiga täiskasvanud<br />

patsiendi käsitlusest, koolitajad<br />

Cathy Hazzard ja Karen Guha<br />

Kanadast.<br />

• 27. mai 2011 – imiku motoorse<br />

soorituse struktureeritud vaatluse<br />

(SOMP-IT) koolitus edasijõudnutele,<br />

koolitajad Kristina<br />

Persson ja Kine Johansen<br />

Rootsist.<br />

• 25.–26. mai 2011 – imiku<br />

motoorse soorituse struktureeritud<br />

vaatluse (SOMP-IT) baaskoolitus,<br />

koolitajad Kristina<br />

Persson ja Kine Johansen<br />

Rootsist.<br />

• 4.–5. märts 2011 – ülajäseme<br />

ortooside valmistamise koolitus,<br />

koolitaja Riitta Keponen<br />

Soomest.<br />

• 30. august – 1. september<br />

2010 – imiku motoorse soorituse<br />

struktureeritud vaatluse<br />

(SOMP-IT) baaskoolitus, koolitaja<br />

Kristina Persson Rootsist.<br />

95


Organisatsioon<br />

International courses<br />

Since 2010 HNRC has<br />

found different opportunities<br />

for organizing<br />

a variety of<br />

International courses,<br />

primarily about neurorehabilitation.<br />

Every<br />

time the courses have<br />

also been advertised<br />

for good colleagues<br />

outside HNRC.<br />

During the year 2017, we offered<br />

three courses. In April there were<br />

two neuro-developmental treatment<br />

courses. 10-26 April “NDT/<br />

BOBATH certificate course in the<br />

management and treatment of adults<br />

with hemiplegia” and 5-8 April<br />

NDT/Bobath Master Class Course.<br />

“Handling & Problem Solving –<br />

Including the Arm/Leg Connection.”<br />

The certificate course was learning<br />

the basics of NDT-principles and<br />

ways of working to earn a certificate<br />

of an NDT-therapist. Advanced<br />

course for already experienced NDTspecialists.<br />

The courses were delivered<br />

by Cathy Hazzard, a well-experienced<br />

NDT-instructor from<br />

Canada.<br />

During the last week on June HNRC<br />

hosted and co-organized a course<br />

“Physiotherapy in the rehabilitation<br />

of lower limb amputee” led by<br />

Estonian Physiotherapy Association.<br />

The course was supported via charity<br />

campaign “Anname Au!” for<br />

Estonian veterans. The teachers<br />

were leading specialist in amputee<br />

physiotherapy from Great Britain:<br />

Louise Tisdale, Penny Broomhead,<br />

and Mary-Jane Cole.<br />

96


Organization<br />

The courses and conferences<br />

HNRC has held during the past years:<br />

• 19−21 May 2016 − Baltic<br />

Spinal Cord Society Conference<br />

and integrated course-program<br />

• 9−10 September 2014 −<br />

Wheelchair Skills Assessment<br />

and Training Workshop for<br />

Testers and Trainers – course<br />

leaders Cher Smith and Lee<br />

Kirby from Canada<br />

• 18−20 August 2014 − Manual<br />

Lymphatic Drainage − course<br />

leader Margit Eidenberger from<br />

Austria<br />

• 03 May 2014 − Wheelchair<br />

Skills Training – course leader<br />

Harri Ahtee from Finland<br />

• 2-6 April 2014 − “Connecting<br />

the Dots Between Medically<br />

Complex to Functionally<br />

Competent, An Advanced<br />

NDT Course for Infants and<br />

Toddlers” NDT course, course<br />

leader Jane Styer-Acevedo from<br />

the USA<br />

• 31 March − 1 April 2014 −<br />

“Case Studies and Treatment<br />

Strategies Using NDT for<br />

Pediatric Gait” NDT course,<br />

course leader Jane Styer-<br />

Acevedo from the USA<br />

• 27−29 March 2014 − “Going<br />

Out on a Limb! Postural<br />

Control for Functional Skill<br />

Use” NDT course, course<br />

leader Jane Styer-Acevedo from<br />

the USA<br />

• 28 September – 02 October<br />

2015 − NDT/Bobath Master<br />

Class Course about supporting<br />

upper limb function after<br />

stroke. Course leaders Cathy<br />

Hazzard and Karem Guha from<br />

Canada<br />

• 21−25 September 2015 −<br />

“NDT/BOBATH introductory<br />

course in the management and<br />

treatment of adults with hemiplegia.”<br />

Course leaders Cathy<br />

Hazzard and Karem Guha from<br />

Canada<br />

• 12 April 2013 − Injecting<br />

Botulinum toxin A. Course led<br />

by Estonian PRM Society<br />

• 19−20 January 2012 − Nordic<br />

Vicon Users Group Meeting.<br />

Invited speaker: Richard Baker<br />

from Great Britain<br />

• 7−23 November 2011 − “NDT/<br />

BOBATH certificate course in<br />

the management and treatment<br />

of adults with hemiplegia”<br />

Course leaders Cathy Hazzard<br />

and Karem Guha from Canada<br />

• 27 May 2011 − Structured<br />

Observation of Motor<br />

Performance in Infants.<br />

Advanced course. Course leaders<br />

Kristina Persson and Kine<br />

Johansen from Sweden<br />

• 25−26 May 2011 − Structured<br />

Observation of Motor<br />

Performance in Infants. Basic<br />

course. Course leaders Kristina<br />

Persson and Kine Johansen<br />

from Sweden<br />

• 4−5 March 2011 − a Practical<br />

course about making upper<br />

limb orthosis. Course leader<br />

Riitta Keponen from Finland<br />

• 30 August−01 September 2010<br />

− Structured Observation of<br />

Motor Performance in Infants.<br />

Basic course. Course leader<br />

Kristina Persson<br />

97


Organisatsioon<br />

Publikatsioonid<br />

Publications<br />

Üheks HNRK eesmärgiks<br />

on oma tegevuse<br />

süstemaatiline tutvustamine<br />

ühiskonnale.<br />

Selleks on algatatud<br />

mitmeid valdavalt<br />

rakendusliku suunitlusega<br />

teaduslikke uurimisprojekte.<br />

Teadustöö<br />

iseenesest ei ole eesmärk,<br />

aga süstemaatiline<br />

aastatepikkune<br />

andmete kogumine<br />

võimaldab teha olulisi<br />

järeldusi, mille abil<br />

saab parandada ravitöö<br />

kvaliteeti ning<br />

muuta protsesse efektiivsemaks<br />

ja odavamaks.<br />

One of HNRC’s goals<br />

is introducing rehabilitation<br />

to the broader<br />

community. For that<br />

we have a number of<br />

applied science projects.<br />

Conducting<br />

research projects is<br />

not the aim itself.<br />

However, systematic<br />

continuous data collection<br />

provides possibilities<br />

for answering<br />

questions that help<br />

to increase the service<br />

quality, as well as<br />

improve effectiveness<br />

and efficiency of the<br />

processes.<br />

Viimase paari aasta jooksul on<br />

HNRK töötajad koostöös heade<br />

partneritega avaldanud kolm artiklit<br />

rahvusvahelistes eelretsenseeritavates<br />

teadusajakirjades:<br />

• Rüütel, Eha; Vinkel, Ivar;<br />

Eelmäe, Priit (2017). The Effect<br />

of Short-Term Vibroacoustic<br />

Treatment on Spasticity and<br />

Perceived Health Condition<br />

of Patients with Spinal Cord<br />

and Brain Injuries. Music and<br />

Medicine, 9 (3), 202−208.<br />

• Sabre, Liis; Harro, Jaanus;<br />

Eensoo, Diva; Vaht, Mariliis;<br />

Kabel, Vaike; Pakkanen, Malle;<br />

Asser, Toomas; Kõrv, Janika<br />

(2016). A new risk factor for<br />

Lisaks nendele on aastatel 2013–<br />

2017 avaldatud 14 teesi rahvusvaheliste<br />

teaduskonverentside kogumikes<br />

ja tutvustatud kas suulise või<br />

stendettekandega:<br />

• Jakoobi, K.; Pakkanen, M.;<br />

Kabel, V.; Mõim, R.; Englas,<br />

K.; Eelmäe, P. (2017). The relationship<br />

of bone density, physical<br />

activity and consumption<br />

of calcium and vitamin D in<br />

paraplegic spinal cord injured<br />

wheelchair users. 15th Nordic<br />

Spinal Cord Society Conference<br />

– NoSCoS 2017, Linköping,<br />

10-12 May 2017. Original file<br />

99-158-1-SM.DOCX 2016-11-<br />

15<br />

• Kukk, A.; Eelmäe, P.; Hiis, I.;<br />

Murakas, R. (2017). Title The<br />

links between social support<br />

and well-being in people with<br />

traumatic spinal cord injury.<br />

15th Nordic Spinal Cord Society<br />

Conference – NoSCoS 2017,<br />

Over the past few years HNRC’s<br />

people in co-operation with good<br />

partners have been part of publishing<br />

three peer-reviewed articles:<br />

traumatic spinal cord injury.<br />

Journal of neurotrauma, 33<br />

(21), 1946−1949.10.1089/<br />

neu.2016.4462.<br />

• Bergmann, Margot; Alvela, Mari;<br />

Eelmäe, Priit; Vahtrik, Doris;<br />

Gapeyeva, Helena (2016). Effect<br />

of kinetic return ankle foot orthosis<br />

in patient with incomplete<br />

spinal cord injury: changes of<br />

the gait pattern. A case report.<br />

Baltic Journal of Sport and<br />

Health Sciences, 2 (101), 8−16.<br />

In addition to the before-mentioned<br />

articles HNRC has had 14 publications<br />

in international conference<br />

collections and presented as oral or<br />

poster presentations:<br />

Linköping, 10-12 May 2017.<br />

Original file 78-128-1-SM.<br />

DOCX 2016-11-15<br />

• Englas, K.; Mõim, R.; Eelmäe,<br />

P. (2016). Piloting work-oriented<br />

rehabilitation programs.<br />

HNRC’s experience from 2011-<br />

2013. 7th Baltic Spinal Cord<br />

Society Conference – BaSCoS<br />

2016: 7th Baltic Spinal Cord<br />

Society Conference BaSCoS<br />

2016, Haapsalu, 19-21 May<br />

2016. Ed. Toomas Asser, Alvydas<br />

Juoceviçus, Anda Nulle, Priit<br />

Eelmäe. Haapsalu: Haapsalu<br />

Neurological Rehabilitation<br />

Centre, 21−22.<br />

• Kukk, A.; Kabel, V.; Pakkanen,<br />

M.; Eelmäe, P. (2016). Five<br />

years’ experience (2011-<br />

98


Organization<br />

2015) using FIM ® instrument as a team<br />

based outcome measure for SCI persons<br />

in Haapsalu Neurological Rehabilitation<br />

Centre. 7th Baltic Spinal Cord Society<br />

Conference – BaSCoS 2016: 7th Baltic Spinal<br />

Cord Society Conference BaSCoS 2016,<br />

Haapsalu, 19-21 May 2016. Ed. Toomas<br />

Asser, Alvydas Juoceviçus, Anda Nulle, Priit<br />

Eelmäe. Haapsalu: Haapsalu Neurological<br />

Rehabilitation Centre, 31−32.<br />

• Mõim, R.; Vanem, O.; Ööpik, M-L.; Eelmäe,<br />

P. (2016). Current possibilities of physiotherapy<br />

for individuals with spinal cord injury<br />

in Haapsalu Neurological Rehabilitation<br />

Centre. 7th Baltic Spinal Cord Society<br />

Conference – BaSCoS 2016: 7th Baltic Spinal<br />

Cord Society Conference BaSCoS 2016,<br />

Haapsalu, 19-21 May 2016. Ed. Toomas<br />

Asser, Alvydas Juoceviçus, Anda Nulle, Priit<br />

Eelmäe. Haapsalu: Haapsalu Neurological<br />

Rehabilitation Centre, 36−37.<br />

• Eelmäe, P.; Sabre, L.; Asser, T. (2016).<br />

Epidemiological profile and management of<br />

traumatic SCI in Estonia. 7th Baltic Spinal<br />

Cord Society Conference – BaSCoS 2016:<br />

7th Baltic Spinal Cord Society Conference<br />

BaSCoS 2016, Haapsalu, 19-21 May 2016.<br />

Ed. Toomas Asser, Alvydas Juoceviçus, Anda<br />

Nulle, Priit Eelmäe. Haapsalu: Haapsalu<br />

Neurological Rehabilitation Centre, 11−12.<br />

• Pähkel, M; Virkunen, L; Nursi, A; Taba, P.<br />

(2015). Initial Speech Assessment in the<br />

Acute Stage of Stroke. Book of Abstracts: 9th<br />

CPLOL Congress, Italy, Firenze, May 9–10.<br />

Ed. B. Trinite. 165−165.<br />

• Klement, K.; Englas, K.; Eelmäe, P. (2015).<br />

Evaluation of 7–9 years old childrens’ motor<br />

function according to Touwen neurological<br />

examination. Physiotherapy, Vol 101: World<br />

Confederation for Physical Therapy Congress,<br />

Singapore, 1-4 May 2015. Ed. Michele<br />

Harms. UK: Elsevier, e765−e766. (Supplement<br />

1).10.1016/j.physio.2015.03.3637.<br />

• Alvela, M.; Bergmann, M.; Kruus, Ü.; Ööpik,<br />

M.-L.; Englas, K.; Eelmäe, P. (2015). Spastic<br />

hemiparetic gait pattern after over 6 month<br />

period of using carbon-fibre anterior leaf<br />

spring AFO? Flaws and advantages. Gait<br />

& Posture, Vol 42: 24th Annual Meeting of<br />

ESMAC 2015, Heidelberg, 7-12 September.<br />

Ed. Tim Theologis. UK: ELSEVIER, S79.<br />

(Supplement 1).<br />

• Alvela, M.; Bergmann, M.; Ööpik, M-L.;<br />

Kruus, Ü.; Englas, K.; Eelmäe, P. (2015).<br />

Clinical decision making in spastic bilateral<br />

CP – Planning interventions using clinical<br />

gait analysis: A case study. Gait & Posture,<br />

Vol 42: 24th Annual Meeting of ESMAC.<br />

Ed. Tim Theologis. UK: ELSEVIER, S37.<br />

(Supplement 1).<br />

• Põldur, S.; Ööpik, M-L.; Tatar, T.; Eelmäe, P.<br />

(2015). Functional Independence and Gait<br />

Parameters Following Haemorrhagic Stroke<br />

Combining Conventional Rehabilitation<br />

and Lokomat® Therapy – a Case Study.<br />

Rehabweek Valencia'15. Program Booklet:<br />

RehabWeek Valencia'15 – International<br />

Neurorehabilitation Symposium (INRS),<br />

Valencia, 9-12 June. Valencia: International<br />

Neurorehabilitation Symposium (INRS), 53.<br />

• Englas, K.; Eelmäe, P.; Mõim, R.; Tilga,<br />

L. (2014). New rehabilitation programme<br />

for spinal cord injured persons in Estonia<br />

supporting them to find employment – pilot<br />

study. The 53rd ISCoS Annual Scientific<br />

Meeting. Abstracts.: 53rd Annual Scientific<br />

Meeting of the International Spinal Cord<br />

Society, Maastricht, 2-4 September 2014.<br />

Maastricht, Holland: ISCoS, 245.<br />

• Alvela, M.; Pintson, M.; Englas, K.; Kruus, Ü.;<br />

Eelmae, P. (2013). Improvement of hemiplegic<br />

patient's gait pattern over 8-month<br />

period after plantarflexors fasciotomy: A case<br />

study. Gait & Posture, Vol. 38: 22nd Annual<br />

Meeting of the European Society of Movement<br />

Analysis for Adults and Children, Glasgow,<br />

4-7 September 2013. Ed. Tim Theologis. UK:<br />

Elsevier, S67. (Supplement 1).<br />

• Ööpik, M-L.; Englas, K.; Kabel, V.;<br />

Klement, K.; Kruus, Ü.; Mõim, R.; Oberg,<br />

J.; Pakkanen, M.; Peedimaa, M-L.; Vanem,<br />

O.; Eelmäe, P. (2013). Seven month experience<br />

incorporating Locomat into daily<br />

clinical practice – Haapsalu Neurological<br />

Rehabilitation Centre’s example.<br />

International Neurorehabilitation Symposium<br />

2013: Programme – Booklet: International<br />

Neurorehabilitation Symposium 2013,<br />

Zurich, 11-13 September 2013. Ed. Javier<br />

Blanco. Zurich, Switzerland: International<br />

Neurorehabilitation Symposium (INRS), 40.<br />

99


Organisatsioon<br />

Praktikandid HNRK-s<br />

Igapäevase ravitöö<br />

kõrval on HNRK põhikirjaliseks<br />

ülesandeks<br />

olla ka kvaliteetseks<br />

koolituse ja praktika<br />

baasiks. Oleme pidanud<br />

kliinilise praktika<br />

juhendamist üheks<br />

prioriteetsemaks arenguvaldkonnaks<br />

ning<br />

pööranud sellele järjest<br />

enam tähelepanu.<br />

2017. aastal viibis HNRK-s praktikal<br />

80 inimest, kellest 14 olid<br />

pärit välisriigist. Kokku juhendati<br />

HNRK-s praktikat 2017. aastal<br />

8758 tundi. Võrreldes 2013. aastaga<br />

on 2017. aastal praktikatundide<br />

arv kasvanud 50,7%. Viimase<br />

viie aasta jooksul on juhendatud<br />

praktikat kokku 48 906 tundi, mis<br />

teeb aasta keskmiseks 8 297,4 tundi.<br />

Viimase kümne aasta jooksul (2008–<br />

2017) on HNRK-s praktikal käinud<br />

kokku 698 inimest, neist 10,7% (75<br />

praktikanti) välisriigi kodanikud.<br />

HNRK on olnud viimastel aastatel<br />

väga populaarne kliinilise praktika<br />

baas nii Eesti kui ka välisriigi tervishoiuharidust<br />

andvatele kõrgkoolidele.<br />

Leiame, et kvaliteetse taastusravi<br />

ja innovaatiliste lahenduste<br />

tutvustamine noortele spetsialistidele<br />

aitab parandada teenuste kvaliteeti<br />

üle terve maailma, samuti loob kliinilise<br />

praktika juhendamine avaramad<br />

võimalused pädeva tööjõu värbamiseks.<br />

Kokku / Total: 471<br />

Kokku / Total: 50<br />

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017<br />

Praktikantide ja välispraktikantide arv HNRK-s.<br />

Number of students and foreign students in HNRC.<br />

2013 2014 2015 2016 2017<br />

Praktika tundide arv HNRK-s.<br />

The hours of supervision in HNRC.<br />

100


Organization<br />

Students in HNRC<br />

Besides the primary<br />

activities of rehabilitation<br />

HNRC holds<br />

a responsibility to be<br />

a teaching hospital.<br />

Providing high-quality<br />

practical teaching<br />

has been HNRC’s one<br />

of the most important<br />

developmental priorities<br />

over the past<br />

years.<br />

In 2017 80 different people did<br />

their practice in HNRC. Fourteen<br />

of them were from a foreign country.<br />

All in all, HNRC specialists<br />

supervised 8758 hours of clinical<br />

practice. Compared to 2013 the<br />

provided hours of clinical teaching<br />

have increased 50,7%. During the<br />

past five years the total number of<br />

hours is 48 906. On average per year,<br />

therefore, 8 297,4 hours. Over the<br />

past ten years (2008-2017) we have<br />

had 698 students. 10,7% (75 persons)<br />

of those from outside Estonia.<br />

HNRC has gained popularity among<br />

Estonian and foreign schools providing<br />

education for healthcare professionals.<br />

We think that high-quality<br />

practical experiences in rehabilitation<br />

and introduction to innovative<br />

approaches for young specialists improve<br />

the quality of rehabilitation<br />

services all over the world. Also, it<br />

is the best basis for finding quality<br />

employees.<br />

101


Organisatsioon<br />

TERE KK taastusravitegevus HNRK-s<br />

HNRK osaleb alates 2011. aastast<br />

aktiivselt Tervisedenduse ja<br />

Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse<br />

(TERE KK) projektis, vastutades<br />

taastusravi ja rehabilitatsiooni<br />

valdkonnas läbi viidavate teadus- ja<br />

arendusprojektide eest ning kompetentsikeskuse<br />

osutatavate taastusravi<br />

ja rehabilitatsiooni valdkonnaga<br />

seonduvate teenuste väljatöötamise<br />

ja pakkumise eest. Pädeva tegevuse<br />

eelduseks on aastatepikkune kogemus<br />

neuroloogilise taastusravi pakkumisel<br />

ning mahukas kliiniline andmebaas.<br />

HNRK roll on taastusravi kliiniliste<br />

uuringute läbiviimine, ravi ja hinnangute<br />

andmine, sh:<br />

1. Insuldiga ja traumaatilise<br />

peaajukahjustusega patsientide<br />

liikumis- ja tegevusvõime<br />

parandamine.<br />

2. Seljaajukahjustusega patsientide<br />

varajane taastusravi iseseisva<br />

toimetuleku saavutamiseks.<br />

3. Seljaajukahjustusega patsientide<br />

hilistüsistuste vältimine,<br />

rehabilitatsioon ja nende<br />

aktiivne suunamine tööturuteenuste<br />

juurde.<br />

4. Neuroloogilise kahjustusega<br />

laste varajane taastus- ja arendusravi.<br />

Lisaks pakub HNRK kompetentsikeskuse<br />

egiidi all järgmisi teenuseid:<br />

• Rehabilitatsiooniprogrammide<br />

ja -plaanide väljatöötamine,<br />

analüüs ja nõustamine.<br />

• Elu- ja töökeskkonna kohandamise<br />

alased uuringud ja konsultatsioon.<br />

• Taastusravivahendite testimine,<br />

tootearenduse ja kasutamise<br />

nõustamine.<br />

• Abivahendite ja ortooside testimine,<br />

tootearenduse ja kasutamise<br />

nõustamine.<br />

• Osalemine valdkondlikes teadusuuringutes<br />

ja arendusprojektides.<br />

• Taastusravi- ja rehabilitatsioonikoolituste<br />

korraldamine.<br />

1. rahastusperiood<br />

15.09.2011−31.08.2015<br />

Projekt: TA/112 „Tervisedenduse<br />

ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus“<br />

Maksumus: 3 207 363,43 EUR<br />

Toetaja: Euroopa Regionaalarengu<br />

Fond<br />

2. rahastusperiood<br />

14.04.2016−31.12.2019<br />

Projekt: „Tervisedenduse ja<br />

Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus,<br />

periood 2014–2020“<br />

Maksumus: 699 975,02 EUR<br />

Toetaja: Euroopa Regionaalarengu<br />

Fond<br />

102


Organization<br />

TERE KK rehabilitation activities<br />

in HNRC<br />

HNRC has been an active partner<br />

in the project of the Centre of<br />

Excellence in Health Promotion and<br />

Rehabilitation (TERE KK) since<br />

2011 and is responsible for the research<br />

and developmental projects<br />

for the rehabilitation field. Also, developing<br />

and providing services initiated<br />

by TERE KK. The 60 years<br />

of experience in neurorehabilitation<br />

and having a vast database of rehabilitation-related<br />

data form the basis<br />

for these responsibilities.<br />

The role of HNRC is to conduct rehabilitation<br />

research, provide services,<br />

and feedback, including:<br />

1. Functional recovery of patients<br />

with stroke and traumatic<br />

brain injury.<br />

2. Early rehabilitation for spinal<br />

cord injured people to improve<br />

functional independence.<br />

3. Long-term outcome improvement,<br />

rehabilitation, and direction<br />

to active work-force services<br />

for spinal cord injured<br />

people.<br />

4. Early rehabilitation and developmental<br />

treatment for children<br />

with neurological conditions.<br />

In addition to the above-mentioned,<br />

HNRC provides the following services<br />

within TERE KK cooperation:<br />

• Development, analysis and<br />

advising on rehabilitation programmes<br />

and plans.<br />

• Consultations and research<br />

about adaptations in living and<br />

working environments.<br />

• Testing of rehabilitation equipment,<br />

advising on product<br />

development and usability.<br />

• Testing of adaptive devices and<br />

orthosis, advising about product<br />

development and usability.<br />

• Taking part in research and<br />

developmental projects connected<br />

to the field of interest.<br />

• Conducting courses about rehabilitation.<br />

1. financial period<br />

15.09.2011−31.08.2015<br />

Project’s name: TA/112 „The Centre<br />

of Excellence in Health Promotion<br />

and Rehabilitation.“<br />

Project’s cost: 3 207 363,43 EUR<br />

Project’s support: European<br />

Regional Development Fund<br />

2. financial period<br />

14.04.2016−31.12.2019<br />

Project’s name: „The Centre of<br />

Excellence in Health Promotion<br />

and Rehabilitation period<br />

2014-2020“<br />

Project’s cost: 699 975,02 EUR<br />

Project’s support: European<br />

Regional Development Fund<br />

103


Organisatsioon<br />

Teadus- ja arendusprojektid<br />

Lisaks Tervisedenduse<br />

ja Rehabilitatsiooni<br />

Kompetentsikeskuse<br />

projektile lööb HNRK<br />

kaasa veel mitmes teadus-<br />

ja arendusprojektis.<br />

1. Horizon 2020 teadusuuring:<br />

avatud randomiseeritud<br />

taastusraviga kontrollitud<br />

uuring hepariiniga aktiveeritud<br />

fibroblastide kasvufaktor<br />

1 biolaguneval seadmel ohutuse,<br />

talutavuse ja efektiivsuse<br />

hindamiseks traumaatilise<br />

seljaajuvigastusega osalejatel.<br />

Sponsor on BioArctic<br />

Neuroscience AB. Projekti<br />

kaasfinantseerimine toimub<br />

Horizon 2020 meetmest.<br />

Kogumaksumus on 13 981411<br />

eurot, millest on HNRK-ga<br />

seotud 859 914. Selles erinevaid<br />

raviasutusi kaasavas<br />

uuringus on HNRK peamiseks<br />

ülesandeks Rootsis Karolinska<br />

Ülikooli haiglas läbi viidud<br />

kirurgilise ja medikamentoosse<br />

sekkumise järgne täpselt doseeritud<br />

ja robootika seadmete<br />

abil läbi viidud füsioteraapia<br />

ning patsientide seisundi järjepidev<br />

hindamine pooleteise<br />

aasta vältel.<br />

Tervise ja liikumisega seotud innovatsiooniklastrid<br />

ja -ühendused:<br />

2. Eliko TAK projekt (EU48693)<br />

HNRK-ga seotud valdkond<br />

„Liikumissensorite põhine<br />

sportimisega (kehalise aktiivsuse<br />

tõusuga) seotud tegevuste<br />

analüüs, et arendada kehalise<br />

aktiivsuse mõõtmise metoodikaid“.<br />

Peamine roll: viia läbi toodete<br />

katsetusi kliinilises jälgitud<br />

keskkonnas eesmärgiga luua<br />

automatiseeritud tervisenäitajatel<br />

põhinev tagasisidekompleks.<br />

Praegu on testimisel automatiseeritud<br />

seisuvoodi ning<br />

ratastooli kasutamise kvaliteedi<br />

hindamise metoodikad.<br />

HNRK-ga seotud rahastus on<br />

350 000 eurot.<br />

3. Eesti ühendatud terviseklaster<br />

Connected Health (ECHC)<br />

Kogukond, mis ühendab mitmeid<br />

tervisega seotud osapooli,<br />

kelle huviks on rakendada uusi<br />

tehnoloogiad ja teenuseid tervishoiu<br />

valdkonna arendamiseks.<br />

ECHC on osa Euroopa<br />

Connected Healthi liidust and<br />

ScanBalti võrgustikust. HNRK<br />

on klastri partnerina vajadusel<br />

uute toodete ja teenuste testimise<br />

baasiks.<br />

4. Liikumistervise innovatsiooni<br />

klaster – SportEST (EU49304)<br />

Ühendus, mille liikmete eesmärgiks<br />

on välja töötada uusi<br />

innovaatilisi lahendusi liikumistervise<br />

valdkonnas. HNRK<br />

tegeleb klastri liikmena eelkõige<br />

erivajadustega inimestega<br />

seotud liikumis- ja spordiharrastust<br />

puudutavate teemadega.<br />

Perioodil 1.11.2015–<br />

30.10.2018 on SportESTi<br />

klaster kaasrahastatud<br />

EAS-i Euroopa Liidu<br />

Regionaalarengu Fondist.<br />

104


Organization<br />

Research and developental projects<br />

In addition to the<br />

activities of the<br />

Centre of Excellence<br />

in Health Promotion<br />

and Rehabilitation<br />

HNRC is participating<br />

in a number of other<br />

research and innovation<br />

projects.<br />

1. Horizon 2020 RCT: An Open,<br />

Randomized, Rehabilitationcontrolled<br />

Study to Assess<br />

Safety, Tolerability, and<br />

Efficacy of Heparin Activated<br />

Recombinant Human<br />

Fibroblast Growth Factor 1<br />

on a Biodegradable Device<br />

in Subjects with Traumatic<br />

Spinal Cord Injury. The study<br />

is sponsored by BioArctic<br />

Neuroscience AB and co-financed<br />

via Horizon 2020. The<br />

overall cost is 13 981411€,<br />

HNRC-related 859 914€. In<br />

the multi-center-study HNRC<br />

serves as a clinical training<br />

facility providing physiotherapy<br />

and executing pre-agreed<br />

assessment protocol one and a<br />

half years post surgical interventions.<br />

Different health and physical activity<br />

innovation clusters, ie:<br />

2. Eliko TAK project (EU48693).<br />

HNRC-related field:<br />

„Wearable sensors based movement<br />

pattern analysis in sports<br />

applications focusing on the<br />

development of physical performance<br />

assessment methodologies<br />

for athletes.“ The primary<br />

role is to serve as a clinical<br />

testing centre providing<br />

controlled and professional<br />

environment.<br />

The main goal is to develop<br />

automatic health-data-based<br />

feedback system. At the<br />

moment verticalization bed<br />

and wheel-chair using quality<br />

measures are under testing.<br />

HNRK-related costs:<br />

350 000 €.<br />

3. Estonian Connected Health<br />

Cluster (ECHC) – network<br />

for organizations that are<br />

interested in leading innovation<br />

in health-care to serve<br />

patients with ever better technological<br />

and process-related<br />

solutions. ECHC is a part<br />

of the European Connected<br />

Health Alliance and ScanBalt<br />

Network. In the cluster, HNRC<br />

provides possibilities for service<br />

and equipment testing,<br />

when needed.<br />

4. Active Life Cluster – SportEST<br />

(EU49304) – an association for<br />

organizations aiming at innovation<br />

for more active lifestyle.<br />

HNRC is mainly connected to<br />

the activities directed at physical<br />

activity and sports for people<br />

with special needs.<br />

Over the period 1.11.2015-<br />

30.10.2018 SportEST is co-financed<br />

by European Regional<br />

Development Fund.<br />

105


Organisatsioon<br />

Heategevus: Teatejooks<br />

MTÜ Tallinnmeeting alustas heategevusliku<br />

teatejooksu korraldamisega<br />

2006. aastal ning 2017. aastal<br />

toimus see juba 12. korda. 25 Eesti<br />

paigas jooksis 9500 last ning koguti<br />

5700 eurot. Teatejooksu eesmärgiks<br />

on propageerida laste tervislikku elustiili<br />

ja muuta liikumisharjumusi.<br />

Heategevuslikust teatejooksust on<br />

aastatega kujunenud Eesti suurim<br />

laste- ja noortespordiüritus ning<br />

kindlasti ka suurim heategevusüritus,<br />

kus lapsed ise annavad oma panuse<br />

heategevusse eakaaslaste ravi toetuseks<br />

HNRK-s, kes on liikumisvõime<br />

mõne elu keerdkäigu tõttu kaotanud.<br />

Korraldajad Gert Lee, Erich<br />

Teigamägi, Sirje Lippe ja Erik Pallase<br />

said teatejooksu korraldamise mõtte<br />

Norrast. Teatejooksu suurtoetaja on<br />

AS Kalev, toetajad Kultuurkapital,<br />

Tallinna linn, Tartu linn, Rademar,<br />

Eesti Kergejõustikuliit ning uudisteportaal<br />

Delfi.<br />

Täpsem info: www.teatejooks.ee.<br />

106


Organization<br />

Charity: Teatejooks<br />

Non-profit organization Tallinnmeeting<br />

started the charity project<br />

Teatejooks in 2006. The tradition<br />

has been ongoing and in 2017<br />

the run happened already for the<br />

12th time. The run took place in 25<br />

different Estonian locations, 9500<br />

children participated. 5700 € was<br />

raised. The mission of Teatejooks<br />

is to propagate healthy lifestyle for<br />

children and change habits connected<br />

to physical activity. Over<br />

the years Teatejooks has become<br />

Estonian biggest sports event for<br />

children and youth. Definitely it is<br />

the greatest charity project targeting<br />

children as participants as helpers<br />

or receivers. It is an opportunity<br />

to directly contribute to helping the<br />

peers who have lost their walking<br />

ability due to unfortunate happenings.<br />

The initiators of the event Gert<br />

Lee, Erich Teigamägi, Sirje Lippe, and<br />

Erik Pallase were inspired by similar<br />

events in Norway. The golden sponsor<br />

of Teatejooks is AS Kalev, supporters<br />

Kultuurkapital, Tallinn city, Tartu<br />

city, Rademar, Estonian Association<br />

of Athletics and newsmagazine Delfi.<br />

The event’s website:<br />

www.teatejooks.ee.<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

Laste arv<br />

Nr of children<br />

Paikade arv<br />

Nr of locations<br />

2009<br />

2010<br />

2011<br />

2012<br />

2013<br />

2014<br />

2015<br />

2016<br />

2017<br />

Teatejooksudel osalenud laste ja paikade arv.<br />

Number of children who have participated teatejooks over the years<br />

and number of places where it has happened.<br />

107


Organisatsioon<br />

Heategevus: teised projektid<br />

Lisaks teatejooksu<br />

projektile on HNRK<br />

olnud suure rõõmuga<br />

partneriks paljudele<br />

teistele suurematele<br />

ja väiksematele ettevõtmistele.<br />

Oleme<br />

tänu neile saanud<br />

ette võtta palju asjalikku<br />

ja uuenduslikku.<br />

Lisaväärtusena pakuvad<br />

need projektid<br />

alati hulga häid emotsioone<br />

ja ainulaadseid<br />

mälestusi.<br />

Väike ülevaade:<br />

• Heategevusfondi Aitan Lapsi ja<br />

Eesti Väike- ja Projektiteatrite<br />

Liidu korraldatud lasteetenduste<br />

programm aastatel 2016 ja 2017.<br />

Õpetlikud ja vahetud etendused<br />

tõid palju emotsioone ja elevust.<br />

• Eesti Vigastatud Võitlejate<br />

Ühingu korraldatud heategevuskampaaniad<br />

„Anname au!”:<br />

2015. aastal kõrgtehnoloogilise<br />

liikumisroboti Indego soetamiseks<br />

ning 2017. aastal nüüdisaegse<br />

mängu- ja treeningpargi<br />

rajamiseks.<br />

• Kommivabrik Kalev kampaania<br />

„Ole kah käpp!“ koostöös<br />

Rasmus Mägiga 2015.<br />

aasta oktoobris ja novembris<br />

HNRK-s ravil olevatele lastele<br />

ortooside valmistamise toetamiseks.<br />

Koguti 21 062 eurot.<br />

• Tartu Ülikooli Lastefondi kampaania<br />

„Käib kah!“ 2012. ja<br />

2013. aastal kõnnipatoloogiaga<br />

lastele tehtavate kõnnianalüüside<br />

toetamiseks HNRK kõnnilaboris.<br />

Koguti 49 517 eurot.<br />

• Eesti Rahvusringhäälingu heategevusprogramm<br />

„Jõulutunnel“<br />

2008. aastal HNRK-sse rajatava<br />

kolmemõõtmelise liikumisja<br />

kõnnianalüüsi labori toetuseks<br />

ning üldsuse teadlikkuse<br />

tõstmiseks taastusravi teemadel.<br />

Koguti üle 3,4 miljoni Eesti<br />

krooni.<br />

Lisaks on toimunud märkimisväärselt<br />

palju väiksemaid algatusi, mis<br />

on sama olulised nagu suured.<br />

Oleme kõigile tänulikud abistamise<br />

ja meie patsientidest hoolimise eest!<br />

108


Organization<br />

Charity: other projects<br />

In addition to teatejooks<br />

there have been<br />

other charity projects<br />

that HNRC has had a<br />

precious opportunity<br />

to participate. Due to<br />

the projects we have<br />

been able to initiate<br />

many innovative and<br />

useful developments to<br />

make the rehabilitation<br />

better. Even more,<br />

the events always<br />

bring along positive<br />

emotions and create<br />

unique memories.<br />

Here they are, starting from the more<br />

recent ones:<br />

• Theatrical programme for children<br />

organized by a Charity<br />

Fund „Helping Children“ and<br />

Estonian Association of Small<br />

and Project Theatres – during<br />

2016 and 2017. Thoughtful<br />

and fun performances provided<br />

much-appreciated excitement<br />

and emotions.<br />

• Charity projects „Salute!“ initiated<br />

by Estonian Veteran<br />

Association – in 2015 to support<br />

buying a contemporary<br />

high-tech locomotion robot<br />

Indego and in 2017 to support<br />

the developments of multifunctional<br />

outside playing and moving<br />

area.<br />

• Estonian oldest confectionary<br />

company Kalev’s campaign<br />

„Get involved too!“ with the<br />

participation of an Estonian<br />

athlete Rasmus Mägi – October<br />

and November 2015 to support<br />

the making of the orthosis for<br />

the children with moving disabilities.<br />

21 062 € was collected.<br />

• Tartu University Hospital<br />

Children’s Foundation’s campaign<br />

“Walks, but how”:<br />

During 2012 and 2013 funds<br />

were raised for doing 3D gait<br />

analysis in HNRC’s gait lab for<br />

children with walking difficulties.<br />

49 517 € was collected.<br />

• Estonian National Television<br />

Network’s annual charity program<br />

„Christmas tunnel“: during<br />

Christmas of 2008 to raise<br />

the awareness about rehabilitation<br />

and help in building<br />

three-dimensional gait analysis<br />

laboratory. Over 3,4 million<br />

Estonian crowns were raised.<br />

Also, there have been numerous<br />

smaller occasions which have been<br />

as important and relevant as the<br />

before-mentioned more significant<br />

projects.<br />

We genuinely acknowledge everybody<br />

who has decided that caring<br />

for our patients is worthwhile!<br />

109


Organisatsioon<br />

Külalised<br />

Külalisi käib HNRK-s<br />

palju. Oleme avatud ja<br />

püüame leida võimalusi,<br />

et võtta vastu nii<br />

palju huvilisi kui võimalik.<br />

Selline lähenemine<br />

on teadlik: nii<br />

saame oma keskust,<br />

taastusravi ja rehabilitatsiooni<br />

laiemalt inimestele<br />

tutvustada<br />

ning lähemale tuua.<br />

Õpime iga kord külalistelt<br />

ise ka midagi.<br />

2017. aasta märkimisväärseimad<br />

külalised:<br />

Eesti Vabariigi president Kersti<br />

Kaljulaid – 29. märts 2017. Toona<br />

toimus presidendi ametlik Läänemaa<br />

visiit, mille jooksul peatuti ka<br />

HNRK-s. Külaskäigu jooksul arutasid<br />

president ja HNRK juhataja<br />

taastusravi ja rehabilitatsioonisüsteemi<br />

üle ning vaatasid HNRK võimalusi.<br />

Samuti sai president näha<br />

igapäevaseid ravisituatsioone ning<br />

rääkida töötajate ja patsientidega.<br />

Sissekandes HNRK külalisraamatusse<br />

ütleb ta: „Tänapäeva teadus<br />

ja tehnoloogia suudab palju – on<br />

hea näha, et Eesti inimesed saavad<br />

sellist abi nii ilusas kohas.”<br />

USA suursaadik Eestis James D.<br />

Melville – 5. mai 2017. Haapsalus<br />

toimus Ameerika päev. Priit Eelmäe<br />

tutvustas külalistele HNRK tegemisi<br />

ning näitas taastusravihaigla võimalusi.<br />

Suursaadik Melville oli huvitava<br />

tiiru eest tänulik. Tema sõnad HNRK<br />

külalisraamatus: „Õnnitlused selgelt<br />

maailmatasemel rehabilitatsioonikeskuse<br />

loomise eest! On väga muljetavaldav,<br />

kui professionaalsed ja<br />

pühendunud on HNRK arstid, õed,<br />

terapeudid ja teised töötajad.”<br />

Haapsalu Linna Algkooli 3c ja 5c<br />

klass – õpetajate päev oktoobris<br />

2017. Mudilased vaatasid uudishimulikult,<br />

mis tööd füsioterapeut<br />

teeb. Suuremad lapsed osalesid tegevusteraapias.<br />

Väiksemad uudistajad<br />

tegid koos füsioterapeut Riina<br />

Mõimiga HNRK-s ekskursiooni ning<br />

said proovida mitmeid füsioteraapiavahendeid.<br />

Tegevusteraapia huvilised<br />

valmistasid koos tegevusterapeut<br />

Siiri Siimensoniga ortoosimaterjali<br />

jääkidest helkureid ning said<br />

jälgida ortoosi valmistamise protsessi.<br />

Lapsed olid väga rõõmsad, et<br />

neil taoline võimalus avanes, ning<br />

tõdesid, et külaskäik oli huvitav.<br />

2017. aastal käidi meil külas 50<br />

korral.<br />

110


Organization<br />

Guests<br />

HNRC hosts many<br />

quests. HNRC has<br />

decided to be open<br />

and try to find possibilities<br />

of accepting as<br />

many requests as possible.<br />

This is a good<br />

way of introducing<br />

rehabilitation – and<br />

HNRC – to a broader<br />

public. Over the years<br />

we have welcomed<br />

a variety of exciting<br />

quests. Every time we<br />

learn as well.<br />

During the year 2017 the most remarkable<br />

quests were:<br />

Estonian President Mrs Kersti<br />

Kaljulaid – 29 March 2017 – It was<br />

President’s official visit to Lääne<br />

county, HNRC was included to<br />

the program. During the visit, the<br />

President and Mr Eelmäe discussed<br />

the current state of rehabilitation<br />

and looked at HNRC’s possibilities.<br />

Also, the President saw every-day<br />

treatment sessions and talked to<br />

patients and employees. President’s<br />

greetings in HNRC’s guestbook say:<br />

“Nowadays science and technology<br />

can do much – it is good to see that<br />

Estonian people can have such a help<br />

in this beautiful place”<br />

The ambassador of the United States<br />

of America James D. Melville – 5<br />

May 2017 – it was an American<br />

day in Haapsalu. Mr Eelmäe introduced<br />

HNRC’s dealings and<br />

principles. Also, a tour around the<br />

hospital was presented. James D.<br />

Melville was grateful for the insights.<br />

He wrote to HNRC’s guest book:<br />

“Congratulations on creating what<br />

is clearly a world-class hospital and<br />

rehabilitation centre. I was very impressed<br />

by the dedication and abilities<br />

of your doctors, nurses, therapists<br />

and other professionals.”<br />

Children from Haapsalu’s<br />

Elementary School 3C and 5C class<br />

– teacher’s day in October 2017 –<br />

The smaller children were interested<br />

what a physiotherapist does. Their<br />

older peers visited occupational therapy.<br />

Physiotherapist Riina Mõim<br />

who welcomed the 3C class showed<br />

them HNRC and let them try different<br />

physiotherapy equipment. The<br />

5C class made reflectors from the remains<br />

of orthosis’ material, and occupational<br />

therapist Siiri Siimenson<br />

showed them how a real orthosis is<br />

made. The therapists confirmed that<br />

children were happy and interested<br />

during the visit.<br />

All in all, there were more than 50<br />

visits that HNRC hosted in 2017.<br />

111


Organisatsioon<br />

Keskustelu<br />

HNRK ajaleht Keskustelu ilmub aastast<br />

2011, igal aastal kaks korda.<br />

Ehkki selle välimus on aegade jooksul<br />

muutunud, on <strong>sisu</strong> ja eesmärk<br />

jäänud meeldivalt traditsiooniliseks.<br />

Seega on Keskustelust kujunenud<br />

omamoodi kroonika, mille pabervõi<br />

elektroonilisi lehekülgi sirvides<br />

saab üht-teist meenutada ning, mis<br />

veelgi huvitavam, jälgida organisatsiooni<br />

arengut, keskseid teemasid ja<br />

nende küpsemist.<br />

Aasta esimene Keskustelu võtab<br />

kokku eelmise aasta ning annab ülevaate<br />

sündmustest, mis olnud ja mis<br />

lähitulevikus saabumas. Aasta lõpus<br />

üllitatav ajalehenumber on tavapäraselt<br />

rohkem keskendunud olulistele<br />

haigla igapäevatööga seotud<br />

teemadele: filosoofia, põhimõtted,<br />

arenduste põhjendused ja taastusravi<br />

ning rehabilitatsiooni puudutavad<br />

uuendused laiemas ühiskonnas.<br />

Ükski väljaanne ei ilmu ilma<br />

personali- ning teadus-/ ja koolituslehekülgedeta.<br />

Vähemalt korra aastas<br />

kirjutame patsientide rahuloluküsimuste<br />

vastustest ning HNRK<br />

lahendustest.<br />

Keskustelu on paberkandjal loetav<br />

HNRK-s. Samuti saadame seda oma<br />

suurematele partneritele postiga. On<br />

ütlematagi selge, et elektroonilistes<br />

kanalites – HNRK kodulehel ning<br />

Facebookis – on Keskustelu kättesaadav<br />

kõigile huvilistele.<br />

Keskustelu<br />

HNRC’s newspaper – Keskustelu (a<br />

cute little wordplay in Estonian that<br />

is aiming to hint towards life in a<br />

center) – has been published twice<br />

a year since 2011. Over the years<br />

Keskustelu’s looks have changed,<br />

but the main content and its aim<br />

have remained pleasantly traditional.<br />

Therefore, the newspaper has started<br />

to serve as chronicles for HNRC.<br />

Riffling its paper or electronic pages<br />

always brings up memories and –<br />

even more interestingly – reflects the<br />

developments of HNRC and maturing<br />

of central themes over the course<br />

of time.<br />

The first number of a year concludes<br />

the past year and highlights the mentionable<br />

events. The second number<br />

is usually more general and concentrates<br />

on the insights of philosophies,<br />

principles, values, explained reasons<br />

behind various rehabilitation-related<br />

themes actual in the hospital at that<br />

time. No Keskustelu is published<br />

without pages about the staff, and<br />

continuous professional development.<br />

At least once a year patients’<br />

satisfaction is discussed and HNRC’s<br />

actions described. And so on..<br />

Paper-issues are available in HNRC<br />

as well as sent to close partners via<br />

mail. Without words, it is clear that<br />

through electronic ways – HNRC’s<br />

website and Facebook – everybody<br />

can read our newspaper.<br />

112


113<br />

Organization


Tagasiside<br />

114


Feedback<br />

115


Tagasiside<br />

Teised meist: koostööpartnerid<br />

Väljavõtteid arvamustest ja ettekannetest<br />

Urmas Siigur, Tartu<br />

Ülikooli Kliinikum SA,<br />

juhatuse esimees:<br />

„Minu jaoks on HNRK<br />

kombinatsioon usaldusväärsusest,<br />

ülimast<br />

kompetentsusest, uuendusmeelsusest<br />

ja nooruslikust<br />

optimismist.<br />

Kindel partner, kellel<br />

on unikaalne koht ja<br />

roll meie tervishoiumaastikul.“<br />

Jevgeni Bugakin, Eesti<br />

Töötukassa, peaspetsialist:<br />

„HNRK pakub tööalast<br />

rehabilitatsiooni<br />

spetsiifilisele sihtgrupile,<br />

millele spetsialiseeruvad<br />

vähesed<br />

rehabilitatsiooniasutused<br />

Eestis.“<br />

Natalie Beswetherick,<br />

füsioterapeut<br />

Suurbritanniast,<br />

Maailma Füsioteraapia<br />

Konföderatsiooni<br />

Euroopa regiooni<br />

Euroopa asjade töögrupi<br />

liige:<br />

„Ma ei ole Suur-britannias<br />

kunagi sattunud<br />

sellise varustatuse<br />

ja töökorraldusega<br />

rehabilitatsioonikeskusesse.<br />

Teil on<br />

midagi, mida kogenud<br />

terapeudid mujal<br />

ei ole kunagi näinud.<br />

Olge oma võimaluste<br />

üle väga uhked.“<br />

Rain Laane, Eesti<br />

Haigekassa, juhatuse<br />

esimees<br />

„HNRK on Eesti tervishoiusüsteemis<br />

keeruliste<br />

neuroloogiliste<br />

kahjustuste taastusravikeskusena<br />

unikaalne<br />

kompetentsikeskus.<br />

Meil on hea meel, et<br />

HNRK on olnud haigekassa<br />

stabiilne ja<br />

usaldusväärne partner<br />

juba mitu kümnendit<br />

ning kandnud olulist<br />

vastutust: kolmandik<br />

statsionaarsest taastusraviteenusest<br />

on nende<br />

pakutud, osutades neid<br />

patsientidele kõikidest<br />

Eesti piirkondadest.<br />

HNRK pakutavad<br />

kvaliteetsed teenused,<br />

pidev areng ja oluline<br />

roll lastele ja täiskasvanutele<br />

taastusravi<br />

osutajana, on viinud<br />

otsuseni liita see haigla<br />

riikliku tähtsusega strateegiliste<br />

raviasutuste<br />

nimekirja. Haigekassa<br />

tervitab igati HRNK-d<br />

püsiva partnerina Eesti<br />

elanikkonnale taastusraviteenuste<br />

pakkumisel.”<br />

Jelena Sokk, Tartu<br />

Ülikool, füsioteraapia<br />

programmijuht, lektor:<br />

„Kõrge kompetentsi<br />

tase, koostöövalmidus,<br />

kiire suhtlus ja tagasiside,<br />

positiivsus.“<br />

Andrus Remmelgas,<br />

PERH, juhatuse liige,<br />

ülemarst:<br />

„Põhja–Eesti Regionaalhaiglal<br />

on olnud<br />

aastatepikkune hea<br />

koostöö HNRK-ga.<br />

Keskus on lisaks arstidele<br />

ka patsientide<br />

poolt väga hinnatud,<br />

tagades kvaliteetse<br />

taastusravi erinevate<br />

patoloogiatega patsientidele.<br />

Eriti paistab<br />

HNRK silma neurotraumaga<br />

patsientide<br />

kõrgetasemelise<br />

taastusravi osutajana,<br />

olles innovatiivsete<br />

rakenduste ja ravimeetodite<br />

eestvedaja Eesti<br />

taastusravi maastikul.“<br />

Cathy Hazzard, NDTinstruktor<br />

ja füsioterapeut,<br />

HNRK pikaajaline<br />

koostööpartner<br />

NDT-koolituste korraldamisel:<br />

„Kirg ja oskused, mida<br />

te HNRK-s igapäevaselt<br />

rakendate, et<br />

aidata kaasa patsientide<br />

funktsionaalsele<br />

arengule, on alustala<br />

kvaliteetsele rehabilitatsioonile.<br />

Tunnen<br />

end privilegeerituna,<br />

et saan olla osaline,<br />

koos teiega õppida<br />

ning aidata kaasa Eesti<br />

inimeste taastumisele.“<br />

Kaja Elstein, Pärnu<br />

Haigla, arst, taastusravi<br />

osakonna juhataja,<br />

Eesti Taastusarstide<br />

Seltsi esinaine:<br />

„HNRK on väga hea<br />

tehnilise varustusega<br />

asutus, lisaks professionaalne<br />

kliiniline meeskond.“<br />

Kait Raudsepp, If<br />

kindlustus, kahjukäsitleja:<br />

„Kiireim viis ja koht,<br />

kus patsientidele taastusravi<br />

pakkuda.“<br />

Talis Vare, TLÜ<br />

Haapsalu kolledž,<br />

TERE KK projektijuht:<br />

„HNRK kompetents<br />

pole asendatav meie<br />

koostööprojektis.“<br />

Marelle Möll,<br />

Haapsalu<br />

Kutsehariduskeskus,<br />

äriteenuste osakonna<br />

juhataja:<br />

„Selline suurepärane<br />

õppebaas ja pädevad<br />

spetsialistid on vajalikud,<br />

et anda panus<br />

selle valdkonna erialade<br />

paremaks õppeks<br />

ja kvaliteetsema tööjõu<br />

ettevalmistamiseks.<br />

Väga hea praktikabaas<br />

praktikantidele.“<br />

116


Feedback<br />

HNRC in the words of others<br />

Outtakes from opinions and presentations<br />

Tartu University<br />

Hospital – Urmas<br />

Siigur, COB<br />

„For me HNRC is a<br />

combination of trustworthiness,<br />

upmost<br />

competence, innovativeness,<br />

and blooming<br />

optimism. Solid partner<br />

with an unique place<br />

and role in our medical<br />

terrain.“<br />

North Estonia Medical<br />

Centre Foundation –<br />

Andrus Remmelgas,<br />

Member of the Board,<br />

head-doctor<br />

„North Estonia<br />

Medical Centre has had<br />

years of good co-operation<br />

with HNRC. In<br />

addition to doctors,<br />

also patients highly value<br />

high-quality rehabilitation<br />

services HNRC<br />

provides. HNRC is especially<br />

shining in providing<br />

high-quality services<br />

for patients with<br />

complex neurotraumas.<br />

HNRC is the innovation<br />

leader in Estonian<br />

rehabilitation.“<br />

Cathy Hazzard, NDTinstructor,<br />

and physiotherapist,<br />

HNRC’s longterm<br />

partner in organizing<br />

NDT-courses.<br />

„Compassion and skill<br />

that you demonstrate<br />

with your patients ev-<br />

ery day to help them<br />

function better is a<br />

testament to the quality<br />

of rehabilitation<br />

you strive for here at<br />

HNRC. I feel privileged<br />

to have shared<br />

learning with you and<br />

thank you for allowing<br />

me to be part of<br />

the Estonian people’s<br />

recovery.“<br />

Estonian Health<br />

Insurance Fund – Rain<br />

Laane, Chairman of<br />

the Board<br />

“HNRC is a unique<br />

competence centre in<br />

Estonian health scene<br />

providing rehabilitation<br />

for complex neurological<br />

conditions. I<br />

am very pleased that<br />

HNRC has been a stable<br />

and trustworthy partner<br />

of Estonian Health<br />

Insurance Fund over<br />

many decades. HNRC<br />

has been responsible for<br />

one-third of our in-patient<br />

rehabilitation<br />

serving people from all<br />

over Estonia. HNRC’s<br />

high-quality services,<br />

continuous development<br />

and significant role<br />

in serving children and<br />

adults with rehabilitation<br />

needs, has led to a<br />

decision to include the<br />

hospital among the strategically<br />

important national<br />

health care providers.<br />

Health Insurance<br />

Fund happily welcomes<br />

HNRC among permanent<br />

partners.”<br />

Natalie Beswetherick,<br />

a physiotherapist<br />

from the UK, member<br />

of the ER-WCPT’s<br />

(World Confederation<br />

for Physical Therapy,<br />

European region)<br />

European matters<br />

working-group:<br />

„I have never come<br />

across such a rehabilitation<br />

centre in the UK<br />

in terms of its equipment<br />

and working arrengement.<br />

Being able<br />

to offer something an<br />

experienced professional<br />

has never seen<br />

elsewhere, you should<br />

be very proud of the<br />

therapy options available<br />

at your centre.“<br />

If Insurance – Kait<br />

Raudsepp, casemanager:<br />

„The fastest way to<br />

provide rehabilitation<br />

for our clients.“<br />

Unemployment Fund<br />

– Jevgeni Bugakin,<br />

head-specialist:<br />

„HNRC provides return-to-work<br />

rehabilitation<br />

for a specific target-group,<br />

that only can<br />

be found in a few other<br />

service providers, if<br />

at all.“<br />

University of Tartu<br />

– Jelena Sokk, programme<br />

leader of physiotherapy<br />

curricula,<br />

lector:<br />

„High level of competence,<br />

willingness to<br />

co-operate, fast communication<br />

and feedback,<br />

positive approach.“<br />

Haapsalu Vocational<br />

Education and<br />

Training Centre –<br />

Marelle Möll, head of<br />

the business matters:<br />

„This kind of a superb<br />

training base and<br />

competent specialists<br />

are useful in developing<br />

field-specific education<br />

and schooling<br />

of quality work-force.<br />

A perfect place for doing<br />

practical studies.“<br />

Tallinn University<br />

Haapsalu College –<br />

Talis Vare, TERE KK<br />

project manager:<br />

„In our co-operational<br />

project of TERE KK<br />

HNRC’s competence is<br />

irreplaceable.”<br />

Pärnu Hospital – dr<br />

Kaja Elstein, head<br />

of the rehabilitation<br />

unit, chair-woman for<br />

Estonian Association<br />

of PRM doctors:<br />

„HNRC is very well<br />

equipped rehabilitation<br />

hospital. Also, HNRC<br />

has professional clinical<br />

rehabilitation<br />

team.“<br />

117


Tagasiside<br />

2017. aastal hindasid patsiendid<br />

HNRK-s kõige enam:<br />

In 2017 the patients<br />

valued these aspects<br />

the most about HNRC:<br />

friendly<br />

good<br />

staff<br />

attitude<br />

118


Feedback<br />

work<br />

service providers<br />

the service<br />

119


Faktid 2017/ Facts 2017<br />

Osakondi 7<br />

Töötajaid 146<br />

4 kõrgtehnoloogilist robotit<br />

1 jõusaal 15 masinaga<br />

1 ortoositöökoda<br />

1 kliiniline 3D kõnni- ja liikumisanalüüsi labor<br />

1 DXA luutihenduse ja kehakoostise määramiseks<br />

1 koormustestimise võimalus<br />

1 HNRK abivahendikeskus<br />

6 suuremat teadus- ja arendusprojekti, kus<br />

HNRK on partneriks<br />

2448 statsionaarset haigusjuhtu<br />

1418 ambulatoorset haigusjuhtu<br />

244 noorsportlaste terviseuuringut<br />

Keskmine statsionaarse ravijuhu pikkus 12,1<br />

päeva<br />

Pikim ravijuhu pikkus 81 päeva<br />

Voodihõive 90%<br />

1058 meeskonnatööarutelu<br />

463 patsiendile<br />

FIM ® -paranemine keskmiselt päevas 0,34 punkti,<br />

keskmiselt raviperioodi jooksul 6,93 punkti<br />

8758 juhendatud praktikatundi<br />

3 heategevusprojekti<br />

Units: 7<br />

Employees: 146<br />

4 high-tech neurorobots<br />

1 HUR-gym, 15 machienes<br />

1 orthosis lab<br />

1 3D clinical gait lab<br />

1 DXA for measuring bone tensity and body<br />

composition<br />

1 O 2<br />

max consumption measuring lab<br />

1 Adaptive Device Centre<br />

6 research and developmental projects, where<br />

HNRC is a partner<br />

2448 in-patient cases<br />

1418 out-patient cases<br />

244 health assessments<br />

for young sportsmen<br />

Average length of stay 12,1 days<br />

The longest case: 81 days.<br />

Bed occupancy 90%<br />

1058 team-meetings for<br />

463 patients<br />

Average FIM ® -improvement per day 0,34 points,<br />

per case 6,93 points<br />

8758 supervision hours<br />

3 charity projects<br />

120

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!