11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και µέχρι αυτή τη στιγµή (Μάιος <strong>2019</strong>)<br />

έχουν υποβληθεί 6357 αιτήσεις από σχολεία για την κάλυψη των ψηφιακών τους αναγκών. Οι<br />

καταγεγραµµένες αυτές ανάγκες σε πολλές περιπτώσεις είναι βασικού τύπου (όπως υπολογιστές,<br />

προτζέκτορες, εκτυπωτές). Έχοντας όµως περάσει σε µια νέα εποχή για την εκπαίδευση, πολλά<br />

σχολεία έχουν ζητήσει επέκταση του ψηφιακού τους εξοπλισµού µε τρισδιάστατους εκτυπωτές,<br />

ροµποτικά kits, τρισδιάστατους σαρωτές και άλλα νέα τεχνολογικά προϊόντα. Βασικός παράγοντας για<br />

την έγκριση της αίτησης είναι η υποβολή των εκπαιδευτικών σεναρίων χρήσης του αιτούµενου<br />

εξοπλισµού και λογισµικού καθώς και η αποτύπωση ενός σχεδίου αποτελεσµατικής εφαρµογής των<br />

αιτούµενων ψηφιακών υποδοµών στην µαθησιακή διαδικασία µε ενδοσχολικές δραστηριότητες και<br />

δράσεις ανοιχτές στην τοπική κοινωνία. Ήδη υλοποιείται πιλοτικό πρόγραµµα αναβάθµισης του<br />

ψηφιακού εξοπλισµού σε 121 σχολεία της χώρας και αυτό αποδεικνύει µια νέα τάση στην αξιοποίηση<br />

των ΤΠΕ στο σχολείο.<br />

Στο πρόγραµµα «edulabs» υπάγεται επίσης η δηµιουργία των «Εργαστήριων Ανοιχτών Τεχνολογιών –<br />

Καινοτοµίας». Ο ψηφιακός εξοπλισµός των εργαστηρίων αυτών έχει ως βασικό κορµό ένα εργαστήριο<br />

ανοικτών τεχνολογιών που διασυνδέεται µε περιφερειακές συσκευές ανοικτών προτύπων όπως<br />

arduino, bbc micro, 3d printers, scanners κλπ και που θα αξιοποιείται από όλους τους εκπαιδευτικούς<br />

για όλα τα γνωστικά αντικείµενα και τα προγράµµατα που υλοποιούνται στα σχολεία. Η χρήση τέτοιων<br />

πρότυπων εργαστηρίων µάθησης θα ενισχυθεί µε δράσεις ενηµέρωσης, υποστήριξης και<br />

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών των σχολείων για την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των<br />

εργαστηρίων αυτών.<br />

Οι προαναφερθείσες εξελίξεις δηµιουργούν ένα πρόσφορο έδαφος για την αξιοποίηση των<br />

εργαστηρίων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του <strong>App</strong> <strong>Your</strong> <strong>School</strong> αλλά και του γενικότερου<br />

εκπαιδευτικού σεναρίου του ψηφιακού ατελιέ.<br />

iii) Το ψηφιακό ατελιέ για τα ελληνικά σχολεία<br />

Τα ψηφιακά ατελιέ που σχεδιάσαµε δοκιµάστηκαν όλα σε σχολικές τάξεις. Συγκεκριµένα,<br />

εφαρµόστηκαν πιλοτικά στην πλήρη τους µορφή σε 5 σχολεία ενώ µέρη αυτών δοκιµάστηκαν σε άλλα<br />

4 σχολεία, σε τάξεις µαθητών ηλικίας 12-15 ετών. Έτσι, προσεγγίσαµε περίπου 200 µαθητές, ενώ<br />

συµµετείχαν στη διαδικασία σχεδιασµού 11 δάσκαλοι. Τα ατελιέ δοκιµάστηκαν σε µαθήµατα όπως<br />

Αγγλικά, Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνικά, Βιολογία, ΤΠΕ και Project µε θέµατα που κυµαίνονται από τον<br />

εθισµό στο διαδίκτυο µέχρι τους µύθους του Αισώπου. Μετά τη δοκιµή και την αξιολόγηση κάθε<br />

εργαστηρίου, έγιναν προσαρµογές και τροποποιήσεις, έτσι ώστε να φτάσουν στην τελική τους έκδοση<br />

η οποία παρουσιάζεται εδώ.<br />

21<br />

Βασικό στοιχείο στη µεθοδολογία που ακολουθήσαµε ήταν ο συνδυασµός τεχνολογικών και<br />

οπτικοακουστικών Μέσων. Είναι συχνές οι περιπτώσεις όπου τα ΤΠΕ στο σχολείο χρησιµοποιούνται σε<br />

ένα βασικό, πρακτικό επίπεδο (διαδραστικοί πίνακες αντί για απλούς πίνακες, τάµπλετ αντί για βιβλία,<br />

εργασίες στο Word και παρουσιάσεις στο Powerpoint), ενώ κατά κόρον χρησιµοποιούνται έτοιµα

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!