29.06.2019 Views

REVUO VENTO 3

Revuo pri veksilologiaj (flagosciencaj) temoj

Revuo pri veksilologiaj (flagosciencaj) temoj

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

10<br />

veksilologia revuo en esperanto, <strong>VENTO</strong><br />

Esperanto kaj la maraj signal-flagoj<br />

En antaŭaj jarcentoj, kiam ne ekzistis radia komunikado inter ŝipoj en<br />

la maro, la sola ebleco starigi komunikadon estis la uzo de diverskoloraj<br />

flagoj, ĉu pendumitaj en la masto, ĉu uzataj de signal-flagetoj<br />

reprezentantaj la literojn. Nuntempe, kiam la uzado de radio-aparatoj<br />

ĉe ŝipoj estas tute deviga en ĉiuj maroj kaj oceanoj, la uzo de tiuj<br />

signal-flagoj ŝajnas esti ne-utila, tamen nuntempe ĉiuj ŝipoj, militaj kaj<br />

civilaj, uzas ilin, por vida longdistanca interkompreniĝado.<br />

La nuntempajn signalflagojn oni difinis en la jaro 1931 de la Internacia<br />

Mara Organizo. Ili konsistas el 40 flagoj, el kiuj 26 reprezentas<br />

literojn, 10 numeralojn, 1 flago estas konfirmiga kaj 3 ripetigaj.<br />

Krome, la literaj flagoj, flirtantaj sole aŭ kunigitaj, havas specifajn<br />

signifojn. Tiel la flago reprezentanta la literon C sciigas “jes”; la<br />

litero V: “mi petas vian helpon”; la literoj CP: “mi helpos vin”¸ ktp.<br />

Litero L Litero A Litero W Litero J<br />

Haltigu vian ŝipon Sukakvisto troviĝas Mi bezonas Oni transportas<br />

tuj apude kuraciston danĝerajn varojn kaj<br />

okazis bruligo.<br />

Ne alproksimiĝu.<br />

Kiel dirite, ekzistas 26 flagoj reprezentantaj la literojn, tamen tiuj<br />

literoj apartenas al la angla-lingva alfabeto, do, oni ne povas uzi<br />

vortojn kun literoj kiel Ñ, Ç, Å, Ð, Þ kaj multaj aliaj. Kompreneble,<br />

ankaŭ ne la esperantaj literoj Ĉ, Ĝ, Ĥ, Ĵ, Ŝ kaj Ŭ, tio estas la<br />

supersignitaj literoj de nia internacia lingvo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!