16.05.2019 Views

Work Manual

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล<br />

1111


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

1. วัตถุประสงค์<br />

1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน<br />

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br />

เรื่องราวร้องทุกข์ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล<br />

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ<br />

ของศูนย์บริการประชาชน<br />

1.2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารใน<br />

การก ากับ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของ<br />

เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานงานที่ก าหนดไว้


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

2. ขอบเขต<br />

ศูนย์บริการประชาชน<br />

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

แนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ของรัฐบาล ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งประชาชน<br />

ได้ร้องทุกข์ใน 5 ช่องทาง ตั้งแต่ขั้นตอนการรับเรื่อง การพิจารณาเรื่อง<br />

การขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม การแจ้งหน่วยงานให้พิจารณาด าเนินการ<br />

ตามอ านาจหน้าที่ การแจ้งให้ผู้ร้องทราบผล การด าเนินงาน<br />

การประสานงานกับผู้ร้องหรือหน่วยงาน


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

3. ค ำจ ำกัดควำม<br />

3.1 เรื่องร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องที่ประชาชนได้รับความ<br />

เดือดร้อน หรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br />

หรือส่วนราชการ หรือจ าเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือ<br />

เยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ รวมทั้ง การแจ้งเบาะแส<br />

ติชม เสนอข้อคิดเห็น โดยได้ยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี<br />

รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผ่านทางช่องทางการรับเรื่องราว<br />

ร้องทุกข์ของรัฐบาลและหน่วยงานส่งเรื่องให้ด าเนินการ


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

3. ค ำจ ำกัดควำม<br />

3.2 ผู้ร้องทุกข์ หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้<br />

ร้องทุกข์แทน หรือผู้จัดการแทนผู้ร้องทุกข์ด้วย<br />

3.3 กรณีเรื่องปกติไม่ซับซ้อน หมายถึง เรื่องที่ส่งให้<br />

หน่วยงานด าเนินการแก้ไขปัญหาตามขอบเขตอ านาจหน้าที่โดย<br />

ปกติ ปัญหาไม่มีความยุ่งยากหรือทับซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของ<br />

หน่วยงานอื่นในการแก้ไขปัญหา หรือสามารถประสานงาน<br />

แก้ไขปัญหาได้โดยทันที ได้แก่ เรื่องร้องทุกข์ ขอความ<br />

ช่วยเหลือรายย่อยในกรณีทั่วไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ<br />

สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ในทันที เช่น ประเด็นที่<br />

เกี่ยวกับสังคมและสวัสดิการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังหมาย<br />

รวมถึงการแสดงความคิดเห็น แจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส ติชม ฯลฯ


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

3. ค ำจ ำกัดควำม<br />

3.4 กรณีเรื่องที่มีความซับซ้อน หมายถึง เรื่องตาม<br />

กรณี ดังนี้<br />

(๑) การรวมกลุ่มเรียกร้องของมวลชน<br />

(๒) เรื่องความขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคล<br />

(๓) เรื่องที่เป็นปัญหายืดเยื้อยาวนาน<br />

(๔) เรื่องการร้องเรียนกล่าวโทษ<br />

(๕) เรื่องที่มีผลกระทบในวงกว้าง<br />

(๖) เรื่องที่ต้องแก้ปัญหาในเชิงนโยบาย<br />

(๗) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและต้องวิเคราะห์กลั่นกรอง<br />

และเสนอความเห็นด้านกฎหมาย<br />

(๘) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน<br />

(๙) เรื่องที่ไม่สามารถประสานการด าเนินการแก้ไขปัญหา<br />

โดยวิธีปกติ เช่น ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่<br />

ต้องมีการจัดประชุม เป็นต้น<br />

(๑๐) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

3. ค ำจ ำกัดควำม<br />

3.5 ช่องทางการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ หมายถึง<br />

ช่องทางที่ศูนย์บริการประชาชนจัดไว้บริการประชาชนในการ<br />

ติดต่อสื่อสารกับศูนย์บริการประชาชน ประกอบด้วย 5 ช่องทาง ดังนี้<br />

(1) จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ เป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในกรณีที่<br />

ประชาชนเดินทางมาร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ท าเนียบรัฐบาล<br />

(2) ตู้ ป.ณ. ๑๑๑๑ เป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อรองรับการ<br />

ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนทางจดหมาย โดยยกเว้นค่าฝาก ส่งแก่<br />

ประชาชนที่ยื่นเรื่องร้องทุกข์ และให้รวมถึงหนังสือที่หน่วยงานส่ง เรื่อง<br />

ให้กับศูนย์บริการประชาชนด้วย<br />

(3) สายด่วนของรัฐบาล หมายเลข ๑๑๑๑ เป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ในลักษณะ Call Center ผ่านศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน<br />

Government Contact Center หรือ GCC 1111<br />

(4)เว็บไซต์ www.1111.go.th เป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มุ่งเน้นการให้บริการและอ านวยความสะดวก<br />

แก่ประชาชน<br />

(5) โมบายแอปพลิเคชัน PSC 1111 เป็นช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์<br />

ผ่านทางโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการ<br />

และอ านวยความสะดวกที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแก่ประชาชน


3. ค ำจ ำกัดควำม<br />

<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

3.6 ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ หมายถึง ระบบ<br />

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบกลางเพื่อสนับสนุน<br />

การประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน<br />

ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ<br />

3.7 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ของศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

และเจ้าหน้าที่ที่ส่วนราชการมอบหมายให้มาปฏิบัติงานรับเรื่อง<br />

ร้องทุกข์ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล<br />

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

3. ค ำจ ำกัดควำม<br />

3.8 การด าเนินการจนได้ข้อยุติ ได้แก่<br />

(1) เรื่องที่ด าเนินการแล้วได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องทั้งหมด<br />

และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ<br />

(2) เรื่องที่ด าเนินการแล้วได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน<br />

และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ<br />

(3) เรื่องที่ด าเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง<br />

และได้ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ร้อง<br />

(4) เรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นเพื่อทราบ และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ<br />

(5) เรื่องร้องเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช่น บัตรสนเท่ห์<br />

เรื่องที่อยู่ในกระบวนการทางศาล เรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษ<br />

แต่ไม่มีหลักฐาน และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบตามควรแก่กรณี<br />

(6) เรื่องเสนอข้อคิดเห็นที่พ้นวิสัยด าเนินการหรือเป็นกรณีที่หน่วยงาน<br />

ได้ด าเนินการอยู่แล้ว


4. ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ<br />

<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ศูนย์รับเรื่องราว<br />

ร้องทุกข์ของรัฐบาล ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนา<br />

การให้บริการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และตอบสนอง<br />

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน<br />

มีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ<br />

รัฐบาล


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

5. ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ<br />

5.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเป้าหมาย<br />

ร้อยละ 85<br />

5.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยในการรักษา<br />

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100


6. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ<br />

<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

6.1 ผู้อ านวยการส านัก : ก ากับ ควบคุม ดูแล พิจารณาน าเสนอ<br />

ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป กรณีเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ หรือมี<br />

ผลกระทบต่อส่วนรวมมาก<br />

6.2 ผู้อ านวยการส่วน : รับผิดชอบการด าเนินการเรื่องราวร้อง<br />

ทุกข์ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ โดยการก ากับดูแล การอ านวยการ การ<br />

สอบทาน<br />

6.3 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนที่รับผิดชอบงานด้านการ<br />

ด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ : รับมอบหมายงาน วิเคราะห์เรื่องร้อง<br />

ทุกข์ ด าเนินการตามล าดับของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

7. แผนผังกำรปฏิบัติงำน (<strong>Work</strong> Flow)


กระบวนงำน (ย่อย) และขั้นตอนกำรให้บริกำร<br />

กระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ (สายด่วนของรัฐบาล 1111)<br />

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)<br />

<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ<br />

สายด่วนของรัฐบาลโทร. 1111<br />

(ให้บริการตลอด 24 ชม. ไม่เสียค่าโทร)<br />

วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์<br />

ตลอด 24 ชั่วโมง<br />

2 ชั่วโมง<br />

ประชาชนร้องทุกข์ผ่าน<br />

สายด่วนของรัฐบาล 1111<br />

ขั้นตอนที่ 1<br />

เจ้าหน้าที่ GCC 1111รับสาย สืบค้น สอบถามรายละเอียดและบันทึก<br />

ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ขั้นตอนที่ 2<br />

เจ้าหน้าที่ GCC 1111 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นค าร้องทุกข์<br />

เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา<br />

ขั้นตอนที่ 3<br />

แจ้งให้ผู้ร้องทราบการด าเนินการเบื้องต้น<br />

2<br />

ชั่วโมง<br />

ขั้นตอนที่ 4<br />

ประสานส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบันทึก<br />

การด าเนินการในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

แจ้งรหัสเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทราบผ่านข้อความ SMS ส าหรับใช้ในการติดตามผล<br />

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ และแจ้งการด าเนินการเป็นเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบ<br />

จบขั้นตอน


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

กระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดินทางมาร้องทุกข์ที่ท าเนียบรัฐบาล(จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ กรณีปกติ)<br />

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)<br />

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ<br />

จุดบริการประชาชน 1111<br />

ท าเนียบรัฐบาล<br />

จุดบริการประชาชน 1111 (ส านักงาน ก.พ. เดิม)<br />

ถนนพิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300<br />

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์<br />

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)<br />

ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.<br />

1.5 วันท าการ<br />

ผู้ร้องทุกข์เดินทางมาร้องทุกข์<br />

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล<br />

จุดบริการประชาชน 1111<br />

ขั้นตอนที่ 1<br />

ให้การต้อนรับ<br />

เจ้าหน้าที่ สปน.<br />

ให้ค าปรึกษาแนะน าในการเขียนค าร้องทุกข์<br />

คัดแยกหน่วยงาน<br />

2 ชั่วโมง<br />

ตรวจค าร้องทุกข์<br />

สืบค้นเรื่องในระบบ<br />

ออกใบรับค าร้องทุกข์<br />

ขั้นตอนที่ 2<br />

เจ้าหน้าที่ สปน.<br />

วิเคราะห์ สรุปประเด็นค าร้องทุกข์<br />

และบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

เจ้าหน้าที่ 24 หน่วย<br />

วิเคราะห์ สรุปประเด็นค าร้องทุกข์<br />

และบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ขั้นตอนที่ 3<br />

เจ้าหน้าที่ สปน. เจ้าหน้าที่ สปน.<br />

กรณี<br />

กรณี<br />

เรื่องที่สามารถชี้แจง เรื่องที่ต้องด าเนินการ<br />

จนท. 24 หน่วย<br />

กรณี<br />

เรื่องที่สามารถชี้แจง<br />

จนท. 24 หน่วย<br />

กรณี<br />

เรื่องที่ต้องด าเนินการ<br />

1.2<br />

วันท าการ<br />

ท าความเข้าใจ ให้ค าปรึกษา/<br />

ต่อให้ประสานส่งเรื่อง<br />

ท าความเข้าใจ ให้ค าปรึกษา/<br />

ต่อให้ประสานส่งเรื่อง<br />

แนะน า กับผู้ร้องทุกข์ ให้บันทึก<br />

การปฏิบัติงาน เพื่อยุติเรื่อง<br />

ในระบบ<br />

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ให้ส่วน/ฝ่าย ผ่านระบบฯ<br />

และแจ้งรหัสเรื่องร้องทุกข์<br />

ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ<br />

แนะน า กับผู้ร้องทุกข์ ให้บันทึก<br />

การปฏิบัติงาน เพื่อยุติเรื่อง<br />

ในระบบ<br />

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />

(ภายในสังกัด) ผ่าน<br />

ระบบฯ และแจ้งรหัส<br />

เรื่องร้องทุกข์ให้ผู้ร้อง<br />

ทุกข์ทราบ<br />

แจ้งรหัสเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทราบผ่าน<br />

ข้อความ SMS ส าหรับใช้ในการติดตาม<br />

ผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ และแจ้ง<br />

การด าเนินการเป็นเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบ<br />

แจ้งรหัสเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทราบผ่าน<br />

ข้อความ SMS ส าหรับใช้ในการติดตาม<br />

ผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ และแจ้ง<br />

การด าเนินการเป็นเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบ<br />

จบขั้นตอน จบขั้นตอน


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

กระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ (ตู้ ปณ. 1111)<br />

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)<br />

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ<br />

ตู้ ปณ. 1111<br />

ปณ.ท าเนียบรัฐบาล<br />

กรุงเทพมหานคร 10302<br />

(ไม่ต้องติดแสตมป์)<br />

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300<br />

ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์<br />

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)<br />

ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.<br />

8.5 วันท าการ<br />

รับเรื่องร้องทุกข์จาก ตู้ ปณ. 1111<br />

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.)<br />

คัดแยกเรื่องเข้าส่วน/ ฝ่าย<br />

ขั้นตอนที่ 1<br />

รับงานจาก ฝบท.<br />

คัดแยกประเภทเรื่อง<br />

มอบหมายงาน<br />

1 วันท าการ<br />

ขั้นตอนที่ 2<br />

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์<br />

1 วันท าการ<br />

ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ สรุปประเด็น<br />

บันทึกข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

2.5 วันท าการ<br />

ขั้นตอนที่ 4<br />

‣ ประสานส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม<br />

‣ ให้ค าปรึกษาแนะน า<br />

‣ ขอข้อมูลเพิ่มเติม<br />

‣ แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบการด าเนินการเบื้องต้น<br />

‣ บันทึกข้อมูลในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

‣ แจ้งรหัสเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทราบผ่านข้อความ SMS ส าหรับใช้ในการติดตามผล<br />

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ และแจ้งการด าเนินการเป็นเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบ<br />

4 วันท าการ<br />

จบขั้นตอน


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

8. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน<br />

8.1 โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล 1111<br />

8.1.1 เจ้าหน้าที่ GCC 1111 รับสาย สืบค้น สอบถามรายละเอียดของเรื่อง เช่น ชื่อผู้ร้อง<br />

วัน เวลา สถานที่ พฤติการณ์ วัตถุประสงค์ของการร้องทุกข์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เป็นต้น<br />

และบันทึกข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

8.1.2 ส าหรับเรื่องกรณีปกติ เจ้าหน้าที่ GCC 1111 จะวิเคราะห์และสรุปประเด็นค าร้องทุกข์<br />

เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีเป็นเรื่องซับซ้อน เจ้าหน้าที่ GCC 1111 จะส่งเรื่อง<br />

ให้ สปน. ด าเนินการตามขั้นตอนผ่านระบบฯ<br />

8.1.3 แจ้งให้ผู้ร้องทราบการด าเนินการเบื้องต้น<br />

8.1.4 ประสานส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบันทึกการด าเนินการในระบบฯ พร้อมทั้ง<br />

แจ้งรหัสเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทราบผ่านข้อความ SMS ส าหรับใช้ในการติดตามผลการแก้ไข<br />

ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ และแจ้งการด าเนินการเป็นเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบ<br />

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการด าเนินการให้บริการ/เรื่อง 2 ชั่วโมง


8. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน<br />

<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

8.2 จุดบริการประชาชน 1111<br />

8.2.1 เจ้าหน้าที่ สปน. ให้การต้อนรับผู้ร้องทุกข์ที่เดินทางมาร้องทุกข์ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้อง<br />

ทุกข์ของรัฐบาล (จุดบริการประชาชน 1111) โดยตรวจค าร้องทุกข์ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการ<br />

เขียนค าร้องทุกข์ สืบค้นเรื่องในระบบ คัดแยกหน่วยงาน และออกใบรับค าร้องทุกข์<br />

8.2.2 กรณีเป็นเรื่องในความรับผิดชอบของ 24 หน่วยงานที่มาให้บริการ ณ จุดบริการ<br />

ประชาชน 1111 เจ้าหน้าที่หน่วยงานจะวิเคราะห์ สรุปประเด็นค าร้องทุกข์ และบันทึกข้อมูลใน<br />

ระบบฯ ส่วนกรณีเป็นเรื่องที่ สปน. ด าเนินการ เจ้าหน้าที่ สปน. จะวิเคราะห์ สรุปประเด็นค าร้อง<br />

ทุกข์ และบันทึกข้อมูลในระบบฯ<br />

8.2.3 กรณีเรื่องที่สามารถชี้แจงท าความเข้าใจ ให้ค าปรึกษา/แนะน ากับผู้ร้องทุกข์ ให้บันทึก<br />

การปฏิบัติงาน เพื่อยุติเรื่องในระบบฯ กรณีเรื่องที่ต้องด าเนินการต่อให้ประสานส่งเรื่องให้<br />

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภายในสังกัด) ผ่านระบบฯ พร้อมทั้งแจ้งรหัสเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้ร้อง<br />

ทราบผ่านข้อความ SMS ส าหรับใช้ในการติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ และแจ้งการ<br />

ด าเนินการเป็นเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบ<br />

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการด าเนินการให้บริการ/เรื่อง 1.5 วันท าการ


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

8. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน<br />

8.3 ไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 1111<br />

8.3.1 เจ้าหน้าที่ สปน. สืบค้นและคัดแยกประเภทเรื่องร้องทุกข์<br />

8.3.2 ตรวจค าร้องทุกข์<br />

8.3.3 วิเคราะห์ สรุปประเด็น และบันทึกข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ในระบบฯ<br />

8.3.4 ประสานส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ให้<br />

ค าปรึกษาแนะน า และหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมหากรายละเอียดเรื่องไม่เพียงพอ แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์<br />

ทราบการด าเนินการเบื้องต้น และบันทึกข้อมูลในระบบฯ พร้อมทั้งแจ้งรหัสเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้<br />

ร้องทราบผ่านข้อความ SMS ส าหรับใช้ในการติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ และแจ้ง<br />

การด าเนินการเป็นเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบ<br />

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการด าเนินการให้บริการ/เรื่อง 8.5 วันท าการ


9. มำตรฐำนงำน<br />

<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

9.1 มาตรฐานระยะเวลา วัดระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยในการ<br />

รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการในแต่ละช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์<br />

โดยก าหนดมาตรฐานงานการให้บริการประชาชนในแต่ละช่องทาง ดังนี้<br />

ช่องทาง ตัวชี้วัด ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ<br />

สายด่วนของรัฐบาลโทร. 1111<br />

ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียน<br />

ผ่านสายด่วนของรัฐบาล 1111 ที่<br />

สามารถด าเนินการภายในระยะเวลา<br />

ที่ก าหนด<br />

(ให้บริการตลอด 24 ชม. ไม่เสียค่าโทร) 2 ชั่วโมง<br />

ช่องทาง ตัวชี้วัด ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ<br />

จุดบริการประชาชน 1111<br />

ท าเนียบรัฐบาล<br />

ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียน<br />

ผ่านจุดบริการประชาชน 1111<br />

ที่สามารถด าเนินการภายใน<br />

ระยะเวลาที่ก าหนด<br />

1.5 วันท าการ<br />

ช่องทาง ตัวชี้วัด ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ<br />

ตู้ ปณ. 1111<br />

ปณ.ท าเนียบรัฐบาล<br />

กรุงเทพมหานคร 10302<br />

(ไม่ต้องติดแสตมป์)<br />

ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียน<br />

ผ่าน ตู้ปณ. 1111<br />

ที่สามารถด าเนินการภายใน<br />

ระยะเวลาที่ก าหนด<br />

8.5 วันท าการ<br />

9.2 มาตรฐานในเชิงคุณภาพ วัดร้อยละความสมบูรณ์และถูกต้อง<br />

ของข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

10. ระบบติดตำมประเมินผล<br />

ติดตาม<br />

เรื่องร้องทุกข์<br />

หน่วยงานที่รับผิดชอบ<br />

ศูนย์บริการประชาชนได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ<br />

ปฏิบัติงานในกระบวนงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ โดยส่วนแผนและ<br />

ประเมินผลจะด าเนินการประมวลผลข้อมูลการด าเนินการ จากระบบการ<br />

จัดการเรื่องราวร้องทุกข์เปรียบเทียบผลการด าเนินการกับเกณฑ์มาตรฐาน<br />

รายงานผู้บริหารทราบทุก 6 เดือน


11. เอกสำรอ้ำงอิง<br />

<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560<br />

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน<br />

พ.ศ.2534<br />

- หมวด 1 การจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรี<br />

- หมวด 2 การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง<br />

3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่<br />

8) พ.ศ. 2553<br />

4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540<br />

5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ<br />

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556<br />

6) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้อง<br />

ทุกข์ พ.ศ.2552<br />

7) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น<br />

ของประชาชน พ.ศ. 2548


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

11. เอกสำรอ้ำงอิง<br />

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย<br />

พุทธศักรำช 2560<br />

พระรำชบัญญัติ<br />

ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน<br />

พ.ศ. 2534<br />

- หมวด ๑ กำรจัดระเบียบรำชกำรในส ำนักนำยกรัฐมนตรี<br />

- หมวด ๒ กำรจัดระเบียบรำชกำรในกระทรวงหรือทบวง<br />

พระราชบัญญัติ<br />

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน<br />

พ.ศ. 2534<br />

พระรำชบัญญัติ<br />

ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน<br />

(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553<br />

พระราชบัญญัติ<br />

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน<br />

(ฉบับที่ 8)<br />

พ.ศ. 2553<br />

พระรำชบัญญัติ<br />

พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร<br />

พ.ศ. 2540<br />

พระรำชกฤษฎีกำ<br />

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี<br />

พ.ศ. 2546<br />

พระราชกฤษฎีกา<br />

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ<br />

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี<br />

พ.ศ. 2546<br />

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี<br />

ว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน<br />

พ.ศ. 2548<br />

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี<br />

ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์<br />

พ.ศ. 2552


12. แบบฟอร์มที่ใช้<br />

<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong>


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

13. ข้อเสนอแนะ/ เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน/<br />

ปัญหำอุปสรรค แนวทำงในกำรแก้ไขและพัฒนำงำน<br />

PSC100<br />

ศูนย์บริการประชาชนได้จัดท าองค์ความรู้ เทคนิคในการ<br />

ปฏิบัติงานจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลการจัดการความรู้ของ<br />

หน่วยงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์กลาง PSC100) เพื่อให้เจ้าหน้าที่<br />

เรียนรู้เทคนิค แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานจาก<br />

กรณีตัวอย่างต่าง ๆ เช่น การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์กรณี<br />

บัตรสนเท่ห์


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

14. ภำคผนวก<br />

14.1 รายการข้อมูล เอกสาร แบบฟอร์ม กฎหมาย ระเบียบ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br />

กับการปฏิบัติงาน<br />

1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ<br />

จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552<br />

2) แบบค าร้องทุกข์<br />

14.2 ปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)<br />

ผลงาน/ผลผลิต หน่วยนับ 2559 2560 2561<br />

การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/<br />

เสนอความคิดเห็น<br />

จากทุกช่องทาง<br />

เรื่อง 98,469 97,709 84,270<br />

14.3 ปริมาณงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (พ.ศ. 2562 – 2564)<br />

ผลงาน/ผลผลิต หน่วยนับ 2562 2563 2564<br />

การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/<br />

เสนอความคิดเห็น<br />

จากทุกช่องทาง<br />

เรื่อง


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

15. รำยชื่อคณะผู้จัดท ำ<br />

ที่ปรึกษา ๑. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

2. นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน<br />

3. นางมาลินี ภาวิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน<br />

๔. นายพันศักดิ์ เจริญ ผู้อ านวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน<br />

๕. นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร ผู้อ านวยการส่วนแผนและประเมินผล<br />

๖. นางศรีส าอาง โกศาสตร์ ผู้อ านวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน<br />

๗. นางสาวอัญชนา สาเรือง ผู้อ านวยการส่วนด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๑<br />

๘. นายยงยุทธ โหระกุล รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๒<br />

๙. นางสาวมีนา เหล่าหะเกียรติ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนนิติการ<br />

จัดท าโดย ส่วนแผนและประเมินผล<br />

ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

เลขที่ 1 ท าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


<strong>Work</strong> <strong>Manual</strong><br />

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล<br />

1111

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!