GOOD EVENING-DAK-27-02-2019

goodevening

OXfIY ÀfaÀIYSX¯f

A»f¦f AaQf¬f, A»f¦f ³f¬fdSX¹ff

BaQf`SX, fb²f½ffSX 27 RYSX½fSXe 2019

Àffa²¹f Q`d³fIY

Àfbd½f¨ffSX

þf °fIY Af´f þû IYSX SXWXZ WXỒ, CXÀfZ

´fÀfÔQ ³fWXeÔ IYSX°fZ

°ff °fIY Af´f ÀfRY»f°ff ³fWXeÔ ´ff

ÀfIY°fZÜ

BaQüSX-·fû´ff»f ÀfZ ´fiIYfdVf°f

¸fc»¹f Qû ÷Y´fE (´ffa¨f ÷Y´fE-¸ffdÀfIY WXfgIYSX-ÀfZ½ff) • ´fÈ¿NX: 8 • ½f¿fÊ: 2 • AaIY: 338

info@goodeveningonline.com https://www.facebook.com/goodevening01 www.goodeveningonline.com

EªfZÔÀfe

ßfe³f¦fSXÜ ff»ffIYûMX, ¨fIYûMXe Àf¸fZ°f 13 Af°fÔIYe

dNXIYf³fûÔ ´fSX WXbBÊ E¹fSXÀMÑfBIY IZY ffQ ´ffdIYÀ°ff³f IYe

AûSX ÀfZ E»fAûÀfe ´fSX ÀfeþRYf¹fSX IYf CX»»fÔ§f³f

¸fÔ¦f»fUfSX ´fcSXe SXf°f AüSX fb²fUfSX ÀfbfWX ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜ

´ffdIYÀ°ff³f IYe AûSX ÀfZ ¸f³fþû°f ´fbÔL, ³füVfZSXf SXfþüSXe,

AJ³fcSX AüSX dÀf¹ff»fIYûMX ÀfZ¢MXSXûÔ ¸fZÔ ¦fû»feffSXe AüSX

¸fûMXfÊSX Qf¦fZ ¦fEÜ ·ffSX°f IYe AûSX ÀfZ þUffe IYfSXÊUfBÊ IZY

ffQ OXSXZ ´ffdIYÀ°ff³f ³fZ dÀf¹ff»fIYûMX ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ MX`ÔIY IYf

·fe BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ffÜ

´ffdIYÀ°ff³f IYû ·ffSXe ³fbIYÀff³f

´ffdIYÀ°ff³f IYe AûSX ÀfZ IYe þf SXWXe ¦fû»feffSXe IYf ·ffSX°f

IYOÞXf þUff QZ SXWXf WX`Ü ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff IYe AûSX ÀfZ IYe þf

SXWXe ¦fû»feffSXe ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f IZY 5 ´fûÀMX °fffWX WXû ¦fE

WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf IYBÊ ´ffdIYÀ°ff³fe SXZÔþÀfÊ §ff¹f»f f°ffE

þf SXWXZ WX`ÔÜ ·ffSX°fe¹f ³fZ ÀfZ³ff QbV¸f³f IYû ·ffSXe ³fbIYÀff³f

´fWXbÔ¨ff¹ff WX`Ü ´ffdIYÀ°ff³f IYe BÀf WXSXIY°f ÀfZ 10 ·ffSX°fe¹f

þUf³f §ff¹f»f WXû ¦fE AüSX ´fbÔL ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ Qû dSXWXf¹fVfe

¸fIYf³f Ãfd°f¦fiÀ°f WXû ¦fEÜ Àff±f WXe Qû Af¸f »fû¦fûÔ IZY

§ff¹f»f WXû³fZ IYe ·fe JfSX WX`Ü ¦fû»feffSXe IZY IYfSX¯f

SXfþüSXe ¸fZÔ ÀfSXWXQ ÀfZ ÀfMXZ 5 dIY»fû¸feMXSX IZY B»ffIZY ¸fZÔ

Àf·fe ÀIcY»f fÔQ IYSX dQE ¦fE WX`ÔÜ Àff±f WXe 5UeÔ, 6UeÔ

AüSX 7UeÔ IYe ´fSXeÃff SXï IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü

´fÔþff ¸fZÔ ·fe °f³ffU fSXIYSXfSX

UWXeÔ, ´fÔþff ¸fZÔ ·fe ·ffSX°f ÀfZ ÀfMXe Àfe¸ff ´fSX °f³ffU

fSXIYSXfSX WX`Ü I`Y´MX³f ÀfSXIYfSX ³fZ Àfe¸ff ´fSX °f`³ff°f

°fWXÀfe»fQfSXûÔ IYe Lbd˜¹ffÔ SXï IYe WX`Ü Afþ ÀfeE¸f I`Y´MX³f

A¸fdSXÔQSX dÀfÔWX ÀfSXWXQ IYf QüSXf IYSXZÔ¦fZÜ Àfe¸ff ´fiWXdSX¹fûÔ IYû

dIYÀfe ·fe §fMX³ff ÀfZ RYüSX³f d³f´fMX³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX SXWX³fZ

IYf ÀfÔQZVf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ·ffSX°f IZY õfSXf IYe ¦fBÊ

E¹fSXÀMÑfBIY ´fSX A¸fZdSXIYf ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IYû ¨fZ°ff¹ff WX`Ü

A¸fZdSXIYf ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f ÀfZ IYWXf WX` dIY UWX Af°fÔIYUfQe

ÀfÔ¦fNX³fûÔ ´fSX °fbSXÔ°f IYfSXÊUfBÊ IYSXZÜ

¸fWXÔ¦fe ´fOÞXe E»fAûÀfe ´fSX ¦fbÀ°ffJe, Af M`ÔXIY »fZIYSX Af¹ff ´ffIY

´ffdIYÀ°ff³f ³fZ IYe ¦fû»feffSXe °fû

·ffSX°f ³fZ CXOÞXf QeÔ ´ffa¨f ¨ff`dIY¹ffa

·ffSX°f IYe E¹fSX ÀMÑXfBIY ÀfZ ´ffdIYÀ°ff³f füJ»ff ¦f¹ff W`XÜ CXÀf³fZ Af³f³f-RYf³f³f ¸fZÔ ªf½fffe IYfSÊX½ffBÊ IYSX³fZ IYf A¦fSX ¹fbð dLOÞXf °fû þf³f »fedþE ·ffSX°f

¸f³f f³ff¹ff AüSX ªf¸¸fc-IYV¸feSX Àfe¸ff ´fSX 15 À±ff³fûÔ ´fSX ¦fû»feffSXe IYeÜ ·ffSX°fe¹f ªf½ff³fûÔ ³fZ ·fe ´ffdIYÀ°ff³f

IYe ´ffa¨f ¨füdIY¹fûÔ IYû ²½fÀ°f IYSX dQ¹ffÜ BÀfÀfZ OXSXf ´ffdIYÀ°ff³f ¹fbðIY M`ÔXIYûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ ªff SXWXf W`XÜ IZY Af¦fZ IYWXfÔ dMXIZY¦ff ´ffdIYÀ°ff³f

B²fSX, ·ffSX°f ³fZ ¦fbªfSXf°f, ´faªfff ½f SXfªfÀ±ff³f Àfe¸ff ´fSX ·fe ¨füIYÀfe fPÞXf Qe W`XÜ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fedOX¹ff ³fZ ·fe ·ffSX°f IYe Àf`³¹f °ffIY°f ´ffdIYÀ°ff³f IZY ¸fbIYff»fZ þ¸feÔ ÀfZ »fZIYSX WXUf ¸fZÔ IYBÊ

A´f³fe ÀfSXIYfSX ´fSX Àf½ff»f JOÞZX dIYE W`ÔX dªfÀf¸fZÔ ´fcLXf ¦f¹ff W`X dIY SXf°f ¸fZÔ 21 d¸f³fMX °fIY ·ffSX°fe¹f d½f¸ff³f ¦fb³ff Ad²fIY ¸fþfc°f WX`Ü ¨fÔQ dQ³f IZY ÀfÔ§f¿fÊ IZY ffQ ´ffdIYÀ°ff³f IYû §fbMX³fZ

MXZIY³fZ ´fOÞX þfEÔ¦fZ ¢¹fûÔdIY ±f»f ÀfZ³ff, Uf¹fb ÀfZ³ff AüSX ³fü ÀfZ³ff IZY fe¨f þf

Àfe¸ff ¸fZÔ SXWZX °fû ÀfSXIYfSX »fafZ Àf¸f¹f °fIY ¨fb´´fe ¢¹fûÔ Àff²fZ SXWXe? A¸fZdSXIYf ³fZ ·fe ¨fZ°ff½f³fe Qe W`X dIY

Qû³fûÔ QZVfûÔ IYe °ffIY°f IYe °fb»f³ff IYSXZÔ °fû ·ffSX°f IYfRYe Af¦fZ WX`Ü

´ffdIY°ff³f A´f³fe ªf¸fe³f ÀfZ Af°faIY½ffQ IYe R`Y¢MXSXe faQ IYSmX A³¹f±ff ¦fa·feSX ´fdSX¯ff¸f ·fb¦f°f³fZ ´fOÞX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ

±f»f ÀfZ³ff

Qû McXIY

þ`Vf ³fZ ´fb»fUf¸ff ¸fZÔ

dIY¹ff ±ff WX¸f»ff, ·ffSX°f

³fZ d»f¹ff E¢Vf³f : Àfb¿f¸ff

EZÀfZ UöY ¸fZÔ þf ·ffSX°f IYe Uf¹fbÀfZ³ff ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f

¸fZÔ §fbÀfIYSX Af°fÔIY IZY AçûÔ IYû °fffWX dIY¹ff WX`,

dUQZVf ¸fÔÂfe Àfb¿f¸ff ÀUSXfþ ¨fe³f IYû Àff²f³fZ

d³fIY»fe WXỒÜ fb²fUfSX ÀfbfWX ÀUSXfþ ³fZ UbþZ³f ¸fZÔ

¨fe³f IZY dUQZVf ¸fÔÂfe UfÔ¦f »fe AüSX øYÀfe dUQZVf

¸fÔÂfe ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYeÜ ¹fWXfÔ CX³WXûÔ³fZ ´fb»fUf¸ff ¸fZÔ

WXbE Af°fÔIYe WX¸f»fZ IYf dþIiY dIY¹ff AüSX IYWXf

·ffSX°f Af°fÔIYUfQ IZY dJ»ffRY þeSXû MXfg»fSXZÔÀf IYe

³fed°f SXJ°ff WXǛ ·ffSX°f IYe E¹fSXÀMÑfBIY IYf dþIiY

IYSX°fZ WXbE Àfb¿f¸ff ÀUSXfþ ³fZ ¨fe³fe dUQZVf ¸fÔÂfe IZY

Àff¸f³fZ IYWXf dIY ¸fZSXf ¨fe³f IYf QüSXf EZÀfZ Àf¸f¹f ´fSX

WXû SXWXf WX` þf ·ffSX°f QbJ AüSX ¦fbÀÀfZ ÀfZ ·fSXf WXbAf

WXǛ IbYL dQ³f ´fWX»fZ WXe þ¸¸fc-IYV¸feSX ¸fZÔ EIY fOÞXf

Af°fÔIYe WX¸f»ff WXbAf ±ffÜ Àfb¿f¸ff ³fZ IYWXf dIY BÀf

Af°fÔIYe WX¸f»fZ IYû ´ffdIYÀ°ff³f ÀfZ ¨f»f³fZ Uf»fZ

Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³f þ`Vf-E-¸fûWX¸¸fQ ³fZ AÔþf¸f

dQ¹ff ±ff dþÀfIYf þUff ·ffSX°f ³fZ dQ¹ff WXǛ

´ffdIYÀ°ff³f ³fZ Af

CXSXe ¸fZÔ °fûOÞXf ÀfeþRYf¹fSX

´ffdIYÀ°ff³f »f¦ff°ffSX Àfe¸ff ´fSX ÀfeþRYf¹fSX IYf CX»»fÔ§f³f IYSX

SXWXf WX`Ü fb²fUfSX ÀfbfWX ´ffdIYÀ°ff³fe ÀfZ³ff ³fZ CXSXe ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ

¦fû»feffSXe IYe, dþÀfIYf ·ffSX°f ³fZ ¸fbÔWX°fûOÞX þUff dQ¹ffÜ

¸fÔ¦f»fUfSX Vff¸f ÀfZ WXe ´ffdIYÀ°ff³f IYBÊ þ¦fWX ÀfeþRYf¹fSX °fûOÞX

SXWXf WX`Ü

Vfûd´f¹ffÔ ¸fZÔ dSXWXf¹fVfe ¸fIYf³f

¸fZÔ dL´fZ WX`Ô 2-3 Af°fÔIYe

Vfûd´f¹ffÔ ¸fZÔ ÀfbSXÃff f»fûÔ AüSX Af°fÔdIY¹fûÔ IZY fe¨f ¸fbNX·fZOÞX þfSXe WX`Ü

f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY EIY dSXWXf¹fVfe ¸fIYf³f ¸fZÔ 2 ÀfZ 3 Af°fÔIYe dL´fZ

WX`ÔÜ Qû³fûÔ AûSX ÀfZ RYf¹fdSXÔ¦f IYe þf SXWXe WX`Ü Vfûd´f¹ffÔ ¸fZÔ BÔMXSX³fZMX ÀfZUf

IYû fÔQ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf Afg´fSXZVf³f IYû ÀfZ³ff, ÀfeAfSX´feERY

AüSX EÀfAûþe ¨f»ff SXWXe WX`aÜ

ÀfbSXÃff

¦fbþSXf°f ¸fZÔ Àf¸fbQie Àfe¸ff ´fSX

AfNXX þWXfþ °f`³ff°f, Àfe¸ff ´fSX

M`ÔXIY °f`³ff°f IYSX SXWXf ´ffIY

¸fÔ¦f»fUfSX IYû ´ffIY Ad²fIÈY°f IYV¸feSX ¸fZÔ AüSX

´ffdIYÀ°ff³f IZY AÔQSX ·ffSX°f ³fZ WXUfBÊ WX¸f»ff dIY¹ff

dþÀf¸fZÔ 300 ÀfZ ª¹ffQf Af°fÔIYe ¸ffSXZ ¦fEÜ BÀfÀfZ

füJ»ffIYSX ´ffdIYÀ°ff³f ·ffSX°fe¹f Àfe¸ff ´fSX MX`ÔIY

AüSX ÀfZ³ff IYe °f`³ff°fe IYSX SXWXf WX`Ü BÀfÀfZ d³f´fMX³fZ

IZY d»fE ·ffSX°f ·fe ¨ffIY-¨füfÔQ WX`Ü ¦fbþSXf°f ¸fZÔ

´fûSXfÔQSX fÔQSX¦ffWX ´fSX dIYÀfe ·fe WX¸f»fZ IYf þUff

QZ³fZ IZY d»fE AfNX þWXfþ °f`³ff°f IYSX dQE WX`ÔÜ

UWXeÔ, ´f¹fÊMXIYûÔ IZY d»fE ´ffdIYÀ°ff³f-·ffSX°f Àfe¸ff

QVfʳf fÔQ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¦fbþSXf°f ¸fZÔ IY¨L IZY

CXÀf ´ffSX ´ffdIYÀ°ff³f ³fZ MX`ÔIY SXZdþ¸fZÔMX IYe °f`³ff°fe

VfbøY IYSX Qe WX`Ü Qû dQ³fûÔ ÀfZ ¹fWX IYUf¹fQ ¨f»f

SXWXe ±fe, dþÀf¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû °fZþe QZJe ¦fBÊÜ

IY¨L IYe Ue§ffIYûMX ÀfSXWXQ ÀfZ dÀfRÊY Af²ff dIY¸fe

QcSX ´ffdIYÀ°ff³fe ÀfZ³ff AüSX SXZÔþÀfÊ IYe WX»f¨f»f fPÞX

¦fBÊ WX`Ü Àfe¸ff ´ffSX ÀfZ³ff IZY þ°±fûÔ IYf ·fe ¸fcU¸fZÔMX

dQJ SXWXf WX`Ü

WX°¹ff IYf ´fi¹ffÀf

...AüSX ¹fWXfa JbVfe

E¹fSX ÀMÑfBIY IZY UöY

WXbAf f¨¨fZ IYf þ³¸f,

³ff¸f SXJf- d¸fSXfþ dÀfÔWX

´fb»fUf¸ff WX¸f»fZ IZY ffQ ·ffSX°fe¹f Uf¹fbÀfZ³ff ³fZ

´ffdIYÀ°ff³f IZY ff»ffIYûMX ¸fZÔ Af°fÔIYe dNXIYf³fûÔ ´fSX

f¸fffSXe IYSX fQ»ff d»f¹ffÜ BÀfIZY ffQ ´fcSXZ ·ffSX°f

¸fZÔ JbVfe IYe »fWXSX ¨f»f ´fOÞXe WXǛ þ¦fWX-þ¦fWX »fû¦f

ÓfÔOXZ »fZIYSX ÀfOÞXIYûÔ ´fSX CX°fSX ´fOÞXZ WXỒ AüSX d¸fNXfB¹ffÔ

ffÔMXIYSX JbdVf¹ffÔ ¸f³ff SXWXZ WXỒÜ BÀfe IYOÞXe ¸fZÔ

SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ Àf`d³fIY IZY ´fdSXUfSX ¸fZÔ EIY f¨¨fZ IYf

þ³¸f WXbAf °fû CXÀfIYf ³ff¸f d¸fSXfþ dÀfÔWX SXJ dQ¹ff

¦f¹ffÜ ³ff¦füSX dþ»fZ IZY OXffOÞXf ¦ffÔU IZY SXWX³fZ Uf»fZ

¸fWXfUeSX dÀfÔWX IYe ´f}e Àfû³f¸f IYû ´fiÀfU ´feOÞXf IZY

ffQ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWXfÔ CX³WXûÔ³fZ

EIY »fOÞXIZY IYû þ³¸f dQ¹ffÜ CXÀfIYf þ³¸f NXeIY

CXÀfe Àf¸f¹f WXbAf þf ·ffSX°fe¹f Uf¹fb ÀfZ³ff IZY

d¸fSXfþ dU¸ff³f ´ffdIYÀ°ff³f IYe þ¸fe³f ´fSX IYWXSX

fSX´ff SXWXZ ±fZÜ ´fb»fUf¸ff VfWXeQûÔ IZY fQ»fZ IZY øY´f ¸fZÔ

WXbBÊ BÀf IYfSXÊUfBÊ ÀfZ Ad·f·fc°f ´fdSXUfSX ³fZ f¨¨fZ IYf

³ff¸f d¸fSXfþ dÀfÔWX SXfNXüOÞX SXJfÜ

ªf¸fe³f d½f½ffQ ¸fZÔ ¦fû»fe ¸ffSXe, ÓfbIYf °fû

f¨f ¦fBÊX ªff³f, °fe³f IZY dJ»ffRY IZYÀf

BÔMXSX³fZVf³f»f BÔdÀMXMXйfcMX RYfgSX ÀMÑ`MXZdþIY ÀMXOXeþ (AfBÊAfBÊEÀfEÀf) IZY

AfÔIYOÞXûÔ IYû ¸ff³fZÔ °fû ·ffSX°f IZY ´ffÀf 14 »ffJ Àf`d³fIY WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf

·ffSX°f IZY ´ffÀf 3563 ¹fbð MX`ÔIY, 3100 B³R`YÔMÑe »fOÞXfIcY UfWX³f, 336

ÀfVfÀÂf ´fÀfʳf»f I`YdSX¹fÀfÊ AüSX 9719 °fû´f WX`ÔÜ

´ffdIYÀ°ff³f IYe Af¸feÊ ¸fZÔ IZYU»f 5.6 »ffJ Àf`d³fIY WX`Ô, dþ³fIZY ´ffÀf 2496

MX`ÔIY, 1605 ÀfVfÀÂf ´fÀfʳf»f I`YdSX¹fÀfÊ, 4,472 °fû´f WX`ÔÜ


d¸fÀffB»Àf °ffIY°f

·ffSX°f IZY ´ffÀf 9 °fSXWX IYe Afg´fSXZVf³f»f d¸fÀffB»Àf WX`Ô, dþÀf¸fZÔ Ad¦³f-3

(3000-5000 dIY¸fe SXZÔþ Uf»fe) ·fe Vffd¸f»f WX`Ü ·ffSX°f IZY ´ffÀf fišfûÀf

IYe ¸fþfc°f °ffIY°f WX`, BÀfZ ´f³fOXbfe, ´ff³fe IZY þWXfþ, dU¸ff³f ¹ff þ¸fe³f

ÀfZ ·fe IY·fe LûOÞXf þf ÀfIY°ff WX`Ü

ÀfeEÀfAfBÊÀfe IZY ¸fb°ffdfIY ¨fe³f IYe ¸fQQ ÀfZ ´ffdIYÀ°ff³f IZY d¸fÀffB»f ´fiû¦fif¸f

¸fZÔ LûMXe AüSX ¸f²¹f¸f QcSXe IZY þû WXd±f¹ffSX WX`ÔÜ VffWXe³f-2 ´ffdIYÀ°ff³f IYe ÀffÀfZ

ª¹ffQf SXZÔþ 2000 dIY»fû¸feMXSX Uf»fe d¸fÀffB»f WX`Ü

Uf¹fb ÀfZ³ff

WXUf ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f IZY ¸fbIYff»fZ ·ffSX°f fWXb°f Ad²fIY ¸fþfc°f WX`Ü ·ffSX°f IZY

´ffÀf 814 IYfg¸f`MX E¹fSXIiYfμMX WX`ÔÜ ·ffSX°f IYe Uf¹fbÀfZ³ff IYf ÀfÔ£¹ff f»f

(127,200) IYfRYe ¸fþfc°f WX` »fZdIY³f RYfBMXSX þZMX IYû »fZIYSX d¨fÔ°ff WXû ÀfIY°fe

WX`Ü Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY ¸fb°ffdfIY 2032 °fIY ·ffSX°f IZY ´ffÀf 22 À¢½f`OѳÀf WXûÔ¦fZÜ

AfBÊAfBÊEÀfEÀf IZY AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffdfIY ´ffdIYÀ°ff³f IZY ´ffÀf 425 IYfg¸f`MX

E¹fSXIiYfμMX WX`Ô, ¹ff³fe ·ffSX°f IZY ¸fbIYff»fZ Af²fZ WX`ÔÜ dþÀf¸fZÔ ¨fe³fe F-7PG

AüSX A¸fZdSXIYe F-16 RYfBdMXÔ¦f R`Y»IY³f þZMXÐÀf ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ

³fZUe IYe °ffIY°f

·ffSX°f IZY ´ffÀf ´ff³fe ¸fZÔ ·fe ´ffdIYÀ°ff³f IYû ´fLfOÞX³fZ IYe ´fcSXe °ffIY°f WX`Ü

·ffSX°fe¹f ³fZUe IZY ´ffÀf EIY E¹fSXIiYfμMX I`YdSX¹fSX, 16 Àff¸fSXe³Àf, 13 dRiY¦fZMXÐÀf,

106 ´fZMÑû»f AüSX IYûÀMX»f IYfg¸f`MX þWXfþ WX`ÔÜ ³fZUe IZY ´ffÀf 67,700 þUf³fûÔ

IYf QÀ°ff WX`, dþÀf¸fZÔ ¸fSXe³Àf AüSX ³fZU»f EdUEVf³f ÀMXfRY ·fe Vffd¸f»f WX`Ü

´ffdIYÀ°ff³f IYe Àf¸fbQie Àfe¸ff LûMXe WX` AüSX BÀfIZY ´ffÀf IZYU»f 9 dRiY¦fZMXÐÀf, 8

Àff¸fSXe³Àf, 17 ´fZMÑû»f AüSX IYûÀMX»f þWXfþ WX`ÔÜ

´fSX¸ff¯fb °ffIY°f

ÀMXfgIYWXû¸f BÔMXSX³fZVf³f»f ´feÀf dSXÀf¨fÊ BÔÀfeMXйfcMX IZY ¸fb°ffdfIY ´ffdIYÀ°ff³f IZY ´ffÀf

140 ÀfZ 150 ´fSX¸ff¯fb f¸f WX`Ô, þfdIY ·ffSX°f IZY ´ffÀf 130-140 ´fSX¸ff¯fb f¸f WX`ÔÜ

´ffdIYÀ°ff³fe ¸fedOX¹ff

³fZ A´f³fe WXe ÀfSXIYfSX

´fSX Qf¦fZ ÀfUf»f

EªfZÔÀfe

BÀ»ff¸ffffQÜ ´ffdIYÀ°ff³fe ¸fedOX¹ff ³fZ QZVf ¸fZÔ þ`Vf-

E-¸fûWX¸¸fQ IZY Af°fÔIYUfQe dVfdUSX IYû ³fá IYSX³fZ

IZY d»fE ·ffSX°fe¹f Uf¹fb ÀfZ³ff (AfBÊEERY) IZY

Afg´fSXZVf³f IYû ½¹ff´fIY IYUSXZþ dQ¹ff AüSX CX³f¸fZÔ ÀfZ

ª¹ffQf°fSX ¸fedOX¹ff §fSXf³fûÔ ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IZY

Afd²fIYfdSXIY f¹ff³f IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ff WX` dIY

·ffSX°fe¹f »fOÞXfIcY dU¸ff³f ´ffdIYÀ°ff³fe ÃfZÂf ¸fZÔ 3-4

dIY»fû¸feMXSX °fIY §fbÀf AfE, »fZdIY³f CXÀfÀfZ IYûBÊ

³fbIYÀff³f ³fWXeÔ WXbAfÜ WXf»ffÔdIY IbYL ´fÂfIYfSXûÔ ³fZ

f¹ff³f þfSXe IYSX³fZ ¸fZÔ QZSXe ´fSX ÀfUf»f ·fe CXNXfEÜ

´ffdIYÀ°ff³f IZY ÀfSXIYfSXe ¨f`³f»f ´feMXeUe, dþ¹fû,

OXfg³f, E¢Àf´fiZÀf, EÀfEE¸fEE, EAfSXUfBÊ Àf¸fZ°f Àf·fe

MXeUe ¨f`³f»fûÔ ³fZ ´fcSXZ dQ³f ´fiÀffdSX°f dIY¹ff dIY ·ffSX°fe¹f

dU¸ff³f ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX °fOÞXIZY d³f¹fÔÂf¯f SXZJf IYf

CX»»fÔ§f³f dIY¹ffÜ WXf»ffÔdIY, CX³WXûÔ³fZ ·ffSX°f IZY BÀf

QfUZ IZY ffSXZ ¸fZÔ ª¹ffQf ff°f ³fWXeÔ IYe dIY ff»ffIYûMX

§ffMXe ¸fZÔ þ`Vf-E-¸fûWX¸¸fQ IZY dVfdUSXûÔ IYû ³fá IYSX

dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

Àf·fe ¨f`³f»fûÔ ³fZ ³fZVf³f»f AÀfZÔf»fe IZY ÀfÂf IYe

IYUSXZþ IYû °fSXþeWX Qe þWXfÔ ¸fb£¹f dU´fÃfe Q»fûÔ

´feE¸fE»fE³f AüSX ´fe´fe´fe IZY ³fZ°ffAûÔ ³fZ '·ffSX°f IZY

AfIiY¸f¯f' IZY dJ»ffRY EIYþbMX WXû³fZ IYe ff°f IYWXeÜ

´ffdIYÀ°ff³f ´fe´fb»Àf ´ffMXeÊ (´fe´fe´fe) IZY UdSXâ ³fZ°ff

JbVfeÊQ VffWX AüSX ´fcUÊ dUQZVf ¸fÔÂfe £Ufþf AfdÀfRY

³fZ IYWXf dIY ·ffSX°fe¹f dU¸ff³fûÔ ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IZY AÔQSX

30 dIY»fû¸feMXSX °fIY ´fiUZVf dIY¹ffÜ CX³fIYf ¹fWX

f¹ff³f ´ffdIYÀ°ff³fe ÀfSXIYfSX IZY Afd²fIYfdSXIY f¹ff³f

´fSX ÀfUfd»f¹ff d³fVff³f »f¦ff°ff WX` dþÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX`

dIY dU¸ff³f ³fZ IZYU»f 3 ÀfZ 4 dIY¸fe ÃfZÂf ¸fZÔ ´fiUZVf

dIY¹ffÜ WXf»ffÔdIY, ¸fedOX¹ff ³fZ 30 dIY»fû¸feMXSX Uf»fZ

f¹ff³f IYû IYfMX dQ¹ffÜ

Àfe 24 ÀfZ ff°f IYSX°fZ WXbE UdSXâ ´fÂfIYfSX

Bdμ°fJfSX AWX¸fQ ³fZ ÀfUf»f dIY¹ff dIY A¦fSX

·ffSX°fe¹f dU¸ff³f ´ffdIYÀ°ff³f IZY WXUfBÊ ÃfZÂf ¸fZÔ dÀfRYÊ 3

dIY»fû¸feMXSX °fIY WXe §fbÀf AfE ±fZ °fû B¸fSXf³f Jf³f

IYe ÀfSXIYfSX ³fZ À´fáeIYSX¯f QZ³fZ ¸fZÔ 12 §fÔMXZ ÀfZ ª¹ffQf

IYf Àf¸f¹f ¢¹fûÔ d»f¹ffÜ CX³fIYe BÀf dMX´´f¯fe ´fSX ³¹fcþ

¨f`³f»f ³fZ CX³WXZÔ AfgRY E¹fSX IYSX dQ¹ffÜ UdSXâ ´fÂfIYfSX

AÔÀffSX AffÀfe ³fZ ÀfUf»f dIY¹ff dIY WX¸f³fZ ·ffSX°fe¹f

»fOÞXfIcY dU¸ff³fûÔ IYû ¢¹fûÔ ³fWXeÔ d¦fSXf¹ff?'

EÔIYSX Àf`¹fQ °f»f°f WXbÀf`³f ³fZ IYWXf dIY ¹fWX Qb:JQ

±ff dIY dUQZVf ¸fÔÂfe VffWX ¸fWX¸fcQ IbYSX`Vfe ³fZ ·ffSX°fe¹f

dU¸ff³f IZY WX¸ffSXZ ÃfZÂf ¸fZÔ Af³fZ IZY LWX §fÔMXZ ffQ

dUQZVf IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ EIY Af´ff°fIYf»fe³f f`NXIY

fb»ffBÊÜ EIY IYLbAf ·fe BÀfÀfZ °fZþ QüOÞX ÀfIY°ff WX`Ü

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

QZ´ff»f´fbSX ±ff³ff ÃûÂf ¸fZÔ IY»f ªf¸fe³f d½f½ffQ IYû

»fZIYSX EIY ½¹fdöY IYû IbYLX »fû¦fûÔ ³fZ §ûSX d»f¹ff AüSX

dRYSX CXÀf ´fSX ¦fû»fe ¨f»ff Qe, »fZdIY³f ½fWX ÓfbIY ¦f¹ff

AüSX CXÀfIYe ªff³f f¨f ¦fBÊXÜ ´fbd»fÀf ³fZ WX°¹ff IZY

´fi¹ffÀf IYf IZYÀf QªfÊ IYSX AfSXûd´f¹fûÔ IYe °f»ffVf

VfbøY IYSX Qe W`XÜ

QZ´ff»f´fbSX ´fbd»fÀf ³fZ IY»f £fMX½ff»fe ¦ffa½f

d³f½ffÀfe IYf»fcdÀfaWX d´f°ff SXf¸f´ff»f ¦fbªfÊSX IYe dSX´fûMÊX

´fSX ÀfWXQZ½f d´f°ff ¸f³fûWXSX ¦fbªfÊSX, Àf°f´ff»f d´f°ff

¸ffa¦fe»ff»f AüSX CXÀfIZY fZMZX IY¸f»fZVf IZY d£f»ffRY

WX°¹ff IZY ´fi¹ffÀf IYe ²ffSXf 307 IZY °fWX°f IZYÀf QªfÊ

dIY¹ff W`XÜ RYdSX¹ffQe ³fZ ´fbd»fÀf IYû f°ff¹ff dIY IY»f

½fWX £û°f ´fSX ªff SXWXf ±ff, ªfWXfa IY©fe ÀfOÞXIY ´fSX

AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ CXÀfZ §ûSX d»f¹ff AüSX ¸ffSX´feMX IYeÜ

BXÀfIZY ffQ ÀfWXQZ½f ³fZ IYMÐMXXf d³fIYf»ff AüSX CXÀfIYe

AûSX °ff³f°fZ WbXE ¦fû»fe ¨f»ff Qe, »fZdIY³f ½fWX ÓfbIY

¦f¹ff AüSX ¦fû»fe DYX´fSX ÀfZ d³fIY»f ¦fBÊXÜ BXÀfIZY ffQ

½fWX ·ff¦f d³fIY»ffÜ ±ff³fZ ´fWbaX¨ff AüSX dSX´fûMÊX QªfÊ

IYSX½ffBÊXÜ ´fbd»fÀf ³fZ f°ff¹ff dIY Qû³fûÔ ´fÃf dSXV°fZQfSX

W`ÔYAüSX CX³fIZY fe¨f ªf¸fe³f IYû »fZIYSX d½f½ffQ ¨f»f

SXWXf W`XÜ d½f½ffQ IZY ¨f»f°fZ WXe ¹fWX §fMX³ff WbXBÊX W`XÜ

´fbd»fÀf Af AfSXûd´f¹fûÔ IYû °f»ffVf IYSX SXWXe W`XÜ

´fbd»fÀf IZY ªff°fZ WXe §fSX ¸fZÔ

§fbÀfIYSX ¨ffIcY ¸ffSXf

d½fªf¹f³f¦fSX ´fbd»fÀf ³fZ IY»f ¸fZ§fQc°f³f¦fSX d³f½ffÀfe

SXûd¸f»f CX´f½faVfe IYe dSX´fûMÊX ´fSX ´ffÀf WXe SXWX³fZ

½ff»fZ SXfWbX»f AüSX SXWX¸ff³f IZY d£f»ffRY ¨ffIcYffªfe

IYf IZYÀf QªfÊ dIY¹ff W`XÜ RYdSX¹ffQe ³fZ ´fbd»fÀf IYû

f°ff¹ff dIY SXfWbX»f CXÀfIZY ´ffÀf IZY WXe IY¸fSmX ¸fZÔ

dIYSXfE ÀfZ SXWX°ff W`XÜ IY»f CXÀfIZY ¹fWXfa IbYLX »fû¦f

AfE WbXE ±û AüSX WaX¦ff¸ff IYSX SXWZX ±ûÜ Àf¸fÓff³fZ

´fSX ³fWXeÔ ¸ff³ff °fû ´fbd»fÀf IYû Àfc¨f³ff QeÜ ´fbd»fÀf

AfBÊX AüSX Àf¸fÓffBXVf QZIYSX ¨f»fe ¦fBÊXÜ ´fbd»fÀf

IZY ªff°fZ WXe Qû³fûÔ CX³fIZY IY¸fSmX ¸fZÔ AfE AüSX ªf`ÀfZ

WXe ¸f`Ô³fZ QSX½ffªff £fû»ff CX³WXûÔ³fZ ¨ffIcY ÀfZ WX¸f»ff

IYSX dQ¹ff AüSX ·ff¦f ¦fEÜ ´fbd»fÀf ³fZ IZYÀf QªfÊ

IYSX AfSXûd´f¹fûÔ IYe °f»ffVf VfbøY IYSX Qe W`XÜ


02

Short News

ff»f Af¹fû¦f ³fZ

ÀfSXIYfSX AüSX ´fc½fÊ

ÀfeE¸f IZY f¹ff³f ´fSX

QªfÊ IYSXfBÊ Af´fd°°f

BaXQüSXÜ ¸f²¹f´fiQZVf IZY d¨fÂfIcYMX ÀfZ Qû

ªfbOÞX½ffa ·ffBÊX IZY A´fWXSX¯f IYSX³fZ AüSX

dRYSXü°fe »fZ³fZ IYZ ffQ CX³fIYe WX°¹ff IYSX³fZ

IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY ¸fbd£f¹ff

AüSX ´fc½fÊ ¸fb£¹f¸faÂfe IZY AfE f¹ff³fûÔ ´fSX

ff»f Ad²fIYfSX ÀfaSXÃf¯f Af¹fû¦f ³fZ IYOÞXe

Af´fdØf QªfÊ IYSXfBÊX W`XÜ Af¹fû¦f ³fZ IYWXf W`X

dIY f©fûÔ IYe ¸fü°f IYû »fZIYSX SXfªf³fed°f

³fWXeÔ IYSmÔXÜ CX³fIYe ÀfbSXÃff IYe dªf¸¸fZQfSXe

IYf d³f½fÊWX³f IYSmÔXÜ ´fiQZVf IZY EIY dªf»fZ ÀfZ

Qû³fûÔ f©fûÔ IYf A´fSXWX¯f IYSX³fZ IZY ffQ

CXØfSX´fiQZVf IZY ffaQf dªf»fZ ¸faZ CX³fIYe WX°¹ff

IYSX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸faZ Af ff»f Ad²fIYfSX

ÀfaSXÃf¯f Af¹fû¦f ³fZ WXÀ°fÃû´f dIY¹ff W`XÜ

Af¹fû¦f IZY A²¹fÃf OXfg¢MXSX SXfô½fZaýi Vf¸ffÊ

³fZ IYWXf dIY f©fûÔ IYe ¸fü°f ´fSX ´fc½fÊ

¸fb£¹f¸faÂfe dVf½fSXfªfÎÀfWX ¨füWXf³f AüSX

´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸faÂfe IY¸f»f³ff±f A´f³fZ

f¹ff³fûa ¸fZÔ SXfªf³fed°f IYSX SXWZX W`Xa, ªfû

³f`d°fIY°ff IZY Af²ffSX ´fSX NXeIY ³fWXeÔ WǛ

Af¹fû¦f IZY A²¹fÃf OXfg¢MXSX Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf

dIY Qû³fûa ³fZ°ff f¨¨fûÔ IYe ¸fü°f ´fSX

SXfªf³fed°f IYSX³fZ IZY fªff¹f CX³fIYe ÀfbSXÃff

I e dQVff ¸fZa IYf¸f IYSmXa °fû fZWX°fSX WXû¦ffÜ

Af¹fû¦f ³fZ f©fûÔ IZY A´fWXSX¯f ÀfZ »fZIYSX

CX³fIYe WX°¹ff °fIY IZY ´fcSmX ¸ff¸f»fZ IYe

d½fÀ°fÈ°f ªff³fIYfSXe IZY d»fE ´fiQZVf IZY ¦fÈWX

Àfd¨f½f AüSX Àf°f³ff IZY EÀf´fe IYû ³fûdMXÀf

ªffSXe dIY¹ff W`XÜ Af¹fû¦f ³fZ ´fcLXf W`X dIY

A´fWXSX¯f IYe §fMX³ff IZY IYSXef 5 d¸f³fMX

ffQ ´fbd»fÀf IYû BXÀfIYe Àfc¨f³ff d¸f»f ¦fBÊX

WXû¦fe, ¸f¦fSX CX³WXûa³fZ IYWXfa ¨fcIY IYe AüSX

A´fSXWX¯fIY°ffÊAûÔ IZY d»fE §ûSXffaQe ¢¹fûa

³fWXeÔ IYe BXÀfIYe ªff³fIYfSXe QZaÜ

VfWXSX IZY ¸f²¹f ¸fZÔ ·fe

WXû³ff ¨ffdWXE Àfe½fSmXªf

´»ffaMX : OXfg. °ffSmX

BaQüSXÜ ³f¸ffd¸f ¦fÔ¦fZ ³fQe ÀfÔSXÃf¯f Ad·f¹ff³f

ÀfZ ªfbOÞZX E¢Àf´fMXÊ IYf³f´fbSX IZ OXfg. dU³fûQ

°ffSXZ IZY ÀfbÓff½f-d½f¨ffSX ·fe ³f¦fSX d³f¦f¸f õXfSXf

d»fE ªffEa¦fZÜ BÀfe Àfafa²f ¸fZÔ E¢Àf´fMXÊ OXfg.

°ffSXZ BaQüSX AfE ±fZ AüSX CX³WXûÔ³fZ ³f¦fSX d³f¦f¸f

õfSXf Af¹fûdªf°f fǸXIY ¸fZÔ ³fQe ÀfaSXÃf¯f AüSX

VfbdðIYSX¯f IYû »fZIYSX dIYE ªff SXWZX IYf¹fûË

IYe ªff³fIYfSXe »fe AüSX A´f³fZ A³fb·f½f

d³f¦f¸f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f ÀffÓff ·fe

dIYEÜ OXfg. °ffSmX ³fZ Àfe½fSmXªf ´»ffaMX IZY d»fE

³f¦fSX d³f¦f¸f õXfSXf dIYE ªff SXWZX IYf¹fûË IYe

ÀfSXfWX³ff IYSX°fZ WbXE CX³WZÔX CX°IÈY¿MX°ff IYe

ßfm¯fe ½ff»ff f°ff¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY B³WXea

°fSXeIYûÔ IZY ªfdS¹fZ ³fQe IYû ªf»Q WXe ÀffRY

dIY¹ff ªff ÀfIY°ff W`XÜ CX³WXfZÔ³fZ IYWXf- VfWXSX

IZY ¸f²¹f ÃûÂf ¸fZÔ ·fe Àfe½fSmXªf MÑeMX¸fZÔMX ´»ffaMX

f³ff¹ff ªff³ff ¨ffdWXEÜ Àf·fe d½fIYfÀf IYf¹fÊ

Af³fZ ½ff»fZ Qû QVfIYfZÔ IZY d»fE d½f¨ffSX IYSX

dIYE ªff³ff ¨ffdWXEÜ ÀfbÓff½f dQ¹ff dIY

ÀfeUSXZþ IYf dUIZÔYýieIYSX¯f WXû³ff ¨ffdWE,

Àff±f WXe ³fQe IZY ÀfRYfBÊ IYf¹fÊ d»fE fOÞXZ

ÀfÔÀff²f³ffZÔ IYf CX´f¹fû¦f dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ

BaXQüSX

fb²f½ffSX, 27 RYSX½fSXe 2019

ÀfWXf¹fIY AffIYfSXe Af¹fb¢°f IYe ³fWXeÔ W`X d½f·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ´fSX ´fIYOÞX

df³ff »ffBÀfZÔÀf IZY ´fSXûÀfe

ªff SXWXe W`X WXûMX»fûÔ ¸fZÔ VfSXff

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

´fiQZVf ÀfdWX°f VfWXSX ¸fZÔ §fdMX°f WXû³fZ ½ff»fZ

A´fSXf²fûa IZY ´feLZX A½f`²f VfSXff IYe dfiIYe

WXû³ff ÀfSXIYfSX ¸ff³f SXWXe W`XÜ VffÀf³f ³fZ BXÀfIZY

d»fE WXSX dªf»fZ IZY AffIYfSXe Ad²fIYfdSX¹ffZÔ IYû

A½f`²f VfSXff IYe dfIiYe ´fSX SXûIY »f¦ff³fZ IZY

d³fQZÊVf ·fe dQE W`Ô, ¸f¦fSX VfWXSX IYe IYBÊX WXûMX»ffZÔ

´fSX AffIYfSXe d½f·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹ffZÔ IZY

ÀfaSXÃf¯f ¸fZÔ AüSX ÃûÂfe¹f ´fbd»fÀf ±ff³fûÔ IYe

A´fi°¹fÃf ÀfWX¸fd°f ÀfZ VfSXff ´fSXûÀfe ªff SXWXe W`XÜ

¦fbO BX½fd³fa¦f ³fZ EZÀfZ WXe IbYLX WXûMX»fûÔ IYf ÎÀM¦f

Afg´fSmXVf³f dIY¹ff, ªfWXfa VfSXff ´fSXûÀfe ªff°fe W`XÜ

¦fbOX BX½fd³fa¦f IYe MXe¸f ³fZ ÀfSXIYfSX IZY

d³fQZÊVf IYf VfWXSX IYe A½f`²f VfSXff fZ¨f³fZ

½ff»fûÔ AüSX AffIYfSXe d½f·ff¦f IZY BXaÀ´fZ¢MXSXûÔ

°f±ff ´fbd»fÀf IYe Àf°fIÊY°ff IYû »fZIYSX EIY

ÎÀMX¦f Afg´fSmXVf³f dIY¹ffÜ ·fa½fSXIbYAfa ÀfZ »fZIYSX

°fZªffªfe ³f¦fSX °fIY ªff MXe¸f IZY dSX´fûMÊXSX ³fZ WXSX

WXûMX»fûÔ ¸fZÔ ´fi½fZVf dIY¹ff °fû Ad²fIYfaVf WXûMX»fûÔ

´fSX ³fªfSXf IbYLX A»f¦f WXe ±ffÜ WXûM»fûÔ ¸fZÔ

ªfWXfa ´fdSX½ffSX SmXÀMXfSmÔXMX IYf WX½ff»ff dQ¹ff ¦f¹ff

±ff, ½fWXeÔ ´fSX VfSXff ´fSXûÀfe ªff SXWXe ±feÜ IbYLX

WXûMX»f Àfa¨ff»fIYfZÔ ÀfZ dSX´fûMÊX ³fZ ¨f¨ffÊ IYe °fû

½fWX ·fe ¨ff`ÔIYf³fZ ½ff»fe ±feÜ £faOX½ff SXûOX IYe

df»ff½f»fe °ff»fff IZY ´ffÀf IYe °fe³f WXûMX»fûÔ

´fSX ªff dSX´fûMÊXSX ´fWbaX¨ff AüSX VfSXff ´fe³fZ IYe

ff°f IYWXe °fû WXûMX»f Àfa¨ff»fIY ÀfWX¸f°f

dQ£ffÜ BX²fSX dSX´fûMÊXSX ³fZ IYWXf dIY WX¸f WX¸ffSXe

VfSXff IYe fû°f»f »ffE W`Ô °fû WXûMX»f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

EZÀfZ ÀfaIZY°f d¸f»f SXWZX W`ÔX dIY IZÔYýi ÀfSXIYfSX AfͱfIY øY´f

ÀfZ IY¸fªfûSX ½f¦fûË IZY d»fE LXûMXe f¨f°f ¹fûªf³ffAûÔ ´fSX

d¸f»f³fZ ½ff»fZ ¹ffªf IYe QSXûÔ ¸fZÔ ½fÈdð IYSX ÀfIY°fe W`XÜ

BaQüSX IZY f`ÔdIaY¦f ÃfZÂf ¸fZÔ BÀf AfQZVf IYe fZÀffie ÀfZ

´fi°feÃff IYe ªff SXWXe W`XÜ WXf»ffadIY BÀfÀfZ CX³f ´fSX

AfͱfIY fûÓf fPÞZX¦ff, »fZdIY³f ½fZ BÀf J¨fÊ IYû dIYÀfe

AüSX ÃfZÂf ÀfZ ªfbMXf »fZÔ¦fZ, EZÀff IYWXf ªff SXWXf W`XÜ

»fûIYÀf·ff ¨fb³ff½f IYf AÀfSX

»fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY ¸fïZ³fþSX ÀfSXIYfSX ³fZ QZVf IZY

¦fif¸fe¯f AüSX A²fÊ-VfWXSXe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ Afd±fÊIY øY´f ÀfZ

IY¸fþûSX U¦fÊ (BÊOX»¹fcEÀf) AüSX dIYÀff³fûÔ IYe ´fÀfaQeQf

LXûMXe f¨f°f ¹fûþ³ffAûÔ ´fSX »ff¦fc ¹ffþ QSXZÔ fPÞXf³ff °f¹f

dIY¹ff W`XÜ ÀfcÂfûÔ IYf IYWX³ff W`X dIY dUØf ¸fÔÂff»f¹f ¹ffþ

QSXûÔ ¸fZÔ UÈdð IZY d»fE BÀf Àf¸f¹f »f§fb f¨f°f ¹fûþ³ffAûÔ

IYf ¸fc»¹ffÔIY³f IYSX SXWXf WXǛ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ RỲÀf»ff WXû³fZ

´fSX ¹ffþ QSXûÔ ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf A¦f»fZ dUØf U¿fÊ IYe ´fWX»fe

d°f¸ffWXe ¸fZÔ »ff¦fc WXû ÀfIY°ff WXǛ IY¸fʨffSXe ·fdU¿¹f d³fd²f

ÀfÔ¦fNX³f (BÊ´feERYAû) õfSXf ¨ff»fc d½fØf ½f¿fÊ IZY d»fE

´fbd»fÀf AüSX AffIYfSXe IYe ·fcd¸fIYf

VüÃfd¯fIY BX»ffIZY ¸fZÔ ªff WXûMX»fûÔ ¸fZÔ VfSXff

´fSXûÀfe ªff SXWXe ±fe °fû BXÀfIYe ªff³fIYfSXe

QZ³fZ IZY d»fE ´fWX»fZ ´fbd»fÀf ±ff³ff

·fa½fSXIbYAfa ´fSX Àf¸´fIÊY dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf

±ff³fZ ´fSX ¸füªfcQ Ad²fIYfSXe ³fZ Qû McXIY

IYWXf dIY WX¸ffSmX ´ffÀf IYûBÊX d»fd£f°f

dVfIYf¹f°f QZ¦ff °fû WXe IYfSÊX½ffBÊ IYSX ÀfIY°fZ

W`ÔÜ BXÀfIZY ffQ ªff AffIYfSXe IaYMÑXû»f

øY¸f ´fi·ffSXe ÀfZ Àfa´fIÊY dIY¹ff °fû CX³WXfZÔ³fZ

RYû³f °fIY ³fWXeÔ CXNXf¹ffÜ BXÀfIZY ffQ

IaYMÑXû»f øY¸f ´fSX IYfg»f dIY¹ff °fû dIYÀfe

AfSXÃfIY »fVIYSXe ³fZ RYû³f dSXÀfe½f dIY¹ffÜ

AfSXÃfIY »fVIYSXe ÀfZ ªff ´fcLXf dIY

·fa½fSXIbYAfa ±ff³ff ÃûÂf dIYÀf BXaÀ´fZ¢MXSX IZY

IYf¹fÊ ÃûÂf ¸fZÔ Af°ff W`X °fû ½fWX ³ff¸f ³fWXeÔ

f°ff ´ff¹ff, »fZdIY³f IYWXf dIY 10 d¸f³fMX ÀfZ

Àfa¨ff»fIY ³fZ ¸f³ff IYSX dQ¹ff AüSX IYWXf dIY

VfSXff Af´fIYfZ WX¸ffSmX ¹fWXfa ÀfZ WXe »fZ³ff WXû¦fe,

Af´f VfSXff »ffIYSX ³fWXeÔ ´fe ÀfIY°fZ W`ÔXXÜ

£faOX½ff SXûOX IYe EIY WXûMX»f EZÀfe d¸f»fe ªfû

EIY ½ffBX³f Vffg´f IZY ´ffÀf dÀ±f°f ±feÜ ½fWXfa ´fSX

LXûMXe f¨f°f ¹fûªf³ffAûÔ IYe ¹ffªf QSXûÔ

¸fZÔ ½fÈdð IYSX ÀfIY°fe W`X IZÔYýi ÀfSXIYfSX

·fdU¿¹f d³fd²f þ¸ff ´fSX ¹ffþ QSX 8.55 RYeÀfQe ÀfZ

fPÞfXIYSX 8.65 RYeÀfQe IYSX³fZ IZY ´fiÀ°ffU IYû IZÔYýi ³fZ WXSXe

ÓfaOXe QZ Qe W`XÜ Af LûMXe f¨f°f ¹fûþ³ffAûÔ ´fSX ¹ffþ

QSXûÔ ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYSX³fZ ´fSX dU¨ffSX dIY¹ff þf SXWXf WXǛ

B³WXZÔ WXû¦ff RYf¹fQf : ¹ffþ QSXûÔ ¸fZÔ fQ»ffU A¸f»f ¸fZÔ

Af³fZ ´fSX BÀfÀfZ ´fZÔVf³f²ffSXIYûÔ, fbþb¦fûË, dIYÀff³fûÔ AüSX

¸fb£¹f øY´f ÀfZ LûMXe f¨f°fûÔ IZY ¹ffþ ÀfZ ´fif~ Af¹f ´fSX

d³f·fÊSX SXWX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYû RYf¹fQf WXû¦ffÜ

RYû³f »f¦ffAû WX¸f ³fafSX QZ QZÔ¦fZÜ AffIYfSXe

IYaMÑXû»f øY¸f ´fSX QûffSXf §fMX³ff À±f»f ÀfZ

IYfg»f dIY¹ff ¦f¹ff °fû »fVIYSXe IYf IYWX³ff

±ff dIY dªfÀf OXf¹fSXe ¸fZÔ Ad²fIYfdSX¹fûa IZY

³fafSX W`Ô, ½fWX ³fWXeÔ d¸f»f SXWXe W`X WX¸f Af´fIYûa

³fafSX ³fWXeÔ QZ ÀfIY°fZ W`ÔÜ

A³fZIY À±ff³fûÔ ´fSX dfIY SXWXe A½f`²f VfSXff

VfWXSX ¸fZÔa EZÀfZ IYBÊX À±ff³fûÔ ´fSX A½f`²f VfSXff IYe dfIiYe WfZ°fe W`X, dªfÀfIYe ªff³fIYfSXe Àf·fe

Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX IaYMÑXû»f øY¸f ´fi·ffSXe IYû WXû°fe W`X, ¸f¦fSX EÀfe Af»fûIY £fSmX dIYÀfe ·fe

Ad²fIYfSXe ´fSX EZÀff dVfIaYªff ³fWXeÔ IYÀf ÀfIY°fZ W`ÔXX dIY ½fZ fû»f ÀfIZÔY dIY WXSX WXf»f ¸fZÔ A½f`²f

VfSXff IYe dfIiYe faQ IYSmÔXÜ Af QZ£f³ff ¹fWX W`X dIY ¢¹ff ÀfSXIYfSX A´f³fZ d³fQZÊVf IYf ´ff»f³f

IYSX½ff ÀfIY°fe W`X ¹ff ARYÀfSXVffWXe WXf½fe SXWX°fe W`XÜ

dÀf°fÔfSX 2018 ¸fZÔ ·fe WXbBÊ ±fe UÈdð

»f§fb f¨f°f ¹fûþ³ffAûÔ ´fSX ¹ffþ QSXûÔ IYe Àf¸f¹f-

Àf¸f¹f ´fSX Àf¸feÃff IYe þf°fe WX`Ü d´fL»fe ffSX

ÀfSXIYfSX ³fZ °feÀfSXe d°f¸ffWXe (A¢MXcfSX-dQÀfÔfSX) IZY

d»fE dÀf°fÔfSX 2018 ¸fZÔ ¹ffþ QSXûÔ ¸fZÔ UÈdð IYe

§fû¿f¯ff IYe ±feÜ dUØf ¸fÔÂff»f¹f õfSXf þfSXe ÀfIbÊY»fSX

IZY A³fbÀffSX dÀf°fÔfSX ¸fZÔ dUd·f³³f »f§fb f¨f°f

¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ 30 ÀfZ 40 Af²ffSX AÔIYûÔ IYe UÈdð

IYe ¦fBÊ ±feÜ UÈdð IZY ffQ ´fe´feERY AüSX ³fZVf³f»f

ÀfZdUÔ¦Àf ÀfdMXÊdRYIZYMX (E³fEÀfÀfe) ´fSX ¹ffþ QSX

8 RYeÀfQe, ÀfbIY³¹ff Àf¸fÈdð ¹fûþ³ff ´fSX 8.5

RYeÀfQe, þfdIY UdSXâ ³ff¦fdSXIY f¨f°f ¹fûþ³ff ´fSX

8.7 RYeÀfQe WXû ¦fBÊÜ

´fZOÞXûÔ IYû Àfa½ffSX SXWZX...

EIY °fSXWX ÀfZ OXfaÀf ffSX Àfa¨ffd»f°f WXû SXWXf ±ffÜ

EZÀfe WXûMX»f ªfWXfa ´fSX OXfaÀf ffSX Àfa¨ffd»f°f

WXû°ff W`X ½fWfaX ERYE»f-5 IYf »ffBÀfZÔÀf WXû³ff

¨ffdWXE, ¸f¦fSX ½fWXfa dIYÀfe ·fe °fSXWX IYf

»ffBÀfZÔÀf ³fWXeÔ ±ffÜ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

°fWXÀfe»f IYf¹ffÊ»f¹fûa ¸fZÔ ªfû WXû ½fWX

IY¸f W`XÜ Ad²fIYfSXe IYe RYªfeÊ IYf¹fûË

¸fZÔ dIY°f³fe d»f~°ff WXû°fe W`X BXÀfIYf

°fû ´f°ff ³fWXeÔ, ¸f¦fSX ªff dVfIYf¹f°f

Àff¸f³fZ Af°fe W`X °fû SXfªf £fb»f°fZ W`XaÜ

EZÀff WXe EIY ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff

W`X, dªfÀf¸fZÔ EIY ½¹fdöY ³fZ ´fbd»fÀf

±ff³fZ ¸fZÔ dVfIYf¹f°f QªfÊ IYSXfBÊX W`X dIY

´fMX½ffSXe ³fZ ªfû ¸fdWX»ff ¸fSX ¨fbIYe ±fe

CXÀfIZY ³ff¸f ÀfZ RYªfeÊ ¸fdWX»ff IYû

£fOÞXf IYSX 4 ¸ffWX ffQ ªf¸fe³f IYf

faMX½ffSXf IYSX dQ¹ffÜ

´fbd»fÀf ±ff³ff fZMX¸ff ¸fZÔ ¦fif¸f

¸fZNX½ffOÞXf °fWXÀfe»f QZ´ff»f´fbSX d³f½ffÀfe

Aû¸fdÀfaWX d´f°ff Aa°fSXdÀfWX SXfªf´fc°f ³fZ

d»fd£f°f dVfIYf¹f°f QªfÊ IYSXfBÊX W`X dIY

CXÀfIYe IÈYd¿f ·fcd¸f IYSXef 60 fe§ff

BaQüSX ÀfeAfBÊ ÃfZÂf ¸fZÔ IYe 3 IYSXûOÞX IYe IY¸ffBÊ, A¦f»fZ Qû-°fe³f WXμ°fZ ·fe W`X SXfÀ°ff ÀffRY

BaQüSXÜ

IaY¨f³fff¦f

ÀfOÞXIY dÀ±f°f

´fZOÞX IYû ÀfbaQSX

f³ff³fZ IZY d»fE

½¹ff´ffdSX¹fûÔ ³fZ

QbIYf³f IZY

ffWXSX ´fZOÞXûÔ IYû

Àfªff dQ¹ff,

ªfû dIY ½fWXfa

ÀfZ ¦fbªfSX³fZ

½ff»fZ AüSX

JSXeQfSXûÔ IYû

QbIYf³f IYe

AûSX AfIYd¿fÊ°f

IYSX SXWXf W`XÜ

RYûMXû: d³fd°f³f ¹ffQ½f

¸ff²fbSXe-Ad³f»f ³fZ IYSX dQ¹ff MXûMX»f ²f¸ff»f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

Àff¸f³fZ IYûBÊ fOÞe dRY»¸f ³fWXeÔ W`XÜ

dRY»¸f ¦f»fe ffg¹f A»f¦f ¸fcOX IYe W`X

Ad³f»f IY´fcSX AüSX ¸ff²fbSXe QedÃf°f IZY

Àff±f Aªf¹f QZ½f¦f³f ³fZ d¸f»fIYSX BaQüSX

ÀfeAfBÊ ÃfZÂf IYe dMXIYMX dJOÞXdIY¹fûÔ

´fSX MXûMX»f ²f¸ff»f IYSX dQ¹ff W`XÜ

dRY»¸f ³fZ Vfb÷YAf°fe ´ffa¨f dQ³fûÔ ¸fZÔ 3

IYSXûOÞX ÷Y´fE ÀfZ ª¹ffQf IYe IY¸ffBÊ

IYSX »fe W`X AüSX Af³fZ ½ff»fZ WXμ°fûÔ ¸fZÔ

IYûBÊ fOÞXe dRY»¸f ³fWXeÔ W`X, dªfÀfIYf

RYf¹fQf BÀf dRY»¸f IYû d¸f»f ÀfIY°ff

W`XÜ QVfÊIYûÔ IYû ¸ff²fbSXe IYe AQfEa

AüSX Ad³f»f-Aªf¹f IYf dJ»faQOÞX

AaQfªf Jcf ´fÀfaQ Af SXWXf W`XÜ

¸ff²fbSXe QedÃf°f IZY ·ffSX°f ½ff´fÀf

»füMX³fZ IZY ffQ ¹fZ fOÞXe dRY»¸f W`X,

ªfû QVfÊIYûa IYû Jcf ´fÀfaQ Af SXWXe

W`XÜ BaQüSX IZY ³fZ°fÈ°½f ½ff»fZ ÀfeAfBÊ

ÃfZÂf ¸fZÔ ´fWX»fZ dQ³f 30 »ffJ IZY

IY»fZ¢Vf³f IZY ffQ Vfd³f½ffSX IYû

IY»fZ¢Vf³f fPÞXIYSX 78 »ffJ ÷Y´fE

WXû ¦f¹ff ±ffÜ °feÀfSmX dQ³f SXd½f½ffSX IYû

IY»fZ¢Vf³f IYf AfaIYOÞXf 1.20 IYSXûOÞX

÷Y´fE ´ffSX IYSX ¦f¹ff ±ffÜ Àfû¸f½ffSX IYû

IY»fZ¢Vf³f ±fûOÞf §fMf AüSX ¸ff¸f»ff

65 »ffJ ´fSX AfIYSX AMXIYfÜ

¸fa¦f»f½ffSX IYû ·fe »f¦f·f¦f B°f³fZ WXe

IY»fZ¢Vf³f IYe CX¸¸feQ SXWXeÜ ¹ff³fe

MXûMX»f ²f¸ff»f ªf¸fIYSX ²f¸ff»f ¸f¨ff

SXWXe W`XÜ dRY»¸f IYû BÀf ff°f IYf

RYf¹fQf d¸f»f SXWXf W`X dIY CXÀfIZY

AüSX ½fû ·fe A¨LXf JfÀff dfªf³fZÀf

IYSX SXWXe W`XÜ MXûMX»f ²f¸ff»f IYe

ÀfRY»f°ff ¸fZÔ Af IYûBÊ ÀfaQZWX ³fWXeÔ W`X

AüSX BaQüSX ÃfZÂf IZY IY»fZ¢Vf³f IZY

ffQ BÀfZ Àfb´fSXdWXMX IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ SXJf

ªff ÀfIY°ff W`XÜ ¸ff²fbSXe QedÃf°f IYe

WaXÀfe AüSX AQfAûÔ IZY Qe½ff³fZ BaQüSX

¸fZÔ WX¸fZVff ÀfZ SXWZX W`ÔXÜ CX³fIYe WX¸f

Af´fIZY W`Ô IYü³f, dQ»f °fû ´ff¦f»f W`

ªf`Àfe CXÀf ½f¢°f IYe dRY»¸fûÔ IYû ·fe

BaQüSX ÃfZÂf ¸fZÔ ªffQÊÀ°f dSXÀ´ffaÀf d¸f»ff

±ffÜ WXf»ffadIY ¸ff²fbSXe IYe Afªff ³f¨f

»fZ ªf`Àfe dRY»¸f IYû NbXIYSXf dQ¹ff ±ffÜ

QVfÊIYûÔ IYf IYWX³ff W`X dIY ¸ff²fbSXe IYe

½fWXe AQfEa A·fe ¦fBÊ ³fWXeÔ W`ÔX AüSX

IYf¹f¸f W`aX ªfû CX³WZÔX »fb·ff°fe W`ÔXÜ BÀf

dRY»¸f ¸fZÔ ·fe CX³WXûÔ³fZ ªfû IYfgd¸fIY

SXû»f dIY¹ff W`X, ½fû ªffQÊÀ°f W`XÜ

Af ¸ff¨fÊ Aa°f ¸fZÔ

AfE¦fe IZYÀfSXe

QVfÊIYûÔ IYe d³f¦ffWZÔX AÃf¹fIbY¸ffSX IYe

dRY»¸f IZYÀfSXe ´fSX ·fe W`XaÜ CX³fIYf

A´f³ff QVfÊIY ½f¦fÊ W`X ªfû CX³fIYe

IYfgd¸fIY AüSX ÀfedSX¹fÀf Qû³fûÔ °fSXWX

IYe ·fcd¸fIYfEa ´fÀfaQ IYSX°ff W`XÜ

IZYÀfSXe ¸ff¨fÊ ¸ffWX IZY Aa°f °fIY

dSX»feªf WXû¦feÜ BÀf dRY»¸f ¸fZÔ AÃf¹f

´fWX»f½ff³f f³f°fZ ³fªfSX AfEa¦fZ ªf`Àfe

·fcd¸fIYf ´fWX»fZ Àf»f¸ff³f Jf³f

Àfb»°ff³f ¸fZÔ AüSX Afd¸fSX Jf³f ³fZ

Qa¦f»f ¸fZÔ IYe ±feÜ

dÀfMXe

³fü»f£ff fÀf ÀM`ÔXOX ´fSX

A½f`²f IYªfZ IYe ·fSX¸ffSX

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

´fiVffÀf³f ³fZ ³fü»f£ff fÀf ÀM`XÔOX IYû

WXMXf³fZ IZY ffQ °fe³f BX¸f»fe ¨füSXfWXZ ´fSX

³f¹ff fÀf ÀM`XaO X´fifSaX·f dIY¹ff ±ff,

¸f¦fSX IYBÊX IYfSX¯fûÔ IZY ¨f»f°fZ ´fiVffÀf³f

I û A´f³ff d³f¯fʹf ½ff´fÀf »fZ³ff ´fOÞXfÜ

BX²fSX, fÀf ÀM`ÔXOX IZY ¨f»fZ ªff³fZ IZY

ffQ ³fü»f£ff ¸fZÔ ªfWXfa ½feSXf³fe LXfBÊX

±fe ½fWXeÔ fÀf ÀM`XÔOX IZY Af³fZ ÀfZ »fû¦fûÔ

³fZ £ff»fe ´fOÞXe ªf¸fe³f ´fSX IYªff

IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ff W`XÜ

³fü»f£ff fÀf ÀM`ÔXOX IZY ´fb³f:

À±ffd´f°f WXû³fZ IZY ffQ ¹fWXfa ´fSX ªfû

´fWX»fZ ÀfZ QcIYf³fZa ±feÔ CXÀfIZY AfÀf´ffÀf

ªfû £ff»fe ªf¦fWX ±fe ½fWfa ´fSX Af

IYªfZ ³fªfSX Af³fZ »f¦fZ W`XaÜ d³f¦f¸f IYf

A¸f»ff fÀf ÀM`XaOX ÀfZ Vfb»IY °fû

½fÀfc»f°ff W`X, ¸f¦fSX ½fWXfa ´fSX À½f¨LX°ff

IZY ³ff¸f ´fSX IYûBÊX ´fi·ff½fe IYfSÊX½ffBÊX

³fWXeÔ IYSX°ff W`X, fd»IY CX»fMXf IYªff

IYSX³fZ ½ff»fûa IYû £fb»fe LcMX QZ Qe W`XÜ

d³f¦f¸f IZY ARYÀfSX fÀf ÀM`ÔXOX ´fSX

¹ffdÂf¹fûÔ IYû Àfbd½f²ffAûa IYe AûSX

²¹ff³f ³fWXeÔ QZ SXWZX W`ÔXÜ d³f¦f¸f

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû QSXdIY³ffSX IYSX

´fiVffÀf³f IYe Afa£fûÔ ¸fZÔ ²fc»f ÓffZaIY°fZ

WXbE Ad°fIiY¸f¯f IYSX³ff EIY ¨fb³fü°fe

QZ³fZ ½ff»ff IYQ¸f W`XÜ

AfSXû´ffZÔ ÀfZ d§fSmX Àfa·ff¦fe¹f Àfa¹fb¢°f Àfa¨ff»fIY

IYe VffÀf³f °fIY ´fWbaX¨fe dVfIYf¹f°f

¸fdWX»ff IYe ¸fü°f IZY ffQ ´fMX½ffSXe

³fZ dIY¹ff ªf¸fe³f IYf faMX½ffSXf

W`XÜ BXÀf 60 fe§ff ªf¸fe³f ´fSX ¸fZSXf

IYªff W`XÜ BXÀf ªf¸fe³f IYû »fZIYSX

´fMX½ffSXe dSX´fûMÊX ¸fZÔ ·fe CX»»û£f W`X,

´fMX½ffSXe ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûa IYû 18

A¦fÀ°f 2015 IYû ªfû dSX´fûMÊX ´fZVf

IYe ±fe, CXÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff ±ff dIY

ªf¸fe³f ´fSX Aû¸fdÀfaWX d´f°ff Aa°fSXÎÀfWX

SXfªf´fc°f IYf IYªff W`XÜ BXÀfIZY ffQ

ªf¸fe³f ¸fZSmX ´fdSX½ffS IZY IYªû ¸fZÔ SXWX°fZ

WbXE ·ff¦f½fa°feffBÊX ³fZ ÓfcNZX

¸fbIYQ¸fZffªfe IYSX SXfªfÀ½f dSXIYfgOÊX ¸fZÔ

¹fWXfa ·fe d½fIYfÀf ªføYSXe

ÀfSX½fMZX AüSX ¦fa¦f½ff»f fÀf ÀM`XaOXX

IYe °fSXWX ¢¹ff ³f¦fSX d³f¦f¸f AüSX

BaXQüSX d½fIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f

¦fa¦f½ff»f fÀf ÀM`ÔXOX IYû Àfa½ffSX³fZ

IYf IYf¹fÊ IYSX ÀfIZY¦ffÜ BXÀf fÀf

ÀM`ÔXOX ÀfZ IYSXef SXûªff³ff 5-7

WXªffSX »fû¦f ¹ffÂff IYSX°fZ W`XaÜ ¹fWXfa

ÀfZ 100 ÀfZ Ad²fIY fÀfûa IYf

Àfa¨ff»f³f WXû°ff W`XÜ

ªff³ffcÓfIYSX ÀIcY»fûÔ IYe

¸ff³¹f°ff IYSX SXWZX d³fSXÀ°f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

ÀIcY»f ¸fZÔ ¦fd¯f°f, d½fÄff³f E½fa Aa¦fiZªfe

d½f¿f¹f IYf dVfÃfIY ³fWXeÔ, £û»f ¸f`Qf³f

³fWXeÔ, »ffBfiZSXe ³fWXeÔ ¹ff ÀfbSXÃff

¸ff´fQaOXûÔ ¸fZÔ »ff´fSX½ffWXe IYe MXe´f

»f¦ffIYSX ªfZOXe ªff³ffcÓfIYSX d³fªfe

ÀIcY»fûÔ IYe ¸ff³¹f°ff d³fSXÀ°f IYSX SXWZX

W`ÔXÜ BXÀfÀfZ ÀIcY»f ½ff»fûÔ IYe

´fSmXVffd³f¹ffa fPÞX ¦fBÊX W`ÔÜ

d¸f»fe ªff³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX

Àfa·ff¦fe¹f Àfa¹fböY Àfa¨ff»fIY »fûIY

dVfÃf¯f ¸f³fe¿f ½f¸ffÊ ³fZ OXeBÊXAû õXfSXf

d³fSXeÃf¯f IYSX dªf³f ÀIcY»fûÔ IYû

¸ff³¹f°ff QZ³fZ IYe A³fbVfaÀff IYeX ±fe,

CX³f ÀIcY»fûÔ IYf QûffSXf ´fif¨ff¹fûË ÀfZ

d³fSXeÃf¯f IYSXf¹ff W`XÜ ªffa¨f ¸fZÔ dªfÀf

ÀIcY»f IYe ¸ff³¹f°ff d³fSXÀ°f IYSX³ff W`X,

CXÀf ÀIcY»f ¸fZÔ IYûBÊX ³f IYûBÊX IY¸fe

d³fIYf»fIYSX Ad²fIY°fSX ÀIcY»fûÔ IYe

¸ff³¹f°ff d³fSXÀ°f IYSX SXWZX W`ÔÜ d³fªfe

ÀIcY»f ½ff»fûÔ ³fZ ªfZOXe õXfSXf

ªff³ffcÓfIYSX ÀIcY»fûÔ IYe ¸ff³¹f°ff

d³fSXÀ°f IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff W`XÜ

ªfZOXe IYe BXÀf IYf¹fÊ´fi¯ff»fe ÀfZ ¦fbÀÀffE

d³fªfe ÀIcY»f ½ff»fûÔ ³fZ Af¹fböY »fûIY

dVfÃf¯f ªf¹fßfe dIY¹ff½f°f IZY Àf¸fÃf

ªfZOXe IYe dVfIYf¹f°f IYe °fû CX³WXfZÔ³fZ

°f°IYf»f ´fiQZVf·fSX IZY ªfZOXe IYû

AfQZVf ªffSXe IYSX dQE dIY dªfÀf

ÀIcY»f IYe ¸ff³¹f°ff d³fSXÀ°f IYe ªffE

CXÀfIYf ´fcSXf ¹ffZSXf QªfÊ IYSX RYfB»f

VffÀf³f IYû ·ûªfe ªffEÜ Af¹fböY ³fZ

À´f¿MX dIY¹ff dIY dIYÀfe ·fe ÀIcY»f IYe

¹fWX W`X d³f¹f¸f

VffÀf³f IZY ¸fb°ffdfIY WXfBÊX ÀIcY»f

IZY d»fE 4 WXªffSX ½f¦fÊRYeMX AüSX

WXf¹fSX ÀfZIaYOXSXe ÀIcY»f IZY d»fE

5200 ½f¦fÊRYeMX ªf¸fe³f WXû³ff

ªføYSXe W`XÜ BXÀf¸fZÔ WXfBÊX ÀIcY»f

IYf 2 WXªffSX ½f¦fÊRYeMX ¸fZÔ ·f½f³f

WXû³ff ¨ffdWXE, ªffdIY WXf¹fSX

ÀfZIaYOXSXe IYf 2600 ½f¦fÊRYeMX ¸fZÔ

·f½f³f WXû³ff ¨ffdWXEÜ BXÀfIZY

A»ff½ff ÀIcY»f ¸fZÔ IYf¹ffÊ»f¹f

IYÃf, ´fi¹fû¦fVff»ff, ÀfbSXÃff

¸ff´fQaOX, ¦fd¯f°f, d½fÄff³f ½f

Aa¦fiZªfe d½f¿f¹f IZY dVfÃfIY

´fQÀ±f WXû³ff ¨ffdWXEÜ

Q»ff»f ÀfdIiY¹f

dVfÃff d½f·ff¦f ¸fZÔ BXÀf ff°f IYe

¨f¨ffÊ ªfûSXûÔ ´fSX W`X dIY ªfZOXe d³fªfe

ÀIcY»fûÔ IYe ¸ff³¹f°ff d³fSXÀ°f IYSX

A´f³ff ÷Y°fff dQ£ff SXWZX WỒX,

ªffdIY WXIYeIY°f ¸fZÔ ¸ff³¹f°ff

IYSXf³fZ IZY d»fE Q»ff»f ÀfdIiY¹f WXû

¦fE WỒ, ªfû ÀIcY»f ½ff»fûÔ ÀfZ ¸fûMXe

SXIY¸f IYe ¸ffa¦f IYSX SXWZX WỒXÜ ªfû

ÀIcY»f ½ff»ff ¸ff³¹f°ff ¨ffWX°ff W`X

CXÀfZ ¸fbWX¸ffa¦fe SXfdVf QZ³ff ªføYSXe

W`X A³¹f±ff ¸ff³¹f°ff d³fSXÀ°f WXû³fZ

IYf OXSX f³ff WbXAf W`XÜ

¸ff³¹f°ff d³fSXÀ°f IYSX³fZ IYf IYfSX¯f

À´f¿MX IYSX³fZ IZY Àff±f ÀIcY»f IZY d»fE

°f¹f ¸ff´fQaOXûÔ IYf ´fcSXf ¹ffZSXf ·fe QªfÊ

dIY¹ff ªffE, dªfÀfÀfZ ´f°ff ¨f»f ÀfIZY

dIY ÀIcY»f IYe ¸ff³¹f°ff dIYÀf IYfSX¯f

ÀfZ d³fSXÀ°f IYe ¦fBÊX W`XÜ

´fMX½ffSXe IZY d£f»ffRY ´fbd»fÀf ±ff³fZ ¸fZÔ IYe dVfIYf¹f°f

ÀMXf¸´f ´fZ´fSX ¸fZÔ ·fe §fûMXf»ff AüSX ªff»fÀffªfe

dVfIYf¹f°fIY°ffÊ ³fZ f°ff¹ff W`X dIY dªfÀf ÀMXf¸´f ´fŹ fSX ´fSX IYd±f°f ´ff½fÊ°feffBÊX

³fZ 6 »fû¦fûÔ IYû ªf¸fe³f IYf faMX½ffSXf 5 ªfc³f 2015 IYû dIY¹ff W`X ½fWX df³ff

IYªfZ IZY EIY Àff»f ´fbSXf³ff W`XÜ IcYMXSXd¨f°f QÀ°ff½fZªfûÔ AüSX ¸fSX ¨fbIYe

´ff½fÊ°feffBÊX ÀfZ ªf¸fe³f IYf faMX½ffSXf IYSX½ff³fZ IZY ffQ ÀfbSmXVf £ffSXû»f ³fZ

SXdªfÀMÑXe ³ff¸ffa°fSX¯f IYSX½ffIYSX IYªff IYSX d»f¹ff W`X, dªfÀfIYe ´fcSXe Àf°¹f°ff

ªff³f³fZ IZY d»fE EÀfOXeAû QŹ ff»f´fbSX IZY Àf¸fÃf ´fiIYSX¯f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`XÜ

IcYMXSXd¨f°f QÀ°ff½fZªf °f`¹ffSX IYSX ÀfbSmXVf

£ffSXû»f, ¸fûªfZ IYe ´fMX½ffSXe A³fe°ff

NXfIbYSX ³fZ RYªfeÊ faMX½ffSXf ´ff½fÊ°feffBÊX

IZY ³ff¸f ´fSX IYSX dQ¹ffÜ

´fMX½ffSXe ³fZ ·ff¦f½fa°feffBÊX AüSX

ÀfbSmXVf £ffSXû»f IZY Àff±f d¸f»fIYSX

´fWX»fZ °fû ´fMX½ffSXe ³fZ RYªfeÊ faMX½ffSXf

´ff½fÊ°feffBÊX IZY ³ff¸f dIY¹ff, BXÀfIZY

ffQ ´ff½fÊ°feffBÊX IYe ¸fü°f 23 RYSX½fSXe

2015 IYû WXû³fZ IZY ffQ BX³WXûa³fZ EIY

AüSX RYªfeÊ IYfSX³ff¸ff IYSX OXf»ffÜ

´fbd»fÀf IZY ´fWXSmX ¸fZÔ IZÔYýif²¹fÃf

´fSXeÃff Àff¸f¦fie »fZIYSX ´fWbaX¨fZ ±ff³fZ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

dªf»fZ ¸fZÔ WXfBÊXÀIcY»f AüSX WXf¹fSX

ÀfZIaYOXSXe IYe fûOÊX ´fSXeÃff IZY d»fE

128 ´fSXeÃff IZÔYýi f³ffE ¦fE W`ÔXÜ

Àf·fe 128 IZÔYýif²¹fÃfûÔ IYû

¦fû´f³fe¹f Àff¸f¦fie ÀfüÔ´f Qe ¦fBÊX W`X,

dªfÀfZ ´fbd»fÀf IZY ´fWXSmX ¸fZÔ »fZ ªffIYSX

±ff³fZ ¸fZÔ ªf¸ff IYSXf dQ¹ff ¦f¹ff W`XÜ

¸faOX»f IYe Àf¸f³½f¹fIY ÀfaÀ±ff

´fif¨ff¹fÊ SXªf³fe ªffQü³f ³fZ f°ff¹ff

dIY ¦fû´f³fe¹f Àff¸f¦fie IYf d½f°fSX¯f

Qû dQ³f WbXAfÜ ´fWX»fZ dQ³f ¦fif¸fe¯f

ÃûÂfûÔ IZY ´fSXeÃff IZÔYýiûÔ IZY d»fE

IZÔYýiif²¹fÃfûÔ IYû ´fSXeÃff Àff¸f¦fie Qe

¦fBÊXÜ BXÀfe °fSXWX QcÀfSmX dQ³f

¸fa¦f»f½ffSX IYû VfWXSXe ÃûÂf IZY

IZÔYýif²¹fÃfûÔ IYû ¦fû´f³fe¹f Àff¸f¦fie

IYf d½f°fSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àf·fe

IZÔYýif²¹fÃf ÀfaQcIY ¸fZÔ ´fSXeÃff Àff¸f¦fie

SX£fIYSX ´fbd»fÀf ªf½ff³fûÔ IZY Àff±f

SX½ff³ff WbXEÜ BXÀf °fSXWX fûOÊX ´fSXeÃff

Àff¸f¦fie ÀfbSXdÃf°f °fSXeIZY ÀfZ d½f°fdSX°f

WXû ¦fBÊXÜ

WXfBÊX ÀIcY»f IYf ´fZ´fSX

fûOÊX ´fSXeÃff IYe Vfb÷YAf°f

10½feÔ IZY ´fZ´fSX ÀfZ WXû¦feÜ 1Y¸ff¨fÊ

IYû QÀf½feÔ IYÃff IZY LXfÂfûÔ IYf

ÀfaÀIÈY°f d½f¿f¹f IYf ´fZ´fSX WXû¦ffÜ

dªfÀf dQ³f dªfÀf d½f¿f¹f IYf ´fZ´fSX

WXû¦ff, IZÔYýif²¹fÃf ´fbd»fÀf ±ff³fZ ÀfZ

´fSXeÃff IZY Af²û §faMZX ´fc½fÊ CXÀf

d½f¿f¹f IYf ´fZ´fSX »fZIYSX AfEa¦fZ,

dªfÀfZ ´ffa¨f dVfÃfIYûÔ IYe ¸füªfcQ¦fe ¸fZÔ

£fû»ff ªffE¦ffÜ


Vffþf´fbSX/Af¦fSX-¸ff»fUf/QZUfÀf/ fOÞXUf³fe/ Àfû³fIY¨LX

BaQüSX

03

fb²f½ffSXX, 27 RYSX½fSXe 2019

Vfbþf»f´fbSX °fWXÀfe»f IZY 11,990 dIYÀff³fûÔ IYf 42 IYSXûOÞX 76 »ffJ ÷Y´fE IYf IYþfÊ ¸ffRY

´fiQZVf ÀfSXIYfSX IYf »fùf AÔd°f¸f

½¹fdöY °fIY IYf dUIYfÀf -´fMXUfSXe

¦fbOX BX½fd³fa¦f, Vffªff´fbSX

WX¸ffSXf QZVf ÀfUʲf¸fÊ Àf¸·ffU IZY dÀfðfÔ°f ´fSX

¨f»f°ff WX`Ü ´fiQZVf IYe ÀfSXIYfSX ÀfUÊWXfSXf U¦fÊ IZY

IY»¹ff¯f IZY d»fE ´fid°ffð WX` AüSX ÀffÀfZ ´feLZ

JOÞXZ AÔd°f¸f ½¹fdöY °fIY dUIYfÀf IYe ¦fÔ¦ff

´fWXbÔ¨ff³fZ IZY d»fE IYf¹fÊ IYSX SXWXe WX`Ü

¹fWX ff°fZÔ ´fiQZVf IZY CX¨¨f dVfÃff EUÔ JZ»f

U ¹fbUf IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe °f±ff dþ»ff ´fi·ffSXe þe°fc

´fMXUfSXe ³fZ Vfbþf»f´fbSX ¸fZÔ Àf¸´f³³f WXbE þ¹f

dIYÀff³f RYÀf»f FY¯f ¸ffRYe ¹fûþ³ff IZY

°fWXÀfe»f À°fSXe¹f Àf¸¸fZ»f³f IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ

WXbE IYWXeÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ¸fWXZ³Qi þûVfe,

IYf»ff´fe´f»f dU²ff¹fIY IbY¯ff»f ¨fü²fSXe,

¹fû¦fZ³QidÀfÔWX fÔMXe f³ff, ´fbd»fÀf A²feÃfIY

Vf`»fZÔQidÀfÔWX ¨füWXf³f, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfQÀ¹f

ßfe¸f°fe ¸f²fbIYfÔ°ff, ßfe¸f°fe »føfeQZUe, ³fSXZVf

IY~f³f ÀfdWX°f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ AfÀf´ffÀf IZY

ÃfZÂf IZY ÀfSX´fÔ¨f, ´fÔ¨f EUÔ A³¹f ÀfÔÀ±ffAûÔ IZY

´fid°fd³fd²f ¸füþcQ ±fZÜ Àf¸¸fZ»f³f IYû ÀfÔfûd²f°f

IYSX°fZ WXbE ´fi·ffSXe ¸fÔÂfe ßfe ´fMXUfSXe ³fZ IYWXf dIY

dIYÀff³fûÔ IZY IYþÊ AfdQ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ dþ³f

½¹fdöY¹fûÔ ¹ff ÀfÔÀ±ffAûÔ õfSXf ¦fOÞXfOÞXe IYe ¦fBÊ

WX`, CX³fIZY dUøYð IYfSXÊUfBÊ WXû¦feÜ CX³WXûa³fZ

IYWXf dIY ÀfWXIYfSXe Àfd¸fd°f¹fûÔ IYû ¸fþfc°f

dIY¹ff þfE¦ffÜ RYÀf»f FY¯f ¸ffRYe ¹fûþ³ff IZY

ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ CX³WXû³fZ IYWXf dIY UfÀ°fdUIY dIYÀff³fûÔ

IYû ¹fûþ³ff IYf »ff·f ´fif~ WXû BÀfIZY d»fE WXe

AfUZQ³f IYe ´fidIY¹ff A´f³ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü dIYÀff³fûÔ

IYf Qû »ffJ ÷Y´fE °fIY IYf RYÀf»f FY¯f ¸ffRY

WXû¦ff dþÀfIYe VfbøYAf°f Afþ ÀfZ WXû ¦fBÊ WX`Ü

CX³WXûÔ³fZ IYWXf SXfª¹f ÀfSXIYfSX ¹fûþ³ffAûÔ IZY

¸ff²¹f¸f ÀfZ WXSX þøYSX°f¸fÔQ IYû »ff·f ´fiQf³f

IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXe WX`Ü BÀfe °ffSX°f¸¹f

¸fZÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSX õfSXf ÀUfd·f¸ff³f ¹fûþ³ff VfbøY

IYe ¦fBÊ WX`, dþÀfIZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ fZSXûþ¦ffSXûÔ IYû

4 WXþfSX ÷Y´fE ´fid°f¸ffWX Afd±fÊIY ÀfWXf¹f°ff

´fiQf³f IYe þfE¦feÜ fZSXûþ¦ffSXûÔ IYû SXûþ¦ffSX

dfþ»fe IZY ´fû»f ÀfZ

WXfQÀfZ IYf AÔQZVff

¦fbOX BX½fd³fa¦f, MXûÔIY£fbQÊ

AÔOXSX ¦fifCXÔOX dfþ»fe IZY ´fû»f

ÓfbIY³fZ »f¦fZ W`ÔX °fû IYWXea IYSXÔMX

RZY»f³fZ »f¦ff WX`Ü ³fBÊ AfffQe

IZY þ¦fQeVf MZ»fSX ³fZ f°ff¹ff

dfþ»fe ´fû»f IbYL dQ³f ´fWX»fZ

WXe »f¦fZ WX`¸f AüSX A·fe ÀfZ

ÓfbIY³fZ »f¦fZ W`ÔXÜ dIYÀfe ·fe dQ³f

dIYÀfe IZY DY´fSX d¦fSX³fZ IYf OXSX

WX`Ü d´fL»fZ dQ³fûÔ B³WXe ´fû»f ¸fZÔ

IYSXÔMX RZY»f³fZ ÀfZ ³fBÊ AfffQe ¸fZÔ

EIY 6 Àff»f IYe ÀIcY»fe LfÂff

¦fbOX BX½fd³fa¦f, Vffªff´fbSX

´fiQZVf ¸fZÔ WXû SXWXZ A´fSXf²fûÔ ¸fZÔ »f¦ff°ffSX

·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY »fû¦fûÔ IYe

ÀfÔd»f~°ff Àff¸f³fZ Af³fZ ´fSX IYfÔ¦fiZÀf ³fZ

¸fb£¹f¸fÔÂfe EUÔ SXfª¹f´ff»f IZY ³ff¸f

Äff´f³f ÀfüÔ´fIYSX Qûd¿f¹fûÔ IZY dJ»ffRY

IYfSXÊUfBÊ dIYE þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü

¸fÔ¦f»fUfSX IYû IYfÔ¦fiZÀfªf³f IY»fZ¢MXSX

IYf¹ffÊ»f¹f ´fWXbÔ¨fZ AüSX dOX´MXe

IY»fZ¢MXSX d´fi¹fÔIYf U¸ffÊ IYû SXfª¹f´ff»f

IZY ³ff¸f Äff´f³f ÀfüÔ´fIYSX f°ff¹ff dIY

d¨fÂfIcYMX dÀ±f°f ÀfíbøY ´fd»fIY

ÀIcY»f IYe fÀf ÀfZ 12 RYSXUSXe 19

IYû Af¹fbUZÊQ °fZ»f IYfSXûffSXe IZY Qû

þbOÞXUf fZMXûÔ IYû A¦fbUf IYSX d»f¹ff

¦f¹ff ±ff AüSX ffQ ¸fZÔ dRYSXü°fe IYe ¸ffÔ¦f

IYSX³fZ Uf»fZ fQ¸ffVfûÔ ³fZ f¨¨fûÔ IYe

CXØfSX ´fiQZVf »fZ þfIYSX WX°¹ff IYSX Qe

±feÜ Äff´f³f ¸fZÔ f°ff¹ff dIY ¸ffÀfc¸f

f¨¨fûÔ IYû ¸fü°f IZY §ffMX CX°ffSX³fZ Uf»fZ

fQ¸ffVfûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff ÀfZ þbOÞXZ AfBÊMXe

IYf»fZþ ¸fZÔ EIY dVfÃfIY AüSX ¨ffSX

´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE ´fidVfÃf¯f VfbøY IYSX dQE

¦fE WX`ÔÜ BÀfe °fSXWX ¦fSXefûÔ IZY §fSXZ»fc dUôb°f

QZ¹fIY BÔdQSXf ¦fÈWX dUôb°f QZ¹fIY ¸ffRYe ¹fûþ³ff

IZY °fWX°f Af²fZ IYSX dQE ¦fE WX`Ô, UWXeÔ dIYÀff³f

À±ffBÊ IÈYd¿f ´f¸´f ¹fûþ³ff ¸fZÔ »f¦f³fZ Uf»fe SXfdVf

IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ ±feÜ UWXe

MXûÔIYJbQÊ IZY ¸fZ³f ffþfSX ¸fZÔ ·fe

B³f dfþ»fe IZY J¸fû IYf ¹fWXe

WXf»f WX`Ü ¸ff²fU¦fÔþ IZY UIYfSX

dÀfïeIYe ³fZ f°ff¹ff dIY NXZIZYQfSX

õfSXf §fdMX¹ff IYf¹fÊ dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ

´fû»f IYe Àf°fWX ¸fZÔ d¸f˜e IYf

·fSXfU dIY¹ff ¦f¹ff AüSX dQJfUf

IYSX³fZ IZY d»fE DY´fSX- DY´fSX

Àfe¸fZÔMX IYfaIiYeMX IYSX dQ¹ffÜ

dþÀfIZY IYfSX¯f Àf·fe ´fû»f ÓfbIY

SXWXZ WX`a AüSX IYBÊ þ¦fWX IYSXÔMX ·fe

RZY»f SXWXf W`XÜ

LfÂf WX`ÔÜ BÀf QüSXf³f IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ffAûÔ ³fZ

IYWXf dIY ÀfØff ¨f»fZ þf³fZ IZY ffQ ÀfZ

·ffþ´ffBÊ A´fSXf²f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ CX°fSX

AfE WX`Ô AüSX ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY

ÓfffbAf, SX°f»ff¸f AüSX ¸fÔQÀfüSX

dþ»fûÔ ¸fZÔ §fdMX°f WXbBÊ §fMX³ffAûÔ IYû

·ffþ´ff IZY »fû¦fûÔ ³fZ WXe AÔþf¸f dQ¹ff

±ffÜ Äff´f³f ¸fZÔ ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊ dIY ´fiQZVf

¸fZÔ IYf³fc³f ½¹fUÀ±ff IYû ²UÀ°f IYSX³fZ

IYf ´fi¹ffÀf IYSX³fZ Uf»fZ A´fSXfd²f¹fûÔ

AüSX ·ffþ´ff ÀfZ þbOÞXZ fQ¸ffVfûÔ ´fSX

dIYÀff³fûÔ IYû °ff¸fi ´fÂf QZ°fZ Ad°fd±f ½f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f dIYÀff³fÜ

½ff¹fbÀfZ³ff IYe IYfSÊX½ffBÊ

ÀfZ WX¿fÊ, Efe½fe´fe ³fZ

IYe Afd°fVfffªfe

Vffþf´fbSXÜ ´fb»fUf¸ff WX¸f»fZ IZY ffQ ·ffSX°f õfSXf ´ffdIYÀ°ff³f IZY AÔQøY³fe

dWXÀÀfZ ¸fZÔ §fcÀfIYSX IYe ¦fBÊ IYfSXÊUfBÊ ÀfZ ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ WX¿fÊ IYf ¸ffWXü»f WX` AüSX

dUd·f³³f Àff¸ffdþIY EUÔ SXfþ³fed°fIY ÀfÔ¦fNX³fûÔ ³fZ BÔdOX¹f³f E¹fSXRYûÀfÊ õfSXf

IYe ¦fBÊ IYfSXÊUfBÊ IYe ÀfSXfWX³ff IYSX°fZ WXbE þV³f ¸f³ff¹ffÜ Uf¹fbÀfZ³ff IZY BÀf

ÀfRY»f Ad·f¹ff³f IYe þf QZVf IZY ³ff¦fdSXIYûÔ IYû þf³fIYfSXe »f¦fe °fû

CX³WXû³fZ þßf ¸f³ff³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ BÀfe IYOÞXe ¸fZÔ EfeUe´fe IZY

IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ feEÀfE³f IYf»fZþ ¸fZÔ d°fSXÔ¦ff RYWXSXfIYSX Afd°fVfffþe

IYeÜ UWXeÔ »føfe ³f¦fSX IZY ¹fbUfAûÔ AüSX A³¹f B»ffIYûÔ ¸fZÔ ·fe þ¹f dWXÔQ IZY

³ffSXûÔ IZY Àff±f ·ffSX°f IYe þe°f IYf þV³f ¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜ

Àf£°f IYfSXÊUfBÊ IYe þfEÜ

d¨fÂfIcYMX ÀfZ A¦fbUf WXbE ¸ffÀfc¸fûÔ

IYe WX°¹ff ¸fZÔ ·ffþ´ff Àf¸fd±fÊ°f »fû¦fûÔ

IYf WXf±f WXû³fZ ´fSX IYfa¦fimÀf ³fZ IYOÞXe

d³fÔQf IYe WX`Ü Àff±f WXe A´fSXfd²f¹fûÔ IZY

dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IZY d»fE Äff´f³f ·fe

dQ¹ff WX`Ü BÀfIZY ´fcUÊ IYfÔ¦fiZÀf

dþ»ff²¹fÃf fÔMXe f³ff IZY d³fUfÀf ´fSX

IYfÔ¦fiZdÀf¹fûÔ ³fZ ¸fÈ°f Qû³fûÔ ¸ffÀfc¸fûÔ IYû

ßfðfÔþd»f Ad´fÊ°f IYeÜ IYfÔ¦fiZdÀf¹fûÔ ³fZ

IYWXf dIY SX°f»ff¸f ¸fZÔ ³füIYSX IYe

·fe Af²fe IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü

BÀf QüSXf³f IYf»ff´fe´f»f dU²ff¹fIY ¨fü²fSXe

³fZ ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ´fiQZVf ÀfSXIYfSX

õfSXf dIYÀff³fûÔ IYf IYþfÊ ¸ffRY IYSX³fZ ÀfZ Àf·fe

»fû¦f ´fiÀf³³f WX`ÔÜ CX³WXû³fZ IYWXf dIY ´fiQZVf IYe

IYfÔ¦fiZÀf ³fZ SXfª¹f´ff»f IZY ³ff¸f ÀfüÔ´ff Äff´f³f

f¨¨fûÔ IYe WX°¹ff IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû RYfÔÀfe WXû

WX°¹ff, ¸fÔQÀfüSX ¸fZÔ WX°¹ff ÀfdWX°f A³¹f

¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY »fû¦f WXe

Vffd¸f»f d³fIY»fZ WX`ÔÜ ·ffþ´ff IZY WXf±f

ÀfZ ´fiQZVf IYe ÀfØff Le³f ¦fBÊ WX` °fû UZ

Af A´fSXf²f IYe AûSX fPÞX SXWXZ WX`Ô

AüSX A·fe WXf»f WXe ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f

þ³f°ff ´ffMXeÊ ÀfZ þbOÞXZ A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ

°fZ»f IYfSXûffSXe IZY Qû ¸ffÀfc¸f f¨¨fûÔ

IYe ³fÈVfÔÀf WX°¹ff IYSX Qe WX`Ü

IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ³fZ Qûd¿f¹fûÔ IYû Vfe§fi WXe

d¦fSXμ°ffSX dIYE þf³fZ ´fSX ÀfSXIYfSX IYf

Af·ffSX ¸ff³ff AüSX ¸ff¸f»ff RYfÀMX

IYûMXÊ ¸fZÔ ¨f»ffIYSX AfSXûd´f¹fûÔ IYû

RYfÔÀfe IYe Àfþf dQE þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f

IYeÜ Äff´f³f ÀfüÔ´f°fZ Àf¸f¹f UeSXZÔQi

½¹ffÀf, ´fcUÊ dU²ff¹fIY ´fid°fd³fd²f

ÀfSXQfSX ¸fcÀff Afþ¸f Jf³f, UdSXâ

´ff¿fÊQ SXfþZVf ´ffSXLZ, ¹ffIcYf Jf³f,

IY¸føYïe³f ¸fZU, ´fiZ¸f U¸ffÊ, VffeSX

Jf³f, VfZSX Jf³f, dQ³fZVf ³ff¹fIY, Àf³fe

QbfZ, ´f´´fc U¸ffÊ, SXfþZÔQi fûSXÀf»fe,

SXdþVf Vf¸ffÊ ÀfdWX°f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ

IYfÔ¦fiZÀfe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

ÀfSXIYfSX dUIYfÀf IZY d»fE ´fid°ffð WX` AüSX dQE

¦fE U¨f³f ´fÂf IYû ´fcSXf IYSXZ¦feÜ dIYÀff³fûÔ IYû

Àfû¹fffe³f IZY dUIiY¹f ´fSX 500 ÷Y´fE IYe

´fiû°Àff³f SXfdVf ´fiQf³f IYSX³fZ IZY AfQZVf þfSXe WXû

¦fE WX`ÔÜ ´fiQZVf IYe ÀfSXIYfSX fZSXûþ¦ffSXûÔ IYû

SXûþ¦ffSX ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE ´fid°ffð WX`Ü BÀf

¸füIZY ´fSX dþ»ff dIiY¹ff³U¹f³f Àfd¸fd°f

¹fû¦fZ³QidÀfÔWX fÔMXe f³ff ÀfdWX°f A³¹f UöYfAûÔ ³fZ

·fe ÀfÔfûd²f°f dIY¹ffÜ IY»fZ¢MXSX ßfeIYfÔ°f f³fûNX

³fZ Àf¸¸fZ»f³f IZY CXïZV¹f ´fSX ´fiIYfVf OXf»ff AüSX

ÀfSXIYfSX IZY U¨f³f ´fÂf IZY dIiY¹ff³U¹f³f IYe

þf³fIYfSXe QeÜ

IYªfÊ ¸ffRYe IZY ´fi¸ff¯f

´fÂf dU°fdSX°f

þ¹f dIYÀff³f RYÀf»f FY¯f ¸ffRYe ¹fûþ³ff

IZY °fWX°f dIYÀff³fûÔ IYû IYþʸffRYe IZY °ff¸fi ´fÂf

EUÔ ´fi¸ff¯f ´fÂf dU°fdSX°f dIYE ¦fEÜ ´fi¸ff¯f ´fÂf

dU°fdSX°f IYSX°fZ WXbE ´fi·ffSXe ¸fÔÂfe ßfe ´fMXUfSXe ³fZ

IYþʸffRYe Uf»fZ dIYÀff³fûÔ ÀfZ øYføY WXûIYSX

¨f¨ffÊ IYe AüSX ÀfSXIYfSX IYe ¹fûþ³ff IZY ffSXZ ¸fZÔ

´fid°fdIiY¹ff ´fif~ IYeÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ³f¹ff ÀffZSXf

Àf¸f»f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f QZf»fe IYe

IÈY¿¯ffffBÊ IYû Qû »ffJ ÷Y´fE, IY¸fÊIYfSX

¸f¯OX»f dUUfWX ÀfWXf¹f°ff ¹fûþ³ff AÔ°f¦fÊ°f

AfþfQ Jf³f IYû ÀfWXf¹f°ff ´fiQf³f IYe ¦fBÊÜ

BÀfe °fSXWX SXf¿MÑXe¹f ´fdSXUfSX ÀfWXf¹f°ff ¹fûþ³ff IZY

°fWX°f OXbÔ¦f»ffE IYe SXZJfffBÊ IYû ·fe ÀfWXf¹f°ff

SXfdVf IZY ´fi¸ff¯f ´fÂf dU°fdSX°f dIYE ¦fEÜ BÀfIZY

Ad°fdSXöY Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ dUôb°f dU·ff¦f IYe

¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ dU¿¯fb´fiÀffQ ¸ffÔ¦fe»ff»f,

øY¦f³ff±fdÀfÔWX, ¹fbUf ÀUfd·f¸ff³f ¹fûþ³ff IZY

°fWX°f Aþ¹f ¹ffQU, AU²fZVf ´fSX¸ffSX, Qe´fIY

´fSX¸ffSX IYû ·fe »ff·ffÔdU°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ IZY õfSXf ÀMXfg»f

»f¦ffIYSX dU·ff¦fe¹f ³fUe³f°f¸f ¹fûþ³ffAûÔ IYe

þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, Vffªff´fbSX

A´f³fZ °ff³ffVffWXe´fc¯fÊ SXU`¹fZ IZY

¨f»f°fZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ¸ff³fdÀfIY

øY´f ÀfZ ´fi°ffdOÞX°f IYSX³fZ Uf»fZ IÈYd¿f

dU·ff¦f IZY CX´f ÀfÔ¨ff»fIY ÀfÔþ¹f

QûVfe IYf À±ff³ffÔ°fSX¯f IYSX dQ¹ff

¦f¹ff WX` AüSX BÀf À±ff³ffÔ°fSX¯f ´fSX

A²fe³fÀ±fûÔ ¸fZÔ þV³f IYf ¸ffWXü»f WX`Ü

CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY CX´f ÀfÔ¨ff»fIY

QûVfe IZY A¸ff³fUe¹f ½¹fUWXfSX IZY

IYfSX¯f IY¸fʨffSXe ÀfÔ¦fNX³fûÔ ³fZ ¸fû¨ffÊ

Jû»f dQ¹ff ±ff AüSX BÀfeIZY ¨f»f°fZ

»f¦ff°ffSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ³ff¸f Äff´f³f

·fe dQE þf SXWXZ ±fZÜ IY¸fʨffSXe

ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYe EIYþbMX°ff IYû »fZIYSX

·ffSX°fe¹f dIYÀff³f ÀfÔ§f

³fZ ÀfüÔ´ff Äff´f³f

³f¸fÊQf-IYf»fedÀfÔ²f ´fdSX¹fûþ³ff IYf ´ff³fe

MXûÔIYJbQÊ IZY ¦ffÔUûÔ °fIY ´fWXba¨ff³fZ IYe ¸ffa¦f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, MûÔIY£fbQÊ

Àfû¸fUfSX IYû ·ffSX°fe¹f dIYÀff³f ÀfÔ§f

MXûÔIYJbQÊ õfSXf °fWXÀfe»fQfSX

dVfUIbY¸ffSX ¹ffQU IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe U

¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ³ff¸f dIYÀff³fûÔ IZY dWX°f

ÀfZ þbOÞXe WXbBÊ dUd·f³³f ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX

Äff´f³f dQ¹ff ¦f¹ffÜ

dIYÀff³f ÀfÔ§f ³fZ Äff´f³f ¸fZÔ ¸ffÔ¦f IYe dIY

´fi²ff³f¸fÔÂfe IÈYd¿f dÀfÔ¨ffBÊ ¹fûþ³ff IZY

°fWX°f VffÀf³f IYe ´fiÀ°ffdU°f ³f¸fÊQf-

IYf»fedÀfÔ²f ´fdSX¹fûþ³ff ¸fZÔ MXûÔIYJbQÊ

°fWXÀfe»f IZY þû ¦ffÔU LûOÞXZ ¦fE WXa`

CX³WXZÔ ·fe BÀf ¹fûþ³ff ÀfZ þûOÞXf

þfE,dþ³f dIYÀff³fûÔ ³fZ A´f³fe

Àfû¹fffe³f U ¸f¢IYf IYe RYÀf»f

ÀfSXIYfSX IYe ´fiû°ÀffWX³f SXfdVf IZY AfÀf

¸fZÔ fZ¨f Qe WX` BÀfd»fE CX³f dIYÀff³fûa IZY

Jf°fZ ¸fZÔ 500 ÷Y. ´fid°f d¢½fÔMX»f IZY

dWXÀfff ÀfZ SXfdVf OXf»fe þfUZ AüSX

d´fL»fZ U¿fÊ IYe °fSXWX ¦fZÔWXc,¨f³ff,

´¹ffþ, »fWXÀfb³f AfdQ RYÀf»fû ´fSX

´fiû°ÀffWX³f SXfdVf Qe ªffE, RYÀf»fûa IZY

´fÔþe¹f³f IZY d»fE dIYÀff³fûÔ ÀfZ ffSX-

ffSX QÀ°ffUZþ ³f ¸ffÔ¦fZ þfEa, RYÀf»fûa

IYf ´fdSXU°fʳf ´fMXUfSXe, d¦fSXQfUSXe

´fûMXÊ»f A³fbÀffSX ÀU°f: WXe WXû³ff

¨ffdWXEÜ þ¹f dIYÀff³f FY¯f ¸ffRYe

¹fûþ³ff IYe §fû¿f¯ff A³fbÀffSX 12

dQÀfÔfSX 2018 °fIY IZY Àf·fe

dIYÀff³f IY»¹ff¯f °f±ff IÈYd¿f

dUIYfÀf dU·ff¦f IYe A´fSX Àfd¨fU

ffe°ff UÀfbd³f¹ff ³fZ CX´f ÀfÔ¨ff»fIY

QûVfe IYf À±ff³ffÔ°fSX¯f SXfª¹f IÈYd¿f

dIYÀff³fûÔ U Àf·fe f`ÔIYûÔ IYû Vffd¸f»f

dIY¹ff þfUZ ¢¹fûadIY fWXb°f ÀfZ

dIYÀff³fûa ³fZ d³fþe f`ÔIYû ÀfZ dIYÀff³f

IiYZdOXMX IYfOXÊ d»f¹ff WX` CX³WXZÔ ·fe

¹fûþ³ff ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff ªffE °f±ff

dIYÀff³fûÔ IYe RYÀf»fûÔ IYû U³¹f ´fif¯fe

þ`ÀfZ SXûþOÞXZ, dWXSX¯f AfdQ AfE dQ³f

³fbIYÀff³f IYSX°fZ WaX` BÀfd»fE Àf·fe

þf³fUSXûa IYe ³fÀffÔQe IYSXIZY þÔ¦f»f

¸fZa þf»fe »f¦ffIYSX SXûIY þfE, WXSX U¿fÊ

SXfe EUa JSXeRY IYe IiYfg´f IYdMXÔ¦f U

´fifIYd°fIY ´fiIYû´f IYe ÀfUZÊ dSX´fûMXÊ

´fÔ¨ff¹f°f À°fSX ´fSX ¨fÀ´ff IYe þfUZ U

´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ CX³fIYf dSXIYfOXÊ SXJf

þfUZ U ´fi°¹fZIY ¦ffÔUûa IZY dIYÀff³fûÔ

IYû CX³fIZY JZ°fû ´fSX þf³fZ Uf»fZ SXfÀ°fZ

IYf Ad°fIiY¸f¯f WXMXf¹ff þfUZ AüSX

¦fif¸f AfffQe ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IZY þû

AfUfÀfe¹f ´f˜Z f³ffE ¦fE WaX` CX³WXZÔ

Ad°fVfe§fi dU°fdSX°f IYSXUf¹ff þfUZÜ

°fWXÀfe»fQfSX Äff´f³f ÀfüÔ´f°fZ Àf¸f¹f

³ffSXf¹f¯f ¹ffQU, ¦fûU²fʳf»ff»f

´ffMXeQfSX, ÀfÔþ¹f þ»fûdQ¹ff, »fJ³f

¨fü²fSXe, WXdSX³ffSXf¹f¯f ¸fÔOX»fûBÊ,

SX¸fZVf ¨fÔQi ¸fÔOX»fûBÊ, WXdSXdÀfÔWX

Àff»f¸fJZOÞXe, ¸fbIZYVf ´fMXZ»f ³ffUQf,

WXSXeVf ¸fbIYf°fe, Àfû³fc ´fMXZ»f, A³fbSXf¦f

·fÔOXfSXe, ¦ffSX ·fÔOXfSXe,SXf¸f·fSXûÀfZ

AfdQ dIYÀff³f ÀfÔ§f IZY ´fQfd²fIYfSXe

CX´fdÀ±f°f ±ûÜ

EIY-EIY UûMX AüSX ÀfeMX IYf »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ ¸fWX°U WX`

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ²ffSX

EIY-EIY UûMX AüSX EIY-EIY ÀfeMX

IYf »fûIY°fÔÂf ¸fZÔ ¸fWX°U WX`Ü BÀf ´fiÀfÔ¦f

IYû WX¸f ÀfQ`U ¹ffQ SXJZÔ AüSX WX¸ffSXe

´ffMXeÊ dþ°ff³fZ IZY d»fE ´fi°¹fZIY

IYf¹fÊIY°ffÊ ¨fb³ffU IYf¹fÊ ¸fZÔ °f³f-¸f³f-

²f³f ÀfZ þbMX þfEÜ ¹fWX ff°f

»fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY ¸f²¹f ´fiQZVf

´fi·ffSXe U CXØfSX ´fiQZVf IZY ´fdSXUWX³f

¸fÔÂfe ÀU°fÔÂf dÀfÔWX ³fZ ²ffSX »fûIYÀf·ff

¨fb³ffU MXû»fe IZY ´fi¸fbJ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ

IYe f`NXIY IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE

IYWXeÜ f`NXIY ¸fZÔ ÀfÔ·ff¦fe¹f ÀfÔ¦fNX³f

¸fÔÂfe þ¹f´ff»f dÀfÔWX ¨ffUOÞXf,

»fûIYÀf·ff ´fi·ffSXe fffc dÀfÔWX

SX§fbUÔVfe, »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU

ÀfÔ¹fûþIY dQ»fe´f ´fMXûdQ¹ff,

ÀfWXÀfÔ¹fûþIY dU³fûQ Vf¸ffÊ, ´fiQZVf

CX´ff²¹fÃf SXÔþ³ff f§fZ»f, ÀffÔÀfQ

fc±f À°fSX

´fSX

IYf¹fÊIY°ffÊ

CX¸¸feQUfSX

f³fIYSX

IY¸f»f IYû

dþ°ffEa

ÀffdUÂfe NXfIbYSX dUVfZ¿f øY´f ÀfZ

CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ßfe dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY

Af UöY Af ¦f¹ff WX` QZVf ÀfZ ´fcSXe

°fSXWX Af°fÔIYUfQ d¸fMXf³fZ IYf AüSX

BÀf Af°fÔIYUfQ IYû d¸fMXf³fZ IZY d»fE

´fidVfÃf¯f IZY d»fE d°fd±f¹ffÔ d³f²ffÊdSX°f

²ffSXÜ IY»fZ¢MXSX EUÔ dþ»ff d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe Qe´fIY dÀfÔWX ³fZ »fûIYÀf·ff

Àff¸ff³¹f d³fUfʨf³f 2019 AÔ°f¦fÊ°f dþ»fZ IYe Àf¸fÀ°f dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ d³f¹fböY

ÀfZ¢MXSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf dþ»ff À°fSXe¹f ´fidVfÃf¯f IZY d»fE d°fd±f¹ffÔ d³f²ffÊdSX°f

IYe WX`Ü ¹fWX ´fidVfÃf¯f VffÀfIYe¹f À³ffIYûØfSX ¸fWXfdUôf»f¹f ²ffSX ¸fZÔ SXJf ¦f¹ff

WX`Ü ²ffSX °f±ff fQ³ffUSX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY ÀfZ¢MXSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf

´fidVfÃf¯f 27 RYSXUSXe IYû, ÀfSXQfSX´fbSX °f±ff IbYÃfe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY ÀfZ¢MXSX

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ´fidVfÃf¯f 28 RYSXUSXe IYû, ¸f³ffUSX-¦fÔ²fUf³fe °f±ff

²fSX¸f´fbSXe dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IZY ÀfZ¢MXSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf ´fidVfÃf¯f 2 ¸ff¨fÊ IYû

Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

QZVf IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe IZY Àff±f WXe

ÀfSXIYfSX AüSX ÀfbSXÃff ¸f`³fZþ¸fZÔMX ³fZ

A´f³fe SX¯f³fed°f °f`¹ffSX IYSX »fe WX`

AüSX Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYû Àff±f QZ³fZ

Uf»fZ ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYe ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff

Le³f »fe WX`Ü AüSX Vfe§fi WXe BÀfIZY

´fdSX¯ff¸f QZVf IZY Àff¸f³fZ AfEÔ¦fZÜ

Af´f³fZ QZVf IZY Àf¸¸ff³f, QZVf IYe

ÀfbSXÃff AüSX QZVf IYû dUV½f ¦fbøY

f³ff³fZ IZY d»fE ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ ·ffþ´ff

IYf ´fSX¨f¸f »fWXSXfIYSX IY¸f»f IYû

dþ°ffIYSX ´fb³f: ¸fûQe IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe

f³ff³fZ IZY d»fE ´fi°¹fZIY IYf¹fÊIY°ffÊ

A´f³ff fc±f ÀfÔ·ff»f°fZ WXbE ¨fb³ffU

IYf¹fÊ ¸fZÔ »f¦f þf³fZ IYe ff°f IYWXeÜ

ÀfÔ·ff¦fe¹f ÀfWX ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe Äff³fZÔQi

dÂf´ffNXe ³fZ f°ff¹ff f`NXIY ¸fZÔ Af¦ff¸fe

IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYû »fZIYSX ·fe dUÀ°ffSX ÀfZ

¨f¨ffÊ IYe ¦fBÊÜ f`NXIY ¸fZÔ »fûIYÀf·ff

¨fb³ffU Àf¸f³U¹fIY IY¸f»f ³f¹f³f

BÔ¦f»fZ, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf

¸ff»f°fe ´fMXZ»f, IYfg´fSXZdMXU f`ÔIY

A²¹fÃf SXfþeU ¹ffQU, ÀfSXQfSX dÀfÔWX

¸fZOXf, Àfhþ¹f f§fZ»f, UeSXZÔQi f§fZ»f,

QZUZÔQi ´fMXZ»f, V¹ff¸f ³ff¹fIY, ¸fbIYf¸f

dÀfÔWX SXfU°f, AVfûIY þ`³f, ¸fûWX³f

´fMXZ»f, SXe°ff CX´f¸f³¹fb, Qe´fIY

SX§fbUÔVfe, dSX°fZVf Ad¦³fWXûÂfe, dQ³fZVf

Vf¸ffÊ ÀfdWX°f dU²ff³fÀf·ff

´fc¯fÊIYfd»fIY CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

CX´f ÀfÔ¨ff»fIY QûVfe IYf À±ff³ffÔ°fSX¯f

dUÀ°ffSX EUÔ ´fidVfÃf¯f ÀfÔÀ±ff³f

·fû´ff»f IYSX dQ¹ff WX`Ü QûVfe IYf

°fffQ»ff WXû þf³fZ ´fSX IÈYd¿f dU·ff¦f

IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ ¸fZÔ WX¿fÊ ½¹ff~ WX`Ü

21 WXþfSX dIY»fû ¸fWXbAf »fWXf³f ªf°f

²ffSXÜ ²ffSX IZY Àf¸fe´f ÀfbSXþ´fbSXf ÃfZÂf ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû AffIYfSXe dU·ff¦f IYe MXe¸f ³fZ ÀfbSXþ´fbSXf ÃfZÂf IZY ·fOÞXIY»ff,

fÔþfSXe Jf³f³ffbþb¦fÊ U Àfe°ff´ffMX °ff»fff ÃfZÂf ¸fZÔ QdfVf QZIYSX 21 WXþfSX dIY»fûÔ ¸fWXbAf »fWXf³f fSXf¸fQ dIY¹ffÜ MXe¸f ³fZ

WXf±f ·fMXÐMXe ¸fdQSXf IYû ·fe ªf°f dIY¹ff WX`Ü dþ»fZ·fSX ¸fZÔ AU`²f VfSXff ´fdSXUWX³f U AU`²f VfSXff d³f¸ffʯf IYû »fZIYSX

»f¦ff°ffSX IYfSXÊUfBÊ IY»fZ¢MXSX Qe´fIYdÀfÔWX IZY d³fQZÊVf U ÀfWXf¹fIY Af¹fböY AffIYfSXe Ad²fIYfSXe ÀfÔþeU IbY¸ffSX QbfZ IZY

¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ IYe þf SXWXe WX`Ü ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ÀfbfWX ²ffSX UÈØf IZY ÀfbSXþ´fbSXf ÃfZÂf ¸fZÔ IYfSXÊUfBÊ IYe ¦fBÊÜ dU·ff¦f IYe MXe¸f ³fZ

21, 200 dIY»fû ¸fWXbAf »fWXf³f U 140 »feMXSX WXf±f ·f˜e ¸fdQSXf U VfSXff d³f¸ffʯf IYe Àff¸f¦fie IYû þ~ dIY¹ff WX`Ü ªf°f

Àff¸f¦fie IYe IYe¸f°f 10 »ffJ 74 WXþfSX ÷Y´fE f°ffBÊ þf SXWXe WX`ÔÜ BÀf IYfSXÊUfBÊ ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY AffIYfSXe Ad²fIYfSXe

AfSXEÀf SXf¹f, ¦fû´ff»fdÀfÔWX SXfNXüOÞX, fÀfÔ°fe ·fcdSX¹ff, SXfþZVf IbY¸ffSX þ`³f, ´fiVffÔ°f ¸fÔOX»fûBÊ, dQ»fe´f IYf´fÀfZ, CX´fd³fSXeÃfIY

dQ³fZVf CXQ`d³f¹ff, AfIYfÔÃff ¦f¦fÊ, ´fiÄff ¸ff»fUe¹f, dUUZIY d¸fßff, SXfþIbY¸ffSX Vfb¢»ff IYe ·fcd¸fIYf SXWXeÜ


04

QcÀfSXf MXe-20 Afªf

·ffSX°f d½f. AfgÀMÑZXd»f¹ff, d¨f³³ffÀ½ff¸fe

ÀMZXdOX¹f¸f, fZÔ¦f»fb÷Y

´fiÀffSX¯f Vff¸f 7 fªfZ ÀfZ ÀMXfSX À´fûMXÐXÀfÊ ´fSX

SX¯fþe°f dÀfÔWX IYfg»fZþ ³fZ

ªfe°ff dJ°fff

BaQüSXÜ ¸fWXfSXfþf SX¯fþe°f dÀfÔWX IYfg»fZþ ³fZ

Vff³fQfSX ´fiQVfʳf IYSX°fZ WbXE dÀf¸ff¹fdÀfÀf »ffg

¹fcd³fUdÀfÊMXe ³fûEOX õfSXf Af¹fûdþ°f dIiYIZYMX À´f²ffÊ

¸fZÔ dJ°fffe ÀfRY»f°ff WXfdÀf»f IYeÜ RYfB³f»f ¸fZÔ

¸fWXfSXfªff SX¯fªfe°f dÀfaWX IYfg»fZªf ³fZ ³fBÊ dQ»»fe

BÔMXSX³fZVf³f»f ¹fcd³fUdÀfÊMXe IYû 7 d½fIZYMX ÀfZ WXSXf¹ffÜ

BÀfÀfZ ´fWX»fZ ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ¸fWXfSXfªff SX¯fªfe°f

dÀfaWX IYfg»fZªf ³fZ Ed¸fMXe dUV½fdUôf»f¹f IYû 80

SX³fûÔ ÀfZ ¸ff°f QZIYSX dJ°fffe ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ªf¦fWX

f³ffBÊÜ À´f²ffÊ ¸fZÔ ¸fWXfSXfªff SX¯fªfe°f dÀfaWX IYfg»fZªf

IZY IY~f³f Qe´fIY Vf¸ffÊ, ²feSXZVf ´fMXZ»f, SXfWXb»f

´fWX»ff³fe, A·f¹f ´ffNXIY, ´fi°feIYdÀfÔWX ´fdSXWXfSX,

»fûIZYVf IZY»fUf, AfIYfVf d°fUfSXe, Ad¸f°f þf¸fSXZ

³fZ ÀfSXfWX³fe¹f ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ MXe¸f IYe ÀfRY»f°ff

´fSX IYfg»fZþ IZY ÀfeBÊAû Àf°fdUÔQSX dÀfÔWX, ´fif¨ff¹fÊ

OXfg. Af³fÔQ d³f§fûþIYSX, OXf¹fSXZ¢MXSX OXfg. BSXf

ff´f³ff, IiYeOÞXf Ad²fIYfSXe OXfg. ³fe»fZVf ¸faOX»fûBÊ ³fZ

f²ffBÊ QeÜ

´fNXfd³f¹ff dRYSX f³fZ BaQüSX

IYû»MXÐÀf IZY Àfd¨f½f

BaQüSXÜ BaQüSX IYû»MXÐÀf dIiYIZYMX ¢»ff IYe

IYf¹fÊIYfdSX¯fe Àfd¸fd°f IYe f`NXIY ¸fZÔ Af¦ff¸fe Qû

½f¿fûË IZY d»fE ´fQfd²fIYfSXe ¨fb³fZ ¦fE dªfÀf¸fZÔ

Àf½fÊÀf¸¸fd°f ÀfZ ¨faQcSXf½f dVfaQZ

A²¹fÃf E½fa A¸fSXQe´fdÀfaWX

´fNXfd³f¹ff ´fb³f: Àfd¨f½f ¨fb³fZ

¦fEÜ IYf¹fÊIYfdSX¯fe : ´fiZ¸f

´fMXZ»f EUÔ ÀfÔþ¹f »fb¯ffU°f-

ÀfÔSXÃfIY, ÀfÔþ¹f d´f´fd»f¹ff

¨faQcSXf½f dVfaQZ

A¸fSXQe´f ´fNXfd³f¹ff

¨fZ¹fSX¸f`³f, ¨faQcSXfU dVfaQZ

A²¹fÃf, ¸f³fûþ ¦fb~f,

¸f³fe¿f A¦fiUf»f, ¸fbIbY»f

ffWXZ°fe, dUVff»f ·fÔOXfSXe,

dU³fe°f A¦fiUf»f EUÔ

SXfþIbY¸ffSX þ`³f CX´ff²¹fÃf,

A¸fSXQe´fdÀfÔWX ´fNXfd³f¹ff

Àfd¨fU, ²f¸fZËQi fOÞXZ

IYû¿ff²¹fÃf, A»´fZVf VffWX

EUÔ IY¸f»fZVf ¨f°fbUZÊQe

ÀfWXÀfd¨fUÜ IYed°fÊ ´fMXZ»f,

Àf¸faQSXdÀfÔWX ¨füWXf³f, Àf°feVf SXfU°f, ¸fbIbaYQ °fZ»fa¦f,

½feSXZaQi ¹ffQU, ÀfÔQe´f ¸fbÔ¦fSXZ, d³fSXÔþ³f dVfIZÊY,

þÀf´ff»f dPX»»f³f, I`Y»ffVf ¦fb~f, SXfþZaQi SXfNXüSX,

Vf`»fZaQi IbYVfUfWX, Ad³f»f Af¨ff¹fÊ, ²f¸fZËQi Vf¸ffÊ,

A·f¹f ³ff¦fSX, ÀfÔQe´f Àfû³fe, Ad·f¿fZIY þb³fZþf,

SXfþZVf IY³füdþ¹ff, dWX¸ffaVfb ·fMÐXMX, ¹fû¦fZVf

¸ffWZXVUSXe, dU³f¹f ¸fûQe EUÔ ´fiUe¯f ÀfSXfRY ÀfQÀ¹f

¨fb³fZ ¦fEÜ

QZVf-d½fQZVf

dQ»»fe, ¸fbÔfBÊ Àf¸fZ°f 5 VfWXSX WXfBÊ

A»fMXÊ ´fSX, EþZÔdÀf¹fûÔ IYû Àf°fIYÊ

SXWX³fZ IZY '¸füdJIY' d³fQZÊVf

³fBÊ dQ»»fe ´ffdIYÀ°ff³f IZY ff»ffIYûMX ¸fZÔ Af°fÔIYUfQe

´fidVfÃf¯f dVfdUSXûÔ ´fSX Uf¹fbÀfZ³ff IYe IYfSXÊUfBÊ IZY ffQ

A¦f»fZ 72 §fÔMXûÔ °fIY IZY d»fE dQ»»fe AüSX ¸fbÔfBÊ Àf¸fZ°f

·ffSX°f IZY 5 VfWXSXûÔ IYû 'WXfBÊ A»fMXÊ' ´fSX SXJf ¦f¹ff WX`Ü

B³f¸fZÔ ÀfZ IY¸f ÀfZ IY¸f °fe³f VfWXSX ´ffdIYÀ°ff³f IZY

Àfe¸ffU°feÊ SXfª¹f ´fÔþff, SXfþÀ±ff³f AüSX ¦fbþSXf°f IZY WX`ÔÜ

ÀfcÂfûÔ IZY ¸fb°ffdfIY JbdRY¹ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf IYWX³ff WX`

dIY dRY»fWXf»f Àfe²fZ ´ffdIYÀ°ff³fe ÀfZ³ff ÀfZ QZVf IYû ª¹ffQf

J°fSXf ³fWXeÔ WX`, »fZdIY³f IYV¸feSX §ffMXe ¸fZÔ ÀfdIiY¹f

AfBÊEÀfAfBÊ Àf¸fd±fÊ°f Af°fÔIYe ¸ffgOXйfc»f QZVf ¸fZÔ Ad´fi¹f

§fMX³ffAûÔ IYû AÔþf¸f QZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY ¸fïZ³fþSX QZVf

¸fZÔ Àf°fIÊY°ff fPÞXf Qe ¦fBÊ WX`Ü CXØfSX AüSX ´fdV¨f¸f ·ffSX°f ¸fZÔ

´fSX¸ff¯fb ´fid°fâf³f, E¹fSXfZÀf, ³füÀfZ³ff IY¸ff³f, ÀfZ³ff IZY

dVfdUSX AüSX LfU³fe ÃfZÂf IYû ·ffSXe ÀfbSXÃff §fZSXZ ¸fZÔ »fZ

d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü EIY Vfe¿fÊ JbdRY¹ff Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff

dIY WXfBÊ A»fMXÊ ´fSX SXJZ ¦fE VfWXSXûÔ IYe Af°fÔIYUfQ

d³fSXû²fIY BIYfB¹fûÔ IYû Àf°fIÊY SXWX³fZ IZY ¸füdJIY d³fQZÊVf

dQE ¦fE WX`ÔÜ CX³WXZÔ dIYÀfe ·fe °fSXWX IYf dSXMXZ³f A»fMXÊ ³fWXeÔ

dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àfe¸ffU°feÊ ´fifÔ°f ´fÔþff IZY ´ffÔ¨f dþ»fZ

¦fbSXQfÀf´fbSX, °fSX³f°ffSX³f, A¸fÈ°fÀfSX, dRYSXûþ´fbSX AüSX

RYfdþ»IYf ´ffdIYÀ°ff³f IYe Àfe¸ff ÀfZ »f¦fZ WXbE WX`ÔÜ

Uf¹fbÀfZ³ff IYe IYfSXÊUfBÊ IZY ffQ

´ffdIYÀ°ff³f ³fZ »f¦ff¹ff ·ffSX°fe¹f

dRY»¸fûÔ ´fSX f`³f

³fBÊ dQ»»feÜ ¸fa¦f»fUfSX IYe ÀfbfWX ·ffSX°fe¹f Uf¹fbÀfZ³ff

õfSXf ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³f þ`Vf-E-¸fûWX¸¸fQ

IZY MÑZd³fÔ¦f I`YÔ´f ´fSX WX¸f»ff dIYE þf³fZ IZY ffQ ÀfZ WXe

´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ WXOÞXfOÞXfWXMX WX`Ü EIY AûSX ´ffdIYÀ°ff³f IYe

°fSXRY ÀfZ WX¸f»fZ ¸fZÔ IYûBÊ ·fe ³fbIYÀff³f WXû³fZ IYe ff°f

JfdSXþ IYSX Qe ¦fBÊ, UWXeÔ WX¸f»fZ IZY ffQ ´ffdIYÀ°ff³f IZY

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ dUQZVf ¸fÔÂfe IZY Àff±f B¸fSXþZÔÀfe f`NXIY

fb»ffBÊÜ Af JfSX WX` dIY ´ffdIYÀ°ff³f ³fZ ·ffSX°fe¹f dRY»¸fûÔ

IYe dSX»feþ SXûIY³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX`Ü ´fb»fUf¸ff ¸fZÔ

ÀfeAfSX´feERY ´fSX WXbE WX¸f»fZ IZY ffQ QZVf·fSX ¸fZÔ

´ffdIYÀ°ff³f IZY dJ»ffRY ¦fbÀÀff WX`Ü WX¸f»fZ ¸fZÔ 40 þUf³fûÔ

IYe VfWXfQ°f IZY ffQ ÀfZ QZVf IZY IYû³fZ-IYû³fZ ÀfZ ´ffdIYÀ°ff³f

IZY dUSXû²f IYe AfUfþ Af SXWXe ±feÜ WX¸f»fZ IZY NXeIY ffQ

ÀfZ WXe ÀfSXIYfSX ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IZY dJ»ffRY IYOÞXZ IYQ¸f

CXNXf³fZ VfbøY IYSX dQE ±fZÜ ´ffdIYÀ°ff³fe Àff¸ff³f ´fSX ·ffSX°f ³fZ

IYÀMX¸f OXйfcMXe 200 ´fid°fVf°f °fIY fPÞXf dQ¹ff ±ffÜ

BaXQüSX

fb²f½ffSX, 27 RYSX½fSXe 2019

¸fbafBÊÜ ´fb»fUf¸ff ¸fZÔ ÀfeAfSX´feERY IZY IYfdRY»fZ ´fSX

WXbE Af°fÔIYe WX¸f»fZ IZY ffQ feÀfeÀfeAfBÊ ³fZ ·fe

´ffdIYÀ°ff³fe dIiYIZYMX ´fSX EIY ÀfdþÊIY»f ÀMÑfBIY

IYSX³fZ IYe ´»ffd³fÔ¦f f³ffBÊ ±fe »fZdIY³f ffQ ¸fZÔ BÀfZ

A¸f»f ¸fZÔ ³fWXeÔ »ff¹ff ¦f¹ffÜ ¸fedOX¹ff dSX´fûMÊX IZY

¸fb°ffdfIY BÀf Af°fÔIYe WX¸f»fZ IZY ffQ QZVf ·fSX ¸fZÔ f³fZ

´ffdIYÀ°ff³f dUSXû²fe ¸ffWXü»f IZY ¸fïZ³fþSX

feÀfeÀfeAfBÊ ³fZ BÀf ´fWX»fc ´fSX ·fe dU¨ffSX dIY¹ff ±ff

dIY ¢¹fûÔ ³ff ´ffdIYÀ°ff³f Àfb´fSX »fe¦f

(´feEÀfE»f) ¸fZÔ JZ»f³fZ Uf»fZ dUQZVfe

dIiYIZYMXÀfÊ IYû AfBÊ´feE»f ¹ff

´feEÀfE»f ¸fZÔ ÀfZ dIYÀfe EIY McX³ffʸfZÔMX

¸fZÔ JZ»f³fZ dUIY»´f ³fûdMXÀf dQ¹ff

þfEÜ WXf»ffÔdIY ffQ ¸fZÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ

IYe f³ffBÊ ´fiVffÀfIYûÔ IYe Àfd¸fd°f

(ÀfeAûE) ³fZ °f¸ff¸f ´fWX»fbAûÔ ´fSX

dU¨ffSX IYSX³fZ IZY ffQ BÀf R`YÀf»ff IYû ³fWXeÔ

d»f¹ffÜ BÀf R`YÀf»fZ ¸fZÔ BÀf ff°f ´fSX ·fe ¦füSX

dIY¹ff ¦f¹ff dIY BÀfÀfZ AfBÊ´feE»f IYe MXe¸fûÔ

IZY dWX°f ´fi·ffdU°f WXû ÀfIY°fZ WX` dþ³WXûÔ³fZ

·ffSXe-·fSXIY¸f SXIY¸f J¨fÊ IYSX B³f

dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû JSXeQf WX`Ü QdÃf¯f

ARiYeIYf IZY Efe dOXdUd»f¹fÀfÊ, UZÀMX BÔOXeþ

IZY OXÐUZ³f fifUû, Àfb³fe»f ³fSmX³f, IYf»fûÊÀf

À´fûMÐXÀfÊ

feÀfeÀfeAfBÊ ³fZ ·fe f³ffBÊ ±fe ´ffIY ´fSX ÀfdªfÊIY»f ÀMÑXfBIY IYe ¹fûªf³ff

BaQüSX IZY ³fZWXøY ÀMZXdOX¹f¸f ¸fZÔ ÀffBʲff¸f IYûQdSX¹ff AüSX SXÀf»f´fbSXf ¸fWcX IZY fe¨f JZ»fZ ¦fE ¸fbIYff»fZ IYf QÈV¹fÜ RYûMXû : d³fd°f³f ¹ffQ½f

BaQüSX EIZYOX¸fe ³fZ BaQüSX SXûOX

¸fWcX IYû ffWXSX dIY¹ff

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

BaQüSX EIZYOX¸fe ³fZ EIY°fSXRYf ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ

³¹fc BaQüSX SXûOX ¸fWcX IYû 3-1 ÀfZ ¸ff°f QZIYSX

BaQüSX RbYMXffg»f ¢»ff E½fa ¸ffa

IY³fIZYV½fSXe RbYMXffg»f ¢»ff IZY Àfa¹fb¢°f

°f°½ff½f²ff³f ¸fZÔ Af¹fûdªf°f RbYMXffg»f

´fid°f¹fûd¦f°ff IZY A¦f»fZ QüSX ¸fZÔ ªf¦fWX

f³ffBÊÜ ³fZWXøY ÀMZXdOX¹f¸f ¸fZÔ JZ»fe ªff SXWXe

À´f²ffÊ ¸fZÔ AfdQ½ffÀfe E AüSX ÀffBʲff¸f

IYûQdSX¹ff ³fZ ·fe A´f³fZ ¸fbIYff»fZ ªfe°fIYSX

A¦f»fZ QüSX ¸fZÔ ªf¦fWX f³ffBÊÜ

³¹fc BaQüSX SXûOÞX ¸fWcX IZY dJ»ffRY

BaQüSX EIZYOX¸fe IYe ªfe°f ¸fZÔ Àfbd¸f°f,

AfVfb°fû¿f AüSX AÃf¹f ³fZ ¦fû»f Qf¦fZ

ªffdIY ³¹fc BaQüSX SXûOÞX ¸fWcX IZY d»fE

EIY¸ffÂf ¦fû»f d³fdJ»f ³fZ dIY¹ffÜ

EªfZÔÀfe

´fb»fUf¸ff WX¸f»fZ IZY ffQ ·ffSX°fe¹f Uf¹fbÀfZ³ff ³fZ

Àfe¸ff ´ffSX Lb´fZ f`NXZ Af°fÔdIY¹fûÔ IZY dJ»ffRY

fOÞXe IYfSXÊUfBÊ IYe W`Ü Uf¹fbÀfZ³ff IZY d¸fSXfþ

dU¸ff³fûÔ ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX °fOÞXIZY d³f¹fÔÂf¯f SXZJf IZY

´ffSX Af°fÔIYe I`YÔ´fûÔ ´fSX IYSXef 1000

dIY»fû¦fif¸f IZY f¸f fSXÀffEÜ BÀf WX¸f»fZ ¸fZÔ

IYSXef 200-300 Af°fÔdIY¹fûÔ AüSX

´ffdIYÀ°ff³fe ÀfZ³ff IZY ´ffÔ¨f þUf³fûÔ IYe ¸fü°f WXû

¦fBÊÜ ´fb»fUf¸ff WX¸f»fZ IZY ffQ ·ffSX°f ³fZ

´ffdIYÀ°ff³f IYû Afd±fÊIY ¸fû¨fZÊ ´fSX ·fe §fZSXf WX`,

dþÀfIYf AÀfSX WX` dIY ¹fcSXûd´f¹f³f ¹fcd³f¹f³f ³fZ

´ffdIYÀ°ff³f IYû kOXMXeÊ d»fÀMlX ¸fZÔ OXf»f dQ¹ff WX`Ü

¹fcSXûd´f¹f³f IY¸feVf³f ³fZ ÀfDYQe ASXf, ´f³ff¸ff

AüSX ¨ffSX A¸fZdSXIYe MXZdSXMXSXe IYû OXMXeÊ-¸f³fe

»f`IYd»fÀMX ³fZVfÔÀf IYe Àfc¨fe ¸fZÔ OXf»f dQ¹ff WX`Ü

Afªf IZY ¸f`¨f

AMX»f RbYMXffg»f ¢»ff d½f. dÀfMXe

RbYMXffg»f ¢»ff

Af³faQ B»fZ½f³f d½f. QZ½fe

AdWX»¹ff ¢»ff

¨fZ»f`ÔªfÀfÊ ¹fc³ffBMZXOX d½f.

SXfªf¸fûWX»»ff B»fZ½f³f

ÀffBʲff¸f IYûQdSX¹ff AüSX SXÀf»f´fbSXf ¸fWcX

IZY fe¨f JZ»fZ ¦fE ¸fbIYff»fZ IYf

R`YÀf»ff MXfBÊfimIYSX ¸fZÔ WbXAf dªfÀf¸fZÔ

ÀffBʲff¸f IYûQdSX¹ff 7-5 ÀfZ d½fªf¹fe

SXWXfÜ Qû³fûÔ MXe¸fZÔ d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f °fIY

2-2 ÀfZ fSXffSX ±feÔÜ EIY A³¹f

¸fbIYff»fZ ¸fZÔ AfdQ½ffÀfe E ³fZ »feªfZÔOX

¢»ff JªfSXf³ff IYû MXfBÊfimIYSX ¸fZÔ 5-3

ÀfZ ´fSXfdªf°f dIY¹ffÜ

¹fWX R`YÀf»ff ¸f³fe »ffgd³OÑÔ¦f AüSX Af°fÔdIY¹fûÔ IYe

RYfB³fZÔdÀfÔ¦f IYû SXûIY³fZ IZY d»fE d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü

WXf»ffÔdIY BÀf R`YÀf»fZ IYf Bʹfc IZY WXe IbYL QZVfûÔ ³fZ

dUSXû²f dIY¹ff WX`Ü dfiMXZ³f Af Àfc¨fe ¸fZÔ Vffd¸f»f

QZVfûÔ IZY Àff±f BIYû³ffgd¸fIY ÀfÔfÔ²fûÔ IYû »fZIYSX

d¨fÔd°f°f WX`Ü UWXeÔ ´f³ff¸ff IYf IYWX³ff WX` dIY CXÀfZ

BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ ffWXSX dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXE, ¢¹fûÔdIY

¸f³fe »ffÔdOÑÔ¦f IZY dJ»ffRY CXÀf³fZ IYOÞXZ IYQ¸f

CXNXfE WX`ÔÜ ¹fcSXûd´f¹f³f IY¸feVf³f ³fZ ÀfDYQe ASXf,

´f³ff¸ff ½fX ¨ffSX A¸fZdSXIYe MXZdSXMXSXe IYû OXMXeÊ-¸f³fe

»f`IYd»fÀMX ³fZVfÔÀf IYe Àfc¨fe ¸fZÔ OXf»f dQ¹ff WX`Ü

³fc°f³f IYe SmX»f½fZ ´fSX Àfa§f¿fÊ´fc¯fÊ ªfe°f

³fc°f³f RbYMXffg»f ¢»ff ³fZ SmX»f½fZ RbYMXffg»f ¢»ff IYû

Àfa§f¿fÊ´fc¯fÊ ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ 2-1 ÀfZ ´fSXfdªf°f IYSX ÀfaÀ±ff f»fe

ÀfZ³ff õfSXf ´fc½fÊ d½f²ff¹fIY SXf¸f»ff»f ¹ffQ½f (·f»»fc ·f`¹ff) IYe

À¸fÈd°f ¸fZÔ Af¹fûdªf°f dªf»ffÀ°fSXe¹f RbYMXffg»f ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY

A¦f»fmX QüSX ¸fZÔ ´fi½fZVf dIY¹ffÜ d¨f¸f³fff¦f ¸f`Qf³f ´fSX JZ»fe ªff

SXWXe À´f²ffÊ IZY A³¹f ¸fbIYff»fûÔ ¸fZÔ Àfû³fe fiQÀfÊ ¢»ff ³fZ

SXZ³fZÀff ¢»ff IYû 4-1 ÀfZ °f±ff SXfg¹f»f Uf¹fdIÔY¦f ³fZ MXfBÊfimIYSX

¸fZÔ AMX»f RbYMXffg»f ¢»ff IYû 4-2 ÀfZ ¸ff°f QeÜ SXfþZVf

IYSXûdÀf¹ff, Àfb·ff¿f ¨füWXf³f, Qe´fc ¹ffQU, Ad³f»f Vfb¢»ff,

VfÔIYSX ³f`³ffUf, V¹ff¸f»ff»f ¨füWXf³f ³fZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ ÀfZ ´fdSX¨f¹f

´fif~ dIY¹ffÜ BÀf A½fÀfSX ´fSX Àfb·ff¿f ¨füWXf³f, d½f³fûQ

IY»¹ff¯fZ ·fe ¸füªfcQ ±fZÜ

Afªf IZY ¸f`¨f : SXfg¹f»f Uf¹fdIÔY¦f d½f. AfSXû¦¹f ¢»ff,

VffÀÂfe ¢»ff d½f. JþSXf³ff, Àfû³fe fiQÀfÊ ¢»ff d½f.

AfBÊIZY ¢»ffÜ

A·fe ·fe ÎþQf WX`Ô Af°fÔIY IZY

AfIYf AþWXSX AüSX WXfdRYþ

EªfZÔÀfe

³fBÊ dQ»»feÜ ·ffSX°fe¹f Uf¹fbÀfZ³ff ³fZ

¸fÔ¦f»fUfSX IYû °fOÞXIZY Uû IYf¸f dIY¹ff

dþÀfIZY ffSXZ ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f ³fZ IY·fe Àfû¨ff

·fe ³fWXeÔ WXû¦ffÜ J`fSX ´f£°fc³f£Uf IZY

ff»ffIYûMX ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f Uf¹fbÀfZ³ff IZY dU¸ff³f

§fbÀfZ AüSX °fIYSXef³f 300 QWXVf°f¦fQfZË IYû

PXZSX IYSX dIY¹ffÜ þ¸feÔQûþ WXbE ¹fZ Af°fÔIYe

Uû ±fZ þû dWXÔQbÀ°ff³f IYû QWX»ff³fZ IZY ¸fÔÀfcfZ

´ff»f°fZ ±fZÜ BÀf WX¸f»fZ IYe ·f»fZ WXe ¨fü°fSXRYf

°ffSXeRY IYe þf SXWXe WXû, »fZdIY³f ¹fWX ¹ffQ

SXJ³ff WXû¦ff dIY ´ffdIYÀ°ff³f Af ·fe CX³f

QdSXÔQûÔ IYû ´ff»f SXWXf WX` þû ·ffSX°f ¸fZÔ Af°fÔIYe

³fSXÀfÔWXfSX IZY Qû¿fe WXỒÜ B³f¸fZÔ Qû ³ff¸f AWX¸f WXỒ-

¸fü»ff³ff ¸fÀfcQ AþWXSX AüSX WXfdRYþ ÀfBÊQÜ

·ffSX°fe¹f ÀfbSXÃff EþZÔdÀf¹fûÔ AüSX ÀfZ³ff IZY SXOXfSX

´fSX B³f Qû³fûÔ IYe dVf³ff£°f IYf IYe WXû ¨fbIYe

WX`, »fZdIY³f ARYÀfûÀf dIY JbQ IYû EIY

BÀ»ffd¸fIY »fûIY°fÔÂf IYWX³fZ Uf»ff ´ffdIYÀ°ff³f

Af°fÔdIY¹fûÔ IYe SXWX³fb¸ffBÊ ¸fZÔ »f¦ff WXǛ þe WXfÔ,

AþWXSX AüSX ÀfBÊQ Af °fIY f¨f°fZ SXWXZ WXỒ

°fû BÀfIZY ´feLZ UWXfÔ IYe dÀf¹ffÀf°f AüSX UWXfÔ

IZY WXb¢¸fSXf³f dþ¸¸fZQfSX WXỒÜ

ff»ffIYûMX ¸fZÔ dWXÔQbÀ°ff³f IZY WX¸f»fZ IZY

ffQ ´ffdIYÀ°ff³fe ³fZ°ff AüSX ´fcUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe

³fUfþ VfSXeRY IZY ·ffBÊ VffWXffþ VfSXeRY IYf

EIY ¦füSX IYSX³fZ »ff¹fIY f¹ff³f Af¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ

IYWXf dIY WX¸f ³fBÊ dQ»»fe ¸fZÔ A´f³ff ÓfÔOXf

RYWXSXfEÔ¦fZÜ ÓfÔOXf RYWXSXZ ¹fWX °fû UöY WXe

f°ffE¦ff, »fZdIY³f BÀf VffWXffþ VfSXeRY IYû

·f»fe·ffÔd°f þf³f »fZ³ff ¨ffdWXE dIY ´ffdIYÀ°ff³f

¸fZÔ A¦fSX ¸fÀfcQ AþWXSX, WXfdRYþ ÀfBÊQ Lb˜f

§fc¸f SXWXZ WX`Ô, °fû BÀfIZY ´feLZ VffWXffþ VfSXeRY

IYf WXe WXf±f WX`Ü WX¸f ´fÔþff IZY ´fcUÊ ¦fU³fÊSX

Àf»f¸ff³f °ffÀfeSX IZY f¹ff³f QZJZÔ-Àfb³fZÔ °fû

Àf¸fÓf þfEÔ¦fZ dIY ´fÔþff ´fifÔ°f IYe ´fcSXe

SXfþ³fed°f AþWXSX IYû f¨ff³fZ ¸fZÔ ¢¹ff IbYL

IYSX°fe SXWXe WX`Ü dUIYe»fe¢Àf IZY EIY Jb»ffÀfZ

¸fZÔ Àf»f¸ff³f °ffÀfeSX ¹fWX IYWX°fZ Àfb³fZ ¦fE dIY

ÀffIbYL QZJ³fZ-Àfb³f³fZ IZY ffQ ·fe ´fÔþff

ÀfSXIYfSX þ`Vf ÀfSX¦f³ff ¸fÀfcQ AþWXSX AüSX

»fVIYSX-E-°f`¹fff (´fcUÊ ¸fZÔ ³ff¸f) IZY ´fi¸fbJ

WXfdRYþ ÀfBÊQ IZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ ¸fZÔ

³ffIYf¸f SXWXe WX`Ü Af´fIYû f°ff QZÔ dIY 2019

IZY dþÀf ´fb»fUf¸ff WX¸f»fZ ´fSX ·ffSX°f ¸fZÔ

Qbd³f¹ff IYe 'OXMXeÊ d»fÀMX' ¸fZÔ ´fWXbÔ¨ff ´ffdIYÀ°ff³f

Af EZÀfZ MXcMXZ¦fe A±fʽ¹fUÀ±ff IYe IY¸fSX

1994 ÀfZ LIYf SXWXf WX` AþWXSX

´ffdIYÀ°ff³f B³WXZÔ ¢¹fûÔ f¨ff°ff SXWXf WX` AüSX

BÀfIZY Afd±fÊIY-Àff¸fdSXIY AfVf¹f ¢¹ff WXỒ,

BÀfIZY dUUSX¯f ´fSX ³f ·fe þfEÔ °fû B°f³ff

°fû °f¹f WX` dIY ·ffSX°fe¹f EþZÔdÀf¹ffÔ Àf³fÐ

1994 ÀfZ AþWXSX IZY ´feLZ ´fOÞXe WXỒ »fZdIY³f

UWX UöY-fZUöY f¨f d³fIY»f°ff WXǛ A¦fSX

±fûOÞXf ´feLZ þfEÔ °fû ¸ff¸f»ff 1994 IYf WXǛ

RYSXUSXe 1994 ¸fZÔ AþWXSX IYû A³fÔ°f³ff¦f

¸fZÔ d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ AþWXSX °ff

´fb°fʦff»fe ´ffÀf´fûMXÊ ´fSX ffÔ¦»ffQZVf IZY SXfÀ°fZ

·ffSX°f ¸fZÔ QfdJ»f WXbAf ±ffÜ CXÀfIZY Àff±f

EIY AüSX Af°fÔIYe ÀfªþfQ ARY¦ff³fe ±ffÜ

ÀfZ³ff IYû ARY¦ff³fe IZY ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe

°fû ±fe ´fSX AþWXSX °ff °fIY CX°f³ff

IbY£¹ff°f ³fWXeÔ ±ffÜ

ÂffdWX¸ff¸f ¸f¨ff WX` AüSX dþÀf AþWXSX IYe

dQ³f-SXf°f °f»ffVfe ¨f»f SXWXe WX`, CXÀf AþWXSX

IYf Jc³fe Bd°fWXfÀf Àff»f 2000 ¸fZÔ ßfe³f¦fSX

IZY fQf¸feff¦f I`YÔMX B»ffIZY ¸fZÔ VfbøY WXbAfÜ

IYV¸feSX ¸fZÔ AþWXSX IYf UWX ´fWX»ff dRYQf¹fe³f

WX¸f»ff ±ff, þû Af¸feÊ IZY 15UZÔ IYûSX IYû

d³fVff³ff f³ffIYSX dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ CXÀf WX¸f»fZ

¸fZÔ ·ffSX°f IZY Qû þUf³f VfWXeQ WXbE ±fZÜ

E¹fSX ÀMÑfBIY IZY ffQ

fQ»fZ¦ff »fûIYÀf·ff

¨fb³ffU IYf VfZOXйfc»f?

¸fbÔfBÊÜ ´fb»fUf¸ff WX¸f»fZ AüSX Uf¹fbÀfZ³ff

IYe IYfSXÊUfBÊ IZY ffQ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU

IYe °ffSXeJûÔ ¸fZÔ fQ»ffU IYû »fZIYSX CXNX

SXWXZ ÀfUf»fûÔ IZY ¸fïZ³fþSX ¸fÔ¦f»fUfSX IYû

¨fb³ffU Af¹fû¦f ³fZ A´f³ff ÷YJ ÀffRY

dIY¹ff WXǛ ¨fb³ffU Af¹fû¦f ³fZ IYWXf WX` dIY

UWX dRY»fWXf»f QZVf IZY §fMX³ffIiY¸f ´fSX

A´f³fe ³fþSX f³ffE WXbE WXǛ ¨fb³ffU

Af¹fböY AVfûIY »fUfÀff ³fZ BÀf fffQ

¸fedOX¹ff ÀfZ ff°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY

¨fb³ffU Af¹fû¦f ÀfÔdU²ff³f õfSXf dQE ¦fE

AfQZVf IYf ´ff»f³f IYSX³fZ IZY d»fE

´fid°ffð WXǛ CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY

¨fb³ffU Af¹fû¦f ´fb»fUf¸ff Af°fÔIYUfQe

WX¸f»fZ AüSX Uf¹fbÀfZ³ff IZY WXUfBÊ WX¸f»fZ

IZY øY´f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IZY þUff IZY ffQ

QZVf ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ §fMX³ffIiY¸f ´fSX ³fþSX

SXJZ WXbE WXǛ

fiZ±fUZMX IZY A»ffUf IYfgd»f³f B³f¦fi`¸f AüSX AfÔQiZ

SXÀf`»f EZÀfZ dJ»ffOÞXe WX`Ô þû AfBÊ´feE»f IYe SXü³fIY

fPÞXf³fZ IYf Àff±f- Àff±f ´feEÀfE»f ¸fZÔ ·fe JZ»f°fZ WX`ÔÜ

feÀfeÀfeAfBÊ ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IYû BÔMXSX³fZVf³f»f

dIiYIZYMX ÀfZ A»f¦f-±f»f¦f IYSX³fZ IZY d»fE AfBÊÀfeÀfe

ÀfZ ¦fbþfdSXVf ·fe IYe WX` AüSX BÀfe Àff»f BÔ¦»f`ÔOX ¸fZÔ WXû³fZ

Uf»fZ U»OXÊ IY´f ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f IZY dJ»ffRY ¸f`¨f

JZ»f³fZ IYf R`YÀf»ff ·ffSX°f ÀfSXIYSXf ´fSX LûOÞX dQ¹ff WX`Ü

À´fûMÐXÀfÊ A½ffOÊX ÀfZ d½fªfZ°ff

dJ»ffOÞXe WbXE Àf¸¸ffd³f°f

BÔQüSXÜ ÀIcY»fe f¨¨fûÔ IYû ÀfRY»f°ff IZY d»fE ´fiZdSX°f IYSX°fZ WXbE Q ¦fie³f¦fiû ´fd»fIY

ÀIcY»f ³fZ SXUeÔQi ³ffMXйf¦fÈWX ¸fZÔ d½fªfZ°ff dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû À´fûMXÐÀfÊ AUfOXÊ AfgRY Q

BʹfSX ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX dIiYIZYMX, RbYMXffg»f, IYfçe,

E±f»fZdMX¢Àf, Jû-Jû ¸fZÔ

ÀfRY»f°ff ´fif´°f IYSX³fZ ½ff»fZ

dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû AUfOXÊ QZIYSX

Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dUþZ°ff

MXe¸f IYû ¨fa`d´f¹f³f MÑfgRYe AüSX

CX°IÈYá dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ´fQIY

´fiQf³f dIYE ¦fEÜ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ

³ff³ff ´fMXUfSXe, ASXdUÔQ

ff¦fOÞXe, ´fcUÊ dVfÃff Ad²fIYfSXe

SXf¸fZV½fSX JZOÞXZ, °ffdWXSX IY¸ff»f dÀfïeIYe, OXfg. ¸fQf»fÀff ½¹ffÀf, °ffSXf ´fMXZ»f,

¸f³fe¿f ´fMXZ»f, AQb»f WXRYeþ Jf³f, ARYÀfSX ´fNXf³f, VfSXeRY I`YRY Ad°fd±f IZY

øY´f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ BÀf A½fÀfSX ´fSX Ad°fd±f¹fûÔ ³fZ ÀIcY»f IZY WXû³fWXfSX dUôfd±fʹfûÔ

AüSX ¸ff°ff-d´f°ff IYû ·fe ´fbSXÀIYfSX QZIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ

BÀMX³fÊ SmX»f½fZ ³fZ ´fifSaXd·fIY ¸fbIYff»ff ªfe°ff

BaQüSXÜ BÀMX³fÊ SmX»f½fZ ³fZ E³ffeE BaQüSX IYû 81-61 ÀfZ ¸ff°f QZIYSX ³f½fd³fd¸fÊ°f

ffÀIZYMXffg»f ÀMZXdOX¹f¸f ¸fZÔ

Af¹fûdªf°f Vf`ÔIYe WXfdOÊX¹ff

À¸fÈd°f AdJ»f ·ffSX°fe¹f

ffÀIZYMXffg»f ´fid°f¹fûd¦f°ff

¸fZÔ ´fifSaXd·fIY ªfe°f QªfÊ IYeÜ

À´f²ffÊ AüSX ³fE ÀMZXdOX¹f¸f

IYf Vfb·ffSaX·f »fûIYÀf·ff

À´feIYSX Àfbd¸fÂff ¸fWXfªf³f,

d½f²ff¹fIY ¸fWZÔXýi WXfdOÊX¹ff,

AfIYfVf d½fªf¹f½f¦feʹf IZY Afd°f±¹f ¸fZÔ WbXAfÜ BÀf A½fÀfSX ´fSX Ad½f³ffVf Af³faQ,

·fc´fZÔýi faOXe, Ad·f»ff¿f JfaOZXIYSX, IbY»fQe´f WXfdOÊX¹ff, Àfb³fe»f WXfdOÊX¹ff ·fe ¸füªfcQ

±fZÜ Ad°fd±f¹fûÔ ³fZ Vf`ÔIYe WXfdOʹff IZY d¨fÂf ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf ½f Qe´f ´fi«½fd»f°f IYSX

À´f²ffÊ IYf Vfb·ffSaX·f dIY¹ffÜ À´f²ffÊ IYe ªff³fIYfSXe ´fi½fZVf WXfdOÊX¹ff ³fZ QeÜ

ßfðf ³ff¹fSX ¸f´fi Ufg»feffg»f MXe¸f ¸fZÔ

BaQüSXÜ VfWXSX IYe ´fid°f·ffVff»fe dJ»ffOÞXe ßfðf

³ff¹fSX IYf ¨f¹f³f ¸f²¹f´fiQZVf ½ffg»feffg»f MXe¸f ¸fZÔ WbXAf

W`XÜ ½fZ ·fb½f³fZV½fSX ¸fZÔ AûdOVff ½ffg»feffg»f

EÀfûdÀfEVf³f õfSXf Af¹fûdªf°f SXf¿MÑXe¹f þcd³f¹fSX

Ufg»feffg»f ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ¸f²¹f´fiQZVf IYf

´fid°fd³fd²f°½f IYSmÔX¦feÜ

Àfa´ffQIYe¹f

ªfeEÀfMXe ´fdSX¿fQ ³fZ Qe

¸f²¹f¸f ½f¦fÊ IYû SXfWX°f

§f

SX £fSXeQ³fZ ½ff»fûÔ IYû ªfeEÀfMXe ´fdSX¿fQ ³fZ ªfû IYSX SXfWX°f Qe

W`X, ½fWX EIY ¸fWX°½f´fc¯fÊ IYQ¸f W`XÜ BXÀfIYf ´fWX»ff RYf¹fQf

°fû ¹fWXe WXû¦ff dIY »fafZ Àf¸f¹f ÀfZ NX´f ´fOÞZX dSX¹f»f EÀMZXMX

ffªffSX ¸fZÔ dRYSX ÀfZ ªff³f AfE¦fe AüSX »fû¦fûÔ IYû ½ffdªff Qf¸fûÔ ´fSX

¸fIYf³f d¸f»f ÀfIZÔY¦fZÜ ³f½fafSX 2016 ¸fZÔ ³fûMXfaQe IZY ffQ ÀffÀfZ

fOÞXf ÓfMXIYf dSX¹f»f EÀMZXMX ffªffSX IYû WXe »f¦ff ±ff AüSX ¸fIYf³fûÔ

IYe £fSXeQ ¸fZÔ fOÞZX ´f`¸ff³f ´fSX WXû³fZ ½ff»fZ ³fIYQe IZY ¨f»f³f ´fSX

AaIbYVf »f¦ff ±ffÜ BXÀfIYf ´fWX»ff AÀfSX ¹fWX QZ£f³fZ IYû d¸f»ff dIY

»fafZ Àf¸f¹f ÀfZ dSX¹f»f EÀMXZMX IYfSXûffSX ¸fZÔ f³fe IÈYdÂf¸f °fZªfe £f°¸f

WXû ¦fBÊX AüSX ¸fIYf³fûÔ IZY Qf¸f °fZªfe ÀfZ d¦fSX³fZ »f¦fZÜ °ff ÀfZ BXÀf ÃûÂf

¸fZÔ ¸faQe ªf`Àfe WXf»f°f ¨f»f SXWXe W`XÜ »fZdIY³f Af £fSXeQQfSXûÔ IYû

SXfWX°f d¸f»f³fZ ÀfZ dSX¹f»f EÀMZXMX ffªffSX °fû CXNZX¦ff WXe, Àfe¸fZÔMX,

BXÀ´ff°f ªf`ÀfZ ÃûÂfûÔ ¸fZÔ ·fe ¸ffa¦f d³fIY»fZ¦fe, ¸fIYf³f IZY d»fE f`ÔIY

IYªfÊ »fZ³fZ ½ff»fûÔ IYe ·fe ¸ffa¦f fPÞZX¦fe AüSX A±fʽ¹f½fÀ±ff IYû BXÀfÀfZ

f»f d¸f»f ÀfIY°ff W`XÜ

ªff ÀfZ ªfeEÀfMXe »ff¦fc dIY¹ff ¦f¹ff W`X, °ff ÀfZ BXÀfIYe IYSX QSXûÔ IYû

AfÀff³f f³ff³fZ ´fSX »f¦ff°ffSX IYf¸f ¨f»f SXWXf W`XÜ IbYLX ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ

IYSX IYe QSXûÔ ¸fZÔ fOÞXf fQ»ff½f IYSX°fZ WbXE ª¹ffQf°fSX ½fÀ°fbAûÔ IYû IY¸f

QSX ½ff»fe ßfZ¯fe ¸fZÔ »ff¹ff ¦f¹ff ±ff, »fZdIY³f dSX¹f»f EÀMXZMX ÃûÂf »fafZ

Àf¸f¹f ÀfZ EZÀfe SXfWX°f IYe ´fi°feÃff IYSX SXWXf ±ffÜ SXf¿MÑXe¹f SXfªf²ff³fe ÃûÂf

AüSX Àf·fe ¸fWXf³f¦fSXûÔ ¸fZÔ 60 ½f¦fÊ ¸feMXSX AüSX LXûMZX VfWXSXûÔ ¸fZÔ 90

½f¦fʸfeMXSX IYfS´fZMX EdSX¹ff ¹ff 45 »ff£f ÷Y´fE °fIY IYe IYe¸f°f ½ff»fZ

EZÀfZ μ»f`MX IYf ÃûÂfRY»f BXÀfÀfZ ª¹ffQf WXû¦ff ¹ff IYe¸f°f ª¹ffQf WXû¦fe °fû

ªfeEÀfMXe ´ffa¨f RYeÀfQe »f¦fZ¦ff, ªfû A·fe °fIY 12 RYeÀfQe QZ³ff ´fOÞX°ff

W`XÜ ªffdWXSX W`X, £fSXeQfSXûÔ IZY d»fE ¹fWX fOÞXe SXfWX°f W`XÜ BXÀfIYf Àfe²ff

AÀfSX ¹fWX WXû¦ff dIY Àff¸ff³¹f ½f¦fÊ IZY £fSXeQQfSXûÔ IYû §fSX Af Qû ÀfZ

°fe³f »ff£f ÷Y´fE ÀfÀ°ff ´fOÞZX¦ffÜ ªfû »fû¦f dIYRYf¹f°fe ½f¦fÊ 20 ÀfZ 30

»ff£f ÷Y´fE IZY fe¨f ¸fIYf³f £fSXeQ³ff ¨ffWZÔX¦fZ, CX³WZÔ OZXPÞX ÀfZ Qû »ff£f

°fIY IYe f¨f°f WXû¦feÜ BXÀfIZY A»ff½ff £fSXeQfSX IYû ´fi²ff³f¸faÂfe

Af½ffÀf ¹fûªf³ff IZY °fWX°f Qû »ff£f ÀffNX WXªffSX ÷Y´fE IYf Ad°fdSXöY

A³fbQf³f ¹ffªf IZY øY´f ¸fZÔ d¸f»fZ¦ffÜ BXÀf dSX¹ff¹f°f IYf ÀffÀfZ ª¹ffQf

»ff·f ¸f²¹f¸f ½f¦fÊ IYû d¸f»fZ¦ffÜ

IYf¸f-²fa²û IYe °f»ffVf ¸fZÔ LXûMZX VfWXSXûÔ AüSX ¦ffa½ffZÔ ÀfZ »fû¦f dªfÀf

°fZªfe ÀfZ ¸fWXf³f¦fSXûÔ IYe AûSX ´f»ff¹f³f IYSX SXWZX W`ÔX, CXÀfÀfZ fOÞZX VfWXSXûÔ

¸fZÔ ¸fIYf³fûÔ IYe ¸ffa¦f fPÞXe W`XÜ fOÞZX VfWXSX ¸fZÔ §fSX ÀffIYf Àf´f³ff WXû°ff

W`X, »fZdIY³f A·fe °fIY £fSXeQQfSXûÔ IZY Àff¸f³fZ ÀffÀfZ fOÞXe ¸fbdVIY»f

¹fWXe ±fe dIY ¸fIYf³f IYfRYe ¸fWaX¦fZ ±ûÜ ª¹ffQf°fSX df»OXSX °fû d³f¹f¸f-

IYf³fc³fûÔ IYû ¸ff³f°fZ ·fe ³fWXeÔ ±û AüSX ¸f³f¸ff³fZ Qf¸fûÔ ´fSX WXe ¸fIYf³f

fZ¨f°fZ ±û, »fZdIY³f d´fL»fZ IbYLX Àff»fûÔ ¸fZÔ df»OXSXûÔ ´fSX dVfIaYªff IYÀff

W`X AüSX ¸f³f¸ff³fe IY¸f WbXBÊX W`XÜ ªfeEÀfMXe ´fdSX¿fQ IYf ¹fWX R`YÀf»ff

A¨LXf °fû W`X, »fZdIY³f fZWX°fSX WXû°ff dIY BXÀfZ °f°IYf»f »ff¦fc dIY¹ff

ªff°ffÜ ¹fZ QSmÔX EIY A´fi`»f ÀfZ »ff¦fc WXûÔ¦feÜ ³fBÊX QSXûÔ IYû °f°IYf»f »ff¦fc

IYSX³ff £fSXeQQfSXûÔ AüSX df»OXSXûÔ Qû³fûÔ IZY d»fE WXe »ff·fIYfSXe WXû°ffÜ

WXf»ffadIY df»OXSXûÔ IYû BXÀf R`YÀf»fZ ÀfZ ±fûOÞXe ´fSmXVff³fe ªføYSX WbXBÊX W`X,

¢¹ffZÔdIY Àfe¸fZÔMX A·fe ·fe ªfeEÀfMXe IYe 28 RYeÀfQe ½ff»fe IYSX ßfZ¯fe

¸fZÔ WXe W`XÜ BXÀfIZY A»ff½ff df»OXSXûÔ IYû BX³f´fbMX M`X¢Àf IiZYdOXMX IYf ·fe

»ff·f ´fdSX¿fQ ³fZ ³fWXeÔ dQ¹ff W`XÜ BXÀfÀfZ IYWXeÔ ³f IYWXea df»OXSXûÔ IZY ¸fb³ffRZY

´fSX AÀfSX ´fOÞZX¦ffÜ BXÀfIZY ff½fªfcQ ªfeEÀfMXe ´fdSX¿fQ IYf ¹fWX IYQ¸f

»fû¦fûÔ IZY §fSX IZY Àf´f³fZ IYû ´fcSXf IYSX³fZ IYe dQVff ¸fZÔ IYOÞXf IYQ¸f Àffdf°f

WXû ÀfIY°ff W`XÜ


BaQüSX

JaOX½ff/²ffSX/Af¿MXf 05

fb²f½ffSXXX, 27 RYSX½fSXeX 2019

¸fdWX»ffEÔ f©fûÔ IYû »fZIYSX f`NXe ÀfOÞXIYûÔ ´fSX, ³f´ff ³fZ ³f»f IY³fZ¢Vf³f IZY d»fE »fe ³f´f°fe

QfQf IYe ´fid°f¸ff A³¹fÂf À±ffd´f°f

IYSXZÔ, ¹ff VfSXff QbIYf³f WXMXfEa

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ²ffSX

³f´ff ÀfZ »fZIYSX þ³fÀfb³fUfBÊ °fIY

AfUZQ³f QZ dQE... dRYSX ·fe IYûBÊ

Àfb³f³fZ IYû °f`¹ffSX ³fWXeÔ WX`Ô... WXSX ffSX

Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ d¸f»f³fZ IZY ffQ

AfV½ffÀf³f WXe d¸f»f SXWXf WX`Ô... fWXb°f

AfV½ffÀf³f WXû ¦fE Af °fû ´ff³fe WXe

¨ffdWXE... þf °fIY ´ff³fe ³fWXeÔ

d¸f»fZ¦ff, °ff °fIY IYûBÊ ¹fWXfÔ ÀfZ ³fWXeÔ

CXNX³fZ Uf»ffÜ CXöY ff°fZÔ dUSXû²f

ÀU÷Y´f UfOXÊ ³fÔfSX 13 IYe ¸fdWX»ffAûÔ

³fZ ÀfOÞXIY ´fSX ¨f¢IYfþf¸f IZY QüSXf³f

IYWXeÜ ÃfZÂf IYe ¸fdWX»ffEÔ f"fûÔ IYû

»fZIYSX ¸fÔ¦f»fUfSX ÀfbfWX ÀfOÞXIY ´fSX

f`NX ¦fBÊ, ¸fdWX»ffAûÔ IZY ¨f¢IYfþf¸f

IYSX³fZ ÀfZ Qû³fûÔ AûSX ÀfZ Af³fZ Uf»fZ

UfWX³fûÔ IYû d³fIY»f³fZ ¸fZÔ dQ¢IY°f

AfEÜ ¨f¢IYfþf¸f IYe Àfc¨f³ff IZY

´ff³fe IYe Àf¸fÀ¹ff IYû »fZIYSX ¨f¢IYfþf¸f

ffQ ³f´ff IZY Àf·ff´fd°f fÔMXe OXûOX,

Àf·ff´fd°f UfIYeRY ¸fûWX ¸fQ, ´fcUÊ

´ff¿fÊQ MXû³fe LffOÞXf, SX}ZVf þfÔ¦fOÞXZ

¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fZ U ¸fdWX»ffAûÔ IYe

³ffSXfþ¦fe IYû VffÔ°f IYSX ¨f¢IYfþf¸f

WXMXf¹ffÜ

ÃfZÂf IYe ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY

IYSXef 70 ¸fIYf³f dQ»fUSXf SXûOÞX ´fSX

WX`Ô, IYBÊ Àff»fûÔ ÀfZ ¹fWXfÔ ´fSX ´ff³fe IYe

CXd¨f°f ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ WX`Ü ÃfZÂf ¸fZÔ EIY

¸ffÂf ³f»f WX`Ô, BÀfÀfZ ·fe ¨ffSX dQ³f ¸fZÔ

EIY ffSX ´ff³fe d¸f»f°ff WX`ÔÜ ´ff³fe IYe

Àf¸fÀ¹ff IZY À±ffBÊ WX»f IYû »fZIYSX

³f´ff ¸fZÔ WXe °fe³f ÀfZ ¨ffSX ffSX AfUZQ³f

dQ¹ff WX`Ô, ÃfZdÂf¹f ´ff¿fÊQ IYû ·fe fû»f³fZ

IZY ffQ ·fe IYûBÊ WX»f ³fWXeÔ d³fIY»f³fZ

´fSX Afþ ¨f¢IYfþf¸f dIY¹ffÜ

SXWXUfdÀf¹fûÔ ³fZ IYSXef Qû §fÔMXZ °fIY

¨f¢IYfþf¸f dIY¹ff, SXWXUfdÀf¹fûÔ IYû

Àf¸fÓffBÊVf QZ³fZ ´fWXbÔ¨fZ Àf·ff´fd°f OXûOÞX

³fZ ¸füIZY ÀfZ WXe ³f´ff IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû

fb»ffIYSX ³f~e »fZ³fZ IZY d»fE IYWXfÜ

Àff±f WXe Àf·ff´fd°f ³fZ ¨ffSX dQ³f ¸fZÔ

³f»f IY³fZ¢Vf³f QZ³fZ IYf AfV½ffÀf³f

·fe dQ¹ff WX`ÔÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû Qû´fWXSX ¸fZÔ

WXe ³f´ff IYe MXe¸f ³fZ ³f~e »fe WX`Ô,

Af ÃfZÂf ¸fZÔ ´ffBÊ´f OXf»f³fZ IYf IYf¸f

Qû dQ³f IZY AÔQSX dIY¹ff þfE¦ffÜ

30 »fû¦fûÔ IZY ³ff¸f d»fJZ, 550 RYeMX

»f¦fZ¦ff ´ffBÊ´f ¨f¢IYfþf¸f IZY ffQ

³f´ff IYe MXe¸f ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fe, BÀfIZY

ffQ IYSXef ÃfZÂf IZY 30 »fû¦fûÔ IZY

³ff¸f SXdþÀMXSX ¸fZÔ QþÊ dIYE ¦fE WX`Ü

A·fe B³f 30 »fû¦fûÔ IYû ÃfZÂf ¸fZÔ ³f»f

IY³fZ¢Vf³f dQ¹ff þfE¦ff, ÃfZÂf ÀfZ

d³fIY»f SXWXe dQ»fUfSXf ´ffBÊ´f »ffBʳf

ÀfZ EIY ³fBÊ »ffBʳf SXWXUfdÀf¹fûÔ IZY

d»fE OXf»fe þfE¦feÜ IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ

ÃfZÂf ÀfZ d³fIY»f SXWXe ´ffBÊ´f »ffBʳf ÀfZ

EIY ³fBÊ »ffBʳf fÀffWXMX °fIY OXf»f³fZ

IYû »fZIYSX ³f~e IYe WX`Ô, ³f´ff IZY

A³fbÀffSX dQ»fUSXf IYe fOÞXe »ffBʳf ÀfZ

EIY A³¹f »ffBʳf þûOÞXIYSX »fû¦fûÔ IZY

§fSXûÔ IZY ³fþQeIY ´ff³fe ´fWXbÔ¨ff¹ff

þfE¦ffÜ

B³fIYf IYWX³ff

¸fdWX»ffAûÔ IYe ff°fZ Àfb³f³fZ IZY ffQ

³f´ff IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ ´ffBÊ´f »ffBʳf

OXf»f³fZ IZY d»fE ³f´f°fe »fe WX`Ü A·fe

IYSXef 30 »fû¦fûÔ IYû ³f»f IZY

IY³fZ¢Vf³f dQE þfEÔ¦fZÜ EIY Àf~fWX

IZY AÔQSX ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ IYû ´ff³fe

d¸f»fZ¦ffÜ

-fÔMXe OXûOX, Àf·ff´fd°f, ³f¦fSX

´ffd»fIYf ²ffSX

JÔOX½ffÜ ´fÂfIYfdSX°ff IZY »füWX ´fb÷Y¿f IiYfÔd°fIYfSXe ÀU°fÔÂf°ff ÀfÔ¦fif¸f ÀfZ³ff³fe

´fó·fc¿f¯f ´fQIY ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f ´fÔdOX°f ¸ffJ³f»ff»f ¨f°fbUZQeÊ IYe ´fid°f¸ff

°fe³f ´fbd»f¹ff ÃfZÂf ¸fZÔ À±ffd´f°f WX`, þWXfÔ ´fiVffÀf³f õfSXf VfSXff IYe QbIYf³f

NXZIZYQfSX õfSX ÀfÔ¨ffd»f°f IYe þf SXWXe WX`Ü Vff¸f WXû°fZ WXe QfQf IYe ´fid°f¸ff IZY

´ffÀf VfSXfdf¹fûÔ IYf þ¸ffUOÞXf »f¦f þf°ff WX` AüSX ´fid°f¸ff IZY ´ffÀf VfSXff

´feIYSX CX°´ff°f ¸f¨ff°fZ WX`ÔÜ ¹fWX WX¸ffSXZ VfWXSX ´fiQZVf AüSX QZVf IZY d»fE Vf¸fÊ

IYe ff°f WX`Ü ¹fWX ff°f ¸f²¹f´fiQZVf ¸fedOX¹ff ÀfÔ§f IZY ³fZ°fÈ°U dþ»ff IY»fZ¢MXSX

þ³fÀfb³fUfBÊ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ Àf¸fÀ°f ´fÂfIYfSXûÔ ³fZ A´fSX IY»fZ¢MXSX Äff´f³f ÀfüÔ´f°fZ

WXbE IYWXeÜ ¸f²¹f´fiQZVf ¸fedOX¹ff ÀfÔ§f IZY A²¹fÃf V¹ff¸f Vfb¢»ff ³fZ

f°ff¹ff dIY ´fÔdOX°f ¸ffJ³f»ff»f ¨f°fbUZQeÊ IYe ´fid°f¸ff IZY Àff¸f³fZ ÀfZ VfSXff

QbIYf³f WXMXf³fZ IZY d»fE ´fÂfIYfSX d³fSXÔ°fSX »fOÞXfBÊ dþ»ff ´fiVffÀf³f ÀfZ »fOÞX°fZ

SXWXZÔ¦fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû ·fe JÔOXUf Af¦f¸f³f ´fSX Äff´f³f ÀfüÔ´ff þfE¦ffÜ

d¨fdIY°ÀfIY ´fWXbÔ¨fZ ±ff³fZ ÀfüÔ´fe ÀfeOXe, AÄff°f ´fSX ´fiIYSX¯f QþÊ

¸fdWX»ff IYe ¸fü°f IZY ffQ dÀfdU»f

Àfþʳf IZY Àff±f IYe WXf±ff´ffBÊ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ²ffSX

¸fÔ¦f»fUfSX IYû VffÀfIYe¹f dþ»ff

d¨fdIY°Àff»f¹f ¸fZÔ UfWX³f Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ

§ff¹f»f ¸fdWX»ff IYe ¸fü°f IZY ffQ

WXÔ¦ff¸ff WXû ¦f¹ffÜ ¸fÈ°fIYf IZY

´fdSXþ³fûÔ ³fZ AÀ´f°ff»f ´fifÔ²f³f ´fSX

»ff´fSXUfWXe IYf AfSXû´f »f¦ffIYSX

WXÔ¦ff¸ff dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f IbYL

¹fbUIYûÔ ³fZ dÀfdU»f Àfþʳf OXfg.

¸fWXZVf füSXfÀfe IYû ¦ffd»f¹ffÔ QZ°fZ WXbE

²f¢IYf QZ dQ¹ffÜ ²f¢IYZ ¸fZÔ dÀfdU»f

Àfþʳf ³fe¨fZ d¦fSX ¦fEÜ BÀfIZY ffQ

AÀ´f°ff»f ´fifÔ²f³f ÀfZ þbOÞXZ

IY¸fʨffSXe ³ffSXfþ WXûIYSX dÀfdU»f

Àfþʳf IZY IYÃf IZY ffWXSX EIYdÂf°f

WXû ¦fEÜ WXÔ¦ff¸fZ IYe þf³fIYfSXe ´fSX

IYû°fUf»fe ´fbd»fÀf ÀfZ MXeAfBÊ

¨fÔQi·ff³fdÀfÔWX ¨fOÞXfSX ÀfdWX°f ´fbd»fÀf

A¸f»ff ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ

WXÔ¦ff¸ff IYSX³fZ Uf»ff ¹fbUIY dWX³Qc

ÀfÔ¦fNX³f ÀfZ þbOÞXf WXbAf ±ffÜ dþÀfIZY

¨f»f°fZ ¹fbUIY IZY ´fdSXUfSX ¸fZÔ

Qb§fÊMX³ff IYe þf³fIYfSXe IZY ffQ

fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ dWX³Qc ÀfÔ¦fNX³f ÀfZ

þbOÞXZ »fû¦f ´fWXbÔ¨f ¦fE ±fZÜ B²fSX

¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fZ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff

¸f³fûþdÀfÔWX ¦fü°f¸f IYû þf

E¸fb»f`ÔÀf IYe dQ¢IY°f IYe

þf³fIYfSXe d¸f»fe °fû CX³WXûÔ³fZ IbYL

´fdSXþ³fûÔ IYû A´f³fZ UfWX³f IZY

¸ff²¹f¸f ÀfZ ¦ffÔU d·fþUf¹ffÜ

¸fÈd°fIYf IZY ´fdSXþ³fûÔ ³fZ Qb§fÊMX³ff

À±f»f ´fSX §ff¹f»fûÔ IZY d»fE QZSXe ÀfZ

E¸fb»fZÔÀf ·fZþ³fZ IYf AfSXû´f

»f¦ff¹ffÜ ¸fdWX»ff IYû þf

AÀ´f°ff»f »ff¹ff ¦f¹ff CXÀf QüSXf³f

CX³WXZÔ MXfÔIZY »f¦ffIYSX CX´f¨ffSX dIY¹ff

¦f¹ff, dIÔY°fb ¸fdWX»ff IYe ¸fü°f WXû

¦fBÊÜ ¸fü°f IYe JfSX IZY ffQ IbYL

¹fbUIYûÔ ³fZ AfIiYûVf dQJf¹ffÜ

BÀfIZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ dWX³Qc ÀfÔ¦fNX³f IZY

³fZ°ffAûÔ ³fZ ·fe d¨fdIY°ÀfIYûÔ IYû

AfOÞXZ WXf±fûÔ d»f¹ffÜ

WXÔ¦ff¸ffBÊ EIY ¹fbUIY IZY ´fdSXþ³f ³fZ

ffQ ¸fZÔ dÀfdU»f Àfþʳf ÀfZ ¹fbUIY

IYe AüSX ÀfZ ¸ffRYe ·fe ¸ffÔ¦feÜ BÀf

QüSXf³f IYÃf ¸fZÔ ¸füþcQ AfSXE¸fAû

OXfg. ÀfÔþ¹f þûVfe ³fZ IYWXf dIY

'´fWX»fZ ¦ffd»f¹ffÔ QZ Qû AüSX dRYSX

¸ffRYe ¸ffÔ¦f »fû EZÀff ³fWXeÔ ¨f»fZ¦ffÜ

EOXeE¸f dQ»fe´f IYf´fÀfZ,

°fWXÀfe»fQfSX ·ffÀIYSX ¦f¨ff»fZ ·fe

¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fZÜ ´fÔ¨f³ff¸fZ IYe

IYfSXÊUfBÊ IZY ´f›f°f ¸fdWX»ff IYf

´feE¸f IYSX VfU SXf¹f´fbdSX¹ff ·fZþf

¦f¹ffÜ

ÀfeOXe ÀfüÔ´fe °fû IYSX³ff

´fOÞXe ERYAfBÊAfSX

WXÔ¦ff¸fZ IZY ffQ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe

¸füþcQ¦fe ¸fZÔ Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ §ff¹f»fûÔ IYf

´feE¸f dIY¹ff ¦f¹ffÜ B²fSX ´fdSXþ³fûÔ

IYû VfU Àfb´fbQÊ IYSX³fZ IZY ffQ

d¨fdIY°ÀfIYûÔ ³fZ ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IZY

A³¹f A¸f»fZ IZY Àff±f ±ff³fZ ´fSX

ERYAfBÊAfSX QþÊ IYSXf³fZ IZY d»fE

AfUZQ³f dQ¹ffÜ BÀf QüSXf³f

EÀfOXeE¸f UeSXZ³Qi IYMXfSXZ AüSX

MXeAfBÊ IYe d¨fdIY°ÀfIYûÔ ÀfZ IYSXef

1 §fÔMXZ °fIY ¨f¨ffÊ WXbBÊÜ BÀfIZY ffQ

MXeAfBÊ IYÃf ÀfZ ffWXSX d³fIY»fZ

dÀfdU»f Àfþʳf füSXfÀfe ³fZ A´f³fZ

Ad²f³fÀ±f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû

ERYAfBÊAfSX ³fWXeÔ IYSX³fZ IYf d³f¯fʹf

Àfb³ff¹ffÜ OXfg¢MXSX IYf d³f¯fʹf Àfb³f³fZ

IZY ffQ Ad²f³fÀ±f IY¸fʨffSXe ³ffSXfþ

WXû ¦fEÜ CX³fIYf IYWX³ff ±ff

ERYAfBÊAfSX ³fWXeÔ WXû¦fe °fû WX¸f

³fWXeÔ þfEÔ¦fZ, ¹fWXeÔ ±ff³fZ ¸fZÔ f`NXZÔ¦fZÜ

BÀfIZY ffQ dÀfdU»f Àfþʳf ´fb³f:

MXeAfBÊ IYÃf ¸fZÔ »füMXZÜ B²fSX

d¨fdIY°ÀfIYûÔ ³fZ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ

dÀfdU»f Àfþʳf IZY Àff±f ²f¢IYf-

¸fb¢IYe AüSX ¦ff»fe-¦f»füþ IZY

ÀfeÀfe MXeUe RbYMXZþ IYe ÀfeOXe ÀfüÔ´feÜ

dþÀfIZY ffQ ´fbd»fÀf IYû ´fiIYSX¯f

QþÊ IYSX³ff ´fOÞXfÜ

Qû Qb§fÊMX³ffEÔ EIY Àff±f,

Qû ¸fdWX»ffAûÔ IYe ¸fü°f

Ô¸fÔ¦f»fUfSX IYû VfWXSX ÀfZ IbYL QcSXe

´fSX Qû A»f¦f-A»f¦f Qb§fÊMX³ffAûÔ

¸fZÔ Qû ¸fdWX»ffAûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ

AüSX °fe³f »fû¦f §ff¹f»f WXû ¦fEÜ

EIY Qb§fÊMX³ff d°fSX»ff ff¹f´ffÀf ´fSX

§fdMX°f WXbBÊÜ dþÀf¸fZÔ ffBÊIY ´fSX

ÀfUfSX AfVff IYf¹fÊIY°ffÊ

SXf¸fIbYÔUSXffBÊ A´f³fZ fZMXZ

·f¦f°fdÀfÔWX SXfNXüSX IZY Àff±f ²ffSX Af

SXWXe ±feÜ BÀf QüSXf³f Qb´fdWX¹ff

UfWX³f WXfUZÊÀMXSX ÀfZ MXIYSXf ¦f¹ffÜ

Qb§fÊMX³ff IZY ffQ ¸fdWX»ff IYû

dþ»ff AÀ´f°ff»f »ff¹ff ¦f¹ffÜ

þWXfÔ ´fif±fd¸fIY CX´f¨ffSX IZY QüSXf³f

CX³WXZÔ ¸fÈ°f §fûd¿f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

QcÀfSXe Qb§fÊMX³ff IYSXef 12 fþZ IZY

QSXd¸¹ff³f ¸ffÔOXU ³ffIYf SXûOX IZY

Àf¸fe´f WXbBÊÜ Qû Qb´fdWX¹ff UfWX³f

Af´fÀf ¸fZÔ MXIYSXf ¦fEÜ BÀf Qb§fÊMX³ff

¸fZÔ ²fSX¸f´fbSXe dÀfÔ²fe IYfg»fû³fe

d³fUfÀfe ³fÀfe¸f fe ³ff¸f IYe

¸fdWX»ff IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ

ªfû ½ffQZ dIYE ±fZ ½fû ´fcSmX

IYSX SXWZX W`ÔX -´fi·ffSXe ¸fÔÂfe

¦fbOX BX½fd³fa¦f, Af¿MXf

dþ³f dIYÀff³fû IYZ IYþÊ ¸ffRY WXbE

CX³WZÔX ´fi¸ff¯f ´fÂf d½f°fdSX°f dIYE ¦fEÜ

þ³f´fQ ´fdSXÀfSX ¸fZa WbXE IYf¹fÊIiY¸f IYZ

¸fb£¹f Ad°fd±f dþ»ff IYZ ´fi·ffSXe ¸fÔÂfe

AfdSXRY AIYe»f ±fZÜ CX³WXû³fZ A´f³fZ

ÀfÔfû²f³f ¸fZÔ IYWXf dIY ´fiQZVf IYe

ÀfSXIYfSX ³fZ þfZ UfQZ dIYE ±fZ Uû ´fcSXZ

dIYE þfEÔ¦fZÜ Afáf °fWXÀfe»f IYZ

ÀfWXIYfSXe f`ÔIY IYZ »ffJûa ÷Y´fE ´fi±f¸f

¨fSX¯f ¸fZÔ ¸ffRY WXbE dþÀfIYZ ´fi¸ff¯f

´fÂf ¸fÔÂfe õfSXf ´fi°¹fZIY ÀfZUf ÀfWXIYfSXe

Àfd¸fd°f¹fû IYZ QÀf »fû¦fû IYû dU°fdSX°f

dIYE ¦fEÜ BÀf AUÀfSX ´fSX dþ»ff

´fÔ¨ff¹f°f ÀfeBÊAû EUÔ ´fi·ffSXe

IY»fZ¢MXSX A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe

¸fZWX°fff ¦fbþÊSX °fWXÀfe»fQfSX Aþ¹f

´fMXZ»f, ÀfeBÊAû ³fU»f ¸fe¯ff, dþ»ff

IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SX°f³f dÀfÔWX NXfIYbSX

»ffIY IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf Àfü·ff»f dÀfaWX

·ffMXe ³f´ff A²¹fÃf IY`»ffVf ´fSX¸ffS,X

dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf CXd¸fÊ»ff

¸fSXZNXf, ¦fû´ff»f dÀfaWX BÔþed³f¹fSX,

FY¯f ¸ffRYe IYZ ´fi¸ff¯f ´fÂf dU°fdSX°f

WXSX´ff»f dÀfÔWX NXfIYbSX, Àfü·ff»f dÀfaW,X

d¸fþfÊ fVfeSX fZ¦f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

þ¹f dIYÀff³f FY¯f ¸ffRYe

¹fûþ³ffÔ°f¦fÊ°f ´fi·ffSXe ¸fÔÂfe AfdSXRY

AIYe»f IYZ ¸fb£¹f Afd°f±¹f ¸fZÔ

Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ³f´ff A²¹fÃf

IY`»ffVf ´fSX¸ffSX ³fZ A´f³fZ CXñû²f³f ¸fZÔ

IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ

IYZ ´fi°¹fZIY U¨f³f IYf °fZþe ÀfZ ´ff»f³f

AfSXÔ·f IYSX dQ¹ff WX`Ü Afþ WX¸f

dIYÀff³fûÔ IYû FY¯f ¸ffRYe IYZ ´fi¸ff¯f

´fÂf dU°fdSX°f IYSX Af³fÔdQ°f WX`Ü UWXeÔ

IYV¸feSX IYû WXOÞX´f³fZ IYe IYb¨fZâf ¸fZÔ

»f¦fZ ´ffdIYÀ°ff³f IYe Àfe¸ff ¸fZÔ ·ffSX°f

IYe Uf¹fb ÀfZ³ff ³fZ Afþ þû §fbÀfIYSX

Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYZ dNXIYf³fûÔ ´fSX f¸f

d¦fSXfE WX`, Uf¹fb ÀfZ³ff IYZ BÀf WXüÀf»fZ

IYe WX¸f QfQ QZ°fZ WX`aÜ

BÀf AUÀfSX ´fSX ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ

CX´fdÀ±f°f þ³f´fQ ÀfQÀ¹f f»ffWXfQbSX

dÀfWX ·f¦f°f þe ´fcUÊ ´ff¿fÊQ ·f`¹ff d¸f¹ffÔ

NXfIYbSX ´fiÀffQ U¸ffÊ Àf³fUUSX Jf³f

´fiQe´f ´fi¦fd°f ff´fc»ff»f ¸ff»fUe¹f

»ffIY IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ¦fif¸fe¯f

¸fZSXUf³f dÀfÔWX ¸fcÔQeJZOÞXe AfdQ »fû¦f

CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

WXÀ°fSXZJfdUQÐ ´fÔdOX°f d°fUfSXe þ¹f´fbSX ¸fZÔ Àf¸¸ffd³f°f

AfáfÜ Afáf IYZ ª¹fûd°f¿f dUõf³f ¦f¯f´fd°f EUÔ ¸ffÔ ´fÔ¨ffÔ¦fb»fe IYZ CX´ffÀfIY Af¨ff¹fÊ ´fa. Ad¸f°f d°fUfSXe ³fZ þ¹f´fbSX ¸fZÔ WXÀ°f

SXZJf dUÄff³f ´fSX A´f³ff Vfû²f ´fiÀ°fb°f dIY¹ffÜ dUVfZ¿f øY´f ÀfZ A´f³fZ Vfû²f ¸fZÔ Àfc¹fÊ SXZJf IYf WXf±f ´fSX ¢¹ff ¸fWX°U WX`, CXÀf

´fSX dUÀ°ffSX ÀfZ A´f³fe ff°f SXJeÜ A´f³fe WXÀ°f SXZJf ´fSX þf³fIYfSXe ÀfZ »fû¦fûÔ IYû WX°f´fi·f IYSX dQ¹ff °f±ff »føfe ´fifd~

IYZ A¨fcIY CX´ff¹f þû dIY Af¸f ½¹fdöY °f±ff ª¹fûd°fSXdUQ ÀU¹fÔ ·fe CX´f¹fû¦f ¸fZÔ »ffIYSX ²f³f ÀfÔfÔ²fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ ffWXSX

Af ÀfIY°fZ WX`Ô Àfafa²fe ªff³fIYfSXe QeÜ df³ff ´fcLZ Àff¸f³fZ Af³fZ Uf»fZ ½¹fdöY IYZ ffSXZ ¸fZÔ fOÞXe WXe ÀfMXeIY°ff IYZ Àff±f WXe

CXÀfIYe ´fSXZVff³fe IYû f°ff¹ff °f±ff CXÀfIYû CXd¨f°f ´fSXf¸fVfÊ QZIYSX CXÀfIYe ´fSXZVff³fe IYf d³fQf³f ·fe dIY¹ffÜ ´fa. d°f½ffSXe IYû

¸ff³fÀf ¦fûÀUf¸fe °f±ff SXfþÀ±ff³f IYZ ´fdSXUWX³f ¸fÔÂfe ´fi°ff´fdÀfÔWX Jf¨fdSX¹ffUfÀf IYZ WXf±fûÔ ´fi°feIY d¨f³WX Àf¸¸ff³f ´fdMÐXMXIYf

QZIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ßfe ¦fûdUÔQ QZUþe ¸fÔdQSX IYe AûSX ÀfZ dUVfZ¿f ´fiÀffQe U d°f»fIY ´fiQf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fÔdOX°f

d°fUfSXe ³fZ þ³f IY»¹ff¯f WXZ°fb ¸ffÔ »føfe IYe AfSXf²f³ff IYZ ÀfMXeIY CX´ff¹f f°ff°fZ WXbE »fû¦f A´f³fZ þeU³f ¸fZÔ dIYÀf ´fiIYfSX

ÀfZ IYþÊ ÀfZ ¸fböY WXû ÀfIY°fZ WX`Ô dIYÀf dUd²f ÀfZ ÀfÔ°ff³f IYf dUUfWX AfÀff³fe ÀfZ ÀfÔ´f³³f WXû ÀfIY°ff WX` IYü³f ÀfZ CX´ff¹f ÀfZ

ÀfÔ°ff³f IYe CX³³fd°f WXû ÀfIY°fe WX` dU¿f¹fûÔ ´fSX A´f³fe Vf`»fe ¸fZÔ U`dQIY þf³fIYfdSX¹ffÔ °f±ff A´f³fZ A³fb·fUûÔ IYe ÀfMXeIY°ff

IYû ª¹fûd°fd¿f¹fûÔ IYZ Àff±f Af¸fþ³f IYZ fe¨f ·fe ffÔMXfÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ´fdSXUWX³f ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSXûÔ IYû ²f¸fÊ

´fSX ¨f»f³ff ¨ffdWXE dþÀfÀfZ þ³f IY»¹ff¯f IYe ·ffU³ff AüSX ¸fþfc°f WXûÜ

AfgMXû dSX¢Vff IZY dIYSXfE

IYe QSXZÔ d³f²ffÊdSX°f

J¯OXUfÜ IY»fZ¢MXSX dUVfZ¿f ¦fPÞX´ff»fZ

IZY d³fQZÊVf ´fSX SXZ»UZ ÀMXZVf³f U fÀf

ÀMX`ÔOX ÀfZ VfWXSX IZY dUd·f³³f ·ff¦fûÔ ¸fZÔ

þf³fZ IZY d»fE AfgMXû dSX¢Vff dIYSXf¹ff

IYe QSXZÔ d³f²ffÊdSX°f IYe ¦fBÊ WX`Ü

Ad°fdSXöY ÃfZÂfe¹f ´fdSXUWX³f

Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY ¹fWX dIYSXf¹ff

Àfc¨fe ³f¦fSX d³f¦f¸f Af¹fböY õfSXf ³fE

U ´fbSXf³fZ fÀf ÀMX`ÔOX °f±ff SXZ»UZ ÀMXZVf³f

U A³¹f AfgMXû dSX¢Vff ÀMX`ÔOX ´fSX

¨fÀ´ff IYSXfBÊ þf SXWXe WX`Ü d³f²ffÊdSX°f

dIYSXf¹fZ IZY A»ffUf ¹ff°ff¹ff°f Vfb»IY

IZY øY´f ¸fZÔ ÀfUfSXe IYû 2 ÷Y´fE

Ad°fdSXöY ·fb¦f°ff³f IYSX³ff WXû¦ffÜ

EAfSXMXeAû ³fZ f°ff¹ff SXZ»UZ ÀMXZVf³f

ÀfZ fOÞXff¸f ¨füSXfWXf, SXf¸fZV½fSX

d°fSXfWXf, BÔdQSXf ¨füIY, IYWXfSXUfOÞXe,

fþSXÔ¦f ¨füIY, þ»fZfe ¨füIY, þ¹f

A¸fZ ¨füIY U Vfd³f ¸fÔdQSX, §f¯MXf§fSX

¨füSXfWXf, MXfCX³f WXf»f, ¸fZ³f

WXfgdÀ´fMX»f, »fZOXe fMX»fSX, ´fOÞXfUf

WX³fb¸ff³f ¸fÔdQSX, MXZ¦fûSX ´ffIYÊ, SXZÀMX

WXfCXÀf, dVfUfþe ¨füIY °fIY ´fif°f: 6

ÀfZ SXfdÂf 10 fþZ °fIY IYf dIYSXf¹ff

15 øY´fE °f±ff SXfdÂf 10 ÀfZ ´fif°f: 6

fþZ °fIY IYf dIYSXf¹ff 18 ÷Y´fE

d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

SXZ»UZ ÀMXZVf³f ÀfZ Af³fÔQ ³f¦fSX,

Qe³fQ¹ff»f´fbSX¸f, AÔþ³fe MXfgIYeþ,

¦füVff»ff, QfQfþe ²ff¸f, ¦f»ÀfÊ dOX¦fie

IYfg»fZþ, ´fQ¸f³f¦fSX ¨füIYe U

AfVfeUfÊQ d°fSXfWXf, ÀMXZdOX¹f¸f

¦fifCX¯OX, IY»fZ¢MXSX AfgdRYÀf U

IYûMXÊ, AfQVfÊ ³f¦fSX, feEÀfE³f

AfgdRYÀf, AUÀ±fe ¨füSXfWXf, ÀfUûÊQ¹f

IYfg»fû³fe ¦fZMX, dÀfdð´fbSX¸f IYfg»fû³fe,

dÀfÔ²fe IYfg»fû³fe, ´fbd»fÀf »ffB³f,

IYûdOX¹ff WX³fb¸ff³f ¸fÔdQSX, SXdU³Qi ³f¦fSX

IYfg»fû³fe, d¸fVf³f IY¸´ffCXÔOX °fIY

´fif°f: 6 ÀfZ SXfdÂf 10 fþZ °fIY IYf

dIYSXf¹ff 27 ÷Y´fE °f±ff SXfdÂf 10 ÀfZ

´fif°f: 6 fþZ °fIY IYf dIYSXf¹ff 32

÷Y´fE d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

SXZ»UZ ÀMXZVf³f ÀfZ ´ffgd»fMXZd¢³fIY

IYfg»fZþ, AfSXMXeAû AfgdRYÀf,

´fÔþff IYfg»fû³fe, ÀfÔþ¹f ³f¦fSX

d°fSXfWXf AüSX BÔQüSX ³ffIYf, NX¢IYSX

VfûøY¸f, U°Àf»ff dUWXfSX, UfIYûÊ

dÀfMXe, ·f¯OXfdSX¹ffÔ SXûOX, Ófû´fOX ´f˜e,

SXZ»UZ RYfMXIY, ff»f ÀfZUf ÀfQ³f,

dVfU ¸fÔdQSX, ¸fdÀþQ IZY ´ffÀf ¦f¯fZVf

°f»ffBÊ °fIY ´fif°f: 6 ÀfZ SXfdÂf 10

fþZ °fIY IYf dIYSXf¹ff, 39 øY´fE

°f±ff SXfdÂf 10 ÀfZ ´fif°f: 6 fþZ °fIY

IYf dIYSXf¹ff 47 ÷Y´fE d³f²ffÊdSX°f

dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

SXZ»UZ ÀMXZVf³f ÀfZ d¸fßff ´fZMÑû»f ´f¸´f,

dÀfÔ¦ffþe IYfg»fû³fe, ¸ff°ff ¨füIY,

³ffSXf¹f¯f ³f¦fSX, ³f¸fÊQf´fbSX¸f, ³fBÊ

A³ffþ ¸f¯OXe d°fSXfWXf, ÀfûdRY¹ff

IYf³UZÔMX ÀIcY»f, WXSXÀfcQ ³ffIYf U

IZYd³Qi¹f dUôf»f¹f, Jf³fVffWXU»fe

°fIY ´fif°f: 6 ÀfZ SXfdÂf 10 fþZ °fIY

IYf dIYSXf¹ff 51 øY´fE °f±ff SXfdÂf

10 ÀfZ ´fif°f: 6 fþZ °fIY IYf

dIYSXf¹ff 61 ÷Y´fE d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff

¦f¹ff WX`Ü

SXZ»UZ ÀMXZVf³f ÀfZ SXf¸f³f¦fSX d°fSXfWXf,

SX°ff¦fPÞX, E³f½WXeOXeE IYfg»fû³fe,

WXZ»fe´fZOX ¦fZMX, BÊMX ·f˜f °fIY °fIY

´fif°f: 6 ÀfZ SXfdÂf 10 fþZ °fIY IYf

dIYSXf¹ff 63 øY´fE °f±ff SXfdÂf 10 ÀfZ

´fif°f: 6 fþZ °fIY IYf dIYSXf¹ff 76

÷Y´fE d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü SXZ»UZ

ÀMXZVf³f ÀfZ ¨feSXfJQf³f, ³ff¦f¨fc³f

°ff»fff °fIY ´fif°f: 6 ÀfZ SXfdÂf 10

fþZ °fIY IYf dIYSXf¹ff 75 øY´fE

°f±ff SXfdÂf 10 ÀfZ ´fif°f: 6 fþZ °fIY

IYf dIYSXf¹ff 90 ÷Y´fE d³f²ffÊdSX°f

dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

Uf¹fbÀfZ³ff IYe IYfSXÊUfBÊ ÀfZ JbVfe IYe »fWXSX

¦fbOX BX½fd³fa¦f, £faOX½ff

·ffSX°fe¹f Uf¹fb ÀfZ³ff õfSXf

Af°faIY½ffdQ¹fûÔ IZY dJ»ffRY IYe ¦fBÊ

IYfSXÊUfBÊ ÀfZ dªf»fZ ¸fZÔ W¿fÊ W`XÜ EIY

IYûd¨fÔ¦f ¢»ffÀfZÀf IZY dVfÃfIY U

dUôfd±fʹfûÔ ³fZ BÔdQSXf ¨füIY ´fSX WXf±fûÔ

¸fZÔ d°fSXÔ¦ff »fZIYSX ·ffSX°f ¸ff°ff IYe

þ¹f IZY ³ffSXûÔ IZY fe¨f þV³f ¸f³ff°fZ

WXbE Afd°fVfffþe IYeÜ dUôfd±fʹfûÔ

IZY Àff±f Vffd¸f»f ´fÔ²ff³ff IZY ¹fbUf

dU²ff¹fIY SXf¸f QfÔ¦fûSXZ ³fZ IYWXf ¹fWX

IYfSXÊUfBÊ þøYSXe ±fe AüSX Uf¹fbÀfZ³ff

³fZ þû dIY¹ff, CXÀfIYf WX¸f ÀUf¦f°f

IYSX°fZ WX`ÔÜ

BÀf §fMX³ffIiY¸f ´fSX ·ffþ´ff ´fiUöYf

Àfb³fe»f þ`³f ³fZ IYWXf ´ffdIYÀ°ff³f IYû

Af ·fe ÀffIY ÀfeJIYSX Af°fÔIY

IYû SXUf³ff IYSX QZ³ff ¨ffdWXEÜ

IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fiQZVf Àfd¨fU dSXÔIcY

Àfû³fIYSX ³fZ IYWXf dIY ¹fWXfÔ QZVf AüSX

WX¸ffSXZ dQ»f IYf ÀfUf»f WX` ·ffSX°fe¹f

ÀfZ³ff dIYÀfe ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ AüSX WX¸f

·fe ·ffSX°f ÀfSXIYfSX U ÀfZ³ff IZY BÀf

IYQ¸f IYf ÀUf¦f°f IYSX°fZ WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf

¸f²¹f´fiQZVf IZY ´fcUÊ ´fiUöYf ´fi¸fûQ

þ`³f ³fZ IYWXf dIY WX¸ffSXf ²f`¹fÊ

´ffdIYÀ°ff³f ³f ´fSXJZÔÜ Ad²fUöYf

¸f³fûþ °fÔUSX ³fZ IYWXf WX¸f ·fe

Àf`d³fIYûÔ IZY Àff±f þfIYSX IÔY²fZ ÀfZ

IÔY²ff d¸f»ff³fZ IYû °f`¹ffSX WX`ÔÜ

·ffSX°f ¸ff°ff IYe þ¹f AüSX UÔQZ ¸ff°fSX¸f IZY ³ffSZ ¦fcaªfZ, Afd°fVfffþe IYSX ¸f³ff¹ff þV³f

·ffþ´ffB¹fûÔ ³fZ SX`»fe d³fIYf»fIYSX WX¿fÊ ªf°ff¹ff

²ffSXÜ ´fb»fUf¸ff WX¸f»fZ ´fSX ·ffSX°fe¹f

Uf¹fb ÀfZ³ff õfSXf þUffe IYf¹fÊUfWXe

IYSX Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IZY AçûÔ IYû

²UÀ°f IYSX³fZ ´fSX ²ffSX ³f¦fSX ¸fZÔ WX¿fÊ

IYf ¸ffWXü»f dQJfBÊ dQ¹ffÜ ·ffþ´ff

³f¦fSX IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ ·ffþ´ff

IYf¹fÊIY°ffÊ d³fIY»fZ AüSX ·ffSX°f ¸ff°ff

IYe þ¹f IYf CXQЧfû¿f IYSX°fZ WXbE

JbVfe ªf°ffBÊ °f±ff d¸fNXfB¹ffÔ ·fe

ffÔMXeÜ ·ffþ´ff IYf¹fÊIY°ffÊ ·ffSX°f ¸ff°ff

IYe þ¹f ¦fcÔþ IZY Àff±f d°fSXÔ¦ff ÓfÔOXf

»fZIYSX d³fIYf»fZÜ ²ffSX ³f¦fSX A²¹fÃf

Ad³f»f þ`³f ffff ³fZ IYWXf

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ

·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff ³fZ þû þUff

´ffdIYÀ°ff³f IYû dQ¹ff WX` UWX EIY

´fiVfÔÀf³fe¹f WX`Ü X ·ffþ´ff ÀfÔ·ff¦fe¹f

ÀfWX ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe Äff³fZÔQi dÂf´ffNXe,

·ffþ´ff ³f¦fSX A²¹fÃf Ad³f»f þ`³f

ffff, ¸fWXf¸fÔÂfe SXfþZVf WXfSXûOÞX, ¹fbUf

¸fû¨ffÊ ³f¦fSX A²¹fÃf QZUZ³Qi ³f´ff

CX´ff²¹fÃf IYf»fe¨fSX¯f Àfû³fUfd³f¹ff,

³fZ°ff ´fid°f´fÃf Aþ¹f RYIYeSXf,

þ¹fSXfþ QZUOXf,dUþ¹f

¦fU»fe,dUd´f³f SXfNXüSX,Aû¸f´fiIYfVf

A¦fiUf»f,Àfûd³f¹ff SXfNXüSX,SXfþZVf

dÀfÀfûdQ¹ff,¸f³fe¿f ´fi²ff³f,IY¸f»f

QbfZ,³ffSXf¹f¯f d¦fdSX ffff,¸fWXf¸fÔÂfe

ffQ»f ¸ff»fUe¹f,¦fû»OXe

¨füWXf³f,IbY»Qe´f Af¹fÊ,ÀfüSX·f

dÂf´ffNXe,AfIYfVf dÀfÀfûdQ¹ff,SXfþZ³Qi

SXfNXüSX,AÔdIY°f IYûWX»fe, QZUÔ¦f

´fUfSX,SXf§fU fþe¦fSX,A³fbSXf¦f

d³f¦f¸f,Af³f³Q ffdSX¹ff,Àfc·f¸f

ffdSX¹ff,Qb¦fZÊVf ¸fZOÞXf,¹fû¦fZVf

Àfû»fÔIYe,Àfû³fc NXfIbYSX,AfdQ°¹f

dÀfÔ¦ffSX,´fifdU¯f UÀfbd³f¹ff I`Y»ffVf

d´f´»fûQe¹ff, ¹fû¦fZVf ·ffMXe Ad³f»f

¦fWX»fûQ AfVfe¿f QZUOXf AfdQ

IYf¹fÊIY°ffÊ ¸füþcQ ±fZÜ

·f¦fUf ´fdSXUfSX ³fZ SX`»fe d³fIYf»fIYSX ¸f³ff¹ff þV³f

²ffSXÜ ²ffSX ¸fZÔ ·fe ·f¦fUf ´fdSXUfSX IZY õfSXf VfWXSX IZY »ff»fff¦f ÀfZ VfWXSX ¸fZÔ EIY

UfWX³f SX`»fe d³fIYf»fe ¦fBÊ þû ¸fûWX³f MXfIYeþ, ²ff³f¸fÔOXe, Af³fÔQ ¨fü´ffMXe,

SXfþUfOÞXf, ´ffg ¨fû´f°fe, ³ff»fLf QSXUfþf, ´fÿf ¨fü´ffMXe, fÀf ÀMX`ÔOX, ´ffMXeQfSX

¨füSXfWXf ÀfZ d³fIY»feÜ BÀf SX`»fe ¸fZÔ ·f¦fUf ´fdSXUfSX IZY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ WXf±fû ¸fZÔ

d°fSXÔ¦ff »fZIYSX þ¸fIYSX ³ffSXZffþe IYe AüSX Afd°fVfffþe IYe »ff»fff¦f ´fSX SX`»fe

IYf Àf¸ff´f³f dIY¹ff BÀf QüSXf³f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ·f¦fUf ´fdSXUfSX IZY IYf¹fÊIY°ffÊ

¸füþcQ SXWXZÜ CXöY þf³fIYfSXe ³f¦fSX ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe dUVff»f ¸ff»fe ³fZ QeÜ


06

BaQf`SX

fb²f½ffSXX, 27 RYSX½fSXe 2019

ÀfÔÀffSX ¸fZÔ A²f¸fÊ fPÞX°ff WX` °f·fe ·f¦fUf³f »fZ°fZ W`Ô AU°ffS : ³fÔQ³fe ÀfSXÀU°fe

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

¸f³fb¿¹f IYû dþÀf ´fiIYfSX þedU°f

SXWX³fZ IZY d»fE ·fûþ³f, ´ff³fe AüSX

Uf¹fb IYe þøYSX°f WX`, CXÀfe ´fiIYfSX

·fUÀff¦fSX IYû ´ffSX IYSX³fZ IZY d»fE

·f¦fUf³f IYe ·fd¢°f AüSX ·fþ³f IYe

AfUV¹fIY°ff WXû°fe WX`Ü þf ÀfÔÀffSX

¸fZÔ A²f¸fÊ AüSX A°¹ff¨ffSX fPÞX

þf°ff WX` °ff ·f¦fUf³f AU°ffSX »fZ°fZ

WX`ÔÜ þf IÔYÀf IZY A°¹ff¨ffSX fPÞX³fZ

»f¦fZ ±fZ AüSX A²f¸fÊ IYf fû»fff»ff

WXû ¦f¹ff ±ff, °ff ·f¦fUf³f ³fZ IÔYÀf

IYe fWX³f QZUIYe IZY ¹fWXfÔ þ³¸f

d»f¹ff AüSX ÀfÔÀffSX IYû IÔYÀf IZY

A°¹ff¨ffSXûÔ ÀfZ ¸fb¢°f IYSX ²f¸fÊ IYf

Àff¸fifª¹f À±ffd´f°f dIY¹ffÜ CX¢°f

dU¨ffSX ff»fdUQb¿fe Àff²Ue ³fÔQ³fe

ÀfSXÀU°fe ³fZ Àfb·ff¿f ¸ff¦fÊ þc³ff

dSXÀff»ff dÀ±f°f ´fÔ¨f ßfeSXf¸f ¸fÔdQSX ¸fZÔ

¨f»f SXWXe ßfe¸fQÐ ·ff¦fU°f IY±ff

¸fWXû°ÀfU IZY ¨fü±fZ dQ³f ¸fÔ¦f»fUfSX

·ff¦fU°f Äff³f¹fÄf ¸fZÔ OXfg. d¦fSXeVf ¸fWXfSXfþ IZY AfVfeUʨf³f

QZVf ÀfZ fOÞXf ³f °fû IYûBÊ ²f¸fÊ ³f WXe ½¹fdöY

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

QZVf ÀfZ fOÞXf ³f °fû IYûBÊ ²f¸fÊ WXû

ÀfIY°ff WX` AüSX ³f WXe ½¹fd¢°fÜ ÀffÀfZ

fOÞXf SXf¿MÑX ²f¸fÊ WXû°ff WX`Ü ·ffSX°f ¸ff°ff

IZY UeSX Àf´fc°fûÔ ³fZ A´f³fZ Vfü¹fÊ AüSX

´fSXfIiY¸f ÀfZ QZVf IYû °fûOÞX³fZ Uf»fe

°ffIY°fûÔ IYe IY¸fSX °fûOÞXIYSX SXJ Qe WX`,

þû WX¸f ÀffIZY d»fE ¦fUÊ AüSX ¦füSXU

IYe ff°f WX`Ü ·ff¦fU°f ³fZ ·fe ¹fWXe

dÀfJf¹ff WX` dIY þf ¸ff°fÈ·fcd¸f ´fSX

ÀfÔIYMX AfE °fû dWXÔÀff IYf ´fi¹fû¦f

IYSX³ff ·fe ²f¸fÊ IYf WXe dWXÀÀff

¸ff³ff þfE¦ffÜ dVfU´fbSXe ÀfZ AfE

·ff¦fU°f ¸f¸fÊÄf Af¨ff¹fÊ OXfg. d¦fSXeVf

¸fWXfSXfþ ³fZ ¦fe°ff ·fU³f Àf°ÀfÔ¦f

Àf·ff¦fÈWX ¸fZÔ ff»ffþe ÀfZUf ÀfÔÀ±ff³f

MÑÀMX IYe ¸fZþff³fe ¸fZÔ Af¹fûdþ°f

Af¨ff¹fÊ ¹f°feÔQi Àff¦fSX ¸fWXfSXfªf IZY

Àffd³³f²¹f ¸fZÔ ¸fWX°fe ²f¸fÊ ´fi·ff½f³ff

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

Àf¸ffd²fÀ±f Af¨ff¹fÊ ¹fû¦fZaQi Àff¦fSX

¸fWXfSXfªf IZY dVf¿¹f Aff¨ff¹fÊ ¹f°feaQi

Àff¦fSX ¸fWXfSXfªf ßfe dQ¦fafSX ªf`³f

¸fadQSX ´fdSX½fWX³f ³f¦fSX (õfSXIYf´fbSXe)

BaQüSX ¸fZÔ d½fªffªf¸ff³f W`XÜ AdJ»f

·ffSX°fe¹f ´fb»fIY ªf³f ¨fZ°f³ff ¸fa¨f IZY

IY¸f»f SXfa½fIYf ³fZ f°ff¹ff dIY

´fdSX½ffWX³f ³f¦fSX ¸fZÔ Af¨ff¹fÊßfe IZY

Àffd³³f²¹f ¸fZÔ ¸fWX°fe ²f¸fÊ ´fi·ff½f³ff WXû

SXWXe W`XÜ Af¨ff¹fÊ Af¦f¸f IZY Äff°ff W`XÜ

´fid°fdQ³f ·f¢°ff¸fSX d½f²ff³f IYSX°fZ W`aX

E½fa ·f¢°ff¸fSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Àf·fe

´fiIYfSX IZY QbJ-ÀfaIYM,X AfdQ-½¹ffd²f

IY¿MXûÔ IYf ¸ff²¹f¸f ÀfZ d³f½ffSX¯f IYSX³fZ

³f½fe³f ¸fadQSX IYf ½fZQe

dVf»ff³¹ffÀf Àf¸ffSXûWX IY»f

BaQüSXÜ ³f½fe³f ¸fadQSX IYf ½fZQe dVf»ff³¹ffÀf

Àf¸ffSXûWX Àf½ffʱfÊdÀfdð ¹fû¦f ³fÃfÂf ¸fZÔ 28

RYSX½fSXeX IYû d½fôf ´f`»fZÀf LXûMXf ffa¦fOÞXQf SXûOX

´fSX Af¨ff¹fÊ QVfʳfÀff¦fSX ¸fWXfSXfªf IZY

AfVfe½ffÊQ E½fa ´ff½f³f

Àffd³³f²¹f ¸fZÔ d½fôf ´f`»fZÀf

IYfg»fû³fe LXûMXf ffa¦fOÞXQf

SXûOX ¸fZÔ 28 RYSX½fSXe ´fif°f: 8

fªfZ ÀfZ ·f½¹f À°fSX ´fSX

³f½fe³f ¸fadQSX IYf ½fZQe

dVf»ff³¹ffÀf Àf¸ffSXûWX Af¹fûdªf°f dIY¹ff ªff SXWXf

W`XÜ ßfe ´ffV¨f½fʳff±f ªf`³f ¸fadQSX d³f¸ffʯf Àfd¸fd°f

IZY AVfûIY ªf`³f ³fZ f°ff¹ff dIY BÀf ¸fadQSX ¸fZÔ

Àf½ff LXWX RYeMX IYe ´fófÀf³f ´fid°f¸ff

d½fSXfªf¸ff³f WXû¦feÜ BÀf A½fÀfSX ´fSX 1008

dVf»ffEa À±ffd´f°f WXûa¦feÜ BÀf Àf½ffʱfÊdÀfdð ¹fû¦f

½f ³fÃfÂf ½fZQe dVf»ff³¹ffÀf Àf¸ffSXûWX IYû »fZIYSX

Àf¸ffªfªf³fûÔ ¸fZÔ A·fc°f´fc½fÊ CX°ÀffWX W`XÜ ´fb»fIY

¸fa¨f ¨fZ°f³ff IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ´fiQe´f

fOÞXªff°¹ff ³fZ f°ff¹ff dIY ½fZQe dVf»ff³¹ffÀf

Àf¸ffSXûWX IZY ´fV¨ff°f ¸fadQSX d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ´fifSaX·f

WXû ªffE¦ffÜ BÀf ¸fadQSXªfe ¸fZÔ À±ffd´f°f WXû³fZ

½ff»fe ´fid°f¸ff ªf¹f´fbSX ¸fZÔ d½fVfZ¿f IYfSXe¦fSXûÔ õfSXf

d³fd¸fÊ°f IYe ªff SXWXe W`XÜ

¸f´fi ÀfZUf A»fÔIYSX¯f

Àf¸¸ff³f Àf¸ffSXûWX 11 IYû

BaQüSXÜ dUV½f fifšf¯f Àf¸ffþ ÀfÔ§f EUÔ BaQüSX

ÀfZUf MÑÀMX IYe ¸fZþff³fe ¸fZÔ ¸f´fi ÀfZUf

A»fÔIYSX¯f Àf¸¸ff³f Àf¸ffSXûWX IYf Af¹fûþ³f

BaQüSX-CXªþ`³f SXûOX dÀ±f°f AÔþbßfe WXûMX»f EUÔ

dSXÀfûMXÐÊÀf ¸fZÔ 11 ¸ff¨fÊ IYû Qû´fWXSX 2.30 fþZ

ÀfZ Af¹fûdþ°f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ

´fiQZVf EUÔ dþ»ff À°fSX ´fSX CX»»fZJ³fe¹f IYf¹fÊ

IYSX³fZ Uf»fûÔ IYf Àf¸¸ff³f dIY¹ff þfE¦ffÜ

A»fÔIYSX¯f Àf¸¸ff³f Àf¸ffSXûWX IZY d»fE dUV½f

fifšf¯f Àf¸ffþ ÀfÔ§f õfSXf Àf·fe ´fid°f·ffAûÔ IYf

´fÔþe¹f³f ·fe dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BaQüSX ÀfZUf

MÑÀMX A²¹fÃf ´fÔ. ¹fû¦fZÔQi ¸fWXÔ°f ( ´fcUÊ SXfª¹f¸fÔÂfe

QþfÊ ´fif~) EUÔ A³fÔ°f ¸fWXÔ°f ³fZ þf³fIYfSXe

QZ°fZ WXbE f°ff¹ff dIY BÀf A»fÔIYSX¯f Àf¸¸ff³f

Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ

SXfª¹f´ff»f Af³fÔQefZ³f ´fMXZ»f Vffd¸f»f WXûÔ¦feÜ

·ff¦fU°f IY±ff ¸fZÔ Àf·fe ·f¢°f WbXE IÈY¿¯f þ³¸fû°ÀfU ´fiÀfÔ¦f ´fSX ·ffU-dU·fûS

IYf CX´ff¹f f°ff°fZ W`XaÜ Af¨ff¹fÊ ßfe

¸fWXf°f´fÀUe WX`Ü CX³fIYf A·fe 2018

IYf ¨ff°fb¸ffÊÀf QZU´fbSXe QZSXû»f ¦fbþSXf°f

¸fZ ·f½¹f°ff IZY Àff±f Àa¸´f³³f WXbAf WX`Ü

¨ff°fb¸ffÊÀf IZY ´f›f°f ¸ffÔ¦fe°fbÔ¦feþe,

¸fWXbAf ´ffV½fʳff±f, ffU³f¦fþfþe

ÃfZÂf IZY QVfʳf IYSX³fZ IZY ´fV¨ff°f BÔQüSX

VfWXSX ¸fZÔ ´fiUZVf WXbAf WX`Ü

·ff¦fU°f Äff³f ¹fÄf ¸fZÔ ´fSXedÃf°f þ³¸f

´fiÀfÔ¦f IZY QüSXf³f CX¢°f dU¨ffSX ½¹f¢°fY

dIYEÜ ´fifSXÔ·f ¸fZÔ ÀfÔ¹fûþIY EUÔ

ff»ffþe ÀfZUf ÀfÔÀ±ff³f IZY ´fifÔ²f

³¹ffÀfe OXfg. AfSXIZY ¦füOÞX ³fZ IYWXf dIY

·ff¦fU°f Äff³f¹fÄf IYf Af¹fûþ³f 2

¸ff¨fÊ °fIY ´fid°fdQ³f Qû´fWXSX 3 ÀfZ Àff¹fa

6 fþZ °fIY WXû¦ffÜ IY±ff ¸fZÔ ´fid°fdQ³f

A³fZIY ÀfÔ°f-dUõf³f ·fe Af SXWXZ WXỒÜ

IYû IÈY¿¯f þ³¸fû°ÀfU ´fiÀfÔ¦f ´fSX

Àf·fe ·föYûÔ IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE

½¹föY dIYEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY

Qf³fUZÔQi SXfþf fd»f ³fZ ·f¦fUf³f IYû

A´f³ff õfSX´ff»f f³ffIYSX SXJf °fû

»føfe ³fZ SXfþf fd»f IYû ·ffBÊ

f³ff¹ffÜ BÀfe IYfSX¯f CXÀfIZY SXfª¹f

¸fZÔ ¨ffSXûÔ AûSX ²f³f-Qü»f°f, ÀfbJ-

Àf¸fÈdð IYf Àff¸fifª¹f ½¹ff~ WXû

¦f¹ffÜ BÀfe ´fiIYfSX ¹fdQ WX¸f ³ffSXf¹f¯f

IYe ÀfZUf ¸fZÔ SXWX°fZ WXbE ³¹ff¹f, Àf°¹f

U ÀfQиff¦fÊ ´fSX ¨f»fZÔ¦fZ °fû ¹fWX

d³fd›°f WXe WX¸ffSXf §fSX-´fdSXUfSX ·fe

RY»fZ¦ff-RcY»fZ¦ffÜ §fSX ¸fZÔ WX¸fZVff

ÀfbJ-VffÔd°f AüSX »føfe IYf UfÀf

SXWXZ¦ffÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ·ff¦fU°f IY±ff

¸fZÔ IÈY¿¯f þ³¸fû°ÀfU ¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜ

IÈY¿¯f þ³¸fû°ÀfU ¸fZÔ IY»ffIYfSXûÔ ³fZ

¨fdSXÂf-d¨fÂf¯f IYe ´fiÀ°fbd°f ·fe QeÜ

WXÔÀfQfÀf ¸fNX ´fSX ¸fWXfdVfUSXfdÂf ´fSX

ÀfbfWX ÀfZ SXf°f °fIY WXûÔ¦fZ IYBÊ A³fbâf³f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

fOÞXf ¦f¯f´fd°f, ´fed»f¹ffJf»f BÔQüSX

dÀ±f°f WXÔÀfQfÀf ¸fNX ´fSX ¸fWXfdVfUSXfdÂf

IZY ¸fWXf´fUÊ ´fSX WXÔÀf ´feNXf²feV½fSX

ÀUf¸fe SXf¸f¨fSX¯fQfÀf ¸fWXfSXfþ IZY

Àffd³³f²¹f ¸fZÔ ¸fÔdQSX dÀ±f°f ·f¦fUf³f

IYfVfe dUV½f³ff±f EUÔ WXÔÀfZV½fSX

¸fWXfQZU IYe dUVfZ¿f AfSXf²f³ff IYf

dQ½¹f A³fbâf³f WXû¦ffÜ ¸fNX IZY ´fÔ.

´fU³f Vf¸ffÊ ³fZ f°ff¹ff dIY ¸fÔdQSX ¸fÔZ

À±ffd´f°f dVfU-´ffUÊ°fe IYe ¸fcd°fÊ

Adõ°fe¹f EUÔ A³fb´f¸f WX`, dþÀf¸fZÔ

dVfUþe IZY Àff±f ³fÔQe EUÔ ´ffUÊ°feþe

IZY Àff±f VfZSX dUSXfþ¸ff³f WX`Ü dVfUþe

IYe ¦fûQ ¸fZÔ ¦f¯fZVfþe EUÔ ´ffUÊ°feþe

IYe ¦fûQ ¸fZÔ IYfd°fÊIZY¹f f`NXZ WXbE WX`ÔÜ 4

¸ff¨fÊ IYû ÀfbfWX IYfVfe dUV½f³ff±f EUÔ

WXÔÀfZV½fSX ¸fWXfQZU IYf ³f¸fIY-¨f¸fIY

¸fWXf÷YQifd·f¿fZIY WXû¦ffÜ Qû´fWXSX ¸fZÔ

WXÔÀfZV½fSX ¸fWXfQZU IYf Ad·f¿fZIY EUÔ

SXf²fZ-SXf²fZ ¸fdWX»ff ¸fÔOX»f õfSXf ·fþ³f

¦fÔ¦ff IYf Af¹fûþ³f WXû¦ffÜ dVfU

¸fdWX¸³f ÀÂfû°f IYf ´ffNX EUÔ

¸fWXf¸fÈ°¹fbÔþ¹f ¸fÔÂf IYf þf´f Af¨ff¹fÊ

´fÔ. SXf¸fIbY¸ffSX Vf¸ffÊ, ´fÔ. dUþ¹f VffÀÂfe

EUÔ ´fÔ. AfQVfÊ Vf¸ffÊ IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ

WXû¦ffÜ ÀfÔ²¹ff IYû AfIY¿fÊIY àÈa¦ffSX IZY

Àff±f dVfU ´ffUÊ°fe IYe ¸f³fûWXfSXe ÓffÔIYe

ÀfþfBÊ þfE¦feܳfU»fJf IYfÔMXfRYûOÞX

dVfU ¸fÔdQSX ´fSX ¨ffSX dQ³fe dVfUSXfdÂf

¸fWXû°ÀfU ¸f³ff¹ff ªffE¦ffÜ

´fdSX¨f¹f Àf¸¸fZ»f³f IYf ´fi±f¸f d³f¸fÔÂf¯f JþSXf³ff ¦f¯fZVf IYû dQ¹ff

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

¸f²¹f´fiQZVf A¦fiUf»f ¸fWXfÀf·ff BaQüSX

BIYfBÊ õfSXf Af¦ff¸fe ¸ffWX ¸fZÔ Qû

dQUÀfe¹f WXfBÊMXZIY ¹fbUIY-¹fbU°fe

´fdSX¨f¹f Àf¸¸fZ»f³f IYf Af¹fûþ³f Efe

SXûOX SXfþeU ¦ffÔ²fe ¨füSXfWXf dÀ±f°f Q

¸feSXf ¦ffOXʳf ¸fZÔ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf

Qû dQUÀfe¹f ´fdSX¨f¹f Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ

Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹f EUÔ ´fQfd²fIYfSXe

°f`¹ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ þbMXZ WXbE WX`ÔÜ SXdUUfSX IYû

Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ JþSXf³ff

¦f¯fZVf ¸fÔdQSX ´fWXbÔ¨fIYSX BÀf ´fdSX¨f¹f

Àf¸¸fZ»f³f IYf ´fi±f¸f d³f¸fÔÂf¯f

JþSXf³ff ¦f¯fZVf IYû dQ¹ffÜ

¸f²¹f´fiQZVf A¦fiUf»f ¸fWXfÀf·ff BaQüSX

BIYfBÊ ´fifÔ°fe¹f ¸fWXf¸fÔÂfe EUÔ ÀfÔ¹fûþIY

´fc³f¸f ¦f¦fÊ ³fZ f°ff¹ff dIY A¦fiUf»f

¸fWXfÀf·ff IYf ¹fWX ¨f°fb±fÊ WXfBÊMXZIY

¹fbUIY-¹fbU°fe ´fdSX¨f¹f Àf¸¸fZ»f³f IYf

Af¹fûþ³f 28 EUÔ 29 A´fi`»f IYû

Efe SXûOX dÀ±f°f ¸feSXf ¦ffOXʳf ¸fZÔ

Af¹fûdþ°f dIY¹ff þfE¦ff, dþÀf¸fZÔ

A¦fiUf»f Àf¸ffþ ÀfZ þbOÞXZ CX¨¨f

dVfdÃf°f ¹fbUIY-¹fbU°fe A´f³fZ d»fE

þeU³fÀff±fe IYf ¨fb³ffU IYSXZÔ¦fZ, UWXeÔ

Af¦ff¸fe ¸ffWX ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ ´fdSX¨f¹f

Àf¸¸fZ»f³f IZY d»fE A·fe °fIY 50 ÀfZ

Ad²fIY ¹fbUIY-¹fbUd°f¹fûÔ IYe

´fidUdá¹ffÔ ´fif~ WXû ¨fbIYe WX`aÜ

Àfc¹fûÊQ¹f 06: 51

Àfc¹ffÊÀ°f 18 :Y27

¨fü§fdOÞX¹ff

»ff·f 06:51 ÀfZ 08:1

A¸fÈ°f 08:18 ÀfZ 09:45

IYf»f 09:45 ÀfZ 11:13

Vfb·f 11:13 ÀfZ 12:40

dÀfMXe

Afªf IYf ´fa¨ffa¦f

-ª¹fûd°f¿ff¨ff¹fÊ

´fÔ. ¨faýi·fc¿f¯f ½¹ffÀf

¸fû.³fa. 9425052943

fb²f½ffSXX, 27 RYSX½fSXe 2019

ÀfÔU°fÐ 2075, Vffd»fUfWX³f- VfIZY 1940,

dWXþSXe Àf³f 1439, RYf»¦fb³f- IÈY¿¯f -

´fÃf - ³fU¸fe 30:40, A¹f³f- CXØfSXf¹f¯f,

FY°fb-UÀfÔ°f, AÔ¦fiZþe - 27 RYSXUSXe

2019 fb²fUfSX

Afªf ªf³¸fZ f©ffZÔ IYf ³ff¸ffÃfSX ½f SXfdVf

SXû¦f 12:40 ÀfZ 14:07

CXõZ¦f 14:07 ÀfZ 15:34

¨fSX 15:34 ÀfZ 17:01

»ff·f 17:01 ÀfZ 18:28

Àf¸f¹f ³fÃfÂf ¨fSX¯f AÃfSX SXfdVf ´ff¹ff

11:48 °fIY ª¹fZâf 2 ³fe ½fÈdV¨fIY ¨ffÔQe

18:15 °fIY ª¹fZâf 3 ³fb ½fÈdV¨fIY ¨ffÔQe

24:45 °fIY ª¹fZâf 4 ³fZ ²f³fb ¨ffÔQe

Af´fIZY dÀf°ffSmX ¦fb÷Y½ffSX, 28 RYSX½fSXeX 2019

¸fZ¿f

½fÈ¿f·f

d¸f±fb³f

IYIÊY

dÀfaWX

IY³¹ff

°fb»ff

UÈdV¨fIY

²f³fb

¸fIYSX

IbaY·f

¸fe³f

UfWX³f ¨f»ff°fZ WXbE, ÀfOÞXIY ´fSX ¨f»f°fZ WXbE, IYf¹fÊ IYSX°fZ WXbE Àf°fIYÊ°ff

fSX°fZÔÜ Afþ IYf dQ³f Àff¸ff³¹f SXWXZ¦ffÜ

Afþ IZY dQ³f þeU³fÀff±fe IYf ÀfWX¹fû¦f ´fif~ IYSX³fZ IZY d»fE CXØf¸f WX`Ü

Af´fIYf ÀUfÀ±¹f Àff¸ff³¹f SXWXZ¦ffÜ

Afþ IYf dQ³f dUôf ¸fZÔ ÀfRY»f°ff ´fifd~ IZY d»fE ßfZâ WX`Ü Af´fIZY ¸f³f

¸fZa ´fiÀf³³f°ff U CX°ÀffWX f³ff SXWXZ¦ffÜ

dIYÀfe ´ffdSXUfdSXIY ¹ff Àff¸ffdþIY CX°ÀfU ¸fZÔ ·ff¦f »fZÔ¦fZÜ ½¹ff´ffSXe »fû¦f

A´f³fZ ½¹ff´ffSX ¸fZÔ CX³³fd°f IZY CXïZV¹f ÀfZ dIYÀfe »fÔfe ¹ffÂff ´fSX þfEÔ¦fZÜ

Afþ IZY dQ³f Af´f A´f³fZ °f³ffU AüSX Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ d³fþf°f ´ff »fZÔ¦fZÜ

Afþ IYf dQ³f Af´f A´f³fZ ´fdSXUfSX AüSX d¸fÂfûa IZY Àff±f Af³fÔdQ°f

SXWXZÔ¦fZÜ

Af´f ±fIYf³f AüSX Af»fÀ¹f IYf dVfIYfSX SXWXZÔ¦fZÜ Af´fIZY Af°¸fdUV½ffÀf

IYe fPÞXû°fSXe WXû¦feÜ ÀfÔ°ff³f ÀfZ Vfb·f Àf¸ff¨ffSX IYe ´fifd~ WXû¦feÜ

Afþ Af´f þûVf AüSX dWX¸¸f°f ÀfZ IbYL AÀff²ffSX¯f IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ A´f³ff

WXf±f OXf»fZÔ¦fZÜ IbYL LûMXe ¹ffÂffEa ·fe IYSXZÔ¦fZÜ

Afþ Àf~fWX IYf ÀfUÊßfZâ dQ³f WX`Ü d³fdV¨f°f øY´f ÀfZ Af´f Àf¸ffþ ¸fZa

¸ff³f-Àf¸¸ff³f ´fif~ IYSXZÔ¦fZÜ

Af´fIYf ½¹f¹f Af´fIYe Af¹f ÀfZ Ad²fIY SXWXZ¦ffÜ Afþ IYf dQ³f Af´fIZY

ÀUfÀ±¹f U d³fUZVf IYf¹fÊ IZY d»f¹f Vfb·f SXWXZ¦ffÜ

Af¹f U ½¹f¹f Àf¸ff³f SXWXZ¦ffÜ Afþ IYf dQ³f Af´fIYe Af¹f AüSX ½¹ff´ffSX

IZY d»fE Àff¸ff³¹f SXWXZ¦ffÜ

Af´fIYe IYf¹fÊ dÀ±fd°f ¸fZÔ Àfb²ffSX WXû¦ffÜ Af´fIYû A´f³fe d¨fÔ°ffAûa ÀfZ

¸fbdöY d¸f»fZ¦feÜ Af´fIZY d´f°ff IZY ÀUfÀ±¹f ¸fZÔ Àfb²ffSX WXû¦ffÜ

Afþ IYf dQ³f Af´fIYf Vfb·f SXWXZ¦ffÜ Af´f A´f³fe CX¸¸feQûÔ ÀfZ Ad²fIY

²f³f IY¸ffEÔ¦fZÜ Af´fIYf ·ff¦¹f Af´fIYf d³fSXÔ°fSX Àff±f QZ¦ffÜ

U`V¹f Àf¸ffþ, ½¹ff´ffSXe ÀfÔ¦fNX³fûÔ U »f§fb

CXôd¸f¹fûÔ IYf Àf¸¸fZ»f³f A¦f»fZ ¸ffWX

BÔQüSXÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IY¸f»f³ff±f »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY ´fWX»fZ VfWXSX ¸fÔZ EIY fOÞXZ

Àf¸¸fZ»f³f IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX³fZ AfEÔ¦fZÜ BÀf Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ VfWXSX IZY Àf·fe ´fi¸fbJ

½¹ff´ffdSXIY ÀfÔ¦fNX³fûÔ, U`V¹f Àf¸ffþ EUÔ »f§fb CXôû¦fûÔ ÀfZ þbOÞXZ ½¹ff´ffSXe EUÔ CXô¸fe

Af¸fÔdÂf°f dIYE þfEÔ¦fZÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ÀfZ CX³fIYe A´fZÃffAûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ

¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀU¹fÔ ¨f¨ffÊ IYSXZÔ¦fZÜ ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY ¸fWXf¸fÔÂfe ASXdUÔQ

ff¦fOÞXe ³fZ dU¸ff³f°f»f ´fSX ÀUf¦f°f IZY ffQ þf ¸fb£¹f¸fÔÂfe IY¸f»f³ff±f ÀfZ Af¦fiWX

dIY¹ff dIY UZ U`V¹f Àf¸ffþ IZY fÔ²fbAûÔ IZY A¦f»fZ ¸ffWX ´fiÀ°ffdU°f Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ

¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ ´f²ffSXZÔ °fû CX³WXûÔ³fZ ÀfWX¿fÊ À½feIÈYd°f QeÜ


ÀfZWX°f

AfgdRYÀf IYe ½¹fÀ°f°ff IZY ffQ ·fe B³f

°fSXeIYûÔ ÀfZ §fMXf ÀfIY°fZ WX`Ô A´f³ff Uþ³f

IYÀfSX EZÀff WXû°ff WX`

A

dIY Af´f Uþ³f IY¸f

IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô »fZdIY³f 9

ÀfZ 5 IYe OXZÀIY þfgf

Af´fIYe SXfWX IYf SXûOÞXf f³f

þf°fe WX`Ü BÀf¸fZÔ IYûBÊ VfIY

³fWXeÔ dIY dQ³f·fSX A´f³fe

IbYÀfeÊ ´fSX f`NXZ-f`NXZ IYf¸f

IYSX³fZ Uf»fûÔ IZY d»fE Uþ³f

IY¸f IYSX³ff fWXb°f fOÞXe

¨fb³fü°fe WX`Ü IYf¸f IYf °f³ffU,

CX»MXf-Àfe²ff Jf³ff AüSX

dQ³f·fSX IbYÀfeÊ ´fSX f`NXZ SXWX³ff

³f IZYU»f ¸fûMXf´fZ IYe UþWX

f³f°ff fd»IY OXf¹fdfMXeþ d»fμMX LûOÞXIYSX WXSX SXûþ E¢ÀfSXÀffBþ þøYSX IYSXZÔ

AüSX dQ»f IYe fe¸ffdSX¹fûÔ IYf ÀfedPÞX¹fûÔ ÀfZ þfEÔ d³f¹f¸f f³ff »fZÔ dIY ¨ffWXZ dIY°f³fe ·fe ½¹fÀ°f°ff ¢¹fûÔ ³f WXû dQ³f

·fe þûdJ¸f fPÞXf°ff WX`Ü Af´f AfgdRYÀf ¸fZÔ d»fμMX IYf

·fSX ¸fZÔ 30 d¸f³fMX IYÀfSX°f IZY d»fE þøYSX d³fIYf»f³fZ WXỒÜ

ÀUÀ±f SXWX³fZ IZY d»fE ¨füfeÀf §fÔMXûÔ ¸fZÔ ÀfZ ¸fWXþ 30 d¸f³fMX

»fZdIY³f A¦fSX IbYL AfÀff³f BÀ°fZ¸ff»f °fû IYSX°fZ WXe WXûÔ¦fZÜ

d³fIYf»f³ff IYûBÊ fOÞXe ff°f ³fWXeÔ WXǛ A¦fSX Af´f dþ¸f ³fWXeÔ

´fSX A¦fSX dRYMX SXWX³ff ¨ffWX°fZ

CX´ff¹f dIYE þfEÔ °fû ³f

þf³ff ¨ffWX°fZ °fû BÀf QüSXf³f UfgdIÔY¦f, þfgd¦fÔ¦f, ÀffBdIYd»fÔ¦f, ¹ff

WX`Ô °fû d»fμMX IYe þ¦fWX dÀUd¸fÔ¦f IbYL ·fe IYSX ÀfIY°fZ WXỒÜ

IZYU»f Af´f BÀf øYMXe³f ¸fZÔ ÀfedPÞX¹fûÔ IYf ´fi¹fû¦f IYSXZÔÜ

·fe A´f³ff Uþ³f IY¸f IYSX VfbøY ¸fZÔ ±fûOÞXe °fIY»feRY JOÞXZ WXû³fZ IYf ¸füIYf JûþZÔ : Af´fIYf IYf¸f A´f³fe

WXû¦fe ´fSX ffQ ¸fZÔ Af´f WXe

»fZÔ¦fZ fd»IY fe¸ffdSX¹fûÔ ÀfZ ·fe

OXZÀIY ´fSX f`NXZ SXWX³fZ IYf WX` °ff ·fe WXSX EIY §fÔMXZ ´fSX

IYû A¨Lf »f¦fZ¦ffÜ ¨ffWXZ °fû Af´f Qû-°fe³f d¸f³fMX IYf fiZIY »fZIYSX ¨fWX»fIYQ¸fe IYSXZÔÜ

QcSXe f³ffE SXJZÔ¦fZÜ °fû ¹fZ WX`Ô ²feSXZ-²feSXZ IYSXIZY A´f³fe A¦fSX Af´fIYf Àf¸f¹f RYû³f ´fSX ª¹ffQf fe°f°ff WX` °fû JOÞXZ

EZÀfZ ¹fZ d³f¹f¸f:

Ãf¸f°ff fPÞXfEÔÜ WXûIYSX ¹ff MXWX»fIYSX RYû³f ´fSX ff°fZÔ IYedþEÜ BÀfe °fSXWX

IZY LûMXZ-LûMXZ IYQ¸fûÔ ÀfZ Af´f I`Y»fûSXe J¨fÊ IYSX ´ffEÔ¦fZÜ

SXf°f IYû Àfû°fZ Àf¸f¹f IbYLX A»f¦f AfQ°fZÔ

WXû ÀfIY°fe W`ÔX ¦fÔ·feSX fe¸ffdSX¹fûÔ IZY ÀfÔIZY°f

³feÔ

Q WX¸ffSXZ ÀfZWX°f IZY d»fE fWXb°f þøYSXe WX`Ü ³feÔQ

»fZ³fZ ÀfZ WX¸ffSXZ VfSXeSX IYû DYþfÊ d¸f»f°fe WX`Ü ³feÔQ

³f ´fcSXe WXû³fZ ÀfZ WX¸ffSXZ VfSXeSX IYû IYBÊ °fSXWX IYe fe¸ffdSX¹fûÔ

IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü Vfb¦fSX, OXf¹fdfMXeþ, WXfBÊ

»fOX ´fiZVfSX, dQ»f IYe fe¸ffSXe ¸fûMXf´fZ þ`Àfe J°fSX³ffIY

fe¸ffdSX¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ SXûþ

7-8 §fÔMXZ IYe ³feÔQ þøYSX »fZÔÜ Àfû³fZ IZY Àf¸f¹f WXû³fZ Uf»fe

IbYL AfQ°fZÔ Af´fIYû IYBÊ fe¸ffdSX¹fûÔ IYf ÀfÔIZY°f QZ°fe WX`ÔÜ

SXf°f IYû Àfû°fZ Àf¸f¹f Af´fIYû ffSX-ffSX CXNXIYSX ´fZVfff

IYSX³fZ þf³ff ´fOÞX°ff WX` Àf¸fÓf »fedþE ¹fWX OXf¹fdfMXeþ IZY

»fÃf¯f WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ Af´fIYû ´fie OXf¹fdfMXeþ ·fe WXû ÀfIY°ff

WX`Ü SXf°f IYû Àfû°fZ WXbE A¨ff³fIY ³feÔQ Jb»f þfE ¹ff A´f³fZ

Àff±fe IYû »ff°f ¸ffSXIYSX CXNXIYSX f`NX³fZ IYe AfQ°f WX` °fû

¦»f`¸fSX

Af´f SX`ÀMX»fZÀf dÀfOÑû¸f IZY dVfIYfSX WX`ÔÜ ³feÔQ »fZ³fZ IZY QüSXf³f

ÀffÔÀf »fZ³fZ ¸fZÔ dQ¢IY°f Af SXWXe WX` °fû À»fe´f EZd´³f¹ff IYf

ÀfÔIZY°f WXû ÀfIY°ff WX`Ü Àfû°fZ Àf¸f¹f Af´fIYe ²fOÞXIY³fZa °fZþ

¨f»f°fe WX` dþÀfÀfZ Af´fIYe ³feÔQ SXf°f ¸fZÔ »f¦ff°fSX Jb»f°fe

SXWX°fe WX` °fû Af´fIYû ±ff¹fSXfg¹fOX WXû³fZ WXû ÀfIY°ff WX`Ü

Àf»f¸ff³f-·fÔÀff»fe IYe dRY»¸f

¸fZÔ Qed´fIYf WXûÔ¦fe WXeSXûB³f!

d²fIÈY°f øY´f ÀfZ §fû¿f¯ff °fû ³fWXeÔ WXbBÊ WX`, »fZdIY³f ¹fZ ff°f ´f¢IYe WX` dIY ÀfÔþ¹f »fe»ff

A ·fÔÀff»fe IYe A¦f»fe dRY»¸f ¸fZÔ Àf»f¸ff³f Jf³f WXûÔ¦fZÜ ¸fWXe³fûÔ ÀfZ ÀfÔþ¹f IZY dQ¸ff¦f

¸fZÔ Àf»f¸ff³f IYû »fZIYSX EIY IYWXf³fe ´fIY SXWXe ±fe þû Àf»f¸ff³f IYû ·fe

´fÀfÔQ AfBÊÜ Jf¸fûVfe, WX¸f dQ»f QZ ¨fbIZY Àf³f¸f AüSX ÀffÔUdSX¹ff IZY ffQ

Àf»f¸ff³f-·fÔÀff»fe °feÀfSXe ffSX Àff±f IYf¸f IYSXZÔ¦fZÜ ·fÔÀff»fe ³fZ d´fL»fe °fe³f

dRY»¸fZÔ SX¯fUeSX dÀfÔWX AüSX Qed´fIYf ´ffQbIYû¯f IYû »fZIYSX f³ffBÊ ±feÜ ¦fûd»f¹fûÔ

IYe SXfÀf»fe»ff SXf¸f»fe»ff, ffþeSXfU ¸fÀ°ff³fe AüSX ´fófU°f ¸fZÔ ¹fWX þûOÞXe

±fe AüSX °fe³fûÔ WXe dRY»¸fZÔ ÀfRY»f SXWXeÔÜ Af SX¯fUeSX ÀfZ ·fÔÀff»fe fiZIY

»fZ³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô BÀfd»fE Àf»f¸ff³f IZY Àff±f IYf¸f IYSX³fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ

dRY»¸f IYe WXeSXûB³f IYü³f WXû¦fe? ¹fZ dRY»fWXf»f °f¹f ³fWXeÔ WX`, »fZdIY³f

ÀfcÂfûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY EIY ffSX dRYSX Qed´fIYf ´ffQbIYû¯f WXe ·fÔÀff»fe

IYe dRY»¸f ¸fZÔ ³fþSX AfEÔ¦feÜ Qed´fIYf IYe JcfÀfcSX°fe AüSX Ad·f³f¹f

´fid°f·ff ÀfZ ·fÔÀff»fe fZWXQ ´fi·ffdU°f WX`Ô AüSX UZ ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY

Qed´fIYf BÀf dRY»¸f ¸fZÔ ·fe WXeSXûB³f WXûÔÜ ÀfcÂfûÔ IZY A³fbÀffSX BÀf

ffSXZ ¸fZÔ Àf»f¸ff³f ÀfZ ·fÔÀff»fe ·fe ff°f IYSXZÔ¦fZ ¢¹fûÔdIY Àf»f¸ff³f WXe

BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ R`YÀf»ff »fZ°fZ WX`Ô dIY CX³fIYe dRY»¸f ¸fZÔ WXeSXûB³f

IYü³f WXû¦feÜ Qed´fIYf AüSX Àf»f¸ff³f ³fZ ´fWX»fZ IY·fe Àff±f IYf¸f

³fWXeÔ dIY¹ff WX`Ü Qed´fIYf IYBÊ ffSX Àf»f¸ff³f IZY Àff±f dRY»¸f IYSX³fZ

IYe £UfdWXVf ´fiIYMX IYSX ¨fbIYe WX`a AüSX ÀfÔ·fU WX` dIY BÀf

dRY»¸f IZY þdSX¹fZ CX³fIYe B¨Lf ´fcSXe WXûÜ dRY»¸f IYf ³ff¸f

A·fe °f¹f ³fWXeÔ WX`, »fZdIY³f 'BÔVff»»ffWX' WXû ÀfIY°ff WX`Ü

¹fWX IYfgÀMXйfc¸f OÑf¸ff ³fWXeÔ WXû¦fe þ`Àfe dIY ·fÔÀff»fe IYe

d´fL»fe dRY»¸fZÔ ±feÔ fd»IY ¹fWX Af²fbd³fIY QüSX IYe ´fiZ¸f

IYWXf³fe WXû¦feÜ BÀfZ BÊQ 2020 ´fSX dSX»feþ dIY¹ff þf

ÀfIY°ff WX`Ü BÀf dRY»¸f IYû »fZIYSX ·fÔÀff»fe AüSX Àf»f¸ff³f

IZY R`YÔÀf fZWXQ CX°ÀffdWX°f WX`ÔÜ

EIY ffSX dRYSX A´f³fZ dSX»fZVf³fdVf´f ÀMXZMXÀf

´fSX AÔdIY°ff »fûJÔOXZ ³fZ °fûOÞXe ¨fb´´fe

d¯fIYd¯fÊIYf: Q ¢½fe³f AfgRY ÓffÔÀfe' dRY»¸f ÀfZ

ffg»feUbOX ¸fZÔ OXZ¹fc IYSX³fZ Uf»fe MXeUe E¢MÑZÀf

AÔdIY°ff »fûJÔOXZ ³fZ IY·fe ·fe A´f³fZ

dSX»fZVf³fdVf´f IZY ffSXZ ¸fZÔ IY·fe ·fe Jb»fIYSX ff°f ³fWXeÔ IYe

WX`Ü ÀfbVffÔ°f dÀfÔWX SXfþ´fc°f ÀfZ fiZIYA´f WXû³fZ IZY IbYL Àf¸f¹f

ffSX AÔdIY°ff IYf ³ff¸f df»ffÀf´fbSX fZÀOX dfþ³fZÀf¸f`³f

dUIYe þ`³f ÀfZ þûOÞXf ¦f¹ffÜ BÀf fe¨f CX³WXûÔ³fZ IYBÊ ffSX

A´f³fZ dSX»fZVf³fdVf´f IZY ffSXZ ¸fZÔ ¸fedOX¹ff ¸fZÔ ff°f IYeÜ IY·fe

CX³fIYf þUff BÀf AûSX BVffSXf IYSX°ff dQJf dIY Uû

dSX»fZVf³fdVf´f ¸fZÔ WX`a °fû IY·fe ¹fWX IYWX°ff dQJf dIY Uû

dIYÀfe IYû OXZMX ³fWXeÔ IYSX SXWXe WX`Ü '¸fd¯fIYd¯fÊIYf' dSX»feþ

ÀfZ ´fWX»fZ ¸fedOX¹ff ¸fZÔ JfSX AfBÊ ±fe dIY AÔdIY°ff fWXb°f

þ»Q dUIYe þ`³f IZY Àff±f VffQe IYSX³fZ Uf»fe WX`Ü ffQ ¸fZÔ

¹fZ JfSX ·fe ÓfcNXe d³fIY»feÜ EIY ffSX dRYSX AÔdIY°ff ³fZ

dUIYe þ`³f IZY Àff±f A´f³fZ dSX»fZVf³fdVf´f IYû »fZIYSX fOÞXf

Jb»ffÀff dIY¹ff WX`Ü AÔdIY°ff ³fZ IYWXf dIY ¸f`Ô³fZ ¹fWX IY·fe ³fWXeÔ IYWXfÜ ¸fbÓfZ ³fWXeÔ ´f°ff dIY ¹fWX dIYÀf³fZ IYWXfÜ d´fL»fZ dQ³fûÔ

AÔdIY°ff »fûJÔOXZ ³fZ A´f³fe VffQe IYû »fZIYSX þUff ¸fZÔ IYWXf ±ff dIY '¸f`Ô dSX»fZVf³fdVf´f ¸fZÔ WXcÔ, »fZdIY³f BÀf UöY VffQe IYf

IYûBÊ BSXfQf ³fWXeÔ WX`Ü' '¸fd¯fIYd¯fÊIYf: Q ¢½fe³f AfgRY ÓffÔÀfe' ¸fZÔ AÔdIY°ff »fûJÔOXZ Óf»fIYfSXe ffBÊ IZY Q¸fQfSX dIYSXQfSX ¸fZÔ

dQJfBÊ Qe ±feÜ BÀf dRY»¸f ¸fZÔ CX³fIYe ·fcd¸fIYf ·fe QVfÊIYûÔ IYû IYfRYe ´fÀfÔQ AfBÊ ±feÜ

'¸f

§fSX ÀfZ »fÔ¨f »ffEÔ

A¦fSX Af´fIYû UfÀ°fU ¸fZÔ Uþ³f IY¸f IYSX³ff WX` °fû §fSX

ÀfZ »fÔ¨f »ff³fZ IYe AfQ°f OXf»f³ff WXû¦feÜ WXûMX»f ¹ff SXZÀÂffa

IZY Jf³fZ ¸fZÔ B°f³fe °fZ»f, d¨fIY³ffBÊ AüSX ¸fÀff»fZ WXû°fZ WX`Ô

dIY CX³fÀfZ Af´fIYe ÀfZWX°f WXe JSXff WXû³ff WX`Ü

Jcf ´ff³fe ´feEÔ

A´f³fe OXZÀIY ´fSX ´ff³fe ÀfZ ·fSXe EIY fû»f°f SXJZÔ °ffdIY

Af´fIYû ¹ffQ SXWXZ dIY ´ff³fe ·fe ´fe³ff WX`Ü AIYÀfSX WX¸f

IYf¸f IYe ½¹fÀ°f°ff ¸fZÔ ´ff³fe °fIY ´fe³ff ·fc»f þf°fZ WX`Ô,

´fSX WX¸fZÔ dQ³f·fSX ¸fZÔ °fe³f »feMXSX °fIY ´ff³fe ´fe³ff

¨ffdWXEÜ ´ff³fe IYe IY¸fe ÀfZ WX¸fZÔ IYBÊ ¦fÔ·feSX SXû¦f WXû

ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

BaXQüSX

fb²f½ffSX, 27 RYSX½fSXe 2019

ÀffWXû : ßfðf IY´fcSX ³fZ IYSX dQ¹ff EZ»ff³f

3 ¸ff¨fÊ IYû ´fi·ffÀf

QZÔ¦fZ fOÞXf ÀfSX´fifBþ

ff

WXbf»fe IZY IY»ffIYfSXX ´fi·ffÀf AüSX ßfðf IY´fcSX BÀf

Àf¸f¹f dRY»¸f ÀffWXû IYû »fZIYSX ª¹ffQf dfþe WX`ÔÜ BÀfZ

»fZIYSX ßfðf ³fZ f°ff¹ff WX` dIY dRY»¸f ÀffWXû IYf

QcÀfSXf UedOX¹fû CX³fIYû þ³¸fdQ³f ¹ff³fe 3 ¸ff¨fÊ IYû dSX»feþ

IYSX dQ¹ff þfE¦ffÜ BÀf JfSX IZY Àff¸f³fZ Af°fZ WXe Qû³fûÔ IZY

R`YÔÀf JbVf WX`ÔÜ BÀf UedOX¹fû IYf MXfBMX»f WXû¦ff VfZOXÐÀf

AfgRY ÀffWXû 2.. d´fL»fZ Àff»f ´fi·ffÀf IZY þ³¸fdQ³f 22

A¢MXcfSX ´fSX dRY»¸f IYf ´fWX»ff ¸fZdIÔY¦f UedOX¹fû 'VfZOXÐÀf

AfgRY ÀffWXû' ³ff¸f ÀfZ þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀf

UedOX¹fû IYû Af °fIY EIY IYSXûOÞX 37 »ffJ ÀfZ

ª¹ffQf ffSX QZJf þf ¨fbIYf WX`Ü BÀf ff°f IYe

þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE ßfðf ³fZ ´fWX»fZ Uf»ff UedOX¹fû

·fe VfZ¹fSX dIY¹ff WX`Ü BÀfIZY A»ffUf BÀf ff°f

IYû MÑZOX E³ffd»fÀMX °fSX¯f AfQVfÊ ³fZ ·fe

MXÐUeMX dIY¹ff WX`Ü ´fi·ffÀf IYe ¹fZ dRY»¸f

IYfRYe Àf¸f¹f ÀfZ f³f SXWXe WX` AüSX BÀfZ

»fZIYSX IYBÊ °fSXWX IYe þf³fIYfSXe Àff¸f³fZ

Af°fe SXWX°fe WX`ÔÜ ´fi·ffÀf IZY d»fE ¹fZ

dRY»¸f IYfRYe JfÀf WXû³fZ Uf»fe WX`Ü

R`YÔÀf IYû CX³fÀfZ IYfRYe CX¸¸feQZÔ WX`ÔÜ

dRY»¸f ¸fZÔ ³fe»f d³fd°f³f ¸fbIZYVf ·fe

³fþSX AfEÔ¦fZÜ ßfðf IY´fcSX ·fe

IYfRYe A»f¦f AÔQfþ ¸fZÔ dQJ³fZ

Uf»fe WX`ÔÜ BÀfIZY ´fWX»fZ CX³WXûa³fZ

EZÀff dIYSXQfSX ³fWXeÔ d³f·ff¹ff WX`Ü

07

IYBÊ ¦fa·feSX fe¸ffdSX¹fûÔ IYf IYf»f W`X »fWXÀfb³f

BÊ ½¹fdöY EIY Àff±f 5-6 ·fb³ff WXbAf

IYû »fWXÀfb³f Jf°ff WX` °fû dÀfRYÊ EIY dQ³f ¸fZÔ

CXÀfZ A´f³fZ VfSXeSX ¸fZÔ fQ»ffU ³fþSX

Af³fZ »f¦f°fZ WX`ÔÜ ·fb³ff WXbAf »fWXÀfb³f Jf³fZ ÀfZ

VfSXeSX ¸fZÔ B¸¹fbd³fMXe ´ffUSX fPÞX°fe WX`, dþÀfÀfZ VfSXeSX

¸fZÔ MXйfc¸fSX ³fWXeÔ f³f ´ff°ff WX`Ü »fWXÀfb³f IYBÊ ¦fÔ·feSX

fe¸ffdSX¹fûÔ IYf IYf»f WX`Ü BÀfIZY A»ffUf BÀf¸fZÔ

Ed»fdÀf³f ³ff¸fIY ¸fb£¹f °f°U WXû°ff WX`, þû EÔMXe

f`¢MXedSX¹f»f, EÔMXeUf¹fSX»f, EÔMXeRÔY¦f»f AüSX

EÔMXeAfg¢ÀfeOXZÔMXX ¦fb¯fûÔ ÀfZ ·fSX´fcSX WXû°ff WX`Ü IYBÊ

A²¹f¹f³f QfUf IYSX°fZ WX`Ô dIY ·fb³ff WXbAf »fWXÀfb³f

Jf³fZ ÀfZ IY¸fþûSX WXdç¹ffÔ ¸fþfc°f f³f°fe WX`Ô AüSX

BÀf¸fZÔ ¸füþcQ RYfBMXûIZYd¸fIY»Àf ´fb÷Y¿fûÔ IYe WXZ»±f

IZY d»fE RYf¹fQZ¸fÔQ WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ·fb³ff WXbAf

»fWXÀfb³f Jf³fZ ÀfZ ùQ¹f IYû dIYÀfe ·fe °fSXWX IYf

AfgdRYÀf I`YÔMXe³f IZY

¨f¢IYSX IY¸f IYSXZÔ

IYf¸f IYSX°fZ-IYSX°fZ þf ·fcJ

Àf°ff°fe WX` °fû WX¸f AIYÀfSX I`YÔMXe³f

¸fZÔ þfIYSX d¨f´Àf, ³f¸fIYe³f ¹ff

dfdÀIYMX IYf ´f`IZYMX AüSX IYû»OX

dOÑÔIY U¦f`SXWX »fZ Af°fZ WX`Ô »fZdIY³f B³f

¨feþûÔ ¸fZÔ ´fû¿f¯f IZY ³ff¸f ´fSX IbYL

³fWXeÔ WXû°ffÜ ¹fZ dÀfRYÊ ³f¸fIY, ¨fe³fe,

R`YMX AüSX I`Y»fûSXe IYf ·fÔOXfSX WXû°fZ

WX`ÔÜ B³fÀfZ ´fZMX ·fe ³fWXeÔ ·fSX°ff

BÀfd»fE ffSX-ffSX Jf³fZ IYf ¸f³f

IYSX°ff SXWX°ff WX`Ü BÀfd»fE I`YÔMXe³f

IYe »f°f ÀfZ QcSX SXWXZÔ AüSX ·fcJ

»f¦f³fZ ´fSX §fSX ´fSX f³fZ WXZ»Qe

À³f`¢Àf JfEÔÜ

IYûBÊ J°fSXf ³fWXeÔ SXWX°ff AüSX Àff±f ¸fZÔ ¹fWX

IYfg»fZÀMÑf»f IYû ·fe IY¸f IYSX°ff WX`Ü ·fb³fZ WXbE

»fWXÀfb³f IYe EIY IY»fe SXûþf³ff Jf³fZ ÀfZ dIYOX³fe

IYe ´fSXZVff³fe QcSX WXû¦feÜ BÀfIZY A»ffUf »fWXÀfb³f

Af´fIYû d»fUSX IYe ´fSXZVffd³f¹fûÔ ÀfZ ·fe QcSX SXJ°ff

þfÔ¨f IZY A·ffU ¸fZÔ fPÞX SXWXf

WX` WXfMXÊ AMX`IY IYf J°fSXf

SX°f ¸fZÔ WXfMXÊ RZYd»f¹fSX ÀffÀfZ IY¸f ´fWX¨ff³fe þf³fZ Uf»fe AüSX

·ff ÀffÀfZ IY¸f þfÔ¨fe þf³fZ Uf»fe dÀ±fd°f WX`, dþÀfIZY

´fdSX¯ff¸fÀUøY´f ¹fWX SXû¦f ¨fb´f¨ff´f »fZdIY³f °fZþe ÀfZ SXûd¦f¹fûÔ IYû

¸ffSX SXWXf WX`Ü dUVfZ¿fÄfûÔ IZY ¸fb°ffdfIY WXfMXÊ RZYd»f¹fSX ¸fZÔ ùQ¹f IYe ¸ffÔÀf´fZVfe

Àf¸f¹f fe°f³fZ IZY Àff±f IY¸fþûSX WXûIYSX AIYOÞX þf°fe WX` AüSX NXeIY °fSXWX ÀfZ

´fÔ´f IYSX³fZ IYe BÀfIYe Ãf¸f°ff §fMXf QZ°fe WX`Ü BÀfÀfZ VfSXeSX IZY ¸fWX°U´fc¯fÊ AÔ¦fûÔ

°fIY Afg¢Àfeþ³f AüSX ´fû¿fIY °f°UûÔ IYe Af´fcd°fÊ §fMX þf°fe WX`Ü BÀf dÀ±fd°f

IYû B›Zd¸fIY WXfMXÊ dOÀfeþ AüSX WXfMXÊ RZYd»f¹fSX IYWXf þf°ff WX`Ü fie¨f I`YÔOXe

WXfgdÀ´fMX»f ¸fZÔ BÔMXSXUZÔVf³f»f IYfdOXʹfû»ffgdþÀMX OXfg. QZUdIYVf³f ´fWX»ffþf³fe IZY

A³fbÀffSX B›Zd¸f¹ff IYf A±fÊ WX` 'SXöY Af´fcd°fÊ ¸fZÔ IY¸fe'Ü IYûSXû³fSXe AfMXÊSXeþ

ùQ¹f IYe ¸ffÔÀf´fZVfe IYû SXöY IYe Af´fcd°fÊ IYSX°fe WX`Ô, BÀfIYf IYûBÊ A³¹f

dUIY»´f ³fWXeÔ WX`, BÀfd»fE IYûSXû³fSXe AfMXÊSXeþ ¸fZÔ »ffgIZYþ WXû³fZ ÀfZ ùQ¹f IYe

¸ffÔÀf´fZVfe ¸fZÔ SXöY IYe Af´fcd°fÊ §fMX þf°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWX »ffgIZYþ

Af¸f°füSX ´fSX IYû»fZÀMÑfg»f AüSX A³¹f ´fQf±fûÊa IZY AfMXÊSXe ¸fZÔ þ¸f³fZ ÀfZ WXû°ff

WX`Ü BÀfÀfZ fe°f°fZ Àf¸f¹f IZY Àff±f AfMXÊSXeþ AÔQSX ÀfZ ÀfÔIYSXe WXû þf°fe WX`

AüSX ùQ¹f ¸fZÔ SXöY IYf ´fiUfWX AfÔdVfIY ¹ff ´fc¯fÊ øY´f ÀfZ ÷YIY ÀfIY°ff WX`Ü

BÀfÀfZ SXöY IYe Af´fcd°fÊ IY¸f WXû þf°fe WX` U ùQ¹f IYû Àff¸ff³¹f ÀfZ Ad²fIY

IYf¹fÊ IYSX³ff ´fOÞX°ff WX` AüSX WXfMXÊ RZYd»f¹fSX WXû þf°ff WX`Ü QUfB¹fûÔ ¸fZÔ WXfd»f¹ff

CX³³fd°f IZY Àff±f WXfMXÊ RZYd»f¹fSX IYf ´fi·ffUe ´fifÔ²f³f WXû ÀfIY°ff WX`Ü Àff±f ¸fZÔ

þeU³fVf`»fe ÀfZ Àf¸fÔd²f°f ÀfIYfSXf°¸fIY ´fdSXU°fʳf ·fe ¨ffdWXE, þ`ÀfZ ³f¸fIY IZY

ÀfZU³f ´fSX d³f¹fÔÂf¯f IYSX³ff, ÀUfÀ±¹fIYSX AfWXfSX »fZ³ff, ²fc¸fi´ff³f LûOÞX³ff,

A»IYûWX»f IYf ÀfZU³f Àfed¸f°f IYSX³ff AüSX dQ³f¨f¹ffÊ ¸fZÔ WX»IYe-RbY»IYe

VffSXedSXIY ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYû Vffd¸f»f IYSX³ffÜ

WX`Ü dSXÀf¨fÊ ¸fZÔ ´ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY BÀfÀfZ VfSXeSX IZY

MXfgd¢ÀfaÀf QcSX WXû°fZ WX`ÔÜ ¹ff³fe IbY»f d¸f»ffIYSX IYWXZÔ

°fû Af´fIYf d»fUSX Qb÷YÀ°f SXWXZ¦ff AüSX dIYOX³fe IYe

IYûBÊ ´fSXZVff³fe ·fe Af´fIYû ³fWXeÔ WXû¦feÜ BÀfIZY

A»ffUf ·fe BÀfIZY IYBÊ RYf¹fQZ WX`ÔÜ

·fb³ff WXbAf »fWXÀfb³f Jf³fZ ÀfZ EIY §fÔMXZ ffQ

Af´fIYf VfSXeSX CXÀfZ ´f¨ff³ff VfbøY IYSX QZ°ff WX` AüSX

BÀfIZY ffQ CXÀfIZY Àf·fe ´fû¿fIY °f°U ²feSXZ-²feSXZ

AUVfûd¿f°f WXûIYSX ´fcSXZ VfSXeSX ¸fZÔ R`Y»f³fZ »f¦f°fZ WX`ÔÜ

»fWXÀfb³f Jf³fZ IZY 2 ÀfZ 4 §fÔMXZ IZY ffQ BÀfIZY EÔMXe

I`YÔÀfSX ¦fb¯f Af´fIZY dÀfÀMX¸f ¸fZÔ IYf¸f IYSX³ff VfbøY

IYSX QZ°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY EÔMXeAfgd¢ÀfOXZÔMXÐÀf ¦fb¯f RiYe

SX`dOXIY»f ÀfZ »fOÞX³ff VfbøY IYSX QZ°fZ WX`ÔÜ EIY dQ³f

¸fZÔ 2-3 ÀfZ ª¹ffQf »fWXÀfb³f IYe IYd»f¹fûÔ IYf ÀfZU³f

³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffdWXEÜ

fišffÀÂf IZY ffQ SX¯ffeSX AüSX Afd»f¹ff ³fZ NXbIYSXf¹ff fOÞXf

´fiûþZ¢MX, VffQe ÀfZ ´fWX»fZ ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffWX°fZ d½fÄff´f³f

¯ffeSX IY´fcSX AüSX Afd»f¹ff ·f˜ fWXb°f þ»Q dRY»¸f fišffÀÂf ¸fZÔ

SX Àff±f IYf¸f IYSX°fZ WXbE ³fþSX AfEa¦fZÜ BÀf dRY»¸f IYe VfcdMXÔ¦f IZY

QüSXf³f WXe ¹fZ EIY-QcÀfSXZ IZY IYSXef AfE AüSX B³f Qû³fûÔ IZY ´¹ffSX IZY

dIYÀÀfZ ¸fedOX¹ff IYe ÀfbdJʹffÔ f³fZÜ ´fWX»fZ IbYL dQ³fûÔ °fIY B³f Qû³fûÔ ³fZ A´f³fZ

dSXV°fZ IYû ÀffÀfZ dLX´ffIYSX SXJf »fZdIY³f Af Qû³fûÔ A´f³fZ dSXV°fZ IYû Jb»fIYSX

ÀffIZY Àff¸f³fZ Af ¦fE WX`aÜ Qû³fûÔ fWXb°f þ»Q VffQe IZY fÔ²f³f ¸fZÔ ·fe fÔ²f³fZ Uf»fZ

WX`aÜ Vff¹fQ ¹fWXe UþWX WX` dIY fišffÀÂf IYe VfcdMXÔ¦f ¸fZÔ ½¹fÀ°f SX¯ffeSX IY´fcSX AüSX

Afd»f¹ff ·f˜ ³fZ EIY fOÞXZ ´fiûþZ¢MX ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ ÀfZ ¸f³ff IYSX dQ¹ff WX`Ü Qû³fûÔ

IYû EIY fOÞXe EOX IÔY´f³fe A´f³fZ ´fiûOX¢MX IZY ´fi¨ffSX IZY d»fE ÀffB³f IYSX³ff

¨ffWX°fe ±fe »fZdIY³f ffg»feUbOX IZY BÀf WXfgMX IY´f»f ³fZ BÀfIYf dWXÀÀff f³f³fZ ÀfZ

¸f³ff IYSX dQ¹ff WX`Ü Qû³fûÔ A´f³fZ ´¹ffSX·fSXZ dSXV°fZ IYû VffQe IYf ³ff¸f QZ³fZ ÀfZ ´fWX»fZ

dIYÀfe ³fE ´fiûþZ¢MX ÀfZ þbOÞX³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°fZ WX`aÜ Qû³fûÔ IYf dSXV°ff WX¸fZVff WXe

¸fedOX¹ff ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IYf dU¿f¹f SXWXf WX`Ü fe¨f-fe¨f ¸fZÔ Qû³fûÔ IZY fe¨f ¸f³f¸fbMXfU IYe

JfSXZÔ Af°fe SXWX°fe WX`ÔÜ WXf»f ¸fZÔ þf Qû³fûÔ ¦f»fe ffg¹f IYe ÀIiYed³fÔ¦f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ

±fZÜ BÀfIZY ffQ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX B³f Qû³fûÔ IYf EIY UedOX¹fû Jcf Uf¹fSX»f

WXbAfÜ BÀf¸fZÔ Qû³fûÔ EIY-QcÀfSXZ ÀfZ fWXÀf IYSX°fZ ³fþSX Af SXWXZ ±fZÜ »fZdIY³f BÀf ´fSX

ÀfRYfBÊ QZ°fZ WXbE Afd»f¹ff ³fZ A´f³fZ BÔMXSX½¹fc ¸fZÔ IYWXf dIY WX¸ffSXZ fe¨f Àff IbYL

NXeIY WX` AüSX IYûBÊ ³ffSXfþ¦fe ³fWXeÔ WX`Ü


08

BaXQüSX

fb²f½ffSXXX, 27 RYSX½fSXeX 2019

¸fb£¹f¸faÂfe ³fZ ³f¸fÊQf-IYf»fedÀfÔ²f dÀfÔ¨ffBÊ ´fdSX¹fûþ³ff IYeX SXJe Af²ffSXdVf»ff

250 IYSXûOÞX IYf IYþÊ dÀfRÊY QZUfÀf

¸faQÀff`S/´fe±f¸f´fbS

´ffdIYÀ°ff³f ´fSX E¹fSX ÀMÑfBIY IZY ffQ

þ¸fIYSX Afd°fVfffþe

dþ»fZ ¸fZÔ ¸ffRY dIY¹ff: IY¸f»f³ff±f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, Àfû³fIY¨LX

¸fb£¹f¸fÔÂfe IY¸f»f³ff±f ¸fa¦f»f½ffSX IYû

Àfû³fIY¨L ´fWXbÔ¨fZÜ ¸fÔOXe ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ

Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe

IY¸f»f³ff±f ³fZ 3489.82 IYSXûOÞX

IYe ³f¸fÊQf-IYf»fedÀfÔ²f dÀfÔ¨ffBÊ

´fdSX¹fûþ³ff IYf ·fcd¸f´fcþ³f IYSX

Af²ffSXdVf»ff SXJeÜ Àff±f WXe

JMXfaff IZY ´fû¿f¯f AfWXfSX ÀfÔ¹fÔÂf IYf

»fûIYf´fʯf dIY¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX

ff¦f»fe IYe þ³f´fQ A²¹fÃf d³f¸fÊ»ff

IÔYNXf»fe ³fZ ·ffþ´ff LûOÞXIYSX IYfÔ¦fiZÀf

IYe ÀfQÀ¹f°ff »fe, CX³fIZY Àff±f

ff¦f»fe IYe EIY ´ff¿fÊQ ·fe IYfÔ¦fiZÀf

¸fZÔ Vffd¸f»f WXbBÊÜ

¸fb£¹f¸fÔÂfe IY¸f»f³ff±f ³fZ dIYÀff³f

IYþʸffRYe ¹fûþ³ff IZY °fWX°f IYBÊ

dIYÀff³fûÔ IYû IYþʸffRYe IZY

´fi¸ff¯f´fÂf ·fe ffÔMXZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf

WX¸f³fZ »f¦f·f¦f 250 IYSXûOÞX IYf

IYþÊ dÀfRYÊ QZUfÀf dþ»fZ ¸fZÔ ¸ffRY

dIY¹ff W`XÜ

Àfû³fIY¨L ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IY¸f»f³ff±f

IZY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fiQZVf IZY IZYdf³fZMX

¸fÔÂfe Àfªþ³f dÀfÔWX U¸ffÊ, dþ»fZ IZY

´fi·ffSXe ¸fÔÂfe þe°fc ´fMXUfSXe, ¸fÔÂfe

IY¸f»fZV½fSX ´fMXZ»f, ¸fÔÂfe ÀfbSXZÔQi dÀfÔWX

f§fZ»f, ¸fÔÂfe Àfd¨f³f ¹ffQU ÀfdWX°f

°f¸ff¸f IYfÔ¦fiZÀfe ³fZ°ff ¸füþcQ ±fZÜ

QZUfÀf dþ»fZ IZY 90 WXþfSX dIYÀff³fûÔ

IYû »f¦f·f¦f 250 IYSXûOÞX IYe

FY¯f¸ffRYe Qe þf SXWXe WX`Ü BÀfIYe

VfbøYAf°f IY¸f»f³ff±f ³fZ IbYL

dIYÀff³fûÔ IYû FY¯f¸ffRYe IZY ´fi¸ff¯f

´fÂf dU°fdSX°f IYSX IYeÜ BÀf A½fÀfSX

´fSX IY¸f»f³ff±f ³fZ Àf·ff IYû

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ´fe±f¸f´fbSX

Àfû¸f½ffSX IYû ³f¦fSX ¸fZÔ ÀffBÊÔ ´ff»fIYe

¹ffÂff AfNX½fZÔ U¿fÊ fOÞXZ WXe ²fc¸f²ff¸f

ÀfZ ÀffBÊÔ Àfd¸fd°f AfþfQ ¨füSXfWXZ IZY

°f°Uf½f²ff³f ¸fZÔ d³fIYf»fe ¦fBÊÜ

Vff¸f 6:30 fþZ AfþfQ ¨füSXfWXZ

ÀfZ ffÔOXe Jf»fe, ´fMXZ»f ¸fûWX»»ff ,

³f¹ff »fû²fe ¸fûWX»»ff, LÂfLf¹ff

ÀfdWX°f A³fZIY UfOXûÊÔ ¸fZÔ ·fi¸f¯f IYSX°fZ

WXbE ´ff»fIYe ¹ffÂff ´fb³f: AfþfQ

¨füSXfWXf ´fWba¨f IYSXX Àfa´f³³f IYe ¦fBÊ Ü

BÀf ´ff»fIYe ¹ffÂff ¸fZÔ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ

WXf±fe-§fûOÞXZ AüSX ´ff»fIYe ´fSX ÀfUfSX

ÀffBÊÔ ffff IYe ¸fcd°fÊ ¸fb£¹f AfIY¿fʯf

IYf IZYÔQi SXWXeÜ dþ³f-dþ³f ÃfZÂfûÔ ÀfZ

´ff»fIYe ¹ffÂff d³fIY»f SXWXe ±fe

ßfðf»fbAûÔ ³fZ fPÞX-¨fPÞXIYSX RcY»fûÔ IYe

ffdSXVf IYe AüSX ÀffBÊÔ ffff IYf

AfVfeUfÊQ d»f¹ffÜ BÀfe Àfd¸fd°f IZY

¦fþf³fÔQ ´f±fdSX¹ff ³fZ f°ff¹ff ÀffBÊÔ

ffff ´fcSXZ QZVf IZY d»fE AfÀ±ff IZY

QZU°ff ±fZ AüSX þû ·fe CX³fIYe VfSX¯f

¸fZÔ Af°ff ±ff UWX ¨ffWXZ dIYÀfe ·fe

þfd°f-²f¸fÊ IYf WXû UWX d³f:ÀUf±fÊ ¸f³f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ¸faQÀfüSX/³fe¸f¨f

¸fÔQÀfüSX ÀfÔÀfQe¹f ÃfZÂf ¸fZÔ SXZ»fUZ õfSXf

Qe þf SXWXe d³f°f ³fBÊ Àfü¦ff°fûÔ ¸fZÔ

Afþ EIY AüSX IYOÞXe þbOÞX ¦fBÊÜ

þf IZÔYýie¹f Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f EUÔ

Ad²fIYfdSX°ff ¸fÔÂfe ±ffUSX¨fÔQ

¦fWX»fû°f õfSXf 495 IYSXûOÞX IYe

³fe¸f¨f-fOÞXe ÀffQOÞXe 48

dIY»fû¸feMXSX IYe ³fBÊX SXZ»fUZ »ffB³f

EUÔ 950 IYSXûOÞX IYe »ff¦f°f ÀfZ

WXû³fZ Uf»fZ ³fe¸f¨f-SX°f»ff¸f

QûWXSXeIYSX¯f IYf dVf»ff³¹ffÀf

dIY¹ffÜ Àfû¸f½ffSX SXf°f WXe ³fe¸f¨f

ÀMXZVf³f ´fSX CXQ¹f´fbSX ¸f`ÀfcSX E¢Àf´fiZÀf

IYf ÀMXfg´fZþ ÀUeIÈY°f WXû³fZ IZY ffQ

CXÀfIYf ÀUf¦f°f IYSX WXSXe ÓfÔOXe

dQJfBÊ ¦fBÊÜ Af ³fe¸f¨f þ»Q WXe

þÔ¢Vf³f IZY øY´f ¸fZÔ ´fWX¨ff³ff þf³fZ

»f¦fZ¦ffÜ

BÀf AUÀfSX ´fSX IZYaQie¹f ¸fÔÂfe

±ffUSX¨fÔQ ¦fWX»fû°f ³fZ IYWXf IZÔYýi IYe

·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ³fZ þû dUIYfÀf

´ffÔ¨f U¿fûÊ ¸fZÔ dIYE WX` Af °fIY

¸fÔQÀfüSX ÀfÔÀfQe¹f ÃfZÂf IZY Bd°fWXfÀf

¸fZÔ ³fWXeÔ WXbEÜ CX³WXûa³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe U

IZY ´fid°f Af·ffSX ´fiIYMX IYSX°fZ WXbE

IYWXf ÃfZÂf IYe þ³f°ff IYe ÀffSXe

¸ffÔ¦fûa IYû CX³WXûa³fZ ¸ff³f IYSX ÃfZÂf IYû

fOÞXe Àfü¦ff°f Qe WX`Ü CX³WXûa³fZ IYWXf

SXZ»fUZ MÑZIY IZY QûWXSXeIYSX¯f ÀfZ

BXÔdQSXf Àff¦fSX ffÔ²f ÀfZ ³f¸fÊQf IYf ´ff³fe d»fμMX IYSX dÀfÔ¨ffBÊ IZY d»fE

IYf»fedÀfÔ²f ³fQe ¸fZa ´fWXab¨ff¹ff þfE¦ff

Àfafûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf 60 dQ³f

´fWX»fZ IYfÔ¦fiZÀf ¸fÔdÂf¸fÔOX»f ¸fZÔ Vf´f±f

»fe ±feÜ Afþ 60 dQ³f ¸fZÔ þû WXbAf

Af´fIZY Àff¸f³fZ WX`Ü ·ffþ´ff ³fZ EZÀff

´fiQZVf WX¸fZÔ dQ¹ff þû dIYÀff³fûÔ IYe

Af°¸fWX°¹ff ¸fZÔ ³fÔfSX U³f,

fZSXûþ¦ffSXe ¸fZÔ ³fÔfSX U³f, ¸fdWX»ff

A°¹ff¨ffSX ¸fZÔ ³fÔfSX U³f W`XÜ dIYÀff³fûÔ

IYe IYªfʸffRYe fOÞXe ¨fb³fü°fe ±feÜ

WX¸f³fZ IYSX dQJf¹ffÜ Af dIYÀff³fûÔ

IYû ÀfWXe ¸fc»¹f d¸f»fZ BÀfIZY d»fE

WX¸ffSXf IYf¹fÊ VfbøY WX`Ü Af dIYÀff³fûÔ

IYû CX³fIYe CX´fþ IYf ÀfWXe ¸fc»¹f

I`YÀfZ d¸f»fZ? ¹fWX QcÀfSXf IYQ¸f WX`Ü

SXûþ¦ffSX IZY d»fE ¹fbUf ·fMXIY°ff WX`Ü

¹fZ ·fe WX¸ffSXe ¨fb³fü°fe WX`Ü I`YÀfZ

d³fUZVf AfE? I`YÀfZ SXûþ¦ffSX d¸f»fZ?

Af¦fZ Af³fZ Uf»fZ OXZPÞX ¸fWXe³fZ ¸fZÔ

»fûIYÀf·ff IYf ¨fb³ffU WXû¦ffÜ

¸fûQeþe IYWX°fZ ±fZ A¨LZ dQ³f

SXfþ²ff³fe, Vf°ffQe þ`ÀfZ A³fZIY

MÑZ³f ¹fWXfÔ ÀfZ ¦fbþSXaZ¦fe dþÀfÀfZ »fafe

QcSXe IZY ¹ffdÂf¹fûÔ IYû »ff·f WXû¦ffÜ

³fe¸f¨f IZY þÔ¢Vf³f f³f³fZ ´fSX ³fe¸f¨f

UfdÀf¹fûÔ IYû EZd°fWXfdÀfIY Àfü¦f°f

d¸f»fZ¦feÜ °f±ff Af¦fZ ·fe A³fZI

dUIYfÀf IYf¹fÊ dIYE þf SXWXZ WX`aÜ

³fe¸f¨f IZY d»fE EÀIZY»fZMXSX, d»fμMX

IYe AfUV¹fIY°ff Vfe§fi ´fc¯fÊ WXû¦feÜ

df³ff ·fZQ·ffU ÀfUf˦fe¯f dUIYfÀf

WX¸ffSXf CXQQZV¹f WX`Ü

ÀffÔÀfQ Àfb²feSX ¦fb~f ³fZ IYWXf

AfþfQe IZY ffQ ÀfZ Af °fIY

SXZ»fUZ ¸fZÔ B°f³ff dUIYfÀf ³fWXeÔ WXbAf

dþ°f³ff ¸ffÂf IZYaQi IYe ¸fûQe ÀfSXIYfSX

IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ WXbAfÜ ³fe¸f¨f-

SX°f»ff¸f dUôb°feIYSX¯f IYf IYf¹fÊ

AfEÔ¦fZ, ¸f`Ô ´fcL³ff ¨ffWX°ff WXcÔ ¢¹ff

AfE A¨LZ dQ³f? CX³WXûÔ³fZ ·ffþ´ff

´fSX d³fVff³ff Àff²f°fZ WXbE IYWXf Af

UZ SXf¿MÑXUfQ IYe ff°f IYSX³fZ »f¦fZ WX`Ü

¸f`Ô ´fcL°ff WXcÔ ¢¹ff Af´fIYe ´ffMXeÊ ¸fZÔ

EIY ÀU°fÔÂf°ff ÀfZ³ff³fe WX`Ü WX¸ffSXZ 60

dQ³f IYe °fÀUeSX Af´fIZY Àff¸f³fZ WX`

¹fWX IYWX°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ þ³f°ff ÀfZ

IYWXf A´f³ff dUV½ffÀf A²fcSXf ¸f°f

LûdOÞXE¦ff Af´f³fZ dUV½ffÀf f³ff¹ff

WX` CXÀfZ f³ffE SXdJE¦ffÜ

BÀf AUÀfSX ´fSX dU²ff¹fIY ¸f³fûþ

¨fü²fSXe, dU²ff¹fIY ¸fWXZVf ´fSX¸ffSX,

¸f³fûþ SXfþf³fe, ¹fb½ff ³fZ°ff ´f½f³f

½f¸ffÊ, QZUfÀf, dþ»ff ¸fWXf¸fÔÂfe

³fU³fe°f ¦fb~f, ÀfbSXZÔQi ¦fü°f¸f,

d³fSXÔþ³f dÀfÔWX ÀfZÔ¦fSX, ·fcøY ´fNXf³f,

ÀfcSXþdÀfÔWX NXfIbYSX, ¸fû.AfdSXRY Jf³f

ÀfdWX°f Àf`IYOÞXûÔ IYfÔ¦fiZÀf IYf¹fÊIY°ffÊ

CX´fdÀ±f°f ±ûÜ

ÀffBÊa ´ff»fIYe ¹ffÂff d³fIY»fe

ÀfZ CXÀfIYe ¸fQQ IYSX°fZ ±fZ AüSX ÀfWXe

SXfWX ´fSX ¨f»f³fZ IYe ´fiZSX¯ff QZ°fZ ±fZ Ü

þeU³f ·fSX CX³WXûÔ³fZ Af¸f »fû¦fûÔ IYe

ÀfZUf IYeÜ BÀfe °fSXWX WX¸f ·fe Afþ

´fi°¹fZIY U¿fÊ IYe °fSXWX ÀffBÊÔ ffff IYe

´ff»fIYe ¹ffÂff d³fIYf»f°fZ WX`ÔÜ fb²fUfSX

IYû 51 dIY»fû IYe dJ¨fOÞXe IYf

´fiÀffQe IZY øY´f ¸fZÔ AfþfQ ¨füSXfWXZ ´fSX

Vff¸f IZY Àf¸f¹f dU°fdSX°f IYSXZÔ¦fZÜ BÀfIZY

A»ffUf IZYIY ·fe IYfMXf þfE¦ffÜ

´ff»fIYe ¹ffÂff ¸fZÔ ÀffBÊÔ Àfd¸fd°f

AfþfQ ¨füSXfWXZ IYe AûSX ÀfZ f¨¨ff

´f±fdSX¹ff, þe°fc U¸ffÊ, d³fdJ»f,

WXþfSXe»ff»f ´f±fdSX¹ff, ÀfÔþ¹f Vf¸ffÊ ,

SXfþZVf ¨fü²fSXe ¸fb£¹f ¸füþcQ ±ûÜ

dVfU³ff ¸fZÔ ¸f¦fSX¸f¨LX

»fû¦fûÔ IYf ¸fþ¸ff

¸fÔQÀfüSXÜ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû dVfU³ff

³fQe ¸fZÔ ¸f¦fSX¸f¨L QZJf ¦f¹ffÜ BÀfIZY

ffQ dVfU³ff IYe fOÞXe ´fbd»f¹ff ´fSX

¸f¦fSX¸f¨L IYû QZJ³fZ Uf»fûÔ IYf

¸fþ¸ff »f¦f ¦f¹ffÜ IY·fe ´ff³fe ¸fZÔ °fû

IY·fe ´ff³fe IZY ffWXSX AfIYSX ´f°±fSXûÔ

´fSX ¸f¦fSX¸f¦fSX þfIYSX f`NX þf°ffÜ

fOÞXe ´fbd»f¹ff ´fSX »fû¦fûÔ IYe

·feOÞX fPX³fZ IZY ffQ ´fbd»fÀf ·fe

¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨feÜ ´fbd»fÀf ³fZ »fû¦fûÔ

IYû UWXfÔ ÀfZ WXMXf¹ffÜ BÀfIZY

A»ffUf U³f dU·ff¦f IYe MXe¸f IYû

·fe Àfc¨f³ff Qe ¦fBÊÜ

AÔd°f¸f ¨fSX¯f ¸fZÔX WX` AüSX þ»Q WXe

OXf»f MÑZIY IYf d³f¸ffʯf WXû³fZ ÀfZ ³f

dÀfRYÊ ¹ffdÂf¹fûÔ IYû ÀfbdU²ff d¸f»fZ¦fe

fd»IY Aüôûd¦fIY dUIYfÀf ·fe

°fZþe ÀfZ WXû¦ffÜ

CX³WXûa³fZ IYWXf ³fe¸f¨f ÀfZ

fOÞXeÀffQOXe SXZ»f ¸ff¦fÊ, þû Af

°fIY ¹fWXfÔ IZY ³ff¦fdSXIYûÔ IYf Àf´f³ff

±ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe AüSX ´fe¹fc¿f

¦fû¹f»f ³fZ BÀfZ ÀffIYfSX IYSX ³fe¸f¨f

IYû þÔ¢Vf³f IYf QþfÊ dQ¹ff W`XÜ

Af³fZ Uf»fZ IbYL WXe Àf¸f¹f ¸fZÔ ¹fWX

þÔ¢Vf³f fOÞXf øY´f »fZ¦ffÜ ¸f`Ô SXZ»f

¸fÔÂff»f¹f IZY ¸fÔÂfe AüSX Àf·fe

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ²f³¹fUfQ QZ³ff

¨ffWX°ff WXcÔ CX³WXûa³fZ BÀf ÃfZÂf IYe

þ³f°ff IYû SXZ»fUZ IZY ÃfZÂf ¸fZÔ

¸f`³fZªf¸fZÔMX ¦fb÷Y W`ÔX IY¸f»f³ff±f -Àf«f³f ½f¸ffÊ

BÀf AUÀfSX ´fSX »fûIY d³f¸ffʯf EUÔ ´f¹ffÊUSX¯f dU·ff¦f ¸fÔÂfe Àfªþ³fdÀfÔWX

U¸ffÊ ³fZ A´f³fZ CXQÐfû²f³f ¸fZÔ IYWXf WX¸f ¸ff°fÈVfdöY IYû Af¦fZ fPÞXf³ff ¨ffWX°fZ

WX`ÔÜ ³ffSXe VfdöY Af¦fZ fPÞXZ¦fe ¹fWX QZVf Af¦fZ fPÞXZ¦ffÜ ¨ffWXZ Af´fIYf AüSX

WX¸ffSXf SXfJe IYe OXûSX IYf ÀfÔfÔ²f ³f WXû »fZdIY³f EIY fOÞXZ ·ffBÊ IZY ÀffSXZ

IY°fʽ¹f d³f·ff³fZ ¸fZÔ IYûBÊ IYÀfSX ³fWXeÔ LûOXcÔ¦ffÜ ßfe U¸ffÊ ³fZ IYWXf

IY¸f»f³ff±fþe ¸f`³fZþ¸fZÔMX IZY ¦fb÷Y ¸ff³fZ þf°fZ WX`ÔÜ þf ÀfØff ¸fZÔ WX¸f AfE

°ff Jþf³ff Jf»fe ±ffÜ A±fÊVffÀÂf IZY dUÄff³f IYû IYûBÊ Bʸff³fQfSXe ÀfZ

Àf¸fÓf°ff WX` °fû CXÀfIYf ³ff¸f IY¸f»f³ff±f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fQ IYe

Vf´f±f »fZ³fZ IZY 2 §fÔMXZ ffQ WXe ´fiQZVf IZY dIYÀff³fûÔ IYe IYþÊ ¸ffRYe IYSX

¹fWX dQJf dQ¹ff AüSX Af dIYÀff³fûÔ IZY Jf°fûÔ ¸fZÔ ´f`Àff Af³fZ »f¦ff WX`Ü

dIYÀff³fûÔ ´fSX QªfÊ IZYÀf ½ff´fÀf WXûÔ¦fZ

¸fb£¹f¸faÂfe IY¸f»f³ff±f ³fZ A´f³fZ Àfafû²f³f ¸fZÔ IYWXf ´fiQZVf ¸fZÔ dIYÀff³f

AfaQû»f³f IZY QüSXf³f dIYÀff³fûÔ ´fSX QªfÊ ´fiIYSX¯f ½ff´fÀf d»fE ªffEa¦fZÜ

dIYÀff³f BÀf QZVf IYf A³³fQf°ff W`X CXÀfIZY Àff±f WX¸f ³ffBaÀffRYe ³fWXeÔ WXû³fZ

QZÔ¦fZÜ WXSX WXSX °fSXWX ÀfZ dIYÀff³fûÔ IZY Àff±f W`ÔXÜ CX³WZÔX Qb:Je AüSX ´fi°ffdOÞX°f

³fWXeÔ WXû³fZ dQ¹ff ªffE¦ffÜ

IÈYd¿f ¸fÔÂfe ¹ffQU

28 IYû AfEa¦û

JaOXUfÜ ´fiQZVf IZY dIYÀff³f IY»¹ff¯f

°f±ff IÈYd¿f dUIYfÀf ¸fÔÂfe Àfd¨f³f

¹ffQU 28 RYSXUSXe IYû ´fb³ffÀff,

JaOXUf U ´fÔ²ff³ff ¸fZÔ Af¹fûdþ°f WXû³fZ

Uf»fZ þ¹f dIYÀff³f RYÀf»f

FY¯f¸ffRYe ¹fûþ³ff IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ

Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ d³f²ffÊdSX°f IYf¹fÊIiY¸f

IZY A³fbÀffSX 28 RYSXUSXe IYû ´fif°f: 8

fþZ JSX¦fû³f dþ»fZ IZY ¦fif¸f fûSXfÔUf

ÀfZ ´fb³ffÀff IZY d»fE ´fiÀ±ff³f IYSX

´fif°f: 11 fþZ ´fb³ffÀff AfEa¦fZ °f±ff

¹fWXfÔ ÀMXZdOX¹f¸f ¦fifCXaOX ´fSX Af¹fûdþ°f

þ¹f dIYÀff³f RYÀf»f FY¯f¸ffRYe

¹fûþ³ff IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ

BÀfIZY ffQ Qû´fWXSX 1 fþZ J¯OXUf

´fbSXf³fe IÈYd¿f CX´fþ ¸faOXe ´fif¦fÔ¯f ¸fZÔ

Af¹fûdþ°f þ¹f dIYÀff³f RYÀf»f

FY¯f ¸ffRYe ¹fûþ³ff IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ

·ff¦f »fZÔ¦fZÜ A´fSXf‰XX 3 fþZ ´fÔ²ff³ff

¸fZÔ IÈYd¿f CX´fþ ¸faOXe ¸fZÔ Af¹fûdþ°f

þ¹f dIYÀff³f RYÀf»f FY¯f¸ffRYe

¹fûþ³ff IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ

BÀfIZY ffQ Àff¹fÔ 5:30 fþZ ´fÔ²ff³ff

ÀfZ fûSXfUf dþ»ff JSX¦fû³f IZY d»fE

´fiÀ±ff³f IYSXZÔ¦fZÜ

EZd°fWXfdÀfIY ÀUeIÈYd°f QZIYSX þû

dUIYfÀf IYe Àfü¦ff°fZ Qe WX` UZ Af¦fZ

·fe d³fSXÔ°fSX þfSXe SXWXZ¦feÜ

BÀf AUÀfSX ´fSX d¨fØfüOÞX¦fPÞX

ÀffÔÀfQ Àfe´fe þûVfe, ·ffþ´ff

dþ»ff A²¹fÃf WXZ¸fÔ°f WXdSX°f,

³fe¸f¨f dU²ff¹fIY dQ»fe´fdÀfÔWX

´fdSXWXfSX, þfUQ dU²ff¹fIY

Aû¸f´fiIYfVf ÀfJ»fZ¨ff, ¸f³ffÀff

dU²ff¹fIY Ad³f÷Yð ¸fføY, ´fcUÊ

dU²ff¹fIY I`Y»ffVf ¨ffU»ff,

dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf

AUÔd°fIYf þfMX, ¸fQ³f»ff»f

SXfNXüSX, ³fe¸f¨f ³f´ff A²¹fÃf

SXfIZYVf þ`³f, SX°f»ff¸f SXZ»f ¸fÔOX»f

´fifÔ²fIY AfSX E³f Àfb³fIYSX,

A´fSX IY»fZ¢MXSX dU³f¹fIbY¸ffSX

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ´fe±f¸f´fbSX

¹fbUf ÀfÔIY»´f ffBIY SX`»fe IZY d»fE

IY»f ÀfeÀfe ´ffUSX ¨füSXfWXZ ´fSX ·ffþ´ff

IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ f`NXIY SXJe ¦fBÊ dþÀf¸fZÔ

·ffSX°fe¹f þ³f°ff ¹fbUf ¸fû¨ffÊ IZY dþ»ff

A²¹fÃf Àf³³fe SXe³f ³fZ ³fE

IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYû ÀfÔfûd²f°f dIY¹ffÜ

BÀfIZY ´fcUÊ IYf¹fÊIiY¸f IYe VfbøYAf°f

·ffþ´ff IZY UdSXâ ³fZ°ff IY¸f»f ´fMXZ»f

³fZ Qe´f ´fiªªUd»f°f IYSX IYeÜ ·ffþ´ff

IZY UdSXâ ³fZ°ff ¦f¯fZVf þf¹fÀfUf»f ³fZ

f°ff¹ff 2 ¸ff¨fÊ IYû WXû³fZ Uf»fZ ¹fbUf

³fe¸f¨f-fOÞXe ÀffQOXe ³fUe³f SXZ»f »ffB³f EUÔ ³fe¸f¨f-SX°f»ff¸f QûWXSXeIYSX¯f IYf dVf»ff³¹ffÀf

ÀfÔÀfQe¹f ÃfZÂf IYû SXZ»fUZ ÀfZ d¸f»fe A·fc°f´fcUÊ Àfü¦ff°f

²fûIYf, EÀfOXeE¸f dÃfd°fþ Vf¸ffÊ,

A³¹f¹f þ³f´fid°fd³fd²f¦f¯f,

´ff¿fÊQ¦f¯f, ´fÂfIYfSX¦f¯f EÔU

¸fedOX¹ffIY¸feÊ, þeAfSX´fe IZY

IY¸feÊ EUÔ fOXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ

¸fdWX»ffEÔ ½f ¦f¯f¸ff³¹f ³ff¦fdSXIY

CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

SXZ»fUZ IZY OXeAfSXE¸f AfSXE³f

Àfû³fIYSX ³fZ Ad°fd±f¹fûÔ IYf

´fb¿´f¨f¦fb¨L ·fZÔMXIYSX ÀUf³f¦f°f

dIY¹ff AüSX IYf¹fÊIiY¸f IYe

øY´fSXZJf ´fSX ´fiIYfVf OXf»f°fZ WXbE

dUÀ°ffSX ÀfZ þf³fIYfSXe QeÜ

IYf¹fÊIiY¸f IYf ÀfÔ¨ff»f³f

Àffd»f¦fSXf¸f ³fZ dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f

IZY AÔ°f ¸fZÔ OXeAfSXE¸f AfSXE³f

Àfb³fIYSX ³fZ Af·ffSX ½¹föY dIY¹ffÜ

¸fÔQÀfüSXÜ Uf¹fbÀfZ³ff IYe ´ffdIYÀ°ff³f ´fSX E¹fSX ÀMÑfBIY IZY ffQ QZVf IZY Àff±f

¸fÔQÀfüSX ¸fZÔ ·fe Afd°fVfffþe IYSX QeUf»fe ¸f³ffBÊ ¦fBÊÜ ÀfbfWX þ`ÀfZ WXe Uf¹fbÀfZ³ff

õfSXf ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ Lb´fZ AfÔ°fIYe dNXIYf³fûÔ ´fSX WX¸f»fZ IYe JfSX R`Y»fe °fû ¨ffSûÔ

AûSX CX°ÀffWX U JbVfe R`Y»f ¦fBÊÜ »fû¦f ÀfbfWX WXe §fSXûÔ ÀfZ d³fIY»fZÔ AüSX ´fcSXZ

VfWXSX ¸fZÔ ¸ff³fûÔ QeUf»fe ¸f³f ¦fBÊÜ dUd·f³³f ÀfÔ¦fNX³fûÔ IZY Àff±f WXe dUd·f³³f

ÀfÔ¦fNX³fûÔ U Af¸f »fû¦fûÔ ³fZ ·fe ÀfOÞXIYûÔ U ¨füSXfWXûÔ ´fSX ´fWXbÔ¨fIYSX Afd°fVfffþe

IYSX°fZ WXbE Àf`d³fIYûÔ IZY Vfü¹fÊ IYf Àf¸¸ff³f dIY¹ff AüSX BÀf WX¸f»fZ IYû VfWXeQûÔ IYû

Àf¨¨fe ßfðfÔþd»f f°ff°fZ WXbE Afd°fVfffþe IYSX þV³f ¸f³ff¹ffÜ fe´feE»f

¨füSXfWXf, ¦ffÔ²fe ¨ff`SXfWXf U AfþfQ ¨ff`IYY ´fSX Afd°fVfffþe WbXBÊXÜ QeUf»fe Àfe

JbdVf¹ffÔ ´fcSXZ VfWXSX ¸fZÔ ¸f³ffBÊ ¦fBÊÜ ¸f»WXfSX¦fPÞX, d´f´f»f¹ff¸fÔOXe, Q»fûQf, ·ff³f´fbSXf,

Vff¸f¦fPÞX, ÀfbUfÀfSXf, ¦fSXûNX, ³ffSXf¹f¯f¦fPÞX ¸fZÔX ·fe »fû¦fûÔ ³fZ Afd°fVfffþe IYeÜ

Àf˜ZX IZY AOÐXOZX ´fSX IYfSÊX½ffBÊ

Àf˜f JZ»f°fZ WXbE ´fIYOÞXf¹ff AVfûIY þ¹fÀfUf»f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ´fe±f¸f´fbSX

ÀfZ¢MXSX ³fÔfSX 1 ¸fWXc-³fe¸f¨f ¸ff¦fÊ ´fSX

¸fa¦f»f½ffSX A´fSXf‰X 4 fþZ ±ff³ff

´fi·ffSXe IY¸f»fZVf Vf¸ffÊ IZY

d³fQZÊVff³fbÀffSX Àff BÔÀ´fZ¢MXSX EÀfAfSX

³ff¦fSXfþ, AfSXÃfIY Àf°feVf ³fZ

¸fbJdfSX IYe Àfc¨f³ff ´fSX þf¹fÀfUf»f

EUSXRiYZVf ¸fZÔ QdfVf Qe °fû Àf˜f ´f¨feÊ

d»fJ³fZ Uf»fZ ·ff¦f JOÞXZ WXbEÜ UWXfÔ ÀfZ

AVfûIY þf¹fÀfUf»f ´fIYOÞXIYSX

CXÀfIZY ´ffÀf ÀfZ 8 Àf˜f ´f¨feÊ, dþÀf¸fZÔ

Àf˜Z IZY AÔIY d»fJZ ±fZ ÀfdWX°fX 2750

÷Y´fE ³fIYQ fSXf¸fQ dIYE ¦fEÜ

´fbd»fÀf ³fZ ²ffSXf 4 (IY) ôb°f

Ad²fd³f¹f¸f IZY °fWX°f AfSXû´fe

AVfûIY þf¹fÀfUf»f IZY dJ»ffRY

´fiIYSX¯f QþÊ dIY¹ff W`XÜ

Àff BÔÀ´fZ¢MXSX fišff³fÔQ ¨füWXf³f ³fZ

f°ff¹ff BÀf ´fiIYfSX Af¦fZ ·fe IYfSXÊUfBÊ

þfSXe SXWXZ¦feÜ ´fbd»fÀf A²feÃfIY

feSXZÔQidÀfÔWX ³fZ f°ff¹ff ±ff³ff ´fi·ffSXe

ÀfÔIY»´f UfWX³f SX`d»f¹ffa ·ffþ´ff IZY

SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX IZY

d³fQZÊVff³fbÀffSX ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ d³fIYf»fe

þfEa¦feÜ CXÀfe IZY d»fE ¸fa¦f»f½ffSX IYû

¹fbUf ¸fû¨ffÊ AüSX ·ffþ´ff

IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe f`NXIY SXJe ¦fBÊ ±fe

dþÀf¸fZÔ ¹fWX °f¹f dIY¹ff ¦f¹ff ´fi°¹fZIY

UfOXÊ ÀfZ IY¸f ÀfZ IY¸f 100 ffBIY

SX`»fe ¸fZÔ »ffBÊ þfEaÜ

SXe³f ³fZ IYWXf ´fe±f¸f´fbSX ÀfZ ·fe

¸fÔOX»f À°fSX ´fSX ffBIY SX`»fe IYf

Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf

IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ ·ffþ´ff

AüSX Àf·fe IYû Àfcd¨f°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff

WX` þWXfÔ ·fe Àf˜f ¹ff A³¹f A´fSXf²fûÔ

IZY ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfdSX¹ffÔ d¸f»f°fe WX`

°fbSXÔ°f QdfVf QZIYSX ÀfMXûdSX¹fûÔ IYû

´fIYOÞXZaÜ ÀfMÐXMZX IZY IYfSXûffSX IZY ¸ffÀMXSX

¸ffBaOX ASXd½faQ ªff¹fÀf½ff»f IYe ·fe

´fbd»fÀf °f»ffVf IYSX SXWXe W`XÜ

VfWXSX IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf d´fÔMXc

þf¹fÀfUf»f ³fZ IYf IYWX³ff W`X

¸fb£¹f¸fÔÂfe IY¸f»f³ff±f ³fZ Àf˜f

AüSX A³¹f A´fSXf²fûÔ ´fSX þeSXû

MXfg»fSXZÔÀf IZY d»fE ´fiQZVf ¸fZÔ ´fbd»fÀf

¸fWXIY¸fZ IYû X AfQZVf QZ dQ¹ff WX` dIY

dþÀf ·fe ÃfZÂf ¸fZÔ Àf˜f ´fIYOÞf ¦f¹ff

CXÀf ÃfZÂf IZY Ad²fIYfSXe IYe ´fcSXe

þUffQfSXe WXû¦feÜ

¹fb½ff ÀfaIY»´f ffBIY S`X»fe IYû »fZIYSX f`NXIY

IZY UdSXâ ³fZ°ff SXf¸f¨fSX¯f ¹ffQU,

¸fÔOX»f IZY ¸fWXf¸fÔÂfe Àfb·ff¿f

þf¹fÀfUf»f, ¹fbUf ¸fû¨ffÊ IZY ³f¦fSX

A²¹fÃf dIYVfûSX QdWX¹ff, ·ffSX°fe¹f

þ³f°ff ¹fbUf ¸fû¨ffÊ IZY ¸fÔOX»f

¸fWXf¸fÔÂfe dU¢IYe Vf¸ffÊ, ¹fbUf ¸fû¨ffÊ

IZY Àff¦fûSX ¸fWXf¸fÔÂfe SXdU ´fMXZ»f,

ÀfÔþ¹f Àfû³fe, SXf¸f dfSX»ff, ´fiZ¸f

¸fÔOX»fûBÊ, øYf»f VfZJfU°f, ¸fWXZVf

QZUOÞXf, ¸fb£¹f øY´f ÀfZ ¸füþcQ ±fZÜ

ÀfÔ¨ff»f³f dU¢IYe Vf¸ffÊ ³fZ dIY¹ff

AüSX Af·ffSX UdSXâ ³fZ°ff ¦f¯fZVf

þf¹fÀfUf»f ³fZ ¸ff³ffÜ

À½ff¸fe, ¸fbýiIY E½fa ´fiIYfVfIY SXfªfe½f ²ff¸f õfSXf ´fe.ªfe. BaRiYfÀMÑX¢¨fSX E³OX Àfd½fÊÀfZÀf ´fif.d»f. SXfDYJZOÞXe, QZ½ffÀf SXûOÞX BaQüSX-453771 ÀfZ ¸fbdýi°f E½fa 102-104/109-111, IZYd´fMX»f MXfg½fSX, ´fWX»fe ¸fadªf»f, 169-171-E, ´fe¹fc 4, Àfe 21 ¸ffg»f IZY ´feLZX, BaQüSX (¸f.´fi.) ÀfZ ´fiIYfdVf°fÜ RYû³f: 0731-4000244

AfSX.E³f.AfBÊ. ³fafSX - MPHIN/2017/72473 OXfIY ´faªfe¹f³f IiY¸ffaIY- MP/IDC/1550/2017-2019, ´fi²ff³f Àfa´ffQIY : SXfªfe½f ²ff¸f, À±ff³fe¹f Àfaa´ffQIY : ¸fb³fe¿f Vf¸ffXÊ *, (*Àf¸ff¨ffSX ¨f¹f³f IZY d»fE ´feAfSXfe E¢MX IZY °fWX°f dªf¸¸fZQfSX)Ü ³¹ff¹f ÃfZÂf BaQüSX SXWZX¦ffÜ

More magazines by this user
Similar magazines