12.07.2019 Views

ASA CREW VOL.14

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

่<br />

<strong>ASA</strong> Media Director’s words<br />

งานสถาปนิก ’62 ใช้ประเด็น “สถาปัตยกรรม<br />

สีเขียว” มาเป็นแนวคิดหลักในการนําเสนองาน<br />

ภายใต้ชื่อ “กรีน อยู่ ดี” หรือ “Living Green”<br />

<strong>ASA</strong> <strong>CREW</strong> ฉบับนี้จึงคัดสรร​เอาประเด็นดัง<br />

กล่าวมาอยู่ในคอลัมน์หลักต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น<br />

ความเห็นของผู้เชี ่ยวชาญที ่มาร่วมพูดคุยกัน<br />

ถึงสถานการณ์การออกแบบสถาปัตยกรรม<br />

สีเขียว​ในปัจจุบัน ทั้งในระดับประเทศและระดับ<br />

สากล บทความพิเศษพัฒนาการสถาปัตยกรรม<br />

ยั่งยืนในประเทศไทย โครงการสถาปัตยกรรมที<br />

น่าสนใจ รวมไปถึงการสรุปงาน สถาปนิก ’62<br />

สําหรับท่ านที่พลาดไป เชิญพลิกอ่านกันได้เลย<br />

ครับ<br />

ผศ. ดร.กมล จิราพงษ์<br />

บรรณาธิการบริหาร<br />

As Architect ’19 Expo embraces Green Architecture with its theme,<br />

‘Living Green’, <strong>ASA</strong> <strong>CREW</strong> brings you some very interesting observations<br />

and updates on this rising architectural movement. Featured in this<br />

issue are roundtable discussion between experts and academics about<br />

the current local and global scenario of Green Architecture, a special<br />

article on the development and tendency of sustainable architecture<br />

in Thailand, reviews of outstanding green architectural projects as well<br />

as <strong>ASA</strong> <strong>CREW</strong>’s special report on this year’s Architect ’19 Expo. Enjoy!<br />

Asst. Prof.Kamon Jirapong, Ph.D.<br />

Managing Editor


Editor’s words<br />

Living Green<br />

กระแสและการตื่นตัวในเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมสีเขียวในบ้านเรานั้น<br />

ได้รับความสนใจมาสักพักใหญ่แล้ว และก็ถูกพูดถึงและมีความเข้าใจมากขึ้น<br />

ไม่เพียงเฉพาะแค่ในวงวิชาชีพและแวดวงการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นที่รับรู้<br />

และได้รับความสนใจในสังคมวงกว้าง ซึ่งในบางแง่มุมนั้น คำว่า สีเขียว หรือ<br />

กรีน นี้ ก็กินความกว้าง มีเฉดสีที่หลากหลาย และในขณะเดียวกัน ก็อาจ<br />

กล่าวได้ว่ามีความซ้ำและเชยอยู่ในที เพราะแนวคิดเรื่องกรีนนี้ถูกนำไปพูด<br />

ถึงและนำไปใช้เป็นจุดขายอย่างแพร่หลายมากมาย แต่หากมองในบางแง่มุม<br />

นั้น องค์ความรู้ หลักการ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดกรีนนี้<br />

ก็ต้องถูกทบทวนและพัฒนาให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชิตและสถานการณ์<br />

ของสังคมในยุคปัจจุบัน<br />

<strong>ASA</strong> <strong>CREW</strong> ฉบับนี้ จึงได้นำเสนอเนื้อหาหลักภายใต้ธีม ‘Living Green’<br />

ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของงานสถาปนิก ’62 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ<br />

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และถือเป็นการขยายความต่อเนื่องในเรื่องของ<br />

ประเด็นดังกล่าว โดยได้คัดเลือกโครงการสถาปัตยกรรมสีเขียวที่สอดคล้องกับ<br />

ธีมมานำเสนอเป็นไฮไลท์ ประกอบด้วย อาคารอทิตยาทร ของมหาวิทยาลัย<br />

มหิดล, อาคารสำนักงานของบริษัท Inter Crop, โรงเรียนนานาชาติ Raintree<br />

และ บ้านพักอาศัยของคุณขวัญใจ ซึ่งทั้งสี่โครงการนี้น่าจะช่วยสะท้อนให้เห็น<br />

ถึงภาพรวมของการออกแบบสถาปัตยกรรมสีเขียวได้พอสังเขป นอกจากนี้ ยัง<br />

มีคอลัมน์อื่นๆ ที่ให้มุมมองและเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมเรื่องกรีนในมิติต่างๆ<br />

และเป็นที่ทราบกันดีว่า ในยุคนี้ สังคมโลกต้องเผชิญกับสภาวะปัญหาต่างๆ<br />

โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิชาชีพสถาปนิกก็มีส่วนสำคัญมากวิชาชีพ<br />

หนึ่งในการช่วยลดการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ และยิ่งไปกว่านั้น การ<br />

ออกแบบสถาปัตยกรรมในอนาคตอันใกล้นี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ซึ่งนอกจาก<br />

ที่สถาปนิกจะต้องสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าใช้<br />

น่าชื่นชมแล้ว ยังต้องคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากร<br />

ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัดอีกด้วย รวมไปถึงบางประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้อง ก็<br />

ขอเป็นกำลังใจให้สถาปนิกรุ่นใหม่ต่อความท้าทายที่ว่านี้ครับ<br />

ด้วยความนับถือ<br />

กฤษณะพล วัฒนวันยู<br />

บรรณาธิการ<br />

Interest in the green architecture movement in Thailand<br />

has been strong for quite some time. It has been widely<br />

discussed and debated in professional and educational<br />

circles, and awareness of it has been growing steadily<br />

among society as a whole too.<br />

Green architecture encompasses a broad range of definitions<br />

and shades. Its concepts are often overused, used<br />

as a selling point for many projects, to the point that it<br />

has sometimes fallen out of favour. But if we look at it<br />

from another angle, the principles and technology that<br />

make up green architecture should not be ignored. Instead,<br />

we should rethink and renew them in accordance<br />

with our current ways of life and predicament.<br />

This edition of <strong>ASA</strong> <strong>CREW</strong> presents the theme ‘Living<br />

Green’, which is inspired by the main topic of the Architect<br />

’19 Expo that was organized by the Association<br />

of Siamese Architects back in May. Giving us the opportunity<br />

to explore this theme are profiles of four green<br />

projects, including the Aditayathorn building at Mahidol<br />

University, the Inter Crop Office, Raintree International<br />

School and Kwanjai House. Together, these buildings give<br />

a general picture of the green architecture and design<br />

movement as it stands today. Also in this volume are<br />

stories that offer fresh perspectives on other dimensions<br />

of green architecture.<br />

That society today faces various problems, particularly<br />

in relation to the environment, is common knowledge.<br />

One of the key challenges the architectural profession<br />

will face in the near future is reducing mankind’s use<br />

of energy and natural resources. Architects working<br />

in this contemporary moment not only have to create<br />

comfortable, pleasant and beautiful architecture, they<br />

must also be cognizant of environmental issues, energy<br />

conservation and resource usage, as well as the social<br />

factors their buildings have an impact upon. With this<br />

edition, I hope to encourage the new generation to address<br />

these urgent challenges.<br />

Regards,<br />

Kisnaphol Wattanawanyoo<br />

Editor<br />

แก้ไขข้อมูลของ <strong>ASA</strong> <strong>CREW</strong> เล่ม 13: High Life ในหน้า 36 ให้ถูกต้องคือ - Manatspong Sanguanwuthirojana (Hypothesis)<br />

– ทางทีมงานขออภัยในความผิดพลาดนี้อีกครั้ง<br />

3


Update<br />

50 ปี อาษาอนุรักษ์<br />

(พ.ศ. 2511-2561) ตอนที่ 3<br />

The 50th Anniversary of <strong>ASA</strong><br />

Conservation (1968-2018) Part 3<br />

Text: ปองขวัญ สุขวัฒนา ลาซูส / Pongkwan S. Lassus<br />

Translation: ธนว์กัญญา แจ้งใจธรรม / Tanakanya Changchaitum<br />

ยุคที่ 4: นักอนุรักษ์รุ่นใหม่ การปฏิรูปการทำงาน<br />

อนุรักษ์ฯ<br />

และการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมชุมชน (พ.ศ.<br />

2545-ปัจจุบัน) ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่<br />

ผู้เขียนได้เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานด้วย<br />

ตัวเองจึงสามารถบันทึกการทำงานได้อย่างละเอียด<br />

กว่าในช่วงที่ผ่านมาและจะขอบันทึกเหตุการณ์<br />

โดยเสมือนผู้เขียนเป็นบุคคลที่ 3 ที่จะกล่าวถึง<br />

การปฏิบัติงานตามตำแหน่งโดยไม่เป็นลักษณะ<br />

การเล่าเรื่องของตัวเอง<br />

ในปี พ.ศ. 2545 คุณประภากร วทานยกุล เป็น<br />

นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ มีการปฏิรูปการ<br />

ทำงานโดยเปลี่ยนแปลงให้ประธานกรรมาธิการ<br />

อนุรักษ์ฯ เข้ามารับตำแหน่งกรรมการบริหาร<br />

สมาคมฯ ในตำแหน่งอุปนายก ได้เชิญ ดร.วีระพันธุ์<br />

ชินวัตร มาเป็นอุปนายก เพื่อร่วมกันทำงานอย่าง<br />

ใกล้ชิด ไม่เป็นเอกเทศเหมือนที่ผ่านมาในอดีต และ<br />

ตำแหน่งประธานกรรมาธิการอนุรักษ์ฯ ยังคงอยู่<br />

ได้มีการปรับเปลี่ยนกรรมาธิการอนุรักษ์ฯ ใหม่ทั้ง<br />

ชุดเป็นนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ในสมัยนั้น ซึ่งหลายท่าน<br />

ทำงานต่อเนื่องมาหลายสมัย อาทิ คุณปองขวัญ สุข<br />

วัฒนา ลาซูส ผศ.สุดจิต (เศวตจินดา) สนั่นไหว<br />

คุณวสุ โปษยะนันท์ และมีการปฏิรูปการท ำงานของ<br />

กรรมาธิการฯ โดยการขยายขอบข่ายการทำงาน<br />

ให้มีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้น งานใหญ่ที่สำคัญก็คือ<br />

งานประเมินสภาพอาคารรางวัลอนุรักษ์ดีเด่นใน<br />

รอบ 20 ปี เพื่อการปรับปรุงเกณฑ์การให้รางวัล<br />

ในอนาคต การทำงานครั ้งนี้ทำให้เกิดการสร้าง<br />

สถาปนิกรุ่นใหม่ให้เข้ามาสัมผัสกับคุณค่าอาคาร<br />

ที่เป็นมรดกสถาปัตยกรรมได้อย่างกว้างขวาง<br />

เนื่องจากในรอบ 20 ปี ที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ<br />

ได้มอบรางวัลให้กับอาคารกว่า 170 อาคารทั้ง<br />

ประเทศ งานประเมินสถานภาพอาคารเหล่านี้ต้อง<br />

พึ่งอาจารย์ สถาปนิก และนักศึกษาสถาปัตยกรรม<br />

จำนวนมากเพื่อออกสำรวจ และจัดทำรายงาน<br />

เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ถือเป็นโครงการ<br />

ที่สร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้ามารู้จักและสัมผัสกับ<br />

มรดกสถาปัตยกรรมจนเห็นคุณค่า เกิดความรัก<br />

และหวงแหนในมรดกสถาปัตยกรรมเหล่านี้<br />

The Fourth Period: New generation conservationists:<br />

Reforming conservation approaches<br />

and conservation of local architectural heritage<br />

In 2002, Prabhakorn Vadanyakul, the then<br />

President of the Association of Siamese Architects,<br />

initiated the reform of the association’s<br />

operations by assigning the Chairman<br />

of the Conservation Commission to join the<br />

executive board as Vice President. With Dr.<br />

Weeraphan Shinawatra as Vice President, the<br />

work of the <strong>ASA</strong> Architectural Conservation<br />

Committee was carried out more collaboratively.<br />

And while the Chairman of the <strong>ASA</strong><br />

Architectural Conservation Committee still<br />

remained a part of the organizational structure<br />

of the association, the members of this committee<br />

were replaced by a younger generation<br />

of conservationists, such as Pongkwan Lassus,<br />

Assistant Professor Sudjit Sananwai and Vasu<br />

Poshyanandhana. Many of them had already<br />

been working under the <strong>ASA</strong> Architectural<br />

Conservation Committee during different <strong>ASA</strong><br />

president’s terms.<br />

Coinciding with these changes was a broadening<br />

of the committee’s scope, a development<br />

which resulted in several new projects. One of<br />

these was the evaluation of <strong>ASA</strong> Architectural<br />

Conservation awarded buildings and revision<br />

of the award criteria, which was done for<br />

the first time in 20 years. The collaboration<br />

attracted a large number of new generation<br />

architects and architectural students to experience<br />

and learn about the existing architectural<br />

heritage. On the occasion of its 20th<br />

anniversary, the Association of Siamese Architects<br />

awarded over 170 buildings nationwide.<br />

Since evaluation drew on the knowledge and<br />

experience of a large number of professors,<br />

practitioners and students in architecture to<br />

carry out surveys and submit research reports,<br />

the project ended up recruiting a younger<br />

generation of architectural researchers who<br />

were then able to have first-hand experience<br />

of the country’s architectural heritage.<br />

The project not only succeeded in its goal of<br />

evaluating existing architectural heritage but<br />

also raised awareness among a new generation<br />

who came to appreciate the value of<br />

architectural heritage.<br />

A book, 174 Architectural Heritages in Thailand,<br />

featuring photographs and brief histories<br />

4<br />

5


นอกจากนี้ยังมีการจัดทำหนังสือ 174 มรดก<br />

สถาปัตยกรรมในประเทศไทย เพื่อรวบรวม<br />

ภาพถ่ายสวยงามและประวัติอาคาร 174 อาคารที่<br />

ได้รับรางวัลอนุรักษ์ฯ ดีเด่นปี พ.ศ. 2525-2545<br />

เพื่อเป็นการเผยแพร่ต่อยอดการคัดเลือกรางวัลให้<br />

ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น การจัดทำหนังสือ<br />

เล่มนี้ภายใต้การดูแลของคุณปองขวัญ สุขวัฒนา<br />

ลาซูส ในฐานะบรรณาธิการ ได้ส่งผลต่อยอดให้<br />

เกิดการจัดเก็บข้อมูลอาคารรางวัลอนุรักษ์ฯ ดีเด่น<br />

อย่างเป็นระบบในสมัยต่อๆมาจนถึงทุกวันนี้<br />

หลังจากนั้นอีก 10 ปี จากการเก็บรวบรวมข้อมูล<br />

อย่างเป็นระบบ หนังสือเล่มที่ 2 คือ 183 มรดก<br />

สถาปัตยกรรมในประเทศไทย ก็ออกสู่สายตา<br />

สาธารณชน เพื่อได้ชื่นชมผลงานอาคารรางวัล<br />

อนุรักษ์ดีเด่น อีก 183 อาคารที่ได้รับรางวัล<br />

อนุรักษ์ฯ ดีเด่นปี พ.ศ. 2546-2555<br />

ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2551 คุณสิน พงษ์หาญยุทธ<br />

ขึ้นเป็นนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้เชิญ<br />

ให้คุณปองขวัญ มาเป็นอุปนายกและประธาน<br />

กรรมาธิการอนุรักษ์ฯ เพื่อบริหารงานด้านการ<br />

อนุรักษ์ให้มีขอบข่ายงานที่กว้างขวางขึ้น ประกอบ<br />

กับในปี พ.ศ. 2551 จะเป็นหมุดหมายสำคัญใน<br />

วาระครบรอบ 40 ปี การทำงานของกรรมาธิการฯ<br />

โดยทางสมาคมฯ สนับสนุนเรื่องงบประมาณอย่าง<br />

เต็มที่ จึงได้มีการแต่งตั้งกรรมาธิการและให้ท่าน<br />

เหล่านั้นได้ร่วมกันเสนอโครงการใหม่ๆ เพื่อเตรียม<br />

เฉลิมฉลองวาระนี้ขึ้นมากมายหลายโครงการ<br />

ส่วนใหญ่ยังดำเนินต่อเนื่อง และได้รับการต่อยอด<br />

มาจนถึงทุกวันนี้ โครงการเหล่านั้นคือ<br />

โครงการแผนที่วัฒนธรรมท้องถิ่นริมน้ำบางกอก<br />

(บ้านบุ – กุฎีจีน)<br />

โครงการนี้ริเริ่มโดย ดร.วีระพันธุ์ ชินวัตร ในปี<br />

พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเห็น<br />

คุณค่าร่วมกันในมรดกวัฒนธรรมริมน้ำซึ่งเป็น<br />

รากเหง้าของชาวบางกอก การจัดทำแผนที่มรดก<br />

วัฒนธรรมจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน<br />

ทั้งคนในชุมชน นักวิชาการท้องถิ่น สถาบันการ<br />

ศึกษานอกและในพื้นที่ กรมศิลปากร บ้าน วัด<br />

โรงเรียน รวมถึงเยาวชนในพื้นที่ เป็นการกระตุ้น<br />

of 174 buildings given <strong>ASA</strong> Architectural Conservation<br />

awards between 1979 and 2002 was<br />

also published. The book aimed to promote<br />

both the buildings and selection process of<br />

the awards to the general public. The making<br />

of the book was supervised and directed by<br />

the assigned editor, Pongkwan Lassus, and<br />

this process resulted in a systematic method<br />

which is still used today to collect data of<br />

buildings that have won <strong>ASA</strong> Architectural<br />

Conservation Awards.<br />

Thanks to this systematic data collection, a<br />

second book, 183 Architectural Heritages in<br />

Thailand, was released a decade later. This<br />

brought to public attention the 183 buildings<br />

that had won <strong>ASA</strong> Architectural Conservation<br />

Awards between 2003 and 2012.<br />

Sinn Phonghanyudh assumed the office of<br />

President of the Association of Siamese Architects<br />

between 2006 and 2008, and invited<br />

Pongkwan Lassus to be the Vice President and<br />

Chairperson of the <strong>ASA</strong> Architectural Conservation<br />

Committee, which aimed to expand its<br />

scope to be more comprehensive. The year<br />

2008 was an important milestone as it marks<br />

the 40th anniversary of the commission. With<br />

the association provided full financial support,<br />

the members proposed ideas for projects that<br />

would, under the supervision of Chairperson<br />

Pongkwan Lassus, be carried out in celebration<br />

of this special occasion. Most of these<br />

projects are still operating today.<br />

The following projects were initiated as part<br />

of the <strong>ASA</strong> Architectural Conservation Committee’s<br />

40th anniversary:<br />

Cultural Mapping of Water-based Communities<br />

in Bangkok (Baan Bu-Kudeejeen)<br />

Initiated by Dr. Weeraphan Shinawatra in<br />

2007, this project aimed to create a collective<br />

awareness in the cultural values of<br />

water-based communities that have been the<br />

root of Bangkok and its people. This cultural<br />

mapping succeeded thanks to the collaboration<br />

of all the stakeholders, from people in<br />

the local communities, academics, education<br />

institutes inside and outside of the area to the<br />

Department of Fine Arts, temples and schools,<br />

including teachers and pupils. The project has<br />

helped the locals to appreciate the value of<br />

their home – one of the oldest communities<br />

in Bangkok – and inspired them to value and<br />

preserve their heritage. The cultural mapping<br />

project received tremendous support from<br />

ให้เกิดการรัก/หวงแหน ในมรดกของตน ซึ่งเป็นย่านเก่าที่เป็นจุดกำเนิดของ<br />

กรุงเทพฯ และเนื่องจากพื้นที่ย่านกะดีจีนกำลังมีปัญหาที่ชุมชนถูกไล่รื ้อจาก<br />

ทางวัดกัลยาณมิตร รวมถึงการที่ทางวัดกำลังรื้อทำลายโบราณสถานระดับ<br />

ชาติ จึงได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้วยดีในการดำเนินโครงการ<br />

โครงการฟื้นฟูย่านกะดีจีน (พ.ศ. 2551-2554)<br />

ในปีต่อมา ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ได้เข้ามารับช่วงต่อเป็นหัวหน้าโครงการ<br />

จัดทำโครงการฟื้นฟูย่านกะดีจีน โดยมีการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเข้มข้น<br />

ร่วมกับนักศึกษาภาควิชาผังเมือง ชาวชุมชน และภาคเอกชน ภายใต้การ<br />

ประสานงานของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ภายใน 4 ปี เกิดโครงการและ<br />

กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมและฟื้นฟูย่านเก่ามากมาย ในพื้นที่<br />

จนได้ขยายขอบเขตไปทำรวมเป็นย่านกะดีจีน-คลองสาน โครงการต่างๆ<br />

เหล่านี้ อาทิ โครงการชาวย่านคิดนิสิตจัดให้ ประกอบด้วยโครงการย่อย<br />

การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะของ 6 ชุมชนในย่านกะดีจีน คือ ชุมชนกุฎีจีน<br />

ชุมชนวัดกัลยาณ์ฯ ชุมชนวัดประยูรฯ ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนวัดบุปผาราม<br />

และชุมชนโรงคราม<br />

จากความสำคัญของย่านกะดีจีนที่รวมเอาชุมชนชาวพุทธ<br />

คริสต์ อิสลาม 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข<br />

มาตั้งแต่สมัยอยุธยา สมาคมสถาปนิกสยามฯ จึงได้รับความกรุณา<br />

จากพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส และอธิการบดี<br />

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นองค์ประธานในการจัดประชุม<br />

คณะทำงานจากทุกภาคส่วนที่วัดของท่าน จึงได้เกิดความร่วมมือ<br />

ร่วมใจ จากทั้ง บ้าน วัด โรงเรียนและราชการ (บวรร) เป็นอย่างดียิ่ง และ<br />

ได้มีการจัดงานประเพณีต่างๆ ของทุกศาสนา เป็นประจำมาเป็นเวลา 4 ปี<br />

โดยได้มีการนำเอาแนวคิดที่จะนำศิลปะเข้ามานำโครงการให้เกิดการร่วมมือ<br />

ร่วมใจของชาวชุมชน เกิดเป็นโครงการ “ศิลปในซอย” ที่ได้รับการตอบรับ<br />

อย่างดีจากทั้งชาวชุมชน องค์กรร่วมจัดกว่า 70 องค์กร และประชาชนชาว<br />

กรุงเทพมหานครที่ได้มาร่วมงาน<br />

โครงการจัดทำทะเบียนอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์ออนไลน์ (online)<br />

จากแนวคิดเรื่อง Heritage at Risk ของ ICOMOS ผศ.สุดจิต (เศวตจินดา)<br />

สนั่นไหว ได้ริเริ่มโครงการประกวดจัดทำทะเบียนอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์<br />

online ขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เป็นการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารสมัยใหม่<br />

ประกอบกับการมีส่วนร่วมของคนในสังคมมาช่วยจัดทำทะเบียนข้อมูลของ<br />

อาคารหรือชุมชนที่มีคุณค่าแต่มีปัญหา มีความเสี ่ยงที่จะถูกรื้อทำลาย ขาด<br />

การดูแลเอาใจใส่ หรือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีการประกวดการจัด<br />

ทำทะเบียนอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์ online ขึ้น พร้อมด้วยกิจกรรมการ<br />

อบรมวิธีเก็บข้อมูลตามหลักวิชาการและเผยแพร่ผ่าน website แบบ real time<br />

ผลที่ได้จากโครงการนี้นอกจากจะช่วยให้การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม<br />

และชุมชนขยายไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้นแล้ว จากข้อมูลทะเบียนอาคารที่<br />

people within the community, in part, due<br />

to the ongoing eviction conflict between the<br />

Kadeejeen neighborhood and Kalayanamit<br />

Temple, which has a controversial plan to<br />

demolish an important historical site located<br />

within its property.<br />

Revitalize Kadeejeen project 2008-2012 (Kadeejeen<br />

neighborhood includes six communities,<br />

one of them is Kudeejeen Community)<br />

The following year, Pongkwan Lassus invited<br />

Dr. Niramon Kulsrisombat to take lead of the<br />

project and initiate the plan to revitalize the<br />

Kadeejeen neighborhood. The collaboration<br />

with the community was close and intense,<br />

with students from the department of urban<br />

planning, community members and the private<br />

sector working together under the supervision<br />

and coordination of the <strong>ASA</strong>. Within<br />

the span of four years, the area saw a great<br />

number of art and cultural preservation and<br />

revitalization projects and activities. The initiative<br />

was expanded to encompass the area<br />

of Kadeejeen and expanded to Klongsarn with<br />

projects such as the refurbishment of public<br />

spaces in six different local communities<br />

(Kudeejeen, Wat Kalaya, Wat Prayoon, Kudee<br />

Khao, Buppharam and Rong Kram).<br />

The significance of the Kadeejeen neighborhood<br />

is its status as a melting pot where Buddhist<br />

(Theravada and Mahayana), Catholic and<br />

Muslim communities have all lived together<br />

peacefully since the Ayutthaya period. The<br />

association invited Phra Phrombundit, the<br />

abbot of Prayurwongsawas Temple and the<br />

President of Mahachulalongkorn University,<br />

to sit as the Chairmen of the working committee<br />

and requested his permission to use<br />

the temple’s space for project meetings. The<br />

sense and spirit of collaboration from the<br />

people, temple and schools, as well as government<br />

agencies, was positive. There were<br />

events such as fairs and festivals hosted by<br />

people living in the area for four consecutive<br />

years. There was also an attempt to use art<br />

to promote a collaborative community spirit,<br />

which led to the birth of projects such as ‘Art<br />

in Soi’. In addition to the positive feedback<br />

from within the communities and general<br />

public who visited, more than 70 organizations<br />

participated in these projects.<br />

The good news is that the project has grown<br />

successfully. Dr. Niramon Kulsrisombat was<br />

given the chance, after his successful work<br />

as leader of the Kadeejeen project, to estab-<br />

6<br />

7


มีค่าแต่อยู่ในภาวะเสี่ยงเหล่านี้ยังได้ส่งผลต่อมาใน<br />

หลายรูปแบบ มีทั้งกรณีที่ทำให้ผู้ครอบครองอาคาร<br />

มองเห็นคุณค่าจนนำไปสู่การบูรณะปรับปรุง นำ<br />

มาใช้สอยต่อไปได้อย่างเหมาะสม จนกลับมาได้<br />

รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นในที่สุดและที่เป็น<br />

ไปในทางตรงกันข้ามที่ผู้ครอบครองยังยืนยันจะ<br />

เดินหน้ารื้อทำลายอาคารเก่าที่ทรงคุณค่าทิ้งไป<br />

อย่างในกรณีของการรื้อมรดกสถาปัตยกรรมแบบ<br />

โมเดิร์นเพื่อก่อสร้างศาลฎีกาหลังใหม่ แม้จะเหนี่ยว<br />

รั้งไว้ไม่ได้แต่ก็ถือว่าสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้<br />

ร่วมมีบทบาทในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลและ<br />

ข้อโต้แย้งทางวิชาการไว้ แล้วทำให้เกิดการตื่นตัว<br />

แก่สังคมในการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมยุค<br />

โมเดิร์น เป็นที่น่าเสียดายว่าโครงการนี้ไม่ได้รับการ<br />

ต่อยอดมาถึงปัจจุบันเนื่องจากขาดผู้ดำเนินการต่อ<br />

และการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ<br />

โครงการ <strong>ASA</strong> VERNADOC<br />

ในการประสานงานกับเครือข่ายการอนุรักษ์ต่างๆ<br />

เช่น ICOMOS Thailand ยังได้นำมาซึ่งการขยาย<br />

ผลในหลายโครงการของสมาคมสถาปนิกสยามฯ<br />

เช่น โครงการ <strong>ASA</strong> VERNADOC หรือค่ายสำรวจ<br />

รังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นด้วยวิธี VERNA-<br />

DOC โดยการริเริ่มของ ผศ.สุดจิต (เศวตจินดา)<br />

สนั่นไหว ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการ<br />

วิชาการระหว่างประเทศของอิโคโมสทางด้าน<br />

มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (ICOMOS-CIAV)<br />

และเป็นผู้นำเทคนิควิธีการเก็บข้อมูลและนำเสนอ<br />

มรดกพื้นถิ่นที่เรียกว่า Vernacular Architecture<br />

Documentation จากความรู้ดั้งเดิมของสถาปนิก<br />

ชาวฟินแลนด์ ผ่านทางอาจารย์ Markku Mattila<br />

แห่งมหาวิทยาลัย Helsinki มาถ่ายทอดใน<br />

หมู่สถาปนิก และนิสิตนักศึกษาไทยตั้งแต่ปลาย<br />

ปี พ.ศ. 2550<br />

และจัดแสดงในงานสถาปนิก ’51 ร่วมกับงานฉลอง<br />

ครบรอบ 40 ปี อาษาอนุรักษ์ จนประสบความ<br />

สำเร็จเป็นที่สนใจอย่างมากและได้จัดต่อเนื่องเป็น<br />

ประจำทุกปี ตั้งแต่นั้นมา โครงการ <strong>ASA</strong> VER-<br />

NADOC ได้ถูกนำไปปรับใช้อย่างกว้างขวางผ่าน<br />

เครือข่ายของผู้เข้ารับการอบรม นับเป็นกิจกรรม<br />

ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลขอสถาปัตยกรรม<br />

lish the Urban Design Development Center<br />

(UDDC) at Chulalongkorn Univeristy, and<br />

he still continues to work with Kadeejeen-<br />

Klongsan Union, which is now known as the<br />

Kadeejeen-Klongsan Conservation Foundation.<br />

One of the goals remains to preserve and<br />

revitalize this historic neighborhood. Some of<br />

the local people have established their own<br />

local museum, known today as one of the<br />

area’s cultural tourism destinations. In light<br />

of this successful collaboration based on a<br />

concrete action plan and pilot project, the<br />

Bangkok Metropolitan has since suggested<br />

the development of a master plan. In addition,<br />

Prayuraongsawas Temple was awarded a UN-<br />

ESCO Heritage Award Asia Pacific in 2014 for<br />

the restoration of the Phra Borommathat Maha<br />

Chedi and its role in community revitalization,<br />

achieved through its active participation as a<br />

part of civil society.<br />

Competition for Online Registration / Architectural<br />

Heritage Data Collection<br />

Through the ICOMOS-endorsed Heritage at<br />

Risk, Assistant Professor Sudjit Sananwai<br />

began a competition for online registration/<br />

data collecting of architectural heritage back<br />

in 2007. Through the use of an online platform<br />

and public participation, we were able to collect<br />

data about at risk architectural heritage<br />

and buildings that face problems, such as the<br />

threat of being demolished, a lack of proper<br />

conservation approaches and methods, or<br />

damage caused by natural disasters. The<br />

competition was held alongside a workshop<br />

on how to collect data and real-time data<br />

presentation through online platforms.<br />

The project did not only promote architectural<br />

heritage conservation among the younger<br />

generation, it also yielded some interesting<br />

data on architectural heritage that is at risk.<br />

There were cases where the owners of listed<br />

buildings became aware of the value of the<br />

buildings they own. After being given proper<br />

restoration and new usages, some of these<br />

buildings ended up receiving <strong>ASA</strong> Architectural<br />

Conservation awards. There were also less<br />

successful results such as the demolition of<br />

the Supreme Court building. Despite failing<br />

to stop the destruction of this valuable piece<br />

of modern Thai architecture, the Association<br />

of Siamese Architects did provide scientific<br />

information opposing its demolition. Such<br />

attempts, along with online and offline campaigns,<br />

raised awareness in society about the<br />

value of modern Thai architectural heritage.<br />

พื้นถิ่นของไทยด้วยระบบเดียวกันได้เป็นจำนวน<br />

มาก และเป็นเครื่องมือสร้างคนรุ่นใหม่ให้เกิด<br />

การเห็นคุณค่ามรดกสถาปัตยกรรม ด้วยการ<br />

เข้าไปใช้ชีวิตทำกิจกรรมเขียนแบบในพื้นที่แหล่ง<br />

มรดกสถาปัตยกรรมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ได้มี<br />

โอกาสไปเห็นด้วยตา วัดและวาดด้วยมือ เกิด<br />

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวชุมชนในพื้นที่ ภาพ<br />

เขียนด้วยมือที่อาศัยความเพียรและเวลาได้เผย<br />

ให้เห็นถึงคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมแก่<br />

ผู้ครอบครองหรือผู้อยู่อาศัยที่เขาอาจไม่เคยได้รับรู้<br />

ถึงคุณค่าเหล่านี้มาก่อน สถาบันการศึกษาด้าน<br />

สถาปัตยกรรมหลายๆ สถาบันได้นำเอากิจกรรม<br />

นี้ไปใช้ในหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกสถานที่ของ<br />

ตน จนคำว่า VERNADOC เป็นที่รู้จักแพร่หลาย<br />

ไม่เฉพาะในเมืองไทยแต่ได้รับการต่อยอดไปเป็น<br />

ค่ายระดับนานาชาติ ในทุกการประชุมใหญ่สามัญ<br />

ประจำปีของ ICOMOS CIAV นอกจากนั้นยังได้<br />

รับความสนใจจากหลายประเทศในภูมิภาคแถบ<br />

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำไปทดลองจัดค่ายต่อ<br />

โดยประสานงานผ่านทาง ผศ.สุดจิต (เศวตจินดา)<br />

สนั่นไหว และสมาคมสถาปนิกสยามฯ อาทิเช่น<br />

อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และมาเลเซีย นับว่า<br />

ได้มีส่วนช่วยผลักดันให้กิจกรรม VERNADOC<br />

แพร่หลายไปได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและ<br />

ต่างประเทศ และเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจให้<br />

คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดก<br />

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นได้เป็นอย่างดี จนทำให้เธอ<br />

ได้รับรางวัล CIAV Award 2013 ในที่ประชุม<br />

ใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2556 ของ ICOMOS-<br />

CIAV ณ ประเทศโปรตุเกส และรางวัลบุคคลดีเด่น<br />

ด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม จากสมาคม<br />

สถาปนิกสยามฯ ในปี พ.ศ. 2554 นอกจากนี้<br />

ยังมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้นำการ<br />

ออกค่าย VERNADOC ไปใช้เป็นกิจกรรมเพื่อ<br />

การวิจัยเพื่อพัฒนาฟื้นฟูย่านเก่าหลายแห่ง นับ<br />

เป็นเครื่องมือที่ดีในการสร้างความตระหนักรู้ร่วม<br />

กันของมรดกสถาปัตยกรรมชุมชน จนเกิดการ<br />

รัก/หวงแหน สงวนรักษาให้คงอยู่และต่อยอดไปใช้<br />

ในเชิงการท่องเที่ยว และการเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง<br />

วัฒนธรรมของพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย<br />

โครงการจัดทำฐานข้อมูลอนุรักษ์ฯ<br />

For now, however, the project has had to<br />

cease operation due to a lack of personnel<br />

and budget.<br />

<strong>ASA</strong> VERNADOC<br />

The <strong>ASA</strong> Architectural Conservation Committee,<br />

in collaboration with other conservation<br />

institutes such as ICOMOS Thailand, have<br />

brought about the birth and development of<br />

many projects. <strong>ASA</strong> VERNADOC (vernacular<br />

documentation is a methodology for vernacular<br />

architecture study that emphasizes<br />

the on-site collection of data to produce high<br />

quality measured drawings) is a project initiated<br />

by Assistant Professor Sudjit Sananwai,<br />

Thailand’s representative in the ICOMOS-CIAV<br />

(ICOMOS International Committee on Vernacular<br />

Architecture). She adopted a vernacular<br />

architecture documentation method that<br />

originated in Finland and was introduced to<br />

her by Professor Markku Mattila of Helsinki<br />

University. The method was made known to<br />

Thai architects and architecture students in<br />

late 2007.<br />

The first collection of vernacular documents<br />

was put together in an exhibition which featured<br />

in Architect Expo 2008 and celebrated<br />

40 years of <strong>ASA</strong> Conservation. It received<br />

overwhelming interest from viewers and has<br />

been included in the Architect Expo’s program<br />

ever since. <strong>ASA</strong> VERNADOC has been widely<br />

adapted through an expanding network of<br />

workshop participants, and created a growing<br />

database on Thailand’s vernacular architecture<br />

heritage using an organized method<br />

and system. It is also a tool that inspires the<br />

younger generation to appreciate the value<br />

of architectural heritage. Through a personal<br />

two-week experience that entails drawing<br />

and documenting works of vernacular architecture<br />

on site, they are able to see the<br />

works with their own eyes and to measure<br />

the proportions and document them using<br />

their own hands. Through this activity, a valuable<br />

exchange of knowledge and experience<br />

between architects, architecture students<br />

and locals has taken place. Thanks to the<br />

architects’ dedication, these hand-drawn<br />

documents bring about a greater realization<br />

on the part of owners and locals about the<br />

value of vernacular architecture.<br />

Several architectural departments of universities<br />

have adopted this activity as a part of their<br />

curriculum and field trip activities while the<br />

term VERNADOC is gradually becoming more<br />

8<br />

9


ในปี พ.ศ. 2551 คุณปองขวัญได้วางระบบการ<br />

จัดเก็บข้อมูล ในรูปหนังสือ CD Rom และการนำ<br />

ฐานข้อมูลเข้าบรรจุในเว็บไซต์ของสมาคมสถาปนิก<br />

สยามฯ ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งประกอบด้วย<br />

- ฐานข้อมูลรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2525-<br />

2545 จำนวน 174 อาคาร<br />

- ฐานข้อมูลบุคลากรด้านการอนุรักษ์<br />

- ฐานข้อมูลอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์<br />

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในสมัยต่อๆ มา มีการปรับ<br />

เปลี่ยนระบบภายในและปรับการใช้งานของเว็บไซต์<br />

ข้อมูลเหล่านี้จึงไม่ได้ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ของ<br />

สมาคมสถาปนิกสยามฯ มาจนถึงทุกวันนี้<br />

โครงการนำร่องการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม<br />

ยุคโมเดิร์น<br />

ในปี พ.ศ. 2549 ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ได้นำ<br />

เรื่องการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์น<br />

มาหารือกับกรรมาธิการอนุรักษ์ ฯ ให้รับเป็นธุระ<br />

เนื่องจากในยุคที่อดีตกรมศิลป์ นิคม มูสิกะคามะ<br />

ได้เคยออกจดหมายมาถึงสมาคมสถาปนิกสยามฯ<br />

เพื่อขอความร่วมมือในการจัดทำเกณฑ์ในการขึ้น<br />

ทะเบียนโบราณสถานมรดกสถาปัตยกรรมโมเดิร์น<br />

เนื่องจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ มีองค์ความรู้<br />

ทางด้านคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมประเภท<br />

นี้ ทางกรรมาธิการฯ ได้มอบหมายให้ ผศ.ยงธนิศร์<br />

พิมลเสถียร จัดทำบทความเรื่อง<br />

“การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์น”<br />

ขึ้น หลังจากนั้นสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ร่วม<br />

กับ TCDC ในการจัดนิทรรศการ “อยากทันสมัย<br />

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของไทย พ.ศ. 2518-2537”<br />

ขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เพื่อเผยแพร่ความสำคัญและ<br />

คุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมโมเดิร์นในประเทศ<br />

ไทยขึ้นเป็นครั้งแรก และได้มีการตั้งคณะทำงาน<br />

เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมโมเดิร์น<br />

ในสมัยต่อๆ มา<br />

การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์<br />

ในช่วงนี้มีการทำงานเป็นเครือข่ายกับหลายองค์กร<br />

อย่างกว้างขวาง อาทิ มีการทำ MOU ร่วมกับ<br />

recognized, not only in Thailand but internationally<br />

thanks to the organization of international<br />

VERNADOC camps, which are held<br />

at ICOMOS CIAV’s annual general meeting.<br />

Architecture communities across Southeast<br />

Asia and the Asia-Pacific, in countries such as<br />

Malaysia, Indonesia and Australia, have shown<br />

keen interest in the method. Some have consulted<br />

Assistant Professor Sudjit Sananwai<br />

and her team to garner suggestions about<br />

putting together VERNADOC camps in their<br />

countries. Not only that, VERNADOC has motivated<br />

the younger generation of architects,<br />

students and locals to be more engaged in the<br />

preservation of local architectural heritage.<br />

Assistant Professor Sananwai’s contributions<br />

earned her the CIAV Award 2013 at<br />

ICOMOS-CIAV’s general meeting held in 2013<br />

in Portugal, as well as a Distinguished Person<br />

to receive <strong>ASA</strong> Architectural Conservation<br />

award in 2011. Some university professors<br />

have also adapted VERNADOC camp as an<br />

activity for their research and revitalization<br />

projects carried out in historic neighborhoods.<br />

VERNADOC has proven to be an excellent tool<br />

that creates greater awareness in the value<br />

and importance of vernacular architecture<br />

as it inspires architectural practitioners and<br />

local communities to cherish and preserve<br />

their heritage. In addition, the data itself<br />

has become an archive for Thai vernacular<br />

architecture heritage and found a role as<br />

historical references that are often used to<br />

help promote tourism destinations where<br />

local cultures can be appreciated.<br />

The making of Architectural Heritage database<br />

In 2008, Pongkwan Lassus began developing<br />

a database system in CD Rom and online<br />

formats. The database, which was collated<br />

on <strong>ASA</strong>’s official website in 2013, consisted of:<br />

- <strong>ASA</strong> Architecture Conservation awarded<br />

buildings from 1962 – 2002 (174 buildings)<br />

- Practitioner in Architectural Conservation<br />

- Valuable Architectural Heritage<br />

Unfortunately, due to several changes and<br />

technical adjustments on the <strong>ASA</strong> website in<br />

later years, this database disappeared.<br />

Pilot project for Modern Thai Architecture<br />

Heritage Conservation<br />

In 2006, Dr. Sumet Jumsai na Ayudhaya<br />

brought forward the issue concerning the<br />

conservation of modern Thai architecture.<br />

10 11<br />

สมาคมอิโคโมสไทย และไปทำงานร่วมกับ<br />

กรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ<br />

และวัฒนธรรม แห่งวุฒิสภา ในเรื่องการ “ร่าง<br />

กฎบัตรประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์แหล่งมรดก<br />

วัฒนธรรม” และ “การบริหารจัดการมรดก<br />

วัฒนธรรมในศาสนสถาน” มีการทำงานร่วมกับ<br />

SCONTE ในการคัดค้านโครงการ “รื้อ-สร้างใหม่<br />

อาคารศาลฎีกา” มีการร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรม<br />

แห่งกรุงเทพมหานครในการจัดนิทรรศการ “รวม<br />

มิตรอนุรักษ์” โดยเปิด 9 ห้องนิทรรศการให้<br />

เครือข่ายอนุรักษ์ได้มาแสดงผลงาน และในการจัด<br />

งานสถาปนิกที่สืบต่อกันมาทุกปี ได้มีการปฏิรูป<br />

การจัดส่วนงานนิทรรศการของงานอนุรักษ์ให้มี<br />

พื้นที่กว้างขางขึ้น ซึ่งนอกจากจะแสดงงานโครงการ<br />

ต่างๆ ของกรรมาธิการอนุรักษ์ฯ ของสมาคม-<br />

สถาปนิกสยามฯ แล้ว ยังได้เชื้อเชิญให้เครือข่าย<br />

อนุรักษ์อื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีพื้นที่แสดง<br />

ผลงาน เพื่อผนึกกำลังให้งานอนุรักษ์ขยายผลเป็น<br />

ที่แพร่หลายและรับรู้จากสาธารณชนในวงกว้าง<br />

มากขึ้น (มีต่อฉบับหน้า)<br />

The matter was discussed after the former<br />

Director-General of the Department of Fine<br />

Arts, Nikom Musikama, issued a letter to the<br />

Association of Siamese Architects requesting<br />

we collaborate to help develop criteria for<br />

the registration of modern Thai architecture<br />

in Thailand as historical sites. The commission<br />

assigned Assistant Professor Yongthanit<br />

Pimonsatien to publish an article titled<br />

‘Conservation of Modern Thai Architecture’. In<br />

2008 , the Association together with TCDC put<br />

together the exhibition ‘Keeping Up: Modern<br />

Thai Architecture 1967-1987’ to promote the<br />

importance and values of modern Thai architecture<br />

for the first time in Thailand. What<br />

ensued was the establishment of a working<br />

committee focusing specifically on the conservation<br />

of modern Thai architecture. This<br />

has continued to operate ever since.<br />

Creation and Expansion of Conservation<br />

Network<br />

During this period the number of collaborations<br />

was broadly expanded. They included an<br />

MOU with ICOMOS Thailand, and collaborating<br />

with the Senate Standing Committee on<br />

Religion, Morality, Ethics, Arts and Culture on<br />

the creation of a Thailand Charter on cultural<br />

heritage management and the management of<br />

cultural heritage in religious places. We also<br />

worked together with SCONTE on a campaign<br />

opposing the demolition and reconstruction<br />

of the Supreme Court building.<br />

At the Bangkok Art and Culture Center, the<br />

<strong>ASA</strong> Conservation Network put together the<br />

exhibition ‘Anurak REMIX’ (a conservation<br />

mini-expo); nine exhibition rooms at the BACC<br />

welcomed the presentations and projects of<br />

the <strong>ASA</strong> Conservation Network. And at the annual<br />

Architect Expo, the space provided to the<br />

<strong>ASA</strong> Conservation Network, which showcases<br />

projects by the <strong>ASA</strong> Architectural Conservation<br />

Committee and partners both from the<br />

government and private sector, has grown<br />

larger every year. Taken together, all these<br />

developments are helping to raise awareness<br />

and appreciation for architectural conservation<br />

among the general public.<br />

(To be continued)


Review<br />

งานสถาปนิก ’62: กรีน ได้ อีก<br />

Architect '19<br />

Green Means More<br />

Text: วิญญู อาจรักษา / Winyu Ardrugsa<br />

Translation: สุชานาฏ จารุไพบูลย์ / Suchanart Jarupaiboon<br />

Photo: <strong>ASA</strong><br />

นับตั้งแต่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม-<br />

ราชูปถัมภ์ เริ่มจัดงานสถาปนิกพร้อมๆ กับ<br />

การนำเสนอแนวคิดหลัก (theme) อย่างใด<br />

อย่างหนึ่งสู่สังคมเมื่อปี พ.ศ. 2540 ยังไม่เคย<br />

มีครั้งไหนที่ประเด็นทางด้าน “สถาปัตยกรรม<br />

สีเขียว” หรือ “สถาปัตยกรรมยั่งยืน” ได้รับการ<br />

ปักธงให้เป็นแนวคิดหลักขับเคลื่อนงานอย่างชัดเจน<br />

มาก่อน งานสถาปนิกครั้งที่ 23 ซึ่งเพิ่งผ่านพ้น<br />

ไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมภายใต้แนวคิด “กรีน<br />

อยู่ ดี” หรือ “Living Green” จึงถือเป็นครั้ง<br />

แรก โดยคณะผู้จัดงานได้หยิบยกเอาปัญหาทาง<br />

สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และ<br />

ข้อจำกัดทางทรัพยากรต่างๆ มาเป็นกรอบในการ<br />

ตรวจสอบความเป็นไปของงานสถาปัตยกรรม<br />

ความสัมพันธ์กับบริบทเมืองและสังคม พร้อมทั้ง<br />

การแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสรรค์สร้าง<br />

สภาพแวดล้อมต่างๆ กล่าวได้ว่านี่เป็นความท้าทาย<br />

อย่างยิ่งในการดึงเอาเนื้อหาซึ่งบ่อยครั้งถูกมอง<br />

ว่าเป็นกลจักรเบื้องหลังงานสถาปัตยกรรม และ<br />

โดยธรรมชาติแล้วมีรายละเอียดทางเทคนิคมาก<br />

พอสมควร ออกมาวางไว้เบื้องหน้าซึ่งต้องพูดถึง<br />

การออกแบบ การก่อสร้าง และการใช้ชีวิตไป<br />

พร้อมๆ กัน<br />

หากเปรียบกับงานสถาปนิกในช่วงปีหลังๆ จะพบ<br />

ว่าส่วน <strong>ASA</strong> Zone ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของสมาคม<br />

สถาปนิกสยามฯ ในปีนี้ มีรูปแบบและโทนสีที่เป็น<br />

อันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าปีก่อนๆ โดยคณะ<br />

ผู้ออกแบบได้เลือกใช้ท่อกระดาษสีน้ำตาลเป็นวัสดุ<br />

หลักในการกำหนดพื้นที่ และต่อเป็นโครงสร้างรับ<br />

น้ำหนักในลักษณะต่างๆ โดยเป็นวัสดุรีไซเคิลจาก<br />

เยื่อกระดาษที่สามารถนำไปขึ้นรูปได้ใหม่ภายหลัง<br />

การใช้งาน นอกจากนี้ยังมีผ้ากระสอบและผ้าใบกัน<br />

ฝุ่นซึ่งใช้กันตามสถานที่ก่อสร้างร่วมด้วยในหลายๆ<br />

ส่วน สิ่งที่น่าสนใจในพื้นที่ราว 7,000 ตร.ม. ของ<br />

สมาคมในปีนี้ คือการแบ่งพื้นที่ราว 1,000 ตร.ม.<br />

ออกมาเป็นส่วน <strong>ASA</strong> Shop, <strong>ASA</strong> Friends และ<br />

<strong>ASA</strong> Club บริเวณด้านนอกโถงจัดแสดงหลัก เพื่อ<br />

รองรับทั้งสมาชิกสมาคมฯ และประชาชนทั่วไป<br />

น่าเสียดายว่าความกลมกลืนในภาพรวมของพื้นที่<br />

<strong>ASA</strong> Zone ไม่ได้นำมาซึ่งความหลากหลายของ<br />

รูปแบบการทดลองที่อาจสะท้อนว่าสถาปัตยกรรม<br />

Ever since the Association of Siamese Architects<br />

under Royal Patronage (<strong>ASA</strong>) organized<br />

its first Architect Expo as a themed exhibition<br />

in 1994, never had “green architecture”<br />

or “sustainable architecture” been a central<br />

theme of these events. The 23rd Architect<br />

Expo, recently held in May under the concept<br />

“Living Green”, was the first to have included<br />

this theme. In this event, organizers used<br />

environmental problems, climate change, and<br />

resource limitations to set a framework for<br />

assessing the frontiers of architectural design<br />

in the current urban and social contexts, and<br />

showcased products and creative innovations<br />

that sustain the environment. It is indeed a<br />

great challenge – bringing what is often seen<br />

as a mechanism behind architectural design<br />

and technical complexity to the forefront,<br />

which requires simultaneous discussions<br />

about design, construction and living.<br />

Compared to Architect Expos held in recent<br />

years, we can see that <strong>ASA</strong> Zone, <strong>ASA</strong>’s major<br />

zone this year, was more congruous in terms<br />

of form and color tone. The designer team<br />

selected brown paper tubes as the main<br />

material for area demarcation and connected<br />

them into weight-carrying structures in various<br />

ways. These tubes recycled from paper<br />

pulp can be formed into something new after<br />

use. In addition, sackcloth and anti-dust<br />

canvas commonly seen in construction sites<br />

were used in several areas. What’s interesting<br />

about this area of some 7,000 square<br />

meters is the fact that an area of some 1,000<br />

square meters was set aside for <strong>ASA</strong> Shop,<br />

<strong>ASA</strong> Friends, and <strong>ASA</strong> Club outside the main<br />

exhibition hall, welcoming <strong>ASA</strong> members<br />

and the general public alike. Unfortunately,<br />

the overall congruity of the <strong>ASA</strong> Zone did<br />

not bring with it a diversity of experiments<br />

that may reflect green architecture’s many<br />

possibilities. In addition, the presentation of<br />

several exhibition areas such as Innovation<br />

Green Materials, Smart Cities, <strong>ASA</strong> Friends<br />

or Ancient Wisdom from Three Regions was<br />

rather academic, and because of this they did<br />

not attract many viewers, and visitor participation<br />

was low. However, the <strong>ASA</strong> Members<br />

zone was as fascinating as ever. Several studios<br />

selected their best works and presented<br />

ideas relevant to the theme, focusing on the<br />

relationship between the environment and<br />

various aspects of architecture, such as restrictions<br />

on building coverage ratio, use of<br />

local materials under new approaches, use<br />

of old buildings in ways that are more eco-<br />

12<br />

13


สีเขียวมีความเป็นไปได้ใหม่ๆ อย่างไรบ้าง นอกจากนี้<br />

พื้นที ่นิทรรศการหลายส่วน เช่น Innovation<br />

Green Materials, Smart Cities, <strong>ASA</strong> Friends<br />

หรือ ภูมิปัญญา 3 ภูมิภาคสู่ปัจจุบัน ได้รับการนำ<br />

เสนอที่ค่อนข้างเป็นวิชาการจึงมีแรงดึงดูดความ<br />

สนใจและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมได้ไม่มากนัก<br />

อย่างไรก็ตาม พื้นที่จัดแสดงงานสถาปัตยกรรม<br />

ส่วน <strong>ASA</strong> Members ยังคงเป็นพื้นที่ซึ่งมีเนื้อหา<br />

ที่น่าสนใจเช่นเคย โดยหลายสำนักงานได้คัดเลือก<br />

ผลงานและนำเสนอแนวคิดซึ่งเกี่ยวข้องกับธีมงาน<br />

ที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและ<br />

สถาปัตยกรรมในแง่มุมต่างๆ เช่น การจำกัดพื้นที่<br />

อาคารคลุมดิน การใช้วัสดุพื้นถิ่นในแนวทางใหม่<br />

การปรับเปลี่ยนการใช้สอยอาคารเก่าให้เชื่อมต่อ<br />

กับสภาพแวดล้อมมากขึ้น และอื่นๆ อีกหลาย<br />

ประเด็น ในพื้นที่ส่วนนี้ Yimsamer Studio ได้<br />

ถ่ายทอดผลงานของสำนักงานต่างๆ ในห้องฉาย<br />

ภาพขนาดใหญ่ในลักษณะ Interactive Infographic<br />

Installation ที่สร้างประสบการณ์มากกว่า<br />

การมองดูแบบและหุ่นจำลองด้านนอก (เช่นเดียว<br />

กับพื้นที่ของ Green Building Showcase 360°)<br />

ซึ่งตรงข้ามกับการจัดแสดงผลงานสถาปัตยกรรม<br />

ที่ได้รับรางวัลสำคัญอย่าง <strong>ASA</strong> Emerging Architecture<br />

Awards 2019 ที่เป็นนิทรรศการ<br />

แบบเรียบง่ายแต่ไม่สามารถทำให้ผลงานรางวัล<br />

ดีเด่น Raintree International School โดย<br />

GreenDwell และผลงานรางวัลสมควรเผยแพร่<br />

อย่าง บ้านบรรจบ โดย ณัฏฐวุฒิ พิริยประกอบ,<br />

Ahsa Farmstay โดย Creative Crews, โครงการ<br />

สวนศิลป์อาจารย์ป๋วย โดย สถาปนิกชุมชนและ<br />

สิ่งแวดล้อมอาศรมศิลป์ และโครงการ Visavapat<br />

Headquarter โดย ลูกเล่นสถาปนิก มีพลังที่จะ<br />

แสดงตัวเป็นกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับธีมการจัด<br />

งานได้ ทั้งๆ ที่แต่ละโครงการล้วนถูกพัฒนาขึ้นมา<br />

ผ่านแนวคิดที่น่าสนใจ เช่น การวางอาคารร่วมกับ<br />

สภาพแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ ่งของการเรียนรู้ของ<br />

เด็ก การสร้างรูปทรงที่ท ำงานร่วมกับการไหลของน้ำ<br />

การใช้วัสดุเก่าในพื้นที่และการท ำงานร่วมกับชุมชน<br />

การฟื้นฟูพื้นที่ปิดล้อมในเมืองเป็นพื้นที่สาธารณะ<br />

และการสร้างสัดส่วนสมดุลระหว่างพื้นที่ใช้งาน<br />

และพื้นที่สีเขียว<br />

conscious, and others. In this zone, Yimsamer<br />

Studio displayed its works in a large theater as<br />

an interactive infographic installation, creating<br />

an experience that offered more than just<br />

exterior inspection of models (similar to Green<br />

Building Showcase 360°). This contrasted<br />

with the exhibition of architectural designs<br />

that won <strong>ASA</strong> Emerging Architecture Awards<br />

2019, which was a simple exhibition. However,<br />

it failed to highlight the award-winning<br />

Raintree International School by GreenDwell<br />

and other award winners such as Baan Banjob<br />

by Natthawut Piriyaprakob, Ahsa Farmstay<br />

by Creative Crews, Puey Ungphakorn Artistic<br />

Park by Arsom Silp Institute of the Arts, and<br />

Visavapat Headquarters by Looklen Architects.<br />

The exhibition failed to show their potential<br />

as case studies relevant to the event’s theme,<br />

even though the concept behind each of these<br />

projects was fascinating, such as designing a<br />

building with the environment in mind and<br />

using it as part of a children’s learning center,<br />

creating a structure that works in tandem with<br />

water flowing, using old materials and working<br />

with the community, reviving an enclosed area<br />

in the city and turning it into public space,<br />

and creating a balance between area for use<br />

and green space.<br />

The seriousness of this zone for professional<br />

architects stood in contrast from the more<br />

fun interpretation of “green design” in the<br />

<strong>ASA</strong> Student Exhibition area, held by students<br />

from over 30 institutions. Most of their works<br />

interacted better with the audience than in<br />

other parts of the Expo. What’s worth noting<br />

is that the works that won awards still equate<br />

greenness with green space. Green Delivery,<br />

from the Architectural Education and Design,<br />

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang,<br />

won the first prize. The first runner<br />

up was Trash to Tree from Silpakorn University,<br />

highlighting management of increasing waste<br />

by redesigning parcel boxes and plastic bottles<br />

into seed and plant containers that can be<br />

taken home. Meanwhile, Urban Nature of Chiang<br />

Mai, won Popular Vote, with Rajamangala<br />

University of Technology Lanna reminding us<br />

of urban expansion at the expense of forest<br />

areas, via the use of a forest model that allows<br />

visitors to pin more plants on it. A work that<br />

sees greenness in a different light, Breathable<br />

City by Thammasat University, won a<br />

ภูมิปัญญา 3 ภาคสู่ปัจจุบัน<br />

<strong>ASA</strong> Emerging Architecture<br />

Award 2019<br />

14 15


<strong>ASA</strong> Workshop & Student<br />

Activites<br />

<strong>ASA</strong> Workshop & Student<br />

Activites<br />

ความจริงจังบนพื้นที่ของสถาปนิกอาชีพข้างต้นนี้<br />

แตกต่างจากความสนุกสนานในการตีความคำว่า<br />

“green design” ในพื้นที่ <strong>ASA</strong> Student Exhibition<br />

ของนักศึกษากว่า 30 สถาบัน ซึ่งผลงานส่วนมาก<br />

สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้ดีกว่าพื้นที่ในส่วนอื่นๆ<br />

สิ่งที่น่าสังเกตคือผลงานที่ได้รับรางวัลยังเลือก<br />

มองความเขียวเป็นพื้นที่สีเขียว โดย Green Delivery<br />

รางวัลชนะเลิศ จากสาขาวิชาครุศาสตร์<br />

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาบัน<br />

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง<br />

และ Trash to Tree รางวัลรองชนะเลิศ จาก<br />

มหาวิทยาลัยศิลปากร กังวลกับการเพิ่มขึ ้นของ<br />

ขยะเหลือใช้โดยนำกล่องบรรจุภัณฑ์ทางไปรษณีย์<br />

ขวดพลาสติกกลับมาออกแบบแทรกเมล็ดพันธุ์<br />

และต้นไม้จริงๆ ที่เอากลับบ้านได้ ซึ่งนี่รวมถึง<br />

Urban Nature of Chiang Mai รางวัล Popular<br />

Vote โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา<br />

ซึ่งกระตุ้นเตือนปัญหาการขยายตัวของเมืองและ<br />

การลดลงของผืนป่าผ่านหุ่นจำลองที่ให้คนปักต้นไม้<br />

เพิ ่มได้ ผลงานที่มองความเขียวต่างออกไปในที่นี้<br />

เป็นผลงานรางวัลชมเชย Breathable City ของ<br />

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนำเสนอเรื่องการ<br />

ถ่ายเทอากาศ ผ่านโต๊ะหน้าจอ interactive ที่<br />

ผู้ชมสามารถขยับชิ้นส่วนต่างๆ ไปมาเพื่อดูการไหล<br />

ของกระแสลม ตั้งแต่ระดับการจัดเครื่องเรือนจนถึง<br />

การวางกลุ่มอาคาร<br />

สำหรับ <strong>ASA</strong> Student Workshop ในปีนี้ นักศึกษา<br />

ต่างสถาบันกว่า 70 คน ได้ลงศึกษาพื้นที่แขวง<br />

ตลาดน้อย โดยผลงานชนะเลิศ Throwback<br />

นำเสนอการเล่าประวัติศาสตร์ของชุมชนผ่าน<br />

สถาปัตยกรรมใหม่ที่มีรากอยู่บนพื้นที่เก่า ส่วน<br />

ผลงาน จนตรอก ซึ่งได้รางวัล Popular Vote เลือก<br />

พัฒนาพื้นที่ซอกตึกระดับเหนือดินเป็นทั้งอาคาร<br />

และสวนขนาดเล็ก ความสนใจในพื้นที่เมืองของ<br />

workshop ยังเป็นโจทย์ของ <strong>ASA</strong> Seminar ด้วย<br />

โดยใช้แนวคิด “ดิน น้ำ ลม ไฟ” ที่ทำให้การพูดคุย<br />

นั้นครอบคลุมประเด็นสวนสาธารณะสำหรับ<br />

ทุกคน ความสัมพันธ์ บ้าน+เมือง+น้ ำ สถาปัตยกรรม<br />

หายใจได้ และงานออกแบบแสงสว่างที่เปลี่ยนการ<br />

รับรู้ในเมืองไป อย่างไรก็ตาม การเสวนาที่เข้มข้น<br />

ที่สุดในงานสถาปนิกปีนี้คือการจัดเวทีสาธารณะ<br />

“ทางเลียบเจ้าพระยา: สร้างสรรค์หรือทำลาย” โดย<br />

ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที ่สมาคมสถาปนิกสยามฯ<br />

เป็นแกนกลางเชิญทั้งฝ่ายผู้ศึกษาออกแบบ ฝ่าย<br />

ที่ตั้งคำถามกับโครงการ ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ และ<br />

ประชาชนทั่วไป มาร่วมกันถกประเด็นและมีการ<br />

ประเมินโดยองค์กรวิชาชีพ ภาคการศึกษา และ<br />

ภาคประชาสังคมต่างๆ เพื่อส่งข้อสรุปจากเวทีไป<br />

ยังภาครัฐ ซึ่งหลายฝ่ายที่เข้าร่วมมีความกังวล<br />

และต้องการให้ภาครัฐชะลอและปรับกระบวนการ<br />

ทำงานให้เปิดกว้าง เพื่อเดินไปสู่คำตอบจากทุกภาค<br />

ส่วนโดยไม่เป็นไปตามโจทย์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า<br />

a consolation prize. It presents air flow via an<br />

interactive screen, allowing viewers to shift<br />

various pieces around to see wind directions,<br />

from furniture arrangement to designing of<br />

building clusters.<br />

For this year’s <strong>ASA</strong> Student Workshop, more<br />

than 70 students from various schools went<br />

on a field study in Talad Noi District. First prize<br />

winner, Throwback, recounted history of the<br />

community through new architecture with<br />

history of an old area. Meanwhile, Cornered,<br />

which won Popular Vote, chose to develop the<br />

space between buildings over the ground into<br />

a building and a small garden. The Workshop’s<br />

interest in urban space was also a topic of<br />

discussion in the <strong>ASA</strong> Seminar, under the<br />

concept “earth, water, wind, fire.” Among the<br />

things discussed were an idea of a public park<br />

for all; the relationship between houses, cities,<br />

and water; breathable architecture; and<br />

lighting design that changes urban perception.<br />

However, the most intense discussion<br />

in this year’s Architect Expo occurred during<br />

a public debate on “Chao Phraya Boardwalk:<br />

Creative or Destructive?” It was an important<br />

activity spearheaded by <strong>ASA</strong>, which invited the<br />

people who conducted a feasibility study for<br />

this project as well as those who questioned<br />

the merits of the project, experts and the<br />

public to discuss various issues. The debate<br />

was also observed by professional associations,<br />

academics, and civil society who will<br />

then submit conclusions made at this forum<br />

to the government. Several of the participants<br />

expressed concern and wanted the<br />

government to delay the project and enable<br />

increased participation, so all sectors can<br />

collectively find a solution without starting<br />

at a pre-determined point.<br />

16 17


Assawin Choochottavorn<br />

<strong>ASA</strong> FORUM Review<br />

เมื่อข้ามจากงานสัมมนามายังส่วน <strong>ASA</strong> Forum<br />

ซึ่งในปีนี้มีจำนวนสถาปนิกไทยและต่างชาติขึ้นเวที<br />

กันอย่างละครึ่ง การบรรยายทั้งหมดดูจะนำเสนอ<br />

แง่มุมที่หลากหลายต่อความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี<br />

โดย คำรน สุทธิ จาก Eco Architect ให้ความ<br />

สำคัญกับความเรียบง่ายแบบพื้นถิ่นที ่ตอบกับภูมิ-<br />

อากาศของบ้านเรา รวมถึงการค้นหาแรงบันดาล<br />

ใจจากวิถีชีวิตในพื้นที่ซึ่งเห็นได้ชัดในผลงาน Sleep<br />

Station หรือ Cocoa Valley Resort Phase 2 ใน<br />

ประเด็นเดียวกันนี้ อัศวิน ชูโชติถาวร ซึ่งเป็น Associate<br />

จาก Foster + Partners ชี้ว่าการศึกษาลง<br />

ไปในองค์ประกอบพื้นถิ่นร่วมกับการใช้เทคโนโลยี<br />

นั้นจะนำมาซึ่งคำตอบที ่มีคุณภาพ โดยโครงการ<br />

ต่างๆ ใน Masdar City เป็นตัวอย่างที่เกิดจากการ<br />

ศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอย่างหอลม Barjeel<br />

เวิ้งหน้าต่าง Mashrabiya รวมถึงสวนและตรอก<br />

Moving forward to the <strong>ASA</strong> Forum: participants<br />

in this year’s forum were half Thai and<br />

half foreign architects. All lectures presented<br />

different and interesting perspectives on<br />

sustainability. Khamron Suthi from Eco Architect<br />

focused on local simplicity based on<br />

Thailand’s climate and finding inspiration from<br />

local ways of life, clearly reflected in Sleep<br />

Station and Cocoa Valley Resort Phase 2. On<br />

this very issue, Assawin Choochotetavorn,<br />

Associate from Foster + Partners, pointed out<br />

that a study into local elements in conjunction<br />

with the use of technology will yield great<br />

results. Various projects in Masdar City were<br />

examples from the study of local architectural<br />

styles such as Barjeel Wind Tower, Mashrabiya<br />

window screens, as well as gardens and alleys<br />

in Middle Eastern cities. Conducting research<br />

in tandem with designing from the beginning<br />

of a project was what Nico Kienzl, Atelier Ten’s<br />

Director, emphasized as extremely important.<br />

While it leads to invisible architecture, it also<br />

https://youtu.be/VT1Z9Nf7fiM<br />

Kai-Uwe Bergmann<br />

https://youtu.be/_gz_zmKYZKk<br />

Assawin<br />

Choochottavorn<br />

Foster + Partners<br />

Kai-Uwe Bergmann<br />

Bjarke Ingels Group<br />

(BIG)<br />

Khamron Sutthi<br />

Eco Architect<br />

Sanne van der Burgh<br />

Apichart Srirojanapinyo<br />

& Chanasit Cholasuek<br />

Nico Kienzl<br />

Atelier Ten<br />

https://youtu.be/ehSg-0t8aWk<br />

https://youtu.be/D5fco9aoIJA<br />

Khamron Sutthi<br />

Nico Kienzl<br />

Sanne van der Burgh<br />

MVRDV<br />

https://youtu.be/RRzQPncKIqY<br />

https://youtu.be/45CJWW6F3Z4<br />

Apichart<br />

Srirojanapinyo &<br />

Chanasit Cholasuek<br />

Stu/D/O Architects<br />

18 19


ซอยของเมืองในตะวันออกกลาง การค้นคว้าคู่ไป<br />

กับการออกแบบตั้งแต่เริ่มโครงการนั้นเป็นสิ่งที่<br />

Nico Kienzl ผู้อำนวยการของ Atelier Ten ย้ำ<br />

ว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน แม้จะก่อให้เกิด invisible<br />

architecture หรือสถาปัตยกรรมที่มองไม่เห็นแต่<br />

ก็แฝงนำให้เกิดความเฉพาะตัวและประสิทธิภาพ<br />

โดยมีตัวอย่างเป็นการจำลองสถานการณ์ที่ละเอียด<br />

ซึ่งทำให้โครงการโดมกระจก Jewel หน้าสนามบิน<br />

Changi สามารถสร้างสภาวะสบายและเหมาะสม<br />

ให้กับผู้ใช้และสวนด้านในได้ อย่างไรก็ตาม<br />

การทดลองบนข้อจำกัดที่ดูเป็นไปไม่ได้กลับนำ<br />

สถาปัตยกรรมสีเขียวแบบเดิมๆ ไปสู่ความเป็นไป<br />

ได้ใหม่ๆ โดย Sanne ven der Burgh จาก MVRDV<br />

นำเสนอโครงการ Markthal ซึ่งเป็นหนึ่งตัวอย่าง<br />

ที่มองความยั่งยืนผ่านการเชื่อมโยงลักษณะ typology<br />

ใหม่ ส่วนผสมกิจกรรม และการจัดการ<br />

พลังงาน ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นแนวทางที่คล้ายคลึง<br />

กับ Bjarke Ingels Group (BIG) โดย Kai-Uwe<br />

Bergmann ยกเอาโครงการ Copenhill ที่สถาปนิก<br />

เป็นผู้นำในการออกแบบโรงกำจัดขยะและผลิต<br />

พลังงานให้กลายเป็นเนินเขาสำหรับการเล่นสกี<br />

ไปพร้อมๆ กัน ในความเข้มข้นของเนื้อหาทั้งหมด<br />

นี้ ชนาสิต ชลศึกษ์ และอภิชาต ศรีโรจนภิญโญ<br />

ช่วยนำเอาแนวคิดต่างๆ กลับมายังบริบทของไทย<br />

โดยผลงานต่างๆ ของ Stu/D/O เช่น Kurve 7 หรือ<br />

Inter Crop Office ได้สะท้อนว่าการใส่ใจใน<br />

ส่วนผสมระหว่างการออกแบบทดลองและการ<br />

คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและเมืองจะก่อให้เกิดงาน<br />

สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจและมีคุณค่าได้<br />

creates uniqueness and effectiveness. For<br />

example, a detailed simulation made it possible<br />

to create Jewel at Singapore’s Changi<br />

Airport, bringing comfort and suitability for<br />

use to users and the gardens inside. However,<br />

an experiment within limitations that<br />

appear impossible can create new frontiers<br />

for green architecture. Sanne ven der Burgh<br />

from MVRDV presented Markthal, one of<br />

the projects that sees sustainability via a<br />

new connection typology, a combination of<br />

activities, and energy management, which in<br />

fact is quite similar to the approach taken<br />

by Bjarke Ingels Group (BIG), with Kai-Uwe<br />

Bergmann citing Copenhill, a project led by<br />

architects that designed a waste treatment<br />

and energy-generating plant that can also<br />

serve as a ski slope. For all the intensity of<br />

the content discussed here, Chanasit Chonlasuek<br />

and Apichart Srirojanapinjo applied<br />

these concepts in the Thai contexts. Various<br />

works by Stu/D/O, such as Kurve 7 or Inter<br />

Crop Office, reflects the attention paid to the<br />

combination between experimental design<br />

and environmental and urban concerns, and<br />

how they can lead to interesting and meaningful<br />

architectural styles.<br />

<strong>ASA</strong> International Design<br />

Compettition 2019<br />

Student Exhibition<br />

<strong>ASA</strong> International Design Competition<br />

มุมมองต่อความยั่งยืนในมิติต่างๆ ได้ถูกผลักไปจน<br />

สุดทางในการประกวดแบบ <strong>ASA</strong> International<br />

Design Competition ซึ่งผลงานรางวัลที่หนึ่ง The<br />

Eternity Sustainability โดย ธัญญเดช พรพงษ์<br />

ได้นำเสนอสถานที่จัดการศพในวิธีต่างๆ ที่จะยัง<br />

ประโยชน์ให้กับสภาพแวดล้อมต่อไป ส่วนผลงาน<br />

รองชนะเลิศ Re-Freeze the Arctic โดย Faris<br />

RajakKotahatuhaha จากอินโดนีเซีย เจาะไปที่<br />

ปัญหาการละลายของภูเขาน้ำแข็งที่ขั้วโลก โดย<br />

เสนอนาวาสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถ<br />

สร้างก้อนน้ำแข็งและเป็นพื้นที่การวิจัยและสถาน<br />

ที่ท่องเที่ยวไปในตัว ส่วน the Hidden Life of<br />

Perspectives towards sustainability in all<br />

dimensions were pushed to the edge in <strong>ASA</strong><br />

International Design Competition. First prize<br />

winner, The Eternity Sustainability by Yan<br />

Phornphong, proposes facilities for managing<br />

dead bodies that will have environmental<br />

benefits. The first runner up, Re-Freeze the<br />

Arctic by Faris RajakKotahatuhaha, from Indonesia,<br />

highlighted ice melting at the poles<br />

and proposed large-scale naval architecture<br />

that can produce ice and serve as a center for<br />

research and tourism at the same time. The<br />

second runner up, Hidden Life of Architecture<br />

by Taitawip Thirapongphaiboon, was a work of<br />

surrealism imagining the world where architecture<br />

is a species that can grow, become<br />

20 21


Green Building Showcase<br />

<strong>ASA</strong> Friend<br />

Architecture ซึ่งได้รางวัลที่สาม โดย ไททวีป ตีระ-<br />

พงศ์ไพบูลย์ เป็นผลงานเหนือจริงที่จินตนาการ<br />

ถึงโลกซึ่งสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งมีชีวิตพันธุ์หนึ่งที่<br />

จะเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศและปรับ<br />

เปลี่ยนตัวเองได้ นอกจากนี ้ยังมีผลงานชมเชย<br />

Mobius Ring in a Vertical City จากประเทศ<br />

จีน ซึ่งพูดถึงการเชื่อมต่อชุมชนในเมืองทั้งในมิติ<br />

จิตวิญญาณและระบบนิเวศด้วยโครงสร้างวงแหวน<br />

ลอยตัว ส่วนผลงาน PUPA และ Pole Forest<br />

จากไทยมีแนวคิดเอาตึกร้างมาพัฒนาเป็นฟาร์ม<br />

แมลงและแนวคิดเก็บเสาไฟฟ้าหรือเสางานระบบ<br />

ต่างๆ ที่ยังหลงเหลืออยู่ภายหลังการนำระบบลง<br />

ใต้ดินมาพัฒนาเป็นแนวเส้นพื้นที่สีเขียวให้กับสัตว์<br />

ขนาดเล็กต่างๆ ในเมือง ภายใต้หัวข้อ Uncanny<br />

Sustainability ผลงานทั้งหมดนี้เชื้อเชิญให้เรา<br />

ลองขยับความเข้าใจเรื่องความยั่งยืนออกจากการ<br />

วางให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางไปสู่การคำนึงถึงองค์<br />

ประกอบอื่นๆ ในสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว ซึ่งเรา<br />

อาจเป็นผู้ทำให้แปลกแยกออกไปทั้งๆ ที่ยังมีความ<br />

สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตของเราไม่ทางตรงก็ทางอ้อม<br />

มาโดยตลอด<br />

งานสถาปนิกในปีนี้เปรียบเสมือนการเปิดตัวครั้ง<br />

ใหม่ของตำราเล่มสำคัญที่มีองค์ความรู้ “การกรีน”<br />

อัดแน่นอยู่ภายใน ทว่าการดึงเอาประเด็นต่างๆ<br />

จากหนังสือเล่มนี้มาคลี่ออกบนพื้นที่จัดงานนั้นดูไม่<br />

สัมพันธ์กับปริมาณที่ว่างนัก การออกแบบพื้นที่และ<br />

การสื่อสารเรื่องราวที่น่าสนใจบางส่วนไม่เอื้อให้เกิด<br />

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมหรือผู้ฟังเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี<br />

หากพิจารณากันที่การริเริ่มและเนื้อหาของ<br />

กิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่แล้ว งาน<br />

สถาปนิกในปีนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่ช่วยย้ำว่า<br />

การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมผ่านการคำนึงถึง<br />

ความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม<br />

นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และ<br />

ลดผลกระทบจากพลวัตความเปลี่ยนแปลงต่างๆ<br />

ได้ ที ่สำคัญการขยายขอบเขตความเข้าใจของเรา<br />

ต่อความยั่งยืนใน “สถาปัตยกรรมสีเขียว” ก็ดูจะ<br />

เป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้เรา “อยู่ดี” ได้จริงๆ<br />

part of the ecological system, and adapt. Additionally,<br />

Mobius Ring in a Vertical City, from<br />

China, which received a consolation prize,<br />

addressed the connection of urban communities<br />

spiritually as well as ecologically by a suspended<br />

ring structure. Meanwhile, PUPA and<br />

Pole Forest, from Thailand, presented ideas<br />

under the topic Uncanny Sustainability, such<br />

as developing abandoned buildings into insect<br />

farms, as well as collecting electricity or other<br />

structural poles remaining after the electricity<br />

system was moved underground, using them<br />

to demarcate green space for small animals<br />

living in the city. All these works invited us<br />

to expand our view of sustainability, shifting<br />

from a human-centered view towards taking<br />

other elements surrounding us into account,<br />

which we may have unknowingly alienated,<br />

even though they continue to affect our life<br />

directly or indirectly.<br />

This year’s Architect Expo was like a new<br />

launch of a major textbook containing knowledge<br />

on “living green” on every one of its<br />

pages. However, the elements drawn from it<br />

to be explored further in the exhibition area<br />

did not seem to correspond with the available<br />

space. The design of areas and communication<br />

of some interesting concepts were unable<br />

to generate enough interaction with viewers<br />

or listeners. However, in terms of initiatives<br />

and activity content, both in and outside<br />

the exhibition area, the Expo served as an<br />

important reminder that architecture that<br />

takes into consideration new relationships<br />

with the environment is crucial for improving<br />

quality of life and minimizing impacts from<br />

the dynamics of changes. Just as important,<br />

the expansion of our view on sustainability in<br />

“green architecture” seems to be the only way<br />

that will truly lead us towards “green living.”<br />

22 23


่<br />

"245 KGS CARBON MONOXIDE."<br />

Traditional cremation releases carbon monoxide<br />

to the atmosphere.<br />

"CITY-EDGE"<br />

18xx<br />

"28 GALLONS OF FUEL."<br />

Traditional cremation requires a lot of fuel<br />

per event.<br />

"DEATH IS THE FINAL STAGE OF OUR LIFE...<br />

IT IS THE LAST SUSTAINABILITY THAT WE CAN CONTRIBUTE."<br />

The new eco-crematorium is a project which standing somewhere between the research possibility and the surreal vision.<br />

Leading us to question on the sensitive topics; “the modern funeral” and “the modern graveyard” in which how they have harshly affected the environment for a long time.<br />

Not only, questions along with the modern funeral procedures, and body disposal processes.<br />

But will also try to change the perception of living people to their beloved dead persons. Both of memorialization and appreciate the poetics of death.<br />

The new eco-crematorium integrated into the typical "empty" or "unbuilt space" of each city.<br />

Creating the new type of public space and serving as the eco-crematorium itself underground in parallel.<br />

This prototype eco-crematorium is the place for reutilizing our dead body back to nature in different eco-methods.<br />

"800,000 GALLONS."<br />

The chemical formaldehyde leakstoxically<br />

to the earth annual in the usa.<br />

"FLOWERS."<br />

Traditional condolence flowers produced, treated<br />

with chemicals.<br />

unbuilT<br />

sPaCe<br />

"Animal farm"<br />

unbuilT<br />

sPaCe<br />

"Public space"<br />

unbuilT<br />

sPaCe<br />

"Memorial"<br />

"COFFINS."<br />

16,000 km2 of forest used for wooden caskets and<br />

coffins.<br />

"TRANSPORTATION."<br />

The typical graveyard is far away from the community.<br />

it also consumes the energy for logistic.<br />

"IT IS TImE TO TALK ABOUT DEATH."<br />

Nearly 2 people die each second or 150,000 people die each day.<br />

Burial is the commonly chosen method which has negative impacts on the environment. Chemical formaldehyde leaks out toxically to the earth as well as a ton of wooden coffins wasted. Cremation is not the better choice either. The process<br />

consumes a lot of fuel and releases carbon monoxide to the atmosphere.<br />

“This new eco-crematorium” uses the alkaline hydrolysis for body disposal. Reutilizing every single part of the dead body contributes back to nature and the surrounding context.<br />

"CITY-DOWNTOWN"<br />

20xx<br />

"SITE."<br />

Most of the modern cities have a crematorium or a graveyard in the middle of an urban area. The graveyard was built at the city-edge long time ago,<br />

then, It was swallowed up by the urban area once the city expanded.<br />

This piece of land has been creating a dark and gloomy spot in the city.<br />

It is a problem of urban planning for a long time which is a contradiction with a rapidly growing of urban area.<br />

What if we change the perception of a graveyard and repropose inside the town instead?<br />

unbuilT<br />

sPaCe<br />

"Urban farm"<br />

unbuilT<br />

sPaCe<br />

"Energy resource"<br />

"EMBALMING FLUID."<br />

4.3 million gallons of embalming fluid containing the<br />

carcinogen formaldehyde.<br />

"HEADSTONES + LANDS."<br />

Traditional memorization headstones are not friendly to the<br />

environment itself, plus, engraving, installing, digging process<br />

as well as the lands for the graveyard.<br />

TYPICAL<br />

GRAVEYARD<br />

(OUTSIDE OF THE CITY)<br />

unbuilT<br />

sPaCe<br />

"Aquatic farm"<br />

unbuilT<br />

sPaCe<br />

"Educational"<br />

unbuilT<br />

sPaCe<br />

"Aquatic farm"<br />

"FIGURE-GROUND."<br />

A typical crematorium or a graveyard out of the town is not working effectively for logistics and service for a local community.<br />

The new eco-crematorium proposed at the "empty" or "unbuilt spaces" inside the city instead. It is the place for the reutilizing dead body in different<br />

eco-burial methodologies to create specific activities and benefits to the local in each context (see page 2).<br />

GF<br />

-1 F<br />

PUBLIC CIRCULATION<br />

SERVICE / STAFF CIRCULATION<br />

"MEMORIALIZATION<br />

AREA"<br />

"ENERGY TRANSFORMATION<br />

BURIAL."<br />

"JUNGLE BURIAL."<br />

"SEA BURIAL."<br />

"EDUCATIONAL<br />

BURIAL."<br />

"URBAN-FARM BURIAL."<br />

"SKY BURIAL."<br />

"THE PLACE WHERE LIVING + DEATH PEOPLE / ANIMALS + NATURE ARE TOGETHER."<br />

underground (-1). At the ground level, the smooth contour will be weaving up in multiple directions with grid walkway system.<br />

"I MISS YOU,...DAD" "ECO-RIP" BERLIN<br />

I am here under the tree...<br />

under the shade of you...<br />

"THE NEW WAY OF MEMORIALIZATION."<br />

Not only about changing the cremation process by itself.<br />

But this crematorium also promotes eco-friendly condolence to the death with the new way of memorialization.<br />

Our next generation of society will remember their beloved with surrounding nature…<br />

FUNERAL SERVICE HALL<br />

Using the ink from the<br />

burial process to write<br />

down the condolence<br />

message<br />

GF<br />

-1<br />

CAIRO<br />

LIVING CLOSE BY YOUR BELOVED AGAIN!<br />

(PARK)<br />

ALKALINE HYDROLYSIS<br />

OPERATION HALL<br />

NEW YORK<br />

HONG KONG<br />

"FLEXIBILITY AND EXPANDABILITY."<br />

Modular grid system allows the eco-crematorium to adapt<br />

and expand wherever in all big cities globally.<br />

From the most high-rate death city in the world, Cairo to the<br />

densest cities; New York, Berlin or Hong Kong.<br />

FLYING FREELY LIKE BIRDS!<br />

"THE CONTINUITY OF OUR LIFE IN THE NEW FORMS."<br />

Our life journey will be not ended once we died.<br />

We will support all creatures and integrate back again as one with nature !<br />

SWIMMING WITH THE FISH!<br />

(SEA BURIAL)<br />

"SKY BURIAL."<br />

changing the ashes to feed the birds like the tradition in Tibet.<br />

"JUNGLE BURIAL."<br />

planting the jungle in the city by the ashes for the animals.<br />

"URBAN FARM BURIAL."<br />

planting bio vegetables by the ashes.<br />

Creating urban food self-supporting.<br />

square grid system<br />

"DIFFERENT WAYS OF BURIAL."<br />

preserved area like Australia. Or the urban-farm for lack of food city or areas in Africa.<br />

BE THE SHADE OF TREES FOR LIVING PEOPLE AND<br />

ANIMALS!<br />

(JUNGLE BURIAL)<br />

"SEA BURIAL."<br />

"ENERGY TRANSFORMATION BURIAL."<br />

generating the electricity for the nearby community from<br />

the heating along the alkaline hydrolysis process.<br />

"EDUCATIONAL BURIAL."<br />

donating all/part of the body for education purpose.<br />

Update<br />

Uncanny<br />

Sustainability<br />

First Prize<br />

THE ETERNITY SUSTAINABILITY<br />

Yan Phornphong, Germany<br />

<strong>ASA</strong> International Design<br />

Competition 2019<br />

กิจกรรมประกวดแบบโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ <strong>ASA</strong> International<br />

Design Competition ในปีนี ้ ทุ่มเทให้กับความคิดใหม่ๆ<br />

ในการพัฒนาอย่างยั ่งยืน การคิดที ่โดดเด่น เกินคาดเดา และการ<br />

เปลี่ยนแปลงจนทําให้ได้รับนิยามศัพท์ว่า ‘น่าอัศจรรย์’<br />

The <strong>ASA</strong> International Design Competition this<br />

year is dedicated to fresh ideas in sustainability<br />

– approaches so radical, unanticipated,<br />

and transformative they earn the epithet<br />

‘uncanny’.<br />

ENT<br />

ENT<br />

“Uncanny Sustainability” ควรเปิดเส้นทางไปสู่ขั ้นตอนต่อไปใน<br />

สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: สภาพแวดล้อมที ่สร้างขึ้น<br />

โดยไม่มองมนุษย์เป็นศูนย์กลางอีกต่อไป แต่มุ่งมั ่นในการเป็นอยู่ที่ดี<br />

ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สถาปัตยกรรมที ่ยั่งยืนมีความก้าวหน้าอย่าง<br />

มากในการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรอื ่นๆ แต่ความท้าทายที<br />

ยิ่งใหญ่ยังคงอยู่และต้องการวิธีการตอบสนองที่ชัดเจน<br />

ทางออกที่น่าอัศจรรย์ควรคิดถึงแนวทางดังต่อไปนี้<br />

- สามารถสร้างจินตภาพให้สังคม และจุดประกายความตื ่นตัวใน<br />

การคิดแนวทางใหม่ให้บ้านและเมือง<br />

- ช่วยสร้างและปรับเปลี ่ยนกระบวนทัศน์จากความคิดที ่มนุษย์เป็น<br />

ศูนย์กลาง สู่แนวคิดที ่สรรพสิ ่งบนโลกเป็นศูนย์กลาง เพื ่อสร้าง<br />

สภาพแวดล้อมที ่มนุษย์อยู่อย่างสมดุลอย่างแท้จริงกับทุกสรรพ-สิ ่ง<br />

ในธรรมชาติ<br />

- นําไปสู่การหาแนวคิดที ่ยิ่งใหญ่ ที ่จะช่วยเร่งการเปลี ่ยนแปลง<br />

ทางออกที่สังคมนําไปใช้ได้ แก้ปัญหาอย่างครอบคลุมเป็นองค์รวม<br />

และนําไปใช้ในบริบทอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง<br />

ดังนั้นความท้าทายคือการนําเสนอแนวคิดที ่สร้างความอัศจรรย์ใจ<br />

และเหมือนเหตุการณ์ที ่ชวนฉงนอย่างน่าทึ ่ง ท้าทายความคิดเดิมของ<br />

เราและขยายมุมมองของเราสู่มิติใหม่<br />

คณะกรรมการจะให้รางวัลแก่ผลงานที่นําเสนอทางแก้ไขหรือแนว<br />

ทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะด้วยความท้าทายกับสิ ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ศักยภาพ<br />

ที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ หรือความสามารถในการสร้าง<br />

แรงบันดาลใจให้สังคม<br />

‘Uncanny sustainability’ should open a route<br />

to the logical next steps in eco-friendly architecture<br />

: a built environment that is no<br />

longer human-centric but dedicated to the<br />

well-being of all living beings. Sustainable<br />

architecture has taken great strides in minimizing<br />

the consumption of energy and other<br />

resources, but great challenges remain and<br />

they demand bold responses.<br />

‘Uncanny’ solutions are :<br />

- vital to capture the public imagination, igniting<br />

passion for reconceiving homes and cities.<br />

- essential to shift the paradigm from humanto<br />

world-centric thinking for the environment<br />

where man is in true harmony with the rest<br />

of nature.<br />

- critical to find big ideas that accelerate<br />

change – accessible, holistic solutions with<br />

broad applications.<br />

The challenge is therefore to present ideas<br />

that surprise and – like any ‘uncanny’ event<br />

– challenge our assumptions and widen our<br />

views of what is possible. The judges will reward<br />

entries that provide this shock of fresh<br />

possibilities, whether by their challenge to<br />

conventions, their transformative potential,<br />

or their capacity to inspire.<br />

THE ETERNITY SUSTAINABILITY<br />

A new type of eco-crematorium to reutilize our dead body back to nature<br />

The new eco-crematorium is a project which standing somewhere between<br />

the research possibility and the surreal vision. Leading us to question on the<br />

sensitive topics; “the modern funeral” and “the modern graveyard” in which<br />

how they have harshly affected the environment for a long time.<br />

Not only, questions along with the modern funeral procedures, and body<br />

disposal processes.<br />

1/2<br />

But will also try to change the perception of living people to their beloved<br />

dead persons. Both of memorialization and appreciate the poetics of death.<br />

unbuilT<br />

sPaCe<br />

"Garden"<br />

ENT<br />

10 m<br />

SERVICE (BOH)<br />

2/2<br />

MEMORIALIZATION<br />

PASSAGE<br />

MEMORIALIZATION<br />

HALL<br />

MEMORIALIZATION<br />

HALL<br />

SEA BURIAL<br />

(SWEET WATER)<br />

This prototype eco-crematorium is the place for reutilizing our dead body<br />

back to nature in different eco-methods.<br />

Our life journey will be not ended once we died. This eco-crematorium will<br />

carry-on our life and soul into the new chapter in different actions. We will<br />

support all creatures and integrate back again as one with nature.<br />

“DEATH IS THE FINAL STAGE OF OUR LIFE... IT IS THE LAST SUSTAINABILITY<br />

THAT WE CAN CONTRIBUTE”.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

A<br />

ENTRANCE<br />

HALL<br />

B C D<br />

ENTRANCE<br />

HALL<br />

URBAN FARM<br />

BURIAL<br />

SEA BURIAL<br />

(SEA WATER)<br />

ENERGY<br />

TRANSORMATION<br />

GENERATOR<br />

HALL<br />

ALKALINE<br />

HYDROLYSIS<br />

HALL<br />

JUNGLE<br />

BURIAL<br />

STAFF<br />

AREA<br />

EDUCATIONAL<br />

BURIAL<br />

STAFF<br />

AREA<br />

The new eco-crematorium integrated into the typical "empty" or "unbuilt<br />

space" of each city. Creating the new type of public space and serving as<br />

the eco-crematorium itself underground in parallel.<br />

24 25


“REFORESTATION IN TROPICAL REGIONS HAS THE<br />

SAME ROLE AS FREEZING THE POLAR ICE CAPS”<br />

BACKGROUND CONTEXT<br />

In fact the change in sea ice is seen as one of the key global climate variables<br />

confirming model estimates of global scale warming of our planet<br />

through the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) process.<br />

Extensive investigations at the leading edge of Antarctic System Science<br />

have recently uncovered a number of surprises, many somewhat counterintuitive,<br />

each having significant consequences in the Arctic and through<br />

teleconnections to the rest of our planet.<br />

In fact the change in sea ice is seen as one of the key global climate variables<br />

confirming model estimates of global scale warming of our planet<br />

through the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) process.<br />

Extensive investigations at the leading edge of Arctic System Science have<br />

recently uncovered a number of surprises, many somewhat counterintuitive,<br />

each having significant consequences in the Arctic and through teleconnections<br />

to the rest of our planet.<br />

Basic need was brougth our concerns about the important Trees in Tropical<br />

Sites. The question stands on what if it will be happened in the cold area<br />

without tree. The need would be emerged the area’s context, how it would<br />

be arctic without ice? Re-iceberg-isation as a term to explain our understanding<br />

in paradox term of re-forestration of green to be iceberg recovery<br />

system.<br />

GLOBAL CATHASTROPHIC<br />

The potential effects of Arctic regime shift ( or tipping points- when a natural<br />

system, such as the ice cap, undergoes a dramatic change) on the rest<br />

of the world are substantial, yet poorly understood. Human Driven climate<br />

change greatly increases the risk of Arctic regime shifts, so reducing global<br />

greenhouse gas emissions is crucial to reducing the risk. Shifts in Snow<br />

distribution that warm the ocean which alters the climate patterns as far as<br />

Asia. It could be affect the moonsoon.<br />

RECOVERY ARCTIC<br />

Iceberg needs a year to be established and three years to be released as<br />

water again. In order to alter ice to be frozen immedietely, air turbins move<br />

actively to maintain the prospective ice in ideal temperature. Prior the water<br />

to be placed, reverse osmotic layers would be filter the water from salt<br />

to keep the purity of water in cut short the time efficiency of ice-making.<br />

NEW ICE BABY<br />

The decline trend of extent ice each year based on N<strong>ASA</strong>’s picture presents<br />

the immediate call to recover Arctic. Restore substraction area with addition<br />

by filterosmotic<br />

- freeze the ice water. As if a submarine, balast tank relieve and get<br />

in water to sink by the time ‘the new baby ice born’ ready to be realesed and<br />

sticked on the other babies.<br />

SAN FRANCISCO<br />

PORTLAND<br />

T L E<br />

B A N G K O K<br />

KUWAIT CITY<br />

M U M B A I S E A T<br />

CALCUTTA<br />

HO CHI MINH CITY<br />

J A K A R T A<br />

SINGAPORE<br />

KUALA LUMPUR NEW<br />

WAHINGTON D.C<br />

NEW YORK CITY<br />

B O S T O N<br />

M I A M I<br />

ORLEANS<br />

HONGKONG CHARLESTON<br />

SHANGHAI H O U S T O N<br />

B E I J I N G H A V A N A<br />

T O K Y O<br />

S D Y N E Y L O N D O N<br />

A D E L A I D E BARCELONA<br />

P E R T H L I S B O N<br />

O D E S S A D A K K A R<br />

I S T A N B U L A C C R A<br />

ST. PETERSBURG PARAMARIBO<br />

STOCKHOLM RIO DE JANEIRO<br />

COPENHAGEN BUENOS AIRES<br />

AMSTERDAM L I M A<br />

V E N I C E SAN DIEGO<br />

B R U S S E L S T R I P O L I<br />

J E D D A H<br />

GLOBAL SUSTAINABILITY<br />

Based ideas was brought our concerns about the important Trees in<br />

Tropical Sites. The question stands on what if it will be happened in the<br />

cold area without tree. The need would be emerged the area’s context,<br />

how it would be Antarctic without ice? Re-iceberg-isation as a<br />

term to explain our understanding in paradox term of re-forestration of<br />

green to be iceberg recovery system.<br />

Uncanny idea for global impact.<br />

IDEAS<br />

Based on research, ice nowadays contains salt more and triggers to melt<br />

the ice. From that fact, the frezeer sets with osmotic layers inside the hexagonal<br />

ice cast to divide the pure water and salt water. Additionally, air<br />

moving tunnel surrounds the cast to press the cold temperature to freeze.<br />

While the water is accomadated, its cover on the top is closing to accelerate<br />

the water to be freeze. An ice berg will be released by Upnormal freezer<br />

each month with hexagonal shape in order to be puzzling with the further<br />

hexagonal ice. Six lines as if six hands to engage one ice berg to other icebergs.<br />

Considering a small tubular type to be produced with 25 meters ice<br />

and 5 meters thickness. The 2027 m3 of volume would contribute Arctic to<br />

reveal balance number that has been melted. Since the Upnormal Freezer<br />

is movable and adjustable prototype, future massive development would<br />

be high possibility as accountable ‘save earth agent’ in extending ice.<br />

ELABORATION<br />

The main function as Ice Berg-maker could be develop comprehensively as<br />

Underwater Sightseeing, Research, Living Quarter and Antarctic Eco-Tourism.<br />

DROP & RELEASE<br />

Adapt submarine system as movable model engages to be flexible in all<br />

situation of weather. Bulb shape for bottom part to be dynamic with specific<br />

gravity of water. In normal activity, the Freezer stays floating in Arctic<br />

Sea. Sinking to underwater to store up prospective ice to be shaped in.<br />

While floating with the water inside the hexagonal cast, Reverse osmotic<br />

process is on-going to divide fresh water and salt water. The salt water<br />

with compressed amount will be turning out to filter area and throwing<br />

away through bottom valve to the sea – some of salt water will be flowing<br />

to crystallization salt development area. Upon completing desalinate process,<br />

top lid closes to enclosure the cold temperature. Within a month, new<br />

ice baby releases by sinking. By the time, repeating the storing water after<br />

going up to the surface, the Upnormal Freezer pushes the new baby ice to<br />

stick on other existing ice. Hexagonal shape has been considered as further<br />

production in extending ice area.<br />

PROBLEM<br />

IDEA<br />

Second Prize<br />

RE-FREEZE THE ARCTIC<br />

Faris RajakKotahatuhaha, Indonesia<br />

Third Prize<br />

THE HIDDEN LIFE OF ARCHITECTURE<br />

Taitawip Thirapongphaiboon, Thailand<br />

RE-FREEZE THE ARCTIC<br />

Re-iceberg-isation Hexagonal Tubular Ice Arctic<br />

+ + = ><br />

BACKGROUND CONTEXT<br />

In fact the change in sea ice is seen as one of the key global climate variables confirming<br />

model estimates of global scale warming of our planet through the Intergovernmental Panel<br />

on Climate Change (IPCC) process. Extensive investigations at the leading edge of Antarctic<br />

System Science have recently uncovered a number of surprises, many somewhat counterintuitive,<br />

each having significant consequences in the Arctic and through teleconnections to<br />

the rest of our planet. In fact the change in sea ice is seen as one of the key global climate<br />

variables confirming model estimates of global scale warming of our planet through the<br />

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) process. Extensive investigations at the<br />

leading edge of Arctic System Science have recently uncovered a number of surprises, many<br />

somewhat counterintuitive, each having significant consequences in the Arctic and through<br />

teleconnections to the rest of our planet.<br />

Basic need was brougth our concerns about the important Trees in Tropical Sites. The question<br />

stands on what if it will be happened in the cold area without tree. The need would<br />

be emerged the area’s context, how it would be arctic without ice? Re-iceberg-isation as a<br />

term to explain our understanding in paradox term of re-forestration of green to be iceberg<br />

recovery system.<br />

VS<br />

GLOBAL CATHASTROPHIC<br />

The potential effects of Arctic regime shift ( or tipping points- when a natural system, such<br />

as the ice cap, undergoes a dramatic change) on the rest of the world are substantial, yet<br />

poorly understood. Human Driven climate change greatly increases the risk of Arctic regime<br />

shifts, so reducing global greenhouse gas emissions is crucial to reducing the risk. Shifts in<br />

Snow distribution that warm the ocean which alters the climate patterns as far as Asia. It<br />

could be affect the moonsoon.<br />

RECOVERY ARCTIC<br />

Iceberg needs a year to be established and three years to be released as water again. In order<br />

to alter ice to be frozen immedietely, air turbins move actively to maintain the prospective<br />

ice in ideal temperature. Prior the water to be placed, reverse osmotic layers would be filter<br />

the water from salt to keep the purity of water in cut short the time efficiency of ice-making.<br />

NEW ICE BABY<br />

The decline trend of extent ice each year based on N<strong>ASA</strong>’s picture presents the immediate<br />

call to recover Arctic. Restore substraction area with addition by filter-osmotic - freeze the<br />

ice water. As if a submarine, balast tank relieve and get in water to sink by the time ‘the new<br />

baby ice born’ ready to be realesed and sticked on the other babies.<br />

GLOBAL SUSTAINABILITY<br />

Based ideas was brought our concerns about the important Trees in Tropical Sites. The question<br />

stands on what if it will be happened in the cold area without tree. The need would be<br />

emerged the area’s context, how it would be Antarctic without ice? Re-iceberg-isation as a<br />

term to explain our understanding in paradox term of re-forestration of green to be iceberg<br />

recovery system. Uncanny idea for global impact.<br />

IDEAS<br />

Based on research, ice nowadays contains salt more and triggers to melt the ice. From that<br />

fact, the frezeer sets with osmotic layers inside the hexagonal ice cast to divide the pure<br />

water and salt water. Additionally, air moving tunnel surrounds the cast to press the cold<br />

temperature to freeze. While the water is accomadated, its cover on the top is closing to<br />

accelerate the water to be freeze. An ice berg will be released by Upnormal freezer each<br />

month with hexagonal shape in order to be puzzling with the further hexagonal ice. Six lines<br />

as if six hands to engage one ice berg to other icebergs. Considering a small tubular type<br />

to be produced with 25 meters ice and 5 meters thickness. The 2027 m3 of volume would<br />

contribute Arctic to reveal balance number that has been melted. Since the Upnormal Freezer<br />

is movable and adjustable prototype, future massive development would be high possibility<br />

as accountable ‘save earth agent’ in extending ice.<br />

ELABORATION<br />

The main function as Ice Berg-maker could be develop comprehensively as Underwater<br />

Sightseeing, Research, Living Quarter and Antarctic Eco-Tourism.<br />

DROP & RELEASE<br />

Adapt submarine system as movable model engages to be flexible in all situation of weather.<br />

Bulb shape for bottom part to be dynamic with specific gravity of water. In normal activity,<br />

the Freezer stays floating in Arctic Sea. Sinking to underwater to store up prospective ice<br />

to be shaped in. While floating with the water inside the hexagonal cast, Reverse osmotic<br />

process is on-going to divide fresh water and salt water. The salt water with compressed<br />

amount will be turning out to filter area and throwing away through bottom valve to the<br />

sea – some of salt water will be flowing to crystallization salt development area. Upon<br />

completing desalinate process, top lid closes to enclosure the cold temperature. Within a<br />

month, new ice baby releases by sinking. By the time, repeating the storing water after going<br />

up to the surface, the Upnormal Freezer pushes the new baby ice to stick on other existing<br />

ice. Hexagonal shape has been considered as further production in extending ice area.<br />

HOPE AGAINST HOPE<br />

In a recent decade, global society agrees to bring the world to be a better<br />

place. The momentous decision came as an auspicious beginning. It came as<br />

a joy of the promising world for not only human but also other living creatures<br />

and nature. Still, until now, the way in which the world propose to create<br />

sustainable development has not yet truly sustain others. It is the way in<br />

which we are considering human beings as the center of everything. Nature<br />

is still dismally crippled and “Sustainability for all" is merely political rhetoric.<br />

LIVING ORGANISM<br />

26 27<br />

We know that sustainability in architecture nowadays is to reduce waste,<br />

produce more clean energy, and so on, which seems impressive, yet mainly<br />

for the human. What if, however, an architecture can sustain not only itself<br />

but also other lives? What if, an architecture can grow, reproduce and<br />

metabolize by itself. What if, we are perceive an architecture not only as a<br />

building but also as a living organism?<br />

THE HIDDEN LIFE OF ARCHITECTURE<br />

We know that architecture, in general, is artificial and inactive. When we<br />

live in a building it seems to be static and just a structure of something.<br />

But, imagine of the marvelous world that architecture could talk with each<br />

other through their embedded roots and signals. Imagine that buildings<br />

could have a friendship, have communities and protect both their own tribes<br />

and others-- animals, human, and trees. Imagine an architecture that can<br />

pass knowledge through there genes and evolve them through the genetic<br />

algorithm that can adapt itself and its community within any context. In a<br />

sense, the architecture is not having only a concrete structure but, among<br />

them, also the hidden life There will be the day when both architecture and<br />

living creatures could formulate a biological community of interacting organisms<br />

and their physical environment. This will be the day when the human<br />

race will be able to live with the new meaning of “Sustainability Ecosystem”


With the rapid growth of global populations, it is predicted that by the year 2050, the planet will be packed<br />

with 2.2 billion more people in addition to our 7.6 billion. This will result in the global food shortage to feed<br />

billions more mouths as well as a challenge for our current paradigm of cultivating our current food sources.<br />

Our current food system relies greatly on the global livestock industry, which has already been taking up to 70%<br />

of global agricultural lands. Apart from gobbling large amounts of Earth’s lands and water, raising livestock,<br />

such as cows, pollutes substantial amounts of waste detrimental to the environment. Greenhouse gases are<br />

apparently being emitted more from raising livestock than cars, trains and planes combined.<br />

While many solutions are being speculated to combat the challenge of efficiently producing more food with less<br />

waste, a new food source seems to promise an optimistic future to the billions of hungry mouths. Insects.<br />

emission than insect<br />

PROTEIN<br />

FAT<br />

FIBER<br />

MINERALS<br />

MORE<br />

MINERALS<br />

+VITAMINS<br />

emission than cattle<br />

Insects are nutritious and high in fat, fibers, minerals, proteins in the amounts that is comparable to livestock.<br />

While it takes 200 m 2 of land and 11,000 liter of water to produce 1 lb of beef, it only takes 15 m 2 of space and<br />

0.5 liter of water to produce 1lb of cricket with roughly the same amounts of nutrients and even less waste<br />

produced. Insects can also be cultivated on organic waste which make them a more sustainable choice of food<br />

source.<br />

Sathorn Unique Tower (Ghost Tower) is an unfinished skyscraper that was left abandoned during the 1997 Asian financial<br />

crisis. It is Bangkok’s most prominent derelict building with a prime location. Its intriguing and haunting appearance<br />

attracts numbers of curious urban explorers as well as the passer-bys.<br />

While insect consumption has long been embraced by many cultures mostly in South America, Africa and Asia,<br />

eating insects is mostly seen as an exotic culinary experience for tourists and not much consumed by the mass<br />

market.<br />

Thailand is one of the countries with long history and culture of eating insects and is listed as one of the<br />

countries with most recorded species of edible insects.<br />

Recorded number of edible insect species by<br />

country.<br />

(From 1-5 to 300 by color intensity lightest to<br />

darkest)<br />

source: Center of Geo Infomation, Wageningen<br />

University.<br />

Data Collected in 2012.<br />

Bangkok is the capital city of Thailand and the most populous in the whole country with populations of approximately<br />

14 million people. Bangkok’s beauty lies in the chaotic and unpredictability of its bustling urban and food cultures.<br />

The metropolis skyline and architecture is intrigued by juxtaposition of newly-cladded buildings with traditional<br />

houses, and sleek skyscrapers with those concrete blocks left abandoned and decayed.<br />

The project proposes a site of<br />

an existing derelict of 185m<br />

height located in a prime<br />

location where city CBD, old<br />

districts and Bangkok’s central<br />

pier is interconnected.<br />

The eerie interior of the building<br />

are now currently occupied<br />

by elements improvised by<br />

nature.<br />

Like a larva in the transformative stage into a pupa, the decaying skyscraper is wraped by the modular insect farms.<br />

This outer cocoon shells of insect farms reinforce, augment and manipulate whatever natural ecosystem inside the<br />

derelict tower into a more sustained ecosystem suitable for different insect species as well as tropical plantations.<br />

With the tower transformation, the abandoned skyscraper is reactivated as an urban future food farms as well as a<br />

vertical natural oasis. With its prime location, the project would have a positive urban impact of activating the current<br />

vacant waterfront into a more festive, cultural field hosting markets with fresh products of the future food source. Insects.<br />

Honorable Mention Awards<br />

MOBIUS RING IN A VERTICAL CITY<br />

Xiu Li, Pianpian Yu and Yuan Jing, China<br />

Honorable Mention Awards<br />

PUPA<br />

Supakrit Wongviboonsin, Panitnan Patanayindee and Eakapob Huangthanapan,<br />

Thailand<br />

PUPA<br />

INTRODUCTION<br />

GLOBAL ENTOMOPHAGY<br />

CULTIVATING THROUGH<br />

PRODUCTIVE<br />

METAMORPHOSIS<br />

CONCEPT<br />

1960 2050 The project proposes to tackle the global issue of food production through<br />

architectural intervention. This architectural intervention is programmed as<br />

modular insect farm/factory that could be stacked and scaled into a skyscraper.<br />

Inspired by the natural metamorphoses process of an insect, the project acts like<br />

SITE<br />

an architectural parasite attaching to an existing structure of an abandoned (or<br />

not) building. Like a cocoon enveloping a larvae, this architectural metamorphosis<br />

could reactivate an abandoned and decaying building back to life. The farmed<br />

insects would as well foster and sustain an augmented ecosystem within a building.<br />

Edible<br />

40%<br />

Space Needed<br />

200m 2<br />

Water Needed<br />

11,000L<br />

Edible<br />

80%<br />

Space Needed<br />

15m 2<br />

Water Needed<br />

0.5L<br />

x100more<br />

greenhouse<br />

x100Less<br />

greenhouse<br />

CBD<br />

OLD TOWN<br />

RIVER<br />

REACTIVATING GHOST TOWER<br />

Urban fringe is a special area with harsh environment and emerging problems<br />

formed in the process of rapid urbanization. It is the space carrier for the<br />

transition, integration and conflict between urban and rural social systems.<br />

Not only is there no living space for animals, but the residents also live in a<br />

low-quality sandwiched life. Based on the concept of integration and circularity<br />

of mobius ring, the design constructs a sustainable system in the site<br />

by using three parts of the original building, energy block and Mobius Ring<br />

Road , expanding and connecting the space in different vertical dimensions.<br />

Architecture and energy blocks are divided into four layers: the first layer is<br />

the ecological layer, which weakens the dominance of human beings over<br />

land, provides habitat for animals, and is used in ecological agriculture; the<br />

second layer is the economic layer, which provides trade fairs for residents<br />

and forms a good ecological and economic cycle chain with one layer of<br />

connectivity; the third layer is the living layer, which increases the opportunities<br />

for interaction between neighbors and promotes coexistence of human<br />

beings and other life. The fourth level is the spiritual level, expanding communication<br />

and interaction, and recovering the spiritual world that residents<br />

lack. Mobius rings connect dispersed energy blocks and buildings to form<br />

an infinite reciprocating ecological ring. Changing the unsustainable status<br />

of the community with a simple ring to welcome an incredible new life.<br />

The rapid growth of global populations, from 7.6 to 9.8 billion in thirty years,<br />

calls for emergent attentions of global food shortage and challenges our<br />

current paradigm of cultivating food sources. Our current food system relies<br />

greatly on the global livestock industry, which consumes 70% of the global<br />

agricultural lands and pollutes substantial wastes hazardous to the environment.<br />

Among many solutions being speculated to combat the challenge, a<br />

new food source seems to promise an optimistic future to the billions of<br />

hungry mouths. Insects.<br />

Thailand is one of the countries with a long history and culture of eating<br />

insects and is listed as one of the countries with the most recorded species<br />

of edible insects. With Bangkok being the capital of bustling urban and food<br />

culture, the project proposes to tackle the global issue of food production<br />

through architectural intervention within the site in Bangkok.<br />

The project proposes a site of an existing abandoned 185m tall building<br />

located in a prime location where city CBD, old districts and Bangkok’s<br />

central pier is interconnected. This architectural intervention is programmed<br />

as modular insect farm/factory that could be stacked and scaled into a<br />

skyscraper. Inspired by the natural metamorphosis process of an insect, the<br />

project acts like an architectural parasite attaching to an existing structure<br />

of a derelict building. Like a cocoon enveloping a larva, this architectural<br />

metamorphosis could reactivate an abandoned and decayed building back<br />

to life. The farmed insects would as well foster and sustain an augmented<br />

ecosystem within a building.<br />

The project does not only promise a solution to the global food issue through<br />

architectural intervention. This intervention also innovatively transforms an<br />

urban derelict into an urban oasis, activating urban prime spot, creating<br />

public realms and feeding back the city food from its own waste.<br />

28 29


Honorable Mention Awards<br />

POLE FOREST<br />

Witchan Wanchit, Thailand<br />

JUDGES<br />

Nico<br />

Kienzl<br />

Nico is a founding director of Atelier Ten’s New York City office and member of Atelier Ten’s US<br />

and international leadership group. He consults on a wide variety of large scale residential,<br />

commercial and institutional buildings, as well as on masterplan and renovation work in the<br />

United States, Europe, South America and Asia.<br />

Atelier Ten<br />

Nico specializes in the application of advanced building analysis including facade optimization,<br />

daylight and shading analysis, and in the optimization of building systems.<br />

Sanne Van<br />

Der Burgh<br />

MVRDV<br />

Sanne van der Burgh is Senior Associate at MVRDV, one of the most innovative architectural<br />

practices in the world based in the Netherlands. Sanne leads multiple design teams and<br />

projects in various scales and countries. She is also responsible for keeping the office in the<br />

frontline of technological innovation through implementation of parametric methodologies<br />

and has a passion for sustainable workflows. Sanne has a versatile background, her work<br />

ranges from small scale product design up to large scale regional masterplans.<br />

Assawin<br />

Choochottavorn<br />

Foster + Partners<br />

Assawin Choochottavorn is Associate at Foster + Partners with experience in design management<br />

and world-class design projects from London and the Middle East. He has experience<br />

in projects of various size and scale, with particular knowledge of luxury developments. At<br />

Foster + Partners, he has worked on various projects including a schematic design of the<br />

Aldar Central Market project, which his involvement spanned from the façade design to the<br />

coordination of hotel and retail, the design and detailing of various projects in the UAE such<br />

as Sheikh Zayed Museum, Masdar University and Residential Towers, Reem Island as well as<br />

the Global Financial Centre, Bund project where he helped develop the facade design from<br />

conception to construction.<br />

Singh<br />

Intrachooto<br />

Dr. Singh Intrachooto is Associate Professor of Building Innovation at Kasetsart University<br />

Architecture. He is the founding director of the Creative Center for Eco-design and the<br />

design principal of Osisu, a design company known for products from ‘upcycled’ materials.<br />

He represents Thailand’s National Innovation Agency (NIA) as its Design Innovation Ambassador<br />

and heads the country’s technical committees for creating upcycled labeling schemes.<br />

Kasetsart University<br />

Architecture,<br />

Research & RISC<br />

"Nature" is changing all the time according to human access, animals are in<br />

nature changing all the time too. Some animals are eventually reduced and<br />

extinct, because of the environment did not unsuitable for them. Sometimes<br />

many problems happened from these animals because of they just want<br />

to living their lives.<br />

"Bangkok" a metropolis that growing all the time to support many people<br />

who come in to seize their opportunities and living their lives, but in many<br />

corners there are many small creatures still struggling to survive too.<br />

Even today, people began to focus on increasing green spaces, but the<br />

limitations of this city are the density of the buildings, houses and transport<br />

systems that almost have not enough space to create a large green space<br />

for this city. And what area should we create that?<br />

“Utility pole” is a column or post used to support overhead power lines<br />

and various other public utilities. There are many rumors in Bangkok, but<br />

soon it will disappear because it will be buried underground. And it will be<br />

withdrawn. If we don't withdraw it? Can we use it instead of the tree trunk?<br />

This design uses materials that cannot be degraded, such as plastic, to be<br />

re-compacted to become a modular model for easy repeatability. By bringing<br />

the cover onto the unused power line so that it becomes a shelter for those<br />

animals and becoming a small forest that is linked together<br />

If the architecture is to create an environment in which people can live and<br />

use. Creating the Pole Forest is like creating an environment too. That is<br />

conducive to the living of all living things, while creating a green spaces for<br />

the city which may be the starting point for other creatures to live with us.<br />

Rita<br />

Soh<br />

RDC Architects<br />

/ ARCASIA<br />

Apichart<br />

Srirojanpinyo<br />

Stu/D/O<br />

Through her work with RDC Architects and her contribution to many industry boards, Rita<br />

Soh is playing an instrumental role in positioning Singapore as an architecture capital in Asia.<br />

Rita is well placed to be giving advice. The businesswoman has had an illustrious career<br />

spanning more than three decades in the architecture and design space. She joined the<br />

Singapore-based architecture firm RDC in 1989 after attaining her professional registration<br />

and has worked her way up the ranks over the years to become a member of the advisory<br />

board in the managing director capacity<br />

Born in Bangkok and educated in both Thailand and the United States, Mr. Apichart received<br />

his Master degree in Architecture and Urbanism from MIT (Massachusetts Institute of Technology)<br />

and his Bachelor of Architecture from Chulalongkorn University. Between his two<br />

degrees, he worked at Architects 49 Limited for 4 years where his works received multiple<br />

awards including <strong>ASA</strong> Gold Medal Architecture of the year for the project ‘Royal Archives,<br />

Repository, and Information Center’ at Nakhon Pathom. In 2010, he founded Stu/D/O Architects<br />

in Bangkok with Chanasit Cholasuek. Stu/D/O Architects’ completed projects are<br />

internationally recognized and awarded. ‘Naiipa Art Complex’ has been recently selected for<br />

the 2017 Honorable Mention from The Arcasia Awards for Architecture<br />

30<br />

31


Update<br />

รางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 2562<br />

<strong>ASA</strong> Emerging Architecture<br />

Award 2019<br />

รางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ดีเด่น<br />

(Gold Medal Award)<br />

Raintree International<br />

School, Bangkok<br />

by GreenDwell<br />

โครงการนี้มีความโดดเด่นทางด้านการวางผังอาคารร่วมกับ<br />

ธรรมชาติ โดยผังอาคารถูกออกแบบให้วางหลบต้นไม้เก่าที่มีอยู่<br />

ในพื้นที่เดิม และมี court ตรงกลางเชื่องระหว่าง 2 อาคาร ทำให้<br />

ลมธรรมชาติพัดผ่านตัวโครงการได้ นอกจากนี้ สถาปนิกพยายาม<br />

นำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในพื้นที่ภายในอาคารให้มากที่สุด และ<br />

การออกแบบพื้นที่กึ่งภายนอกอาคาร ทำให้เกิดการเชื่อมโยงการ<br />

ใช้งานที่อยู่ภายในและธรรมชาติที่อยู่ภายนอกอาคาร<br />

32<br />

33


รางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ที่สมควรแก่การเผยแพร่<br />

(Silver Medal Award)<br />

Bunjob House : House of Flow, Surat Thani<br />

by Nutthawut Piriyaprakob<br />

โครงการพยายามให้ผู้อาศัยมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ และมีการ<br />

เลือกใช้วัสดุที่หาได้จากพื้นที่ สถาปนิกมีนวัตกรรมการออกแบบ<br />

ระบบประสานเรื่องแสงสว่าง ลมธรรมชาติ และการรองรับ<br />

น้ำฝนที่นำกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับงานสถาปัตยกรรมได้อย่างน่า<br />

สนใจ<br />

รางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ที่สมควรแก่การเผยแพร่<br />

(Silver Medal Award)<br />

AHSA Farmstay, Chiang Rai<br />

by Creative Crews<br />

โครงการ AHSA Farmstay ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงเอกลักษณ์<br />

ของความเป็นอาคารพื้นถิ่นทางภาคเหนือ การใช้การระบาย<br />

อากาศโดยวิธีธรรมชาติและระบบการป้องกัน 2 ชั้น ที่สามารถ<br />

ป้องกันความเย็นในช่วงฤดูหนาว อาคารใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็น<br />

ธรรมชาติ เช่น ไม้ที่รื้อถอนจากบ้านเก่าเพื่อลดผลกระทบต่อ<br />

สิ่งแวดล้อม และการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการก่อสร้าง<br />

อาคาร และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความยั่งยืนระหว่างคนในชุมชน<br />

และนักท่องเที่ยว<br />

34<br />

35


รางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ที่สมควรแก่การเผยแพร่<br />

(Silver Medal Award)<br />

Puey Ungphakorn Artistic Park, Pathum Thani<br />

by Arsomsilp Community and Environmental<br />

Architect<br />

โครงการนี้ถูกออกแบบโดยการปรับพื้นที่อาคารเก่าที่มีอยู่เดิมให้<br />

กลายเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับชุมชน การออกแบบมีกระบวนการ<br />

ระดมความคิดเห็นจากคนในชุมชน อาคารถูกออกแบบโดยการ<br />

ใช้ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติร่วมกับการใช้แสงธรรมชาติ มี<br />

การใช้วัสดุไม้จากโรงงานเก่าในพื้นที่นำกลับมาใช้ใหม่<br />

รางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ ที่สมควรแก่การเผยแพร่<br />

(Silver Medal Award)<br />

Visavapat Headquarter, Chiang Rai<br />

by นัทพันธ์ ธีระจรุงเกียรติ, นงลักษณ์ บุญแสง,<br />

กิตติชัย เชียวชอุ่ม, ธนกร สมสุข และ บริษัท ลูกเล่น<br />

สถาปนิก จํากัด<br />

อาคารมีการออกแบบโดยผสานพื้นที่ใช้งานภายในร่วมกับ<br />

ธรรมชาติได้อย่างน่าสนใจ มีการออกแบบแผงบังแดดได้อย่างมี<br />

ประสิทธิภาพ โครงการยอมเสียพื้นที่ขายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้<br />

กับโครงการ สถาปนิกมีการจำลองผล (Simulation) เพื่อพิสูจน์<br />

สมมติฐานในการออกแบบ<br />

36 37


Update<br />

รางวัลอาคารเขียว<br />

Green Building<br />

Awards<br />

ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 มีอาคารสร้างใหม่ที่ได้ผ่านการตรวจ<br />

ประเมินอาคารเขียว ตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินความยั่งยืน<br />

ทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TREES (Thai’s Rating<br />

of Energy and Environmental Sustainability) จัดโดยสถาบัน<br />

อาคารเขียวไทย และมีอาคารที่ได้รับรางวัลในระดับ Gold และ<br />

Platinum ดังตัวอย่างอาคารชุดนี้<br />

Active Design<br />

Passive Design<br />

สํานักงานการไฟฟ้าส่วน<br />

ภูมิภาค จ.อุบลราชธานี<br />

(2018) ระดับ Gold<br />

EEC Academy (2015)<br />

ระดับ Gold<br />

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์<br />

บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์<br />

(ประเทศไทย) จํากัด (2017)<br />

ระดับ Platinum<br />

โชว์รูมและศูนย์บริการโตโยต้า<br />

แก่นนคร (2015)<br />

ระดับ Platinum<br />

7-Eleven สาขาธาราแสควร์<br />

(2014) ระดับ Platinum<br />

อาคาร 60 พรรษา<br />

ราชสุดาสมภพ (2014)<br />

ระดับ Platinum<br />

38<br />

39


Review<br />

โอเอซิสในกล่องกระจก<br />

Oasis in the<br />

Glass Box<br />

Text: สิปปวิชญ์ กำบัง / Sippawich Kambung<br />

Translation: ธนว์กัญญา แจ้งใจธรรม / Tanakanya Changchaitum<br />

Photo: Courtesy of architect<br />

อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล<br />

เป็นอาคารทางการศึกษา ออกแบบโดยคุณชาตรี ลดา-<br />

ลลิตสกุล บริษัท ต้นศิลป์ สตูดิโอ จํากัด ซึ่งได้เคยฝาก<br />

ผลงานออกแบบไว้ในมหาวิทยาลัยมหิดลหลายโครงการ<br />

ก่อนหน้านี้ อาคาร MUIC ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อปี<br />

พ.ศ. 2560 เป็นอาคารสูง 6 ชั ้น มีส่วนจอดรถใต้ดินอีก 3<br />

ชั้น ในงานออกแบบชิ้นนี้ คุณชาตรีเองได้แสดงให้เห็นถึง<br />

การผสานแนวคิดทางด้าน tropical architecture กับ<br />

ปรัชญาทางการศึกษา ผ่านแนวความคิดในการออกแบบ<br />

ที่คุณชาตรีเรียกว่า “oasis”<br />

เมื่อเราเดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา<br />

ทางด้านรั้วมหาวิทยาลัยบนถนนพุธมณฑล เราจะ<br />

สามารถสังเกตเห็นอาคารสมัยใหม่รูปทรงกล่อง<br />

เรียบง่าย ตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัย<br />

ที่สังเกตเห็นได้ง่ายคือผิวผนังกระจกขนาดใหญ่<br />

ราวกับไม่อาทรต่อแสงแดด เราจึงติดต่อขอ<br />

สัมภาษณ์สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารเพื่อขอโอกาส<br />

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆ ในการออกแบบ<br />

อาคารหลังนี้<br />

Arriving at the Salaya Campus of Mahidol University<br />

and looking along the fenced perimeter<br />

that separates the property from Putthamonthol<br />

Road, one notices a modern-looking,<br />

box-shaped building located on the expansive<br />

green grounds of the academy. Impossible to<br />

miss is the large glass structure that seems<br />

to show no fear of the unforgiving sun. We<br />

made a few contacts and landed ourselves<br />

an interview with the architect of the project,<br />

42<br />

43


อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย<br />

มหิดล (MUIC) เป็นอาคารทางการศึกษา ออกแบบ<br />

โดยคุณชาตรี ลดาลลิตสกุล บริษัท ต้นศิลป์<br />

สตูดิโอ จำกัด ซึ่งได้เคยฝากผลงานออกแบบไว้<br />

ในมหาวิทยาลัยมหิดลหลายโครงการก่อนหน้านี้<br />

อาคาร MUIC ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ.<br />

2560 เป็นอาคารสูง 6 ชั้น มีส่วนจอดรถใต้ดินอีก<br />

3 ชั้น ในงานออกแบบชิ้นนี้ คุณชาตรีเองได้แสดงให้<br />

เห็นถึงการผสานแนวคิดทางด้าน tropical architecture<br />

กับปรัชญาทางการศึกษา ผ่านแนวความคิด<br />

ในการออกแบบที่คุณชาตรีเรียกว่า “oasis”<br />

สถาปนิกผู้ออกแบบเล่าให้ฟังถึงความใส่ใจเรื่องการ<br />

ออกแบบสถาปัตยกรรมเมืองร้อน นิยามของคำว่า<br />

oasis ถูกตีความและแสดงออกผ่านภาษาทาง<br />

สถาปัตยกรรมด้วยการสร้างคอร์ท (courtyard)<br />

กลางอาคาร ซึ่งใช้สำหรับปลูกต้นไม้ใหญ่ เช่น<br />

ยางนา ซึ่งมีลักษณะลำต้นที่สูงชะลูด เมื่อลำต้น<br />

เสียดยอดพ้นตัวอาคารขึ ้นไปก็จะไปแผ่กิ่งใบ<br />

ด้านบน กลายเป็นร่มเงาไม้ขนาดใหญ่ให้กับตัว<br />

อาคาร ซึ่งตัวพื้นที่คอร์ทกลางนี้เองยังทำหน้าที่<br />

เป็น “พื้นที่ระหว่าง” (in-between space) ซึ่ง<br />

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศเมืองร้อน ใน<br />

ส่วนนี้สถาปนิกได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การอยู่<br />

ระหว่าง คือเป็นความระหว่างของภายในกับ<br />

ภายนอก เป็นพื้นที่ที่ปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรม<br />

เมืองร้อน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญของมนุษย์ที่<br />

ดำรงชีวิตในเขตร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย<br />

เป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภายนอกอาคารกับ<br />

ภายใน มีส่วนในการกรองความร้อนและความชื้น<br />

ไม่ให้เข้าสู่ตัวอาคารโดยตรง และเป็นพื้นที่ใช้<br />

this with a view to discussing the conception<br />

of this striking work of architecture.<br />

The Aditayathorn Building of Mahidol University<br />

International College (MUIC) is an<br />

educational building designed by Chatri Ladalalitsakul<br />

of Tonsilp Studio, who was behind<br />

the design of several other buildings at the<br />

university. The structure, completed in 2017, is<br />

six-stories high and has three levels of underground<br />

parking. For this project, Ladalalitsakul<br />

strived to combine the aesthetics of tropical<br />

architecture with the university’s educational<br />

philosophy through a design concept that he<br />

refers to as ‘oasis’.<br />

In this project the word ‘oasis’ is interpreted<br />

and expressed through an architectural language<br />

that considers the courtyard a central<br />

part of its grammar. The courtyard here accommodates<br />

towering evergreens – their tall<br />

trunks and luscious leaves provide welcome<br />

shade to the building’s functional spaces –<br />

and serves as the in-between space between<br />

inside and outside. Common in tropical architecture,<br />

such spaces resonate with the<br />

climatic conditions and lifestyles of people<br />

in tropical countries such as Thailand. They<br />

play an important role in filtering the heat and<br />

humidity from directly entering the building.<br />

For this project, the courtyard also creates a<br />

space where informal interactions take place,<br />

encouraging extracurricular learning experiences.<br />

The architect calls it a ‘gray space’, on<br />

account of its role as both an in-between<br />

โถงทางเข้าหลักของอาคาร<br />

แสดงให้เห็นพื้นที่เชื่อมต่อ<br />

ระหว่างภายนอกกับภายใน<br />

Main entrance hall acts<br />

as a transition space<br />

between inside and outside.<br />

โถงส่วนกลางภายในอาคาร<br />

ออกแบบด้วยแนวคิดโอเอซิส<br />

มีการให้แสงสว่างธรรมชาติ<br />

ภายในพื้นที่<br />

The inner courtyard expresses<br />

the idea of oasis<br />

which let the natural<br />

light comes through interior<br />

space.<br />

“พื้นที่ระหว่าง” (in-between space) ซึ ่งเป็นเอกลักษณ์<br />

เฉพาะของประเทศเมืองร้อน ในส่วนนี ้สถาปนิกได้อธิบาย<br />

เพิ่มเติมว่า การอยู่ระหว่าง คือเป็นความระหว่างของ<br />

ภายในกับภายนอก เป็นพื ้นที่ที่ปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรม<br />

เมืองร้อน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สําคัญของมนุษย์ที่ดํารงชีวิตใน<br />

เขตร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย เป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่าง<br />

ภายนอกอาคารกับภายใน<br />

44<br />

45


โครงสร้างอาคารคอนกรีต ทำ<br />

หน้าที่เป็นองค์ประกอบอาคาร<br />

ที่ใช้ในการกรองแสง<br />

Concrete structure applied<br />

into shading devices.<br />

มีการออกแบบผังบริเวณเพื ่อสร้างสภาพภูมิอากาศจุลภาค<br />

(micro climate) ของพื ้นที่ก่อสร้างอาคาร เก็บหน้าดินเดิม<br />

ของพื้นที่และต้นไม้ใหญ่เดิมไว้ มีการปลูกต้นไม้ใหญ่เพิ ่มให้ได้<br />

1 ต้น ต่อพื ้นที่เปิดโล่ง 100 ตารางเมตร ส่วนของพื ้นที่ดาด<br />

แข็ง (hard scape) ก็มีการให้ร่วมเงาเพื ่อลดการสะท้อน<br />

ความร้อนเข้าสู่อาคาร และการหมุนเวียนนํ ้ำใช้ในโครงการ<br />

46 47<br />

งานที่เรานิยมใช้สอยอยู่เป็นประจำตั ้งแต่อดีต<br />

แนวคิดนี้เองยังสอดคล้องกับการสร้างพื้นที่<br />

ปฏิสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ เพื่อช่วยส่งเสริม<br />

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียนของ<br />

ผู้ใช้อาคาร ซึ ่งสถาปนิกนิยามพื้นที ่ลักษณะนี้ว่า<br />

“พื้นที่สีเทา“ (gray space)<br />

เมื่อพิจารณาจากพื้นที่ใช้สอยของอาคาร MUIC นี้<br />

เราจะพบว่าพื ้นที่ส่วนคอร์ทกลางของอาคารได้ทำ<br />

หน้าที่ของการเป็น in-between space สำหรับ<br />

การเป็นจุดเชื่อมต่อของพื้นที่ภายในกับธรรมชาติ<br />

ภายนอก และเป็น gray space สำหรับส่งเสริม<br />

ให้เกิดกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ใช้งาน<br />

อาคารได้อย่างลงตัว<br />

ส่วนสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเบื้องหลังรูปทรงของ<br />

อาคารที่ต้องกล่าวถึงคือ การให้ความสำคัญกับ<br />

การออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานในอาคาร<br />

ซึ่ง รศ.ธนิต จินดาวณิค อาจารย์ประจำคณะ<br />

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br />

เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาร่วมเป็นทีมงานออกแบบ<br />

อาคารหลังนี ้ โดยมีการคำนึงถึงประเด็นการ<br />

อนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานในอาคาร<br />

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่ตอนเริ่มต้น<br />

กระบวนการออกแบบ สำหรับประเด็นต่างๆ ที่<br />

ทีมงานให้ความสำคัญเริ่มตั้งแต่งานวางผังบริเวณ<br />

และภูมิสถาปัตยกรรม มีการออกแบบผังบริเวณ<br />

เพื่อสร้างสภาพภูมิอากาศจุลภาค (micro climate)<br />

ของพื้นที่ก่อสร้างอาคาร เก็บหน้าดินเดิมของพื้นที่<br />

และต้นไม้ใหญ่เดิมไว้ มีการปลูกต้นไม้ใหญ่เพิ่มให้<br />

ได้ 1 ต้น ต่อพื้นที่เปิดโล่ง 100 ตารางเมตร ส่วน<br />

ของพื้นที่ดาดแข็ง (hard scape) ก็มีการให้ร่มเงา<br />

เพื่อลดการสะท้อนความร้อนเข้าสู่อาคาร และการ<br />

หมุนเวียนน้ำใช้ในโครงการ<br />

space and an area that enhances interactions<br />

and activities among the building’s users.<br />

A focus on energy-saving has a direct impact<br />

on its physical appearance. One of the experts<br />

working on the design team of the project,<br />

Associate Professor Thanit Chindavanig of<br />

Faculty of Architecture, Chulalongkorn University,<br />

stresses that the design does not<br />

only include energy-saving efficiencies but<br />

rather prioritized them in the early stages of<br />

the development of the site plan and landscape<br />

architecture. The site plan is designed<br />

to have its own micro climate. The original<br />

soil and existing evergreens were preserved<br />

and a large new tree was planted on every<br />

100-square-meters of open space. The landscape<br />

is thoughtfully shaded to minimize the<br />

heat being reflected into the building while a<br />

wastewater treatment system ensures maximum<br />

water-use efficiency.<br />

The glass shell – the key architectural composition<br />

that directly impacts the building’s<br />

energy usage – is made of highly-efficient,<br />

heat-protection glass. This was installed carefully<br />

to prevent air from leaking through the<br />

door and window frames (leaks affect the use<br />

of air conditioning, which consumes a large<br />

amount of electricity). This design resulted<br />

in a positive energy saving with an OTTV rate<br />

of 21 w/m2 (energy saving laws dictate that<br />

OTTV must not exceed 50 w/m2) and a RTTV<br />

rate lower than 6 w/m2 (the RTTV rate must<br />

not exceed 15 w/m2 according to the Energy<br />

Conservation Act).


่<br />

บริเวณโถงทางเข้าชั้น 5<br />

Fifth floor's entrance<br />

hall<br />

เปลือกอาคารกระจก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผล<br />

โดยตรงกับปริมาณการใช้พลังงานในอาคารนั้น มี<br />

การใช้กระจกกันความร้อนประสิทธิภาพสูง และ<br />

มีการใส่ใจรอยต่อไม่ให้เกิดการรั่วซึมของอากาศที่<br />

บานกรอบหน้าต่างและประตู ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ<br />

การใช้เครื่องปรับอากาศอันเป็นปัจจัยหลักของการ<br />

ใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร ผลจากการออกแบบ<br />

นั้นสามารถคำนวณค่าการใช้พลังงานโดยรวมของ<br />

อาคารที่ได้ผลดีอย่างยิ่ง โดยมีค่าการถ่ายเทความ<br />

ร้อนรวมผนังภายนอก (OTTV) ที่ 21 w/m2<br />

(ตามกฎหมายการอนุรักษ์พลังงานกำหนดไว้ < 50<br />

w/m2) และมีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมหลังคา<br />

As for brightness, the glass walls and courtyard<br />

of the design bring natural light in to the<br />

different functional spaces throughout the<br />

day. Nevertheless, the heat associated with<br />

natural lighting is also carefully controlled to<br />

not affect the level of thermal comfort. By<br />

dividing areas into different zones, each no<br />

larger than 200 square meters, exposure to<br />

sun direction is something the design carefully<br />

considers.<br />

The courtyard helps create natural ventilation,<br />

serving as a void that enables the stack-effect<br />

ทางเชื่อมและระเบียงบริเวณ<br />

ชั้น 4 ของอาคาร เป็นพื้นที<br />

ส่วนกลางสำหรับรองรับ<br />

กิจกรรมต่างๆ<br />

Connected walkway and<br />

terrace on the fourth<br />

floor<br />

จุดที่น่าสนใจมากอีกจุดหนึ่งคือ พื้นที่บริเวณชั้น 6 ของ<br />

อาคาร บริเวณนี้มีพื้นที่ใช้งานเป็นห้องย่อย รูปทรงอิสระ<br />

ซึ่งมีกรอบภายนอกเป็นผนังกระจก ในส่วนนี ้ไม่มีการปรับ<br />

อากาศ แต่มีการทําช่องเปิดขนาดเล็ก เพื ่อให้อากาศไหล<br />

เวียนได้ เป็นการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติเช่นกัน<br />

ส่วนผนังกระจกนั้นทําหน้าที่ในการบังฝนเข้าสู่ตัวอาคาร<br />

เท่านั้น<br />

โถงทางเดินบริเวณชั้น 3<br />

The walkway hall on the<br />

third floor.<br />

48<br />

49


โถงทางเข้าอาคาร ใช้ตัว<br />

อาคารชั้นบนเพื่อช่วยในการ<br />

บังแสงแดดให้กับพื้นที่ภายใน<br />

The use of upper volume<br />

as daylight protection<br />

for the main entrance<br />

hall.<br />

ภาพสามมิติแสดงโถงโอเอซิส<br />

กลางอาคาร และพื้นที่ใช้งาน<br />

ชั้น 6<br />

3D illustration shows<br />

the oasis at the courtyard<br />

and other area on<br />

the sixth floor.<br />

ผังบริเวณอาคารอาทิตยทร<br />

MUIC lay out<br />

50<br />

L A Y O U T<br />

51 NORTH<br />

SCALE<br />

0 10 50 100


6.00 4.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4.50 5.00 6.00<br />

13<br />

6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 6.00<br />

6<br />

15 2 14<br />

GROUND FLOOR PLAN<br />

6.00 4.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4.50 5.00 6.00<br />

6.00 4.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4.50 5.00 6.00<br />

11 10 12<br />

16 5 17<br />

4<br />

7 3<br />

8<br />

GROUND FLOOR PLAN<br />

1<br />

6.00 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 6.00 6.00<br />

3rd 6th 3rd FLOOR PLAN<br />

PLAN<br />

6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 6.00 6.00<br />

14 20 15 16 17 18<br />

21<br />

19<br />

19 13 33 21 22 23 24 4 4 2220<br />

10<br />

18<br />

11 17 12<br />

2425 26<br />

23<br />

16<br />

25 28<br />

27<br />

15 14<br />

27 26<br />

12 913<br />

28 29<br />

11<br />

5 29<br />

10<br />

30<br />

9<br />

31<br />

5<br />

3032<br />

8 8<br />

2 1 1<br />

6<br />

34 33 31<br />

6<br />

7 7<br />

33 34 32<br />

2nd 5th 5th FLOOR PLAN<br />

PLAN<br />

6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 6.00 6.00<br />

9<br />

6.00 6.00 4.50 4.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4.50 4.50 5.00 5.00 6.00 6.00<br />

6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 6.00<br />

GROUND FLOOR PLAN<br />

1 = PORCH<br />

2 = ENTRANCE HALL<br />

3 = MULTIPURPOSE COURT<br />

4 = POND OVERFLOW<br />

5 = CANTEEN<br />

6 = RESTAURANT 1<br />

7 = RESTAURANT 2<br />

8 = RESTAURANT 3<br />

9 = RESTAURANT 4<br />

10 = WASH & GARBAGE<br />

11 = WASH & GARBAGE<br />

12 = SECURITY & GUARD<br />

13 = GUARD<br />

14 = PASSENGER LOBBY<br />

15 = PASSENGER LOBBY<br />

5th FLOOR PLAN<br />

2nd 2nd FLOOR PLAN PLAN<br />

6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 6.00<br />

1 = 1 PASSENGER = PASSENGER LOBBY LOBBY 16 = 16 GENERAL = RESOURCE CLASS ROOM & STUDY 2 ROOM<br />

2 = 2 PASSENGER = PASSENGER LOBBY LOBBY 17 = 17 GENERAL = FAA CLASS STAFF ROOM OFFICE1<br />

3 = 3 SERVICE = 13 SERVICE LOBBY LOBBY<br />

11 14 18 = 18 GENERAL = 153D CLASS ANIMATION<br />

10<br />

ROOM LAB 9 12<br />

4 = 4 FIREMAN = FIREMAN LOBBY LOBBY 3 19 = 19 GENERAL = PRINT CLASS RESOURCE 4ROOM 8LAB<br />

5 5 = CONTROL ROOM<br />

16 20 =<br />

520 STORAGE = 3D 1PRINT 17/ LASER CUTTER<br />

6<br />

16 17<br />

= 6 GENERAL = DARK CLASS ROOM ROOM 7 21 = 21 TERRACE = 3D SCAN<br />

7 = 7 GENERAL = PHOTO CLASS LAB ROOM 6 22 = 22 LARGE = SCREENING CLASS ROOM 1318<br />

8 = 8 GENERAL = PHOTO CLASS SHOOT 6 ROOM 5 23 = 23 LIBRARY = CONTROL ROOM9<br />

12 13<br />

19<br />

9 = 9 STORAGE = CONTROL 2 ROOM 24 = 524 LARGE = AUDIO CLASS RECORDING ROOM 14 SUITES<br />

10 10 = GENERAL = ANIMATION<br />

11 CLASS LAB ROOM (STOP 13 MOTION) 25 = 25 TERRACE = PROFESSIONAL 20<br />

11 11 = GENERAL = ANIMATION CLASS LAB ROOM (2D) 12 4<br />

12 = GENERAL<br />

10<br />

26 = CENTRAL AUDIO ADMINRECORDING LAB<br />

12 = SERVER CLASS ROOM ROOM 4 27 = 26 LARGE = CONTROL MEETING 1ROOM21<br />

13 13 = GENERAL = BREAKOUT<br />

8CLASS 9ROOM<br />

3<br />

7<br />

28 = 327 LARGE = FOLEY MEETING LAB2<br />

22<br />

8 23<br />

14 14 = GENERAL = STORAGE CLASS ROOM 11<br />

15 = GENERAL 7CLASS ROOM<br />

2 29 = 28 DEAN = LARGE COMPUTER LAB<br />

15 = MATERIALS & EQUIPMENT 10<br />

1 24<br />

6.00 4.50 6.00 8.00 4.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4.50 8.00 5.00 4.50 6.00 5.00 6.00<br />

16 = SERVICE LOBBY<br />

1420<br />

15 16 17 18<br />

17 21<br />

= FIREMAN LOBBY 19<br />

19 13 3 21 22 23 24<br />

4<br />

20 22<br />

10 18 11 12 17<br />

25 24 26 23<br />

28<br />

27<br />

16<br />

25<br />

15 14<br />

27 26<br />

9<br />

12 13<br />

28 29<br />

11<br />

5 29<br />

10<br />

30<br />

9<br />

5 3130<br />

32<br />

8 2 1<br />

8<br />

6<br />

34<br />

31<br />

33<br />

7<br />

33 32<br />

6<br />

7<br />

34<br />

0 10 25<br />

50<br />

SCALE<br />

3rd 6th FLOOR FLOOR PLAN PLAN<br />

6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 6.00<br />

22 15<br />

12 13<br />

14<br />

1623<br />

17 24<br />

21 33 4 4 25<br />

17 20<br />

18<br />

19<br />

= EXECUTIVE MULTIPURPOSE<br />

11 10<br />

18 19 20 21<br />

16 15<br />

22<br />

5<br />

26<br />

13 14<br />

12 11<br />

9 9 10<br />

23<br />

8 8<br />

2 5 28 1 1 24 27<br />

7 7 6<br />

2726 28 25<br />

6 15 2 14<br />

6<br />

29<br />

1<br />

4th 4th FLOOR PLAN PLAN SCALE SCALE<br />

GROUND FLOOR PLAN<br />

1 = 1 PASSENGER = PASSENGER LOBBY LOBBY<br />

2 = 2 PASSENGER = PASSENGER 15LOBBY<br />

3 = 3 SERVICE = SERVICE LOBBY LOBBY<br />

4 = 4 FIREMAN = FIREMAN LOBBY LOBBY<br />

5 = 5 TERRACE = WAITING HALL<br />

6 = 6 STUDENT = SMALL HALL 11 STUDIO 10<br />

7 = 7 NURSE = GREEN ROOM ROOM<br />

8 = 8 SOUND = COSTUME LAB SHOP<br />

9 = 9 MEETING = LARGE 2 STUDIO<br />

10 10 = LARGE = PROP CLASS SHOP ROOM 2<br />

11 11 = COMPUTER = SEWING LAB ROOM 4<br />

12 12 = COMPUTER = ACTING LAB LAB3<br />

13 13 = FREE = STORAGE LAB 2 9 1<br />

14 14 = FREE = PAINTING LAB 1 STUDIO<br />

15 15 = COMPUTER = DESIGN 8LAB STUDIO 2 1<br />

16 16 = COMPUTER = DESIGN<br />

7LAB STUDIO 1 2<br />

17 17 = LARGE = DESIGN CLASS STUDIO ROOM<br />

6<br />

31<br />

6.00 4.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4.50 5.00 6.00<br />

6th FLOOR PLAN SCALE SCALE<br />

GROUND 4th FLOOR PLAN PLAN<br />

52<br />

25<br />

0 010 10 25 25 50 50<br />

6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 6.00<br />

2nd 5th FLOOR FLOOR PLAN PLAN<br />

12 13<br />

14<br />

3 4<br />

6th FLOOR PLAN<br />

18 = 18 MEETING = DESIGN 1 STUDIO 4<br />

19 = 19 OFFICE = DRAWING STUDIO<br />

16 20 = 20 SERVER = 17 STORAGE ROOM 2<br />

21 = 21 STUDENT = STUDENT GALLERY STUDIO / EXHIBITION 1<br />

22 = 22 LECTURE = STUDENT STUDIO 2<br />

23 = 23 MEETING = STUDENT 3 STUDIO 18 193<br />

20<br />

24 = 24 LARGE = STUDENT CLASS ROOM STUDIO 3 4 21<br />

25 = 25 LARGE = DESIGN CLASS ROOM REVIEW<br />

227<br />

1<br />

26 = 26 LARGE = DESIGN CLASS ROOM REVIEW 8 2<br />

27 = 27 LARGE = STORAGE CLASS ROOM 3 4<br />

28 = 28 LARGE = STORAGE CLASS ROOM 4 5<br />

29 = 29 LARGE = STORAGE CLASS ROOM 5 9<br />

30 = 30 LARGE = FOYER CLASS ROOM 23 10<br />

31 = 31 LARGE = EDITING CLASS ROOM SUITES6<br />

32 = 32 MEETING = MASTERING 28 4 ROOM 24<br />

33 = 33 LARGE = COMPUTER CLASS ROOM LAB 112 (EDITING)<br />

34 = 34 LARGE = COMPUTER<br />

2726 25<br />

CLASS ROOM LAB 121 (EDITING)<br />

0 010 10 25 25 50 50<br />

2 5<br />

1<br />

6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 6.00<br />

5th 2nd FLOOR PLAN<br />

1 = PASSENGER LOBBY<br />

18 = DESIGN MEETING STUDIO 1 4<br />

แปลนอาคารอาทิตยทร<br />

2 = PASSENGER LOBBY<br />

19 = DRAWING OFFICE STUDIO<br />

3 = SERVICE LOBBY<br />

MUIC floor plans20<br />

= STORAGE<br />

SERVER ROOM<br />

2<br />

4 = FIREMAN<br />

FIREMAN<br />

LOBBY<br />

LOBBY 21 = STUDENT<br />

STUDENT GALLERY<br />

STUDIO 1<br />

/ EXHIBITION<br />

5 = WAITING HALL<br />

TERRACE<br />

22 = STUDENT STUDIO 2<br />

LECTURE<br />

6 = SMALL STUDIO<br />

STUDENT HALL<br />

23 = STUDENT STUDIO 3<br />

MEETING 3<br />

7 = GREEN ROOM<br />

NURSE ROOM<br />

24 = STUDENT STUDIO 4<br />

LARGE CLASS ROOM 3<br />

8 = COSTUME SHOP<br />

25 = DESIGN REVIEW 1<br />

SOUND LAB 25 LARGE CLASS ROOM 7<br />

9 = LARGE STUDIO<br />

26 = DESIGN REVIEW 2<br />

MEETING 2<br />

26 LARGE CLASS ROOM 8<br />

10 = PROP SHOP 27 = STORAGE 3<br />

10 LARGE CLASS ROOM 2 27 LARGE CLASS ROOM 4<br />

11 = SEWING ROOM 28 = STORAGE 4<br />

12 11 = ACTING COMPUTER LAB LAB 4<br />

29 28 = STORAGE LARGE CLASS 5 ROOM 5<br />

13 12 = STORAGE COMPUTER 1 LAB 3<br />

30 29 = FOYER LARGE CLASS ROOM 9<br />

14 13 = PAINTING FREE LAB STUDIO 2 31 30 = EDITING LARGE CLASS SUITESROOM 10<br />

15 14 = DESIGN FREE LAB STUDIO 1 1 32 31 = MASTERING LARGE CLASS ROOM ROOM 6<br />

16 15 = DESIGN COMPUTER STUDIO LAB 2<br />

33 32 = COMPUTER MEETING 4 LAB 2 (EDITING)<br />

17 16 = DESIGN COMPUTER STUDIO LAB 31<br />

34 33 = COMPUTER LARGE CLASS LAB ROOM 1 (EDITING) 11<br />

17 = LARGE CLASS ROOM 1 34 = LARGE CLASS ROOM 12<br />

0 10 25<br />

50<br />

SCALE<br />

0 10 25<br />

50<br />

4th FLOOR PLAN<br />

GROUND FLOOR PLAN<br />

1 = PASSENGER LOBBY<br />

21 = PASSENGER PORCH LOBBY<br />

32 = SERVICE ENTRANCE LOBBY HALL<br />

43 = FIREMAN MULTIPURPOSE LOBBYCOURT<br />

5 =<br />

4 TERRACE POND OVERFLOW<br />

6 =<br />

5 CLASS<br />

CANTEEN<br />

ROOM 15 & 16<br />

7 =<br />

6 CLASS<br />

RESTAURANT<br />

ROOM<br />

1<br />

14<br />

8 = TERRACE<br />

7 RESTAURANT 2<br />

9 = STORAGE 1<br />

8 RESTAURANT 3<br />

10 = CASED-BASED LEARNING 2<br />

9 RESTAURANT 4<br />

11 = CASED-BASED LEARNING 1<br />

10 WASH & GARBAGE<br />

12 = FACULTY LOUNGE 1<br />

11 WASH & GARBAGE<br />

13 = SPECIAL INSTRUCTOR 1<br />

14 12 = BBA SECURITY STAFF & OFFICE GUARD<br />

15 13 = THM GUARDSTAFF OFFICE<br />

14 = PASSENGER LOBBY<br />

15 = PASSENGER LOBBY<br />

5th FLOOR PLAN<br />

SCALE<br />

SCALE<br />

SCALE<br />

6th FLOOR PLAN<br />

1 = PASSENGER LOBBY<br />

2 = PASSENGER LOBBY<br />

3 = SERVICE LOBBY<br />

4 = FIREMAN LOBBY<br />

5 = CONTROL ROOM<br />

6 = DARK ROOM<br />

7 = PHOTO LAB<br />

8 = PHOTO SHOOT<br />

9 = CONTROL ROOM<br />

10 = ANIMATION LAB (STOP MOTION)<br />

11 = ANIMATION LAB (2D)<br />

12 = SERVER ROOM<br />

13 = BREAKOUT ROOM<br />

14 = STORAGE<br />

15 = MATERIALS & EQUIPMENT<br />

SCALE<br />

(RTTV) ต่ำกว่า 6 w/m2 (ตามกฎหมายการ<br />

อนุรักษ์พลังงานกำหนดไว้ < 15 w/m2)<br />

สำหรับแสงสว่างนั้น มีการคำนึงถึงการนำแสง<br />

ธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารผ่านทางผนังกระจก<br />

และจากการเปิดพื้นที่คอร์ทกลางอาคาร ซึ่งทำให้<br />

มีแสงสว่างที่ได้มาตรฐานสำหรับการใช้งานในพื้นที่<br />

ต่างๆ ตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ตาม มีการคำนึงถึง<br />

ความร้อนที่เข้ามาภายในอาคารด้วย ว่าจะไม่ทำให้<br />

เกิดความร้อนเกินกว่าภาวะน่าสบายในการใช้งาน<br />

ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นโซนอุณหภาพ แต่ละโซน<br />

ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และคำนึงถึงทิศที่รับ<br />

ความร้อนของแต่ละโซนด้วย<br />

พื้นที่คอร์ทกลางยังมีส่วนช่วยให้เกิดการระบาย<br />

อากาศในอาคารแบบธรรมชาติ โดยทำหน้าที่เป็น<br />

ปล่องระบายความร้อนอาคารสู่ภายนอก (wind<br />

stack effect) จุดที่น่าสนใจมากอีกจุดหนึ่งคือ<br />

พื้นที่บริเวณชั้น 6 ของอาคาร บริเวณนี้มีพื้นที่<br />

ใช้งานเป็นห้องย่อย รูปทรงอิสระ ซึ่งมีกรอบ<br />

ภายนอกเป็นผนังกระจก ในส่วนนี้ไม่มีการปรับ<br />

อากาศ แต่มีการทำช่องเปิดขนาดเล็ก เพื่อให้<br />

อากาศไหลเวียนได้ เป็นการระบายอากาศโดยวิธี<br />

ธรรมชาติเช่นกันส่วนผนังกระจกนั้นทำหน้าที่ใน<br />

การบังฝนเข้าสู่ตัวอาคารเท่านั้น<br />

16 = SPECIAL INSTRUCTOR 2<br />

17 16 = FACULTY SERVICE LOBBY LOUNGE 2<br />

18 17<br />

= WORKSHOP-BASED FIREMAN LOBBY LEARNING 1<br />

19 = WORKSHOP-BASED LEARNING 2<br />

20 = BUSINESS SIMULATION<br />

21 = STOCK TRADING DEMO<br />

22 = STORAGE 2<br />

23 = TERRACE<br />

24 = CLASS ROOM 17<br />

25 = CLASS ROOM 18 & 19<br />

นอกจากนี้ยังมีการคำนึงถึงผลกระทบระหว่างการ<br />

ก่อสร้างอาคารด้วย ว่าจะไม่ทำให้เกิดมลภาวะแก่<br />

พื้นที่โดยรอบ ด้วยการวางมาตรการและวางแผนใน<br />

การก่อสร้างให้มีความปลอดภัยและปลอดมลพิษ<br />

อาคารหลังนี้จึงนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีหลังหนึ่ง<br />

ในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัยใน<br />

ประเทศไทย ด้วยการสร้างแนวความคิดในการ<br />

ออกแบบอาคารที่แสดงถึงความเข้าใจในภูมิปัญญา<br />

ของความเป็นประเทศร้อนชื้น ผสานกับปรัชญาเชิง<br />

สังคมในการสร้างพื้นที่สำหรับการศึกษา และการ<br />

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสม<br />

เพื่อแก้โจทย์ในการออกแบบและก่อสร้าง<br />

0 10 25<br />

50<br />

0 10 25<br />

50<br />

16 = RESOURCE & STUDY ROOM<br />

17 = FAA STAFF OFFICE<br />

18 = 3D ANIMATION LAB<br />

19 = PRINT RESOURCE LAB<br />

20 = 3D PRINT / LASER CUTTER<br />

21 = 3D SCAN<br />

22 = SCREENING<br />

23 = CONTROL ROOM<br />

24 = AUDIO RECORDING SUITES<br />

25 = PROFESSIONAL<br />

AUDIO RECORDING LAB<br />

26 = CONTROL ROOM<br />

27 = FOLEY LAB<br />

28 = LARGE COMPUTER LAB<br />

0 10 25<br />

50<br />

53<br />

ventilation. Another interesting part of the<br />

design is on the sixth floor, where the space<br />

is divided into several small, freeform rooms<br />

partitioned by glass walls. While this area<br />

has no air conditioning system, a series of<br />

small openings here accentuate airflow and<br />

natural ventilation while glass walls protect<br />

the interior from rain.<br />

The impact of the construction on the environment<br />

was carefully monitored to ensure<br />

that the surrounding area was not affected.<br />

The protocols and planning were also cautiously<br />

developed to maximize the safety and<br />

pollution control measures. An exemplary<br />

work of contemporary architecture, the building<br />

displays a conceptualization and execution<br />

that does not only reflect a deep understanding<br />

of the inherited architectural wisdom of<br />

tropical countries, but also thoughtfully incorporates<br />

the social philosophy of the learning<br />

space. Its creative application of technology,<br />

meanwhile, resulted in successful solutions<br />

that optimized both the design and construction<br />

process.<br />

Project name: Aditayathorn Building (MUIC)<br />

Owner: Mahidol University<br />

Location: Salaya, Nakhon Pathom<br />

Area: 67,901 sq.m.<br />

Year of completion: 2017<br />

Architect: Tonsilp Studio


Review<br />

สถาปัตยกรรมผสาน<br />

ธรรมชาติกับเมือง<br />

Green (Urban) Catalyst<br />

Text: พีรณัฏฐ์ อุไรรัตน์ / Peeranat Urairat<br />

Translation: ธนว์กัญญา แจ้งใจธรรม / Tanakanya Changchaitum<br />

Photo: Courtesy of architect<br />

54<br />

เมื่อเราพูดถึงการออกแบบสถาปัตยกรรม มักมีจุดเริ ่มต้น<br />

ได้หลากหลายแนวทางและความน่าจะเป็นเช่นกัน ถ้าเรา<br />

ตั้งสมการว่า คน + ต้นไม้ + ที่ทํางาน + เมือง จะเกิดอะไร<br />

ขึ้น และสามารถเกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบไหน ด้วย<br />

วิธีการอย่างไรบ้าง<br />

โดยหลักทางคณิตศาสตร์ ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับตัวแปร<br />

อันหลากหลายที่เข้ามาสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ<br />

ของสมการ ทั้งเรียบง่ายและซับซ้อน สิ่งที่เรา<br />

ได้เรียนรู้มากกว่าผลลัพธ์ทางการคำนวณ คือ<br />

ความสัมพันธ์ของตัวเลขและการสร้างระบบวิธี<br />

การได้มาซึ่งคำตอบ เมื่อเราพูดถึงการออกแบบ<br />

สถาปัตยกรรม มักมีจุดเริ่มต้นได้หลากหลาย<br />

แนวทางและความน่าจะเป็นเช่นกัน ถ้าเราตั้ง<br />

สมการว่า คน + ต้นไม้ + ที่ทำงาน + เมือง จะ<br />

เกิดอะไรขึ้น และสามารถเกิดความสัมพันธ์ใน<br />

รูปแบบไหน ด้วยวิธีการอย่างไรบ้าง<br />

หากใครมีโอกาสสัญจรบนทางพิเศษศรีรัชเป็น<br />

ประจำ โดยผ่านบริเวณย่านประดิพัทธ์ ด้วยมุมมอง<br />

ที่สังเกตเห็นชัดเจนจากระดับบนทางพิเศษ จะเห็น<br />

อาคารรูปร่างเป็นชั้นๆ มีพื้นที่ปลูกพืชพรรณไม้ ไล่<br />

ระดับเรียงลงมา และมีส่วนยื่นของอาคารออกไป<br />

ในทิศทางต่างๆ กัน เราอาจจะมองและสามารถ<br />

จินตนาการได้ว่ารูปร่าง-รูปทรงภายนอกของอาคาร<br />

คล้ายกับพื้นที่ทำการเกษตรบริเวณที่ลาดเชิงเขา<br />

หรือนาขั้นบันได (rice terrace) ซึ่งเป็นลักษณะภูมิ-<br />

ทัศน์วัฒนธรรมที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณกาล เป็น<br />

พื้นที่เกษตรกรรมที่เพาะปลูกด้วยความเชื่อและ<br />

วัฒนธรรมดั้งเดิม โดยมีความสัมพันธ์กับวัฏจักร<br />

และฤดูกาลของการปลูก ซึ่งกลไกเหล่านี้แสดงถึง<br />

ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน<br />

อาคาร 7 ชั้น ที่มีรูปทรงซ้อนกันไปมาเป็นลักษณะ<br />

ทางกายภาพของอาคาร Inter Crop Office ได้รับการ<br />

ออกแบบโดย Stu/D/O Architects โดยการเริ่มต้น<br />

สร้างโปรแกรมทางสถาปัตยกรรมเกิดจากการตั้ง<br />

คำถามและสมการที่เรียบง่ายอย่างสร้างสรรค์ เช่น<br />

การสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ส่งผล<br />

กระทบต่อบริบทรอบข้างให้น้อยที ่สุดได้อย่างไร<br />

55<br />

In mathematics, figuring out an answer relies<br />

on the many variations that are expressed<br />

and related in both simple and complicated<br />

equations. Nevertheless, what we have learnt<br />

is that beyond every mathematical result<br />

are relationships of numbers, systems and<br />

methodologies that have been formulated and<br />

developed to help us find the right answers.<br />

When discussing architectural design, we all<br />

know beginning can be diverse and probabilities<br />

can be countless. So if people + tree<br />

+ workplace + city were to be the equation,<br />

what will the results be? What possible types<br />

of relationships and methods can be created<br />

out of this equation?<br />

The commuters of Srirat Expressway who<br />

drive passed Pradipath district of Bangkok<br />

would probably notice a building with trees<br />

lusciously growing on its terraced floors<br />

purposefully descending and extruding in<br />

different directions. Such physical features<br />

can easily lead one to imagine the landscape<br />

of a rice terrace, one of the most ancient<br />

agricultural methods in human civilization.<br />

This type of agricultural land is conceived<br />

from and exists out of traditional beliefs and<br />

cultures that are closely related to agricultural<br />

cycles and changing seasons. These mechanisms<br />

are the manifestation of human’s true<br />

understanding in the sustainable coexistence<br />

between themselves and nature.<br />

The seven-story building with overlapped<br />

masses describes the physical features of<br />

Inter Crop Office’s building. Designed by Stu/<br />

D/O Architects, the building’s architectural<br />

program is developed from creatively simple


ทางเข้าหลักของอาคาร<br />

Main entrance of the<br />

building<br />

เนื่องจากอาคารที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนาขั้น<br />

บันไดหลังนี ้ แทรกตัวอยู่ในย่านชุมชนพักอาศัย 1-2<br />

ชั้น ซึ่งเป็นพื้นที ่ที่รายล้อมไปด้วยบ้าน ทางผู้ออกแบบ<br />

ได้ทําการลดทอนสัดส่วนความเป็นอาคารที ่ดูเป็นตึก<br />

ทึบตัน เพื่อให้ดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม บริบท<br />

ของย่านพักอาศัยโดยรอบให้มากที่สุด นอกจากนี ้ยัง<br />

เป็นการสร้างพื้นที่เชื่อมต่อธรรมชาติให้แก่ผู้ใช้อาคาร<br />

ด้วย<br />

การหลีกเลี่ยงให้อาคารเป็นตึกที่กรุรอบด้าน<br />

ด้วยกระจกที่สะท้อนแสงจ้าไปรบกวน บ้าน<br />

ที่อยู่อาศัยโดยรอบ เป็นต้น หรือการสร้าง<br />

ภาษาในการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างไร<br />

ให้สามารถสื่อสารถึงอัตลักษณ์ (identity)<br />

ปรัชญาการทำงานขององค์กร character ของ<br />

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการสร้างสิ่ง<br />

แวดล้อมในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับ<br />

ธรรมชาติอย่างยั่งยืนได้อย่างไรบ้าง<br />

เนื่องจากอาคารที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนาขั้น<br />

บันไดหลังนี้ แทรกตัวอยู่ในย่านชุมชนพักอาศัย<br />

1-2 ชั้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยบ้าน ทาง<br />

ผู้ออกแบบได้ทำการลดทอนสัดส่วนความเป็น<br />

อาคารที่ดูเป็นตึกทึบตัน เพื่อให้ดูกลมกลืนกับ<br />

สภาพแวดล้อม บริบทของย่านพักอาศัยโดยรอบให้<br />

มากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพื้นที่เชื่อมต่อ<br />

ธรรมชาติให้แก่ผู้ใช้อาคารด้วย รูปทรงของอาคาร<br />

ที่ยื่นออกไปในทิศทางต่างๆ กัน ช่วยสร้างร่มเงา<br />

ให้แก่พื้นที่ใช้สอยทั้งภายในและภายนอก และ<br />

มุมมองจากด้านบนอาคาร สามารถมองเห็นพื้นที่<br />

สีเขียวที่ซ้อนเหลื่อมกันในแต่ละชั้น แสดงถึงความ<br />

เชื่อมต่อของพื้นที่สวนในแต่ละชั้นด้วย รวมถึงการ<br />

ออกแบบรายละเอียดของระบบห่อหุ้มอาคาร (façade)<br />

โดยใช้แนวระแนงไม้แนวตั้งที่ถูกออกแบบ<br />

ให้ตอบสนองหน้าที่ในระดับที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะ<br />

เป็นการทำหน้าที่เป็นตัวกรอง ปรับแต่ง และการ<br />

ป้องกันแสงแดดได้แตกต่างกันในแต่ละองศาของ<br />

ฤดูกาล โดยเพิ่มการลงรายละเอียดของการกำหนด<br />

equations and questions: How to create architecture<br />

with the least possible impact on the<br />

surrounding context? How to avoid creating<br />

a mirror-cladded building that would reflect<br />

sunbeams to the neighboring residences?<br />

How to develop an architectural language that<br />

can communicate the organization’s identity<br />

and philosophy, all the way to the characters<br />

of its agricultural products? How to facilitate<br />

a close and sustainable relationship between<br />

a work environment and nature?<br />

Since this rice terrace-inspired structure situates<br />

in a residential neighborhood surrounded<br />

mostly with 1-2 story high residential buildings,<br />

the architect simplifies the dense mass<br />

and proportion of the building in order for it to<br />

be more physically fitting with the surrounding<br />

environment and context. The design is realized<br />

to facilitate a connection that brings the<br />

building’s users closer to nature. The extruding<br />

and descending masses provide shaded<br />

areas for both exterior and interior functional<br />

spaces. The top view of the building reveals<br />

the superimposed green spaces and the way<br />

the garden areas on each floor are connected.<br />

The details of the façade are made up of a<br />

series of vertical wooden laths designed to<br />

serve different roles and functionalities, such<br />

as a filter that helps adjust and minimize the<br />

presence of sunlight whose direction is varied<br />

by the change of seasons. The details and the<br />

depth of the wooden laths are included in the<br />

56 57


การให้ความสําคัญของ user experience ถูกถ่ายทอด<br />

ไปส่วนต่างๆ ของอาคารอย่างแนบเนียน เช่น การ<br />

ออกแบบการสัญจรทางตั ้ง โดยตั ้งคําถามกับการใช้งาน<br />

ประสบการณ์ที่แตกต่างที่เกิดขึ้นจากมุมมองในแต่ละ<br />

ระดับความสูง<br />

การวิเคราะห์เรื่องการแผ่รังสี<br />

ของแสงอาทิตย์<br />

Solar Radiation Analysis<br />

ความลึกของหน้าไม้ระแนง ซึ่งนอกจากการตอบ<br />

สนองเรื่องแสงและความร้อน ยังส่งผลต่อการมอง<br />

เห็นจากภายในออกสู่ภายนอก (visual connection)<br />

ของผู้ใช้สอยอาคารอีกด้วย การออกแบบ<br />

จัดวางพื้นที่รองรับงานระบบ (service core) เช่น<br />

ห้องงานระบบ ห้องเก็บของ บันไดหนีไฟ และห้องน้ ำ<br />

ไว้บริเวณทิศตะวันตก เพื่อเป็นการป้องกันความ<br />

ร้อนเข้าสู่อาคาร การสร้างความต่อเนื่องกันของ<br />

layer ต่างๆ ของอาคาร พื้นที่ภายใน แนวกระจก<br />

ระแนงไม้ และธรรมชาติภายนอก ถูกเรียงร้อย<br />

ลำดับกันอย่างละเมียดละไม ทั้งยังสามารถตีความ<br />

ได้ในมิติที่แตกต่างในมุมมองของการสร้างสรรค์<br />

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (Modern Architecture)<br />

ที่สามารถนำจิตวิญญาณของความเป็นงาน<br />

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture)<br />

ในอดีต ให้กลับมาสู่มิติของการใช้พื้นที่รองรับ<br />

กิจกรรมและอยู่อาศัยในบัจจุบันได้อย่างลงตัว<br />

การให้ความสำคัญของ user experience ถูก<br />

ถ่ายทอดไปส่วนต่างๆ ของอาคารอย่างแนบเนียน<br />

เช่น การออกแบบการสัญจรทางตั้ง โดยตั้งคำถาม<br />

กับการใช้งาน ประสบการณ์ที่แตกต่างที่เกิดขึ้น<br />

จากมุมมองในแต่ละระดับความสูง<br />

การที่บันไดทำหน้าที่เชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะ<br />

เป็นระหว่างพื้นที่ภายใน หรือภายในสู่พื้นที่สวน<br />

ภายนอก ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้สอยอาคารใช้<br />

บันไดให้มากขึ้น การออกแบบอาคารร่วมกับการ<br />

ออกแบบพื้นที่ภายนอก landscape ช่วยสร้าง<br />

บรรยากาศที ่เป็นธรรมชาติพื้นที่สีเขียวโอบล้อม<br />

อยู่ในทุกๆ ชั้น ซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องมุมมอง<br />

การมองเห็นเป็นจุดพักสายตาและเป็นพื้นที่คลาย<br />

อิริยาบทจากการความเหนื่อยล้า จากการทำงาน<br />

design for such attributes do not only affect<br />

the light and heat filtration, but also the visual<br />

connection of the building’s users. The service<br />

areas, such as the storage area, fire escape<br />

and restrooms, are located towards the west<br />

wing with a solid façade, preventing the heat<br />

of the afternoon sun from coming into the<br />

building. The building’s different layers from<br />

the interior spaces, glass walls and partitions,<br />

to the wooden laths, as well as the presence<br />

of nature, are interwoven into a delicate<br />

spatial flow. The design can be interpreted<br />

as Modern Architecture that does not only<br />

incorporate but also embraces the spirit of<br />

vernacular architecture of the past, reintroducing<br />

it to the dimension of contemporary<br />

modern-day users’ activities and behaviors.<br />

The emphasis on user experience seamlessly<br />

transpires to different sections of the building.<br />

For instance, the design of the vertical<br />

circulation is derived from the architect’s<br />

question about the functionality of stairs,<br />

including people’s different experiences and<br />

perceptions towards height and level. The<br />

staircases, which link the building’s interior<br />

spaces together and to the balconies, are<br />

designed to naturally encourage users to<br />

use the stairs more. The corresponding and<br />

complementing design of the building and the<br />

outdoor landscape enable each of the floors<br />

to be embraced by the element of nature.<br />

Apart from the visual connection, these green<br />

spaces are where users are able to rest their<br />

eyes and relax their body from extended working<br />

hours. The rooftop garden on the fifth floor<br />

is the building’s largest green space designed<br />

กระบวนการออกแบบทาง<br />

สถาปัตยกรรม<br />

Architectural Design<br />

Process<br />

58<br />

59


มุมมองจากสวนชั้น 5<br />

View from Roof Garden<br />

on the fifth Floor<br />

มุมมองจากการซ้อนกันของ<br />

หลังคา สะท้อนแนวคิดเรื่อง<br />

นาขั้นบันได<br />

Stacking Roof layers that<br />

reflected the idea of<br />

Rice Terrace<br />

การสร้างพื้นที่ปลูกต้นไม้โดยรอบยังช่วยลดความ<br />

ร้อนให้กับอาคารโดยตรง และทําให้ภาพนาขั ้นบันได<br />

ของอาคารสมบูรณ์ขึ้นด้วยการเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่<br />

ดูเป็นเส้นคล้ายต้นข้าว ซึ ่งช่วยให้เกิดมิติของความ<br />

พลิ้วไหวเมื่อลมพัด สร้างบรรยากาศที่นุ่มนวลลดทอน<br />

เส้นสายที่แข็ง ให้เกิดความสมดุลกันมากขึ้น<br />

ความสัมพันธ์ของอาคารกับ<br />

สวนภายนอก<br />

The Relationship between<br />

Building and Outdoor<br />

Green Space.<br />

60 61<br />

โดยเฉพาะพื้นที่ roof garden ชั้นที่ 5 ซึ่งเป็นพื้นที่<br />

สีเขียวขนาดใหญ่ที่สุดในอาคาร ถูกออกแบบให้เป็น<br />

ได้ทั้งพื้นที่รองรับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น<br />

กิจกรรมสังสรรค์ประจำปีหรือบางเวลาสามารถ<br />

เปลี่ยนเป็นพื้นที่ทดลองผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร<br />

ย่อมๆ ได้ การสร้างพื้นที่ปลูกต้นไม้โดยรอบยัง<br />

ช่วยลดความร้อนให้กับอาคารโดยตรง และทำให้<br />

ภาพนาขั้นบันไดของอาคารสมบูรณ์ขึ้นด้วยการ<br />

เลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่ดูเป็นเส้นคล้ายต้นข้าว ซึ่ง<br />

ช่วยให้เกิดมิติของความพลิ้วไหวเมื่อลมพัด สร้าง<br />

บรรยากาศที่นุ่มนวลลดทอนเส้นสายที่แข็ง ให้เกิด<br />

ความสมดุลกันมากขึ้น<br />

to accommodate different activities such as<br />

the company’s annual gathering. It is also used<br />

as a space where small experiments on the<br />

company’s agricultural products are carried<br />

out. Having areas for trees to grow directly<br />

contribute to the lowered temperature of the<br />

functional spaces. The rice terrace-inspired<br />

landscape is made more complete with the<br />

use of plants whose physical attributes are<br />

similar to those of rice paddies. The delicate<br />

leaves flow when touched by the wind, collectively<br />

softening the stiff lines of the architectural<br />

form, bringing greater balance to the<br />

overall structure.


แผนผังแสดงการออกแบบ<br />

รายละเอียดแผงกันแดด<br />

The Diagrams : Facade<br />

Details<br />

พื้นที่ส่วนต้อนรับ<br />

Reception area<br />

ภาพตัดอาคาร<br />

Main Section<br />

โครงการนี้ทำให้รับรู้ถึงการค้นหาแนวทางและ<br />

รายละเอียดจากการออกแบบสถาปัตยกรรมที่<br />

เต็มเปี่ยมไปด้วยมุ่งมั่นและตั้งใจ ผ่านการระดม<br />

ความคิด วิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ อย่างละเอียด<br />

ถี่ถ้วนมากที่สุด ผลลัพธ์จะส่งผลโดยตรงถึง<br />

ประสบการณ์ผู้ใช้สอยอาคาร ผ่านในรูปแบบของ<br />

การเพิ่มคุณภาพในการทำงาน คุณภาพในการใช้<br />

ชีวิต ทั้งยังเป็นโอกาสดีที่ทำให้คนได้ใกล้ชิดและใช้<br />

เวลาเรียนรู้และผ่อนคลายกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น<br />

เปรียบเสมือนการหยอดสารชนิดหนึ่งลงไปในพื้นที่<br />

สถาปัตยกรรมสามารถสร้างการปฏิสัมพันธ์ของ<br />

คนอยู่ร่วมกับพื้นที่สีเขียว และในอนาคต สาร<br />

ที่ว่านี้อาจเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการขยายตัวของ<br />

สถาปัตยกรรมที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน<br />

ส่งผลต่อเมืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด<br />

Project Name: Inter Crop Office Building<br />

Owner: Inter Crop Co.,Ltd.<br />

Location: Bangkok, Thailand<br />

Site Area: 2,450 sqm.<br />

Built Area: 3,500 sqm.<br />

Year of Completion: 2018<br />

Architect: Stu/D/O Architects<br />

The project is the manifestation of a dedicated<br />

and determined search for the right<br />

approach and details of architectural design,<br />

which resulted from intensive brainstorming,<br />

and elaborate and detailed analyses of<br />

factors and variations. Created is the work<br />

of architecture whose functionality and<br />

aesthetics collectively shape positive user<br />

experience and optimize the quality of both<br />

the workplace and people’s lives. The building’s<br />

architectural program enables people to<br />

be a little bit closer to nature, realizing the<br />

importance of its presence as a result. It was<br />

as if some sort of substance was dropped into<br />

an architectural space and it somehow helped<br />

nurture the interaction and coexistence between<br />

human and the natural elements of<br />

green space. Hopefully, we will get to see this<br />

substance work its magic and help grow the<br />

kind of architecture that is able to sustainably<br />

coexist with nature, endlessly and beautifully<br />

expanding its presence and impact on cities<br />

and urban spaces.<br />

62 63


Review<br />

เรียนรู้ เข้าใจ เพื่อการอยู่ร่วม<br />

กับธรรมชาติอย่างยั ่งยืน<br />

Learning Green : Raintree<br />

International School<br />

Text: Warut Duangkaewkart / วรุตร์ ดวงแก้วกาศ<br />

Translation: นิศาชล บุญช่วยคุ้ม / NisachonBoonchuaykum<br />

Photo: Courtesy of architect<br />

ในยุคที่การออกแบบเพื่อความยั่งยืนถูกพูดถึงมาก<br />

ขึ้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยนัก เพราะ<br />

มีหลายบริษัทที่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ และยึดถือเป็น<br />

แนวทางการทำงานที่สำคัญ GreenDwell เป็นหนึ่ง<br />

ในกลุ่มสถาปนิกที่แนวทางการออกแบบยืนอยู่บน<br />

พื้นฐานของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านงาน<br />

สถาปัตยกรรม เช่นเดียวกับชื่อบริษัทที่ถูกตั้งขึ้น<br />

เพื่อแสดงจุดยืน และแนวทางที่ รักศักดิ์ สุคนธะ-<br />

ตามร์ และ ศิริทิพย์ หาญทวีวงศา ผู้ก่อตั้งบริษัท<br />

GreenDwell เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ<br />

งานออกแบบ<br />

ด้วยมุมมองต่องานสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนที่ไม่ใช่<br />

เพียงเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน หรือการอยู่กับ<br />

ธรรมชาติเท่านั้น สถาปัตยกรรมที่ดีควรทำหน้าที่<br />

ตอบโจทย์ของผู้ใช้งาน และสร้างให้เกิดคุณภาพ<br />

ชีวิตที่ดีในระยะยาว โดยเริ่มตั้งแต่พื้นที่ใช้สอย<br />

ภายในบ้าน การออกแบบให้บ้านอยู่สบาย อยู่แล้ว<br />

มีความสุข ออฟฟิศที่คนทำงานสามารถนั่งทำงาน<br />

To say sustainable design is now more popular<br />

in Thailand would be an understatement –<br />

many architects already consider it central to<br />

their work. One such example is GreenDwell,<br />

a name that reflects the role its founders,<br />

Raksak Sukontatarm and Siritip Harntaweewongsa,<br />

believe design should play.<br />

In their eyes, sustainable architecture isn’t<br />

about only energy saving or living with nature<br />

– it should aspire to solve the user’s<br />

problems and create a better quality of life<br />

for the long haul. It all starts with creating a<br />

functional space in the house, or a design that<br />

64 65


ได้เป็นระยะเวลานาน โดยไม่บั่นทอนสุขภาพ<br />

ร่างกายลงไป อยู่ในพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ รวม<br />

ไปถึงโครงการที่จะกล่าวถึงอย่างโรงเรียนอนุบาล<br />

ที่เป็นเสมือนสถานที่บ่มเพาะเด็กเล็ก ในช่วงเวลาที่<br />

การเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่จะเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต<br />

จะถูกปลูกฝังผ่านช่วงเวลานี้ ผ่านระบบการเรียนรู้<br />

และรับรู้จากครูที่เป็นเสมือนตัวอย่าง รวมถึง<br />

สถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่<br />

เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้เหล่านั้น<br />

มุมมองจากทางเข้าที่ตัวอาคาร<br />

Main entrance of the<br />

building<br />

Raintree International School คือโรงเรียน<br />

อนุบาลทางเลือก ที่เน้นการเรียนรู้รูปแบบ Child<br />

Centric มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่มีตัวนักเรียนเป็น<br />

ศูนย์กลาง ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มากกว่าแค่ภายใน<br />

ห้องเรียน เป็นโจทย์ที่ทาง GreenDwell ได้รับมา<br />

พัฒนาแนวความคิดต่อ โดยเริ่มจากการศึกษาพื้นที่<br />

และบริบทโดยรอบ ทั้งทิศทาง แดด ลม ฝน รวมถึง<br />

ตำแหน่งต้นไม้เดิมที่อยู่ภายในพื้นที่ ที่ถูกรักษาไว้<br />

และกลายมาเป็นส่วนสำคัญในงานออกแบบ<br />

โครงการนี้ ซึ่งก่อนที่จะเริ่มกระบวนการออกแบบ<br />

นั้น สถาปนิกได้ทำการศึกษา และทำความเข้าใจ<br />

ในหลักสูตรทั้งหมดที่ทางโรงเรียนได้วางแผนไว้<br />

ทำความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใน<br />

พื้นที่ เพื่อให้เกิดการออกแบบที่เหมาะสมกับการ<br />

ใช้งานมากที่สุด เป็นการคำนึงถึงการออกแบบที่<br />

พื้นที่ชั้นสองที่ตัวอาคารโค้ง<br />

สอดรับกับต้นไม้เดิมในพื้นที่<br />

Space of the second<br />

floor curves along an<br />

existing tree<br />

results in a comfortable home, or a well-lit<br />

office that allows workers to work happily<br />

for long periods without negatively impacting<br />

their health. Sustainable design can even<br />

be applied to those places that nurture the<br />

development of small children, such as kindergartens.<br />

Early childhood is an important<br />

time when children gain knowledge that will<br />

be the foundation for their lives. Architecture<br />

within this context can provide the proper<br />

environment for learning.<br />

ลานกิจกรรมภายนอก<br />

ห้องเรียนที่เชื่อมกับคอร์ท<br />

ต้นไม้โดยรอบ<br />

Activity ground that<br />

connects with green<br />

courtyard<br />

Raintree International School is an alternative<br />

kindergarten that focuses on a childcentric<br />

learning, a system which puts children<br />

themselves at the center and aims to provide<br />

learning not just inside the classroom.<br />

GreenDwell developed this idea by studying<br />

the area and its surrounding context. The<br />

66 67


Raintree International School คือโรงเรียนอนุบาล<br />

ทางเลือก ที่เน้นการเรียนรู้รูปแบบ Child Centric มุ่ง<br />

เน้นการเรียนรู้ที่มีตัวนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริม<br />

การเรียนรู้ที่มากกว่าแค่ภายในห้องเรียน เป็นโจทย์ที่ทาง<br />

GreenDwell ได้รับมาพัฒนาแนวความคิดต่อ โดยเริ ่ม<br />

จากการศึกษาพื้นที่ และบริบทโดยรอบ ทั ้งทิศทาง แดด<br />

ลม ฝน รวมถึงตําแหน่งต้นไม้เดิมที ่อยู่ภายในพื้นที่ ที่<br />

ถูกรักษาไว้ และกลายมาเป็นส่วนสําคัญในงานออกแบบ<br />

โครงการนี้<br />

ช่องเปิดขนาดใหญ่ช่วยทำให้<br />

พื้นที่ทั้งสองชั้นเชื่อมโยงถึงกัน<br />

Void connecting spaces<br />

together<br />

ยั่งยืนในเบื้องต้น เพราะพื้นที่บางพื้นที่นั้น สามารถ<br />

ออกแบบเพื่อที่จะใช้งานร่วมกันได้ หากเกิดความ<br />

เข้าใจในรูปแบบการใช้งาน ทำให้สามารถกระชับ<br />

พื้นที่ที่จะเกิดขึ้นให้มีเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เป็นปัจจัย<br />

ที่จะส่งผลถึงงบประมาณ และการก่อสร้าง หรือ<br />

ความสิ้นเปลืองที่จะเพิ่มขึ้นตามมาโดยไม่จำเป็นได้<br />

จากการศึกษาบริบทของพื้นที่ ตัวอาคารถูกจัดวาง<br />

อย่างอิสระ ไหลไปตามที่ว่าง ตามแนวของต้นไม้<br />

เดิมจนเกิดเป็นรูปทรงเส้นโค้ง และก่อให้เกิดคอร์ท<br />

เปิดโล่ง 2 คอร์ท ที่ถูกนำมาใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรม<br />

เรียนรู้กลางแจ้งสำหรับนักเรียน เป็นเสมือนลาน<br />

อเนกประสงค์ธรรมชาติ ที่ช่วยให้เด็กได้ใกล้ชิดกับ<br />

ต้นไม้ แสงแดด และลม ซึ่งจะช่วยปลูกฝังให้เข้าใจ<br />

เรื่องความสำคัญของธรรมชาติ ที่สถาปนิกเองมอง<br />

ว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการอยู่อาศัยแบบ<br />

ยั่งยืนเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ คอร์ททั้ง 2 คอร์ท<br />

ยังถูกเชื่อมโยงด้วยลานใต้อาคารที่เป็นพื้นที่แบบ<br />

semi-outdoor รองรับกิจกรรมที่ต้องการพื้นที่นอก<br />

ห้องเรียน ซึ่งโถงนี้เป็นตัวเชื่อมพื้นที่ชั้นล่างทั้งหมด<br />

ทำให้กิจกรรมในแต่ละพื้นที่ถูกเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วย<br />

กัน และช่วยดูแลความปลอดภัยต่างๆ สำหรับ<br />

โรงเรียนอนุบาลได้ดีขึ้น สำหรับพื้นที่ห้องเรียน<br />

ต่างๆ ถูกจัดเรียงตามผังของอาคารโดยสถาปนิก<br />

ออกแบบให้ทุกห้องมีแสงธรรมชาติส่องสว่าง เพื่อ<br />

ลดการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวัน โดยเฉพาะบริเวณ<br />

ชั้นสองที่ช่องแสงถูกออกแบบให้อยู่เหนือระดับ<br />

กำแพง เพื่อนำแสงเข้ามาใช้ในพื้นที่ห้องเรียนแต่ละ<br />

directions of sunlight, wind, rain and trees on<br />

the site became important elements in the<br />

design. Before starting the design process, the<br />

architects carefully studied the curriculum<br />

and learning activities offered by the school<br />

in order to reach the best design for those<br />

functions. This work process reveals their<br />

fundamental interest in sustainable design.<br />

After all, it is only by understanding how a<br />

certain space will be used that designers are<br />

able to design a space compatible with all<br />

the different activities.<br />

The building is placed freely in the space along<br />

the row of existing to form a curve line and<br />

two open courtyards. These courtyards are<br />

used for outdoor activities and also serve as<br />

a natural multipurpose deck where students<br />

can enjoy the trees, sunlight and wind. The<br />

architects believe that cultivating an understanding<br />

of the importance of nature is an<br />

important part of sustainable architecture. A<br />

semi-outdoor deck which can also be used<br />

for activities connects the two open courtyards<br />

and ground floor area. Classrooms are<br />

arranged so as to maximize natural lighting<br />

and minimize electricity usage; windows in<br />

these classrooms, especially those on the<br />

second floor, have windows over wall-height<br />

to let in as much sunlight as possible and<br />

make the space look open and comfortable.<br />

68 69


ความสูงของฝ้าและช่องแสง<br />

ด้านบนช่วยทำให้พื้นที่ภายใน<br />

ห้องเรียนรับแสงธรรมชาติ<br />

ได้เต็มที่<br />

The high ceiling and<br />

window allow natural<br />

light into interior space<br />

จากมุมมองนี ้ การออกแบบที ่คํานึงถึงผู้ใช้เป็นสําคัญ<br />

ถือว่าเป็นการออกแบบเพื ่อความยั ่งยืนที ่ดีที่สุดทางหนึ ่ง<br />

เพราะเมื่ออาคารถูกใช้งานแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ครบ<br />

ถ้วน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตให้ดี<br />

มากขึ้น ช่วยปลูกฝังทัศนคติที่ดีผ่านประสบการณ์ที่ได้รับ<br />

จากงานสถาปัตยกรรม สิ่งเหล่านี้ย่อมย้อนกลับไปก่อให้<br />

เกิดสังคมที่ดีต่อไปในอนาคต<br />

ผนังกระจกช่วยทำให้พื้นที่<br />

ภายในรู้สึกโปร่ง และเชื่อมโยง<br />

กับพื้นที่ภายนอกมากขึ้น<br />

Interior spaces are more<br />

open up and connect to<br />

the outside by glass wall<br />

ห้องให้มากที่สุด พื้นที่โดยรวมจึงดูโปร่ง และสบาย<br />

ตาอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ที่ผู้ออกแบบเชื่อว่าเป็นองค์<br />

ประกอบของความยั่งยืนที่สำคัญ ซึ่งสถาปนิกและ<br />

สถาปัตยกรรมมีส่วนร่วมสร้างได้<br />

จากมุมมองนี้ การออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็น<br />

สำคัญถือว่าเป็นการออกแบบเพื่อความยั่งยืนที่ดีที่<br />

สุดทางหนึ่ง เพราะเมื่ออาคารถูกใช้งานแล้ว<br />

The designers believe these are all important<br />

facets of sustainability which architects and<br />

architecture can participate in creating.<br />

From GreenDwell’s perspective, a design<br />

that is considerate of the end user is one<br />

of the most sustainable designs possible.<br />

In their view buildings that serve all their<br />

requirements, support better life quality and<br />

70 71


แผนผังการคำนวนทิศทางของ<br />

ลมและอุณภูมิภายในพื้นที่<br />

Diagrams show the ventilation<br />

and temperature<br />

calculated onto site<br />

สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วน อีกทั้งยังช่วยเสริม<br />

สร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตให้ดีมากขึ้น ช่วยปลูก<br />

ฝังทัศนคติที่ดีผ่านประสบการณ์ที่ได้รับจากงาน<br />

สถาปัตยกรรม สิ่งเหล่านี้ย่อมย้อนกลับไปก่อให้<br />

เกิดสังคมที่ดีต่อไปในอนาคต ถือเป็นแนวความคิด<br />

ที่สำคัญสำหรับประเภทอาคารที่ผู้ใช้งานต้องใช้<br />

เวลานานในการใช้สอย เช่น บ้าน โรงเรียน หรือ<br />

อาคารสำนักงาน พื ้นที่เหล่านี้สามารถก่อให้เกิด<br />

การปลูกฝังที่ดี เช่นเดียวกับ Raintree International<br />

School ที่หากเด็กนักเรียนเรียนรู้ว่าการอยู่<br />

กับธรรมชาติเป็นอย่างไร รวมถึงการอยู่ร่วมกับ<br />

ผู้อื่นและการเข้าใจบริบทโดยรอบเป็นอย่างไร น่า<br />

จะถือว่าเป็นการสร้างรากฐานให้กับสังคมเพื่อ<br />

พัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างดีทีเดียว<br />

cultivate good attitudes through experience<br />

of the architecture will help create a better<br />

society in the future – an important concept<br />

for buildings such as houses, schools or office<br />

buildings. A kindergarten where students learn<br />

how to live with nature and to understand<br />

their surroundings, and where the foundations<br />

for a society that follows the tenets of sustainable<br />

development are being successfully<br />

laid, Raintree International School is a prime<br />

example of this idea in action.<br />

ผังอาคารชั้นหนึ่ง ผังอาคารชั้นสอง<br />

Ground floor plan<br />

Second floor plan<br />

Project Name: Raintree International School<br />

Owner: Raintree Thailand<br />

Location: Nang Linchi Road, Sathon, Bangkok<br />

Area: 1,500 sq.m.<br />

Year of completion: 2017<br />

Architect: GreenDwell<br />

Interior designer: Studiomake, Curious Gang<br />

72 73


Review<br />

บ้านข้าวต้มมัด<br />

ที่หายใจร่วมกับธรรมชาติ<br />

A Breathing House<br />

Alongside with Nature<br />

Text: กิตติ เชาวนะ / Kitti Chaowana<br />

Translation: นิศาชล บุญช่วยคุ้ม / Nisachon Boonchuaykum<br />

Photo: Courtesy of architect<br />

ภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศไทยที่กำลังย่างเข้าสู่<br />

สังคมผู้สูงอายุ มีการตั้งคำถามและพยายามเสนอ<br />

คำตอบกันอย่างกว้างขวางและหลากหลายว่าเราจะ<br />

ออกแบบ สร้างสรรค์ สภาพแวดล้อม บ้าน ชุมชน<br />

และสังคมเพื่อตอบโจทย์นี้ได้อย่างไรบ้าง เมื่อทราบ<br />

ว่ามีโครงการบ้านของคุณน้าฝาแฝดที่อยากมีบ้าน<br />

วัยเกษียณหลังหนึ่งของ Eco Architect ซึ่งเน้น<br />

การออกแบบที่เข้ากับบริบทและสภาพแวดล้อมจึง<br />

เป็นสิ ่งที่ชวนให้คิดว่าผู้ออกแบบจะเสนอแนวทาง<br />

ที่ท้าทายนี้เช่นไร โดยเมื่อได้พูดคุยกับคุณคำรณ<br />

สุทธิ สถาปนิกผู้ออกแบบและผู้บริหารของ Eco<br />

Architect จึงได้ทราบแนวคิดหลักที ่เป็นเกณฑ์ใน<br />

การออกแบบและพัฒนาแบบของสำนักงานที่มุ่ง<br />

เน้น “ต้องอยู่สบายโดยพึ่งพาธรรมชาติก่อนจะ<br />

พึ่งพาเทคโนโลยี” มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างบ้านบน<br />

ฐานคิด “บ้านที่หายใจร่วมกับธรรมชาติ” ส่วน<br />

จะหายใจแบบไหน อย่างไร มีหลายคำตอบหลาก<br />

74 75<br />

As Thailand approaches aged society status,<br />

a lot of ideas about how to best create environments,<br />

houses, communities and societies<br />

that meet these newfound circumstances are<br />

circulating. In light of this, it is interesting to<br />

study the solution the designers of Eco Architect<br />

Company came up with when they were<br />

commissioned to create a house for a pair of<br />

retired female twins. After talking with Khamron<br />

Sutthi, the architect and the executive of<br />

Eco Architect, we learned that the main aim<br />

was to make a comfortable living space that<br />

relies more on nature than on technology,<br />

to build a house that coexists with nature<br />

but does it in a range of ways that depend


่<br />

อาคารรูปทรงเรียบง่าย เน้น<br />

ระแนงเพื่อป้องกันแสงแดด<br />

เข้าสู่อาคาร และมีถังเก็บน้ำ<br />

ในชั้นใต้ดินเพื่อเก็บน้ำฝนไว้<br />

ใช้ในอาคาร<br />

Fins can prevent sunlight<br />

entering the building.<br />

Water tank in basement<br />

is used to store<br />

the rainwater.<br />

ทางลาดรอบอาคารต่อเนื่องกับ<br />

สวนภายนอกที่เอื้อต่อกิจกรรม<br />

โปรดในการดูแลต้นไม้<br />

The ramp, around building<br />

continuing with the<br />

garden, facilitates for<br />

the gardening.<br />

หลายตามปัจจัยที่ต่างกันออกไปแต่ละบริบท โดย<br />

หลักการ 4 อย่างนี้คือ 1) eco proficiency เรา<br />

ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ ต้องศึกษา ทดลอง และ<br />

พัฒนาอยู่ตลอดเวลา 2) vernacular architecture<br />

ต้องตอบสนองบริบท ความเชื่อ ศาสนา และ<br />

ทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง 3) human centric ต้องตอบ<br />

โจทย์ตัวตนของผู้อยู่อาศัย 4) harmony ต้องมี<br />

ความสอดคล้องกลมกลืน<br />

บ้านเดี่ยวหลังขนาดพอเหมาะวางตัวบนเนินเขา<br />

ถัดจากแนวระดับน้ำทะเลไม่มากนัก บนเกาะ<br />

สิเหร่ พื้นที่นอกเมืองภูเก็ต หลังไม่เล็กไม่ใหญ่<br />

เกินไป หลังคาจั่ว พร้อมหลังคาปีกนกลดชั้นยื่น<br />

ยาวออกมาทั้ง 2 ด้าน รูปแบบอาคารโดยรวม<br />

เรียบง่ายไม่ซับซ้อน มีพืชพันธุ์มากมายรายล้อม<br />

รอบๆ บริเวณรอบบ้าน มีทางลาดรอบอาคารต่อเนื่อง<br />

กับสวน ผู้เขียนได้พบคุณน้าวัยเกษียณสองท่าน<br />

กำลังดูแลตกแต่งต้นไม้อย่างกระฉับกระเฉง มี<br />

รอยยิ้มอิ่มสุข ต้อนรับด้วยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ<br />

บริเวณโถงใต้ชายคาหน้าบ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่หลัก<br />

นอกบ้านทั้งเพื่อการพักผ่อน รับแขก และพื้นที่<br />

พักระหว่างตกแต่งดูแลสวน การสนทนาระหว่าง<br />

สถาปนิกและคุณน้าขวัญใจ-คุณน้าไพจิตร ดูเหมือน<br />

เป็นการพบปะเยี่ยมเยียนของคนในครอบครัว<br />

และญาติสนิทมากกว่าจะเป็นการพบลูกค้าของ<br />

สถาปนิก และเราเองก็รู้สึกถึงความอบอุ่นในการ<br />

ต้อนรับของญาติผู้ใหญ่เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งหนึ่ง<br />

ที่ยืนยันได้ว่าเจ้าของบ้านมีความสุขในการใช้ชีวิต<br />

ในบ้านหลังนี้มากทีเดียว ทำให้เรายิ่งสนใจในราย<br />

ละเอียดการออกแบบที่สามารถสร้างความสุขแก่<br />

ผู้อยู่อาศัยได้ขนาดนี้<br />

เราได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบ ที่สถาปนิก<br />

เห็นคุณน้าฝาแฝดทั้งสองท่าน เหมือนข้าวต้มมัดที่<br />

on each context. To build such a house, the<br />

designers worked with four principles: 1) designers<br />

should be experts in the ecological<br />

aspects of their work and consistently study,<br />

experiment and strive to improve; 2) the<br />

design should take its cue from vernacular<br />

architecture and respond to beliefs, religions<br />

and other culturally relevant matters; 3) the<br />

design should be human centric and serve<br />

the owner’s lifestyles; 4) the design should<br />

be harmonious.<br />

Today, a single house that satisfies all of these<br />

principles stands on the hill above sea on Sire<br />

Island, in a suburb of Phuket. Its gabled roof<br />

is supported by cantilevered pinion roofs on<br />

both sides. The simple house is surrounded<br />

with many kinds of trees and walkways that<br />

connect to the garden. During the writer’s visit,<br />

the owners, two retired ladies, were pruning<br />

plants. They welcomed us with happy smiles<br />

and spoke in the front foyer which serves as<br />

the main area for relaxing, welcoming guests<br />

and resting when in the garden. The warm<br />

meeting between the architect and the owners,<br />

Mrs Kwanjai and Mrs Paijit, felt more like<br />

a family visit than a client visit. And seeing<br />

how happy the owners are living in this house<br />

only made us more interested in the details<br />

of the design.<br />

For the architect, these two elderly ladies<br />

are as close as khao tom mud, a Thai dessert<br />

of sticky rice and banana that are always<br />

bound together. They do activities together all<br />

the time, even though one of them prefers<br />

housework and the other prefers to work<br />

outside. As a result, the architect felt that<br />

76 77<br />

การออกแบบและพัฒนาแบบของสํานักงานที่มุ่ง<br />

เน้น “ต้องอยู่สบายโดยพึ ่งพาธรรมชาติก่อนจะพึ ่งพา<br />

เทคโนโลยี” มุ่งมั ่นตั้งใจที ่จะสร้างบ้านบนฐานคิด “บ้านที<br />

หายใจร่วมกับธรรมชาติ” ส่วนจะหายใจแบบไหน อย่างไร<br />

มีหลายคําตอบหลากหลายตามปัจจัยที ่ต่างกันออกไป<br />

แต่ละบริบท


เราได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบ ที่สถาปนิกเห็นคุณน้า<br />

ฝาแฝดทั้งสองท่าน เหมือนข้าวต้มมัดที ่ไปไหนมาไหน<br />

ด้วยกันเสมอ แม้มีความชอบความถนัดบางอย่างที ่ต่าง<br />

กันบ้าง คือคนหนึ่งชอบเป็นแม่บ้าน อีกคนชอบทํางาน<br />

บ้านของ “คุณน้าข้าวต้มมัด” จึงไม่ควรจะแยกหลัง<br />

สถาปนิกสร้าง mass ของห้อง 2 ส่วน เชื ่อมด้วยโถง<br />

และบันได และลาน เหมือนบ้านไทย<br />

โถงบันไดหลักโล่งช่วยระบาย<br />

อากาศในอาคาร<br />

The stair hall can support<br />

the air ventilation.<br />

ไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ แม้มีความชอบความ<br />

ถนัดบางอย่างที่ต่างกันบ้าง คือคนหนึ่งชอบเป็นแม่<br />

บ้าน อีกคนชอบทำงาน บ้านของ “คุณน้าข้าวต้ม<br />

มัด” จึงไม่ควรจะแยกหลัง สถาปนิกสร้าง mass<br />

ของห้อง 2 ส่วน เชื่อมด้วยโถงและบันได และลาน<br />

เหมือนบ้านไทย ทดลองออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมกับ<br />

สามเหลี่ยม และมีเส้นรัดรอบ ที่ทำหน้าที่เป็นแผง<br />

กันแดดเข้าสู่อาคารด้วย ในช่วงแรกของการพัฒนา<br />

แบบ สถาปนิกเสนอเป็นบ้านชั้นเดียว แต่เจ้าของ<br />

อยากอยู่ชั้นสอง (ก่อน) เพราะรู้สึกปลอดภัยกว่า<br />

และสามารถเห็นวิวได้ชัดเจน สถาปนิกจึงพัฒนา<br />

แบบทำห้องนอนชั้นล่างไว้เผื่อสำหรับเป็นห้องนอน<br />

ในอนาคตซึ่งทั้งสองจะย้ายลงมาอยู่ด้วยกัน ไม่<br />

อยากอยู่ห่างกัน มีการเตรียมพื้นที่สำหรับพยาบาล<br />

เพื่อดูแล ทางลาด และเตรียมห้องน้ำที่เหมาะสม<br />

สำหรับผู้สูงอายุไว้ การออกแบบชั้นล่างให้ทุกส่วน<br />

เป็นทางราบ ไม่มีระดับ<br />

เมื่อได้ดูรายละเอียดการออกแบบส่วนต่างๆ ร่วม<br />

กับการพูดคุยกับผู้ออกแบบและเจ้าของบ้านพบว่า<br />

บ้านที่ดูเรียบง่ายหลังนี้กลับเต็มไปด้วยรายละเอียด<br />

การร่วมคิดกันมากมาย ทั ้งความเข้าใจเรื่อง<br />

ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม<br />

มีการยื่นหลังคาออกไปค่อนข้างยาวถึง 4-5 เมตร<br />

จากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ว่าภูเก็ตมีลมฝน<br />

หนักมาก และพัฒนาการทางความคิดด้านงาน<br />

ออกแบบว่าถ้าอยู่ในร่ม (shading) เมื่อลมวิ่งผ่าน<br />

จะเสียพลังงาน ความร้อน เป็นหลักการ earth<br />

cooling ที่เปลี่ยนลมอุ่นให้กลายเป็นลมเย็น มี<br />

การศึกษาและทดลอง (model study) พัฒนา<br />

their houses shouldn’t be separated, so he<br />

connected them via a hall, staircase and deck<br />

in accordance with traditional Thai house<br />

planning. The design deploys rectangular and<br />

triangular forms with a ban which is shading<br />

fin. Initially, the architect suggested a one<br />

story house but the owners requested two<br />

stories, because they feel safer staying on<br />

the second floor and it offers a better view.<br />

A guest bedroom was therefore included on<br />

the lower floor for future use.<br />

Also included is a room for nursing, as well<br />

as ramps and a proper bathroom suitable<br />

for elderly people. The ground floor is flat<br />

without any steps.<br />

After talking with the architect and owners<br />

and examining the design thoroughly, it became<br />

clear that this simple house is full of<br />

carefully considered details that reveal a deep<br />

understanding about natural resources and<br />

the environment. The roof has 4-5-meter-long<br />

eaves because of the heavy rains in Phuket.<br />

The architect used cooling theory, which dictates<br />

that wind that flows through a shaded<br />

area loses heat energy, to cool warm winds.<br />

The architect also made a model study to<br />

develop a 45-degree linear shading fin that<br />

blocks sunlight, wind and rain on the east and<br />

west sides of the house. On the north side,<br />

air gaps over the ceiling reduce heat. Cross<br />

ventilation and single-loaded planning are<br />

also used for ventilation. Bathrooms on the<br />

east side of the property have raised windows<br />

78 79


่<br />

อีกประเด็นสําคัญที ่เราได้เรียนรู้คือ ความเข้าใจและใส่ใจที<br />

ผู้ออกแบบมีต่อเจ้าของบ้าน ที่เชื่อว่าบ้านที่มีชีวิต อาจเป็น<br />

บ้านที่รกหน่อย ตามวิถีชีวิตและบุคลิกของเจ้าของบ้าน จึง<br />

ได้เว้นพื้นที่รอบบ้านไว้เพื่อทําสวน งานอดิเรก เป็นพื้นที่ใช้<br />

ชีวิตของคุณน้า เว้นที ่ว่างภายในไว้ เพื่อให้เจ้าของมาเติมเต็ม<br />

ประสบการณ์และความทรงจําที่ดี รวมทั้งมีการปรับแบบหน้า<br />

งานร่วมกัน “บ้านมันจะไม่เหมือน drawing ที ่เราวาดเพราะ<br />

มันต้องพัฒนาจนสร้างเสร็จ พอไปเจอปัญหามันก็ต้องแก้<br />

ปัญหาให้ได้ เป็นบ้านที่ถูกพัฒนาด้วยปัญหา”<br />

ห้องนอนตกแต่งเรียบง่าย<br />

อบอุ่น ตามลักษณะของ<br />

เจ้าของบ้าน<br />

The simply and warmly<br />

bedroom is consistent<br />

with the characteristics<br />

of owner.<br />

แผงกันแดด ลม ฝน แนวนอน 45 องศา ด้าน<br />

ทิศตะวันออกและตะวันตก แนวตั้งด้านทิศเหนือ<br />

การจัดทำช่องอากาศ (air gap) เหนือฝ้าเพดาน<br />

เพื่อลดความร้อน และมีช่องให้อากาศไหลได้ตรง<br />

กัน (cross ventilation) การวางผังห้องเป็น singleloaded<br />

เพื่อการระบายอากาศที่ดี การเอาห้องน้ำ<br />

มาบังแดดด้านทิศตะวันออก เพื่อให้แดดฆ่าเชื้อ<br />

และเปิดช่องเปิดสูง เพื่อระบายอากาศ โดยไม่มี<br />

การรบกวนทางสายตา รวมทั้งมีการจัดเตรียมถัง<br />

เก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บน้ำฝนตก 8 เดือน ใช้<br />

ในฤดูแล้งที่ขาดน้ำ<br />

อีกประเด็นสำคัญที่เราได้เรียนรู้คือ ความเข้าใจ<br />

และใส่ใจที่ผู้ออกแบบมีต่อเจ้าของบ้าน ที่เชื่อว่า<br />

บ้านที่มีชีวิต อาจเป็นบ้านที่รกหน่อย ตามวิถีชีวิต<br />

และบุคลิกของเจ้าของบ้าน จึงได้เว้นพื้นที่รอบบ้าน<br />

ไว้เพื่อทำสวน งานอดิเรก เป็นพื้นที่ใช้ชีวิตของ<br />

คุณน้า เว้นที่ว่างภายในไว้ เพื่อให้เจ้าของมาเติม<br />

เต็มประสบการณ์และความทรงจำที่ดี รวมทั้งมีการ<br />

ปรับแบบหน้างานร่วมกัน “บ้านมันจะไม่เหมือน<br />

drawing ที่เราวาดเพราะมันต้องพัฒนาจนสร้าง<br />

เสร็จ พอไปเจอปัญหามันก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้ เป็น<br />

บ้านที่ถูกพัฒนาด้วยปัญหา” สิ่งที่ผู้เขียนได้เห็นมี<br />

มากกว่ารายละเอียดการออกแบบที่ดี ที่เหมาะสม<br />

กับผู้อยู่อาศัยและบริบท หากแต่ยังมีสายสัมพันธ์<br />

ที่ร้อยรัดมัดเชื่อม ผู้ออกแบบกับผู้อยู่อาศัย และ<br />

สถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อม<br />

that offer ventilation without compromising<br />

privacy. A large water tank, for use during<br />

droughts, was added so that rain can be saved<br />

during the eight month-long wet season.<br />

Another important component of this house<br />

is the understanding and caring attitude of<br />

the architect. He believed a lively house might<br />

be a bit untidy according to owners’ lifestyle,<br />

so he provided some area around the house<br />

where the owners can enjoy gardening and<br />

their hobbies. He also left ample interior<br />

space free for the owners to fill with their<br />

experiences and memories.<br />

There was some design adaptation during the<br />

construction period. “The house is not exactly<br />

like the drawings we originally made because<br />

we developed it right through until completion.<br />

When we saw a problem, we solved it.<br />

This is a house that was developed through<br />

its problems.” Overall this is a design that<br />

clearly serves both the owner’s needs and the<br />

context. It also shows the strong bond that<br />

exists between the designer and the owners,<br />

the architecture and the environment.<br />

ห้องใต้หลังคา ซึ่งเป็นพื้นที่<br />

เก็บของ เป็นช่องอากาศ (Airgap)<br />

และช่วยระบายอากาศ<br />

ทั้งอาคาร<br />

(Cross ventilation) The<br />

garret, the storage area,<br />

act as air-gap supporting<br />

the cross ventilation<br />

Project Name: Baan Khun Kwanjai<br />

Owner: Khun Kwanjai boonpegtrakhul<br />

Location: Koh Sirae, Ratsada, Muang, Phuket<br />

Area: 750 sq.m<br />

Year of completion: 2016<br />

Architect: Eco Architect Co.,Ltd.<br />

Interior designer: Eco Architect Co.,Ltd.<br />

Landscape architect: Eco Architect Co.,Ltd.<br />

80 81


Roundtable Talk<br />

กรีน อยู่ ดี<br />

Green Living<br />

Text: สุพิชชา โตวิวิชญ์ / Supitcha Tovivich<br />

Translation : ธนว์กัญญา แจ้งใจธรรม / Tanakanya Changchaitum<br />

Photo: เรืองศักดิ์ บุณยยาตรา / Ruangsak Boonyayatra<br />

เรื่อง green architecture และ green living ไม่ใช่<br />

เรื่องใหม่อะไร และคําว่า green หรือ สีเขียว นี้ก็ได้รับ<br />

ความสนใจจากทุกภาคส่วน รวมถึงมีการนําไปใช้กันใน<br />

หลายวงการอย่างมากมาย <strong>ASA</strong> <strong>CREW</strong> ฉบับนี้จึงได้<br />

ชวนบุคคลในแวดวงวิชาการและวิชาชีพมาล้อมวงพูด<br />

คุยถึงเรื่อง green และพัฒนาการที่เปลี่ยนไปจากจุด<br />

เริ่มต้น รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการออกแบบที่<br />

สัมพันธ์กับแนวคิด green living ในปัจจุบัน<br />

นำสนทนาโดย<br />

ผศ. ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์<br />

อาจารย์ประจำหลักสูตร<br />

ระดับป.โท-เอก สาขา<br />

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะ<br />

สถาปัตยกรรมศาสตร์<br />

มหาวิทยาลัยศิลปากร<br />

รศ. ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร<br />

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม-<br />

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา-<br />

วิทยาลัย<br />

ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์<br />

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม-<br />

ศาสตร์และการออกแบบ มจธ.<br />

/ ประธานจัดงานสถาปนิก ’62<br />

สถานการณ์ของการออกแบบเพื่อ green living<br />

ในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งในระดับประเทศ<br />

และระดับสากล<br />

อรรจน์: demand กับ supply ยังไม่ค่อย match<br />

กัน บางครั้งเราคิดว่าชาวบ้านอยากได้แบบนี้ เรา<br />

ก็ใส่เทคโนโลยีใส่อะไรให้เต็ม เพราะคิดว่าเป็น<br />

คำตอบ แต่จริงๆ ชาวบ้านต้องการแค่ open space<br />

หรือพื้นที่สีเขียว และอากาศบริสุทธิ์ จึงเริ่มมี<br />

กระแสจากต่างประเทศเข้ามาเยอะในเรื่องของ<br />

green living ชาวบ้านก็งงว่าอะไร green อะไร<br />

ไม่ green ดูจากทีวีเขาบอกว่า green แบบนี้<br />

แต่บางคน afford ไม่ไหว รัฐบาลบอกว่าต้องใช้<br />

พลังงานทดแทนหรือรถยนต์ไฟฟ้า ชาวบ้านบอก<br />

ว่ามันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงของการ<br />

ออกแบบที่มีความสับสนอยู่<br />

แสดงว่าคำว่า green ก็มีหลาย green ตั้งแต่<br />

เข้มมากไปจนถึงเข้มน้อย<br />

อัจฉราวรรณ: ปีที่แล้วกับปีนี้อาจารย์ได้เข้าไปมี<br />

ส่วนร่วมกับ ARCASIA หรือสมาพันธ์สถาปนิก<br />

แห่งเอเชีย และเห็นแนวโน้มของกระแส green ใน<br />

แถบเอเชียว่าเป็นอย่างไรบ้าง หลายประเทศตอนนี้<br />

หันกลับมาดูว่าแต่ละคนตัวตนเป็นอย่างไร ความ<br />

แข็งแรงของในแต่ละพื้นถิ่นกลับมา เหมือนกับ<br />

back to the basic แล้วก็เอาความเป็นตัวคน วัสดุ<br />

พื้นถิ่นที่มี หรือสไตล์ที่มีต่อยอดไปกับเทคโนโลยี<br />

หลายประเทศ approach ทางนี้ มันก็เลยดูเป็น<br />

ของเขา กลับมาในฝั่งของเราบ้าง อย่างที่อาจารย์<br />

อรรจน์บอก เหมือนสับสนนิดหน่อยว่าจะไปทาง<br />

ไหน ซึ่งจริงๆ แล้วก็เป็นความท้าทาย หลายคน<br />

ยังมองว่าอาคารที่ green แพงและเชย ทั้งที่จริงๆ<br />

แล้วมันก็มีชั้นเชิงในการออกแบบ คงต้องมี platform<br />

ในการคุยกันว่าเราน่าจะไปทางไหน ขาดอะไร<br />

แล้วจะให้ส่วนไหนช่วยตรงไหนบ้าง ใครมีบทบาท<br />

และอะไรคือความท้าทาย<br />

อรรจน์: พออาจารย์พูดอย่างนี้ ผมนึกภาพออก<br />

เลย ผมเคยไปประชุม ARCASIA จะมีตัวแทน<br />

ประเทศแถบเอเชียใต้ อย่างเนปาล อินเดีย และ<br />

ศรีลังกา คำว่า green ของเขาจะพิเศษแบบของ<br />

เขาไปเลย ส่วนประเทศไทยเราจะอยู่ตรงกลาง<br />

ระหว่างญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ แล้วก็มองสองฟาก<br />

นี้คนละเรื่องกันเลย<br />

มันคือโลกที่เป็น passive design กับ active<br />

design อย่างนั้นหรือเปล่าคะ คือเป็นเทคโนโลยี<br />

อยู่กับวิถีธรรมชาติ<br />

อัจฉราวรรณ: ใช่ค่ะ<br />

อรรจน์: เรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงกลาง เราว่าเราเจริญ<br />

ไปทางสิงคโปร์หรือมาเลเซีย แต่ขณะเดียวกันก็มี<br />

ความเป็นพื้นถิ่นอยู่เหมือนกัน จริงๆ คำว่า green<br />

living มีความท้าทายในหลายมิติอยู่เหมือนกัน<br />

มักจะมีคนบอกว่า green แล้วมันจะแพง ฉันยัง<br />

ยากจนอยู่เลย ฉันจะ green ได้อย่างไร ตอนนี้<br />

ความท้าทายในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้าง<br />

82<br />

83


ความท้าทายคือเมืองเจริญเติบโตรวดเร็วมาก ราคา<br />

ที่ดินขึ ้น แต่เรื ่องกฎหมาย กฎระเบียบ EIA ตามไม่ค่อย<br />

ทัน ทําให้โครงการต่างๆ ไม่รู้จะไปต่ออย่างไรดี เพราะ<br />

ไม่สามารถออกแบบทางเลือกให้ชาวบ้านได้ ทุกอย่าง<br />

ถูกบังคับด้วยราคาที ่ดิน จริงๆ เราอยากให้คนอยู่<br />

อาศัยมีทางเลือกที่จะ “live” แบบ “green” ได้ วันนี้<br />

แทบจะไม่มีทางเลือกเลย<br />

อรรจน์: ความท้าทายคือเมืองเจริญเติบโตรวดเร็ว<br />

มาก ราคาที่ดินขึ้น แต่เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ<br />

EIA ตามไม่ค่อยทัน ทำให้โครงการต่างๆ ไม่รู้จะไป<br />

ต่ออย่างไรดี เพราะไม่สามารถออกแบบทางเลือก<br />

ให้ชาวบ้านได้ ทุกอย่างถูกบังคับด้วยราคาที่ดิน<br />

จริงๆ เราอยากให้คนอยู่อาศัยมีทางเลือกที่จะ<br />

“live” แบบ “green” ได้ วันนี้แทบจะไม่มีทางเลือก<br />

เลย green living มีทางเลือกแค่ว่าจะขี่จักรยาน<br />

ไปทำงานดีไหม ไม่มีทางเลือกว่าจะอยู่บ้านเปิด<br />

หน้าต่างระบายลม ซึ่งอยู่ไม่ได้หรอกทั้งฝุ่นและ<br />

ความร้อน คนอยากจะปลูกผักกินเองก็ไม่รู้จะ<br />

ปลูกตรงไหน อยากใช้ชีวิตแบบที่มัน green ก็ไม่มี<br />

ทางเลือกให้เขา เลยกลายเป็นข้อจำกัด เป็นความ<br />

ท้าทายของสถาปนิกว่าเราจะสามารถออกแบบ<br />

ทางเลือกให้ผู้อยู่อาศัยได้หรือไม่ ในสิ่งที่ทำให้เขา<br />

เลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตแบบ green หรือไม่ ผมเคย<br />

ออกแบบบ้านให้กับคนรวย ซึ่งเลือกที่จะทำบ้าน<br />

ไม่ปรับอากาศเขามีทางเลือกที่จะปิดแอร์แล้วเปิด<br />

หน้าต่างระบายลม แต่ชาวบ้านอยู่คอนโดฯ 20<br />

ตารางเมตร ไม่มีทางเลือกเลย green living มัน<br />

ท้าทายที่เราจะสามารถออกแบบทางเลือกให้คน<br />

ได้อย่างไรบ้าง<br />

อัจฉราวรรณ: นอกจากทางเลือกแล้ว แน่นอนก็<br />

เป็นความท้าทายที่สถาปนิกจะต้องใช้องค์ความรู้<br />

ในการบูรณาการให้ได้ โดยดูการใช้ชีวิตตั ้งแต่ตื่น<br />

นอน ไปทำงาน กินข้าว จนกระทั่งกลับบ้าน แล้วก็<br />

ดีไซน์ให้เชื่อมโยงกันทั้งวงจร ก็จะได้เข้าใจถึงมนุษย์<br />

การใช้งาน แต่อันนี้ก็จะได้ดูเรื่องของทางเลือก ส่วน<br />

ตัวมองว่าความท้าทาย หนึ่ง การใช้องค์ความรู้<br />

บูรณาการในการออกแบบให้ได้ สอง เรื่องของ<br />

innovation หรือความสร้างสรรค์ในการสร้าง<br />

นวัตกรรม ถ้าเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์ การจะ<br />

สร้างทางเลือกก็ยากพอสมควร เช่น เราอยากได้<br />

วัสดุที่มีคุณสมบัติดี แต่ราคาย่อมเยา ดูเป็นพื้นถิ่น<br />

แต่พื้นถิ ่นก็อาจจะไม่คงทนหรือติดไฟได้ แต่จะ<br />

นำเข้ามาก็แพงอีก ก็ต้องใช้ความสร้างสรรค์ในการ<br />

สร้างนวัตกรรมมาช่วย อันนี้คือความท้าทายที่จะ<br />

ต้องมีการร่วมมือกันในหลายองค์กร เช่น สถาบัน<br />

การศึกษาสถาปนิก และ industry สาม เรื่องโลก<br />

ร้อน แน่นอนเราอาจจะต้องออกแบบให้ retention<br />

หรือ adaptive คือเราอาจจะออกแบบเหมือนเดิม<br />

แต่ปรับนิดหนึ่งว่า ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก<br />

มันจะทำให้ direction ของ design เป็นไปเพื่อ<br />

retention หรือรับมือ disasters หรืออย่างนี้ได้<br />

อย่างไร ซึ่งก็ต้องให้ตอบโจทย์ สมมติบ้านเรามี<br />

เรื่องน้ำท่วม ก็ต้องดีไซน์ว่าจะทำอย่างไรให้รับมือ<br />

ตรงนี้ได้<br />

ฟังดูแล้วเหมือนบทบาทสถาปนิกจะทำงาน<br />

คนเดียวไม่ได้ ต้องทำงานทั้งกับสถาบันการ<br />

ศึกษา ภาครัฐ เอกชน รวมไปถึงผังเมือง ภูมิ-<br />

สถาปัตยกรรม เหล่านี้แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่<br />

อะไรบ้างที่จะทำให้ green living สามารถทำได้<br />

จริงในชีวิตประจำวัน<br />

อรรจน์: บางทีเราอาจจะต้อง back to the basic<br />

ภูมิสถาปนิกจะออกแบบอย่างไรให้มีพื้นที่ซึม<br />

น้ำ ไม่ใช่เป็นพลาซ่า หมดแล้วอากาศร้อน พอ<br />

ข้างนอกร้อน คนข้างในก็ต้องเปิดแอร์ อยู่ไม่ได้ พอ<br />

มาถึงสถาปนิกขึ้นต้องเข้าใจว่าประเทศไทยแดดแรง<br />

ต้องออกแบบให้มีการกันแดดและการระบายลม<br />

84<br />

85


สิ่งเหล่านี้เรามีคำว่า integrated design หรือ<br />

การออกแบบบูรณาการ ความท้าทายคือเราจะทำ<br />

อย่างไรให้ทีมงานทำงานกันภายใต้แนวคิด green<br />

living ได้ตั้งแต่โครงการเริ่มต้น ไม่ใช่มาเพิ่มกัน<br />

ทีหลังเหมือนทุกวันนี้<br />

อัจฉราวรรณ: อยากจะเสริมตรงนี้ว่า บทบาทของ<br />

สถาปนิกแข็งแรงมาก มีบทบาทที่สำคัญมากใน<br />

การเป็นผู้นำ อันนี้เป็นศิลปะของสถาปนิกที่จะต้อง<br />

convince และรวบรวมทีมให้มาเป็นอันหนึ่ง<br />

อันเดียวกัน หรือบางครั้งอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายคือ<br />

เรื่องทางเทคนิคที่สถาปนิกอาจยังไม่ค่อยชำนาญ<br />

หรือเรื่องการดูแลรักษา และ operate ถ้าได้เรียนรู้<br />

และเสริมกันและกันให้มีความแข็ง จะมีความ<br />

มั่นใจในการที่จะเป็นผู้นำหรือการทำงานร่วมกัน<br />

ให้บรรลุได้<br />

อรรจน์: ปัจจุบันหลายโปรเจ็กต์ในช่วงของ conceptual<br />

design สถาปนิกทำตัวเหมือนเป็น project<br />

manager นะ คือ คิดวิธี collaboration ขึ้นมา ไม่ใช่<br />

ศิลปินเดี่ยว อันนี้คือบทบาทสถาปนิกสมัยใหม่ที่ท ำ<br />

หน้าที่ตรงนี้มากขึ้น<br />

ตอนแรกเหมือนสถาปนิกจะมีความรู้สึกว่าพอ<br />

เราจะต้องออกแบบเพื่อ green งานจะสวยไหม<br />

ต้องนั่งมาคำนวณ OTTV, RTTV กระจกต้องเป็น<br />

สีเขียวอะไรอย่างนี้ ตอนนี้ยังคุยกันเรื่องพวกนี้<br />

อยู่ไหมคะ จะปรับทัศนคติตรงนี้ของสถาปนิก<br />

ได้อย่างไรบ้าง<br />

อรรจน์: ถ้าเป็นสถาปนิกที่มีความรู้เรื่อง engineer<br />

จะรู้ว่ามีทางออกเยอะมาก ถ้าเราศึกษาตรงนี้<br />

เยอะๆ ก็จะรู้ทางออกเยอะ สถาปนิกต้องมีความรู้<br />

กว้างและมีความรู้ลึกด้วยในระดับหนึ่ง ถ้าหาก<br />

กว้างแล้วลึกไม่พอ ก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญได้<br />

อัจฉราวรรณ: จริงๆ การเข้าถึงข้อมูล หรือการ<br />

สร้างแพลตฟอร์มในการแชร์ข้อมูลก็สำคัญ มอง<br />

ว่าอย่างงานสถาปนิก ’62 ที่สมาคมฯ จัดไปก็ตอบ<br />

โจทย์ตรงนี้ เพราะมีการแลกเปลี่ยนในเวทีของ<br />

สัมมนา หรือ Green Building Showcase ก็ตาม<br />

ไม่ว่าคนรุ่นใหม่รุ่นเก่า หรือเจ้าของโครงการหรือ<br />

บุคคลทั่วไปสามารถเรียนรู้ได้ว่ามันมีทางออกหรือ<br />

มีเทคนิคอย่างไรบ้าง<br />

86 87


Green<br />

Living<br />

Moderator<br />

Assistant Professor<br />

Supitcha Tovivich, Ph.D, is<br />

a faculty member of the MA<br />

and PhD in Vernacular Architecture<br />

Program at Silpakorn<br />

University.<br />

What is the current situation regarding Design<br />

for Green Living, both in Thailand and<br />

regionally?<br />

Assoc. Prof. Atch: The demand and supply<br />

don’t quite match. Sometimes we follow what<br />

we think people want. We add all kinds of<br />

technology, thinking that this might be a solution.<br />

However, people themselves are simply<br />

looking for an open space, a green space<br />

with fresh air. There has also been a vigorous<br />

import of international trends about Green<br />

Living. Here, the general public tend to get<br />

confused about what’s Green and what isn’t.<br />

They see television programs where people<br />

say this or that is Green, but at the end of the<br />

day, they can barely afford to be Green. The<br />

government too is out there telling people to<br />

use alternative energy and electrical cars, and<br />

people are saying that’s impossible to follow.<br />

It’s still a very confusing time for Green Living.<br />

So there are different shades of Green, is what<br />

you’re saying?<br />

Dr. Acharawan: Last year, I took part in ARCA-<br />

CIA (Architects Regional Asia) and witnessed<br />

the tendency of the Green movement in Asia.<br />

Several countries are currently re-examining<br />

their identities and really bringing back the<br />

strengths of locality. It’s like they are going<br />

back to basics, using their local identities,<br />

indigenous materials and styles alongside<br />

modern technology. Many countries are taking<br />

this approach so it is being interpreted<br />

as something that’s really their own. With<br />

Thailand, as Assoc. Prof. Sreshthaputra expressed,<br />

we’re a bit confused about which<br />

direction we’re actually heading towards. It’s<br />

a challenge in a way. Many people still have<br />

this perception that a Green building has to<br />

be expensive and physically unattractive when<br />

the reality is, many elements of design can<br />

be incorporated into it. There should be a<br />

platform for people to discuss the direction<br />

we’re taking, what we lack and what can be<br />

done to fulfill what’s missing, including new<br />

roles and challenges.<br />

Dr. Sreshthaputra: Now that you mention<br />

it, I recall attending an ARCASIA conference<br />

with Asian countries such as India, Nepal<br />

and Sri Lanka, each with their own particular<br />

definition of ‘Green’. Thailand is somewhere<br />

between Japan, South Korea and Singapore.<br />

Would you say there’s a world of passive and<br />

active design where technology and nature<br />

coexist?<br />

Assoc. Prof. Atch: I think Thailand is somewhere<br />

in the middle of it. We’re saying that<br />

we’re growing in somewhat the same trajectory<br />

as Singapore and Malaysia, but there are<br />

certain vernacular elements we’re embracing.<br />

There remains several challenging aspects to<br />

the term ‘Green Living’. People tend to think<br />

of Green as something that is going to cost<br />

them a lot of money. It’s an ‘‘I’m poor, how<br />

can I adopt Green!’’ sort of mindset.<br />

Assoc. Prof. Atch: The challenge is that the<br />

city is expanding at such a fast pace. Land<br />

prices continue to skyrocket. Yet when it<br />

comes to laws or EIA regulations, we simply<br />

can’t keep up. This delays progression, as it<br />

is not possible to provide alternative Green<br />

design solutions for people as everything is<br />

forced by land price. We really want to create<br />

an option for people to adopt ‘Green living’ but<br />

currently choices are limited. What we have<br />

is whether we can ride a bike into work, but<br />

we can’t really choose to live in a naturallyventilated<br />

house with fully-openable windows<br />

because of dust and heat. People who want<br />

to grow their own vegetables don’t have the<br />

space to make that happen either. They want<br />

to go Green but they aren’t given much of<br />

a choice. These issues offer challenges for<br />

architects as we attempt to design alternatives<br />

for city-dwellers, ultimately allowing<br />

them to live Green. I used to design houses<br />

for rich people. They would request options<br />

for living-spaces that were ‘not’ constantly<br />

air-conditioned, spaces where they had the<br />

choice to switch-off air-conditioning and open<br />

windows for fresh air. Yet people living in a 20<br />

square-meters condominium don’t have that<br />

choice. This is challenging us to design more<br />

living alternatives for a majority of people who<br />

don’t have that luxury.<br />

Dr. Acharawan: Apart from such options, it’s<br />

surely a challenge for architects to utilize and<br />

integrate a body of knowledge taken from the<br />

observation of peoples’ daily routines – from<br />

the moment they wake up, head-off to work,<br />

eat a meal and finally return home. Green<br />

design should be executed in a way where<br />

Acharawan Chutarat, Ph.D,<br />

President of the <strong>ASA</strong> Architect’19<br />

Organizing Committee,<br />

and also teaches at<br />

School of Architecture and<br />

Design, KMUTT.<br />

Associate Professor Atch<br />

Sreshthaputra, Ph.D, Faculty<br />

of Architecture, Chulalongkorn<br />

University<br />

their entire cycle connects. That’s how we<br />

are able to understand users and the entirety<br />

of their functions. From there, you can<br />

look at a myriad of possibilities for creating<br />

greater options. Personally, I think that the<br />

challenges are; one, the successful integration<br />

of a precise body of knowledge into the<br />

design response; and two, increased innovation.<br />

If we are unable to instigate creativity<br />

and innovation simultaneously, it’s going to<br />

be difficult to create new alternatives. For<br />

instance, we want a quality material with<br />

a vernacular aesthetic, one that is durable,<br />

resistant to fire and comes at a reasonable<br />

price. With expensive imported materials out<br />

of the question, we need to be creative and<br />

innovative. Therein lies the challenge, and it<br />

requires collaboration and contributions from<br />

different sectors and organizations be they<br />

educational institutes, practicing architects or<br />

industry. A third challenge is climate change<br />

and how it in-turn impacts on the direction of<br />

design. Certainly, there are things like adaptability<br />

to think about when it comes to design.<br />

In cases such as disasters, design needs to<br />

answer specific conditions, for example, how<br />

can design be incorporated to help us bettercope<br />

with seasonal flooding.<br />

It sounds like the kind of thing that cannot be<br />

achieved by architects alone. It sounds like<br />

something relying on collaboration between<br />

educational institutes, the government and<br />

private sector, and one including aspects of<br />

urban-planning and landscape architecture.<br />

How do you think their roles contribute to<br />

making ‘Green Living’ a practical and everyday<br />

lifestyle for everyone?<br />

Assoc. Prof. Atch: Perhaps we do have to go<br />

back to basics. Landscape architects have<br />

to learn to design a landscape and use the<br />

ground’s inherent ability to absorb water<br />

instead of turning the entire program into<br />

a paved plaza. Once the temperature rises,<br />

external areas become excessively hot, forcing<br />

people to go inside and turn on air-conditioning.<br />

Architects need to understand Thailand’s<br />

local climate then design sun-protection<br />

and ventilation systems accordingly. We call<br />

this ‘Integrated Design’. The challenge is how<br />

architects can facilitate collaboration and<br />

get everyone to work together under a Green<br />

living concept at the earliest stage of a project,<br />

not later.<br />

Dr. Acharawan: I want to add here that architects<br />

play a very strong and important<br />

role in leading the movement. We have to<br />

both mobilize and convince a team to work<br />

together towards this particular goal. Another<br />

challenging element is the technical and<br />

operational aspects in which architects may<br />

not be entirely proficient. In such cases, we<br />

learn to work in ways that complement each<br />

other’s know-how and strengths, allowing<br />

architects the confidence to lead collaboration<br />

and reach Green objectives.<br />

Assoc. Prof. Atch: For some projects, during<br />

the conceptual design process, an architect<br />

must serve as project manager. They have<br />

to put-in-motion collaborative methods and<br />

creative approaches. They’re not solo-artists.<br />

This has become the role and duty of many a<br />

modern-day architect.<br />

Architects are usually concerned with how<br />

a building will ‘look-like’ when it has to be<br />

Green and there are elements of Green design<br />

like the calculation of OTTV, RTTV and the<br />

use of glass and the like. Are these issues<br />

still being discussed and how can we change<br />

this preconceived notion?<br />

Assoc. Prof. Atch: An architect with engineering<br />

knowledge would know that there are a<br />

vast number of solutions available. If they<br />

were to study the issue more profoundly,<br />

they’d be aware of many possibilities and<br />

options. An architect needs to acquire both<br />

a broad and deep knowledge, one that is sufficient<br />

to work with experts on, things that<br />

they themselves may not be totally knowledgeable<br />

about.<br />

Dr. Acharawan: Facilitating access to information<br />

and creating a platform where<br />

information and knowledge can be shared<br />

is of paramount importance. Indeed, Architect’19<br />

event provides that because there<br />

are exchanges happening through seminars,<br />

forums or even Green Building showcases. So<br />

whether you’re young or old, an owner or a<br />

user, you’re welcome to come and learn about<br />

these solutions, alternatives and techniques.<br />

88<br />

89


Feature<br />

พัฒนาการสถาปัตยกรรม<br />

ยั ่งยืนในประเทศไทย<br />

Text: ภัทรนันท์ ทักขนนท์ / Pattaranan Takkanon<br />

ภาพที่ 1 พัฒนาการของ<br />

สถาปัตยกรรมยั่งยืนของ<br />

ประเทศไทยนับตั้งแต่ยุคโมเดิร์น<br />

Timeline<br />

ไทย นานาชาติ<br />

1930-1960<br />

-สถาปัตยกรรม<br />

ยุคโมเดิร์น<br />

ทศวรรษ<br />

1930-1960<br />

พ.ศ. 2491-2500<br />

(1948-1957)<br />

สถาปัตยกรรม แนว<br />

เน้นปัจจัยแวดล้อม<br />

ยุคหลังสงครามมหา<br />

เอเซียบูรพา ภายหลัง<br />

การมีสถาปนิกสำเร็จ<br />

หลักสูตรสถาปัตยกรรม<br />

1973<br />

-วิกฤตน้ำมันโลก<br />

1972<br />

-การประชุม<br />

สหประชาชาติ<br />

เรื่องสิ่งแวดล้อม<br />

ของมนุษย์ 1985<br />

ทศวรรษ<br />

1970<br />

พ.ศ. 2501-2515<br />

(1958-1972)<br />

ยุคทองยุคแรกของ<br />

สถาปัตยกรรมใน<br />

ไทย สถาปัตยกรรม<br />

แนวเน้นปัจจัย<br />

แวดล้อม เน้นสภาวะ<br />

แวดล้อมสัมพันธ์และ<br />

ภูมิภาคนิยม<br />

1989<br />

-"The End of Future"<br />

หนังสือเล่ม<br />

แรกเรื่อง Global<br />

Warming<br />

1987<br />

-Brundtland Report<br />

"Our Common Future"<br />

เริ่มใช้คำว่า<br />

Sustainable Development<br />

เป็นครั้งแรก<br />

-ค้นพบรูโหว่โอโซน<br />

ขั้วโลกใต้<br />

ทศวรรษ<br />

1980<br />

1997<br />

-พิธีสารเกียวโต<br />

1993<br />

-ก่อตั้ง USGBC<br />

1992<br />

-"Agenda 21" 2000<br />

-ประกาศใช้ LEED<br />

1990<br />

-เกณฑ์ BREEAM<br />

ทศวรรษ<br />

1990<br />

พ.ศ. 2535<br />

(1992)<br />

พ.ร.บ.<br />

พลังงาน<br />

พ.ศ. 2540<br />

(1997)<br />

วิกฤต<br />

เศรษฐกิจไทย<br />

2002<br />

-Earth Summit เพื่อ<br />

Sustainble Development<br />

ทศวรรษ<br />

2000<br />

พ.ศ. 2550 (2007)<br />

พ.ร.บ. พลังงาน<br />

(ปรับปรุง) และ<br />

TEEAM<br />

พ.ศ. 2552 (2009)<br />

จัดตั้งสถาบันอาคาร<br />

เขียวไทย<br />

2015<br />

-Paris Agreement<br />

ทศวรรษ<br />

2010<br />

พ.ศ. 2553 (2010)<br />

ประกาศใช้เกณฑ์<br />

TREES-NC<br />

สถาปัตยกรรมในประเทศไทยมีพัฒนาการมา<br />

โดยตลอดภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสภาพ<br />

แวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับอิทธิพลจาก<br />

ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ จากการ<br />

ศึกษาพบว่าสถาปนิกไทยมีความคิดเห็นที่หลาก<br />

หลายต่อปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรม<br />

[1] โดยมองว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมถูกกำหนด<br />

หรือเปลี่ยนแปลงตามปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ 1)<br />

ยุคสมัยและกระแสโลก 2) การตลาดตามความ<br />

ต้องการของลูกค้า 3) เทคโนโลยีและวัสดุ และ 4)<br />

ทัศนะของผู้ออกแบบ นอกจากนี้ในปัจจุบัน ด้วย<br />

เทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวยิ่งกว่ายุคใดๆ<br />

ยิ่งทำให้การส่งผ่านข้อมูลและถ่ายทอดรูปแบบ<br />

ทางสถาปัตยกรรมข้ามพรมแดนเกิดขึ้นได้อย่าง<br />

รวดเร็วมากขึ้น ท่ามกลางรูปแบบสถาปัตยกรรม<br />

ที่หลากหลาย สถาปัตยกรรมยั่งยืนเป็นแนวทาง<br />

หนึ่งในการออกแบบที่มีความสำคัญยิ่งในปัจจุบัน<br />

เนื่องจากอาคารเป็นส่วนที่ถือเป็นผู้บริโภคพลังงาน<br />

หลักของโลก โดยใช้พลังงานกว่าร้อยละ 40 ของ<br />

ทั้งหมด [2] และใช้ทรัพยากรอื่นๆ อย่างมหาศาล<br />

ส่งผลต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มความ<br />

รุนแรงของสภาวะโลกร้อน จนนำมาสู่การเรียกร้อง<br />

ให้ออกแบบสถาปัตยกรรมโดยคำนึงถึงการรักษา<br />

สมดุลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม<br />

เศรษฐกิจ และสังคม เกิดเป็นแนวคิดของ<br />

สถาปัตยกรรมเขียว (Green Architecture) หรือ<br />

สถาปัตยกรรมยั่งยืน (Sustainable Architecture)<br />

จึงน่าสนใจศึกษาว่าสถาปัตยกรรมดังกล่าวมี<br />

พัฒนาการมาอย่างไร<br />

พ.ศ. 2516-2525 (1973-1982)<br />

ยุคเศรษฐกิจซบเซา สถาปัตยกรรม<br />

แนวเน้นปัจจัยแวดล้อม เน้นความ<br />

โปร่งเบา และเพิ่มเติมธรรมชาติ-<br />

แวดล้อมสัมพันธ์<br />

พ.ศ. 2535 (1992)<br />

เริ่มยุคการออกแบบ<br />

อาคารอนุรักษ์พลังงาน<br />

90 91<br />

พ.ศ. 2553 (2010)<br />

เริ่มยุคการออกแบบ<br />

อาคารเขียว<br />

อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกณฑ์และแนวความคิดใน<br />

การออกแบบสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นให้<br />

เห็นพัฒนาการการออกแบบสถาปัตยกรรมตั้งแต่<br />

ยุคโมเดิร์นและโพสต์โมเดิร์น โดยอ้างอิงผลงาน<br />

และแนวคิดของสถาปนิกต่างชาติ การศึกษา<br />

เกี่ยวกับพัฒนาการของสถาปัตยกรรมยั่งยืน<br />

โดยเฉพาะในประเทศไทยยังมีจำกัด [3] และยัง


ภาพที่ 2 อาคารอำนวยการโรง<br />

พยาบาลราชวิถี โดยสถาปนิก<br />

กรมโยธาเทศบาล (สนิท ฉิม-<br />

โฉม) สร้างเสร็จ พ.ศ. 2493<br />

ภาพที่ 3 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง<br />

(คาเธ่ย์ทรัสต์) โดยสำนักงาน<br />

สถาปนิก อินทาเรน พ.ศ.<br />

2517<br />

ไม่มีการกล่าวถึงอาคารเขียวที่มีความเคลื่อนไหว<br />

ชัดเจนขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อมูลที่<br />

เป็นปัจจุบันของประเทศไทย ผู้เขียนจึงใคร่ขอเรียบ<br />

เรียงแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อความ<br />

ยั่งยืนและสภาพแวดล้อมจากการศึกษาทบทวน<br />

วรรณกรรมของผู้เขียนเอง โดยสรุปปัจจัยที่มีผล<br />

ต่อพัฒนาการสถาปัตยกรรมดังกล่าวในแต่ละช่วง<br />

เวลาเป็น timeline ดังภาพที่ 1 และเสนอการแบ่ง<br />

ยุคพัฒนาการสถาปัตยกรรมยั่งยืนในประเทศไทย<br />

เป็นดังนี้<br />

1. สถาปัตยกรรมจากภูมิปัญญา<br />

2.สถาปัตยกรรมภายหลังการมีหลักสูตร<br />

สถาปัตยกรรม<br />

3. สถาปัตยกรรมที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม<br />

4. สถาปัตยกรรมยั่งยืนที่ประเมินสมรรถนะอาคาร<br />

แบบองค์รวม<br />

5. สถาปัตยกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี<br />

1. ยุคสถาปัตยกรรมจากภูมิปัญญา<br />

เป็นช่วงก่อนยุคโมเดิร์น (คริสต์ทศวรรษ 1930-<br />

1960) ที่ใช้เป็นจุดตั้งต้น timeline ดังภาพที่ 1<br />

โดยสถาปัตยกรรมของไทยในช่วงเวลานี้เติบโต<br />

จากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ตอบสนองต่อสภาพ<br />

แวดล้อม มีสัจจะของโครงสร้างและวัสดุ มีความ<br />

เป็นธรรมชาติ และมีลักษณะความงามเฉพาะของ<br />

แต่ละท้องถิ่น<br />

2. ยุคสถาปัตยกรรมภายหลังการมีหลักสูตร<br />

สถาปัตยกรรม<br />

การศึกษาสถาปัตยกรรมมีผลมากต่อทัศนะของ<br />

ผู้ออกแบบซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่กำหนดรูปแบบ<br />

ของสถาปัตยกรรม โดยการเรียนการสอน<br />

อย่างเป็นทางการของไทยเริ่มจากการที่กลุ่ม<br />

สถาปนิกรุ่นบุกเบิกซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก<br />

ต่างประเทศได้กลับมาปฏิบัติวิชาชีพและเปิด<br />

สอนวิชาสถาปัตยกรรม จนมีการก่อตั้งคณะ<br />

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br />

ขึ้นเป็นแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2482 แนวการสอน<br />

สถาปัตยกรรมในระยะเริ่มแรกเป็นแนวสากลที่เน้น<br />

การออกแบบอย่างคลาสสิคตามแนวของสถาบัน<br />

โบซาร์ (Ecole des Beaux-Arts) แห่งฝรั ่งเศส<br />

ต่อมาจึงมีการปรับเป็นแนวโมเดิร์น (Modern<br />

Architecture) ซึ่งช่วงเวลาการสอนของไทยตรงกับ<br />

ช่วงที่สถาปัตยกรรมโมเดิร์นนี้กำลังรุ่งเรืองเต็มที่<br />

ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา หากเมื่อพิจารณาใน<br />

เชิงพัฒนาการของสถาปัตยกรรมยั่งยืน จะพบว่า<br />

ภายหลังจากที่มีสถาปนิกสำเร็จจากหลักสูตร<br />

ของไทยแล้ว จึงเริ่มมีบทบาทในการออกแบบ<br />

สถาปัตยกรรมซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามมหาเอเซีย<br />

บูรพา คือช่วงที่ต้องประหยัด สถาปัตยกรรมใน<br />

ช่วง พ.ศ. 2491-2500 นี้ สถาปนิกได้คำนึงถึง<br />

สภาพภูมิอากาศท้องถิ่นในการออกแบบมากขึ้น<br />

แทนที่จะอิงรูป แบบสถาปัตยกรรมตะวันตกอย่าง<br />

ช่วงก่อนสงคราม [4] หลังคามักเป็นทรงจั่ว ชายคา<br />

ยื่นจากผนังรอบอาคาร ช่องเปิดขนาดใหญ่ขึ้น เป็น<br />

ลักษณะสถาปัตยกรรมเพื่อการกันแดดกันฝนและ<br />

การระบายอากาศ ตัวอย่างอาคาร อาทิ อาคาร<br />

อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี (ภาพที่ 2)<br />

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2501-2515 เป็นช่วงที่มีการ<br />

พัฒนาการศึกษาตามแผนการพัฒนาสังคมและมี<br />

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงมีการออกแบบและ<br />

ก่อสร้างอาคารเป็นจำนวนมาก ถือเป็นยุคทอง<br />

ยุคแรกของสถาปัตยกรรมในประเทศไทย โดย<br />

สถาปัตยกรรมแนวเน้นปัจจัยแวดล้อมในช่วงนี้<br />

แบ่งออกเป็นแนวสภาวะแวดล้อมสัมพันธ์ ที่มีการ<br />

ใช้แผงบังแดด (ภาพที่ 3) การใช้บล็อกหรือแผง<br />

โปร่ง การยื่นชายคามาก และแนวภูมิภาคนิยม ที่<br />

มักใช้หลังคาเอียงลาด<br />

ช่วงพ.ศ. 2516-2525 เป็นช่วงที่ประเทศไทย<br />

ประสบปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง<br />

สถาปัตยกรรมแนวเน้นปัจจัยแวดล้อมมีลักษณะ<br />

โปร่งเบาขึ้น แนวสภาวะแวดล้อมสัมพันธ์ ไม่นิยม<br />

ใช้ครีบหรือแผงกันแดดอย่างแน่นหนาเช่นช่วง<br />

ก่อนนี้ แต่ใช้แผงกันแดดทางนอนในรูปแบบต่างๆ<br />

แบบเรียบๆ (ภาพที่ 4) ส่วนแนวภูมิภาคนิยม<br />

เน้นการออกแบบทรงหลังคาที่มีลักษณะปกคลุม<br />

และนอกจากนี้ยังมีแนวทางย่อยที่ 3 เพิ่มเติม<br />

คือ แนวธรรมชาติ-แวดล้อมสัมพันธ์ ซึ่งเป็นแนว<br />

ที่สถาปัตยกรรมสอดคล้องกลมกลืนกับที่ตั้ง ไม่<br />

ทำลายสภาพแวดล้อม<br />

92 93


ภาพที่ 4 อาคารสำนักงานใหญ่<br />

ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย<br />

สถาปนิก บริษัท ดีไซน์ 103<br />

จำกัด และบริษัท เอฟ.ซี.เดอเว-<br />

เกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด<br />

เริ่มโครงการ พ.ศ. 2513 เสร็จ<br />

พ.ศ. 2526<br />

ภาพที่ 5 Sun-path Diagram<br />

ที่ใช้ในการหามุมแดดในการ<br />

เรียนการสอนสถาปัตยกรรม<br />

ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม<br />

ต่อมาวิกฤติเศรษฐกิจปี<br />

พ.ศ. 2540 ทำให้วิชาชีพ<br />

สถาปัตยกรรมได้รับผลกระทบ<br />

อย่างมาก ลูกค้าหันมาให้<br />

ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายระยะ<br />

ยาว การบำรุงรักษาอาคาร<br />

อาคารต้องประหยัดพลังงาน<br />

มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความ<br />

เคลื่อนไหวทางสังคม เช่น การ<br />

ประกวดแบบบ้านประหยัด<br />

พลังงาน การพัฒนาเกณฑ์<br />

ประเมินอาคาร TEEAM โดย<br />

ความดูแลของกรมพัฒนา<br />

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์<br />

พลังงาน (พ.พ.) อย่างไรก็ตาม<br />

การออกแบบอาคารของไทยใน<br />

ยุคนี้ยังคงเน้นที่การประหยัด<br />

พลังงานเป็นหลักมากกว่า<br />

สิ่งแวดล้อม<br />

3. สถาปัตยกรรมที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม<br />

ภายหลังจากวิกฤตการณ์น้ำมันโลก ในปี พ.ศ.<br />

2516 นานาชาติมีความเคลื่อนไหวเพื่อการ<br />

ประหยัดพลังงานโดยต่อเนื ่อง จนกระทั่งในปี<br />

พ.ศ. 2530 สมัชชาโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและ<br />

การพัฒนา ที่องค์การสหประชาชาติจัดตั้งขึ้น ได้<br />

พิมพ์เอกสารชื่อ “Our Common Future” ออกเผย<br />

แพร่ โดยเรียกร้องให้ชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการ<br />

ดำเนินชีวิตที่ฟุ่มเฟือยและวิถีทางการพัฒนาเสีย<br />

ใหม่ เพื่อให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและข้อจำกัด<br />

ของธรรมชาติ เกิดการให้นิยาม “การพัฒนาที่<br />

ยั่งยืน” เป็นครั้งแรก และมีอิทธิพลต่อการออกแบบ<br />

งานสถาปัตยกรรมต่อมา ในช่วงเวลานี้สหราช<br />

อาณาจักรได้สร้างเกณฑ์การประเมินอาคารด้าน<br />

ความยั่งยืน (BREEAM) ออกมาเป็นครั้งแรกเมื่อปี<br />

ค.ศ. 1990 และต่อมาในปี ค.ศ. 1992 การประชุม<br />

Earth Summit ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ<br />

บราซิล ก็ได้มีแผนปฏิบัติการ “Agenda 21” ออก<br />

มาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีเดียวกันนี้ ตรง<br />

กับพ.ศ. 2535 ของไทย กระทรวงพลังงานได้<br />

ประกาศพ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตาม<br />

มาตรการกำกับดูแลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ<br />

สังคม ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) [5] เกิดความ<br />

เปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาสถาปัตยกรรมและ<br />

วิชาชีพเพื่อสามารถคำนวณพลังงานสำหรับอาคาร<br />

ควบคุม 9 ประเภท สังเกตได้ว่าในช่วงเวลานับจาก<br />

พ.ร.บ.นี้มีผลงานวิชาการ งานวิจัยเกิดขึ้นมากมาย<br />

มีอาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่จบการศึกษาด้าน<br />

ภูมิอากาศและสถาปัตยกรรมจากต่างประเทศ<br />

และกลับมาสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนที่มี<br />

ความเฉพาะทางด้านการออกแบบตอบสนองต่อ<br />

สภาพแวดล้อม เช่น สาขาเทคโนโลยีอาคารของ<br />

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสถาปัตยกรรม<br />

เขตร้อนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า<br />

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสาขานวัตกรรม<br />

อาคารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ งาน<br />

ที่ปรากฏส่วนใหญ่ในยุคนี้เน้นเรื่องการบังแดด<br />

เปลือกอาคารเพื่อการป้องกันความร้อน และการ<br />

ออกแบบเพื่อแสงธรรมชาติเพื่อลดการใช้พลังงาน<br />

ในอาคาร<br />

4. สถาปัตยกรรมยั่งยืนที่ประเมินสมรรถนะ<br />

อาคารแบบองค์รวม<br />

หลังจากที่สหราชอาณาจักรมีเกณฑ์ BREEAM<br />

(Building Research Establishment Environmental<br />

Assessment Method) เพื่อประเมินความ<br />

ยั่งยืนของอาคาร ในปี ค.ศ. 1990 สหรัฐอเมริกา<br />

ก็ได้ประกาศเกณฑ์ LEED (Leadership in Energy<br />

and Environmental Design) ในปี ค.ศ. 2000 ทั้ง<br />

สองเกณฑ์ต่างก็เป็นแนวทางในการประเมินอาคาร<br />

ที่คำนึงถึงองค์รวมทั้งด้านความยั่งยืนของบริบทที่<br />

ตั้งโครงการ การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์<br />

น้ำ การเลือกวัสดุอาคาร การจัดการขยะ คุณภาพ<br />

สภาวะแวดล้อมภายในอาคาร ผลกระทบต่อสภาพ<br />

แวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ เป็นต้น สำหรับ<br />

ประเทศไทย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม-<br />

ราชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย<br />

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รวมตัวกันจัดตั้งสถาบัน-<br />

อาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute,<br />

TGBI) ขึ้นในปี ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) และจัด<br />

ทำเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและ<br />

สิ่งแวดล้อมไทย (Thai’s Rating of Energy and<br />

Environmental Sustainability หรือ TREES) ใน<br />

ปีถัดมา ด้วยตระหนักถึงการส่งเสริมให้อาคารของ<br />

ไทยมีคุณภาพดีขึ้น สร้างความยั่งยืนทางพลังงาน<br />

และสิ่งแวดล้อม โดยควรเป็นเกณฑ์การประเมินที่<br />

คำนึงถึงบริบทของประเทศเราเอง เกณฑ์ดังกล่าว<br />

ที่มักเรียกสั้นๆ ว่า “เกณฑ์อาคารเขียว” ได้ช่วย<br />

กระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ ขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริม<br />

ความยั่งยืนในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการออกแบบ<br />

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) ที่ได้รับความ<br />

สนใจมากขึ้นเรื่อยๆ [6] ดังมีผู้ประกอบการมุ่งมั่น<br />

พัฒนานวัตกรรมวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ<br />

สิ่งแวดล้อมเพื่อใช้กับอาคารเขียวมากขึ้น<br />

5. สถาปัตยกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี<br />

เมื่อพิจารณาพัฒนาการของสถาปัตยกรรมยั่งยืน<br />

จากปัจจัยแวดล้อมทั้งของไทยและต่างประเทศ จะ<br />

พบว่าความเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกเป็นไปอย่าง<br />

ช้าๆ ในช่วง 5 ปีแรกหลังประกาศใช้เกณฑ์อาคาร<br />

94 95


ภาพที่ 6 อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ TREES-NC ในระดับ<br />

PLATINUM<br />

เขียว มักมีโครงการที่เข้ารับการประเมินน้อย<br />

และหลังจากนั้นจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว<br />

สำหรับประเทศที่เป็นผู้นำในการจัดทำเกณฑ์<br />

เช่น สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ต่างก็ได้<br />

พัฒนาเกณฑ์ใหม่เพื่อประเมินโครงการให้มีความ<br />

เหมาะสมเฉพาะเจาะจงกับลักษณะโครงการมาก<br />

ขึ้น สำหรับประเทศไทย สถาบันอาคารเขียวไทย<br />

ได้เล็งเห็นว่าทิศทางสากลในการพัฒนาสถาปัตย-<br />

กรรมยั่งยืนในอนาคตจะให้ความสำคัญแก่สุขภาพ<br />

คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being)<br />

ของผู้ใช้อาคารมากขึ้น เช่น การออกแบบเพื่อ<br />

ทุกคน การคำนึงถึงสังคมผู้สูงอายุ จึงเป็นเป้าหมาย<br />

ที่สถาปัตยกรรมของไทยควรจะได้รับการพัฒนา<br />

ต่อไป เพื่อความยั่งยืนอย่างสมดุลทั้งด้านสภาพ<br />

แวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ดังที่ตั้งหวังไว้<br />

5 th Edition<br />

C<br />

M<br />

ภาพที่ 7 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ Daikin ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ TREES-<br />

NC ในระดับ PLATINUM<br />

อ้างอิง<br />

[1] ผุสดี ทิพทัส, ชัยบูรณ์ ศิริธนะวัฒน์, และ วิมลรัตน์ อิสระ<br />

ธรรมนูญ, สถาปัตยกรรมหลัง พ.ศ. 2540: วิกฤตการณ์และ<br />

ทางเลือกของสถาปนิกไทย. 2553, กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิก<br />

สยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์.<br />

[2] World Business Council for Sustainable Development,<br />

Energy Efficiency in Buildings: Business Realities and Opportunities.<br />

2008.<br />

[3] จักรสิน น้อยไร่ภูมิ, เขียวขบถ: หลากวิถีสถาปัตยกรรมสีเขียว.<br />

2557, กรุงเทพฯ: คอมม่อนบุ๊คส์.<br />

[4] วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของ<br />

งานสถาปัตยกรรม: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต. 2536, กรุงเทพฯ:<br />

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์.<br />

[5] ธนิต จินดาวณิค, สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี. 2540,<br />

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.<br />

[6] ณัชวิชญ์ ติกุล, การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจในงาน<br />

สถาปัตยกรรม. 2553, กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.<br />

ที่มาภาพ<br />

ภาพที่ 2 http://www.rajavithi.go.th/rj/?page_id=427<br />

ภาพที่ 4 http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/30829<br />

ภาพที่ 6 http://www.cdtc.ac.th/cdtc/index.php/site/contentgeneral/1<br />

ภาพที่ 7 http://www.daikinthai.com/corporate-information/<br />

green-building<br />

96<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K


<strong>ASA</strong> Regional: Lanna<br />

ล้านนา<br />

สถาปนิกรุ่นใหม่แห่งภูมิภาค:<br />

สาริน นิลสนธิ<br />

Emerging Architect<br />

of the North:<br />

Sarin Nilsonthi<br />

Text: อรุณ ภูริทัต / Aroon Puritat<br />

Translation: นิศาชล บุญช่วยคุ้ม / Nisachon Boonchuaykum<br />

Photo: Courtesy of architect<br />

ช่วง พ.ศ. 2523-2533 เป็นช่วงเวลาที่กระแส<br />

สถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัยรุ่งเรืองเป็นอย่าง<br />

มากที่เชียงใหม่ ไปพร้อมๆ กับกระแสค้นหา<br />

“ความเป็นไทย” ในด้านต่างๆ ที่ถูกปลุกขึ้นมาต่อสู้<br />

กระแสโลกาภิวัตน์ ด้วยความเป็นเมืองศูนย์กลาง<br />

ด้านการท่องเที่ยว ทำให้งานออกแบบบ้านพัก<br />

และโรงแรมในช่วงเวลานั้นนำเอารูปแบบและองค์<br />

ประกอบสถาปัตยกรรมจากอาคารโบราณสถาน<br />

เรือนพื้นถิ่นและงานสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล<br />

มาปรับใช้กันอย่างกว้างขวาง รวมไปถึงการออก<br />

เทศบัญญัติและกฎหมายควบคุมอาคารฉบับต่างๆ<br />

ที่กำหนดให้รูปแบบสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า<br />

ต้องมีลักษณะทางสถาปัตยกรรม แบบล้านนา ยิ่ง<br />

ทำให้รูปแบบสถาปัตยกรรมในแนวทางนี้แพร่หลาย<br />

มากยิ่งขึ้นไปอีก<br />

ในขณะที ่อีกฟากหนึ่ง รูปแบบงานสถาปัตยกรรม<br />

สมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและมีความ<br />

เป็นพหุนิยมในเชียงใหม่ ก็ค่อยๆ เติบโตมากขึ้น<br />

ตามลำดับ ไปพร้อมๆ กับจำนวนสถาปนิกรุ่นใหม่<br />

ที่ถูกผลิตออกมาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ สาริน<br />

นิลสนธิ (สถาปนิก/ผู้ก่อตั้งบริษัท D KWA DE-<br />

SIGN STUDIO) เป็นหนึ่งในสถาปนิกรุ่นใหม่ซึ่ง<br />

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล<br />

ล้านนา โดยเริ่มต้นวิชาชีพสถาปนิกในช่วงต้น<br />

พ.ศ. 2543 และเมื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่าน<br />

Between 1980 and 1990, contemporary Lanna<br />

architecture flourished in Chiang Mai. So, too,<br />

did many branches of Thai tradition enlisted<br />

to fight the effects of globalization. A city<br />

with a thriving tourism industry, Chiang Mai<br />

at that time was full of dwellings and hotels<br />

boasting design motifs, patterns and elements<br />

inspired by historic or vernacular buildings<br />

and colonial-style architecture. Local decrees<br />

and building control laws, which dictated that<br />

buildings in the old town area should be in a<br />

Lanna-style, also made this type of architecture<br />

more prevalent.<br />

On the other hand, however, a new generation<br />

of architects who graduated from different<br />

educational institutions have given rise to a<br />

diversity of modern architectural styles and<br />

creations. Sarin Nilsonthi is one of these young<br />

architects. A graduate from Rajamangala<br />

University of Technology Lanna, he began his<br />

career in early 2000. After gaining over ten<br />

years’ experience, he then decided to start his<br />

own architecture firm, D KWA DESIGN STUDIO,<br />

in 2012. Today, Sarin’s works usually combine<br />

geometric forms and vernacular architectural<br />

elements. Gable roofs have been used in many<br />

of his projects, including his own dwelling, Ban<br />

Dee Kwa in 2012, which has a concrete roof;<br />

AMP 95 House from 2015, which uses metal<br />

sheeting instead of ceramic roof tiles; and his<br />

98 99


PSA House (2016)<br />

Chiang Mai<br />

การทำงานจริงมากว่า 10 ปี จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง<br />

สำนักงานสถาปนิก D KWA DESIGN STUDIO ใน<br />

พ.ศ. 2555 งานออกแบบสถาปัตยกรรมของสาริน<br />

นั้นผนวกเอารูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ เข้ากับ<br />

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแบบพื้นถิ่น จะ<br />

เห็นได้จากการนำเอารูปทรงหลังคาจั่วมาใช้ใน<br />

อาคารบ้านพักอาศัยหลายหลังที่เขาออกแบบ ไม่<br />

ว่าจะเป็น “บ้านดีกว่า” บ้านพักอาศัยหลังแรกของ<br />

ตัวเองใน พ.ศ. 2555 ที่เป็นหลังคาคอนกรีต หรือ<br />

บ้าน AMP 95 ของเพื่อนวิศวกร ใน พ.ศ. 2558 ซึ่ง<br />

เลือกใช้วัสดุสมัยใหม่อย่างหลังคาเหล็ก แทนการ<br />

ใช้วัสดุโบราณอย่างกระเบื้องดินเผาหรือไม้ ผลงาน<br />

ล่าสุดอย่างบ้าน PSA ซึ่งเป็นบ้านหลังที่สองของ<br />

สาริน ได้เริ่มคลี่คลายงานออกแบบ ไปสู่รูปทรง<br />

เรขาคณิตมากขึ้น แต่ยังคงมีการจัดที่ว่างของชาน<br />

และนำเอาพื้นที่สีเขียวเข้ามาสอดแทรกระหว่าง<br />

พื้นที่อาคาร ไปพร้อมๆ กับการใช้องค์ประกอบ<br />

อย่างผนังไม้ที่จัดวางคล้ายกับผนังของเรือนพื้นถิ่น<br />

second house and latest project, PSA House.<br />

The geometric forms of his building designs<br />

are usually complimented by green areas as<br />

well as wooden walls sporting vernacular<br />

patterns. Nowadays, there are more freelance<br />

architects and small architect companies in<br />

Chiang Mai and that has led to more diversity<br />

in architectural design. D KWA DESIGN STU-<br />

DIO is just one of a group of new generation<br />

architects working tenaciously and consistently.<br />

It is not easy for a small firm to do this<br />

100<br />

101


PSA House (2016)<br />

Chiang Mai<br />

DKWA House (2012)<br />

Chiang Mai<br />

ปัจจุบันในเชียงใหม่ มีสถาปนิกอิสระและสำนัก<br />

สถาปนิกขนาดเล็กเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง<br />

ก็ทำให้งานออกแบบสถาปัตยกรรมในเชียงใหม่มี<br />

ความหลากหลายมากขึ้น สำนักงานสถาปนิกอย่าง<br />

D KWA DESIGN STUDIO นับเป็นหนึ่งในกลุ่ม<br />

สถาปนิกรุ่นใหม่ที่ค่อยๆ พัฒนางานออกแบบของ<br />

ตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง แต่การที่สตูดิโอออกแบบ<br />

ขนาดเล็กจะสามารถยืนหยัดทำงานอย่างต่อเนื ่อง<br />

ได้มากว่า 10 ปีขึ้นไปนั้น มีจำนวนไม่มากนัก การ<br />

ล้มหายตายจากไปของสำนักงานสถาปนิกเล็กๆ<br />

เหล่านี้ก็เกิดขึ้นตลอดเวลาไปพร้อมๆ กับการเกิด<br />

ขึ้นมาของสถาปนิกรุ่นใหม่ที่ถูกผลิตเข้ามาทดแทน<br />

เป็นวงจรหมุนเวียนต่อเนื่องไปเรื่อยๆ แต่ปัญหา<br />

ที่ยังแก้ไขไม่ได้ก็คือจะทำอย่างไรให้สำนักงาน<br />

ออกแบบขนาดเล็กเหล่านี้ มีโอกาสเติบโตได้อย่าง<br />

ยั่งยืนและมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่<br />

เกิดการ disruption อย่างหนักหน่วงของเทคโนโลยี<br />

ในแวดวงวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมและใน<br />

แวดวงการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม อีกทั้งปัญหา<br />

ใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ<br />

ยังต้องเผชิญไปอีกหลายปีอย่างเรื่องฝุ่น pm 2.5<br />

จะส่งผลกระทบโดยตรงต่องานออกแบบงาน<br />

สถาปัตยกรรมและเมืองอย่างแน่นอน ซึ่งภูมิปัญญา<br />

แบบงานสถาปัตยกรรมในอดีตที่มีลักษณะเปิดโล่ง<br />

ให้อากาศไหลเวียน คงไม่สามารถตอบสนองต่อ<br />

ปัญหาเรื่องฝุ่นขนาดเล็กนี้ได้อีกต่อไป ยังไม่นับ<br />

รวมไปถึงเรื่องภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวที่รอ<br />

เวลาประทุตัวขึ้นมาอย่างเงียบๆ อีกด้วย<br />

for over 10 years, as they have done. These<br />

companies tend to disappear just as rapidly<br />

as new ones appear. The problem at the heart<br />

of this continuous cycle is how to build opportunities<br />

for these small companies to grow<br />

sustainably and stably, especially at a time of<br />

technological disruption for both architects<br />

and educational institutions.<br />

102<br />

AMP 95 House (2015)<br />

Chiang Mai<br />

103


<strong>ASA</strong> Regional: Taksin<br />

ทักษิณ<br />

เมื่อสถาปนิกมาสร้างบ้านขาย<br />

When Architects Enter the<br />

Housing Estate Business<br />

Text: กิตติ เชาวนะ / Kitti Chaowana<br />

Translation: นิศาชล บุญช่วยคุ้ม / Nisachon Boonchuaykum<br />

Photo: ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง / Songpan Janthong<br />

“เมื่อสถาปนิกมาสร้างบ้านขาย” คำโปรยเชิงตั้ง<br />

คำถามเป็นไวรัลที่ถูกโพสต์และแชร์ในเฟซบุ๊ก สื่อ<br />

โซเชียลอื่นๆ แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทั้งใน<br />

หมู่คนทั่วไป คนที่ชอบแบบบ้านสวยๆ เหมือนใน<br />

นิตยสาร หรือในหมู่สถาปนิก นักออกแบบ นิสิต<br />

นักศึกษา ที่ดูจะสนใจประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาเพื่อ<br />

แลกเปลี่ยน พูดคุย และตั้งคำถามต่อ<br />

“การใช้สถาปนิกมาออกแบบบ้านซักหลังหนึ่งนั้น<br />

ดูอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ มีต้นทุนที่สูงและมีการ<br />

จัดการที่ยุ่งยากวุ่นวาย เราจึงพบว่าส่วนใหญ่มีแต่<br />

บ้านเศรษฐีเท่านั้นที่จะจ้างสถาปนิกออกแบบ คน<br />

ทั่วไปมักจะนิยมซื้อบ้านจัดสรรมากกว่า เพราะ<br />

สะดวก สำเร็จรูปและสามารถกำหนดงบประมาณ<br />

ได้แน่นอน ในขณะที่บ้านจัดสรรทั่วไปมักจะมี<br />

รูปแบบตายตัว เพราะต้องเน้นจับตลาดใหญ่ แทบ<br />

ไม่มีการพัฒนารูปแบบ จนกลายเป็นขาดความคิด<br />

สร้างสรรค์ในการอยู่อาศัยไปเลย”<br />

บทสนทนาที่ วิพิชญ์ ดุลยพัชร์ (Vipich Dulyapach)<br />

ผู้บริหารโครงการและสถาปนิก ผู้อยู่เบื้องหลัง<br />

ปรากฏการณ์นี ้ได้เกริ่นนำก่อนที่จะพูดคุยราย<br />

ละเอียดมุมมองหลากหลายและท้าทายความคิด<br />

หลังจากที่ได้เข้าชมพื้นที่โครงการ “คอมมูนนิพัทธ์<br />

สงเคราะห์ (Commune Nipatsongkhro)” โครงการ<br />

อสังหาริมทรัพย์จำนวน 6 ยูนิต ในโซนพื้นที่พัก<br />

อาศัยย่านนิพัทธ์สงเคราะห์ใกล้ตัวเมืองหาดใหญ่<br />

มีลักษณะเด่นสะดุดตา ด้วยความเรียบง่าย<br />

แต่มีรายละเอียดที่ชวนค้นหา จากการจัดวางพื้นที่<br />

อาคารที่มีการลดทอน mass อาคารสี่เหลี่ยมเรียบ<br />

ง่ายสลับกันแต่ละยูนิตทั้งในผังและการใช้บันได<br />

Recently a post with the tag line “When architects<br />

enter the housing estate business”<br />

went viral on Facebook and other social media.<br />

It quickly became a hot topic of debate<br />

and discussion among architects, designers,<br />

students and anyone who enjoys the beautiful<br />

houses we see in magazines.<br />

“To have an architect design a house seems<br />

to be a serious matter – expensive and complicated.<br />

We assume that only rich people can<br />

afford houses designed by architects, whereas<br />

the average person buys houses from housing<br />

estate projects because of their limited<br />

budgets and the cheaper prices. But a housing<br />

estate usually has a fixed design because it is<br />

a mass product. It lacks design development<br />

and creativity,” says Vipich Dulyapach, the<br />

project director and architect behind Commune<br />

Nipatsongkhro, a six-unit real estate<br />

project in a residential zone in Nipatsongkhro<br />

district near Hat Yai.<br />

The overall look of this project is outstanding:<br />

simple yet full of fascinating details. The mass<br />

of the building was cut off alternately in each<br />

unit. Staircases are used as connecting points<br />

between leveled interior spaces. There are<br />

small gardens in the front of the buildings,<br />

rear terraces and artificial grass roof decks.<br />

In an attempt to create a new typology that<br />

sits between single house and townhouse,<br />

the architect has tried to create the feel of<br />

living in a single standalone house within<br />

a built-up city context. Their prior projects<br />

include Commune Nualkaew, which consists<br />

of 14 townhouse units, and Commune Nualkaew<br />

Twinhouse, a large twin house with an<br />

open courtyard.<br />

104 105


ระเบียงนั่งเล่นหลังบ้านใน<br />

บรรยากาศสบายๆ ที่เกิดจาก<br />

การวิเคราะห์พฤติกรรมและ<br />

ความต้องการของลูกค้า<br />

The cozy back terrace<br />

caused by the analyzing<br />

of behavior and desire of<br />

customer.<br />

บันไดกลางอาคารเชื่อมโยง<br />

ห้องต่างระดับสามารถสร้าง<br />

ความต่อเนื่องของพื้นที่ใน<br />

อาคารได้ดี<br />

The central stair connecting<br />

the split level<br />

can generate the continuity<br />

of building space.<br />

เป็นจุดเชื่อมพื้นที่ภายในต่างระดับ มีการจัดสวน<br />

เล็กๆ ด้านหน้าอาคาร พื้นที่ระเบียงนั่งเล่นหลังบ้าน<br />

และการจัดพื้นที่กิจกรรมปูหญ้าเทียมบนดาดฟ้า<br />

ซึ่งผู้ออกแบบพยายามสร้างการอยู่อาศัยแบบบ้าน<br />

เดี่ยวในบริบทเมือง นับเป็น typology ใหม่ ระหว่าง<br />

บ้านเดี่ยวและห้องแถว เป็นตัวอย่างการแสวงหา<br />

คำตอบที่เหมาะสมจากการแก้ปัญหาและ<br />

สร้างสรรค์ใหม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการ<br />

พัฒนาโครงการ “คอมมูนนวลแก้ว (Commune<br />

Nualkaew)” ทาวน์เฮ้าส์ต่างระดับ 14 ยูนิต ที่มี<br />

การแบ่ง space ต่างระดับเพิ่มความสะดวกในการ<br />

ใช้งาน และโครงการ “Commune Nualkaew Twinhouse”<br />

บ้านแฝดขนาดใหญ่พร้อมคอร์ทกลางบ้าน<br />

เมื่อได้พูดคุยจุดเริ่มความคิดในการเพิ่มบทบาท<br />

ตัวเองมาพัฒนาโครงการ พบว่าเกิดจากการตั้ง<br />

คำถามมากมาย เช่น สถาปนิกมีความรู้เรื่องทิศทาง<br />

แดด-ลม-ฝน-พื้นที่ แต่การตัดสินใจส่วนใหญ่มักอยู่<br />

กับเจ้าของและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จุดยืน<br />

ของสถาปนิกในวิชาชีพคืออะไร เราเห็นการพัฒนา<br />

เมืองที่กระจายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ (urban sprawl)<br />

เพราะคนส่วนใหญ่อยากอยู่บ้านเดี่ยว จึงเริ่มฉุกคิด<br />

ว่าในเมื่อสถาปนิกมีความรู้และความเข้าใจใน<br />

การพัฒนาเมือง ทำไมเราไม่สร้างการใช้ชีวิตที่ดี<br />

สร้างคุณค่าและมูลค่าที่เหมาะสมในเมือง เชื่อว่า<br />

สถาปนิกมีศักยภาพแต่บริบทไทยทำให้ขาดโอกาส<br />

ในการแสดงฝีมือ งานนี้จึงถือเป็นการสร้างโอกาส<br />

ให้ตัวเองเพื่อทำสิ่งนั้น<br />

“ผู้ประกอบการคิดจากเล็กไปหาใหญ่ ทำหลัง<br />

ที่ขายได้ และวางเต็มผังเพื่อเพิ่มยอดขาย ใน<br />

ขณะที่สถาปนิกจะคิดทั้งผังก่อนว่าควรทำอะไร<br />

ตรงไหนในภาพรวม แล้วค่อยย่อยมุมคิดใน<br />

รายละเอียด...สถาปนิกเหมือนคนรับจ้างเล่น<br />

ไพ่ ลูกค้าคิดว่าคุณเล่นเก่งเลยฝากเล่น....ทำไม<br />

ไม่เล่นเองล่ะ?...ถ้าอยากให้มีอะไรเกิดขึ้นก็ต้อง<br />

ทำเอง”<br />

การได้พัฒนาโครงการแบบนี้ไม่เพียงแต่ได้ตอบ<br />

คำถามที่สถาปนิกสงสัยใคร่รู้ แต่เป็นการขับเคลื่อน<br />

วงจรชีวิตและการพัฒนางานสถาปัตยกรรม การ<br />

ออกแบบ ที่ผู้บริหารโครงการและสถาปนิกสามารถ<br />

ประมวลข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพื่อหาพื้นที่<br />

Before becoming a project developer Vipich<br />

had a lot of questions he wanted answered. He<br />

wondered why final decisions are usually<br />

made by project owners and developers when<br />

architects are the ones who know best when it<br />

comes to the site and the elements. He wondered<br />

also about the professional standpoint<br />

of architects today. Urban sprawl continues<br />

unabated because most people want to live<br />

in detached houses. This state of affairs made<br />

him consider why more architects, who understand<br />

and have deep knowledge about city<br />

development, don’t build living spaces in the<br />

city more. He believes architects have the<br />

potential to do this but that the Thai social<br />

context denies them the opportunity to show<br />

their full ability. This project, he decided,<br />

would be his chance to work his idea out.<br />

“Entrepreneurs start small. They build some<br />

houses to sell and then expand to fill the<br />

layout to increase sales. But architects design<br />

the entire layout to plan where to build what<br />

and then work on the details....Architects are<br />

like employed poker players. Clients think you<br />

are good at poker so they want you to play for<br />

them. Why don’t you play for yourselves?...If<br />

you want something to happen, you have to<br />

make it happen.”<br />

This kind of development doesn’t only answer<br />

the questions architects ask themselves, but<br />

also drives forward the evolution and improvement<br />

of architectural design. The project<br />

executives and architects involved analyze the<br />

requirements of clients to find the right land<br />

to develop. They then develop the design in<br />

collaboration with the construction management<br />

and sales team. And when the building<br />

is finished, they can examine the results and<br />

immediately react to improve the next project.<br />

This project is a brave act of rebellion, the result<br />

of creative ideas which involve more than<br />

just architectural work. It can serve to help<br />

architects gain information and knowledge<br />

in real estate<br />

development and make leaps forward in terms<br />

of improving their ideas. It shows us what<br />

can be achieved with housing estates when<br />

you consider the dwelling’s value, not just its<br />

106<br />

107


พัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ได้ออกแบบและ<br />

พัฒนารายละเอียดไปพร้อมกับการบริหารงาน<br />

ก่อสร้างและการขาย รวมถึงเมื่อมีการใช้อาคารจริง<br />

ก็สามารถนำผลสะท้อนย้อนกลับมาเรียนรู้พัฒนา<br />

โครงการถัดไปได้ทันที เป็นอีกหนึ่งความกล้าฉีก<br />

ขนบ ผลที่ได้จากความคิดสร้างสรรค์ที่มากกว่า<br />

คุณภาพของงานสถาปัตยกรรม คือได้ข้อมูลความรู้<br />

และการสร้างพัฒนาการงานอสังหาริมทรัพย์ รวม<br />

ถึงพัฒนาการทางความคิดอย่างก้าวกระโดด ทำให้<br />

เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากบ้านจัดสรร ที่<br />

เน้นราคากำกับในท้องตลาดทั่วไป เป็นงานที่<br />

มุ่งเน้นคุณค่าของการอยู่อาศัยเป็นสำคัญ (dwelling<br />

value) ซึ่งอาจไม่ใช่แนวทางในการพัฒนา<br />

โครงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป เป็นตัวอย่างที่<br />

น่าสนใจในการหาจุดสมดุลใหม่ระหว่าง การตัดผ้า<br />

โหล - การสั่งตัดเฉพาะตัว การพัฒนาโครงการที่<br />

เอาราคาเป็นตัวตั้ง – การใช้คุณค่าของการออกแบบ<br />

เป็นสิ่งนำ และที่สำคัญ ได้สร้างพื้นที่สนทนา ลด<br />

ช่องว่างของการสื่อสาร ระหว่างผู้คนทั่วไปกับ<br />

สถาปนิกผู้ออกแบบ หาคำตอบที่เหมาะสม<br />

ของการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นฐาน ซึ่งก็คือ<br />

“บ้านที่ผู้อยู่อาศัยมีความสุข” นั่นเอง<br />

price. This might not be a normal real estate<br />

project, but it is a very interesting example<br />

of one that strikes a new balance between<br />

mass production and made-to-order. This<br />

project can help open up a new space for<br />

communicating and narrow the gap between<br />

laymen and architects as they strive to fulfil<br />

the central aim of architecture – buildings<br />

that make their inhabitants happy.<br />

ห้องพักผ่อน ทานอาหาร ชั้นล่าง<br />

ต่อเนื่องกับระเบียงนั่งเล่นหลัง<br />

บ้าน<br />

The downstairs common<br />

room continues to the<br />

back terrace.<br />

การตกแต่งอาคารที่เรียบง่าย<br />

แต่โดดเด่น สอดคล้องกับรูป<br />

แบบวิถีชีวิตในปัจจุบัน<br />

Distinguished building<br />

with minimal concept<br />

design corresponds with<br />

lifestyle nowadays.<br />

ห้องนอนชั้นบนติดกับโถง<br />

บันไดมองทะลุกระจกต่อเนื่อง<br />

ไปถึงดาดฟ้าอาคาร<br />

108<br />

The roof deck can be<br />

seen from the upstairs<br />

bedroom.<br />

109


<strong>ASA</strong> Regional: Esan<br />

อีสาน<br />

เล่าเรื่องจากเมืองเล็ก...<br />

สถาปนิกทำอะไร?<br />

Tales from small towns…<br />

what do architects do?<br />

Text: เพชรลัดดา เพชรภักดี / Pechladda Pechpakdee<br />

Translation: สุชานาฏ จารุไพบูลย์ / Suchanart Jarupaiboon<br />

Photo: Courtesy of architect<br />

อาชีพสถาปนิกในบ้านเมืองที่พัฒนาแล้วนั้นมีความ<br />

สำคัญ นอกเหนือจากการออกแบบแก่ลูกค้าที่เป็น<br />

ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชนแล้ว สถาปนิกยังมี<br />

บทบาทในการให้ความเห็นในการพัฒนากายภาพ<br />

ของเมือง รูปแบบสถาปัตยกรรม ให้แก่ภาครัฐอีก<br />

ด้วย เช่น ในประเทศสิงคโปร์ รัฐบาลสิงคโปร์ได้<br />

เลือกใช้บริการของ โมเช่ ซาฟดี (Moshe Safdie)<br />

ที่มีบริษัทหลักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย<br />

เป็นผู้ออกแบบโครงการมารีน่า เบย์ แซนด์ และ<br />

โครงการ Jewel ที่สนามบินชางงี ซึ่งมีรูปแบบที่<br />

โดดเด่นเป็นหน้าตา ความภาคภูมิใจของเมือง<br />

ในประเทศไทย สถาปนิกมีบทบาทและความ<br />

สำคัญในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครและ<br />

เมืองหลัก เมืองท่องเที่ยวในภูมิภาคอย่าง ภูเก็ต<br />

เชียงใหม่ พัทยา ผู้อ่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าแล้ว<br />

สถาปนิกที่ทำงานในจังหวัดเล็กๆ มีจำนวนเท่าไร<br />

เขาเหล่านั้น ทำอย่างไรที่จะยืนหยัดพิสูจน์ตนเอง<br />

ในวิชาชีพในพื้นที่ ที่ไม่น่าจะมีคนเข้าใจถึงบทบาท<br />

สถาปนิกมากนัก?<br />

ผู้เขียน (ปัจจุบันสอนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม<br />

และอยู่ในแวดวงวิชาการของพื้นที่ภาคตะวันออก<br />

เฉียงเหนือ) ได้สัมผัสประสบการณ์การทำงาน<br />

จากลูกศิษย์และเพื่อน พี่น้อง ในภูมิภาค พบว่า<br />

หากเปรียบเทียบในระยะยี่สิบปีที่ผ่านมา การ<br />

ประกอบอาชีพสถาปนิกในต่างจังหวัดยังมีจำนวน<br />

น้อย แต่ในระยะหลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดย<br />

สถาปนิกส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาในต่างจังหวัด<br />

หากไม่เข้ากรุงเทพฯ หรือไปเมืองหลักในภูมิภาค<br />

หรือไม่ก็เข้ารับราชการแล้วทำงานในจังหวัดขนาด<br />

เล็ก อาทิ หน่วยงานเทศบาล องค์การบริหาร<br />

ส่วนจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ใน<br />

ระยะหลังผู้เขียนเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นจากรูปแบบ<br />

สถาปัตยกรรมจากภาคธุรกิจเอกชนในต่างจังหวัด<br />

ในเมืองต่างๆ อวดโฉมอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์<br />

และมีการออกแบบพื้นที ่ที่ลงตัว คุ้มค่า ต่างจาก<br />

อาคารทั่วไปในอดีต<br />

บทความนี้เรียบเรียงจากศิษย์เก่าท่านหนึ่ง ที่ได้มา<br />

เล่า แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในภาค<br />

อีสานให้รุ่นน้องที่คณะฟัง คุณวัชระ วรวิวัฒนวงศ์<br />

In developed societies, the role of architects<br />

is vital. In addition to designing structures for<br />

individual clients and businesses, architects<br />

are involved in urban planning and architectural<br />

design for the public sector. For instance,<br />

the Singaporean government selected Moshe<br />

Safdie, whose architectural practice is based<br />

in the United States, to design the Marina<br />

Bay Sands complex and Jewel Changi Airport,<br />

Singapore’s most iconic structures and pride.<br />

In Thailand, the role and importance of architects<br />

is largely confined to major cities<br />

such as Bangkok and tourist locations like<br />

Phuket, Chiang Mai and Pattaya. Have you ever<br />

wondered how many architects there are in<br />

smaller towns? What do they have to do to<br />

prove the value of their profession in these<br />

towns, where the role of architects is likely<br />

to be underappreciated?<br />

Based on the work experience shared with<br />

me by my students and colleagues (currently<br />

I’m a lecturer at Mahasarakham University) I<br />

have found that over the past 20 years, the<br />

number of architects working in small towns<br />

was quite low. However, the number has<br />

increased recently. Most architects graduating<br />

from small-town schools either move<br />

to Bangkok or regional centers or enter civil<br />

service in the town, such as municipalities,<br />

provincial administration organizations and<br />

the Department of Public Works and Town &<br />

Country Planning. In recent years, I’ve seen<br />

signs of improvements, with more creative<br />

and brilliant architectural styles of businesses<br />

in various towns, many of which show clever<br />

design of utility space, completely different<br />

from most older buildings.<br />

The following story was told by an alumni<br />

who shared his experience working in the<br />

Northeast of Thailand. Mr. Watchara Worawiwattanawong<br />

(Boy) - an architect in his early<br />

30s from Kalasin province who graduated from<br />

the Faculty of Architecture, Urban Designs and<br />

Creative Art, Mahasarakham University. After<br />

graduation, he was determined to work in his<br />

hometown. However, without any experience<br />

to begin with, he decided to start his career as<br />

an architect in a major construction material<br />

company based in Roi Et which has several<br />

110<br />

111


(หรือ บอย) สถาปนิกหนุ่มในวัยสามสิบต้นๆ มี<br />

ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ จบการศึกษาระดับ<br />

ปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง<br />

นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจบ<br />

การศึกษา บอยมุ่งมั่นจะประกอบอาชีพสถาปนิก<br />

ในบ้านเกิด แต่ด้วยที่ยังไม่มีประสบการณ์ บอย<br />

จึงเลือกทำงานเป็นสถาปนิกในบริษัทขายวัสดุ<br />

ก่อสร้างเจ้าใหญ่ที่มีฐานธุรกิจอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด<br />

แล้วขยายสาขาไปทั่วประเทศ ต่อมาจึงเข้าทำงาน<br />

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูก<br />

สร้างให้ชาวต่างชาติในพัทยา เขาทำงานในตำแหน่ง<br />

สถาปนิกสักระยะหนึ่งเพื่อสั่งสมประสบการณ์<br />

โดยเรียนรู้จากงานทุกอย่างในบริษัท ตั้งแต่เข้าใจ<br />

คุณสมบัติวัสดุ งานออกแบบ ติดต่อลูกค้า ถอด<br />

ราคา ขออนุญาตก่อสร้าง เมื่อถึงเวลาที่บอยรู้สึก<br />

อิ่มตัวและเรียนรู้เข้าใจงานแล้ว เขาอยากกลับบ้าน<br />

เพื่อสร้างครอบครัวและดูแลคุณพ่อคุณแม่ อีกทั้ง<br />

กิจการค้าขายของบ้านที่ภูมิลำเนา การกลับมาเปิด<br />

บริษัทรับออกแบบอย่างเดียวในจังหวัดเล็กๆ อย่าง<br />

จังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมาก เพราะ<br />

นั่นหมายถึงบอยต้องรับความเสี่ยงในการบริหาร<br />

จัดการเองทั้งหมด หลายคนสงสัยว่าการกลับบ้าน<br />

ของเขาเพื่อทำตามฝันนั้นจะรอดหรือไม่ เนื่องจาก<br />

เส้นทางสถาปนิกในจังหวัดเล็กๆ นั้น ส่วนใหญ่มัก<br />

รับราชการเป็นงานประจำ และรับออกแบบอาคาร<br />

เป็นงานรองจะดูมั่นคงกว่า แต่จากประสบการณ์<br />

การติดต่อกับลูกค้า บอยเห็นโอกาสว่าทุกคนมี<br />

ความฝันอยากมีบ้านที่ดี เพียงแต่รอโอกาสและ<br />

ความพร้อม<br />

บอยกลับกาฬสินธุ์ด้วยความมุ่งมั่นว่าจะทำบริษัท<br />

รับออกแบบเพื่อสร้างงานสถาปัตยกรรมที่ดีให้<br />

คนรู้จัก แต่สิ่งที่ท้าทายเขาอย่างมาก คือใครจะเป็น<br />

ลูกค้า? ลูกค้าอยู่ที่ไหน? เขาเริ่มกิจการด้วยความ<br />

หวังระคนสงสัย บอยเริ่มจากการเปิดบ้าน ปรับปรุง<br />

ให้มีความเป็นออฟฟิศและติดป้าย ‘รับออกแบบ<br />

อาคารโดยสถาปนิก’ ชื่อ ‘โฮมเมดดีไซน์’ ลูกค้า<br />

รายแรกคือเพื่อนของแม่บอยที่ทำธุรกิจค้าขายใน<br />

จังหวัด หลังจากผลงานเสร็จสิ้นบอยก็มีงานเข้า<br />

มาเรื่อยๆ จากปากต่อปาก ทั้งรับออกแบบและ<br />

ควบคุมงาน สักพักหนึ่งลูกค้าอยากให้บอยรับเหมา<br />

ก่อสร้างแบบ turnkey ด้วย เขาได้ศึกษางานสักพัก<br />

และปรึกษากับทางบ้านประกอบกับประสบการณ์<br />

branches across the country. Subsequently, he<br />

moved to a real estate company selling land<br />

with buildings to foreigners living in Pattaya.<br />

He worked as an architect to gain experience<br />

there, learning from all operations – from<br />

construction material quality, designing, engagement<br />

with customers, price quotation, to<br />

obtaining construction permits. When he felt<br />

he had learned all aspects of its operations,<br />

he decided to come home to take care of his<br />

parents and their business in his hometown.<br />

So he returned to the province and opened a<br />

small design company. In a town like Kalasin,<br />

the chance of success for a company engaged<br />

solely in architectural design isn’t very<br />

high. That means Boy had to take up all the<br />

challenges, managing everything on his own.<br />

Many doubted if his bid to fulfil his dreams at<br />

his hometown would ever be successful, as<br />

architects based in small towns often work<br />

full-time in government agencies and may<br />

engage in architectural design as a side job.<br />

However, from his experience dealing directly<br />

with customers, he learned that: everyone<br />

dreams to have a home and will get one as<br />

soon as they are financially secured and have<br />

an opportunity to acquire one.<br />

He returned to Kalasin determined to start a<br />

company that would deliver great buildings to<br />

his acquaintances. But the main challenge is,<br />

who would be his clients, and where would he<br />

find them? He started his business with a mixture<br />

of hope and doubt. He remodeled part of<br />

his home to a home office and hang up a sign<br />

that says, “Home Design Service by Architect,”<br />

naming his company “Homemade Design.” His<br />

first client was a friend of his mother who<br />

has retail business in the town. After the first<br />

job was completed, he received many more<br />

from word-of-mouth. He created designs<br />

himself as well as supervised construction.<br />

After a while, there was a growing demand<br />

for turnkey construction. After studying the<br />

possibilities and consulting with his family,<br />

and with his experience having previously<br />

worked for the major construction material<br />

company, he decided to take on construction<br />

contracts. Boy eventually felt he was headed<br />

toward the right direction. His responsibilities<br />

started from designing to price quotation and<br />

purchase of materials. He is able to propose<br />

a price that home owners find acceptable<br />

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 4 ห้องนอน<br />

จ.กาฬสินธุ์ (ปีที่สร้างเสร็จ:<br />

พ.ศ. 2562)<br />

Two-story House with<br />

four bedrooms (2019)<br />

Kalasin<br />

บ้านเดี่ยว 1 ชั้น 4 ห้องนอน<br />

จ.กาฬสินธุ์ (ปีที่สร้างเสร็จ:<br />

พ.ศ. 2560)<br />

One-story House with<br />

four bedrooms (2017)<br />

Kalasin<br />

112 113


ที่มีในฐานะเคยเป็นสถาปนิกร้านขายวัสดุก่อสร้าง<br />

เจ้าใหญ่ของประเทศ เขาจึงตัดสินใจรับงานรับเหมา<br />

ด้วย ผลปรากฏว่า บอยรู้สึกว่ามาถูกทาง เขาเห็น<br />

งานตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ถอดราคา ซื้อวัสดุ<br />

เขาสามารถทำราคาที่เจ้าของบ้านพอใจและตัวเขา<br />

เองก็มีกำไร แต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้น คือเขาเข้าไป<br />

นั่งในใจลูกค้า ในการรับหน้าที่สร้างบ้าน สร้าง<br />

อาคารให้ตรงตามความฝัน โดยลูกค้าไม่ต้องกังวล<br />

กับขั้นตอนการก่อสร้างจริง สำหรับลูกค้าทั่วไปแล้ว<br />

ขั้นตอนนี้ที่เป็นภาระยิ่งใหญ่มากทั้งการติดต่อกับ<br />

ผู้รับเหมา การควบคุมราคา และมาตรฐานของงาน<br />

บอยมาถูกทางจริงๆ เขาหยิบโอกาสจากช่องว่าง<br />

ที่ลูกค้าช่วยชี้ทาง และพัฒนาต่อจนทำให้งานของ<br />

บอยมีเข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้าง<br />

มีกำลังซื้อและเห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรมที่<br />

รังสรรค์โดยสถาปนิก เช่นชาวต่างประเทศที่มี<br />

ภรรยาเป็นคนไทย นักธุรกิจในท้องถิ่น แม่ค้า<br />

พ่อค้า ข้าราชการ เป็นต้น ในช่วงหลังกิจการของ<br />

บอยดีขึ้นเป็นลำดับจึงรับสถาปนิกผู้ช่วย<br />

บอยย้ำว่า เข้าใจท้องถิ่น เข้าใจลูกค้า และพัฒนา<br />

ตัวเองเสมอ เป็นเรื่องสำคัญ ลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อย<br />

and earn a profit. What’s more, he takes a<br />

client’s needs into consideration when building<br />

them a home of their dreams. His clients<br />

don’t need to worry about construction at<br />

all. For ordinary customers, this is a burdensome<br />

step, what with them having to contact<br />

a contractor and control the cost and quality<br />

of construction. He really did make the right<br />

call. He seized opportunities given to him by<br />

his clients and expanded his services from<br />

there. As a result, he keeps receiving contracts<br />

from customers with purchase power who appreciate<br />

architectural value, such as foreigners<br />

married to Thais, local businesspeople,<br />

merchants, and government employees. As<br />

his business continued to grow, he hired an<br />

architect’s assistant.<br />

Boy emphasized how important it is to understand<br />

one’s locality and customer base<br />

and never stop improving oneself. Customers<br />

keep rolling in, impressed with his personality,<br />

works created, and the services at Homemade<br />

โครงการบ้านไม้ 3 ห้องนอน<br />

จ.กาฬสินธุ์ (ปีที่ออกแบบ:<br />

พ.ศ. 2561)<br />

Timber House with three<br />

bedrooms (2018) Kalasin<br />

โครงการอาคารสหกรณ์ออม<br />

ทรัพย์ สถานประกอบการ<br />

กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (ปีที่<br />

ออกแบบ: พ.ศ. 2561)<br />

Kalasin Saving Cooperative<br />

Office (2018) Kalasin<br />

โครงการออกแบบปรับปรุง<br />

บ้านเก่า 2 ชั้น จ.กาฬสินธุ์<br />

(ปีที่ออกแบบ: พ.ศ. 2561)<br />

Renovation of Two-story<br />

House (2018) Kalasin<br />

โครงการร้านกาแฟ จ.กาฬสินธุ์<br />

(ปีที่ออกแบบ: พ.ศ. 2561))<br />

Coffee shop design<br />

(2018) Kalasin<br />

เนื่องจากประทับใจในอัธยาศัย ผลงาน และบริการ<br />

ของโฮมเมดดีไซน์ เขายังคงแสวงหาโอกาสจาก<br />

ช่องทางในท้องถิ่น โดยออกแบบก่อสร้างบ้านหลัง<br />

ที่สองแบบสำเร็จรูป ที ่สร้างจากเหล็กแล้วยกไป<br />

ประกอบติดตั้งในพื้นที่อย่างรวดเร็ว สำหรับลูกค้า<br />

ที่ต้องการมีบ้านหลังที่สองที่หัวไร่ปลายนา ซึ่งโดย<br />

มากเป็นผู้มีกำลังซื้อและมักต้องการบ้านอีกหลังไว้<br />

ทำการเกษตร เพื่อพักผ่อนในต่างจังหวัด บอยยัง<br />

เห็นช่องทางที่ท้าทายอีก เขาอยากเข้าไปสร้างสรรค์<br />

ผลงานอาคารดีๆ แก่ชาวบ้านทั่วไปที่มีฝัน อยาก<br />

สร้างบ้าน แต่มีปัจจัยที ่จำกัดทำให้มีทางเลือก<br />

ไม่มากนัก รูปแบบบ้านที่เห็นจึงเหมือนๆ กัน ทั้ง<br />

สุนทรียภาพและภาวะความน่าสบาย (comfort<br />

zone) ของอาคาร และหลายอาคารขาดเอกลักษณ์<br />

ของความเป็นพื้นถิ่นและการออกแบบที่เหมาะสม<br />

กับพื้นที่เขตร้อน<br />

สำหรับบอย ความจำกัดเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงการ<br />

กำจัดความฝันของการมีบ้าน ถ้าอาคารทั้งหลาย<br />

ทั้งในเมืองและในชนบทได้รับการออกแบบที่ดี น่า<br />

จะช่วยให้ทั้งผู้อยู่อาศัย ใช้สอยอาคารมีความสุข<br />

และสภาพแวดล้อมทั้งเมืองและชนบทโดยรวม<br />

น่าจะมีสุนทรียภาพและความเป็นชุมชนที่น่าอยู่<br />

อาศัยเช่นกัน เขามีแบบบ้านที่ออกแบบไว้พร้อม<br />

ถอดแบบก่อสร้าง วัสดุ ประเมินราคาไว้เรียบร้อย<br />

อยู่จำนวนหนึ่ง และหวังว่าแบบที่เขาและผู้ช่วยได้<br />

ออกแบบไว้รอ จะมีเจ้าของบ้านเห็นคุณค่าบ้าน<br />

อาคารที่ออกแบบตามหลักวิชาการสถาปัตยกรรม<br />

นำไปสร้างตามฝัน<br />

บอยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ ปัจจุบัน<br />

เราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นจากหลายๆ อาคาร<br />

ในต่างจังหวัดที่รังสรรค์โดยสถาปนิกในพื้นที่ เขา<br />

เหล่านั้นยืนหยัดท้าทายในการสื่อแสดงถึงบทบาท<br />

ของสถาปนิกเช่นเดียวกับสถาปนิกในเมืองใหญ่<br />

หลายคนอาจมีฝันต้องการทำงานในเมืองใหญ่<br />

ในบริษัทที่ตนใฝ่ฝันเพื่อสร้างประสบการณ์และ<br />

โอกาส สำหรับบอยแล้ว เขามีความฝันในการกลับ<br />

มาทำงานที่ตัวเองรักและประกาศความเชื่อมั่นใน<br />

วิชาชีพ ณ ภูมิลำเนาบ้านเกิด และบอยก็ได้พิสูจน์<br />

ให้เห็นว่า เส้นทางที่เขาเลือกก็เป็นหนึ่งในเส้นทาง<br />

ที่ใช่ และอาคารที่ออกแบบก็เป็นไปตามหลักการ<br />

ทางสถาปัตยกรรมที่ได้ร่ำเรียนมา<br />

Design. He continues to seek opportunities<br />

available in his town by designing prefab<br />

metal houses that are easily assembled for<br />

customers looking to have a second house in<br />

a corner of their farm. Most of these clients<br />

are comfortably off and want a second home<br />

to do farming or as a holiday home in a different<br />

town. He also sees more challenging<br />

opportunities ahead. He wants to create<br />

good buildings for anyone who dreams to<br />

have a home but whose choices are limited<br />

due to lack of financial means. As a result,<br />

most houses available often are very similar<br />

in terms of aesthetics and comfort. Many<br />

of them are devoid of local identity and the<br />

design is not suitable for tropical climate.<br />

For him, these constraints do not necessarily<br />

rid people of their dreams to have a home. If<br />

all buildings, in cities and towns alike, are well<br />

designed, residents will be able to live in and<br />

make use of them happily. The city or town’s<br />

landscape will be much more pleasant and<br />

the community much more livable. He has a<br />

number of house designs that can be readily<br />

translated into real homes, complete with the<br />

estimated price of materials. He hopes that<br />

these designs by him and his assistant will<br />

one day become real homes for people who<br />

appreciate them for being designed according<br />

to the science of architecture.<br />

Boy’s story is one of the success. These days<br />

we see improvements in many buildings in<br />

small towns designed by local architects.<br />

These people are determined to prove the<br />

importance of the role of architects, in the<br />

same way as architects in major cities do.<br />

Some may dream of working in big cities, in a<br />

company of their dreams, to gain experience<br />

and opportunities. For Boy, he dreams to do<br />

what he loves and remains committed to<br />

his profession in his hometown. And he has<br />

proved that the path he has chosen is the<br />

right one, that the buildings he has designed<br />

are done so in accordance with the principles<br />

of architectural design.<br />

114<br />

115


Studio Visit<br />

Hypothesis<br />

Text: ยินดี พุฒศิรยากร / Yindee Phuttasirayakorn<br />

Photo: เรืองศักดิ์ บุณยยาตรา / Ruangsak Boonyayatra<br />

http://www.hypothesis.co.th<br />

ปีที่ก่อตั้ง: พ.ศ. 2552<br />

ผู้ก่อตั้ง: เจษฎา เตลัมพุสุทธิ์ และ<br />

มนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา<br />

จํานวนพนักงาน: 15 คน<br />

เจษฎา เตลัมพุสุทธิ์ และ<br />

มนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา<br />

Co-Founder และ<br />

Design Director<br />

“ดูเหมือนเราไม่ได้ดีไซน์อะไร แต่เรื ่องเหล่านี ้ก็ผ่านการ<br />

ดีไซน์มาแล้วจากประสบการณ์และการทํางานร่วมกับคน<br />

เก่งๆ เหมือนเราดีไซน์ figure ของคนให้ดีก่อน เรื่องดีไซน์<br />

เสื้อผ้าเรื่องเครื ่องประดับ เขาก็จะเลือกของเขาเองว่าจะ<br />

เซอร์ จะเนี้ยบ จะหรูแค่ไหนแล้วแต่คน Hypothesis ถูก<br />

ดีไซน์ตามความจริง ทําให้ออฟฟิศที ่เราอยู่นี่มันจริง เรา<br />

ไม่ได้สร้างดีไซน์ให้ออฟฟิศเราสวยมากๆ มีกระจก<br />

ติดไฟ ผนังเรียบกริบ วันนึงมันก็เปลี่ยนไปไม่สวยไม่<br />

เนี้ยบ เราก็ดีไซน์ตามที ่มันเป็นแบบนี้ตามความจริงที่มัน<br />

เป็นอยู่ ผ่านไปอีก 10 ปี มันคือสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตาม<br />

ความจริง และมันก็ปรับเปลี่ยนได้ตลอดไม่จําเป็นต้องเป็น<br />

รูปแบบเดิมที ่เราออกแบบไว้ จะเปลี่ยนตู้เปลี่ยนโต๊ะก็ทําได้”<br />

Hypothesis คือดีไซน์สตูดิโอที่เริ่มต้นจากความ<br />

คิดย้อนแย้งและการตั้งสมมติฐานใหม่ในงาน<br />

ออกแบบ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 คุณเจษฎา<br />

เตลัมพุสุทธิ์ (กอล์ฟ) และ คุณมนัสพงษ์ สงวน-<br />

วุฒิโรจนา (บิว) Co-Founder และ Design<br />

Director มาร่วมพูดคุยถึงสมมติฐานใหม่ๆ ที่<br />

กำลังทำการทดลองอยู่ และพาเยี่ยมชมสตูดิโอ<br />

Hypothesis ที่ตั้งอยู่ในโกดังเก็บอะไหล่รถยนต์<br />

เก่าชื่อ Factoria ของโครงการ Warehouse<br />

26 ที่มีทั ้งร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ อาร์ทสตูดิโอ<br />

Fabrication<br />

ความเป็นมาของ Hypothesis<br />

Hypothesis เริ่มต้นจากความต้องการสร้างสรรค์<br />

งานออกแบบบนสมมติฐานใหม่ๆ ที่มีความแตกต่าง<br />

จากการทำงานในสตูดิโอสถาปนิกแบบเดิมที่ทำอยู่<br />

ทำงานที่ตัวเองได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์<br />

ย้อนแย้งอย่างเต็มที่ ทำให้เกิดการเรียนรู้การ<br />

ทดลองใหม่ๆ ได้ผลสรุปเป็นความรู้ใหม่มากขึ้น<br />

จากสตูดิโอเล็กๆ เติบโตมาเป็นสตูดิโอขนาดกลาง<br />

มีพนักงาน 15 คนในปัจจุบัน ความต้องการหาพื้นที่<br />

สำหรับทำสตูดิโอแห่งใหม่และแชร์พื้นที่ร่วมกัน<br />

กับเพื่อนๆ เพื่อทำสิ่งที่ตัวเองรัก ก็มาลงตัวที่อาคาร<br />

โกดังเก่า ในซอยสุขุมวิท 26 ปัจจุบันเป็นโครงการ<br />

Warehouse 26 สตูดิโอของ Hypothesis ตั้ง<br />

อยู่ในพื้นที่ ชั้นบนภายในอาคารโกดังเก่าที่ถูก<br />

ออกแบบใหม่ใช้ชื่อว่า Factoria หมายถึง ความ<br />

น่าจะเป็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Hypothesis ที่นี่<br />

เป็นอีกจุดเริ่มต้นของสมมุติฐานใหม่ เป็นโปรแกรม<br />

ใหม่ที่ Hypothesis กำลังทดลองและพิสูจน์<br />

ข้อสมมติฐานของตนเอง เป็นการก้าวข้ามออกมา<br />

จากความเป็นสตูดิโอสถาปนิกหรือสตูดิโออินทีเรีย<br />

ดีไซน์แบบเดิมๆ ไม่ได้เรียกตัวเองเป็น design studio<br />

แต่เรียกตัวเองเป็น design agency ทำสิ่งที่มาก<br />

กว่ารูปแบบที่สตูดิโอดีไซน์ต่างๆ ทำกัน จึงเกิด<br />

เป็น Factoria ขึ้นมา เป็นที่ที่มีการรวมตัวกันของ<br />

เพื่อนที่มีความฝันแตกต่างกัน บางคนอยากทำร้าน<br />

อาหาร อยากทำคาเฟ่ อยากทำแกลเลอรี่ และมา<br />

รวมตัวอยู่ด้วยกัน จึงเป็นที่มาของการเรียกสถานที่<br />

116<br />

117


แห่งนี้ว่า dream sharing space และยังพร้อมที่<br />

จะเปิดพื้นที่ให้คนอื่นๆ เข้ามาแชร์ความฝันร่วมกัน<br />

อยากทำอะไรก็มีพื้นที่ที่พร้อมจะทำให้ความฝันนั้น<br />

เป็นจริง บางวันพื้นที่ภายใน Factoria ก็กลายเป็น<br />

ปาร์ตี้ เป็นสถานที่จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่<br />

เป็นที่จัดงานให้กับองค์กรต่างๆ และเป็นพื้นที่ที่<br />

พร้อมจะเป็นอะไรก็ได้สำหรับทุกคน เป็นบทบาท<br />

ใหม่ที่ท้าทายดีไซเนอร์เมื่อกำลังข้ามขีดจำกัดที่<br />

คุ้นเคยอยู่กับการทำแต่งานดีไซน์ที่ตัวเองถนัด<br />

การออกแบบ Factoria และห้องทำงานของ<br />

Hypothesis<br />

อาคารโกดังเก็บอะไหล่รถยนต์เก่าเป็นคำตอบของ<br />

การสร้าง Factoria โปรแกรมใหม่ที่ Hypothesis<br />

สร้างขึ้นด้วยความเหมาะสมสอดคล้องกับความ<br />

ต้องการใช้พื้นที่ที่หลากหลาย เป็นโปรแกรมย่อยๆ<br />

ที่ถูกสร้างรวมอยู่ด้วยกัน มีลานจอดรถขนาดใหญ่<br />

พื้นที่ของอาคารเก่าแห่งนี้ที่มีความโล่งกว้าง<br />

สามารถออกแบบการใช้พื้นที่ให้เป็นไปตาม<br />

โปรแกรมใหม่ที่ตั้งใจไว้ ประกอบกับความชำนาญ<br />

ในการออกแบบพื้นที่ในลักษณะที่เป็นโกดังเก่ามา<br />

หลายโปรเจ็กต์ จึงเป็นคำตอบของการเลือกสถานที่<br />

แห่งนี้สร้างสตูดิโอ Hypothesis ขึ้นมา พร้อมกับ<br />

พื้นที่ร้านอาหารที่ชื่อว่า Flavour Factor มีคาเฟ่ที่<br />

ชื่อว่า Factoria Drinkbar มีห้องประชุมให้เช่าแชร์<br />

ใช้พื้นที่ และมี Fabrication Lab ที่มีเครื่อง CNC<br />

Router, Fiber Laser, CO2 Laser, 3D Printer<br />

ไว้รองรับความต้องการที่แตกต่างกัน Hypothesis<br />

เรียกทั้งหมดนี้ให้จำง่ายๆ ว่า “แชร์ เช่า ใช้” โดย<br />

พื้นที่ทั้งหมดถูกจัดวางไว้ชั้นล่างของโถงอาคาร<br />

เป็นพื้นที่เปิดสาธารณะรูปตัว U โดยพื้นที่ว่างตรง<br />

กลางเป็นพื้นที่นั่งสำหรับร้านอาหารและคาเฟ่ และ<br />

สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม<br />

ได้ทุกรูปแบบ ด้วยการออกแบบโต๊ะและชั้นวาง<br />

ขนาดใหญ่ติดล้อไว้เพื่อให้ง่ายต่อเคลื่อนย้ายปรับ<br />

เปลี่ยนให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ในรูปแบบต่างๆ<br />

ส่วนพื้นที่ของสตูดิโอ Hypothesis ตั้งอยู่ชั้นบน<br />

เป็นกึ่งพื้นที่สาธารณะ สำหรับดีไซเนอร์ทำงาน<br />

และรองรับลูกค้า แต่ในขณะเดียวกัน ดีไซเนอร์ก็<br />

สามารถลงมาทำงานในพื้นที่อื่นๆ ภายใน Factoria<br />

ได้<br />

โครงสร้างภายในของอาคารเก่ายังคงโครงสร้างเดิม<br />

ไว้เช่นเดียวกับรายละเอียดร่องรอยความเก่าจาก<br />

การใช้งาน มีเพียงการออกแบบพื้นที่ใช้งานในส่วน<br />

ต่างๆ ที่กั้นพื้นที่ขึ้นมาในขนาดที่ต่างกัน ด้านหน้า<br />

จากประตูชัตเตอร์แบบเดิมก็เปิดโล่งเป็นกระจก<br />

ขนาดใหญ่ให้แสงสว่างส่องเข้าได้เต็มที่ เพิ่มความ<br />

โปร่งโล่งให้พื้นที่ภายในทั้งหมด ช่องระบายอากาศ<br />

ด้านบนปรับเปลี่ยนเป็นช่องแสงที่ช่วยสร้างมิติ<br />

ของแสงให้กับพื้นที่อาคารภายในในแต่ละช่วง<br />

เวลา เมื่อเดินขึ้นชั้นบนซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานของ<br />

ดีไซเนอร์ก็ยังคงแนวคิดในการโชว์โครงสร้างและ<br />

ร่องรอยเดิมๆ ดูเหมือนแทบจะไม่มีการดีไซน์<br />

ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปเลย มีการแบ่งห้องให้<br />

ผู้เช่ารายอื่นเปิดออฟฟิศ แต่ภายในที่นั่งทำงานของ<br />

Hypothesis เป็นพื้นที่โล่งๆ จัดวางชั้นวางของและ<br />

โต๊ะทำงาน โต๊ะทำงานของดีไซเนอร์ก็เป็นโต๊ะพับ<br />

แบบเรียบง่ายจากที่เคยใช้มาตั้งแต่ทำสตูดิโอ ใน<br />

ยุคแรก เพราะสะดวกและง่ายในการเคลื่อนย้าย<br />

ปรับเปลี่ยนผังการนั่ง ตู้และชั้นวางของใช้แบบ<br />

สำเร็จรูปแบบคิวบิกที่สามารถเอามาต่อเพิ่มเข้าไป<br />

ได้ หรือปรับเปลี่ยนการจัดวางได้ สีภายในเป็น<br />

สีดำแบบเดียวกันทั้งหมด เพื่อความสะดวกในการ<br />

ต่อเติมและควบคุมแสงจากการทำงานบนหน้าจอ<br />

คอมพิวเตอร์ ไม่ให้เกิดการสะท้อนแสงกับภายนอก<br />

ช่องแสงด้านบนที่เป็นช่องระบายอากาศเดิมของ<br />

โกดัง ถูกติดฟิล์มปิดเพื่อป้องกันแสงที่ส่องเข้ามา<br />

รบกวนการทำงาน แต่เปิดพื้นที่จั่วด้านหลังเป็น<br />

ช่องกระจกเพื่อรับแสงสว่างและสัมผัสสีเขียวของ<br />

ต้นไม้ภายนอก<br />

ระบบไฟฟ้าเป็นกึ่งโมบายล์ใช้การโยงสายไฟและ<br />

ปลั๊กไฟลงมาจากโครงสร้างคานด้านบน ง่ายต่อ<br />

การเปลี่ยนตำแหน่งการใช้งาน และสะดวกกว่า<br />

การใช้งานที่ติดตั้งไว้ที่พื้นหรือผนัง ทำให้พื้นที่<br />

การใช้งานภายในปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ระบบ<br />

แอร์ได้รับการออกแบบจากวิศวกรด้านระบบปรับ<br />

อากาศโดยตรง มีการคำนวณพื้นที่การใช้งานและ<br />

ความสูงให้เหมาะสมต่อการใช้งานที่จะทำให้ความ<br />

เย็นทั่วถึงและประหยัดพลังงาน โดยทำการเคลือบ<br />

โฟมเป็นฉนวนกันความร้อนบนหลังคาทั้งหลังของ<br />

อาคารเพื่อไม่ให้ ความร้อนเข้ามาสะสมภายใน<br />

ทำให้ไม่จำเป็นต้องทำฝ้า จึงยังคงโชว์โครงสร้าง<br />

เดิมและกระเบื ้องหลังคาแบบเดิมไว้ได้โดยที่<br />

ไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์มาก<br />

118<br />

“เราไม่ได้ใช้สไตล์ในการทํางาน แต่เราใช้สมมติฐาน ซึ่ง<br />

มันจะสร้างกรอบการทํางานให้เรา ยกตัวอย่าง เราจะ<br />

ยิงกระต่ายสีดํา ฉะนั้นเราจะไม่ยิงกระต่ายสีขาว มีกรอบ<br />

วิธีคิดทําให้เราตรงไปที ่ประเด็น ได้หาคําตอบใหม่ๆ สนุก<br />

กับการทํางานดีไซน์ เราอยากจะบอกว่าเราไม่ใช่ออฟฟิศ<br />

ที่ทําสถาปัตยกรรมเพียงอย่างเดียว ทําอินทีเรีย<br />

ดีไซน์อย่างเดียว หรือทํา research อย่างเดียว Hypothesis<br />

เป็น multidisciplinary design เราไม่ได้<br />

บอกว่าทีมเราเก่งฉกาจ แต่เราทํางานร่วมกับคนเก่งๆ ที่<br />

หลากหลาย และเราได้ความรู้จากคนเก่งๆ เหล่านั ้น”<br />

119<br />

แม้ว่าโซนทำงานของดีไซเนอร์อยู่ชั้นบนใกล้กับ<br />

โครงหลังคาเดิมก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนจาก<br />

หลังคาที่เป็นกระเบื้องลอนคู่แบบเก่า ทำให้ภายใน<br />

อาคารไม่สะสมความร้อนและไม่ต้องเปิดแอร์ทุกตัว<br />

พร้อมกัน ใช้การเปิดสลับ เพื่อยืดอายุการใช้งาน<br />

และประหยัดพลังงาน<br />

การแบ่งพื้นที่ภายในสตูดิโอ<br />

พื้นที่ทำงานของดีไซเนอร์ถูกแบ่งอย่างเรียบง่าย<br />

โดยการจัดเป็นกรุ๊ปของดีไซเนอร์ ที่ประกอบด้วย<br />

สถาปนิก อินทีเรียดีไซเนอร์ ฝ่ายเทคนิค และ<br />

ไดเร็คเตอร์ฝ่ายต่างๆ ทั้งหมดนั่งรวมอยู่ในพื้นที่<br />

เดียวกัน มีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นโต๊ะประชุม และ<br />

พื้นที่มุมพักผ่อน โดยไม่ได้กั้นห้องแบ่งพื้นที่แต่ละ<br />

ฝ่าย แต่มีการออกแบบม่านผ้าสีขาวไว้ใช้กั้นพื้นที่<br />

เพื่อความเป็นส่วนตัว และใช้ควบคุมพื้นที่สำหรับ<br />

เปิดเครื่องปรับอากาศในกรณีที่มีดีไซเนอร์ทำงาน<br />

อยู่น้อยคน ก็ใช้ม่านกั้นพื้นที่ทำงานและเปิดแอร์<br />

เฉพาะตัวที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ไม่ต้องเปิดแอร์ทั้งหมด<br />

ให้สิ้นเปลือง อีกทั้งม่านผ้าสีขาวนี้ได้ถูกออกแบบ<br />

มาให้เปิดได้ขึงตึงเพื่อเป็นฟังก์ชั่นสำหรับการฉาย<br />

โปรเจ็กเตอร์สำหรับพรีเซนต์งานในห้องประชุม<br />

ที่สามารถใช้ม่านหลายด้านสำหรับเป็นฉากฉาย<br />

โปรเจ็กเตอร์พร้อมกันหลายๆ ตัวได้ด้วย ระบบ<br />

ม่าน ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง จะถูกจัดวางตาม<br />

โครงสร้างคานด้านบน ที่เป็นตัวแบ่งพื้นที่การใช้<br />

งานโดยอัตโนมัติ การจัดวางโต๊ะทำงานก็เป็นไป<br />

ตามระบบโครงสร้างอาคาร Hypothesis ยังมอง<br />

ไปในอนาคตว่าพื้นการใช้งานนี้อาจจะเหลือเพียง<br />

พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น<br />

วันหนึ่งทีมงานอาจจะนั่งทำงานกันอยู่ที่ไหนก็ได้<br />

ไม่จำเป็นต้องมานั่งทำงานในสตูดิโอ อีกต่อไป<br />

เพียงแต่มีพื้นที่นัดเจอกันบ้าง หรืออาจจะทำงาน<br />

ผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดก็เป็นได้<br />

แนวความคิด และสมมติฐานของ Hypothesis<br />

Hypothesis เป็นสตูดิโอที่ทำงานดีไซน์ทั้งด้าน<br />

สถาปัตยกรรม งานอินทีเรียดีไซน์ branding design<br />

รวมไปถึงงาน research โดยเฉพาะเพื่อการ<br />

ดีไซน์ต่างๆ จึงเป็นเหตุผลที่ Hypothesis ทำงาน


เป็นมากกว่าการเป็นดีไซเนอร์ด้านใดด้านหนึ่ง<br />

เท่านั้น สิ่งเหล่านี้เกิดมาจากการเป็นนักตั้งคำถาม<br />

และสมมติฐานใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดการทดลองและได้<br />

ความรู้ใหม่ๆ ไม่สิ้นสุด การไม่ปิดกั้นตัวเองทำให้<br />

เปิดรับการทำงานร่วมกับทุกฝ่าย บางโปรเจ็กต์อาจ<br />

จะรับทำงานเป็นสถาปนิก บางงานอาจทำอินทีเรีย<br />

ดีไซน์ บางงานทำ research ให้ลูกค้าเพื่อทำ<br />

โปรเจ็กต์ต่างๆ หรืออาจทำทั้งหมดเอง มีเพียงงาน<br />

ในส่วนของงานระบบ, landscape, lighting design<br />

และด้านวิศวกรรมที่ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ<br />

จากที่อื่นๆ Hypothesis ไม่ได้ให้ความสำคัญกับ<br />

ความงามในตัวงานออกแบบมากไปกว่าคุณค่าที่<br />

เป็นมูลค่า หรือความสุขที่จะคืนกลับมาจากการ<br />

ออกแบบสิ่งเหล่านั้น เพราะเชื่อว่างานออกแบบ<br />

ที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเงิน<br />

หรือมูลค่าความสุข กลับมาได้ด้วย ไม่ใช่แค่เป็น<br />

งานออกแบบที่สวยแต่ไม่สามารถใช้งานแบบเดิม<br />

อยู่ได้ ต้องเปลี่ยนการใช้งานไปเพราะไม่สามารถ<br />

ทำเงินได้หรืออยู่แล้วไม่มีความสุข Hypothesis<br />

จึงให้ความสำคัญกับการทำ research เพื่อหา<br />

คำตอบให้กับโปรเจ็กต์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นว่าควรเป็น<br />

อะไร แบบไหน รูปแบบงานของ Hypothesis จึง<br />

ไม่มีรูปแบบให้จดจำเฉพาะ ไม่จำกัดตัวเองว่าเป็น<br />

งานออกแบบสไตล์ไหนแบบใด แต่ทุกงานจะเกิด<br />

จากการสร้างสมมติฐานและหาคำตอบให้แต่ละ<br />

โปรแกรมแต่ละกระบวนการ จากมิติของเวลา มิติ<br />

ของการใช้งาน มิติของพฤติกรรมคนที่ใช้งาน จน<br />

ท้ายที่สุดจึงนำฟอร์มเข้าไปใส่ให้เป็นรูปลักษณ์ของ<br />

โปรเจ็กต์เหล่านั้น Hypothesis เชื่อว่าการทำงาน<br />

ให้สวยเป็นแค่เปลือกที่ดีไซเนอร์ทำได้อยู่แล้ว แต่<br />

สิ่งที่ควรจะให้ความสำคัญที่สุดคือการออกแบบนั้น<br />

สร้างคุณค่าและความสุขได้หรือไม่<br />

กระบวนการทำงาน<br />

งานออกแบบทุกโปรเจ็กต์ของ Hypothesis เริ่ม<br />

ต้นจากการทำงาน research ก่อนเสมอ ซึ่งถือ<br />

เป็นหัวใจหลักในการทำงาน ซึ่งกระบวนการของ<br />

งานดีไซน์ทั้งหมดจะต้องออกมาจากคำตอบที่ได้<br />

จากการทำ research ซึ่งจะส่งผลให้งานออกแบบ<br />

โปรเจ็กต์เหล่านั้นมีโอกาสที่จะใช้งานได้เต็ม<br />

ประสิทธิภาพ และมีมูลค่ามากพอที่จะคืนผลกำไร<br />

กลับมาให้กับเจ้าของโปรเจ็กต์ ซึ่งเกิดจากการ<br />

ทำงานในขั้นตอนการ research อย่างเข้มข้น โดย Hypothesis เรียกขั้นตอน<br />

นี้ว่า “เฟสศูนย์” เป็นกระบวนการที่เกิดก่อนทุกขั้นตอนในการทำงานดีไซน์<br />

อย่างเช่นโครงการ ล้ง 1919 เป็นโครงการที่ Hypothesis เริ่มกระบวนการ<br />

ทำงานตั้งแต่การตั้งคำถามและหาคำตอบว่าสถานที่แห่งนี้ควรจะเป็นอะไร ทั้ง<br />

ในแง่ของความเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ และการจะสร้างเพื่อพัฒนาเป็น<br />

โปรแกรมใหม่ๆ ขึ้นมา จนนำไปสู่การออกแบบต่างๆ ออกมานำเสนอให้กับ<br />

เจ้าของโครงการถึงความเป็นไปได้ ข้อดีข้อด้อย จุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละรูปแบบ<br />

เพื่อสรุปเป็นรูปแบบที่จะนำไปใช้ในการออกแบบในที่สุด ในส่วนของ<br />

กระบวนการงานดีไซน์นั้น Hypothesis เป็นทั้งสตูดิโอสถาปนิกและสตูดิโอ<br />

อินทีเรียดีไซน์ ทำให้กระบวนการทำงานประสานควบคู่กันไปเสมอในแต่ละ<br />

โปรเจ็กต์ ต่างฝ่ายต่างเป็นที่ปรึกษาให้กันและกัน เพื่อให้งานออกแบบนั้น<br />

มีความลงตัวมากที่สุดทั้งด้านสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน หรือ<br />

ทำงานเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้<br />

แล้วยังรวมไปถึงการทำ branding หรือการสร้างภาพลักษณ์ ให้กับโปรเจ็กต์<br />

หรือองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการคิดชื่อ โลโก้ ทำกราฟิกดีไซน์ให้กับโครงการ<br />

เหล่านั้นด้วย เรียกได้ว่าครบทุกกระบวนการทำงาน ซึ่งงานด้าน branding<br />

ก็เกิดจากการทำ research บนพื้นฐานความเข้าใจเรื่องการตลาดและ<br />

ประสบการณ์การทำงานด้านโฆษณาของคุณบิว รวมทั้งความสามารถใน<br />

120<br />

“เราทํางานจันทร์ถึงศุกร์ เรา<br />

ไม่ทํางานเสาร์-อาทิตย์ เราคุย<br />

กันไว้เลยว่าเสาร์-อาทิตย์เรา<br />

จะไม่ทํางาน เราผ่านจุดที่เคย<br />

ทํางานหนักทุกวันจนเราป่วยจน<br />

ต้องตั้งคําถามว่าเราจะทําแบบนี้<br />

ทําไม มันไม่เอื้อต่อสุขภาพชีวิต<br />

เราเลย เราเลยตั้งใจกันว่าเราจะ<br />

ทํางานให้เต็มที่จันทร์ถึงศุกร์ จะ<br />

ลุยไซต์ จะทําอะไรดีไซน์อะไรก็<br />

เต็มที ่ เสาร์-อาทิตย์เราจะหยุด<br />

เพื ่อพักผ่อนตัวเอง ให้น้องๆ ไป<br />

ใช้ชีวิต เสาร์-อาทิตย์คุณใช้ชีวิต<br />

ให้เต็มที ่เลยนะ คุณจะไปดูดีไซน์<br />

คุณจะไปอยู่กับครอบครัว หรือ<br />

อะไรก็แล้วแต่ ถ้าคุณใช้ชีวิตอีก<br />

มุมหนึ่งคุณจะเห็นมิติของการจะ<br />

ทํางานว่าทําเพื ่ออะไร”<br />

“ผมดูภาพรวมในส่วนของงานสถาปัตย์ทั้งหมด ดูแลน้องๆ ในทีม เวลาน้องๆ ส่งงาน<br />

ผมจะปรึกษาหารือกับพี่บิวว่ามี feed back อะไรกลับมา ผมจะเป็นตัวกลางประสาน<br />

กับน้องๆ อีกที บรรยากาศในการทำงานที่นี่สบายๆ ครับ เป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างชิลล์<br />

สถาปนิกกับอินทีเรียดีไซน์เรานั่งทำงานด้วยกันเลย เราสามารถคุยกัน หารือกัน แลก<br />

เปลี่ยนความคิดสอบถามความเห็นกัน บางทีเราให้ทางอินทีเรียมาดูงานฝ่ายสถาปนิก<br />

ว่ามีคำถามอะไร มาช่วยแนะนำอะไรได้บ้าง ฝ่ายสถาปนิกเองก็เข้าไปช่วยดูงานฝ่าย<br />

อินทีเรียเหมือนกัน มันเป็นการแลกเปลี่ยนสาขาความรู้กัน ในมุมมองสถาปนิกมอง<br />

อินทีเรียเป็นอย่างไร ในมุมมองอินทีเรีย มองงานสถาปนิกแล้วอยากเพิ่มมิติตรง<br />

ไหน มันเป็นการทำงานที่ทำให้มีมิติที่หลากหลายขึ้น เราระดมสมองร่วมกันตั้งแต่เริ่ม<br />

โปรเจ็กต์ เราพยายามผสานทุกองค์ประกอบเข้าหากันเพื่อให้งานไม่มีปัญหาว่าสถาปนิก<br />

ทำมาแล้วอินทีเรียทำงานต่อไม่ได้ อินทีเรียอยากเจาะตรงนี้แล้วสถาปนิกบอกเจาะไม่ได้<br />

มันไม่ได้ออกแบบมาให้เจาะ อะไรแบบนี้ เราเลยทำกระบวนการนี้ตั้งแต่ต้นเลยเพื่อให้<br />

งานมันราบรื่นขึ้น”<br />

121<br />

เชิงการบริหารธุรกิจและออกแบบตกแต่ง รวมถึง<br />

พร็อพต่างๆ ของคุณกอล์ฟ ทำให้เป็นจุดแข็งของ<br />

Hypothesis มีมุมมองในมิติที่หลากหลายมากกว่า<br />

งานออกแบบอย่างเดียว<br />

เครื่องมือของ Hypothesis<br />

เฟสศูนย์ หรือ research เป็นเครื่องมือสำคัญของ<br />

การทำงานให้ประสบความสำเร็จของ Hypothesis<br />

จากความเป็นนักตั้งคำถาม นักค้นคว้าทดลอง<br />

เรียนรู้ศาสตร์ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ตัวเอง<br />

เรียนรู้ทดลองสิ่งใหม่ๆ จึงกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้<br />

งานดีไซน์ต่างๆ ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ชัดเจน<br />

และมากกว่าความต้องการสร้างอาคารสวยๆ ขึ้น<br />

มา แต่ผลจากการ research นั้นทำให้เกิดการ<br />

สร้าง branding นำไปสู่การออกแบบที่ตอบโจทย์<br />

การใช้งานอย่างแท้จริง เป็นสถาปัตยกรรมที่มีชีวิต<br />

สร้างมูลค่า สร้างความสุขได้ นอกจากนี้ Hypothesis<br />

เป็นนักลงทุนเองด้วย โดยเริ่มจากการลงทุน<br />

ทำ Factoria และการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจ<br />

ทั้งที่ออกแบบเองและที่ต่างๆ ไว้เป็นการเก็งกำไร<br />

ความเป็น multi business design กำลังเป็นนิยาม<br />

ใหม่ของ Hypothesis<br />

พลสิทธิ์ แซ่เฮ้ง<br />

Associate /<br />

Senior Architect


ภัทริกา ท่าห้อง<br />

Senior Interior Designer<br />

“Senior Project Manager จะดูแลในส่วนภาพ<br />

รวมของโปรดักชั่นทั้งหมดเลยและโปรดักชั่นใน<br />

ส่วนของหน้างานด้วย การทำงานก็จะมีในส่วน<br />

ของ development ด้วย การพัฒนาแบบก็จะ<br />

ทำงานร่วมกันกับน้องๆ อินทีเรียดีไซเนอร์และ<br />

สถาปนิก บรรยากาศการทำงานโดยรวมๆ อบอุ่น<br />

ดีครับ เป็นพี่เป็นน้อง คุยกันในส่วนของการ<br />

ทำงานเพื่อให้งานออกมาตามเป้าหมาย ในส่วน<br />

ของผมเองจะดูในส่วนของแผนงานเป็นส่วนใหญ่<br />

ในส่วนของออฟฟิศชอบความเป็นโกดังที่เป็นของ<br />

เก่าของเดิมอยู่แล้ว ชอบสเปซที่นี่มาก”<br />

สมเกียรติ นาคฤกษ์<br />

Project Coordinator<br />

“Senior Interior Designer จะใช้ประสบการณ์<br />

ดูแลน้องๆ ว่าขั้นตอนนี้เราควรทำอะไรไป<br />

พรีเซนต์ จากขั้นตอนนี้ต้องทำอะไรต่อไป เพื่อ<br />

ให้งานมัน flow มากขึ้น ด้วยความที่เราเป็น<br />

บริษัทขนาดกลางมีพนักงานเกือบ 15 คน ก็ได้<br />

ทำงานร่วมกับทุกคนเลย ในงานโปรเจ็กต์ที่เราได้<br />

ทำทั้งงานอินทีเรียและงานสถาปัตยกรรมรวมถึง<br />

พี่ๆ ฝ่ายเทคนิคด้วยค่ะ ส่วนบรรยากาศในการ<br />

ทำงานที่นี่ รู้สึกโชคดีที่ได้มาทำงานที่นี่เพราะ<br />

ความที่เป็นโฮมออฟฟิศมาก่อนก็รู้สึกถึงความ<br />

เป็นครอบครัวเป็นบ้านเป็นพี่เป็นน้อง ทำให้เรา<br />

แฮปปี้กับการทำงาน”<br />

มานพ พวงบุรี<br />

Associate /<br />

Senior Design Developed<br />

“ทำงานที่ Hypothesis มาสองปีกว่าแล้ว ดูแล<br />

ในส่วนของการประสานงานทั้งหมด ตั้งแต่ได้รับ<br />

งานโปรเจ็กต์ใหม่มา เราก็จะติดต่อประสานกับ<br />

ลูกค้าในส่วนของขั้นตอนต่างๆ ในขั้นตอนงาน<br />

ดีไซน์มีคอมเมนต์อะไรเราก็มีหน้าที่ประสานกับ<br />

ลูกค้าและบริษัทต่างๆ ให้เข้าใจตรงกัน ไปจนถึง<br />

ขั้นตอนก่อสร้างที่เรายังต้องเป็น customer<br />

service ที่ยังดูแลลูกค้า ติดต่อประสานงานหน้า<br />

งานทั้งหมดให้งานจบเรียบร้อย เป็นงานที่ต้อง<br />

สัมพันธ์กับทุกคนตั้งแต่ต้นจนจบเลย บรรยากาศ<br />

ในออฟฟิศเราก็เป็นกันเองกับทุกคนในออฟฟิศ<br />

เพราะเป็นความร่วมมือกัน ตั้งแต่ต้นจนจบ ใน<br />

เรื่องการประสานงานกับลูกค้าเราก็เหมือนเป็น<br />

ตัวแทนของบริษัทไปในตัว เราต้องทำให้ลูกค้า<br />

มั่นใจ และเราก็ต้องเป็นตัวแทนของพี่กอล์ฟ<br />

พี่บิวได้ในบางโอกาส ทำงานที่นี่มีความสุขในการ<br />

ทำงานทุกๆ วันค่ะ”<br />

ผลงานของ Hypothesis<br />

ผลงานของ Hypothsis ในปัจจุบันเป็นงาน<br />

ด้านการออกแบบตกแต่งภายในมีสัดส่วน<br />

เป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ของงานทั้งหมด งาน<br />

ด้านสถาปัตยกรรมมีสัดส่วนประมาณ 40<br />

เปอร์เซ็นต์ และอีก 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นงาน<br />

ด้าน research อย่างเดียวโดยเฉพาะ เหตุผล<br />

ที่งานด้านอินทีเรียดีไซน์มีสัดส่วนมากกว่า<br />

เนื่องจากปริมาณของงานที่เกิดจาก การ<br />

สร้างโปรเจ็กต์ใหม่และปรับปรุงโปรเจ็กต์เดิม<br />

ใหม่มีจำนวนมาก และมีรอบระยะเวลาของ<br />

การทำงานสั้น ได้ผลตอบแทนเร็ว ต่างจาก<br />

งานด้านสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นงานที่ใช้ระยะ<br />

เวลาในการออกแบบนานเป็นงานที่ต้องใช้<br />

เงินในการก่อสร้างสูง การตัดสินใจของลูกค้า<br />

ทำได้ยากกว่า จึงมีสัดส่วนงานที่น้อยลงมา<br />

รูปแบบงานของ Hypothesis ส่วนใหญ่เป็น<br />

งานโรงแรมที่มีปริมาณเยอะที่สุด ทั้งงาน<br />

สถาปัตยกรรมและงานออกแบบภายใน รวม<br />

ร้านอาหาร โครงการต่างๆ ส่วนงานบ้านมี<br />

สัดส่วนที่น้อย และ Hypothesis ออกตัว<br />

ว่าไม่ได้รับออกแบบบ้านให้ทุกคน แต่เลือก<br />

เฉพาะคนที่สนิทกันมาก หรือต้องมีเคมีบาง<br />

อย่างตรงกัน มีโจทย์ที่ท้าทายถึงจะทำให้<br />

เรียกได้ว่า ได้งานพรีเมี่ยมจริงๆ หากใครได้<br />

Hypothesis ออกแบบให้ โดยที่ไม่ได้เลือกว่า<br />

ขนาดจะเล็กหรือใหญ่ กำไรมากหรือน้อย ขอ<br />

แค่ให้สนใจอยากทำ ก็ทำให้เต็มที่ ผลงานที่<br />

โดดเด่นของ Hypothesis ได้แก่ Vinotto ผลงาน<br />

122<br />

ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ Hypothesis ที่ถูกดีไซน์เป็นสนิมภายใต้คอนเซ็ปต์ทำตึก<br />

ให้น่าเกลียด เก่าตั้งแต่วันแรกที่สร้างทุกวันนี้ก็ยังอยู่เก่าเหมือนเดิม ออฟฟิศ<br />

รามคำแหง 30 ที่ออกแบบให้เข้ากับเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่ตั้ง<br />

อยู่ด้านหน้าอาคาร พื้นผิวอาคารจะเหมือนเสาไฟฟ้า ระบบจะออกมาโชว์<br />

ข้างนอกให้เหมือนกับสายไฟฟ้าข้างนอก IR-ON Hotel งานตกแต่งจากเศษ<br />

เหล็ก Vivarium ผลงานที่เกิดจากการตั้งสมมติฐานงานจากการเอาขยะมา<br />

ทำงาน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดระดับนานาชาติมาทั้งคู่ นอกจากนี้ยัง<br />

มีผลงานแนว luxury อย่าง Tee-Off House และ Navamin Residence ซึ่ง<br />

แต่ละผลงานมีความโดดเด่นเฉพาะตัว และแตกต่างกันแทบจะสิ้นเชิง จาก<br />

กระบวนการทำงาน การตั้งคำถามและหาคำตอบเพื่อตอบโจทย์ให้กับแต่ละ<br />

ผลงานออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว<br />

ไทม์ไลน์ในการทำงานแต่ละโปรเจ็กต์ของ Hypothesis<br />

โดยแต่ละกระบวนการทำงานมีสัดส่วนเวลาประมาณ 1-4 เดือน ในแต่ละ<br />

ขั้นตอน ตั้งแต่ research หรือ เฟสศูนย์ ขั้นตอนการออกแบบจะต้องนำเสนอ<br />

กับลูกค้าทุกสัปดาห์ รวมระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ไปจนถึงการพัฒนา<br />

แบบเพื่อการก่อสร้างจริง ระหว่างกระบวนการก่อสร้างฝ่ายเทคนิคจะเป็นคน<br />

บอกว่า ช่วงไหนควรเข้าไปตรวจไซต์งาน เพื่อให้งานไม่ผิดพลาดไปจากแบบ<br />

โดยแต่ละโปรเจ็กต์มีระยะเวลาในการทำงานไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดและ<br />

กระบวนการทำงานที่ต้องสัมพันธ์กับลูกค้าหรือเจ้าของโครงการ งานที่เร็ว<br />

ที่สุดที่เคยออกแบบคือ 3 อาทิตย์ เป็นงานออกแบบร้านค้าในห้างสรรพสินค้า<br />

123<br />

ทีมงาน<br />

ปัจจุบัน Hypothesis มีทีมงานรวมกัน 15 คน โดย<br />

แบ่งเป็น สถาปนิก 4 คน อินทีเรียดีไซเนอร์ 7 คน<br />

ฝ่ายเทคนิค และ Coordinator 2 คน ฝ่ายธุรการ<br />

และบริหาร 2 คนสัดส่วนของสถาปนิกและอินทีเรีย<br />

ดีไซเนอร์จะปรับเปลี่ยนไปตามปริมาณงานใน<br />

แต่ละช่วง ฝ่ายเทคนิคคือสถาปนิกและดีไซเนอร์<br />

ที่มีความเข้าใจเรื่องงานดีไซน์และโครงสร้างงาน<br />

ออกแบบก่อสร้าง บอกได้ว่าอะไรสร้างได้จริง<br />

อย่างไร ต้องปรับแก้อะไรเพื่อให้เกิดการสร้างได้<br />

จริง โดยจะทำงานกับทั้งสถาปนิกและอินทีเรียดี<br />

ไซเนอร์ เป็นนักพัฒนาแบบและทำ specification<br />

book ให้แต่ละโปรเจ็กต์ ทีมงานแต่ละฝ่ายทั้ง<br />

ด้านสถาปัตยกรรม อินทีเรีย และ research จะ<br />

มีไดเร็คเตอร์ ดูแล มีซีเนียร์แต่ละฝ่ายดูแลทีมที่<br />

เป็นจูเนียร์อีกที งานออกแบบจากจูเนียร์จะผ่าน<br />

การตรวจจากซีเนียร์ก่อนนำไปประชุมร่วมกับ<br />

ไดเร็คเตอร์เพื่อสรุปและปรับแก้ ซึ่งจะทำให้งาน<br />

เป็นระบบและรวดเร็วขึ้น ทีมงานของ Hypothesis<br />

ทำงานร่วมกันทั้งหมด ทั้งในโปรเจ็กต์ที่เป็นงาน<br />

ด้านสถาปัตยกรรมและออกแบบตกแต่งภายใน<br />

โดยต่างก็เป็นที่ปรึกษาให้กันและกันเพื่อให้งาน<br />

ดีไซน์โปรเจ็กต์ต่างๆ ออกมามีความสมบูรณ์ทั้ง<br />

ฟังก์ชั่นของสถาปัตยกรรมและงานดีไซน์ตกแต่ง<br />

ภายใน ไม่มีปัญหาในการใช้งานที่ไม่สมดุลกัน ที่<br />

อาจจะนำไปสู่การต้องปรับเปลี่ยนโยกย้ายฟังก์ชัน<br />

การใช้งานทำให้รูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเสียไป<br />

การคัดเลือกทีมงาน<br />

ทัศนคติที่ดีและความหลงใหลในวิชาชีพ เป็นตัว<br />

เลือกอันดับแรกในการคัดสรรทีมงานของ Hypothesis<br />

ในขณะที่ความสามารถนั้น Hypothesis<br />

เชื่อว่าทีมงานสามารถทำให้เกิดการพัฒนาไป<br />

ด้วยกันได้ แต่ทัศนคติที่ไม่ดีอาจจะทำให้ทีมไม่<br />

สามารถทำงานให้สำเร็จลงได้ ความหลงใหลที่<br />

จะเป็นดีไซเนอร์นั้นก็จะส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่น<br />

กระตือรือร้นที่จะทำงาน สร้างสรรค์ผลงานที่ดี<br />

ออกมาตลอดเวลา ส่วนการวางตำแหน่งที่นั่งของ<br />

ทีมงานนั้นใช้หลักทางโหราศาสตร์ตามธาตุของ<br />

ฮวงจุ้ย แต่ละคน ว่าใครเหมาะสมที่จะนั่งตรง<br />

ไหน นั่งกับใคร นั่งด้วยกันแล้วทำให้งานราบรื่น


ไม่กระทบกระทั่งกัน ส่งผลให้งานติดขัด ซึ่งเรื่องนี้<br />

Hypothesis ก็ยืนยันเหตุผลด้วยการตั้งสมมติฐาน<br />

และทดลองมาตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีใน<br />

การทำงาน โดยมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ดูจาก<br />

อุปนิสัยของแต่ละคนควบคู่กันไป ซึ่งพิสูจน์แล้วก็<br />

มีความสอดคล้องกัน<br />

เวลาในการทำงาน<br />

Hypothesis เริ่มต้นเวลาทำงาน 10 โมงเช้า เลิก<br />

งาน 1 ทุ่ม แต่ส่วนใหญ่เวลาเลิกงานของดีไซเนอร์<br />

ก็มักจะเลยเวลาไปเสมอ แต่กติกาที่ชัดเจนในการ<br />

ทำงานคือทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ให้เต็มที่และไม่มี<br />

การทำงานวันเสาร์-อาทิตย์โดยเด็ดขาด เพราะ<br />

ถือว่าเป็นเวลาที่จะได้พักผ่อนและใช้ชีวิตทำสิ่งอื่นๆ<br />

ต่อให้มีงานด่วนแค่ไหนก็ไม่มีการเรียกทีมงานมา<br />

ทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ ส่วนวันจันทร์จะเป็นวันที่<br />

ประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการทำงาน วันอังคาร<br />

ถึงศุกร์จะเรียกว่าเป็น design weekly เป็นระบบ<br />

ที่วางแผนไว้ในแต่ละฝ่ายแต่ละโปรเจ็กต์ตรวจ<br />

สอบตารางการทำงานว่าต้อง ทำอะไรบ้าง อยู่ใน<br />

ขั้นตอนไหน ใครรับผิดชอบ มีรายงานอะไรบ้าง<br />

เป็นระบบที่ออกแบบให้งานสามารถขับเคลื่อนไป<br />

อย่างมีระบบและสามารถเข้าไปทำงานทดแทนกัน<br />

ได้ตลอดเวลา<br />

เป้าหมายและสมมติฐานใหม่ๆ ที่อยากทำ<br />

เป้าหมายในการทำงานคือความสุข ที่จะยังได้<br />

ทำงานต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้ยึดติดกับความ<br />

เป็น Hypothesis ไม่ได้คาดหวังจะต้องทำงาน<br />

ด้านสถาปัตยกรรมหรืองานออกแบบตกแต่ง<br />

ภายในไปตลอด ไม่ได้อยากทำงานเพียงเพื่อได้<br />

เงินมากๆ แต่อยากได้ทำและทดลองอะไรใหม่ๆ<br />

อยากมีโอกาสได้ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับรุ่นน้องๆ<br />

องค์กรหรือสถาบันต่างๆ ที่จะได้ต่อยอดความรู้<br />

จากที่สั่งสมไว้ตลอดเวลาของการทำงานที ่ผ่าน<br />

มา อยากใช้ความรู้ที่เกิดจากการตั้งสมมติฐาน<br />

ทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกิดเป็นทฤษฎีใหม่ๆ ให้<br />

เกิดการนำไปใช้ต่อ งานเขียนคู่มือเป็นองค์ความรู้<br />

ให้กับองค์กรต่างๆ จึงเป็นอีกหนึ่งความสุขและ<br />

ความภาคภูมิใจที่ได้ทำ นำไปสู่ความคิดที่อยาก<br />

ทำ Academy หรือ สถาบันด้านการออกแบบขั้น<br />

สูง เป็นสมมติฐานใหม่ที่ Hypothesis อยากทำ<br />

อยากสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบกับดีไซเนอร์<br />

มืออาชีพ ที่จะได้มีโอกาสทำงานร่วมกันในรูปแบบ Academy โดยมีโปรเจ็กต์<br />

จากลูกค้ามาให้ทำงานจริง โดยมีดีไซเนอร์มืออาชีพเก่งๆ มาเป็นโค้ชให้ ไม่ใช่<br />

แค่การฝึกงาน การฝึกงานอาจจะช่วยให้ได้รู้ได้เห็นกระบวนการทำงานต่างๆ<br />

ได้รู้จักตัวเอง แต่ยังไม่ได้ลงมือทำแบบจริงจัง แต่ใน Academy จะได้เห็น<br />

และลงมือทำในทุกกระบวนการทำงานอย่างแท้จริง ลูกค้าก็จะได้มีแบบงาน<br />

ดีไซน์มากมายจากนักศึกษาที่อยู่ใน Academy ให้เลือกเป็นการประกวดแบบ<br />

โดยที่มั่นใจได้ว่าจากแบบที่ออกมาจะได้งานคุณภาพดีเพราะมีโค้ชที่เป็น<br />

มืออาชีพดูแล คนที่ชนะในการประกวดแบบอาจจะได้เรียนฟรี หรือได้ทุน<br />

การศึกษา คนอื่นๆ ก็จะมาเป็นทีมที่ช่วยกันทำงานโปรเจ็กต์นั้นจนสำเร็จ<br />

เป็นการลดช่องว่างระหว่างการเป็นนักศึกษาจบใหม่กับความเป็นดีไซเนอร์<br />

มืออาชีพลง<br />

ซึ่งส่วนใหญ่จะประสบปัญหาด้านโอกาสที่นักศึกษาจบใหม่จะได้ไปทำงานใน<br />

สตูดิโอใหญ่ๆ เพราะไม่มีประสบการณ์ ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากทำให้เกิดขึ้น<br />

ได้จริง หรือใครที่อยากเห็นไอเดียนี้เกิดขึ้นจริงจะนำไปทำก็ได้<br />

ฝากถึงน้องๆ ที่อยากทำสตูดิโอ<br />

Hypothesis ฝากข้อคิดถึงน้องๆ ที่อยากทำสตูดิโอของตัวเอง ว่าการเปิด<br />

สตูดิโอต้องมีความรู้ทั้งเรื่องดีไซน์และการบริหารธุรกิจด้วย ต้องรู้จักบริหาร<br />

เงิน รู้จักต้นทุน กำไร และการลงทุน ถ้าไม่มีความรู้ด้านนี้ก็ควรหาเพื่อนหรือ<br />

ผู้ร่วมลงทุนที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้มาร่วมงานด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้การ<br />

เข้าถึงงานดีไซน์มันทำได้ง่าย การสร้างสตูดิโอไม่จำเป็นต้องลงทุนมาก ไม่ต้อง<br />

อยู่ในทำเลดีๆ แพงๆ ตกแต่งหรูหราสวยงาม<br />

เพราะสิ่งเหล่านั้นคือต้นทุนที ่มีมูลค่าสูงอาจเป็นการใช้จ่ายที่สูญเปล่าเกิน<br />

ไป หากไม่ต้องจ่ายต้นทุนเหล่านั้นก็จะมีเงินเหลือมากขึ้น อาจนำไปสร้าง<br />

ประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่า และหากตั้งสตูดิโอขึ้นมาแล้วไม่อยากให้ทำงาน<br />

ที่คิดแต่ผลกำไรขาดทุน ซึ่งอาจจะไม่สร้างความยั่งยืนในวิชาชีพเท่ากับการ<br />

ทำงานที่มีคุณภาพดีที่สุดให้กับลูกค้าด้วยจิตวิญญาณของคนทำงานบริการ<br />

มืออาชีพ เพราะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องต่อๆ ไป<br />

124<br />

Hypothesis<br />

Organization<br />

Diagram<br />

Architect<br />

พลสิทธิ์ แซ่เฮ้ง<br />

Senior Architect<br />

ฐิติพร ตรีเทพวิไล<br />

Junior Architect<br />

สุวรรณ สัจจพันธคีรี<br />

Junior Architect<br />

มนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา<br />

Design Director<br />

/ Architect<br />

125<br />

พลสิทธิ์ แซ่เฮ้ง<br />

Associate /<br />

Senior Architect<br />

Interior<br />

Designer<br />

ภัทริกา ท่าห้อง<br />

Senior Interior Designer<br />

เจษฎา เตลัมพุสุทธิ์<br />

Managing Director<br />

ชัญญา กิตติกัลป์ ชนสรณ์ ยอดเยี่ยมยุทธ์<br />

Junior Interior Designer Junior Interior Designer<br />

ศกานต์ หอมสุคนธ์ พิมพิกา พงสาภิวัฒน์<br />

Junior Interior Designer Junior Interior Designer<br />

จิรายุ ประภาศรีวรกุล<br />

Junior Interior Designer<br />

Design<br />

Developed<br />

มานพ พวงบุรี<br />

Senior Design Developed<br />

เจษฎา เตลัมพุสุทธิ์<br />

Design Director<br />

มานพ พวงบุรี<br />

Associate /<br />

Senior Design<br />

Developed<br />

Coordinator<br />

สมเกียรติ นาคฤกษ์<br />

Project Coordinator<br />

Manager/<br />

Account<br />

ทัศพร เตลัมพุสุทธิ์<br />

Executive Manager<br />

ณิชชารีย์ พงษ์อมรรัตน์<br />

Administrator


International Architect<br />

การส่งต่อทางความคิด<br />

ผ่านชีวิตสถาปนิก:<br />

อาราตะ อิโซซากิ<br />

Kitakyushu Municipal Museum<br />

of Art (1974) การ<br />

แปลความวิหารแนว cathedral<br />

ด้วยเทคนิควิธีแบบเอ็กซ์เพรส-<br />

ชันนิสต์ในสถาปัตยกรรม<br />

อาราตะ อิโซซากิ<br />

สถาปนิก<br />

จากนักวาดตัวน้อยในกลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์ที่<br />

ไม่รู้จักสถาปัตยกรรมศาสตร์และอยากเรียน<br />

ดาราศาสตร์ แต่ด้วยยุคสมัยที่ประเทศต้องการ<br />

บุคลากรสายวิศวกรรม ทำให้หนุ่มน้อยคนนั้น<br />

สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเลือกเรียนภาค<br />

วิชาสถาปัตยกรรมในที่สุด การเรียนช่วงแรกไม่<br />

ตรงใจนัก เขาจึงอ่านหนังสือด้วยตัวเองและนั่น<br />

ทำให้ ถ้อยคำของ เลอ คอร์บูซิเยร์ ที่ว่า “The<br />

Acropolis made me a rebel” กลายเป็นประโยค<br />

ที่จุดประกายความคิด ข้อถกเถียงท้าทายในการ<br />

ออกแบบสถาปัตยกรรม ของสถาปนิกชาวญี่ปุ่น<br />

นามว่า อาราตะ อิโซซากิ (Arata Isozaki) ผู้ที่ได้<br />

รับรางวัล Pritzker Architecture Prize ปีนี้<br />

ในช่วงแรกของวัยเรียน เขาจดจ่อกับแนวคิดปฏิวัติ<br />

ของ เลอ คอร์บูซิเยร์ และ ออสการ์ นิวไมเออร์<br />

และเมื่อได้พบกับอาจารย์เคนโซ ทังเกะ ผู้ที่<br />

ยืนหยัดกล่าวถึงทฤษฎีออกแบบและผังเมือง<br />

ท่ามกลางกระแสนิยมเชิงเทคโนโลยี เขาจึงตัดสินใจ<br />

เลือกเรียนในห้องวิจัยของอาจารย์ทังเกะ จนถึง<br />

ระดับบัณทิตวิทยาลัย และได้ทำงานในออฟฟิศของ<br />

อาจารย์ทังเกะ ในเวลาต่อมา และใน laboratory<br />

นั้นเอง เขาก็ได้พบวิธีปฏิวัติต่อชิคาโกสไตล์ในแบบ<br />

ที่อ่อนโยนของ แฟรงค์ ลอยด์ ไรต์<br />

Text: สิริพร ด่านสกุล/ Siriporn Dansakun<br />

Photo: Courtesy of Arata Isozaki & Associates,<br />

Koji Umeoka, Tadafumi Masuda,<br />

Ryusuke Kamano, Motoyoshi Sano, Yoshihiro Fukai<br />

จากการศึกษาแนวคิดปฏิวัตินิยมของสถาปนิก<br />

4 แบบ อิโซซากิคิดว่าช่วงวัยยี่สิบกว่าๆ คือวัยที่<br />

สถาปนิกควรมีประเด็นบ่มเพาะความคิดเพราะ<br />

มันจะมีผลต่อชีวิตการทำงาน และเมื่อเข้าสู่วัย<br />

ทำงาน เขาตระหนักเสมอว่าจะพาตัวเองออกจาก<br />

กรอบเดิมๆ และเมื่อแยกออกมาตั้งบริษัทเอง เขา<br />

ก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะค้นหาสิ่งใหม่ สร้างสิ่งที่ตนเองคาด<br />

126 127


ไม่ถึง จะสร้างสิ่งที่ตนไม่เคยคิดว่างามมาก่อน และ<br />

จะต้องไม่ถูกฉุดรั้งไว้ด้วยมาตรวัดความงามในอดีต<br />

ในวัยหนุ่ม อิโซซากิใช้ชีวิตในตอนกลางวันในฐานะ<br />

สถาปนิก และในตอนกลางคืน ก็รวมกลุ่มกับเพื่อน<br />

ศิลปินนักเคลื่อนไหว ผลงานชิ้นแรกที่สร้างในนาม<br />

ของเขาคือ Shinjuku White House เป็นบ้านเพื่อน<br />

ที่ใช้เคลื่อนไหวเชิงศิลปะดาดาอิซึ่ม (Dadaism<br />

movement) ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่เขาได้รับมอบ<br />

หมายให้เขียนแปลน/ผังเมืองของกรุงโตเกียว เป็น<br />

เมืองแห่งความใฝ่ฝันแห่งศตวรรษ 1960 และนั่น<br />

คือจุดกำเนิดทฤษฎี “City in the Air” ที่จงใจสร้าง<br />

โครงสร้างยักษ์ลอยฟ้าและตัดขาดกับเส้นทางของ<br />

เมืองรอบๆ มันเป็นสถาปัตยกรรมที่ต่อต้านทฤษฎี<br />

ผังเมือง แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนภาวะเมืองที่<br />

ย้อนแย้งทางความสัมพันธ์ในสังคมขณะนั้น<br />

เมื่อตั้งบริษัทของตนเอง เขาก็ทำในสิ่งใหม่ๆ ที่ย้อน<br />

แย้งกับมาสเตอร์ทุกคนที่เขาเคยศึกษามา รวมไป<br />

ถึงแนวทางของอาจารย์ทังเกะ ที่เขาอยู่ด้วยร่วม<br />

10 ปี เขาเชื่อว่า ความจริงมีหลากหลาย แต่การ<br />

จะถกเถียงสิ่งใดได้เราต้องเข้าถึงสิ่งนั้นก่อน ภายใต้<br />

แววตาที่อ่อนโยนและวิธีพูดที่สุขุมนั้น เขาวาง<br />

ตำแหน่งและหน้าที่ของตนเองในฐานะสถาปนิก<br />

นักขับเคลื่อนสังคม ด้วยงานออกแบบที่มีการศึกษา<br />

ประเด็นใหม่ๆ แต่ก็ส่งสารในเชิงการถกเถียงไป<br />

พร้อมๆ กัน<br />

อิโซซากิมีอิทธิพลในการเผยแพร่ความคิดในเชิง<br />

ทฤษฎีผ่านหนังสือต่างๆ ของเขา และทุกวันนี้ยังคง<br />

มีสถาปนิก และนักปรัชญาจากทั่วโลกข้ามน้ำข้าม<br />

ทะเลไปพบเขาและคุยเรื่องของ ma หรือ ห้วงแห่ง<br />

ที่ว่าง อย่างสม่ำเสมอ หนังสือเล่มแรกที่เขาภูมิใจ<br />

คือหนังสือเรื่อง สู่ห้วงแห่งที่ว่าง และหนังสือที่ได้<br />

รับการยอมรับในต่างประเทศคือ ความเป็นญี่ปุ่น<br />

ในหนังสือของอิโซซากิ มีการอ้างอิงประวัติศาสตร์<br />

ทฤษฎี ความเกี่ยวข้องของบุคคลเบื้องหลังตำนาน<br />

แห่งสถาปัตยกรรม พร้อมแทรกแนวคิดที่สวน<br />

กระแส เขาตีความทฤษฎีด้วยวิทยาศาสตร์การ<br />

รับรู้ผ่านตัวละครในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม<br />

วิเคราะห์วิจารณ์ด้วยสำนวนจิกกัดและเผ็ดร้อน<br />

ในขณะเดียวกัน ก็คบหากับกลุ่มศิลปินที่มีการ<br />

เคลื่อนไหวเชิงปฏิวัติอย่างสม่ำเสมอ โดยหนึ่งใน<br />

นักเขียนที่เขายอมรับว่ามีความเข้าใจในมิติของ<br />

มนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง คือ จุนอิจิโร่ ทานิซากิ ผู้เขียน<br />

หนังสือ เยิรเงาสลัว<br />

นอกจากนั้นเขายังนำเสนอแนวคิดด้วยการจัด<br />

นิทรรศการนิยามคำว่า ma ในกรุงปารีสอีกด้วย<br />

และเมื่อคราวเป็นตัวแทนจัดนิทรรศการในงาน<br />

เอ็กซ์โป เขาก็ได้เชิญ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา<br />

ไปร่วมจัดแสดง ในฐานะนักออกแบบไทยที่มีสาส์น<br />

ทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ<br />

“สถาปัตยกรรมคือปรากฏการณ์” อิโซซากิกล่าว<br />

เขาเชื่อว่าเมื่อเขาสร้างความจริงชุดใหม่มา<br />

ทลายกรอบเก่า มันจะเกิดกรอบใหม่ และเขา<br />

ต้องการทลายกรอบเหล่านั้นต่อไปเรื่อยๆ ทำให้<br />

สถาปัตยกรรมทุกชิ้นมีความเปลี ่ยนแปลงไปตาม<br />

กรอบความคิดใหม่ ที่เขาพยายามทำให้หลุดพ้น<br />

จากกรอบคิดเก่า และแน่นอนว่า ยังคงแทรก<br />

อารมณ์จิกกัดในการออกแบบเชิงตั้งคำถามให้<br />

สังคมได้ถกเถียงกันอยู่เสมอ สถาปัตยกรรม<br />

ของเขาจึงเป็นเหมือนปรากฏการณ์ที่ก่อตัวขึ้นใน<br />

จังหวะนั้นๆ และขณะเดียวกันก็สื่อสาร/ส่ง<br />

ข้อความอันรุนแรงออกสู่สังคม ดั่งงานศิลปะ<br />

ของกลุ่มศิลปินที่รายล้อมตัวเขามาตั้งแต่เด็ก<br />

จนโตนั่นเอง<br />

อิโซซากิเติบโตผ่านการล่มสลายของเมืองในช่วง<br />

สงครามโลก ศึกษาสถาปัตยกรรมผ่านจินตภาพใน<br />

หนังสือ เรียนรู้วิธีการส่งสารและยืนหยัดในความ<br />

คิดผ่านการทำงานของสถาปนิกและนักเคลื่อนไหว<br />

ทางศิลปะรอบๆ ตัว และเขาเองก็เป็นผู้ส่งสารแห่ง<br />

แนวคิด สู่ผู้คนและวงการตลอดระยะเวลาแห่งการ<br />

ทำงานในโลกสถาปัตยกรรม<br />

และสำหรับการค้นหาอัตลักษณ์ของที่ว่าง ไม่ว่า<br />

จะความเป็นญี่ปุ่น หรือความเป็นไทย เพื่อจะหา<br />

ทางออกของสถาปัตยกรรมแต่ละประเทศนั้น อิโซ-<br />

ซากิได้ให้ความเห็นไว้ว่า “มันอยู่ที่วิธีจัดการ การ<br />

ปะทะของวัฒนธรรมเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอด<br />

เวลาในทุกยุคสมัย เราไม่สามารถเอาตัวอย่าง<br />

ประเทศไหนไปใช้กับประเทศไหนได้ เพราะวิธี<br />

การไขไปสู่คำตอบมันเกิดจากปรากฏการณ์หลายๆ<br />

แกนในสังคม ที่ก่อรูปสถาปัตยกรรมในยุคเปลี่ยน<br />

ผ่านนั้นๆ”<br />

128 129<br />

Shinjuku White House<br />

(1957) งานออกแบบชิ้น<br />

แรกของ อิโซซากิ ที่กลาย<br />

มาเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวทาง<br />

ประวัติศาสตร์ของศิลปะดาดา-<br />

อิซึ่มในญี่ปุ่น ปัจจุบันเปิดเป็น<br />

ร้านกาแฟ สามารถเข้าไป<br />

เยี่ยมชมได้<br />

Shizuoka GRANSHIP<br />

(1999) เรือยักษ์แห่งวัฒน-<br />

ธรรมเป็นสัญญะแห่งการ<br />

เริ่มต้นใหม่ในการฟื้นฟูเมือง<br />

ชิสุโอกะ


What Architect Think?<br />

ล้ง 1919<br />

และการอนุรักษ์เพื่อ<br />

ให้คงไว้ซึ ่งคุณค่า<br />

ทางสถาปัตยกรรม<br />

Text: วีรภา ดำสนิท / Weerapa Dumsanit<br />

Photo: Courtesy of PIA<br />

ถอดรหัสการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย - จีน<br />

ของท่าเรือกลไฟที่มีอายุเกือบ 200 ปี กับการ<br />

บูรณะอย่างเข้มข้น<br />

ฮวย จุ่ง ล้ง คือชื่อของท่าเรือกลไฟริมแม่น้ำ<br />

เจ้าพระยาในอดีต หนึ่งในความสำคัญทาง<br />

ประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่เดิมเป็นของพระยาพิศาล<br />

ศุภผล (ชื่น พิศาลบุตร) ชาวจีนที่เกิดบนแผ่นดิน<br />

ไทย สมัยก่อนชาวจีนที่โล้สำเภาจากแดนมังกรจะ<br />

มาขึ้นฝั่งและเหยียบแผ่นดินสยามครั้งแรกที่ฮวย<br />

จุ่ง ล้ง ที่นี่จึงนับเป็นศูนย์รวมการค้าของชุมชนชาว<br />

จีนโพ้นทะเลที่คึกคัก<br />

เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี พ.ศ. 2462<br />

(ค.ศ. 1919) “นายตัน ลิบ บ๊วย” ทายาทตระกูล<br />

หวั่งหลี ได้เข้ามารับช่วงเป็นเจ้าของต่อจาก<br />

ตระกูลพิศาลบุตร ประกอบกับเมื่อมีท่าเรือแห่ง<br />

ประเทศไทย (ท่าเรือคลองเตย) ทำให้ท่าเรือกลไฟ<br />

แห่งนี้ค่อยๆ ลดความสำคัญลง ตระกูลหวั ่งหลี<br />

จึงใช้สถานที่แห่งนี้เป็นโกดังเก็บสินค้าของตระกูล<br />

และเป็นบ้านพักอาศัยของหลงจู๊และคนงานนับ<br />

ร้อยมายาวนาน<br />

ตลอด 30 ปีที่คุณเปี๊ยะ - รุจิราภรณ์ หวั่งหลี ผู้<br />

ก่อตั้ง บริษัท PIA Interior สะใภ้ทายาทตระกูล<br />

หวั ่งหลีรุ่นที่ 4 เดินทางมาไหว้บรรพบุรุษ เธอ<br />

มองเห็นอาคารผ่านร้อนผ่านฝนและเสื่อมโทรม<br />

ตามกาลเวลา รู้สึกเหมือนว่าที่นี่เป็น ‘เพื่อนเก่า<br />

ที่มากด้วยเรื่องราวแต่กำลังจะถูกลืม’ จึงเกิดเป็น<br />

แรงบันดาลใจที่จะอนุรักษ์และบูรณะพื้นที่สำคัญ<br />

ทางประวัติศาสตร์ของตระกูล เพื่อรักษาไว้ให้คน<br />

รุ่นหลัง<br />

รุจิราภรณ์ หวั่งหลี<br />

ผู้ก่อตั้ง<br />

บริษัท PIA Interior<br />

“ล้งคืออาคารโบราณที่ต้องบูรณะ โดยใช้ตรรกะความ<br />

เรียบง่าย แต่ให้ความสําคัญต่องานสถาปัตยกรรมเดิม<br />

ให้คงไว้ และยังต้องคํานึงถึงความแข็งแรงของทั ้ง<br />

โครงสร้างและตัวอาคาร”<br />

130<br />

131<br />

สถาปัตยกรรมแบบจีน ซาน เหอ หยวน<br />

ล้งนับว่าเป็นอาคารแห่งเดียวในกรุงเทพฯ ที่ยังหลง<br />

เหลือรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบซาน เหอ หยวน<br />

นั่นคือ ลักษณะอาคาร 3 หลังเชื่อมต่อกัน 3 ด้าน<br />

เป็นผังรูปตัว U พื้นที่ว่างตรงกลางระหว่างอาคาร<br />

ทั้ง 3 หลังเป็นลานอเนกประสงค์ตามความเชื่อที่<br />

ว่าให้ฟ้าดินเชื่อมถึงกัน ตัวอาคารก่ออิฐฉาบปูน<br />

โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นไม้สัก ตั้งแต่ฐานราก,<br />

พื้น, ระเบียง รวมถึงโครงหลังคา ส่วนหลังคา


มุงกระเบื้องเคลือบ อาคารหลักที่ขนานกับ<br />

แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว<br />

(เทพเจ้าผู้หญิงที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวจีน<br />

โพ้นทะเล)<br />

“ล้งคืออาคารโบราณ ที่ต้องบูรณะ โดยใช้<br />

ตรรกะความเรียบง่าย แต่ให้ความสำคัญต่องาน<br />

สถาปัตยกรรมเดิมให้คงไว้ และยังต้องคำนึงถึง<br />

ความแข็งแรงของทั้งโครงสร้างและตัวอาคาร<br />

“แม้สิ่งแรกที่เข้ามาในความคิดคือ การทำ Boutique<br />

Hotel เนื่องด้วยอาคารด้านข้างทั้ง 2 ด้านมี<br />

ลักษณะเป็นห้องแถวโบราณ 4x8 เมตรที่เรียงราย<br />

ทั้งชั้นบนและล่าง แต่ด้วยที่ตั้งของล้งอยู่ใกล้แม่น้ำ<br />

ทำให้มีความชื้นสูง หากจะปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรม<br />

ที่มีงานระบบต่างๆ มากมายคงจะยุ่งยากและไม่<br />

เหมาะสม แนวคิดนี้จึงถูกตัดไป ประกอบกับพื้นที่<br />

6 ไร่พระยาพิศาลศุภผลได้สร้างไว้เต็มพื้นที่ ดังนั้น<br />

งานระบบต่างๆ จะต้องนำมาไว้ที่คอร์ทยาร์ดตรง<br />

กลางทั้งหมด ซึ่งอาคารแห่งนี้เป็นโครงสร้างที่ไม่มี<br />

เสารองรับ แต่เป็นการใช้ผนังทั้ง 4 ด้าน รับน้ ำหนัก<br />

(Wall Bearing) โครงสร้างส่วนเหนือพื้นดิน เช่น<br />

ผนังทั่วไป หรือหลังคา โดยผนังนี้ตั ้งอยู่ในน้ำที่มี<br />

ฐานไม้สานอยู่ข้างล่าง หรือภาษาช่างโบราณเรียก<br />

ว่า ซุงขัด (Floating Foundation)<br />

การอนุรักษ์ส่วนอาคาร<br />

“โจทย์คือคงความเป็นอาคารเดิมไว้ให้มาก แต่<br />

เนื่องจากเป็นอาคารเก่าแก่ที่ผ่านกาลเวลา จากการ<br />

อยู่อาศัยของผู้คนหลายชั่วอายุ ผ่านการซ่อมแซม<br />

ปรับเปลี่ยน จนเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใต้พื้นผนังเป็น<br />

อย่างไร ดังนั้นสิ่งแรกที่ทำ คือการทำความสะอาด<br />

เพื่อให้เห็นสภาพของเดิม และของจริงเป็นอย่างไร<br />

หลังจากทำความสะอาด เราจึงได้เห็นรูปภาพ<br />

โบราณที่วงกบประตูหน้าต่าง ซึ่งวาดโดยช่างฝีมือ<br />

ชาวจีน ดิฉันจึงเชิญอดีตช่างใหญ่ของกรมศิลปากร<br />

มาช่วยซ่อมแซมบูรณะ ซึ่งการบูรณะเป็นไปด้วย<br />

ความระมัดระวัง และเพื่อให้กลับมาใกล้เคียงกับ<br />

ของเดิมมากที่สุดโดยการใช้สีน้ำ ส่วนผนังที่มีร่อน<br />

กระเทาะ เราเพียงแต่ซ่อมแซมเพื่อไม่ให้เกิดความ<br />

เสียหายไปมากกว่าเดิม ด้วยการซ่อมขอบปูน หรือ<br />

ที่ภาษาช่างเรียกว่า “การเย็บตะเข็บ” ซึ่งปูนที่น ำมา<br />

ใช้นั้นเป็นปูนโบราณ หรือปูนน้ำอ้อย (ปูนหมัก)<br />

มีคุณสมบัติทำให้อากาศถ่ายเท ความชื้นระเหย<br />

ออกมาได้ (Breathable) ซึ่งดิฉันคิดว่าในเมื่อแก้ไข<br />

เรื่องความชื้นในตัวอาคารไม่ได้ ก็ต้องให้ความชื้น<br />

ระเหยออกมาเอง ในส่วนอื่นๆ ที่วัสดุเป็นไม้ เช่น<br />

ราวระเบียง โครงหลังคา ทั้งหมดเรายังคงใช้ของ<br />

เดิม เพียงแต่ขัดสีให้เห็นความสวยงามของเนื้อไม้<br />

นอกจากนี้ หากมีสิ่งใดชำรุด เราก็ซ่อมแซมให้คง<br />

ไว้ซึ่งของเดิมมากที่สุด<br />

“เราโชคดีที่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้ออกแบบ<br />

ทุกฝ่าย ในการแก้โจทย์งานระบบต่างๆ ให้เป็น<br />

ไปด้วยดีคู่ขนานไปกับการจัดสรรพื้นที่ให้สวยงาม<br />

เพื่อรองรับผู้มาเยือน<br />

“สำหรับดิฉัน ‘ล้ง’ คือพื้นที่ที่แฝงไปด้วย<br />

ประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณที่ควรค่าแก่การ<br />

อนุรักษ์ไว้สำหรับคนรุ่นหลัง เพื่อมาเรียนรู้ มอง<br />

เห็นและซึมซับซึ่งรากเหง้าของบรรพบุรุษ มาค้นหา<br />

แรงบันดาลใจ รวมถึงมาพักผ่อนในบรรยากาศ<br />

ริมน้ำกับสถานที่ที่ผ่านกาลเวลามาหลายร้อยปี ที่<br />

แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลหวั่งหลี และอาจจะ<br />

เป็นเพื้นที่หนึ่งของคนไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษ<br />

เคยมาเทียบท่า ณ ท่าเรือกลไฟแห่งนี้ก็เป็นได้<br />

‘ล้ง’ จึงมีเสน่ห์ที่เต็มไปด้วย ‘คุณค่าแห่งกาลเวลา’”<br />

132<br />

133


่<br />

Users’ opinion<br />

Lhong 1919<br />

เดินทางมาเที่ยว เดินทางมาไหว้ศาลเจ้าหม่าโจ้ว เดินทาง<br />

มาซึมซับอดีต เดินทางมาเพราะเสน่ห์ของอาคารโบราณ<br />

หลากเหตุผลของการเดินทางมายังล้ง 1919 นี่คือหนึ่ง<br />

มุมมองที่ผู้มาถึงรู้สึกได้จริง<br />

Text and Photo: วีรภา ดำสนิท / Weerapa Dumsanit<br />

“เดินทางไปล้ง เพราะพาคุณแม่เชื้อสายจีนไปไหว้ศาลเจ้าหม่าโจ้ว ครั้งแรกที่<br />

เห็นนึกถึงบรรยากาศที ่สิงคโปร์ ที ่ศาลเจ้าและร้านอาหาร ผับ บาร์ หรือคอมมู-<br />

นิตี ้ต่างๆ อยู่ร่วมกันได้ ซึ ่งภาพแบบนี้หาได้ยากในประเทศไทยส่วนใหญ่ศาลเจ้า<br />

มักจะแยกอยู่ห่างไกล แต่ล้ง 1919 ทําให้เราเห็นว่าศาลเจ้าสามารถถูกนําเป็น<br />

ส่วนหนึ่งของพื้นที่ศิลปะได้ รู้สึกว่าที่นี่ยังคงโครงสร้างเดิมไว้เยอะ ไม่ปรับ<br />

แต่งใดๆ ชอบที่ได้เห็นอดีตผ่านเพดาน วงกบ และอาคารห้องแถวแบบจีนที<br />

หาชมได้ยาก แอบคิดในใจว่า ที่นี่น่าจะเป็นโรงแรมนะ แต่เข้าใจว่ามีข้อจํากัด<br />

ด้านการก่อสร้างจึงออกแบบมาเป็นสถานที ่ท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมแทน แต่<br />

แอบเสียดายว่ายังเปิดใช้พื้นได้ไม่คุ้ม เพราะช่วงที่ไปแรกๆ พื้นที่ชั้น 2 บาง<br />

ส่วนยังถูกปิดไว้ เข้าใจว่าเป็นเรื ่องการก่อสร้างและบูรณะ และร้านค้าบางร้าน<br />

ในช่วงแรกๆ มีความยูนีคไปนิด เราอาจยังเข้าไม่ถึง มาแล้วยังไม่มีจุดนั ่งพัก<br />

นานๆ ที ่จะใช้เวลาผ่อนคลายริมนํ ้ำ คงจะดีถ้าเจ้าของพื ้นที่เพิ่มสเปซสําหรับให้<br />

นักท่องเที ่ยวแวะมาใช้เวลานานๆ ได้มาที ่นี่ถ่ายรูปสวยได้เห็นอดีตหลายๆ มุม”<br />

มนภัค ศิริทาวรจันทร์<br />

Tax Consultant<br />

“เดินทางมาเที ่ยว ล้ง 1919 เพื ่อท่องเที ่ยว รูปแบบอาคารมีลักษณะเฉพาะ<br />

ตัว มาที ่นี่ทําให้ได้เห็นอดีตที ่หาชมได้ยากสถาปัตยกรรมจีนมีความเก่าแก่<br />

สะท้อนถึงการใช้ชีวิตของการค้าขายของคนจีนในยุคนั ้น มาเที่ยวแล้วเห็น<br />

ภาพเลยว่า ในอดีต ชาวจีนไม่ได้เข้ามาแค่ทําการค้าแล้วก็กลับไป และเขามา<br />

พร้อมวัฒนธรรมและการใช้ชีวิต สังเกตผนังโดยรอบของอาคาร บริเวณ<br />

กรอบหน้าต่าง ยังพบเห็นงานจิตรกรรมฝาผนังที ่มีความสวยงาม ถ้ามอง<br />

ในแง่งานอนุรักษ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดกันมา<br />

ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นกัน สิ ่งหนึ่งที่ชอบคือ การพยายามรักษาสิ ่งเหล่านี ้ไว้ใน<br />

รูปแบบเดิมให้ได้มากที่สุด การไม่พยายามบิดเบือนไปจากของเดิม แต่เป็น<br />

การซ่อมแซม บํารุงรักษาให้กลับมาฟื ้ นขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง อาทิ มุมศาล<br />

เจ้าโบราณ อาคารห้องแถวโบราณ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ได้เห็นความ<br />

ตั้งใจของผู้สร้างที ่จะพยายามรวมความใหม่ทั ้งการจัดร้านค้า ให้ผสานกับ<br />

ความเก่าได้อย่างลงตัวกลมกลืน”<br />

อังศดา โสภณานนท์<br />

นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และนิทรรศการ<br />

134<br />

“ปกติผมจะมองหาสถานที ่พาลูกไปท่องเที ่ยวเรียนรู้นอกบ้านอยู่<br />

เป็นประจํา พอรู้ว่าล้ง 1919 เปิด ก็อยากพาลูกไป เพราะเห็นว่าเป็น<br />

สถาปัตยกรรมจีนที ่หาชมได้ยาก อยากให้ลูกได้สัมผัสบรรยากาศ<br />

แปลกใหม่ ได้ย้อนประวัติศาสตร์ผ่านอาคารห้องแถวเก่าแก่แบบจีน<br />

ได้เห็นการใช้ชีวิตของคนจีนในอดีต แล้วยังได้ไปไหว้ขอพรศาลเจ้า<br />

หม่าโจ้วด้วย ส่วนตัวผมชอบบริเวณชั ้น 2 ของอาคาร ซึ่งมองเห็น<br />

โครงสร้างเดิมได้อย่างชัดเจน แต่ละห้องเปิดเป็นโซนแสดงข้าวของ<br />

เครื่องใช้โบราณ ความโดดเด่นของที ่นี่คือภาพวาดบนฝาผนัง ซึ ่งมีอายุ<br />

กว่าร้อยปี ภาพวาดบนขอบหน้าต่างที ่บูรณะเสร็จแล้วก็จะมีกระจกกั ้น<br />

เพื่อรักษาสภาพ ดูแล้วขลังดี ถือเป็นสถานที ่อีกแห่งที ่น่าพาครอบครัว<br />

มาพักผ่อน พาเด็กๆ มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ถ้าทางโครงการ<br />

สามารถจัดอีเวนต์ที ่น่าสนใจ มีคอนเซ็ปต์ดีๆ เช่น งานแฮนด์เมด<br />

สไตล์จีน ก็น่าจะช่วยดึงดูดให้คนแวะมาเยี่ยมชมได้มากขึ้น”<br />

สานุพันธ์ ชุมสาย ณ อยุธยา<br />

บรรณาธิการบริหาร<br />

135


One day with an architect<br />

สัปปายะ สงบ ยั ่งยืน<br />

Text : วีรภา ดำสนิท / Weerapa Dumsanit<br />

Photo : จุลพร นันทพานิช / Julaporn Nuntapanich<br />

อาจารย์จุลพร นันทพานิช<br />

Julaporn Nuntapanich<br />

สถาปนิก ป่าเหนือสตูดิโอ และ<br />

อาจารย์พิเศษคณะ สถาปัตย-<br />

กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย<br />

เชียงใหม่<br />

อาจารย์จุลพร นันทพานิช แห่ง “ป่าเหนือสตูดิโอ”<br />

อาจารย์พิเศษประจำคณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์<br />

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บอกเล่ากับ <strong>ASA</strong> <strong>CREW</strong><br />

ถึงกิจกรรมวันหยุดที่ชาว “ป่าเหนือสตูดิโอ” มัก<br />

ใช้เวลาร่วมกันต่อเนื่องมาแล้วกว่า 3 ปี นั่นคือ<br />

การทำสาธารณประโยชน์ โดยใช้วิชาชีพสถาปนิก<br />

เข้าไปบูรณะวัดหลายๆ แห่ง โดยยึดหลักการ<br />

น้อมนำธรรมชาติและวัฒนธรรมเข้ามาเป็นส่วน<br />

หนึ่งอยู่เสมอ<br />

“วันว่างของผมไปไหน…ผมไปวัด”<br />

ผมตั้งใจว่าจะใช้อาชีพสถาปนิกช่วยทำ<br />

สาธารณประโยชน์ โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่ร่วม<br />

งานกันเข้ามามีส่วนร่วม ปีนี้ผมและน้องๆ กำลังช่วย<br />

ออกแบบปรับปรุงแลนด์สเคปให้ทางวัดป่าพุทธาราม<br />

(ถ้ำสติ) จังหวัดราชบุรี หลังจากมีโอกาสไปกราบ<br />

พระอาจารย์สุรินทร์ รตนโชโต ฟังท่านเทศน์ธรรม<br />

ท่านจึงได้หารือเรื่องแบบ ซึ่งโปรเจ็กต์นี้ วิศวกร<br />

ออกแบบวัดแล้ว ผมจึงอาสาเสนอตัวช่วยงานนี้ใน<br />

การจัดลำดับการก่อสร้าง<br />

136<br />

137


หนึ่งในความตั้งใจที่ผมตั้งไว้ทุกปี นั่นคือการช่วย<br />

บูรณะวัด อย่างการปรับปรุงพระอุโบสถที่วัด<br />

ศรีดอนไชย จังหวัดเชียงใหม่ บูรณะอุโบสถทรง<br />

โบราณ โดยมีญาติโยมศรัทธาบริจาคเงินก้อนมา<br />

เราใช้ความรู้ความสามารถทางสถาปัตยกรรมแก้<br />

แบบให้เป็นทรงล้านนา ใช้ความชำนาญของเรา<br />

นั่นคืองานออกแบบที ่เน้นเรื่องท้องถิ่นแต่ยังคง<br />

ร่วมสมัย ให้ความสำคัญกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม<br />

น้อมนำธรรมชาติออกแบบเป็นภูมิทัศน์ท้องถิ่นที่<br />

ไม่ต้องใช้การดูแลรักษามาก เพราะทุกอย่างให้<br />

ธรรมชาติเป็นผู้นำ<br />

“ผมรู้สึกว่าอาชีพของพวกเราเป็นประโยชน์กับ<br />

สาธารณะมากและที่สาธารณะบางแห่งก็ไม่ได้มี<br />

งบประมาณจัดจ้างมากนัก ดังนั้นเป็นสิ่งควรค่า<br />

แก่กาลเวลา ไปช่วยกิจการงานที่เป็นประโยชน์กับ<br />

ส่วนรวม สิ่งที่ได้รับคือความสุข ความอิ่มใจ การ<br />

ออกแบบของเรายึดหลักสัปปายะ คือออกแบบให้<br />

สบาย ได้เจริญสติ เกิดความสงบยั่งยืนในใจ<br />

มาในยุคที่น้ำไหลไฟสว่าง เกิดมาในคอนโดฯ มี<br />

ทุกอย่างพร้อม น้องๆ ก็บอกได้ แต่หากได้เผชิญ<br />

และเกิดในที่ที่ไม่มีน้ำ ไม่มีไฟฟ้า ต้องอยู่ในภูเขา<br />

ตัวคนเดียว นั่นล่ะเขาถึงจะเข้าใจ…พุทธศาสนา<br />

เป็นสิ่งร่วมสมัยตลอดเวลา ลองไปศึกษาให้ดีก่อน<br />

“สำหรับผมศาสนาให้ความสงบร่มเย็น ให้แนวทาง<br />

ในการคิด อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือความยั่งยืน<br />

พอมีหลักคิดแบบนี ้ก็ทำให้การงานออกแบบของ<br />

ผมก็ดี ผมใช้หลักคิดปรัชญาจากความสงบนี้<br />

ทำให้ลูกค้าได้รับอานิสงส์จากการออกแบบที่ดี<br />

‘ถ้าไม่มีความทุกข์ ไม่มีความเกรี้ยวกราด คุณจะ<br />

สร้างสรรค์งานที่ดี’”<br />

“ผมเป็นสถาปนิกที่ออกแบบบ้านแล้วมา<br />

ออกแบบวัด ผมคิดว่าทำบ้านก็ต้องทำ ถ้า<br />

เป็นงานออกแบบเราต้องชี้แจงลูกค้า แต่การ<br />

ออกแบบวัดคือนำเสนอต่อครูบาอาจารย์ เรา<br />

จะออกแบบสภาพแวดล้อมในวัดให้ยึดหลัก<br />

สัปปายะได้อย่างไร ให้เป็นที่ที่สบาย รื่นรมย์ เจริญ<br />

ทางธรรมแก่ผู้มาเยือน<br />

“ผมขอฝากข้อคิดให้น้องๆ สถาปนิก ช่วยๆ กัน<br />

เพราะวัดต้องการสถาปนิกมาก มีวัดหลายๆ วัดที่<br />

ยังต้องการการออกแบบ การจัดการ การก่อสร้าง<br />

ให้เหมาะสม ซึ่งอาชีพสถาปนิกของเราจำเป็นมาก<br />

ที่จะสามารถช่วยสังคมในแวดวงศาสนา เราควรใช้<br />

ความชำนาญของเราให้เป็นประโยชน์ เห็นน้องๆ รุ่น<br />

ใหม่ หรือรุ่นลูกศิษย์หลายๆ คน มักจะบอกตัวเอง<br />

ว่าเป็นคน “ไม่มีศาสนา” ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดาย<br />

บางทีเขายังไม่ทันรู้ว่าศาสนาคือมรดกทางปัญญา<br />

และปรัชญาของศาสนาที่แท้จริงคืออะไร ผมว่ามัน<br />

เร็วไปที่เขาด่วนตัดสินและนิยามตนเองไปเช่นนั้น<br />

บางครั้งเป็นเรื่องน่าสงสารพวกเขาเหล่านั้นด้วยซ้ำ<br />

ที่ยังไม่ทันศึกษาอะไรให้ถ่องแท้แต่ด่วนตัดสินสรุป<br />

ก่อนจะบอกว่าตัวเองไม่มีศาสนา ตราบใดเราเกิด<br />

138<br />

139


Film / Documentary<br />

Louis Kahn’s Tiger City<br />

(2018)<br />

Text: สุปรียา หวังวัชรพล / Supreeya Wungpatcharapo<br />

Photo: Tiger City Press Kit (https://filmfreeway.com/LouisKahnsTigerCity)<br />

ผู้กำกับ: Sundaram Tagore<br />

ระยะเวลาฉาย: 113 นาที<br />

ภาพยนตร์สารคดี My Architect – A Sons<br />

Journey ที่เคยออกฉายเมื่อปี 2003 ได้ถ่ายทอด<br />

มุมมองของลูกชาย Nathaniel Kahn ที่พยายาม<br />

ทำความเข้าใจความคิดของพ่อของตัวเองในฐานะ<br />

สถาปนิกชื่อก้องโลก Louis I. Kahn ผ่านการ<br />

เดินทางเยี่ยมชมผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม<br />

ของสถาปนิกใหญ่ผู้ล่วงลับ ในขณะที่ภาพยนตร์<br />

สารคดี Louis Kahn’s Tiger City เรื่องนี้<br />

เป็นการถ่ายทอดอีกภาพของความสำเร็จของ<br />

ผลงานสถาปัตยกรรมจากสถาปนิกชาวตะวันตก<br />

ในสายตาของนักประวัติศาสตร์ศิลปะเชื้อสาย<br />

ตะวันออกอย่าง Sundaram Tagore ผู้กำกับ<br />

ภาพยนตร์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในหลายประเทศทางตะวัน-<br />

ตก ตั้งแต่เขาย้ายออกจากประเทศอินเดียเมื่อช่วง<br />

ยังเป็นวัยรุ่น ทำให้ตัวเขาจึงค่อนข้างสนใจในการ<br />

เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมที่ต่างสังคมกัน รวมถึงเรื่อง<br />

ราวระหว่างความเป็นตะวันออก-ตะวันตก และ<br />

Tagore เคยฝากฝีมือของมาแล้วในงานกำกับ<br />

ภาพยนตร์สารคดีผลงานชิ้นแรกเรื่อง Poetics of<br />

Color: Natvar Bhavsar, A Painter’s Journey<br />

เมื่อปี ค.ศ. 2010 นำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตของ<br />

ศิลปินชาวอินเดียในประเทศสหรัฐอเมริกา จนได้<br />

รับรางวัลจากหลายเทศกาลทั้ง The Accolade,<br />

The Indie Fest และรางวัลชมเชยจากนักวิจารณ์<br />

แห่งชาติของสิงคโปร์ ประเภทภาพยนตร์สารคดี<br />

ศิลปะใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปีและรางวัลผู้กำกับ<br />

หน้าใหม่ยอดเยี่ยม ในปี ค.ศ. 2012<br />

ที่มาของแรงบันดาลใจในการกำกับภาพยนตร์<br />

สารคดีเรื่องที่สองของ Tagore นี้เขาเล่าว่าเกิดขึ้น<br />

เมื่อครั้งที่ตัวเองได้รับทุนการศึกษาในปี ค.ศ.<br />

1985 และมีโอกาสเดินทางไปยังบังกลาเทศเพื่อ<br />

ศึกษาอาคารที่ออกแบบโดย Louis I. Kahn รวม<br />

ถึง Sher-e-Bangla Nagor หรือที่รู้จักกันในชื่อ<br />

Tiger (of Bengal) City หรืออาคารรัฐสภาที่<br />

เป็นหัวใจของประเทศประชาธิปไตยที่เพิ่งจัดตั้ง<br />

ขึ้นใหม่และสะท้อนทั้งสถาปัตยกรรมอนาคตและ<br />

โบราณในเวลาเดียวกัน จากความยาวกว่า 113<br />

นาที เราจะเห็นถึงสถาปัตยกรรมของ Louis I.<br />

Kahn ที่พยายามสื่อถึงวิสัยทัศน์ทางศิลปะและจิต<br />

วิญญาณของชาวบังกลาเทศ ขนานไปกับเรื่องราว<br />

ชีวิตของขบวนการกอบกู้เอกราชของประเทศ และ<br />

สถาปัตยกรรมที่เปรียบเสมือนตัวแทนของการก่อ<br />

กำเนิดอุดมการณ์ประชาธิปไตยในบังคลาเทศ สำหรับ Tagore แล้วผลงาน<br />

ชิ้นนี้คือภาพยนตร์ศิลปะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ซึ่งเขามองว่า แม้ Louis I.<br />

Kahn อาจใช้อิฐและปูนแทนสีและผ้าใบ แต่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม<br />

ของเขาได้สร้างสรรงานศิลปะชิ้นเอก ทั้งในเชิงปรัชญาและในแง่ของการ<br />

ออกแบบและการปฏิบัติ<br />

ในระหว่างการดำเนินการสร้างภาพยนตร์สารคดี Tagore ได้เดินทางไปทั่ว<br />

โลกกว่า 14 ประเทศเพื่อค้นหาข้อมูลและพยายามทำความเข้าใจว่าสถาปนิก<br />

ชาวอเมริกันที่เกิดในเอสโตเนียอย่าง Louis I. Kahn ได้สร้างอาคารที่ทัน<br />

สมัยและซับซ้อนขนาดนี้ในประเทศที่ร่ำรวยทางวัฒนธรรมแต่ยากจนทาง<br />

เศรษฐกิจอย่างบังคลาเทศนี้ได้อย่างไร รวมถึงบทสนทนากับผู้คนที่เกี่ยวข้องใน<br />

ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในบังกลาเทศ นักประวัติศาสตร์ สถาปนิก<br />

โดยหนึ่งในนั้นคือสถาปนิกรางวัล Pritzker<br />

นับว่า Tiger City เป็นภาพยนตร์สารคดีอีกเรื่องหนึ่งที่ตามรอยสถาปัตยกรรม<br />

ของ Louis I. Kahn และเหมือนจะช่วยตอกย้ำความเป็นตำนานทั้งผลงาน<br />

ออกแบบสถาปัตยกรรมของเขาและตัวตนของสถาปนิกเอง ที่ยังสามารถมี<br />

เรื่องราวให้บอกเล่า ตีความ และถ่ายทอดใหม่ได้เสมอ<br />

จากความยาวกว่า 113 นาที เราจะเห็น<br />

ถึงสถาปัตยกรรมของ Louis I. Kahn<br />

ที่พยายามสื่อถึงวิสัยทัศน์ทางศิลปะและ<br />

จิตวิญญาณของชาวบังกลาเทศ ขนานไปกับ<br />

เรื ่องราวชีวิตของขบวนการกอบกู้เอกราช<br />

ของประเทศ<br />

140<br />

141


Visual Essay<br />

Text/ Photo: อัครา นักทำนา / Akkara Naktamna<br />

“จากการที่ถ่ายภาพแนว Street Photography ทำให้ชอบสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงรอบๆ ตัว บ่อยครั้งที่พบเจอ<br />

กับสิ่งแวดล้อมอันแปลกประหลาด พิลึกพิลั่น ดังเช่นเหล่าต้นไม้ต่างๆ ที่ดูดซับมลพิษในเมืองใหญ่เข้าไปเกินขนาด จนดูคล้ายพืช<br />

กลายพันธุ์ประหลาดขนาดยักษ์ที่คืบคลานกลืนกินทุกๆ สิ่งรอบตัวมัน และรอวันเอาคืนกับพวกมนุษย์ที่ชอบทำลายธรรมชาติ หรือ<br />

แม้แต่สิ่งต่างๆ ที่เราพบเจอทั่วไปในชีวิตประจำวัน หลายคนคิดว่ามันเป็นเพียงสิ่งของไร้ชีวิตและมักจะมองข้ามมันไป แต่หากลอง<br />

สังเกตดูให้ดีจะพบว่าพวกมันสื่อสารกันและส่งสัญญาณลึกลับบางอย่างที่ไม่อาจเข้าใจได้ ราวกับฉากอันน่าสะพรึงกลัวในภาพยนตร์<br />

วิทยาศาสตร์แนวทำลายล้างที่มักจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเสมอ”<br />

142<br />

143


14<br />

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์<br />

248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ<br />

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310<br />

The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage<br />

248/1 Soi Soonvijai 4, Rama IX Rd., Bangkapi,<br />

Huaykwang, Bangkok, 10310 Thailand<br />

Tel: 0-2319-6555 Fax: 0-2319-6555 press 120 or 0-2319-6419<br />

www.asa.co.th / Facebook : asacrew / Email: asacrewmag@gmail.com<br />

บรรณาธิการบริหาร<br />

Managing Editor<br />

ผศ. ดร.กมล จิราพงษ์<br />

Asst. Prof.Kamon Jirapong, Ph.D.<br />

บรรณาธิการ<br />

Editor<br />

กฤษณะพล วัฒนวันยู<br />

Kisnaphol Wattanawanyoo<br />

บรรณาธิการด้านเนื้อหาสถาปัตยกรรม<br />

Architectural Feature Editor<br />

ผศ. ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์<br />

Asst. Prof.Supitcha Tovivich, Ph.D.<br />

บรรณาธิการภาษาอังกฤษ<br />

English Editors<br />

Max Crosbie-Jones<br />

Alvaro Conti<br />

David Fiske<br />

Art Director<br />

วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์<br />

Wiciht Horyingsawad<br />

Graphic Design<br />

กนกพร ลออวิไล<br />

Kanokporn Laorvilai<br />

หัวหน้าฝ่ายศิลป์สื่อดิจิทัล<br />

Digital Media Design Director<br />

วีรพล เจียมวิสุทธิ์<br />

Werapon Chiemvisudhi<br />

หัวหน้ากองบรรณาธิการ<br />

Head of Editorial team<br />

รติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร<br />

Ratirat Nimitrabannasarn<br />

กองบรรณาธิการ<br />

Editorial Staff<br />

ยินดี พุฒศิรยากร<br />

Yindee Phuttasirayakorn<br />

วีรภา ดำสนิท<br />

Weerapa Dumsanit<br />

Proofreader<br />

ชญานี ขุนกัน<br />

Chayanee Khunkan<br />

ช่างภาพ<br />

Photographer<br />

เรืองศักดิ์ บุณยยาตรา<br />

Ruangsak Boonyayatra<br />

นักเขียนรับเชิญ<br />

Contributors<br />

ปองขวัญ ลาซูส<br />

Pongkwan Lassus<br />

วิญญู อาจรักษา<br />

Winyu Ardrugsa<br />

สิปปวิชญ์ กำบัง<br />

Sippawich Kambung<br />

พีรณัฏฐ์ อุไรรัตน์<br />

Peeranat Urairat<br />

กิตติ เชาวนะ<br />

Kitti Chaowana<br />

ภัทรนันท์ ทักขนนท์<br />

Pattaranan Takkanon<br />

อรุณ ภูริทัต<br />

Aroon Puritat<br />

เพชรลัดดา เพชรภักดี<br />

Pechladda Pechpakdee<br />

สิริพร ด่านสกุล<br />

Siriporn Dansakun<br />

สุปรียา หวังพัชรพล<br />

Supreeya Wungpatcharapon<br />

อัครา นักทำนา<br />

Akkara Naktamna<br />

นักแปล<br />

Translator<br />

นิศาชล บุญช่วยคุ้ม<br />

Nisachon Boonchuaykum<br />

ธนว์กัญญา แจ้งใจธรรม<br />

Tanakanya Changchaitum<br />

สุชานาฏ จารุไพบูลย์<br />

Suchanart Jarupaiboon<br />

การตลาด<br />

Marketing<br />

พิมพ์วิมล วงศ์สมุทร<br />

Pimwimol Wongsamut<br />

พิมพ์โดย<br />

Printed by<br />

เค.ซี.เพรส<br />

K.C.PRESS<br />

รายนาม<br />

คณะกรรมการบริหาร<br />

สมาคมสถาปนิกสยาม<br />

ในพระบรมราชูปถัมภ์<br />

ประจำปี 2561-2563<br />

<strong>ASA</strong> Executive Committee<br />

2018-2020<br />

นายกสมาคม<br />

President<br />

นายอัชชพล ดุสิตนานนท์<br />

Ajaphol Dusitnanond<br />

อุปนายก<br />

Vice President<br />

นายเมธี รัศมีวิจิตรไพศาล<br />

Metee Rasameevijitpisal<br />

อุปนายก<br />

Vice President<br />

ผศ.ดร.ธนะ จีระพิวัฒน์<br />

Asst.Prof.Thana Chirapiwat, Ph.D.<br />

อุปนายก<br />

Vice President<br />

ดร.พินัย สิริเกียรติกุล<br />

Pinai Sirikiatikul, Ph.D.<br />

อุปนายก<br />

Vice President<br />

นายทรงพจน์ สายสืบ<br />

Songpot Saiseub<br />

เลขาธิการ<br />

Secretary General<br />

นายปรีชา นวประภากุล<br />

เลขาธิการ<br />

Preecha Navaprapakul<br />

นายทะเบียน<br />

Honorary Registrar<br />

พ.ต.อ.สักรินทร์ เขียวเซ็น<br />

Pol.Col.Sakarin Khiewsen<br />

เหรัญญิก<br />

Honorary Treasurer<br />

นางภิรวดี ชูประวัติ<br />

Pirawadee Chooprawat<br />

ปฏิคม<br />

Social Event Director<br />

นายสมชาย เปรมประภาพงษ์<br />

Somchai Premprapapong<br />

ประชาสัมพันธ์<br />

Public Relations Director<br />

ผศ. ดร.กมล จิราพงษ์<br />

Asst.Prof.Kamon Jirapong, Ph.D.<br />

กรรมการกลาง<br />

Executive Committee<br />

นายเทียนทอง กีระนันทน์<br />

Thienthong Kiranandana<br />

กรรมการกลาง<br />

Executive Committee<br />

ดร.รัฐพงศ์ อังกสิทธิ์<br />

Rattapong Angkasith, Ph.D.<br />

กรรมการกลาง<br />

Executive Committee<br />

นายชายแดน เสถียร<br />

Chaidan Satian<br />

กรรมการกลาง<br />

Executive Committee<br />

นายรุ่งโรจน์ อ่วมแก้ว<br />

Rungroth Aumkaew<br />

ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา<br />

Chairman of Northern Region (Lanna)<br />

นายอิศรา อารีรอบ<br />

Issara Areerob<br />

ประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน<br />

Chairman of Northeastern Region (Esan)<br />

นายธนาคม วิมลวัตรเวที<br />

Tanakom Wimolvatvetee<br />

ประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ<br />

Chairman of Southern Region (Taksin)<br />

นายนิพนธ์ หัสดีวิจิตร<br />

Nipon Hatsadeevijit<br />

กองบรรณาธิการสื่อดิจิทัล<br />

Digital Media Staff<br />

พิมพ์ชนก ดำสนิท<br />

Pimchanok Dumsanit