MAP 2018

akhmalkhalis

Majlis

Apresiasi

Pelajar

S E S I J U N , J U L A I &

N O V E M B E R 2 0 1 8

11 April 2019


Kata Aluan

Pengarah

Alhamdulillah syukur ke hadrat Illahi kerana dengan izin dan limpah kurnia-

Nya, Majlis Apresiasi Pelajar Sesi Jun, Julai & November 2018 dapat

dilaksanakan dengan jayanya. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada pelajarpelajar

khususnya mereka yang menerima anugerah dan penghargaan pada hari

ini. Semoga kejayaan dan pencapaian pelajar-pelajar pada hari ini akan menjadi

inspirasi kepada pelajar-pelajar lain untuk mencapai kejayaan yang cemerlang.

Untuk menjadi pelajar yang berjaya dan cemerlang ianya bukan sesuatu

yang mustahil, tetapi perlu diirigi dengan usaha yang gigih serta doa restu dari

kedua ibubapa dan juga pensyarah. Sehubungan dengan itu, saya berharap

pelajar semua dapat meneruskan semangat dan berusaha dengan gigih untuk

menambah bekalan ilmu dan mengapai kejayaan yang terbaik dalam bidang yang

diceburi.

Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah

Kolej Komuniti Pasir Gudang yang banyak menyumbang idea dan tenaga untuk

menjadi tunggak utama dalam pendidikan yang telah berusaha keras bagi

memastikan agenda pendidikan negara tercapai.

Akhir kata, semoga Kolej Komuniti Pasir Gudang terus sukses dan relevan

dalam melahirkan graduan yang berkualiti dan berupaya menjadi pencetus ‘job

creator’ ke arah Revolusi Industri 4.0.

Sekian, Selamat Maju Jaya. Wassalam

Fadzillah Binti Mohd Yusof

Pengarah

Kolej Komuniti Pasir Gudang

Kementerian Pendidikan Malaysia


Tentatif Program


Senarai Penerima Anugerah

Sesi Jun 2018


Senarai Penerima Anugerah

Sesi Jun 2018


Senarai Penerima Anugerah

Sesi Jun 2018


Senarai Penerima Anugerah

Sesi Julai 2018


Senarai Penerima Anugerah

Sesi Julai 2018


Senarai Penerima Anugerah

Sesi November 2018


Senarai Penerima Anugerah

MAP 2018


Senarai Penerima Anugerah

MAP 2018


Senarai Jawatankuasa Pelaksana

MAP 2018


J a w a t a n k u a s a P r o g r a M a j l i s A p r e s i a s i P e l a j a r

S e s i J U N , J U L A I & N O V E M B E R 2 0 1 8

K o l e j K o m u n i t i P a s i r G u d a n g

K e m e n t e r i a P e n d i d i k a M a l a y s i a

N o 6 1 , J a l a K i j a n g , T a m a S c i e n t e x , 8 1 7 0 0 P a s i r G u d a n g ,

J o h o r D a r u l T a ’ z i m

T e l : 0 7 - 2 5 4 3 1 5 0 a t a u 0 7 - 2 5 2 5 3 1 6 / 6 2 6 / 3 1 4

F a k s : 0 7 - 2 5 4 3 1 6 0

L a m a W e b : w w w . k k p g . e d u . m y

E m a i l : k k p a s i r g u d a n g @ k k p g . e d u . m y

Similar magazines