14.06.2019 Views

CINiBA ksiega znaku 2016 druk (1)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Księga znaku

Centrum

Informacji Naukowej

i Biblioteka Akademicka

standardy graficzne

zasady stosowania logotypu


Logotyp wersja podstawowa z akronimem

i bez akronimu

Kolory Pantone CMYK RAL

ORACAL

seria 641

179 C

M – 80 %

Y – 100 %

2009 047

Black K – 100 % 9005 070


Logotyp wersja rozszerzona


Logotyp wersja rozszerzona (angielska)


Logotyp, wersja rozszerzona

negatyw i pozytyw

Library is open!

Library is open!

Library is open!

Library is open!


Logotyp, wersja rozszerzona (angielska)

negatyw i pozytyw

Library is open!

Library is open!

Library is open!

Library is open!

is open!

is open!


Logotyp, wersja rozszerzona (angielska)

negatyw i pozytyw

Library is open!

Library is open!

Library is open!

Library is open!

is open!

is open!


i

ka

ka

Pole ochronne logotypu

wersja rozszerzona

Centrum

Informacji

Naukowej

i Biblioteka

Akademicka

i

ka

ka

Centrum

Informacji

Naukowej

i Biblioteka

Akademicka

Centrum

Informacji

Naukowej

i Biblioteka

Akademicka

Centrum

Informacji

Naukowej

i Biblioteka

Akademicka


Logotyp – wielkość minimalna,

5 – 9 mm

Logotyp w wersji minimalnej jest stosowany

do podstawy 9 mm (wielkość piktogramu).

Od podstawy 10 mm stosujemy logotyp w wersji podstawowej

5 – 9 mm (wielkość piktogramu)

od 10 mm (wielkość piktogramu) stosujemy wersję podstawową


Czego nie można robić z logotypem

za mały kontrast

nieodpowiednie tło

deformacja

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!