11.06.2019 Views

App Your School | Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 2019

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

Το έργο «App Your School» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διερεύνηση και εφαρμογή νέων πρακτικών, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος o Kαρπός σχεδίασε και υλοποίησε 5 πρωτότυπα εργαστήρια με σκοπό την ένταξη της τεχνολογίας στα ελληνικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Τα εργαστήρια συνδύασαν τη μεθοδολογία και πολυετή εμπειρία του Καρπού με τις προσεγγίσεις των Alberto Manzi και Bruno Munari. Οι χώρες που συμμετείχαν είναι: Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Η σύμπραξη οδήγησε σε έρευνα και ανταλλαγή πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε τάξεις μαθητών ηλικίας 11-16 ετών.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Τα παιδικά βιβλία<br />

Ο Munari ενδιαφέρθηκε για τη σχέση των παιχνιδιών, της δηµιουργικότητας και της παιδικής ηλικίας.<br />

Για το λόγο αυτό, προσπάθησε να δηµιουργήσει παιδικά έργα τα οποία αποσκοπούσαν στη διατήρηση της<br />

“ελαστικότητας” και της οπτικής γωνίας του παιδικού νου.<br />

∆εν πίστευε στην αξία των παραµυθιών µε πρίγκιπες και πριγκίπισσες, δράκους και τέρατα. Αντίθετα,<br />

ήθελε να δηµιουργήσει απλές ιστορίες για ανθρώπους, ζώα και φυτά που αφυπνούν τις αισθήσεις. Τα<br />

βιβλία του περιείχαν ιστορίες µε βασική πλοκή, χιουµοριστικές ανατροπές, ενώ ζωντάνευαν µε απλές,<br />

πολύχρωµες εικόνες. Για τα έργα του αυτά κέρδισε το 1974 το βραβείο Andersen (Συγγραφέας Καλύτερου<br />

Παιδικού Βιβλίου), το βραβείο εικονογράφησης παιδικών βιβλίων το 1984 στο Φεστιβάλ της Μπολώνια και<br />

το βραβείο Lego το 1986 για την εξαιρετική του συµβολή στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας των<br />

παιδιών.<br />

«Τα προ-βιβλία» (Prelibri)<br />

∆ηµοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 1980, για να καλλιεργήσουν την αγάπη για ανάγνωση ακόµα και σε<br />

αυτούς που δε µπορούσαν να διαβάσουν. Τα δώδεκα µικρά «προ-βιβλία» δηµιουργούν “χώρους” για<br />

απλό παιχνίδι, ενθαρρύνοντας το µυαλό και την περισυλλογή. Ήταν κατασκευασµένα από υλικά όπως<br />

διαφανές πλαστικό, ύφασµα, χαρτί και ξύλο. Είχαν σκοπό να λένε ιστορίες µέσω της οπτικής, ηχητικής,<br />

θερµικής και φυσικής επαφής.<br />

∆ηµιουργικά εργαστήρια («Laboratorios»)<br />

Ο Munari ήταν οπαδός της απλότητας, η οποία πίστευε ότι υπάρχει αυτούσια τόσο στη φύση όσο και στα<br />

παιδιά. Αποφάσισε τελικά να αφήσει την καριέρα του σχεδιασµoύ και από το 1977 διευθύνει εργαστήρια<br />

για παιδιά, τα οποία ονοµάζει «Laboratorios». Στα εργαστήρια αυτά, ο Munari επικεντρώθηκε στη<br />

δηµιουργική φαντασία των παιδιών.<br />

Η σειρά βιβλίων «Εργαστήρια»<br />

«Τα Τριαντάφυλλα στη Σαλάτα» είναι ένα από τα βιβλία της σειράς η οποία είναι γνωστή και ως<br />

«Εργαστήρια». Αυτή η σειρά βιβλίων, πρόσφατα εκτυπωµένη ξανά, περιλαµβάνει επίσης το «Σχεδιάζοντας<br />

ένα δέντρο» σχετικά µε τη συµµετρία των φυτών και το «Σχεδιάζοντας τον Ήλιο», έναν πειραµατισµό µε τη<br />

σκιά, το χρώµα και τους τρόπους απεικόνισης του ήλιου. Τα πρώτα τέσσερα βιβλία της σειράς<br />

προέρχονται από εκπαιδευτικά εργαστήρια που υλοποίησε ο Munari µε παιδιά.<br />

Xerographies<br />

Ένα άλλο βιβλίο της σειράς βιβλίων «Εργαστήρια» είναι το «Original Xerographies» (1977), το οποίο ο<br />

Munari χαρακτήρισε ως "µεθοδικές µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν σε ένα φωτοτυπικό µηχάνηµα". Στο<br />

βιβλίο αυτό παρουσιάζονται αυτά που ο ίδιος ονόµασε “πρωτότυπα αντίγραφα”. Για να δηµιουργήσει αυτά<br />

τα αντίγραφα, κουνούσε το χαρτί και άλλα υλικά µέσα στο φωτοτυπικό και µετέτρεπε τα “φωτοτυπικά<br />

σφάλµατα” σε έργα τέχνης. Η απλή αλλά λαµπρή ιδέα του Munari είχε τις ρίζες του στην αγάπη του για<br />

παιχνίδι και κίνηση. Κατά τη χρυσή εποχή του κινήµατος «Xerox Art» (1970- 1990), ο Munari θεωρήθηκε<br />

ιδρυτικό µέλος του «Electroworks» καθώς και των καλλιτεχνών που ονοµάστηκαν «Generation One», οι<br />

οποίοι αποτέλεσαν τους καλλιτέχνες που πρώτοι πειραµατίστηκαν µε το τότε νέο Μέσο (το φωτοτυπικό<br />

µηχάνηµα).<br />

82

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!