11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

το Κάµερα Ζιζάνιο µε επικεφαλής τον Ν. Θεοδοσίου και παράλληλα, εργαστήρια διαφόρων<br />

κατευθύνσεων κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ. Το φεστιβάλ παρουσιάζει κατά καιρούς ηµερίδες και<br />

επιµορφώσεις που θίγουν το θέµα της Οπτικοακουστικής παιδείας. Παράλληλα από το 2016<br />

αναπτύχθηκαν οι παιδαγωγικοί φάκελοι, οδηγοί µελέτης ταινιών για χρήση από τους εκπαιδευτικούς .<br />

Αφορούν σε ταινίες µεγάλου µήκους, που ανήκουν στην Ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου, που έχει τα<br />

δικαιώµατα διανοµής τους για την Ελλάδα και την Κύπρο. Κάθε φάκελος, περιλαµβάνει ένα σύνολο<br />

πληροφοριών για την ταινία, µορφολογική και αισθητική ανάλυση, πραγµατολογικό υλικό, περιγραφή<br />

των κύριων ηρώων και προτάσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.<br />

4<br />

Σχεδόν παράλληλα, 1999-2002, συγκροτείται το πρόγραµµα «ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ;» του Φεστιβάλ Κιν/φου<br />

Θεσσαλονίκης µε εκπαιδευτικό σχεδιασµό του Μ. Θεοδωρίδη και έντυπα που συνόδευαν τις<br />

προβολές ταινιών για σχολεία. Στόχος του η µεθοδική εξοικείωση µε την αφήγηση στον<br />

κινηµατογράφο µέσα από διάφορα είδη ταινιών. Στο διάστηµα αυτό, πάνω από 60.000 έντυπα του<br />

προγράµµατος µοιράστηκαν στους µαθητές που παρακολούθησαν το πρόγραµµα σε Αθήνα και<br />

Θεσσαλονίκη. Σταδιακά το στοιχείο του εκπαιδευτικού υλικού αδρανεί και, µετά το 2002, το φεστιβάλ<br />

µαθητικών ταινιών έγινε το κεντρικό στοιχείο του προγράµµατος δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην τελετή<br />

των βραβείων.<br />

2000 – σήµερα<br />

Στο πλαίσιο των Οδηγών µνηµονεύουµε το βραχύβιο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Οικολογικού Κιν/φου,<br />

ECOFILMS στη Ρόδο, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Λ. Ρικάκη , το 2005, '06 και '08, που εκδίδει και<br />

διανέµει έντυπα (εκπαιδευτικός σχεδιασµός Μ. Θεοδωρίδη) που συνοδεύουν τις προβολές ταινιών µε<br />

άξονα τη σύγκριση και κριτική θέασή τους.<br />

Το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης αναπτύσσει από το 2000 δύο κατευθύνσεις που<br />

απευθύνονται και στις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης: αφενός σχολικές οµάδες µπορούν να<br />

παρακολουθήσουν µε µικρό κόστος επιλεγµένες ταινίες στις αίθουσες του Φεστιβάλ και την προβολή<br />

ακολουθεί συζήτηση. Το Μουσείο Κινηµατογράφου παράλληλα, παρέχει µια ποικιλία εκπαιδευτικών<br />

προτάσεων µικρής διάρκειας (70-90’) που επιτρέπουν σε κάθε εκπαιδευτικό να επιλέξει µια θεµατική<br />

που εξυπηρετεί τους στόχους του. Βρίσκουµε στην ιστοσελίδα τους βιωµατικές κυρίως δράσεις που<br />

αξιοποιούν είτε την προβολή σε αίθουσα, αποσπάσµατα ή τα εκθέµατα του µουσείου και µια ποικιλία<br />

θεµάτων που µαζί µε το κινηµατογράφο αγγίζουν π.χ. λογοτεχνία, τεχνικές και νεανικά θέµατα.<br />

Κληρονοµιά της θεώρησης του Προγράµµατος Μελίνα, είναι το Κέντρο Εκπαίδευσης και<br />

∆ιαπολιτισµικής Επικοινωνίας Καρπός που υλοποιεί πλήθος επιµορφώσεων και εργαστήριων σε<br />

εκπαιδευτικούς και µαθητές εξελίσσοντας τη µεθοδολογία αυτή από το 2007 µέχρι σήµερα. Στο<br />

διαδικτυακό εκπαιδευτικό του υλικό βρίσκει κανείς έναν µεγάλο αριθµό ασκήσεων και δράσεων που<br />

εξοικειώνουν µε τις διαφορετικές όψεις της οπτικοακουστικής γλώσσας και της δηµιουργίας µικρών<br />

4. <strong>Εκπαιδευτικό</strong> υλικό για επιλεγµένες ταινίες (σε διάφορες έντυπες µορφές) είχε ξεκινήσει ήδη από το 2005 (Ο κόσµος της<br />

Σοφίας, Το ξυπόλητο Τάγµα, Το σκασιαρχείο, Ο Ψύλλος, Το παιδί που ήθελε να γίνει αρκούδα).<br />

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!