27.02.2019 Views

OKONr3

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ilustrowany Magazyn XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MY<br />

I semestr za nami!<br />

nasze sukcesy, nasze porażki<br />

Pierwszoklasiści piszą<br />

Zakończył się pierwszy semestr w nowej szkole. Pięć miesięcy temu towarzyszyły Nam nadzieje, obawy,<br />

euforia, lęki (zajrzyjcie do numeru pierwszego naszego magazynu). Teraz ­ jakieś radości, jakieś smutki.<br />

Spróbujmy je, sądzimy że w imieniu Nas wszystkich, wypowiedzieć!<br />

… przezwyciężyć lęk przed nowym otoczeniem.<br />

… brać udział w życiu szkoły, skupić na<br />

przedmiotach jakie lubię.<br />

... z przedmiotów ścisłych dostać lepsze oceny niż<br />

w gimnazjum; lepiej się uczyć oraz przykładać do<br />

nauki.<br />

… zawrzeć nowe przyjaźnie i dostać 4 z fizyki.<br />

… znaleźć nowych znajomych i zdobyć nieco<br />

wiedzy.<br />

… zintegrować z moją i innymi klasami; uzyskać w<br />

miarę dobre oceny; wygrać konkurs z historii.<br />

… poznać wiele nowych osób, zachęcić się do<br />

języka angielskiego i jeszcze bardziej<br />

zainteresować się historią.<br />

… w miarę nie spóźniać.<br />

… znienawidzić szkołę oraz nauczycieli.<br />

… przeżyć.<br />

… systematycznie uczęszczać do szkoły, głównie<br />

na lekcje W.F­u. No i chyba nie zdam z matmy.<br />

… nie spaść z ocenami na semestr poniżej 4,0.<br />

… poprawić trzech ocen, na takie, które<br />

chciałam.<br />

… zdobyć 5 z historii.<br />

… uzyskać średniej, która mnie zadowoli.<br />

… systematycznie uczęszczać na lekcje WF oraz<br />

polubić znacznej liczby nauczycieli.<br />

Wszystko się udało.<br />

… napisać dobrej rozprawki.<br />

Nic mi się nie udało.<br />

Niestety ze ścisłych przedmiotów dalej słabo.<br />

strona 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!