07.06.2019 Views

Vestfoldminne i ny form 1975

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VESTFOLD MINNE 1975

«Vestfoldminne» i ny form

«Vestfoldminne» kunne i 1974 feire 50-arsjubileum. Begivenheten

ble markert ved utgivelsen av et register, utarbeidet av

lektor Olav Hoff, over de 50 arganger.

Et jubileum innbyr til ettertanke, en ettertanke som ofte

munner ut i sp!ZJrsmalstegn. Er tidsskriftet i pakt med vare

leseres !Zlnske? Er det mulig a na frem til flere lesere? Hvilke

ting ma vi bestrebe oss pa a gj!Zlre bedre? Har tidsskriftet et

ansikt, en «lay-out», som appellerer til var tid? Har den

tekniske utvikling innen trykkerifaget apnet for muligheter

som vi hittil ikke har dratt full nytte av? Disse og liknende

sp!ZJrsmal er blitt ivrig diskutert i styret for Vestfold Historielag.

Det konkrete resultat av dr!Zlftelsen er dette nummer av

«Vestfoldminne».

Mest i!Zlynefallende er kanskje tidsskriftets nye utseende.

Formatet er en rasjonell utnyttelse av foreliggende standardformat

hva papir angar. Bruk av 2 spalter pr. side muliggj!Zlr

et ledigere opplegg for bilder og sats pa den enkelte side.

Hva den redaksjonelle linje angar, har det vrert alminnelig

enighet om at tyngdepunktet, som tidligere, skal ligge pa

lokalhistorisk stoff av vitenskapelig karakter. Det har imidlertid

ogsa vrert enighet om at dette stoff alene lett kan bli for

ekspertpreget. Man vii derfor fors!Zlke en forsiktig oppmyking

i form av annet stoff i tillegg. En av de linjer man i sa mate

gjerne vii f!Zllge opp, er a bringe korte redegj!Zlrelser for

aktualiteter innen den historiske, museale, antikvariske og

arkeologiske sektor i vart fylke.

Endelig skal nevnes at man innen redaksjonen har foretatt

visse forandringer. Redakt!Zlr er fortsatt historielagets sekretrer,

fylkeskonservator Erling Eriksen. Han har imidlertid,

etter eget !Zlnske, fatt en valgt redaksjonskomite ved sin side.

Komiteen bester av Frithjof Falkgard, Astri Jahnsen og Per

Thoresen.

Med dette skulle den nye utgave av «Vestfoldminne» vrere

presentert. Vi haper a ha funnet frem til l!llsninger som vii

falle i vare leseres smak.

Red.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!