Annual-Report-2018-TH-

arisa.sukho

Annual Report 2018

รายงานประจำาปี 2561 | สำานักงานส่งเสริมเศราฐกิจดิจิทัล 1


สารรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2 รายงานประจำาปี 2561 | สำานักงานส่งเสริมเศราฐกิจดิจิทัล


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การดำเนินงานของ ดีป้า ในปี 2561 ที ่ผ่านมาได้ขับเคลื ่อนผลงาน

สำคัญให้กับประเทศมากมาย สามารถเดินแผนปรับเปลี ่ยนประเทศไทยเข้าสู่

ยุคดิจิทัล ตามแผนแม่บทส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561 - 2564 ของ

รัฐบาลอย่างเต็มที ่ ประสบความสำเร็จตามพันธกิจที ่ได้รับมอบหมายในการ

ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

ได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม รวมถึงก่อให้เกิดการกระตุ้นและรับรู้ด้านดิจิทัลต่อ

ภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคมทั ้งในและต่างประเทศผ่านกิจกรรมดำเนินงาน

การดำเนินการด้านโครงสร้างพื ้นฐาน (I = Infrastructure) ได้แก่ การดำเนิน

งานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการจัดตั้งสถาบันไอโอที ด้านการ

พัฒนาคนให้เข้าถึงและรู้เท่าทันการใช้ประโยชน์ของดิจิทัล (M = Manpower)

ผ่านการพัฒนากำลังคนและการเพิ ่มศักยภาพบุคลากรของประเทศ

และโครงการ Coding Thailand การพัฒนาเทคโนโลยีและโครงการที ่มี

ผลกระทบสูง (A = Application) อาทิ การขับเคลื ่อนและผลักดันให้เกิด

Digital Startup การพัฒนาศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การเกษตร, อาหาร,

การท่องเที่ยว, การบริการ, ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ และดิจิทัลคอนเทนต์

ตลอดจนการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดชุมชน

ดิจิทัล และอุตสาหกรรมด้านการเกษตรให้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ของประเทศ

ในช่วงนี้ จึงเป็นจังหวะก้าวที่สำคัญยิ ่ง และด้วยความร่วมมือกันอย่างมีเอกภาพ

ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม จะทำให้สังคมไทยในอนาคตอันใกล้มี

คุณภาพ มีความทันสมัย น่าอยู่ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

3


4

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สารประธาน

คณะกรรมการกำกับ

สำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

นายธีรนันท์ ศรีหงส์

ประธานคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในโลกทุกวันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ท ำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป

การเปลี ่ยนแปลงได้รุกคืบเข้ามาในทุกมิติ และทุกภาคส่วนต้องเตรียมพร้อม

เพื่อรับมือกับDigital Disruption ซึ่งองค์กร บุคคล และภาคส่วนที่กล้าตัดสินใจ

เปลี่ยนแปลงตัวเอง สามารถปรับตัวเองได้ไว กล้าทิ ้งของเก่าเพื่อสร้างของใหม่

อย่างได้ผล ก็จะมีโอกาสอยู่รอดและรุ่งเรืองได้ในอนาคต

การเปลี ่ยนผ่านสังคมไทยไปสู่วิถีชีวิตและการทำงานที ่ยึดโยงอย่าง

ใกล้ชิดกับเทคโนโลยีนั้น ไม่สามารถเปลี ่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอันสั้น ดีป้า

ได้ตั ้งเป้าประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการพัฒนาคน พัฒนา

องค์กร และพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานที ่สำคัญของประเทศในการก้าวเข้าสู่ยุค

ของเศรษฐกิจดิจิทัลในทศวรรษหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้หลักการ

พื ้นฐาน 4 ข้อ ได้แก่ 1. การสร้างความรู้ความเข้าใจระดับพื ้นฐานในเทคโนโลยี

2. การสร้างคนที ่มีทักษะในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ 3. การบริหารกลยุทธ์

และรูปแบบการจัดการองค์กร และ 4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อรองรับ

การเปลี ่ยนแปลงสู่อนาคต

5


6

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สารผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ผศ.ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 นับว่าเป็นที ่น่า

พอใจเป็นอย่างมาก โดยพันธกิจหลักของดีป้า ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุน

ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงพัฒนาและ

ส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม และความมั ่นคงของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561 - 2564 ที ่รัฐบาลได้วางกรอบไว้อย่าง

ครบถ้วน ทั้งนี้ คาดว่าผลจากการดำเนินงานตามภารกิจทั ้งหมด สามารถสร้าง

การรับรู้และการตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม

และดิจิทัลให้กับอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านดิจิทัลอย่างกว้างขวางทั ้งในระดับ

ประเทศและระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ คาดว่าผลของกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนไป จะก่อให้เกิดการขยายตัวในด้านการลงทุน

ในด้านดิจิทัลให้กับอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านดิจิทัลอย่างกว้างขวาง และ

คาดว่าจะเกิดมูลค่ารวมได้กว่า 15,000 ล้านบาท

และต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล เครือข่ายความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน

คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที ่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ มุ่งมั่นขับเคลื ่อน

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มที่ตลอดมา ซึ่งในอนาคตผมยังมุ่งหวัง

เป็นอย่างยิ่ง ที ่จะร่วมแรงร่วมใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื ่อประโยชน์ของ

ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

7


สารบัญ

01

02

03

04

05

10 14 20 24

36

ประวัติสำนักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (depa)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ค่านิยมและกลยุทธ์

รายนามคณะ

กรรมการกำกับ

และผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กร

และอัตรากำลัง

ข้อมูลสำคัญ

ทางการเงินปี 2561


06

07

08

09

10

42

58

66

70 74

ความสำเร็จที ่โดดเด่น

ในปี 2561

บทวิเคราะห์สถานภาพ

และมูลค่าอุตสาหกรรม

ดิจิทัลของไทย ปี 2560

การขับเคลื ่อนองค์กร

ดิจิทัลให้เป็นองค์กร

สมรรถนะสูง

ตัวอย่างหน่วยงาน

ร่วมดำเนินงาน

ที ่สำคัญ

อนุกรรมการ

สำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล


01

ประวัติสำนักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

(depa)

10 รายงานประจำาปี 2561 | สำานักงานส่งเสริมเศราฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือดีป้า ได้จัดตั ้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนา

ดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที ่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 ปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื ่น

เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิด

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

ตามมาตรา 34 และให้มีคณะกรรมการกำกับสำนักงานฯ คณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั ้ง

ทำหน้าที ่กำกับและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานฯ

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานฯ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ

ตามมาตรา 34 ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบ

กิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล

3. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับบุคคลอื ่นใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล

4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี ่ยวกับ

การพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล

5. เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุง

แก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือมาตรการ

เกี ่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่อ

หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง

6. ปฏิบัติหน้าที ่อื ่นตามที ่คณะกรรมการ

คณะกรรมการเฉพาะด้าน หรือคณะกรรมการ

กำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

มอบหมาย หรือตามที ่กฎหมายกำหนด

สำนักงานฯ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ

ตามมาตรา 43 ดังต่อไปนี้ด้วย

1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพย์

สิทธิต่าง ๆ

2. ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภทเพื ่อ

ประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสำนักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

3. ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือ

หน่วยงานอื ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที

เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

4. ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าร่วมทุนกับบุคคล

อื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 34

5. กู้ยืมเงินเพื ่อประโยชน์ในการดำเนินการ

ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล

6. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน

หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการต่าง ๆ

ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล

7. ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล

11


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

12

ตราสัญลักษณ์ประจำ ดีป้า

คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

มีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัลที ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดทำ ออกระเบียบ

หรือข้อบังคับมุ่งให้เกิดความคล่องตัว ความมีประสิทธิภาพ และ

ตรวจสอบได้ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับฯ โดยมีอำนาจหน้าที ่บริหาร

งานของสำนักงานฯ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุก

ตำแหน่งตามพระราชบัญญัติ

ในวาระเริ่มแรก 180 วัน หลังจากพระราชบัญญัตินี ้ให้ใช้

บังคับตั ้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้มีคณะกรรมการกำกับสำนักงานฯ และผู้อำนวยการสำนักงานฯ

ที่รัฐมนตรีแต่งตั ้งปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการกำกับและ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ตามพระราชบัญญัตินี ้ ซึ่งภายในวาระเริ่มแรก ผู้อำนวยการ

สำนักงานฯ ผศ. ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำ

โครงสร้าง กรอบอัตรากำลังพนักงาน จำนวน 303 อัตรา ข้อบังคับฯ

ว่าด้วยการเงินและการบริหารกิจการของสำนักงานฯ พ.ศ. 2560

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 และระเบียบ

เกี ่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานฯ

ต่อมาได้มีการออกแบบและประกาศใช้ตราสัญลักษณ์

ของสำนักงานฯ โดยมีแนวความคิดจากการมุ่งไปข้างหน้า

การส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สีที ่แสดงถึงความ

ก้าวหน้าและบ่งบอกถึงสำนักงานฯ ที ่กำหนดให้วันก่อตั้งเป็นวัน

จันทร์ที่23 มกราคม พ.ศ. 2560 จนได้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานฯ

ชื ่อ ทวิชา (Tawicha) ที ่มีลูกศร 3 เหลี ่ยม แสดงถึง เศรษฐกิจ

สังคม และวัฒนธรรม ซ้อนทับกัน 2 ลูกศรแสดงถึงการก้าวหน้า

อย่างไม่หยุดยั้ง (Move Forward) และยังรวมกันเป็นลูกศรเดียว

ที่แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวและความสามัคคีในการทำงานกับการ

ใช้สีเหลืองซึ่งเป็นสีของเทคโนโลยีและวันจันทร์ โดยการออกแบบ

เป็นผลงานของ นายอรรณพ นิราธร


ในช่วงสุดท้ายของวาระเริ ่มแรกของการจัดตั ้งสำนักงานฯ

ได้เสนอเรื ่องการจัดกลุ่มประเภทของหน่วยงานต่อสำนักงานคณะ

กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื ่อพิจารณา ได้แก่ กลุ่ม 1

พัฒนาและดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐเฉพาะด้านที่จะต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือกลุ่ม 2 บริการที่ใช้เทคนิค

วิชาการเฉพาะด้านหรือสหวิทยาการ หรือกลุ่ม 3 บริการสาธารณะ

ทั่วไปตามลำดับ และต่อมาคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ

มหาชน (ก.พ.ม.) มีมติเห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล หรือดีป้า เป็นหน่วยงานกลุ่ม 1 และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบผลในวันที ่ 11 กรกฎาคม

พ.ศ. 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

สรรหาผู้อำนวยการสำนักงานฯ เพื ่อดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

180 วันหลังจากพระราชบัญญัตินี ้มีผลใช้บังคับ

สุดท้ายได้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ท่านแรก ผศ.ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ เมื ่อวันที ่ 20 กรกฎาคม

พ.ศ. 2560 และทีมรองผู้อำนวยการตามมาตรา 50 ได้แก่

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

ดร. รัฐศาสตร์ กรสูต

ดร. กษิติธร ภูภราดัย

ดร. ภาสกร ประถมบุตร

ต่อมาได้มีการแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณะกรรมการ

กำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยมีผู้อำนวยการ

เป็นเลขานุการจนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับขึ้นมา

เมื ่อวันที ่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จวบจนช่วงปี พ.ศ. 2561 ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ด้านต่าง ๆ ขึ้น เพื่อช่วยพิจารณา กลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสำนักงานฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เช่น คณะอนุกรรมการกำกับด้านการเงินและทรัพย์สิน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะอนุกรรมการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ

สนับสนุน เป็นต้น

จากการเริ่มก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ได้กำหนดปรัชญาในการทำงานไว้ที ่การทำงานเพื ่อพี ่น้องประชาชน

คนไทย (People First) และเปิดทำการตั้งแต่วันที ่ 23 มกราคม

พ.ศ. 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้พื ้นที ่บางส่วน

เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี ่ กรุงเทพมหานคร 12100

และต่อมาได้ย้ายสถานที ่ทำการมาที ่ อาคารลาดพร้าวฮิลส์

ถนนลาดพร้าว ซอย 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตั้งแต่วันที ่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

13


02

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

และกลยุทธ์

14 รายงานประจำาปี 2561 | สำานักงานส่งเสริมเศราฐกิจดิจิทัล


ภารกิจตามกฏหมาย

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วิสัยทัศน์


องค์กรแถวหน้า

ในการส่งเสริม

และนำไทยสู่

เศรษฐกิจดิจิทัล


จัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

นโยบาย ดัชนี รายงานสถานการณ์และ

ติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล

ลงทุนร่วมมือกับบุคคลอื ่นหรือประกอบ

กิจการเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมหรือ

นวัตกรรมดิจิทัล

พัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์

ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมและชุมชน

สังคมและท้องถิ่น

พัฒนากำลังคนและบุคลากรด้าน

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ

หรือมาตรการเกี ่ยวกับการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา

15


16

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

EQSSS

ค่านิยมองค์กร

CORE VALUES


ค่านิยมของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

E Q S S S

EQUALITY


กล้าแสดงออก

ทางความคิด

เอางานเป็นหลัก


QUALITY SMART SERVICE SIMPLIFIED

- MINDED


ทำงานบนพื้นฐาน

ของคุณภาพ

และธรรมาภิบาลมีความเฉียบคม

ในการตอบโต้เจรจา

เพื่อประโยชน์

ของส่วนรวมมีใจรักบริการ

จิตอาสากระบวนการทำงาน

สะดวก ง่ายและเป็น

Digitized

Organization


ความเท่าเทียมกันใน

การได้แสดงออกทาง

ความคิดเห็นอย่าง

สร้างสรรค์ มีสิทธิและ

ความเสมอภาคในการ

แสดงออกทางความคิด

เห็นได้อย่างเท่าเทียม

มุ่งเน้นประโยชน์ของ

ประเทศเป็นสำคัญ

มุ่งส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์

บริการที่มีคุณภาพด้วยหลัก

จริยธรรมและธรรมาภิบาล

เพื ่อสร้างคุณค่า และความ

คุ้มค่าที ่ส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศให้เป็นที ่ประจักษ์

อย่างเป็นรูปธรรม

บุคลากรมีทักษะความ

สามารถเป็นที ่ยอมรับใน

วงกว้าง มีความเชี่ยวชาญ

ความรู้ ความสามารถ

และมีความเฉียบคมใน

การตอบข้อซักถามและให้

ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคม

ให้บริการด้วยหัวใจ ด้วย

ความยิ้มแย้มแจ่มใส

สร้างความรู้สึกเป็นมิตร

กับบุคคลทั ่วไป มีจิตอาสา

อ่อนน้อมถ่อมตน ส่งมอบ

คุณค่าการบริการที่สร้าง

ความประทับใจให้กับผู้รับ

บริการทั ้งภายในและ

ภายนอกได้อย่างดี

มุ่งเน้นกระบวนงานที่ท ำให้

เรียบง่ายสามารถเข้าถึงได้

สะดวก รวดเร็ว ลดความ

ซับซ้อนของกระบวนการ

ทำงาน มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

17


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

แผนกลยุทธ์ ดีป้า ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)

เพื ่อให้การขับเคลื ่อนดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมมีความสำเร็จเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ดีป้าจึงได้จัดทำ

แผนกลยุทธ์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ขึ้น เพื ่อเป็นกรอบในการดำเนินงานตามนโยบาย

ของประเทศ ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมตามภารกิจขององค์กร โดยยึดหลัก

ความสอดคล้องกับแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มากำหนดกรอบแนวคิดและทิศทางเป้าหมายการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากประเด็นที่เกี่ยวข้องทั ้งด้าน

การพัฒนากำลังคน อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม รวมทั้งการลดความเหลื่อมล ้ำ

ในการเข้าถึงความเจริญ ความทันสมัยในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เป็นสำคัญ

มุ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานให้มีความ

สอดคล้องภารกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั ้ง

เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตอบโจทย์

ความต้องการของประเทศ ให้เห็นผลสัมฤทธิ ์อย่างเป็น

รูปธรรม มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

มองเป้าหมายไปที ่จุดเดียว (Focus and Alignment)

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที ่มีอยู่อย่างจำกัด

ให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศได้อย่างสูงสุดและคุ้มค่า

กลยุทธ์

4 ปี

18

กลยุทธ์ที่ 1

การพัฒนากำลังคนและการ

เพิ ่มศักยภาพบุคลากรดิจิทัล

ของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2

การส่งเสริมและสนับสนุนสังคม

ดิจิทัลบนฐานความรู้อย่างทั ่วถึง

และตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคต

ของประชาชนส่วนใหญ่

กลยุทธ์ที่ 3

การส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพในการเติบโต

ของเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 4

การพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลเพื ่อ

สนับสนุนการปรับตัวประเทศไทย

สู่ 4.0 และอนาคต

กลยุทธ์ที่ 5

การสร้างและเพิ ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการองค์กร

กลยุทธ์ที่ 6

การเพิ่มขีดความสามารถของ

ประเทศด้วย Mega Program

เพื ่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล


เป้าหมาย

ระยะ 4 ปี

เพื่อสร้างผลงานด้าน

ดิจิทัลที ่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ

และสังคมได้จริง คิดเป็น

มูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 เท่า

กลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มธุรกิจ

เกษตร อาหาร หุ่นยนต์

ระบบอัตโนมัติ ท่องเที ่ยว

และดิจิทัล

การค้าและบริการขนาดใหญ่

วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SME)

วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

(Digital Startup)

สศด.

ตัวชี้วัดเป้าหมายระยะ 4 ปี

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Digitalized Village 40 ชุมชน

ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

7 เมืองอัจฉริยะ

ผลิตภาพขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3

สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ดิจิทัลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

Digitalized Enterprise 2,000 ราย

Digital Startup Series A 20 ราย

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Digital Startup จดจัดตั้งธุรกิจ 400 ราย

2 สถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

Digital Citizen 5,000,000 คน

Digital Literacy 400,000 คน

เยาวชนมีทักษะ Coding 100,000 คน

มีผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล 50,000 คน

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ปัจจุบัน

1. Digitalized Village 10 ชุมชน

2. 1 เมืองอัจฉริยะ

3. Digitalized Enterprise 300 ราย

4. Digital Startup Series A 2 ราย

5. Digital Startup จดจัดตั้งธุรกิจ 100 ราย

6. Digital Startup ระยะเริ่มต้น 200 ราย

7. จัด 1 กิจกรรมประชุมระดับนานาชาติ

8. Digital Literacy 100,000 คน

9. เยาวชนไทยมีทักษะ Coding 13,000 คน

10. มีผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล 2,000 คน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

Digitalized Village 10 ชุมชน

ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

2 เมืองอัจฉริยะ

ผลิตภาพขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ดิจิทัลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1

Digitalized Enterprise 500 ราย

Digital Startup Series A 5 ราย

Digital Startup จดจัดตั้งธุรกิจ 100 ราย

Digital Startup ระยะเริ่มต้น 200 ราย

1 สถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

จัด 1 กิจกรรมประชุมระดับนานาชาติ

มี 1 Digital Platform ระดับชาติ

Digital Citizen 1,000,000 คน

Digital Literacy 100,000 คน

เยาวชนไทยมีทักษะ Coding 17,000 คน

มีผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล 5,000 คน

1. Digitalized Village 10 ชุมชน

2. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

3. 2 เมืองอัจฉริยะ

4. ผลิตภาพขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ดิจิทัลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2

6. Digitalized Enterprise 600 ราย

7. Digital Startup Series A 5 ราย

8. Digital Startup จดจัดตั้งธุรกิจ 100 ราย

9. Digital Startup ระยะเริ่มต้น 200 ราย

10. จัด 1 กิจกรรมประชุมระดับนานาชาติ

11. Digital Citizen 2,000,000 คน

12. Digital Literacy 100,000 คน

13. เยาวชนไทยมีทักษะ Coding 25,000 คน

14. มีผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล 13,000 คน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

Digitalized Village 10 ชุมชน

ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

2 เมืองอัจฉริยะ

ผลิตภาพขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ดิจิทัลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2

Digitalized Enterprise 600 ราย

Digital Startup Series A 8 ราย

Digital Startup จดจัดตั้งธุรกิจ 100 ราย

Digital Startup ระยะเริ่มต้น 200 ราย

1 สถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

จัด 1 กิจกรรมประชุมระดับนานาชาติ

มี 1 Digital Platform ระดับชาติ

Digital Citizen 2,000,000 คน

Digital Literacy 100,000 คน

เยาวชนไทยมีทักษะ Coding 45,000 คน

มีผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล 30,000 คน

19


20

03

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รายนาม

คณะกรรมการกำกับ

และผู้บริหาร


รายนามคณะกรรมการกำกับ ดีป้า

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

นายธีรนันท์ ศรีหงส์

ประธานกรรมการกำกับ

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

กรรมการกำกับ

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการกำกับ

นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

กรรมการกำกับ

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

กรรมการกำกับ

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

กรรมการกำกับ

นายอนุพร อรุณรัตน์

กรรมการกำกับ

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง

กรรมการกำกับ

21


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รายนามคณะผู้บริหาร ดีป้า

22

ผศ.ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ผู้อำนวยการ

ดร. กษิติธร ภูภราดัย

รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร)

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล)


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร. ภาสกร ประถมบุตร

รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มงานโครงการพิเศษ)

ดร. รัฐศาสตร์ กรสูต

รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล)

นายมีธรรม ณ ระนอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส

(กลุ่มงานกิจการสาขา)

นายพรชัย หอมชื่น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

(กลุ่มงานบริหารสำนักงาน)

23


04

โครงสร้างองค์กร

และอัตรากำลัง

24 รายงานประจำาปี 2561 | สำานักงานส่งเสริมเศราฐกิจดิจิทัล


โครงสร้างองค์กรสานักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ฝ่ายนโยบาย

และยุทธศาสตร์

ฝ่ายกลยุทธ์

องค์กร

ดร.กษิติธร ภูภราดัย

รองผู้อํานวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์

และบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน

สถาบันไอโอที

และนวัตกรรม

ดิจิทัล

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

รองผู้อํานวยการ

กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล

ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนา

การเกษตรสมัยใหม่

ฝ่ายส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรมและธุรกิจ

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ฝ่ายส่งเสริม

อุตสาหกรรมดิจิทัล

ฝ่ายส่งเสริม

แพลตฟอร์ม

และบริการดิจิทัล

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

และความมั่นคง

ฝ่ายส่งเสริม

เมืองอัจฉริยะ

ดร.ภาสกร ประถมบุตร

รองผู้อํานวยการกลุ่มงาน

โครงการพิเศษและผู้อํานวยการ

ศูนย์พัฒนาดิจิทัล

และนวัตกรรม

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ผู้อํานวยการสํานักงาน

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต

รองผู้อํานวยการ

กลุ่มสังคมและกําลังคนดิจิทัล

ฝ่ายส่งเสริม

และสนับสนุน

การพัฒนาชุมชน

ฝ่ายส่งเสริมและ

พัฒนากําลังคนดิจิทัล

ฝ่ายบริการ

เขตพื้นที่ภาคเหนือ

ฝ่ายบริการ

เขตพื้นที่ภาคอีสาน

นายมีธรรม ณ ระนอง

ผู้ช่วยผู้อํานวยการอาวุโส

ฝ่ายกิจการ

สํานักงาน

สถาบันส่งเสริม

วิสาหกิจดิจิทัล

เริ ่มต้น

นายพรชัย หอมชื่น

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

ฝ่ายอํานวยการ

สํานักงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

องค์กรและบุคคล

ฝ่ายบริการ

เขตพื้นที่ภาคกลาง

และตะวันออก

ฝ่ายบริการ

เขตพื้นที

่ภาคใต้

ฝ่ายบริหารการคลัง

และบริการกลาง

25depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

26

การดำเนินงานของดีป้า ในช่วงการก่อตั ้งสำนักงานประจำปีงบประมาณ

2560 ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญานำในการ

พัฒนาควบคู่การพัฒนาและสร้างคลังความรู้ขององค์กร เพื่อวางรากฐาน

การพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถ ในการสร้างมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจ

ก่อให้เกิดสังคมคุณภาพ” โดยใช้ความต้องการของประเทศและตลาดเป็น

ตัวนํา (Demand Driven) ด้วยการเร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที

คล่องตัว ยืดหยุ่น ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล มีการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ตลอดจนมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้

ส่งมอบงานที่มีคุณค่า ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก สร้างงาน

ให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่เป็นรูปธรรม รวมถึงเร่งรัดการประชาสัมพันธ์และ

การตลาดเชิงรุก เพื ่อนําไปสู่การสร้างภาพลักษณ์และความเชื ่อมั่นต่อองค์กร

ให้เป็นที ่ยอมรับในวงกว้าง

โครงสร้างองค์กรของดีป้า มีการจัดกลุ่มงานที ่สอดคล้องกับภารกิจ

ตามกฏหมาย ทั้งด้านการส่งเสริมการใช้ การลงทุน และการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

ในมิติด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ด้านกำลังคนดิจิทัล และสังคมดิจิทัล ประกอบด้วย

กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มโครงการพิเศษ

และศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร ตลอดจน

กลุ่มงานสถาบันเฉพาะทางและกิจการสำนักงาน นอกจากนั้น ยังมีสำนักงานกิจการ

สาขาเปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

ในพื ้นที ่ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีบทบาทสำคัญดังต่อไปนี ้หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับผู้อำนวยการดีป้า

เพื่อให้การดำเนินงานของผู้อำนวยการดีป้า มีความกระชับ รวดเร็ว สามารถดำเนินการในกรอบภารกิจหลัก

ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลัก รวมทั ้งให้การปฏิบัติงานขององค์กรถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อบังคับ ระเบียบ และสอดคล้องกับนโยบายของชาติ มติคณะรัฐมนตรี ตามหลักธรรมาภิบาล จึงให้มี

หน่วยงานในสังกัดที่ขึ้นตรงผู้อำนวยการ ประกอบด้วย

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

1

1.1

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ดำเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที ่เพื่อสนับสนุน

ผู้อำนวยการในการดำเนินงานขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ

1.3

สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นสถาบันที

ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน เพิ ่มโอกาสและให้บริการ

สถานที ่สำหรับเอกชน วิสาหกิจดิจิทัลเริ ่มต้น ในการ

ร่วมกันดำเนินการต่อยอดการลงทุนหรือประกอบกิจการ

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล และร่วมมือกับ

บุคคลอื ่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล

รวมถึงการดำเนินการเกี ่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

ด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

1.2

ฝ่ายกิจการสำนักงาน เป็นกิจการของ

สำนักงานเพื่อการดำเนินงานโดยการจัดตั้งขึ้น

ไม่ว่าจะเรียกชื ่อใดก็ตาม เช่น องค์การ บริษัท สถาบัน

สำนักงาน เป็นต้น ซึ ่งมีรูปแบบพิเศษ ไม่ว่าเป็นการ

เข้าถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนกับ

บุคคลอื่น รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมอันเกิดจาก

ความร่วมมือต่าง ๆ หรือการดำเนินกิจการในลักษณะ

ทำนองเดียวกันเพื ่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตาม

มาตรา 34 โดยไม่แสวงหาผลกำไร

1.4

สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ ่มต้น เป็น

สถาบันเพื ่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ดิจิทัล

สตาร์ทอัพ” หรือวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นใหม่ที่สร้าง

ความเปลี ่ยนแปลงด้วยแนวคิดที ่แตกต่าง โดยใช้

กระบวนการและนวัตกรรมที ่ไม่เหมือนใคร สามารถ

ทำซ้ำ (Repeatable) ขยายตลาดได้ (Scalable)

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเติบโตอย่างก้าวกระโดด

(Exponential growth) และส่งเสริมให้เกิดนักธุรกิจ

รุ่นใหม่เป็นผู้ริเริ่มความคิดสร้างสรรค์โดยการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆ มาเป็นเครื ่องมือ

และกลไกในการต่อยอดสู่ระบบเศรษฐกิจ

27


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

เพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ระยะสั้น กลาง และยาว การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและ

เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์สำนักงานฯ แผนบริหารความเสี ่ยง แผนงบประมาณ แผนการลงทุนในโครงการสำคัญ

ที่มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินการดำเนินงานตามช่วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์

และแผนกลยุทธ์ เพื่อการปรับเปลี่ยนแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด รวมทั้งเกิด

การสื่อสารทางการตลาดสู่ประชาชนคนไทย พัฒนาให้เกิดการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการนำไป

ใช้ประโยชน์ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการบริหารจัดการภายในองค์กรที ่มีประสิทธิภาพ

และทันสมัย ประกอบด้วย

28

2

2.1

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่จัดทำ

นโยบายและแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้อง

กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการศึกษา เสนอแนะ

เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎ

ระเบียบ หรือมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง

การขับเคลื ่อนพร้อมจัดทำกลยุทธ์ขององค์กร ได้แก่

การกำหนดเป้าหมาย แผนงาน/โครงการในการดำเนิน

งาน ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว การให้การสนับสนุนใน

การจัดทำแผนปฏิบัติเพื ่อให้เป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไป

อย่างสอดประสานกันและเกิดผลสำเร็จ พร้อมทั้ง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

จัดทำแผนงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีขององค์กร ตลอดจนโครงการ

พิเศษ และดำเนินการพัฒนา ทบทวน ปรับปรุง

แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเพื ่อ

ให้เกิดผลสำเร็จให้เป็นไปในทิศทางที ่สอดคล้อง

กับเป้าหมายขององค์กร ติดตามและประเมินผล

ผลการดำเนินงานขององค์กร ทั ้งในระดับหน่วยงาน

และระดับประเทศ


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและ

ส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็น

ประโยชน์ต่อภาค “เศรษฐกิจดิจิทัล” ของประเทศ

สอดคล้องความต้องการตามนโยบายของชาติ

และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการสร้างเศรษฐกิจของ

ประเทศที่มีเสถียรภาพและมีความมั ่นคงอย่างยั ่งยืน

ประกอบด้วย

3.1

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร

สมัยใหม่ ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื ่อพัฒนาการเกษตร

สมัยใหม่และยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สอดคล้องกับ

การพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง

3

3.2

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรมและธุรกิจ ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศในกลุ่ม

เป้าหมาย First S-Curve และ New S-Curve เพื่อสร้าง

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของธุรกิจและอุตสาหกรรม

ของประเทศ ด้วยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ

ประเทศให้เป็นการผลิตฐาน Digital Economy

3.3

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ทำหน้าที่

ส่งเสริม สนับสนุนการตลาดและการลงทุนเทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัล เพื ่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ในการประยุกต์ใช้สำหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของ

ประเทศ

2930

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

4

กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัล

และนวัตกรรม

กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนา

ดิจิทัลและนวัตกรรมมีเป้าหมายเพื ่อ “บริหารจัดการ

โครงการพิเศษขนาดใหญ่ตามนโยบายรัฐบาล และ

ตามแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที ่สอดคล้อง

กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา

ดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม” การดำเนินงานที

เน้นความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นทั้ง

เครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ เน้นการทำงาน

เชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานและผ่านกลไก

ต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล เน้นการบริหารจัดการทรัพยากร

ขององค์กรให้มีจุดเน้นและเกิดผลกระทบในวงกว้าง

เน้นการทำงานเชิงรุกที่มีความยืดหยุ่นสามารถ

ปรับตัวรองรับการเปลี ่ยนแปลงใหม่ ๆ ประกอบด้วย

4.1

ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล

ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

นวัตกรรมบริการดิจิทัลและแพลตฟอร์ม ระบบปฏิบัติ

การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล เพื ่อเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

และศึกษา ค้นคว้า วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อ

ให้การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

4.2

ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ทำหน้าที่

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ประกอบด้วย การพัฒนา Smart People, Smart

Mobility, Smart Living, Smart Economy, Smart

Energy & Environment, Smart Governance

เชื่อมโยงการกระจายความเจริญด้านดิจิทัลที ่เหมาะสม

ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ ชุมชน และท้องถิ ่น


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล

5

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาและความมั่นคงด้านสังคม รวมถึงการ

สร้างและพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศ

สอดคล้องความต้องการ ตามนโยบายของชาติ

และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการสร้างสังคมคุณภาพ

ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ ประกอบด้วย

5.2

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ชุมชน ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิต การควบคุม

คุณภาพสินค้า/บริการ การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์/

บริการของชุมชน ขยายช่องทางการสื ่อสารผ่าน

การตลาดไร้พรมแดนและการบริหารที ่ยั่งยืน นำไปสู่

การเป็นชุมชนนวัตกรรมดิจิทัล

5.1

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความมั ่นคง ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัลเพื ่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และการ

สร้างรายได้ สร้างโอกาสทางอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป

5.3

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากำลังคนดิจิทัล

ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับ

การผลิต การพัฒนากำลังคนและยกระดับทักษะ

ความเชี ่ยวชาญของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ

31depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

หน่วยงานสังกัดผู้อำนวยการสำนักงานฯ

กลุ่มงานกิจการสาขา พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที ่ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามมาตรา 35 และขับเคลื ่อนการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ตามมาตรา 41 เพื่อการสร้างสังคมคุณภาพ ที ่มั่นคง และเศรษฐกิจที

มั่งคั่ง และยั่งยืนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ประกอบด้วย

32

6

6.1

6.3

ฝ่ายบริการเขตพื้นที่ภาคเหนือ

ประกอบด้วย 2 สาขา ดังนี้

สาขาภาคเหนือตอนบน

(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพู น

เชียงราย พะเยา น่าน แพร่)

สาขาภาคเหนือตอนล่าง

(พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ ตาก

กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี)

ฝ่ายบริการเขตพื้นที่ภาคกลางและ

ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 4 สาขา ดังนี ้

สาขาภาคกลางตอนบน

(นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)

สาขาภาคกลาง

(ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก

สมุทรปราการ)

สาขาภาคกลางตอนล่าง

(นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม)

สาขาภาคตะวันออก

(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)

6.2

6.4

ฝ่ายบริการเขตพื้นที่ภาคอีสาน

ประกอบด้วย 3 สาขา ดังนี้

สาขาภาคอีสานตอนบน

(หนองคาย เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

สาขาภาคอีสานตอนกลาง

(กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)

สาขาภาคอีสานตอนล่าง (อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา

ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

ฝ่ายบริการเขตพื้นที่ภาคใต้

ประกอบด้วย 2 สาขา ดังนี้

สาขาภาคใต้ตอนบน

(ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง

ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง)

สาขาภาคใต้ตอนล่าง

(สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

7

กลุ่มงานบริหารสำนักงาน

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารสำนักงาน

ให้ทันสมัย รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ขององค์กร ให้มีขีดความสามารถ และมีทักษะที

สอดคล้องกับการดำเนินงาน ของสำนักงานในการ

เป็นองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูงต่อไป

7.2

ฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กรและบุคคล

ทำหน้าที ่เสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ การจัดทำแผน

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาผลงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กร

จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร

ของดีป้า ให้บริการสารสนเทศด้วยข้อมูลที ่ทันสมัย และ

พัฒนา ดูแลความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

7.1

ฝ่ายอำนวยการสำนักงาน ทำหน้าที่สนับสนุน

การบริหารจัดการให้กับผู้บริหารระดับสูงและเป็น

ผู้ประสานงานการติดต่อสื ่อสาร การประชาสัมพันธ์

ที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์องค์กรโดยใช้สื ่อที่เหมาะสม

เป็นศูนย์กลางด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยให้

คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และ

ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ประสานงาน และ

ดำเนินการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

7.3

ฝ่ายบริหารการคลังและบริการกลาง

ทำหน้าที ่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหาร

งบประมาณ การเงิน การบัญชี และคลังพัสดุ

ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี

และกฎหมายที ่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำแผนควบคุม

ภายในประจำปี

33


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กรอบอัตรากาลัง

ของสานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล

ข้อมูลระดับการศึกษาของพนักงาน

จาแนกตามเพศ (หน่วย : ร้อยละ)

9.52%

17.46%

2.38%

19.04%

กรอบอัตรากำลังของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในปี 2561

มีจำนวนทั้งสิ้น 133 คน ไม่รวมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล 1 อัตรา และรองผู้อำนวยการ 4 อัตรา

22.22%

29.38%

บรรจุจริง จำนวน 126 คน (ณ 30 กันยายน 2561)

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ข้อมูลระดับการศึกษาของพนักงาน

จาแนกตามช่วงอายุ (หน่วย : ร้อยละ)

เพศชาย

เพศหญิง

20 - 30 31 - 40 41 - 50 50 ปีขึ้นไป

20

15

11.90%

10.31%

15.16%

10

5

0

7.93%

5.55%

3.17%

0.79%

8.73%

0.79% 0.79%

2.38%

7.14%

3.96%

3.96%

0.79%

4.76%

9.52%

0.79%

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

34

เพศชาย

เพศหญิง


ข้อมูลกรอบอัตรากาลัง

จาแนกตามระดับของตาแหน่งงาน (หน่วย : อัตรา)

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

16 อัตรา

9 อัตรา

7 อัตรา

15 อัตรา

5 อัตรา

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้อำนวยการฝ่าย

36 อัตรา

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส

ผู้จัดการ

เจ้าหน้าที่อาวุโส

27 อัตรา

เจ้าหน้าที่ 3

เจ้าหน้าที่ 2

เจ้าหน้าที่ 1

18 อัตรา

35


36

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

05

ข้อมูลสำคัญ

ทางการเงิน

ปี 2561


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สินทรัพย์

30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

30 กันยายน 2560

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2,470,543,603.71

878,706,545.70

ลูกหนี ้อื ่นระยะสั้น

235,350.25

130,289.71

รายได้ค้างรับ

5,743,063.13

33,976,690.30

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

252,000.00

-

วัสดุคงเหลือ

214,297.21

200,449.65

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

1,335,050.46

1,336,553.59

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2,478,323,364.76

914,350,528.95

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที ่มีภาระผูกพัน

-

1,800,000.00

ลูกหนี ้ระยะยาว

-

-

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

1,017,000.00

-

อาคารและอุปกรณ์

36,829,386.56

40,188,948.39

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

48,696,254.88

54,685,907.81

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื ่น

6,280.00

9,880.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

86,548,921.44

96,684,736.20

รวมสินทรัพย์

2,564,872,286.20

1,011,035,265.15

37


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล งบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หนี้สิน

30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

30 กันยายน 2560

(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า

67,867,824.47

25,302,324.83

เจ้าหนี ้อื ่นระยะสั้น

2,123,379.64

1,274,302.24

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

4,372,740.86

9,174,816.71

เงินรับฝากระยะสั้น

266,675,310.77

283,500,320.49

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที ่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

5,489,223.74

2,590,291.92

หนี ้สินหมุนเวียนอื ่น

249,906.54

700,000.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน

346,778,386.02

322,542,056.19

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว

10,928,506.43

8,366,488.35

ประมาณการหนี ้สินระยะยาว

8,964,141.21

15,042,570.20

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

19,892,647.64

23,409,058.55

รวมหนี้สิน

366,671,033.66

345,951,114.74

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

2,198,201,252.54

665,084,150.41

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน

724,629,403.03

724,629,403.03

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

1,473,571,849.51

(59,545,252.62)

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

2,198,201,252.54

665,084,150.41

38


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายได้

30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

30 กันยายน 2560

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รายได้จากงบประมาณ

1,798,601,600.00

133,913,400.00

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

40,230,523.18

21,877,102.73

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

98,686,000.00

20,000,000.00

รายได้อื่น

13,877,972.61

8,329,483.04

รวมรายได้

1,951,396,095.79

184,119,985.77

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

113,726,271.88

61,655,640.69

ค่าตอบแทน

2,395,400.00

5,214,626.26

ค่าใช้สอย

262,660,764.17

157,362,888.84

ค่าวัสดุ

2,183,138.57

3,822,445.09

ค่าสาธารณูปโภค

5,998,157.12

3,643,385.41

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

30,010,107.76

8,032,990.12

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

1,028,100.00

161,401.00

รวมค่าใช้จ่าย

418,001,939.50

239,893,377.41

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน

1,533,394,156.29

(55,773,391.64)

ต้นทุนทางการเงิน

(277,054.16)

(3,771,860.98)

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

1,533,117,102.13

(59,545,252.62)

39


40

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

หน่วย : บาท

ทุน

รายได้สูง (ต่ำ)

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอื่น

ของสินทรัพย์

สุทธิ/ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์

สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่ 30 กันยายน 2560 - ตามที ่รายงานไว้เดิม

724,629,403.03

(59,545,252.62)

-

665,084,150.41

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่ 30 กันยายน 2560 - หลังการปรับปรุง

724,629,403.03

(59,545,252.62)

-

665,084,150.41

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2561

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

724,629,403.03

1,533,117,102.13

-

1,533,117,102.13

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

724,629,403.03

1,473,571,849.51

-

2,198,201,252.54

41


42

06

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ความสำเร็จ

ที่โดดเด่น

ในปี 2561


การพัฒนากำลังคนและเพิ่มศักยภาพ

บุคลากรดิจิทัลของประเทศ

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

DIGITAL CEO

64 ราย

พัฒนาหลักสูตรความปลอดภัย

ด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล

ระดับ Professional

40 ราย

พัฒนาหลักสูตร Digital Literacy

แก่นักศึกษา

500 ราย

พัฒนากาลังคนดิจิทัลในระดับสากล

3,875 ราย

43


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

การพัฒนากำลังคน

และเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ดิจิทัลของประเทศ

44

พัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนผ่านระบบ

Coding Thailand.org

100,000 ราย

มีการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม

Codingthailand.org และ Thaidigizen.com

จำนวน 23,915 ครั้ง โดยมีการเข้าเรียนรู้ผ่าน

แพลตฟอร์มไม่น้อยกว่า 200,000 ครั้งต่อปี


การส่งเสริมและ

สนับสนุนสังคม

ดิจิทัลบนฐาน

ความรู้อย่างทั่วถึง

และตอบสนองวิถี

ชีวิตในอนาคต

ของประชาชน

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประชาชนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

อย่างเกิดประโยชน์ รู้เท่าทันและสร้างสรรค์

100,000 ราย

ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างรายได้และขยายโอกาสทางอาชีพ

สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล

20 ชุมชน

45


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

การพัฒนาศักยภาพ

ในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

Digital Startup

ระดับ Series A

ส่งเสริมให้เกิด Series A 2 ราย

บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด

บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด

คิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

พัฒนา Digital Startup กว่า 400 ราย

สู ่การจดจัดตั้งธุรกิจ

20 บริษัท

นำร่องสร้างต้นแบบธุรกิจดิจิทัลและ

Smart Factory ให้ดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล

46

สนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกว่า 380 ราย

และเกิดต้นแบบผู้ประกอบการที ่นำเทคโนโลยี

ดิจิทัลไปประยุกต์ใช้15 ราย

มูลค่าเพิ ่มกว่า 50 ล้านบาท


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

“ ปั ้ น Startup ข้ามชาติ “

47


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

depa ร่วม Tus-Holding เปิดตัว

China - Thailand Digital Incubator

วางเป้าหมายปั ้ น Startup ข้ามชาติ

ที ่งาน Digital Thailand Big Bang 2018 เริ่มด้วย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดตัว “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทัลเริ ่มต้นไทย-จีน”

หรือ “China-Thailand Digital Incubator” พร้อมด้วย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

เพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ และ Mr. Herbert Chen Chief Operating Officer,

Tus-Holdings Co.,Ltd.

ถือเป็นการจัดตั ้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจร่วมกัน

ระหว่างประเทศไทยและจีนเป็นครั ้งแรก สะท้อนถึง

ความพร้อมของไทยและจีนที ่จะสานสัมพันธ์สู่การเป็น

หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ในการขับเคลื ่อนการพัฒนา

ผู้ประกอบการ สนับสนุนให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพระหว่าง

ไทยและจีน ให้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลชั ้นสูง เช่น

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)

และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื ่อเตรียมความพร้อมและ

สร้างศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันและ

ขยายธุรกิจออกสู่ภูมิภาคและทั ่วโลก

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ดังกล่าว มีภารกิจสำคัญ คือ

1) ส่งเสริมการบ่มเพาะสตาร์ทอัพของประเทศไทย จีน

รวมถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียน ให้มีความพร้อมทาง

เทคโนโลยี ตลอดจนความพร้อมทางธุรกิจ

2) ส่งเสริมการอบรมและพัฒนาบุคลากรที ่มีทักษะ

ก่อเกิดความเชี่ยวชาญในการบ่มเพาะ และให้คำปรึกษา

แก่กลุ่มสตาร์ทอัพ

3) ดำเนินโครงการแลกเปลี ่ยน เพื ่อให้วิสาหกิจเริ ่มต้น

ไทยและจีน ให้เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

4) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านสตาร์ทอัพไทยและจีน

ที ่ผ่านการบ่มเพาะ

48

5) แสวงหาความร่วมมืออื ่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา

ระบบนิเวศในการส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ

อย่างมีประสิทธิภาพ


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

การพัฒนาระบบ

Digital Ecosystem

แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

พ.ศ. 2561 - 2564

ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 5 มีนาคม

2561 และการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื ่อ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

โดยครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมด

4 พื้นที่ ได้แก่

1) พื้นที่ภาคเหนือ

2) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3) พื้นที่ภาคใต้

4) พื้นที่ภาคตะวันออก

49


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

การพัฒนาระบบ

Digital Ecosystem

พลักดันมาตรการลดหย่อนภาษี

เงินได้ สำหรับผู้ประกอบการ SME

ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 200%

ดีป้า ขับเคลื ่อนมาตรการภาษีซอฟต์แวร์

200% ตามที ่ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ระดับสากล

50

ทั้งนี้ การหักภาษีต้องอยู่ในหลักเกณฑ์

เงื่อนไขที ่กรมสรรพากรกำหนดในวงเงิน

ไม่เกิน 100,000 บาท เพิ่มเติมถึงคำว่า

ลดภาษี 200% ว่าหัก 100% เป็นค่าใช้จ่าย

และหักค่าเสื่อมได้อีก 3 ปี รวมเป็น 200%


พันธมิตรด้าน

Smart City

ทั้งในและต่างประเทศ

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

80 หน่วยงาน

เกิดเครือข่ายพันธมิตรร่วมขับเคลื ่อนการ

พัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งภาครัฐและเอกชน

จากต่างประเทศและในประเทศกว่า80 หน่วยงาน

ผ่าน Smart City Alliance Thailand

https://web.facebook.com/ThaiSmartCity

51


52

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดีป้า ร่วมมือกับเครือข่ายระดับโลก

ในการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาทิ

ธนาคารโลก (World Bank)

องค์การส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศของญี่ปุ ่น JETRO

ดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เป็นรูปธรรม

ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี ่ปุ่น

ดำเนินกิจกรรมเพื ่อส่งเสริมการตระหนักรู้เรื ่องอินเทอร์เน็ตเพื ่อ

สรรพสิ่ง (IoT) ในประเทศไทย และนำการเปลี ่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล

ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน


“Digital Thailand

Big Bang 2018

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

มีผู้เข้าร่วมกว่า

355,000 คน

เกิดการลงทุนเจรจาธุรกิจของวิสาหกิจ

เริ่มต้นด้านดิจิทัล (Digital Startup) กว่า

500 ราย

สร้างบทบาทการรับรู้ในเวทีโลกกว่า

40 ประเทศทั่วโลก

เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่าง Startup และ

ผู้ประกอบการกว่า 100 ราย สร้างมูลค่า

การลงทุนกว่า

500 ล้านบาท

53


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

ด้วยโครงการตามยุทธศาสตร์ประเทศ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 267/2560 มอบหมายให้ดีป้า

เป็นเลขานุการร่วมของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะ โดยมี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็น

ประธานกรรมการขับเคลื ่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ได้รับรางวัล IDC Smart City Asia Pacific (SCAPA) ประจำปี 2561

โครงการเมืองอัจฉริยะจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งใน

ผู้ได้รับรางวัลโครงการเมืองอัจฉริยะยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

(ยกเว้นญี ่ปุ่น) ในการประกาศรางวัล IDC Smart City Asia Pacific

(SCAPA) ประจำปี 2561

54

โดยนำร่องพัฒนาเมืองอัจฉริยะในจังหวัดภูเก็ตในปี 2560

โดยในปี 2561 ได้ดำเนินการพัฒนาในพื ้นที ่เป้าหมาย 7 จังหวัด

เพิ่มเติม ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

ระยอง และ กทม.

“ขอนแก่นสมาร์ทเฮลธ์” ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการด้านสาธารณสุข

และการบริการสังคมดีเด่น และโครงการ “ภูเก็ตสมาร์ททัวริซึ่ม”

ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการด้านการท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม

หอสมุด และพื้นที่สาธารณะดีเด่น จาก 148 โครงการ


เมืองอัจฉริยะ

Smart City

@ภูเก็ต

Smart Public Safety

@ ป่าตอง อบจ. ภูเก็ต อบต. ไม้ขาว เฝ้าระวังอันตรายบนท้องถนน

Smart Tourism

เพื่อการวิเคราะห์และบริหารจัดการฐานข้อมูลนักท่องเที่ยว

Smart People

จัดตั้ง Phuket Smart City Innovation Park

เพิ่มทักษะการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

Smart City

@เชียงใหม่

Smart Public Safety @ ถนนนิมมานเหมินท์

Smart People ณ Chaing Mai Innovation Park

เพิ่มทักษะการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

Smart City

@ขอนแก่น

Smart City

@กรุงเทพฯ

Smart Mobility เพื่อความปลอดภัย

ในการเดินทาง ณ บริเวณกลางเมืองและรอบเมือง

Smart Health ที่ทุกคนเข้าถึงได้ นำร่อง

รพ. ศูนย์ขอนแก่น รพ. ศรีนครินทร์

Smart People

พัฒนาผู้นำการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

64 ท่าน (Digital CEO)

55


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

ด้วยโครงการขนาดใหญ่

จัดตั ้งสถาบันไอโอที เพื่ออนาคต (IoT Institute) ที่ศรีราชา

เพื่อพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้าน Data Science, IOT และ AI

ผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ผงาดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตะวันออก (EEC) ในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

เป็นสถาบันที ่เพิ่มโอกาสและให้บริการสถานที ่สำหรับเอกชน วิสาหกิจ

ดิจิทัลเริ ่มต้นในการร่วมกันดำเนินการต่อยอดการลงทุนหรือประกอบ

กิจการเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล และร่วมมือในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล

56


มีความร่วมมือกับธุรกิจ

ดิจิทัลระดับโลก ได้แก่

1

Nokia Solutions and Networks (Thailand) Limited

เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา สนับสนุน บ่มเพาะ และพัฒนาทักษะ

ด้านเทคโนโลยี 5G และ IOT ในระดับท้องถิ ่น ชุมชน อุตสาหกรรมและประเทศ

ในเรื่อง IoT Device/Application Testing Lab

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

2

Industry Platform Pte Ltd.

(หรือ Asia IoT Business Platform) เป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตร

ไอโอทีสากล (International IoT Alliance) เพื ่อส่งเสริมระบบนิเวศ

กระบวนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรในประเทศไทยและทั ่วภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Digital Park Thailand

ดีป้า ได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา Digital Park

Thailand ที่สำคัญ โดยชักชวนผู้ประกอบการต่าง

ประเทศเข้ามาร่วมลงทุน ดังนี้

1

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ได้แก่ Huawei, China Mobile International

และ China Aviation Cloud (CAC)

2

สหรัฐอเมริกา

ได้แก่ Aruba HP, Apple Inc., Facebook, Tesla,

NASA Ames Research Center และ Cisco

3

ไต้หวัน

ได้แก่ National Taiwan University (NTU), Asus,

Microsoft (และ Partner ได้แก่ ITRI MOXA และ

AVALUE), Institute for Information Industry

(III) และ MIC (หน่วยงานภายใต้ III)

57


58

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

07

บทวิเคราะห์สถานภาพและ

มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัล

ของไทย ปี 2560


กลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ

(Hardware & Smart device)

กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

(Software)

กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการสื่อสาร

(Communications)

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล

(Digital Service)

กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์

(Digital Content)

เทคโนโลยีในปี 2561 ประเทศไทยได้พัฒนาอย่างจริงจังเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

ดิจิทัล โดยมีแนวนโยบายด้านดิจิทัลของรัฐบาลที่ชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาและ

การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื ่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักการพัฒนาทั้งใน

เชิงเศรษกิจและสังคม นอกจากนี ้ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจ

และสังคม พ.ศ. 2560 ยังชี ้ประเด็นสำคัญในการส่งเสริมไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรม และนวัตกรรม การลงทุน การนำไปใช้ประโยชน์

ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงการพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศ

อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามพลวัตร

ของเทคโนโลยี โดยนิยามและขอบเขตได้วิวัฒนาการและขยายมาจากอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร (ICT) เดิม และสำหรับการส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัลในครั้งนี ้ จะนิยามอุตสาหกรรมค่อนข้างกว้าง หมายถึง “อุตสาหกรรมการ

ผลิต และบริการต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีดิจิทัล” แบ่งออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ กลุ่มฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ

(Hardware & Smart Device), กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software)

กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการสื่อสาร (Communications), กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้าน

ดิจิทัล (Digital Service) และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

สำหรับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยในภาพรวมนั ้น การลงทุนใน

ด้านโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร ทั้งในระบบไร้สายจากภาคเอกชนและระบบสาย

จากภาครัฐในพื้นที่ห่างไกลในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้ส่งผลบวกต่อเนื่องโดยธรรมชาติ

ไปสู่ตลาดอุปกรณ์โครงข่าย Core Network ตลาดอุปกรณ์ Smart Device ตลาด

Mobile Commerce ตลาด Data Center ตลาด Software Application และ

Software-enable Service ไปจนถึงตลาด Digital Content โดยในปัจจุบัน

อุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยนั ้นค่อนข้างเปิดกว้าง มีทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย

ผู้ให้บริการ ที ่เป็นผู้ประกอบการจากต่างประเทศรายใหญ่ และผู้ประกอบการไทย

หลายขนาด โดยตลาดดิจิทัลที ่โตขึ ้นจะทำให้ผู้ประกอบการทั้งระบบได้ประโยชน์ แต่

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เกิดและโตในไทยเองที่ส่วนใหญ่เป็น SME จะสามารถ

เก็บเกี่ยวโอกาสทางธุรกิจได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับศักยภาพในการแข่งขันของตัวเอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันที ่อยู่บนฐานของนวัตกรรม

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

Supporting Infrastructure

(Physical and Institutional

Infrastructure )

อุตสาหกรรมดิจิทัล

DIGITAL INDUSTRY

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยจะมีการเติบโต

ต่อเนื ่องทุกปี แต่ยังมีข้อจำกัดด้านการเติบโต เนื ่องจากผู้ประกอบการขนาดกลาง

และเล็กขาดแคลนเงินทุนในการขยายธุรกิจ และไม่สามารถขอกู้ยืมเงินได้ง่ายนัก ด้วย

ธุรกิจดิจิทัลส่วนใหญ่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่ธนาคารจะยอมรับได้ ยิ่งไปกว่านั ้น

อุตสาหกรรมยังขาดการลงทุนในด้านนวัตกรรมที ่นำไปสู่สินค้าและบริการที ่มีมูลค่าสูง

โดยเฉพาะอย่างยิ ่งไม่มีการเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาด้านดิจิทัลไปสู่ภาคอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ

59


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สถานภาพและมูลค่าตลาด อุตสาหกรรมดิจิทัลประจาปี 2560

Software

78,818

มูลค่า ล้านบาท

77,573

ล้านบาท

เพิ่ม 1.6%

78,818

ล้านบาท

ปี 2559 ปี 2560

คาดการณ์

เพิ่ม 15.2%

90,791

ล้านบาท

ปี 2561

เพิ่ม 17.5%

106,679

ล้านบาท

ปี 2562

Hardware &

Smart Device

294,542

มูลค่า ล้านบาท

294,542

ล้านบาท

ปี 2560

คาดการณ์

เพิ่ม 3%

303,379

ล้านบาท

เพิ่ม 5%

318,548

ล้านบาท

ปี 2561 ปี 2562

Digital

Service

36,326

มูลค่า ล้านบาท

36,326

ล้านบาท

ปี 2560

คาดการณ์

เพิ่ม 34%

48,677

ล้านบาท

เพิ่ม 34%

65,227

ล้านบาท

ปี 2561 ปี 2562

* ข้อมูลปี 2560 ที่มา สศด.

* ข้อมูลปี 2560 ที่มา สศด.

* ข้อมูลปี 2560 ที่มา สศด.

Digital Content

25,040

มูลค่า ล้านบาท

21,981

ล้านบาท

เพิ่ม 14%

25,040

ล้านบาท

คาดการณ์

เพิ่ม 7%

27,005

ล้านบาท

เพิ่ม 8%

29,358

ล้านบาท

Communications

577,329

มูลค่า ล้านบาท

535,989

ล้านบาท

เพิ่ม 7.7%

577,329

ล้านบาท

ภายใต้ภารกิจการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ในปี 2560 ดีป้า ดำเนินการสำรวจสถานภาพและ

มูลค่าตลาด

อุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Service)

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ

(Hardware and Smart Device)

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ (Software)

ประจำปี 2560 คาดการณ์ 2561 - 2562

เพื่อเป็นฐานข้อมูลที ่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม

และผู้ที่เกี ่ยวข้องในการนำไปใช้วางแผนยุทธศาสตร์

ขององค์กร ส่งผลให้เกิดการเติบโตและเข้มแข็งของ

60

ปี 2559 ปี 2560

ปี 2561 ปี 2562

** ข้อมูลปี 2560 ที่มา สศด.

ปี 2558 ปี 2559

ข้อมูลปี 2559 ที่มา สำนักงาน กสทช.

* จากการสำรวจข้อมูลประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ และอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล ปี 2560 คาดการณ์ปี 2561 - 2561 โดย ดีป้า

** จากการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2560 และคาดการณ์

ปี 2561 - 2562 โดย ดีป้า


อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

(Software)

มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ปี 2560 มีมูลค่าการบริโภค

ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ 78,818 ล้านบาท โดยเติบโตจากปี 2559

ร้อยละ 1.6 และมีมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ 51,702

ล้านบาท โดยเติบโตจากปี 2559 ร้อยละ 3.14

ในมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ แบ่งเป็นซอฟต์แวร์

สำเร็จรูป มูลค่า 13,669 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 7.37 และบริการซอฟต์แวร์

38,033 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 1.7 ทั้งหมดนี ้เป็นผลมาจากเป็นช่วงขาขึ้น

ของอุตสาหกรรมไอทีหลังจากที ่ชะลอตัวในช่วง 2 ปีที ่ผ่านมา เหตุผลที ่สถิติ

ในตลาดนี ้ดีขึ้นเพราะผู้ประกอบการมีการปรับตัวต่อการดำเนินธุรกิจเพื ่อให้

สอดคล้องกับกระแสของเทคโนโลยีใหม่ เช่น Cloud, Big Data ฯลฯ และ

ภาคธุรกิจมีการตื่นตัวเรื่องการทรานส์ฟอร์มองค์กรไปสู่ดิจิทัล ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น

ผลพวงจากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์

ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559

ปี 2560

ปี 2559

เติบโต (%)

มูลค่าบริโภค

มูลค่านำเข้า

30,735

31,158

-1.4%

ปี 2559

77,573

ปี 2560

78,818

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตเพื่อใช้

ในประเทศ ส่งออก In-house

48,083 3,619 17,088

46,415

+3.6%

เติบโต(%)

+1.6%

3,714

-2.6%

15,834

+7.92%

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

คาดการณ์ ปี 2561 และ 2562 ตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์

ของไทยจะเติบโตขึ้นร้อยละ 15.2 และ 17.5 ตามลำดับ จากปัจจัยการลงทุน

ด้าน Digital Transformation ยังคงต่อเนื ่องจากปีที ่ผ่านมา และการมาของ

เทคโนโลยีใหม่อย่าง AI และ Big Data Analytics เพื ่อสร้างความได้เปรียบ

ในการดำเนินธุรกิจ

มูลค่าการผลิต

ปี 2559

50,129

ปี 2560

51,702

เติบโต(%)

+3.14%

หน่วย : ร้อยละ

แนวโน้มตลาดในปี 2561 คือการแข่งขันที ่สูงขึ้น เพราะอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์กำลังเผชิญกับความท้าทายจาก Digital Transformation

ยังมีการเข้ามาของเทคโนโลยี Cloud Computing และบริการอย่าง SaaS

(Software as a Service) ที ่ทำให้รูปแบบการขายซอฟต์แวร์เปลี ่ยนแปลงไป

และผู้ใช้สามารถเลือกซื ้อซอฟต์แวร์จากที ่ใดก็ได้ นอกจากนี ้ยังมีแนวโน้ม

เทคโนโลยี Mega Trends จำนวน 5 ด้าน คือ Internet of things, Blockchain,

Robotics, Artificial Intelligence และ Quantum Computing ที ่คาดว่า

จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

อัตราการเติบโต ปี 2561

ปี 2562

< 10 ล้านบาท

> 10 - 50 ล้านบาท

> 50 - 100 ล้านบาท

> 100 - 500 ล้านบาท

> 500 ล้านบาท

12.00

19.05

19.00

17.00

8.88

17.25

26.45

22.40

11.17

10.25

รวม

15.2

17.5

61


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์

และอุปกรณ์อัจฉริยะ

(Hardware and Smart Device)

ภาพรวมมูลค่าตลาดฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะปี 2560 มีมูลค่า

294,542 ล้านบาท อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์

อัจฉริยะถูกขับเคลื ่อนจากการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล (Digital Transformation)

และผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือการแทรกแซงจากเทคโนโลยี (Disruptive

Technology) รวมทั้งหลังจากชะลอการลงทุนเปลี่ยนเครื่องมาระยะหนึ่ง

ปี 2560 จึงถึงเวลาต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่

คาดการณ์ว่าปี 2561 และ 2562 ตลาดฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ดิจิทัล

ของไทยจะเติบโตขึ ้นร้อยละ 3 - 5 เนื่องจากอุปกรณ์มีราคาถูกลง รูปแบบการซื ้อ

หรือพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี ่ยนเป็นซื ้อบริการมากขึ ้น ใช้บริการคลาวด์

มากขึ้น รวมถึง Internet of Things (IoT) ตัวเลขการลงทุนและขยายตัว

จะยังคงมีอยู่ แต่จะย้ายเป็นการลงทุน Data Center และให้บริการจาก ISP

หรือ Private Cloud ซึ่งจะมีเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

มูลค่าตลาดฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะปี 2560

และคาดการณ์เติบโตปี 2561 - 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2560 คาดการณ์เติบโตปี 2561 คาดการณ์เติบโตปี 2562

Hardware & Smart Device

(มูลค่าอุปกรณ์ทั้งหมด) 294,542 3% 5%

ล้านบาท

Smart Device

Hardware

216,584

ล้านบาท

62

77,958

96,154

58,692

54,372

7,366

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

Peripherals

Storage

Computer

Printer


อุตสาหกรรม

บริการด้านดิจิทัล

(Digital Service)

ในปีนี ้การสำรวจอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล มูลค่าตลาดรวม 36,326 ล้านบาท โดยบริการ

ด้านดิจิทัลแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ e-Content, e-Entertianment, e-Payment, e-Retail,

e-Transactions, e-Advertise, FinTech

ผลสำรวจและศึกษาข้อมูลมูลค่าอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล ปี 2560 พบประเด็นสำคัญที่ทำให้

อุตสาหกรรมมีการเติบโตขึ้น คือ กระแสของการใช้ดิจิทัลในทุกอุตสาหกรรม ทุกภาคบริการ และมีแนวโน้ม

อัตราการใช้ดิจิทัลเติบโตขึ้นในทุกภาคส่วน โดยมีประเด็นสำคัญ เช่น Social Platform, Cashless Society,

Blockchain, Chat Bot, 3D, Augmented Reality, และ Virtual Reality

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

มูลค่าของผู้ประกอบการดิจิทัลโดยตรง

ประเภท

e - Content

e - Entertainment

e - Payment

e - Retail

e - Transaction

Fintech

รวม

*e - Advertise

273 ล้านบาท

640 ล้านบาท

6,638 ล้านบาท

11,356 ล้านบาท

9,452 ล้านบาท

7,913 ล้านบาท

36,326

4,384 ล้านบาท

ล้านบาท

*ผู้ให้บริการทั ่วไปที่ประกอบธุรกิจดิจิทัล

63depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์

(Digital Content)

64

ดิจิทัลคอนเทนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมหลากหลาย

แขนง ทั้งอุตสาหกรรมบันเทิง อุตสาหกรรมภาพยนตร์ โทรทัศน์ การศึกษา

สื่อสิ ่งพิมพ์ และอื่น ๆ ประกอบกับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์เป็นอุตสาหกรรม

ที ่ถูกขับเคลื ่อนโดยปัจจัยด้านกระแสนิยม ความสนใจและพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค และการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

และต่อเนื ่อง ผลการสำรวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2560

คิดเป็น 25,040 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตโดยรวมร้อยละ 14 จากปี 2559

และคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มในการขยายตัวเพิ ่มขึ้นในปีถัดไป โดยแบ่งเป็นสาขา

แอนิเมชัน มูลค่า 3,799 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 4

สาขาคาแรคเตอร์ มูลค่า 1,960 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ ่มขึ้น จากปี 2559

ร้อยละ 16 และสาขาเกมมีมูลค่า 19,281 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ ่มขึ้น จากปี 2558

ร้อยละ 18

แนวโน้มการเติบโตในปี 2561 มูลค่าดิจิทัลคอนเทนต์ในไทยคาดว่าจะแตะ

ระดับกว่า 27,005 ล้านบาท และมีมูลค่ากว่า 29,358 ล้านบาทในปี 2562 โดยสาขา

อุตสาหกรรมแอนิเมชันถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ และยังคง

การเติบโตเป็นร้อยละ 4 ในปี 2562 ขณะที ่สาขาเกมคาดการณ์ว่าจะเติบโตถึง

ร้อยละ 9 และคาดว่าจะเติบโตขึ้นอีก ร้อยละ 9 ในปี 2562 สำหรับ

สาขาคาแรคเตอร์คาดการณ์ว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 12 ในปี 2561 และร้อยละ 11

ในปี 2562 ทั้งนี้ ตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าว เป็นไปตามการประเมินจากปริมาณ

งานที ่ผู้ประกอบการกำลังผลิต รวมทั้งแนวโน้มและปัจจัยบวกของตลาดที

คาดว่าจะส่งผลต่อการขยาตัวของอุตสาหกรรม

ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ในไทยได้ถูกขับเคลื ่อนด้วยธุรกิจประเภท

การรับจ้างผลิตรับทั ้งในและต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งในปี 2560 ตัวเลข

ผู้รับจ้างผลิตแอนิเมชันมีส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 54 ของมูลค่าแอนิเมชัน

ทั้งหมด ส่วนผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าเกมมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า

ร้อยละ 96 ของมูลค่าตลาดเกมทั ้งหมด ขณะที ่ผู้จัดจำหน่าย ผู้นำเข้าและ

ดูแลสิทธิคาแรคเตอร์มีส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 92

มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์

สาขาเกม

สาขาแอนิเมชัน

สาขาคาแรคเตอร์

4,029

14,228

1,573

2%

7%

3,965

16,329

15% 18%

1,687

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

19,830

21,981

25,040

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

4%

3,799

19,281

16% 1,960

+11% +14%


มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์

จำแนกตามสาขาของอุตสาหกรรมฯ

และคาดการณ์ปี 2561 - 2562

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประเทศไทยยังคงพึ่งพา

ตลาดต่างประเทศมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าลิขสิทธิ ์หรือรับจ้าง

ผลิต ทั้ง ๆ ที ่ผู้ประกอบการไทยมีฝีมือและมีศักยภาพที ่ได้รับการยอมรับ

จากทั ่วโลก การที ่ผู้ผลิตไทยจะมีผลงานที ่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็น

ของตัวเองมากขึ้น จะช่วยลดปัญหาการถูกกดราคาจากต่างประเทศ

ลดอัตราการนำเงินออกไปนอกประเทศ และสามารถเป็นรากฐานสำคัญของ

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

5,000

10,000

3,965

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

ทั้งนี ้ ดีป้าพร้อมจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ดิจิทัลประเทศไทย ทั้ง 5 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และ

อุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware & Smart Device), อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

(Software), อุตสาหกรรมด้านการสื่อสาร (Communications), อุตสาหกรรม

บริการด้านดิจิทัล (Digital Service) และอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์

(Digital Content) โดยดีป้าจะยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการให้สามารถ

แข่งขันและเติบโตในธุรกิจได้อย่างยั่งยืนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริม

ให้เกิดความสนใจในอุตสาหกรรม และการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ

ดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง การพัฒนาตลาดผ่าน Digital Event

and Marketing Fund การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลหน้าใหม่

ผ่าน Digital Startup Fund การกระตุ้นให้เกิดความต้องการในตลาดผ่านทาง

Digital Transformation Fund ไปจนถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการไปทำ

ตลาดต่างประเทศผ่าน Internationalization Voucher อีกด้วย

Animation

Game

Character

3,799 -4%

3,877 +2%

4,025 +4%

1,687

1,960 +16%

2,201 +12%

16,329

19,281 +18%

20,927 +9%

22,885 +9%

2,448

+11%

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

+11% +14% +7% +8%

21,981 25,040 27,005 29,358

หน่วย : ล้านบาท

65


08

66

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

การขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล

ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

(HPO: High Performance

Organization)


ดีป้า ได้รับผลคะแนนการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency

Assessment : ITA)

ประจาปีงบประมาณ 2561

ประกอบด้วย

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ความโปร่งใส

คุณธรรมการ

ทางานในหน่วยงาน

ความปลอด

จากการทุจริต

ในการปฏิบัติงาน

วัฒนธรรม

คุณธรรม

ในองค์กร

ความพร้อมรับผิด

คะแนน ITA เท่ากับ

84.63

คะแนน

67


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

Digital One Stop Service

(DOSS)

ดีป้า มีความมุ่งมั ่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สามารถ

เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ด้วยการเปิดศูนย์บริการด้านดิจิทัลครบวงจร

(Digital One Stop Service : DOSS) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

สำนักงานส่วนกลาง สาขาภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้

โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการในปี 2561 แล้วทั้งสิ้น 1,305 คน

ตัวอย่างการให้บริการ

1. รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110

2. ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล

3. การขอรับสิทธิส่งเสริมการลงทุน

4. ขึ้นทะเบียนผู้เชี ่ยวชาญ

5. Smart Visa

68


ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมผ่าน

7 กิจการสาขา 4 ภูมิภาคของไทย

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างทั่วถึง

1. สาขาภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่

2. สาขาภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก

3. สาขาภาคอีสานตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น 4. สาขาภาคอีสานตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี

5. สาขาภาคใต้ตอนบน จังหวัดภูเก็ต 6. สาขาภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดสงขลา 7. สาขาภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

69


70

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

09ตัวอย่างหน่วยงาน

ร่วมดำเนินงานที่สำคัญ


ลาดับ

1

2

บริษัท เทคฟาร์ม จำกัด

บริษัท อินฟิวส์ จำกัด

Partner

ประเภท

Digital Agriculture

Digital Agriculture

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

3

ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

Digital Community

4

1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

2. สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)

3. สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA)

4. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA)

5. สมาคมอีเลิร์นนิ ่งแห่งประเทศไทย (e-LAT)

6. สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT)

7. สมาคมธุรกิจบางกอก เอซีเอ็ม ซิกกราฟ (BASA)

Digital Transformation

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Digital Transformation

6

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื ่อสถาบันอาหาร

Digital Transformation

7

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

Digital Transformation

8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Digital Transformation

9

บริษัท ออโต้แพร์ จำกัด

Digital Transformation

10

บริษัท เจ็นเซิฟ จำกัด

Digital Transformation

11

บริษัท อรินแคร์ จำกัด

Digital Transformation

12

บริษัท แบร์คอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Digital Transformation

13

บริษัท สปอร์ตไลซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Digital Transformation

14

บริษัท เอสพีสมาร์ทแพลนท์ จำกัด

Digital Transformation

15

บริษัท ค็อบ เทคโนโลยี จำกัด

Digital Transformation

16

บริษัท บีเอ็มจี แอดไวซ์เซอรี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Digital Transformation

71


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ลาดับ

17

Partner

1. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2. กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์

ประเภท

Health care

18

INDUSTRY PLATFORM PTE. LTD.

Internet Of Thing (IOT)

19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Digital Manpower

20

มหาวิทยาลัยสยาม

Digital Manpower

21

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Digital Manpower

22

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Digital Manpower

23

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Digital Manpower

24

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Digital Manpower

25

มหาวิทยาลัยบูรพา

Digital Manpower

26

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Digital Manpower

27

มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี (นักศึกษา)

Digital Manpower

28

มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี (บุคลากร)

Digital Manpower

29

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Digital Manpower

30

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Digital Manpower

31

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (นักศึกษา)

Digital Manpower

32

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (บุคลากร)

Digital Manpower

33

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Digital Manpower

34

มหาวิทยาลัยพะเยา

72

Digital Manpower


ลาดับ

35

36

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Partner

ประเภท

Digital Manpower

Digital Manpower

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

37

38

39

40

41

42

43

44

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

CODE.ORG

บริษัท ซิตี ้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด

1. จังหวัดขอนแก่น

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น (สปสช.)

6. โรงพยาบาลขอนแก่น

7. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

8. เทศบาลนครขอนแก่น

9. สมาคมเฮลท์เทคประเทศไทย

10. สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11. ชมรมขอนแก่นเมกเกอร์คลับ

บริษัท โจวิท โกลบอล จำกัด

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Digital Manpower

Digital Manpower

Digital Manpower

Digital Manpower

Smart city

Smart City

Smart City

ทรัพย์สินทางปัญญา

73


depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

10

อนุกรรมการ

สำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล

74

คณะอนุกรรมการกากับ ดีป้า

ด้านการเงินและทรัพย์สิน

คำสั่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ที่ ค. 290/2561 เรื่องแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการกำกับ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเงินและทรัพย์สิน

ประกอบด้วย

1 นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง

ที ่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

กำกับสำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล

2 นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

ที ่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

กำกับสำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล

3

4

นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล

ประธานอนุกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รองประธานอนุกรรมการ

5

6

7

8

9

ผู้อำนวยการสำนักงบ

ประมาณ หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

นายปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

อนุกรรมการ

นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร)

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

(กลุ่มงานบริหารสำนักงาน)

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงองค์กร

คำสั่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ที่ ค. 291/2561 เรื่องแต่งตั้งคณอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย

1 นายอนุพร อรุณรัตน์

ที ่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

กำกับสำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล

2

3

4

5

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล

ประธานอนุกรรมการ

นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล

อนุกรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการ

การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มยุทธศาสตร์และ

บริหาร) อนุกรรมการ

6

7

8

9

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

(กลุ่มงานบริหารสำนักงาน)

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์

และงบประมาณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดการส่วนติดตาม

และประเมินผล

ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะอนุกรรมการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ที่ ค. 292/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย

คณะอนุกรรมการพิจารณา

การส่งเสริมและสนับสนุน

คำสั่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ที่ ค. 293/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

1

2

3

4

5

6

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที ่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

กำกับสำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประธานอนุกรรมการ

นางยุพา บัวธนา

อนุกรรมการ

นายธีรวุฒิ คงปรีชา

อนุกรรมการ

นายเติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์

อนุกรรมการ

นางสาวรติอร เอื้อธรรมาภิมุข

อนุกรรมการ

7

8

9

10

11

12

รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร)

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล)

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล)

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการ

(กลุ่มโครงการพิเศษ)

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรองค์กรและบุคคล

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดการส่วนบริหาร

และพัฒนาบุคคล

ผู้ช่วยเลขานุการ

1

2

3

4

5

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง

ที ่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

กำกับสำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

ที ่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

กำกับสำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประธานอนุกรรมการ

ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม หรือผู้แทน

อนุกรรมการ

นางฐิติภา สมิตินนท์

อนุกรรมการ

6

7

8

9

10

นายปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการที่

ผู้อำนวยการมอบหมาย (1)

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการที่

ผู้อำนวยการมอบหมาย (2)

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม

อุตสาหกรรมดิจิทัล

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดการส่วนส่งเสริม

การลงทุน

ผู้ช่วยเลขานุการ

75


76

depa annual report 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล


depa AR

Similar magazines