20.05.2019 Views

Medpodjetniški izobraževalni center: 5 let

Zbornik ob 5-letnici MIC SPSŠB Ljubljana 2016

Zbornik ob 5-letnici MIC SPSŠB Ljubljana

2016

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SPSŠB<br />

Ljubljana<br />

MEDPODJETNIŠKI<br />

IZOBRAŽEVALNI CENTER<br />

5 LET<br />

SPSŠB Ljubljana


SPSŠB Ljubljana<br />

MEDPODJETNIŠKI<br />

IZOBRAŽEVALNI CENTER<br />

5 LET<br />

2016


<strong>Medpodjetniški</strong> <strong>izobraževalni</strong> <strong>center</strong><br />

SPSŠB Ljubljana<br />

5 <strong>let</strong><br />

Urednik: Andrej Golinar<br />

Jezikovni pregled: Mateja Piškur<br />

Prelom in oblikovanje: Žiga Vuk<br />

Izdala in založila:<br />

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana<br />

Tisk: Demago d.o.o.<br />

Naklada: 100 izvodov<br />

Prva izdaja, prvi natis<br />

Ljubljana, 2016<br />

© Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana. Vse pravice pridržane.<br />

Brez dovoljenja avtorja in založnika je reproduciranje in razmnoževanje dela prepovedano.


Kazalo<br />

MIC – 5 <strong>let</strong> delovanja 7<br />

Fani Al-Mansour<br />

MIC SPSŠB Ljubljana – organizacijska enota z vizijo 11<br />

Miran Volk<br />

Prvi koraki MIC-a SPSŠB Ljubljana 17<br />

Marko Gale<br />

Izobraževanje brezposelnih oseb preko programov MIC-a 25<br />

Helena Dolinšek<br />

Usposabljanje serviserjev klimatskih naprav v osebnih vozilih 31<br />

Alojz Kranjc<br />

Izobraževanje odraslih 37<br />

Majda Grašič<br />

Zgodba o uspehu 43<br />

Lovro Hribernik


MIC – 5 <strong>let</strong> delovanja<br />

Srednja poklicna in strokovna šola<br />

Bežigrad - Ljubljana<br />

Fani Al-Mansour<br />

RAVNATELJICA SPSŠB LJUBLJANA<br />

<strong>Medpodjetniški</strong> <strong>izobraževalni</strong> <strong>center</strong> (v nadaljevanju MIC) je<br />

bil ustanovljen kot samostojna enota pod okriljem Srednje<br />

poklicne in strokovne šole Bežigrad – Ljubljana z namenom, da<br />

se zavod dejavno vključi v izvajanje različnih usposabljanj zainteresiranim<br />

s širšega področja Osrednjeslovenske regije, izvaja izobraževanja za<br />

odrasle, povezuje poslovne in socialne partnerje ter nudi možnost<br />

izvajanja praktičnega usposabljanja pri delodajalcih dijakom, odraslim<br />

udeležencem izobraževanja in študentom.<br />

7


V MIC so dejavno vključene tudi partnerske šole, s katerimi je zavod podpisal<br />

sporazum o sodelovanju (Šolski <strong>center</strong> Ljubljana in Srednja gradbena, geodetska<br />

in okoljevarstvena šola Ljubljana).<br />

Pomemben mejnik<br />

22. 2. 2011 dobi Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana nov<br />

ustanovitveni akt, ki opredeljuje novo (tretjo) enoto – <strong>Medpodjetniški</strong> <strong>izobraževalni</strong><br />

<strong>center</strong> (MIC).<br />

MIC vodi vodja enote, ki ga na to mesto imenuje ravnateljica zavoda.<br />

Dosedanji vodje MIC-a:<br />

<br />

<br />

<br />

od 22. 2. 2011 do 31. 8. 2013 je vodil MIC Marko Gale,<br />

od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015 je vodil MIC Anton Kokalj,<br />

1. 9. 2015 prevzame njegovo vodenje Miran Volk.<br />

Po ustanovitvi MIC-a smo za njegovo delo pridobili sredstva (v okviru operativnega<br />

programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2015 za<br />

projekt »Investicija v MIC Osrednjeslovenske regije«), ki smo jih prednostno<br />

namenili posodabljanju šolskih učnih delavnic, ki bodo služile potrebam dejavnosti<br />

MIC-a. Tako smo v <strong>let</strong>u 2012 posodobili in opremili avtomehanično,<br />

avtoličarsko in avtokleparsko delavnico, v <strong>let</strong>u 2014 in 2015 pa laboratorij<br />

diagnostike (bivša učilnica KEM) in ostale delavnice iz lastnih sredstev. Del<br />

sredstev smo namenili tudi posodabljanju opreme partnerskih šol (ŠC Ljubljana<br />

in Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana).<br />

Danes v sodobnih specializiranih laboratorijih in delavnicah izvajamo izobraževanja<br />

odraslih za vse programe, za katere je šola verificirana (za posameznike,<br />

nezaposlene ali iskalce prve zaposlitve, prekvalifikacije in dokvalifikacije za potrebe<br />

gospodarstva in obrti …), usposabljanja za pripravo na potrjevanje NPK<br />

in potrjevanja NPK, izobraževanja za brezposelne, usposabljanja za potrebe<br />

partnerjev in posameznikov, seminarje, tečaje ter druga izobraževanja in usposabljanja.<br />

Določene dejavnosti izvajamo skupaj s partnerskimi šolami.<br />

8


V okvir delovanja MIC-a sodi:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

okrepljeno sodelovanje s panožnimi sekcijami OZS in GZS, ZRSZ,<br />

CPU, CPI, Skupnostjo IO in Skupnostjo MIC ter ostalimi institucijami,<br />

ki vplivajo na delo enote;<br />

dejavno vključevanje v projekte CPI in ZRSŠ (prenova programov<br />

IO), s tem omogočiti delavcem šole, da s svojim strokovnim znanjem<br />

prispevajo k oblikovanju kvalitetnih in na kompetence naravnanih<br />

<strong>izobraževalni</strong>h programov;<br />

sodelovanje na državnih in mednarodnih projektih z vidika pridobivanja<br />

novih znanj in izkušenj tako za slušatelje IO kot za ostale zaposlene;<br />

sodelovanje na državnih in mednarodnih projektih z vidika vseživljenjskega<br />

učenja ali možnosti izobraževanja in usposabljanja dijakov,<br />

odraslih zaposlenih, brezposelnih, iskalcev prve zaposlitve, marginalnih<br />

skupin, starejših …;<br />

spremljanje novosti na področju delovanja MIC-a ter dejavno vključevanje<br />

v pripravo in izvajanje novih programov oziroma prenovo obstoječih<br />

programov (konkuriranje na razpisih MIZŠ ali drugih institucij,<br />

možnost izobraževanja za redke poklice;<br />

medsebojno sodelovanje s podjetji v okviru izobraževanja za naše ali<br />

njihove zaposlene ter dijake, ki vstopajo na trg dela<br />

ter razvijanje novih področij (specializacije, nova usposabljanja in<br />

tečaji).<br />

Poslanstvo MIC-a je vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje<br />

zaposlenih, dijakov, odraslih, brezposelnih ali iskalcev prve<br />

zaposlitve. Želimo postati vodilni MIC Osrednjeslovenske regije,<br />

ki povezuje sorodne šole in gospodarstvo tako v domačem kot<br />

mednarodnem okolju.<br />

9


10


MIC SPSŠB Ljubljana –<br />

organizacijska enota<br />

z vizijo<br />

Miran Volk<br />

VODJA ENOTE MIC<br />

<strong>Medpodjetniški</strong> <strong>izobraževalni</strong> <strong>center</strong> je bil v našem zavodu<br />

ustanovljen s ciljem hitrejšega in bolj kakovostnega pretoka<br />

znanja med šolami in gospodarstvom. Vodilo razvoja MIC-a<br />

je povezovanje šole z ostalimi <strong>izobraževalni</strong>mi organizacijami, z<br />

gospodarstvom in obrtjo, Zavodom RS za zaposlovanje ter ostalimi<br />

zainteresiranimi partnerji.<br />

11


Poslanstvo<br />

Osnovno poslanstvo MIC-a je vzpostaviti sistem izobraževanja in usposabljanja,<br />

ki se bo lahko odzival na nove zahteve trga, gospodarstva in razvoj novih<br />

tehnologij. Z organiziranjem in izvajanjem izobraževanj na različnih ravneh<br />

bomo lahko zadovoljevali potrebe, ki se pojavljajo kot rezultat razvoja gospodarstva,<br />

trga in tehnologije, in s tem gradili most med formalnim šolskim<br />

sistemom in gospodarstvom.<br />

Z usposabljanjem za pridobivanje certifikatov na nivoju nacionalnih poklicnih<br />

kvalifikacij bomo omogočali izkušenim strokovnjakom, ki so si svoje znanje in<br />

kompetence pridobili z dolgo<strong>let</strong>nim delom na svojem tehničnem področju in<br />

za to področje nimajo formalne izobrazbe, da bodo preko sistema nacionalnih<br />

poklicnih kvalifikacij pridobili tudi uradni certifikat za svoje kompetence. Še<br />

posebej je tako usposabljanje pomembno za brezposelne, saj lahko s takim<br />

certifikatom bistveno pripomoremo k svoji zaposljivosti tako v Sloveniji kot<br />

tudi drugje v Evropi.<br />

Prav tako je pomembno delo z dijaki pri praktičnem usposabljanju, saj bomo<br />

skupaj s partnerji iz gospodarstva gradili neposredno povezavo med dijaki in<br />

bodočimi delodajalci, kar bo dvignilo raven zaposljivosti naših dijakov po končanem<br />

izobraževanju in s tem zmanjšalo število brezposelnih mladostnikov.<br />

12


S promocijskimi dejavnostmi in strokovnimi usposabljanji bomo lahko vplivali<br />

na povezovanje kadrovskega potenciala s podjetji znotraj posameznih panog<br />

v smeri sodobnih tehnologij in perspektivnih panog v gospodarstvu.<br />

MIC pomembno pomaga mladim pri izgradnji njihovega strokovnega razvoja<br />

v smislu kariernega svetovanja in usmerjanja v področja, ki so perspektivna.<br />

Z organizacijo strokovnih posvetov in izmenjavo primerov dobre prakse pa<br />

bomo izboljšali raven sodelovanja med <strong>izobraževalni</strong>mi inštitucijami in gospodarstvom.<br />

Preteklo <strong>let</strong>o<br />

V preteklem <strong>let</strong>u smo v MIC-u izobraževali odrasle v naslednjih programih:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

v nižjem poklicnem programu z nazivoma Pomočnik v tehnoloških<br />

procesih ter Preoblikovalec tekstilij, kjer izobraževanje traja dve <strong>let</strong>i,<br />

uspešno končan program pomeni III. stopnjo izobrazbe;<br />

v srednjem poklicnem programu z nazivi Oblikovalec kovin - orodjar,<br />

Mehatronik operater, Klepar - krovec, Avtokaroserist, Avtoserviser<br />

in Izdelovalec oblačil, kjer izobraževanje traja tri <strong>let</strong>a in se konča z<br />

zaključnim izpitom, kandidat pridobi IV. izobrazbeno stopnjo;<br />

v poklicno-tehniškem izobraževanju z nazivi Strojni tehnik, Tehnik<br />

mehatronike, Avtoservisni tehnik, Logistični tehnik in Ustvarjalec<br />

modnih oblačil, kjer je dve<strong>let</strong>ni <strong>izobraževalni</strong> program nadaljevanje<br />

tri<strong>let</strong>nega poklicnega programa in se konča s poklicno maturo, kandidat<br />

pridobi V. izobrazbeno stopnjo;<br />

v srednjem strokovnem programu z nazivoma Logistični tehnik in<br />

Ustvarjalec modnih oblačil, kjer izobraževanje traja štiri <strong>let</strong>a in se<br />

konča s poklicno maturo, kandidat pridobi V. izobrazbeno stopnjo.<br />

Vseh kandidatov, ki so obiskovali omenjene programe, je bilo v preteklem <strong>let</strong>u<br />

339.<br />

13


Pri usposabljanju odraslih za NPK smo v <strong>let</strong>u 2015 izvedli izobraževanje<br />

Operater/operaterka na CNC-stroju z 81 kandidati, od katerih jih je bilo 72<br />

uspešnih. Izobraževanje za TIG-varilca je obiskovalo 17 kandidatov in vsi so<br />

bili uspešni. Poleg tega smo izvedli tudi izobraževanje za naziv Vzdrževalec/<br />

vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka ter Voznik/voznica viličarja.<br />

Na področju tekstilstva je bilo 25 kandidatov, od tega 24 uspešnih. Skupno<br />

število udeležencev raznih izobraževanj je bilo 116.<br />

Za NPK je bilo razpisanih 24 rokov, v katerih se je prijavilo 93 kandidatov,<br />

uspešnih je bilo 85 kandidatov.<br />

Vizija razvoja<br />

Vizija MIC-a je postati prepoznavna razvojno-izobraževalna institucija, ki bo<br />

skupaj z gospodarskimi partnerji trgu zagotavljala pogoje za doseganje tistih<br />

ustreznih kompetenc, ki jih gospodarstvo za svoje delovanje in razvoj nujno<br />

potrebuje. Skupaj z gospodarskimi partnerji bo treba razvijati tiste ključne<br />

skupne projekte, ki bodo po zakonitosti vseživljenjskega učenja omogočali<br />

stalen razvoj kadrovskega potenciala v smeri razvoja tehnologije in metod<br />

dela ter prenosa znanja znotraj sistema.<br />

V smislu zagotavljanja omenjenega so pomembna naslednja področja delovanja:<br />

<br />

<br />

izobraževanje, ki se odvija predvsem v smeri zagotavljanja pogojev<br />

za pridobitev formalnih kvalifikacij, kot so sistem izobraževanje odraslih,<br />

sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, neformalno izobraževanje<br />

za pridobitev različnega znanja in spretnosti, tečaji slovenskega<br />

jezika in drugih osnovnih znanj za tujce;<br />

izdelki in storitve, kjer gre predvsem za izobraževanja, tečaje, svetovanja<br />

na temo kariernega razvoja, vodenje svetovalnih dejavnosti za<br />

pripravo, vodenje in spremljanje projektov, delavnice na temo podjetništva,<br />

razvoj podjetniške ideje od zamisli do prototipa in maloserijske<br />

proizvodnje;<br />

14


svetovanje pri uvajanju sodobnih tehnologij za poučevanje, praktično<br />

usposabljanje in pridobivanje ustreznih poklicnih kompetenc in kvalifikacij.<br />

Prav tako je pomembna uporaba sodobne IKT-tehnologije,<br />

ki nam omogoča nazornejše podajanje snovi, razumljivejšo in enostavno<br />

razlago včasih kar zap<strong>let</strong>enih zakonitosti delovanja sodobnih<br />

sistemov v avtomobilski industriji in ostali sodobni tehnologiji.<br />

Zaključek<br />

<strong>Medpodjetniški</strong> <strong>izobraževalni</strong> <strong>center</strong> je vsekakor oblika organizacije, ki s svojim<br />

mestom v izobraževalnem in gospodarskem sistemu ponuja zelo različne<br />

možnosti in koristi tako šolskemu sistemu, njenim institucijam in udeležencem<br />

pedagoškega procesa kot tudi gospodarstvu, saj še posebej gospodarstvo<br />

potrebuje usposobljen kader za izvajanje in obvladovanje vse zahtevnejših<br />

procesov razvoja in proizvodnje. Od nas pa je seveda odvisno, kako bomo<br />

izkoristili možnosti in priložnosti, ki so nam ponujene.<br />

15


16


Prvi koraki MIC-a<br />

SPSŠB Ljubljana<br />

v dve<strong>let</strong>nem obdobju po ustanovitvi<br />

Marko Gale<br />

VODJA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA<br />

V<br />

zimskem obdobju <strong>let</strong>a 2011, konec februarja, je bila formalno<br />

ustanovljena nova, tretja enota našega javnega zavoda,<br />

imenovana <strong>Medpodjetniški</strong> <strong>izobraževalni</strong> <strong>center</strong> Srednje poklicne<br />

in strokovne šole Bežigrad – Ljubljana, s kratkim nazivom MIC SPSŠB<br />

Ljubljana (v nadaljevanju: MIC). To je bil velik, zgodovinski korak v razvoju<br />

zavoda, saj je predstavljal udejanjenje ideje o širitvi delovanja zavoda na<br />

nova področja izobraževanja in usposabljanja, ki jih doslej ni pokrival, saj<br />

mu tega ni omogočal njegov pravni status.<br />

17


MIC je udejanjenje dolgo<strong>let</strong>nih idej o sistematični ureditvi tega področja, hkrati<br />

pa je zavodu, ki je v osnovi javna izobraževalna organizacija, odprl nove<br />

možnosti, da poleg opravljanja neprofitnih <strong>izobraževalni</strong>h dejavnosti pravno<br />

formalno in sistematizirano izvaja tudi tržne dejavnosti v sferi izobraževanja in<br />

usposabljanja odraslih in brezposelnih oseb ter ponudi roko gospodarstvu, ki<br />

izraža potrebe po takih izobraževanjih in usposabljanjih.<br />

V procesu ustanovitve MIC-a je vztrajno, intenzivno in predano naredila vse<br />

potrebne korake ravnateljica zavoda, karizmatična gospa Fani Al-Mansour, ki<br />

je, tudi s pomočjo svoje ekipe, znala premagati vse ovire, ki so se pojavljale na<br />

tej poti in ki jih ni bilo ravno malo. Zato ji je treba izreči vsa priznanja in pohvale,<br />

saj je pomen in ugled zavoda v našem prostoru v obdobju njenega vodenja<br />

precej zrasel. To dokazuje, poleg ostalega, tudi nagrada za izjemne dosežke<br />

na področju srednjega šolstva, ki ji jo je v <strong>let</strong>u 2015 podelila Republika Slovenija.<br />

Na njeno povabilo, ki sem ga z zadovoljstvom sprejel, sem bil imenovan<br />

za prvega vodjo MIC-a SPSŠB Ljubljana.<br />

Vodenje nove enote sem prevzel marca 2011. MIC je ob ustanovitvi osnoval<br />

svoje delovanje z enakovrednim interesnim sodelovanjem treh partnerjev:<br />

<br />

<br />

<br />

Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad – Ljubljana,<br />

Šolskega centra Ljubljana in<br />

Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana.<br />

V skupnih korakih, na osnovi interesa omenjenih partnerjev, je bilo omogočeno<br />

delovanje MIC-a na naslednjih področjih: avtoremont, strojništvo, mehatronika,<br />

tekstilstvo, geodezija, gradbeništvo, varilstvo, lesarstvo, okoljevarstvo in<br />

področje varovanja.<br />

Ob ustanovitvi MIC-a je bila posebna skrb posvečena materialnim pogojem.<br />

Analiza stanja je pokazala, da MIC razpolaga z relativno veliko količino prostorov,<br />

resursov in kvalitetnih strokovnih kadrov, ki dobro pokrivajo posamezna<br />

področja njegovega delovanja. Kljub temu pa nekateri prostori in oprema niso<br />

bili primerni za izvajanje kvalitetnega izobraževanja v najsodobnejših pogojih.<br />

18


19


Zaradi navedenega je bila moja prva in primarna naloga operativno izpeljati<br />

finančni projekt, ki je zajemal prenovitev prostorov in nabavo najsodobnejše<br />

tehnične, tehnološke, programske in ostale vrste opreme, ki bo v prihodnosti<br />

omogočala realizacijo razvojnih načrtov MIC-a. Konec <strong>let</strong>a 2010 (natančneje<br />

31. 12. 2010) je bil objavljen drugi nacionalni javni razpis MIZŠ za izbor operacij<br />

sofinanciranja investicij v medpodjetniške izobraževalne centre iz naslova<br />

evropskih sredstev za regionalni razvoj. Prijavni rok je bil relativno kratek,<br />

zahtevana prijavna dokumentacija pa zelo obširna; v postopku prijave je bilo<br />

potrebno pripraviti, izpolniti in oddati veliko različnih obrazcev, dokazil, potrdil,<br />

načrtov, analiz, izpisov in drugih dokumentov ter obveznih prilog. Med osmimi<br />

prijavljenimi MIC-i so bili po posebnih točkovnih kriterijih izbrani štirje, med<br />

njimi tudi naš novoustanovljeni MIC SPSŠB Ljubljana. To je bil pomemben in<br />

uspešen dosežek, saj je s tem bila omogočena in vzpostavljena realna možnost<br />

uspešne posodobitve materialnih in tehničnih izhodišč za delovanje MIC-a.<br />

Zaradi pritožb neizbranih prijaviteljev je prišlo do zakasnitve začetka črpanja<br />

predvidenih finančnih sredstev, ki se je tako lahko pričelo šele avgusta 2011.<br />

Ta zakasnitev je povzročila časovno stisko ob zaključku črpanja finančnih<br />

sredstev EU, ki je postavila skrajni rok koriščenja odobrenih sredstev 15. 9.<br />

2013. Dodatno težavo so predstavljale tudi ostale omejitve (restriktivna zakonodaja,<br />

npr. Zakon o javnem naročanju) ter tehnične težave (nekompatibilna<br />

in vsebinsko zelo različna oprema za tehnična in strokovna področja delovanja<br />

MIC-a: oprema za avtoremont, učila za avtodiagnostiko, CNC-stroji, varilni<br />

roboti, lesnoobdelovalni stroji, gradbena mehanizacija, geodetski instrumenti,<br />

detektorji in analizatorji okolja, kamnoseštvo, telemarketing, specialna pro-<br />

20


gramska oprema in računalniška orodja, vozila ipd.). Vse navedeno je pomenilo<br />

naporno pripravo in izvedbo velikega števila javnih razpisov. Tako v <strong>let</strong>u<br />

2011 nismo uspeli črpati omembe vrednih sredstev. Toliko bolj smo zavihali rokave<br />

v <strong>let</strong>ih 2012 in 2013; uspeli smo posodobiti materialne pogoje ter porabiti<br />

odobrena nepovratna finančna sredstva pravočasno ter v celotnem obsegu.<br />

MIC-u je v oktobru 2013 komisija EU uspešno potrdila vsebinsko in finančno<br />

poročilo koriščenja sredstev EU. To je pomenilo, da lahko pri svojem delovanju<br />

uporablja sanirane, preurejene in posodobljene prostorske možnosti ter<br />

hkrati razpolaga z modernizirano in novo najsodobnejšo opremo. Vse tehnične<br />

ovire so bile s tem dokončno odpravljene. Naslednji zelo pomemben<br />

dosežek MIC-a je bil uresničen.<br />

V omenjenem obdobju, od <strong>let</strong>a 2011 dalje, je MIC uspešno začel izvajati svoje<br />

osnovno poslanstvo. Pod njegovim okriljem so se izobraževale in usposabljale<br />

odrasle osebe in brezposelni na naslednjih področjih: avtoremontna dejavnost,<br />

tekstilstvo, logistika, geodezija, gradbeništvo, okoljevarstvo, ekonomija,<br />

lesarstvo in strojništvo.<br />

Poskusno je bilo v prostorih MIC-a izvedeno praktično usposabljanje z delom<br />

(PUD) za dijake, ki iz zdravstvenih ali osebnih razlogov niso zmogli opraviti<br />

svojih obveznosti v podjetjih.<br />

Izvajali so se tečaji CNC za podjetja, ki so se zanimala za tovrstno obliko<br />

usposabljanja, ter tečaji na področju tekstilstva za iskalce zaposlitve za <strong>center</strong><br />

DSP. Samostojno in za potrebe partnerskega izvajalca CPU je MIC redno<br />

21


izvajal usposabljanja in pridobivanja certifikatov za osebe, ki rokujejo s toplogrednimi<br />

plini.<br />

Posebna pozornost je bila namenjena področju nacionalnih poklicnih kvalifikacij<br />

(NPK). V istem obdobju je bilo realizirano izobraževanje učiteljev za člane<br />

komisij v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter po uspešno opravljenem<br />

izpitu vpis usposobljenih učiteljev v register članov komisij NPK. Pridobili smo<br />

svetovalca za področje NPK. Poleg tega je bil MIC kot novi izvajalec vpisan v<br />

register izvajalcev preverjanja in potrjevanja NPK na skupaj 13 programih na<br />

področju avtoremonta, strojništva, tekstilstva in logistike.<br />

V okviru navedenega je bilo v <strong>let</strong>ih 2011, 2012 in 2013 realizirano izobraževanje<br />

in usposabljanje za več kot 120 odraslih oseb na področjih avtoremonta,<br />

tekstilstva, logistike, geodezije, gradbeništva, okoljevarstva, ekonomije, lesarstva<br />

in strojništva. Organiziranih in uspešno opravljenih je bilo preko 570 izpitov,<br />

priprav, potrjevanj in preverjanj NPK, zaključnih izpitov in poklicnih matur. MIC<br />

je sodeloval v skupaj 9 projektih prijavitelja in partnerjev. V tem obdobju je MIC<br />

zaposlil 2 osebi, hkrati pa je po potrebi sodelovalo 9 zunanjih strokovnjakov.<br />

Septembra 2013, ob novem prerazporejanju zadolžitev znotraj ekipe vodstva<br />

zavoda, sem vodenje MIC-a predal nasledniku. Če se danes ozrem nazaj na<br />

prehojeno pot, lahko rečem, da ni bila ravno lahka in enostavna. Nasprotno,<br />

stalno se je pojavljalo veliko težav in ovir različnega izvora (pravnih, stvarnih,<br />

objektivnih, pa seveda tudi subjektivnih). Vse te težave in ovire sem sprejemal<br />

kot izzive in vedno iskal poti, ki bi me usmerile k ciljem in jih čim uspešneje<br />

tudi dosegle. Menim, da sem bil pri tem uspešen, saj to potrjujejo tudi zgoraj<br />

navedeni rezultati. Jasno, brez pomoči ravnateljice, ostalih članov vodstva in<br />

podpore celotnega kolektiva zavoda SPSŠB Ljubljana to ne bi bilo možno.<br />

Menim, da so bile v prvih dveh <strong>let</strong>ih obstoja MIC-a postavljene dobre osnove<br />

oz. izhodišča za kvalitetno, uspešno in učinkovito izpolnjevanje njegovega<br />

poslanstva. Največji napredek je bil narejen na področju izboljšanja materialnih<br />

pogojev za kvalitetno izvajanje tečajev, izobraževanj in usposabljanj. Tudi<br />

pri sodelovanju z gospodarstvom so bili narejeni ključni koraki. S temi osnovami<br />

in izhodišči bo lahko MIC uspešno deloval v prihodnosti in se bo še<br />

naprej lahko učinkovito spoprijemal z izzivi v prihodnjih obdobjih in situacijah.<br />

22


23


24


Izobraževanje<br />

brezposelnih oseb<br />

preko programov<br />

MIC-a<br />

Helena Dolinšek<br />

KOORDINATORICA DELOVNEGA PODROČJA<br />

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE<br />

Na Območni službi Ljubljana že tretje <strong>let</strong>o sodelujemo z<br />

<strong>Medpodjetniški</strong>m centrom Srednje poklicne in strokovne šole<br />

Bežigrad – Ljubljana. V okviru tega centra sodelujeta še Srednja<br />

gradbena in okoljevarstvena šola Ljubljana in Šolski <strong>center</strong> Ljubljana.<br />

Skupaj izobražujejo različno pa<strong>let</strong>o programov izobraževanja po meri<br />

delodajalcev.<br />

25


Trg delovne sile nam kaže, da dobri delodajalci na ponujena prosta delovna<br />

mesta težko dobijo ustrezne kandidate, kar je v veliki meri posledica njihovih<br />

pomanjkljivih kompetenc. Zato se vedno bolj kažejo potrebe po izvedbi takih<br />

programov, ki imajo velik delež praktičnega usposabljanja. Programi MIC-a<br />

udeležence opremijo z dodatnimi znanji in veščinami tako, da so bolj konkurenčni<br />

na trgu delovne sile.<br />

Na Zavodu RS za zaposlovanje smo zadovoljni, da lahko poleg institucionalnega<br />

izobraževanja, ki poteka v sodelovanju z MDDZS, financirano z evropskimi<br />

sredstvi, naše brezposelne osebe vključujemo v programe MIC-a. Le-te<br />

financira MŠIZ. Programi pa so neposredno vezani na zaposlitev. Od programov<br />

ESS se razlikujejo predvsem v dolžini prakse, ki je sestavni del izobraževanja.<br />

Sodelovanje med Zavodom in SPSŠB Ljubljana je zelo dobro, predvsem pa<br />

učinkovito. Zavod za zaposlovanje usklajene programe s strani MIC-a potrdi<br />

na osnovi potreb po delavcih, ki so potrebni na trgu dela. S skupnimi močmi<br />

tudi prilagodimo vsebino programov v okviru 104 ur, od tega je več kot 60 %<br />

prakse, ki jo določi MŠIZ.<br />

To, da so programi dobri in usklajeni s trgom delovne sile, nam kažejo podatki,<br />

da je po končanem usposabljanju več kot 60 % izhodov v zaposlitev.<br />

V tabeli je prikazano število udeležencev po <strong>let</strong>ih in programih:<br />

Leto 2013<br />

Program<br />

Število vključenih<br />

Preoblikovanje tekstilij 19<br />

Operater na CNC-stroju 29<br />

MIG/MAG-varjenje 10<br />

Avtomehanik 11<br />

TIG-varjenje 16<br />

CAD-programi 12<br />

26


27


Program<br />

Število vključenih<br />

Zaključna dela v gradbeništvu 11<br />

Oblikovanje lesa 10<br />

Skupaj 108<br />

Leto 2014<br />

Program<br />

Število vključenih<br />

Operater na CNC-stroju 24<br />

CAD-programi 11<br />

Skupaj 35<br />

Leto 2015<br />

Program<br />

Število vključenih<br />

Operater na CNC-stroju 44<br />

TIG-varilec 23<br />

Skupaj 67<br />

Zaradi kvalitetne predstavitve in kvalitetne izvedbe programov, zaradi dobrih<br />

predavateljev, ki so strokovnjaki na svojih področjih, predvsem pa zaradi velikega<br />

deleža praktičnega usposabljanja ter nenazadnje zaradi velikega odstotka<br />

zaposljivosti se zanimanje za tovrstne programe iz <strong>let</strong>a v <strong>let</strong>o povečuje.<br />

V <strong>let</strong>u 2015 smo morali prav iz teh razlogov opraviti selekcijo kandidatov, saj<br />

je bil interes nadpovprečno visok. Brezposelne osebe smo zato izbrali po kriterijih,<br />

ki smo jih določili skupaj z izvajalcem. Prednostno smo izbrali osebe,<br />

ki so na posameznem področju že imeli izkušnje, seveda pa na osnovi ciljev<br />

28


Zavoda osebe z ustreznim zaposlitvenim načrtom in izkazanim interesom, pomemben<br />

pa je bil tudi čas prijave na Zavodu.<br />

Na samih usposabljanjih je bila udeležba zelo visoka, saj odstopov skoraj ne<br />

beležimo. Če pa so že bili, so bili iz upravičenih – zdravstvenih razlogov, ki jih<br />

ni bilo možno zaznati pred pričetkom usposabljanja. Poudariti je tudi treba, da<br />

se je nekaj udeležencev zaposlilo že med samim izobraževanjem. Udeleženci<br />

so kljub zaposlitvi nadaljevali in tudi uspešno končali program. V dogovoru z<br />

delodajalcem so delovni čas uskladili in prilagodili usposabljanju.<br />

Omenjeni programi so naravnani tudi tako, da udeleženci na osnovi uspešno<br />

opravljenega usposabljanja izpolnijo pogoje za pristop v postopek preverjanja<br />

in potrjevanja NPK in si s tem pridobijo tudi certificirano potrditev spretnosti<br />

in znanj, ki so jih pridobili z neformalnim učenjem. Tako pridobijo certifikat, s<br />

katerim dokazujejo svojo usposobljenost za opravljanje določenega poklica.<br />

Ugotavljamo, da je sodelovanje z MIC SPSŠB Ljubljana vsako <strong>let</strong>o trdnejše,<br />

ustvarjalnejše, boljše, saj imamo skupni cilj – da brezposelne osebe izobrazimo<br />

in jih po koncu usposabljanja tudi zaposlimo.<br />

Tudi v prihodnje načrtujemo sodelovanje in kreiranje novih programov za<br />

potrebe trga dela.<br />

29


30


Usposabljanje<br />

serviserjev<br />

klimatskih naprav<br />

v osebnih vozilih<br />

Preverjanje usposobljenosti serviserjev<br />

opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi<br />

ali določene fluorirane toplogredne pline,<br />

za Program E po določilih uredbe EU<br />

307/2008<br />

Alojz Kranjc<br />

KOORDINATOR USPOSABLJANJA IN<br />

POMOČNIK RAVNATELJICE SPSŠB LJUBLJANA<br />

Smo največja šola v Sloveniji, ki izobražuje za poklice v avtoremontni<br />

dejavnosti. Za avtomobile pa vemo, da so veliki onesnaževalci<br />

okolja.<br />

31


Ne glede na to, ali imajo vgrajen Ottov, dizelski, hibridni ali električni motor, se<br />

pri popravilih in vzdrževanju kopičijo okolju škodljivi odpadki. Pri vsakodnevni<br />

uporabi vozil pa nastajajo zdravju in okolju škodljivi izpuhi in izpusti toplogrednih<br />

plinov.<br />

Še posebej škodljivi so fluorirani plini, ki se uporabljajo v klimatskih napravah.<br />

Pri nekontroliranih izpustih povzročajo nepopravljivo škodo ozonu. Posledice<br />

teh izpustov pa bodo čutili naši zanamci šele po 40 <strong>let</strong>ih.<br />

Največ lahko k zmanjševanju škode prispevajo tisti, ki so zaposleni v zgoraj<br />

omenjenih dejavnostih. Zato že dijake osveščamo o varovanju okolja ter pravilnem<br />

ločevanju in odlaganju nevarnih odpadkov ter o škodljivosti izpustov<br />

na okolje.<br />

Razmah klimatskih naprav v vozilih je dosegel svoj vrhunec v zadnjem deset<strong>let</strong>ju,<br />

saj imajo vsa vozila, ki imajo potniško kabino, serijsko vgrajeno klimatsko<br />

napravo. Najbolj razširjen plin, ki se uporablja kot hladivo v sistemih, pa<br />

je R134 in je ozonu škodljiv.<br />

Uredba komisije (ES) št. 307/2008, izdana 2. aprila 2008, o uporabi ozonu<br />

škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, ki je bila objavljena v Uradnem<br />

listu št. 41/2010, določa pogoje za minimalno usposobljenost osebja,<br />

ki sme izvajati preverjanje uhajanja, zajem, recikliranje, predelavo in uničenje,<br />

ter vzpostavlja sistem poročanja o uvozu, izvozu, proizvodnji in uporabi ozonu<br />

škodljivih snovi ter fluoriranih toplogrednih plinov. Uredba se nanaša tudi na<br />

klimatske naprave v vozilih, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline ter ozonu<br />

škodljive snovi. Vsak, ki opravlja zajem fluoriranih toplogrednih plinov pri klimatskih<br />

napravah v motornih vozilih med servisiranjem ali pred končno odstranitvijo,<br />

mora po omenjeni uredbi imeti za to dejavnost veljavno spričevalo.<br />

Z željo, da bi čim bolj varovali okolje in zmanjševali izpuste toplogrednih plinov,<br />

smo se kot institucija dejavno vključili v pripravo programa za usposabljanje<br />

in izvajanje izpita v sodelovanju z Agencijo za okolje in prostor RS.<br />

S skupino sodelavcev smo pripravili gradivo, predlog izvedbe usposabljanja,<br />

nabor vprašanj, izpitne pole, predlog praktičnega dela izvajanja, kriterije<br />

točkovanja in praktični del izpita.<br />

32


Naj omenim, da smo orali ledino na tem področju. Vodilo nam je bila uredba<br />

EU. Tako smo skupaj s kolegi iz celjske in mariborske šole pod vodstvom članov<br />

Agencije za okolje in prostor RS ustvarili pogoje za izvajanje Programa E.<br />

Z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje, smo bili<br />

25. 7. 2011 potrjeni kot uradni izvajalci programa.<br />

Program usposabljanja obsega:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

osnovno poznavanje delovanja klimatskih naprav v motornih vozilih,<br />

osnovno poznavanje ustreznih določb Uredbe (ES) št. 842 in direktive<br />

2006/40/ES,<br />

ravnanje z jeklenko (valjem) s hladilnim sredstvom,<br />

priklop komp<strong>let</strong>a za zajem na servisne odprtine klimatske naprave<br />

motornega vozila, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, in odklop<br />

komp<strong>let</strong>a z njih,<br />

uporabo komp<strong>let</strong>a za zajem.<br />

Izobraževanje je razdeljeno na teoretični in praktični del.<br />

Pooblaščeni predavatelji, ki so hkrati tudi avtorji gradiv, so:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Damijan PAVŠIČ, univ. inž. strojništva,<br />

Jernej TRONTELJ, univ. inž. strojništva,<br />

Bogomir PETROVEC, učitelj praktičnega pouka za program Avtoserviser,<br />

Miha ŠKODA, učitelj praktičnega pouka za program Avtoserviser,<br />

Marko GODEŠA, učitelj praktičnega pouka avtoelektrike in avtodiagnostike,<br />

Alojz KRANJC, dipl. inž. elektrotehnike.<br />

33


Pogoje za opravljanje izpita in pridobitev certifikata predpisuje 25. člen uredbe.<br />

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

starost najmanj 18 <strong>let</strong>,<br />

končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri ali<br />

končana najmanj srednja poklicna izobrazba druge smeri in eno <strong>let</strong>o<br />

delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje<br />

katere se usposablja, ali<br />

končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in eno<br />

<strong>let</strong>o delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje<br />

katere se usposablja, ali<br />

končana najmanj višja strokovna izobrazba.<br />

Kadar kandidat opravlja izpit prvič, se mora pred opravljanjem izpita udeležiti<br />

tudi ustreznega programa usposabljanja in predložiti potrdilo o udeležbi v<br />

skladu s tretjim odstavkom 20. člena uredbe.<br />

Kandidati morajo ob prijavi na usposabljanje predložiti dokazili, in sicer: overjeno<br />

kopijo spričevala ter dokazilo o delovnih izkušnjah (potrdilo delodajalca).<br />

Skladno s 26. členom Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih<br />

toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/2010, v nadaljevanju: uredba) je<br />

potrebno razpisati roke za opravljanje izpitov iz 22. člena uredbe za celo <strong>let</strong>o.<br />

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v servisih, podjetjih in povsod, kjer<br />

se ukvarjajo z vzdrževanjem, servisiranjem, prodajo in montažo klimatskih sistemov.<br />

Primerno je tudi za učitelje v srednjih šolah, ki poučujejo strokovno teorijo<br />

ali praktični pouk, in ustanove, kjer izobražujejo za poklice avtoremontne<br />

stroke. Namenjeno je tudi predmetnim učiteljem fizike in tehničnega pouka v<br />

osnovnih šolah in vsem, ki bi želeli razširiti znanje na tem področju.<br />

Varovati in obvarovati zdravo okolje za naše potomce je cilj usposabljanja kadra,<br />

ki v svojem poklicu uporablja okolju škodljive medije.<br />

34


35


36


Izobraževanje<br />

odraslih<br />

Majda Grašič<br />

VODJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH<br />

Leta 1992 sem na SPSŠB Ljubljana pričela poučevati praktični<br />

pouk, krojno risanje in strokovno-teoretične predmete. Vodenje<br />

izobraževanja odraslih sem prevzela v šolskem <strong>let</strong>u 2007/2008.<br />

37


Nekoč smo menili, da lahko človek s pridobljeno izobrazbo opravlja delo vse<br />

življenje, danes pa vemo, da življenje teče hitro, je v nenehnem razvoju in zahteva<br />

t. i. vseživljenjsko učenje. Človek se mora neprestano izobraževati, svoje<br />

znanje obnavljati in dopolnjevati.<br />

Odrasli se na naši šoli lahko izobražujejo v vseh programih, ki jih izvajamo v<br />

obliki rednega izobraževanja, kar pomeni 15 <strong>izobraževalni</strong>h programov na treh<br />

usmeritvah:<br />

<br />

<br />

<br />

na strojni usmeritvi pomočnik v tehnoloških procesih, avtoserviser,<br />

avtokaroserist, oblikovalec kovin - orodjar, mehatronik operater,<br />

klepar-krovec, avtoservisni tehnik, strojni tehnik in tehnik<br />

mehatronike;<br />

na logistični smeri logistični tehnik;<br />

na tekstilni usmeritvi preoblikovalec tekstilij, izdelovalec oblačil in<br />

ustvarjalec modnih oblačil.<br />

Vpisujejo se kandidati, ki so prekinili redno izobraževanje, naši »bivši« redni<br />

dijaki, ki jih je pot iz različnih razlogov odpeljala drugam. Čez čas se vrnejo,<br />

saj vedo, da je izobraževanje dobro zaključiti. K temu jih velikokrat spodbudijo<br />

obljubljena zaposlitev, želja partnerjev, družina in podobno.<br />

Veliko kandidatov se vpiše v izobraževanje odraslih, ker delodajalec zahteva<br />

določeno izobrazbo za opravljanje dela oz. se morajo prekvalificirati.<br />

Nekateri se vpišejo, ker ne dobijo zaposlitve v svojem poklicu in si želijo pridobiti<br />

novo znanje ter formalno izobrazbo za nov ali soroden program ali program,<br />

ki je nadgradnja že pridobljene izobrazbe.<br />

Za vse kandidate pripravimo individualne učne načrte, iz katerih je razvidno,<br />

katere obveznosti mora posameznik še opraviti v določenem izobraževalnem<br />

programu.<br />

S pomočjo konzultacij z učitelji in samoizobraževanjem se kandidati pripravljajo<br />

na izpite. Izpitne roke razpišemo mesečno. Kandidati si lahko sami ali z našo<br />

pomočjo naredijo načrt opravljanja svojih obveznosti.<br />

38


Uspešnost izobraževanja odraslih ni odvisna le od kandidatov, temveč tudi od pomoči,<br />

ki jim jo nudimo med njihovim izobraževanjem. Veliko vlogo imajo pri tem<br />

osebni stik, dogovori, spodbujanje h kontinuiranemu izobraževanju itd. Tudi odrasli<br />

potrebujejo stalno spodbudo, motivacijo in uspehe, ki jih vodijo do želenega cilja.<br />

V vseh teh <strong>let</strong>ih organiziranega izobraževanja odraslih sem se srečala z mnogimi<br />

ljudmi in spoznala veliko različnih zgodb, ki so me obogatile in dale energijo<br />

za nadaljnje delo. Nekoga razumeti in mu pomagati do cilja mi je vedno v veliko<br />

zadovoljstvo in veselje, podobno pot sem namreč prehodila že pred njim.<br />

Naj v svojem prispevku prepustim besedo tudi nekaterim mojim »dijakom«, ki<br />

so povedali, kako se spominjajo te poti.<br />

Petra Šink:<br />

»Mnogo <strong>let</strong> je minilo, odkar sem prvič prestopila prag takrat še Srednje šole<br />

tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani. Velika ljubezen do športa me je<br />

iztrgala iz primeža poklicnega izobraževanja. Šport me je vodil skozi življenje in<br />

iz športa še vedno črpam vse. Če ni bilo poškodb, sem bila na Olimpu, če so<br />

bile poškodbe, sem bila zadnja. Veliko časa, volje in truda je bilo treba vložiti,<br />

da sem se vrnila »na stare tire« in posegla po želenem. Nikoli nisem obupala,<br />

saj sem pred seboj vedno videla cilj, vedno sem se borila predvsem sama s<br />

seboj. Sledila sem svojim ciljem kljub oviram na poti. Neznansko sem uživala v<br />

športu, čeprav sem svoje telo postavljala na rob mogočega. Adrenalin, ki se je<br />

sproščal na vsakem koraku, pa če je bil še tako težak, mi je narisal nasmeh na<br />

39


obrazu, polepšal dan in olajšal spanec. Nikoli me ni nič ustavilo, ne vremenske<br />

ujme ne bolezen. Borba kot vsaka druga borba življenja je pravzaprav tisto, kar<br />

te pelje naprej, do cilja. Življenje me je pripeljalo do točke, ko se je telo uprlo<br />

vsem naporom. Izbrala sem drugo pot.<br />

Štirinajst <strong>let</strong> po prvem vpisu sem ponovno prestopila prag srednje šole, kjer<br />

sem začela svojo poklicno pot. Spominjam se, kako sem čakala na prvi pogovor<br />

glede izobraževanja odraslih, preveval me je optimizem. Spominjam se<br />

širokega nasmeha na obrazu gospe Grašič za vrati pisarne v pritličju. Vedno<br />

znova in znova sem rada vračala ta nasmeh, ki mi je dajal še več volje in motivacije,<br />

da končam šolanje. Šolanje sem končala kot zadnja generacija poklicnega<br />

izobraževanja, smer Konfekcijski modelar. Nato sem se vpisala na Naravoslovnotehniško<br />

fakulteto, smer Oblikovanje tekstilij in oblačil, in v <strong>let</strong>u 2015<br />

diplomirala. Študij nadaljujem na magistrski stopnji, smer Akademski oblikovalec<br />

tekstilij in oblačil. Po vseh teh <strong>let</strong>ih študija lahko trdim, da sem v srednji<br />

šoli dobila dovolj temeljnega znanja, da pri študiju nisem imela velikih težav.<br />

Šolanje na srednji poklicni stopnji mi je ostalo v lepem spominu po dobrih odnosih<br />

dijakov in učiteljev, ki so pripeljali do dobrih prijateljev.«<br />

Špela Rot:<br />

»Smer Logistični tehnik sem izbrala zaradi službenih potreb. Poleg družine in<br />

redne zaposlitve sem diferencialne izpite opravila hitro, saj so bili učitelji prilagodljivi<br />

glede urnika konzultacij in razlage snovi. Vesela sem, da sem v <strong>let</strong>ih<br />

izobraževanja spoznala zanimive ljudi, s katerimi se še posvetujem in z njimi<br />

sodelujem na poslovnem področju.«<br />

Peter Wolf:<br />

»Po neuspešnem šolanju na šoli STSŠ Šiška, smer Strojni tehnik, sem se po<br />

dolgih <strong>let</strong>ih odločil, da šolanje dokončam. Medtem se je program Strojni tehnik<br />

preselil na SPSŠB Ljubljana. Takoj po vpisu se je začelo uspešno sodelovanje<br />

s profesorji. Zahvaljujem se jim za ves trud in spodbudo. Še posebej bi pohvalil<br />

vodjo izobraževanja odraslih Majdo Grašič in profesorja Boruta Brulca, ki sta<br />

veliko pripomogla k mojemu uspešnemu zaključku šolanja.<br />

Oba s srcem opravljata svoje delo in to me je zelo motiviralo.«<br />

40


41


42


Zgodba o uspehu<br />

Lovro Hribernik<br />

Sem Lovro Hribernik, po izobrazbi pa sem »skoraj« kemijski tehnik.<br />

Ker sem šele v zaključnem <strong>let</strong>niku srednjega izobraževanja<br />

spoznal, da me delo na področju kemije pravzaprav ne zanima,<br />

se opravljanja tega izpita nisem nikdar lotil. Že v srednji šoli sem se začel<br />

ukvarjati s počitniškim delom na področju turizma. Z delom na področju<br />

turizma in prevozov oseb sem nadaljeval skoraj 20 <strong>let</strong> in tako postal<br />

»strokovni sodelavec za področje cestnega prometa« in tudi turistični<br />

spremljevalec. Ker turistične agencije zadnja <strong>let</strong>a varčujejo in najemajo<br />

vse več študentov, ki so cenejša delovna sila, sem tudi jaz pristal na<br />

zavodu za zaposlovanje.<br />

43


Že v osnovni šoli sem se začel ukvarjati z modelarstvom in tako sem spoznal<br />

osnove obdelave materialov. Čeprav nisem imel nikakršne izobrazbe strojne<br />

smeri in nisem nikdar opravljal poklica s področja strojništva, so me vedno<br />

zanimale naprednejše tehnologije obdelave materialov.<br />

O vključitvi v izobraževanje za CNC-operaterja sem se na zavodu za zaposlovanje<br />

pogovarjal že aprila, vendar takrat zaradi prihajajočega po<strong>let</strong>ja in<br />

dopustov ni bilo predvidenih terminov. Zato sem se s svetovalko na zavodu<br />

dogovoril, da se bom udeležil izobraževanja v prvem razpoložljivem terminu,<br />

torej jeseni. Nato so na zavodu žal nekoliko pozabili name.<br />

Oktobra sem slučajno srečal Mirana Volka in se z njim zap<strong>let</strong>el v pogovor.<br />

Razložil mi je, da je njegovo delo tudi organizacija tečajev za CNC-operaterja,<br />

da se je tečaj v njihovi organizaciji že začel ter da se je še možno prijaviti.<br />

Nemudoma sem se odpravil na zavod za zaposlovanje, kjer sem uredil vse<br />

formalnosti in se že naslednji dan udeležil tečaja na SPSŠB ─ Ljubljana.<br />

Ob prihodu na tečaj sem se počutil kar nekoliko nelagodno, saj nisem imel<br />

nikakršnega predznanja o delu na CNC-strojih. Ko pa sem začel spoznavati<br />

sošolce, ki so prihajali z raznih delovnih področij, sem videl, da večina prav<br />

tako ni imela nikakršnih izkušenj z delom na CNC-strojih, saj so jih nekateri<br />

celo prvič videli šele na tečaju.<br />

Izobraževanje je vodil profesor Jože Stepan, ki nam je s svojim sistematičnim<br />

pristopom, na razumljiv način v zelo kratkem času omogočil pridobitev<br />

osnovnega znanja programiranja in uporabe CNC-strojev. Ker se je posvetil<br />

tudi posameznikom, ki so jim določeni koraki programiranja delali preglavice,<br />

smo vsi slušatelji dosegli najmanj osnovno raven znanja.<br />

V prvem tednu smo se naučili programiranja CNC-stružnic, nadaljevali s programiranjem<br />

frezalnih CNC-strojev, zadnji teden pa smo spoznali tudi praktično<br />

delo s CNC-stroji in izdelali vsak svoj izdelek. Vsakodnevne praktične<br />

vaje so zajemale ponovitev že pridobljenega znanja in nadgradnjo. Tako<br />

smo v samo 104 urah, kolikor je trajal tečaj, pridobili znanje programiranja<br />

in upravljanja s CNC-strojem. Spoznali smo osnove varnega dela in splošne<br />

osnove strojništva. Tako pridobljeno znanje mi predstavlja solidno osnovo za<br />

zaposlitev.<br />

44


Tečaj je potekal v zelo sproščenem vzdušju, s sošolci in profesorjem smo se<br />

izredno dobro ujeli. Ker je tečaj potekal v popoldanskih urah, je bil primeren<br />

tudi za udeležence, ki so zaposleni ali pa delajo v lastnih delavnicah. Ker sem<br />

z organizacijo in izvedbo tečaja izredno zadovoljen in ker me programiranje<br />

CNC-strojev zanima, se nameravam udeležiti tudi nadaljevalnega tečaja. Na<br />

tem tečaju bomo po besedah Mirana Volka spoznavali CAM-programiranje.<br />

Potekal bo predvidoma v prvih mesecih <strong>let</strong>ošnjega <strong>let</strong>a.<br />

Želim si, da bi tudi nadaljevalni tečaj vodil prof. Jože Stepan, saj mi njegov<br />

način poučevanja zelo ustreza in me je že v prvih urah sodelovanja prepričal,<br />

da je delo na CNC-strojih zelo enostavno, če se ga lotimo pravilno.<br />

Po dosedanjih razgovorih s podjetjem Visiotec, d. o. o, predvidevam, da se<br />

bom v dveh ali treh mesecih v tem podjetju zaposlil, in bom znanje, pridobljeno<br />

na tečaju, uporabil v proizvodnji okvirjev za korekcijska in sončna očala.<br />

45


SPSŠB<br />

Ljubljana

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!