Zbornik povzetkov mednarodne konference: IZZIVI MEDNARODNEGA PARTNERSTVA POKLICNIH IN STROKOVNIH ŠOL 2019

spssbljubljana

2. mednarodna konferenca
IZZIVI MEDNARODNEGA PARTNERSTVA
POKLICNIH IN STROKOVNIH ŠOL
Zbornik povzetkov

Organizatorja: SIC Ljubljana in CMEPIUS
Urednik: dr. Nikolaj Lipič

2019

100C,100M

100Y, 100M

100Y, 28M

100Y, 90C

2. MEDNARODNA KONFERENCA

IZZIVI MEDNARODNEGA PARTNERSTVA

POKLICNIH IN STROKOVNIH ŠOL

Center RS za mobilnost

in evropske programe

i z obraževanja i n

usposabljanja

PROGRAM IN

ZBORNIK POVZETKOV

PANTONE Reflex Blue

PANTONE Warm Red

PANTONE 123

PANTONE 354

2019


SIC Ljubljana in CMEPIUS

2. MEDNARODNA KONFERENCA

IZZIVI MEDNARODNEGA PARTNERSTVA

POKLICNIH IN STROKOVNIH ŠOL

ZBORNIK POVZETKOV

Ljubljana, 2019


2. mednarodna konferenca

IZZIVI MEDNARODNEGA PARTNERSTVA

POKLICNIH IN STROKOVNIH ŠOL

Zbornik povzetkov

Organizator: Strokovni izobraževalni center Ljubljana (SIC Ljubljana)

Odgovorna oseba: mag. Frančiška Al-Mansour, ravnateljica

Soorganizator: Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe

izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)

Odgovorna oseba: dr. Alenka Flander, direktorica

Urednik: dr. Nikolaj Lipič

Slovenski jezikovni pregled: Breda Tekavec

Angleški jezikovni pregled: mag. Manca Omahen Majnardi

Izdala in založila: Strokovni izobraževalni center Ljubljana in Center Republike

Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Prelom in oblikovanje: Žiga Vuk

Tisk: Demago d.o.o., Maribor

Naklada: 200 izvodov

© SIC Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Brez dovoljenja avtorja in založnika je reproduciranje in razmnoževanje dela

prepovedano.

Brezplačni izvod.

Za vsebino prispevkov so odgovorne avtorice in avtorji.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

377.014.24(082)

MEDNARODNA konferenca Izzivi mednarodnega partnerstva poklicnih in strokovnih

šol (2 ; 2019 ; Ljubljana)

Zbornik povzetkov 2. mednarodne konference Izzivi mednarodnega partnerstva

poklicnih in strokovnih šol, Ljubljana, 19. april 2019 / [organizator Strokovni

izobraževalni center Ljubljana (SIC Ljubljana), soorganizator Center Republike

Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

(CMEPIUS) ; urednik Nikolaj Lipič]. - Ljubljana : Strokovni izobraževalni center :

Center Republik Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in

usposabljanja, 2019

ISBN 978-961-94016-1-3 (Strokovni izobraževalni center Ljubljana)

1. Dodat. nasl. 2. Lipič, Nikolaj

COBISS.SI-ID 299631872


PROGRAM KONFERENCE

19. aprila 2019, SIC Ljubljana

8.30 – 9.00 Registracija (avla steklene dvorane)

9.00 – 9.10 Otvoritev 2. mednarodne konference, glasbena točka

9.10 – 9.20 Pozdravni nagovor

mag. Frančiška Al-Mansour,

ravnateljica Strokovnega izobraževalnega centra

9.20 – 9.30 Pozdravni nagovor

Urška Slapšak, Center Republike Slovenije za mobilnost

in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

(CMEPIUS)

9.30 – 10.00 Plenarno predavanje (steklena dvorana)

THE CHALLENGES OF INTERNATIONAL COOPERATION

Mr. Paul Byrne, Deputy Director at National Association of

Principals and Deputy Principals, Irska

10.00 – 11.00 Dijaška sekcija (steklena dvorana)

OKROGLA MIZA DIJAŠKE SEKCIJE »EVROPA SMO MI«

Moderator Alen Kraševec, Center Republike Slovenije

za mobilnost in evropske programe izobraževanja in

usposabljanja (CMEPIUS)

Sodelujejo dijakinje in dijaki slovenskih šol in tujih

partnerskih šol iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije,

Črne gore in Severne Makedonije

11.00 – 11.45 Odmor s kosilom (avla pred stekleno dvorano)


11.45 – 15.00 Dijaška sekcija (center Ljubljane; Pizzerija Foculus,

Gregorčičeva 3, Ljubljana)

11.45 Odhod avtobusa izpred šole na Kongresni trg, Ljubljana.

12.00 – 14.00 Spoznavanje znamenitosti centra Ljubljane ob različnih

družabnih igrah.

Slovenski in tuji dijaki se razdelijo v 4 mešane skupine, ki

tekmujejo med seboj.

14.00 – 15.00 Zaključek, evalvacija in razglasitev zmagovalcev v Pizzeriji

Foculus. Pogostitev.

Moderatorji: Lenka Miljan, Katarina Pirnat, Jernej

Krenčan.

15.15 Odhod avtobusa z Kongresnega trga v Ljubljani do šole.

11.45 – 13.45 SEKCIJA 1 (učilnica 89)

Moderatorja: Žiga Vuk in Urška Slapšak

11.45 – 12.00 mag. Frančiška Al-Mansour, Strokovni izobraževalni center

Ljubljana

PROJEKTI MOBILNOSTI – PRILOŽNOST DIJAKOV IN

UČITELJEV ZA OSEBNO IN STROKOVNO RAST

12.00 – 12.15 Darinka Martinčič Zalokar, Srednja šola tehniških strok

Šiška

MEDNARODNO SODELOVANJE NA SŠTS ŠIŠKA

12.15 – 12.30 Andrej Prašnikar, Strokovni izobraževalni center Ljubljana

POZITIVNI UČINKI DIJAKOV UDELEŽENCEV PROGRAMA

ERASMUS+

12.30 – 12.45 Dragana Jakovljević, Ekonomska škola Čačak, Srbija

SCHOOL’S FUTURE COOPERATION PERSPECTIVE WITH

ERASMUS+

12.45 – 13.00 Lea Janežič, Strokovni izobraževalni center Ljubljana

VKLJUČEVANJE MLADIH NA TRG DELA S PODPORO

ERASMUS+

13.00 – 13.15 mag. Matevž Stanovnik, Zavod za gluhe in naglušne

Ljubljana

Z MODULSKIM IZVAJANJEM UČNIH VSEBIN V PROJEKTU

»SOCIALNA VKLJUČENOST« DO VEČJIH USPEHOV PRI

IZOBRAŽEVANJU DIJAKOV S POSEBNIMI POTREBAMI


13.15 – 13.30 Liljana Kranjc Tekavec, Strokovni izobraževalni center

Ljubljana

DIJAKI PRISELJENCI IN INKLUZIJA –

INTERNACIONALIZACIJA KOT DVOSMERNI PROCES

13.30 – 13.45 Terezija Kastelic, Strokovni izobraževalni center Ljubljana

MREŽENJE ZNANJA PO IZMENJAVI NA FINSKEM

13.45 – 14.15 Žiga Vuk, Strokovni izobraževalni center Ljubljana

IZZIVI PRI SPREJEMANJU TUJIH DIJAKOV IN OSEBJA

14.15 – 14.30 Diskusija v sekciji

11.45 – 13.45 SEKCIJA 2 (učilnica 129)

Moderatorja: Haris Ćordić in Alen Kraševec

11.45 – 12.00 Lucija Šljuka Novak, Strokovni izobraževalni center

Ljubljana

OSEBNOSTNA RAST IN PROFESIONALNI RAZVOJ KOT

INEK AKTIVNEGA SODELOVANJA PRI PROJEKTIH

12.00 – 12.15 David Štrukelj, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

POZITIVNI UČINKI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z

DELOM V TUJINI ZA GLUHE DIJAKE

12.15 – 12.30 Breda Tekavec, Strokovni izobraževalni center Ljubljana

ŠIRJENJE KOMPETENČNIH OKVIROV S PISANJEM BLOGA –

PROJEKT ERASMUS+ KLJUČNI UKREP 1

12.30 – 12.45 Nataša Kordiš, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

TOLMAČENJE GLUHIM DIJAKOM IN UČITELJEM PRI

PROJEKTIH ERASMUS+

12.45 – 13.00 Maja Weiss, Strokovni izobraževalni center Ljubljana

DELO IN UČENJE S SPLETNIKOM NA IZMENJAVAH IN PRI

POUKU

13.00 – 13.15 Polona Kikelj, Strokovni izobraževalni center Ljubljana

Y-JOB: SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA MLADIH

13.15 – 13.30 Haris Ćordić, Strokovni izobraževalni center Ljubljana

INOVATIVNI PRISTOPI POUČEVANJA LOGISTIČNIH

TEHNIKOV V OKVIRU PROJEKTA »SUMMER LOGISTICS

SCHOOL (SLS)«

13.30 – 13.45 Mojca Kregar, Strokovni izobraževalni center Ljubljana

PRIPRAVA DOMAČIH IN TUJIH DIJAKOV ZA GLOBALNO IN

USTVARJALNO DELO V OBLAČILNI STROKI

13.45 – 14.15 Diskusija v sekciji


11.45 – 13.45 SEKCIJA 3 (učilnica 131)

Moderatorja: dr. Nikolaj Lipič in Neža Repanšek

11.45 – 12.00 Lenka Miljan, Strokovni izobraževalni center Ljubljana

SODELOVANJE PRI PROJEKTIH – PRILOŽNOST ZA RAZVOJ

KVALITETNEGA SOCIALNEGA ODNOSA MED UČITELJI IN

DIJAKI

12.00 – 12.15 Eva Zule, Ekonomska šola Ljubljana

100 % »MOBILNA PREŠERNOVA«

12.15 – 12.30 Jernej Krenčan, Strokovni izobraževalni center Ljubljana

NE BODI SKOPUH V IZOBRAŽEVANJU

12.30 – 12.45 Igor Rajner, Osnovna šola Stična

POBRATENOST EVROPSKIH OSNOVNIH ŠOL ŠE VEDNO NI

ZASUL »PRAH ZGODOVIN

12.45 – 13.00 Katarina Pirnat, Strokovni izobraževalni center Ljubljana

GLOBALNA DRUŽBENA ANGAŽIRANOST V

MEDNARODNIH PROJEKTIH V SREDNJEŠOLSKEM

IZOBRAŽEVANJU NA PRIMERU PROJEKTA ECOT: OUR

FUTURE

13.00 – 13.15 Inka Nose, Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani

VPLIV MEDNARODNEGA IZOBRAŽEVANJA NA KULTURO

POUČEVANJA UČITELJA

13.15 – 13.30 dr. Nikolaj Lipič, Strokovni izobraževalni center Ljubljana

INTERNACIONALIZACIJA ŠOLE JE PROCES SPREMINJANJA

MISELNIH VZORCEV IN KONCEPTOV VSEH DELEŽNIKOV

13.30 – 13.45 Mimoza Gichevska, Natasha Aleksov, ASUC Boro

Petrushevski – Skopje, Severna Makedonija

COOPERATION WITH SOCIAL PARTNERS FOR

PARTICIPATION IN INTERNATIONAL PROJECTS

13.45 – 14.15 Diskusija v sekciji

14.15 – 15.00 Zaključna diskusija in zaključki

2. mednarodne konference (steklena dvorana)

Poročajo moderatorji sekcij


VSEBINA

UVODNIK 9

dr. Nikolaj Lipič

NAČRTNO MORAMO KREPITI ZNANJE, KOMPETENCE

IN VEŠČINE, ČE ŽELIMO DOSEČI TRAJNE UČINKE

MEDNARODNEGA SODELOVANJA 12

Urška Slapšak

Povzetki prispevkov

PROJEKTI MOBILNOSTI – PRILOŽNOST DIJAKOV IN UČITELJEV

ZA OSEBNO IN STROKOVNO RAST 17

MOBILITY PROJECTS - OPPORTUNITY FOR PERSONAL AND

PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR TEACHERS AND STUDENTS

mag. Frančiška Al-Mansour

THE CHALLENGES OF INTERNATIONAL COOPERATION 20

Paul Byrne

INOVATIVNI PRISTOPI POUČEVANJA

LOGISTIČNIH TEHNIKOV V OKVIRU PROJEKTA

»SUMMER LOGISTICS SCHOOL (SLS)« 21

INNOVATIVE TEACHING APPROACHES FOR LOGISTIC TECHNICIANS

IN THE PROJECT »SUMMER LOGISTICS SCHOOL (SLS)«

Haris Ćordić

COOPERATION WITH SOCIAL PARTNERS FOR PARTICIPATION

IN INTERNATIONAL PROJECTS 23

Mimoza Gichevska

Natasha Aleksov

SCHOOL’S FUTURE COOPERATION PERSPECTIVE

WITH ERASMUS+ 24

Dragana Jakovljević

9


VKLJUČEVANJE MLADIH NA TRG DELA S PODPORO ERASMUS+ 26

INTEGRATION OF YOUNG PEOPLE IN LABOUR MARKET WITH

SUPPORT OF ERASMUS+

Lea Janežič

MREŽENJE ZNANJA PO IZMENJAVI NA FINSKEM 29

KNOWLEDGE NETWORKING AFTER TEACHER EXCHANGE

IN FINLAND

Terezija Kastelic

Y-JOB: SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA MLADIH 32

Y-JOB: PROMOTING YOUTH EMPLOYMENT

Polona Kikelj

TOLMAČENJE GLUHIM DIJAKOM IN UČITELJEM PRI

PROJEKTIH ERASMUS+ 35

INTERPRETING FOR DEAF STUDENTS AND TEACHERS

AT ERASMUS+ PROJECTS

Nataša Kordiš

DIJAKI PRISELJENCI IN INKLUZIJA –

INTERNACIONALIZACIJA KOT DVOSMERNI PROCES 37

IMMIGRANT STUDENTS AND INCLUSION –

INTERNATIONALIZATION AS A TWO-WAY PROCESS

Liljana Kranjc Tekavec

PRIPRAVA DOMAČIH IN TUJIH DIJAKOV ZA GLOBALNO IN

USTVARJALNO DELO V OBLAČILNI STROKI 39

PREPARATION OF FOREIGN AND DOMESTIC STUDENTS FOR

GLOBAL AND CREATIVE WORK IN CLOTHING PROFESSION

Marija Mojca Kregar

NE BODI SKOPUH V IZOBRAŽEVANJU 42

DON‘T JUST TAKE, GIVE SOMETHING BACK!

Jernej Krenčan

10


INTERNACIONALIZACIJA ŠOLE JE PROCES SPREMINJANJA

MISELNIH VZORCEV IN KONCEPTOV VSEH DELEŽNIKOV 44

INTERNATIONALIZATION OF SCHOOL IS A PROCESS OF CHANGING

MENTAL PATTERNS AND CONCEPTS OF ALL STAKEHOLDERS

dr. Nikolaj Lipič

MEDNARODNO SODELOVANJE NA SŠTS ŠIŠKA 47

INTERNATIONAL PROJECTS AT SŠTS ŠIŠKA

Darinka Martinčič Zalokar

SODELOVANJE PRI PROJEKTIH – PRILOŽNOST ZA RAZVOJ

KVALITETNEGA SOCIALNEGA ODNOSA MED UČITELJI IN DIJAKI 49

PROJECT COOPERATION - OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT OF

QUALITY SOCIAL RELATIONS BETWEEN TEACHERS AND STUDENTS

Lenka Miljan

VPLIV MEDNARODNEGA IZOBRAŽEVANJA NA KULTURO

POUČEVANJA UČITELJA 52

IMPACT OF INTERNATIONAL EDUCATION ON TEACHING CULTURE

Inka Nose

GLOBALNA DRUŽBENA ANGAŽIRANOST V MEDNARODNIH

PROJEKTIH V SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU NA PRIMERU

PROJEKTA ECOT: OUR FUTURE 55

ECOT: OUR FUTURE PROJECT AS AN EXAMPLE OF INCORPORATION

OF GLOBAL SOCIAL ENGAGEMENT IN INTERNATIONAL PROJECTS IN

SECONDARY EDUCATION

Katarina Pirnat

POZITIVNI UČINKI DIJAKOV UDELEŽENCEV PROGRAMA ERASMUS+ 58

POSITIVE EFFECTS OF STUDENTS OF PARTICIPANTS OF ERASMUS+

Andrej Prašnikar

POBRATENOST EVROPSKIH OSNOVNIH ŠOL ŠE VEDNO

NI ZASUL »PRAH ZGODOVINE« 60

»DUST OF HISTORY« HASN’T COVERED TWINNING

ELEMENTARY SCHOOLS YET

Igor Rajner

11


Z MODULSKIM IZVAJANJEM UČNIH VSEBIN V PROJEKTU

»SOCIALNA VKLJUČENOST« DO VEČJIH USPEHOV PRI

IZOBRAŽEVANJU DIJAKOV S POSEBNIMI POTREBAMI 63

MODULAR TEACHING WITHIN “SOCIAL INCLUSION” PROJECT, A TOOL

FOR BEETER KNOWLEDGE TRANSFER WITH SPECIAL NEEDS STUDENTS

mag. Matevž Stanovnik

OSEBNOSTNA RAST IN PROFESIONALNI RAZVOJ KOT UČINEK

AKTIVNEGA SODELOVANJA PRI PROJEKTIH 65

THE IMPACT OF ACTIVE PARTICIPATION IN INTERNATIONAL PROJECTS

ON PERSONAL GROWTH AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Lucija Šljuka Novak

POZITIVNI UČINKI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

Z DELOM V TUJINI ZA GLUHE DIJAKE 68

POSITIVE EFFECTS OF PRACTICAL TRAINING ABROAD

ON DEAF STUDENTS

David Štrukelj

ŠIRJENJE KOMPETENČNIH OKVIROV S PISANJEM BLOGA –

PROJEKT ERASMUS+ KLJUČNI UKREP 1 71

BLOG WRITING AS MEANS OF BROADENING THE

COMPETENCE FRAME – ERAMSUS+ PROJECT KEY ACTION 1

Breda Tekavec

IZZIVI PRI SPREJEMANJU TUJIH DIJAKOV IN OSEBJA 74

CHALLENGES IN ACCEPTANING OF EXCHANGE STUDENTS AND STAFF

Žiga Vuk

DELO IN UČENJE S SPLETNIKOM NA IZMENJAVAH IN PRI POUKU 77

WORKING AND LEARNING WITH BLOGS ON MOBILITIES AND IN CLASS

Maja Weiss

100 % »MOBILNA PREŠERNOVA« 79

100% »MOBILE PREŠERNOVA«

Eva Zule

12


UVODNIK

V

zadnjih nekaj letih se krepijo prizadevanja za

internacionalizacijo šolskega prostora. Vse več

izobraževalnih institucij sodeluje pri različnih

mednarodnih projektih, pri katerih mladi in učitelji usvajajo

različna znanja, razvijajo veščine in kompetence za kakovostno

soočanje z izzivi v osebnem in/ali profesionalnem življenju.

Vsak projekt večplastno učinkuje na različne ravni zaznavanja

sprememb na nivoju učečih se, izobraževalcev, izobraževalnih

institucij, šolskega sistema in širšega družbenega sistema. Projektni

koordinatorji in sodelujoči se med izvajanjem projektov

in po njihovem zaključku soočajo z izzivi, kako projektne aktivnosti

in njihove učinke uspešno diseminirati in relevantno evalvirati.

Prav zato smo se odločili, da organiziramo dogodek, ki

bo ponudil priložnost za predstavitve primerov dobrih praks in

uspešnih projektnih zgodb.

»Izzivi mednarodnega partnerstva poklicnih in strokovnih šol«

je vodilni naslov druge mednarodne konference, ki jo je v petek,

19. aprila 2019, organiziral Strokovni izobraževalni center

Ljubljana skupaj s Centrom Republike Slovenije za mobilnost in

evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).

Namen konference je bil izpostaviti prednosti in izzive mednarodnega

partnerstva poklicnih in strokovnih šol kot izhodišče

za izboljšanje kakovosti pedagoškega dela. To je bila tudi pri-

9


ložnost za konkretno vrednotenje partnerstev, saj je dva dni

pred konferenco na šoli potekalo »Srečanje avtomehaničnih

šol Jugovzhodne Evrope«. Strokovni izobraževalni center Ljubljana

ima izkušnje z organizacijo dogodkov, katerih namen je

predstaviti izkušnje mednarodnega sodelovanja.

Priložnost za izmenjavo izkušenj in vrednotenje učinkov sodelovanja

pri projektih in usposabljanja v tujini so imeli učenci in

dijaki devetih srednjih šol iz ljubljanske regije že na »1. srečanju

leonardovcev« leta 2011, ki ga je naša šola organizirala v

sodelovanju s CMEPIUS-om, ter na »1. strokovnem posvetu z

mednarodno udeležbo«.

Cilj konference je bil med strokovnimi delavci in sodelavci na

področju vzgoje in izobraževanja (učitelji, projektnimi koordinatorji,

organizatorji PUD-a in ravnatelji), mentorji v podjetjih in

drugimi socialnimi partnerji spodbuditi razpravo o potrebah po

povezovanju in sodelovanju med izobraževalnimi institucijami

in podjetji na nacionalni in mednarodni ravni. Povezovanje različnih

poklicnih in strokovnih šol, gospodarstva in podjetništva

ter družbenega okolja z namenom mreženja znanja je izziv za

dvig kakovosti pedagoškega dela, poučevanja in učenja. Vse to

so priložnosti za soustvarjanje kulture vseživljenjskega učenja

in izobraževanja, kar je vsekakor vodilo Evropske unije tudi na

področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Na konferenci so avtorji povzetkov in prispevkov obravnavali

izzive internacionalizacije izobraževalnih institucij, učinke strokovnega

usposabljanja osebja v tujini in učinke praktičnega

usposabljanja dijakov v tujini, projektne izkušnje kot priložnost

za osebni razvoj in profesionalno rast, projektno delo kot priložnost

za kakovost pedagoškega dela, pripravo dijakov in učiteljev

na mobilnost v tujini in aktivno sodelovanje v različnih

projektnih aktivnostih, projektno sodelovanje kot priložnost

10


za izboljšanje odnosa med dijaki in učenci, inovativne pristope

projektnega povezovanja in sodelovanja in primere dobrih praks

skozi prizmo učinkov matrike Erasmus+.

Na konferenci smo v okviru dijaške sekcije organizirali tudi okroglo

mizo z naslovom »Evropa smo mi«, na kateri so aktivno

sodelovali dijakinje in dijaki šol iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in

Hercegovine, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije. Slovenske

dijakinje in dijaki prihajajo iz Ekonomske šole Ljubljana,

Srednje šole tehniških strok Šiška, Zavoda za gluhe in naglušne

Ljubljana, Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani in

Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana.

Za vso podporo pri izvedbi mednarodne konference se iskreno

zahvaljujemo CMEPIUS-u, še posebej Urški Slapšak in Alanu

Kraševcu.

Zahvala je namenjena tudi ravnateljici, mag. Frančiški Al-Mansour,

ki podpira naše inovativne projektne ideje in nas opogumlja

za kreativno preseganje projektne povprečnosti.

»V slogi je moč«, je slovenski pregovor, ki še kako velja na naši

šoli, ko sodelavke in sodelavci združimo ustvarjalni napor pri

organizaciji konference. Prav zato je zahvala namenjena tudi

Bredi Tekavec, mag. Manci Omahen Majnardi, Lenki Miljan, Katarini

Pirnat, Jerneju Krenčanu in Žigu Vuku.

Na koncu se zahvaljujemo tudi vsem avtoricam in avtorjem

povzetkov oziroma prispevkov za sodelovanje na mednarodni

konferenci.

dr. Nikolaj Lipič

UREDNIK

11


NAČRTNO MORAMO KREPITI ZNANJE,

KOMPETENCE IN VEŠČINE, ČE

ŽELIMO DOSEČI TRAJNE UČINKE

MEDNARODNEGA SODELOVANJA

Z

gotovostjo lahko trdimo, da bi bila vzgoja in

izobraževanje precej bolj enostavna, če bi točno vedeli,

kaj nas čaka čez 10, 20 ali 30 let. Hitre tehnološke

spremembe, robotizacija, podnebne in demografske

spremembe nas silijo k razmisleku o prihodnosti učiteljskega

poklica in šolajočih otrok in posledično k ukrepanju.

Včasih je bilo dovolj, da je posameznik pridobil poklic, ki ga je

običajno opravljal vse življenje. Učiteljska vloga je bila določena

vnaprej in točno se je vedelo, kaj je otroke treba naučiti. Danes

ni več tako. Zaradi sprememb se morajo učitelji neprestano

profesionalno razvijati in spremembe vnašati tudi v vsebine in

načine poučevanja.

Nacionalna agencija Cmepius s programom Erasmus+ omogoča

mednarodna sodelovanja z namenom profesionalnega in

osebnega razvoja posameznika ter posledično družbe kot celote.

Mednarodno sodelovanje se lahko kaže v obliki partnerstev

med šolami, izmenjave dobrih praks, poučevanja in usposabljanja

učiteljev v tujini, delovne prakse dijakov v tujih podjetjih in

še bi lahko naštevala.

Vsako leto Evropski komisiji s ponosom poročamo o rezultatih

razpisa in izvedenih projektih, ki dokazujejo, da se slovenske

šole mednarodnega sodelovanja lotevajo sistematično in s

strateškim načrtovanjem. Zavedajo se, da je mednarodno sodelovanje

eno od orodij za doseganje prioritetnih ciljev šole in

da brez temeljite analize stanja in vključevanja mednarodnega

12


dela v delovanje šole ni pozitivnih in dolgotrajnih rezultatov.

Nacionalna agencija Cmepius svojim pogodbenikom stoji ob

strani. Vedno smo na voljo za svetovanje, organiziramo pa tudi

številna srečanja koordinatorjev, delavnice, seminarje in konference.

Vsem je skupen isti cilj: posodabljati vzgojno-izobraževalni

sistem z namenom, da bomo vsi skupaj lažje stopili v

nepredvidljivo prihodnost.

Urška Slapšak

CMEPIUS, NOSILKA PODROČJA PIU

13


14


POVZETKI PRISPEVKOV

15


16


PROJEKTI MOBILNOSTI – PRILOŽNOST

DIJAKOV IN UČITELJEV ZA OSEBNO IN

STROKOVNO RAST

MOBILITY PROJECTS - OPPORTUNITY

FOR PERSONAL AND PROFESSIONAL

DEVELOPMENT FOR TEACHERS AND

STUDENTS

mag. Frančiška Al-Mansour

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

fani.al-mansour@siclj.si

Povzetek

S prenovo programov izobraževanja se je naša šola med prvimi

znašla pred zahtevno nalogo uvajanja in izvajanja novih programov,

saj smo po novih smernicah skupaj s še štirimi zavodi

izvajali program Avtoserviser.

Glede na to, da je prenova programov potekala po skandinavskem

modelu izobraževanja, smo oblikovali projektni tim, ki

je na podlagi nacionalne agencije pripravil prvi projekt strokovnega

usposabljanja učiteljev v okviru mobilnosti.

Namen našega prvega projekta je bilo enotedensko usposabljanje

učiteljev naše šole na Finskem, kjer so se povezali z učitelji

partnerskih institucij, ki imajo znanja ter izkušnje s poučevanjem

v programih avtoremontne stroke, ter tako dosegli izmenjavo

znanj, spretnosti, izkušenj, metod in praks na področju

poklicnega izobraževanja. Izbira gostujoče države in partnerjev

je temeljila na strokovni odločitvi, saj je Finska država, ki je v

evropskem izobraževalnem programu oblikovala strokovno-

-poklicne temelje in kompetence za izvajanje izobraževalnega

17


programa Avtoserviser. Prvi projekt mobilnosti učiteljev je potekal

od 1. 6. 2005 do 30. 11. 2006 na finskih šolah v Mikkeliju in

Tamperah. Usposabljanja se je udeležilo 20 naših učiteljev, od

tega 14 učiteljev stroke in 6 učiteljev splošnih predmetov.

Od leta 2005 do danes se je v okviru projektov mobilnosti

usposabljalo že več kot 300 dijakov in učiteljev v 60 mestih v

25 državah EU ter izven nje. Mednarodna mobilnost dijakov

in zaposlenih postaja ena najpogostejših oblik mednarodnega

sodelovanja naše šole. Pomen mobilnosti in s tem prenos znanja,

izkušenj, idej ter medsebojno povezovanje je pri tem naše

glavno vodilo, ki vpliva na osebno in strokovno rast posameznika

ter veča ugled in prepoznavnost šole tako v slovenskem kot

tudi v evropskem prostoru.

Ključne besede: projektni tim, usposabljanje dijakov, usposabljanje

učiteljev, strokovni razvoj

Abstract

Our institution was one of the first to face a demanding task of

introducing and implementing renewed programs; under new

guidelines, together with four other institutions, educational

program car mechatronic was implemented.

Since program renewal took place according to Scandinavian

education system, we created a project team which prepared

teacher training mobility supported by National Agency.

The purpose of our first project was one-week teacher training

in Finland, where teachers reinforced networks with partner

teachers who have knowledge and experience with teaching

mechanical engineering, thus achieving exchange of knowledge,

skills, experience, methods and good practice examples in

the field of vocational education. Choosing Finland as a host

country and partner was based on a professional decision, as

Finland developed professional and vocational foundations

and competences for implementation of educational program

car mechatronic in European education framework. Mikkeli

and Tampere hosted teacher mobility from 1 June 2005 to 30

18


November 2006. 20 teachers attended; 14 teachers of professional

and theoretical subjects and 6 of general subjects.

From 2005 onwards, more than 300 students and teachers participated

in mobility training in 60 cities within 25 EU countries

and outside the EU. International teacher and student mobility

is becoming one of the most common forms of international cooperation

of our school. The importance of mobility, knowledge

transfer, experience, ideas and networking, is our main goal

affecting individual personal and professional growth and enhancing

school reputation in Slovenia and abroad.

Keywords: project team, student training, teacher training,

professional development

19


THE CHALLENGES OF INTERNATIONAL

COOPERATION

Paul Byrne

Deputy Director at National Association of Principals

and Deputy Principals, Ireland

pbyrne9622@gmail.com

Abstract

We are now living in a shrinking world where technology and

mobility extend the range and scope of education beyond the

borders of our respective countries. Education and Training

must keep up with these changes and in order for our students

to be equipped with a wide range of skills to allow them to be

able to adapt to a changing world. Schools and Colleges benefit

from involvement in international co-operation such as Erasmus

and Erasmus + mobility projects.

While the benefits of such mobility and international cooperation

are innumerable there are also challenges which we must

navigate in order become participants in such projects. Having

been involved in a number of Erasmus projects over the past

years I have been extremely lucky to be exposed to excellent

education practice in a variety of European countries. Similarly,

through my involvement with ESHA I have also had the opportunity

to see first-hand the challenges faced in some countries

in being able to facilitate such cooperation. I would like to share

some of the practices which I initiated in order to overcome

the challenges presented in becoming involved in Erasmus and

Erasmus + mobility projects.

Keywords: mobility, Erasmus+, international cooperation

20


INOVATIVNI PRISTOPI POUČEVANJA

LOGISTIČNIH TEHNIKOV V OKVIRU

PROJEKTA »SUMMER LOGISTICS SCHOOL

(SLS)«

INNOVATIVE TEACHING APPROACHES

FOR LOGISTIC TECHNICIANS IN THE

PROJECT »SUMMER LOGISTICS SCHOOL

(SLS)«

Haris Ćordić

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

haris.cordic@siclj.si

Povzetek

V uvodnem delu so navedene osnovne informacije o projektu

Summer Logistics School, ki se izvaja v okviru projektov KA2

– strateška partnerstva. Cilj projekta je razvoj inovativnosti pri

poučevanju transporta in logistike. Usvajanje novih kompetenc

pa ni namenjeno samo dijakom, ampak tudi učiteljem s področja

logistike.

Prva izvedba poletne šole logistike (angl. Summer Logistics

School) je predvidena septembra 2019.

Vsebina izvedbenega programa je razdeljena na posamezne

učne enote. Te zajemajo določeno tematsko področje in so

pripravljene v skladu z najnovejšimi pedagoškimi in logističnimi

dognanji. Podrobno so opisane v poglavju Učni moduli.

Pri izvedbi bodo uporabljeni inovativni pristopi poučevanja sodelujočih

v projektu in so podrobneje opisani v poglavju Inovativni

poučevalni pristopi.

21


V zaključku so podani predvideni učinki (rezultati) projekta na

različnih nivojih, od pedagoških institucij do gospodarstva.

Ključne besede: Summer Logistics School, način poučevanja,

inovativni pristopi, učinki projekta, vseživljenjsko učenje

Abstract

Introductory part outlines basic information about Summer Logistics

School project implemented under KA2 projects - Strategic

Partnerships. The goal of the project is to develop innovative

teaching approaches in transport and logistics. The adoption of

new competences is not only for students but also for teachers

in the field of logistics.

The first implementation of Summer Logistics School is scheduled

for September 2019.

The content of the program is divided into individual learning

units. These cover a specific thematic area and are prepared

according to the latest pedagogical and logistic findings. They

are described in detail in the Learning Modules section.

Innovative teaching approaches used for participants in the

project are described in more detail in Innovative teaching

approaches chapter.

Finally, projected effects (results) of the project are presented

at various levels, from educational institutions to economy.

Keywords: Summer Logistics School, way of teaching, innovative

approaches, project effects, lifelong learning.

22


COOPERATION WITH SOCIAL PARTNERS

FOR PARTICIPATION IN INTERNATIONAL

PROJECTS

Mimoza Gichevska

Natasha Aleksov

ASUC Boro Petrushevski, Skopje, North Macedonia

mimozagi@yahoo.com

Abstract

Vocational education in the Republic of Northern Macedonia

has been the focus of reform processes, resulting from rapid

changes labour market demands for new qualifications and

skills.

In order to be able to monitor these reforms, as well as actively

engage in modern educational flows, ASUC “Boro Petrusevski”

has strengthened its participation in international projects. A

close cooperation with social partners, in the process of participating

in the projects, was established.

This paper presents how collaboration between school and social

partners is established and developed by analysing several

previous international projects we have jointly participated in.

The basic question we try to answer is whether cooperation

with social partners in international projects contributes to

acquisition of skills and competences by students thus enabling

them to be more competitive in the labour market.

The research purpose is to show benefits of school and social

partners’ participation in international projects.

Keywords: reform processes, international projects, social partners,

skills, labour market

23


SCHOOL’S FUTURE COOPERATION

PERSPECTIVE WITH ERASMUS+

Dragana Jakovljević

Ekonomska škola Čačak, Serbia

gagaaa.djekic@gmail.com

Abstract

Secondary School of Economics in Čačak, Serbia has been involved

in education reform processes since 2005 when a permanent

process of education and professional training of teaching

and management staff began. Following German education

system model, new educational profiles were introduced in the

field of economics.

The overall development goal of Secondary School of Economics

is to improve quality of process and outcomes of education

and bring it to a maximum attainable level in accordance with

National Priorities in Education Strategy.

By interviewing students and teachers, using random sample

method, the results showed that all of them would like school

to become more open to other schools, primarily to schools

from foreign countries with the aim of sharing knowledge and

experiences.

Our future plans relating to international cooperation are:

• Enhance professional, language and managerial competencies

during professional visits to foreign school

by job shadowing,

• Raise level of awareness through dissemination and

cooperation with Secondary Vocational and Technical

School-Ljubljana (SIC),

24


• Cooperation within “Ekonomijada” project (connecting

students and teachers of economic schools from countries

of former Yugoslavia).

• Establish further cooperation with schools from Slovakia,

Macedonia, Bosnia and Herzegovina.

• Finding partner schools with support of Erasmus +

projects so we could finalize our goals and objectives

in terms of student and teacher mobility, exchange of

knowledge and experiences and acquiring new skills

and competences.

Keywords: vocational school, mobility, job shadowing,

Erasmus+

25


VKLJUČEVANJE MLADIH NA TRG DELA S

PODPORO ERASMUS+

INTEGRATION OF YOUNG PEOPLE IN

LABOUR MARKET WITH SUPPORT OF

ERASMUS+

Lea Janežič

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

lea.janezic@siclj.si

Povzetek

Brezposelnost mladih (15–24 let) je ločena od brezposelnosti

starejše populacije. Zanje je značilno, da ne dobijo zaposlitve

takoj po končanem šolanju. Bodoči delodajalci želijo zaposliti

delavca, ki področje dela zelo dobro pozna. Srednješolski programi

poklicnega in strokovnega izobraževanja so v prednosti.

Dijaki ne pridobijo le delovnih izkušenj pri delodajalcu, temveč

se nekateri seznanijo s pisanjem prošnje za zaposlitev, z nekaterimi

dijaki pa delodajalci za čas opravljanja praktičnega dela,

kot sestavnega dela izobraževalnega programa, opravijo tudi

zaposlitveni intervju.

Na Strokovnem izobraževalnem centru Ljubljana so v šolskih

letih 2016–2018 dijaki poklicnega in strokovnega izobraževanja

imeli priložnost sodelovati v dveh mednarodnih projektih

spodbujanja in razvijanja kompetenc, ki jih potrebujejo za lažji

preboj na trg dela in povečanje možnosti pridobitve zaposlitve.

V šolskem letu 2018/19 pa sodelujejo v tretjem mednarodnem

projektu s področja zaposlovanja mladih. Prispevek predstavlja

posamezne aktivnosti dijakov v okviru mednarodnega projekta

Y-job: Apply and employ, ob sodelovanju partnerjev drugih

držav. Cilji projekta so bili (1) analiza lastnih kompetenc, (2) veščine

pisanja življenjepisa kot priloge prošnji za zaposlitev, (3)

26


možnosti zaposlovanja doma in v tujini, (4) priprava na zaposlitveni

intervju in evalvacija zaposlitvenega intervjuja, (5) spodbujanje

mladih k prilagajanju razmeram na trgu dela in iskanju

različnih možnosti pridobivanja delovnih izkušenj ter (6) iskanje

inovativne poslovne ideje znotraj heterogene skupine sovrstnikov

iz različnih evropskih držav.

Izvedene aktivnosti so v okviru projekta pokrile ključne kompetence

dijaka: organiziranje, sprejemanje odločitev, reševanje

problemov, timsko delo, odgovornost, kreativnost, kritično mišljenje

ter raziskovanje in razvijanje novih znanj.

Mednarodni projekti sodelovanja različnih držav partneric pomembno

opogumljajo mlade pri iskanju zaposlitve in jih spodbujajo

k iskanju lastnih rešitev.

Ključne besede: mednarodni projekti, zaposlovanje mladih,

trg dela, kompetence, timsko delo

Abstract

Unemployment among young people (aged 15 to 24 ) is often

studied separately, since it is usually slightly higher compared to

elderly (adult) population. They do not get employment immediately

after completing their education. Future employers tend

to employ people who know their field of work. Secondary vocational

and technical school educational programs are a step

ahead. Students do not only get real workplace experience, but

also CV training, while some employers, as an integral part of

educational program, also perform job interviews.

At Technical Education Centre Ljubljana, VET students had

the opportunity to participate in two international projects in

2016–2018. Projects promote and develop competences needed

to enter labour market and increase opportunities for gaining

employment. In 2018/19 students participate in third international

project in the field of youth employment. The paper

presents individual activities of students in the framework of

international project “Y-job: Apply and employ”, with participating

partners from other countries. Project objectives were (1)

27


analysis of their own competences, (2) skills needed for writing

a CV as a covering letter for job application, (3) employment

possibilities at home and abroad, (4) preparing for a job interview

and its evaluation, (5) encouraging young people to adapt to

labour market conditions and finding different ways of gaining

work experience; and (6) seeking an innovative business idea

within a heterogeneous group of peers from different European

countries.

Activities carried out within the project covered key student

competences: organization, decision-making, problem solving,

team work, responsibility, creativity, critical thinking and research

and development of new knowledge.

International collaboration projects are important in encouraging

young people to find a job and inspiring them to find their

own solutions.

Keywords: international projects, youth employment, labour

market, competences, teamwork

28


MREŽENJE ZNANJA PO IZMENJAVI NA

FINSKEM

KNOWLEDGE NETWORKING AFTER

TEACHER EXCHANGE IN FINLAND

Terezija Kastelic

Strokovno izobraževalni center Ljubljana

terezija.kastelic@siclj.si

Povzetek

Prispevek se osredotoča na prenos znanja in novih pristopov

k poučevanju, s katerimi sem se seznanila na izmenjavi na Finskem.

Poudarek je tudi na ekologiji, recikliranju in spoznavanju

ter uporabi domačih surovin.

Poučujem strokovni predmet v srednješolskem poklicnem in

strokovnem izobraževanju na tekstilni usmeritvi. Učni načrt

vsebuje veliko teorije, zato sem s polstenjem želela popestriti

učne vsebine in jih približati dijakom. Ovčja volna je na površini

pokrita z luskami, kar lahko vidimo pod mikroskopom. Te luske

omogočajo, da se volna polsti. Polstenje volne je krčenje volnenih

vlaken zaradi toplote, vlage, alkalnih sredstev in mehaničnih

vplivov. Pri tem se vlakna premikajo v smeri svoje dolžinske

osi, epidermalne celice se zarinejo druga v drugo in tako nastane

kompaktna masa, ki jo imenujemo polst.

Izmenjavo na Finskem sem izkoristila kot priložnost za razgibanje

pouka in usvajanje novih znanj. S tehniko polstenja sem

povezala teoretične vsebine pouka s praktičnimi znanji in izdelki.

Dijaki tako sami preverijo zakonitosti ovčje volne in njenih

lastnosti. Lastnosti materiala spoznajo s preizkušanjem, tipom

in obdelavo, hkrati pa ustvarijo uporabne izdelke.

29


Z uvajanjem novosti pri pouku lahko dijake motiviramo za šolsko

delo. Pri zagotavljanju tehničnih pripomočkov pa je nujna

podpora vodstva šole. S tehniko polstenja sem pri pouku povezovala

teorijo in prakso, recikliranje in ekološko osveščenost.

Znanje polstenja sem podala tudi tujim učiteljem in dijakom

na izmenjavi na naši šoli. Po vrednotenju izkušenj z izmenjave

na Finskem ugotavljam dvig kakovosti poučevanja in mreženje

znanja navzven, tudi izven šolskih okvirov.

Ključne besede: izmenjava, pouk, ovčja volna, polstenje

Abstract

The article is about knowledge transfer and new teaching

approaches learned during teacher exchange in Finland. The

emphasis is on ecology, recycling and understanding of domestic

raw materials.

I teach a professional subject in secondary vocational and technical

education (textile educational program). The subject itself

contains a lot of theory, so I wanted to make it more interesting

by introducing felting. Sheep wool fibre surface is covered

in scales seen only under the microscope. These scales allow

wool to felt. Felted wool is shrinkage of wool fibres due to heat,

moisture, alkaline agents and mechanical effects. Thus fibres

move in direction of their longitudinal axis, epidermal cells are

assimilated, thus forming a compact mass called felt.

I used teacher exchange in Finland as an opportunity to improve

my teaching and learning new skills. By using felting, I linked

theoretical part of the lesson with practical knowledge and

products. Students themselves check rules of sheep wool and

its properties. Material properties are learned by testing, type,

processing and they create useful products at the same time.

By introducing novelty in class, students can be motivated

in different ways. In order to meet technical needs, we need

school management support. By using felting I connected theory

and practice, recycling and ecological awareness in class. I

also transferred knowledge of felting to foreign teachers and

30


students on exchange at our school. After evaluating teacher

exchange in Finland, an increase in quality of teaching and

knowledge networking can be observed.

Keywords: exchange, lessons, sheep wool, felting

31


Y-JOB: SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA

MLADIH

Y-JOB: PROMOTING YOUTH

EMPLOYMENT

Polona Kikelj

Strokovno izobraževalni center Ljubljana

polona.kikelj@siclj.si

Povzetek

Teoretična izhodišča: V Evropi se že kar nekaj let krepi spodbujanje

mladih pri iskanju prve zaposlitve oziroma se spodbujajo

samozaposlitve. Mladi so poleg starejših nad petdeset let ena

izmed najbolj ogroženih skupin za brezposelnost, zato zavod za

zaposlovanje razpisuje razne projekte in subvencije kot pomoč

mladim pri iskanju prve zaposlitve. Mednarodni projekti so le

eno izmed orodij, s pomočjo katerih dijaki spoznavajo njihove

zaposlitvene možnosti ter zahteve delodajalcev, saj je Y-job že

tretji projekt, ki se ukvarja z zaposlovanjem mladih.

Metode dela: Učinke projekta Y-job sem preverjala s kvalitativnim

raziskovalnim pristopom. Za zbiranje podatkov sem uporabila

tehniko polstrukturiranega usmerjenega intervjuja, za

analizo podatkov, pridobljenih z intervjujem,

pa sem uporabila kvalitativno vsebinsko analizo.

Rezultati: Sodelujoči dijaki v projektu so v dvoletnem programu

spoznali različne možnosti in pristope sodelujočih držav pri zaposlovanju

mladih. Dijakom so bila predstavljena pričakovanja,

ki jih imajo prihodnji delodajalci, in kakšno je trenutno stanje

na trgu dela. V okviru projekta je bil izveden tudi start up vikend,

kjer so dijaki ob pomoči mentorjev in zunanjih sodelavcev

ustvarili svoje prvo virtualno podjetje.

32


Razprava: V dvoletnem projektu so dijaki poleg projektnega

dela v šoli na enotedenskih izmenjavah razvijali različne zaposlitvene

kompetence ter spoznavali značilnosti trga dela posamezne

sodelujoče države v projektu in možnosti zaposlovanja.

Z inovativnimi pristopi smo želeli mlade pripraviti na dinamične

in hitro spreminjajoče razmere na trgu dela. Dijake smo želeli

usposobiti za skupinsko delo, hitre odločitve, inovativnost ter

prilagodljivost.

Ključne besede: zaposlitvene kompetence, trg dela, start-up,

Erasmus+, podjetništvo

Abstract

Theoretical framework: There has been further encouragement

of young people in seeking first employment or encouraging

self-employment in Europe recently. Apart from the elderly, young

people are one of the most vulnerable groups to employ,

therefore Employment Service of Slovenia offers various projects

and subsidies to help young people find their first job. International

projects are just one of the tools providing students

with employment opportunities and employers‘ demands as

Y-job is the third project dealing with youth employment.

Method: Effects of Y-job project were identified using a qualitative

research approach. As a technique of data collection a

semi-structured interview was used, qualitative analysis was

applied to analyse data obtained by interview.

Results: Participating students learned about different

opportunities and approaches of participating countries in

employment of young people over a two year period. Students

were presented with competences expected by future

employers and labour market present situation. Within the project,

a Start-up Weekend was also conducted, where students,

with the help of mentors and external collaborators, created

their first virtual company.

Discussion: In two year project, in addition to project work at

school, students learned about different employment com-

33


petences and characteristics of labour market of each participating

country in the project and employment opportunities

during one week student exchanges. Using innovative approaches,

we wanted to prepare young people for a dynamic and

rapidly changing situation on the labour market. We wanted to

prepare them for teamwork, quick decisions, innovation and

flexibility.

Keywords: employment competences, labour market, start-

-up, Erasmus +, entrepreneurship

34


TOLMAČENJE GLUHIM DIJAKOM IN

UČITELJEM PRI PROJEKTIH ERASMUS+

INTERPRETING FOR DEAF STUDENTS

AND TEACHERS AT ERASMUS+ PROJECTS

Nataša Kordiš

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

natasa.kordis@zgnl.si

Povzetek

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL) se uspešno vključuje

v izvajanje projektov Erasmus+.

Zaradi potrebe po komunikaciji v znakovnem jeziku je na ZGNL

zaposlenih več tolmačev. Zanima nas, ali so vključeni v Erasmus+

projekte in kakšna je njihova vloga.

V različne projekte, ki se izvajajo v državah Evropske unije, so

vključeni dijaki in strokovni delavci in sodelavci Zavoda za gluhe

in naglušne Ljubljana. Tolmač za slovenski znakovni jezik je

v projekte vključen, da tolmači gluhim dijakom in strokovnim

delavcem. Tako je zagotovljena komunikacija med vsemi udeleženci.

Udeleženi dijaki so gluhi in naglušni, dijaki z govornojezikovnimi

motnjami in motnjami avtističnega spektra.

V prispevku bomo predstavili dva praktična primera delovne

prakse in tolmačenje za učitelja. Osredotočili se bomo na

predstavitev dela tolmača za gluhe udeležence. Naloge tolmača

so kvalitetno tolmačenje iz govora v znakovni jezik in obratno

ter skrb za dobro informiranost. Predstavili bomo rezultat

anonimne ankete, ki smo jo izvedli med udeleženci projektov.

V anketi so prikazani vplivi prisotnosti tolmača na kvaliteto komuniciranja.

35


Ključne besede: gluhi dijaki, gluhi profesorji, tolmač SZJ, udeležba

na mednarodnih projektih

Abstract

Institute for Deaf and Hard of Hearing of Ljubljana successfully

takes part in Erasmus+ projects.

Several interpreters are employed at the Institute due to the

need to communicate in sign language. We are interested in

whether they participate in Erasmus+ projects and what their

role is.

Students, professionals and their colleagues at the School for

the Institute are included in different European Union projects.

To ensure communication between professionals and deaf students

an interpreter is included in the projects. Participating

students are deaf and hard of hearing, with speech-language

disorders and autistic spectre disorders.

The article presents two good practice examples and interpreters.

We will focus on presenting interpreter’s work. Interpreter’s

task is to provide quality interpreting from speech to sign

language and vice versa as well as ensuring participants are

well informed. Anonymous survey results carried out by project

participants will be presented. The survey illustrates how

interpreter’s presence influences the quality of communication.

Keywords: deaf students, deaf professors, Slovene Sign Language

interpreter, participation in international projects

36


DIJAKI PRISELJENCI IN INKLUZIJA –

INTERNACIONALIZACIJA KOT DVOSMERNI

PROCES

IMMIGRANT STUDENTS AND INCLUSION

INTERNATIONALIZATION AS A TWO-

WAY PROCESS

Liljana Kranjc Tekavec

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

liljana.kranjc@gmail.com

Povzetek

Uvod: V članku predstavimo stanje v inkluziji dijakov priseljencev

v SIC Ljubljana (oziroma Srednji poklicni in strokovni šoli

Bežigrad). Podatke postavimo v kontekst vzgojno-izobraževalne

vertikale, od vrtcev do osnovne šole. Raziščemo, ali smo

vključujoča šola, saj je inkluzija povezana z internacionalizacijo

kot pomembnim delom vizije delovanja našega srednješolskega

centra. S primerom izbranih dijakov priseljencev in dijakov,

ki sodelujejo v projektu EcoT, ugotovimo razlike in podobnosti

v internacionalizaciji kot dvosmernem procesu.

Metode: Uporabimo kvalitativne in kvantitativne metode: vprašalnik

(vprašalnik za udeležence tečaja slovenščine za dijake

priseljence, 14 dijakov), intervju, študijo primera (2 dijaka priseljenca

in 2 dijaka udeleženca projekta EcoT). Raziščemo stanje v

inkluziji dijakov priseljencev na naši šoli ter povezanost inkluzije

z internacionalizacijo kot dvosmernim procesom.

Rezultati: Ugotovimo, da v deklarativnem smislu o inkluziji na

naši šoli ne moremo govoriti, saj smo šele na stopnji integracije.

Na ravni posameznika dijaka priseljenca obstaja občutek

37


vključenega dijaka. Med inkluzijo in internacionalizacijo kot

dvosmernim procesom obstajajo pomembne povezave.

Razprava: Kako uspešna je lahko na naši šoli internacionalizacija,

če nismo ponotranjili inkluzije in sprejemamo le integracijo?

Ključne besede: inkluzija, internacionalizacija, dvosmerni

proces, dijaki priseljenci, EcoT

Abstract

Introduction: The article presents state of inclusion of immigrant

students at Secondary Vocational and Technical School

Bežigrad (SIC). We put data into context of an educational vertical,

from kindergarten to primary school. With internationalization

being one of the major aspects of our secondary school’s

vision, we explored the inclusiveness of our teaching courses.

Using selected immigrant students and students, participating

in EcoT project as an example, we determined differences and

similarities in internationalization as a two-way process.

Methods: Qualitative and quantitative methods used: questionnaires

for participants of Slovenian language course for immigrant

students (14 students), interviews, case studies (2 immigrant

students and 2 students participants of the EcoT project).

We explored the state of inclusion of immigrant students at our

school and integration of inclusion with internationalization as

a two-way process.

Results: One cannot discuss declarative sense of inclusion at

our school as we have only reached integration stage. There is

a sense of belonging at the level of an individual immigrant student.

There are important connections between inclusion and

internationalization as a two-way process.

Discussion: If integration is only accepted and inclusion not internalized,

how successful can internationalization at our school be?

Keywords: inclusion, internationalization, two-way process,

immigrant students, EcoT

38


PRIPRAVA DOMAČIH IN TUJIH DIJAKOV

ZA GLOBALNO IN USTVARJALNO DELO V

OBLAČILNI STROKI

PREPARATION OF FOREIGN AND

DOMESTIC STUDENTS FOR GLOBAL

AND CREATIVE WORK IN CLOTHING

PROFESSION

Marija Mojca Kregar

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

mojca.kregar@siclj.si

Povzetek

Na izmenjavah v tujini sem spoznavala različne pristope poučevanja

strokovnih predmetov in praktičnega pouka krojenja

in šivanja oblačil, kar predstavlja doprinos k mojemu delu, tako

lažje ovrednotim delo, hkrati pa je to potrditev dobre prakse in

priložnost za možne izboljšave.

Šolski sistem si prizadeva dodatno izobraziti in usposobiti učitelje

za kvalitetno strokovno in pedagoško delo – tudi na področju

tekstilnega izobraževanja. Še vedno lahko procese v tekstilnem

ustvarjanju poenostavljamo, če imamo dobro strokovno

znanje in poznamo zahtevno izdelavo, obratna pot je mnogo

težja in ne zagotavlja kvalitetne podlage v znanju. V tem so zajeta

široka znanja prepoznavanja izbire pravega materiala za

določen izdelek, konstrukcije krojev in izdelave oblačila po meri

posameznika. Dijaki tekstilne usmeritve, ki bodo usposobljeni

tako razmišljati in praktično delati, se bodo znali prilagoditi posamezniku

ter med seboj timsko sodelovati. Zaposljivi bodo v

globalnem povezovanju in ne bodo samo individualisti, butični

izdelovalci ali ustvarjalci oblačil po meri.

39


Uporabila sem naslednje metode: metodi razlage in razgovora,

ki sta pomembni za celovit pristop k izdelavi elementov, metode

opazovanja, zaznavanja in čutenja, ki so nujne pri podajanju

učne snovi, hkrati dijakom nudijo postopkovno spoznavanje in

zaznavanje posameznih faz (dela) izdelave. Prav tako sem uporabila

metodo ovrednotenja dela, ki mi je bila najpomembnejša

z vidika samoevalvacije, iskanja rešitev, tako praktičnih kot

kreativnih.

Tak pristop je zelo učinkovit in uspešen, predvsem zajema široko

paleto znanj, ki jih dijaki skozi tak način poučevanja usvojijo.

Uporabili smo kvaliteten material za izdelavo posameznih

elementov, delo s tem materialom jih je prepričalo, zato

so za izdelke tudi sami želeli in znali kupiti kvalitetnejše materiale.

Hkrati pa so izbrali zahtevnejše modele, razmišljali so tako

ustvarjalno kot izvedbeno.

Naj za zaključek povzetka navedem le to, da sem s tem pristopom

dela dosegla cilj. Močno podporo za celovito in kvalitetno

izdelavo in ustvarjalnost pa sem dobila na sorodnih šolah v tujini.

Ključne besede: poučevanje, kvaliteta, celovitost

Abstract

During teacher mobility period, I learned about various approaches

to teaching professional subjects and practical lessons

of tailoring and sewing clothes, which contributed to my work,

making it easier to evaluate work. At the same time, it is confirmation

of good practice and an opportunity for possible improvements.

School system aims to further educate and train teachers for

quality professional and pedagogical work - also in the field of

textile. We can still simplify processes in textile creation provided

we have good professional expertise and know demanding

production; the reverse is much harder and does not provide

a quality basis in knowledge. This includes broad knowledge of

identifying the right material for a particular product, tailoring

40


designs and tailor-made clothing. Students of textile education

program, who will be able to think and work in a practical way,

will be able to adapt to individuals and collaborate with each

other. They will be employed in global networking and will not

only be individualists, boutique makers or custom clothing designers.

Methods of interpretation and conversation essential for a

comprehensive approach to element production, methods of

observation, perception and sensation, which are necessary in

teaching, while also offering students procedural recognition

and perception of individual work phases, were used. I also

used evaluation method which was most important from the

point of view of self-evaluation and problem solving, both practical

and creative.

The latter is very effective and successful as it covers a wide

range of knowledge students acquire. We used high-quality

materials for production of individual elements and convinced

students to work with them so they could buy and recognize

quality materials themselves. At the same time, they chose

more demanding models thus thinking both creatively and practically.

To conclude, I achieved my goal. I received strong support for

comprehensive and quality production and creativity at related

schools abroad.

Keywords: teaching, quality, integrity

41


NE BODI SKOPUH V IZOBRAŽEVANJU

DON‘T JUST TAKE, GIVE SOMETHING

BACK!

Jernej Krenčan

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

jernej.krencan@siclj.si

Povzetek

Uvod: Učitelj prenaša znanje s področja teorije predmeta, ki ga

poučuje, do dijakov. Kako bo učitelj kot posameznik izpeljal ta

prenos znanja, pa je odvisno od njega samega. Da bi bil ta prenos

znanja moderen in vsako leto kakovostnejši, je potrebno,

da se učitelj konstanto izobražuje in napreduje. Ena od možnosti

za učiteljev napredek na različnih področjih je mednarodno

sodelovanje v programu Erasmus+.

Metoda: Raziskava je kvalitativna, saj smo uporabil metodo

SPIN. S to metodo smo vrednotili slabosti in priložnosti ter nevarnosti

uporabe novih pristopov v izobraževanju, ki jih uporabljajo

na tujih šolah po Evropi.

Rezultati: Z dobljenimi rezultati želimo spodbuditi učitelje, ki so

sodelovali v mednarodnih projektih Erasmus+ K1, da primere

uporabe modernih digitalnih tehnologij ali drugih inovativnih in

kreativnih pristopov, ki jih pri nas še ni, uporabijo in implementirajo

v našem izobraževalnem procesu ter s tem pripomorejo

k bolj dinamičnemu in bolj zanimivemu pouku.

Razprava: Z uporabo v tujini videnih pristopov učitelj nadgradi

svoje znanje in s tem naredi bolj zanimiv in privlačen pouk mladim

»digitalnim« generacijam. Poleg tega pa učitelj krepi tudi

jezikovne, kulturne, komunikacijske in organizacijske kompetence.

42


Ključne besede: Erasmus+, mobilnost učiteljev, usposabljanje

učiteljev

Abstract

Introduction: Teacher is a transmitter of knowledge and builds

a bridge between students and theory. It is up to teachers to

decide how they are going to play this role. It is vital for teachers

to constantly educate themselves and improve in order

to transmit knowledge better by using modern methods. One

of possibilities of teacher professional growth is Erasmus+ teacher

exchange.

Methods: Qualitative research, using SPIN model to evaluate

weaknesses and opportunities as well as dangers of employing

new approaches in education used in schools around Europe,

was used.

Results: It is our wish to use obtained results for encouraging

teachers, who have participated in Erasmus+ K1 projects, to

use and implement ways of using modern digital technology

and other innovative and creative approaches. Consequently,

they contribute to more dynamic and interesting lessons.

Discussion: Teachers upgrade their knowledge by using approaches

they have seen abroad and implement interesting lessons,

which are more appealing to young »digital« generations.

Furthermore, teachers improve language, cultural, communication

and organizational competences.

Keywords: Erasmus+, teacher mobility, teacher training

43


INTERNACIONALIZACIJA ŠOLE JE PROCES

SPREMINJANJA MISELNIH VZORCEV IN

KONCEPTOV VSEH DELEŽNIKOV

INTERNATIONALIZATION OF SCHOOL

IS A PROCESS OF CHANGING MENTAL

PATTERNS AND CONCEPTS OF ALL

STAKEHOLDERS

dr. Nikolaj Lipič

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

nikolaj.lipic@siclj.si

Povzetek

Spremembe na polju izobraževanja so vse pogostejše in imajo

vse večjo razvojno dinamiko. Če se omejimo samo na čas po

letu 2000, ugotavljamo, da je to čas številnih reform evropske

in tudi slovenske izobraževalne politike. To je čas modernizacije

sistema srednješolskega izobraževanja in večanja primerljivosti

slovenskih izobraževalnih programov z evropskimi. Reforma

srednjega šolstva je imela različne razvojne perspektive in tudi

protislovja. V prvih poskusih doseganja razvojnih priložnosti

slovenskega srednješolskega sistema in razumevanja njegove

umestitve v širši evropski kontekst so nam bile v pomoč izmenjave

in projekti v okviru evropskega programa Vseživljenjskega

učenja (Leonardo da Vinci, Comenius ipd.) in Norveškega

finančnega mehanizma. Širši, globalni oris reformirane evropske

politike smo dobili šele z izmenjavami, študijskimi obiski in

projekti v okviru programa Erasmus+. S tem je uvajanje internacionalizacije

v slovenskih srednjih šolah pridobilo zaupanje

in legitimnost.

44


Internacionalizacija srednjega šolstva pomeni povečanje mednarodne

odprtosti srednjih šol z namenom doseganja višje kakovosti

srednješolskega izobraževanja. Seveda je potrebna pri

tem previdnost, da pravilno usmerimo proces internacionalizacije

in ga ustvarjalno spojimo s splošnimi razvojnimi trendi

na področju srednjega šolstva. Predvsem pa je treba proces internacionalizacije

uvajati postopoma in premišljeno, saj je kot

ključno potrebno sprožiti ustrezne psihosocialne in kognitivne

konflikte prav pri vseh deležnikih na polju izobraževanja s spreminjanjem

miselnih vzorcev in konceptov. V mozaiku evropske

različnosti gre za paradigmatsko spremenjeno, inkluzivno in na

kakovosti utemeljeno kulturo srednješolskega izobraževanja.

Ključne besede: internacionalizacija, srednje šole, izobraževanje,

Vseživljenjsko učenje, Erasmus+

Abstract

Changes in the field of education are becoming increasingly

common and have a growing developmental dynamic. If we limit

ourselves only to the time after 2000, we find that this is a

time of numerous reforms of European as well as Slovenian

educational policy. This is the time of modernization of secondary

education system and increasing comparability of Slovenian

educational programs with European ones.

The reform of secondary education had different development

perspectives and contradictions. In the first attempts to achieve

development opportunities of Slovenian high school system

and understanding its position in the wider European context,

exchanges and projects in the framework of European Lifelong

Learning Program (Leonardo da Vinci, Comenius, etc.) and

Norwegian Financial Mechanism were helpful. A wider, global

outline of reformed European policy was obtained only through

exchanges, study visits and projects under Erasmus+ program.

By doing so, introduction of internationalization in Slovene

secondary schools gained confidence and legitimacy.

45


Internationalization of secondary education means increasing

international openness of secondary schools in order to achieve

a higher quality of secondary education. Of course, caution

is needed to properly direct process of internationalization and

creatively connect it with general development trends in the field

of secondary education. Above all, process of internationalization

needs to be gradually and deliberately initiated, as it is

crucial to activate appropriate psychosocial and cognitive conflicts

among all stakeholders in the field of education by changing

thought patterns and concepts. In the mosaic of European

diversity, it is about a paradigmatically modified, inclusive and

quality-based culture of secondary education.

Keywords: internationalization, secondary schools, education,

Lifelong learning, Erasmus +

46


MEDNARODNO SODELOVANJE NA SŠTS

ŠIŠKA

INTERNATIONAL PROJECTS AT SŠTS

ŠIŠKA

Darinka Martinčič Zalokar

Srednja šola tehniških strok Šiška

darinka.martincic@ssts.si

Povzetek

Učitelji in dijaki Srednje šole tehniških strok Šiška so vse od njene

ustanovitve daljnega leta 1947 sodelovali z različnimi institucijami

tako doma kot tudi po svetu. Od začetka nacionalnih

projektov konec prejšnjega stoletja pa je to sodelovanje še bolj

načrtno in ciljno usmerjeno na več ravneh. Kako se v tem sodelovanju

vidijo zaposleni in dijaki, predvsem pa kako v bodoče

graditi na mednarodnem sodelovanju? Ali znamo na šoli izkoristiti

vse možnosti, ki jih imamo na voljo, ali znamo na pravilen

način promovirati to sodelovanje in kako naj umestimo to

področje v delo šole in s tem ne posegamo preveč na druga

področja dela in obremenitve učiteljev?

Ključne besede: mednarodno sodelovanje, promocija, dijaki,

učitelji

Abstract

Since its foundation in 1947, teachers as well as students at

Secondary School of Technical Professions Šiška have been

cooperating with different institutions in Slovenia and abroad.

Since the foundation of national projects at the end of the

20th century, this cooperation has become even more goal

oriented on multiple levels. How do employees and students

see themselves in this cooperation, and, above all, how can we

47


develop international cooperation even further in the future?

Do we know how to use all possibilities at our disposal? Do we

know how to promote such cooperation properly? How can we

incorporate international cooperation into work at our school

without interfering with other areas of work and affecting teacher

workload?

Keywords: International cooperation, promotion, students, teachers

48


SODELOVANJE PRI PROJEKTIH –

PRILOŽNOST ZA RAZVOJ KVALITETNEGA

SOCIALNEGA ODNOSA MED UČITELJI IN

DIJAKI

PROJECT COOPERATION - OPPORTUNITY

FOR DEVELOPMENT OF QUALITY SOCIAL

RELATIONS BETWEEN TEACHERS AND

STUDENTS

Lenka Miljan

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

lenka.miljan@siclj.si

Povzetek

Uvod: Šola je sistem, v katerem se dnevno srečuje veliko število

zaposlenih in dijakov. Za vzpostavitev dobrih odnosov sta

ključna dejavnika šolska kultura in socialna klima. Za pozitivne

odnose je treba poskrbeti na vseh ravneh. Eden izmed glavnih

odnosov, ki lahko bistveno vpliva na izkušnjo doživljanja šole,

je zagotovo odnos med učiteljem in dijakom. V srednji šoli posamezen

učitelj z dijakom v okviru pouka preživi manj časa, kot

na primer učitelj v osnovni šoli, zato je lahko sodelovanje pri

projektih odlična priložnost za krepitev njunega odnosa.

Metode: V raziskavi smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop.

Uporabili smo metodo SPIN, s katero smo izpostavili slabosti,

prednosti, izzive in nevarnosti sodelovanja v projektih kot

izhodišče za vzpostavljanje sodelovalnega odnosa učitelj – dijak.

Rezultati: Prednost sodelovanja v projektih je krepitev vezi med

učitelji in dijaki, kar posledično pripomore k boljšemu odnosu

49


med njimi. Ključna slabost je preobremenjenost vseh vpletenih.

Priložnost se izkazuje na nivoju zagotavljanja širjenja projektne

izkušnje na vse učitelje in dijake. Bistvena nevarnost pa

je možnost zapostavljanja osnovnega pedagoškega dela.

Razprava: Projektno delo je izvenšolska dejavnost, ki omogoča

učitelju in dijaku, da več časa preživljata skupaj, s čimer dobita

priložnost za vzpostavitev kvalitetnega odnosa. V kolikor je med

njima vzpostavljen pozitiven odnos, je sodelovanje med njima

uspešnejše, saj je motiviranost za šolsko in projektno delo na

splošno boljša.

Ključne besede: dijaki, učitelji, projekti, razredna klima, socialni

odnosi

Abstract

Introduction: School is a system where a large number of

employees and students meet daily. School culture and social

climate are key factors for establishing good relations. Positive

relationships need to be tended at all levels. One of the main

relationships that can significantly influence school experience

is certainly teacher-student relationship. A secondary teacher

spends less time with a student compared to a primary

one thus participation in projects can be a great opportunity to

strengthen the relationship.

Methods: Qualitative research approach was used. SPIN

method was applied to highlight weaknesses, strengths, challenges

and risks of participating in projects and their impact on

teacher-student relationship.

Results: Benefits of participating in projects are to strengthen

links between teachers and students and, consequently, their

better relationship. Key weakness is overload of all involved.

Opportunity is demonstrated at the level of ensuring dissemination

of project experience among teachers and students.

Main danger is the possibility of neglecting basic pedagogical

work.

50


Discussion: Project work is an extra-curricular activity enabling

teacher and student to spend more time together, thus giving

them the opportunity to establish a quality relationship. If there

is a positive relationship between them, cooperation between

them is more successful as motivation for school work is

generally better.

Keywords: students, teachers, projects, class climate, social relations

51


VPLIV MEDNARODNEGA IZOBRAŽEVANJA

NA KULTURO POUČEVANJA UČITELJA

IMPACT OF INTERNATIONAL EDUCATION

ON TEACHING CULTURE

Inka Nose

Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani

inka.nose@ssgtlj.si

Povzetek

Vsako novo znanje, vsako izobraževanje spremenita človeka.

In nikoli več ne bo takšen, kot je bil pred tem. Enako velja za

učitelje. Vsako novo izkustvo nas bogati in vpliva na naš način

mišljenja in dela.

Z udeležbo v programih Erasmus+ imajo učitelji danes možnost

pridobivanja novega znanja v mednarodnem okolju. Ta poleg

predmetne in didaktične vrednosti prinaša tudi kompetence v

osebnostnem razvoju posameznika.

Namen prispevka je obravnavati, kako se odraža v mednarodnem

projektu pridobljeno znanje v implementaciji pri pouku,

kakšne so težave in pozitivni rezultati.

Preverili smo pogostost implementacije in učinke implementacije

izobraževalne metode »Content and Language Integrated

Learning« (CLIL), kjer se nejezikovni predmeti poučujejo v tujem

jeziku po opravljenem izobraževanju učiteljev na mednarodni

mobilnosti.

Rezultati, merjeni s preverjanjem znanja, so pokazali, da so dijaki,

ki so nove vsebine spoznavali po CLIL-metodi, izkazali višjo

stopnjo pomnjenja novih strokovnih pojmov, kar lahko povezujemo

z opravljanjem praktičnih nalog.

52


Samoevalvacija učitelja je pokazala, da priprava takšne ure zahteva

več časa, predvsem za iskanje ustrezne strokovne vsebine

(vsebinsko, jezikovno) ter za izdelavo priprave in strukturiranje

ure v smiselnem zaporedju za dosego učnih ciljev. Jasno morajo

biti prepoznavni cilji in vloge.

Ključne besede: mednarodno izobraževanje, metoda CLIL,

strokovno znanje, tuji jezik

Abstract

Every new knowledge/education changes a person. And he will

never be the same again. The same applies for teachers. Each

new experience enriches us and affects our way of thinking and

working.

By participating in Erasmus + programs teachers now have

the opportunity to gain new knowledge in international environment.

The latter, in addition to subject and methodological

value, contributes competences to personal development of an

individual.

The purpose of this paper is to discuss how knowledge gained

in international project reflects in class implementation and

what problems and positive results are.

We analysed frequency of implementation and effects of implementation

of Content and Language Integrated Learning

(CLIL) method, where non-linguistic subjects are taught in a foreign

language after finished teacher education in international

mobility.

Results, measured by testing, showed that students, who have

learned new content by CLIL method, showed a higher level of

memory of new professional concepts, which can be linked to

performing practical tasks.

Teacher’s self-evaluation has shown that such lesson preparation

requires more time; especially finding appropriate professional

content (content, linguistic) and for lesson preparation

53


and planning in a meaningful sequence to achieve learning

objectives. Goals and roles should be clearly identified.

Keywords: international education, CLIL method, professional

knowledge, foreign language

54


GLOBALNA DRUŽBENA ANGAŽIRANOST

V MEDNARODNIH PROJEKTIH V

SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU NA

PRIMERU PROJEKTA ECOT: OUR FUTURE

ECOT: OUR FUTURE PROJECT AS

AN EXAMPLE OF INCORPORATION

OF GLOBAL SOCIAL ENGAGEMENT

IN INTERNATIONAL PROJECTS IN

SECONDARY EDUCATION

Katarina Pirnat

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

katarina.pirnat@siclj.si

Povzetek

Uvod: Septembra 2015 je bila na vrhu OZN sprejeta Agenda

2030 za trajnostni razvoj, ki v 17 ciljih povezuje tri stebre trajnostnega

razvoja: ekonomskega, socialnega in okoljskega. Priložnost

(in nujnost) za aktivnejše vnašanje ciljev trajnostnega

razvoja in globalne družbene angažiranosti se kaže tudi na področju

slovenskega srednješolskega izobraževanja. Kot orodje

za to članek prepoznava izobraževanje po načelih globalnega

učenja, ki cilje trajnostnega razvoja nadgrajuje s kritičnim razmišljanjem,

spodbujanjem k iskanju rešitev in z lastno družbeno

angažiranostjo. Na SIC Ljubljana smo priložnost za vključevanje

pristopov globalnega učenja ter poudarjanje pomena globalne

družbene angažiranosti prepoznali v mednarodnem projektu

Ecotourism — the future is now, take responsibility, ki ga na šoli

izvajamo v okviru programa Erasmus+ KA2.

55


Metode: Pri pisanju članka je bil uporabljen kvalitativni raziskovalni

pristop. Analizirali smo ključne dokumente s področja

globalnega učenja ter obravnavanega projekta. Z analizo smo

ugotavljali koherentnost in skladnost dokumentov. Z metodo

polstrukturiranega intervjuja smo ugotavljali učinek, ki se na

področju širše družbene angažiranosti pri dijakih kaže v mesecih

od začetka izvajanja projekta.

Rezultati: Preučevanje je pokazalo koherentnost in skladnost

dokumentov in s tem ustreznost vključevanja principov globalnega

učenja v izvajanje aktivnosti mednarodnega projekta. Intervju

je pokazal, da uspešno sledimo načelom izobraževanja

za trajnostni razvoj, poleg tega pa so pri dijakih že zaznani pričakovani

učinki projektnih aktivnosti.

Razprava: S pristopi globalnega učenja pri učencih na konkretni

globalni problematiki razvijamo kompetence, kot so iskanje

rešitev, razvijanje tolerantnosti, sposobnost dialoga in problemskega

pristopa, empatijo, sprejemanje različnosti, razvijanje

kritičnega mišljenja in lastno družbeno angažiranost. Učenci

svoja dejanja in način življenja preko projektnih aktivnosti

vrednotijo z vidika globalnih problemov. Tako preko učnega

procesa po principu globalnega učenja oblikujejo vrednote,

spreminjajo vsakodnevna ravnanja in s tem postajajo aktiven

deležnik v skrbi za trajnostni razvoj.

Ključne besede: globalna družbena angažiranost, globalno

učenje, mednarodni projekti, Erasmus+

Abstract

Introduction: In September 2015 the Agenda 2030 for Sustainable

Development was adopted at the UN summit. 17 goals

incorporated in the Agenda balance three dimensions of sustainable

development: economic, social and environmental. The

opportunity (and the necessity) for a more active implementation

of sustainable development and global social engagement

can also be observed in Slovene secondary education. This article

recognises means in education based on principles of global

56


learning, which upgrade sustainable development goals with

critical thinking, encouragement to seek solutions and individual’s

social engagement. At SIC the opportunity to implement

global learning approach and emphasis of importance of wider

social engagement were recognised in international EcoT project

(Ecotourism — the future is now, take responsibility) that is

being carried out within frames of Erasmus+ programme.

Methods: Qualitative research approach was used. Key documents

from the field of global learning and the project itself

were analysed. We tried to establish coherence and document

compliance. By using half structured interview we sought to determine

effects wider social engagement has had on students

since the beginning of the project.

Results: Study has shown coherence and document compliance

and thus adequacy of incorporation of global learning principles

into activities of international project. The interview has

shown we are successful in following educational principles of

sustainable development. Moreover, expected effects of project

activities have already been recognized by students.

Discussion: By applying global learning principles on specific

global issues students develop competences such as problem

solving, tolerance, ability for a dialogue and problem based

approach, empathy, acceptance of diversity, development of

critical thinking and individual’s own social engagement. Students

are able to assess their actions and way of life from the

perspective of global problems through project activities. In

such a way students are able to form their values and change

their everyday activities during learning process. By doing so

they are becoming active participants in care for sustainable

development.

Keywords: global social engagement, global education, international

projects, Erasmus+

57


POZITIVNI UČINKI DIJAKOV

UDELEŽENCEV PROGRAMA ERASMUS+

POSITIVE EFFECTS OF STUDENTS OF

PARTICIPANTS OF ERASMUS+

Andrej Prašnikar

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

andrej.prasnikar@siclj.si

Povzetek

Uvod: Članek vsebuje kratko predstavitev izhodišč različnih

pogledov na izmenjave dijakov in študentov. V pregledu želim

prikazati prednosti mednarodnih izmenjav dijakov in pozitivne

učinke le-teh. Predstavljeni so različni pogledi na mednarodne

izmenjave glede na geografsko lego in s tem pogojeno politiko

izobraževanja mladih. S člankom želim spodbuditi zanimanje

za tovrstne izmenjave predvsem v srednješolskem izobraževanju,

kjer je opazna največja zadržanost udeležencev pred samo

izmenjavo. Osnovno zastavljeno vprašanje je, ali bi delodajalec,

ki je končni odjemalec produktov mednarodnih izmenjav, polagal

pozornost na znanja, ki jih pridobi udeleženec izmenjave,

ali ne.

Metode: Metoda dela v tem strokovnem članku je predvsem

analitično-demonstrativna oblika že izvedenih raziskav in ugotovitev.

Rezultati: Rezultati kažejo na enotno mnenje, izkazano v različnih

raziskavah s tega področja. Predvsem pa na pozitivne učinke,

ki so plod mednarodnih izmenjav in truda vseh vpletenih in

nenazadnje vloženih sredstev v izmenjave dijakov in študentov.

Sklep: V sklepu so podane ugotovitve in skupni pozitivni zaključki

raziskav mednarodnih izmenjav dijakov in študentov.

58


Ključne besede: mednarodne izmenjave, delodajalci, pogledi,

prednosti

Abstract

Introduction: The article presents a short presentation of the

starting points of different views on exchanges of students in

secondary and tertiary education levels. In the review, I want

to emphasize the benefits of international student’s exchanges

and the positive effects on themselves. Different views on international

exchanges are presented, depending on the geographical

location and the conditional policy of education of young

people. With this article, I would like to raise interest in such

exchanges of pupils, especially in secondary education, where

the greatest lack of commitment of exchange participants is

evident before the exchange. The basic question is whether the

employer, who is the final customer of international exchange

products in employment, would take into account the knowledge

acquired by the exchange participant or not.

Methods: The method of work in this expert article is primarily

an analytically demonstrative form of already performed research

and findings.

Results: The results show a unified opinion of various research

in this field. Above all, the results point to positive effects, which

are the fruit of international exchanges and the efforts of all involved

and ultimately invested funds for student’s exchanges.

Discussion: The conclusion provides common opinions of various

research of international student’s exchanges and its advantages.

Keywords: international exchanges, employers, views, benefits

59


POBRATENOST EVROPSKIH OSNOVNIH

ŠOL ŠE VEDNO NI ZASUL »PRAH

ZGODOVIN

»DUST OF HISTORY« HASN’T COVERED

TWINNING ELEMENTARY SCHOOLS YET

Igor Rajner

Osnovna šola Stična, Slovenija

rajner.igor@gmail.com

Povzetek

Pobratenost šol v Evropski uniji je z vidika izmenjav učencev

izjemnega pomena za njihov vsesplošni razvoj. Vključevanje

učencev v izmenjave na ravni pobratenosti je bilo na osnovnošolski

ravni v preteklosti zelo razširjeno, danes je to izziv le še

redkih šol. Vsekakor pomeni priložnost za osebni razvoj mladega

pri prevzemanju aktivne evropske državljanske vloge. Biti

kulturno ozaveščen državljan EU pomeni širiti evropsko zavest

na različnih področjih: v šolah in kulturi, pri vzpostavljanju socialnih

stikov in medgeneracijskih odnosov, v krepitvi jezikovnih

zmožnosti, medijski pluralnosti in razumevanju gospodarskega

napredka. Kako mlade vključiti v aktivno vlogo pri izmenjavah

pobratenih šol, je izziv za vsakega projektnega koordinatorja.

Treba je krepiti medsebojno in jezikovno strpnost v vseh dimenzijah

medkulturnega dialoga z ozaveščanjem o evropskih

vrednotah svobode, svobode govora in demokracije. Učitelj je

pri načrtovanju učinkov na učence v izmenjavah pobratenosti

pred težko motivacijsko nalogo: kako in s katerimi metodami

učence motivirati, jih postaviti v središče pozornosti in jim ponuditi,

da so ključni in odgovorni nosilci sprememb razvijajoče

se Evrope. Pri premagovanju jezikovnih barier in pri mreženju

učencev iz različnih okolij danes v ospredje vstopa sodobna IKT,

ki omogoča razvoj konstruktivnih debat, ki dosežejo spremem-

60


o filozofskega nazora, utemeljenega na kritičnem razmišljanju.

Pobratenost ima razvojne potenciale pri mladih tudi v današnjem

času, saj pobratenost ni le »prah zgodovine«, ampak

je izziv za izobraževanje tudi v prihodnje.

Ključne besede: pobratenost, osnovna šola, učenec, učitelj, jezikovna

strpnost

Abstract

School twinning is of fundamental importance in terms of student

exchanges for their overall development within the scope

of the European Union. The inclusion of pupils in exchanges at

the level of twinning has been widespread at elementary schools

in the past, yet today it remains a challenge for only a few

schools. By all means, it represents an opportunity for young

person’s personal development to take on an active European

citizenship role.

Being a culturally aware EU citizen means spreading European

awareness in various fields: schools and culture, establishing social

contacts and intergenerational relationships, in strengthening

language abilities, media pluralism and understanding

economic progress.

How to involve young people in an active role in exchanges of

twinning schools is a challenge for each project coordinator. It

is necessary to strengthen mutual and linguistic tolerance in all

dimensions of intercultural dialogue, raising awareness of European

values of freedom, freedom of speech and democracy.

A teacher has a difficult motivational task when planning effect

on exchange pupils: how and with which methods to motivate

pupils, place them at the centre of attention and offer them

an active and responsible role in terms of change in the evolving

Europe. By overcoming language barriers and networking

of pupils from different backgrounds, modern ICT is entering

forefront, which enables development of constructive debates

that achieve a change of philosophical thinking based on critical

thinking. School twinning has development potential with

61


young people even today, since twinning is not only a “dust of

history”, but a challenge for education in the future.

Keywords: twinning, primary school, pupil, teacher, language

tolerance

62


Z MODULSKIM IZVAJANJEM UČNIH

VSEBIN V PROJEKTU »SOCIALNA

VKLJUČENOST« DO VEČJIH USPEHOV PRI

IZOBRAŽEVANJU DIJAKOV S POSEBNIMI

POTREBAMI

MODULAR TEACHING WITHIN “SOCIAL

INCLUSION” PROJECT, A TOOL FOR

BEETER KNOWLEDGE TRANSFER WITH

SPECIAL NEEDS STUDENTS

mag. Matevž Stanovnik

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

matevz.stanovnik@zgnl.si

Povzetek

Uvod: V Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana izobražujemo

gluhe in naglušne, otroke, učence in dijake z govorno-jezikovno

in avtistično motnjo.

Raziskovalni problem: Možnosti oblikovanja in inovativnega

načina podajanja novih vsebin na podlagi izkušenj v projektu

»Spodbujanje socialne vključenosti za osebe s posebnimi potrebami

v lokalno okolje«.

Metode: Z modulskim izvajanjem poskušamo doseči, da bi

učenci in dijaki lažje premagovali težave, da bi nadgrajevali svoja

znanja na različnih področjih, da bi bili funkcionalno in čustveno

boljše opremljeni in da bi enakovredno konkurirali na

zahtevnem trgu dela.

Metode: Modulsko izvajanje vsebin z namenom bolj strukturiranega

časovnega in vsebinskega podajanja.

63


Rezultati: Pri dijakih opažamo, da so veliko bolj samostojni, pri

izvajalcih mentorjih pa, da dosegajo veliko boljše rezultate.

Ključne ugotovitve raziskave: Posledica modulskega izvajanja

novih vsebin in inovativnih pristopov so hitrejša in uspešnejša

socializacija, večja samostojnost in boljši šolski uspeh dijakov.

Ključne besede: modul, odprti kurikul, šolski prostor, posebne

potrebe, inovativni načini podajanja

Abstract

Institute Deaf and Hard of Hearing is the main institution for

educating deaf and hard of hearing children, pupils and students

with speech and language disorder and autistic disorder.

Research problem: Can success in “Social inclusion” project

lead to create a customized program for students with special

needs.

By using modular system our students could overcome difficulties

they face due to their special needs in school system,

upgrade their knowledge in various fields, be functionally and

emotionally equipped for life and equally compete on a demanding

labour market.

Methods: Modular approach, structured time and content teaching.

Results: Students have become more independent, mentors

achieve better results.

Key findings of the research: Faster and more successful socialization,

greater autonomy and better grades of special needs

students.

Keywords: Social inclusion, Open curriculum, Special needs,

Modular education, Customized program

64


OSEBNOSTNA RAST IN PROFESIONALNI

RAZVOJ KOT UČINEK AKTIVNEGA

SODELOVANJA PRI PROJEKTIH

THE IMPACT OF ACTIVE PARTICIPATION

IN INTERNATIONAL PROJECTS ON

PERSONAL GROWTH AND PROFESSIONAL

DEVELOPMENT

Lucija Šljuka Novak

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

lucija.sljuka.novak@siclj.si

Povzetek

Teoretična izhodišča: Učinki vključevanja učiteljev v mednarodne

projekte Erasmus+ KA1 in KA2 se izražajo na mnogih področjih.

Prepoznavanje posameznih postavk osebnostne rasti in

strokovnega razvoja omogoča lažje in bolj merljivo ugotavljanje

učinkov vključevanja učiteljev v mednarodne projekte. Človeška

osebnost je kompleksna, večplastna in dinamična ter podvržena

nenehnim spremembam, ki deloma potekajo na nezavedni

deloma pa na zavedni ravni. Ozaveščanje procesa osebnostne

rasti in strokovnega napredka lahko še izboljša učinke vključitve

v mednarodne projekte Erasmus+.

Metoda: V prispevku sem uporabila metodo analize za ugotavljanje

učinkov vključevanja v projekte Erasmus+ KA1 in KA2 na

osebnostno rast in profesionalni razvoj. Analizirala sem posamezne

postavke osebnostne rasti profesionalnega razvoja ter

s pomočjo spletne ankete izmerila stopnjo učinka sodelovanja

v mednarodnih projektih na učiteljevo osebnostno rast in profesionalni

razvoj.

65


Rezultati: Vključitev v mednarodne projekte Erasmus+ KA1 in

KA2 ima brez dvoma mnogokratne pozitivne učinke na osebnostno

rast in strokovni razvoj. Ozaveščanje postavk procesa

osebnostne rasti in strokovnega razvoja dodatno pripomore k

doseganju višjih osebnostnih in strokovnih ciljev.

Razprava: Vključitev v mednarodne projekte Erasmus+ KA1 in

KA2 vsekakor pomeni dodatno obremenitev in dodatno delo,

kar lahko predstavlja izziv za izvajalca in zaradi osebnostnih

zadržkov, strahu ali značajskih lastnosti odvrne posameznika

od aktivne udeležbe v tovrstnih projektih. Vendar je pozitivnih

učinkov na osebnostno rast in strokovni razvoj toliko, da nič od

zgoraj neštetega ne bi smelo biti ovira. Vseživljenjsko učenje je

postalo standard. Težnja k nenehnemu napredku na osebnostnem

in strokovnem področju je za učitelje ključnega pomena

za uspešno opravljanje dela in prilagajanje novim generacijam

dijakov.

Ključne besede: osebnostna rast, strokovni razvoj, mednarodni

projekti, učinki

Abstract

Theoretical framework: The impact of teacher involvement in

international projects Erasmus+ KA1 and KA2 can be observed

in many areas. Establishing the key elements of personal

growth and professional development enable easier and more

measurable determination of the impacts of teacher involvement

in international projects. The human personality being

complex and dynamic is prone to constant change that is observed

on both conscious and partially on the unconscious level.

Becoming aware of the processes of personal growth and

professional development can enhance the impacts of teacher

involvement in international projects Erasmus+.

Method: The method of analysis was used in this paper to

establish the impacts of teacher involvement in projects Erasmus+

KA1 and KA2 on personal growth and professional development.

Having established the key elements of personal

66


growth and professional development I used an online survey

to determine the degree of the impact of teacher involvement

in international projects on their personal growth and professional

development.

Results: Teacher involvement in international projects Erasmus+

KA1 and KA2 undoubtedly has a huge positive impact on

their personal growth and professional development. Being

aware of the key elements of the processes of personal growth

and professional development additionally aids in achieving

higher personal and professional goals.

Discussion: Being involved in international projects Erasmus+

KA1 and KA2 brings additional burden and workload, which can

pose a challenge and can also avert an individual from actively

participating in such projects due to personal restraints, anxiety

or character traits. Nevertheless, there are so many positive

impacts on personal growth and professional development

that none of the above should be an obstacle. Lifelong learning

has become the norm. Aspirations for constant improvement

in personal as well as in professional fields are of key importance

for teachers’ successful work and their ability to adapt to the

new generations of students.

Keywords: personal growth, professional growth, international

projects, impact

67


POZITIVNI UČINKI PRAKTIČNEGA

USPOSABLJANJA Z DELOM V TUJINI ZA

GLUHE DIJAKE

POSITIVE EFFECTS OF PRACTICAL

TRAINING ABROAD ON DEAF STUDENTS

David Štrukelj

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

david.strukelj@zgnl.si

Povzetek

Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani izvaja celostno obravnavo

gluhih in naglušnih otrok, oseb z govorno-jezikovno motnjo

in oseb z motnjo avtističnega spektra. Osnovna dejavnost obsega

vzgojo, izobraževanje in rehabilitacijo otrok in mladostnikov

od trenutka, ko je motnja diagnosticirana, in vse do zaključka

izobraževanja na srednji šoli. Programe izvajamo na predšolski,

osnovnošolski in srednješolski stopnji. Naša osnovna naloga je

pomagati osebam s posebnimi potrebami, da pridobijo znanje,

izkušnje in samozavest za kasnejše poklicno obdobje.

Na zavodu sem zaposlen kot učitelj strokovnih predmetov za

lesarstvo in učitelj praktičnih predmetov za strojništvo. Programi

so prilagojeni osebam z enakovrednim izobrazbenim standardom.

Za učence srednje šole poklicnih smeri pa izvajamo

tudi »praktično usposabljanje z delom (PUD)«, saj je to obvezen

del izobraževanja. Namen je, da dijaki s pomočjo pridobljenega

znanja v šoli pridobijo praktične izkušnje v konkretnih delovnih

situacijah.

Zavod je vključen v številne mednarodne projekte, kamor sodi

tudi projekt »Erasmus+ Special Vet 2017«, v okviru katerega

sem se, kot spremljevalni učitelj gluhih in slišečih dijakov,

68


udeležil 14-dnevne mobilnosti v Litvi. V svoji skupini sem imel

tri gluhe dijake, ki potrebujejo nekoliko več dodatne pomoči v

času izvajanje praktičnega usposabljanja.

Raziskovalni problem je predstavljen na podlagi pozitivnih

učinkov na dijake v času mobilnosti v tujini kot tudi po vrnitvi

v domovino. Poleg načrtovanega cilja, kot je izdelava številnih

lesenih izdelkov, so dijaki dobili veliko življenjskih izkušenj, ki jih

v domačem okolju ne bi mogli pridobiti. Ti rezultati so pri posameznikih

vidni v povečani samozavesti, boljši samopodobi,

boljši komunikaciji in tudi boljšem učnem uspehu.

Ključne besede: socialne kompetence, osebe s posebnimi potrebami,

gluhi in naglušni, praktično usposabljanje z delom, dijaška

mobilnost

Abstract

The Institute for Deaf and Hard of Hearing in Ljubljana carries

out an integrated treatment of deaf and hard hearing children,

people with speech linguistic disorder and autism spectrum disorders.

Primary activity is education, education and rehabilitation

of children and adolescents from the moment of diagnosis

of disorder until secondary education completion. Programs

are carried out at pre-school, elementary and secondary level.

Our main task is to help people with special needs to gain

knowledge, experience and self-confidence for future professional

period.

I am employed at the Institute as a secondary school teacher

of woodworking subjects and practical mechanical engineering

subjects. Programs are tailored to people with equivalent educational

standards. Practical training is also a compulsory part

of education for secondary school students. The aim is for students

to acquire practical experience in concrete real life working

situations.

The Institute is involved in a number of international projects,

including Erasmus + Special Vet 2017 project, where I participated

on a 14-day mobility in Lithuania as an accompanying

69


teacher of deaf and hard hearing students. I had three deaf

students in my group, who needed some additional help during

practical training.

Research problem is presented on the basis of positive effects

individual students acquired during mobility abroad and after

returning home. In addition to planned goals, such as production

of numerous wooden products, students have received

plenty life/work experiences they would not have at home. The

latter are visible in individuals with increased self-confidence,

better self-image, better communication learning results.

Keywords: social competences, people with special needs,

deaf and hard of hearing, practical training, student mobility

70


ŠIRJENJE KOMPETENČNIH OKVIROV S

PISANJEM BLOGA – PROJEKT ERASMUS+

KLJUČNI UKREP 1

BLOG WRITING AS MEANS OF

BROADENING THE COMPETENCE FRAME

– ERAMSUS+ PROJECT KEY ACTION 1

Breda Tekavec

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

breda.tekavec@siclj.si

Povzetek

Uvod: V Priporočilu Evropske unije o ključnih kompetencah za

vseživljenjsko učenje (2018) je zapisano, da ima vsakdo pravico

do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja

in vseživljenjskega učenja, da lahko ohrani in pridobi znanja in

spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo v družbi in uspešno

obvladovanje prehodov na trgu dela. Vse to je vključeno tudi

v program Erasmus+ Ključni ukrep 1, ki je ukrep za učno mobilnost

posameznikov. Dijaki, ki sodelujejo, znanja ne usvajajo

samo v okviru institucije, v tujih šolah ali podjetjih, ampak se

učijo tudi v prostem času z druženji s prijatelji, učitelji, sostanovalci,

poleg tega spoznavajo zgodovinske in kulturne znamenitosti

države. Da bi bilo tega neformalnega izobraževanja čim

več, je njihova obveznost v času bivanja v tuji državi pisanje bloga.

S tem dosežemo, da v izobraževanje v tujini vključimo več

ključnih kompetenc, tudi sporazumevanje v maternem jeziku,

sporazumevanje v tujih jezikih, digitalno pismenost in kulturno

zavest.

Metode: Primerjala sem bloge dveh generacij dijakov (2017 in

2018) in s pomočjo kvantitativne analize ugotavljala, koliko se

71


jih je v posamezni generaciji odločilo za pisanje v slovenskem in

angleškem jeziku ter koliko samo v enem od jezikov. S pomočjo

kvalitativne analize pa sem ugotavljala, kako na pisanje blogov

vplivajo smernice, ki jih dijaki v okviru priprav na mobilnost dobijo

(ali ne dobijo).

Rezultati: Analiza je pokazala, da ni večjih odstopanj med generacijama

glede odločanja za jezik blogov, je pa razlika med blogi

generacije, ki je v okviru priprav na mobilnost dobila vsebinske

smernice za pisanje, in generacije, ki teh smernic ni dobila.

Razprava: Rezultati kažejo, da je treba v okviru priprav na mobilnost

dijake usmeriti tudi glede vsebine blogov, le tako bomo

dosegli, da se bodo učili tudi v prostem času z druženji, poleg

tega pa bodo spoznavali zgodovinske in kulturne znamenitosti

države.

Ključne besede: blog, Erasmus+ Ključni ukrep 1, mobilnost,

kompetence

Abstract

Introduction: The Recommendation of European Union on Key

Competences for Lifelong Learning (2018) states that everyone

has the right to quality and inclusive education, training and

lifelong learning in order to maintain and acquire skills that allow

full participation in society and successful transitions into

the labour market. This is also included in the Erasmus + KA1

programme, the action for the mobility of individuals. Students

that participate in this programme do not acquire knowledge

just within the institution, foreign schools or companies but

also in everyday contact with friends, teachers, and roommates.

Furthermore, they learn about the historic and cultural

sights of the host country. To boost this informal acquisition

of knowledge they are required to write blogs. Thus, more key

competences are incorporated in the education abroad including

communication in their mother tongue as well as in a foreign

language, the improvement of digital literacy and the rise

of cultural awareness.

72


Methods: By using a quantitative analysis in the comparison

of blog posts of two generations of students (2017 and 2018),

I tried to establish how many of them decided to write in both

languages and how many in just one of the languages. Conducting

the qualitative analysis, I sought to determine the extent

of the influence of the guidelines students had received (or had

not received) prior to their exchange.

Results: The analysis has shown that there are no major deviations

between the generations regarding the choice of the

language of the blog posts, yet there is a difference between

the blog posts of the generation that was given guidelines prior

the exchange and the blog posts of the generation that did not

receive those guidelines.

Discussion: The results show that within the frame of organised

classes preparing them for the exchange, the students need to

be guided concerning the blog content, as this is the only way

to ensure the learning process will take place through social

contacts as well as during their free time. Additionally, the students

will get to know the cultural and historic sights of the host

country.

Keywords: blog, Erasmus+ Key action 1, mobility, competences

73


IZZIVI PRI SPREJEMANJU TUJIH DIJAKOV

IN OSEBJA

CHALLENGES IN ACCEPTANING OF

EXCHANGE STUDENTS AND STAFF

Žiga Vuk

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

ziga.vuk@siclj.si

Povzetek

Spremembe so stalnica današnjega sveta in šole praviloma

niso najhitrejše pri prilagajanju spremembam in zadnjim trendom

okolja, v katerega so vpete. Kar ni nujno slabo, saj je njihova

vloga predvsem priprava na življenje, specifično za poklicne

in strokovne šole pa je tudi omogočiti slušateljem lažji prehod

na trg delovne sile. In to predstavlja dolgoročnejši proces, ki v

obzir jemlje današnje stanje, hkrati pa tudi projekcijo stanja za

naslednjih nekaj desetletij. Učenje učenja, socialne, kulturne in

jezikovne kompetence ter samoiniciativnost so samo nekatere

izmed ključnih kompetenc, ki jih šole skozi svoje delovanje prenašajo

tako na svoje slušatelje kot osebje in omogočajo razvoj

posameznika ter njegovo boljšo odzivnost in pripravljenost na

spremembe.

Mednarodne mobilnosti in izmenjave so se že izkazale za odličen

model, ki omogoča slušateljem in osebju prav to – strokovni,

osebnostni, jezikovni in kulturni razvoj. Hkrati pa vsem deležnikom

omogoča stik s primeri dobre prakse in s tem hitrejši

razvoj in lažje prilagajanje spremembam okolja.

S kvalitativno analizo smo preverili potek sprejemanja tujih dijakov

in osebja na delovno prakso, sledenje na delovnem mestu

in poučevanje na SIC Ljubljana ter razvoj organizacijskih in

logističnih postopkov zavoda v zadnjih petih letih.

74


Povezovanje, odprtost in internacionalizacija predstavljajo pravo

pot za izobraževalne ustanove, ki želijo ostati oziroma postati

aktualne in odzivne na spremembe in potrebe trga dela.

Mednarodne mobilnosti predstavljajo odlično priložnost za doseganje

tega cilja. Tako kot so pomembne strokovne, kulturne

in jezikovne priprave pred odhodom v tujino, tako na kvaliteto

izvedbe, predvsem pa na počutje posameznika in občutek varnosti

v tujem okolju, vplivajo tudi dobro organizirani logistični

procesi, dostopnost informacij, pomoč pri urejanju dokumentacije

in ostalih upravnih postopkov ter predvsem človeškost

in dostopnost koordinatorjev mobilnosti v obeh organizacijah,

šoli pošiljateljici in šoli gostiteljici.

Ključne besede: mobilnosti, sprejemanje tujih dijakov in osebja,

internacionalizacija, odprtost izobraževanja

Abstract

Changes are a constant in today's world; schools are not generally

the fastest in adapting to changes and the latest trends

of surroundings they are a part of. The latter is not necessarily

bad, since their role is primarily preparing students for life and

facilitate transition of workforce into labour market (especially

for vocational and technical schools). This is a long-term process,

taking into account present situation as well as situation

projection over the next several decades. Learning how to learn,

social, cultural, language competencies and self-initiative

are some key competences schools transfer to their listeners

and staff through work thus enabling development of individual’s

responsiveness and readiness for change.

International mobility and exchanges have already proved to be

an excellent model enabling students and staff to do just that -

professional, personal, linguistic and cultural development. At

the same time, it enables all stakeholders access to good practice

examples thus faster development and easier adaptation

to environmental changes.

75


Qualitative analysis was used to examine the course of accepting

exchange students and staff for training, job tracking and

teaching at SIC Ljubljana and development of SIC organizational

and logistical procedures over the past five years.

Connectivity, openness and internationalization are the right

path for educational institutions wanting to stay or become topical

and responsive to changes and labour market needs. International

mobility is an excellent opportunity to achieve this

goal. Professional, cultural and linguistic training before going

abroad is very important, as are both quality of performance

and, above all, individual's feelings and sense of security in a

foreign environment also influenced by well-organized logistic

processes, access to information, document management and

other administrative procedures. Especially compassion and

availability of mobility coordinators in both organizations, the

sending school and host school play an important role.

Keywords: mobility, accepting exchange students and staff, internationalization,

open education

76


DELO IN UČENJE S SPLETNIKOM NA

IZMENJAVAH IN PRI POUKU

WORKING AND LEARNING WITH BLOGS

ON MOBILITIES AND IN CLASS

Maja Weiss

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

maja.weiss@siclj.si

Povzetek

Uvod: Učitelji imamo pogosto težave z motiviranjem dijakov.

Da bi postale moje ure bolj razgibane in da bi bili dijaki dejavnejši,

sem se udeležila seminarja Sodelovalno delo v spletniku

(blogu). Ljudje bloge največkrat uporabljajo kot spletni dnevnik

za opisovanje svojih doživetij in izražanje mnenj. Tudi naši dijaki

ga uporabljajo za opisovanje doživetij na izmenjavah, vendar ga

lahko vključimo tudi v pouk.

Metode: V prispevku sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop.

Na študiji primera sem kot primer dobre prakse predstavila

uporabo spletnika pri pouku, pri čemer sem blog vključila v

obravnavanje nove učne snovi.

Rezultati: Prispevek skuša pokazati, da so dijaki lahko zelo motivirani

in dejavni pri pouku ter da ga uporaba spletnika lahko

obogati, seveda pa ne sme biti merilo učne uspešnosti.

Razprava: Uporaba spletnika ima prednosti in slabosti. Dijaki

spretno uporabljajo IKT, zato pri delu s spletnikom nimajo težav.

Raba bloga pri pouku lahko služi kot motivacija, popestritev

ali nadgradnja pouka. Slabosti dela s spletnikom pri pouku

so: tehnične težave, ki lahko vplivajo na izvedbo učne ure, in

časovna omejenost pri ranljivih skupinah dijakov.

77


Ključne besede: motivacija, blog, izmenjave dijakov, aktivno

delo

Abstract

Theoretical framework: Teachers often have problems with

motivating their students. I want my lessons to be more interesting

and students to be more active so I took part in the seminar

Collaborative working in blog. People use blogs mostly as

weblogs for describing their adventures and expressing their

opinions. Our students also use blogs to describe their student

exchanges abroad but they can also be used for other school

work.

Methods: Qualitative research was used. Case study was used

as an example of good practice to introduce using a blog for

teaching new subject matters.

Results: Students can be very active in school and using a blog

can be a good diversification but it cannot be a standard of

their success.

Discussion: Using a blog has its advantages and disadvantages.

Students are very good at using ICT so they have no problems

working with blogs. A blog can be motivation, diversification

or upgrade in school. Disadvantages are: technical problems,

which can affect teaching, and time limitation with vulnerable

groups of students.

Keywords: motivation, blog, mobility, active work

78


100 % »MOBILNA PREŠERNOVA«

100% »MOBILE PREŠERNOVA«

Eva Zule

Ekonomska šola Ljubljana

eva.zule@guest.arnes.si

Povzetek

Prispevek predstavlja projekt »Mobilna Prešernova« na Ekonomski

šoli Ljubljana, v okviru katerega vsako leto dvajsetim

dijakom omogočimo opravljanje delovne prakse v tujini, na

delovnih mestih v podjetjih, v sodelovanju s partnerji, ki so

naši direktni delodajalci, in drugimi institucijami. Radi bi delili

naše izkušnje od prve uspešne prijave na razpis do lanskega

uspešno zaključenega projekta, ki smo ga poimenovali zgodba

o uspehu, saj smo prejeli z vsemi možnimi točkami ocenjeno

končno poročilo.

V prispevku predstavljamo, kako je projekt Mobilna Prešernova

vključen v življenje naše šole skozi celo šolsko leto in ima pomembno

vlogo pri doseganju strateških ciljev šole. Vsako leto

nas mobilnost motivira in daje ideje za nove izboljšave in pristope

na področju učenja in poučevanja, pri projektu želi aktivno

sodelovati vedno več učiteljev. V prispevku predstavljamo

konkreten primer evalvacije delovne prakse, ki ga kot primer

dobre prakse predstavljamo na mreženjih med šolami v projektu

kakovosti.

Naše glavno vodilo je imeti strateške partnerje, kar zagotavlja

kakovost in vnaprej znana delovna mesta. Če smo bili prva leta

projekta vezani na posrednike, se srečevali z različnimi težavami,

bili večkrat razočarani, hkrati pa se učili, bogatili, smo lani,

po štirih letih z znanimi partnerji in odlično podporo Nacionalne

agencije, uspeli zaključiti projekt brez kakršnihkoli težav.

79


Zavedamo se, da je sodelovanje v takšnem projektu nuja, če

želi biti šola kakovostna in konkurenčna, zato nam je kvalitetna

izvedba projekta ključnega pomena. Tudi zaradi sodelovanja v

tem projektu smo bili uspešni na razpisu MIZŠ in postali razvojna

šola na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v

vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Ključne besede: delovna praksa v tujini, kakovost, strateški

partnerji, primeri dobre prakse

Abstract

The paper presents »Mobile Prešernova« project at School of

Economics Ljubljana, where each year 20 students do practical

training abroad, at workplaces in companies, in cooperation

with partners who are our direct employers and other

institutions. We would like to share our experience from first

successful tender to last year’s successfully completed project,

our success story, as final report assessment scored maximum

points.

Mobile Prešernova project presents its integration into everyday

school life throughout entire school year and plays an

important role in achieving strategic goals. Mobility motivates

us thus giving ideas for new improvements and approaches in

the field of learning and teaching, more and more teachers are

actively involved in the project yearly. An example of evaluation

of training is described, which is also presented as good practice

example at network of schools in quality project.

Our main guideline is to have strategic partners ensuring quality

and well-known jobs. If we were tied to agents in our first

project years, faced various obstacles and were disappointed,

yet learnt a lot, last year, after four-year work with well-known

partners and excellent support from National Agency, managed

to complete the project without any problems.

We are aware that participation in such a project is a must should

a school want to be of good quality and competitive; that is

why project quality is of key importance. The latter also helped

80


us win Ministry of Education, Science and Sport tender thus

becoming an evolving school in the field of quality assurance

and testing in educational institutions.

Keywords: training abroad, quality, strategic partners, good

practice examples

81


100C,100M

100Y, 100M

More magazines by this user
Similar magazines