21.05.2019 Views

Zbornik povzetkov mednarodne konference: IZZIVI MEDNARODNEGA PARTNERSTVA POKLICNIH IN STROKOVNIH ŠOL 2019

2. mednarodna konferenca IZZIVI MEDNARODNEGA PARTNERSTVA POKLICNIH IN STROKOVNIH ŠOL Zbornik povzetkov Organizatorja: SIC Ljubljana in CMEPIUS Urednik: dr. Nikolaj Lipič 2019

2. mednarodna konferenca
IZZIVI MEDNARODNEGA PARTNERSTVA
POKLICNIH IN STROKOVNIH ŠOL
Zbornik povzetkov

Organizatorja: SIC Ljubljana in CMEPIUS
Urednik: dr. Nikolaj Lipič

2019

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

100C,100M<br />

100Y, 100M<br />

100Y, 28M<br />

100Y, 90C<br />

2. MEDNARODNA KONFERENCA<br />

<strong>IZZIVI</strong> <strong>MEDNARODNEGA</strong> <strong>PARTNERSTVA</strong><br />

<strong>POKLICNIH</strong> <strong>IN</strong> <strong>STROKOVNIH</strong> <strong>ŠOL</strong><br />

Center RS za mobilnost<br />

in evropske programe<br />

i z obraževanja i n<br />

usposabljanja<br />

PROGRAM <strong>IN</strong><br />

ZBORNIK POVZETKOV<br />

PANTONE Reflex Blue<br />

PANTONE Warm Red<br />

PANTONE 123<br />

PANTONE 354<br />

<strong>2019</strong>


SIC Ljubljana in CMEPIUS<br />

2. MEDNARODNA KONFERENCA<br />

<strong>IZZIVI</strong> <strong>MEDNARODNEGA</strong> <strong>PARTNERSTVA</strong><br />

<strong>POKLICNIH</strong> <strong>IN</strong> <strong>STROKOVNIH</strong> <strong>ŠOL</strong><br />

ZBORNIK POVZETKOV<br />

Ljubljana, <strong>2019</strong>


2. mednarodna konferenca<br />

<strong>IZZIVI</strong> <strong>MEDNARODNEGA</strong> <strong>PARTNERSTVA</strong><br />

<strong>POKLICNIH</strong> <strong>IN</strong> <strong>STROKOVNIH</strong> <strong>ŠOL</strong><br />

<strong>Zbornik</strong> <strong>povzetkov</strong><br />

Organizator: Strokovni izobraževalni center Ljubljana (SIC Ljubljana)<br />

Odgovorna oseba: mag. Frančiška Al-Mansour, ravnateljica<br />

Soorganizator: Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe<br />

izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)<br />

Odgovorna oseba: dr. Alenka Flander, direktorica<br />

Urednik: dr. Nikolaj Lipič<br />

Slovenski jezikovni pregled: Breda Tekavec<br />

Angleški jezikovni pregled: mag. Manca Omahen Majnardi<br />

Izdala in založila: Strokovni izobraževalni center Ljubljana in Center Republike<br />

Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja<br />

Prelom in oblikovanje: Žiga Vuk<br />

Tisk: Demago d.o.o., Maribor<br />

Naklada: 200 izvodov<br />

© SIC Ljubljana. Vse pravice pridržane.<br />

Brez dovoljenja avtorja in založnika je reproduciranje in razmnoževanje dela<br />

prepovedano.<br />

Brezplačni izvod.<br />

Za vsebino prispevkov so odgovorne avtorice in avtorji.<br />

CIP - Kataložni zapis o publikaciji<br />

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana<br />

377.014.24(082)<br />

MEDNARODNA konferenca Izzivi <strong>mednarodne</strong>ga partnerstva poklicnih in strokovnih<br />

šol (2 ; <strong>2019</strong> ; Ljubljana)<br />

<strong>Zbornik</strong> <strong>povzetkov</strong> 2. <strong>mednarodne</strong> <strong>konference</strong> Izzivi <strong>mednarodne</strong>ga partnerstva<br />

poklicnih in strokovnih šol, Ljubljana, 19. april <strong>2019</strong> / [organizator Strokovni<br />

izobraževalni center Ljubljana (SIC Ljubljana), soorganizator Center Republike<br />

Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja<br />

(CMEPIUS) ; urednik Nikolaj Lipič]. - Ljubljana : Strokovni izobraževalni center :<br />

Center Republik Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in<br />

usposabljanja, <strong>2019</strong><br />

ISBN 978-961-94016-1-3 (Strokovni izobraževalni center Ljubljana)<br />

1. Dodat. nasl. 2. Lipič, Nikolaj<br />

COBISS.SI-ID 299631872


PROGRAM KONFERENCE<br />

19. aprila <strong>2019</strong>, SIC Ljubljana<br />

8.30 – 9.00 Registracija (avla steklene dvorane)<br />

9.00 – 9.10 Otvoritev 2. <strong>mednarodne</strong> <strong>konference</strong>, glasbena točka<br />

9.10 – 9.20 Pozdravni nagovor<br />

mag. Frančiška Al-Mansour,<br />

ravnateljica Strokovnega izobraževalnega centra<br />

9.20 – 9.30 Pozdravni nagovor<br />

Urška Slapšak, Center Republike Slovenije za mobilnost<br />

in evropske programe izobraževanja in usposabljanja<br />

(CMEPIUS)<br />

9.30 – 10.00 Plenarno predavanje (steklena dvorana)<br />

THE CHALLENGES OF <strong>IN</strong>TERNATIONAL COOPERATION<br />

Mr. Paul Byrne, Deputy Director at National Association of<br />

Principals and Deputy Principals, Irska<br />

10.00 – 11.00 Dijaška sekcija (steklena dvorana)<br />

OKROGLA MIZA DIJAŠKE SEKCIJE »EVROPA SMO MI«<br />

Moderator Alen Kraševec, Center Republike Slovenije<br />

za mobilnost in evropske programe izobraževanja in<br />

usposabljanja (CMEPIUS)<br />

Sodelujejo dijakinje in dijaki slovenskih šol in tujih<br />

partnerskih šol iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije,<br />

Črne gore in Severne Makedonije<br />

11.00 – 11.45 Odmor s kosilom (avla pred stekleno dvorano)


11.45 – 15.00 Dijaška sekcija (center Ljubljane; Pizzerija Foculus,<br />

Gregorčičeva 3, Ljubljana)<br />

11.45 Odhod avtobusa izpred šole na Kongresni trg, Ljubljana.<br />

12.00 – 14.00 Spoznavanje znamenitosti centra Ljubljane ob različnih<br />

družabnih igrah.<br />

Slovenski in tuji dijaki se razdelijo v 4 mešane skupine, ki<br />

tekmujejo med seboj.<br />

14.00 – 15.00 Zaključek, evalvacija in razglasitev zmagovalcev v Pizzeriji<br />

Foculus. Pogostitev.<br />

Moderatorji: Lenka Miljan, Katarina Pirnat, Jernej<br />

Krenčan.<br />

15.15 Odhod avtobusa z Kongresnega trga v Ljubljani do šole.<br />

11.45 – 13.45 SEKCIJA 1 (učilnica 89)<br />

Moderatorja: Žiga Vuk in Urška Slapšak<br />

11.45 – 12.00 mag. Frančiška Al-Mansour, Strokovni izobraževalni center<br />

Ljubljana<br />

PROJEKTI MOBILNOSTI – PRILOŽNOST DIJAKOV <strong>IN</strong><br />

UČITELJEV ZA OSEBNO <strong>IN</strong> STROKOVNO RAST<br />

12.00 – 12.15 Darinka Martinčič Zalokar, Srednja šola tehniških strok<br />

Šiška<br />

MEDNARODNO SODELOVANJE NA SŠTS ŠIŠKA<br />

12.15 – 12.30 Andrej Prašnikar, Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

POZITIVNI UČ<strong>IN</strong>KI DIJAKOV UDELEŽENCEV PROGRAMA<br />

ERASMUS+<br />

12.30 – 12.45 Dragana Jakovljević, Ekonomska škola Čačak, Srbija<br />

SCHOOL’S FUTURE COOPERATION PERSPECTIVE WITH<br />

ERASMUS+<br />

12.45 – 13.00 Lea Janežič, Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

VKLJUČEVANJE MLADIH NA TRG DELA S PODPORO<br />

ERASMUS+<br />

13.00 – 13.15 mag. Matevž Stanovnik, Zavod za gluhe in naglušne<br />

Ljubljana<br />

Z MODULSKIM IZVAJANJEM UČNIH VSEB<strong>IN</strong> V PROJEKTU<br />

»SOCIALNA VKLJUČENOST« DO VEČJIH USPEHOV PRI<br />

IZOBRAŽEVANJU DIJAKOV S POSEBNIMI POTREBAMI


13.15 – 13.30 Liljana Kranjc Tekavec, Strokovni izobraževalni center<br />

Ljubljana<br />

DIJAKI PRISELJENCI <strong>IN</strong> <strong>IN</strong>KLUZIJA –<br />

<strong>IN</strong>TERNACIONALIZACIJA KOT DVOSMERNI PROCES<br />

13.30 – 13.45 Terezija Kastelic, Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

MREŽENJE ZNANJA PO IZMENJAVI NA F<strong>IN</strong>SKEM<br />

13.45 – 14.15 Žiga Vuk, Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

<strong>IZZIVI</strong> PRI SPREJEMANJU TUJIH DIJAKOV <strong>IN</strong> OSEBJA<br />

14.15 – 14.30 Diskusija v sekciji<br />

11.45 – 13.45 SEKCIJA 2 (učilnica 129)<br />

Moderatorja: Haris Ćordić in Alen Kraševec<br />

11.45 – 12.00 Lucija Šljuka Novak, Strokovni izobraževalni center<br />

Ljubljana<br />

OSEBNOSTNA RAST <strong>IN</strong> PROFESIONALNI RAZVOJ KOT<br />

UČ<strong>IN</strong>EK AKTIVNEGA SODELOVANJA PRI PROJEKTIH<br />

12.00 – 12.15 David Štrukelj, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana<br />

POZITIVNI UČ<strong>IN</strong>KI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z<br />

DELOM V TUJ<strong>IN</strong>I ZA GLUHE DIJAKE<br />

12.15 – 12.30 Breda Tekavec, Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

ŠIRJENJE KOMPETENČNIH OKVIROV S PISANJEM BLOGA –<br />

PROJEKT ERASMUS+ KLJUČNI UKREP 1<br />

12.30 – 12.45 Nataša Kordiš, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana<br />

TOLMAČENJE GLUHIM DIJAKOM <strong>IN</strong> UČITELJEM PRI<br />

PROJEKTIH ERASMUS+<br />

12.45 – 13.00 Maja Weiss, Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

DELO <strong>IN</strong> UČENJE S SPLETNIKOM NA IZMENJAVAH <strong>IN</strong> PRI<br />

POUKU<br />

13.00 – 13.15 Polona Kikelj, Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

Y-JOB: SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA MLADIH<br />

13.15 – 13.30 Haris Ćordić, Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

<strong>IN</strong>OVATIVNI PRISTOPI POUČEVANJA LOGISTIČNIH<br />

TEHNIKOV V OKVIRU PROJEKTA »SUMMER LOGISTICS<br />

SCHOOL (SLS)«<br />

13.30 – 13.45 Mojca Kregar, Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

PRIPRAVA DOMAČIH <strong>IN</strong> TUJIH DIJAKOV ZA GLOBALNO <strong>IN</strong><br />

USTVARJALNO DELO V OBLAČILNI STROKI<br />

13.45 – 14.15 Diskusija v sekciji


11.45 – 13.45 SEKCIJA 3 (učilnica 131)<br />

Moderatorja: dr. Nikolaj Lipič in Neža Repanšek<br />

11.45 – 12.00 Lenka Miljan, Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

SODELOVANJE PRI PROJEKTIH – PRILOŽNOST ZA RAZVOJ<br />

KVALITETNEGA SOCIALNEGA ODNOSA MED UČITELJI <strong>IN</strong><br />

DIJAKI<br />

12.00 – 12.15 Eva Zule, Ekonomska šola Ljubljana<br />

100 % »MOBILNA PREŠERNOVA«<br />

12.15 – 12.30 Jernej Krenčan, Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

NE BODI SKOPUH V IZOBRAŽEVANJU<br />

12.30 – 12.45 Igor Rajner, Osnovna šola Stična<br />

POBRATENOST EVROPSKIH OSNOVNIH <strong>ŠOL</strong> ŠE VEDNO NI<br />

ZASUL »PRAH ZGODOV<strong>IN</strong>E«<br />

12.45 – 13.00 Katarina Pirnat, Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

GLOBALNA DRUŽBENA ANGAŽIRANOST V<br />

MEDNARODNIH PROJEKTIH V SREDNJE<strong>ŠOL</strong>SKEM<br />

IZOBRAŽEVANJU NA PRIMERU PROJEKTA ECOT: OUR<br />

FUTURE<br />

13.00 – 13.15 Inka Nose, Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani<br />

VPLIV <strong>MEDNARODNEGA</strong> IZOBRAŽEVANJA NA KULTURO<br />

POUČEVANJA UČITELJA<br />

13.15 – 13.30 dr. Nikolaj Lipič, Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

<strong>IN</strong>TERNACIONALIZACIJA <strong>ŠOL</strong>E JE PROCES SPREM<strong>IN</strong>JANJA<br />

MISELNIH VZORCEV <strong>IN</strong> KONCEPTOV VSEH DELEŽNIKOV<br />

13.30 – 13.45 Mimoza Gichevska, Natasha Aleksov, ASUC Boro<br />

Petrushevski – Skopje, Severna Makedonija<br />

COOPERATION WITH SOCIAL PARTNERS FOR<br />

PARTICIPATION <strong>IN</strong> <strong>IN</strong>TERNATIONAL PROJECTS<br />

13.45 – 14.15 Diskusija v sekciji<br />

14.15 – 15.00 Zaključna diskusija in zaključki<br />

2. <strong>mednarodne</strong> <strong>konference</strong> (steklena dvorana)<br />

Poročajo moderatorji sekcij


VSEB<strong>IN</strong>A<br />

UVODNIK 9<br />

dr. Nikolaj Lipič<br />

NAČRTNO MORAMO KREPITI ZNANJE, KOMPETENCE<br />

<strong>IN</strong> VEŠČ<strong>IN</strong>E, ČE ŽELIMO DOSEČI TRAJNE UČ<strong>IN</strong>KE<br />

<strong>MEDNARODNEGA</strong> SODELOVANJA 12<br />

Urška Slapšak<br />

Povzetki prispevkov<br />

PROJEKTI MOBILNOSTI – PRILOŽNOST DIJAKOV <strong>IN</strong> UČITELJEV<br />

ZA OSEBNO <strong>IN</strong> STROKOVNO RAST 17<br />

MOBILITY PROJECTS - OPPORTUNITY FOR PERSONAL AND<br />

PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR TEACHERS AND STUDENTS<br />

mag. Frančiška Al-Mansour<br />

THE CHALLENGES OF <strong>IN</strong>TERNATIONAL COOPERATION 20<br />

Paul Byrne<br />

<strong>IN</strong>OVATIVNI PRISTOPI POUČEVANJA<br />

LOGISTIČNIH TEHNIKOV V OKVIRU PROJEKTA<br />

»SUMMER LOGISTICS SCHOOL (SLS)« 21<br />

<strong>IN</strong>NOVATIVE TEACH<strong>IN</strong>G APPROACHES FOR LOGISTIC TECHNICIANS<br />

<strong>IN</strong> THE PROJECT »SUMMER LOGISTICS SCHOOL (SLS)«<br />

Haris Ćordić<br />

COOPERATION WITH SOCIAL PARTNERS FOR PARTICIPATION<br />

<strong>IN</strong> <strong>IN</strong>TERNATIONAL PROJECTS 23<br />

Mimoza Gichevska<br />

Natasha Aleksov<br />

SCHOOL’S FUTURE COOPERATION PERSPECTIVE<br />

WITH ERASMUS+ 24<br />

Dragana Jakovljević<br />

9


VKLJUČEVANJE MLADIH NA TRG DELA S PODPORO ERASMUS+ 26<br />

<strong>IN</strong>TEGRATION OF YOUNG PEOPLE <strong>IN</strong> LABOUR MARKET WITH<br />

SUPPORT OF ERASMUS+<br />

Lea Janežič<br />

MREŽENJE ZNANJA PO IZMENJAVI NA F<strong>IN</strong>SKEM 29<br />

KNOWLEDGE NETWORK<strong>IN</strong>G AFTER TEACHER EXCHANGE<br />

<strong>IN</strong> F<strong>IN</strong>LAND<br />

Terezija Kastelic<br />

Y-JOB: SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA MLADIH 32<br />

Y-JOB: PROMOT<strong>IN</strong>G YOUTH EMPLOYMENT<br />

Polona Kikelj<br />

TOLMAČENJE GLUHIM DIJAKOM <strong>IN</strong> UČITELJEM PRI<br />

PROJEKTIH ERASMUS+ 35<br />

<strong>IN</strong>TERPRET<strong>IN</strong>G FOR DEAF STUDENTS AND TEACHERS<br />

AT ERASMUS+ PROJECTS<br />

Nataša Kordiš<br />

DIJAKI PRISELJENCI <strong>IN</strong> <strong>IN</strong>KLUZIJA –<br />

<strong>IN</strong>TERNACIONALIZACIJA KOT DVOSMERNI PROCES 37<br />

IMMIGRANT STUDENTS AND <strong>IN</strong>CLUSION –<br />

<strong>IN</strong>TERNATIONALIZATION AS A TWO-WAY PROCESS<br />

Liljana Kranjc Tekavec<br />

PRIPRAVA DOMAČIH <strong>IN</strong> TUJIH DIJAKOV ZA GLOBALNO <strong>IN</strong><br />

USTVARJALNO DELO V OBLAČILNI STROKI 39<br />

PREPARATION OF FOREIGN AND DOMESTIC STUDENTS FOR<br />

GLOBAL AND CREATIVE WORK <strong>IN</strong> CLOTH<strong>IN</strong>G PROFESSION<br />

Marija Mojca Kregar<br />

NE BODI SKOPUH V IZOBRAŽEVANJU 42<br />

DON‘T JUST TAKE, GIVE SOMETH<strong>IN</strong>G BACK!<br />

Jernej Krenčan<br />

10


<strong>IN</strong>TERNACIONALIZACIJA <strong>ŠOL</strong>E JE PROCES SPREM<strong>IN</strong>JANJA<br />

MISELNIH VZORCEV <strong>IN</strong> KONCEPTOV VSEH DELEŽNIKOV 44<br />

<strong>IN</strong>TERNATIONALIZATION OF SCHOOL IS A PROCESS OF CHANG<strong>IN</strong>G<br />

MENTAL PATTERNS AND CONCEPTS OF ALL STAKEHOLDERS<br />

dr. Nikolaj Lipič<br />

MEDNARODNO SODELOVANJE NA SŠTS ŠIŠKA 47<br />

<strong>IN</strong>TERNATIONAL PROJECTS AT SŠTS ŠIŠKA<br />

Darinka Martinčič Zalokar<br />

SODELOVANJE PRI PROJEKTIH – PRILOŽNOST ZA RAZVOJ<br />

KVALITETNEGA SOCIALNEGA ODNOSA MED UČITELJI <strong>IN</strong> DIJAKI 49<br />

PROJECT COOPERATION - OPPORTUNITY FOR DEVELOPMENT OF<br />

QUALITY SOCIAL RELATIONS BETWEEN TEACHERS AND STUDENTS<br />

Lenka Miljan<br />

VPLIV <strong>MEDNARODNEGA</strong> IZOBRAŽEVANJA NA KULTURO<br />

POUČEVANJA UČITELJA 52<br />

IMPACT OF <strong>IN</strong>TERNATIONAL EDUCATION ON TEACH<strong>IN</strong>G CULTURE<br />

Inka Nose<br />

GLOBALNA DRUŽBENA ANGAŽIRANOST V MEDNARODNIH<br />

PROJEKTIH V SREDNJE<strong>ŠOL</strong>SKEM IZOBRAŽEVANJU NA PRIMERU<br />

PROJEKTA ECOT: OUR FUTURE 55<br />

ECOT: OUR FUTURE PROJECT AS AN EXAMPLE OF <strong>IN</strong>CORPORATION<br />

OF GLOBAL SOCIAL ENGAGEMENT <strong>IN</strong> <strong>IN</strong>TERNATIONAL PROJECTS <strong>IN</strong><br />

SECONDARY EDUCATION<br />

Katarina Pirnat<br />

POZITIVNI UČ<strong>IN</strong>KI DIJAKOV UDELEŽENCEV PROGRAMA ERASMUS+ 58<br />

POSITIVE EFFECTS OF STUDENTS OF PARTICIPANTS OF ERASMUS+<br />

Andrej Prašnikar<br />

POBRATENOST EVROPSKIH OSNOVNIH <strong>ŠOL</strong> ŠE VEDNO<br />

NI ZASUL »PRAH ZGODOV<strong>IN</strong>E« 60<br />

»DUST OF HISTORY« HASN’T COVERED TW<strong>IN</strong>N<strong>IN</strong>G<br />

ELEMENTARY SCHOOLS YET<br />

Igor Rajner<br />

11


Z MODULSKIM IZVAJANJEM UČNIH VSEB<strong>IN</strong> V PROJEKTU<br />

»SOCIALNA VKLJUČENOST« DO VEČJIH USPEHOV PRI<br />

IZOBRAŽEVANJU DIJAKOV S POSEBNIMI POTREBAMI 63<br />

MODULAR TEACH<strong>IN</strong>G WITH<strong>IN</strong> “SOCIAL <strong>IN</strong>CLUSION” PROJECT, A TOOL<br />

FOR BEETER KNOWLEDGE TRANSFER WITH SPECIAL NEEDS STUDENTS<br />

mag. Matevž Stanovnik<br />

OSEBNOSTNA RAST <strong>IN</strong> PROFESIONALNI RAZVOJ KOT UČ<strong>IN</strong>EK<br />

AKTIVNEGA SODELOVANJA PRI PROJEKTIH 65<br />

THE IMPACT OF ACTIVE PARTICIPATION <strong>IN</strong> <strong>IN</strong>TERNATIONAL PROJECTS<br />

ON PERSONAL GROWTH AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT<br />

Lucija Šljuka Novak<br />

POZITIVNI UČ<strong>IN</strong>KI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA<br />

Z DELOM V TUJ<strong>IN</strong>I ZA GLUHE DIJAKE 68<br />

POSITIVE EFFECTS OF PRACTICAL TRA<strong>IN</strong><strong>IN</strong>G ABROAD<br />

ON DEAF STUDENTS<br />

David Štrukelj<br />

ŠIRJENJE KOMPETENČNIH OKVIROV S PISANJEM BLOGA –<br />

PROJEKT ERASMUS+ KLJUČNI UKREP 1 71<br />

BLOG WRIT<strong>IN</strong>G AS MEANS OF BROADEN<strong>IN</strong>G THE<br />

COMPETENCE FRAME – ERAMSUS+ PROJECT KEY ACTION 1<br />

Breda Tekavec<br />

<strong>IZZIVI</strong> PRI SPREJEMANJU TUJIH DIJAKOV <strong>IN</strong> OSEBJA 74<br />

CHALLENGES <strong>IN</strong> ACCEPTAN<strong>IN</strong>G OF EXCHANGE STUDENTS AND STAFF<br />

Žiga Vuk<br />

DELO <strong>IN</strong> UČENJE S SPLETNIKOM NA IZMENJAVAH <strong>IN</strong> PRI POUKU 77<br />

WORK<strong>IN</strong>G AND LEARN<strong>IN</strong>G WITH BLOGS ON MOBILITIES AND <strong>IN</strong> CLASS<br />

Maja Weiss<br />

100 % »MOBILNA PREŠERNOVA« 79<br />

100% »MOBILE PREŠERNOVA«<br />

Eva Zule<br />

12


UVODNIK<br />

V<br />

zadnjih nekaj letih se krepijo prizadevanja za<br />

internacionalizacijo šolskega prostora. Vse več<br />

izobraževalnih institucij sodeluje pri različnih<br />

mednarodnih projektih, pri katerih mladi in učitelji usvajajo<br />

različna znanja, razvijajo veščine in kompetence za kakovostno<br />

soočanje z izzivi v osebnem in/ali profesionalnem življenju.<br />

Vsak projekt večplastno učinkuje na različne ravni zaznavanja<br />

sprememb na nivoju učečih se, izobraževalcev, izobraževalnih<br />

institucij, šolskega sistema in širšega družbenega sistema. Projektni<br />

koordinatorji in sodelujoči se med izvajanjem projektov<br />

in po njihovem zaključku soočajo z izzivi, kako projektne aktivnosti<br />

in njihove učinke uspešno diseminirati in relevantno evalvirati.<br />

Prav zato smo se odločili, da organiziramo dogodek, ki<br />

bo ponudil priložnost za predstavitve primerov dobrih praks in<br />

uspešnih projektnih zgodb.<br />

»Izzivi <strong>mednarodne</strong>ga partnerstva poklicnih in strokovnih šol«<br />

je vodilni naslov druge <strong>mednarodne</strong> <strong>konference</strong>, ki jo je v petek,<br />

19. aprila <strong>2019</strong>, organiziral Strokovni izobraževalni center<br />

Ljubljana skupaj s Centrom Republike Slovenije za mobilnost in<br />

evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).<br />

Namen <strong>konference</strong> je bil izpostaviti prednosti in izzive <strong>mednarodne</strong>ga<br />

partnerstva poklicnih in strokovnih šol kot izhodišče<br />

za izboljšanje kakovosti pedagoškega dela. To je bila tudi pri-<br />

9


ložnost za konkretno vrednotenje partnerstev, saj je dva dni<br />

pred konferenco na šoli potekalo »Srečanje avtomehaničnih<br />

šol Jugovzhodne Evrope«. Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

ima izkušnje z organizacijo dogodkov, katerih namen je<br />

predstaviti izkušnje <strong>mednarodne</strong>ga sodelovanja.<br />

Priložnost za izmenjavo izkušenj in vrednotenje učinkov sodelovanja<br />

pri projektih in usposabljanja v tujini so imeli učenci in<br />

dijaki devetih srednjih šol iz ljubljanske regije že na »1. srečanju<br />

leonardovcev« leta 2011, ki ga je naša šola organizirala v<br />

sodelovanju s CMEPIUS-om, ter na »1. strokovnem posvetu z<br />

mednarodno udeležbo«.<br />

Cilj <strong>konference</strong> je bil med strokovnimi delavci in sodelavci na<br />

področju vzgoje in izobraževanja (učitelji, projektnimi koordinatorji,<br />

organizatorji PUD-a in ravnatelji), mentorji v podjetjih in<br />

drugimi socialnimi partnerji spodbuditi razpravo o potrebah po<br />

povezovanju in sodelovanju med izobraževalnimi institucijami<br />

in podjetji na nacionalni in mednarodni ravni. Povezovanje različnih<br />

poklicnih in strokovnih šol, gospodarstva in podjetništva<br />

ter družbenega okolja z namenom mreženja znanja je izziv za<br />

dvig kakovosti pedagoškega dela, poučevanja in učenja. Vse to<br />

so priložnosti za soustvarjanje kulture vseživljenjskega učenja<br />

in izobraževanja, kar je vsekakor vodilo Evropske unije tudi na<br />

področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.<br />

Na konferenci so avtorji <strong>povzetkov</strong> in prispevkov obravnavali<br />

izzive internacionalizacije izobraževalnih institucij, učinke strokovnega<br />

usposabljanja osebja v tujini in učinke praktičnega<br />

usposabljanja dijakov v tujini, projektne izkušnje kot priložnost<br />

za osebni razvoj in profesionalno rast, projektno delo kot priložnost<br />

za kakovost pedagoškega dela, pripravo dijakov in učiteljev<br />

na mobilnost v tujini in aktivno sodelovanje v različnih<br />

projektnih aktivnostih, projektno sodelovanje kot priložnost<br />

10


za izboljšanje odnosa med dijaki in učenci, inovativne pristope<br />

projektnega povezovanja in sodelovanja in primere dobrih praks<br />

skozi prizmo učinkov matrike Erasmus+.<br />

Na konferenci smo v okviru dijaške sekcije organizirali tudi okroglo<br />

mizo z naslovom »Evropa smo mi«, na kateri so aktivno<br />

sodelovali dijakinje in dijaki šol iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in<br />

Hercegovine, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije. Slovenske<br />

dijakinje in dijaki prihajajo iz Ekonomske šole Ljubljana,<br />

Srednje šole tehniških strok Šiška, Zavoda za gluhe in naglušne<br />

Ljubljana, Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani in<br />

Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana.<br />

Za vso podporo pri izvedbi <strong>mednarodne</strong> <strong>konference</strong> se iskreno<br />

zahvaljujemo CMEPIUS-u, še posebej Urški Slapšak in Alanu<br />

Kraševcu.<br />

Zahvala je namenjena tudi ravnateljici, mag. Frančiški Al-Mansour,<br />

ki podpira naše inovativne projektne ideje in nas opogumlja<br />

za kreativno preseganje projektne povprečnosti.<br />

»V slogi je moč«, je slovenski pregovor, ki še kako velja na naši<br />

šoli, ko sodelavke in sodelavci združimo ustvarjalni napor pri<br />

organizaciji <strong>konference</strong>. Prav zato je zahvala namenjena tudi<br />

Bredi Tekavec, mag. Manci Omahen Majnardi, Lenki Miljan, Katarini<br />

Pirnat, Jerneju Krenčanu in Žigu Vuku.<br />

Na koncu se zahvaljujemo tudi vsem avtoricam in avtorjem<br />

<strong>povzetkov</strong> oziroma prispevkov za sodelovanje na mednarodni<br />

konferenci.<br />

dr. Nikolaj Lipič<br />

UREDNIK<br />

11


NAČRTNO MORAMO KREPITI ZNANJE,<br />

KOMPETENCE <strong>IN</strong> VEŠČ<strong>IN</strong>E, ČE<br />

ŽELIMO DOSEČI TRAJNE UČ<strong>IN</strong>KE<br />

<strong>MEDNARODNEGA</strong> SODELOVANJA<br />

Z<br />

gotovostjo lahko trdimo, da bi bila vzgoja in<br />

izobraževanje precej bolj enostavna, če bi točno vedeli,<br />

kaj nas čaka čez 10, 20 ali 30 let. Hitre tehnološke<br />

spremembe, robotizacija, podnebne in demografske<br />

spremembe nas silijo k razmisleku o prihodnosti učiteljskega<br />

poklica in šolajočih otrok in posledično k ukrepanju.<br />

Včasih je bilo dovolj, da je posameznik pridobil poklic, ki ga je<br />

običajno opravljal vse življenje. Učiteljska vloga je bila določena<br />

vnaprej in točno se je vedelo, kaj je otroke treba naučiti. Danes<br />

ni več tako. Zaradi sprememb se morajo učitelji neprestano<br />

profesionalno razvijati in spremembe vnašati tudi v vsebine in<br />

načine poučevanja.<br />

Nacionalna agencija Cmepius s programom Erasmus+ omogoča<br />

mednarodna sodelovanja z namenom profesionalnega in<br />

osebnega razvoja posameznika ter posledično družbe kot celote.<br />

Mednarodno sodelovanje se lahko kaže v obliki partnerstev<br />

med šolami, izmenjave dobrih praks, poučevanja in usposabljanja<br />

učiteljev v tujini, delovne prakse dijakov v tujih podjetjih in<br />

še bi lahko naštevala.<br />

Vsako leto Evropski komisiji s ponosom poročamo o rezultatih<br />

razpisa in izvedenih projektih, ki dokazujejo, da se slovenske<br />

šole <strong>mednarodne</strong>ga sodelovanja lotevajo sistematično in s<br />

strateškim načrtovanjem. Zavedajo se, da je mednarodno sodelovanje<br />

eno od orodij za doseganje prioritetnih ciljev šole in<br />

da brez temeljite analize stanja in vključevanja <strong>mednarodne</strong>ga<br />

12


dela v delovanje šole ni pozitivnih in dolgotrajnih rezultatov.<br />

Nacionalna agencija Cmepius svojim pogodbenikom stoji ob<br />

strani. Vedno smo na voljo za svetovanje, organiziramo pa tudi<br />

številna srečanja koordinatorjev, delavnice, seminarje in <strong>konference</strong>.<br />

Vsem je skupen isti cilj: posodabljati vzgojno-izobraževalni<br />

sistem z namenom, da bomo vsi skupaj lažje stopili v<br />

nepredvidljivo prihodnost.<br />

Urška Slapšak<br />

CMEPIUS, NOSILKA PODROČJA PIU<br />

13


14


POVZETKI PRISPEVKOV<br />

15


16


PROJEKTI MOBILNOSTI – PRILOŽNOST<br />

DIJAKOV <strong>IN</strong> UČITELJEV ZA OSEBNO <strong>IN</strong><br />

STROKOVNO RAST<br />

MOBILITY PROJECTS - OPPORTUNITY<br />

FOR PERSONAL AND PROFESSIONAL<br />

DEVELOPMENT FOR TEACHERS AND<br />

STUDENTS<br />

mag. Frančiška Al-Mansour<br />

Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

fani.al-mansour@siclj.si<br />

Povzetek<br />

S prenovo programov izobraževanja se je naša šola med prvimi<br />

znašla pred zahtevno nalogo uvajanja in izvajanja novih programov,<br />

saj smo po novih smernicah skupaj s še štirimi zavodi<br />

izvajali program Avtoserviser.<br />

Glede na to, da je prenova programov potekala po skandinavskem<br />

modelu izobraževanja, smo oblikovali projektni tim, ki<br />

je na podlagi nacionalne agencije pripravil prvi projekt strokovnega<br />

usposabljanja učiteljev v okviru mobilnosti.<br />

Namen našega prvega projekta je bilo enotedensko usposabljanje<br />

učiteljev naše šole na Finskem, kjer so se povezali z učitelji<br />

partnerskih institucij, ki imajo znanja ter izkušnje s poučevanjem<br />

v programih avtoremontne stroke, ter tako dosegli izmenjavo<br />

znanj, spretnosti, izkušenj, metod in praks na področju<br />

poklicnega izobraževanja. Izbira gostujoče države in partnerjev<br />

je temeljila na strokovni odločitvi, saj je Finska država, ki je v<br />

evropskem izobraževalnem programu oblikovala strokovno-<br />

-poklicne temelje in kompetence za izvajanje izobraževalnega<br />

17


programa Avtoserviser. Prvi projekt mobilnosti učiteljev je potekal<br />

od 1. 6. 2005 do 30. 11. 2006 na finskih šolah v Mikkeliju in<br />

Tamperah. Usposabljanja se je udeležilo 20 naših učiteljev, od<br />

tega 14 učiteljev stroke in 6 učiteljev splošnih predmetov.<br />

Od leta 2005 do danes se je v okviru projektov mobilnosti<br />

usposabljalo že več kot 300 dijakov in učiteljev v 60 mestih v<br />

25 državah EU ter izven nje. Mednarodna mobilnost dijakov<br />

in zaposlenih postaja ena najpogostejših oblik <strong>mednarodne</strong>ga<br />

sodelovanja naše šole. Pomen mobilnosti in s tem prenos znanja,<br />

izkušenj, idej ter medsebojno povezovanje je pri tem naše<br />

glavno vodilo, ki vpliva na osebno in strokovno rast posameznika<br />

ter veča ugled in prepoznavnost šole tako v slovenskem kot<br />

tudi v evropskem prostoru.<br />

Ključne besede: projektni tim, usposabljanje dijakov, usposabljanje<br />

učiteljev, strokovni razvoj<br />

Abstract<br />

Our institution was one of the first to face a demanding task of<br />

introducing and implementing renewed programs; under new<br />

guidelines, together with four other institutions, educational<br />

program car mechatronic was implemented.<br />

Since program renewal took place according to Scandinavian<br />

education system, we created a project team which prepared<br />

teacher training mobility supported by National Agency.<br />

The purpose of our first project was one-week teacher training<br />

in Finland, where teachers reinforced networks with partner<br />

teachers who have knowledge and experience with teaching<br />

mechanical engineering, thus achieving exchange of knowledge,<br />

skills, experience, methods and good practice examples in<br />

the field of vocational education. Choosing Finland as a host<br />

country and partner was based on a professional decision, as<br />

Finland developed professional and vocational foundations<br />

and competences for implementation of educational program<br />

car mechatronic in European education framework. Mikkeli<br />

and Tampere hosted teacher mobility from 1 June 2005 to 30<br />

18


November 2006. 20 teachers attended; 14 teachers of professional<br />

and theoretical subjects and 6 of general subjects.<br />

From 2005 onwards, more than 300 students and teachers participated<br />

in mobility training in 60 cities within 25 EU countries<br />

and outside the EU. International teacher and student mobility<br />

is becoming one of the most common forms of international cooperation<br />

of our school. The importance of mobility, knowledge<br />

transfer, experience, ideas and networking, is our main goal<br />

affecting individual personal and professional growth and enhancing<br />

school reputation in Slovenia and abroad.<br />

Keywords: project team, student training, teacher training,<br />

professional development<br />

19


THE CHALLENGES OF <strong>IN</strong>TERNATIONAL<br />

COOPERATION<br />

Paul Byrne<br />

Deputy Director at National Association of Principals<br />

and Deputy Principals, Ireland<br />

pbyrne9622@gmail.com<br />

Abstract<br />

We are now living in a shrinking world where technology and<br />

mobility extend the range and scope of education beyond the<br />

borders of our respective countries. Education and Training<br />

must keep up with these changes and in order for our students<br />

to be equipped with a wide range of skills to allow them to be<br />

able to adapt to a changing world. Schools and Colleges benefit<br />

from involvement in international co-operation such as Erasmus<br />

and Erasmus + mobility projects.<br />

While the benefits of such mobility and international cooperation<br />

are innumerable there are also challenges which we must<br />

navigate in order become participants in such projects. Having<br />

been involved in a number of Erasmus projects over the past<br />

years I have been extremely lucky to be exposed to excellent<br />

education practice in a variety of European countries. Similarly,<br />

through my involvement with ESHA I have also had the opportunity<br />

to see first-hand the challenges faced in some countries<br />

in being able to facilitate such cooperation. I would like to share<br />

some of the practices which I initiated in order to overcome<br />

the challenges presented in becoming involved in Erasmus and<br />

Erasmus + mobility projects.<br />

Keywords: mobility, Erasmus+, international cooperation<br />

20


<strong>IN</strong>OVATIVNI PRISTOPI POUČEVANJA<br />

LOGISTIČNIH TEHNIKOV V OKVIRU<br />

PROJEKTA »SUMMER LOGISTICS SCHOOL<br />

(SLS)«<br />

<strong>IN</strong>NOVATIVE TEACH<strong>IN</strong>G APPROACHES<br />

FOR LOGISTIC TECHNICIANS <strong>IN</strong> THE<br />

PROJECT »SUMMER LOGISTICS SCHOOL<br />

(SLS)«<br />

Haris Ćordić<br />

Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

haris.cordic@siclj.si<br />

Povzetek<br />

V uvodnem delu so navedene osnovne informacije o projektu<br />

Summer Logistics School, ki se izvaja v okviru projektov KA2<br />

– strateška partnerstva. Cilj projekta je razvoj inovativnosti pri<br />

poučevanju transporta in logistike. Usvajanje novih kompetenc<br />

pa ni namenjeno samo dijakom, ampak tudi učiteljem s področja<br />

logistike.<br />

Prva izvedba poletne šole logistike (angl. Summer Logistics<br />

School) je predvidena septembra <strong>2019</strong>.<br />

Vsebina izvedbenega programa je razdeljena na posamezne<br />

učne enote. Te zajemajo določeno tematsko področje in so<br />

pripravljene v skladu z najnovejšimi pedagoškimi in logističnimi<br />

dognanji. Podrobno so opisane v poglavju Učni moduli.<br />

Pri izvedbi bodo uporabljeni inovativni pristopi poučevanja sodelujočih<br />

v projektu in so podrobneje opisani v poglavju Inovativni<br />

poučevalni pristopi.<br />

21


V zaključku so podani predvideni učinki (rezultati) projekta na<br />

različnih nivojih, od pedagoških institucij do gospodarstva.<br />

Ključne besede: Summer Logistics School, način poučevanja,<br />

inovativni pristopi, učinki projekta, vseživljenjsko učenje<br />

Abstract<br />

Introductory part outlines basic information about Summer Logistics<br />

School project implemented under KA2 projects - Strategic<br />

Partnerships. The goal of the project is to develop innovative<br />

teaching approaches in transport and logistics. The adoption of<br />

new competences is not only for students but also for teachers<br />

in the field of logistics.<br />

The first implementation of Summer Logistics School is scheduled<br />

for September <strong>2019</strong>.<br />

The content of the program is divided into individual learning<br />

units. These cover a specific thematic area and are prepared<br />

according to the latest pedagogical and logistic findings. They<br />

are described in detail in the Learning Modules section.<br />

Innovative teaching approaches used for participants in the<br />

project are described in more detail in Innovative teaching<br />

approaches chapter.<br />

Finally, projected effects (results) of the project are presented<br />

at various levels, from educational institutions to economy.<br />

Keywords: Summer Logistics School, way of teaching, innovative<br />

approaches, project effects, lifelong learning.<br />

22


COOPERATION WITH SOCIAL PARTNERS<br />

FOR PARTICIPATION <strong>IN</strong> <strong>IN</strong>TERNATIONAL<br />

PROJECTS<br />

Mimoza Gichevska<br />

Natasha Aleksov<br />

ASUC Boro Petrushevski, Skopje, North Macedonia<br />

mimozagi@yahoo.com<br />

Abstract<br />

Vocational education in the Republic of Northern Macedonia<br />

has been the focus of reform processes, resulting from rapid<br />

changes labour market demands for new qualifications and<br />

skills.<br />

In order to be able to monitor these reforms, as well as actively<br />

engage in modern educational flows, ASUC “Boro Petrusevski”<br />

has strengthened its participation in international projects. A<br />

close cooperation with social partners, in the process of participating<br />

in the projects, was established.<br />

This paper presents how collaboration between school and social<br />

partners is established and developed by analysing several<br />

previous international projects we have jointly participated in.<br />

The basic question we try to answer is whether cooperation<br />

with social partners in international projects contributes to<br />

acquisition of skills and competences by students thus enabling<br />

them to be more competitive in the labour market.<br />

The research purpose is to show benefits of school and social<br />

partners’ participation in international projects.<br />

Keywords: reform processes, international projects, social partners,<br />

skills, labour market<br />

23


SCHOOL’S FUTURE COOPERATION<br />

PERSPECTIVE WITH ERASMUS+<br />

Dragana Jakovljević<br />

Ekonomska škola Čačak, Serbia<br />

gagaaa.djekic@gmail.com<br />

Abstract<br />

Secondary School of Economics in Čačak, Serbia has been involved<br />

in education reform processes since 2005 when a permanent<br />

process of education and professional training of teaching<br />

and management staff began. Following German education<br />

system model, new educational profiles were introduced in the<br />

field of economics.<br />

The overall development goal of Secondary School of Economics<br />

is to improve quality of process and outcomes of education<br />

and bring it to a maximum attainable level in accordance with<br />

National Priorities in Education Strategy.<br />

By interviewing students and teachers, using random sample<br />

method, the results showed that all of them would like school<br />

to become more open to other schools, primarily to schools<br />

from foreign countries with the aim of sharing knowledge and<br />

experiences.<br />

Our future plans relating to international cooperation are:<br />

• Enhance professional, language and managerial competencies<br />

during professional visits to foreign school<br />

by job shadowing,<br />

• Raise level of awareness through dissemination and<br />

cooperation with Secondary Vocational and Technical<br />

School-Ljubljana (SIC),<br />

24


• Cooperation within “Ekonomijada” project (connecting<br />

students and teachers of economic schools from countries<br />

of former Yugoslavia).<br />

• Establish further cooperation with schools from Slovakia,<br />

Macedonia, Bosnia and Herzegovina.<br />

• Finding partner schools with support of Erasmus +<br />

projects so we could finalize our goals and objectives<br />

in terms of student and teacher mobility, exchange of<br />

knowledge and experiences and acquiring new skills<br />

and competences.<br />

Keywords: vocational school, mobility, job shadowing,<br />

Erasmus+<br />

25


VKLJUČEVANJE MLADIH NA TRG DELA S<br />

PODPORO ERASMUS+<br />

<strong>IN</strong>TEGRATION OF YOUNG PEOPLE <strong>IN</strong><br />

LABOUR MARKET WITH SUPPORT OF<br />

ERASMUS+<br />

Lea Janežič<br />

Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

lea.janezic@siclj.si<br />

Povzetek<br />

Brezposelnost mladih (15–24 let) je ločena od brezposelnosti<br />

starejše populacije. Zanje je značilno, da ne dobijo zaposlitve<br />

takoj po končanem šolanju. Bodoči delodajalci želijo zaposliti<br />

delavca, ki področje dela zelo dobro pozna. Srednješolski programi<br />

poklicnega in strokovnega izobraževanja so v prednosti.<br />

Dijaki ne pridobijo le delovnih izkušenj pri delodajalcu, temveč<br />

se nekateri seznanijo s pisanjem prošnje za zaposlitev, z nekaterimi<br />

dijaki pa delodajalci za čas opravljanja praktičnega dela,<br />

kot sestavnega dela izobraževalnega programa, opravijo tudi<br />

zaposlitveni intervju.<br />

Na Strokovnem izobraževalnem centru Ljubljana so v šolskih<br />

letih 2016–2018 dijaki poklicnega in strokovnega izobraževanja<br />

imeli priložnost sodelovati v dveh mednarodnih projektih<br />

spodbujanja in razvijanja kompetenc, ki jih potrebujejo za lažji<br />

preboj na trg dela in povečanje možnosti pridobitve zaposlitve.<br />

V šolskem letu 2018/19 pa sodelujejo v tretjem <strong>mednarodne</strong>m<br />

projektu s področja zaposlovanja mladih. Prispevek predstavlja<br />

posamezne aktivnosti dijakov v okviru <strong>mednarodne</strong>ga projekta<br />

Y-job: Apply and employ, ob sodelovanju partnerjev drugih<br />

držav. Cilji projekta so bili (1) analiza lastnih kompetenc, (2) veščine<br />

pisanja življenjepisa kot priloge prošnji za zaposlitev, (3)<br />

26


možnosti zaposlovanja doma in v tujini, (4) priprava na zaposlitveni<br />

intervju in evalvacija zaposlitvenega intervjuja, (5) spodbujanje<br />

mladih k prilagajanju razmeram na trgu dela in iskanju<br />

različnih možnosti pridobivanja delovnih izkušenj ter (6) iskanje<br />

inovativne poslovne ideje znotraj heterogene skupine sovrstnikov<br />

iz različnih evropskih držav.<br />

Izvedene aktivnosti so v okviru projekta pokrile ključne kompetence<br />

dijaka: organiziranje, sprejemanje odločitev, reševanje<br />

problemov, timsko delo, odgovornost, kreativnost, kritično mišljenje<br />

ter raziskovanje in razvijanje novih znanj.<br />

Mednarodni projekti sodelovanja različnih držav partneric pomembno<br />

opogumljajo mlade pri iskanju zaposlitve in jih spodbujajo<br />

k iskanju lastnih rešitev.<br />

Ključne besede: mednarodni projekti, zaposlovanje mladih,<br />

trg dela, kompetence, timsko delo<br />

Abstract<br />

Unemployment among young people (aged 15 to 24 ) is often<br />

studied separately, since it is usually slightly higher compared to<br />

elderly (adult) population. They do not get employment immediately<br />

after completing their education. Future employers tend<br />

to employ people who know their field of work. Secondary vocational<br />

and technical school educational programs are a step<br />

ahead. Students do not only get real workplace experience, but<br />

also CV training, while some employers, as an integral part of<br />

educational program, also perform job interviews.<br />

At Technical Education Centre Ljubljana, VET students had<br />

the opportunity to participate in two international projects in<br />

2016–2018. Projects promote and develop competences needed<br />

to enter labour market and increase opportunities for gaining<br />

employment. In 2018/19 students participate in third international<br />

project in the field of youth employment. The paper<br />

presents individual activities of students in the framework of<br />

international project “Y-job: Apply and employ”, with participating<br />

partners from other countries. Project objectives were (1)<br />

27


analysis of their own competences, (2) skills needed for writing<br />

a CV as a covering letter for job application, (3) employment<br />

possibilities at home and abroad, (4) preparing for a job interview<br />

and its evaluation, (5) encouraging young people to adapt to<br />

labour market conditions and finding different ways of gaining<br />

work experience; and (6) seeking an innovative business idea<br />

within a heterogeneous group of peers from different European<br />

countries.<br />

Activities carried out within the project covered key student<br />

competences: organization, decision-making, problem solving,<br />

team work, responsibility, creativity, critical thinking and research<br />

and development of new knowledge.<br />

International collaboration projects are important in encouraging<br />

young people to find a job and inspiring them to find their<br />

own solutions.<br />

Keywords: international projects, youth employment, labour<br />

market, competences, teamwork<br />

28


MREŽENJE ZNANJA PO IZMENJAVI NA<br />

F<strong>IN</strong>SKEM<br />

KNOWLEDGE NETWORK<strong>IN</strong>G AFTER<br />

TEACHER EXCHANGE <strong>IN</strong> F<strong>IN</strong>LAND<br />

Terezija Kastelic<br />

Strokovno izobraževalni center Ljubljana<br />

terezija.kastelic@siclj.si<br />

Povzetek<br />

Prispevek se osredotoča na prenos znanja in novih pristopov<br />

k poučevanju, s katerimi sem se seznanila na izmenjavi na Finskem.<br />

Poudarek je tudi na ekologiji, recikliranju in spoznavanju<br />

ter uporabi domačih surovin.<br />

Poučujem strokovni predmet v srednješolskem poklicnem in<br />

strokovnem izobraževanju na tekstilni usmeritvi. Učni načrt<br />

vsebuje veliko teorije, zato sem s polstenjem želela popestriti<br />

učne vsebine in jih približati dijakom. Ovčja volna je na površini<br />

pokrita z luskami, kar lahko vidimo pod mikroskopom. Te luske<br />

omogočajo, da se volna polsti. Polstenje volne je krčenje volnenih<br />

vlaken zaradi toplote, vlage, alkalnih sredstev in mehaničnih<br />

vplivov. Pri tem se vlakna premikajo v smeri svoje dolžinske<br />

osi, epidermalne celice se zarinejo druga v drugo in tako nastane<br />

kompaktna masa, ki jo imenujemo polst.<br />

Izmenjavo na Finskem sem izkoristila kot priložnost za razgibanje<br />

pouka in usvajanje novih znanj. S tehniko polstenja sem<br />

povezala teoretične vsebine pouka s praktičnimi znanji in izdelki.<br />

Dijaki tako sami preverijo zakonitosti ovčje volne in njenih<br />

lastnosti. Lastnosti materiala spoznajo s preizkušanjem, tipom<br />

in obdelavo, hkrati pa ustvarijo uporabne izdelke.<br />

29


Z uvajanjem novosti pri pouku lahko dijake motiviramo za šolsko<br />

delo. Pri zagotavljanju tehničnih pripomočkov pa je nujna<br />

podpora vodstva šole. S tehniko polstenja sem pri pouku povezovala<br />

teorijo in prakso, recikliranje in ekološko osveščenost.<br />

Znanje polstenja sem podala tudi tujim učiteljem in dijakom<br />

na izmenjavi na naši šoli. Po vrednotenju izkušenj z izmenjave<br />

na Finskem ugotavljam dvig kakovosti poučevanja in mreženje<br />

znanja navzven, tudi izven šolskih okvirov.<br />

Ključne besede: izmenjava, pouk, ovčja volna, polstenje<br />

Abstract<br />

The article is about knowledge transfer and new teaching<br />

approaches learned during teacher exchange in Finland. The<br />

emphasis is on ecology, recycling and understanding of domestic<br />

raw materials.<br />

I teach a professional subject in secondary vocational and technical<br />

education (textile educational program). The subject itself<br />

contains a lot of theory, so I wanted to make it more interesting<br />

by introducing felting. Sheep wool fibre surface is covered<br />

in scales seen only under the microscope. These scales allow<br />

wool to felt. Felted wool is shrinkage of wool fibres due to heat,<br />

moisture, alkaline agents and mechanical effects. Thus fibres<br />

move in direction of their longitudinal axis, epidermal cells are<br />

assimilated, thus forming a compact mass called felt.<br />

I used teacher exchange in Finland as an opportunity to improve<br />

my teaching and learning new skills. By using felting, I linked<br />

theoretical part of the lesson with practical knowledge and<br />

products. Students themselves check rules of sheep wool and<br />

its properties. Material properties are learned by testing, type,<br />

processing and they create useful products at the same time.<br />

By introducing novelty in class, students can be motivated<br />

in different ways. In order to meet technical needs, we need<br />

school management support. By using felting I connected theory<br />

and practice, recycling and ecological awareness in class. I<br />

also transferred knowledge of felting to foreign teachers and<br />

30


students on exchange at our school. After evaluating teacher<br />

exchange in Finland, an increase in quality of teaching and<br />

knowledge networking can be observed.<br />

Keywords: exchange, lessons, sheep wool, felting<br />

31


Y-JOB: SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA<br />

MLADIH<br />

Y-JOB: PROMOT<strong>IN</strong>G YOUTH<br />

EMPLOYMENT<br />

Polona Kikelj<br />

Strokovno izobraževalni center Ljubljana<br />

polona.kikelj@siclj.si<br />

Povzetek<br />

Teoretična izhodišča: V Evropi se že kar nekaj let krepi spodbujanje<br />

mladih pri iskanju prve zaposlitve oziroma se spodbujajo<br />

samozaposlitve. Mladi so poleg starejših nad petdeset let ena<br />

izmed najbolj ogroženih skupin za brezposelnost, zato zavod za<br />

zaposlovanje razpisuje razne projekte in subvencije kot pomoč<br />

mladim pri iskanju prve zaposlitve. Mednarodni projekti so le<br />

eno izmed orodij, s pomočjo katerih dijaki spoznavajo njihove<br />

zaposlitvene možnosti ter zahteve delodajalcev, saj je Y-job že<br />

tretji projekt, ki se ukvarja z zaposlovanjem mladih.<br />

Metode dela: Učinke projekta Y-job sem preverjala s kvalitativnim<br />

raziskovalnim pristopom. Za zbiranje podatkov sem uporabila<br />

tehniko polstrukturiranega usmerjenega intervjuja, za<br />

analizo podatkov, pridobljenih z intervjujem,<br />

pa sem uporabila kvalitativno vsebinsko analizo.<br />

Rezultati: Sodelujoči dijaki v projektu so v dvoletnem programu<br />

spoznali različne možnosti in pristope sodelujočih držav pri zaposlovanju<br />

mladih. Dijakom so bila predstavljena pričakovanja,<br />

ki jih imajo prihodnji delodajalci, in kakšno je trenutno stanje<br />

na trgu dela. V okviru projekta je bil izveden tudi start up vikend,<br />

kjer so dijaki ob pomoči mentorjev in zunanjih sodelavcev<br />

ustvarili svoje prvo virtualno podjetje.<br />

32


Razprava: V dvoletnem projektu so dijaki poleg projektnega<br />

dela v šoli na enotedenskih izmenjavah razvijali različne zaposlitvene<br />

kompetence ter spoznavali značilnosti trga dela posamezne<br />

sodelujoče države v projektu in možnosti zaposlovanja.<br />

Z inovativnimi pristopi smo želeli mlade pripraviti na dinamične<br />

in hitro spreminjajoče razmere na trgu dela. Dijake smo želeli<br />

usposobiti za skupinsko delo, hitre odločitve, inovativnost ter<br />

prilagodljivost.<br />

Ključne besede: zaposlitvene kompetence, trg dela, start-up,<br />

Erasmus+, podjetništvo<br />

Abstract<br />

Theoretical framework: There has been further encouragement<br />

of young people in seeking first employment or encouraging<br />

self-employment in Europe recently. Apart from the elderly, young<br />

people are one of the most vulnerable groups to employ,<br />

therefore Employment Service of Slovenia offers various projects<br />

and subsidies to help young people find their first job. International<br />

projects are just one of the tools providing students<br />

with employment opportunities and employers‘ demands as<br />

Y-job is the third project dealing with youth employment.<br />

Method: Effects of Y-job project were identified using a qualitative<br />

research approach. As a technique of data collection a<br />

semi-structured interview was used, qualitative analysis was<br />

applied to analyse data obtained by interview.<br />

Results: Participating students learned about different<br />

opportunities and approaches of participating countries in<br />

employment of young people over a two year period. Students<br />

were presented with competences expected by future<br />

employers and labour market present situation. Within the project,<br />

a Start-up Weekend was also conducted, where students,<br />

with the help of mentors and external collaborators, created<br />

their first virtual company.<br />

Discussion: In two year project, in addition to project work at<br />

school, students learned about different employment com-<br />

33


petences and characteristics of labour market of each participating<br />

country in the project and employment opportunities<br />

during one week student exchanges. Using innovative approaches,<br />

we wanted to prepare young people for a dynamic and<br />

rapidly changing situation on the labour market. We wanted to<br />

prepare them for teamwork, quick decisions, innovation and<br />

flexibility.<br />

Keywords: employment competences, labour market, start-<br />

-up, Erasmus +, entrepreneurship<br />

34


TOLMAČENJE GLUHIM DIJAKOM <strong>IN</strong><br />

UČITELJEM PRI PROJEKTIH ERASMUS+<br />

<strong>IN</strong>TERPRET<strong>IN</strong>G FOR DEAF STUDENTS<br />

AND TEACHERS AT ERASMUS+ PROJECTS<br />

Nataša Kordiš<br />

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana<br />

natasa.kordis@zgnl.si<br />

Povzetek<br />

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL) se uspešno vključuje<br />

v izvajanje projektov Erasmus+.<br />

Zaradi potrebe po komunikaciji v znakovnem jeziku je na ZGNL<br />

zaposlenih več tolmačev. Zanima nas, ali so vključeni v Erasmus+<br />

projekte in kakšna je njihova vloga.<br />

V različne projekte, ki se izvajajo v državah Evropske unije, so<br />

vključeni dijaki in strokovni delavci in sodelavci Zavoda za gluhe<br />

in naglušne Ljubljana. Tolmač za slovenski znakovni jezik je<br />

v projekte vključen, da tolmači gluhim dijakom in strokovnim<br />

delavcem. Tako je zagotovljena komunikacija med vsemi udeleženci.<br />

Udeleženi dijaki so gluhi in naglušni, dijaki z govornojezikovnimi<br />

motnjami in motnjami avtističnega spektra.<br />

V prispevku bomo predstavili dva praktična primera delovne<br />

prakse in tolmačenje za učitelja. Osredotočili se bomo na<br />

predstavitev dela tolmača za gluhe udeležence. Naloge tolmača<br />

so kvalitetno tolmačenje iz govora v znakovni jezik in obratno<br />

ter skrb za dobro informiranost. Predstavili bomo rezultat<br />

anonimne ankete, ki smo jo izvedli med udeleženci projektov.<br />

V anketi so prikazani vplivi prisotnosti tolmača na kvaliteto komuniciranja.<br />

35


Ključne besede: gluhi dijaki, gluhi profesorji, tolmač SZJ, udeležba<br />

na mednarodnih projektih<br />

Abstract<br />

Institute for Deaf and Hard of Hearing of Ljubljana successfully<br />

takes part in Erasmus+ projects.<br />

Several interpreters are employed at the Institute due to the<br />

need to communicate in sign language. We are interested in<br />

whether they participate in Erasmus+ projects and what their<br />

role is.<br />

Students, professionals and their colleagues at the School for<br />

the Institute are included in different European Union projects.<br />

To ensure communication between professionals and deaf students<br />

an interpreter is included in the projects. Participating<br />

students are deaf and hard of hearing, with speech-language<br />

disorders and autistic spectre disorders.<br />

The article presents two good practice examples and interpreters.<br />

We will focus on presenting interpreter’s work. Interpreter’s<br />

task is to provide quality interpreting from speech to sign<br />

language and vice versa as well as ensuring participants are<br />

well informed. Anonymous survey results carried out by project<br />

participants will be presented. The survey illustrates how<br />

interpreter’s presence influences the quality of communication.<br />

Keywords: deaf students, deaf professors, Slovene Sign Language<br />

interpreter, participation in international projects<br />

36


DIJAKI PRISELJENCI <strong>IN</strong> <strong>IN</strong>KLUZIJA –<br />

<strong>IN</strong>TERNACIONALIZACIJA KOT DVOSMERNI<br />

PROCES<br />

IMMIGRANT STUDENTS AND <strong>IN</strong>CLUSION<br />

– <strong>IN</strong>TERNATIONALIZATION AS A TWO-<br />

WAY PROCESS<br />

Liljana Kranjc Tekavec<br />

Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

liljana.kranjc@gmail.com<br />

Povzetek<br />

Uvod: V članku predstavimo stanje v inkluziji dijakov priseljencev<br />

v SIC Ljubljana (oziroma Srednji poklicni in strokovni šoli<br />

Bežigrad). Podatke postavimo v kontekst vzgojno-izobraževalne<br />

vertikale, od vrtcev do osnovne šole. Raziščemo, ali smo<br />

vključujoča šola, saj je inkluzija povezana z internacionalizacijo<br />

kot pomembnim delom vizije delovanja našega srednješolskega<br />

centra. S primerom izbranih dijakov priseljencev in dijakov,<br />

ki sodelujejo v projektu EcoT, ugotovimo razlike in podobnosti<br />

v internacionalizaciji kot dvosmernem procesu.<br />

Metode: Uporabimo kvalitativne in kvantitativne metode: vprašalnik<br />

(vprašalnik za udeležence tečaja slovenščine za dijake<br />

priseljence, 14 dijakov), intervju, študijo primera (2 dijaka priseljenca<br />

in 2 dijaka udeleženca projekta EcoT). Raziščemo stanje v<br />

inkluziji dijakov priseljencev na naši šoli ter povezanost inkluzije<br />

z internacionalizacijo kot dvosmernim procesom.<br />

Rezultati: Ugotovimo, da v deklarativnem smislu o inkluziji na<br />

naši šoli ne moremo govoriti, saj smo šele na stopnji integracije.<br />

Na ravni posameznika dijaka priseljenca obstaja občutek<br />

37


vključenega dijaka. Med inkluzijo in internacionalizacijo kot<br />

dvosmernim procesom obstajajo pomembne povezave.<br />

Razprava: Kako uspešna je lahko na naši šoli internacionalizacija,<br />

če nismo ponotranjili inkluzije in sprejemamo le integracijo?<br />

Ključne besede: inkluzija, internacionalizacija, dvosmerni<br />

proces, dijaki priseljenci, EcoT<br />

Abstract<br />

Introduction: The article presents state of inclusion of immigrant<br />

students at Secondary Vocational and Technical School<br />

Bežigrad (SIC). We put data into context of an educational vertical,<br />

from kindergarten to primary school. With internationalization<br />

being one of the major aspects of our secondary school’s<br />

vision, we explored the inclusiveness of our teaching courses.<br />

Using selected immigrant students and students, participating<br />

in EcoT project as an example, we determined differences and<br />

similarities in internationalization as a two-way process.<br />

Methods: Qualitative and quantitative methods used: questionnaires<br />

for participants of Slovenian language course for immigrant<br />

students (14 students), interviews, case studies (2 immigrant<br />

students and 2 students participants of the EcoT project).<br />

We explored the state of inclusion of immigrant students at our<br />

school and integration of inclusion with internationalization as<br />

a two-way process.<br />

Results: One cannot discuss declarative sense of inclusion at<br />

our school as we have only reached integration stage. There is<br />

a sense of belonging at the level of an individual immigrant student.<br />

There are important connections between inclusion and<br />

internationalization as a two-way process.<br />

Discussion: If integration is only accepted and inclusion not internalized,<br />

how successful can internationalization at our school be?<br />

Keywords: inclusion, internationalization, two-way process,<br />

immigrant students, EcoT<br />

38


PRIPRAVA DOMAČIH <strong>IN</strong> TUJIH DIJAKOV<br />

ZA GLOBALNO <strong>IN</strong> USTVARJALNO DELO V<br />

OBLAČILNI STROKI<br />

PREPARATION OF FOREIGN AND<br />

DOMESTIC STUDENTS FOR GLOBAL<br />

AND CREATIVE WORK <strong>IN</strong> CLOTH<strong>IN</strong>G<br />

PROFESSION<br />

Marija Mojca Kregar<br />

Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

mojca.kregar@siclj.si<br />

Povzetek<br />

Na izmenjavah v tujini sem spoznavala različne pristope poučevanja<br />

strokovnih predmetov in praktičnega pouka krojenja<br />

in šivanja oblačil, kar predstavlja doprinos k mojemu delu, tako<br />

lažje ovrednotim delo, hkrati pa je to potrditev dobre prakse in<br />

priložnost za možne izboljšave.<br />

Šolski sistem si prizadeva dodatno izobraziti in usposobiti učitelje<br />

za kvalitetno strokovno in pedagoško delo – tudi na področju<br />

tekstilnega izobraževanja. Še vedno lahko procese v tekstilnem<br />

ustvarjanju poenostavljamo, če imamo dobro strokovno<br />

znanje in poznamo zahtevno izdelavo, obratna pot je mnogo<br />

težja in ne zagotavlja kvalitetne podlage v znanju. V tem so zajeta<br />

široka znanja prepoznavanja izbire pravega materiala za<br />

določen izdelek, konstrukcije krojev in izdelave oblačila po meri<br />

posameznika. Dijaki tekstilne usmeritve, ki bodo usposobljeni<br />

tako razmišljati in praktično delati, se bodo znali prilagoditi posamezniku<br />

ter med seboj timsko sodelovati. Zaposljivi bodo v<br />

globalnem povezovanju in ne bodo samo individualisti, butični<br />

izdelovalci ali ustvarjalci oblačil po meri.<br />

39


Uporabila sem naslednje metode: metodi razlage in razgovora,<br />

ki sta pomembni za celovit pristop k izdelavi elementov, metode<br />

opazovanja, zaznavanja in čutenja, ki so nujne pri podajanju<br />

učne snovi, hkrati dijakom nudijo postopkovno spoznavanje in<br />

zaznavanje posameznih faz (dela) izdelave. Prav tako sem uporabila<br />

metodo ovrednotenja dela, ki mi je bila najpomembnejša<br />

z vidika samoevalvacije, iskanja rešitev, tako praktičnih kot<br />

kreativnih.<br />

Tak pristop je zelo učinkovit in uspešen, predvsem zajema široko<br />

paleto znanj, ki jih dijaki skozi tak način poučevanja usvojijo.<br />

Uporabili smo kvaliteten material za izdelavo posameznih<br />

elementov, delo s tem materialom jih je prepričalo, zato<br />

so za izdelke tudi sami želeli in znali kupiti kvalitetnejše materiale.<br />

Hkrati pa so izbrali zahtevnejše modele, razmišljali so tako<br />

ustvarjalno kot izvedbeno.<br />

Naj za zaključek povzetka navedem le to, da sem s tem pristopom<br />

dela dosegla cilj. Močno podporo za celovito in kvalitetno<br />

izdelavo in ustvarjalnost pa sem dobila na sorodnih šolah v tujini.<br />

Ključne besede: poučevanje, kvaliteta, celovitost<br />

Abstract<br />

During teacher mobility period, I learned about various approaches<br />

to teaching professional subjects and practical lessons<br />

of tailoring and sewing clothes, which contributed to my work,<br />

making it easier to evaluate work. At the same time, it is confirmation<br />

of good practice and an opportunity for possible improvements.<br />

School system aims to further educate and train teachers for<br />

quality professional and pedagogical work - also in the field of<br />

textile. We can still simplify processes in textile creation provided<br />

we have good professional expertise and know demanding<br />

production; the reverse is much harder and does not provide<br />

a quality basis in knowledge. This includes broad knowledge of<br />

identifying the right material for a particular product, tailoring<br />

40


designs and tailor-made clothing. Students of textile education<br />

program, who will be able to think and work in a practical way,<br />

will be able to adapt to individuals and collaborate with each<br />

other. They will be employed in global networking and will not<br />

only be individualists, boutique makers or custom clothing designers.<br />

Methods of interpretation and conversation essential for a<br />

comprehensive approach to element production, methods of<br />

observation, perception and sensation, which are necessary in<br />

teaching, while also offering students procedural recognition<br />

and perception of individual work phases, were used. I also<br />

used evaluation method which was most important from the<br />

point of view of self-evaluation and problem solving, both practical<br />

and creative.<br />

The latter is very effective and successful as it covers a wide<br />

range of knowledge students acquire. We used high-quality<br />

materials for production of individual elements and convinced<br />

students to work with them so they could buy and recognize<br />

quality materials themselves. At the same time, they chose<br />

more demanding models thus thinking both creatively and practically.<br />

To conclude, I achieved my goal. I received strong support for<br />

comprehensive and quality production and creativity at related<br />

schools abroad.<br />

Keywords: teaching, quality, integrity<br />

41


NE BODI SKOPUH V IZOBRAŽEVANJU<br />

DON‘T JUST TAKE, GIVE SOMETH<strong>IN</strong>G<br />

BACK!<br />

Jernej Krenčan<br />

Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

jernej.krencan@siclj.si<br />

Povzetek<br />

Uvod: Učitelj prenaša znanje s področja teorije predmeta, ki ga<br />

poučuje, do dijakov. Kako bo učitelj kot posameznik izpeljal ta<br />

prenos znanja, pa je odvisno od njega samega. Da bi bil ta prenos<br />

znanja moderen in vsako leto kakovostnejši, je potrebno,<br />

da se učitelj konstanto izobražuje in napreduje. Ena od možnosti<br />

za učiteljev napredek na različnih področjih je mednarodno<br />

sodelovanje v programu Erasmus+.<br />

Metoda: Raziskava je kvalitativna, saj smo uporabil metodo<br />

SP<strong>IN</strong>. S to metodo smo vrednotili slabosti in priložnosti ter nevarnosti<br />

uporabe novih pristopov v izobraževanju, ki jih uporabljajo<br />

na tujih šolah po Evropi.<br />

Rezultati: Z dobljenimi rezultati želimo spodbuditi učitelje, ki so<br />

sodelovali v mednarodnih projektih Erasmus+ K1, da primere<br />

uporabe modernih digitalnih tehnologij ali drugih inovativnih in<br />

kreativnih pristopov, ki jih pri nas še ni, uporabijo in implementirajo<br />

v našem izobraževalnem procesu ter s tem pripomorejo<br />

k bolj dinamičnemu in bolj zanimivemu pouku.<br />

Razprava: Z uporabo v tujini videnih pristopov učitelj nadgradi<br />

svoje znanje in s tem naredi bolj zanimiv in privlačen pouk mladim<br />

»digitalnim« generacijam. Poleg tega pa učitelj krepi tudi<br />

jezikovne, kulturne, komunikacijske in organizacijske kompetence.<br />

42


Ključne besede: Erasmus+, mobilnost učiteljev, usposabljanje<br />

učiteljev<br />

Abstract<br />

Introduction: Teacher is a transmitter of knowledge and builds<br />

a bridge between students and theory. It is up to teachers to<br />

decide how they are going to play this role. It is vital for teachers<br />

to constantly educate themselves and improve in order<br />

to transmit knowledge better by using modern methods. One<br />

of possibilities of teacher professional growth is Erasmus+ teacher<br />

exchange.<br />

Methods: Qualitative research, using SP<strong>IN</strong> model to evaluate<br />

weaknesses and opportunities as well as dangers of employing<br />

new approaches in education used in schools around Europe,<br />

was used.<br />

Results: It is our wish to use obtained results for encouraging<br />

teachers, who have participated in Erasmus+ K1 projects, to<br />

use and implement ways of using modern digital technology<br />

and other innovative and creative approaches. Consequently,<br />

they contribute to more dynamic and interesting lessons.<br />

Discussion: Teachers upgrade their knowledge by using approaches<br />

they have seen abroad and implement interesting lessons,<br />

which are more appealing to young »digital« generations.<br />

Furthermore, teachers improve language, cultural, communication<br />

and organizational competences.<br />

Keywords: Erasmus+, teacher mobility, teacher training<br />

43


<strong>IN</strong>TERNACIONALIZACIJA <strong>ŠOL</strong>E JE PROCES<br />

SPREM<strong>IN</strong>JANJA MISELNIH VZORCEV <strong>IN</strong><br />

KONCEPTOV VSEH DELEŽNIKOV<br />

<strong>IN</strong>TERNATIONALIZATION OF SCHOOL<br />

IS A PROCESS OF CHANG<strong>IN</strong>G MENTAL<br />

PATTERNS AND CONCEPTS OF ALL<br />

STAKEHOLDERS<br />

dr. Nikolaj Lipič<br />

Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

nikolaj.lipic@siclj.si<br />

Povzetek<br />

Spremembe na polju izobraževanja so vse pogostejše in imajo<br />

vse večjo razvojno dinamiko. Če se omejimo samo na čas po<br />

letu 2000, ugotavljamo, da je to čas številnih reform evropske<br />

in tudi slovenske izobraževalne politike. To je čas modernizacije<br />

sistema srednješolskega izobraževanja in večanja primerljivosti<br />

slovenskih izobraževalnih programov z evropskimi. Reforma<br />

srednjega šolstva je imela različne razvojne perspektive in tudi<br />

protislovja. V prvih poskusih doseganja razvojnih priložnosti<br />

slovenskega srednješolskega sistema in razumevanja njegove<br />

umestitve v širši evropski kontekst so nam bile v pomoč izmenjave<br />

in projekti v okviru evropskega programa Vseživljenjskega<br />

učenja (Leonardo da Vinci, Comenius ipd.) in Norveškega<br />

finančnega mehanizma. Širši, globalni oris reformirane evropske<br />

politike smo dobili šele z izmenjavami, študijskimi obiski in<br />

projekti v okviru programa Erasmus+. S tem je uvajanje internacionalizacije<br />

v slovenskih srednjih šolah pridobilo zaupanje<br />

in legitimnost.<br />

44


Internacionalizacija srednjega šolstva pomeni povečanje <strong>mednarodne</strong><br />

odprtosti srednjih šol z namenom doseganja višje kakovosti<br />

srednješolskega izobraževanja. Seveda je potrebna pri<br />

tem previdnost, da pravilno usmerimo proces internacionalizacije<br />

in ga ustvarjalno spojimo s splošnimi razvojnimi trendi<br />

na področju srednjega šolstva. Predvsem pa je treba proces internacionalizacije<br />

uvajati postopoma in premišljeno, saj je kot<br />

ključno potrebno sprožiti ustrezne psihosocialne in kognitivne<br />

konflikte prav pri vseh deležnikih na polju izobraževanja s spreminjanjem<br />

miselnih vzorcev in konceptov. V mozaiku evropske<br />

različnosti gre za paradigmatsko spremenjeno, inkluzivno in na<br />

kakovosti utemeljeno kulturo srednješolskega izobraževanja.<br />

Ključne besede: internacionalizacija, srednje šole, izobraževanje,<br />

Vseživljenjsko učenje, Erasmus+<br />

Abstract<br />

Changes in the field of education are becoming increasingly<br />

common and have a growing developmental dynamic. If we limit<br />

ourselves only to the time after 2000, we find that this is a<br />

time of numerous reforms of European as well as Slovenian<br />

educational policy. This is the time of modernization of secondary<br />

education system and increasing comparability of Slovenian<br />

educational programs with European ones.<br />

The reform of secondary education had different development<br />

perspectives and contradictions. In the first attempts to achieve<br />

development opportunities of Slovenian high school system<br />

and understanding its position in the wider European context,<br />

exchanges and projects in the framework of European Lifelong<br />

Learning Program (Leonardo da Vinci, Comenius, etc.) and<br />

Norwegian Financial Mechanism were helpful. A wider, global<br />

outline of reformed European policy was obtained only through<br />

exchanges, study visits and projects under Erasmus+ program.<br />

By doing so, introduction of internationalization in Slovene<br />

secondary schools gained confidence and legitimacy.<br />

45


Internationalization of secondary education means increasing<br />

international openness of secondary schools in order to achieve<br />

a higher quality of secondary education. Of course, caution<br />

is needed to properly direct process of internationalization and<br />

creatively connect it with general development trends in the field<br />

of secondary education. Above all, process of internationalization<br />

needs to be gradually and deliberately initiated, as it is<br />

crucial to activate appropriate psychosocial and cognitive conflicts<br />

among all stakeholders in the field of education by changing<br />

thought patterns and concepts. In the mosaic of European<br />

diversity, it is about a paradigmatically modified, inclusive and<br />

quality-based culture of secondary education.<br />

Keywords: internationalization, secondary schools, education,<br />

Lifelong learning, Erasmus +<br />

46


MEDNARODNO SODELOVANJE NA SŠTS<br />

ŠIŠKA<br />

<strong>IN</strong>TERNATIONAL PROJECTS AT SŠTS<br />

ŠIŠKA<br />

Darinka Martinčič Zalokar<br />

Srednja šola tehniških strok Šiška<br />

darinka.martincic@ssts.si<br />

Povzetek<br />

Učitelji in dijaki Srednje šole tehniških strok Šiška so vse od njene<br />

ustanovitve daljnega leta 1947 sodelovali z različnimi institucijami<br />

tako doma kot tudi po svetu. Od začetka nacionalnih<br />

projektov konec prejšnjega stoletja pa je to sodelovanje še bolj<br />

načrtno in ciljno usmerjeno na več ravneh. Kako se v tem sodelovanju<br />

vidijo zaposleni in dijaki, predvsem pa kako v bodoče<br />

graditi na <strong>mednarodne</strong>m sodelovanju? Ali znamo na šoli izkoristiti<br />

vse možnosti, ki jih imamo na voljo, ali znamo na pravilen<br />

način promovirati to sodelovanje in kako naj umestimo to<br />

področje v delo šole in s tem ne posegamo preveč na druga<br />

področja dela in obremenitve učiteljev?<br />

Ključne besede: mednarodno sodelovanje, promocija, dijaki,<br />

učitelji<br />

Abstract<br />

Since its foundation in 1947, teachers as well as students at<br />

Secondary School of Technical Professions Šiška have been<br />

cooperating with different institutions in Slovenia and abroad.<br />

Since the foundation of national projects at the end of the<br />

20th century, this cooperation has become even more goal<br />

oriented on multiple levels. How do employees and students<br />

see themselves in this cooperation, and, above all, how can we<br />

47


develop international cooperation even further in the future?<br />

Do we know how to use all possibilities at our disposal? Do we<br />

know how to promote such cooperation properly? How can we<br />

incorporate international cooperation into work at our school<br />

without interfering with other areas of work and affecting teacher<br />

workload?<br />

Keywords: International cooperation, promotion, students, teachers<br />

48


SODELOVANJE PRI PROJEKTIH –<br />

PRILOŽNOST ZA RAZVOJ KVALITETNEGA<br />

SOCIALNEGA ODNOSA MED UČITELJI <strong>IN</strong><br />

DIJAKI<br />

PROJECT COOPERATION - OPPORTUNITY<br />

FOR DEVELOPMENT OF QUALITY SOCIAL<br />

RELATIONS BETWEEN TEACHERS AND<br />

STUDENTS<br />

Lenka Miljan<br />

Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

lenka.miljan@siclj.si<br />

Povzetek<br />

Uvod: Šola je sistem, v katerem se dnevno srečuje veliko število<br />

zaposlenih in dijakov. Za vzpostavitev dobrih odnosov sta<br />

ključna dejavnika šolska kultura in socialna klima. Za pozitivne<br />

odnose je treba poskrbeti na vseh ravneh. Eden izmed glavnih<br />

odnosov, ki lahko bistveno vpliva na izkušnjo doživljanja šole,<br />

je zagotovo odnos med učiteljem in dijakom. V srednji šoli posamezen<br />

učitelj z dijakom v okviru pouka preživi manj časa, kot<br />

na primer učitelj v osnovni šoli, zato je lahko sodelovanje pri<br />

projektih odlična priložnost za krepitev njunega odnosa.<br />

Metode: V raziskavi smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop.<br />

Uporabili smo metodo SP<strong>IN</strong>, s katero smo izpostavili slabosti,<br />

prednosti, izzive in nevarnosti sodelovanja v projektih kot<br />

izhodišče za vzpostavljanje sodelovalnega odnosa učitelj – dijak.<br />

Rezultati: Prednost sodelovanja v projektih je krepitev vezi med<br />

učitelji in dijaki, kar posledično pripomore k boljšemu odnosu<br />

49


med njimi. Ključna slabost je preobremenjenost vseh vpletenih.<br />

Priložnost se izkazuje na nivoju zagotavljanja širjenja projektne<br />

izkušnje na vse učitelje in dijake. Bistvena nevarnost pa<br />

je možnost zapostavljanja osnovnega pedagoškega dela.<br />

Razprava: Projektno delo je izvenšolska dejavnost, ki omogoča<br />

učitelju in dijaku, da več časa preživljata skupaj, s čimer dobita<br />

priložnost za vzpostavitev kvalitetnega odnosa. V kolikor je med<br />

njima vzpostavljen pozitiven odnos, je sodelovanje med njima<br />

uspešnejše, saj je motiviranost za šolsko in projektno delo na<br />

splošno boljša.<br />

Ključne besede: dijaki, učitelji, projekti, razredna klima, socialni<br />

odnosi<br />

Abstract<br />

Introduction: School is a system where a large number of<br />

employees and students meet daily. School culture and social<br />

climate are key factors for establishing good relations. Positive<br />

relationships need to be tended at all levels. One of the main<br />

relationships that can significantly influence school experience<br />

is certainly teacher-student relationship. A secondary teacher<br />

spends less time with a student compared to a primary<br />

one thus participation in projects can be a great opportunity to<br />

strengthen the relationship.<br />

Methods: Qualitative research approach was used. SP<strong>IN</strong><br />

method was applied to highlight weaknesses, strengths, challenges<br />

and risks of participating in projects and their impact on<br />

teacher-student relationship.<br />

Results: Benefits of participating in projects are to strengthen<br />

links between teachers and students and, consequently, their<br />

better relationship. Key weakness is overload of all involved.<br />

Opportunity is demonstrated at the level of ensuring dissemination<br />

of project experience among teachers and students.<br />

Main danger is the possibility of neglecting basic pedagogical<br />

work.<br />

50


Discussion: Project work is an extra-curricular activity enabling<br />

teacher and student to spend more time together, thus giving<br />

them the opportunity to establish a quality relationship. If there<br />

is a positive relationship between them, cooperation between<br />

them is more successful as motivation for school work is<br />

generally better.<br />

Keywords: students, teachers, projects, class climate, social relations<br />

51


VPLIV <strong>MEDNARODNEGA</strong> IZOBRAŽEVANJA<br />

NA KULTURO POUČEVANJA UČITELJA<br />

IMPACT OF <strong>IN</strong>TERNATIONAL EDUCATION<br />

ON TEACH<strong>IN</strong>G CULTURE<br />

Inka Nose<br />

Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani<br />

inka.nose@ssgtlj.si<br />

Povzetek<br />

Vsako novo znanje, vsako izobraževanje spremenita človeka.<br />

In nikoli več ne bo takšen, kot je bil pred tem. Enako velja za<br />

učitelje. Vsako novo izkustvo nas bogati in vpliva na naš način<br />

mišljenja in dela.<br />

Z udeležbo v programih Erasmus+ imajo učitelji danes možnost<br />

pridobivanja novega znanja v <strong>mednarodne</strong>m okolju. Ta poleg<br />

predmetne in didaktične vrednosti prinaša tudi kompetence v<br />

osebnostnem razvoju posameznika.<br />

Namen prispevka je obravnavati, kako se odraža v <strong>mednarodne</strong>m<br />

projektu pridobljeno znanje v implementaciji pri pouku,<br />

kakšne so težave in pozitivni rezultati.<br />

Preverili smo pogostost implementacije in učinke implementacije<br />

izobraževalne metode »Content and Language Integrated<br />

Learning« (CLIL), kjer se nejezikovni predmeti poučujejo v tujem<br />

jeziku po opravljenem izobraževanju učiteljev na mednarodni<br />

mobilnosti.<br />

Rezultati, merjeni s preverjanjem znanja, so pokazali, da so dijaki,<br />

ki so nove vsebine spoznavali po CLIL-metodi, izkazali višjo<br />

stopnjo pomnjenja novih strokovnih pojmov, kar lahko povezujemo<br />

z opravljanjem praktičnih nalog.<br />

52


Samoevalvacija učitelja je pokazala, da priprava takšne ure zahteva<br />

več časa, predvsem za iskanje ustrezne strokovne vsebine<br />

(vsebinsko, jezikovno) ter za izdelavo priprave in strukturiranje<br />

ure v smiselnem zaporedju za dosego učnih ciljev. Jasno morajo<br />

biti prepoznavni cilji in vloge.<br />

Ključne besede: mednarodno izobraževanje, metoda CLIL,<br />

strokovno znanje, tuji jezik<br />

Abstract<br />

Every new knowledge/education changes a person. And he will<br />

never be the same again. The same applies for teachers. Each<br />

new experience enriches us and affects our way of thinking and<br />

working.<br />

By participating in Erasmus + programs teachers now have<br />

the opportunity to gain new knowledge in international environment.<br />

The latter, in addition to subject and methodological<br />

value, contributes competences to personal development of an<br />

individual.<br />

The purpose of this paper is to discuss how knowledge gained<br />

in international project reflects in class implementation and<br />

what problems and positive results are.<br />

We analysed frequency of implementation and effects of implementation<br />

of Content and Language Integrated Learning<br />

(CLIL) method, where non-linguistic subjects are taught in a foreign<br />

language after finished teacher education in international<br />

mobility.<br />

Results, measured by testing, showed that students, who have<br />

learned new content by CLIL method, showed a higher level of<br />

memory of new professional concepts, which can be linked to<br />

performing practical tasks.<br />

Teacher’s self-evaluation has shown that such lesson preparation<br />

requires more time; especially finding appropriate professional<br />

content (content, linguistic) and for lesson preparation<br />

53


and planning in a meaningful sequence to achieve learning<br />

objectives. Goals and roles should be clearly identified.<br />

Keywords: international education, CLIL method, professional<br />

knowledge, foreign language<br />

54


GLOBALNA DRUŽBENA ANGAŽIRANOST<br />

V MEDNARODNIH PROJEKTIH V<br />

SREDNJE<strong>ŠOL</strong>SKEM IZOBRAŽEVANJU NA<br />

PRIMERU PROJEKTA ECOT: OUR FUTURE<br />

ECOT: OUR FUTURE PROJECT AS<br />

AN EXAMPLE OF <strong>IN</strong>CORPORATION<br />

OF GLOBAL SOCIAL ENGAGEMENT<br />

<strong>IN</strong> <strong>IN</strong>TERNATIONAL PROJECTS <strong>IN</strong><br />

SECONDARY EDUCATION<br />

Katarina Pirnat<br />

Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

katarina.pirnat@siclj.si<br />

Povzetek<br />

Uvod: Septembra 2015 je bila na vrhu OZN sprejeta Agenda<br />

2030 za trajnostni razvoj, ki v 17 ciljih povezuje tri stebre trajnostnega<br />

razvoja: ekonomskega, socialnega in okoljskega. Priložnost<br />

(in nujnost) za aktivnejše vnašanje ciljev trajnostnega<br />

razvoja in globalne družbene angažiranosti se kaže tudi na področju<br />

slovenskega srednješolskega izobraževanja. Kot orodje<br />

za to članek prepoznava izobraževanje po načelih globalnega<br />

učenja, ki cilje trajnostnega razvoja nadgrajuje s kritičnim razmišljanjem,<br />

spodbujanjem k iskanju rešitev in z lastno družbeno<br />

angažiranostjo. Na SIC Ljubljana smo priložnost za vključevanje<br />

pristopov globalnega učenja ter poudarjanje pomena globalne<br />

družbene angažiranosti prepoznali v <strong>mednarodne</strong>m projektu<br />

Ecotourism — the future is now, take responsibility, ki ga na šoli<br />

izvajamo v okviru programa Erasmus+ KA2.<br />

55


Metode: Pri pisanju članka je bil uporabljen kvalitativni raziskovalni<br />

pristop. Analizirali smo ključne dokumente s področja<br />

globalnega učenja ter obravnavanega projekta. Z analizo smo<br />

ugotavljali koherentnost in skladnost dokumentov. Z metodo<br />

polstrukturiranega intervjuja smo ugotavljali učinek, ki se na<br />

področju širše družbene angažiranosti pri dijakih kaže v mesecih<br />

od začetka izvajanja projekta.<br />

Rezultati: Preučevanje je pokazalo koherentnost in skladnost<br />

dokumentov in s tem ustreznost vključevanja principov globalnega<br />

učenja v izvajanje aktivnosti <strong>mednarodne</strong>ga projekta. Intervju<br />

je pokazal, da uspešno sledimo načelom izobraževanja<br />

za trajnostni razvoj, poleg tega pa so pri dijakih že zaznani pričakovani<br />

učinki projektnih aktivnosti.<br />

Razprava: S pristopi globalnega učenja pri učencih na konkretni<br />

globalni problematiki razvijamo kompetence, kot so iskanje<br />

rešitev, razvijanje tolerantnosti, sposobnost dialoga in problemskega<br />

pristopa, empatijo, sprejemanje različnosti, razvijanje<br />

kritičnega mišljenja in lastno družbeno angažiranost. Učenci<br />

svoja dejanja in način življenja preko projektnih aktivnosti<br />

vrednotijo z vidika globalnih problemov. Tako preko učnega<br />

procesa po principu globalnega učenja oblikujejo vrednote,<br />

spreminjajo vsakodnevna ravnanja in s tem postajajo aktiven<br />

deležnik v skrbi za trajnostni razvoj.<br />

Ključne besede: globalna družbena angažiranost, globalno<br />

učenje, mednarodni projekti, Erasmus+<br />

Abstract<br />

Introduction: In September 2015 the Agenda 2030 for Sustainable<br />

Development was adopted at the UN summit. 17 goals<br />

incorporated in the Agenda balance three dimensions of sustainable<br />

development: economic, social and environmental. The<br />

opportunity (and the necessity) for a more active implementation<br />

of sustainable development and global social engagement<br />

can also be observed in Slovene secondary education. This article<br />

recognises means in education based on principles of global<br />

56


learning, which upgrade sustainable development goals with<br />

critical thinking, encouragement to seek solutions and individual’s<br />

social engagement. At SIC the opportunity to implement<br />

global learning approach and emphasis of importance of wider<br />

social engagement were recognised in international EcoT project<br />

(Ecotourism — the future is now, take responsibility) that is<br />

being carried out within frames of Erasmus+ programme.<br />

Methods: Qualitative research approach was used. Key documents<br />

from the field of global learning and the project itself<br />

were analysed. We tried to establish coherence and document<br />

compliance. By using half structured interview we sought to determine<br />

effects wider social engagement has had on students<br />

since the beginning of the project.<br />

Results: Study has shown coherence and document compliance<br />

and thus adequacy of incorporation of global learning principles<br />

into activities of international project. The interview has<br />

shown we are successful in following educational principles of<br />

sustainable development. Moreover, expected effects of project<br />

activities have already been recognized by students.<br />

Discussion: By applying global learning principles on specific<br />

global issues students develop competences such as problem<br />

solving, tolerance, ability for a dialogue and problem based<br />

approach, empathy, acceptance of diversity, development of<br />

critical thinking and individual’s own social engagement. Students<br />

are able to assess their actions and way of life from the<br />

perspective of global problems through project activities. In<br />

such a way students are able to form their values and change<br />

their everyday activities during learning process. By doing so<br />

they are becoming active participants in care for sustainable<br />

development.<br />

Keywords: global social engagement, global education, international<br />

projects, Erasmus+<br />

57


POZITIVNI UČ<strong>IN</strong>KI DIJAKOV<br />

UDELEŽENCEV PROGRAMA ERASMUS+<br />

POSITIVE EFFECTS OF STUDENTS OF<br />

PARTICIPANTS OF ERASMUS+<br />

Andrej Prašnikar<br />

Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

andrej.prasnikar@siclj.si<br />

Povzetek<br />

Uvod: Članek vsebuje kratko predstavitev izhodišč različnih<br />

pogledov na izmenjave dijakov in študentov. V pregledu želim<br />

prikazati prednosti mednarodnih izmenjav dijakov in pozitivne<br />

učinke le-teh. Predstavljeni so različni pogledi na <strong>mednarodne</strong><br />

izmenjave glede na geografsko lego in s tem pogojeno politiko<br />

izobraževanja mladih. S člankom želim spodbuditi zanimanje<br />

za tovrstne izmenjave predvsem v srednješolskem izobraževanju,<br />

kjer je opazna največja zadržanost udeležencev pred samo<br />

izmenjavo. Osnovno zastavljeno vprašanje je, ali bi delodajalec,<br />

ki je končni odjemalec produktov mednarodnih izmenjav, polagal<br />

pozornost na znanja, ki jih pridobi udeleženec izmenjave,<br />

ali ne.<br />

Metode: Metoda dela v tem strokovnem članku je predvsem<br />

analitično-demonstrativna oblika že izvedenih raziskav in ugotovitev.<br />

Rezultati: Rezultati kažejo na enotno mnenje, izkazano v različnih<br />

raziskavah s tega področja. Predvsem pa na pozitivne učinke,<br />

ki so plod mednarodnih izmenjav in truda vseh vpletenih in<br />

nenazadnje vloženih sredstev v izmenjave dijakov in študentov.<br />

Sklep: V sklepu so podane ugotovitve in skupni pozitivni zaključki<br />

raziskav mednarodnih izmenjav dijakov in študentov.<br />

58


Ključne besede: <strong>mednarodne</strong> izmenjave, delodajalci, pogledi,<br />

prednosti<br />

Abstract<br />

Introduction: The article presents a short presentation of the<br />

starting points of different views on exchanges of students in<br />

secondary and tertiary education levels. In the review, I want<br />

to emphasize the benefits of international student’s exchanges<br />

and the positive effects on themselves. Different views on international<br />

exchanges are presented, depending on the geographical<br />

location and the conditional policy of education of young<br />

people. With this article, I would like to raise interest in such<br />

exchanges of pupils, especially in secondary education, where<br />

the greatest lack of commitment of exchange participants is<br />

evident before the exchange. The basic question is whether the<br />

employer, who is the final customer of international exchange<br />

products in employment, would take into account the knowledge<br />

acquired by the exchange participant or not.<br />

Methods: The method of work in this expert article is primarily<br />

an analytically demonstrative form of already performed research<br />

and findings.<br />

Results: The results show a unified opinion of various research<br />

in this field. Above all, the results point to positive effects, which<br />

are the fruit of international exchanges and the efforts of all involved<br />

and ultimately invested funds for student’s exchanges.<br />

Discussion: The conclusion provides common opinions of various<br />

research of international student’s exchanges and its advantages.<br />

Keywords: international exchanges, employers, views, benefits<br />

59


POBRATENOST EVROPSKIH OSNOVNIH<br />

<strong>ŠOL</strong> ŠE VEDNO NI ZASUL »PRAH<br />

ZGODOV<strong>IN</strong>E«<br />

»DUST OF HISTORY« HASN’T COVERED<br />

TW<strong>IN</strong>N<strong>IN</strong>G ELEMENTARY SCHOOLS YET<br />

Igor Rajner<br />

Osnovna šola Stična, Slovenija<br />

rajner.igor@gmail.com<br />

Povzetek<br />

Pobratenost šol v Evropski uniji je z vidika izmenjav učencev<br />

izjemnega pomena za njihov vsesplošni razvoj. Vključevanje<br />

učencev v izmenjave na ravni pobratenosti je bilo na osnovnošolski<br />

ravni v preteklosti zelo razširjeno, danes je to izziv le še<br />

redkih šol. Vsekakor pomeni priložnost za osebni razvoj mladega<br />

pri prevzemanju aktivne evropske državljanske vloge. Biti<br />

kulturno ozaveščen državljan EU pomeni širiti evropsko zavest<br />

na različnih področjih: v šolah in kulturi, pri vzpostavljanju socialnih<br />

stikov in medgeneracijskih odnosov, v krepitvi jezikovnih<br />

zmožnosti, medijski pluralnosti in razumevanju gospodarskega<br />

napredka. Kako mlade vključiti v aktivno vlogo pri izmenjavah<br />

pobratenih šol, je izziv za vsakega projektnega koordinatorja.<br />

Treba je krepiti medsebojno in jezikovno strpnost v vseh dimenzijah<br />

medkulturnega dialoga z ozaveščanjem o evropskih<br />

vrednotah svobode, svobode govora in demokracije. Učitelj je<br />

pri načrtovanju učinkov na učence v izmenjavah pobratenosti<br />

pred težko motivacijsko nalogo: kako in s katerimi metodami<br />

učence motivirati, jih postaviti v središče pozornosti in jim ponuditi,<br />

da so ključni in odgovorni nosilci sprememb razvijajoče<br />

se Evrope. Pri premagovanju jezikovnih barier in pri mreženju<br />

učencev iz različnih okolij danes v ospredje vstopa sodobna IKT,<br />

ki omogoča razvoj konstruktivnih debat, ki dosežejo spremem-<br />

60


o filozofskega nazora, utemeljenega na kritičnem razmišljanju.<br />

Pobratenost ima razvojne potenciale pri mladih tudi v današnjem<br />

času, saj pobratenost ni le »prah zgodovine«, ampak<br />

je izziv za izobraževanje tudi v prihodnje.<br />

Ključne besede: pobratenost, osnovna šola, učenec, učitelj, jezikovna<br />

strpnost<br />

Abstract<br />

School twinning is of fundamental importance in terms of student<br />

exchanges for their overall development within the scope<br />

of the European Union. The inclusion of pupils in exchanges at<br />

the level of twinning has been widespread at elementary schools<br />

in the past, yet today it remains a challenge for only a few<br />

schools. By all means, it represents an opportunity for young<br />

person’s personal development to take on an active European<br />

citizenship role.<br />

Being a culturally aware EU citizen means spreading European<br />

awareness in various fields: schools and culture, establishing social<br />

contacts and intergenerational relationships, in strengthening<br />

language abilities, media pluralism and understanding<br />

economic progress.<br />

How to involve young people in an active role in exchanges of<br />

twinning schools is a challenge for each project coordinator. It<br />

is necessary to strengthen mutual and linguistic tolerance in all<br />

dimensions of intercultural dialogue, raising awareness of European<br />

values of freedom, freedom of speech and democracy.<br />

A teacher has a difficult motivational task when planning effect<br />

on exchange pupils: how and with which methods to motivate<br />

pupils, place them at the centre of attention and offer them<br />

an active and responsible role in terms of change in the evolving<br />

Europe. By overcoming language barriers and networking<br />

of pupils from different backgrounds, modern ICT is entering<br />

forefront, which enables development of constructive debates<br />

that achieve a change of philosophical thinking based on critical<br />

thinking. School twinning has development potential with<br />

61


young people even today, since twinning is not only a “dust of<br />

history”, but a challenge for education in the future.<br />

Keywords: twinning, primary school, pupil, teacher, language<br />

tolerance<br />

62


Z MODULSKIM IZVAJANJEM UČNIH<br />

VSEB<strong>IN</strong> V PROJEKTU »SOCIALNA<br />

VKLJUČENOST« DO VEČJIH USPEHOV PRI<br />

IZOBRAŽEVANJU DIJAKOV S POSEBNIMI<br />

POTREBAMI<br />

MODULAR TEACH<strong>IN</strong>G WITH<strong>IN</strong> “SOCIAL<br />

<strong>IN</strong>CLUSION” PROJECT, A TOOL FOR<br />

BEETER KNOWLEDGE TRANSFER WITH<br />

SPECIAL NEEDS STUDENTS<br />

mag. Matevž Stanovnik<br />

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana<br />

matevz.stanovnik@zgnl.si<br />

Povzetek<br />

Uvod: V Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana izobražujemo<br />

gluhe in naglušne, otroke, učence in dijake z govorno-jezikovno<br />

in avtistično motnjo.<br />

Raziskovalni problem: Možnosti oblikovanja in inovativnega<br />

načina podajanja novih vsebin na podlagi izkušenj v projektu<br />

»Spodbujanje socialne vključenosti za osebe s posebnimi potrebami<br />

v lokalno okolje«.<br />

Metode: Z modulskim izvajanjem poskušamo doseči, da bi<br />

učenci in dijaki lažje premagovali težave, da bi nadgrajevali svoja<br />

znanja na različnih področjih, da bi bili funkcionalno in čustveno<br />

boljše opremljeni in da bi enakovredno konkurirali na<br />

zahtevnem trgu dela.<br />

Metode: Modulsko izvajanje vsebin z namenom bolj strukturiranega<br />

časovnega in vsebinskega podajanja.<br />

63


Rezultati: Pri dijakih opažamo, da so veliko bolj samostojni, pri<br />

izvajalcih mentorjih pa, da dosegajo veliko boljše rezultate.<br />

Ključne ugotovitve raziskave: Posledica modulskega izvajanja<br />

novih vsebin in inovativnih pristopov so hitrejša in uspešnejša<br />

socializacija, večja samostojnost in boljši šolski uspeh dijakov.<br />

Ključne besede: modul, odprti kurikul, šolski prostor, posebne<br />

potrebe, inovativni načini podajanja<br />

Abstract<br />

Institute Deaf and Hard of Hearing is the main institution for<br />

educating deaf and hard of hearing children, pupils and students<br />

with speech and language disorder and autistic disorder.<br />

Research problem: Can success in “Social inclusion” project<br />

lead to create a customized program for students with special<br />

needs.<br />

By using modular system our students could overcome difficulties<br />

they face due to their special needs in school system,<br />

upgrade their knowledge in various fields, be functionally and<br />

emotionally equipped for life and equally compete on a demanding<br />

labour market.<br />

Methods: Modular approach, structured time and content teaching.<br />

Results: Students have become more independent, mentors<br />

achieve better results.<br />

Key findings of the research: Faster and more successful socialization,<br />

greater autonomy and better grades of special needs<br />

students.<br />

Keywords: Social inclusion, Open curriculum, Special needs,<br />

Modular education, Customized program<br />

64


OSEBNOSTNA RAST <strong>IN</strong> PROFESIONALNI<br />

RAZVOJ KOT UČ<strong>IN</strong>EK AKTIVNEGA<br />

SODELOVANJA PRI PROJEKTIH<br />

THE IMPACT OF ACTIVE PARTICIPATION<br />

<strong>IN</strong> <strong>IN</strong>TERNATIONAL PROJECTS ON<br />

PERSONAL GROWTH AND PROFESSIONAL<br />

DEVELOPMENT<br />

Lucija Šljuka Novak<br />

Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

lucija.sljuka.novak@siclj.si<br />

Povzetek<br />

Teoretična izhodišča: Učinki vključevanja učiteljev v <strong>mednarodne</strong><br />

projekte Erasmus+ KA1 in KA2 se izražajo na mnogih področjih.<br />

Prepoznavanje posameznih postavk osebnostne rasti in<br />

strokovnega razvoja omogoča lažje in bolj merljivo ugotavljanje<br />

učinkov vključevanja učiteljev v <strong>mednarodne</strong> projekte. Človeška<br />

osebnost je kompleksna, večplastna in dinamična ter podvržena<br />

nenehnim spremembam, ki deloma potekajo na nezavedni<br />

deloma pa na zavedni ravni. Ozaveščanje procesa osebnostne<br />

rasti in strokovnega napredka lahko še izboljša učinke vključitve<br />

v <strong>mednarodne</strong> projekte Erasmus+.<br />

Metoda: V prispevku sem uporabila metodo analize za ugotavljanje<br />

učinkov vključevanja v projekte Erasmus+ KA1 in KA2 na<br />

osebnostno rast in profesionalni razvoj. Analizirala sem posamezne<br />

postavke osebnostne rasti profesionalnega razvoja ter<br />

s pomočjo spletne ankete izmerila stopnjo učinka sodelovanja<br />

v mednarodnih projektih na učiteljevo osebnostno rast in profesionalni<br />

razvoj.<br />

65


Rezultati: Vključitev v <strong>mednarodne</strong> projekte Erasmus+ KA1 in<br />

KA2 ima brez dvoma mnogokratne pozitivne učinke na osebnostno<br />

rast in strokovni razvoj. Ozaveščanje postavk procesa<br />

osebnostne rasti in strokovnega razvoja dodatno pripomore k<br />

doseganju višjih osebnostnih in strokovnih ciljev.<br />

Razprava: Vključitev v <strong>mednarodne</strong> projekte Erasmus+ KA1 in<br />

KA2 vsekakor pomeni dodatno obremenitev in dodatno delo,<br />

kar lahko predstavlja izziv za izvajalca in zaradi osebnostnih<br />

zadržkov, strahu ali značajskih lastnosti odvrne posameznika<br />

od aktivne udeležbe v tovrstnih projektih. Vendar je pozitivnih<br />

učinkov na osebnostno rast in strokovni razvoj toliko, da nič od<br />

zgoraj neštetega ne bi smelo biti ovira. Vseživljenjsko učenje je<br />

postalo standard. Težnja k nenehnemu napredku na osebnostnem<br />

in strokovnem področju je za učitelje ključnega pomena<br />

za uspešno opravljanje dela in prilagajanje novim generacijam<br />

dijakov.<br />

Ključne besede: osebnostna rast, strokovni razvoj, mednarodni<br />

projekti, učinki<br />

Abstract<br />

Theoretical framework: The impact of teacher involvement in<br />

international projects Erasmus+ KA1 and KA2 can be observed<br />

in many areas. Establishing the key elements of personal<br />

growth and professional development enable easier and more<br />

measurable determination of the impacts of teacher involvement<br />

in international projects. The human personality being<br />

complex and dynamic is prone to constant change that is observed<br />

on both conscious and partially on the unconscious level.<br />

Becoming aware of the processes of personal growth and<br />

professional development can enhance the impacts of teacher<br />

involvement in international projects Erasmus+.<br />

Method: The method of analysis was used in this paper to<br />

establish the impacts of teacher involvement in projects Erasmus+<br />

KA1 and KA2 on personal growth and professional development.<br />

Having established the key elements of personal<br />

66


growth and professional development I used an online survey<br />

to determine the degree of the impact of teacher involvement<br />

in international projects on their personal growth and professional<br />

development.<br />

Results: Teacher involvement in international projects Erasmus+<br />

KA1 and KA2 undoubtedly has a huge positive impact on<br />

their personal growth and professional development. Being<br />

aware of the key elements of the processes of personal growth<br />

and professional development additionally aids in achieving<br />

higher personal and professional goals.<br />

Discussion: Being involved in international projects Erasmus+<br />

KA1 and KA2 brings additional burden and workload, which can<br />

pose a challenge and can also avert an individual from actively<br />

participating in such projects due to personal restraints, anxiety<br />

or character traits. Nevertheless, there are so many positive<br />

impacts on personal growth and professional development<br />

that none of the above should be an obstacle. Lifelong learning<br />

has become the norm. Aspirations for constant improvement<br />

in personal as well as in professional fields are of key importance<br />

for teachers’ successful work and their ability to adapt to the<br />

new generations of students.<br />

Keywords: personal growth, professional growth, international<br />

projects, impact<br />

67


POZITIVNI UČ<strong>IN</strong>KI PRAKTIČNEGA<br />

USPOSABLJANJA Z DELOM V TUJ<strong>IN</strong>I ZA<br />

GLUHE DIJAKE<br />

POSITIVE EFFECTS OF PRACTICAL<br />

TRA<strong>IN</strong><strong>IN</strong>G ABROAD ON DEAF STUDENTS<br />

David Štrukelj<br />

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana<br />

david.strukelj@zgnl.si<br />

Povzetek<br />

Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani izvaja celostno obravnavo<br />

gluhih in naglušnih otrok, oseb z govorno-jezikovno motnjo<br />

in oseb z motnjo avtističnega spektra. Osnovna dejavnost obsega<br />

vzgojo, izobraževanje in rehabilitacijo otrok in mladostnikov<br />

od trenutka, ko je motnja diagnosticirana, in vse do zaključka<br />

izobraževanja na srednji šoli. Programe izvajamo na predšolski,<br />

osnovnošolski in srednješolski stopnji. Naša osnovna naloga je<br />

pomagati osebam s posebnimi potrebami, da pridobijo znanje,<br />

izkušnje in samozavest za kasnejše poklicno obdobje.<br />

Na zavodu sem zaposlen kot učitelj strokovnih predmetov za<br />

lesarstvo in učitelj praktičnih predmetov za strojništvo. Programi<br />

so prilagojeni osebam z enakovrednim izobrazbenim standardom.<br />

Za učence srednje šole poklicnih smeri pa izvajamo<br />

tudi »praktično usposabljanje z delom (PUD)«, saj je to obvezen<br />

del izobraževanja. Namen je, da dijaki s pomočjo pridobljenega<br />

znanja v šoli pridobijo praktične izkušnje v konkretnih delovnih<br />

situacijah.<br />

Zavod je vključen v številne <strong>mednarodne</strong> projekte, kamor sodi<br />

tudi projekt »Erasmus+ Special Vet 2017«, v okviru katerega<br />

sem se, kot spremljevalni učitelj gluhih in slišečih dijakov,<br />

68


udeležil 14-dnevne mobilnosti v Litvi. V svoji skupini sem imel<br />

tri gluhe dijake, ki potrebujejo nekoliko več dodatne pomoči v<br />

času izvajanje praktičnega usposabljanja.<br />

Raziskovalni problem je predstavljen na podlagi pozitivnih<br />

učinkov na dijake v času mobilnosti v tujini kot tudi po vrnitvi<br />

v domovino. Poleg načrtovanega cilja, kot je izdelava številnih<br />

lesenih izdelkov, so dijaki dobili veliko življenjskih izkušenj, ki jih<br />

v domačem okolju ne bi mogli pridobiti. Ti rezultati so pri posameznikih<br />

vidni v povečani samozavesti, boljši samopodobi,<br />

boljši komunikaciji in tudi boljšem učnem uspehu.<br />

Ključne besede: socialne kompetence, osebe s posebnimi potrebami,<br />

gluhi in naglušni, praktično usposabljanje z delom, dijaška<br />

mobilnost<br />

Abstract<br />

The Institute for Deaf and Hard of Hearing in Ljubljana carries<br />

out an integrated treatment of deaf and hard hearing children,<br />

people with speech linguistic disorder and autism spectrum disorders.<br />

Primary activity is education, education and rehabilitation<br />

of children and adolescents from the moment of diagnosis<br />

of disorder until secondary education completion. Programs<br />

are carried out at pre-school, elementary and secondary level.<br />

Our main task is to help people with special needs to gain<br />

knowledge, experience and self-confidence for future professional<br />

period.<br />

I am employed at the Institute as a secondary school teacher<br />

of woodworking subjects and practical mechanical engineering<br />

subjects. Programs are tailored to people with equivalent educational<br />

standards. Practical training is also a compulsory part<br />

of education for secondary school students. The aim is for students<br />

to acquire practical experience in concrete real life working<br />

situations.<br />

The Institute is involved in a number of international projects,<br />

including Erasmus + Special Vet 2017 project, where I participated<br />

on a 14-day mobility in Lithuania as an accompanying<br />

69


teacher of deaf and hard hearing students. I had three deaf<br />

students in my group, who needed some additional help during<br />

practical training.<br />

Research problem is presented on the basis of positive effects<br />

individual students acquired during mobility abroad and after<br />

returning home. In addition to planned goals, such as production<br />

of numerous wooden products, students have received<br />

plenty life/work experiences they would not have at home. The<br />

latter are visible in individuals with increased self-confidence,<br />

better self-image, better communication learning results.<br />

Keywords: social competences, people with special needs,<br />

deaf and hard of hearing, practical training, student mobility<br />

70


ŠIRJENJE KOMPETENČNIH OKVIROV S<br />

PISANJEM BLOGA – PROJEKT ERASMUS+<br />

KLJUČNI UKREP 1<br />

BLOG WRIT<strong>IN</strong>G AS MEANS OF<br />

BROADEN<strong>IN</strong>G THE COMPETENCE FRAME<br />

– ERAMSUS+ PROJECT KEY ACTION 1<br />

Breda Tekavec<br />

Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

breda.tekavec@siclj.si<br />

Povzetek<br />

Uvod: V Priporočilu Evropske unije o ključnih kompetencah za<br />

vseživljenjsko učenje (2018) je zapisano, da ima vsakdo pravico<br />

do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja<br />

in vseživljenjskega učenja, da lahko ohrani in pridobi znanja in<br />

spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo v družbi in uspešno<br />

obvladovanje prehodov na trgu dela. Vse to je vključeno tudi<br />

v program Erasmus+ Ključni ukrep 1, ki je ukrep za učno mobilnost<br />

posameznikov. Dijaki, ki sodelujejo, znanja ne usvajajo<br />

samo v okviru institucije, v tujih šolah ali podjetjih, ampak se<br />

učijo tudi v prostem času z druženji s prijatelji, učitelji, sostanovalci,<br />

poleg tega spoznavajo zgodovinske in kulturne znamenitosti<br />

države. Da bi bilo tega neformalnega izobraževanja čim<br />

več, je njihova obveznost v času bivanja v tuji državi pisanje bloga.<br />

S tem dosežemo, da v izobraževanje v tujini vključimo več<br />

ključnih kompetenc, tudi sporazumevanje v maternem jeziku,<br />

sporazumevanje v tujih jezikih, digitalno pismenost in kulturno<br />

zavest.<br />

Metode: Primerjala sem bloge dveh generacij dijakov (2017 in<br />

2018) in s pomočjo kvantitativne analize ugotavljala, koliko se<br />

71


jih je v posamezni generaciji odločilo za pisanje v slovenskem in<br />

angleškem jeziku ter koliko samo v enem od jezikov. S pomočjo<br />

kvalitativne analize pa sem ugotavljala, kako na pisanje blogov<br />

vplivajo smernice, ki jih dijaki v okviru priprav na mobilnost dobijo<br />

(ali ne dobijo).<br />

Rezultati: Analiza je pokazala, da ni večjih odstopanj med generacijama<br />

glede odločanja za jezik blogov, je pa razlika med blogi<br />

generacije, ki je v okviru priprav na mobilnost dobila vsebinske<br />

smernice za pisanje, in generacije, ki teh smernic ni dobila.<br />

Razprava: Rezultati kažejo, da je treba v okviru priprav na mobilnost<br />

dijake usmeriti tudi glede vsebine blogov, le tako bomo<br />

dosegli, da se bodo učili tudi v prostem času z druženji, poleg<br />

tega pa bodo spoznavali zgodovinske in kulturne znamenitosti<br />

države.<br />

Ključne besede: blog, Erasmus+ Ključni ukrep 1, mobilnost,<br />

kompetence<br />

Abstract<br />

Introduction: The Recommendation of European Union on Key<br />

Competences for Lifelong Learning (2018) states that everyone<br />

has the right to quality and inclusive education, training and<br />

lifelong learning in order to maintain and acquire skills that allow<br />

full participation in society and successful transitions into<br />

the labour market. This is also included in the Erasmus + KA1<br />

programme, the action for the mobility of individuals. Students<br />

that participate in this programme do not acquire knowledge<br />

just within the institution, foreign schools or companies but<br />

also in everyday contact with friends, teachers, and roommates.<br />

Furthermore, they learn about the historic and cultural<br />

sights of the host country. To boost this informal acquisition<br />

of knowledge they are required to write blogs. Thus, more key<br />

competences are incorporated in the education abroad including<br />

communication in their mother tongue as well as in a foreign<br />

language, the improvement of digital literacy and the rise<br />

of cultural awareness.<br />

72


Methods: By using a quantitative analysis in the comparison<br />

of blog posts of two generations of students (2017 and 2018),<br />

I tried to establish how many of them decided to write in both<br />

languages and how many in just one of the languages. Conducting<br />

the qualitative analysis, I sought to determine the extent<br />

of the influence of the guidelines students had received (or had<br />

not received) prior to their exchange.<br />

Results: The analysis has shown that there are no major deviations<br />

between the generations regarding the choice of the<br />

language of the blog posts, yet there is a difference between<br />

the blog posts of the generation that was given guidelines prior<br />

the exchange and the blog posts of the generation that did not<br />

receive those guidelines.<br />

Discussion: The results show that within the frame of organised<br />

classes preparing them for the exchange, the students need to<br />

be guided concerning the blog content, as this is the only way<br />

to ensure the learning process will take place through social<br />

contacts as well as during their free time. Additionally, the students<br />

will get to know the cultural and historic sights of the host<br />

country.<br />

Keywords: blog, Erasmus+ Key action 1, mobility, competences<br />

73


<strong>IZZIVI</strong> PRI SPREJEMANJU TUJIH DIJAKOV<br />

<strong>IN</strong> OSEBJA<br />

CHALLENGES <strong>IN</strong> ACCEPTAN<strong>IN</strong>G OF<br />

EXCHANGE STUDENTS AND STAFF<br />

Žiga Vuk<br />

Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

ziga.vuk@siclj.si<br />

Povzetek<br />

Spremembe so stalnica današnjega sveta in šole praviloma<br />

niso najhitrejše pri prilagajanju spremembam in zadnjim trendom<br />

okolja, v katerega so vpete. Kar ni nujno slabo, saj je njihova<br />

vloga predvsem priprava na življenje, specifično za poklicne<br />

in strokovne šole pa je tudi omogočiti slušateljem lažji prehod<br />

na trg delovne sile. In to predstavlja dolgoročnejši proces, ki v<br />

obzir jemlje današnje stanje, hkrati pa tudi projekcijo stanja za<br />

naslednjih nekaj desetletij. Učenje učenja, socialne, kulturne in<br />

jezikovne kompetence ter samoiniciativnost so samo nekatere<br />

izmed ključnih kompetenc, ki jih šole skozi svoje delovanje prenašajo<br />

tako na svoje slušatelje kot osebje in omogočajo razvoj<br />

posameznika ter njegovo boljšo odzivnost in pripravljenost na<br />

spremembe.<br />

Mednarodne mobilnosti in izmenjave so se že izkazale za odličen<br />

model, ki omogoča slušateljem in osebju prav to – strokovni,<br />

osebnostni, jezikovni in kulturni razvoj. Hkrati pa vsem deležnikom<br />

omogoča stik s primeri dobre prakse in s tem hitrejši<br />

razvoj in lažje prilagajanje spremembam okolja.<br />

S kvalitativno analizo smo preverili potek sprejemanja tujih dijakov<br />

in osebja na delovno prakso, sledenje na delovnem mestu<br />

in poučevanje na SIC Ljubljana ter razvoj organizacijskih in<br />

logističnih postopkov zavoda v zadnjih petih letih.<br />

74


Povezovanje, odprtost in internacionalizacija predstavljajo pravo<br />

pot za izobraževalne ustanove, ki želijo ostati oziroma postati<br />

aktualne in odzivne na spremembe in potrebe trga dela.<br />

Mednarodne mobilnosti predstavljajo odlično priložnost za doseganje<br />

tega cilja. Tako kot so pomembne strokovne, kulturne<br />

in jezikovne priprave pred odhodom v tujino, tako na kvaliteto<br />

izvedbe, predvsem pa na počutje posameznika in občutek varnosti<br />

v tujem okolju, vplivajo tudi dobro organizirani logistični<br />

procesi, dostopnost informacij, pomoč pri urejanju dokumentacije<br />

in ostalih upravnih postopkov ter predvsem človeškost<br />

in dostopnost koordinatorjev mobilnosti v obeh organizacijah,<br />

šoli pošiljateljici in šoli gostiteljici.<br />

Ključne besede: mobilnosti, sprejemanje tujih dijakov in osebja,<br />

internacionalizacija, odprtost izobraževanja<br />

Abstract<br />

Changes are a constant in today's world; schools are not generally<br />

the fastest in adapting to changes and the latest trends<br />

of surroundings they are a part of. The latter is not necessarily<br />

bad, since their role is primarily preparing students for life and<br />

facilitate transition of workforce into labour market (especially<br />

for vocational and technical schools). This is a long-term process,<br />

taking into account present situation as well as situation<br />

projection over the next several decades. Learning how to learn,<br />

social, cultural, language competencies and self-initiative<br />

are some key competences schools transfer to their listeners<br />

and staff through work thus enabling development of individual’s<br />

responsiveness and readiness for change.<br />

International mobility and exchanges have already proved to be<br />

an excellent model enabling students and staff to do just that -<br />

professional, personal, linguistic and cultural development. At<br />

the same time, it enables all stakeholders access to good practice<br />

examples thus faster development and easier adaptation<br />

to environmental changes.<br />

75


Qualitative analysis was used to examine the course of accepting<br />

exchange students and staff for training, job tracking and<br />

teaching at SIC Ljubljana and development of SIC organizational<br />

and logistical procedures over the past five years.<br />

Connectivity, openness and internationalization are the right<br />

path for educational institutions wanting to stay or become topical<br />

and responsive to changes and labour market needs. International<br />

mobility is an excellent opportunity to achieve this<br />

goal. Professional, cultural and linguistic training before going<br />

abroad is very important, as are both quality of performance<br />

and, above all, individual's feelings and sense of security in a<br />

foreign environment also influenced by well-organized logistic<br />

processes, access to information, document management and<br />

other administrative procedures. Especially compassion and<br />

availability of mobility coordinators in both organizations, the<br />

sending school and host school play an important role.<br />

Keywords: mobility, accepting exchange students and staff, internationalization,<br />

open education<br />

76


DELO <strong>IN</strong> UČENJE S SPLETNIKOM NA<br />

IZMENJAVAH <strong>IN</strong> PRI POUKU<br />

WORK<strong>IN</strong>G AND LEARN<strong>IN</strong>G WITH BLOGS<br />

ON MOBILITIES AND <strong>IN</strong> CLASS<br />

Maja Weiss<br />

Strokovni izobraževalni center Ljubljana<br />

maja.weiss@siclj.si<br />

Povzetek<br />

Uvod: Učitelji imamo pogosto težave z motiviranjem dijakov.<br />

Da bi postale moje ure bolj razgibane in da bi bili dijaki dejavnejši,<br />

sem se udeležila seminarja Sodelovalno delo v spletniku<br />

(blogu). Ljudje bloge največkrat uporabljajo kot spletni dnevnik<br />

za opisovanje svojih doživetij in izražanje mnenj. Tudi naši dijaki<br />

ga uporabljajo za opisovanje doživetij na izmenjavah, vendar ga<br />

lahko vključimo tudi v pouk.<br />

Metode: V prispevku sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop.<br />

Na študiji primera sem kot primer dobre prakse predstavila<br />

uporabo spletnika pri pouku, pri čemer sem blog vključila v<br />

obravnavanje nove učne snovi.<br />

Rezultati: Prispevek skuša pokazati, da so dijaki lahko zelo motivirani<br />

in dejavni pri pouku ter da ga uporaba spletnika lahko<br />

obogati, seveda pa ne sme biti merilo učne uspešnosti.<br />

Razprava: Uporaba spletnika ima prednosti in slabosti. Dijaki<br />

spretno uporabljajo IKT, zato pri delu s spletnikom nimajo težav.<br />

Raba bloga pri pouku lahko služi kot motivacija, popestritev<br />

ali nadgradnja pouka. Slabosti dela s spletnikom pri pouku<br />

so: tehnične težave, ki lahko vplivajo na izvedbo učne ure, in<br />

časovna omejenost pri ranljivih skupinah dijakov.<br />

77


Ključne besede: motivacija, blog, izmenjave dijakov, aktivno<br />

delo<br />

Abstract<br />

Theoretical framework: Teachers often have problems with<br />

motivating their students. I want my lessons to be more interesting<br />

and students to be more active so I took part in the seminar<br />

Collaborative working in blog. People use blogs mostly as<br />

weblogs for describing their adventures and expressing their<br />

opinions. Our students also use blogs to describe their student<br />

exchanges abroad but they can also be used for other school<br />

work.<br />

Methods: Qualitative research was used. Case study was used<br />

as an example of good practice to introduce using a blog for<br />

teaching new subject matters.<br />

Results: Students can be very active in school and using a blog<br />

can be a good diversification but it cannot be a standard of<br />

their success.<br />

Discussion: Using a blog has its advantages and disadvantages.<br />

Students are very good at using ICT so they have no problems<br />

working with blogs. A blog can be motivation, diversification<br />

or upgrade in school. Disadvantages are: technical problems,<br />

which can affect teaching, and time limitation with vulnerable<br />

groups of students.<br />

Keywords: motivation, blog, mobility, active work<br />

78


100 % »MOBILNA PREŠERNOVA«<br />

100% »MOBILE PREŠERNOVA«<br />

Eva Zule<br />

Ekonomska šola Ljubljana<br />

eva.zule@guest.arnes.si<br />

Povzetek<br />

Prispevek predstavlja projekt »Mobilna Prešernova« na Ekonomski<br />

šoli Ljubljana, v okviru katerega vsako leto dvajsetim<br />

dijakom omogočimo opravljanje delovne prakse v tujini, na<br />

delovnih mestih v podjetjih, v sodelovanju s partnerji, ki so<br />

naši direktni delodajalci, in drugimi institucijami. Radi bi delili<br />

naše izkušnje od prve uspešne prijave na razpis do lanskega<br />

uspešno zaključenega projekta, ki smo ga poimenovali zgodba<br />

o uspehu, saj smo prejeli z vsemi možnimi točkami ocenjeno<br />

končno poročilo.<br />

V prispevku predstavljamo, kako je projekt Mobilna Prešernova<br />

vključen v življenje naše šole skozi celo šolsko leto in ima pomembno<br />

vlogo pri doseganju strateških ciljev šole. Vsako leto<br />

nas mobilnost motivira in daje ideje za nove izboljšave in pristope<br />

na področju učenja in poučevanja, pri projektu želi aktivno<br />

sodelovati vedno več učiteljev. V prispevku predstavljamo<br />

konkreten primer evalvacije delovne prakse, ki ga kot primer<br />

dobre prakse predstavljamo na mreženjih med šolami v projektu<br />

kakovosti.<br />

Naše glavno vodilo je imeti strateške partnerje, kar zagotavlja<br />

kakovost in vnaprej znana delovna mesta. Če smo bili prva leta<br />

projekta vezani na posrednike, se srečevali z različnimi težavami,<br />

bili večkrat razočarani, hkrati pa se učili, bogatili, smo lani,<br />

po štirih letih z znanimi partnerji in odlično podporo Nacionalne<br />

agencije, uspeli zaključiti projekt brez kakršnihkoli težav.<br />

79


Zavedamo se, da je sodelovanje v takšnem projektu nuja, če<br />

želi biti šola kakovostna in konkurenčna, zato nam je kvalitetna<br />

izvedba projekta ključnega pomena. Tudi zaradi sodelovanja v<br />

tem projektu smo bili uspešni na razpisu MIZŠ in postali razvojna<br />

šola na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v<br />

vzgojno-izobraževalnih zavodih.<br />

Ključne besede: delovna praksa v tujini, kakovost, strateški<br />

partnerji, primeri dobre prakse<br />

Abstract<br />

The paper presents »Mobile Prešernova« project at School of<br />

Economics Ljubljana, where each year 20 students do practical<br />

training abroad, at workplaces in companies, in cooperation<br />

with partners who are our direct employers and other<br />

institutions. We would like to share our experience from first<br />

successful tender to last year’s successfully completed project,<br />

our success story, as final report assessment scored maximum<br />

points.<br />

Mobile Prešernova project presents its integration into everyday<br />

school life throughout entire school year and plays an<br />

important role in achieving strategic goals. Mobility motivates<br />

us thus giving ideas for new improvements and approaches in<br />

the field of learning and teaching, more and more teachers are<br />

actively involved in the project yearly. An example of evaluation<br />

of training is described, which is also presented as good practice<br />

example at network of schools in quality project.<br />

Our main guideline is to have strategic partners ensuring quality<br />

and well-known jobs. If we were tied to agents in our first<br />

project years, faced various obstacles and were disappointed,<br />

yet learnt a lot, last year, after four-year work with well-known<br />

partners and excellent support from National Agency, managed<br />

to complete the project without any problems.<br />

We are aware that participation in such a project is a must should<br />

a school want to be of good quality and competitive; that is<br />

why project quality is of key importance. The latter also helped<br />

80


us win Ministry of Education, Science and Sport tender thus<br />

becoming an evolving school in the field of quality assurance<br />

and testing in educational institutions.<br />

Keywords: training abroad, quality, strategic partners, good<br />

practice examples<br />

81


100C,100M<br />

100Y, 100M

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!