11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

παραρτηµα ι<br />

βιογραφιεσ<br />

α. Bruno Munari (1907 – 1998)<br />

πηγές: www.collezionebrunomunari.it, www.munart.org<br />

Ο Bruno Munari ήταν Ιταλός καλλιτέχνης και σχεδιαστής µε ευρείες<br />

ικανότητες. Εργάστηκε ως ζωγράφος, γλύπτης, βιοµηχανικός σχεδιαστής,<br />

γραφίστας, σκηνοθέτης, συγγραφέας και ποιητής. Θεωρείται ένας από τους<br />

µεγαλύτερους πρωταγωνιστές της τέχνης, του σχεδιασµού και της<br />

γραφιστικής του 20ου αιώνα. Πραγµατοποίησε οπτικά και αισθητηριακά<br />

πειράµατα ενώ ήταν µεγάλη η ικανότητά του να επικοινωνεί µε εικόνες,<br />

αντικείµενα και παιχνίδια.<br />

Φουτουρισµός και «Αχρηστες Μηχανές»<br />

Το 1927 έλαβε µέρος στις εκδηλώσεις του δεύτερου φουτουριστικού κινήµατος στο Μιλάνο,<br />

συµµετέχοντας στη συλλογή της Γκαλερί Πισσαρό, στη Μπιενάλε της Βενετίας, καθώς και σε εκθέσεις στη<br />

Ρώµη και στο Παρίσι. Το 1933 εξέθεσε τις «Άχρηστες Μηχανές» σε µια προσπάθειά του για καλλιτεχνική<br />

ανανέωση, αφού συνειδητοποίησε ότι η αφηρηµένη ζωγραφική αποτελούσε για αυτόν µια “στραγγισµένη”<br />

έµπνευση. Με τα γοητευτικά αυτά γλυπτά του, ο Munari θέλησε να δώσει κίνηση στην αφηρηµένη<br />

ζωγραφική, δίνοντάς της µια τρίτη διάσταση και τοποθετώντας την στον χώρου. Οι µηχανές του Munari<br />

είναι "άχρηστες" επειδή δεν µπορούν να παράγουν κάποιο υλικό αγαθό.<br />

Concrete Art και Arte Povera<br />

Το 1948, µαζί µε τους Soldiers, Monnet, Dorfles, ίδρυσε το MAC (Movement of Concrete Art), ένα<br />

καλλιτεχνικό κίνηµα το οποίο έδινε µεγάλη έµφαση στη γεωµετρική αφαίρεση. Στη δεκαετία του πενήντα, η<br />

έρευνά του συνεχίστηκε µε τη σειρά «Κοίλα-Κυρτά Γλυπτά» (1949-65), µε τα ζωγραφικά έργα «Θετικό-<br />

Αρνητικό» (από το 1951 και έπειτα), και τα τρισδιάστατα πειραµατικά έργα του «Σύνθεση στο Τετράγωνο,<br />

Ταξιδιωτικά γλυπτά, Συνεχείς ∆οµές», µέχρι τον οπτικό πειραµατισµό του µε το πολωµένο φως. Στα µέσα<br />

της δεκαετίας του '50 και του '60, ο Munari βρίσκεται στο Μιλάνο µαζί µε καλλιτέχνες της Arte Povera.<br />

Ο Σχεδιασµός ως µορφή τέχνης<br />

Ο Munari και πολλοί άλλοι Ιταλοί καλλιτέχνες δηµοσίευσαν τις ιδέες τους σε περιοδικά, ορισµένα εκ των<br />

οποίων δηµοσιεύονται ακόµη, µε σκοπό την επαναδιαπραγµάτευση του ορισµού του αληθινού καλλιτέχνη.<br />

Ο Munari δηµοσίευσε επίσης άρθρα και βιβλία συσχετίζοντας την τέχνη µε τον σχεδιασµό, αναλύοντας<br />

τους µεταβαλλόµενους ρόλους της τέχνης στη σύγχρονη κοινωνία. Το πιο γνωστό βιβλίο που δηµοσίευσε<br />

εκείνη την εποχή ήταν το «Ο Σχεδιασµός ως Μορφή Τέχνης» (1971).<br />

81<br />

«Μη Αναγνώσιµα Βιβλία» (Libri Illeggibili)<br />

Ο Munari είδε αυτά τα µικρά βιβλία ως ερευνητικά πειράµατα, µια άσκηση που αποσκοπούσε στην<br />

προώθηση των δυνατοτήτων επικοινωνίας και σχεδίασης. Ένας πιστός στον εκδηµοκρατισµό της τέχνης, ο<br />

Munari απογύµνωσε αυτά τα µικρά τετράγωνα βιβλία από όλα τα στοιχεία που έχει µια παραδοσιακή<br />

έκδοση: τίτλο και συγγραφέα στο εξώφυλλο, κείµενο και εικόνες στο εσωτερικό κλπ. Αυτό άνοιξε νέες<br />

δυνατότητες επικοινωνίας καθιστώντας τα βιβλία αυτά προσιτά σε όλους, ανεξάρτητα από το πολιτισµικό<br />

υπόβαθρο, τη γλώσσα και την ηλικία.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!