Brošura 2.OŠ

luka.husu

2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

10 let

101

2. osnovna šola

Slovenska Bistrica


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

DIES DIEM DOCET

DAN SE UČI OD DNEVA

(latinski pregovor)

Zbornik ob 10-letnici

2. osnovne šole Slovenska Bistrica


210

LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

Zbornik ob 10-letnici 2. osnovne šole Slovenska Bistrica

Uredila: Janez Ülen, Tanja Keber

Sodelovali: Marija Ülen, Damijan Cigler, Manica Ferk, Vesna

Potočnik, Sonja Cugmas, Mojca Žunko, Jožica Pongračič, Jasna

Vidovič, Karmen Kešina, Vili Krajnc

Lektoriranje: Janez Ülen, Tanja Keber, Marija Ülen

Oblikovanje in priprava za tisk: Luka Husu

Fotografije: arhiv 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, osebni

arhivi intervjuvancev, Foto Brbre

Likovni izdelek na naslovnici: Eva Škrlec

Izdala in založila: 2. osnovna šola Slovenska Bistrica

Odgovorna oseba: Sonja Arbeiter

Tisk: EvroGrafis

Naklada: 300 izvodov

Leto izdaje: 2018

CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

373.3(497.4Slovenska Bistrica)(082)

DRUGA osnovna šola Slovenska Bistrica

2. osnovna šola Slovenska Bistrica : 10 let : [zbornik 2. osnovne šole

Slovenska Bistrica ob 10-letnici delovanja] / [uredila Janez Ülen in Tanja

Keber ; fotografije arhiv 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, osebni arhivi

intervjuvancev, Foto Brbre]. - Slovenska Bistrica : 2. osnovna šola, 2018

ISBN 978-961-288-725-4

1. Ülen, Janez

296499712


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

KAZALO

Nagovori 5

Čestitke naših gostov 11

Naših 10 let v besedi in sliki 12

Kdo smo - osebna izkaznica naše šole 17

Intervjuji 18

Spomini 29

Prispevki učencev 32

Kar seješ, to žanješ 38

Drugi o nas 42

“Znanstveni” dosežki 46

103


410

LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

MOJI ŠOLI

Danes, ko naša šola praznuje,

nihče ni žalosten in ne žaluje.

Eno desetletje že tukaj stoji,

obsijana s soncem se nam učencem smeji.

Naša šola je prav lepa.

V njej se pridno vsi učimo,

da slabe ocene ne dobimo.

Ko počitnice so tu, nič ne reče,

vse je tiho in moreče.

Po hodnikih ne zvoni,

saj šola čaka, da šolsko leto nazaj pridrvi.

Po počitnicah pa spet garamo,

da potem veliko znamo.

Ko šolo končamo, se poslovimo

in takrat vse lepo gre mimo.

Zdaj, ko šola praznuje okrogli jubilej,

naj moje bo voščilo let obilo,

da bi se tako uspešno še naprej godilo.

105

Jernej Kosajnč, 8. a

Maša Ekart Strnad


NAGOVORI

610

LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

NAŠIH PRVIH DESET

Radovedni, veseli in zdravi učenci so

naša vizija. Kolektiv učiteljev, povezan

s pozitivno energijo in elanom, se je

izkazal s številnimi presežki v obdobju

od leta 2008 do 2018.

Naši učenci vsako leto presegajo

državno raven dosežkov pri nacionalnem

preverjanju znanja in so prejemniki

najvišjih državnih priznanj na različnih

tekmovanjih. Ustvarjalnost in

radovednost se zrcalita v raziskovalnih

nalogah, ki jih uspešno zagovarjajo.

Uspešno do te mere, da je potrebno zavarovati njihovo intelektualno

lastnino. Kreativnost in nove, iskrive ideje na kulturnem

področju spodbujamo s Prešernovimi nagradami. Ponosni smo

na kulturno dediščino domačega okolja, zato je knjiga Pravljično

Pohorje dokaz, da spoštujemo lastne korenine, domovino in lepoto

slovenskega jezika. Učenci prepevajo v treh pevskih zborih,

so aktivni v različnih interesnih dejavnostih; izstopajo pa na področju

lutk, kot avtorji besedil, snovalci in oblikovalci lutk, za kar

vsako leto prejmejo državno odličje. Tudi zato smo bili nominirani

kot najboljša kulturna šola v slovenskem prostoru.

Učno okolje smo iz učilnic razširili na Močeradovo gozdno učno

pot in učilnico na prostem z visokimi gredami, sadovnjakom in

mlako, da ostanejo učenci v stiku z naravo in spoznavajo pomen

samooskrbe.

Ker bodo morali v prihodnosti skrbeti sami zase, se potrditi v samostojnosti

in odgovornosti, smo uvedli Sejem poklicev. Ta jim

pomaga pri pomembni življenjski odločitvi in daje hkrati informacijo

o deficitarnih poklicih.

Medgeneracijsko druženje nas bogati, ko starejši mlajšim prebirajo

pravljice, jih pripeljejo na proslavo, ko z dedki in babicami

preživijo uro športa. Razveseljujejo starejše občane in povabijo

vrstnike iz vrtca in drugih šol na različne prireditve.

Če se ozremo nazaj, so vse začetne težave z novo zgradbo pozabljene,

saj občina kot ustanoviteljica zgledno skrbi za nas. Zelo

se veselimo nove samostojne šolske kuhinje in novih učilnic, ker

se število učencev povečuje.

Z optimizmom gledamo v prihodnost tudi zaradi učiteljev, ki

so strokovno usposobljeni in nesebično delijo znanje in izkušnje

učencem in stanovskim kolegom. Med njimi so tudi avtorji

kvalitetnih učbenikov in strokovnih priročnikov za delo z mladimi

in prejemniki Šilihovih nagrad za uspešno delo v vzgoji in

izobraževanju.

Kljub številnim izzivom časa in okolja smo uspešni, ker dobro

sodelujemo s starši naših učencev. Nova, izjemno lepa kolesarnica

je zgovoren dokaz.

Iskreno se zahvaljujem za dobro sodelovanje in naravnanost k

skupnemu cilju, da oblikujemo učence, ki bodo veliko znali, se

veselili življenja ter spoštovali sebe in druge.

Sonja Arbeiter,

ravnateljica


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

ŠOLA SE ODZIVA NA IZZIVE ČASA

Deset let je preteklo, odkar je vrata

odprla nova, 2. osnovna šola v

mestu Slovenska Bistrica in mesto

je ponovno dobilo dve osnovni

šoli.

Potreba po znanju, ki so jo čutili

Bistričani, pa sega daleč v zgodovino,

v 15. stol., ko se prvič najdejo

zapisi o zametkih šolstva v Slovenski

Bistrici. To se je nato vseskozi

razvijalo tako, da je konec 18. stoletja

Slovenska Bistrica dobila tudi

prvo šolsko zgradbo. Z rastjo mesta in z zavedanjem, kaj pomeni

znanje, je šolstvo skozi organizacijske vidike, ki jih je narekoval

čas v različnih zgodovinskih obdobjih, rastlo in delovalo

tudi v okviru dveh šol, dokler ni bilo celotno osnovno šolstvo

v šestdesetih letih prejšnjega stoletja združeno pod eno streho.

Rast prebivalstva v mestu kljub nenehnemu dograjevanju šole

pa se je odražala v vedno večji utesnjenosti na šoli. Dodatne

zahteve so narekovali tudi novi pristopi pri pridobivanju znanj

in to je pred nekaj več kot desetletjem botrovalo odločitvi, da

dobi Slovenska Bistrica še eno, drugo osnovno šolo, ki je odprla

vrata pred desetimi leti. Tako je osnovno šolanje v mestu

Slovenska Bistrica postalo veliko bolj prijazno učencem. Desetletno

uspešno delovanje šole pa potrjuje pravilnost takratne

odločitve.

Šola se je v prvem desetletju delovanja uspešno vključila v življenje

v lokalni skupnosti, se izgradila in pomembno prispeva k

razvoju znanja. Ni pa zanemarljivo, da daje poudarek identiteti

našega prostora.

V tem, sicer kratkem obdobju desetletnega delovanja, šolski

kolektiv uspešno posreduje znanje učencem, se odziva na izzive

turbulenc današnjega časa in pozitivno nadgrajuje učni proces,

o čemer pričajo številni projekti na različnih področjih pa tudi

uspehi učencev preko šolskih meja.

Čeprav je od vselitve v šolo minilo komaj deset let, pa hiter razvoj

mesta že narekuje dodatne potrebe po šolskem prostoru,

zato načrtujemo njegovo ustrezno širitev v naslednjih letih.

Kolektivu šole želim uspešno delo pri izobraževanju in vzgoji

učencev tudi v naslednjih desetletjih, učencem pa obilo znanja,

novih idej in veliko lepih spominov na leta, preživeta v drugi

osnovni šoli.

dr. Ivan Žagar,

župan

NAGOVORI

107


NAGOVORI

810

LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

NJIHOVA PRIHODNOST JE NAŠA PRIHODNOST

10 let – majhen jubilej, ko je bil narejen velik korak, da so lahko

leta 2008 učenci z učitelji prvič prestopili prag nove 2. osnovne

šole v Slovenski Bistrici. Učenci so se prav gotovo v manjši šoli

boljše počutili, saj so jih učitelji lahko bolje spoznali in se jim

posvečali.

Pred vami je še mnogo šolskih let, novih izzivov, skupnega iskanja

poti in želja po doseganju zastavljenih ciljev, dosežkov in uspehov.

V življenju je dovoljeno upati, se truditi, ustvarjati ter ne

nazadnje uresničevati zastavljene cilje. Kako uspešni bomo pri

doseganju teh ciljev vsi, ki nam ni vseeno za prihodnost naših

otrok, bo pokazal čas. Prepričan sem, da vam bo v iskrenem in

strpnem okolju uspelo vzgojiti odgovorne in ustvarjalne državljane.

Učencem in učiteljem ob jubileju iskreno čestitam, saj je vsak

med njimi dodal svoj kamenček v zgodovino šole.

Zaposlenim ob tem želim, da bi še naprej z veseljem, igro in ustvarjalnostjo

pomagali učencem do znanja. Mladi pa naj se v njej

počutijo prijetno in varno, polni novih načrtov, pričakovanj in

znanj.

Življenje otrok je namreč naše življenje in njihova prihodnost je

naša prihodnost.

Matjaž Vrtovec, prof.,

vodja aktiva ravnateljev

USTVARJALNO, IGRIVO IN VZNEMIRLJIVO

Mnogi starši smo v teh desetih letih vstopali skozi vrata šole, kjer

naši otroci preživijo veliko časa v enem izmed najpomembnejših

obdobij svojega življenja. Danes šola ni le prostor za prenašanje

znanja, ampak je ustanova s široko vsebino in z zaposlenimi,

ki sooblikujejo otrokovo osebnost in z nami mlade pripraljajo

na njihovo potovanje k učenosti. Samo z roko v roki, starši in

učitelji, kar je tudi simbol naše šole, nam bo uspelo pomagati,

da njihova pot v svet znanja ne bo strma in vijugasta, ampak

ustvarjalna, igriva in vznemirljiva. Da bomo takrat, ko slišimo, da

se naši šolarji počutijo preobremenjene, da ne marajo šole, znali

razumeti, da šola ni povezana samo s poukom in učenjem za dobre

ocene, pač pa pomeni tudi druženje s prijatelji, pridobivanje

novih izkušenj, da je čas najstniške zaljubljenosti ...

Starši namreč velikokrat stremimo k čim boljšemu učnemu uspehu,

vključevanju v številne obšolske dejavnosti, kjer bi otroci

lahko pokazali svoje talente in nadarjenost, a pozabimo, kdo so

in kaj hočejo početi.

V prve razrede namreč vstopajo radovedni otroci z veseljem

do znanja, učenja, zato naj bo naša skupna želja, da po devetih

letih izstopajo mladostniki, ki so se sicer naučili mnogo stvari,

najpomembneje pa je, da bodo še vedno izžarevali to veselje,

srčnost, spoštovanje in povezanost.

Ana Bučar,

predsednica Sveta staršev


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

109


NAGOVORI

1010

LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

Juš Pešak

SODELOVANJE ZA KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE

IN USTVARJALNOST MLADIH

2. osnovno šolo Slovenska Bistrica in Srednjo šolo Slovenska Bistrica

povezuje mnogo skupnega: enako poslanstvo, to je zavzeto

izvajanje kakovostnega izobraževanja ter skrbno in podporno

vodenje učencev in dijakov; ustvarjalnost, kar se izraža v mnogih

oblikah našega sodelovanja, in ne nazadnje dejstvo, da sta šoli

najmlajša izobraževalna subjekta v našem mestu.

Takšen položaj pred nas postavlja podobne naloge in izzive, od

gradnje šolskega prostora do vsebinskega povezovanja. Sodelujemo

pri poklicnem informiranju, raziskovalnem delu ter pri

spodbujanju in razvijanju podjetnostnega razmišljanja mladih.

Povezujejo nas tudi prireditve in sodelovanje učiteljev obeh

nivojev šolanja, kar učencem olajša prestop v srednješolsko izobraževanje.

Zahvaljujemo se vam za bogate možnosti sodelovanja.

Ob 10-letnem jubileju vam vsem, učiteljem in ravnateljici, učencem

in staršem, z občudovanjem čestitamo za vaše uspešno,

zavzeto in razvojno delo. Veselimo se prazničnega pogleda na

številne dosežke vaše mlade preteklosti.

Želimo vam ponosno praznovanje in uspešno delo tudi v prihodnosti.

Mag. Iva Pučnik Ozimič,

ravnateljica Srednje šole Slovenska Bistrica


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

»Od obiska vaše šole sem si najbolj zapomnil mlade glasbenike,

ki so neustrašno žgali trše rokerske ritme, čeprav so bili zaradi

šolskih pravil obuti v ponošene šlape. Ker se s čevlji pač ne

hodi po šoli. In to se mi zdi super vodilo: spoštuj šolska pravila,

ampak si vseeno vzemi čas za stvari, ki te veselijo in s katerimi

izražaš svoja občutja. Veliko kreativnosti v šolskih prostorih in

izven še naprej!«

Boštjan Gorenc – Pižama, pisatelj

»Čestitke šoli, ki je dopolnila desetko!

Ko sem bil sam teh let, sem bil:

- Velik športnik! Prvi sem pritekel do hladilnika.

- Dober bralec! Jedilne liste sem prebral od prve do zadnje črke.

- Vsako jutro sem moral do šole. Zato ker šola ni hotela do mene.

Želim vam vse najboljše, lepo praznovanje in lep topel sončen

dan še naprej!

Primož Suhodolčan, pisatelj

Aja, kdo bo pa upihnil svečke na praznični šolski torti?«

Dopolnjenih deset let ... Torej je 2. OŠ Slovenska Bistrica postala

najstnica!!! Čestitke!

Prijetne dni želim.

Aksinja Kermauner, pisateljica

»Lep pozdrav vsem, predvsem pa mladim nadobudnežem v

šolskih klopeh. Iskreno vam čestitam za 10. obletnico. Naj vas

vodi želja po znanju, nikoli ne nehajte biti radovedni in dovolite

si sanjati in slediti svojemu srcu. Ne bodite kot drugi, najdite

svojo pot. Želim vam vse dobro.«

Boštjan Bračič, glasbenik

»Človek je kot drevo. Drevo pravilno raste, če ima močne korenine

v zemlji. S krošnjo naj se ozira po širokem svetu, korenine

pa naj ima zasidrane v zemlji. Tudi mlad človek naj tako

raste. Z močnimi koreninami v domači zemlji naj se ozira po

širokem svetu.

Ob obisku vaše šole sem bila navdušena nad prireditvijo ob

kulturnem prazniku. Ustvariti tako uigrano ekipo učiteljev,

pridobiti toliko prostovoljnih sodelavcev šole in otroke vzgajati

v duhu medsebojnega sodelovanja in veselja do dela – je

velik cilj, ki ga je možno doseči le z dolgoletnimi vztrajnimi

prizadevanji. 2. osnova šola – bravo!«

Dušica Kunaver, samostojna kulturna publicistka

ČESTITKE NAŠIH GOSTOV

1011


OSTALO NAM BO V SPOMINU ...

1210

10 LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

NAŠIH 10 LET V BESEDI IN SLIKI

Položitev temeljnega kamna za novo šolo 10. 4. 2007

2008/09

- prvi šolski dan 1. 9. 2008

- uradna otvoritev 18. 9. 2008

- obiskali sta nas Benka Pulko in Darja Švajger

- prvi sejem poklicev

2009/10

- Močeradova učna pot predana namenu 17. 4. 2010

- postali smo eko šola in ustvarili svojo eko himno

- obisk ambasadorke UNICEF-a Vite Mavrič

- na oder smo postavili opereto Rdeča kapica


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

2010/11

- nastop Boštjana Bračiča na dobrodelni prireditvi

- projekt UPI (ustvarjalnost, podjetnost, inovativnost)

- prvič podelili Prešernove nagrade učencem

- začetek delovanja lutkovne skupine Kakórkoli

- organizacija varnostne olimpiade

2011/12

- izid zbirke pravljic Pravljično Pohorje v slovenskem in

angleškem jeziku

- postavitev keramične skulpture v okolici šole

- prvo spletno glasilo

- obiskala sta nas Desa Muck in Jure Ivanušič

- podelitev naziva kulturna šola

- oblikovanje naravoslovne učilnice na prostem

- začetek bralne značke za učitelje

OSTALO NAM BO V SPOMINU ...

1013


OSTALO NAM BO V SPOMINU ...

1410

10 LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

2012/13

- projekt Popestrimo šolo

- Prešernove nagrade učencem podelil flavtist Martin Belič

- organizirali gregorjevanje

- dramska skupina Pika poka pripravila gledališko igro

- obisk pisatelja Toneta Partljiča

- prvi šolski knjižni sejem

2013/14

- dobili novo krožišče in povezovalno cesto

- nastop Big banda Slovenske vojske

- ustvarjalni vikend učencev izbirnega predmeta retorika

- na oder smo postavili muzikal Kresniček

- izvedli planinski tabor Ciciban planinec

- obiskali sta nas slikarka Jožica Tomazini in jezikoslovka prof. dr.

Zinka Zorko

- noč vezenja na šoli

- izvedba ustvarjalnega angleškega vikenda

- sanacija strehe in namestitev novih senčil


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

2014/15

- obisk predstavnika ameriške ambasade

- sodelovanje na dobrodelnem teku Dona

- oblikovanje radijske oddaje na RTV Slovenija

- učitelji pripravili proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku

- sodelovali na zborovskem Bumu

- nastop Ule Ložar na dobrodelni prireditvi

- zlate bralce nagradil Primož Suhodolčan

2015/16

- obisk Hiše eksperimetov na šoli

- izvajanje projekta Youth start

- ob dnevu šole nas je obiskal paraplegik Igor Plohl

- obisk pisateljev Janje Vidmar in Slavka Pregla

- učenci pripravili oddajo na radiu Ptuj

- mladi nogometaši osvojili naslov državnih prvakov

- mladi lutkarji ponovno osvojili zlato državno priznanje

OSTALO NAM BO V SPOMINU ...

1015


OSTALO NAM BO V SPOMINU ...

1610

10 LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

2016/17

- učenci ustvarili novo šolsko himno

- obiskali so nas športnika Luka Zahović in Tim Gajser ter igralka

Milada Kalezić

- obiskali smo Muzej iluzij

- sodelovanje na festivalu Otroci pojejo in plešejo

- ob dnevu Zemlje nas je obiskal predsednik države Borut Pahor

- izvedli sejem igrač

- sodelovanje z vrtcem, domom starejših, VDC Polž in OŠ Minke

Namestnik – Sonje

- množično in uspešno sodelovali na Bistriškem teku

- šolo zaključila prva generacija učencev, ki so vseh devet let

obiskovali 2. OŠ

2017/18

- namenu predali novo kolesarnico

- pripravili sejem jezikov

- na dobrodelnem koncertu nam je zapela

Maja Pihler Stermecki – Bilbi

- prvič pripravili srečelov

- sodelovanje učencev v oddaji Dobro jutro na RTV Slovenija,

studio Maribor

- medgeneracijsko srečanje učencev in starih staršev

- ob zaključku projekta kulturna dediščina obisk Dušice Kunaver

- sodelovanje z glasbeno šolo pri izvedbi baletne predstave Mali

princ v SNG Maribor


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

KDO SMO – OSEBNA IZKAZNICA ŠOLE

Šola je bila uradno ustanovljena z odlokom Občine Slovenska

Bistrica 14. 4. 2008, pouk pa se je v zgradbi na Šolski 5 pričel izvajati

1. 9. 2008. Že leta pred tem so potekali dogovori med OŠ

Pohorskega odreda, pristojnim ministrstvom in ustanoviteljico,

Občino Slov. Bistrica, o izgradnji druge osnovne šole v Slov. Bistrici.

V tem času smo imeli učence razporejene na treh lokacijah

v mestu. 2. OŠ je dvooddelčna šola, lepa in po desetih letih še

vedno kot nova. Trenutno je na šoli 458 učencev, imamo 18 rednih

oddelkov in 5 oddelkov podaljšanega bivanja. Povprečno

število učencev v razredu je skoraj 26, kar močno presega državno

povprečje.

Od 5. do 9. razreda izvajamo pouk pri nekaterih predmetih

(slovenščina, matematika, angleščina, tehnika in tehnologija,

šport) v manjših skupinah. Na šoli ponujamo po 5 neobveznih

izbirnih predmetov za učence 4., 5. in 6. razreda, neobvezni izbirni

predmet angleščina za 1. razred in neobvezni izbirni predmet

nemščina za učence 7. do 9. razreda. V tem šolskem letu izvajamo

20 različnih obveznih izbirnih predmetov v 26 skupinah.

Vključeni so vsi učenci od 7. do 9. razreda.

Projekt nove šole je nastajal v časih, ko v programu osnovne šole

še ni bilo toliko skupinskega pouka in različnih izbirnih predmetov.

Tudi zato je povsem razumljivo, da nam danes resnično

primanjkuje učilnic in izvajamo redni pouk tudi v računalniški

učilnici, knjižnici ...

V minulih desetih letih smo opravili približno 90 000 ur pouka,

izpeljali 1350 namenskih dnevov in izvedli 30 enotedenskih šol v

naravi na različnih lokacijah po Sloveniji. Učence smo v tem času

odpeljali na 90 različnih ekskurzij in jim omogočili nešteto

manjših radosti in popestritev, kot so gledališke in lutkovne

predstave, proslave, družabne prireditve, pikniki, zabave ...

Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti, da smo v vseh letih obstoja

dosegali zavidljive rezultate pri nacionalnem preverjanju znanja,

pri posameznih predmetih in izvenšolskih dejavnostih.

Naša največja želja je ohranjati prijazno in spodbudno okolje za

učence ali celo še izboljšati njihovo radovednost in nivo znanja.

V bližnji prihodnosti so naši načrti pridobitev lastne kuhinje in

dograditev šole, kar bi omogočalo še dodatni, tretji oddelek.

Hvala izjemnemu kolektivu, ki je kos vsem zahtevnim nalogam

in z dobro voljo vstopa dan za dnem v našo lepo šolo.

Jožica Smogavec,

pom. ravnateljice

KDO SMO

1017


Mladi folkloristi

Muzikal Kresniček

Ohranjanje kulturne dediščine

Nastop pevskih zborov


Pastirčkov dan

Veseli pust

Sprejem prvošolcev

Navijamo v Planici


INTERVJUJI

2010

LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

“KRITIČNOST JE TISTA SILA, KI NAS DELA ŽIVE”

Eva Malovrh, naša nekdanja učenka,

diamantna maturantka Prve

gimnazije Maribor, študentka medicine

…, oseba, ki je zaradi uspešnosti,

topline, pozitivne naravnanosti

in neverjetne ustvarjalne energije in

širine tisti, ki smo z njo delili šolske

ali družabne trenutke, nikoli ne

bomo izbrisali iz spomina.

Naša šola praznuje prvo desetletko.

Kakšni so tvoji spomini na našo in tvojo osnovno šolo?

Moji spomini na 2. osnovno šolo Slovenska Bistrica so lepi, še

posebej rada se spominjam ur slovenščine, saj sem ravno v tistih

letih začela odkrivati klasiko svetovne literature, pa tudi ur glasbe,

pri katerih smo z učiteljem peli takrat priljubljene pesmi. Še

posebej rada se spominjam sodelovanja pri ustvarjanju knjige

Pravljično Pohorje. S tedanjo sošolko Melanie Jozić sva napisali

res krasno pravljico, ki so jo polepšale tudi moje ilustracije.

Spremljali smo tvoje uspešno srednješolsko obdobje. Na kaj si

še posebej ponosna?

Predvsem na vso širino znanja, ki mi ga je dala Prva gimnazija

Maribor, in na to, v kar me je to znanje izoblikovalo. Seveda sem

zelo ponosna tudi na odlične uvrstitve na tekmovanjih iz latinščine

in francoščine ter na zmago na prevajalskem tekmovanju

Juvenes Translatores. Za nagrado so zmagovalce iz vseh

sodelujočih držav Evropske Unije povabili v Bruselj, kjer sem

zbrane nagovorila v maternem jeziku s takrat zelo odmevnim

govorom. Najbolj pa sem ponosna na kritiko gimnazijskega

sistema, ki sem jo v zadnjem letniku kot gostujoče pero z naslovom

»Kritičnost je tista sila, ki nas dela žive« napisala za Delo.

Nazadnje sem bila zaradi vseh teh uspehov tudi izbrana za dijakinjo

leta 2017 na Prvi.

Kot diamantni maturantki so ti bila odprta vsa vrata v svet. Izbrala

si medicino. S srcem ali z razumom?

Če vam odgovorim kar v medicinskem slogu, velja, da je srce

zgolj črpalka, ki poganja kri po telesu, torej z njim ne moremo

sprejemati odločitev, se pravi, da je gotovo prevladal razum.

Dolgo me je mučilo vprašanje, kam naprej po gimnaziji, saj me

zanima in veseli toliko področij. Na informativnih dnevih me je

mariborska medicinska fakulteta zelo navdušila, medicina pa

me je očarala s svojo širino, zdravniški poklic se mi zdi zelo lep,

zelo osmišljen. In hkrati je velik izziv. Droben del tega izziva sem

spoznala že letos v prvem letniku medicine.

Študij ti gotovo lepo zapolni dan. S čim pa si polepšaš proste

trenutke? Glasba? Potovanja?

Prostih trenutkov mi med študijskim letom resnično primanjkuje,

saj je medicina tako obsežna, da zahteva, da se ji popolnoma

posvetiš. Ko se pa vendar moram sprostiti, pa najraje poslušam

glasbo, rišem ali slikam in berem kakšno kvalitetno literarno

delo. Med počitnicami pa čas najraje izkoristim za potovanja in

spoznavanje novih krajev. Najraje kar v sklopu tako imenovanih

poletnih arheoloških taborov, ki jih za dijake (pa tudi že bivše


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

dijake) organizira profesor latinščine s Prve gimnazije. Z njim

smo v nekaj letih raziskali antične ostanke od Sicilije pa vse tja

do Istanbula.

Si ustvarjalna, kritična in razgledana mlada Slovenka in Evropejka.

Kako vidiš izzive sedanjosti, prihodnost svoje generacije?

Opažam, da je veliko mladih kar nekako izgubljenih v globalnem

pomanjkanju vrednot in smisla. Če temu dodamo še lažni

občutek skupnosti, ki ga ustvarjajo družabna omrežja, in posledično

osamljenost ter poveličevanje individualizma na drugi

strani, ni stanje nič kaj rožnato. Med mladimi je opaziti kar precej

težav z anksioznostjo, pa tudi z depresijo, in morda sama kot

bodoča zdravnica vidim na tem področju svoje poslanstvo.

INTERVJUJI

1021

Katarina Justinek


INTERVJUJI

2210

LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

drugi stopnji.

“... VIDIM PA SE TUDI KOT PRIJAZNA UČITELJICA KLAVIRJA”

Jana Stojnšek je Bistričanka in

nekdanja učenka naše šole. Po

zaključku osnovne šole se je vpisala

na Konservatorij za glasbo in

balet Maribor in se po maturi preselila

v Celovec, kjer študira klavir.

Ob študiju klavirja veliko časa

posveča tudi komponiranju za velike

orkestre. Letos je diplomirala

iz pedagoške smeri študija klavirja,

umetniško smer pa še nadaljuje na

Kaj trenutno počneš, s čim se ukvarjaš?

Po dolgem času sem si uspela vzeti nekaj počitka in se odpravila

na morje. Sicer pa počasi spet začenjam »kondicijske« vaje na

klavirju ... S fantom imava klavirski duo in se ravno pripravljava

na recital, ki ga imava avgusta v sklopu festivala v Italiji. Zanimivo

je, kako se tudi roke in prsti lahko preveč spočijejo in polenijo.

Kaj počneš v prostem času?

Rada berem, gledam serije in skrbim za zelo prijazno mačko, ki

živi z mano v bloku in obožuje klasično glasbo.

Kako se spominjaš osnovne šole?

Zelo rada sem pela v pevskem zboru, vedno mi je bilo prijetno

hoditi v šolsko knjižnico, spominjam pa se tudi muk pri športni

vzgoji. Nekateri smo se že rodili zelo, zelo nespretni … Poskusite

si predstavljati glasbenika, ki ga zelo skrbi za svoje prste, pri

odbojki, košarki ali pa na stadionu. Pravzaprav kjerkoli v telovadnici


Kaj ti je najbolj ostalo v spominu iz osnovnošolskih dni?

Spomnim se našega prvega leta na čisto novi osnovni šoli. Imeli

so še nekaj težav z delovanjem alarmov za požarno varnost.

Večkrat se je zgodilo, da se je po nepotrebnem vklopil alarm in

smo se morali med pisanjem testa celo evakuirati. Na koncu se je

seveda zmeraj izkazalo, da je šlo za napako ali da se je pri pouku

gospodinjstva prismodila kakšna palačinka.

Kakšni so tvoji načrti oziroma cilji za prihodnost?

V zadnjem delu študija bi se rada čim več naučila in pridobila

čim več znanja od odličnih glasbenikov in pianistov, ki nas učijo.

V prihodnosti imam še naprej željo nastopati s fantom v klavirskem

duu, vidim pa se tudi kot prijazna učiteljica klavirja.

Imaš kakšen nasvet za osnovnošolce, ki še »gulijo« šolske klopi?

Zelo uporabno se mi zdi učenje tujih jezikov. Sama sem šla

študirat brez kakršnegakoli predznanja nemščine. Veliko lažje bi

mi bilo, če bi že prej poznala vsaj osnove. Res se splača izkoristiti

(gratis!) učne ure jezikov.


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

INTERVJUJI

1023

Nika Fajs

Nika Fajs


INTERVJUJI

2410

LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

“NOBENA OVIRA NI PREVISOKA”

Domen Gril je naš bivši učenec in danes uspešen

dijak 3. letnika Gimnazije Šiška v Ljubljani.

Igra za mladinsko selekcijo nogometnega

kluba Bravo, s katerim je sklenil profesionalno

pogodbo kot vratar. Večji del sezone trenira s

člansko ekipo in občasno brani kakšno tekmo

zanje.

Kako poteka tvoj delovni dan?

Vsak dan med šolskim letom imam dvakrat na

dan trening. Najprej zgodaj zjutraj, preden se

začne pouk, opravim trening, kasneje se odpravim k pouku in

nato sledi še popoldanski trening. Prostega časa praktično nimam,

če pa se že najde, ga izkoristim za počitek in šolske obveznosti.

Ko večina dijakov že začne s počitnicami, sam še vedno

zbiram ocene za uspešen zaključek šolskega leta zaradi številnih

klubskih in reprezentančnih obveznosti. Kljub zahtevnemu urniku

sem do sedaj letnike zaključil z odličnim uspehom.

Kakšni so tvoji spomini na osnovnošolska leta?

Svojih šolskih dni na 2. OŠ Slovenska Bistrica se kljub nekaterim

zapletom spominjam z nasmeškom na obrazu. Od neumnosti, ki

smo jih ušpičili, pa do kazni, ki smo jih zato dobili, mi bo zagotovo

najbolj v spominu ostala osvojitev naslova državnih prvakov v

malem nogometu. To se je zgodilo prvič v zgodovini šole. Upam,

da je šola na to ponosna. Seveda pa nam brez učitelja g. Ivetića

ter Lana, Aljaža, Eneja, Nejca, Juliana in drugih ne bi uspelo. Mnogi

med njimi še sedaj uspešno nadaljujejo športno pot.

Kako je potekala tvoja športna pot in na kaj si najbolj ponosen?

Z veseljem se spominjam 9. razreda, ko sem bil vpoklican v slovensko

nogometno reprezentanco, s katero smo se udeležili

Pokala narodov. Bil sem izbran za prvega vratarja in odigral vse

tekme proti vrstnikom iz Brazilije, ZDA, Hrvaške, Norveške ter

Japonske, ki smo jo premagali v finalu in osvojili prvo mesto. To

je bil zame eden najlepših dni do sedaj, saj vem, da sem s svojimi

predstavami razveselil tudi svojo družino, ki mi je in mi bo

vedno stala ob strani. Od takrat sem z reprezentanco doživel

veliko lepih trenutkov, med drugim sem bil velikokrat vpoklican

tudi med starejše reprezentančne selekcije. Odigral sem že kar

nekaj mednarodnih tekem. Zagotovo največji uspeh doslej smo

doživeli z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo, ki je letos potekalo v

Angliji, kar je pred nami uspelo zgolj še eni generaciji.

Kakšni so tvoji cilji in želje za prihodnost?

V prihodnosti si želim poklicno igrati nogomet v kakšnem bolj

odmevnem klubu, ob tem pa še naprej uspešno nadaljevati

šolanje. Čeprav se zavedam, da bo to vsako leto težje, vem, da mi

bo to uspelo le, če bom ostal na trdnih tleh in nadaljeval z dobrim

odnosom do dela in do ljudi okoli mene.

Imaš kakšen nasvet za naše mlade športnike?

Če si res želijo uspeti v športu, naj svoje življenje popolnoma

prilagodijo cilju, ki ga želijo doseči, in nobena ovira ne bo previsoka.

Iz lastnih izkušenj vem, da je pot do uspeha trnova in da

bližnjic ni. Če so pripravljeni na vsakodnevna odrekanja in trdo

delo, so na pol poti do uspeha.


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

Žiga Rupnik, 7. a

INTERVJUJI

1025

Kristina Valentan


INTERVJUJI

2610

LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

BITI UČITELJ NA SLOVENSKI ŠOLI

Včasih malo za šalo in še bolj zares

ugotavljamo, da smo Slovenci

prepričani, kako se prav vsi

spoznamo na politiko, nogomet

in šolo. A stvar ni tako zelo preprosta,

zato smo k pogovoru o

šolski stvarnosti in prihodnosti

povabili kompetentno, izkušeno

in uspešno učiteljico, go. Darjo

Vtič, profesorico slovenskega

in angleškega jezika, učiteljico

s srcem, z vizijo, ki skozi svoje

priročnike učiteljskim kolegicam

in kolegom ter učenkam in

učencem odpira nove poti, nova

spoznanja, ki vsa morda niti niso nova, a smo v hlastanju po

več, po kvantiteti pozabili nanje. Mednje spadajo tudi temeljna

spoznanja starodavnih ljudstev, da je pomembno biti, ne imeti.

Kaj vam je pomembno pri vašem delu, kaj bi radi dali svojim

učencem?

V prvi vrsti bi otrokom seveda rada prenesla učne vsebine predmetov,

ki ju poučujem (slovenščine in angleščine), kot zanimive,

življenjske in uporabne. Rada bi jih spodbudila k radovednosti,

poglobljenemu razmišljanju in kritičnemu odnosu do stvari.

Ravno tako pomembne kot znanja in kompetence, predpisani v

učnih načrtih, se mi zdijo vrednote in veščine, ki jih učni načrti

pogosto zanemarjajo – govorim o čutu za sočloveka, naravo,

za šibkejšega od sebe … o spoštovanju, empatiji, prijateljstvu,

odgovornosti, nenasilju, mirnem dialogu ipd.

Radi opravljate svoje delo, ste radi učiteljica? Kaj je v vašem

poklicu najlepše in kaj ne tako zelo lepo?

Rada imam otroke in rada imam svoje delo. Zame je najlepše,

ko kakšno šolsko uro pozabimo na čas, ko delamo, ustvarjamo,

se pogovarjamo, razmišljamo, prepoznavamo … Lepo je, ko se

kak neprijeten pogovor za vse dobro izide in se problem reši po

sreči. Veliko je trenutkov, ko se mi zdi, da imam najlepše delo na

svetu ... Pride pa tudi do situacij, ko je težko, ko nas kak otrok ne

sprejme, ko učencem ne moremo približati učne snovi, ko ne najdemo

izhoda iz kakšne težave in ko ne vidimo smisla v stvareh, ki

jih od nas zahtevajo. A vsak dan je nova priložnost, stvari skušamo

vedno znova popraviti, izboljšati in osmisliti. Večina ljudi je

vendarle dobronamernih in konstruktivnih in če skušamo takšni

biti tudi mi, gre vse lažje.

Kakšna bi morala biti šola, da bi ustrezala potrebam otroka

in sodobne družbe? Kakšna je vaša vizija kvalitetne sodobne

šole?

Če želim odgovoriti na to vprašanje, bi najprej odgovorila, kaj je

cilj izobraževanja. Po mojem mnenju to, da šolo zapustijo srečni,

razmišljajoči, odgovorni, samostojni, sočutni in trajnostno naravnani

mladi ljudje, ki so kar najbolje usposobljeni za svoj poklic.

Menim, da bi bilo nujno prevetriti učne načrte, zmanjšati njihov

obseg in jih prilagoditi svetu, v katerem živimo. V šole bi morali

vnesti več praktičnega in eksperimentalnega dela, več umetnosti

in estetike, več ustvarjalnosti in dela z rokami ... Več časa bi

morali nameniti gibanju in sprostitvi. Želela bi videti več učenja


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

na terenu, v knjižnici, v naravi, v gozdu, po travnikih, po mestu

... Več vzgoje za bolj ekološki, neškodljiv, odgovoren, trajnostni

način življenja. Več raziskovalnega in projektnega dela ter manj

učenja iz učbenikov in delovnih zvezkov. Več učenja za življenje

in manj klasičnega učenja, ki danes v šolah prevladuje.

Prejeli ste Šilihovo priznanje za dosežke na področju vzgoje

in izobraževanja. Ali ste učitelji enakovredni sogovorniki ministrstva

v pripravi programov, učnih načrtov in zakonodaje?

Imate možnost izraziti svoje poglede in zamisli?

Učitelji se v odnosu do šolskih oblasti pogosto počutimo kot izvajalci

oz. podizvajalci del in nalog. Ne le da nismo njihovi enakovredni

sogovorniki, naše mnenje oblasti preprosto ne zanima,

naših predlogov in pobud ne sliši, ne obravnava ... To ni le nespoštljivo,

ampak tudi nespametno in nestrokovno početje, kajti

učitelji smo tisti, ki smo vsakodnevno v stiku z otroki in vidimo

težave, potrebe, možne izboljšave …

Kako vidite slovensko šolo? Ste do slovenskega šolstva in njenega

razvoja pesimistični ali optimistični?

Svet se danes spreminja z neverjetno hitrostjo, zdi se, da šola

tega tempa nikakor ne dohaja in ne odgovarja na resnične potrebe

človeka in družbe.

Želela bi si, da bi si začeli ljudje bolj zaupati med seboj – da bi

ravnatelji bolj zaupali svojim učiteljem in bi načrtovali projekte,

cilje in investicije skupaj z nami; da bi učiteljem bolj zaupalo tudi

ministrstvo in nas upoštevalo pri odločanju o strokovnih odločitvah

glede vsebin, ciljev, dela in življenja v šoli.

Vendarle sem optimistična in zaupam – morda ne toliko v sistem

kot v ljudi. Oblast je tako oddaljena od resničnega življenja in

problemov, da je težko gibalo razvoja. Po mojih izkušnjah prihajajo

dobre pobude in spremembe pogosto od spodaj, gibalo

družbe so ljudje, pogumni in srčni posamezniki, ki se vsakodnevno

soočajo s težavami, jih (da preživijo!) premagujejo in stvari

spreminjajo na bolje.

Kako vidite današnje učence, kaj bi jim radi sporočili?

Otroci in mladostniki so med seboj predvsem zelo različni. Nekateri

so ambiciozni, drugi nezainteresirani za vse, nekateri pravi

raziskovalci, tretji spet popolnoma pasivni ... Mladi so neločljiv

del družbe in njen odraz v dobrem in slabem.

Želim si, da bi bili bolj razmišljujoči in kritični, da bi jasno in glasno

povedali, kaj si želijo in kaj pričakujejo. Da bi prevzeli odgovornost

za svoje delo, da bi bili radovedni, da bi (se) spraševali o

stvareh ... Da bi se bolj zavedali, da si svojo prihodnost gradijo že

danes.

Res pa tudi je, da včasih pozabljamo, da so šola, šolsko znanje

in ocene le en vidik življenja. Dobre ali slabe ocene ne definirajo

človeka ne kvalitete njegovega življenja in ne njegove prihodnosti.

Morda je pošteno, da to včasih povemo tudi otrokom.

V čem je 2. osnovna šola Slov. Bistrica posebna?

Večkrat se zgodi, da pridejo na šolo predavatelji, ki nas – ko

preživijo nekaj časa s kolektivom – pohvalijo, da je čutiti na šoli

izjemno odprtost, povezanost in pozitivno naravnanost. Tako

naš kolektiv vidim tudi sama. Zdi se mi, da delam s pozitivnimi,

prijaznimi in delavnimi ljudmi, ki imajo učence radi in se trudijo

biti dobri učitelji. Prizadevamo si razumeti otroke, prisluhniti

staršem in vedno iskati nove, boljše poti in načine.

INTERVJUJI

1027


2810

LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

Maja Motaln


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

Sreča je,

če se delo dobro opravi

in če imaš nekoga rad.

(Tone Pavček)

NESTRPNO SMO ČAKALI NOVO ŠOLO

Prišel je dan, ko sem izpregla svoj delovni voz in se zastrmela v

čas novih ciljev in izzivov. Na pot miru sem se podala v pokončni

drži, saj je 39 let dela za šolskimi zidovi minilo brez večjih pretresov.

Ponosna nase, da sem zmogla brez bolniškega staleža

prehoditi to pot.

V okrilju stare šole v Vošnjakovi ulici smo učiteljice in učenci

preživljali tesnobne trenutke dela.

Bodo stropovi stare zgradbe zdržali? Kje bomo pozimi telovadili?

A bodo učenci jedli v spodobnem okolju?

Veliko je bilo vprašanj in odgovor je bil kmalu znan. V zemljo

so zasadili prvo lopato. Gradnja nove šole se je začela in vsi smo

nestrpno čakali dan, ko bomo zakorakali v nove šolske prostore.

Rasla je hitro kot gobe po dežju. Velika, pravokotna in bahava v

dolžino, višino in širino – nova, 2. OŠ Slovenska Bistrica.

Že kmalu smo bile učiteljice povabljene na notranji ogled šolskih

prostorov.

Vodja gradbišča nas je opremil z varnostnimi čeladami in v

gosjem redu smo zakorakale za njim. Hodile smo gor in dol po

stavbi, od učilnic do kabinetov, avle in drugih prostorov. Vsaka

izmed nas si je že predstavljala svoj novi kotiček šolskega sveta.

Učilnico. Svetlo in prostorno z novim pohištvom, z veliko zeleno

tablo in vso aktualno računalniško opremo. Vse nas je takrat nav-

duševalo in komaj smo čakale dan otvoritve nove šole v Šolski

ulici 5.

Počasi je prihajalo do razdruževanja zaposlenih. Samo po dve

učiteljici vsakega razreda bosta imeli privilegij odločitve, kje

nadaljevati delo. Sledila so usklajevanja, priporočila, sestanki in

končne odločitve učiteljic.

Razdružile smo se z grenkobo v srcih, saj smo mnogo skupnih let

preživele za zidovi stare učilne zidane, v veliki, preveliki Osnovni

šoli Pohorskega odreda.

In nato smo v novih prostorih šole dobesedno v znoju pridobivali

nova znanja. Težavno je bilo. Vročina je buhtela v glave otrok,

premočna svetloba je ovirala pogled na tablo, a so vsaj razkošni

hodniki učencem omogočali teke na dolge proge. Že kmalu so

sledile sanacije, ki pa večjih in več učilnic ne morejo nuditi in ne

odpraviti vseh težav s pregrevanjem.

V Vošnjakovi ulici pa še vedno sameva naša stara šola, okrašena z

grafiti bivših učencev, z razbitimi stekli, obraščena s plevelom ...

Tudi njej se toži po starih, dobrih časih. A čas utira nova pota

modernizacije in morda tudi kvalitetnejšega znanja.

“Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo

mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina,

ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne dne zvesto prenesite

na svoje otroke.”

(Albert Einstein)

Ivana Frešer, predmetna učiteljica razrednega pouka, prva upokojena

učiteljica 2. osnovne šole Slovenska Bistrica

SPOMINI

1029


SPOMINI

3010

LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

“VSAK DAN JE PRINAŠAL NOVE IZZIVE”

Fascinantno! Osupla sedem in se

zamislim. Stol je skoraj premehak

za razmišljanje, zato uberem pot

razmišljanja kar na zadnjih dveh

okončinah. Zavem se ... Minila so že

moja osnovnošolska leta, vrata sem

odprla srednješolskim. Kar malo me

požgečka, ko pomislim, koliko vsega

sem doživela in kaj vse sem se

naučila v osnovni šoli.

Ko sem sedla v šolske klopi, sem se počutila tako vznemirjeno,

da vam tega ne bi znala opisati. Bila sem v velikem pričakovanju

novega in lepega. Na 2. osnovni šoli v Slovenski Bistrici sem bila

tega deležna. Vsak dan je prinašal nove izzive, s katerimi sem se

spoprijemala. Vsak moj dan je bil izjemen. Sama sem že ugotovila,

kako ga lahko ustvarim lepšega od prejšnjega. Seveda pa

smo si ljudje različni in vsak ima svoje edinstvenosti. Učitelj ti

na primer lahko pomaga pri tem, da talente nadgradiš in postajaš

boljši. Večina učiteljev je v mojem življenju pustila pozitiven

pečat in se jih bom spominjala po lepih dogodkih. Eden izmed

takih bolj smešnih je bil, ko sem prestopila prag šestega razreda.

Bila sem še zelo zmedena in sem nekoč malo zaradi zmedenosti,

malo zaradi zaposlenosti po pomoti špricala rekreativni odmor.

To me je stalo tega, da sem morala napisati kazenski spis. Takrat

sem bila jezna na svet okrog sebe, zdaj pa se ob misli na to le še

nasmejim. Morda me je to le še izpopolnilo v pisanju spisov, ki so

v nekaj letih postali moja vrlina.

Veliko je bilo trenutkov, ko smo se zabavali in dobesedno jokali

od smeha. Včasih je lahko k temu pripomogla že najmanjša

beseda. Spoznala sem, da izraz banalnost na tej šoli ne najde zatočišča,

saj si vsak učitelj prizadeva, da učenci odidemo z lepimi

spomini in bogatim znanjem. Seveda pa je to odvisno od vsakega

posameznika. 2. osnovna šola Slovenska Bistrica bo v meni

vsekakor ostala za vedno.

Za tiste, ki niste ujeli bistva mojega sporočila, prilagam banalen

povzetek:

@2osslb #najboljsaleta #nepozabnispomini #najboljsiucitelji

#fantasticenrazred #ekipadateskipa

Ana Pučnik

Aljaž Rožič


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

Na Lovrenških jezerih

Smučanje na Rogli

1031

Plavanje v Termah Čatež

Sedmošolci v ČŠOD Cerkno


PRISPEVKI UČENCEV

3210

LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

AJDA O ŠOLI

Šola mi pomeni veliko, ker se rada učim, berem in spoznavam

nove stvari. Moj najljubši predmet je likovna umetnost, saj rada

ustvarjam. Rada hodim na končne izlete in pohode. Na naši šoli

mi nikoli ni dolgčas, saj se zmeraj nekaj dogaja. Nekoč se mi je

zgodilo nekaj prav posebnega.

Nekega dne, ko sem se počasi odpravljala domov, sem zaslišala

čuden glas. Ko sem malo pogledala naokoli, sem slišala, da

glas prihaja iz učilnice. Odprla sem vrata in nisem videla nikogar.

Takrat me je nagovorila sama učilnica. Povedala mi je, da

ima rada otroke, ki se tiho učijo. Motijo pa jo otroci, ki so glasni.

Včasih prav sovraži počitnice, ker je vse preveč tiho. Povedala je,

da je rada pospravljena. Obožuje čistilke, ker jo čistijo in s svojimi

metlami žgečkajo.

Nato se je oglasil še šolski hodnik in povedal, da ima rad otroke,

ki hodijo počasi. Ne mara pa skakanja, tekanja in divjanja, saj ga

to ves čas moti pri razmišljanju. Občutek pa ima, kot da ga ves

čas boksajo. Prav vesel je, ko pridejo učiteljice in skregajo tiste

“boksarje”. Povedal je, da ima tudi on rad čistilke, ker ga zloščijo

in potem se sveti kot najlepša zvezda. Zelo mu prijajo počitnice,

saj se takrat odpočije. Proti koncu pa mu je že dolgčas in komaj

čaka na začetek novega šolskega leta. V tem pa sva si res zelo

podobna. Tudi jaz imam rada prvi šolski dan.

Ajda Ftičar, 4. a

Dejan Gavrić


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

PRVI ŠOLSKI DAN

MOJA ŠOLA

Neučakan in vesel

sem prvič v šolo šel.

Čakalo me je veliko branja,

pisanja, računanja, a tudi igranja.

Moja šola res ni šala.

V njej se veliko naučiš

in tudi prijatelje dobiš.

Pa učiteljice so prijazne, krasne,

včasih tudi malo glasne.

Maks Potokar, 3. a

Prvi šolski dan

sem v šolo odšla.

Mislila sem,

da je šola strašna gospa.

Zelo sem se bala ...

V razredu strašno ni bilo.

Pred tablo učiteljica

je stala in se nasmejala.

A v šoli ni šale.

Če se česa ne naučiš,

hitro enko dobiš.

Brez šole dolgočasno bi bilo,

saj znanja, prijateljev

in lepih spominov

ne bi bilo.

Vita Dizdarević, 4. a

PRISPEVKI UČENCEV

1033


PRISPEVKI UČENCEV

3410

LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

ODRAŠČAM IN SE SPREMINJAM

Problemi, skrbi, tisoč vprašanj,

ko dan se vleče in ga konec ni.

Kaj to se mi godi,

včasih vse lepo, drugič vse narobe se zdi.

Včeraj še punčka, ki se z barbiko igra,

danes punca, ki vse ve in zna.

Odraščanje res lahko ni,

odraslim preprosto se zdi,

a nam povzroča veliko skrbi.

Telo se razvija, ušesa štrlijo,

tam mozolj ali kar dva,

zobje pa v ravni vrsti niso,

ko se nasmehnem, se pozna.

Še dobro, da dnevi niso enaki,

z novim jutrom izginejo problemi vsi,

v trebuhu že včasih metuljčki vzletijo,

odnesejo kmalu vse naše skrbi.

Lori Zafošnik, 7. b

ODRAŠČAM IN USTVARJAM

Po plaži tekam naokrog,

peščeni grad zapira mojo pot,

rada šla bi školjke iskat,

v morje nožice svoje dat.

Mama vedno pravi mi

in očka prav tako,

da uživam naj v trenutkih,

ki jih kmalu več ne bo.

A zavedam se,

da ima življenje le včasih odprte roke.

Res ne bo več tako,

ko zrastla bom v dekle?

Mogoče pa ima tudi to dobro plat,

ko bom velika,

bom šla v pretekle trenutke srečo iskat.

Larisa Mesarič, 7. b


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

Hana Brumec

Živeti je ogromen dar!

In zato ti mora biti mar.

Veliko se da doseči.

Le v roke si je treba seči.

Ja, svet je lepši brez nasilja.

Edino ne smeš si želeti obilja.

Ni dovolj prostoren za vse želje.

Je pa pomembno, da sprožajo veselje.

Enkrat boš to doživel, poskrbi, da svet ne bo le črn in bel.

PRISPEVKI UČENCEV

Zoja Gobec

1035


10 LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

Druženje z varovanci doma starejših

Slovo devetošolcev na valeti

Lutkovna skupina Kakórkoli

Mladi novinarji na RTV Slovenija

36


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

Gledališka skupina učiteljev 2. OŠ

Mladi planinci na Golici

Otroška gledališka skupina Pika Poke

Delimo objeme

37


STATISTIKA

3810

LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

KAJ PRAVIJO ŠTEVILKE

▶ ▶ V desetih letih smo v 1. razred vpisali 503 učence, 270 fantov

in 233 deklet.

▶▶

9. razred je v desetih letih uspešno končalo 498 učencev, 242

fantov in 256 deklet.

▶▶

Največ prvošolčkov smo imeli v šol. letu 2011/2012, in sicer

54.

▶▶

Najmanj prvošolčkov (46) smo vpisali v šol. letu 2012/2013.

▶▶

Največ devetošolcev (56) je zaključilo šolo v šol. letu

2010/2011, najmanj pa jih je bilo v šol. letu 2009/2010, in

sicer 43.

▶▶

Največja razlika v številu fantov in deklet je bila v šol. letu

2015/2016, ko smo imeli v devetem razredu 29 fantov in

samo 16 deklet.

▶▶

Najmanj učencev smo imeli na šoli prvo šolsko leto

(2008/2009), bilo jih je 447.

▶▶

Največ učencev je bilo v šol. letih 2012/2013 in 2014/2015,

in sicer 460.

▶▶

Naš najmanjši oddelek je štel 21 in največji 29 učencev.

RAZISKOVANJE JE POT V PRIHODNOST

Naši učenci so veliko raziskovali. Najuspešnejše raziskovalne

naloge so bile:

▶▶

Svet lepih črk, besed in povedi

▶▶

Ustna higiena nekoč in danes

▶▶

Padalstvo

▶▶

Greš v kino? Ne, film že imam.

▶▶

Družinski proračun

▶▶

Humanitarne dejavnosti mojega kraja

▶▶

Kako je Slovenska Bistrica postala slovenska

▶▶

Eko ali €ko

▶▶

Učenci priseljenci med materinščino in slovenščino

▶▶

Brez mobilnega telefona mi živeti ni

▶▶

Po sledeh slovanskih imen (1. mesto na državnem tekmovanju)

▶▶

Steklarstvo

▶▶

Srebrni lasje in zlato srce – odnosi med tremi generacijami

▶▶

Uporaba trikotnikov v našem vsakdanu

▶▶

Partizanska bolnišnica Jesen

▶▶

Gibalne aktivnosti učencev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica

▶▶

Ali čevljarji gredo v korak s časom?

▶▶

Učenje v stilu

▶▶

Kdor ima v petah, ima tudi v glavi?

▶▶

Še mnogo vode bo preteklo, da bo cenjena dovolj

▶▶

Imaš tudi ti FOMO?


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

KAR SEJEŠ, TO ŽANJEŠ

VIŠJE, DLJE, HITREJE

Predmetno področje Srebrno priznanje Zlato priznanje

Slovenščina 15 3

Matematika 83 3

Angleščina 22 3

Kemija 15 4

Biologija 13 3

Fizika 22 3

Logika 7 3

Vesela šola 43 3

Sladkorna bolezen 18 9

Zgodovina 8 1

Bober 3 3

Robotika (ekipe) 3 1

Nemščina 1

Geografija 1

Astronomija 1

Zlati bralci 180

Na državnih tekmovanjih v atletiki so naši učenci postali državni

prvaki v skoku v višino, skoku v daljino, v mnogoboju, v štafeti

4x100 m, teku na 300 m.

V šolskem letu 2015/2016 pa so fantje naše šole postali državni

prvaki v malem nogometu.

STATISTIKA

1039


STATISTIKA

4010

LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

PRI NAS BEREMO

Čeprav so elektronske naprave vseh oblik osvojile tudi naše

učence, smo zelo veseli, da navdušenje po branju knjig na šoli

ni presahnilo. Še posebej zagreti so bralci do 5. razreda, a tudi

pozneje številne učenke in učenci redno obiskujejo šolsko in

mestno knjižnico, tekmujejo za bralno značko ali berejo le zato,

ker jim je zabavno in prijetno. Da bi še povečali njihovo zagretost

in vztrajnost ter pridobili tudi nove bralce, vsako leto na šolo

povabimo vsaj enega uveljavljenega mladinskega avtorja ali

avtorico. Med drugimi so nas v preteklih letih obiskali in učencem

predstavili svoja dela Tone Partljič, Janja Vidmar, Primož

Suhodolčan, Benka Pulko, Ivan Sivec, Slavko Pregl, Aksinja

Kermauner, Desa Muck …

In na naši šoli ne berejo le učenke in učenci, za priznanja in predvsem

nova znanja se v okviru bralne značke za učitelje potegujejo

tudi pedagoški in drugi strokovni delavci šole. Ker zgledi še

zmeraj vlečejo!

Izbor knjig je resnično pester, objavljamo pa seznam najbolj

branih knjig med mladimi bralci v prvem desetletju naše šole.

Nace Vrbek, 6. b

Mlajši učenci

1. Anja Štefan: LONČEK NA PIKE

2. Oton Župančič: MEHURČKI

3. Saša Vegri: JURE KVAK KVAK

Starejši učenci

1. Janja Vidmar: PRIJATELJA

2. Primož Suhodolčan: KOŠARKAR NAJ BO!

3. Ervin Fritz: VRANE


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

PRAZNA VREČA NE STOJI POKONCI

Za uspešno učenje je potrebno veliko energije, predvsem dobra

in zdrava malica. Kot zanimivost nekaj podatkov, kaj vse so

učenci poleg druge hrane pospravili v svoje želodčke v desetih

letih. Količine so približne.

Pojedli in popili so:

- 60 000 jogurtov,

- 45 000 kefirjev,

- 5 ton perutninskih burgerjev,

- 6 ton hrenovk,

- 57 ton kruha,

- 32 ton banan,

- 45 ton jabolk,

- okoli 40 000 litrov mleka.

V tem obdobju smo na šoli:

- porabili 1 500 km papirnih brisač,

- izgubili okoli 900 ključev garderobnih omaric.

Z dobro prehrano pridobljeno energijo pa smo porabili tudi za

zelo koristne, ekološke in humane akcije, saj smo zbrali čez 200

ton odpadnega papirja in 3 tone plastičnih zamaškov.

STATISTIKA

1041


10 LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

DRUGI O NAS

42


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

DRUGI O NAS

43


10 LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

DRUGI O NAS

44

Večer


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

DRUGI O NAS

Bistriški Informator

45


“ZNANSTVENI” DOSEŽKI

4610

LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

ŠOLSKA “ZNANOST” JE LAHKO TUDI ZABAVNA

Odgovori, ki niso prinesli visoke ocene, smeh pa zagotovo:

- Za evropsko obalo je značilno, da ima veliko zalivov in odtokov.

- Znane slovenske jedi so kranjska klobasa, prekmurska gibanica,

polenta in francoska solata.

- Slovenci se oblačijo po modi, glavno pa je, da nosijo kavbojke.

- Slovenija mi je všeč, a tudi druge države niso slabe, recimo Barcelona.

- Fašiste v Italiji je vodil Berlusconi.

- Plimovanje je, ko voda vre in jo vrže v zrak. V Z Evropi je plimovanje

plinasto.

- V Panonski nižini prevladuje hlevska živinoreja, da živali ne pobegnejo.

- Prestolonaslednik Ferdinand je bil ubit s svojo ženo.

- Večina Slovencev je rimsko-kataloške vere.

- Urška je bila najlepša deklica v Ljubljanici.

- Prešeren je uporabljal verz, ki mu pravimo italijanska enajsterica.

- Še preden je vstal, je moral Voranc gnati živino na pašo.

- Druga svetovna vojna se je začela 1. septembra 1939. Še danes

praznujemo ta dan s pričetkom šole.

- Prešernov sodobnik je bil Valentin ... Rossi!

- Kaj se dogaja z dnevi jeseni? Jeseni se čas podaljšuje.

- Sredozemsko rastje je povečini zelnato.

- Ko so se naši predniki iz človeku podobne opice razvili v

človečnjake, so postali brezdomci.

- Po zmagi nad Napoleonom so ustanovili Sveto zvezo, ki je ...?

Poroka!

- Naštej nekaj poklicev moškega spola, ki se končujejo na –a.

Strojevodja, pismonoša, policija!

Avtorji: učenci 2. OŠ Slovenska Bistrica

Zbrala Gizela Breznik, upokojena učiteljica 2. OŠ


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

1047

Zala Ajd


10 LET 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

KOLEKTIV 2008/09

48


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

KOLEKTIV 2018/19

49


10O ZVEZDAH

Veliko čudes ima zemlja, mislim naš planet. Najljubše so mi

zvezde, čeprav niso ravno na našem planetu, ampak bivajo

globoko v vesolju. Pri njih mi je najbolj všeč, da si pogled na

njih lahko delita dva popolnoma različna človeka, ki sta lahko

na povsem drugi strani planeta, daleč drug od drugega.

Strmita vanje vsak dan in se smehljata njihovemu lesku.

To naredi zvezde posebne. Morda se bosta nekoč srečala

in opazovala te zvezde v istem trenutku, v istem okolju …

Nekaterim so pomembne le zato, da se zableščijo, ko se

utrnejo in lahko njihov padec uporabijo kot upanje za svojo

lepo prihodnost.

Brez telefona sem, kar je v današnjem svetu nenavadno,

a super pomembno. Ker mi ostanejo celotno nebo, okno,

papir in svinčnik. In to je vse, kar potrebujem …

Alja Uršič, 9. a


2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 10 LET

1051

More magazines by this user
Similar magazines