11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Κατά την αρχική επιµόρφωση, διάρκειας 16 ωρών, που οργάνωσε ο Καρπός στην Αθήνα τον Ιούνιο<br />

του 2017, όλοι οι εκπαιδευτικοί εισήχθησαν µε βιωµατικό τρόπο στις γενικές αρχές και εφαρµογές του<br />

προγράµµατος. Ειδικότερα, δοκιµάστηκαν µε όλη την οµαδα των εκπαιδευτικών το «Ηχοτοπίο», οι<br />

«Κωδικοί QR» και ένα σκέλος της δηµιουργίας µικρής αφήγησης µε σύµβολα. Αντίθετα τα «Μία ιδέα,<br />

πολλές εκδοχές» , «Θάρρος ή αλήθεια» και «Infographics» συγκροτήθηκαν από την οµάδα του<br />

Καρπού µετά την επιµόρφωση λαµβάνοντας υπόψη τα πιθανά ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών όπως<br />

προέκυψαν από την επιµόρφωση.<br />

Μια επιπλέον συνάντηση οργανώθηκε από τον Καρπό στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2017 µε όσους<br />

από τους εκπαιδευτικούς ενδιαφερόντουσαν να εφαρµόσουν το πρόγραµµα στις τάξεις τους κατά το<br />

σχολικό έτος 2017-18. Η συνάντηση αυτή ήταν πολύ σηµαντική καθώς εκεί παρουσιάστηκαν διεξοδικά<br />

και συζητήθηκαν και προσαρµόσθηκαν σε µικρές οµάδες τα 5 ατελιέ, ενώ οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν<br />

αυτό που τους ενδιέφερε.<br />

Το εύρος των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε σχέση µε την τεχνολογία επηρέασε το ρόλο τους στις<br />

διαφορετικές φάσεις των εργαστηρίων. Ανέλαβαν να µας κάνουν προτάσεις για το περιεχόµενο, όπως<br />

στο «Ηχοτοπίο», το «Infographics» και το «Θάρρος ή αλήθεια» όπoυ οι καθηγητές επέλεξαν τα κείµενα<br />

εφαρµογής και στο «Μία ιδέα, πολλές εκδοχές» όπου προσαρµοστηκε όλο το εργαστήριο σε ήδη<br />

επεξεργασµένα κείµενα των παιδιών από το µάθηµα της Γλώσσας (µε θέµα “το σχολείο µου”).<br />

Η εφαρµογή συνολικά, λόγω της ποικιλοµορφίας και της διάρκειας (6 διδ. ωρών σε διάστηµα περίπου<br />

2 µηνών για κάθε ένα) είναι δείγµα µιας ουσιαστικής πρόθεσης των εκπαιδευτικών να εξοικειωθούν µε<br />

άλλους τρόπους διδασκαλίας και να εφαρµόσουν στοιχεία τεχνολογίας πέραν της χρήσης τους στην<br />

αίθουσα Πληροφορικής. Η πρόθεση των εκπαιδευτικών ξεπέρασε τις προσδοκίες µας ακόµα και όταν<br />

υπήρχαν τεχνικά εµπόδια: σε ένα από τα πιλοτικά ατελιέ όπου οι µαθητές έπρεπε να χρησιµοποιήσουν<br />

µια online εφαρµογή στα κινητά τους, ο εκπαιδευτικός µε ευρηµατικότητα δηµιούργησε ένα hot-spot<br />

µε τη δική του συσκευή για να ξεπεράσει το γεγονός ότι το σχολείο του δεν είχε wi-fi.<br />

Οι µαρτυρίες των καθηγητών δείχνουν ότι εκτίµησαν τη διαφορετική προσέγγιση:<br />

«Η επιτυχία ήταν το γεγονός ότι τα παιδιά έδειξαν το πέραν πάσης προσδοκίας ειλικρινές<br />

ενδιαφέρον τους και η συµµετοχή ήταν αυθόρµητη και αβίαστη» και «ήταν µια καλή ευκαιρία να<br />

δοκιµάσουµε τις θεωρίες στην πράξη, να αµφισβητήσουµε τις προκατασκευασµένες απόψεις<br />

µας για τις παιδαγωγικές πρακτικές, να µάθουµε να συντονίζουµε και να προσαρµοζόµαστε σε<br />

απρόβλεπτες καταστάσεις, και εν τέλει να ευχαριστηθούµε, µαθαίνοντας κ εµείς απ’ τους<br />

µαθητές µας».<br />

Ακόµα, δύο άλλες καθηγήτριες βρήκαν πως τα δυνατά σηµεία της δράσης ήταν η οµαδοσυνεργατική<br />

µέθοδος, η ανάδειξη ιδιαίτερων ικανοτήτων των µαθητών και η οµαλή συνεργασία µαθητών –<br />

καθηγητών – εκπαιδευτών. Σχετικά µε κάποιους µαθητές που δεν είναι τόσο ορατοί στην τάξη είχαµε<br />

θετικά αποτελέσµατα ειδικά στο «Ηχοτοπίο» όπου σταδιακά συµµετείχαν πολύ δραστήρια κάποιοι<br />

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!