24.06.2019 Views

46cacd79-30f6-4d58-b756-ccb18025ecd4

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ANNUAL REPORT 2018<br />

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล<br />

1111


ANNUAL REPORT 2018<br />

ก<br />

สารจากปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงำนหลักในกำรบูรณำกำร ขับเคลื่อนนโยบำย<br />

ที่มีควำมส ำคัญของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2564 จะพัฒนำหน่วยงำนให้เป็นต้นแบบด้ำนกำรบูรณกำรเพื่อขับเคลื่อนงำน<br />

ของรัฐบำลในมิติด้ำนนโยบำยและกำรบริหำรรำชกำร นอกจำกนี้ยังได้น ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำให้บริกำรประชำชนมุ่งมั่น<br />

ที่จะให้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว และสร้ำงควำมเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย จะเป็นหน่วยงำนที่พึ่งให้กับประชำชนที่ได้รับ<br />

ควำมเดือดร้อนในปีที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริกำรประชำชน ได้เพิ่มรูปแบบกำรให้บริกำร<br />

ที่รวดเร็วแก่ประชำชน โดยกำรส่งข้อควำม (SMS) แจ้งรหัสเรื่องร้องทุกข์ให้กับประชำชนใช้ในกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของ<br />

กำรแก้ไขปัญหำ รวมทั้ง ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีได้มอบหมำยให้ผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรีติดตำม<br />

กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในแต่ละพื้นที่อย่ำงเป็นรูปธรรมร่วมกับหน่วยงำนในท้องที่ โดยใช้รูปแบบของ<br />

กำรท ำ Government Lab เพื่อกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นรูปธรรม<br />

ทั้งนี้ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีจะพัฒนำกำรให้บริกำรประชำชนให้ทันสมัย รวดเร็ว<br />

และสร้ำงควำมเป็นธรรม โดยกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลกำรจัดกำรเรื่องร้องทุกข์ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ตลอดจนผลักดัน<br />

เพื่อให้มีผู้น ำกำรบริหำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ ประจ ำหน่วยงำน (Chief Complaint Executive Officer : CCEO)<br />

0<br />

ซึ่งกลไกเหล่ำนี้จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรร้องเรียน ติดตำมผลและเสนอควำมคิดเห็น<br />

ต่อรัฐบำล รวมทั้งมั่นใจได้ว่ำจะได้รับกำรติดตำมแก้ไขปัญหำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องจำกหน่วยงำน นอกจำกนี้ ส ำนักงำนปลัด<br />

ส ำนักนำยกรัฐมนตรียังเป็นหน่วยงำนส ำคัญในกำรผลักดันให้หน่วยงำนของรัฐพัฒนำกำรให้บริกำรประชำชนเพื่อเข้ำสู่<br />

มำตรฐำนกำรให้บริกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ “ศูนย์รำชกำรสะดวก (GECC : Government Easy Contact Center)”<br />

สุดท้ำยนี้ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำให้ “ประเทศไทย<br />

มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ตำมยุทธศำสตร์ชำติ<br />

20 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2580 ) และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)<br />

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์<br />

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี


ข<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

สารจากรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ปัจจุบันสภำพแวดล้อมทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจและกำรเมืองมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งภัยธรรมชำติ<br />

และปัญหำควำมยำกจนและรำษฎรไร้ที่ดินท ำกินต้องบุกรุกหำที่ดินท ำกินเข้ำไปในเขตหวงห้ำม เขตป่ำต้นน้ ำล ำธำร เขตป่ำสงวน เขตป่ำไม้ถำวร<br />

เขตอุทยำนและเขตที่ดินสำธำรณประโยชน์กลำยเป็นปัญหำเกิดขึ้นในวงกว้ำง ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้ล้วนส่งผลกระทบให้สภำพปัญหำ<br />

ควำมเดือดร้อนของประชำชน มีควำมรุนแรง ยุ่งยำก ซับซ้อน ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีโดยศูนย์บริกำรประชำชนในฐำนะ<br />

ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำลมีควำมห่วงใยและตระหนักถึงภำรกิจควำมรับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน<br />

จึงได้มุ่งมั่นประสำนกำรด ำเนินกำรและบูรณำกำรกับทุกภำคส่วน โดยน ำนโยบำยรัฐบำล นโยบำยคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)<br />

มำเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ ควำมเดือดร้อนของประชำชน โดยให้ได้รับ กำรดูแลแก้ไขด้วยควำมเป็น ธรรม<br />

ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและมีบทบำทในชีวิตประจ ำวันของผู้คนทุกกลุ่มในสังคม<br />

โดยจะเห็นได้ว่ำ วิถีกำรด ำเนินชีวิตและกำรสื่อสำรของประชำชนผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์มำกขึ้น ประชำชนส่งควำมต้องกำรผ่ำนแอปพลิเคชันต่ำง ๆ<br />

ที่สะดวกรวดเร็ว ดังนั้น จึงมีควำมคำดหวังที่จะได้รับบริกำรที่สะดวกรวดเร็วสำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรได้ในทุกมิติ โดยเฉพำะกำรให้บริกำร<br />

ของหน่วยงำนภำครัฐในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริกำรประชำชนจึงได้ปรับปรุงและพัฒนำกำร<br />

ให้บริกำรผ่ำนระบบออนไลน์กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ กำรขอควำมช่วยเหลือและกำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบออนไลน์ เพื่อให้สอดรับกับ<br />

พฤติกรรมทำงสังคมของประชำชนผู้ใช้บริกำรและเทคโนโลยี โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่ำนมำประชำชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์<br />

ผ่ำนช่องทำงกำรร้องทุกข์ภำยใต้ชื่อ 1111 ของศูนย์บริกำรประชำชน รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 148,244 ครั้ง สำมำรถด ำเนินกำรให้มีผลเป็นที่ยุติ<br />

ร้อยละ 89 รวมทั้ง ได้ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำให้กับกลุ่มองค์กรภำคประชำชนที่รวมกลุ่มยื่นข้อเรียกร้องในหลำยประเด็น<br />

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริกำรประชำชนได้ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงโดยมีเป้ำหมำยส ำคัญ<br />

เพื่อ “มุ่งเน้นแก้ไขปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน” โดยให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนอย่ำงเร่งด่วน<br />

เป็นกลไกในกำรเร่งรัดติดตำม ประสำนส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยด ำเนินกำรแก้ไขและชี้แจงให้ประชำชนทรำบผลอย่ำงรวดเร็ว<br />

ทันเวลำ สุดท้ำยนี้ ผมเชื่อมั่นว่ำ ศูนย์บริกำรประชำชนจะพัฒนำกำรให้บริกำรประชำชนทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่องและจะเป็นหน่วยงำนที่แก้ไขปัญหำ<br />

ควำมเดือดร้อนของประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเต็มควำมสำมำรถ โดยมุ่งหวังว่ำกำรด ำเนินงำนต้องบรรลุเป้ำหมำยไปพร้อมกับกำรสร้ำง<br />

ควำมพึงพอใจสูงสุดในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน โดยยึดหลักกำรให้บริกำรประชำชน ดังนี้ : ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจช่วยเหลือ ไม่เบื่อค ำถำม<br />

ฟังควำมครบถ้วน รีบด่วนบริกำร อ่อนหวำนน่ำรัก ไม่สักแต่ท ำ น้ ำค ำไพเรำะ เหมำะสมสถำนที่ ไม่มีนอกไม่มีใน<br />

นายสมพาศ นิลพันธ์<br />

รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี


ANNUAL REPORT 2018<br />

ค<br />

สารผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน<br />

ศูนย์บริการประชาชน ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรเรื่องรำวร้อง ทุกข์จำกประชำชน<br />

ที่มีมำถึงนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี โดยผ่ำนช่องทำงกำรรับเรื่องร้องทุกข์ ภำยใต้ชื่อ “1111” รวม 5 ช่องทำง ได้แก่<br />

ช่องทำงไปรษณีย์ เว็บไซต์ สำยด่วน จุดบริกำรประชำชน 1111 ท ำเนียบรัฐบำล และช่องทำง Mobile Application ซึ่งประชำชนสำมำรถร้องทุกข์ ร้องเรียน/แจ้งเหตุ<br />

แจ้งเบำะแส/เสนอควำมคิดเห็นผ่ำนโมบำยแอพพลิเคชั่น “PSC 1111” รวมทั้ง ด ำเนินงำนประสำนงำนอ ำนวยกำรให้แก่ประชำชนกลุ่มองค์กรภำคประชำชนที่เดินทำงมำ<br />

ร้องเรียน เพื่อให้ปัญหำควำมเดือดร้อนเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำโดยเร่งด่วน<br />

นอกเหนือจำกภำรกิจหลักข้ำงต้นแล้ว ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ศูนย์บริกำรประชำชนได้ผลักดันนโยบำยและภำรกิจที่ส ำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับ<br />

กำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์จนเป็นผลส ำเร็จหลำยประกำร เช่น ปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรประชำชนและกลุ่มมวลชนที่เดินทำงมำร้องทุกข์ ณ จุดบริกำร<br />

ประชำชน 1111 ท ำเนียบรัฐบำล บูรณำกำรกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ร่วมกับ 24 หน่วยงำนโดยจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหำให้ประชำชนโดยตรง<br />

ณ จุดบริกำรประชำชน 1111 ซึ่งเป็นอีกช่องทำงหนึ่งของศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล นอกจำกนี้ ยังพัฒนำระบบกำรด ำเนินกำรเรื่องรำวร้องทุกข์<br />

โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรท ำงำนระหว่ำงระบบกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำลกับหน่วยงำนภำครัฐ จ ำนวน 317 หน่วยงำน<br />

รวมทั้งขับเคลื่อนภำรกิจศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโดยให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด<br />

รวมทั้งรัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้องจัดให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)” เพื่อท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำและอ ำนวยควำมสะดวก<br />

แก่ประชำชนให้เกิดกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ประชำชนที่เดินทำงมำติดต่อรำชกำรกับหน่วยงำนของรัฐ เป็นต้น ทั้งนี้ ศูนย์บริกำรประชำชน<br />

มีแนวทำงในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงต่อเนื่องอีกหลำยประกำร เช่น บูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องทุกข์ของประชำชนเชื่อมโยง<br />

กำรท ำงำนกับศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย และศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นไปอย่ำง<br />

ครบวงจรและสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว อีกทั้งได้ก ำหนดแผนและกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์<br />

และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน นอกจำกนี้ ยังได้บูรณำกำรควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ตำมมติ<br />

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561 โดยก ำหนดให้มีผู้บริหำรหน่วยงำนเป็นผู้น ำในกำรเชื่อมโยงข้อมูล และกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์ประจ ำหน่วยงำน<br />

หรือ Chief Complaints Executive Officer : CCEO ซึ่งจะมีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์<br />

ทั้งนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำและขยำยผลศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้องทุกข์ของประ ชำชนขับเคลื่อน<br />

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสบควำมส ำเร็จได้อย่ำงรวดเร็วและเป็นรูปธรรม หนังสือรำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เล่มนี้ จัดท ำขึ้นโดยได้สรุป<br />

และรวบรวมผลงำน โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ ของศูนย์บริกำรประชำชน ที่ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำน<br />

ไปสู่ประชำชนและผู้สนใจ ซึ่งผมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลเนื้อหำในรำยงำนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชำชนที่สนใจและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง<br />

สุดท้ำยนี้ผมขอขอบคุณผู้บริหำรระดับสูง ผู้บังคับบัญชำทั้งในอดีตและปัจจุบัน เจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรประชำชน เจ้ำหน้ำที่ทุกหน่วยงำน รวมถึงเจ้ำหน้ำที่<br />

เครือข่ำยที่เกี่ยวข้องที่เป็นกลไกส ำคัญ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนและให้บริกำรประชำชนอย่ำงดียิ่งและขอขอบคุณประชำชน<br />

ผู้รับบริกำรที่ให้ควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจศูนย์บริกำรประชำชนตลอดมำ ซึ่งผมและเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรประชำชนมีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำกำรให้บริกำรประชำชน<br />

และกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำรประชำชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป<br />

นายอิทธิพล ช่างกลึงดี<br />

ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน


ง<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป<br />

1<br />

- อ านาจหน้าที่ 2<br />

- วิสัยทัศน์ (VISION) ศูนย์บริการประชาชน 3<br />

- พันธกิจ (MISSION) ศูนย์บริการประชาชน 4<br />

- ภารกิจของศูนย์บริการประชาชน 5<br />

ส่วนที่ 2 บุคลากร<br />

6<br />

- โครงสร้างศูนย์บริการประชาชน<br />

- อัตราก าลัง<br />

- ผู้บริหารศูนย์บริการประชาชน<br />

- ช่องทางการให้บริการเรื่องราวร้องทุกข์ 1111<br />

- การจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)<br />

- กระบวนงาน (ย่อย) และขั้นตอนการให้บริการ<br />

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<br />

- ภารกิจตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)<br />

- ภารกิจด้านการประสานมวลชนและองค์กรประชาชน<br />

- ภารกิจเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน<br />

- ภารกิจตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<br />

- ภารกิจพิเศษ<br />

ส่วนที่ 4 สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/<br />

เสนอความคิดเห็นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<br />

7<br />

8<br />

9<br />

18<br />

19<br />

21<br />

26<br />

28<br />

32<br />

40<br />

42<br />

64<br />

65


ANNUAL REPORT 2018<br />

1<br />

ส่วนที่<br />

1<br />

ข้อมูลทั่วไป


2<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

ศูนย์บริการประชาชน<br />

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ในฐานะ<br />

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล<br />

อ านาจหน้าที่<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมและการขอความช่วยเหลือที่มีผู้ยื่นค าร้อง<br />

ต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีรวมทั้งปัญหาความ<br />

เดือดร้อนของประชาชน<br />

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมายและการด าเนินคดีแก่ประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือและขอค าแนะน า<br />

จากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบหรือชุมนุมร้องเรียนต่อ<br />

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาส าคัญที่เป็นกรณีเร่งด่วน<br />

ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน<br />

พ.ศ. 2548<br />

ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552<br />

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ANNUAL REPORT 2018<br />

3<br />

วิสัยทัศน์<br />

(VISION)<br />

“เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล<br />

ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”


4<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

พันธกิจ<br />

4<br />

3<br />

พันธกิจที่ 4<br />

พัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาความ<br />

เดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นระบบ<br />

พันธกิจที่ 3<br />

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการแก้ไข<br />

ปัญหาความเดือดร้อน โดยยึดประชาชน<br />

เป็นศูนย์กลาง<br />

2<br />

1<br />

พันธกิจที่ 2<br />

พัฒนาระบบเครือข่ายให้เป็นศูนย์ประสาน<br />

เร่งรัดติดตามและประเมินผลการแก้ไข<br />

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน<br />

พันธกิจที่ 1<br />

พัฒนาช่องทางการร้องทุกข์ในทุก<br />

ช่องทางให้เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ของรัฐบาล


ANNUAL REPORT 2018<br />

5<br />

ภารกิจของศูนย์บริการประชาชน<br />

ประชาชน<br />

ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มาพบ<br />

หรือชุมนุมร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี<br />

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

การประชุม<br />

ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบหรือ<br />

ชุมนุมร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ<br />

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ที่นายกรัฐมนตรี หรือ<br />

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความ<br />

เดือดร้อนของประชาชน<br />

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548<br />

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งด าเนินการ<br />

เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น<br />

ของประชาชน พ.ศ. 2548<br />

GECC<br />

Government Easy Contact Center<br />

การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ<br />

โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดให้มี<br />

ศูนย์ราชการสะดวก<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมาย<br />

และการด าเนินคดี<br />

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมายและการด าเนินคดีแก่ประชาชนที่มาขอ<br />

ความช่วยเหลือและขอค าแนะน าจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี<br />

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ลงพื้นที่<br />

ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาส าคัญที่เป็นกรณี<br />

เร่งด่วน<br />

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552<br />

ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส และเสนอความ<br />

คิดเห็นที่มีผู้ยื่นค าร้องต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี<br />

ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง<br />

ด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการ<br />

เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552<br />

สถิติ<br />

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อเป็นข้อมูล<br />

ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย


6<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

ส่วนที่<br />

2<br />

บุคลากร


ANNUAL REPORT 2018<br />

7<br />

โครงสร้างศูนย์บริการประชาชน<br />

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน<br />

ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน<br />

ส่วนด าเนินการ<br />

เรื่องราวร้องทุกข์ ๑<br />

ส่วนด าเนินการ<br />

เรื่องราวร้องทุกข์ ๒<br />

ส่วนนิติการ<br />

ส่วนประสานมวลชน<br />

ส่วนการมีส่วนร่วม<br />

ส่วนแผน<br />

ฝ่ายบริหารทั่วไป<br />

และองค์กรประชาชน<br />

ของประชาชน<br />

และประเมินผล


8<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

อัตราก าลัง<br />

ศูนย์บริการประชาชน มีอัตราก าลังทั้งสิ้น 125 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ 48 อัตรา พนักงานราชการ 77 อัตรา<br />

ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง 1 อัตรา<br />

1<br />

อัตรา<br />

ผู้อ านวยการ<br />

ศูนย์บริการประชาชน<br />

1 9 18 13<br />

อัตรา เชี่ยวชาญ<br />

อัตรา อัตรา อัตรา ปฏิบัติการ<br />

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ<br />

ช านาญการพิเศษ<br />

ช านาญการ<br />

ต าแหน่งประเภทวิชาการ 41 อัตรา<br />

5 1<br />

อัตรา<br />

ระดับ<br />

ช านาญการพิเศษ<br />

อัตรา<br />

ระดับ<br />

ต าแหน่งประเภททั่วไป 6 อัตรา<br />

ช านาญการ<br />

วิชาชีพเฉพาะ 3 อัตรา<br />

นักวิชาการคอมพิวเตอร์<br />

3 อัตรา<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร<br />

เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล<br />

44 18 4 1<br />

อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา<br />

7 อัตรา<br />

วิชาชีพทั่วไป 74 อัตรา


ANNUAL REPORT 2018<br />

9<br />

นายสมพาศ นิลพันธ์<br />

รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

นายอิทธิพล ช่างกลึงดี<br />

ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน<br />

ผู้บริหารศูนย์บริการประชาชน


10<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

นางมาลินี ภาวิไล<br />

ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน<br />

นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ<br />

ผู้อ านวยการส่วนด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1<br />

นางประภา วงศ์วิภูษณะ<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ<br />

ผู้อ านวยการส่วนด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 2<br />

นายพันศักดิ์ เจริญ<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ<br />

ผู้อ านวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน<br />

นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร<br />

นิติกรช านาญการพิเศษ<br />

ผู้อ านวยการส่วนนิติการ<br />

นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ<br />

ผู้อ านวยการส่วนแผนและประเมินผล<br />

นางศรีส าอาง โกศาสตร์<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ<br />

ผู้อ านวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน<br />

นางสาวทิพย์ทิวาณพร ลากุล<br />

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ<br />

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป<br />

ผู้บริหารศูนย์บริการประชาชน


ANNUAL REPORT 2018<br />

11<br />

นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ<br />

ผู้อ ำนวยกำรส่วนด ำเนินกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ 1<br />

นำยภำสกร นำเมือง<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ<br />

นำงสำวทิพสุคนธ์ นีระพจน์<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำงศิรินทร เดชำภิวุฒิ<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำยโชคชัย หำญนิมิตกุล<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำยวิวัฒน์ วิธีเจริญ<br />

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน<br />

นำงสำวนงนุช สำยัณห์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำววรำภรณ์ หินอ่อน<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวรสริน กองเกิดสุข<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำววิยะดำ ปัททะทุม<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวจุฑำรัตน์ ธ ำรงธิติทัศ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยอภิวัชร์ ศรีสวัสดิ์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวพรปรียำ สมเพรำะ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวสุธิดำ บุตรสำธรรม<br />

นิติกร<br />

นำยธรรมฤทธิ์ ศักดิ์ทอง<br />

นิติกร<br />

นำยสักกเดช นฤวรวงศ์<br />

นิติกร<br />

นำยทิวำ จันทร์ศรีงำม<br />

นิติกร<br />

นำงสำวอรนิชำ ผุดเผือก<br />

นิติกร<br />

นำงสำวศรสลัก อ่อนส ำลี<br />

พนักงำนบันทึกข้อมูล<br />

นำงสำวรัชนีกร แสนทวีสุข<br />

พนักงำนบันทึกข้อมูล<br />

ส่วนด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1


12<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

นางประภา วงศ์วิภูษณะ<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ<br />

ผู้อ ำนวยกำรส่วนด ำเนินกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ 2<br />

นำงสำวฐิติรัตน์ สุวรรณรำช<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำงสำวสมใจ บุญทวีกุล<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำงสำววันดี เรืองงำม<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำงสำวน้อมจิตร ทิพย์มณี<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำยรังสรรค์ ตั้งใจงำม<br />

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน<br />

นำงสำวอรชิสำ นิพำกรเมธ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสุภำภรณ์ กลิ่นขจร<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยเฉลิมพงษ์ ผิวด ำ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวอรนุช ปลื้มโต๊ะสะอำด<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงชนำวลัย นิยมผล<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวอัญญำภร จินดำโชติ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวรัตติยำ สุทธิสติพล<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยยศพงษ์ งำมรัตนไพบูลย์<br />

นิติกร<br />

นำงสำววำสนำ ธนะกูลบริภัณฑ์<br />

นิติกร<br />

นำงสำวปำริชำติ ทองพันชั่ง<br />

นิติกร<br />

นำยสมหมำย โสพิกุล<br />

นิติกร<br />

นำงสำวแสงรวี ด่ำนเทศ<br />

นิติกร<br />

นำงสำวลดำทิพย์ อุส่ำห์ดี<br />

เจ้ำพนักงำนธุรกำร<br />

นำงหทัยพร เทียนทอง<br />

เจ้ำพนักงำนธุรกำร<br />

ส่วนด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 2


ANNUAL REPORT 2018<br />

13<br />

นายพันศักดิ์ เจริญ<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ<br />

ผู้อ านวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน<br />

นำยสำธิต สุทธิเสริม<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ<br />

นำงสำวสุวีรยำ ทองพิทักษ์<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำงสำวธัญกมล หมำยถิ่นกลำง<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร<br />

นำงสำวกำญจน์สุดำ กำญจนำภำ<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร<br />

นำงสำวสุพัตรำ โค้วตระกูล<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร<br />

นำงสำวเรณู ภูมรำ<br />

เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน<br />

นำยเทอดศักดิ์ บัวทอง<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวสุทัตตำ สุทัศน์กุล<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยรังสรรค์ สดสำยทอง<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวสุทธิดำ ปำนสง่ำ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยชำย ชื่นชม<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวจิณต์ภัษ กุลธนำนนท์จรัส<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวเพ็ญนภำ ผิวทวี<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยปัญญำพงษ์ จริโมภำส<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยอัมฤทธิ์ หวำนหอม<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวโชษิตำ บุษบงษ์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำววิภำดำ คุณประชำ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยอนุพงษ์ เชษฐสิงห์<br />

นิติกร<br />

นำยธีรพงษ์ รูปเล็ก<br />

นิติกร<br />

นำงสำวณฐมน มูลสำร<br />

นิติกร<br />

นำยพงษ์ศักดิ์ พ่วงทรัพย์<br />

พนักงำนบันทึกข้อมูล<br />

นำงสำวอรณี บุษบงษ์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยพุทธิพงศ์ โกศัลวัฒน์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน


14<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร<br />

นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ<br />

ผู้อ ำนวยกำรส่วนนิติกำร<br />

นำงสำวมีนำ เหล่ำหะเกียรติ<br />

นิติกรช ำนำญกำร<br />

นำยปิติพงศ์ เลิศพิสุทธิ์โสภณ<br />

นิติกรช ำนำญกำร<br />

นำงสำวนฎำพรรณ ภิโสรมย์<br />

นิติกรช ำนำญกำร<br />

นำงผำณิต เตือนวีระเดช<br />

นิติกรช ำนำญกำร<br />

นำยปิยะพงค์ ไทยเสรีกุล<br />

นิติกรปฏิบัติกำร<br />

นำงสำวพัชรำภรณ์ ผลพูนศิริ<br />

นิติกรปฏิบัติกำร<br />

นำงสำวเพ็ญประภำ นิวำศำนนท์<br />

นิติกรปฏิบัติกำร<br />

นำยสุภิญญำ ตำดี<br />

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน<br />

นำงสำวญำณี อมรขจรเดช<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวสุกัญญำ ไชยวำรี<br />

พนักงำนบันทึกข้อมูล<br />

นำงสำวรวิวรรณ อักษร<br />

นิติกร<br />

นำงสำวธนิตำ ศรีสมบูรณ์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

ส่วนนิติการ


ANNUAL REPORT 2018<br />

15<br />

นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ<br />

ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนและประเมินผล<br />

นำงกุลธิดำ มำแจ้ง<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำงสำวรวีวรรณ บุญศิริธรรมชัย<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำยสมเจตน์ ทับมำ<br />

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร<br />

นำงสำวจันทิมำ ณ นคร<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร<br />

นำงสำวพัทธนันท์ ว่องธีรโชติวงษ์<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร<br />

นำยภูเบศ อัศนียวงศ์<br />

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์<br />

นำยภคพล พลธร<br />

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์<br />

นำงสำวชนกำนต์ สุขสวัสดิ์<br />

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์<br />

นำยขจร ป้อมค ำ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงมนัฐดำ เมฆบริสุทธิ์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยพสธร เกริกฤทธิ์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวอำริยำ เรืองสรรงำมสิริ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำววิไลรัตน์ สมเพรำะ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวสุชำดำ เผือกเจริญ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยธัญเทพ เบญจมิตร<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวหัทยำ พฤษธิสำริกร<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวศศิณัฏฐ์ แรงเพ็ชร์<br />

พนักงำนบันทึกข้อมูล<br />

นำงสำวภัทรำพร ยอดจันทร์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

ส่วนแผนและประเมินผล


16<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

นางศรีส าอาง โกศาสตร์<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ<br />

ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน<br />

นำงสำวอัญชนำ สำเรือง<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ<br />

นำงสำวศุภลักษณ์ ทองเดช<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร<br />

นำงสำวธัชธร ปั้นสุวรรณ์<br />

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร<br />

นำงสำวศรุดำ นิยมพงษ์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยสมชำย พันธุ์สกุล<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยนิคม ข ำเถื่อน<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวกฤษฎำพร ทองรักษ์<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวกชณิภำ ลำวลงเฆ่<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวกนกอร เกษค ำ<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวสุทธิดำ ค ำมะนำง<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำงสำวกัลยำกร อ่อนน่วม<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

นำยนิทัศน์ ชื่นชม<br />

นิติกร<br />

นำงสำวนันท์นภัส แสงแจ่ม<br />

นิติกร<br />

นำงสำวดำรณี สว่ำงศรี<br />

นิติกร<br />

นำงสำวอัญญำนี ปุจฉำกำญจน์<br />

นิติกร<br />

นำยกันตพงศ์ ศรีประเสริฐ<br />

นิติกร<br />

นำงสำววนิดำ ชูจันทร์<br />

นิติกร<br />

นำงสำวจิรำวรรณ กองส ำรี<br />

พนักงำนบันทึกข้อมูล<br />

นำงสำวมะลิวัลย์ เก็ตหมัด<br />

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน<br />

ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน


ANNUAL REPORT 2018<br />

17<br />

นางสาวทิพย์ทิวาณพร ลากุล<br />

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ<br />

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป<br />

นำงวิมลรัตน์ ศรีเพ็ญ<br />

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน<br />

นำงวรรณรักษ์ ภู่รักษ์<br />

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน<br />

นำงประนอม กลิ่นหอม<br />

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร<br />

นำยอัษฎำยุธ ว่องวิริยะวงศ์<br />

เจ้ำพนักงำนธุรกำร<br />

นำงสำวปรียำ เชำว์ไว<br />

เจ้ำพนักงำนธุรกำร<br />

นำงสำวพรพรรณ เบญจภัทรำกุล<br />

พนักงำนบันทึกข้อมูล<br />

ฝ่ายบริหารทั่วไป


18<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

ช่องทางการให้บริการเรื่องราวร้องทุกข์ 1111<br />

สายด่วนของรัฐบาล<br />

โทร. 1111<br />

ช่องทาง<br />

ร้องทุกข์<br />

จุดบริการประชาชน 1111<br />

ท าเนียบรัฐบาล<br />

ตู้ ปณ. 1111<br />

ปณ. ท าเนียบรัฐบาล<br />

เว็บไซต์<br />

www.1111.go.th<br />

Mobile Application PSC 1111


การจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ<br />

(Service Level Agreement : SLA)<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

19<br />

ข้อตกลงระดับการให้บริการ<br />

งานที่ให้บริการ<br />

หน่วยงานที่รับผิดชอบ<br />

การจัดการเรื่องร้องทุกข์<br />

ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ขอบเขตการให้บริการ<br />

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ<br />

สายด่วนของรัฐบาล<br />

1111<br />

จุดบริการประชาชน 1111<br />

ท าเนียบรัฐบาล<br />

เว็บไซต์<br />

www.1111.go.th<br />

วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์<br />

ตลอด 24 ชั่วโมง<br />

จุดบริการประชาชน 1111 (ส านักงาน ก.พ. เดิม)<br />

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300<br />

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)<br />

ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.<br />

วันจันทร์ถึงวันศุกร์<br />

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)<br />

ตลอด 24 ชั่วโมง<br />

2 ชั่วโมง<br />

1.5 วันท าการ<br />

2 วันท าการ<br />

ตู้ ปณ. 1111<br />

ปณ. ท าเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร 10302<br />

โมบายแอปพลิเคชัน<br />

PSC 1111<br />

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300<br />

ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์<br />

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)<br />

ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.<br />

วันจันทร์ถึงวันศุกร์<br />

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)<br />

ตลอด 24 ชั่วโมง<br />

8.5 วันท าการ<br />

1 วันท าการ<br />

การจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ<br />

สืบเนื่องจากการปรับปรุงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนระยะเวลาการให้บริการ<br />

ของกระบวนงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชนในการนี้ เพื่อให้ประชาชน<br />

ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและมาตรฐานการให้บริการ ศูนย์บริการประชาชนจึงได้ปรับปรุง<br />

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ที่ได้ประกาศไว้<br />

เมื่อปี พ.ศ. 2558 ให้มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และได้ใช้ประกาศ<br />

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561


20<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

สถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน ท าเนียบรัฐบาล<br />

ศบช.<br />

ศบช.<br />

จุดบริการประชาชน 1111<br />

(ส านักงาน ก.พ. เดิม) ถนนพิษณุโลก<br />

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


ANNUAL REPORT 2018<br />

21<br />

กระบวนงาน (ย่อย) และขั้นตอนการให้บริการ<br />

กระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ (สายด่วนของรัฐบาล 1111)<br />

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)<br />

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ<br />

สายด่วนของรัฐบาลโทร. 1111<br />

(ให้บริการตลอด 24 ชม. ไม่เสียค่าโทร)<br />

วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์<br />

ตลอด 24 ชั่วโมง<br />

2 ชั่วโมง<br />

ประชาชนร้องทุกข์ผ่าน<br />

สายด่วนของรัฐบาล 1111<br />

ขั้นตอนที่ 1<br />

เจ้าหน้าที่ GCC 1111รับสาย สืบค้น สอบถามรายละเอียดและบันทึก<br />

ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ขั้นตอนที่ 2<br />

เจ้าหน้าที่ GCC 1111 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นค าร้องทุกข์<br />

เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา<br />

ขั้นตอนที่ 3<br />

แจ้งให้ผู้ร้องทราบการด าเนินการเบื้องต้น<br />

2<br />

ชั่วโมง<br />

ขั้นตอนที่ 4<br />

ประสานส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบันทึก<br />

การด าเนินการในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

แจ้งรหัสเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทราบผ่านข้อความ SMS ส าหรับใช้ในการติดตามผล<br />

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ และแจ้งการด าเนินการเป็นเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบ<br />

จบขั้นตอน


22<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

กระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ (ตู้ ปณ. 1111)<br />

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)<br />

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ<br />

ตู้ ปณ. 1111<br />

ปณ.ท าเนียบรัฐบาล<br />

กรุงเทพมหานคร 10302<br />

(ไม่ต้องติดแสตมป์)<br />

เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300<br />

ให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์<br />

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)<br />

ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.<br />

8.5 วันท าการ<br />

รับเรื่องร้องทุกข์จาก ตู้ ปณ. 1111<br />

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.)<br />

คัดแยกเรื่องเข้าส่วน/ ฝ่าย<br />

ขั้นตอนที่ 1<br />

รับงานจาก ฝบท.<br />

คัดแยกประเภทเรื่อง<br />

มอบหมายงาน<br />

1 วันท าการ<br />

ขั้นตอนที่ 2<br />

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์<br />

1 วันท าการ<br />

ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ สรุปประเด็น<br />

บันทึกข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

2.5 วันท าการ<br />

ขั้นตอนที่ 4<br />

‣ ประสานส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม<br />

‣ ให้ค าปรึกษาแนะน า<br />

‣ ขอข้อมูลเพิ่มเติม<br />

‣ แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบการด าเนินการเบื้องต้น<br />

‣ บันทึกข้อมูลในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

‣ แจ้งรหัสเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทราบผ่านข้อความ SMS ส าหรับใช้ในการติดตามผล<br />

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ และแจ้งการด าเนินการเป็นเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบ<br />

4 วันท าการ<br />

จบขั้นตอน


ANNUAL REPORT 2018<br />

23<br />

กระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดินทางมาร้องทุกข์ที่ท าเนียบรัฐบาล(จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ กรณีปกติ)<br />

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)<br />

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ<br />

จุดบริการประชาชน 1111<br />

ท าเนียบรัฐบาล<br />

จุดบริการประชาชน 1111 (ส านักงาน ก.พ. เดิม)<br />

ถนนพิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300<br />

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์<br />

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)<br />

ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.<br />

1.5 วันท าการ<br />

ผู้ร้องทุกข์เดินทางมาร้องทุกข์<br />

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล<br />

จุดบริการประชาชน 1111<br />

ขั้นตอนที่ 1<br />

ให้การต้อนรับ<br />

เจ้ำหน้ำที่ สปน.<br />

ให้ค าปรึกษาแนะน าในการเขียนค าร้องทุกข์<br />

คัดแยกหน่วยงาน<br />

2 ชั่วโมง<br />

ตรวจค าร้องทุกข์<br />

สืบค้นเรื่องในระบบ<br />

ออกใบรับค าร้องทุกข์<br />

ขั้นตอนที่ 2<br />

เจ้ำหน้ำที่ สปน.<br />

วิเคราะห์ สรุปประเด็นค าร้องทุกข์<br />

และบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

เจ้ำหน้ำที่ 24 หน่วย<br />

วิเคราะห์ สรุปประเด็นค าร้องทุกข์<br />

และบันทึกข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ขั้นตอนที่ 3<br />

เจ้ำหน้ำที่ สปน. เจ้ำหน้ำที่ สปน.<br />

กรณี<br />

กรณี<br />

เรื่องที่สามารถชี้แจง เรื่องที่ต้องด าเนินการ<br />

จนท. 24 หน่วย<br />

กรณี<br />

เรื่องที่สามารถชี้แจง<br />

จนท. 24 หน่วย<br />

กรณี<br />

เรื่องที่ต้องด าเนินการ<br />

1.2<br />

วันท าการ<br />

ท าความเข้าใจ ให้ค าปรึกษา/<br />

ต่อให้ประสานส่งเรื่อง<br />

ท าความเข้าใจ ให้ค าปรึกษา/<br />

ต่อให้ประสานส่งเรื่อง<br />

แนะน า กับผู้ร้องทุกข์ ให้บันทึก<br />

การปฏิบัติงาน เพื่อยุติเรื่อง<br />

ในระบบ<br />

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ให้ส่วน/ฝ่าย ผ่านระบบฯ<br />

และแจ้งรหัสเรื่องร้องทุกข์<br />

ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ<br />

แนะน า กับผู้ร้องทุกข์ ให้บันทึก<br />

การปฏิบัติงาน เพื่อยุติเรื่อง<br />

ในระบบ<br />

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />

(ภายในสังกัด) ผ่าน<br />

ระบบฯ และแจ้งรหัส<br />

เรื่องร้องทุกข์ให้ผู้ร้อง<br />

ทุกข์ทราบ<br />

แจ้งรหัสเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทราบผ่าน<br />

ข้อความ SMS ส าหรับใช้ในการติดตาม<br />

ผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ และแจ้ง<br />

การด าเนินการเป็นเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบ<br />

แจ้งรหัสเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทราบผ่าน<br />

ข้อความ SMS ส าหรับใช้ในการติดตาม<br />

ผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ และแจ้ง<br />

การด าเนินการเป็นเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบ<br />

จบขั้นตอน จบขั้นตอน


24<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

กระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องทุกข์ทาง เว็บไซต์ (เว็บไซต์ www.1111.go.th)<br />

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)<br />

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ<br />

เว็บไซต์<br />

www.1111.go.th<br />

วันจันทร์ถึงวันศุกร์<br />

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)<br />

ตลอด 24 ชั่วโมง<br />

2 วันท าการ<br />

ผู้ร้องส่งเรื่องร้องทุกข์ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์<br />

ผ่านเว็บไซต์ www.1111.go.th / e-mail<br />

ขั้นตอนที่ 1<br />

เจ้าหน้าที่ GCC 1111 เปิดรับเรื่อง วิเคราะห์ สรุปประเด็น และบันทึก<br />

ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

คัดแยกประเภทเรื่อง<br />

0.5<br />

วันท าการ<br />

ขั้นตอนที่ 2<br />

GCC ด าเนินการประเภทเรื่องสังคม<br />

และสวัสดิการ<br />

ส่ง สปน. ทุกประเภทเรื่อง ยกเว้น<br />

ประเภทเรื่องสังคมและสวัสดิการ<br />

ขั้นตอนที่ 3<br />

สปน. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ<br />

เรื่องร้องทุกข์โดยพิจารณาประเด็นเรื่อง<br />

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />

0.5<br />

วันท าการ<br />

ขั้นตอนที่ 4<br />

แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบการด าเนินการเบื้องต้น<br />

และบันทึกการด าเนินการ<br />

ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

• ประสานส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ<br />

ตามความเหมาะสม<br />

• ให้ค าปรึกษา แนะน า<br />

• ขอข้อมูลเพิ่มเติม<br />

1<br />

วันท าการ<br />

• บันทึกข้อมูลในระบบฯ<br />

จบขั้นตอน


ANNUAL REPORT 2018<br />

25<br />

กระบวนงาน : การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องทุกข์ทาง Mobile Application (PSC 1111)<br />

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)<br />

ช่องทาง การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/สถานที่ ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ<br />

โมบายแอปพลิเคชัน<br />

PSC 1111<br />

วันจันทร์ถึงวันศุกร์<br />

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)<br />

ตลอด 24 ชั่วโมง<br />

1 วันท าการ<br />

ผู้ร้องส่งเรื่องร้องทุกข์<br />

ทาง Mobile Application PSC 1111<br />

ขั้นตอนที่ 1<br />

เจ้าหน้าที่ GCC 1111 เปิดรับเรื่อง วิเคราะห์ สรุปประเด็น และบันทึก<br />

ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

คัดแยกประเภทเรื่อง<br />

0.5<br />

วันท าการ<br />

ขั้นตอนที่ 2<br />

GCC ด าเนินการประเภทเรื่องสังคม<br />

และสวัสดิการ<br />

ส่ง สปน. ทุกประเภทเรื่อง ยกเว้น<br />

ประเภทเรื่องสังคมและสวัสดิการ<br />

ขั้นตอนที่ 3<br />

สปน. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ<br />

เรื่องร้องทุกข์โดยพิจารณาประเด็นเรื่อง<br />

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />

ขั้นตอนที่ 4<br />

แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบการด าเนินการเบื้องต้น<br />

และบันทึกการด าเนินการ<br />

ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

• ประสานส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ<br />

ตามความเหมาะสม<br />

• ให้ค าปรึกษา แนะน า<br />

• ขอข้อมูลเพิ่มเติม<br />

0.5<br />

วันท าการ<br />

• บันทึกข้อมูลในระบบฯ<br />

จบขั้นตอน


26<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

ส่วนที่<br />

3<br />

ผลการด าเนินงาน<br />

ประจ าปีงบประมาณ<br />

พ.ศ. 2561


ANNUAL REPORT 2018<br />

ผลกำรด ำเนินงำน<br />

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561<br />

27<br />

ศูนย์บริการประชาชน ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ได้ด ำเนินงำนภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี<br />

ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2559 - 2562) และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รวมทั้ง ได้น ำนโยบำยและข้อสั่งกำร<br />

ของรัฐบำล และคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน โดยสำมำรถสรุปกรอบภำรกิจที่ได้<br />

ด ำเนินกำรใน 5 ด้ำน ดังนี้<br />

1<br />

ภารกิจตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล<br />

และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)<br />

2<br />

ภารกิจด้านการประสานมวลชน<br />

และองค์กรประชาชน<br />

1111<br />

3<br />

ภารกิจเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม<br />

ของประชาชน<br />

4<br />

ภารกิจตามแผนปฏิบัติการ<br />

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<br />

5<br />

ภารกิจพิเศษ


28<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

1 และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)<br />

ภารกิจตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล<br />

นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)<br />

ได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)<br />

ได้มอบหมายให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน เป็นกลไกในการบริหารจัดการ<br />

เรื่องร้องทุกข์ พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและข้อสั่งการที่เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวหลายประการ เช่น เมื่อวันที่ 26<br />

ตุลาคม 2557 ได้ให้ทุกกระทรวงจัดเจ้าหน้าที่มารับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาขั้นต้นโดยตรง ณ จุดบริการ<br />

ประชาชน 1111 และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานปลัด<br />

ส านักนายกรัฐมนตรีเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวางระบบฐานข้อมูลร่วมกับศูนย์ด ารงธรรมให้เป็น<br />

มาตรฐานเดียวกัน ในการนี้ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและขยายผล<br />

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (Integrated Complaint Management System) ขึ้น เพื่อพัฒนา<br />

ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็น “ระบบกลาง” ให้ทุกส่วนราชการสามารถด าเนินการเรื่องร้องทุกข์<br />

ผ่านระบบกลางที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีพัฒนาขึ้น ซึ่งข้อมูลเรื่องร้องทุกข์จากทั่วประเทศจะถูกจัดเก็บ<br />

ภายใต้ฐานข้อมูลเดียว สามารถตรวจสอบความซ้ าซ้อนของเรื่องร้องทุกข์ได้ และสามารถประมวลผลข้อมูล<br />

เรื่องร้องทุกข์จากระบบการจัดการเรื่องร้องทุกข์เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง<br />

ได้ด าเนินการจัดประชุมส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีผู้แทน<br />

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแนวทางการปฏิบัติและคุณสมบัติของ<br />

ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer : CCEO) กับร่างบันทึกข้อตกลง<br />

ความร่วมมือการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ระหว่างหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน<br />

“ให้ทุกกระทรวงจัดเจ้าหน้าที่ มารับเรื่องราวร้องทุกข์และ<br />

แก้ปัญหาขั้นต้นโดยตรงให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร้องทุกข์<br />

ด้วยตนเอง ณ จุดบริการประชาชน 1111”


ANNUAL REPORT 2018<br />

29<br />

1.1 ขับเคลื่อนการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาล<br />

ศูนย์บริการประชาชนได้ด ำเนินกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ ภำยใต้โครงกำรเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลเรื่องร้องทุกข์<br />

ตำมนโยบำยของรัฐบำล (ก ำหนดด ำเนินกำรในระหว่ำงเดือนกันยำยน – พฤศจิกำยน 2560) โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ปฏิบัติงำนเรื่องร้องทุกข์<br />

จำกส่วนรำชกำรทั่วประเทศ จ ำนวนประมำณ 700 คน รวม 12 รุ่น โดยในเดือนตุลำคม 2560 ได้มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้<br />

1.1.1<br />

1.1.2<br />

1.1.3<br />

1.1.4<br />

1.1.5<br />

รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 2 - 3 ตุลำคม 2560 ณ โรงแรมใบหยกสกำย<br />

กรุงเทพมหำนคร ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ปฏิบัติงำนเรื่องร้องทุกข์<br />

ของศูนย์บริกำรประชำชน และบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)<br />

รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 5 - 6 ตุลำคม 2560 ณ โรงแรมโบ๊ทลำกูน<br />

รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ตซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ปฏิบัติงำนเรื่องร้อง<br />

ทุกข์จำกส่วนรำชกำรในพื้นที่จังหวัดภำคใต้<br />

รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 9 - 10 ตุลำคม 2560 ณ โรงแรมใบหยกสกำย<br />

กรุงเทพมหำนครซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ปฏิบัติงำนเรื่องร้องทุกข์<br />

จำกส่วนรำชกำรในระดับกระทรวง ได้แก่ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี<br />

กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี<br />

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ และกระทรวงศึกษำธิกำร<br />

รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 11 - 12 ตุลำคม 2560 ณ โรงแรมใบหยกสกำย<br />

กรุงเทพมหำนครซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ปฏิบัติงำนเรื่องร้องทุกข์<br />

จำกส่วนรำชกำรในระดับกระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหำดไทย<br />

กระทรวงคมนำคม ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้<br />

และส่วนรำชกำรในพื้นที่จังหวัดภำคกลำง<br />

รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลำคม 2560 ณ โรงแรมใบหยกสกำย<br />

กรุงเทพมหำนครซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ปฏิบัติงำนเรื่องร้องทุกข์<br />

จำกส่วนรำชกำรในระดับกระทรวง ได้แก่ หน่วยงำนอิสระ<br />

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ<br />

และสังคม กระทรวงพลังงำน และกระทรวงอุตสำหกรรม


30<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

1.2 การรับฟังความคิดเห็นต่อค าถามของนายกรัฐมนตรี 4 ค าถาม ผ่านช่องทางสายด่วน 1111 และจุดบริการประชาชน 1111<br />

ในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”<br />

นายกรัฐมนตรีได้กล่ำวในรำยกำร “ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2560 โดยมีค ำถำม 4 ข้อ เพื่อให้ประชำชน<br />

ตอบและแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งต่อมำได้ขยำยช่องทำงกำรรับฟังโดยให้ผ่ำนสำยด่วนของรัฐบำล 1111<br />

และจุดบริกำรประชำชน 1111 ซึ่งประกอบด้วยค ำถำม 4 ข้อ ดังนี้<br />

1)<br />

2)<br />

3)<br />

4)<br />

นายกรัฐมนตรี<br />

ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาล<br />

ที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ ?<br />

หากไม่ได้จะท าอย่างไร ?<br />

การเลือกตั้งเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของ<br />

ประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว<br />

ไ ม่ ค า นึ ง ถึ ง อ น า ค ต ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ เ ช่ น<br />

ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปนั้น ถูกต้อง<br />

หรือไม่ ?<br />

ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรม<br />

ไม่เหมาะสม ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การ<br />

เลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้แล้วจะให้ใคร<br />

แก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร ?<br />

ศูนย์บริกำรประชำชนได้รับผิดชอบกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อค ำถำมของนำยกรัฐมนตรีผ่ำนช่องทำงสำยด่วนของรัฐบำล 1111 และจุดบริกำร<br />

ประชำชน 1111 ท ำเนียบรัฐบำล โดยมีประชำชนแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงสำยด่วน 1111 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560)<br />

สรุปภำพรวมกำรด ำเนินกำร ดังนี้<br />

มีผู้เสนอความคิดเห็น<br />

ช่องทางการรับฟัง<br />

สายด่วนของรัฐบาล 1111<br />

จ านวน 1,326 คน<br />

ตั้งแต่<br />

วันที่ 27 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2560<br />

รวมทั้งหมด<br />

จ านวน 1,908 คน<br />

จุดบริการประชาชน 1111<br />

จ ำนวน 530 คน<br />

ตู้ ปณ. 1111<br />

จ ำนวน 52 คน


ANNUAL REPORT 2018<br />

31<br />

1.3 กิจกรรม “1111 สัญจร รับเรื่องร้องทุกข์เทศกาลปีใหม่”<br />

นโยบำยให้ทุกกระทรวงเตรียมของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชำชน ซึ่งศูนย์บริกำร<br />

ประชำชนได้เปิดให้บริกำรรับเรื่องร้องทุกข์สัญจร ในระหว่ำง วันที่ 29 ธันวาคม<br />

2560 – 3 มกราคม 2561 ในบริเวณสถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพ (หมอชิต<br />

และถนนบรมรำชชนนี) กับสถำนีรถไฟกรุงเทพ (หัวล ำโพง) ตำมช่วงเวลำ ดังนี้<br />

29-1<br />

ธันวาคม 2560 มกราคม 2561<br />

เวลา 08.00 – 21.00 น.<br />

2<br />

มกราคม 2561<br />

เวลา 04.00 – 21.00 น.<br />

3<br />

มกราคม 2561<br />

เวลา 04.00 – 09.00 น.<br />

ทั้งนี้ จำกกำรให้บริกำรในภำพรวมทั้ง 3 จุด ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวำคม 2560 – 3 มกรำคม 2561 พบว่ำ มีประชำชนมำใช้บริกำรรวมทั้งสิ้น<br />

71 รำย โดยเป็นกำรแจ้งเหตุ/ฉุกเฉิน/ขอควำมช่วยเหลือ มำกที่สุด จ ำนวน 51 เรื่อง และจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ประชำชนได้ใช้บริกำรพบว่ำ<br />

3 ล ำดับแรกที่ประชำชนร้องทุกข์มำกที่สุด ได้แก่ ข้อพิพำทเกี่ยวกับสิทธิที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมำคือ กำรบริกำรรถสำธำรณะ<br />

คิดเป็นร้อยละ 18.75 และกรณีได้รับควำมเดือดร้อนเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น ไม่ได้รับเงินจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ<br />

12.5 ตำมล ำดับ โดยในส่วนของกำรแจ้งเหตุ/ฉุกเฉิน/ขอควำมช่วยเหลือ ประชำชนได้แจ้งขอควำมอนุเครำะห์ตั๋วโดยสำรให้ได้กลับภูมิล ำเนำ<br />

มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.27 รองลงมำคือ กำรให้ควำมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศ คิดเป็นร้อยละ 24.39 และขอควำมช่วยเหลือ<br />

กรณีทรัพย์สิน/เอกสำรสูญหำย คิดเป็นร้อยละ 21.95 ส ำหรับข้อเสนอแนะ พบว่ำประชำชนเสนอขอให้เพิ่มจ ำนวนรถโดยสำรสำธำรณะ<br />

และเสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับขบวนกำรค้ำยำเสพติด<br />

ส าหรับประเด็นการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ศูนย์บริการประชาชนสามารถประสานงานให้ความช่วยเหลือได้ทันที (One Stop Service) เช่น<br />

1) การให้ความช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีที่พักในระหว่างการรอ<br />

คอยรถโดยสารหรือนัดพบญาติ<br />

2) การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้พิการไม่<br />

สามารถเดินได้สะดวก<br />

3) การให้ความช่วยเหลือตามหาบุตรที่พลัดหลงจากผู้ปกครอง<br />

4) การให้ความช่วยเหลือเพื่อค้นหากระเป๋าเงินและสัมภาระตก<br />

หล่นบนรถโดยสาร<br />

5) การให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับเส้นทางจราจรระหว่าง<br />

จุดโดยสารสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว


32<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

1.4 ประมวลภาพ/กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล<br />

จัดนิทรรศการโครงการ “ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรียุคดิจิทัล” (Digital OPM)<br />

เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2561 ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีจัดแสดงนิทรรศกำรให้<br />

ควำมรู้และน ำเสนอกำรให้บริกำรของภำครัฐด้วยดิจิทัล เพื่อเสริมศักยภำพกำรให้บริกำร<br />

ประชำชนและขำนรับนโยบำย Thailand 4.0 ของรัฐบำล ที่มีนโยบำยให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ<br />

พัฒนำระบบกำรท ำงำนไปสู่ รัฐบำลดิจิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนให้มีควำมสะดวก<br />

รวดเร็ว มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้มีกำรจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลที่น ำมำใช้<br />

เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพในกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับประชำชน ในเรื่องต่ำง ๆ ณ บริเวณห้อง<br />

ประชุม 109 โดยรองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำงประภำศรี บุญวิเศษ) เป็นประธำนในพิธีเปิด<br />

โครงกำร และมีผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี เข้ำร่วมชม นิทรรศกำร<br />

ด้วยในกำรนี้ ศูนย์บริกำรประชำชนได้ร่วมจัดนิทรรศกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรร้องทุกข์<br />

และแนะน ำช่องทำงกำรร้องทุกข์ ช่องทำงใหม่ PSC 1111 Mobile Appilcation<br />

จัดนิทรรศการ โครงการสัมมนาทางวิชาการ “2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ”<br />

เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2561 ศูนย์บริกำรประชำชน ได้ร่วมจัดนิทรรศกำร<br />

เผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรร้องทุกข์แนะน ำกำรร้องทุกข์ ผ่ำนช่องทำง Mobile<br />

Application “PSC 1111” ใน โครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำร “2 ทศวรรษแห่ง<br />

พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรฯ สร้ำงควำมโปร่งใสสู่ประชำรัฐ”<br />

ในกำรนี้ รองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยสมพำศ นิลพันธ์) ได้น ำท่ำน<br />

รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) และผู้เข้ำร่วมสัมมนำเยี่ยมชมนิทรรศกำร<br />

ให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์


ANNUAL REPORT 2018<br />

33<br />

1.4 ประมวลภาพ/กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล<br />

จัดนิทรรศการ งานแถลงข่าวเปิดตัว “สายตรงไทยนิยม”<br />

เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2561 ศูนย์บริกำรประชำชน ได้ร่วมจัดนิทรรศกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และแนะน ำช่องทำง<br />

กำรร้องทุกข์ ช่องทำงใหม่ ผ่ำนช่องทำง Mobile Application “PSC 1111” ในงำนแถลงข่ำวเปิดตัว “สำยตรงไทยนิยม” จัดตั้งขึ้นเพื่อรับเรื่อง<br />

ร้องเรียนและข้อคิดเห็นจำกประชำชนถึงนำยกรัฐมนตรีโดยตรง ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลและเชื่อมควำมเข้ำใจและข้อเสนอแนะระหว่ำงประชำชน<br />

กับนำยกรัฐมนตรี ผ่ำนทำงเฟซบุ๊ก สำยตรงไทยนิยม เว็บไซต์ www.HotlinePM.go.th และโมบำยแอปพลิเคชัน HotlinePM ณ ตึกสันติไมตรี<br />

ท ำเนียบรัฐบำล<br />

ในกำรนี้ รองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยสมพำศ นิลพันธ์) ได้น ำท่ำนนำยกรัฐมนตรี และผู้เข้ำร่วมสัมมนำเยี่ยมชมนิทรรศกำร<br />

ให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์


34<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

2 และองค์กรประชาชน<br />

ภารกิจด้านการประสานมวลชน<br />

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดย ศูนย์บริการประชาชน<br />

ได้ด าเนินการภารกิจด้านการประสานมวลชนและองค์กรประชาชนใน 3 แนวทาง ได้แก่<br />

2.1 สรุปการด าเนินการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่เดินทางมายื่นเรื่องที่ท าเนียบรัฐบาล<br />

1) การให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกและรับเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มมวลชน<br />

และองค์กรประชาชน ที่เดินทางมายื่นข้อเรียกร้องที่ท าเนียบรัฐบาล<br />

2) ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการในการประสานงานและจัดประชุมคณะกรรมการ<br />

/คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน<br />

3) รับเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มเครือข่ายองค์กรประชาชนและประชาชนทั่วไปที่เดินทางมา<br />

ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี<br />

นอกสถานที่ รวมทั้ง ประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ<br />

ประชาชน<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์บริการประชาชนได้ให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกและรับเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มมวลชนและองค์กร<br />

ประชาชนที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ที่ท าเนียบรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 297 ครั้ง ซึ่งมีกลุ่มประชาชนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนในหลากหลายประเด็น<br />

ปัญหาอาทิ เช่น<br />

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปต ารวจ<br />

ขอให้พิจำรณำเร่งรัดกำรปฏิรูปต ำรวจ โดยกำรปรับโครงสร้ำงต ำรวจ และแยกงำนสอบสวนออกจำก<br />

กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ รวมทั้งกำรโอนหน่วยงำนภำยใต้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ<br />

ทั้ง 11 หน่วย ไปสังกัดกระทรวงที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย<br />

กลุ่มศึกษาพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก<br />

เสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำรกำรพัฒนำและร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำค<br />

ตะวันออก (EEC) โดยขอให้หน่วยงำนรัฐบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจำกแผนกำรพัฒนำ<br />

พื้นที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก (ESB) อย่ำงเป็นรูปธรรม<br />

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโป่งมะค่า จังหวัดอุทัยธานี<br />

ขอให้พิจำรณำเร่งรัดกำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำหนี้สินให้แก่เกษตรกรสมำชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำ<br />

เกษตรกร ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน เกษตรกรผู้สูงอำยุ และเกษตรกรที่ใช้เอกสำรสิทธิ ส.ป.ก. เป็น<br />

หลักทรัพย์ค้ ำประกัน เนื่องจำกสมำชิกกองทุนฯ ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (หนี้) ไว้กับส ำนักงำน<br />

กองทุนฯ หำกแต่ยังไม่ได้รับกำรช่วยเหลือฯ แต่อย่ำงใดส่งผลให้ไม่มีที่ดินท ำกินและที่อยู่อำศัย<br />

ประกอบกับเกษตรกรบำงรำยถูกด ำเนินคดีและยึดทรัพย์สินขำยทอดตลำด<br />

เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน<br />

ขอให้พิจำรณำกรณีร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ....<br />

มิได้ผ่ำนกำรจัดท ำตำมมำตรำ 77 และไม่เป็นไป ตำมมำตรำ 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย<br />

พุทธศักรำช 2560 และขอให้ยุติไว้เพื่อแต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อยกร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ดังกล่ำว<br />

ขึ้นมำใหม่ โดยให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร ยกร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ในสัดส่วน<br />

ที่เท่ำเทียมกัน


ANNUAL REPORT 2018<br />

35<br />

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน<br />

เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะกรรมกำรร่วมฯ เห็น<br />

ว่ำกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงฯ ดังกล่ำว ต้องไม่เท่ำกันทั้งประเทศและไม่สูงเกินไป รวมทั้งควรเป็นไปตำม<br />

ควำมสำมำรถฝีมือแรงงำน ประสบกำรณ์และทักษะของแรงงำน โดยยึดหลักในกำรปรับค่ำแรงงำน<br />

ประจ ำปีที่เป็นมำตรฐำนสำกล<br />

เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ<br />

ขอให้เปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรสัมปทำนปิโตรเลียม และชะลอกำรให้<br />

สัมปทำนออกไป พร้อมทั้งก ำหนดจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนภำยใน 1 สัปดำห์ โดยขอให้<br />

มีสื่อมวลชนร่วมด้วย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงสู่สำธำรณะ<br />

กลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะสาย 1269 1270 และ 1516<br />

ขอให้พิจำรณำตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของกรมกำรขนส่งทำงบกในกำรออกใบอนุญำตให้บริษัท<br />

ลำดกระบัง วิ่งรถทับเส้นทำงกับรถโดยสำรประจ ำทำงในพื้นที่เดิม ซึ่งเป็นกำรพิจำรณำอย่ำงเป็นธรรม<br />

ตำมหลักกำรและมีกำรเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ประกอบกำรเอกชนหรือไม่<br />

กลุ่มผู้ค้าตลาดนัดสวนจตุจักร และสมาชิกสหกรณ์ผู้ค้าตลาดนัดสวนจตุจักร จ ากัด<br />

กลุ่มผู้ค้ำตลำดนัดสวนจตุจักร และสมำชิกสหกรณ์ผู้ค้ำตลำดนัดสวนจตุจักร จ ำกัด ได้เดินทำงที่ศูนย์รับ<br />

เรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล จุดบริกำรประชำชน 1111 เพื่อขอให้ผู้บริหำรประเทศเยี่ยมเยียน และ<br />

พบปะผู้ค้ำรำยย่อยตลำดนัดจตุจักร กรุงเทพมหำนคร เพื่อเป็นขวัญก ำลังใจให้กับผู้ค้ำฯ<br />

เครือข่ายปกป้องสิทธิชุมชนคนกระบี่ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ.<br />

เครือข่ำยปกป้องสิทธิชุมชนคนกระบี่และสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจกำรไฟฟ้ำ ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศ<br />

ไทย ได้เดินทำงมำที่ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล จุดบริกำรประชำชน 1111 เพื่อขอให้<br />

พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดท ำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ โดยแต่งตั้ง จำก<br />

กรรมกำรที่มีควำมเป็นกลำง<br />

สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย<br />

สมำพันธ์ต่อต้ำนแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จ ำนวน 100 คน ได้เดินทำงมำที่ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์<br />

ของรัฐบำล จุดบริกำรประชำชน 1111 เพื่อขอให้พิจำรณำเร่งด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำคดีแชร์ลูกโซ่โดย<br />

ด่วน เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือผู้เสียหำย


36<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

2.2 สรุปการด าเนินงานด้านการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน<br />

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในรูปแบบของการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะท างานเป็นกลไกหนึ่งที่<br />

ส าคัญในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้หลายภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันปัญหาให้ได้รับการแก้ไขอย่างเป็น<br />

รูปธรรม ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้มีส่วนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเครือข่ายภาค<br />

ประชาชนและรวมถึงคณะกรรมการที่ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่ส าคัญๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<br />

ศูนย์บริการประชาชนจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มากกว่า 20 คณะ เช่น<br />

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ<br />

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม<br />

คณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำของขบวนกำรประชำชนเพื่อสังคม<br />

ที่เป็นธรรม ซึ่งท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย มำตรกำรและงบประมำณ<br />

ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง<br />

เพื่อแก้ไขปัญหำของเครือข่ำย ประชำชน ที่ได้รับควำมเดือดร้อน<br />

นำยสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี<br />

เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อพิจำรณำกำรแก้ไขปัญหำ<br />

ของขบวนกำรประชำชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยมีข้อพิจำรณำ ดังนี้<br />

1) กำรด ำเนินโครงกำรน ำร่องธนำคำรที่ดิน<br />

2) แนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรให้ควำมคุ้มครอง 486 ชุมชน ที่มีกำรขอด ำเนินงำนโฉนดชุมชน และกรณีกำรด ำเนินกำรจัด<br />

ที่ดินในรูปแบบแปลงรวม<br />

3) กรณีนำงเรียง คงทุ่ม อดีตผู้ร่วมพัฒนำชำติไทย และบุตรหลำนจ ำนวน 24 รำยขอให้พิจำรณำจัดสรรที่ดินท ำกินตำม<br />

นโยบำยกำรจัดที่ดินของคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.)<br />

4) ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรคณะอนุกรรมกำร จ ำนวน 8 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมกำรแก้ไขปัญหำที่ดินที่อยู่ในควำม<br />

รับผิดชอบของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมกำรแก้ไขปัญหำที่สำธำรณประโยชน์ และที่ดิน<br />

เอกชนปล่อยทิ้งร้ำง คณะอนุกรรมกำรศึกษำและแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับสถำนะและสิทธิของบุคคล คณะอนุกรรมกำรแก้ไข<br />

ปัญหำที่อยู่อำศัยและสินเชื่อ คณะอนุกรรมกำรแก้ไขปัญหำด้ำนที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม คณะอนุกรรมกำร<br />

ศึกษำและแก้ไขปัญหำด้ำนคดีควำม กฎหมำย และกระบวนกำรยุติธรรม คณะอนุกรรมกำรแก้ไขปัญหำที่ดินในพื้นที่เขต<br />

ปฏิรูปที่ดิน และปัญหำที่ดินที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะอนุกรรมกำรแก้ไขปัญหำควำม<br />

มั่นคงในที่อยู่อำศัย พื้นที่ท ำกิน และพื้นที่ทำงจิตวิญญำณของกลุ่มชำติพันธุ์ชำวเลและชำวกะเหรี่ยง เป็นต้น


ANNUAL REPORT 2018<br />

37<br />

คณะกรรมการการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชที่มีความเสียงสูง<br />

คณะกรรมกำรกำรแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชที่มีควำมเสียงสูง โดยมีนำยสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ ำ<br />

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน และรองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นรองประธำน มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรรวบรวม<br />

วิเครำะห์ และสรุปข้อมูลทำงวิชำกำรชุดใหม่ที่มีหลักฐำนน่ำเชื่อถือทำงวิทยำศำสตร์เกี่ยวกับสำรพำรำควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเฟต<br />

เพื่อเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทั้ง 3 สำร ในทำงเกษตร ในประเทศไทย โดยจะได้ประมวลผลและพิจำรณำ<br />

น ำเสนอในระดับนโยบำยต่อไป ซึ่งผลกำรด ำเนินงำน ของคณะกรรมกำรฯ ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2561 และพิจำรณำข้อมูลต่ำงๆ<br />

แล้ว ขอควำมอนุเครำะห์ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) สรุปข้อมูลและเอกสำรงำนวิจัยทำงวิชำกำรเกี่ยวกับสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช<br />

ที่มีควำมเสี่ยงสูง ทั้ง 3 สำร ทั้งนี้ วช. ได้จัดส่งสรุปข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืช ที่มีควำมเสี่ยงสูง แล้ว<br />

และ นำยสุวพันธุ์ฯ รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี มีข้อสั่งกำรให้หนังสือจัดส่งข้อมูลและเอกสำรงำนวิจัยข้อมูลสถำนกำรณ์และข้อเสนอ<br />

เชิงนโยบำยส ำหรับกำรใช้ และลด ละ เลิก สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชที่มีควำมเสี่ยงสูงให้กรรมกำรทรำบ


38<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้าง<br />

คณะกรรมกำรศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของรำษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้ำง ซึ่งมีหน้ำที่ศึกษำแนวทำงและเสนอแนะในกำรก ำหนดนโยบำย<br />

มำตรกำร และงบประมำณเพื่อแก้ไขปัญหำของช้ำงได้มีกำรประชุมเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำช้ำงเลี้ยงอย่ำงยั่งยืน โดยมีรัฐมนตรีประจ ำส ำนัก<br />

นำยกรัฐมนตรี (นำยสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธำนกรรมกำร ซึ่งที่ประชุม ได้อภิปรำยและมีควำมเห็นร่วมกัน ดังนี้<br />

1)<br />

2)<br />

3)<br />

4)<br />

เห็นชอบในหลักกำรแผนแม่บทกำรอนุรักษ์ช้ำงแห่งชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมอบหมำยฝ่ำยเลขำนุกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูล<br />

ให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรเสนอแผนเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 ให้เป็นไป<br />

ตำมแผนระดับ 3 “แผนปฏิบัติกำร...” โดยเชิญผู้แทนกระทรวงกำรคลัง ส ำนักงบประมำณ กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนคณะกรรมกำร<br />

กฤษฎีกำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ รศ.ปำนเทพ รัตนำกร และผู้แทนกลุ่มคนเลี้ยงช้ำง ร่วมให้<br />

ข้อมูลในกำรปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว และน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งถัดไป เดือนสิงหำคม 2561<br />

เห็นชอบให้รับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนำยกสมำคมเพื่อสวนสัตว์ไทยเกี่ยวกับแผนแม่บทกำรอนุรักษ์ช้ำงแห่งชำติ<br />

เพื่อเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำปรับปรุงร่ำงแผนแม่บทฯ ต่อไป<br />

กรณีปัญหำด้ำนคดีควำมที่มีกำรร้องฟ้องสมำชิกกลุ่มคนเลี้ยงช้ำง มอบหมำยให้ผู้แทนกลุ่มคนเลี้ยงช้ำงรวบรวมข้อมูลน ำเรียนรัฐมนตรี<br />

ประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ผ่ำน ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี เพื่อพิจำรณำมีหนังสือกรำบเรียนอัยกำรสูงสุดเพื่อขอให้พิจำรณำ<br />

แนวทำงกำรช่วยเหลือตำมสมควรแก่กรณีต่อไป<br />

ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร มีแนวทำงในกำรปล่อยสินเชื่อให้กับรำษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้ำงครอบคลุม ทั้งกระบวนกำร<br />

โดยมอบหมำย ร.ศ.ปำนเทพฯ และผู้แทนกลุ่มคนเลี้ยงช้ำง จัดท ำหลักเกณฑ์หรือแนวทำงกำรประเมินคุณลักษณะช้ำง เพื่อเป็นข้อมูล<br />

ประกอบกำรพิจำรณำหลักประกันกำรปล่อยสินเชื่อของ ธกส.


ANNUAL REPORT 2018<br />

39<br />

คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่<br />

คณะกรรมกำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำแชร์ลูกโซ่ ซึ่งมีหน้ำที่ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร รวมทั้งหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง<br />

ในกำรแก้ไขปัญหำแชร์ลูกโซ่ตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี เพื่อกรำบเรียนนำยกรัฐมนตรี ทรำบเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีรัฐมนตรีประจ ำ<br />

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธำนกรรมกำร ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรำยและมีควำมเห็นร่วมกัน ดังนี้<br />

1)<br />

2)<br />

เห็นชอบให้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำแชร์ลูกโซ่ เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำในมำตรกำรเร่งรัดกำรด ำเนินคดี<br />

มำตรกำรเยียวยำ และมำตรกำรป้องกันแล้วน ำเสนอให้คณะกรรมกำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำแชร์ลูกโซ่พิจำรณำโดยให้มีกำรประชุม<br />

เดือนละ 1 ครั้ง<br />

กำรจัดท ำฐำนข้อมูลแชร์ลูกโซ่โดยให้ทุกหน่วยงำนที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ ไปบันทึกให้เป็นปัจจุบันโดยให้สำมำรถ<br />

แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ และให้กระทรวงกำรคลังเป็นเจ้ำภำพหลักในกำรรวบรวมข้อมูลแชร์ลูกโซ่ เพื่อจัดท ำเป็นภำพรวมต่อไป<br />

คณะอนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่<br />

คณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำแชร์ลูกโซ่ ซึ่งมีหน้ำที่ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในมำตรกำรเร่งรัดกำรด ำเนินคดีมำตรกำรเยียวยำ<br />

และมำตรกำรป้องกัน โดยมี พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขำว ผต.พิเศษประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรำย<br />

และมีควำมเห็นร่วมกัน ดังนี้<br />

1) ขอควำมร่วมมือให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมโดยมีผู้บังคับบัญชำระดับสูงเป็นผู้บัญชำกำรศูนย์ เพื่อบูรณำกำร<br />

กำรสืบสวนสอบสวนตำมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่นำยกรัฐมนตรีเห็นชอบ<br />

2) ขอควำมร่วมมือกระทรวงมหำดไทยก ำชับให้คณะอนุกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมธุรกิจกำรเงินนอกระบบในส่วนภูมิภำคในระดับ<br />

จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ อย่ำงต่อเนื่อง<br />

3) เห็นชอบให้จังหวัดนครรำชสีมำเป็นจังหวัดน ำร่องในกำรด ำเนินมำตรกำรป้องปรำม โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรจัดท ำโครงกำร<br />

เพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนป้องกัน และปรำบปรำมกำรฟอกเงินต่อไป<br />

4) เห็นชอบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำแชร์ลูกโซ่ของคณะอนุกรรมกำร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำร<br />

เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรครั้งต่อไป ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรเสนอ


40<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

3<br />

ภารกิจเพื่อส่งเสริม<br />

การมีส่วนร่วมของประชาชน<br />

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน<br />

พ.ศ. 2548<br />

ได้มีผลบังคับให้หน่วยงำนของรัฐต้องปฏิบัติและด ำเนินกำรตำมระเบียบ<br />

ตั้งแต่วันที่ 25 กันยำยน 2548 โดยระเบียบดังกล่ำวได้ก ำหนดให้หน่วยงำน<br />

ของรัฐ ได้แก่ รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น<br />

หน่วยงำนอื่นใดของรัฐและรัฐวิสำหกิจ ต้องเผยแพร่ข้อมูล และ/หรือรับฟัง<br />

ควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับโครงกำรของรัฐ รวมทั้งก ำหนดให้<br />

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้<br />

1)<br />

2)<br />

3)<br />

4)<br />

ก ำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะน ำ<br />

หน่วยงำนของรัฐในกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบ<br />

จัดท ำและเผยแพร่แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลและกำรรับฟัง<br />

ควำมคิดเห็นของประชำชนให้หน่วยงำนของรัฐทรำบ โดยจะ<br />

จัดให้มีกำรสัมมนำหรือฝึกอบรมเป็นครั้งครำวก็ได้<br />

ศึกษำหรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุงและพัฒนำวิธีกำร<br />

ให้ข้อมูล และกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน<br />

จัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ำย<br />

สำรสนเทศ เพื่อประโยชน์ในกำรประกำศ รวบรวม และ<br />

ให้บริกำรข้อมูลที่เผยแพร่แก่ประชำชนและข้อมูลเกี่ยวกับ<br />

กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบ


ANNUAL REPORT 2018<br />

41<br />

2018<br />

2561<br />

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ศูนย์บริกำรประชำชนได้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม<br />

ของประชำชน ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. 2548<br />

ได้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำกลไกกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จ ำนวน 2 ครั้ง สรุปได้ ดังนี้<br />

3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมจ านวน 2 ครั้ง ได้แก่<br />

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริกำรประชำชนจึงได้จัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำ กลไก<br />

กำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร แนวคิด เทคนิคและวิธีกำรกำรมีส่วนร่วม<br />

ของประชำชน ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. 2548 รวมทั้ง<br />

เป็นเวทีส ำหรับแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ ระหว่ำงภำครัฐและหน่วยงำน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน<br />

ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำกระบวนกำรและกลไกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรงำนภำครัฐ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561<br />

จะมีกำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ รวมจ ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 รองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี<br />

(นำยสมพำศ นิลพันธ์) เป็นประธำนเปิดกำรประชุมฯ ณ โรงแรมกำร์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปำ พัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี<br />

โดยมีผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรประชำชน (นำยอิทธิพล ช่ำงกลึงดี) เป็นผู้กล่ำวรำยงำน และนำยสุพจน์ ภูติเกียรติขจร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน<br />

บริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นผู้กล่ำวต้อนรับ โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจำกจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรำ และจังหวัดจันทบุรี<br />

จ ำนวน 200 คน มีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 4 จังหวัด (จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี<br />

จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรำ) รวมจ ำนวน 200 คน โดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ที่ตอบแบบทดสอบจ ำนวนรวม 140 คน คิดเป็นร้อยละ 70<br />

ของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด ได้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินที่ระดับร้อยละ 60


42<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 รองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยสมพำศ นิลพันธ์) เป็นประธำนเปิดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ<br />

พัฒนำกลไกกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปำ อ ำเภอเมือง<br />

เชียงรำย จังหวัดเชียงรำย มีผู้เข้ำร่วมประชุมจำกจังหวัดเชียงรำย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล ำปำง และจังหวัดพะเยำ จ ำนวน 200 คน มี<br />

ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงรำย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยำ<br />

และจังหวัดล ำปำง) รวมจ ำนวน 200 คน โดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ตอบแบบทดสอบ จ ำนวนรวม 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 ของจ ำนวน<br />

ผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด ได้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินที่ระดับร้อยละ 60 (ตอบถูกตั้งแต่ 12 ข้อขึ้นไป จำก 20 ข้อ) จ ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ<br />

100 ซึ่งมีกำรอภิปรำยเรื่อง “กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินโครงกำรของรัฐกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรนโยบำย<br />

สำธำรณะ” และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อตอบข้อซักถำมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมควำมคิดเห็นในประเด็นร่ำงพระรำชบัญญัติกำรมีส่วนร่วมของ<br />

ประชำชนในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ พ.ศ. ...<br />

สรุปผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำกลไกกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เจ้ำหน้ำที่ของรัฐส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิด<br />

หลักกำรและกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. 2548<br />

แต่ยังมีควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนในบำงประเด็น ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และกำรปฏิบัติตำมระเบียบ<br />

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. 2548 เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่ำงแท้จริง และมีประสิทธิภำพ จึงมีควำม<br />

จ ำเป็นต้องสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรับ<br />

ฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. 2548 อย่ำงต่อเนื่อง


ANNUAL REPORT 2018<br />

43<br />

3.2 การเผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐและข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผ่านเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน<br />

ศูนย์บริการประชาชนได้ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลโครงกำรของรัฐและข้อมูลกำรรับฟังควำมคิดเห็น<br />

ของประชำชน ผ่ำนเว็บไซต์กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ที่ www.publicconsultation.opm.go.th พบว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561<br />

หน่วยงำนของรัฐได้เผยแพร่ข้อมูลโครงกำรต่ำง ๆ จ ำนวน 2,683 โครงกำร และได้รับกำรตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 2,683 โครงกำรคิดเป็น<br />

ร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561) โดยเป็นโครงกำรของรัฐตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ จ ำนวน 2,532 โครงกำร ในจ ำนวนนี้<br />

เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนของรัฐได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน จ ำนวน 1,326 โครงกำร จ ำแนกเป็นโครงกำร ที่หน่วยงำนของรัฐได้<br />

ด ำเนินกำรสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมระเบียบฯ จ ำนวน 295 โครงกำรเป็นโครงกำรที่หน่วยงำนของ<br />

รัฐมิได้ด ำเนินกำรสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนให้ถูกต้องครบถ้วนตำมระเบียบฯ จ ำนวน 182 โครงกำร และเป็นโครงกำรที่อยู่<br />

ระหว่ำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน จ ำนวน 849 โครงกำร<br />

นอกจำกนั้นยังมีกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำหน่วยงำนของรัฐในกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรับฟัง<br />

ควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. 2548 ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้<br />

3.1.1 ให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนของรัฐทำงโทรศัพท์ จ ำนวน 91 ครั้ง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้<br />

1) ให้ค ำปรึกษำข้อหำรือเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมเป็น “โครงกำรของรัฐ” ที่จะต้องมีกำรเผยแพร่และกำรก ำหนดให้มีกำรรับฟัง<br />

ควำมคิดเห็นตำมระเบียบฯ จ ำนวน 21 หน่วยงำน<br />

2) ให้ค ำปรึกษำข้อหำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลโครงกำรของรัฐ และข้อมูลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน<br />

ผ่ำนเว็บไซต์กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ที่www.publicconsultation.opm.go.th ได้แก่ กำรขอรหัสผู้ใช้งำน กำรตรวจสอบรหัสผู้ใช้งำน<br />

กำรกรอกข้อมูลโครงกำรของรัฐ (กำรลงข้อมูลแยกโครงกำร กำรแนบเอกสำรโครงกำร กำรลงเวลำเริ่มต้นโครงกำร และ<br />

กำรตรวจสอบโครงกำรว่ำได้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลโครงกำรแล้วหรือไม่) จ ำนวน 70 รำยกำร<br />

3.1.2 ให้ค ำปรึกษำกำรพิจำรณำกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบฯ ทำงหนังสือ จ ำนวน 2 กรณี<br />

1) กรณีรำษฎรจำกจังหวัดชลบุรี ได้มีหนังสือขอให้ตรวจสอบกำรเผยแพร่และประกำศข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับฟังควำมคิดเห็น<br />

ของประชำชนโครงกำรก่อสร้ำงทำงกลับรถต่ำงระดับบนทำงหลวงหมำยเลข ๔๐๒ เมื่อปี พ.ศ. 2558 และโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนกลับรถ<br />

ต่ำงระดับ บนทำงหลวงหมำยเลข 402 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ของแขวงทำงหลวงภูเก็ต กรมทำงหลวง เนื่องจำกเห็นว่ำกระบวนกำรกำรรับฟัง<br />

ควำมคิดเห็นของประชำชนไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส และประชำชนผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ไม่ได้รับรู้ข้อมูล และไม่ได้ไปรับฟัง<br />

ควำมคิดเห็น<br />

2) กรณีจังหวัดพิจิตรได้มีหนังสือขอหำรือ กรณีกำรติดตั้งเสำสัญญำณโทรศัพท์ที่ยังไม่มีกำรติดตั้งอุปกรณ์แพร่กระจำยโทรศัพท์จะต้อง<br />

จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. 2548 ก่อนเริ่ม<br />

ด ำเนินโครงกำรหรือไม่ เนื่องจำกได้รับข้อร้องเรียนให้รื้อถอนเสำส่งสัญญำณโทรศัพท์ และร้องเรียนว่ำเทศบำลเมืองตะพำนหินไม่ท ำประชำพิจำรณ์<br />

ก่อนกำรอนุมัติให้ติดตั้งเสำสัญญำณโทรศัพท์เพื่อน ำข้อมูลมำประกอบ กำรพิจำรณำแก้ไขปัญหำตำมข้อร้องเรียน<br />

ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยงำนของรัฐได้น ำโครงกำรของรัฐมำเผยแพร่ในระบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ำย<br />

สำรสนเทศกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนทั้งสิ้น จ ำนวน 2,683 โครงกำร และได้รับกำรตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 2,683 โครงกำร คิด<br />

เป็นร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561)


44<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

4 งบประมาณ พ.ศ. 2561<br />

ภารกิจตามแผนปฏิบัติการประจ าปี<br />

4.1 โครงการอ านวยการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)<br />

Government Easy Contact Center<br />

นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)ได้มีนโยบำย<br />

ในครำวกำรประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2558<br />

ให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสำหกิจ ด ำเนินกำร จัด<br />

ให้มีศูนย์รำชกำรสะดวก หรือ Government Easy Contact<br />

Center ชื่อย่อว่ำ “GECC” เพื่อท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำและ<br />

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ที่มำขอรับบริกำรอย่ำงมี<br />

ประสิทธิภำพและสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ประชำชน ต่อกำร<br />

ให้บริกำรจำกหน่วยงำนของรัฐ โดยนำยกรัฐมนตรีได้มีค ำสั่ง<br />

แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์รำชกำรสะดวกขึ้น โดย<br />

เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2559 ในวันข้ำรำชกำรพลเรือนได้<br />

มอบหมำยให้รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) เป็น<br />

ประธำนในพิธีเปิดตรำศูนย์รำชกำรสะดวก โดยในปี พ.ศ.<br />

2561 มีหน่วยงำนของรัฐที่สมัครขอรับ กำรรับรองมำตรฐำน<br />

กำรให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวก จ ำนวนทั้งสิ้น 541<br />

ศูนย์ และผ่ำนกำรคัดกรองเอกสำรเบื้องต้น จ ำนวนทั้งสิ้น<br />

498 ศูนย์ ในกำรนี้ รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม)<br />

ประธำนกรรมกำรได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร ตรวจ<br />

ประเมินมำตรฐำนศูนย์รำชกำรสะดวก จ ำนวน 15 คณะ ท ำ<br />

หน้ำที่ตรวจประเมินมำตรฐำนหน่วยงำน ที่สมัครขอรับกำร<br />

รับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรศูนย์รำชกำรสะดวก รวมถึง<br />

กำรตรวจประเมินกำรรักษำมำตรฐำนของหน่วยงำนที่ได้รับ<br />

กำรรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวก<br />

ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินที่คณะกรรมกำร<br />

อ ำนวยกำรศูนย์รำชกำรสะดวกก ำหนด และในครำวกำร<br />

ประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16<br />

สิงหำคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติให้กำรรับรองมำตรฐำน กำร<br />

ให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวก จ ำนวน 385 ศูนย์ ซึ่งกำร<br />

รับรองมำตรฐำนนี้ให้มีระยะเวลำ 3 ปี ทั้งนี้ มีหน่วยงำนที่<br />

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจ ำแนกได้ตำมประเภทของ<br />

หน่วยงำน ดังนี้<br />

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา<br />

นายกรัฐมนตรี


ANNUAL REPORT 2018<br />

45<br />

ในกำรนี้ รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) ได้เป็นประธำนในพิธีมอบโล่และตรำรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรของ<br />

ศูนย์รำชกำรสะดวก (GECC) ประจ ำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยำยน 2561 ณ ห้องประชุมวำยุภักษ์ 3 และ 4 โรงแรมเซ็นทำรำ<br />

บำยเซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้แก่หน่วยงำนที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนศูนย์รำชกำรสะดวกประจ ำปี พ.ศ.<br />

2561 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนของรัฐที่มีกำรให้บริกำรด้วยควำม “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย”<br />

ตำมนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี<br />

ที่<br />

ประเภทของหน่วยงาน<br />

ศูนย์<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

14.<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 166<br />

การประปาส่วนภูมิภาค 51<br />

ศูนย์สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 26<br />

ส านักงานขนส่งจังหวัด 47<br />

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 25<br />

โรงพยาบาล 10<br />

ส านักงานที่ดิน 12<br />

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 4<br />

ส านักงานสรรพสามิต 11<br />

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 7<br />

หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค 3<br />

เทศบาลนคร 1<br />

ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร 9<br />

สถานีรถไฟ 8<br />

อ าเภอ 1<br />

กระทรวง/กรม 3<br />

อื่นๆ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 1<br />

รวม 385<br />

ปัจจุบันมีหน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวกและได้มอบโล่พร้อมตรำสัญลักษณ์<br />

ศูนย์รำชกำรสะดวก จ ำนวน 668 ศูนย์ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรฯ จะได้มีกำรก ำกับและติดตำมกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถรักษำ<br />

มำตรฐำนกำรให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่องต่อไป


46<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

4.2 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point)<br />

Contact Point<br />

เครือข่ายผู้ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ศูนย์บริการประชาชน ได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์เครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนเรื่องรำวร้องทุกข์ (Contact Point)<br />

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 2 ครั้ง ซึ่งก ำหนดด ำเนินกำรในระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560 –มีนำคม 2561 ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร และ<br />

พื้นที่ต่ำงจังหวัด โดยกลุ่มเป้ำหมำย เป็นเครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนเรื่องรำวร้องทุกข์จำกส่วนรำชกำรระดับกระทรวง กรม จังหวัด รัฐวิสำหกิจ และ<br />

หน่วยงำนอิสระทั่วประเทศ และผู้ปฏิบัติงำนเรื่องรำวร้องทุกข์ของศูนย์บริกำรประชำชน จ ำนวนประมำณ 200 คน (ครั้งละประมำณ 100 คน)<br />

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรเรื่องรำวร้องทุกข์และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงส่วนรำชกำรผู้ร่วมเป็นเครือข่ำยในกำร<br />

ด ำเนินกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ (Contact Point) ทั้งนี้ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ<br />

4.2.1 ศูนย์บริการประชาชนได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์<br />

เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) จ านวน 2 ครั้ง<br />

เรียบร้อยแล้ว โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม<br />

ดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี<br />

และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท<br />

แอนด์ สปา อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมี<br />

ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งที่ 1 จ านวนทั้งสิ้น 123 คน และครั้งที่ 2 จ านวน<br />

ทั้งสิ้น 121 คน ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีกิจกรรมส าคัญ ดังนี้<br />

ครั้งที่ 1<br />

ครั้งที่ 2<br />

Contact Point 2561 Contact Point 2561<br />

โรงแรม ดี วำรี ดีว่ำ นำน่ำ แก่งกระจำน<br />

อ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี<br />

โรงแรม ไอธำรำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ<br />

อ ำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี<br />

รองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยสมพำศ นิลพันธ์) เป็นประธำนเปิดโครงกำรฯ พร้อมมอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ ดังนี้<br />

จิตบริกำร 10 ประกำร<br />

1. ยิ้มแย้มแจ่มใส<br />

2. เต็มใจช่วยเหลือ<br />

3. ไม่เบื่อค ำถำม<br />

4. ฟังควำมครบถ้วน<br />

5. รีบด่วนบริกำร<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

อ่อนหวำนน่ำรัก<br />

ไม่สักแต่ท ำ<br />

น้ ำค ำไพเรำะ<br />

เหมำะสมสถำนที่<br />

ไม่มีนอก ไม่มีใน<br />

ระดับ 1<br />

ระดับ 2<br />

ระดับ 3<br />

ระดับ 4<br />

เรื่อง "กำรสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์"<br />

น ำเสนอควำมช ำนำญงำนต่อลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร มีองค์ควำมรู้ชี้แจงให้<br />

ผู้ร้องทุกข์เข้ำใจในขั้นตอนกำรแก้ไขปัญหำ<br />

กำรมีจิตใจให้บริกำรประชำชน (Service Mind) เอำประชำชนเป็น<br />

ศูนย์กลำงในกำรท ำงำน<br />

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์/ภำคีเครือข่ำย (Relationship) กับหน่วยงำน<br />

ทั้งภำยในและภำยนอก<br />

มีจิตใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อยำกช่วยแก้ไขปัญหำให้แก่ประชำชน<br />

ซึ่งหลักในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจนี้ จะท ำให้มีควำมสุขในกำรท ำงำน<br />

และงำนเกิดควำมรำบรื่น


ANNUAL REPORT 2018<br />

47<br />

เรื่อง “การท างานที่รวดเร็วตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560”<br />

ความล่าช้าคือความอยุติธรรม ท าอย่างไรให้ความรวดเร็ว เป็นรูปธรรม” ประกอบด้วย ดังนี้<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

ต้องก ำหนดมำตรฐำนกำรท ำงำน (กำรประกันคุณภำพกำรบริกำร<br />

ประชำชน/ กำรก ำหนดเวลำในกำรท ำงำน)<br />

ต้องพัฒนำระบบกำรท ำงำน (กำรเชื่อมโยงระบบกำรท ำงำน/ข้อมูล/<br />

ศูนย์บริกำรร่วม/เว็บกลำง/ฯลฯ)<br />

ต้องสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรในกำรให้บริกำร<br />

หลักการให้บริการ<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

Easier ให้มีขั้นตอนที่ง่ำยสะดวกต่อประชำชน<br />

Faster ระยะเวลำบริกำรที่รวดเร็ว หรือต้องก ำหนด<br />

ระยะเวลำแล้วแจ้งให้ประชำชนทรำบอย่ำงชัดเจน<br />

Cheaper ไม่มีค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำใช้จ่ำยน้อย<br />

Smarter ต้องพัฒนำหรือรูปแบบกำรให้บริกำร<br />

ที่ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง<br />

หลักคุณธรรม 4 ประกำรที่พึงประสงค์ตำมมติ คณะรัฐมนตรี<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

พอเพียง : พอประมำณ พอดี พอควร<br />

วินัย : ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ปฏิบัติ<br />

สุจริต : ชื่อตรง ยึดมั่น ควำมถูกต้อง<br />

จิตอำสำ : จิตใจเสียสละท ำเพื่อส่วนรวม ไม่ดูดำย


48<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

4.2.2 การบรรยายให้ความรู้ประกอบด้วย หัวข้อ “จิตวิทยาในการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์”โดยนายปรัชญา ปิยะมโนธรรม วิทยากร<br />

จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง และการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ย” โดยนายชลัท ประเทืองรัตนา วิทยากร<br />

จากสถาบันพระปกเกล้า<br />

4.2.3 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตร “การประสานความร่วมมือและสานสร้างสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์”<br />

ณ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวิทยากรน าโดย นายอุดม วงศ์หอม และคณะ และจากกิจกรรมดังกล่าว สามารถสร้างความร่วมมือ<br />

และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) อันเป็นการบรรลุเป้าหมายประการหนึ่ง<br />

ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ANNUAL REPORT 2018<br />

49<br />

4.2.4 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์จากเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานต่าง ๆ<br />

ได้แสดงความคิดเห็น และสะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้<br />

ถึงปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ของแต่ละหน่วยงาน<br />

ให้มีประสิทธิภาพ เช่น จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งข้อมูลขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ตรวจสอบอ านาจ<br />

หน้าที่/ภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และการรายงานผล ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน<br />

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก ากับติดตามเรื่องร้องทุกข์และร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้หน่วยงานก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์<br />

ในการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และรายงานผล เป็นต้น<br />

4.2.5 ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ในอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เกิดขึ้นจาก<br />

ความเอาพระทัยใส่ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรง มีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม<br />

ให้ประสบความส าเร็จ และสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย<br />

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามทฤษฎีการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9


50<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

4.2.6 การประเมินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<br />

จากผู้เข้าร่วมโครงการ ตามเกณฑ์การประเมินของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ทั้ง 2 ครั้ง มีผู้ตอบแบบสอบถาม รวมจ านวน<br />

170 ราย พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) มีความพึงพอใจ<br />

อยู่ในระดับมาก โดยรวมเฉลี่ย 4.45 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) หรือคิดเป็นร้อยละ 89.00 โดยประเด็นที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจ<br />

สูงสุด ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ รองลงมา คือ ประเด็นการประสานงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการ และประเด็นวิทยากร<br />

ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามล าดับ นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความคิดเห็นให้มีการจัดการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการ<br />

รับเรื่องร้องทุกข์/การสื่อสารกับผู้ร้องมากที่สุด รองลงมาได้แก่ หลักสูตรด้านจิตวิทยาในการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์<br />

และหลักสูตรความรู้ด้านกฎหมายระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ ในการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอให้ขยาย<br />

ระยะเวลาการด าเนินโครงการเพิ่มขึ้น และขยายกลุ่มเป้าหมายโครงการเป็นระดับผู้บริหารของหน่วยงานด้วย


ANNUAL REPORT 2018<br />

51<br />

4.3 โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน)<br />

ศูนย์บริการประชาชนได้ด าเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม<br />

2561 ณ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 212 คน ณ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี<br />

รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานในการเปิดโครงการ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหา<br />

เรื่องราวร้องทุกข์ตามหลักธรรมาภิบาล” พร้อมทั้งการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ภายใต้บริบทการด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ และได้สร้างความสัมพันธ์อันดี<br />

ต่อกันผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “การจัดท าแนวกันไฟ” ณ ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี<br />

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้อง<br />

ทุกข์ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนประชาชนใน 4 อ าเภอ คืออ าเภออู่ทอง อ าเภอสองพี่น้อง อ าเภอบางปลาม้า<br />

และอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งมีกิจกรรมสรุปได้ดังนี้<br />

4.3.1 รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานในการเปิดโครงการ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวทาง<br />

การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ตามหลักธรรมาภิบาล” พร้อมทั้งการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน<br />

เรื่องราวร้องทุกข์ ภายใต้บริบทการด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ<br />

และได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “การจัดท าแนวกันไฟ” ณ ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อ าเภออู่ทอง<br />

จังหวัดสุพรรณบุรี สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้


52<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ตามหลักธรรมาภิบาล นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายและมอบหมายให้ ส านักงานปลัด<br />

ส านักนายกรัฐมนตรีบูรณาการร่วมกับศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน<br />

ที่มีมาถึง นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการประสานงานเพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน<br />

เข้าสู่กระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล<br />

ได้ให้ความส าคัญกับภารกิจการบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยุ่งยากซับซ้อนให้สามารถยุติปัญหาได้<br />

อย่างรวดเร็วและมีความพึงพอใจ ส าหรับภารกิจในการสร้างธรรมาภิบาลของการบริหารงานภาครัฐ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ยังมีหน่วยงานในสังกัดซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสนับสนุนการด าเนินงานของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด<br />

ซึ่งมีผู้ตรวจราชการเป็นประธานในการสอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในจังหวัด และให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม<br />

หลักธรรมาภิบาล และการสร้างความโปร่งใสตามสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการข้อมูล<br />

ข่าวสารของราชการด้วย<br />

การด าเนินการตามภารกิจของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี นั้น ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ยึดหลักคุณธรรม<br />

4 ประการ ของ นายกรัฐมนตรีส าหรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรม<br />

สร้างความสัมพันธ์ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย<br />

แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ในระดับจังหวัด<br />

และท้องถิ่น เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกัน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “การจัดท า<br />

แนวกันไฟ” ณ ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนประมาณ 200 คน<br />

ประกอบด้วย ผู้แทนศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ รวมทั้งตัวแทนประชาชน<br />

จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี


ANNUAL REPORT 2018<br />

53<br />

4.3.2 การอภิปราย เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใต้บริบทการด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเข้าใจ<br />

เข้าถึง พัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ” โดย นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน ผู้แทนส านักงาน<br />

คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทน ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี สรุปได้ ดังนี้<br />

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจะด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ที่มีผู้ยื่นค าร้องต่อ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี<br />

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงของประเทศ โดยกระบวนการท างานของศูนย์ฯ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้ว<br />

ก็จะด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ หรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ<br />

กฎหมายและการด าเนินคดี ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ แก้ไขปัญหา/อ านวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาชุมนุมร้องเรียน และด าเนินการ<br />

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และระเบียบส านัก<br />

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ปัจจุบันประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทาง<br />

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 5 ช่องทาง ภายใต้ชื่อ 1111 นอกจากนี้ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ส านักงานปลัดส านัก<br />

นายกรัฐมนตรี ก็ได้จัดจุดรับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าเพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้วย<br />

ส าหรับแนวทางในการจัดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ของส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง<br />

ส่วนท้องถิ่น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค าร้องทุกข์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาค าร้องทุกข์ ถ้าอยู่ในอ านาจหน้าที่<br />

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็ว แต่ถ้าไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ องค์กร<br />

ปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการส่งค าร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการต่อไป โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br />

อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามสมควร และติดตามผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่า<br />

จะได้ข้อยุติ<br />

แนวทางการแก้ไขปัญหาของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด จะด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์ ประสานงาน<br />

โดยปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์บริการประชาชนและศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับ<br />

ความเดือดร้อน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และท้องถิ่น


54<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

4.3.3 กิจกรรมและการบรรยายเรื่อง “ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดท าแนวกันไฟ ก่อนป่าไม้จะหมดไปกับอัคคีภัย” โดย นายประเสริฐ<br />

ม่วงอยู่ ป่าไม้ จังหวัดสุพรรณบุรี และท ากิจกรรมสาธารณะคืนประโยชน์สู่ชุมชนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน<br />

ในพื้นที่ ด้วยการ “จัดท าแนวกันไฟ” ณ ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี<br />

4.3.4 ผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการฯ จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน<br />

200 คน มีผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ จ านวนรวมทั้งสิ้น 147 คน คิดเป็นร้อยละ 73.50 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด พบว่า<br />

ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ และความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ<br />

ในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 62.60 รวมทั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสร้าง<br />

ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 85.70 ซึ่งการด าเนินโครงการฯ ได้รับผลส าเร็จ<br />

ตามที่คาดหวัง กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการต่าง ๆ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และผู้รับบริการได้รับ<br />

ทราบข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของภาครัฐในกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนมากขึ้น


ANNUAL REPORT 2018<br />

55<br />

4.4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ<br />

ศูนย์บริการประชาชนได้คัดเลือกประเด็นเรื่องที่จะน ามาด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กรณีราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 8<br />

บ้านแม่กุ ต าบลแม่กุ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นควัน เสียงดังรบกวน และน้ าเน่าเสีย ซึ่งเกิด จาก<br />

การประกอบการเผาขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ บริษัท จีเนียส เอ็นเนอร์จี้ จ ากัด มาด าเนินโครงการฯ เนื่องจากกรณีดังกล่าวก่อให้เกิด<br />

ผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง รวมทั้งกระทบต่อสิ่งแวดล้อม<br />

เมื่อวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้ลงพื้นที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริง<br />

ประกอบการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและช่องทางในการให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบ<br />

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br />

ในการนี้ รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้เห็นชอบหลักการให้ศูนย์บริการประชาชนด าเนินโครงการส่งเสริม<br />

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรชุมชนแม่กุ ต าบลแม่กุ อ าเภอแม่สอด<br />

จังหวัดตาก ที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์บริการประชาชนได้รวบรวมรายชื่อตัวแทน<br />

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้แทนส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาเป็นข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน<br />

เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ก าหนดช่องทาง/กระบวนการรับฟังความคิดเห็น<br />

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 135/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และค าสั่ง ที่ 171/2561<br />

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ กรณีการแก้ไขปัญหา<br />

ความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ชุมชนแม่กุ ต าบลแม่กุ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยปลัดส านัก<br />

นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานกรรมการ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก<br />

(นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์) เป็นรองประธานกรรมการ มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ผู้แทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ<br />

ผู้แทนผู้ประกอบการ ร่วมเป็นกรรมการ และมีผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชนเป็นกรรมการและเลขานุการ<br />

ศูนย์บริการประชาชนในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน<br />

ในการบริหารราชการฯ สรุปได้ดังนี้<br />

4.4.1 การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูล จัดท าสรุปข้อมูลข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข<br />

ปัญหาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย (ภาคประชาชน/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่<br />

- การตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูล และจัดท าสรุปข้อมูลข้อเท็จจริง กับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา โดยในส่วน<br />

ของภาคประชาชนใช้วิธีการสุ่มสัมภาษณ์เป็นครัวเรือน ภาคผู้ประกอบการใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการ<br />

หารืออย่างไม่เป็นทางการและตอบแบบสอบถาม เมื่อวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561<br />

- การจัดท าร่างข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ของภาคประชาชน<br />

และภาคผู้ประกอบการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน<br />

และภาคผู้ประกอบการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่<br />

ชุมชนแม่กุ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561


56<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

4.4.2 รวบรวมข้อคิดเห็นจากการลงพื้นที่ตามข้อ 4.3.1 มาจัดท าข้อเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ<br />

บริหารราชการฯ พิจารณา ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยมีรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

(นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ<br />

จากโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ชุมชนแม่กุ และมีมติ ดังนี้<br />

- ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท จีเนียส เอ็นเนอร์จี้ จ ากัด ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการประกอบกิจการ<br />

ของโรงไฟฟ้าขยะฯ ให้เป็นไปตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด<br />

- ขอความร่วมมือส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเร่งตอบข้อหารือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใน 2 สัปดาห์<br />

กรณีผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กใช้ชีวมวลเป็นพลังงานเสริม ไม่เกินร้อยละ 25<br />

- ให้บริษัท จีเนียส เอ็นเนอร์จี้ จ ากัด จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารตามความเห็นของกรรมการผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ให้ส านักงาน<br />

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561 เพื่อเป็นข้อมูลให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา<br />

ผลกระทบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแม่กุ<br />

- กรณีปัญหาข้าวแห้งตายในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าแม่กุ จ านวนประมาณ 500 ไร่ เห็นควรขอความอนุเคราะห์ให้กรมควบคุม<br />

มลพิษตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่นาข้าวโดยรอบโรงไฟฟ้าขยะแม่กุ<br />

ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยได้มีหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้<br />

1) บริษัท จีเนียส เอ็นเนอร์จี้ จ ากัด เพื่อขอความร่วมมือให้จัดท าข้อมูลหรือน าส่งเอกสารตามความเห็นของกรรมการผู้แทน<br />

หน่วยงานต่าง ๆ<br />

2) กรมควบคุมมลพิษ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่นาข้าวโดยรอบโรงไฟฟ้าขยะ จ านวนประมาณ<br />

500 ไร่<br />

3) จังหวัดตาก ในฐานะหน่วยงานในพื้นที่เพื่อทราบการด าเนินการ<br />

ทั้งนี้ เมื่อบริษัท จีเนียส เอ็นเนอร์จี้ จ ากัด ได้น าส่งข้อมูลหรือน าส่งเอกสารตามความเห็นของกรรมการผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ<br />

ให้ศูนย์บริการประชาชนทราบแล้ว จะได้น าส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม<br />

ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาผลกระทบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแม่กุต่อไป


ANNUAL REPORT 2018<br />

57<br />

ทั้งนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การด าเนินการกรณีการแก้ไขปัญหาผลกระทบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแม่กุ<br />

ผ่านช่องทาง Facebook ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และช่องทางเว็บไซต์ส านักงาน ปลัด<br />

ส านักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th และได้น าเรียนปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบสรุปความคืบหน้าผลการด าเนินการ<br />

ของคณะกรรมการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561<br />

4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว<br />

การสร้างเครือข่ายด้านการประสานมวลชน จะท าให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของมวลชนและองค์กรประชาชน ในทุกพื้นที่<br />

ทั่วประเทศด้วยการประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ<br />

ประสานมวลชนและการข่าวขึ้น โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดรูปแบบการรายงานข่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการเปิด<br />

โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประสานมวลชนและองค์กรประชาชน ได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ<br />

เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและองค์กรประชาชนที่เดินทางมา<br />

ร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ณ ท าเนียบรัฐบาล<br />

รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้อนุมัติให้ศูนย์บริการประชาชน ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา<br />

เครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว โดยด าเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

และโรงแรมเทวัญดารา บีช วิลลา กุยบุรี ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์บริการประชาชน ได้ด าเนิน<br />

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 99 คน<br />

ในการนี้ มีผลการด าเนินโครงการฯ สรุปได้ดังนี้<br />

4.5.1 เมื่อวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์บริการประชาชนได้ด าเนินโครงการส่งเสริม<br />

และพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลลา กุยบุรี ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมือง<br />

ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้กล่าวเปิดโครงการฯ และมอบ<br />

แนวทางการด าเนินงานด้านการประสานมวลชนและการข่าว พร้อมกับบรรยายหลักการท างานที่ส าคัญ ดังนี้<br />

1) การด าเนินงานอย่างรวดเร็วตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเข้าใจสิทธิ<br />

ของประชาชนและชุมชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ตามมาตรา 41 43 68 และ 76 ในเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งผล<br />

การพิจารณาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ<br />

และได้รับความสะดวกในการให้บริการจากภาครัฐ<br />

2) การพัฒนาระบบการท างานแบบเชื่อมโยงกัน<br />

3) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักความสะดวก 4 ข้อ ได้แก่<br />

3.1) Easier กระบวนการต้องออกแบบให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าใจได้ง่าย<br />

3.2) Faster การให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วหรือแจ้งระยะเวลาที่ชัดเจนให้ประชาชนทราบ<br />

3.3) Cheaper ไม่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือสร้างภาระแก่ประชาชน<br />

3.4) Smarter พัฒนาระบบการท างานให้ทันสมัย<br />

4) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ ด าเนินการและรับทราบ<br />

ผลการปฏิบัติงาน<br />

5) ข้อคิดกระบวนการท างานด้วยหลัก 3 P ได้แก่ Purpose : วัตถุประสงค์ในการท างานต้องชัดเจน Process :<br />

กระบวนการท างานต้องจัดล าดับความส าคัญการท างาน โดยมีแผนงาน Public : การท างานต้องได้รับความเห็นชอบจากภาค<br />

ประชาสังคม


58<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

4.5.2 การบรรยายหัวข้อเรื่อง “การดูแลกลุ่มมวลชนตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558” โดย พ.ต.ท. สถิตย์<br />

วิชัยกุล รองผู้ก ากับการ กลุ่มงานความมั่นคง ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ดังนี้<br />

(1) น าเสนอหลักวิชาการ แนวคิด ความเป็นมาของการชุมนุมสาธารณะ<br />

(2) เปรียบเทียบกฎหมายการชุมนุมสาธารณะในต่างประเทศ และวิธีการจัดการชุมนุมสาธารณะ<br />

(3) อธิบายสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558<br />

4.5.3 การบรรยายหัวข้อเรื่อง“การจัดการความขัดแย้ง” โดย พล.ต.ต. ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รองผู้บัญชาการศึกษา 3<br />

กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สรุปได้ดังนี้<br />

อธิบายทฤษฎีด้านจิตวิทยาความขัดแย้งกลยุทธ์การจัดการความขัดแย้ง กรณีการชุมนุมประท้วง น าเสนอประสบการณ์จริง<br />

ในการจัดการความขัดแย้งกรณีการชุมนุมประท้วงที่ประสบความส าเร็จ และล้มเหลว รวมทั้งแนะน าแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มี<br />

ส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติในการจัดการความขัดแย้งในกรณีที่มีเหตุทะเลาะเบาะ<br />

แว้งโดยสมมุติสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน<br />

4.5.4 การสัมมนาการสร้างเครือข่ายสายข่าวเพื่อรองรับการท างานของศูนย์บริการประชาชนในอนาคต สรุปได้ดังนี้<br />

1) การบรรยายการท างานของศูนย์บริการประชาชน ในปัจจุบัน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน(นางมาลินี ภาวิไล)<br />

- กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของศูนย์บริการประชาชนช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ และขั้นตอน การให้บริการรวมทั้ง<br />

การประมวลผลการรับเรื่องร้องทุกข์และการรายงานผลกราบเรียนนายกรัฐมนตรี น าเสนอ คณะรัฐมนตรี ตลอดจนการขอความร่วมมือ<br />

จากผู้แทนหน่วยงานที่มาร่วมให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน 1111 ตระหนักถึงอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบต่องานการให้บริการ<br />

ประชาชน เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ


ANNUAL REPORT 2018<br />

59<br />

2) การบรรยายทิศทางอนาคตความคาดหวังต่อการให้บริการที่เป็นเลิศของศูนย์บริการประชาชน โดยผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน<br />

(นายอิทธิพล ช่างกลึงดี)<br />

- กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ผู้แทนทุกกระทรวงมาร่วมให้บริการในลักษณะจุดบริการเบ็ดเสร็จ<br />

(One Stop Service) และพัฒนากระบวนการท างานใน 4 มิติ ได้แก่<br />

(1) การปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552<br />

(2) กระบวนการท างานและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน<br />

(3) การพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อรวมฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ทั้งประเทศและพัฒนาการให้บริการ<br />

ประชาชนตามหลักเกณฑ์ของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)<br />

(4) การพัฒนาคนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและผู้แทนกระทรวงที่มาให้บริการ<br />

ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลในการนี้ ในอนาคตศูนย์บริการประชาชน จะพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ลักษณะ ได้แก่<br />

รูปแบบแรก บูรณาการทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ได้รับการด าเนินการโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชน<br />

ได้รับประโยชน์มากที่สุด รูปแบบที่สอง เร่งรัดด าเนินการของหน่วยงานที่ได้มีการประสานส่งเรื่องไปแล้ว รูปแบบที่สาม รายงานแจ้งความ<br />

คืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างรวดเร็ว และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง<br />

4.5.5 ศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมการสัมมนา<br />

เข้ารับฟังการบรรยายเรียนรู้กระบวนการผลิตผลผลิตทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการฯ<br />

เกิดจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงซื้อที่ดินจากราษฎร พื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ าหนองเสือ<br />

บ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ 5 ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาปีพ.ศ. 2552 ทรงซื้อที่ดินแปลงติดกันเพิ่มอีก<br />

จ านวน 130 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 250 ไร่ และทรงมีด าริให้ท าเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่<br />

จังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ เช่น พืชผักสวนครัว นาข้าวสวนไม้ดอกผล ยางพารา มะพร้าว สับปะรด พืชไร่ ฯลฯ<br />

4.6 โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์บริการประชาชนได้ด าเนินโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน พ.ศ.<br />

2561 ประกอบด้วยหัวข้อการอบรม ดังนี้<br />

4.6.1 หลักสูตร : การแก้ไขปัญหาที่ดินในมิติของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) เมื่อวันที่ 19 มกราคม<br />

2561 ได้จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ<br />

ประชาชนเกี่ยวกับประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะมาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ<br />

เรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ และเรื่อง ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ<br />

อ่านภาพถ่ายทางอากาศ เป็นต้น


60<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

4.6.2 หลักสูตร : แนวทางการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะ<br />

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน มาบรรยายให้<br />

ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้า ขยะ<br />

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งมีแนวโน้มที่ประชาชนจะยื่นเรื่องร้องทุกข์<br />

ในกรณีดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น<br />

4.6.3 หลักสูตร : เทคนิคการร่างหนังสือราชการ<br />

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ได้จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรจากส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มาบรรยายให้<br />

ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ การศึกษาเรื่อง การจับประเด็นของเรื่อง การย่อเรื่อง เป็นต้น<br />

เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง กระชับ และสามารถร่างเอกสารได้อย่างมีหลักเกณฑ์<br />

4.6.4 หลักสูตร : เทคนิคและจิตวิทยาในการรับผู้ร้อง<br />

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรจากกองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มาบรรยายให้<br />

ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง กลยุทธ์การจัดการ การแก้ไขปัญหาการชุมนุมประท้วง เป็นต้น<br />

เพื่อให้มีทักษะ และวิธีการในการรับและเจรจากับผู้ร้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขสถานการณ์ในระหว่างการเจรจา<br />

กับผู้ร้องได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที


ANNUAL REPORT 2018<br />

61<br />

4.6.5 หลักสูตร : โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<br />

เมื่อวันที่ 6 –9 กันยายน 2561 ได้จัดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ<br />

พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดเชียงราย โดยได้เชิญรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ<br />

และมอบแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และจัดให้มีการบรรยายหัวข้อ “มาตรฐาน<br />

การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)” โดยผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน<br />

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งได้ศึกษาดูงาน<br />

ณ ส านักงานขนส่งจังหวัดตาก และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า มีผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบ<br />

ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรมฯ ในแต่ละหลักสูตร ดังนี้<br />

1. หลักสูตร : การแก้ไขปัญหาที่ดินในมิติของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) มีผู้ผ่านการทดสอบ จ านวน<br />

43 คน จาก 43 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100<br />

2. หลักสูตร “แนวทางการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะ” มีผู้ผ่านการทดสอบ จ านวน 42 คน<br />

จาก 42 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100<br />

3. หลักสูตร : เทคนิคการร่างหนังสือราชการ มีผู้ผ่านการทดสอบ จ านวน 41 คน จาก 41 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100<br />

4. หลักสูตร : เทคนิคและจิตวิทยาในการรับผู้ร้อง มีผู้ผ่านการทดสอบจ านวน 17 คน จาก 20 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 70


62<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

4.7 โครงการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์<br />

การส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับริการและผู้มีส่วนได้<br />

ส่วนเสียที่มีต่อการประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน<br />

ศูนย์บริการประชาชนจัดท าแผนงานการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการ<br />

ประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<br />

และได้ออกแบบเครื่องมือส ารวจความพึงพอใจและได้เริ่มทอดแบบสอบถาม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561<br />

และจากการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของศูนย์บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<br />

มีผลการส ารวจ ดังนี้<br />

4.7.1 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ความเชื่อมั่นและไม่เชื่อมั่นของผู้รับบริการผ่านช่องทางจุดบริการประชาชน<br />

1111 และตู้ ปณ. 1111/ไปรษณีย์/โทรสาร มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการให้บริการของศูนย์บริการประชาชน ร้อยละ 70.20<br />

และความเชื่อมั่น ร้อยละ 70.00<br />

ตารางแสดงความพึงพอใจและความเชื่อมั่น<br />

ผลการส ารวจ (ปีงบประมาณ)<br />

ช่องทาง<br />

ประเด็น<br />

ปีงบประมาณ พ.ศ.<br />

2561<br />

คะแนน<br />

(เต็ม 5)<br />

ร้อยละ<br />

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560<br />

คะแนน<br />

(เต็ม 5)<br />

ร้อยละ<br />

ผลต่าง<br />

คะแนน<br />

เพิ่ม/(ลด)<br />

- จุดบริการประชาชน<br />

1111<br />

- ตู้ ปณ. 1111/<br />

ไปรษณีย์/โทรสาร<br />

ค่าเฉลี่ยรวม<br />

2 ช่องทาง<br />

ความพึงพอใจ 3.39 67.80 3.48 69.60 (0.09)<br />

ความเชื่อมั่น 3.33 66.60 3.30 66.00 0.03<br />

ความพึงพอใจ 3.62 72.40 3.63 72.60 (0.01)<br />

ความเชื่อมั่น 3.67 73.40 3.39 67.80 0.28<br />

ความพึงพอใจ 3.51 70.20 3.55 71.00 (0.04)<br />

ความเชื่อมั่น 3.50 70.00 3.34 66.80 0.16


ANNUAL REPORT 2018<br />

63<br />

4.7.2 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการช่องทางโทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล 1111 (ส ารวจโดย บมจ. ทีโอที)<br />

ซึ่งมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.40<br />

ตารางแสดงความพึงพอใจและความเชื่อมั่น<br />

ช่องทาง<br />

ช่องทาง<br />

ผลการส ารวจ (ปีงบประมาณ)<br />

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560<br />

คะแนน (เต็ม<br />

5)<br />

ร้อยละ คะแนน (เต็ม 5) ร้อยละ<br />

ตารางแสดงความพึงพอใจและความเชื่อมั่น<br />

ผลการส ารวจ (ปีงบประมาณ)<br />

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560<br />

คะแนน (เต็ม 5) ร้อยละ คะแนน (เต็ม 5) ร้อยละ<br />

ผลต่าง<br />

คะแนน<br />

เพิ่ม/(ลด)<br />

1. การให้บริการของ 4.75 95.00 4.74 94.88 0.01<br />

พนักงานรับสาย<br />

2. ความสะดวกในการใช้ 4.78 95.60 4.80 95.90 (0.02)<br />

บริการ<br />

ค่าเฉลี่ยรวม 4.77 95.40 4.77 95.39 (0.00)<br />

4.7.3 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการช่องทางเว็บไซต์ www.1111.go.th และโมบายแอปพลิเคชัน PSC 1111<br />

ศบช. ได้ส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการเรื่องร้องทุกข์ช่องทาง ดังกล่าว ในรูปแบบอัตโนมัติ โดยแบ่งเป็นการส ารวจหลังรับบริการ<br />

ในคราวแรก และการส ารวจเมื่อเรื่องร้องทุกข์ปรากฏผลการด าเนินการ ดังนี้<br />

1) การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหลังการรับบริการในคราวแรก จ านวน 958 ราย พบว่า ผู้รับบริการมีความ<br />

พึงพอใจในประเด็นช่องทางการให้บริการร้องทุกข์ใช้งานง่าย และสะดวกมากที่สุด จ านวน 807 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.24<br />

2) การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเมื่อเรื่องร้องทุกข์ปรากฏผลการด าเนินการ จ านวน 612 ราย พบว่า ผู้รับบริการ<br />

มีความพึงพอใจในการใช้บริการโดยรวม มากที่สุด จ านวน 387 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.24<br />

4.7.4 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ความเชื่อมั่นและไม่เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประสานงาน<br />

และการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนพบว่า มีความพึงพอใจ ร้อยละ 75.80 และความเชื่อมั่น ร้อยละ 76.60<br />

ผลต่าง<br />

คะแนน<br />

เพิ่ม/(ลด)<br />

ความพึงพอใจ 3.79 75.80 3.87 77.40 (0.08)<br />

ความเชื่อมั่น 3.83 76.60 3.94 78.80 (0.11)


64<br />

ANNUAL REPORT 2018<br />

5 ภารกิจพิเศษ<br />

ได้ก าหนดให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา<br />

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ประจ าปีพุทธศักราช 2561 โดยก าหนดให้มีการจัด<br />

กิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ<br />

และเชิดชูสดุดีและกิจกรรมถวายพระราชกุศล โดยศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัด<br />

ส านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัด<br />

กิจกรรม รณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา<br />

ในส่วนกลาง<br />

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.<br />

โดยมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ร่วมกับข้าราชการ มหาวิทยาลัย และประชาชน<br />

ในบริเวณใกล้เคียงท าเนียบรัฐบาล ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร<br />

(ตั้งแต่ริมคลองเปรมประชากร หน้าท าเนียบรัฐบาล สะพานอรทัย ถึง สะพานศรีอยุธยา<br />

บริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร) และริมคลองผดุงกรุงเกษม<br />

(ตั้งแต่เทเวศร์ ถึง คลองมหานาค ตลาดโบ๊เบ๊) โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ท าความสะอาด<br />

ปรับภูมิทัศน์เขื่อนและคลองตัดแต่งกิ่งไม้และปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ท าความสะอาด<br />

ทางเท้าและถนนนครปฐม ทาสีสะพานและขอบทางจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสาร<br />

ทาสีเสาไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนหลอดไฟที่ช ารุด เก็บขยะมูลฝอย เศษวัสดุเหลือใช้<br />

และซ่อมแซมทางเท้า<br />

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา<br />

นายกรัฐมนตรี


ANNUAL REPORT 2018<br />

65<br />

ส่วนที่<br />

4<br />

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นต่อนายกรัฐมนตรี<br />

รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ<br />

สรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้<br />

๑. สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน จ าแนกตามช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑<br />

และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ<br />

ล าดับที่ ช่องทางการติดต่อ จ านวนการติดต่อ (ครั้ง) ร้อยละ<br />

๑ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ๑๒๔,๐๖๒ 8๓.๖๙<br />

๒ ตู้ ปณ. ๑๑๑๑/ไปรษณีย์/โทรสาร ๑๐,๔๕๑ 7.๐๕<br />

๓ เว็บไซต์ (www.1111.go.th) ๕,๗๗๔ ๓.๙๐<br />

๔ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ๔,๒๖๐ ๒.๘๗<br />

๕ โมบายแอปพลิเคชัน PSC 1111 ๑,๖๖๔ ๑.๑๒<br />

๖ ตู้ ปณ. ๔๔๔ ๑,๔๘๙ ๑.๐๐<br />

๗ สายตรงไทยนิยม ๕๓๑ 0.๓๖<br />

๘ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ๑3 0.01<br />

รวมทั้งสิ้น ๑๔๘,๒๔๔ ๑๐๐.๐๐<br />

จากตารางแสดงสถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ<br />

พ.ศ. ๒๕๖๑ ประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๑๔๘,๒๔๔ ครั้ง<br />

โดยผ่านช่องทางสายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ มากที่สุด รองลงมา คือ ช่องทางตู้ ปณ. ๑๑๑๑/ไปรษณีย์/โทรสาร<br />

ช่องทางเว็บไซต์ (www.1111.go.th) ช่องทางจุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ โมบายแอปพลิเคชัน PSC 1111 ตู้ ปณ. ๔๔๔<br />

สายตรงไทยนิยม และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามล าดับ<br />

๒. สถิติ...


- ๒ -<br />

๒. สถิติเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น เรียงตามล าดับประเภทเรื่องหลักที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น<br />

มากที่สุด<br />

(จ านวนเรื่อง)<br />

สังคมและ<br />

สวัสดิการ<br />

การร้องเรียน<br />

กล่าวโทษ<br />

เจ้าหน้าที่<br />

ของรัฐ<br />

เศรษฐกิจ<br />

การเมือง<br />

การปกครอง<br />

กฎหมาย<br />

ทรัพยากร พ.ร.บ.<br />

ธรรมชาติและ อ านวย<br />

สิ่งแวดล้อม ความสะดวก<br />

(ประเภทเรื่อง)<br />

ล าดับที่ ประเภทเรื่อง จ านวนเรื่อง ร้องทุกข์<br />

เสนอความ<br />

คิดเห็น<br />

๑ สังคมและสวัสดิการ 49,574 41,680 7,894<br />

๒ การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9,214 8,862 352<br />

๓ เศรษฐกิจ 8,704 6,425 2,279<br />

๔ การเมือง-การปกครอง 8,164 2,369 5,795<br />

๕ กฎหมาย 5,464 2,928 2,536<br />

๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,983 2,360 623<br />

๗ พ.ร.บ. อ านวยความสะดวก 167 106 61<br />

รวมทั้งสิ้น 84,270 64,730 19,540<br />

ร้อยละ ๑๐๐ 7๖.๘๑ ๒๓.๑๙<br />

หมายเหตุ : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ขอใช้ช่องทาง ๑๑๑๑ ในการรับเรื่องร้องทุกข์<br />

จากประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต<br />

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ก าหนดประเภทเรื่องนี้ขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘<br />

๓ ผลการ...


- ๓ -<br />

๓. ผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น<br />

จากแผนภาพข้างต้น แสดงผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑<br />

จากจ านวนเรื่องทั้งหมด ๘๔,๒๗๐ เรื่อง ด าเนินการจนได้ข้อยุติ จ านวน ๗๕,๗๖๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๑<br />

และอยู่ระหว่างการด าเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๘,๕๐๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๙<br />

๔. ประเภทเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นมากที่สุด ๑๐ ล าดับแรก<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

ประเภทเรื่อง ประเภทเรื่อง<br />

(โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี้)<br />

1 เหตุเดือดร้อนร าคาญ - ขอให้แก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ<br />

จากมลภาวะทางเสียง กลิ่นเหม็น จากสถาน<br />

ประกอบการ สถานบันเทิง ร้านอาหาร<br />

บ้านเรือน วัยรุ่นมั่วสุม รวมกลุ่มแข่งขัน<br />

รถจักรยานยนต์ส่งเสียงดังรบกวน แรงงานต่างด้าว<br />

และสุนัขจรจัด<br />

- ขอให้จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจอด<br />

รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก<br />

รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) รถบัส รถตู้<br />

โดยสารปรับอากาศร่วมบริการกีดขวางการจราจร<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสินค้าและตั้ง<br />

/วางสิ่งของกีดขวางการจราจร<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด<br />

2 การเสนอความคิดเห็น<br />

เกี่ยวกับนโยบาย<br />

และโครงการของรัฐ<br />

- ขอให้เร่งติดตั้งและเปิดใช้บริการอุปกรณ์<br />

รับช าระบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (EDC)<br />

ส าหรับใช้รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนรถโดยสาร<br />

ประจ าทางสาธารณะ และในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ<br />

หรือร้านค้าชุมชนอื่น ๆ ในการช าระค่าเดินทาง<br />

และซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ตามโครงการ<br />

ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นการ<br />

ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน<br />

จ านวนเรื่อง ด าเนินการ<br />

จนได้ข้อยุติ<br />

อยู่ระหว่าง<br />

ด าเนินการ<br />

12,438 12,180 258<br />

5,374 4,880 494<br />

- ขอให้...


- ๔ -<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

ประเภทเรื่อง ประเภทเรื่อง<br />

(โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี้)<br />

- ขอให้เร่งจ่ายเงินตามโครงการส่งเสริมการ<br />

ปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ไร่ละ<br />

2,000 บาท และโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว<br />

ประจ าปี 2561 ไร่ละ 1,500 บาท<br />

- ขอให้ตรวจสอบการจ าหน่ายสินค้าเกินราคา<br />

ของร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าชุมชนอื่น ๆ<br />

ที่เข้าร่วมในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ<br />

แห่งรัฐ ประจ าปี 2560<br />

3 ไฟฟ้า - ขอให้แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง<br />

- ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง หม้อแปลง<br />

ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเสาไฟฟ้า<br />

- ขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า<br />

- ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจ า<br />

ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br />

4 บ่อนการพนัน แจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดบ่อน และเล่นการพนัน<br />

ประเภทไพ่ ไฮโล ตู้ม้า ตู้สล็อต บาคาร่า ถั่ว ไก่ชน<br />

โต๊ะสนุ๊กเกอร์ พนันทายผลฟุตบอล หวยจับยี่กี<br />

และสลากกินรวบ<br />

5 ยาเสพติด แจ้งเบาะแสการลักลอบจ าหน่าย และเสพยาเสพติด<br />

ประเภทยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา และใบกระท่อม<br />

6 หนี้สินนอกระบบ - แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบ<br />

โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด<br />

และถูกเจ้าหนี้ข่มขู่<br />

- ขอความช่วยเหลือน าหนี้สินนอกระบบเข้าสู่<br />

ระบบของธนาคาร<br />

- ขอความช่วยเหลือจัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ย<br />

ต่ าเพื่อน าไปช าระหนี้สินนอกระบบและเป็นทุน<br />

ประกอบอาชีพ<br />

7 ถนน - ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างถนน พื้นผิว<br />

ถนน สะพานกลับรถ บาทวิถี ตีเส้นแบ่งช่อง<br />

การจราจร ขยายช่องทางจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง<br />

ริมทาง และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจร<br />

8 โทรศัพท์ - ขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการทางโทรศัพท์<br />

ของส านักงานสรรพากรพื้นที่ ส านักงานขนส่ง<br />

จังหวัด ส านักงานที่ดินจังหวัด และหมายเลข<br />

สายด่วน 1506 ของส านักงานประกันสังคม<br />

- ขอชมเชยการให้บริการของพนักงานศูนย์บริการ<br />

ข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน หมายเลขสายด่วน<br />

1111 กด 2 และหมายเลขสายด่วน 1111 กด 0<br />

จ านวนเรื่อง ด าเนินการ<br />

จนได้ข้อยุติ<br />

อยู่ระหว่าง<br />

ด าเนินการ<br />

3,927 3,789 138<br />

3,285 3,204 81<br />

3,096 3,033 63<br />

2,819 2,536 283<br />

2,480 2,324 156<br />

2,286 2,252 34<br />

- ขอให้...


ล าดับ<br />

ที่<br />

ประเภทเรื่อง ประเภทเรื่อง<br />

(โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี้)<br />

- ๕ -<br />

- ขอให้ระบบการให้บริการสอบถามหมายเลข<br />

โทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)<br />

หมายเลขสายด่วน 1133 เปิดให้บริการ เนื่องจาก<br />

ขณะนี้อยู่ระหว่างการปิดปรับปรุง<br />

9 น้ าประปา - ขอให้แก้ไขปัญหาน้ าประปาไม่ไหล ไหลอ่อน<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาน้ าประปาไม่มีคุณภาพ<br />

มีลักษณะเป็นสีขุ่น<br />

- ขอให้ขยายเขตการให้บริการน้ าประปา<br />

- ขอให้ซ่อมแซมท่อน้ าประปา<br />

10 การเสนอและตรา<br />

กฎหมาย<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

ขอคัดค้านเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลอิสลาม<br />

ในประเทศไทย โดยประชาชนไม่เห็นด้วย<br />

เกี่ยวกับการจัดตั้งศาลดังกล่าว เนื่องจาก<br />

กฎหมายอิสลามไม่จ าเป็นต้องน ามาใช้<br />

ในประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีกฎหมาย<br />

และมีศาลท าหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีความ<br />

อยู่แล้ว<br />

จ านวนเรื่อง ด าเนินการ<br />

จนได้ข้อยุติ<br />

อยู่ระหว่าง<br />

ด าเนินการ<br />

2,148 2,079 69<br />

1,941 1,879 62<br />

จากตารางข้างต้นประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น ในประเภทเรื่องต่าง ๆ มากที่สุด ได้แก่<br />

เหตุเดือดร้อนร าคาญ รองลงมาคือ การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ ไฟฟ้า บ่อนการพนัน<br />

และยาเสพติด ตามล าดับ<br />

๕. สถิติเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นและผลการด าเนินการของหน่วยงาน (ไม่รวมองค์กรปกครอง<br />

ส่วนท้องถิ่นและจังหวัด) เรียงตามล าดับหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น<br />

มากที่สุด (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)<br />

กรม/ส านักงาน<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

รวมทั้งสิ้น ด าเนินการจนได้ข้อยุติ<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

วัตถุประสงค์การประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

1 กระทรวง 17,832 49.91 14,470 81.15 11,440 64.15 6,392 35.85<br />

1.1 กระทรวงการคลัง 2,977 8.33 2,638 88.61 2,082 69.94 895 30.06<br />

1.2 กระทรวงคมนาคม 2,230 6.24 2,050 91.93 1,930 86.55 300 13.45<br />

1.3 กระทรวงมหาดไทย 2,113 5.92 1,183 55.99 809 38.29 1,304 61.71<br />

(หมายเหตุ : เฉพาะในส่วน<br />

ของกรมส่งเสริม<br />

การปกครองท้องถิ่น<br />

มีจ านวน ๔๕๖ เรื่อง)<br />

1.4 กระทรวงแรงงาน 1,764 4.94 1,672 94.78 1,405 79.65 359 20.35<br />

1.5 กระทรวงสาธารณสุข 1,315 3.68 1,154 87.76 1,039 79.01 276 20.99<br />

1.6 กระทรวงศึกษาธิการ 1,224 3.42 922 75.33 742 60.62 482 39.38<br />

1.7 กระทรวงเกษตร<br />

และสหกรณ์<br />

1,183 3.31 816 68.98 497 42.01 686 57.99<br />

ร้อยละ<br />

๑.8 กระทรวง...


- ๖ -<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

กรม/ส านักงาน<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

รวมทั้งสิ้น ด าเนินการจนได้ข้อยุติ<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

วัตถุประสงค์การประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

1.8 กระทรวงพาณิชย์ 1,147 3.21 1,130 98.52 915 79.77 232 20.23<br />

1.9 กระทรวงยุติธรรม 738 2.065 367 49.73 202 27.37 536 72.63<br />

1.10 กระทรวงการพัฒนาสังคม 685 1.92 577 84.23 409 59.71 276 40.29<br />

และความมั่นคงของมนุษย์<br />

1.11 ส านักนายกรัฐมนตรี 609 1.70 533 87.52 367 60.26 242 39.74<br />

1.12 กระทรวงทรัพยากร 535 1.50 312 58.32 192 35.89 343 64.11<br />

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br />

1.13 กระทรวงกลาโหม 484 1.354 412 85.12 311 64.26 173 35.74<br />

1.14 กระทรวงพลังงาน 213 0.60 187 87.79 159 74.65 54 25.35<br />

1.15 กระทรวงอุตสาหกรรม 174 0.487 131 75.29 68 39.08 106 60.92<br />

1.16 กระทรวงดิจิทัล<br />

173 0.484 160 92.49 146 84.39 27 15.61<br />

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม<br />

1.17 กระทรวงวัฒนธรรม 106 0.297 100 94.34 81 76.42 25 23.58<br />

1.18 กระทรวงการต่างประเทศ 83 0.232 66 79.52 45 54.22 38 45.78<br />

1.19 กระทรวงการท่องเที่ยว 68 0.19 53 77.94 37 54.41 31 45.59<br />

และกีฬา<br />

1.20 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 11 0.031 7 63.64 4 36.36 7 63.64<br />

และเทคโนโลยี<br />

2 หน่วยงานอื่น 10,589 29.64 9,621 90.86 9,106 85.99 1,483 14.01<br />

2.1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 9,245 25.875 8,490 91.83 8,253 89.27 992 10.73<br />

2.2 ส านักงานคณะกรรมการ 275 0.77 272 98.91 196 71.27 79 28.73<br />

กิจการกระจายเสียง<br />

กิจการโทรทัศน์<br />

และกิจการโทรคมนาคม<br />

แห่งชาติ<br />

2.3 ส านักงานพระพุทธศาสนา 258 0.722 210 81.40 164 63.57 94 36.43<br />

แห่งชาติ<br />

2.4 ธนาคารแห่งประเทศไทย 232 0.65 227 97.84 164 70.69 68 29.31<br />

2.5 ส านักงานคณะกรรมการ 69 0.193 31 44.93 26 37.68 43 62.32<br />

ป้องกันและปราบปราม<br />

การทุจริตในภาครัฐ<br />

2.6 ส านักงานคณะกรรมการ 59 0.165 44 74.58 19 32.20 40 67.80<br />

ก ากับและส่งเสริมการ<br />

ประกอบธุรกิจประกันภัย<br />

2.7 สภาทนายความ<br />

53 0.15 25 47.17 14 26.42 39 73.58<br />

ในพระบรมราชูปถัมภ์<br />

2.8 ส านักงานเลขาธิการ 52 0.146 52 100.00 48 92.31 4 7.69<br />

สภาผู้แทนราษฎร<br />

2.9 ส านักงานคณะกรรมการ 46 0.13 45 97.83 44 95.65 2 4.35<br />

การเลือกตั้ง<br />

2.10 ส านักเลขาธิการวุฒิสภา<br />

ปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน<br />

เลขาธิการสภานิติบัญญัติ<br />

แห่งชาติ<br />

40 0.11 37 92.50 35 87.50 5 12.50<br />

2.๑1 ส านักงาน...


- ๗ -<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

กรม/ส านักงาน<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

รวมทั้งสิ้น ด าเนินการจนได้ข้อยุติ<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

วัตถุประสงค์การประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

2.11 ส านักงานศาลยุติธรรม 33 0.092 29 87.88 22 66.67 11 33.33<br />

2.12 ส านักงานอัยการสูงสุด 31 0.087 25 80.65 23 74.19 8 25.81<br />

2.13 ส านักงานคณะกรรมการ 30 0.084 29 96.67 24 80.00 6 20.00<br />

ป้องกันและปราบปราม<br />

การทุจริตแห่งชาติ<br />

2.14 คณะรักษาความสงบ 24 0.067 16 66.67 13 54.17 11 45.83<br />

แห่งชาติ<br />

2.15 ส านักงานกองทุนฟื้นฟู 19 0.053 8 42.11 2 10.53 17 89.47<br />

และพัฒนาเกษตรกร<br />

2.16 ส านักงานป้องกันและ 14 0.039 7 50.00 6 42.86 8 57.14<br />

ปราบปรามการฟอกเงิน<br />

2.17 ส านักงานการบินพลเรือน 14 0.039 7 50.00 6 42.86 8 57.14<br />

แห่งประเทศไทย<br />

2.18 ส านักงานคณะกรรมการ 14 0.039 8 57.14 4 28.57 10 71.43<br />

ก ากับหลักทรัพย์<br />

และตลาดหลักทรัพย์<br />

2.19 กองอ านวยการรักษา 9 0.025 4 44.44 2 22.22 7 77.78<br />

ความมั่นคงภายใน<br />

ราชอาณาจักร<br />

2.20 ศูนย์อ านวยการบริหาร 8 0.022 6 75.00 3 37.50 5 62.50<br />

จังหวัดชายแดนภาคใต้<br />

2.21 ส านักงานทรัพย์สิน 8 0.022 8 100.00 4 50.00 4 50.00<br />

ส่วนพระมหากษัตริย์<br />

๒.๒๒ ส านักงานคณะกรรมการ 7 0.02 2 28.57 0 0.00 7 100.00<br />

ก ากับกิจการพลังงาน<br />

2.23 ส านักงานคณะกรรมการ 7 0.02 5 71.43 5 71.43 2 28.57<br />

พิเศษเพื่อประสานงาน<br />

โครงการอันเนื่องมาจาก<br />

พระราชด าริ<br />

๒.๒๔ ส านักพระราชวัง 7 0.02 7 100.00 6 85.71 1 14.29<br />

๒.๒๕ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 4 0.011 4 100.00 3 75.00 1 25.00<br />

๒.๒๖ ส านักงานคณะกรรมการ 4 0.011 4 100.00 4 100.00 0 0<br />

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ<br />

๒.๒๗ ส านักงานผู้ตรวจการ 4 0.011 4 100.00 3 75.00 1 25.00<br />

แผ่นดิน<br />

๒.๒๘ แพทยสภา 3 0.008 3 100.00 2 66.67 1 33.33<br />

2.29 ส านักงานการตรวจเงิน 3 0.008 2 66.67 2 66.67 1 33.33<br />

แผ่นดิน<br />

2.30 บริษัท ระบบขนส่งมวลชน 2 0.006 1 50.00 1 50.00 1 50.00<br />

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)<br />

2.31 ส านักงานสภาเกษตรกร<br />

แห่งชาติ<br />

2 0.006 0 0.00 0 0.00 2 100.00<br />

2.32 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 2 0.006 2 100.00 2 100.00 0 0<br />

2.33 ส านักงานศาลปกครอง 2 0.006 1 50.00 0 0.00 2 100.00<br />

2.34 องค์การ...


- ๘ -<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

กรม/ส านักงาน<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

รวมทั้งสิ้น ด าเนินการจนได้ข้อยุติ<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

วัตถุประสงค์การประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

2.34 องค์การกระจายเสียง 1 0.003 0 0.00 0 0.00 1 100.00<br />

และแพร่ภาพสาธารณะ<br />

แห่งประเทศไทย<br />

2.35 สภาหอการค้า<br />

1 0.003 1 100.00 1 100.00 0 0<br />

แห่งประเทศไทย<br />

2.36 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 1 0.003 1 100.00 1 100.00 0 0<br />

(มหาชน)<br />

2.37 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา 1 0.003 1 100.00 1 100.00 0 0<br />

จ ากัด (มหาชน)<br />

2.38 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 1 0.003 1 100.00 1 100.00 0 0<br />

จ ากัด (มหาชน)<br />

2.39 สภากาชาดไทย 1 0.003 1 100.00 1 100.00 0 0<br />

2.40 สภาวิชาชีพบัญชี<br />

1 0.003 0 0.00 0 0.00 1 100.00<br />

ในพระบรมราชูปถัมภ์<br />

2.41 ศาลอาญา 1 0.003 1 100.00 1 100.00 0 0<br />

2.42 ส านักงานคณะกรรมการ 1 0.003 0 0.00 0 0.00 1 100.00<br />

กลางอิสลามแห่งประเทศไทย<br />

3 รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 7,308 20.45 7,083 96.92 5,446 74.52 1,862 25.48<br />

ในก ากับกระทรวง<br />

3.1 รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 2,069 5.791 2,025 97.87 1,080 52.20 989 47.80<br />

ในก ากับกระทรวงการคลัง<br />

3.1.1 ส านักงานสลากกิน 721 2.018 721 100.00 676 93.76 45 6.24<br />

แบ่งรัฐบาล<br />

3.1.2 ธนาคารออมสิน 562 1.573 551 98.04 142 25.27 420 74.73<br />

3.1.3 ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด 313 0.876 313 100.00 82 26.20 231 73.80<br />

(มหาชน)<br />

3.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตร 258 0.722 237 91.86 70 27.13 188 72.87<br />

และสหกรณ์การเกษตร<br />

3.1.5 กองทุนเงินให้กู้ยืม 98 0.274 95 96.94 55 56.12 43 43.88<br />

เพื่อการศึกษา<br />

3.1.6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 44 0.123 38 86.36 21 47.73 23 52.27<br />

3.1.7 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 39 0.110 39 100.00 11 28.21 28 71.79<br />

ขนาดกลางและขนาดย่อม<br />

แห่งประเทศไทย<br />

3.1.8 กองทุนบ าเหน็จบ านาญ 11 0.031 11 100.00 9 81.82 2 18.18<br />

ข้าราชการ<br />

3.1.9 กองทุนการออมแห่งชาติ 5 0.014 4 80.00 4 80.00 1 20.00<br />

3.1.10 ธนาคารอิสลาม<br />

5 0.014 4 80.00 2 40.00 3 60.00<br />

แห่งประเทศไทย<br />

3.1.11 โรงงานยาสูบ 5 0.014 5 100.00 5 100.00 0 0.00<br />

3.1.12 บรรษัทประกันสินเชื่อ 4 0.011 3 75.00 1 25.00 3 75.00<br />

อุตสาหกรรมขนาดย่อม<br />

3.1.13 บริษัทบริหารสินทรัพย์<br />

กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด<br />

(มหาชน)<br />

3 0.008 3 100.00 1 33.33 2 66.67<br />

3.๑.๑๔ สถาบัน...


- ๙ -<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

กรม/ส านักงาน<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

รวมทั้งสิ้น ด าเนินการจนได้ข้อยุติ<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

วัตถุประสงค์การประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

3.1.14 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 1 0.003 1 100.00 1 100.00 0 0.00<br />

3.2 รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 1,321 3.697 1,301 98.49 1,062 80.39 259 19.61<br />

ในก ากับกระทรวงมหาดไทย<br />

3.2.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 495 1.385 482 97.37 364 73.54 131 26.46<br />

3.2.2 การประปาส่วนภูมิภาค 409 1.145 409 100.00 345 84.35 64 15.65<br />

3.2.3 การไฟฟ้านครหลวง 237 0.663 231 97.47 199 83.97 38 16.03<br />

3.2.4 การประปานครหลวง 180 0.504 179 99.44 154 85.56 26 14.44<br />

3.3 รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 1,181 3.305 1,131 95.77 1,084 91.79 97 8.21<br />

ในก ากับกระทรวงคมนาคม<br />

3.3.1 องค์การขนส่งมวลชน 667 1.87 664 99.55 650 97.45 17 2.55<br />

กรุงเทพ<br />

3.3.2 การรถไฟแห่งประเทศไทย 238 0.67 212 89.08 207 86.97 31 13.03<br />

3.3.3 บริษัท ขนส่ง จ ากัด 112 0.31 109 97.32 100 89.29 12 10.71<br />

3.3.4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 57 0.16 54 94.74 49 85.96 8 14.04<br />

แห่งประเทศไทย<br />

3.3.5 การทางพิเศษ<br />

45 0.126 44 97.78 40 88.89 5 11.11<br />

แห่งประเทศไทย<br />

3.3.6 บริษัท ท่าอากาศยานไทย 41 0.110 31 75.61 28 68.29 13 31.71<br />

จ ากัด (มหาชน)<br />

3.3.7 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 16 0.045 14 87.50 9 56.25 7 43.75<br />

3.3.8 บริษัท การบินไทย จ ากัด 4 0.011 2 50.00 0 0.00 4 100.00<br />

(มหาชน)<br />

3.3.9 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 1 0.003 1 100.00 1 100.00 0 0.00<br />

จ ากัด<br />

3.4 รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 1,109 3.10 1,108 99.91 1,102 99.37 7 0.63<br />

ในก ากับกระทรวงยุติธรรม<br />

3.4.1 ส านักงานคณะกรรมการ 1,109 3.10 1,108 99.91 1,102 99.37 7 0.63<br />

ป้องกันและปราบปราม<br />

ยาเสพติด<br />

3.5 รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 722 2.02 698 96.68 505 69.94 217 30.06<br />

ในก ากับกระทรวงดิจิทัล<br />

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม<br />

3.5.1 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 378 1.058 374 98.94 209 55.29 169 44.71<br />

3.5.2 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 329 0.92 309 93.92 285 86.63 44 13.37<br />

3.5.3 บริษัท กสท โทรคมนาคม 13 0.036 13 100.00 10 76.92 3 23.08<br />

จ ากัด (มหาชน)<br />

3.5.4 ส านักงานพัฒนารัฐบาล 1 0.003 1 100.00 0 0.00 1 100.00<br />

ดิจิทัล (องค์การมหาชน)<br />

3.5.5 ส านักงานพัฒนาธุรกรรม 1 0.003 1 100.00 1 100.00 0 0.00<br />

ทางอิเล็กทรอนิกส์<br />

(องค์การมหาชน)<br />

3.6 รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 486 1.36 471 96.91 391 80.45 95 19.55<br />

ในก ากับกระทรวงแรงงาน<br />

3.6.1 ส านักงานประกันสังคม 486 1.36 471 96.91 391 80.45 95 19.55<br />

3.๗ รัฐวิสาหกิจ…


- ๑๐ -<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

กรม/ส านักงาน<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

รวมทั้งสิ้น ด าเนินการจนได้ข้อยุติ<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

วัตถุประสงค์การประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

3.7 รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 123 0.344 112 91.06 73 59.35 50 40.65<br />

ในก ากับกระทรวงการ<br />

พัฒนาสังคม<br />

และความมั่นคงของมนุษย์<br />

3.7.1 การเคหะแห่งชาติ 119 0.333 111 93.28 73 61.34 46 38.66<br />

3.7.2 สถาบันพัฒนาองค์กร 4 0.011 1 25.00 0 0.00 4 100.00<br />

ชุมชน (องค์การมหาชน)<br />

3.๘ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 111 0.311 85 76.58 49 44.14 62 55.86<br />

ในก ากับส านักนายก<br />

รัฐมนตรี<br />

3.๘.1 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 81 0.227 62 76.54 32 39.51 49 60.49<br />

ขนาดกลางและขนาดย่อม<br />

3.๘.2 ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน 9 0.025 3 33.33 2 22.22 7 77.78<br />

และชุมชนเมืองแห่งชาติ<br />

3.๘.3 ส านักงานคณะกรรมการ 9 0.025 9 100.00 7 77.78 2 22.22<br />

ส่งเสริมการลงทุน<br />

3.๘.4 สถาบันบริหารจัดการ 5 0.014 4 80.00 2 40.00 3 60.00<br />

ธนาคารที่ดิน<br />

(องค์การมหาชน)<br />

3.๘.5 ส านักงานกองทุน<br />

3 0.008 3 100.00 3 100.00 0 0.00<br />

สนับสนุนการสร้างเสริม<br />

สุขภาพ (องค์การมหาชน)<br />

3.๘.6 บริษัท อสมท จ ากัด 2 0.006 2 100.00 1 50.00 1 50.00<br />

(มหาชน)<br />

3.๘.7 ส านักงานคณะกรรมการ 1 0.003 1 100.00 1 100.00 0 0.00<br />

สุขภาพแห่งชาติ<br />

3.๘.8 ส านักงานรับรอง<br />

1 0.003 1 100.00 1 100.00 0 0.00<br />

มาตรฐานและประเมิน<br />

คุณภาพการศึกษา<br />

(องค์การมหาชน)<br />

3.๙ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 50 0.14 50 100.00 31 62.00 19 38.00<br />

ในก ากับกระทรวง<br />

สาธารณสุข<br />

3.๙.1 ส านักงานหลักประกัน 50 0.14 50 100.00 31 62.00 19 38.00<br />

สุขภาพแห่งชาติ<br />

3.10 รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 44 0.123 36 81.82 23 52.27 21 47.73<br />

ในก ากับกระทรวงพลังงาน<br />

3.10.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 38 0.106 30 78.95 17 44.74 21 55.26<br />

แห่งประเทศไทย<br />

3.10.2 บริษัท ปตท. จ ากัด<br />

(มหาชน)<br />

6 0.017 6 100.00 6 100.00 0 0.00<br />

3.11 รัฐวิสาหกิจ...


- ๑๑ -<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

กรม/ส านักงาน<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

รวมทั้งสิ้น ด าเนินการจนได้ข้อยุติ<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

วัตถุประสงค์การประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

3.11 รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 26 0.073 21 80.77 13 50.00 13 50.00<br />

ในก ากับกระทรวงกลาโหม<br />

3.11.๑ องค์การสงเคราะห์ 26 0.073 21 80.77 13 50.00 13 50.00<br />

ทหารผ่านศึกในพระบรม<br />

ราชูปถัมภ์<br />

3.12 รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 22 0.062 20 90.91 18 81.82 4 18.18<br />

ในก ากับกระทรวงการ<br />

ท่องเที่ยวและกีฬา<br />

3.12.๑ การท่องเที่ยว<br />

15 0.042 15 100.00 13 86.67 2 13.33<br />

แห่งประเทศไทย<br />

3.12.2 การกีฬาแห่งประเทศไทย 7 0.020 5 71.43 5 71.43 2 28.57<br />

3.13 รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 21 0.059 11 52.38 6 28.57 15 71.43<br />

ในก ากับ<br />

กระทรวงศึกษาธิการ<br />

3.13.๑ ส านักงานคณะกรรมการ 17 0.048 7 41.18 4 23.53 13 76.47<br />

ส่งเสริมสวัสดิการ<br />

และสวัสดิภาพครู<br />

และบุคลากรทางการศึกษา<br />

3.13.2 ส านักงานเลขาธิการ 3 0.008 3 100.00 1 33.33 2 66.67<br />

คุรุสภา<br />

3.13.3 สถาบันส่งเสริม<br />

1 0.003 1 100.00 1 100.00 0 0.00<br />

การสอนวิทยาศาสตร์<br />

และเทคโนโลยี<br />

3.14 รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 9 0.025 6 66.67 6 66.67 3 33.33<br />

ในก ากับกระทรวงเกษตร<br />

และสหกรณ์<br />

3.14.๑ องค์การตลาด<br />

4 0.011 3 75.00 3 75.00 1 25.00<br />

เพื่อเกษตรกร<br />

3.14.2 การยางแห่งประเทศไทย 4 0.011 3 75.00 3 75.00 1 25.00<br />

3.14.3 องค์การสะพานปลา 1 0.003 0 0.00 0 0.00 1 100.00<br />

3.๑5 รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 7 0.020 4 57.14 2 28.57 5 71.43<br />

ในก ากับกระทรวงพาณิชย์<br />

3.๑5.๑ องค์การคลังสินค้า 7 0.020 4 57.14 2 28.57 5 71.43<br />

3.๑6 รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 5 0.014 3 60.00 0 0.00 5 100.00<br />

ในก ากับกระทรวง<br />

ทรัพยากรธรรมชาติ<br />

และสิ่งแวดล้อม<br />

3.๑6.1 องค์การอุตสาหกรรม 3 0.008 2 66.67 0 0.00 3 100.00<br />

ป่าไม้<br />

3.๑6.2 องค์การสวนสัตว์<br />

ในพระบรมราชูปถัมภ์<br />

2 0.006 1 50.00 0 0.00 2 100.00<br />

3.17 รัฐวิสาหกิจ...


- 12 -<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

กรม/ส านักงาน<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

รวมทั้งสิ้น ด าเนินการจนได้ข้อยุติ<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

วัตถุประสงค์การประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

3.๑7 รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 1 0.003 1 100.00 1 100.00 0 0.00<br />

ในก ากับกระทรวง<br />

อุตสาหกรรม<br />

3.๑7.๑ การนิคมอุตสาหกรรม 1 0.003 1 100.00 1 100.00 0 0.00<br />

แห่งประเทศไทย<br />

3.18 รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน 1 0.003 0 0.00 0 0.00 1 100.00<br />

ในก ากับ<br />

กระทรวงวิทยาศาสตร์<br />

และเทคโนโลยี<br />

3.18.๑ ส านักงานพัฒนา<br />

1 0.003 0 0.00 0 0.00 1 100.00<br />

เทคโนโลยีอวกาศ<br />

และภูมิสารสนเทศ<br />

(องค์การมหาชน)<br />

รวมทั้งสิ้น 35,729 100.00 31,174 87.25 25,992 72.75 9,737 27.25<br />

แผนภาพแสดงหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด (๕ ล าดับแรก)<br />

(จ านวนเรื่อง)<br />

๙,๒๔๕<br />

๒,๙๗๗ ๒,๒๓๐ ๒,๑๑๓<br />

๑,๗๖๔<br />

ส านักงาน<br />

ต ารวจแห่งชาติ<br />

กระทรวง<br />

การคลัง<br />

กระทรวง<br />

คมนาคม<br />

กระทรวง<br />

มหาดไทย<br />

กระทรวง<br />

แรงงาน<br />

(หน่วยงาน)<br />

จากตารางแสดงสถิติเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นและแผนภาพข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ<br />

พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ๓๕,๗๒๙ เรื่อง<br />

โดยเรียงตามล าดับจากหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานมากที่สุด ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รองลงมา คือ<br />

กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน ตามล าดับ<br />

แผนภาพ…


- ๑๓ -<br />

แผนภาพแสดงหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น<br />

มากที่สุด (๕ ล าดับแรก)<br />

(จ านวนเรื่อง)<br />

๗๒๑<br />

๖๖๗<br />

๕๖๒<br />

๔๙๕ ๔๐๙<br />

ส านักงานสลาก<br />

กินแบ่งรัฐบาล<br />

องค์การขนส่ง<br />

มวลชนกรุงเทพ<br />

ธนาคาร<br />

ออมสิน<br />

การไฟฟ้า<br />

ส่วนภูมิภาค<br />

การประปา<br />

ส่วนภูมิภาค<br />

(หน่วยงาน)<br />

.<br />

จากตารางแสดงสถิติเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นและแผนภาพข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑<br />

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล<br />

รองลงมา คือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ธนาคารออมสิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค<br />

ตามล าดับ<br />

๖. ประเด็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/<br />

เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ๕ ล าดับแรก (แสดงเฉพาะประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น<br />

มากที่สุด)<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

กระทรวง/หน่วยงาน ประเด็นเรื่อง<br />

๑ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ บ่อนการพนัน โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดบ่อน และเล่นการพนันประเภทไพ่ ไฮโล ตู้ม้า ตู้สล็อต<br />

ไก่ชน พนันทายผลฟุตบอล บาคาร่า หวยจับยี่กี และสลากกินรวบ<br />

ยาเสพติด โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบจ าหน่าย และเสพยาเสพติดประเภทยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา ใบกระท่อม<br />

และเฮโรอีน<br />

เหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากมลภาวะทางเสียง จากสถานบันเทิง ร้านอาหาร สถานประกอบการ<br />

บ้านเรือน วัยรุ่นมั่วสุม และรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ส่งเสียงดังรบกวน<br />

- ขอให้จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจอดรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่)<br />

รถบัส รถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการกีดขวางการจราจร และการจ าหน่ายสินค้าและตั้ง/วางสิ่งของกีดขวางการจราจร<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและจัดระเบียบการจราจร<br />

๒. กระทรวง...


- ๑๔ -<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

กระทรวง/หน่วยงาน ประเด็นเรื่อง<br />

๒ กระทรวงการคลัง การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้เร่งติดตั้งและเปิดใช้บริการอุปกรณ์รับช าระบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (EDC) ส าหรับใช้รูดบัตรสวัสดิการ<br />

แห่งรัฐบนรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ และในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าชุมชนอื่น ๆ ในการช าระค่าเดินทาง<br />

และซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน<br />

- ขอให้ปรับเปลี่ยนสวัสดิการในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบ ๒ จากท าบัตรลดราคาค่าสาธารณูปโภค<br />

เป็นเงินสดแทน พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ<br />

- ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและรายได้ของผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ<br />

- ขอให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย<br />

วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท<br />

ภาษีอากร โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีของสถานประกอบการและร้านค้า<br />

- ขอให้เร่งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ปีภาษี ๒๕๕๙ ๒๕๖๐<br />

- ขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการเกี่ยวกับการยื่นภาษีออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตของส านักงานสรรพากร<br />

www.rd.go.th ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น<br />

โทรศัพท์ โดยส่วนใหญ่ ขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการทางโทรศัพท์ของกระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ<br />

กรมบัญชีกลาง กรมธนารักษ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร และหมายเลขสายด่วน 1๓๕๙ ของส านักงานเศรษฐกิจ<br />

การคลัง<br />

๓ กระทรวงคมนาคม การบริการรถสาธารณะ และการบริการขนส่งทางบก โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมและปรับปรุงการให้บริการของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ คนขับรถรับจ้างสาธารณะ<br />

(แท็กซี่) พนักงานขับรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ พนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง พนักงานเก็บค่าโดยสาร<br />

รถประจ าทาง และพนักงานจ าหน่ายตั๋วโดยสาร เป็นต้น<br />

- ขอให้ตรวจสอบวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) และรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ<br />

ที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย<br />

- ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคาของรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถยนต์รับจ้างสาธารณะ<br />

(แท็กซี่) และรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ<br />

- ขอให้เพิ่มเที่ยว/รอบการเดินรถ ขยายเส้นทางการเดินรถ และเพิ่มจ านวนรถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารสาธารณะ<br />

และรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ<br />

- ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคนขับรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) น ารถแท็กซี่ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว มาให้บริการ<br />

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างถนน พื้นผิวถนน<br />

สะพานกลับรถ สะพานลอยคนข้าม บาทวิถี ตีเส้นแบ่งช่องการจราจร ขยายช่องทางจราจร ไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง<br />

และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจร<br />

๔ กระทรวงมหาดไทย การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่นทุจริต โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน นายกเทศมนตรี<br />

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่เทศบาลทุจริต<br />

- ขอให้ตรวจสอบการทุจริตในโครงการเงินกองทุนหมู่บ้าน SML โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน<br />

เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี “เพื่อการพัฒนาการ<br />

เกษตรอย่างยั่งยืน”<br />

- ขอให้ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล<br />

ข้อพิพาทเรื่องสิทธิที่ดิน และขอหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี<br />

ดังนี้<br />

- ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาทสิทธิในที่ดิน<br />

- ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิที่ดิน และการรังวัดสอบเขตที่ดิน<br />

- ขอให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิที่ดิน และการรังวัดสอบเขตที่ดิน<br />

๕ กระทรวง...


- ๑๕ -<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

กระทรวง/หน่วยงาน ประเด็นเรื่อง<br />

๕ กระทรวงแรงงาน แรงงานต่างด้าว โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้ตรวจสอบและแจ้งเบาะแสแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาประกอบอาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตการท างาน<br />

ที่ถูกต้องตามกฏหมาย<br />

- ขอให้ตรวจสอบการจัดล าดับคิวการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว<br />

แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)<br />

- ขอให้ปรับเพิ่มจ านวนคิวและขยายระยะเวลาในการรับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว<br />

การจัดหางาน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ขอความช่วยเหลือจัดหางานให้กับผู้ว่างงาน คนพิการ และผู้สูงอายุ<br />

ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวง โดยส่วนใหญ่ ขอให้ปรับปรุงการให้บริการ<br />

ของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และเจ้าหน้าที่<br />

ประจ าส านักงานจัดหางานจังหวัด และส านักงานประกันสังคม<br />

๗. ประเด็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/<br />

เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ๕ ล าดับแรก (แสดงเฉพาะประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น<br />

มากที่สุด)<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

กระทรวง/หน่วยงาน ประเด็นเรื่อง<br />

๑ ส านักงานสลาก สลากกินแบ่งรัฐบาล โดยส่วนใหญ่ ขอให้ตรวจสอบและควบคุมการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา กับขอให้<br />

กินแบ่งรัฐบาล ตรวจสอบการจองโควตาจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล<br />

๒ องค์การขนส่งมวลชน<br />

กรุงเทพ<br />

การบริการขนส่งทางบก และการบริการรถสาธารณะ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร และพนักงานขับรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ<br />

- ขอให้เพิ่มเที่ยว/รอบการเดินรถ ขยายเส้นทางการเดินรถ และเพิ่มจ านวนรถโดยสารประจ าทาง<br />

- ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของรถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารประจ าทางสาธารณะ รถโดยสารปรับอากาศประจ าทาง<br />

และรถโดยสารปรับอากาศร่วมบริการ<br />

การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ โดยส่วนใหญ่ ขอให้เร่งติดตั้งและเปิดใช้บริการอุปกรณ์<br />

รับช าระบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (EDC) ส าหรับใช้รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช าระค่าโดยสารของรถโดยสาร<br />

ประจ าทางสาธารณะ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ<br />

๓ ธนาคารออมสิน หนี้สินนอกระบบ การขออนุมัติสินเชื่อ และหนี้สินในระบบ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอความช่วยเหลือน าหนี้สินนอกระบบเข้าสู่ระบบของธนาคารออมสิน<br />

- ขอความช่วยเหลือจัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ าเพื่อน าไปช าระหนี้สินนอกระบบและเป็นทุนประกอบอาชีพ<br />

- ขอความช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้และขยายระยะเวลาการช าระหนี้ที่มีอยู่กับธนาคารออมสิน<br />

๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง<br />

- ขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า<br />

- ขอให้ซ่อมแซมสายไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง เสาไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า<br />

๕ การประปาส่วนภูมิภาค น้ าประปา โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาน้ าประปาไม่ไหล ไหลอ่อน<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาน้ าประปาไม่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นสีขุ่น<br />

- ขอให้ขยายเขตการให้บริการน้ าประปา<br />

- ขอให้ซ่อมแซมท่อน้ าประปา<br />

๘. สถิติ ...


ล าดับ<br />

ที่<br />

- ๑๖ -<br />

๘. สถิติเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นและผลการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)<br />

และจังหวัดเรียงตามเขตตรวจราชการของส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน ๑๘ เขต (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑)<br />

อปท./จังหวัด<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

รวมทั้งสิ้น ด าเนินการจนได้ข้อยุติ<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

เขตตรวจราชการส่วนกลาง 3,643 13.23 3,562 97.78 3,127 85.84 516 14.16<br />

1 กรุงเทพมหานคร 3,643 13.23 3,562 97.78 3,127 85.84 516 14.16<br />

เขตตรวจราชการที่ 1 3,623 13.16 3,289 90.78 3,025 83.49 598 16.51<br />

2 จังหวัดนนทบุรี 1,350 4.90 1,170 86.67 1,135 84.07 215 15.93<br />

3 จังหวัดปทุมธานี 1,146 4.16 1127 98.34 984 85.86 162 14.14<br />

4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 708 2.57 591 83.47 575 81.21 133 18.79<br />

5 จังหวัดสระบุรี 419 1.52 401 95.70 331 79.00 88 21.00<br />

เขตตรวจราชการที่ 2 749 2.72 657 87.72 547 73.03 202 26.97<br />

6 จังหวัดลพบุรี 346 1.26 286 82.66 244 70.52 102 29.48<br />

7 จังหวัดอ่างทอง 156 0.57 145 92.95 123 78.85 33 21.15<br />

8 จังหวัดชัยนาท 135 0.49 120 88.89 97 71.85 38 28.15<br />

9 จังหวัดสิงห์บุรี 112 0.41 106 94.64 83 74.11 29 25.89<br />

เขตตรวจราชการที่ 3 2,361 8.57 2,128 90.13 1,954 82.76 407 17.24<br />

๑๐ จังหวัดสมุทรปราการ 1,403 5.095 1,274 90.81 1,234 87.95 169 12.05<br />

๑๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา 380 1.38 327 86.05 308 81.05 72 18.95<br />

๑๒ จังหวัดปราจีนบุรี 257 0.93 239 93.00 187 72.76 70 27.24<br />

๑๓ จังหวัดสระแก้ว 171 0.62 155 90.64 110 64.33 61 35.67<br />

๑๔ จังหวัดนครนายก 150 0.545 133 88.67 115 76.67 35 23.33<br />

เขตตรวจราชการที่ 4 1,780 6.46 1,529 85.90 1,354 76.07 426 23.93<br />

๑๕ จังหวัดนครปฐม 691 2.51 588 85.09 559 80.90 132 19.10<br />

๑๖ จังหวัดราชบุรี 388 1.41 363 93.56 286 73.71 102 26.29<br />

17 จังหวัดสุพรรณบุรี 360 1.31 335 93.06 276 76.67 84 23.33<br />

18 จังหวัดกาญจนบุรี 341 1.24 243 71.26 233 68.33 108 31.67<br />

เขตตรวจราชการที่ 5 1,153 4.19 1,050 91.07 890 77.19 263 22.81<br />

19 จังหวัดสมุทรสาคร 518 1.88 479 92.47 432 83.40 86 16.60<br />

20 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 296 1.075 261 88.18 209 70.61 87 29.39<br />

21 จังหวัดเพชรบุรี 228 0.83 211 92.54 153 67.11 75 32.89<br />

22 จังหวัดสมุทรสงคราม 111 0.403 99 89.19 96 86.49 15 13.51<br />

เขตตรวจราชการที่ 6 1,677 6.09 1,442 85.99 1,135 67.68 542 32.32<br />

23 จังหวัดนครศรีธรรมราช 677 2.459 614 90.69 431 63.66 246 36.34<br />

24 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 604 2.19 473 78.31 435 72.02 169 27.98<br />

25 จังหวัดชุมพร 247 0.90 219 88.66 163 65.99 84 34.01<br />

26 จังหวัดพัทลุง 149 0.54 136 91.28 106 71.14 43 28.86<br />

เขตตรวจราชการที่ 7 1,081 3.93 914 84.55 808 74.75 273 25.25<br />

27 จังหวัดภูเก็ต 319 1.16 257 80.56 253 79.31 66 20.69<br />

28 จังหวัดตรัง 263 0.955 225 85.55 185 70.34 78 29.66<br />

ร้อยละ<br />

๒๙ จังหวัด...


- ๑๗ -<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

อปท./จังหวัด<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

รวมทั้งสิ้น ด าเนินการจนได้ข้อยุติ<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

29 จังหวัดกระบี่ 253 0.92 221 87.35 187 73.91 66 26.09<br />

30 จังหวัดพังงา 161 0.585 144 89.44 127 78.88 34 21.12<br />

31 จังหวัดระนอง 85 0.31 67 78.82 56 65.88 29 34.12<br />

เขตตรวจราชการที่ 8 940 3.41 791 84.15 628 66.81 312 33.19<br />

32 จังหวัดสงขลา 565 2.05 471 83.36 401 70.97 164 29.03<br />

33 จังหวัดปัตตานี 108 0.39 90 83.33 65 60.19 43 39.81<br />

34 จังหวัดนราธิวาส 100 0.36 76 76.00 47 47.00 53 53.00<br />

35 จังหวัดสตูล 90 0.327 84 93.33 62 68.89 28 31.11<br />

36 จังหวัดยะลา 77 0.28 70 90.91 53 68.83 24 31.17<br />

เขตตรวจราชการที่ 9 1,790 6.50 1,639 91.56 1,424 79.55 366 20.45<br />

37 จังหวัดชลบุรี 1,085 3.94 1,005 92.63 886 81.66 199 18.34<br />

38 จังหวัดระยอง 380 1.38 364 95.79 300 78.95 80 21.05<br />

39 จังหวัดจันทบุรี 240 0.872 198 82.50 178 74.17 62 25.83<br />

40 จังหวัดตราด 85 0.31 72 84.71 60 70.59 25 29.41<br />

เขตตรวจราชการที่ 10 854 3.10 661 77.40 583 68.27 271 31.73<br />

41 จังหวัดอุดรธานี 349 1.27 237 67.91 233 66.76 116 33.24<br />

42 จังหวัดเลย 165 0.60 145 87.88 116 70.30 49 29.70<br />

43 จังหวัดบึงกาฬ 128 0.465 107 83.59 94 73.44 34 26.56<br />

44 จังหวัดหนองคาย 120 0.44 101 84.17 84 70.00 36 30.00<br />

45 จังหวัดหนองบัวล าภู 92 0.33 71 77.17 56 60.87 36 39.13<br />

เขตตรวจราชการที่ 11 433 1.57 311 71.82 241 55.66 192 44.34<br />

46 จังหวัดสกลนคร 258 0.94 184 71.32 146 56.59 112 43.41<br />

47 จังหวัดนครพนม 103 0.37 60 58.25 48 46.60 55 53.40<br />

48 จังหวัดมุกดาหาร 72 0.26 67 93.06 47 65.28 25 34.72<br />

เขตตรวจราชการที่ 12 1,425 5.18 1,129 79.23 904 63.44 521 36.56<br />

49 จังหวัดขอนแก่น 582 2.11 499 85.74 397 68.21 185 31.79<br />

50 จังหวัดร้อยเอ็ด 349 1.27 287 82.23 205 58.74 144 41.26<br />

51 จังหวัดมหาสารคาม 253 0.92 180 71.15 161 63.64 92 36.36<br />

52 จังหวัดกาฬสินธุ์ 241 0.88 163 67.63 141 58.51 100 41.49<br />

เขตตรวจราชการที่ 13 947 3.44 661 69.80 571 60.30 376 39.70<br />

53 จังหวัดอุบลราชธานี 429 1.558 299 69.70 265 61.77 164 38.23<br />

54 จังหวัดศรีสะเกษ 320 1.162 203 63.44 197 61.56 123 38.44<br />

55 จังหวัดอ านาจเจริญ 106 0.385 85 80.19 56 52.83 50 47.17<br />

56 จังหวัดยโสธร 92 0.33 74 80.43 53 57.61 39 42.39<br />

เขตตรวจราชการที่ 14 1,731 6.29 1,193 68.92 1,070 61.81 661 38.19<br />

57 จังหวัดนครราชสีมา 752 2.73 562 74.73 544 72.34 208 27.66<br />

58 จังหวัดสุรินทร์ 388 1.41 246 63.40 179 46.13 209 53.87<br />

59 จังหวัดบุรีรัมย์ 340 1.235 212 62.35 190 55.88 150 44.12<br />

60 จังหวัดชัยภูมิ 251 0.91 173 68.92 157 62.55 94 37.45<br />

เขตตรวจ...


- ๑๘ -<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

อปท./จังหวัด<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

รวมทั้งสิ้น ด าเนินการจนได้ข้อยุติ<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จ านวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

เขตตรวจราชการที่ 15 805 2.92 616 76.52 538 66.83 267 33.17<br />

61 จังหวัดเชียงใหม่ 510 1.85 386 75.69 362 70.98 148 29.02<br />

62 จังหวัดล าปาง 163 0.59 137 84.05 98 60.12 65 39.88<br />

63 จังหวัดล าพูน 84 0.305 60 71.43 56 66.67 28 33.33<br />

64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 48 0.17 33 68.75 22 45.83 26 54.17<br />

เขตตรวจราชการที่ 16 511 1.86 451 88.26 327 63.99 184 36.01<br />

65 จังหวัดเชียงราย 249 0.904 237 95.18 159 63.86 90 36.14<br />

66 จังหวัดแพร่ 103 0.37 88 85.44 71 68.93 32 31.07<br />

67 จังหวัดพะเยา 94 0.34 73 77.66 60 63.83 34 36.17<br />

68 จังหวัดน่าน 65 0.24 53 81.54 37 56.92 28 43.08<br />

เขตตรวจราชการที่ 17 990 3.60 853 86.16 653 65.96 337 34.04<br />

69 จังหวัดเพชรบูรณ์ 311 1.13 283 91.00 200 64.31 111 35.69<br />

70 จังหวัดพิษณุโลก 271 0.98 234 86.35 177 65.31 94 34.69<br />

71 จังหวัดสุโขทัย 153 0.56 100 65.36 94 61.44 59 38.56<br />

72 จังหวัดอุตรดิตถ์ 129 0.47 126 97.67 98 75.97 31 24.03<br />

73 จังหวัดตาก 126 0.46 110 87.30 84 66.67 42 33.33<br />

เขตตรวจราชการที่ 18 1,042 3.78 909 87.24 681 65.36 361 34.64<br />

74 จังหวัดนครสวรรค์ 472 1.71 419 88.77 304 64.41 168 35.59<br />

75 จังหวัดก าแพงเพชร 239 0.87 226 94.56 167 69.87 72 30.13<br />

76 จังหวัดพิจิตร 222 0.81 174 78.38 143 64.41 79 35.59<br />

77 จังหวัดอุทัยธานี 109 0.40 90 82.57 67 61.47 42 38.53<br />

รวมทั้งสิ้น 27,535 100.00 23,785 86.38 20,460 74.31 7,075 25.69<br />

แผนภาพแสดงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/<br />

เสนอความคิดเห็นมากที่สุด (๕ ล าดับแรก)<br />

จากตาราง...


- ๑๙ -<br />

จากตารางแสดงสถิติเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นและแผนภาพข้างต้น พบว่า ในปีงบประมาณ<br />

พ.ศ. 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดต่าง ๆ ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น<br />

รวมทั้งสิ้น 27,535 เรื่อง โดยเรียงตามล าดับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ได้รับการประสานงาน<br />

มากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดชลบุรี<br />

ตามล าดับ<br />

๙. ประเด็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ได้รับการ<br />

ประสานงานมากที่สุด ๕ ล าดับแรก (แสดงเฉพาะประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด)<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

อปท./จังหวัด ประเด็นเรื่อง<br />

๑ กรุงเทพมหานคร เหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง ควันไฟ สิ่งปฏิกูล<br />

สถานประกอบการ การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ร้านอาหาร รถบรรทุกดิน และสุนัขจรจัด<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาการจอดรถ การขับขี่รถจักรยานยนต์กีดขวางการสัญจรบนบาทวิถี และถนน<br />

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณีขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างถนน บาทวิถี<br />

ลูกระนาดชะลอความเร็ว สะพานลอยคนข้าม ทางม้าลาย และสัญญาณไฟจราจร<br />

หาบเร่แผงลอย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณีจัดระเบียบแผงลอยที่จ าหน่ายสินค้า<br />

กีดขวางการสัญจรบนบาทวิถีและถนน<br />

๒ จังหวัดสมุทรปราการ เหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง ควันไฟ สถานประกอบการ<br />

กลุ่มวัยรุ่นแข่งขันรถจักรยานยนต์ บ้านเรือน สถานบันเทิง รถบรรทุกดิน และสุนัขจรจัด<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาการจอดรถ และการวางจ าหน่ายสินค้ากีดขวางการสัญจรบนบาทวิถีและถนน<br />

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างถนน บาทวิถี ลูกระนาดชะลอความเร็ว และไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง<br />

บ่อนการพนัน โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดบ่อนและเล่นการพนันประเภทไพ่ ไฮโล<br />

และการทายผลพนันฟุตบอล<br />

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณีขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างถนน ลูกระนาด<br />

ชะลอความเร็ว สะพานลอยข้ามคลอง ไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง และสัญญาณไฟจราจร<br />

3 จังหวัดนนทบุรี เหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น ควันไฟ สถานประกอบการ<br />

บ้านเรือน ร้านอาหาร สถานบันเทิง กลุ่มวัยรุ่นมั่วสุม รถบรรทุกดิน และสุนัขจรจัด<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาการจอดรถ การวางจ าหน่ายสินค้า และการติดตั้งป้ายโฆษณากีดขวางการสัญจรบนบาทวิถี และถนน<br />

- ขอให้ขุดลอกท่อระบายน้ า/คลอง และก าจัดวัชพืช เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังถนน<br />

หนี้สินนอกระบบ โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยเงินกู้นอกระบบ โดยคิดอัตรา<br />

ดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด<br />

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณีขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างถนน บาทวิถี<br />

สะพานลอยข้ามคลอง และการตีเส้นแบ่งช่องทางจราจร<br />

4 จังหวัดปทุมธานี เหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง กลิ่นเหม็น ควันไฟ ฝุ่นละออง สถานประกอบการ สถานบันเทิง<br />

บ้านเรือน การก่อสร้างอาคาร และกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุม<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาการจอดรถ และการวางจ าหน่ายสินค้ากีดขวางการสัญจรบนบาทวิถีและถนน<br />

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างถนน บาทวิถี ลูกระนาดชะลอความเร็ว สะพานลอยคนข้าม สะพานลอยข้ามคลอง<br />

และการตีเส้นแบ่งช่องทางการจราจร<br />

- ขอให้ขุดลอกท่อระบายน้ า/คลอง และก าจัดวัชพืช เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังถนน<br />

ยาเสพติด โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบจ าหน่ายและเสพยาเสพติดประเภทยาบ้า ยาไอซ์ และใบกระท่อม<br />

๕ จังหวัด...


- ๒๐ -<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

อปท./จังหวัด ประเด็นเรื่อง<br />

5 จังหวัดชลบุรี เหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง น้ าเน่าเสีย สถานประกอบการ สถานบันเทิง<br />

บ้านเรือน และการเผาถ่าน<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาการจอดรถ และการวางจ าหน่ายสินค้ากีดขวางการสัญจรบนบาทวิถีและถนน<br />

บ่อนการพนัน โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดบ่อนและเล่นการพนันประเภทไพ่ และไฮโล<br />

ถนน โดยส่ วนใหญ่ เป็ นเรื่องร้องทุ กข์ /เสนอความคิดเห็ นกรณี ขอให้ ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่ อสร้างถนน<br />

สัญญาณไฟจราจร และไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง<br />

......................................................................


การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


การประมวลผลและวิเคราะห์เรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑<br />

๑. สถิติการใช้บริการจ าแนกตามช่องทางการร้องทุกข์ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปีงบประมาณ<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

ช่องทางการติดต่อ<br />

จ านวนการติดต่อ (ครั้ง)/ปีงบประมาณ สัดส่วน<br />

255๘ 255๙ 25๖๐ 25๖๑ เพิ่ม/ลด<br />

ร้อยละ<br />

๑ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ 180,823 ๑๓๓,๒๕๘ ๑๓๕,๓๒๘ 124,062 - ๑๗.๑๘<br />

๒ ตู้ ปณ. ๑๑๑๑/ไปรษณีย์/โทรสาร 17,874 ๑๓,๕๖๙ ๑๒,๔๒๙ 10,451 - ๒๘.๕๔<br />

๓ เว็บไซต์ (www.1111.go.th) 20,548 ๖,๘๘๗ ๘,๘๑๔ 5,774 - 52.21<br />

๔ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ๙,๒๓๔ ๖,๙๖๕ ๕,๑๘๗ 4,260 - 40.24<br />

๕ โมบายแอพพลิเคชัน PSC 1111 - ๒,๐๒๓ ๓,๐๔๒ 1,664 - 34.29<br />

๖ ตู้ ปณ. ๔๔๔ - - ๕๓๖ 1,489 177.80<br />

7 สายตรงไทยนิยม - - - 531 N/A<br />

8 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 977 ๒๐๓ ๑๐๓ 13 - ๙6.96<br />

รวมทั้งสิ้น 229,๔๕๖ 162,905 165,439 148,244 - 20.27<br />

ค่าเฉลี่ยรวม ปี 255๘ – 25๖๐ ๑๘๕,๙๓๓<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ<br />

รวมทั้งสิ้น ๑48,244 ครั้ง เปรียบเทียบกับสถิติการใช้บริการย้อนหลัง ๓ ปีงบประมาณ พบว่า ประชาชน<br />

ยื่นเรื่องร้องทุกข์ลดลงร้อยละ 20.๒๗ แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน<br />

ของรัฐบาล การก าหนดและขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ อย่างจริงจัง<br />

และปรากฏผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น นโยบายส าคัญ<br />

ของรัฐบาลหลายประการส่งผลกระทบเชิงบวกกับประชาชนในการลดข้อขัดข้อง และหรือเป็นวิธีการช่วยเหลือ<br />

บรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นโยบายธงฟ้าประชารัฐ เป็นต้น<br />

นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ปัญหาความเดือดร้อนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานภาครัฐ<br />

และหรือรัฐบาลก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมถึง<br />

การลงพื้นที่พบปะประชาชน รับฟังปัญหา ท าให้ประชาชนมีความใกล้ชิดกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับการ<br />

แนะน าปรึกษาโดยตรง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้จ านวนเรื่องร้องทุกข์มีแนวโน้มลดลง<br />

นอกจากนี้ ช่องทาง ตู้ ปณ. ๔๔๔ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์เพิ่มขึ้นมากที่สุด<br />

ร้อยละ 177.80 เนื่องจากเป็นช่องทางที่มีวัตถุประสงค์ในการแจ้งเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นการเฉพาะ<br />

ซึ่งประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวมถึงการ<br />

ให้ความปลอดภัยให้กับผู้แจ้งเรื่องด้วย ส าหรับการด าเนินการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะให้ส านักงาน<br />

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน<br />

ส่วนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติ<br />

มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลางจะส่งเรื่องให้หน่วยงานซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาสังกัดพิจารณาโดยตรง<br />

และกรณีเรื่องการทุจริตได้ส่งเรื่องให้ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน<br />

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พิจารณา เป็นต้น<br />

ทั้งนี้ ...


- ๒ -<br />

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในช่องทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)<br />

ซึ่งเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา มีจ านวนการใช้บริการลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งมีความสัมพันธ์<br />

กับปริมาณเรื่องที่เพิ่มขึ้นของช่องทาง ตู้ ปณ. ๔๔๔ อาจเนื่องมาจากประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้บริการ<br />

เป็นช่องทาง ตู้ ปณ. ๔๔๔ แทน รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและอ าเภอเพื่อให้บริการให้ค าปรึกษา<br />

รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ ท าให้ประชาชนยื่นเรื่องต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด<br />

โดยตรง ประกอบกับส่วนราชการมีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) และเปลี่ยนองค์กร<br />

เข้าสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ซึ่งประชาชนจะได้รับการบริการ<br />

ที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นเกิดความเสมอภาคในการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ จึงเป็นผลให้ประชาชนมีแนวโน้ม<br />

ที่จะยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนลดลง<br />

2. สถิติการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ของหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีผลการแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติมากที่สุด<br />

๕ ล าดับแรก<br />

(จ านวนเรื่อง)<br />

98.52 94.78 94.34 92.49 91.93<br />

กระทรวง<br />

พาณิชย์<br />

กระทรวง<br />

แรงงาน<br />

กระทรวง<br />

วัฒนธรรม<br />

กระทรวง<br />

ดิจิทัล<br />

เพื่อเศรษฐกิจ<br />

และสังคม<br />

กระทรวง<br />

คมนาคม<br />

(หน่วยงาน)<br />

จากผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า หน่วยงาน<br />

สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติ จ านวนทั้งสิ้น ๗๕,๗๖๓ เรื่อง จากทั้งหมด ๘๔,๒๗๐ เรื่อง<br />

หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๑ ซึ่งหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีผลการแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติมากที่สุด ๕ ล าดับแรก<br />

ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม<br />

และกระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการด าเนินการจะเห็นว่าหลายหน่วยงานหลักที่ได้รับการประสาน<br />

ส่งเรื่องให้แก้ไขปัญหาแต่มีผลการแก้ไขปัญหาได้น้อยและมีเรื่องค้างการด าเนินการจ านวนมาก ซึ่งจะส่งผล<br />

ต่อความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในภาพรวม เนื่องจากประชาชนรอผลการแก้ไขปัญหาจึงควรที่ผู้บริหาร<br />

ระดับสูงของหน่วยงานจะต้องให้ความส าคัญหรือมีกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์<br />

ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้ได้ข้อยุติ หรือหากเรื่องใดอยู่ระหว่างด าเนินการควรแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้อง<br />

ได้รับทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อลดความกดดันจากผู้ร้อง และลดความเสี่ยงในการรวมกลุ่ม<br />

เป็นมวลชนเดินทางมาเรียกร้องหรือชุมนุมประท้วง<br />

๓. สถิติ...


- ๓ -<br />

๓. สถิติการใช้บริการเรื่องร้องทุกข์ ณ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล<br />

นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ทุกกระทรวงส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมให้บริการ<br />

รับเรื่องร้องทุกข์ในลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล<br />

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี สรุปผลการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ได้ดังนี้<br />

๓.๑ ผลการรับเรื่องร้องทุกข์ ณ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล<br />

ประเภท จ านวน หมายเหตุ<br />

กลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ๒98 กลุ่ม<br />

ประชาชนรายย่อย<br />

- หน่วยงานรับไปด าเนินการโดยตรง<br />

- ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

เป็นผู้ด าเนินการ<br />

3,742 ราย<br />

1,387 เรื่อง<br />

2,355 เรื่อง - เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลาย<br />

หน่วยงานหรือเป็นกรณีที่ผู้ร้อง<br />

มีความประสงค์ให้ส านักงานปลัด<br />

ส า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี เป็ น<br />

ผู้ด าเนินการหรือเรื่องร้องเรียน<br />

ที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการ<br />

ด าเนินการเพื่อให้ความคุ้มครอง<br />

ผู้ร้อง โดยหากส่งให้หน่วยงาน<br />

ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้ร้องอาจได้รับ<br />

ผลกระทบจากการร้องเรียน<br />

๓.๒ สถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ของหน่วยงานที่มาร่วมให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราว<br />

ร้องทุกข์ของรัฐบาล<br />

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวน (เรื่อง)<br />

๑ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ๒,355<br />

๒ กระทรวงมหาดไทย 405<br />

๓ กระทรวงยุติธรรม 154<br />

๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 142<br />

๕ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 137<br />

๖ กระทรวงการคลัง 135<br />

๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 84<br />

๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 52<br />

๙ กระทรวงคมนาคม 50<br />

๑๐ กระทรวงศึกษาธิการ 44<br />

๑๑ กระทรวงพลังงาน 39<br />

๑๒ กรมบังคับคดี 31<br />

๑๓ กระทรวงอุตสาหกรรม 24<br />

14 กระทรวงแรงงาน 23<br />

๑๕ กระทรวงสาธารณสุข 22<br />

ล ำดับที่ ๑๖ ...


- ๔ -<br />

ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวน (เรื่อง)<br />

16 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 17<br />

17 กระทรวงพาณิชย์ 12<br />

18 กระทรวงกลาโหม 9<br />

19 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2<br />

20 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2<br />

21 กระทรวงวัฒนธรรม 1<br />

รวม ๓,๗๔๐<br />

จากสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ พบว่า หน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด ๕ ล าดับแรก ได้แก่<br />

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์<br />

และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งจากการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า มีความพึงพอใจ<br />

ต่อการให้บริการของจุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๐ และได้รับความสะดวก รวดเร็ว<br />

จากการประสานงานและได้รับค าปรึกษาแนะน าจากหน่วยงานโดยตรง ทั้งนี้ ปริมาณเรื่องที่ส านักงานปลัดส านัก<br />

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับด าเนินการมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นกรณีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หรือผู้ร้อง<br />

มีความประสงค์ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ด าเนินการเอง หรือเป็นเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ<br />

ที่ต้องด าเนินการในทางลับด้วยความระมัดระวังเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น<br />

๔. ประเด็นเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนยื่นเรื่องมากที่สุด ๑๐ ล าดับแรก เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง<br />

๓ ปีงบประมาณ<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

ประเด็นเรื่อง<br />

1 เหตุเดือดร้อนร าคาญ<br />

โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ<br />

จากมลภาวะทางเสียง กลิ่นเหม็น จากสถาน<br />

ประกอบการ สถานบันเทิง ร้านอาหาร<br />

บ้านเรือน วัยรุ่นมั่วสุม รวมกลุ่มแข่งขัน<br />

รถจักรยานยนต์ส่งเสียงดังรบกวน แรงงาน<br />

ต่างด้าว และสุนัขจรจัด<br />

- ขอให้จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการ<br />

จอดรถยนต์ส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์<br />

รถบรรทุก รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่)<br />

รถบัส รถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ<br />

กีดขวางการจราจร<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาการจ าหน่ายสินค้าและ<br />

ตั้ง/วางสิ่งของกีดขวางการจราจร<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด<br />

ปี ๒๕๕8 – ๒๕60 ปี ๒๕๖1 สัดส่วน<br />

ล าดับที่ / ปี เฉลี่ยจ านวน ล าดับ จ านวน เพิ่ม/ลด<br />

58 59 60 เรื่อง ๓ ปี ที่ เรื่อง ร้อยละ<br />

1 1 1 16,409 1 12,438 - 24.20<br />

๒. การเสนอ...


- ๕ -<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

ประเด็นเรื่อง<br />

2 การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย<br />

และโครงการของรัฐ<br />

โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้เร่งติดตั้งและเปิดใช้บริการอุปกรณ์<br />

รับช าระบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ<br />

(EDC) ส าหรับใช้รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนรถ<br />

โดยสารประจ าทางสาธารณะ และในร้านค้า<br />

ธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าชุมชนอื่น ๆ ในการ<br />

ช าระค่าเดินทาง และซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค<br />

ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ<br />

เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน<br />

- ขอให้เร่งจ่ายเงินตามโครงการส่งเสริมการ<br />

ปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560<br />

ไร่ละ 2,000 บาท และโครงการช่วยเหลือ<br />

ค่าเก็บเกี่ยว ประจ าปี 2561 ไร่ละ 1,500 บาท<br />

- ขอให้ตรวจสอบการจ าหน่ายสินค้าเกินราคา<br />

ของร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าชุมชนอื่น ๆ<br />

ที่เข้าร่วมในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ<br />

แห่งรัฐ ประจ าปี 2560<br />

3 ไฟฟ้า<br />

โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง<br />

- ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง<br />

หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเสาไฟฟ้า<br />

- ขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า<br />

- ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่<br />

ประจ าส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br />

4 บ่อนการพนัน<br />

โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบ<br />

เปิดบ่อน และเล่นการพนันประเภทไพ่ ไฮโล<br />

ตู้ม้า ตู้สล็อต บาคาร่า ถั่ว ไก่ชน โต๊ะสนุ๊กเกอร์<br />

พนันทายผลฟุตบอล หวยจับยี่กี และสลาก<br />

กินรวบ<br />

5 ยาเสพติด<br />

โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบ<br />

จ าหน่าย และเสพยาเสพติด ประเภทยาบ้า<br />

ยาไอซ์ กัญชา และใบกระท่อม<br />

ปี ๒๕๕8 – ๒๕60 ปี ๒๕๖1 สัดส่วน<br />

ล าดับที่ / ปี เฉลี่ยจ านวน ล าดับ จ านวน เพิ่ม/ลด<br />

58 59 60 เรื่อง ๓ ปี ที่ เรื่อง ร้อยละ<br />

5 4 2 5,๗๕๙ 2 5,374 - 6.69<br />

6 5 4 4,296 3 3,927 - 8.59<br />

4 2 5 4,831 4 3,285 - 32<br />

3 3 3 5,190 5 3,096 - 40.35<br />

๖ หนี้สิน...


- ๖ -<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

ประเด็นเรื่อง<br />

6 หนี้สินนอกระบบ<br />

โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี้<br />

- แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบ<br />

โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด<br />

และถูกเจ้าหนี้ข่มขู่<br />

- ขอความช่วยเหลือน าหนี้สินนอกระบบ<br />

เข้าสู่ระบบของธนาคาร<br />

- ขอความช่วยเหลือจัดหาแหล่งเงินกู้อัตรา<br />

ดอกเบี้ยต่ าเพื่อน าไปช าระหนี้สินนอกระบบ<br />

และเป็นทุนประกอบอาชีพ<br />

7 ถนน<br />

โดยส่วนใหญ่ ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้าง<br />

ถนน พื้นผิวถนน สะพานกลับรถ บาทวิถี ตีเส้น<br />

แบ่งช่องการจราจร ขยายช่องทางจราจร<br />

ไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง และติดตั้งป้าย<br />

สัญลักษณ์จราจร<br />

8 โทรศัพท์<br />

โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการทางโทรศัพท์<br />

ของส านักงานสรรพากรพื้นที่ ส านักงานขนส่ง<br />

จังหวัด ส านักงานที่ดินจังหวัด และหมายเลข<br />

สายด่วน 1506 ของส านักงานประกันสังคม<br />

- ขอชมเชยการให้บริการของพนักงานศูนย์บริการ<br />

ข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน หมายเลขสายด่วน<br />

1111 กด 2 และหมายเลขสายด่วน 1111<br />

กด 0<br />

- ขอให้ระบบการให้บริการสอบถาม<br />

หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จ ากัด<br />

(มหาชน) หมายเลขสายด่วน 1133 เปิด<br />

ให้บริการ เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการ<br />

ปิดปรับปรุง<br />

9 น้ าประปา<br />

โดยส่วนใหญ่เป็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาน้ าประปาไม่ไหล ไหลอ่อน<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาน้ าประปาไม่มีคุณภาพ<br />

มีลักษณะเป็นสีขุ่น<br />

- ขอให้ขยายเขตการให้บริการน้ าประปา<br />

- ขอให้ซ่อมแซมท่อน้ าประปา<br />

ปี ๒๕๕8 – ๒๕60 ปี ๒๕๖1 สัดส่วน<br />

ล าดับที่ / ปี เฉลี่ยจ านวน ล าดับ จ านวน เพิ่ม/ลด<br />

58 59 60 เรื่อง ๓ ปี ที่ เรื่อง ร้อยละ<br />

2 6 6 4,860 6 2,819 - 42<br />

8 8 8 2,730 7 2,480 - 9.16<br />

18 13 9 1,707 8 2,286 33.92<br />

9 9 11 2,176 9 2,148 - 1.29<br />

10 การเสนอ...


- ๗ -<br />

ล าดับ<br />

ที่<br />

ประเด็นเรื่อง<br />

10 การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอ<br />

และตรากฎหมาย<br />

โดยส่วนใหญ่ ขอคัดค้านเกี่ยวกับการจัดตั้ง<br />

ศาลอิสลามในประเทศไทย โดยประชาชน<br />

ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลดังกล่าว<br />

เนื่องจากกฎหมายอิสลามไม่จ าเป็นต้อง<br />

น ามาใช้ในประเทศไทย เพราะประเทศไทย<br />

มีกฎหมายและมีศาลท าหน้าที่พิจารณา<br />

พิพากษาคดีความอยู่แล้ว<br />

ปี ๒๕๕8 – ๒๕60 ปี ๒๕๖1 สัดส่วน<br />

ล าดับที่ / ปี เฉลี่ยจ านวน ล าดับ จ านวน เพิ่ม/ลด<br />

58 59 60 เรื่อง ๓ ปี ที่ เรื่อง ร้อยละ<br />

28 24 7 1,764 10 1,941 10.03<br />

จากตารางแสดงสถิติเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนยื่นเรื่องมากที่สุด ๑๐ อันดับแรก เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง<br />

๓ ปีงบประมาณ พบว่า ประเด็นที่ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์และเสนอความคิดเห็นเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่<br />

เป็นประเด็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบาย และมาตรการที่รัฐบาล หรือ คสช. ก าหนด จึงเป็นประเด็นที่ประชาชน<br />

ให้ความสนใจเกิดความตื่นตัวในการยื่นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น/แจ้งเหตุแจ้งเบาะแส ทั้งนี้<br />

เหตุเดือดร้อนร าคาญยังคงเป็นประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด เนื่องจากเป็นเรื่อง<br />

ใกล้ตัวเกิดขึ้นได้ง่าย หากแต่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และมีวิถีชีวิตของประชาชนโดยตรง<br />

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเด็นปัญหาเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ภาครัฐสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา<br />

ได้โดยไม่ยุ่งยาก โดยมีหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการด าเนินการ รวมทั้งมีระเบียบ กฎเกณฑ์<br />

ในเรื่องนั้น ๆ อยู่แล้ว หากแต่ยังคงมีประชาชนจ านวนมากมายื่นเรื่องร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากส านักงาน<br />

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งหลายกรณีมีสาเหตุจากไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หรือเมื่อมีการ<br />

แจ้งเหตุแล้วผู้ที่รับผิดชอบไม่เข้ามาระงับเหตุในทันที รวมทั้งบางปัญหามีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน<br />

หากแต่ไม่มีเจ้าภาพหลักในการด าเนินการ ท าให้ปัญหายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่<br />

อาจยังไม่ทราบข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงอ านาจหน้าที่<br />

ในการให้บริการประชาชนของส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรง จึงได้มายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อส่วนกลาง<br />

ในกรณีเช่นนี้จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์การให้บริการและการให้ความช่วยเหลือของแต่ละหน่วยงานให้ประชาชนทราบ<br />

อย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีชุดเฉพาะกิจในการเข้าระงับเหตุหรือตรวจสอบพื้นที่เมื่อได้รับแจ้งจากประชาชน<br />

เป็นต้น<br />

ข้อเสนอแนะของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

๑. เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการและการให้ความช่วยเหลือของแต่ละหน่วยงาน<br />

ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ควรมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนก่อนที่ปัญหา<br />

จะขยายวงกว้าง และประชาชนเดินทางมาที่ส่วนกลางเพื่อขอความช่วยเหลือ<br />

๒. ก าหนดให้ทุกส่วนราชการให้ความส าคัญแก่การแจ้งความคืบหน้าการด าเนินการเรื่องการร้องทุกข์<br />

และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลา<br />

ที่เหมาะสม<br />

3. เห็นควรให้น าภารกิจการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนก าหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ<br />

ของส่วนราชการ โดยให้น าเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับการประสานจากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีในฐานะ<br />

เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน<br />

4. ขอให้...


- ๘ -<br />

4. ขอให้ส่วนราชการใช้กลไกของผู้น าการขับเคลื่อนการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจ าหน่วยงาน<br />

(Chief Complaints Executive Officer : CCEO) ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการจัดการ<br />

เรื่องราวร้องทุกข์ ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหา<br />

ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ<br />

๕. ขอให้หน่วยงานที่มีระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์<br />

กับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ในภาพรวมของประเทศอันจะส่งผลให้<br />

การประมวลผลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสะท้อนภาพรวมของประเทศ รวมถึงการน าข้อมูลไปประเมิน<br />

สถานการณ์เพื่อก าหนดเป็นนโยบาย มาตรการ และแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน<br />

ที่มีประสิทธิภาพได้<br />

.........................................................................

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!