Историја 6, уџбеник, Klett

cepesh76

6. Уџбеник

ИСТОРИЈА

Уџбеник са одабраним историјским изворима

за 6. разред основне школе

Ивана Коматина Јелена Јеврић Емина Живковић

Љиљана Недовић Радомир Ј. Поповић


др Ивана Коматина

Јелена Јеврић

Емина Живковић

Љиљана Недовић

др Радомир Ј. Поповић

ИСТОРИЈА 6

Уџбеник са одабраним историјским изворима

за шести разред основне школе


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

ИСТОРИЈА 6

Уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе

Прво издање

Аутори: др Ивана Коматина, Јелена Јеврић,

Емина Живковић, Љиљана Недовић, др Радомир Ј. Поповић

Фотографије: Подаци у колофону на страни 222

Илустрације: Драган Врачарић, Игор Лазаревић

Стручни сарадник: др Ратомир Миликић

Рецензенти: др Предраг Коматина, виши научни сарадник, Византолошки

институт САНУ

Мања Милиновић, наставник историје, ОШ „Старина Новак”, Београд

Дејан Радека, наставник историје, ОШ „Душан Радовић”, Нови Сад

Графичко обликовање и обликовање корица: „Total Idea”, Нови Сад

Лектура: мр Бранислава Марковић

Издавач: Издавачка кућа „Klett” д.о.о.

Маршала Бирјузова 3–5/IV, 11000 Београд

Тел.: 011/3348-384, факс: 011/3348-385

office@klett.rs, www.klett.rs

За издавача: Гордана Кнежевић Орлић

Главни уредник: Александар Рајковић

Уредник: др Марко Шуица

Руководилац пројекта: Ивана Беновић

Штампа: Графостил, Крагујевац

Тираж: 16.000 примерака

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је

издавање и употребу овог уџбеника у шестом разреду основне школе решењем

број 650-02-00103/2019-07.

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга

употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући

фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним

јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ

делу са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено

коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

© Klett, 2019.

ISBN 978-86-533-0192-7


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Поштоване ученице и ученици,

Ове школске године настављате да учите о прошлости људског друштва.

После античке историје о којој сте учили у претходном разреду, у шестом

разреду упознаћете се са догађајима и личностима које су обележиле

средњи век и прве векове новог века. Пред вама је уџбеник који ће вас

водити кроз узбудљиво време средњег века, доба сеоба, витезова, нових

држава, открића и проналазака. Учићете о средњовековној Србији у доба

Немањића и личностима којима се грађани Србије и данас поносе. После

средњовековне историје, чекаће вас морепловци који ће вас каравелама

одвести до Америке и других континената. Упознаћете се са бурним временима

и променама које су најавиле модерно доба човечанства. Израдом

задатака у овом уџбенику научићете да боље користите историјске

карте, анализирате слике, карикатуре и текстове. Они ће вас подстаћи да

истражујете догађаје из прошлости и историју доживите као занимљиву

науку.

Желимо вам много успеха у раду.

Аутори


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

САДРЖАЈ

1. ЕПОХА СРЕДЊЕГ И НОВОГ ВЕКА (Увод)

1.1. Основне одлике средњег века и раног новог века ..................... 9

Трајање и одлике средњег и новог века ............................. 9

1.2. Средњи век ............................................................. 13

Време и простор .................................................... 13

Државе, друштво и религија у средњем веку ........................ 14

Историјски извори у средњем веку ................................. 16

1.3. Шта смо научили ....................................................... 19

2. СТВАРАЊЕ ЕВРОПЕ (Рани средњи век)

2.1. Велика сеоба народа ................................................... 22

Почетак и ток Велике сеобе народа ................................. 22

Настанак првих германских држава ................................. 23

Словени и Авари .................................................... 24

Последице Велике сеобе народа .................................... 26

2.2. Настанак и развој феудалног друштва .................................. 28

Друштвене и привредне промене у раном средњем веку ........... 28

Феудално друштво .................................................. 28

Витезови ............................................................ 31

2.3. Државе раног средњег века (Византија, Франачка и Арабљани) ........ 33

Византија – Римско царство на истоку .............................. 33

Франачка – Римско царство на западу .............................. 37

Арабљани ........................................................... 39

2.4. Српске земље у раном средњем веку .................................. 43

Долазак Словена на Балканско полуострво и насељавање Срба .... 43

Стварање српских кнежевина ....................................... 44

Срби и њихови суседи .............................................. 44

Срби од ΙΧ до XI века ................................................ 46

2.5. Религија и средњовековно друштво (хришћанство, ислам, јудаизам) ... 49

Хришћанска црква у раном средњем веку .......................... 49

Исламски свет у раном средњем веку ............................... 53

Јудаизам ............................................................ 54

2.6. Покрштавање Срба и других Јужних Словена и њихова рана култура .. 57

Покрштавање Срба и Хрвата ........................................ 57

Мисија Ћирила и Методија .......................................... 58

Рана писменост и култура Јужних Словена .......................... 59

2.7. Сеобе и путовања у раном средњем веку .............................. 61

Таласи нових сеоба – Викинзи и Мађари ............................ 61

Промене крајем раног средњег века и путовања ................... 63

2.8. Шта смо научили ....................................................... 65

3. ВРХУНАЦ ЕВРОПЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ (Позни средњи век)

3.1. Уређење европских држава ............................................ 72

Основне одлике средњовековних монархија ....................... 72

Средњовековне републике ......................................... 75

3.2. Европске државе у позном средњем веку .............................. 77

Француска .......................................................... 77

Енглеска ............................................................. 78

Свето римско царство ............................................... 80

4


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

3.3. Крсташки ратови ....................................................... 83

Свети град .......................................................... 83

Крсташки ратови .................................................... 84

Значај и последице крсташких ратова .............................. 87

3.4. Постанак Српског краљевства .......................................... 89

Успон Рашке ......................................................... 89

Стефан Немања постаје велики жупан Србије ....................... 89

Немањина освајања ................................................. 90

Долазак Стефана Немањића на власт ............................... 91

Рат између Стефана и Вукана и пропаст Византијског царства ...... 92

Стицање краљевске круне .......................................... 92

Оснивање Српске архиепископије .................................. 93

Задужбине првих Немањића ........................................ 94

3.5. Успон српског краљевства .............................................. 97

Владавина Уроша I .................................................. 97

Краљ Драгутин ...................................................... 99

Краљ Милутин ...................................................... 100

3.6. Врхунац српске државе и стварање царства ............................ 104

Краљ Стефан Дечански .............................................. 104

Долазак Душана на власт ............................................ 105

Крунисање за цара .................................................. 107

Уређење државе и Душанов законик ................................ 107

3.7. Шта смо научили ....................................................... 110

3.8. Слабљење српског царства и појава обласних господара .............. 116

Владавина цара Уроша .............................................. 116

Урош и Мрњавчевићи ............................................... 117

Личност краља Марка ............................................... 119

3.9. Промене на Балкану крајем средњег века .............................. 121

Турци Османлије – оснивање државе, освајање и

продор у Европу .................................................... 121

Српске земље после Маричке битке ................................ 122

Бој на Косову ........................................................ 124

Косовска легенда ................................................... 125

3.10. Крај самосталности балканских држава ............................... 127

Стефан Лазаревић као османски вазал .............................. 127

Деспот Стефан Лазаревић ........................................... 128

Развој Српске деспотовине и Београда ............................. 129

Деспот Ђурађ Бранковић и изградња нове престонице ............. 130

Немирна времена ................................................... 131

Крај самосталности балканских земаља ............................ 131

Пад Србије .......................................................... 131

3.11. Свакодневни живот у средњем веку .................................. 135

Племство ............................................................ 135

Живот у селу ........................................................ 137

Развој трговине и настанак градова ................................. 139

Породица ........................................................... 142

Путници средњег века .............................................. 142

3.12. Одлике и наслеђе средњовековне културе ............................ 145

Одлике средњовековне културе .................................... 145

Образовање и писменост ........................................... 146

Књижевност ......................................................... 147

Средњовековна уметност ........................................... 149

Проналасци ......................................................... 151

3.13. Шта смо научили ...................................................... 153

5 5


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

4. НОВА ЕВРОПА И ПОЧЕТАК МОДЕРНОГ ДОБА (Рани нови век)

4.1. Нови век – епоха открића и промена ................................... 159

Време и простор .................................................... 159

Историјски извори .................................................. 160

Напредак науке и технике ........................................... 161

4.2. Велика географска открића ............................................ 164

Нове околности, нови светови ...................................... 164

Истраживање непознатих простора ................................ 164

Европљани откривају нове путеве и народе ........................ 165

Значај и последице географских открића ........................... 168

4.3. Живот у прединдустријско доба ........................................ 171

Промене у начину производње ..................................... 171

Развој градова ...................................................... 172

Ропство као нововековни феномен ................................. 173

4.4. Хуманизам и ренесанса ................................................. 176

Повратак антици .................................................... 176

Народни језик постаје језик књижевности .......................... 177

Ново схватање човека и друштва ................................... 178

Препород уметности ................................................ 178

4.5. Појава новог верског учења – протестантизам ......................... 181

Узроци верских промена у Европи .................................. 181

Мартин Лутер и његове идеје ....................................... 181

Католичка обнова и противреформација ........................... 183

4.6. Апсолутистичке монархије ............................................. 186

Нови облик монархије .............................................. 186

Француска .......................................................... 188

Русија ............................................................... 188

Свето римско царство ............................................... 189

Енглеска ............................................................. 189

4.7. Османско царство од XVI до XVIII века .................................. 191

Ширење Османског царства ........................................ 191

Државно и административно уређење .............................. 192

Војно и друштвено уређење ........................................ 194

Опадање османске моћи ........................................... 195

4.8. Срби под влашћу Османског царства и Пећка патријаршија ............ 197

Кад су Османлије били господари, а Срби раја ...................... 197

Исламизација ....................................................... 198

Отпор турској власти – буне и хајдучија ............................. 199

Пећка патријаршија ................................................. 200

Културна и политичка улога Пећке патријаршије ................... 201

Укидање Пећке патријаршије ....................................... 201

4.9. Сеобе Срба и њихов положај под Хабзбурзима и Млечанима .......... 203

Узроци сеоба ........................................................ 203

Сеобе Срба крајем средњег века .................................... 203

Велика сеоба Срба 1690. године ..................................... 203

Друга сеоба Срба 1739. године ...................................... 204

Срби – крајишници и војници Хабзбуршке монархије ............... 206

Привилегије Срба у Хабзбуршкој монархији ........................ 207

Срби под влашћу Млетачке републике .............................. 207

Покатоличење и унијаћење Срба под млетачком влашћу ........... 208

4.10. Шта смо научили ...................................................... 210

Речник појмова ............................................................ 216

6


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Водич кроз уџбеник

Уџбеник се састоји од четири теме: Епоха средњег и новог века (Увод), Стварање

Европе (Рани средњи век), Врхунац Европе у средњем веку (Позни средњи век),

Нова Европа и почетак модерног доба (Рани нови век). Свака тема подељена је

на наставне јединице (лекције). У уџбенику ћеш наићи на разноврсне налоге

који ће ти помоћи да лакше усвојиш, савладаш и утврдиш градиво.

Наслов теме

Наслов

лекције

Истраживачки

путоказ и

Писана реч

служе као увод

у лекцију.

Фотографије у уџбенику представљају

историјске изворе, а помоћу илустрација

моћи ћеш да замислиш како се некада

живело у прошлости.

Боље ћеш разумети лекције ако покушаш

да одговориш на питања која су дата

поред неких фотографија и илустрација.

У заглављу се налази

линија времена,

која ти помаже

да увек знаш о

ком временском

раздобљу учиш.

3.

монархија – врста

државног уређења

у ком државом

влада један

владар. Најчешће

монархије су царства,

краљевине или

кнежевине, у којима

владари (монарси)

носе титуле цар, краљ

или кнез.

Подсети се

У ком веку почиње и

завршава се рани, а

у ком позни средњи

век?

Подсети се

VII век

V век VI век VIII век IX век X век

XI век XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

ВРХУНАЦ ЕВРОПЕ У

СРЕДЊЕМ ВЕКУ

3.1. Уређење европских држава

Истраживачки путоказ

Шта је држава и које су

њене основне одлике?

Писана реч

„Држава је створена за

човека, а не човек за

државу.”

Алберт АјнШтајн, научник

ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ СРЕДЊОВЕКОВНИХ МОНАРХИЈА

У позном средњем веку долази до даљег развоја и успона средњовековних

држава. Међу њима су се издвојиле Енглеска, Француска и Немачка.

Као и већина средњовековних држава, оне су биле по државном

уређењу монархије.

Који западноевропски

владар је у раном

средњем веку први

понео титулу цар?

Зашто је мислио да Средњовековни владари су најчешће носили титулу краљ. Према

има право на царску хришћанском учењу, царску титулу, као највишу, могао је да носи само један

владар на титулу?

Земљи.

ЗНАЧАЈ И ПОСЛЕДИЦЕ КРСТАШКИХ РАТОВА

Јерусалим је после осам крсташких ратова наредних шест векова остао

у рукама муслимана. Два века крсташких похода, бројних путовања,

ратова, али и успостављања трговачких веза оставила су велике последице

на све учеснике ових ратова.

Од средине XX века

до данас Јерусалим

се налази у држави

Крунисање француског краља Крунисање енглеског краља Хенрија IV Израел.

Филипа II Августа крајем XII века, крајем XIV века, средњовековна

Шта мислиш, зашто

Долазак великог броја Европљана на простор Палестине утицао је на

средњовековна илустрација

илустрација

су средњовековни

даљи развој и напредак у трговини између држава Запада и Истока. Европски

трговци Које сличности су све и разлике више путовали уочаваш на ка илустрацијама? Азији, користећи Ко је присуствовао поморске крунисању путеве уз њихове државе буду

владари желели да

обалу владара? Средоземног мора, као и путеве кроз области Палестине. На истоку наследнице Римског

царства?

су се све чешће куповали скупи зачини, свила и други материјали, као и

занатски производи. Хришћани су током крсташких ратова упознали културу

Занимљиво и научна достигнућа Арабљана и пренели их у Европу. Тако је дошло

до размене култура и обичаја, што је обогатило обе стране.

Византијски владари су за себе тврдили да

су једини наследници Римског царства и да

само они имају право да носе титулу римски

цар. Из Међутим, историјског и поједини извора владари на западу Европе

Шта мислиш,

У време

узимали

крсташких

су царску

ратова

титулу

један

називајући

француски

себе

витез је изјавио: „Били смо како је током

обновитељима

западњаци, а сад

Римског

смо се

царства.

претворили

То је усложњавало

у источњаке. Јучерашњи Италијан заједничког живота

или Француз

односе међу

премештен

средњовековним

овамо постао

државама

је Палестинац. Ми се сви служимо различитих народа

јер

разним

обично

језицима

један

земље,

цар није

домородац

другом признавао

је као досељеник постао многојезичан,

а поверење приближава најудаљеније расе.”

на простору источног

право на ту титулу.

Средоземља дошло

до мешања култура?

Да ли данас, у

савременом

Као најмоћнији човек у држави, с правом да пресуђује, доноси законе скиптар (жезло)

друштву,


има

и одржава ред и мир, владар се издвајао и својим владарским симболима

Показали и начину су бесмисао облачења. рата Током и страдања. свечаности, Многи али и хришћански у свакодневном и витешки животу

хришћански

сличних појава?

Крсташки ратови су имали и негативне последице по средњовековни

симбол

власти, палица од

свет. племенитог метала,

идеали владари били су су се заборављени издвајали од у других суровим људи пљачакама симболима и страдањима. као што су круна, Јерусалим

и и скиптар. Цариград су претрпели страшна разарања и страдања становништва. глоб – хришћански

глоб с крстом на врху

симбол ауторитета,

симболизује

Христову владавину

1073.

Први

Други

Пети

Шести (крст) над светом

Турци Селџуци

крсташки крсташки

крсташки крсташки (кугла, као глобус)

заузимају Јерусалим

рат

рат

рат

рат

XI XII XIII

1095.

Трећи

Сабор у

крсташки

Средњовековне илустрације Клермону Састанак државника рат из двадесет

владара

најутицајнијих држава у свету 2010.

године, савремена фотографија

Четврти

У односу на средњи век, шта се данас променило у изгледу савремених крсташки владара? рат

Савремена

фотографија

Јерусалима

Размисли

Размисли

Седми

крсташки

рат Круна владара

Светог римског

царства

Осми крсташки

рат

Размисли

Овај налог те наводи

да самостално

закључујеш, да

повезујеш прошлост

и садашњост и

да боље разумеш

узроке и последице

историјских

збивања.

Непознати

појмови

објашњени су

на месту где се

први пут срећу

у уџбенику.

72

73 73

87 87

Подсети се градива

из претходне

школске године или

претходних лекција.

Илустрације територија,

на којима можеш да пратиш

оно о чему се говори у

основном тексту. На неке

можеш да прислониш

прозирне карте које се

налазе у додатку уџбеника,

и да видиш како су се те

територије мењале током

историје.

Занимљиво

На многим местима

наићи ћеш на

занимљивости, које

ће учење историје

учинити забавним. Ако

добро научиш лекције,

биће ти смешни и

цртежи који их прате!

Временске ленте и

схематски прикази

олакшаће ти

усвајање градива.

7 7


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Водич кроз уџбеник

На крају сваке лекције налазе се кључни појмови, резиме,

питања за проверу знања и задаци за истраживаче.

IX век X век XI век XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Милутин постао зет виосредно

је угрозила Драовор

из 1282. године да

ресто. Због тога су браћа

есет година (1301–1312).

ро 1321. године, али су

а настављени и међу њи-

добила име. Bизантијском

рођењу. Због тога су одлуког

од дванест апостола по

том апостолу да дају име.

ворођенче добило име Сии

процват у Милутиново

н располагао омогућила

манастира, а најраскошћ

299.

р са

нтијом

XIV

1301–1312.

ратовање

Милутина и

Драгутина

1282 – 1321.

Милутин

Кључни појмови

Урош Ι Татари рударство Јелена Анжујска

Византија Драгутин Милутин

Да поновимо најважније

Након продора Монгола и промене политичких прилика на Балкану,

нови српски краљ постаје Урош I (1242–1276). Током његове владавине Србија

је постала економски и привредно снажна држава. На развој рударства

у Србији у то време нарочито је утицао долазак Саса. Урош I је често ратовао

с Византијом и Угарском. Настојао је да ојача јединство државе. Његова

владавина прекинута је побуном његовог сина Драгутина, који је преузео

престо. Међутим, он је због повреде предао престо брату Милутину на сабору

у Дежеву. Драгутин је тада добио део земље на управу, а његови потомци

означени су за наследнике престола. По доласку на власт, Милутин

је одмах кренуо у борбу против Византије и проширио је државу ка југу и

североистоку. Мир с Византијом постигнут је 1299. и учвршћен браком између

Милутина и Симониде. Због непоштовања права наследства избио је

рат између браће. Сукоби су потрајали и међу њиховим синовима.

Шта смо научили

1. Какав је значај Татара у српској историји?

2. На који начин су Саси помогли развој рударства у Србији?

3. С којим државама у окружењу је Урош често водио ратове?

4. Како се завршио напад краља Уроша I на Мачву?

5. Упореди Милутинов и Драгутинов долазак на престо. У чему се разликују?

6. Која су најзначајнија проширења српске државе у време Милутина?

7. Зашто је избио рат између Милутина и Драгутина?

8. Која је најпознатија Милутинова задужбина?

Задатак за истраживача

Истражи зашто се широм Србије, а посебно у долини Ибра, организују

свечаности под називом Дани јоргована и која се прича везује за краља

Уроша и краљицу Јелену Анжујску. Зашто се баш у манастиру Градац, а не у

манастиру Сопоћани организује манифестација Дани краљице Јелене.

Дани јоргована,

Краљево

Дани краљице Јелене,

манастир Градац

Дани јоргована,

Маглич

До каквих података си дошао/дошла? На следећем часу разговарајте о својим

сазнањима.

Кључни појмови су најважнији појмови у лекцији

које треба да усвојиш и примењујеш.

У резимеу је укратко препричана свака лекција.

Ту се налази све оно што је важно да запамтиш.

Питања за проверу знања налазе се на крају сваке

лекције и служе за проверу и утврђивање градива.

Ако ти се допада историја као предмет, задаци

за истраживаче ће ти бити занимљиви. Они су

намењени ученицима који желе боље да савладају

и разумеју историју.

103 103

На крају сваке наставне теме налази се одељак Шта смо научили. Ту се налази пет

различитих врста питања и задатака. Своје познавање историје можеш тестирати

тако што ћеш покушати да одговориш на њих.

БЕЗ ЧЕГА ИСТОРИЧАР НЕ МОЖЕ

Ако знаш одговоре на ова питања, то значи да си савладао/савладала

основна историјска знања и основне појмове. Честитамо!

ИСТРАЖИВАЧ ПРОШЛОСТИ

У овим питањима задатак ће ти бити да анализираш историјске

изворе и да покажеш да ли их разумеш и да ли умеш да их

протумачиш. Не брини, није толико тешко колико звучи!

ИСТОРИЈА СВУДА ОКО НАС

Ово су најзанимљивији задаци! Они су везани за твој свакодневни

живот и твоје окружење. Одговарањем на ова питања разумећеш у

којој су мери прошли догађаји утицали на садашњост.

ТАЛЕНТОВАНИ ИСТОРИЧАР

Провери не само своје знање, већ и своје разумевање историјских

догађаја. Ово су тешка питања, која захтевају размишљање и труд.

Ако успеш да одговориш на њих, онда си заиста талентовани

историчар!

ЗА РАДОЗНАЛЕ

На крају сваке теме налазе се налози за радознале. То су питања,

укрштенице и задаци, намењени ђацима који желе да знају више. Они,

дакле, нису обавезан део наставе историје. Покушај да их решиш ако

се спремаш за такмичење – или ако желиш да добијеш 5+ из историје!

8


УВОД

1.

1.1. Основне одлике средњег века

и раног новог века

Истраживачки путоказ

100.

200. 300.

ЗаШто је проШлост људског

друШтва подељена на

историјске периоде?

ТРАЈАЊЕ И ОДЛИКЕ СРЕДЊЕГ И НОВОГ ВЕКА

Важно

Историја се дели на четири историјска периода: стари век, средњи

век, нови век и савремено доба.

око 3500.

г. пре н. е.

1. год. 476. 1492. 1914–1918. 2019.

СТАРИ ВЕК

СРЕДЊИ ВЕК

НОВИ ВЕК

САВРЕМЕНО

ДОБА

Трајао је од проналаска писма

до пада Западног римског

царства под власт варвара.

Трајао је од пада

Западног римског

царства до

Колумбовог открића

Америке.

Трајао је од

Колумбовог

открића

Америке до

Првог светског

рата.

Средњи век је историјски период који је уследио после старог века

и трајао око хиљаду година. Почео је у V веку падом Западног римског

царства, а завршио се крајем XV века открићем америчког континента.

Тада почиње историјски период нови век, који се протеже све до почетка

ХХ века. Окончан је Првим светским ратом.

У овом разреду учићете о историји човечанства у периоду средњег и

првим столећима новог века, све до проналаска парне машине.

Сматра се

да с Првим

светским

ратом почиње

савремено

доба, које још

увек траје.

столеће – век

9 9


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

пад Западног

римског царства

рани средњи век

СРЕДЊИ ВЕК

Велика сеоба народа која је почела продором

Хуна из Азије у Европу покренула је сеобе

варварских народа. Они су на том путу прешли

границе Римског царства и преплавили западну

Европу. После пада Рима 476. године под

налетима варвара на темељима Римског царства

ничу нове, варварске државе. Тиме почиње

средњи век. У том историјском периоду на

Балканско полуострво се досељавају словенски

народи, а међу њима и Срби. У средњем веку

се оснива и прва српска држава. Она је трајала

готово до краја средњег века.

Средњи век су обележиле велике промене

у друштву, обичајима, начину живота

и веровањима људи. За разлику од

многобожачких религија из периода старог

века, у средњем веку преовлађују једнобожачке

религије – хришћанство и ислам. Друштво

се мења, па уместо античких аристократа

друштвом владају племићи – властела и

свештенство. Највећи део потчињеног

становништва више не чине робови, већ

земљорадници и сточари. Опада значај градова.

Предаја

последњег

римског

цара

варварском

владару,

илустрација

Живот на селу,

средњовековна

илустрација

Свет који је Европљанима био познат у средњем веку

10


XII век

XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

позни средњи век

откриће

штампарије

откриће

Америке

рани нови век

проналазак

парне машине

НОВИ ВЕК

Нови век почиње с проналасцима у науци,

која су омогућила открића до тада непознатих

делова Земљине кугле. Значајан изум била је

штампарска машина, као и компас и нови тип

бродова, што је олакшало пловидбу морима

и довело до открића нових континената. Тако

је 1492. Кристифор Колумбо, ђеновљански

морепловац у шпанској служби, дошао до обала

Америке и сусрео се са „новим светом”.

У новом веку Европљани су открили нове

континенте (Америку и Аустралију). Тако су

створени услови за далека путовања, због чега

је долазило до упознавања и мешања разних

народа. Друштво се поново мења, а с временом

становници градова постају најзначајнији

друштвени слој. Настају нови обичаји и

веровања и мења се начин живота људи.

Први период новог века окончава се научним

проналасцима попут парне и шиваће машине.

Ти проналасци су условили даље промене у

друштву, о чему ћете учити у седмом разреду.

„Санта Марија” (Света Марија, тј. Богородица),

брод Кристифора Колумба

Парна машина коју је у другој половини XVIII

века конструисао британски изумитељ Џејмс Ват

Свет који је био познат у новом веку након великих географских открића

11 11


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Време трајања

(хронолошки оквир)

Континенти који

су били познати

Европљанима

Друштвени слојеви

Религије

Основне одлике историје

старог века

Од IV миленијума пре

н. е. до V века нове ере

Европа, делови Азије и

Африке

Аристократија,

свештенство, слободни

људи, робови

Многобожачке религије,

јудаизам, хришћанство

Разликуј

Основне одлике историје

средњег века

Од V века до XV века

Европа, делови Азије и

Африке

Властела (племићи),

свештенство, сеоско

становништво (сељаштво),

градско становништво

(грађанство)

Хришћанство, јудаизам,

ислам

Основне одлике историје

раног новог века

Од XV века до средине

XVIII века

Европа, Азија, Африка,

Америка, Аустралија

Властела (племићи),

свештенство, сеоско

становништво (сељаштво),

градско становништво

(грађанство)

Хришћанство, јудаизам,

ислам

Кључни појмови

средњи век нови век хронологија

друштво религија

Да поновимо најважније

Средњи век је историјски период који је почео крајем V века Великом

сеобом народа и падом Западног римског царства. Завршио се крајем

XV века великим географским открићима и Колумбовим откривањем

Америке. По завршетку средњег века уследио је историјски период нови

век. Трајао је скоро пет векова и завршио се с Првим светским ратом

(1914−1918). Средњовековна историја Европљана везана је за простор

Европе и Средоземља. Европљани су у новом веку истражили Земљину

куглу и открили нове континенте: Америку и Аустралију. Друштво средњег

и новог века делило се на више друштвених слојева. Историју средњег и

новог века обележио је јак утицај једнобожачких религија.

Шта смо научили

1. Наведи најважније догађаје који су обележили почетак и крај историје

средњег и новог века.

2. Које су континенте Европљани открили у новом веку?

3. Наведи називе друштвених слојева који су постојали у средњем и

новом веку.

4. Наведи разлике и сличности старог, средњег и новог века.

Задатак за истраживача

Размисли да ли и данас у твом месту, али и уопште у друштву постоје

грађевине, документа или обичаји који су настали током средњег и новог

века. Да ли се нешто од тога користи и данас? Разговарај о овој теми с наставником

или наставницом и осталим ученицима из одељења. До каквих

закључака сте дошли?

12


XII век

XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

1.2. Средњи век

Истраживачки путоказ

Замисли да си детектив

који је добио задатак

да истражи неки важан

догађај из средњег века.

Где би све могла/могао да

тражиШ доказе?

Писана реч

„Ја, међутим, пиШем

историју, не судим на основу

порекла и крвног сродства,

већ на основу владања и

врлине, како налаже једна

историја.”

Aна Комнина, византијска

принцеза и писац историјског списа

ВРЕМЕ И ПРОСТОР

Средњи век је историјски период који је почео у V веку, падом Западног

римског царства, а завршио се великим променама насталим у XV веку.

Пошто је 476. године збачен са престола последњи римски цар, Западно

римско царство је престало да постоји. Источни део царства, са центром

у Константинопољу, опстао је још хиљаду година. Ипак, с нестанком

западног дела Римског царства променила се слика Европе. Због тога се тај

догађај узима за крај историје старог и почетак средњег века.

Пљачка Рима,

слика из XIX века

Како је сликар

из XIX века

представио

понашање освајача

Рима?

Стари век

рани

средњи век

Средњи век

позни

средњи век

Нови век

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

пад Западног

римског царства

откриће штампарске

машине

откриће новог

континента, Америке

13 13


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Медитеран –

Средоземље; назив за

простор Средоземног

мора и његових

обала, а обухвата

делове Европе,

Африке и Азије.

Током средњег века одигравале су се велике промене у историји Европе.

Настајале су и нестајале државе, у Европу се досељавали различити

народи, мешале се религије и културе. Историјски период средњег века

окончан је у XV веку, када је дошло до великих открића. Око 1450. године

конструисана је прва штампарска машина, што је утицало на брже и јефтиније

умножавање књига. Поморска експедиција на челу са Кристифором

Колумбом открива 1492. године нови континент − Америку. Наведени догађаји

означили су крај средњовековне историје.

Европљани су у средњем веку знали за Европу, северну Африку и делове

Азије – Блиски и Средњи исток. Имали су веома скромна сазнања о

удаљеним народима, државама и културама. Ипак, успели су да стигну до

Кине на истоку и до Гренланда на западу. Тако се средњовековна историја

коју ми изучавамо углавном одвијала на простору Европе и Медитерана.

Размисли

Погледај страну

10, па закључи који

континенти нису били

познати Европљанима

у средњем веку. Шта

мислиш, због чега?

Разговарај о овој

теми с наставницом

или наставником и

осталим ученицима

из одељења.

Физичко-географска

карта Европе и

Медитеранa

ДРЖАВЕ, ДРУШТВО И РЕЛИГИЈА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

У средњем веку су на територији уништеног Западног римског царства

настале нове државе. Средњовековне европске државе су по уређењу

биле монархије, што значи да је државом владао један владар, који је могао

носити титулу цара, краља, кнеза или неку другу титулу. Источно римско

царство је опстало и постојало је током читавог средњег века. У овом

историјском периоду настала је и српска држава.

14


XII век

XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Као и у старом веку, и друштво у средњем веку делило се на више различитих

друштвених слојева. Највиши слој чинили су имућни људи који

су названи властела или племићи. Властелин је држао земљишни посед

феуд, због чега се средњовековно друштво другачије назива и феудално

друштво.

Поред властеле, значајан утицај у средњем веку имало је свештенство,

а најбројнији друштвени слој било је сеоско становништво. Крајем

средњег века развија се и грађанство као значајан друштвени слој.

властела (племићи) –

владајући друштвени

слој у средњем веку

феуд – земљишни

посед у средњем

веку који је држао

властелин (племић)

Краљ

Властела

СвеШтенство

Сеоско

становниШтво

Током средњовековне историје хришћанство је постало најутицајнија

вера, с највећим бројем верника. У овом историјском периоду опстао је

и јудаизам – стара једнобожачка религија. У VII веку је настала још једна

једнобожачка религија – ислам.

Друштвени слојеви

у средњем веку

Зашто су

друштвени слојеви

представљени на

илустрацији у облику

троугла?

Подсети се

Када је настала

хришћанска вера?

Утицај цркве

на културу и

свакодневни живот

Опадање трговине –

натурална размена

Градови губе значај.

ПРОМЕНЕ КОЈЕ

СУ ОБЕЛЕЖИЛЕ

СРЕДЊИ ВЕК

Феудално друШтво –

властела,

свеШтенство и

зависно сељаШтво

Једнобожачке

религије:

хриШћанство,

ислам, јудаизам

Промене у уређењу

државе: феудалне

монархије

15 15


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Подсети се

Целокупна прошлост

човечанства, самим

тим и средњи век,

упознаје се преко

историјских извора.

Подсети се шта су

историјски извори,

како се деле и

зашто су важни

за проучавање

историјских догађаја.

Постоје многобројни историјски извори настали у средњем веку, од

V до XV века, захваљујући којима сазнајемо како су изгледале средњовековне

државе и друштва, у шта су људи веровали, какве су грађевине градили,

како су се хранили, облачили, како су се понашали и како су живели.

Историјски извори се деле на писане и материјалне.

Архив Србије у

Београду

Народни музеј у

Београду

Народна библиотека

Србије у Београду

Архиви, музеји и бибилотеке су важне установе у којима се чувају историјски извори.

Наведи сличности и разлике између ових установа.

пергамент – подлога

за писање која

се правила од

животињске коже

Писани извори су најбројнији а чине их текстови на основу којих сазнајемо

највредније податке о историји. Они могу бити писани на различитој

врсти материјала: папирусу, хартији, пергаменту, камену, металу,

малтеру...

Занимљиво

Према легенди, један египатски владар забранио је извоз папируса из

Египта. Због тога је владар Пергама у Малој Азији наредио да почне производња

новог материјала за писање, који је по том граду назван пергамент. С

временом је пергамент потиснула хартија, чија је производња била знатно

јефтинија.

У најзначајније писане изворе за средњи век убрајамо: житија, биографије,

повеље, писма, записе, натписе, летописе, законе.

Житија

Биографије

Повеље

Писма

Летописи (хронике)

Закони

Натписи

Списи у којима се описује живот светитеља, људи које је црква после смрти

прогласила за свеце

Дела у којима се описује живот владара или неке истакнуте личности

Документи којима владар или властела додељују нека права или привилегије

Документи у којима су размењиване вести и поруке

Списи у којима су догађаји бележени хронолошким редом, из године у годину

Документи у којима су писана права и обавезе становништва

Текстови исписивани на прстењу, мачевима, споменицима, иконама, тканини

16


XII век

XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Многи народи су имали своје светитеље којима су посвећена житија.

Најпознатија српска средњовековна житија посвећена су Светом Сави.

Зборник српских житија,

XIV век

Повеља српског

средњовековног владара

деспота Ђурђа Бранковића

Савремени документ

Како данас изгледају званични документи које издаје председник државе или нека

институција? Каква је разлика између данашњих докумената и средњовековних повеља?

Материјални извори представљају остатке свакодневног живота.

Могу бити предмети, грађевине, уметничка дела. У њих спадају: посуде,

оружје, накит, новац, храмови, дворови, тврђаве, фреске, иконе.

Историјски извори представљају важну културну баштину једног народа.

Проналажење и тумачење историјских извора најтежи је задатак у

изучавању историје.

културна баштина –

предмети, грађевине,

споменици,

језик, писмо,

традиционални

занати, фолклор

и све остало што

има велики значај

за културу једног

народа и чува се и

преноси с генерације

на генерацију

Средњовековно оружје и опрема Голубац – тврђава, XIV век Чаша, ΧΙV век

Какве податке пружају средњовековни материјални историјски извори?

Кључни појмови

средњи век Медитеран друштвени слојеви

религија историјски извори

17 17


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Да поновимо најважније

Средњи век је историјски период који је почео у V веку, а завршио

се током друге половине XV века. Почетак и крај историје средњег века

обележиле су велике друштвене промене. У V веку је престало да постоји

Западно римског царство, а током друге половине XV века откривен је

нови континет − Америка. Средњовековна историја Европљана везана је

за простор Европе и Средоземља. Друштво се у средњем веку делило на

више друштвених слојева: феудалце, свештенство, сељаштво, а пред крај

средњег века и грађанство. Извори за историју средњег века су бројни и

деле се на писане и материјалне. Најзначајнији писани извори су: житија,

биографије, повеље, писма, летописи, закони. Материјални извори могу

бити предмети, грађевине, уметничка дела итд. Велики број извора чува се

у архивима, музејима и библиотекама.

Шта смо научили

1. Наведи најважније догађаје који су обележили почетак и крај средњег

века.

2. Наведи називе друштвених слојева и религија које су постојале у

средњем веку.

3. Шта су историјски извори?

4. Која је основна подела историјских извора?

5. Која је разлика између житија и биографија?

6. Шта су повеље?

7. Размисли о томе да ли један извор истовремено може бити писани и

материјални. Наведи пример.

Задатак за истраживача

Средњовековна тврђава у Смедереву

Позоришна представа у Смедеревској тврђави

Размисли да ли у твом месту, или у његовој околини, постоје грађевине

настале у средњем веку. Ако постоје, да ли се неке од њих користе и данас?

Разговарај о овој теми с наставником или наставницом и осталим ученицима

из одељења. До каквих закључака сте дошли?

18


XII век

XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

1.3. Шта смо научили?

БЕЗ ЧЕГА ИСТОРИЧАР НЕ МОЖЕ

1. Пажљиво погледај графикон којим је представљена подела прошлости.

ПРОШЛОСТ

ПРАИСТОРИЈА

ИСТОРИЈА

У празна поља графикона упиши називе историјских периода.

2. Обележи на ленти времена историјске периоде, а затим сваки период обој

различитом бојом.

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3. Повежи почетак (или крај) историје средњег и новог века и догађај или појаву који

су обележили овај период тако што ћеш у поље испред догађаја или појаве уписати

једно или два одговарајућа слова.

а) почетак историје средњег века откриће штампарије

б) крај историје средњег века Први светски рат

в) почетак историје новог века откриће Америке

г) крај историје новог века пад Западног римског царства

4. Наведене тврдње односе се на периоде историје старог, средњег и новог века.

Пажљиво их прочитај, а затим подвуци тврдње које се односе на основне одлике

историје средњег века.

а) Друштво су чинили слободни људи и робови.

б) Друштво су чинили феудалци, свештенство, сељаштво и грађанство.

в) Европљани нису знали за постојање континената Америке и Аустралије.

г) Култура се развијала под јаким утицајем једнобожачких религија – хришћанства и

ислама.

д) Култура се развијала под јаким утицајем многобожачких религија.

ђ) Европљани су знали за постојање континената Америке и Астралије.

19 19

19


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

5. Пажљиво прочитај наведену реченицу, а затим је допуни тако што ћеш заокружити

слово испред тачног одговора.

Да би написао поуздану и тачну историју средњовековног доба, један историчар би

требало да:

а) прочита много историјских романа и одгледа велики број историјских филмова;

б) разговара са што више старијих људи који ће му причати о својим сећањима на

прошле дане;

в) проучи много различитих историјских извора насталих током историје средњег

века.

ИСТРАЖИВАЧ ПРОШЛОСТИ

6. Пажљиво погледај карту света и затим на њој:

а) црвеном бојом обележи простор Медитерана;

б) обележи дијагоналним линијама простор који је Европљанима био познат током

историје средњег века;

в) плавом бојом обележи континенте које су Европљани открили током историје

новог века.

7. Пажљиво погледај наведене илустрације и фотографије. Заокружи слова поред оних

за које мислиш да приказују историјске изворе настале током историје средњег века.

А Б В Г

Д Ђ Е Ж

20

20


XII век

XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

ИСТОРИЈА СВУДА ОКО НАС

8. Пажљиво погледај фотографије.

Стрип Хогар Страшни Филмски плакат Филмски плакат

Шта можеш да закључиш на основу приказаних фотографија? Да ли су

средњовековне теме и данас инспирација за стварање уметничких дела, филмова,

стрипова? Напиши на линији шта си до сада користио/користила (или које си

филмове гледао/гледала) у свакодневном животу, а да знаш да је инспирисано

историјом средњег века. Разговарајте о овој теми на часу с наставницом или

наставником.

ТАЛЕНТОВАНИ ИСТОРИЧАР

9. Замисли да си историчар.

Коју врсту писаних историјских извора ћеш користити ако је потребно да:

а) проучиш живот једног владара?

б) откријеш коме је владар доделио земљу на којој је изграђен манастир?

в) како су се хронолошким редом одвијали догађаји у некој држави?

г) сазнаш каква је права и обавезе имало становништво неке државе?

Напиши одговоре на линије.

ЗА РАДОЗНАЛЕ

10. Реши укрштеницу:

Водоравно:

1) назив за најмоћнији друштвени

слој у старом веку, у средњем су

називани властела или феудалци

2) били су у старом веку

друштвени слој који је имао

најмање права и слобода

3) назива се и оцем историје

4) на основу њих проучавамо

прошлост

5) означава временски период од

сто година

1)

2)

3)

4)

5)

РЕШЕЊЕ:

21 21

21


V век VI век VII век

VIII век IX век X век

XI век

2.

СТВАРАЊЕ ЕВРОПЕ

2.1. Велика сеоба народа

Истраживачки путоказ

ЗаШто се људи селе?

Писана реч

„Желећи да тако

многољудан, а иначе и

утврђен град [Наисус]

заузму, варвари стану

нападати свим средствима.”

Приск, Историја

ПОЧЕТАК И ТОК ВЕЛИКЕ СЕОБЕ НАРОДА

Важно

Сеобе или миграције (од латинске речи migratio – кретање) представљају

премештање становника с једне територије на другу.

Врата народа –

назив за равницу која

се простире између

планине Урал на

северу и Каспијског

језера на југу. То је

био природан пут

преласка азијских

народа у Европу.

Велика сеоба народа је процес премештања и насељавања бројних

народа на територији Европе. Трајала је више векова, од краја IV до краја

IX века. У том раздобљу бројни азијски, германски и словенски народи населили

су простор Европе и створили своје прве државе.

Велику сеобу народа покренуо је продор Хуна у Европу. Овај азијски

народ је на европско тло дошао 375. године, прошавши кроз Врата

народа. Хуни су били сурови ратници, који су својом појавом и пљачкама

ширили страх међу народима. После Хуна, истом равницом су у Европу

продирали и други азијски народи.

Пролазак Хуна

кроз Врата народа

и њихове најезде у

Европи током IV и V

века

22


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

НАСТАНАК ПРВИХ ГЕРМАНСКИХ ДРЖАВА

Продор Хуна са истока у Европу крајем IV века покренуо је сеобу бројних

германских народа. Током сеоба међу њима су су се издвојили Готи,

Франци, Вандали, Англи и Саксонци (Саси).

Подсети се

С каквим

проблемима се

суочавало Римско

царство током III и IV

века? Како су његови

војници бранили

своје границе од

упада варвара?

Велика сеоба

народа током IV и V

века

Римско

царство

Германи

Словени

Балтичка

племена

Келтска

племена

Продори Хуна

Правци

кретања

германских

племена

Германско племе Готи поделило се на

Остроготе – источне Готе, који су основали

државу на простору Апенинског полуострва,

и Визиготе – западне Готе, који су се населили

на Пиринејском полуострву и тамо основали

државу.

Франци, још једно германско племе, заузели

су простор тадашње римске провинције

Галије (данашња Француска), где су касније

основали Франачку државу. Вандали су

средином V века разорили и опљачкали Рим.

Остали су запамћени по пљачкашком и рушилачком

понашању, које се по њима данас

назива вандализам. Населили су територије

северне Африке где су основали и своју државу.

Германска племена Англи и Саксонци

(Саси) населили су простор Британије.

Подсети се

Подсети се градива

из претходног

разреда или погледај

на карти где се

налазе Пиринејско

и Апенинско

полуострво.

Германски ратник

Како је обучен

германски ратник?

Коју врсту оружја је

користио?

23 23


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Варвари пљачкају Рим,

слика из XIX века

Споменик у бразилском

граду Пелотасу

Телефонска говорница

у Токију, Јапан

Пажљиво погледај илустрације. Анализирај шта видиш на њима. Зашто се у данашње време овакве појаве у

друштву називају вандализам? Уз помоћ наставника или наставнице и осталих ученика у одељењу опишите

значење овог појма данас.

Германски народи у Великој

сеоби народа

Готи

(Визиготи и

Остроготи)

Франци

Вандали

Саксонци

(Саси)

Англи

Остали

германски

народи

СЛОВЕНИ И АВАРИ

Подсети се

На карти на страни

22 погледај где се

налазе Балтичко

море, планина

Карпати и река

Дњепар.

Током Велике сеобе Европом су се кретали и насељавали је и народи

словенског порекла. Сеобе Словена почеле су крајем V и током VI века.

Словени су пре сеоба живели на простору између Балтичког мора на северу,

планине Карпати на југу и реке Дњепар на истоку. Правци кретања

поделили су их на три групе: Западне, Јужне и Источне Словене.

Занимљиво

Име Словени највероватније потиче од глагола словити – говорити. Стога

њихово име значи „они који говоре истим језиком”.

24


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Словенски

народи у Великој

сеоби народа

Западни Словени

Јужни Словени

Источни Словени

Чеси, Словаци, Пољаци,

Лужички Срби

Срби, Хрвати,

Словенци

Руси

Важно

После сеоба у средњем веку и промена које су се дешавале током дуге

историје људског друштва међу словенским народима су се издвојили и

настали други народи. Данас, на почетку XXI века, у јужнословенске народе

убрајају се и Бошњаци, Македонци, Црногорци и Бугари.

Словенски ратник

Како је обучен

словенски ратник?

Коју врсту оружја је

користио?

Хуни

Азијски народи

у Великој сеоби

народа

Авари

Средином VI века из Азије су у Европу

пристигли Авари. Они су били

вешти коњаници и ратници. Основали

су своју државу на простору Панонске

низије. Са ових територија, крајем VI и

почетком VII века, често удружени са

словенским племенима, Авари су нападали

и пљачкали Византију. Аварску

државу уништили су Франци, после

чега су се стопили с другим народима,

па им се губи траг у историји.

Нове државе у

Европи и Источно

римско царство

(Византија) крајем V

и почетком VI века

Упореди ову карту са

приказом данашњих

држава у Европи.

25 25


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

ПОСЛЕДИЦЕ ВЕЛИКЕ СЕОБЕ НАРОДА

Велика сеоба народа променила је изглед Европе. На простор уништеног

Западног римског царства населили су се различити народи који су

створили нове државе. Дошло је до мешања људи, њихових култура,

обичаја и језика. Настале су значајне друштвене и привредне промене.

Створена је нова Европа, која се даље мењала и развијала кроз историју

средњег века.

Лента времена

Велике сеобе народа

Хуни

Остроготи

Визиготи

Франци

Англи и Саксонци

Вандали

Словени

Авари

IV V VI VII

301 401 501 601

375.

Пролазак Хуна

кроз Врата народа

476.

Пад Западног

римског царства

Размисли

Које групе европских

језика се данас

говоре у Европи? Да

ли можеш да уочиш

везу између Велике

сеобе народа и

распрострањености

данашњих европских

језика?

Језици у Европи

Пажљиво погледај

дату карту и у

разговору са

ученицима из

одељења и уз помоћ

наставнице или

наставника, покушај

да образложиш зашто

се данас у одређеним

деловима Европе

говоре наведене

групе језика.

СЕВ.

26


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Кључни појмови

Велика сеоба народа Хуни Врата народа

Германи Словени вандализам

Да поновимо најважније

Велика сеоба народа је процес кретања и насељавања германских,

словенских и азијских народа у Европу, који је трајао од краја IV до краја

IX века. Почетак сеобе изазвао је продор Хуна у Европу 375. године. Они

су на европске територије дошли прошавши кроз равницу Врата народа.

У сеоби су учествовали бројни народи азијског (Хуни и Авари), германског

(Франци, Готи, Вандали, Англи, Саксонци) и словенског порекла (Западни,

Јужни и Источни Словени). Током сеобе у другој половини V века уништено

је Западно римско царство, а на његовој територији основано више нових

држава. Најјаче међу њима биле су државе Франака, Острогота и Визигота.

Шта смо научили

1. Наведи најважније догађаје који су обележили почетак и крај Велике сеобе

народа.

2. Помоћу карата датих у лекцији наведи територије у Европи које су населили

германски, словенски и азијски народи.

3. Наведи правце кретања Словена у сеоби.

4. Објасни зашто су током Велике сеобе народа поједини народи „нестајали”

и губи им се траг у историји.

5. Које су последице Велике сеобе народа?

Задатак за истраживача

Архелози у потрази за материјалним

историјским изворима

Словенски и германски накит из раног

средњег века

Размисли како историчарима могу помоћи археолози у истраживању

података о правцима и времену сеоба варварских народа. Шта мислиш,

које се све врсте историјских извора могу користити у проучавању Велике

сеобе народа у раном средњем веку?

27 27


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

2.2. Настанак и развој

феудалног дру тва

Истраживачки путоказ

Од чега је зависила

припадност људи

одређеним друШтвеним

слојевима?

Писана реч

„На коме почива свет? На

попу, ратару и војнику. Поп

моли бога за сав свет, ратар

храни и попа и војника,

а војник брани и попа и

ратара.”

Адалберон Лаонски,

„Песма краљу Роберу”, XI век

Подсети се

Који друштвени

слојеви су постојали

у државама старог

века?

натурална привреда

– затворен облик

производње у ком

становништво

производи робу само

за своје потребе и

размењује је за друга

привредна добра

ДРУШТВЕНЕ И ПРИВРЕДНЕ

ПРОМЕНЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Велика сеоба народа и пад Западног римског царства променили су

начин живота на простору западне Европе. У најездама варвара и ратовима

порушен је велики број римских градова. Зато је све више људи живело

на селу од пољопривредне производње. Трговина је почела да опада јер је

становништво у селима производило робу само за своје потребе. Оно што

нису могли сами да произведу, набављали су разменом с другима. Овакав

начин производње назива се натурална привреда а плаћање разменом

робе назива се плаћање у натури.

ФЕУДАЛНО ДРУШТВО

Важно

У првим вековима средњег века издвојила су се три друштвена слоја:

властела, свештенство и зависно сеоско становништво – кметови.

Подсети се

Зашто се

средњовековно

друштво назива и

феудално друштво?

Друштво средњег века, илустрације из XV века

Којим друштвеним слојевима припадају људи представљени на илустрацијама?

28


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Најбројнији друштвени слој чинило је зависно сеоско становништво

– кметови. Кмет је био сељак који је живео и радио на феуду – поседу властелина.

Био је обавезан да део прихода са земље даје свом господару, али

је део задржавао за себе и своју породицу. Није имао право да напушта

земљу и зависио је од свог господара. Већину кметова су чинили земљорадници,

а поред њих су овом слоју припадали и сточари.

Размисли

Шта је спречавало

зависне сељаке да

постану слободни

људи?

ЗАМАК

ЦРКВА

ПОЉА ЗА

ИСПАШУ СТОКЕ

КМЕТОВИ

РАДИОНИЦА

МЛИН

Средњовековни феуд

Закључи на основу илустрације како је изгледао живот на једном средњовековном феуду.

Као најмоћнији друштвени слој, феудалци су једни другима пружали

међусобну заштиту и подршку. Овакви односи у средњем веку названи су

вазални односи. Вазални односи су били засновани на даривању земље

као залога за оданост у служби. Крупнији властелин – сениор уступао је

део своје земље ситнијем властелину – вазалу. Вазал се заузврат обавезивао

да ће бити одан сениору и ратовати за њега. Захваљујући поседу који

је добијао на коришћење вазал је увећавао своје богатство, али је морао

сам да опрема војску. Заузврат је од свог сениора добијао заштиту. Уколико

вазал прекрши заклетву, бивао је кажњен одузимањем поседа, понекад

и губитком живота.

Важно

Вазални односи су односи верности и службе у које су у средњем

веку улазили слободни људи.

29 29


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

КРАЉ

Размисли

Зашто у средњем

веку и кметови нису

улазили у вазалне

односе?

феуд и кметови

оданост војна помоћ

КРУПНА ВЛАСТЕЛА (КРАЉЕВИ ВАЗАЛИ)

храна заштита склониште

војна служба

дужност

СИТНА ВЛАСТЕЛА – ВИТЕЗОВИ

(ВАЗАЛИ КРУПНЕ ВЛАСТЕЛЕ)

Феудална друштвена

структура и вазални

односи

Размисли

У средњем веку је

постојала изрека

краљева: „Вазал

мог вазала је и мој

вазал”. Погледај

пажљиво илустрацију

и одговори како је то

било могуће.

храна заштита склониште

обрађују земљу

дају део прихода

КМЕТОВИ (ЗАВИСНИ СЕЉАЦИ)

Размисли

Где се на илустрацији

уочава потчињеност

вазала сениору?

Врховни господар у средњовековним

државама био је владар – краљ

или цар. Његову моћ и значај штитили

су црква и свештенство, тумачећи је

божијом вољом. Власт и моћ владара

зависиле су од подршке цркве и оданости

властеле.

Ступање у вазалне односе,

средњовековна илустрација

Ко присуствује догађају ступања

у вазалне односе? Како су

представљени вазал и сениор?

Свештенство је чинило значајан

друштвени слој средњег века. Свештеници

су били посредници између Бога

и народа, и старали су се о његовом

духовном животу. Једна од најизраженијих

карактеристика средњег века је

велики утицај цркве и свештенства на

живот и друштво овог историјског периода.

30


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

ВИТЕЗОВИ

Витезови су били ситнија властела која је служила своје сениоре и

владара. Средњовековни витезови су били ратници с тешким оклопима,

опремљени оружјем као што су били мач, копље, буздован, штит. Осим доброг

оружја и оклoпа, било је важно да витез има и доброг коња.

Размисли

Прочитај цитат с

почетка лекције

(„Писана реч”). Он

говори о улози

витезова, свештеника

и кметова у

средњовековном

друштву. Ко је од њих

ратар, ко поп, а ко

војник?

Витезови у борби, илустрација из IX века

Витезови у борби, илустрација из XIII века

Које сличности и разлике уочаваш на средњовековној илустрацији витезова у IX веку у

односу на каснији, XIII век?

Из историјског извора

Овако је у једном средњовековном спису из XIII века описано шта се

очекивало од витеза:

„Свако ко хоће да буде витез мора бити великодушан, племенит, скроман,

дарежљив, беспрекоран и частан; великодушан у несрећи [...]. Послушај

правила: ризиковати храбро живот за хришћанску веру, ослобађати

хришћанску цркву и њене слуге од свих угњетача, штитити удовице, малолетнике

и сирочад у невољама, избегавати неправедне ратове, не лишавати

државу власти, не отуђивати никада феуде краљевства или царства и

беспрекорно живети пред Богом и људима овога света.”

Размисли

Какво је било

витешко понашање?

Да ли и данас можемо

рећи за неког да

има праве витешке

особине?

Витешка опрема

Шта мислиш, да ли је

витез могао сам да се

обуче или је морао

да има помоћника у

облачењу?

Средњовековна илустрација витезова

У раном средњем веку друштво се поделило на три друштвена слоја са

значајним међусобним разликама. Између властеле, свештеника и кметова

постојале су велике разлике у начину живота. Ретко је припадник једног

друштвеног слоја прелазио у други.

Размисли

Шта данас одређује

положај појединца?

Да ли данас постоје

разлике међу људима

и како оне настају?

31 31


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Кључни појмови

натурална привреда феудално друштво вазални односи

сениор вазал витез кмет

Да поновимо најважније

У првим вековима раног средњег века издвојила су се три друштвена

слоја: властела (феудалци), свештенство и зависни сељаци, кметови. Већину

су чинили зависни сељаци који су живели на селу и обрађивали земљу

феудалаца. Преовладавала је натурална привреда јер су људи углавном

користили оно што су сами производили и узгајали на земљи. Властела се

међусобно штитила улазећи у вазалне односе. Међу средњовековним вазалима

најбројнији су били витезови који су припадали ситнијој властели.

Од витеза се очекивало да буде храбар и частан, и заштитнички настројен

према слабијима од себе.

Шта смо научили

1. Наведи друштвене слојеве на које се делило становништво током раног

средњег века.

2. Зашто су људи на почетку средњег века претежно живели на селу?

3. Које су најважније одлике натуралне привреде?

4. Шта су вазални односи и ко је ступао у њих?

5. Ко су били витезови и ком друштвеном слоју су припадали?

6. Које особине је требало да има витез?

Задатак за истраживача

Савремена

илустрација

средњовековног

витеза

Средњи век се данас често представља у узбудљивим играним филмовима

и компјутерским игрицама. У њима су витезови приказани у сјајним

оклопима, са богато украшеним штитовима и мачевима. Али, да ли је

средњовековни витез заиста тако изгледао?

Ако желиш да сазнаш како су стварно изгледали средњовековно

оружје и опрема витеза, требало би да посетиш неки музеј средњег века.

Обиђи неки музеј у свом месту или околини или погледај интернет сајтове

музеја у Србији. Из ког периода потиче средњовековно наоружање које се

чува у њима?

Упореди средњовековно оружје и оклопе с витешком опремом коју

можеш да видиш у модерним филмовима или компјутерским игрицама. У

чему су сличности и разлике?

32


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

2.3. Државе раног средњег века

(Византија, Франачка и Арабљани)

Истраживачки путоказ

Каква је била судбина

Римског царства после

Велике сеобе народа?

Писана реч

Држава је независна

заједница људи једне или

виШе народности, стално

насељених на одређеној

територији.

Речник српскога језика

ВИЗАНТИЈА – РИМСКО ЦАРСТВО НА ИСТОКУ

Почетком IV века римски цар Константин је одлучио да влада државом

из нове престонице у источном делу царства. Изабрао је стари трговачки

град Визант, са три стране окружен морем. До 330. године изграђене су

нове зграде, тргови и улице. Град је имао погодан положај jeр се налазио

на граници између Европе и Азије, где су се укрштали важни трговачки

путеви.

Подсети се

Какви проблеми су

постојали у Римском

царству у IV веку?

Позиција Константинопоља

Назван је Константинопољ по своме оснивачу. Заштићен високим, дебелим

зидинама, постао је током средњег века не само највећи већ и један

од најбоље брањених градова.

Изглед

Константинопоља,

реконструкција

С временом, град су

почели називати и

Други Рим или Нови

Рим. Шта мислиш,

због чега?

33 33


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Истанбул, савремена фотографија

Занимљиво

Словени су у средњем веку Константинопољ називали Цариград

зато што у њему живи цар. У XV веку град су освојили

Турци Османлије. С временом, добио је назив Истанбул. Данас

је највећи град у Турској и један од најлепших градова у Европи

и на свету.

Подсети се

Зашто је Римско

царство подељено на

Западно и Источно

римско царство? Када

и зашто је престало

да постоји Западно

римско царство?

Да ли је тачно да

је Византија била

најмоћнија држава у

средњем веку?

Размисли

Шта мислиш, зашто

овaj средњовековни

становник

Константинопоља

никада није чуо за

Византију?

Источно римско царство, односно Византија, за разлику од Западног,

опстало је током Сеобе народа. Становништво је било хришћанско, а себе

је и даље називало Римљанима. Историја Византије завршава се у XV веку

када су је освојили Турци Османлије.

Никада нисам чуо за ту државу!

Прва и најмоћнија држава нашег

света је Римско царство са

престоницом у Константинопољу!

Занимљиво

Назив Византија за источне делове Римског

царства настао је тек у XVI веку, према

имену града Византа. Тако је направљена

разлика између Римске државе у старом

веку и Римске државе у средњем веку.

Данас се за ову средњовековну државу

највише користи назив Византија, а њено

становништво се назива Византинцима.

Средином VI века Византијом је владао цар Јустинијан (527–565), који

је желео да обнови некадашњу моћ Римског царства и освајањима врати

територије на западу. Проширио је границе државе на Апенинско полуострво,

северне обале Африке и мање делове Пиринејског полуострва.

Уређење државе усавршио је је доношењем различитих закона.

Медитеран и

Византија у време

Јустинијанових

освајања у VI веку

Подсети се, који

народи су током

Велике сеобе народа

населили територије

Апенинског

полуострва,

северне Африке

и Пиринејског

полуострва?

34


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Занимљиво

Цркву Свете Софије градило је десет хиљада људи неколико година, а за

њену изградњу коришћени су најскупоценији материјали – мермер, злато,

сребро и слоновача. Унутрашњост цркве била је украшена величанственим

мозаицима. Када је храм освештан, причало се да је Јустинијан ускликнуо:

„Соломоне, превазишао сам те!”

Размисли

Шта мислиш, зашто

је Јустинијан сматрао

да је надмашио

Соломона?

Црква Свете Софије у Истанбулу коју је подигао

цар Јустинијан

После турског освајања Константинопоља црква

је претворена у муслиманску богомољу, џамију.

Истражи која је данас намена Свете Софије.

Цар Јустинијан и његови дворани, мозаик из

VI века, Црква Сан Витале у Равени, Италија

Размисли зашто је црква која се налази у Италији

украшена мозаицима с ликом цара Јустинијана.

Тековине Јустинијанове владавине нису дуго трајале. Границе Византијског

царства биле су угрожене готово са свих страна. Територије на

Балкану биле су све изложеније нападима Словена. Да би сачувао државу,

цар Ираклије је почетком VII века спровео важне војне реформе којима је

побољшао војску и зауставио слабљење царства. Наредна два века Византија

је бранила своје територије од упада Бугара и Арабљана.

Подсети се

Шта су реформе?

Занимљиво

Византинци су у одбрани свог главног града

користили посебно оружје, такозвану грчку ватру.

Била је то течна запаљива маса која се лако

лепила и хватала за различите материјале, а могла

је да горећи плива и по површини воде. Византинци

су је користили у поморском ратовању,

тако што су је бацали кроз посебне цеви на непријатељске

бродове.

Грчка ватра, средњовековна илустрација

Препознај Византинце на илустрацији.

35 35


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Нови период успона и јачања Византија је доживела током X и XI века.

Најзначајнији цар у ово време био је Василије II, који је обновио снагу и

углед Византије. У време његове владавине територија Византије обухватала

је простор Балканског полуострва у Европи и Мале Азије на азијском

континенту.

Византијско царство у XI веку

Подсети се

Шта су јавне

грађевине? Наведи

неке примере јавних

грађевина подигнутих

у старом веку.

Током историје раног средњег века Византија је била најразвијенија

држава тадашњег света. Очувана је и негована грчка култура старог века,

сачуване и преписиване античке књиге, подизане раскошне јавне грађевине,

постојале школе и факултети.

Почетком средњег века у Византији

су у употреби били латински језик

и латиница као писмо. Међутим, како је

већина становништва говорила грчки,

он је с временом преовладао у Византији,

а с њим и грчки алфабет.

Страница из једног византијског рукописа

писаног грчким алфабетом који описује

живот Александра Великог.

Подсети се ко је био Александар Велики.

Шта на основу ове странице из византијског

рукописа можеш да закључиш о

византијском неговању античке културе?

36


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Као моћна и развијена држава, Византија је имала јак утицај на народе

који су се насељавали на њеној територији или били у њеном окружењу.

Тако су под утицајем Византије ови народи с временом прихватали

хришћанску веру, начин управљања државом, као и многе законе. Њихова

култура и писменост развијале су се под снажним утицајем византијске

културе.

Подсети се

Који народи су током

Велике сеобе народа

населили територије

Византије?

Византијски и бугарски владар на

илустрацији из средњовековног

византијског рукописа

Црква Свете Софије саграђена у VIII веку у Солуну, Грчка

Шта се налази на кочијама испред

византијског цара? Шта можеш да закључиш

о религији владара приказаних на

илустрацији? Шта можеш да закључиш на

основу тога што је византијски цар приказан

први у поворци и раскошније од другог?

ФРАНАЧКА – РИМСКО ЦАРСТВО НА ЗАПАДУ

Франци су током Велике сеобе народа на простору

римске провинције Галије основали своју државу.

Франачка је значајну промену доживела у време владавине

краља Хлoдовеха, крајем V века.

Хлодовех је примио хришћанство и одрекао се паганства.

Тако је успоставио добре односе с хришћанском

црквом, што је утицало и на јачање франачке државе.

Занимљиво

Хлодовех се пре битке с једним германским

племеном заветовао да ће, уколико

победи, напустити своју паганску религију

и покрстити се. То обећање је и испунио

након победе. Свештеник који га је крстио

рекао му је том приликом: „Погни понизно

главу, поштуј оно што си спаљивао и спаљуј

оно што си поштовао”.

Подсети се

Која су германска

племена током Велике

сеобе населила

простор Западног

римског царства?

Краљ Хлодовех

(481–511)

Размисли

Због чега је

свештеник упутио

Хлодовеху наведене

речи? Разговарај

о томе на часу с

наставницом или

наставником.

Хлодовехово крштење, слика

настала око 1500. године

Покушај да на основу ове слике

закључиш ко је обавио чин

крштења и ко јe све био присутан.

37 37


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Карло Велики, слика

из ΧVI века

Размисли шта на

слици симболизује

мач у десној руци

Карла Великог, а

шта кугла с крстом у

левој.

Карло Мартел, иако није био краљ, успео је да

почетком VIII века као управитељ двора преузме сву

власт у своје руке и уједини Франачку државу. Његов

најзначајнији успех била је победа над Арабљанима у

бици код Поатјеа (данас у Француској) године 732. када

је зауставио њихов даљи продор из Шпаније у западну

Европу. По Карлу Мартелу породица која је од тада владала

Франачком названа је Каролинзи.

Најзначајнији франачки владар био је Карло Велики

(768–814). У време његове владавине Франачка

држава је доживела највећи успон.

Успон Франачке

државе, VIII–IX век

Упореди карту

данашње западне

Европе с приказом

успона Франачке

државе, па закључи

које данашње

државе се налазе на

просторима које је

некада заузимала

Франачка.

Крунисање Карла Великог за цара, средњовековна

илустрација

Карло Велики је проширио Франачку

на територију Апенинског полуострва, потчинио

друга германска племена и уништио

државу Авара. Његов највећи успех било је

његово крунисање за цара у Риму, које је

на Божић 800. године обавио римски папа.

Тако је Карло Велики постао обновитељ

Западног римског царства. Добри односи

с папом донели су му подршку цркве, а

црква је у њему добила моћног заштитника

који је својим освајањима ширио хришћанску

веру.

Карло је помагао развој уметности и културе. На његовом двору у Ахену

(данас у Немачкој) боравили су многи научници, филозофи, историчари

и песници који су својим знањима допринели да се овај период развоја

културе и уметности назове каролиншки препород.

38


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Недуго после смрти Карла Великог Франачка држава се распала. Његови

унуци поделили су је на три дела, из којих ће се с временом развити три

велике европске државе: Француска, Немачка и Италија.

Средњовековни

текст из IX века

писан каролином,

обликом латиничког

писма који је почео

да се користи

у време Карла

Великог

Престо Карла Великог у цркви у Ахену

Колико данас постоји

различитих врста

слова (фонтова)

латиничког писма?

Наведи називе неких.

АРАБЉАНИ

У раном средњем веку на Арабијском полуострву су живели Арабљани,

подељени у више племена. Нису имали своју државу, веровали су у

више богова и живели у родовско-племенским заједницама.

Већина Арабљана бавила се сточарством и пољопривредом, док се

имућнија мањина бавила трговином. Најразвијенији арапски трговачки

град била је Мека, у којој је живео Мухамед, личност која је почетком VII

века ујединила Арабљане. Мухамед је проповедао ислам – нову једнобожачку

религију, о којој ћеш учити у лекцији о религијама средњег века.

Уједињени у новој вери која их је повезивала, Арабљани су створили

јаку државу. Мухамедови наследници су покренули освајања и убрзо проширили

власт од Азије, преко северне Африке све до Европе и територије

Пиринејског полуострва. У границама њихове државе нашао се и град

Јерусалим – свето место хришћана, Јевреја и муслимана.

Арабијско

полуострво –

највеће полуострво

на свету, налази се

на југозападу Азије.

Освајања Арабљана

у VII и VIII веку

Које државе су

зауставиле продор

Арабљана у Европу?

Упореди карту

Медитерана данас

с картом арапских

освајања. Закључи

које данашње државе

се простиру на

територијама које су

Арабљани освојили у

средњем веку.

39 39


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Арабљани су током средњег века створили једну од најбогатијих култура

тог времена. Ширењем територија дошли су у додир с другим народима,

због чега се њихова култура мешала с културама народа освојених

области.

Унутрашњост Алхамбре,

дворца арабљанских владара

у Гранади, Шпанија

Унутрашњост Велике

џамије у Кордоби,

Шпанија

Како је украшена унутрашњост дворца, а како унутрашњост

џамије – исламске богомоље ? Које сличности уочаваш?

Арапски превод латинске књиге о

лековима и лековитим биљкама

Шта на основу илустрацијe можеш

да закључиш о арапскoj науци у

средњем веку?

Размисли

С којим државама

су Арабљани имали

најближи контакт

после освајања у VII и

VIII веку?

Од наука најбоље резултате су постигли у проучавању астрономије,

медицине и математике. Арабљани су преузели из Индије начин записивања

бројева. Током средњег века европски народи су од Арабљана преузели

овај систем записивања бројева.

Занимљиво

У савременом добу бројне речи

које се користе у многим европским

језицима имају арапско порекло.

Неке од њих су: адмирал, алкохол,

алгебра, караван, кафа, лимун,

шећер, сируп.

Европски запис из X века на којем се виде арапске цифре

Како су се звали бројеви које су средњовековни Европљани

користили пре прихватања арапских?

40


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Јустинијан

Ираклијe

732.

Карло Мартел

поразио Арабљане

у бици код Поатјеа

Карлo

Велики

843.

Подела

Франачке

Василије II

VI VII VIII IX X XI

Освајања

Арабљана

800.

Крунисање Карла

Великог за цара

Кључни појмови

Византијско царство Јустинијан Франци Хлодовех

покрштавање Карло Велики Арабљани Мухамед

Да поновимо најважније

Најзначајније државе раног средњег века на простору Медитерана

биле су Византија, Франачка и држава Арабљана.

Византија

Историја Византије почиње у IV веку, од оснивања њене престонице

Константинопоља а завршава се у XV веку када су је освојили Турци Османлије.

Основне одлике државе биле су хришћанска вера, римски закони

и римски начин управљања државом. Цар Јустинијан је током VI века

ратовима и освајањима привремено обновио моћ некадашњег Римског

царства. Цар Ираклије је у VII веку војним и привредним реформама ојачао

државу, која је у међувремену ослабила. Доба поновног јачања моћи

Византије уследило је у X и XI веку. Као развијена држава, Византија је имала

јак политички и културни утицај на народе који су се насељавали на

њеној територији или били у њеном окружењу.

Франачка

Франци су се током IV века населили на територији Западног римског

царства. У време краља Хлодовеха прихватање хришћанске вере ојачало

је његову власт и утицало на јачање Франачке државе. Франачка држава је

била највећа за време Карла Великог, кога је папа крунисао за цара. Доба

Карлове владавине је и највећи културни полет Франачке. Након Карлове

смрти држава се распала на три дела.

Држава Арабљана

Мухамед је у VII веку ујединио арапска племена, а нова вера – ислам

допринела је јачању и ширењу територија државе. Током VII и VIII века

Арабљани су проширили територије државе на делове три континента:

Азије, Африке и Европе. Арапска култура развијала се под јаким утицајем

исламске вере. Освајањима и трговином Арабљани су прихватали неке од

одлика култура других народа, али и значајно утицали на културу европских

и народа у окружењу.

41 41


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Шта смо научили

1. Наведи разлоге због којих је Цариград постао престоница Византије.

2. Које су најважније одлике византијске државе у првим вековима њеног

постојања?

3. На који начин је цар Јустинијан обновио моћ Римског царства?

4. Која Хлодовехова одлука је утицала на јачање његове владавине али и

читаве државе?

5. Када је Франачка доживела највећи успон и због чега?

6. Када и због чега се распала Франачка држава?

7. Ко су били Арабљани и где су живели почетком раног средњег века?

8. Наведи најзначајније одлике арабљанске културе.

Задатак за истраживача

На немој карти дијагоналним линијама, користећи три различите боје,

обележи територије Франачке, Византије и државе Арабљана. Обележи

територије ових држава у раном средњем веку када су заузимале највеће

територије.

Да ли си приликом цртања линија дошао/дошла у ситуацију да исту територију

обележиш са две, или чак три боје? Шта можеш закључити о тим

територијама? Нацртај табелу у коју ћеш уписати области Европе које су

током средњег века биле у границама више држава. Упореди своје наводе

у табели с наводима других ученика у одељењу.

42


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

2.4.

Српске земље у раном

средњем веку

Истраживачки путоказ

Шта мислиШ, ко је

предводио Србе приликом

доласка на Балканско

полуострво?

Цар Константин

VII Порфирогенит,

X век

Писана реч

„[...] треба знати да Срби воде

порекло од некрштених Срба,

названих и Бели, насељених

са оне стране Мађарске [...]

тамо су Срби од давнина

живели [...]”

„О управљању царством”,

цар Константин VII Порфирогенит

ДОЛАЗАК СЛОВЕНА НА БАЛКАНСКО

ПОЛУОСТРВО И НАСЕЉАВАЊЕ СРБА

Словени су средином VI века живели северно од Дунава. Одатле су често

упадали на византијску територију и увек се враћали с богатим пленом.

У то време се Авари насељавају у Панонској низији и тада почињу њихови

заједнички напади на Балканско полуострво.

Почетком VIΙ века, у време византијског цара Ираклија, словенска племена

су се трајно населила на већем делу Балканског полуострва. Међу

словенским племенима која су се тада населила на Балканско полуострво

били су и Срби. Они су заузели простор између Саве и Дунава и Јадранског

мора. У исто време, западно од њих су се доселили Хрвати.

Подсети се

Који народи

припадају Источним,

Западним и Јужним

Словенима?

Подсети се

Ко су били Авари?

Који значајни

европски владар је

уништио аварску

државу крајем

VIII века?

Размисли

Погледај карту на

страни 23 и пронађи

Цариград. Шта

мислиш, који су

све градови били

нападнути пре

Цариграда?

Словенско-аварска опсада Цариграда из 626. године, познија фреска

43 43


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

кнез – вођа, владар

словенског племена

СТВАРАЊЕ СРПСКИХ КНЕЖЕВИНА

На поменутом простору Срби су створили неколико кнежевина – Србију

у унутрашњости, а Дукљу, Травунију, Захумље и Неретљанску кнежевину

(Паганију) у јадранском Приморју. Свака од српских кнежевина имала

је свог кнеза, али је најзначајнији био кнез Србије.

Српске земље од VII до X века

Из додатка на крају уџбеника узми приказ данашње територије, одштмапан на

прозирном папиру, па га упореди са територијом српских земаља од VII до X века.

Којим државама данас припадају некадашње српске земље?

староседеоци – људи

који живе у месту

у коме су живели и

њихови преци

СРБИ И ЊИХОВИ СУСЕДИ

Срби су по насељавању на Балканско полуострво заузели плодну

земљу, а тамошње староседелачко становништво се пред њиховим продорима

повукло у планинске крајеве и у приморске градове. Староседеоци

су били Романи – потомци становника из времена римске владавине.

Словени су Романе називали Власи. Пошто су се Власи у планинским

крајевима највише бавили сточарством, тим називом су касније у средњовековној

Србији означавани људи који су се бавили сточарством.

44


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

pastor crux mare vinum

Заједнички живот Словена и Романа (Влаха) учинио је да многе латинске речи уђу у

словенски језик. Пажљиво погледај слике и њихове називе на латинском, па закључи

које су то словенске речи. Разговарај са наставником или наставницом о закључцима.

Северно од Срба живели су Авари, које су крајем VIII века уништили Франци.

Бугари су дошли на источни део Балканског полуострва крајем VII

века. Они су од тамошњих словенских племена примили словенски језик.

Основали су државу која се знатно проширила крајем ΙΧ и почетком X векa,

за време цара Симеона. Читаво столеће након уништења државе Авара

простор Панонске низије су крајем ΙΧ века наслелили Мађари (Угри). На

Балканском полуострву су живели и Албанци, који се први пут помињу у

ΧΙ веку.

Мађари (Угри) –

угро-фински народ

азијског порекла

који се крајем IX века

насељава у Панонској

низији

45 45


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

У Историјском музеју

Србије у Београду

чува се печатњак

једног од синова

кнеза Властимира из

ΙΧ века.

Шта мислиш, чему је

служио печатњак?

династија – низ

владара који

припадају истом роду

(породици) и смењују

се на престолу по

праву наслеђа

СРБИ ОД ΙΧ ДО XI ВЕКА

Занимљиво

Први значајнији српски кнез био је

Властимир. Он је оснивач династије

Властимировића. Владао је средином ΙΧ

века и победио је Бугаре који су покушали

да покоре Србију. Његови синови су

такође имали успеха у борби против Бугара.

Ипак, Бугари су успели да потчине

Србе 926. у време цара Симеона.

Српски посланици пред византијским

царем у ΙΧ веку, минијатура из рукописа

Због чега су све изасланици српских

кнежева могли ићи код византијског цара?

После краткотрајне бугарске власти српски кнез Часлав, потомак ранијих

кнежева, успео је да обнови српску државу. Часлав је већ око 950.

године страдао у борби с Мађарима.

У једном спису је забележено како је кнез Часлав жестоко поразио војску

мађарског племића Киша, који је погинуо у тој борби. Његова удовица је

брзо затражила војну помоћ од мађарског владара како би осветила мужа.

Мађари су усред ноћи упали у логор кнеза Часлава и заробили га. По наредби

Кишове удовице, Часлав и људи из његове пратње су везаних руку и

ногу бачени у реку Саву. Тако је кнез Часлав окончао живот, а Србија остала

без кнеза.

У српским земљама се крајем Χ и почетком ΧΙ века смењивао византијски

и бугарски политички утицај, и то због сукоба између византијског

цара Василија ΙΙ и бугарског цара Самуила.

После победе над Бугарима 1018. године Византијско

царство је обновило власт над читавим Балканским полуострвом.

Међутим, српске земље су се убрзо ослободиле

византијске власти. Тада је успостављена самостална српска

држава са центром у Дукљи, која је обухватала све српске

кнежевине. Најзначајнији српски владари ΧΙ века били су

Михаило и његов син Бодин. Михаило је пре 1078. године

добио од папе краљевску круну и титулу и постао први српски

краљ.

Минијатура из Манасијеве хронике,

ΧΙV век

Горњи део: Битка на Беласици 1014.

Доњи део: Самуилова смрт

46


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Црква у Стону коју је подигао

краљ Михаило, XI век

Скадар, остаци древног града у

коме је био двор краља Бодина

Портрет краља Михаила

у цркви у Стону

Упореди карту српских земаља од VII до X века са данашњом картом. У којој

држави се данас налази Стон, а у којој Скадар?

Михаилов наследник, краљ Бодин, наставио је борбу против Византијског

царства. Те борбе су биле учестале крајем XI века, а у току њих је

чак и заробљен, али је брзо ослобођен. После смрти краља Бодина његова

држава се распала. Дукља је почетком ΧΙΙ века ослабила. Главно упориште

даљих борби против Византијског царства премешта се у унутрашњост

српских земаља. У исто време Босна, у сливу истоимене реке, почиње свој

самосталан политички развој.

Кључни појмови

Размисли

Упореди примену

печата некада и

данас. У чему су

сличности, а у чему

разлике? Разговарај

о томе с наставником

или наставницом

и ученицима из

одељења.

српске кнежевине Срби и њихови суседи Властимир

Часлав Дукља краљ Михаило краљ Бодин

Да поновимо најважније

Словени су средином VI века живели северно од Дунава. Одатле су

често упадали на византијску територију, коју су почетком VII века и населили.

Срби су том приликом населели простор између Саве и Дунава и

Јадранског мора, где су основали неколико кнежевина. Најзначајнији суседи

Срба поред староседелаца Романа (Влаха) били су Авари, Бугари и

Мађари. Први значајнији српски кнез био је Властимир, који је водио рат

против Бугара. Последњи владар из ове породице Часлав успео је да обнови

Србију након краткотрајне бугарске власти. У српским земљама се

крајем Χ и почетком ΧΙ века смењивао византијски и бугарски политички

утицај. У првој половини XI века успостављена је самостална српска држава

са центром у Дукљи. Најзначајнији српски владари ΧΙ века били су краљ

Михаило и његов син Бодин. После смрти краља Бодина држава се распала.

Главно упориште даљих борби против Византијског царства премешта

се у унутрашњост српских земаља.

Оловни печат краља

Константина Бодина,

ΧΙ век

Савремени печат

47 47


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Шта смо научили

1. Када су се Срби населили на Балканско полуострво?

2. Наведи називе првих српских кнежевина?

3. Ко су били суседи Срба у ΙΧ веку?

4. С којим државама су српски кнежеви ратовали током IX и Χ века?

5. Када и на који начин је кнез Михаило постао краљ?

6. У чему се истакао краљ Бодин?

7. У који део српских земаља се из Дукље преместило упориште борбе

против Византијског царства?

8. Када и како је Босна започела свој самосталан политички развој?

Задатак за истраживача

На карти је бојама означен простор српских земаља у раном средњем

веку. Црвеном линијом је означен простор данашње државе – Републике

Србије. Покушај да на основу карте у географском атласу повучеш границе

држава којима данас припада некадашњи простор српских земља. До каквих

закључака си дошао/дошла?

48


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

2.5.

Религија и средњовековно дру тво

(хри ћанство, ислам, јудаизам)

Истраживачки путоказ

У којој је мери и на какав

начин религија утицала на

историју држава и народа у

проШлости?

Писана реч

„Ипак је из мале семенке

изникло онолико дрво.”

Арапска пословица

ХРИШЋАНСКА ЦРКВА У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Из историјског извора

„Пошто смо се нас двојица Константин и Лициније срећно састали у

Милану, [...] одлучили смо да [...] дозволимо у исто време и хришћанима

и свима другима слободу да у побожности следе религују коју желе [...].”

Милански едикт, 313. године

Подсети се

Шта је Милански

едикт значио за

хришћане?

Ширење хришћанске вере у IV и V веку

почетак I века

Појава Исуса Христа и

настанак хриШћанске

вере

почетак IV века

Миланским едиктом

дозвољено слободно

исповедање хриШћанства

Хронологија важних догађаја у првим вековима хришћанске вере

крај IV века

ХриШћанство проглаШено

за државну веру у

Римском царству

Размисли

Прочитај одломак из

Миланског едикта и

погледај дату карту

и шему. Шта мислиш,

због чега се број

хришћанских верника

у Римском царству

знатно повећао током

IV и V века?

49 49


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

монах, монахиње –

(од грчке речи

монахос која у

преводу значи онај

који живи сам) –

верници који су се

због вере и љубави

према Богу одрицали

свакодневног живота

Манастир у Клинију, Француска,

реконструкција његовог изгледа

из X века

У саставу једног манастира

налазили су се манастирско

имање, манастирска црква,

зграде у којима су спавали

монаси, манастирска трпезарија,

библиотека.

Почетком средњег века број хришћана

се знатно увећао. Поједини хришћански

верници желели су да се издвоје и у

самоћи потпуно посвете вери и молитви.

Напуштали су живот у градовима и бирали

духовни и усамљенички начин живота.

Ови верници, називани монаси, стварали

су посебне, издвојене монашке заједнице

које су живеле у манастирима.

Монашки живот је подразумевао и

одрицање од материјалних ствари, као

и живота у брачној заједници. Монашка

правила су била строга. Монаси су велики

део времена проводили у читању духовних

књига али и раду у манастиру.

У посебним просторијама као што су библиотеке и преписивачке радионице

монаси су преписивали књиге. Тако су манастири постајали средишта

молитве, али и очувања и развоја културе и писмености.

Илустрација средњовековне преписивачке радионице

Средњовековна књига из VIII века

Шта мислиш, колико је времена било потребно монаху да препише једну књигу? Како се данас пишу и

умножавају књиге?

Занимљиво

Монаси су устајали ноћу око 3 сата и одлазили на прву ноћну молитву. Пре подне су се молили,

читали и радили физичке послове. Око поднева су преписивали књиге, а после подне су се

поново бавили физичким пословима. На спавање су одлазили с првим мраком. Јели су два пута

дневно, у подне и увече.

50


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Насељавањем простора Римског царства под утицајем добро организованог

хришћанског свештенства и монаха варвари су се одрицали

својих старих богова и прихватали нову, хришћанску веру. Овај процес назива

се покрштавање.

Ширење хришћанске вере међу варварским народима био је дуг процес

који је трајао више векова. Нову веру прво су прихватали владари и

феудалци, а после њих и обичан народ. Најважнију улогу у процесу покрштавања

имали су мисионари. Они су ширили хришћанство проповедајући

из верских књига. Крштење је било први корак приступања верника

хришћанству. Мисије покрштавања су најчешће покретане из два највећа

хришћанска центра онога времена: Рима на западу и Константинопоља на

истоку.

покрштавање

(христијанизација) –

процес ширења

хришћанске вере

мисионари –

путујући

проповедници

хришћанске вере

Размисли

Упореди процес

примања

хришћанства у првим

вековима постојања

у доба Римљана, са

средњовековним

прихватањем

хришћанства. У чему

уочаваш сличности и

разлике?

Подсети се

Како се назива

процес усвајања

римске културе?

Крштење франачког владара,

илустрација из XIII века

Како данас изгледа обред крштења?

У средњем веку је било хришћана који се нису слагали с црквеним

учењем и почели су другачије да проповедају хришћанство. Они нису поштовали

правила хришћанске цркве. Такво учење названо је јерес, а његови

припадници јеретици. Њих је званична црква прогањала и сурово

кажњавала.

јерес – учење које

одступа од званичног

ставa и правила неке

религије

Размисли

Ко је помагао

свештенству у

прогонима јеретика?

Шта мислиш, зашто?

Прогон јеретика, илустрације из XIV и XV века

Како су јеретици представљени на илустрацијама?

51 51


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

У већим римским градовима су са ширењем хришћанства настала

црквена средишта – епископије. Kао најважнија средишта хришћанских

цркава издвојила су се два града: Рим на западу и Константинопољ (Цариград)

на истоку. С временом су између хришћана почеле да се јављају

разлике у начину исповедања вере. То је 1054. године довело до отвореног

сукоба црквених поглавара из Рима и Цариграда. Хришћанска црква

се тада поделила на Римокатоличку цркву на западу и Православну цркву

на истоку. Овај догађај познат је као Велики раскол.

Важно

Велики раскол (или Велика шизма) – појам настао од грчке речи

schisma − подела, цепање, раскол; подела хришћанске цркве на Римокатоличку

и Православу цркву.

папа – (од грчке речи

папас и латинске

речи папа − отац) −

црквени поглавар

хришћанских верника

са седиштем у Риму

Најутицајнији у Римокатоличкој цркви био је њен верски поглавар и

старешина са звањем папе, док су се на челу Православне цркве налазили

патријарси.

папа

патријарх

патријарх – (од

грчке речи патер

– отац и архи –

власт, ауторитет) –

најугледнији црквени

поглавар који

управља великом

хришћанском

заједницом

надбискуп

архиепископ

бискуп

опат

епископи

игуман

свеШтеници, монаси и монахиње

свеШтеници, монаси и монахиње

Хијерархија у Римокатоличкој цркви

Хијерархија у Православној цркви

52


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

ИСЛАМСКИ СВЕТ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Почетком VII века један трговац из Меке по имену Мухамед почео је

да међу Арабљанима проповеда нову веру – ислам. Тврдио је да постоји

само један бог – Алах, чијој се вољи треба покорити, а да је он, Мухамед,

његов једини пророк. Они који су прихватили Мухамеда за пророка и Алаха

за свог јединог бога названи су муслимани.

Занимљиво

У исламском свету није уобичајено да се Мухамед представља

у људском облику, већ се најчешће исписује само

његово име.

Мухамедово име

написано арапским

словима

Важно

Ислам је једнобожачка религија која проповеда веру у једног бога –

Алаха. Припадници исламске вероисповести називају се муслимани, а

муслиманске богомоље називају се џамије.

Учење о новој вери није било прихваћено

у Меки јер је отпор пружало становништво

овога града. Мухамед је са

својим присталицама 622. године морао да

напусти Меку и пређе у град Медину, где

је наставио да слободно исповеда веру и

шири ислам. Овај догађај је врло значајан у

историји исламске вере и назива се хиџра.

Џамија Ал Куба у Медини, чију је изградњу

почео Мухамед, једна је од најстаријих џамија

на свету.

У ком веку је почела изградња Ал Кубе? На карти

арабљанских освајања у лекцији „Државе раног

средњег века” погледај где се налазе Медина и

Мека.

Мухамедове присталице убрзо су заузеле и Меку, која је постала свети

град свих муслимана. У Меки се налазила Каба – свето место које је имало

посебан значај за вернике. Хиљаде муслимана почеле су да долазе у Меку

на хаџилук, свето путовање.

Занимљиво

Каба (или Ћаба) у Меки најзначајније

је свето место свих муслимана. Током

молитве, без обзира на то у ком делу

света се налазе, муслимани се окрећу у

правцу Кабе. Налази се у центру највеће

џамије на свету, Велике џамије у Меки, у

коју може да се смести 900.000 верника.

хиџра – прелазак

Мухамеда из Меке у

Медину 622. године;

хиџра означава време

настанка исламске

вере и узима се за

почетак исламског

рачунања времена

Размисли

У којим другим

религијама постоје

важни догађаји

који су утицали на

промене у рачунању

времена?

хаџилук – свето

путовање муслимана

до Меке, где се налази

свето место Каба,

којем се верници

клањају. Овај појам се

данас употребљава

за путовање верника

до оних места која

се у различитим

религијама сматрају

светима.

Муслимански

верници испред

Кабе у Великој

џамији у Меки

53 53


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Муслимани верују да је Алах саопштио Мухамеду основе исламске

вере, записане у Курану, светој књизи ислама. Према Мухамедовом учењу,

обавезе муслиманских верника почивају на пет основних правила, пет стубова

ислама. То су вера у једног бога Алаха, молитва пет пута дневно, давање

милостиње, пост и ходочашће у Меку.

Занимљиво

Муслимани верују у пророке, одабране људе, који су преносили Божје

савете. За своје пророке пре Мухамеда признају Мојсија којег називају

Муса, и Исуса Христа, називајући га Иса. Од осталих пророка који су претходили

Мухамеду, за првог и најстаријег сматрају првог библијског човека

Адама (Адем).

Подсети се

Како се зове света

књига хришћана?

Од којих делова је

састављена?

Важно

Куран је света књига исламске вере написана

у VII веку. Поред Алахових порука

о вери и духовном животу, Куран је основа

за развој друштвених односа, закона и правила

понашања муслимана у свакодневном

животу.

Куран

Подсети се

Зашто је Јерусалим

свети град за Јевреје

и хришћане?

Током VII и VIII века границе државе Арабљана прошириле су се изван

простора Арабијског полуострва. У границама арабљанске државе нашао

се и Јерусалим, свети град Јевреја и хришћана.

Занимљиво

После Меке и Медине, за Арабљане

је Јерусалим био трећи свети град. Према

исламском веровању, Мухамед се из

Јерусалима уздигао на небо.

Џамија Ал Акса (доле) и Купола на стени (горе), у

Јерусалиму, подигнуте на месту где се, по предању,

Мухамед уздигао на небо

Подсети се

Из које области

Старог истока потичу

Јевреји? Подсети

се начела јеврејске

вере о којима си

учио/учила у петом

разреду.

ЈУДАИЗАМ

Јевреји су као народ живели у средњем веку на територији Европе, деловима

Азије и Африке, и нису имали своју државу. Бавили су се трговином

и занатством. Њихова религија јудаизам прва је монотеистичка религија

старог века. Света књига јудаизма је Тора. Поред ње, у средњем веку је настао

и Талмуд, збирка правила о обичајима и историји Јевреја. Као и данас,

место молитве Јевреја била је синагога. Током средњег века у Европи су

се формирале две групе Јевреја: Сефарди, који су насељавали територије

данашње Шпаније, и Ашкенази, који су живели на територијама Франачке

државе.

54


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Занимљиво

Синагога у Прагу, у Чешкој, позната је

под називом Старонова синагога. Сматра

се једном од најстаријих синагога у Европи,

а и данас се користи за верску службу

Јевреја.

Синагога у Чeшкој,

саграђена у XIII веку

Кључни појмови

хришћанство папа патријарх

Велики раскол (Велика шизма) ислам Куран

џамија јудаизам синагога

Да поновимо најважније

Хришћанство

После објављивања Миланског едикта повећава се број хришћана у

Римском царству. С порастом броја верника развијала се и јачала хришћанска

црквена организација. Међу хришћанским верницима посебно мeсто

заузимали су монаси. Они су живели изоловани од осталих, у монашким

заједницама у манастирима. Њихов живот био је посвећен Богу, молитви и

раду. Хришћански верници који су исповедали веру другачије од правила

цркве називани су јеретицима.

Током средњег века, хришћани, раздвојени у више држава, почели су

да се удаљавају једни од других. Хришћанска црква је у XI веку подељена

на Римокатоличку цркву у државама на западу Европе и Православну

цркву на истоку. Овај догађај познат је у историји као Велики раскол. Најугледније

црквене старешине биле су папа у Риму и патријарх у Цариграду.

Ислам

Ислам је једнобожачка религија настала међу Арабљанима који су живели

на Арабијском полуострву. Оснивач ислама је Мухамед. Због отпора

једног броја Арабљана према новој вери, Мухамед је 622. године напустио

град Меку и прешао у Медину. Овај догађај се назива хиџра и означава годину

почетка исламске вере и муслиманског рачунања времена. Муслимани

верују у једног бога – Алаха и његовог пророка Мухамеда. Света књига

ислама је Куран. Муслиманска богомоља назива се џамија.

Јудаизам

Јевреји су у средњем веку живели на територији Европе, делова Азије

и Африке, и нису имали своју државу. Света књига Јевреја зове се Тора, а

место молитве синагога.

55 55


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Шта смо научили

1. Које титуле су носили најугледнији хришћански свештеници? У којим

градовима су они живели?

2. Ко су били монаси и где су живели?

3. Објасни значење појма христијанизација.

4. Објасни шта је Велики раскол и наведи његове последице.

5. Шта је ислам?

6. Ко је Мухамед и каква је била његова улога у историји исламске вере?

7. Којим занимањима су се бавили Јевреји у средњовековној Европи?

Задатак за истраживача

Историју средњовековне Европе обележили су јаки утицаји јудаизма,

хришћанства и ислама. Истражи сличности у историји ових религија. Како

су настајале?

Да ли постоје иста заједничка света места ових религија или личности?

У чему су сличности, а у чему разлике у изградњи верских богомоља ових

религија?

Симболи јудаизма, хришћанства и ислама

Синагога у Новом Саду

Катедрала Св. Терезе

Авилске у Суботици

56

Алтун-алем џамија

у Новом Пазару

Црква Св. Марка у Београду


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

2.6.

Покр тавање Срба и других Јужних

Словена и њихова рана култура

Истраживачки путоказ

ЗаШто је примање

хриШћанства утицало на

развој писмености код

Срба?

Писана реч

„Не постоји прост језик,

постоје само просте мисли.”

Вук Стефановић Караџић,

Реформатор српског књижeвног језика

ПОКРШТАВАЊЕ СРБА И ХРВАТА

Срби су као и други Јужни Словени

по досељавању на Балканско полуострво

били пагани. Међутим, није сачувано много

предмета који би сведочили о словенској

митологији и обичајима из тог периода.

Убрзо по њиховом досељавању мисионари

су кренули да их покрштавају.

Почеци христијанизације Срба могу се

пратити од времена цара Ираклија (610–

641). Како је забележено, византијски цар

не само да је дозволио Србима да се населе

јужно од Саве и Дунава већ је послао

свештенике из Рима да их покрсте. Цар

Ираклије је послао део свештеника у исту

мисију и међу Хрвате.

Ипак, Јужни Словени су прихватали хришћанство постепено и дуготрајно.

У IX веку се међу члановима српске владарске породице први пут

јављају хришћанска имена Стефан и Петар, што је било сигуран знак да је

нова вера прихваћена.

С временом у Хрватској јача црквени утицај папе и Римске цркве, док

простор српских земаља све више потпада под утицај Византијске цркве.

Подсети се

Шта значи појам

христијанизација

(покрштавање)?

Цар Ираклије

свечано уноси

крст у Јерусалим,

минијатура из

средњовековног

рукописа

Подсети се

Која два града су била

најзначајнији центри

из којих су кретале

мисије покрштавања?

Занимљиво

Неретљанску кнежевину је византијски

цар-писац Константин VII

назвао Паганијом, а тамошње становништво

Паганима.

Размисли

Шта мислиш, зашто

византијски цар тако

назива становнике

Неретљанске

кнежевине, када

се зна да су и они

били покрштени?

Разговарај с

наставником или

наставницом о томе.

57 57


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

МИСИЈА ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА

Из историјског извора

„...Раније Словени нису имали књиге него су читали и гатали по цртама

и резама, пошто су били пагани.

Крстивши се, мучили су се грчким и римским словима писати словенску

реч без правила [...] потом им Бог посла Светог Константина Филозофа

названог Ћирило и створи им слова, њих тридесет и осам [...].”

Повест о словима

Ћирило и Методије,

илустрација из XI

века

Подсети се

Ко су мисионари?

Великоморавска

кнежевина –

словенска земља која

је у ΙΧ веку постојала

на просторима

данашње Чешке,

Словачке и делова

Мађарске.

Најзаслужнији за ширење хришћанства, словенске писмености и културе

међу Јужним Словенима била су браћа Константин, у монаштву назван

Ћирило, и Методије. Рођени Солуњани, живели су у ΙΧ веку и били

поданици византијског цара. У његово име су вршили различите државне

и верске мисије.

Великоморавски кнез Растислав се средином IX века обратио византијском

цару да му пошаље мисионаре који би у његовој земљи проповедали

хришћанство на словенском језику. До тада су тамо проповедали

франачки свештеници на латинском језику, који Словени нису разумели.

Припремајући се за тако важну мисију, Константин је створио прву словенску

азбуку – глагољицу. Превео је основне богослужбене књиге с грчког

на словенски (старословенски) и са братом кренуо у Велику Моравску.

Међутим, кад су стигли тамо, франачко свештенство почело је да се противи

њиховом деловању.

Размисли

Пажљиво прочитај

одломак из Повести

о словима.

Зашто је Словенима

било неопходно

њихово писмо?

Разговарај о томе

с наставником или

наставницом и

другим ученицима из

одељења.

Словенска мисија Ћирила и Методија, 863–869.

Због различитих оптужби Константин и Методије су се упутили у Рим,

како би за свој начин ширења хришћанства добили потврду од папе. Папа

их је саслушао и дозволио им даљи рад. Константин се у Риму замонашио

узевши име Ћирило и убрзо потом умро. Његов брат Методије је наставио

започету мисију међу Словенима све до своје смрти 885. године.

58


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Св. Ћирило и Методије у Риму, фреска у

Цркви Св. Климента у Риму

Ћирило и Методије са ученицима,

фреска у Цркви Св. Наума у Охриду

Мисионарски рад Ћирила и Методија наставили су њихови ученици,

међу којима су најзначајнији Климент и Наум. Они су највише деловали на

простору Бугарске и данашње Северне Македоније. Нешто касније у односу

на глагољицу створена је једноставнија азбука која се назива ћирилица.

глагољица

ћирилица

Упореди слова глагољице и ћирилице. Како би некоме описао/описала како изгледају

слова глагољице, а како ћирилице?

РАНА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА ЈУЖНИХ СЛОВЕНА

Језик којим су у најраније време говорили Срби и други Јужни Словени

није се много разликовао од старословенског језика на коме су писали

Ћирило и Методије и њихови ученици. Најстарији књижевни споменци

српске писмености су Маријанско јеванђеље из XI века, писано глагољицом,

и Мирослављево јеванђеље с краја XII века, писано ћирилицом.

Велики број цркава изграђен је и обновљен током IX и X века, а међу

њима су најзнаменитије: Црква св. Петра и Павла у Расу, Св. Трифуна у Котору,

Св. Доната у Задру и др.

Маријанско

јеванђеље, ΧΙ век

У чему се разликује

изглед ове три

цркве?

Црква Св. Петра и Павла,

Србија

Црква Св. Трифуна,

Црна Гора

Црква Св. Доната,

Хрватска

59 59


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Кључни појмови

христијанизација Ћирило и Методије глагољица

ћирилица рана писменост, уметност и култура у Срба

Да поновимо најважније

Срби су као и остали Јужни Словени с временом примили хришћанство.

Процес христијанизације трајао је од VII до ΙΧ века. Најзначајнији мисионарски

центри били су Рим и Цариград. У то време великоморавски

кнез Растислав позива византијске мисионаре Константина, у монаштву

названог Ћирило, и Методија да шире хришћанско учење на словенском

језику којим је говорио тамошњи народ, зато што нису разумели латински

језик франачких свештеника. Константин и Методије су пре одласка

створили прво словенско писмо – глагољицу. Упркос бројним покушајима

спречавања њиховог деловања, њихова мисија је ипак била успешна. Најстарији

споменици словенске писмености писани су глагољицом. Ћирилица

је створена нешто касније у односу на глагољицу. Рана уметност у Срба

имала је искључиво црквено обележје.

Шта смо научили

1. Како је текло покрштавање Срба?

2. Која су била два најзначајнија центра за ширење хришћанства на

Балканском полустрву?

3. Због чега је великоморавски кнез Растислав тражио мисионаре од

византијског цара а не од римског папе?

4. Шта су најзначајније тековине рада Константина (Ћирила) и Методија?

5. Наведи најстарије сачуване споменике српске писмености.

6. Које су најзначајније цркве код Јужних Словена из ΙΧ и X века?

Задатак за истраживача

Напиши на линију који од приказаних средњовековних споменика је

писан ћирилицом, а који глагољицом. Упореди их с текстовима написаним

у ΧΧΙ веку и закључи у чему се све разликују, а по чему су слични.

Асеманово

јеванђеље, X–XI век

Вуканово

јеванђење, ΧΙΙΙ век

Текстови из ΧΧΙ века

60


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

2.7.

Сеобе и путовања у

раном средњем веку

Истраживачки путоказ

Како су сеобе мењале

слику Европе?

Писана реч

„Немој ми рећи колико си

образован, реци ми колико

си путовао.”

Мухамед, исламски пророк

Трговци на путу,

средњовековна

илустрација

ТАЛАСИ НОВИХ СЕОБА – ВИКИНЗИ И МАЂАРИ

Током IX и X века дошло је до нових таласа сеоба. Викинзи су кренули

бродовима с простора Скандинавије (територије данашње Данске, Норвешке

и Шведске) у походе широм Европе.

Викинзи – ратничке

дружине германског

порекла из Северне

Европе

Викиншки брод дракар, савремена

илустрација

Европски брод у средњовековној

илустрацији

Упореди викиншке бродове с бродовима који су се користили у Европи тог времена.

У чему уочаваш разлике?

Били су вешти поморци с јаком флотом, коју су чинили веома брзи

бродови на весла и с једрима. Њима су Викинзи могли да путују на далека

мора, али су користили и речне токове. У време њихових првих напада на

европске територије изазивали су велики страх. С временом су почели да

насељавају делове Европе, оснивају насеља и успостављају мирољубиву

трговину са осталим народима.

Занимљиво

Викиншки ратници су носили

шлемове без рогова. У савременом

добу могу се често видети

илустрације викиншких шлемова

с роговима, што историјски

није тачно.

Стрип јунак Хогар

Страшни, представљен

са роговима на шлему

Викиншки

шлем из

X века

Викиншки

ратник с ратном

опремом

Шта мислиш, на основу којих доказа се са сигурношћу може тврдити

да викиншки шлемови нису имали рогове?

61 61


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Размисли

Зашто су походи

Арабљана, Викинга

и Мађара били

застрашујући за

средњовековне

Европљане у VIII и IX

веку?

Походи Арабљана,

Викинга и Мађара

крајем раног

средњег века

Погледај правце и

просторе којима су се

кретали током сеоба.

У чему се разликују

походи Викинга и

Арабљана од похода

Мађара?

Занимљиво

Идући у правцу запада, Викинзи су нападали обале данашње Велике

Британије и Француске. Становништво их је назвало Норманима, што је

значило „људи са севера”. Тако је део северозападне француске територије

коју су населили добио назив Нормандија.

Долазак Мађара

у Панонску низију,

средњовековна

мађарска

илустрација из

XIV века

Да ли је ова

средњовековна

илустрација из

XIV века поуздан

историјски извор

који описује време

доласка Мађара?

Подсети се

Како се звао српски

владар који је страдао

у сукобу с Мађарима у

X веку?

Вешти у пловидби, Викинзи су и у Средоземљу, на југу Апенинског полуострва

и Сицилији основали једну од својих држава. У поморским походима

ка западу стигли су до острва Гренланд у Северном леденом океану,

па чак и до источних обала Северне Америке.

Током IX века у Европу су дошли

Мађари, угро-фински народ

азиј ског порекла. Као вешти коњаници,

кренули су у пљачкашке похо

де, пустошећи све пред собом.

Даљи продор Мађара ка западу

за уставио је немачки владар Отон I

сре дином X века. Претрпевши пораз,

Мађари су се трајно населили

у Панонској низији, где су кра јем

X века основали и своју државу.

Важно

Током X и XI века завршен је процес покрштавања Викинга и Мађара.

Тако је до краја раног средњег века хришћанска вера била доминантна

на просторима држава северне, западне и средње Европе насељене германским

и словенским народима.

62


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

ПРОМЕНЕ КРАЈЕМ РАНОГ

СРЕДЊЕГ ВЕКА И ПУТОВАЊА

Међу хришћанским верницима с временом су све већи значај добијале

реликвије и мошти хришћанских светаца. Веровало се да реликвије и мошти

могу излечити болесне или пружити помоћ. Крајем раног средњег века

обичава се да се путује до светих места да би се тако затражила помоћ Бога,

изразила захвалност или тражио начин за опрост грехова. Оваква путовања

називају се ходочашћа, а путници ходочасници.

хришћанске

реликвије – свети

остаци, делови тела

или предмети везани

за Христа, Богородицу,

Јована Крститеља,

Свете апостоле или

остале хришћанске

свеце

Подсети се

Шта је хаџилук? Који

верници су у средњем

веку поред хришћана

ишли у ходочашћа?

Француски краљ Луј IX Свети прима реликвију, трнов венац Христовог страдања

Шта мислиш, зашто су биле важне реликвије везане за Исуса Христа?

Најчешћи путници средњег века били су ходочасници и трговци, који су

продавали различиту робу. За копнени превоз су се користили коњи, камиле

и мазге, а велики број путника је на путовања кретао и пешке. Рекама и

морима се пловило мањим бродовима. Невоље путника су биле бројне: напади

разбојника, тешки временски услови и лоши путеви, недостатак хране.

Начин живота средњовековног друштва почело је да се мења током XI

века. Време великих сеоба се завршавало, а живот је постајао безбеднији.

Развој трговине и привреде, као и настанак насеља која прерастају у градове

најавили су напреднији период средњег века, познат под називом

позни средњи век.

Размисли

Зашто се број

ходочасника

повећавао с

престанком нових

таласа сеоба?

Ходочасници у Риму,

средњовековна

илустрација

Како су обучени

ходочасници?

Можеш ли на основу

изгледа и одела

да одредиш ком

друштвеном слоју су

припадали?

63 63


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Кључни појмови

Скандинавија Викинзи Мађари

Панонска низија путовања

Да поновимо најважније

Током IX и X века дошло је до нових таласа сеоба. Викинзи, ратничка

дружина германског порекла са простора Скандинавије, кренули су у

пљачкашке походе на различите стране света. На истоку су продрли до

унутрашњости данашње Русије, на југу Апенинског полуострва основали

су једну од својих држава, а на западу су нападали и насељавали обале

данашње Велике Британије и Француске. Најдаље су стигли до Гренланда

и Северне Америке. Током IX века у Европу су дошли Мађари, угро-фински

народ азијског порекла. Мађаре је зауставио немачки владар Отон I средином

X века, након чега су крајем X века основали државу у Панонској

низији. Покрштавање народа који су населили простор северне, западне и

средње Европе завршено је до краја XI века. Путовања трговаца, ратника

и ходочасника утицала су на размену култура и обичаја средњовековних

људи.

Шта смо научили

1. С ког простора су Викинзи кретали у пљачкашке походе?

2. Наведи правце кретања викиншких похода уцртаних на карти на страни

62?

3. Ког порекла су Мађари?

4. Опиши средњовековна путовања?

5. Ко је најчешће путовао у раном средњем веку и из којих разлога?

Задатак за истраживача

Дракари су били врста бродова које су изумели Викинзи. Њима су пловили

користећи једро и весла. Њихова нарочита особеност била је способност

да плове и по плитким водама. Један од најбоље сачуваних викиншких

бродова налази се у Викиншком бродском музеју у Ослу у Норвешкој.

Познат је под називом брод из Осеберга. Истражи како, када и где је откривен

овај брод.

Фотографије с локалитета где је

пронађен брод

Савремена фотографија

брода из Осеберга

У једном музеју у Србији чува се брод који се користио у средњем веку.

Истражи где се он налази и како је откривен. Разговарајте о овој теми на

часу с наставником или наставницом.

64


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

2.8. Шта смо научили?

БЕЗ ЧЕГА ИСТОРИЧАР НЕ МОЖЕ

1. На временској ленти раног средњег века представљени су неки од најважнијих

догађаја овога периода, као и доба владавина најзначајнијих владара. Реши задатак

тако што ћеш поред назива догађаја или појаве, као и имена владара уписати

одговарајући број с временске ленте.

4

1 3

800.

8

IV V VI VII VIII IX X XI

375. 476. 527−565 622. 768−814 1054.

2 5 7 9 10 6

Велики раскол

Пад Западног римског царства

Јустинијанова владавина

Карло Велики крунисан за цара

Хиџра

Сеобе Викинга и Мађара

Пролазак Хуна кроз врата народа

Арабљанска освајања

Владавина Карла Великог

Велика сеоба народа

2. Упиши у одговарајуће

правоугаонике на датој

карти називе варварских

држава насталих током

Велике сеобе народа.

Остроготска држава,

Франачка држава,

Визиготска држава,

Вандалска држава

65 65

65


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

3. Пажљиво погледај карту, а затим

на њој уради следеће измене:

а) обој розе бојом територију

државе Византије;

б) обележи дијагоналним линијама

простор на којем се налазила

прапостојбина Словена.

4. Повежи појмове и њихово значење тако што ћеш у поље испред значења уписати

одговарајуће слово.

а) вазал путовање до светог места

б) сениор процес ширења хришћанске вере

в) феуд земљишни посед у власништву властеле

г) Тора владар словенског племена

д) Куран света књига јудаизма

ђ) кнез равница између планине Урал и Каспијског језера

е) ходочашће ситнији властелин, витез

ж) покрштавање света књига ислама

з) Врата народа крупнији властелин, феудалац

5. Бројевима од 1 до 6 хронолошки поређај догађаје из историје раног средњег века

тако што ћеш најстарији догађај обележити бројем 1.

Обнова византијске власти на Балканском полуострву

Јустинијанова освајања

Пролазак Хуна кроз Врата народа

Насељавање Словена на Балканско полуострво

Сеобе Викинга

Изградња Константинопоља

6. Пажљиво погледај илустрацију. Личности са илустрације представљају три

друштвена слоја у раном средњем веку. Упиши у датом троуглу називе ових

друштвених слојева.

66

66


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

7. Повежи име владара с реченицима које описује време његове владавине тако што

ћеш у поље испред имена владара уписати одговарајуће слово.

Ираклије

Властимир

Михаило

Самуило

Часлав

а) Био је српски кнез који је средином X века изгубио

живот у сукобу с Мађарима.

б) Био је бугарски владар који је ратовао против

Византије крајем Χ и почетком XI века.

в) Био је српски кнез који је средином IX века победио

Бугаре.

г) Живео је у XI веку и био први крунисани српски краљ.

д) Био је византијски цар који је дозволио Србима да се

населе на Балканско полуострво.

8. Допуни реченице тако што ћеш заокружити слово испред тачног одговора.

Јужни Словени су по доласку на Балканско полуострво затекли староседелачко

становништво које су називали:

а) Византинци,

б) Власи,

в) Струмљани.

Глагољица, најстарије словенско писмо, настала је у IX веку као последица мисије:

а) Климента и Наума,

б) Ћирила и Методија,

в) Ираклија и Василија I.

ИСТРАЖИВАЧ ПРОШЛОСТИ

9. На датим историјским картама недостају легенде. Направи их тако што ћеш празна

поља обојити одговарајућом бојом или у њих уписати одговарајући симбол.

Византија пре

Јустинијанових освајања

Јустинијанова освајања

Територије насељене

Германима

Територије насељене

Словенима

Држава Арабљана

Држава Франака

Византија

Правци арабљанских

освајања

67 67

67


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

10. Пажљиво погледај карту и упиши у правоугаонике називе српских земаља у IX и

X веку.

11.

ИСТОРИЈА СВУДА ОКО НАС

Средњовековне илустрације арапске друштвене игре

Пажљиво погледај средњовековне илустрације.

Напиши назив друштвене игре која је на њима представљена.

Објасни у две до три реченице како је ова друштвена игра дошла до Европљана.

68

68


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

12. Просветитељи и мисионари Ћирило и Методије прослављају се широм Европе,

посебно на словенском простору. Поглавар Римокатоличке цркве папа прогласио

их је за заштитнике континента. У њихову част Срби, Бугари, Македонци, Словаци,

Чеси, Руси и други сваке године у току маја организују Дане словенске писмености

и културе, најчешће кроз свечаности у оквиру културних установа.

Солун, Грчка Охрид, Македонија Њитра, Словачка Рим, Италија

На фотографијама су приказани споменици културе посвећени Ћирилу и Методију.

Погледај карту на стр. 58. Напиши на линије зашто се приказани споменици налазе

у наведеним градовима.

ТАЛЕНТОВАНИ ИСТОРИЧАР

13. Пажљиво погледај средњовековну илустрацију византијског цара Василија II и

одговори на питања.

Ко је, према илустрацији, давао власт цару?

.

Опиши положај људи представљених испод царевих ногу. Шта мислиш, зашто су

приказани на овај начин?

.

.

.

69 69

69


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

14. Пажљиво погледај фотографије. На њима су представљена места која су

посећивали ходочасници у средњем веку. Попуни табелу испод фотографија.

Синагога у Ерфурту

(данас Немачка)

Црква Светог гроба,

Јерусалим (данас

Израел)

Базилика Светог

Петра, Ватикан

Каба, Мека (данас

Саудијска Арабија)

Вера ходочасника

Зашто је ово место

важно?

15. Данас се у Европи говоре многи језици. Већина припада романској, германској или

словенској групи језика. Пажљиво проучи дату табелу. У њој је наведено на осам

европских језика како се пишу речи: мајка, отац, ватра, вода и бог.

Српски језик Мајка Отац Ватра Вода Бог

Енглески

језик

Немачки

језик

Италијански

језик

Шпански

језик

Француски

језик

Руски

језик

Бугарски

језик

Пољски

језик

Mother Father Fire Water God

Mütter Vater Feuer Wasser Gott

Madre Padre Fuoco L’acqua Dio

Madre Padre Fuego Agua Dios

La mère Le père Le feu L’eau Dieu

Мать Отец Огонь Вода Бог

Майката Баща Огънят Водата Бог

Matka Ojciec Ogień Woda Bóg

На основу података из табеле закључи којој групи језика припадају наведени

језици и примери речи у табели. Обој романске језике плавом бојом, германске

црвеном, а словенске жутом. Мала помоћ: већ смо решили којој групи језика

припада бугарски језик.

70

70


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

ЗА РАДОЗНАЛЕ

16. У старословенском језику слова су служила и за писање бројева. Тако је сваки

словни знак имао бројну вредност. Напиши на линију у табели своју годину

рођења користећи се словима.

ПРИМЕР: 21. 10. 2001 = KA. Ì. A

KA – 21

Ì – 10

A – 2001

Мој датум и година рођења је:

17. Реши укрштеницу.

УСПРАВНО

1. средњовековни ратник, нижи феудалац

2. самостан, комплекс зграда у коме живе

монаси

4. мисионар, Методијев брат по којем носи

име српско писмо

6. односи верности и службе у средњем веку

8. други назив за источне Готе

10. путујући проповедници хришћанске вере

14. друга реч за сеобе (множина)

15. најзначајнији франачки владар

17. крупнији властелин

19. византијски цар који је доносио законе и

изградио Цркву Свете Софије

ВОДОРАВНО

3. исламски пророк и ујединитељ Арабљана

5. процес ширења хришћанске вере

7. Великa шизма; подела хришћанске цркве на

Римокатоличку и Православну

9. зависно сеоско становништво у средњем веку

(множина)

11. прелазак Мухамеда из Меке у Медину

12. облик производње у ком се роба размењује за

друга привредна добра

13. путовање до светог места било које религије

16. прва словенска азбука

18. света књига муслимана

20. народ азијског порекла који се населио у Европи у

IX веку

1

2

3

15 17

4 13

5 6 16

14

19 18

7

8

10

9

11

20

12

71 71

71


V век VI век VII век

VIII век IX век X век

XI век

3.

ВРХУНАЦ ЕВРОПЕ У

СРЕДЊЕМ ВЕКУ

3.1. Уређење европских држава

Истраживачки путоказ

Шта је држава и које су

њене основне одлике?

Писана реч

„Држава је створена за

човека, а не човек за

државу.”

Алберт АјнШтајн, научник

ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ СРЕДЊОВЕКОВНИХ МОНАРХИЈА

монархија – врста

државног уређења

у ком државом

влада један

владар. Најчешће

монархије су царства,

краљевине или

кнежевине, у којима

владари (монарси)

носе титуле цар, краљ

или кнез.

У позном средњем веку долази до даљег развоја и успона средњовековних

држава. Међу њима су се издвојиле Енглеска, Француска и Немачка.

Као и већина средњовековних држава, оне су биле по државном

уређењу монархије.

Подсети се

У ком веку почиње и

завршава се рани, а

у ком позни средњи

век?

Eвропа у XII веку

Подсети се

Који западноевропски

владар је у раном

средњем веку први

понео титулу цар?

Зашто је мислио да

има право на царску

титулу?

Средњовековни владари су најчешће носили титулу краљ. Према

хришћанском учењу, царску титулу, као највишу, могао је да носи само један

владар на Земљи.

72


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Крунисање француског краља

Шарла VI крајем XIV века,

средњовековна илустрација

Крунисање енглеског краља Хенрија IV

крајем XIV века, средњовековна

илустрација

Које сличности и разлике уочаваш на илустрацијама? Ко је присуствовао крунисању

владара?

Размисли

Шта мислиш, зашто

су средњовековни

владари желели да

њихове државе буду

наследнице Римског

царства?

Занимљиво

Византијски владари су за себе тврдили да

су једини наследници Римског царства и да

само они имају право да носе титулу римски

цар. Међутим, и поједини владари на западу Европе

узимали су царску титулу називајући себе

обновитељима Римског царства. То је усложњавало

односе међу средњовековним државама

јер обично један цар није другом признавао

право на ту титулу.

Као најмоћнији човек у држави, с правом да пресуђује, доноси законе

и одржава ред и мир, владар се издвајао и по својим владарским симболима

и начину облачења. Током свечаности, али и у свакодневном животу

владари су се издвајали од других људи симболима као што су круна, глоб

и скиптар.

скиптар (жезло) –

хришћански симбол

власти, палица од

племенитог метала,

с крстом на врху

глоб – хришћански

симбол ауторитета,

симболизује

Христову владавину

(крст) над светом

(кугла, као глобус)

Средњовековне илустрације

владара

Састанак државника из двадесет

најутицајнијих држава у свету 2010.

године, савремена фотографија

Круна владара

Светог римског

царства

У односу на средњи век, шта се данас променило у изгледу савремених владара?

73 73


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Владар и чланови његове породице живели су на двору. На двору су

живели и чиновници у владаревој служби, свештеници и дворска послуга.

Раскош и величина двора зависили су од владареве моћи и утицаја у држави.

Лувр, дворац француских краљева у

XIV веку, средњовековна илустрација

Лувр у Паризу, Француска, савремене фотографије

Која је данас намена Лувра у Паризу?

Размисли

Шта је све утицало на

јачање моћи владара?

Важно

Средњовековне монархије називају се и феудалне монархије. У

њима су моћ средњовековних владара ограничавали крупни феудалци,

односно властела. Дешавало се да поједини феудалци имају веће поседе

од владара. Из тих разлога, историју многих феудалних краљевина

средњег века обележила је борба владара и властелина за моћ и утицај.

Јачање моћи и угледа владара

парламент – други

назив за скупштину,

државно тело које

чине представници

народа.

скупштина сталежа –

државно тело које су

чинили представници

три друштвена слоја

(сталежа): племства,

свештенства

и градског

становништва

Размисли

У чему су сличности

између Скупштине

сталежа у Француској

и Парламента у

Енглеској? Који

друштвени слој није

имао представника у

оба државна тела?

Брак с члановима истакнутих

племићких породица

Рат с непослуШним

крупним феудалцима

Представничка тела у Француској и Енглеској

Сарадња са

свеШтенством и црквом

У позном средњем веку резултат борбе против самовоље владара био

је настанак представничких тела. Њихова најважнија улога била је да ограниче

власт владара. У Енглеској се ово представничко тело звало Парламент,

а у Француској Скупштина сталежа. Они су заједно с краљем доносили

одлуке важне за управљање државом.

племство

СкупШтина

сталежа у

Француској

свеШтенство

представници

градског

становниШтва

племство

Парламент у

Енглеској

свеШтенство

представници

градског

становниШтва

74


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Размисли

Каква је улога

савремене народне

скупштине? Ко су

њени чланови?

Енглески парламент у XIII веку,

средњовековна илустрација

Народна скупштина Републике Србије,

савремена фотографија

У чему су сличности

и разлике између

представничких тела

у средњем веку и

данас?

СРЕДЊОВЕКОВНЕ РЕПУБЛИКЕ

Малобројне средњовековне државе биле су републике по уређењу.

Држава Венеција, позната под именом

Млетачка република или Република

Светог Марка, била је једна од малобројних

држава средњег века са уређењем

републике. До X века била је у саставу

Византије, а затим је постала самостални

град-држава. Била је највећа трговачка

сила средњег века, а врхунац моћи достигла

је почетком XIII века. Овом државом

је управљао изабрани владар, који

је носио титулу дужд.

Поред дужда, грађани Венеције бирали

су још два државна тела: Мало и Велико

веће. И дужда и оба већа бирали су

имућни грађани Венеције.

Занимљиво

Трг Светог Марка, Венеција,

савремена фотографија

У којој европској држави се данас

налази град Венеција?

Симбол Венеције у средњем веку био је лав. Налазио се на грбу државе

и на застави, док се статуа лава налазила на рељефу зграда и на тргу.

република – врста

државног уређења

у ком државом

владају изабрани

представници народа,

који се бирају на

одређено време.

Преовлађујући облик

државног уређења

у свету република је

постала у XX веку.

Подсети се

Која држава је у

старом веку била по

државном уређењу

република? Како

су се звала њена

представничка тела

(органи власти)?

дужд – титула који

је носио владар

Млетачке републике

(Венеције); његова

власт била је изборна

Венеција, Италија Задар, Хрватска Котор, Црна Гора Крф, Грчка

Размисли

Зашто се представа

венецијанског лава

данас може видети у

државама као што су

Хрватска, Црна Гора

или Грчка?

Венецијански лав

Поред Венеције, уређење републике имао је Дубровник, такође

град-држава, који се као и Венеција највише бавио трговином.

75 75


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Кључни појмови

монархија краљ цар скупштина (парламент)

република

Да поновимо најважније

У позном средњем веку Француска, Енглеска и Свето римско царство

биле су феудалне монархије с владарима који су носили титуле цар или

краљ.

Власт краљева често су угрожавали самостални обласни господари,

крупна властела. У борби за ограничење власти владара настало је представничко

тело скупштина сталежа (парламент). Радом овог државног

тела ограничавана је владавина краљева и омогућено веће учешће представника

једног дела народа у управљању државом. Малобројне државе

средњег века биле су републике по уређењу. Међу њима су Венеција и

Дубровник.

Шта смо научили

1. Наведи најважније одлике феудалних монархија.

2. На које начине су средњовековни владари покушавали да очувају

јединство и снагу државе?

3. Објасни шта је скупштина сталежа (парламент).

4. Који друштвени слојеви су имали право да учествују у раду

средњовековних скупштина у Енглеској и Француској?

5. Шта је република?

6. Наведи државе које су у средњем веку биле републике по уређењу.

Задатак за истраживача

Kоје европске државе су данас по државном уређењу монархије? У

овом истраживању можеш потражити и помоћ наставника или наставнице

географије. У чему су сличности и разлике у положају средњовековних и

савремених краљева?

Краљ и краљица,

средњовековна

илустрација

Шпански

краљ Филип

VI са супругом,

савремена

фотографија

76


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

3.2. Европске државе у

позном средњем веку

Истраживачки путоказ

Које особине је требало

да има успеШан

средњовековни

владар?

Писана реч

„Драги сине, ако се деси да

постанеШ краљ, води рачуна

да будеШ тако непоколебљив

да не поклекнеШ ни у каквој

ствари која се може десити.”

Савет француског краља

Луја IX Светог

сину и наследнику Филипу III

ФРАНЦУСКА

Краљевина Француска је настала од западног дела царства Карла Великог

после поделе државе у IX веку. Највећим делом средњег века њом

су владали краљеви из династије Капета. Њихову владавину обележила је

борба против крупних феудалаца за јединствену и снажну државу.

Јачање Француске у XIII веку обележила је владавина краља Луја IX

Светог. Био је побожан и одан идеалима ратника и витеза. Бројним реформама

оснажио је своју краљевску моћ, али и снагу државе. У време његове

владавине Француска је била једна од водећих европских држава.

Занимљиво

Луј IX Свети једини је француски краљ

кога је црква прогласила свецем. Данас

његово име носе хришћанске цркве, градови

и улице у Француској. У Сједињеним

Америчким Државама чак пет градова

носи име Сент Луис (Свети Луј), а по

њему су добили име и градови у Мексику,

Бразилу, Сенегалу, једна река у САД и

једно језеро у Канади.

Статуа краља Луја IX Светог у

граду Сент Луису у САД

Луј IX Свети, слика

из XIV века

Размисли

Шта мислиш, зашто

су у овим државама

градови добили

име по француском

краљу?

На даљем уређењу државе наставили

су да раде Лујеви наследници, међу

којима се нарочито истицао његов унук,

краљ Филип IV Лепи. Почетком XIV века

сазвао је први пут у историји Француске

Скупштину сталежа, која је с временом

добијала све значајнију улогу у управљању

државом.

Подсети се

Шта је скупштина

сталежа?

Филип IV Лепи, слика из XVI века

77 77


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

ЕНГЛЕСКА

Војвода Вилијем из Нормандије поразио је у бици код Хејстингса 1066.

године војску англосаксонског краља, поставши тако Вилијем Освајач,

краљ Енглеске. Феудалци на територији којом је владао исказали су му

верност и поштовали су његове одлуке. Тако је почело стварање јединствене

и снажне власти енглеских краљева, која се значајно разликовала

од власти већине феудалних монархија у тадашњој западној Европи.

Норманска војска и војвода Вилијем у бици код Хејстингса,

цртежи на таписерији из XI века

Зашто је војска војводе Вилијема представљена на бродовима? Ко се осим војника

налазио на бродовима?

Средином XII века Вилијемову норманску династију наследили су владари

из породице Плантагенет. Краљ Енглеске постао је Хенри II Плантагенет.

Од мајке је наследио Војводство Нормандију и Краљевину Енглеску,

а од оца, француског грофа, француске поседе. Тако су енглески краљеви

постали владари државе чије су се територије простирала и ван британског

острва.

Крај XII и почетак XIII века обележиле су владавине краља Ричарда

Лавље Срце и краља Јована без Земље. Краљ Ричард је већину своје владавине

провео на својим француским поседима или у ратовима. Важио је

за вештог и храброг витеза и ратника. Због оваквих особина добио је назив

Лавље Срце.

Занимљиво

Краљ Ричард Лавље Срце је од десет година, колико

је носио тутулу краља, више од девет година

провео ван територија Енглеске. Говорио је француски

и латински језик. Иако је био краљ Енглеске,

врло је вероватно да није говорио енглески.

Краљ Јован без

Земље, илустрација

из XIII века

Размисли

Шта мислиш, зашто

на илустрацијама

краљеви Ричард и

Јован држе макете

цркава?

Краљ Ричард Лавље

Срце, илустрација из

XIII века

За разлику од брата, краљ Јован није био вешт ратник. Изгубио је у ратовима

део енглеских територија у Француској и због тих неуспеха касније добио

надимак краљ Јован без Земље. Племство, свештенство и становништво

у градовима нису били задовољни његовом владавином због ратних неуспеха,

али и сталног увећавања пореза. Под притиском ова три најутицајнија

друштвена слоја, краљ Јован без Земље био је принуђен да 1215. године

потпише Велику повељу слобода, којом је ограничена власт краља.

78


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Важно

Велика повеља слобода је документ којим се краљ Енглеске обавезао

да ће поштовати права племства, свештенства и грађана. Значај овог

документа је у томе што је ограничио владавину краља, и наметнуо му

обавезу да закон буде важнији од његових самосталних одлука. Данас се

овај документ сматра симболом борбе за правду и остваривање основних

права.

Из историјског извора

Члан 39. Ниједан слободан човек

неће бити убијен или затворен, или лишен

својих права или имовине [...] осим

на основу законите пресуде њему једнаких

или права земље.

Велика повеља слобода

Великом повељом слобода почела је борба против неограничене владавине

краљева у Енглеској. У другој половини XIII века у Енглеској се први

пут састао парламент.

Када је почетком XIV века у Француској умро владар а за собом није

оставио мушког наследника, енглески краљ је сматрао да престо Француске

припада њему. То је изазвало сукоб између Француске и Енглеске, који

је трајао дуже од једнога века и познат је под називом Стогодишњи рат

(1337–1453). У дужем периоду овог рата енглеска војска имала је више успеха,

али је победу ипак однела Француска. По завршетку рата енглески

краљеви су изгубили све поседе које су имали на простору Француске.

Размисли

Зашто је на

карикатури краљ

Јован без Земље

представљен на овај

начин?

Размисли

Како је Велика повеља

слобода могла да

ограничи краљеву

моћ? На који начин

су племићи могли да

обезбеде да је краљ

поштује?

Подсети се

Шта је парламент?

Размисли

Зашто је енглески

краљ мислио да има

право да влада и

Француском?

Образложи

територијалне

промене краљевина

Енглеске и

Француске крајем

раног средњег века,

у односу на крај

средњег века.

Енглеска и Француска у XI и XII веку

Француска у XV веку

79 79


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Јованка Орлеанка,

средњовековна

илустрација

Шта можеш да

закључиш о

веровањима

средњовековних

људи на основу

чињенице да су

поверовали младој

девојци која је

тврдила да ју је Бог

послао да предводи

војску?

Занимљиво

Током 1429. године, када су порази француске

војске били највећи, појавила се млада девојка

по имену Јованка. Тврдила је да је божјом вољом

одређена да постане спасилац француске војске.

Њена појава у витешком оклопу подстакла је веру

француске војске у победу. Предводила је војнике у

освајању града Орлеана, због чега је названа Јованка

Орлеанка. Две године касније енглески војници

су је заробили и спалили на ломачи. Верује се да

је значајно допринела преокрету у Стогодишњем

рату, који је на крају донео победу Француској.

Подсети се

Које средњовековне

државе су биле

царства?

СВЕТО РИМСКО ЦАРСТВО

Немачки владари су после распада Франачког царства себе сматрали

наследницима франачких царева. Уз подршку цркве и свештенства, римски

папа крунисао је у X веку немачког владара Отона I за цара. Од тада је

средњовековна немачка држава носила назив Свето римско царство.

Свето римско

царство у XII веку

80


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

И поред настојања владара да ограниче власт обласних господара,

Свето римско царство је у позном средњем веку остало расцепкано на

веће и мање феудалне области.

Власт немачких царева је додатно ограничена сукобом с папама као

врховним поглаварима хришћанске цркве. Папе су тврдиле да је њихова

духовна власт већа и изнад царске, док су цареви хтели да утичу на доношење

најважнијих одлука у хришћанској цркви. Борба за превласт између

папа и царева обележила је историју Светог римског царства у позном

средњем веку.

Занимљиво

Због сукоба с папом, немачки цар Хенрик IV нашао се у

веома тешком положају. У зимско време, јануара 1077. године

упутио се у замак Каносу, на северу Италије, где је у том

тренутку боравио папа. Чекао је три дана пред замком пре

него што га је папа Гргур VII на крају примио. Цар је морао

да клекне пред папом и тражи опрост за раније сукобе и

грешке. Од тог времена у свакодневном говору постоји израз

„ићи у Каносу”. Он се односи на оне који се понижавају и

моле за помоћ некога коме су се раније противили.

Пут у Каносу

Царска круна

Светог римског

царства

Битка код Хејстингса

Велика повеља

слобода

Јованка

Орлеанка

Стогодишњи рат

X XI XII XIII XIV XV

Отон I

Ричард Лавље

Срце

Луј IX Свети

Јован без

Земље

Филип IV Лепи

81 81


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Кључни појмови

Француска Енглеска Велика повеља слобода

Стогодишњи рат Свето римско царство

Да поновимо најважније

У позном средњем веку Француска, Енглеска и Свето римско царство

биле су феудалне монархије с владарима који су носили титуле цар или

краљ. Историју Француске обележила је борба краљева за стварање јаке

и јединствене државе, којој су се противили крупни феудалци. У Енглеској

је 1215. године донета Велика повеља слобода. Овим документом ограничена

је владавина енглеских краљева. У борби за праведнију владавину и

поштовање закона током XIII и XIV века почињу да се сазивају скупштине

(парламент). Радом овог државног тела ограничавана је владавина краљева

и омогућено веће учешће представника народа у управљању државом.

У разједињеном Светом римском царству власт немачких царева додатно

је слабио сукоб с папама.

Шта смо научили

1. Наведи најзначајније државе у западној Европи у позном средњем веку.

2. Како се звао владар који је у XIII веку ојачао француску државу?

3. Објасни зашто је важан документ Велика повеља слобода.

4. Због чега је вођен Стогодишњи рат?

5. Наведи разлоге због којих је била ослабљена власт немачких царева.

Задатак за истраживача

Једна од најпознатијих средњовековних легенди

је прича о Робину Худу. Овај јунак се са својом

дружином из Шервудске шуме супротстављао неправди,

коју су, према народној причи, чинили Јован

без Земље и његове присталице. Авантуре Робина

Худа биле су инспирација за многе филмове, серије,

цртане филмове, игрице. Истражи како је Робин Худ

представљен у њима. Зашто је био популаран?

Ко данас у савременом друштву води рачуна

о поштовању људских права? Ко штити грађане од

неправде и злочина? Где се данас „тражи правда” и

да ли би модерни Робин Худ у савременом друштву

смео да „узма правду у своје руке”? Размисли ко би

могао да буде Робин Худ данас, у савременом добу.

82


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

3.3. Крста ки ратови

Истраживачки путоказ

Због чега је данас

Јерусалим град значајан

за вернике три највеће

једнобожачке религије?

Писана реч

„Та војска, која је прави

крст носила, имала је као

спомен на оделу знак крста;

држало се да ће она под тим

знаком [...] славити победу

над непријатељима крста

Христова [...]”

Немачки хроничар Екехард,

XI век

СВЕТИ ГРАД

Јерусалим је од почетка хришћанске

вере сматран светим градом за хришћанске

вернике, због чега је тамо одлазио велики

број ходочасника. Јерусалим се почетком

раног средњег века, до арабљанских

освајања у источном Средоземљу,

налазио у саставу Византије. После освајања

Арабљани су поштовали Јерусалим

као свети град и нису спречавали ходочаснике

у њиховим путовањима.

Средњовековна илустрација Јерусалима

Које врсте грађевина уочаваш на илустрацији?

Ко су људи који улазе у Јерусалим?

Подсети се

Ко су ходочасници?

Подсети се

У ком веку су

Арабљани покорили

источне обале

Средоземља?

Подсети се

Зашто су Арабљани

сматрали Јерусалим

светим градом?

Важно

Јерусалим је у средњем веку, као и данас, био свети град за три религије:

јудаизам, хришћанство и ислам. У њему се налазе храмови значајни

за све три верске заједнице. За Јевреје је веома важан Зид плача, који

се налази на месту некадашњег Соломоновог храма. Хришћанима је нарочито

важна Црква Светог гроба, подигнута у време цара Константина

Великог на месту Христовог гроба. Грађевина из VII века значајна муслиманима

је Купола на стени, посвећена Авраму, којег муслимани сматрају

својим праоцем.

Зид плача Црква Светог гроба Купола на стени

Упиши испод сваке

слике за коју религију

је значајно место које

је представљено на

њој.

83 83


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Палестина је у

средњем веку била

назив за јужни део

Леванта, области

која се простирала

дуж југоисточне

обале Средоземног

мора. Данас овај

средњовековни

простор обухвата

територије Израела и

Јордана.

Прилике су се потпуно промениле током друге половине XI века када

су просторе Палестине освојили Турци Селџуци, азијски народ са истока.

Били су сурови према ходочасницима који су се кретали ка Јерусалиму и

често су их пљачкали и убијали.

У државе западне Европе све чешће су стизале вести о невољама

које су доживљавали ходочасници на путу ка Јерусалиму. Молбе за помоћ

у борби против Турака Селџука слао је западу и византијски цар, чије

царство је такође било угрожено. Ови проблеми имали су за последицу

више војних похода, познатих у историји као крсташки ратови.

КРСТАШКИ РАТОВИ

На црквеном сабору у Клермону у Француској 1095. године папа је позвао

хришћане да крену у Свету земљу и ослободе Христов гроб и Јерусалим

од неверника.

Црквени сабор

у Клермону,

средњовековна

илустрација

Размисли

На коју државу папа

Урбан II мисли када

говори о „области

Римљана”? Шта

мислиш, шта је

нарочито мотивисало

хришћане да се

одазову папином

позиву?

крсташи – ратници у

походу на Јерусалим;

на свом оделу носили

су симбол крста као

знак светог рата у који

су кренули

Из историјског извора

„Морате пожурити да помогнете браћи на Истоку […]. Њих су напали

Турци, персијско племе, и продрли дубоко у област Римљана […]. Убили

су и заробили много људи, уништили цркве и опустошили царство Божје.

[…] свима који тамо пођу биће опроштени грехови уколико доспеју до

конца овог живота током похода по суву, пловидбе морем или борећи

се против неверника. То ја дарујем свима преко моћи којом ме је Господ

заоденуо.”

Говор папе Урбана II на црквеном сабору у Клермону 1095. године

Папином позиву одазвало се на хиљаде хришћана који су кренули у

Први крсташки рат. Образована је витешка војска крсташа, а походу се

прикључило и обично сиромашно становништво. Већина је кренула у поход

верујући да ће им уколико освоје свети град бити опроштени греси. Ка

Светој земљи се ишло различитим путевима. Поједини феудалци путовали

су бродовима, а други део војске и обични људи ишли су пешке копненим

путевима.

Размисли

У чему су сличности

и разлике између

бројних и различитих

учесника крсташких

похода? Шта

мислиш, на какве су

потешкоће наилазили

током путовања?

84

Крсташи, илустрација


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Крсташки походи

Из којих држава су

крсташи кренули у

Први крсташки рат?

После три године стигли су до Јерусалима.

Крсташи су га освојили 1099. године после

вишенедељне опсаде. Убијано је муслиманско,

јеврејско, па чак и хришћанско становништво

Јерусалима, а град је опљачкан.

Из историјског извора

„У петак у зору, напали смо град са

свих страна [...]. Наши људи су заробили

велики број мушкараца и жена у Соломоновом

храму. Заробљеници су били или

убијени, или остављени у животу ако су

наши људи то проценили [...]. Ускоро су

наши људи јурили по граду грабећи злато

и сребро, коње и муле, пљачкајући

куће пуне разних вредности.”

Крсташки извор настао у време освајања

Јерусалима 1099. године

Освајање Јерусалима 1099. године, средњовековна

илустрација

После заузимања Јерусалима, крсташи су основали више хришћанских

држава на територији Палестине. Настојали су да поново обезбеде

сигуран пут ходочасницима и трговцима из Европе. Изграђена су бројна

камена утврђења која је требало да осигурају путеве кроз Свету земљу и

новостворене крсташке државе.

Размисли

Како цитирани

историјски извор

описује понашање

крсташа? Које

сличности и разлике

уочаваш у тексту и на

илустрацији?

85 85


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Повољно и брзо

до Светог града!

Занимљиво

Припадници бројних витешких

редова у Светој земљи с временом

су се значајно обогатили. Један од

видова зараде био је и организовање

безбедног путовања ходочасника

до Јерусалима. Може се рећи

да су витешки редови у Светој земљи

били зачетници једног раног облика

средњовековног верског туризма.

султан – титула

владара у

муслиманским

земљама; реч „султан”

је арапског порекла

и значи цар

Немачки цар

Фридрих I Барбароса,

средњовековна

илустрација

Власт хришћана у Јерусалиму није потрајала дуго јер је муслиманско

становништво поново освојило град. Од краја XI до краја XIII века вођено

је осам крсташких ратова. Од њих се по значају и последицама издвајају

Трећи и Четврти крсташки рат.

Трећи крсташки рат (1189–1192) предводила

су три европска владара: енглески краљ Ричард

Лавље Срце, француски краљ Филип II Август и

немачки цар Фридрих I Барбароса. Јерусалимом је

тада владао султан Саладин. У Трећем крсташком

рату са Саладиновом војском је вођено више битака.

Трећи крсташки поход завршен је склапањем

споразума и Јерусалим је остао под влашћу муслимана.

Постигнут је договор да хришћански ходочасници

могу слободно посећивати Свети град.

После споразума, хришћанска војска се вратила у

Европу.

Размисли

Да ли ти је познат

израз „фер плеј”

у спорту? Објасни

његово значење. Да

ли би овим изразом

могао да се објасни

однос између

Саладина и Ричарда?

Подсети се

Због чега је Венеција

била моћна држава?

Занимљиво

Упркос томе што су били противници, Ричард Лавље Срце и Саладин су

се међусобно поштовали. У писаним историјским изворима онога времена

забележено је и да је Саладин послао Ричарду другог коња пошто је сазнао

да је његов настрадао у бици. Када се Ричард једном разболео, послао му је

свог лекара, као и храну и воће.

Деценију касније крсташи су се поново упутили ка Јерусалиму. Међутим,

1204. године уместо ка Светом граду, под утицајем моћне Венеције,

крсташи су променили план и кренули ка Византији и Цариграду. Тако је

хришћанска војска са запада Европе у Четвртом крсташком рату освојила

хришћанску државу Византију. Крсташи су у Цариграду и његовој околини

основали државу под називом Латинско царство.

86


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

ЗНАЧАЈ И ПОСЛЕДИЦЕ КРСТАШКИХ РАТОВА

Јерусалим је после осам крсташких ратова наредних шест векова

остао у рукама муслимана. Два века крсташких похода, бројних путовања,

ратова, али и успостављања трговачких веза оставила су велике последице

на све учеснике ових ратова.

Долазак великог броја Европљана на простор Палестине утицао је на

даљи развој и напредак у трговини између држава Запада и Истока. Европски

трговци су све више путовали ка Азији, користећи поморске путеве уз

обалу Средоземног мора, као и путеве кроз области Палестине. На истоку

су се све чешће куповали скупи зачини, свила и други материјали, као и

занатски производи. Хришћани су током крсташких ратова упознали културу

и научна достигнућа Арабљана и пренели их у Европу. Тако је дошло

до размене култура и обичаја, што је обогатило обе стране.

Из историјског извора

У време крсташких ратова један француски витез је изјавио: „Били смо

западњаци, а сад смо се претворили у источњаке. Јучерашњи Италијан

или Француз премештен овамо постао је Палестинац. Ми се сви служимо

разним језицима земље, домородац је као досељеник постао многојезичан,

а поверење приближава најудаљеније расе.”

Крсташки ратови су имали и негативне последице по средњовековни

свет. Показали су бесмисао рата и страдања. Многи хришћански и витешки

идеали били су заборављени у суровим пљачкама и страдањима. Јерусалим

и Цариград су претрпели страшна разарања и страдања становништва.

Савремена

фотографија

Јерусалима

Од средине XX века

до данас Јерусалим

се налази у држави

Израел.

Размисли

Шта мислиш,

како је током

заједничког живота

различитих народа

на простору источног

Средоземља дошло

до мешања култура?

Да ли данас, у

савременом друштву,

има сличних појава?

1073.

Турци Селџуци

заузимају Јерусалим

Први

крсташки

рат

Други

крсташки

рат

Пети

крсташки

рат

Шести

крсташки

рат

XI XII XIII

1095.

Сабор у

Клермону

Трећи

крсташки

рат

Седми

крсташки

рат

Четврти

крсташки рат

Осми крсташки

рат

87 87


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Кључни појмови

Јерусалим (Свети град) Палестина (Света земља)

Турци Селџуци крсташи крсташки ратови

Да поновимо најважније

Крсташки ратови су војни походи које су хришћани западне и средње

Европе водили од краја XI до краја XIII века. На црквеном сабору у Клермону

1095. године римски папа је позвао хришћане у рат за ослобођење

Христовог гроба у Јерусалиму од Турака Селџука. У Првом крсташком рату

освојен је Јерусалим и основано је више крсташких држава. Пошто су град

касније поново заузели муслимани, уследили су нови крсташки ратови.

Било их је укупно осам. У Трећем крсташком рату учествовали су немачки

цар и француски и енглески краљ. Четврти крсташки рат се уместо у Јерусалиму,

завршио у Цариграду, када је војска крсташа заузела град и привремено

уништила Византијско царство. Јерусалим је и после осам похода

у средњем веку остао у рукама муслиманског становништва.

Доба крсташких ратова и освајања оставило је велике последице на

културу и историју народа Запада и Истока. Развила се трговина и дошло

је до размене културе и науке.

Шта смо научили

1. Зашто Јерусалим представља свети град за вернике три религије?

2. Зашто је папа Урбан II сазвао црквени сабор у Клермону?

3. Шта је био повод, а шта узрок Првог крсташког рата?

4. Ко је и из којих разлога кретао у крсташке походе?

5. Објасни однос између енглеског краља Ричарда и султана Саладина.

6. По чему се Четврти крсташки рат издваја од осталих крсташких похода?

7. Образложи последице, као и позитивне резултате крсташких ратова.

Задатак за истраживача

Замисли да си власник туристичке агенције која планира да организује

путовање под називом „Путевима крсташких ратника”. Погледај пажљиво

фотографије. Оне су дате као помоћ за почетак планирања туристичке понуде

твоје агенције. Резултате истраживања и план агенције представи у

табели.

Испланирај путовање: које државе ћеш посетити, које споменике ћеш

видети, колико дана ће трајати путовање и којим превозним средством

ћеш ићи.

Тврђава Крак де

Шевалије, Сирија

Замак Керак, Јордан

Замак Маргат, Сирија

88


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

3.4. Постанак Српског краљевства

Истраживачки путоказ

На који начин данас у

Србији неко долази на чело

државе? Шта мислиШ,

како је неко постајао

владар у средњовековној

Србији?

Писана реч

Црвена госпођо Жичо

Из мог срца излазиШ

КорачаШ седмовратна

У пратњи свог женика сунца

КорачаШ љубим ти кораке

Црвена госпођо Жичо

Васко Попа, књижевник

УСПОН РАШКЕ

Почетком XII века, после смрти краља Бодина

и распада српске државе, тежиште главних

борби против византијске власти на Балканском

полуострву премешта се из Дукље у

унутрашњост српских земаља, у Рашку.

Стари Рас, у близини Новог Пазара

Погледај страну 44 у уџбенику и пронађи на карти

Дукљу и Рашку.

СТЕФАН НЕМАЊА

ПОСТАЈЕ ВЕЛИКИ ЖУПАН СРБИЈЕ

Шездесетих година ΧΙΙ века власт је припала породици

Стефана Немање, која је била у сродству с ранијим српским

владарским породицама. Немањин најстарији брат је

постао велики жупан, а остала браћа су добила на управу

поједине делове земље. Немања, најмлађи међу браћом,

добио је на управу источне крајеве Србије. У почетку је

имао велику наклоност византијског цара Манојла Ι Комнина,

од кога је добио на управу један земљишни посед.

Осим тога, почео је да без дозволе великог жупана и остале

браће гради цркве на својој територији. Све је то утицало

да се браћа окрену против њега и заробе га.

Након избављења из тамнице, Немања је 1166. године

преузео владарски престо и постао родоначелник династије

Немањића. Међутим, такви поступци нису наишли

на одобравање византијског цара Манојла Ι Комнина.

Византијски

цар Манојло Ι

Комнин

Подсети се

Шта је династија?

Који српски владари

из раног средњег

века су ти познати?

Рашка – назив

потиче од града Раса

или жупе Расе. У

употреби је од краја

ΧΙΙ века и с временом

се проширио на

простор читаве

средњовековне

српске државе.

велики жупан –

титула српских

владара у ΧΙΙ и XIII

веку. Тај положај

им је потврђивао

византијски цар.

родоначелник –

оснивач владарске

породице, династије

89 89


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Млечани –

становници Венеције,

који су током

средњег века били

важна поморска

сила, нарочито на

Јадранском мору

Цар је послао војску да помогне Немањиној браћи, али је Немања извојевао

победу. Убрзо потом прикључио се непријатељима Византије − Угрима

и Млечанима. То је изазвало велики гнев византијског цара Манојла,

који је наредио да се Немања зароби и доведе у Цариград.

Занимљиво

Византијски писци бележе да је Немања изашао

пред цара откривене главе и голих руку до лаката,

босих ногу, с конопцем везаним око врата, с мачем у

руци, предајући се цару да поступи с њим како жели.

Цар Манојло је показао милост потресен призором

покорног непријатеља и опростио му кривицу.

НЕМАЊИНА ОСВАЈАЊА

Покоравање византијском цару утицало је на Немању да привремено

обустави борбу. Међутим, већ осамдесетих година ΧΙΙ века, нaкон смрти

цара Манојла I, Немања почиње нове борбе против византијске власти. У

савезу са угарским краљем осваја Поморавље и заузима Приморје. Ипак,

након претрпљеног пораза у бици на Морави морао је да врати део освојених

територија.

Србија у ΧΙΙ и

XIII веку

Упореди

територију

Србије у ΧΙΙ

и XIII веку

са картом

данашње

Србије,

одштампаном

на прозирном

папиру.

Немањина привремена освајања

90


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

У току борбе против Византије, у Нишу се сусрео с немачким царем

Фридрихом Ι Барбаросом, предводником Трећег крсташког похода. Тада је

Немања понудио цару да заједно ратују против Византије, али је немачки

владар одбио савез јер је желео да што пре стигне до „Свете земље”.

Подсети се

Шта су крсташки

ратови?

Занимљиво

Стефан Немања је свечано дочекао немачког

цара Фридриха Ι Барбаросу и крсташе у

Нишу јула 1189. Срби су показали велику гостопримљивост.

Цару и његовој пратњи понудили

су јело и пиће, а међу бројним поклонима

нашле су се фоке, укроћени вепар и јелени. Леп

пријем је значио много крсташима будући да су

им византијски војници правили бројне незгоде

на путу до Ниша, а и даље ка Јерусалиму.

ДОЛАЗАК СТЕФАНА НЕМАЊИЋА НА ВЛАСТ

Немања је био ожењен Аном и имао је три сина: Вукана, Стефана и

Растка (Саву).

Стефан Немања

(1166–1196)

Размисли

Немањини ловци

лако су могли уловити

вепра и јелена у

густим шумама Рашке.

Шта мислиш, одакле

Немањи фоке које је

поклонио немачком

цару?

Печат Стефана Немање

Вукан

(1202–1204)

Стефан Немањић

(Првовенчани)

(1196–1227)

Растко

(архиепископ Сава)

(1219–1236)

сабор – догађај на

којем се уз владара

окупља племство и

свештенство ради

доношења важних

одлука за државу и

цркву

За време Немањине владавине одржана су два велика државна сабора.

На првом је Немања са својом властелом и представницима цркве осудио

јеретике (богумиле) који су у то време били у Србији.

Немања је на Другом сабору 1196. године свечано предао престо свом

средњем сину Стефану (1196–1227). Потом је одлучио да напусти световни

живот и да се замонаши.

Размисли

Шта би у данашњој

Србији највише

личило на

средњовековни

сабор?

Подсети се

Ко су били јеретици?

91 91


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

На фотографијама је

представљена црква

крај које су одржани

Немањини сабори.

Која је то црква? У

којем данашњем

граду се она налази?

Размисли

Прочитај пажљиво

одељак Занимљиво.

Шта мислиш, какав

је био положај жена

у средњем веку?

Разговарајте о томе

на часу с наставником

или наставницом.

Размисли

Погледај карту с

почетка лекције и

њену легенду. На које

градове се мисли када

се каже да је Стефан

Немањић проширио

територију у правцу

југа и југоистока?

Подсети се

Које промене су

наступиле у Византији

због Четвртог

крсташког рата?

РАТ ИЗМЕЂУ СТЕФАНА И ВУКАНА

И ПРОПАСТ ВИЗАНТИЈСКОГ ЦАРСТВА

Стефан је одређен за наследника јер је био ожењен кћерком византијског

цара Евдокијом. Најстарији Немањин син Вукан није се помирио

с таквом одлуком, па је уз помоћ угарског краља напао Стефана и збацио

га с власти. Вукан се накратко прогласио за великог жупана, али је Стефан

убрзо повратио престо. Стефан и Вукан су се коначно измирили тек посредством

трећег брата Растка (Саве), који се био замонашио и живео у

манастиру Хиландару.

Прстен краља

Стефана

Првовенчаног, ΧΙΙΙ век

Занимљиво

Услед слабљења утицаја Византије Стефан се развео

од своје супруге, византијске принцезе Евдокије,

и отерао је с двора. Као повод за развод наводи се

Евдокијино неверство, али и њена кожна болест,

која ју је наружила. Она је за кратко време нашла

уточиште код Стефановог брата Вукана, а потом је

отишла у родни Цариград.

Када се учврстио на престолу, Стефан је наставио освајања. Проширио

је територију Србије у правцу југа и југоистока и успешно одбранио државу

од напада суседа – Бугарске и Угарске. Византија је у то време била

заокупљена проблемима везаним за Четврти крсташки рат (1202–1204).

СТИЦАЊЕ КРАЉЕВСКЕ КРУНЕ

Подсети се

Који српски владари

су током XI века

носили краљевску

титулу ? Ко им је

доделио круну?

Папа Хонорије ΙΙΙ, XIII век

Победе над политичким противницима и

проширење државе учврстили су Стефанову

одлуку да затражи краљевску круну. Због тога

се обратио папи у Риму. Како би се приближио

папи, Стефан је одлучио да се венча са Аном

Дандоло, млетачком племкињом, чија је породица

учествовала у крсташком рату и освајању

Византије. Папа је из Рима послао краљевску

круну преко посланика, који је у Расу 1217. крунисао

Стефана за краља. Стефан је тада назван

Првовенчани.

92


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

„Стефан је назван

Првовенчани јер је

био први краљ који се

венчао у цркви!”

„Не, није зато!

Мислим да се круна

у стара времена

називала венац.”

Размисли

Помози другарима

и закључи зашто је

Стефан Немањић

назван Првовенчани.

ОСНИВАЊЕ СРПСКЕ АРХИЕПИСКОПИЈЕ

Несебичну подршку у својој политици Стефан је имао од брата монаха

Саве. Растко (Сава) још се у раној младости повукао на Свету Гору, где се

замонашио. У средњем веку држава није била потпуно самостална уколико

није имала поред самосталног владара и самосталну цркву. Због тога је

Сава, пошто је Србија постала краљевина, покушао да се избори за црквену

самосталност.

До тог времена највећи део српских земаља био је под црквеним утицајем

православне Охридске архиепископије. Због тога се Сава 1219.

године запутио у Никеју, у Малој Азији, како би од византијског цара и патријарха

добио одобрење за оснивање аутокефалне (самосталне) цркве.

Цар и патријарх су прихватили Савин предлог.

Сава Немањић је постављен за првог српског архиепископа, а по

повратку у Србију уредио је новоосновану Српску архиепископију. За

њено седиште одабран је манастир Жича, задужбина Стефана Немањића.

Манастир Жича, ΧΙΙΙ век

Подсети се

Подсети се шеме

црквене хијерахије у

лекцији 2.5. „Религија

и средњовековно

друштво”.

Охридска

архиепископија –

црквена организација

са седиштем у

Охриду (данашња

Северна Македонија).

У средњем веку је

имала духовну власт и

над српским земљама

(до 1219), али је

била под духовним

утицајем византијске

цркве.

Размисли

Зашто се Стефан

обратио папи за

круну, а због чега је

Сава за оснивање

самосталне

архиепископије

морао да се обрати

цариградском

патријарху?

аутокефалност –

самосталност

цркве, подразумева

право да епископи

сами бирају свог

верског поглавара

(архиепископа) и

друге епископе.

Никеја, остаци тврђаве, данашњи Изник

(Турска)

Св. Сава, фреска из Милешеве, ΧΙΙΙ век

93 93


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Српска архиепископија

ЗАДУЖБИНЕ ПРВИХ НЕМАЊИЋА

ктитор – оснивач

или обновитељ

задужбине, тј. цркве

или манастира

Пошто је предао престо сину

Стефану, Немања се замонашио.

То је учинио у својој ктиторској

задужбини Студеници и постао

монах Симеон. Његова супруга

Ана такође се замонашила и узела

монашко име Анастасија. Кратко

је боравио у Студеници, а затим

се повукао на Свету Гору, где је

са најмлађим сином Растком (Савом)

основао манастир Хиландар.

Умро је у Хиландару 1199. и убрзо

проглашен свецем. Прославља се

као Св. Симеон Мироточиви.

Св. Сава и Св. Симеон, фреска, манастир

Студеница

94


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Студеница, XII век

Хиландар, XII век

Сава је ради што бољег уређења живота и правила понашања у манастирима

у Србији још у Хиландару превео бројне црквене књиге. Након

смрти проглашен је за свеца. Св. Сава се слави као први српски просветитељ.

Стефан Немања je оснивач светородне династије Немањића. Због

изузетног значаја његове владавине сматра се и утемељивачем српске

средњовековне државе. Владавина Стефана Првовенчаног и Савино управљање

црквом и манастирима оснажили су српску државу крајем XII и

почетком XIII века.

Кључни појмови

Рашка велики жупан Стефан Немања Сабор у Расу

Стефан Немањић (Првовенчани) Свети Сава

краљевина архиепископија

Да поновимо најважније

Почетком ΧΙΙ века борбе против Византије се премештају с територије

Дукље у Рашку. У другој половини ΧΙΙ века Рашком је завладала породица

Стефана Немање. Он се успео на владарски престо 1166. Често је водио

борбе против византијске власти, нарочито након смрти цара Манојла

Комнинa. Немања је доста проширио своју државу, али је после пораза у

бици на Морави морао да врати део територија. На државном сабору у

Расу 1196. одредио је свог средњег сина Стефана за наследника јер је био

зет византијског цара. Због тога је његов најстарији брат Вукан започео рат,

у коме је Стефан победио. Пошто се учврстио на власти, Стефан је кренуо

у освајања и проширио државу, па је затражио од папе краљевску круну.

Папа је 1217. послао Стефану круну којом је крунисан, а српска држава је

постала краљевина. Сава је 1219. отишао у Никеју да издејствује да српска

црква добије аутокефалност. Византијски цар и патријарх одобрили су му

да оснује самосталну Српску архиепископију. Сава је постао први српски

архиепископ.

95 95


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Шта смо научили

1. Када и због чега Рашка постаје центар српске државе?

2. Које Немањине потезе нису одобравала његова браћа и како су га казнила

због тога?

3. Како је византијски цар деловао пошто је Немања преузео положај великог

жупана?

4. Опиши Немањина освајања и њихове последице.

5. Које су најважније одлуке донете на саборима у Немањиној држави?

6. Зашто је почео рат између Стефана и Вукана?

7. Ко је и када крунисао великог жупана Стефана Немањића за краља?

8. Шта је аутокефалност?

9. Наведи најзначајније задужбине Стефана Немање.

Задатак за истраживача

Пажљиво прочитај шта су још византијски писци писали о Немањином

боравку у Цариграду. Како они описују Немању? Шта мислиш, зашто је тако?

Разговарај о томе на часу с наставником или наставницом и осталим

ученицима.

Константин Манасије, византијски писац:

„Али он [Стефан Немања], о дрскости, поново је сневао завере, градио оружје,

плео замке, разбојник, отпадник [...] какво нам је уживање о царе [Манојло] он био

као заробљеник у тријумфалној поворци, врло плећат човек и незграпан старац

[...] зар он није знао да је мој цар ватрен и брз [...] сакријеш ли се од њега у мраку

ватром ће те спалити [...] покушаш ли побећи бићеш ухваћен [...].”

Евстатије Солунски, византијски писац:

„Овде не бих желео да прећутим о Стефану Немањи, који ми је сјајне речи

измамио и очи моје задивио, стасом веома висок и изгледом леп. Пре тога он је

окушавајући снагу дизао устанке, хитро загазио у рат, али је ускоро преваспитан

на добро, па сада и сâм учествује у тријумфу [...].”

96


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

3.5. Успон Српског краљевства

Истраживачки путоказ

Писана реч

Писмо краљице

Јелене Анжујске

Каква држава се у

средњем веку сматрала

успеШном, а

каква се данас

сматра успеШном?

Средњовековна

тврђава Маглич,

XIII век

„Земља је ова [српска]

средиШте свих земаља и сва

је један рудник злата и

сребра [...].”

Хроничар султана

Мехмеда II

ВЛАДАВИНА УРОША I

Српски краљевски престо су након Стефана Првовенчаног наслеђивали

његови синови. Они су се махом ослањали на помоћ суседних држава с

чијим владарима су остварили родбинске везе.

Пошто су средином XIII века велики део Балканског полуострва опустошили

и опљачкали Монголи, дошло је до смене на српском престолу.

Нови српски краљ постао је Урош I, најмлађи син Стефана Првовенчаног.

У време краља Уроша I (1243–1276) почео је економски и привредни

успон српске државе. Занимљиво је да је управо упад Татара (Монгола)

утицао на привредни развој Србије. Наиме, бежећи пред њима, у Србију

су из Трансилваније (данашња Румунија) дошли рудари Саси. Са собом су

донели нове технике проналажења и обраде руда метала: сребра, бакра и

олова. Широм српске државе развили су се рудници. Најзначајнији су се

налазили у Брскову, Трепчи, планини Рудник и Новом Брду. Развој рударства

покренуо је и развој градских насеља, али и знатно допринео јачању

трговачких веза с Приморјем и јужном Италијом.

Размисли

Прочитај „Писану

реч” с почетка

лекције. Шта су

могле да значе речи

хроничара о српској

држави? О којим

богатствима говори?

Подсети се

Које године

припадају другој

деценији ΧΙΙΙ века? У

каквом политичком и

црквеном положају је

од тада била српска

држава?

Татари (Монголи) –

народ који је живео

у централном делу

Азије. Средином

XIII почињу њихови

напади на европске

земље.

Новац краља Радослава, сина

краља Стефана Првовенчаног

Новац краља Уроша I

Размисли

Због чега рударство

утиче на развој

градова? Како је

рударство утицало

на јачање трговачких

веза с Приморјем?

Новац византијског цара XIII век

Погледај новац који је припадао српским владарима и упореди га с византијским.

Разговарај о томе с наставником или наставницом.

97 97


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Најзначајнији

српски

средњовековни

рудници

Упореди ову карту

с картом данашњих

рудника у Србији,

одштампаном на

прозирном папиру.

Где се налазе

средњовековни

рудници, а где

рудници у данашњој

Србији? Шта

закључујеш?

Краљ Урош је био ожењен Јеленом (Анжујском), која је потицала из

једне угледне француске породице. Њихова два сина Драгутин и Милутин

постаће српски краљеви.

Размисли

Шта мислиш, због чега

је краљица Јелена,

западна племкиња,

била посвећена

римокатоличкој, а

зашто православној

вери? Разговарај

о томе на часу са

наставником или

наставницом.

Занимљиво

Краљица Јелена Анжујска остала је упамћена

као велика добротворка. Основала је прву

женску школу, а на свом двору у месту Брњаци

на самом рубу Косова и Метохије имала је и

чувено књигохранилиште, тј. библиотеку.

Подизала је и обнављала бројне цркве и

манастире, и римокатоличке, и православне.

Замонашила се према православном обреду у

једној цркви у Скадру.

Јелена Анжујска

98


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Урош I учествовао је у бројним савезима против обновљеног Византијског

царства. Ратовао је и против Угарске, а у покушају да освоји Мачву

био је заробљен, због чега је морао да плати откуп и призна вазалне обавезе

према угарском краљу. Kао део измирења склопљен je и брак између

Урошевог старијег сина Драгутина и Каталине, унуке тадашњег угарског

краља.

Урошева предаја, илустрација

Краљ Урош I и

његов син Драгутин,

Сопоћани, XIII век

Свом старијем сину Драгутину, који је

постао зет угарског краља, требало је да

преда посебну област на управу. Међутим,

краљ то није желео јер би то нарушавало

јединство државе. Због тога га је

Драгутин напао, поразио, а потом преузео

престо. Краљ Урош је умро као монах

1277. године. Сахрањен је у својој задужбини,

манастиру Сопоћани.

Краљ Драгутин и краљица

Каталина, фреска из Цркве Св.

Ахилија у Ариљу, XIII век

КРАЉ ДРАГУТИН

Краљ Драгутин (1276–1282) дошао је на власт збацивши с престола

свог оца, краља Уроша. Како би добио подршку, али и опрост народа и породице

због свог насилног чина, краљ је поделио државу с мајком Јеленом

и братом Милутином.

Међутим, краљ је убрзо доживео тешку повреду павши с коња. Пошто

је због прелома ноге дуже време остао непокретан, сазвао је сабор 1282.

године у месту Дежево, близу Раса, на коме се одрекао власти у корист

свог млађег брата Милутина.

Драгутин је тада добио на управу северозападни

део земље. Договор је подразумевао

и да након Милутинове смрти

престо наследи Драгутинов син.

Размисли

Шта је утицало на

Драгутинове добре

односе са Угарском?

Драгутинов

пад с коња,

илустрација

99 99


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

КРАЉ МИЛУТИН

За време владавине краља Милутина (1282–1321) Србија је постала

снажна држава. Краљ је одмах почео рат против Византијског царства, а у

борбама му се прикључио и брат Драгутин. У својим продорима стизали су

и до Егејског мора и Свете Горе.

Краљ Милутин,

манастир

Грачаница, фреска,

XIV век

Шта значи то што је

краљ Милутин на

фресци приказан са

црквом у рукама?

Света гора

Ратовање Милутина и Драгутина против

Византије

Подсети се

Какве су биле обавезе

вазала?

Остаци цркве и двора на доњем

Калемегдану (Београдској тврђави)

У то време је Драгутин, као

зет и вазал угарског краља, добио

на управу Мачву, делове

Босне, али и Београд, који се

тада први пут нашао у рукама

једног српског владара.

Браћа су успешно ратовала

и на североистоку државе, у области

Браничева, против бугарских

великаша и тако проширили

српску државу до Дунава.

Ратовање с Византијом је настављено, а 1299. године постигнут је

споразум да српска држава задржи све освојене византијске територије

северно од линије Охрид–Прилеп–Штип (данашња Македонија). Те територије

је Царство предало Милутину као мираз византијске принцезе Симониде,

којом се тада оженио краљ Милутин. То је био његов пети брак.

Симонида је била знатно млађа од Милутина, али је њен отац морао да је

уда како би додатно учврстио мир. Био је то политички брак, који је требало

да допринесе угледу српске државе.

Краљица Симонида,

манастир Грачаница

XIV век

Занимљиво

Краљица Симонида је на необичан начин добила име. Bизантијском цару

и царици је неколико женске деце преминуло на рођењу. Због тога су одлучили

да након рођења ћерке поставе пред сваког од дванаест апостола по

једну свећу и да детету дају име по оном апостолу чија се свећа последња

угаси. Преостала је свећа апостола Симона, отуда је новорођенче добило

име Симонида.

100


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Србија у време краља Милутина и краља Драгутина

Из историјског извора

Посланик византијског цара Теодор,

који је био задужен за преговоре о миру

са Србима, забележио је како је изгледао

његов дочек у Србији: „Сам краљ (Милутин)

веома се накитио и празнично обукао,

претрпао се драгим камењем, бисерима

и златом [...] цели двор је блештао

од свилених и златом везених тканина и

читав овај призор беше по угледу на царски

[...] ипак се како каже стара изрека у

ствари на тај начин пешак надметао са

двоколицом.”

Фреска, Црква Св. Николе,

Солун, XIV век

Размисли

Посланик Теодор

је прилично лепо

приказао српски

двор. Шта мислиш,

због чега је додао

изреку о пешаку и

двоколици и шта

она заправо значи?

Разговарајте о томе

на часу.

101 101


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Српска држава је доживела

прави привредни процват

у Милутиново доба.

Ве лика новчана средства којима

је Милутин располагао

омогућила су му да подигне

и обнови око четрдесет цркава

и манастира, а нај раскошнији

међу њима је манастир

Грачаница.

Манастир Грачаница

Чињеница да је Милутин постао зет византијског

цара непосредно је угрозила Драгутина,

односно договор из 1282. године да

његов син наследи престо. Због тога су браћа

ратовала више од десет година (1301–1312).

Краљ Милутин је умро 1321. године, али су

сукоби око престола настављени и међу њиховим

синовима.

Лоза Немањића,

фреска, манастир

Грачаница

Пажљиво погледај

фреску из манастира

Грачанице.

Шта је краљ Милутин

хтео да нагласи

распоредом ликова?

Краљ Милутин

Краљ Уро I

Стефан Немањић

(Првовенчани)

Стефан Немања

1196–1227.

Стефан

Немањић

1217.

крунисање

Стефана

Немањића

за краља

1241–1242.

продор

Монгола у

Европу

1276–1282.

Драгутин

1276.

побуна

Драгутина

1299.

мир са

Византијом

XII

XIII

XIV

1166–1196.

Стефан

Немања

1219.

оснивање

Српске

архиепископије

1243–1276.

Урош Први

1282.

предаја власти

на сабору

у Дежеву

Милутин

постаје краљ

1282–1321.

Милутин

1301–1312.

ратовање

Милутина и

Драгутина

102


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Кључни појмови

Урош Ι Татари рударство Јелена Анжујска

Византија Драгутин Милутин

Да поновимо најважније

Након продора Монгола и промене политичких прилика на Балкану,

нови српски краљ постаје Урош I (1243–1276). Током његове владавине Србија

је постала економски и привредно снажна држава. На развој рударства

у Србији у то време нарочито је утицао долазак Саса. Урош I је често ратовао

с Византијом и Угарском. Настојао је да ојача јединство државе. Његова

владавина прекинута је побуном његовог сина Драгутина, који је преузео

престо. Међутим, он је због повреде предао престо брату Милутину на сабору

у Дежеву. Драгутин је тада добио део земље на управу, а његови потомци

означени су за наследнике престола. По доласку на власт, Милутин

је одмах кренуо у борбу против Византије и проширио је државу ка југу и

североистоку. Мир с Византијом постигнут је 1299. и учвршћен браком између

Милутина и Симониде. Због непоштовања права наследства избио је

рат између браће. Сукоби су потрајали и међу њиховим синовима.

Шта смо научили

1. Какав је значај Татара у српској историји?

2. На који начин су Саси помогли развој рударства у Србији?

3. С којим државама у окружењу је Урош често водио ратове?

4. Како се завршио напад краља Уроша I на Мачву?

5. Упореди Милутинов и Драгутинов долазак на престо. У чему се разликују?

6. Која су најзначајнија проширења српске државе у време Милутина?

7. Зашто је избио рат између Милутина и Драгутина?

8. Која је најпознатија Милутинова задужбина?

Задатак за истраживача

Истражи зашто се широм Србије, а посебно у долини Ибра, организују

свечаности под називом Дани јоргована и која се прича везује за краља

Уроша и краљицу Јелену Анжујску. Зашто се баш у манастиру Градац, а не у

манастиру Сопоћани организује манифестација Дани краљице Јелене.

Дани јоргована,

Краљево

Дани краљице Јелене,

манастир Градац

Дани јоргована,

Маглич

До каквих података си дошао/дошла? На следећем часу разговарајте о својим

сазнањима.

103 103


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

3.6. Врхунац српске државе

и стварање царства

Цар ДуШан,

фреска, манастир

Лесново, ΧΙV век

Истраживачки путоказ

Да ли је најбоља

владавина она у којој се

владар мора покоравати

законима?

Писана реч

„Пожелео је законе поставити

[...] да се не би умножила у

области царства наШега нека

злоба, зло домиШљање и

лукава мржња, него да сви

поживимо у пуној тиШини

и мирном животу са свим

људима царства наШега,

малима и великима [...]”

„ДуШанов законик”

КРАЉ СТЕФАН ДЕЧАНСКИ

Подсети се

Због чега је избио рат

између Милутина и

Драгутина?

Из краткотрајних борби око престола

после Милутинове смрти као победник је

изашао његов син Стефан (1321–1331). Иако

није имао велике освајачке амбиције, Стефан

је успео да на самом крају своје владавине

победи два моћна савезника. Најпре је 1330.

године у бици код Велбужда (данас Ћустендил

у Бугарској) поразио бугарску војску. То је

присилило другог непријатеља, византијску

војску, на повлачење са српске територије.

Српска држава је том победом обезбедила

превласт на Балканском полуострву.

Стефан Дечански, фреска из

манастира Дечани, XIV век

Фреска Св. Никола враћа вид Стефану

Дечанском, манастир Гориоч, Косово и

Метохија

Занимљиво

Животни пут краља Стефана Дечанског био је тежак и

трагичан. Његов отац краљ Милутин послао га је још као

дечака татарском кану у знак потврде мировног уговара.

На татарском двору је остао пуних седам година. По завршетку

рата између његовог оца и стрица Стефан је подигао

побуну у Зети, коју је краљ Милутин брзо угушио.

Краљ је био немилосрдан према сину. Наредио је да се

окује и у ланцима спроведе до Скопља, где је ослепљен.

Потом је послат са породицом у Цариград. Према житију,

вид му је враћен на чудесан начин.

104


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Као и његови претходници, Стефан је био посвећен подизању цркава

и манастира. Добио је надимак Дечански, управо по својој најзнаменитијој

задужбини – манастиру Високи Дечани.

ДОЛАЗАК ДУШАНА НА ВЛАСТ

Краљ Стефан Дечански није кренуо у нова освајања након велике победе

у бици код Велбужда. Његов син Душан је учествовао у њој, а војни

одред којим је он заповедао посебно се истакао.

Душан убија бугарског цара Михаила (битка код Велбужда), Дечани, детаљ са

иконе, XVI век

Подсети се

Зашто је била

значајна битка код

Велбужда?

Размисли

Пажљиво погледај

икону и закључи

како је на њој

представљен Душан,

а како бугарски цар.

Да ли је необично

што је Душан

приказан с круном?

Ко је заправо тада

био српски владар?

Због тог успеха је властела, жељна даљих освајања, подржала Душана

у побуни против оца. Он је оца заточио у тврђави Звечан, где је овај убрзо

и умро.

Душан је крунисан за краља на државном сабору 1331. године.

Тврђава Звечан (лево) и остаци кружне куле (средина) на северној падини тврђаве

у којој је, по легенди, преминуо краљ Стефан Дечански. Десно је приказана

могућа реконструкција тврђаве.

Шта мислиш, због чега је тврђава Звечан подигнута на узвишењу?

Душан је одмах по ступању на власт схватио да је српска држава била

окружена непријатељски настројеним суседима. Суочио се и с незадовољном

властелом која је очекивала већу награду за подршку коју му је пружила

приликом преузимања престола. Прво је умирио српску властелу, а

потом успоставио пријатељске односе са суседним државама. Оженио се

Јеленом, сестром бугарског владара. На западним границама је уредио односе

с Босном и Дубровчанима.

Цар Душан и царица

Јелена са сином

Урошем, фреска из

манастира Дечани

105 105


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Добри односи са суседима омогућили су Душану да крене у освајање

византијских територија. Његовом брзом напредовању допринели су

унутрашњи сукоби који су тада потресали Византију. Српска држава се у то

време значајно проширила ка југу, освојила је велике области на простору

Албаније и градове у северној Грчкој, с полуострвом Халкидики.

Српско царство

Српско царство, XIV век

У додатку на крају уџбеника пронађи приказ данашње Србије. Упореди границе Српског царства

с границама данашње Србије.

106


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

КРУНИСАЊЕ ЗА ЦАРА

Због великих и значајних освајања и проширења српске државе Душан

је одлучио да се крунише царском круном. За цара је могао да га крунише

једино патријарх, па је Душан дотадашњег српског архиепископа прогласио

за патријарха. Истовремено је Српска архиепископија постала патријаршија,

са седиштем у Пећи. Душан је уз подршку властеле и црквених

великодостојника крунисан за цара на Ускрс 1346. године у Скопљу. Од

тада се потписивао као цар Срба и Грка.

Његовом сину Урошу додељена је том приликом титула краља. Тако

је он постао очев савладар. Међутим, Урош је био дечак и није могао да

користи сва савладарска права која је имао, тако да је сачувано јединство

државе.

Женидба цара Душана,

дело српског сликара

Паје Јовановића,

XΙX век

Долазак цар Душана

у Дубровник, дело

дубровачког сликара

Марка Мурата, XIX век

Крунисање цара

Душана, дело чешког

сликара Алфонса

Мухе, XX век

Подсети се

Када и како је српска

црква постала

архиепископија?

Размисли

Зашто се Душан

није обратио

цариградском

патријарху да га

крунише? Разговарај

о томе с наставником

или наставницом.

савладар – личност

која дели власт с

владарем. Најчешће

је то владарев

сродник или ближи

сарадник. Добијао

је део територије на

управу, могао је да

кује сопствени новац

и има своју војску.

Пажљиво погледај слике. Због чега је живот цара Душана инспирисао бројне

модерне уметнике?

УРЕЂЕЊЕ ДРЖАВЕ И ДУШАНОВ ЗАКОНИК

Српско царство се након Душанових освајања простирало од Саве и

Дунава на северу до Коринтског залива на југу.

Занимљиво

У Европи је крајем 1348. године

завладала страшна болест – куга.

Цар Душан је са супругом Јеленом и

сином Урошем отишао на Свету Гору

како би у таквом изолованом окружењу

избегао болест. Њихова посета

је занимљива јер је царица Јелена

била прва жена која је боравила на

Светој Гори иако је према светогорским

правилима женама забрањен

боравак на том полуострву.

107 107


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Цар Душан је након крунисања по угледу на византијске цареве додељивао

својој властели висока византијска достојанства, а својим оданим

властелинима и рођацима препуштао на управу новоосвојене области.

Душан је владао државом која се делила на српске и грчке земље. Како

би живот у таквој држави био уређен по правилима која би важила за све,

Душан је на сабору у Скопљу 1349. године донео велики законски зборник

– Душанов законик. Он је допуњен пет година касније и има 201 члан.

Душанов законик, један од

најстаријих преписа, чува се у

Народном музеју у Београду.

Споменик цара Душана у

Београду, детаљ

Детаљ са споменика цару

Душану, Суботица

Размисли

Прочитај одломак из

Душановог законика

на почетку лекције.

Како разумеш речи

српског цара Душана?

Зашто је донео

Законик?

Размисли

Шта је могао бити

разлог да цар Душан

није проглашен

светитељем?

Цар Душан је желео да сви поданици његове државе поштују исте законе,

и у српском, и у грчком делу Царства. Највећи број одредби из законика

односи се на положај цркве и повлашћених слојева, на надлежности

државе, суђење и казне за различите преступе. Душановим закоником су

прописане одредбе које до тада обичајно право није регулисало на прави

начин. Подигао је манастир Св. арханђели код Призрена. Живот је окончао

изненада пред крај 1355. године и, за разлику од већине Немањића, није

проглашен светитељем.

Св. арханђели код Призрена, остаци манастира из ΧΙV века

Кључни појмови

Стефан Дечански битка код Велбужда Стефан Душан

Српска патријаршија крунисање за цара Душанов законик

108


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Да поновимо најважније

Стефан Дечански је преузео престо након краткотрајних борби после

смрти краља Милутина. Међутим, иако је извојевао велику победу код Велбужда

1330, његов син Душан је дошао на власт 1331. уз подршку властеле.

Убрзо је успоставио добре односе с већином суседа и почео да напада византијске

територије. Пошто је српска црква уздигнута на ранг патријаршије,

Душан је свечано крунисан за цара 1346. године. Српско царство се

након Душанових освајања простирало од Саве и Дунава на северу до Коринтског

залива на југу. На сабору у Скопљу 1349. године објавио је велики

законски зборник – Душанов законик. Подигао је код Призрена манастир

Св. арханђели. Умро је на врхунцу снаге 1355. године.

Шта смо научили

1. Опиши значај битке код Велбужда.

2. Које су околности утицале да Душан постане краљ?

3. Који је простор обухватала српска држава након Душанових ратовања

против Византије?

4. Како и када је Душан крунисан за цара?

5. Какав је био Душанов однос према властели?

6. Када је и због чега донет Душанов законик?

7. Шта је савладар?

8. Која је најзначајнија задужбина цара Душана?

Задатак за истраживача

У једној колони су приказани византијски симболи власти, новац, документи

и царев портрет, а у другој српски. Упореди их и објасни у чему су

слични, а у чему се разликују. Шта се закључује?

Византијски грб Новац византијског цара Повеља

византијског

цара

Византијски цар,

Константин IX

Мономах

Грб Немањића Новац цара Душана Повеља

српског цара

Портрет цара

Душана, Дечани

109 109


3.7. Шта смо научили?

V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

БЕЗ ЧЕГА ИСТОРИЧАР НЕ МОЖЕ

1. Повежи појмове и њихово значење тако што ћеш у поље испред значења уписати

одговарајуће слово.

а) представничко тело краљ

б) врста државног уређења република

в) титула владара цар

скупштина сталежа

парламент

монархија

2. У табели су наведена имена владара европских држава у позном средњем веку.

Повежи титуле и владаре тако што ћеш у поље испред имена владара уписати

одговарајуће слово.

а) краљ Енглеске Душан

Име владара

б) краљ Француске Јован Без Земље

в) цар Немачке Филип IV Лепи

г) краљ Србије Фридрих I Барбароса

д) цар Србије Стефан Првовенчани

3. Пажљиво прочитај наведене реченице, а затим их допуни тако што ћеш заокружити

слово испред тачног одговора.

Узрок Првог крсташког рата био је:

а) освајање Јерусалима,

б) развој трговине између истока и запада,

в) жеља витезова са запада да ослободе Јерусалим од нехришћанске власти.

Немачки владар Фридрих I Барбароса је током Трећег крсташког похода прошао

кроз српску земљу и срео се са српским владарем:

а) Стефаном Немањом,

б) Драгутином,

в) Милутином.

Два владара која су током Трећег крсташког рата остварила витешки однос

поштовања и поред тога што су били противници били су:

а) Фридрих I Барбароса и Стефан Немања,

б) Јован без Земље и Ричард Лавље Срце,

в) Саладин и Ричард Лавље Срце.

У ком крсташком рату су се крсташи усмерили ка Цариграду и Византији уместо ка

Јерусалиму?

а) у Другом крсташком рату,

б) у Трећем крсташком рату,

в) у Четвртом крсташком рату.

110

110


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

4. Заокруживањем понуђених одговора ДА или НЕ одреди тачност тврдњи.

а) Стефан Немања је дошао на власт уз помоћ своје браће. ДА НЕ

б) Стефан Немањић је краљевску круну добио од римског папе. ДА НЕ

в) Седиште Српске архиепископије било је у Хиландару. ДА НЕ

г) Развој рударстава у време краља Уроша I условио је развитак градова. ДА НЕ

д) Драгутин и Милутин нису водили сукобе након 1282. године. ДА НЕ

ђ) Стефан Душан није имао подршку властеле приликом доласка на власт. ДА НЕ

г) Стефан Душан је на сабору у Софији донео Душанов законик. ДА НЕ

5. Пред тобом су три историјске карте Србије у средњем веку. Пажљиво их погледај, а

затим на линије напиши одговарајући назив карте.

а) Србија у XII веку и почетком XIII века

б) Србија средином XIV века

в) Србија крајем XIII и почетком XIV века

6. На ленти времена позног средњег века представљени су неки од најважнијих

догађаја овога периода. Реши задатак тако што ћеш поред одговарајућег назива

догађаја или појаве уписати одговарајући број с ленте времена.

2 1

6

4

3

7

5

11 12 13 14 15

Стогодишњи рат

Донета Велика повеља слобода

Време владавине великог жупана Стефана Немање

Стефан Немањић крунисан за краља

Доба крсташких ратова

Душан крунисан за цара

Донет Душанов законик

111 111

111


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

7. Заокружи као тачан одговор а или б.

Архиепископ је: а) црквени великодостојник б) властелин

Парламент је: а) врста документа б) скупштина

Велики жупан је : а) владарска титула б) краљев помоћник

Ктитор је: а) оснивач задужбине б) издавач повеља

Млечани су: а) средњовековни сточари б) становници Венеције

Монарх је: а) члан монашке заједнице б) владар

ИСТРАЖИВАЧ ПРОШЛОСТИ

8. Наведена су два текста из историје крсташких ратова. Пажљиво их прочитај.

Опис француског хроничара Рајмунда од Агилера о освајању Јерусалима у Првом

крсташком рату:

„Ма како то чудновато изгледало, морам рећи да су Сарацени [...] пружили такав

отпор као да никада неће бити покорени. Али када су се наши домогли бедема и кула,

човек је могао видети грозне ствари. [...]. Приступимо храму Соломоновом, где су Сарацени

уобичајено држали свету службу. Шта се ту десило? Ако бисмо рекли праву

истину, прекорачили бисмо границу вероватног. Нека буде довољно кад кажемо да

се у храму и пред порталом Соломоновим газила крв до колена коњаницима, а до

узда коњима...”

Прилагођено према: Хрестоматија извора за општу историју средњег века,

приредио Марко Шуњић, Сарајево 1980.

Опис византијског историчара Никите Хонијата о освајању Цариграда у Четвртом

крстaшком походу:

„На знак трубе и машући голим мачевима кренули су да пљачкају куће и цркве.

Цепали су свете слике које су верници обожавали, бацали су мученичке реликвије

[...]. Не може се без згражавања помислити на скрнављење по црквама. Порушили су

олтар направљен од скупоценог материјала [...]. Усудили су се чак да у цркву уведу

коње и муле на које су товарили свето посуђе, сребренину и злато поскидано са столица

проповедаонице [...]. Сав град је у очајању и сузама, у врисцима и јецајима. [...]”

Прилагођено према: Хрестоматија извора за општу историју средњег века,

Приредио Марко Шуњић, Сарајево 1980.

Размисли и одговори.

а) У ком тексту је дат опис написан из угла освајача? Напиши назив аутора текста.

б) У ком тексту је дат опис написан из угла пораженог? Напиши назив аутора текста.

9. Пажљиво прочитај текст византијског писца.

„...Те 1299. године је византијски цар величанствено гостио и данима обасипао

Милутина частима, а његове великаше царски даривао замашним поклонима, а потом

му је и слао скупоцене поклоне. У то време се његов брат Драгутин показао узне-

112

112


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

миреним, јер је и сам подозревао да му непосредно прети опасност од брата који је

по свој прилици сматрао да је (због мира и брака) моћнији него раније...”

Георгије Пахимер, византијски историчар

Заокружи тврдње које се односе на текст.

а) Текст описује склапање брак Милутина и Симониде.

б) Драгутин је био узнемирен због тога што је Милутин добијао скупоцене поклоне

од цара.

в) Драгутин је страховао јер је однос Милутина и цара угрожавао уговор из Дежева.

10. Византијски писац описује битку код Велбужда из 1330. године. Прочитај текст

византијског историчара.

„....[Бугарски цар] Михаило је сакупио веома бројну војску од 12.000 људи из сопствене

земље и још три хиљаде најамника... Четири дана он се задржавао несметано

пустошећи и пљачкајући непријатељску земљу, али петог дана појавио се краљ Србије

предводећи снажну војску... пошто су се обе војске расподелиле и подигнути

ратни знаци, краљ је подстакао своје одреде да се храбро боре, а сам је кренуо на

онај део Михаилове војске који је био под заставом имајући са собом чак 1000 коњаника

(најамника) који су били изузетно снажни и искусни у руковању оружјем... без

великог напора он је потукао главнину Михаилове војске, њега заробио. А, када је

[наш] цар сазнао о тим догађајима, вратио се најбрже што је могао у Цариград, не

учинивши ништа, не претрпевши ништа.

Нићифор Григора, византијски историчар, XIV век

Најпре допуни реченицу, а затим заокружи слова испред тврдњи које су тачне а

односе се на текст византијског историчара.

а) Краљ је преводио Србе у бици код Велбужда.

б) Бугарски цар Михаило је сакупио велику војску, укупно њих 12.000 на броју.

в) Бугарски цар Михаило је лако савладао српског краља.

г) Византијски цар је учествовао у бици, а потом се вратио у Цариград.

ИСТОРИЈА СВУДА ОКО НАС

11. Погледај како данас изгледају кованице српских динара. Упореди их с новцем српских

владара из лозе Немањића. Издвој сличности и разлике и напиши их на линију.

На аверсу (лицу) манастир Грачаница

Реверс (наличје) грб Републике Србије

На аверсу: манастир

Крушедол

На аверсу манастир

Студеница

На аверсу Храм Св.

Саве на Врачару

Новац краља Радослава, сина

краља Стефана Првовенчаног

Новац краља Милутина

Новац цара Душана

113 113

113


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

12. Црква Светог Марка на Ташмајдану, у Београду, изграђена је у ΧΧ веку. По општем

градитељском решењу, архитектонском облику и фасади овај храм је веома сличан

једном средњовековном српском манастиру.

Пажљиво погледај фотографије и закључи о ком средњовековном српском

манастиру је реч. Напиши на линију који је то манастир.

Црква Св. Марка, Београд

Липљана

, у близини

Саркофаг цара Душана, Црква Св.

Марка, Београд

У јужном делу Цркве Св. Марка налази се саркофаг с костима цара Душана, које

су средином ΧΧ века пренете из његове задужбине манастира Св. арханђела код

Призрена.

ТАЛЕНТОВАНИ ИСТОРИЧАР

13. На сликама су приказане најстарије фреске Стефана и Вукана, израђене у

Студеници једна поред друге. Настале су 1208/1209. Шта мислиш, зашто је сликар

одлучио да их наслика заједно? Какву поруку је желео да проследи наредним

нараштајима? Напиши одговоре на линије.

Стефан

Вукан

14. Пажљиво погледај карикатуру.

Која личност и догађај су представљени

карикатуром?

114

114


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

ЗА РАДОЗНАЛЕ

15. Помози цару Фридриху I Барбароси

да стигне до великог жупана

Стефана Немање.

Београд

Ниш

16. Споменик у Нишу

подигнут је 1989.

године у знак

сећања на сусрет

Стефана Немање и

Фридриха I

Барбаросе.

Израчунај и упиши

на линију колико је

векова прошло од

њиховог сусрета

до подизања

споменика.

Цариград

17. У већини данашњих држава преовлађује република као државно уређење. У њима

грађани бирају председника државе и остале представнике власти на изборима.

Свечано полагање заклетве председника државе и ступање на дужност назива се

инаугурација. Упореди средњовековне слике крунисања владара са савременим

фотографијама инаугурација председника.

Крунисање краља, средњовековна илустрација

Инаугурација председника САД, савремена фотографија

Какве сличности и разлике уочаваш?

Сличности:

Разлике:

Ко је некада, а ко данас присуствује оваквим свечаним догађајима?

115 115

115


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

3.8. Слабљење Српског царства и

појава обласних господара

Истраживачки путоказ

Које све околности су

могле да доведу до

слабљења и пропасти

држава у средњем веку?

Писана реч

„[...] УроШ, поШто је наследио оца

на престолу, присвојио је царски

наслов, чему се кнежеви и

други племићи нису противили.

Био је он лепе спољаШности [...]

и у почетку је показивао велику

мудрост [...] но са временом

се показао као човек мале

вредности [...]”

М. Орбин, Краљевство Словена,

ΧVII век

Подсети се

Како је настало

Српско царство?

Размисли

Прочитај цитат с

почетка лекције. Који

су разлози могли

навести М. Орбина

да о цару Урошу, сину

цара Душана, напише

да је „човек мале

вредности”?

Размисли

Погледај карикатуру

и закључи шта раде

људи представљени

на њој. Шта мислиш,

због чега?

обласни господари –

властела која

самостално управља

већим областима.

Неки од њих су

ковали сопствени

новац, имали своју

војску, ратовали

и преговарали са

суседним државама

за своје интересе.

ВЛАДАВИНА ЦАРА УРОША

Душана је на престолу наследио седамнаестогодишњи син Урош. Српско

царство је у његово време почело нагло да слаби. Великаши и рођаци

којима је Душан поверио области на управу и доделио високе титуле постали

су озбиљна претња младом цару. Урош је ушао у отворен сукоб са

својим стрицем Симеоном, који је покушао да му преотме престо. Његова

победа није успела да заустави распад царства.

Прво су се из царства издвојиле грчке области, чијим су деловима завладали

његов ујак, мајка царица Јелена и стриц Симеон. Потом су великаши

и у осталим крајевима државе створили самосталне области.

Породица Балшић била је најутицајнија у Зети, док су Мрњавчевићи

завладали централним делом српског царства – Косовом и Метохијом,

Македонијом и Светом Гором. Великаши који су се осамосталили од царске

власти називају се обласни господари.

Занимљиво

Крај Српског царства

СРПСКО

ЦАРСТВО

Последњи српски цар из лозе Немањића – Урош, добио је надимак Нејаки,

чиме се истицала његова немоћ да влада државом, за разлику од његовог

оца Душана, кога су називали Силним.

116


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

УРОШ И МРЊАВЧЕВИЋИ

Мрњавчевићи су српска великашка породица која у време цара Уроша

постаје најутицајнија у Српском царству. За разлику од осталих обласних

господара, браћа Мрњавчевић – Вукашин и Угљеша, били су блиски сарадници

цара Уроша. Центар Вукашинове власти био је у Прилепу, а власт му

се протезала и над важним градовима Скопљем, Призреном и Приштином.

Цар Урош није имао деце, те је за савладара одредио доста старијег

Вукашина, коме је доделио краљевску титулу. У почетку је њихов однос

био складан. Заједно су ковали новац и одлучивали о важним државним

питањима.

Подсети се

Шта је савладар?

Печат краља

Вукашина

Цар Урош и краљ Вукашин, фреска манастир Псача

Препознај ко је на фресци цар Урош, а ко краљ

Вукашин. На основу чега се то закључује?

Повеља краља Вукашина

Новац краља

Вукашина

117 117


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

У намери да ојача своју власт, краљ

Вукашин је дошао у сукоб с другом властелом.

Он је желео да устоличи нову

династију уместо немањићке, па је свом

сину Марку дао титулу младог краља. То

је значило да је Марко био предвиђен за

будућег владара, наследника престола.

У епским песмама опеван је као Марко

Краљевић.

Краљ Марко, фреска, Марков манастир

Турци Османлије –

једна од турских

заједница у Малој

Азији названа по

свом вођи Осману.

На Балканском

полуострву се

појављују у XIV веку.

У жељи да спрече напад Турака Османлија на Србију, Угљеша и Вукашин

су се сукобили с њима 1371. године на реци Марици (данашња Грчка),

где су изгубили живот. Тиме су нестали и Вукашинови планови о преузимању

српског престола.

Турци Османлије,

илустрација

Балканске земље

после Маричке

битке

Размисли

Прочитај запис старца

Исаије из XIV века.

О којој бици он

говори? Које су биле

њене последице?

Из историјског извора

„..Заврших ову књигу у најгоре од свих времена, када се разгневи Бог

на западне хришћане... А по убијању храброг деспота Угљеше просуше

се Турци и полетеше по свој земљи, као птица по ваздуху... Оста земља

од свих добра пуста... Јер не би кнеза ни вође међу људима, ни да их избавља

ни да спасава, но сви се испунише страхом турским...”

Запис хиландарског монаха Исаије, XIV век

118


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Цар Урош је умро два месеца после Маричке битке, тако је Српско

царство престало да постоји.

Занимљиво

У народној традицији се развила свест да је краљ Вукашин убио краља

Уроша пре Маричке битке, те се тај мотив налази и у епским песмама. Ипак,

постоје документи који сведоче да је цар Урош надживео краља Вукашина.

ЛИЧНОСТ КРАЉА МАРКА

Вукашинов син Марко наследио је краљевску титулу после очеве смрти.

По смрти цара Уроша, последњег владара из породице Немањића,

највећи део српских великаша ипак није признао Марка за српског владара.

Марко није могао да се супротстави Османлијама и убрзо је постао турски

вазал. Погинуо је у бици на Ровинама, где се борио на турској страни.

Иако је Марко Мрњавчевић био владар кога је мало ко уважавао, а притом

је био и султанов вазал, народна поезија му је наменила сасвим другачију

улогу. Он је постао главна личност једног тематског круга српских епских

песама – Марко Краљевић, највећи херој у борби против Османлија.

Наредних деценија главни носиоци борбе против Османлија били су

кнез Лазар Хребељановић, Вук Бранковић и још нека друга српска властела.

Кључни појмови

цар Урош обласни господари Угљеша Мрњавчевић

Вукашин Мрњавчевић битка на Марици

Да поновимо најважније

После смрти цара Душана престо је наследио његов син Урош. Он

је био слаб владар и није успео да одржи јединство Српског царства. Из

Царства су се прво издвојиле грчке области које су међу собом поделили

Урошеви рођаци, а потом су великаши завладали и у осталим деловима

– областима, те њих називамо обласни господари. Најутицајнији обласни

господари били су браћа Мрњавчевић − Вукашин и Угљеша, блиски сарадници

цара Уроша. Вукашин је добио од цара краљевску титулу. Свом сину

Марку доделио је титулу младог краља како би устоличио нову династију

уместо немањићке. Јачање власти Мрњавчевића није наишло на одобравање

остале властеле. У жељи да спрече продор Османлија на Балканско

полуострво, браћа Угљеша и Вукашин су им се супротставили на реци Марици

1371. године, али су обојица настрадала. Нешто касније умро је и цар

Урош, и то без наследника. На тај начин је нестало Српско царство.

Марко Краљевић,

карикатура

Размисли

Погледај пажљиво

портрет краља

Марка из Марковог

манастира. Шта

мислиш, да ли је

карикатура Марка

Краљевића настала

на основу њега? Због

чега се краљ Марко

приказује често са

дугачким брковима,

буздованом и коњем?

119 119


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Шта смо научили

1. Зашто је Српско царство почело да слаби након смрти цара Душана?

2. Ко су били обласни господари?

3. Какав је у почетку био однос цара Уроша и браће Мрњавчевић? Објасни

зашто тако мислиш.

4. Зашто је прекинута сарадња између цара Уроша и краља Вукашина?

5. Ко се сукобио на реци Марици 1371. године?

6. Како је Српско царство престало да постоји?

7. Ко је био Марко Мрњавчевић? Каква је његова историјска улога, а како

је представљен у народној традицији?

Задатак за истраживача

Пажљиво прочитај одабране одломке из епске песме Урош и Мрњавчевићи.

Размисли како је приказан Марко Мрњавчевић, тј. Марко Краљевић,

у спору између цара Уроша и своје породице у народној песми, а каква је

била његова стварна историјска улога у тим догађајима. Истражи заједно

с наставницима историје и српског језика зашто се Марков књижевни лик

битно разликује од историјског.

Одабрани одломци

Урош и Мрњавчевићи

....Цареви се отимљу о царство,

Међу се се хоће да поморе,

Злаћенима да пободу ножи,

А не знаду, на коме је царство.

Краљ Вукашин вели: „На мене је”;

Деспот Угљеш: „Није, нег на мене”;

Војвод’ Гојко: „Није, нег на мене”;

Ћути нејак царевић Урошу,

Ћути д’јете, ништа не бесједи,

Јер не смије од три братијенца,

Братијенца, три Мрњавчевића.

(....пошто не знају на коме је

Царство, сва четворица се обраћају

свештенику, а он их за одговор упућује

на Марко Краљевића, који је праведно

пресудио у корист цара Уроша. Због

такве одлуке његов отац, краљ

Вукашин, упућује му тешке речи, а цар

Урош охрабрујуће.)

...Те га љуто куне и проклиње:

Сине Марко, да те Бог убије!

Ти немао гроба ни порода!

И да би ти душа не испала,

Док турскога цара не дворио!”

Краљ га куне, цар га благосиља:

Куме Марко, Бог ти помогао!

Твоје лице св’јетло на дивану!

Твоја сабља сјекла на мегдану!

Нада те се не нашло јунака!

Име ти се свуда спомињало,

Док је сунца и док је мјесеца!”

Што су рекли, тако му се стекло.

120


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

3.9. Промене на Балкану

крајем средњег века

Истраживачки путоказ

Како су и из ког језика

речи: комШија, јастук, чорба,

зејтин, ћилим и јоШ многе

друге доспеле у српски

језик?

Осман I,

познија слика

Писана реч

„Честитам, Османе, моја

ћерка ће постати твоја жена, а

гране на дрвету које си сањао,

представљају твоје будуће

потомке, који ће бранити и

Штитити Ш исламски свет.”

СвеШтеник Едебали,

ΧΙΙΙ– XIV век

ТУРЦИ ОСМАНЛИЈЕ – ОСНИВАЊЕ ДРЖАВЕ,

ОСВАЈАЊА И ПРОДОР У ЕВРОПУ

После распада државе Турака Селџука турска племена на тлу Мале

Азије образовала су више независних кнежевина. Једном од тих кнежевина

је крајем XIII века господарио Осман, по коме је она касније названа

Османско царство. Поданици Османског царства називају се Османлије.

Успех османских освајања био је могућ

захваљујући уређењу Османског царства,

које је било подређено војним потребама.

Турци Османлије су били подстакнути

жељом за ширењем државе и богатим пленом

који су могли да стекну освајањима на

Балканском полустрву. Осим тога, ослабљене

хришћанске државе нису пружиле

заједнички отпор османским нападима.

Средином ΧΙV века Османлије шире

своју територију на европско тле. Искористили

су сукоб око власти у Византији и

кренули у освајање хришћанских држава

на Балканском полустрву.

Занимљиво

Османске трупе, илустрација

из XIII века

Османлије су убрзо након насељавања у Галипољу, у Европи, освојили

Једрене, град у Тракији. Он је постао престоница Османског царства. Тек

1453. године, након освајања Цариграда, тај град је постао престоница.

Османска држава у

XVI веку

Турска држава данас

Размисли

Зашто је прва

престоница

османских владара у

Европи било Једрене?

Победа у бици на Марици донела је Турцима велику предност у даљем

покоравању балканских држава. Неки од хришћанских владара признали

су османску врховну власт, међу њима господари грчких области некадашег

Српског царства, византијски цар и бугарски цар.

121 121


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Подсети се

Како је нeстало

Српско царство?

Подсети се

Ко су били

најзначајнији

обласни господари

из времена цара

Уроша?

Размисли

Шта је за кнеза

Лазара значило то

што су се рудници

налазили на његовој

територији?

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ ПОСЛЕ МАРИЧКЕ БИТКЕ

Српско царство је престало да постоји после смрти цара Уроша. Обласни

господари кнез Лазар Хребељановић, Вук Бранковић и Балшићи постали

су главни носиоци борбе против Османлија.

Кнез Лазар је био у дворској служби цара Душана и његовог сина, цара

Уроша. Област кнеза Лазара обухватала је сливове три Мораве: Велике, Западне

и Јужне Мораве. У оквиру ове територије налазили су се и богати

рудници Рудник и Ново Брдо.

Печат кнеза

Лазара

Занимљиво

Током археолошких ископавања у остацима средњовековног

града Рудника 2015. године пронађен је печат кнеза

Лазара. На металној плочици угравиран је шлем украшен

роговима, док се око овог симбола налазе уписане речи:

„Господин Лазар, кнез све Српске земље”.

Продори Турака и

битке

Границе државе

кнеза Лазара

Границе области

Вука Бранковића

после 1389. год.

Границе области

Балшића око 1387.

год.

Границе осталих

обласних господара

Патријаршија

Архиепископија

Епископија

Црква, манастир

Надбискупија

Бискупија

Католичка црква,

манастир

Српске земље у

доба кнеза Лазара,

око 1389. године

Кнез Лазар и кнегиња Милица,

фреска из цркве у манастиру Љубостиња

Кнез Лазар био је ожењен кнегињом Милицом,

која је потицала из породице Немањића. Њих двоје

су имали два сина и пет кћери. Четири своје кћерке

кнез Лазар је удао за околне обласне господаре,

стварајући на тај начин добре политичке односе

са суседима. Најстарија Мара је била удата за Вука

Бранковића.

122


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Кнез Лазар је био у добрим односима и с босанским владарем Твртком I

Котроманићем. Бан Твртко је проширио своју државу у савезу с кнезом

Лазаром. Пошто се један део српских земаља нашао у оквирима Тврткове

државе, босански бан је одлучио да узме краљевски венац (круну). Крунисање

Твртка Ι Котроманића обављено је 1377. године у манастиру Милешеви.

Његова круна се назива и сугуби венац (двострука круна) јер је он

тада постао краљ Срба и Босне.

Размисли

Краљ Твртко је

волео да истиче

своје сродство

с Немањићима.

Погледај пажљиво

део његове повеље

и закључи шта је он

придодао уз своје име

како би наликовао

њима. Како је гласила

Тврткова краљевска

титула?

Разговарајте о томе

на часу.

Стефан

Твртко

Божјом

милошћу

краљ

Срба

и Босне

и Приморја

Део повеље краља Твртка из које се види његов потпис

Златник краља

Твртка I

Престоница кнеза Лазара био је град Крушевац.

Из историјског извора

„У своме животу Лазар изгради тврде градове и град звани Крушевац,

у коме подиже најкраснију цркву великоме првомученику Стефану, ради

молитве за [...] свога сина [Стефана Лазаревића].”

Константин Филозоф, Живот деспота Стефана, XV век

За јачање моћи кнеза Лазара била је значајна и подршка цркве. Подигао

је велики број задужбина, од којих су најпознатије манастир Раваница

и Црква Светог Стефана, познатија као Лазарица. Његова жена кнегиња

Милица подигла је задужбину манастир Љубостињу.

Остаци Лазаревог

града у оквиру

данашњег Крушевца

Црква Светог Стефана, Лазарица, Крушевац

Манастир Раваница,

код Ћуприје

123 123


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Подсети се

Шта значи „султан”?

БОЈ НА КОСОВУ

Турци су после Маричке битке више пута нападали територије у

унутрашњости Балкана. Освојили су велике и значајне градове: Сер, Софију

и Солун. На путу даљег турског ширења нашле су се на удару територије

којима су господарили кнез Лазар, Вук Бранковић и босански краљ

Твртко I Котроманић.

Османски владар султан Мурат послао је велику војску на српске

земље јуна 1389. године. Војске су се сукобиле на Видовдан на Косову

пољу у близини Приштине. На Лазаревој страни биле су војска његовог

зета Вука Бранковића и војска босанског краља. Босански краљ Твртко

није лично учествовао у бици. Битка је трајала један дан.

Размисли

Погледај на карти

где је град Крушевац.

Зашто је кнез Лазар

изградио престоницу

баш на том месту?

Златни медаљон искован

поводом обележавања 600

година од боја на Косову

Газиместан, споменик посвећен јунацима

Косовске битке у близини Приштине

Израчунај које године је

искован овај медаљон.

У бици су погинула оба владара, на српској страни кнез Лазар, а на

турској султан Мурат. Султана је убио један српски властелин, који се у каснијим

историјским изворима помиње под именом Милош Обилић. О току

битке се мало зна.

Милош Обилић испред Муратовог шатора,

савремена илустрација

124

Занимљиво

Османлије су после битке на Косову забрањивали

да се било који изасланик слободно приближи

султану. Пошто је српски властелин тако

усмртио Мурата I, уведен је пропис према којем

су султанови људи држали за руке сваког изасланика

који је прилазио да љуби султанову

руку.

У хришћанском свету се пренела вест да су Османлије поражени због

султанове погибије. Међутим, последице битке указују на пораз српске

војске. Лазаревим поседима је у име малолетних синова владала кнегиња

Милица. Пошто није могла да брани земљу, годину дана после Косовског

боја је признала султанову врховну власт. Вазалне обавезе према Османлијама

обавезивале су Лазареве наследнике да плаћају султану данак и да

шаљу своју војску да ратује на страни Османлија. Своју најмађу кћерку је

предала султану као једну од његових жена.


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Занимљиво

На двор кнеза Лазара и кнегиње Милице у Крушевац

после погибије Угљеше Мрњавчевића долази његова

жена Јелена. Она се убрзо замонашила и узела име

Јефимија, под којим је постала позната као прва

српска књижевница. Пошто је кнез Лазар страдао

у Косовском боју, Јефимија је извезала позлаћеним

нитима на црвеној свили Похвалу кнезу Лазару, једно од

њених најлепших књижевних дела. Та свила служила

је као покров за ковчег с моштима кнеза Лазара.

Монахиња Јефимија

Размисли

У којој бици је

погинуо Угљеша

Мрњавчевић?

Вук Бранковић је после боја на Косову био најугледнији српски великаш

који је преживео битку. Он је наредних година наставио ратовање против

Османског царства. Пошто су Османлије заузели његов град Скопље,

био је приморан да прихвати вазални положај. Али, показао се као непоуздан

вазал, па су га Османлије затворили у тамницу. Вук Бранковић је умро

у турском заробљеништву 1397. године. Његови синови Гргур и Ђурађ

Бранковић постали су турски вазали.

Новац Вука

Бранковића

КОСОВСКА ЛЕГЕНДА

Поред историјске чињенице да је Вук Бранковић после Косовског боја

пружао отпор Османлијама, у народном предању је кривица издајника

бачена на њега. Кроз песме о боју на Косову учило се о части, јунаштву,

али и издаји. С временом је створена косовска легенда, која је уздизала

личности које јесу, али и оне које нису постојале у историји, попут Милана

Топлице, девет Југовића и других. Народно предање приписало је кнезу

Лазару титулу цара, коју он није имао. Данас се он често и даље погрешно

назива царем.

Савремени примери погрешног именовања кнеза Лазара

Да ли у твом окружењу има сличних примера?

1331–1355.

Душан

1330.

битка код

Велбужда

1354.

прелазак

Османлија

на Балканско

полуострво

1377.

крунисање

Твртка за краља

1375–1377.

Раваница

1397.

смрт Вука

Бранковића

појава обласних

господара

1321.

смрт

Милутинова

1346.

крунисање

Душана за цара

1355–1371.

Урош

1371.

Маричка

битка

1371–1389.

Лазар

1389.

Косовска

битка

125 125


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Кључни појмови

Турци Османлије кнез Лазар Твртко Котроманић

бој на Косову Милош Обилић Вук Бранковић

Косовска легенда

Да поновимо најважније

Крајем XIII века на подручју Мале Азије турска племена формирају

нову државу, Османско царство и средином ΧΙV века прелазе на Балканско

полуострво. После битке на Марици многи хришћански владари признали

су османску врховну власт, док су кнез Лазар Хребељановић, Вук Бранковић

и Балшићи наставили борбу. Кнез Лазар је склопио добре односе

са суседима, посебно босанским владаром Твртком, који се крунисао за

краља Срба и Босне. Био је ожењен Милицом из рода Немањића. Султан

Мурат је напао земље кнеза Лазара и Вука Бранковића. Битка се одиграла

на Косову пољу на Видовдан 1389. године. У боју су погинули и кнез Лазар

и султан Мурат. Исход битке је остао нејасан, али последице говоре о српском

поразу. Кнегиња Милица је после Косовског боја признала вазални

положај. Отпор Турцима је наставио да пружа Вук Бранковић, све до своје

смрти 1397. године. С временом је настала косовска легенда која је Вука

Бранковића неправедно означила као издајника.

Шта смо научили

1. Како је и када настало Османско царство?

2. Који су били разлози брзог територијалног ширења Османског царства?

3. Наведи обласне господаре који су после 1371. године одолевали турским

нападима на Балканском полуострву.

4. Каква је била улога краља Твртка I Котроманића после Маричке битке?

5. Које задужбине су подигли кнез Лазар и кнегиња Милица?

6. Наведи последице боја на Косову.

7. Шта је с временом прерасло у косовску легенду и зашто?

Задатак за истраживача

Прочитај пажљиво одломке

из Јефимијине Похвале кнезу

Лазару, а затим пробај да

одговориш на следећа питања.

Ко је змија коју помиње

монахиња Јефимија?

Како се зову синови кнеза

Лазара? Зашто је Милица

владала у њихово име?

Шта мислиш, зашто је

од свих учесника Косовске

битке за највећег мученика

проглашен кнез Лазар?

Разговарајте о томе на часу с

наставником или наставницом.

Похвала кнезу Лазару

Из историјског извора

Похвала кнезу Лазару

„У красотама овога света васпитао си се

од младости своје о нови мучениче кнеже

Лазаре, и крепка рука Господња међу свом

земаљском господом крепког и славног

показа те...

И тако две жеље постигао јеси:

и ЗМИЈУ убио јеси....”

и мучења венац примио јеси од Бога...”

„...моли победитеља Бога да победу подари

вољеним ти чедима, кнезу СТЕФАНУ И ВУКУ,

за невидљиве и видљиве непријатеље, јер

ако помоћ примимо с Богом, теби ћемо

похвалу и благодарење дати.”

Монахиња Јефимија, XV век

126


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

3.10. Крај самосталности

балканских држава

Истраживачки путоказ

У чему се огледа разлика

између српских владара

XV века и њихових

претходника из династије

Немањић?

Писана реч

„Он беШе изузетан јоШ као

млад; и био је васпитаван

од благочастивих и из дана

у дан показиваШе се да ће у

свему бити обдарен: у говору,

и у делу...”

Константин Филозоф,

„Живот деспота Стефана”, XV век

СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ КАО ОСМАНСКИ ВАЗАЛ

Након погибије кнеза Лазара у Косовској бици, његовим територијама

владала је кнегиња Милица, будући да је њихов син Стефан био малолетан.

Она је годину дана после Косовског боја признала султанову врховну

власт. Млади кнез Стефан Лазаревић је по стицању пунолетства учествовао

у многим биткама на страни султана Бајазита. Османско царство се

крајем XIV века проширилo на скоро читав источни и средишњи део Балканског

полуострва. Међутим, почетком XV века османске територије у

Малој Азији напали су Монголи.

Лета 1402. године код Ангоре (данашња Анкара, главни град Републике

Турске), дошло је до велике битке између Османлија и Монгола, које је

предводио Тамерлан. У султановим трупама су се поново нашли хришћански

вазали, међу њима и Стефан Лазаревић. Битка се завршила поразом

Османлија. Бајазит је одведен у заробљеништво, где је годину дана касније

и умро.

Подсети се

Шта значи

признавање врховне

власти према

Османском царству?

Подсети се

Када су Срби први

пут дошли у додир

с Монголима

(Татарима)? Какве

промене је изазвао

њихов упад у Србију?

Подсети се

Ко су вазали?

Бајазитово заточеништво код Тамерлана,

илустрација из XVI века

Султан Бајазит у Тамерлановом заробљеништву,

слика из XIX века

Погледај илустрације које приказују Бајазитово заточеништво код монголског владара. Шта мислиш, која

тачније приказује однос Тамерлана према Бајазиту? Разговарајте о томе на часу.

Пораз османске војске у бици код Ангоре и Бајазитово заробљавање

ослабили су Османско царство. Уследио је период борбе за престо Бајазитових

наследника. У таквим околностима су некадашњи Бајазитови вазали

у европском делу царства могли самосталније да владају.

127 127


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ

деспот – титула,

највећа после царске,

која је додељивана

синовима или

зетовима владајућег

цара. С временом је

почела да се додељује

и владарима који су

били под византијским

утицајем.

На путу из Ангоре ка својој земљи, Стефан

Лазаревић се зауставио у Цариграду.

Тада је уговорен брак између њега и Јелене,

рођаке византијских царева. Пошто се на тај

начин повезао с царском породицом, Стефану

је додељена титула деспота.

Портрет деспота Стефана, XV век

Који симбол се налази на оделу деспота Стефана?

Зашто је Стефан представљен са овим симболом?

Важно

После 1402. године владарска титула у Србији постаје деспот. Владари

српске државе носили су ову титулу до њеног слома 1459. године, а њихови

потомци и после тога у Угарској.

Границе Српске

деспотовине 1423.

год.

Градови

Патријаршија

Архиепископија

Епископија

Црква, Манастир

Бискупија

Католичка црква,

манастир

Српска деспотовина

у доба деспота

Стефана, око 1427.

године

Упореди карту

Српске деспотовине

у доба деспота

Стефана са картом

која приказује

српске земље у доба

кнеза Лазара, на

страни 122, као и са

приказом данашње

територије Србије.

128


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Деспот Стефан се по повратку у Србију окренуо сарадњи са Угарском,

поставши вазал угарског краља. Од њега је добио област Мачве и Београд.

Стефан је убрзо престоницу државе преместио из Крушевца у Београд.

Занимљиво

Витешки ред Змаја основао је почетком XV века угарски краљ Жигмунд.

Чланови овог витешког реда били су најугледнији ратници и државници

тог времена. Међу њима је био и деспот Стефан Лазаревић.

У време Стефанове владавине и Зета је прикључена Српској деспотовини.

Тако је њена територија у својим границама обухватила највећи део

српских земаља. Како деспот Стефан није имао деце, за наследника је одредио

свог сестрића Ђурђа Бранковића (1427–1456).

РАЗВОЈ СРПСКЕ ДЕСПОТОВИНЕ И БЕОГРАДА

У периоду владавине деспота Стефана, захваљујући рудницима и трговини,

Србија је постала привредно снажна држава. Један од најзначајнијих

рудника било је Ново Брдо у близини Приштине.

Београд је као престоница постао најзначајније политичко, трговачко

и културно средиште Српске деспотовине. У деспотовом двору у Београду

окупљали су се учени људи, уметници и писци. Његова најпознатија задужбина

био је манастир Ресава, познат и по називу Манасија.

Симбол витешког

реда Змаја

Подсети се

Чији је син био Ђурађ

Бранковић?

Београдска тврђава данас

Споменик деспоту Стефану у

Деспотовцу, граду који од 1882.

год. носи назив по деспоту Стефану

Манастир Ресава, код

Деспотовца

Упореди фотографију манастира Ресаве с фотографијом Раванице, задужбине кнеза Лазара. Шта уочаваш око

манастирске цркве? Шта мислиш, због чега је то тако?

У манастиру Ресава (Манасија) боравио

је велики број учених људи и монаха

који су преводили, преписивали и украшавали

књиге. Сматра се да је Ресава била

средиште културе и писмености Српске

деспотовине. Данас израз „ресавска школа”

има негативно значење. Односи се на

оне који преписују туђе радове желећи да

их представе као своје.

„Не преписуј,

није ти ово

ресавска

школа!”

Размисли

Зашто данас израз

„ресавска школа” има

другачије значење

од средњовековног?

Упореди ова два

појма некада и данас.

Зашто су значења

различита?

129 129


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

ДЕСПОТ ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ И

ИЗГРАДЊА НОВЕ ПРЕСТОНИЦЕ

Деспота Стефана је 1427. године наследио

сестрић Ђурађ Бранковић. Пошто је угарском

краљу морао да врати Београд, деспот Ђурађ је

био приморан да сагради нову престоницу. Подигао

је ново утврђење на Дунаву, град Смедерево.

После Београда, Смедерево је по пространству

било највећи град средњовековне српске

државе.

Портрет деспота Ђурђа Бранковића

Смедерево, Мали и Велики град

Који средњовековни град је био сличног изгледа, с бедемима који су с две стране били заштићени водом?

Занимљиво

Јерина Бранковић, XV век

На изградњи Смедерева радио је велики број

људи, углавном локално становништво. Они

су тешко подносили радове и за сва страдања

и патњу тражили су кривца. Нашли су га у

деспотовој жени Ирини Кантакузини, назвавши

је Проклета Јерина. Она је за народ постала

оличење зла. Верује се да је кривица највише

сваљена на њу зато што је Иринин брат био

задужен за изградњу Смедерева.

Поред породице деспота Ђурђа Бранковића у престоници је често боравила

и српска властела, а град је постао средиште трговине, занатства и

културе.

130


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

НЕМИРНА ВРЕМЕНА

Тешка времена за османске хришћанске вазале, али и остале државе

у њиховом окружењу, дошла су после 1437. године када је умро угарски

краљ Жигмунд. Нестанак моћног владара Османлије су искористили да

појачају нападе на земље око река Саве и Дунава. Српска деспотовина је

први пут пала под Османлије 1439. године, када је освојена престоница

Смедерево. Оставши без престонице и државе, деспот Ђурађ је морао да

се склони у Угарску.

Пет година касније (1444. године) деспот Ђурађ Бранковић је постигао

договор са султаном Муратом II, који му је дозволио обнављање Српске

деспотовине и повратак у државу. Обновљене су и вазалне обавезе Србије

према Турској. Као и ранијих година, оне су обавезивале Србију на

плаћање данка Турској и слање војске за ратовање на турској страни.

КРАЈ САМОСТАЛНОСТИ БАЛКАНСКИХ ЗЕМАЉА

Доласком на власт султана Мехмеда II године 1451. Српској деспотовини

је претила највећа опасност. Планови новог султана били су коначно

освајање вазалних држава на Балкану и њихово припајање османској држави.

Први и најзначајнији корак било

је освајање Цариграда 1453. године,

чиме је Византијско царство престало

да постоји. Цариград је постао

нова османска престоница, данашњи

Истан бул, а многе тамошње цркве,

попут величанствене Свете Софије,

пре творене су у џамије.

Средином XV века велики устанак

против османске власти избио

је у Албанији. На његовом челу био

је Ђурађ Кастриот звани Скендербег,

који је био потурчен али се вратио у

хришћанску веру. Он је дуго одолевао

војскама османског султана и постао

симбол отпора балканских хришћана

Турцима. Ипак, после његове смрти

Турци су поново заузели Албанију.

ПАД СРБИЈЕ

Опсада Цариграда, слика из ΧV века

Занимљиво

Ушавши у Цариград, Султан

Мехмед II Освајач издао је наредбу

да се прекине разарање

града, уз речи: „Kакав град смо

предали пљачки!”

После освајања Цариграда Турци су поново напали Србију 1455. године.

Тада су заузели читав јужни део земље. Деспот Ђурађ је умро наредне

године. Србија је ипак под владавином његових наследника уз помоћ

Угарске одржала независност још неколико година. Њена територија је

бивала све мања, да би на крају била сведена на саму престоницу Смедерево.

Коначно се 1459. године и Смедерево предало османском султану

Мехмеду Освајачу. Српска држава је престала да постоји.

Угарски краљ

Жигмунд

Султан Мехмед ΙΙ

Освајач

Подсети се

Ко је и када основао

Цариград? Услед

којих околности је он

освојен 1204. године?

Размисли

Шта мислиш, зашто је

султан издао наредбу

да се прекине

разарање Цариграда?

Разговарај о томе са

осталим ученицима у

одељењу.

Ђулад којом

је нападнуто

Смедерево

За које оружје се

користи ђулад?

131 131


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Српска деспотовина од 1455. до 1459. године

Погледај карту Српске деспотовине од 1455. до 1459. године. Покушај да опишеш

који је то простор данашње Србије. Разговарајте о томе на часу.

После освајања Србије султан Мехмед је своју пажњу усмерио на Босну.

Турци су 1463. године освојили највећи део босанске државе. Последњи

део Херцеговине, град Херцег Нови, данас у Црној Гори, заузели су 1482.

У време владавине деспота Ђурђа у Зети се уздиже нова великашка

породица – Црнојевићи. Најзначајни је био Иван Црнојевић. После његове

смрти Зета се више није могла одржати, па су је Османлије освојили 1496.

године. Тиме је нестала и последња српска средњовековна држава.

Тврђава Forte Mare у Херцег Новом. Подигао

ју је краљ Твртко I у XIV веку. Обновили су је и

доградили у XVIII веку Млечани.

Цетињски манастир, XV век

132


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

1389.

Косовска

битка

1418.

изградња

манастира

Ресаве

1439.

Први пад

Српске

деспотовине

1459.

Коначан

пад Српске

деспотовине

1482.

Коначан пад

Херцеговине

1402.

битка код Ангоре

Стефан Лазаревић

добија титулу

деспота

Београд постаје

престоница

1427.

Ђурађ

Бранковић

постаје деспот

1463.

пад Босне

1496.

пад Зете

Кључни појмови

битка код Ангоре деспот Стефан Лазаревић Ресава

деспот Ђурађ Бранковић пад Српске деспотовине

Да поновимо најважније

После Косовске битке Србијом је до Стефановог пунолетства владала

његова мајка кнегиња Милица. Стефан Лазаревић је као вазал Османског

царства ратовао на њиховој страни у више битака. После пораза Османлија

у Ангорској бици 1402. Стефан Лазаревић је добио од византијског

цара титулу деспота, а од угарског краља Мачву и Београд. Од 1404. године

владао је Српском деспотовином из новоизграђене престонице у Београду.

Стефанова задужбина манастир Ресава сматра се значајним средиштем

српске средњовековне писмености. Наследио га је 1427. године сестрић

Ђурађ Бранковић. Деспот Ђурађ је морао да врати Београд угарском

краљу, због чега је изградио нову престоницу − град Смедерево. Време јачања

и развоја Српске деспотовине престаје средином XV века. Освајачка

политика султана Мехмеда II водила је коначном паду Српске деспотовине

1459 године. Убрзо су и друге српске земље коначно освојене.

Шта смо научили

1. Какве су биле обавезе Стефана Лазаревића као турског вазала?

2. Чије су се војске сукобиле у бици код Ангоре и какве су биле последице

ове битке?

3. Зашто је Стефан Лазаревић током своје владавине носио две титуле: кнеза

и деспота?

4. Где су се током прве половине XV века налазиле престонице Српске деспотовине?

5. Која је најзначајнија задужбина деспота Стефана?

6. Који догађај је означио коначан пад српске државе под Османлије?

7. Зашто се време деспота Стефана Лазаревића и дужи период владавине

деспота Ђурђа Бранковиаћ сматрају добом развоја и јачања српске државе?

133 133


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Задатак за истраживача

Витезови су у средњем веку

носили оклопе и кациге, због

чега је било тешко да се међусобно

препознају. Због тога су

почели да носе обележја – грбове

владара којима су потчињени,

и то најчешће на штиту.

Модерни витешки турнир

Наука која се бави проучавањем грбова назива се хералдика. Назив је

добила по хералду (енг. гласник), човеку који је морао да памти различита

обележја великаша и који је за време битке стајао поред краља објашњавајући

му који војници коме припадају.

Двоглави орао

је преузет

из Византије

и симбол је

јединства

духовне и

световне власти.

Грб Немањића

Бели орао и крст

са оцилима

Оцила су

алат који су

наши преци

користили за

паљење ватре.

Грб Мрњавчевића

Вук на грбу

је симбол

храбрости

и честитости.

Грб Балшића

Двоглави орао

Грб деспота

Стефана

Лазаревића

Погледај пажљиво грбове српских владарских и великашких породица.

Зашто се двоглави орао појављује на грбу Лазаревића? Који још симбол

уочаваш на том грбу?

134


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

3.11. Свакодневни живот у

средњем веку

Истраживачки путоказ

Како би изгледао твој

свакодневни живот да

живиШ у средњем веку?

Писана реч

„Глава, та која влада су

господари; очи и уШи су

судије и чиновници; руке су

они који бране – витезови

и људи од оружја; срце су

саветници; [...] миШићи и ноге

су занатлије; стопала која

газе земљу јесу сељаци који

је обрађују...”

Франсеск ЕШименсис,

(1325–1409), фрањевац

ПЛЕМСТВО

Моћ средњовековних племића зависила је од величине поседа, али и

порекла и угледа породице. Замкови племића били су утврђени каменим

зидинама и кулама. Слично владаревом двору, поред породице у замку су

живели дворски службеници и слуге.

Реконструисана унутрашњост замка

Хенрика Лава

Средњовековна мода,

илустрација

Племићи испред замка,

средњовековна илустрација

Како је изгледало одело старих Грка и Римљана?

Колико је слично или различито од средњовековног?

У средњовековним замковима стакло на прозорима

је почело да се користи од XIII века. До тада су

прозори били затварани дрвеним капцима или

кожом. Због тога је унутрашњост замка углавном

била мрачна, па су се користиле свеће и бакље.

Занимљиво

У средњем веку обућа је, као и одећа била знак престижа.

У XIII веку почеле су да се носе ципеле од платна

или коже, с дугим уским врхом, који се посебно везивао

за чланак на нози. Положај у друштву могао се препознати

и по врху ципела: најимућни су носили ципеле

с најужим врхом. Сиромашнији су носили једноставне

ципеле прављене од коже и дрвета. Велики значај у облачењу

давао се капама и шеширима. Крајем средњег

века жене су носиле капе необичних облика. Неке од

њих су подсећале на рогове или крила лептира.

Средњовековно

племство

Средњовековна

обућа

Знаш ли још неке примере некадашње моде

која данас изгледа необично?

Да ли данас постоје модни трендови које

већина сматра необичним?

135 135


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Подсети се

Ко су били витезови?

Да ли су сви

средњовековни

племићи били и

витезови?

Племићи су се од малих ногу припремали за витештво. Будући витезови

су као дечаци одлазили са свог имања на дворац моћнијег племића.

Тамо су се образовали и служили га. Пошто би савладали потребне витешке

вештине, млади племићи су свечано проглашавани за витезове.

Образовање витезова

Како је на илустрацијама представљена обука будућих витезова? Које вештине су

развијали дечаци?

Подсети се

Да ли је оваквих или

сличних забава и

надметања било у

старом веку? Како

су се оне звали

и у чему су били

слични, а по чему

су се разликовали

од средњовековних

турнира?

Размисли

Каква надметања

се данас називају

турнири? Наведи неке

примере.

Племићи у лову,

средњовековна

илустрација

У чему је савремени

лов сличан

средњовековном, а у

чему се разликује од

њега?

Витезови су развијали борбене вештине и на витешким такмичењима

– турнирима, који су биле врло популарни у позном средњем веку. Витезови

су се такмичили у борбама на коњима, као и у мачевању. На турнирима

се користило тупо или ненаоштрено оружје, како не би дошло до повређивања

или смрти противника. Најуспешнији су добијали награде и наклоност

племства.

Витешки турнир,

средњовековна

илустрација.

Ко је присуствовао

витешким турнирима?

Зашто је на

илустрацији велики

број застава и грбова?

Поред турнира, омиљена забава племића

био је лов. Ловили су на коњима, а

са собом су водили псе и соколове. Поред

забаве и даљег вежбања витешких вештина,

лов је био важан и због дивљачи која се

спремала за племићку трпезу. Месо дивљачи,

пре свега јелена и птица, било је најцењеније

на трпезама племства.

Племство је у свакодневном животу тежило лепом и пристојном понашању.

Писане су књиге у којима су давана упутства о правилима и лепим

манирима за столом, коришћењу прибора за јело, пристојности у понашању

и говору.

136


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Из историјског извора

Из средњовековног приручника о лепом понашању:

„Не треба никада пити из чиније, већ се користити

кашиком, то је прикладније.

Онај ко се нагиње над чинијом и, непристојно,

пушта да му се у њу слива пљувачка као

крмку, боље би учинио да се придружи осталој

стоци.”

Размисли

Шта мислиш, зашто је

упутство за употребу

кашике приликом

јела постојало у

оваквим књигама?

Шта се данас

сматра пристојним

понашањем за

столом?

Занимљиво

Паприка, пиринач и кукуруз су у Европу донети

почетком модерног доба, док је кромпир у Србију

донео Доситеј Обрадовић тек почетком XIX века.

Размисли

Наведи нека јела која

се данас често једу

а нису справљана у

Европи средњег века.

Пилав Ајвар Помфрит

Зашто ова девојчица

ништа од приказаних

јела не би могла да

једе да је живела у

средњем веку?

ЖИВОТ У СЕЛУ

Сеоске куће у средњовековним селима су биле мале, често са само једном

просторијом и направљене од камена, дрвета или мешавине сламе

и блата. На средини куће било је огњиште, на коме се спремала храна, а

уместо димњака, на крову се налазила рупа.

Занимљиво

У неким сеоским средњовековним домаћинствима зими су, уз породицу,

у кући спавале и домаће животиње.

Сеоско становништво се облачило једноставно, а одећу су правили

сами. Радни дан је почињао са рађањем сунца, а на спавање се одлазило

са заласком сунца. Обрађивала се земља и узгајала стока.

Изглед

средњовековних

људи са села,

савремена

илустрација

Важно

Себри су били средњовековно зависно становништво у Србији. Међу

њима је било највише земљорадника – меропаха. Сточари се у средњовековним

писаним изворима помињу под називом власи.

137 137


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Живот на селу, средњовековне

илустрације

Који сеоски послови су приказани на

илустрацијама?

Фреска, из Дечани, манастира XIV век Сопоћани

Шта раде себри људи приказани на на фресци?

Већина становништва у средњовековној Србији живела је у селима.

Она су подизана на местима где има воде, обрадиве земље, шума и пашњака.

Куће су биле груписане на мањем простору и прављене су од камена

и дрвета. Једно село могло је да има и до четрдесет кућа. Земљорадници

(меропси) и сточари (власи) обрађивали су и користили владареву, властеоску

или манастирску земљу.

Живот средњовековних људи уређивали су и закони које су доносили

владари, а који су се тицали свакодневног живота.

перпера –

средњовековни новац

у Србији

осмудити – кратко

изложити слабом

пламену

Размисли

Да ли су у

средњовековној

Србији људи били

једнаки пред законом?

Разговарај о овој теми

на часу с наставницом

или наставником и

осталим ученицима из

одељења.

Из историјског извора

Цар Душан је донео законик који је, између осталог, уређивао и свакодневни

живот људи у Српском царству.

Чл. 50. О псовци:

Властелин, који опсује и осрамоти властеличића, да плати сто перпера,

и властеличић ако опсује властелина, да плати сто перпера и да се бије

штаповима.

Чл. 55. О псовању властеоском:

И ако властелин, или властеличић, опсује себра, да плати сто перпера;

ако ли себар опсује властелина, или властеличића, да плати сто перпера

и да се осмуди.

Чл. 166. О пијаницама:

Пијаница уколико изазива кога, или посече, или окрвави, али га не

убије, да му се око извади и рука одсече. Ако ли пијан некога поцепа, или

му капу скине, или другу срамоту учини, а не окрвави га, да га бију, да се

удари штаповима сто пута, и да се баци у тамницу, и потом да се изведе из

тамнице, и да се опет бије и пусти.

138


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

РАЗВОЈ ТРГОВИНЕ И НАСТАНАК ГРАДОВА

Током XI и XII века долази до развијања привреде. Натурална привреда

није више најчешћи облик размене добара. Стварали су се вишкови робе

који се могу продавати. Уз новац који је све чешће био у употреби, развија

се робноновчана привреда.

Повећавање производње омогућило је бржи развој трговине, оживљавање

запустелих градских насеља из римског времена и настанак нових

градова. Они су подизани на прометним местима као што су раскрснице

важних путева, у близини важних манастира или цркава, ушће река или

обале мора.

робноновчана

привреда –

прозводња робе

за продају и њена

размена за новац

Трговина у граду, средњовековне илустрације

Савремена пијаца

Упореди средњовековне илустрације с данашњим пијацама и тржним центрима. Које сличности и разлике

уочаваш?

Упореди облачење градског и сеоског становништва. Које разлике уочаваш?

Начин живота у градовима значајно се разликовао од сеоског. Централно

место у граду био је трг. Ту су организовани сајмови, бројне црквене

свечаности, представе путујућих певача и глумаца. У град су због пијаце

и продаје робе често долазили сељаци из околине.

Развој градова утицао је и на повећавање броја становника који су у

њима живели. Поједини кметови почели су да беже са села у градове, тражећи

слободу и боље услове за живот.

Из историјског извора

Из Повеље немачког цара граду Бремену, XII век:

„Ако неки човек или жена проживе без ометања у граду Бремену [...] годину

и један дан, и ако после тога неко усхтедне да оспори његову слободу;

када се прими захтев тужитеља, нека се оном човеку или жени да могућност

да докаже своју слободу, позивајући се на горе наведени рок.”

Најбројније становништво у градовима били су занатлије и трговци.

Бављење занатством и трговином пружало је веће могућности за бољу

зараду. Због сигурности и заједничких интереса занатлије и трговци су оснивали

своја удружења, еснафе (или цехове) и гилде. Сваки еснаф је имао

своја правила: о материјалима и алату који се смео користити у прозводњи,

о цени робе, радном времену. Бринули су о својим члановима, штитили и

помагали једни друге. Имали су своје симболе: грб, заставу и печат.

Размисли

Од кога су кметови

бежали са села?

Ко је могао бити

„тужитељ” који би

тражио одбеглог

сељака у граду?

Размисли

У средњем веку је

постојала немачка

изрека: „Градски

ваздух чини људе

слободним”. Размисли

како се та изрека

односи на дати извор.

еснаф или цех –

удружење занатлија

исте струке

гилда – удружење

трговаца

139 139


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Размисли

Поразговарај с

наставником или

наставницом о томе

како се у савременом

друштву зову

удружења која штите

права запослених.

Занимљиво

Власник занатске радионице био је мајстор. Уз њега су радили шегрт и

калфа. Шегрт је био најмлађи у радионици и учио је занат код мајстора. Пошто

би после неколико година савладао основне вештине заната, постајао

би мајсторов помоћник, калфа, и почео би да прима плату. Када савлада занат,

могао је да напусти мајстора и сам оснује своју радионицу.

Размисли

Како се данас учи

занат? Где се данас

могу видети шегрти

који уче занат?

Средњовековна илустрација занатских радњи у

XIV веку

Која занимања су представљена на илустрацијама? Ко

би од приказаних особа могао бити мајстор, калфа или

шегрт?

Занатска радионица,

средњовековна

илустрација

Којим занатом се

баве занатлије на

илустрацији? Како

изгледа њихов грб?

Размисли

Шта данас значи појам

грађанин?

Размисли

Зашто је било важно

да град буде окружен

дебелим високим

зидинама?

Важно

Напредак трговине, богатство, бројност и слобода градског становништва

током позног средњег века постепено су претварали градове

у привредна и културна средишта средњовековних држава. Формирано

је грађанство као важан и утицајан друштвени слој који је по моћи

и утицају стајао уз племство и свештенство.

Средњовековни градови су били заштићени високим дебелим зидинама

с кулама. Поједини градови су додатно били опасани и дубоким каналом

с водом. На уласку у град налазила се градска капија која се ноћу

закључавала. Ако је град имао канал испред зидина, на главној капији се

постављао покретни мост који се ноћу подизао.

Каркасон, француски град са

очуваним средњовековним зидинама

Град Гослар, Немачка

Изглед града, средњовековна

илустрација

Размисли зашто су средњовековни градови имали уске улице и тесно збијене куће.

140


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Занимљиво

Ново Брдо је било један од најразвијенијих

средњовековних градова у Србији. Било је познато

рударско и трговачко средиште. Историчар

Константин Филозоф записао је о њему у XV веку

– „град сребрни и уистину златни”. Састојао се од

Горњег и нешто већег Доњег града, који су делили

један заједнички зид и били повезани капијом. У

Горњем граду је била смештена посада и део градске

управе, док су у Доњем живели најутицајнији

Новобрђани. Ипак, већина његових житеља је боравила

у вароши око брега коју су звали Подграђе.

Ново Брдo, остаци средњовековног града

Погледај карту из лекције 3.5. Успон

Српског краљевства, на којој су приказани

најзначајнији српски средњовековни рудници.

Упореди је с картом данашњих рудника у

Србији. Где се данас у Србији налазе остаци

Новог Брда?

Градске улице су биле уске, а куће мале и густо збијене, зидане једна

уз другу. Територија града била је подељена на делове, градске четврти. У

већини градова није постојала канализација, због чега су настајали проблеми

с прљавштином и смећем. Због лоше хигијене шириле су се заразне

болести, попут куге, од које је средином XIV века страдала готово трећина

становништва Европе. У неким градовима су отваране болнице.

Размисли

Због чега Константин

Филозоф назива

Ново Брдо „градом

сребрним и

златним”?

Средњовековна болница за сиромашне Отел-дју у Бону, Француска

Које све делове болнице препознајеш? У чему су сличности и разлике са савременом

болницом?

Занимљиво

Средином XIV века, од 1347. до 1353. године дошло

је до једне од највећих катастрофа средњег

века, епидемије куге. За само неколико година од

ове болести страдало је око 25 милиона становника,

што је тада чинило трећину становништва Европе.

Претпоставља се да је болест дошла из Азије, а да се

преносила на вашима пацова и људским контактом.

Заражени су умирали после само 24 до 36 сати од

првих знакова обољења. Куга или „црна смрт”, како

су је звали, погодила је све крајеве средњовековних

држава, али је највише страдало становништво

средњовековних градова.

Размисли

Зашто је од „црне

смрти” страдало

више градског

него сеоског

становништва?

141 141


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

ПОРОДИЦА

Без обзира на то да ли се живело у селу, граду или на двору, стуб породице

у средњем веку био је отац. Жене су се старале о деци и водиле

рачуна о кући и домаћинству. У сеоским домаћинствима жена је поред

обавеза у кући често обављала и сеоске послове на имању. У владарским

и племићким породицама бракови су склапани из интереса и најчешће су

га уговарали родитељи супружника. Склапање брака је било од посебне

важности за владарске породице које су путем брачних веза успостављале

добре односе с државама у окружењу.

Размисли

Упореди живот

деце у средњем

веку с данашњим

детињством. Шта се

променило?

Дечје игре, средњовековна

илустрација

Како се играју деца представљена на

илустрацији? Можеш ли да процениш

колико имају година?

Венчање, средњовековна илустрација

Закључи на основу одеће представљених

личности ком друштвеном слоју

припадају млада и младожења. Да ли су

они у средњем веку могли припадати

различитим друштвеним слојевима?

Деца су рано улазила у свет одраслих. Сматрало се да детињство престаје

око дванаесте године и да од тог узраста млади могу да обављају

поједине послове одраслих. Али и поред тога, млади су се сматрали пунолетнимa

од 18. године, а у неким државама и од 21. и 22. године. Иако

то није био чест обичај, девојчице су могле ступити у брак и пошто напуне

дванаест, а дечаци четрнаест година.

ПУТНИЦИ СРЕДЊЕГ ВЕКА

Поред трговаца, ратника и ходочасника, у средњем веку било је и ретких

појединаца који су путовали у далеке крајеве и мање познате државе.

Српски архиепископ Сава је, за прилике средњег века, често путовао.

Први пут је 1229. године посетио Јерусалим и целу Палестину. На друго

путовање је кренуо 1234, када је био у Египту, на Синају, у Сирији. Египатски

султан му је даровао за Европљане тог доба скупоцене поклоне: балсамово

уље, шећер, алојино дрво, урме... Својом изванредном личношћу

стекао је велико поштовање и дивљење. Сава је на тај начин успоставио

трајне везе са хришћанским светилиштима на Истоку. Умро је на повратку

са последњег путовања, у Трнову у Бугарској 1236. године.

142


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Путовања

Светог Саве

Најпознатији средњовековни путници били су Марко Поло и Ибн Батута.

Марко Поло је крајем XIII века кренуо са својим оцем из Венеције на

Далеки исток, ка Монголском царству и Кини. Тамо је, служећи монголског

владара, живео седамнаест година. По повратку у Венецију написао

је књигу под називом Милион. У њој је описао своје путовање, културу и

обичаје азијских народа.

Из историјског извора

Овако је Марко Поло описао како се у Кини

ложила ватра.

„О камењу које гори

У целој земљи има једна врста црног камења

које се као руда копа из планина. И то је истина.

Та руда гори као дрво и одржава ватру боље од

самог дрвета. Ако се увече стави тај камен у ватру,

целе ноћи одржава ватру, само ако се добро

послаже. У читавој земљи ложе само тај камен. У

тој земљи има доста дрва, али овај камен мање

стоји и с њим се штеди много дрва.”

Марко Поло, Милион

Ех, да ми је да

набавим то црно

камење из Кине!

Размисли

Како се данас зове

„камење које гори”?

Шта мислиш, зашто

је ово „камење” било

необично Марку

Полу?

143 143


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Најпознатији арабљански средњовековни путник Ибн Батута провео

је у путовањима тридесет година. Живео је у XIV веку и пропутовао кроз

земље северне Африке, источне Европе, Блиског истока стигавши у Азији

до Кине и Индије. Своје доживљаје и сазнања забележио је у књизи Путовања.

Кључни појмови

Ибн Батута,

средњовековна

илустрација

Размисли

Како су књиге

Путовања и

Милион могле да

утичу на културу

средњовековних

људи?

племство витез витешки турнири

село и град путовања

Да поновимо најважније

Племство је живело у замковима на својим крупним земљишним поседима.

Витезови су потицали из редова ситног племства и били су у обавези

да штите своје господаре, крупно племство. На витешким турнира који су

били омиљена забава владарима и племству витезови су вежбали и усавршавали

своје вештине. Омиљена забава племића поред турнирима био је и

лов. Свакодневни живот у селу и граду зависио је од богатства становништва

и послова којима су се бавили. Средњовековни сељак је живео у једноставним

малим кућама. Бавио се земљорадњом и сточарством. Мећу градским

становништвом најбројнији су били занатлије и трговци. Средњовековну

породицу чинили су родитељи и деца. Отац је био глава породице, док се

жена старала о деци и вођењу домаћинства. Међу познатим средњовековним

путницима издвајају се Свети Сава, Марко Поло и Ибн Батута.

Шта смо научили

1. Опиши основне одлике свакодневног живота племства.

2. Опиши сличности и разлике у животу села и града.

3. Какав је био положај жене и деце у средњем веку?

4. Наведи сличности које постоје у свакодневном животу

средњовековних људи са животом у савременом добу.

5. Ко су били најпознатији средњовековни путници?

Задатак за истраживача

Упореди живот у средњовековном са животом у савременом граду и

селу. Размисли које су сличности и разлике у начину живота у градовима и

селима некада и данас. Напиши есеј или направи PowerPoint презентацију о

закључцима до којих си дошао/дошла. Своје закључке можеш представити

и у виду табеле, попут следеће:

Живот у средњовековном граду Живот у савременом граду

Предности Недостаци Предности Недостаци

Живот у средњовековном селу Живот у савременом селу

Предности Недостаци Предности Недостаци

144


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

3.12. Одлике и наслеђе

средњовековне културе

Истраживачки путоказ

ЗаШто се каже да је цар

само цар у својој земљи, а

учен човек je учен свуда?

Писана реч

„Необразовани краљ је као

крунисани магарац.”

Вилијем из Малмзберија,

енглески историчар из XII века

ЗаШто је важно да владар буде

образован?

ОДЛИКЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ КУЛТУРЕ

У већем делу средњовековне Европе култура се развијала под снажним

утицајем религије и цркве. Због тога су образовање, књижевност,

ликовна уметност и архитектура у највећој мери били везани за потребе

цркве. Најобразованији део друштва било је свештенство.

Важно

На простору Европе и Средоземља

током средњег века издвојиле

су се три културне области

које су се међусобно разликовале

по томе која су култура

и религија биле најистакнутије

у њима. То су византијска,

западноевропска и арабљанска

културна област.

Подсети се

Које религије су

током средњег века

биле најутицајније на

простору Европе и

Средоземља?

Културне области

у средњовековној

Европи

На истоку Европе и Средоземља вековима је најмоћнија држава била

Византијско царство. Њеним утицајем на народе у окружењу настала је

византијска културна област. Већина верника на том простору била је

хришћанске православне вере. Ово је и била једна од последица утицаја

моћи Византије на народе и државе у њеном окружењу. У оквирима византијске

културне области нашла се и српска средњовековна држава. Под

утицајем Византије, у средњовековној Србији се развијала писменост, настајала

су књижевна дела, градиле се цркве и манастири.

145 145


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Манастир Студеница,

XII век, Србија

Црква Христа Пантократора,

XIII век, Несебар, Бугарска

Манастир Пантанаса,

XV век, Мистра, Грчка

Црква Јурјевог манастира,

XII век, Новгород, Русија

У којој културној области су изграђене цркве представљене на фотографијама?

Западноевропска културна област која је обухватала државе западне

и средње Европе обухватала је простор деловања хришћанске римокатоличке

вере. Од VII века, с настанком исламске вере и арабљанским освајањима,

настала је богата култура Истока и Медитерана која се развијала

под утицајем исламске вере.

Илустрације средњовековних књига

Која од илустрација је настала у византијској, која у западноевропској, а која у

арабљанској културној области?

ОБРАЗОВАЊЕ И ПИСМЕНОСТ

Размисли

Шта се данас

подразумева под

писменошћу?

Разговарајте о томе

на часу.

Подсети се

Која српска краљица

је основала на свом

двору школу за

девојке?

универзитет –

заједница, скуп више

високих школа,

факултета

Становништво је у средњем веку било махом неписмено. Писменост је

у то време подразумевала знање читања и писања. То умеће најчешће се

стицало у манастирима или на дворовима. Као и у остатаку Европе, образовање

је и у средњовековној Србији било највише везано за манастире.

Тако су манастири били прве српске школе. У њима се осим читања и писања

учило и рачунање и црквено певање, а девојке су савладавале старе

занате, првенствено технику ткања и веза.

Почетком позног средњег века у западној и средњој Европи се са развојем

трговине и производње јављала све већа потреба за образованим

људима. Због тога се у средњовековним градовима отварао све већи број

школа. С временом се у појединим градовима више школа удружило у

заједнице предавача и ученика. Тако су у западноевропским средњовековним

државама настали први универзитети.

146


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

Удруживањем више школа од

краја XI века и у XII веку у великим

градовима настали су први

универзитети: Болоња, Сорбона,

Ок сфорд, Кембриџ. У њиховом саставу

били су факултети на којима

су се изучавали теологија, медицина,

право, филозофија. Настава

се држала на латинском језику,

који је остао у употреби кроз читав

средњи век као језик културе

и цркве.

На истоку Европе је најразвијеније

културно средише био

Цариград, престоница Византије.

У њему је постојало више приватних

школа у којима су се изучавале

математика, астрономија, музика,

теологија и историја. Средином

XI века у Цариграду су основани

Правни и Филозофски факултет.

Средњовековни универзитет,

илустрација из XIV века

Да ли на основу илустрације можеш да

закључиш којим друштвеним слојевима

су припадали студенти, а ком њихов

наставник?

Подсети се

Какве врсте

удружења су

постојале у

средњовековним

градовима?

теологија –

богословија; наука о

Богу

Мертон, један од

најстаријих факултета

на Оксфорду

КЊИЖЕВНОСТ

У средњовековној књижевности највише су писана дела верске садржине.

Књиге су најчешће исписиване на пергаменту и хартији и оне се називају

рукописи. Потом су се и преписивале руком, те је тај посао био дуг

и напоран. На преписивању једне књиге (рукописа) могло је радити и неколико

писара.

Занимљиво

Док су исписивали рукописе, писари су остављали

и записе. Навешћемо неке записе из српских

средњовековних књига.

„О зла хартијо,

Мрка ли си ми када пишем.”

„Тако ме болеше глава када писах ову књигу и

зуб боли. Зуб мала кост, а велика болест.”

„Пиши Нићифоре књигу. Уздрема ми се јадном.”

Пиши

Нићифоре...

Код Срба је било раширено писање житија. Највише житија посвећено

је владарима из лозе Немањића који су проглашавани за свеце мада

је било и оних за црквене великодостојнике. Најзначајнија српска житија

посвећена су Светом Симеону и Светом Сави. Осим житија писани су родослови

и летописи.

Размисли

Због чега су

писари остављали

овакве записе на

рукописима? Шта

мислиш, на који

начин је олакшан

њихов посао? Како

се данас умножавају

књиге?

Подсети се

Шта су житија?

Шта су летописи?

147 147


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Безмало сви владари из династије Немањић, од Стефана Немање до

цара Душана, били су посвећени неговању књижевности. Најстарији

споменик српске писмености писан ћирилицом је Мирослављево јеванђеље.

Писано је по наруџбини кнеза Мирослава, брата српског великог

жупана Стефана Немање.

Подсети се

Шта су јеванђеља?

Важно

Мирослављево јеванђеље је најстарији

сачувани ћирилички рукопис написан

на српском језику. Настало је крајем

XII века и написано је на пергамету. Данас

се чува у Народном музеју у Београду.

Овај рукопис је 2005. године Унеско увр-

стио у своју библиотеку „Памћење света”.

Мирослављево јеванђеље, XII век

Осим дела верске садржине, у средњем веку се неговала и световна

књижевност. Почетком позног средњег века све популарнија је лирска

поезија. Било је то време путујућих певача, трубадура. Највише су се певале

и слушале песме о витезовима и њиховој љубави према дамама. Једна

од најпознатијих јуначких песама настала у XI веку била је Песма о Роланду,

легендарном јунаку из времена Карла Великог. На дворовима су радо читане

и књиге о јунацима и витешким походима. Омиљене су биле приче о

легендарном краљу Артуру и његовим витезовима Округлог стола.

Илустрација

из београдске

Александриде,

која се чува у

Народном музеју

у Београду

Занимљиво

На српском двору се читала и световна књижевност,

на пример, Роман о Троји (средњовековна верзија

легенде о Тројанском рату), Роман о Александру

Великом или Александрида (описује подвиге Александра

Македонског), као и љубавна прича о Тристану

и Изолди.

У свакодневном животу се често слушала

музика. Најчешће су се користили

дувачки и жичани инструменти као што

су флаута, рог и лаута.

Музичари, средњовековна илустрација

Које музичке инструменте препознајеш на

илустрацији? Да ли се данас свира на сличним

инструментима?

148


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

СРЕДЊОВЕКОВНА УМЕТНОСТ

У уметности позног средњег века посебно место су имале црквене

грађевине. Најлепше и најраскошније црквене грађевине у западноевропској

културној области биле су катедрале.

У XI и XII веку римокатоличке цркве су се градиле у романичком стилу.

Имале су дебеле зидове, мале и уске прозоре и лукове полукружног

облика. Од краја XII века настаје нов стил у архитектури − готика. Готичка

уметност је настала у Француској, а затим се проширила и у остале европске

државе. Катедрале грађене у овом стилу су биле веома високе, с

преломљеним луковима. За разлику од цркава у романичком стилу, имале

су велики број прозора. Прозори готичких катедрала били су украшени

раскошним витражима.

катедрала –

римокатоличка црква

у којој се налази

седиште бискупије

или надбискупије.

У православној цркви

оне се називају

саборне и седиште су

епископије или

архиепископије.

витраж – техника

украшавања прозора

бојеним стаклом

Катедрала у Шпејеру,

Немачка, пример

романичког стила у

архитектури

Катедрала у Шартру у

Француској, пример

готичког стила у

архитектури

Витраж у готичкој катедрали. Светлост је пролазила

кроз обојено стакло на којем су представљане слике

светитеља и владара, због чега је унутрашњост

готичких катедрала била добро осветљена.

У византијској архитектури градиле су се цркве с великом куполом

чија је унутрашњост украшавана фрескама и мозаицима.

Црква Христа Спаса у Хори

у Цариграду

Купола Цркве Христа

Спаса у Хори

Мозаик у унутрашњости Цркве Христа

Спаса у Хори

Упореди изглед византијске цркве са изгледом романичких и готичких катедрала. Које разлике уочаваш?

Како се звала једна од највећих хришћанских цркава подигнута у Цариграду почетком раног средњег века?

149 149


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Најзначајније грађевине српског средњег века су цркве и манастири.

Они су грађени по угледу на византијске узоре.

Манастир Грачаница

Модел византијске цркве

У чему је сличност византијске цркве и

српског манастира?

ктитор – оснивач или

обновитељ задужбине

Зидањем верских објеката сваки владар је показивао своју оданост

хришћанству. Оснивач цркве или манастира или неко ко је даривао постојећу

задужбину називао се ктитор.

Гради

задужбину.

ОБАВЕЗЕ

ПРАВА

Његов лик је

представљен

на фресци са

задужбином у

руци.

Обнавља

задужбину.

Може да буде

сахрањен

у својој

задужбини.

Поклања

поседе и

друга добра

за опремање

задужбине

У задужбини

има уточиште

у случају

опасности.

Име му се

спомиње на

литургијама.

Најзначајнији српски манастири које су подигли владари из династије

Немањића су Хиландар, Студеница, Жича, Милешева, Грачаница, Дечани и

манастир Св. арханђела у Призрену.

150


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

ПРОНАЛАСЦИ

Позни средњи век обележили су проналасци који су значајно мењали

свакодневни живот средњовековних људи. Почетком XIV века јавља се

све већа потреба за мерењем времена. Конструисани су први механички

сатови, који су се постављали на торњеве градских кућа и звонике цркава.

Употреба часовника била је веома важна и за монашки начин живота.

Занимљиво

Први средњовековни механички сатови

пружали су и астрономске информације. Показивали

су положај Сунца, Месеца и осталих

планета. Ударцима или кукурикањем механичког

петла обележавала се подела дана

на 24 сата, док се време протеклих секунди и

минута није мерило.

Средњовековни механички

сат у Прагу, Чешка

Крај средњег века донео је проналазак који је омогућио људима да и

поред ослабљеног вида могу да читају. Биле су то наочари.

Европљани су сазнали од Арабљана за бројне проналаске. Арабљани

су технику прављења папира донели из Кине у Европу. На сличан начин

се сазнало и за барут. Употреба барута и конструисање првог ватреног

оружја, пре свега топова, изменили су начин ратовања и угрозили углед и

моћ витезова с тешким оклопима.

Подсети се

Какве обавезе су

монаси имали у

манастирима током

дана и ноћи?

Размисли

Зашто је монасима

и градском

становништву било

потребно да измере

време?

Размисли

Како се данас

најчешће користе

сатови? Зашто је

важна њихова

употреба?

Подсети се

Колико је

сати?

Сада ћу да

погледам на

телефону.

Шта се данас

свакодневно

користи у Европи и

широм света а то су

Арабљани донели

Европљанима из

Индије у средњем

веку?

12 + 28 =

Опсада града, средњовековна илустрација

Наочари, средњовековна

илустрација

Размисли о томе како је употреба топа

променила начин ратовања.

Брже ширење знања, настанак универзитета, развој науке и бројни

проналасци, попут штампарије, барута и компаса, наговештавали су крај

једног времена и долазак новог доба.

151 151


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Кључни појмови

култура универзитет архитектура

књижевност проналасци

Да поновимо најважније

Средњовековна култура се развијала под јаким утицајем религије. Током

средњег века на простору Европе и Медитерана настале су три културне

области: византијска, западноевропска и арабљанска. Значајан напредак

у развоју образовања и културе западне и средње Европе донео

је настанак првих универзитета у XI и XII веку. Архитектуру средњег века

обележили су замкови, утврђења средњовековних градова и раскошне

цркве и катедрале. На западу су се цркве градиле у романичком и готичком

стилу. У византијској архитектури је преовладавао стил изградње цркава

с великим куполама, украшеним фрескама и мозаицима. Средњовековна

књижевност била је верског карактера. У свакодневном животу биле су популарне

лирске и епске песме у којима су се славили витештво и љубав. Током

XIV и XV века нови проналасци као што су употреба барута и штампање

првих књига најавили су долазак новог доба.

Шта смо научили

1. Објасни шта је највише утицало на развој средњовековне културе.

2. Наведи називе културних области средњовековне Европе и

Медитерана.

3. Наведи основне одлике средњовековних културних области.

4. Шта су универзитети?

5. Наведи основне одлике средњовековне књижевности.

6. Који проналасци су обележили средњи век?

Задатак за истраживача

Унеско је Организација Уједињених нација за образовање,

науку и културу. Један од задатака Унеска је

да одржава листу места светске природне и културне

баштине. На Унесковој листи налазе се важна природна

и историјска места и грађевине чије је очување важно

за целокупну светску заједницу. Истражи колико је историјских

културних споменика средњовековне Србије

на Унесковој листи светске културне баштине и који су

то споменици.

152


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

3.13. Шта смо научили?

БЕЗ ЧЕГА ИСТОРИЧАР НЕ МОЖЕ

1. Повежи појмове и њихово значење тако што ћеш у поље испред значења уписати

одговарајуће слово.

а) катедрала Удружења занатлија исте струке

б) универзитет Саборна црква

в) еснаф Скуп, удружење више факултета

2. Пажљиво прочитај следеће тврдње, а затим их допуни кратким одговорима.

а) Владари из династије Немањића су носили различите титуле. Наведи их:

б) У средњем веку издвојиле су се три културне области. То су: ,

и

в) Јерусалим је био (и данас је) свети град за вернике три религије:

, и .

г) Наведи неке од најпознатијих универзитета из средњег века који и данас постоје.

3. Пажљиво прочитај дате тврдње у табели, а затим на ленти времена у празна поља

упиши одговарајући број тврдње.

1 Вукашин добија краљевску круну и постаје савладар цару Урошу

2 Стриц Симеон покушава да преотме престо цару Урошу

3 Смрт цара Уроша

4 Смрт цара Душана и проглашење Уроша за цара Србије

5 Маричка битка

1350.

1400.

153 153

153


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

4. На територији Српског царства у време

владавине цара Уроша великаши су

формирали мање или више самосталне

области. На историјској карти попуни празна

поља тако што ћеш у њих уписати име

породице или великаша.

Мрњавчевићи

Балшићи

цар Симеон – Синиша

деспот Јован Асен

5. Пажљиво прочитај наведене реченице, па их затим допуни заокруживањем слова

испред тачног одговора.

Држава Турака Османлија основана је:

а) крајем XII века,

б) крајем XIII века,

в) крајем XIV века.

Држава Турака Османлија основана је у:

а) Малој Азији,

б) северној Африци,

в) источној Азији.

Османлије су након насељавања у Галипољу освојили:

а) Тракијску област,

б) Солунску област

в) Серску област.

6. Наведени догађаји се односе на узрок, ток и последице Маричке битке. Пажљиво их

прочитај, па поред сваке реченице напиши да ли описује узрок, ток или последицу

Маричке битке.

Османлије су угрожавали територије деспота Јована Угљеше, господара Серске

области.

Деспот Јован Угљеша је покушао да направи савез који би протерао Османлије са

хришћанских територија, али се позиву одазвао једино његов брат краљ Вукашин.

У ноћи 26. септембра 1371. године османска војска изненадила је српску на

спавању.

На обали реке Марице 26. септембра 1371. године српску војску је поразила

османска војска и у бици су погинула оба Мрњавчевића.

После победе у Маричкој бици, Османлијама су олакшана даља освајања.

Османски вазали постали су византијски цар, бугарски цар, Марко Мрњавчевић.

154

154


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

7. Приказана су два манастира и једна црква.

Пажљиво их погледај, а затим у поља испод фотографија упиши одговарајући назив.

Манастир Манасија (Ресава) Црква Лазарица Манастир Раваница

8. Следеће тврдње односе се на владавину двају деспота:

Стефана Лазаревића и Ђурђа Бранковића. Пажљиво их

прочитај и у одговарајућа поља напиши име једног или

другог деспота.

• Владао је у првој половини XV века.

• Владао је крајем XIV и у првим деценијама XV века.

• Његов отац био је кнез Лазар.

• Био је син Вука Бранковића и унук кнеза Лазара.

• Морао је да врати Београд Краљевини Угарској.

• Добио је Београд од Краљевине Угарске.

• Престоница му се налазила у Смедереву.

• Престоница му се налазила у Београду.

ИСТРАЖИВАЧ ПРОШЛОСТИ

9. У годинама после Косовске битке настала је легенда с много измишљених ликова и

појединости. Пажљиво прочитај наведене тврдње, па поред сваке реченице напиши

„легенда” ако спада у легенду, односно „историјска чињеница” ако је у питању

чињеница.

Битка на Косову одиграла се на Видовдан 1389. године.

На Косову пољу су се сукобиле хришћанска и турска војска.

Поразом хришћанске војске нестало је Српско царство.

На Лазаревој страни била је војска његовог зета Вука Бранковића, као и војска

босанског краља Tвртка I.

Битка је изгубљена јер је Вук Бранковић издао кнеза Лазара.

Вук Бранковић је и после битке пружао отпор Турцима.

Српску војску је на Косову предводио цар Лазар.

155 155

155


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

Милош Обилић је убио султана Мурата на Косову пољу.

У бици су се као војници посебно истакли Милан Топлица и браћа Југовићи.

10. У табели су представљене илустрације средњовековног друштва настале током XIV

и XV века и савремене фотографије.

а) Пажљиво их погледај, па повежи линијама исте друштвене слојеве или људе истог

занимања некада и данас.

б) Напиши по твом избору три средњовековна занимања која и данас постоје, а нису

представљена на овим сликама.

156

156


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

11. Прочитај текст који описује опсаду Цариграда 1453. године.

Тад султан поручи [српском] деспоту да му отпреми петнаест стотина коњаника према

уговору [...] Деспот отправи једног војводу Јакшу, праоца оних Јакшића што су били

у Угарској, и посла с њим пет стотина коњаника не знајући султанову намеру. Потом

султан приспе са свом силом и опседе Цариград, који зову и Стамбол, а они људи који

беху послати од деспота чувши да је цар напао Цариград хтедоше се вратити назад, али

су опоменути од неких људи да се никако не враћају, јер би били кажњени по царској

наредби, те су морали ићи ка Стамболу и помагати Турцима у освајању. Али свакојако по

нашој помоћи никад не би био освојен.

Константин Михаиловић, Јаничарове успомене

Наведене тврдње се односе на претходни текст. Поред тврдњи с којима се слажеш

заокружи ДА, а поред оних с којима се не слажеш заокружи НЕ.

а) Деспот Стефан Лазаревић је послао помоћ султану Мехмеду ΙΙ. ДА НЕ

б) Деспот Ђурађ Бранковић је послао помоћ султану Мехмеду ΙΙ. ДА НЕ

в) Српски деспот је послао војску с намером да помогне султану

да освоји Цариград. ДА НЕ

г) Српски коњаници су се радовали што су могли да помогну у

опсади Цариграда. ДА НЕ

ИСТОРИЈА СВУДА ОКО НАС

12. Пажљиво погледај дате илустрације.

Обе илустрације представљају исту установу која је настала у средњем веку, и постоји

и данас. Наведи њен назив.

Наведи сличности и разлике између ове установе у прошлости и данас.

Сличности:

Разлике:

157 157

157


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

13. Истражи и напиши на линије прослављању ког јубилеја је био посвећен витешки

фестивал Just out 2018. године, који се већ неколико година одржава у последњој

недељи августа у манастиру Манасија. Осим витешких турнира, које се још дневне

активности одигравају у току фестивала?

ТАЛЕНТОВАНИ ИСТОРИЧАР

14. Пажљиво погледај грбове средњовековних еснафа. На линије поред илустрација

упиши назив одговарајућег занимања.

1 2 3 4

5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

ЗА РАДОЗНАЛЕ

15. Реши укрштеницу.

УСПРАВНО:

1. престоница Византијског, а од 1453.

године Османског царства

2. скуп више факултета

3. римокатоличка црква у којој се

налази седиште бискупије или

надбискупије

5. назив за правни акт који је донео

цар Душан

6. престоница деспота Ђурађа

Бранковића

7. град у који је деспот Стефан

преместио престоницу

9. удружење занатлија у средњем веку

ВОДОРАВНО:

4. најпознатији арабљански средњовековни путник

10. назив који су Турци добили по свом вођи Осману

8. престоница кнеза Лазара

10

9

4

2 3

5 6

8

7

1

158

158


XII век XIII век XIV век XV век XVI век XVII век XVIII век

НОВА ЕВРОПА И ПОЧЕТАК

МОДЕРНОГ ДОБА

4.

4.1. Нови век – епоха

открића и промена

Истраживачки путоказ

Шта је утицало на човека

новог доба да превазиђе

страхове и заблуде

средњег века?

Писана реч

„Путовање од 1000

километара почиње једним

кораком.”

Лао Це, кинески филозоф

ВРЕМЕ И ПРОСТОР

Нови век је историјски период који је почео великим променама у XV

веку, којима се суштински изменио живот какав је био у средњем веку. Као

преломни догађаји којима је почео нови век најчешће се узимају Колумбово

откриће Америке 1492. године или откриће штампарске машине око

1455. године. Нови век трајао је све до почетка XX века, односно до Првог

светског рата.

У оквиру новог века могу се разликовати две епохе. Епоха раног новог

века још се назива прединдустријско доба. Тај период карактерише

ручна производња. Друго раздобље новог века, о којем ће се учити у следећем

разреду, односи се на период после проналаска парне машине и

њене употребе у производњи.

Подсети се

Погледај временске

ленте из прве

лекције и подсети се

хронолошких оквира

средњег и новог

века.

Размисли

Какав је учинак ручне

производње у односу

на производњу у којој

се користе машине?

Производња у прединдустријско и индустријско доба

159 159


V век VI век VII век

VIII век IX век X век XI век

У новом веку је човек Европе променио своју

слику света. Током средњег века обале Средоземног

мора биле су позорница најзначајнијих дешавања.

Крајем XV века долазак Европљана до нових

континената и размена с другим цивилизацијама

која је уследила преокренули су знања о планети

Земљи, као и схватање величине света у коме је човек

живео.

Подсети се

Које су најзначајније

врсте историјских

извора средњег века?

устав – највиши закон

из којег произлазе

сви остали закони

у држави. Морају

га поштовати сви у